Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
153456: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
153455: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
89052: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
89047: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Met tarijke illustraties in en buiten den tekst.
4036590: MEULEN, R.J.V.D. - Het vagevuur. (Ref.Stemmen)
4015986: MEULEN, R.J.V.D. - De openbaring aan Johannes. (Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd)
130089: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
101821: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
122380: MEULEN, FEMKE VAN DER - Moving Eyes and Naming Objects.
61497: MEULEN, PIET VAN DER - De wording der algemeene doopsgezinde societeit
101892: MEULEN, J.H. VAN DER - Naastingsrecht van spoorwegen.
180785: MEULEN, DR. A.J. VAN DER - Studies over het Ministerie van Van de Spiegel.
100124: MEULEN, J.D. VAN DER - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
161907: MEULEN, J. VAN DER & H. TUPAN - De Leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw.
60489: MEULEN. H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt (Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986))
167312: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt & 1882-1891& 1891-1900 & 1900-1910 & 1910-1915 [5 Vols.].
165688: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs.
165309: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
162558: MEULEN, R. VAN DER - Het boek in onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
158119: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Naar het voorbeeld van Rottner, Schürmann, Rouveyre e.a.
158017: MEULEN, R. VAN DER - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt & De courant. Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsladen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt [2 Vols. in 1 - complete].
157960: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
156982: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheidenuit het archief der zaak geschetst door R. vvan der Meulen.
155761: MEULEN, J.J. TER - Beam Maser Inverstgation Population Inversion Mechanisms for Interstellar Hydroxyl Radicals.
155696: MEULEN, DIK VAN DER & FRANCES GOUDA & QUENTIN SKINNER [EDS.]. - Tempo Doeloe. Koloniale cultuur in Nederlandsch-Indië.
92285: MEULEN, H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
150536: MEULEN, DR. A.J. VAN DER & M. TEN BOUWHUYS & DR. N.B. TENHAEFF [EDS.]. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
110249: MEULEN, J. VAN DER - De Gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten.
102376: MEULEN, R. VAN DER - De Nederlandsche woorden in het Russisch. Rede, gehouden in de vergedering van de Vereenigde Afdeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 25 maart 1944.
102377: MEULEN, R. VAN DER - Over een woord voor ' Hollanders ' in Spaansche archivalia.
88769: MEULEN, PAULUS VAN DER - De comedies van Coornhert.
4066963: MEULEN, H.C.V.D. - De Pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding.
4068147: MEULEN, D.V.D. - Ik stond er bij. Het einde van ons koloniale rijk.
4038716: MEULEN, G.V.D. & H.J.HONDERS - Kruis en kroon. De geschiedenis der christelijke kerk voor de jeugd verteld. Deelen I - III.
153722: MEULENBELD, G. JAN - A History of Indian Medical Medicine [3 Vols. in 5 Bindings Compl.].
166613: MEULENBELT, MR. MAARTEN & PROF. MR. WIL WEDEKIND [EDS.]. - Kernteksten aanbestedingsrecht. Geconsolideerde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsstukken en kernoverwegingen uit de belangrijkste jurisprudentie
100542: MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
131279: MEULENBERG, ROGIER - Metabolism of Sulpher Oxyanions in Thiobacillus Acidophilus.
4050267: MEULENBERG, L.F.J. (GREGOR VII) - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
110176: MEULENHOFF - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
157150: MEULENHOFF - - J.M. Meulenhoff zeventig jaar 1869-1939.
84262: MEULEVELT, W.G. - Beknopt chronologisch overzicht der Algemeene Geschiedenis ten gebruikte van burgerscholen en normaallessen
180142: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142681: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142927: MEUNIER, MARIO - La légende de Socrate.
142038: MEURER, PETER H. - Topographia Geldriae. Ein Katalog der historischen Plane und Ansichten, von Stadt und Festung Geldern. Festbuch zur 750-Jahr-Feier der Stadt Geldern.
146149: MEURIS, JAQUES - Roel D'Haese.
121071: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
104545: MEURS, INEZ & WILLEM OTTERSPEER & CEES STRAUS & MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
110224: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
156873: MEURS, FRANK VAN - English in job advertisements in the Netherlands: Reasons, use and effects.
103788: MEURS, WILHELMUS PETRUS VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography.
130549: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche verzen.
156694: MEUTHEN, ERICH [ED.]. - Reichstage und Kirche. Kolloquium der Historischen Kommission B.A.W.
145272: MEUZELAAR, DR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen
4011531: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.(Diss.)
95540: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken von Leib Christi in den Paulusbriefen
60491: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib des Messias (Eine exegetische Studie uber den gedanken vom leib Christi in den Paulusbriefen)
90304: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse. Naar een oud dagboek door Mevahor. (2 delen)
152842: MEVIS, P.A.M. - Capita Strafrecht. Een thematische inleiding.
180030: MEVIS, P.A.M. - Capita strafrecht.
8685: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde. WAARBIJ: Beschryvinge van den aerdt ende werckinghen der Conscientie. WAARBIJ: Een Corte Verhandelinge vande Eygenschappen ende Wercken Godts. Den tweeden Druck, verbetert ende vermeerdert.
10131: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde.
161240: MEY, MARGOT G. - Het stedelijke mozaiek. Een vertaling van de voorkeuren van stedelijke bevolkingscategorieën naar ruimtelijke milieus.
9593: MEY, GEORGE DE - Schriftmatige Rede- en Zede-Lyke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen, die den H. Apostel Paulus Rom. 8. v. 19-27. Toeschrijft aan het gansche Schepsel, de Kinderen Gods, en den H. Geest. In welke, verscheyde Natuir- en bovennatuir-lijke zaken den Schepper en het Schepsel aangaande, uit Gods woord en de gezonde reden onderzogt, des Schepsels zugtende verwagting, met de hope en de lijdzaamheid van Gods kinderen, vergeleken en verklaart werden. Waar by dan ook de bewerkingen van de Geest Gods, in en op de herten van de geloovigen, in hare openbare en stille Gebeden, met en door des zelfs onuitsprekelijke zugtingen, nagespeurt, en hoedanigen betrekking die hebben op de nog te verwagtende aanneminge tot kinderen en de vryheid harer heerlijkheid, uit de voorgelegde gronden, nader ontdekt en aangewezen werden. Alles tot verheerlyking van Gods H. Naam, en tot troost en gerust stelling van Gods kinderen in deze zoo bekommerlyke tyden, in de zekere verwagting van de reeds voor haar door Christum verkregene toekomende gelukzaligheid.
54112: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus I, Aanmaning aan de Groeken. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel VIII)
54118: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-roman. Eerste deel. Synoptische vertaling van den tekst
93273: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus
87365: MEYENFELDT, FREDERIK HENDRIK VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (with a summary in English)
104667: MEYER, MAURITS DE - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande [In Slipcase].
143846: MEYER, MICHAEL C. & WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
143402: MEYER, MARC ANTHONY [ED.]. - The Culture of Christendom. Essays in Medieval History in Memory of Denis L.T. Bethel.
153620: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and Law.
153324: MEYER, THOMAS LUDOLF - Das Problem eines höchsten Grundsatzes des Philosophie bei Jacob Sigismund Beck.
160727: [MEYER-OTT, WILHEM] - "Die kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849 [Fortsetzung der "" Kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1848 ""]."
55332: MEYER, ALBERT DE - Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d'orange, 18 mars 1582
141018: MEYER, A.M. DE & PETER M. ENGELFRIET [EDS.]. - Linked Faiths. Essays on Chinese Religions & Traditional Culture in Honour of Kristofer Schipper.
152223: MEYER, MICHAEL C. & WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
4023519: MEYER, H. (LUTHER, M.) - Luthertum und Katholizismus im Gespräch. Ergebnisse und Stand der katholisch/lutherischen Dialoge in den USA und auf Weltebene.
154058: MEYER, CARL - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
100194: MEYER, FRANZ SALES - Handbook of Ornament. A Grammar of Art Industrial and Architectural Designing in all its branches. For practical as well as theoretical use.
100195: MEYER, FRANZ SALES [J.W.H. BERDEN - ED.]. - Handboek der ornamentiek. Systematisch gerangschikt ten gebruike voor teekenaars, architecten, teekenscholen, werkplaatsen en voor algemeene studie.
141732: MEYER, KARL E. & SHAREEN BLAIR BRYSAC - Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Central Asia.
121492: MEYER, ANTJE S. - Phonological Encoding in Language Production. A priming Study.
104443: MEYER, GÜNTHER [ED.]. - Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie.
163023: MEYER, MICHEL [ED.]. - Quine with his replies.
171064: MEYER, STEPHEN C. - Signature In The Cell. DNA And The Evidence For Intelligent Design.
104399: MEYER, SUSAN E. - America's Great Illustrators.
4035684: MEYER, ED. - Der Papyrusfund von Elephantine. Dokumente einer jüdischen Gemeinde aus der Persezeit und das älteste erhaltene Buch der Weltliteratur.
104378: MEYER, GRISCHA - Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite.
181080: MEYER, LAURE - Kunst uit zwart Afrika.
170360: MEYER-ABICH, KLAUS MICHAEL - Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum.
122535: MEYER, BRUNO - Die Sorge für den Landfrieden im Gebiet der werdenden Eidgenossenschaft 1250-1350.
102600: MEYER-ABICH, ADOLF & HANNO BECK [INTROD.]. - Alexander von Humboldt's grosses amerikanisches Reisewerk. Eine bibliographische Einleitung.
94341: MEYER, ANDRÉ - Étude critique sur les relations d'Érasme et de Luther
166414: MEYER DE SCHAUENSEE, RODOLPHE [EARL L. POOLE & JOHN R. QUINN & GEORGE M. SUTTON - ILLUSTR.]. - A Guide to the Birds of South America.
164974: MEYER, JOYCE - Strijd in je denken.
161819: MEYER, MAURITS DE - "Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten. Met als losse bijlage een supplement op ""De volks- en kinderprenten in de Nederlanden"". [In Slipcase]."
160783: MEYER, ERNST [ET AL.]. - Europa und der Kolonialismus.
157811: MEYER, JOCHEN & ULRICH KREMPEL - Paul Steegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona
157810: MEYER, JOCHEN - Paul Stegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona.
157520: MEYER-DOHM, PETER - Buchhandel als kulturwirtschaftliche Aufgabe.
155534: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Writer.
145560: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Grotesque.
141467: MEYER, DR. ERNA [R. LOTGERING HILLEBRAND - ED.]. - De nieuwe huishouding.
5857: MEYER, COPIUS - De Geloovige Rachab. Vertoont in XVII. Praedicatien over den Text Hebr. Cap. XI. vers 31.
160678: MEYER, MICHAEL R. - Synastrie technieken, De Astrologie van Verhoudingen.
100049: MEYER, G.M. DE & E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
101943: MEYER, KARL - Aufsätze und Reden. Forschungen zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Kräfte des geschichtlichen Lebens. Weckrufe in entscheidenden Stunden.
121449: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
82835: MEYER, HENRI - Achter het Auto-stuur, wenken in het belang van rijder en mechanisme
140035: MEYER, G.M. DE & E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
30361: MEYER, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XII - 1987
53412: MEYER, EDUARD - Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Mit 16 Abbildungen im Tekst und 17 Tafeln
4035481: MEYER, R.W. (LEIBNIZ, G.W.) - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
103102: MEYER-PETIT, JUDITH [FOREW.]. - Nadar caricatures et photographies.
4137842: MEYER, H.B. (LUTHER, M.) - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Messwesen des späten Mittelalters.
54509: MEYER, EDUARD - Geschichte des alten Aegyptens. Band 1.1, 1.4, 2,1, 2,2 band 1, 2.2 band 2 (5 volumes)
143374: MEYER, ANN R. - Medieval Allegory and the Building of the New Jerusalem.
31236: MEYER, EDUARD - Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.
142991: MEYERE, JOD DE & HETTE WEIJMA [EDS.]. - Anamorfosen. Kunst met een omweg [Met spiegel-folie].
151241: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
104379: MEYERMAN, A.M. & D.P. SNOEP & CH. THIELS - Adriaan van der Werff. Kralingen 1659-1722 Rotterdam.
142975: MEYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Against the Law. Crime, Sharp Practice and the Control of Print.
96166: MEYERS, CHARLES / SIMMS, NORMAN - Troubled Souls. Conversos, Crypt-Jews, and Other Confused Jewish Intellectuals from the Fourteenth through the Eighteenth Century
163649: MEYERS, JEFFREY - The Spirit of Biography.
160643: MEYERS, JAN - Mussert. Een politiek leven.
157419: MEYERS, ROBIN [ED. & INTROD.]. - The Auto-Biography of Luke Hansard Printer to the House 1752-1828.
157340: MEYERS, JEFFREY - Samuel Johnson. The Struggle.
130138: MEYERS, FRITZ [ED.] - Das niederrheinische Jahr. Ein Hausbuch für alle Monate.
141319: MEYERS, JEFFREY (ED.) - The Biographer's Art.
163477: MEYIER, K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften [voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden].
47346: MEYLAN, HENRI - d'Erasme à Théodore de Bèze. Problèmes de l'Eglise et de l'Ecole chez les Réformés. Préface de Léon E. Halkin
82690: MEYLINK, A.A.J. - Verhandeling van den heer A.A.J. Meylink over den invloed der geschiedkunde op de taalkunde in 't algemeen, en het nut en de noodzakelijkheid eener grondige kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ter beoefening der Vaderlandsche taal
157246: MEYNECKE, DIRK R. - Die Autorenfibel. Von der Idee zum Bucherfolg.
157151: MEYNELL, FRANCIS [INTROD.]. - The Imprint. Number One. Reprinted for the Mambers of the Wynkyn de Worde Society.
152665: MEYNEN, GERBEN - Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heidegger's ' Sein und Zeit '.
162069: MEYRAC, ALBERT - Villes et Villages des Ardennes. Histoire, légende des lieux-dits et souvenirs de l'année terrible.
163290: MEYRINK, GUSTAV - De engel van het westelijk venster.
158156: MEYRINK, FRANK - Gottliebs dood.
4015536: MFOCHIVÉ, J. - L`ethique chrétienne face á l`interconnexion culturelle et religieuse en Afrique. Exemple du pays Bamoun 1873-1937. (Diss.)
167343: MIALL, BERNARD [TRANSL.]. & MERVYN HORDER [ED. & INTROD.]. - Memoirs of a Mercenary. Being the Memoirs of Master Johann Dietz, Surgeonin the Army of the Great Elector and Barber to the Royal Court [In Slipcase].
104380: MIAN, MARTINA [ED.]. - Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo.
170473: MICHAEL FRAYN - The Human Touch. Our Part in the Creation of a Universe.
101258: MICHAEL, FRANZ H. & GEORGE E. TAYLOR - The Far East in the Modern World.
141962: MICHAEL, MASON RAINER [ED.]. - Prié, convié, invité. Cartons d'invitation. Vernisage et Exposition.
141403: MICHAELIS, DAVID - N.C. Wyeth. A Biography.
153846: MICHAELIS, HANNY - Tegen de wind in.
165646: MICHAELIS, RONALD F. - Antique Pewter of the British Isles. A brief survey of what has been made in pewter in England and the British Isles, from the time of Queen Elizabeth I to the reign of Queen Victoria.
1388: MICHAELIS, JOHANN HEINRICH - Esrim Ve-Arba'a Sifrei Ha-Kodesh. BIBLIA HEBRAICA ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, item masora tam edita quam manuscripta, aliisque hebraeorum criticis diligenter recensita.
4274: MICHAELIS, J.H. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Libros. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
4275: MICHAELIS, J.H./MICHAELIS, C.B. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Volumen Primum: Andotationes D. Henrici Michaelis, in Psalmos, et Christiani Ben. Michaelis, in Proverbia Salom. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. Volumen Tertium: Continens Adnotationes in Vaticinium Danielis, et in Libros Esrae, Nehemiae et Chronicorum. Continens: In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
110672: MICHARD, JEAN-GUY - Het tijdperk van de dinosauriërs.
180058: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156993: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156948: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
92464: MICHEL, ANTON - Die Kaisermacht in der Ostkirche (843-1204)
4054755: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
4053723: MICHEL, P. - Der Anti-Weltkatechismus. Christ-Sein in Liebe und Freiheit.
4032569: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Römer.
104381: MICHEL, CHRISTOPH [ADOLF MUSCHG - FOREW.]. - Goethe. Sein Leben in Bildern und Texten.
166000: MICHEL, FRANCK [ED.]. - L'histoire et les Jours. La Photographie Docementaire des Femmes Néerlandaises 1904-1953.
162413: MICHEL, WILHELM [OTTO HEUSCHELE - ED.]. - Gewalten des Geistes.
157382: MICHEL, KARL MARKUS & INGRID KARSUNKE [EDS. - ET AL.]. - Das Buch [Kursbuch vol. 133].
143464: MICHEL, EDOUARD - Abbayes et monastères de Belgique. Leur importance et leur rôle dans le développement du pays.
31780: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Römer
4140724: MICHEL, L. - Der Gang der Reformation in Franken. Auf Grund kritischer Übersicht über die bisherige Literatur dargestellt.
167756: MICHELANGELO BUANARROTI [HENRY THODE - TRANSL.]. - Michelangelos Gedichte in deutscher Übersetzung.
54193: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 2. Jahrgang. Januari 1952 - Dezember 1952 (6 volumes)
54190: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 3. Jahrgang. Januar 1953 - November 1953 (4 volumes)
103556: MICHELL, JOHN - Who Wrote Shakespeare ?
90597: MICHELL, JOHN / RHONE, CHRISTINE - Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. With 84 illustrations.
60492: MICHELS. TIJS - Daarom hebben wij stenen ringen
145835: MICHELS, ROBERT - Die Grenzen der Geschlechtsmoral. Prolegomena. Gedanken und Untersuchungen.
157341: MICHELSON, BRUCE - Printer's Devil. MarkTwain and the American Publishing Revolution.
4072184: MICHIELS, R. - De eeuwigheid in ons hart. Een theologie van het sterven.
142408: MICHIELS, PROF. MR. DRS. F.C.M.A. [ET AL.]. - Achteraf bekeken. Producten van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: adviezen, impressies, zelfevaluatie.
91274: MICHIELS, FREDDY - Modelbrieven voor elke gelegenheid
130825: MICHIELS, MR. DRS. F.C.M.A. - De Arob-beschikking.
4135434: MICHIELS, A. - l'Origine de l'episcopat. Étude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apotres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles. (Diss.)
4138861: MICHIELS, A. - Les Anabaptistes des Vosges. Introduction de J.Seguy et J.H.Yoder. Nouvelle édition de l'ouvrage publié en 1860, par Poulet-Malassis à Paris.
164884: MICHIELSE, HENK & EDDIE DE PAEPE & GERRIT SCHUTTE [EDS.]. - Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak.
100126: MICHIELSE, H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk.
101618: MICHMAN, JOZEPH & HARTOG BEEM & DAN MICHMAN [EDS.]. - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
180999: MICHMAN, JOZEPH & TIRTSAH LEVIE [ED.]. - Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands [= Vol. 1].
162412: MICHMAN, JOZEPH & HARTOG BEEM & DAN MICHMAN [EDS.]. - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
31914: MICHMAN, JOZEPH E.A. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
102019: MICHMAN, JOZEPH & TIRTSAH LEVIE [EDS.]. - Dutch Jewish History [Volume 1 & 2].
4052607: MICHMAN, J. BEEM, H. & MICHMAN, D. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Vertaald uit het hebreeuws door R.Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch V.Brilleman. Eindred. J.Sanders en E.vanVoolen.
4060469: MICHMAN, D. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
4140254: MICHMAN, J. - The History of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic Turrets on a Corinthian Building.
53848: MICHMANM, JOZEPH - Dutch Jewish history. Proceedings of the Fourth Sympium on the History of the Jews in the Netherlands. 7-10 December -- Tel-Aviv-Jerusalem, 1986. Volume II
122168: MICHON, MARY [ED.]. - Het zachte ruisen van de stilte. Over God en Nederland.
151657: MICKWITZ, ANN-MARI & LEENA MIEKKAVAARA & TUULA RANTANEN [EDS.]. - The A.E. Nordenskliöld Collection in the Helsinki University Library. AnnotatedCatalogue of Maps made up to 1800. Volume 2: Atlases K - Z [only].
104022: MIDDAG, INNEKE [ET AL.]. - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk.
54434: MIDDEL, H.H. / NEVIUS, SARA - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden / Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hem zleven geleerd, of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel (2 werken in 1 band)
54907: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden
145429: MIDDEL, BERT - Politiek handwerk.
9594: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden. Vierde druk.
150440: MIDDELAAR, LUUC VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
4139431: MIDDELAAR, L.VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
162179: MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS JAARBOEK - - Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 2003. Volume 6.
181236: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
5625: MIDDELHOVEN, DANIEL VAN - XVI. Korte Redenen over 't Eerste Cap. Jobs. End Eenighe goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Tweede, Derde, en Vierde Capittelen Jobs. End Eenige goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Vyfde, en Sesde Capittelen Jobs. Met een achter aen-gevoeghde Meditatie, over Jacob: V. vers 11. Van den Soon des Autheurs, Mich. van Middelhoven.
132045: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
7544: MIDDELHOVEN, DANIEL VAN - XVI. Korte Redenen over 't Eerste Cap. Jobs. End' Eenighe goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Tweede, Derde, en Vierde Capittelen Jobs. End Eenige goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Vyfde, en Sesde Capittelen Jobs. Met een achter aen-gevoeghde Meditatie, over Jacob. V. vers 11. Van den Soon des Autheurs, Michaël van Middelhoven.
151351: MIDDELKOOP, E.H. & A.M. SWANINK [EDS.]. - Cultuur-historische toertocht door Achterhoek en Liemers.
4049419: MIDDEN, P.VAN - Broederschap en Koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en Abimelek in het boek Richteren. (Diss.)
166623: MIDDENDORP, JAN - Ha, daar gaat er een van mij. Kroniek van het grafisch ontwerpen in Den Haag 1945-2000.
88884: MIDDENDORP, HERMAN - Uit Vondel's Hekeldichten met inleiding, aanteekeningen en toelichtingen.
156010: MIDDLE AGES - Sources de l'histoire religieuse de la Belgique / Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België.
143840: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie - 60 jaar na dato.
144079: MIDDLEBROOK, MARTIN - De Keizerslag. De Duitse offensieven van 1918.
31829: MIDDLEKAUFF, ROBERT - The Mathers. Three Generations of Puritan Intellectuals, 1596-1728
30890: MIDDLEMAS, KEITH / BARNES, JOHN - Baldwin, a biography
153794: MIDDLETON, DORETHY - Victorian Lady Travellers.
170791: MIDDLETON, ERIC - The New Flatlanders. A Seeker's Guide to the Theory of Everything.
145417: MIDDLETON, JOHN & DAVID TAIT [E.E. EVANS-PRITCHARD - FOREW.]. - Tribes without Rulers. Studies in African Segmentary Systems.
110545: MIDDLETON, JOHN [ED.]. - Magic, Witchcraft and Curing.
157365: MIDDLETON, BERNARD C. - A History of English Craft Bookbinding Technique.
131579: MIDDLETON, JOHN [ED.] - From Child to Adult. Studies in the Anthropology of Education.
142349: MIDDLETON, ROBIN & DAVID WATKIN [EDS.]. - Neoclassical and 19th Century Architecture. The Diffusion and Development of Classicism and the Gothic Revival [Volume 2 - only].
4075080: MIDDLETON, J. (ED.) - Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Symbolism.
4142881: MIDDLETON, D. & EDWARDS, D. (ED.) - Collective Remembering.
160327: MIDELFORT, H.C. ERIK - Mad Princes of Renaissance Germany.
145522: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
145523: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
140340: MIDGLEY, BARRY - Handboek beeldhouwtechnieken. Materialen - Gereedschappen - Bijzondere expressievormen - Tentoonstellingen.
4048676: MIDGLEY, M. - Mens, Moraal en vrijheid. Over goed en kwaad bij een denkende primaat.
156418: MIEDEMA, DR. H.T.J. - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdragen tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.
140773: MIEDEMA, DR. R. [ED.]. - REIN VALKHOF & ANKE SERVAES & MIEN LABBERTON & EVELINE SYPKENS & WILLEM J. VAN DAM [ILLUSTR.]. - Kerstboek voor Jong Holland.
4040010: MIEDEMA, R. (MENAS) - De heilige Menas. (Diss.)
88569: MIEDEMA, R. - Johan van Oldenbarneveldt herdacht. 13 mei 1619 - 13 mei 1919.
101285: MIEDEMA, SIEBREN & WOUTER VAN HAAFTEN [EDS.]. - Pedagogiek over de grens. Over de internationalisering van de pedagogiek.
157993: MIEDEMA, NIEK - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
155508: MIEDEMA, JELLE & CECILIA ODÉ & RIEN A.C.DAM [ED.]. - Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia. Proceedings of the Conference Leiden, 13-17 October 1997.
4074044: MIEDEMA, A.S. (SNEEK) - Sneek en het Sneeker Stadrecht. (Diss.)
4015989: MIEDEMA, P.P. - Us dagen binne yn Syn hannen. Bibelsk deiboek.
164506: MIEGHEM, J. VAN & P. VAN OYE & J. SCHELL [EDS.]. - Biogeography and Ecology in Antartica.
141265: MIELSCH, HARALD - Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst.
90183: MIERAS, M.A. - Denk aan mij toch in genâ. Zestien predikaties.
31403: MIERAS, M.A - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
90194: MIERAS, M.A. - Mijne genade is u genoeg. Veertien predikaties.
86919: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
9433: MIERIS JR., FRANS VAN/ALPHEN, DANIEL VAN - Beschryving der Stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche gedaante, stigtingen van kerken, kloosters, godshuizen, e andere aanmerkelyke gebouwen, zoo geestlyke als waereldlyke, derzelver byzondere toestand en bestieringe, enz. Uit de Oude en Nieuwe bewyzen opgespoort, saamengesteld, met de echte en oorspronglyke Stukken bevestigd en beschreeven. Versierd met de afbeeldsels der Voornaamste Gebouwen, nieuwlyks konstig in 't Koper gebragt. Eerste Deel. Bevattende de Geestlyke Gebouwen, En voorzien met een naaukeurig en uitgebreid Register. WAARBIJ: Tweede Deel. Bevattende de Wereldlyke Gebouwen en de Ambachtsheerlykheden, En voorzien met een naaukeurig en uitgebreid Register.
168563: MIERLO, HENK VAN - Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap: Valkenswaard 1850-1920.
4025020: MIERLO, S.VAN - De weg der behoudenis.
152882: MIERLO, PROF. DR.J. VAN - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandsche poëzie.
160891: MIERLO S.J., DR. J. VAN - Theophilus. Ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel. Opnieuw uitgegeven met inleidng en toelichting.
155773: MIERLO, G.W.M. VAN - Laboratory Study of the UV Induced Population Transfer in Interstellar OH.
4075883: MIERLO, S.V. - De openbaring Gods.
153595: MIERT, JAN VAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten, 1850-1920.
47750: MIERT, DIRK VAN - Humanism in an Age of Science. The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632-1704. By Dirk van Miert. Translated by Michiel Wielema, with Anthony Ossa-Richardson (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 179)
132005: MIERT, HANS VAN - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
100079: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
4138034: MIERT, D.VAN - Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704.
153041: MIERZWINSKI, MARIUSZ & MAREK ZAK [PHOTOGR.]. - Malbork. The Castle of the Teutonic Knights.
91675: MIETHE, A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft von A. Miethe. Mit 44 Dreifarbenbildern und 133 netz-ätzungen Nach photographischen Naturaufnahmen des Verfassers.
30818: MIETUS, LIEUWE - Gunning en de theosofie. Een onderzoek naar de receptie van de christelijke theosofie in het werk van J.H. Gunning Jr. van 1863-1876
90859: MIETZNER, ERHARD - Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister.
142116: MIHM, AREND - Die Chronik des Johann Wassenberch. Aufzeichnungen eines Duisburger Geistlichen über lokale und weltliche Ereignisse vor 500 Jahren. Nach der Originalhandschrift herausgegeben, ins Neuhochdeutsche übertragen und kommentiert.
89758: MIJLAND, H.J.M. E.A. - Oog op Oirschot
86923: MIJNDERS, J. - De Roos van Saron. Tien preken over het Hooglied.
52270: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 Meditaties
30291: MIJNDERS, HANS - Brrrugklas!
83980: MIJNDERS, J. - De geopende Fontein. 52 meditaties
121014: MIK, EDZARD - Architectuur 1900 - 2000. Architectuur in de eeuw van de machine / Architecture 1900 - 2000. Architecture in the Age of the Machine [in Box].
100630: MIKES, GEORGE - Arthur Koestler. The Story of a Frienship.
153021: MIKKONEN, KAI - The Plot Machine. The French Novel and the Bachelor Machines in the Electric Years [1880-1914].
160827: MILCHMAN, ALAN & ALAN ROSENBERG [EDS.]. - Postmodernism and the Holocaust.
157064: MILDE, WOLFGANG - Incunabula incunabulorum. Früheste Werke der Buchdruckkunst Mains, Bamberg, Strassburg 1454-1469.
4065279: MILDENBERGER, FR. - Gottes Tat im Wort. Erwägungen zur alttestamentlichen Hermeneutik als Frage nach der Einheit der Testamente.
4006341: MILDENBERGER, FR. - Theologie für die Zeit. Wider die religiöse Interpretation der Wirklichkeit in der modernen Theologie.
4137943: MILDENBERGER, F. - Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 1: Prolegomena: Verstehen und Geltung der Bibel.
4139179: MILES, J. - Christ. A Crisis in the Life of God.
101377: MILFORD, NANCY - Zelda Fitzgerald. A Biography.
153424: MILGER, PETER - Die Kreuzzüge. Krieg im Namen Gottes.
102133: MILIBAND, RALPH - The State in Capitalist Society. An analysis of the Western system of power.
153505: MILICH, KLAUS J. - Die frühe Postmoderne. Geschichte eines europäisch-amerikanischen Kulturkonflikts.
55612: MILIKOWSKI, H. PH. - Lof der onaangepastheid, een studie in sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid
151175: MILIKOWSKI, EFRAÏM [ED.]. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk [In Purple Cloth Slipcase].
101124: MILITAIR - "Fiches d'instruction. Préparation aux emamens du "" Brevet Prémilitaire "" et du Certificat d'aptitude à l'emploi de "" Combattant d' Élite ""."
167962: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire Spectatorr 1832-2007 [6 DVD's]
131386: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire doctrine.
100694: MILL, JOHN STUART - Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy.
170989: MILL , JOHN STUART & HELEN TAYLOR - Three Essays on Religion. Nature, the Utility of Religion and Theism.
2227300655: MILL, DAVID - De Ware Wysheit op Haren Tyt Sprekende, of Leer-Redenen zynen Leerlingen tot een Vorbeelt, ook alle Heil-Begerige Zielen, tot Opbouwinge en Bevestiginge, in 't Allerheiligste Gelove, eenmaal den Heiligen overgelevert, voorgestelt.
4143000: MILL, J.S. - Over vrijheid.
151061: MILLAR, DELIA - Queen Victoria's Life in the Scottish Highlands depicted by her watercolour artists.
151865: MILLAR, FERGUS - The Emperor in the Roman World [31 BC - AD 337].
165723: MILLAR, FERGUS [& RICHARD N. FRYE & D. BERCIU & TAMARA TALBOT RICE & GEORG KOSSACK] - The Roman Empire and its Neighbours.
155837: MILLAR, FERGUS - The Roman Near East 31 B.C. - A.D. 337.
141720: MILLARD, CHARLES W. & ANDREAS BLÜHM [EDS.]. - Auguste Préault 1809-1979. Romantiek in brons / Romanticism in Bronze.
165729: MILLAS, JUAN JOSÉ - Overspel in 33 variaties.
102020: MILLENNIUM - Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
110122: MILLER, ELIZABETH W. [ED.]. & THOMAS F. PETTIGREW [FOREWORD]. - The Negro in America. A Bibliography. Compiled by E.W. Miller for the American Academy of Arts and Sciences.
142794: MILLER, RANDALL M. [ED.]. - Dear Master. Letters of a Slave Family.
142790: MILLER, WILLIAM LEE - Arguing About Slavery. The Great Battle in the United States Congress.
156591: MILLER, ROBERT P. [ED.]. - Chaucer. Sources and Backgrounds.
94512: MILLER, WILLIAM R. / ROLLNICK, STEPHEN - Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering
4045494: MILLER, E.L. - Philosophical and Religious Issues. Classical and Contemporary Statements.
170368: MILLER, KENNETH R. - Finding Darwin's God. A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution.
180636: MILLER, GAVIN - Alasdair Gray. The Fiction of Communion.
121780: MILLER, DAVID & STEPHEN WATTS [EDS.]. - Music while Drowning. German Expressionist Poems.
90592: MILLER, DANIEL A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch relations 1774-1780.
90866: MILLER, JUDITH - Coutry Color. Perfect palettes for every room.
170075: MILLER, KENNETH R. - Only a Theory. Evolution and the Battle for America's Soul.
102546: MILLER, JUDITH [TIM CLINCH - PHOTOGR.]. - Classic Style.
152219: MILLER, TOWNSEND - Henry IV of Castile 1425-1474.
164709: MILLER, RICHARD E. & KURT SPELLMEYER - The New Humanities Reader.
164658: MILLER, BARBARA STOLER [ED.]. - The Gitagovinda of Jayadeva. Love Song of the Dark Lord.
163845: MILLER, GEORGE DAVID - Peace, Value and Wisdom. The Educational Philosophy of Daisaku Ikeda.
157859: MILLER, HAROLD T. - Publishing. A Leap from Mind to Mind.
156909: MILLER, DAVID & RICHARD PRICE [EDS.]. - British Poetry Magazines 1914-2000. A History and Bibliography of 'Little Magazines'.
100913: MILLER, HENRY - My Bike & Other Friends [Volume II: Book of Friends].
131158: MILLER, JOHN - Bourbon and Stuart. Kings and Kingship in France and England in the Seventeenth Century.
4134081: MILLER, S.M. & HUBER, R.V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de Bijbel.
130558: MILLER, NATHAN - War at Sea. A Naval History of World War II.
90860: MILLER, NAOMI - Mapping Cities. Catalogue and Essays by Naomi Miller. Exhibitionn Coordinated by Karen E. Haas. Boston University Art Gallery, Januari 14-February 25, 2000.
4138321: MILLER, A.M. (CRESCENTIA VON KAUFBEUREN) - Crescentia von Kaufbeuren. Das Leben einer schwäbischen Mystikerin.
152110: MILLER, EDWIN HAVILAND - Salem is my Dwellingplace. A Life of Nathaniel Hawthorne.
131665: MILLER, DOUGLAS - Die Landsknechte.
4143436: MILLER, J.M. & HAYES, J.H. - A History of Ancient Israel and Judah.
4053095: MILLER, ALICE - Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema.
4142418: MILLER, W.R. & DELANEY, H.D. (ED.) - Judeo-Christian Perspectives on Psychologie. Human Nature, Motivation, and Change.
94199: MILLET, OLIVIER - Calvin et ses contemporains. Actes du colloque de Paris 1995
4009763: MILLGRAM, A.E. - Jewish worship.
123320: MILLIER, JEAN [INTROD.]. - Paris - Moscou 1900 -1930. Catalogue de L'Exposition 1979 Centre Geiorges Pompidou. Arts plastiques, arts appliqués et objects utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative.
151423: MILLIN, HENRY A. [ED.]. - Italian Renaissance Architecture from Brunelleschi to Michelangelo.
167438: MILLINGTON, ROY - Stephenson Blake. The Last of the Old English Typefounders.
142027: MILLIO & TEMMERMAN & COGH, - De Gentsche Dockers. Nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloedige gebeurtenissen langs de Gentse dokken door Millio - Temmerman - Cogh. Verkocht ten voordeele der talrijke slachtoffers.
180399: MILLON, HENRY A. & PAMELA ASKEW [ET AL.]. - Claude Lorrain 1600-1682: A Symposium.
151578: MILLON, HENRY A. [ED.]. - The Triumph of the Baraque. Architecture in Europe 1600-1750.
9595: MILLOT, CLAUDE FRANÇOIS XAVIER - Beknopte Historie van Engeland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1728.
171022: MILLS, DAVID - Atheist Universe. The Thinking Person's Answer to Christian Fundamentalism.
170188: MILLS, DR. ALICE - New World Mythology. Myths and Legends of Oceania and the Americas.
146474: MILLS, JON (ED.) - A Pedagogy of Becoming.
143847: MILMAN, RICHARD - Britain and the Eastern Question 1875-1878.
104494: MILMAN, MIRIAM - Das Trompe-l'Oeil & Das Tromple-l'Oeil. Gemalte Architektur [2 Vols.].
145218: MILNE, A.A. & ERNEST H. SHEPARD [ILLUSTR.]. - Winnie the Pooh.
157459: MILNE, CHRISTOPHER [TIM WOOD - DRAW.]. - The Path Through the Trees.
170904: MILNER, RICHARD [IAN TATTERSALL & STEPHEN JAY GOULD - FOREW.]. - Darwin's Universe. Evolution from A to Z.
161289: MILNER, TONY - Childhood Asthma. Diagnosis, Treatment and Management.
4064685: MILNER, P. - The Worship of the Church. (New Library of Catholic Knowledge 9)
110436: MILO, PROF. DR. T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd.
4018038: MILO, D.W.L - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
4141885: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795-1797. In verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
8929: MILTON, JOHN - t Paradys Verlooren. Heldendicht in Tien Boeken. Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door Jakobus van Zanten.
121520: MILTON, JOHN [WILLIAM BLAKE -ILLUSTR..]. - Il Penseroso / L'Allegro. With the Paintings of William Blake. Together with a note upon the paintings by Chaunecey Brewster Tinker [In Slipcase].
104192: MILTON, JOYCE & CAROLINE DAVIDSON - One Family, Two Empires. The Rise and Fall of Empires. The Spanish Hapsburgs - The Hapsburgs in Central Europe.
156681: MILTON, GILES - The Riddle and the Knight. In search of Sir John Mandeville, the world's greatest traveller.
144094: MILWARD, A. & S.B. SAUL - The Development of the Economics of Continental Europe 1850-1914.
144008: MILZA, PIERRE - Mussolini.
46415: MIMOUNI, SIMON CLAUDE - Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie. Etudes littéraires, historiques et doctrinales. (Supplements to Vigiliae Christianae)
121884: MIN, RUI-FANG - The Acquisition of Referring Expressions by young Chinese Children. A longitudinal Study of the Forms and Functions of early Noun Phrases.
154763: MINA, DENISE - Bloedakker.
91097: MINALE, CALERIO MASSIMO - Legislazione imperiale e manicheismo da diocleziano a costantino
165860: MINCO, MARGA - Achter de muur. Verzamelde verhalen.
4140248: MINCO, B. - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel-Untermassfeld-Mauthausen-Auschwitz-Dachau.
171212: MINDELL, DAVID P - The Evolving World: Evolution in Everyday Life.
130085: MINDERAA, P. [ED.] - I.P.V. Goliath. Treurspel op het veroveren van 's-Hertoghenbossche. Ghespeeld op den Nederduydtsche Academie. Met een inleiding en aantekeningen door P. Minderaa.
165503: MINDERHOUD, JAN - Bidden is een weg. Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen.
131342: MINDERHOUD, PAUL [FOREW.] - De januskop van het recht. Bijdragen aan het Symposium gehouden ter gelegenheid van het 25-jariog hoogleraarschap van prof. mr. C.A. Groenendijk.
55249: MINDERMAN, H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken
163119: MINEAU, ANDRÉ - Operation Barbarossa. Ideology and Ethics Against Human Dignity.
132252: MINGAARS, PETER & JAAP HEIJ & MAUDY SMITH & PIM POSTHUMUS [EDS.] - "Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur "" Een vervliegende woordenschat "" [& CD-Rom]"
85948: MINGHETTI, MARCO - Staat und Kirche
158151: MINIATURENREEKS UITGEVERIJ HET SPECTRUM - - Karolingische Miniaturen & Spaanse Miniaturen uit de Middeleeuwen & Franse Miniaturen uit de 14e Eeuw & Italiaanse Miniaturen uit de Renaissance & Laat-antieke en vroeg-christelijke Miniaturen & Verluchte Initialen uit Oude Handschriften & Keltische en Angelsaksische Miniaturen & Perzische Miniaturen & Indische Miniaturen uit de Mogoeltijd & Joodse Miniaturen & Magische Miniaturen [ = 11 Volumes].
160583: MINIS, C. - Bibliographie zum Karlmeinet.
92078: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
94607: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
96097: MINK, G.J. - Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning
96164: MINKIN, JACOB S. - The teachings of Maimonides
167253: MINKOFF, GEORGE ROBERT [CARESSE CROSBY - INTROD.]. - A Bibliography of The Black Sun Press.
95197: MINNEMA, LOURENS - Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte
60494: MINNEMA. T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
61220: MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
140898: MINNEN, CORNELIS A. VAN & SYLVIA L. HILTON [EDS.]. - Nation on the Move: Mobility in US History.
130518: MINNEN, C.A. VAN - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving, 1815-1850.
30584: MINNEN, CORNELIS A. VAN - Amerika's beroemdste Nederlanden. Een biografie van Hendrik Willem van Loon
146188: MINTER, M.K. & MATTHEW MINTER [EDS.]. - Vauxhall Atra & Belmont. Oct 1984 to Oct 1991 [B to J regastration]. Petrol. Service & Repair Manual
153817: MINTZ, SIDNEY W. - Caribbean Transformations.
4052994: MINUCIUS FELIX, M. - Octavius. Vertaling, inleiding en aantekeningen door Tj.H.Janssen.
101696: MIQUEL, PIERRE - La Grande Révolution.
145049: MIRABEAU & LA GLISSONNIÈRE & BEAUMETZ DU PONT DE NEMOURS & L'ABBÉ MAURY & MONTESQUIOU & TALLEYRAND [ET AL.]. - L'inflation. Discours prononcés en septembre 1790 à la tribune de l'Assemblée Constituante pour ou contre les assignats.
4045834: MIRANDA, F. DE - Het Heilige en de mens. Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering. Religie als richtingbepaling. (Diss.)
4139248: MIRANDA, F. DE - Presentie-in-het-voorvlak als kenmerk van 'religieuze' kunst. Frontaliteit in bouwkunst, beeldhouw- en schilderkunst.
95141: MIRBT, CARL / ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen katholizismus. Band I: Von den Anfängen bis zum tridentinum
81854: MIREJOVSKY, JAN - Totalitaire vrijheid, een analyse van het vrijheidsbegrip bij Rousseau, Hegel en Marx
101944: MIRGELER, ALBERT - Revision der europäischen Geschichte.
47324: MIRILLI, J.A. - Thematic Repertory and materia medica of the mind symptoms. From quotations of the Materia Medica, and The Complete Repertory
122936: MIROLLI, RUTH [ET AL.]. - Nineteenth Century French Sculpture: Monuments for the Middle Class.
140707: MISCHLICH, PROF. A. - Über die Kulturen im Mittel-Sudan. Landwirtschaft - Gewerbe - Handel. Unter Beifügung der Haussa-Texte.
130484: MISHKIN, FREDERIC S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets [Update Plus Myeconlab Student Access Kit]
166487: MISKIMIN, HARRY A. - The Economy of Early Renaissance Europe 1300-1460.
82348: MISKOTTE, K.H. - De verborgene
4072862: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 5A. Uit de dagboeken, 1930-1934.
4003861: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk, bijeengebracht door W.C.Snethlage en E.A.J.Plug.
4000546: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834.
93778: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de afscheiding van 1834
4047258: MISKOTTE, K.H. - Das Judentum als Frage an die Kirche.
4036597: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 1. In de Waagschaal.
4033302: MISKOTTE, H.H. - Sensus Spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek `Divino aflante Spiritu` in 1943.
4032310: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
4006186: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding. Een bundel meditatieve opstellen.
54582: MISKOTTE, K.H. - Het wezen der Joodsche religie. Verzameld werk deel 6
92091: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930. (Serie: Verzameld werk deel 4)
30244: MISKOTTE, K.H. - Johannes Hermanus Gunning
85698: MISKOTTE, K.H. - De bibliotheek van K.H. Miskotte
82316: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen, het lyrisch werk van Henriette Roland Holst
4006185: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Een bundel theologische voordrachten.
4033595: MISKOTTE, H.H. (MISKOTTE, K.H.) - Niet te vergeten Miskotte.
4073815: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 11. De kern van de zaak/De blijde wetenschap.
4075882: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 2. Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
4036599: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 4. Uit de dagboeken 1917-1930.
4013056: MISKOTTE, K.H. - Grensgebied. (Een culturele tijdspiegel). Uitgegeven t.g.v. de 60e verjaardag van Prof.Miskotte door W.C.Snethlage.
4013061: MISKOTTE, K.H. - De weg der verwachting. Met bijdr.van F.H.Breukelman, K.A.Deurloo, G.H.ter Schegget en R.Zuurmond.
4013812: MISKOTTE, K.H. - Hoofdsom der historie. Voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes.
4013813: MISKOTTE, K.H. (GUNNING JR. J.H.) - Johannes Hermanus Gunning.
4007673: MISKOTTE, K.H. - Geloof bij de gratie Gods. (Preek en verhandeling over Luc.22:31-32).
4013814: MISKOTTE, K.H. - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners.
4013816: MISKOTTE, K.H. - "Als een die dient. Volledige uitgave van het Gemeenteblaadje Cortgene""."""
4044703: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 7. Edda en Thora.
4061787: MISKOTTE, H.H. - God`s Own Green Paradise. New Zealand Churches and the Environment.
4006349: MISPELBLOM BEYER, H.J. - Tolerantie en fanatisme. Een studie over verdraagzaamheid.
122655: MISRA, SHREE GOVIND - History of Bihar 1740-1772.
165140: MISRAHI, ROBERT - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
31664: MISSET-VAN DE WEG, MAGDALENA WILHELMINA - Sara & Thecla. Verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae / Sarah & Thecla. Representations of women in 1 peter and the Acts of Thecla (with a summary in English)
157602: MISSLER, PETER - A Daring Game. George Borrow's Sales of the Scio New Testament [Madrid 1837].
156860: MISTLER, JEAN - La Librairie Hachette de 1826 à nos jours.
89210: MITCHELL, HINCKLEY G. E.A. - A critical and exegetical commentary on Haggai, Zechariah Malachi and Jonah.
156129: MITCHELL, P.M. - A Bibliography of 17th Century German Imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein. [3 Vols. Compl.].
153158: MITCHELL, DONALD - Gustav Mahler. The Wunderhorn Years. Chronicles and Commentaries.
170092: MITCHELL, MELANIE - Complexity. A Guided Tour.
104809: MITCHELL, PETER - European Flower Painters.
170740: MITCHELL, SANDRA - Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen.
167468: MITCHELL, W.R. - Around Morecambe Bay.
163810: MITCHELL. MICHAEL - Hidden Mutualities. Faustian Themes from Gnostic Origins to the Postcolonial.
157791: MITCHELL, D.M. - A Serious Life.
157276: MITCHELL, EDWIN VALENTINE - Morocco Bound: Adrift Among Books.
155088: MITCHELL, W.R. - Bowland and Pendle Hill.
167611: MITCHELL, RUTH - The Serbs Choose War.
93712: MITCHELL, LOUIS J. - Jonathan Edwards on the experience of beaty. New Series, Numer 9. (Series: Studies in reformed theology and history)
131409: MITCHELL, DAVID - The Jesuits. A History.
141169: MITCHELL, DONALD W. - A History of Russian and Soviet Sea Power.
4137956: MITCHELL, K. - Stad der martelaren. De eerste Christenen onder het juk van Rome.
4139693: MITCHELL, L.L. - Baptismal Anointing.
4074201: MITCHELL, S. (ED.) - The Enlightened Mind. An Anthology of Sacred Prose.
4137065: MITCHELL, D.W. & WISEMAN J.A. - The Gethsemani Encounter. A Dialogue on the Spiritual Life by Buddhist and Christian Monastics.
4143612: MITCHELL, R.A. - The Buddha. His Life Retold.
167899: MITFORD, NANCY - Don't tell Alfred.
167354: MITFORD, JESSICA [A.N. WILSON - INTROD.]. - Hons and Rebels [In Slipcase].
103367: MITFORD, NANCY - Frederik de Grote.
146289: MITFORD, MARY R. - Village Life and Character.
161436: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Philosophy and Architecture.
180724: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
144862: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
146055: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV [ALIAS KARATE BOB] - De gouden tip. De verstrengeling van de onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn.
131333: MITSOU, T. & PAUL DURAND (INTRO.) - Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale.
145104: MITSUKUNI, YOSHIDA & TANAKA IKKO & SESOKO TSUNE [EDS.]. - The Hybrid Culture. What Happened when East and West met.
164654: MITTAL, SUSHIL & GENE THURSBY [EDS.]. - Religions of South Asia. An Introduction.
4075502: MITTELBERG, M. - Bouwen aan een aanstekelijke kerk. Mensen bij Jezus brengen zonder zijn woorden af te zwakken. Met bijdragen van Bill Hybels.
121166: MITTELMAIER, KARL - Niccolo Machiavelli. Denker en cynicus.
131650: MITTELSTASDT, DR. FRANZ [ED.] - Dr. Clotar Müller's Charakteristik der wichtigsten homöopatischen Heilmittel behufs ihrer Anwendung in Erkrankungsfällen.
170717: MITTELSTRASS, JÜRGEN - Der Flug der Eule. Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie.
30415: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED A.O. - Codex Manesse. Katalog zur Ausstellung. Vom 12. Juni bis 4. September 1988, Universitätsbibliothek Heidelberg
53171: MITTLER, ELMAR A.O. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Volume 1: Textband, Volume 2: Bildband (2 volumes)
163861: MITTLER, MAURITIUS - Bericht über die Translation des heiligen Erzbischofs Anno und annonische Mirakelberichte Bich I und II & Annonische Mirakelberichte [Siegburger Mirakelbuch] Buch II & IV und Nachtrag, sowie das Sondergut aus der 1744 von Adam Christoph Honorius Zolner von Brandt verfassten Handschrift & Siegburger Mirakelbuch. Einleitung und Registare [3 Vols.].
154659: MITTNER, LADISLAUS - Wurd. Das Sakrale in der Altgermanische Epik.
171213: MITTON, SIMON - Conflict in the Cosmos. Fred Hoyle's Life in Science.
121606: MIX, KATHERINE LYON - A Study in Yellow. The 'Yellow Book' and its Contributors. Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig, (1940).
164170: MIYOSHI, NOBUHIRO - Henry Dyer. Pioneer of Engineering Education in Japan.
10021: MOBACHIUS, JOACHIM - Keur der Verheventste Gezigten, Vertoond aan Jesaias, Ezechiel, Daniel en Johannes. Welke breedvoerig ontvouwd, en met elkanderen vergeleken worden.
9065: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Staat van een Uytverkorene, Zoo voor, als byzonder onder, en na zyn Bekeeringe, Van het begin tot het einde van dien vertoont: Vervattende een omstandig vertoog van des zelfs Aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselende gestaltens, byzondere ontmoetingen, Heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgang In de Genade, en heilzaam Uyteinde. Tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde, Mond-belyderen, als ook Tyd-geloovige, en Byna-Christenen, en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aansporing, opbouw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden Keurstoffen voorgestelt.
8837: MOBACHIUS, JOACHIM - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
8838: MOBACHIUS, JOACHIM - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
2227301090: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Langh Gewenschte en vast Aenstaende Bekering van het Volk der Jooden, Nevens de maniere van dien, de aenleidende middelen daer toe, ende de weg, die God in deezen met dat Volk houden zal, gelyk ook de wyze van de vereniging der Stammen, de herbouwing van hun Stad, en wederkering in hun land. Tot overtuiging, vriendelyke uitlokking, en vertroosting van het verstroyde Israel, in 't breede vertoond, in eene kortbondige verklaring van die zoo nadrukkelyke, en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI. Verrykt met verscheide aenmerkingen, en Nooten ter zelver materie dienende.
9190: MOBACHIUS, JOACHIM - Vertoog van de besondere Deugden, en Pligten van een Christen, of de Regt Christelyke Zedekunde, in onderscheiding van de Oude Heidenze en hedendaagze Schyn-zedekunde van vele burgerlyke, en uiterlyk zedige Naam-Christenen, als ook van vele Secten, en gevarelyke Dwaalgeesten buiten ons, voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T., daar toe uitgekipt, en Predikaties-wyze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlyk geantwoord word op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de Personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz.
9848: MOBACHIUS, JOACHIMUS/BRAKEL, WILHELMUS À - De Luister, Zieraad, en Voortreffelykheid, Nevens de heerelyke Heil-goederen van de Euangelie-Kerk in 't gemeen, en yder gelovig lid in 't bezonder. Te gelyk met een vertoog van des zelfs eerste Opkomst, Uitbreiding, Voortgang, verscheide Lotgevallen, bevestiging, en heerelyke Groey- en Bloey-staat, bezonder in opzigt van 't eerste en laatste der dagen des N. Testaments aangemerkt. Omstandig voorgedragen in XXIV. Predikatien uit het LXI. Hoofdstuk van Jesajas. Verrykt met eenige Noten, en Aanmerkingen over gewigtige zaaken, en vele voorname Plaatzen der H. Schrift, die daar door worden opgeheldert. Door Joach. Mobachius. Het Eerste Deel. WAARBIJ: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6. Door Wilhelmus à Brakel.
2227300663: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
150134: MÖBUS, GERHARD - Die Politischen Theorien im Zeitalter der absoluten Monarchie bis zur Französischen Revolution [ = Politischen Theorien Teil / Volume II].
31637: MOCK, LEON - Het begrip 'Ruach Ra'a' in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945: een casestudy in de relatie tussen kennis over de fysieke wereld en traditionele kennis
165119: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
165072: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
101525: MOCTEZUMA, EDUARDO MATOS - The Great Temple of the Aztecs. Treasures of Tenochtitlan.
54009: MODDERMAN, P.J.R. - Linearbandkeramik aus Elsloo und Stien. Textband / Tafelband / Kartenbeilage (3 volumes) (Nederlandse oudheden III)
53981: MODDERMAN, T. - Geloofsgetuigenis. Leerredenen
162624: MODE - Vijftig in Veertig. Modebeurs Amsterdam.
4048360: MODE, P.G. - Source Book and Bibliographical Guide for American Church History.
145240: MODÉER, IVAR - Norska ordstudier. Tva bidrag till fiskets ordgeografi/Norwegian Word Studies. Two contributions to the topographical prevalence of fishing terms].
7938: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk0Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
10184: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk-Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
152479: MODIANO, PATRICH & EMMANUEL BERL - "Verhoor. Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl. Gevolgd door "" Mooi weer vandaag, op naar het feest ""."
153374: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Barbers of Birmingham Withering, Tait and the Lunar Great.
153373: MODLIN, IRVIN M. - Medical Milestones on the Potomac.
153372: MODLIN, IRVIN M. - Medical Tales of the Tagus from Port to Pombal.
153366: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Legacy of Leiden. Bontius, Boerhaave and Botany.
153368: MODLIN, IRVIN M. - The Doctors of the Dutch. From Deynman to Donders and Dicke.
153367: MODLIN, IRVIN M. - The Destiny of Dutch Medicine. From Amsterdam to Ambon.
153369: MODLIN, IRVIN M. - New Orleans Medicine on the Mississipi.
153370: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Vintage of Vienna from Billroth to Boas.
153371: MODLIN, IRVIN M. - The Medici of Rome and the Glory of Galen.
142353: MODLIN, IRVIN M. & MARK KIDD - The Evolution of Art in Dutch Medicine.
151525: MOË, MOGENS [JHR. MR. A.F. DE SAVORIN LOHMAN - ED.]. - Schepen [Added: menu N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland].
61136: MOEHN, W.H.TH. - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4: 1- 6: 7
91921: MOEHN, WILHELMUS HENDRICUS THEODORUS - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7. God calls us to His service. A homiletic research between God and His audience in Calvin's sermons on Acts 4:1 - 6:7 (with a summary in English). Dieu nous appelle a son service. Etude homiletique de la relation endre Dieu et les auditeurs des predications de Calvin sur Les Actes des Apotres 4:1 - 6:7 (avec un resume en Francais)
88293: MOEHN, W.H.TH. - Blijvend geding om mis en avondmaal? Betekenis en actualiteit van Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 80.
89726: MOELANDS, M.A. / SMIDT, J.TH. DE - Weegschaal & Zwaard. De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland.
4139031: MOELIA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
166182: MOELKER, H.P. & J.C. PLUISTER - "70 jaar historie "" De Kooy "" in woord en beeld."
87805: MOELLER, BERND / KARL STACKMANN - Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuching deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529
94486: MOELLER, BERND - Luther in der Neuzeit. Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte
94364: MOELLER, BERND - Reichsstadt und Reformation. Bearbeitete Neuausgabe
123028: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Expressionistische Grüsse. Künstlerpostkarten der Brücke und des Blauen Reiter.
163912: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Dokumente der Künstlergruppe Brücke.
87832: MOELLER, BERND - Johannes Zwick und die Reformation in Konstanz
53574: MOELLER, BERND A.O. - Ökumenische Kirchengeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum Mittelalter. Band 2: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. Band 3: Von der Franzözischen Revolution bis 1989 (3 volumes)
4072473: MOELLER, B. & RUHBACH, G. (HRSG.) - Bleibendes im Wandel der Kirchengeschichte. Kirchenhistorische Studien.
155874: MOEN, BRUCE - Reis naar het hiernamaals
164626: MOEN, BRUCE - Reis naar de oerbron
164625: MOEN, BRUCE - Reisgids voor het onbekende. Handleiding om het leven na de dood te onderzoeken en overledenen te helpen.
164630: MOEN, BRUCE - Reis zonder twijfels. Ontdekkingsreizen naar de andere wereld.
164632: MOEN, BRUCE - Reis naar het onbekende.
141718: MOENCH, ESTHER & DOMINIQUE VINGTAIN & JACQUES VILAIN [INTROD.]. - Avignon, deux Palais pour Rodin.
145809: MOER, A. VAN DER [ED.]. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten [1563-1611].
180264: MOERBEEK, TOINE - Reve tot de vierde macht. Een leesverslag.
145666: MOERDIJK, A. & W. PIJNENBURG &P. VAN STERKENBURG [EDS.]. - 100 Jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
89074: MOERDIJK, A. E.A. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
101477: MOERDIJK, A.M.F.J. - Continentaalwestgermaanse en centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok- onderrok- jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
91432: MOERDIJK, A. - WNT, een buitengewoon woordenboek.
132076: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal [WNT]
145143: MOERKERK, HERMAN H. [ILLUSTR.]. & HENK ASMANN - Gedenkboek. N.V. Drukkerij Senefelder 1898 15 maart 1948
86907: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
30264: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
81400: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen, 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten
89566: MOERKERKEN, A. - Gelijk een bron. 52 meditaties.
130339: MOERKERKEN, EMIEL VAN [PHOTOGR.] & ADRIAAN MORRIËN [TEXT] & N.W. MÄKEL - Amsterdam.
104844: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
104845: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
85841: MOERKERKEN, A. - Dictaat schriftgegevens, Oude Testament. (Cursus Godsdienst onderwijs uitgaande van de Gereformeerde Gemeente)
155766: MOERKERKEN, H.C.A.H. - Measurements on the Orientation Dependnt Cross Section of Hydrogen.
92239: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten.
131404: MOERKERKEN, P.H. VAN [J. GRESHOFF - INTROD.] - De gedachte der tijden.
55139: MOERKERKEN, A. - De bruid van Bethlehem. Negen overdenkingen over het bijbelboek Ruth
87432: MOERMAN, JACQUES E.A. - Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, een jubileumuitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden
93834: MOERMAN, CEES - Honderd jaar christelijk onderwijs in Heinenoord. 1890-1990, van erve-school naar regenboog
102296: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving.
166092: MOERMAN, JOCOB [DICK WIARDA - ILLUSTR.]. - Met andere woorden. Interviews met: Graa Boomsma - Jeroen Brouwers - Hugo Claus - Jules Deelder - Maarten 't Hart - A.Th.F. van der Heijden - W.F. Hermans - Gerrit Komrij - Rutger Kopland - Gerrit Krol - Marcel Möring - Harry Mulisch - Frans Pointl - Jean Pierre Rawie - Jan Wolkers - Joost Zwagerman.
85205: MOERMAN, INGRID W.L. / R.C.J. VAN MAANEN - Leiden, eeuwig feest
142800: MOERS, ELLEN - Harriet Beecher Stowe and American Literature. With A Note on Mark Twain and Harriet Beecher Stowe,
145609: MOES, JORIS - Amsterdam en de V.O.C.
162704: MOES, JORIS - Amsterdam en de V.O.C.
181160: MOES, ROBERT - Auspicious Spirits. Korean Folk Paintings and Related Objects.
181206: MOESHART, HERMAN J. [ED.]. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
145019: MOESHART, HERMAN J. [ED.]. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
171070: MOESTL, BERNHARD - Shaolin - Du musst nicht kämpfen, um zu siegen [With CD-Rom].
170634: MOESTL, BERNHARD - In contact met je innerlijke kracht. Twaalf chinese levenswijsheden.
100543: MOET, J.P. - C.M. van der Kemp 1799-1862.
87964: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur.
83197: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur
167615: MOEYES, PAUL - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
89211: MOFFATT, JAMES - A critical and exegetical commentary on the epistle to the Hebrews
151110: MOFFETT, CHARLES S. [ED. - ET AL.]. - The New Painting. Impressionism 1874-1886.
4300317: MOFFETT, S.H. - A History of Christianity in Asia. Volume 1: Beginnings to 1500.
46408: MOFFITT, DAVID M. - Atonement and the Logic of Resurrection in the Epistle to the Hebrews. (Supplements to Novum Testamentum, 141)
4006351: MOFOKENG, T.A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology. (Diss.)
54546: MOFOKENG, T.A. - The crucified among the crossbearers. Towards a Black Christology
110284: MOFOKENG, TAKATSO A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology.
101739: MOGHADDAM, PAYMAN HANIFI - Microsatellites in the Human Major Histocompatibility Complex. Relevance for: Population Genetics - Disease Association - Bone Marrow Transplantation.
152297: MOHANAN, K.P. - The Theory of Lexical Phonology.
54746: MÖHLER, J. - Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnissschriften
165133: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2008. De Tiende Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
165132: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2009. De Elfde Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
164965: MØHLMANN, ROB - Har Sanders. 80 jaar zijn eigen weg - een overzicht.
144326: MOHR, BÄRBEL - Bestellingen bij hey universum. Gids voor de kunst van het krijgen.
168649: MOHR, A.H. & [P.J.M. KAMPS & P.C. VAN KERKUM & J. DE ZEE - EDS]. - Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. HERZIENE & UITGEBREIDE EDITIE. & Vestinglandschappen in Nederland [ = 2 Vols.].
142657: MOHR, DANIELA - Alte Apotheken und pharmazie-historische Sammlungen in Deutschland und Österreich.
156270: MOHR, DR. MARTIN - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
4050931: MOHR, G.H. & BAHR, H.E. (HRSG.) - Brüder der Welt. Orden und Kommunitäten unserer Zeit. Mit 96 Aufnahmen von Toni Schneiders.
163442: MOHREN, G.M.J. & K. KRAMER & S. SABBÉ [EDS.]. - Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems, held 26 - 29 Novenber 1996, Wagenngen, The Netherlands.
54136: MOHRMANN, CHRISTINE A.O. - Vigiliae Christianae. A review of early christian life and language
122332: MOHRMANN, HEINZ - Studien über russisch-deutsche Begegnungen in der Wirtschaftswissenschaft, 1750-1825.
4039894: MOHRMANN, C. (AUGUSTINUS, AUR.) - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl.Augustin. 1.Teil: Einführung, Lexikologie, Wortbildung.
132067: MOIGNE, FRANÇOIS-YVES LE - Histoire de Metz.
104810: MOIR, ALFRED - Van Dyck.
168700: MOIR BUSSEY, GEORGE & J.J. GRANDVILLE [ILLUSTR.]. - Fables, Original and Selected: by the most esteemed European and Oriental Authors: with an Introductory dissertation on the history of fable, comprising biographical notices of the most eminent fabulists.
131619: MOK, MAURITS - Vuurmerken.
121488: MOK, MAURITS - Silhouetten. Verzen.
145048: MOK, Q.I.M. & I. SPIELE & P.E.R. VERHUYCK [EDS - ET AL.]. - Mélanges de linguistique, de littérature et de philologie Médiévales. Offerts à J.R. Smeets. Leiden, 1982. 8vo.
4133697: MOK, M. - Stormen en stilten. Gedichten.
4134662: MOK, MAURITS - Gedichten van zestig tot zeventig.
144304: MOKHTAR, G. [ED.]. - Ancient Civilizations of Africa.
157752: MOKRETSOVA, I.P. & V.L. ROMANOVA - Les Manuscrits Enluminés Français du XIIIe Siècle dans les Collections Sovietiques 1200-1270 & 1270-1300 [2 Vols Compl. - In Slipcases].
101822: MOL, JAN - De wilde flora van de Hofstad.
101578: MOL, H. - Fundamentals of Phonetics. Vol. 1: The Organ of Hearing.
140851: MOL, LENNIE & MARGO BUURMAN - Villes nouvelles. De vijf nieuwe steden rond Parijs.
4072194: MOL, HANS (ED.) - Western Religion. A Country by Country Sociological Inquiry.
4133964: MOL, M.V. - Handboek modern arabisch. (OLA 17)
140667: MOLDOVAN, ALFRED [INTROD.]. - La Haggada de Bordeaux de la Collection de la famille Moldovan / The Bordeaux Haggadah from the Moldovan Family Collection..
144600: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19de eeuw & Groningana. Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal [2 Vols in 1].
153303: MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - De klokkestoelen van het Noordererf. Documentatie van een landelijke bouwkunst.
166292: MOLEN, JOH. R. TER [INTROD. & ED.]. - 't Konings Loo. Een serie van 13 prenten met gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen door Romeyn de Hooghe en omstreeks 1695 voor het eerst uitgegeven.
52510: MOLEN, W.K. VAN DER - Een ban om te mijden, bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning
145597: MOLEN, J.R. TER & A.P.E. RUEMPOL & A.G.A. VAN DONGEN [EDS.]. - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de eeuwse boedelinventaris.
91426: MOLEN, J.R. TER E.A. - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
104047: MOLEN, S.J. VAN DER & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - O. welk een ontzettende waterplas. Vergeten epistels over de Waddenzee.
161382: MOLEN, W. VAN DER - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering, geïllustreerd aan de kunjarakarna.
91355: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 49e jaargang, nieuwe reeks, 7e jaargang Nr. 3.
180560: MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - Molens van het Noordererf.
180185: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven. Een eigentijdse volkskunde van Nederland.
53088: MOLEN, S.J. VAN DER - Het grote klederdrachtenboek
100695: MOLEN, S.J. VAN DER & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Boerderij. Boerderijen Boek.
154638: MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - Romaanse kerken van het Noordererf.
167035: MOLEN-DEN OUTER, DRA BIANCA TER - Dordrechts goud en zilver. Catalogus Museum van Gijn, 1975
123488: MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT - Onze Folklore. Het jaar rond.
156160: MOLEN, S.J. VAN DER & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Langs Frieslands oude boerderijen.
151379: MOLEN, JOH. R. TER - Deventer zilver.
94872: MOLEN, H.T. VAN DER / IVEY, A.E. - Effectieve communicatie voor managers en leidinggevenden
4300010: MOLEN,, W.K. V.D. - Een ban om te mijden.. Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning. (Diss.)
4051010: MOLEN, H.V.D. - Met de Joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
4141512: MOLEN, J.V.D. - Het licht schijnt overal. Verhalen over kerstmis. Met illustraties van Els van Egeraat.
81820: MOLENAAR, D. - Aandenken, de allereerste en allerlaatste leerrede, benevens een afscheidswoord aan de Gemeente van 's Gravenhage
54050: MOLENAAR, REINALD - Thuis zonder ramen
131545: MOLENAAR, ARJAN & RIEN BOR - Het Groen-Witte Bolwerk. De historie van WVV Wageningen 1911-1954.
8687: MOLENAAR, SIMON - Nuttige Mengel-Stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, in eenige Leer-Redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen. Derden Druk.
143081: MOLENAAR, LEO (ED.]. - Reindert Jacobsen [1876-1962]. Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur.
55611: MOLENAAR, LEO - Marcel Minnaert Astrofysicus 1893-1970. De rok van het universum
91387: MOLENAAR, A.N. - De teuels gevierd. Een proeve om langs evolutionnairen weg met de arbeidersbescherming uit de impasse te geraken.
84727: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing (1e tot 13e jaargang)
84733: MOLENAAR, D. - De formulieren van doop en avondmaal, in derzelver evangelische waarde en kracht beschouwd
86218: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. Met portret.
30107: MOLENAAR, P. - Christen zijn in de eindtijd
43074: MOLENAAR. P. - VIII Praeludia èd VIII Fugen di J.S. Bach für Orgel ohne Pedal for Manuals
84132: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen (2 delen)
91707: MOLENAAR, P. - Straks... volkomen zaligheid (2 delen)
4141281: MOLENAAR, M. (GALGANI, GEMMA) - Gemma van Lucca. (De Gemeenschap der Heiligen-serie)
4053177: MOLENDIJK, A.L. (SCHOLZ, H.) - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth. (Diss.)
123314: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] & DR. TH.W. JENSMA [ED. & TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
91968: MOLENDIJK, ARIE L. A.O. - Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban
152896: MOLENDIJK, ARIE & CO VET - Temporalité et attitude. Structuration du discours et expression de la modalité.
100127: MOLENDIJK, ARIE L. [ET AL.]. - Kuyper nummer DNK.
31173: MOLENDIJK, ARIE L. E.A. - Religie her-dacht. De visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom
145648: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] & DR. TH.W. JENSMA [ED. & TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
153749: MOLEWIJK, G.C. [ED.]. - 't Verwaerloosde Formosa. Of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden.
47947: MOLHUYSEN, P.C./BLOK, P.J./KOSSMANN, FR.K.H. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok, Dr. Fr.K.H. Kossmann. Met medewerking van tal van geleerden. (NNBW) Compleet 10 delen + registerdeel
89008: MOLHUYSEN, P.C. - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. (7 delen)
92202: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. E.A. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Met medewerking van tal van geleerden (10 delen)
101600: MOLHUYSEN, DR. P.C. & DR. B.L. MEULENBROEK [EDS.]. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde Deel 1626-1627-1628.
103178: MOLIÈRE [JEAN BAPTISTE POQUELIN] - Trente-trois estampes pour les oeuvres de Molière composées par F. Boucher, réduites et gravées à l'eau-forte par T. de Mare.
150744: MOLIÈRE [ = JEAN-BAPTISTE POQUELIN] [ERNST VAN ALTENA [ED. & TRANSL.]. - Amphitrion.
9346: MOLINAEUS, PETRUS - Opuscula, Datis, Verscheyden Heerelijcke ende Troostelijcke Tractaten.
7307: MOLINAEUS, JOHANNES - Sleutel des Hemels ofte Christelyk Gebede-Boek. Behelzende Gebeden voor allerley soorten van Christenen, in allerhande voorvallen en gelegentheden. Vermeerdert met een Ziekentroost. Met kopere Platen verçiert. Vyfde Druk, veel verbetert.
161433: MOLINARI, PAUL - Julian of Norwich. The Teaching of a 14th Century English Mystic.
150788: MOLINE, ESTELLE & DEJAN STOSIC & CARL VETTERS [EDS.]. - Les connecteurs temporels du français.
4300524: MOLINOS, M. & FENELON, FR. - The Unabridged Collected Workst of Michael Molinos and Francois Fenelon. Edited by Glenn Kahley.
161182: MOLITOR, GÉNÉRAL - Comment Conjurer la Guerre.
4300908: MOLITOR, J. (EPHRÄM) - Der Paulustext des Hl.Ephräm. (Monumenta Biblica et Ecclesiastica 4)
4053328: MOLKENBOER, B.H. - Roomsche Schoonheid. (Rome - Land van Napels - Umbrië - Toskane - van Ravenna naar Venetië) Verlucht met 83 illustraties.
83261: MOLL, W. - Johannes Brugman en het Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
96150: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen)
82137: MOLL, E. - Katechetiek of theorie van het Godsdienstig onderwijs, handboek voor de Protestantsche Kerk in Nederland (3 delen in 1 band)
85164: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen (Deel 1)
92198: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming (2 delen in 5 banden)
88666: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der christenen gedurende de zes eerste brieven. (2 delen in 1 band)
162626: MOLL, MAARTEN - Jaap Eden. Schaatskampioen op de schaats. Wereldkampioen op de fiets.
93332: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
94785: MOLL, W. E.A. - Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin (3 delen)
31734: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen (2 delen in 1 band)
102378: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
89491: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen. (2 delen)
88932: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. (2 delen in 5 banden + register)
105127: MOLL, W. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
4009048: MOLL, W. (BRUGMAN, JOH.) - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw. Eerste deel. Grootendeels volgens handschriften geschetst.
4018709: MOLL, W. (MERULA, ANGELUS) - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
4001434: MOLLAND, E. - Das paulinische Euangelion. Das Wort und die Sache. (ANVAO II, 1934,3).
163192: MOLLAT, PROF. DR. M. - De Honderdjarige Oorlog.
4065260: MOLLAT, M. (HRSG.) - Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur. Band 6. Die Zeit der Zerreiffproben (1274-1449)
151344: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee [4 Vols. Compl.].
55345: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee, in vier deelen (Complete Set)
103257: MÖLLER, RENATE - Möbel vom Barock bis zur Gegenwart. Fakten - Preise - Trends.
104789: MÖLLER, RENATE - Uhren von der frühen Eisenuhr bis zur Armbanduhr.
167261: MÖLLER, TON & MARK PIETERS & KATRIEN GOTTLIEB [ET AL.]. - Johan B. Polak.
157900: MOLLIER, JEAN-YVES - Michel & Calmann Lévy ou la naissance de l'édition moderne 1836-1891.
101945: MOLOTTE, CHARLES [FOREW.]. & DUPUY MICHEL [INTROD.]. - Brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap. Moeder Mechtildis van het heilig sacrament aan de gravin van Vhâteauvieux.
152908: MOLS, STEPHAN & OLIVIER HEKSTER & ERIC MOORMANN [EDS.]. - Romeinse decadentie. Pracht en praal in de Romeinse keizertijd.
165786: MOLS, BENNIE [ED.]. & PASCALE EHRENFREUND & DAAN FRENKEL & CONNY AERTS [ET AL.]. - Uitzicht op inzicht. Grote vragen in de wetenschap.
95740: MOLS, S.T.A.M. E.A. - Acta of the 12th international congress on Ancient Bronzes, Nijmegen 1992
150987: MOLT, E. [TJEERD BOTTEMA & ALB. ROODENBURG - ILLUSTR.]. - Vaderlandsche Geschiedenis.
4072199: MOLTMANN-WENDEL, E. - Mijn lichaam ben ik. De herontdekking van de lichamelijkheid.
4062788: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
95295: MOLTMANN, JÜRGEN - In der Geschichte des dreieinigen Gottes. Beiträge zur trinitarischen Theologie
170089: MOLTMANN, JÜRGEN - Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie.
4300786: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
4063628: MOLTMANN, J. - The Church in the Power of the Spirit. A Contribution to Messianic Ecclesiology.
4051959: MOLTMANN, J. - Wat is theologie?. De weg van de theologie in de twintigste eeuw.
4025560: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
90018: MOLTMANN, J. - Calvin-Studien
95290: MOLTMANN, JÜRGEN - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre
170375: MOLTMANN, JÜRGEN - Science and Wisdom.
95289: MOLTMANN, JÜRGEN - Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre
4006359: MOLTMANN, J. - Opstanding van God. Over menselijke mogelijkheden tot godsgeloof.
4064369: MOLTMANN, J. - Wie is Christus voor ons vandaag?.
4139030: MOLTMANN, J. - Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie.
4010545: MOLTMANN, J. - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre.
88116: MOLTZER, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der Academische lesen.
140295: MOLYN, DRS. JOSÈPH CH. M. DE - Versteend leven. Inleiding tot de kennis der gidsfossie.
90443: MOLYNEAUX, BRIAN LEIGH - Living Wisdom. The Sacred Earth.
144012: MOMBARG, JAC. & JOHN THOBEN [EDS.]. - De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen. Uit zijn nalatenschap verzameld.
180608: MOMBERT, ALFRED - Sfaira der Alte. Mythos.
160526: MOMIGLIANO, ARNALDO - How to reconcile Greeks and Trojans.
4058131: MOMIGLIANO, A. - On Pagans, Jews, and Christians.
143109: MOMMAAS, HANS & KEES NAUTA & HANS HORSTEN & LUUK KNIPPENBERG [EDS.]. - Zoeken naar nieuwe wegen. Kansen voor een duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2005.
5626: MOMMERS, JOHANNES MAURITIUS - De Gedaante der Godsaligheyt, Vertoont in een Leer-rede, over 2 Tim. 3: vs. 5. Tweede Druk. Waarby gevoegt is, de Nodiging van Christus, aan alle Dorstige tot de Wateren des Levens. Synde een Leer-rede, over Openb. 22: 17. En nog twee andere Leer-redenen, Door vermaarde Godsgeleerden.
31153: MOMMSEN, WOLFGANG J. - Max Weber und die deutsche Politiek, 1890-1920
100631: MOMMSEN, THEODOR E. & KARL F. MORRISON [TRANSL. & EDS.]. - Imperial Lives and Letters of the Eleventh Century.
4143461: MOMMSEN, TH. - Römische Geschichte. Mit einer Einleitung von S.Rebenich. Sonderausgabe in zwei Bänden auf der Grundlage der vollständigen Ausgabe von 1976 in acht Bänden.
163491: MONACO, THOMAS DE & CHRISTIAN COIGNY [PHOTOGR.]. - Les montres d' IWC [International Watch Co.]. Le savoir-faire de Schaffhausen.
90987: MONAHAN, PATRICIA - Acrylverf. Atelier Cantecleer.
144244: MONAHAN, F.J. [SIR JOHN WOODROFFE - FOREW.]. - The Early History of Bengal.
151183: MONAHAN, ARTHUR P. - From Personal Duties Towards Personal Rights. Late Medieval and Early Modern Political Thought 1300-1600.
153919: MONALDI, RITA & FRANCESCO SCORTI - Imprimatur.
4060584: MONASCH, M. - Geschiedenis van Het Volk Israël. Eerste deel.
104811: MONBEIG-GOGUEL, CATHERINE - Maîtres Toscans nés après 1500, morts avant 1600. Vasari et son temps.
123472: MONDERHOUD, IR. A.P. [INTROD.]. - Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.A.K. 1932-1957.
161920: MONDFELD, WOLFRAM VON - Knochenschiffe. Die Prisoner-of-War Modelle 1775 bis 1814.
140992: MONDT, EUGEN & GEORG HECHT - Rainer Maria Rilke.
141548: MONE, FRANZ JOSEPH - Übersicht der niederländischen Volks-literatur alterer Zeit.
102821: MONESTIER, MARTIN - Bankbiljetten van de wereld.
47176: MONETA OF CREMONA/RICCHINIUS, THOMAS AUGUSTINUS - Ordinis Praedicatorum S.P. Dominico Aequalis adversus Catharos et Valdenses Libri Quinque. Quos ex Manuscriptis Codd. Vaticano, Bononiensi, ac Neapoliyano. Nunc Primum Edidit, atque Illustravit P.Fr. Thomas Augustinus Ricchinius.
141793: MONGROOT, ERIK VAN & EDUARD VAN ERMEN - Scandinavia in Old Maps and Prints.
144147: MONGROOT, ERIK VAN - Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain [December 9, 1425].
110258: MONIKA, RACHEL - Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
171058: MONK, RAY - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten.
154450: MONMONIER, MARK - How Maps Restrict and Control. Do Dig, No Fly, No Go.
140873: MONMOUTH, GEOFFREY OF [LEWIS THORPE - TRANSL. & INTROD.]. - The History of the Kings of Britain.
144753: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
4300996: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen. (Diss.)
154358: MONNERET, SOPHIE - Renoir.
4062097: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur. (Bronnen van de europese cultuur 3)
4031344: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
4023244: MÖNNICH, C.W. & PLAS, MICHEL V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven.
4021278: MÖNNICH, C.W. & NIFTRIK, G.C.V. - Hervormd-Luthers gesprek over het Avondmaal. Explicatio van de consensus over het Avondmaal 1956 tussen de Ned.Herv.Kerk en de Evangelisch-Lutherse kerk. Met een toegift van W.J.Kooiman.
4014469: MÖNNICH, C.W. & POP, F.J. (RED.) - Wegen der Prediking. Medew.:M.A.Beek, J.J.Buskes, Th.C.Frederikse e.a.
160433: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur.
4138722: MÖNNICH, C.W. - (5 titels). Vreemdelingen en bijwonders - De koning te rijk - Fragmenten. Achtergronden bij een hedendaagse theologie - De jongste zoon - Una Sancta. De mogelijkheid der christelijke eenheid.
31882: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600
31883: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Onmoetingen met de cultuur
4027767: MÖNNICH, C.W. - Geding der vrijheid. De betrekkingen der oosterse en westerse kerken tot de val van Constantinopel (1453).
4032134: MÖNNICH, C.W. - De Kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto`s C.Mönnich.
100448: MONNIER, PHILIPPE - Le Quattrocento. Essai sur l'histoire du XVe siècle italien [2 Vols. Compl.].
146348: MONNIER, ANDRË - Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov.
110737: MÖNNINK, I.M. DE - On the Move. The Mobility of Constituents in the English Noun Phrase: a Multi-Method Approach.
104156: MONNONI, EDITH - Les Fers à repasser.
142058: MONOD-FONTAINE, ISABELLE [ET AL.]. - Fernand Léger.
88125: MONOD, A. - Waarom ik in de gevestigde kerk blijf.
84476: MONOD, ADOLPHE - Doctrine Chrétienne. Quatre discours
103103: MONQUIL-BROERSEN, TINY [ED.]. - Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op het academisch erfgoed.
154464: MONROE, ELIZABETH - The Mediterranean in Politics.
164689: MONROE, KRISTEN RENWICK - The Hand of Compassion. Portraits of Moral Choice during the Holocaust.
163125: MONROY, MARIÁ UXIÁ & CELESTA CANCELA SILVA & CONCHA MARTÍNEZ VIDAL [EDS.]. - Following Putnam's Trail.
156910: MONSCHEIN, JOHANNA - Kinder- und Jugendbücher der Aufklärung. Aus der Sammlung Kaiser Franz'I. von Österreich in der Fideikommissbibliothek an der Österreichischen Nationalbibliothek [In Slipcase].
152714: MONSHOUWER, ANTON - Ratio Militans. Perspectieven op Stephan Strasser.
4013824: MONSHOUWER, D. (VB) - Leviticus. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4058619: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
95188: MONSHOUWER, DIRK - Markus en de Torah. Een onderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw
4137966: MONSHOUWER, D. - Het hart van de Torah. In het leerhuis Leviticus.
89167: MONSTER, D. - Zie, mijn knecht! (9 delen)
81494: MONSTER, D. - Zie, Mijn Knecht, tien predikaties, deel 1
166916: MONT, POL DE - De schilderkunst in België van 1830 tot 1921.
180518: MONT, PAUL DE - De internationale der wapenfabrikanten.
103789: MONT, POL DE - La Peinture Ancienne au Musée Royal des Beaux Arts d'Anvers.
46279: MONT, P. DE/COCK, A. DE - Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend. 2e vermeerderde druk, met 32 platen van Paul Dom, Fotografische herdruk
110503: MONTAGU, ASHLEY. - Race and IQ.
167958: MONTAIGNE, MICHEL DE - De titels van Montaigne [De Gids].
4133965: MONTAIGNE, MICHEL DE - Die Essais und das Reisetagebuch. In den Hauptteilen hrsg. und verdeutscht von P.Sakmann.
4142976: MONTAIGNE, M. DE - Essays van Michel de Montaigne. Een negental essyas van de in1592 overleden Franse humanist, uitgekozen door J.Tielens.
156554: MONTALE, EUGENIO [WILLIAM ARROWSMITH - TRANSL. & ROSANNA WARREN - ED.]. - The Collected Poems of Eugenio Montale 1925-1977.
140760: MONTANER, JOSEPH MARIA - Barcelone. La Ville et son Architecture.
9849: MONTANUS, HERMANNUS - Nietigheydt van den Kinder-Doop, Noyt voor desen soo overvloedelijck ende klaerlijck bewesen uyt Kerckelijcke Historien, Oudtvaderen, en voornamelijck uyt de H. Schrift.
9596: MONTANUS, ARNOLDUS - t Leven en Bedryf van Frederik Henrik, met een nootwendige inleiding door Arnoldus Montanus.
9597: MONTANUS, ARNOLDUS - Kerkelyke Historie van Nederland.
53129: MONTCLOS, JEAN-MARIE PÉROUSE - Kastelen langs de Loire
101740: MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. & J.E. SPRUIT [ED.]. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
156367: MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. - Grondbezit en standen in het oosten des lands vóór de feodaliseering.
160458: MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. & J.E. SPRUIT [ED.]. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
156334: MONTÉ VER LOREN, J.PH. DE - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling.
102037: MONTÉ VER LOREN, J.PH. DE - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling.
154451: MONTEFIORE, SIMON SEBAG - Young Stalin.
95644: MONTEFIORE, HUGH - A commentary on the epistle to the Hebrews (Series: Black's New Testament Commentaries)
170128: MONTEFIORE, HUGH [ED.]. - Man and Nature.
4009769: MONTEFIORE, C.G. - Het liberale Jodendom. Grondstellingen en ontwikkeling.
4140172: MONTEFIORE, C.G. - Some Elements of the Religious Teaching of Jesus according to the Synoptic Gospels. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
145775: MONTEIL, VINCENT-MANSOUR - Muselmanische Welt.
101946: MONTEIL, VINCENT-MANSOUR - Lawrence d'Arabie. Le lévrier fatal 1888-1935.
90368: MONTEIRO, MARIT E.A. - Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding.
150078: MONTENEGRO, RICCARDO [ED.]. - Les meubles. Tous les styles de la Renaissance à nos jours.
102667: MONTENS, FONS [ENGRAV.]. - Het Hooglied van Salomo
53415: MONTET, PIERRE - La vie quotidienne en Égypte. Au temps des ramsès (XIIIe-XIIe siècles avant J.-C.)
53416: MONTET, PIERRE - L'Égypte et la Bible
144146: MONTFORTS, M.J.G.TH. - Romeins Utrecht.
167845: MONTFRANS, MANET VAN - Steltlopen door de tijd. Over geheugen geschiedenis in de moderne Franse literatuur.
110422: MONTGOMERIE, CLAIRE - Modebewust breien. Inspirerende garenpaletten voor uniek breiwerk.
164925: MONTGOMERY-MASSINGBERD, HUGH (ED.) - Lord of the Dance. A Moncreiffe Miscellany.
154742: MONTGOMERY, SCOTT L. - De maan. Mysterie, natuur en exploratie.
150604: MONTGOMERY-MASSINGBERD, HUGH - Debrett's Great British Families.
170766: MONTGOMERY, SCOTT L. - The Chicago Guide to Communicating Science.
4135279: MONTGOMERY, J.W. - The Shape of the Past. A Christian Response to Secular Philosophies of History.
143474: MONTIGNY, COMTE DE - Comment il faut choisir un Cheval. Connessances practiques sur l'Anatomie - l'Extérieur - les Races, principes pour essayer les chevaux de selle et d'attelage.
85607: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der hervorming in de Nederlanden. (2 delen)
143154: MONTIJN-DE FOUW, NELLY [ARTHUR RACKHAM - ILLUSTR.]. - Sagen van koning Arthur en de Ridders der Tafelronde.
47509: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Tweede druk. Met portret. Uitgegeven door Dr. B. ter Haar
88848: MONTIJN-DE FOUW, NELLY - Sagen van Koning Arthur en de ridders der tafelronde.
94751: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in Nederland (4 delen in 1 band)
93972: MONTIJN, J.C. - Immanuel. God in den omgang met zijn volk. Vijftig historisch-geografische schetsen uit het oude- en nieuwe verbond
122648: MONTIMER, JOHN F. - Henker. Selbstzeugnisse - Tagebücher und zeitgenössische Berichte. Dokumente menschlicher Grausamkeit.
164836: MONTON, BRADLEY - Images of Empiricism. Essays on Science and Stances, with a Reply from Bas C. van Fraassen.
104400: MONTORGUEIL, G. & JOB [ILLUSTR.]. - La Cantinière. France son Histoire.
95291: MONTSMA, JAN ALBERTUS - De exterritoriale openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwingen
4006378: MONTSMA, J.A. - De exterritoriale openbaring. De openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing. (Diss.)
60499: MONTSMA. J.A. - De exterritoriale openbaring (De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing)
90108: MONTUPET, JANINE - Lace The Elegant Web.
47481: MONTVAILLANT, ALBIN DE - Claude Brousson (1647-1698) avec portrait et autographe
47482: MONTVAILLANT, ALBIN DE - Récits de Hollande (1878)
131631: MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - Repertorium betreffende Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst [voornamelijk van tijdschriftartikelen] [VOL. I - IV]
4047079: MONVAL, JEAN - Les Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu. (Les grands ordres monastiques et instituts religieux XXII)
100800: MOODY, DR. RAYMOND A. - Leben nach dem Tod. Die Erforschung einer unerklärten Erfahrung.
166465: MOODY, T.W. & F.X. MARTIN & F.J. BYRNE [EDS.]. - Early Modern Ireland 1534-1691 [Vol. 3: A New History of Ireland].
154790: MOODY, JANE & DANIEL O'QUIN [EDS.]. - The Cambridge Companion to British Theatre 1730-1830.
110533: MOODY, RAYMOND [PIETER SLUIS - FOREW.]. - De tunnel en het Licht. Het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring.
4137668: MOODY, D.L. - Notes from My Bible & One Thousand and One Thoughts from My Library. Two vols in one.
95797: MOOI, R.J. - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn. / The church- and dogmahistorical aspect of the works of John Calvin (With Summary in English)
60500: MOOI. R.J. - Het Kerk- en Dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn
121973: MOOI, J.G. - Emily Bronté. Een studie over vrijheid in haar werk.
168813: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
180997: MOOIJ, DRS. CHARLES DE - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814.
100080: MOOIJ, WALFRIDUS DE - Uit Voorhouts verleden.
102297: MOOIJ, ANTOINE - Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over verantwoordelijkheid.
104513: MOOIJ, CHARLES DE & RENATE VAN DE WEIJER [EDS.]. - Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele volkscultuur, ca. 1700-1900.
95208: MOOIJ, ANTOINE - Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 4)
152686: MOOIJ, J.J.A. - Het Europa van de filosofen.
95206: MOOIJ, ANTOINE - De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 6)
104320: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
161930: MOOIJ, CHARLES DE - Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-1795.
144811: MOOIJ, DRS. CHARLES DE - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814.
140140: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
87920: MOOIJ, JACK D. DE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 82 No. 3. Index to volumes 23-80 (1930-2000)
150632: MOOIJ, CHARLES DE & - De muze als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant. Volume 1: 1796-1940.
4136670: MOOIJ, J. DE & SMIT, I. (RED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het Christendom 1901-2001.
146330: MOOK, H.J. VAN - The Stakes of Democracy in Southeast Asia.
140713: MOOKERJEE, AJIT - Tantra asana. Une voie de la réalisation du Soi.
121175: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny [ - 1122]. Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
4135694: MOOLENBROEK, J.J. VAN (VITALIS VAN SAVIGNY) - Vitalis van Savigny (+ 1122). Bronnen en vroege cultus. met editie van diplomatische teksten. (Diss.)
30480: MOON, BEVERLY - Archetypen in de kunst. The Archive for Research in Archetypal Symbolism
8691: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, Of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De tweede Druk.
153166: MOONEN, ANTON - Kleine encyclopedie van het snobisme. Over dandy's, estheten en etiquette.
9193: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De Derde Druk. Door den Autheur in zyn leven verbetert, en met zeer veele merkwaerdige zaken vermeerdert.
9192: MOONEN, ARNOLD - Paulus onder de Heidenen. Of Euangelidienst, Predikaetsiën en Reyzen in Judea, Syrië, Asië, &c. van Damaskus af, tot zyne laetste wederkomst binnen Jerusalem. Uit de Handelingen der Apostelen.
4139750: MOONEN, A. - Kleine encyclopedie van het snobisme. Over dandy's estheten en etiquette.
4140649: MOONEN, H. - Pelgrimstocht der Christenheid.
52502: MOONEY, P.G. - Maritime Mission. History, Developments, a New Perspective
96102: MOOR, J.C. DE E.A. - Menigerlei genade. Predikatiën over den Heidelbergschen Catechismus
4004995: MOOR, J.C. DE (BERKOUWER, G.C.) - Towards a Biblically Theo-logical Method. A Structural Analysis and a Further Elaboration of Dr. G.C. Berkouwer`s Hermeneutic-dogmatic Method. (Diss.)
54443: MOOR, ED DE - Basiswoordenlijst Arabist. Nederlands / Arabisch. Arabisch / Nederlands
54444: MOOR, ED DE - Arabisch voor beginners. Een werkboek voor de studie van het Modern Standaard Arabisch
153752: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE [EDS.]. - De werken van Jacob Haafner [Volume 1-only].
153761: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE - De werken van Jacob Haafner [Vol. 1 & 2].
153763: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE - De werken van Jacob Haafner [3 Vols. Compl.]..
165918: MOOR, PIET DE - Schemerland. Stemmen uit Midden-Europa.
165892: MOOR, MARGRIET DE - Als een hond zijn blinde baas. Essays en beschouwingen.
157247: MOOR, WAM DE & BERT VANHESTE [EDS.]. - De lezer in ogenschouw. Een caleidoscoop van het lezen.
60502: MOOR. J.C. DE - Towards a Biblically theo-logical method (A structural analysis and a further elaboration of Dr. G.C. Berkhouwer's hermeneutic-dogmatic method)
142285: MOOR, WAM DE [ED.]. - Navel van 't land. Nijmegen in gedichten.
7974: MOOR, BERNARDINUS DE - Commentarus Perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiae christianae didactico - elencticum.
83786: MOOR, JOHANNES CORNELIS DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en exegese
4138294: MOOR, J.C. DE - The Rise of Yahwism. The Roots of Israelite Monotheism. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium XCI)
9850: MOOR, BERNARDINUS DE - Het Kort Begrip en de Zekere Vastigheid der Apostolische Leere, van Petrus voorgestelt in het Eerste Hoofdstuk van zynen Tweden Algemeinen Zendbrief. Nader Verklaart en Betoogt.
4143796: MOOR, J.C. DE - Gods macht of liefde - probleem of uitdaging?. God en mens in bijbels theo-logisch perspectief.
4015085: MOOR, J.C. DE - The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba`lu. According to the Version of Ilimilku. (Diss.)
100036: MOORAHREND, UWE - Das künstliche Hüftgelenk in Bewegung. Ein ärzlicher Ratgeber und ein Übungsbuch.
170669: MOORE, G.E. - Principia Ethica.
121886: MOORE, BRIAN C. J. - Introduction to the Psychology of Hearing.
170943: MOORE, JOHN A. - From Genesis to Genetics. The Case of Evolution and Creationism.
154317: MOORE, G.E. [ALICE AMBROSE & MORRIS LAZEROWITZ - EDS.]. - Essays in Retrospect.
170386: MOORE, G.E. - Philosophical Papers (Muirhead Library of Philosophy
171214: MOORE, A. W. - Points of View.
101286: MOORE JR., BARRINGTON - Soviet Politics - The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social Change.
122551: MOORE, HENRY [HANNS THEODOR FLEMING - ED.]. - Katakomben.
170432: MOORE, A.W. - The Infinite.
143470: MOORE, N. HUDSON - The Old Furniture Book. With a sketch of past days ans ways.
89103: MOORE, THOMAS V. - A commentary on Zechariah
89102: MOORE, THOMAS V. - A commentary on Haggai & Malachi
4073963: MOORE, THOMAS - Meditations. On the Monk who Dwells in Daily Life.
4073972: MOORE, THOMAS - The Re-Enchantment of Everyday Life.
4073973: MOORE, THOMAS - Care of the Soul. A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life.
4075856: MOORE, C.A. - Esther. (Anchor Bible 7B)
101852: MOORE, ROWAN & SAMPSON LLOYD - Panoramas of London.
146336: MOORE, G.E. - Philosophical Studies.
4142536: MOORE, W.G. (LUTHER, M.) - La réforme Allemande et la littérature Française. Recherches sur la notoriété de Luther en France.
144318: MOORE, RICKIE - Tri energetica. Wat wil ik - wat heb ik nodig - wat zijn mijn intenties.
4141918: MOORE, R.I. - Die erste europäische Revolution. Gesellschaft und Kultur im Hochmittelalter.
4143570: MOORE, G.F. - Judaism. In the 1st Century of the Christian Era. The Age of the Tannaim.
4139023: MOORE, THOMAS - Voyages d'un gentilhomme Irlandais á la recherche d'une religion. Avec des notes et des éclaircissemens
140005: MOOREHEAD, CAROLINE - De verloren schatten van Troje.
141590: MOOREHEAD, CAROLINE - Iris Origo. Marchesa of Val d'Orcia.
100161: MOOREHEAD, CAROLINE - The Lost Treasures of Troy.
146133: MOOREHEAD, CAROLINE - Bertrand Russell. A Life.
100766: MOOREHEAD, ALAN & BOUDEWIJN BÜCH - INTROD.]. - De fatale invloed. Het tragische verhaal van de ' civilisatie ' van de Stille Zuidzee 1767-1840.
162778: MOOREHEAD, CAROLINE - Dunant's Dream. War, Switzerland and the History of the Red Cross.
163267: MOOREHEAD, CAROLINE - Lost and Found. The 9,000 Treasures of Troy. Heinrich Schliemann and the gold that got away.
163268: MOOREHEAD, CAROLINE - De verloren schatten van Troje.
103468: MOOREHEAD, ALAN - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd.
103891: MOOREHEAD, ALAN - Gallipoli.
4059360: MOOREHEAD, A. - The White Nile.
100257: MOOREN, PIET & JEANNE KURVERS & HELMA VAN LIEROP-DEBROUWER [EDS.]. - Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia.
151721: MOOREN, PIET - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
47371: MOORES, GUILLERMO H. - Estampas y Vistas de la Ciudad de Buenos Aires 1599-1895. coleccion y Comentarios
122237: MOORHOUSE, GEOFFREY - India Britannica. A vivid introduction to the history of British India.
110383: MOORHOUSE, GEOFFREY - Against All Reason. Religious Life in the Modern World
101421: MOORHOUSE, ROGER - Killing Hitler. The Plots, the Assassins, and the Dictator Who Cheated Death.
161198: MOORJANI, ANGELA & CAROLA VEIT [EDS.]. - Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 / Samuel Beckett: Fin sans fin en l'an 2000.
140337: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. - Tot behoef der arme wesen Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
31288: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A. - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXVIII - 1991 t/m Jaargang XLVI - 1999 (9 banden)
4136186: MOORMAN, E.M. & UITTERHOEVE, W. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
166508: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIES UITTERHOEVE [EDS.]. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
160769: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIES UITTERHOEVE [EDS.]. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
89605: MOORREES, B. - Het grote werk Gods der bekering en leiding alsmede de roeping tot het predikambt van Bernardus Moorrees (1780-1860). In leven de gemeenten bediend hebbede van Lage Vuurse, Bovenkarspel, Wijk bij Heusden, Nijkerk en ten tweede male Wijk bij Heusden.
47368: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der Ekrkhervorming in Noord-Nederland. Volksgeschrift bekroond door de Evangelische Maatschappij. Tweede druk
95175: MOORSEL, G. VAN - The mysteries of hermes trismegistus. A phenomenologic study in the process of spiritualisation in the Corpus Hermeticum and Latin Asclepius (Series: Studia Theologica Rheno-Traiectina, Vol. I)
143168: MOORSEL, WIES VAN - Cora Nicolai-Chaillet [1919-1975]. Interieurarchitecte en woonpedagoge.
143174: MOORSEL, WIES VAN & DOROTHEA SEGAAR-HÖWELER - Enrico Hartsuyker En Luzia Hartsuyker-Curje. Modellen voor nieuwe woonvormen.
154085: MOOS. STANISLAUS VON - Le Corbusier. Elemente einer Synthese.
4134600: MOOSEL, J.G. VAN - Wij hebben het profetische woord. Profetieën over Israël en de volken, die een aanvankelijke vervulling hebben gehad en/of nog ten volle vervuld moeten worden. Uit de Heilige Schriften bijeengebracht.
55699: MOOY, ALBERTUS JOHANNES DE - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481
100162: MOOY, A.J. DE - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
142298: MOOY, A.J. DE - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
150995: MOOY, WIM & PIETER GROENEWOLD - Schaduwen van gisteren.
100573: MOQUETTE, DR. H.C.H. - De Vrouw. Huiselijk Leven & Maatschappelijk Leven [2 Vols. Compl.].
101741: MOQUETTE, DR. H.C.H. & J.M. DROOGENDIJK - Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
89031: MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HÉLÈNE - Over de Romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
167443: MORAES, RUBENS BORBA DE - Bibliographia Brasiliana. A Bibliographical Essay on Rare Books on Brazil Published from 1504 to 1900 and Works of Brazilian Authors Published Abroad before the Independence of Brazil in 1822. VOLUME I: A - L & VOLUME II: M - Z [2 Vols. - Compl.].
145136: MORAN, ROBERT - Le Dessin. Art des origines.
166808: MORAN, JAMES [THOMAS STREATFEILD & GEORGE CRUIKSHANK - ILLUSTR.]. - Henry James. Printer, Bookseller, Stationer and Bookbinder, Westerham 1830 - c. 1846.
157277: MORAN, JAMES - Clays of Bungay.
155549: MORAN, LORD - De onbekende Churchill. Uit het dagboek van zijn lijfarts.
151468: MORÁN, MIGUEL & BERNARDO J. GARCIA [EDS.]. - El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII [2 Vols. Compl. with CD-Rom].
150562: MORANDOTTI, ALESSANDRO - Milano profana dell'età dei Borromeo.
104902: MORASSI, ANTONIO - Art Treasures of the Medici.
4042727: MORAVCSIK, J.M.E. (ED.) (ARISTOTELES) - Aristotle. A Collection of Critical Essays.
121981: MORAVCSIK, GYULA - Einführung in die Byzantinology.
100411: MORAVIA, ALBERTO & ALAIN ELKANN - Het leven van Moravia.
165806: MORAVIA, ALBERTO & ALAIN ELKAN - Life of Moravia.
102822: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE - La Cathédrale de Reims.
104262: MORECK, CURT - Die Halbwelt, ihr Milieu und Anhang.
153754: MOREE, PERRY - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip ' Gelderland ' naar Oost-Indië, 1601-1603.
91767: MOREHOUSE, ROBERT JOSEPH - The catholic university of America. Bar Daysan and Mani in Ephraem the Syrian's Heresiography.
143347: MOREL, PIERRE - Carcassonne la Cité.
47575: MOREL, VALENTINUS - De ontwikkeling van de christelijke overlevering volgens Tertullianus (Catholica, Dogmatiek 1)
180696: MOREL-DECKERS, Y. - Schilderijen uit de 18de eeuw.
4300874: MOREL, C.G. - La Morale De L'enfance. ou quatrains moraux a la portée des enfants.
160766: MORELAND, CARL & DAVID BANNISTER - Antique Maps.
4300210: MORELAND (ED.) MILTON C. - Between Text and Artifact. Intergrating Archaeology in Biblical Studies Teaching. (Society of Biblical Literature 8)
103127: MORELLO, GIOVANNI - Vatican Treasures. 2000 Years of Art and Culture in the Vatican and Italy.
160746: MORENC, J.K.M.M. - Surinaamse kleine landbouw en landbouwbeleid. Een structurele analyse.
54869: MORENZ, SIEGFRIED - Ägyptische Religion (Series: Die Religionen der Menschheit. Band 8)
53451: MORET, ALEXANDRE - Mystères Égyptiens. Avec cinquante-sept gravures dans le texte et seize planches hors texte
53450: MORET, ALEXANDRE - Rois et dieux d'Égypte
53457: MORET, A. - Le Nil et la civilisation Égyptienne. Avec 79 Figures et 3 Cartes dans le texte et 24 Plaches hors texte
53452: MORET, ALEXANDRE - Au temps des pharaons. Avec seize planches en phototypie et une carte hors texte
104832: MORETTI, GUIDO - I masi delle valli di Peio e Rabbi.
151232: MORETTI, MARIO & LEONARD VON MATT [PHOTOGR.]. - Etruskische Malerei in Tarquinia.
4136906: MORETTI, G.M. - Die Heiligen und ihre Handschrift.
53439: MOREUX, L'ABBÉ TH. - La Science Mystérieuse des pharaons
153632: MOREY, PETER & ALEX TICKELL (EDS) - Alternative Indias. Writing, Nation and Communalism.
145216: MOREY, ADRIAN - The Catholic Subjects of Elizabeth I.
122322: MORF, F. - Papparbeit und Bucheinband. Ein Werkbuch.
130959: MORFILL, W.R. - A History of Russia from the Birth of Peter the Great to the Death of Alexander II.
100258: MORGAN, BILL [ED. & INTROD.]. - Rub Out the Words. The Letters of William Burroughs 1959-1974.
153333: MORGAN. LEWIS H. - Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family.
4067203: MORGAN, G.CAMPBELL - The Gospel According to John.
122669: MORGAN, PAUL [ED.]. - Oxford Libraries Outside the Bodleian. A Guide.
110919: MORGAN, KENNETH O. - Consensus and Disunity: The Lloyd George Coalition Government, 1918-1922.
168176: MORGAN, CHARLES - The House of MacMillan [1843-1943].
121746: MORGAN, STUART - Églises Romanes et châteaux forts. Suisse centrale et septentrionale Xe - XIIIe siècle.
102340: MORGAN, CHARLES [RENÉ LALOU - PREF. & GERMAINE DELAMAIN - TRANSL>]. - Sparkenbroke.
91868: MORGAN, ROBERT C. - Haneke Beaumot
164848: MORGAN, HILARY & PETER NAHUM [EDS.]. - Burne-Jones, the Pre-Raphaelites and their Century [2 Vols. in Slipcase - Compl. Set].
164618: MORGAN, CHARLES - Fontaine.
158220: MORGAN, BILL - The Typewriter is Holy. The Complete Uncensored History of the Beat Generation.
163242: MORGAN, TED - Churchill. 1874-1915.
100217: MORGAN, TED - Maugham. A Biography.
162919: MORGAN, JANET - Edwina Mountbatten. A Life of her Own.
145386: MORGAN, JOSEPH [RICHARD MORGAN - ED. & INTROD.]. - The History of the Kingdom of Basaruah and Three Unpublished Letters.
152193: MORGENSTERN, SOMA - De zoon van de verloren zoon.
153292: MORGENSTERN, JULIAN - The Fire Upon the Altar.
181018: MORGENSTERN CHRISTIAN - Alle Galgenlieder. Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, Gingganz.
131169: MORGENSTERN CHRISTIAN [MARGARETA MORGENSTERB - ED.] - Gesammelte Werke in einem Band.
4047001: MORGENSTERN, J. - The Fire upon the Altar.
166988: MORGENTHALER, CHRISTOPH - Der religiöse Traum. Erfahrung und Deutung.
4138542: MÖRIKE, E. (MOZART, A.) - Mozart op reis naar Praag.
160728: MÖRIKOFER, DR. J.C. - Geschichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1