Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4300394: SMELIK, K.A.D. (RED.) (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum in relatie.
53233: SMELIK, KLAAS A.D. - De dood en de Bijbel
61511: SMELIK, K.A.D. - Saul. De voorstelling van Israëls eerste koning in de Masoretische tekst van het Oude Testament
4004562: SMELIK, E.L. - Ongevraagde postille.
4004564: SMELIK, E.L. - Gevraagde postille.
110591: SMELIK, KLAAS A.D. - Anti-judaïsme en de kerk. Een verkenning.
4142423: SMELIK, P.G. BAKKER,D.J. TILBURG, W.V. & OLST, E.H.V. - De mens: brein onder invloed.
4007758: SMELIK, K.A.D. - Behouden schrift. Historische documenten uit het oude Israël.
4009847: SMELIK, K.A.D. - Hagar & Sara. De verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen.
4134228: SMELIK, JAN - Een in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandsem protestanten tussen 1866 en 1938.
4138756: SMELIK, K.A.D. & TOV, LIKA, - Het Bijzonder Bijbels Beestenboek. Twaalf Bijbelse dieren aan het woord. Illustraties van Lika Tov
110594: SMELT, W.L.H. & V.G. KIRKELS [EDS.]. - Grenzen aan het medisch handelen.
4042672: SMEND, R. - Die Entstehung des Alten Testaments.
92432: SMEND, RUDOLF - Griechisch-Syrisch-Hebräischer Index zur Weisheit des Jesus Sirach. Mit Unterstützung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen
92097: SMEND, RUDOLF - Dei Weisheit des Jesus Sirach, Hebräisch und Deutsch. Mit einem Hebräischen Glossar
103263: SMET, JAN & FERNAND AUWERA - Marc Sleen.
104405: SMET, JAN - Tekenen des Tijds. 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas.
145047: SMET, CORNELIUS [ABBÉ RENÉ TIRON - TRANSL. & ED.]. - Histoire de la religion catholique en Brabant, et en particulier a Bruxelles. ou exposé des combats que cette religion a eu à soutenir pour s'étendre et s'affermir en Belgique.
103899: SMET, GASTON DE [ILLUSTR.]. & FRIEDA VAN TYGHEM [TEXT] - Het stadhuis van Gent. Voorgeschiedenis - bouwgeschiedenis - beschrijving / L'Hotel de Ville. Préhistoire - architecture - description / Das Rathaus. Vorgeschichte - Baugeschichte - Beschreibung / The City Hall. Prehistory - Architecture - Description.
130488: SMET, ROBERT DE [ED.] - Albrecht Dürer in de Nederanden. Zij reis [1520-1521] en invloed.
4136488: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen,. De welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, Uyt-te-breyden, vast-te-stellen enj te bewaeren: Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie.
4136496: C. SMET. - Stichting van de Roomsch-Catholyke Kerk. Alsm ook de Heylige en Rioemweerdige Persoonen die het geloof gedurende de tien eerste eeuwen in ons Vaderland verkondigd den uytgebreyd hebben.
9655: SMETIUS, JOHANNES J.F. - Synodale Ordonnantien ende Resolutien Tot nut, dienst en gerief der Kerken, onder de Chr. Synodus van 't Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen gehoorende. Tweede Druk.
145512: SMETS, DR. J. - Historiek van de Rijksmiddelbare School te Turnhout.
6938: SMETTERUS, WILHELMUS - Stervende Jesus, Ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, die door het Sterven Jesu, ten Leven willen ingaen.
8857: SMETTERUS, WILHELMUS - Zions Wyse en Dwase Maegden, Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden.
6937: SMETTERUS, WILHELMUS - Zions Wyse en Dwase Maegden. Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden.
5639: SMETTERUS, WILHELMUS - Zions Wyse en Dwase Maegden, Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden.
6939: SMETTERUS, WILHELMUS - Lydende Jesus, Ofte Ziel-Betrachtingen, over Het onschuldige en bloedige Lijden onses Saligmakers Jesu Christi, beschreven door den H. Evangelist Matthaeus.
5637: SMETTERUS, WILHELMUS - Lydende Jesus, Ofte Ziel-Betrachtingen, over Het onschuldige en bloedige Lijden onses Saligmakers Jesu Christi, beschreven door den H. Evangelist Matthaeus.
146497: SMEYERS, MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment [In Slipcase].
4071239: SMI, P. (SECRÉTAN, CH.) - De wereldbeschouwing van Carles Secrétan. (Diss.)
130345: SMID, DRS GIOIA [ED.] - Philipp Bauknecht. Expressionist in Davos 1884-1933.
92143: SMID, MENNO - Ostfriesische Kirchengeschichte (Band VI)
104385: SMIDT, DRS. H.A.R. - Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene / Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 1941-1991.
131697: SMIDT, PROF. MR. J.TH. DE [ED.] - "Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum "" Prof. Dr. Van der Poel ""."
87227: SMIJTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking. Negental predikaties over Mattheüs 5:47 (gedaan in 1727 en 1728)
86972: SMIJTEGELT, BERNARDUS - Veertien practicale leerredenen, overeenkomstig de uitgave van 1859 bij J. Bantz te Gorinchem en die van 1876 bij P. v.d. Sluys Jr. te Amsterdam met de voorwoorden van die uitgaven.
54346: SMIJTEGELT, B. - Trek mij, wij zullen u nalopen. Deel 1: 34 preken uit het Oude Testament
47956: SMILDE, EGBERT - Leven in de Johanneische geschriften
88681: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
90938: SMILDE, BERNARD - Hasper en het kerlied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds. Henndrik Hasper (1886-1974) in verband met de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de twintigste eeuw.
4017757: SMILDE, B. (HASPER, H.) - Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds Hendrik Hasper (1886-1974) i.v.m.de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de 20e eeuw. (Diss.)
4062081: SMILDE, BERNARD - Eine andre Welt. 50 Psalmen dem Hebräischen nachgedichtet zum singen auf die Melodien des Genfer Psalters (1562)
60678: SMINK. G.J. - Het kerkelijke ambt naar een nieuw paradigma (De ambtstheologie van Hans Kung)
4002634: SMINK, G.J. (VB) - Romeinen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
53781: SMIRIN, M.M. - Die Volksreformation des Thomas Münzer und der grosse Bauernkrieg. Band I: Theorie und Programm Münzers. Band II: Die Partei Münzers im Bauernkrieg (2 volumes of 3)
4060337: SMIT, J. (BB) - Brief aan de Galaten. (Belichting van een bijbelboek)
4069240: SMIT, J. & STROEKEN, H. - Lotgevallen. De Bijbel in psychoanalytisch perspectief.
90528: SMIT, C. - Hoogtij der neutraliteitspolitiek. De buitenlandse politiek van Nederland 1899-1919.
90039: SMIT, P. - Minister Van der Brugghen
142613: SMIT, DR. JACOB - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
93791: SMIT, J. - Den Haag in den geuzentijd
83552: SMIT, J.H.S. - Leven en werken van Matthias van Geuns M.D. 1735-1817
4022967: SMIT, H.I. DE - Nèfèsj chàljjá. Levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale mens.
84401: SMIT, G. - Bijbel en legende, bij de Arabischen schrijver Jacqubi, 9de eeuw na Christus. Vertaling en onderzoek
4001579: SMIT, E.L. - De Oud-Christelijke monumenten van Spanje. (met 2 kaarten en 11 afb.)
47976: SMIT, F. - Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl
87427: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster. 30 januari 1648.
53627: SMIT, JOOP - Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie
60681: SMIT. G. - De Profetie van Habakuk
4035705: SMIT, J.O. - De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de latijnse bijbelvertaling.
90336: SMIT, LENA - Jeanne D'Arc
90020: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656
88002: SMIT, JAN - Wat harmonie vermag. Herinneringen en felicitaties bij de 70e verjaardag van Klaas Jan Mulder
88230: SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN - Enige opmerkingen over considerans van het placaet van verlatinge van 26 Juli 1581.
145909: SMIT, MR. DR. C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
60683: SMIT. W. - De islam binnen de horizon (Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951))
60680: SMIT. E.J. - Die ondergang van die ryk van Juda
101653: SMIT, DR. C. - De Handelspolitieke Betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk, 1814-1914.
130062: SMIT, DR. J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek.
91374: SMIT-MULLER, ROEL H. - Kunstgalerij lenten 40 jaar, 1962-2002.
143175: SMIT, NIEK - Hein Salomonson architect 1910-1994. Schijnbare eenvoud.
143173: SMIT, JOSI [& RADBOUD VAN BEEKUM]. - J.D. Zocher jr. 1791-1780. Architect en tuinarchitect.
145460: SMIT, DR. C. - De Handelspolitieke Betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk, 1814-1914.
4135496: SMIT, G. - Wachten op de Bruidegom. Wat verkondigt en wat vraagt het evangelie?
131987: SMIT, J.G. [ED.] - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Tweede Deel. Rekeningen van de Hollandse tollen 1422-1534 [only]
110087: SMIT, F.A. [ED.]. - Op zoek naar het verleden. Wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van Het Gewest en de Stad Zutphen.
4004517: SMIT, E.J. - Die ondergang van die Ryk van Juda. (Diss.)
89810: SMIT, JENNIFER - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen.
131436: SMIT, MR. J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
131301: SMIT, DR. C. - De Conferentie van Londen. Het vredesverdrag tussen Nederland en België van 19 april 1839.
131021: SMIT, PIETER & A.P.M. SANDERS & J.P.F. VAN DER VEER [EDS.] - Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries.
142470: SMIT, DR. H.J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441.
61383: SMIT, P. - De wereldbeschouwing van Charles Secrétan
87335: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius
82449: SMIT, W.A. - Pastoraal-psigologiese verkenning van die client-centered terapie van Carl R. Rogers
4014405: SMIT, W.A. (ROGERS, CARL R.) - Pastoraal-psigologiese verkenning van die client-centered terapie van Carl R.Rogers. (Diss.).
4133668: SMIT, W.A.P. (REVIUS, J.) - De dichter Revius. Ongewijzigde herdruk van de uitgave Amsterdam 1928.
4137736: SMIT, J.O. & POST, R.R. - Naar Rome. Geïllustreerd handboek voor reizigers naar Rome. Met uitvouwbare kaart van Rome.
4050539: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
4137535: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
4300123: SMIT, PETER-BEN - Tradition in Dialogue. The Understanding Of Tradition In The International Bilateral Dialogues Of The Anglican Communion.
60684: SMITH. M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology
131505: SMITH, ANNA H. [COLIN CLAIR - ED.] - South Africa. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
6653: SMITH, JOHANNES - Apokatastasis, Of der Christenen Jubel-Jaar. Verkondight door den H. Apostel Petrus, Actor. III: 19, 20, 21. Waar uyt het Woord der Bekeeringe, de Uytwisschinge der Donden, de Tyden der Verkoelinge, Sendinge van de Christus, Weder-oprechtinge aller dingen, mitzgaders hare Tyden, Gelegentheden en Voorsegginge Schriftmatig verklaart en toegepast werden, tot ontsluyting en Inleyding deses Jaars 1700.
5897: SMITH, JOHN - Een Vytlegginge van de XII. Articulen onses Christelicken Geloofs. Geleerdelijcken voorgestelt in vier-en-tseventigh Namiddagh-Predicatien. Ende nu ten dienste van de Kinderen Godts, in de Nederduytsche Sprake gebracht, door Cornelius à Diemerbroeck.
122933: SMITH, BRADLEY - Mexico. A History in Art.
4044829: SMITH, M.S. - The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel.
4009437: SMITH, M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)
131102: SMITH, DENIS MACK - Italy. A Modern History.
104549: SMITH, DAVID R. & LIZ GÜNTHER [EDS.]. - Realism and Invention in the Prints of Albrecht Dürer.
87047: SMITH, SAMUEL - Het laatste oordeel of dag van het jubeljaar, waarop wij een algehele verantwoording voor de Almachtige God moeten afleggen (4 predikaties over Opb. 20:11-15)
82886: SMITH, SAMUEL - Het laatste oordeel, of dag van het jubeljaar, waarop wij een algehele verantwoording voor de Almachtige God moeten afleggen (4 predikaties over Opb. 20:11-15)
95770: SMITH, PAUL J. - Voyage et Écriture. Etude sur le Quart Libre de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome XIX (Volume 29). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXVII)
100549: SMITH, J.A. & W.D. ROSS [EDS.]. - The Works of Aristotle. Volume X. [Politica - Oeconomica - Atheniensium Respublica].
101753: SMITH, VENCENT [PERCIVAL SPEAR - ED.]. SIR MORTIMER WHEELER & A.L. BASHAM & B. HARRISON - REV.]. - The Oxford History of India.
90849: SMITH, SALLY BEDELL - Stijl en macht. De Kennedy's en een tijdperk.
7797: SMITH, JOHANNES - Salomons Prediker ter Betooging van de Ydelheid des Weerelds en 't Bestendig Goedt van Gods Huys, Kortelyk Ontleed, duidelyk Uitgebreid, Schriftmatig Verhandeld en Toegepast, met een Voorberigt over deszelfs Samenhang. Tweede Druk.
102065: SMITH, P.D. - City. A Guidebook for the Urban Age.
122536: SMITH, MARGARETH M. [ED.]. - Journal of the Printing Historical Society. Volume 22 - 1993. [Special Issue on Early Printing].
110467: SMITH, MARGARET - An Introduction to the History of Mysticism.
130182: SMITH, ANTHONY - Mato Grosso. Last Virgin Land. An account of the Mato Grosso based on the Royal Society and Royal Geographical Society expedition to central Brazil 1967-9.
4056187: SMITH, W.M. - Therefore, Stand. Christian Apologetics.
144296: SMITH, MICHAEL LLEWELLYN - Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919-1922.
110763: SMITH, WILLIAM R. - History as Argument. Three Patriot Historians of the American Revolution.
102979: SMITH, ROFF [TEXT] & SAM ABELL [PHOTOGR.]. - Australië. Reis door een tijdloos land.
140105: SMITH, SIMON C. - Kuwait 1950-1965. Britain, the al-Sabah and Oil.
101094: SMITH, EDWIN & OLIVE COOK & GRAHAM HUTTON - English Parish Churches.
110349: SMITH, LOGAN PEARSALL - Some trivia.
130672: SMITH, LESLEY & BENEDICTA WARD [EDS.] - Intellectual Life in the Middle Ages. Essays presented to Margaret Gibson.
4143040: SMITH, T.L. (ED.) - Faith and Reason. The Notre Dame Symposium 1999. Introduction by R.McInerny.
4143303: SMITH, HUSTON - The Way Things Are. Conversations with Huston Smith on the spiritual life. Ed. and with preface by Phil Cousimeau.
4072055: SMITH, DON IAN - De rivier waarover men niet terugkeert.
4072924: SMITH, T. - Ontspannen ouderschap.
4135349: SMITH, W.C. - Islam in Modern History.
4136330: SMITH, J.Z. (ED.) - The Harpercollins Dictionary of Religion.
4138460: SMITH, H. - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
4138854: SMITH, C.HENRY - The Mennonites of America.
4140814: SMITH, C.H. - The Mennonite Immigration to Pennsylvania. In the 18th Century. Part 33 of a Narrative and Critical History Prepared at the Request of The Pennsylvania-German Society.
4142388: SMITH CHURCHLAND, P. - Neurophilosophy. Toward a Unified Science of the Mind-Brain.
4300974: SMITH-VON OSTEN, A. - Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
5640: SMITHS, HENRY - Nebucadnezars Pracht, Val, en Herstellinge. Mitsgaders Lof der Nederheydt. Christelijke Offerhande. Pauli Ootmoedigheydt. Ydelheyts Ondersoek. 't Ware Bruylofts-kleedt. Tranen der Armen. Besoekinge der Rechtveerdigen. Uyt het Engelsch vertaelt door Jacob van Oort.
104625: SMITHUIJSEN, DRS. CAS [ED. - ET AL.]. - Kunst en financiën.
122046: SMITHY, ALAN G.R. - The Emergence of a Nation State. The Commonwealth of England 1529-1660.
86987: SMITS, C. - Water uit de steenrots. Bijbels Dagboek.
30390: SMITS, C. - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8
91686: SMITS, A.J. - In Godes bewaring sterk. Uit het geestelijk leven op en rond het Thoolse land.
92482: SMITS, C. - De wortel der zaak. 11 bijbellezingen over het boek Job
55089: SMITS, C. - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden
4012774: SMITS VAN WAESBERGHE, M. (IGNATIUS DE LOYOLA) - De geest van Sint Ignatius in zijn orde. (Bibl.van wetenschap en cultuur)
91396: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 2). Classis Fordrecht c.a.
82893: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia, elf predicaties uit de profetie van Zacharia
88985: SMITS, C. - De nachtgezichten van Zacharia. Elf predicaties uit de profetie van Zacharia.
92481: SMITS, C. - Getekend en bewaard, zeven predikaties
93168: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant
83098: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Complete Set)
87377: SMITS, C. - De afscheiding van 1834. Tweede deel: Classis Dordrecht c.a.
91395: SMITS, C. - "De afscheiding van 1834 (Deel 1). Gorinchem en ""Beneden-Gelderland""."
93515: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Deel 2
30337: SMITS, C. - Goddelijke Weldadigheid. Drietal Predicatiën
91400: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 6). Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie.
90422: SMITS, JACOBUS MARIA - Milieubeleid gestuurd? Een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het gemeentelijk milieubeleid in Noord-Brabant.
90278: SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse.
93310: SMITS, C. - De overwinning van het Lam
86885: SMITS, C. - De overwinning van het lam
30280: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heere spreken zal (Deel 2)
55234: SMITS, C. - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 52 predikaties
94538: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834 (Complete Set, 9 delen)
55105: SMITS, C. - De wortel der zaak. 11 Bijbellezingen over het boek Job
94206: SMITS, LUCHESIUS - Saint Augustin dans l'oeuvre de Jean Calvin (2 volumes)
89586: SMITS, C. - Ik zal horen wat God de Heer spreken zal.
144980: SMITS VAN WAESBERGHE, JOSEPH - Codex Oxoniensis. Bibl. Bodl. Rawl. C 270. Pars A ''De vocum consonatiis'' ac '' De re musica'' (Osberni cantuariensis?). DMA. A. Xa. Buren, 1979.
95726: SMITS, C. - Jozef leeft nog. Een zestal predikaties alsmede levensschets en begrafenisverslag
87054: SMITS, C. - De overwinning van het lam
88332: SMITS, C. - Verzoening door voldoening. Tien predicaties.
110534: SMITS, LIESBETH & RIK KOENEN [EDS.]. - Peptalk. De Engelse woordenschat van het Nederlands.
91397: SMITS, C. - De afscheiding van 1834 (Deel 3). Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
81224: SMITS, C. - De overwinning van het Lam
4051480: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Compleet in 9 dln.
4052088: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Derde deel. Documenten uit het archief ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
81811: SMITSKAMP, H. - Bilderdijk historicus?
90144: SMOLAN, LESLIE - A Day in the Life of America. Photographed by 200 of the world's leading photojournalists on one day, May 2, 1986.
102737: SMOLDERS, ROB [ED.]. - Kunst bedrijven.
104338: SMOLDERS, PIET - In het spoor van spoetnik. 50 jaar ruimtevaart - De complete geschiedenis.
92462: SMOLITSCH, IGOR - Das altrussische Mönchtum (11.-16. Jahrhundert). Gestalter und Gestalten
92095: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russische Kirche 1700-1917
93700: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
4134335: SMOLLETT, T. - The History of England. From the Revolution of 1688 to the death of George the Second. Designed as a conttinuation of Hume. Stereotype edition, in six volumes.
103337: SMULDERS, ROLAND F.M. [TEXT & PHOTOGR.]. - 20 Years International Circusfestivals.
132088: SMULDERS, FRITS & ERIK VAN DER DOE [EDS] - Hein Kluiver. Een Zeeuws cultuurhistoricus.
7798: SMYTEGELT, BERNARDUS - De Weg der Heiligmaking, voorgesteld in Negen Predikatien over Mattheus V: 47. Gedaan te Middelburg in 1728. Nooit voorheen gedrukt.
8741: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens Eenige Troost in Leven en Sterven, of Verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII. Predicatien. Benevens V. Belydenis-Predicatien.
54931: SMYTEGELT, BERNARDUS - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige over zeer gewigte praktikale stoffen
55088: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twee-en-dertig uitmuntende predikatiën
55061: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het gekrookte riet of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus XII: 20, 21 (2 delen). Waarin een zwak- en kleingeloovig Christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den Hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen
95294: SMYTEGELT, BERNARDUS - Het Gekrookte Riet of honderd vijf en veertig predikaties over Mattheüs 12:20 en 21 waarin een zwak- en kleingelovig christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen, mitsgaders verscheidene gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelost en beantwoord, tot derzulker vertroosting en aanmoediging, om met blijdschap, al strijdende, den weg des geloofs naar den hemel te bewandelen, en aan de eeuwige gelukzaligheid te zijner tijd deel te krijgen (2 delen)
95108: SMYTEGELT, BERNARDUS - De weg der heiligmaking voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V : 47, gedaan te Middelburg in 1728. Nieuwe uitgave. WAARBIJ: Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Do. Bernardus Smytegelt. Opgesteld door Pieter de Vriese (2 werken in 1 band)
53366: SMYTEGELT, BERN. - Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
89805: SMYTEGELT, BERN. - Kort Begrip van de Heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën.
94808: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des christens heil en sieraad voorgesteld in vijf en veertig predikatiën over Filippenzen 4:7 en Kolossenzen 1:22
94803: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus, in twee en vijftig predikatien. Benevens vijf belijdenis-predikatien
30422: SMYTEGELT, BERNARDUS - De schat in de akker. Bijbels Dagboek
95118: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747
144098: SMYTH, ALDRED P. - King Alfred the Great.
88330: SNEEP, P. - David een man des geloofs
84000: SNEEP, P. - David een man des geloofs. Een zevental predikaties over het geloofsleven van David
89438: SNEL, M.G. - De schorsing van Ds. Kok. Met een vraag van ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
145559: SNELDERS, H.A.M. [ED.]. - The Letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig [1838-1846].
144820: SNELDERS, H.A.M. & K. VAN BERKEL - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de Wetenschapsgeschiedenis.
90729: SNELDERS, H.A.M. - Het gezelschap der Hollandsche scheikundigen. Amsterdamse chemici uit het einde van de achttiende eeuw.
90754: SNELDERS, H.A.M. - The letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846)
4075098: SNELL, ADRIAN - Stad van vrede. Een reis naar de wortels van mijn geloof.
90539: SNELLEN, P.F.G.H. / PERO, J.H.A.M. - De brandweer van de lichtstad. Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven.
88111: SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 12, No. 12.
88112: SNELLER, Z.W. - Opzoomer en Fruin. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 12, No. 10.
82608: SNELLER, Z.W. - De nationale beteekenis der Oranje-dynastie
88713: SNELLER Z.W. - Economisch-Historische opstellen. Geschreven door Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 1922 - 5 april 1947.
104194: SNELLER, DR. Z.W. - Rotterdams bedrijfsleven in het verleden.
54526: SNELLER, Z.W. / UNGER, W.S. - Bronnen uit de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Supplement
4139337: SNELLING, L. - Één perfecte dag. Roman.
58088: SNELLINGS, D. - Muziekinstrumenten uit middeleeuwn tot barok. Een overzicht van de belangrijkste West-Europese muziekinstrumenten uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok
4043557: SNETHLAGE, J.L. (HEINE, HEINRICH) - Heinrich Heine. 1797-1856. Voorloper van existentialisme en oecumenisch christendom.
4049486: SNETHLAGE, J.L. (KANT, IM.) - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
101176: SNETHLAGE, DR. J.L. [DR. H.J. POS - FOREW.]. - Sowjet-Rusland zegt mij iets.
4138864: SNETHLAGE, J.L. - Moraalfilosofie en christendom. Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?
4138865: SNETHLAGE, J.L. - Herinneringen en Perspectieven.
4139028: SNETHLAGE, J.L. (MONTAIGNE, M. DE) - Montaigne. (Helden van de geest)
131351: SNIJDER, DR. M.A. - De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf.
102303: SNIJDERS, W.G.F. - Rumenië in den wereldoorlog. Augustus 1916 - januari 1917.
52207: SNIJDERS, A.L. - Een wacker leeraar. Ds. Joannes Beukelman geplaatst in zijn tijd
61003: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe
89704: SNIJDERS, A.L. - Een wacker leeraar. Ds. Joannes Beukelman geplaatst in zijn tijd.
104579: SNIJDERS, REIN - In het land van de Bergse Maas.
89244: SNIJDERS, L.A. - Alle getallen van de Bijbel. Concordantie van de telwoorden in het oude en nieuwe testmant en de apocriefen.
102139: SNIJDERS, M.H. - De kerk in 't midden. Restauratie van een cultuurmonument.
54591: SNIJDERS, L.A. - Jesaja deel 1 (Serie: De prediking van het Oude Testament)
142576: SNIJDERS, IR. C.J. - De gulden snede. Met een woord vooraf van Prof. Dr. Sj. Groenman.
131352: SNIJDERS, MR. H.A.W. - Gemeenten en bestuursdwang.
4133221: SNIJDERS, L.A. - The Meaning of (zar) in the Old Testament. (Diss.)
123562: SNODGRASS, A.M. - Selected Poems 1957-1987.
140042: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
100846: SNODGRASS, JEFFREY G. - Casting Kings. Bards and Indian Modernity.
4143702: SNOEIJER, W. (LODENSTEIN, J.VAN) - Wandelen voor zijn aangezicht. Jodocus van Lodenstein een mysticus uit de Reformatie.
95507: SNOEK, JOHANNES - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen: Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen
85012: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
84678: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven. Saul - David Salomo
47485: SNOEKS, REMI - L'Argument de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés français au XVIIe siècle (Universitas Catholica Lovaniensis, Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae, Series II. Tomus 44)
81705: SNOEP, A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis
51937: SNOEP, DS. A. - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid [Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis]
4047128: SNOUCK HURGRONJE, J.J. - De Parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando. (Diss.)
9920: SNOY, REINIER - Psalterivm Paraphrasibvs illustratum, seruata ubique ad uerbum Hieronymi translatione.
61170: SNYDER, D.N. - Karl Barth's struggle with Antropocentric Theology
131938: SOAMES, MARY - The Profligate Duke. George Spencer Churchill, fifth Duke of Marlborough and his Duchess.
104271: SOCOM - - Socom 3. U.S. Navy Seals: The Official Guide.
4143001: (SOCRATES) STONE I.F. - Het proces Socrates. Vertaling Jabik Veenbaas.
101133: SODE, TORBEN - Glas på kroppen. Moderne amerikanske glasperler / Contemporary American Glass Beads.
4058126: SODEN, HERMANN VAN - Die wichtigsten Fragen im Leben Jesu. (Ferienkurs-Vorträge)
4058127: SODEN, HERMANN VON - Urchristliche Literaturgeschichte. (Die Schriften des Neuen Testaments)
4036411: SODEN, W.V. - Einführung in die Altorientalistik.
54441: SODEN, WOLFRAM VON - The Ancient Orient. An introduction to the study of the ancient near east
4006959: N.N. (SODEN, H.FRHR.V.) - Aus Theologie und Kirche. Zum 60.Geburtstag von Prof. Hans Freiherr von Soden. (BET 6)
4140605: SODEN, H.VON - Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. 1.Band: Grundsätzliches und Neutestamentliches.
4068965: SODEN, W. VON - Grundriss der Akkadischen Grammatik. (An.Orient 33)
4060520: SÖDER, R. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
4015634: SÖDERBLOM, N. - Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausg. hrsg. von R.Stübe.
4139583: SØDERBLOM, N. - Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionsgeschichte. Nachgelassene Gifford-Vorlesungen.
4143091: SODERLUND, S. - The Greek Text of Jeremiah. A Revised Hypothesis.
60685: SOEDARMO. R. - In de wereld maar niet van de wereld (Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friendrich Gogarten)
131219: SOEDARPO, MINARSIH - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indische vrouw 1924-1952.
83822: SOEDE, MATTHIJS - The partial hydrogenation of aromatics
104637: SOELLE, DOROTHEE & JOE H. KIRCHBERGER [EDS.]. & HERBERT HAAG [FOREW.]. - Great Women of the Bible. In Art and Literature.
53376: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH - Oeirp somohardjo, Luitenant-Generaal T.N.I. (22-2-1893 - 17-11-1948)
142167: SOEPNEL, INE - Aldus Manutius - drukker/uitgever.
4053409: SOEST, H.J.VAN - Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?. De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19de en 20ste eeuwse Nederland. (Diss.)
60686: SOEST. H.J. VAN - """Welk ik het voortreffelijkste schepsel op aarde?"" (De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e eeuwse Nederland)"
101654: SOEST, HANS VAN & MARK VAN ASSEN & MICHEL KNAPEN [EDS.]. - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
4133927: SOEST, A.V. (RED.) - Rood als scharlaken, wit als sneeuw. Over schuld en vergeving.
110555: SOETENDORP, DR. R.B. - Pragmatisch of principieel. Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict.
4009849: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
4061387: SOETENDORP, A. - Er was een rabbijn in de klas. Lezingen van Awraham Soetendorp. Ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
4067345: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
4141008: SOETING, M.F. - Tussen wet en werkelijkheid. Euthanasie in het licht van een roman van W.J. Otten en de filosofie van M.Merleau-Ponty. (Diss.)
4064722: SOETING, A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes. (Diss.)
60687: SOETING. A.G. - Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes
4137901: SOGGIN, J.A. - Introduction to the Old Testament. From its origins to the closing of the Alexandrian canon.
4137951: SOGGIN, J.A. - A History of Israel. From the Beginnings to the Bar Kochba Revolt, AD 135.
4141168: SOGGIN, J.A. - Einführung in die Geschichte Israels und Judas. Von den Ursprung bus zum Aufstand Bar Kochbas.
4142155: SOIRON, TH. - Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche, exegetische und theologische Erklärung.
130823: SOKOLOWSKI, DR. PAUL - Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung.
104476: SOLA RICARDE, RICARDO DE - "La reurbanizacion de "" El Silencio "". Cronica 1942 - 1945."
104580: SOLAR, GUSTAV - Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der Linth.
4138795: SOLDAN, W.G. & HEPPE, H. - Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet und herausgegeben von M.Bauer.
103406: SOLINGEN METALLWAREN - Richard Abr. Herder Stahlwaren- und Werkzeugfabrik Solingen. Coutellerie. Fabrikzeichen: Rich. Abr. Herder Solingen & Rich. Abr. Herder & Rich. A. Herder Solingen. Wortmarken: Richard-Herdermesser & Richard Extra & Richard-Herderscheren & Richard Gold & El Pastor.
4059946: SÖLLE, D. - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
4059198: SÖLLE, D. & SCHOTTROFF, L. - Jezus van Nazareth.
4053786: SÖLLE, D. - Tegenwind. Herinneringen.
4137561: SÖLLE, DOROTHEE - (4 titels). Denken over God - Droom mij, God - Fantasie en gehoorzaamheid - Kernwapens doden, ook zonder oorlog.
4004311: SÖLLE, D. - Denken over God. Inleiding in de theologie.
4300774: SÖLLE, D. - Gegenwind. Erinnerungen
4300652: SOLOMON, ROBERT C. - Filosofie - Het plezier van het denken.
4072287: SOLOMON, NORMAN - Licht op jodendom. (Servire basisreeks)
4136782: SOLOMON, SOLOMON J. - The Practice of Oil Painting and of Drawing as Associated with it. With Eighthy Illustrations.
4040452: SOLOVEITSCHIK, J.B. - De creativiteit van de Halacha. Inleiding en samenstelling Reinier Munk.
146401: SOLOVEYTCHIK, GEORGE - Potemkin. Soldat, Staatsmann, Liebhaber und Gemahl der Kaiserin Katherina der Gri=osse.
146399: SOLOVEYTCHIK, GEORGES - Potemkine. Un tableau de la Russie de Catherine II.
142220: SOLOVIEV, VLADIMIR - De geestelijke grondslagen van het leven.
142227: SOLOWJOW, WLADIMIR - Die Erzählung vom Antichrist.
105006: SOLY, HUGO [ED.]. & WIM BLOCKMANS & PETER BURKE & FERNANDO CHECA CREMADES [EDS. - ET AL.]. - Charles V and his Time 1500-1558 [In Slipcase].
145039: SOMERS, ERIK & MARK SPIER - Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië.
4300956: SOMERS, ERIK (COHEN, D.) - Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943)
4063944: SOMERS, H.H. - Jehova`s Getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?
143888: SOMERSET, ANNE - Elizabeth I.
143720: SOMERSET, ANNE [ANTONIA FRASER - INTROD.]. - The Life and Times of William IV.
142682: SOMMER, R. - Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik. Von Wolff-Baumgarten bis Kant-Schiller. Nach einer von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin preisgekrönten Schrift des Verfassers, dargestellt von Dr. Med. et Phil. Robert Sommer.
53847: SOMMER, RAINER - Hermann von Wied. Erzbischof und Kurfürst von Köln. Teil 1: 1477-1539
142563: SÖMMERRING, S.TH. - Über das Organ der Seele.
4138613: SOMOZA, J.C. - Het raadsel van de filosoof.
85142: SON, C. VAN - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie (deel 1 + 2)
131003: SON, M.A.F.T. VAN [ET AL.] - Van Blok vol rechten tot Arsenaal. Vol rechten, vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen.
4070046: SON, B.H. - Sciende and Person. A Study on the Idea of Philosophy as Rigorous Schience in kant and Husserl. (Diss.)
84161: SONDHEIM, MORIZ - Richard de Bury, Ein Beitrag zur Psychologie des Büchersammelns
131720: SONIUS, WILLEM - Marie Corelli.
61032: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken
4134489: SONNBERGER, K. - Die Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch-theologische Studie unter niederländischen und deutschen Katholiken.
92280: SONNEVELT, C. - De heerlijkheid van de Koning
54702: SONNEVELT, C. - Uw waarheid zal bestaan. Dagboek bij de Dordtse Leerregels
4142480: SONSBEECK, D. VAN(MARCEL, G.) - Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel Marcel. (Diss.)
85888: SONSTRAL, J.H. - Vorstengalerij uit den tijd der Hervorming
3891: SONTHOM, EMANUEL - Gülden Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: Der waare Weg zum Christenthumb. Aus dem Englischen, in das Teutsche versetzet, und jetzd auffs neue, in etlichen unteutschen, und der Lehre halber verdächtigen Reden, aus Liebe zu diesem Büchlein, wie auch üm dezer willem, so dasselbe in Händen haben, durch einen Liebhaber der reinen Evangelischen Warheit, an vielen Ortengeändert, und mit zweyen herzlichen neuen Tracktätlein vermehret, deren das I. von dem Gespräch desz Hertzens. II. von der Geistlichen Hoffart handelt. Benebens Zweien nohtwendigen Registern, und einer Anweisung zu Sonn- und Feyertäglichem Gebrauch dieses Büchleins: Sammt einem Bericht Johann Michael Dilherns, an den Christlichen Leser.
103003: SOOM, LOUIS VAN [ED.]. & CORNEILLE FRANS & DICTUS FRANÇOIS [ET AL.]. - 50 jaar geleden...maar niet vergeten. Merksem 1940 - 1945.
95576: SOONIUS, JACQUES - Psychologie in hoofdlijnen. Een overzicht van deelgebieden
88340: SOONS, A.H.A. - Stellingen leiden tot tegenstellingen. 'n bloemlezing van promotiestellingen.
146079: SOPER, M.F. - New Zealand Birds.
4069704: SORELL, T. (DESCARTES, R.) - Descartes. (Kopstukken filosofie)
121788: SORELL, WALTER - Knaurs Buch vom Tanz. Der Tanz durch die Jahrhunderte.
90268: SORGDRAGER, PIETER - Enkele Indische geneeskruiden
142558: SORGDRAGER, IKA & DIRK VAN DER MEULEN [EDS.]. & JAN BANK & LEO FRIJDA & RENÉ KLOMP [ET AL.]. - Ik heb u den Havelaar niet verkocht. Multatuli contra Van Lennep.
100653: SORIANO, MARC - Le dossier Charles Perrault. Scandale immobilier sous Louis XIV - 111 querelles de paternité - Trois contes incunnus.
101177: SORKIN, DAVID - Moses Mendelssohn and the religious Enlightenment.
142221: SOROKIN, PITIRIM A. [DR. J.H. VAN DER HOOP - FOREW.]. - De crisis onzer eeuw,
110462: SOROS, GEORGE - Underwriting Democracy. Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform among the Soviets and in Eastern Europe.
122495: SOROSKY, ARTHUR & ANNETTE BARAN & REUBEN PANNOR - The Adoption Triangle. The Effects of the Sealed Record on Adoptees, Birth Parents and Adoptive Parents.
103304: SÓS, DR. AGNES & DR. SÄNDOR BÖKÖNYI - Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár & Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár [2 Vols. in 1].
4300870: SÖSEMANN, B. & GR.VOGT-SPIRA (HRSG.) - Friedrich der Grosse in Europa. Geschichte einer wechselvollen Beziehung.
90123: SOTER, M.E. E.A. - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden. 1574-1788.
104796: SOTHEBY - Sotheby's Important Watches. Hotel Beau Rivage - 14 Novenber 2006.
131843: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
131836: SOTHERBY CATALOGUE HOUTHAKKER - The Collection of the Late Bernard Houthakker [Sale-catalogue 253]
102465: SOTHERBY - Sotherby's Hong Kong Twenty Years 1973-1993.
101431: SOUFAN, ALI H. - The Black Banners. Inside the Hunt for Al Qaeda
143995: SOULI, SOFIA - Griekse Mythologie. Het ontstaan van de wereld - Goden - De Helden - De Trojaanse oorlog - Odysee.
142925: SOULIÉ DE MORANT, G. - La passion de Yang Kwé-Feï. Favorite impériale. D'après les anciens textes chinois.
104738: SOURIAU, PAUL JEAN - La Faïence de Langeais. Volume 2 [only].
142683: SOURY, JULES - Doctrines de psychologie. Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines. Les fonctions du cerveau. Doctrienes de l´école de Strasbourg, doctrines de l´école iltalienne.
4142470: SOUSA, R. DE - The Rationality of Emotion.
103569: SOUSTELLE, JACQUES - Zo leefden de Azteken bij de invasie van de conquistadores.
132151: SOUTENDAM, MR. J. - Inventaris der Charters en Privilegien, berustende op het archief der gemeente Delft [1246-1599]
132152: SOUTENDAM, MR. J. - "Register der bescheiden, die berust hebben in het ""Secreet Vertrek"" van H.H. Burgemeesteren en Regeerders der Stad Delft. Herzien en uitgebreid door Mr. J. Soutendam, Archivaris."
4056538: SOUTHERN, R.W. - Kirche und Gesellschaft im Abendland des Mittelalters.
144031: SOUTHEY, ROBERT - The Life of Nelson.
53922: SOUVESTER, EMILE - Gedenkboek van mijn huiselijk leven
53931: SOUVESTRE, EMILE / LESBAZEILLES, EUGÈNE - De laatste pleisterplaats. Dagboek eens grijsaards, door Emile Souvestre. Voorafgegaan door een levensschets van Emile Souvestre
4143249: D'SOUZA, D. - Het Christendom is zo gek nog niet.
4139508: D'SOUZA, D.M.D. - Partners of Zainab. A Gendered Perspective of Shia Muslim Faith. (Diss.)
121333: SOWADE, HERBERT - Urkundenregest Pfarrarchiv St. Georg Vreden 1330-1745.
85132: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Jubileumnummer MISJPOGE 1987-1992
93459: SPAANS, J. - Een goede tijding uit een ver land. Tien predikaties
53483: SPAANS, JOKE - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
92181: SPAANS, JOHANNA WILLEMINA - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
132015: SPAENDONCK, K.P.M. VAN - Self-generated problem solving in Parkinson's disease. A neuropsychological study.
4053097: SPAENDONCK, J.V. - De verborgen tiener. Alleen zijn, dagdromen en zingeving in de jeugdjaren.
110246: SPAETHE, DR. MED. REINER - Hämostase. Physiologie, Pathopsysiologie, Diagnostik.
94495: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Geakunde Wunseradiel. Gearstald fan it Geakundich Wurkforban fan de Fryske Akademy
146371: SPAHR, WILLIAM J. - Zhukov. The Rise & Fall of a Great Captain.
102793: SPALDING, JILL [JESSE GERSTEIN & MARK DANIELS - PHOTOGR.]. - Blithe Spirits. A Toast to the Cocktail.
4300701: SPALDING, FR. (SMITH, S.) - Stevie Smith. A critical Biograpjy
85169: SPALL, T. VAN - Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837 (2 delen in 1 band)
91602: SPANG, P. E.A. - Luxemburg onder Oranje-Nassau 1815-1890
7665: SPANGENBERG, JOHANN - Postilla, Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien, Auf alle Sontage und vornehmsten Feste durch das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in Frag-Stücke verfasset.
4284: SPANHEIM, FREDERICUS - Introductio Historiam et Antiquitates Sacras. Cum Appendice Chorographica & Critica. Majoris Operis Epitome, in usus Academicae Juventutis.
4054449: SPANJE, T.E. VAN (RÄISÄNEN, H.) - Inconsistentie bij Paulus?. Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen. (Diss.)
61181: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? (Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen)
4142690: SPANJER, R. OUDESLUIJS, D. & MEIJER (HRSG.) - Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945.
121568: SPANNINKS, PIERRE [H.F. DIJKSTAL & H.J.L. VONHOFF - ET AL.]. - Besturen in het midden. Een uitgave bij het afscheid van Jhr. Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland als voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. .
4138985: SPARENBURG, A. - Waarheid en leugen in het Christendom. Woord vooraf van H.Bakels.
130652: SPARKE, PENNY - Electrical Appliances. Twentieth Century Design.
95618: SPARKS, H.F.D. - The apocryphal Old Testament
100381: SPARNAAY, M.J. - Van spierkracht tot warmtedood. Een geschiedenis van de energie.
95739: SPÄTH, LOTHAR A.O. - Barock in Baden-Württemberg. Vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution. Band 1: Katalog. Band 2: Aufsätze (2 volumes)
131912: SPEAIGHT, GEORGE - The History of the English Puppet Theatre.
102961: SPEAKE, GRAHAM [ED.]. - Chronicles of the Middle Ages. A survey of European history and Culture.
131048: SPEAR, ATHENA TACHA - Rodin Sculpture in the Cleveland Museum of Art.
130962: SPEARING, H.G. - The Childhood of Art or The Ascent of Man. A sketch of the vicissitudes of his upward struggle, based chiefly on the relics of his artistic work in Prehistoric times.
4141872: SPECHT, R. (LOCKE, J.) - John Locke.
144047: SPECHTLER, FRANZ V. [ED.]. - Lyrik des ausgehenden 14. und 15. Jahrhunderts.
100265: SPECK, REINER & MICHAEL MAAR [EDS.]. - Marcel Proust. Zwischen Belle Époque und Moderne.
130593: SPEED, F. MAURICE ED.] - Film Review for 1950-51.
94311: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
92203: SPEELMAN, HERMAN ANTHONIE - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk
4141795: SPEELMAN, H.A. (CALVIJN, J.) - Biechten bij Calvijn. Over het geheim van heilig communiceren.
4053133: SPEELMAN, G.M. - Keeping Faith. Muslim-Christian Couples and Interreligious Dialogue. (Diss.)
130600: SPEER, E. JOHN - Die geistige Welt. Aus dem Hintergrund der materiellen Welt. Metaphysik 2000.
4142220: SPEIJER, N. - Het zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord.
54535: SPEISER, E.A. - The Anchor Bible. Genesis (Volume 1)
30449: SPEK, ERIK VAN DER - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers
60691: SPEK. P. VAN DER - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes
4011701: SPEK, P.V.D. - De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes. (Diss.)
95575: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel, over het eerste Samuëlboek
101432: SPEKKENS, J.P.L. - L'École Centrale du Département de la Meuse-Inférieure Maëstricht 1798-1804.
131401: SPELT, W. - De moderne kruidenier. Nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
4072211: SPEMANN, FRANZ - Von heinrich W.Riehl bis Oswald Spengler. Ein beitrag zum verständnis der Bibel in unserer Zeit.
101239: SPENCE, JONATHAN - The China Helpers. Western Advisers in China 1620-1960.
144771: SPENCE, JONATHAN [AART AARSBERGEN - TRANSL.]. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa 1722 - 1726.
122292: SPENCER, PHILIP - Politics of Belief in Nineteenth-Century France. Lacordaire - Michon - Veuillot.
122412: SPENCER, HERBERT - Ceremonial Institutions: being Part IV of the Principles of Sociology [The First Portion of Vol. II.].
91018: SPENCER-CHURCHILL, HENRIETA - Classic design styles. Period living for today's interiors.
103828: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Magnitudes of Stars contained in the Cape Zone Catalogue of 20,843 Stars for Equinox 1900. Zones - 40° to 52°.
103829: SPENCER JONES, H. [ED.]. - Catalogue of 4569 Stars from the Observations with the Reversible Transit Circle made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope during the Years 1918-1925 [First Cape Catalogue of Stars for the Wquinox 1925.0].
142743: SPENCER, WILLIAM - Medals. The Researcher's Guide.
95054: SPENCER, J.S. - Schetsen uit het dagboek eens leeraars
3722: SPENER, PHILIPP JACOB - Consilia et Judicia Theologica Latina, Opus Posthumum, ex Ejusdem Litteris Singulari industria ac fide collectum, Et in Tres Partes dividum. Nunc in Usem Ecclesiae publicatum.
5002: SPENER, PHILIPP JACOB - Zwölff Christliche Leichpredigten, Zu Unterschiedlichen Zeiten gehalten, Und auff begehren vormahls eintzel, jetzo zusammen zum zweyten mahl in Truck gegeben. WITH: Christlicher Leichpredigten Andere Abtheilung, Abermal Zwölffe in sich fassend, Welche zu unterschiedlichen Zeiten gehalten, und eintzel, nun aber zusammen, zum truck gegeben werden. Samt einem Anhang, Einer auch Christlichen Leichpredigt, Uber den mit sonderbaren Göttlicher gnaden bezeugungen beseligten Todt Herrn Johann Augustin Liezheimers, geweszten Diaconi zu Windsheim gehalten von Herrn Johann Henrich Horben. WITH: Christlicher Leich-Predigten Dritte Abtheilung, abermahl Zwölffe in sich fassend, welche zu unterschiedlichen Zeiten und Orten gehalten, und zum theil eintzel, nun aber, weil unterschiedliche die Christliche Erbauung angehende Materien darin auszgeduhret sind, zusammen zum Truck gegeben worden. WITH: Christlicher Leich-Predigten Vierdte Abtheilung, Abermahl Zwölffe in sich fassend, Welche zu unterschiedlichen Zeiten vor und in Berlin gehalten, und weil unterschiedliche die Christliche erbauung angehende materien darin auszgeführet sind, zum truck gegeben worden.
89510: SPENER, PHILIPP JACOB - Dr. Philipp Jacob Spener's verklaring der christelijke leer, naar de orde van Dr. Martijn Luther's kleinen katechismus. Op nieuw bearbeid, uitgegeven door het Nederlandsch Genootschap voor de Evangelisch-Luthersche Zending.
4136903: SPENER, PH.J. - Verlangen naar vroomheid.
4039072: SPENGLER, OSWALD - Frühzeit der Weltgeschichte. Fragmente aus dem Nachlass.
4138979: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung. Erster Teil. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
4138980: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung.
93124: SPERBER, ALEXANDER (EDITED BY) - The Bible in Aramaic based on old manuscripts and printed tekst (4 volumes in 5 bindings)
4133467: SPERBER, A. (ED.) - The Bible in Aramaic. Volume 3. The Latter Prophets. According to Targum Jonathan. Based on Old Manuscripts and Printed Texts.
4047623: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. The Land. Crisis and Change in Agrarian Society as Reflected in Rabbinic Sources.
4140784: SPERBER, D. - Roman Palestine 200-400. Money and Prices.
92408: SPERL, ADOLF - Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation
131649: SPERLING, DR. ARTHUR - Die Brücke zur Homöopathie & Der Weg zur Einheit der Arzneimittellehre. Historische, biologische, therapeutischeStudien für ärzte, Studierende und alle Gebildeten.
4062360: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
4006984: SPERNA WEILAND, J. - Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie.
4141826: N.N. (SPEYER) - 450 Jahre Reformation in der Stadt Speyer. Mit dem Katalog zur Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche 1990. Und mit Beiträgen von G.A.Benrath, W.Eger und A.H.Kuby.
122907: SPEYERS, NELLY & RENÉ TENKINK & GERRIT ZWIERS [EDS.]. - Straat in beeld. Beknopte geschiedschrijving van straten in de Deventer binnenstad.
4300126: SPICQ, CESLAS - Notes de lexicographie néo-testamentaire. Supplément. (OBO 22/3)
131100: SPIECKER, H. & K. MIELIKÄINEN & M. KÖHL & J.P. SKOVSGAARD [EDS.] - Growth Trends in European Forests. Studies from 12 Countries.
103861: SPIEGEL DER HISTORIE - Spiegel der Historie. Maandblad voor de Geschiedenis en haar Hulpwetenschappen [4 Complete Years - All Published].
4054119: SPIEGEL, Y. (HRSG.) - Kirche und Klassenbildung. Studien zur Situation der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland.
4071828: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op `t Vader Ons. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G.Degroote, met een bijlage over de herkomst van het handschrift door H.de la Fontaine Verwey.
4069717: N.N. (SPIEGELBERG, H.) - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
4006985: SPIEGELBERG, H. - The Phenomenological Movement. A Historical Introduction. (Phaenomenologica 5 & 6)
121060: SPIEGL, WALTER - Glas.
4139913: SPIEGLER, J.S. - Geschichte der Philosophie des Judenthums. Nach den neuesten Forschungen.
104515: SPIELMANN, HEINZ - Hap Grieshaber.
145874: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Internationale Plakate 1871-1971.
102824: SPIELMANN, DR. HEINZ [ED. - ET AL.]. - Kunst ! Kommerz ! Visionen ! Deutsche Plakate 1888-1933.
95383: SPIER, ERICH - Der Sabbat. Das Judentum, Band 1
90461: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
142667: SPIERTZ, W.G.H. & J. HEESBEEN [EDS.]. - Twee jaar in Siberië
53098: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist
140127: SPIES, MARIJKE - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
103318: SPIES, WERNER - Victor Vasarely.
89983: SPIES, WERNER - Fernando Botero. Paintings and Drawings. With six short stories by the artist.
102423: SPIES, WERNER - Picasso. The Sculptures. Catalogue raisonné of the sculptures in collaboration with Christine Piot.
123308: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
84707: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Exchatologie
53746: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
94050: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
4072994: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
4054869: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.
4053842: N.N. (SPIJKER, W. VAN `T) - Om de Kerk. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr.W.van `t Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.
4032341: SPIJKER, W. VAN`T, (LUTHER, M.) - Luther. Belofte en ervaring.
4008693: SPIJKER (RED.) W.VAN `T - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
85009: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Democratisering van de kerk anno 1562
92974: SPIJKER, W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
82140: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker, leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
91844: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Eschatologie
53741: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
93008: SPIJKER, IENTJE VAN 'T - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150)
92965: SPIJKER, W. VAN 'T - De verzegeling met de Heilige Geest. Over verzegeling en zekerheid van het geloof
53163: SPIJKER, W. VAN 'T - Zijn verbond en woorden. Over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren
85831: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
90932: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten van Martin Bucer
82455: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
92971: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Spiritualiteit
54711: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
110484: SPIJKER, DR. W. VAN 'T & DRS. J.N. NOORLANDT & DS. H. VAN DER SCHAAF [EDS.].A 9-6 - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken. De gereformeerden.
87278: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster, 1643-1649.
94781: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619
94780: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Westminster 1643-1649
54257: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Oude schrijvers. Een kennismaking
86948: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
94420: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Calvin. Biographie und Theologie
93004: SPIJKER, W. VAN 'T - Inleiding tot de studie van het kerkrecht
54712: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting
4074511: SPIJKER, W.VAN `T, (CALVIJN, J.) - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door W.van `t Spijker.
94020: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - The ecclesiastical offices in the thought of Martin Bucer (Serie: Studies in medieval and reformation thougt. Volume LVII)
94129: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
94274: SPIJKER, W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
4050011: SPIJKER, W.VAN `T (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerken.
4070771: SPIJKERBOER, A.A. (NIEMÖLLER, M.) - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
4047260: SPIJKERBOER, A.M. (BARTH, K.) - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth`s exgese van `de man Gods uit Juda` een van `David en Saul`. (Diss.)
60693: SPIJKERBOER. A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth
54860: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul'
4073551: SPIJKERBOER, A.A. - Een rondje om de kerk. Schets van het hervormde leven.
4300479: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - Wij hebben ongelofelijke dingen gezien. Johannes vanuit de kunst gelezen.
102738: SPIJKERMAN, PATRICK [ED.[. - Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / The Court of Justice / Le Palais de Justice & Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch / Extenueting Circumstances. Wall Hangings in the Hall of Justice in 's-Hertogenbosch [2 Vols. in Slipcase]. .
105043: SPIJKERMAN, PATRICK (ED.) - Bouwen aan detentie.
143817: SPINDLER, KONRAD - Der Mann im Eis. Die Ötztaler Mumie verrät die Geheimnisse der Steinzeit. Die sensationellen Entdeckungen der Universität Innsbruck.
46616: SPINDLER, MARC - La mission, combat pour le salut du monde
91665: SPINELLI, BARBARA - Il sonno della memoria. L'Europa dei totalitarismi.
144032: SPINOSA, NICOLA - Le porcellane di Capodimonte.
131715: SPINOZA - Mededelingen vanwege het Spinozahuis [54 volumes]
4300882: SPINOZA, BARUCH - Tractatus Theologico-Politicus. (Gebhartdt edition, 1925) Translated by Samuel Shirley, with an introduction by Brad S.Gregory.
131683: SPITSE, J. - Joannes Bosch [1794-1842] Van boerenzoon te Raalte tot priester op Schokland.
94040: SPITZX, LEWIS W. - The Renaissance and Reforamtion Movements (2 volumes)
101953: SPLIETHOF, DRS. MARIEKE E. [ED.]. - Oranje-Nassau van A tot Z. Biografieën en stamboom van 1146 tot 2001.
142733: SPLITTER, RANDOLPHE - Proust's Recherche. A Psychoanalytic Interpretation.
89971: SPOEL, J.A. E.A. - Gelders Molenboek, samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Gelderland.
145111: SPOEL, J.A. [ED.]. - Gelders molenboek.
131864: SPOELDER, DRS. J. [ET AL.] - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdams Leeskabinet, 1859-1984.
85668: SPOELSTRA, C. - Het Kerkelijk en Godsdienstig leven der Boeren na den Grooten Trek. Historisch kritisch onderzocht
4133224: SPOELSTRA, T.A.TH. - Linear Polarization in the Gakatic Spurs at 1415 MHz. (Diss.)
4025363: SPOERRI, TH. (PASCAL, BL.) - Der verborgene Pascal. Eine Einführung in das Denken Pascals als eine Philosophie für die Menschen von Morgen.
4061512: SPOERRI, TH. - Die Götter des Abendlandes. Eine Auseinandersetzung mit dem Heidentum in der Kultur unserer Zeit.
4134978: SPONG, J.SHELBY - A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying and How a New Faith Is Being Born.
4143285: SPONG, J.S. - Here I Stand. My Struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality.
4075506: SPONSELEE, TH. - Sterven of werven?. Identiteit en toekomst van broeder-congregaties in Nederland.
131376: SPOORMANS, HUUB - ' Met uitsluiting van voorregt '. Het ontstaan van liberale democratie in Nederland.
4055546: SPÖRRI, G. - Der Christus. Eine kurzgefasste Darlegung unseres Erlöserglaubens.
54227: SPORRIJ, J.J. - Het N.W. Gajoland (het Meergebied
143608: SPOTO, DONALD - Lenya. A Life.
95692: SPRAGUE, WILLIAM B. - The Life and Sermons of Edward D. Griffin (2 volumes)
4140942: SPRAGUE, F.M. - Socialism from Genesis to Revelation.
52282: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions Troostfontein
9234: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Macro-Cosmus ofte Aenmerckinghen over de Scheppinghe vande groote Vverelt, Soo als ons deselve beschreven wort van Moses Gen. I. v. I. WAARBIJ: Micro-Cosmus dat is, Aenmerckinghen over de Scheppinghe vanden Mensche ofte de kleyne Vverelt, Wt het 1 en 2 cap. van Genesis.
4139095: SPRANCKHUYSEN, D. - Sions troostfontein.
104386: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 december divisie mwet zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen in inkt geboekstaafd door Alfred van Sprang.
4075083: SPRANGER, E. - Der Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften. Unveränderte Nachdruck der ersten Auflage von 1929.
4075138: SPRANGER, E. - Der unbekannte Gott.
142418: SPRANGER, EDUARD - Psychologie des Jugendalters.
100132: SPREY, DR. K. [DR. J.H. CROON - ED.]. - Leerboek voor Oude Geschiedenis.
4020943: SPRINGER, J.L. (ANSELMUS CANTUARIENSIS) - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S.Anselmus. (Diss.)
4071639: SPRONK, K. VERHEUL, C. E.D (RED.) - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften.
87205: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
54547: SPRONK, KLAAS / WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
95234: SPRONK, KLAAS / WIERINGEN, ARCHIBALD VAN - De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's
4142651: SPRONK, K. & ROUKEMA, R. - Over God.
102387: SPROOTEN, ROSALIE& JOHN HOENEN - Alles moet bevochten worden. Een portret van Camille Oostwegel.
104360: SPROULE, ANNA & MICHAEL POLLARD - The Country House Guide. Family Homes in the Historic Houses Association.
143364: SPRUIT, MR. J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
100223: SPRUIT, RUUD - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
101095: SPRUIT, J.E. - Bibliografie Romeins recht. Wegwijzer tot de bronnen, hulpmiddelen en literatuur
94913: SPRUIT, WIM E.A. - Jan van Eyk. Deze monografie is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum, Schiedam en Museum Kempenland, Eindhoven. Zij begeleidt twee overzichtsexpositites in beide musea, respectievelijk van 27 januari tot en met 10 maart en van 23 maart tot en met 5 mei 1996
4139893: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht.
4034615: SPRUYT, C.B - Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar de dictaten van wijlen Prof C.B.Spruyt bewerkt door Ph.Kohnstamm e.a. met een voorbericht van I.J.De Bussy.
4137492: SPRUYT, B.J. (HOEN, C.) - Ketter aan het binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
4143190: SPRUYT, B.J. (DOORNENBAL, J.T.) - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T.Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
87802: SPUFFORD, MARGARET - The world of Rural Dissenters, 1520-1725
60696: SPULBECK. V. - Neomarxismus und Theologie (Gesellschaftskritik in Kritischer Theorie und Politischer Theologie)
47574: SPULER, B./FRANKE, H./GONDA, J./HAMMITSZCH, H./KEES, H./LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN/VOS, F. (HRSG.) - Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung Der Nahe und der Mittlere Osten, herausgegeben von B. Spuler. Achter Band Religion, Zweiter Abschnitt: Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen
95088: SPURGEON, C.H. - Volksleerredenen, tweede jaargang (1872) / Spurgeon's leerredenen, nieuwe serie (2 delen)
93249: SPURGEON, C.H. - Spurgeon's Leerredenen, 1 t/m 52. (2 delen in 1 band)
92477: SPURGEON, C.H. - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61:1-3
93256: SPURGEON, C.H. - Nieuwe Leerredenen
89248: SPURGEON, C.H. - Around the wicket gate. A friendly talk with seekers concerning faith in the Lord Jesus Christ.
94947: SPURGEON, C.H. - De schrift-uitlegger. Leidraad bij het lezen van Gods Woord met het huisgezin. Met korte verklaringen en opmerkingen
4008442: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Vertaald door E.Freijstadt.
4134190: SPURGEON, C.H. - Devotional Thoughts on the Bible. Matthew and Mark. Prepared by L.Brown.
91115: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. (Deel 1)
91118: SPURGEON, CHARLES HADDON - Elke dag een belofte. Dagboek.
91217: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
95116: SPURGEON, C.H. - Voor iedere avond. Bijbels dagboek
93253: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
88027: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
87210: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
87329: SPURGEON, C.H. - Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst
53262: SPURGEON, CHARLES HADDON - Rondom de enge poort. Een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus
4066349: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheüs` Evangelie practisch verklaard. Vertaald door E.Freystadt.
93009: SPURGEON, C.H. - Zeven laatste preken
91537: SPURGEON, CHARLES HADDON - Woorden voor elke dag
83981: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
91223: SPURGEON, C.H. - Zeven wonderen van genade
93252: SPURGEON, C.H. - Volksleerredenen, nieuwe serie
83497: SPURGEON, C.H. - Jezus' roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament
91212: SPURGEON, C.H. - Jan Ploeger's plaatjes bij nieuwe praatjes
93257: SPURGEON, C.H. - Leerredenen. Vijfde jaargang. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt
93313: SPURGEON, C.H. - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden (5 delen)
4143079: SPURGEON, C.H. - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen.
93891: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe (4 delen in 2 banden)
4014019: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. (21) Toespraken aan de tafel des Heeren.
4014021: SPURGEON, C.H. - Laat uw licht schijnen!. Of sermoenen in kaarsen. Vertaald door C.S.Adama van Scheltema.
4015851: N.N. (SPURGEON, C.H.) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Charles Haddon Spurgeon. (1834-1891). Samengest. door zijn echtgenote.
4035896: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. II. Lezingen voor mijn studenten.
4064179: SPURGEON, C.H. - Men and Women of the Old Testament. Sermons, selected and edited by Ch.T.Cook.
54928: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
4072119: SPURGEON, C.H. - Wachet und betet. 12 Predigttexte zur Erweckung.
4076040: SPURGEON, C.H. - Spurgeon`s Proverbs and Sayings with Notes. Vol. I - A to L.
4137002: SPURGEON, C.H. - De roos en de lelie. (Puriteins Erfgoed)
4139099: SPURGEON, CH.H. - 12 Sermons. (7 volumes). 12 Sermons on Commitment, on Prayer, on the Love of Christ, on the Holy Spirit, and 3 others
4139100: SPURGEON, CH.H. - (6 Bücher). Reden hinterm Pflug. 1920 - Kleinode göttlicher Verheissungen. 1961 - Gehe in den Weinberg - Wachet und betet - und 2 Andere
4014701: SPYKMAN, G.J. - Attrition and Contrition at the Councel of Trent. (Diss.)
122952: SRAWLEY, J.H. - The Early History of the Liturgy.
143044: ST. CLAIR, WILLIAM - The Godwins and the Shelleys. The Biography of a Family.
4046126: ST.THIERRY, WILLEM VAN - Commentaar op het Hooglied. (Monastieke Cahiers 1)
53934: ST. AUGUSTINE - Concerning the city of God against the Pagans
4011707: STAAB, K. - Die Pauluskatenen nach den Handschriftlichen Quellen untersucht. Mit 7 Tafeln.
102686: STAAIJ, J. VAN DE & J. VAN DER LINDEN [EDS.]. - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004.
123364: STAAL, CASPER & MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland.
144888: STAAL, CASPER & MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland.
95047: STAAL, M. VAN DER - Onder de krijgsbanier
4045119: STAAL, L.D. - Beknopte Hebreeuwsch-Nederlandsche Woordenlijst. Over de historische boeken der H.S.en het gebedenboek. Voorzien van een praktische Handleiding bij het vertalen van het Hebreeuwsch in het Nederlandsch.
4060217: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israël. Fotografische herdruk, opnieuw geïllustreerd door M.Kamper.
4052436: STAALDUINE-SULMAN, E.VAN - The Targum of Samuel. (Diss.)
91895: STAALDUINE, THEODOOR JOHAN SIMON VAN - Om de lijn der Afscheiding. Prof.dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944
4074356: STAALDUINE, TH.J.S. VAN (HARTOGH, G.M. DEN) - Om de lijn der afscheiding. Prof.dr.G.M.den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
60697: STAAT. A. - De cultuurbeschouwing van Claudius Marius Victor commentaar op Alethia II 1-202
93065: STAATS, REINHART - Gregor von Nyssa und die Messalianer. Die Frage der Priorität zweier altkirchlicher Schriften
91859: STAATS, REINHART - Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Kostantinopel. Historische und theologische Grundlagen.
142908: STAATSBLAD - Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het jaar 1870.
4074816: STACHEL, G. - Erfahrungen interpretieren. Beiträge zu einer konkreten Religionspädagogik.
92640: STAD, KEES - Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes
93058: STADELMANN, RUDOLF - Vom Geist des Ausgehenden Mittelalters. Studien zur geschichte der Weltanschauung von Nicolaus Cusanus bis Sebastian Franck
121682: STADEN, A. VAN [ED.]. - De nationale staat. Onhoudbaar maar onmisbaar ? Het perspectief van Europese integratie en mondialisering.
110059: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland.
90992: STADLER, WOLF - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa - van prehistorie tot de 21e eeuw.
4020962: STADTLAND, TJ. (BARTH, K.) - Eschatologie und Geschichte in die Theologie. des jungen Karl Barth. (BLGRK XXII)
94320: STADTLAND, TJARKO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Refmorierten Kirche. Band XXXII)
94109: STAEDTKE, JOACHIM - Die Theologie des jungen Bullinger
94119: STAEDTKE, JOACHIM - Heinrich Bullinger. Bibliografie. Band 1, erste abteilung. Beschreibendes verzeichnis der Gedruckten werke von Heinrich Bullinger
54315: STAEHELIN, ERNST - Die Verkündigung des Reiches gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen (5 volumes)
94437: STAEHELIN, ERNST - Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads
4000705: STAEHELIN, E. - Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen. I.Von der Zeit der Apostel bis zur Auflösung des Römischen Reiches.
4016411: STAEHELIN, E. - Die Stimmen der schweizerischen Kirchen. zum Sonderbundskrieg und zur Gründung des schweizerischen Bundesstaates.
4058072: STAEHELIN, E. - Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen. IV.Vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.
4300957: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von der Erweckung bis zur Gegenwart. Texte aus briefen, Protokollen und Publikationen.
102348: STAËL, MADAME DE - Corinne ou Italie.
122423: STAËL-HOLSTEIN, BARONESS DE [MARGARET CROSLAND - ED.]. - Ten Years' Exile. Or Memoirs of that interesting period of the life of the Baronness de Stael-Holstein, written by herself During the Years 1810, 1811, 1812 and 1813. First publisherd by her son from the original manuscript in 1812. This new edition is introduced by Margaret Crosland.
4066133: STAERK, W. - Neutestamentliche Zeitgeschichte. (Sammlung Göschen)
4300067: STAERK, W. - Sünde und Gnade.. Nach der Vorstellung des älteren Judentums, besonders der Dichter der sog.Busspsalmen. Eine biblisch-theologische Studie.
110331: STAES, KAREL - Verwittig mijn broers. Verhalen voor deze tijd over Lazarus.
4066904: STAES, KAREL - De vijf jaargetijden.
142717: STAF, THOMAS [ED. - ET AL.]. - Tienen 1635. Geschiedenis van een brabantse stad in de zeventiende eeuw.
142712: STAF, THOMAS [ED. - ET AL.]. - Tienen 1635. Geschiedenis van een brabantse stad in de zeventiende eeuw.
4070524: STAFLEU, D. - Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief.
4300653: STAFLEU, DICK - Chronos & Clio. De tijd in de geschiedenis. (Verantwoording)
4070882: STÄHELIN, E. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvin. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche IV)
4133760: STAHL, R. - Von Weltengagement zu Weltüberwindung. Theologische Positionen im Danielbuch. (CBET 4)
54289: STÄHLI, HANS-PETER - Hebräisch-Vokabular. Grundwortschatz, Formen, Formenanalyse
4139675: STÄHLI, H.P. - Antike Synagogenkunst.
4064421: STÄHLIN, W. - Das Angebot der Freiheit. Predigten aus 40 Jahren. Band II. 1.Sonntag nach Ostern bis zum Ende des Kirchenjahres.
81763: STAHMER, HAROLD - Lieber Pater Caesarius Ihr Martin Buber, ein Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber, mit vorworten vor Freya von Moltke, Maurice Friedman, Übersetzt von Michael Gormann-Thelen
110935: STAIGER, EMIL - Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte.
4072523: STAIGER, E. - Christusbilder der Goethezeit. Ausgewählt und eingeleitet.
144754: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. . - The History of the Library in Western Civilization [Vol. 1-5]. & INDEX [ = Complete Set in 6 Volumes].
131990: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. [ALEXANDRA DOUMAS - ED.] - Books and Ideas. The Library of Plato and the Academy. Chronicle - The Role of the Reader - The Books Underlying the Dialogues - Publishing Procedures - Design Philosophy.
103958: STAINTON, LINDSAY & CHRISTOPHER WHITE - Drawing in England from Hilliard to Hogarth.
145271: STAISCH, ERICH - Hamburg und sein Stadtverkehr. Vom Pferdebus zur Stadtschnellbahn. Eine 150jährige Fahrt durch Hamburg.
103900: STAL, KEES & ERIK SPAANS [PHOTOGR.]. - Den Haag. Beelden van toen & nu / The Hague Views from then & now / La Haye Images d'hier & d'aujourd'hui / Den Haag. Bilder von Damals & Heute.
4017906: STALPART VAN DER WIELE, J.B. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekekeningen voorzien door B.A.Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J.Böhmer.
4069708: STALPERS, J.A. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur. (Diss.)
82527: STALS, JEAN - Le Wilhelmus, hymne national des pays-bas, traduction en vers françaisdans le rythme du texte original et Commentaire historique, religieux et littéraire
60699: STAM. C. - De Hemelvaart des Heren (In de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament)
89515: STAM, B. - Identiteit en Vernieuwing. Een bezinning op ontwikkelingen in de theorie en de praktijk van de reformatorisch primair en voortgezet onderwijs. Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste van het reformatorisch schoolbeleidsplan. Deel 4.
4007269: STAM, J.J. (TYRRELL, G.) - George Tyrrell (1861-1909). (Diss.)
93597: STAM, P.J. - Het oog omhoog het hart naar boven! Een leven lang leerling van 'dominee' doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'
55225: STAM, P.J. - Het oog omhoog, het hart naar boven! Een leven lang leerling van 'dominee' doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'
4001266: STAM, J.E. (HIPPOLITOS, ROM.) - Episcopacy in the Apostolic Tradition of Hippolytus. (Diss.)
83848: STAM, JOHANNES JACOBUS - George Tyrrell (1861-1909)
4143164: STAM, C. - De aarde trouw. Het meteriële aspect van het christelijk geloof.
4071224: STAMBAUGH, J.E. & BALCH, D.L. - Das soziale Umfeld des neuen Testaments. (NTD Ergänzungsreihe 9)
4010963: STAMM, J.J. - Das Leiden des Unschuldigen in Babylon und Israel. (ATANT 10)
95160: STAMM, JOHANN JAKOB - Babylon und Assur
131920: STAMMLER, WOLFGANG - Wort und Bild. Studien zu den Wechselbeziehungen zwischen Schrifttum und Bildkunst im Mittelalter.
4069360: STAMPERIUS, H. - Kleine theologie voor leken en ongelovigen.
94830: STAMPERIUS, J. - Het leven van Willem van Oranje. Met zestien illustraties van J.H. Isings Jr.
121716: STAMPERIUS, J. & J. GIJLSTRA [ET AL.]. - Levenslust. Vertellingen voor jongens en meisjes.
4057617: STAMPERIUS, H. (SAMENST.) - God verzameld. Bloemlezing gedichten en verhalen. M.m.v. Toon Hermans, M.Vasalis, Gabriël Smit e.v.a.
110741: STANDAERT, BENOIT & HANS LUYTEN - Kloostergangen.
130206: STANG, RAGNA - Edvard Munch. Leven en werk.
4023567: STANG, CHR.F.G. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Sein Leben und Wirken geschildert.
4023570: STANGE, C. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Die ältesten ethischen Disputationen Luthers.
4023572: STANGE, C. (LUTHER, M.) - Luther und das fünfte Laterankonzil.
4058173: STANGE, C. (LUTHER, M.) - Der johanneische Typus der Heilslehre Luthers. im Verhältnis zur paulinischen Rechtfertigungslehre.
92771: STANGLIN, KEITH D. - Arminius on the Assurance of Salvation. The Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (Brill's Series in Church History, Volume 27)
103671: STANLEY, HENRY M. [MEVROUW JOHS. DYSERINCK - ED.]. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen.
48152: STANLEY, JOHN/PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A series of Original English Organ Music (partly on 2 staves) from the sixteenth to the nineteenth century. Volume 27. John Stanley Ten Organ Voluntaries Op. 5, Volume I of Thirty Voluntaries (nr. 1033)
123532: STANLEY. STEVEN M. - Earth and Life through Time.
48153: STANLEY, JOHN/PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A new series of Original English Organ Music, partly on two staves from the sixteenth to the nineteenth century. Number 28. John Stanley Ten Organ Voluntaries Op. 6, Vol. II of Thirty Organ Voluntaries Op. 5-7 (nr. 1034)
4048476: STANTON, G. - Dichter bij Jezus?. Nieuw licht op de Evangeliën.
4070900: STAP, T.V.D. - Bewaard verleden. Autobiografische fragmenten.
144234: STAP, JO VAN DER - Balsem voor alsem. Eenvoudige versjes.
121213: STAP, J.J.B. - De S.G.P. vóór 1940.
88765: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
131406: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
131020: STAPEL, DR. F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
4138990: STAPEL, W. - Sechs Kapitel über Christentum und Nationalsozialismus.
4138989: STAPEL, W. - Die Kirche Christi und der Staat Hitlers.
4038002: STAPENHORST, L. - Entschuldige, Paulus, jetzt rede ich!. Frauenprotest gegen die Männerkirche.
5641: STAPHORSTIUS, CASPARUS - Belydenis-Predicatie des Waren Christelijcken Geloofs, In de Gereformeerde Christelijcke Kercke van Dordrecht, voor het houden des H. Avontmaels, gedaen. En wat wijtloopiger beschreven. Ende nu in 't licht gegeven door Samuel Staphorstius.
104759: STAPPAERTS, DIRK - Borgerhout en zijn gemeentehuis.
122333: STARBIRD, MARGARET - De vrouw met de albasten kruik. Maria Magdalena en de betekenis van de graal.
121874: STARBUCK, WILLIAM H. [ED. - ET AL.]. - Organizational Realities. Studies of Strategizing and Organizing.
146292: STARCK, SIEGFRIED & INGE STARCK [EDS.]. - Socrates voor managers.
104273: STARCRAFT II - - Starcraft II Signature Series Guide.
103213: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen.
9026: STARINGH, JACOB GERARD - Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Geschiedenissen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles wat tot Ophelderinge van Donkere en Zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzints dienen kan, en daarin vervat is. Uit de Verklaringen, Redevoeringen en Schriften, als meede andere Aanmerkingen der Beste Godtgeleerden, Zinryke Oudheid-kundigen en beroemde Kerk-Leeraaren, by een gezamelt, en volgens een Alphabetische Ordeninge geschikt, ten zonderlingen Nutte en Gemakkelykheid voor Schriftuur-Lievende Wereldlyke en Kerkelyke Redenaren.
7856: STARINGH, JACOB GERARD - Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Geschiedenissen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles wat tot Ophelderinge van Donkere en Zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzints dienen kan, en daarin vervat is. Uit de Verklaringen, Redevoeringen en Schriften, als meede andere Aanmerkingen der Beste Godtgeleerden, Zinryke Oudheid-kundigen en beroemde Kerk-Leeraaren, by een gezamelt, en volgens een Alphabetische Ordeninge geschikt, ten zonderlingen Nutte en Gemakkelykheid voor Schriftuur-Lievende Wereldlyke en Kerkelyke Redenaren.
130343: STARK, FREYA & FULVIO ROITER [PHOTOGR.] - Turkey. A Sketch of Turkish History by Freya Stark.
4138987: STARK, W. - Mara. De bijbel als wegwijzer voor de wetenschap.
103288: STARKEY, DAVID [ED.]. - Henry VIII. A European Court in England.
145670: STARMANS, RICHARD - Logic, Argument and Commonsense.
4137637: STARR, CH. G. - A History of the Ancient World.
9477: STARTER, JAN JANSZ. - Friesche Lust-Hof, Beplant met verscheyden stichtelijcke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertighe Kluchten. Den vierden Druck op nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens, soo Geestige als Boertige. Mitsgaders Oock noch verrijckt ende verçierd met schoone kopere Figuren, ende by alle onbekende wysen de Noten, ofte Musycke gevoeght.
123196: STASSEN, J.L. - Over democratie.
104172: STASSINOPOULOS, ARIANNA & ROLOFF BENY - The Gods of Greece.
140138: STASSINOPOULOS, ARIANNA & ROLOFF BENY - The Gods of Greece.
102107: STATEN VAN GRONINGEN - - Notulen van het verhandelde in de ZOMERVERGADERING der Staten van Groningen van het jaar 1881 & Notulen van het verhandelde in de WINTERVERGADERING der Staten van Groningen van het jaar 1881 [2 Vols.].
123157: STATERA, GIANNI - Death of a Utopia. The Development and Decline of Student Movements in Europe.
4141094: STAUB, M. - Das Verhältnis der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre. Bei Martin Luther und Huldreich Zwingli. (Diss.)
4050669: STAUB, H. (HRSG.) - Wir sind sein Werk. 125 Jahre Pilgermission St.Christona bei Basel.
4057627: STAUDINGER, H. & SCHLÜTER J. (HRSG.) - Wer ist der Mensch?. Entwurf einer offenen und imperativen Anthropologie.
142152: STAUDT, ERICH - Kopfweiden. Herkunft - Nutzung - Pflege.
146196: STAUFER - - - Die Zeit der Staufer Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog zur Ausstellung [4 Vols. Compl.].
94348: STAUPITZ, JOHANN VON - Sämtliche Schriften. Abhandlungen, Predigten, Zeugnisse. Lateinische Schriften 1 & 2 (2 Volumes)
95743: STAVENUITER, MONIQUE E.A. - Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden
8859: STAVEREN, JOHANNES VAN - De Segevierende Uittogt en Verlossing van des Heeren Volk uit Egypte, en de Benautheden der Schelfzee. Mitsgaders het Gejuich-Liedt. Van den Geest Godts geboekt Exod. Cap. XII-XV. Vers 1-21. Schriftmatig verklaart, en op het oogmerk en tegenbeelt nader aangedrongen.
8860: STAVEREN, JOHANNES VAN - Des Heeren Volk, en Regterhand, Gesmaad, en Verheerlykt, in Egypte. Van den Geest Gods geboekt Exod. Cap. I-XI. Schriftmaatig verklaart, en op het oogmerk, en het tegenbeeld, naader aangedrongen.
2227300884: STAVEREN, PETRUS VAN - d'Eerste Sendbrief des Apostels Johannis, Verklaart en toegepast.
2227300868: STAVEREN, JOHANNES VAN - Des Heeren Volk, en Regterhand, gesmaad, en Verheerlykt, in Egypte. Van den Geest Gods geboekt Exod. Cap. I-XI. Schriftmatig verklaart, en op het oogmerk, en het tegenbeeld, naader aangedrongen.
2227300876: STAVEREN, JOHANNES VAN - De Segevierende Uittogt en Verlossing van des Heeren Volk uit Egypte, en de Benautheden der Schelfzee. Mitsgaders het Gejuich-Liedt. Van den Geest Godts geboekt Exod. Cap. XII-XV. Vers 1-21. Schriftmatig verklaart, en op het oogmerk en tegenbeelt nader aangedrongen.
9236: STAVEREN, PETRUS - De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van den Beginne des Werelds tot aan, ende in, de Sundvloed. De Tweede Druk. WAARBIJ: De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, na de Sundvloed tot aan de Geboorte van Isaak.
1407: STAVEREN, PETRUS VAN - De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van den Beginne des Werelds tot aan, ende in, de Sundvloed. WAARBIJ: De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, na de Sundvloed tot aan de Geboorte van Isaak. WAARBIJ: De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van de Geboorte van Isaak, tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de Historie van de Metaale Slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den selven Aucteur.
9235: STAVEREN, JOHANNES VAN - Jacobs Testament, en Dood. Geopent, en Verklaart, in eene Schriftmaatige Verhandeling van het XLIX Capittel van Moses eerste Boek genaamt Genesis. Hier syn agter aangevoegt twee Leer-Redenen, de eene, ter openinge van het Synodus van Noord-Holland, over Jesaias LI. vers 15, 16. de andere, tot besluyt van het selve, over Psalm XCIII.
5197: STAVEREN, PETRUS VAN - De Huyshoudinge Gods In sijn Kerke, van de Geboorte van Isaak, Tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de Historie van de Metaale Slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den selven Aucteur.
9656: STAVEREN, PETRUS VAN - De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van den Beginne des Werelds tot aan, ende in, de Sundvloed.
88738: STAVERMAN, W.H. - Het Nederlandse Volkskarakter
4134415: STEADMAN, R. (FREUD, SIGM.) - Sigmund Freud.
4010965: STECK, O.H. - Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. Untersuchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum und Urchristentum. (WMANT 23)
4059461: STECK, O.H. - Die Paradieserzählung. Eine Auslegung von Genesis 2:4b - 3:24. (BS 60)
100052: STEDMAN, JOHN GABRIEL - Reize naar Surinamen.
131498: STEDMAN, JOHN GABRIEL [RICHARD PRICE & SALLY PRICE - INTROD. & ED.] - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Transcribed for the First Time from the Original 1790 Manuscript.
92311: STEEGE, J. TER - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusden
92785: STEEGE, J. TER - Vinea Domini. Gescheidenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens
105112: STEEGH, DRS. ARTHUR - Monumenten atlas van Nederland. 1100 Historische Nederzettingen in kaart.
90451: STEEHOUWER, K.J. / WARRINGA, A.H.C. - Archeologie in de praktijk. Methoden en technieken voor de (amateur-)archeologie.
104339: STEEL, ANDY - De mooiste foto's van 's werelds beste fotogafen. Fotojournalistiek.
103672: STEELE, E.A. & A.I. WATTS [ILLUSTR.]. - Juris proverbia, with an appendix dealing with the articled clerk and examinations.
145283: STEEMERS, H.W. - Hieronymus Bosch. Een interpretatie van zijn laatste oordeelstriptiek te Wenen, aan de hand van Middelnederlandse literaire bronnen.
110344: STEEMERS, WIJNAND - In Petto.
121367: STEEMERS, H.W. - Hieronymus Bosch. Een interpretatie van zijn laatste oordeelstriptiek te Wenen, aan de hand van Middelnederlandse literaire bronnen.
60702: STEEMERS-VAN WINKOOP. M.W.H. - Eenzaamheid (Voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen)
43264: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (2, Psalm 16-30)
43265: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (1, Psalm 1-15)
90342: STEEN, JAN VAN DER - Spoortekens van 100 jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
4028991: STEEN, H. - De kerk.
4067153: STEEN, H. - Das Leib-Seele-Problem in der Philosophie Hollands im 19.und 20.Jahrhundert. I.Teil: Von Schröder bis van der Wijck. (Diss.)
43263: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (3, Psalm 31-45)
83736: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe (met een portret)
85689: STEENBEEK, ANNE - Hermannus Muntinghe
61224: STEENBEEK, ANNE - Hermannus Muntinghe
130581: STEENBERGE, JOSSE VAN & LILIANE DELANOTE [JOHAN RASKING - ED.] - Maak er werk van.
131358: STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN - Loon naar werken.
131354: STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN & M. DE CLOPPER - Een mozaïek met vele motieven.
30304: STEENBERGEN, JANNY - Adem Liz!
130835: STEENBERGHE, JOSSE VAN & RUDI WUYTS - Dienstverlening op maat.
122425: STEENBERGHEN, FERNAND VAN - Les oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant.
87244: STEENBLOK, C. - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
88325: STEENBLOK, C. - Rondom verbond, roeping en doop.
91688: STEENBLOK, C. - De bestaansgrond der gemeeten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in 'De Wachter Sions' in de jaren 1960-1963.
91689: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. 2e jaargang, 1948-1949.
92255: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius, zijn leven en werken. Meditaties over de ware praktijk der godzaligheid of der goede werken en godsvrucht, vereiste tot de wetenschap
81264: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius, zijn leven en werken
81266: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
93012: STEENBLOK, C. - Leven en leer
54648: STEENBLOK, C. - Rondom verbond, roeping en doop
89648: STEENBLOK, C. - Leven en leer
89527: STEENBLOK, C. - Uit den Schat des Woords. 3e jaargang, 1949-1950.
55236: STEENBLOK, C. - De Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-14, 19, 32
89522: STEENBLOK, C. - Uit den Schat des Woords. 4e jaargang, 1950-1951.
89524: STEENBLOK, C. - Uit den Schat des Woords. 6e jaargang, 1952-1953.
55194: STEENBLOK, C. - Nabij God te zijn (Deel I: meditaties over het Oude Testament)
87226: STEENBLOK, C. - De bestaansgrond der gemeenten
87224: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
55053: STEENBLOK, C. - De Gereformeerde dogmatiek in vraag en antwoord
55195: STEENBLOK, C. - Nabij God te zijn (Deel II: meditaties over het Nieuwe Testament)
54647: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
55158: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den Schat des Woords. 6e jaargang - 1952-1953
104550: STEENBOCK, FRAUKE - Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Von den Angängen bis zum Beginn der Gotik.
122756: STEENBRINK, KAREL - Dutch Colonialism and Indonesian Islam. Conacts and Conflicts 1596-1950.
110350: STEENBRINK, INDRA & MARCUS VAN DEN ROOVAART - Jezus. Het gif en het tegengif. Evolutie van het menselijk bewustzijn.
4134054: STEENBRINK, K. - De Jezusverzen in de Koran.
103830: STEENBRUGGEN, HAN [ED.]. - De Ploeg. Schilderijen van de aarde 1918-1933.
144396: STEENDIJK-KUYPERS, J. - "Apotheek "" De Groote Gaper "", en andere artikelen uit de winkel van de 19e eeuwse gezondheidszorg te Hoorn."
143874: STEENHUIS, MR. D.W. & MR. H.A. HOLTHUIS & MR. A.G. HEIN [ET AL.]. - Greep op de misdaad. Opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit. Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. R.A. Gonsalves als vice-voorzitter en portefeuillehouder zware, georganiseerde criminaliteit van het College van Procureurs-Generaal en als Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 30 mei 1997.
4134219: STEENHUIS, P.H. - De persoonlijke God. Gesprekken op de grens van filosofie en geloof.
130949: STEENKAMP, P.A.J.M. & G.M.J. VELDKAMP [EDS.] - Sociale politiek opnieuw bedacht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. F.J.H.M. van der Ven ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg en butengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
4049891: STEENKISTE, J.A.VAN - S.Pauli Epistolae et Epistolae Catholicae. Breviter Explicatae ad usum Seminariorum et Cleri.
4049892: STEENKISTE, J.A.VAN - Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum. Aliis Evangelistis pro concordia historica... ad usum Seminarii Brugensis.
144221: STEENMEIJER, MAARTEN - Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur. Van 1870 tot heden.
6680: STEENMEYER, JOANNES - Leerredenen over de Geschiedenis van 's Heilands Geboorte. Met een Voorbericht uitgegeven door Bern. van Marken. WAARBIJ: Leerredenen over de Geschiedenis van 's Heilands Opstanding, Hemelvaard en van het Pinkster-Feest. Uitgegeven door Bern. van Marken.
122145: STEENSMA, DR. REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
91492: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en andel in monumentale beeldtaal.
60704: STEENSMA. D.J. - Ouders en kinderen (Een theologisch-ethische bezinning)
54376: STEENSMA, DOUWE JACOB - Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning
4028015: STEENSMA, R. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
4061382: STEENSMA, R. - Langs de oude friese kerken.
102739: STEENSTRA, DR. REGN. & DR. C.A. VAN SWIGGHEM [EDS.]. - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
131779: STEER, JOHN - Venetian Painting. A Concise History.
102032: STEERE, EDWARD [ROBERT K. KRICK - INTROD.]. - The Wilderness Campain. The Meeting of Grant and Lee.
53141: STEFANIDIS, JOHN - John Stefanidis designs. Creating atmosphere, effect and comfort
100575: STEFFEN, GUSTAF F. - Der Weg zu sozialer Erkenntnis & Die Irrwege sozialer Erkenntnis [2 Vols. Compl.]..
83527: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS - Pieter Nieuwland en het evenwicht
100973: STEFFENS, G.A. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
4070898: STEGEMAN, D. E.A. (MARQUARDT, FR.) STEGEMAN, D. E.A. - Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.
4053859: STEGEMANN, E.W. & STEGEMANN, W. - Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christengemeinden in der mediterranen Welt.
4139775: STEGEMANN, E.W. & STEGEMANN, W. - Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christengemeinden in der mediterranen Welt.
4139727: STEGEMANN, H. - Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus. Ein Sachbuch.
4075116: STEGEN, E. - Opwekking begint bij jezelf!. Serie toespraken verzameld door L.Plett.
61105: STEGENGA, P. - Twijfel als psychologisch verschijnsel in het religieuse leven
54126: STEGEREN-KEIZER, H.L. VAN - Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995
4038996: STEGEREN-KEIZER, H.L.V. (E.A.) - Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995.
4072544: STEGMÜLLER, W. - Der phänomenalismus und seine Schwierigkeiten. Sprache und Logik.
4138347: STEGMÜLLER, W. - Das Problem der Induktion:. Humes Herausforderung und moderne Antworten. Der sogenannte Zirkel des Verstehens.
144994: STEGUWEIT, WOLFGANG - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Italian Medals.
132043: STEGUWEIT, WOLFGANG - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Italian Medals.
4048100: STEHFEN, R. - Die Wiedertaufe in Theorie und Praxis der römisch-katholischen Kirche seit dem tridentinischen Konzi.
94456: STEHFEN, RUDOLF - Die Wiedertaufe in Theorie und Praxis der römisch-katholischen Kirche seit dem tridentinischen Konzil
123058: STEHKÄMPER, DR. HUGO [ED. - ET AL.]. - Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Todestag.
95528: STEHR, NICO / MEJA, VOLKER - Society and knowledge. Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge
91524: STEIGENA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen. Met 10 illustraties van de schrijfster.
101534: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen.
145066: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen.
4036044: STEIGERWALD, R. (MARCUSE, H.) - Herbert Marcuses dritter Weg.
110816: STEIN, ZANE B. - Chiron.
101096: STEIN, BURTON - Vijayanagara.
4134764: STEIN, ARMIN, (MELANCHTHON, PHIL.) - Filippus Melanchthon. Vertaald uit het Duitsch door K.Straatsma.
146243: STEIN, BARBARA - On Her Own Terms. Annie Montague Alexander and the Rise of Science in the American West. On Her Own Terms.
4031789: STEIN, A. (GERHARDT, PAUL) - Paul Gerhardt. Een levensbeeld.
4137579: STEIN, P. - Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens.
4141216: STEIN, EDITH - Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade. (Edith Steins Werke V)
4141697: STEIN-WILKESHUIS, M.W. - Het kind in de Oudijslandse samenleving. (Diss.)
110288: STEINBACH, FRANZ - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang: Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
110264: STEINBACH, FRANZ - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang: Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
4035206: STEINBECK, W. (FICHTE, J.G.) - Das Bild des Menschen in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes. Untersuchungen über Persönlichkeit und Nation. 1939, 300 S., Geb.
101291: STEINBERG, JULIEN [ED.]. - Verdict of Three Decades. From the Literature of Individual Revolt against Soviet Communism : 1917-1950.
110054: STEINBÜCHEL, THEODOR - Vom Menschenbild des christlichen Mittelalters.
4051240: STEINER, G. - Anno Domini.
4046692: STEINER, G. - Verval van het woord.
122614: STEINER, DR. ALFONS - Fragment einer Inschrift über Prozessrecht [Spanien, Römische Kaiserzeit].
100719: STEINER, RUDOLF - L'histoire de l'art reflet d'impulsions spirituelles. Treize conférences avec projections prononcées à Dornach entre 8 octobre 1916 et le 29 octobre 1917, accompagnées de plus de 700 reproductions [2 Vols. Compl.].
101097: STEINER, RUDOLF - Occult Science. An Outline.
4138936: STEINER, RUDOLF - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung von Rudolf Steiner. Seelische Beobachtungs-Resultate nach naturwissenschaftliche Methode.
4142925: STEINER, G. - Eros & idioom. En andere essays over taal, literatuur en psychoanalyse. Vertaald door H.v.d.Haute. Inleiding van J.de Visscher.
142777: STEINER, RUDOLF - Brieven aan de leden van de anthroposofische vereniging. Januari - augustus 1924.
4073438: STEINER, RUDOLF - Filosofie der vrijheid. Grondtrekken van een moderne wereldbeschouwing. Resultaat van observaties op zielsgebied volgens natuurwetenschappelijke methode.
4138221: STEINGRIMSSON, S.Ö. - Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literatur- und formkritische Untersuchung von Ex. 6:28-11:10.
4141131: STEINHAUSEN, H. - Die Rolle des Bösen in der Weltgeschichte. (Ausblicke)
4138934: STEINHAUSEN, H. - De toekomst der vrijheid. Geautoriseerde bewerking van de Zwitsersche uitgave door U.Hiber Noodt. , met een inleidend woord van J.Huizinga.
4138932: STEINHAUSEN, H. - Die Zukunft der Freiheit.
55013: STEINHAUSER, KENNETH B. / DERMER, SCOTT - The Use of Textual Criticism for the Interpretation of Patristic Texts. Seventeen Case Studies
4050317: STEINHILBER, W. (OBERLIN, J.F.) - J.F.Oberlin. Sein Leben und Wirken im Lichte der Bibel.
122509: STEINMANN, JEAN - Sint Hieronymus.
4043474: STEINMANN, A. - Die Abfassungszeit des Galaterbriefes. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Einleitung und Zeitgeschichte.
92412: STEINMETZ, DAVID CURTIS - Misericordia Dei. The theology of Johannes von Staupitz in its late medieval setting
94555: STEINMETZ, DAVID C. - Luther and Staupitz. An Essay in the Intellectual Origins of the Protestants Reformation
145323: STEINMETZ, F. [ED.]. - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
4139808: STEINMETZ, S.R. (E.A.) - De rassen der menschheid. Wording, strijd en toekomst. Geïll. met 124 afbeeldingen en 6 kaarten.
4072111: STEINMÜLLER, W. - Evangelische Rechtstheologie. Zweireichenlehre, Christokratie, Gnadenrecht. Erster und zweiter halbband.
142492: STEINSALTZ, ADIN - Talmudic Images.
142493: STEINSALTZ, ADIN - In the Beginning. Discources on Chasidic Thought.
4028717: STEINSCHNEIDER, M. - Jewish Literature From the Eighth to the Eighteenth Century. With an Introduction on Talmud and Midrash. A Historical Essay.
146280: STEINWEDEL, L.W. - Feuerwaffen für Sammler. Kaufen - Beraten - Restaurieren.
142905: STEJSKAL, MILOS & EDUARD NUSSELDER [EDS.]. - Tsjechisch [Wat & Hoe].
91323: STEKELENBURG, H.A.V.M. - De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika. 1947-1963.
4073575: STEKELENBURG, LAETITIA E.VAN - Wegen naar waarachtig mens-zijn. De invloed van het werk van Wilfred Cantwell Smith op de hedendaagse theologie van de godsdiensten.
95122: STEKETEE, A. - Beschouwingen van een christen-denker
88599: STEKETEE, A. - Gedachten over onzen diepen val en de verlossing, die in Christus Jezus is, naar aanleiding van eenige hoofdstukken uit de Heilige Schrift.
4045599: STELLINGWERFF, J. (VOLLENHOVEN, D.H.TH.) - D.H.Th.Vollenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte.
122973: STELLINGWERFF, DR. J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
122967: STELLINGWERFF, DR. J. - La peinture Hermétique de Diana Vandenberg.
121638: STELLINGWERFF, DR. IR. J. & A. KUYPER WIT BANANENDOOS 16 - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
88938: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
4063545: STELLINGWERFF, JOHAN - Inzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest.
121548: STELLINGWERFF, DR. J. - Kuyper en de Vrije Universiteit.
100197: STELLINGWERFF, DR. J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
142162: STELLINGWERFF, DR. J. - De Vrije Universiteit na Kuyper. De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica.
122903: STELLINGWERFF, DR. IR. J. & A. KUYPER - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
122996: STELLINGWERFF, J. [ED. - ET AL.]. - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
4066516: STELLINGWERFF, J. (RED.) - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
4009449: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
104852: STELLWEG, CRI [TEXT] & HENRIETTE RONNER [ILLUSTR.]. - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen - Henriette Ronner-Knip schilderijen.
4138929: STELT, J.C VANDER, (ED.) - The Challenge of Marxist and Neo-Marxist Ideologies. for Christian Scholarship.
4135320: STELTENPOOL, TH. - Is het Katholicisme Totaliteir?.
90913: STELTMAN, PIET - Het Nederlandse Landschap een kwestie van kiezen...
4138931: STELZENBERGER, J. - Das Gewissen. Besinnliches zur Klarstellung eines Begriffes.
9658: STEMANN, JOHANN - Aandachtige Betrachtingen des Heiligen Avond-Maals. Bestaande in 1. Nutte Leeringen, 2. Verwekkinge van Heilige lust en begeerten, 3. Christelyke voorbereidinge tot hetwaardig gebruyk 4. Soete vertroostingen, 5. Ende, Zaalige Vrugten, van het Heiligen Avondmaal onzes Heeren, Jesus Christus. Uit de woorden der Insettingen voorgestelt, tot opwekkinge der gener die zig tot het gebruyk des H. Avondtmaals willen begeven. Uit het Hoogduits overgezet door Zacharias Webber. Waar by nog gevoegt zijn de Formulieren van de Absolutie, en der Bedieninge des H. Avondmaals, gebruykelyk in de Christelyke Gemeinten de onveranderde Augsburgsche geloofs Belydenis toegedaan. Vermeerdert met eenige uit het Hoogduits vertaalde Gesangen, nooit voor deezen daar by gedrukt.
4002413: STEMBERGER, G. - Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung.
84681: STEMBERGER, GÜNTER - Einleitung in Talmud und Midrasch. Achte, neubearbeitete Auflage
95386: STEMBERGER, GÜNTER - Der Leib der Auferstehung. Studien zur Anthropologie und Eschatologie des palästinischen Judentums im neutestamentlichen Zeitalter (ca. 170 v. Cr. - 100 n. Chr.)
100873: STEMBERGER, G [ED.]. - De Bijbel en het Christendom [4 Vols. Compl.].
4009858: STEMBERGER, G. - Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit. (70 n.Chr. bis 1040 n.Chr.).
53849: STEMPEL, WALTER - Under beider gestalt... Die Reformation in der Stadt Wesel
95470: STEMPVOORT, PIETER AALBERTUS VAN - Eenheid en schisma in de gemeente van Korinthe volgens I Korinthiërs
104146: STENCHLAK, MARIAN - Architectuurgids van Nederland. Een overzicht van de meest markante bouwwerken, hun onstaaansgeschiedenis, bouwperiode en stijlen.
54188: STENDAHL, KRISTER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 11. Jahrgang. Mai 1961 - 4 November 1961 (Heft 1, 2,3 &4 in 3 volumes))
121293: STENDHAL (MARIE-HENRI BEYLE) [C.K. SCOTT MONCRIEFF - TRANSL. & ZELMA BLAKELY - ILLUSTR.]. - The Charterhouse of Parma.
121604: STENGEL, PAUL - Opferbräuche der Griechen.
110833: STENGELHOFEN, JOHN - Cornwall'S Railway Heritage.
53043: STENGER, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad
89968: STENGERS, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad.
100266: STENMANS, PETER [ET AL.]. - Neuss im Wandel der Zeiten. Beiträge zur Stadtgeschichte.
143451: STENTON, DORIS MARY - English Society in the Early Middle Ages 1066-1307.
4138930: STENZEL, J. - Philosophie der Sprache.
90175: STENZLER, MITCH / PEASE, RICK - Gas Station Collections
122141: STEPHAN, DR. H. V. & K. SAUTTER - Geschichte der Preussischen Post [Volume I: Geschichte der deutschen Post. Nach amtlichen Quellen bis 1858 bearbeitet von Dr. H. v. Stephan. Neubearteitet und fortgeführt bis 1868 von K. Sautter] = 8 Parts in 1].
4075887: STEPHAN, H. (LUTHER, M.) - Luther in den Wandlungen seiner Kirche. 2.Auflage, neu bearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt.
145274: STEPHANIDES, STEPHANOS & KARNA SINGH - Translating Kali's Feast. The Goddess in Indo-Caribbean Ritual and Fiction.
140043: STEPHENS, JOHN LLOYD [KARL ACKERMAN - ED.]. - Incidents of Travel in Yucatan.
100133: STEPHENS, MITCHELL - Geschiedenis van het nieuws. Van de tamtam tot de satelliet.
105328: STEPHENS, JOHN LLOYD [KARL ACKERMAN - ED.]. - Incidents of Travel in Yucatan.
94024: STEPHENS, W.P. - The Holy Spirit in the theology of Martin Bucer
102349: STEPHENSON, CARL [BRYCE D. LYON - ED.]. - Mediaeval Institutions. Selected Essays.
122653: STEPUN, FEDOR - Die Liebe des Nikolai Pereslegin.
55163: STERCK, J.F.M. - Onder Amsterdamsche Humanisten. Hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad
53673: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands
101655: STERKENBURG, PIET VAN & ED LANDMAN - Nooit meer met je mond vol tanden. Een toesprakenboekje. Van hakkelaar tot redenaar.
144343: STERKENS, PROF. DR. REMI [EMIEL VAN HEMELDONCK - FOREW.]. - Verzamelde opstellen. Uitgegeven ter gelegennheid van zijn zeventigste verjaardag.
4045253: STERKMAN, P. (DESCARTES, R.) - De beteekenis van Descartes' wijsgeerige Methode. Voordracht.
4047667: STERLING, E. - Er ist wie du. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland (1815-1850)
4140374: STERLING, E. - Judenhass. Die Anfänge des politischen Antisemitismus in Deutschland (1815-1850).
8745: STERMONT, JACOBUS - Geloutert Silver in een Aerden Smelt-Kroes, Tot verrijckinge der Geestelyke Gedachten, Vergadert in eenige Predicatien op verscheydene gelegentheden toegepast en gepredickt. Bestaat uit: Troost tegen de Doodt, Gevonden in de verklaringe van de woorden Salomons. Proverb. 14. vers 32. Maar de Rechtveerdige betrouwt selfs in sijnen Doodt. WAARBIJ: Fonteyne der waare Wijsheyt, ende Troost. Vloeyende uyt de woorden, Psal. 90. vers 12: 15. WAARBIJ: Fonteyne der waare Troost, gevonden, in de verklaringe van de woorden Mosis: Psalm 90. vers 15. WAARBIJ: Geestelijken Olie-Hoorn. Uyt-gestort, over de Hoog-Achtbare Wijse, Voorsienige Heeren, mijn Heeren, de blijvende ende nieuw-aankomende Burgemeesteren en Schepenen der Vermaarde Koop-Stadt Rotterdam. Met Verklaringe van de woorden Psalm 82. vers: 6. 7. WAARBIJ: Veylig-bewaar-middel, Voor de Gereformeerde Kerke ende haare Godtsdienst. Versocht door de verklaringe van de woorden Salomons Cant. 2: 15. WAARBIJ: De Heerlijkheyt des Euangeliums, boven de Wet. Bestendig uyt de verklaringe der woorden: Actorum 13. vers 39. WAARBIJ: Ongeveynsde Beleeftheyd, Om gunst te winnen, by den Koning der Barmhertigheyt. Getrocken uyt de verklaringe van de woorden Salomons. Proverb. 28. vers 13. WAARBIJ: Troost tegen de Peste. Gevonden ende voorgestelt uyt de woorden Psal: XCI. verss. V, VI. Als de Handt des Heeren, door de selve, swaar lagh, op de Burgerye van 's Graven-Hage. In den Jare 1664. WAARBIJ: De Ziele Verlustight in Vettigheit. Vloeyende uyt de verklaringe der woorden Matth. V. vers VI. I. Deel. WAARBIJ: De Ziele Verlustight in Vettigheit. Vloeyende uyt de verklaringe der woorden Matth. V. vers VI. II. Deel. WAARBIJ: Simons Bevestinge in den Dienst des Euangeliums. Geschiedt met de woorden: Joh. XXI. vers 17. WAARBIJ: Het Vonnisse der Heyligen over de Wereldt. Geopent in de Verklaringe van de woorden: I Cor. VI. vs 2.
6960: STERMONT, JACOBUS - Geloutert Silver in een Aerden Smelt-Kroes, Tot verrijckinge der Geestelyke Gedachten, Vergadert in eenige Predicatien op verscheydene gelegentheden toegepast en gepredickt. WAARBIJ: Troost tegen de Peste. Gevonden ende voorgestelt uyt de woorden Psal. XCI. verss V, VI. Als de Handt des Heeren, door de selve, swaar lagh, op de Burgerye van 's Graven-Hage. In den Jare 1664. WAARBIJ: De Ziele Verlustight in Vettigheit. Vloeyende uyt de verklaringe der woorden, Matth. V. vers VI. WAARBIJ: Simons BEvestinge in den Dienst des Euangeliums. Geschiedt met de woorden Joh. XXI. vers 17. WAARBIJ: Het Vonnisse der Heyligen over de Wereldt. Geopent in de Verklaringe van de woorden I Cor. VI. vs 2.
145703: STERN, HAROLD P. - Birds, Beasts, Blossoms, and Bugs. The Nature of Japan.
101487: STERN, PHILIP M. [& HAROLD GREEN] - The Oppenheimer Case: Security on Trial.
52397: STERN D.H. - Jewish New Testament. A translation of the New Testament that expresses its Jewishness
101292: STERN, BERNHARD J. & SAMUEL SMITH - Understanding the Russians. A Study of Soviet Life and Culture.
4072654: STERN, D.H. - Jewish New Testament. A translation of the New Testament that expresses its Jewishness.
4138928: STERN, A. - Geschichtsphilosophie und Wertproblem.
142115: STERN, ROBERT A. M. & THOMAS MELLINS & DAVID FISHMAN - New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial.
4142449: STERN, D.H. - Het Evangelie is Joods... een eerherstel.
53213: STERN, FRITZ A.O. - Luterhische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 21. Jahrgang. Januar 1971 - Oktober 1971 (4 volumes)
4140129: STERN, S. (ED.) - Speakinig Out. Jewish Voices from United Germany. Photographs by T.Weinstein.
4140241: STERN, M. - Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden. Mit Benutzung des päpstlichen Geheimarchivs zu Rom. Reprint of 1893-1895 in one volume.
4143770: STERN, NATHAN - The Jewish Historico-Critical School of the Nineteenth Century. (The Jewish People)
4300515: STERN, SELMA - The Court Jew. A Contribution to the History of the Period of Absolitism in Central Europe. Translatred from the German bij R.Weiman.
4300735: STERN, BERNHARD - Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland. Eigene Ermittelungen und gesammelte Berichte. Mit 40 teils farbigen Illustrationen und dem Porträt des Verfassers nebst ausführlichem Register über beide Bände.
145700: STERNBERG, ROBERT J. & JEAN E. PRETZ [EDS.]. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
142222: STERNBERG, DR. CARSTEN [FOREW.]. & DR. HANS RUDOLF PETERS - Die Truhen des Kempener Kramer-Museums.
105266: STERNBERG, ROBERT J. & JEAN E. PRETZ [EDS.]. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
90427: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
143238: STERNER, GABRIELE - Zinn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
101535: STERNHEIM, CARL - 1913. Schauspiel in drei Aufzügen.
201556: STERNHOLD, THOMAS/HOPKINS, JOHN A.O. - The Booke of Psalmes, Collected into English Meeter, by Thomas Sternehold, Iohn Hopkins, and others. Conferred with the Hebrew, with apt Notes to sing them withall. Set forth and allowed to be sung in all Churches, of the people together, before and after Morning and Euening Prayer. As also before and after Sermon, and moreouer in priuate houses, for their godly solace and comfort, laying apart all vnngodly Songs and Ballads, which tend onely to the nourishment of vice, and corrupting of youth.
121785: STERRE, JAN PIETER VAN DER [ED.]. - Boswell en Holland. Met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.
4074668: STERRE, J.P. V.D. (VOLTAIRE) - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling J.P.v.d.Sterre.
110049: STERREN, DR. H.A. VAN DER - De lotgevallen van koning Oedipus. Een psychologische studie.
4053253: STERZINGER, O. - Zur Logik und Naturphilosophie der Wahrscheinlichketslehre. (Diss.)
145211: STEUBEN, FRITZ - Die Karawane am Persergolf. Eine abenteuerliche Kriegsfahrt durch die arabische Wüste.
122054: STEUERT, LUDWIG - Das Buch vom gesunden und kranken Haustier. Leichtverständlicher Ratgeber zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten bei Pferden, Rindern , Schweinern, Schafen, Ziegen, Geflügel, Kanichen aund Hunden.
144930: STEUR, A.G. VAN DER (ED.). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
60705: STEUR. C.M.P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon (Bestudeerd in zijn brieven)
53547: STEUR, J.A.G. VAN DER - Oude Gebouwen in Haarlem
54293: STEURER, RITA MARIA - Das Alte Testament. Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch und Transkription des hebräischen Grundtextes, nach der Biblia Hebraica Stuttgartensia 1986. Band 1: Genesis-Deuteronomium
103186: STEURES, D. & G. STEURES - Galea Romana Ferrea Noviomagensis / Romeinse ijzeren helm uit Nijmegen. Een Bouwboek / Römischer eiserner Helm aus Nimwegen. Modellbogen / Roman Iron Helmet from Nijmegen. A Cut-out Model / Elmo romano di ferro di Nimega. Un Modello.
142209: STEURES, D.C. - Geletterde Nijmegenaren [Het Tiende legioen en zijn kamp]. .
144985: STEURS, WILLY - Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: La Fondation de la ville neuve d'Oisterwijk par le Duc Henri Ier.
131860: STEUSSY, JOS F. - Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam.
101754: STEUSSY, JOS F. - Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam.
130978: STEVELINCK, ERNEST [ED.] & PROF. RAYMOND DE ROOVER [INTROD.] - De comptabiliteit door de eeuwen heen.
123130: STEVENS, MARYANNE [ED.]. - The Orientalists: Delacroix to Matisse. European Painters in North Africa and the Near East.
131691: STEVENS, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij. Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
4063515: STEVENS, J. (RED.) - Geloven in de kerk. Een multidisciplinaire benadering.
91484: STEVENS, MARYANNE / HOOZEE, ROBERT - Du Réalisme au Symbolisme. L'avant-garde belge 1880-1900.
143414: STEVENS, R.J.J. & L.J. GOEBELS & P.F. MAAS [EDS.]. - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs.
145963: STEVENS, N.-J. - Souvenirs d'un musicien. Première partie [just].
104057: STEVENS, FRED & MICHEL VERWILGHEN - Fédération Royale des Notaires de Belgique. 1891-1991. Un siècle au service du notariat.
110532: STEVENS, HANS - Hergebruik van oude gebouwen.
93137: STEVENS, MARY ANNE A.O. - Emile Bernard 1868-1941. A Pioneer of Modern Art. Ein Webereiter der Moderne. Catalogue / Katalog
110437: STEVENS, ERIK & ANTOINE VAN DEN BERG - Succesvolle internet businessmodellen. Kenmerken van online uitgeven onderzocht.
4135000: STEVENS, J. - De menselijke kant van het religieuze leven.
103133: STEVENS, MARY ANNE [ED.]. - Alfred Sisley.
4141502: STEVENS, M.E. - Temples, Tithes, and Taxes. The Temple and the Economic Life of Ancient Israel.
144384: STEVENS, F. - Revolutie en notariaat. Antwerpen, 1794-1814.
90512: STEVENSON, J. - The catacombs. Rediscovered monuments of early Christianity. With 144 illustrations.
4016969: STEVENSON, J.S. - A King`s Champions. A Story of the 1st Four Centuries of the Christian Church.
144306: STEVENSON, DAVID - Revolution and Counter-Revolution in Scotland 1644-1651.
104228: STEVENSON, VICTOR & CLIVE UNGER-HAMILTON [EDS.]. - Het groot biografisch muziek naslagboek.
53633: STEVENSON, JANE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. / Dutch Review of Church History. Volume 82, No. 1
2227300892: STEVERSLOOT, LAURENTIUS - De Onsterfelyke Helden, op den Zeegewagen van hun Geloof, naar hunnen dood de Waereld Omgevoert, tot Voorbeelden voor de Volgende Geslagten.
9863: STEVIN, HENDRIK - Wisconstich Filosofisch Bedryf. Begrepen in veertien Boeken. WAARBIJ: Plaetboec. Vervangende de Figuren of Formen gehorig tottet Wiscon(s)tich Filosofisch Bedryf. Begrepen in XIV Boeken met een Aenhang.
103319: STEWARD, DESMOND - Alhambra.
122818: STEWART, RICK & JOSEPH D. KETNER II & ANGELA L. MILLER - Carl Wimar. Chronicler of the Missouri River Frontier.
123338: STEWART, HILARY - Looking at Indian Art of the Northwest Coast.
91888: STEWART, ROBERT - Ideeën die de wereld veranderden
121524: STEWART, GEORGE R. - Ordeal by Hunger. The Story of the Donner Party. New Edition. With a supplement by survivors and an historical Foreword by Marcus Cunliffe.
93721: STEWART, JOHN W. - Mediating the center. Charles Hofge on American Science, Language, Literature, and Politics. Volume 3, Number 1. Winter 1995. (Series: Studies in reformed theology and history)
143158: STEWART, R.J. - Scheppingsmythen. Wortels van onze beschaving.
9237: STEWART, JAMES/STIRLING, JAMES - Historie der Kercken van Schotlandt, Van het begin der Reformatie, tot het Jaer 1667. Als mede de schrickelijcke verdruckingen, die tot dat Jaer toe voorgevallen zijn, en de laetste woorden der gener die voor de waerheydt ghestorven zijn. Mitsgaders sonderlinge Exempelen wreetheyt aen de Inwoonders van eenige plaetsen in dat Landt onlanghs gepleeght.
4072464: STEWART, R. (RED.) - Ideeën die de wereld veranderden.
90349: STEYN, IRVING C. - Gijzeling. The historical development of the mode of proceeding in 'Gijzeling' in the provincial court of Holland from 1531.
140031: STEYN, DR. IRVING C. - Gijzeling. The Historical Development of the Mode of Proceeding in ' Gijzeling ' in the Provincial Court of Holland from 1531.
4300710: STEYN, J.L. (TOTIUS) - Totius as psalmberymer. (Diss.).
52477: STIASNY, TH. - Die Theologie Kohlbrugges
4005851: STIASNY, TH. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Die Theologie Kohlbrügges. Eine gemeinverständliche Darstellung der Lehre Dr. Kohlbrügges.
101293: STIBBE, F.M. - Cosmische grondslagen der geneeskunde.
122177: STICH, STEPHEN PETER - From Folk Psychology to Cognitive Science. The Case against Belief.
142860: STICHTING MENNO VAN COEHOORN - - Kwartaalblad Stichting Menno van Coehoorn / Saillant [1992 nr. 1 - 2010 nr. 4].
143406: STICHTING MENNO VAN COEHOORN - - Jaarboek 1978- [& 2 Registers]. [= 15 Volumes].
4134846: STICKELBERGER, E. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Roman.
4058663: STICKELBERGER, E. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Roman.
89696: STICKELBERGER, E. - Calvijn een levensschets. Uit het Duitsch vertaald door J.D. Boerkoel.
87739: STICKELBERGER, RUDOLF - Kirchengeschichte fùr jedermann
4021060: STICKELBERGER, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn. Een levensschets.
4056646: STICKELBERGER, E. (CALVIJN, J.) - Cavin. Eine Darstellung.
4050675: STICKELBERGER, R. - Sichtbare Kirche. Kirchengeschichte für jedermann.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15