Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4009005: KUYPER, A. (BILDERDIJK, W.) - Bilderdijk in zijn nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 oct. 1906.
121896: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
4000465: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen?. Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
4143794: KUYPERS, E.L.G.E. (KIERKEGAARD, S.A.) - Spelen met beelden. Een theologisch-kritische studie over de zin of onzin van een christelijk religieus-georiënteerde-pedagogiek onder auspiciën van S.A.Kierkegaard.
145022: KUYPERS, JULIEN - Bergop.
94536: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad
83148: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de Grote Oorlog, de Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920
154067: KUYS, INGEBORG - Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa. Ervaringsverhalen uit Nederland en België over twee chronische darmziekten.
154122: KUYS, INGEBORG - Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa. Ervaringsverhalen uit Nederland en België over twee chronische darmziekten.
165532: KUYS, INGEBORG - Vreemde Kronkels & De Wervelwind. Leven met de darmziekte colitis ulcerosa.
104492: KUYVENHOVEN, FRANSJE - De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.
142415: KUZNECOV, P.S. - Die morphologische Klassifikation der Sprachen.
56884: KUZNETSOV, YURY | LINNIK, IRENE - Dutch Painting in Soviet Museums
4047644: KWAADSTENIET, J. DE & WILDE, N. DE (RED.) - Veel liefde hebt U ons bewezen. Een commentaar bij het Sjema Israël.
60411: KWAAK. H. VAN DER - Het proces van Jezus (Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten)
56880: KWAAK, ANKE VAN DER E.A. - Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes. Inventarisatie en aanbevelingen
180053: KWAAK, D.J. VAN DER - Het rechtskarakter van het beslagrecht.
130646: KWAI, CATHERINE | OTTYO PANNEWITZ [FOREW.] - Marie-Madeleine Gautier.
183886: KWAK, D.J. [ET AL - ED.]. - Nijverheid en Handel in Dordrecht en Omstreken. Uitgegeven ter gelegenheid van de 131ste algemeene vergadering.
130413: KWAKKELSTEIN, TOBIAS | AART VAN DAM | ARDAAN VAN RAVENZWAAIJ [EDS.] - Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving.
61029: KWAKMAN, F. | OERS, J. VAN - Het geloof in de katholieke basisschool. Over legitimaties voor de katholieke basisschool in een multi-etnische en geseculariseerde samenleving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen
4024920: KWANT, R.C. & IJSSELING, S. (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
156997: KWANT, ELSBETH | MARIEKE VAN DELFT [EDS.]. - Het tijdschriften boek.
164909: KWANTEN, GODFRIED - August-Edmond de Schryver, 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman.
56788: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman
51845: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman
165768: KWET, AXEL - European Reptile and Amphibian Guide.
121142: KWIATKOWSKI, JÜRGEN | KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Kriegsgräberstätten im Kreis Kleve.
87931: KWIET, KONRAD - Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung.
4018161: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
181747: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
167528: KWINT, NORBERT | ROB LENSINK | ARJEN POELMANS | COR DE VAAN [EDS.]. - Van IJsduiker tot IJsgors. Schaarse en zeldzame soorten in het Hart van Gelderland.
151400: KWIST, HANNA [ED. - ET AL.]. - Geen verhaal. 100 jaar werkeloosheid in de stad Groningen.
150646: KYBALOVÁ, JANA | GABRIEL URBÁNEK [ILLUSTR.]. - Steingut.
123297: KYBURG JR., HENRY E. - Philosophy of Science. A Formal Approach.
53182: KYLE, M.G. - Oostersch Licht bij Westersch Schriftonderzoek
181748: KYLE, DR. M.G. - Oostersch Licht bij Westersch Schriftonderzoek.
161929: KYNASTON, DAVID - Cazenove & Co. A History.
180591: KYO, TOSEN [DRS. JEROEN BODE | GEORGE BODE | DRS. PETER DELAHAY - EDS]. - Het heilige geschrift van de krijgvoering. Het geheim van de krijg en de vrede.Een tekst uit de 10de/11de eeuw, uit het Japans vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
183055: KYROVA, MAGDA [ED.]. - Muziekkarikaturen / Music Caricatures.
150398: KYRRIS, COSTAS P. - History of Cypres. With an Introduction to the Geography of Cyprus.
4140925: KYSAR, R. - The Fourth Evangelist and His Gospel. An examination of contemporary scholarship.
156438: KYTÖ, MERJA | MATTI RISSANEN | SUSAN WRIGHT [ED.]. - Corpora Across the Centuries. Proceedings of the First International Colloquium on English Diachronic Corpora. St. Catherine's College Cambridge, 25-27 March 1993.
181155: LAABS, ANNEGRET - De Leidse fijnschilders uit Dresden.
158315: LAAK, W.F.C. VAN - Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem [& Supplement van den Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem 1883-1887 & Algemeen Register].
130086: LAAN, DR. N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
93530: LAAN, K. TER - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. Met een inleiding door Jurjen van der Kooi. Derde druk
143922: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
110870: LAAN, DR. J.E. VAN DER - De wisselende Gedaante. Facetten van Maria Sibylla Merian.
81981: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
110714: LAAN, K. TER | G.W. SPITZEN | G. STEL - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger volkstaal.
95305: LAAN, C. VAN DER - De Spade Regen. Geboorte en groei van de Pinksterbeweging in Nederland, 1907-1930
95293: LAAN, JACOB HENDRIK VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie
90688: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400
82087: LAAN, K. TER - Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën
180941: LAAN, K. TER - Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën.
180722: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Met de weerspreuken verzameld door A.M. Heidt jr..
164176: LAAN, BARBARA | JENNY BIERENBROODSPOT& HUGO LANDHEER | JOS SMIT [EDS.]. - Achter gesloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950.
143697: LAAN, K. TER | NICO BULDER [ILLUSTR.]. - Groninger overleveringen [2 Vols. Compl.].
53502: LAAN, A. VAN DER - Frieslands Hervormde floreenpligtigen, in verband met eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen van de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop
57491: LAAN, PETER H. VAN DER - Eenmaal gedoopt. Spiritualiteit van de doop
83904: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
4040568: LAAN, H.V.D. (VB) - De Openbaring van Johannes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
143927: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
4133889: LAAN, K. TER (SAMENST.) - Andermans wijsheid.
4142068: LAAN, J.H.V.D. - Elementaire bijbellezingen. Nieuw leesrooster voor de eredienst.
180650: LAANSMA, S. - De Joodse gemeente te Zutphen.
145452: LAANSMA, S. | T. BROUWER - Muziektenten in Gelderland.
93148: LAAR, H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees, 1813-1884
47709: LAAR, JAN D. VAN | NIEUWKOOP, HANS VAN | VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel II: Gezangen 116 t/m 235
110603: LAAR-VERHOFSTAD, TRIX VAN DE (ED., ET AL.) - Geluk. Visies van vrouwen.
47708: LAAR, JAN D. VAN | NIEUWKOOP, HANS VAN | VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel I: Gezangen 1 t/m 115
152157: LAAR, MARIANNE | KAREL VAN LAAR [EDS.]. - Charles Nypels. Meester-Drukker.
82596: LAAR KRAFFT, A.M. VAN DE - Jeugd en Oranje
121626: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
55337: LAAR, H.J.M. V.D. - Industriële Vestigingsfactoren der Gemeente Eindhoven. Deel I: Tekst en grafieken. Deel II: Tabellen (2 delen)
144265: LAAR, H.J. VAN DE | G. FORTGENS | M.H.A. HOFFMAN | P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van vaste planten / List of Names of Perennials / Namenliste Stauden / Liste de noms des plantes vivaces.
144266: LAAR, H.J. VAN DE | P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van houtige gewassen / List of Names of Woody Plants / Namenliste Gehölze / Liste de noms des plantes ligneuses.
47710: LAAR, JAN D. VAN | NIEUWKOOP, HANS VAN | VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel III: Gezangen 236 t/m 369
145675: LAAR, DRS. L.J.M. VAN DE - De Israëlische Begraafplaats te Bergen op Zoom 1793-1982. Een documentatie bijeengebracht door drs. L.J.M. van de Laar, waarin opgenomen de beschrijving der grafstenen uit de collectie ir. M. Cahen, met de photo's van M.A. Douma.
47639: LAAR, JAN D. VAN | NIEUWKOOP, HANS VAN | VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel IV: Gezangen 370 t/m 491
123226: LAAR, ERIC VAN DE - Heresieën en orthodoxie in het publieke debat over arbeid. Een kwalitatief onderzoek van christelijke publicaties over arbeid in Nederland in de periode 1970 tot en met eind 2000.
4037001: LAAR, R.VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
165107: LAARHOVEN, JAN VAN - Van prehistorie tot postmodern. Een beknopte geschiedenis van de kunst.
183519: LAARHOVEN, JAN VAN - De kerk van 1770-1970. Handboek van de kerkgeschiedenis Volume V.
4030313: LAARHOVEN, J.VAN - De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie.
88688: LAARMAN, B. - Toestanden en gebeurtenissen. Eenvoudige lessen over de Vaderlandsche Geschiedenis. (4 delen)
160630: LAARMANN, FRAUKE K. - Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
181173: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
31755: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek. Album II. Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten
31756: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Gemeentewapens (2 albums)
132054: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
130887: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
30303: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
130212: LAAT-VAN ZWAM, HIELKJE | LOUIS LEFEU | YVONNE ROEVEN | MAARTEN SLOOVES [EDS.] - 50 jaar watersport in Grave. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Watersportvereniging De Stuw.
151077: LAAT, NELLEKE DE [ET AL.]. - Hart voor de Sint-Jan.
10127: LABADIE, JEAN DE - Kort-Begryp van't rechte en ware Christendom of Gewigtige Grond-Regels betreffende beyde het recht Christelicke Geloove en de ware Godsaligheyt. Den tweeden Druck, Op nieuws uyt 'et Frans vertaelt na't vermeerderde en laetst overgesiene Exemplaer.
144758: LABAN, FERDINAND - Die Schopenhauer-Literatur. Versuch einer chronologischen Uebersicht derselben.
146125: LABAN, P. | P.H. VAN GESTEL - Rondschrift in 3 Cahiers [3 Vols. Compl.]. & Nieuwe Methode van Rondschrift [Vol. 1-4 Compl.].
121734: LABAREE, BENJAMIN W. - Colonial Massachusetts. A History.
150817: LABARGE, MARGARET WADE - Simon de Montfort.
100956: LABARGE, MARGARET WADE - Gascony. England's First Colony 1204-1453.
165708: LABARRE DE RAILLECOURT, D. [GASTON SAFFROY - FOREW.]. - Les Généraux des Cents Jours et du Gouvernement Provisoire [Mars-Juillet 1815]. Dictionnaire biographique - Promotions bibliographies er Armoral.
54091: LABAT, RENÉ - Manuel d'épigraphie akkadienne (Signes, Syllabaire, Idéogrammes)
110480: LABAT, JEAN-JAQUES - Fleischfressende Pflanzen. Auswählen und pflegen.
131585: LABBEKE, LIESBETH | VEFIE POELS | ROB WOLF [EDS.] - Bezielde zorg. Verpleging door Katholieke Religieuzen in Nederland en Vlaanderen [Nedentiende - twintigste eeuw]
152891: LABEAU, EMMANUELLE | PIERRE LARRIVÉE [EDS.]. - Nouveaux développements de l'imparfait.
151726: LABEAU, EMMANUELLE | CARL VETTERS | PATRICK CAUDAL (EDS.]. - Sémantique et diachronie du système verbal français.
161211: LABELLE, NICOLE - Les differents styles de la musique religieuse en France: Le psaume de 1539 à 1572 [3 Vols. Compl.].
170950: LABOOY, G. - Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes.
95205: LABOOY, GUUS - Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 7)
96239: LABORDE, ALEXANDRE DE - Versailles, ancien et moderne
160332: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Franse Kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gothiek.
146309: LABRIE, ARNOLD | SOLANGE LEIBOVICI | TON HOENSELAARS [JELLE KOOPMANS - FOREW.]. - Huizinga 1995.
150401: LABUSCHAGNE, F.J. | L.C. EKSTEEN - Verklarende Afrikaanse Woordeboek. Agste hersiene en uitgebreide uitgawe.
4045827: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen.
54806: LABUSCHAGNE, B.C. - Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving
4013727: LABUSCHAGNE, C.J. - Wat zegt de bijbel in Gods naam?. Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof.
4031485: LABUSCHAGNE, C.J. - Die Seggenskap van die koning oor eiendom in Ugarit.
102097: LACARRIÈRE, JACQUES - Les hommes ivres de dieu.
168403: LACEULLE-VAN DE KERK, DR. H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600.
143383: LACEY, A.R. [TRANSL.]. - Philoponus. On Aristotle Physics 2.
156781: LACEY, ROBERT | DANNY DANZINGER - The Year 1000. What life was like at the turn of the First Milennium. An Englishman's World.
156782: LACEY, ROBERT | DANNY DANZINGER - The Year 1000. What life was like at the turn of the First Milennium. An Englishman's World.
163188: LACEY, ROBERT - Robert, Earl of Essex [A new life of the reckless courtier whose complusive affair with his queen nearly dethroned the first Elizabeth].
101940: LACEY, ROBERT - Aristocrats.
56379: LACHMAN, DAVID C. - The Marro Controversy, 1718-1723. An Historical and Theological Analysis (Rutherford Studies in Historical Theology)
4138887: LACHMANN, E. (HÖLDERIN, FR.) - Hölderlins Christus-hymnen. Text und Auslegung.
103077: LACHMAYER, HERBERT [ED.]. - Mozart. Experiment Aufklärung im Wien des Ausgehenden 18. Jahrhunderts.
170457: LACKEY, JENNIFER - Learning from Words. Testimony as a Source of Knowledge.
168173: LACOMBE, BERNARD DE - La vie privée de Talleyrand. Son émigration - son mariage - sa retraité - sa conversasion - sa mort.
181083: LACOMBE, S. - Nouveau manuel complet de la sculpture sur bois, contenant la description des outils les plus usités et des bois les plus convenables ainsi que des notions pratiques de sculpture suivi de l'art de découper et de denteler les bois et des procédès mécaniques. Au moyen desquels on exécute la sculpture par compression, la gravure par le feu, l'estampage et le moulage du bois, le bois moulé, le bois durci, le similibois, etc.
56555: LACOMBLÉ, L. - Noorwegen. Zijn handel, nijverheid en verkeer
132173: LACOSTE, EDMOND - Bayle, nouvelliste & critique lirréraire suivi d'une nouvelle édition des Pamphlets de Bayle contre le maréchal de Luxembourg.
165837: LACOUR-GAYET, G. - Mémoires complets et authentiques de CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND, PRINCE DE BÉNÉVENT. Texte conforme au manuscrit origina, contenant les notes de Monsieur Adolphe Fourier de Bacourt légataire des manuscrits de l'Auteur [5 Volumes Compl.].
165834: LACOUR-GAYET, G. - Talleyrand 1754-1838 [4 Vols. Compl.].
167577: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle [2 Vols.].
168118: LACROIX, PAUL - Les art au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance.
168099: LACROIX, PAUL - XVIIIme siècle institutions, usages et costumes. France 1700-1789.
156744: LACROIX, PAUL - The Arts in the Middle Ages and the Renaissance.
4300971: LACTANTIUS, - De Ira Dei - Vom Zorne Gottes. Lateinisch und deutsch.
157767: LACY, GERALD M. - D.H. Lawrence. Letters to Thomas & Adele Seltzer.
168231: LADA-MOCARSKI, VALERIAN [ARCHIBALD HANNA JR. - INTROD.]. - Bibliography of Books on Alaska, published before 1868.
92978: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament
82356: LADEMACHER, HORST - Geschichte der Niederlande Politiek-Verfassung-Wirtschaft
171049: LADEN, GREG - The Complete Idiot's Guide to Human Prehistory.
131220: LADENDORF, HEINZ | SUNHILD SALASCHEK [EDS.] - Reklame von Zahnärzten und für Zahnärzte auf Medaillen. Eine kulturhistorische Studie von Curt Proshauer [1940]
160684: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutricion in Rural Malaysia.
53052: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Das Buch der Wunder Marco Polo. Appendix
162788: LAEHR, DR. HANS - Die Wirkung der Tragödie nach Aristoteles.
146300: LAEMERS, M.T.A.B. | L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN | R. FREDERIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtpunt van de burger. Stand van zaken in theorie en eerder onderzoek.
101374: LAENDER, JAN DE - Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid.
100158: LAENEN, DR. J. - Geschiedenis van het seminarie van Mechelen.
4139977: LAENEN, J.H. (KABBALA) - De Kabbala ontsluierd.
2227301112: LAER, REYNARDUS TOE - Paulus Brief aan de Galaten Ontleedt, Verklaart, en Toegepast. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange.
2227301120: LAER, REYNARDUS TOE - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen Ontleedt, Verklaart, en Toegepast. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange. WAARBIJ: Een Getrou Voorganger ter Gelovige Navolging Aangeprezen, Over Heb. XIII. 7. Op het Godzalig afsterven van den Weleerwaarden, Hooggeachten en Veelgeleerden Heer Petrus Hoeufts, Bedienaar des Evangeliums te Nymegen.
183282: LAER, WILLEM VAN [WILLEM VAN LAAR] [B. DUBBE - INTROD.]. - Weg-Wyzer voor aankomende Goud- en Zilver-Smeden, Verhandelende vele wetenschappen, die Konsten rakende, zeer nut voo alle Jonge Goud en Zilver-smeden Te Zamen gestelt door Willem van Laar.
55990: LAERE, ROGER VAN - Driek. 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zich en zêssie maaide, stijf en oud werd
163272: LAESSOE, JORGEN [JØRGEN LAESSØE] - People of Ancient Assyria. Their Inscriptions and Correspondence.
143527: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
143544: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
145747: LAET, SIGFRIED J. DE - Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen.
104257: LAEVATEIN - - Hero's Saga: Laevatein Tactics. Art Collection [BOOK ONLY].
90404: LAEVEN, AUGUSTINUS HUBERTUS - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke. De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
160110: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
122486: LAEVEN, AUGUSTINUS H. | LODEWIJK G.M. WINKELER - Radboudstichting, 1905-2005.
87871: LAEYENDECKER, L. E.A. - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life.
91990: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie
110586: LAEYENDECKER, L. [ET AL.]. - Sociale overbodigheid.
4029321: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
165468: LAFAILLE, MICHEL - Oog en Blikken. LENTE.
165467: LAFAILLE, MICHEL - Oog en Blikken. WINTER.
31595: LAFFON, MARTINE | CUGNO, ALAIN - Zon, maan en sterren
4138649: LAFFON, M. & CUGNO, A. - Zon, maan en sterren. 40 Boeiende bijbelse woorden.
89940: LAFFONT, ROBERT - 1941-1991: Cinquante ans d'édition, cinquante ans de passion.
150324: LAFORET, CARMEN - La mujer nueva.
4133791: LAFRANCE, JEAN - De macht van het gebed. (Woord en beleving)
55851: LAFRANCHIS, JEAN - Marcoussis. Sa vie, son oeuvre. Catalogue complet des peintures, fixés sur verre. Aquarelles, dessins, gravures
142056: LAFUENTE FERRARI, E. - El Prado. Del Románico al Greco [In pictorial slipcase].
183778: LAGARDE, ANDRÉ - The Latin Church in the Middle Ages.
182698: LAGARDE, GEORGES DE | ÉMILE LOUSSE [ET AL.]. [ALFRED COVILLE - FOREW.]. - L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime [Études présentées II].
144846: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
4043685: LAGENDIJK, L. (BARTH, K.) - "De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik II/2 par.34 De Verkiezing van de Gemeente"" (Diss.)"""
180360: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
181156: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
165037: LAGENDIJK, JOOST | JAN MARINUS WIERSMA - Brussel-Warschau-Kiev. Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie.
153286: LAGENDIJK, A. - Van de Willem III tot de Willem Ruys.
53364: LAGENDIJK, LEENDERT WILLEM - De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 par. 34 'De Verkiezing van de Gemeente'
4025298: LAGERBORG, R. (PLATO) - Die platonische Liebe. Mit einer Einführung von R.Müller-Freienfels.
153217: LAGERLÖF, KARL ERIK [ED.]. - Modern Swedish Prose in Translition.
163099: LAGERROTH, ULLA-BRITTA | HANS LUND | ERIK HEDLING [ED.]. - Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media.
46619: LAGERWERF, LENY (ED.) - Reconstruction. The WCC Assembly Harare 1998 and the Churches in Southern Africa (IIMO Research Publication, 47)
102845: LAGERWEY, E. | DR. B. KRUITWAGEN [EDS]. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
89722: LAGERWEY, W. - Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.
93121: LAGERWEY, JOHN | MARSONE, PIERRE - Modern Chinese Religion I (2 volumes)
4024439: LAGIER, C. - Autour de la pierre de Rosette.
4137391: LAGRANGE, M.J. - Het evangelie van Jesus Christus. Vertaling van J.Nolet. Inleiding van R.L.Jansen. Penteekeningen van Jo Schrijnder.
4021878: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Luc.
4021879: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Jean.
4137822: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Marc.
4141100: LAGRANGE, M.J. - L' évangile de Jésus-Christ. (Études Bibliques)
4024441: LAGRANGE, M.J. - Mélanges d`histoire religieuze.
165137: LAGRÉE, JACQUELINE - Ad captum auditoris loqui, Theology and Torerance in Lodewijk Meyer and Spinoza.
163073: LAHAYE, DR. J. | DR. E. CORDIEZ | DR. ARNO MEYER [ED.]. - Die Belgische Reisetaube. Zucht und Zuchtverfahren - Ernährung - Vererbung - Anatomie - Reisemethoden - Taubenschlag - Grundlagen des Flugvermögens.
95041: LAHNSTEIN, PETER - Karel V, heerser over het Oude en Nieuwe Wereld
104309: LAHOGUE, PASCALE | KATRIEN DE CORTE [EDS.]. - Quand la pierre se fait précieuse...
162487: LAHOGUE, PASCALE | KATRIEN DE CORTE [EDS.]. - Tot edelsteen verheven.
104573: LAING, ALASTAIR - In Trust for the Nation. Paintings from National Trust Houses.
180276: LAING, JOHN | DAVID WIRE - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek.
154332: LAIOU, ANGELIKI E. - Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328.
104376: LAIRD, MARK [HUGH PALMER - PHOTOGR.]. - Formele tuinen. Tradities in kunst en natuur.
155200: LAIRE, H.M. DE - CTE D'ESPAGNY - Mémoires du Duc de Persigny. Publiés avec des documents inédits, un avant-propos et un épilogue.
158290: LAITY, PAUL [ED.]. - Left Book Club Anthology.
140666: LAJOS, VAYER - Magyar Anjou Legendarium.
171200: LAKATOS, IMRE | ALAN MUSGRAVE [E$DS]. - Criticism and the Growth of Knowledge.
171199: LAKATOS, IMRE | KAREL LODEWIJK VAN DER LEEUW - Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. De controverse tussen Popper en Kuhn.
10128: LAKE, GUILIELMUS VAN - De Teykenen der Tyden, In dry onderscheydene Perioden, loopende soo voor, met, als ook na de komste van de Messias, Ter Bewijs Van dese twee Grond-waerheden des geloofs, 1. Dat de beloofde Messias reeds lange is gekomen. En 2. Dat Jesus van Mazareth de regte, en ware Messias is. Opgehaelt, en aengedrongen Soo uyt de H. Schriftuere, als ook uyt de voornaemste Schriften der Joden selve. Ter Onderrightinge. Overtuyginge, en Bekeeringe van het hedendaeghsche Jodendom in het laetste deser dagen.
93096: LAKE, KIRSOPP (TRANSLATION) - The apostolic fathers, volume II. The shepherd of Hermas. The martyrdom of Polycarp. The epistle to diognetus
166906: LAKE, CHARLOTTE [ED.]. - Baudelaire to Beckett. A Century of French Art & Literature. A Catalogue of Books, Manuscripts and related material drawn from the collections of the Humanities Research Center.
181186: LAKEMAN, MERGRIT | ANKIE VAN DE STADT - Cultuur en kleedgedrag, thema's.
140812: LAL, KISHORI SARAN - Twilight of the Sultanate. A Political, Social and Cultural History of the Sultanate of Delhi from the Invasion of Timur to the Conquest of Babur 1398-1526.
131527: LAL, KISHORI SARAN - History of the Khaljis A.D. 1290-1320.
164605: LALANDE, ANDRÉ - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
95885: LALLEMAN-DE WINKEL, H. - Jeremia (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 9)
52349: LALLEMAN, P.J. - 1, 2 en 3 Johannes - Brieven van een kroongetuige. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
142928: LALOY, LOUIS - Contes magiques. D'àpres l'ancien texte chinois de P'ou Soung-Lin (L'immortel en exile).
165400: LALWANI, NIKITA - Begaafd.
163846: LAM, PETER | YAU HOK WA [EDS.]. - Lacquerware from the Warring States to the Han Periods Excavated in Hubei Province.
47051: LAM, H.J. | VERGUNST, P.J. | WÜLLSCHLEGER, L. (RED.) - Kerk rondom het heilgeheim, opstellen aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver
57151: LAM, J. HET - Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat
4074193: LAMA, DALAI - Ethics for the New Millennium.
55497: LAMAIN, W.C. - Zwijgende ordonnantiën. Een meditatie/prekenbundel
55507: LAMAIN, W.C. - Een nalezing
55508: LAMAIN, W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
92105: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse (Deel 2) Brieven, artikelen en overdenkingen
86791: LAMAIN, W.C. - Uit het overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen (2 delen)
30097: LAMAIN, W.C. - Een handvol koren
52017: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik
84313: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
86681: LAMAIN, W.C. - Zwijgende ordonnantiën. Een meditatie/prekenbundel.
92613: LAMAIN, W.C. - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties
95818: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 4). Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren
95819: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 3). Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar
32272: LAMAIN, W.C. - De Banier der volken. Deel 2. Zes preken
56636: LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen. Acht predikaties (Deel 1)
51857: LAMAIN, DS. W.C. - Ter gedachtenis 1929-1969
88419: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (2 delen)
92610: LAMAIN, W.C. - Des Heeren zegen toegebeden, door een scheidende leeraar. 3-tal predikatiën
92611: LAMAIN, W.C. - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties, uitgesproken tijdens den bangen Duitschen bezettingstijd, vóór zijn verschijnen voor den zoo beruchten Duitschen 'Sicherheitsdienst' te Rotterdam. Psalm 58 : 10-12, Daniel 12 : 10
47305: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
51849: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984. Alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16
30319: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
86790: LAMAIN, W.C. - Overdenkingen (Nagelaten geschriften deel 1)
89578: LAMAIN, W.C. - Vloeiende Mirre
32183: LAMAIN, W.C. - Rondom het kerkelijk leven
91142: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
86786: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
86787: LAMAIN, W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties. (Nagelaten geschriften deel 2)
86794: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 24 overdenkingen
86779: LAMAIN, W.C. - Afscheidspredikatiën. 3-tal predikatiën.
56588: LAMAIN, W.C. - Een terugblik II
87978: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en ná Pinksteren
86780: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht
30407: LAMAIN, W.C. - De Banier der volken, deel 1. Acht preken
55580: LAMAIN, W.C. - Uw stok en Uw staf
52200: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
30283: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren, 25 meditaties
88418: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse
95988: LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen. Acht predikaties (Deel 2)
85651: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
90190: LAMAIN, W.C. - De staf godes.
55582: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
87675: LAMAIN, W.C. - Verlaat niet wat uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen.
87679: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
88420: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
90945: LAMAIN, W.C. - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties.
51982: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
82767: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden III, twaalftal predikaties na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar
86788: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
86789: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:26: Een dierbare Verbondsbelofte
31387: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden VI. Dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest en vrije stoffen
92614: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht, 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land
31338: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 25 meditaties
31334: LAMAIN, W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties (Nagelaten geschriften, deel 2)
86784: LAMAIN, W.C. - Een nalezing
86785: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
87327: LAMAIN, W.C. - Door U, door U alleen. Meditatiebundel.
31467: LAMAIN, J.W. | BEIJEMAN, H. | NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
81946: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede, toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16: een dierbare Verbondsbelofte
52318: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
30955: LAMAIN, W.C. - Uit den schat des Woords. 3e jaargang 1949-1950
95875: LAMAIN, W.C. - Een handvol geitenhaar (Deel 1)
95876: LAMAIN, W.C. - Een handvol geitenhaar (Deel 2)
56641: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (Deel 3)
82232: LAMAIN, W.C. - Rondom het kerkelijk leven
82233: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis, 1929-1969
86767: LAMAIN, W.C. - Een onbegrijpelijk wonder. Adventspreek. / Uit het leven van Jeftha (Tweetal predikaties) / Blijdschap in God, predikatie over hand. 28 : 15 / Aijéleth Hasscháchar. Predikatie over Psalm 22: 1 / Een bijzondere boodschap in een bijzonderen tijd / De opening van het derde zegel. Predikatie voer Openb. 6 : 5 en 6 / Op de zee en aan den oever van Tiberias. Een drietal predikaties. (Diversen preken in 1 band)
56587: LAMAIN, W.C. - De staf Godes
86793: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis. 1929-1969. 'En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere, uw God, deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft.' Deuteronomium 8:2.
56582: LAMAIN, J.W. / BEIJEMAN, H. / NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
54406: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel 1. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen
30296: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
51983: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik II
87979: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren
95817: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 5). Dertien predikaties. Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest, Lijdenstijd, Pasen, Vrije stof, Voorbereiding Heilig Avondmaal, Bediening Heilig Avondmaal, Nabetrachting Heilig Avondmaal
94651: LAMAN, GIJSBERT JOHANNES - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als voksvertegenwoordiger (1862-1865)
82175: LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer`s optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865)
87574: LAMAN, W.F. - Gods welbehagen betoond
56797: LAMAN, W.F. - Gods welbehagen betoond
162096: LAMARQUE, PETER [ED.]. | R.E. ASHER [CONS. ED.]. - Concise Encyclopedia of Philosophy of Language.
161173: LAMB, HAROLD - Genghis Khan. The Emperor of All Men.
167578: LAMB, RICHARD - The Drift to War 1922-1939.
181749: LAMB, CHARLES [WALTHER FÖHL | HERBERT APPELTSHAUSER - TRANSL.]. - Essays.
31431: LAMBALGEN, L. VAN - Nederlandse Molens in oude ansichten
104780: LAMBELET, CAROLE | LORETTE COEN - El universo de Vacheron Constantin Genève.
122540: LAMBERG, ROBERT F. - Die castristische Guerilla in Lateinamerika.
163186: LAMBERG, KARLOVSKY, C.C. [INTROD.]. - Old World Archaeology: Foundations of Civilization.
31656: LAMBERIGTS, M. | HOLLANDER, A.A. DEN - Lay Bibles in Europe 1450-1800 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, CXCVIII)
94661: LAMBERIGTS, M. - L'Augustinisme à l'ancienne faculté de théologie de Louvain
4073041: LAMBERIGTS, S. - Dit boek gaat over Jezus. De evangeliën: verstaan, bidden, bespreken,leven.
95881: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe. 1523-1578. bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland
96241: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe. 1523-1578. bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland
156066: LAMBERT, DAVID | SYLVIA WORTH - Dinosaur Data Book.The definitive, fully illustrated encyclopedia of dinosaurs and other prehistoric reptiles.
146234: LAMBERT, LADINA BEZZOLA - Imagining the Unimaginable. The Poetics of Early Moden Astronomy.
156820: LAMBERT, J.W. | MICHAEL RATCLIFFE - The Bodley Head 1887-1987.
131765: LAMBERT, ANDREW - War at Sea in the Age of Sail 1650-1850.
154457: LAMBERT, J.W. | MICHAEL RATCLIFFE - The Bodley Head 1887-1987.
4141939: LAMBERT, M. - Ketzerei im Mittelalter. Eine Geschichte von Gewalt und Scheitern.
4300999: LAMBERT, M.D. - Medieval heresy. Popular Movements from Bogomil to Hus.
4139926: LAMBERTI, M. - Jewish Activism in Imperial Germany. The Struggle for Civil Equality.
53040: LAMBERTS, EMIEL E.A. - De Universiteit te Leuven 1425 - 1985
100028: LAMBERTZ, DR MED. CHRISTOPH - Vom Schmerz zur Gesundheit mit Dermapunktur. Die neue Schmerz- und Fitnesstherapie zur erfolgreichen Selbstbehandlung.
103097: LAMBIASE, SERGIO | LUISELLA BOLLA [EDS. - ET AL.]. - Storia Forografica di Roma 1900-1918. Dalla Belle époque alla Grande Guerra.
121715: LAMBIN, MARCEL - Hendrik Conscience. Bladzijden uit de Roman van een Romancier.
4062881: LAMBO, A. (RED.) (KOSSEN, H.B.) - Oecumennisme. Opstellen aangeboden aan H.B.Kossen.
154493: LAMBOO, JOOP | ELI TEN LOHUIS | LIES SCHNEIDERS - Verlaten verleden. Een nieuw leven in Amerika na 1945.
166918: LAMBOOIJ, H.TH.M. - Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzer kloosters Lidlum en Mariëngaarde. Een nadere studie, editie en vertaling.
4143692: LAMBOOIJ, H.TH.M. * MOL, J.A. (ED.) - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling H.Th.M.Labooij en J.A.Mol.
145949: LAMBOTTE, JANINE - À l'ombre des Medicis.
130628: LAMBRECHT, D. [ED.] - Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium.
4070534: LAMBRECHT, J. - De Nieuwe Bijbelvertaling:. Brontekstgetrouw? 25 steekproeven.
145729: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559.
31590: LAMBRECHT, JAN - De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw? 25 steekproeven
103098: LAMBRECHT, D. - Acta processus circa synodum. Proces gevoerd door Brugge, Damme en het Vrije tegen de bisschop van Doornik voor de officialiteit te Reims en de curie te Rome 1269 - ca 1301.
4137088: LAMBRECHT, J. - Collected Studies On Pauline Literature and on The Book of Revelation.
4140847: LAMBRECHT, J. - Marcus interpretator. Stijl en boodschap in Mc. 3,20 - 4,34. Voorwoord van I.de la Potterie.
101164: LAMBRECHTS, P. - Op de grens van heidendom en christendom. Het grafschrift van Vettius Agorius Praetextatus en Fabia Aconia Paulina.
160653: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Opstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
141272: LAMBTON, ANTONY - Elizabeth & Alexandra [Elizabeth Princess of Hesse - Grand Duchess Serge of Russia & Alexandra Princess of Hesse - Emperess of Russia].
162784: LAMENNAIS, FÉLICITÉ DE - Correspondance générale [Vol. 1-3].
152520: LAMERICHS, JOYCE - Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression.
47910: LAMERS, HARRIE - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk
101981: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor. 1651-1724. Leven en werken.
145978: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor 1651-1724.
4133766: LAMERS, H. - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk. (Mission 52)
166785: LAMES, LOUIS - Fiction for the Working Man 1830-1850. A study of the literature for the working classes in early Victorian urban England.
4053431: LAMFERS, W.J. (BONHOEFFER, D.) - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie. (Diss.)
55028: LAMIRANDE, ÉMILIEN - Études sur l'Ecclésiologie de saint Augustin
161601: LAMM, HANS [ED.]. - Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München.
90254: LAMMEL, GISOLD - Adolph Menzel und seine kreise
94841: LAMMENS, G.N. - Van hart tot hart
95191: LAMMENS, G.N. - Houdt dan de lofzang gaande... Opstellen over kerk en eredienst
4040094: N.N. (LAMMENS, G.N.) - `Houdt dan de lofzang gaande...`. Opstellen over kerk en eredienst aangeboden aan Prof.Dr.G.N.Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
130108: LAMMERS, G.W. - De Dokkumer Wouden omstreeks 1830.
144138: LAMMERS, J.A. - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen, die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen.
156294: LAMMERS, HENK - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid & het onderwijs in het Nederlands.
110180: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg. In zijn leven en werken geschetst. 23 juli 1861 - 28 febr. 1935.
180322: LAMMERS, FRED. J. - Het huis van Oranje in oude ansichten. Volume 3
60415: LAMMERS. G.N. - Tot Zijn gedachtenis (Het commeroratieve aspect van de avondmaalsviering)
84137: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten (3 delen)
100626: LAMMERS, C.J. - Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001.
156232: LAMMERS, FRED. J. - Koningin Beatrix: een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
101281: LAMMERS, W. | F.A. NELEMANS | P. SIDERIUS [EDS.]. - Algemene farmacotherapie. Het geneesmiddel in theorie en praktijk.
157148: LAMMERS, JOSEPH | GERD UNVERFEHRT [EDS.]. - Vom Jugendstil zum Bauhaus Deutsche Buchkunst 1895-1930.
121756: LAMMERS, A.J. - Dinxperlo in oorlogstijd.
142347: LAMMERTS-VAN BUEREN, EDITH [ET AL.]. - En toen was er DNA...Wat moeten we ermee? Over morele en maatschappelijke dilemma's
4021047: LAMMERTSE LZ. J. (CALVIJN, J.) - Calvijn en Calvinisme. (GGG 382)
30164: LAMMERTSE, FRISO | GILTAIJ, JEROEN - Schilderkunst van de late Middeleeuwen. Vroege Hollanders
102664: LAMMERTSE, FRISO | J. VAN DER VEEN - Uylenburgh & Zoon. Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675.
141897: LAMMING, CLIVE [ED.]. - Treintjes van toen.
180366: LAMOINE, GEORGES - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
153633: LAMOIT, CHRISTOPHE - Eau sur eau. Les dictionnaires de Mallarmé, Flaubert, Bataille, Michaux, Leiris et Ponge.
102804: LAMOTH, A.P. | CH. LARET - H.B.M. Perspectieven.
10265: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Tweede Druk.
8667: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - t Heerlyke Eynde des Lydens Christi, en Zyn Volk, Volgens den Geest der Prophetie, in de Verklaaring van den XLIsten. Psalm, En na de vervullinge, in twee Lydens-Predikatien aangeweesen. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door Isaac le Long.
7934: LAMPE, FRIEDRICH ADOLF - Lieftaalige en Krachtige Uytnoodiginge tot het Vole Genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesajas LV. Mitsgaders eene verhandelinge over Hebr. XI. 24-26. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long.
7900: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Geestelyke Gezangen, Waer by gevoegt zyn eenige Verbonds-Liederen en Dank-Psalmen. Beide op dezelve Dichtmaten en Zangwyzen in 't Nederduits vertaelt door Willem Kroon. Deze Nieuwe Druk veel vermeerdert en met Zang-Noten verrykt.
7901: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Lieftaalige en Krachtige Uytnoodiginge tot het Volle Genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt. Voorgestelt in Sestien Predikatien over Jesajas LV. Mitsgaders eene verhandelinge over Hebr. XI. 24-26. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long.
7246: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Verhandeling van de Eeuwigheit der Straffen, Waarin dese Hooft-leer van onse Belydenisse beweesen, en tegen alle heedendaagse Verdedigers van de Wederbrenginge van alle Dingen, vast gestelt wort. Uit het Hoogduits vertaalt door Bernhardus Keppel.
7249: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Melk der Waarheit volgens aanleydinge van den Heidelbergschen Catechismus. Ten Nutte van de Leer-Begeerige Jeugdt Opgesteld, En zynen beminden Catechisanten te Bremen, ter gedachtenisse nagelaten. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long, Vierde Druk.
56536: LAMPE, G.W.H. - A Patristic Greek Lexicon
153253: LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI [ARCHIBALD COLQUHOUN | DAVID GILMOUR | GUIDO WALDMAN - TRANSL.]. - The Siren and Selected Writings
143754: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI DI - De verhalen.
167352: LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI [ARCHIBALD COLQUHOUN - TRANSL. | RALEIGH TREVELYAN - INTROD. | IAN RIBBONS - ILLUSTR.]. - The Leopard [In Slipcase].
161608: LAMPEN, DR. WILLIBRORD OFM. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini [tekst & registers].
4138226: LAMPEN, W. (GERTRUDIS) - St.Gertrudis de Grote. (Werekn van mystieken)
53761: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit (Kerkhistorische bijdragen. Deel IX)
53325: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit
94358: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander, een dienaar van Kerk en Universiteit. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel IX)
4016457: LAMPING, A.J. (VELENUS, U.) - Ulrichus Velenus (Oldrrich Velesky) and his Treatise against the Papacy. (Diss.)
4040421: LAMPING, A.J. - Kerkgeschiedenis in hoofdlijnen.
110478: LAMPO, HUBERT - De prins van Magonia.
167504: LAMPRECHT, H.-O. - Opus Caementitium. Bautechnik der Römer.
4017151: LAMPRECHT, H.A. - Het nationalisme in de Jodenzending. (Diss.)
152072: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO [ED.]. - Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw.
153826: LAMUR, HUMFREY E. | JOH S. MACDONALD [EDS]. - Social Consequences of Population Pressure in the Guianas.
153790: LAMUR, HUMPHREY E. | JOHN D. SPECKMANN [EDS]. - Adaptation of Migrants from the Caribbean in the European and American Metropolis. A selection of papers presented at a symposium of the 34th Annual Conference of the American Association of Applied Anthropology, Amsterdam, March 1975.
165301: LANCASTER, BRIAN - Elementen van Jodendom.
4060586: LANCASTER B. - Elementen van Jodendom.
180983: LANCE, JAMES W. - Mechanism and Management of Headache.
131586: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
94737: LANCÉE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid
103652: LANCÉE, J.A.L. [ED.]. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening [1600-1900].
181750: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
32094: LANCHNER, CAROLYN - Paul Klee
55338: LANCIANI, R. - Il patrimonio della Famiglia Colonna. Al tempo di Martino V (1417-1431)
121623: LANCKHARD, DR. [DR. L.P. OUWERSLOOT - TRANSL.]. - De Landen en Volken van Azië in Schetsen en Taferelen.
181096: LANCKORONSKI, [GRAF] LEO MARIA - Schönes Geld der alten Welt. Ausgewählte Meisterstücke griechischer Münzkunst.
4141331: LANCKORÓNSKI, L. & M. - Mythen und Münzen. Griechisches Geld im Zeichen Griechischen Glaubens. Die Heiligung des Profanen.
121156: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionswissenschaft.
121168: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionsphänomenologie.
4074916: LANCZKOWSKI, G. - Verborgene Heilbringer.
86244: LAND, J.G. VAN DER E.A. - Bijbelse archeologie
57564: LAND, J.G. VAN DER - Van David tot Zedekia. Een geschiedenis van de koninkrijken Israël en Juda van 1011-586 v. C. tegen de achtergrond van de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten
161990: LAND, SIPKE VAN HET - De hersenspoelers. Over de gevaren van sekten en kulten. Hoe hersenspoeling werkt. Hoe jongeren plotseling robots worden. Wat er aan gedaan kan worden, onthullingen over deprogrammeren
57563: LAND, J.G. VAN DER - Van Abraham tot David. De oudste geschiedenis van het volk Israël. Archeologische, chronologische en historische aspecten
164642: LAND, DR. CEES OP 'T | DR. BERND LEICHT | PETER DE BOER [EDS.]. - Africa Tribal Art.
4135423: LAND, J.P.N. - Inleiding tot de wijsbegeerte. 2e druk, bezorgd door C.van Vollenhoven.
122697: LANDAU, JACOB M. - A Word Count of Modern Arabic Prose.
164338: LANDAU, JACOB M. - Radical Politics in Modern Turkey.
168259: LANDAU, DAVID | PETER PARSHALL - The Renaissance Print 1470-1550 [In Slipcase].
131774: LANDAUER, GUSTAV - Briefe aus der französische Revolution [2 Vols. Compl.]
151438: LANDAY, JERRY M. - Dome of the Rock.
151323: LANDE, J.P.L. VAN DER [ET AL.]. - Herstelplan Bergkwartier. Schets voor herleving van historische schoonheid.
181751: LANDE, JÉRÔME DE LA - Bibliographie astronomique: avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802: par Jérôme de la Lande, ancien directeur de l'observatoire, membre de l'Institut National, des Académies de Londres, de Berlin, de Petersbourg, de Stockholm, de Bologne, etc.
4023490: LANDEEN, W.M. (LUTHER, M.) - Martin Luther`s Religious Thought.
154668: LANDER, J.R. - The Wars of the Roses.
102373: LANDER, J.R. - The Wars of the Roses.
151925: LANDES, RUTH [SALLY COLE - INTROD.]. - The City of Women.
130111: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk ? Het opzienbarende en overtuigende antwoord van een gezaghebbend historicus. sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
180695: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk ? Het opzienbarende en overtuigende antwoord van een gezaghebbend historicus. sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
93068: LANDGRAF, ARTUR MICHAEL - Dogmengeschichte der Frühscholastik (4 Teilen gebunden in 8 Bänden)
4139054: LANDGRAF, A.M. - Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik. Unter dem Gesichtspunkte der Schulenbildung.
152235: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
168648: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
47896: LANDHEER-ROELANTS, ANNEKE (RED.) - Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Stichting Nieuwe Kerk 1970 - 2 februari - 2010
153105: LANDHEER, BARTHOLOMEW [ED.]. JOHAN WILLEM ALBARDA | ADRIAAN JACOB BARNOUW | HENDRIK NICOLAAS BOON | JAN O.M. BROEK | JAN GRESHOFF [ET AL.]. - The Netherlands.
61030: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam (Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst)
170303: LANDMAN, MICHAEL - Filosofische antropologie.
95192: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst
4040096: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
4047512: LANDMAN, A. - Messias-interpretaties in de Targumim. Ingeleid, samengesteld en vertaald door A.Landman.
183900: LANDMANN, KARL-RITTER VON - Prinz Eugen von Savoyen. Die Begründung der Grossmachtstellung Österreich-Ungarns.
4139747: LANDMANN, S. - Zegt de ene jood tegen de andere. Joodse humor.
4140340: LANDMANN, S. - Jesus und die Juden oder die Folgen einer Verstrickung.
156441: LANDMETER, F. - Stad en land onder de zeespiegel.
100838: LANDON, H.C. ROBBINS - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek.
55349: LANDRIEUX, MAURICE A.O. - Aux Pays du Christ. Egypte - Palestine. Ouvrage couronné par l'Académie Française
89989: LANDSBERGER, STEFAN - Chinese propoganda posters. From revolution to modernization.
4073300: LANDSBERGER, B. - Brief des Bischofs von Esagila an König Asarhaddon.
181752: LANDSHOFF, FRITZ H. - Fritz H. Landshoff. Amsterdam, Keizersgracht 333 Querido Verlag. Erinnerungen einer Verlegers. Mit Briefen und Dokumenten.
183486: LANDSMAN, DR. L. - Het Poppentheater van Sergej Obraztsov te Moskou.
88743: LANDSMAN, F.H. E.A. - Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk in de jaren 1945-1955.
151662: LANDSTRÖM, BJÖRN - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot. Met reconstructies in woord en beeld.
151661: LANDSTRÖM, BJÖRN - Das Schiff. Vom Einbaum zum Atombot. Rekonstruktionen in Bild und Wort.
168279: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A Bibliography of Publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
30378: LANDWEHR, JOHN - Splendid ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography
168343: LANDWEHR, JOHN - Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries 1542-1813. A Bibliography.
154431: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
151706: LANDWEHR, JOHN - Prentgeschenk van 60 ABC boekjes.
161418: LANDWEHR, JOHN - Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries 1542-1813. A Bibliography.
160219: LANDWEHR, JOHN - Fable-Books Printed in the Low Countries. A Concise Bibliography until 1800. Introduction Prof. Mr. H. de la Fontaine Verweij.
157908: LANDWEHR, JOHN - Het Nederlandse Kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht.
157879: LANDWEHR, JOHN - Dutch Emblem Books. A Bibliography.
157877: LANDWEHR, JOHN - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
157867: LANDWEHR, JOHN - German Emblem Books, 1531-1888. A Bibliography.
166517: LANDWEHR, JOHN | PIM VAN PAGÉE - 450 jaar geheugenkunst in beeld 1482-1932.
142861: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography.
89018: LANDWEHR, JOHN - Dutch emblem books. A bibliography.
32292: LANDWEHR, JOHN - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaïek
156589: LANE-POOLE, STANLEY [DAVID NICOLLE - INTROD.]. - Saladin and the Fall of Jerusalem.
103948: LANE, MARGARET - Samuel Johnson and his World.
157522: LANE, MICHAEL | JEREMY BOOTH - Books and Publishers. Commerce agains Culture in Postwar Britain.
157521: LANE, MICHAEL | JEREMY BOOTH - Books and Publishers. Commerce agains Culture in Postwar Britain.
104190: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
31691: LANE-POOLE, STANLEY - A history of Egypt. In the Middle Ages
131564: LANE, MARGARET - A Night at Sea.
130626: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
103844: LANE, MILLS [VAN JONES MARTIN - PHOTOGR. | GENE CARPENTER - DRAW.]. - Architecture of the Old South Louisiana.
4300839: LANE, EUGENE N. - Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis (CMRDM). I. The monuments and inscriptions. II. The coins and gems. III. Interpretations and testimonia. IV. Supplementary men-inscriptions from Pisidia. With 260 plates, 36 figures and 3 maps. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
4071935: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën. van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774) (Diss.)
94051: LANG, AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
144015: LANG, GORDON - Pottery. Miller's Antiques Checklist.
144016: LANG, GORDON - Porcelain. Miller's Antiques Checklist.
83791: LANG, HEINRICH - Maarten Luther. Een profetisch karakter
157718: LANG, LOTHAR - Expressionist Book Illustration in Germany 1907-1927.
183793: LANG, JOCHEN VON | CLAUS SIBYLL [EDS] | AVNER W. LESS [INTRODUCTION] | RALPH MANHEIM [TRANSL.]. - Eichmann Interrogated. Transcripts from the Archives of the Israeli Police.
140323: LANG, AREND W. [& HEINRICH SCHUHMACHER]. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade. Entwicklung der Land- und Seekartographie von ihren Anfängen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von 1900 bis 1985 fortgezetst durch Heinrich Schumacher.
168338: LANG, A.W. - Entwicklung, Aufbau und Verwaltung des Seezeichenwesens an der deutschen Nordseekuste bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
182774: LANG, PETER - Mehrsprachige Wörterbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts mit einem niederländischen und polnischen Titel.
4021049: LANG, A. (ZWINGLI, H.) - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildungen, darunter 2 mehrfarbigen Einschaltbildern. (Monographien zur Weltgeschichte 31)
4055233: LANG, A. - Onderzoek naar de ontwikkeling van Godsdienst, Kultus en Mythologie. Deel II.
4141110: LANG, B. (BUBER, M.) - Martin Buber und das dialogische Leben.
4142941: LANG, B. (ED.) - The Concept of Style. Revised and expanded edition.
4001633: LANG, A. - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M.Butzer bis zum Methodismus.
32129: LANG, G. | MOLEN, H.T. VAN DER - Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening
150029: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 53.
160610: LANGBROEK, ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edenburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
160133: LANGBROEK, ERIKA | ANNELIES ROELEVELD | AREND QUAK [ED.]. - Valentin und Namelos. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert.
155606: LANGBROEK, ERIKA | | AREND QUAK | ANNELIES ROELEVELD [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 63.
155605: LANGBROEK, ERIKA | AREND QUAK | ANNELIES ROELEVELD | PAULA VERMEYDEN [EDS.]. [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 60.
155603: LANGBROEK, ERIKA | AREND QUAK | ANNELIES ROELEVELD | PAULA VERMEYDEN [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 61.
131748: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.] - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 46.
152265: LANGDON-DAVIS [HUBERT M. WILSON - FOREW.]. - The Practice of Bookselling. With some Opinions on its Nature, Status and Future.
4052778: LANGE, A. DE & ZIJLSTRA, O. (RED.) - Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden.
4052834: LANGE, D. - Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis.
110751: LANGE, THOMAS - Idyllische und exotische Sehnsucht. Formen bürgerliche Nostalgie in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts.
141306: LANGE, HAN DE [ET AL.]. - Goochelboek voor iedereen.
100287: LANGE, HAN DE - Goochelen in de Huiskamer.
100288: LANGE, HAN DE - Goochelboek voor iedereen.
150362: LANGE, FRIEDRICH ALBERT [GEORG ECKERT - ED.]. - Über Politik und Philosophie. Briefe und Leitartikel 1862-1875.
94684: LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1 (1829-1861)
131966: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
60419: LANGE. D. - Christlicher Glaube und soziale Probleme (Eine Darstellung der Theologie Reinhold Niebuhrs)
60929: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en Godsdienstwetenschap binnen de theologie [Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. 1829-1905]
153262: LANGE, ROGIER | ALPHONS VAN WINDEN | PETER TWISK [EDS - ET AL.]. - Zoogdieren van de Benelux. Herkenning en onderzoek.
182556: LANGE, JACOB DE - "P.C. Hoofts "" Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis "". Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht."
110399: LANGE, STEPHAN DE | GEORG BAUER [ET AL.]. - Die Niederrheinlande. Kultur und Landschaft. Friedrich Gorissen Veröffentlichungen.
182918: LANGE, J.J. DE - Proeve eener Handelsgeschiedenis van Nederland over de jaren 1830 - 1870, in vier tienjarige tijdvakken verdeeld.
4027586: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H.Gunning Jr. (1829-1905)
4025485: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
4021450: LANGE, L. - De kinderdoop in de protestantsche kerk beschouwd. van het standpunt der kerkelijke formulieren, der heilige schrift en der menschelijke rede. Voorafgegaan door een brief van S.Blaupot ten Cate aan den vertaler en van het antwoord van dezen. 1851, 144 blz.
161262: LANGE, O.L. | P.S. NOBEL | C.B. OSMOND | H. ZIEGLER [EDS.]. - Physiological Plant Ecology II. Water Relations and Carbon Assimilation.
100907: LANGE, BENTE - Thorvaldsen's Museum. Architecture - Coloures - Light.
102953: LANGE, KURT | MAX HIRMER [& EBERHARD OTTO | CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT] - Ägypten. Architektur - Plastik - Malerei in drei Jahrtausenden.
4020561: LANGE, F. DE, (BONHOEFFER, D.) - Een burger op z`n best. Dietrich Bonhoeffer.
96072: LANGE, JACOB JAN - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding
100508: LANGE, GELDOLPH ADRIAAN DE - Memorie van Defensie.
82403: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese, een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding
146403: LANGE, PROF. MR. R. DE | MR. B.J.G. LEEUW | PROF. MR. P.A.M. MEVIS - Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht.
4071230: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - J.H.Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1. (1829-1861)
156748: LANGE VAN RAVENSWAAY, J. MARIUS J. - Augustinus totus noster. Das Augustinusverständnis bei Johannes Calvin.
4048586: LANGE, J. (HRSG.) - Das Matthäus-Evangelium. (Wege der Forschung)
164813: LANGE, MORTEN - Elseviers paddestoelengids. Met 600 paddestoelen in vele kleuren.
131968: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
43524: LANGE. D. DE | KALFF. G. | LOOSJES. A. - Nederlandsch Volksliederenboek
60418: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap Binnen de theologie
4074687: LANGE, FRITS DE - Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek.
121153: LANGE, JACOMINE DE - Verward in het verzorgingshuis. De zorg voor dementerende en depressieve ouderen.
121154: LANGE, JACOMINE DE - Vergeten in het verpleeghuis. Dementerende ouderen, hun verzorgenden en familieleden.
94130: LANGE, ALBERT DE | WILHELMI, THOMAS - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit
4138080: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
181753: LANGE, WILHELM - Das Buch im Wandel der Zeiten.
155591: LANGEBROEK, ERIKA [ET AL]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 51.
140842: LANGEDIJK, PIETER | AGNES VAN ENKHUIZEN - Van paranormale naar normale geneeswijze. Een behandelingsmethode om het zelfgenezend vermogen te activeren en geestelijke en lichamelijke ziekten te genezen
140103: LANGEDIJK, K. - De portretten van de Medici tot omstreeks 1600.
132036: LANGEDIJK, DR. D. - De geschiedenis van de Langedijk.
102059: LANGELAAN, DRS. MARGOT | PIET AUGUSTIJN - Natuur in beeld - beeld in natuur. Manifestatie landschapskunst vestingdriehoek Loevestein - Woudrichem - Gorinchem.
183989: LANGEMEIJER, MR. G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts.
184019: LANGEMEIJER, MR. G.E. - Speculum Langemeijer. 31 rechtsgeleerde opstellen.
103949: LANGEMEYER, GERHARD | HANS-ALBERT PETERS [EDS.]. - Stilleben in Europa.
157032: LANGEMEYER, GERHARD [ED. - ET AL.]. - Bilderwelten. Französische Illustrationen des 18. und 19. Jahrhunderts. Aus der Sammlung von Kritter.
103786: LANGENBERGH-PARQUI, E.W. - Terugblik op het oude heidegehucht Hoog-Soeren zoals het was in vroeger tijd.
182340: LANGENDONCK, PROSPER VAN [RAYMOND VERVLIET - ED.]. - Fernand Victor Toussaint van Boelare.
131346: LANGENDONCK, PROF. DR. J. VAN - Handboek sociaal zekerheidsrecht.
130564: LANGENDONCK, JEF VAN [ED.] | DANNY PIETERS | DRIES SIMOENS | BEA VAN BRUGGENHOUT - Liber Amicorum Roger Dillemans. Volime II: Socialezekerheidsrecht.
56868: LANGENDYK, PIETER - De stad Kleef, haar gezondheidsbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld
110230: LANGENHUYZEN, DRS. T. - Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss.
102485: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus. Der dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. The Thirty Years' War.
4142381: LANGER, S.K. - Mind: An Essay on Human Feeling. Abridged by G.v.d.Heuvel.
55829: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme
61213: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme
94098: LANGERAAD, L.A. VAN - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische Studie (2 delen)
4026344: LANGERAAD, L.A.VAN - De Nederlandsche Ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische studie. Eerste en tweede deel.
32300: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche protestantisme
142293: LANGEREIS, SANDRA - Breken met het verleden. Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren.
162429: LANGEVELD, HERMAN - Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944 [Volume 2 - just].
161637: LANGEVELD, JOOST - Horen & zien. Algemene muziekleer.
4134879: LANGEVELD, D. & HEIJNEN, J. - Broeder Dick. Ervaringen van een bijbelsmokkelaar.
168643: LANGEWEG, SERGE - Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965.
104611: LANGEWIESCHE, STEFANIE - Karl Robert Langewiesche. Fünfzig Jahre Verlagsarbeit.
158126: LANGEWIESCHE, KARL ROBERT - Aus Fünfundzwanzig Jahren. Buchhändlerische Erinnerungen 1891-1916.
104522: LANGFELDT, JOHANNES [ED.]. - Handbuch des Büchereiwesens [3 Vols. compl.].
146233: LANGFORD, RACHEL | RUSSELL WEST [EDS.]. - Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature and History.
141336: LANGHANS, ADOLF [RUDOLF BRANDS - ED.]. - Wesel. Ein Geschichtsbild.
53979: LANGHANS, EDUARD | BERLAGE, H.P. - De Heilige Schrift. Handleiding bij het godsdienstonderwijs en bij eigen bijbelstudie
95983: LANGHANS, JOHAN LODEWYK - Davids boetveerdigheit en traanen-vloedt, benevens desselfs verhooringe en den val syner vyanden, bestaande in vyftig betrachtingen over den sesden psalm. Voorgestelt, tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen Godts, insgelyks lyden en bidden, tot verquikkinge van haare Ziele, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit
9728: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Davids Boetveerdigheit en Traanen-Vloedt, benevens Desselfs Verhooringe en den Val syner Vyanden. Bestaande in Vyftig Betrachtingen over den Sesden Psalm. Voorgestelt, tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen Godts, insgelyks lyden en bidden, tot verquikkinge van haare Zielen, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit. Volgens den laatsten Druk uyt het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac le Long.
6360: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Ziels-Zuchtingen, over Het Lyden en den Doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus. In XLI Betrachtingen Geschikt, die soo wel tot de Historie selfs, als ook tot de Verborgentheden daarin begreepen, en voornamentlyk tot een Christelyke oeffening en Godtzaaligen wandel dienstig zyn. Thans, om desselfs deftigheit, na den laatsten en vermeerderden Druk, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac le Long.
156721: LANGLAND, WILLIAM [E. TALBOT DONALDSON - TRANSL.]. | [ELIZABETH D. KIRK | JUDITH H. ANDERSON - EDS.]. - Will's Version of Piers Plowman. An Alliterative Verse Translation by E. Talbot Donaldson.
156253: LANGLEY, PAUL - The Everyday Life of Global Finance. Saving and Borrwoing in Anglo-America.
151873: LANGLOIS JR., JOHN D. [ED.]. - China under Mongol Rule.
183075: LANGLOIS, E. - Nouvelles Françaises inédites du quinzième siècle.
61287: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk (Een dogmatisch-ecclesiologische studie)
60420: LANGMAN. H.J. - Kuyper en de volkskerk (Een dogmatisch-ecclesiologische studie)
183943: LANGMAN, PROF. DR. J. | PROF. DR. M.W. WOERDEMAN [EDS.]. - Atlas voor medische anatomie.
144180: LANGMUIR, ERIKA - The National Gallery Companion Guide.
167400: LANGMUIR, ERIKA - The National Gallery Companion Guide.
102726: LANGMUUR, HERMAN [INTROD | TRANSL.]. - Keramiek 86. Aspecten van de hedendaagse Nederlandse keramiek.
105126: LANGOHR, DR. JOZEF - Va gen weech bes a ge graaf [Van de Wieg tot aan het Graf]. Folkloristisch drieluik uit het Land van Overmaas.
54780: LANGSTON, DOUGLAS C. - The consolation of philosophy. Boethius. Authoritative tekst, contexts, critiscism
158506: LANGUI, E. [ET AL.]. - Félix Labisse
105308: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mens en zijn werk [In Slipcase].
181152: LANGUI, E. [ET AL.]. - Félix Labisse
162592: LANGUI, EM. [FOREW.]. - Kunst in de metro / L'art dans le métro.
105309: LANGUI, EMILE - Frits van den Berghe 1883-1939. De mens en zijn werk [In Slipcase].
103449: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mensch und sein Werk.
145312: LANGVIK-JOHANNESSEN, KARE - Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel. Opstellen.
160398: LANJOUW, J. - The Euphorbiaceae of Surinam.
101006: LANKESTER HARDING, GERALD - Baalbek. A new Guide.
180054: LANKHORST, G.H. | PROF. MR. F.R. SALOMONS | MR. M.A. BROEDERS | MR. S. PERRICK [PROF. MR. B.E. REINHARTZ - INTROD.]. - Insolventierecht in de notariële praktijk.
166829: LANKHORST, OTTO S. - Voorgoed geboekstaafd. De Katholieke Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan vanaf het 25-jarig jubileum in 1949 tot aan de opheffing in 1979.
83377: LANKWARDEN, E.J. E.A. - Practisch rekenen, rekenboek voor het landbouw-vervolgonderwijs, lagere landbouwscholen en lanbouw-winterscholen (2 delen)
83367: LANKWARDEN, E.J. - De hoofdzaken der bestemmingsleer voor de practijk bewerkt
121437: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old Maps. A Collector's View.
181220: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old Maps. A Collector's View.
182653: LANNOY, CHARLES DE | HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'expansion coloniale des peuples européens. Néerlande et Danemark [XVIIe et XVIIIe siècles].
182827: LANNOYE, HENRI - Henri Lannoye. Beeldhouwwerk 1968-78.
182378: LANNUTTI, MARIA SOFIA - Medioevo Musicale / Music in the Middle Ages. Bollettino bibliografico della musica medievale / Mediaeval Music Bibliographical Bulletin. Volume XI - VII 2003 - 2004.
166921: LANOYE, DIEDERIK - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
130498: LANS, NATHALIE - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per Traditie Vernieuwend.
102727: LANS, JOS VAN DER | HERMAN VUIJSJE [EDS. - ET AL.]. - Lage landen - Hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998.
102454: LANS, HANS VAN DER | GERBEN POORTINGA - Natuurbos in Nederland. Een uitdaging.
4141423: LANS, J.M.V.D. - Religieuze ervaring en meditatie. (Diss.)
83955: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde. Dr. A. Kuyper en de kunst
83954: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde sinds 1880
10266: LANSBERGEN, FRANCISCUS - Ghespreck, Over de Leere, vande Transvbstantiatie, tusschen Franciscvm Lansbergivm, Dienaer der Ghemeente Christi tot Rotterdam, Ende Ioannem de Govda, Priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Wt-gegeven ende verrijckt, met Nadere verclaringhen Samvelis Lansbergii F.F. Bedienaer des H. Euangelij, inde Ghemeente Christi binnen Rotterdam, tot wederlegginge vande Medesprake die Gouda voor-naemt, tegens dit Ghespreck heeft verdicht ende uyt-gegeven. WAARBIJ: Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, Dienaer der Ghemeente Christi binnen Rotterdam. Teghens de antwoorde Ioannis de Govda, Priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Op sekere Bedenckinghen Lansbergii voorseyt, Aengaende de Transvbstantiatie.
165198: LANSBERGEN, ELS | MICHAËL LANSBERGEN [EDS.]. - Oorlogsdagboeken van Arie en Piet Lansbergen. Rotterdam - München / Dachau 1944-1945.
167529: LANSDOWNE, J.F. [PAINTINGS] | JOHN A. LIVINGSTON [TEXT] - Birds of the Eastern Forest [Vol. 1 - only].
31099: LANSER-VAN DER VELDE, AALTJE MARTJE - Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig geloofsleren
121755: LANSINK, HENDRIK - Vertellingen uit Varssevelds Verleden. Het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970. Op dat wij het niet vergeten...
152540: LANSINK, HENDRIK - Met muziek door het leven. 100 Jaren muziekvereniging ' Concordia ' Varsseveld.
89860: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
166851: LANSKY, AARON - Outwitting History. The Amazing Adventures of a Man who Rescued a Million Yiddish Books.
180514: LANTIN, A. - Scherpenheuvel. Oord van vrede. Ontstaan van de bedevaartplaats - beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
56664: LANTING, FRANS - Jungles
154364: LANTINK, FRANS WILLEM [ET AL.]. - Joh. Enschede 2003-1703. Voor stad en staat. Beelden van driehonderd jaar bedrijfsgeschiedenis [7 Vols. & CD-Rom in slipcase].
46451: LANTSCHOOT, ARN. VAN - Les 'Questions de Théodore' Texte Sahadique, Recensions Arabes et Ethiopienne (Studi e Testi 192)
183247: LANZ, BERNHARD | SABINE-DANIELA SCHMID | WERNER STRAHALM [EDS.]. - Silber der österreichisch-ungarischen Monarchie / Silver from the Austro-Hungarian Monarchy / Objets en argent de la Monarchie austro-hongroise / Gli oggetti d'argento della Monarchia austro-ungarica. .
4276086: LANZI, G. UND F. - Wege nach Rom. Eine Kulturgeschichte der Pilgerfahrt in die ewige Stadt
140552: LANZING, LOU - Kura ! De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra.
4073692: LAOURDETTE, M.M. - De erfzonde en de oorsprong van de mens.
4002281: LAPIDE, P. - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
4047463: LAPIDE, P. (BARTH, K.) - Ieder komt tot de Vader. K.Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie.
9950: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII A - Commentaria.
110850: LAPIDE, PINCHAS - De laatste drie pausen en de Joden.
4139816: LAPIDE, P. - (10 boeken). Hij leerde in hun synagoge - Geen nieuw gebod - Opstanding - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Zaligsprekingen - Is de Bijbel goed vertaald - Heil uit de joden? -Uit de Bijbel leren leven -Is dat de zoon van Jozef? - De bergrede.
4017153: LAPIDE, P. - De laatste drie pausen en de Joden.
4028609: LAPIDE, P. - Sjaloom Sjaloom. (Roman) Vertaling A.de Visser.
4300456: LAPIDE, P. - (10 boeken). Jezus de Jood - Jezus in tegenspraak - Paulus, rabbi en apostel - De zaligsprekingen - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Was Eva overal de schuld van? - het leerhuis van de hoop - Hoe heeft men zijn vijanden lief - Hij leerde in hun synagogen - Geen nieuw gebod.
167991: LAPIDOTH, FRITS - Fransche teekenaars.
180115: LAPIDUS, DOROTHY FARRIS - The Facts on File Dictionary of Geology and Geophysics.
171201: LAPLANTE, ALICE - The Making of a Story. A Norton Guide to Creative Writing.
4139052: LAPORTE, J. - La bible et les origines Chrétiennes.
140352: LAPPERRE, THOMAS - The Uncertainty. The Book of Whispers.
4015973: LÄPPLE, A. - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid.
122489: LAQUER, HANS-PATER - Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul.
150284: LAQUER ART - - Oriental Lacquer Arts.
4140344: LAQUER, W. - A History of Zionism. [This comprehensive book starts with a discussion of the European background of Zionism sincethe Franch Revolution]
150373: LAQUEUR, WALTER - Weimar. A Cultural History 1918-33.
122634: LAQUEUR, WALTER | RICHARD BREITMAN - Breaking the Silence.
47318: LAQUEUR, RICHARD - Der Jüdische Historiker Favius Josephus. Ein Biographischer Versuch auf neuer Quellenkritischer Grundlage. Mit einem Nachwort zum Neudruck von Otto Michel
140470: LAQUEUR, WALTER - Stalin. The Glasnost Revelations.
141341: LAQUEUR, WALTER - Het gruwelijke geheim. De waarheid over Hitlers 'Endlösung' verdrongen.
160493: LAQUEUR, WALTER - The Fight against Terrorism. Council of European Standards.
100029: LAQUEUR, WALTER Z. | LEOPOLD LABEDZ (EDS) - The State of Soviet Studies.
4140300: LAQUEUR, W. & BREITMAN, W. - Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust erfuhr.
142998: LARBAUD, VALERY [E. DU PERRON - TRANSL.]. - De arme hemdenmaker.
9789076731780: LAREN, JOOS VAN - Twee-en-vijftigh Predicatien, Over Bysondere Texten der H. Schriftuere. Gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden.
4136604: LARFELD, W. - Die beiden Johannes von Ephesus. Der Apostel und der Presbyter, der lehrer und der Schüler. Ein Beitrag zur Erklärung des Papiasfragmentes bei Eusebius, Kg. 3, 39, 3.4
4073480: LARGEMENT, R. - La Naissance de l`Aurore. Poème mythologique de Ras Shamra - Ugarit. Traduit en commenté par R.Largement.
164655: LARI, SAYID MUJTABA MUSAWI [ALI QULI QUARA'I - TRANSL.]. - Ethics and Spiritual Growth.
157857: LARKEN, H.W. - At the Sign of the Red Pale. A Short Account of the Life and Work of William Caxton.
152350: LARKIN, PHILIP [ANTHONY THWAITE - ED. | INTROD.]. - Further Requirements. Interviews, Broadcasts, Statements and Book Reviews 1952-85.
151629: LARKIN, DAVID [ED.]. - [DAVID BALLARD - INTROD.]. - Dali.
4140871: LARKIN, C. - Dispensational Truth of God's Plan and Purpose in the Ages.
4060651: LARKIN, M. - Die sechs Tage von Yad Mordechai.
4045918: LAROS, M. - De eeuwige kruisweg van onze Heer en van de hedendaagse Christen.
165060: LAROUI, FOUAD - De rijkste vrouw van Yorkshire.
150178: LAROUI, FOUAD - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging.
157328: LARREMORE, THOMAS A. | AMY HOPKINS LARREMORE | JOSEPH W. ROGERS - The Marion Press. Jamaica - Queensborough - New York. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums and Excursions into Collateral Fields.
166503: LARSEN, NIELS-ERIK - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Stututen van de Gentse Leprozerie uit 1236.
96445: LARSEN, SVEND - H.C. Andersens eget eventyr i billeder. With an introduction and picture titles in English
130354: LARSEN, AMUND B. - Sogemålene.
100509: LARSON, ERIK - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis.
144356: LARY, DIANA - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics 1925 - 1937.
110055: LASALLE, FERDINAND - Über Verfassungswesen.
55624: LASCARIS, ANDRÉ - Scherven brengen geluk. Identiteit en geloven in een wereld van verschillen
4068515: LASCARIS, A. - Neem nu een het Woord.
4070255: LASCARIS, A. - De tweede mijl. Wegtrekken uit conflicten.
4138401: LASCARIS, ANDRÉ - (2 boeken). Het soevereine slachtoffer. 1993, 346 blz - Uitzicht uit een oude wereld. 1987, 183 blz.
4042030: LASCH, C. - Haven in een harteloze wereld. (Synopsis)
151709: LASEUR, W.A. | JOS VAN HEEL - Het Museum Meermanno-Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
166258: LASKER-SCHÜLER, ELSE [MENNO WIGMAN - ED. | TRANSL.]. - Altijd kleurt je bloed mijn wangen rood. De mooiste liefdesgedichten.
4139934: LASKER, D.J. - Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages.
141359: LASKO, PETER - Ars Sacra 800-1200.
152305: LASNIK, HOWARD - Essays on Anaphora.
121376: LASNIK, HOWARD | MAMORU SAITO - Move Alpha. Conditions on Its Application and Output.
165772: LASOMER, XAF | HELEN OOSTERBROEK-MATULESSY | HANS STRAVER | JOHN LUCIEER [PHOTOGR.]. - Jongeren op de Molukken en in Nederland. Portret / Anak muda si Maluku dan di Negeri Belanda. Portret.
130376: LASOMER, XAF | ADA LILIPALY-DE VOOGT - Pohon Harta. Tjeritera Maluku.
158033: LASSALLE, CHARLES - Clef de la géographie universelle. Montrant les racines linguistiques et géographiques sur lesquelles est basée la toponymie primitive.
122374: LASSER, INGEBORG - Finiteness in Adult and Child German.
160778: LASSON, FRANS | CLARA SELBORN - Karen Blixen. Een schrijversleven in beeld.
145204: LASSWITZ, KURD - G. Th. Fechner.
168153: LAST, JEF - De Spaansche tragedie.
145921: LAST, JEF - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze.
160254: LAST, JEF | UDEYANA PANDJI TISNA [H. DE VOS. - ILLUSTR.]. - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balinese jongens.
170841: LASZLO, ERVIN - Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha-veld.
181754: LÁSZLÓ, G. - Steppevolken en hun kunst. Hongaarse schakel in de Volksverhuizing [In Slipcase].
4022346: LATEGAN, B.C. - Die aardse Jesus in die prediking van Paulus volgens sy briewe. (Diss.)
60422: LATEGAN. B.C. - Die aardse Jesus in die Prediking van Paulus (Volgens sy briewe)
154954: LATEUR, PATRICK - Alle schrijvers leiden naar Rome.
182238: LATEUR, PATRICK - Alle schrijvers leiden naar Rome.
181093: LATHAM, RONALD [TRANSL. | INTROD.]. - The Travels of Marco Polo.
122835: LATHAM, IAN - Olbrich.
167324: LATHAM, RONALD [TRANSL. | INTROD.]. - The Travels of Marco Polo [In Slipcase].
158259: LATHAM, HAROLD S. [& PHYLLIS BENTLEY | J.S. KNAPP-FISHER] - My Life in Publishing.
163876: LATHOUWER, ADRIAAN | IEK DE LATHOUWER-BOUMA | HANS LAGROUW [EDS.]. - Leven onder een linnen dak. Tachtig jaar kamperen in de NTKC.
165002: LATHOUWERS, PETER - Gemerts Nieuws 1881-1900. Berichten uit de Zuid-Woillemsvaart.
146097: LATIMER, JON - Alamein.
131862: LATOUCHE, ROBERT - Caesar to Charlemagne: The Beginnings of France.
92645: LATOUCHE, ROBERT - Caesar to Charlemagne, the beginnings of France
4009279: LATOURETTE, K.S. - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Gekürzte deutsche Ausgabe von R.M.Honig, mit einem Vorwort von H.Dörries.
4054456: LATOURETTE, K.S. - Christianity in a Revolutionary Age. A History of Christianity in the 19th and 20th Centuries.
100510: LATREILLE, ANDRÉ [ED.]. - Histoire de Lyon et du Lyonnais.
163212: LATTIN, AMAND DE - Doorheen oud Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen.
131261: LATTIN, AMAND DE - Het marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
142718: LAU, FRIEDRICH. - Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396.
4023492: LAU, F. (LUTHER, M.) - Vierhundertfünfzig Jahre lutherische Reformation. 1517-1967. Festschrift für Franz Lau zum 60.Geburtstag.
4071317: LAU, F. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Lutherjahrbuch 1964. Jahrbuch der Luther-Gesellschaft.
4056484: LAUB, F. - Eschatologische Verkündigung und Lebensgestaltung nach Paulus. Eine Untersuchung zum Wirken des Apostels beim Aufbau der Gemeinde in Thessalionike.
100446: LAUBE, ADOLF | HANS WERNER SEIFFERT [EDS. - ET AL.]. - Flugschriften der Bauernkriegszeit.
53795: LAUBE, ADOLF | SEIFFERT, HANS WERNER - Flugschriften der Bauernkriegszeit
161261: LÄUCLI, A. | R.L. BIELESKI [EDS.]. | E. EPSTEIN [FOREW.]. - Inorganic Plant Nutrition [2 Vols. Compl.].
53454: LAUER, JEAN-PHILIPPE - Le problème des pyramides d'Égypte. Traditions et légendes - Exploration - Descriptiion - Théories - Science et croyances des constructeurs. Avec 49 figures et 29 photographies
163289: LAUER SJ., J. QUENTIN - The Thriumph of Subjectivity. An introduction to transcendental phenomenology.
131762: LAUER, JEAN-PHILIPPE - Die Königsgräber von Memphis. Grabungen in Saqqara.
4134509: LAUER, R. - Der Schrein der Heiligen Drei Könige. Mit Fotogafien von R.Matz und A.Schenk.
146197: LAUF, DETLEF - Das Bild als Symbol im Tantrismus. IndischeTantras als praktische Führer zur seelischen Ganzheit des Menschen.
140642: LAUFNER, RICHARD | HANS-HERMANN KOCKS [EDS.]. - Trierisches Handwerk von der Vorzeit bis heute.
121751: LÄUGER, P. | L. PACKER | V. VASILESCU [EDS.]. - Water and Ions in Biological Systems. Proceedings of the 4th International Conference.
157348: LAUGHLIN, JAMES [BARBARA EPLER | DANIEL JAVITCH - EDS.]. - The Way It Wasn't. From the Files of James Laughlin.
4060972: LAUHA, A. (BKAT) - Kohelet. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIX)
95848: LAUHA, AARRE - Kohelet (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIX)
140971: LAULE, BERNHARD [ET AL.]. - Burgund. Kunstdenkmäler Frankreich.
31607: LAUNDERVILLE, DALE - Celibacy in the Ancient World. Its Ideal and Practice in Pre-Hellenistic Israel, Mesopotamia, and Greece
165415: LAUNSPACH, RIK - 1953.
46402: LAURENCE, PATRICK - Le Monachisme Féminin Antique: idéal Hiéronymien et Réalité Historique
122338: LAURENCE, MARGARET - Long Drums and Cannons. Nigerian dramatists and Novelists 1952-1966.
31742: LAURENT, JACOBUS WILHELMUS ANTHONIUS - Friedrich Schleiermacher, een denker in twee dimensies. De soteriologie in de 'Reden über die Religion' en in 'Der christliche Glaube'
4137790: LAURENT, J.C.M. - Neutestamentliche Studien.
4139880: LAURENTIN, R. (BERNADETTE) - Het leven van Bernadette.
4050899: LAURENTIN, R. (BERNADETTE OF LOURDES) - Bernadette of Lourdes. A Life Based on Authenticated Documents.
47374: LAURENTIUS, JACOBUS - Hugo Grotius Papizans. Hoc est: notae ad quadam loca in Hugonis Grotii Appendice de Antichristo, Papam Romanum, et Doctrinam ac Religionem Papisticam Spectantia, et in Quibus via Sternitur ad Papismum Antichristianum. Auctore Jacobo Laurentio. Editio Nova
150222: LAURENTIUS, TH. - Oude prenten. Een handleiding voor verzamelaars. Techniek - geschiedenis - etsen - gravures - houtsneden - papier - vals en echt - kwaliteitsbeoordeling.
180306: LAURENTIUS, TH. - Oude prenten. Een handleiding voor verzamelaars. Techniek - geschiedenis - etsen - gravures - houtsneden - papier - vals en echt - kwaliteitsbeoordeling.
56306: LAURENZA, DOMENICO - Leonardo Da Vinci. Homo universalis (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 15)
95337: LAURENZA, DOMENICO - Leonardo Da Vinci. Homo universalis (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 15)
163302: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde.
151045: LAUREYSSEN, DR. WILLY [ET AL.]. - The 17th Century. The Golden Age of Flemisch Painting.
146110: LAURILLARD, DR. E. - Op uw stoel door het land. Bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. Met Wapen- en Zegelkaarten.
85800: LAURILLARD, E. - Kunst-juweeltjes voor de Salon-tafel
53957: LAURILLARD, E. - De zeven hoofdzonden. Zeven voordrachten
165631: LAURILLARD, E. S.J. VAN DEN BERGH | J.P. HASEBROEK &A. VAN DER HOOP | J.J.L. TEN KATE &J.M.E. DERCKSEN - Heliotropen. Gedachten in gedichten.
53917: LAURILLARD, E. - Voor meer dan één leven. Een twaalftal leerredenen
48040: LAURILLARD, E. - Door meer dan één kijkglas in 't leven gezien. Vertellingen, Schetsen en Dichten
48038: LAURILLARD, E. - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten
4139053: LAURILLARD, E. - De zeven hoofdzonden. Zeven voordrachten.
9574: LAURMAN, MARTINUS | COLUMBA, WILHELMUS | DREAS, ANTHONIUS GOTTFRIED | GREYDANUS, AUSONIUS - Naamlyst der Eerw. Heeren Predikanten, Dewelke zedert den tydt der Reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des Euangeliums, zo binnen de Stad Leeuwarden als ten platten Lande in de Dorpen, behorende onder het Refort van de Eerw. Classis van Leeuwarden, hebben waargenomen. Met aanwysinge van hare Standplaatsen, den tydt harer Bedieningen, Verroepingen, Versterven, en andere Aantekeningen meer. Alls uit de Echte stukken zo veel doenlyk was opgestelt, in ordere gebragt, en in 't ligt gegeven door Do. Martinus Laurman. Waar nog bykomt een volkomen Register der Namen volgens het A, B, C. WAARBIJ: Naamlyst der Heeren Predikanten, Die onder 't resort van de E. Classis van Dokkum, Zedert de Reformatie, gedient hebben. Geschreven door D. Wilhelmus Columba. Met aanmerkingen vermeerdert en uitgegeven door wylen D. Ant. Gotfr. Dreas. WAARBIJ: Naamregister der Predikanten, Dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het Resort van de Classis van Sneek hebben waargenomen. Opgesteldt en by een vergadert door Hetto Reinalda. WAARBIJ: Naamlyst der Predikanten die zedert de Herforming gedient hebben in de Classis van Franeker. Met eene Voorreede, Meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarien, Welke uit het Collegie der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot de Provinciale Synoden van tyd tot tyd zyn afgevaardigt. En Aanmerkingen over de Naamlysten van andere Classen. Uit vele egte Stukken by-een-verzamelt door Ausonius Greydanus. En na deszelfs dood, met eenige Vermeerderingen en een volkomen Register, in het licht gegeven door J.H.
121635: LAUT, HANS - Otto Ubbelohde. Leben und Werk.
4141091: LAUTERER, JOSEPH - China. Das Reich der Mitte einst und jetzt. Nach seinen Reisen und Studien geschildert. Miy 154 Abbildungen nach chinesischen Originalen sowie nach photographischen Natutaufnahmen.
181755: LAUTERS, PAUL [ILLUSTR. - ET AL.]. - De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel. Geïllustreerd door de heeren Lauters, Bake, Gretser, Ten Kate, enz.
150945: LAUTERWASSER, HELMUT - Angst der Höllen und Friede der Seelen. Die Parallelvertonungen des 116. Psalms in Burckhard Grossmans Sammeldruck von 1623 in ihrem historischen Umfeld.
183090: LAUTERWASSER, HELMUT - Angst der Höllen und Friede der Seelen. Die Parallelvertonungen des 116. Psalms in Burckhard Grossmans Sammeldruck von 1623 in ihrem historischen Umfeld.
164782: LAUWAARS, MR. R.H. | MR. C.W.A. TIMMERMANS - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
164886: LAUWAERT, GUIDO - Willem Elschot en de vrouwen. Essay.
165027: LAUWEREYNS, JAN - Vloeistof en welvaart.
182341: LAUWERIER, HANS - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
153350: LAUWERIER, HANS - Oneindigheid. Een onbereikbaar ideaal.
145571: LAUWERIKS, JAN [ED.]. - Alt-Holland.
152344: LAUWERS, J.M. - Langs de Hilverboorden. Bijdrage tot de kennis van het Brabantsche Landschap en Volk.
31163: LAUXTERMANN, PAULUS FRANCISCUS HERMANUS - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters
31251: LAVALLEYE, J. - Collections D'Espagne, 1. (Les Primitifs Flamands. II. Repertoire des peintures flamandes des quinzieme et zeizieme siecles)
145867: LAVALLEYE, JAQUES - Juste de Gand. Peintre de Frédéric de Montefeltre.
146227: LAVALLLÉE, DANIÈLE | LUIS GUILLERMO LUMBRERAS - Die Andenvölker von den frühen Kulturen bis zu den Inka [In Slipcase] [= Volume 32: Universum der Kunst].
4056522: LAVATER H.R. (GOEPPEL, J.) - Johannes Goeppel. Prädikant zu Rohrbach 1527-1545 und zu Zofingen 1545-1548.
180935: LAVEN, MARY - Vrouwenkloosters in Venetië. Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
103604: LAVEN, PETER - Renaissance Italy 1464-1534.
103724: LAVER, JAMES - Victoriana.
153474: LAVERY, BRIAN - We shall fight on the Beaches. Defying Napoleon & Hitler, 1805 and 1940.
155514: LAVERY, BRIAN - Horatio Lord Nelson.
131548: LAVIGNE, DR. E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. Vol. I. & Vol II.: Vertaling van de ' Gesta Abbatum Trudonensium ' met annotaties van Prof. Dr. w. Jappe Alberts en Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen. Vol. III.: Vertaling van de kroniek van Servais Foullon [3 Vols. Compl. in Slipcase]
180577: LAVIGNE, DR. E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. Vol. I. & Vol II.: Vertaling van de ' Gesta Abbatum Trudonensium ' met annotaties van Prof. Dr. w. Jappe Alberts en Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen. Vol. III.: Vertaling van de kroniek van Servais Foullon [3 Vols. Compl. in Slipcase].
101863: LAVOOIJ, WIM - Gebouwd in Arnhem. Jongere bouwkunst vanaf 1840 & Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De Stedebouwkundige ontwikkeling van de stad [2 Vols. Complete].
158291: LAVROUKINE, NINA | LEONID TCHERTKOV - D.S.Mirsky. Profil critique et bibliographique.
164227: LAVROV, PETER [JAMES P. SCANLAN - ED. | TRANSL.]. - Historical Letters.
166637: LAW - The European Union, Turkey And Islam.
142259: LAW - Vennootschapsrecht in EG-perspectief. Lustrumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Broederschap. Maastricht, 3 juni 1993.
167812: LAW - Van alle kanten bekeken. Bundel aangeboden door de Sociale Verzekeringsraad bij het afscheid van mr. H. van Brussel als lid van de Raad.
146377: LAW - - De grondwet 1987: met verwijzing per artikel naar overeenkomstige bepalingen van eerdere grondwetten.
130583: LAW - Het juridisch beroep onder de loep. Lustrumcongres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het juridisch P.A.O. aan de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
130449: LAW - Cultural Policy in the Netherlands. Edition 2009.
143673: LAWFORD, JAMES P. - Clive Proconsul of India. A Biography.
167935: LAWFORD-HINRICHSEN, IRENE [YEHUDI MENUHIN - FOREW.]. - Music Publishing and Patronage. C.F. Peters: 1800 to the Holocaust.
183864: LAWLER, JOHN - The H.W. Wilson Company. Half a Century of Bibliographic Publishing.
100159: LAWLESS, JILL - Het Wilde Oosten. Reizen in het moderne Mongolië.
151887: LAWLOR, DEBBIE A. | GITA D. MASHRA [EDS.]. - Family Matters. Designing, Analysing and Understanding Family Based Studies in Life Course Epidemiology.
122961: LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA | MARIA GOLAB | JAN JAAP HEIJ [EDS.]. - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
183520: LAWRENCE, MYRAH - Handanalyse. Eine Methode, um sich und andere zu erkennen.
156572: LAWRENCE, C.H. [ED.]. - The Life of St. Edmund by Matthew Paris.
87312: LAWRENCE, EDWARD - Verloren zonen verwachtende ouders. Een verhandeling over Spreuken 17:25 geschreven tot profijt van iedereen maar met name tot profijt van godvrezende ouders en hun kindren.
101229: LAWRENCE, ROSAMOND - Charles Napier 1782-1853. Friend and Fighter.
8964: LAWRENCE, MATTHEW - De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en troostelijck beschreven. En uyt de Engelsche Tale in 't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn.
167351: LAWRENCE, T.E. [RALEIGH TREVELYAN - INTROD. | T.E. LAWRENCE | OTHERS - PHOTOGR. | EDWARD BAWDEN - ILLUSTR.]. - Revolt in the Desert [In Slipcase].
158362: LAWRENCE, GEORGE H.M. [ED.]. - The Bicentennial of Michel Adanson's 'Familles des Plantes'. Part ONE [only].
170310: LAWRENCE, MATT - Like a Splinter in Your Mind. The Philosophy Behind the Matrix Trilogy.
101635: LAWRENCE, D.H. [MARK KINKEAD-WEEKES - ED. | ANNE PERNIHOUGH - INTROD. | NOTES] - The Rainbow.
142833: LAWRENCE, JACOB | ROBERT HAYDEN - The Legand of John Brown. Jacob Lawrence Gouaches & Robert Hayden Poem.
182629: LAWRENSON, T.E. | F.E. SUTCLIFFE | G.F.A. GADOFFRE [EDS.]. - Modern Miscellany presented to Eugène Vinaver by his pupils, colleagues and friends.
160172: LAWRENTJEW, ALEXANDER NIKOLAEWITSCH JOHN E. BOWLT - INTROD.]. - Warwara Stepanowa. Ein Leben für den Konstruktivismus.
91491: LAWS, BILL - Traditional houses of rural France
4140897: LAWS, S. - A Commentary on the Epistle of James.
153627: LAWSON, LEWIS A. - A Gorgon's Mask. The Mother in Thomas Mann's Fiction.
130509: LAWSON, R.A. | E. MYJER [EDS.] - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
130508: LAWSON, R.A. | E. MYJER [EDS.] - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
4143695: LAWSON, S.J. (CALVIJN, J.) - The Expository Genius of John Calvin.
104191: LAWTON, RICHARD | HUGO LECKEY [TEXT]. - Grand Illusions.
163741: LAYCOCK, HENRY - Words Without Objects. Semantics, Ontology, and Logic for Non-Singularity.
4141397: LAYFER, L.F. - A Chapter of Talmud. Bava Metzia - Chapter Ten. A House and its Upper Floor, Pages 116b-119a.
157890: LAYMAN, C.H. [ED.]. - Man of Letters. The Early Life and Love of Robert Chambers.
53434: LAYS, CHARLES - Étude critique sur la vita balderici episcopi leodiensis
95402: LAYTON, BENTLEY - The rediscovery of gnosticism. Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Volume 1: The school of Valentinus. Volume 2: Sethian Gnosticism (2 volumes)
56944: LAYTON, BENTLEY - The Gnostic Scriptures. A new translation
4300207: LAYTON (ED.) BENTLEY - The Rediscovery of Gnosticism (Complete in 2 volumes). Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Vol.1. The School of Valentinus. Vol.2. Sethian Gnosticism (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 41)
140246: LEA, HENRY CHARLES - Geschichte der Inquisition im Mittelalter [3 Vols. Compl.]. .
160295: LEA, HENRY CHARLES - De inquisitie in de Middeleeuwen. Van verdenking tot brandstapel: een gedetailleerde beschrijving van de middeleeuwse inquisitie.
121850: LEACH, JOHN - Pompey the Great.
91025: LEACH, MICHAEL - The Secret Life of Snwodonia
167378: LEACH, BERNARD - Beyond East & West. Mamoirs, Portraits & Essays.
4073645: LEACH, E. (ED.) - The Structural Study of Myth and Totemism. (A.S.A.Monographs 5)
152790: LEACOCK, SETH | RUTH LEACOCK - Spirits of the Deep. A Study of an Afro-Brazilian Cult.
142479: LEACOCK, STEPHEN - Lincoln frees the Slaves.
151354: LEADBEATER, C.W. - Die Chakras. Eine Monographie über die Kraftzentren im menschlichen Körper.
141043: LEADBEATER, C.W. - Man visible and invisible. Examples of Different Types of Man as Seen by Means of Trained Clairvoyance.
145528: LEAHY, KEVIN - Anglo-Saxon Crafts.
131273: LEAKEY, RICHARD - The Origin of Humankind.
122884: LEAKEY, RICHARD E. | ROGER LEWIN | DICK HILLENIUS [INTROD.]. - Nieuwe inzichten in oorsprong en ontwikkeling van de mens.
181756: LEAMING, BARBARA - Orson Welles. A Biography.
95615: LEANEY, A.R.C. - The Jewish and Christian world 200 BC to AD 200 (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 1 part 7)
166776: LEAPMAN, MICHAEL - Groot Brittanië.
104178: LEAR, EDWARD [ROWENA FOWLER - ED.]. - The Cretan Journal.
122308: LEARS, JACKSON - Fables of Abundance. A cultural history of advertising in America.
46585: LEARY, JOSEPH S. O' - Christianisme et philosophie chez origène (Series: Philosophie & Théologie)
152450: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen.
4031820: LEAVER, R.A. - `Goostly psalmes and spirituall songes`. English & Dutch metrical psalms from Coverdale to Utenhove 1535-1566. (Diss.)
157319: LEAVIS, Q.D. - Fiction and the Reading Public.
167406: LEAVITT, DAVID - Florence. Een delicate kwestie.
162012: LEBEAU, J. - Salvator mundi. L`exemple de Joseph dans le Theatre Allemand au XVIe siècle [2 Vols. Compl.].
4063496: LEBEAU, P. (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum, Un itinéraire spirituel. Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943.
182401: LEBÉDEL, CLAUDE [TEXT] | CATHERINE BIBOLLET [PHOTOGRAPHS] - Comprendre la tragédie des cathares.
94594: LEBÈGUE, RAYMOND - Le mystère des Actes des Apotres. Contribution à l'étude de l'humanisme et du protestantisme français au XVIe siècle
144618: LEBERT, NORBERT | STEPHAN LEBERT - Denn du trägst meinen Namen. Das schwere Erbe der prominenten Nazi-Kinder.
154192: LEBIHAN, JILL | SUE VICE | THELMA RAVELL-PINTO (EDS - ET AL.) - Thamyris. Mythmaking from Past to Present [Vol. 6 nr 1 & 2].
165327: LEBLING, ROBERT W. | DONNA PEPPERDINE - Natural Remedies of Arabia.
144893: LEBLOIS, LOUIS - L'affaire Dreyfus. L'iniquité la réparation. Les principaux faits et les principaux documents.
4142723: LEBOR, A. - City of Oranges. Arabs and Jews in Jaffa.
145378: LEBRET, T. [JAN VAN DE KAM | T. LEBRET - ILLUSTR.]. - Biesbosch-vogels.
4072903: LEBRUN, YVAN - In sprekenden lijve. De spraak als lichamelijk gebeuren.
165338: LECHEVALLIER, MARK W. | KWOK-KEUNG AU - Water Treatment and Pathogen Control. Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-Water.
4001367: LECHLER, G.V. - Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter. Mit Rücksicht auf Unterschied und Einheit in Lehre und Leben.
103508: LECHNER, KARL - Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246.
166390: LECHNER, J. - Weerspiegeling van Spanje. De belangstelling voor Spanje in Nederland 1900-1945.
162621: LECHNER, DANIËL [ED. - ET AL.]. - Honderd Jaar Kinderbescherming. Uitgave ter gelegenheid van het jubileum van de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderwetten (1905-2005).
152382: LECHNER, JAN [GERARD TERMORSHUIZEN - AFTERW.]. - Uit de verte. Een jeugd in Indië 1927-1946.
181757: LECHNER, J. | IÑIGO-MADRIGAL [EDS]. - Spaans-Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw.
167416: LECKIE, ROBERT - Okinawa. The Last Battle of World War II.
146508: LECLANT, JEAN [ET AL.]. - Ägypten. 3 Volumes Complete [= Volume 26-28: Universum der Kunst].
158019: LECLANT, J. | G. CLERC [EDS.]. - Inventaire Bibliographique des Isiaca [Ibis]. Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiatiques 1940-1969. [4 Vols. Compl.].
94649: LECLER, JOSEPH - Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme (2 volumes)
4044016: LECLERC, E. - De verborgen wegen van Gods koninkrijk.
171202: LECLERC, ELOI - Symbolen van de godservaring. Een analyse van het 'Zonnelied' van Franciscus.
146452: LECLERC, LUDOVIC [VELLER] - Les Valets au théâtre.
143973: LECLERCQ, ROBERT [ED.]. - "Reimwörterbuch zu "" Sankt Brandan ""."
110119: LECLERCQ, W.L. - De laatste Nederlandse zeilschepen. Een korte beschrijving van de Nederlandse grote zeilvaart na de franse tijd.
4300459: LECLERCQ, JACQUES - Proeve ener katholieke moraal. (compleet in 4 dln.). I.Grondslagen der christelijke levenshouding. II.Uit de greep van het ik. III.Samen met God. IV.Christelijk evenwicht. (Bibliotheca Spiritus)
84392: LECLERCQ, DOM JEAN E.A. - La spiritualité du Moyen age
184014: LECLERCQ, W.E.M. - Levensverzekering in het [nieuwe] vermogensrecht. [Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de zogenoemde leer van het oorspronkelijke em de leer van het afgeleide recht van de begunstigde bij overeenkomsten van levensverzekering].
152794: LECOCQ, BAZ - That Desert is Our Country. Tuareg Rebellions and Competing Nationalisms in Contemporary Mali [1946-1996].
4030491: LECOMPTE, C. (VB) - I Thessalonicenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4030488: LECOMPTE, C. (VB) - II Thessalonicenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
145948: LECOURT, DOMINIQUE - Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences.
130894: LECOUTERE, DR. C. [L. GROOTAERTS - ED.] - Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch. Platen en Kaarten. Vijfde verbeterde en vermeerdere druk bewerkt door L. Grootaers [Only]
181758: LECOUTERE, DR. C. | DR. W.L. DE VREESE [EDS.]. - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels coninck van Persen ghecroont werdt. Naar den Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van Liesveldt uit het jaar 1554.
131196: LECOUTEUX, CLAUDE [JACQUES LE GOFF - FOREW.] - Mélusine et le Chevalier au Cygne.
101474: LECUNA, VICENTE - Itinerario documental de Simon Bolivar. Escritos selectos. Homenaje al Dr. Vicente Lecuna en el centenario de su nacimiento.
161946: LEDDEN, WILLEM-PIETER VAN - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
92588: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenking over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden. Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst
87652: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer. (3 delen)
55007: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven van L.G.C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienen en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke
89218: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
145605: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
86809: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften (3 delen)
130125: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
130765: LEDEGANG, F. - Mysterium ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes [2 Vols. Compl.]
4140590: LEDEGANG-KEEGSTRA, J.L.R. (BÈZE, TH. DE) - Le Passavant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire. (Diss.)
181759: LEDEGANG-REEGSTRA, J.L.R. - Théodore de Bèze. Le Passant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire.
166973: LEDER, KARL BRUNO - Hoe een dictator aan de macht komt. Een briljante analyse van de dictator.
157659: LEDERMAN, DANIEL | MARCELO OLARREAGA | GUILLERMO E. PERRY [EDS.]. - China's and India's Challenge to Latin America. Opportunity or Threat?
157596: LEDERMAN, DANIEL | WILLIAM F. MALONEY | LUIS SERVEN [EDS.]. - Lessons from NAFTA for Latin America andf the Caribbean. .
170378: LEDGER, CHRISTINE | STEPHEN PICKARD [EDS]. - Creation and Complexity. Interdisciplinary Issues in Science and Religion.
131659: LEDNICKI, WACLAW - Henryk Sienkiewicz. A Retrospective Synthesis.
150263: LEDWIDGE, BERNARD - De Gaulle.
167642: LEDYARD, GARI - The Dutch came to Korea. An Account of the Life of the First Westeners in Korea [1653-1666].
131328: LEE, S.G.M. | A.R. MAYES [EDS.] - Dreams & Dreaming. Selected Readings.
122847: LEE, ORLAN | T.A. ROBERTSON [EDS]. | TH. WÜRTENBERGER - FOREW.]. - Moral Order and The Criminal Law. Reform Efforts in the United States and West-Germany.
153801: LEE, HERMIONE - Edith Wharton.
55843: LEE, HAROLD B. - Works Printed by the Estiennes. Part I. Estiennes in the Lee Library listed in the renouard bibliography. Part II. Estiennes in the Lee Library, not listed in the renouard bibliography
4010028: LEE, B.M. (AUGUSTINUS, AUR.) - "Mendacium officiosum. Een beoordeling van de zgn. noodleugen"", met speciale aandacht voor Augustinus` opvattingen. (Diss.)"""
101695: LEE, MAURICE - The Road to Revolution. Scotland under Charles I, 1635-37.
60424: LEE. B.M. - Mendacium Officiosum (Een beoordeling van de zgn. 'Noodleugen', met speciale aandacht voor Augustus' opvattingen)
146269: LEE, DWIGHT E. (ED.). - The Outbreak of the First World War. Causes and Responsibilities.
183660: LEE, ROBERT H.G. - The Manchurian Frontier in Ch'ing History.
104808: LEE, SHERMAN E. [ED. - INTROD.]. - Selected Works The Cleveland Museum of Art.
180248: LEE, DAVID [PHOTOGR.]. | TERRY MCMILLAN [ET AL.]. - Five for Five. The Films of Spike Lee.
145720: LEE, TAN CHUNG - Bali. L'ile de lumière.
55221: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij. Hoe je groeit in radicaal discipelschap
160059: LEE, ANTHONY VAN DER [ED.] - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des Leipziger Volkspredigers Marcus von Weida [1450-1516].
53142: LEE, JUNG | BOYES, KATHLEEN - Fête, the wedding experience
56180: LEE, KUN SAM - The Christian confrontation with shinto nationalism. A historical and critical study of the conflict of Christianity and Shinto in Japan in the period between the Meiji restoration and the end of World War II (1868-1945(
157597: LEE, BRIAN NORTH | ILAY CAMPBELL - Scottish Bookplates.
157479: LEE, MARSHALL - Bookmaking. The Illustrated Guide to Design & Production.
154589: LEE, MAURICE A. [ED.]. - Journal of Caribbean Literatures. Volume 2: Numbers 1-3 [3in1].
56248: LEE, FRANCIS NIGEL - The covenantal sabbath
160058: LEE, ANTHONY VAN DER [ED.] - Marcus von Weida. Der Spiegel hochloblicher Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
150704: LEE, BRIAN NORTH - British Bookplates. A Pictorial History.
150599: LEE, JEAN GORDON [INTROD.]. - The Philadelphia 1949 Exhibition of Ming Blue-and-White, with the Oriental Ceramic Society 1954 Exhibition.
151846: LEE, BRADFORD A. - Britain and the Sino-Japanese War 1937-1939. A Study in the Dilemmas of British Decline.
141942: LEE, PAMELA | CHRISTINE MEHRING [EDS. - ET AL.]. - Zeichnen ist eine andere Art von Sprache. Neuere amerikanische Zeichnungen aus einer New Yorker Privatsammlung.
4300087: LEE, SAMUELEM - Pentateuch Syriace. Recognovit emendavit edidit G.E.Barnes, adiuvantibus C.W.Mitchell et I.Pinkerton.
4074977: LEECH, K. - True Prayer. An Invitation to Christian Spirituality.
121768: LEECHMAN, DOUGLAS | A.E. INGRAM [ILLUSTR.] - Native Tribes of Canada.
153185: LEEDE, DR. IR. JAN DE - Innoveren van onderop. Over de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
93376: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven en streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn
4064217: LEEDE, H. DE (KÜNG, H.) - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn. (Diss.)
130219: LEEFLANG, MICHA - 'Uytnemende Schilder van Antwerpen'. Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden.
143315: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. Monografie.
183269: LEEFLANG, CHR. [ED.]. - Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus.
89775: LEEFLANG, H. (VOORWOORD) - Komt Wapenbroeders, Neêrlands Zonen.. De Koninklijke Militaire Academie een jaar lang belicht.
161302: LEEFLANG, THOMAS - De bioscoop in de oorlog.
100250: LEEFLANG, CHR. [FOREW. | ED.]. - De Dichter en de Dood. Een bundel doodenlyriek.
101282: LEEFLANG, THOMAS - Laurel & Hardy encyclopedie.
151640: LEEFLANG, CHR. [ED.]. - "Catalogus. Stichting "" De Roos "". 1961-1965."
151192: LEEFLANG, J.J. [ED.]. - De Nederlandse onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.
150831: LEEK, DR. ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
102014: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
100408: LEEMANS, MR. W.F. - De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18de en het begin der 19de eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Rijnhandel.
143586: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiën.
4069461: LEEMANS, VAN (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard.
156946: LEEMANS, HEIN - Het veelvormige boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een hedonistisch product.
183460: LEEMANS, JOHAN [ED.]. | LUC JOCQUÉ - Corpus Christianorum 1953-2003. Fifty Years of Scolarly Editing. Xenium Natalicium.
4133452: LEEMHUIS, F. KLIJN, A.F.J. & GELDER, G.J.H.VAN, - The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch. Ed. and translated with a parallel translation of the Syriac text.
4071281: LEEMING, B. - Principles of Sacramental Theology.
163599: LEEMING, DAVID - Stephen Spender. A Life in Modernism.
155850: LEEMPOEL A. | F. LEEMPOEL [PUBL.]. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1906.
155849: LEEMPOEL A. | F. LEEMPOEL [PUBL.]. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1913.
155848: LEEMPOEL A. | F. LEEMPOEL [PUBL.]. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1912.
155847: LEEMPOEL A. | F. LEEMPOEL [PUBL.]. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' . 1911.
155846: LEEMPOEL A. | F. LEEMPOEL [PUBL.]. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1905.
160076: LEENDERS, MARIJ - Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938.
101417: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
183946: LEENDERTSE, M.J. [ED.]. | JHR. MR. F. BEELARRTS VAN BLOKLAND [INTROD.]. - Trouw aan Oranje ! Nederland en Oranje één in verleden, heden en toekomst.
145937: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
4045450: LEENDERTZ, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid.
145005: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
85922: LEENDERTZ, ALBERTUS CORNELIS - De grond van het overheidsgezag in de antirevolutionaire staatsleer
88805: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel
55714: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel
95526: LEENE, HENDRIK - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja
110045: LEENEN, PROF. DR. H.J.J. - Gezondheidsrecht voor opleidingen in de gezondheidszorg.
130603: LEENEN, DR. FRANS H.H. | DR. BRIAN HAYNES [EDS.] - Hypertensie. Komplete handleiding voor mensen die aan hypertensie lijden.
158185: LEENHOUTS, MARK - Chinese literatuur van nu. Aards maar bevlogen.
84104: LEENHOUTS, A.A. - Sjofar Serie. Compleet 5 delen in casette, Bestaande uit: De man met de kruik. De zeven Sjofarim in de Apocalyps. De beker van Jozef. De volheid der heidenen. en Oproep aan kerk en Israël, ten geleide bij de Sjofar Serie.
86808: LEENMANS, H.A. - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
161160: LEER CARRICK, ALICE VAN - Collector's Luck in France.
101820: LEER, KEES VAN DER - Marianne, een Oranjeprinses. Trouw tot in de dood.
168412: LEERINTVELD, AD | HENK PORCK [EDS.]. - Zeldzaam & Kostbaar. Vijf jaar aanwinsten van de bijzondere collecties [1987-1991].
151704: LEERINTVELD, AD | HENK PORCK [EDS.]. - Zeldzaam & Kostbaar. Vijf jaar aanwinsten van de bijzondere collecties [1987-1991].
140551: LEERINTVELD, AD | CHARLOTTE LEMMENS | PETER VAN DER PLOEG | LISA JARDINE | MAARTEN PRAK [EDS]. - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
131066: LEERMAKERS, INE | FROUKE I. WELLING - Door gangen en poorten naar Leidse hofjes [Through passages and gates to the Leiden hofjes - Eng. Summaries] .
4052291: LEERS, B. & MOSER, A,, - Moraltheologie - Engpässe und Auswege. (BThB)
152145: LEERSSEN, JOEP | KARL ULRICH SYNDRAM [ED.]. - Europa Provincia Mundi. Essays in Comparative Literature and European Studies Offered to Hugo Dyserinck on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday.
4139244: LEESE, K. - Die Mutter als religiöses Symbol.
31639: LEESEN, TESSA - Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvalk van wetenschap, kerk en samenleving
91845: LEESEN, TESSA - Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvlak van wetenschap, kerk en samenleving.
183482: LEESER, OTTO - Grundlagen der Heilkunde. Lehrbuch der Homöopathie [Neue Fassung].
103605: LEESON, FRANCIS - Kama Shilpa. A Study of Indian Sculptures Depicting Love in Action.
88134: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
4073369: LEEUW, G.V.D. - Het ongeloof en de kerk.
55561: LEEUW, G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda. 70 meditaties voor zieken
90234: LEEUW, A.J. VAN DER - Huiden en leder. 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. (With a English Summary)

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13