Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55839: HOFMAN, W. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1: Amsterdam
87292: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
90994: HOFMAN, WIM - Het kerstverhaal. Geïllustreerd met schilderijen uit de National Gallery te Londen
185589: HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens [1596-1687]. Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. Volume 07: HES Studia Historica.
160690: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
53060: HOFMAN, W. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1: Amsterdam
47120: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving
82943: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
83053: HOFMAN, H.A. - Sporen in de svhemer, contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw, een inleiding op het Gereformeerd denken in een geseculariseerde samenleving
55868: HOFMAN, A. E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 1975
96447: HOFMAN, H. - Leerredenen (9 delen). 25 leerredenen per band
132125: HOFMAN, J. [ED - ET AL.] - Archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813 [7 Vols. = Complete Set]
91970: HOFMAN, H.A. - Verlicht of verblind? Een apologie
58984: HOFMAN, H.A. - Buen Camino. Tegenstem in een seculiere samenleving
58653: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek
130459: HOFMAN, DR. A.W. - De deelnemingswerrekening.
83800: HOFMAN, H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede (deel 5 | Kompas Serie)
8650: HOFMAN, JOHANNES - Een Christens Regte Loopbane, Der ware Godzaligheid, Door des Weerelds Woestijne, Na het Hemels Zion. Begrepen in Thien uytgelesene Kerkredenen, Gepredikt foor de Godzalige, Geleerde en vermaarde Leeraren, Do. Wilh. à Brakel, Joh. Muntendam, Swalmius, Landtman, Hornek, Koelman &c. Nevens 1. Predicatie van Do. Henricus Eysonius, en vier Brieven, waar in zijn Leer en Eer verdedight wert, tegens de vuylaardige Boeckjes van den ongemortificeerden Predikant, Aquila Aquilonides, en den Voorleser B. v. Gravenbigt, en and're Beschuldigers van getrouwe Leeraars, en haters van de ernstige Bedieninge.
4073999: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
4133295: HOFMAN, M.G. (RED.) (RIDDERKERK) - Onvoltooid verleden. 550 jaar Singelkerk te Ridderkerk.
4300158: HOFMAN, H.A. - Ledeboerianen en kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927)
145034: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VI.
145032: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume IV.
47990: HOFMANN, RUDOLPH - Symboliek of Stelselmatige Uiteenzetting van het Leerbegrip der Belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P.J. de Roode, daarna verkort uitgegeven door M.A. Adriani
142607: HOFMANN, C.|J. LIGTER [ILLUSTR.]. - Typografen A.B.C.
56738: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen
4141819: HOFMANN, W. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Luther und die Folgen für die Kunst. Katalog der Ausstellung in die Hamburger Kunsthalle 1983-1984. Mit Beiträge von Chr.Beutler, R.Postel, Chr.Tümpel. Mit 1132 Abbildungen und 40 Farbtafeln.
145035: HOFMANN, H.|M. ZIMMERMAN [EDS.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VII.
96903: HOFMANN, WERNER A.O. - La peinture allemande à l'époque du Romantisme. Orangerie des Tuileries. 25 octobre 1976 - 28 février 1977
87369: HOFMANN, RUDOLPH - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten
56667: HOFMANN, C. - Typografen ABC
83286: HOFMANN, R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten
145031: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume III.
150682: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Schrecken und Hoffnung. Künstler sehen Frieden und Krieg.
145030: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume I.
146205: HOFMANN, WERNER [ED.]. - Europa 1789. Aufklärung - Verklärung - Verfall.
4075944: HOFMANN, C. (SAMENST.) - Naamgevers. Een keuze van woorden met historische betekenis, samengesteld door C. Hofmann.
4276069: HOFMANN, R. - Ein hauch - ein Ton. Bilder vom Entstehen der neuen Klais-Orgel im Kölner Dom. Fotos und Texte von Renate Hofmann. Texte auf Deutsch-English-Französisch.
160952: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Nana. Mythos und Wirklichkeit.
157834: HOFMANN, THEODORE|MICHAEL HUNTER [EDS. - ET AL.].|NICOLAS BARKER|SIR ANTHONY KENNY - FOREW.]. - John Evelyn in the British Library. // 10 - 1994 Iain Fenlon: Music, print and culture in early sixteenth-century Italy
150851: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos.
145036: HOFMANN, H.|M. ZIMMERMAN [EDS.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VIII.
143928: HOFMANN, HEINZ [ED.]. - Latin Studies in Groningen 1877-1977.
165223: HOFMANNSTHAL, HUGO VON [RUDOLF HIRSCH - ED.]. - Erzählungen und Aufsätze [2 Vols. Compl.].
154245: HOFMANNSTHAL, HUGO VON [BERT TOUSSAINT|PHILIP VAN DER EIJK - AFTERW.|TRANSL.]. - De roos en de schrijftafel.
173303: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Gesammelte Werke in zwei Bänden. Volume 1 Gedichte und Prosa
181626: HOFMANNSTHAL, HUGO VON|JOSEF REDLICH - Briefwechsel. Hugo von Hofmannsthal - Josef Redlich.
181627: HOFMANNSTHAL, HUGO VON|LEOPOLD VON ANDRIAN. - Briefwechsel. Hugo von Hofmannsthal - Leopold von Andrian.
145682: HOFMEYR, BENDA - Ethics and Aesthetics in Foucault and Levinas.
89372: HÖFNER, MARIA (INTRODUCTION) - The library of Enno Littmann 1875-1958. Professor of oriental languages at the University of Tübingen. With an autobiographical sketch.
54259: HÖFNER, MARIA - The library of Enno Littmann, 1875-1958. Professor of oriental languages at the university of Tübingen. With an autobiographical sketch
4300887: HÖFNER, MARIA - Altsüdarabische Grammatik. Mit 2 Schrifttafeln.
156475: HÖFNER, PROF. DR. MARIA [INTROD.]. - The Library of Enno Littmann 1875-1958. Professor of Oriental Languages at the University of Tübingen. With an autobiographical Sketch.
4143544: HOFRICHTER. P. - Im Anfang war der Johannesprolog. Das urchristliche Logobekenntnis - die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie. (BU 17)
60295: HOFRICHTER. P. - "Im Anfang war der ""Johannesprolog"" (Das urchristliche Logosbekenntnis die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie, Biblische Untersuchungen Band 17)"
141378: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach. An Eternal Golden Braid. A metaphorical fugue on mind's and machines in the spirit of Lewis Carroll.
122370: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul.
166965: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ego en geest [The Mind's I].
140439: HOFSTADTER, DAN - The Earth Moves. Galileo And the Roman Inquisition.
142339: HOFSTÄTTER, DR. HANS - Die Malerin Fridel Dethleffs-Edelmann.
90857: HOFSTÄTTER, HANS H. - Jugendstil, druckkunst.
31217: HOFSTÉ. MARCO|MEULEMAN, WILLEM - Met het oog op Amersfoort #2007
102700: HOFSTÉ. MARCO|WILLEM MEULEMAN [EDS.]. - Met het oog op Apeldoorn.
87431: HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - De geschiedenis van het protestantisme, op nieuw verhaald door Dr. J.A. Wylie. (3 delen)
151604: HOFSTEDE, ANNIGJE - Nederlandse meubelen. Van Barok tot Biedermeier 1700-1830.
182285: HOFSTEDE, BEN - Agrammatic Speech in Broca's Aphasia. Strategic Choice for the Elleptical Register.
92171: HOFSTEDE DE GROOT, P. - De Groninger Godgeleerden in hun eigenaardigheid. Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening
10343: HOFSTEDE, PETRUS - Korte Historie van de Synode Nationaal, gehouden binnen Dordrecht, In de Jaaren 1618 en 1619. Uit Echte Gedenkstukken, en geloofwaardige schryveren opgemaakt, door den Procureur van de Vaderlandsche Kerke.
101975: HOFSTEDE, H.|M.C.A. VAN DER NEIJDEN [EDS.]. - Uit de school van Michels. Opstellen aang.aan Prof. Dr. L. C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
93968: HOFSTEDE DE GROOT, P. - De beschuldiging tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk, dat zy hunnen eed breken, door af te wyken van de leer hunnern kerk, die zy beloofd hebben te zullen houden, gestaafd. En de gedachten van P. Hofstede de Groot, over die beschuldiging wederlegd door Mr. C.M. Van der Kemp
4070158: HOFSTEDE, N.W. - De slaven van Roku Ban.
122390: HOFSTEDE, BEN - Agrammatic Speech in Broca's Aphasia. Strategic Choice for the Elleptical Register.
101364: HOFSTEE, PROF. DR. E.W. - De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een historisch-demografische en sociologische studie.
85983: HOFSTEE, H. - Het Bijbels personalisme van Prof. Dr. Ph. A. Kohnstamm. Deel I: Ontstaan en grondslagen
4300384: HOFSTEE, E.W. - Het Oldamt. Een Sociografie. Deel 1 Vormende krachten.
156449: HOFSTEEDE, W.M.F. - Decision-making Processes in four West Javanese Villages.
153839: HOFSTEENGE, MINY - Dwelen deur dook.
4050429: HOFSTRA, J.D. (ISHO`DAD VAN MERW) - "Isho`dad van Merw. En het Woord is vlees geworden"". De plaats van het commentaar van Isho`dad van Merw op Johannes 1,1-18 binnen de Syrische exegetische traditie. (Diss.)"
30168: HOFSTRA, JAN - Leontius von Neapolis un Symeon der heilige narr. Ein Pastor als Hagiograph
4075792: HOFSTRA, J. - Leontius von Neapolis und Symeon der Heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph. (Diss.)
144370: HOFSTRA, TETTE - Ortsnamen auf -elten in der niederländischen Provinz Drente.
60297: HOFSTRA. J.D. - "Isho'dad van Merw ""En het woord is vlees geworden"" (De plaats van het commentaar van Isho'dad van Merw op Johannes 1,1-18 binnen de Syrische exegetische traditie)"
59121: HOFSTRA, D.E.|MONSHOUWER, D. - Exodus. Bevrijding door de Naam. Pesach en Pasen
4073341: HOFSTRA, SJ. - Differenzierungserscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen. Ein beitrag zur Frage der primitiven Individualität. (Diss.)
180956: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
144933: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
150702: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
4027417: HÖFTE, B. - Bekering en bevrijding. De betekenis van de Latijns-amerikaanse theologie van de bevrijding voor een praktisch-theologische basistheorie. (Diss.)
93055: HOFTIJZER, JACOB|JEAN, CHARLES-F. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest
4010597: HOFTIJZER, J. - Die Verheissungen an die drei Erzväter. (Diss.).
32533: HOFTIJZER, J. - Verbale vragen
89870: HOFTIJZER, P.F. E.A. - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
160620: HOFTIJZER, PAUL|JACOBIEN RESSING|LILIAN SCHUIT [ED.]. - Kleinood aan een Delftse gracht. Museum Paul Tetar van Elven.
4024266: HOFTIJZER, J. - Religio aramaica. Godsdienstige verschijnselen in aramese teksten.
156961: HOFTIJZER, P.|OTTO LANKHORST [EDS.]. - Drukkers, boekverkopers en lezers tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
81646: HOGCHEM, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2012
56647: HOGCHEM, C. - Verkondiging van de getuigenis Gods. Zes preken
30347: HOGCHEM, C. - Als hen geweld en list bestrijden... (Naar aanleiding van Matthéüs 5:10-12)
58554: HOGENDORP, DIRK VAN - Mémoires du Général Dirk van Hogendorp, Comte de l'Empire, etc. Publiés par son petit-fils M. le Comte D.C.A. van Hogendorp
58545: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp. Uitgegeven door Mr. H. Graaf van Hogendorp
185889: HOGENDORP, JONKVROUWE A. VAN [ED.]. - Van vrouwenleven 1813 - 1913. Ontwikkelingsgang van het leven en werken der vrouw in Nederland en de koloniën.
180953: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN [MR. H. GRAAF VAN HOGENDORP - ED.]. - November 1813. Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp.
153423: HOGENES, KEES - Costelijck Stadswater. Geschiedenis van de Amsterdamse waterhuishouding in vogelvlucht.
95544: HOGENHUIS, CHRISTIAAN|KOELEGA, DICK - Technologie als levenskunst. Visies op instrumenten voor inclusieve technologie-ontwikkeling
92364: HOGENSTIJN, C.M. - De Torenmuziek van Deventer. Een geschiedenis van torens, uurwerken, lui- en speelklokken van de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer
131165: HOGERE KRIJGSSCHOOL - - "Verslag van het Congres ' Afschrikking en Ontspanning "". Gehouden in het Nederlands Congrescentrum te 's-Gravenhage 1968, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool."
91947: HOGERZEIL, S. E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten. Tiende twaalftal. Preken van S. Hogerzeil, W.A. an Meurs, C.C. Callenbach, B. Moorrees, A.G. van Dijkhuizen, J. van Velzen en anderen.
45523: HOGEWOUD, HAN - Muziek voor en na de kerkdienst, Editie Willemsen No. 107: Ontwaak gij die slaapt
163164: HOGG, GARRY - Inns and Villages of England.
145296: HOGG, JAMES - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. Uit het Engels vertaald door Dr. Jan van Gelder en van een nawoord voorzien door Léon Stapper.
145295: HOGG, JAMES - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. Uit het Engels vertaald door Dr. Jan van Gelder en van een nawoord voorzien door Léon Stapper.
163189: HOGGE, ALICE - God's Secret Agents. Queen Elizabeth's forbidden Priests and the Hatching of the Gunpowder Plot.
47464: HOGU, LOUIS - Jean de l'Espine. Moraliste et théologien (1505-1597). Sa vie, son oeuvre, ses idées
58064: HOGWOOD, C. - Handel
141807: HOH-SLODCZYK, CHRISTINE - Das Haus des Künstlers im 19. Jahrhundert.
146472: HOHENDAHL, PETER UWE (ED.) - Patriotism, Cosmopolitanism, and National Culture. Public Culture in Hamburg 1700-1933.
104187: HOHL, REINHOLD - Alberto Giacometti.
183817: HOHL, LUDWIG - Von den hereinbrechenden Rändern. Nachtotizen & Anmerkungen [2 Vols in Slipcase].
181629: HÖHN, GERHARD - Heine Handbuch. Zeit - Person - Werk.
143247: HÖHNE, HEINZ - Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS.
186333: HOITINK, YVETTE|JEROEN VAN LUIN - Internet bij stamboomonderzoek.
163927: HOITSEMA, DR. C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
53668: HÖK, GÖSTA - Zinzendorfs Begriff der Religion
154816: HOKKEN, TON - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
142337: HOL, R.C. - 650. Zeshonderdvijftig jaar Neder-Betuwe.
154002: HOL, DR. A.R. - Een tegenstelling Noord: Zuid in de praetertia en participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch-historisch onderzoek.
58586: HOL, A.R. - De Betuwe
55693: HOL, A.R. - De Betuwe (Nederlands Volksleven III)
166496: HÖLBL, CÜNTHER - A History of the Ptolemaic Empire.
172563: HOLBÖCK, FERDINAND - Die 33 Kirchenlehrer.
171339: HOLBÖCK, FERDINAND|SARTORY, THOMAS (HRSG.) - Mysterium Kirche : in der Sicht der theologischen Disziplinen. Volume 2
94427: HOLBORN, HAJO - Ulrich von Hutten
4134941: HOLCOMB, J.S. - Christian Theologies of Scripture. A Comparative Introduction.
96909: HOLDE, AMANDA - The New Penguin Opera Guide
150152: HOLDEN, ANTHONY - Charles prince of Wales.
146375: HOLDEN, ANTHONY|P.T.H. DE RIJK - Koninklijk wangedrag.
164076: HOLDER, ARTHUR G. [ED.]. - Bede: On the Tabernacle.
4142636: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - De mooiste gedichten. Vertaald door P.Thomas en L.Verbeeck. Met prenten van Willam Blake, iconografisch geduid door L.Pil. Inleiding L.Verbeek.
152478: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Onder een ijzeren hemel. Brieven.
4028601: HOLDHEIM, G. - Palästina. Idee, Probleme, Tatsaschen. Mir einer Karte
146465: HOLE, CHRISTINA - English Folklre.
87809: HOLECZEK, HEINZ - Erasmus Deutsch. Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen Öffentlichkeit 1519-1536. (Band 1)
163885: HOLENA, HILKE - Kräuterheilkunde für Pferde.
185499: HOLENSTEIN, ELMAR - Phänomenologie der Assoziation. Zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl. Volume 44: Phaenomenologica.
4075622: HOLENSTEIN, E. (HUSSERL, E.) - Phänomenologie der Assoziation. Zur Struktur und Funktion eines Grundprinzips der Passiven Genesis bei E.Husserl. (Phaenomenologica 44)
4136336: HOLGATE, D.A. & STARR, R. - SCM Studyguide to Biblical Hermeneutics.
171178: HOLIFIELD, E.BROOKS - Theology in America. Christian Thought from the Age of the Puritans to the Civil War.
150163: A.G.F. VAN HOLK|ENG, JAN VAN DER|JAN M. MEIJER - The Tales of Belkin by A.S. Puskin.
84461: HOLK, L.J.VAN - De boodschap van het vrijzinnig Christenom
4024751: N.N. (HOLK, L.J.V.D.) - Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen door H.Faber, H.J.Heering, G.J.Hoenderdaal e.v.a. Aangeboden aan Dr L.J.v.d.Holk.
4139652: HOLK, L.J.VAN - De Heilige Wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
130562: HOLK, L.E. VAN|I. SCHÖFFER [EDS.] - Gedenkschriften van Prof. Mr. R.P. Cleveringa betreffende zijn gevangenschap in 1940-1941 en 1944. Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
155620: A.G.F. VAN HOLK|C.L. EBELING|COHEN, A.|K. FOKKEMA - Fonologie van het Nederlands en het Fries.
4052159: HOLL, A. - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest. *Amsterdam-Anthos, 340 blz.
4055787: HOLL, K. (LUTHER, M.) - Was verstand Luther unter Religion?.
4066215: HOLLADAY, W.L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon the Lexical Work of L.Koehler and W.Baumgartner.
95597: HOLLADAY, CARL R. - Fragments from hellenistic Jewish authors. Volume I: Historians. Volume II: Poets (2 volumes)
151500: HOLLAND, A.J. - Ships of British Oak. The Rise and Decline of Wooden Shipbuilding im Hampshire.
153778: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek.
54776: HOLLAND, TOM - Persian fire. The First World Empire and the Battle for the West
143121: HOLLAND, JAN VAN - Een Lastige Leenman. Een historisch verhaal uit den tijd van graaf Willem VI.
157200: HOLLAND, PERCY [FOREW.]. - British Papermaking Machinery Handbook.
163714: HOLLAND, RICHARD - Nero. The Man Behind the Myth.
54284: HOLLAND, C.B. - Licht en Leiding, 18 predikaties
163256: HOLLAND, VYVYAN - Oscar Wilde.
4300683: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek. Vertaald door Boukje Verheij.
163017: HOLLAND, TOM - Persian Fire. The First World Empire and the Battle for the West.
87982: HOLLANDER, G.P. DEN - Het Schoonste Gedeelte onzer historie, of Tachtig jaren van strijd en van zegen. Een boek voor geuzenjongens.
92415: HOLLANDER, HARM WOUTER - Joseph as an ethical model in the testaments of the twelve patriarchs
152257: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Het Amerikaanse landstadje in de romanliteratuur en in de sociologie.
104880: HOLLÄNDER, DR. EUGEN - Äskulap und Venus. Eine Kultur und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes.
161919: HOLLANDER, FRANKLIN - Hausboote - Houseboats - Woonboten in Amsterdam.
4135239: HOLLANDER, H.W. (TEKST EN TOELICHTING) - Psalmen. I t/m III. (Psalm 1 - 106). (Tekst en Toelichting)
30704: HOLLANDER, H.W.|JONGE, M. DE - The Testaments of the Twelve Patriarchers. A commentary
89824: HOLLANDER, JORD DEN - Ooit gesloopt Nederland
105327: HOLLANDER, PROF. DR. A.N.J. DEN - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe. Bijdrage tot Amerika's ideeëngeschiedenis.
31656: HOLLANDER, A.A. DEN|LAMBERIGTS, M. - Lay Bibles in Europe 1450-1800 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, CXCVIII)
185388: HOLLÄNDER, PROF. DR. EUGEN - Anekdoten aus der medizinischen Weltgeschichte.
9789023905370: HOLLANDER, H.W. (RED.) - Spectrum van bijbelvertalingen. Een gids
4133554: HOLLANDER, H.W. (TEKST EN TOELICHTING) - 1 Korinthiërs I.
166084: HOLLANDER, DICK - De xenotaaf
162003: HOLLANDER, A.A. - De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545 / Dutch translations of the Bible 1522-1545.
47035: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis - Deel 2 [Zestal preken van Hollandse oudvaders]
153946: HOLLANTS-GILHUIS, MARJORIE - Motion, Colour and Contrast Vision in Children and Adolescents. A Psychophysical and Evoked Potential Study.
54059: HOLLE, BEEST|RY, GÉRARD DU - Holle Kunstgeschichte
5712: HOLLEBEEK, JACOBUS - Den Geestelycken Krijghsman. Gewapent vanden hoofde tot den voeten. Voorgestelt in eenige Meditatien over de woorden Paulij Ephes. 6. van het 10. tot het 21 veers. De Tweede Druck van Nieuws Oversien ende Verbetert met een register daer Bij-gevoeght.
56726: HOLLEMAN, IWAN - Dynamics of CO in solid C60
90658: HOLLEMAN, THEO - Archeologisch Nederland. Jaarboek 1995. (CRM-reeks, Deel 7)
153723: HOLLEMAN, THEO - Nederland in de prehistorie. Een archeologische zoektocht.
182395: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
145717: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
155777: HOLLEMAN, IWAN - Dynamics of CO in solid C60.
30842: HOLLEMAN, JOOST - Resurrection and parousia. A traditio-historical study of Paul's exchatology in 1 Cor. 15:20-23
82168: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet, historie van een buitenhuis onder Bergen en Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht
30569: HOLLENBERG, P. - Gerlacus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand, 1853-1925
4058220: HOLLENBERG-BUDDE, - Hebräisches Schulbuch. Hrsg. von W.Baumgartne.
4134845: HOLLENWEGER, W.J. (ZWINGLI, H.) - Huldreich Zwingli zwischen Krieg und Frieden. Erzählt von seiner Frau.
87623: HOLLENWEGER, WALTER J. - Huldreich Zwingli zwischen Krief und Frieden, erzählt von seiner Frau
4143066: HOLLENWEGER, W.J. - Charismatisch-pfingstliches Christentum. Herkunft - Situation - Ökumenische Chancen.
150434: HÖLLHUBER, IVO - Geschichte der italienischen Philosophie. Von den Anfängen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
4139372: HOLLINRAKE, R. - Nietzche, Wagner, and the Philosophy of Pessimism.
102481: HOLLIS, CHRISTOPHER [ED.]. - De geschiedenis der pausen. Van Petrus tot Paulus VI.
4035354: HOLLIS, CHR. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Saint Ignatius.
161144: HOLLISTER, C. WARREN - Medieval Europe. A Short History.
161955: HOLLMANN, JEREMY C. [ED.]. - Customs and Beliefs of the Xam Bushmen.
104252: HOLLONGER, ELIZABETH M. - Blinx. The Time Sweeper [& Giant Poster].
161159: HOLLOWAY, THOMAS - Levelling and its General Application.
4066710: HOLLOWAY, R. - Kijken in de verte. Een zoektocht naar betekenis in een tijd zonder God.
4012270: HOLLWEG, W. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur. (BGLRK VIII)
94325: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses
94112: HOLLWEG, WALTER - Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur
4026298: HOLLWEG, W. - Die Geschichte des älteren Pietismus. in den reformierten Gemeinden Ostfrieslands von ihren Anfängen bis zur grossen Erweckungensbewegung (um 1650-1750). (Abh.und Vortr.zur Geschichte Ostfrieslands LVII)
155706: HOLLY SHISSLER, A. - Between Two Empires. Ahmet Agaoglu and the New Turkey.
158278: HOLM, KORFIZ - Ich - kleingeschrieben. Heitere Erlebnisse eines Verlegers.
4010599: HOLM-NIELSEN, S. - Hodayot. Psalms from Qumran. (Acta Theologica Danica I)
167310: HOLMAN, THEODOR - Nog steeds alleen.
121186: HOLMBERG, MÄRTA ASDAHL - Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. Landrecht.
145799: HOLME, CHARLES [ED.]. - Modern Etching and Engraving.
104751: HOLME, BRYAN|TIMOTHY HUSBAND [INTROD.]. - Medieval Pageant.
186101: HOLME, CHARLES - Peasant Art in Austria and Hungary.
103594: HOLME, THEA - Caroline. A Biography of Caroline of Brunswick.
142433: HOLME, BRYAN - Tales from times past.
103719: HOLMER, SCOT - The Origin & Development of the Christian Church in Gaul during the First Six Centuries of the Christian Era. Being the Birkbeck Lectures for 1907 and 1908 in Trinity College - Cambridge.
163589: HOLMER, RICHARD - Footsteps - Adventures of a Romantic Biographer
151356: HOLMES, GEORGE [ED.]. - The Oxford Illustrated History of Medieval Europe.
150257: HOLMES, RICHARD - Britain at War. Famous British Battles from Hastings to Normandy, 1066-1944.
144004: HOLMES, RICHARD - Shelley. The Pursuit.
103008: HOLMES, RICHARD H. [ED.]. - Hans Holbein Bildnisse von berühmten Persönlichkeiten der englischen Geschichte des Mittelalters nach den in der Bibliothek zu Schloss Windsor befindlichen Original-Handzeichnungen & Portraits of Illustrious Personages of the Court of Henry VIII. Reproduced in imitation of the original drawings of Hans Holbein [Volume 1 & 2].
46618: HOLMES, DEREK (ED.)|SYKES, STEPHEN - New Studies in Theology 1
130886: HOLMES, RICHARD - Battlefields of the Second World War.
163615: HOLMES, RICHARD - Dr Johnson & Mr Savage.
155625: HOLMES, JUDITH - Olympiade 1936. Nazisme in de sport.
164888: HOLMES, CAROLINE - The Not So Little Book of Dung.
181631: HOLMES, GEORGE [ED.]. - The Oxford Illustrated History of Medieval Europe.
184213: HOLO, SELMA REUBEN - Beyond the Prado. Museums and Identity in Democratic Spain.
145539: HOLO, SELMA REUBEN - Museums and Identity in Democratic Spain. Beyond the Prado.
158279: HOLROYD, JOHN - George Robertson of Melbourne 1825-1898. Pioneer Bookseller & Publisher.
4143601: HOLROYD, S. (KRISHNAMURTI, J.) - Krishnamurti. The Man, The Mystery & The Message.
150100: HOLROYD, MICHAEL [ED.]. - The Genius of Shaw.
143036: HOLROYD, MICHAEL - Bernard Shaw [3 Vols. Compl.].
143161: HOLSAPPEL, EVELINE - Ida Falkenberg-Liefrinck [1901-2006]. De rotan stoel als opmaat voor een betere woninginrichting.
185590: HOLSBEKE, MIREILLE [INTROD.]. & GERARD ROOIJAKKERS & DIRK SMIDT [ET AL.]. - Het object als bemiddelaar. Over de transcenderende betekenis van kunst in traditionele culturen.
93113: HÖLSCHER, GUSTAV - Sichting des alkorans. Cribration Alkoran. Zweites und drittes buch
4140342: HÖLSCHER, G. (JOSEPHUS, FL.) - Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Chronologie.
8883: HOLST, JOHANNES VAN - Voorbereydingen tot den Messias, Komende in het Vleesch, Waar in verhandelt worden de Beloften Adam, Abraham, ende David gedaan, Als ook de Ceremonien, Prophetyen en Het Verval des Jodendoms, ende Verstroyingen der Joden onder de Heydenen, Mitschaders van de Personen, Iohannes de Dooper, Simeon, Elisabeth, Maria, Zacharias, Engelen, Herderen, Anna en hare Lof-zangen. Alles Gerigtet tot de Ware Godzaligheyd.
100439: HOLST, NIELS VON - Der deutsche Ritterorden und seine Bauten von Jerusalem bis Sevilla, von Thron bis Narwa.
9155: HOLST, JOHANNES VAN - De Eerste Beginzelen der Woorden Gods, of Ontledinge der Heidelbergsche Catechismus. Tot dienst van de onwetende en Jonge Jeugd. Waar by gevoegt is het Merg van het Kort Begrip der Christelyke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaar. Door den Autheur merkelyk verbetert, en met een bekwame afdeelinge vermeerdert. Den Een- en twintigsten Druk.
184703: HOLSTE, THOMAS - Der Theriakkrämer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Arzneimittelwerbung.
151229: HOLSTEIN, EBERHARD - Jugendherbergen [Architektur Wettbewerbe].
152175: HOLT, EDGAR - The Carlist Wars in Spain.
157083: HOLT, HENRY - Sisty Years as a Publisher. With other essays somewhat biographical and autobiographical.
142654: HOLT, J.C. - Robin Hood. People's hero or lawtess marauder ? Who was the real Robin Hood - or was there none ? And how did the legends of a violent era become the romantic tales of today ?
93586: HOLTEN, JOHAN DE - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingsbegrip
86144: HOLTEN, F. VAN - Niets uit ons, maar 't al van Hem. Uit het leven van ds. D.Chr. Overduin
96657: HOLTEN, F. VAN - Pleun Kleijn. De lekentheoloog uit de Sionstraat
96350: HOLTEN, F. VAN - Ziende den Onzienlijke. Persoonlijke herinneringen
93948: HOLTEN, F. VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
57574: HOLTEN, F. VAN - Ziende den Onzienlijke. Persoonlijke herinneringen
171089: HOLTEN, WILKO VAN - Explanation within the Bound of Religion.
82705: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer
4073637: HOLTEN, A.T. VAN - De dood van de goden. Een onderzoek naar herkomst en functie van Oudnoorse toekomstmythen. (Diss.)
4139426: HOLTEN, J.VAN - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingbegrip. (Diss.)
4038650: HOLTEN, F.V. - Engelse geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw. (John Owen, Th.Cranmer, J.Bradford, Th.Goodwin, M.Meade, e.a.)
56364: HOLTER, KNUT - Yahweh in Africa. Essays on Africa and the Old Testament
56361: HOLTER, KNUT - Old Testament Research for Africa. A Critical Analysis and Annotated Bibliography of African Old Testament Dissertations, 1967-2000
4054444: HOLTHAUS, S. - Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst.
30689: HOLTHOON, FRITS VAN|LINDEN, MARCEL VAN DER - Internationalism in the labour movement 1830-1940 (2 volumes)
101932: HOLTHUIZEN, FRANK [ED.]. - Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996. Catalogus van film- en videomateriaal over Nederlands-Limburg.
144818: HOLTHUIZEN, FRANK - Nijmegen vooruit. 100 Jaar VVV voor Nijmegen en Omstreken 1893-1993.
81951: HOLTIUS, NICOLAUS - De zondaar gerechtvaardigd om niet uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en Rechtvaardig voor God door het geloof, volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde Leer der Hervormde Kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV Zondag van de Heidelbergse Catechismus
9945: HOLTIUS, NICOLAUS - De Zondaar Gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en Rechtvaerdig voor Godt door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk Verklaart en Bevestigt in Twee Predikatien over de XXIII en XXIV Zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
164181: HOLTMAAT, RIKKI [ED.]. - Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht in Nederland. Jubileumuitgave van Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht.
166396: HOLTMAAT, RIKKI|M. VAN DEN BRINK [EDS. - ET AL.]. - Gelijkheid en (andere) grondrechten. Bundel opstellen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de AWGB.
143019: HOLTMAN, MOLLIE [ED.]. [& JOHN WALSH - INTROD.]. - The J. Paul Getty Museum. Handbook of the Collections.
190077: HOLTROP. P.N.|LANGE, F. DE E.A. (RED.) - Passion of protestants.
92174: HOLTROP. P.N. - Tussen piëtisme en réveil. Het 'Deutsche Christetumgesellschaft' in Nederland, 1784-1833
60300: HOLTROP. P.N. - "Tussen pietisme en réveil (Het ""Deutsche Christentumsgesellschaft"" in Nederland, 1784-1833)"
4137170: HOLTROP, P.N. & STAALDUINE, TH.J.S.V. (RED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. (Compleet in 3 dln.).
85780: HOLTROP, HARMEN - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
4072454: HOLTROP, P.N. & STAALDUINE, TH.J.S.V. (RED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Deel 1.(1713-1817). Teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927.
60299: HOLTROP. H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
4033465: HOLTROP. H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea. (Diss.)
155093: HOLTSLAG, JAN - Geslachten gaan en komen. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Bertha Maria Kemper.
30756: HOLTZ, TRAUGOTT - Die Christologie der Apokalypse des Johannes
4021800: HOLTZ, T. - Untersuchungen über die alttestamentlichen Zitate bei Lukas.
85318: HOLTZ, GOTTFRIED - Die Pastoralbriefe
96549: HOLTZ, TRAUGOTT - Der erste Brief an die Thessalonicher (Series: EKK. Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Band XIII)
180043: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN|MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2006 / 2007.
180044: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN|MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007 / 2008.
180045: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN|MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008 / 2009.
180050: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN|MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013 / 2014.
180074: MR. M. HOLTZER [EDS].|SOLINGE, PROF. MR. G. VAN - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003 / 2004.
180072: MR. M. HOLTZER [EDS].|SOLINGE, PROF. MR. G. VAN - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001/2002
4022312: HOLTZMANN, H.J. - Das messianische Bewusstsein Jesu. Ein Beitrag zur Leben-Jesu-Forschung.
92096: HOLTZMANN, JOSEPH - Die Peschitta zum Buche der Weisheit. Eine Kritisch-Exegetische studie
183348: HOLUB, DR. EMIL - Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen Reisen von den Diamantfeldern zum Zambesi [1872-1879]. [Volume 2 ONLY].
131435: HOLUM, KENNETH G.|ROBERT L. HOHLFELDER [EDS. - ET AL.] - King Herod's Dream. Caesarea on the Sea.
4133722: HOLUM, K.G. & HOHLFELDER, R.L. (ED.) - King Herod's Dream. Caesarea on the Sea.
58437: HOLWERDA, B. - Seminarie-Dictaat. Jozua
85705: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel III: Bijzonder Canoniek
161531: HOLWERDA, DR. J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
143631: D. HOLWERDA|JO. TZETZAE|LYDIA MASSA POSITANO [EDS.].|W.J.W. KOSTER - Scholia in Aristophanem [4 VOLUMES IN 18 BINDINGS = COMPLETE SET]
4057264: HOLWERDA, B. - Historia Revelationis Veteris Testamenti. (Oudtestamentische voordrachten I)
32477: HOLWERDA, D. - Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van Dr. D. Holwerda
85370: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel III: Exegese Oude Testament (Deutronomium) (gehouden in de collegejaren 1946-1952)
85332: HOLWERDA, J.H. E.A. - Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden III
32484: HOLWERDA, D. - Hebreeën. Vertaling met korte aantekeningen en achttien bredere studies
4052026: HOLWERDA, B. - De priesterkoning in het Oude Testament. Rede.
58442: HOLWERDA, B. - Exegese Oude Testament (Deuteronomium) (gehouden in de collegejaren 1946-1952) (Oudtestamentische voordragten)
57570: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten. Bijzondere Canoniek, deel II
46984: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel 1: Historia Revelationis Veteris Testamenti, Deel II: Bijzondere Canoniek
58230: HOLWERDA, B. - Historia Revelationis Veteris Testamenti (gehouden in de collegejaren 1946-1952)
4008039: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatiën.
105170: HOLWERDA, DR. J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
121955: HOLWERDA, HERO [ED.]. - Constructions of Greek Past. Identity and Historical Conciousness from Antiquity to the Present.
164494: HOLY BIBLE - Holy Bible. English Standard Edition.
173077: HOLZ, HANS HEINZ - Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie.
173076: HOLZ, HANS HEINZ - Leibniz : das Lebenswerk eines Universalgelehrten.
4138412: HOLZ, H. - Mensch und Menschheit. Entwürfe zur Grundlegung und Durchführung einer philosophischen Anthropologie.
4138413: HOLZ, H. - Personalität als Wesen und Geschichte.
100240: HÖLZ, ROLF [ED.]. - Marcel Proust. Sprache und Sprachen.
170486: HOLZ, HANS HEINZ - De actualiteit van de metafysica. Bijdragen tot de geschiedenis en systematiek van de wijsgegeerte.
4071218: HOLZAPFEL, OTTO - Lexikon der abendländischen Mythologie. Mit 35 Farbtafeln und nahezu 480 einfarbigen Abbildungen.
171654: HOLZBAUER, ANDREAS - Nation und Identität : die politischen Theologien von Emanuel Hirsch, Friedrich Gogarten und Werner Elert aus postmoderner Perspektive. Dogmatik in der Moderne 4
140210: HOLZBERN, KLAUS-DETLEV|KLAUS KIEPER - Dampflokomotiven. Zahnrad - Lokalbahn - Schmalspur.
183521: HOLZHAUER, R.W.|R. TEIJL [ET AL.]. - Inleiding Rechtseconomie.
4074679: HOLZHAUSEN, I. (HRSG.) - Weisheit der Völker. Lesebuch aus drei Jahrtausenden.
47069: HOLZHERR, GEORG - Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben. Der volständige Text der Regel lateinisch - deutsch übersetzt und erklärt
151971: HOLZHEY, HELMUT|MARTIN STUBER|STEFAN HÄCHLER|URS BOSCHUNG [ED.]. - Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert. Referate der Tagung der Schweizerischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts Bern, 1. und 2. Oktober 1993. Santé et maladie au XVIIIe siècle. Communications présentées à l'occasion de la réunion de la Société Suisse pour l'étude du XVIIIe siècle Berne, 1-2 octobre 1993.
143147: HOLZHEY, TANJA|KORNEE VAN DER HAVEN|RUDOLF RASCH [EDS.]. - Nil Volentibus Arduum. Tieranny van Eigenbaat [1679]. Toneel als wapen tegen Oranje.
180146: HOLZHEY, TANJA|KORNEE VAN DER HAVEN|RUDOLF RASCH [EDS.]. - Nil Volentibus Arduum. Tieranny van Eigenbaat [1679]. Toneel als wapen tegen Oranje.
157591: HOLZMANN, ROBERT|MICHEL RUTKOWSKI [EDS.].|MITCHELL ORENSTEIN - Pension Reform In Europe. Process And Progress.
100114: HOMAN, GERLOF D. - Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815.
4072419: HOMAN, S.J.TH. (LEEK) - Het ontstaan van de Gereformeerde kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld: 1835-1864.
140167: HOMAN, H.J.A. [EDS.].|KOEMAN, DR. IR. C. - Atlantes Neerlandici. Volume VI.
162215: HOMANN, HERMANN [ED.]. - William Bligh - Meuterei auf der Bounty & George Hamilton - Die Piratenjagd der Fregatte Pandora 1787-1792.
162224: HOMANN, HERMANN [ED.]. - Hernan Cortez. Die Eroberung Mexicos 1520-1524. Berichte an Kaiser Karl V.
122784: HOMANN, HERMANN [ED.]. - Georg Forster. Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772-1775.
4021802: HOMANNER, W. - Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie.
102255: A.K. HÖMBERG [ET AL.].|WINTERFELD, L. V. - Westfalen - Hanse - Ostseeraum.
180539: HOMBERGER, ERIC - Scenes from the Life of a City. Corruption and Conscience in Old New York.
81445: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Teksten en documenten VI, Johannes Brugman O.F.M. Speculum imperfectionis en devotus tractatus met een inleiding over zijn leven en werk uitgegeven door Dr. F.A.H. van den Hombergh
150228: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (ca.1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten.
146105: HOMBURG, ERNST - Van beroep Chemiker. De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnische onderwijs in Duitsland [1790-1850].
185500: HOME, HENRY [HENRY LORD KAMES] - Elements of Criticism. The Sixth Edition with the author's last corrections and additions [2 Vols. = Complete Set].
140315: HOMER, WILLIAM INNES - Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde.
101693: HOMER [E.V. RIEU - TRANSL.|JACQUETTA HAWKES - INTROD.|TIM MERCER - PHOTOGR.]. - The Illustrated Odyssey.
183316: HOMÈRE [ROBERT FLACELIÈRE|VICTOR BÉRARD - TRANSL.]. - Iliade & Odyssée.
4073268: HOMEROS, - Ilias & Odysssea. Tekstgetrouwe weergave door Frans van Oldenburg Ermke.
9399: HOMERUS/LEEUWEN, J. VAN/MENDES DA COSTA, M.B. - Homeri Odysseae Carmina cum apparatu critico.
150749: HOMERUS [DR. AEGIDIUS W. TIMMERMAN - TRANSL.]. - Ilias. Metrische vertaling.
185536: HOMERUS [DR. AEGIDIUS W. TIMMERMAN - TRANSL.]. - Odyssee. Metrische vertaling.
164882: HOMERUS [IMME DROS - TRANSL.]. - Odysseia. De reizen van Odysseus.
164379: HOMÈS-FREDERICQ, DENYSE (ED.) - Wonderbaar Petra. Het Nabatees koninkrijk aan de rand van de Woestijn.
47861: HOMILIUS, GOTTFRIED AUGUST - Sehet, welch eine Liebe. Edited by Jack Pilgrim (nr. H.U. 3287)
132004: HOMMEL, HANS - Irisdiagnose leichtgemacht. Blick in dich hinein und werde gesund.
4139261: HOMMEL, J. - Das Fürwort der Religion. Ein Versuch.
103690: HOMMERICH, DRS L. VAN - Korte verhandeling over de corporatieve staatsvorm in het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas tijdens de late middeleeuwen.
56186: HOMMES, NICOLAAS JAN - Het testimoniaboek. Studiën over O.T. citaten in het N.T. en bij de patres, met critische beschouwingen over de theorieën van J. Rendel Harris en D. Plooy
83462: HOMMES, N.J. - Misère en grootheid van Calvijn
123567: HOMMES, P.M. [ED.] - Nederland en de Europese eenwording.
4005230: HOMMES, N.J. (CALVIJN, J.) - Misère en grootheid van Calvijn.
150194: HOMOEOPATHIE - - Therapeutisches Handbuch Kattwiga.
4059277: HOMOLKA, W. & SEIDEL, E. (HRSG.) - Nicht durch Geburt allein. Übertritt zum Judentum.
144596: HONAN, PARK - Jane Austen. Her Life.
181632: HONAN, PARK - Jane Austen. Her Life.
153237: HONDERICH, TED [ED.]. - Essays of Freedom of Action.
170091: HONDERICH, TED [ED.]. - The Oxford Companion to Philosophy.
93764: HONDERS, ADRIAAN CASPER - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederkring en een Tijdschrift
91833: HONDERS, A.C. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederking en een Tijdschrift.
30504: HONDERS, HUIBERT JACOB - Andreas Rivetus, als in invloedrijk Gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd. Met een portret, facsimile en epitaphium
94604: HONDERS, ADRIAAN CASPER - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederkring en een Tijdschrift
181106: ED.].|HONDERS, HAN [TRANSL. - De natuuratlas. Beschrijvingen van meer dan 1500 westeuropese soorten vogels, vissen, insekten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, planten en bomen - systematisch gerangschikt naar hun natuurlijke omgeving.
155129: HONDERS, HAN - Toepoels rassenwijzer. De 100 populairste hondenrassen in woord en beeld.
102969: HONDERS, JOKE|MENNO POTJER|MIEKE VAN VEEN-LIEFRINK [EDS. - ET AL.]. - Terugblik. Feesten en Beesten. Vermaak en vertier in de Betuwe.
145094: HONDIUS, DIENKE - Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945.
110623: D'HONDT, E.M. - Novio Millenium. Over waarde van eeuwen en eeuwige waarden.
56935: HONÉE, EUGÈNE - Willibrord, asceet en geloofsverkondiger. De lijn van zijn leven en de structuur van zijn levenswerk
143556: HÖNER, URS - Die Versklavung der brasilianischen Indianer. Der Arbeitsmarkt in portugiesisch Amerika im XVI. Jahrhundert.
10344: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN - De Waaragtige Wegen, die God met den Mensch houdt, Uyt een vast Grond-beginsel, volgens de Ingeschapene en Geschrevene Openbaring Gods, Afgeleidt en zaamen-geschakelt. Vierde Druk. Vermeerdert met eene beschryving van het leven des Schryvers, door desselvs Soon en Amptgenoot Joan van den Honert.
184196: HONEY, W.B. - English Pottery and Porcelain.
158378: HONEYMAN COLLECTION - - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts [7 Vols. Complete Set].
168228: HONEYMAN COLLECTION - - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts [7 Vols. Complete Set].
121102: HONG, EVELYNE - Natives of Sarawak. Survival in Borneo's Vanishing Forests.
184546: HONIG, G.J. & C. VAN DER ZEYDE - De Bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie berijven met een na-spel een ' Zaansch Bruiloftsfeest '.
184545: HONIG, G.J. & C. VAN DER ZEYDE - De Bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie berijven met een na-spel ' Zaansch Bruiloftsfeest '.
87929: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie
4032843: HONIG, A.G. - Bijdrage tot het onderzoek naar de fundering van de zendingsmethode. der Comprehensive Approach in het Nieuwe Testament. (Diss.)
57617: HONIG, A.G. - Alexander Comrie
102840: HONIG, GERRIT JAN - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-ecomonische studiën over Zaansche Families. Uitgegeven als vervolgdeel op het Stamboek Smit.
61465: HONIG, A.G. - Bijdrage tot het onderzoek naar de fundering van de zendingsmethode der comprehensive approach in het nieuwe testament
180358: HONIG JZ., S. - Arbeid met vuur en verve. Leven en werk van Herman Heijenbrock [1871-1948].
130934: .A.J. HONIGMANN - ED.]|SHAKESPEARE, WILLIAM [E - King John.
171000: HONING, HENKJAN - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziek.
161292: HONISCH, DIETER|JENS CHRISTIAN JENSEN [EDS.]. - Amerikanische Kunst von 1945 bis heute.
91683: HONKOOP, A.F. E.A. - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten.
57731: HONKOOP, P. - Gode tot eer! En onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen
86674: HONKOOP, P. - Gode tot eer! En onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen
88491: HONKOOP, P. E.A. - Een Kind is ons geboren. Een drietal van een drietal.
82266: HONKOOP, P. - Op saffieren Grondvesten
88412: HONKOOP, A.F. E.A. - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan Ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
86671: HONKOOP, P. - Gij troost mijn ziel
86676: HONKOOP, P. - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatiën over het Hooglied
174278: HONNEFELDER, LUDGER|RUNGGALDIER, EDMUND|SCHICK, BENEDIKT (HRSG.) - Unity and time in metaphysics.
165125: HONOG, RAIMOND [ROBERT S. BENNINGA - FOREW.]. - Houd ermee op. Over eerlijk communiceren met jezelf en anderen.
144028: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 11. Christoph Schweitzer. Reise nach Java und Ceylon, 1675-1682.
144029: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 13. Martin Wintergerst. Reisen auf dem Mittelländischen Meere [Part II], 1688-1710.
144027: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 8. 1[just]. Johann Sigmund Wurffbain. Reise nach den Molukken. 1632-1638.
144026: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 1 [just].
122630: HONORÉ NABER, S.P. L' - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden 1633 - 1635.
104712: HONOUR, HUGH - Chefs-d' oeuvre du mobilier de la Renaissance à nos jours. Des ébénistes aux designers.
165116: HONOUR, HUGH - The Companion Guide to Venice.
184038: HONSELMANN, KLEMENS [ED. - ET AL.]. - Festschrift Klemens Honselmann.
182927: HONSELMANN, KLEMENS|JOSEPH PRINZ [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 122.
182926: HONSELMANN, KLEMENS|JOSEPH PRINZ [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 119.
182921: HONSELMANN, KLEMENS|JOSEPH PRINZ [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 116.
182923: HONSELMANN, KLEMENS|JOSEPH PRINZ [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 118.
162544: HOOD JR., RALPH W. - Dimensions of Mystical Experiences. Empirical Studies and Psychological Links.
143534: HOOD, SINCLAIR - The Minoans. Crete in the Bronze Age.
156256: HOOD, BRUCE M.|LAURIE R. SANTOS [EDS.]. - The Origins of Object Knowledge.
60302: HOOF. P. VAN - Intermezzo (Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur)
4028819: HOOF, P.V. (RULER, A.A.V.) - Intermezzo. Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A.v.Ruler. Eschatologie en kultuur.
90370: HOOF, J.P.C.M. VAN|KLINKERT, W. - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden.
90371: HOOF, J.P.C.M. VAN|KLINKERT, W. - Breda als militaire stad
90372: HOOF, J.P.C.M. VAN|ROOZENBEEK, H. - Grave als militaire stad
162071: HOOF, JOEP VAN - Langs wal en bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse vestingbouw.
155259: HOOF, JOEP VAN - Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden.
152964: HOOF, ANTON VAN - Athene. Het leven van de eerste democratie.
123033: HOOFDBESTUUR DER P.T.T. - - Geschiedenis van het postwezen in de stad Utrecht.
100683: HOOFF, ANTON J.L. VAN - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
180751: HOOFF, ANTON J. VAN - De Schok der biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
150124: HOOFF, ANTON VAN - Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide.
180168: HOOFF, ANTON J. VAN - Spartacus. De vonk van Spartacus. Het voortleven van een antieke rebel.
142260: HOOFHOFF, PIEKE - Plastics in het huishuiden. De kleurige draaglijkheid van het bestaan.
88809: HOOFT, CORNELIS PIETERSZOON - Memoriën en adviezen (2 delen)
90025: HOOFT, P.C. - Memorien en adviezen, 2 delen
182468: HOOFT, ARNOUT HELLEMANS - Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een ' grand tour '[1649-1651]. Uitgegeven met inleiding en commentaar door E.m. Grabowsky en P.J. Verkruijsse.
92141: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geshiedenis in historieliederen
90505: HOOFT, H.G.A. - De burgher en de burgemeester
82297: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's granida, uitgegeven door J.H. van den Bosch
88669: HOOFT, ANTONIUS JOHANNES VAN 'T - De theologie van Heinrich Bullinger in betrekking tot de Nederlandsche Reformatie.
182385: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt.
87968: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen. Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
175495: HOOFT, P.C. - De gedichten.
150109: HOOFT, DR. B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
181165: HOOFT, JHR. MR. H.G.A. - De Burgher en de Burgemeester.
140823: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. [ED.]. - "Genealogie van het geslacht Van Oordt. In samenwerking met het bestuur van de "" Vereeniging der Familie van Oordt "" [2 Vols. Compl.].."
142529: HOOFT, H.G. 'T - Het boerenbedrijf in het verleden. beknopt overzicht van de landbouwgeschiedenis ten dienste van het landbouwonderwijs [2 Vols. Compl.].
184531: HOOFT, JHR. MR. H.G.A. - De Burgher en de Burgemeester.
140356: HOOFTMAN, HUGO - Met raketten de wereldruimte in. De eerste ruimtevaarders en hun ruimtevaartuigen, nieuwe ontwikkelingen in raketten en kunstmanen.
92672: HOOFTS, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht
143335: HOOG, G.S. DE [ED.]. - Centraalbureau voor Schimmelcultures. 75 Years Culture Collection.
100602: HOOG, P. DE|L. MELCHIOR - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
168285: G. DE HOOG HZ.|MULLER FZ., MR. S. - Oude huizen te Utrecht [In Portfolio].
53678: HOOG, MICHEL - Robert Delaunay
184835: HOOG, DRS J. DE - Geschiedenis van de waterlopen en de binnenscheepvaart in het stroomgebied van de Boven-Merwede. Gorinchem-Woudrichem-Werkendam.
91646: HOOGBERGEN, THEO|THELEN, TON - Marius de Leeuw. Kunstenaar, 1915-2000 over leven en werk.
104420: HOOGBERGEN, THGEO [ED.]. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000. Over leven en werk.
154279: HOOGBERGEN, DR. TH.G.A.|OLAF SMIT [PHOTOGR.]. - Brabantse Monumenten Leven. Beschrijving van tachtig resertaureerde, kleine monumenten met negentig foto's.
47177: HOOGE, ROMEYN DE|VOS, HENRICUS - Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig
94876: HOOGEBOOM, THEO - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren
55643: HOOGEN, TOBINE VAN DEN E.A. - De woekeraar en de graanboer. Over de relatie tussen moderne economie en hedendaagse theologie
61347: HOOGEN, TOINE VAN DEN - Pastorale Teologie. Ontwikkeling en struktuur in de teologie van M.-D. Chenu
141834: HOOGENBERK, DR. H. [ED.]. - Cultureel Indië. Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939-1945.
94728: HOOGENBIRK, A.J. - Van slavenkoopman tot evangeliedienaar. De wonderbare lotsbeschikkingen over John Newton en zijne bekeering, een verhaal van dood en leven, uit zijne ongeveer tweehonderd jaar oude brieven en geschriften (2 delen)
130552: HOOGENBIRK, A.J. [INTROD.] - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd.
55823: HOOGENBIRK, A.J. - Van slavenkoopman tot evangeliedienaar. De wonderbare lotsbeschikkingen over John Newtonen zijne bekeering, een verhaal van dood en leven, uit zijne ongeveer tweehonderd jaar oude brieven en geschriften (Deel 1)
153349: HOOGENDAM, WIM - Stinzenplanten op Dekema State. Al eeuwen het feest van de lente.
110914: HOOGENDIJK, REMCO [ED.]. - Eendracht maakt macht. Visies op Kennis Clusters.
57285: HOOGENDIJK, S.A.C. E.A. - Willem Schippers (1867-1954). Een leven tussen pen en smidshamer
153288: HOOGENDOORN, W. - Lezen en zien spelen. Een studie over simultaneïteit in het drama.
165093: HOOGENDOORN, HANS (ED.) - Vestingen in Nederland.
84086: HOOGENDOORN, A.|S.D. POST - Concordantie van de Belijdenis Geschriften
4074721: HOOGENDOORN-VERHOEF, G. - Antwoord op vele vragen. Uitleg van begrippen ten aanzien van leven en dood, de oorsprong, het doel het hoe en waarom van het bestaan.
58177: HOOGENDOORN, A.|POST, S.D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften
85933: HOOGENHUYZE, A.G.H. VAN - De Nederduitsch Hervormde (Gereformeerde) Gemeente van Amsterdam in den jare 1938. Haar kerken, stichtingen, wijkgebouwen, scholen, instellingen, predikanten met 50 foto's en portretten en 3 plattegronden
142081: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingenstaerfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
165098: HOOGERKAMP, M.|J. STRYCKERS [EDS]. - Handboek onkruidkunde.
56800: HOOGERLAND, A. - De profeet Jona. Elf bijbellezingen over het boek Jona
55135: HOOGERLAND, A. - Als goud beproefd. 23 Bijbellezingen over het leven van Jozef
89539: HOOGERLAND, A. - Eben-Haëzer uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland.
93558: HOOGERLAND, A. - Het is bij den avond, meditaties
57773: HOOGERLAND, A. - Christus de enige Toevlucht voor Zijn kerk
57733: HOOGERLAND, A. - Abrahams pelgrimsreis. 25 Bijbellezingen
59091: HOOGERLAND, A. - De Heidelbergse Catechismus (2 delen)
51850: HOOGERLAND, DS. A. - """Bij Jozefs leven in vrede sterven"" Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland"
31441: HOOGERLAND, A. - Simson de Nazireër Gods
91168: HOOGERLAND, A. - De profeet Jona
95872: HOOGERLAND, A. - De Koning als gebonden op de galerijen. Zeven preken
54759: HOOGERLAND, A. - Alleen in Christus behoudenis
89669: HOOGERLAND, A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland.
57447: HOOGERLAND, A. - Het is bij den avond. Meditaties
96862: HOOGERLAND, A. - De Heidelbergse Catechismus (2 delen)
91619: HOOGERLAND, A. - Levende Stenen. Zeven preken.
101515: HOOGERWERF. A. - De avifauna van Tjibodas en omgeving. Inclusief het natuurmonument Tjibodas-Gn, Gede West-Java.
57282: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg, in leven ouderling van de Eschkerk te Rijssen. Daaraan toegevoegd enige brieven
152971: HOOGERWERF. A. - De onweerstaanbare gelijkheid. Een geschiedenis van het sociaalpolitieke denken.
4071950: HOOGERWERF. A. - Christelijke denkers over politiek. Een oogst van twintig eeuwen.
4012767: HOOGERWERF. A. - Protestantisme en progressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid. (Diss.).
123089: HOOGERWERF, ANDRIES - Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst.
4000412: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (GKSBS 1932-1987). (Diss.)
83242: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het verachte en onedele, het levensverhaal van Willem Aaftink uit Rijssen bijgenaamd de Snieder
57292: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Meer dan ene zegen. Uit het leven van vrouw Stougie uit Mijnsheerenland en haar vriendenkring
60304: HOOGERWERF. A. - Protestantisme en progressiviteit (Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid)
88487: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Koningskinderen
100373: HOOGERWERF, EVERT-JAN - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
83557: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Een spoorslag
153245: HOOGERWERF, PROF. DR. A. - Elites in de democratie. De verleiding van de politicus.
110578: HOOGESTEGER, DR. G. - 200 Jaar post in Nederland.
110579: HOOGESTEGER, DR. G. - 200 Jaar post in Nederland.
141462: HOOGEVEEN, JAN - Lieve vrouw en kinders. Brieven van een Urker onderwijzer op zoek naar een nieuwe toekomst in Zuid-Afrika.
31608: HOOGEVEEN, PETRUS GERARDUS - Populus Prior. Het Joodse volk in karolingische Bijbelcommentaren. / Populus Prior. The Jewish People in Carolingian Biblical Commentaries (with a summary in English)
163865: HOOGEWERF, C.L. - Het Haarlemsche stadsrecht [1245]. Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelgewijs commentaar & [2 Vols.]. & Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden.
123416: HOOGEWERFF, G.J. - Jan van Scorel. Peintre de la Renaissance Hollandaise.
103730: DR. G.J. HOOGEWERFF [INTROD.].|KERCKHOF, EMILE VAN - Oud-Italiaansche villa's, tuinen en parken.
82526: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten, met drie portretten en drie afbeeldingen
4062067: HOOGEWOUD, G. - Langs de oude noordhollandse kerken. Kennemerland, De Zaan/Het Gooi, Amsterdam.
4138183: HOOGEWOUD, G. - Langs de oude noordhollandse kerken. Waterland, West-Friesland, Texel.
122069: F.J. HOOGEWOUD [EDS.].|MUNK, REINIER - Joodse filosofie. Tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
182352: F.J. HOOGEWOUD|HANNA BLOK|JITSGAK MOËD [EDS].|PÜTTMANN, FRANCINE - Markante Nederlandse Zionisten.
180279: HOOGEWYS, G. [TRANSL.]. - Kastelen van de Loire
88833: HOOGEZAND, A.H.R. E.A. - Kaartenmakers van ´t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500-1870.
10081: HOOGHE, ROMEYN DE - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands. Waar in De macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. WAARBIJ: Spiegel van Staat. Vervattende de Macht der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende af hangen. Tweede Deel. Met Figuuren.
10420: HOOGHE, ROMEYN DE - Esopus in Europa. Gedrukt na de Romeinsche Copy.
10261: HOOGHT, EVERHARDUS VAN DER - De Leerwyse van de Huyshouding Gods In zyn Kerke t' allen tyden. Zijnde Een Naukeurige Overweeging, van Alle de Verschillen, welke in de Gemeynten zyn verspreyd, door het verwerpen van de Beproefde Tweederley, en door het invoeren van de Driederley Staat der Kerke Gods. Opgestelt en omstandig Ondersocht, In XXXI. Onderhandelingen, tusschen Métrios, Neooterízoon en Orthóoon.
82235: HOOGHT, EVERHARDUS VAN - J. van Lodensteyn's Negen predikatiën over eenige stoffen welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden, nagezien ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn
54409: HOOGHWERFF, B. - Het vrome volk in U verheugd. Uit het gezelschapsleven
95909: HOOGHWERFF, B. - Uw hoop, Uw kudde woonde daar. Jansje Fortuin en haar vriendenkring
57639: HOOGHWERFF, B. - Op U zo wil ik bouwen. Een gouden draad in het huis van Oranje-Nassau
59086: HOOGHWERFF, B. - Het vrome volk in U verheugd. Uit het gezelschapsleven
57606: HOOGHWERFF, B. - Een dominee voor het vuurpeloton. Uit het leven van ds. J. Kars (1903-1942)
32242: HOOGHWERFF, B. - Uw hoop, Uw kudde woonde daar. Jansje Fortuin en haar vriendenkring
154204: HOOGLAND, RICH. A. - Checkers. Het moderne damspel. Garry Kasparov on my Great Predecessors Part III.
183082: HOOGMOED, M.S. - Notes on the Herpetofauna of Surinam IV. The Lizards and Amphisbaenians of Surinam.
90114: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland. Met foto's van de auteur.
104188: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland.
4029637: HOOGSTRATEN, H.D.V. - Geld en geest. Over milieu-ethiek.
100400: HOOGSTRATEN, DAVID VAN|JAN LODEWYK SCHUER|MATTHAEUS BROUËRIUS VAN NIDEK - Groot Algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woorden-Boek, behelzende Zo het voornaamste, dat vervat is in de Woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenis, ...[10 Vols. in 9 bindings - Compl.].
54853: HOOGSTRATEN, HANS DIRK VAN - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie
151558: HOOGSTRATEN, DORINE VAN ¨HERMAN SCHOLTEN|PHOTOGR.]. - Villa´s in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900- 2000.
141155: HOOGTEIJLING, JAAP - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Mulktatuli's Max Havalaar.
4001273: HOOGTERP, P.W. - Etude sur le latin du codex Bobiensis (k) des evangiles. (Diss.)
151798: HOOGVELD, FRITS [ED. - ET AL.]. - De Canon van de Overbetuwe.
184268: HOOGVELT, ANKIE M.M. - The Third World in Global Development.
146297: HOOGVLIET, ADRIAAN - Wijken in beweging. Bevolkingsdynamiek en wooncarrières in vroeg-20ste-eeuwse woongebieden
96112: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema (2 delen)
30693: HOOGZAND, D. - Blijvend gedenken. De tweede wereldoorlog op Goeree-Overflakkee
140109: HOOIDONK, HERMAN - Leiden in bewogen jaren. Het leidse stadsbeeld tussen 1930 en 1945.
96304: HOOIJKAAS, CORNELIS ELIAS - Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw
4142659: HOOIJMAAIJERS, T. STOKHOF, T. & VERHULST, F.C. - Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs.
4063450: HOOK, B.S. & RENO, R.R. - Heroism and the Christian Life. Reclaiming Excellence.
170414: HOOK, SIDNEY [ED.]. - Determinism and Freedom. in the Age of Modern Science.
32230: HOOKER, THOMAS - De arme twijfelende christen tot Christus getrokken
57618: HOOKER, THOMAS - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop
48353: HOOKER, WILLIAM JACKSON - Journal of a Tour in Iceland, in the Summer of 1809. Second edition, with additions.
59088: HOOKER, THOMAS - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop
55555: HOOKER, THOMAS|KOELMAN, JACOBUS - De arme twijfelende Christen genaderd tot Christus. Waarin de algemeene beletselen en hinderpalen, welke de menschen weerhouden om tot Christus te komen, zijn ontdekt. Met bijzondere hulpmiddelen om wederom Gods gunste te bekomen
100069: HOOKWAY, CHRISTOPHER - Peirce.
9946: HOOLK, GYSBERT VAN DER - Het Leven van Eduard de Zeste, Koning van Engelant, Vrankryk en Ierlant, waar by gevoegt zyn Godts Oordelen over de magten en volken der aarde.
4141878: HOON, J. DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
156087: HOON, MR. DE - Grondbeginselen van het Belgisch strafrecht.
4139682: HOONAARD, W.C.V.D. - The Origins of the Bahá'í Community of Canada, 1898-1948.
130093: HOONAKKER, ERNST W. - Geschiedenis van de contraceptie. Geboortebeperking van de Oudheid tot nu.
153888: HOONDERT, MERTIN - Gregoriaans in de steigers. Restauratie en verspreiding aan het begin van de twintigste eeuw.
4138995: HOONING, TH.J. (ORWELL, G.) - George Orwell in zijn tijd.
88993: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Catalogus van de bibliotheek der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam. (3 delen)
93335: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531
91957: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531
4044562: HOOP, R. DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context. (Diss.)
4034271: HOOP, J.H.V.D. - Geestelijke vrijheid. (3 dln.). Psychologische studie over de crisis in de westerse cultuur. I.Massa, democratie en staat. II.De openbaringen van den geest. III.Het gaat om de toekomst.
153365: HOOP, RAYMOND DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context.
163494: HOOPES, PENROSE R. - Connecticut Clockmakers of the Eighteenth Century.
100621: HOORE, CEES VAN - Neem je hoed af voor een aap.
151481: D.A. VAN DEN HOORN|THIJSSE, JAC. P. - Lente - Zomer - Herfst - Winter [4 Vols. Compl.].
110701: HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius, 1505-1568. Zestiende-eeuws geneesheer.
180747: HOORN, HÉLÈNE VAN [ED.]. - Een kaarsvlam in de tocht. Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme.
153427: D.A. VAN DEN HOORN|THIJSSE, JAC. P. - Lente - Zomer - Herfst - Winter [4 Vols. in Slipcase].
121893: HOORN, JOHAN - Metaphor in the Brain: Behavioral and Psychophysiological Research into Literary Metaphor Processing.
181634: HOORN, C.M. VAN|J.L. KOOL-BLOKLAND - Geneeskunde in Zierikzee.
4052294: HOORNAERT, E. - Die Anfänge der Kirche in der Erinnerung des christlichen Volkes. (BThB)
92490: HOORNBEECK, JOHANNES|VOETIUS, GISBERTUS - Een disputatie van Gisbertus Voetius over geestelijke verlangingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
89668: HOORNBEECK, JOHANNES - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
4075625: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
4075783: HOORNIK, ED. - De overweg. Gedichten.
4053533: HOOTZ, R. (HRSG.) - Kunstdenkmäler in der Schweiz. Ein Bildhandbuch.
4053534: HOOTZ, R. (HRSG.) - Deutsche Kunstdenkmäler. Hessen. Ein Bildhandbuch.
84778: HOOVEN, M. TEN|THEO DE WIT - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
46960: HOOVEN, MARCEL TEN|JONG, RON DE - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980
89832: HOOVER VOORSANGER, CATHERINE|HOWAT, JOHN K. - Art and the Empire City New York, 1825-1861.
102470: HOOYDONCK, PETER VAN - Biografie Willy Vandersteen. De Bruegel van het stripverhaal.
182846: HOOYKAAS, GERARD - Thorbecke. Een leven in brieven.
86011: HOOYKAAS, C.E. - Levensbericht van Henricus Oort. Overgedrukt uit levensberichten van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
85725: I. HOOYKAAS|OORT, H. - De Bijbel voor jongelieden (Complete Set)
110843: HOOYKAAS, GERARD - Thorbecke. Een leven in brieven.
162304: HOOYKAAS, DR. C. - Literatuur in Maleis en Indonesisch.
155230: J.H. HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP [EDS].|LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E. VAN - Indisch Vrouwen Jaarboek 1936.
59034: HOOYKAAS, G.J. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel I: 1830-1833. Deel II: 1833-1836 (2 delen)
4136228: HOOYKAAS, G.J. (UITG.) (THORBECKE, J.R.) - De briefwisseling van J.R.Thorbecke. Deel 1. 1830-1833. (Rijks Geschiedkundige Publicatieën, Kleine Serie 42)
4136229: HOOYKAAS, G.J. (UITG.) (THORBECKE, J.R.) - De briefwisseling van J.R.Thorbecke. Deel 2. 1833-1836. (Rijks Geschiedkundige Publicatieën, Kleine Serie 47)
165261: HOOYKAAS, R. - G.J. Rheticus' Treatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth. With translation, annotations, commentary and additional chapters on Ramus - Rheticis and the development of the problem before 1650.
151030: HOOYMAN, JAN - De onvergetelijke deken. Mgr. Th. Brouwer pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848 - 1873.
91484: HOOZEE, ROBERT|STEVENS, MARYANNE - Du Réalisme au Symbolisme. L'avant-garde belge 1880-1900.
142065: HOOZEE, ROBERT|J.H. HEIJBROEK|SABINE BOWN-TAEVERNIER - Ik James Ensor. Tekeningen prenten.
105315: HOOZEE, ROBERT [ED.]. - Moderne kunst in België, 1900-1945.
184114: HOP, EGBERT - Korte beschryving van het geheele Land van Cleve: Met een bygevoegde Genealogie of Stamtafel van deszelvs Graven en Hertogen en Opgave van de Hoge Machten van die Tyd. Voormalen Uit verscheidene, zo oude als nieuwe Schryvers, en Geschiedenissen, by een vergadert.
89964: HOPE, MAURICE - The Shores of Penrhyn Llyn. The Llyn Peninsula.
164540: HOPE, WILLIAM HENRY ST. JOHN - Windsor Castle an Architectural History. Collected and Written by Command of their Majesties Queen Victoria, King Edward VII. & King George V [2 Vols & Portfolio].
4070446: HOPE, J. - De verborgen taal van onze ziel. Een visuele reis door de wereld van de spiritualiteit.
151616: HOPE, WILLIAM HENRY ST. JOHN - Windsor Castle an Architectural History. Collected and Written by Command of their Majesties Queen Victoria, King Edward VII. & King George V [2 Vols & Portfolio].
110903: HOPE, KEMP RONALD - Guyana: Politics and Development in an Emergent Socialist State.
163632: HOPE, RONALD - Poor Jack. The perilous history of the merchant seaman.
154850: M.W. HOPER - TRANSL.].|RINGHOFFER, DR. KARL [MRS. CHARLES EDWARD BARRETT-LENNARD - The Bernstorff Papers. The Life of Count Albrecht von Bernstorff [2 Vols. Compl.].
151408: HÖPER, CORINNA|UWE WESTFEHLING - Tiepolo und die Zeichenkunst Venedigs im 18. Jahrhundert.
131216: HÖPFNER, HANS-PAUL - Eisenbahnen. Ihre Geschichte am Niederrhein.
153560: HOPKINS-JAMES, LEMUEL J. - The Celtic Gospels.
151667: HOPKINS, ANDREA - Chronicles of King Arthur.
161100: HOPKINS, ANTONY - Understanding Music.
163609: HOPKINS, GRAHAM [DUKE OF ST. ALBANS - FOREW.]. - Nell Gwynne. A Passionate Life.
156440: HOPKINS, HARRY - The New Look. A Social History of the Forties and Fifties in Britain.
130348: HOPKINS, ROZ [ED - ET AL.] - The Travelbook. A Journey through every Country in the World.
123440: HOPKINS, A.E. - A History of Wreck Covers originating at Sea, on Land and in the Air.
4059935: HOPKINS, C.H. (MOTT, J.R.) - John R.Mott 1865-1955. A Biography.
150798: HOPKINS, GRAHAM - Nell Gwynne. A passionate life.
156417: HOPMAN, JOBS. - Letterkunde als opvoedster.
30028: HOPPE, STEPHAN - Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770
4138411: HOPPE, E. - Glauben und Wissen. Antworten auf Weltanschauungsfragen.
91889: HOPPEN, STEPHANIE - Kleur, nieuwe stijl
90862: HOPPEN, KELLY - In touch. Texture in design.
89752: HOPPEN, STEPHANIE - Aan de muur. Kunst kiezen, inlijsten en ophangen.
87874: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiep
131479: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 10: Goldoni in het Brabants - Dialect en onderwijs - De stem van Cornelis Verhoeven [& CD]
131493: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 30: Alzeleeve - Dialect als propaganda in 1902 - Ger Coppens en haar apostelen [& CD]
131495: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 32: Brabant [& CD]
145112: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
140160: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden [ca. 1360-1515]. [2 Vols. Compl.].
131484: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 21: Brabants uit Ameika - Aopen en Uile - Nieuw: dialectprijsvraag [& CD]
131485: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 22: Brabants dialect veilig? - Alemaal Brabantse beestjes - Òn de bar in Beek [& CD]
131486: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 23: Gerard van Maasakkers bekroond - Taalmeester Jan Elemans - Een gekke pastoor? [& CD]
131489: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 26: Jone Jonge! - Mei-Fiets - Dubbel-cd Arie van Roozendaal [& CD]
131490: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 27: Laureaten Luishout 2010 - Bende bijde bende - Nieuwe cd Wil Nelemans [& CD]
131492: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 29: in memorie Peter van der Velden - De Sint-Jan op instorten? - Ode aan de Ploegagoers [& CD]
131494: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 31: Baomis - Sint Juin - Vandiekomsa [& CD]
131481: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 12: Beeldende namen uit Reusel - Ferry van de Zaande en z'n maote - CD. vol van Kerstmis [& CD]
131480: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - "Brabants nr. 11: Lieshoutse laureaten - Het Brabants van A.F.Th. - Het aparte geluid van "" Wirreldvolk "" [& CD]"
4143370: HOPPENBROUWERS, H.A.M. (TERTULLIANUS) - Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien á Lactance.
142211: HOPPENBROUWERS, COR - De taal van Kempenland. Van ààwbätte tit zwiemele.
131478: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 9: Brabant springlevend - De moedertaal van Cornelis Verhoeven - Tilburg dègaonògaal [& CD]
131487: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 24: Kerstmis - Watjekouw - 'WC Experience' en 'De Revuo's' [& CD]
131488: HOPPENBROUWERS, FRANS|MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 25: Kortspraak - De Rooje Spin - Brabocana [& CD]
102158: HOPWOOD, P.G.S. - The religious experience of the primitive Church: The period prior to the influence of Paul.
53814: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon
185733: HORA SICCAMA, JHR. MR. J.H. [ED.]. [DR. J.A. WORP - ADD.]. - Register op de Journalen van Constantijn Huygens den zoon. Aanteekeningen en verbeteringen. Volume 3 nr. 35: Werken Uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht.
84190: HORA SICCEMA, J.H. - Onze prinsessn, eene geschiedkundige herinnering
180841: HORAND M. VOGEL|MÜHE, RICHARD - Alte Uhren. Ein Handbuch europäischer Tischuhren, Wanduhren und Bodenstanduhren.
167638: ED.].|HORATIUS [P.H. SCHRIJVERS - TRANSL - Ars Poetica.
161966: HORATIUS - De lyrische gedichten. Vertaald en ingeleid door Piet Schrijvers.
160575: ED.].|HORATIUS LOUIS VAN DE LAAR [TRANSL. - Satiren en Brieven.
20431: HORATIUS FLACCUS - Opera, cum scholia veteribus castigavit, et notis illustravit, Guilielmus Baxterus, varias lectiones et observationes addidit Jo. Matthias Gesnerus, quibus et suas adspersit Jo. Carolus Zeunius. Editio nova, prioribus emendatior
180937: HORDEN, JOHN - John Freeth [1731-1808]. Political ballad-writer and innkeeper.
144854: HORDEN, JOHN - John Freeth [1731-1808]. Political ballad-writer and innkeeper.
100396: L.W. HORDIK|M. MOORE|WOUDA, B. [ED.]. - Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
168746: HOREDT, KURT - Siebenbürgen in spätrömischer Zeit.
144651: HOREMANS, JEAN-M. [ED. - ET AL.]. - Het hedendaagse Tsjechische & Slavaakse boek. Van Praag tot Bratislava. Samizdat en Exil-Literatuur.
157231: HOREMANS, JEAN-M. [ED.]. - Het Missaal van Matthias Corvinus & de Renaissance in Hongarije.
144623: HOREMANS, JEAN-M. [ED.]. - Het Hongaarse Boek. Scxhenking aan de Koninklijke Bibliotheek door de Nationale Bibliotheek Széchényi te Boedapest.
143327: HORGAN, JOHN - Freud is niet dood. Het blijvend raadsel van het menselijk brein.
170481: HORGAN, JOHN - The End of Science. Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age.
122179: HORIE, KAORU [ED.]. - Complementation. Cognitive and Functional Perspectives.
102995: HORIONS, LUC (ET AL.). - Merksemse Nostalgie in Prentkaarten.
58873: HORIZONT, OFFENER - Festschrift für Karl Jaspers
167986: HORKEL , JOANNES - Analecta Horatiana.
4139434: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende.
4062400: HORKHEIMER, M. & MARCUSE, H. - Filosofie en kritische theorie.
104776: HORLBECK, MICHAEL PHILIP - The Alarm Wristwatch.
152730: HÖRMANN, HANS - Psychologie der Sprache.
54506: HORN, HEINZ GÜNTER - Die Römer in Nordrhein-Westfalen
87637: HORN, D.|S. DE GAST - Beginselen der dierkunde ten dienste van aanstaande onderwijzers, H.B.S. met 3 j.c. en de onderste klassen van H.B.S. 5 j.c. en gymnasia. Met 196 figuren en eene gekleurde plaat.
162165: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd ondernemer rond 1900.
142762: HORN, DR. PAUL - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
131433: HORN, DIETRICH - Ueber Hollands Volksschulwesen.
123421: HORN, RICHARD - Ontwerp: Memphis. Meubels, objecten & dessins.
181636: HORN, HEINZ GÜNTHER [ET AL.]. - Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte.
151856: HORNE, ALISTAIR - MacMillan 1894-1956 & 1957-1986 [ [Volume I of the Official Biography].
166206: HORNE, JONATHAN - English Tinglazed Tiles.
141012: HORNIX, WILLEM J.|S.H.W.M. MANNAERTS [EDS.]. - Van't Hoff and the emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for Chemistry 1901-2001.
4063703: HORNMAN, W. (TORRES, CAMILO) - De Rebel. Het leven van Camilo Torres, de priester die de stengun verkoos.
122732: HORNSTEIN, NORBERT. - Logic as Grammar. An Approach to Meaning in Natural Language.
104462: HORNUNG, CLARENCE P. - Treasury of American Design [2 Vols. Compl.]..
53422: HORNUNG, ERIK - Einführung in die Ägyptologie. Stand - Methoden - Aufgaben
53423: HORNUNG, ERIK - Grundzüge der Ägyptischen Geschichte
170151: HORNUNG, ERIK - De Verborgen Kennis Van Het Oude Egypte.
53377: HORNUNG, ERIK - Der eine und die viele. Ägyptische Gottesvorstellungen
100900: HORNUNG, ERIK - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
142957: HORNUNG, ERIK - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
165913: HORNUNG, ERIK - De verborgen kennis van het Oude Egypte.
4010250: HORNUS, J.M. - Evangile et labarum. Étude sur l`attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l`état, de la guerre et de la violence. (NS Théol. 9)
185917: HORODISCH, ABRAHAM [ED.]. - De Arte et Libris. Festachrift Erasmus 1934-1984.
152181: HORODISCH, ABRAHAM [ET AL.]. - Bibliophile Novellen.
4057537: HOROSZ, W. - The Promise and Peril of Human Purpose. The New Relevance of Purpose to Existence.
161680: HOROVITZ, DAVID [ED.]. - Yitzhak Rabin. Soldier of Peace. The Jerusalem Report Staff.
90641: HOROWITZ, MARYANNE CLINE A.O. - Reneaissance Rereadings. Intertext and Context.
152787: HOROWITZ, MICHAEL M. - Morne-Paysan. Peasant Village in Martinique.
130716: HOROWITZ, EDWARD - How Hebrew Language Grew.
130742: HORRÉE, NICOLE - Hypoxia and Cell Cycle deregulation in Endometrial Carcinogenesis.
4140471: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
4140489: HORREÜS DE HAAS, G. - De godsdienstige gedachte in de XXe eeuw. (In de branding 6)
84456: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie, beginselen en problemen
84455: HORREÜS DE HAAS, G. - "De godsdienstige gedachte in de Xxe eeuw (Serie ""in de Branding"" Nr 6.)"
4073031: HORREÜS DE HAAS, G. - Uw Koninkrijk kome. 25 Preken.
141422: HORRINGA, PROF. DR. D. [ED.]. - De organisatie van de management-informatie.
181637: HORROCKS, LIEUT.-GENERAL SIR BRIAN - A Full Life.
156756: HORROX, ROSEMARY [ED.]. - Fifteenth-Century Attitudes. Perceptions of Society in Late Medieval England.
121543: HORSBURGH, E.L.S. - Girolamo Savonarola.
150206: HORSKY, CHARLES - The Washington Lawyer. A seies of lectures delivered under the suspices of the Julius Rosenthal Foundation of Northwestern University School of Law in April 1952,
56834: HORSLEY, RICHARD A. - Christian Origins. A people's history of christianity, Volume 1
153039: HORSLEY, WILLIAM|ROGER BUCKLEY - Nippon. New Superpower. Japan since 1945.
155233: DAS-HORSMEIER - Begraven in Vught. De Algemene Begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught.
4060208: HORST, FR. (BKAT) - Hiob 1-19. (Biblischer Kommentar Altes Testament XVI/1)
154346: HORST LUDWIG [EDS.].|LOWENTHAL-HENSEL, CÉCILE|LUCIUS GRISEBACH - Preussische Bildnisse des 19. Jahrhunderts. Zeichnungen von Wilhelm Hensel.
162294: HORST, TH. A.M. VAN DER - Ambtenaar en grondrechten.
150128: HORST-HOEKSTRA, A.C. TER - De boerderai van Siewert Klomp. Boerelief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
142820: HORST, HAN VAN DER - De lage hemel. Nederland en de Nederlanders verklaard.
153251: HORST, TONNY VAN DER - Voor altijd vroeger.
54553: HORST, FRIEDRICH|NOTH, MARTIN A.O. - Hiob. 1. Teilband. Hiob 1-19 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVI/1)
92326: HORST, J.G. TER E.A. - Rondom de oude Sint Helenakerk
30717: HORST, P.W. VAN DER - The sentences of pseudo-phocyledes. With Introduction and Commentary
145384: HORST, D.VAN DER - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
123029: HORST, CARL - Architektur in der Malerei und Innenarchitektur [Volume I: Die Architectur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen] Only Published.
94359: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With A Bibliographical Survey of Recent Research Pertaining to the Early Reformation in the Netherlands. (Serie Kerkhistorische Bijdragen, Deel XIII)
84049: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Radical brethren. Amabaptism and the English Reformation to 1558
122348: HORST, K. VAN DER [ED.]. - Inventaris van het Archief van de Familie Chevallier [ca. 1700-1900].
150009: HORST, DR. D.J.H. TER - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwse geleerdengeschiedenis. Met gebruikmaking van het materiaal van wijlen Prof. Dr. S.G. de Vries.
123513: HORST, A.J. VAN DER - Met geen drooge oogen om tesien. De ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735.
58924: HORST, PIETER W. VAN DER - Ancient Jewish Epitaphs. An introductory survey of a millennium of Jewish funerary epigraphy (300 BCE - 700 CE)
4053598: HORST, P.W.V.D. - Mozes, Plato, Jezus. Studies over de wereld van het vroege christendom.
30999: HORST, FRIEDRICH - Hiob. I. Teilband (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XVI/I)
157394: HORST, K. VAN DER|L.C. KUIPER-BRUSSEN|P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
87879: HORST, KEES VAN DER E.A. - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. Dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
90355: HORST, DRIK JOHANNES HENDRIK TER - Daniel Heinsius (1580-1655)
102418: HORST, HANS VAN DER - Met Louis Couperus naar Indië. Couperus' laatste reis.
100241: HORST, K. VAN DER - Inventaire de la correspondance de Caspar Barleus [1602-1648].
123017: HORST, C. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur.
131851: HORST, D.VAN DER - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
53568: HORST, TILEMAN VAN DER - Theatrum Machinarum Universale. Of keurige verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens
30796: HORST, PIETER W. VAN DER - Aspects of religious contact and conflict in the ancient world (Utrechtse Theologische Reeks, deel 31)
30795: HORST, PIETER WILLEM VAN DER|MUSSIES, GERARD - Studies on the Hellenstic background of the New Testament
176359: HORST, ULRICH - Die Gaben des Heiligen Geistes nach Thomas von Aquin. Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes 46
31700: HORST, FRIEDRICH - Hiob. I. Teilband, Hiob 1-19 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVI/1)
53326: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibligraphical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands
103048: [HORST ERICH WOLTER - TYPOGR.].|FRANCK, HANS [TRANSL.]. - Der Ackermann und der Tod.
4028600: HORST, P.W.V.D. - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragicus, Philo Epicus, Theodotus en de vervalste dichtercitaten. Vert.en ingel.door Dr.P.W.v.d.Horst. (Na de Schriften 3)
4037059: HORST, W.TER - Over troosten en verdriet.
4044295: HORST, W.TER - Christelijke Geloofsopvoeding. Een handreiking.
4062363: HORST, P.W.V.D. - De Profeten. Joodse en christelijke legenden uit de oudheid. vertaald en ingeleid.
4133880: HORST, P.W.V.D. - Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca.350 v.Chr. - 650 n.Chr.)
4141664: HORST, W.TER - Over troosten en verdriet.
4141685: HORST, H.V.D. - Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
184613: HORST, KOERT VAN DER - Illuminated and Decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An Illustrated Catalogue.
184560: HORST, K. VAN DER & L.C. KUIPER-BRUSSEN & P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
184543: HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriten, in breder perspectief.
168469: HORST, K. VAN DER|L.C. KUIPER-BRUSSEN|P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
167289: HORST, DR. G. TER [INTROD.]. - De onzichtbare Grondwet. Woord- en beeld verslag van het Symposium op 27 februari 2008.
164816: HORST, PETER VAN DER - De taalgids. Tekstverzorging van A tot Z.
160084: HORST, RUTGER. - Thuislozen.
152698: HORST, HAN VAN DER - Schep vreugde in 't leven. Zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie.
150591: HORST-HERBERT KOSSATZ|KOSSATZ, WALTER - Ornamental Posters of the Vienna Secession.
142882: HORST, KOERT VAN DER|WILHELMINA C.M. WÜSTEFELD [EDS.].|WILLIAM NOEL - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.
141727: HORST, KOERT VAN DER - Illuminated and Decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An Illustrated Catalogue.
122096: HORST, P.W. VAN DER - Studies over het jodendom in de oudheid.
103497: HORST, HANS VAN DER [ILLUSTR.]. - Met Louis Couperus naar Indië.
151508: HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriten, in breder perspectief.
157216: HORST, K. VAN DER|L.C. KUIPER-BRUSSEN|P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
181638: HORST, K. VAN DER|L.C. KUIPER-BRUSSEN|P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
181639: HORST, LIESBETH VAN DER [ED. - ET AL.]. - Verstopt, vervalst, verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
32128: HORST, L. VAN DER - Inleiding in de hedendaagsche zielkunde
122888: HORSTEN, FRANS - Van Blufpoker tot Monumentenprijs. De begijnenbeweging - Het ontstaan van de begijnhoven - De restauratie van het begijnhof van Hoogstraten.
101815: HORSTEN, HANS|JOEP LENNARTS [PHOTOGR.]. - Veranderend Land. De Reconstructie van het Buitengebied.
130137: HORSTER, THEODOR [GEORG CORNELISSEN - INTROD.] - Rheinberger Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart am unteren Niederrhein.
154784: HORSTMAN, KLASIEN - Public Bodies Private Lives. The Historical Construction of Life Insurance, Health Risks and Citizenship in the Netherlands 1880-1020.
4141668: HORSTMANHOFF, H.F.J. (RED.) - Pijn en balsem, troost en smart. Pijnbeleving en pijnbestrijding in de oudheid.
183704: HORTEN, GERD - Radio Goes to War. The Cultural Politics of Propaganda during World War II.
103595: HORTON, JOHN|SUSAN MENDUS [EDS.]. - After MacIntyre. Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre.
121888: HORWICH, PAUL. - Asymmetries in Time. Problems in the Philosophy of Science.
164757: HORWITZ, TONY - A Voyage Long and Strange. On the Trail of Vikings, Conquistadors, Lost Colonists, and Other Adventurers in Early America
143307: HORWITZ, RIVKA - "Buber's Way to I and Thou. An Historical Analysis and the First Publication of Martin Buber's Lectures "" Religion als Gegenwart ""."
104763: HOSKINS, LESLEY [ED.]. - Die Tapete. Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
167467: HOSKINS, W.G. [PROF. DAVID HEY - FOREW.]. - The Midland Peasant. Economic and Social History of a Leichestershire Village.
181640: HOSKINS, LESLEY [ED.]. - Die Tapete. Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
167224: HOSKYNS, CHANDOS WREN [JOHN S. ARKWRIGHT - INTROD. - GEORGE CRUIKSHANK - ILLUSTR.]. - Talpa: or The Chronicles of a Clay Farm. An Agricultural Fragment.
122143: HOSMAN, CLEMENS M.H. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologiese studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
163095: HOSMAR, J. - Vriezenveense rusluie in het rijk der Tsaren.
166919: HOSMAR, J. - De Ruslandvaarders.
4034272: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
4012768: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
92223: HOSPERS, J.H. (TOEGELICHT DOOR) - Jehoeda Hallevi Al-Choezari. Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst
4142734: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
4142736: HOSPERS, J. - Human Conduct. Problems of Ethics. Shorter edition.
4023206: HOSPERS, J.H. - A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages. Vol.I.
182421: HOSPICES CIVILES STRASBOURG - - Hospices Civils de Strasbourg: Les Hôpitaux et Cliniques réunis [Télephone no 3991-3907].
152492: HOSSACK, KEITH - The Metaphysics of Knowledge.
167099: HOSSEINI, KHALED [W. HANSEN - TRANSL.]. - En uit de bergen kwam de echo.
186334: HOSSON, J. DE - Wat betekent dat symbool ? Een album met een aantal van de meest voorkomende christelijke symbolen. Volume 1 [All Publ.].
146145: HOSTE, ANSELM - Het Necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455-1873.
183699: HOSTE, ANSELM - Corona Gratiarum. Miscellanea Patristica, Historica et Liturgica Eligio Dekkers O.C.B. XII Lustra Complenti Oblata. [2 Vols. Compl.].
58252: HOSTE, DOM ANSELM - Bibliotheca Aelrediana. A survey of the manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning St. Aelfred of Rievaulx
100537: HOSTE, HUIB - Harmonie in architectuur en stadsbeeld.
100242: HOSTE, ANSELM - 't Clooster van Sinte Godelieve eertijdts buyten Ghistele nu binnen Brugghe.
150641: HOSTE, ANSELM - De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984.
4026095: HOSTENS, A. (NIETZSCHE, FR.) - Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen.
95603: HOTCHKISS, ROBERT V. - A pseudo-epiphanius testimony book
157243: HOTTINGA, TIJN - De Katholieke Illustratie: De verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis.
100191: HOTTOIS, ISABELLE [ED.]. - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
185834: HOTTOIS, ISABELLE [ED.]. - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
4056320: HOTZ, JEAN (ZWICK, J.) - Aus der Werckstatt sines Läbens. Auswahl von J.Hotz.
58281: HOUBEN, F.J.M.A.H. - "Opening tentoonstelling ""de oude apotheek van het Maasland"" in het Natuurhistorische Museum Bosquetplein 7 Maastricht / Inauguration de l'exposition ""l'anchienne pharmacie du Pays Mosan"" au musée d'histoire naturelle 7, place bosquet, Maestricht"
165774: HOUCKE, STAN VAN - De oneindige oorlog. oneindige oorlog | Stan van Houcke Hoe de geschiedenis het Palestijnse volk vernietigt.
166233: HOUCKE, STAN VAN - Dat blijft geheim. Reizen door Nederland.
59220: HOUDT, TOON VAN|VAECK, MARC VAN - One in a thousand. Ephemeral Emblems in the Mechelen Seminarium Archiepiscopale in Honour of its President Petrus Dens (1765)
166546: HOUELLEBECQ, MICHEL - Elementaire Deeltjes [Roman].
166547: HOUELLEBECQ, MICHEL - Platform. Midden in de wereld [Roman].
102724: HOUGEN, PÅL [ED.]. - Edvard Munch. Handzeichnungen.
103818: HOUGH, S.S. [ED.]. - Fundamental Catalogue of 1846 Stars for the Equinox 1900. From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1912-1916.
103202: HOUGH, SAMUEL J. - The Italians and the Creation of America. An Exhibition at the John Carter Brown Library Brown University.
167548: HOUGH, RICHARD - Edwina, Countess Mountbatten of Burma.
121362: HOUGH, RICHARD [BOUDEWIJN BÜCH - INTROD.]. - William Bligh & Fletcher Christian. De muiterij op de Bounty.
154909: HOUK, JAMES T. - Spirits, Blood and Drums. The Orisha Religion in Trinidad.
153984: HOUKES, J. [ED.]. - 214 dagen van huis en haard. De evacuatie van een Millings gezin. Ervaringen en belevenissen van oorlogsgeweld, dagelijks opgeschreven door N. Willemse september 1944-mei 1945.
53691: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900
163126: HOUPPERMANS, SJEF|MANET VAN MONTFRANS|NELL DE HULLU-VAN DOESELAAR|SABINE VAN WESEMAEL [EDS.]. - "Marcel Proust Aujourd'hui. Mille et une nuits dans "" La Recherche '. Volume 2."
160158: HOUPPERMANS, SJEF [ED.]. - Beckett & La Psychoanalyse & Psychanalysis.
166161: HOUPPERMAS, SJEF [ED.]. - Présence de Samuel Beckett / Precence of Samuel Beckett. Colloque de cerisy.
140188: HOURANI, ALBERT - Die Geschichte der arabischen Völker.
166530: HOURANI, ALBERT - De geschiedenis van de Arabische volken.
150448: HOURANI, ALBERT - A History of the Arab Peoples.
186025: HOURIEZ, J. - "La Bible et le sacré dans "" Le Soulier de Satin "" de Paul Claudel."
165370: HOURMAT, PIERRE - Histoire de Bayonne. Des origines a la révolution Française de 1789.
131706: HOURS, MADELEINE [ED.] - La vie mystérieuse des chefs-d'oeuvre. La science au service de l'art.
173380: HOUSE, JACK - Winston Churchill : his wit and wisdom - selection from his works and speeches with an introduction.
93374: HOUSE, ADRIAN - Franciscus van Assisi. Met een woord vooraf door Karen Armstrong
181641: HOUSE, JOHN [ED. - ET AL.]. - Landscapes of France. Impressionism and its rivals.
86670: HOUSELT, A. VAN - Overdenken en gedenken. 20 meditaties.
130065: HOUSEMAN, VICTORIA - Made in Heaven. The Marriages and Children of Holliwood Stars.
165050: HOUSLEY, NORMAN - Die Kreuzritter.
103484: HOUSLEY, NORMAN - The Italian Crusades. The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers, 1254-1343.
110275: HOUSSIAU, MGR. DR. A. (ET AL.) - De parochie. Heden, verleden en toekomst.
154788: HOUSTON, CHRISTOPHER - Islam, Kurds and the Turkish Nation State.
145661: HOUSTON, S.D. - Reading the Past. Maya Glyphs.
166193: HOUSTON, JOHN [ED.]. - Craft Classics since the 1940s. An Anthology of Belief and Comment.
104826: HOUT, GUUS VAN DEN|ROBERT SCHILLEMANS [EDS.]. - Putti en cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit [1695-1754].
152128: HOUT, DR. EELCO VAN - Soepele spijlen. Inzet van externen als flexibiliseringsinstrument in het lokaal bestuur
4140948: HOUT, W.H.M.V.D. - Wat schuilt er voor waars in wichelroedelopen en de aardstraaltheorie. Een onderzoek naar de feiten en een beschouwing over de daaruit getrokken conclusies.
166615: HOUT, DRS. J. IN 'T|MR. ING. B. RADEMAKER - Woningwet 2007 en verwante wetgeving. Teksten en commentaar. Editie 2007.
122957: HOUT, MARIE-JOSÉ VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Kammen. An Art Collection of Combs. Combes - Kämme - Peinges - Kammen - Pettini.
10125: HOUTE, WILLEM VAN - Keur van Bybelstoffen, Behelsende Uitgeleesene Verhandelingen Over verscheide Voornaame Schriftuurplaatsen des O. en N. Testaments. Benevens drie Bedenkingen over Adams Slaap, Jefta's Offer, en Christus Verheerlyking op den Berg. Versiert met eene Voorrreede van den Hoog- Eerw. en Hooggeleerde Heer Johannes Wesselius. Waar in over het Goddelyk en regelmaatig Gezagh, soo van het Boek Job in 't gemeen, als van de Woorden van Job en syne Vrienden in 't bisonder, gehandelt, als meede zeedig beoordeelt wordt het geene hier over door de Heeren Voetius en Maresius, voor en teegen, in de voorgaande Eeuw geschreeven is.
89667: HOUTE, S. VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, Dewelk sy hare Kinderen David, Betgen en Tanneken, Tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigd, tot Gent in Vlaendere.
59075: HOUTEKAMER, S. - Christopher Love, 1618-1651. Een puritein op weg naar het schavot
31471: HOUTEKAMER, S. - Christopher Love, 1618-1651. Een puritein op weg naar het schavot
91670: HOUTEN, THEODORE - Er komt een andere tijd. Oorlogsherinneringen van Klaas van Houten.
100832: HOUTEN, KEES VAN - De Universele Bach voor kenner en liefhebber.
88482: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 p[redikatien.
182815: HOUTEN, MR. S. VAN - Herdrukken betreffende Neo-Malthusianisme en vrouwenrecht.
55192: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 predikatien
88397: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelijk huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit Israël, door de stemme des evangelies voorgesteld in drie predikatiën.
4074000: HOUTEN, L. V. - De spiegel en het raadsel.
4074259: HOUTEN, U.VAN - De Hillige Histoarje. It Nije Testamint. Forteld foar it Fryske Folk. Tekeningen fan Kl.Pijlman.
4300097: K. VAN HOUTEN & M. KASBERGEN, (BACH, J.S.) - Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de soterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastiaan Bach.
153889: HOUTEN, KEES VAN - De kruisvorm in de Matthäus-Passion van Johan Sebastian Bach.
94505: HOUTEPEN, A.W.J. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I
30764: HOUTEPEN, ANTON - Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie
47068: HOUTEPEN, A. (RED.) - Breekpunten en keerpunten. Beslissende historische momenten en factoren in het oecumenisch proces (IMO Research Publication, 27)
4024760: HOUTEPEN, A.W.J. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
4075412: HOUTEPEN, A. - Mensen van God. Een pleidooi voor de kerk.
166665: HOUTEPEN, DR. A.W.J. - In God is geen geweld. Theologie als geloofsverantwoording in een na-theïstische cultuur. Rede is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds in de grondslagen en wijsgerige implicaties van de katholieke theologie bij de Centrale Interfaculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
122738: HOUTEPEN, ATNON W.J. [ED. - ET AL.]. - Kerk en samenleving in Oost-Europa. Facetten van het kerkelijk leven in de socialistische samenleving.Opstellen aangeboden aan Dr. J.A. Hebly, bij zijn afscheid als directeur van de afdeling Algemene Zaken en Oecumenica van het Universitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht.
82141: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe
145440: EL AL.].|HOUTING, EDWARD|JACOB VAN DER VAART [EDS.|KLAAS ROELOF DE POEL - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
142484: A. HOUTKOP - EDS.].|PETERS, G.J [N.M.F. LATHOUWERS - Tiel omstreeks 1900. Facsimile van de uitgave van 1957 met een korte levensbeschrijving vanG.J. Peters.
4050005: HOUTMAN, C. EN LIETART PEERBOLTE, L.J. (HEYER, C.J. DEN) - Joden, Christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J.den Heyer.
95837: HOUTMAN, C. - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament
4019876: HOUTMAN, C. - De hemel in het Oude Testament. Een onderzoek naar de voorstellingen van het Oude Israel omtrent de kosmos. (Diss.)
4049598: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie.
95839: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie
95469: HOUTMAN, C. - De leugen regeert... Valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van de Bijbel
95403: HOUTMAN, C. - Een wellustige en valse vrouw? Over een intrigerende 'affaire' in Schrift en uitleg
4072069: HOUTMAN, C. - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
32579: HOUTMAN, C. - Exodus II. Een praktische bijbelverklaring
121355: HOUTMAN, C.|L.J. LIETAERT PEERBOLTE [EDS.]. - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid vam C.J. den Heyer.
91036: HOUTMAN, ALBERDINA A.O. - The Actuality of Sacrifice. Past and Present.
31710: HOUTMAN, C. - Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland
54854: HOUTMAN, C. - Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en Beeld - Vraag en Antwoord
171340: HOUTMAN, CEES - De Schrift wordt geschreven : op zok naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
4073773: HOUTMAN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Exodus I (1,1-15,21). (Tekst en Toelichting)
31669: HOUTMAN, A. A.O. - Sanctity of time and space in tradition and modernity (Jewish and Christian perspectives series. Volume 1)
53197: HOUTMAN, C. - Inleiding in the Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boekenv an het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie
170817: HOUTMAN, C. [ET AL.]. - Schepping en evolutie. Het creationalisme een alternatief ?
170470: HOUTMAN, CEES - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
102160: HOUTMORTELS, J. - Thorn hoogadelijke rijksabdij en vorstendom.
162291: HOUTS, ELISABETH M.C. VAN - Gesta Normannorum Ducum. Een studie over handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
93104: HOUTSMA, M.TH. A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Enzyklopaedie des Islam. Geographisches, Ethnographisches und Biographisches Wörterbuch der Muhammedanischen Völker. Mit Unterstützung der Internationalen Vereinigung der Akademien der Wissenschaften und im verein mit Hervorrragenden Orientalisten (4 Bände und Ergänzungsband)
61514: HOUTSMULLER, A.J. - Niet-toxische tumortherapie. Een aanvulling
145929: HOUTTE, GISÈLE VAN - Leuven in 1740, een krisisjaar. Ekonomische, sociale en demografische Aspekten.
180305: G. HOUTWIPPER|GROOT, E.J. DE - De moderne boekdrukker. Met een hoofdstuk: De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
185414: DR. H.L. HOUTZAGER - INTROD.].|GRAAF, REGNERUS DE [PROF. DR. H.A. BOSMAN-JELGERAMA - Verhandeling der clysteren.
144398: HOUTZAGER, DR. H.L.|M.J. VAN LIEBURG [ED.]. - De Stichting Historia Medicinae. 1967-1987. Samenvattingen van de voordrachten gehouden tijdens de Medisch-Historische Dagen en Teksten van de lezingen, gehouden ter herdenking van Prof. Dr. G. A. Lindeboom.
144404: HOUTZAGER, DR. H.L. [ED.]. - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw.
144386: HOUTZAGER, DR. H.L. [ED.]. - Academische Redevoering van Albert Schultens, ter Gedachtenisse van den Grooten Herman Boerhaave, volgens besluit van den Grootachtbaaren Rector en Senaat der Academie uitgesproken op den iv November MDCCXXXVIII. Uit het Latyn vertaald door Jan Jacob Schultens, A.Z.
142917: HOUVILLE, GÉRARD D' - Les poésies.
103356: HOUWAARD, FRANK - Bibliografie van de korenmolens in Europa. Van neolithicum tot middeleeuwen. Derde supplement.
172234: HOUWAART, DICK (RED.) - Fragmenten : uit de geschiedenis van Buitenlandse Zaken.
182576: HOUWAART, DICK - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag.
4028504: HOUWAART, D. (`S-GRAVENHAGE) - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag.
4039638: HOUWAART, D. (WEINREB, F.) - Weinreb. Een witboek. Met een inleiding door Aad Nuis.
121247: HOUWAART, DICK - Het beloofde land? Theocratie, democratie, zionisme en de toekomst van Israël.
58439: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN|KWAKKEL, G. - In den beginne en verder. Een Bijbels-theologische reflectie op de schepping
54801: HOUWELINGEN, A.A. VAN E.A. - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
32478: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN E.A. - Exeget[h]isch. Feestbundel voor prof.dr. J. van Bruggen
86056: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - De tweede trompet, de authenticiteit van de tweede brief van Petrus
52335: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52348: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 2 Petrus en Judas - Testament in tweevoud. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52343: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Tessalonicenzen - Voortgezet basisonderwijs. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52347: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus - Rondzendbrief uit Babylon. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
47430: HOUWELINGEN, A.A. VAN (RED.) - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
161785: HOUWEN, L.A.J.R. [ED.]. - The Sex Werkdays and Agis. An Edition of a Late Medieval Scots Universal History from the Asloan Manuscript.
170891: HOUWER, GREG - Ik, mezelf en wij. Over de constructie van onze identiteit.
100025: HOUWING, MR. PH.A.N. [ED.]. - Onroerend goed. Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
182443: HOUWINK TEN CATE, J.TH.M. - Bruin's Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof. mr.dr. G.W.J. Bruins in het bijzonder de jaren 1924-1930.
91511: HOVE, JAN TEN - In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente Diepenveen. (2 delen)
155065: HOVE, JAN TEN - Het Overijsselse Geschiedenis Boek.
186280: HÖVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G. BARON VAN [C.A.M. GIETMAN|M.J.F. LINDEIJER - EDS]. - Van Hoëvell - Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht.
168723: HÖVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G. BARON VAN [C.A.M. GIETMAN|M.J.F. LINDEIJER - EDS]. - Van Hoëvell - Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht.
130135: HÖVELMANN, GREGOR - Geschichte des Kreises Geldern. Erster Teil: 1816-1866.
121581: HÖVELMANN, GREGOR - Moritz Graf von Spiegelberg. Domherr in Köln, Propst in Emmerich, Mäzen und Stifter 1406/07 - 1483.
91635: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN - Het kapittel-generaal en de staten van het nedersticht in de 15e eeuw.
30421: HOVEN, HERMANUS VAN DEN - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van den Hoven, geboren te Groot-Ammers 8 ovtober 1845 en overleden te Giessendam 18 november 1931
158142: HOVEN, PETER VAN DEN - De geschiedenis van Kris-Kras. Een documentaire over het jeugdtijdschrift.
158415: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN - Het kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15de eeuw.
141696: HOVEN, P.J. VAN DEN - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie.
4067143: HOVEN, P.J.V.D. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst,. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstruuctie. (Diss.)
170468: HOVENKAMP, HERBERT - Science and Religion in America 1800-1860.
153841: HOVENKAMP II, EGBERT - Kolde tocht.
131679: HOVENS, S.|M. CRAMER - De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging.
121013: DR. P. HOVENS [TEXT]|MEINDERTS, WIL [PHOTOGR.]. - Pueblos. Kivas en pueblos op het Colorado Plateau in het Zuid-Westen van de Verenigde Staten. De cultuur van de Anasazi en de Puebloindianen / The culture of the Anasazi and the Pueblo Indians [in Box].
156448: HOVENS, PIETER - Herman F.C. ten Kate Jr. [1858-1931] en de antropologie der Noord-Amerikaanse indianen.
180980: HOVESTADT, DR. A. [ED.]. - Capita selecta. Ziekte van Parkinson.
153671: HOVING, ISABEL - The Castration of Livingstone and Other Stories. Reading African and Caribbean Migrant Women's Writing.
163774: HOVING, ISABEL (ED.) (ET AL.) - Africa and Its Significant Others. Forty Years of Intercultural Entanglement.
141289: HOVING, P.G.|P.F.G.H. SNELLEN [POHOTOGR.]. - Mercedes-Benz. Honderd jaar in dienst van de brandweer 1888-1988.
163177: HOVING, THOMAS - Tutankhamun. The Untold Story.
54254: HOVINGA, HENK - The Murder of Ensign Aernout
85028: HOVIUS, W.CHR. - De hand van God in het Oude Testament
85595: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 6e jaargang, 1933
85599: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 12e jaargang, 1938
58219: HOVIUS, W.CHR. - De hand van God in het Oude Testament
84080: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 3de jaargang, 1929
85008: HOVIUS, J. - Notities betreffende de Synode te Emden, 1571, en haar artikelen
91751: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron, wekelijkse predicatiën. 18e jaargang 1948.
89325: HOVIUS, W.CHR. - Een gouden kleinood van Paulus
96453: HOVIUS, W.CHR. - De Dordtse Leerregels voor ieder dag
4134580: HOVIUS, J. - De catechisatie.
130197: HOVY, DR. J. - Amersfoort in prent.
122142: HOVY, DR. J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek [Propositie tot een gelimiteerd porto-franco].
4033256: HOVY, J.A.L. - De gang der godsopenbaring in het Oude Testament.
53598: HOVY, J.A.L. - De gang der godsopenbaring in het Oude Testament
156392: HOWARD HAYCRAFT [ED.].|KUNITZ, STANLEY J. - British Authors Before 1800. A Biographical Dictionary.
131911: HOWARD FARRAR|KEWLEY, CHARLES - Fishing Tackle for Collectors.
182802: HOWARD, PHILIP - The British Monarchy.
176207: HOWARD, THOMAS ALBERT|NOLL, MARK A (EDS.) - Protestantism after 500 years.
4050936: HOWARD, P. (BUCHMAN, FRANK N.D.) - That Man Frank Buchman.
4050938: HOWARD, P. (BUCHMAN, FRANK N.D.) - Frank Buchmans geheim.
157040: HOWARD PECKHAM|STORM, COLTON - Invitation to Book Collecting. Its Pleasures and Practices. With kindred discussions of manuscripts, maps and prints.
152222: HOWARD, S. - Chinese Carved Jade.
150902: HOWARD, CECIL [HEINRICH PLETICHA - ED.]. - Pizarro und die Eroberung von Peru.
4133440: HOWARD, V.B. (FEE, J.G.) - The Evangelical war against Slavery and Caste. The Life and Times of John G.Fee.
4139623: HOWARD, K.W.H. (ED.) - The Axminster Ecclesiastica 1660-1698.
184199: HOWARD, MAURICE - The Tudor Image.
170354: HOWARD-SNYDER, DANIEL - The Evidential Argument from Evil.
157897: HOWARD, MICHAEL S. - Jonathan Cape, Publisher. Herbert Jonathan Cape - G. Wren Howard 1921-1971.
154471: HOWARD, MICHAEL S. - Jonathan Cape, Publisher. Herbert Jonathan Cape - G. Wren Howard.
151719: HOWARD GASKILL [EDS.].|STAFFORD, FIONA - From Gaelic to Romantic. Ossianic Translations.
121275: HOWARD, PHILIP K. - The Death of Common Sense. How Law is Suffocating America.
103052: HOWARD, DAVID|JOHN AYERS - Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedeh Collection of the Virginia Museum.
131884: HOWARD, MICHAEL - Clausewitz.
151877: HOWARD, THOMAS ALBERT - God and the Atlantic. America, Europe, and the Religious Divide.
181643: HOWARD, KATHLEEN [ED. - ET AL.]. - Liechtenstein. The Princely Collections. The Collections of the Prince of Liechtenstein.
130557: HOWARTH, STEPHEN [ED.] - Men of War. Great Captains of World War II.
130555: HOWARTH, DAVID|STEPHEN HOWARTH - The Story of P&O. The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
4032453: HOWARTH, T.M. - The Pulpit of Tears. Shî-î Muslim Preaching in India. (Diss.)
4300725: HÖWELER, C.A. & F.H. MATTER - Fontes Hymnodiae Neerlandicae Impressi 1539 - 1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539 - 1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XVIII)
161965: HÖWELER, H.A. - Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl.
154163: HOWELL, MICHAEL|PETER FORD - De Elephant Man. De ware geschiedenis van het Engelse ' gedrocht ' Joseph Carey Merrick [1862-1890] aan de hand van authentiek dokumentatie- en fotomateriaal, waarin opgenomen het oorspronkelijke verslag van Sir Frederick Treves en de autobiografie van Josef Carey Merrick. .
181644: HOWELL, WILBUR SAMUEL - Logic and Rhetoric in England, 1500-1700.
110469: HOWELLS, ROSCOE - Total Community. The Monks of Caldey Island.
153691: HOWELLS, CORAL ANN [ED.]. - Where are the Voices Coming From? Canadian Culture and the Legacies of History.
167532: HOWES, WRIGHT [ED.]. - U.S.iana [1650-1950]. A selective bibliography in which are described 11.620 uncommon and significant books relating to the continental portion of the United States.
168131: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Encyclopedia of Exploration to 1800.
168132: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Encyclopedia of Exploration 1800 to 1850.
168190: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Invented and Apocryphal Narratives of Travel [Volume : Encyclopedia of Exploration].
57007: HOWIE, JOHN - Schotsche Geloofshelden. Leven en sterven van Durham, Binning, Gray, Rutherford en anderen
158280: HOWSAM, LESLIE - Kegan Paul. A Victorian Imprint. Publishers, Books and Cultural History.
130981: HOWSAM, LESLIE - Past into Print. The Publishing of History in Britain 1850-1950.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9