Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4133740: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. (Compleet in 4 dln.). Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. (Diss.)
183338: KNEGT, LEO - Astrologie. Wetenschappelijke techniek. Een studiewerk voor meergevorderden.
31463: KNEGT, G.S.A. DE - Feeststoffen. Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties
92033: KNEPPELHOUT, JOHANNES - In den vreemde. Reisverhaal
94449: KNEPPER, JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke
93812: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé
52464: KNETSCH, F.R.J. - Guillaume Groen van Prinsterer. La Prusse et les Pays-Bas. L'Empire prussien et l'Apocalypse
61443: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge
163698: KNEUBÜHLER, DR. HANS-PETER - Die Überwindung von Hexenwahn und Hexenprozess.
154762: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4133547: KNEVEL, A. - Is het waar?.
4134486: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
4135980: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4012867: KNEVELS, W. - Die Wirklichkeit Gottes. Ein Weg zur Ueberwindung der Orthodoxie und des Existentialismus.
30729: KNIBB, MICHAEL A. - Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Traditions
95612: KNIBB, MICHAEL A. - The Qumram Community (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 2)
57430: KNIBB, MICHAEL A. - The Septuagint and Messianism
153848: KNIBBE, HESTER - Tussen gebaren en woorden. Gedichten.
2227300582: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Mengelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schriften, of soo genaamde Hebreen.
181715: KNIBBE, DR. W.A. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch i.v.m. de wordingsgeschiedenis dere Regeerings-reglementen van 1830 en 1836.
156299: KNICKERBOCKER, H.R. - Rote Wirtschaft und weisser Wohlstand.
160988: KNIEPF, ALBERT - Theorie der Geisteswerthe.
145037: KNIGHT, ALANNA [INTROD. | ED.]. - Robert Louis Stevenson in the South Seas. An Intimate Photographic Record.
145370: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The Genesis of a Fragmented Nationalism.
4011442: KNIGHT, G.W. - The Faithfull Sayings in the Pastoral Letters. (Diss.)
171192: KNIGHT , DAVID - Science and Spirituality: The Volatile Connection.
152638: KNIGHT, CHRISTOPHER | ALAN BUTLER - Het mysterie van de maan.
145751: KNIGHT, ALAN - Mexico. The Colonial Era.
4137906: KNIGHT, D.A. & TUCKER, G.M. (ED.) - The Hebrew Bible and its Modern Interpreters.
4141862: KNIGHT, G.A.F. - A Christian Theology of the Old Testament.
4138547: KNIGHT, D.A. - Tradition and Theology in the Old Testament. With contributions by W.Harrelson, H.Ringgren, R.Smend, a.o.
146402: KNIGHTLEY, PHILIP | CAROL KENNEDY - An Affair of State. The Profumo Case and the Framing of Stephen Ward.
142013: KNIGHTLY, CHARLES | PETER CHÈZE-BROWN [PHOTOGR] - Strongholds of the Realm. Defences in Britain from Prehistory to the twentieth Century.
4069867: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
131674: KNIJFF, MR. C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen. De mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
170109: KNIJFF, DR. H.W. DE - Teksten over theologie en Natuurwetenschap. Gekozen en ingeleid.
4006458: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
4043609: N.N. (KNIJFF, H.W. DE) - Solidair en solide. In gesprek met H.W.de Knijff. Liber amicorum onder red. van E.Dekker e.a.
84752: KNIJFF, H.W. DE - Woorden tegen willekeur, verzamelde opstellen
46860: KNIJFF, H.W. DE | DEKKER, E. | BATENBURG, M.C. | STEENKS, D.H.J. - Solidair en Solide. In gesprek met H.W. de Knijff. Liber amicorum ter gelegenheid van het emiritaat van prof. dr. H.W. de Knijff hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
182433: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. | DRS. J.H. DE GROOT | J.H.G.J. VAN HEESWIJK [EDS.]. - De geschiedenis van de Bommelerwaard. Diaserie voor het onderwijs [3 Vols. & 70 slidesCompl.].
152338: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. | FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
166705: KNIPPENBERG, HANS | MARIJKE VAN SCHENDELEN [EDS.]. - Alles heeft zijn plaats. 125 jaar Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, 1877-2002.
102057: KNIPPENBERG, LUUK | KEES NAUTA | HANS HORSTEN [EDS.]. - Een kwestie van smaak. Duurzame consumptie in Brabant. Themaboek Telos 2004.
167564: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven & Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. [Volume 1 & 2 = Compl. Set].
161499: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. Deel 2 [only].
145862: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. | FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
4067585: KNIPPENBERG, M.V. - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat. (Diss.)
4142698: KNIPPENBERG, W.H.TH. - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. (Middeleeuwse bedevaarten en Pelgrimstochten)
155779: KNIPPERS, WALTER - Raman Spectroscopy Especially of High Vibrational States.
56712: KNIPPERS, W.W.M. - Raman spectroscopy especially of high vibrational states
168463: KNIPPING, JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on Earth [Volume I - ONLY]
53951: KNIPPING, B. - De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden
182505: KNIPPING, GÉRARD - Maria Geboortekerk Nijmegen honderd jaar. 1894 - April - 1994.
94988: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618
84622: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland voor 1618
4138690: KNIPSCHEER, F.S. (LEO, H.) - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
4300626: KNIPSCHEER, F.S. - De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord-Holland, 1572-1608. (zonder titelblad)
122033: KNISPEL, CLAUDIA MARIA - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Leben - seine Zeit.
164617: KNITTEL, JOHN - Via Mala [2 Vols. compl.].
4022333: KNOBEL, A. - Der Prophetismus der Hebräer vollständig dargestellt.
4143084: KNOBLOCH, S. - Praktische Theologie. Ein Lehrbuch für Studium und Pastoral.
56928: KNOELL, PIUM - S. Aureli Augustini, confessionum libri tredecim
103550: KNOERS, A.M.P. - De verveling in de pubertijd.
100572: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden 125 jaar Vereniging voor de Staathuiskunde.
161784: KNOESTER, A. | A.H.E.M. WELLINK [EDS.]. - Tinbergen Lectures on Economic Policy.
180507: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden. 125 Jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
110486: KNOKE, KARL HERMANN | H.E. CANNEMAN | K.H. LEHMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
102782: KNOL, MARGRIET - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956.
165148: KNOL, JAN - Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?
153293: KNOLL, JOACHIM H. - Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Zur politischen Geistesgeschichte der letzten hundert Jahre.
141599: KNOLL, PAUL W. - The Rise of the Polish Monarchy. Piast Poland in East Central Europe 1320-1370.
4023476: KNOLLE, TH. (LUTHER, M.) - Luthers Glossen zum Alten Testament. In Auswahl nach der Ordnung seiner Lehre.
152947: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
56219: KNOOK, J. E.A. - Van Uwe trouw en goedheid. Historisch overzicht, samengesteld ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Gorinchem op 17 mei 1994
143578: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
94861: KNOOP, MARJOKE E.A. - Rijk & arm ontmoeten elkaar, bijbelstudies over armoede en onrecht
10312: KNOOP, JOHANN HERMANN - Beschrijving en Afbeeldingen van de beste soorten van Appelen en Peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII. Provintien. Met eene Voorreden van Johannes Florentius Martinet. WAARBIJ: Beschrijving van Vruchtboomen en Vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen, voortteeling, groeiplaatzen, aankweeking, huishoudelijk gebruik, wijze van uitleggen, en toebereiding. Na eene veeljaarige ondervinding opgesteld. Met naar het leven geteekende en gekoleurde afbeeldingen. WAARBIJ: Beschrijving van Plantagie-Gewassen, die men in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad bij het maaken van laanen, cingels, heggen, berçeaux, kabinetten, pyramide, slinger-boschjes enz., als tot huishoudelijk gebruik, nevens derzelver verschillende naamen, groeiplaatzen, aankweeking, onderhoud en onderscheiden gebruiken. Opgesteld, volgens eene veeljaarige ondervinding.
110693: KNOOP, DOUGLAS | G.P. JONES - De wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselaren.
4051791: KNOOP, H. - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
4068056: KNOOP, H. - Levensbouw. Een woord voor hen, die belijdenis des geloofs afleggen.
156427: KNOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade.
90423: KNOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
152098: KNOOPS, GEERT- JAN ALEXANDER - Het tweede schot. Het ware verhaal over Eric O.
143977: KNOOPS, W.R.H. [ED.]. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
123008: KNOOPS, DRS. W.A. | DRS. F.CH. MEIJER [EDS]. - Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
55696: KNOP, G. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling
130306: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger Dialecten.
95552: KNOPF, D. RUDOLF - Ausgewählte Märtyrerakten
4031662: KNOPF, R. - Das nachapostolinische Zeitalter. Geschichte der christlichen Gemeinden vom Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Hadrians.
156989: KNOPF, ALFRED A. [PAUL A. BENNETT - INTROD.]. - Portrait of a Publisher 1915-1965. Reminiscences and Reflections of Alfred A. Knopf [2 Vols. in Slipcase].
155581: KNOPP, GUIDO [ET AL.]. - Hitler. Een balans.
53516: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
4138615: KNOPP, G. - Hitlers Holocaust. In samenwerking met V.von Bassewitz, Chr.Deick, F.Dreykluft, e.a.
181717: KNOPP, WERNER [ED.]. - Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. Volume / Band XIX.
102162: KNOPPERS, DR. BASTIAAN ANTONIE - Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung.
57586: KNÖPS, A.E. - De beloften toegezegd. Beloften, Verbond en Heilige Doop. Het karakter van de beloften en toezeggingen van het genadeverbond
141926: KNORRE, DR. ALEXANDER VON [ED.]. - Unter Holz. Geurt van Dijk - Minka Hauschild - Markus Mussinghoff - Anja Wiese.
163805: KNORRINGA, ROSA - Fonction phatique et tradition orale. Constantes et transformations dans un chant narratif roumain - Mogos Vornicul.
163323: KNOTTENBELT, E.M. - Passionate Intelligence. The Poetry of Geoffrey Hill.
156538: KNOTTER, AD - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
53509: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar
48077: KNOWLES, ELIZABETH (ED.) - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable
144018: KNOWLES, ERIC - Victoriana. Miller's Antiques Checklist.
144019: KNOWLES, ERIC - Art Deco Miller's Antiques Checklist.
144017: KNOWLES, ERIC - Art Nouveau. Miller's Antiques Checklist:
163079: KNOWLES, DAVID - Bare Ruined Choirs.
184010: KNOX, OLIVER - Rebels & Informers. Stirrings of Irish Independence.
4136746: KNOX, W.L. - St. Paul and the Church of Jerusalem.
104490: KNOX, BRIAN - The Architecture of Poland.
164750: KNOX, T.M. | Z.A. PELCZYUSKI - Hegel's Political Writings.
130953: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek]
100443: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het geslacht Pluijgers. Volume 1.
4139252: KNUCHEL, E.F. - Die Umwandlung im Kult, Magie und Rechtsbrauch. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 15)
4005732: KNUDSEN, R.D. (JASPERS, K.) - The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers. (Diss.)
102239: KNÜFERMANN, ARNOLD - "Grafschafter Mundartlexikon. Leben und Arbeiten in der alten Grafschaft Moers. Herausgegeben vom Arbeitskreis "" Grafschafter und Vogteier Mundart und Volkskunde'""in Zusammenarbeit mit dem Amt für rheinische Landerkunde."
95880: KNUIVERS, T. - Algemeene geschiedenis, van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen. Een Leer- en Leesboek, ten behoeve van Onderwijzers en ten gebruike op Gymnasiën en Instituten ingerigt. (Tweede deel. Van Augustus' alleenheerschappij tot op de ontdekking van Amerika)
157139: KNULST, WIM | GERBERT VAN DEN BROEK | ANDRIES VAN DEN BROEK | JOS DE HAAN [EDS.]. - Leesgewoonten. Een halve eeuw onderzoek naar het lezen en zijn belagers.
162221: KNUST, THEODOR A. [ED.]. - Marco Polo. Von Venedig nach China 1271-1292.
55831: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
30034: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
93818: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
4000426: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
94660: KNUTTEL, W.P.C. - De toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek (2 delen in 1 band)
101122: KNUTTEL JR., IR. G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
57143: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
30018: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis
94713: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
183957: KNÜTTEL, FRITZ - Die Verständigung. Eine sozial- und entwicklungspsychologische Untersuchung.
141448: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
110711: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijke lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
93975: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
140095: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
4142600: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Herdruk van de uitgave Rotterdam, 1906.
181718: KNUTTEL JR., IR. G. - A.J. Kropholler.
181719: KNUTTEL JR., IR. G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht.
30560: KNUVELDER, GERARD - Bezuiden de Moerdijk
82602: KNUVELDER, GERARD - Historie en Mythe
160932: KNUVELDER, GERARD - "Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws "" Uitschot ""."
4276111: KNUVELDER, G. (MEER DE WALCHEREN, P.V.D.) - Pieter van der Meer de Walcheren. Leven en werken.
166749: KNYCHALA, CATARINA HELENA [ED. - ET AL.]. - Braziliaanse boekkunst. Het geïllustreerde boek. Catalogus / O livro ilustrado brasileiro. Catálogo. .
130347: KOBAL, JOHN - Movie-Star Portraits of the Forties.
4140707: KÖBBEN, A. E.A. (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
4075069: KÖBBEN, A.J.F. - Van primitieven tot medeburgers.
130553: KOBER, DR. A.H. [J. VAN DOVEREN - TRANSL.] - In en om het circus.
4056456: KÖBERLE, A. - Rechtfertigung, Glaube und neues Leben.
4005839: KÖBERLE, A. - Christliches Denken. Von der Erkenntnis zur Verwirklichung.
171193: KÖBERLE, A. - Karl Heim. Denker und Verkündiger aus evangelischem Glauben.
4055547: KÖBERLE, A. - Der Herr über Alles. Beiträge zum Universalismus der Christlichen Botschaft.
4013666: KÖBERLE, A. - Gemeinschaft mit Christus. (25)Lesepredigten.
4073161: KÖBERLE, A. - Die Einladung Gottes. (26) Predigten, gehalten in der Tübinger Stiftskirche.
141739: KOBET, NIELS - Floris, Count of Holland. A play in 5 acts.
181046: KÖBLER, GERHARD - Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die Deutschen Territorien und reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
4139948: KOBLER, F. - Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West. Das Zeitalter der Emanzipation.
101312: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire.
94337: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXVII)
131608: KOCH, FRITZ - Lebenskraft durch Magnetismus. Dauermagnete als Magnetbatterie erzeugen mehr Lebenskraft. Lebenskraft schützt vor Krankheit, kräftigt, heilt und stillt Schmetzen. Mit ausführlichen Anleitungen zur Selbstbehandlung.
140200: KOCH, VOLKER - Repetitorium für Heilpraktiker-Anwärter aller Schulen. Ein Frage- und Antwortkatalog als Wiederholungs-und Auffrischungshilfe des Wissensstoffes zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerüberprüfung sowie ein Nachschlagwerk für Therapeuten und Dozenten. [nach diesem Titel suchen]
90255: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
161727: KOCH, A.C. F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life.
162382: KOCH, ANTON - Anton Koch herinnerd 1923 - 1990, Een vriendenboekje.
143113: KOCH, RUDOLF - Die Geschichte vom Weihnachtsstern.
56283: KOCH, H. - Margot Homan, beelden in brons en marmer / sculptures in bronze and marble
151722: KOCH. DR. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
4142126: KOCH, H. (CYPRIAN) - Cyprianische Untersuchungen. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 4)
4035440: KOCH, K. & SCHMIDT, J.M. (HRSG.) - Apokalyptik. (Wege der Forschung 365)
4021254: KOCH, W. - Erbe und Auftrag. Das Abendmahlsgespräch in die Theologie des 20.Jahrhunderts.
100096: KOCH, ESTHER | ERWIN MANTINGH | JOS STÖVER | KAJ VAN VLIET [EDS.]. - Over kaken, broodbakken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
183083: KOCH JR., F. [INTROD.]. - De reserve-officier te velde.
53693: KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper, een biografie
183964: KOCH, M. | H. BEHRENS [EDS.]. - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
183562: KOCH, DR. WALTER A. - Gesammelte Aufsätze Gestalthoroskopie.
60368: KOCH. KARL - Studium Pietatis (Martin Bucer als Ethiker, Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band XIV)
95555: KOCH, HANS-ALBRECHT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution
165237: KOCH, HANS-ALBERT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution.
165113: KOCH, JEROEN - Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis.
158257: KOCH, ERNESTINE - Albert Langen. Ein Verleger in München.
158013: KOCH, HANS-GERD | WOLF KITTLER | GERHARD NEUMAN [EDS.]. - Franz Kafka. Drucke zu Lebzeiten.
157439: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
157416: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
145482: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
144366: KOCH, ERWIN ERASMUS - Gelbe Götter - Goldene Kaiser - Rote Sterne. Zehntausend Jahre Asien.
88790: KOCH, MATTHIAS - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, in zijne opkomst van de Nederlandsche Republiek. Uit het hoogduitsch overgezet door Dr. W.J.F. Nuijens.
103785: KOCH, ALEXANDER - Schlafzimmer / Ankleide-Zimmer / Fremden-Zimmer - Tochter-Zimmer / Kinder-Schlaf- & Spiel-Zimmer / Bade-Zimmer / Einfache Schlaf-Zimmer und Viele Einzel-Möberl [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
32263: KOCH, KLAUS | SCHMIDT, JOHANN MICHAEL - Apokalyptik
151415: KOCH, ALEXANDER - Empfangs- und Wohn-räume [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
4073283: KOCH, K. NIEWISCH, T. & TUBACH, J. - Das Buch Daniel. (Erträge der Forschung 144)
94319: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIV)
183733: KOCH, CARL WILHELM - Die Teppich-fabrikation.
4136222: KOCH, JEROEN (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een biografie.
4142576: KOCH, K. (BUCER, M.) - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker. (BGLRK XIV)
102662: KOCH, H.W. - Middeleeuwen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
4139697: KOCH, A. (HRSG.) - 1000 Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung.
101473: KOCHAN, MIRIAM - The Last Days of Imperial Russia 1910-17.
146396: KOCHAN, LIONEL - Russia in Revolution 1890-1918.
4142829: KOCHANET, H. (HRSG.) - Engel im Aufwind. Gottes Boten auf der Spur. [Engel auf biblisch-theologischer, philosophischer, religionswissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht]
130375: KÖCHEL, DR. LUDWIG RITTER VON [FRANZ GIEGLING | ALEXANDER WEINMANN | GERD SIEVERS - EDS.] - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke WOLFGANG AMADÉ MOZARTs, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
155509: KOCHER, URSULA - Boccaccio und die deutsche Novellistik. Formen der Transpositon italienischer Novelle im 15. und 16. Jahrhundert.
143138: KOCHER, PAUL [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - Tolkien: meester van Midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
4054963: KOCHS, E. - Grundlinien der Ostfriesischen Kirchengeschichte seit der Reformation.
142760: KOCK, E.A. | R. MEISSNER [EDS.]. - Skaldisches Lesebuch. Teil 1: Text.
160677: KOCK, STEVEN DE | LOES VERPLANKE | ROELOF WULLINK [ED.]. - Wat een uitgever beweegt.....De Tijdstroom 1921-1996. Intervieuws R. Boltendal, Max van Gijn en Kees Neefjes.
181172: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
151381: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
181720: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
4074205: KOCKELKOREN, P. (RED.) - Boven de groene zoden. Een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek.
4137862: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
122030: KOCKEN, E.J.J. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
144247: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
121442: KOCKS, DR. G.H. | DR. J.M.G. VAN DER POEL [EDS.]. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1: Groningen.
165540: KOCKS, DR. G.H. [ED. - ET AL.]. - Gemeente Vries . Het land van de Zweedse Kornoelje.
150770: KOCZANOWICZ, LESKER | BETH J. SINGER [EDS.]. - Democracy and the Post-Totalitarian Experience.
4141583: KODJO, S. - Probleme der Akkulturation in Afika. Die entwicklungspolitischen Auswirkungen moderner Schulausbildung und Kommunikationsmedien.
165334: KOEBERLE, STEFAN | ZORAN STAVRESKI | JAN WALLISER [EDS.]. - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
151417: KOEBERLE, STEFAN | HAROLD BEDOYA [EDS - ET AL.]. - Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, And Lessons Learned.
165410: KOECK, PAUL - Voorbijgangers.
53707: KOEHLER, LUDWIG | BAUMGARTNER, WALTER - Hebraïsches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung I
53708: KOEHLER, LUDWIG | BAUMGARTNER, WALTER - Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung II
55213: KOEHLER, LUDWIG | BAUMGARTNER, WALTER - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionart of the Hebrew Old Testament in English and German. Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German / Supplementum ad lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
55844: KOEHLER, RENÉ - An account of the Echinoidea
30977: KOEHLER, LUDWIG | BAUMGARTNER, W. - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englisher Sprache / Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30427: KOEHLER, LUDWIG | BAUMGARTNER, W. - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros
94571: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Von den Anfängen bis zur Reformation
94570: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter, Der Reformation
4136012: KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 1.
163813: KOEHN, DARYL - Local Insights, Global Ethics for Business.
93516: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. Spiritual warfare in Puritanism: A historiical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
96197: KOEIJER, R.W. DE - Een donkere wolk die voorbijgaat. Engelse puriteinen over geestelijk lijden
54466: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de Puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. / Spiritual warfare in Puritanism: A historical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
104467: KOEKEBAKKER, OLOF | SILVIA ROTTENBERG [ED.]. - Prix de Rome NL 2006. Architectuur - Architecture.
145707: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
121589: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
130477: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
130463: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
145496: KOELB, CLAYTON - Kafka's Rhetoric. The Passion of Reading.
88442: KOELE, WILLEM - Het einde van die man zal vrede zijn. Fragmenten uit het leven van Willem Koele. In leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek.
4052230: KOELEGA, D.G.A. & DREES, W.B. (RED.) - God & co?. Geloven in een technologische cultuur.
165958: KOELEGA, DICK G.A. | WILLEM B. DREES [EDS.]. - God & Co ? Geloven in een technische cultuur.
86774: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen
32228: KOELMAN, JACOBUS - Historisch verhaalnopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederleggingederzelver. Opgestelt in eenBrief, tot vaststelling van Vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige Hoofddeelen, uit het tweede Deel,genaamt der Labadisten Dwalingen grondig ontdekt en wederlegt
96510: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden
2227300590: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroegstervende jonge Kinderen. Opgestelt en t'samen-gebracht. Den Vierden Druk.
92517: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid
57383: KOELMAN, JACOBUS - De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden. Nevens dryderley catechismus. Als mede twintig exempelen, van Godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen
57382: KOELMAN, JACOBUS - De wekker der leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen, ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods
55237: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der godzaligheid
84309: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel
96515: KOELMAN, JACOBUS - De pligten der ouders, in Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus als mede twintig exempelen van Godtzalige en vroegstervende jonge kinderen
4300738: KOELMAN, JAKOBUS (LABADIE, J. DE) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen,. met de wederlegginge derzelver, enz. Tweede druk. Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aanteekeningen door H.Janssonius.
144335: KOELMANS, DR. L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
30310: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Een synagoge op het kruispunt van de winden (De Joden van Winschoten, 1750-1942)
131475: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER | PETER VAN DER KROGT - EDS.] - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
140167: KOEMAN, DR. IR. C. | HOMAN, H.J.A. [EDS.]. - Atlantes Neerlandici. Volume VI.
168434: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
153338: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
150990: KOEMAN, C. - Brieven van een gevangene op de galeien van Lodewijk XIV 1692-1705 / Lettres dún galérien hugeuenot hollandais à Marseille 1692-1705.
160786: KOEMAN, C. - Bibliography of Printed Maps of Suriname 1671-1971.
89088: KOEMAN, C. - The sea on paper. The story of the Van Keulens and their 'Sea-torch'.
143693: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
168309: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. [INTROD.]. - Willem Barentsz. Caertboeck vande Midlandtsche Zee. Amsterdam 1595, with an Introduction.
141126: KOEMAN, C. - Weg van de kaart. Een beschouwing over de kaart van de weg, gevolgd door een toespraak bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar in de kartografie aan de Rijksuniversiteit.
141128: KOEMAN, C. - Het beginsel van communicatie in de kartografie.
162029: KOEMAN, C. [INTROD.]. | MÖRZER BRUYNS, W.F.J. [ET AL.]. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
158110: KOEMAN, DR. IR. C. - Collections of Maps and Atlases in the Netherlands. Their History and Present State.
156453: KOEMAN, C. - Joan Blaeu and his Grand Atlas.
82643: KOEMAN, C. - College Kaartproduktie, inhoud: I. Teken- en graveertechnieken. II. Fundamentele begrippen uit de reproduktietechniek. III. Reproduktietechtnieken. IV. Kaartschrift, schriftsoorten, aanbrengen van kaartschrift. V. Schrijfwijze van geografische namen door Drs. F.J. Ormeling. VI. Kompileren en generaliseren. VII. Bijhouding.
168318: KOEMAN, C. - "The Sea on Paper. The Story of the Van Keulens and their "" Sea-torch "". Introduction to the facsimile of the Nieuwe Groote Lichtende Zee-fakkel, 1728."
89108: KOEMAN, C. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the history of cartography. Edited by Günter Schilder, Peter van der Krogt.
4024898: KOEMAN, P. - Verzoend door Christus. Over verzoening door voldoening. (Reformatie Reeks 9)
121697: KOEN, D.T. - Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940.
180338: KOENDERS, A.J. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 Vols. Compl.]..
183155: KOENE, PAUL - Approach-Avoidance Conflict and Speed of Conflict Resolution.
180530: KOENEN, M.J. | J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.]. - Wolter's Woordenboek Eigentijds Nederlands. Grote Koenen.
166321: KOENEN, M.J. | J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.]. - Wolter's Handwoordenboek Nederlands Koenen.
95877: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in nederland
4141279: KOENEN, MARIE (FRANCISCUS VAN SALES) - Sint Franciscus van Sales als schrijver. Uitgave van de nederlandse provincie der Paters oblaten van de H.Franciscus van Sales.
93966: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw
4066679: KOENEN, M.J. & DREWES, J.B. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.
170408: KOENIG, HAROLD G. - Is Geloven Gezond ? Wat spiritualiteit doet met je lichaam.
146151: KOENIG, LEON - Jean Donney.
100865: KOENIGSBERGER, H.G. | GEORGE L. MOSSE - Europe in the Sixteenth Century.
153897: KOENIS, SJAAK - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
121285: KOENKER, DIANE - Moscow Workers and the 1917 Revolution.
102703: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
102620: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
160707: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd[beschermings]recht betreffende de komst en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
102927: KOEPF, DR. ING. HANS - Baukunst in fünf Jahrtausenden.
53064: KOEPP, HANS-JOACHIM - Siedlungsprojekt Reichswald, 1950-2000. 50 Jahre Nierswalde, Rodenwalde, Reichswalde
53674: KOERS, J.P. - De hervormde kerk van Scheemda
89737: KOERS, N.H. E.A. - Vier eeuwen domineesland
123169: KOERS, N.H [ED.]. | F.A. VAN LIEBURG | M. DEN DULK | A.J. KLEI | T.G.KOOTTE - Vier eeuwen domineesland.
104841: KOERVER, JENS PETER [FOREW.]. - Wolfgang Tolk. Aus der Mitte hinaus.
90609: KOESEN, WIM - Verborgen Vogel. Aantekeningen uit een schildersleven.
4141857: KOESTER H. - History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age. (Introduction to the New Testament 1)
4142431: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt.
56331: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Jonathan en Ruth, vervolgd om Christus' wil
142580: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar.
87460: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
4027526: KOETSVELD, C.E.VAN - De Pastorie te Mastland. Twaalde druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidiend woord van E.Laurillard. Met 10 groote oorspronkelijke Etsen van C.L.Dake.
53963: KOETSVELDT, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Nieuwe Testament
4069410: KOEVOETS, T. - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording.
151220: KOEVOETS, BEN | EVERT VAN UITERT | E.K.J. REZNICEK - Italië 15e-18e eeuw [Volume 1: Oude Tekeningen].
151217: KOEVOETS, BEN | MARIJN SCHAPELHOUMAN | BEN BROOS [EDS.]. - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
4012871: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentele ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (Diss.)
46617: KOFFEMAN, LEO J. | WITTE, HENK (ED.) - Of All Times and of All Places. Protestants and Catholics on the Church Local and Universal (IIMO Research Publication, 56)
84333: KOFFEMAN, G. E.A. - Liefde voor het Woord. Het leven en werken van prof. L.H. van der Meiden, alsmede een selectie uit de van zijn hand verschenen meditaties in het jeugdblad 'Luctor et Emergo'. 20 april 1882 - 24 november 1962
123111: KOFI, VINCENT AKWETE [WALTER E. MARTIN - PHOTOGR.]. - Beeldsnijkunst in Ghana.
91642: KOFI, VINCENT AKWETE A.O. - Sculpture in Ghana
166757: KOFOU, ANNA [STELLA M. LUBSEN-ADMIRAAL - TRANSL.]. - Kreta. Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde kaarten [& Folding Map of Kreta].
142573: KOFOU, ANNA - Kreta. Met alle musea en archeologische opgravingen.
158054: KOGAN, HERMAN - The Great EB The Story of the Encyclopaedia Britannica.
142806: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
154114: KOGOS, FRED - Book of Yiddish Proverbs and Slang.
121027: KÖHL, PETER H. - Alte Graphik.
55906: KOHLBRUGGE, H.F. - De brief aan de Galaten (Serie: Schriftverklaringen)
55907: KOHLBRUGGE, H.F. - De brief van Jakobus (Serie: Schriftverklaringen)
32126: KOHLBRUGGE, H.F. - In grazige weiden. Vier preken over Psalm 23
56513: KOHLBRUGGE, H.F. - Mijn Verlosser leeft. Dagboek bij de Bijbel
32125: KOHLBRUGGE, H.F. - Genade alleen. Bijbels Dagboek
53285: KOHLBRUGGE, H.F: - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
93606: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods woord onderzoeken
93607: KOHLBRUGGE, H.F. - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën
54877: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gelijkenis van den zaaier. Leerrede over Lucas 8, vs. 4-15
57114: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus
31743: KOHLBRUGGE, H.F. - De beker der verlossingen. Zeventien preken
55910: KOHLBRUGGE, H.F. - Het boek Ruth (Serie: Schrifverklaringen)
86815: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Lutgersch proponent.
86818: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van I Petrus 5 : 1-4, ook met gebruikmaking van de overige geschriften, in het bijzonder van de brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs
93615: KOHLBRUGGE H.F. - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen
93569: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896)
90737: KOHLBRUGGE, H.F. - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
93645: KOHLBRUGGE, H.F. - Het woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst
31934: KOHLBRUGGE, H.F. - Aanvechting. 14 preken
31935: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
31922: KOHLBRUGGE, H.F. - De beker der verlossingen. Zeventien preken
31923: KOHLBRUGGE, H.F. - Troost Mijn volk. Twaalftal preken en verhandelingen
92520: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden
87989: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
93580: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
57153: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
54892: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register, complete set)
31936: KOHLBRUGGE, H.F. - In zijn beeld. Brieven van Kohlbrugge
93611: KOHLBRUGGE, H.F. - Geen oecumene maar bekering. Leerrede over Klaagliederen 5 : 21a uitgesproken op 29 nov. 1857 in de Waals-Gereformeerde Kerk te Delft
93612: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
93613: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: zijne leerrede over Romeinen 7:14 met toelichting
55911: KOHLBRUGGE, H.F. - Efeze en Filippenzen (Serie: Schrifverklaringen)
92518: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
91338: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
32117: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus
32118: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen
4056174: KOHLBRUGGE, H.F. & COSTA, I.DA, - Hoogst belangrijke briefwisseling. tusschen Dr.H.F.Kohlbrügge en Mr.I.da Costa over de leer der heiligmaking.
4037352: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door Ds D.v.Heyst.
55407: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld
56021: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het ambt der presbyters (ouderlingen, opzieners: bosschoppen). Uiteengezet naar aanleiding van 1 Petrus 5, vs. 1-4 / Zeven leerredenen over de profeet Jona / Acht leerredenen over Evang. Van Johannes, kap. 3, vs. 1-21 benevens eene slotleerrede over Romeinen 8, vs. 32 / Blikken in het eerste kapittel van het eerste boek Samuëls / Eene wekstem vóór, in en na den oorlog. Psalm 33 / Leerrede over Jesaja 55, vs. 1a / Leerrede over den Heidelbergsche Catechismus, 1ste vraag / Leerrede over Jesaja. 43, vs. 1, 2, 3 / Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia / Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870 / De opstanding des vleesches. Leerrede over Matth. XXII: 23-33 / Troostwoorden in dichtregelen voor allen die in Nederland miskend worden van wege de waarheid, die naar de godzaligheid is (12 werken in 1 band)
56020: KOHLBRUGGE, H.F. - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
56016: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
56017: KOHLBRUGGE, H.F. - Mijn gebed is tot U. Tien preken
56018: KOHLBRUGGE, H.F. - Tevreden met het Lam. Zeven preken
56019: KOHLBRUGGE, H.F. - Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873
56015: KOHLBRÜGGE, H.F. - De tabernakel en zijne gereedschappen. Acht-en-twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1857-59
56010: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
56004: KOHLBRUGGE, H.F. - Dr. H.F. Kohlbrugge in de Domkerk te Utrecht. Woensdagavond 16 december 1863 over Zacharia 4 en zondagavond 28 februari 1864 over Bar-Abbas of Jezus Christus, Mattheüs 27:15-23
56006: KOHLBRUGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? Leidraad om de boeken van Mozes en de profeten op hun juiste waarde te schatten
56007: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de godheid van Christus
56002: KOHLBRUGGE, H.F. - Gebeden
56003: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus bij de zee van Tiberias. Zes preken over Johannes 21
56000: KOHLBRUGGE, H.F. - Vermaning en vertroosting. Achttal preken over 1 Petrus 5 : 5-11
56001: KOHLBRÜGGE, H.F. - Feeststoffen voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
55998: KOHLBRUGGE, H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (2 delen)
55999: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over Spreuken 8, vs. 29-31 / Het moordenaarsgeloof. Leerrede over Lukas 23 vers 39-43 / Wat voor opvoeding hebben onze kinderen nodig (3 werken in 1 band)
55993: KOHLBRUGGE, H.F. - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt?
55994: KOHLBRUGGE, H.F. - Gesprek over het zondvloedgebed
83710: KOHLBRÜGGE, H.F. - "Historisch-Theologische gesprekken tusschen twee Gereformeerde predikanten, (een oom en een neef) betreffende het lezen, bij de bediening van den heiligen doop, van het gehele formulier vooral echter van den aanhef van het gebed: ""Die naar Uw streeng oordeel... door hetwelk de Doop beduid wordt."""
32119: KOHLBRÜGGE, H.F. - Negen leerredenen. Gehouden in het jaar 1871 (1e t/m 3e bundel in 1 band)
83712: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over 1 Corinthe 7:19
83715: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1863
93610: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht leerredenen over het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 3 vs. 1-21, benevens een Slotrede over Romeinen 8 vs. 32.
96509: KOHLBRUGGE, H.F. - Lijdenspreeken, gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849
57334: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - De Wet bevestigd. Verklaring van Romeinen 7. met daaraan toegevoegd: diens Leerrede over Romeinen 7:14 en een verhandeling van Dr. J.C.S. Locher over de verhouding van de christen tot Gods Wet
57623: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen
84606: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
54875: KOHLBRUGGE, H.F. | COSTA, I. DA - Hoogst belangrijke briefwisselingen tusschen Dr. H.F. Kohlbrügge en Mr. I. da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerderd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14
54876: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs
88438: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45.
93608: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus van Nazaerth - onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10 : 42 en 43, gehouden in de Domkerk te halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate)
93483: KOHLBRUGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
95719: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
31937: KOHLBRUGGE, H.F. - Gouden kleinood
86811: KOHLBRÜGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.
86813: KOHLBRÜGGE, H.F. | I. DA COSTA - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H.F. Kolhbrügge en Mr. I. Da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14.
93616: KOHLBRUGGE, H.F. - De tabernakel en zijn gereedschappen. Achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857-'59
93624: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenkingen van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
55146: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
54872: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848
96519: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
96521: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
96518: KOHLBRUGGE, H.F. - In grazige weiden. Vier preken over Psalm 23
57154: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
52368: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen
56514: KOHLBRUGGE, H.F. - Dagelijks in de tempel
55908: KOHLBRUGGE, H.F. - De profeet Jona. Zeven preken (Serie: Schriftverklaringen)
55214: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
32115: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896) (Serie: Klassiek licht)
92954: KOHLBRÜGGE, H.F. | KOCKEN, W.H.C. | - Zonde en Genade. Zeven leerredenen over Psalm LI geouden in de maanden Juni en Juli 1850 / Aan de Jordaan des doods. Een Brief aan en Twee brieven van wijlen Dr. H.F. Kohlbrugge ten nutte der Christelijke Kerk in Nederland uitgegeven / Brief van Dr. H.F. Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum geschreven te Utrecht, 3 Mei 1834 / Brief aan den Heer H.F. Kohlbrugge te Utrecht (3 werken in 1 band)
30400: KOHLBRÜGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus
89334: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch Proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45, dat, met Gods gunst en hulp, op gezag van de rector magnificus Herman Bouman, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige Academische Senaat, en volgens besluit van de hoogeerwaarde Theologische Faculteit, ter verkrijging van de graad van doctor, en de hoogste eer en privileges in de theologie, aan de Academie van Utrecht naar gebruikelijke en wettige wijze, op 4 Juni 1829, 12 uur in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet.
94846: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
94845: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871
96506: KOHLBRUGGE, H.F. - Gouden kleinood
32122: KOHLBRUGGE, H.F. - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken over Psalm 25
54873: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851
32123: KOHLBRUGGE, H.F. - Door lijden tot heerlijkheid (meditaties)
31924: KOHLBRUGGE, H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid. Een vijftal preken
92519: KOHLBRUGGE, H.F. - Christus, Die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge
57541: KOHLBRUGGE, H.F. - De lijdende Christus. 18 preken over het lijden en sterven van de Heere Jezus.
86741: KOHLBRÜGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrùgge, in leven predikant der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl
52365: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen
94987: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-theologisch proefschift inhoudend een commentaar op Psalm 45
57158: KOHLBRUGGE, H.F. - Op Nederlandse kansels, 22 preken
93614: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorde in het jaar 1846 opgesteld
54901: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
56657: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken
81304: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederlandsch/Gereformeerde Gemeente te Elberfeld
30813: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
92814: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde (12 delen in 6 banden)
86737: KOHLBRÜGGE, H.F. - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
55902: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen (Complete Set, 24 delen + register)
55904: KOHLBRUGGE, H.F. - Een komend en sprekend God to alle inwoners der aarde. Eenige betrachtinge over den vijftigsten psalm
55914: KOHLBRUGGE, H.F. - Door Zijne wonden is ons genezing geworden. Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht
83971: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gouden scepter toegereikt. Dagboek.
55143: KOHLBRUGGE, FRIEDRICH - Ellende en verlossing (1834-1896)
61068: KOHLBRUGGE, H.F. - Specimen Philologico-Theologicum inaugurale, exhibins Commentarium in Psalmum Quadragesimum Quintum.
4075091: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de Godheid van Christus.
57515: KOHLBRUGGE, H.F. - Een koninklijke troostbrief. Verklaring van 1 Petrus 1-4
55913: KOHLBRUGGE, H.F. - Hebreeën 7-10:23 (Deel 2) (Serie: Schriftverklaringen)
4135567: KOHLBRUGGE, H.F. - Brief van H.F.Kohlbrugge aan H.de Cock te Ulrum. Geschreven te Utrecht 3 mei 1834.
57152: KOHLBRUGGE, H.F. - Houd in gedachtenis. Twaalf preken voor het kerkelijk jaar
56511: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona, gehouden in de zomer van het jaar 1848
4137665: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge. In leven predikant der nederlandsch-gereformeerde gemeente te Eberfeld. Uitgegeven door Dr.E.Böhl.
30426: KOHLBRUGGE, H.F. - Troost Mijn volk. Twaalftwal preken en verhandelingen
96517: KOHLBRUGGE, H.F. - In zijn beeld. Brieven van Kohlbrugge bewerkt, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T. van Es
55080: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen. Vier en twintig leerredenen, gehouden in 1850 en 1851. Elfde en twaalfde twaalftal
53609: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen. De brief van Jakobus
4008127: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken.
4136245: KOHLBRUGGE, H.F. - De Vernederde en Verhoogde Middelaar. Betrachtingen van het lijden, sterven en Opstanding van onzen Heere Jezus Christus. Schriftverklaringen of 9-tal predikatieën.
32112: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven
181721: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt van de Amsterdamse School.
104662: KÖHLER, NEELTJE | KOOS LEVY-VAN HALM - Frans Hals. Schuttersstukken.
143062: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
30466: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments
122918: KOHLER, GEORG | ALICE VILLON-LECHNER [EDS.]. - Die schöne Kunst der Verschwendung. Fest und Feuerwerk in der europäischen Geschichte [In slipcase].
90537: KÖHLER, ERICH - Trobadorlyrik und Höfischer Roman. Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters.
94245: KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli. Durchgesehen und neu herausgegeben von Ernst Koch
4065362: KÖHLER, W. (LUTHER, M.) - Wie Luther den Deutschen das Leben Jesu erzählt hat.
4142610: KÖHLER, A. - Die Nachexilischen Propheten. I. Die Weissagungen Haggai's. II. Der Weissagungen Sacharjas, 2e Hälfte, Cap. 9-14.
4019488: N.N. (KOHLER, K.) - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of Prof K.Kohler on the occasion of his 70th birthday.
4141259: KÖHLER, H. - Die Wirkung des Judentums auf das abendländische Geistesleben. (Veröffentlichung der Freien Universität Berlin)
4143772: KOHLER, KAUFMANN - The Origins of the Synagogue and the Church. Edited by H.G.Enelow. (The Jewish People)
4300485: KOHLERNBERGER (ED.) JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament. Four Volumes in One. Genesis - Maleachi.
104113: KOHLHAUSEN, HEINRICH [HARALD BUSCH - ED.]. - Europäisches Kunsthandwerk. Gotik und Spätgotik [In Slipcase].
105022: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
105021: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
110485: KOHLHEPP, WOLFGANG - Schritt für Schritt zur Bonsaikunst.
85824: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus (2 volumes)
95781: KOHLSCHMIDT, WERNER | MOHR, WOLFGANG A.O. - Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte (4 Volumes + Sachregister) (Total: 5 volumes)
166832: KOHN, LINDA | MEREL LEEMAN - Cross Over Literature. 55 jaar Internationaal Literatuur Bureau B.V.
152806: KÖHNE, G. | TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
4134323: KÖHNE, F. - Der Ruf von der Erde nach Gott und der Gottesdienst der Kirche. Ein Buch von der Kirche für ihre Zweifler.
181722: KÖHNE, G. | TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
181196: KOHNEN, PIETER | BERT KUIPERS [EDS.]. - Sint Laurens aan de Maas. Hart voor de stad.
180969: KÖHNLECHNER, MANFRED [ED.]. - Handbuch der Naturheilkunde. Volume 1 [just].
4142886: KOHNSSTAMM, D. - Ik ben ik. De ontdekking van het zelf.
4139626: KOHNSTAMM, PH. - Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte.
182936: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. | H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
94687: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel I: Het jonge kind. Deel II: De schoolleeftijd. Deel III: De adolescentie (3 delen)
47301: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelings psychologie I, Het jonge kind. Vierde herziene druk
164806: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. | H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
144809: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. | H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
4069992: KOHNSTAMM, G.A. & CASSEE, H.C. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Herziene en uitgebreide editie.
152585: KÖHRING, HANS [ED.]. - Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher für die Zeit von ca. 1750-1860.
101819: KOIVISTO, KAISA [ED.]. - European Glass in Use [Käyttölasia].
102725: KOJA, STEPHAN [ED.]. - America. The New World in 19th Century Painting.
86772: KOK, A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
168570: KOK, H.L. [P. BUTZ - ED.]. - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer.
122597: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
4042853: KOK, J.R. & MOLNÁR, A. (COMENIUS, J.A.) - Kinderen zijn God-geleerd. Theologische vertrekpunten van Jan Amos Comenius.
100685: KOK, ARJEN | LILY VAN GINNEKEN - Haagse beelden. Gids voor de Haagse beelden in de openbare ruimte, met inleidende hoofdstukken.
84600: KOK, J. - Salomo's prediker gerangschikt en verklaard (3 delen in 1 band)
4300466: KOK, G.CHR. - Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen.
101734: KOK, A.L. [DR. G.R.W. DIBBETS - ED.]. - Ont-werp der Neder-duitse letter-konst. Uitgegeven en van kommentaar voorzien door Dr. G.R.W. Dibbets.
153000: KOK ESCALLE, MARIE-CHRISTINE [ED.]. - Paris: de l'image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, socio-politiques.
91519: KOK, J.H. DE - De kamper-uien import, benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
100541: KOK, MR. G.CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven [1428-heden].
100156: KOK, RENÉ | ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
156514: KOK, RENÉ | ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945.
52173: KOK, DS. A. - Zijn naam tot eer (Zeven predikaties)
90400: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
87667: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid
54267: KOK, J.H. - Geillustreerde catalogus van boekwerken. Uitgegeven door de N.V. Uitgevers Mij. J.H. Kok te Kampen
140350: KOK, G.A. DE [ED.]. - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
104408: KOK, RENÉ | ERIK SOMERS [EDS.- ET AL.]. - Nederland en de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl. & De oor,log na de oorlog & 2 CD's].
89436: KOK, R. - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
87200: KOK, K. (VOORWOORD) - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerd Kerk Rotterdam-West 1927-1977
92175: KOK, JOHANNES ANTONIUS DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestatisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
81517: KOK, R. - Levensmoed, het huis Mijns Vaders (drietal predikaties), Zoo groote zaligheid (zestal predikaties), tien predikaties van Ds. R. Kok
101224: KOK, H. DE | G. LANDUYT [EDS.]. - Liber Amicorum E. van Autenboer.
164937: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werkelozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
164200: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
157742: KOK, INA - Woodcuts in Incunabula in the Low Countries [4 Vols. Compl.].
57395: KOK, K. E.A. - Wandelen in het licht. Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-West 75 jaar, 1927-2002
105146: KOK, DRS. L.A. DE | J.A.B. VERDUIJN [EDS.]. - De evolutie van de Mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
183093: KOK, J.P. FILEDT [ED.]. - 's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500.
83136: KOK, A. E.A. - In liefelijke weiden, acht preken
121687: KOK, DOEDE | KAREN VAN DER GRAAF | FRED VOGELZANG [EDS.]. - Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 19908-1991 to 2000-2001 [6 Volumes].
46334: KOK, M. - Classicale Acta 1573-1620. V Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620, Classis Woerden 1617-1620 (RGP, Kleine Serie 88)
101002: KOK, T.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
9430: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch Woordenboek. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraitten.
83639: KOK, R. - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties 2 Kerstpredikaties 2 Nieuwjaarspredikaties
92969: KOK, IZ. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie
4142375: KOK, J.H. (VOLLENHOVEN, D.H.TH.) - Vollenhoven. His Early Development. (Diss.)
93875: KOK, J.A. DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
183333: KOK, JEANNETTE [ED.]. - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieën. Bronnen voor het bestuderen, beschrijven en dateren van (oude) Nederlandse kinderboeken.
4143787: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche Jaarboeken. Tweede en derde deel. Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen enz. Alle 14 gravures van de drie delen zijn ongenomen in het tweede deel. Met titelprent, platten grond en plan van den zeeslag.
53618: KOK, F.J. - Gij alleen de eer. Historie van de Gereformeerde Gemeente van Borssele
4023058: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding 1680 tot heden.
4050217: KOK, D. DE - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
4050218: KOK, D. DE - Monasticon Batavum. Deel I Supplement.
4067676: KOK, TH.B.W. (HULST) - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het gentse dekenaat Hulst 1596-1648. (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXII)
157434: KOKAY, GYORGY - Geschichte des Buchhandels in Ungarn.
110256: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
152416: KOKOLE, OMARI H. [ED.]. - The Global African. A Portrait of Ali A. Mazrui.
90680: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan, Grepen uit het leven. Met een voorrede van Prof. Dr. M.W. de Visser en met 118 illustraties buiten den tekst.
167707: KOL, NELLIE VAN [ = JACOBA MARIA PETRONELLA PORREIJ] | [JAN DE WAARDT - ILLUSTR.]. - Twaalf Japansche sprookjes uit het Engelsch naverteld.
101607: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
144415: KOLB, ANNETTE [WEBER-KELLERMANN INGEBORG - ED.]. - Eine preussische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth.
122481: KOLB, BRYAN. - Brain Plasticity and Behavior.
4142782: KOLB, K. - Vom heiligen Blut. Eine Bilddokumentation der Wallfahrt und Verehrung.
145762: KOLBERG, GERHARD - Die Expressionisten vom Aufbruch bis zur Verfemung.
4022335: KÖLBING, P. - Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus. Eine historische Untersuchung.
94462: KOLDE, THEODOR - Martin Luther. Eine Biographie (2 volumes in 1 binding). Mit Porträt
143975: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand.... Betekenis en functie van Middeleeuwse Kunst.
90150: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeier.
180304: KOLDEWEIJ, DR. A.M. [ED.]. - In Buscoducis 1450 - 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middelleeuwen en renaissance [2 Vols. Compl.].
141789: KOLDEWEIJ, JOS | PAUL VANDENBROECK | BERNARD VERMET [EDS.]. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.Hieronymus Bosch / Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch.
91424: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier.
131739: KOLDEWEIJ, DR. A.M. | MR. DRS. F.J. VAN DER VAART | DRS. J.A. VAN OUDHEUSDEN | DRS. W.J.J. ADRIAANSE [EDS.] - De koorbanken van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
131738: KOLDEWEIJ, A.M. [ED.] - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
181723: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
181724: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
93619: KOLE, I.A. - Verscheurd verlangen. De uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte
93021: KOLE, I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem, overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten
4050026: KOLE, J.J. (FRANKENA, W.K.) - Moral Autonomy and Christian Faith. A Discussion with William K.Frankena. (Diss.)
4136957: KOLE, I.A. & PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief. Basisboek voor het godsdienstonderwijs.
4012377: KOLFHAUS, W. (CALVIJN, J.) - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin. (BGLRK 7)
140656: KOLFIN, ELMER - Sint Antonius-Abt Neerbosch. 1972: 300 jaar parochie - 1980: 100 jaar kerk.
154299: KOLFIN, ELMER - Het werk der gehele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996.
89625: KOLIJN, W. - Thomas Hog. De verbannen predikant van Kiltearn.
57356: KOLIJN, W. - Thomas Hog. De verbannen predikant van Kiltearn
4133532: KOLIMAN, M. - A Theology of Empowerment. Reflections from a West Timorese Feminist Perspective. (Diss.) (ContactZone 5)
121099: KOLK, JOS. VAN DE - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
170018: KOLK, HERMAN - Bewustzijn. Van filosofie tot hersenwetenschap.
122645: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.
4009255: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. 2 Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de 16e eeuw. (Diss.)
180733: KOLKHUIS TANKE, DR. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw - Dr. E.J.B. Schonk.
151032: KOLLEK, TEDDY | MOSHE PEARLMAN - Jerusalem Sacred City of Mankind. A History of Forty Centuries.
142758: KOLLER, FORTUNÉ - Au service de la Toison d'or [Les officiers].
4276083: KÖLLERMANN, A.F. (LAIB, CONRAD) - Conrad Laib. Ein spätgotischer Maler aus Schwaben in Salzburg. (Neue Forschungen zur deutschen Kunst 8)
180775: KOLLEWIJN NZ., A.M. - Tijdschrift voor Geschiedenis. Eerste Jaargang [Later: Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en Volkenkunde].
82778: KOLLEWIJN, R.A. - Poëzie van Willem Bilderdijk. Napoleon - Afscheid - De kunst der poezy - de geestenwareld
85719: KOLLEWIJN, A.M. - Serie Kleio: De oudheid / Geschiedenis der Middeleeuwen / Geschiedenis van de Fransche Omwenteling tot op heden / Geschiedenis van den Nieuwe Tijd tot de Fransche omwenteling (4 delen)
91336: KÖLLMANN, ERICH - Berliner Porzellan, ein brevier.
4067684: KOLM, G.J.V.D. - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. (Diss.)
88576: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie.
55697: KOLMAN, RUDOLF JAN - De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel. / Le traité de capitualtion de Nimègue en 1591, préliminaires et suites
146143: KOLMESCHATE, G.J. VAN | J. TEN HOVE | J. HAGEDOORN | P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
183602: KÖLPE, OSWALD - Einleitung in die Philosophie.
102645: KÖLTZSCH, GEORG W. - Matschinsky-Denninghoff. Monographie und Werkverzeichnis der Skulpturen.
152572: KOMAN, RUBEN A. - Bèèh ...! Groot Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen, volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht.
150145: KOMANDO 3. LUFTWAFFENDEVISION [ED.]. - Die Luftwaffe am Niederrhein. Information für Gäste, Bürger und Soldaten. 750 Jahre Kalkar / 25 Jahre Bundeswehr. Den Bürgern der Garnisonstadt gewidmet von ihren Soldaten.
163962: KOMAR, DANIEL J. | FRANÇOIS PLANCHE - A Guide to: Swatchwatches & A Guide to Swatches Volume II [2 Vols. Compl.]..
121690: KOMELOWA, G.N. | M.W. MARTINOWA [EDS - ET AL.]. - Russische Schatzkunst aus dem Moskauer Kreml und der Leningrader Eremitage.
152560: KOMEN, J.A.M. - Over de ontwikkeling van absolute constructions.
142344: KOMEN, KEES | JOOP MUTTERS - Van Kennermerhout tot Cultuurpark. Kaleidoskoop van een Alkmaars stadsparkbos.
31155: KOMLOS, JOHN - The Habsburg Monarchy as a Customs Union. Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century
83610: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Ereckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
4073881: KOMMERS, J. - Ontwaakt gij die slaapt. Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
32114: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
183401: KOMPAGNIE, JAN H. - POP-gids, Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Algemeen Rijksarchief.
160519: KOMRIJ, GERRIT - Maatstaf. Gerrit Komrij Special.
152500: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
152498: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
152497: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
152501: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
167810: KOMRIJ, GERRIT | JAN BERNARD MEINEN - In liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten.
167809: KOMRIJ, GERRIT - Hercules.
167757: KOMRIJ, GERRIT - Kost en inwoning. De Nederlandse poëzie in enige nagekomen gedichten.
167754: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
167704: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest.
166656: KOMRIJ, GERRIT - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
166519: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
96402: KOMRIJ, GERRIT - Eendagsvliegen
163091: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
161944: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 3000 en enige gedichten [3 Vols. & CD - In Slipcase].
157529: KOMRIJ, GERRIT | JAN SIEBELINK | ANDREAS BURNIER [EDS. - ET AL.]. - Een plek om te lezen.
155223: KOMRIJ, GERRIT - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
155082: KOMRIJ, GERRIT [VICTOR SCHIFERLI - ED.]. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten.
4142003: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
164702: KOMROFF, MANUEL [ED.]. | WITOLD GORDON [ILLUSTR.]. - The Travels of Marco Polo [The Venetian]. Rivesed from Marsden's translation.
150551: KÖMSTEDT, RUDOLF - Vormittelalterliche Malerei.
146442: KOMTER, AAFKE [ED.]. - Het Geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
4138545: KOMTER A. (RED.) - Het geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
180913: KÖNIG, DR. G. | DR. I. WANCURA [EDS.]. - Einführung in die chinesische Ohrakupunktur.
30023: KÖNIG, INGEMAR - Caput Mundi. Rom-Weltstadt der Antike
140254: KÖNIG, B. EMIL - Geschichte der Hexenprozesse. Ausgeburten des Menschenwahns.
110078: KÖNIG, WERNER - Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundarten.
4023482: KÖNIG, K. (LUTHER, M.) - Vom Geiste Luthers des Deutschen.
123329: KONIG, RUBEN - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal wetenschappelijk onderzoek.
123523: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
145198: KÖNIG, EDMUND - W. Wundt. Seine Philosophie und Psychologie.
180610: KÖNIG, B. EMIL - Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der Hexenprozesse und der Autodafé.Eine Geschichte des After- und Aberglaubens bis auf die Gegenwart historische Schandfäulen des Aberglaubens.
60373: KONIG. A. - Jesus Christus die Eschatos (Die Fundering en Struktuur van de Eskatologie as Teleologiese Christologie, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Publikatiereeks Nr. 7)
163057: KÖNIG, RENË - Niccolo Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitenwende.
166421: KÖNIG, CLAUS | FRIEDHELM WEICK | JAN-HENDRIK BECKING - Owls. A Guide to the Owls of the World.
162238: KÖNIG, THOMAS | ELMAR RIEGER | HERMANN SCHMITT [EDS.]. - Europa der Bürger ? Voraussetzungen, Alternativen, Konzequenzen.
92016: KÖNIG, FELIX VAN - Wind en energie
60374: KONIG. R. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990 (Een sociaalwetenschappelijk onderzoek)
102841: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
4139253: KÖNIG, F.W. - Relief und Inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan. Mit 2 Tafeln, 5 Skizzen im Text und 1 Karte.
4047647: KONIG, R.P. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. (Diss.)
4063134: KONIJN, SEEF - Symbolen leren zien. De rijkdom van onze sacramenten.
166509: KONIJNENBURG, JAN | MARTINUS STUART | NOMAN, JOHANNES - Bladwijzerder voornaamste zaken, benevens een naam-register der landen en steden: als ook een naam-register der personen wier bedrijven en lotgevallen min of meer uitvoerig worden voorgedragen, in het werk Tafereelen van de staats-omwenteling in Frankrijk [vervat in 28 deelen]. Benevens Lijst der daarin voorkomende Afbeeldingen en Platen [only].
154047: KONINCKX, C. - Koning Leopold III. Diplomaat voor de vrede.
145451: KONINCKX, C. [K. GLAMANN - PREF.]. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company [1731-1766]. A Contribution to the Maritime, Economic and Social Histoty of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
30654: KONINCKX, CHRISTIAN - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East
100070: KONING-VAN DER VEER, MIA - Schepen op postzegels / Ships on Stamps.
131098: KONING, DANIEL - Na verloop van tijd.
10149: KONING, MARTINUS - Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
82006: KONING, J.C. DE - De klokken luiden, ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 September 1923
156435: KONING, DR. D.A. WITTOP - Het etiket in de Apotheek.
4068760: N.N. (KONING, J. DE) - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning. Onder red. van W.Verkade, A.C.Ramselaar en Thijs Booy.
89982: KONING, DANIEL - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
103756: KONING, JACOBUS - Algemeene ophelderende verklaring van het Oud Letterschrift, in Steenplaatdruk & ATLAS [2 Vols. in 1].
60375: KONING. J. DE - Studi?n over de EI-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt
104221: KONING, ERIK JAN [ED. - ET AL.]. - Praktijkboek Sociale Veiligheid, voorbeelden van succesvolle veiligheidsprojecten in de Brabantse (grote) steden.
163869: KONING, JOSEE [ED. - ET AL.]. - U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952-2002.
158064: KONING, MADELIJN - De literaire verdiensten van A.A.M. Stols.
157327: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
155020: KONING, IR. J.C. | A. DE KEIJZER [EDS. - ET AL.]. [EDS. - ET AL.]. - Nieuwe Ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
154592: KONING, MR. A.M. DE | MR. J. BROUWER - Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen. De inzet van mediation-vaardigheden en mediation door overheden.
142360: KONING, DANIEL | BERND WOUTHUYSEN [ED. PHOTOGR.]. | MARJOLIJN FEBRUARI [TEXT]. - Teder.
103757: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Het Haagse grachtenboek. De waterwegen van het centrum in oude foto's 1855-1950.
4134587: KONING, M.G. DE - De Tweede Brief aan de Korinthiërs. Een verklaring van Paulus' brief speciaal voor jou. (Rotsvast 3)
130719: KONING, J. DE [ET AL.] - Vijftig jaar sociaal recht in Leiden. Bewerkingen van inleidingen gehouden op 30 mei 1986 te Leiden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de leerstoel sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
131290: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
103758: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Dit is ons huis. De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
181725: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt en uitgegeven, in den ouderdom van 68 jaar.
181726: KÖNINGS, HANS - Xeno Münninghoff. Schilder van het landschap.
153744: KONINGSVELD, DR. P. S. VAN | DR. Q. AL-SAMARRAI [EDS.]. - Arabic Manuscripts. Localities and Dates in Arabic Manuscripts.
122446: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
4069759: KONINGSVELD, P.S.V. - Sprekend over de Islam en de moderne tijd. (Teleac).
183698: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN - Gedenkboek van het vijfentwintigjarig jubileum van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1938-1963.
170739: KÖNNEKER, CARSTEN [ED.]. - Wer erklärt den Menschen? Hirnforscher, Psychologen und Philosophen im Dialog.
170778: KONNER, MELVIN - The Tangled Wing: Biological Constraints on the Human Spirit.
170800: KONNER, MELVIN - The Evolution of Childhood. Relationships, Emotion, Mind.
157144: KONNERTZ, WINFRIED [ED.]. - Max Ernst Bücher und Graphiken. Eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen.
180275: KONOIKE, YOSHITADA [FOREW.]. - Cultural Heritage of Hyogo Prefecture Japan. Painting.
166879: KONRAD, ULRICH | MARTIN STAEHELIN - Allzeit ein Buch. Die Bibliothek von Wolfgang Amadeus Mozarts.
183584: KONZE, BERGIT - Die Ästhetik des weiblichen Widerstandes. Zur Thematisierung deutscher Geschichte in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie.
146295: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard. De wrekende hand van de Sjiieten.
4056396: KONZELMANN, G. - Jerusalem. 4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt.
180804: KOOGER, HANS - Kruisen en Kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen.
180763: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
30202: KOOGER, HANS - Ingmar Bergman. Aspekt-biografie onder redactie van Perry Pierik
182896: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
140175: KOOGER, HANS - Joods leven in Dieren, Rhenen en Velp.
88439: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods Vrijmachtige Genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 Aug. 1877. Door hem zelven beschreven.
92403: KOOI, AKKE VAN DER - De ziel van het christelijk geloof. Theologische invallen bij het praktijk van geloven
123348: KOOI, KENNETH A. | ROBERT E. MARSHALL. - Visual evoked Potentials in Central Disorders of the Visual System.
94493: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
153443: KOOI, DR. P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands [2 Vols. Compl.].
4036785: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Het Heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp. (Diss.)
93482: KOOI, MARGRIET VAN DER | HORST, WIM TER - Als kinderen andere wegen gaan
4015859: KOOI, C.V.D. (BARTH, K.) - Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief. Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door C.v.d.Kooi.
155078: KOOI, DR. A. VAN DER | DR. R.H. REELING BROUWERS [EDS.]. - Naar een dialogische dogmatiek. Barth lezen met Gerrit Neven. Teksten naar aanleiding van het symposium - gehouden op 8 april 2005 - over ' Barth lezen ' van Gerrit Neven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
60376: KOOI. C. VAN DER - De denkweg van de jonge Karl Barth (Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording)
47980: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een tweeluik
4138197: KOOI, A.V.D. KÜSTER VAN & REELING BROUWER, R. (RED.) (NEVEN, G.) - Ontmoetingen-tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven.
4138996: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
121032: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
57675: KOOIJ, RIJN VAN - Als een lopend vuur. Charismatische vernieuwing in de kerken
121404: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. a Study and Translation of 19th Century Responsa Against Religious Reform in Judaism.
88421: KOOIJ, A. VAN DER | KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
181075: KOOIJ, K.R. VAN | H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
140139: KOOIJ, K.R. VAN | H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
90684: KOOIJ, A. VAN DER | KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
4073354: KOOIJ, R.V. - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
4137071: KOOIJ, A.V.D. - Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments. (OBO 35)
181727: KOOIJ, K.R. VAN | H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
182950: KOOIJMAN, SIMON - Tapa on Moce Island Fiji. A traditional handicraft in a changing society.
90730: KOOIJMAN, GEORGE FREDRIK - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys, het dialekt van een middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18 rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische aantekeningen, foto's en illustraties.
43085: KOOIJMANS. W. - Twee Kerstkoralen, Looft God, gij christ'nen maakt hem groot, Ik kniel aan Uwe kribbe neer
95894: KOOIJMANS, ED - De Wittenbergse nachtegaal. De wereld van Luthers liederen
57540: KOOIJMANS, E. E.A. - Uit Sions Zalen. De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion. (psalm 65 vs. 2)
183210: KOOIJMANS, MARC | JUDITH SCHOONEVELD-OOSTERLING - VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
89853: KOOIJMANS, L. E.A. - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland.
141707: KOOIJMANS, L. | E.A. DE JONG | H.M. BROKKEN [EDS.] - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk [1691-1759] tekent Noord-Holland.
143087: KOOIJMANS, K. | TH.S.H. BOS | A.E. KERSTEN | C.E. KEIJ | J.G. SMIT [EDS.]. - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
86878: KOOIMAN, W.J. - Jacobus Revius. Zijn leven - zijn lied.
121310: KOOIMAN, D. | J.J. VAN DE ENDE | MR. W. BRIËT [ET AL.]. - Rechtskundige encyclopaedie voor iedereen.
156365: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
31013: KOOIMAN, W. - Philippus Melanchthon
55692: KOOIMAN, W.J. - De ronde Luthersche kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst
95346: KOOIMAN, DICK - Conversion and Social Equality in India. The London Missionary Society in Stouth Travancore in the 19th Century
151015: KOOIMAN, D. | J.J. VAN DER ENDE [EDS. - ET AL.]. - Rechtskundige Encyclopaedie voor iedereen [2 Vols. Compl.].
30583: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan het evangelisch-luthersch seminarium op 3 juni 1946
85881: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon
4142571: KOOIMAN, W.J. (LUTHER, M.) - Luther's kerklied in de Nederlanden. (Diss.)
83458: KOOISTRA, J. - Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron
141574: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
145591: KOOISTRA, REDMAR | STEPHAN KOOLE - Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin.
121457: KOOISTRA, JAN | BERT ANDREAE [ILLUSTR.]. - De wegen van wezel en hermelijn.
61286: KOOISTRA, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
96531: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rodesië. Door de F.P. Church of Scotland
53882: KOOISTRA, JACK - Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog
60377: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
89116: KOOKER, H.W. DE (INTRODUCTION AND INDEXES) - The catalogus universalis. A facsimile edition of the Ducht booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz Amsterdam 1640-1652.
161117: KOOKER, H.W. DE [ED.]. - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652.
93828: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht. Van Heilig-Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis
61199: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
153655: KOOL, MARGA - Moeder-dochter-liefste-vrouw. Keuze uit gedichten.
121487: KOOL, HALBO C. - Scherven. Een bundel gedichten.
168519: KOOLBERGEN, MICHIEL - Een Hollandse Robinson Crusoe. Dagboek van de verbanen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
143756: KOOLBERGEN, MICHIEL - Het laatste geheim van Bomarzo.
4008417: N.N. (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a.
57585: KOOLE, D. | VELEMA, W.H. - Uit liefde tot Christus en zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
110328: KOOLE, R.A. (ED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
82503: KOOLE, D. E.A. - Zichtbare liefde van Christus, het diakonaat in de gemeente
4075973: KOOLE, W.J. - De troost van televisie. Ervaringen van kijkers en makers. (Diss.)
4019087: KOOLE, D. & VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling.
4069980: KOOLE, D. - Openbare kenmerken van de ware christenen. Het christelijk geloof en de christelijke houding persoonlijk, maatschappelijk, politiek en kerkelijk.
56985: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen)
47499: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Historisch Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets
84691: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel, onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC
166114: KOOLEN, M. - Tabakspijpjes 1600-1900. Pijpvondsten uit Grave, Velp en Escharen.
84098: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
166687: KOOLHAAS, ANTON - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
153354: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen / Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] and the journals he drew for his children.
4138771: KOOLHAAS, M. & VOOREN, J.V.D. - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden.
162505: KOOLMAN, EGBERT - Oldenburgische Bibliographie [16. Jh. - 1907].
168531: KOOLMEES, P.A. - Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985.
154194: KOOLMEES, P.A. - Symbolen van openbare hygiène. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
91712: KOOLSCHIJN, J.H. - Leven en werk van Ds. J.P. Paauwe
4046496: KOOLSCHIJN, G. (PLATO) - Plato, schrijver. 1 Liefde, 2 onzekerheid, 3 rechtvaardiging, 4 verstarring. Teksten gekozen en vertaald.
144928: KOOLWIJK, TOM VAN | CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
164185: KOOLWIJK, TH.F. VAN [ED.]. - Catalogus van de boeken uit de collectie Stuyt, voornamelijk betreffende de geschiedenis van Frankrijk [ca. 1500-1870] aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
102869: KOOME, JAN [TEXT] | DIK BRUYNESTEYN [ILLUSTR.]. - Olympische spelen 1964. Innsbruck - Tokyo.
165669: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engfelse schrijvers in Parijs 1900-1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
165668: KOOMEN, MARTIN - Het Literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse beweging. Met Wandelgids.
4056026: KOOMEN, J. - De geschiedenis van het Beding der Eigen Opleiding. (naar de Synodale Acta`s) Op verzoek van de Vereeniging tot steun van de Theologische School te Delft.
48144: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach III. 14 Orgelstukken met licht pedaal van Merulo tot Fischer (nr. 502)
48145: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
4063038: KOOP, H. - Door dichte deuren. Omkijken in geloof.
48142: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach V. 13 Orgelstukken met licht pedaal van Volckmar tot Woollen (nr. 504)
48143: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
83836: KOOP, GARY - Analysis of economic data second edition
150277: KOOP, GERHARD | KLAUS-PETER SCHMOLKE - Die deutschen Segelschulschiffe.
153697: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle IV.
153687: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999.
162489: KOOPER, ERIK [ED.]. - This Noble Craft...Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht 1989.
94228: KOOPERBERG, L.M.G. - Erasmus als vredeskampioen
31848: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn
95840: KOOPMANS, J.J. - Aramese grammatica (voor het oud-testamentisch Aramees), met woordenlijst
4010686: KOOPMANS, W.T. - Joshua 24 as Poetic Narrative. (Diss.)
180385: KOOPMANS, JELLE | PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
91876: KOOPMANS, BOTINE - Haagse winkelpuien. Een inventarisatie in de binnenstad
85299: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de sneeuw. Eene kerstvertelling.
96032: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
152663: KOOPMANS, JELLE | PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
165717: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
164834: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
164690: KOOPMANS, RUDD | PAUL STATHAM | MARCO GIUGNI | FLORENCE PASSY [EDS.]. - Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe.
92631: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
151384: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939.
94986: KOOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
30811: KOOPMANS, JAN - Theoloog bij de tijd (1905-1945)
156182: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland. Een schets.
53890: KOOPMANS, G. - Koudum fan doe en nou
101370: KOOPMANS, THIJMEN - Vrijheden in beweging. Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976.
160226: KOOPMANS, JELLE | PAUL VERHUYCK - Sermon Joyeux et Truanderie [Villon - Nemo - Ulespiègle].
4139249: KOOPMANS, J.J. - Beknopt overzicht van de cultuur van het oude nabije oosten. als achtergrond voor de bijbel. Overdruk uit het GTT, 59e jg. nr. 1/2
53891: KOOPMANS, G. - Fan Galama Oant gemeente Himmelumer Aldefurd
181728: KOOPMANS, YPE - Te waar om mooi te zijn. Kritisch realisme van Dix & Co 1920-1940.
160415: KOOPMEINERS, R.J. - Oorsprong, ontwikkeling en betekenis van het Middeleeuwse Rotterdam. Waarin wordt aangetoond dat de huidige opvatting te dien aanzien onhoudbaar moet worden geacht.
170795: KOOPS, BERT-JAAP | CHRISTOPH LÜTHY | ANNEMIEK NELIS - De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie.
153856: KOOPS, LUKAS | MARTIN KOSTER [EDS.]. - Op petret. Drense schrievers in woord en beeld.
90327: KOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
54003: KOOPS, W.R.H. - Johan Huizinga, 1872-1972. Papers delivered tot the Johan Huizinga conference Groningen 11-15 december 1972
86771: KOOPS, G.L. - Werkt uws zelfs zaligheid. Nagelaten geestelijk onderwijs. Eerder verschenen in twee wegen, kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
164829: KOOPS, WILLEM | LEEN DORSMAN | THEO VERBEEK [EDS.]. - Née Cartesienne / Cartesiaansch gebooren. Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005. The Philosophical Works of Descartes. (Volume 1 of 2)
157397: KOOPS, W.R.H. | J. KINGMA | G.C. HUISMAN [EDS.]. - Universiteitsbibliotheek Groningen 1615-1990. Korte geschiedenis van een academische bibliotheek.
157379: KOOPS, W.R.H. [INTROD.]. | J. KINGMA - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
150631: KOOPS, ROELOF | ROB VAN DRIE | NICO PLOMP [EDS. - ET AL.]. MARGRIET DE ROEVER [ED,.]. - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
100757: KOORDERS, S.H. | DR. TH. VALETON - Bijdrage tot de kennis der boomsoorten van Java / Flora arborea Javae. Volume 3 & 5-10 [= 7 Vols of 13].
89258: KOORDERS, S.H. - Het leerstelsel der Hervormde Kerk: Naar den Heidelbergschen Catechismus. (4 delen)
91419: KOORN, FLORENCE | EYCKEN, MICHEL VAN DER E.A. - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest.
130443: KOORN, MR. P. | MR. L.H.M. [EDS. - ET AL.] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk. Verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
131868: KOORNNEEF, P. | T. DE KRUYF | J. VOSKUIL [EDS.] - Een brug tussen krijgsmacht en samenleving 1874-1999. Koninklijke Nederlandse Militaire Bond ' Pro Rege '.
156443: KOOT, J. VAN DE - An Essay on Grammar-Parser Relations.
144131: KOOT, TON - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten.
90245: KOOT, TON E.A. - Jamboree Logboek, 1937. Officieel gedenkboek uitgegeven door de stichting 'wereld-jamboree 1937' Bloemendaal-Vogelenzang'.
166818: KOOT, ROMAN | MICHIEL NIJHOFF | SASKIA SCHELTJENS [EDS.]. - Kunstbibliotheken in Nederland. Tien korte schetsen.
55691: KOOT, TON - Poorters van Amsterdam
93526: KOOTEN, R. VAN - Compendium aan Zijn voeten. Werkboek bij de geloofsleer
92938: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod (Serie: Hoe lief heb ik uw wet)
92941: KOOTEN, R. VAN - Verzoend door Christus!
92366: KOOTEN, REINIER VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951
170788: KOOTEN NIEKERK, KEES VAN | HANS BUHL [EDS]. - The Significance of Complexity. Approaching a Complex World Through Science, Theology and the Humanities.
57672: KOOTEN, R. VAN - De dingen die met haast geschieden moeten. Praktisch commentaar op de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (Deel 2)
30846: KOOTEN, GEURT HENDRIK VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians
92940: KOOTEN, R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod (Deel 1)
91159: KOOTEN, R. VAN E.A. - Er zij licht, bijbels dagboek.
95114: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar Zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
31105: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
96326: KOOTTE, T.G. - Rekkelijk of precies. Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt
4011446: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus. (Diss.)
93519: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus
182529: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
60384: KOOY. J. - De paraenese van den Apostel Paulus
161970: KOOY, PROF. DR. G.A. [ED.]. - Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland.
182530: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
4063857: KOOY, JOHN - Het Boek van den Hemel.
43102: KOOYMAN. C. - Koraal voorspellen voor de lijdenstijd (klavarskribo) Ik wil mij gaan vertroosten, Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten, Wat God wil, dat geschied altijd, Lam Gods dat zo onschuldig, Mijn verlosser hangt aan 't kruis, Jezus leven van mijn leven.
47686: KOOYMAN, COR - Koraalvoorspelen voor de lijdenstijd. Il wil mij gaan vertroosten. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat God wil, dat geschied altijd. Lam Gods, dat zo onschuldig. Mijn verlosser hangt aan 't kruis. Jezus leven van mijn leven
110823: KOP JANSEN, TH.P.M. | TH.J.J. LEYENAAR - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru. Catalogus van de Chimú collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde [1882-1986].
85189: KOPER, JACOB - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië. (With a summary in English)
4032889: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling. in het bijzonder in Indonesië. (Diss.)
100248: KOPLAND, RUTGER - Een man in de tuin.
166272: KOPLAND, RUTGER - Dankzij de dingen.
94264: KOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
4074725: KOPMELS, ESTHER - Christus en cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie.
4053884: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. (Diss.)
4054868: KOPPELMANN, W. - Der Erlösungs- und Heilsgedanke von Freisinnig-Protestantischem Standpunkt aus. (Gekrönye Preisschrift)
4001352: KÖPPEN, K.P. - Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche.
145065: KÖPPEN, ERNST [ED.]. - Das war einmal. Zweite Folge alter Krefelder Bilder.
167464: KOPPEN, PETER J. VAN | FOKKE FERNHOUT | SASKIA VAN BERGEN - Het maagdenvlies als bewijs. Tegenstrijdige verklaringen in twee incestzaken.
167296: KOPPEN, P.J. VAN | D.J. HESSING | H.F.M. VROMBAG [EDS.]. - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
102163: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
91583: KOPPENFELS, JOHANNA VON - Jüdische Friedhöfe in Berlin
183883: KOPPERS, W. [ED.]. - Festschrift - Publication d'Hommage offert au P.W. Schmidt. 70 Sprachwissenschaftliche, Ethnologische, Religionswissenschaftliche, Prähistorische und andere Studien.
146284: KOPPERS, ANDRÉ - A Biographical Dictionary on the Political Abuse of Psychiatry in the USSR.
101225: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
30657: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd. Voorzien van een alphabetisch naamregister
121114: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
150705: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
4039753: KOPUIT, M. (RED.) - Zo heb ik het overleefd. Verhalen van joodse vervolgden. M.m.v. Hans Bloemendal, Andreas Burnier, Dick Houwaart, Ida Vos e.a.
4140059: KOPUIT, M. - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945.
160007: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
152642: KORBEL, PETR | MILAN NOVAK - Geïllustreerde mineralen encyclopedie.
122695: KORCHIN, SHELDON J. - Modern Clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
153258: KORDA, MICHAEL - Another Life. A Memoir of Other People.
157145: KORDINA, ROGER [ED.]. - 175 Jahre Sauerländer 1807-1982.
103759: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
150529: KOREMAN, J.G.J. | BARONES VAN HÖVELL [TECHN.]. - ... geteeckent tot Maestricht .. / Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
4051415: KOREN, Y. & VECHT, C. - Verzonken heimwee. Joods hier Israëlisch daar.
57066: KOREVAAR, C.A. - Alsmaar ouder worden. Ouder worden en oud zijn
87629: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek, wat een dominee bezielt
60387: KOREVAAR. GIJSBERT - Sustainable Chemical Processes and Products, new design methodology and Design Tools
180757: KORF, MR. JAN [INTROD. | ED. - ET AL.]. - Gelders molenboek.
141065: KORF, MR. JAN [INTROD. | ED. - ET AL.]. - Gelders molenboek.
181729: KORF, DINGEMAN | H.J. HIJMERSMA [EDS.]. - Antwerps plateel [Mededelingenblag Vrienden Nederlandse Ceramiek Volume 62/63].
88980: KORFF, F.W.A. | OS, A. VAN - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
100407: KORFF, GOTTFRIED | WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
87193: KORFF, F.W.A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
150300: KORFF, GOTTFRIED | REINHARD RÜRUP [EDS.]. - Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt.
130232: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.]
91024: KORGER, HILDEGARD - Schrift und Schreiben. Ein Fachbuch für alle, die mit dem Schreiben und Zeichnen vonn Schriften und ihrer Anwendung zu tu haben. Sechste Auflage mit 564 Bildern.
4056304: KÖRHOLZ, L. - Das Zeitalter der Reformation. 1517-1648.
158374: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
151153: KORN, IRENA - Auguste Rodin. Meester-beeldhouwer.
123515: KORNAAT, DRS KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
180828: KORNAAT, KLAAS - Van inval tot capitulatie. De meidagen van 1940.
102035: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20434: KÖRNER, THEODOR - Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
146326: KÖRNER, STEPHAN - Conceptual Thinking. A Logical Enquiry.
170275: KÖRNER, STEPHAN - Categorical Frameworks.
101882: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
156468: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
162245: KÖRNER, TORSTEN - Der kleine Mann als Star. Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
123245: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics. An Introductory Essay.
4136010: KÖRNER, J. - Hebraïsche Studiengrammatik.
164535: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
4070746: KORNFIELD, J. - De leringen van Boeddha.
121844: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
100445: KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN | JUTTA KORNRUMPF - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa.
152850: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
31658: KORPEL, MARJO C.A. | OESCH, JOSEF M. - Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume V)
31659: KORPEL, MARJO C.A. | OESCH, JOSEF M. - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume IV)
163484: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie [1750-1820] in een Westeuropees kader.
31660: KORPEL, MARJO C.A. | OESCH, JOSEF M. - Studies in Scriptural Unit Division (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume III)
53727: KORPORAAL, T.L. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen, 1828-1987
4056054: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
4037368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
168564: KORS, MIKEL [ | GEERT H. M. CLAASSENS - INTROD.]. - De bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de historiebijbel van 1361.
164885: KORS, ARJAN [& STEVEN DERIX]. - 't is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
95835: KORSAK, MARY PHIL - At the start... Genesis made new. A translation of the Hebrew tekst
170872: KORSMEYER, JERRY D. - Evolution and Eden. Balancing Original Sin and Contemporary Science.
181730: KORST, PROF. DR. J.K. VAN DER - Een dokter van formaat. Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
171121: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
171194: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
167743: KORSTEN, A.F.A. | K. ABMA | J.M.L.R. SCHUTGENS - Bestuurskracht van gemeenten. Meten, vergelijken en beoordelen
102843: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
102842: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
53054: KORT, KEES UND HJALMAR DE - Es begann im Paradies
54961: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
182462: KORT, DR. J.C. - Repertorium op de lenen van Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650).
140770: KORTE, Z. DE [G. VAN NISTELROOIJ - ED.]. - De mis-liturgie.
4042862: KORTE, A.M. (DALY, MARY) - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
160788: KORTE, BARBARA | RALF SCHNEIDER [ED.]. - War and the Cultural Construction of Identities in Britain.
82999: KORTE, JAAP - Guido de Brès een mede-erfgenaam van Christus
143963: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
103695: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
88328: KORTENHOF, H. - Ds. Tiptaft de vriend van Ds. Philpot.
53289: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
86770: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
182964: KORTEWEG, ANNE S. | C. DE WOLF | E.I. JIMKES-VERKADE [ET AL.]. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Expositie Koninklijke Bibliotheek.
90308: KORTEWEG, P. - De Geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
110660: KORTEWEG, ANTON | WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
141056: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
31208: KORTEWEG, A.S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek. 6 oktober 1983 - 14 januari 1984
90593: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1944 t/m 1968.
180823: KORTEWEG, ANTON | WILT IDEMA [ED.]. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters: Nicolaas Beets - J.P. Hasebroek - Bernard ter Haar - J.J.L. ten Kate - Eliza Laurillard.
165798: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
161156: KORTEWEG, DR. A.S. [INTROD.]. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
157695: KORTEWEG, ANNE S. | C. DE WOLF | E.I. JIMKES-VERKADE [ET AL.]. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Expositie Koninklijke Bibliotheek.
156920: KORTEWEG, ANTON | FRANS A. JANSSEN | FONS VAN BUUREN | COR VAN BREE | MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
82658: KORTEWEG, A. E.A. - Tis vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig museum de Bezige Bij. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum de Bezige Bij
94990: KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
84615: KORTEWEG, P. - De geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
57470: KORTEWEG, P. - Gedoopt voor het leven. Kinderdoop - Volwassendoop - Herdoop
32273: KORTEWEG, P. - Gedoopt voor het leven. Kinderdoop - Volwassendoop - Herdoop
150703: KORTEWEG, ANTON | MURK SALVERDA [EDS.]. - t is vol van schatten hier...Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. [2 Vols. Compl.].
181731: KORTEWEG, A.S. | K. THOMASSEN [INTROD.]. - Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Deel I. Kastnummers 66 - 70.
181732: KORTEWEG, ANNE [FOREW.]. | ED DE HEER - Inventaris van prenten, tekeningen en foto's uit de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Deel I. Kastnummers 66 - 72A.
181733: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
90252: KORTH, STEFAN | KOCH, BERND - Stars am Nachthimmel. Der sichere Wegweiser zu den 50 schönsten Himmelsobjekten.
105122: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
162547: KORTHALS ALTES, LIESBETH | MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
121467: KORTHALS ALTES, A. | N.K.C.A. IN 'T VELD - Slag in de schaduw. Peel / Maas 1944-'45.
30576: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's bierbrouwerij maatschappij N.V. 1873-1948
130445: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. | PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.] - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
55437: KORTMANN, C. E.A. - Noord-Brabant. Een studie over de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Ontwikkelingsplan 1965 (2 delen)
56975: KÖRTNER, ULRICH H.J. | LEUTZSCH, MARTIN - Papiasfragmente Hirt des Hermas
170114: KÖRTNER, ULRICH H.J. - Einführung in die theologische Hermeneutik.
4300958: KÖRTNER, U.H.J. & M.LEUTZSCH, - Papiasfragment / Hirt des Hermas. Eingeleite, hrsg., übertragen und erläutert. (Schriften des Urchristentum 3)
180011: KORTRIGHT, FRANCIS H. | T.M. SHORTT [ILLUSTR.]. - The Ducks, Geese and Swans of North America. A vade mecum for the Naturalist and the Sportsman.
101576: KORVINUS, HENK | TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
150660: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
104307: KOSCHATZKY, DR. WALTER | KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
163379: KOSCHATZKY, WALTER [ED.]. - Die Botschaft der Graphik. Sechs Jahrhunderte gedruckte Kunst. Oberösterreichische Landesausstellung 1989.
151642: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
103056: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
95169: KOSCHORKE, KLAUS - Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate 'Apokalypse des Petrus' (NHC VIII, 3) und 'Testimonium Veritatis' (NHC IX, 3) ( Nag Hammadi Studies, XII)
141910: KOSHIKAWA, MICHIAKI | HIDENORI KURITA [EDS.]. - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
86476: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
4143484: KOSHY, T.E. (BAKHT SINGH) - Bakht Singh. Een verslag van een apostolische opwekking in de 20e eeuw. Voorwoord van G.Verwer.
110835: KOSINSKI, JERZY - De gevederde vogel.
31654: KOSKENNIEMI, ERKKI - The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 206)
53046: KOSLOW, SUSAN - Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder, 1579-1657
4010261: KOSMALA, H. - Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. (Studia Post-Biblica I)
164562: KOSMOS ZIGARETTENBILDER - Deutsche National-Elf Fussball Weltmeister 1954.
122029: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
150591: KOSSATZ, WALTER | HORST-HERBERT KOSSATZ - Ornamental Posters of the Vienna Secession.
60891: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de Historische Jezus, Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
30974: KOSSEN, H.B. - Op zoek naar de historische Jezus. Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
55690: KOSSEN, W.J. | RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden
123491: KOSSLYN, STEPHEN M. | RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
123221: KOSSLYN, STEPHEN M. | OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
82096: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme (mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nieuwe reeks - deel 45 - No. 2
150335: KOSSMANN, PROF. DR. E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
101518: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
152993: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 & Deel II: 1914-1980 [2 Vols. Compl.].
146506: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
156671: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA - Kamper Schepenacten 1316-1354.
86108: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Deel I. Van prehistorie tot 1500. Deel II. Van 1500 tot 1780. Deel III. 1780-1940 anderhalve eeuw Nederland en België. (3 delen)
85146: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
52419: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof
123260: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. [HENK PLATENBURG | MARTIN VAN THIEL - PHOTOGR.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
162896: KOSSMANN, DR. E.H. - Verlicht conservatisme over Elie Luzac.
182223: KOSSMANN, FR. - Gedichten van Anna Roemers Visscher. Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets. Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
122635: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
101076: KOSSMANN-PUTTO, J.A. | F.H. KOSSMANN | O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
86127: KOSSMANN, E.H. - Verlicht conservatisme: over Elie Luzac. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 mei 1966
4139809: KOSSMANN, E.H. - Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H.Kossmann.
181734: KOSSMANN, DR. F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
163110: KOSTA, BARBARA | HELGA KRAFT [EDS.]. - Writing against Boundaries. Nationality, Ethnicity and Gender in the German-speaking Context.
165781: KOSTAK, MARTIN [GERLOF ABELS - TRANSL.]. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen
85545: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
122807: KOSTENEVICH, ALBERT - Hidden Treasures Revealed. Impressionist masterpieces and other important French paintings preserved by the State Hermitage Museum St. Petersburg
156444: KOSTER, C.J. - Word Recognition in Foreign and Native Language. Effects of Context and Assimilation.
54455: KOSTER, J. E.A. - Mijn raad zal bestaan. Waarin opgenomen de afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Barneveld door Ds. J. Koster, bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman, intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. J. Koster

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13