Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
143530: PERICOT GARCIA, L. - The Balearic Islands.
122307: PERIN, CONSTANCE - Everything in its Place. Social Order and Land Use in America.
7942: PERIZONIUS, GERARD - De Volstrekte Borgtogt, van de Soone Gods, Jesus Christus, Tot syn Lof en Eere, En tot wegneeming der Verschillen, Vereeniging der Gemoederen, en Vreede der Kerke. Aan den Eerw. Hooggeleerden Heer Melchior Leidekker, Opgedraagen.
7792: PERKINS, WILLIAM - Wtlegginghe ende Grondige verclaringe, op den Sendt-brief des Apostels Pauli tot den Galaten. Ghedaen door Mr. Wilhelmus Perkinsus, ende het laetste Capittel door Mr. Ralph Cudworth. Wt de Engelsche in de Nederlantsche tale getrouwelijck over-geset, door Vincentius Reineri Meusevoet.
9967: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
55087: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
9437: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
8966: PERKINS, WILLIAM - Opera Theologica dat is De Theologische Wercken M. Wilhelmi Perkinsi. Vervatende Verscheiden leersame ende troosteleyke Tractaeten ende uytleggingen. Vertaelt door Vincentius Meusevoet.
6553: PERKINS, WILLIAM - Problema dat is: Een Voor-stellinghe van het valsch voor-gheven des Pausdoms dat het Roomsche gheloof het Alghemeyne Gheloof zijn soude. Als een teghen-gift ofte Preservatif teghen den Catholijcken Schat Jodoci Coccy, ende een Voor-bericht in het lesen aller Out-vaderen. Ende uyt de Latijnsche tale verduytschetm door Austathium Manglerium.
92617: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en Verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
201425: PERKINS, WILLIAM - Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata à Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs à Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
5529: PERKINS, WILLIAM/DOWNAME, GEORGE - Een uyt-nemend tractaet vervaetende de lessen, uytlegghende de drie eerste Capittelen der Openbaringhe Johannis, ghedaen in Enghelant binnen Cambrits. Door Mr. Wilhelmus Perkinsus. Mitsgaders Twee boecken van den Antichrist, waer van het eerste bewijst dat de Paus de Antichrist is, het tweede beschermt, de selve leere tegens alle detegen werpingen Robberti Bellarmini Jesuits ende Cardinaels der Roomscher kercke, Door D. Georgius Downamus. Ende ghetrouwelijck uyt de Enghelsche in de Nederduytsche tale overgheset, door Vincentius Meusevoet Dienaer des Woorts Godes tot Schagen.
10029: PERKINS, WILLIAM - Wtlegginghe ende Grondige verclaringe, op den Sendt-brief des Apostels Pauli tot den Galaten. Ghedaen door Mr. Wilhelmus Perkinsus, ende het laetste Capittel door Mr. Ralph Cudworth. Wt de Engelsche in de Nederlantsche tale getrouwelijck over-geset, door Vincentius Reineri Meusevoet.
82679: PERKINS, W. - Hemelse Vertroosting, met een korte levensschets door ds. J. Van der Haar
55560: PERKINS, WILLIAM - Stervenskunst of zalf voor een zieke. Een christelijke voorbereiding op het overlijden
95283: PERLITT, LOTHAR - Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja. (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25,1)
164598: PERLO, BER VAN - A Field Guide to the Birds of Southern Africa.
151461: PERMANYER, LLUÍS [TEXTS] & CONSOL BANCELLS [PHOTOGR.]. - Barcelona ilustrada. La ciudad del siglo XVIII.
93831: PERNEEL, PH. - Zeventig jaar in de Hoeksche Waard. De rijks hogere burgerschool - rijksscholengemeenschap te Oud-Beijerland, 1918-1988
161094: PERNEEL, P.G.M.G. - Het beroepsjournaal van Dr. J.F.Ph. Hers. Arts te Oud-Beijerland [1881-1915].
4011575: PERNOT, H. - Recherches sur le texte original des évangiles. (Coll.de l`Inst. Néo-Hellénique 4)
141275: PERNOUD, RÉGINE - Heloise und Abaelard. Ein Frauenschicksal im Mittelalter.
4070194: PERNOUD, R. (HILDEGARD VAN BINGEN) - Hildegard van Bingen.
164924: PERNOUD, RÉGINE - La libération d'Orléans, 8 mai 1429.
160436: PERNOUD, RÉGINE [THEO BUCKINX - TRANSL.]. - Hildegard van Bingen.
160181: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
110080: PERNOUD, RÉGINE - Pour en finir avec le Moyen Age.
4048876: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan. Vertaald door Théo Buckinx.
132168: PÉROUSE, GABRIEL - Georges Chastellain: Étude sur l'histoire politique et littéraire du XVe siècle.
4137833: PERQUIN, N. - In gesprek met Jezus van Nazareth. (verantwoording van mijn geloof... slechts ter lezing aan enkele vrienden)
144324: PERRAULT, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - TRANSL. & PETER VAN HUGTEN - ILLUSTR.]. - Sprookjes.
167490: PERRAULT, ANNA H. [KATHRYN MORGAN - INTROD. & DAVID M. LANK & SANDRA M. MCGUIRE]. - Nature Classics. A Catalogue of the E.A. McIlhenny Natural History Collection at Louisiana State University.
162616: PERRET, GEOFFREY - A Country Made by War. From the Revolution to Vietnam - The story of America's rise to power.
155604: PERRIDON, HARRY & AREND QUAK [EDS.]. - Oppa Swänzsko oc oppa Dansko. Studien zum Altostnordischen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 62.
164364: PERRIE, MAUREEN - The Agrarian Policy of the Russian Revolutionary Party from its Origins through the Revolution of 1905-1907.
93095: PERRIN, BERNADOTTE (TRANSLATION) - Plutarch's lives VII
167403: PERRIN, ALDO - The Collegiate Church of St. Ursus Aosta. Guide to the Monuments.
6889: PERRIN, JEAN PAUL/LYDIUS, BALTHASAR - De Historie vanden Waldensen Ghedeelt in drie deelen. Daer van Het eerste handelt van hunnen oorspronck, suyver Gheloove ende Vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren, hebben gheleden. Het tweede vervat de Historie vande Waldensen, anders genaemt de Albigensen. Het derde begrijpt de Leere ende Discipline, welcke sy onderlinghe ghemeyn ghehadt hebben, Midsgaders de wederlegginghe vande leere van hunne weder-partije. Vergadert wt d'Autheuren, der welcker namen hier nae ghestelt worde, ende in de Fransoysche tale beschreven, door Jean Paul Perrin, Lionnoys. Ende tot dienst vande Nederlandtsche Kercke Christi, Wt de Fransoysche in onse Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, door I.M.V. WAARBIJ: Dry Historische Tractaetgens , 't Eerste van de Kercke, waer die gheweest is, van de tijden der Apostelen, tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, Van de verscheyden namen der Waldensen, en de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, Van het Geloove der Waldensen, volgens d'eygen bekentenissen, ende Historien der Papisten, Dienende tot verlichtinghe van de Kerckelijcke Historie, ende verdedinghe van de Eere en Leere der Gereformeerde Kercken, ende mondstoppinge van eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende Pausghesinden, als oock voor een Appendix, aen de Historie Perrini, vanden Waldensen, Ghestelt by Balthasar Lydius.
102705: PERRINS, DR. CHRISTOPHER M. & PROF. KAREL H. VOOUS [FOREW.]. - Geïllustreerde encyclopdie van de vogels. Een compleet overzicht van alle vogelsoorten van de wereld.
131010: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780] Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
153732: PERRON, E[DDY] DU - Schandaal in Holland.
152759: PERRON- DE ROOS, E. DU [ET AL.]. - E. du Perron. Schrijvers prentenboek deel 13..
145126: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
100597: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
167847: PERRON, E. DU - Brieven [Vol. 1-7].
165607: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
110455: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
4143997: PERRON, E.DU - Het land van herkomst.
90731: PERROT, MICHELLE E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De Franse Revolutie en de opkomst van de bourgeoisie.
122129: PERROT, CHANOINE J. - La Basilique de Saint-Apollinaire [Cathédrale de Valence].
144088: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
144089: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
152779: PERRY, JOS - Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843-1916.
90671: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
157663: PERRY, GUILLERMO & DANNY M. LEIPZIGER [EDS.]. - Chile. Recent Policy Lessons And Emerging Challenges.
91499: PERRY, CLAY - Old English Villages
4026401: PERRY, E.I. - From Theology to History:. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
121645: PERSE, SAINT-JOHN [HANS VAN PINXTEREN - FOREW. & TRANSL.]. - Lofzangen.
4036716: PERSONS, R. - The Christian Directory (1582). The 1st booke of the christian exercise, appertayning to resolution. Ed.by V.Houliston. (Studies in the History of Christian Thought. 84)
167422: PERSSON, OVE - Grafisk uppslagbok, utarbetad av Ove Persson och utgiven av ab Sveriges Litografiska tryckerier.
156926: PERTHES, CLEMENS THEODOR [SIMON S. LAURIE - TRANSL.]. - Life and Times of Frederick Perthes. Patriot and Man of Business.
110211: PERTSCH, DR. ERICH - Langenscheidts Grosses Schulwörterbuch Lateinisch - Deutsch.
53404: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
141523: PERVIN, LAWRENCE A. - Personality: Theory, Assessment and Research.
121984: PESCH, LUDWIG - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
153737: PESCH, PIERRE N.G. [ED.]. - Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteiotsbibliotheek.
4059766: PESCH, R. - Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis.
4043422: PESCH, R. (HRSG.) - Das Markus-Evangelium. Von W.Wrede, K.L.Schmidt, M.Dibelius, R.Bultmann u.v.a. (Wege der Forschung 411)
162787: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
4076063: PESCH, R. (HERDER) - Das Markusevangelium. Teil I. Einleitung und Kommentaar zu Kap. 1,1-8,26. Mit einem zweiten Nachtrag. (Herders Theol.Kom.NT II/2)
4071049: PESCHKE, E. - Die Böhmischen Brüder im Urteil ihrer Zeit.
89736: PESCIO, CLAUDIO E.A. - Leonardo, art and science.
154159: PESKENS, R.J. [ = GEERT VAN OORSCHOT]. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta en andere verhalen.
60551: PESKI. A.M. VAN - The Outreach of Diakonia (A study of Christian service, with special reference to its international aspects)
4047604: PESSIN, Y. - Year Book Religious Zionism 1988. (Hebrew-English Text)
153428: PESSIRERON, SYLVIA - Molukkers in Nederland. Wij kwamen hier op dienstbevel. Kampverhalen uit Lage Mierde.
104401: PESSIS, JAQUES & JAQUES CRÉPINEAU - Le Moulin Rouge.
102522: PESSIS, JACQUES & JACQUES CRÉPINEAU - The Moulin Rouge.
168128: PESSOA, FERNANDO [MAARTEN ASSCHER & AUGUST WILLEMSEN - TRANSL.]. - Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten.
167665: PESSOA, FERNANDO [RICHARD ZENITH - ED. & TRANSL.]. - The Selected Prose of Fernando Pessoa.
167653: PESSOA, FERNANDO & OFÉLIA QUEIROZ [AUGUST WILLEMSEN & HERRIE LEMMENS - TRANSL.]. - Liefdesbrieven 1920 / 1929-1932.
4039188: PESTALOZZI, J.H. - Sämtliche Werke. 11 Bände. Hrsg. von A.Buchenau, Ed.Spranger und H.Stettbacher. I.Schriften aus der Zeit von 1766 bis 1780. II/III.Lienhard und Gertrud. 1. bis 4.Teil. VII.Die Kinderlehre der Wohnstube. Christoph und Else. VIII.Ein Schweizer-Blatt. IX. bis XIII.Schriften aus der Z e
52362: PESTALOZZI, C. - Heinrich Bullinger. Leben und augewählte Schriften
4000130: PESTALOZZI, C. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche V)
4139005: PESTALOZZI, J.H. - Grundlehren über Mensch, Staat, Erziehung. Seine Schriften in Auswahl. In Verbindung mit M.Zollinger hrsg. von Hans Barth.
100739: PESTMAN, P.W. [ET AL.]. - Familiearchieven in het land van Pharao. Een bundel artikelen samengesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Papyrologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden.
121007: PET, PAUL C. [PHOTOGR.]. & WILLIAM ROTHUIZEN [TEXT] - Sana's. Een betovering van duizend jaar. [in Box].
142921: PÉTAIN, MARÉCHAL - La France Nouvelle. Principes de la Communité suivi des Appels et Messages 17 juin 1940 - 17 juin 1941.
154138: PETER, FABIENNE & HANS BERNHARD SCHMID (EDS) - Rationality and Commitment.
87898: PETER, RODOLPHE / GILMONT, JEAN-FRANÇOIS - Bibliotheca calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I. Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554.
156233: PETER GLUCKMAN & MARK HANSON - Mismatch. The Lifestyle Diseases Timebomb.
94198: PETER, RODOLPHE / ROTT, JEAN - Les lettres a Jean Calvin de la collection Sarrau. Publiées avec une notice sur Claude et Isaac Sarrau
4142533: PETER R. & GILMONT, J.F. (CALVIJN, J.) - Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. 1. Écrits théologiques, littéraires et juridiques 1532-1554.
4039022: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H.Berger, C.E.M.Struyker Boudier, Th.v.Velthoven.
142484: PETERS, G.J [N.M.F. LATHOUWERS & A. HOUTKOP - EDS.]. - Tiel omstreeks 1900. Facsimile van de uitgave van 1957 met een korte levensbeschrijving vanG.J. Peters.
122667: PETERS, ROBERT & JOS M.M. HERMANS [EDS.]. & ANKE JARLING - Buch, Literatur und Sprache in den östlichen Niederlanden und im nordwestlichen Deutschland.
102488: PETERS, MARION & FERRY ANDRÉ DE LA PORTE [PHOTOGR.]. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kunst van Coromandel in India.
121405: PETERS, J.W.M. (ET AL.) - Kerk op de helling. Veranderingen in katholiek Nederland en gevolgen voor de pastoraal.
90519: PETERS, HENRIK - Anna Freud, A life dedicated to children
142812: PETERS, ARJAN - De handboog der verbeelding. Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse
94444: PETERS, CHRISTIAN - Johann Eberlin von Günzburg, ca. 1465-1533. Franziskanischer Reformer, Humanist und konservativer Reformator
104333: PETERS, VICTOR & FRANCISCA FOUCHIER - Foto's bewerken en afdrukken voor senioren. Voor iedereen die op latere leeftijd wil leren werken met foto's op de computer.
167570: PETERS, TON [ED.]. - Schaakgedichten / Chess Poetry.
166439: PETERS, ELLIS - The Holy Thief.
166438: PETERS, ELLIS - The Heretic's Apprentice.
166437: PETERS, ELLIS - The Confession of Brother Haluin.
166436: PETERS, ELLIS - The Mermit of Eyton Forest.
166434: PETERS, ELLIS - The Raven in the Foregate.
166435: PETERS, ELLIS - The Rose Rent.
166431: PETERS, ELLIS - Dead Man's Ransom.
166432: PETERS, ELLIS - The Pilgrim of Hate.
166433: PETERS, ELLIS - An Excellent Mystery.
166429: PETERS, ELLIS - The Virgin in the Ice.
166430: PETERS, ELLIS - The Devil's Novice.
166428: PETERS, ELLIS - The Sanctuari Sparrow.
166426: PETERS, ELLIS - Saint Peter's Fair.
166427: PETERS, ELLIS - The Leper of Saint Giles.
166425: PETERS, ELLIS - Monk's Hood.
166423: PETERS, ELLIS - A Morbid taste for Bones.
166424: PETERS, ELLIS - One Corpse too Many.
165090: PETERS, ARJAN - De handboog der verbeelding. Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse.
163666: PETERS, MARGOT - Mrs. Pat. The Life of Mrs. Patrick Campbell.
162389: PETERS, ELLIS - Sint Pieter's jaarmarkt.
161999: PETERS, HUBERT J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and Books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands ands a list of the Crone collection of nautical instruments.
156895: PETERS, JEAN [ED.]. - Collectible Books. Some New Paths.
156894: PETERS, JEAN [ED.]. - Book Collecting. A Modern Guide.
155490: PETERS, F.E. - The Voice, the Word, the Books. The Sacred Scripture of the Jews, Christians, and Muslims
31249: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats (Deel 1)
144095: PETERS, F.E. - The Harvest of Hellenism. A History of the Near East from Alexander the Great to the Triumph of Christianity.
55354: PETERS, C.H. - De Nederlansche stedenbouw. Deel I: De stad als veste, woon- en handelsplaats. Deel II: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen (2 delen)
122263: PETERS, UWE HENRIK - Anna Freud. A Life Dedicated to Children.
141310: PETERS, MARGOT - Bernard Shaw and the Actresses. A Biography.
130419: PETERS, PROF. MR. J.A. & DR. A. J. NIEUWENHUIS [EDS. - ET AL.] - Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet. Een verkennend onderzoek.
101343: PETERS, C.H. & DR. H. BRUGMANS - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum [In Slipcase].
141925: PETERS, DR. OLAF & KAY HEYMER [EDS.]. - Werke aus einer Wiedersehen. Dortmunder Privatsammlung.
4031705: PETERS, C. (TATIANUS) - Das Diatessaron Tatians. Seine Überlieferung und sein Nachwirken im Morgen- und Abendland sowie der heutige Stand seiner Erforschung. (OCA 123)
4039024: PETERS, J.M. - Het Beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie.
4072259: PETERS, R. (RED.) - Van vreemde herkomst. Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten. (Nabije-Oostenreeks)
4073426: PETERS, F.E. - A Reader on Classical Islam.
122207: PETERSEN, AD - De Ploeg. Gegevens omtrent de groningse schilderkunst in de jaren '20.
146499: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.].
30748: PETERSEN, WILLIAM L. A.O. - Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical. Essays in Honour of Tjitze Baarda
30747: PETERSEN, WILLIAM L. - Tatian's Diatessaron. Its creation, dissemination, significance, and history in scholarship
164472: PETERSEN, J.W. VAN & W. ZONDERVAN - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
130693: PETERSEN, KAREN & J.J. WILSON [EDS.] - Women Artists: Recognition and Reappraisal from the Early Middle Ages to the Twentieth Century
9212: PETERSEN, JOHANN WILHELM - Send-Brief van een Super-Intendent tot Lunenborg, Geschreven aan eenige Theologanten en God-geleerden, Aangaande de Vrage, Of God hedensdaags na de Hemelvaard Christi, zich niet meer door Goddelijke Verschyningen wil openbaaren aan de Menschen Kinderen, en zich daar van ten eenemaal ontrocken heeft? Als mede het Verhaal eener Geschiedenis, of Species Facti van een Adelijke Freulijn, wat haar sedert het sevende Jaar haares ouderdoms tot dese tyd toe van God gegeven is. Uit het Hoog- in 't Nederduits overgeset door Jacob van Hervelt.
4141273: PETERSEN, J. - De Insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag.
4072789: PETERSON, E.H. - Laatste woorden. De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding.
90456: PETERSON, IVARS - The mathematical tourist. Snapshots of Modern Mathematics.
166658: PETERSON, R.T. & G. MOUNTFORT & P.A.D. HOLLOM - Vogelgids voor alle in ons land en overig Europa voorkomende vogelsoorten. Vertaald en voor Nederland bewerkt door Mr. J. Kist.
158223: PETERSON, WILLIAM S. [ED.]. - The Well-Made Book. Essays and Lectures by Daniel Berkeley Updike.
145163: PETERSON, PETER M. - Andrew, Brother of Simon Peter. His History and his Legends.
4137080: PETERSON, E.H. - The Message. The Bible in Contemporary Language.
150580: PETERSON, SUSAN - The Complete Pottery Course.
4300418: PETERSON, M. W.HACKER A.O. - Reason and Religious Belief. An Introduction to the Philosophy of Religion
4300270: PETERSON, EUGENE H. - Een jaar met Jezus. Dagelijkse lezingen en meditaties.
156176: PÉTILLON, WILLY [NETY HEYLIGERS - ILLUSTR.]. - Moeders oudste.
130819: PETISENS, A.H. - Der Olymp oder Mythologie der Griechen und Römer. Mit Einschluss der ägyptischen, nordischen und indischen Götterlehre.
89065: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Tweede deel, de literatuur bevattende verschenen van 1888-1910.
89045: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
132187: PETIT MOUNE [= SIMON VESTDIJK] - Droom.
4142198: PETITJEAN, A. - Les oracles du Proto-Zacharie. Un programme de restauration pour la communauté juive après l'exil.
4038607: PETITOT, H. (DOMINICUS) - Sint Dominicus. Nederlands van A.M.Janssen m.m.v. C.H.Lambermond.
152807: PETITT, CLARE - Dr Livingstone I Presume ? Missionaries, Journalists, Explorers & Empire.
122715: PETRAN, TABITHA - Syria. A Modern History.
46905: PETRENKO, VITALI - The Development of Authority within the Russian Orthodox Church. A theological and historical inquiry
93694: PETRI, FRANZ - Kirche und Gesellschaftlicher wandel in Deutschen und Niederländischen Städten der Werdenden Neuzeit. Reihe A: Darstellungen, Band 10
82697: PETRI, FRANZ - Kirche und gesellschaftlicher wandel in Deutsche und Niederländischen Städthen der werenden neuzeit (Städteforschung Reige A: Darstellungen Band 10)
7365: PETRI, RUDOLF - Korte Gulden Regelen eenes Heyligen Levens, uyt het Nieuwe Testament. In Geestelicke Meditatien voor-gestelt. De Vierde Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert. WAARBIJ: Enge Poorte, ofte De wegh der Saligheydt. Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De seste Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bijbels verbetert.
121202: PETRI, F. & W. JAPPE ALBERTS - Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung.
5872: PETRI, RUDOLF - t Lof onses Heeren Jesu Christi, Dat is, Korte Verklaringe van eenige bysondere Voor-beelden, Gelijckenissen, Gesichten, Eeren-Tijtelen, Cier-namen, ende Cierlicke Beschrijvingen, die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden. De vijfde Druck van nieuws oversien ende verbetert.
102767: PETRIE, FLINDERS - Decorative Patterns of the Ancient World.
101582: PETROVICI, EMIL. - Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem.
164221: PETROVITCH, WOISLAV M. [WILLIAM SEWLL & GILBERT JAMES - ILLUSTR.]. - Heldensagen en legenden van de Serviërs.
157517: PÉTROVITCH, NICOLAS S. - Essai de Bibliographie Française sur les Serbes et les Croates 1544-1900.
162471: PETRUS BLUMBERGER, J.TH. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
100166: PÉTRY, CLAUDE & DAVIDE BANZATO & CLARA GELLY [ET AL.]. - La peinture vénitienne 1600-1800. 65 peintures des collections des musées de la ville de Padoue.
145402: PETRY, JÜRGEN - Das Monopol. Die Geschichte des Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels LKS.
162863: PETTAZZONI, RAFFAELE [H.J. ROSE - TRANSL.]. - Essays on the History of Religions.
153112: PETTEGREE, ANDREW & ALASTAIR DUKE & GILLIAN LEWIS [EDS.]. - Calvinism in Europe 1540-1620.
87825: PETTEGREE, ANDREW / WALSBY, MALCOLM - Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad before 1601. (2 volumes)
92147: PETTEGREE, ANDREW - Emden and the Dutch revolt. Exile and the Development of Reformed Protestantism
4300894: PETTEGREE, A. (LONDON) - Foreign Protestant Communities in Sixteenth-Century London.
4143850: PETTER F.A. - Profanum et Promissio. Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk, H.J.Margull en Ernst Lange. (Diss.)
122076: PETTIFER, JAMES - Kosova Express. A Journey in Wartime.
166991: PETTINATO, GIOVANNI [C. FAITH RICHARDSON - TRANSL.]. - Ebla. A New Look at History.
46409: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
46579: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
4004556: PETUCHOWSKI, J.J. - Aan Uw erbarmen geen einde. Joodse gebeden.
4047605: PETUCHOWSKI, J.J. - Heirs of the Pharisees.
157807: PETZHOLDT, JULIUS - Bibliotheca Bibliographica. Kritisches Verzeichniss der das Gesammtgebiet der Bibliographie betreffenden Litteratur des In- und Auslandes in systematischer Ordnung.
161691: PETZOLDT, LEANDER & HEINZ PLEMPE [EDS.]. - Bibliographie zur Ikonographie und materiellen Kultur des Wallfahrtswesens.
130563: PEUCKER, P.M. - 's Heerendijk. Herrnhutters in IJsselstein 1736-1770.
4070992: PEUCKERT, W.E. (LUTHER, M.) - Die grosse Wende. Das apokalyptische Saeculum und Luther. Geistesgeschichte und Volkskunde.
122939: PEUMERY, JEAN-JAQUES & GEORGES TCHOBROUTSKY [INTROD.]. - Histoire illustrée du diabète de l'Antiquité à nos jours.
122940: PEUMERY, JEAN-JAQUES - Histoire illustrée de l'Asthme de l'Antiquité à nos jours.
101233: PEUMERY, JEAN-JAQUES - Les origines de la Transfusion Sanguine.
4052593: PEURSEN, C.A.V. - Cultuur in stroomversnelling.
4069195: PEURSEN, C.A.VAN - Ars inveniendi. Filosofie van de inventiviteit van Francis Bacon tot Immanuel Kant.
4142091: PEURSEN, C.A. VAN (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
95313: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid, een deiktische ontologie
4068826: PEURSEN, C.A.V. - Riskante philosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken. (Diss.)
95314: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
121887: PEUSER, GÜNTER. - Aphasie. Eine Einführung in die Patholinguistik.
164763: PEUTER, ROGER DE - Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale hoofdstad.
164388: PEVSNER, HIKOLAUS & JOHN FLEMING B& HUGH HONOUR [EDS.]. - Lexikon der Weltarchitektur.
4143154: PEVSNER, NIKOLAUS - Studies in Art, Architecture and Design. (Complete in 2 vols.). I. From Mannerism to Romanticism. II. Victian and After. With 786 black and white illustrations.
152397: PEY-SMITH, CHARLIE - Rebels and Outcasts. A Journey through Christian India.
165572: PEYPERS, ANKIE - Gedichten 1951-1975.
163709: PEYPERS, W.N. - Rotterdam in opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische taferelen. Volume 1 [2 parts in 1: All Publ.].
110071: PEYRONY, ELIE - Notions de préhistoire.
123366: PEYSTER, HENRY DE - Journal de G.K. van Hogendorp pendant la Révolution de Hollande [Avril - Octobre 1787].
141633: PFANDL, LUDWIG - Philipp II. Gemälde eines Lebens und einer Zeit.
4137832: PFANMÜLLER, J. - Jesus im Urteil der Jahrhunderte. Die bedeutendsten Auffassungen Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur und Kunst bis zur Gegenwart.
47119: PFANNE, HEINRICH - :ehrbuch der Graphologie. Psychodiagnostik auf Grund graphischer Komplexe. Mit 146 Schriftenproben und 74 Seiten Tabellen
92867: PFEIFER, SAMUEL / BITTNER, WOLFGANG J. - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
92896: PFEIFER, SAMUEL / BRÄUMER, HANSJÖRG - Verscheurde zielen. Borderline en pastoraat
92911: PFEIFER, SAMUEL - Maakt geloof ziek? Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen
141998: PFEIFER, FRED & MARCEL MALHERBE [PHOTOGR.]. - Zwolle. Est! - Est ! - Est ! Beeldboek van een Hanzestad.
4054523: PFEIFER, F. (ZWOLLE) - Zwolle. Est! est! est!. Beeldboek van een Hanzestad. Foto`s van M.Malherbe.
4066512: PFEIFER, S. - Maakt geloof ziek?. Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen.
4139650: PFEIFFER, R.H. - Introduction to the Old Testament.
123032: PFEIFFER, JOHN E. - The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art and Religion.
152616: PFEIFFER, HEINRICH [ED. - ET AL.]. - Alexander von Humboldt. Werk und Weltgeltung.
4278: PFEIFFER, AUGUST - Dubia Vexata Script. Sacrae, sive Loca Difficiliora Vet. T. circa quae autores dissident vel haerent, adductis & modeste expensis aliorum sententiis, succincte decisa, tamque dilucide expedita, ut cuivis de vero sensu & diversis interpretamentis constare facile queat. Nec non Ebraica atque Exotica Novi T. e suis fontibus derivata. Editio Secunda recognita, cui accedit Decas Selecta Exercitationum Biblicarum.
165795: PFEIJFFER, ILJA LEONARD - In de naam van de hond. De grote gedichten.
130865: PFEIL UND KLEIN-ELLGUTH, RICHARD - GRAF VON - Das Ende Kaiser Alexanders II. Meine Erlebnisse in russischen Diensten 1878-1881.
94664: PFEILSCHIFTER, GEORG - Acta Reformationis Catholicae. Ecclesiam Germaniae Concernentia Saeculi XVI. Die Reformverhandlungen des deutschen Episkopats von 1520 bis 1570. Band V, 1438 bis 1548
94666: PFEILSCHIFTER, GEORG - Acta Reformationis Catholicae. Ecclesiam Germaniae Concernentia Saeculi XVI. Die Reformverhandlucngen des deutschen Episkopats von 1520 bis 1570. Band VI, 1538 bis 1548
142073: PFEUFFER, EBERHARD [ED.]. - Von der Natur fasziniert...Frühe Augsburger Naturforscher und ihre Bilder.
163190: PFIFTER, KURT - Kurfürst Maximilian I. von Bayern und sein Jahrhundert.
102136: PFIGGIG, AMBROS JOSEF - Religio Etrusca.
4049003: PFIRRMANN, G. - Die Nazareth Tafel. Das letzte Rätsel der Jünger Jesu. Mit 27 Abbildungen.
94248: PFISTER, RUDOLF A.O. - Zwingli, der Staatsmann (Zwingli Hauptschriften)
160595: PFISTER, MANFRED (ED.) - The Fatal Gift of Beauty. The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology.
94246: PFISTER, RUDOLF - Die Seligkeit erwählter heiden bei Zwingli. Eine Untersuchung zu seiner Theologie
94252: PFISTER, RUDOLF - Zwingli, der Theologe III. (Zwingli Hauptschriften)
146256: PFISTER, MANFRED [ED.]. - A History of English Laughter. Laughter from Beowulf to Beckett and Beyond.
4143759: PFISTER W. - Die Prädikanten des bernischen Aargaus im 16. - 18.Jahrhundert 1528-1798.
132003: PFLEDERER, RICHARD [TONY CAMBELL - INTROD.] - Finding their Way at Sea. The Story of Portolan Charts, the Cartographers who Drew them and the Mariners who Sailed by them.
4138829: PFLEIDERER, R. - Die Attribute der Heiligen. Ein alphabetisches Nachschlagebuch zum verständnis Kirchlicher Kunstwerke.
163394: PFLUG, HENNER - ED. [RÜDIGER WOLFF - INTROD.]. - Conrad Pflug. Scherenschnitte.
4134240: PFLUG-HARTTUNG, J.VON - Im Morgenrot der Reformation. Mit Zahlreichen Textillustrationen und vielen farbigen und schwarzen Tafeln, Faksimiles und sonstigen Beilagen.
95037: PFLUGK-HARRTUNG, J. VON - 1813-1815. Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen. Benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been
157192: PFNOR, RODOLPHE [ENGRAV.]. & DANIEL RAMÉE [TEXT] - Monographie du Chateau de Heidelberg. Dessinée et gravée par Rodolphe Pfnor, accompagnée d'un texte historique et descriptive par Daniel Ramée [2 Parts in 1].
4065561: PFÜRTNER, S.H. & HEIERLE, W. - Einführung in die katholische Soziallehre.
150210: PHAIDON PRESS [ED.]. - Last Supper.
101087: PHALET, KAREN & JESSIKA TER WAL & DERYA GÜNGÖR - Islamitische organisaties in Nederland [Moslim in Nederland].
89295: PHALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer van Mr. M.C. van Hall.
162764: PHEREPONUS, JOANNES [JEAN LE CLERC] - La mindi pritanii de ingeniorum moderatione In religionis negotio Libris tres. Ubi quae jura, quae fraena futura sint homini Christiano in inquirenda & tradenda Verite, ostenditur: & Sanctus Augustinus vindicatur à multiplici censura Joannis Phereponi.
158353: PHIL MOORES (ED.]. - Alasdair Gray Critical Appreciations and a Bibliography.
122065: PHILBRICK, FRANCIS S. - The Rise of the West. 1754-1830.
142660: PHILBRICK, NATHANIEL [CORRIE VAN DEN BERG & CAROLA KLOOS - TRANSL.]. - Het hart van de zee. De tragedie van een walvisvaarder.
141446: PHILBY, H. ST. JOHN - Arabian Jubilee.
150249: PHILIP, GEORGE - The Story of the Last Hundred Years. A Geographical Record 1834-1934.
4050364: PHILIPP, W. (HRSG.) - Der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert.
122567: PHILIPPA, M.L.A.I. - Noord-Zee-Germaanse ontwikkelingen. Een keur van fonologische, morfologische en syntactische paralellen op Noord- en Noordzeegermaans gebied.
145962: PHILIPPEN, L.J.M. - De Oud-Antwerpsche majolica.
4000580: PHILIPPSON, M. - Geschichte der Reformation. Mit 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
145280: PHILIPPSON, MARTIN - La Contre-révolution religieuse au XVIe siècle.
145810: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Reuzen en wildemannen.
145811: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Toverspreuken.
145812: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Sprookjesfiguren.
102565: PHILIPS, ROGER & SUZETTE E. STUMPEL-RIENKS [EDS.]. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's .
110767: PHILIPS, DR. A.F. [ED.]. - Témoignages attachants de l'Histoire des Provinces Belgiques. Rassamblés à l'Occasion du 125 Anniversaire de l'Independance Belge.
151225: PHILIPS. ELLEN [ED.]. - De grote ontdekkingsreizen 1400-1500.
151346: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Wahrsagungen und Prophezeiungen.
102102: PHILIPS, DR. RUDOLF - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
145819: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Spoken.
145817: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Draken.
145818: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Feeën en elfen.
155971: PHILIPS, GRAHAM - De werkelijkheid van De Graal. Nieuwe en opzienbarende aanknopingspunten voor het feitelijke bestaan van de Heilige Graal.
164549: PHILIPS, C.H. [ED.]. - The Correspondence of David Scott, Director and Chairman of the East India Company relating to Indian Affairs 1787-1805 [2 Vols. Compl.].
131549: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.] - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase]
150243: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
140719: PHILIPS, ELLEN [ED.]. & ROBERTA CONLAN [ED.- ET AL.]. - Atlas of Space [Voyage Through the Universe].
141907: PHILIPS, ELLEN [ED.]. & ROBERTA CONLAN [ED.- ET AL.]. - Voyage Through the Universe [17 Vols.].
4143015: PHILIPSE, H. (DESCARTES, R.) - Zekerheid in wetenschap en leven. Een analyse van het begrip zekerheid in de ethiek van Descartes.
9792: PHILIPSZ., HENRICUS/VOC PRINTING PRESS EDITION - Het Tweede Boek Moses genaamt Exodus, inde Singaleesche tale overgeset.
142495: PHILLIPS, JONATHAN - The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople.
142628: PHILLIPS, CABELL - The New York Times Cronicle of American Life. From the Crash to the Blitz 1929-1939.
153107: PHILLIPS, CHARLES [& DR. DAVID M. JONES] - The Illustrated Encyclopedia of Aztec and Maya.
146139: PHILLIPS, MARK - In de schaduw van de medici. Uit de memoires van Marco Parenti. De Haan isbn13:9789026946790
103700: PHILLIPS, ARTHUR - De Egyptoloog.
162650: PHILLIPS. D.Z. [ED.]. - Philosophical Investigations [Vol. 6 nrs. 1 - 4 Compl.].
143529: PHILLIPS, E.D. - The Mongols.
141113: PHILLIPS, CATHERINE - Gerard Manley Hopkins and the Victorial Visual World.
166387: PHILLIPS, CHRISTOPHER - Café Socrates. Een frisse kijk op de filosofie.
157804: PHILLIPS, P. LEE - A List of Maps of America in the Library of Congress. Preceded by a List of Works relating to Cartography.
156918: PHILLIPS, JAMES W. - Printing and Bookselling in Dublin 1670-1800.
131617: PHILLIPS, R.P. - Modern Thomastic Philosophy. An Explanation for Students [2 Vols. Compl.]
151101: PHILLIPS, CHARLES & PROFESSOR RICHARD G. WILSON - The Illustrated Encyclopedia of the Castles, Palaces & Stately Houses of Britain & Ireland.
141521: PHILLIPS, DEREK - Well-Being in Amsterdam's Golden Age.
4134382: PHILLIPS, J.B. - Ring of Truth. A Translator's Testimony
141320: PHILLIPS, KATE - Helen Hunt Jackson. A Literary Life.
102262: PHILLIPS, ROD - Een kleine geschiedenis van wijn.
4300886: PHILLIPS, D.Z. & T.TESSIN (ED.) - Philosophy of Religion in the 21st Century.
4058325: PHILLIPS, T. - The Welsh Revival. Its Origin and Development.
92421: PHILONENKO, MARC - Joseph et Aséneth. Introduction, texte critique, traduction et notes
157979: PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS - - Philosophical Transactions: Giving some Accompt of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World [Vol. III - XII = 5 Bindings].
162655: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 7 nr. 4.
162656: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 8 nr. 4.
162657: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 9 nr. 1.
162658: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 9 nr. 3.
162659: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 10 nr. 3.
162660: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 11 nr. 1.
162661: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 14 nr. 1.
162662: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 15 nr. 4.
162663: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 17 nr. 4.
162664: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 16 nr. 1.
162665: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 16 nr. 2.
162666: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 16 nr. 3.
162667: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 16 nr. 4.
162668: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 18 nr. 4.
162669: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 18 nr. 1.
150440: PHILOSOPHY - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
163286: PHILOSOPHY - After the Ecstacy the Laundry. How the Heart Grows Wise on the Spiritual Path.
162653: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 7 nr. 1.
162654: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 7 nr. 2.
165850: PHILOSOPHY - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit vijfentwintig eeuwen.
154769: PHILOSOPHY - De meningen van filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Volume 3-1: Geloven en weten & Het bestaan van God.
162651: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 1 nr. 2.
162652: PHILOSOPHY - International Philosophical Quarterly [IPQ]. Volume 6 nr. 1.
94944: PHILPOT, J.C. - William Tiptaft. Dienaar van het Evangelie te Abingdon, Berkshire
91632: PHILPOT, J.C. - Tweede achttal leerredenen
153007: PHILPOT VAN NOORT, KIMBERLY - Paul Morand. The Politics and Practice of Writing in Post-War France.
92509: PHILPOT, J.C. - De geinspireerde regel des levens voor den geloovige of overdenking over het gebiedende deel van het Woord van God
92254: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Vijfde achttal
92502: PHILPOT, JOSEF CHARLES - Levensbijzonderheden en brieven (2 delen in 1 band)
92504: PHILPOT, J.C. - De leerredenen 1e t/m 5e achttal
81256: PHILPOT, J.C. - De leerredenen 1e t/m 3e viertal
84166: PHILPOT, J.C. - De evangelie-predikstoel (3 delen)
54384: PHILPOT, J.C. - Door Baca's vallei of Woorden voor iedere dag van het jaar voor Sions pelgrims
83291: PHILPOT, J.C. - Wandelt in de liefde, de gehoorzaamheid des geloofs
83727: PHILPOT, J.C. - Twaalftal leerredenen
82845: PHILPOT, J.C. - De Leerredenen 1e t/m 5e Achttal
31297: PHILPOT, J.C. - De winter voor de oogst of opwas in de genade en: De erfgenaam des hemels wandelend in de duisternis en de erfgenaam der hel wandelend in het licht
55389: PHILPOT, J.C. - Twintig verzamelde leerredenen (welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-Predikstoel, 5 achttalen en 12 zestallen)
55261: PHILPOT, J.C. - Tien predikaties (4 delen)
82793: PHILPOT, J.C. - De medelijdende Hoogepriester (Bibliotheek Overjarig Koren 9e Jaargang No. 10)
91634: PHILPOT, J.C. - Zesde achttal leerredenen
91717: PHILPOT, J.C. - Twaalftal leerredenen
31374: PHILPOT, J.C. - Tien predikaties
55254: PHILPOT, J.C. - De leerredenen (1e t/m 12e zestal, complete set)
91203: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
88142: PHILPOT, J.C. - De Evangeliepredikstoel. I. Een eeuwige vertroosting. II. Sions poorten. III. Verzoening en behoudenis. (3 delen)
81233: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot, 1e t/m 4e achttal, uit het engelsch door J. Nieuwland
83421: PHILPOT, J.C. - Serie de Evangelie-Predikstoel (Complete Set) 1. Een Eeuwige vertroosting 2. Sions Poorten 3. Verzoening en behoudenis
84167: PHILPOT, J.C. - De evangelie-predikstoel, tweede deel
4030470: PHILPOT, J.C. - De Leerredenen. 12 Zestallen. (Op titelpagina's opsomming van behandelde bijbelteksten)
53715: PHL, A. / FOLLET, R. A.O. - Codex Hammurabi. Editio tertia. Transcriptio et versio latina / Textus primigenius (2 volumes)
154966: PHLLIPS AUCTION CATALOGUE - - Chinese & Japanese Ceramics, Snuff Bottles & Works of Art [Auction 6 December 1995 London].
104425: PHOCA, IOANNA & PANOS VALAVANIS [EDS.]. - Rediscovering Ancient Greece. Architecture and City Planning.
103855: PHOTOGRAPHY - Sterne und Stars. Henry Frères - Constantin Brancusi - Man Ray - Umbo.
141503: PHOTOGRAPHY - Laterna magica.
162777: PHOTOGRAPHY - Pompei and its Principal Monuments.
104445: PHOTOGRAPHY - Filmliga 1927-1931.
103315: PHOTOGRAPHY - Max Ernst. Gemälde - Graphik - Skulptur.
145140: PHOTOGRAPHY - Arbeiterfotografie.
165947: PHOTOGRAPHY - Invasie Praag 68. Josef Koudelka anoniem tsjechisch fotograaf.
164565: PHOTOGRAPHY - Von Hindenburg.
154751: PHOTOGRAPHY - Max Ernst. Fotografische Porträts und Dokumente.
142193: PHOTOGRAPHY - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
130328: PHOTOGRAPHY - - Pictorial Korea 1950.
164450: PHYTHIAN, MARK [ED.]. - Under the Counter and over the Border. Aspects of the Contemporary Trade in Illicit Arms.
145883: PHYTHIAN, B.A. - A Concise Dictionary of Confusables.
122796: PIACENTINI, R. - Les Chanoinesses régulières. Hospitalières de la miséricorde de Jésus de l'Ordere de St. Augustin.
153176: PIAGET - Piaget.
100805: PIAGET, JEAN - Le jugement moral chez l'enfant.
104402: PIAGET, A. & E. DROZ - Pierre de Nesson et ses oeuvres.
4056278: PICARD, M. - Die Grenzen der Physiognomik.
121692: PICARD, EDMOND - Grelots Progressistes. Histoire du Suffrage censitaire en Belgique depuis 1830.
151371: PICASSO - Hommage à Pablo Picasso. Peintures, dessins, sculptures, ceramiques.
86110: PICCARDT, R.A.S. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen.
152587: PICH, EDGARD [ED.]. - Leconte de Lisle. Articles - Préfaces - Discours. Textes recueillis, présentés et annotés.
155188: PICHEVIN, R. - L'Impératrice Joséphine.
164463: PICHOIS, CLAUDE & JEAN ZIEGLER - Baudelaire.
103059: PICHON, YANN LE - The World of Henri Rousseau.
150142: PICK, DR. H. - Die Schwanenburg zu Cleve. Quellenmässig dargestellt und mit 27 Abbildungen versehen.
140885: PICK, PHILIP L. [ED.]. - Tree of Life. An Anthology of Articles Appearing in ' The Jewish Vegetarian ', 1966-1974.
155221: PICK, HELLA - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
4141414: PICK, RAB.SELIGMANN - Die auf Jesus gedeuteten Stellen des Alten Testaments. Quellenstudien.
4049761: PICK, H. (WIESENTHAL, SIMON) - Simon Wiesenthal. Een leven voor gerechtigheid.
160200: PICKELL, DAVID [ED.]. - Kalimantan- Borneo.
144938: PICKEN, STUART D. B. & EDWIN O. REISCHAUER [INTROD.]. - Shinto. Japan's Spiritual Roots.
166136: PICKERING, GEORGE - Creative Malady. Illness in the lives and minds of Charles Darwin - Mary Baker Eddy - Sigmund Freud - Florence Nightingale - Marcel Proust - Elizabeth Browning.
167094: PICKFORD, CHRIS [ED.]. - Bedfordshire Churches in the Nineteenth Century [4 Vols. Complete Set].
167038: PICKLES, SHEILA - The Complete Victorian Treasury.
145480: PICQUÉ, CHARLES [ED.]. - Mei 68.
7755: PICTET, BENEDICT - De Christelyke Zedekunst, of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven. In 't Fransch beschreven. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen, en toepassende Vaerzen verrykt door François Halma.
6557: PICTET, BENEDICT - Huit Sermons Prononcez à Geneve, sur ces paroles de Saint Paul I Thessal. Chap. 5. Vers 21. Eprouvez toutes choses.
7368: PICTET, BENEDICT - De Christelyke God-Geleertheid, en Kennis der Zaligheid, of verklaring der waarheden, die God aan de Menschen in de Heilige Schrift heeft geopenbaart, Nevens de wederlegging der tegengestelde Dwaalingen, welke nagespoort en ontdekt worden in haar opkomst en voortgang, volgens de gevoelens daar over van de Kerk-Vergaderingen en Oud-Vaders, wier schriften, in een naar de tyds orde geschikte Lyst bygebragt werden. Vermeerdert met een kort vertoog van't allermerkwaardigste in de Gewyde en Ongewyde Geschiedenissen. In 't Fransch beschreeven. Naar den laatsten Druk Vertaalt, En verrykt met een Voorreden van den Hooggeleerden Heer Johannes Wesselius.
9634: PICTET, BENEDICT - Christelyke Gebeden, Voor ieder dag der Weeke, en op byzondere Tyden en voorvallen gepast. In 't Nederduitsch nagevolgt, en met zangen verrykt. Waar achter bygevoegd is een schriftelyke keeten van aanééngeschakelde waarheid voor de kinderen door Daniël Willink. Dertiende Druk.
9635: PICTET, BENEDICT - De Christelyke Zedekunst, of Schiftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en Zalig te sterven. In 't Fransch beschreeven. Naar den laatsten druk uit het ooirsprongkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen en toepassende Vaerzen verrykt door François Halma. Tweede Druk.
48149: PIDOUX, PIERRE (ED.) - Collection de Musique d'Orgue. Compositions orginales sans pédale obligée. I. Vingt-cinq préludes de chorals ds XVIIme et XVIIIme Siècles (nr. 1905)
48125: PIECHLER, ARTHUR (ED.) - Das Praktische Orgelbuch. Eine Sammluch leichter Vor-, Zwischen- und Nachspiele für Orgel oder Harmonium. Band I (nr. 43333)
110841: PIECHOROWSKI, ARNO [ED.]. - Beiträge zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Bentheim.
166898: PIECK, MAX & PIET PORS [EDS.]. & HANS VOGELESANG [INTROD.]. - Anton Pieck als illustrator.
4051093: PIECK, ANTON & HUIZINGA, LEONARD, - Die goede oude tijd.
145364: PIEKALKIEWICZ, J. - Weltgeschichte der Spionage.
153421: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Arnhem 1944. Een fotoreportage.
90109: PIEL, FRIEDRICH - Meisterzeichnungen aus sechs Jahrhunderten. Die Sammlung Ian Woodner.
9636: PIEMONTESE, ALESSIO (PSEUD. GIROLAMO RUSCELLI) - De Secreten. Inhoudende seer exellente en wel gheapprobeerde Remedien, teghen veelderhande cranckheden, wonden, ende andere accidenten. Met de maniere van te distilleren, perfumeren, consitueren maken, te verwen, coleuren, ende goeten. Wt den Francoise overgheset. WAARBIJ: Dat Tvveede Deel der Secreten. Die hy by een heeft vergadert ende ghetrocken uyt veel goede ende excellente Aucteurs. Nu overgheset uyt den Fransoys in onse ghemeene Nederlandtsche Duytsche sprake. Met een generale Tafele van alle t' ghene dat hier inne begrepen is.
141693: PIEPENBRING, C. - Histoire du peuple d'Israël.
89509: PIEPER, J.W. / COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen.
163132: PIERCE, DAVID & PETER DE VOOGD [EDS.]. - Laurence Sterne in Modernism and Postmodernism.
86943: PIËRE, GUILIELMUS DU - Honig uit den leeuw of hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
5162: PIËRE, GUILIELMUS DU - Honig uit den Leeuw of Hoe Gods Kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
152301: PIERGIOVANNI, VITO [ED.]. - Tra siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età Colombiana.
123371: PIERIK, PERRY [ED.]. - Martin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaat.
100964: PIERIK, HERMAN [HANNEKE WIJGH - AFTERW.]. - Lummels, opschieten !
4064636: PIERRE, ABBÉ - Testament.
165883: PIERRE, D.B.C. - Ludmila's gebroken engels.
165303: PIERRE, CLARA - Jacht op de Katharen.
156228: PIERSMA, HINKE - Op oorlogspad. Jaap le Poole, verzetsman voor het leven.
121192: PIERSMA, HINKE [ED.]. - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
82149: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek (2 delen)
84504: PIERSON, A. - Nieuwe studiën over Johannes Kalvijn (1536-1541)
88740: PIERSON, A. - Rigting en leven (2 delen in 1 band)
87967: PIERSON, A. - De oorsprong der moderne rigting
87966: PIERSON, A. - Bespiegeling, gezag en ervaring. Een wijsbegeerte, geschiedkundige proeve.
144161: PIERSON, PETER - Philip II of Spain.
163937: PIERSON, J.L. - De Medici.
84500: PIERSON, A. - Studiën over Johannes Kalvijn. Derde reeks (1540-1542)
150307: PIERSON-PIERARD, MARIANNE - Neel Doff par elle-meme.
4139002: PIERSON, A.T. - Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het christendom of het geschreven en levende woord van God.
4139001: PIERSON, H. - Zettensche verpoozingen. Nieuwe uitgave.
131573: PIERSON, J.L. - De achttiende dynastie van Oud-Egypte [1580-1350 v. C.] wier pharao's hun land tot een wereldrijk en Thbe tot een wereldstad maakten.
53921: PIERSON, A. - Een tiental leerredenen, 1857-1863
88289: PIERSON, J.L. - De zaaitijd Gods. Een bundeltje preeken.
4033008: PIERSON, A.T. - Die neue Apostelgeschichte. oder die Wunder der Heidenmission.
4009370: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het Concile van Trente.
121889: PIERSSENS, MICHEL - The Power of Babel. A Study of Logophilia.
4066077: PIESSENS, C. - Als feministen stilstaan bij de dood. Een feministisch-theologisch onderzoek naar omgaan met sterven en dood van nabije mensen. (Doktoraalskriptie)
122905: PIËT, SUSANNE - Emotie management. Werken met emoties van jezelf en anderen.
131250: PIETERMAN, MARCEL - De middle manager in confrontatie met de praktijk. De middle manager en zijn organisatie.
92510: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties
93350: PIETERS, W. - Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. De Heidelbergse Catechismus uitgelegd aan catechisanten (Deel 1, Zondag 1-7)
30627: PIETERS, W. - De brief van Paulus aan de Efeziërs. Mede levend gemaakt
87951: PIETERS, W. E.A. - Geen lust in onze dood. 1. Geen lust in onze dood. 2. Opzoekende liefde. 3. Geloof en bekering. 4. Volharden tot het eind (4 delen)
88843: PIETERS, W. E.A. - Geen lust in onze dood / Opzoekende liefde / Geloof en bekeering / Volharden tot het einde. Serie: Kom en zie. (4 delen)
88393: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties.
30299: PIETERS, W. - Wonderlijke gebeurtenissen
150574: PIETERS, LUDO & FROUKE FLIERINGA [ET AL.]. - Beelden in Rhoon. Een keuze uit de Nederlandse beeldhouwkunst van de laatste vijftig jaar.
82899: PIETERS, W. E.A. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Gods leiding in het leven van ds. S. Ralevic
153065: PIETERSE, DR. WILHELMINA C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn ' Triumpho del Govierno popular '.
110564: PIETERSE, SASKIA - De buik van de lezer. Over spreken en schrijven in Multatuli's 'Ideën'.
53575: PIETERSE, WILHELMINA C. - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Original tekst
4139470: PIETERSE, H.J.C. - Preaching in a Context of Poverty.
121473: PIETERSMA, A. [ED. - ET AL.]. - Utrechtse biografieën Volume 1: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
7793: PIETERSZ., ROELOF - Enge Poorte, Ofte De wegh der Saligheydt, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De sevende Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
7907: PIETERSZ., PIETER - De Hemelsche Bruyloft, Handelende van 't Ernstig Nodigen 't Weygeren, 't Bewilligen, Heerlykheyd der zelver, en hoe men zig daar toe bereyde moet. t'Zamenspraak, met een By-voegzel Matt. 22: 2. Dat Rijk der Hemelen is geloijk een Koning die zijne Zoone een Bruyloft bereyde.
7981: PIETERSZ., ROELOF - t Lof onses Heeren Jesu Christi, Dat is: Corte Verklaringe van eenige bysondere Voor-beelden, Gelijckenissen, Gesichten, Eeren-tytelen, Cier-namen, ende Cierlicke beschrijvingen, die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden. De vierde Druck van nieuws oversien, nae de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert, ende met verscheyden Tytelen op nieuws, als naerdere opmerckingen van andere, vermeerdert.
2227300728: PIETERSZ., ROELOF - Enge Poorte, Ofte De Wegh der Saligheydt, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De sevende Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
2227300736: PIETERSZ., ROELOF - t Lof Onses Heeren Jesu Christi, dat is: Korte Verklaringe van eenige bysondere Voorbeelden, Gelykenissen, Gesigten, Eer-tytelen, Cier-namen ende Cierlyke beschryvingen die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden.
4995: PIETERSZ., PIETER - Opera, Dat is: Alles wat van dien rechtsinnighen Leeraer, inder eenvoudigheyd beschreven is: Bestaende in dese acht navolgende deelen, daer in dat veele grootelijcks verbetert en vermeerdert zijn. Als 1. De Wegh nae Vreden-stadt. 2. Toetz-steen om te Proeven. 3. De Hemelsche Bruyloft. 4. Spiegel der Gierigheydt. 5. Spiegel der Barmhertigheydt. 6. Tractaet vande Liefde, I. Cor. 13. 7. Vrede-schrift aen alle Doops-gesinden. 8. Eenighe Predicatien, Sentbrieven en Gebeden. Dit alles ghedaen tot leeringhe, bestraffinghe, en vertroostinghe voor de waerheydts Minnaers.
5164: PIETERSZ., ROELOF - Spiegel der Barmherticheyt Gods, in de Vergevinghe der Sonden aen den Boetveerdighen Sondaer. Ende der Gerechtigheydt Godts, in het straffen der Sonden aenden Onboetveerdigen Sondaer.
51883: PIETERZ. R. - Spiegel Der Barmhertigheyd Gods, inde Vergevinge der Sonden, aen den Boetveerdigen Sondaer. Ende Der Gerechtigheydt Godts, in het straffen der Sonden, aen den Onboetveerdigen Sondaer
152984: PIETRA, RÉGINE - Les femmes philosophes de l'antiquité gréco-romaine.
165886: PIETTE, ROY - Mijn lief, Java ...
130031: PIETTE, GWENNO - A Concise History of Brittany.
104050: PIGEAUD, THEODORE G.TH. & PH.D. LIEDEN - Literature of Java. Volume II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts. Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands.
161165: PIGGOTT, STUART - The Druids.
164556: PIHLSTRÖM, SAMI - Pragmatic Moral Realism. A Transcendental Defense.
121335: PIIRAINEN, ELISABETH - Flurnamen in Vreden. Tekst- & Kartenband [2 Vols. Compl.].
91678: PIJFERS, HERMAN / ROES, JAN - Memoriale, katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
157837: PIJLEN, J.PH. VAN [ED. - ET AL.]. - 40 Jaar Stam.
142774: PIJNACKER HRDIJK, MR. C. [ED.] - Rechtsbronnen der stad Zutphen. Van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw.
164929: PIJNENBURG, P.D.M. - De Oisterwijkse tak van de familie Pijnenburg [Peijnenborch] in de Tachtigjarige Oorlog.
93701: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom, de heiligen-vereering
30505: PIJPER, FREDERIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
84346: PIJPER, F. - De kloosters
61127: PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
141761: PIJPER, DR. F. - Martelaarsboeken.
85822: PIJPER, F. - De kloosters
95023: PIJPER. F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles
61067: PIJPER, F. - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
90939: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom. De heilgien-vereering. / De vereering vder h. hostie, de gods-oordelen (2 delen)
4065940: PIJPER, F. (ERASMUS, DES.) - Erasmus en de nederlandsche reformatie.
4138944: PIJPER, F. - Het modernisme en andere stroomingen in de Katholieke kerk. (Newman, V.Döllinger, Loisy, Tyrrell enz.).
4024355: PIJPER, G.F. - De edelgesteenten der geloofsleer. Geschrift over het moslimse geloof door Tahir al-Djaza`iri. Uit het Arabisch vertaald.
4063068: PIJPER, F. - De Evangelieverkondiging aan de menschen-eters van N.W.Europa.
4009386: PIJPER, F. - De kloosters. [Cultuurhistorische betekenis der kloosters van den oorsprong tot den tijd der Hervorming]
4016357: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des Christendoms.
4066021: PIJPER, F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. Met 125 afbeeldingen op 55 platen.
4068042: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
53240: PIKE, S. / HAYWARD, S. - Gewetensvragen, beantwoord door de predikanten S. Pike en S. Hayward te Londen, tijdens winterlezingen in 1755
55543: PIKE, S. / HAYWARD, S. - Gewetensvragen. Beantwoord door de predikanten S. Pike en S. Hayward te Londen, tijdens winterlezingen in 1755
4138783: PIKE, K.L. - Language in Relation to a unified Theory of the Structure of Human Behavior.
82642: PIKET, J.J.C. E.A. - Zeekartografie, bundel opgedragen aan de nagedachtenis van Dr. Ernst Crone en F.W. Michels, kort voor de kartografendag 1975 overleden
142305: PIKKEMAAT, DR. G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
100295: PIKKEMAAT, DR. GUUS - Geschiedenis van Nijmegen [Noviomagus].
152662: PIKKEMAAT, J.G.B. - Viglius van Aytta als hoogleraar te Ingolstadt. Een onderzoek naar de invloed van de rechtspraktijk, de traditionele rechtsgeleerdheid en de doorwerking van het humanisme op de colleges van Viglius van Aytta te Ingolstadt [1537-1542].
100545: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid.
140000: PIKKEMAAT, DR. GUUS - Geschiedenis van Nijmegen [Noviomagus].
104885: PIKKEMAAT, GUUS & PIM VUIK [PHOTOGR.]. - Een wandeling door Naarden Vesting.
121616: PILAT, DRS. DIRK - Dutch Agricultural Export Performance [1846-1926].
143227: PILLECYN, F. DE - Stijn Streuvels en zijn werk.
110343: PILLER, ELISABETH & WIJNAND STEEMERS - Een te groot hart. Correspondentie 1982-1990.
94159: PILS, HOLGER A.O. - Martin Bucer (1491-1551). Bibliographie erstellt vonm Holger Pils, Stephan Ruderer und Petra Schaffrodt untern Mitarbeit von Zita Faragó-Günther. Mit Unterstützung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Gottfried Seebass
100296: PIM - Silhouetten. Handschaduwbeelden.
146228: PIMENTEL, IGNACIO BERNAL Y GARCIA & MIREILLE SIMONI-ABBAT - Mexiko von den frühen Kulturen bis zu den Azteken [= Volume 33: Universum der Kunst].
155182: PIMENTEL, HENRIQUEZ - Overzigt van Buckle's geschiedenis der beschaving [2 Vols. in 1].
89774: PIMLOTT, JOHN - Battle of the bulge
144946: PIMPANEAU, JACQUES - Chanteurs - conteurs - bateleurs. Litérature orals et spectacles populaires en Chine.
163969: PIÑA, LESLIE - Designed & Signed. '50 & '60s Glass, Ceramics & Enamel Wares by George Briard, Sascha B., Bellaire, Higgins.....
150826: PINCHBECK, IVY & MARGARET HEWITT - Children in English society [2 Vols. Compl.].
140303: PINCHUK, BEN-CION - The Octobrists in the Third Duma, 1907-1912.
164740: PINCOCK, STEPHEN & MARK FRARY - Codebreaker. The History of Secret Communication.
142597: PINCOFFS, ADOLF LODEWIJK - De Leer van de zelfstandigheid der Hypotheek en de Hypotheek van den Eigenaar.
160540: PINDAROS [PATRICK LATEUR - TRANSL.]. - Zegezangen.
140684: PINDER, WILHELM & WALTER HEGE - Der Bamberger Dom und seine Bildwerke.
140709: PINDER, WILHELM - Innenräume der Deutschen Vergangenheit aus Schlössern und Bürgen, Klöstern, Bürgerbauten und Bauernhäusern.
91016: PINDER, CLAIRE A.O. - Dorset from the Air
140711: PINDER, WILHELM - Deutsche Dome des Mittelalters.
100128: PINE, L.G. - They Came with the Conqueror. A study of the modern descendants of the Normans. The Norman Conquest.
4279: PINEDA, JOANNES - Commentariorum in Job, Libri Tredecim in Duos Divisi Tomos, variis capitibus, doctis colloquiis, et alternis certaminibus ornatos, Quibus Praeter Luculentam Hebraici Textus interpretationem, & copiosam Authorum tum e Sacra, tum e Profana Schola annotationem, ipsa Versionis latinae vulgatae authoritas asseritur: Praefationibus ad singulos Libros, Summariis ad quarumque Sectionum initia ac cujusque Capitis Anacephalaeosi Paraphrastica illustrati: Indici praetera Septemplici, nova & facili non minus, quam artificios a methodo, cuivis Editioni commoda concinnato, locupletati.
151301: PINET, ANDRÉ - Het Lam Gods.
121744: PINEY, A. & STANLEY WYARD - Clinical Atlas of Blood Diseases.
101259: PING, CHING & DENNIS BLOODWORTH - The Chinese Machiavelli. Three Tousand Years of Chinese Statecraft.
53028: PINGEOT, ANNE / HOOZEE, ROBERT - Paris - Bruxelles. Bruxelles - Paris. Réalisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau. Les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914
151485: PINGYING, HSIEH [ADET LIN & ANOR LIN - TRANSL.] & [LIN YUTANG - INTROD.]. - Girl Rebel. The Autobiography of Hsieh Pingying. With extracts from her New War Diaries.
166323: PININSKI, PETER - Bonnie Prince Charlie. A Life.
84679: PINK, ARTHUR W. - Vuur uit de hemel. Het leven van Elía
4300349: PINK, A.W. - The Attributes of God - The Souvereignty of God - The Beatitudes and the Lord's Prayer. (The Essential Arthur W.Pink Collection)
166907: PINNER, H.L. - The World of Books in Classical Antiquity.
163280: PINNOCK, SARAH K. - Beyond Theodicy. Jewish and Christian Continental Thinkers respond tot the Holocaust.
4058305: PINNOCK, C.H. & BROW, R.C. - Ontketende liefde. Een evangelische theologie voor de 21ste eeuw.
4066789: PINO, R. - Bevrijding!. Theologie voor chronisch buitenkerkelijken.
4023552: PINOMAA, L. (LUTHER, M.) - Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers. Bearb. und hrsg.von H.Beintker.
122234: PINON, PIERRE - La Gaule retrouvé.
9793: PINTO, HECTOR - Operum Omnivm Latinorum, Quae hunc usque diem in ducem peruenerunt, Tomi Primi, et Secvndi, Pars Prima: Quae in Esaiam, Threnos, & Ezechielem, secunda vero in Danielem, & Nohum Commentarios comprehendit. Ad finem secundae partis, pro quarto Tomo, Imaginis Vitae Christianae Dialogorvm Opvs, recens Latinitate donatum, perpurgata.
53084: PINTO, ALBERTO - Bedrooms
94864: PINTO, DAVID - De wereld volgens Pinto. Gedragsgids voor het nieuwe Nederland
160734: PINTO, V. DE SOLA & BRUCE PATTISON - The English Renaissance 1510-1688. Introductions to English Literature. With a chapter on literature and music.
164347: PINTO, MAJOR SERPA [J. BELIN DE LAUNAY - TRANSL.]. - Comment j'ai traversé l'Afrique depuis l'Antantique jusquá l'Océan Indien à travers des regions inconnus.
162390: PINTO, ORESTE - Vriend of vijand: de ontmaskering van King Kong en vele andere spionen in WO II.
155226: PINTO, F.M. - Pelgrimsreis. Het historisch reisverhaal van een Portugese gelukzoeker.
100221: PINTOFF, ERNEST - Directing 101. Based on his Teachings at USC and UCLA Film Schools.
4051927: PINXTEN, R. - Goddelijke fantasie. Over religie, leren en identiteit.
4136304: PINXTER F.J.M. - Ten halve gekeerd. Zielzorger voor het leven. (Memoreeks)
102489: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN - Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad.
110536: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN - Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad.
164773: PINXTEREN, HANS VAN - De hel van Rimbaud [naar ' Une saison en enfer '].
4055282: PIOLANTI, ANT. - Il Corpo Mistico. E le sue relazioni con l`eucaristia in S.Alterto Magno.
4142058: PIOTROVSKI, M.B. & VRIEZE, J. - Hemelse kunst, aardse schoonheid,. Kunst van de Islam. Catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1999. Met objectbeschrijvingen door verschillende auteurs.
143270: PIOTROWSKI, STANISLAW - Misja odyla globocnika. Sprawozdania o wynikach finansowych zaglady zydow w polsce.
103209: PIOTROWSKI, B. [ED.]. - Ermitage. Vorgeschichtliche Kultur - Kunst der Antike - Kunst der Völker des Orients - Westeuropäische Kunst - Russische Kultur - Numismatik.
90479: PIPER, JOHN - De reinigende kracht van het leven uit geloof in de... Toekomstige Genade
121352: PIPER, JOHN - De reinigende kracht van het leven uit geloof in de ...Toekomstige genade.
145348: PIPER, KLAUS - 75 Jahre Piper. Bibliography und Verlagsgeschichte 1904-1079.
4141545: PIPER, JOHN - (3 Books). Think - Desiring God - The Pleasures of God.
4141540: PIPER, J. - The Pleasures of God. Meditations on God's delight in being God.
4141544: PIPER, J. - Desiring God. Meditations of a Christian Hedonist. Revised edition.
168124: PIPER, HENRY DAN - F. Scott Fitzgerald. A Critical Portrait.
145215: PIPER, KLAUS - Schriften und Briefe.
53181: PIPER, JOHN / GRUDEM, WAYNE - Recovering Biblical Manhoof and Womanhood. A Response to Evangelical Feminism
104383: PIPER, DAVID [ED.]. - De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. Alles over geschiedenis van de kunst, over werkwijze en materialen, over kunstwerken en hun scheppers [2 Vols. Compl.].
145233: PIPER, KLAUS - Suhrkamp Verlags-geschichte 1950-1990.
143615: PIPER, DAVID - Eastern Ceramics and other Works of Art from the Collection of Gerald Reitlinger. Catalogue of the Memorial Exhibition.
167939: PIPER, REINHARD - Briefwechsel mit Autoren und Künstlern 1903-1953.
158325: PIPER, REINHARD & ERNST PIPER & BETTINA RAAB - Mein Leben als Verleger. Vormittag - Nachmittag & 90 Jahre Piper. Die Geschichte des Verlages von der Gründung bis Heute [2 Vols.].
157939: PIPER, KLAUS - Lesen heisst doppelt leben. Erinnerungen.
53788: PIPER, FERDINAND - Evangelischer Kalender. Jahrbuch für 1853-1869 (5 volumes)
4141494: PIPER, JOHN - Gebruik je verstand.
4141772: PIPER, J. - De vreugde van God.
146271: PIPES, RICHARD - Survival Is Not Enough. Soviet Realities and America's Future.
131057: PIPES, RICHARD - The Russian Revolution 1899-1919.
104793: PIPPA, LUIGI - Masterpieces of Watchmaking. Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Chefs-d'oeuvre de l'horlogerie. Volume 1 (All publ.)
163332: PIRANDELLO, LUIGI - Théâtre complet. Volume 1 [Only].
163498: PIRANI, EMMA - Gothic Illuminated Manuscripts.
153328: PIRE, JEAN-LUC & J.CL. POLET [INTROD.]. - G.S. Trebutien.
145953: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1987.
143073: PIRENNE, HENRY - Histoire de l' Europe. Des invasions au XVIe siècle.
143767: PIRENNE, DR. L. & DR. W. FORMSMA - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de 15e en 16e eeuw. Het kasboek van Jasper van Bell 1564-1568.
145923: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1994.
30572: PIRENNE, L.P.L. / FORMSMA, W.J. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw. Het kasboek van jaspar van Bell 1564-1568
145922: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1993.
145789: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1996.
121574: PIRENNE, HENRI - Histoire économique et sociale du Moyen Age.
55431: PIRENNE, HENRI - Geschiedenis van België, van het begin tot heden
123241: PIRENNE, DR. L.P.L. [ET AL.]. - De Brabantse Stad. Tweede colloquium 23-24 november 1968. Kasteel Bouvigne Breda.
132086: PIRENNE, H. [INTROD.] - La Commission Royale d'Histoire 1834-1934. Livre Jubilaire. Composé a l'occasion du centième anniversaire de sa fondation par les membres de la commission.
53572: PIRENNE, JACQUELINE - Paléographie des inscriptions Sud-Arabes. Contribution a la chronologie et a l'histoire de l'Arabie du sud antique. Tome I: Des origines jusqu'à l'époque himyarite
91607: PIRENNE, L. - De nieuwe evangelisatie
145788: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1995.
53044: PIROVANO, CARLO A.O. - Modern Italy. Images and history of a national identity. In 4 volumes. Volume one: From unification to the new century. Volume two: From expansion to the Secon World War. Volume three: War, psotwar, recontruction, take off. Volume four: The difficult democracy
151490: PIROVANO, CARLO [ED.]. - XLII Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia. Arte e Scienza. Catalogo generale.
152776: PIRSIG, ROBERT M. - Lila. An Inquiry into Morals.
140007: PISAN, CHRISTINE DE & TINE PONFOORT [TRANSL.]. - Het boek van de Stad der Vrouwen. Christine de Pisan. Vertaald uit het Middel-Frans en ingeleid door Tine Ponfoort.
164226: PISANELLI, PROF. CODACCI & DR. B. LANDHEER & LORD LAYTON [EDS. - ET AL.]. - European Yearbook / Annuaire Européen Vol. 1 - 4 [First 4 Volumes].
164879: PISUISSE, JENNY - Dubbelbeeld Twee vrouwen in oorlogstijd Nederland en Indië.
31287: PISUISSE, JEAN-LOUIS / CARELSEN, FIE - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen
4069926: PIT, JAN (SAMENSTELLER) - Elke dag geboeid. Uit de schatkamer van de Lijdende Kerk.
151670: PITCHER, DONALD EDGAR - An Historical Geography of the Ottoman Empire from the Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. With Detailed Maps to Illustrate the Expansion of the Sultanate.
157607: PITERS, RONALD - Is dit boek voor mij ? Genreherkenning en voorkeursbehandeling op basis an het boekomslag.
161660: PITLO, MR. A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren.
121717: PITMAN, JOANNA - On Blondes.
131232: PITRE-CHEVALLIER [= PIERRE-MICHEL-FRANÇOIS CHEVALIER ] [A. LELEUX & O. PENGUILLY & T. JOHANNOT - ILLUSTR.] - La Bretagne ancienne et moderne.
166178: PITSCH, PROF. DR. OTTO - Die Mitglieder der Kulturvölker sollen zusammenarbeiten, um zur Selbsterkenntnis zu kommen.
150260: PITT, BARRIE - The Crucible of War. Western Desert 1941.
166482: PITT, BARRIE - The Crucible of War. Year of Alamein 1942.
4056606: PITTENGER, N. - Christology Reconsidered.
140193: PITZ, ERNST - Europäisches Städtewesen und Bürgertum. Von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter.
131654: PIVKA, OTTO VON - Napoleons Verbündete in Deutschland. Vol. 2: Nassau und Oldenburg.
131807: PIXLEY, FRANCIS W. - A History of the Baronetage.
141846: PIZZI, EMILO [ED.]. - Mario Botta. The Complete Works. Volume 2: 1985-1990.
154654: PIZZIGONI, DAVIDE [J.D. MCCLATCHY - TRANSL. - INTROD.]. - Carmen. Music by George Bizet [Book & 2 Disks].
4137108: PIZZUTO, V.A. - A Cosmic Leap of Faith. An Authorical, Structural, and Theological Investigation of the Cosmic Christology in Col 1:15-20.
151076: PJOTROWSKI, BORIS B. [ED.]. - GIULIO CARLO ARGAN [FOREW.]. - Die Eremitage. Die grösste Schatzkammer europäischer Kunst.
151075: PJOTROWSKIJ, BORIS B. & GIULIO CARLO ARGAN [INTROD.]. - Die Eremitage.
152411: PLAAT, GEES VAN DER - Eendracht als opdracht. Lieuwe van Aitaema's bijdrage aan het publeke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek.
89366: PLAAT, G.N. VAN DER E.A. - Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.
141683: PLAAT, G.N. VAN DER [EDS.]. - Kroniek. Lijst van de voornaamste verschenen boeken en artikelen op het terrein van de nederlandse geschiedenis. [5 Vols.].
123448: PLAATJESALBUM HONIG'S MACARONI - - Het menselijk lichaam.
143349: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Céramiques prospective / Ceramic Mutation [Techniques & Architecture Volume 492].
143350: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Tours Towers en questions [Techniques & Architecture Volume 471].
143351: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Hétérodoxie moderne Portugal 2003 [Techniques & Architecture Volume 466].
143352: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Suisse, identités / Swiss Singularities [Techniques & Architecture Volume 457].
143353: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Espaces sacrés / Sacred Places [Techniques & Architecture Volume 459].
143354: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Intermodalié / Intermodality [Techniques & Architecture Volume 455].
143355: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Quartiers de logements / Housing Districts [Techniques & Architecture Volume 446].
143356: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Paysage 1 / Landscape 1 & Paysage 2 / Landscape 2 [Techniques & Architecture Volume 486 & 487].
143357: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Bois 1 & 2 / Timber 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 476 & 477].
143358: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Paris. Métrople 1 & 2 / Paris Megapolis 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 467 & 468].
8720: PLACETTE, JEAN LA - De Godvruchtige Nagtmaal-Houding. Ofte De Wyze, om heiliglyk en nuttiglyk het Heilig Avondmaal te genieten. Volgend den vierden Franschen druk Vertaalt door Johannes d' Outrein. De tweede Druk.
85608: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied (1913-1942)
82628: PLAISIER, B. - Instrumentaal tussenspel, van Rulers ecclesiologie onder het gezichtspunt van het apostolaat
30807: PLAISIER, B. - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
4042506: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied. (Diss.)
123000: PLAISTED, DENNIS - Leibniz on Purely Extrinsic Denominations.
102025: PLANCK, PETER & JÖRG BIEL & GABRIELE SÜSSKIND [EDS.]. - Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie in Baben-Württemberg.
103663: PLANK, ARNO VAN DER [ED.]. - Nieuws tyding uit de Andere Waereld, of samenspraak tusschen den beoremden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman [2 Vols. Compl.].
160034: PLANK, P.H. VAN DER - Taalassimilatie van Europese taalminderheden. Een inventariserende en hypothesevormende studie naar assimilatieverschijnselen onder Europese taalgroepen.
121758: PLANK, A.N.W. VAN DER - Het namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
155716: PLANQUE, P.A. DE - Valcooch's regel der duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw.
95019: PLANQUE, PIETER ANTONIE DE - Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw
157113: PLANT, MAJORY - The English Book Trade. An Economic History of the Making and Sale of Books.
88870: PLANTENGA, M.H.J. - Militaire aardrijkskunde van Nederland
156167: PLANTIJN, CHRISTOFFEL [BERT VAN SELM - ED.]. - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit de laatset decennium van de Zestiende eeuw, tekstverzorging met inleiding en verklarende woordenlijst door Bert van Selm.
91656: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm, biografie van een koopman-schrijver.
153247: PLAS, MICHEL VAN DER - De oevers bekennen kleur. Verzamelde gedichten.
141609: PLAS, ADÈLE G. VAN DER - Revolution and criminal justice: The Cuben experiment, 1959-1983
53426: PLAS, DIRK VAN DER - De hymne aan de overstroming van de Nijl. L'hymne à la crue de Nil (avec un résumé en français)
95533: PLAS, MICHEL VAN DER - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
165232: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter [1830-1899].
154799: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter [1830-1899].
142202: PLAS, MICHEL VAN DER - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
4071462: PLAS, MICHEL V.D. (GEZELLE, GUIDO) - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
152198: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
4001738: PLAS, MICHEL V.D. - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
121910: PLASCHKO, RICHARD G. & KARKHEINZ MACK [EDS.]. - Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum.
4052914: PLASKOW, J. - Terug naar de Sinaï. Het Jodendom vanuit feministisch perspectief.
60555: PLASMAN. J. - Medezeggenschap in het geding (Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap)
95535: PLASMAN, J. - Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap
165475: PLASS, ADRIAN - Vol verwachting. Verhalen en overwegingen voor Advent en Kerst.
4074183: PLASS, ADRIAN - Father to the Man. And other stories.
4074196: PLASS, ADRIAN - Waarom ik Jezus volg.
165784: PLASSCHAERT, SYLVAIN - China. Inzicht in zijn doorbraak.
164177: PLASSE, JAN VAN DE - Kroniek van de nederlandse dagbladpers
156486: PLASSMANN, ENGELBERT & DIETMAR KUMMER [EDS.]. - Bibliothekarisches Studium in Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift aus Anlass des 80jährigen Bestehens der biliothekarischen Ausbildung in Leipzig im Oktober 1994.
20450: PLATEN, M. - Die Neue Heilmethode. Lehrbuch der naturgemässen Lebensweise, der Gesundheitspflege und der arzneilosen Heilweise. Ein Haus- und Familienbuch.
110474: PLATJOUW, R.A.M. - "Trammelant. Een boekje vol "" rampen ""."
165972: PLATO [GERARD KOOLSCHIJN - TRANSL.] . - Faidon. Sokrates in de dodencel.
165971: PLATO [GERARD KOOLSCHIJN - TRANSL.] . - Euthyfron - Kriton.
153554: PLATO, ALICE VON - Präsentierte Geschichte. Ausstellungskultur und Massenpublikum im Frankreich des 19. Jahrhunderts.
141373: PLATO [O. DAMSÉ - ED.]. - Charmides - Lysis - Menoon.
4068730: N.N. (PLATO) - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door P.N.van Eyck.
167063: PLATO [GERARD KOOLSCHIJN - TRANSL.]. - Sokrates' leven en dood. Feest Symposium - Euthyfron - Sokrates' verdediging - Kriton - Faidon.
4138845: PLATON, - Der Staat. Über das Gerechte. Übersetzt und erläutert von O.Apelt.
143011: PLATON [OTTO APELT - ED.]. - Apologie des Sokrates und Kriton.
140471: PLATONOV, S.F. - The Time of Troubles. A Historical Study of the Internal Crisis and Social Struggle in Sixteenth- and Seventeenth-Century Muscovy.
141524: PLATTS, MARK [MARK DE BRETTON PLATTS]. - Ways of Meaning. An Introduction to a Philosophy of Language.
100186: PLAUL, HAINER [& GERHARD KLUSSMEIER] - Illustrierte Karl May Bibliographie.
4139905: PLAUT, W.GUNTHER - The Growth of Reform Judaism. American and European Sources until 1948. Foreword by Rabbi J.K.Shankman.
160548: PLAUTES [J.M. HEMELRIJK JR. - TRANSL. & ED. & INTROD.]. - Komedies.
141372: PLAUTUS [J. HEMELRIJK SR. - ED.]. - Tweelingbroer gezocht & Het spookhuis.
141376: PLAUTUS [J. HEMELRIJK SR. - ED.]. - De gezusters Bacchis - De Knorrepot.
101530: PLAUTUS & PAUL NIXON (TRANSL.) - Plautus (5 Vols. Compl.)
162723: PLAUTUS [W.B. SEDGWICK - ED.]. - Amphitruo. Edited with introduction and notes.
154632: PLAUTUS [PETER L. SMITH - TRANSL. & INTROD.]. - Three Comedies. Miles Gloriosus - Pseudolus - Rudens.
141370: PLAUTUS [J. HEMELRIJK SR. - ED.]. - De geboorte van Hercules & Het kabeltouw.
144795: PLEIJ, HERMAN - Hollands welbehagen.
154442: PLEIJ, HERMAN - De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen.
162728: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
130239: PLEIJ, H[ERMAN] - Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de Late Middeleeuwen.
100129: PLEIJ, HERMAN - Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de Nederlandse beschaving.
144592: PLEIJ, HERMAN - Nederlandse literatuur van de Late Middeleeuwen.
105297: PLEIJ, HERMAN - Sprekend over de Middeleeuwen.
152103: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
161230: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
154489: PLEIJ, HERMAN [MARITA MATHIJSEN - INTROD.]. - Komt een vrouwtje bij de drukker .... Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late middeleeuwen.
86950: PLEIJTE, WILLEM - Eenige eenvoudige oefeningen
89733: PLEISTER, WOLFGANG / SCHILD, WOLFGANG - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen kunst. Mit Beiträgen vond Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
131437: PLEKET, H.W. [ET AL.] - In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord.
167963: PLEMP VAN DUIVELAND, MR. J.L. - Willem Frederik Koning der Nederlanden.
4134366: PLENCK, J.J. - Leerstuk wegens de huidziekten,. Waar in deze gebreken onder hunne orden, geslagten en soorten gebragt worden. Uit het latijn vertaald door R.Arends. Reprint van Dordrecht-Nic. de Rot en Joh.Crevel, z.jr. (Aangeboden door Essex Nederland)
100598: PLENCKERS, LEO J. - Catalogus van de muziekinstrumenten - Haags Gemeentemuseum. Volume / Deel 1. Hoorn- en trompetachtige blaasinstrumenten.
90432: PLENCKERS, LEO J. - Haags Gemeentemuseum. Catalogus van de muziekinstrumenten, Deel I. Hoorn- en trompetachtigte blaasinstrumenten.
4011583: PLENTER J.D. - De blijdschap in Paulus` brieven. Een studie met diens brief aan de Filippenzen als uitgangspunt. (Diss.)
161045: PLESCH, ARPAD - Répertoire Bibliograpique de la Bibliothèque Arpad Plesch. Mille et un Livres Botaniques de la collection Arpad Plesch.
165712: PLESSEN, MARIE-LOUISE & DANIEL SPOERRI [EDS.]. - Le Musée Sentimental de Prusse. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH.
4022055: PLESSIS, S.J.DU - Jesus en die Kanon van die Ou Testament. (Diss.)
4011585: PLESSIS, I.J.DU - Christus as hoof van kerk en kosmos. `n Eksegeties-teologiese studie van Christus se hoofskap veral in Efesiërs en Kolossense. (Diss.)
83486: PLESSIS, J. DU - Het leven van Andrew Murray
30971: PLESSIS, ISAK JOHANNES DU - Christus as hoof van kerk en kosmos. 'n eksegeties-theologiese studie van Christus se hoofskap veral in Efesiërs en Kolossene
4136462: PLESSIS, L.M. DU, (CALVIJN, J.) - Calvyn oor die staat en die reg. Wetenskaplike Bydraes van die P.U.vir C.H.O. Reeks F. Instituut vir die Bevordering van Calvinisme.
4143473: PLESSIS, J. DU (MURRAY, ANDREW) - Het leven van Andrew Murray. Fotografische herdruk van de uitgave 1920.
163657: PLESSIX GRAY, FRANCINE DU - Rage and Fire. A Life of Louise Colet - Pioneer Feminist, Literary Star, Flaubert's Muse.
100187: PLETICHA, HEINRICH - Lettern - Bücher - Leser. Alles über das Buch: Entstehung - Geschichte - Verbreitung - Wirkung.
162223: PLETICHA, HEINRICH [ED.]. - Mangu Park. Reisen ins Innere Afrikas 1795-1806.
157608: PLETICHA-GEUDER, EVA & ANGELIKA PABEL [EDS. - ET AL.]. - Abklatsch, Falz und Zwiebelfisch. 525 Jahre Buchdruck und Bucheinband in Würzburg.
102242: PLETTINCK, LEOPOLD - Karel van Mander. Dichter, Geschiedschrijver, Schilder 1548-1606. Zijn leven - zijne werken.
9214: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, ontleedt, verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
9215: PLEVIER, JOHANNES - Nederlands Volk onder Godts Drukkende en Dreigende Oordeelen overtuigd, gewaarschouwd, vermaand en opgewekt tot het zoeken van behoudenisse, in eene verklaaringe en toepassinge van Sefanjas Voorzegginge, van den Honderd Eersten en Honderd Tweeden Psalm en van Ezechiels Gezichte aan de Rivier Chebar, uit het eerste Hoofdstuk zyner voorzeggingen.
90215: PLEVIER, JOSÉ - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist. 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilie.
7944: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, Ontleedt, Verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
150946: PLEVIER, JOSÉ - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilei.
5597: PLEVIER, JOHANNES - PORTRET. Johannes Plevier (1685-1762) op middelbare leeftijd gekleed in toga met platte bef, zittend aan tafel met opengeslagen Bijbel (bij Zephania.) Door Pieter Tanjé naar een schilderij van P. van Dijk. Onderschrift: 'Joh. Plevier. Zirizaeus. V.D.M. Medior. A° Aetat LVII.' Eronder een vierregelig Latijns bijschrift door Isaac Schorer en een zesregelig lofdicht door Pieter Boddaert. ¶ Plevier, Zierikzeënaar van geboorte, stond na in Utrecht en Leiden te zijn opgeleid eerst twee jaar in Serooskerke waarna hij van 1713 tot 1754 voorging in Middelburg. Hij behoorde tot de coccejanen en werd geroemd om zijn vredesgezindheid. Hij heeft nogal wat exegetische werken op zijn naam staan, waaronder tal van Psalmverklaringen, de vierdelige Handelingen der Apostelen (1725) zijn wel de bekendste. In 1744 verscheen zijn Sefanjas voorzegginge, waarnaar ook de gravure verwijst. (BLGNP I, 254-255).
9637: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, ontleedt, verklaardt, en tot het oogmerk toegepast.
167815: PLIJS, PAUL - Afscheid van het duale ontslagrecht. Rapport van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel.
146005: PLINIUS SECUNDUS DER ÄLTERE [RODERICH KÖNIG & GERHARD WINKLER - EDS.]. - Naturkunde. Lateinisch-Deutsch. Buch XX. Medizin und Pharmakologie: Heilmittel aus den Gartengewächsen.
4276035: PLINVAL, G. DE & PITTET. R. (RED.) - Geschiedenis der kerk. Vertaald uit het frans. Woord vooraf door Jos.van der Straeten.
92199: PLITT, G.L. - Die Loci Communes Philipp Melanthons in ihrer Urgestalt herausgegeben und erläutert
82444: PLOEG, O.J. VAN DER - Pastoraat onder druk, een onderzoek naar de pastorale benadering van patiënten die een operatie wegens borstkanker hebben ondergaan (with a summary in English)
142015: PLOEG, PETER VAN DER & QUENTIN BUVELOT - Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis 1991-2008.
89597: PLOEG, A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890)
122820: PLOEG, PETER VAN DER & CAROLA VERMEEREN & B. P. J. BROOS - Princely Patrons. The collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms.
162408: PLOEG, KEES VAN DER - Art, Architecture and Liturgy. Siena Cathedral in the Middle Ages.
100130: PLOEG, RANI VAN DER & RUTH ZINKSTOK - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
155260: PLOEG, D.T.E. VAN DER & W. DE JONG & DRS. M.J. SWART [EDS. - ET AL.]. - Vogels in Friesland. Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland [3 Vols. Compl.].
142403: PLOEG, BARELD VAN DER - Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad. Een studie onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied naar hun bereidheid en mogelijkheden zich te ontwikkelen van productieboer tot plattelandsondernemer.
4050000: PLOEGER, A.K. & PLOEGER-GROTEGOED, J.J. - De Gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden.
4059799: PLOEGER, A.K. - Lessen over God. Leren geloven door ervaren, voor kinderen, jongeren en ouders.
4074719: PLOEGER, A.K. - Inleiding in de godsdienstpedagogiek.
165959: PLOETZ, DR. KARL [A.G. PLOETZVERLAG - ED.]. - Auszug aus der Geschichte.
154599: PLOETZ, DR. CARL [ED. - ET AL.]. - Der grosse Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte.
162886: PLOETZ, DR. KARL [JAAP VERHEUL - ED.]. - Wereldgeschiedenis
95270: PLÖGER, OTTO - Das Buch Daniel (Kommentar zum Alten Testament, Band XVIII)
54558: PLÖGGER, OTTO / NOTH, MARTIN A.O. - Sprüche Salomos (Proverbia). (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVII)
157035: PLOMER, HENRY R. - A Short History of English Printing 1476-1900.
160969: PLOMP, MARIJE - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië / Indoonesië 1930-1960.
4000594: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
122730: PLOMP, REINIER - Aspects of Tone Sensation. A psychophysical Study.
122238: PLONGERON, BERNARD - La vie quotidienne du clergé - Français du XVIIIe siècle
4069625: PLOOIJ, M. - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus.
4140488: PLOOIJ, D. - De chronologie van het leven van Paulus.
4142122: PLOOIJ, D. - A further Study of the Liège Diatessaron.
89697: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (VOORREDE) - Een uitverkoren vat. Het leven van Johannes Calvijn. Voor het Nederlandsche Volk geschetst.
122831: PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Portret van een koopman en uitvinder. Cornelis Ploos van Amstel. Maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-eeuwer.
145327: PLÖTZ, ROBERT [ED.]. - Der Kupferstecher Hendrick Goltzius 1558-1617.
103985: PLOTZEK, JOACHIM M. & ULRIKE SURMANN - Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter.
89241: PLOTZEK, JOACHIM M. E.A. - Glaube und Wissem im Mittelalter. Katalogbuch zur Ausstellung. Die Kòlner Dombibliotheek. Erzbischöfliches Diözesanmuseum Köln. 7. August bis 15. November 1998.
157169: PLOTZEK, JOACHIM M. & KATHARINA WINNEKES & STEFAN KRAUS [EDS.]. - Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter.
157069: PLOTZEK, JOACHIM M. [ED.]. - Andachtsbücher des Mittelalters aus Privatbesitz.
153458: PLOWDEN, ALISON - Henrietta Maria. Charles I's Indomitable Queen.
164914: PLOWDEN, ALISON - Lady Jane Grey and the House of suffolk
130880: PLOWDEN, ALISON - Marriage with My Kingdom. The Courtships of Elizabeth I.
140455: PLUIJM, CEES VAN DER - Van liefde en een niet te lessen dorst. Gedichten 1998-1973.
151425: PLUIS, JAN - Fries Aardewerk: Harlingen. Producten 1720 - 1933.
102807: PLUIS, JAN [& JURIAAN WIJCHERS] - Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw / Bibelfliesen. Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.
4143765: PLUIS, JAN & WIJCHERS, J. - Bijbeltegels - Bibelfliesen. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw. (Schriftenreihe zur religiösen Kultur 3)
4138609: PLUM, R. - Spreken over God. Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip van Paul Ricoeur en Ernst Bloch. (Diss.)
141798: PLUMB, PROF. DR. J.H. [& DR. R. VAN LUTTERVELT - INTROD.]. - De glorie van de Renaissance.
143453: PLUMB, J.H. - England in the Eighteenth Century.
164291: PLUMLEY, J.MARTIN & GERALD M. BROWNE [EDS.]. - Old Nubian Texts from Qasr Ibrim I.
164287: PLUMLEY, J.MARTIN - The Scolls of Bishop Timotheos. Two documents from medieval Nubia.
150516: PLUMMER, JOHN [ ED.]. - De hand van de meester. Het Getijdenboek van Katherina van Kleef.
150515: PLUMMER, JOHN [ ED.]. - De hand van de meester. Het Getijdenboek van Katherina van Kleef.
143283: PLUMMER, CHARLES [ED. - TRANSL.]. - Lives of Irish Saints [2 Vols. Compl.].
141375: PLUTARCHUS [S.L. RADT - ED.]. - Hij kwam, zag en overwon.
4025376: PLUTARCHUS VAN CHAERONEA, - Waarom God zo lang wacht met straffen. Over godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.M.M.Geurts.
141369: PLUTARCHUS [C.M. STIBBE - ED.]. - Grondvesters van Athene en Rome [Theseus en Romulus].
141371: PLUTARCHUS [S.L. RADT - ED.]. - Een jongeling verovert de wereld.
100488: PLUVIER, DR. J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
141047: PLUYM, J.M. - Groote mannen en vrouwen. 12 levensschetsen.
152711: PLUYMAKERS, J.W.M. - Jaspers' Freudbeeld. De psychoanalyse als wetenschap en wereldbeschouwing.
130568: PLUYMEN, MANON - Niet toelaten betekent uitsluiten. Een rechtssociologisch onderzoek naar de rechtvaardiging en praktijk van uitsluiting van vreemdelingen van voorzieningen.
47935: POCOCK, MICHAEL/RHEENEN, GAILYN VAN/MCCONNELL, DOUGLAS - The Changing Face of World Missions, Engaging Contemporary Issues and Trends
130365: POCOCK, TOM - Nelson's Women.
7659: POCOCKE, EDWARD - The Theological Works of the Learned Dr. Pocock, Sometime Professor of the Hebrew and Arabick Tongues, in the University of Oxford, and Canon of Christ-Church. Containing his Porta Mosis, and English Commentaries on Hosea, Joel, Micah, and Malachi. To which is prefixed, An Account of his Life and Writings, never before printed. With the Addition of a new General Index to the Commentaries. In Two Volumes. By Leonard Twells.
47469: PODCZECK, O. (HRSG.) - August Hermann Franckes Schrift über eine Reform des Erziehungs- und Bildungswesens als Ausgangspunkt einer geistlichen und sozialen Neuordnung der Evangelischen Kirche des 18. Jahrhunderts. Der Grosse Aufsatz
4138904: PODLECH, A. - Der Leib als Weise des in-der-Welt-seins. Eine systematische Arbeit innerhalb der phänomenologischen Existenzphilosophie.
102850: PODOKSIK, ANATOLY - Picasso. The Artist's Works in Soviet Museums.
144345: POE, EDGAR ALLAN [ARTHUR RACKHAM - ILLUSTR.]. - Poe's Tales of Mystery & Imacination.
123240: POE, EDGAR ALLAN [MARTHA HEESEN - TRANSL.]. - Verhalen.
121663: POE, EDGAR ALLAN & ALFRED KUBIN [ILLUSSTR.]. - Erzählungen in zwei Bänden. Mit den Zeichnungen von Alfred Kubin [2 Vols. Compl.].
85500: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 2 nr. 1-13
85501: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 1 nr. 1-13
95093: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit het leven van Ds. Joh. Van der Poel ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum
55129: POEL, J. V.D. - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 18-25 benevens 1000 snipperhoutjes
86859: POEL, JOH. V.D. - Mengelstoffen of de weg der Zaligheid
86870: POEL, CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
86873: POEL, CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. Acht Bijbellezingen uit het boek Danièl
31408: POEL, JOH. VAN DER - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties, o.a. afscheidspredikatie te Hardinxveld-Giessendam, intrede te Ede en de herdenkingsdienst bij zijn veertig-jarige ambtsbediening, met de gehouden toespraken en de herdenkingsdienst gehouden met de schoolkinderen
86865: POEL, JOHANNES VAN DER - Deel genoten, vijf preken
86155: POEL, JOH. VAN DER - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van Ds. Joh. Van de der Poel in leven predikant van de Oud Gerefomeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
121219: POEL, PHILIP VAN DE - Hollantsche kuyperijen op de Venezolaanse kust 1700-1750.
92831: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijkvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
52029: POEL, DS. CHR. VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem
86156: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
85496: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 6e jaargang nr. 1-11
85497: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 5 nr. 1-11
85498: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 4 nr. 1-11
85499: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 3 nr. 1-11
90281: POEL, JOH. VAN DER - De zegeningen Jakobs. Een prekenserie over de zegeningen van Jakobs zonen.
91171: POEL, JOH VAN DER - Ruth de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth.
85488: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 7e jaargang nr. 1-11
86868: POEL, CHR. VAN DER - Het vaste fundament Gods
52260: POEL, DS. J. VAN DER - Eben-Haezer. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
30295: POEL, JOH. V.D. - Op uw noodgeschrei
31391: POEL, JOH. VAN DER - Bijeen vergaard. Bundel predikaties, meditaties, twee brieven aan ds. W.C. Lamain (over de twee vermisten, overkomst en bevestiging van ds. C. Smits) en 1250 spreuken, betreffende diverse voorvallen uit het geestelijk leven
130620: POEL, DR. J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van Landbouw [1805-1851]
110181: POEL, PROF. DR. J. VAN DER - Vijfentwintig Jaar Nederlands Belastingmuseum 1936 - 1961.
110182: POEL, PROF. DR. J. VAN DER - Ter ere van mr. Jean Henri Appelius 1767-1828.
55660: POEL, JOH. V.D. - Nood en uitkomst. Tweetal biddagpredikaties over Jesaja 38 : 14. Hiskia's ziekbed en wonderlijke genezing gehouden te Overberg in 1958 met sprokkelhout (262 spreuken)
86857: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen, preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff
81940: POEL, JOH. VAN DER - Ter gedachtenis, verslag van de begrafen is DS. Joh. Van der Poel, in leven predikant van de oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
31378: POEL, JOH. V.D. - Eerste lammeren, dan schapen
88141: POEL, CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
84981: POEL, CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
51984: POEL, DS. J. VAN DER - Ter gedachtenis [Verslag van de begrafenis van Ds. Joh. van der Poel, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen]
86864: POEL, JOH. V.D. - Eerst lammeren, dan schapen
88146: POEL, JOH. VAN DER - Eerst lammeren, dan schapen
105093: POEL, DR. M.G. VAN DER [ET AL.]. - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
144741: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
161532: POELHEKKE, J.J. - Het verraad van de pistoletten?
122349: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide Studiën over de Crisisperiode 1648-1651.
156706: POELHEKKE, J.J. - Met pen, tongriem en rapier. Figuren uit een ver en nabij verleden.
141131: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
94982: POELHEKKE, JAN JOSEPH - De vrede van Munster
88559: POELHEKKE, J.J. - Met pen, tongriem en rapier. Figuren uit een ver en nabij verleden.
88562: POELHEKKE, J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoofleraar in het vaderlandsche en algemene geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 18 feburari 1966.
131861: POELL, G.M. - Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
110798: POELSTRA, THEO J. - Een Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek.
163210: POESJKIN, A.S. - Brieven [ = Deel 3 Verzameld Werk].
167684: POESJKIN, ALEXANDR [HANS BOLAND - TRANSL.]. - Late lyriek 1826-1836.
101642: POEZE, HARRY A. [ED.]. - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
167461: POEZE, HARRY & HENK SCHULTE NORDHOLT [EDS.]. HELLA S. HAASSE [FOREW.]. - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw.
141543: POEZE, HARRY & MARTIN ROS - De biografie in Nederland en Vlaanderen 1993-1994. Overzicht en bibliografie.
53077: POGNON, EDMOND - Les très Riches Heures du duc de Berry. Het pronkstuk uit de verzameling van een middeleeuwse bibliofiel
140310: POGUE, FORREST C. [GEN. OMAR N. BRADLEY - FOREW.]. - Organizer of Victory 1943-1945. George C. Marshall.
4046464: POHIER, J. - Als ik God zeg.
145917: POHL, HANS & STEPHANIE HABETH & BEATE BRÜNINGHAUS - Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 1945.
95428: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel). Kapitel 1-19 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/1)
144245: PÖHLMANN, ROBERT VON - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.]..
142726: PÖHLMANN, DR. ROBERT - Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit.
103701: PÖHLMANN, ROBERT VON [FRIEDRICH OERTEL - ED.]. - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.].
122826: PÖHLMANN, WOLFGER [ET AL.]. - Chatur Disha. Kunsthandwerk aus Indien.
4142492: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese.
9915: POIRET, PIERRE - De Goddelyke Huishouding, Waer in de Voorneemens Gods ontrent de Menschen, zyne Wyzen van handelen, als ook zyne Werken verklaert en betoogt worden. In de Fransche Tael beschreven in VI. Boeken. En nu in 't nederduitsch overgebragt. Waer by noch gevoegt is een Brief van den zelen Schryver over de Waere Godheit en Eeuwige Geboorte van Jesus Christus. Als ook een kort Verhael van des Auteurs Leven en Schriften.
90272: POIRION, DANIEL / REGALADO, NANCY FREEMAN - Yale Franch studies, special issue. Contexts: Style and Values in Medieval Art and Literature. Special Issue.
110111: POISSON, GEORGES - Moyen Age en Ile-de-France. Ëglises, Abbayes et Châteaux.
157105: POISSONNIER, I.H.J. - Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. Johannes Egberts Risseeuw [1798-1869].
131732: POL, ARENT - Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
121482: POL, DR. W.H. VAN DE - Het wereldprotestantisme.
92501: POL, FRANL VAN DER - De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw
84696: POL, F. VAN DER E.A. - Bucer en de kerk
53840: POL, BAUKE VAN DER - Jaap Oswald Dijkstra, 1920-2006. Een Friese Franeker franciscaan in India
84398: POL, W.H. VAN DE - Karakteristiek van het Reformatorisch Christendom
155972: POL, LIESBETH VAN DER [ED. - ET AL.]. - Europa en de architecten. Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendienstebn.
84437: POL, W.H. VAN DE / J.A. CRAMER - De eenheid en gescheidenheid der kerk. Het oecumenisch vraagstuk.
84416: POL, W.H. VAN DE - Het Christelijk dilemma, Katholieke Kerk-Reformatie
83869: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw
88930: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw.
84404: POL, W.H. VAN DE - De Kerk in het leven en denken van Newman
4036627: POL, W.H. V.D. (NEWMAN, J.H.) - De kerk in het leven en denken van Newman. (Diss.)
94126: POL, F. VAN DER - Bucer en de kerk
4137882: POL, D. - Midden-Java ten zuiden. (Onze Zendingsvelden IV)
4016249: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
4026405: POL, W.H.V.D. - Het wereld protestantisme.
4071058: POL, W.H.V.D. - Karakeristiek van het reformatorisch christendom.
104523: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique. [5 Vols. Compl.].
157307: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique. [5 Vols. Compl.].
155871: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique [4 Vols. Compl.].
160739: POLAK, MR. J.M. [ED.]. - Vooruitzichten van de Rechtswetenschap [Vol. 1 & 2]. Een bundel opstellen onder redactie van Mr. J.M. Polak.
103437: POLAK, M.S. & M. DILLO & E.J. HARENBERG & F. KETNER [EDS.]. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 [8 Vols. = Compl. Set].
158386: POLAK, M.S. & E.C. DIJKHOF [EDS.]. & V. PAQUAY & H. VAN ENGEN - Oorkondenboek van de abdij van Kloosterrade 1108-1381.
158385: POLAK, M.S. & E.C. DIJKHOF [EDS.]. & V. PAQUAY & H. VAN ENGEN - Oorkondenboek van de abdij van Kloosterrade 1108-1381.
155630: POLAK, CHAJA - Wachten op de schemering.
141207: POLAK, BETTINA - Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolische beweging 1890-1900.
4025310: POLAK, FRED L. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst.
4060670: POLAK, CHAJA - Stenen halzen. Een dochter speurt naar de verzwegen feiten in haar moeders leven.
4140555: POLAK, J. - Het voorbeeldige boek. Met een nawoord van Piet Gerbrandy. [gekwelde essays over Europese literatuur]
141821: POLANO, SERGIO [& GIOVANNI FANELLI & JAN DE HEER & VINCENT VAN ROSSEM]. - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
140428: POLANO, SERGIO & PIERPAOLO VETTA [EDS.]. - ABC of 20th Century Graphics.
8842: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedreven wert. Waer van het eerste uyt de Latijnsche ende de andere Tractaetgens uyt de Hooghduytsche tale met vlijt ende trouwigheyt overgheset zijn door Pieter Jacobsz. van Suyderwoude.
10136: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - Corte verclaringhe over sommighe nu ter tijt verschillende articulen der Religie van Christo eewige Ghenaden-verkiesinghe Gods, Verwerpinge der Godloosen, ende voorsienicheyt Gods. Door vraghen ende antwoort ghestelt. Met eenen corten inhout der leere, die inde loffelijcke Universiteyt te Basel vande verschillenden articulen der Religie wort gedreven.
9857: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedreven wert. Waer van het eerste uyt de Latijnsche ende de andere Tractaetgens uyt de Hooghduytsche tale met vlijt ende trouwigheyt overgheset zijn door P.I.A. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude).
156967: POLASTRON, LUCIEN X. - Books on Fire. The Tumultuous Story of the World's Great Libraries.
4049030: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie. (Diss.)
160754: POLDERMAN, TINY - Zeeland in de vroege Middeleeuwen.
82056: POLDERMAN, C.P. - De Kerk gepasseerd, van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
60560: POLDERMAN. C.P. - Kerk en Wereld (Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie)
91576: POLDERMAN, TINY / ANTHEUNISSE, JAN-WILLEM - Bevrijd, maar... Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding.
101988: POLDERMAN, PETER [ILLUSTR.]. - Dichtersportretten. 53 gouaches van Peter Polderman.
110722: POLDERVAART, WIEPKE - Pier. Verhaal & Olieverfschilderijen
121693: POLET, AMÉDÉE - Une gloire de l'humanisme belge Petrus Nannius 1500-1557.
162880: POLET, SYBREN - Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling 1900-1950.
101481: POLET, TH.W. & A.A. DE REUS-VREDENBURG & J.J. KALDENBACH [EDS.]. - "Noordhollandse schutters in de "" Belze "" opstand van 1830."
151789: POLFLIET-PAUWELS, M. - Russische kant. Handleiding voor het maken van Russische kant [with 8 Bobbin Lace Patterns].
93542: POLHILL, EDWARD - The works of Edward Polhill of Burwash, Sussex. A view of some divine truths, which are either practically exemplified in Jesus Christ, set forth in the gospel, or may be reasonably deduced from thence
54985: POLHUIS, AT - Lotgenoten bondgenoten? Mogelijkheden van coalitievorming in oude stadswijken. Een bijdrage vanuit de kerk
140831: POLIAKOFF, WLADIMIR - Die Tragödie einer Kaiserin. Lebensgeschichte der Zarin Alexandra von Russland.
102422: POLIDORI, ROBERT [PHOTOGR.]. & ANTONIO DI VITA & GINETTE DI VITA-EVRARD & LIDIANO BACCHIELLI [TEXT] - Het antieke Libië. Verloren steden van het Romeinse Rijk.
20451: POLIGNAC, MELCHIOR DE (BÉRARDIER DE BATAUT, FRANÇOIS-JOSEPH) - L'Anti-Lucrèce en vers françois (This is one of several 18th-century French translations of Melchior de Polignac's Latin Anti-Lucretius, 1745)
123541: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN - Vluchtelingen, Opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
167713: POLIS, HAROLD - Dat spreekt boekdelen. 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren.
100167: POLISENSKY, PROF. DR. JOSEF [ED. ET AL.]. - Alma Mater Carolina Pragensis. Charles University and Foreign Visitors / Výbor svedectvi cizich návstevnikú. .
121087: POLITICS - Gedenkboek ter gelegenheid van het bestaan van de Sociaal-Demovratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 augustus 1894, in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
102243: POLITICS - The Real Men in Public Life.
103128: POLITICS - Met één stem meer keus: advies van het Burgerforum Kiesstelsel [& CD-Rom].
103129: POLITICS - Comparative Study on Politica towards Foreign Graduates. Study on Admission and Retention Politics towards Foreign Students in Industrialised Countries.
4143218: POLKINGHORNE, J. - Science and Providence. God's Interaction with the World.
152943: POLL, ROELAND M. VAN - Koerswijzer. Gids voor beurzen en markten.
92030: POLL, HARRY - Van dorpsmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-staalwerk v.h. H.J. van de Kamp St. Oedenrode
92680: POLL, W. VAN DE - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der gemeente Nijmegen
162307: POLL, HARRY - Van dorpssmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-Staatwer v/h H.J. van de Kamp, St. Oedenrode 1905 - 1955. .
150942: POLL, WILLEM DE - Suriname.
153400: POLLAK, MARTHA D. - Turin 1564-1680. Urban Design, Military Culture and the Creation of the Absolutist Capital.
152784: POLLAK-ELTZ, ANGELIKA - Folklore Y cultura en los pueblos negros de Yaracuy.
150937: POLLAK-ELTZ, ANGELIKA - Afro-Amerikaanse Godsdiensten en culten.
4024490: POLLAK-ELTZ, A. - Afro-amerikaanse godsdiensten en culten.
53312: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door Dr. A.C. Honders (Kerhistorische Bijdragen I)
4300904: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en met inleiding door A.C. Honders. (Kerkhistorische Bijdragen 1)
88970: POLLARD, ALFRED W. - Short-title Catalogue of Books printed in France and of French Books printed in other countriess from 1470 to 1600 in the Britisch Museum.
100869: POLLARD, DISNEY - European Economic Integration 1815-1970.
140014: POLLARD, GRAHAM [ED.]. - Italian Medals.
151836: POLLARD, SUDNEY - Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970.
163500: POLLARD, ALFRED W. [ED.]. - Early Illustrated Books. A History of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th Centuries.
157421: POLLARD, ALFRED W. [MACHAEL PEARCE - INTROD.]. - Fine Books.
157330: POLLARD, ALFRED W. - Early Illustrated Books. A History of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th Centuries.
157209: POLLARD, ALFRED W. & FLETCHER, W.Y. & CHARLES I. ELTON & H. OSKAR SOMMER [EDS. - ET AL.]. - Bibliographica [3 Vols. - Complete Set.].
157153: POLLARD, GRAHAM [INTROD.]. - Catalogue of I. Typefounders' Specimens II. Books Printed in Founts of Historic Importance III. Works on Typefounding, Printing & Bibliography offered for Sale.
157117: POLLARD, M. - A Dictionary of Members of the Dublin Book Trade 1550-1800. Based on the records of the Guild of St Luke the Evangelist Dublin.
103180: POLLARD, H.B.C. & PHYLLIS BARCLAY-SMITH & PHILIP RICKMAN [ILLUSTR.]. - British and American Game Birds
103235: POLLEDRI, PAOLO [ED.]. - Visionary San Francisco.
121881: POLLET, J. & J. HELSEN - Toponomie van Varsenare.
92413: POLLET, J.V. - Martin Bucer. Études sur la Correspondance avec de nombreux textes inédits (Volume I)
87847: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur les relationsde Bucer avec les Pays-Bas, l'électorat de cologne et 'allemagne du nord. Avec de nombreux textes inédits (2 volumes)
94059: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur la correspondance avec de nombreux textes inédits. Ouvrage publié avec le concours du centre national de la recherche scientifique (2 volumes)
4076215: POLLET, J.V. (PFLUG, J.) - Julius Pflug (1499-1564). et la crise religieuse dans l`Allemagne du XVIe siècle. Essai de synthèse biographique et théologique. (Studies in medieval and reformation thought XLV)
6932: POLLIO, LUCAS - Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot hartelijke waarschouwinge van alle wereltgesinde, aan de ander zijnde vertoonende de eeuwige, soete en troostelijke vreught des Hemels, tot noodighe verquickinge van alle treurighe zielen in dese oude en bedroefde eeuwe. In onse Nederlandtsche tale ghestelt, door P. Jacobsz.
5841: POLLIO, LUCAS - Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot hartelijke waarschouwinge van alle wereltgesinde, aan de ander zijnde vertoonende de eeuwige, soete en troostelijke vreught des Hemels, tot noodighe verquickinge van alle treurighe zielen in dese oude en bedroefde eeuwe. In onse Nederlandtsche tale ghestelt, door P. Jacobsz.
89829: POLLITT, J.J. - Art and Experience in Classical Greece
157609: POLLITT, CHRISTOPHER - Time, Policy, Management. Governing with the Past.
90413: POLLMANN, TESSEL - Herbestemming van kerken. Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
151552: POLLMANN, TESSEL & JUAN SELEKY - Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers.
131828: POLLMANN, J. - Ons eigen volkslied.
4140294: POLLMANN, J. - Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands. 1520-1635. [By listening to the voices of individual Catholics, lay and clerical, Pollmann offers a new perspective]
152861: POLMAN, P. - "De "" Batavia Vera "" van D.Désirant en de "" Historia "" van C.P. Hoynck van Papendrecht [1723-1725]."
4010042: POLMAN, A.D.R. (AUGUSTINUS, AUR.) - Het Woord Gods bij Augustinus. (De theologie van Augustinus I.)
122023: POLMAN, P. - "De vindplaatsen van de "" Romeinse bronnen ""."
88934: POLMAN, A.D.R. - Het Woord Gods bij Augustinus
84655: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden (Complete Set)
165755: POLMAN, MARIËLLE [ED.]. - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend mens.
154772: POLMAN, MARIËLLE [ED.]. - De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij DeTijd [1927-1952].
30787: POLMAN, A.D.R. - De theologie van Augustinus. Het woord Gods bij Augustinus / De leer van God bij Augustinus (2 delen)
53771: POLMAN, P. - Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1592-1727. Deel III: 1686-1705 (R.G.P. 94)
122507: POLMAN, ALEXANDER - In 't Verschiet en van Nâbij. Een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen. From Afar and Close To. A selection from Five centuries of military prints and drawings.
4133834: POLMAN, P. - Katholiek Nederland in de Achttiende Eeuw. I.De Hollandse zending 1700-1717. II.De Hollandse zending 1727-1795. III.Buiten de Hollandse zending 1700-1795.
4300568: POLMAN, P. - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Deel 1: 1727-1754. Deel 2: 1754-1853. (RGP 103 en 105)
146031: POLMAR, NORMAN [FOREW.]. - Soviet Naval Developments 1982.
4071064: PÖLNITZ, GÖTZ VON (HRSG.) - Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben.
146273: POLONSKY, ANTONY - The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1918.
163677: POLS, IVOR VINCENT - George Hendrik Breitner.
161893: POLS, IVOR VINCENT - George Hendrik Breitner.
165515: POLUNIN, OLEG & ADAM STAINTON - Concise Flowers of the Himalaya.
103283: POLUNIN, MIRIAM & CHRISTOPHER ROBBINS - Die natürliche Hausapotheke. Heilen und gesund bleiben mit pflanzlichen, tierischen und mineralischen Stoffen.
100451: POLVLIET, G. - Alle hens aan dek. Algemeene oefenplicht met beperkte herhalings-oefeningen en diensttijd, plaatselijke en gewestelijke oefening en organisatie.
83995: POLYANDER, JOH. - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
52377: POLYANDER, J. - Schijnbare tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
9318: POLYANDER, JOHANNES - Ancker der Ghelovighe siele, Dat is, De leere van haer volstandich Ghebedt tot Godt, in alle nooden ende swaricheden. Uit den VI. Psalm Davids voor-gestelt.Met een Corte aenwijsinghe van verscheyden Claeg-beden der Gheloovighen tot Godt, die men vindt in de Boecken der H. Schriftuyre.
92247: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
85647: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsten verklaard
8932: POLYANDER, JOHANNES - Grondt Onser Salicheyt: Dat is, De Leere onser Verkiesinghe ende Verlossinghe van den doot der sonden, door Jesum Christum. Wt eenighe versen des eersten ende tvveeden Capittels des Sentbriefs Pauli tot den Ephesien.
52132: POLYANDER, JOH. - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
9858: POLYGLOT BIBLE/WALTON, BRIAN (ED.) - Biblia Sacra Polyglotta, Complectentia Textus Originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum. Versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXXII Interp. Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg. Lat. Quicquid comparari poterat. Cum Textuum, & Versionum Orientalium Translationibus Latinis. Ex Vetustissimis Mss. Undique Conquisitis, optimiisque Exemplaribus impressis, summâ fide collatis. Quae in prioribus Editionubus deerant suppleta. Multa antehac inedita, de novo adjecta. Omnia eo ordine disposita, ut Textus cum Versionibus uno intuitu conferri possint. Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis Lectionibus, Annotationibus, Indicibus, & c. Opus totum in sex Tomos tributum. Edidit Brianus Waltonus. WITH: Briani Waltoni, Angli, Viri Celeberrimi, Biblicus Apparatus, Chronologico- Topographico- Philologicus: Pront ille tomo praeliminari, Operis eximii Polyglotti, Londini, Anno Christi, MDCLVIII. editi, continetur. Exhibens Tractatus varios, eósque integros Diversorum Virorum doctissimorum, & in omni Literatura exercitatissimorum, de ratione Sacrorum Temporum, Locorum, ut Terrae promissae, Templi, Urbis Ierosolymitanae, &c. Nummorum, Mensuarum, Ponderum, nec non Idiotismorum Scripturae sacrae, Linguarum, & Versionum Orientalium. Adjiciuntur Johannis Drusii De Proverbiis sacris Classes duae. Nunc in gratiam omnium, qui Musas has sanctissimas sanctè colunt, seorsim excusi, & Indicibus exornati.
161003: POLZER, HEINZ [DRS. P] - Nieuw. Weten en geweten in de reclame. Ook onder de gordel van smaragd.
110684: POMARÉDE, VINCENT & GÉRARD DE WALLENS - Corot. The Poetry of Landscape.
157548: POMEROY, ELIZABETH - The Huntington. Library - Art Gallery - Botanical Gardens.
121735: POMFRET, JOHN E. - Colonial New Jersey. A History.
165341: POND, KATHY - Water Recreation and Disease. Plausibility of Associated Infections: Acute Effects, Sequalae and Mortality.
101583: PONIATOWSKI, MICHEL - Talleyrand et l'ancienne France 1754-1789.
164557: PONOMAREFF, CONSTANTIN V. & KENNETH A. BRYSON [EDS.]. - The Curve of the Sacred. An Exploration of Human Spirituality.
152916: PONOVA, VERA [NICO SCHEEPMAKER - TRANSL. & AFTERW.]. - Het wereldje van Serjozja.
104334: PONS, MAURICE & ANDRÉ BARRET - Patinir ou l'harmonie du monde [On the painting of Joachim Patiner, 1480-1524].
60561: PONSTEEN. H.J. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (De theologische relevantie van een levenslange vriendschap)
60563: PONT. J.W. - Psalm LXVIII (Eene exegetisch-kritische studie)
53251: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618
4300023: PONT, J.W. (SCHIEDAM) - Geschiedenis der Schiedamsche Luthersche Gemeente..
150079: PONTE, ALESSANDRA - Le Mobilier Anglais du XVIII siècle.
165684: PONTE, LORENZO DA [JENNY TUIN - ED.]. - Lorenzo da Ponte. Memoires.
140565: PONTEIL, FÉLIX - Les Institutions de la France de 1814-1870.
6560: PONTOPPIDAN, ERICH - Kragt der Waarheid om het Ongeloof van Atheïsten en Naturalisten te overwinnen. Voorgestelt in verscheide Historische Voorbeelden van Godsdienstspotteren die zig bekeert of met schrik een einde genomen hebben, in 't Nederduitsch overgebragt van C.W.R. Scholten.
166607: POOL, DANIEL - Dickens' Fur Coat and Charlotte's Unanswered Letters. The Rows and Romances of England's Great Victorian Novelists.
53773: POOLE, L.G. LE E.A. - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw, 1638-1938
9744: POOLE, MATTHEW - Annotations upon the Holy Bible. Wherein the Sacred Text is inserted, and Various Redings Annex'd, Together with the Parallel Scriptures. The most Difficult Terms in each Verse are Explained. Seeming Contradictions Reconciled. Questions and Doubts Resolved. And the Whole Text Opened. The Third Edition. With the Addition of a new Concordance and Tables, by Mr. Sam. Clark. The whole Corrected and Amended by the said Mr. Sam. Clark, and Mr. Edward Veale. With Large Contents to each Chapter.
164569: POOLE, BUZZ & IRA PEARLSTEIN [INTROD.]. - Playing Cards.
121070: POOLE, REGINALD LANE - A History of the Huguenots of the Dispersion at the Recall of the Edict of Nantes.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29