Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
121912: VEGESACK, THOMAS VON [PETRA BROOMANS & WIVECA JONGENEEL - TRANSL.]. - De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement 1898-1968.
142819: VEGHEL, HARALD VAN - Waarden onder de meetlat. Europese waardeonderzoek in discussie.
144322: VEGT, JAN VAN DER - A. Roland Holst. Biografie.
4047779: VEGT, R.V.D. (HESCHEL, A.J.) - Mezbizh en Kotsk. Over A.J.Heschel. (VeV 22/1)
4075630: VEGT, JAN VAN DER, (ANDREUS, H.) - Hans Andreus. Biografie.
130832: VEGTER, P.C. - Vormen van detentie.
4053271: VEIT, W. - Der Gottheit lebendiges Kleid. Bilder vom Parallelismus zwischen Natur und Gott.
4007290: VEIT, L.A.: LENHART, L. - Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock.
142451: VEKEMAN, CHRISTOPHE - Leven is werk. Essays, reportages en interviews.
86078: VEKEMAN, H. - Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800
4008511: VEKEN, J.V.D. - Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof.
121439: VEKENE, EMIL VAN DER - Heinrich Mameranus. Ein Luxemburger Drucker des 16. Jahrhunderts in Köln.
4134272: VEKENÉ, E.V.D. - Bibliographie der Inquisition. Ein Versuch.
86226: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw. Deel II: Vier jongere zusters
93553: VELD, BERTUS VAN 'T - De klacht over de vergankelijkeid van het menselijk leven in het Oude Testament, tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspraken inzake de vergankelijkheid. Die Klage über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens im Alten Testament, vor dem Hintergrund anderer alttestamentlicher und altorientalischer Aussagen bezüglich der Vergänglichkeit
93847: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Kerken en geloofsgemeenschappen in ede in de twintigste eeuw. Deel II: Vier jongere zusters
83097: VELD, H. VAN 'T - De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-16898) Een biografie
88294: VELD, T. VAN 'T - Den goeden gang van zaken. Mensen en feiten uit de historie van de Hervormde Evangelisatie te Driedorp bij Nijkerk.
61412: VELD, H. VAN'T - Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen (Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688))
121660: VELD, PROF. DR. IN 'T [ED.]. - Willingly and Knowingly. The Roles of knowledge about nature and the environment in policy processes.
53242: VELD, HENDRIK VAN ´T - Beminde broeder die ik vand op ´s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688)
4060577: VELD, N.K.C.A.IN `T - De Joodse Ereraad.
54366: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeus Europa
53456: VELDE, H. TE - De Goede Dag Der Oude Egyptenaren. Openbare les, gegeven bij ce aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Egyptische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 7 december 1971
121723: VELDE, J.H. VAN DE - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
92492: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des allerhoogsten. Met 9 platen, volledige uitgave naar de editite van Ds J.W. Felix, 1874
110509: VELDE, ROELF A. TE [ED.]. - Doen wat God wil. Zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer.
110629: VELDE, RUDI TE & HARM GORIS [EDS]. - Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie.
145326: VELDE, MARC VAN DE & ALEX VINCK - Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging te Boom. Niet bedelen, niet smeeken, maar moedig gestreden. Part 1 [only].
90549: VELDE, M. TE - Gemeente opbouw (4 delen)
84168: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
8756: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertoond in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
55060: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des Allerhoogsten. Met 9 platen. Volledige uitgave naar de editie van Ds J.W. Felix, 1874
103772: VELDE, HENK TE & MIEKE ARTS & REMVO VISSCHERS - Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president vanuit historisch perspectief.
1441: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertood in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
9367: VELDE, C. VAN DER - Zevental Oefeningen over Belangrijke Onderwerpen. Uitgegeven met eene Voorrede, door S.H. Sijpkens.
53797: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
2227300930: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertoond in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
61472: VELDE, MELIS TE - Anthony Brummelkamp (18111-1888)
84625: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
4073276: VELDE, M. TE - Gemeente opbouw 1. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente.
4073418: VELDE, K. VAN DER - De vrienden van God. De islam in het dagelijks leven.
4300873: N.N. (VELDE THE ELDER AND THE YOUNGER, WILLEM VAN DE) - The Willem van de Velde drawings in the Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam. I. Text. II. Plates. Historical Events III. Plates. Shipping and Ships.
4036492: VELDE, M. TE (BRUMMELKAMP, A.) - Anthony Brummelkamp (1811-1888). (Diss.)
4053057: N.N. (VELDEN, M.J.G.V.D.) - Lijden en belijden. Over `de derde gestalte van het antwoord`. Feestbundel voor M.J.G.v.d.Velden onder red. van J.H.Bank e.a.
121795: VELDEN, BEN VAN DER - De Europese onmacht. Scènes uit de achterkamers.
95546: VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker, een homiletisch onderzoek
100361: VELDEN, DR. D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog / The Japanese Civil Interment Camps during the Second World War.
61314: VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker, een homiletisch onderzoek
87497: VELDEN, J.D. V.D. - De liederen Hammaäloth. Zestien leerredenen.
95202: VELDEN, M.J.G. VAN DER E.A. - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie
6729: VELDEN, PETRUS VAN DER - De Merkwaardigste Lotgevallen van het Leven en Sterven van den Weleerwaarde en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland. WAARBIJ: Meditatie, over de levenlooze en doode staat der Algemeene Kerke.
93644: VELDEN, M.J.G. VAN DER E.A. - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie
122711: VELDEN, COR VAN DE - Toevallig is God niet dood.
4073087: VELDEN, J.A. V.D. - Vreemd vliegt de paradijsvogel.
4300501: VELDEN, D. VAN - De japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. The Japanese Civil Internment Camps during the Second World War. (Diss)
145633: VELDHEER, PETER A. - Daar komen de Canadezen. De zegenvierende opmars van het Eerste Canadese Legerkorps over de Veluwe naar West-Nederland in 1945.
131767: VELDHEER, V. - Kantelend bestuur. Onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985.
94862: VELDHUIJSEN, PETER VAN E.A. - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles, Boetius van Dacië, Pico della Mirandola, Fichte, Schopenhauer, Scheler, Heidegger, De Beauvoir/Irigaray/Butler.
130741: VELDHUIJZEN, IRENE - Secondary Prevention of Hepatitis B in the Netherlands.
4138565: VELDHUIS, R. SANDERS, A.F. & SIEBRAND, H.J. (ED.) - Belief in God and Intellectual Honesty.
4136239: VELDHUIS, R. (NIEBUHR, REINHOLD) - Realism versus Utopianism?. Reinhold Niebuhr's Christian Realism and the Relevance of Utopian Thought for Social Ethics. (Diss.)
4074781: VELDHUIZEN, P.VAN - Geef mij te drinken. Johannes 4:4-42 als waterputverhaal. (Diss.)
4053207: VELDHUIZEN, P. (SCHILDER, K.) - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouywing van Klaas Schilder. (Diss.)
85305: VELDHUIZEN. H. E.A. - Thuis in de Bijbel. Het Nieuwe Testament in negen delen voor studie en gesprek (Complete Set)
30414: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
81556: VELDHUIZEN, PETER - God en mens onderweg, hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
4015889: VELDHUIZEN, A.V. (RED.). - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek. I. F.M.T.Böhl: Het Oude Testament. II. A.v.Veldhuizen: Het Nieuwe Testament. III. W.J.Aalders: De kerk. IV. H.Th.Obbink: Godsdienstwetenschap.
84431: VELDHUIZEN, A. VAN - Katechetiek
95062: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
4139098: VELDHUIZEN, A. VAN - (5 boeken). De vogelen des hemels. 1928, 254 blz. - Uw goedheid kroont de jaargetijden. 1930, 254 blz. - Met 6 zintuigen de natuur in. Z.jr. , 256 blz. - Markus, de neef van Barnabas - Met Jezus door het leven.
4065587: VELDKAMP, H. - De balling van de Kabaroe. Over het boek Ezechiël.
4066928: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa. (Amos)
4071490: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
4068751: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. (Hosea)
4008531: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. Over het boek Hosea.
93353: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen, kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
91225: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa, over het boek Amos.
145588: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck.
94241: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving
121719: VELDMAN, ILJA & KARIN VAN SCHAIK - Verbeelde boodschap. Houtsneden uit 1537. De illustraties van Lieven de Witte bij ' Dat leven ons Heeren ' [1537].
87541: VELDMAN, K. E.A. - De rijkdom Zijner goedertierenheid
122428: VELDMAN, H. - La tentation de l'inaccessible. Structures narratives chez Simenon.
100523: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli. Hervormer van kerk en samenleving.
4041269: VELDMAN, J.B.P. - Project bedrijfspastoraat. Een historisch en theologisch onderzoek naar een verantwoord spreken van de gelovige in de economie.
4141295: VELDMAN, H. (ZUIDHORN) - Kerkstrijd in oorlogstijd. Zuidhorn 1944/1945.
4061079: VELEMA, A.W. (BARTH, K.) - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met H.J.Iwand, E.Lange en R.Bohren.
54368: VELEMA, W.H. - Door het Woord bewogen
85743: VELEMA, W.H. - Confrontatie met van Ruler. Denken vanuit het einde.
92922: VELEMA, J.H. - Het geheim van de volharding. Over het vijfde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels
93842: VELEMA, W.H. - Inleiding in de poimeniek
93844: VELEMA, W.H. - Pastorale hulp bij depressies
4018533: VELEMA, W.H. - Midden in de maatschappij. Over ethiek en samenleving.
81340: VELEMA, W.H. - Op weg naar een nieuwe vrijzinnigheid? Tendensen in de huidige roomskatholieke theologie
95545: VELEMA, J.H. - Wie zijn wij? De Christelijke Gereformeerde Kerken
92869: VELEMA, W.H. - Verdiept pastoraat. Het voeren van een pastoraal gesprek.
91122: VELEMA, W.H. - Verdiept pastoraat. Het voeren van een pastoraal gesprek.
53209: VELEMA, ARIËN WILLEM - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. / Gott zu Wort. Eine homiletische Untersuchung nach den Voraussetzungen der predigt bei Karl Barth im Vergleich zu Hans Joachum Iwand, Ernst Lange und Rudolf Bohren (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
53159: VELEMA, W.H. - Geroepen tot heilig leven
85006: VELEMA, W.H. - Solidariteit en antithese, een theologische peiling
84995: VELEMA, W.H. - Nieuw zicht op Gereformeerde Spiritualiteit
53155: VELEMA, J.H. - Wie is gelijk de Heere? Micha, een veelzijdig profeet
94698: VELEMA, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte
53158: VELEMA, W.H. - Nieuw zicht op Gereformeerde Spiritualiteit
4003050: VELIKOVSKY, I. - Werelden in botsing. Vertaald door J.W.Schotman.
4003052: VELIKOVSKY, I. - Aarde in beroering. Vertaald door J.W.Schotman.
4039648: VELIKOVSKY, I. - Ramses II and His Time. A Volume in The Ages of Chaos Series.
4135090: VELIKOVSKY, I. - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong? Vertaald door Johan W. Schotman.
4068750: VELLEMA, F.F. - Een venster op onze toekomst.
47109: VELLENGA, G. - Christelijke Dogmatiek. Compleet 2 delen
132033: VELLENGA, DR. S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het Fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren Dertig.
104715: VELSTRA TZN, JAN - Met de LAB op stap. Historie van het Leeuwarder Autobedrijf 1920-1970.
104697: VELTEN, HELENE VON - Im Frühling des Lebens. Eine Sammlung neuerer Lieder und Sprüche. Mit zahlreichen Holzschnitten und Zeichnungen hervorragender Künstler von W. Menzler, Rich. Püttner, H. Nestel und Anderen nebst einem Titelbilde von E. Miczky.
4135708: VELTENAAR, C. (DEN BRIEL) - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816.
4030307: VELTHUIS, B. - De Zoon. Christus op ikonen.
95663: VELTKAMP, HENK JOHAN - Pastoraat als gelijkenis. De gelijkenis als model voor pastoraal handelen
4011350: VELTKAMP, H. & ZEE, I.V.D. - Het leven rijmt niet. Een verzwegen thema.
130441: VELTKAMP, B.M. - 101 praktijkvragen over de implementatie van EG-besluiten. EG-Checklist. Instrumenten voor het opstellen van nationale regelgeving in overeenstemming met het EG-recht.
61428: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek
93048: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van 't Vaderland
55067: VELUW, A.H. VAN - De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer
92957: VELUW, A.H. VAN - De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer
121260: VELZEN, DRS. W.G. VAN [ET AL.]. - De betekenis van de christen-democratische politieke overtuiging voor de komende tien jaar in europese context. Inleidingen en samenvattingen van de discussies van het internationaal symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
51956: VELZEN, A. VAN - Terugblik [Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten]
2227300949: VELZEN, CORNELIUS VAN - Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, onder een heilige Roem in Swakheden zelfs, een naukeurig Toezien om niet te Vallen in zonden, ende een Uitzien na den Heere ende zyne sterkte. Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte. Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13.
86277: VELZEN, S. VAN - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk, bij Vijftig jarig jubilé, 14 october 1884
85077: VELZEN, S. VAN - Antirevolutionaire beginselen
6732: VELZEN, CORNELIS VAN - Een Geloovige, zyne zaligheid uitwerkende door Gods geduurende bewerking, in armoede des geestes, op des Heeren toezegging van algenoegzame genade, onder eenen heiligen toezien, om niet te vallen in zonden, en een uitzien naar den Heer en zijne sterkte. Vertoond in Zeven Predikatien: over Philipp. 2: 12, 13. Zeph. 3: 12. 2 Cor. 12: 9. 1 Cor. 10: 12. Micha 7: 7. Derde, behalve de spelling, onveranderde Uitgave. Met Twee Leerredenen vermeerderd.
52254: VELZEN, C. VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
84764: VELZEN, N.C. VAN E.A. - Reformatie & Revolutie. 200 jaar Franse revolutie.
7476: VELZEN, GERARDUS VAN - De Bekeering des Kamerlings van Candace, volgens de beschryving van den H. Lucas Handel. VIII. vers 26-40. Als een doorluchtig staal van Godts overdierbare genade, ten aanzien zyner uitverkorenen, zo in het eerste ogenblik hunner hemelse trekking, als vervolgens tot hunne volkomene overbrenging in het Koninkryk des Lichts, benevens hunnen heilige werkzaamheden, genietingen, ondervindingen, en welke behandeling zy daar onder vereisschen. Verklaart en aan het Gemoedt ter ernstige overweging voorgestelt.
145945: VEN-TEN BENSEL, DR. E. VAN DER - Volksdansen vroeger en nu.
145946: VEN-TEN BENSEL, DR. E. VAN DER - Volksdansen vroeger en nu.
4066792: VEN, C.V.D. - Waar hoor je bij en andere grote vragen. Gesprekken met Ayaan Hirsi Ali, Karen Armstrong, Jan Siebelink en vele anderen.
54845: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context. Handboek praktische theologie
90166: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
4074694: VEN, J.A.V.D. & ZIEBERTZ, H.G. (HRSG.) - Paradigmenentwicklung in der Praktischen Theologie.
4050050: VEN, J.A.V.D. - Ecclesiologie in Context. (Handboek Praktische Theologie)
91482: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
54751: VEN, R. VAN DER - Sluiers over de Schrift. Uitkomen in een andere wereld?
91476: VEN, F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss. 1700-1918. Deel 1.
91420: VEN, F.J.M. VAN DE - Een gymnasium onder de mammoet. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch in de periode 1968 tot 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983.
102425: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands Volksleven.
121493: VEN, JOHANNES A. VAN DER - Toekomst voor de kerk?. Studies voor Frans Haarsma.
132085: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en Archivalische Bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek [2 Vols. Compl.]
103475: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE - Hendrik de Laat. Graficus uit Brabant.
131687: VEN, HANS J. VAN DE - From Friend to Comrade. The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927.
130879: VEN, J.J.M. VAN DER - De mens in zijn rechtsorde. Verzamelde opstellen.
4143069: VEN, J.A.V.D. - Education for Reflective Ministry. (Louvain Theological & Pastoral Monographs 24)
83823: VEN, J.A. E.A. - Weg van de kerk. Reflecties op 'De pastorale arbeid in de negentiger jaren' van Bisschop H.C.A. Ernst
143136: VEN, DRS F.J.M. VAN DE - Oss in oude ansichten.
94912: VEN, F.J.M. VAN DE - Een gymnasium onder de mammoet. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch in de periode 1968 tot 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983
4134959: VEN, D.J. V.D. - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
4138447: VEN, H. VAN DER (RED.) - Geloof en verlichting. Oordelen over religie.
4139385: VEN, J.A.V.D. DREYER, J.S. & PIETERSE, H.J.C. - Is there a God of Human Rights?. The Complex Relationship between Human Rights and Religion: A South African Case. The Complex Relationship between Human Rights and Religion: A South Afr
130877: VENEMA, ADRIAAN - Verleden Tijd. Memoires.
52145: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 1)
52120: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed
123124: VENEMA, ADRIAAN - G.H. Breitner 1857-1923.
30050: VENEMA, HARM - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament
82240: VENEMA, E - Op de leerschool van het gebed
81290: VENEMA, E. - Ik zal gedenken
51834: VENEMA, DS. E. - Ik zal gedenken
4052462: VENEMA, G.J. - Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deut. 9-10: 31, II Kon. 22-23, Jeremia 36, Nehemia 8. (Diss.)
4025865: VENEMA, H. - Uitverkiezen en Uitverkiezing in het Nieuwe Testament. (Diss.)
4007294: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?.
52146: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 2)
61522: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament
89159: VENEMA, E. - De zegenspreuken van vader Jakob. Twaalf preken.
89160: VENEMA, E. - Voeg u bij deze wagen. 10 preken.
89162: VENEMA, E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. (2 delen)
89163: VENEMA, E. - Uit het levensboek van Samuël. 15 preken.
90193: VENEMA, E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan, eerder gepubliveerd in Standvastig.
89141: VENEMA, E. - "Christinne op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond ""de Christinnereis"" van John Bunyan, eerder gepubliceerd in Standvastig, kwartaaluitgave der GBS."
85882: VENEMA, E. - Op het aloude kerkenpad (2 delen)
89142: VENEMA, E. - "Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond ""de Christenreis"" van John Bunyan, eerder gepubliceerd in Standvastig, kwartaaluitgave der GBS. "
4047345: VENEMA, R. & KOUWIJZER, R. (RED.) - Veertig jaar `Tenach en Evangelie`.
53601: VENEMA, E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 1 & 2)
82456: VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn Eirenicu, de pace ecclesiae catholicae
88838: VENETIEN, J. VAN / VERWER, R.M.T. - De Stede Beverwyck affghetekent door Daniel van Breen 1648-1649
122970: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der Officen ofte Dienst der Missen // Little Book of the Offices or service of the Mass [2 vols. in Slipcase].
123362: VENNER, DR. G.H.A. - De grafmonumenten van de graven van Gelder.
104950: VENNER, DR. J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt, 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
122336: VENNER, DR. G.H.A. - Der Meinweg. Forschungen über Rechte an Allmenden im ehemaligen geldrisch-jülichschen Grenzgebiet [1400-1822].
132157: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo 1717-1795.
132156: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het hof van Gelder te Roermond 1580-1974.
131835: VENNIK, ROELOF - Familiewapens, oorsprong en betekenis.
144118: VENNING, BARRY - Turner.
101182: VENOHR, WOLFGANG - Fredericus Rex. Friedrich der Grosse - Porträt einer Doppelnatur.
89954: VENS, WERNER (WOORD VOORAF) - Poëtisch Bericht. Honderd gedichten uit Vlaanderen.
145684: VENTE, DR. M.A. - Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
4041296: VENTE, M.A. - Die brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orkelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
60760: VENTER. A.J. - Analities of sinteties? ('n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die regverdediging)
90373: VENZMER, GERHARD - Five thousand years of medicine. Translated by Marion Koenig.
123185: VENZMER, WOLFGANG & GABRIELE MENDELSSOHN - Jugendstil im Landesmuseum Mainz. Bestandskatalog der Gläser sowie der Keramiken, Metallarbeiten, Möbel, Textilien und des Schmucks.
85329: VER HUELL, ALEXANDER - De werken van Allexander Ver Huell. Ze zijn er! / Zoo zijn er! / Zijn er zoo? / Zie daar! / Denkende beeldjes (5 delen)
4140317: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
143515: VERAGHTERT, KAREL & BRIGITTE WIDDERSHOVEN - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
4053908: VERBAAL, W. - Een middeleeuws drama. Het conflict tussen scholing en vorming bij Abaelardus en Bernardus.
93449: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
54983: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
30187: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK (REDACTIE) - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
4300138: VERBAAN, P. & WASSENAAR, J.D. (RED.) (MARCHAL, G.) - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal.
102988: VERBEEK, BEDA O.F.M. & MARKOEN HEIJER O.F.M. - Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen.
4069619: VERBEEK, H. - Tegen de tijdgeest. Zestien teksten.
4057354: VERBEEK, H. - Vasten voor vrede. Een dagboek. Ervaringen en overwegingen van een vasten voor Nicaragua in de Moses- en Aäronkerk, Amsterdam.
93363: VERBEEK, R.P. (UIT HET HOOGDUITSCH) - Paul Gerhardt. Door den schrijver van: Spener te Dresden (2 delen in 1 band)
101099: VERBEEK, REINIER - Berlage in Den Haag / Berlage in The Hague.
4017919: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht. 80 Zangen.
4134253: VERBEEK, HERMAN - Getijden. Zangen. Voor de dagen en de jaren.
4141777: VERBEEK, H. - Liedboek van aarde.
91623: VERBEET, G.J.B. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Maastricht, 1234-1984. Een terugblik op een stuk kerkelijke geschiedenis met het accent op de laatste 50 jaren, geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van de Minderbroeders in Maastricht. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 8)
101957: VERBERK, DRS. F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
86126: VERBERNE, L.G.J. - Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de politieke, economische en sociale geschiedenis aan de katholieke economische hogeschool te Tilburg op donderdag 14 november 1947
95547: VERBIEST, E. - Andragogie: dialoog en verhaal
4051308: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. (Diss.)
140130: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920.
103864: VERBONG, G. & E. BERKERS & M. TAANMAN - Op weg naar de markt. De geschiedenis van ECN 1976-2001 [ = Energieonderzoek Centrum Nederland]. .
93552: VERBOOM, W. - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
92921: VERBOOM, W. - Een gids voor het leven. De Heidelbergse Catechismus eenvoudig uitgelegd. (2 delen)
55166: VERBOOM, W. - Vrees en vreugde. Ervaringen van een beginnend predikant. Benschop 1968-1973
55157: VERBOOM, W. - Het ene lied en de vele stemmen. 52 catechismuspreken en -verklaringen door de eeuwen heen
93349: VERBOOM, W. - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
91902: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumeerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
90964: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumeerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
93450: VERBOOM, W. - Het liefdeslied uit Heidelberg, een persoonlijke geloofsbelijdenis
53779: VERBOOM, W. - De oudste Nederlandse vertaling van de Heidelbergse Catechismus, Emden 1563
92243: VERBOOM, WIM - Het bevindelijke nest
83903: VERBOOM, W. - De theologie van de Heidelbergse Catechismus. Twaalf thema's: de context en de latere uitwerking
52290: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente
4069643: VERBOOM, W. - Het bevindelijke nest.
53621: VERBOOM, WIM - Eén houvast. Dagboek over persoonlijk geloven
4050736: VERBOOM, J.H.R. (LEDEBOER, L.G.C.) - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds.L.G.C.Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
123123: VERBRAEKEN, PAUL [ED.]. - 150 Jaar Monumentale Europese animaliersculptuur [Dieren in brons en steen].
54835: VERBREE, ADRIAN - Over dopen
4139097: VERBREE, ADRIAN - (7 titels). Voor de duvel niet band - Ex cathedra - Lichtflitsen - Est - Kars - Bij heldere hemel - De bron van de Congo.
4134137: VERBRUGGE, AD - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
86186: VERBURG, MARJA (HERZIEN DOOR) - Van Dale Juniorwoordenboek Nederlands
60761: VERBURG. J. - Adam (Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof)
4053287: VERBURG, J. - Wat wil dit alles zeggen?. De charismatische beweging in theologie en kerkelijk leven.
89060: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
61508: VERBURG, J. - Adam (Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof)
91345: VERBURG, M.C. - Zeeland een geschenk van de Schelde. Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden. Elf vensters en een horizon.
53201: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof. Mit Zusammenfassung
110939: VERBURG, DR. MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Volume 1. 1798-1898.
60762: VERBURG. M.E. - Hermann Dooyerweerd (Leven en werk van Nederlands christen-wijsgeer)
131233: VERBURG, ED [ED. - ET AL.] - Verleden tijd : een halve eeuw leven en werken in Rijnsaterwoude en Leimuiden.
122902: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal, vanaf de prae-humanistische pholologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
110143: VERCAUTEREN, DR. FRANS E.M. - Water als vriend en vijand. Problemen en oplossingen door de eeuwen heen.
131287: VERCAUTEREN, FERNAND [ET AL.] - Villes d'imprimerie et moulins à papier du XIVe au XVIe siècle / Drukkerijen en papiermolens in stad en land van de 14de tot de 16de eeuw.
47345: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek
90552: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt.
131043: VERDAM, J. [C.H. EBBINGE WUBBEN - ED.] - "Middelnederlandsch Handwoordenboek bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord ""sterne "" af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben."
145865: VERDAM, P.J. - Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
132009: VERDAM, MR. P.J. - Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795.
4300622: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H.Ebbinghe Wubben. Reprint van 1932.
101183: VERDENIUS, WILLEM JACOB - Archaïsch-Griekse wetenschap.
4059237: VERDEYEN, P. (WILLEM VAN SAINT-THIERRY) - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen.
121214: VERDONK, A.J. - Het geweldadige optreden van Illyriërs, een oud volk op de Balkan [230-168 v. Chr.].
61246: VERDONK, W.E. - Peut Etre, De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek, Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting
121570: VERDOODT, FRANS-JOS - De zaak Daens. Een priester tussen kerk en cristen-democratie.
122476: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL [EDS.]. - Trouwen in Mokum / Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811 [2 Vols. in Slipcase]. .
131210: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL [EDS.] - Trouwen in Mokum / Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811 [2 Vols. in Slipcase]
130690: VERDOORN, DR. J.A. - Verloskundige hulp vboor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië.
87470: VERDOUW, N. - Graaf Jan van Nassau, een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen
30342: VERDOUW, N. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. Levensschets van Ds. J. Pannekoek
89698: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van ds. A. Breeman.
53260: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van Ds. A. Breeman
88519: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van ds. A. Breeman.
89594: VERDOUW, N. - Graaf Jan van Nassau, een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen.
4143528: VERDOUW, C. (MOULIN, P.DU) - Pierre du Moulin. Hugenotenpredikant in de strijd.
90656: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
95032: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betkenis, de functie en de invloed vvan de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637
89229: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
100593: VEREENIGING VAN LETTERKUNDIGEN - De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag, voor de beschaafde wereld. Met platen en portretten [Volume 16].
9801: VERGA, SALOMON IBN/VERGA, JUDAH IBN/VERGA, JOSEPH IBN - Shevet Yehudah.
101762: VERGANO, BENEDETTA GALLIZIA DI & EMILIO STRADA [JAN PIETER GLERUM - ED.]. - Klokken.
101101: VERGEER, KOEN [ED.]. - Op de rand van de taal. Een keuze uit tien jaar poezie bij Uitgeverij Atlas.
4143393: VERGEER, CH. - Een nameloze. Jezus de Nazarener.
4300356: VERGEER, CHARLES - Eerste vragen. Over de Griekse filosofie.
4136683: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen.
94754: VERGERS, P. - De Revolutie van 1789 in Frankrijk en Nederland. Hare oorzaken en gevolgen, beschreven voor het Nederlandse volk
85430: VERGERS, P. - Napoleon Bonaparte de veroveraar der 19e eeuw. Zijn leven en daaden als krijgsman, consul, keizer en banneling aan het Nederlandsche volk verhaald. Met 16 platen in chromo lithografie.
4142904: VERGILIUS, - Aeneis. Vertaald door P.Schrijvers.
103865: VERGO, PETER - Art in Vienna 1898-1918. Klimt, Kokoschka, Schiele and their Contemporaries.
90664: VERGOTE, ANTOINE - In Search of a Philosophical Anthropology. A compilation of essays.
101490: VERGOTE, ANTOON - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
143752: VERGOTE, ANTOINE [ED.]. - Religion, Belief and Unbelief. A Psychological Study.
4035037: VERGOTE, A. - Godsdienstpsychologie.
4037406: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
4043105: VERGOTE, A. - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning.
4045833: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
4058567: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
4072796: VERGOUWEN, C.G. - Hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsychologisch perspectief. (Diss.)
54450: VERGUNST, A. - De tabernakel Gods bij de mensen
4053138: VERGUNST, P.J. (RED.) (GRAAF, J.V.D.) - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr.ir.J.van der Graaf.
81766: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer, Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006
81289: VERGUNST, A. - Om de eenheid der kerk
93598: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bon 1906-2006
52089: VERGUNST, DS. E.F. / KOK, DS. R. / BLOM, DS. G. / E.A. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 20e Jaargang
82753: VERGUNST, A. - Uw volk is mijn volk, 42 meditaties over Ruth
54974: VERGUNST, A. - De tabernakel Gods bij de mensen
87725: VERGUNST, P.J. - Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten
4141705: VERGUNST, P.J. - Licht op de kerk.
87115: VERGUNST, A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
54986: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
54987: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006
93345: VERGUNST, A. - De Heidelbergse Catechismus, toegelicht in 52 predikaties
53361: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
82771: VERGUNST, A. - Het Woord Gods dat eeuwig blijft, afscheidpredikatie uitgesproken te Zeist bij zijn vertrek naar Amerika
94954: VERGUNST, A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis
83988: VERGUNST, A. - Om de eenheid der kerk
93486: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. Ir. J. van der Graaf
55073: VERGUNST, P.J. - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland
4070228: N.N. (VERGUNST, A.) - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst.
54676: VERHAAK, GEORGE THEODOOR MARIE - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding
122147: VERHAAR S.J., J.W.M. - Some Relations Between Perception, Speech and Thought.
4018691: VERHAAR, J.P. - Onze weg naar God. Voordrachten over het katholicisme.
104716: VERHAAR, J.P. [ED.]. - De kerk groeit. Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineesen tot bisschoppen der H. Kerk 28 october 1926.
90948: VERHAGE-KNAPE, GRIETJE - Levende getuigenissen. Uitzien van een vreemdeling op aarde. Levensschets en brieven. Met voorwoord van Ds. W.C. Lamain en verslag van begrafenis door Ds. S. de Jong. Met een naschrift.
30417: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
93639: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
46739: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
93007: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
54665: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. E.A. - Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional
4065806: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat.
142332: VERHAGEN, PETER - De Binnendieze van 's-Hertogenbosch. 800 Jaar geschiedenis - 25 Jaar restauratie.
90082: VERHAGEN, A. - Sion's troostboek, zijnde een verklaring over de Heidelbergse Catechismus in 52 preken. (2 delen)
54939: VERHAGEN, P. - De strijd om het bestaan. Het eenvoudige leven op het platteland in de eerste helft van de 20e eeuw
110325: VERHAGEN, DR. F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff. Spoortrekker voor de Vrijheid. Vanuit Eindhoven en Brabant naar den Haag.
91633: VERHAGEN, A. - Tot een eeuwige zegen
92910: VERHAGEN, P.J. BRUIN-MOLENAAR, T.E. DE - Angsten en fobieën. Een christelijke handreiking
81745: VERHAGEN, A. - Tot een eeuwige zegen
52134: VERHAGEN, DS. A. - Sion's Troostboek 2 Delen (52 preken over de Heidelbergse Catechismus)
20339: VERHAGEN. J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald. Met een voorwoord van M. Noordtzij.
84284: VERHAGEN, P. - Uit de wereld van de kleine dingen. Over het voorbije leven op het platteland
61418: VERHEES, J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus
8758: VERHEIDEN, JACOBUS - Af-Beeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene Mannen, die bestreden hebben den Roomschen Antichrist. Waer by ghevoecht zijn de Lof-Spreucken ende Registers harer Boecken. Eerst int Latijn uytghegeven. Ende nu in Neer-Duijtsch overgheset door P. de Kempenaer.
8580: VERHEIDEN, JACOBUS - Liick-Oratie over de doot vanden Eervveerdighen ende vvytberoemden Heere Iacobvs Arminivs. De welcke by hem is ghedaen inde latijnsche tale terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der Theologie op den XXIJ. Octobris Anno 1609. Ende naemaels door een liefhebber verduyst. WAARBIJ: Bedencken over de Lyck-Oratie van Meester P. Bertius.
88191: VERHEIJ, DIRK - Hemels Manna
87114: VERHEIJ, DIRK - Hemels Manna
4033791: VERHEIJ, W.A. - De Geest wijst wegen in de tijd. Lucas` theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
89627: VERHEIJ, DIRK - Het leven en werk van Dirk Verheij. Waarschuwingen, weg der bekering, gedichten, brieven, geloofsbelijdenis en oefeningen.
4073385: VERHEIJ, A.J.C. - Basisgrammatica van het bijbels hebreeuws + oefenboek.
95362: VERHEIJ, ABRAHAM - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk hier op aarde. Beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en de weg die de Heere, mijn God met mij heeft gehuoden, zowel in de weg der natuur, als in die der genade
4070810: VERHELST, M. - Ik wil wel geloven, maar wat?.
123188: VERHELST, DIRK - Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene. Geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen.
143363: VERHEUL, JOHANNES - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en ' secularisatie ' in het Oude Testament.
89628: VERHEUL, LODEWIJK - Geen wees gelaten. Levensschets van Lodewijk Verheul in leven godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. te Brakel.
83860: VERHEUL, JOHANNES - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en de secularisatie in het Oude Testament
145903: VERHEUL, J. DZN. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
95053: VERHEUL, LODEWIJK - Geen wees gelaten. Levensschets
60766: VERHEUL. J. - Het Heilige en de wereld (Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en 'secularisatie' in het Oude Testament)
130233: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken boven de Grote Rivieren. Een reisgids.
102468: VERHEUL DZN., J. - Merkwaardige oude inrijhekken, alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. Teeede Deel [only].
4017920: VERHEUL, A. - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond.
4137642: VERHEUL, A. - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond.
30070: VERHEY, ABRAHAM - Geestelijke pelgrims
130404: VERHEY, PROF. DR. L.F.M. & PROF. DR. M. KUIJER & PROF. DR. L.A.J. SENDEN [H.R. SCHOUTEN - ED.] - Wetgever en constitutie. Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.
89425: VERHEY, AB. - Zes leerredenen van Ab. Verhey in één band.
87102: VERHEY, ABRAHAM - Geestelijke pelgrims
145385: VERHEY, H.J.W. - Driehonderd 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht [1674-1746] en van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht [1746-1974].
145999: VERHEY, PROF. DR. L.F.M. & PROF. DR. M. KUIJER & PROF. DR. L.A.J. SENDEN [H.R. SCHOUTEN - ED.]. - Wetgever en constitutie. Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.
4051942: VERHEY, E. - Om het joodse kind.
4138449: VERHEY, E. - Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen 1944-2004.
81347: VERHEYDEN, A.L.E. - le martyrologe courtraisien et le martyrologe bruxellois
53504: VERHEYDEN, A.L.E. - Le martyrologe courtraisien et le martyrologe Bruxellois
4141578: VERHEYDEN, A.L.E. - Anabaptism in Flanders, 1530-1650. A Century of Struggle. (Studies in Anabaptist and Mennonite History 9)
100089: VERHEYEN, R. - De watervogels van België [ met uitzondering der eendvogels en der steltlopers].
4074120: VERHEYEN, W.E. - God is mijn vader.
4073787: VERHOEF, E. (TEKST EN TOELICHTING) - Tessalonicensen.
4048783: VERHOEF, E. - De brieven aan de Tessalonicenzen.
86089: VERHOEF, EDUARD - De brieven aan de Tessalonicenzen
60767: VERHOEF. E. - Er staat geschreven... (De Oud-Testamentische citaten in de brief aan de Galaten)
60768: VERHOEF. P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39
91622: VERHOEF, A.H. - Troost in druk. Acht preken.
83932: VERHOEF, A.W. - Troost en heerlijkheid. Tweetal predikaties
88281: VERHOEFF, A.W. - Jozua genadig geleid door de Heere
144839: VERHOEFF, C.E.H.J. - Philips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde. Erflater.
131764: VERHOEFF, L. [ED.] - Jan soldaat in oude prenten.
100974: VERHOEFF, J.M. - De oude Nederlandse Maten en Gewichten.
87109: VERHOEKS, W. - Mijn Verlosser leeft, negen preken over het boek Job.
30297: VERHOEKS, W. - In stilheid en met vrede. Ter gedachtenis aan ds. W. Verhoeks
55096: VERHOEKS, W. - De vreze Gods allein (Deel 1)
55097: VERHOEKS, W. - Onz' toevlucht alleine
87111: VERHOEKS, W. - De Goddelijke Verbondstrouw Geopenbaard.
87110: VERHOEKS, W. - Zal eeuwig u behoeden. Verslag van de afscheidsdienst van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. Te Arnemuiden.Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. Te Ederveen.
87101: VERHOEKS, W. - In stilheid en met vrede. Ter gedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
53608: VERHOEKS, W. - De Goddelijke Verbondstrouw Geopenbaard
55198: VERHOEKS, W. - Zal eeuwig u behoeden. Verslag van de afscheidsdienst van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem in Ned. te Arnemuiden. Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. te Ederveen
83945: VERHOEVE, PIETER - Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712
142292: VERHOEVEN, DOLLY [ED. - ET AL.]. - De canon van Nijmegen.
90590: VERHOEVEN, TH.L. - Studiën over Tertullianus' adversus praxean. Voornamelijk betrekking hebbend op monarchia, oikonomia, probola in verband met de triniteit.
4053292: VERHOEVEN, CORN. - De schaduw van één haar. Lessen over antieke literatuur.
4018695: VERHOEVEN, CORN. - Als een dief overdag. Uit het werk van Cornelis Verhoeven. Ingel. door Kees Fens.
4018697: VERHOEVEN, CORN. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
4018535: VERHOEVEN, CORN. - Voor eigen gebruik.
4013921: VERHOEVEN, CORN. - Het besef. Woorden voor denken en zeggen.
4018536: VERHOEVEN, CORN. - Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang.
53818: VERHOEVEN, A.A. - Belijdend besturen. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging 'Het Beginsel Getrous' Hendrik-Ido-Ambacht, 1925-2000
4007304: VERHOEVEN, CORN. - Tegen het geweld.
4007306: VERHOEVEN, CORN. - Het gewicht van de buitenstaander.
4061952: VERHOEVEN, CORN. - De duivelsvraag. Een pleidooi voor beschouwelijkheid. Essay.
123250: VERHOEVEN, RIAN - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van Joden uit Amsterdam.
4007307: VERHOEVEN, CORN. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
4076126: VERHOEVEN, PAUL - Jezus van Nazareth. In samenspraak met Rob van Scheers.
4142266: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
110195: VERHOEVEN, BERNARD & P.J. MEIJ & W. JAPPE ALBERTS - Een Gelders geschiedschrijver mr. Isaac Anne Nijhoff 1795 - 1863 herdacht te Arnhem op 20 juni 1963.
4133660: VERHOEVEN, N. - Verzamelde gedichten. Inleiding, tekstverzorging en leeswijzer door H.B.M. Meddens.
4134803: VERHOEVEN, P. - Ten hemel schreien. Tafelwoorden en gebeden.
4139281: VERHOEVEN-KOOIJ, A.J. (VERDI, G.) - Gezelschapsdans in de opera's van Giuseppe Verdi. (Diss.)
4300650: VERHOFSTADT, DIRK (CLITEUR, P.) - In gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie.
92309: VERHOOG, GÉ - Nijkerk in vertellingen
103866: VERHOOG, JEROEN & HANS WARMERDAM [EDS.]. - Een ongekend stelletje praatjesmakers. Een eeuw Beursdrukkerij Costra 1892-1992
110217: VERHULST, A. & G. BUBLOT [EDS - ET AL.]. - Die Belgische Landwirtschaft von der Vergangenheit zur Gegenwart.
4300885: VERHULST, C. - De boodschap van Zarathoeshtra de profeet van het oude Iran.
53091: VERK, SABINE - Geschmacksache. Kochbücher aus dem Museum für Volkskunde
102391: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
145317: VERKADE, DR. W. - Thorbecke als oost-Nederlands patriot.
110091: VERKADE, DR. MARGARETHA A. - Een grafelijk huishouden. Een en ander uit de rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse Huis.
130421: VERKEER & WATERSTAAT - - Aanwijzingen voor de regelgeving. Praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de Rijksoverheid.
102937: VERKEERSWAARNEMINGEN RIJKSWATERSTAAT - Verslag betreffende de Verkeerswaarnemingen in 1935. Rijkswegen. Verslag & Bijlagen [2 Vols. Compl.].
132098: VERKERK, C.L. & E.T. VAN DER VLIST & R.F.J. PAPING [EDS - ET AL.] - Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime [Broncommentaren 4]
100930: VERKERK, C.L. & L. DE LEEUW & HARRY CHR. VAN BEMMEL & J. HOFMAN & E. DE BOER [EDS. - ET AL.]. - Arnhem. Acht historische Opstellen [In Volume 74: Gelre].
4142448: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
122949: VERKIJK, DICK - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945 ?
89702: VERKRUIJSSE, P.J. E.A. - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw.
123236: VERKUIL, DIK - Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA.
93379: VERKUYL, JOH. - De kern van het christelijk geloof
4033799: VERKUYL, J. - De kern van het christelijk geloof.
60769: VERKUYL. J. - Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in Azie (In betrekking tot de plaats en arbeid van de christelijke kerken in Azie)
93745: VERKUYL, J. - De New Age beweging. Kernbegrippen, beoordelingen, uitdaging
4014459: VERKUYL, J. - Inleiding in de evangelistiek. Met medewerking van Okke Jager.
4025556: VERKUYL, J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap.
92011: VERKUYTEN, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven
146142: VERLAAN, TH.G. & GERT OOSTINGH & PIETER LETTINGA [EDS.]. - Op de bres voor Zwolle. De strijd van de Vrienden van de Stadskern.
102743: VERLET, PIERRE [ED.]. - Styles Meubles Decors. Vol.1. Du Moyen Age au Louis XV. & Vol.2. Du Louis XVI à nos jours.
143913: VERLEUN, JAN - The Stone Horse. A Study of the Function of the Minor Characters in Joseph Conrad's Nostromo.
143898: VERLEUN, JAN & JETTY DE VRIES - Conrad's The Secret Agent and the Critics: 1965-1980.
143917: VERLEUN, JAN - The Stone Horse. A Study of the Function of the Minor Characters in Joseph Conrad's Nostromo.
4058216: VERLEYE, K.J. - Brugfiguren voor een verdeeld Europa. Cyrillus en Methodius.
103005: VERLEYEN, FRANS & JAN DECRETON - Mechelen.
121151: VERLEYEN, CYRIEL [ED.]. - De Herfst Blaast op den Hoorn. Jaarboek 1980 van het Felix Timmermans-Genootschap.
103960: VERLINDE, ALBERTINE J. [ED.]. & D.F. LUNSINGH SCHEURLEER [FOREW.]. - Hollandse tegels. De collectie van de heer F. Leerink. Deel 1: Bijbelse voorstellingen Deel II: Dierfifuren.
110089: VERLINDEN, C. - Vasco da Gama in het licht van zijn Portugese en Arabische voorgangers.
122561: VERLINDEN, SJEF - Van vuistbijl tot kristal. 30 jaren archeologie-verzameling.
122562: VERLINDEN, SJEF - Lôp naor de pomp. Een bijdrage tot de openbare watervoorziening in Venray.
142401: VERLINDEN, ROB - Doe-het-zelf in de tuin. Stap voor stap methoden om zelf uw tuin aan te leggen, in te richten en te onderhouden.
143123: VERLINDEN, PROF. DR. C. - De dubbele cyclus der economische evolutie. Inleiding tot de algemene economische geschiedenis.
146511: VERLOREN VAN THEMAAT [ED.]. & H.W. DOKKUM & E.C. DIJKHOF & J.T. ROGGEN & N. SANDERSON - Oude Dordtse Lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
110234: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
91348: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer.
92977: VERMAAT, P. - Met de apostelen op pad. Mediteren onderweg
123171: VERMASEREN, DR. B.A. - "Het klooster "" Sancta Maria in Monte Sion "" tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de Moderne Devotie."
82148: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Heidelbergsche Catechismus door Mr. Justus Vermeer in leven doctor, in de beide rechten, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht, uitgebreid met voorafspraken, van de Eerwaarde en Geleerden Heer: Thomas Boston. Bedienaar des Evangeliums in Schotland, waarin beschreven wordt: des Mensen Natuur, in deszelfs vier-voudige staat van : eerste oprechtheid: gehele bederving: begonnen herstelling: en voltrokken gelukzaligheid of ellende (complete set)
88204: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
85887: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
53726: VERMEER, GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte Kerkje te Odijk
93338: VERMEER, JUSTUS - De leere der waarheid die na de godzaligheid is, voorgestelt, bevestigt en toegepast in, LXXXV. Oefeningen, over den Heidelbergschen Catechismus (2 delen)
55232: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
5820: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden. Voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene Voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Onveranderde Uitgave.
52027: VERMEER, J. - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast, in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. 2 Delen
2227300957: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Textaments, gedaan bij verschillende gelegenheden. Voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene Voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Onveranderde Uitgave.
9867: VERMEER, JUSTUS - De Leere der Waarheid die na de Godtzaligheid is, Voorgestelt, Bevestigt en Toegepast in LXXXV. Oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Met een Voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh.
4009072: VERMEER, A.J.A. (GHEEL GILDEMEESTER F.V.) - Bloemlezing uit de Gemeentebelangen.
144965: VERMEER, PAUL - Learning Theodicy. The problem of evil and the praxis of religious education: an empirical-theological study.
93153: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven. Toen Eindhoven nog Eindhoven was
91367: VERMEERSCH, VALENTIN - Gilden en Ambachten. Museumpromenade 2.
100041: VERMEERSCH, A.P.L. - "De taalschat van het Laat-Middelnederlandse ' Kuerbouc van Weveke ""."
103290: VERMEERSCH, DR. VALENTIN - Grafmonumenten te Brugge voor 1578. Volume 1: Synthese.
103447: VERMEERSCH, VALENTIN [ED. - ET AL.]. - Bruges and Europe [In Pictorial Slipcase]. .
81645: VERMEIJ, A. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2011
4074697: VERMES, G. - Ieder zijn eigen Jezus. Vertaald door Eduard Verhoef.
92300: VERMES, GEZA - Scripture and tradition in Judaism. Haggadic studies
4071285: VERMES, G. - The Changing Faces of Jesus.
93368: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth
95091: VERMEULEN, J.M. - Het treffelijkste werk. Uit het leven van ds. C. Smits
95092: VERMEULEN, J.M. - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen
101389: VERMEULEN, DR. E.E.G. - Fruin over de wetenschap der geschiedenis.
95252: VERMEULEN, DHYLAN - Hedendaags humanisme voor het vervolgonderwijs. Leerplanontwikkeling
93931: VERMEULEN, J.M. - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen
54391: VERMEULEN, J.M. - Het wonderlijkste wonder. Uit het leven van ds. Joh. Van der Poel
88954: VERMEULEN, J.M. - De koopman van Axel. Ds. M.A. Mieras, prediker in een bewogen tijd.
92264: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist, een inleiding tot zijn leven en zijn werken
55137: VERMEULEN, J.M. - Het schoonste getuigenis. Uit het leven van ds. W.H. Blaak
4137499: VERMEULEN, N.C.H.M. (LEENHEER, J. DE) - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken. (Diss.)
81206: VERMEULEN, E.E.G. - Fruin en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
81204: VERMEULEN, E.E.G. - Smit over Fruin, kanttekeningen bij J.W. Smit, Fruin en de partijen tijdens de republiek
88511: VERMEULEN, J.M. - In de lijn van Ledeboer. 1840-1948. Ruim 100 jaar predikanten, oefenaars en gemeenten.
123227: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
91562: VERMEULEN, J.M. - Toen hij 't ambt ontvangen zou. Leven en werk van Ds. P. van Dijke (1812-1883).
93760: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras
95496: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth
82011: VERMEULEN, E.E.G. - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
85642: VERMEULEN, J.M. - In de lijn van Ledeboer (1840-1948). Ruim 100 jaar predikanten, oefenaars en gemeenten
88175: VERMEULEN, J.M. - De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrienden en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen.
55138: VERMEULEN, J.M. - Het uitnemendste bevel. Uit het leven van ds. J. Schinkelshoek
91704: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
145504: VERMEULEN, FRANK - Encyclopedische Matarica Medica van Hering en Clarke. Van Abies tot Bufo.
60772: VERMEULEN. C. - Het hart van de kerk (De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth)
93511: VERMEULEN, J.M. - Twaalf puriteinse meesterwerken. Dagboek uit de geschriften van Boston, Bunyan, Erskine, Goodwin, Gray, Henry, Hooker, Love, Meade, Owen, Shepard en Watson
47028: VERMEULEN, J.M. - Toen hij 't ambt ontvangen zou. Leven en werk van Ds. P. van Dijke (1812-1883)
54886: VERMEULEN, J.M. - Het treffelijkste werk. Uit het leven van ds. C. Smits
82384: VERMEULEN, MAARTEN - Ik kreeg het op mijn hart
54693: VERMEULEN, J.M. - Het hoogste ambt. Uit het leven van ds. A.D. Muilwijk
55071: VERMEULEN, C. - Vertrouwen en verlangen. Een rondleiding in de wereld van twintig geliefde psalmen
4072664: VERMEULEN, F. - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden. Met ruim honderd-vijftig pentekeningen van de auteur.
4038811: VERMEULEN, A.F. - Navolging. Gedachten over het kloosterleven.
4300156: VERMEULEN, J.M. (MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, E. DU) - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds.E.du Marchie van Voorthuysen.
4034689: VERMEYEN, J.M. - Die Philosophie des Mittelalters.
81876: VERMEYLEN, AUG. - Leven en werken van jonker Jan van der Noot
53347: VERMEYLEN, JACQUES - Het geloof van Israel. Theologie van het Oude Testament
4030772: VERMEYLEN, JAC. - Het geloof van Israel. Theologie van het Oude Testament.
95236: VERMIJ, RIENK - Christiaan Huygens. De mathematisering van de werkelijkheid (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 7)
4018706: VERMOOTEN, W.H. - Hervormd Amsterdam in de crisis. 1960-1970.
130032: VERMOOTEN, MERINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S. stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
90674: VERMUYTEN, F. - Onze Vlaamse Begijnhoven. Tekeningen van Marcel Depelsenaire.
121406: VERNANT, JEAN-PIERRE & ANDRÉ ABELING - De wereld, de goden, de mensen. De Griekse mythen volgens Jean-Pierre Vernant.
143328: VERNOOIJ, ANTON [ED.]. - Liturgie en muzische taal. Her gezongen eucharistisch gebed.
144320: VERNOOIJ, AAD - Hard van binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur.
4060527: VERNOOIJ, A. (RED.) - Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed.
103961: VERNOPPEN, DR. HENRI [INTROD.]. - Heemkunde in Vlaanderen. Huldeboek Dr. Jozef Weyns.
86304: VEROUDEN, A.H.G. (BEWERKT DOOR) - Actaregister van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (1575-1625) (Serie: Hollandse Bronnen, deel 7)
43244: VERPOORTEN. J.H. - Koraalvoorspelen voor orgel, 1. Gezang 107 Wie zich hovaardig heffen 2. Gezang 301 Wij moeten Gode zingen 3. Gezang 13b d'Almachtige is mijn Herder 4. Gezang 304 God is getrouw 5. Gezang 313 Zonne der gerechtigheid 6. Gezang 428 Jezus, mijn verblijden 7.
102392: VERRIJP, DR. D.P.A. - De relativiteitstheorie van Einstein. Korte uiteenzetting met grafische voorstellingen voor ontwikkelde leeken.
121078: VERROEN, DOLF [ED.]. - Handlijnkunde voor iedereen.
143415: VERSCHAFFEL, TOM & HERMAN LIEBAERS [INTROD.]. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
52273: VERSCHILLENDE PREDIKANTEN - Leerredenen - Deel V, 22 leerredenen van P. Huet, H. Hasselman, e.a.
146389: VERSCHUEREN, J.M.TH. - Van Helmont te Helmond.
52487: VERSCHUIR, J. - Waarheit in het binnenste of bevindelyke godtgeleertheit
20341: VERSCHUIR. JOHAN - Waarheid in het binnenste, of Bevindelijke Godgeleerdheid in veertien zamenspraken, benevens eene heilige oefening, of Alleenspraak der ziel en een belijdenispredikatie. Op nieuw bewerkt door Hk. Nieuwhuis.
9681: VERSCHUIR, JOHANNES - De Zegenpralende Waarheid vergezelschapt met Godvrugtigheid tot onderrigtinge van alle Vrome Nathanaels, en tot ontdekkinge van alle dwaalgeesten, Welke Waarheid en Godvrugt van elkander scheiden. In Twe Delen, In welker Eerste, de Waarheid der Gereformeerde Godsdienst bewezen word, en in het Twede, derzelver Verval voorgesteld, en aangetoond hoe Waarheid en Godvrugt moet gepaard geen.
110906: VERSCHUREN, HARRY - "Jean Pauls "" Hesperus "" und das zeitgenössische Lesepublikum."
145671: VERSCHUUR, HELEN - Ethische grondslagen van de morele opvoeding. Een utilistisch perspectief.
60774: VERSCHUUREN. G.M.N - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie (Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen, Dissertations Neerlandicae, Series Theologica 3)
88749: VERSEPUT, J. - Gedenkboek, 1916-1956. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de vereniging van leraren bij het Christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs.
121842: VERSLOOT, BAS [ED.]. - Mythology Pictures / Mythologische Bilder / Motifs Mythologique [With CD-ROM].
30403: VERSLOOT, J. - Een gezant van de koning. Het leven van Joseph Alleine
30329: VERSLUIS, P.B.C. E.A. - 25 Jaar een veilige thuishaven voor schipperskinderen, 1975-2000
123542: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
83842: VERSTEEG, J.P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus
92966: VERSTEEG, J.P. - Geest ambt en uitzicht. Theologische opstellen
4011770: VERSTEEG, J.P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus. (Diss.)
91719: VERSTEEG, E. / ZWAAN, G. VAN DER - Zijn Naam ter eer. Schetsen uit het leven van ds. J.P. Verkade (1921-2008). Preken en een verslag van zijn begrafenis.
122761: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
122477: VERSTER, MR. TH.M. - Het geslacht Verster & Verbeteringen en aanvullingen [2 Vols. Compl.].
4063435: VERSTRAETE, E. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
4060424: VERTOSICK, FRANK T. - Pijn. De wetenschap van het lijden.
4143840: VERVAECK, BART - Literaire hellevaarten. Van klassiek naar postmodern.
91026: VERVERS, M.J. / HAVERKAMP, GERARD / STEEHOUDER, JOS / HERZEN, FRANK - Kruising. De geschiedenis van pont en brug / Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen. / Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen. / Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen. (Complete Set)
53017: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Post-Incunabula and their publishers in the low countries
54322: VERVOORN, A. - Herdenk die wonderdaan. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-, 70- en 75 jaar bestaan van de Gereformeerde Gemeenten Aalst, Brakel en Pederoyen
93920: VERVOORT, FRANS - Passietooneelen uit Frans Vervoort's die woestijne des Heeren (1551)
4029092: VERWEIJ, H. - Ik ben die ik ben. Eigentijdse en futuristische begrippen, verbonden aan de profetie van de bijbel. Een antwoord op ontmythologisering en secularisatie.
52113: VERWEIJ, DS. J.W. - Jacobs gemeente (12 predikaties over de zonen van Jacob)
4029228: VERWEIJ, H. - Grenzen der voleinding. Tussentijd - Laatste tijd - Werktijd.
131551: VERWEIJ, M.S. & M.J. DOLFIN & N. VROMAN [EDS.] - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
82751: VERWEIJ, J.W. - Jacobs gemeente, 12 predikaties over de zonen van Jacob
87592: VERWEIJ, J.W. - Geen ander Fundament
81748: VERWEIJ, J.W. - Jacobs gemeente, 12 predikaties over de zonen van Jacob
82966: VERWEIJ, J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor Israël
4142472: VERWEIJ, D. & JESPERS, F. - De thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de pychopathologie. De thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie.
4016999: VERWEIJS, P.G. - Evangelium und neues Gesetz. in der ältesten Christenheit bis auf Marcion. (Diss.)
60777: VERWEIJS. P.G. - Evangelium und neues Gesetz in der altesten Christenheit bis auf Marcion
132066: VERWER, WILLEM JANSZOON [DRS. J.J. TEMMINCK - ED.] - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Van aantekeningen, noten en index voorzien.
121516: VERWERS, DR. G.J. [ED.]. - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
94854: VERWEY, ALBERT - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege van Albert Verwey, hoogleraar te Leiden (23 mei 1935)
89305: VERWEY, H. DE LA FONTAINE / HELLINGA, W.GS. - In Officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij deen kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
146291: VERWEY, GERLOF [PROF. DR. I. SCHÖFFER - INTROD.]. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking [3 Vols. in 1].
123299: VERWEY, GERLOF - Psychiatry in an Anthropological and Biomedical Context.
87370: VERWEY, W. - Over het wezen en het werk van den evangeliedienaar
85972: VERWEY, ALBERT - Vondel volledige dichtwerken en oorspronkelijke proza
145677: VERWEY, G. - Psychiatrie tussen antropologie en natuurwetenschap. Een historische studie over het zelfbegrip van de duitse psychiatrie van ca. 1820 tot ca. 1870.
101390: VERWEY, ALBERT [INTROD. & TRANSL.]. & VICTOR STUYVAERT [DESIGN & ILLUSTR.]. - De roman van Heinric en Margriete van Limborch.
88889: VERWEY, ALBERT - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel. (Het recht der opvoering door den auteur voorbehouden volgens de wet van 28 Juli 1881, Staatsblad no. 124.)
4133687: VERWEY, A. - Oorspronkelijk dichtwerk.
4134027: VERWEY, G. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
4061214: VERWEYEN, J.M. - Der religiöse Mensch und seine Probleme.
88766: VERWIJS, EELCO - Episodes uit Hooft's Nederlandsche historiën. Met eene inleiding en anteekeningen voorzien door Dr. Eelco Verwijs.
95696: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland! Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring. Bevat een indringende boodschap vooral voor onze tijd
4034060: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland!. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring bevat een indringende boodschap voor onze tijd.
84377: VERWOERTS, H. - Theorie der gerechtelijke en administratieve politie. Vierde, geheel omgewerkte druk door G.L. van den Helm
82005: VERZIJL, G. - Nieuwe handleiding tot de geschiedenis der nederlanden, ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs
100042: VESEY, GODFREY (ED.) - Understanding Wittgenstein.
130522: VESSEM, H.A. VAN - De Engelse Partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog. Verraad en collaboratie in de Late Middeleeuwen.
130540: VESSEM, H.A. VAN - De Engelse Partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog.
4136785: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
130433: VESTER, MR. L.J. & MR. A.C.M. MEUWESE & H.R. SCHOUTEN & L. LOEBER - Effectenanalyse in Europees en nationaal verband. Verslag van het sypmosium van 24 april 2008 voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
130277: VESTER, FRANS - Drei Vorlesungen [Münchener Flötentage]
122935: VETH, CORNELIS & HARRY G.M. PRICK [INTROD.]. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
110218: VETH, CORNELIS - Schoon Schip. Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
85179: VETH, P.J. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch (4 delen)
91350: VETH, JOHANNA - Noten en Rhythmus. Leesoefeningen ten gebruike bij het muziekonderwijs. De notenleer volgens het systeem de Sonnaville.
4137216: VETH, D. & LEEUW, A.J. V.D. (WEINREB, F.) - Het Weinreb-rapport I en II.
90722: VETTER, KLAUS - Am Hofe Wilhelmus von Oranien
4010998: VETTER D. - Seherspruch und Segensschilderung. Ausdrucksabsichten und sprachliche Verwirklichungen in den Bileam-Sprüchen von Numeri 23 und 24. (CTM 4)
92675: VEUR, PAUL W. VAN DER - Documents and correspondence on New Guinea's boundaries
104583: VEURMAN, B & D. BAX - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
145167: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied [2 Parts in 1].
101244: VIAENE, A. - Veelnamig Vlaanderen. Een historiografisch overzicht van de samenstellingen tot 1800.
142350: VIAN, LOUIS-RENÉ [FRANÇOIS BELLEC - FOREW.]. - Paquebots de Légende, décors du rêve.
101033: VIANELLO, NEREO - Venezia e il suo estuarion Guida storico - artistica.
103383: VIANNA KELSCH, G. DE - Canon Tiburtius. De Composition, Harmonie et Rythme / Of Composition, Harmony and Rythm.
4046270: VICAIRE, M.H. (DOMINICUS) - Dominicus. Foto`s van Leonard Matt. Nederl.bewerking van Aug.Hollaardt.
4047410: VICENT, R. - La Fiesta Judía de las Cabanas (Sukkot). Interpretaciones midrásicas en la Biblia y en el judaísmo antiguo.
144916: VICTOR, MR. RENÉ - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
91314: VIDAL, AGUSTIN SÁNCHEZ - Bunuel, Lorca, Dalí: het eeuwige raadsel. Uit het Spaans vertaald en bewerkt door Peter Valkenet.
4071430: VIELHAUER, PH. - Aufsätze zum Neuen Testament.
130692: VIELLIARD, JEANNE - Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe siecle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
103620: VIELLIARD, JEANNE - Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte Latin du XIIe siècle, édite et tradiet en Français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
53570: VIELLLE, CHRISTOPHE - Le mytho-cycle héroïque dans l'aire indo-européenne. Correspondances et transformations helléno-aryennes
87980: VIÉNET, JOHN - Histoire de la réforme française des Origines à l'Edit de Nantes. Ouvrage illustré de 39 gravures hors texte.
87451: VIÉNOT, JOHN - Histoire de la réforme française des origines à l'Édit de Nantes. Ouvrage illustré de 39 gravures hors texte (2 volumes)
94237: VIÉNOT, JOHN - Historie de la Réforme dans le Pays de Montbéliard. Depuis les origines jusqu'a La mort de P. Toussain, 1525-1573. Volume I: Thèse. Présentée a la faculté de théologie protstante de Paris pour obtenir le grade de Doctteur en Théologie el soutenue publiquement le 28 juin 1900, à 2 heures. Volume II: Pièces Justificatives et Supplements (2 volumes)
4142534: VIÉNOT, J. - Histoire de la Réforme Francaise. des Origines à l`Edit de Nantes. I.des Origines à l`Edit de Nantes. II.De l'Édit de nantes à sa Révocation. Ouvrage illustré de 39 en 48 gravures hors texte.
4068632: VIERING, F. - Christus und die Kirche in römisch-katholische Sicht. Ekklesiologische Probleme zwischen dem ersten und zweiten vatikanischen Konzil.
30440: VIETH, ANDREAS - Einführung in die Angewandte Ethik
100460: VIEU-KUIK, DR. H.J. - Het gebruik van franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw [2 Vols. Compl.].
131121: VIGARELLO, GEORGES: [WOLFGANG KASCHUBA - AFTERW.] - Wasser und Seife, Puder und Parfüm. Geschichte der Körperhygiene seit dem Mittelalter.
94331: VIGNAL, L. GAUTIER - Érasme, 1466-1536
5601: VIGNE, JEAN DE LA - PORTRET. Borstbeeld van Jean de la Vigne (Johannes Hochedaeus, 1540-1622) gekleed in pelsmanntel met lubbenkraag en kalotje, gegraveerd in medaillon. Door Willem Delff naar een schilderij van Andries Vinck. Randschrift: 'Johannes Hochedaeus a Vinea, ministerie gallicéfunctus An LI Antwerp. CV Amstelod. XXXVI. aetatis, cum pingeretur, LXVIII. Cum sculperetur, LXXX An° 1622.'Bovenaan zijn motto: 'Patienter et Prudenter.' Eronder een 12-regelig Latijns gedicht, plus een Frans opschrift en een 2-regelig vers, gesigneerd door I. Crucius. ¶ De la Vigne had in Genève gestudeerd en was in 1570 Waals predikant. Samen met Jean Taffin was hij afgevaardigde op de Synode van Dorddrecht in 1578. Geschriften zijn van hem niet bekend. BLGNP II,438)
5730: VIGNON, JOHANNES DU - De Zuivere Schriftuurlijke Geloofs-Leere. Vervate in XXXVII. Schetsen. Waarin de Waarheden van den hervormden Godsdienst eenvoudig en klaar worden ter nedergesteld en tegen partijen verdedigd, tot een Leidraad voor die onderweezen worden, zo tot het doen van Belijdenise als ter verdere Oefeninge in de Godlijke Waarheden. Vierde Druk.
102353: VIGNY, ALFRED DE - Poésies complètes [Poèmes Antiques et Modernes - Les Destinées - Poèmes Retranchés ou non recueillis par l'auteur].
95368: VIGORELLI, GIANCARLO - Ivan Lackovic Croata
46919: VIGUET, C.-O./TISSOT, D. - Calvin d' après Calvin. Fragments extraits des oeuvres Françaises du Réformateur
131240: VIJFHUIZEN, CARIN - The People You Live With. Gender Identities and Social Practices, Beliefs and Power in the livelihoods of Ndau women and men in a village with an irrigation scheme in Zimbabwe.
86130: VIJLBRIEF, IZAÄK - Van anti-aristocratie tot democratie een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht
61334: VIJVER, H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G. Gutierrez, J.C. Scannone en R. Alves
145306: VIJVER, GERTRUDIS VAN DE & FILIP GEERDYN - The Pre-Psychoanalytic Writings of Sigmund Freud.
122424: VIJVER, HENDRIK W. - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties.
4073417: VIJVER, H. - Teruggezonden. Leven en geloven in Latijns-Amerika.
4074273: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties.
100461: VIKTORIA LUISE, HERZOGIN [ = VIKTORIA LUISE HERZOGIN ZU BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG PRINZESSIN VON PREUSSEN] - Vor Hunderd Jahren [In Pictorial Slipcase].
110743: VILALLONGA, JOSÉ LUIS DE - Koning tussen Franco en Spanje. De eerste geautoriseerde biografie van koning Juan Carlos I.
104127: VILIMKOVA, MILADA & MOH. H. ABDUL-RAHMAN & DOMINIQUE DARBOIS [PHOTOGR.]. - Egyptian Jewellery.
90864: VILLA, GIOVANNI C.F. - Leonardo Da Vinci Painter. The Complete Works.
4021320: VILLALÓN, J.R. - Sacraments dans l`esprit. Existence humaine et théologie existentielle. (TH 43)
89723: VILLANUEVA, FELIX - Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst, gedenkstenen, reliefs.
4136015: VILLANUEVA, F. & SEMAH, J. (ED.) - The Wandering Jew/The Wondering Christian.
131709: VILLARD, ANDRÉ - Art de Provence.
4021322: VILLETTE, L. - Foi et sacrament. Du Nouveau Testament à Saint Augustin.
4067309: VILLIERS, J.L. DE - Die handelinge van die Apostels. Deel 1.
82408: VILLIERS, D.W. DE - Die Kategese in die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika
144275: VILLIERS, ALAN - Captain Cook. The Seamen's Seaman.
4007320: VILLIERS, D.E. DE - Die eiesoortigheid van die christelike moraal. (Diss.)
4017636: VILLIERS, D. (ED.) - Next Year in Jerusalem. Jews in the Twentieth Century.
121662: VILLON, FRAÇOIS - Die lasterhaften Lieder. Die Balladen aus dem kleinen und grossen Testament in freier Nachdichtung von Paul Zech.
105296: VILLON, FRANÇOIS [K.J.A. JANSON - TRANSL.]. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht.
4071708: VILLON, FRANCOYS - Francoys Villon 1431-1463. Vertaling en illustraties Wim de Cock.
4018546: N.N. (VILMAR, A.F.C.) - A.F.C.Vilmars Zeugnis. von der Kirche zusammengestellt und hrsg. von K.Wicke.
101245: VIN, DR. A. DE - Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en historie.
47721: VINAY, VALDO - Storia Dei Valdensi III dal movimento evangelico italiamp al movimento ecumenico (1848-1978) con 106 illustrazioni fuori testo e 5 cartine
121130: VINCI, LÉONARD DE [PÉLADAN - ED.]. - Léonard de Vinci. Traité du paysage. Traduit pour la première fois en français, in-extenso sur le Codex Vaticanus, avec un commentaire par Péladan.
100814: VINE, VICTOR T. LE - The Cameroons from Mandate to Independence.
84490: VINET, A. - Théologie pastorale ou théorie du ministère évangélique
82832: VINET, A. - Homiletiek of theorie der prediking
88606: VINET, A. - Homilétique ou theoie de la prédication
88827: VINET, A. - Twintigtal redevoeringen over eenige godsdienstige onderwerpen.
4135431: VINET, ALEX. - Philosphie Morale et Sociale. Recueil d'essais, d'articles et de fragments, publiés, d'après les éditions originales et les manuscripts par Ph.Bridel en P.Bonnard.
89950: VINEY, GRAHAM - Colonial Houses of South Africa. With photographs by Alain Proust.
145355: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen [1800-1900]. Voltooid en van een levensschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes. .
91892: VINK, NICO T.M. - Van rooms naar hedendaags spiritueel. De zoektocht van een randgelovige
91381: VINK, TON - Indiase levensbeschouwing
92330: VINK, J.A. E.A. - Om 't heilig huis. Gedenkboek, afscheiding en doleantie te Amersfoort. 1837-1887-1962
4042678: VINK, J.G. (A.O.) - The Priestly Code and Seven other Studies. By J.G.Vink, C.H.W.Brekelmans, H.A.Brongers a.o. (Oudtestamentisch Studiën XV)
91379: VINK, TON - Humanisme
91380: VINK, TON - Chinese levensbeschouwing
91372: VINK, TON - Islam
140111: VINK, E.F.T. & A. VOS [EDS.]. - Landschap met lading. Geschiedenis van natuur en mens in de Bommelerwaard.
84290: VINK, J.A. E.A. - Calvinistisch Jongelingsblad
131447: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel [Volume 2]
131446: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel [Volume 3]
4060549: VINK, T. - Jodendom.
4065138: VINK, T. - Als de dood voor de dood?. Over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding.
54038: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (8e jaargang)
54039: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (9e jaargang)
53541: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (7e jaargang)
145580: VIOLA, HERMAN J. & CAROLYN MARGOLIS [EDS.]. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
131969: VIOLA, HERMAN J. & CALOLYN MARGOLIS [EDS. - ET AL.] - Magnificent Voyagers. The U.S. Exploring Expedition 1838-1842.
131960: VIOLA, HERMAN J. & CAROLYN MARGOLIS [EDS.] - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
94899: VIOLLET-LE-DUDC - Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'a nos jours. Texte et dessins
145902: VIOLLIER, RENÉE - Jean-Joseph Mouret. Le musicien des graces.
121287: VIRDIS, CATARINA LIMENTANI - Codici Miniati fiamminghi e olandesi nelle Biblioteche dell'Italia nord-orientale.
7804: VIRET, PIERRE - De Beseten VVeereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer diensyigh en nuttigh om te lesen.
5219: VIRET, PETER - De Beseten Weereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer dienstigh en nuttigh om te lesen.
5220: VIRET, PETER - De Beseten Weereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer dienstigh en nuttigh om te lesen.
52524: VIRET, P. - Instruction chretienne, tome premier
144021: VIRMAUX, ALAIN & ODETTE VIRMAUX - Les grandes figures du surréalisme international.
143696: VIROLI, MAURIZIO [MIEKE GEUZEBROEK & PIETHA DE VOOGD - TRANSL.]. - De glimlach van Niccolò. Een biografie van Machiavelli.
122319: VIS, MR. DIRK - Rembrandt en Geertje Dircx. De identiteit van Frans Hals' portret van een schilder en de vrouw van de kunstenaar.
143821: VIS, R. G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten [1819-1821].
4133450: VISCH, H. & TONSBEEK, C. - Pelter. Brieven uit Bali, 1948-1971. Bewerkt door Th.v.d.End.
4018713: VISCHER, L. (HRSG.) - Theologie im Entstehen. Beiträge zum ökumenischen Gespräch im Spannungsfeld kirchlicher Situationen. (TB 59)
4142125: VISCHER, L. - Die Auslegungsgeschichte von I. Kor. 6, 1-11. Rechtsverzicht und Schlichtung.
4061060: VISCHER, M. (HUS, JOH.) - Jan Hus. Aufruhr wider Papst und Reich.
4018715: VISEE, G. - Onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen. Keuze uit de persarbeid van Ds G.Visee.
144944: VISHNIAC, ROMAN [ELIE WIESEL - FOREW.] - A Vanished World.
88272: VISSCHER, H. - Stemmen uit de wolk der getuigen (Deel 3)
88099: VISSCHER, H. / DIEPENHORST, P.A. - Christendom en maatschappij. Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School door P.A. Diepenhorst.
81865: VISSCHER, L.G. - Leiddraad tot de algemeene geschiedenis van het vaderland, van den vroegsten tijd tot op onze dagen (3 delen, complete set)
91464: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 45e jaargang. 6 januari 1940 - 28 december 1940.
130133: VISSCHER, JACQUES DE - De immorele mens. Een ethicologie van het kwaad.
110624: VISSCHER, JACQUES DE (ED.) - Mosterdzaadjes van het bestaan. De waarde van de kleine dingen.
93855: VISSCHER, MARJA - Westmaas in vroeger tijden
92596: VISSCHER, MARJA - Klaaswaal in vroeger tijden
61305: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken
91455: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 43e jaargang. 1 januari 1938 - 24 december 1938.
89357: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden
88411: VISSCHER, W. - De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen
88697: VISSCHER, H. - Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden op den 17en Maart 1933 des namiddags te 4 uur.
86339: VISSCHER, W. E.A. - De toekomst van de gereformeerde gezindte
91463: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 44e jaargang. 7 januari 1939 - 23 december 1939.
90749: VISSCHER, W. - De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen
146302: VISSCHER, H.J.J.D. - Honderd jaar Capucijnen in de Liemers. Een geschiedenis van klooster en kerk te Babberich, 1885-1985, in twee delen. Deel 1: Het Klooster [only part 1].
94725: VISSCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae, dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt
47342: VISSCHER, H. - Van de Leer der Praedestinatie bij Calvijn. Rede bij het nederleggen van het professoraat in de Faculteit van Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op den 14en october 1931
86025: VISSCHER, H. / L.A. VAN LANGERAAD - Het protestantsche vaderland. Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen)
82940: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amsius zijn leven en werken
83122: VISSCHER, W. - Zeven woorden, korte uitleg van Bijbelse begrippen. (Handvatserie deel 1)
94965: VISSCHER, JOHANNES - Afrekening in de Alpen
131907: VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung.
4138776: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
4003058: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. I.Prolegomena. II.Die Hauptprobleme.
4300631: VISSCHER, J. DE & J.P.WILS (RED.) - Mythische figuren van de moderniteit. Ingeleid door A.Braeckman. (Faust, Don Quichotte, Don Juan, Anna Karenina, e.a.)
52262: VISSCHERUS, J. - De Wenende Christus
52283: VISSCHERUS, J. - Zielroerende bedenkingen
5222: VISSCHERUS, HADRIANUS - De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gemeene Christenheyt, ontleedt, verklaert, ende door vele nuttige Leeringen stichtelijk toege-eygent, volgens de Beschrijvinge vanden H. Evangeliste Lucas, Act. 1, 4-15.
5821: VISSCHERUS, HADRIANUS - De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gemeene Christenheyt, ontleedt, verklaert, ende door vele nuttige Leeringen stichtelijk toege-eygent, volgens de Beschrijvinge vanden H. Evangeliste Lucas, Act. 1, 4-15.
2227300966: VISSCHERUS, HADRIANUS - Conciones Festales, Ofte De Stichtelijcke en Troostelijcke Feest-Predicatien, Over Christi Geboorte, Smartelijcke Besnijdenisse, Triumphante Opstandinge, Heerlijcke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, En een Toegift op het Pinckster-Feest. Neffens den Herder en het Schaep. Alles seer treffelijck verhandelt. Noyt aldus gedruckt, zijnde van merckelijcke Druck-fouten verbetert.
5679: VISSCHERUS, HADRIANUS - Het Paesschen-Feest der Christelijcke Kercke, ofte De Evangelische Historie van Jesu Christi triumphante Opstandinghe van den dooden, uyt alle de vier H. Evangelisten ontleedt, verklaert ende tot dienst van alle Christi-geloovigen, door verscheyden stichetlijcke Leeringen ende Nuttigheden toegheeyghent. Den tweeden Druck.
1445: VISSCHERUS, JOHANNES - Christelicke Zede-Kunst, Voor-gestelt ende begrepen in de Verklaringe ende uyt-breydinge van het twaelfde Capittel des H. Apostels Pauli aen den Romeynen. In welcke de Text kortelick ont-ledet, duydelick verklaert, ende met Leeringen, versterckt door Exempelen ende Redenen, tot verscheyden nuttige gebruycken toe-ge-eygent wordt.
9682: VISSCHERUS, JOHANNES - Yovel, ofte Jubel-Jaar, gehouden op den 3 April 1693. ter gedagtenisse van sijn vijftig Jarigen Predik-dienst, doo tot Wydenes, Oosterleek, Boven-Karspel, Zutphen, als Amsterdam. Uyt Psalm LXXI. 17 en 18. Ende de hoope van Gods kinderen uyt hare verdrukking, uyt 2 Cor. 1. 10. Nu vermeerdert met de Brand-Klok, Getrokken over Zions Zorgeloosheyd, om haar op te wekken uyt den slaap der sonde, uyt Ezech. XXI. v. 8, 9, 10. en Amos III. vers 11. Door den selven Auteur.
130214: VISSER, MR. W.M.G. - Meststoffenwet met uitvoerings- en Europese regelgeving [3.3a - I]
101139: VISSER, CO [INTROD] & PETER VAN DER KROGT & JACQUES MOERMAN - Kaartboek van Maasland van Jan Potter.
102250: VISSER, M.J.C. - Pieter Bruegel. Een nieuwe interpretatie.
84481: VISSER 'T HOOFT, W.A. / J.H. OLDHAM - The church and its function in society
100307: VISSER, CAROLIIJN - Onder indianen en goudzoekers.
92009: VISSER, JOOP E.A. - Nederlandse Ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
100415: VISSER, PH.C. - Naar onbekend Midden-Azië. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
4044210: VISSER, H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament.
4044211: VISSER, H.A. - Vrouwen uit het Oude Testament / Vrouwen uit het Nieuwe Testament.
143411: VISSER, ANNEKE - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
143896: VISSER, ANTHONYA - Blumen ins Eis. Lyrische und literaturkritische Innovationen in der DDR. Zum kommunikativen Spannungsfeld ab Mitte der 60er Jahre.
30502: VISSER, J. - Rovenius und seine Werke. Beitrag zur geschichte der Nordniederländischen Katholischen Frömmigkeit in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Nr. 79
30010: VISSER, AGE E.A. - End in zicht. Engwierum, Nieuwland, Dokkumer Nieuwe Zijlen
89581: VISSER, A. - De school als leer- en leefgemeenschap. Een schoolconcept voor christelijk / reformatorisch onderwijs. Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste van het reformatorisch schoolbeleidplan. Deel 5.
82340: VISSER, J. TH. DE - Hebreeuwsche Archaeologie naar de nieuwste schrijvers (2 delen in 1 band)
104626: VISSER, THEO & ROBERT-JAN HEIJNING - Beroemde merken.
30017: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden
92207: VISSER, PIET - Sporen van Menno, het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten
54275: VISSER, HUGO BASTIAAN - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw
104584: VISSER, PH.C. - Naar de Himalaya en Karakorum.
94385: VISSER, PIET - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse Stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. Deel I: Tekst. Deel II: Noten, bijlagen, literatuuropgave, register (2 delen)
4066580: VISSER, G. (MANDE, H.) - Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche Mystiek. (Diss.)
4053279: VISSER, H. - Poikila. Een bundel bonte schetsen. Voorwoord van H.Th.Obbink.
4013028: VISSER, C.CH.G. (LUTHER, M.) - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546. (Diss.)
4008433: VISSER, J. - Album collegii studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
4007336: VISSER `T HOOFT, W.A. - Heel de kerk voor heel de wereld. Balans van de oecumene.
53245: VISSER, HUGO BASTIAAN - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw
81551: VISSER, DERK - Zacharias Ursinus, leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank
91764: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
92169: VISSER, CASPER CHRISTAIAAN GERRIT - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
60783: VISSER. H. - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening, de rol van de kerk in de postindustriele stad
83294: VISSER, J. - Album collegii studiosorum ex gymnasio Leov Ardiensi (1626-1668)
88453: VISSER, DERK - Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werk van Philippus Melanchthon (1497-1560)
85531: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12
146049: VISSER, DERKWILLEM - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
142429: VISSER, L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
60782: VISSER. D. - Paraklese in het perspectief van de parousie (De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12)
92241: VISSER, H. - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
84488: VISSER 'T HOOFT, W.A. - The background of the social gospel in America
53507: VISSER, A.J. - Nikephoros und der Bilderstreit. Eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der Ikonoklastischen wirren
4142255: VISSER, FRANK (WILBER, K.) - Ken Wilber. Denken als passie.
94711: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
143172: VISSER-ZACCAGNINI, DRS. ROSA - G.C. Bremer 1880-1949. Rijksbouwmeester.
130310: VISSER, PH.C. [ED.] [& DR. H.G. CANNEGIETER & PROF. DR. B.G. ESCHER & DR. J.TH. HENRARD] - Naar Himalaya en Kara-Korum. & Bijlage, bevattende de wetenschappelijke uitkomsten der Kara-Korum Expeditie 1922 van Ph.C. Visser en Mevrouw J. Visser-Hooft.
89291: VISSER, W.F.H. - Willem van Oranje de Vader des Vaderlands. Met platen van Corrie Leefland. (Historische Figuren IX)
83149: VISSER, PIETER - Broeders in de geest, de doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philpsz. Schalaelje tot de Nederlandse stichtelijke eeuw in de zeventiende eeuw (complete set)
87249: VISSER, H. - Vijftal predikatiën
4062113: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Deel 6. Psalm 126-150. Het altijd jonge lied.
101763: VISSER, P.H.B. DE - Growth and nutrition of Douglas fir, Scot pine and pedunculate oak in relation to soil acidification.
83790: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
53243: VISSER, PIET - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. (2 delen)
87559: VISSER, H. - Op weg naar Jeruzalem
95105: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (6 delen + Psalm 119) (Totaal: 7 banden)
131114: VISSER, GEERT & KUBUS VAN INGEN & RAN MARTENS [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Aap Noot Betuwe. Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum.
131112: VISSER, GEERT & JOHN MULDER & CHRIS DE BONT [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Van boezeroen en hoge zije. De Betuwe in de 19e eeuw.
103474: VISSER, J.C. & TH.M. ELSING & P.A. HENDRIKX [ET AL.]. - Schoonhoven en Nieuwpoort [Historische Stedenatlas van Nederland].
4135498: VISSER, D. - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tes.4:13-5:11 en 2 Tes. 1:5-10 en 2:1-12.
53153: VISSER, P.J. - Bemoeienis en getuigenis. Het leven en de missionaire theologie van Johan H. Bavinck (1895-1964)
4001448: VISSER, A.J. (NIKEPHOROS) - Nikephoros und der Bilderstreit. Eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der ikonoklastischen Wirren. (Diss.)
84515: VISSER, P. - Taco de minstreel (Gravin Aleida) Historisch verhaal. Geïlustreerd door J.H. Isings Jr.
54207: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad
4141775: VISSER, A. - De tien geboden. Interviews met o.a. Jan Blokker, Jeroen Brouwers, Arthur japin, Nico ter Linden, Ramsey Nasr, Theo Maassen, Henk de Velde.
102857: VISSER, RIENK - Verlichting en interieur.
93917: VISSER, SIBBE JAN - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid
4066590: VISSER, G.J. - LaZamon. An Attempt at Vindication. (Diss.)
4134740: VISSER, M. - Conversion Growth of Protestant Churches in Thailand. (Mission 47)
4137042: VISSER, A. - Over smalle wegen. De tien geboden volgens Cisca Dresselhuys, Willem Aantjes, de prins van Lignac, e.a.
4026486: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek. van de kerkgeschiedenis voor christelijke MULO-scholen.
122556: VITAL, DAVID - Zionism: The Crucial Phase.
104890: VITALE, ELODIE - Le Bauhaus de Weimar 1919-1925.
92084: VITERBIENSIS, AEGIDII - Aegidii Viterbiensis O.S.A. Resgestae Generalatus (2 volumes)
143152: VITHOULKAS, GEORGOS - Homöopathisches Seminar. Esalen-Seminar. Band 1 & 2: Ein Lehr- und Übungsbuch [only].
130035: VITHOULKAS, GEORGE - Materia medica viva. Volume 2: Ammoniacum Gummi to Argentum nitricum [only]
9803: VITRINGA, CAMPEGIUS/BOMBLE, CHRISTIAN JOHANN - Anakrisis Apocalypsios Joannis Apostoli qua In veras interpretandae Ejus hypotheses diligenter inquiritur, & ex iisdem Interpretatio facta, certis Historiarum Monumentis confirmatur atque illustratur. Tum quoque quae Meldensis Paesul Bossuetus hujus Libri Commentario supposuit, & Exegetico Protestantium Systemati in Visis de Bestia ac Babylone Mystica objecit, sedulo examinantur. Editio Altera, cum cura recognita, his illis in locis auctior. Accedit huic Editioni Index accuratus, cum Locurum Scripturae S. & Vocum Hebraearum ac Graecarum, per occasionem expositarum, tum Rerum hoc Libro contentarum. WITH: Analysis nec non Chronotaxis Apocalypticae. (Ad mentem CL. Viri Campegii Vitringa. In suo Commentario Apocalyptico, Editione altera.) Adornante Christiano Joanne Bomble.
8761: VITRINGA, CAMPEGIUS - De Brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente der Galaten, als mede aan Titum, en uitgeleesene Keurstoffen, Van eenige voorname Texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche Tale aan de Voedsterlingen van de Akademie te Franeker. En nu in 't Nederduits vertaalt.
7910: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaringe over de Agt eerste Capittelen van de Brief Pauli aan de Romeinen, Voormaals opgegeven in de Latijnsche Tale aan de Voedsterlingen van de Academie tot Franeker.
7827: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaring van de Evangelische Parabolen. Voormaals, in de Latynsche Taale, opgegeven aan de Voedsterlingen van de Academie te Franeker. Vertaalt en met eenige Byvoegselen en Aanteekeningen opgeheldert, door Johannes d'Outrein. Tweeden druk.
8936: VITRINGA, KAMPEGIUS - Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, Waarin de Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren onderzoek gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en opgeheldert wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche Volkeren, Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en Tiriers. Uit het Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak.
4285: VITRINGA, CAMPEGIUS - Commentarius in Librum Prophetiarum Jesaiae, Sensus orationes Ejus sedulo investigatur, in veras Visorum interpretandorum Hypotheses inquiritur, & ex facta Interpretatio antiquae Historiae Monumentis confirmatur atque illustratur: Cum Prolegomenis. Pars Prior. Insertae sunt Operi Notitiae Gentium Exerarum, Babyloniorum, Philistaeorum, Moabitarum, Syrorum Damascenorum, Aegyptiorum, Arabum Cuschaeorum, & Tyriorum: Et Tabula Topographica antiquae Moabitidis, ad Prophetiam de hac Gente, Capitibus XV & XVI comprehensam, rectius intelligendam, concinnata. Editio Nova, Prioribus accuratior. Praemittitur Laudatio Funebris, In memoriam Cl. Auctoris habita a Viro Celeb. Alberto Schultens, Ling. Orient. Professore.
7952: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaringe en Heilige Bedenkingen over de Verborgene sin der Miraculen van Jesus Christus. Als meede Allegorische en Mysticque Uitbreidinge van het Mosaische Verhaal nopens de Sesdaagsche Scheppinge. En Verklaringe over eenige Prophetische Schriften, als II. Sam. XXIII. vss. 1-7. Psalm LXVIII. Ps. VIII. en XLV. Voormaals opgegeven in de Latijnsche Tale aan de Voesterlingen van de Academie tot Franeker. En nu in 't Nederduitsch Vertaalt. Met een Voorreden over de Sin van de H. Schrift, door den Vermaarden Heer Herman Venema.
9683: VITRINGA, CAMPEGIUS - De Brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente der Galaten, als mede aan Titum, en uitgeleesene Keurstoffen, Van eenige voorname Texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche Tale aan de Voedsterlingen van de Akademie te Franeker. En nu in 't Nederduits vertaalt.
9684: VITRINGA, CAMPEGIUS - Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere ofte van het Geestelyk Leven ende desselfs Eigenschappen. Uit het Latyn vertaalt, door Johannes d'Outrein. Derde Druk.
9685: VITRINGA, CAMPEGIUS - Nauwkeurig Onderzoek Van De Goddelyke Openbaring Des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven.
9686: VITRINGA, CAMPEGIUS - Nauwkeurig Onderzoek Van De Goddelyke Openbaring Des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven.
87176: VIVEEN-BETTE, J.J. - De verkiezende liefde Gods in Christus, de weegschaal des heiligdoms of de eenig onwankelbare grond van des zondaars behoudenis
4136464: VJECSNER, P. - On Proof for the Existence of God, And other Reflective Inquiries.
121129: VLAAMS FILOLOGENCONGRES - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957.
92913: VLAARDINGERBROEK, J. - Sefanja
4276051: VLAARDINGERBROEK, J. (TEKST EN TOELICHTING) - Klaagliederen.
4043503: VLAARDINGERBROEK, J. - Jezus Christus tussen joden en christenen. (Bij-tijds geloven)
104831: VLAEMINCK, SIEG - Omtrent de Trudo-Abdij in Sint-Truiden.
110062: VLAMINCK, ALFOND L. DE - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder kenspreuk: Ghebloeyt int Wilde, te Thielt.
30001: VLAMING, PIETER DE - Jeugdherinneringen. Zand er over?
92324: VLASBLOM, J. - Rondom de Oude Kerk van Charlois
93398: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting'. Uitgave ter gelegenheid van het vijfentwintigste lustrum van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap 'Excelsior Deo Iuvante' 18 oktober 1995
86991: VLASTUIN, W. VAN - Gezalfd en bedreigd. Het leven van David. (Deel 1)
92272: VLASTUIN, W. VAN - Naar het hart van Jeruzalem, over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking
84667: VLASTUIN, W. VAN - De geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
92967: VLASTUIN, W. VAN - Wordt vervuld. Over het werk van de Heilige Geest.
86995: VLASTUIN, W. VAN - Bedreigd en ontkomen. Het leven van David, deel 2.
51905: VLASTUIN, DS. W. VAN - Gezalfd en bedreigd [Het leven van David - Deel 1]
61406: VLASTUIN, W. VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
100269: VLEDDER, W.H. VAN - Cyrano de Bergerac 1619-1655. Philosophe ésotérique.
4138070: VLEDDER, E.J. - Conflict in the Miracle Stories. A Socio-Exegetical Study of Matthew 8 and 9.
88004: VLEKKE, BERNARD H.M. - Evolution of the Dutch Nation
100090: VLEKKE, BERNARD H.M. - Nusantara. A History of the East Indian Archipelago.
91523: VLERK, L.C. VAN DER E.A. - Utrecht ommuurd. De stedelijke verdedigingswerken van Utrecht.
130049: VLERK, PROF. DR. I.M. VAN DER & PROF. DR. MR. F. FLORSCHÜTZ - Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ond land bewoonden.
85223: VLETTER, A.C.C. DE - Pipper valt door de aarde. Geïllustreerd door Frans Lazarom
4143400: VLEUGELS, G.A.M. - De brieven aan de Kolossenzen en aan de Efeziërs in synopsis. Een studie van hun literaire verwantschap. (Diss.)
92329: VLIEGEN, C. VAN - Van geslacht tot geslacht. Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
91881: VLIEGHE, HANS - Flemish art and architecture 1585-1700
143557: VLIEGHE, DR. HANS - De schilder Rubens.
85002: VLIES, BAS VAN DER - Elke dag van de partij. Dagboek 2008
92769: VLIES, B.J. VAN DER E.A. - Gods trouw en goedheid prijzen. SGP-partijredes 1987-2010. Gehouden op de Algemene Vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij door ir. B.J. van der Vlies, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer der Staten generaal van 1986-2010
90665: VLIET, JOEP VAN DER - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
53418: VLIET, ADRI P. VAN - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)
92345: VLIET, JAN VAN - Ketters rond de Dom. De reformatie in Utrecht, 1520-1580
6967: VLIET, J. VAN - Brieven, Stichtelijke Overdenkingen en Meditatiën.
145462: VLIET, DR. M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
86889: VLIET, J. VAN - Viertal leerredenen over 2 Corinthe 3:6b, Mattheüs 7:7b, Jeremia 18:1-6, Lucas 15:3-7
110501: VLIET, DRS. G. VAN - Het psychologisch experiment. Een praktische en theoretische inleiding op de experimentele methode in de gedragswetenschappen.
93461: VLIET, J. VAN - Een getrouw woord. Ter nagedachtenis aan ds. J. van Vliet
4138111: VLIET, H.VAN - No single Testimony. A Study on the Adoption of the Law of Deut. 19:15 par. into the New Testament. (Diss.)
93901: VLIET, PIETER VAN DER - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting
4143674: VLIET, KAJ VAN - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
88318: VLIETSTRA, A. - Het Woord Gods in onze Geloofsbelijdenis. Toelichting op de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
87611: VLIETSTRA, A. - Tot Zijn verheerlijking. Een viertal predikaties benevens een lezing over artikel 12 der Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4004918: VLIJM, J.M. (BARTH, K.) - Het religie-begrip van Karl Barth. Een onderzoek naar de betekenis van Barths religie-begrip v.d. discussie o.d. nietchristelijke godsdiensten in de Protestantse zending. (Diss.)
60787: VLIJM. J.M. - Het religie-begrip van Karl Barth
92526: VLIS, J.A. VAN DER - Texel, land en volk in de loop der eeuwen
146333: VLOBERG, M. - La Vierge et l' Enfant dans l'Art Français.
4029105: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
4029107: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
4005429: VLOEMANS, A. (ERASMUS, DES.) - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
4070940: VLOET, J. V.D. - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
81840: VLOT, H. - De voetstappen der schapen, tien leerredenen
81389: VLOT, H. - Geloof verwisseld in aanschouwen
86204: VLOT, H. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen
86207: VLOT, H. - Geloof verwisseld in aanschouwen
86884: VLOT, H. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen.
93235: VLOT, H. - De voetstappen der schapel, deel II. Vijftien leerredenen
90069: VLOTEN, J., VAN - Nederlandse geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
84906: VLOTEN, JOH. VAN - Nederland tijdens de volksopstand tegen Spanje, 1564-1582, naar de oorspronkelijke bescheiden (2 delen)
46397: VLOTEN, J. VAN - Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften. (uit gedrukte en ongedrukte stukken) met portret en fac-simile
88841: VLOTEN, J. VAN - Nederlandsche Geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. (2 delen in 1 band)
9687: VLOTEN, J. VAN - Het Beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche Synode. Door Chonia.
95548: VLUG, ALBERT - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit
4139839: VLUGT, W.V.D. (KUENEN, A.) - Levensbericht van Abraham Kuenen.
130669: VOADEN, ROSALYNN - God's Words, Women's Voices. The Discernment of Spirits in the Writing of Late-Medieval Women Visionaries.
122441: VOEGELIN, ERIC - Plato and Aristotle Vol. 3: Order and History].
4143141: VOELKLE, W.M. & GOLUB, I. - Farnese Book of Hours. Ms M.69 of the Piermont Morgan Library New York. With Commentary by W.M.Voelkle and I.Golub. Facsimilé reprint with colour plates.
121097: VOELZ, GÜNTER - Issum. Zweihundert Jahre deutsche Geschichte. Von dr Französische Revolution bis zur kommunalen Neuordnung.
100308: VOERMAN, J. [ED. - ET AL.]. - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950.
83841: VOERMAN, J. - Het conflict Kuyper-Heemskerk (With a summary in English)
82696: VOERMAN, J. E.A. - Gedenkboek van de Utrechtse Indologen Vereeniging 1925-1950
144252: VOERMAN, J. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
53005: VOET, LEON - De Gouden Eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw
6747: VOET, JOANNES EUSEBIUS - De Redelykheid van den Geestelyken Godsdienst in eenige deelen van denzelven overwogen. In zes verhandelingen.
4300978: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg,. behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband enz. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, enz. Met 2 uitvouwbare platen.
47524: VOETIUS, GISBERTUS/AMEZES, WILLEM - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Prima. Edidit F.L. Rutgers. WITH: Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Secunda. Edidit Ph.J. Hoedemaker. WITH: D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum Fasciculus. Recognovit et Praefatus est D. Abr. Kuyper. WITH: Willem Amezes. Vijf Boeken van de Conscientie en haar Regt of Gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink (resp. Bibliotheca Reformata Vol. 2, 3, 4 & 10)
92490: VOETIUS, GISBERTUS / HOORNBEECK, JOHANNES - Een disputatie van Gisbertus Voetius over geestelijke verlangingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
55055: VOETIUS, GIJSBERTUS - Twistrede over het toneel (Disputatio de Comoediis). Gehouden en voorgesteld aan de Hogeschool te Utrecht. Naar de uitgave in de Nederlandse taal van 1660
93013: VOETIUS, GYSBERTUS - De Uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten
90119: VOETIUS, GYSBERTUS - De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. / De Godsvrucht, vereischte tot de wetenschap. (2 werken in 1 band)
8762: VOETIUS, GISBERTUS/HOORNBEEK, JOHANNES - Gisberti Voetii Disputaty van Geestelicke Verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Den vierden Druck, op nieuws Oversien, Vermeerdert, en Verbetert.
46838: VOETIUS, GIJSBERTUS/AMEZES, WILLEM - D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum Fasciculus, recognit et praefatus est D. Abr. Kuyper. WAARBIJ: Willem Amezes Vijf Boeken van de Conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. van Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink.
20501: VOETIUS, GIJSBERTUS - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Prima. Edidit F.L. Rutgers. WITH: Series Secunda. Edidit Ph.J. Hoedemaker.
9248: VOETIUS, GISBERTUS - Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus, Naar Pudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuyper.
9868: VOETIUS, GISBERTUS - Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuyper.
87085: VOETIUS, GIJSBERTUS - Meer dan wijsheid
9688: VOETIUS, GISBERTUS - Proeve van de Kragt der Godzaligheid. Naar een Exemplaar van 't jaar 1627 in Octavo herdrukt, en naar de hedendaagsche Styl, zo veel doenlyk was, verbetert. Voorzien met eenen Voorreden van den Wel-Eerwaarden Heer Alexander Comrie.
53855: VOGEL, WILLEM - Evangeliemotetten voor het kerkelijk jaar
4058468: VOGEL, H.(PLANCK, M.) - Zum philosophischen Wirken Max Plancks. Seine Kritik am Positivismus.
101657: VOGEL, MARIANNE - Baard Boven Baard. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
91527: VOGEL, C.J. DE - Philosophia. Part I. Studies in Greek Philosophy.
53548: VOGEL, JAROSLAV - Leos Janacek
4007341: VOGEL, C.J. DE - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
47682: VOGEL, WILLEM - Voorspelen in de eredienst, I: Een wegwijzer om zelf voorspelen te maken
4025064: VOGEL, P. (HEGEL, G.W.F.) - Hegels Gesellschaftsbegriff und seine geschichtliche Fortbildung. durch Lorenz Stein, Marx, Engels und Lasalle.
142886: VOGEL, DR. CARL ADOLF [ED.]. - Jagdschätze im Schloss Fuschl.
4053286: VOGEL, H. - Der bittende Christus. Und andere Legenden.
4058443: VOGEL, F.J. - Rom und die Ostkirchen.
52117: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld (In gesprek met de ouderlingen P.Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, e.a.)
81783: VOGELAAR, L. - Een gedenksteen opgericht, facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika
93560: VOGELAAR, L. / VOGELAAR, C. - Zo gij Zijn stem dan heden hoort, meditaties
88452: VOGELAAR, L. - Pelgrims komen thuis. Uit het leven ds. E.L. Meinders en zijn echtgenote.
83362: VOGELAAR, L. - Die hier bedrukt met tranen zaait. Uit het leven van Ds. J. Vreugdenhil
82735: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld, in gesprek met de Ouderlingen P. Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, W. Droogers, E. Dijkgraaf, C. Huisman, A. Kaashoek, W. Stoop en C. van Welie
81399: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken, 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen
85543: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken. 165 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen.
89610: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld. (Deel 2) Uit het leven van de ouderlingen: A. Bac, C.N. van Dis, C. de Knegt, L. Nieuwenhuyzen, G.J. van de Pol, L.W. van der Sluijs, L. Staat te Mijdrecht, M. Versteeg.
92732: VOGELAAR, L. - Banden die niet breken. Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
82683: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld, in gesprek met de Ouderlingen P. Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, W. Droogers, E. Dijkgraaf, C. Huisman, A. Kaashoek, W. Stoop en C. van Welie
91706: VOGELAAR, L. - Een zon en schild. 8 preken.
82723: VOGELAAR, L. - Blaast de bazuin
91721: VOGELAAR, C. - Getuigen van de enige Naam
87074: VOGELAAR, C. - Weid uw volk (twee afscheidspredikaties, de bevestigingsredikatie, de intredepredikatie en drie rije predikaties).
84976: VOGELAAR, L. - In verafgelegen streken. Schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika
82667: VOGELAAR, L. - In verafgelegen streken, schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika
89843: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Jan van Goyen
84027: VOGELAAR, L. - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
84026: VOGELAAR, L. - Banden die niet breken. Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
83798: VOGELAAR, D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoeding en onderwijskunde (deel 6 | Kompas Serie)
131442: VOGELAAR, A.L.W. & K.F. MUUSSE & J.H. ROVERS [EDS.] - The Commander's Responsibility in Different Circumstances.
87382: VOGELAAR, L. - Een gedenksteen opgericht. Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika
87383: VOGELAAR, L. - Blaast de bazuin
84275: VOGELAAR, - Weerdigh t'aenmercken. 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen
122478: VOGELESANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Ontmoeting met Hildebrand - Langs de Waterkant - Iedere Stad een Toren [3 Vols.].
4300563: VOGELS, HENR.JOS. - Codicum Novi Testamenti Specimina. Paginas 51 ex codicibus manuscriptis et 3 ex libris impressis collegit ac phototypice repraesentatas.
130890: VOGELS, FRIEDA - De harde kern [2 Vols.]
4141774: VOGELS, W. (BB) - Jozua. (Belichting van het bijbelboek)
4300569: VOGELS (HRSG.) H.J. - Codex Rehdigeranus. Die vier Evangelien nach der lateinischen Handschrift R 169 der Stadbibliothek Breslau. Mit drei Tafeln.
61252: VOGELSANG, A.A. - De Preeken van Schleiermacher
105318: VOGELSANG, WILLEM [ED.]. - Die Holzskulptur in den Niederlanden. Volume 2: Das Niederländische Museum zu Amsterdam [only].
89753: VOGELSANG-EASTWOOD, G.M. - Sluiers ontsluierd
61458: VOGELSANG, A.A. - De preeken van Schleiermacher
100851: VOGELSANG, THILO - Reichswehr, Staat und NSDAP - Beiträge zur deutschen Geschichte 1930 - 1932 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Band 11)
4135978: VOGELSANGER, P. - Rede, und schweige nicht!. Erlebnisse und Einsichten eines Pfarrers. (Zweiter Teil)
4138517: VOGELSANGER, P. - Mit Leib und Seele. Erlebnisse und Einsichten eines Pfarrers.
87863: VOGES, F. - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929. I. Teil: Enchiridion (Der kleine Katechismus). II. Teil: Betrachtungen zu den Hauptstücken
53669: VOGES, F. - De Grondvesting van het Protestantisme. Rijksdag te Augsburg, 1540-1930
9029: VOGET, ALBERTUS - Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen Zendbrief des Apostels Johannes. Met een Voorbericht uitgegeven door Petrus Georgius Poolsum.
9249: VOGET, ALBERTUS - Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen Zendbrief des Apostels Johannes. Met een Voorbericht uitgegeven door Petrus Georgius van Poolsum.
9689: VOGET, ALBERTUS - Intre-Reden in de Academie Kerk van Stad en Lande den 9. Nov. 1727. over 2 Tim. 1. 1, 2. WAARBIJ: Wekkend Voorstel, en Trekkend voorbeeld, aangaande de Hoogste Christenpligt. Door een Schrivtmaatig vertoog over Luc. Cap. X. v. 42. WAARBIJ: Utrechtze Eerstelingen va Albertus Voget behelzende eene Redevoering over de Vereeniginge van Christus Priesterschap en Koninkryke, Waar mede hy het gewoone Hoogleerampt der Heilige Godtgeleertheit in de beroemde Utrechtse Academie op den 12 September plechtiglyk aanvaerde. Uit het Latyn vertaalt door Bernhardus Keppel. Een Kerk-Rede gehouden in de Dom-Kerk, over Hand. XXVI. 22, 23. op den 18 Septemb. MDCCXXXV.
121002: VÖGLER, GISELA & KARIN V. WELCK [EDS.]. & RENÉ KÖNIG - INTROD. - Männer Bande - Männer Bünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich [2 Vols. Compl.].
4141238: VOGLER, W. - Jüdische Jesusinterpretationen in christlicher Sicht.
102251: VOGT-GÖKNIL, ULYA & ANDREAS VOLWAHSEN [EDS - ET AL.]. - Bouwkunst der Eeuwen [12 Volumes].
91515: VOGT, JOHANNES UND PETER - Alte Bierkrüge
143009: VOGT, HANS - Der Rhein-Maas-Weg. Hauptwanderweg X 9 des Vereins Linker Niederrhein.
143010: VOGT, HANS - Von den Netteseen zur Steinkohle. Hauptwanderweg X 12 des Vereins Linker Niederrhein-Hinsbeck-Orsoy. Ein Heimatwanderführer.
4007343: VOGT, TH. - Herausforderung zum Gespräch. Die Kirche als Partner im Gesellschaftlichen Dialog. (Diss.)
4141159: VOGT, M. - Handboek filosofie.
4141661: VOGT, J. - Het verval van Rome 200-500.
110396: VOGTS, HANS - Der Niederrhein und seine Mühlen. Das Begleitheft zur Ausstellung des Niederrheinischen Mühlenverbandes e.V. in der historischen Mühle zu Sanssouci.
53168: VOIGT, GOTTFRIED - Die neue Kreatur. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI
92823: VOIGT, GOTTFRIED - Der schmale Weg. Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Bände). Reihe I: Der schmale Weg, Reihe II: Das heilige Volk, Reihe III: Die geliebte Welt, Reihe IV: Die himmlische Berufung, Reihe VI: Die lebendigen Steine, Reihe V: Die bessere Gerechtigkeit
4024998: VOLBEDA, S. (MCCOSH, J.) - De intuitieve philosophie van James McCosh.
101858: VOLCETTI, GIOVANNI - Le origini storiche della Famiglia Mussolini. Parta Prima [All Published].
145058: VOLDER, KAREL - Werken in Duitsland 1940-'45.
85946: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk. Eerste deel (1816-1852)
4007345: VOLK, H. - Das neue Marien-Dogma. Inhalt, Begründung, Bedeutung.
86554: VOLK, J.R. - Piëtisten in Duitsland
60790: VOLK. H. - Emil Brunners Lehre von dem Sunder
4300980: VOLK-KNÜTTEL, BRIGITTE (CANDID, P.) - Peter Candid. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik. Um 1548-1628. (Denkmäler Deutscher Kunst) Mit 321Abbildungen unf 64 Farbtafeln
145203: VOLKELT, JOHANNES - Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube.
4140382: VOLKEN, L. - Jesus der Jude und das Jüdische im Christentum. Mit einem Geleitwort von Erich Zenger.
142469: VOLKER [ = PIETER WILLEM DE KONING] - Verzen, liedren en sonnetten.
93075: VÖLKER, WALTHER - Gregor von Nyssa als mystiker
93278: VÖLKER, WALTHER - Der Wahre Gnokstiker nach Clemens Alexandrinus
4070865: VÖLKER, K. (BRECHT, BERTOLT) - Brecht: A Biography. Translated by J.Nowell.
100744: VOLKERS, KEES - Spoorzoeken. Langs de littekens van een tijdperk.
102309: VOLKMANN, HANS-ERICH - Die Deutsche Baltikumpolitik zwischen Brest-Litovsk und Compiègne. Beitrag zur Kriegszieldiskussion.
4137740: VOLKMAR, G. - Jesus Nazarenus und die eerste christliche Zeit,. mit den beiden ersten Erzählern.
101958: VOLKOV, S. - The Magical Chorus. A History of Russian Culture from Tolstoy to Solzhenitsyn
4137719: VOLKOV, S. - Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhund. Zehn Essays.
9250: VOLLENHOVE, CORNELIS VAN/BODAAN, PETRUS - De Zuivere en Beproefde Waarheden, Begrepen in den Heydelbergse Catechismus. Zaakelik uitgebreid, en met het H. Woordt bevestigt, tot bevordering in die kennisse, die aanzet tot het oeffenen van de ware Godzaligheid, en welke haar, dieze gelooven belyden en beleven, de waare troost geeft in leven en in sterven. Door Cornelis van Vollenhoven. WAARBIJ: Nutteloose, en Nuttige Arbeid, Tegens malkander overgestelt, In de Verklaaring, en Toepassing van de woorden by Jesaias Cap. 55 vers 2. en 3. eerste lid. Door Petrus Bodaan.
6751: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaardigen, met de Zekerste Toevlugt tot de Hoogsye Rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV Predikaatsien. WAARBIJ: Ewige Bestendigheit van Godts Woort, vertoont in een Slotpredikaatsie over I. Pet. I. 25.
8938: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaerdigen, Begrepen in dry predikaetsien.
8939: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf en Gezangen.
90692: VOLLENHOVE, JOANNES - Predikant en toerist. Het dagboek van Joannes Vollenhove. Engeland, 17 mei-30 oktober 1674. Van commentaar voorzien en uitgegeven door dr. G.R.W. Dibbets.
9252: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaerdigen, Begrepen in drie predikaetsien.
9251: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de Hoogste Rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV. Predikaatsien. De Twede Druk. Vermeerdert met vyf Perdikaatsien, over verscheide Texten. WAARBIJ: J. Vollenhoves Afscheit, genomen van de gemeente te Zwol, voor zyn vertrek naar 's-Gravenhage, den 18. van augustus, 1665.
9368: VOLLENHOVE, JOANNES - Beschrijving der Geschiednissen van het Oude en Nieuwe Testament en de Apocrijfe Boeken. Met Koperen Plaaten. Verrijkt met bijschriften en vaerzen van Johannes Vollenhove.
4073391: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Isagôgè Philosophiae. Uitgave Filosofisch Instituut Vrije Universiteit.
104159: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhove (Oud-Overijselsch Geslacht).
4142813: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Schematische kaarten. Filosofische concepties in probleemhistorische relaties. Bewerkt door K.A.Bril en P.J.Boonstra.
4068574: VOLLENHOVEN-MEIJER, M. - Concordantie bij de Gezangen van het Liedboek voor de Kerken.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15