Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
142128: TIENEN, YANA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.
4003444: TIENEN, BEATRIJS VAN - Vita Beatricis. De autobiografie van Z.Beatrijs van Tienen. O. Cist. 1200-1268. In de Latijnse bewerking en voor het eerst volledig en kritisch uitgegeven door L.Reypens.
4071505: TIENHOVEN, H.J.VAN - Verzamelde gedichten.
53065: TIEPOLO, GIOVANNI DOMENICO - Picturesque ideas on the flight into Egypt
145133: TIERNEY, TOM - Diana Princess of Wales Paper Doll. The Charity Auction Dresses.
145132: TIERNEY, TOM - Royal Family of Britain Paper Dolls.
145131: TIERNEY, TOM - Princess Diana and Prince Charles Fashion Paper Dolls in full color.
131876: TIERSONNIER, JACQUES - Au coeur de l'Ile Rouge. 50 ans de vie à Madagascar.
146480: TIETZE, DR. WOLF & PROF. DR. ERNST WEIGT [EDS.]. - Westermann Lexikon der Geographie. [5 Vols. Compl.]
143102: TIETZE, PROF. HEINRICH [BRUNO ERNST - ED.]. - Opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde & Nog meer opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde [Vol. 1 & 2 = Compl.].
101667: TIETZEL, BRIGITTE [ED.]. - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz.
144065: TIETZEL, BRIGITTE - Geschichte der Webkunst. Technische Grundlagen und kïunstlerische Traditionen.
91579: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
4044175: TIGCHELER, J. - Vanuit Lukas bezien. Teksten opnieuw gelezen.
110363: TIGGELE-VAN DER VELDE, PROF. MR. N. VAN - Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een [zelfstandige] grond van schadeplicht ? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Inaugurele rede.
102067: TIGGELER, ERIC - Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal.
130623: TIGNOR, ROBERT L. - Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882-1914.
4049545: TIJN, MAARTJE VAN - Vrouwvijandig?. Over vrouw(on)vriendelijkheid in het Eerste Testament.
4010984: TIJN, MAARTJE VAN & NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken.
121802: TIJN, MAARTJE VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
4004086: TIJN, MAARTJE VAN - Wees niet wanhopig. Uitleg van Genesis 1 en Psalm 1.
4008898: TIJN, MAARTJE VAN - Maak gebeden van mijn verhalen. Verhalen van Rabbi Nachman van Bratzlaw.
4015653: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim I. Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet. Vert.,ingel.en toegelicht door Maartje van Tijn.
4016068: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim II. De tocht door de wildernis. Gevaarlijke groei en lastige vrijheid. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Maartje van Tijn.
4055032: TIJN, MAARTJE VAN & VERBRUGGE, I. - Hoog tijd om op te staan. Oude verhalen van jodendom en christendom. Godsdienst en wat ermee doen. Leer- en lesboek voor het openbaar basisonderwijs.
4137433: TIJN, MAARTJE VAN - Verdraaid verleden.
4140021: TIJN, M. VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
103445: TIJS, RUTGER - Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw [In Pictorial Slipcase] .
90927: TIKOS, BILL - Mum's favourite recipes. Classic home dishes from mothers of leading chefs and other friends.
9028: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, na een bequame ontleding, door kort-bondige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
4072347: TIL, C. VAN (DAANE, J.) - The Theology of James Daane.
7453: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand te komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangeboden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hartogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geunieerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen tweeden Druk oversien en verbetert.
7454: TIL, SALOMON VAN - Alle de Vyf Boeken der Psalmen, van David, Asaph en Andere, begrypende CL. Snaar-Liederen. Vertaalt, verklaart en ten gebruyk gebragt.
54286: TIL, CORNELIUS VAN - Christianity and Barthianism
8895: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-bondige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christen en Twyffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den Sesden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert.
6705: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand et komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangebonden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hertogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geuineerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen derden Druk oversien en verbetert. WAARBIJ: Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Waar in De Algemeene Pligt der Christenen tot het ondersoecken der Prophetien, mitsgaders de nuttigheden des selfs tot de ware Godsaligheyd wert getoont, het regte gebruyk van de gaven des Geestes daar toe geschoncken aangewesen, De grond en regulen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der Kerke grondig bevestigt. En de Consideratien Van de Classis van de Sevenwouden tegen dese stoffen in haar genaamde Waarschouwinge zediglijk werden wederleyt, en tegen de uytvlugten van D. Brinck verder verdeedigt. Hier agter is bygevoegt seeker oudt geschrift, Anno 1555. geschreven Van de Seven Tijden der H. Kerke, Door Johannes Saskerides.
9244: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
6704: TIL, SALOMON VAN - Alle de Feest-Kerkreedenen, Gepast op de Geboorte, Kindsheyd, Opstanding, Heemelvaart en Uitstorting des Heyligen Geestes van onzen Heere, Heyland en Zaaligmaaker Jezus Kristus. Ende nu uit de Latijnsche in onze Nederduitsche Taale overgebragt door Henricus Buyzen.
6706: TIL, SALOMON VAN - Digt- Zang- en Speel-Konst, Soo der Ouden, als byzonder der Hebreen, Door een nauwkeurig onderzoek der Oudheyd uyt zyn voorige duysterheyd wederom opgeheldert. Dienende, om, by wege van een Voorlooper, Den Leser tot een beter verstand der Goddelyke Psalmen, En netter begrip van haar waare gebruyk onder de beyde Testamenten op te leyden. De Tweede Druk.
9668: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
4011745: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
4139655: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
101857: TILBORGH, LOUIS VAN [ED.]. - Monet in Holland.
101955: TILBURG, BENNO VAN & BEN DE VRIES & RUDOLF VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE [EDS.]. - 66 Kanjermonumenten.
89846: TILBURG, BENNO VAN E.A. - 66 Kanjermonumenten
5461: TILEMAN, PHILIP JOHAN - De Trappen des Genadethroons van Jesus Christus, Bevattende acht Voorbereydingen, en acht Dankzeggingen, op yder Dag der Weke, voor en na 't gebruyk des H. Avondmaals. Uyt het Hoogduyts Vertaald, door Arn. Henr. Westerhovius. Den tweeden Druk. Vermeerdert met stigtelyke Rymen boven yder Trap. Met kopere Platen verciert.
60729: TILGNER. W. - Volksnomostheologie und Schopfungsglaube (Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes, Band 16)
92538: TILLICH, PAUL - Das Religiöse Fundament des Moralischen Handelns. Schriften zur Ethik und zum Menschenbild (Gesammelte Werke Band III)
92532: TILLICH, PAUL - Die Frage nach dem Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophioe (Gesammelte Werke Band V)
4071864: TILLICH, P. (U.A.) - Die Feste der Christenheit und der moderne Mensch.
92530: TILLICH, PAUL - Der Protestantismus als Kritik und Gestaltung. Schriften zur Theologie I (Gesammelte Werke Band VII)
4057659: TILLICH, P. - De moed om te zijn. Over de menselijke persoonlijkheid en de zin van het bestaan.
4015743: TILLICH, P. - Op de grens. Studies over theologie, filosofie en cultuur.
4012501: TILLICH, P. - A History of Christian Thought. From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism. Ed. by C.E.Braaten.
4007218: TILLICH, P. - Religiöse Verwirklichung.
4007223: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de 19e en 20e eeuw.
92544: TILLICH, PAUL - Sein und sinn. Zwei Schriften zur Ontologie (Gesammelte Werke Band XI)
92122: TILLICH, PAUL - Register, Bibliographie und Textgeschichte zu den gesammelten Werken.
92533: TILLICH, PAUL - Der Widerstreit vom Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie (Gesammelte Werke Band VI)
92543: TILLICH, PAUL - Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere (Gesammelte Werke Band XII)
92523: TILLICH, PAUL - Die Religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur. (Gesammelte Werke Band IX)
92545: TILLICH, PAUL - Christentum und Soziale Gestaltung. Frühe Schriften zuim Religiösen Sozialismus (Gesammelte Werke Band II)
92120: TILLICH, PAUL - Korrelationen. Die Antworten der Religion auf Fragen der Zeit
92531: TILLICH, PAUL - An meine Deutschen Freunde. Die Politischen reden Paul Tillichs während des zweiten Weltkriefs über die Stimme Amerikas. (Gesammelten Werken Band III)
92121: TILLICH, PAUL - Vorlesungen über die Geschichte des Christlichen Denkens. Teil II: Aspekte der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert
92119: TILLICH, PAUL - Ein Lebensbild in Dokumenten. Briefe, Tagebuch-Auszüge, Berichte
4138835: TILLIETTE, X. - Philosophische Christologie. Eine Hinführung. Übertragen von J.Disse. (Theologia Romanica XXII)
4069498: TILLO, G.P.P.VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
102208: TILLO, GÉRARD P.P. VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
9750: TILLOTSON, JOHN - t Heyl des Sondaars, neevens een Bondige Verhandeling over de Sonde tegen den Heyligen Geest. Uyt het Engels vertaald.
1425: TILLOTSON, JOHN - Vier Predikaatsien, over voorname texten van 't Nieuw Verbond.
7716: TILLOTSON, JOHN - Alle de Predikaetsien van den zeer vermaerden Johannes Tillotson, In zyn Leven Aertsbisschop van Kantelberg. Uit het Engelsch vertaeld.
46625: TILLY, CHARLES/TILLY, LOUISE/TILLY, RICHARD - The Rebellious Century 1830-1930
4139603: TILLYARD, S. - In naam van de liefde. Het leven van Caroline, Emily, Louisa en Sarah Lennox (1740-1832).
121206: TILMAN, HAROLD W. - Mischief in Patagonië.
4032346: N.N. (TILMANN, KL.) - Einübung des Glaubens. Klemens Tilmann zum 60.Geburtstag.
145868: TILVIS, PENTTI - Prosa-Lancelot-studien I - II.
88905: THE TIMES / JOHN BARTHOLOMEW & ZON LTD EDINBURGH - The Times Atlas of the World. Comprehensive edition.
60730: TIMMER J. - Julius Wellhausen and the synoptic gospels
143183: TIMMER, HAN - Henri Evers 1855-1929.
100928: TIMMER, RIJK - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
103618: TIMMERMAN, C. & I. LODEWYCKX & D. VANHELE & J. WETS [EDS.]. - Wanneer wordt vreemd, vreemd ? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid.
142582: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
142224: TIMMERMANS, FELIX - Das Jesuskind in Flandern.
110193: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt.
142225: TIMMERMANS, FELIX [PETER MERTENS - TRANSL.]. - Pieter Brughel. Aus dem Flämischen übertragen.
110142: TIMMERMANS, GOMMAAR & JAN LAMPO & ARTHUR LENS - Met Felix Timmermans door Lier.
4073986: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
142855: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De kunst van het Maasland. Volume 1: De Romaanse periode.
83819: TIMMERS, JACOB - Cardiorespiratoire bevindingen bij een groep mannelijke werknemers
142767: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Geschiedenis van het Spaans Gouvernement te Maastricht.
102571: TIMMERS, J.J.M. - Bildatlas der niederländischen Kultur.
102515: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. & HANS SIBBELEE [PHOTOGRAPHS] - Houten beelden. De houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen.
4067283: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het romaans.
4035904: TIMMERS, J.J.M. - Symboliek en iconographie der christelijke kunst.
87771: TIMMS, WILLIAM M. - Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie. Historisch verhaal uit de dagen van de ketterverbranding in Valladolid, Spanje, in oktober 1559.
100847: TIN-BOR HUI, VICTORIA - War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe.
100173: TINBERGEN, DR. D.C. - Des coninx summe.
90577: TINDALL, GILLIAN - Countries of the mind. The meaning of place to writers.
91534: TINDEMANS, CARLOS - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
4140910: TINDEMANS, P. VERRIJN-STUART, A. & VISSER, R. (ED.) - The Future of the Sciences and Humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour.
131139: TINNESWOOD, ADRIAN [FOREW.] - Treasures from the National Trust.
122765: TINNEVELD, A. & DR. D.P. BLOK - Toponomie van Didam.
88592: TIPPE, K. - Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving.
9751: TISCHER, JOHANN FRIEDRICH WILHELM - Het Leven van Johannes Huss. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche. Met een, over dit Werk, in het Voorbericht geplaatst oordeel. WAARBIJ: Het Leven, de Bedrijven en de Gevoelens van Dr. Martin Luther, door den schrijver van Calvyns Leven. Een Leesboek voor 't algemeen. Naar de tweede verbeterde en vermeerderde Uitgaave. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. WAARBIJ: Het Leven, de Gevoelens en de Bedrijven van Calvyn. Een Leesboek voor 't algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. Met een Voorrede van H. Muntinghe.
4073192: TISCHLER, G. - En God schreef. Een inleiding tot de Bijbel.
104581: TISCHNER, HERBERT & FRIEDRICH HEWICKER [PHOTOGR.]. - Kunst der Südsee.
110200: TISCHNER, RUDOLF - Samuel Hahnemanns Leben und Lehre.
130866: TISDALL, E.E.P. - "The Dowager Empress. The fabulous ""Angel of Russia"" who rulled two Tzars with captivating ease."
4141032: TISHBY, A. - Landkarten des Heiligen Landes. Les cartes de Terre sainte.
130040: TITLEY, NORAH & FRANCES WOOD - Oriental Gardens.
130116: TITLEY, NORAH M. [ED.] - A Bibliography of British Sporting Artists.
130842: TITLEY, NORAH M. - Sports and Pastimes. Scenes from Turkish, Persian and Mughal Paintings.
4018819: TJALSMA, P.D. - Zondebesef en zondeleer. Een psychologisch-dogmatische studie. (Diss.)
60731: TJALSMA. P.D. - Zondebesef en zondeleer (Een psychologisch-dogmatische studie)
92195: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
92193: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
104500: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985.
100848: TJON SIE FAT, LESLIE [ET AL.]. - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
121696: TJON SIE FAT, DR. & DR. G.J.C.M. VAN VLIET - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna.
4139906: TOAFF, A. - The Jews in Umbria. (Complete in 3 volumes). 1245 - 1736. A Documentary History of the jews in Italy. (Studia Post-Biblica 43, 44 and 45) [The documents provide us with important information that enables us to appreciate correctly the Jews' economic role in the region and their relationships with the political powers]
122488: TOBEY, RONALD C. - Technology as Freedom. The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home.
146114: TOCHT, A.J. VAN DER [ED.]. - Een Don Juan in de zeventiende eeuw 1672-1673. Gedeelten uit het dagboek van Simon van der Tocht.
4141539: TOCQUEVILLE, A. DE - Democratie en revolutie. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.M.M.de Valk.
144002: TODD, MALCOLM - The Early Germans.
100492: TODD, - De germanen. Van 100 v. Chr. tot 300 n. Chr.
4142439: TODOROV, T. - Theories of the Symbol.
146285: TODOROVA, MARIA N. (ED.). - Aspects of the Eastern Question.
89493: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historiën
131831: TOEBES, C.J. - Haagse hervormde historiën.
4066563: TOEBES, C.J. (ZAALBERG, J.C.) - Dominees-drama. (Dr.J.C.Zaalberg Pz. 1828-1885)
144395: TOELLNER, R. & M.J. VAN LIEBURG [EDS.]. - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts. Vorträge des Deutsch-Niederländischen Medizinhistorikertreffens 1982.
87262: TOES, B. - Uw naam tot eer. Tien predikaties.
87311: TOES, R. - Verweesde generaties. Pleidooi voor terugkeer van het gezag.
90189: TOES, B. - Genade op grond van recht. Achttal predikaties. Met verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. Joh. Van der Poel en toespraken bij de begrafenis
95125: TOES, B. - Uw naam tot eer, tien predikaties
87330: TOET, J. - Hem, de Heer, Sy de eer! Opstellen over Jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
5886: TOICT, JACOBUS DU - De H. Ontfangkenis van 's Werelds Heiland Jezus Christus, door den Engel Gabriel aan Maria deszelfs Moeder geboodschapt. Door den Lofzang van Maria verheerlykt. Door den Evangelist Lukas beschreven Kapittel I: 26-55.
83317: TOIT, D.A. DU - Neergedaald ter helle.. Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem
4007236: TOIT, D.A. DU - Neergedaal ter helle. Uit die geskiedenis van`n interpretasieprobleem. (Diss.).
131634: TOIT, PIETER JACOBUS DU - Afrikaansche Studies. Proefschrift.
4015651: TOKAREW, S.A. - Die Religion in der Geschichte der Völker.
110691: TOKIDA, J. & H. HIROSE - Advance in Phycology in Japan.
121232: TOKMETZIS, DIMITRI - Ongewenst bezoek. Engeland en de Pinochet-factor.
4300251: TOKUNBOH ADEYEMO (ED.) - Africa Bible Commentary. A One-Volume Commentary Written by 70 African Scholars. Forewords by John R.Stott and Robert K.Abogye-Mensah.
90637: TOLAN, JOHN - Petrus Alfonsi and his medieval readers
4011751: TOLKSDORF, R.A. - Bedachte Rede. Bedeutung und Handlung in adressierter Rede, gezeigt am Beispiel von 2.Korinther 5. (Diss.)
101181: TOLL, JURRIAAN VAN [ED.]. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Jaargang 3 [only].
5877: TOLL, THEODORUS VAN - Uitlegginge van den Propheet Amos, Waar in de kracht der Grondwoorden, Spreekwyzen, Gewoontens van verscheide Volkeren, en veelerley Oudheden en Geschiedenissen verklaart worden. Tweeden Druk, Door den Auteur vermeerdert met eene Verhandeling over 't Geestelyk Huwelyk, uit Johannes III: vs. 29.
89067: TOLLENAERE, F. DE - Nieuwe wegen in de lexicologie. With a summary in English. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks - Deel LXX - No. 1
88692: TOLLENS, H. - Gedichten van H. Tollens, C.z. (Deel 2)
4142841: TOLSTAJA, K. (DOSTOJEVSKI, F.M.) - Caleidoscoop. F.M.Dostojevski en de vroege dialectische theologie.
104582: TOLSTOÏ, VLADIMIR & ESABELLE D'HAUTEVILLE [EDS - ET AL.]. - Art decoratif sovietique 1917-1937.
4021478: TOLSTOI, L.N. - What to do?. A new and Authorized Translation from the Unabridged Russian Manuscript.
54770: TOMALIN, CLAIRE - Samuel Pepys. The Unequalled Self
142853: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142852: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142851: TOMAN, ROLF [ED.]. & MARKUS BASSLER & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
89902: TOMAN, ROLF - Classicisme en Romantiek. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst, Tekenkunst. 1750-1848.
103800: TOMAN, ROLF [GERALD ZUGMANN & ACHIM BEDNORZ - PHOTOGR.]. - Wenen. Kunst en architectuur.
90104: TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst.
89908: TOMAN, ROLF / BEDNORZ, ACHIM - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
53845: TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst
89864: TOMAN, ROLF / BEDNORZ, ACHIM - Die Kunst des Barock. Architektur - Skulptur - Malerei
103150: TOMAN, ROLF [ED.]. - Das hohe Mittelalter. Besichtigung einer fernen Zeit.
102525: TOMAN, ROLF [ED.]. & CHRISTIAN FREIGANG [TEXT] & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Provence. Kunst - Architectuur - Landschap.
95369: TOMAN, ROLF - De kunst uit de Italiaanse Renaissance. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst
132118: TOMBE, J.W. DES [C.W.L. BARON VAN BOETZELAER - ED. & J.PH. DE MONTÉ VER LOREN - FOREW.] - Het geslacht Van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht. Bewerkt door C.W.L.Baron van Boetzelaer 1967.
4035835: TOMSON, P.J. - Als dit uit de Hemel is. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
4017625: TOMSON, P.J. - Paul and the Jewish Law:. Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4059609: TOMSON, P.J. - De zaak-Jezus en de Joden.
4142079: TONDINI, P.C. - Règlement ecclésiastique de Pierre le Grand. Traduite en francais sur le russe, avec introduction et notes
101997: TÖNDURY-WEY, FIAMMETTA A. - Der Straf- und Massnahmenvollzug an Frauen in der Schweiz.
110631: TONGEREN, PAUL VAN & GERRIT STEUNEBRINK [EDS]. - Vreemde verwanten ? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom.
110609: TONGEREN, PAUL VAN & KARIN PASMAN-DE ROO (ED.) - Voorbeeldig onderwijs.
110583: TONGEREN, PAUL VAN [ET AL.]. - 'Omdat wij van ons zelf geen huis zijn.' Over gezin en wederkerigheid.
146122: TONGEREN, H. VAN & A.F.L. FAUBEL - Het geestelijk wezen der vrijmetselarij. Proeve van beschrijving der wezenlijke betekenis van het maconnieke geestesleven door het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden.
110315: TONGEREN, PAUL VAN [ED. - ET AL.]. - Corresponderende denkers. Briefwisseling van filosofen.
121251: TONGEREN, L. VAN - Exaltatio crucis. Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis in het Westen tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie.
4070876: TONGEREN, PAUL VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdsbesteding.
4143996: TONGEREN, L. VAN (RED.) - Godlof - Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie.
4141442: TONKELAAR, A.J. DEN - Kleine kroniek van de Bossche-Betuwe kring. (1948-1988). Ontmoeting en gesprek.
145210: TÖNNIES, FERDINAND - Hobbes. Leben und Lehre.
4008907: TOOM, W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen. Levensverlenging-Euthenasie-Suïcide.(Diss.)
61316: TOOM, W. DEN - Over de Levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen: Levensverlenging, euthanasie, suïcide
103619: TOONDER, MARTEN - Autobiografie 1912-1998. Vroeger was de aarde plat - Het geluid van bloemen - Onder het knollende meer Doo - Terra [4 Vols. in 1].
101758: TOONEN, PETER - De Natuurlijke Tijd. Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd.
92257: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
84043: TOOR, A.F. VAN E.A. - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
84334: TOOR, A.F. VAN / F. VAN TOOR - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
144195: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste haiku, senryu en tanka.
4142663: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste Haiku, Senryu en Tanka.
90219: TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Keur uit de geschiedenis der martelaren van de Protestantsche Apostolisch-Katholieke Kerk. (2 delen in 1 band)
53744: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ontwikkeling van de leer der Hervormde Kerk. Theologische stellingen met toelichtingen, naar aanleiding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. WAARBIJ: De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst (2 werken in 1 band)
88942: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Acten van de Colloquia der Nederlandsche Gemeenten in Engeland, 1575-1609. (Serie: Werken der Marnix-vereeniging. Serie II. - Deel I.)
92773: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek, 1523. Oeconomica christiana summa der godliker schrifturen.
87531: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (2 delen)
53763: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
4017058: TOORENENBERGEN, A.VAN & KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch woordenboek. op de 1e zes eeuwen der chr.kerk, ingezonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. Bew.door A.v.Toorenenbergen en H.G.Kleyn.
88115: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. - Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt brouwers
84566: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / H.G. KLEYN - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, plitt en Hauck (2 delen)
85762: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / H.G. KLEYN - Praktisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. (2 delen)
88616: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's.
85963: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - De Christelijke geloofsleer. Handboek voor middelbaar onderwijs en eigen onderzoek
85971: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Levensbericht van Daniël Chantiepie de la Saussaye
52466: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek 1523
46837: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het Oudste Nederlandsche Verboden Boek 1523, Oeconomica Christiana Summa der Godliker Scrifturen
101759: TOORN, WILLEM VAN - De stad en Het Oosten. Het verhaal van een woningbouwvereniging.
131278: TOORN, M.C. VAN DEN - Dietsch en Volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.
84108: TOORN, A. VAN DER - Te doen onderwijzen. Vijftig jaar scholen Gereformeerde Gemeente Middelburg
54858: TOORN, KAREL VAN DER - Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament
4136595: TOORN, K.V.D. - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible.
95357: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible
101760: TOOROP, PETER E. - The role of endo-ss-mannanase activity in tomato seed germination.
91611: TOP, BART - Religie en verdraagzaamheid. Tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd.
82488: TOPOGRAFISCHE DIENST EMMEN - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland, samengesteld en geproduceerd door de topografische dienst te Emmen in opdracht van het staatsbosbeheer dienstvak terreinbeheer natuurwetenschappelijk archief
121980: TOPOGRAPHY - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
130160: TOPOGRAPHY - Der Rhein von Mainz bis Düsseldorf.
102389: TOPOGRAPHY - God Ons Een Schild. Uit het kerkelijk leven der gereformeerde kerken op Zuid-Beveland 1836-1936.
122281: TOPOGRAPHY - Ons Limburg in d'Oranjezon.
104173: TOPOGRAPHY - Antwerpen's straatjes en steegjes.
132068: TOPOGRAPHY - Histoire de Toulouse.
103028: TOPOLSKI, FELIKS [ILLUSTR.]. & SIR STAFFORD CRIPPS [INTROD.]. - Russia in War / London - Summer 1941 / Russia-Bound Convoy / A British Cruiser / Iceland.
145461: TOPS, ELLEN - Foto's met gezag. Een semiotisch perspectief op priesterbeelden 1930-1990.
130183: TORBRÜGGE, WALTER - Prehistoric European Art.
110276: TOREN, JAN-PETER VAN DEN - ' Van loonslaaf tot bedrijfsgenoot '. 100 jaar christelijk-sociaal denken, medezeggenschap en sociale zekerheid.
4143183: TORFS, RIK - Lof der lankmoedigheid.
130074: TORGAL, LUIS REIS & PEDRO DIAS - The University of Coimbra / Universitade de Coimbra.
145713: TÖRNQVIST, NILS - Eine frühmittelhochdeutsche Interlinearversion der Psalmen aus dem ehemaligen Benediktinerstifte Millstatt in Kärnten [Cod. Pal. Vind. 2682.].
103305: TÖRÖK, DR. GYULA - Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert.
53368: TORR, CECIL - Memphis and mycenae. An examination of Egyptian chronology and its application to the early history of Greece
93709: TORRANCE KIRBY, W.J. - The theology of Richard Hooker in the context of the magisterial reformation. New Series, Numer 5. (Series: Studies in reformed theology and history)
95673: TORREY, R.A. A.O. - The treasury of scripture knowledge. Five-hundred thousand scripture references and parallel passages
131905: TORRITI, PIERO - Heel Siena. De Contrade en de Palio.
86066: TOSSANUS, DANIEL - Daniel Tossanus der Ältere, Proffesor der Theologie und Pastor. (1541-1602). II. Teil. Seine Schriften und Briefe von Fr.W. Cuno
145109: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen-armen-geuzen.
145108: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen-armen-geuzen.
4137129: TOTIUS / J.D.DU TOIT, - Versamelde Werke van J.D.du Toit. (Complete in 8 volumes).
95156: TOTTOLI, ROBERTO - Biblical prophets in the Qur'an and Muslim literature
121263: TOUBER, A.H. - Rhetorik und Form im Deutschen Minnesang.
4074763: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd.
143873: TOULMIN, STEPHEN EDELSTON - An Examination of the Place of Reason in Ethics.
4072760: TOURAINE, ALAIN - Critique de la Modernité.
140090: TOURI, ABDELAZIZ [ED. - ET AL.]. - Andalusian Morocco. A Discovery in Living Art. Islamic Art in the Mediterranean [Morocco].
130465: TOURNEUR, PROF. DR. VICTOR [INTROD.] - Honderdste verjaardag van de opening voor het publiek, 21 mei 1839. Koninklijke Bibliotheek van België.
4007245: TOURNIER, P. - Techniek en geloof.
4054664: TOURNIER, P. - Bibel und Medizin.
110175: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne. Een vertelling.
4004081: TOURNIER, P. - Ons masker en wij.
4055636: TOURNIER, P. - Krankheit und Lebensprobleme.
103382: TOUSSAINT, JACQUES - Le mobilier namurois du XVIIIe siècle.
103408: TOUSSAINT, JACQUES (ED.) - Boiseries et marbres sculptés en Namurois. Dessins de la collection de Charles van Herck.
131503: TOUSSAINT, DR. A. [COLIN CLAIR - ED.] - Mauritius - Réunion - Madagascar and the Seychelles. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
92034: TOUSSAIONT, A.L.G. - Almagro. Een oorspronkelijk Verhaal.
84420: TOUW, H.C. - De burgerlijkheid der kerk
4018625: TOUW, H.C. - Het wonder der kerk.
4066738: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
103338: TOWNSEND, RICHARD F. [ED.]. - The Ancient Americas. Art from Sacred Landscapes.
103062: TOWNSEND ARTMAN, E. - Toasters 1909 - 1960. A look at the ingenuity and design of toaster makers.
61491: TOXOPEÜS, HENDRIK JAN - Karakter en Herkomst van den Jacobusbrief
101386: TOXOPEUS, HELEN & SIMONE TOXOPEUS - Een verkenning van ons geldsysteem. Problemen en mogelijke oplossingen.
121479: TOYE, WILLIAM - The St. Lawrence.
101032: TOYNBEE, ARNOLD - An Historian's Approach to Religion. Based on Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh in the year 1952 and 1953.
4018828: TOYNBEE, A.J. - An Historian`s Approach to Religion. Based on Gifford Lectures in the Years 1952 and 1953.
4055257: TOYNBEE, A.J. - Het Christendom tussen de wereldgodsdiensten.
102411: TRAA, M. VAN & N.J.P. COENEN - Inzake opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden.
100521: TRAJECTA - Trajecta. Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek leven in de Nederlanden [Vol. 1 - 14].
102980: TRAKL, GEORG & ALFRED KUBIN [ILLUSTR.]. - Offenbarung und Untergang. Die Prosadichtungen.
143619: TRALBAUT, DR. M.E. - Vincent van Gogh. In zijn Antwerpsche periode.
130821: TRALBAUT, DR. MARK EDO - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort de Oude.
145145: TRAME, UMBERTO [ED.]. - La cultura della villa. Il Friuli Occidentale E Venezia Nel '700.
130526: TRAMER, MORITZ - Reifung und Forschung von Persönlichkeiten. Ein Beitrag zur Persönlichkeitsforschung.
121017: TRAMM, CARLOS E. [PHOTOGR.]. & GERRIT HEINEN [ED.]. - In dit licht. Teksten uit oud en nieuw werk van Boeli van Leeuwen.
86042: TRAMPER, AD E.A. - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie
4300837: TRAN TAM TINH, VAN - Le Cult des Divinités Orientales en Campagie. En dehors de Pompéi, de Stabies et d'Herculanum. Avec101 Illustrationes et une carte. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
104149: TRANSPORT - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de werld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
85648: TRAP, H.J. - Het tij wacht op niemand, een roman over de Pilgrim Fathers
142575: TRAP, BERT [INTROD.]. - Gens Nostra. Zestig Jaar Nederlandse Genealogische Vereniging 1946-2006.
4045859: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen. (1523). (Diss.)
94175: TRAPMAN, J. - Erasmus in de Gouden Eeuw, facetten uit zijn correspondentie
92551: TRAPMAN, J. - De summa der godliker schrifturen (1523)
94231: TRAPMAN, J. - Het land van Erasmus
60987: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen (1523)
89346: TRAPP, JOHN - A Commentary on the Old and New Testaments. Reprinted from the author's last edition (Complete Set)
143647: TRAUB, HARTMUT [ED.]. - Fichte und seine Zeit.
53027: TRAUSCH, GILBERT A.O. - La Ville de Luxembourg. Du château des comtes à la métropole européenne
103446: TRAUSCH, G. [ED.] - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie [In Slipcase].
121338: TRAUTMANN, ANSGAR & MARKUS TRAUTMANN - Die Vertriebenen in Vreden und Ammeloe.
130961: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
131052: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
4065464: TRAVIS, S.H. - I Believe in the Second Coming of Jesus.
103134: TREASE, GEOFFREY - Die Condottieri. Söldnerführer, Glücksritter und Fürsten der Renaissance.
130715: TREASE, GEOFFREY - London. A Concise History.
122594: TREASURE, GEOFFREY - The Making of Modern Europe 1648-1780.
53474: TREFFERS, P.A. - Grote- of Barbarakerk met haar orgels
110803: TREFFERS, PH.D.A. - De voorspelbare glimlach als ontwikkelingsfenomeen.
4143265: TREFIL, J. - Reading the Mind of God. In Search of the Principle of Universality.
101241: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
4055047: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
102741: TREL, TON [ED.]. - Godzijdank, er is olie. De honderdvijftigjarige history van Vollenhoven Groot-Olie in 37 minuten. Mede ontfutseld aan de memoires van P.Ph. Bogaers.
4300115: TRENCH, R.CH. - Synonyma des Neuen Testaments. Ausgewählt und übersetzt von Heinrich Werner. Mit einem Vorwort von Ad.Deissmann.
130252: TRESIDDER, JACK [ED.] - XYZ van de symbolen. Symbolen, iconen en emblemen verklaard.
84226: TRESLING, T.P. - De warven en de hoofdmannen-kamer, of het voormalige Provinciaal geregtshof, binnen de stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest
4076142: TRETHOWAN, I. - The Absolute and the Atonement.
101342: TREUB, PROF. DR. JUR. M.W.F. [FOREW.]. - Leading Men at Home and Abroad / Repräsentanten des In- und Auslandes.
85549: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
101898: TREVELYAN, G.M. - English Social History. A Survey of Six Centuries Chaucer to Queen Victoria.
143236: TREVELYAN, GEORGE MACAULAY - Garibaldi's Defence of the Roman Republic 1848-9 & Garibaldi and the Thousand may 1860 & Garibaldi and the Making of Italy june-november 1860 [3 Vols. Compl.].
103901: TREVELYAN, G.M. - The Seven Years of William IV. A reign cartooned by John Doyle.
9865: TREVIRANUS, LUDWIG GEORG/LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - De Ware Gestalte van Christus in Zyn Ledematen, Aanwyzende hoe al dat gene, dat in de persoon van Christus te betrachten is, in zyne Gelovigen door navolging vervult werde. Mitsgaders Twee Leerredenen, Uitgegeven door Ludew. Georg Treviranus. Waar by gevoegt is eene verhandeling van Gods Beeld, Opgestelt door Frederik Adolf Lampe. Uit het Hoogduitsch vertaald door A.H. van Munster.
123138: TREVOR, MERIOL - The Shadow of a Crown. The Life of James II of England and VII of Scotland.
4048238: TREVOR, M. (NEWMAN, J.H.) - Newman. Light in Winter.
4138938: TRIAC, JEAN DE - Guerre et Christianisme.
103453: TRIBUS. 1960. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 9. [1960]. Die gemeinsame Tagung der deutschen Gesellschaft für Völkerkunde undu der österreichischen Ethnologischen Expeditions- und Forschungsgesellschaft im Linden-Museum in Stuttgart [25. bis 30. Okt. 1959].
103452: TRIBUS. 1956 - Tribus. Zeitschrift für Ethnologie und ihre Nachbarwissenschaften/Journal for Ethnology and its related sciences/Revue pour l'étude de l'éthnologie et des autres sciences de l'homme. Linden-Museums. Volume 6. [1956].
103457: TRIBUS. 1971 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 20 [1971].
103456: TRIBUS. 1969 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 18. [1969].
103455: TRIBUS. 1963 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 12 [1963].
103454: TRIBUS. 1961. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 10 [1961].
100399: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
110048: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - Het leven van P.C. Hooft.
110883: TRICHT, H.W. [INTROD.]. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
140045: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
4932: TRICHT, JOHANNES VAN - Het Heyligen Zielverrukkend Liefde-Werk Van den Heere Jesus Christus en zyn Uytverkooren Volk. Eenvoudig voorgesteld, en nader aangedrongen, tot Practyk van waare Godtzaligheyt. Over Salomons, Spreuk Cap. VIII: 17. De Eerste woorden.
94297: TRICHT, H.W. VAN - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel I. 1599-1630. Deel II. 1630-1637. Deel III. 1638-1647 (3 delen)
123285: TRICOT, XAVIER & NORBERT HOSTYN & JEAN F. BUYCK [INTROD.]. - Leon Spilliaert. Prenten en illustraties / Estampes et illustrations / Prints and Illustrations. Beredeneerde catalogus / Catalogue raisonné.
103063: TRICOT, XAVIER - James Ensor. Catalogue raisonné des peintures [2 Vols. in cloth slipcase].
142308: TRIEBELS, L.F. - Enige aspecten van de regenboogslang.
101387: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945.
88635: TRIENEKNS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945.
4142819: TRIGG, R. - Ideas of Human Nature. An Historical Introduction.
102440: TRIGGS, H. INOGO - Garden Craft in Europe.
87218: TRIGLAND, JACOBUS - De recht-gematigde Christen of over de ware moderatie of verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de Gemeenten van Christus volgens Gods Woord onderhouden moet worden
201560: TRIGLAND, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende de swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
1427: TRIGLAND, JACOBUS - Los Gebouw des Pausdoms, Dat is: Klare verthooninghe, hoe dat de Kerckelijcke Monarchie ende Hierachie des Pausdoms, op een los, ja versiert, fundament ghebouwt staet. Alwaer vande Kerckelijcke Successie in het breede wort ghehandelt. Mitsgaders, Een Paeps boecxken, onder den Tytel van Waerachtigen Thoon vande Opper-hoofdigheyt des Apostels Petri, ende syne Successeurs de Pausen van Roomen, ende hunne Wettige Successie, op den naem van eenen Casimirus Dourman, uytgegeven, punctuelijck wort wederleyt.
9245: TRIGLAND, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende De swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
9246: TRIGLAND, JACOBUS - Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandius, Voor desen Bedienaer des H. Evangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Evangelij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Veranntwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.
5600: TRIGLAND, CORNELIS - PORTRET. Borstbeeld van Cornelis Trigland (1609-1672) gekleed in toga met platte kraag, gegraveerd in medaillon. Door Jonas Suyderhoef naar een schilderij van Jacob Mijtens. Onderschrift:'Cornelis Triglandus S.S. Theologiae Doctor, Ecclesiae Hagiensis Pastor.' ¶ Trigland, de zoon van Jacobus Trigland, was vanaf 1632 achtereenvolgens predikant te Wormer, Hoorn en Den Haag waar hij van 1639 tot 1672 stond. Hij was een intimus van de Oranjes en (reeds tijdens diens jeugdig verblijf te Parijs) de leermeester en mede-opvoeder van Willem III. Toen deze tot het stadhouderschap geroepen werd lag Trigland ziek te bed. Verschillende keren fungeerde hij als voorzitter van de Zuid-Hollandse synode. (BLGNP I, 380-381).
4068250: TRIGLAND, JAC. - De recht-gematigde Christen. Naar de uitgave van 1615.
4019749: TRIGT, F.V. - Het epos van Israël. De verhalen over uittocht en woestijntocht. (Woord en Beleving).
91438: TRIGT, P.H. VAN E.A. - De Waarheidsvriend. 72e jaargang. 5 januari 1984 - 27 december 1984.
4025434: TRILLHAAS, W. - Ethik.
4063214: TRILLING, W. (EKK) - Der zweite Brief an die Thessalonicher. (EKK XIV)
123175: TRIMBORN, HERMANN - Das alte Amerika.
87933: TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn, predikant en dichter
4018832: TRIMP, C. - Betwist schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.
47380: TRIMP, C. - Inleiding in de ambtelijke vakken
4041263: TRIMP, C. - De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken.
4041264: TRIMP, C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht.
4068076: N.N. (TRIMP, C.) - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.C.Trimp. Onder red. van F.H.Folkets, P.Houtman en P.W.v.d.Kamp.
90204: TRIMPE BURGER, J.A. - De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia.
81873: TRIP, L.J.A. - De Duitsche bezetting van Nederland en de financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting
130524: TRIPP, BASIL H. - Renold Chains. A History of the Company and the Rise of the Precision Chain Industry 1879-1955.
30437: TRITSCH, WALTHER - Christliche Geisteswelt (2 Bände)
4053874: TROCMÉ, E. - De vroege jaren van het christendom.
82399: TROELSTRA, ANNE - De toestand der Catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
84350: TROELSTRA, A. - Stof en methode der catechese in Nederland voor de reformatie
94063: TROELSTRA, ANNE - De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
93103: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen unf Gruppen (Gesammelte Schriften, Erster Band)
88634: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen.
93102: TROELTSCH, ERNST - Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. (Gesammelte Schriften. Vierter Band)
93099: TROELTSCH, ERNST - Zur religiöpsen Lage, Religionsphilosophie und Ethik
142907: TROG, C. [ED.]. - Rheinlands Wunderhorn. Sagen, Geschichten und Legenden aus den alten Ritterburgen, Klöstern und Städten der Rheinufer und des Rheingbietes von den Quellen bis zur Mündung des Stromes [15 Volumes Complete].
89213: TROMMIUM, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwe Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreewsche, Chaldeensche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettingen zyn. (3 delen)
30370: TROMMIUM, ABRAHAMUM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusche en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn
54354: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Abraham Trommius. Zevende grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave
8864: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC, met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt, mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheydeingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Met een Voorreden van Aegidius Gillissen.
90655: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse concordantie van de Bijbel. Vijftiende druk, bewerkt naar de originele uitgave.
53254: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
4063154: TROMMIUS, A. - Nederlandse concordantie des Bijbels. Grondig herziene en veel vermeerderde druk, bewerkt naar de originele uitgave.
87738: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche concordantie des Bijbels van Trommius bewerkt naar de origineele uitgave. Derde druk.
102742: TROMP, DRS. HEIMERICK & DRS. TOÏTA HENRY-BUITENHUIS [EDS.]. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
91206: TROMP, G.C. (VERTAALD DOOR) - Agnes Beaumont of Achterop te paard bij John Bunyan.
122500: TROMP, WILL [ET AL.]. - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College - Mater Dei - Canisius Mavo - Pius XII Mulo - Poels-Roncalli - De Kronenberg - Michaël Mavo en hun voorgangers.
100135: TROMP, CARLA (ANNIE M.G. SCHMIDT - INTROD.) - Na de oorlog.
4134002: TROMP, J. - Het leven van Adam en Eva. Een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan. Vertaald en ingeleid door J. Tromp. (Joodse bronnen, 4).
91935: TROMP, HEIMERICK E.A. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit
132185: TROMP, DRS. HEIMERICK & DRS. TOÏTA HENRY-BUITENHUIS [EDS.] - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
103151: TROMP, DRS. HEIMERICK - Het huijs te Soestdijck. Het Koninklijk Paleis Soestdijk historisch gezien / The Royal Palace Soestdijk in a historical view. Het huijs te Soestdijck.
4138967: TROMP, S. - De Revelatione Christiana. Ed.quinta recognita et emendata.
4140608: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G.Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen,. behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de hervormde gemeente van Engwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlijke oneerlijkheid, ongeoorloofde bevoordeling van zich zelven, enz.
30047: TROOST, J.C. E.A. - Geweld bij de stromen. 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis
54726: TROOST, PLEUN R. - De wijsgeer uit de Polder
30438: TROOST, A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
60739: TROOST. A. - Casuistiek en situatie-ethiek
4073552: TROOST, PH. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
4059139: TROOST, A.F. - Zingende gezegend. Liederen.
4074335: TROOST, A.F. & TOV, LIKA, - De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov.
4300773: TROOST, A.F. - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar.
4300890: TROOST, A.F. - (10 boeken). Hier is mijn hand - Levenswijs - Morgen zal het pasen zijn - Aan stille wateren - Gaandeweg Hem tegemoet - en 5 andere
85586: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN - De Hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische compagnie (1602-1795)
4072765: TROOSTWIJK, C.H.D. VAN - Trouvaile. Anamnèses de la critique. (Kant, Freud, Lyotard) (Diss.)
88872: TROSCHKE, TH. FREIHERR VON - De Pruisische veldtocht in Nederland in den jare 1787, volgens authentieke bronnen bewerkt door Th. Freiherr von Troschke. Uit het Hoogduitsch vertaald door K.H.J.J. Hirschmann.
82064: TROSÉE, J.A.G.C. - Historische studiën
87946: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh. Met een portret.
9670: TROSSE, GEORGIUS - Gods Genade, en Zegenryke Barmhartigheid, Bewezen aan de Grootste Zondaaren. En in de kragtdadige bekeeringe, Van den Eerwaarde Do. Georgius Trosse, Door hem zelfs Beschreven, en nu om veel zeldzaame aanmerkelyke dingen, uit het Engels vertaalt. Nevens de Voorredens en Lykpredikatie, van Do. J. hallet, op Mr. Tros, met zyne en andere vermaarde Leeraren. XVI. kostelyke Brieven. Om een Nieuw herte en Christelyk leven te bevorderen.
122071: TROTSKY, LEON [SARAH LOVELL - ED.]. - Leon Trotsky Speaks.
100849: TROTSKY, LEON [CHARLES MALAMUTH - ED. & TRANSL.]. - Stalin. An Appraisal of the Man and his Influence.
110775: TROTTER, D.A. [ED.]. - Littera et Sensus. Essays on Form and Meaning in Medieval French Literature. Presented to John Fox.
100929: TROTZKI, LEO [E. BROUWER - TRANSL.]. - Mijn leven.
122285: TROUTMAN, PHILIP [ED.]. - Albrecht Dürer. Sketchbook of His Journey to the Netherlands 1520-21.
4139956: TROUW, A. - Het onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding.
100656: TROW-SMITH, ROBERT - Society and the Land.
89851: TROWLES, TONY - Treasures of Westminster Abbey
121652: TROYAT, HENRI - Gorky. A Biography. Translated from the French by Lowell Bair.
143284: TROYAT, HENRI - Peter the Great.
143277: TROYAT, HENRI - Ivan the Terrible.
146092: TROYAT, HENRI - Flaubert.
4140445: TROYER, K. DE (BB) - Ester. (Belichting van het bijbelboek)
145971: TRUC, GONZAGUE - Histoire illustrée des littératures.
84705: TRUEMAN, CARL. R. E.A. - Protestant scholasticism: essays in reassessment
95455: TRUONG, QUANG - Agricultural collectivization and rural development in Vietnam: A North/South study (1955-1985)
131524: TRUSTEES BRITISH MUSEUM - - The British Museum and Its Collections.
91894: TRUYMAN, ANDRE - Schijn van heiligheid. Benedictus XVI & Johannes Paulus II
90972: TRYCKARE, TRE - Spiegel der scheepvaart
4076141: TSCHACKERT, P. - Die Entstehung der lutherischen und der reformierten Kirchenlehre. samt ihren innerprotestantischen Gegensätzen. Neudruck der ersten Auflage von 1910.
4018641: TSCHACKERT, P. - Evangelische polemiek. tegen de roomsche kerk. Vertaling van J.M.S.Baljon.
146398: TSCHEBOTARIOFF, GREGORY P. [GEORGE F. KENNAN - FOREW.]. - Russia my Native Land.
121382: TSUANG, MING T. - Schizophrenia. The Facts.
102317: TUCCO-CHALA, PIERRE - Gaston Fébus. Prince des Pyrénées [1331-1391].
100657: TUCHMAN, BARBARA W. - A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
121779: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
130775: TUCHMAN, BARBARA - The First Salute. A View of the American Revolution.
143734: TUCK, ANTHONY - Richard II and the English Nobility.
146035: TUCK, ANTHONY - Crown and Nobility 1272-1461. Political conflict in late medieval England.
4141604: TUCKER, R.A. - From Jerusalem to Irian Jaya. A Biographical History of Christian Missions.
131512: TUCOO-CHALA, PIERRE - Quand l'islam etait aux portes des Pyrenees. De Gaston IV le Croisé a la croisade des Albigeois [XIe - XIIIe siècles]
144242: TUDOR JONES, W. - Contemporary Thought of Germany [2 Vols. Compl.].
101134: TUER, A.W. - History of the Horn Book [only portfolio].
4138965: TUGENDHAT, E. - Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie.
83446: TUINIER, D.W. - Een iegelijk die in Hem gelooft. Tien preken over het geloof
9093: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer. Twede Druk.
5211: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
6964: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en sterkte van het ware Christendom in Leven en Sterven aangewezen in vijf en vijftig predikaties over de Heidelbergse Catechismus.
9441: TUINMAN, CAROLUS - De Oorsprong en Uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal.
102441: TUINMAN, WYBE [INTROD.]. & HANNY BEERENS & LIESBETH HEMELRIJK & KARIN KIEL [EDS. - ET AL.]. - Wybe Tuinman Collection.
92303: TUINSTRA, EVERT WILLEM - Hermeneutische aspecten van de targum van Job uit Grot XI van Qumrân
60890: TUINSTRA. C.L. - Het Symbool in de Psychanalyse, Beschrijving en theologische critiek
142534: TUKE, S.H. - Chapters in the History of the Insane in the British Isles.
6942: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte De Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige Roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Eerst in de Engelsche Tale beschreven, ende in de Nederduytsche over-geset door Henry Hexham. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gestelt, door J. van Pere.
8971: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte de Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Eerst in de Engelsche Tale beschreven, ende in de Nederduytsche over-geset door Henry Hexham. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gstelt, door J. van Pere.
5646: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte De Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige Roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het Eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gestelt, door J. van Pere.
4138964: TUKER, M.A.R. - Past and Future of Ethics.
87552: TUKKER, W.L. - "Meditaties over de Heidelberger Catechismus. Verzameld en van een ""Woord-vooraf"" voorzien"
84149: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel III)
4035708: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
88376: TUKKER, C.A. E.A. - Het blijvend woord. Kerkgeschiedenis.
4043639: TUKKER, C.A. & V.TUKKER-TERLAAK, - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien. (Gebaseerd op de Kanttekeningen uit de Ravesteijnbijbel van 1657).
52087: TUKKER, C.A. / BLOM, DS. G. / VERKADE, DS. J.P. / E.A. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 22e Jaargang
89316: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn Kerk. I. De vroege tijd.
47181: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Compleet 4 delen en Aantekeningen in Cassette
84175: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel 1)
84325: TUKKER, W.L. - De weg van het woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen
4134873: TUKKER, C.A. (ZWINGLI, H.) - Vast vertrouwen en onberispelijk leven. Over de 67 stellingen van Huldrych Zwingli en zijn commentaar daarop.
4300729: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof. [In deze vierdelige serie wordt de geschiedenis van het dogma nagetrokken: wat heeft het in de loop van de tijd te zeggen gehad en welke ontwikkeling heeft het in al die eeuwen van christendom ondergaan]
93955: TUKKER, CORNELIS ANDRIES - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering
102306: TULARD, JEAN & JEAN-FRANÇOIS FAYARD & ALFRED FIERRO - Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799.
100742: TULDER, ROLAND VAN - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
102307: TULLOCH, HUGH - Acton.
103242: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN & DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp. Transcriptie & Genees inSighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. int Duijts [2 Vols.].
102651: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN & DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp [3 Vols. Compl. in Slipcase].
121375: TULVING, ENDEL - Elements of Episodic Memory.
110074: TUMBLER, DR. P. MARIAN - Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 [nur Bildband !].
47208: TUMBÜLT, GEORG/HEYCK, ED. - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, VII)
53892: TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte VII)
142230: TUMMERS, TIJS - Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling - 75 jaar afdeling Beplantingen - 5 jaar Beschermd Stadsbeleid.
53095: TUMMERS, ANNA E.A. - De Gouden Eeuw viert feest
89767: TÜMPEL, CHRISTIAN - Rembrandt
53733: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
53734: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
47415: TUNDER, FRANZ - Organum, Vier Praeludien
123237: TUNG, WILLIAM - The political institutions of modern China. Second edition.
61393: TUNYOGI, LEHEL - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. Leven en werk van István Kecskeméthy Csapó. Een Hongaarse theoloog en bijbelgeleerde in Transylvanië (met een samenvatting in het Nederlands)
4133528: TUNYOGI, L. (KECSKEMÉTHY CSAPÓ, I.) - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. (Diss.)
90088: TUPAN, HARRY - Kik Zeiler. Made in Mokum, schilderijen.
123084: TURCHI, ADEADATO - Prediche alla corte di monsignore Adeodato Turchi - vescovo di Parma.
4054257: TÜRCKE, C. - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken.
121243: TURGENEV, IVAN [ROSEMARY EDMONDS - TRANSL. & COLIN WARD - INTROD. & JANOS KASS - ILLUSTR.]. - Fathers and Sons [In Slipcase].
130415: TURKENBURG, MONIQUE - Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen [OALT]
4060475: TURKSMA, B. - Vraag me niet waarom. Het avontuurlijke oorlogsverhaal van een jonge Nederlandse jodin. Inleiding M.Smedts.
4141690: TURKSMA, L. - Socioloog en geschiedenis. Een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering. (Diss.)
101489: TURNER-WARWICK, MARGARET - Immunology of the Lung.
4138141: TURNER, H.E.W. - The Pattern of Christian Church. A Study in the Relations between Orthodoxy and Heresy in the Early Church.
143777: TURNER, JANE [ED.]. - The Grove Dictionary of Art From David to Ingres. Early 19th-Century French Artists.
84849: TURNER, JAMES - Without God, Without Creed. The Origins of Unbelief in America
92620: TURNER, A. RICHARD - The Renaissance in Florence. The Birth of a New Art
144290: TURNER, RALPH - King John.
47608: TURNER, PETER - Truthfulness, Realism, Historicity. A Study in Late Antique Spiritual Literature
122454: TURNER, FREDERICK JACKSON [AVERY CRAVEN - INTROD.]. - The United States 1830-1850.
103429: TURNER, PETE - African Journey.
4134208: TURNER, A.K. - De geschiedenis van de hel. Vertaald door Chris Mouwen.
4140974: TURNER, VAN - Dramas, Field, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society.
143599: TURNEY, CATHERINE - Byron's Daughter. A Biography of Elizabeth Medora Leigh.
121644: TURNHOUT, TED VAN [ED.]. - Schrijvers zonder grenzen.
103572: TURQUAN, JOSEPH - Une illuminée au XIXe siècle [La Baronne de Krüdener 1766-1824].
53184: TURRETIN, FRANCIS - Institutes of Elenctic Theology (volume 1)
4559: TURRETIN, FRANCOIS - Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door A. Godart.
7002: TURRETINUS, FRANCISCUS - Institvtio Theologiae Elencticae, in qua Statvs Controversiae Perspicve exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur. Editio Nova, Recognita & multis locis aucta. Cui accessit Oratio De Vita & Obitv Avthoris.
9753: TURRETINUS, FRANCISCUS - Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door Abraham Godart. WAARBIJ: Vier uytgeleesene Predicatien over verscheydene Texten der H. Schriftuur, Wegens den staat van Godts Kerke. Zijnde een vervolg op zijn versamelinge van Predicatien, voor desen uytgegeven. Uyt het Frans vertaalt.
1366: TURRETTINI, JOH. ALPHONSI - Cogitationes et Dissertationes Theologicae. Quibus Principia Religionis, cum Naturalis, tum Revelatae, adstruuntur & defenduntur, Animique ad Veritatis, Pietatis, & Pacis studium excitantur, Volumen
6718: TURRETTINUS, FRANCISCUS - Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door A. Godart.
4075168: TURVILLE-PETRE, G. (GERMANEN) - Origins of Icelandic Literature.
102390: TUSELL, JAVIER - Vivir en Guerra. Historia ilustrada España 1936-1939.
146316: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Staël en hare ouders.
82941: TUUK, H. EDEMA VAN DER - Johannes Bogerman
103083: TUURENHOUT, THIJS [MADELON VAN LUIJK - INTROD.]. - Gezicht op Leiden.
58046: TWILLERT, W. VAN - Literata, Dankt dankt nu allen God, deel 3
110375: TWINAME, ERIC - Regels wedstrijd zeilen 1993-1996.
9754: TWISCK, PIETER JANSZ. - Verscheyde Artikulen des Geloofs, Spreuken en Sententien, Uyt Oude en Nieuwe Leeraers vergadert ende by een gestelt.
4076032: N.N. (TWISK) - Karckeboeck Van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch, door Mr. M.J.Ch.Abma e.a.
4140965: TWISS, S.B. & CONSER, W.H. (ED.) - Experience of the Sacred. Readings in the Phenomenology of Religion.
122359: TWITCHETT, D.C. - Financial Administration under the T'and Dynasty.
144357: TWITCHETT, DENIS & JOHN K. FAIRBANK [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 3: Sui and T'ang China 589 - 906 [Part 1].
4138963: TYCIAK, J. - Wege Östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke.
53576: TYDENMAN, P.H. - Oostersche- Westersche en Noordsche mythologie
103710: TYLDESLEY, JOYCE - Nefertiti. Egypt's Sun Queen.
53367: TYLDESLEY, JOYCE - Egypte. Het verhaal van een oude beschaving door de ogen van haar ontdekkers
131600: TYLER, M.L. - Homoeopathic Drug Pictures.
7572: TYMME, THOMAS - Een Silvere Poort-Clock. Welckers gheluyt machtich is om door de ghenade Gods in te winnen een heyloos Werelts-Kint. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende is op verscheyden reysen Nederduytsch na gedruct, Ende nu vermeerdert Met eene corte Wtlegging Abrahami Chulteti, op den bloedighen Kampf Jesu Christi in den Hove.
102809: TYMMS, W.R. & M.D. WYATT - The Art of Illuminating as Practised in Europe from the Earliest Times.
110247: TYRRELL, JOSEPH M. - A History of the Estates of Poitou.
145834: TYSZKA, PROF. DR. CARL VON - Volkswirtschaftliche Theorien. Merkantilismus, Individualismus, Sozialismus, Bolschewismus, Imperialismus.
46934: TZAMALIKOS, P. - The Real Cassian Revisited. Monastic Life, Greek Paideia, and Origenism in the Sixth Century (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 112)
46933: TZAMALIKOS, P. - A Newly Discovered Greek Father. Cassian the Sabaite Eclipsed by John Cassian of Marseilles (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 111)
145277: TZONIS, ALEXANDER & LILIANE LEFAIVRE & DENIS BILODEAU - De taal van de klassicistiese architectuur. Het gebod tot orde.
101263: TZU, SUN [JAMES CLAVELL - ED. & FOREW.]. - The Art of War by Sun Tzu.
144353: TZU, SUN [SAMUEL B. GRIFFITH - ED. & B.H. LIDDELL HART - FOREW.]. - The Art of War.
132034: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
100871: UBBELOHDE-DOERING, H. - On the Royal Highways of the Inca. Archeological Treasures of Ancient Peru.
83463: UBBINK, J.G. - Sola Fide (alleen door het geloof)
91757: UBINA, JOSÉ FERNÁNDEZ A.O. - La iglesia como sistema de dominaciön en la antigüedad tardiá
9673: UBINCK, THEODORUS - s Heilands Geboorte tot Bethlehem, door de Oostersche Wijsen Verheerlijkt. Voortstellinge tot Jerusalem, door Simeon en Anna verzegeld. En Opvoedinge tot Nazareth. En in desen allen de blyken van Jesus Messiasschap uit Matth. en Luc. Capp. 2. in vergelyking der Prophetische Schriften betoogd en opgehelderd. Nevens Drie Leer Redenen, Uitgebreid en ter Godzaligheid Toegepast.
6721: UBINK, THEODORUS - Messias Zege-Lied, Of 's Konings Gangen in 't Heyligdom, Vertoond in een Verklaaringe en Toepassinge, Van den LXVIII. Psalm, als mede des Grooten Konstantyns Bekeeringe en Godsdienst-yver, onderzogt en verdedigt. De twede druk, nauwkeurig Overzien en Verbetert.
130303: UCCUSIC, PAUL - Doktor Biene. Bienenprodukte - ihre Heilkraft und Anwendung in der Heilkunst.
47760: UCHELEN, N.A. VAN/BOOIJ, TH. - Psalmen deel I, II, en III (Psalm 1-110), De Prediking van het Oude Testament (POT)
4049548: UCHELEN, N.A.VAN - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
48291: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel 2 (41-80), De Prediking van het Oude Testament (POT)
48290: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel I (1-40), De Prediking van het Oude Testament (POT)
43040: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel I (1-40), De Prediking van het Oude Testament (POT)
4140704: UCHELEN, N.A.VANJ - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
7573: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo. Mitsgaders de aanwijzing van de voornaamste leerstukken en prakltische toepassingen, daaruit vloeiende. Met eene voorrede van N.A. de Gaay Fortman. Opnieuw uitgegeven.
7574: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
8867: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Coop-mans-Jacht, Brenghende goede tijdinge uyt het lant Canaan, voor alle vrome Koop-luyden om te verkrijgen ende te behouden eenen gewenschten segen over hare negotie.
8868: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
9756: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Corte ende duydelicke Verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo. Mitsgaders de Aen-wijsinghe van de Voornaemste Leer-stucken ende nuttigheden daer uyt vloeyende. Ghestelt tot vertroostinge ende stichtinge van alle Kinderen Gods, die oprechtelick verlangen naer de Bruyloft des Lams. Den tweeden Druck, by den Autheur verbetert naer de nieuwe Oversettinge, ende vermeerdert met een gerieffelick Register.
9336: UDEMANS, GODEFRIDUM - T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie.
8897: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo, met aanwijzing der Voornaamste Leerstukken, daarin vervat, en het nut daaruit vloeijende. Zamengesteld tot vertroosting en stichting van alle kinderen Gods, die opregt verlangen naar de Bruiloft des Lams. Met eene voorrede van J.J.A. Ploos van Amstel.
6966: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
2227300922: UDEMANS, GODEFRIDUS - Practycke, dat is, Werckelijcke oeffeninghe van de Christelijcke hooft-deuchden, Gheloove, Hope, ende Liefde. Seer nut ende profijtelijck voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheyt. Den derden Druck, by den Autheur verbetert ende vermeerdert met sijne Bedenckinghen over Matt. 11. vers 12. inde welcke van het Coninckrijcke Godts, ende de Practijcke om dat in te nemen, ghehandelt wort.
9866: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Hemels-Belegh, Dat is: Geestelijcke maniere van oorlogen, om den Hemel in te nemen met sulcken geweldt, dat Gode aengenaem is. Gestelt overde woorden onses Heeren Jesu Christi Matth. 11. vers. 12. Den tweeden Druck, by den autheur oversien, ende met marginale Annotatien vermeerdert.
9674: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Practycke, dat is Werckelijcke oeffeninge vande Christelicke hooft-deuchden, Gheloove, hope, ende liefde. Ster nut ende profijtelick voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijdt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheydt. Den tweede Druck, by den Autheur oversien ende verbetert.
4063098: UDEN, D.J.V. SCHOLDER, H. & WILDE, N. DE (RED.) - Sjabbat, een dag apart. (Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie, 2)
4074270: UDEN, M.V. J. PIEPER & P. POST (RED.) - Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. (UTP-katernen 17)
146279: UERTZ, RUDOLF (ED.). - Menschenrechte in Ost und West.
4023307: UHLEMANN, F. - Elementarlehre der syrischen Sprache. mit vollständigen Paradigmen, syrischen Lesestücken und dem dazu gehörenden Wörterbuche für akademische Vorlesungen.
4018652: UHLHORN, G. - Die Christliche Liebesthätigkeit.
4055809: UIJENKRUIJER, D. (VELZEN, JAAP VAN) - Een ansicht uit de Mediene. Joods leven in de Provincie.
105255: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden [1935].
82127: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
84581: UITHOL, J.C. / J.M. VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
102308: UITMAN, G.J. - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen.
46774: UITMAN, J.E. - De Brief van Paulus aan de Colossenzen (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
88323: UITSLAG, A.C. - Thuis in de wereld!? Wereldgelijkvormigheid in de Gereformeerde gezindte.
93621: UITSLAG, A.C. - Wegwijs in de wereld. De tien geboden als spiegel voor de gereformeerde gezindte
123085: UJVÁRI, PÉTER - Zsidó lexikon [ = Jewish Lexocon].
100551: ULAM, ADAM B. - Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy 1917-73.
146067: ULAM, ADAM B. - Lenin and the Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia.
94572: ULBRICH, HEINRICH - Friedrich Mykonius, 1490-1546. Lebensbild und neue Funde zum Briefwechsel des Reformators. Mit einer textgeschichtlichen Einleitung und einem Korrespondentenverzeich der gesamten erstausgabe
4052512: ULEYN, A. - Ego`s en echo`s. Opstellen over psychotherapie en religie.
4022988: ULFERS, S. - De gehele bijbelse geschiedenis. aan jongens en meisjes verteld. 8e druk, herzien door C.J.E.Stelma-Loosjes en J.H.Stelma.
102549: ULIJN, DRS. GERARD H.J. - Och ick hebbe ghenogh. Fatale affaires in de periode 1640-1810 in de huidige gemeente Oss.
91021: ULLAN, JOSE MIGUEL - Tàpies, Europalia 85 Espana. Museum voor Moderne Kunst, Brussel, 26 September / 22 December 1985.
143491: ULLMAN, JAMES RAMSEY [ED.]. - Man of Everest. The Autobiography of Tenzing.
4142598: ULLMAN, G. - Reformatoren vor der Reformation, vornemlich in Deutschland und cden Niederlanden. I.Das Bedürfnis der Reformation in Beziehung auf den Gesammtgeist der Kirche und einzelne kirchliche Zustände. II.Die positiven Grundlagen der Reformation auf dem populären und wissenschaftlichen Gebiete.
146332: ULLMANN, STEPHEN - Semantics. An Introduction to the Science of Meaning.
146018: ULLMANN, STEPHEN - Language and Style. Collected Papers.
4047674: ULLMANN, A. - Israël. Het avontuur van een jonge staat.
101788: ULLRICHOVA, MARIA - Lettres de Madame de Staël, conservées en Bohême.
122836: ULMER, RENATE [ED.]. - Art Nouveau. Symbolismus und Jugendstil in Frankreich.
121628: ULRICH, GERHARD - Gezeichnet, geschrieben, erlebt. Bilder und Texste.
7467: ULRICH, JOHAN JACOB - De Geestelyke Aaron, of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt, en met een Voorreede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Bernhardus Keppel.
6723: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geestelyke Aaron, of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaald, en met een Voorreede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Bernhardus Keppel.
53582: ULRICH, F. - Die Vorherbestimmungslehre im Islam und Christentum. Eine religionsgeschichtliche Parallele
9675: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geestelyke Aaron, of groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, Of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt en met een Voorrede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Hernhardus Keppel.
9676: ULRICH, JOHANN JAKOB - Heilige Bybel-Oeffening, Of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toeëigening van de gantsche Wondergeschiedenisse des Lydens, Stervens, Opstanding En Hemelvaart Van Jesus Christus, Volgens de Overeenstemming der Vier Evangelisten, Schriftmatig verhandelt, uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert, en tot Godzaligheit ten nutte gemaakt.
9677: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geheele Heils-Leere van 't waare Zaligmakende Geloove. Des zelfs Natuur, Wezen, Trappen, Kenteekenen, Werkzaamheden, Vrugten en Nuttigheden &c. Volgens de kragtigste hier toe bequaame Schriftuurplaatzen uitvoerig voorgesteld, verklaard, en aan 's menscgen geweeten toegepast in XXXII. Predikatien. Uit het Hoogduits vertaald door A. van Munster. Overgezien, en met een Voorreden vermeerderd door Fredrik Adolf Lampe.
4136158: UMMEL, CH. & C.L. - L 'Église anabaptiste en pays Neuchâtelois.
122186: UNDERDOWN, DAVID - Fire from Heaven Life in an English Town in the Seventeenth Century.
144141: UNDERDOWN, DAVID - Pride's Purge. Politics in the Puritan Revolution.
4018082: UNDERHILL, E. - Worship.
4135513: UNDERHILL, E. - Abba. Meditations Based on the Lord's Prayer.
4300093: UNDERHILL, E. - Worship.
121298: UNDERWOOD, GEOFFREY [ED.]. - Strategies of Information Processing.
100267: UNGER, INGEBORG & DAVID GAIMSTER [EDS]. - Kölner Ofenkacheln. Die Bestände des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnischen Stadtmuseums.
81977: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg
105037: UNGER, DR. W.S. - De monumenten van Middelburg.
4015158: UNGNAD, A. & MATOUR, L. - Grammatik des Akkadischen. Völlig neubearb. von L.Matous. 4.Aufl. der Babylon.-Assyr.Grammatik A.Ungnads.
58080: UNIVERSITY OF EDINBURGH - The Russel Collection of Early Keyboard Instruments
87445: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian Questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church.
85786: UNNIK, W.C. VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978)
84150: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church
4022488: UNTERGASSMAIR, F.G. - Im Namen Jesu. Der Namensbegriff im Johannesevangelium. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu den johanneischen Namensaussagen. (FZB 13)
146129: UNTERMEYER, LOUIS - The Golden Treasure of Poetry.
145483: UNWIN, RAYNER - The Defeat of John Hawkins. A Biography of his Third Slaving Voyage.
121822: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use [2 Vols. Compl.].
46427: UPSON-SAIA, KRISTI - Early Christian Dress. Gender, Virtue, and Authority
4141501: URBAN, L. - A Short History of Christian Thought.
4071554: URECH, E. - Lexikon christlicher Symbole.
130801: URMSON, J.O. - The Emotive Theory of Ethics.
4056809: URNER, H. - Der Pietismus.
84590: URSINUS, ZACHARIAS - Het schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
48230: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Zacharias Ursinus. Opgemaakt door David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door ds. J. van der Haar.
7469: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaalt en met Tafelen &c. verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellen der Schriftuur-plaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt met Toe-eygeningen, ook met Schriftmatige overeenstemminge der Nederlandsche Geloofs-Formulieren, als mede met nog twee Registers &c. door Johannes Spiljardus. Derde Druk. Op nieuws oversien, doorgaans van veele onduitsche woorden gesuivert, en de duistere Spreekwysen opgeheldert en gestelt naar de klaarste en bevatbaarste manieren van spreeken, alles door vergelykingen met den Aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene Voorreede van Joan van den Honert.
7668: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boek der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaalt en met Tafelen &c. verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellen der Schriftuur-plaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt met Toe-eygeningen, ook met Schriftmatige overeenstemminge der Nederlandsche Geloofs-Formulieren, als mede met nog twee Registers &c. door Johannes Spiljardus. Derde Druk. Op nieuws oversien, doorgaans van veele onduitsche woorden gesuivert, en de duistere Spreekwysen opgeheldert en gestelt naar de klaarste en bevatbaarste manieren van spreeken, alles door vergelykingen met den Aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene Voorreede van Joan van den Honert.
9678: URSINUS, ZACHARIAS/LAURENTIUS, JACOBUS - Het Schat-Boeck der Verklaringhen over de Catechismus der Christelicke Religie, Die in de Ghereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh- ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Ursinus, Ende van anderen, die over dese Catechismus geschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daer by gedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringen bequamelick in Tafelen afghedeelt. Waer by gevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobus Laurentius, die daer by ghedaen heeft de Symbola ofte Gheloofs-Formulieren vande vier eerste generale Synoden, mitsgaders het Symbolum van Athanasius by hem op het nieuws uyt het Griecx overgheset. In dese druck, zijn de aenghetogene Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
9923: (USSELINCX, WILLEM) - Korte Onderrichtinghe ende vermaeninge aen alle liefhebbers des Vaderlandts, om liberalijcken te teeckenen inde West-Indische Compagnie: In de vvelcke Kortelijck wort aenghewesen, de nootsaekelijckheyt, doenlijckheyt ende nutticheyt van de selve. Door een liefhebber des Vaderlandts inghestelt, ende tot ghemeyne onderrichtinghe in druck vervoordert.
9002: USSHER, JAMES - t Lichaem der Goddelycke Leere, of 't Begrijp ende het Wesen der Christelijcke Religie, Catechetische wijse voor-gestelt en verklaert, en door vragen ende antwoorden ordentlijck en eenvoudighlijck verhandelt. Over langh uyt verscheyden Autheuren vergadert, en by een ghebracht. Het welck uyt het Engels in onse nederlantse tale getrouwelick heeft overgeset Symeon Ruytingius. Hier achter is by-ghevoeght de Verborgentheydt der Menschwerdinghe van Godts Soone, door den selven Autheur.
103188: UTEN S.J., L. & ALFRED OST [ILLUSTR.]. - De litanie van Onze Lieve Vrouw. Huldealbum aan kunstschilder Alfred Ost en toondichter Arthur Meulemans bij hun zestigste verjaring 1884-1944 [In firm board box].
4300799: UTENHOVE, JAN - 25, 26 en 11 andere Psalmen door Jan Utenhove. Die men in de Duydtsche Ghemeynte te Londen was ghebruykende. Facsimile van de uitgave Embden 1557 en 1558. Met inleiding door Jan Luth.
4018656: UTKE, A.R. - Voor God spelen. De biologische toren van Babel.
6726: UTRECHT DRESSELHUIS, J. - De Hervormde Gemeente te Goes en hare Leeraren in 1846. Of, vier gelegenheids leerredenen, door de laatsten voor de eerste in dat jaar uitgesproken. Benevens eene naamlijst der hervormde predikanten te Goes sedert het begin der Hervorming tot het jaar 1847.
4142569: N.N. (UTRECHT) - Geschiedenis der doopsgezinde gemeente te Utrecht. Voorwoord van H.B.Berghuijs.
4137041: N.N. (UTRECHT) - Levende monumenten. Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken. Onder red. van: Theo Kralt, Wietse Klukhuhn en Peter v.d. Ros.
121817: UYTFANGHE, MARC VAN - Stylisation biblioque et condition humaine dans l'hagiographie mérovingienne [600-750].
4014061: UYTTENDAELE, T. - Tien woorden gaan-de-weg. Bezinning en gebed bij de bergrede.
94905: UYTTERHOEVEN, H. - Louvain en cartes postales anciennes
142668: UYTVEN, R. VAN & J. COOPMAS [ET AL.]. - De Brabantse Stad. Vierde colloquium 29-30 maart 1974.
131740: VAART, MR. DRS. F.J. VAN DER & PROF. DR. A.M. KOLDEWEIJ [EDS.] - De koorafsluiting in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
4018658: VAART SMIT, H.W.V.D. - Geboorte-filosofie. Geboorte-theologie. God en de schepping.
143021: VAARTJES, GÉ - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
94376: VACANT, A. / MANGENOT, E. - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Deuxième Tirage. A-Czepanski (3 volumes)
89839: VACHA, BRIGITTE E.A. - Die Habsburger. Eine Europäische Familiengeschichte.
83428: VADER, JAN - Eenige brieven van den Eerwaarden Heer Jan Vader geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland
121537: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
81956: VADER, JAN - Eenige brieven van den Eerwaarden Heer Jan Vader geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland
101789: VAELE, PETRUS [AUGUSTUS WUIJTS - ED.]. - De seraphijnsche medecijn tegen de zielekkortsen dezer wereld.
4050055: VAESSEN, J.C. (RICOEUR, P.) - Tussen Schrift en preek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. (Diss.)
131162: VAHLAND, KIA - Sebastiano del Piombo. A Venetian in Rome.
121571: VAIDYA, C.V. - History of Mediaeval Hindu India [3vols. Compl.].
121597: VAILE, P.A. - New Zealand [Peeps at Many Lands. ].
101832: VAILLANT, CHRISTIAAN & DICK VALENTIJN & MAARTEN VAN DOORN & HENK ROSENBERG - Monumenten in het hart van Den Haag.
122670: VAISEY, DAVID [FOREW.]. - Duke Humfrey's Library & The Divinity School 1488-1988.
143198: VAJ, STEFANO - L'éléphant. Art, histoire, symbolisme.
4010719: VAJTA, VAN (HRSG.) - Evangelium als Geschichte. Identität und Wandel in der Weitergabe des Evangeliums.
4058189: VAJTA, VAN UND WEISSGERBER, H. (LUTHER, M.) - Das Bekenntnis im Leben der Kirche. Studien zur Lehrgrundlage und Bekenntnisbindung in den lutherischen Kirchen.
145746: VALDÉS, JORGE A. TAPIA - National Security, the Dual State and the Rule of the Exception. A Study on the Strategocratic Political System.
83349: VALEN, L.J. VAN E.A. - Huis in de branding, de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
88322: VALEN, L.J. VAN - Die aan Zijn Naam gedenken Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
51957: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus [Selina, gravin van Huntingdon]
93840: VALEN, L.J. VAN / KEMPENEERS, M.A. - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
82882: VALEN, L.J. VAN - Zijn akker was de wereld, George Whitefield en de 'Great Awakening'
90953: VALEN, L.J. VAN - Herauten van het kruis, leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine.
88485: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
30537: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington (1745-1813)
95656: VALEN, L.J. VAN - Gasten en vreemdelingen, de wederwaardigheden van de pelgrimvaarders
54282: VALEN, L.J. VAN - Naftali, een losgelaten hinde. Een strijd en het lijden van de Schotse Kerk voor de Kroonrechten van Christus
131878: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington [1745-1813]
54399: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
4138908: VALEN, L.J. VAN (WHITEFIELD, G.) - Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de 'Great Awakening'.
83589: VALEN, L.J. VAN - De heerlijkheid van Libanon. Wonderwerken in Wales
94674: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston een visser der mensen
4136896: VALEN, L.J. VAN (HUNTINGDON, S.) - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
4143460: VALEN, L.J. VAN - De Heerlijkheid van Libanon. Wonderwerken in Wales.
4072951: VALENTIJN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indien. (facsimile uitgave, gebonden in geitenleer). Met 241 prenten, op groot formaat, soms uitslaande dubbele platen of zelfs vierdubbele, en vele kaarten. Facsimile van de uitgave Dordrecht, Joannes van Braan, 1724.
130150: VALENTIN, VEIT - Geschichte der Deutschen Revolution 1848-1849 [2 Vols. Compl. Set]
4137180: VALENTIN, H. - Antisemitenspiegel. Der Antisemitismus. Geschichte, Kritik, Soziologie. Aus dem Schwedischen überstetzt von H.Hellwig.
4300717: VALENTIN, E. & F.HOFMANN (HRSG.) - Die evangelische Kirchenmusik. Handbuch für Studium und Praxis.
83281: VALENTON, J.J.P. - De Psalmen (Complete Set)
47286: VALENTYN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten &c. Deel I.
123356: VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS & PROF.DR. N.B. TENHAEFF & A. KOMTER-KUIPERS - EDS]. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aantekeningen door dr. P.J. Meertens, prof.dr. N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers.
123359: VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS & PROF.DR. N.B. TENHAEFF & A. KOMTER-KUIPERS - EDS]. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Neder-landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, ......
89422: VALETON, J.J.P. - De Psalmen. (2 delen)
85173: VALETON, J.J.P. - Profeet contra profeet. Toespraak gehouden 28 september 1900 ter opening der academische lessen
84747: VALETON, J.J.P. - Het onze vader en andere overdenkingen
4004095: VALETON, J.J.P. - De Psalmen. 2e herziene druk door Th.Obbink.
123521: VALK, JEROEN - In a Mellow Tone. Het levensverhaal van Ben Webster.
142906: VALK, ARNO VAN DER - De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden.
85819: VALK, J.P. DE / M. VAN FAASSEN - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Tweede band: 1911-1918
102068: VALK, INEKE VAN DER - Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs Rijn & Lek 1945-1985.
101242: VALK, ARNO VAN DER - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
94783: VALK, M.H.A. VAN DER - Mozes' boeken in Egyptisch licht
110619: VALK, J.M.M. DE (ED.). - Nationale identiteit in Europees perspectief.
142251: VALK, J.M.M. DE (ED.) - Vernieuwing van het christelijk sociaal denken.
123096: VALKENBERG, WILHELMUS G.B.M. - God en geweld.
89496: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Vijftig ware oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. (Complete Set)
87447: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds. R. Kok eigenlijk...? Drieluik. I. Vóór de Tweede Wereldoorlog. II. In de Tweede Wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
88716: VALKENBURG, C.C. VAN E.A. - Men sagh Haerlem bestormen... Uitgegeven er gelegenheid van de herdenking van het Beleg van Haarlem 1573-1973 en de hieraan gewijde tentoonstelling van 19 april tot en met 17 juni 1973 in de Vleeshal, Vishal en de Hoofdwacht te Haarlem.
89629: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds. R. Kok eigenlijk...? Drieluik. I. Vóór de Tweede Wereldoorlog. II. In de Tweede Wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
4139755: VALKENBURG, I.E. - Spirit in Finance. Laat je licht schijnen in de wereld van geld en materie.
83217: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur, vijftig ware oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog (deel 1)
83218: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur, ware oorlogsvehalen uit de Tweede Wereldoorlog (deel II)
54957: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds. R. Kok eigenlijk...?. Drieluik. I. Vóór de Tweede Wereldoorlog. II. In de Tweede Wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog
110058: VALKENBURG, JHR. MR. C.C. VAN - Bevorderaars der wetenschap. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978.
4017616: VALKENBURG, RIK - Het begon onder Synagogetijd.
4139831: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal. Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
91988: VALKENIER, FRANK - Tussentijds, fragmenten uit het niets
110145: VALKHOFF, MR. J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse Rechtswetenschap van de XIXde eeuw.
4060710: VALKHOFF, Z. - Leven in een niet-bestaan. Beleving en betekenis van de joodse onderduik.
103928: VALLANCE, AYMER - The Art of William Morris.
100268: VALLEJO, MANUEL MONTERO - El Madrid medieval.
4065274: VALLET, O. - Dieua changé d`adresse. Propos d`un pharisien libéré.
4139210: VALMIKI, - The Ramayana. Abridged and Translated by Arshia Sattar.
104477: VALMY, MARCEL - "I Massoni. Lavorare la "" pietra grezza "" con martello, squadra, compasso."
122539: VANAUTGAERDEN, ALEXANDRE& JEAN-FRANÇOIS GILMONT [EDS.]. - Offrir un livre ou les dédicaces à l'époque humaniste.
102351: VANCE SMITH, D. - Arts of Possession. The Middle English Household Imaginary.
4133700: VANCREVEL, L. (SAMENST.) - Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands.
103320: VANDAMME, DR. E. & L. WUYTS & J. VERVAET & Y. MOREL & DR. P. VANDENBROECK [ED.]. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650.
140057: VANDEBEECK, TH. & DR. J. GRAUWELS [DR. L. ROPPE & DR. L. ROGIER - INTROD.]. - De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas.
142751: VANDEKERCKHOVE, JAN RAFAËL - De libertijnse librettist. Een gesprek met Lorenzo Da Ponte, tekstdichter van W.A. Mozart.
53384: VANDENBERG, PHILIPP - Dal der Koningen. De avontuurlijke herontdekking van het oude Egypte
131894: VANDENBERG, PHILIPP - Das Tal. Auf den Spuren der Pharaonen.
4140482: VANDENBERG, PH. - De Orakels. Het mysterie van toekomstvoorspelling in de oudheid.
110184: VANDENBROUCKE, DIETER [PIET GRIJS - INTROD.]. - De geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 943 namen.
110185: VANDENBROUCKE, DIETER [PIET GRIJS - INTROD.]. - De geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 631 plaatsen.
90608: VANDENGHOER, CARL - De rectorale rechtbank van de oude leuvense universiteit (1425-1797)
130411: VANDENVEN, MARC & HENK VANSTAPPEN [EDS.] - Frans Baudouin. Rubens in Context. Selected Studies. Liber memorialis.
102249: VANDERKINDERE, LÉON - Le Siècle des Artevelde. Études sur La Civilisation Morale et Politique de la Flandre & du Brabant.
101135: VANDERSLEYEN, CLAUDE [ED. - ET AL.]. - Das alten Ägypten.
104318: VANDERSMISSEN, HANS & SIEP ZEEMAN & KEES BRINKMAN - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
104855: VANDERSMISSEN, HANS & JAN DEN HENGST - Het woelige water. Watermanagement in Nederland.
4048998: VANDERVELDE, G. - Original Sin. Two Major Trends in Contemporary Roman Catholic Reinterpretation.
88886: VANDERVELDEN, J. - Staat en recht bij Vondel
101761: VANDERVOORT, JAN - Nostradamus. De grootste ziener aller tijden. Een introductie tot zijn leven, werk en profetien [Met alle katrijnen van de profetieën].
145944: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Geschiedenis van de farmacie in België. Met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie.
140013: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Gedenkboek 150 jaar KAVA. Geschiedenis van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
105244: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Geschiedenis van de farmacie in België. Met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie.
4140077: VANERMEN, S. - De ontkenning van de jodenuitroeiing. Het negationisme en de invloed ervan op extreem-rechts in België.
142710: VANGASSEN, DR. H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
130655: VANHAECKE, FRANK [ED.] - Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen [einde 14de eeuw tot 1548]
4067859: VANHEESWIJCK, G. - Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Moeilijkheden en mogelijkheden.
130645: VANHOUTRYVE, ANDRÉ [RIK DEMEYER, RIK & FILIP DEMEYER - EDS.] - Jan Breydel en Pieter de Coninc. Brugse Beelden. Geschiedenis van standbeelden en andere memorabilia te Brugge.
121351: VANHOUTRYVE, ANDRE - De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische schets XIIIe Eeuw - 1872.
4137051: VANIER, J. - Drawn into the Mystery of Jesus through the Gospel of John.
4139186: VANKATARAMANAN, S. (SANKARACHARYA) - Select Works of Sri Sankaracharya. Sanskrit Text and English Translation.
101707: VANLANDSCHOOT, ROMAIN - Albrecht Rodenbach. Biografie.
4052922: VANN, G. - Der Lebensraum. Studien zur christlichen Symbolik.
101243: VANNESTE, OLIVIER & JULIEN THEYS & MICHIEL ZWAENEPOEL [EDS.]. - Het arrondissement Brugge. Een regionaal-ekonomische studie.
4062501: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M.v.Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B.Biermann.
4032496: VANNOY, J.R. - Covenant Renewal at Gilgal. A Study of I Samuel 11:14 - 12:25. (Diss.)
4066561: VANOENE, W.W.J. - Inheritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in Historical Perspective.
146039: VANSCHOONBEEK, RUDY [ED. - ET AL.]. - Tunesië.
4136612: VANSINA, F. - Godsdienstfilosofie. Oude symbolen en nieuwe mythen.
4137990: VANSINA, F. - Godsdienstfilosofie. Aanwezigheid en afwezigheid van God.
4140410: VANSTIPHOUT, H. - Eduba. Hoe men leerde schrijven en lezen in het Oude Babylonië. Bloemlezing van literaire teksten uit de scholen van Sumer.
130609: VANTHOOR, WIM - De Nederlandsche Bank 1814-1998. Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
4300720: VANTOURA, S.H. - La musique de la Bible révélée. Une notation millénaire décryptée.
123184: VANVINCKENROYE, W. - Tongeren Romeinse stad.
121069: VANVUGT, EWALD - Eeuwige liefde. Een reisgids voor hemelvaarders.
143089: VANWELKENHUYZEN, JEAN - Les Universités Belges sous l'occupation Allemande [1940-1944].
104923: VANWIJNGAERDEN, FRANS & JEAN MARIE DUVOSQUEL & JOSETTE MÉLARD & LIEVE VIAENE AWOUTERS - Liber amicorum Herman Liebaers [2 Vols. Compl.].
146051: VANYSACKER, DRIES - Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van een stadsbevolking, 16de - 17de eeuw.
4063661: VARDY, PETER - Het raadsel van God.
110900: VARENDONCK, J. - Over esthetische symboliek.
142963: VARENIUS, BERNHARDUS [BERNARD VAREN] ERNST-CHRISTIAN VOLKMANN [TRANSL.]. & LYDIA BRÜLL - - Beschreibung des Japanischen Reiches [Descriptio regni Japoniae - Amsterdam 1649].
91081: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1999, 45/2.
89352: VARIOUS AUTHORS - La France Protestante. (6 volumes in 10 bindings)
91047: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1982, XXVIII 3-4.
91070: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1994, 40/1.
91069: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1993, XXXIX 2.
91059: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1988, XXXIV 2.
91048: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1983, XXIX 1-2.
91049: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1983, XXIX 3-4.
91050: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1984, XXX 1-2.
91051: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1984, XXX 3-4.
91052: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1985, XXXI 3-4.
91053: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1985, XXXI 1-2.
91054: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1986, XXXII 1-2.
91055: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1986, XXXII 3-4.
91056: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1987, XXXIII 1.
91057: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1987, XXXIII 2.
91058: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1988, XXXIV 1.
91060: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1989, XXXV 1.
91061: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1989, XXXV 2.
91062: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1990, XXXVI 1.
91063: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1990, XXXVI 2.
91064: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1991, XXXVII 1.
91065: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1991, XXXVII 2.
91066: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1992, XXXVIII 1.
91067: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1992, XXXVIII 2.
91068: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1993, XXXIX 1.
91082: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2000, 46/1.
91083: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2000, 46/2.
91084: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2001, 47/1.
91085: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2001, 47/2.
91086: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2002, 48/1.
91087: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2002, 48/2.
91088: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2003, 49/1.
91071: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1994, 40/2.
91072: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1995, 41/1.
91073: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1995, 41/2.
91074: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1996, 42/1.
91075: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1996, 42/2.
91076: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1997, 43/1.
91077: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1997, 43/2.
91078: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1998, 44/1.
91079: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1998, 44/2.
91080: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1999, 45/1.
89358: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 à 1955. Deuxième fascicule. Belgique - Suède - Norvège - Danemark - Irlande - États-Unis D'Amérique.
89359: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Troisième fascicule. Italie - Espagne - Portugal.
89360: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Quatrième fascicule. France - Angleterre - Suisse. Série publiée avec l'aide financière de l'UNESCO.
89361: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Cinquième fascicule. Pologne - Hongrie - Tchécoslovaquie - Finlande. Série publiée sur la recommandation du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines avec le concours financier de l'Unesco.
91046: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1982, XXVIII 1-2.
54014: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXIX (1983)
54015: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXX (1984)
54016: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXV (1979)
54017: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVIII (1982)
54018: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVII (1981)
54019: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVVI (1980)
54020: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 135 (1989)
54021: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 134 (1988)
54022: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 137 (1991)
54023: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 131 (1985)
54024: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 138 (1992)
54025: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 141 (1995)
54026: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 140 (1994)
54027: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 139 (1993)
54028: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 136 (1990)
54029: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 133 (1987)
54030: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 132 (1986)
54031: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 142 (1996) (4 banden)
54032: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome 143 (1997) (4 banden)
93132: VARIOUS AUTHORS - Lempertz. Katalog. 19. Jahrhundert, 19th century. 17. November 2012. Köln. Lempertz Auktion 1000
93136: VARIOUS AUTHORS - Subterranean Lisbon. Museu Nacional de Arqueologia
123540: VARNEDOE, KIRK - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design.
144963: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Briefwechsel mit Alexander von Marwitz [4 Volumes Complete / 4 Bände Komplett].
144986: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Briefwechsel mit Alexander von Marwitz [4 Volumes Compl./4 Bände Kompl.].
53078: VARONE, ANTONIO - Pompeji
95336: VASOLD, MANFRED - Koch. Grondlegger van de bacteriologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 21)
53405: VASOLD, MANFRED - Koch. Grondlegger van de bacteriologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 21)
4135592: VASSADY, B. - Limping Along. Confessions of a Pilgrim Theologian.
102936: VASSI, MARCO [CHARLES GATEWOOD & SPIDER WEBB - PHOTOGR.]. - Spider Webb's Pushing Ink. The Fine Art of Tattooing. Tahiti Tattoos. Introduction de Michel Tournier.
102183: VASTA, EDWARD [ED.]. - Middle English Survey. Critical Essays.
100382: VATTER, ERNST - Religiöse Plastik der Naturvölker.
103409: VAUDOUR, CATHERINE - "L' outillage [Catalogue du Musée "" Le Secq des Tournelles "" - Vol. 1]."
100850: VAUGHAN, WILLIAM - Romantic Art.
123535: VAUGHAN, PROF. DR. RICHARD - De Bourgondiërs.
144108: VAUGHAN, WILLIAM - Gainsborough.
103573: VAUNOIS, LOUIS - Vie de Louis XIII.
48066: VAURIGAUD, B. - Essai sur l'Histoire des Églises Réformées de Bretagne 1535-1808. Tome Deuxième & Troisième
20464: VAUTEL, CLÉMENT - Mon curé chez les pauvres
4049549: VAUX, R. DE - Histoire Ancienne d`Israël. Des origines a l`installation en Canaan. (Etudes Bibliques)
4055820: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament.
123193: VAZ, MERK COTTA - The Art of Star Wars. Episode II. Attack of the Clones.
144215: VEATCH, HENRY B. [W.A. VERLOREN VAN THEMAAT - TRANSL.]. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot.
143060: VÉBER, GYULA - Ungarische Elemente in der Opernmusik Ferenc Erkels.
130811: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
143007: VECHT, C.F.PH. VAN DER - Het ' Teeken 'in Egypteland. Een verkort uitgave van De Stenen Spreken.
122878: VECHT, N.J. VAN DE [PROF. R.N. ROLAND HOLST - FOREW.]. - Het ontstaan van vlakke vormen. Met 65 platen.
90854: VECHT, N.J. VAN DE - Het ontstaan van vlakke vormen. Met 65 platen.
90856: VECHT, N.J. VAN DE - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering. Een principieele beschouwing over het ontwerpen van Vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs, met 103 platen.
90855: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
123212: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
130889: VECHT, C.F.PH. VAN DER & D. DAVIDSON & .M.I. STRUCT & H. ALDERSMITH - "De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide. Bewerkt naar "" The Great Pyramid. Its Divine Message "". An original co-operation of historical documents and archeological evidences."
100522: VEDDELER, P. [ED. - ET AL.]. - Reformiertes Bekenntnis in der Grafschaft Bentheim 1588-1988.
130437: VEDDER, ANTON & LEO VAN DER WEES [EDS - ER AL.] - Van privacyparadijs tot controlestaat ? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw.
100493: VEDER,W.R. - Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam (tot 1875).
87970: VEEGENS, J.D. - Historische Studien (2 delen in 1 band)
142507: VEEGER, MAARTEN - Een verleidelijk theater. Cultuurwijzer voor het Italiaanse leven.
90064: VEELO, A. VAN - Het Godslam geslacht. Dertig lijdenspreeken
85105: VEEN, S.D. VAN (VERZAMELD DOOR) - Inrichting en bestuur der Roomsch-Katholieke Kerk
81419: VEEN, PETRUS VAN - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan enen zondaar, of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des H. Geestes, eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God, voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer, waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen
100712: VEEN, DR. WILKEN - Hizkia. Verklaring van een bijbelgedeelte.
143333: VEEN, BART VAN - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij.
142373: VEEN, KOERT VAN - Van lammeren naar leeuwen. Over de opkomst van het christendom.
145121: VEEN, D.J. VAN DER & M.A. ZANDBERGEN - Honderd jaar politievakorganisatie in nederland 1887-1987.
4063965: VEEN, O.L.V.D. - Het christendom marcheert.
93321: VEEN, J.S. VAN E.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijk eindeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart. III. De bisdommen Munster, Keulen en Luik, door Dr. J.S. van Veen. Het bisdom Doornik en de kloosters van Windesheim en de huizen van de broeders en zusters des gemeenen levens, door Dr. A.A. Beekman
87398: VEEN, S.D. VAN - Uit drie eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. ABR. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen
130499: VEEN, HERMAN VAN - De Rooie Droath. De Rode Draad. Utrecht volgens mij.
93783: VEEN, W.K. VAN DER - Ten tijde des avonds... Vijftig jaren bejaardentehuis 'Avondlicht' en wat daaraan voorafging. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen
130225: VEEN, INEKE VAN & DOROTHÉ ELSHOF & MAARTJE VAN DAALEN [EDS.] - Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam.
94868: VEEN, J.S. VAN - De laatste Regeeringsjaren van Hertog Arnold (1456-1465), naar oorspronkelijke bescheiden bewerkt
60745: VEEN. W. - Collaboratie en Onderwerping (Het Duitse protestantisme in 1933)
53350: VEEN, S.D. VAN - Eene eeuw van worsteling. Overzicht van de geschiedenis van het christendom in de negentiende eeuw
90483: VEEN, S.D. VAN - De Gereformeerde Kerk van Friesland in de jaren 1795-1804.
90381: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 9 (2007). Aflevering 2.
90434: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der nederlanden. Jaargang 8 (2006), aflevering 2.
90435: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005), aflevering 2.
90436: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 8 (2006), aflevering 1.
86272: VEEN, HARM VAN DER - Opgepakt verhalen van kinderen in kamp Westerbork
87323: VEEN, S.D. VAN - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde Kerk
89619: VEEN, S.D. VAN - Luther herdacht op het vierde eeuwfeest der kerkhervorming.
88727: VEEN, S.D. VAN E.A. - Uit drie eeuwen. Zs jubeljaars-predicatiën gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. Abr. Trommius, Prof C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen. Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen.
4003011: VEEN, J.M. VAN (SÖDERBLOM, N.) - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus. (Diss.)
30210: VEEN, P.A.F. VAN / SIJS, NICOLINE VAN DER - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden
145231: VEEN, DR. T. VAN - Utrecht tussen oost en west. Studies over het dialect van de provincie Utrecht.
4042598: VEEN, WILKEN (VB) - Hizkia. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
84409: VEEN, S.D. VAN (VERZAMELD DOOR) - Uit drie eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. ABR. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen
110710: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische Litteratuur.
143248: VEEN, PROF. DR. S.D. VAN [DRS. L.F. GROENENDIJK - ED.]. - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de gereformeerde ker.
123016: VEEN, ANNEMIEK VAN DER & RIEN WOLS [EDS.]. - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
146454: VEEN, PIET VAN - Een leven lang. Tachtig jaar uit het leven in Leimuiden.
84219: VEEN, B.B. VAN DER - De floreenpligtigen en de Gereformeerde Gemeenten ten platten lande in Friesland in wederzijdsche betrekking
83746: VEEN, S.D. VAN - Historische studiën en schetsen
123007: VEEN, ARIE J. VAN - Tjampoer Marechéplisie. Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië 1945-1951. .
123195: VEEN, WILKEN - Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933.
4142837: VEEN, E.R. - Een verlangen naar meer. Vierjarig project bij de kinderdoop.
94865: VEEN, J.S. VAN - Register op de leenen der bannerheerlijkheid baer, bewerkt door W. Wijnaendts van Resandt en Dr. J.S. van Veen, en der heerlijkheid lathum
100743: VEEN, HARM VAN DER [ET AL.]. - Opgepakt. Verhalen van kinderen in Kamp Westerbork.
4044728: VEEN, S.D.VAN - De Gereformeerde Kerk van Friesland. In de jaren 1795-1804.
4137894: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
30163: VEENBAAS, WIBE E.A. - Passe-Partout
4019192: VEENEN, S.F.V. - Ambt en eenwording in de kerken der reformatie. De functie van het ambt. En de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie.
122977: VEENENDAAL, A.J. - Het Engels-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog 1706-1716. Volume 1.
89620: VEENENDAAL, E.J. - Maarten Luther, de groote kerkhervormer. Een verhaal.
87328: VEENENDAAL, J. - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. Levensschets en meditaties.
95052: VEENENDAAL, E.J. - Maarten Luther, de groote kerkhervormer. Een verhaal
89227: VEENHOF, C. - Prediking en uitverkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk tussen 1850 en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking.
55305: VEENHOF, JOH. G. - Als het morgenlicht gloort
55306: VEENHOF, JOH. G. - Zelfs de maan zal duister zijn
54741: VEENHOF, JOH. G. - Het geheim van de lanceerbasis
55317: VEENHOF, JOH. G. - Luchtslag (Complete Set, 10 delen). Luchtslag om Engeland / Luchtslag bij nacht / Luchtslag boven bezet gebied / Luchtslag om Afrika / Luchtslag boven het vasteland / Luchtslag voor de vrijheid / Luchtslag boven de Atlantikwall / Luchtslag boven Europa / Luchtslag boven Berlijn / Luchtslag voor de bevrijding
54752: VEENHOF, JOH. G. - Vruchtbaar geurt de aarde
54737: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
4007288: VEENHOF, C. - Om de `unica catholica`. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie.
54732: VEENHOF, JOH. G. - Mannen van het buitenspoor
54733: VEENHOF, JOH. G. - Toen het licht van de vrijheid ging schijnen
54717: VEENHOF, JOH. G. - Verloren zonen. Verhaal over de voorposten van de Grebbelinie
54722: VEENHOF, JOH. G. - Klopjacht op de bende van Dumont. De Royal Canadian Mounted Police in actie
54725: VEENHOF, JOH. G. - Kruistocht naar Leningrad / Vlucht uit de taiga / Gevangen in de taiga (3 delen)
54728: VEENHOF, JOH. G. - Kleine mensen in een grote oorlog
54718: VEENHOF, JOH. G. - De vlammende horizon
55277: VEENHOF, JOH. G. - Spionage en liefde in Siberië
54731: VEENHOF, JOH. G. - Kinderen van de straat
54734: VEENHOF, JOH. G. - Met de dageraad komt de zon op
55215: VEENHOF, HERMAN - Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins
55280: VEENHOF, JOH. G. - Donkere wolken voor de zon
55282: VEENHOF, JOH. G. - Neesie Bontekoe en zijn kameraden, deel 1
55283: VEENHOF, JOH. G. - Winst uit verlies
55281: VEENHOF, JOH. G. - Boswachtersomnibus. 1. Mannen van het buitenspoor. 2. Schoten klonken in het nachtelijk bos
55315: VEENHOF, JOHAN G. - Altijd zingen de populieren
55316: VEENHOF, JOH. G. - Zeeslag (Complete Set, 10 delen). Zeeslag bij Shetland / Zeeslag bij Malta / Zeeslag op de Atlantica / Zeeslag bij Singapore / Zeeslag onder de tropenhemel / Zeeslag onder het noorderlicht / Zeeslag voor Gibraltar / Zeeslag in de Balkan / Zeeslag in de Poolzee / Zeeslag voor de bevrijding
55308: VEENHOF, JOH. G. - Strijd aan het Grebbefront
55309: VEENHOF, JOH. G. - Zal voor ons de zon nog schijnen?
55310: VEENHOF, JOH. G. - Sluipvaart onder de golven
55311: VEENHOF, JOH. G. - Mensen die in eenvoud leven
55312: VEENHOF, JOH. G. - Eenzaam is de weg
55313: VEENHOF, JOH. G. - De weg naar het onbekende
55314: VEENHOF, JOHAN G. - Na de nacht gloort de morgen. Roman
55307: VEENHOF, JOH. G. - Morgen gloort de dageraad
4004944: VEENHOF, J. (BAVINCK, H.) - Revelatie en inspiratie. De openbarings- en schriftbeschouwing van H.Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie. (Diss.)
54740: VEENHOF, JOH. G. - De weg naar het onbekende / De weg naar huis / De weg gaat verder / Eenzaam is de weg (4 delen)
55303: VEENHOF, JOHAN G. - Wazig is de einder
55304: VEENHOF, JOH. G. - Als wilgen zingen in de nacht
54742: VEENHOF, JOH. G. - De zon van de vrijheid is opgegaan
55276: VEENHOF, JOH. G. - De boswachterskinderen op speurtocht
54727: VEENHOF, JOH. G. - Tanksoldaten
54735: VEENHOF, JOH. G. - Deeske, trilogie
54736: VEENHOF, JOH. G. - Tanks in de aanval
54730: VEENHOF, JOH. G. - Op zoek naar de geheime gang
55284: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
55285: VEENHOF, JOH. G. - Het geheim van de bloedberg
55286: VEENHOF, JOH. G. - In de schaduw bloeien rozen
54720: VEENHOF, JOH. G. - Sluipvaart onder de golven
4024557: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden. Documenten uit het nabije oosten vertaald en toegelicht. (Ex Orienta Lux)
55272: VEENHOF, JOH. G. - Blauwe zee, ruisende palmen
55271: VEENHOF, JOH. G. - Vuur langs de wolken
55289: VEENHOF, JOH. G. - Als wilde ganzen naar het zuiden vliegen
55290: VEENHOF, JOH. G. - Kinderen van de straat
55287: VEENHOF, JOH. G. - De zon schijnt voor ons allemaal, deel 2
55288: VEENHOF, JOH. G. - De boer van het smeulenkamp
55278: VEENHOF, JOH. G. - Onder de gesel van het hakenkruis
55279: VEENHOF, JOH. G. - Met de veldpolitie door de nacht
55273: VEENHOF, JOH. G. - Blauwe zee, brandend zand
55274: VEENHOF, JOH. G. - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een zware mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg
55301: VEENHOF, JOH. G. - De weg naar huis
55302: VEENHOF, JOH. G. - Zonder strijd geen overwinning
55291: VEENHOF, JOH. G. - De blauwe gentiaan
55292: VEENHOF, JOH. G. - De weg gaat verder
55293: VEENHOF, JOH. G. - De armen beloond
55294: VEENHOF, JOH. G. - Geen zicht op de toekomst
55295: VEENHOF, JOH. G. - Tailgunner, staartschutter
55296: VEENHOF, JOH. G. - Het loon voor allen
55297: VEENHOF, JOH. G. - Daggeldersvolk
55298: VEENHOF, JOH. G. - Het loon der armen
55299: VEENHOF, JOH. G. - Volk van daggeldersafkomst
55300: VEENHOF, JOH. G. - Als een vlucht wilde ganzen, deel 2
55275: VEENHOF, JOH. G. - De parachutisten vallen aan. Een verhaal over de gebeurtenissen rond de slag om Arnhem, 17-26 september 1944
4139855: VEENSTRA, JOHAN - (3 Stellingwarver boeken). Wonder boven wonder. 2002 - Een menske is gien eerpel. 1997 - Een brogge van glas. 2006.
146043: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli.
46694: VEER, DIRK DE/REUS, PIET DE/BOCKEN, PAUL - Beknopte integrale ziekteleer, Kwalificatieniveau 4
146140: VEER, ARIE VAN DER - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
4066492: VEER, A.V.D. - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek.
4135484: VEER, ARIE V.D. - Over leven in de woestijn.
4141744: VEER, ARIE VAN DER - Geloof dat maar. Bijbels dagboek.
53586: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort
4140837: VEERKAMP, T. - Die Vernichtung des Baal. Auslegung der Königsbücher (1:17-2:11)
90626: VEERMAN, HANNEKE E.A. - Innerlijke reis Dachau. Voor bij de grens. Dagboek van Rafaël Tijhuis met daarin de laatste dagen van Titus Brandsma.
61215: VEERMAN, MARTHY P. - Mondig - Bondig - Zondig. Drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland
60748: VEERMAN. M.P. - Mondig - Bondig - Zondig (Drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland)
60967: VEERMAN, A. - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religions
94257: VEERMAN, ANTOON - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religionis
130416: VEERMAN, G.J. - Het meesterschap van de wetgevingsjurist.
4074366: VEERMAN, H. - Lopend vuur.
87993: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III 1650-1668
142445: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Guia de Madrid. Nueva Arquitectura.
142446: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Guia de Madrid. Nueva Arquitectura.
142444: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Madrid 92. Capital Cultural de Europa.
144886: VEGA-REDONDO, FERNANDO - Economics and the Theory of Games
4063814: VEGA, L.A. (OUDERKERK) - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats. Images of a Portugese Jewish cementary in Holland.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15