Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
182790: LEEUW, BOUDEWIJN DE | PATRICK DE WILDE | KRIS VERBEKE [PROF. DR. ADA DEPREZ] - De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 [3 Vols. Compl.].
4002854: LEEUW, G.V.D. - In den hemel is eenen dans. Over de religieuze beteekenis van dans en optocht.
52302: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 Meditaties bij het ouder worden
4021460: LEEUW, G.V.D. - Sakramentales Denken. Erscheinungsformen und Wesen der ausserchristlichen und christlichen Sakramente.
4012940: N.N. (LEEUW, G.V.D.) - Pro Regno - Pro Sanctuario. Een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de 60e verjaardag van Prof.Dr.G.v.d.Leeuw. Uitgeg. onder red. van W.J.Kooiman en J.M.v.Veen. Medew.: M.A.Beek, R.Bultmann, Th.L.Haitjema, K.Jaspers, A.A.v.Ruler, E.L.Smelik e.a.
4008805: LEEUW, A. DE (VB) - Mozes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4002858: LEEUW, G.V.D. (RED.) - De godsdiensten der wereld. M.m.v. J.N.Bakhuizen v.d.Brink, F.M.Th.Böhl, M.Buber, J.Lindeboom, H.Wagenvoort e.v.a. 3e bijgewerkte en vernieuwde druk onder red. van C.J.Bleeker.
53148: LEEUW, RONALD DE E.A. - Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850
87191: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
88435: LEEUW, G.M. DE - Ademtocht. 53 meditaties.
161105: LEEUW, AART VAN DER - Vijf dichters van Arkadië.
57057: LEEUW, G.M. DE - Ademtocht, 53 meditaties
155765: LEEUW, F.H. DE - Electric and Magnetic Properties of HF, HCI and OCS by MBER-Spectroscopy.
81240: LEEUW, G. VAN DER - Historisch Christendom
165842: LEEUW, G. VAN DER - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
60427: LEEUW. V. DE - De Ebed Jahweh-Profetieen (Historisch-kritisch ondroek naar hun ontstaan en hun betekenis)
102596: LEEUW, RONALD | JOHN SILLEVIS | CHARLES DUMAS [EDS.]. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
56691: LEEUW, F.H. DE - Electric and magnetic properties of HF, HCI, and OCS by mber-spectroscopy
82706: LEEUW, G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda, 70 meditaties voor zieken
151573: LEEUW-ROORD, JOKE VAN DER | GUUS RIJVEN | FRANK SMIT [C.H. SLECHTE - ED.]. - Bouwen op Haagse Gronden. Zestig jaar wel en wee rond de Haagse Bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig beleid.
151205: LEEUW, RONALD | JOHN SILLEVIS | CHARLES DUMAS [EDS.]. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
104084: LEEUW, RONALD DE [ED.]. - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw.
130730: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER [ED. | ET AL.] - De godsdiensten der wereld [2 Vols. Compl.]
102665: LEEUW, RONALD | JOHN SILLEVIS | CHARLES DUMAS [EDS.]. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
4024456: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding religie en kunst.
4025133: LEEUW, G.V.D. - Liturgiek.
4025135: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst. 3e druk, herzien door E.L.Smelik.
4034818: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4067281: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4134652: LEEUW, G. V.D. - Virginibus puerisque. A study on the service of children in worship.
7748: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gezangen, Slaande op de Oeffening van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen.
7597: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag en Wandel, Zo met zyne Huysgenoten, als by Zig Zelven Alleen, Ende in Allerley Gelegentheden, Met Bygevoegde Waarschouwingen, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede Deel. Den Vierden Druk.
7598: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gesangen, Slaande op de Verhandelingen van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. Den Derden Druk. Vermeerdert met nog eenige Gezangen, over de Stoffen, verhandeld in de Bekommerde en Bevestigde Christen.
8884: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Verloren Zondaar Gezogt en Gezaligt. Ofte een Verhandeling over Luce. 19: 10. en Christi Vriendelyke Nodiging, of de Ware Ruste voor een Vermoeide Ziele. Aangewezen uit Matth. 11: 28. Met eenige Gezangen, Den Tienden Druk.
4976: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMONS VAN (N.S.V.L.' - De Bekommerde Christen, Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling, van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen, en Zwak Gelovigen. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk. Den Derden Druk.
9361: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Bekommerde Christen Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit den Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen, en Zwak Gelovigen. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk. Den Tweede Druk.
9575: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstigen Christens Betragtingen in zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting. Derde Druk.
155922: LEEUWARDER COURANT - De pers draaide door. De Leeuwarder Courant in de Tweede Wereldoorlog [CD-Rom].
87553: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. Uitlegging van het Boek Daniël.
143184: LEEUWEN, PETER [ED.]. - Enschede in kleur 1914-1968.
53846: LEEUWEN, P.J. VAN - De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland
153164: LEEUWEN, MARIANNE VAN - Americans and the Palestinian Question. The US public debate on Palestinian nationhood 1973-1988.
56618: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN / NATZIJL, H. - Hij Die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
60430: LEEUWEN. P.A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper
60431: LEEUWEN. P.J. VAN - Het Christelijk onsterfelijkheidsgeloof (Een Bijbels-Dogmatische studie)
183516: LEEUWEN, RICHARD VAN [TRANSL.]. - Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp.
55101: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige Leerredenen over verschillende teksten
4027607: LEEUWEN, A.TH.V. - De Nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4019906: LEEUWEN, N.D.VAN - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal. (Diss.)
4021942: LEEUWEN, W.S. VAN - Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de septuaginta en de Joodsche literatuur. (Diss.)
4005964: LEEUWEN, G.VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie. (Diss.)
4005966: LEEUWEN, G.V. - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding.
4005961: LEEUWEN, A.TH.V. - Het Christendom in de wereldgeschiedenis.
4049642: LEEUWEN, A.TH.V. - De burger en z`n religie. Verspreide Teksten.
60432: LEEUWEN. P.W. VAN - Het paulinische voorrecht
95991: LEEUWEN, W. VAN - Nagelaten oefeningen
56631: LEEUWEN, W. VAN - Bijbellezingen over het boek Jona
180469: LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
180548: LEEUWEN, AREND TH. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
88432: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
88250: LEEUWEN, P.J. VAN - De betekens van Fr. E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland.
91885: LEEUWEN, BERNET VAN - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht
61268: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie (Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie)
160469: LEEUWEN, A. VAN - Gezondheidsleer van het vee ten dienste van ontwikkelde veehouders. Bekroond antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de commissie uit de gedeputeerde staten van Friesland, belast met het beheer van het Bumalegaat.
56625: LEEUWEN, W. VAN - Nagelaten oefeningen
4136328: LEEUWEN, C. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Habakuk.
94504: LEEUWEN, P.J. VAN - Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. Een Bijbels-Dogmatische studie
31445: LEEUWEN, J.D. VAN - Uitleg van de berijmde psalmen
110687: LEEUWEN, CHARLES VAN - Bishop Zwijsen and His First Brothers. The Founder, the Founding Generation and the Foundation History.
132080: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN | G.H.A. VENNER - Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich. & Inventaris van archieven van overheidsfunctionarissen in het ambt Montfoort [& DISK]
168127: LEEUWEN, HENRI VAN - Zwerver in Parijs. Hoe ik leefde als chemineau en clochard.
166828: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland.
162130: LEEUWEN, CORNELIS C. VAN - Structural Memory and the Dynamics of Preference.
162057: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN [ET AL.]. - L'invitation au voyage.
160962: LEEUWEN, JAN STORM VAN - Europese boekbanden anno 1995 / Reliures européennes en l'an 1995 / European Bookbindings in the Year 1995.
56982: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland, 1848-1948
9951: LEEUWEN, SIMON VAN - Bellum Juridicum, ofte den Oorlogh der Advocaten, Bestaande in Consultatien, Advysen, Deductien, Advertissementen, en diergelycke Schriftuyren van Rechten, waar van d'een, d'andere, directelyck is contrariërend, En welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtigt zyn Met Resolutien, Placaten, Sententien, en Gewysdens, zoo van Souveraine Verganderingen, Hoogh-aanzienlyke Collegien, Provinciale Hoven van Justitie, als andere subalterne Vierscharen, Rechters, en Gerechtsbanken, &c.
60433: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
151421: LEEUWEN, FRED VAN - Gène Eggen 1921-2000. Beeldhouwer, schilder, graficus, glas- en wandschilder. Traditie is overleven.
100687: LEEUWEN, J. VAN - Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken.
53653: LEEUWEN, E.H. VAN - Prolegomena van Bijbelsche Godgeleerdheid
83870: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN - Het Bijbelsch-akkadisch-schumerisch zondvloedverhaal
110688: LEEUWEN, CHARLES VAN 2014. - Conscientious and Caring. A Portrait of Father Superior De Beer [1821-1901].
123213: LEEUWEN, AREND TH. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4076182: LEEUWEN, J.H. VAN - De inlijving door het bloed. Of het overleveringshistorische probleem van de Pentateuch in literair perspektief. (Diss.)
86939: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
92772: LEEUWEN, TH. MARIUS VAN E.A. - Arminius, Arminianism, and Europe. Jacobus Arminius (1559/60-1609)
123447: LEEUWEN, JAQUES VAN [ED.]. - The Horse in the Twentieth Century. 100 Years - 100 Interviews - 500 Photographs.
4043391: LEEUWEN, P.W.VAN - Het Paulinische voorrecht. (Diss.)
4035670: LEEUWEN, J.V. & MENDES DA COSTA, M.B. - Attische vormleer.
4047509: LEEUWEN, C.VAN - Le développement du sens social en Israël avant l`ère Chrétienne. (Studia Semitica Neerlandica)
4066898: LEEUWEN, C.V. - Le développement du sens social en Israël. (Diss.)
4067446: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN (RED.) - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid Nederland en Zuid Afrika.
4136710: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren.
160396: LEEUWENBERG, A.J.M. - The Gesneriaceae of Guiana. A Critical Revision with Notes on Species from Adjecent Regions.
164732: LEEUWENBERG, HUIB - De kapel van Coelhorst. Geschiedenis van het monument van Hoogland-West.
103176: LEEUWENBERG, JAAP | WILLY HALSEMA-KUBES [EDS.]. - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus.
140339: LEEUWENBURGH, THEO VAN - Het bruine schuitenboek. Een nieuwe generatie schippers op oude zeilschepen.
181760: LEEUWENBURGH, BART - Darwin in domineesland. Een reconstructie van de wijze waarop geleerde Nederlanders Darwins evolutietheorie filosofisch beoordeelden, 1659-1877.
182714: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XIII: letters 207-227 (1700-1701].
182712: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN [L.C. PALM - ED.]. - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XII: Letters 170-206 (1696-1699].
182713: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XV (1704-1707].
110242: LEEUWIS, CEES [ED.]. - Integral design: innovation in agriculture and resource management.
91321: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen
145422: LEEWEN, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervattende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve.
181761: LEEWEN, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervattende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve.
101884: LEEZENBERG, MICHIEL - Contexts of Metaphor.
122205: LEFEBVRE, GEORGES - La France sous le Direction [1795-1799]. Edition integrale.
94613: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, JACQUES - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois
4142080: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, J. - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois. Avec intr., note bibl. et appendices par M.A.Screech
153786: LEFF, LEONARD J. - Hemingway and his Conspirators. Hollywood, Scribners and the Making of American Celebrity Culture.
93059: LEFF, GORDON - Heresy in the Later Middle Ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250-c. 1450 (2 volumes)
152307: LEFFEL, KATHERINE | DENIS BOUCHARD [EDS.]. - Views on Phrase Structure.
4300502: LEFFELAAR, H.L. & E.VAN WITSEN, - Werkers aan de Burmaspoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 km en 200.000 doden.
94207: LEFRANC, ABEL - La jeunesse de Calvin
141986: LEFRANÇOIS, PHILIPPE - Paris à travers les siècles [Volume 1 - 10 in 1].
180191: LEFTWICH, JOSEPH [ED.]. - An Anthology of Modern Yiddish Literature.
166887: LEGAT, MICHAEL - An Author's Guide to Publishing. Fully revised & expanded edition.
131823: LEGEL, SIEGFRIED [EDS.] - Nutztiere der Tropen und Subtropen. Volume 1. Rinder. Volume 2. Büffel, Kamele, Schafe, Ziegen, Wildtiere. Volume 3. Pferde, Esel, Schweine, Elefanten, Geflügel, Bienen, Seidenspinner [3 Vols. Compl.]
4300104: LEGEMAAT, WIL - Jouw hart sta ik nooit meer af. De oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
102597: LEGET, M. - De economische ontwikkeling en structuur van de zuidelijke IJsselmeerpolders.
100447: LEGEWIE, DR. BERNHARD - Augustinus.
146181: LEGG, A.K. - Nissan u11 Blubird [FWD]. May 1984 to March 1986. All models [1809cc - 1973cc]. Owners Workshop Manual
146187: LEGG, A.K. - Seat Ibiza & Malaga [Petrol]. Owners Workshop Manual 1985-1992 [Petrol: 903cc - 1193cc - 1461cc].
146185: LEGG, K.A. - Nissan / Datsun Cherry n12. Sept 1982 to 1986. All models [987cc - 1269cc - 1488cc]. Owners Workshop Manual
123264: LEGGE, JAMES [TRANSL.]. | PROF. H. VAN PRAAG [INTROD.]. - Sjoe tjing. Het Boek der Historiën.
153099: LEGGIERE, MICHAEL V. - Napoleon and Berlin. The Napoleonic Wars in Prussia 1813.
102543: LEGNER, ANTON [ED.]. - Reliquien. Verehrung und Verklärung. Skizzen und Noten zur Thematik und Katalog zur Ausstellung.
95627: LEGNER, ANTON - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern (5 volumes)
151022: LEGNER, ANTON [ED.]. - Kunst der Gotik aus Böhmen präsentiert von der Nationalgalerie Prag.
146521: LEGNER, ANTON [ED.]. - Ornamenta ecclesiae. Kunst Und Künstler Der Romanik [3 Vols. Compl.].
151427: LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE - Ensor, naargeestig en charmant. Een andere Ensor [In Slipcase].
183940: LEGUEBE, ANDRÉ | DANIEL CAHEN [EDS.]. - Ten tijde van de Spy-mens. Onze voorouders de Neandertalers.
145816: LEHANE, BRENDAN | ELLEN PHILIPS [ED.]. - Heksen en tovenaars.
140741: LEHMAN, STEVE - Die Tibeter. Ein Kampf ums überleben.
170223: LEHMANN, HARTMUT. - Säkularisierung. Der europäische Sonderweg in Sachen Religion.
161331: LEHMANN, KARL - Samothrace. A Guide to the Excarvations and the Museum.
140024: LEHMANN, L.TH. - De Galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
4058579: LEHMANN, P.L. - Ethik als Antwort. Methodik einer Koinonia-Ethik.
140943: LEHMANN-HAUPT, C.F. - Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte.
104355: LEHMANN, PROF. DR. ALFRED [DR. MED. D. PETERSEN - ED.]. - Aberglaube und Zauberei von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart.
180992: LEHMANN, L.TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
166935: LEHMANN, MICHAEL - Deltas Vogelgids
166860: LEHMANN, JOHN - Thrown to the Woolfs.
164380: LEHMANN, JOHANNES - Die Staufer. Glanz und Elend eines deutschen Kaiser-geschlechts.
157768: LEHMANN, JOHN - Virginia Woolf.
156855: LEHMANN-HAUPT, HELLMUT [& LAWRENCE C. WROTH | ROLLO G. SILVER] - The Book in America. A History of the Making & Selling of Books in the United States.
155499: LEHMANN, KLAUS DIETER [ED.]. - Bibliotheca Publica Francofurtensis. Fünfhundert Jahre Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main [2 Vols. Compl.].
154502: LEHMANN, PAUL - Mittelalterliche Büchertitel.
89030: LEHMANN, E. | SCHNABEL, H. - De Augsburgsche Confessie, bevattelijk verklaard. Uit het Hoogduitsch met eene inleidende voorrede van Ludw. Lentz. Met een op staal gegraveerd portret en facsimile van Dr. M. Luther.
156108: LEHMANN-HAUPT, HELLMUT - Das Amerikanische Buchwesen. Buchdruck und Buchhandel, Bibliophilie und Bibliothekswesen in den Vereinigten Staaten von den Anfängen bis zur Gegenwart.
131183: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoudster.
4055610: LEHMANN, J. (HRSG.) - Motive des Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christentums in achtzehn Gestalten.
130144: LEHMANN, JOHANNES - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
121314: LEHMANN, L.TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
4142187: LEHMANN, M. - Synoptische Quellenanalyse und de Frage nach dem historischen Jesus. Kriterien der Jesusforschung untersucht in Auseinandersetzung mit Emanuel Hirschs Frühgeschichte des Evangeliums.
4035466: LEHMANN, EDV. - Mystiek. Heidensche en christelijke. Vertaald uit het Deensch door Jacq.E.v.d.Waals.
4049757: LEHMANN, J. - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
181762: LEHMANN, PROF. DR. R.B. | PROF. DR. R.O. NEUMANN - Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen Bakteriologischen Diagnostik [2 Vols. Compl.].
146088: LEHMENN, JEAN-PIERRE - The Roots of Modern Japan.
157297: LEHMSTADT, MARK | SIEGFRIED LOKATIS [EDS.]. - Das Loch in der Mauer. Der innerdeutsche Literaturaustausch.
141400: LEHNEMANN, WINGOLF - Irdentöpferei in Westfalen 17. bis 20. Jahrhundert.
4065283: LEHNER, E. - Symbols, Signs & Signets.
121025: LEHR, ANDRÉ - De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
180996: LEHR, DR. ANDRÉ | ING. J.W.C. BESEMER - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel.
180966: LEHR, ANDRÉ [WIM TRUYEN | GELBERT HUYBENS] - Beiaardkunst in de Lage Landen.
180943: LEHR, DR. ANDRÉ | ING. J.W.C. BESEMER - Zingende torens. Gelderland & Limburg.
182755: LEHR, ANDRÉ - De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
143261: LEHR, ANDRÉ - Klokken en klokkenspelen in het Oude China tijdens de Shang- en Chou-dynastie. Een muziek-historische studie.
182659: LEHR, ANDRÉ - De klokkengieters François en Pieter Hemony.
4038946: LEHR, S. - Antisemitismus - religiöse Motive im sozialen Vorurteil. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland 1870-1914.
4072342: LEHRER, KEITH (ED.) (CHISHOLM, R.M.) - Analysis and Metaphysics. Essays in Honor of R.M.Chisholm.
101780: LEHRER, KEITH [ED.]. - Analysis and Metaphysics.
101736: LEI, ZHANG - Ecologizing Industrialization in Chinese Small Towns.
103253: LEIBOLD, GERHARD - Reflexzonen-Therapie. Massagetechniken und Heilanzeigen.
101637: LEIBOLD, GERHARD - So besiegen Sie ihre Allergie.
140956: LEIBOLD, GERHARD - Homöopathie. Naturmedizin für jederman.
142453: LEIBOVITZ, LIEL | MATTHEW MILLER - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied [& CD].
153501: LEICHT-SCHOLTEN, CARMEN - Das Recht auf Gleichberechtigung im Grundgesetz. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht von 1949 bis heute.
162222: LEICHT, HANS [ED.]. - Nasreddin Schah. Ein Leben in Bismarck's Reich. Das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah 1873.
90353: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
145286: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgeleide. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram [en bus] in vogelvlucht.
93152: LEIDERITZ, W.J.M. - De tramwegen van Noord-Brabant. Een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant
170130: LEIDHOLD, WOLFGANG - Gottes Gegenwart. Zur Logik der religiösen Erfahrung.
89861: LEIER, MANFRED - Onze eeuw in beeld. 100 jaar in honderden foto's.
146211: LEIER, MARK - Bakunin. The Creative Passion. A Biography.
93581: LEIGHTON - Het leven des Christens. Van den Aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet, met eene korte levensbeschrijving van den schrijver benevens de voorrede van Bonnet (2 delen in 1 band)
145815: LEIGHTON, ALEXANDER H. [ET AL.]. - My Name is Legion & People of Cove and Woodlot & The Character of Danger. Foundations for a Theory of Man in Relation to Culture [3 Vols. Compl.].
4300867: LEIGHTON, AARTSBISSCHOP - Het leven des christens. Naar de fransche vertaling van L.Bonnet en met voorrede van Bonnet. (Christelijke huis-bibliotheek 5)
158068: J. | J. LEIGHTON LTD - - A varied Collection of Books mainly of Jewish interest besides examples of Hebrew, Oriental and other special types, Pilgrimages to the Holy Land, Usury, Tithes, Early Dictionaries, Grammers, &c., in general [Catalogue 21].
157149: LEIGHTON, CLARE [TEXT | WOODENGR.]. - Four Hedges. A Gardener's Chronicle.
123235: LEIH, DRS. H.G. - De vrijheid op het altaar geheven. De Franse Revolutie en het Christendom.
83817: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994
4300043: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen. 1895-1994
153355: LEIJ, KONR. ALBR. - Die kölnische Kirchengeschichte im Anschlusse an die Geschichte der kölnischen Bischöfe und Erzbischöfe. Übersichtlich dargestellt.
123316: LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. | HERMAN J. MOESHART [ET AL.]. | [MR. K. CATH - FOREW.]. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
152782: LEIJERZAPF, DRS. INGEBORG TH. [ED.]. - Het fotografisch Museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie.
110491: LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. | HERMAN J. MOESHART [ET AL.]. | [MR. K. CATH - FOREW.]. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
60434: LEIJGRAAF. M.J.M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing (Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8))
4134057: LEIJGRAAF, M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. (Diss.)
152118: LEIJNSE, J. | H. VAN DER LINDEN | M. LINDENBORN [EDS. - ET AL.]. - N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam [1885-1972] - Hollandsche Stoomboot Maatschappij bv Amsterdam [1972-1974].
150417: LEIJTEN, JAN - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
164105: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn. Wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als straatwijzers.
4141323: LEILICH, J. (RED.) (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Een inleiding.
170735: LEINER, MARTIN - Methodischer Leitfaden Systematische Theologie Und Religionsphilosophie.
110738: LEINUNG, FRIEDRICH - Im Chor der Heiligen und Unheiligen. Eine Besichtigung des Chorgestühls der Klever Minoriten anlässlich des 700. Jahrestages ihrer Ankunft.
4056914: LEIPOLD, H. (KÄHLER, M.) - Offenbarung und Geschichte als Problem des Verstehens. Eine Untersuchung zur Theologie Martin Kählers.
123381: LEIPOLDT, C. LOUIS - Jan van Riebeeck. A Biographical Study.
4033464: LEIPOLDT, J. - Geschichte des neutestamentlichen Kanons. (2 Tle in 1 Band). I.Die Entstehung. II.Mittelalter und Neuzeit. Fotomechanischer Neudruck der Ausgabe 1907-1908.
88354: LEIPOLDT, W. - W. Leipoldt, kerkgeschiedenis voor Catechisatiën en Huisgezinnen. Uit het hoogduitsch vertaald door G.W. Sannes. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot.
83720: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen.
4016794: LEIPOLDT, J. (DIONYSOS) - Dionysos. Mit 11 Lichtdrucktafeln.
4136014: LEIPOLDT, J. & GRUNDMANN, W. (HRSG.) - Umwelt des Urchristentums. I.Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters. II.Texte zum neutestamentlichen Zeitalters. III. Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
102784: LEIRIS, MICHEL [INTROD.]. - Francis Bacon. Oeuvres récentes.
162551: LEISCHING, JULIUS - Die graphischen Künste.
140676: LEISMANN, BURKHARD - Das Bauhaus. Gestaltung für ein modernes Leben.
156447: LEISSNER, GUSTAV - Verwaltung und öffentlicher Dienst in der sowjetischer Bezatzungszone Deutschlands. Eine kritische Würdigung aus gesamtdeutscher Sicht.
4019908: LEIST, FR. - Mozes, Socrates, Jezus. Ontmoeting met de bijbelse en antieke wereld.
183000: LEIST, FRITZ - Mozes - Socrates - Jezus. Ontmoeting met de bijbelse wereld.
90613: LEISTRA, JOSEFINE - George Henry Boughton: God speed! Pelgrims op weg naar Canterbury.
181763: LEISTRA, J.E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de Peinture et de Sculpture (1828-1834)
141558: LEITER, ALFRED | ALMA HELFRICH-DÖRNER [EDS.]. - Die Uhr. Zeitmesser und Schmuck in fünf Jahrhunderten.
4276066: LEITNER, H. & EISENBARTH, W. (HRSG.) - Die Passauer Domorgel. Mit beiträgen von A.und M.Reichling und H.Schulten. Mit Aufnahmen von D.Asenkerschbaumer.
181764: LEITNER, KARL GOTTFRIED - RITTER VON - Briefe Jakob Lorbers. Urkunden und Bilder aus seinem Leben.
156539: LEIWAKABESSY, RUDI - Angkat djandji.
141931: LEJARD, ANDRÉ [ED.]. - Le Livre. Les plus beaux Exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
180931: LEJEUNE, SERVAIS - Rosenbücher. Mein Steckenpferd.
4038695: LEKAI, L.J. - De orde van Citeaux. Cisterciënsers en trappisten. Idealen en werkelijkheid.
4031518: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin. (Diss.)
4010030: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus.
121088: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java.
101375: LEKKERKERKER, C. - Java en de koperkamer.
60435: LEKKERKERKER. A.F.N. - Romer 7 und Romer 9 bei Augustin
85959: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr. M. van Rhijn op 15 November 1951
84357: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede, opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr M. van Rhijn
4005245: LEKULA NTOANE, L.R. (CALVIJN, J.) - "A Cry for Life. An Interpretation of Calvinism"" and Calvin. (Diss.)"""
10086: LELAND, JOHN | WELD, ISAAC - Beschouwing van de Voornaamste Schriften der Deisten, Die in deeze en de voorgaande eeuwe in Engeland zyn uitgekomen, In eenige Brieven aan eenen Vriend. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald door Engelbert Noteboom. Met eene Voorreeden van den Wel Eerwaarden en zeer Geleerden Heer Jacob Albert Vos. WAARBIJ: Lykreeden Gepreedikt in de Eustacius-straat de Dublin den 26 January 1767. Ter geleegenheid van de zeer betreurden dood van wylen den Eerwaarden en Geleerden John Leland, Doctor in de Godgeleerdheid, Overleeden den 16 January 1767. in het 75ste Jaar zynes Ouderdoms: Door Isaac Weld.
4300375: LELLA, A.A.DI, J.A.EMERTON, D.J.LANE,, M.J. - Proverbs, Wisdom, Qohelet and Song of Songs. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part II, Fasc 5)
4300866: LELYVELD, MARGARETHA - Les logia de la vie dans l'évangile selon Thomas. A la recherche d'une tradition wet d'une rédaction. (Nag Hammadi Studies 34)
166031: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
164527: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
103845: LEMAGNY, JEAN-CLAUDE - La Photographie Creative. Les collections de la Bibliothèque Nationale: 15 ans d'enrichissement.
100483: LEMAIRE, DR. W.L.G. - Het recht in Indonesië. Hukum Indonesia.
143498: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Nijvel.
101166: LEMAIRE, R. - De indeling van de kunstgeschiedenis der christelijke tijden.
121279: LEMAIRE, TON | FRANS WOJCIECHOWSKI [EDS]. - Terugkeer van een verdwijnend volk. Indiaans en Inuit activisme nu.
4045576: LEMAIRE, TON - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie tussen europacentrisme en relativisme.
180263: LEMAIRE, W.C. [ET AL.]. - Vlootpraet.
145674: LEMAIRE, RIA - Passions et Positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
143499: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Leuven.
101165: LEMAIRE, KAN. R. - De Madonna in de kerk uit het Berlijnse Museum.
151540: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - The Orient in Western Art.
104085: LEMAIRE, CLAUDE | MICHÈLE HENRY | ANNE ROUZET [EDS.] - Isabella van Portugal. Hertogin van Bourgondië, 1397-1471.
4142830: LEMAIRE, TON - Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding.
30684: LEMAITRE, ALAIN J. - Florence en de Renaissance met quattrocento
101886: LEMAITRE, JULES [PREF.]. | MAURICE VITRIC | ARNOULD GALOPIN [ INTROD. | NOTES]. - Mémoires sur Louis XVII [Mémoires d'Eckhard - Souvenirs de Naundorf]. .
141569: LEMARIGNIER, JEAN-FRANÇOIS - La France médiévale. Institutions et société.
152000: LEMBARK, CONNIE W. [ED.]. | RUTH FINE [INTROD.]. - The Prints of Sam Francis. A catalogue raisonné 1960-1990 [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
144206: LEMBEECKX, CHRIS [ED.]. - Van passie tot publicatie. Tien jaar Schrijven Magazine.
165390: LEMIRE, EUGENE - A Bibliography of William Morris.
156924: LEMIRE, EUGENE - A Bibliography of William Morris.
154484: LEMKE, CHRISTIANE | VIRGINIA PENROSE | UTA RUPPERT [EDS.]. - Frauenbewegung und Frauenpolitik in Osteuropa.
4133536: LEMKE, H. - Seelsorgerliche Gesprächsführung. Gespräche über Glauben, Schuld und Leiden.
140966: LEMM, ROBERT - Goed fout. Relaas van een Spaanse falangist.
141020: LEMM, ROBERT - Ochtend van Amerika. De Indiaanse wereld van vóór Columbus en de Spaanse veroveringen van de zestiende eeuw.
154855: LEMM, ROBERT - Eldorado. Werkelijkheid en droom.
4045949: LEMM, R. - De kruisgang van het christendom.
130200: LEMMENS. GERARD | MARYAN SCHOVER [ED.] - Christiaan Hendrik Hammes [1872-1965] Charles Pieter Hammes [1915-1991] Twee Nijmeegse kunstenaars.
182498: LEMMENS, GERARD [FOREW.]. - Traditie & Mode in de paramentiek. Tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Atelier Stadelmaier te Nijmegen.
153429: LEMMENS, GERARD - Das Schloss zu Kleve. Ein Album aus dem Jahre 1815.
145236: LEMMENS, GERARD - Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmens.
89975: LEMMENS, G. E.A. - Het Valkhof te Nijmege. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Het Valkhof en de vroegste geschiedenis van de stad Nijmegen' in het Nijmeegs Muesuem 'Commanderie van Sint-Jan' van 11 oktober t/m 30 november 1980. Catalogi van het kunstbezig van de Gemeenten Nijmegen nr. 3.
180083: LEMMENS, G. [ED.]. - De vrede van Nijmegen 1678-1978.
180085: LEMMENS, G. [ED - ET AL.]. - Het stadhuis van Nijmegen.
180086: LEMMENS, G.TH.M. | JULIETTE BOGAERS [EDS.]. - Nijmeegs zilver 1400-1900.
180087: LEMMENS, G. [INTROD.]. - "Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. ""...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in tow stellen ...""."
180246: LEMMENS, G. TH. [ET AL.]. - Het schildersatelier in de Nederlanden 1500-1800.
142270: LEMMENS, G.TH.M. [ED.]. - Nijmegen getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum ' Commanderie van Sint Jan '.
142214: LEMMENS, GERARD - Nijmegen in 1669. Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman.
180077: LEMMENS, G. [ET AL.]. - Het Valkhof te Nijmegen.
140486: LEMMENS, GERARD [ED. | INTROD.]. - Traditie & mode in de paramentiek. Tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Atelier Stadelmaier te Nijmegen.
90124: LEMMENS, G.TH.M. E.A. - Nijmeegs Zilver, 1400-1900. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 5.
167506: LEMMENS, GERARD [ED.]. PROF. DR. WERNER SCHMALENBACH [TEXT] - Paul Klee. Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
166824: LEMMENS, GERARD | GUIDO DE WERD [EDS.]. - Miniaturen und Inkunabeln Museum Kurhaus Kleve.
164334: LEMMENS, GERARD [ED. - ET AL.]. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
154647: LEMMENS, HARRIE | BART VONCK [TRANSL.]. FLORA SÜSSEKIND [AFTERW.]. - Vijfentwintig keer Brazilië. Hedendaagse poëzie uit Brazilië.
142345: LEMMENS, GERARD - "Hendrik Hoogers [1747-1814]. Werke von Hendrik Hoogers aus der Sammlung des Nijmeegs Museum "" Commanderie van Sint-Jan "" in Nimwegen."
123208: LEMMENS, G. [INTROD.]. - "Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. ""...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in tow stellen ...""."
103469: LEMMENS, G. [ED.]. - De vrede van Nijmegen 1678-1978.
132253: LEMMENS, G.TH.M. [INTROD.] - Middeleeuwse hanzeschotels. Spiegels tot lering.
140733: LEMMENS, G. [ED - ET AL.]. - Het stadhuis van Nijmegen.
140730: LEMMENS, G.TH.M. | JULIETTE BOGAERS [EDS.]. - Nijmeegs zilver 1400-1900.
181765: LEMMENS. GERARD | MARYAN SCHOVER [ED.]. - Christiaan Hendrik Hammes [1872-1965]. Charles Pieter Hammes [1915-1991]. Twee Nijmeegse kunstenaars.
160414: LEMMER, ERNST [INTROD.]. - Berlin. 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
161304: LEMMER, ERNST [INTROD.]. - Berlin. 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
160579: LEMMER, MANFRED - Der Dürnge bluome schnînet dur den snê . Thüringrn und die deutsche Literatur des hohen Mittelalters.
161034: LEMMERS, TRUDY - Guibert van Nogents Monodiae. Een twaalfde-eeuwse visie op kerkelijk leiderschap.
181766: LEMMERS, G. [INTROD.]. - De Waal buiten de oevers. Overstromingen in Nijmegen en omgeving 1740-1926.
161449: LEMMINK, JAQUES PH.S. - "Behuisd in't Volksbelang. "" eene zaak van ver strekkend nut "". Semi-filantropische woningbouw in Nijmegen aan het einde van de negentiende eeuw. Ter gelegenheid van het honderdjarig betsaan van de Stichting "" Volksbelang "" van 1895."
142035: LEMOINE-ISABEAU, C. [ET AL.]. - Belgische Cartografie in Spaanse verzamelingen van de 16de tot de 18de eeuw.
142799: LEMOINE, MAURICE - Bitter Sugar. Slaves Today in the Caribbean.
140418: LEMONICK, MICHAEL D. - The Georgian Star. How William and Caroline Herschel Revolutionized our Understanding of the Cosmos.
166445: LEMPKE, B.J. - Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera.
46278: LEMPRIERE, J. - Lempriere's Classical Dictionary. Proper Names Cited by the Ancient Authors
121425: LEMS, ELS - Op pad met de Romeinen.
151068: LEMUS, VERA | LJUDMILA LAPINA [EDS.]. - Der Katharinenpalast in Puschkin. Bildergalerie.
101007: [LENAIN, YVAN - ED.]. - Nouvelle equipe. Cahiers trimestriels publiés sous la direction d'Yvan Lenain.
4058374: LENDEMEIJER, W.M. (KOLBE, M.) - Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde.
158497: LENDERS, JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850.
180124: LENDERS, JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850.
162806: LENG, SIMON - The Music of George Harrison. While My Guitar Gently Weeps.
143864: LENGYEL, A. | G.T.B. RADAN [EDS.]. - The Archaeology of Roman Pannonia.
4138174: LENHARDT, P. & OSTEN-SACKEN, P.V.D. - Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament. (ANZT Band 1)
4072780: LENK, KURT (HRSG.) - Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie. (Soziologische Texte 4)
170715: LENK, HANS - Philosophie und Interpretation. Vorlesungen zur Entwicklung konstruktionistischer Interpretationsansätze. Überarbeitet unter Mitwirkung von Ekaterini Kaleri.
170714: LENK, HANS - Von Deutungen zu Wertungen: Eine Einfuhrung in aktuelles Philosophieren.
170716: LENK, HANS - Interpretation und Realität. Vorlesungen über Realismus in der Philosophie der Interpretationskonstrukte.
87778: LENKER, JOHANNES NICOLAUS - Die Lutherische Kirche der Welt. Mit 516 Illustrationen. Band I. Europa ausserhalb Deutschland.
167255: LENNARD, ERICA [PHOTOGR.]. | FRANCESCA PREMOLI-DROULERS [TEXT] | MARGUERETE DURAS [FOREW.]. - Dichter und ihre Häuser.
164755: LENNARD, REGINALD - Rural England 1086-1135. A study of social and Agrarian Conditions.
102401: LENNARTS, PROF. MR. M.L. [ED. - ET AL.]. - Europa ! Europa ? De invloed van het Europese vennootschaps en effectenrecht nu en in de toekomst.
167711: LENNARTZ, FRANZ - Deutsche Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Darstellungen zur Schönen Literatur in deutscher Sprache.
145650: LENNEP, MR. J. VAN | J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
100484: LENNEP, JHR. F.J.E. VAN - Als vorsten. Portretten van 18de eeuwers.
90075: LENNEP, J. VAN - Romantische werken, 4 delen
47501: LENNEP, J. VAN - Gedichten van den Schoolmeester
146161: LENNEP, MR. JACOB VAN [M. ELISABETH KLUIT - ED.]. - Nederland in den goeden ouden tijd zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep.
145649: LENNEP, MR. J. VAN | J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
182492: LENNEP, J. VAN | W.J. HOFDIJK - Merkwaardige kasteelen in Nederland [3 Series in 6 Bindings = Compl. Set].
140869: LENNEP, MR. J. VAN | J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
141835: LENNEP, MR. J. VAN | PROF. W. MOLL | J. TER GOUW - Aspecten van het Volksleven in Europa. Liefde en Huwelijk.
53936: LENNEP, J. VAN | GOUW, J. TER - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (4 delen)
85589: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586
144975: LENNEP, MR. J. VAN | J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
55830: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586
164192: LENNEP, MR. J. VAN - Nederlandsche legenden in rijm gebracht. De strijd met Vlaanderen [Vol. 1 & 2].
161411: LENNEP, MR. J. VAN - Nederlandsche legenden in rijm gebracht. De strijd met Vlaanderen [Vol. 1 & 2].
155577: LENNEP, L.H. VAN - Chnumhotep. De Schatbewaarder. Een vertelling uit het Oude Egypte.
153484: LENNEP, JACOB VAN - Weeklacht. Over de veranderende bestemming, gegeven aan het gebouw onder Bennebroek, van ouds bekend onder den naam De Geleerde Man.
104086: LENNEP, MR. FRANK K. VAN - Oorkondenboek van Lennep. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op ' Het Geslacht van Lennep' 1093-1900 [3 Vols.-Compl.].
100876: LENNEP, MR. J. VAN | J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd & Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven [3 Vols. Compl.].
104585: LENNEP, MR. J. VAN | PROF. W. MOLL | J. TER GOUW - Nederlands Geschiedenis en Volksleven [Vol. 1 only].
130925: LENNEP, GIED VAN [ED.] - Gooise verhalen. Een bonte verzameling over ' het lieve leven ' in Het Gooi.
83413: LENNEP, J. VAN E.A. - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (2 delen in 1 band)
4142044: LENNEP, J.VAN & GOUW, J.TER - De Uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Hierbij: Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Etsen van F.W.Zürcher. Heruigave van de uitgavde van 1868 - 1869.
122117: LENNHOFF, EUGEN - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen.
160271: LENNHOFF, EUGEN | OSKAR POSNER - Internationales Freimaurer-Lexikon.
110773: LENNHOFF, EUGEN - De Vrijmetselaren.
160925: LENNHOFF, EUGEN - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen.
122119: LENNON, JOHN [YOKO ONO - AFTERW.]. - Luchtbespiegelingen en andere geschriften [Tweetalige editie].
170594: LENNOX, JOHN C. - Gunning for God. Why the New Atheists are Missing the Target.
170656: LENNOX, JOHN C. - God in het vizier. Waarom the new atheists hun doel missen.
54841: LENOIR, FRÉDÉRIC - De filosofie van Christus
4276076: LENOIR, FR. - Soctates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters.
166378: LENOTRE, G. [ = LOUIS LÉON THÉODORE GOSSELIN] - La Captivité et la Mort de Marie-Antoinette. Les Feuillants - Le Temple - La Conciergerie d'après ses relations sw témoins oculaires et des documents inédits.
151166: LENOTRE, G. [ = LOUIS LÉON THÉODORE GOSSELIN] - La Fille de Louis XVI. Marie-Thérèse-Charlotte de France, Duchesse d'Angleterre. Le Temple - l' Échange - l' Exil.
94983: LENS, J. - De vader des vaderlands. Zijn leven , in de lijst van zijn tijd, geschetst
47900: LENSELINK, S.J. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
47531: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met einige aanvullingen en verbeteringen
110220: LENSELINK, J. - Vuurwerk door de eeuwen heen.
94724: LENSELINK, S.J. - De profundis. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986 ter gelegenheid van de tentoonstelling 'psalmzingen in de Nederlanden'
145864: LENSELINK, J. - Moderne bewapening in kort bestek.
56917: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met enige aanvullingen en verbeteringen
93927: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk
4141800: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
4300278: LENSELINK, S.J. (MAROT, CL.) - Les Psaumes de Clement Marot.. (Le psautier Huguenot du XVIe Siècle vol. III)
4300898: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. (Diss.)
104664: LENSEN, B.J. | J.H.H. BONGAERTS - Landmeetkundig tekenen. Toepassing bij het Kadaster en inleiding over aanverwante onderwerpen.
110255: LENSEN, LEO | WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
154396: LENSEN, B.J. - Geschreven en getekende alfabetten.
166175: LENSINK, ROB - Vogels in het Hart van Gelderland. Een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia (1900-75).
162811: LENSINK, HARRY - Stille Willem. De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra.
4276067: LENSSEN, J. (HRSG.) - Der Kiliansdom zu Würzburg. Mit beiträgen von P.W.Scheele und H.Muth. Fotografien von U.Kneise.
105130: LENTE, DICK VAN - Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
183522: LENTERS, H. - De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure.
183688: LENTZ, HARRIS M. - Assassinations and Executions. An Encyclopedia of Political Violence 1865-1986.
122955: LENZ, RUDOLF - De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle unter besonderer Berücksichtigung der Historischen Familienforschung, der Boldungsgeschichte und der Literaturgeschichte.
4023496: LENZ, M. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Festschrift der Stad Berlin zum 10.November 1883.
90261: LENZ, GÜNTER H. | MILICH, KLAUS J. - American Studies in Germany. European Contexts and Intercultural Relations.
94381: LENZ, MAX - Briefwechsel. Landgraf Philipp's des Grossmüthigen von Hessen, mit Bucer. (3 volumes). (Series: Publications aus den K. Preussischen Staatsarchiven, Band 5, Band 28 & Band 47 )
162253: LENZ, GÜNTER H. | KLAUS J. MILICH [EDS.]. - American Studies in Germany. European Studies in Germany. European Contexts and Intercultural Relations.
158023: LENZ, WERNER - Kleine Geschichte grosser Lexika. Ein Beitrag zim Internationalen Jahr des Buches.
182662: LENZ, LUDWIG | BERTHOLD WIEDERSICH - Grundlagen der Geologie und Landschaftsformen.
47205: LENZ, MAX | HEYCK, ED. - Napoleon. Mit 106 Abbildungen, darunter 3 farbige Einschaltbilder, sowie mit 2 karten. Dritte, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 24)
4140349: LENZEN, VAN - Jüdisches Leben und Sterben im Namen Gottes. Studien über die Heiligung des göttlichen Namens (Kiddusch HaSchem).
121800: LEO, ALAN - Key to Your Own Nativity
144024: LEO, DR. HEINRICH - Entwicklung der Verfassung der Lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
166216: LEOBOVITZ, LIEL | MATTHEW MILLER [EDS.]. [DANIËLLE STENSEN - TRANSL.]. - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied [Met de originele uitvoering op CD].
164096: LÉON, PAUL - La renaissance des ruines. Maisons, monuments.
131696: LEON LEVY, S. - Nassau W. Senior 1790-1864. Critical Essayist, Classical Economist and Adviser of Governments.
90546: LEONARD, DICK - Pocket Guide to the European Community.
141384: LEONARD, MAURICE - Markova. The Legend.
101475: LEONARD, NINA | GIULIA AUBRY | MANUEL CASSA SANTERO | BARBARA JANKOWSKI [EDS.]. - Military Co-operation in Multinational Missions: The Case of EUFOR in Bosnia and Herzegovina.
30513: LÉONARD, ÉMILE G. - Histoire générale du Protestantisme (3 volumes)
53432: LEONARDY, HERIBERT J. | KERSTEN, HENDRIK - Burgen in Spanien. Eine Reise ins spanische Mittelalter
151039: LEONARDY, HERIBERT J. | HENDRIK KERSTEN - Burgen in Spanien. Eine Reise ins spanische Mittelalter.
30216: LEONARDY, HERIBERT J. | KERSTEN, HENDRIK - Burgen in Spanien. Eine Reise ins spanische Mittelalter
101418: LEONE, ROSSELLA | FEDERICA PIRANI [EDS.]. - Museum of Rome Tells the Story of the City. Concise Guide.
90875: LEONÉ, THEO E.A. - In vogelvlucht over Twente. Een verzameling luchtfoto's met verklarende teksten van bekende en minder bekende plekken in Twente.
181767: LÉONELLI, MARIE-CLAUDE [ED.]. - L'art gothique siennois. Enluminure, peinture, orfèvrerie, sculpture.
146278: LEONHARD, WOLFGANG - Dämmerung im Kreml. Wie eine neue Ostpolitik aussehen müsste.
151716: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung - Elemente - Bildmotive - Gestaltung.
145437: LEOPOLD, JOH. A. | L. LEOPOLD - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche Dialecten in dicht en ondicht [3 Volumes in 2 Bindings].
184095: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN | H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten [6 Volumes in 7 Bindings = Compl. Set].
4002864: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling v.h.heidendom in Rome.
103762: LEOPOLD, GERHARD | ERNST SCHUBERT [EDS - ET AL.]. - Der Dom zu Halberstadt bis zum gotischen Neubau.
131965: LEOPOLD, DR. H. M. R. [ED.] - Uit de leerschool van de spade [6 Vols. Compl.]
104964: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN | H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten [6 Vols. in 7 Bindings = Compl. Set].
166525: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Fragmenten & Proza. Verzen - Drama - Proza [2 Vols. Compl.].
154051: LEOPOLD III - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
131712: LEOPOLD, DR. H.M.R. - Wandmozaieken in Griekenland en Italië.
104965: LEOPOLD, J.H. [G.J. DORLWEIJN - ED.]. - Gedichten uit de nalatenschap [2 Vols. Compl.].
104966: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN | H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten II. Nagelaten poëzie [3 Vols. Compl.].
4053866: LEOPOLD, E.F. (ED.) - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. in Libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum. Altera edition, nova impressio.
56426: LEOPOLD, H.M.R. - Rome. Deel 1: Oudheid. Deel 2: Middeleeuwen, Renaissance, Barok (2 delen)
4030689: LEPETIT, CH. (FOUCAULD, CH. DE) - Charles de Foucauld. De omwegen van een mens.
81985: LEPOETER, G.J. - Kerk in perspectief, verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge
4137691: LEPORE, E. - Meaning and Argument. An Introduction to Logic Thougth Language.
164424: LEPORE, E LEPORE | K. LUDWIG - Donald Davidson's Truth-Theoretic Semantics.
123307: LEPORINI, HEINRICH - Die Stilentwicklung der Handzeichnung XIV. bis XVIII. Jahrhunderts.
158075: LEPORINI, DR. HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Liebhaber und Sammler.
158074: LEPORINI, DR. HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Liebhaber und Sammler.
144978: LEPORINI, DR. HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis für den Sammler druckgraphischer Kunst.
90709: LEPORINI, HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis fúr den Sammler Druckgraphsischer Kunst. Mit 105 Abbildungen im Tekst.
150334: LEPPARD, RAYMOND - Oude muziek. Over de authentieke uitvoeringspraktijk.
122301: LEPPER, J.L.M. DE - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
103493: LEPPINK, MR. G.B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem [1635] vergeleken met de oudste kadastrale kaarten [1832].
4138378: LEPROHON, P. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - St.Francois d'Assise le génie de la Liberté.
182380: LEPSIUS, BERNHARD - Das Haus Lepsius. Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichshauptstadt. Nach Tagebüchern und Briefen.
168667: LEQUIN, FRANK | ALBERT MEIJER - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen [1690-1745]. De onbedoelde publicatie van een restant door Frank Lequin en Albert Meijer.
143983: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften: Als filosoof, Diplomaat & Koopman.
143981: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
143982: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh in China [1794-1796]. Het onuitgegeven Journaal van zijn Ambassade naar Peking.
130371: LEQUIN, FRANK [INTROD. | ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130370: LEQUIN, FRANK [INTROD. | ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130350: LEQUIN, FRANK [INTROD. | ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols.]
60436: LERCH. D. - Heil und Heilung bei John Wesley (Dargestellt unter besonderer Berucksichtigung seiner Anmerkungen zum Neuen Testament)
130515: LERICHE-ANDRIEU, FRANÇOISE - Itinéraires romans en Auvergne.
170206: LERNER, BETSY - The Forest for the Trees. An Editor's Advice to Writers.
157338: LERNER, FRED - Libraries through the Ages.
157271: LERNER, FRED - The Story of Libraries from the Invention of Writing to the Computer Age.
181768: LERNHOUT, GEERT [ED.]. - The Crows Behind the Plough. History and Violence in Anglo-Irish Poetry and Drama.
141772: LEROT, JACQUES | RUDOLF KERN (EDS.) - Mélanges de linguistique et de littérature offerts au Professeur Henri Draye à l'occasion de son éméritat.
102889: LEROUX-DHUYS, JEAN-FRANÇOIS [TEXT] | HENRI GAUD [PHOTOGR.]. - Cistercian Abbeys. History and Architecture.
4071874: LEROUX-DHUYS, J.F. & GAUD, H. - Cisterciënzer Abdijen. Geschiedenis en Architectuur.
156644: LEROY, MAURICE [INTROD.]. - Actes du Colloque Francqui 28-29 novenbre 1980. Organisé par la classe des lettres à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Philosophie - Histoire - Phililogie - Archéologie.
154825: LEROY, BÉATRICE - Le Royaume de Navarre. Les hommes et le puovoir XIIIe - XVe siècle.
142768: LERSCH, HEINRICH [ED.]. - Kriegslieder Band 1 & 2.
168158: LESAFFER, RANDALL - Politicus en pleiter. Cicero in turbulent Rome.
182413: LESAFFER, RANDALL - European Legal History. A Cultural and Political Perspective.
165513: LESAFFER, PIETER | ANNI VAN LANDEGHEM [EDS.]. - België blootgelegd.
47560: LESAGE, ALAIN-RENE - Historia de Gil Braz de Santilhana. Traduccao Portugueza de Julio Cesar Machado. Edicao Monumental, Illustrada com perto de 400 Gravuras intercaladas no texto, e 30 Oleographias em Separado. Segunda Edicao. Tomo I & II.
151612: LESCAT, JEAN | HUBERT DE GIVENCHY [FOREW.]. - Dinand. Les Formes du Parfum [Pierre Dinand. 30 ans de Design 1960/1990].
4140086: LESCHNITZER, A. - Saul und David. Die Problematik der deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft.
153781: LESCOT, PATRICK - Het rode rijk. Liefde en leven tussen Moskou en Peking.
180737: LESKIEN, A. - Handbuch des altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik - Texte - Glossar.
182403: LESKOSEK, VESNA [ED.]. - Teaching Gender in Social Work. European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms
167888: LESLEY, COLE - The Life of Noël Coward.
143681: LESLIE, R.F. - Polish Politics and the Revolution of November 1830.
150800: LESLIE, DORIS - Notorious lady. The life and times of the Countess of Blessington.
121860: LESLIE, R.F. - Reform and Insurrection in Russian Poland 1856-1865.
160761: LESQUILLIER, N.W. - Het Adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
153307: LESSEM, DON - Dinosaurs Rediscovered. New findings which are revolutionizing dinosaur science.
181769: LESSEM, DON - Dinosaurier Forscher. Die abentuerliche Suche nach einer untergegeangenen Zeit.
131898: LESSEPS, FERDINAND [WILHELM TREUE - ED.] - Entstehung des Suezkanals. Einführung zur Faksimile-Ausgabe von Wilhelm Treue.
140192: LESSING, DORIS [IRIS WAGNER - TRANSL.]. - Das goldene Notizbuch.
164465: LESSING, DORIS - In de schaduw. Autobiografie 1949-1962.
161863: LESSING, FERDINAND - Mongolen. Hirten, Priester und Dämonen.
53649: LESSING, ERICH - Paulus in 114 foto's
55422: LEST, J.C.C. V.D. - Uden. Beschouwingen over de verstedelijking van een geindustrialiseerde plattelandssamenleving. Rapport uitgebracht in opdracht van het Interparochiëel Sociaal Caritatief Centrum te Uden
130088: LESTER, REV. HENRY F.W. - Indian Village Pictures.
4138972: LESTRADE, G.P. - Some Kgatla Animal Stories. Ed.with english translation and notes.
4138973: LESTRADE, G.P. - Some Venda Folk-tales. Ed.with english translation and notes.
100073: LESTRINGANT, FRANK - L'atelier du cosmographie ou l'image du monde à la Renaissance.
122558: LETHEM, JOHATHAN - The Disappointment Artist and other essays.
143143: LETSCHERT, DRS. H.B.P.A. | E.M. DE GROOD [FOREW.]. - Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg.
4018021: LETSCHERT, J. - Scheppend denken in de liturgie.
100030: LETTE, JOHAN RUDOLPH - Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische Revolutie, en op Java.
55330: LETTENHOVE, KERVYN DE - Histoire de Flandre. Ouvrage couronné par l'académie. La Flandre communale depuis les origines jusqu'aux dernieres croisades
156355: LETTERKUNDIG MUSEUM. - Jaarboek Letterkundig Museum Volume 5. Met alle literaire prijzen.
164072: LETTERKUNDIG MUSEUM. - Jaarboek Letterkundig Museum Volume 10.
166622: LETTERKUNDIG MUSEUM - - Jaarboek Letterkundig Museum. Met alle literaire prijzen. Volume 1 - 10 [ Complete set - All Published].
160250: LETTERPROOF - - Letterproef N.V. Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
104141: LETTERPROOF - - "Letters, lijnen en randen van A tot Z. Aanwezig op de afdeling zetterij van de N.V. Drukkerij "" Reclame "" Rotterdam."
143384: LETTINCK, PAUL | J.O. URMSON [TRANSL.]. - Philoponus: On Aristotle Physics 5-8 with Simplicius: On Aristotle on the Void.
121413: LETTINCK, NICO [ED.]. - Religie & Geweld.
150004: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
160416: LETTINCK, N. | J.J. VAN MOOLENBROEK [ED.]. - In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan Prof. Dr. A.H. Bredero.
160306: LETTINCK, NICO - Praten als Brugman. De wereld van een Nederlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen.
143969: LETTOW-VORBECK, GERD VON [ED.]. - Das Waidwerk in Deutschland. Erinnerungswerk an die Deutsche Jagdausstellung 1963 in München.
141955: LETZE, OTTO | GREWENIG, MEINRAD MARIA [EDS. - ET AL.]. - Leonardo da Vinci. Uitvinder, wetenschapper en kunstenaar.
163322: LETZTER, JACQUELINE - Intellectual Tacking: Questions of Education in the Works of Isabelle de Charrière.
4055896: LEUBA, J.L. (BARTH, K.) - Études Barthiennes.
4043395: LEUBA, J.L. - Institution und Ereignis. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Arten von Gottes Wirken nach dem Neuen Testament.
4023494: LEUBE, H. (LUTHER, M.) - Deutschlandbild und Lutherauffassung in Frankreich.
4133414: LEUENBERGER, S. - Cultus Ancilla Scripturae. Das Book of Common Prayer als erweckliche Liturgie - ein Vermächtnis des Puritanismus. (Diss.)
141737: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
30528: LEULIETTE - Verhandeling over den invloed der kerkelijke hervorming in de zestiende eeuw
161293: LEUNER, BARBERA - Emotion und Abstraktion in der Kunst. Eine Sammlung psychodynamischer Studien.
4058225: LEUNER, H.D. - Religiöses Denken im Judentum des 20.Jahrhunderts.
4139882: LEUNISSEN, J.G. (BRUNNER, AUGUST) - Mensbeeld en verlossing bij August Brunner. Sleutels tot een filosofie van de geest. (Diss.)
144130: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
92669: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat
153410: LEUPEN, PIET - Het meetlint over Jeruzalem. De fatale mythe van een heilige stad.
4063247: LEUPEN, PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
4140718: LEUPEN, P. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
86621: LEURDIJK, G.H. - Theodorus van der Groe (1705-1784)
152826: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen piëtisme en reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
57385: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
104142: LEURS, PROF. DR. IR. STAN [ED. - ET AL.].]. - Geschiedenis van de Vlaamsche kunst [Vol. 2 only].
122576: LEURS, IR. DR. STAN - De Kempen.
104310: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of Technology in Museums of the World.
32178: LEUSDEN, RENEÉ VAN - Sculpturen in brons
93164: LEUVEN, JAMES VAN - Bijzonder landschap, bijzonder moment
157519: LEUVEN, LIENKE - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
9176: LEUVENIG, BARTHOLOMEUS VAN - Stichtelyke Gezangen en Overdenkingen, Met eenige voorafgaande Aanmerkingen over het Christelyk Zingen.
10267: LEUVENIG, BARTHOLOMEUS VAN - Stichtelyke Gezangen en Overdenkingen, Met eenige voorafgaande Aanmerkingen over het Christelyk Zingen.
30680: LEVEIL, J.A. - Vignole. Traité élémentaire pratique d'architecture ou étude de cinq ordres d'après Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en soixante-douze planches. Avec l'indication des ombres n écessaires au lavis, le tracé des frontons, etc, et des exemples relatifs aux ordres
140836: LEVELT, H. [PROF. DR. JAC. VAN GINNEKEN - INTROD.]. - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St. Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding.
161143: LEVENSON, THOMAS - Ice Time. Climate, Science, and Life on Earth.
155026: LEVENSON, JAY A. [ED.]. - The Age of the Baroque in Portugal.
100688: LEVENSON, JOSEPH R. - Liang Ch'i-ch'ao and the Mind of Modern China.
170196: LEVENSON, JON D. - Creation and the Persistence of Evil. The Jewish Drama of Divine Omnipotence.
132195: LEVENSON, JAY A. [ED.] - Circa 1492. Art in the Age of Exploration [In Slipcase]
181770: LEVENSON, JAY A. [ED.]. - Circa 1492. Art in the Age of Exploration [In Slipcase].
105097: LÉVÉQUE, C. | D. PAUGY | G.G. TEUGELS [EDS.]. - Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l' Ouest. The Fish and Brackish Water Fishes of West Africa [Vol. 1 & 2 - Compl.].
142745: LEVER, EVELYNE - Marie Antoinette. Eine Biographie.
170553: LEVER, JAN [RENÉ VAN WOUDENBERG - ED.]. - Langs de mysterieuze grenzen van het leven.
4075370: LEVER, J. - Langs de mysterieuze grenzen van het leven. Samengesteld en ingeleid door R.van Woudenberg.
101887: LEVER, SIR TRESHAM - The House of Pitt. A Family Chronicle.
183152: LEVERNIER, JAMES | HENNIG COHEN [EDS]. - The Indians and Their Captives.
4036151: LEVESQUE, P.J. (DUPRÉ, L.) - Symbols of Transcendence. Religious Expression in the Thought of Louis Dupré.
102015: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
156142: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
141055: LEVEY, MICHAEL - The 17th and 18th Century Italian Schools.
146095: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
152189: LEVI, PRIMO - Liefde en meccano. Autobiografische verhalen.
164910: LEVI, PETER - The Life and Times of William Shakespeare.
102890: LEVI, PETER - Atlas van het Oude Griekenland.
4135073: LÉVI-STRAUSS, CL. - Het wilde denken. Essays over ritueel, totemisme, taboe, mythisch denken, logica, dialectiek en de `getemde`geest. Vertaald door J.F.Vogelaar en H.ten Brummelhuis.
143053: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Anthropologie structurale.
161191: LÉVI, ISRAËL [EVELYNE PATLAGEAN - ED.]. - Le Ravissement du Messie à sa naissance.
4140955: LEVI, L. - Torah & Science. Their interplay in the world scheme.
4140973: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism.
4142082: LEVI, G. - Das Buch der jüdischen Weisheit. Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch.
4142084: LEVI, E. - Der Schlüssel zu den grossen Mysterien. Nach Henoch, Abraham, Hermes Trismegistos und Salomon. Mit Anhang: Fritz Werle: Eliphas Levi. Versuch einer Biografie.
4142589: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie.
4074243: LEVI, P. - The Frontiers of Paradise. A Study of Monks and Monasteries.
82649: LEVIE, S.H. E.A. - Willem van Oranje, om vrijheid van geweten 28 september - 9 december 84
91022: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. 28 september - 9 december '84.
160264: LEVIE, SOPHIE [ED.]. - Reviews, Zeitschriften, Revues. Die Fackel, Die Weltbühne, Musikblätter des Anbruch, Le Disque vert, Mécano, Versty.
161207: LEVIE, S.H. [FOREW.] | ALFONSO E. PÉREZ SÀNCHEZ [INTROD.]. - Velazquez en zijn tijd. Zeventiende-eeuwse Spaanse schilderkunst uit het Prado.
101577: LEVIN, SAMUEL R. - Linguistic Structures in Poetry.
104311: LEVIN, BERNARD - Hannibal's Footsteps.
160311: LEVIN, CAROLE | JEANIE WATSON [ED.]. - Ambiguous Realities. Women in the Middle Ages and Renaissance.
4139920: LEVIN, N. - Jewish Socialist Movements, 1871-1917. While Messiah Taried. (The Littman Library of Jewish Civilization)
4070625: LEVINAS, EM. - Humanisme de l'autre homme.
167101: LEVINAS, EMMANUEL [RUUD WELTEN - INTROD. | RICO SNELLER | RUUD WELTEN - TRANSL.]. - Over de ontsnapping. Voorafgegeaan door: Enkele beschouwingen over het hitlerisme.
183201: LEVINE, HILLEL - Economic Origins of Antisemitism - Poland & its Jews in the Early Modern Period.
141192: LEVINE, MICHAEL - The Princess & the Package. Exploring the Love-Hate Relationship Between Diana and the Media.
102060: LEVINE, JOSEPH | DAVID SUZUKI - De geheimen van het DNA. Over genen, identiteit en transformatie.
155674: LEVINE, SUZANNE JILL - Manuel Puig and the Spider Woman. His Life and Fictions.
154914: LEVINE, BARRY B. [ED.]. - The Carribbean Exodus.
154902: LEVINE, LAWRENCE W. - Black Culture and Black Consiousness. Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom.
153101: LEVINE, HERBERT S. - Hitler's Free City. A History of the Nazi Party in Danzig, 1925-39.
182315: LEVINE, HILLEL - In Search of Sugihara. The elusive Japanese diplomat who risked his life to rescue 10.000 Jews from the holocaust.
55596: LEVINE, ALLAN - Scattered among the peoples. The Jewish Diaspora in twelve portraits
4138508: LEVINE, L.I. - Caesarea under Roman Rule. (Studies in Judaism in Late Antiquity 7)
31539: LEVINSOHN, ISAAC - Het veel bewogen leven van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel
95110: LEVINSOHN, ISAAK - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam 'wonderlijk' is, door hem zelve beschreven
89693: LEVINSOHN, ISAAC - Isaac Levinsohn. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is. Door hem zelf beschreven. Uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet. Met voorwoord van Ds. J. v. Zweden.
57605: LEVINSOHN, ISAAK - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is
122113: LEVINSON, NATHAN P. | BERT VAN RIJSWIJK - De Messias.
4136003: LEVINSON, P.N. - Einführung in die rabbinische Theologie.
165287: LEVIS MIREPOIX, DUC DE - Philippe Auguste et ses trois femmes.
164922: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - Henri IV. Roi de France et de Navarre.
154779: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - La monarchie française. Le roi n'est mort qu'une fois.
151160: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - Henry IV. Roi de France et de Navarre.
4140147: LEVISON, N. - The Jewish Background of Christianity. A Manual of the Political, Religious, Social and Literary Life of the Jews from 586 B.C. to A.D. 1.
90877: LEVISSON, R.A. E.A. - De drentse kopper-galerij. Aangeboden op de 29e Drentse Koppermaandag op 10 januari 1977 te Assen, ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van het Koninklijk Nederlands Verbond van Drukkerijen.
162163: LEVITAN, IRWIN B. - The Neuron. Cell and molecular Biology.
4017476: LÉVITAN, JACQUES - Une conception juive de l'apocalypse. Á travers les concordances bibliques.
182494: LEVITT, JESSE - The Grammaire des grammaires of Girault-Duvivier. A study of nineteenth-century french.
165220: LEVITT, MATTHEW [DENNIS ROSS - FOREW.]. - Hamas. Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad.
130360: LEVITT, STEVEN D. | STEPHEN J. DUBNER - Freakonomics. A Rogue Economist explores the Hidden Side of Everything.
131742: LEVORATO, PETER DI - Roger il Taillefer & Adelaide de Burlats.
122002: LEVRON, JAQUES - Philippe Auguste ou la France rassemblée.
145044: LEVY, BRIAN | PAUL WACKERS [EDS.]. - Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society for the Study of the Beast Epic, Fable and Fabliau. Volume 1.
153019: LEVY, BRIAN J. - The Comic Text. Patterns and Images in the Old French Fabliaux.
122193: LEVY, NEIL - What makes us Moral ? Crossing the Boundaries of Biology.
4000617: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
57580: LEVY, DAVID M. - De tabernakel. Beeld van Christus. Over offers, diensten en priesters
145669: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
131000: LEVY, REUBEN - The Social Structure of Islam.
4073342: LÉVY-BRUHL, L - La Mythologie Primitive. Le Monde mythique des Australiens et des Papous. Nouvelle ëdition.
4137174: LEVY, R.S. - The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany.
4137987: LÉVY-BRUHL, L. - Die geistige Welt der Primitiven. Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1927.
4141130: LÉVY-VALENSI & HALPÉRIN, J. - Tentations et Actions de la Conscience Juive. Données et débats. (Congrès Juif Mondial)
4300806: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
141394: LEWALTER, ERNST - Unsterbliche Anna Pawlowa. Das Märchen ihres Lebens und ihrer Kunst.
181771: LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, BARBARA | IRENA CZWENAR [EDS]. - A New Curriculum for English Studies.
181772: LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, BARBARA | JOHN OSBORNE | FRITS SCHULTE [EDS]. - Foreign Language Teaching and Information and Communacation Technology.
131368: LEWANDOWSKI, DR. HERBERT | P.J. VAN DRANEN - Beschavings- en zedengeschiedenis van Nederland,
90333: LEWE, AGNES - Invoer te lande verboden. Een verkening van de handel over landwegen tussen Nederlan en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857.
88059: LEWE QUINTUS, J. D. E.A. - Plechtige viering van 't derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee op den 23 Mei 1868. Verslag van de werkzaamheden der Hoofd-Kommissie, belast met de regeling daarvan en het stichten van een nationaal gedenkteeken op het voormalig slagveld, benevens opgave van de fondsen, daartoe bijeengebracht.
154794: LEWE, AGNES. - Invoer te lande verboden . Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857.
145184: LEWIN, LEIF | EVERT VEDUNG [EDS.]. - Politics as Rational Action. Essays in Public Choice and Policy Analysis.
122787: LEWIN, SUSAN GRANT - One of a Kind. American Jewelry Today.
130139: LEWIN, RONALD - Rommel as Military Commander.
100764: LEWINE, J. - Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books. Being a guide to collectors of illustrated works in English and French of the period.
158149: LEWINE, J. - Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books. Being a Guide to Collectors of Illustrated Works in English and French of the Period.
161018: LEWINSOHN, C. - Die Anomuren des roten meeres [Crustacea decapoda: Paguridea, Galatheidea, Hippidea].
4141767: LEWIS, C.S. - De vier liefdes. Vertaling D.van Wijnen.
131416: LEWIS, HENRY [ILLUSTR.] - The Valley of the Mississippi Illustrated.
90865: LEWIS, ADAM - Albert Hadley, the story of America's preeminent interior designer.
142979: LEWIS, ROY HARLEY - The Book Browser's Guide. Britain's Second and Antiquarian Bookshops.
90529: LEWIS, P.S. - Essays in later medieval French history
121812: LEWIS, BERNARD - The Middle East. 2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day.
104870: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The Influences of Art and History on its Design.
160269: LEWIS, OSCAR - Five Families. Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. With a new Introduction by Margraret Mead.
141271: LEWIS, IOAN [ED.]. - Symbols and Sentiments. Cross-cultural Studies in Symbolism.
4025327: LEWIS MAY, J. (NEWMAN, J.H.) - John Henry Newman. Verlucht met penteekeningen van Newman naar portretten en schilderijen door Jos Schrijnder.
102420: LEWIS, BERNARD [ED.]. - The World of Islam. Faith, People, Culture.
123537: LEWIS, MATTHEW - Journal of a Residence Among the Negroes in the West Indies.
104732: LEWIS, ALFRED ALLEN - Ladies and Not-So-Gentle Women.
170775: LEWIS, H.D. [ED.]. - Clarity is Not Enough. Essays in Criticism of Linguistic Philosophy.
150482: LEWIS, DAVID LEVERING - The Race to Fashoda. European Colonialism and African Resistance in the Scramble for Africa.
95761: LEWIS, JOHN A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXV (Volume 25). Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLIII)
144149: LEWIS, BERNARD - What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East.
94840: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
167364: LEWIS, CECIL [MAX ARTHUR - INTROD. | C.R.W. ILLUSTR.]. - Sagittarius Rising [In Slipcase].
163994: LEWIS, R.W.B. - Edith Wharton. A Biography.
157399: LEWIS, WILMARTH - Collector's Progress.
156889: LEWIS, WILMARTH SHELDON - One Man's Education.
156888: LEWIS, JOHN - Such Things Happen. The Life of a Typographer.
155146: LEWIS, ROGER - Anthony Burgess.
150155: LEWIS, PAUL H. - Political parties and Generations in Paraguay's Liberal Era, 1869-1940
4072652: LEWIS, C.S. - De kromme en de rechte weg. Een allegorische apologie voor Christendom, Rede en Romantiek. Vertaling Arend Smilde.
123248: LEWIS, H.D. [ED.]. - Contemporary British Philosophy. Personal Statements. Fourth Series.
161790: LEWIS, BERNARD - The Assassins. A Radical Sect in Islam.
151849: LEWIS, R.W.B. - The Jameses. A Family Narrative.
143865: LEWIS, NORNAM - A Dragon Apparent. Travels in Cambodia, Laos and Vietnam.
151584: LEWIS, FRANK - A Dictionary of British Bird Painters.
131244: LEWIS, MICHAEL - England's Sea-Officers. The Story of the Naval Profession.
130685: LEWIS, P.S. - Essays in Later Medieval French History.
4074184: LEWIS, N. - The Missionaries.
4074303: LEWIS, C.S. - Brieven aan Malcolm over het gebed. Vertaling Arend Smilde.
4137699: LEWIS, C.S. - Wonderen.
4138144: LEWIS, B. - Het Midden-Oosten. 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis.
4139614: LEWIS, C.S. - Hemelse zaken. Dagboek. Teksten uit het werk van C.S.Lewis voor alle dagen van het jaar bijeengezocht en ingeleid door W.Hooper.
4143156: LEWIS, C.S. - Mijn leermeester. Bloemlezing uit het werk van George Macdonald. Vertaald door Arend Smilde.
154223: LEWONTIN, RICHARD C. | STEVEN ROSE | LEON J. KAMIN [EDS.]. - Genetica, erfelijkheid en ideologie. Nieuw rechts en het biologisch determinisme.
162437: LEX, HANS-EBERHARD | ANDRÉ SEBASTIAN LEX [PHOTOGR.]. - Zum Sterben schön. Pariser Friedhöfe.
87817: LEY, ROGER - Kirchenzucht bei Zwingli. Inaugural-Dissertation zur erlangung der Würde eines Doktors der Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
130560: LEYDA, JAY | ZINA VOYNOW [EDS.] [TED PERRY - INTROD.] - Eisenstein at Work.
86828: LEYDEKKER, CORNELIA - Een lofzang in stilheid
2227300604: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Verborgentheid des Geloofs Eenmaal den Heiligen overgelevert, of het Kort Begryp der Ware Godsgeleerdheid Beleden in de Gereformeerde Kerk.
9729: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Verborgentheid des Geloofs eenmaal den Heiligen overgelevert, of het Kort Begryp der Ware Godsgeleerdheid beleden in de Gereformeerde Kerk.
9378: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Republica Hebraeorum. Libri XII. Quibus De Sacerrima Gentis Origine & Statu in Aegypto, de Miraculis Divinae Providentiae in Reipublicae constitutione, de Theocratia, de Illius Sede & Civibus, de Regimine Politico, de Religione publica & privata differitur. Porro Antiquitates Judaeorum verae ostenduntur &falsae corriguntur, Historia V.T. exponitur, Fabulosae Origines Gentium, Aegyptiorum, Phoeniciorum, Arabum, Chaldaeorum, Graecorum & Romanorum referuntur. Subjicitur Archaelogia Sacra, Qua Historia Creationis & Diluvii Mosaica contra Burneti profanum Telluris Theoriam asseritur.
145057: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940.
183445: LEYDESDORFF, SELMA - De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.
4300103: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940. (Diss.)
103551: LEYENAAR, DR. TH.J.J. - Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden - Nahua's van heden. Gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk, van de Nahua's.
121057: LEYENAAR, T.J.J. | G.W. VAN BUSSEL | G. WEBER - Von Küste zu Küste / From Coast to Coast. Prä-Kolumbische Skulpturen aus Meso-Amerika.
163559: LEYENAAR, TED | FELIPE SOLIS [EDS. - ET AL.]. - Kunstschatten uit het oude Mexico een goddelijke reis.
160622: LEYENAAR, TED J.J. - Ulama. The Perpetuation in Mexico of the Pre-Spanish Ball Game Ullamaliztli.
90997: LEYENAAR, TED J.J. | PARSONS, LEE A. - Ulama. Het balspel bij de Maya's en Azteken, 2000 v. Chr. - 2000 n. Chr. Van mensenoffer tot sport. The ballgame of the Mayas and Aztect, 2000 BC - AD 200o. From human sacrifice to sport.
164337: LEYERLE, JOHN | ANNE QUICK - Chaucer. A Bibliographical Introduction.
4074139: LEYERS, J. - De weg naar Mekka. Een ontdekkingsreis door de moslimwereld.
122051: LEYSER, K.J. - Rule and Conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony.
4140270: LEZER, M.A. & GASTELAARS, Y. - Max is een hondennaam. Een verhaal van onderduik en misbruik.
104781: LHOTE, GILLES | JEAN LASSAUSSOIS [EDS.]. - Des montres et des stars.
4072541: LHOTZKY, HEINRICH - Religion oder Reich Gottes. Eine Geschichte.
121763: LI, LINCOLN - The Japanese Army in North China 1937-1941. Problems of Political and Ecnomic Control.
102128: LI, XUEQIN - The Wonder of Chinese Bronzes.
160474: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter, 1864-1927.
155667: LIAGRE BÖHL, DR. HERMAN DE | DRS. GUUS MEERSHOEK - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal.
4139580: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj-epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th.de Liagre Böhl.
4039927: LIANG, K.J. (CLEMENSBRIEF) - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek. (Diss.)
60437: LIANG. K.J. - Het begrip deemoed in I Clemens (Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-chistelijke ethiek, The idea of humility in I Clement)
165277: LIAT, GERRY VAN DER - Katholiek. Verhalen over rooms Nederland, toen en nu.
157545: LIBAERS, HERMAN [FOREW.]. - Verzameling kostbare werken. Ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
103819: LIBAL, DOBROSLAV - Kastelen van Europa. Een historisch overzicht van burchten, kastelen en ruïnes.
4052293: LIBÂNIO, J.B. & BINGEMER, M.C.L. - Christliche Eschatologie. (BThB)
131872: LIBBY, ANTHONY - Mythologies of Nothing. Mystical Death in American Poetry 1940-70.
104665: LIBERMAN, ALEXANDER [EVA LACHNER - TRANSL.]. - Künstler im Atelier. Text und Fotografie von Alexander Liberman.
145246: LIBERT, LUTZ - Von Tabak, Dosen und Pfeifen.
46495: LIBIN, LAURENCE - American Musical Instruments in the Metropolitan Museum of Art
143340: LIBOUREL, MR. PH.B. - "Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de "" Lettres de cassette "" geschreven ? Was Maria Sutart medeplichtig aan moord op haar gemaal ?"
158070: LIBRAIRIE AUGUSTE FONTAINE - - Catalogue de Livres Anciens et Modernes Rares et Curieux de la Librairie Auguste Fontaine [1875].
158123: LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - - A Catalogue of the Manuscripts Preserved in the Library of the University of Cambridge [5 Vols. & INDEX = Compl. Set].
83548: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Mennoniten im Dritten Reich Domumentation und Deutung mit Beiträgen von Theo Glück und Horst Gerlach Vorwort von Horst Quiring
152911: LICHODEJEV, LEONID [ANNE PRIES - TRANSL. | AFTERW.]. - Ik en mijn automobiel.
131768: LICHT, HANS - Programmamanagement. Regievoering zonder macht
4135720: LICHT, J. - Storytelling in the Bible.
141637: LICHTENAUER, DR. W.F. - Rotterdam in november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum.
183180: LICHTENAUER, MR. W.F. - Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in Nederland tot 1809.
154755: LIDDELL, HENRY GEORGE | ROBERT SCOTT [SIR HENRY STUART JONES | RODERICK MCKENZIE - EDS - | E.A. BARBER - SUPPL.]. - A Greek-English Lexicon. Revised & Augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie. With a SUPPLEMENT edited by E.A. Barber.
183963: LIDDERDALE, JANE | MARY NICHOLSON - Dear Miss Weaver. Harriet Shaw Weaver 1876-1961.
143392: LIDDY, CHRISTIAN D. - War, Politics and Finance in Late Medieval English Towns. Bristol, York and the Crown 1350-1400.
164161: LIDIN, OLOF G. - From Taoism to Einstein. KI and RI in Chinese and Japanese Thought. A Survey.
103434: LIDT DE JEUDE, JHR. IR. O.C.A. VAN [A.E. KERSTEN | ERIC TH. MOS - EDS.]. - Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude januari 1940 - mei 1945 [2 Vols. Compl.].
123041: LIE, NADIA | THEO D'HAEN [ED.]. - Zorro & Co. Populaire personages en het koloniale verleden.
182655: LIE, ORLANDA S.H. - The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German, and Dutch 'Lancelot en prose' tradition.
156382: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
53029: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Flemish art. From the Beginning till Now
53033: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden
161995: LIEBAERS, HERMAN [INTROD.]. - Karel van Hulthem 1764-1832.
89768: LIEBAERS, HERMAN E.A. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden. Schilderkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Sierkunst. Kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met de Vlaamse regering.
89113: LIEBAERS, HERMAN (VOORWOORD) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
103820: LIEBAERS, HERM,AN [ED.]. | E.-A. JACOBS [FOREW.]. - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw / Belges au service de l'Espagne / Belgas al servicio de España.
130763: LIEBAERS, HERMAN [INTROD.] - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la bibliothèque royale.
160047: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
166873: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
31239: LIEBAERS, H. A.O. - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. Shown at the Royal Library of Belgium in brussels, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968
163443: LIEBAERS, DR. HERMAN [INTROD.]. - Handschrift en Druk. Lezingen gehouden in de sectie Boek- en Bibliotheekwezen van het 24ste filologencongres te Leuven [6-8 april 1961].
157512: LIEBAERS, HERMAN [FOREW.]. | K. HEIREMAN [INTROD.]. - Alosti in Flandria anno MCCCLXXIII. Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1473 [4 Vols. in Slipcase].
130708: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.] - Le cinquième Centenaire de l'Imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue.
130707: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.] - De Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus.
168427: LIEBAERS, HERMAN [FOREW.]. | K. HEIREMAN [INTROD.]. - Alosti in Flandria anno MCCCLXXIII. Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1473 [4 Vols. in Slipcase].
181773: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - De Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus.
153304: LIEBERGEN, LÉON VAN [ED. - ET AL.]. - Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant.
181128: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
181150: LIEBERGEN, LÉON VAN [INTROD.]. - Juan de la Cruz. Een spaanse mysticus en de Karmel in Nederland.
180947: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.].VVC - Naar Gothieken Kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
166111: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN - Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
151134: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
155561: LIEBERSOHN, HARRY - Aristocratic Encounters. European Travelers and North American Indians.
4140309: LIEBESCHÜTZ, H. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850. Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 35)
146456: LIEBICH, BRUNO - Sanskrit-Lesebuch. Zur Einführung in die altindische Sprache und Literatur.
153234: LIEBLING, A.J. - The Road back to Paris.
122596: LIEBMAN, MARCEL [ISAAC DEUTSCHER - PREFACE | ARNOLD J. POMERANS - TRANSL.]. - The Russian Revolution.
110949: LIEBMAN, MARCEL [ISAAC DEUTSCHER - PREFACE | ARNOLD J. POMERANS - TRANSL.]. - The Russian Revolution.
4063821: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
153860: LIEBOWITZ, DANIEL | CAROL PEARSON [JEROEN DE KEYSER - TRANSL.]. - De laatste expeditie van Stanley. Een waanzinnige tocht door Congo
104511: LIEBRECHT, HENRI | LEO J. KRYN - Een bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore.
144642: LIEBREICH, KAREN - Fallen Order. Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio.
145582: LIEBS, DETLEF [ED.]. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter.
81769: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de nederlandse traditie
152841: LIEBURG, FREDERIK A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz . Eswijler (circa 1633-1719).
54206: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
84872: LIEBURG, F.A. VAN E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
89435: LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (cira 1633-1719)
93474: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
183178: LIEBURG, M.J. VAN | H.A.M. SNELDERS [EDS.]. - ' De bevordering en volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte '. De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek [1769-1988].
95827: LIEBURG, F.A. E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
146400: LIEBURG, M.J. VAN - Het Sophia Kinder-Ziekenhuis 1863-1975.
96237: LIEBURG, FRED VAN - Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland
131305: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
131292: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
103653: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
96317: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten, Deel 2: gemeenten (2 delen)
181774: LIEBURG, F.A. VAN - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1815.
181775: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN [INTROD. - ED.] - Over de beweging van het hart en bloed.
4032914: LIECHTENHAN, R. - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
52424: LIECHTENSTEIN, H.K. VON - Das gebetbuch Karls V
56693: LIEDENBAUM, C.T.H.F. - Spectroscopy , coherence effects and dynamics of highly excited molecular systems
155753: LIEDENBAUM, COEN - Spectroscopy, Coherence Effects and Dynamics of Highly Exited Molecular Systems.
140217: LIEDERKE-BEAUFORT, COLONEL COMTE DE [ED.]. [SYLVIA KOTTHAUS - TRANSL.]. - Marquise de la Tour du Pin. Tagebuch einer Fünfzigjährigen 1778-1815. Ein Lebensbild aus bewegter Zeit.
131580: LIEDMEIER, CHRISTINA - FRANCISCANES VAN HEYTHUYSEN - Plutarchus' Biographie van Aemilius Paullus Historische Commentaar.
4070116: LIEDTKE, MAX(PESTALOZZI, J.H.) - Pestalozzi.
154747: LIEDTKE, WALTER - A View of Delft. Vermeer and His Contemporaries.
4050427: LIEFBROER, A.C. - Kiezen tussen ongehuwd samenwonen en trouwen. Een onderzoek naar plannen en gedrag van jong-volwassenen omtrent relatievorming. (Diss.)
102728: LIEFKES, REINO - Copier. Glasontwerper - Glaskunstenaar / Glass Disigner - Glas Artist.
48029: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving
48030: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving. Eerste Jaar
140458: [LIEFMANN, AUGUSTE] - Was Kinder sagen und fragen. Mit 26 Zeichnungen von ihnen selbst. Gesammelt von einer Grossmamma.
100376: LIEFTINCK, G.I. [ED.]. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universittis Asservantur. Pars 1: Codices 168-360 Societatis cui Nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
89090: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I. Codices 168-360 societatis cui nomen. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
152860: LIEFTINCK, G.I. - Een cartotheek voor specimina van boekschrift dat gedateerd is of kan worden.
4136506: LIEFTINCK, J.W. & MANEN, W.C.VAN (RED.) - Onze godsdienstprediking. Jaargang 1 t/m 7. (Jrg 4 ontbreekt).
110845: LIEMPT, AD VAN - Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews.
162483: LIÉNAUX, FERNAND [ILLUSTR.]. - Royaume de Belgique Le Centre. Archéologie - Folklorique - Industriel - Commercial - Artistique.
4067420: LIENEMANN-PERRIN, CHR. (HRSG.) - Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Studien zur Bedeutung der taufe für Verkündigung, Gestalt und Ordnung der Kirche.
171203: LIENESCH, MICHAEL - In the Beginning. Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution Movement.
94560: LIENHARD, MARC - L'évangile et l'église chez Luther
94487: LIENHARD, MAARC - Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge seiner Christologie
94554: LIENHARD, MARC - Martin Luther. Un temps, une vie, un message
31060: LIENHARD, MARC - The origins and characteristics of anabaptism / les debuts et les caracteristiques de l'anabaptisme. Proceedings of the colloquium organized by the faculty of Protestant theology of Strasbourg / actes du colloque organise par la faculte de theologie Protestante de Strasbourg (20-22 February / Fevrier 1975). With an extensive bibliography / avec une bibliographie detaillee
4138856: LIENHARD, M. (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism / Les debuts et les caracteristiques de l'Anabaptisme. With an extensive Bibliography.
89275: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame brieven en overdenkingen.
90667: LIER, HERMANUS HUBERTUS VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het nationaal-syndicalisme.
156101: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De practijk van het Nationaal-Syndicalisme.
157696: LIER, BAS VAN | ELLY HEES - Van schrijver tot boekenschrijver. Hoe een boek wordt gemaakt.
151648: LIER, J. VAN - Verhandeling over de Slangen en Adders die in het Landschap van Drenthe gevonden worden. .
87336: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst. Overgezet in de nieuwe spelling vanuit Verzameling van Eenvoudige Leerredenen, 3e druk va 1834. (3 delen)
144373: LIER, PROF. DR. R.A.J. VAN STEDMAN, JOHN GABRIEL. - "Inleiding en aantekeningen bij "" Stedman: Reize naar Surinamen ""."
95963: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (3 delen)
9578: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend Jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan Cabo de Goede Hoop. En, op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Joannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika.
4035547: LIERDE, P.C.V. - Achter de bronzen poort. Het centraal bestuur van Christus` Kerk.
121109: LIERE, LUCIEN VAN - Geweld, genade en oordeel.
60439: LIERE. L. VAN - Geweld, genade en oordeel (Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt)
4003397: LIERE, F.A.V. - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
183693: LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN | PIET MOOREN [EDS. - ET AL.]. - Zo goed als klassiek. Klassieke [jeugd]literatuur
47311: LIES, LOTHAR - Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des Eucharistieverständnisses (Innsbrucker theologische Studien, Band 1)
166109: LIESECKE, HANS-JOACHIM | BERND KRUPKA | GILBERT LÖSKEN | HILKE BRÜGGEMANN - Grundlagen der Dachbegrünung. Zur Planung, Ausführung und Unterhaltung von Extensivbegrünungen und einfachen Intensivbegrünungen.
145892: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Volume 2: Van Slagveld naar vredesteken.
103981: LIESHOUT, DRS. C.M.H. - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief.
142870: LIESHOUT, H.H.M. | O.S. LANKHORST [EDS.]. - Eleven Catalogues by Reinier Leers 1692-1709.
166119: LIESHOUT, P.G.M. [INTROD.]. - De Limburgse Jager. Regiment Limburgse Jagers 1950-2000.
166118: LIESHOUT, H.H.M. VAN - De Waalse Gemeente te Grave, 1686-1731.
130729: LIESHOUT, R.G.A. VAN - Greeks on Dreams.
53648: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit Bijbels, archeologisch en historisch perspectief
4062190: K.P. LIESSMANN. - Over nut en nadeel van het denken voor het leven. Colleges ter inleiding in de filosofie.
165209: LIESSMANN, KONRAD PAUL - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2.
4075384: LIETAERT PEERBOLTE, B.J. & TIGCHELAAR, E. (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom.
4138185: LIETAERT PEERBOLTE, M. - Het mystieke streven. (psychologisch gezien)
181224: LIETZMANN, HILDA - Valentin Drausch und Herzog Wilhelm V. von Beyern. Ein Edelsteinschneider der Spätrenaissance und sein Auftraggeber. Handboek voor edelsteenkunde.
48076: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 4 Volumes: 1. Die Anfänge. 2. Ecclesia catholica. 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians. 4. Die Zeit der Kirchenväter
4300238: LIETZMANN, HANS - Catenen. Mitteilungen über Ihre Geschichte und handschriftliche Überlieferung.
4300235: LIETZMANN, HANS - Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift?.
95833: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
84477: LIETZMANN, HANS - Geschichte er alten Kirche. 4 Die Zeit der Kirchenväter
95712: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
30865: LIEU, JUDITH - Neither Jew nor Greek? Constructing Early Christianity
30896: LIEU, SAMUEL N.C. - The religion of light. An introduction to the History of Manichaeism in China
30762: LIEU, JUDITH M. - I, II, & III John. A Commentary
4135712: LIEU, J. - The Second and Third Epistles of John. History and Background.
166542: LIÉVEAUX-BOCCADOR, JACQUELINE | EDOUARD BRESSET - Statuaire médiévale de collection [2 Vols. Compl.].
123256: LIEVEGOED, PROF. DR. B.C.J. [ET AL,[, - 25 jaar Zonnehuis. Enige beschouwingen en herinneringen na 25 jaar heilpaedogisch werk. Medisch-Paedagogische Inrichtingen Zonnehuis Veldheim - Zonnehuis Stenia.
154453: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
160199: LIEVENS, R. | E. VAN MINGROOT | W. VERBEKE [ED.]. - Pascua Mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J.M. de Smet.
158363: LIEVENS, R. E. ROMBOUTS - FOREW.]. - Middeleeuwse Handschriften in Oost-Europa.
181776: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
183068: LIEVENSE, WILLY [ED.]. - Brieven en opdrachten van beroemde musici. Acht autografen uit een collectie van Willem Noske/Briefe und Widmungen berühmter Musiker/Letters and Dedications from Famous Musicians.
165416: LIEVERS, MENNO - De val van Hippocrates.
151982: LIEVERSE, JAAP [ED.]. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
157480: LIEVSAY, JOHN - The Englishman's Italian Books 1550-1700.
150785: LIEW, K.S. - Struggle for Democracy. Sung Chiao-Jen and the 1911 Chinese Revolution.
4140370: LIFSCHITZ, D. - Auf drei Säulen ruht die Welt. Lebenswissen der Chassidim. (Mit 42 Pastelgemälden)
163018: LIGACHEV, YEGOR [STEPHEN F. COHEN - INTROD.]. - Inside Gorbachev's Kremlin. The Memoirs of Yegor Ligachev.
154878: LIGEON, IRENE | ANNEMIEKE VAN ROEKEL | GOOF VAN DE WIJNGAART - Surinaamse vrouwen en harddrugs. Preventieproject Alcohol en Drugs.
53657: LIGETI, L. A.O. - Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungariae. Tomus VIII, Fasciculus 1
153909: LIGHTFOOT, DAVID - The Language Lottery. Toward a Biography of Grammars.
4139523: LIGHTFOOT, J.B. - The Epistle of St.Paul to the Galatians.
4140859: LIGHTFOOT, J.B. - Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations.
4135144: LIGHTFOOT, J.B. - Historical Essays.
100031: LIGHTHART, JAN | H. SCHEEPSTRA [C. JETSES - ILLUSTR.]. [G. VAN HEES - ED.]. - Dicht bij huis.
166743: LIGHTMAN, BERNARD [ED - ET AL.]. - The Dictionary of Nineteenth-century British Scientists [4 Vols. Compl.].
146388: LIGNE, PRINCESSE CHARLES DE - Les lettres de Catherine II au Prince de Ligne (1780-1796).
52353: LIGORIO, A. DE - Theologia moralis
4051405: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
4061800: LIGT, B. DE - Christen - revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
4061805: N.N. (LIGT, B. DE) - Bart de Ligt. 1883-1938.
4138668: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
94226: LIGT, BART DE - Erasmus, begrepen uit de geest der Renaissance
156542: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
55033: LIGTENBERG, H. - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
55109: LIGTENBERG, H. - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
31541: LIGTENBERG, H. - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
122519: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
165664: LIGTHART, JAN [DR. H. NIEUWENHUIS - INTROD.]. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
4034418: LIGTHART, JAN - In de lente des levens.
4137907: LIGTHART, R.M. & CACHET, L. - Door Erets-Israel. (Het Joodsche Land)
152951: LIGTVOET, ARJEN | CATHELIJNE DE BUSSER - Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en zirggezemel.
4061467: LIGUORI, ALPHONSE DE - Amour des Ames. I-III. (Oeuvres Ascétiques IV, V et VI)
180290: LIJMBACH, SUSANNE - Animal Subjectivity. A study into philosophy and theory of animal experience.
160100: LIJNKAMP, H.A.F. - "De "" Japannerwet "". Onderzoek naar de Wording."
141961: LIJSEN, H.J. - Het circusleven. Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
165687: LIJSTER, THIJS | JAN SIETSMA - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
55423: LIJTEN, J.P.J. - Onderzoek naar het ontstaan van het christendom in Oirschot en omgeving. Met noten, literatuurlijst en bijlagen (2 banden)
144378: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijke proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
182302: LILAR, ALBERT - Éloge de l'humanisme. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la conférence du jeune barreau d'Anvers.
54194: LILJE, HANNS A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 4. Jahrgang. 1954 (4 volumes)
123502: LILLEGRAVEN, JASON A. | ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA | WILLIAM A. CLEMENS. [EDS.]. - Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History.
156053: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's zwischen Himmel und Erde. A Study of its Artistic Structure.
57656: LIM, KOEN KUYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in offfice. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformede Church and the Reformed Churches in the Netherlands (with a summary in English)
96084: LIM, KOEN KYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in office. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformed Church and the Reformerd Churches in the Netherlands (with a summary in English)
163839: LIM, DAVID C.L. - The Infinite Longing for Home. Desire ans the Nation in Selected Writings of Ben Okri and K.S. Maniam.
102954: LIMA, JULIA DE [ED. - ET AL.]. - Het klappen van de zweep. 20 jaar Blijf van mijn Lijf Amsterdam.
56529: LIMA, OSWALDO GONÇALVES DE - El maguey y el pulque, en los codices Mexicanos
10268: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos.
4065900: LIMBURG, ROB - Het vergeten evangelie.
162770: LIMBURG BROUWER, P. VAN - Cesar en zijne tijdgenooten [Vol. 1&2 of 4].
100689: LIMBURG - - VOLUME 94 & 95: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
180545: LIMBURG - - VOLUME 96 & 97: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
100692: LIMBURG - - VOLUME 124: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
167937: LIMBURG, HANS | HARTWIG LOHSE | WOLFGANG SCHMITZ [EDS.]. - Ars Impressoria. Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks. Eine internationale Festgabe für Severin Corsten zum 65. Geburtstag.
102455: LIMBURG STIRUM, MACHTELD VAN - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
165189: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
162648: LIMBURGS GESCHIED | OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2005.
162649: LIMBURGS GESCHIED | OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2006.
102846: LIMON, ENRIQUE MARTINEZ [ED.]. - Vamos al Grano del Café Mexicano.
90340: LIMONARD, JURGEN - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808).
156045: LIMONARD, JÜRGEN [INTROD.]. - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein [1801-1808]. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jurgen Limonard.
4064704: LIMOURIS, G. (ED.) - Church - Kingdom - World. The Church as Mystery and Prophetic Sign.
4134876: LINAFELT, T. & BEAL, T.K. (BRUEGGEMANN, W.) - God in the Fray. A Tribute to Walter Brueggemann.
4142732: LINCK, H. - Der Kirchenkampf in Ostpreussen. 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation.
90130: LINCOLN, LOUISE - German realism of the twenties. The Artist As Social Critic.
153799: LINCOLN, W. BRUCE - Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century.
146364: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at Midnight. St. Petersburg and the Rise of Modern Russia.
143276: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians.
91458: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 6e jaargang. 4 januari 1901 - 20 december 1901.
91459: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 5e jaargang. 5 januari 1900 - 28 december 1900.
122666: LIND, E.H. - Norsk-Isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. A - Z [Supplementband only].
91456: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 8e jaargang. 2 januari 1903 - 25 december 1903.
91462: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 11e jaargang. 6 januari 1906 - 29 december 1906.
91457: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 7e jaargang. 3 januari 1902 - 26 december 1902.
91460: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerde Weekblad. 10e jaargang. 6 januari 1905 - 29 december 1905.
82936: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Antonius Walaeus
82786: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - De staf van Aäron, twaalf leerredenen
91461: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 9e jaargang. 1 januari 1904 - 30 december 1904.
4142532: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE (WALAEUS, A.) - Antonius Walaeus. (Diss.)
150174: LINDAHL, ERIK | EINAR DAHLGREN | KARIN KOCK [EDS.]. - National Income of Sweden 1861-1930 [2 Parts Compl.].
4138513: LINDAU, MARQUARD VON - Das Buch der zehn Gebote. (Venedig 1483) Textausgabe mit Einleitung und Glossar von J.W.van Maren.
54196: LINDBECK, G. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 14. Jahrgang. Januar 1964 - Oktober 1964 (4 volumes)
87818: LINDBERG, CARTER - The European Reformations Sourcebook. School of Theology Boston University
4139407: LINDBLAD, J.T. & SCHRIKKER, A. (RED.) (BLUSSÉ, L.) - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
94312: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie
88612: LINDE, J. VAN DE - De grondlegger van de gewetensvrijheid
4005249: LINDE, S. V.D. (CALVIJN, J.) - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie. (Diss.)
86492: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
57621: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas I-VIII (Deel 1)
87395: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie
93817: LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden, Advocaat van Indiaan en Neger
56122: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie
88880: LINDE, H. VAN DER | THIJSSEN, F. - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en Katholieke kerk in Nederland.
85569: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
84692: LINDE, J.M. VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
57149: LINDE, D.M. VAN DE - Handelingen, deel 1
57551: LINDE, JAN M. VAN DER - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag
52187: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerante na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg
31184: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER | MAURER, OTTO - Jakob Nieweg, in stille bewonering
154860: LINDE, J.M. VAN DER - Heren, slaven, broeders. Momenten uit de geschiedenis der slavernij.
82676: LINDE, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der Hervorming, de leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
4066452: LINDE, H.V.D. - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
84344: LINDE, H. VAN DER - Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
92825: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas, deel 1
110330: LINDE, HENDRIK VAN DER - Het koninkrijk van God is de stad op de berg. Wat heeft Jezus zelf gewild?
31218: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER | MAURER, OTTO - Albert Fiks, de herontdekking van een veelzijdig talent
4032920: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat. der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
4066219: LINDE, J.M.V.D. - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag.
4074068: LINDE, W. V.D. (GELEEN) - Eindelijk Religieuze Tolerantie. Na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg.
104666: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Andreas Vesalius 1514-1564. Een schets van zijn leven en werken.
54077: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, zevenentwintigste deel
54080: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, negenentwintigste deel
90525: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
81322: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
31707: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te London, 1550-1950
168768: LINDEBOOM, G.A. - Bibliographia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H.Boerhaave or based upon his works and teachings.
160052: LINDEBOOM, G.A. [ED. | INTROD.]. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland, 1725-1727.
94178: LINDEBOOM, J. E.A. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam
85025: LINDEBOOM, G.A. - Nieuwe Medische Ethiek
122227: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Reinier de Graaf. Leven en werken.
85184: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
121294: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950.
85472: LINDEBOOM, J. - De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der Dogmengeschiedenis en der Zedekunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen op den 27sten Maart 1914
85823: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
143223: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Begrippen in de geneeskunde.
93678: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
182479: LINDEBOOM, G.A. - Bibliographia Boerhaaviana.
163868: LINDEBOOM, G.A. [PROF. DR. M.J. VAN LIEBURG - ED.]. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
160174: LINDEBOOM, G.A. PROF. DR. G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
85082: LINDEBOOM, L. - Bewaart het pand u toebetrouwd of de geruststelling in opleiding en theologie onderzocht en gewgen. Een woord aan de Kerkeraden en aan de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland
94041: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
84463: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII
95021: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
152071: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M. schepen van Tempo Doeloe / Old K.P.N.-Ships from the Past [Volume 4].
100214: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
131616: LINDEBOOM, PROF. DR. J. LINDEBOOM [ET AL.] - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
100958: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het christendom.
60442: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
4036516: LINDEBOOM, A.M. - In het uur van bezinning. I.Geestelijk arm. II.In Jezus ingedoopt.
4012668: LINDEBOOM, J. (GEERT GROOTE) - Geert Groote`s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
4138956: LINDEBOOM, L. (RED.) - Wat zegt de schrift? Jrg 1 en 2. Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord. Onder red.van L.Lindeboom.
94006: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom. Opstellen over het Middeleeuwse Dualisten, de oudste Apostolische Ketters, Waldenzen, Begijnen, de Ketterij van de Vrije Geest, Sebastiaan Franck en meer
94030: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
4063602: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
4141651: LINDEBOOM, M. (ZEGERS, J.L.) - Jan Lambrecht Zegers. Zendeling van Indramajoe 1870 - 1890. uit zijn dagboek geteekend.
4016146: LINDEBOOM, J. (LONDEN) - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
4016285: LINDEBOOM, J. - De confessionele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
4030905: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4030906: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4035105: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. I. (tot Lessing) Het ontstaan van het neo-protestantisme. II. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme. III. Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870.
4050230: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het Christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
4066569: LINDEBOOM, J. (LONDON) - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950. Translated from the dutch by D.de Iongh.
32301: LINDEBOOM, JOHANNES - Erasmus, onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan
181777: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M. schepen van Tempo Doeloe / Old K.P.N.-Ships from the Past [11 Vols.].
55387: LINDEL - Het gruwelijkst bedrof of de aanstaande openbaring van de mens der zonde
162331: LINDEMAN, J.C. - The Vegetation of the Coastal Region of Suriname.
162021: LINDEMAN, YEHUDI [ED.]. - Georgius Macropedius, Two Comedies: Rebelles (The Rebels) - Bassarus. Edited and translated from the Latin, with Introductions.
121344: LINDEMANN, HANS [ED.]. - St. Reinoldi in Dortmund. Zur Wiedereinweihung des St. Reinoldi - Kirche im Auftrage des Presbyteriums.
153100: LINDEMANN, ALBERT S. - The Red Years. European Socialism vc. Bolshevism 1919-1921.
151121: LINDEMANN, W.M. | M.J.A. VEEKENS [EDS.]. - Kantongerechten 1838-1930 [Invertarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant Volume 46].
132127: LINDEMANN, DR. W.M. | TH.F. VAN LITSENBURG [ERS - ET AL.] - Raad van Brabant [6 Vols. = Complete Set]
144876: LINDEMANS, J. | E. VAN DER LINDEN - Het cijnsboek van Duyst. Excerpten en aanteekeningen.
163297: LINDEMANS, DR. J. - Plaatsnamen. Een inleidende studie.
156409: LINDEN, JAAP TER | ANNE DE VRIES | DICK WELSINK | CHARLOTTE DE CLOET [ED.]. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
145144: LINDEN, H. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie.
153481: LINDEN, FRÉNK VAN DER [& ARNON GRUNBERG - INTROD.]. - Laten we eerlijk zijn. 25 jaar spraakmakende interviews [& DVD].
168773: LINDEN, FONS VAN DER - De grafische technieken.
156410: LINDEN, JAAP TER | ANNE DE VRIES | DICK WELSINK | CHARLOTTE DE CLOET [ED.]. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
140236: LINDEN, FRANS J. VAN DER | THEO A. DIJKMAN [EDS.]. - Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Een onderzoek naar het psychosociaal functioneren in alledaagse situaties van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 21 jaar.
55432: LINDEN, D. VAN DER - Helmond, een kasteel tussen fabrieken
4057657: LINDEN, C.A.TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
86314: LINDEN, P. VAN DE E.A. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v,d, Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
85327: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. VAN - De ontwateringswerken in Overijssel
184020: LINDEN O.M. CAP., P. RAYMUND - Die Regelobservanz in der Rheinischen Kapuzinerprovinz von der Gründung bis zur Teilung 1611-1668.
57392: LINDEN, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
54972: LINDEN, P. V.D. | POTAPPEL, L. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v.d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13