Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
87989: KOHLBRUGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
94846: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
55407: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld
52365: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen
59992: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der Presbyters (oudelingen, opzieners: bisschoppen). Uiteengezet naar aanleiding van 1 Petrus 5, vs. 1-4. Tevens met inachtneming en toepassing der overige schriften, inzonderheid der brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs. In vijf afdeelingen
32117: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus
59884: KOHLBRUGGE, H.F. - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken van Dr. H.F. Kohlbrugge over Psalm 25 gehouden in januari en februari 1852
56015: KOHLBRUGGE, H.F. - De tabernakel en zijne gereedschappen. Acht-en-twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1857-59
56001: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
83715: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1863
32118: KOHLBRUGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen
53285: KOHLBRUGGE, H.F. - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
95719: KOHLBRUGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
83710: KOHLBRUGGE, H.F. - "Historisch-Theologische gesprekken tusschen twee Gereformeerde predikanten, (een oom en een neef) betreffende het lezen, bij de bediening van den heiligen doop, van het gehele formulier vooral echter van den aanhef van het gebed: ""Die naar Uw streeng oordeel... door hetwelk de Doop beduid wordt."""
4075091: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de Godheid van Christus.
55907: KOHLBRUGGE, H.F. - De brief van Jakobus (Serie: Schriftverklaringen)
86811: KOHLBRUGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.
57623: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen
54877: KOHLBRUGGE, H.F. - De gelijkenis van den zaaier. Leerrede over Lucas 8, vs. 4-15
57515: KOHLBRUGGE, H.F. - Een koninklijke troostbrief. Verklaring van 1 Petrus 1-4
56000: KOHLBRUGGE, H.F. - Vermaning en vertroosting. Achttal preken over 1 Petrus 5 : 5-11
56002: KOHLBRUGGE, H.F. - Gebeden
57874: KOHLBRUGGE, H.F. - Geschriften register der bijbelverklaringen. Nieuwe vermeerderde uitgave
55080: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen. Vier en twintig leerredenen, gehouden in 1850 en 1851. Elfde en twaalfde twaalftal
56019: KOHLBRUGGE, H.F. - Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873
56016: KOHLBRUGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
96506: KOHLBRUGGE, H.F. - Gouden kleinood
96509: KOHLBRUGGE, H.F. - Lijdenspreeken, gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849
96517: KOHLBRUGGE, H.F. - In zijn beeld. Brieven van Kohlbrugge bewerkt, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T. van Es
96518: KOHLBRUGGE, H.F. - In grazige weiden. Vier preken over Psalm 23
96519: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
59485: KOHLBRUGGE, H.F. - Tevreden met het Lam. Zeven preken
59486: KOHLBRUGGE, H.F. - De lijdende Christus. 18 preken over het lijden en sterven van de Heere Jezus
53609: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen. De brief van Jakobus
59492: KOHLBRUGGE, H.F. - De beker der verlossingen. Zeventien preken
57154: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
93616: KOHLBRUGGE, H.F. - De tabernakel en zijn gereedschappen. Achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857-'59
55902: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen (Complete Set, 24 delen + register)
93606: KOHLBRUGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods woord onderzoeken
93607: KOHLBRUGGE, H.F. - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën
59493: KOHLBRUGGE, H.F. - Aanvechting. 14 preken
96521: KOHLBRUGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
56020: KOHLBRUGGE, H.F. - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
52368: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen
86818: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van I Petrus 5 : 1-4, ook met gebruikmaking van de overige geschriften, in het bijzonder van de brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs
32122: KOHLBRUGGE, H.F. - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken over Psalm 25
91338: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
57153: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
56007: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de godheid van Christus
92519: KOHLBRUGGE, H.F. - Christus, Die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge
92518: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
92814: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde (12 delen in 6 banden)
94987: KOHLBRUGGE, H.F. - Philologisch-theologisch proefschift inhoudend een commentaar op Psalm 45
30813: KOHLBRUGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
54872: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848
59861: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
173238: KOHLBRUGGE, HERMAN - Houd in gedachtenis : twaalf preken voor het kerkelijk jaar.
173249: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Acht Predigten über Johannis Cap. 3, V. 1-21 nebst einer Schluss-Predigt über Römer 8, V 32.
173253: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Aus tiefer Not : vierzehn Predigten über den hundertachtzehnten Psalm.
173255: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
173256: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Oster-Predigten in den jahren 1847, 1848 und 1849 gehalten.
173264: KOHLBRUGGE, HERMANN - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. 1 Eerste en tweede twaalftal : gehouden in 1833 en 1846 / 2 Derde en vierde twaalftal : gehouden in 1846 en 1847 / 3 Vijfde en zesde twaalftal : gehouden in 1847 en 1848 / 4 Zevende en achtste twaalftal : gehouden in 1848 en 1849 / 5 Negende en tiende twaalftal : gehouden in 1849 en 1850 / 6 Elfde en twaalfde twaalftal : gehouden in 1850 en 1851 (Twaalf twaalftallen in 6 banden, Complete Set)
61068: KOHLBRUGGE, H.F. - Specimen Philologico-Theologicum inaugurale, exhibins Commentarium in Psalmum Quadragesimum Quintum.
55214: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
31924: KOHLBRUGGE, H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid. Een vijftal preken
31937: KOHLBRUGGE, H.F. - Gouden kleinood
4008127: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken.
56657: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken
86741: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrùgge, in leven predikant der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl
54892: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register, complete set)
54873: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851
81304: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederlandsch/Gereformeerde Gemeente te Elberfeld
93624: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenkingen van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
93613: KOHLBRUGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: zijne leerrede over Romeinen 7:14 met toelichting
93615: KOHLBRUGGE, H.F. - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen
93612: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
93611: KOHLBRUGGE, H.F. - Geen oecumene maar bekering. Leerrede over Klaagliederen 5 : 21a uitgesproken op 29 nov. 1857 in de Waals-Gereformeerde Kerk te Delft
93580: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
93569: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896)
86737: KOHLBRUGGE, H.F. - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
173254: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Der dreizehnte Psalm : drei Predigten.
93483: KOHLBRUGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
30400: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus
88438: KOHLBRUGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45.
56511: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona, gehouden in de zomer van het jaar 1848
90737: KOHLBRUGGE, H.F. - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
32433: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus
56010: KOHLBRUGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
55904: KOHLBRUGGE, H.F. - Een komend en sprekend God to alle inwoners der aarde. Eenige betrachtinge over den vijftigsten psalm
57334: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - De Wet bevestigd. Verklaring van Romeinen 7. met daaraan toegevoegd: diens Leerrede over Romeinen 7:14 en een verhandeling van Dr. J.C.S. Locher over de verhouding van de christen tot Gods Wet
93645: KOHLBRUGGE, H.F. - Het woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst
55994: KOHLBRUGGE, H.F. - Gesprek over het zondvloedgebed
55993: KOHLBRUGGE, H.F. - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
59476: KOHLBRUGGE, HEBE - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord. Een samenvatting van het werk van prof. Dr. Hanna Kohlbrugge, 1911-1999
54901: KOHLBRUGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
84606: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
83712: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerrede over 1 Corinthe 7:19
31922: KOHLBRUGGE, H.F. - De beker der verlossingen. Zeventien preken
31923: KOHLBRUGGE, H.F. - Troost Mijn volk. Twaalftal preken en verhandelingen
31936: KOHLBRUGGE, H.F. - In zijn beeld. Brieven van Kohlbrugge
32119: KOHLBRUGGE, H.F. - Negen leerredenen. Gehouden in het jaar 1871 (1e t/m 3e bundel in 1 band)
31935: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
55998: KOHLBRUGGE, H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (2 delen)
55999: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerrede over Spreuken 8, vs. 29-31 / Het moordenaarsgeloof. Leerrede over Lukas 23 vers 39-43 / Wat voor opvoeding hebben onze kinderen nodig (3 werken in 1 band)
86815: KOHLBRUGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Lutgersch proponent.
32115: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896) (Serie: Klassiek licht)
59891: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken
32123: KOHLBRUGGE, H.F. - Door lijden tot heerlijkheid (meditaties)
32112: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven
55908: KOHLBRUGGE, H.F. - De profeet Jona. Zeven preken (Serie: Schriftverklaringen)
173251: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus : das dritte Capitel.
161469: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt der Amsterdamer Schule.
181721: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt van de Amsterdamse School.
4141259: KÖHLER, H. - Die Wirkung des Judentums auf das abendländische Geistesleben. (Veröffentlichung der Freien Universität Berlin)
143062: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
4143772: KOHLER, KAUFMANN - The Origins of the Synagogue and the Church. Edited by H.G.Enelow. (The Jewish People)
104662: KÖHLER, NEELTJE|KOOS LEVY-VAN HALM - Frans Hals. Schuttersstukken.
4065362: KÖHLER, W. (LUTHER, M.) - Wie Luther den Deutschen das Leben Jesu erzählt hat.
156687: A. KOHLER [EDS.].|LUTZ, H. - Aus der Arbeit an den Reichstagen unter Kaiser Karl V. Sieben Beiträge zu Fragen der Forschung und Edition.
94245: KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli. Durchgesehen und neu herausgegeben von Ernst Koch
4019488: N.N. (KOHLER, K.) - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of Prof K.Kohler on the occasion of his 70th birthday.
90537: KÖHLER, ERICH - Trobadorlyrik und Höfischer Roman. Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters.
4142610: KÖHLER, A. - Die Nachexilischen Propheten. I. Die Weissagungen Haggai's. II. Der Weissagungen Sacharjas, 2e Hälfte, Cap. 9-14.
30466: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments
4300485: KOHLERNBERGER (ED.) JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament. Four Volumes in One. Genesis - Maleachi.
175615: KOHLGRAF, PETER - Nur eine dienende Kirche dient der Welt : Yves Congars Beitrag für eine glaubwürdige Kirche.
104113: KOHLHAUSEN, HEINRICH [HARALD BUSCH - ED.]. - Europäisches Kunsthandwerk. Gotik und Spätgotik [In Slipcase].
105022: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
105021: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
110485: KOHLHEPP, WOLFGANG - Schritt für Schritt zur Bonsaikunst.
58790: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Schule bei Martin Bucer in ihrem Verhältnis zu Kirche und Obrigkeit
85824: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus (2 volumes)
147361: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus. TEXTBAND [only].
95781: KOHLSCHMIDT, WERNER|MOHR, WOLFGANG A.O. - Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte (4 Volumes + Sachregister) (Total: 5 volumes)
186805: KOHN, MAREK - Trust. Self-Interest and the Common Good.
166832: KOHN, LINDA|MEREL LEEMAN - Cross Over Literature. 55 jaar Internationaal Literatuur Bureau B.V.
4134323: KÖHNE, F. - Der Ruf von der Erde nach Gott und der Gottesdienst der Kirche. Ein Buch von der Kirche für ihre Zweifler.
152806: KÖHNE, G.|TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
181722: KÖHNE, G.|TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
180969: KÖHNLECHNER, MANFRED [ED.]. - Handbuch der Naturheilkunde. Volume 1 [just].
4142886: KOHNSSTAMM, D. - Ik ben ik. De ontdekking van het zelf.
94687: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel I: Het jonge kind. Deel II: De schoolleeftijd. Deel III: De adolescentie (3 delen)
47301: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelings psychologie I, Het jonge kind. Vierde herziene druk
4069992: KOHNSTAMM, G.A. & CASSEE, H.C. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Herziene en uitgebreide editie.
4139626: KOHNSTAMM, PH. - Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte.
152585: KÖHRING, HANS [ED.]. - Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher für die Zeit von ca. 1750-1860.
163718: KOHT, HALVDAN - Life of Ibsen.
101819: KOIVISTO, KAISA [ED.]. - European Glass in Use [Käyttölasia].
102725: KOJA, STEPHAN [ED.]. - America. The New World in 19th Century Painting.
4050217: KOK, D. DE - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
86772: KOK, A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
4023058: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding 1680 tot heden.
183093: KOK, J.P. FILEDT [ED.]. - 's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500.
54267: KOK, J.H. - Geillustreerde catalogus van boekwerken. Uitgegeven door de N.V. Uitgevers Mij. J.H. Kok te Kampen
91519: KOK, J.H. DE - De kamper-uien import, benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
183333: KOK, JEANNETTE [ED.]. - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieën. Bronnen voor het bestuderen, beschrijven en dateren van (oude) Nederlandse kinderboeken.
4042853: KOK, J.R. & MOLNÁR, A. (COMENIUS, J.A.) - Kinderen zijn God-geleerd. Theologische vertrekpunten van Jan Amos Comenius.
4143787: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche Jaarboeken. Tweede en derde deel. Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen enz. Alle 14 gravures van de drie delen zijn ongenomen in het tweede deel. Met titelprent, platten grond en plan van den zeeslag.
90400: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
92175: KOK, JOHANNES ANTONIUS DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestatisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
101734: KOK, A.L. [DR. G.R.W. DIBBETS - ED.]. - Ont-werp der Neder-duitse letter-konst. Uitgegeven en van kommentaar voorzien door Dr. G.R.W. Dibbets.
87667: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid
70152: KOK, R. - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties. 2 Kerstpredikaties. 2 Nieuwjaarspredikaties
96642: KOK, R. - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth
59171: KOK, J. - De arte formulas praescribendi et praeparandi. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 28 januari 1946
89436: KOK, R. - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
87200: KOK, K. (VOORWOORD) - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerd Kerk Rotterdam-West 1927-1977
164200: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
4067676: KOK, TH.B.W. (HULST) - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het gentse dekenaat Hulst 1596-1648. (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXII)
4050218: KOK, D. DE - Monasticon Batavum. Deel I Supplement.
100541: KOK, MR. G.CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven [1428-heden].
101002: KOK, T.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
164937: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werkelozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
81517: KOK, R. - Levensmoed, het huis Mijns Vaders (drietal predikaties), Zoo groote zaligheid (zestal predikaties), tien predikaties van Ds. R. Kok
122597: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
52173: KOK, DS. A. - Zijn naam tot eer (Zeven predikaties)
92969: KOK, IZ. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie
57395: KOK, K. E.A. - Wandelen in het licht. Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-West 75 jaar, 1927-2002
93875: KOK, J.A. DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
168570: KOK, H.L. [P. BUTZ - ED.]. - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer.
83136: KOK, A. E.A. - In liefelijke weiden, acht preken
4300466: KOK, G.CHR. - Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen.
100685: KOK, ARJEN|LILY VAN GINNEKEN - Haagse beelden. Gids voor de Haagse beelden in de openbare ruimte, met inleidende hoofdstukken.
185594: KOK, HARRY DE & JOHAN GROOTAERTS & ETIENNE D'HEER & JAN CAUDRON - Het Kasteel van de Hertogen van Brabant. Geschiedenis en Restauratie van het Gerechtshof te Turnhout.
83639: KOK, R. - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties 2 Kerstpredikaties 2 Nieuwjaarspredikaties
166180: A.A. KOK|BEISTERVELD, J. - Het monumentale dak
157742: KOK, INA - Woodcuts in Incunabula in the Low Countries [4 Vols. Compl.].
153000: KOK ESCALLE, MARIE-CHRISTINE [ED.]. - Paris: de l'image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, socio-politiques.
53618: KOK, F.J. - Gij alleen de eer. Historie van de Gereformeerde Gemeente van Borssele
142023: P. KOK [EDS.].|P. SCHNAGEN|UDEN, J. VAN - Carl Theo Reisig. Schilder.
46334: KOK, M. - Classicale Acta 1573-1620. V Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620, Classis Woerden 1617-1620 (RGP, Kleine Serie 88)
84600: KOK, J. - Salomo's prediker gerangschikt en verklaard (3 delen in 1 band)
186387: KOK, MR. G.CHR. & MR. F.A. ARNBAK-D'AULNIS DE BOUROUILL. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch. Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
59890: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid
140350: KOK, G.A. DE [ED.]. - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
185428: J.F. KOK|MOLL, DR. W.|MR. H.J. VAN DE POEL [EDS - ET AL.]. - Twee eeuwen Gemeenteapotheek 's-Gravenhage.
157434: KOKAY, GYORGY - Geschichte des Buchhandels in Ungarn.
110256: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
152416: KOKOLE, OMARI H. [ED.]. - The Global African. A Portrait of Ali A. Mazrui.
90680: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan, Grepen uit het leven. Met een voorrede van Prof. Dr. M.W. de Visser en met 118 illustraties buiten den tekst.
101607: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
4142782: KOLB, K. - Vom heiligen Blut. Eine Bilddokumentation der Wallfahrt und Verehrung.
144415: KOLB, ANNETTE [WEBER-KELLERMANN INGEBORG - ED.]. - Eine preussische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth.
122481: KOLB, BRYAN. - Brain Plasticity and Behavior.
145762: KOLBERG, GERHARD - Die Expressionisten vom Aufbruch bis zur Verfemung.
4022335: KÖLBING, P. - Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus. Eine historische Untersuchung.
94462: KOLDE, THEODOR - Martin Luther. Eine Biographie (2 volumes in 1 binding). Mit Porträt
147347: KOLDEWEIJ, A.M. [PROF. W.H. CROUWEL - FOREW.]. - Erasmus. Zicht op een geleerde in zijn tijd.
143975: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand.... Betekenis en functie van Middeleeuwse Kunst.
156783: A.M. KOLDEWEIJ|BEUNINGEN, H.J.E. - Heilig en profaan. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties.
186854: KOLDEWEIJ, A.M. & P.N.G. PESCH [ED.]. - Het blokboek van Sint Servaas. Facsimile met commentaar op het vijftiende-eeuwse blokboek, de Servaas-legende en de Maastrichtse reliekentoning / Le livre xylographique de Saint Servais. Fac-similé avec commentaire sur le livre xylographique du quinzième siècle, sur la légende de S. Servais et sur l'ostention des reliques à Maestricht.
90150: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeier.
91424: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier.
180304: KOLDEWEIJ, DR. A.M. [ED.]. - In Buscoducis 1450 - 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middelleeuwen en renaissance [2 Vols. Compl.].
181723: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
181724: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
131738: KOLDEWEIJ, A.M. [ED.] - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
131740: PROF. DR. A.M. KOLDEWEIJ [EDS.]|VAART, MR. DRS. F.J. VAN DER - De koorafsluiting in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
182099: A.M. KOLDEWEIJ [EDS].|B. DUBBE|VERMET, B.M. - Een eigenzinnig verzamelaar. Karel Azijnman [1876-1936].
93619: KOLE, I.A. - Verscheurd verlangen. De uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte
4136957: KOLE, I.A. & PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief. Basisboek voor het godsdienstonderwijs.
4050026: KOLE, J.J. (FRANKENA, W.K.) - Moral Autonomy and Christian Faith. A Discussion with William K.Frankena. (Diss.)
4012377: KOLFHAUS, W. (CALVIJN, J.) - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin. (BGLRK 7)
154299: KOLFIN, ELMER - Het werk der gehele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996.
140656: KOLFIN, ELMER - Sint Antonius-Abt Neerbosch. 1972: 300 jaar parochie - 1980: 100 jaar kerk.
57356: KOLIJN, W. - Thomas Hog. De verbannen predikant van Kiltearn
89625: KOLIJN, W. - Thomas Hog. De verbannen predikant van Kiltearn.
4133532: KOLIMAN, M. - A Theology of Empowerment. Reflections from a West Timorese Feminist Perspective. (Diss.) (ContactZone 5)
184939: KOLK, ANS - Forests in International Environmental Politics. International Organisations, NGO's and the Brazilian Amazon.
121099: KOLK, JOS. VAN DE - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
167216: DR. H. VAN DER KOLK [EDS. - ET AL.].|KUMMELING, PROF. DR. H.R.B.M. - Lokale kiesstelstels vergeleken: over de vormgeving, het gebruik en de consequenties van lokale kiesstelsels. Rapport van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente.
122645: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.
4009255: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. 2 Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de 16e eeuw. (Diss.)
180733: KOLKHUIS TANKE, DR. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw - Dr. E.J.B. Schonk.
163726: KOLKS, ZENO [ED.]. - Kunst om bier.
151032: KOLLEK, TEDDY|MOSHE PEARLMAN - Jerusalem Sacred City of Mankind. A History of Forty Centuries.
4276083: KÖLLERMANN, A.F. (LAIB, CONRAD) - Conrad Laib. Ein spätgotischer Maler aus Schwaben in Salzburg. (Neue Forschungen zur deutschen Kunst 8)
85719: KOLLEWIJN, A.M. - Serie Kleio: De oudheid / Geschiedenis der Middeleeuwen / Geschiedenis van de Fransche Omwenteling tot op heden / Geschiedenis van den Nieuwe Tijd tot de Fransche omwenteling (4 delen)
180775: KOLLEWIJN NZ., A.M. - Tijdschrift voor Geschiedenis. Eerste Jaargang [Later: Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en Volkenkunde].
82778: KOLLEWIJN, R.A. - Poëzie van Willem Bilderdijk. Napoleon - Afscheid - De kunst der poezy - de geestenwareld
91336: KÖLLMANN, ERICH - Berliner Porzellan, ein brevier.
4067684: KOLM, G.J.V.D. - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. (Diss.)
88576: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie.
55697: KOLMAN, RUDOLF JAN - De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel. / Le traité de capitualtion de Nimègue en 1591, préliminaires et suites
183602: KÖLPE, OSWALD - Einleitung in die Philosophie.
102645: KÖLTZSCH, GEORG W. - Matschinsky-Denninghoff. Monographie und Werkverzeichnis der Skulpturen.
152572: KOMAN, RUBEN A. - Bèèh ...! Groot Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen, volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht.
150145: KOMANDO 3. LUFTWAFFENDEVISION [ED.]. - Die Luftwaffe am Niederrhein. Information für Gäste, Bürger und Soldaten. 750 Jahre Kalkar / 25 Jahre Bundeswehr. Den Bürgern der Garnisonstadt gewidmet von ihren Soldaten.
121690: KOMELOWA, G.N.|M.W. MARTINOWA [EDS - ET AL.]. - Russische Schatzkunst aus dem Moskauer Kreml und der Leningrader Eremitage.
152560: KOMEN, J.A.M. - Over de ontwikkeling van absolute constructions.
31155: KOMLOS, JOHN - The Habsburg Monarchy as a Customs Union. Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century
185868: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een Antropologische studie [2 Vols. Compl.]..
83610: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Ereckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
4073881: KOMMERS, J. - Ontwaakt gij die slaapt. Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
32114: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
183401: KOMPAGNIE, JAN H. - POP-gids, Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Algemeen Rijksarchief.
155082: KOMRIJ, GERRIT [VICTOR SCHIFERLI - ED.]. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten.
166656: KOMRIJ, GERRIT - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
167757: KOMRIJ, GERRIT - Kost en inwoning. De Nederlandse poëzie in enige nagekomen gedichten.
96402: KOMRIJ, GERRIT - Eendagsvliegen
152500: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
167704: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest.
167809: KOMRIJ, GERRIT - Hercules.
161944: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 3000 en enige gedichten [3 Vols. & CD - In Slipcase].
160519: KOMRIJ, GERRIT - Maatstaf. Gerrit Komrij Special.
155223: KOMRIJ, GERRIT - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
152501: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
4142003: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
152498: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
152497: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
167754: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
163091: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
166519: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
164702: KOMROFF, MANUEL [ED.].|WITOLD GORDON [ILLUSTR.]. - The Travels of Marco Polo [The Venetian]. Rivesed from Marsden's translation.
150551: KÖMSTEDT, RUDOLF - Vormittelalterliche Malerei.
123356: A. KOMTER-KUIPERS - EDS].|PROF.DR. N.B. TENHAEFF|VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aantekeningen door dr. P.J. Meertens, prof.dr. N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers.
123359: A. KOMTER-KUIPERS - EDS].|PROF.DR. N.B. TENHAEFF|VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Neder-landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, ......
146442: KOMTER, AAFKE [ED.]. - Het Geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
4138545: KOMTER A. (RED.) - Het geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
186282: KONDAKOV, NIKODIM PAVLOVICH [ELLIS H. MINNS - TRANSL.].] - The Russian Icon.
123329: KONIG, RUBEN - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal wetenschappelijk onderzoek.
92016: KÖNIG, FELIX VAN - Wind en energie
4047647: KONIG, R.P. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. (Diss.)
30023: KÖNIG, INGEMAR - Caput Mundi. Rom-Weltstadt der Antike
145198: KÖNIG, EDMUND - W. Wundt. Seine Philosophie und Psychologie.
60374: KONIG. R. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990 (Een sociaalwetenschappelijk onderzoek)
180610: KÖNIG, B. EMIL - Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der Hexenprozesse und der Autodafé.Eine Geschichte des After- und Aberglaubens bis auf die Gegenwart historische Schandfäulen des Aberglaubens.
110078: KÖNIG, WERNER - Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundarten.
123523: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
4139253: KÖNIG, F.W. - Relief und Inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan. Mit 2 Tafeln, 5 Skizzen im Text und 1 Karte.
4023482: KÖNIG, K. (LUTHER, M.) - Vom Geiste Luthers des Deutschen.
102841: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
140254: KÖNIG, B. EMIL - Geschichte der Hexenprozesse. Ausgeburten des Menschenwahns.
163057: KÖNIG, RENË - Niccolo Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitenwende.
60373: KONIG. A. - Jesus Christus die Eschatos (Die Fundering en Struktuur van de Eskatologie as Teleologiese Christologie, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Publikatiereeks Nr. 7)
4063134: KONIJN, SEEF - Symbolen leren zien. De rijkdom van onze sacramenten.
110527: E. VAN KONIJNENBURG [EDS.].|RAMAER, J.C. - Scheiding van Maas en Waal. 18 Augustus 1904.
172035: KONINCK, CHARLES DE - De writings of Charles De Koninck (2 Volumes)
154047: KONINCKX, C. - Koning Leopold III. Diplomaat voor de vrede.
30654: KONINCKX, CHRISTIAN - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East
145451: KONINCKX, C. [K. GLAMANN - PREF.]. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company [1731-1766]. A Contribution to the Maritime, Economic and Social Histoty of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
123254: DR. P. DE KONING - INTROD.].|PREL, DR. KARL DU [P.M. WINK - TRANSL. - Studiën uit het gebied der Geheime Wetenschappen [2 Vols. Compl.]..
130719: KONING, J. DE [ET AL.] - Vijftig jaar sociaal recht in Leiden. Bewerkingen van inleidingen gehouden op 30 mei 1986 te Leiden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de leerstoel sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
82006: KONING, J.C. DE - De klokken luiden, ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 September 1923
10421: KONING, MARTINUS - Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
59029: KONING, JAKOBUS DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt
131098: KONING, DANIEL - Na verloop van tijd.
4068760: N.N. (KONING, J. DE) - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning. Onder red. van W.Verkade, A.C.Ramselaar en Thijs Booy.
180930: A.J. DE KONING|BICKER CAARTEN, A.|F. MARS [EDS.].|H. HENNINK - Noordhollands molenboek.
100070: KONING-VAN DER VEER, MIA - Schepen op postzegels / Ships on Stamps.
89982: KONING, DANIEL - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
103756: KONING, JACOBUS - Algemeene ophelderende verklaring van het Oud Letterschrift, in Steenplaatdruk & ATLAS [2 Vols. in 1].
104221: KONING, ERIK JAN [ED. - ET AL.]. - Praktijkboek Sociale Veiligheid, voorbeelden van succesvolle veiligheidsprojecten in de Brabantse (grote) steden.
157327: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
163869: KONING, JOSEE [ED. - ET AL.]. - U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952-2002.
158064: KONING, MADELIJN - De literaire verdiensten van A.A.M. Stols.
180266: DE KONING|HASSELT, J. VAN - Kanaalverbinding van Twente en Winterswijk met den IJssel bij Zutphen. Rapport uitgebracht door de ingenieurs J. van Hasselt en de Koning in opdracht van het Algemeen Comité.
181725: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt en uitgegeven, in den ouderdom van 68 jaar.
103757: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Het Haagse grachtenboek. De waterwegen van het centrum in oude foto's 1855-1950.
103758: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Dit is ons huis. De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
4134587: KONING, M.G. DE - De Tweede Brief aan de Korinthiërs. Een verklaring van Paulus' brief speciaal voor jou. (Rotsvast 3)
131290: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
154592: KONING, MR. A.M. DE|MR. J. BROUWER - Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen. De inzet van mediation-vaardigheden en mediation door overheden.
156435: KONING, DR. D.A. WITTOP - Het etiket in de Apotheek.
4069759: KONINGSVELD, P.S.V. - Sprekend over de Islam en de moderne tijd. (Teleac).
122446: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
183698: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN - Gedenkboek van het vijfentwintigjarig jubileum van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1938-1963.
170739: KÖNNEKER, CARSTEN [ED.]. - Wer erklärt den Menschen? Hirnforscher, Psychologen und Philosophen im Dialog.
170778: KONNER, MELVIN - The Tangled Wing: Biological Constraints on the Human Spirit.
170800: KONNER, MELVIN - The Evolution of Childhood. Relationships, Emotion, Mind.
157144: KONNERTZ, WINFRIED [ED.]. - Max Ernst Bücher und Graphiken. Eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen.
186202: J.S.A.M. VAN KONNGSBRUGGE [EDS.].|LEMMINK, J.PH.S. - Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
180275: KONOIKE, YOSHITADA [FOREW.]. - Cultural Heritage of Hyogo Prefecture Japan. Painting.
155106: KÔNOSUKE ODAKA [EDS.].|NAKAMURA, TAKAFUSA - Economic History of Japan 1914-1955. A Dual Structure.
166879: KONRAD, ULRICH|MARTIN STAEHELIN - Allzeit ein Buch. Die Bibliothek von Wolfgang Amadeus Mozarts.
181229: KONRAD PAUL - AFTERW.].|PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON [THERESE ERLER - ED. - "Reisebriefe aus England und Irland. Eine Auswahl aus den "" Briefen eines Verstorbenen "" [2 Vols. in Slipcase]."
183584: KONZE, BERGIT - Die Ästhetik des weiblichen Widerstandes. Zur Thematisierung deutscher Geschichte in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie.
4056396: KONZELMANN, G. - Jerusalem. 4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt.
146295: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard. De wrekende hand van de Sjiieten.
180804: KOOGER, HANS - Kruisen en Kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen.
182896: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
180763: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
30202: KOOGER, HANS - Ingmar Bergman. Aspekt-biografie onder redactie van Perry Pierik
140175: KOOGER, HANS - Joods leven in Dieren, Rhenen en Velp.
88439: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods Vrijmachtige Genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 Aug. 1877. Door hem zelven beschreven.
4036785: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Het Heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp. (Diss.)
4015859: KOOI, C.V.D. (BARTH, K.) - Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief. Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door C.v.d.Kooi.
153443: KOOI, DR. P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands [2 Vols. Compl.].
47980: KOOI. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een tweeluik
171974: KOOI. C. VAN DER - Als in een spiegel : God kennen volgens Calvijn en Barth.
60376: KOOI. C. VAN DER - De denkweg van de jonge Karl Barth (Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording)
4138996: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
94493: KOOI. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
4138197: KOOI, A.V.D. KÜSTER VAN & REELING BROUWER, R. (RED.) (NEVEN, G.) - Ontmoetingen-tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven.
123348: KOOI, KENNETH A.|ROBERT E. MARSHALL. - Visual evoked Potentials in Central Disorders of the Visual System.
121032: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
58895: KOOIJ, ARIE VAN DER - Die Alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments (Orbis Biblicus et Orientalis, 35)
4137071: KOOIJ, A.V.D. - Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments. (OBO 35)
96984: KOOIJ, ARIE VAN DER - De oude tekstgetuigen van het boek Jesaja
57675: KOOIJ, RIJN VAN - Als een lopend vuur. Charismatische vernieuwing in de kerken
90684: KOOIJ, A. VAN DER|KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
88421: KOOIJ, A. VAN DER|KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
4073354: KOOIJ, R.V. - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
121404: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. a Study and Translation of 19th Century Responsa Against Religious Reform in Judaism.
90730: KOOIJMAN, GEORGE FREDRIK - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys, het dialekt van een middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18 rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische aantekeningen, foto's en illustraties.
57540: KOOIJMANS, E. E.A. - Uit Sions Zalen. De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion. (psalm 65 vs. 2)
89853: KOOIJMANS, L. E.A. - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland.
43085: KOOIJMANS. W. - Twee Kerstkoralen, Looft God, gij christ'nen maakt hem groot, Ik kniel aan Uwe kribbe neer
130305: H.N. KOOIMAN (EDS.]|LOTSY, J.P. - Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Volume 10 / Tiende deel : Platen [Plates only]
55692: KOOIMAN, W.J. - De ronde Luthersche kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst
95346: KOOIMAN, DICK - Conversion and Social Equality in India. The London Missionary Society in Stouth Travancore in the 19th Century
31013: KOOIMAN, W. - Philippus Melanchthon
86878: KOOIMAN, W.J. - Jacobus Revius. Zijn leven - zijn lied.
30583: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan het evangelisch-luthersch seminarium op 3 juni 1946
184859: KOOIMAN, DICK - Koppelbazen, kommunisten en ekonimische krisis. Arbeidsorganisatie in de textielindustrie van Bombay 1917-1937.
4142571: KOOIMAN, W.J. (LUTHER, M.) - Luther's kerklied in de Nederlanden. (Diss.)
85881: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon
156365: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
83458: KOOISTRA, J. - Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron
96531: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rodesië. Door de F.P. Church of Scotland
60377: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
53882: KOOISTRA, JACK - Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog
61286: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
145591: KOOISTRA, REDMAR|STEPHAN KOOLE - Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin.
57960: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
141574: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
161117: KOOKER, H.W. DE [ED.]. - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652.
89116: KOOKER, H.W. DE (INTRODUCTION AND INDEXES) - The catalogus universalis. A facsimile edition of the Ducht booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz Amsterdam 1640-1652.
152832: DRS. C.M. KOOL [ED. AL.].|VREDENBURG, DRS. J. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
93828: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht. Van Heilig-Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis
153655: KOOL, MARGA - Moeder-dochter-liefste-vrouw. Keuze uit gedichten.
61199: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
143756: KOOLBERGEN, MICHIEL - Het laatste geheim van Bomarzo.
168519: KOOLBERGEN, MICHIEL - Een Hollandse Robinson Crusoe. Dagboek van de verbanen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
110328: KOOLE, R.A. (ED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
4008417: N.N. (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a.
4069980: KOOLE, D. - Openbare kenmerken van de ware christenen. Het christelijk geloof en de christelijke houding persoonlijk, maatschappelijk, politiek en kerkelijk.
4019087: KOOLE, D. & VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling.
59763: KOOLE, J.L. - De overname van het Oude Testament door de christelijke kerk
4075973: KOOLE, W.J. - De troost van televisie. Ervaringen van kijkers en makers. (Diss.)
57585: KOOLE, D.|VELEMA, W.H. - Uit liefde tot Christus en zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
82503: KOOLE, D. E.A. - Zichtbare liefde van Christus, het diakonaat in de gemeente
56985: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen)
84691: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel, onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC
84098: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
166114: KOOLEN, M. - Tabakspijpjes 1600-1900. Pijpvondsten uit Grave, Velp en Escharen.
153354: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen / Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] and the journals he drew for his children.
166687: KOOLHAAS, ANTON - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
4138771: KOOLHAAS, M. & VOOREN, J.V.D. - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden.
162505: KOOLMAN, EGBERT - Oldenburgische Bibliographie [16. Jh. - 1907].
154194: KOOLMEES, P.A. - Symbolen van openbare hygiène. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
4046496: KOOLSCHIJN, G. (PLATO) - Plato, schrijver. 1 Liefde, 2 onzekerheid, 3 rechtvaardiging, 4 verstarring. Teksten gekozen en vertaald.
164185: KOOLWIJK, TH.F. VAN [ED.]. - Catalogus van de boeken uit de collectie Stuyt, voornamelijk betreffende de geschiedenis van Frankrijk [ca. 1500-1870] aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
4056026: KOOMEN, J. - De geschiedenis van het Beding der Eigen Opleiding. (naar de Synodale Acta`s) Op verzoek van de Vereeniging tot steun van de Theologische School te Delft.
165669: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engfelse schrijvers in Parijs 1900-1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
83836: KOOP, GARY - Analysis of economic data second edition
48144: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach III. 14 Orgelstukken met licht pedaal van Merulo tot Fischer (nr. 502)
48142: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach V. 13 Orgelstukken met licht pedaal van Volckmar tot Woollen (nr. 504)
4063038: KOOP, H. - Door dichte deuren. Omkijken in geloof.
48143: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
48145: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
153687: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999.
153697: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle IV.
162489: KOOPER, ERIK [ED.]. - This Noble Craft...Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht 1989.
94228: KOOPERBERG, L.M.G. - Erasmus als vredeskampioen
152663: KOOPMANS, JELLE|PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
4139249: KOOPMANS, J.J. - Beknopt overzicht van de cultuur van het oude nabije oosten. als achtergrond voor de bijbel. Overdruk uit het GTT, 59e jg. nr. 1/2
101370: KOOPMANS, THIJMEN - Vrijheden in beweging. Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976.
180385: KOOPMANS, JELLE|PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
4010686: KOOPMANS, W.T. - Joshua 24 as Poetic Narrative. (Diss.)
53890: KOOPMANS, G. - Koudum fan doe en nou
165717: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
151384: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939.
164834: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
30811: KOOPMANS, JAN - Theoloog bij de tijd (1905-1945)
59760: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn
85299: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de sneeuw. Eene kerstvertelling.
91876: KOOPMANS, BOTINE - Haagse winkelpuien. Een inventarisatie in de binnenstad
31848: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn
92631: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
96032: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
156182: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland. Een schets.
147159: KOOPMANSCHAP, H. - In Dongen stond een huis. De Heerlijkheid Dongen in de Middeleeuwen.
160415: KOOPMEINERS, R.J. - Oorsprong, ontwikkeling en betekenis van het Middeleeuwse Rotterdam. Waarin wordt aangetoond dat de huidige opvatting te dien aanzien onhoudbaar moet worden geacht.
59694: KOOPS, G.L. - Werkt uws zelfs zaligheid. Nagelaten geestelijk onderwijs
150631: KOOPS, ROELOF|NICO PLOMP [EDS. - ET AL.]. MARGRIET DE ROEVER [ED,.].|ROB VAN DRIE - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
147100: KOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - Academisch onderwijs in Franeker en Groningen 1585-1843. Ijver en wedijver.
86771: KOOPS, G.L. - Werkt uws zelfs zaligheid. Nagelaten geestelijk onderwijs. Eerder verschenen in twee wegen, kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
164829: KOOPS, WILLEM|LEEN DORSMAN|THEO VERBEEK [EDS.]. - Née Cartesienne / Cartesiaansch gebooren. Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005. The Philosophical Works of Descartes. (Volume 1 of 2)
90327: KOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
153856: KOOPS, LUKAS|MARTIN KOSTER [EDS.]. - Op petret. Drense schrievers in woord en beeld.
89258: KOORDERS, S.H. - Het leerstelsel der Hervormde Kerk: Naar den Heidelbergschen Catechismus. (4 delen)
166570: KOORN, MR. P.|MR. L.H.M. LOEBER [MR. M. JORNA|PROF. DR. W.J.M. VOERMANS] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk.
130443: KOORN, MR. P.|MR. L.H.M. [EDS. - ET AL.] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk. Verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
156443: KOOT, J. VAN DE - An Essay on Grammar-Parser Relations.
144131: KOOT, TON - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten.
166818: KOOT, ROMAN|MICHIEL NIJHOFF|SASKIA SCHELTJENS [EDS.]. - Kunstbibliotheken in Nederland. Tien korte schetsen.
55691: KOOT, TON - Poorters van Amsterdam
90245: KOOT, TON E.A. - Jamboree Logboek, 1937. Officieel gedenkboek uitgegeven door de stichting 'wereld-jamboree 1937' Bloemendaal-Vogelenzang'.
147169: KOOTEN, DRS. R. VAN - De dingen die met haast geschieden moeten. Praktisch commentaar op de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes [2 Volumes - Complete Set].
92938: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod (Serie: Hoe lief heb ik uw wet)
30846: KOOTEN, GEURT HENDRIK VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians
70258: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod
95114: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar Zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
91159: KOOTEN, R. VAN E.A. - Er zij licht, bijbels dagboek.
57672: KOOTEN, R. VAN - De dingen die met haast geschieden moeten. Praktisch commentaar op de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (Deel 2)
92366: KOOTEN, REINIER VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951
92941: KOOTEN, R. VAN - Verzoend door Christus!
31105: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
32344: KOOTEN, M. VAN - De eerste brief aan Korinthe. Want gij zijt duur gekocht
92940: KOOTEN, R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod (Deel 1)
93526: KOOTEN, R. VAN - Compendium aan Zijn voeten. Werkboek bij de geloofsleer
96326: KOOTTE, T.G. - Rekkelijk of precies. Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt
4011446: KOOY. J. - De paraenese van den apostel Paulus. (Diss.)
4063857: KOOY, JOHN - Het Boek van den Hemel.
182529: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
182530: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
60384: KOOY. J. - De paraenese van den Apostel Paulus
161970: KOOY, PROF. DR. G.A. [ED.]. - Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland.
93519: KOOY. J. - De paraenese van den apostel Paulus
47686: KOOYMAN, COR - Koraalvoorspelen voor de lijdenstijd. Il wil mij gaan vertroosten. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat God wil, dat geschied altijd. Lam Gods, dat zo onschuldig. Mijn verlosser hangt aan 't kruis. Jezus leven van mijn leven
110823: KOP JANSEN, TH.P.M.|TH.J.J. LEYENAAR - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru. Catalogus van de Chimú collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde [1882-1986].
4032889: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling. in het bijzonder in Indonesië. (Diss.)
85189: KOPER, JACOB - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië. (With a summary in English)
176364: KÖPF, ULRICH - Religiöse Erfahrung in der Theologie Bernhards von Clairvaux. Beiträge zur Historischen Theologie 61
105061: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
166272: KOPLAND, RUTGER - Dankzij de dingen.
105060: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
94264: KOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
4053884: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. (Diss.)
4074725: KOPMELS, ESTHER - Christus en cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie.
4054868: KOPPELMANN, W. - Der Erlösungs- und Heilsgedanke von Freisinnig-Protestantischem Standpunkt aus. (Gekrönye Preisschrift)
145065: KÖPPEN, ERNST [ED.]. - Das war einmal. Zweite Folge alter Krefelder Bilder.
102163: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
4001352: KÖPPEN, K.P. - Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche.
91583: KOPPENFELS, JOHANNA VON - Jüdische Friedhöfe in Berlin
183883: KOPPERS, W. [ED.]. - Festschrift - Publication d'Hommage offert au P.W. Schmidt. 70 Sprachwissenschaftliche, Ethnologische, Religionswissenschaftliche, Prähistorische und andere Studien.
101225: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
30657: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd. Voorzien van een alphabetisch naamregister
121114: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
150705: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
4039753: KOPUIT, M. (RED.) - Zo heb ik het overleefd. Verhalen van joodse vervolgden. M.m.v. Hans Bloemendal, Andreas Burnier, Dick Houwaart, Ida Vos e.a.
4140059: KOPUIT, M. - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945.
160007: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
152642: KORBEL, PETR|MILAN NOVAK - Geïllustreerde mineralen encyclopedie.
122695: KORCHIN, SHELDON J. - Modern Clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
153258: KORDA, MICHAEL - Another Life. A Memoir of Other People.
157145: KORDINA, ROGER [ED.]. - 175 Jahre Sauerländer 1807-1982.
103759: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
4051415: KOREN, Y. & VECHT, C. - Verzonken heimwee. Joods hier Israëlisch daar.
60387: KOREVAAR. GIJSBERT - Sustainable Chemical Processes and Products, new design methodology and Design Tools
87629: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek, wat een dominee bezielt
57066: KOREVAAR, C.A. - Alsmaar ouder worden. Ouder worden en oud zijn
180757: ED. - ET AL.].|KORF, MR. JAN [INTROD. - Gelders molenboek.
185092: KORF, DINGEMAN - Tegels.
141065: ED. - ET AL.].|KORF, MR. JAN [INTROD. - Gelders molenboek.
87193: KORFF, F.W.A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
130232: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.]
150300: KORFF, GOTTFRIED|REINHARD RÜRUP [EDS.]. - Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt.
100407: KORFF, GOTTFRIED|WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
88980: KORFF, F.W.A.|OS, A. VAN - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
91024: KORGER, HILDEGARD - Schrift und Schreiben. Ein Fachbuch für alle, die mit dem Schreiben und Zeichnen vonn Schriften und ihrer Anwendung zu tu haben. Sechste Auflage mit 564 Bildern.
4056304: KÖRHOLZ, L. - Das Zeitalter der Reformation. 1517-1648.
158374: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
184347: KORKMAZ, DR. ZEYNEP - Nevsehir ve yöresi agizlari.. I. Cilt Ses bilgisi [Phonètique].
184454: KORKMAZ, DR. ZEYNEP - Güney-Bati anadolu agizlari. Ses bilgisi [Fonetik].
151153: KORN, IRENA - Auguste Rodin. Meester-beeldhouwer.
180828: KORNAAT, KLAAS - Van inval tot capitulatie. De meidagen van 1940.
102035: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
123515: KORNAAT, DRS KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
123245: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics. An Introductory Essay.
170275: KÖRNER, STEPHAN - Categorical Frameworks.
4136010: KÖRNER, J. - Hebraïsche Studiengrammatik.
162245: KÖRNER, TORSTEN - Der kleine Mann als Star. Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
156468: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
101882: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
20434: KÖRNER, THEODOR - Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
164535: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
4070746: KORNFIELD, J. - De leringen van Boeddha.
121844: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
152850: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
31658: KORPEL, MARJO C.A.|OESCH, JOSEF M. - Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume V)
31660: KORPEL, MARJO C.A.|OESCH, JOSEF M. - Studies in Scriptural Unit Division (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume III)
163484: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie [1750-1820] in een Westeuropees kader.
4037368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
53727: KORPORAAL, T.L. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen, 1828-1987
4056054: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
164885: KORS, ARJAN [& STEVEN DERIX]. - 't is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
95835: KORSAK, MARY PHIL - At the start... Genesis made new. A translation of the Hebrew tekst
170872: KORSMEYER, JERRY D. - Evolution and Eden. Balancing Original Sin and Contemporary Science.
102843: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
184008: A.F.A. KORSTEN|I,M,A,M, PRÖPPER [EDS.].|JONG, P. DE - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren. Dynamiek of duynamiet? Congresbundel 1996.
167211: KORSTEN, PROF. DR. ARNO F.A.|PROF. DR. HARRIE AARDEMA - De vallende burgemeester. Een onderzoek naar factoren, omstandigheden, patronen en preventie- en interventiemogelijkheden.
171121: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
171194: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
102842: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
54961: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
53054: KORT, KEES UND HJALMAR DE - Es begann im Paradies
182462: KORT, DR. J.C. - Repertorium op de lenen van Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650).
70067: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
58361: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
82999: KORTE, JAAP - Guido de Brès een mede-erfgenaam van Christus
4042862: KORTE, A.M. (DALY, MARY) - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
160788: KORTE, BARBARA|RALF SCHNEIDER [ED.]. - War and the Cultural Construction of Identities in Britain.
140770: KORTE, Z. DE [G. VAN NISTELROOIJ - ED.]. - De mis-liturgie.
143963: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
103695: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
88328: KORTENHOF, H. - Ds. Tiptaft de vriend van Ds. Philpot.
53289: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
86770: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
166571: MR. H.J.H.L. KORTES [MR. R.A.J. VAN GESTEL ET AL.].|SCHAGEN, DR. MR. J.A. VAN - Certificatie: kansen en risico's.
130442: MR. H.J.H.L. KORTES [EDS. - ET AL.]|SCHAGEN. DE. MR. J.A. VAN - Certificatie: kansen en risico's. Verslag van het symposium, gehouden op 25 april 2002 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
57470: KORTEWEG, P. - Gedoopt voor het leven. Kinderdoop - Volwassendoop - Herdoop
150703: KORTEWEG, ANTON|MURK SALVERDA [EDS.]. - t is vol van schatten hier...Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. [2 Vols. Compl.].
110660: KORTEWEG, ANTON|WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
94990: KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
90593: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1944 t/m 1968.
165798: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
181733: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
31208: KORTEWEG, A.S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek. 6 oktober 1983 - 14 januari 1984
180823: KORTEWEG, ANTON|WILT IDEMA [ED.]. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters: Nicolaas Beets - J.P. Hasebroek - Bernard ter Haar - J.J.L. ten Kate - Eliza Laurillard.
82658: KORTEWEG, A. E.A. - Tis vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig museum de Bezige Bij. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum de Bezige Bij
161156: KORTEWEG, DR. A.S. [INTROD.]. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
84615: KORTEWEG, P. - De geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
90308: KORTEWEG, P. - De Geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
141056: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
30576: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's bierbrouwerij maatschappij N.V. 1873-1948
147323: KORTHALS ALTES, EVERHARD - De verovering van de internationale kunstmarkt door de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Enkele studies over de verspreiding van Hollandse schilderijen in de eerste helft van de achttiende eeuw.
162547: KORTHALS ALTES, LIESBETH|MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
105122: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
121467: KORTHALS ALTES, A.|N.K.C.A. IN 'T VELD - Slag in de schaduw. Peel / Maas 1944-'45.
186167: KORTHUIS, J. - Bevrijd jezelf. De doe-het-zelf methode om je innerlijke rust, gezondheid en levensgeluk te vergroten.
55437: KORTMANN, C. E.A. - Noord-Brabant. Een studie over de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Ontwikkelingsplan 1965 (2 delen)
130445: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M.|PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.]. - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
56975: KÖRTNER, ULRICH H.J.|LEUTZSCH, MARTIN - Papiasfragmente Hirt des Hermas
170114: KÖRTNER, ULRICH H.J. - Einführung in die theologische Hermeneutik.
4300958: KÖRTNER, U.H.J. & M.LEUTZSCH, - Papiasfragment / Hirt des Hermas. Eingeleite, hrsg., übertragen und erläutert. (Schriften des Urchristentum 3)
180011: KORTRIGHT, FRANCIS H.|T.M. SHORTT [ILLUSTR.]. - The Ducks, Geese and Swans of North America. A vade mecum for the Naturalist and the Sportsman.
46348: KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.)|RENGSTORF, K.H. - Kirche und Synagoge, Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde.
101576: KORVINUS, HENK|TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
184265: KOSAMBI, MEERA - Urbanization and Urban Development in India.
150660: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
103056: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
151642: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
104307: KOSCHATZKY, DR. WALTER|KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
163379: KOSCHATZKY, WALTER [ED.]. - Die Botschaft der Graphik. Sechs Jahrhunderte gedruckte Kunst. Oberösterreichische Landesausstellung 1989.
95169: KOSCHORKE, KLAUS - Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate 'Apokalypse des Petrus' (NHC VIII, 3) und 'Testimonium Veritatis' (NHC IX, 3) ( Nag Hammadi Studies, XII)
96681: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
4143484: KOSHY, T.E. (BAKHT SINGH) - Bakht Singh. Een verslag van een apostolische opwekking in de 20e eeuw. Voorwoord van G.Verwer.
86476: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
110835: KOSINSKI, JERZY - De gevederde vogel.
31654: KOSKENNIEMI, ERKKI - The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 206)
4010261: KOSMALA, H. - Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. (Studia Post-Biblica I)
164562: KOSMOS ZIGARETTENBILDER - Deutsche National-Elf Fussball Weltmeister 1954.
122029: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
30974: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de historische Jezus. Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
55690: KOSSEN, W.J.|RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden
60891: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de Historische Jezus, Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
123221: KOSSLYN, STEPHEN M.|OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
123491: KOSSLYN, STEPHEN M.|RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
152993: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 & Deel II: 1914-1980 [2 Vols. Compl.].
167179: F.K.H. KOSSMANN|KRONENBERG, M.E.|L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 25 [4 Parts in 1].
85146: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
150335: KOSSMANN, PROF. DR. E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
167177: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 23 [4 Parts in 1].
101518: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
122635: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
156671: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA - Kamper Schepenacten 1316-1354.
52419: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof
182223: KOSSMANN, FR. - Gedichten van Anna Roemers Visscher. Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets. Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
167175: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 20 / Volume 20 [4 Parts in 1].
146506: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
162896: KOSSMANN, DR. E.H. - Verlicht conservatisme over Elie Luzac.
167173: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 18 / Volume 18 [4 Parts in 1].
167174: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 19 / Volume 19 [4 Parts in 1].
123260: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. [HENK PLATENBURG|MARTIN VAN THIEL - PHOTOGR.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
181734: KOSSMANN, DR. F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
167178: F.K.H. KOSSMANN [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 24 [4 Parts in 1].
82096: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme (mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nieuwe reeks - deel 45 - No. 2
4139809: KOSSMANN, E.H. - Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H.Kossmann.
168806: F.K.H. KOSSMANN|KRONENBERG, M.E.|L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks Deel 26 / Volume 26 [Complete Year in 4 Issues].
86108: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Deel I. Van prehistorie tot 1500. Deel II. Van 1500 tot 1780. Deel III. 1780-1940 anderhalve eeuw Nederland en België. (3 delen)
86127: KOSSMANN, E.H. - Verlicht conservatisme: over Elie Luzac. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 mei 1966
101076: F.H. KOSSMANN|KOSSMANN-PUTTO, J.A.|O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
165781: KOSTAK, MARTIN [GERLOF ABELS - TRANSL.]. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen
156811: A.P.W. KOSTEN [EDS.].|JINKES DE JONG, MR. U.J. - Dr. Pieter Anton Tiele. Documentaire bijdrage tot een biografie.
85545: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
122807: KOSTENEVICH, ALBERT - Hidden Treasures Revealed. Impressionist masterpieces and other important French paintings preserved by the State Hermitage Museum St. Petersburg
56653: KOSTER, J. - Gods beloften aan zijn Jakobsvolk
156444: KOSTER, C.J. - Word Recognition in Foreign and Native Language. Effects of Context and Assimilation.
4033457: KÖSTER H. - Einführung in das Neue Testament. Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit.
54455: KOSTER, J. E.A. - Mijn raad zal bestaan. Waarin opgenomen de afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Barneveld door Ds. J. Koster, bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman, intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. J. Koster
153224: KOSTER, JAN - De gele armband.
144802: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
145153: KOSTER, DANIËL - Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen . Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
95350: KÖSTER, FRITZ - Religiöse erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam
48358: KOSTER, A,|OTTOLANDER, K.|VOS, C. DE (ED.)|WENDEL, A.J. - Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
4133882: KOSTER D. (FRANÇOIS DE SALES) - François de Sales.
4300935: KÖSTER BEATE - Die Lutherbibel im frühen Pietismus. (Texte und Arbeiten zur Bibel 1)
162059: KÖSTER HENKE, W.L.H. [FOREW.]. - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
162638: KOSTER, ADRIANUS - De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt [1971-1982].
130997: KÖSTER, PROF. DR. KURT - Gutenberg in Strassburg.
140549: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
51780: KOSTER, W.J.W. - Plato [Bloemlezing uit enige dialogen met aantekeningen]
4139254: KÖSTER H. - Symbolik des Chinesischen Universismus. (Symbolik der Religionen 1)
4005705: KÖSTER P. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Moed tot bijbelse levenservaring. De meditatiemethode van Ign. de Loyola in het licht van vandaag.
142210: A. KOSTER|GERHARTL, A.M.|P. STUART [EDS.]. - Een prachtvol exemplaar. Vijfenzeventg jaar Museum G.M. Kam 1922-1997.
4140461: KOSTER A.J. (PLUTARCHUS) - Plutarchi vita arati. (Diss.)
153852: KOSTER, MARTIN - Zölfportret mit sparzegelties.
184525: KÖSTER, AUGUST - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
155793: KOSTER, SIMON - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
4017441: KOSTERS, W.H. - Het herstel van Israël in het perzische tijdvak. Eene studie.
153229: KOSTERS, MR. J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
151574: KOSTIOUDOVITCH, ELENA [ED.]. - Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs.
94565: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften (2 volumes)
4041339: KÖSTLIN, J. - Die schottische Kirche,. ihr inneres Leben und ihr Verhältnis zum Staat, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Protestantismus.
84365: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther, Sein Leven und seine Schriften (2 volumes)
154773: KOSTOVA, ELIZABETH - Zwanenroof.
110231: KOSTOVIC, NIJAZIJA - Sarajevo. Evropski Jeruzalem - European Jerusalem - Das Jerusalem Europas.
54660: KOSTYAL, K.M. - Great Migrations
82194: KOT, A. - Gods weg is volmaakt, ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht
151118: KOTALIK, JIRI [PETER REURSLAG - INTROD.]. - Alfons Mucha.
152760: KOTEWEG, ANTON [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen.
155255: KÖTHE, RAINER - Sterrenkunde. Heel eenvoudig. Basiskennis planeten - sterren - sterrenstelsels.
142031: KOTKER, NORMAN [ED.].|MORRIS BISHOP - The Horizon Book of the Middle Ages.
4139486: KOTOWSKI, E.V. SCHOEPS, J.H. & WALLENBORN, H. (HRSG.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. I.Länder und Regionen. II.Religion, Kultur, Alltag.
103601: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
91873: KOTTING, J. - Het menschelyk bedryf. Reproducties naar Jan Luyken (1649-1712)
147397: KOTTMANN, ALBRECHT - Das Geheimnis romanischer Baukunst. Massverhältnisse in vorromanischen und romanischen Bauwerken.
145501: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
163703: KÖTZSCHE, DIETRICH - Der Welfenschatz. Bilderhefte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz.
180297: KOUMOUROS, GEORGE [ET AL.]. - Cephalonia. History - Art - Folklore - Itineraries.
4061394: KOUSBROEK, RUDY - Ethologie en cultuurfilosofie. Johan Huizinga-lezing 1972.
161266: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms.
154498: KOUSBROEK, RUDY - Die Winterreise [Luisterboek - Disk].
151198: KOUSBROEK, RUDY [ET AL.]. - Het paleis in de verbeelding. Het paleis voor volksvlijt 1860-1961.
110481: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathemá 6.
150084: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
101980: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
47697: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IV (Psalm 31-40)
47695: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering II (Psalm 11-20)
47696: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering III (Psalm 21-30)
47698: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering V (Psalm 41-50)
47699: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VI (Psalm 51-60)
47700: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VIII (Psalm 71-80)
47647: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen IV, Psalm 61-75
47654: KOUSEMAKER, ADR. - Acht koralen I, voor trompet en orgel
47701: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IX (Psalm 81-90)
47702: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering X (Psalm 91-100)
47704: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XII (Psalm 111-120)
47705: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIII (Psalm 121-130)
47706: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIV (Psalm 131-140)
47707: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XV (Psalm 141-150)
47694: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47672: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen I, Psalm 1-20
47673: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen V, Psalm 76-93
47638: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
85720: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de Gereformeerde kerken. Meerstemig gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen.
110858: KOUSEN, MR. F.P.M. - De interne factor. Interne mediation en beroepsethiek.
55704: KOUWENAAR, D. - Amsterdam. Kroondraegster van Europe
110279: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - ' Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs '. Over markteconomie en sociale gerechtigheid.
90536: KOUWENHOVEN, A.O. E.A. - Geplaatst in de tijd. Liber amicorum, aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga bij zijn afcheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984.
103947: KOUWENHOVEN, ARLETTE|MATTHI FORRER - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
60389: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul Iustus et Peccator (In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie)
165295: KOUWENHOVEN, DR. A. [PROF. DR. T.P. VAN DER KOOY - FOREW.]. - Inleiding in de economische ethiek.
4042413: KOUWENHOVEN, H.J. (VB) - De Brief aan de Colossenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
161902: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
4012888: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. (Diss.)
121397: KOUWER, BENJAMIN JAN - Colors and Theit Character. A Psychological Study.
31094: KOUWIJZER, RANFAR|ZEEUW, DICK DE - Liturgie, stelt het iets voor?
30941: KOUWIJZER, RANFAR|VENEMA, RENÉ - Veertig jaar 'Tenach en evangelie'
162627: KOVACIC, DR. PAUL [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1996.
166826: KOVACS, DR. ILONA [ED.]. - The National Széchényi Library.
102563: KOVALEVSKY, P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland en de Slavische Wereld.
145148: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
180868: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
101883: KOWSKY, FRANCIS R. - Country, Park & City. The Architecture and Life of Calvert Vaux.
104807: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
147138: KOX, TON - Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916.
167821: C. KOZIJN|G. PAULIDES|KLIJN, A. - De civiele procedure bij de kantonrechter. Evaluatie van een vernieuwing
150524: KOZYFREFF, CHANTAL - The Oriental Dream. Leopold II's Japanese Tower and Chinese Pavilion at Laeken (Brussels).
147140: KRAAIJENBRINK, H. [PROF. DR. L. DE JONG - INTROD.]. - Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier.
181633: A. KRAAIJENHAGEN|D. SANDERS [EDS - ET AL.].|HOOGH, J. DE|W.P.C. KNUTTEL - Het Oversticht. Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van het Landelijk en Stedelijk Schoon in de provincie Overijssel. Winst en Verlies 1925-1950. Genkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan op 10 sept. 1950.
90612: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90455: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentrali
90360: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municap freedom of action.)
166388: KRAAIJESTEIN, MARTIN|PAUL SCHUITEN [EDS.]. - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
90319: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
58955: KRAAN, P. VAN DER - Sions betalende borg. Christus' kruiswoorden belicht in een zevental preken
184355: KRAAN, ALFONS VAN DER - Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940.
60392: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
9789023906889: KRAAN, NOL - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt 1916-1928
82404: KRAAN, E.D. - Wezen en waarde der religieuze ervaring
4005865: KRAAN. K.J. - Opdat U genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
93923: KRAAN. K.J.|LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing, tien zondagavondlezingen
56182: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
164303: KRAAN, HANS [& INGRID BRONS] - Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914.
4024909: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen.
92890: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
4134042: KRAAN. K.J. - Hoe is God?.
93836: KRAAN, SJORS VAN DER E.A. - Van Christelijke Landbouwschool tot Wellantcollege. 75 jaar 'De Bossekamp'
4135448: KRAAY, J. & TOL, ANTH. (ED.)(RUNNER, H.E.) - Hearing and Doing. Philosophical Essays Dedicated to H.Evan Runner.
154507: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
182282: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
183694: KRABBE, COERT PETER - Ambacht, Kunst, Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland [1775-1880].
158227: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930.
143263: KRABIEL, KLAUS-DIETER - Joseph von Eichendorff. Kommentierte Studienbibliographie.
160267: KRACHT, DR. RER. POL. F. - Die rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
92475: KRAELING, EMIL G. - The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. Edited with a historical introduction
4033814: KRAEMER, H. - Theologie des Laientums. Die Laien in der Kirche.
4047136: KRAEMER, H. - Die Kommunikation des christlichen Glaubens.
4015470: KRAEMER, H. - Religion and the Christian Faith.
4015471: KRAEMER, H. - Godsdienst, godsdiensten en het christelijk geloof.
4055214: KRAEMER, H.R. & VERDONK, J. - Geloven in het Midden-Oosten.
4066158: KRAEMER, H. - The Communication of the Christian Faith.
96159: KRAEMER, JOEL L. - Maimonides. The life and world of one of civilization's greatest minds
4143571: KRAEMER, J.L. (MAIMONIDES) - Maimonides. The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds.
170931: KRAFFT, FRITZ - ... denn Gott schafft nichts umsonst ! Das Bild der Naturwissenschaft vom Kosmos im historischen Kontext des Spannungsfeldes Gott - Mensch - Natur.
186283: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
140776: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
4031695: KRAFT, H. - Die Entstehung des Christentums. (Johannes der Taufer, Jesus, Die Urgemeinde)
95309: KRAFT, CHARLES H. - Christianity in culture. A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective
153375: KRAFT, STEPHANIE - No Castles on Main Street. American Authors and Their Homes.
160839: KRAFT, KARL-FRIEDRICH O. - "Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurenfolge in Hartmanns "" Iwein ""."
96923: KRAFT, HENRICUS - Clavis Aptrum Apostolicorum. Catalogum Vocum in Libris Patrum. Qui Dicuntur Apostolici non Raro Occurrentium
146487: KRAFT ZU HOHENLOHE-INGELSINGEN - Aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,weiland Generals der Artillerie und Generalstabsadjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I. [4 Volumes - Compl. Set].
4140742: KRAFT, H. - Clavis Patrum Apostolicorum. Catalogum Vocum in Libris PAtrum qui Dicuntur Apostolici non raro Occurrentium Adiuvante Ursula Früchtel Congessit Contulit Conscripsit.
102372: KRAFT, WILFRIED|ULRICH M. DÜRR [EDS.]. - Katzenkrankheiten. Klinik und Therapie.
95609: KRAFT, ROBERT A.|PURINTUN, ANN-ELIZABETH - Paraleipomena Jeremiou
89888: KRÄFTNER, JOHANN E.A. - Neoclassicisme & Biedermeier. Uit de Collecties van de Vorst van Liechtenstein.
166951: KRAGT, DRS. J.C. - De kredietcrisis. De implosie op de financiële marktenvan binnenuit bekeken.
4065992: KRAH, VAN - Luisteraar naar sprekende portretten. Getekend en geschreven: de zondagen van het jaar C.
53775: KRAHN, CORNELIUS - Menno Simons (1496-1561). Ein Betirag zur Geschicht eund Theologie der Taufgesinnten
92452: KRAHN, CORNELIUS - Dutch anabaptism. Origin, spread, life and thought (1450-1600)
156935: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De best verzorgde boeken van 1996 / The Best Book Designs 1996.
167246: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De Best Verzorgde Boeken 1994 / The Best Book Designs 1994.
141606: KRAJEWSKI, WLADYSLAW [ED.]. - Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences.
4142639: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
53732: KRAKER, A.M.J. DE - Landschap uit Balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609
61019: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenis geschriften
4137427: KRALL, HANNA - Dansen op andermans bruiloft. Literaire reportages. Uit het Pools vertaald door Benjamin Gijzel.
4137429: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages. Vertaald uit het Pools door Benjamin Gijzel.
155115: KRALL, HANNA - Daar is geen rivier meer. Zestien reportages van na de holocaust.
102240: KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais.
4033440: KRAMER, W. - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
47449: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde
53552: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai, een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
143838: KRÄMER, FELIX - Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead.
122379: KRÄMER, IRENE - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension.
59450: KRAMER, GERHARD HERMAN - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
90054: KRÄMER, F.J.L. - Maria II Stuart gemalin van Willem den Derden
162229: KRAMER, JOACHIM - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel.
4049448: KRAMER, J. - Berichten uit Europa.
163442: K. KRAMER|MOHREN, G.M.J.|S. SABBÉ [EDS.]. - Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems, held 26 - 29 Novenber 1996, Wagenngen, The Netherlands.
164992: KRAMER, ARNO - Terry Thompson. To the Hand.
170348: KRAMER, MARK|WENDY CALL [EDS]. - Telling True Stories. A Nonfiction Writers' Guide from the Nieman Foundation at Harvard University.
122924: KRAMER, RODERICK M. [ED.]. - Organizational Trust. A Reader.
4008175: KRAMER, F. - Het gebed. Met eene voorrede van Dr H.Bavinck.
54058: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
131357: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
56343: KRAMER HASSELAAR, GERRY - In gesprek. Handreiking gespreksvoering in het pastoraat
90171: KRAMER, WALTER - Willink
104256: KRAMER, GREG - Shaman King. Legacy of Spirits. Prima Official Game Guide.
154113: KRAMER, JANE [SASKIA VAN DER LINGEN - GERARD VERBART - TRANSL.]. - Berichten uit Europa.
161111: KRAMER, DR. WALDEMAR - Frankfurt Chronik.
83784: KRAMER, G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
4056639: KRAMER, P. - Das heilige Amt. Eine Handreichung für den Gottesdienst der Kirche. Bearbeitet und erläutert.
141278: KRAMER, EDWARD - Het boek der pelsdieren. Voor keurmeesters en practische fokkers.
100286: KRAMERS, DOLF - Goochelkunstjes met Papier.
186630: KRAMERS, PROF. DR. J.H. & DRS. ASAD JABER & DR. JOHANNES J.G. JANSEN - De Koran.
101313: KRAMERS JR., J. - Geographisch woordenboek der geheele aarde. Met een alphabetisch Register van verwijzingen.
32524: KRAMERS, J.H. - De Semietische Talen
59423: KRAMERS, J.H. (VERTAALD DOOR) - De koran
183374: KRAMM, CHRISTIAAN - De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, graveurs en Bouwmeesters [3 Volumes in 2 Bindings = Compl.].
88861: KRAMMER, MARIO - Berlin im wandel der jahrhunderte. Eine kulturgeschichte der Deutschen hauptstadt ergänzt von Paul Fechter. Zweite durchgesehene auflage mit 220 abbildungen davon 16 farbig.
82731: KRAMP, C. - Predikaties
103299: KRAMP, MARIO [ED.]. - Krönungen. Könige in Aachen. Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung [2 Vols. Compl.].
4060089: KRAMP, W. - Der letzte Feind. Aufzeichnung.
86763: KRAMP, C. - Sions bevrijder, bevrijding en leerschool. Met een levensbeschrijving van Cornelis Kram door H. Hille, Opheusden. En een 10-tal bevindelijke predikaties en enkele meditaties.
175395: KRANEMANN, NIELS - Wege zur späten Lyrik von Elisabeth Langgässer : übersinnliches erfahren im sinnlich Wahrnehmbaren.
4066768: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatische leider in de religies in Nederland.
9789021140476: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant de rabbijn en de charismatisch leider in de religies van Nederland
4055217: KRANENBORG, R. (RED.) - Woorden van de meesters. Teksten van hedendaagse Indiase denkers over God, mens en wereld.
165862: KRANENBORG, JAAP - De laatste horizon.
121621: KRANENBORG, R.|W. STOKER [EDS.]. - Religies en [on]gelijkheid in een plurale samenleving.
88574: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking, oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
104397: KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MEVR. MR. M. - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas [In Slipcase].
160043: KRANENBURG, DR. B.W. - De hartslag van ons buitenlands beleid. Een studie over de grondslagen van onze onafhankelijkheid in Europa en overzee.
88702: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat
58366: KRANENDONK, W.B. E.A. - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat
93953: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
59595: KRANENDONK, W.B. - Een stekje in Drenthe. Gereformeerde Gemeente te Hoogeveen. 1960-2010
81384: KRANENDONK, W.B. - Onder Zijn geleide, aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel
57754: KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. M. Blok
52323: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
59100: KRANENDONK, W.B. - Broeders bijeen. De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten, 1907-2017
55882: KRANENDONK, W.B.|TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom Zijn lof getuigen!. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's
90295: KRANENDONK-GIJSSEN, J. (SAMENSTELLING) - Uw heil alleen. Bijbels dagboek.
88437: KRANENDONK, W.B.|TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom zijn lof getuigen! Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's.
54452: KRANENDONK, W.B. - Geplant en bewaard. Aspecten van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Drachten 1954-2004
181736: KRANISTER, W. - The Moneymakers International.
140622: KRANNHALS, PAUL - Der Weltsinn der Technik als Schlüssel zu ihrer Kulturbedeutung.
87841: KRANS, JAN LEENDERT HARTOG - Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjunctural Critics of the New Testament
166835: KRANS, G.H.A. - Steven Joessen, drukker en uitgever te Kampen van c. 1550-1581.
4072468: KRANZ, G. (HRSG.) - Bildmeditation der Dichter. Verse auf christliche Kunst.
141039: KRAPPE, ALEXANDER HAGGERTY - The Science of Folk-lore.
153207: KRASA, JOSEF [ED.]. - The Travels of Sir John Mandeville. The Manuscript in the British Library.
163250: KRASNOV, VLADISLAV - Soviet Defectors. The KGB Wanted List.
153493: KRÄTKE, STEFAN|ROLF STEIN [EDS.].|SUSANNE HEEG - "Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen "" Ost "" und ' West '."
4054889: KRATOCHVIL, M.V. UND VÁVRA, O.(HUS, JOH.) - Jan Hus. Film-Libretto. Unter Verwendung von Motiven nach A.Jirásek. Deutsch von A.Wirthová.
156057: KRATSCH, KONRAD - Illuminierte Holzschnitte der Luther-Bibel von 1534. Eine Bildauswahl.
175811: KRATZ, REINHARD G.|SPIECKERMANN, HERMANN (HRSGG.) - Zeit und Ewigkeit als Raum göttlichen Handelns : religionsgeschichtliche, theologische und philosophische Perspektiven. Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 390
185224: KRÄTZ, OTTO - Faszination Chemie. 7000 Jahre Kulturgeschichte der Stoffe und Prozesse.
154024: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
157195: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
154023: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
123315: KRAU, INGRID - Architektur Ruhrgebiet. Projekte der Internationalen Sommerakademie für Architektur.
130383: KRAUME, HANS-GEORG - Duisburg im Krieg 1939-1945.
170425: KRAUS, GEORG - Welt und Mensch.
46586: KRAUS, HELEN - Gender Issues in Ancient and Reformation Translations of Genesis 1-4 (Oxford Theological Monographs)
59769: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 2. Teilband Psalmen 60-150 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/2)
4075919: KRAUS, H.J. (BKAT) - Psalmen. 2 Bde. (Biblischer Kommentar Altes Testament)
59768: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 1. Teilband Psalmen 1-59 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/1)
4005874: KRAUS, H.J. - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie.
95557: KRAUS, HANS-JOACHIM - Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments
131472: KRAUS, KARL [ED.] - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ]
31004: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 2. Teilband. (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/2)
47055: KRAUS, THOMAS J.|NICKLAS, TOBIAS (ED.) - Early Christian Manuscripts. Examples of Applied Method and Approach (Texts and Editions for New Testament study, Volume 5)
54552: KRAUS, HANS-JOACHIM|NOTH, MARTIN A.O. - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/3)
158287: KRAUS, H.P. - Illustrated Books from the XVth & XVIth Centuries.
160986: KRAUS, DR. JUR. HERBERT - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Völkerrecht.
31005: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. I. Teilband (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/1)
31002: KRAUS, HANS-JOACHIM - Klagelieder (Threni). (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XX)
168323: KRAUS, HANS P. [DAVID W. WATERS|RICHARD BOULIND - INTROD.]. - Sir Francis Drake. A Pictorial Biography. With Historical Instruction by Lt. Commander David W. Waters & Richard Boulind and a detailed Catalogue of the Author's Collection.
31003: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/3)
161842: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
172664: KRAUS, FRANZ XAVER - Liberaler Katholizismus : Biographische und kirchenhistorische Essays. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 57
173101: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. Biblischer Kommentar Altes Testament (2 volumes)
173103: KRAUS, HANS-JOACHIM - Hans-Joachim Kraus, Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie.
57527: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 1. Teilband. Psalmen 1-63 (Biblischer Kommentar Altest Testament. Band XV/1)
95558: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
121444: KRAUS, REINHOLD [ED.]. - Tempo 60 Jahre. Die Geschichte einer bahnbrechenden Idee.
4010691: KRAUS, H.J. (BKAT) - Klagelieder. (Threni). (Biblischer Kommentar Altes Testament XX)
4047029: KRAUS, H.J. - Gottesdienst in Israel. Studien zur Geschichte des Laubhüttenfestes.
54564: KRAUS, HANS-JOACHIM|NOTH, MARTIN A.O. - Klagelieder (Threni) (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XX)
58694: KRAUS, HANS-JOAXHIM - Psalmen. 2 Teilband. Psalmen 64-150 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/2)
56394: KRAUS, H.P. - Incunabula. Books from one hundred and fourteen presses in Germany, Italy, Switzerland, France, Holland ,Belgium, Austria, Spain and England, arranged in proctor order, and a selection of incunabular bibliography. Catalogue two hundred & nine
4143054: KRAUS, C.NORMAN - Jesus Christ our Lord. Christology from a Disciple's Perspective.
155104: KRAUS, HENRY - Gold was the Mortar. The Economics of Cathedral Building.
140568: KRAUS, EGON [ED.]. - European Madrigals for Mixed Voices / Europäische Madrigale für gemischte Stoimmen / Madrigals Européens pour voix mixtes [Vol. 1 & 2].
103230: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1989 [Volume 21].
30899: KRAUSE, MARTIN|LABIB, PAHOR - Gnostische und Hermetische Schriften aus Codex II und Codex VI
183549: KRAUSE, MARTIN [ED.]. - Essays on the Nag Hammadi Texts. In Honour of Pahor Labib.
157398: KRAUSE, FRIEDHILDE [ED.]. - Von der Wirkung des Buches. Festgabe für Horst Kunze zum 80. Geburtstag Gewidmet von Schülern und Freunden.
96928: KRAUSE, MARTIN - Gnosis and Gnosticism. Papers read at the Eighth International Conference on Patristic Studies (Oxford, September 3rd-8th 1979) (Reprint)
184341: KRAUSE, RAINER - Sprache und Affekt. Das Stottern und seine Behandlung.
103231: KRAUSE, GÜNTER - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1991 [Volume 23].
180889: KRAUSE, DR. HANS-JOACHIM [ED.]. - Denkmale in Sachsen-Anhalt. Ihre Erhaltung und Pflege in den Bezirken Halle und Magdeburg.
89875: KRAUSE, KATHARINA E.A. - Bilderlust und Lesefrüchte. Das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920.
4055891: KRAUSE, H. (BARTH, K.) - Predigthilfen aus Karl Barths Dogmatik. Auszüge zu den Perikopen der III.Predigtreihe 1968/69.
141808: KRAUSE, GÜNTER - Chronik der Eisenbahn.
103229: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1987 [Volume 19].
150694: KRAUSHAAR,WOLFGANG - Die Protest-Chronik 1949-1959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung, Widerstand und Utopie [4 Vols. Compl. in Slipcase].
5411: KRAUSS, JOHANN ULRICH - Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Konige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.)
186678: KRAUSS, LAWRENCE - Het grootste project van de mens. De eeuwenlange zoektocht naar de bouwstenen van het universum.
186631: KRAUSS, LAWRENCE M. [RICHARD DAWKINS - AFTERW.]. - A Universe from Nothing. Why There is Something Rather Than Nothing.
145692: KRAUSS, F.S. - Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes.
171047: KRAUSZ, MICHAEL - Relativism. A Contemporary Anthology.
102164: KRAUTHEIM-BROUCEK, ULRIKE - Tastbaar Verleden. Objecten uit de grensregio / Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
4070474: KRAUTHEIMER, R. - Idéologie de l`art antique. Du IVe au XVe siècle.
180291: KRÄWINKEL, MIRJAM - Nieuw voegwerk voor de wijk. Een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering.
105264: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
142118: KREBS, WOLFGANG [WERNER STEINECKE - FOREW.]. - Juden in Kleve. Spuren einer verlorenen Vergangenheit.
4054658: KRECK, W. - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie.
4054657: N.N. (KRECK, W.) - Freispruch und Freiheit. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65.Geburtstag.
4056292: KRECK, W. (BARTH, K.) - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung.
4058415: KRECK, W. - Grundfragen christlicher Ethik.
52478: KRECK, W. - Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrugge
89785: KRECKLER, JOHN F. - The story of Victoria Barracks. From Sydney Cove to Paddington Hill 2nd Edition.
123135: KRECZI, HANS - Linz. Stadt an der Donau.
101226: KREDIETBANK - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie 1935-1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de Kredietbank N.V.
4136610: KREEFT, P. & TACELLI, R. - Handbook of Christian Apologetics.
70282: KREEFT, PETER|TACELLI, RONALD K. - Handbook of Christian Apologetics. Hundrerds of Answers to Crucial Questions
82369: KREEFT, PETER - Heaven, The Heart's Deepest Longing
104541: KREEK, MIEKE L. DE - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
155829: KREEK, FRANS WILLEM VAN DER - Alexander Willem Michiel van Hasselt 1814-1902. De eerste docent toxicologie in Nederland.
185892: KREEMER, J. - Bezoarsteenen, moestika's en goeliga's.
30646: KREEMER, J. - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische archipel
166886: KREGTING, MARC - Zij zijn niet van Jeremia. Non-ficties.
130071: KREGTING, MARC - Koffie. Een doeboek. Feuilletons - Reportages - Quizvragen - Gedichten - Illustraties.
4054845: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - History of the United Lutheran Synod of New York and New England. Volume I: 1786-1860.
4135285: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - The Beginnings of Lutheranism in New York. Written for The United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America.
105040: KREISEL, HEINRICH - Spätbarock und Rokoko.
145795: KREISEL, HEINRICH [LALA AUFSBERG - PHOTOGR]. - Die Schlösser Ludwigs II. von Bayern.
150130: KREJCI, JAROSLAV - Great Revolutions Compared. The Search for a Theory.
130342: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Art Nouveau and Art Deco Silver.
168575: KREKIC, B. - Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge.
140860: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen.
4071331: KREMER-MARIETTI, A. (FOUCAULT, MICHEL) - Michel Foucault. Archéologie et Généalogie.
30755: KREMER, J. - Les Actes des Apôtres. Traditions, rédaction, théologie
4135686: KREMER, J. - Das älteste Zeugnis von der Aufstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor. 15,1-11. (SBS 17)
141237: KREMER, BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. De belangrijkste kruiden uit Europese loof- en Naalsbossen herkennen, determineren, beschermen.
144390: KREMER, LUDGER. - Mundartforschung im Ostniederländisch-Westfälischen Grenzgebiet. Eine Bestandsaufnahme. [1900-1975].
100213: KREMER, LUDGER. - Sprache und Geschichte im westfälischen-niederländischen Grenzraum. Ein Abriss der sprach- und kulturhistorischen Wechselbeziehungen.
185288: KREMERS, PROF. DR. EDW.|OSCAR VAN SCHOOR|WALTER DÖR - ET AL.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie und 1. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie Basel 17. bis 20 Mai 1934.
154936: KREMSER, MANFRED [ED.]. - Ay BoBo. Afro-Karibische Religionen / African-Caribbean Religions Vol. 1-3
181737: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow. Ein Künstlerleben in Berlin.
91880: KRESZ, MÁRIA - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867) (2 Bänden)
182717: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
143287: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
155173: KRETSCHMER, DR. ERNST - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
100686: KRETZEN, JOHANNES - Zwischen Parana und Tiete. Tiere und Menschen im Urwald von Sao Paulo.
144631: KRETZMANN, NORMAN - The Metaphysics of Theism. Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles 1.
100249: KRETZSCHMER, FRITZ [ED.]. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure.
182232: KREUER, WERNER - Imago Civitatis. Stadtbildsprache des Spätmittelalters. Essener Bearbeitung der authentischen Stadtansichten aus der Schedelschen Weltchronik von 1493 [In SLIPCASE].
180479: KREUER, WERNER - Der Reichswald. Erholungsgebiet am Niederrhein.
102096: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidersverhoudingen in de Nederlandse Steenkolenmijnen, 1900-1940.
184225: KREUTER-EGGEMANN, HELGA - Das Skizzenbuch des Jacques Daliwe [2 Vols. in Slipcase].
153511: KREUTZER, FLORIAN - Die gesellschaftliche Konstitution des Berufs. Zur Divergenz von formaler und reflexiver Modernisierung in der DDR.
104779: KREUZER, ANTON - Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Armbanduhren. Von der Zylinderuhr bis zur Grande Complitation.
168669: KREWSON, MARGIT B. - The Netherlands and Northern Belgium. A Selective Bibliography of Reference Works.
151919: KRIBBE, PAMELA - Contact met Gidsen. Wenken met Jeshua.
151938: KRIBBE, PAMELA - Bezield leven. Boodschappen voor een nieuwe tijd.
95348: KRICKEBERG, WALTER A.O. - Die Religionen des alten Amerika
101608: KRICKEBERG, WALTER - Altmexikanische Kulturen.
142138: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
157905: KRIEG, WALTER - Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte des Autoren-Honorars vom 15. bis zum 20. Jahrhunderts, nebst einem Anhange kleine Notizen zur Auflagegeschichte der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert.
163744: KRIEGELSTEIN, ALFRED|NORBERT KRIEGELSTEIN [ILLUSTR.]. - Sagen - Legenden - Geschichten aus Mittelfranken.
103731: KRIEGER, BOGDAN - Berlin im Wandel der Zeiten. Eine Wanderung vom Schloss nach Charlottenburg durch 3 Jahrhunderte.
131630: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
94021: KRIEGER, CHRISTIAN|LIENHARD, MARC - Martin Bucer and sixteenth century Europe. Actes du colleque de Strasbourg (28-31 août 1991) (2 volumes)
31024: KRIEGER, CHRISTIAN|ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer. Tome III (1527-1529) (Series: Studies in Medieval and Reformation Thought LVI)
57609: KRIEGSMAN, INGEBORG - Jan Hus. De waarheid zal overwinnen
55496: KRIEKEN, G.B. VAN - Koraalboek. Psalmen en lofzangen
160108: DRS. J. VAN KRIEKEN [ED.].|GEURTS, DRS. A.J.|PROF. DR. A. GRUIJS - Codicografie en computer.
100026: KRIELE, ALEXA - Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde [4 Vols. Compl.].
164963: KRIELE, PAUL - Verdwenen stadsgezichten en nog zeventig anderen.
48018: KRIENEN, CH. - Uit de Jeugd van een Gelderschen Jongen. Met oorspronkelijke teekeningen van C. van der Sluijs
131955: KRIENEN, CHARLES|W.K. DE BRUIN [ILLUSTR.] - Uit de jeugd van Kees Kolving.
151991: KRIGE, UYS - Die Einde an die Pad en ander oorlogsverse.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30