Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4070194: PERNOUD, R. (HILDEGARD VAN BINGEN) - Hildegard van Bingen.
110080: PERNOUD, RÉGINE - Pour en finir avec le Moyen Age.
4048876: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan. Vertaald door Théo Buckinx.
132168: PÉROUSE, GABRIEL - Georges Chastellain: Étude sur l'histoire politique et littéraire du XVe siècle.
4137833: PERQUIN, N. - In gesprek met Jezus van Nazareth. (verantwoording van mijn geloof... slechts ter lezing aan enkele vrienden)
144324: PERRAULT, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - TRANSL. & PETER VAN HUGTEN - ILLUSTR.]. - Sprookjes.
93095: PERRIN, BERNADOTTE (TRANSLATION) - Plutarch's lives VII
6889: PERRIN, JEAN PAUL/LYDIUS, BALTHASAR - De Historie vanden Waldensen Ghedeelt in drie deelen. Daer van Het eerste handelt van hunnen oorspronck, suyver Gheloove ende Vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren, hebben gheleden. Het tweede vervat de Historie vande Waldensen, anders genaemt de Albigensen. Het derde begrijpt de Leere ende Discipline, welcke sy onderlinghe ghemeyn ghehadt hebben, Midsgaders de wederlegginghe vande leere van hunne weder-partije. Vergadert wt d'Autheuren, der welcker namen hier nae ghestelt worde, ende in de Fransoysche tale beschreven, door Jean Paul Perrin, Lionnoys. Ende tot dienst vande Nederlandtsche Kercke Christi, Wt de Fransoysche in onse Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, door I.M.V. WAARBIJ: Dry Historische Tractaetgens , 't Eerste van de Kercke, waer die gheweest is, van de tijden der Apostelen, tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, Van de verscheyden namen der Waldensen, en de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, Van het Geloove der Waldensen, volgens d'eygen bekentenissen, ende Historien der Papisten, Dienende tot verlichtinghe van de Kerckelijcke Historie, ende verdedinghe van de Eere en Leere der Gereformeerde Kercken, ende mondstoppinge van eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende Pausghesinden, als oock voor een Appendix, aen de Historie Perrini, vanden Waldensen, Ghestelt by Balthasar Lydius.
102705: PERRINS, DR. CHRISTOPHER M. & PROF. KAREL H. VOOUS [FOREW.]. - Geïllustreerde encyclopdie van de vogels. Een compleet overzicht van alle vogelsoorten van de wereld.
131010: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780] Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
145126: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
100597: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
110455: PERRON, E. DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
4143997: PERRON, E.DU - Het land van herkomst.
90731: PERROT, MICHELLE E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De Franse Revolutie en de opkomst van de bourgeoisie.
122129: PERROT, CHANOINE J. - La Basilique de Saint-Apollinaire [Cathédrale de Valence].
144088: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
144089: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
90671: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
91499: PERRY, CLAY - Old English Villages
4026401: PERRY, E.I. - From Theology to History:. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
121645: PERSE, SAINT-JOHN [HANS VAN PINXTEREN - FOREW. & TRANSL.]. - Lofzangen.
4036716: PERSONS, R. - The Christian Directory (1582). The 1st booke of the christian exercise, appertayning to resolution. Ed.by V.Houliston. (Studies in the History of Christian Thought. 84)
110211: PERTSCH, DR. ERICH - Langenscheidts Grosses Schulwörterbuch Lateinisch - Deutsch.
53404: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
95334: PERUZZI, GUILIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
121984: PESCH, LUDWIG - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
4059766: PESCH, R. - Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis.
4043422: PESCH, R. (HRSG.) - Das Markus-Evangelium. Von W.Wrede, K.L.Schmidt, M.Dibelius, R.Bultmann u.v.a. (Wege der Forschung 411)
4076063: PESCH, R. (HERDER) - Das Markusevangelium. Teil I. Einleitung und Kommentaar zu Kap. 1,1-8,26. Mit einem zweiten Nachtrag. (Herders Theol.Kom.NT II/2)
4071049: PESCHKE, E. - Die Böhmischen Brüder im Urteil ihrer Zeit.
89736: PESCIO, CLAUDIO E.A. - Leonardo, art and science.
60551: PESKI. A.M. VAN - The Outreach of Diakonia (A study of Christian service, with special reference to its international aspects)
4047604: PESSIN, Y. - Year Book Religious Zionism 1988. (Hebrew-English Text)
104401: PESSIS, JAQUES & JAQUES CRÉPINEAU - Le Moulin Rouge.
102522: PESSIS, JACQUES & JACQUES CRÉPINEAU - The Moulin Rouge.
4039188: PESTALOZZI, J.H. - Sämtliche Werke. 11 Bände. Hrsg. von A.Buchenau, Ed.Spranger und H.Stettbacher. I.Schriften aus der Zeit von 1766 bis 1780. II/III.Lienhard und Gertrud. 1. bis 4.Teil. VII.Die Kinderlehre der Wohnstube. Christoph und Else. VIII.Ein Schweizer-Blatt. IX. bis XIII.Schriften aus der Z e
52362: PESTALOZZI, C. - Heinrich Bullinger. Leben und augewählte Schriften
4000130: PESTALOZZI, C. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche V)
4139005: PESTALOZZI, J.H. - Grundlehren über Mensch, Staat, Erziehung. Seine Schriften in Auswahl. In Verbindung mit M.Zollinger hrsg. von Hans Barth.
100739: PESTMAN, P.W. [ET AL.]. - Familiearchieven in het land van Pharao. Een bundel artikelen samengesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Papyrologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden.
121007: PET, PAUL C. [PHOTOGR.]. & WILLIAM ROTHUIZEN [TEXT] - Sana's. Een betovering van duizend jaar. [in Box].
142921: PÉTAIN, MARÉCHAL - La France Nouvelle. Principes de la Communité suivi des Appels et Messages 17 juin 1940 - 17 juin 1941.
87898: PETER, RODOLPHE / GILMONT, JEAN-FRANÇOIS - Bibliotheca calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I. Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554.
94198: PETER, RODOLPHE / ROTT, JEAN - Les lettres a Jean Calvin de la collection Sarrau. Publiées avec une notice sur Claude et Isaac Sarrau
4142533: PETER R. & GILMONT, J.F. (CALVIJN, J.) - Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. 1. Écrits théologiques, littéraires et juridiques 1532-1554.
4039019: PETERS, J. - Metaphysica. Een systematisch overzicht.
4039022: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H.Berger, C.E.M.Struyker Boudier, Th.v.Velthoven.
142484: PETERS, G.J [N.M.F. LATHOUWERS & A. HOUTKOP - EDS.]. - Tiel omstreeks 1900. Facsimile van de uitgave van 1957 met een korte levensbeschrijving vanG.J. Peters.
122667: PETERS, ROBERT & JOS M.M. HERMANS [EDS.]. & ANKE JARLING - Buch, Literatur und Sprache in den östlichen Niederlanden und im nordwestlichen Deutschland.
102488: PETERS, MARION & FERRY ANDRÉ DE LA PORTE [PHOTOGR.]. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kunst van Coromandel in India.
121405: PETERS, J.W.M. (ET AL.) - Kerk op de helling. Veranderingen in katholiek Nederland en gevolgen voor de pastoraal.
90519: PETERS, HENRIK - Anna Freud, A life dedicated to children
142812: PETERS, ARJAN - De handboog der verbeelding. Arjan Peters in gesprek met Hella S. Haasse
94444: PETERS, CHRISTIAN - Johann Eberlin von Günzburg, ca. 1465-1533. Franziskanischer Reformer, Humanist und konservativer Reformator
104333: PETERS, VICTOR & FRANCISCA FOUCHIER - Foto's bewerken en afdrukken voor senioren. Voor iedereen die op latere leeftijd wil leren werken met foto's op de computer.
144095: PETERS, F.E. - The Harvest of Hellenism. A History of the Near East from Alexander the Great to the Triumph of Christianity.
55354: PETERS, C.H. - De Nederlansche stedenbouw. Deel I: De stad als veste, woon- en handelsplaats. Deel II: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen (2 delen)
122263: PETERS, UWE HENRIK - Anna Freud. A Life Dedicated to Children.
130419: PETERS, PROF. MR. J.A. & DR. A. J. NIEUWENHUIS [EDS. - ET AL.] - Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet. Een verkennend onderzoek.
101343: PETERS, C.H. & DR. H. BRUGMANS - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum [In Slipcase].
4031705: PETERS, C. (TATIANUS) - Das Diatessaron Tatians. Seine Überlieferung und sein Nachwirken im Morgen- und Abendland sowie der heutige Stand seiner Erforschung. (OCA 123)
4039024: PETERS, J.M. - Het Beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie.
4072259: PETERS, R. (RED.) - Van vreemde herkomst. Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten. (Nabije-Oostenreeks)
4073426: PETERS, F.E. - A Reader on Classical Islam.
122207: PETERSEN, AD - De Ploeg. Gegevens omtrent de groningse schilderkunst in de jaren '20.
146499: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.].
130693: PETERSEN, KAREN & J.J. WILSON [EDS.] - Women Artists: Recognition and Reappraisal from the Early Middle Ages to the Twentieth Century
9212: PETERSEN, JOHANN WILHELM - Send-Brief van een Super-Intendent tot Lunenborg, Geschreven aan eenige Theologanten en God-geleerden, Aangaande de Vrage, Of God hedensdaags na de Hemelvaard Christi, zich niet meer door Goddelijke Verschyningen wil openbaaren aan de Menschen Kinderen, en zich daar van ten eenemaal ontrocken heeft? Als mede het Verhaal eener Geschiedenis, of Species Facti van een Adelijke Freulijn, wat haar sedert het sevende Jaar haares ouderdoms tot dese tyd toe van God gegeven is. Uit het Hoog- in 't Nederduits overgeset door Jacob van Hervelt.
4141273: PETERSEN, J. - De Insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag.
4072789: PETERSON, E.H. - Laatste woorden. De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding.
90456: PETERSON, IVARS - The mathematical tourist. Snapshots of Modern Mathematics.
145163: PETERSON, PETER M. - Andrew, Brother of Simon Peter. His History and his Legends.
4137080: PETERSON, E.H. - The Message. The Bible in Contemporary Language.
4300418: PETERSON, M. W.HACKER A.O. - Reason and Religious Belief. An Introduction to the Philosophy of Religion
4300270: PETERSON, EUGENE H. - Een jaar met Jezus. Dagelijkse lezingen en meditaties.
130819: PETISENS, A.H. - Der Olymp oder Mythologie der Griechen und Römer. Mit Einschluss der ägyptischen, nordischen und indischen Götterlehre.
89065: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Tweede deel, de literatuur bevattende verschenen van 1888-1910.
89045: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
132187: PETIT MOUNE [= SIMON VESTDIJK] - Droom.
4142198: PETITJEAN, A. - Les oracles du Proto-Zacharie. Un programme de restauration pour la communauté juive après l'exil.
4038607: PETITOT, H. (DOMINICUS) - Sint Dominicus. Nederlands van A.M.Janssen m.m.v. C.H.Lambermond.
122715: PETRAN, TABITHA - Syria. A Modern History.
46905: PETRENKO, VITALI - The Development of Authority within the Russian Orthodox Church. A theological and historical inquiry
93694: PETRI, FRANZ - Kirche und Gesellschaftlicher wandel in Deutschen und Niederländischen Städten der Werdenden Neuzeit. Reihe A: Darstellungen, Band 10
82697: PETRI, FRANZ - Kirche und gesellschaftlicher wandel in Deutsche und Niederländischen Städthen der werenden neuzeit (Städteforschung Reige A: Darstellungen Band 10)
7362: PETRI, RUDOLF (ROELOF PIETERSZ.) - Enge Poorte, ofte De wegh der Saligheydt. Voor-gestelt in geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. Den Achsten Druck van nieuws oversien ende verbetert.
7365: PETRI, RUDOLF - Korte Gulden Regelen eenes Heyligen Levens, uyt het Nieuwe Testament. In Geestelicke Meditatien voor-gestelt. De Vierde Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert. WAARBIJ: Enge Poorte, ofte De wegh der Saligheydt. Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De seste Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bijbels verbetert.
121202: PETRI, F. & W. JAPPE ALBERTS - Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung.
5872: PETRI, RUDOLF - t Lof onses Heeren Jesu Christi, Dat is, Korte Verklaringe van eenige bysondere Voor-beelden, Gelijckenissen, Gesichten, Eeren-Tijtelen, Cier-namen, ende Cierlicke Beschrijvingen, die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden. De vijfde Druck van nieuws oversien ende verbetert.
102767: PETRIE, FLINDERS - Decorative Patterns of the Ancient World.
101582: PETROVICI, EMIL. - Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem.
100166: PÉTRY, CLAUDE & DAVIDE BANZATO & CLARA GELLY [ET AL.]. - La peinture vénitienne 1600-1800. 65 peintures des collections des musées de la ville de Padoue.
145402: PETRY, JÜRGEN - Das Monopol. Die Geschichte des Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels LKS.
91041: PETSCHE, JOHANNA J.M. - Gurdjieff and Music. The Gurdjieff/de Hartmann Piano Music and Its Esoteric Significance.
87825: PETTEGREE, ANDREW / WALSBY, MALCOLM - Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad before 1601. (2 volumes)
92147: PETTEGREE, ANDREW - Emden and the Dutch revolt. Exile and the Development of Reformed Protestantism
4300894: PETTEGREE, A. (LONDON) - Foreign Protestant Communities in Sixteenth-Century London.
4143850: PETTER F.A. - Profanum et Promissio. Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk, H.J.Margull en Ernst Lange. (Diss.)
122076: PETTIFER, JAMES - Kosova Express. A Journey in Wartime.
46409: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
46579: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 66)
4004556: PETUCHOWSKI, J.J. - Aan Uw erbarmen geen einde. Joodse gebeden.
4047605: PETUCHOWSKI, J.J. - Heirs of the Pharisees.
130563: PEUCKER, P.M. - 's Heerendijk. Herrnhutters in IJsselstein 1736-1770.
4070992: PEUCKERT, W.E. (LUTHER, M.) - Die grosse Wende. Das apokalyptische Saeculum und Luther. Geistesgeschichte und Volkskunde.
122939: PEUMERY, JEAN-JAQUES & GEORGES TCHOBROUTSKY [INTROD.]. - Histoire illustrée du diabète de l'Antiquité à nos jours.
122940: PEUMERY, JEAN-JAQUES - Histoire illustrée de l'Asthme de l'Antiquité à nos jours.
101233: PEUMERY, JEAN-JAQUES - Les origines de la Transfusion Sanguine.
4052593: PEURSEN, C.A.V. - Cultuur in stroomversnelling.
4069195: PEURSEN, C.A.VAN - Ars inveniendi. Filosofie van de inventiviteit van Francis Bacon tot Immanuel Kant.
4142091: PEURSEN, C.A. VAN (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
95313: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid, een deiktische ontologie
4068826: PEURSEN, C.A.V. - Riskante philosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken. (Diss.)
95314: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
121887: PEUSER, GÜNTER. - Aphasie. Eine Einführung in die Patholinguistik.
4143154: PEVSNER, NIKOLAUS - Studies in Art, Architecture and Design. (Complete in 2 vols.). I. From Mannerism to Romanticism. II. Victian and After. With 786 black and white illustrations.
110071: PEYRONY, ELIE - Notions de préhistoire.
123366: PEYSTER, HENRY DE - Journal de G.K. van Hogendorp pendant la Révolution de Hollande [Avril - Octobre 1787].
4137832: PFANMÜLLER, J. - Jesus im Urteil der Jahrhunderte. Die bedeutendsten Auffassungen Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur und Kunst bis zur Gegenwart.
47119: PFANNE, HEINRICH - :ehrbuch der Graphologie. Psychodiagnostik auf Grund graphischer Komplexe. Mit 146 Schriftenproben und 74 Seiten Tabellen
92867: PFEIFER, SAMUEL / BITTNER, WOLFGANG J. - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
92896: PFEIFER, SAMUEL / BRÄUMER, HANSJÖRG - Verscheurde zielen. Borderline en pastoraat
92911: PFEIFER, SAMUEL - Maakt geloof ziek? Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen
4054523: PFEIFER, F. (ZWOLLE) - Zwolle. Est! est! est!. Beeldboek van een Hanzestad. Foto`s van M.Malherbe.
4066512: PFEIFER, S. - Maakt geloof ziek?. Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen.
4139650: PFEIFFER, R.H. - Introduction to the Old Testament.
123032: PFEIFFER, JOHN E. - The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art and Religion.
4278: PFEIFFER, AUGUST - Dubia Vexata Script. Sacrae, sive Loca Difficiliora Vet. T. circa quae autores dissident vel haerent, adductis & modeste expensis aliorum sententiis, succincte decisa, tamque dilucide expedita, ut cuivis de vero sensu & diversis interpretamentis constare facile queat. Nec non Ebraica atque Exotica Novi T. e suis fontibus derivata. Editio Secunda recognita, cui accedit Decas Selecta Exercitationum Biblicarum.
146431: PFEIJFFER, ILJA LEONARD & GERT JAN DE VRIES - 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben. De canon van de Europese poëzie.
130865: PFEIL UND KLEIN-ELLGUTH, RICHARD - GRAF VON - Das Ende Kaiser Alexanders II. Meine Erlebnisse in russischen Diensten 1878-1881.
94664: PFEILSCHIFTER, GEORG - Acta Reformationis Catholicae. Ecclesiam Germaniae Concernentia Saeculi XVI. Die Reformverhandlungen des deutschen Episkopats von 1520 bis 1570. Band V, 1438 bis 1548
94666: PFEILSCHIFTER, GEORG - Acta Reformationis Catholicae. Ecclesiam Germaniae Concernentia Saeculi XVI. Die Reformverhandlucngen des deutschen Episkopats von 1520 bis 1570. Band VI, 1538 bis 1548
102136: PFIGGIG, AMBROS JOSEF - Religio Etrusca.
4049003: PFIRRMANN, G. - Die Nazareth Tafel. Das letzte Rätsel der Jünger Jesu. Mit 27 Abbildungen.
94248: PFISTER, RUDOLF A.O. - Zwingli, der Staatsmann (Zwingli Hauptschriften)
94246: PFISTER, RUDOLF - Die Seligkeit erwählter heiden bei Zwingli. Eine Untersuchung zu seiner Theologie
94252: PFISTER, RUDOLF - Zwingli, der Theologe III. (Zwingli Hauptschriften)
146256: PFISTER, MANFRED [ED.]. - A History of English Laughter. Laughter from Beowulf to Beckett and Beyond.
4143759: PFISTER W. - Die Prädikanten des bernischen Aargaus im 16. - 18.Jahrhundert 1528-1798.
132003: PFLEDERER, RICHARD [TONY CAMBELL - INTROD.] - Finding their Way at Sea. The Story of Portolan Charts, the Cartographers who Drew them and the Mariners who Sailed by them.
4138829: PFLEIDERER, R. - Die Attribute der Heiligen. Ein alphabetisches Nachschlagebuch zum verständnis Kirchlicher Kunstwerke.
4134240: PFLUG-HARTTUNG, J.VON - Im Morgenrot der Reformation. Mit Zahlreichen Textillustrationen und vielen farbigen und schwarzen Tafeln, Faksimiles und sonstigen Beilagen.
123503: PFLÜGER, KURT & HELMUT HERBST - Schreibers Kindertheater. Eine Monographie.
95037: PFLUGK-HARRTUNG, J. VON - 1813-1815. Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen. Benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been
4065561: PFÜRTNER, S.H. & HEIERLE, W. - Einführung in die katholische Soziallehre.
101087: PHALET, KAREN & JESSIKA TER WAL & DERYA GÜNGÖR - Islamitische organisaties in Nederland [Moslim in Nederland].
89295: PHALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer van Mr. M.C. van Hall.
122065: PHILBRICK, FRANCIS S. - The Rise of the West. 1754-1830.
142660: PHILBRICK, NATHANIEL [CORRIE VAN DEN BERG & CAROLA KLOOS - TRANSL.]. - Het hart van de zee. De tragedie van een walvisvaarder.
4050364: PHILIPP, W. (HRSG.) - Der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert.
122567: PHILIPPA, M.L.A.I. - Noord-Zee-Germaanse ontwikkelingen. Een keur van fonologische, morfologische en syntactische paralellen op Noord- en Noordzeegermaans gebied.
145962: PHILIPPEN, L.J.M. - De Oud-Antwerpsche majolica.
4000580: PHILIPPSON, M. - Geschichte der Reformation. Mit 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
145280: PHILIPPSON, MARTIN - La Contre-révolution religieuse au XVIe siècle.
145810: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Reuzen en wildemannen.
145811: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Toverspreuken.
145812: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Sprookjesfiguren.
102565: PHILIPS, ROGER & SUZETTE E. STUMPEL-RIENKS [EDS.]. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's .
110767: PHILIPS, DR. A.F. [ED.]. - Témoignages attachants de l'Histoire des Provinces Belgiques. Rassamblés à l'Occasion du 125 Anniversaire de l'Independance Belge.
102102: PHILIPS, DR. RUDOLF - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
145819: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Spoken.
145817: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Draken.
145818: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Feeën en elfen.
131549: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.] - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase]
4143015: PHILIPSE, H. (DESCARTES, R.) - Zekerheid in wetenschap en leven. Een analyse van het begrip zekerheid in de ethiek van Descartes.
9792: PHILIPSZ., HENRICUS/VOC PRINTING PRESS EDITION - Het Tweede Boek Moses genaamt Exodus, inde Singaleesche tale overgeset.
142495: PHILLIPS, JONATHAN - The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople.
142628: PHILLIPS, CABELL - The New York Times Cronicle of American Life. From the Crash to the Blitz 1929-1939.
146139: PHILLIPS, MARK - In de schaduw van de medici. Uit de memoires van Marco Parenti. De Haan isbn13:9789026946790
103700: PHILLIPS, ARTHUR - De Egyptoloog.
143529: PHILLIPS, E.D. - The Mongols.
131617: PHILLIPS, R.P. - Modern Thomastic Philosophy. An Explanation for Students [2 Vols. Compl.]
4134382: PHILLIPS, J.B. - Ring of Truth. A Translator's Testimony
102262: PHILLIPS, ROD - Een kleine geschiedenis van wijn.
4300886: PHILLIPS, D.Z. & T.TESSIN (ED.) - Philosophy of Religion in the 21st Century.
4058325: PHILLIPS, T. - The Welsh Revival. Its Origin and Development.
92421: PHILONENKO, MARC - Joseph et Aséneth. Introduction, texte critique, traduction et notes
94944: PHILPOT, J.C. - William Tiptaft. Dienaar van het Evangelie te Abingdon, Berkshire
91632: PHILPOT, J.C. - Tweede achttal leerredenen
92509: PHILPOT, J.C. - De geinspireerde regel des levens voor den geloovige of overdenking over het gebiedende deel van het Woord van God
92254: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. Vijfde achttal
92502: PHILPOT, JOSEF CHARLES - Levensbijzonderheden en brieven (2 delen in 1 band)
92504: PHILPOT, J.C. - De leerredenen 1e t/m 5e achttal
81256: PHILPOT, J.C. - De leerredenen 1e t/m 3e viertal
84166: PHILPOT, J.C. - De evangelie-predikstoel (3 delen)
54384: PHILPOT, J.C. - Door Baca's vallei of Woorden voor iedere dag van het jaar voor Sions pelgrims
83291: PHILPOT, J.C. - Wandelt in de liefde, de gehoorzaamheid des geloofs
83727: PHILPOT, J.C. - Twaalftal leerredenen
88144: PHILPOT, J.C. - Levensbeschrijving en brieven. Vertaald uit het Engels door J. Nieuwland. Overgezet in de huidige Nederlandse spelling (zonder het authentieke los te laten) door G.G.M. Janssen te 's-Gravendeel.
82845: PHILPOT, J.C. - De Leerredenen 1e t/m 5e Achttal
55261: PHILPOT, J.C. - Tien predikaties (4 delen)
82793: PHILPOT, J.C. - De medelijdende Hoogepriester (Bibliotheek Overjarig Koren 9e Jaargang No. 10)
91634: PHILPOT, J.C. - Zesde achttal leerredenen
91717: PHILPOT, J.C. - Twaalftal leerredenen
55254: PHILPOT, J.C. - De leerredenen (1e t/m 12e zestal, complete set)
91203: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
88142: PHILPOT, J.C. - De Evangeliepredikstoel. I. Een eeuwige vertroosting. II. Sions poorten. III. Verzoening en behoudenis. (3 delen)
86951: PHILPOT, J.C. - De winter voor de oogst
81233: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot, 1e t/m 4e achttal, uit het engelsch door J. Nieuwland
83421: PHILPOT, J.C. - Serie de Evangelie-Predikstoel (Complete Set) 1. Een Eeuwige vertroosting 2. Sions Poorten 3. Verzoening en behoudenis
83137: PHILPOT, J.C. - Nagelaten Brokken Deel VIII
84167: PHILPOT, J.C. - De evangelie-predikstoel, tweede deel
54904: PHILPOT, JOSEF CHARLES - Levensbijzonderheden en brieven (2 delen in 1 band)
55162: PHILPOT, J.C. - De leerredenen. 13e Zestal en Twaalftal. Brief aan het Nederlandse volk. De erfgenamen des hemels wandelende in de duisternis en de erfgenamen der hel wandelende in het licht
4030470: PHILPOT, J.C. - De Leerredenen. 12 Zestallen. (Op titelpagina's opsomming van behandelde bijbelteksten)
53602: PHILPOT, J.C. - De erfgenaam des hemels wandelend in de duisternis en de erfgenaam des hel wandelend in het licht
53715: PHL, A. / FOLLET, R. A.O. - Codex Hammurabi. Editio tertia. Transcriptio et versio latina / Textus primigenius (2 volumes)
104425: PHOCA, IOANNA & PANOS VALAVANIS [EDS.]. - Rediscovering Ancient Greece. Architecture and City Planning.
103855: PHOTOGRAPHY - Sterne und Stars. Henry Frères - Constantin Brancusi - Man Ray - Umbo.
145140: PHOTOGRAPHY - Arbeiterfotografie.
104445: PHOTOGRAPHY - Filmliga 1927-1931.
103315: PHOTOGRAPHY - Max Ernst. Gemälde - Graphik - Skulptur.
142193: PHOTOGRAPHY - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
130328: PHOTOGRAPHY - - Pictorial Korea 1950.
145883: PHYTHIAN, B.A. - A Concise Dictionary of Confusables.
122796: PIACENTINI, R. - Les Chanoinesses régulières. Hospitalières de la miséricorde de Jésus de l'Ordere de St. Augustin.
100805: PIAGET, JEAN - Le jugement moral chez l'enfant.
104402: PIAGET, A. & E. DROZ - Pierre de Nesson et ses oeuvres.
4056278: PICARD, M. - Die Grenzen der Physiognomik.
121692: PICARD, EDMOND - Grelots Progressistes. Histoire du Suffrage censitaire en Belgique depuis 1830.
86110: PICCARDT, R.A.S. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen.
142367: PICCOLOMINI, AENEAS SILVIUS [IKE HUBER & DR. A. VAN HECK - EDS.]. - Memoires van een renaissancepaus. De autobiografie van Pius II.
142368: PICCOLOMINI, AENEAS SILVIUS - Memoires van een renaissancepaus. De autobiografie van Pius II.
103059: PICHON, YANN LE - The World of Henri Rousseau.
4141414: PICK, RAB.SELIGMANN - Die auf Jesus gedeuteten Stellen des Alten Testaments. Quellenstudien.
4049761: PICK, H. (WIESENTHAL, SIMON) - Simon Wiesenthal. Een leven voor gerechtigheid.
144938: PICKEN, STUART D. B. & EDWIN O. REISCHAUER [INTROD.]. - Shinto. Japan's Spiritual Roots.
145480: PICQUÉ, CHARLES [ED.]. - Mei 68.
7755: PICTET, BENEDICT - De Christelyke Zedekunst, of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven. In 't Fransch beschreven. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen, en toepassende Vaerzen verrykt door François Halma.
6557: PICTET, BENEDICT - Huit Sermons Prononcez à Geneve, sur ces paroles de Saint Paul I Thessal. Chap. 5. Vers 21. Eprouvez toutes choses.
7368: PICTET, BENEDICT - De Christelyke God-Geleertheid, en Kennis der Zaligheid, of verklaring der waarheden, die God aan de Menschen in de Heilige Schrift heeft geopenbaart, Nevens de wederlegging der tegengestelde Dwaalingen, welke nagespoort en ontdekt worden in haar opkomst en voortgang, volgens de gevoelens daar over van de Kerk-Vergaderingen en Oud-Vaders, wier schriften, in een naar de tyds orde geschikte Lyst bygebragt werden. Vermeerdert met een kort vertoog van't allermerkwaardigste in de Gewyde en Ongewyde Geschiedenissen. In 't Fransch beschreeven. Naar den laatsten Druk Vertaalt, En verrykt met een Voorreden van den Hooggeleerden Heer Johannes Wesselius.
9634: PICTET, BENEDICT - Christelyke Gebeden, Voor ieder dag der Weeke, en op byzondere Tyden en voorvallen gepast. In 't Nederduitsch nagevolgt, en met zangen verrykt. Waar achter bygevoegd is een schriftelyke keeten van aanééngeschakelde waarheid voor de kinderen door Daniël Willink. Dertiende Druk.
9635: PICTET, BENEDICT - De Christelyke Zedekunst, of Schiftuurlyke en Natuurkundige Grondtregels om Godtvruchtig te leeven, en Zalig te sterven. In 't Fransch beschreeven. Naar den laatsten druk uit het ooirsprongkelyke vertaalt, ook met Kanttekeningen en toepassende Vaerzen verrykt door François Halma. Tweede Druk.
48149: PIDOUX, PIERRE (ED.) - Collection de Musique d'Orgue. Compositions orginales sans pédale obligée. I. Vingt-cinq préludes de chorals ds XVIIme et XVIIIme Siècles (nr. 1905)
48125: PIECHLER, ARTHUR (ED.) - Das Praktische Orgelbuch. Eine Sammluch leichter Vor-, Zwischen- und Nachspiele für Orgel oder Harmonium. Band I (nr. 43333)
110841: PIECHOROWSKI, ARNO [ED.]. - Beiträge zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Bentheim.
4051093: PIECK, ANTON & HUIZINGA, LEONARD, - Die goede oude tijd.
145364: PIEKALKIEWICZ, J. - Weltgeschichte der Spionage.
90109: PIEL, FRIEDRICH - Meisterzeichnungen aus sechs Jahrhunderten. Die Sammlung Ian Woodner.
9636: PIEMONTESE, ALESSIO (PSEUD. GIROLAMO RUSCELLI) - De Secreten. Inhoudende seer exellente en wel gheapprobeerde Remedien, teghen veelderhande cranckheden, wonden, ende andere accidenten. Met de maniere van te distilleren, perfumeren, consitueren maken, te verwen, coleuren, ende goeten. Wt den Francoise overgheset. WAARBIJ: Dat Tvveede Deel der Secreten. Die hy by een heeft vergadert ende ghetrocken uyt veel goede ende excellente Aucteurs. Nu overgheset uyt den Fransoys in onse ghemeene Nederlandtsche Duytsche sprake. Met een generale Tafele van alle t' ghene dat hier inne begrepen is.
4025287: PIEPER, F. - Christliche Dogmatik. Umgearbeitet von J.T.Mueller. Hrsg. von der Evangelisch-Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und anderen Staaten.
89509: PIEPER, J.W. / COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen.
86943: PIËRE, GUILIELMUS DU - Honig uit den leeuw of hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
5162: PIËRE, GUILIELMUS DU - Honig uit den Leeuw of Hoe Gods Kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
123371: PIERIK, PERRY [ED.]. - Martin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaat.
100964: PIERIK, HERMAN [HANNEKE WIJGH - AFTERW.]. - Lummels, opschieten !
4064636: PIERRE, ABBÉ - Testament.
121192: PIERSMA, HINKE [ED.]. - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
82149: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek (2 delen)
84504: PIERSON, A. - Nieuwe studiën over Johannes Kalvijn (1536-1541)
88740: PIERSON, A. - Rigting en leven (2 delen in 1 band)
87967: PIERSON, A. - De oorsprong der moderne rigting
87966: PIERSON, A. - Bespiegeling, gezag en ervaring. Een wijsbegeerte, geschiedkundige proeve.
144161: PIERSON, PETER - Philip II of Spain.
84500: PIERSON, A. - Studiën over Johannes Kalvijn. Derde reeks (1540-1542)
4139002: PIERSON, A.T. - Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het christendom of het geschreven en levende woord van God.
4139001: PIERSON, H. - Zettensche verpoozingen. Nieuwe uitgave.
131573: PIERSON, J.L. - De achttiende dynastie van Oud-Egypte [1580-1350 v. C.] wier pharao's hun land tot een wereldrijk en Thbe tot een wereldstad maakten.
53921: PIERSON, A. - Een tiental leerredenen, 1857-1863
88289: PIERSON, J.L. - De zaaitijd Gods. Een bundeltje preeken.
4033008: PIERSON, A.T. - Die neue Apostelgeschichte. oder die Wunder der Heidenmission.
4009370: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het Concile van Trente.
121889: PIERSSENS, MICHEL - The Power of Babel. A Study of Logophilia.
4066077: PIESSENS, C. - Als feministen stilstaan bij de dood. Een feministisch-theologisch onderzoek naar omgaan met sterven en dood van nabije mensen. (Doktoraalskriptie)
122905: PIËT, SUSANNE - Emotie management. Werken met emoties van jezelf en anderen.
131250: PIETERMAN, MARCEL - De middle manager in confrontatie met de praktijk. De middle manager en zijn organisatie.
92510: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties
93350: PIETERS, W. - Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. De Heidelbergse Catechismus uitgelegd aan catechisanten (Deel 1, Zondag 1-7)
87951: PIETERS, W. E.A. - Geen lust in onze dood. 1. Geen lust in onze dood. 2. Opzoekende liefde. 3. Geloof en bekering. 4. Volharden tot het eind (4 delen)
88843: PIETERS, W. E.A. - Geen lust in onze dood / Opzoekende liefde / Geloof en bekeering / Volharden tot het einde. Serie: Kom en zie. (4 delen)
88393: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties.
30299: PIETERS, W. - Wonderlijke gebeurtenissen
82899: PIETERS, W. E.A. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Gods leiding in het leven van ds. S. Ralevic
110564: PIETERSE, SASKIA - De buik van de lezer. Over spreken en schrijven in Multatuli's 'Ideën'.
53575: PIETERSE, WILHELMINA C. - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Original tekst
4139470: PIETERSE, H.J.C. - Preaching in a Context of Poverty.
121473: PIETERSMA, A. [ED. - ET AL.]. - Utrechtse biografieën Volume 1: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
7793: PIETERSZ., ROELOF - Enge Poorte, Ofte De wegh der Saligheydt, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De sevende Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
7907: PIETERSZ., PIETER - De Hemelsche Bruyloft, Handelende van 't Ernstig Nodigen 't Weygeren, 't Bewilligen, Heerlykheyd der zelver, en hoe men zig daar toe bereyde moet. t'Zamenspraak, met een By-voegzel Matt. 22: 2. Dat Rijk der Hemelen is geloijk een Koning die zijne Zoone een Bruyloft bereyde.
7981: PIETERSZ., ROELOF - t Lof onses Heeren Jesu Christi, Dat is: Corte Verklaringe van eenige bysondere Voor-beelden, Gelijckenissen, Gesichten, Eeren-tytelen, Cier-namen, ende Cierlicke beschrijvingen, die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden. De vierde Druck van nieuws oversien, nae de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert, ende met verscheyden Tytelen op nieuws, als naerdere opmerckingen van andere, vermeerdert.
2227300728: PIETERSZ., ROELOF - Enge Poorte, Ofte De Wegh der Saligheydt, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De sevende Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
2227300736: PIETERSZ., ROELOF - t Lof Onses Heeren Jesu Christi, dat is: Korte Verklaringe van eenige bysondere Voorbeelden, Gelykenissen, Gesigten, Eer-tytelen, Cier-namen ende Cierlyke beschryvingen die Jesu Christo in het Oude ende Nieuwe Testament gegeven worden.
4995: PIETERSZ., PIETER - Opera, Dat is: Alles wat van dien rechtsinnighen Leeraer, inder eenvoudigheyd beschreven is: Bestaende in dese acht navolgende deelen, daer in dat veele grootelijcks verbetert en vermeerdert zijn. Als 1. De Wegh nae Vreden-stadt. 2. Toetz-steen om te Proeven. 3. De Hemelsche Bruyloft. 4. Spiegel der Gierigheydt. 5. Spiegel der Barmhertigheydt. 6. Tractaet vande Liefde, I. Cor. 13. 7. Vrede-schrift aen alle Doops-gesinden. 8. Eenighe Predicatien, Sentbrieven en Gebeden. Dit alles ghedaen tot leeringhe, bestraffinghe, en vertroostinghe voor de waerheydts Minnaers.
5164: PIETERSZ., ROELOF - Spiegel der Barmherticheyt Gods, in de Vergevinghe der Sonden aen den Boetveerdighen Sondaer. Ende der Gerechtigheydt Godts, in het straffen der Sonden aenden Onboetveerdigen Sondaer.
51883: PIETERZ. R. - Spiegel Der Barmhertigheyd Gods, inde Vergevinge der Sonden, aen den Boetveerdigen Sondaer. Ende Der Gerechtigheydt Godts, in het straffen der Sonden, aen den Onboetveerdigen Sondaer
130031: PIETTE, GWENNO - A Concise History of Brittany.
104050: PIGEAUD, THEODORE G.TH. & PH.D. LIEDEN - Literature of Java. Volume II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts. Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands.
121335: PIIRAINEN, ELISABETH - Flurnamen in Vreden. Tekst- & Kartenband [2 Vols. Compl.].
91678: PIJFERS, HERMAN / ROES, JAN - Memoriale, katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
142774: PIJNACKER HRDIJK, MR. C. [ED.] - Rechtsbronnen der stad Zutphen. Van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw.
93701: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom, de heiligen-vereering
30505: PIJPER, FREDERIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
84346: PIJPER, F. - De kloosters
61127: PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
85822: PIJPER, F. - De kloosters
95023: PIJPER. F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles
61067: PIJPER, F. - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken
90939: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom. De heilgien-vereering. / De vereering vder h. hostie, de gods-oordelen (2 delen)
4065940: PIJPER, F. (ERASMUS, DES.) - Erasmus en de nederlandsche reformatie.
4138944: PIJPER, F. - Het modernisme en andere stroomingen in de Katholieke kerk. (Newman, V.Döllinger, Loisy, Tyrrell enz.).
4024355: PIJPER, G.F. - De edelgesteenten der geloofsleer. Geschrift over het moslimse geloof door Tahir al-Djaza`iri. Uit het Arabisch vertaald.
4063068: PIJPER, F. - De Evangelieverkondiging aan de menschen-eters van N.W.Europa.
4009386: PIJPER, F. - De kloosters. [Cultuurhistorische betekenis der kloosters van den oorsprong tot den tijd der Hervorming]
4016357: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des Christendoms.
4066021: PIJPER, F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. Met 125 afbeeldingen op 55 platen.
4068042: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
53240: PIKE, S. / HAYWARD, S. - Gewetensvragen, beantwoord door de predikanten S. Pike en S. Hayward te Londen, tijdens winterlezingen in 1755
4138783: PIKE, K.L. - Language in Relation to a unified Theory of the Structure of Human Behavior.
82642: PIKET, J.J.C. E.A. - Zeekartografie, bundel opgedragen aan de nagedachtenis van Dr. Ernst Crone en F.W. Michels, kort voor de kartografendag 1975 overleden
142305: PIKKEMAAT, DR. G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
100295: PIKKEMAAT, DR. GUUS - Geschiedenis van Nijmegen [Noviomagus].
100545: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid.
140000: PIKKEMAAT, DR. GUUS - Geschiedenis van Nijmegen [Noviomagus].
104885: PIKKEMAAT, GUUS & PIM VUIK [PHOTOGR.]. - Een wandeling door Naarden Vesting.
121616: PILAT, DRS. DIRK - Dutch Agricultural Export Performance [1846-1926].
143227: PILLECYN, F. DE - Stijn Streuvels en zijn werk.
110343: PILLER, ELISABETH & WIJNAND STEEMERS - Een te groot hart. Correspondentie 1982-1990.
94159: PILS, HOLGER A.O. - Martin Bucer (1491-1551). Bibliographie erstellt vonm Holger Pils, Stephan Ruderer und Petra Schaffrodt untern Mitarbeit von Zita Faragó-Günther. Mit Unterstützung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Gottfried Seebass
100296: PIM - Silhouetten. Handschaduwbeelden.
146228: PIMENTEL, IGNACIO BERNAL Y GARCIA & MIREILLE SIMONI-ABBAT - Mexiko von den frühen Kulturen bis zu den Azteken [= Volume 33: Universum der Kunst].
89774: PIMLOTT, JOHN - Battle of the bulge
144946: PIMPANEAU, JACQUES - Chanteurs - conteurs - bateleurs. Litérature orals et spectacles populaires en Chine.
142597: PINCOFFS, ADOLF LODEWIJK - De Leer van de zelfstandigheid der Hypotheek en de Hypotheek van den Eigenaar.
91016: PINDER, CLAIRE A.O. - Dorset from the Air
100128: PINE, L.G. - They Came with the Conqueror. A study of the modern descendants of the Normans. The Norman Conquest.
4279: PINEDA, JOANNES - Commentariorum in Job, Libri Tredecim in Duos Divisi Tomos, variis capitibus, doctis colloquiis, et alternis certaminibus ornatos, Quibus Praeter Luculentam Hebraici Textus interpretationem, & copiosam Authorum tum e Sacra, tum e Profana Schola annotationem, ipsa Versionis latinae vulgatae authoritas asseritur: Praefationibus ad singulos Libros, Summariis ad quarumque Sectionum initia ac cujusque Capitis Anacephalaeosi Paraphrastica illustrati: Indici praetera Septemplici, nova & facili non minus, quam artificios a methodo, cuivis Editioni commoda concinnato, locupletati.
121744: PINEY, A. & STANLEY WYARD - Clinical Atlas of Blood Diseases.
101259: PING, CHING & DENNIS BLOODWORTH - The Chinese Machiavelli. Three Tousand Years of Chinese Statecraft.
53028: PINGEOT, ANNE / HOOZEE, ROBERT - Paris - Bruxelles. Bruxelles - Paris. Réalisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau. Les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914
55167: PINK, A.W. - Het spreken van de Borg op Golgotha
84679: PINK, ARTHUR W. - Vuur uit de hemel. Het leven van Elía
53190: PINK, A.W. - De soevereiniteit van God
4300349: PINK, A.W. - The Attributes of God - The Souvereignty of God - The Beatitudes and the Lord's Prayer. (The Essential Arthur W.Pink Collection)
4058305: PINNOCK, C.H. & BROW, R.C. - Ontketende liefde. Een evangelische theologie voor de 21ste eeuw.
4066789: PINO, R. - Bevrijding!. Theologie voor chronisch buitenkerkelijken.
4023552: PINOMAA, L. (LUTHER, M.) - Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers. Bearb. und hrsg.von H.Beintker.
122234: PINON, PIERRE - La Gaule retrouvé.
9793: PINTO, HECTOR - Operum Omnivm Latinorum, Quae hunc usque diem in ducem peruenerunt, Tomi Primi, et Secvndi, Pars Prima: Quae in Esaiam, Threnos, & Ezechielem, secunda vero in Danielem, & Nohum Commentarios comprehendit. Ad finem secundae partis, pro quarto Tomo, Imaginis Vitae Christianae Dialogorvm Opvs, recens Latinitate donatum, perpurgata.
53084: PINTO, ALBERTO - Bedrooms
94864: PINTO, DAVID - De wereld volgens Pinto. Gedragsgids voor het nieuwe Nederland
100221: PINTOFF, ERNEST - Directing 101. Based on his Teachings at USC and UCLA Film Schools.
4051927: PINXTEN, R. - Goddelijke fantasie. Over religie, leren en identiteit.
4136304: PINXTER F.J.M. - Ten halve gekeerd. Zielzorger voor het leven. (Memoreeks)
102489: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN - Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad.
110536: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN - Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad.
4055282: PIOLANTI, ANT. - Il Corpo Mistico. E le sue relazioni con l`eucaristia in S.Alterto Magno.
4142058: PIOTROVSKI, M.B. & VRIEZE, J. - Hemelse kunst, aardse schoonheid,. Kunst van de Islam. Catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1999. Met objectbeschrijvingen door verschillende auteurs.
143270: PIOTROWSKI, STANISLAW - Misja odyla globocnika. Sprawozdania o wynikach finansowych zaglady zydow w polsce.
103209: PIOTROWSKI, B. [ED.]. - Ermitage. Vorgeschichtliche Kultur - Kunst der Antike - Kunst der Völker des Orients - Westeuropäische Kunst - Russische Kultur - Numismatik.
90479: PIPER, JOHN - De reinigende kracht van het leven uit geloof in de... Toekomstige Genade
121352: PIPER, JOHN - De reinigende kracht van het leven uit geloof in de ...Toekomstige genade.
145348: PIPER, KLAUS - 75 Jahre Piper. Bibliography und Verlagsgeschichte 1904-1079.
4141545: PIPER, JOHN - (3 Books). Think - Desiring God - The Pleasures of God.
4141540: PIPER, J. - The Pleasures of God. Meditations on God's delight in being God.
4141544: PIPER, J. - Desiring God. Meditations of a Christian Hedonist. Revised edition.
145215: PIPER, KLAUS - Schriften und Briefe.
53181: PIPER, JOHN / GRUDEM, WAYNE - Recovering Biblical Manhoof and Womanhood. A Response to Evangelical Feminism
104383: PIPER, DAVID [ED.]. - De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. Alles over geschiedenis van de kunst, over werkwijze en materialen, over kunstwerken en hun scheppers [2 Vols. Compl.].
145233: PIPER, KLAUS - Suhrkamp Verlags-geschichte 1950-1990.
143615: PIPER, DAVID - Eastern Ceramics and other Works of Art from the Collection of Gerald Reitlinger. Catalogue of the Memorial Exhibition.
53788: PIPER, FERDINAND - Evangelischer Kalender. Jahrbuch für 1853-1869 (5 volumes)
4141494: PIPER, JOHN - Gebruik je verstand.
4141772: PIPER, J. - De vreugde van God.
146271: PIPES, RICHARD - Survival Is Not Enough. Soviet Realities and America's Future.
131057: PIPES, RICHARD - The Russian Revolution 1899-1919.
146354: PIPES, RICHARD - Russia under the Bolshevik Regime 1919-1924.
104793: PIPPA, LUIGI - Masterpieces of Watchmaking. Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Chefs-d'oeuvre de l'horlogerie. Volume 1 (All publ.)
145953: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1987.
143073: PIRENNE, HENRY - Histoire de l' Europe. Des invasions au XVIe siècle.
143767: PIRENNE, DR. L. & DR. W. FORMSMA - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de 15e en 16e eeuw. Het kasboek van Jasper van Bell 1564-1568.
145922: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1993.
145923: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1994.
121574: PIRENNE, HENRI - Histoire économique et sociale du Moyen Age.
123241: PIRENNE, DR. L.P.L. [ET AL.]. - De Brabantse Stad. Tweede colloquium 23-24 november 1968. Kasteel Bouvigne Breda.
132086: PIRENNE, H. [INTROD.] - La Commission Royale d'Histoire 1834-1934. Livre Jubilaire. Composé a l'occasion du centième anniversaire de sa fondation par les membres de la commission.
53572: PIRENNE, JACQUELINE - Paléographie des inscriptions Sud-Arabes. Contribution a la chronologie et a l'histoire de l'Arabie du sud antique. Tome I: Des origines jusqu'à l'époque himyarite
91607: PIRENNE, L. - De nieuwe evangelisatie
145788: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1995.
145789: PIRENNE, DR. L.P.L. [ED. - ET AL.]. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1996.
53044: PIROVANO, CARLO A.O. - Modern Italy. Images and history of a national identity. In 4 volumes. Volume one: From unification to the new century. Volume two: From expansion to the Secon World War. Volume three: War, psotwar, recontruction, take off. Volume four: The difficult democracy
4069926: PIT, JAN (SAMENSTELLER) - Elke dag geboeid. Uit de schatkamer van de Lijdende Kerk.
121717: PITMAN, JOANNA - On Blondes.
131232: PITRE-CHEVALLIER [= PIERRE-MICHEL-FRANÇOIS CHEVALIER ] [A. LELEUX & O. PENGUILLY & T. JOHANNOT - ILLUSTR.] - La Bretagne ancienne et moderne.
4056606: PITTENGER, N. - Christology Reconsidered.
131654: PIVKA, OTTO VON - Napoleons Verbündete in Deutschland. Vol. 2: Nassau und Oldenburg.
131807: PIXLEY, FRANCIS W. - A History of the Baronetage.
4137108: PIZZUTO, V.A. - A Cosmic Leap of Faith. An Authorical, Structural, and Theological Investigation of the Cosmic Christology in Col 1:15-20.
89366: PLAAT, G.N. VAN DER E.A. - Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.
123448: PLAATJESALBUM HONIG'S MACARONI - - Het menselijk lichaam.
143349: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Céramiques prospective / Ceramic Mutation [Techniques & Architecture Volume 492].
143350: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Tours Towers en questions [Techniques & Architecture Volume 471].
143351: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Hétérodoxie moderne Portugal 2003 [Techniques & Architecture Volume 466].
143352: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Suisse, identités / Swiss Singularities [Techniques & Architecture Volume 457].
143353: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Espaces sacrés / Sacred Places [Techniques & Architecture Volume 459].
143354: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Intermodalié / Intermodality [Techniques & Architecture Volume 455].
143355: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Quartiers de logements / Housing Districts [Techniques & Architecture Volume 446].
143356: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Paysage 1 / Landscape 1 & Paysage 2 / Landscape 2 [Techniques & Architecture Volume 486 & 487].
143357: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Bois 1 & 2 / Timber 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 476 & 477].
143358: PLACE, JEAN MICHEL & JEAN-FRANÇOIS POUSSE & BÉATRICE LOYER [EDS.]. - Paris. Métrople 1 & 2 / Paris Megapolis 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 467 & 468].
8720: PLACETTE, JEAN LA - De Godvruchtige Nagtmaal-Houding. Ofte De Wyze, om heiliglyk en nuttiglyk het Heilig Avondmaal te genieten. Volgend den vierden Franschen druk Vertaalt door Johannes d' Outrein. De tweede Druk.
85608: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied (1913-1942)
82628: PLAISIER, B. - Instrumentaal tussenspel, van Rulers ecclesiologie onder het gezichtspunt van het apostolaat
4042506: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied. (Diss.)
123000: PLAISTED, DENNIS - Leibniz on Purely Extrinsic Denominations.
102025: PLANCK, PETER & JÖRG BIEL & GABRIELE SÜSSKIND [EDS.]. - Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie in Baben-Württemberg.
103663: PLANK, ARNO VAN DER [ED.]. - Nieuws tyding uit de Andere Waereld, of samenspraak tusschen den beoremden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman [2 Vols. Compl.].
121758: PLANK, A.N.W. VAN DER - Het namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
95019: PLANQUE, PIETER ANTONIE DE - Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw
88870: PLANTENGA, M.H.J. - Militaire aardrijkskunde van Nederland
4061568: PLANTINGA, TH. - Christian Philosophy Within Biblical Bounds.
91656: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm, biografie van een koopman-schrijver.
53426: PLAS, DIRK VAN DER - De hymne aan de overstroming van de Nijl. L'hymne à la crue de Nil (avec un résumé en français)
95533: PLAS, MICHEL VAN DER - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
142202: PLAS, MICHEL VAN DER - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
4071462: PLAS, MICHEL V.D. (GEZELLE, GUIDO) - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
4001738: PLAS, MICHEL V.D. - De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
121910: PLASCHKO, RICHARD G. & KARKHEINZ MACK [EDS.]. - Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum.
4052914: PLASKOW, J. - Terug naar de Sinaï. Het Jodendom vanuit feministisch perspectief.
60555: PLASMAN. J. - Medezeggenschap in het geding (Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap)
95535: PLASMAN, J. - Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap
4074183: PLASS, ADRIAN - Father to the Man. And other stories.
4074196: PLASS, ADRIAN - Waarom ik Jezus volg.
20450: PLATEN, M. - Die Neue Heilmethode. Lehrbuch der naturgemässen Lebensweise, der Gesundheitspflege und der arzneilosen Heilweise. Ein Haus- und Familienbuch.
110474: PLATJOUW, R.A.M. - "Trammelant. Een boekje vol "" rampen ""."
4068730: N.N. (PLATO) - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door P.N.van Eyck.
4138845: PLATON, - Der Staat. Über das Gerechte. Übersetzt und erläutert von O.Apelt.
143011: PLATON [OTTO APELT - ED.]. - Apologie des Sokrates und Kriton.
100186: PLAUL, HAINER [& GERHARD KLUSSMEIER] - Illustrierte Karl May Bibliographie.
4139905: PLAUT, W.GUNTHER - The Growth of Reform Judaism. American and European Sources until 1948. Foreword by Rabbi J.K.Shankman.
101530: PLAUTUS & PAUL NIXON (TRANSL.) - Plautus (5 Vols. Compl.)
144795: PLEIJ, HERMAN - Hollands welbehagen.
130239: PLEIJ, H[ERMAN] - Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de Late Middeleeuwen.
100129: PLEIJ, HERMAN - Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de Nederlandse beschaving.
105297: PLEIJ, HERMAN - Sprekend over de Middeleeuwen.
86950: PLEIJTE, WILLEM - Eenige eenvoudige oefeningen
89733: PLEISTER, WOLFGANG / SCHILD, WOLFGANG - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen kunst. Mit Beiträgen vond Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
131437: PLEKET, H.W. [ET AL.] - In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord.
4134366: PLENCK, J.J. - Leerstuk wegens de huidziekten,. Waar in deze gebreken onder hunne orden, geslagten en soorten gebragt worden. Uit het latijn vertaald door R.Arends. Reprint van Dordrecht-Nic. de Rot en Joh.Crevel, z.jr. (Aangeboden door Essex Nederland)
100598: PLENCKERS, LEO J. - Catalogus van de muziekinstrumenten - Haags Gemeentemuseum. Volume / Deel 1. Hoorn- en trompetachtige blaasinstrumenten.
90432: PLENCKERS, LEO J. - Haags Gemeentemuseum. Catalogus van de muziekinstrumenten, Deel I. Hoorn- en trompetachtigte blaasinstrumenten.
4011583: PLENTER J.D. - De blijdschap in Paulus` brieven. Een studie met diens brief aan de Filippenzen als uitgangspunt. (Diss.)
4022055: PLESSIS, S.J.DU - Jesus en die Kanon van die Ou Testament. (Diss.)
4011585: PLESSIS, I.J.DU - Christus as hoof van kerk en kosmos. `n Eksegeties-teologiese studie van Christus se hoofskap veral in Efesiërs en Kolossense. (Diss.)
83486: PLESSIS, J. DU - Het leven van Andrew Murray
4136462: PLESSIS, L.M. DU, (CALVIJN, J.) - Calvyn oor die staat en die reg. Wetenskaplike Bydraes van die P.U.vir C.H.O. Reeks F. Instituut vir die Bevordering van Calvinisme.
4143473: PLESSIS, J. DU (MURRAY, ANDREW) - Het leven van Andrew Murray. Fotografische herdruk van de uitgave 1920.
100187: PLETICHA, HEINRICH - Lettern - Bücher - Leser. Alles über das Buch: Entstehung - Geschichte - Verbreitung - Wirkung.
102242: PLETTINCK, LEOPOLD - Karel van Mander. Dichter, Geschiedschrijver, Schilder 1548-1606. Zijn leven - zijne werken.
9214: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, ontleedt, verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
9215: PLEVIER, JOHANNES - Nederlands Volk onder Godts Drukkende en Dreigende Oordeelen overtuigd, gewaarschouwd, vermaand en opgewekt tot het zoeken van behoudenisse, in eene verklaaringe en toepassinge van Sefanjas Voorzegginge, van den Honderd Eersten en Honderd Tweeden Psalm en van Ezechiels Gezichte aan de Rivier Chebar, uit het eerste Hoofdstuk zyner voorzeggingen.
90215: PLEVIER, JOSÉ - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist. 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilie.
7944: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, Ontleedt, Verklaardt, en tot het oogmerk toegepast. Tweede Druk. Doorgaans veel vermeerdert en verbetert.
5597: PLEVIER, JOHANNES - PORTRET. Johannes Plevier (1685-1762) op middelbare leeftijd gekleed in toga met platte bef, zittend aan tafel met opengeslagen Bijbel (bij Zephania.) Door Pieter Tanjé naar een schilderij van P. van Dijk. Onderschrift: 'Joh. Plevier. Zirizaeus. V.D.M. Medior. A° Aetat LVII.' Eronder een vierregelig Latijns bijschrift door Isaac Schorer en een zesregelig lofdicht door Pieter Boddaert. ¶ Plevier, Zierikzeënaar van geboorte, stond na in Utrecht en Leiden te zijn opgeleid eerst twee jaar in Serooskerke waarna hij van 1713 tot 1754 voorging in Middelburg. Hij behoorde tot de coccejanen en werd geroemd om zijn vredesgezindheid. Hij heeft nogal wat exegetische werken op zijn naam staan, waaronder tal van Psalmverklaringen, de vierdelige Handelingen der Apostelen (1725) zijn wel de bekendste. In 1744 verscheen zijn Sefanjas voorzegginge, waarnaar ook de gravure verwijst. (BLGNP I, 254-255).
9637: PLEVIER, JOHANNES - De Handelingen der H. Apostelen beschreven door Lukas, ontleedt, verklaardt, en tot het oogmerk toegepast.
146005: PLINIUS SECUNDUS DER ÄLTERE [RODERICH KÖNIG & GERHARD WINKLER - EDS.]. - Naturkunde. Lateinisch-Deutsch. Buch XX. Medizin und Pharmakologie: Heilmittel aus den Gartengewächsen.
4276035: PLINVAL, G. DE & PITTET. R. (RED.) - Geschiedenis der kerk. Vertaald uit het frans. Woord vooraf door Jos.van der Straeten.
92199: PLITT, G.L. - Die Loci Communes Philipp Melanthons in ihrer Urgestalt herausgegeben und erläutert
82444: PLOEG, O.J. VAN DER - Pastoraat onder druk, een onderzoek naar de pastorale benadering van patiënten die een operatie wegens borstkanker hebben ondergaan (with a summary in English)
89597: PLOEG, A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890)
122820: PLOEG, PETER VAN DER & CAROLA VERMEEREN & B. P. J. BROOS - Princely Patrons. The collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms.
54843: PLOEG, A. VAN DER E.A. - De terugkeer van de mens. Een zoektocht aan de hand van Abraham Joshua Heschel. Verslag van een conferentie te Antwerpen
100130: PLOEG, RANI VAN DER & RUTH ZINKSTOK - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
142403: PLOEG, BARELD VAN DER - Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad. Een studie onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied naar hun bereidheid en mogelijkheden zich te ontwikkelen van productieboer tot plattelandsondernemer.
4050000: PLOEGER, A.K. & PLOEGER-GROTEGOED, J.J. - De Gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden.
4059799: PLOEGER, A.K. - Lessen over God. Leren geloven door ervaren, voor kinderen, jongeren en ouders.
4074719: PLOEGER, A.K. - Inleiding in de godsdienstpedagogiek.
95270: PLÖGER, OTTO - Das Buch Daniel (Kommentar zum Alten Testament, Band XVIII)
54558: PLÖGGER, OTTO / NOTH, MARTIN A.O. - Sprüche Salomos (Proverbia). (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVII)
4000594: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
94313: PLOMP, JOHANNES - De kerkelijke tucht bij Calvijn
122730: PLOMP, REINIER - Aspects of Tone Sensation. A psychophysical Study.
122238: PLONGERON, BERNARD - La vie quotidienne du clergé - Français du XVIIIe siècle
4069625: PLOOIJ, M. - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus.
4140488: PLOOIJ, D. - De chronologie van het leven van Paulus.
4142122: PLOOIJ, D. - A further Study of the Liège Diatessaron.
89697: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (VOORREDE) - Een uitverkoren vat. Het leven van Johannes Calvijn. Voor het Nederlandsche Volk geschetst.
122831: PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Portret van een koopman en uitvinder. Cornelis Ploos van Amstel. Maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-eeuwer.
145327: PLÖTZ, ROBERT [ED.]. - Der Kupferstecher Hendrick Goltzius 1558-1617.
103985: PLOTZEK, JOACHIM M. & ULRIKE SURMANN - Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter.
89241: PLOTZEK, JOACHIM M. E.A. - Glaube und Wissem im Mittelalter. Katalogbuch zur Ausstellung. Die Kòlner Dombibliotheek. Erzbischöfliches Diözesanmuseum Köln. 7. August bis 15. November 1998.
130880: PLOWDEN, ALISON - Marriage with My Kingdom. The Courtships of Elizabeth I.
102807: PLUIS, JAN [& JURIAAN WIJCHERS] - Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw / Bibelfliesen. Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.
4143765: PLUIS, JAN & WIJCHERS, J. - Bijbeltegels - Bibelfliesen. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw. (Schriftenreihe zur religiösen Kultur 3)
4138609: PLUM, R. - Spreken over God. Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip van Paul Ricoeur en Ernst Bloch. (Diss.)
143453: PLUMB, J.H. - England in the Eighteenth Century.
82374: PLUMER, WILLIAM S. - Vital Godliness: A treatise on experimental and practical piety
93541: PLUMER, WILLIAM S. - Psalms. A critical and expository commentary with doctrinal and practical remarkts.
89209: PLUMMER, ALFRED - A critical and exegetical commentary on the gospel according to S. Luke
143283: PLUMMER, CHARLES [ED. - TRANSL.]. - Lives of Irish Saints [2 Vols. Compl.].
4025376: PLUTARCHUS VAN CHAERONEA, - Waarom God zo lang wacht met straffen. Over godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.M.M.Geurts.
100488: PLUVIER, DR. J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
130568: PLUYMEN, MANON - Niet toelaten betekent uitsluiten. Een rechtssociologisch onderzoek naar de rechtvaardiging en praktijk van uitsluiting van vreemdelingen van voorzieningen.
47935: POCOCK, MICHAEL/RHEENEN, GAILYN VAN/MCCONNELL, DOUGLAS - The Changing Face of World Missions, Engaging Contemporary Issues and Trends
130365: POCOCK, TOM - Nelson's Women.
7659: POCOCKE, EDWARD - The Theological Works of the Learned Dr. Pocock, Sometime Professor of the Hebrew and Arabick Tongues, in the University of Oxford, and Canon of Christ-Church. Containing his Porta Mosis, and English Commentaries on Hosea, Joel, Micah, and Malachi. To which is prefixed, An Account of his Life and Writings, never before printed. With the Addition of a new General Index to the Commentaries. In Two Volumes. By Leonard Twells.
47469: PODCZECK, O. (HRSG.) - August Hermann Franckes Schrift über eine Reform des Erziehungs- und Bildungswesens als Ausgangspunkt einer geistlichen und sozialen Neuordnung der Evangelischen Kirche des 18. Jahrhunderts. Der Grosse Aufsatz
4138904: PODLECH, A. - Der Leib als Weise des in-der-Welt-seins. Eine systematische Arbeit innerhalb der phänomenologischen Existenzphilosophie.
102850: PODOKSIK, ANATOLY - Picasso. The Artist's Works in Soviet Museums.
144345: POE, EDGAR ALLAN [ARTHUR RACKHAM - ILLUSTR.]. - Poe's Tales of Mystery & Imacination.
123240: POE, EDGAR ALLAN [MARTHA HEESEN - TRANSL.]. - Verhalen.
121663: POE, EDGAR ALLAN & ALFRED KUBIN [ILLUSSTR.]. - Erzählungen in zwei Bänden. Mit den Zeichnungen von Alfred Kubin [2 Vols. Compl.].
85500: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 2 nr. 1-13
85501: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 1 nr. 1-13
95093: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit het leven van Ds. Joh. Van der Poel ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum
55129: POEL, J. V.D. - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 18-25 benevens 1000 snipperhoutjes
86859: POEL, JOH. V.D. - Mengelstoffen of de weg der Zaligheid
86870: POEL, CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
86873: POEL, CHR. VAN DER - Getrouwmakende genade. Acht Bijbellezingen uit het boek Danièl
86865: POEL, JOHANNES VAN DER - Deel genoten, vijf preken
54422: POEL, JOH. VAN DER - Ten tijde des ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, welke hij op 26 april 1979 mocht gedenken
86155: POEL, JOH. VAN DER - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van Ds. Joh. Van de der Poel in leven predikant van de Oud Gerefomeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
121219: POEL, PHILIP VAN DE - Hollantsche kuyperijen op de Venezolaanse kust 1700-1750.
92831: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijkvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
52029: POEL, DS. CHR. VAN DER - Het nieuwe Jeruzalem
86156: POEL, JOH. VAN DER - Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
85496: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 6e jaargang nr. 1-11
85497: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 5 nr. 1-11
85498: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 4 nr. 1-11
85499: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. Jaargang 3 nr. 1-11
90281: POEL, JOH. VAN DER - De zegeningen Jakobs. Een prekenserie over de zegeningen van Jakobs zonen.
91171: POEL, JOH VAN DER - Ruth de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth.
85488: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede. 7e jaargang nr. 1-11
86868: POEL, CHR. VAN DER - Het vaste fundament Gods
52260: POEL, DS. J. VAN DER - Eben-Haezer. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
30295: POEL, JOH. V.D. - Op uw noodgeschrei
130620: POEL, DR. J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van Landbouw [1805-1851]
110181: POEL, PROF. DR. J. VAN DER - Vijfentwintig Jaar Nederlands Belastingmuseum 1936 - 1961.
110182: POEL, PROF. DR. J. VAN DER - Ter ere van mr. Jean Henri Appelius 1767-1828.
86857: POEL, JOH. VAN DER - Twee wegen, preken en meditaties. Met een begeleidend woord van Ds. W.C. Lamain en een woord vooraf van D.E. de Kruyff
81940: POEL, JOH. VAN DER - Ter gedachtenis, verslag van de begrafen is DS. Joh. Van der Poel, in leven predikant van de oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
88141: POEL, CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
84981: POEL, CHR. VAN DER - Verkregen hulp. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. Van der Poel, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
51984: POEL, DS. J. VAN DER - Ter gedachtenis [Verslag van de begrafenis van Ds. Joh. van der Poel, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen]
86864: POEL, JOH. V.D. - Eerst lammeren, dan schapen
88146: POEL, JOH. VAN DER - Eerst lammeren, dan schapen
105093: POEL, DR. M.G. VAN DER [ET AL.]. - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
122349: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide Studiën over de Crisisperiode 1648-1651.
94982: POELHEKKE, JAN JOSEPH - De vrede van Munster
88559: POELHEKKE, J.J. - Met pen, tongriem en rapier. Figuren uit een ver en nabij verleden.
88562: POELHEKKE, J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoofleraar in het vaderlandsche en algemene geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 18 feburari 1966.
131861: POELL, G.M. - Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
110798: POELSTRA, THEO J. - Een Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek.
101642: POEZE, HARRY A. [ED.]. - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
53077: POGNON, EDMOND - Les très Riches Heures du duc de Berry. Het pronkstuk uit de verzameling van een middeleeuwse bibliofiel
4046464: POHIER, J. - Als ik God zeg.
145917: POHL, HANS & STEPHANIE HABETH & BEATE BRÜNINGHAUS - Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 1945.
95428: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel). Kapitel 1-19 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/1)
144245: PÖHLMANN, ROBERT VON - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.]..
103701: PÖHLMANN, ROBERT VON [FRIEDRICH OERTEL - ED.]. - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt [2 Vols. Compl.].
142726: PÖHLMANN, DR. ROBERT - Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit.
122826: PÖHLMANN, WOLFGER [ET AL.]. - Chatur Disha. Kunsthandwerk aus Indien.
4142492: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese.
9915: POIRET, PIERRE - De Goddelyke Huishouding, Waer in de Voorneemens Gods ontrent de Menschen, zyne Wyzen van handelen, als ook zyne Werken verklaert en betoogt worden. In de Fransche Tael beschreven in VI. Boeken. En nu in 't nederduitsch overgebragt. Waer by noch gevoegt is een Brief van den zelen Schryver over de Waere Godheit en Eeuwige Geboorte van Jesus Christus. Als ook een kort Verhael van des Auteurs Leven en Schriften.
90272: POIRION, DANIEL / REGALADO, NANCY FREEMAN - Yale Franch studies, special issue. Contexts: Style and Values in Medieval Art and Literature. Special Issue.
110111: POISSON, GEORGES - Moyen Age en Ile-de-France. Ëglises, Abbayes et Châteaux.
131732: POL, ARENT - Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
121482: POL, DR. W.H. VAN DE - Het wereldprotestantisme.
92501: POL, FRANL VAN DER - De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw
84696: POL, F. VAN DER E.A. - Bucer en de kerk
53840: POL, BAUKE VAN DER - Jaap Oswald Dijkstra, 1920-2006. Een Friese Franeker franciscaan in India
84398: POL, W.H. VAN DE - Karakteristiek van het Reformatorisch Christendom
84437: POL, W.H. VAN DE / J.A. CRAMER - De eenheid en gescheidenheid der kerk. Het oecumenisch vraagstuk.
84416: POL, W.H. VAN DE - Het Christelijk dilemma, Katholieke Kerk-Reformatie
83869: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw
88930: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw.
84404: POL, W.H. VAN DE - De Kerk in het leven en denken van Newman
4036627: POL, W.H. V.D. (NEWMAN, J.H.) - De kerk in het leven en denken van Newman. (Diss.)
94126: POL, F. VAN DER - Bucer en de kerk
4137882: POL, D. - Midden-Java ten zuiden. (Onze Zendingsvelden IV)
4016249: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
4026405: POL, W.H.V.D. - Het wereld protestantisme.
4071058: POL, W.H.V.D. - Karakeristiek van het reformatorisch christendom.
104523: POLAIN, LOUIS - Catalogue des Livres Imprimés au Quinzième Siècle des bibliothèques de Belgique. [5 Vols. Compl.].
103437: POLAK, M.S. & M. DILLO & E.J. HARENBERG & F. KETNER [EDS.]. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 [8 Vols. = Compl. Set].
4025310: POLAK, FRED L. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst.
4060670: POLAK, CHAJA - Stenen halzen. Een dochter speurt naar de verzwegen feiten in haar moeders leven.
4140555: POLAK, J. - Het voorbeeldige boek. Met een nawoord van Piet Gerbrandy. [gekwelde essays over Europese literatuur]
8842: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedreven wert. Waer van het eerste uyt de Latijnsche ende de andere Tractaetgens uyt de Hooghduytsche tale met vlijt ende trouwigheyt overgheset zijn door Pieter Jacobsz. van Suyderwoude.
9857: POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS - De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedreven wert. Waer van het eerste uyt de Latijnsche ende de andere Tractaetgens uyt de Hooghduytsche tale met vlijt ende trouwigheyt overgheset zijn door P.I.A. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude).
4049030: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie. (Diss.)
82056: POLDERMAN, C.P. - De Kerk gepasseerd, van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
60560: POLDERMAN. C.P. - Kerk en Wereld (Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie)
91576: POLDERMAN, TINY / ANTHEUNISSE, JAN-WILLEM - Bevrijd, maar... Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding.
101988: POLDERMAN, PETER [ILLUSTR.]. - Dichtersportretten. 53 gouaches van Peter Polderman.
110722: POLDERVAART, WIEPKE - Pier. Verhaal & Olieverfschilderijen
121693: POLET, AMÉDÉE - Une gloire de l'humanisme belge Petrus Nannius 1500-1557.
101481: POLET, TH.W. & A.A. DE REUS-VREDENBURG & J.J. KALDENBACH [EDS.]. - "Noordhollandse schutters in de "" Belze "" opstand van 1830."
93542: POLHILL, EDWARD - The works of Edward Polhill of Burwash, Sussex. A view of some divine truths, which are either practically exemplified in Jesus Christ, set forth in the gospel, or may be reasonably deduced from thence
54985: POLHUIS, AT - Lotgenoten bondgenoten? Mogelijkheden van coalitievorming in oude stadswijken. Een bijdrage vanuit de kerk
102422: POLIDORI, ROBERT [PHOTOGR.]. & ANTONIO DI VITA & GINETTE DI VITA-EVRARD & LIDIANO BACCHIELLI [TEXT] - Het antieke Libië. Verloren steden van het Romeinse Rijk.
20451: POLIGNAC, MELCHIOR DE (BÉRARDIER DE BATAUT, FRANÇOIS-JOSEPH) - L'Anti-Lucrèce en vers françois (This is one of several 18th-century French translations of Melchior de Polignac's Latin Anti-Lucretius, 1745)
123541: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN - Vluchtelingen, Opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
100167: POLISENSKY, PROF. DR. JOSEF [ED. ET AL.]. - Alma Mater Carolina Pragensis. Charles University and Foreign Visitors / Výbor svedectvi cizich návstevnikú. .
121087: POLITICS - Gedenkboek ter gelegenheid van het bestaan van de Sociaal-Demovratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 augustus 1894, in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
102243: POLITICS - The Real Men in Public Life.
103128: POLITICS - Met één stem meer keus: advies van het Burgerforum Kiesstelsel [& CD-Rom].
103129: POLITICS - Comparative Study on Politica towards Foreign Graduates. Study on Admission and Retention Politics towards Foreign Students in Industrialised Countries.
4143218: POLKINGHORNE, J. - Science and Providence. God's Interaction with the World.
92030: POLL, HARRY - Van dorpsmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-staalwerk v.h. H.J. van de Kamp St. Oedenrode
92680: POLL, W. VAN DE - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der gemeente Nijmegen
4024490: POLLAK-ELTZ, A. - Afro-amerikaanse godsdiensten en culten.
53312: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door Dr. A.C. Honders (Kerhistorische Bijdragen I)
4300904: POLLANUS, VALERANDUS - Liturgia Sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en met inleiding door A.C. Honders. (Kerkhistorische Bijdragen 1)
88970: POLLARD, ALFRED W. - Short-title Catalogue of Books printed in France and of French Books printed in other countriess from 1470 to 1600 in the Britisch Museum.
100869: POLLARD, DISNEY - European Economic Integration 1815-1970.
140014: POLLARD, GRAHAM [ED.]. - Italian Medals.
103180: POLLARD, H.B.C. & PHYLLIS BARCLAY-SMITH & PHILIP RICKMAN [ILLUSTR.]. - British and American Game Birds
103235: POLLEDRI, PAOLO [ED.]. - Visionary San Francisco.
121881: POLLET, J. & J. HELSEN - Toponomie van Varsenare.
92413: POLLET, J.V. - Martin Bucer. Études sur la Correspondance avec de nombreux textes inédits (Volume I)
87847: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur les relationsde Bucer avec les Pays-Bas, l'électorat de cologne et 'allemagne du nord. Avec de nombreux textes inédits (2 volumes)
94059: POLLET, J.V. - Martin Bucer, études sur la correspondance avec de nombreux textes inédits. Ouvrage publié avec le concours du centre national de la recherche scientifique (2 volumes)
4076215: POLLET, J.V. (PFLUG, J.) - Julius Pflug (1499-1564). et la crise religieuse dans l`Allemagne du XVIe siècle. Essai de synthèse biographique et théologique. (Studies in medieval and reformation thought XLV)
6932: POLLIO, LUCAS - Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot hartelijke waarschouwinge van alle wereltgesinde, aan de ander zijnde vertoonende de eeuwige, soete en troostelijke vreught des Hemels, tot noodighe verquickinge van alle treurighe zielen in dese oude en bedroefde eeuwe. In onse Nederlandtsche tale ghestelt, door P. Jacobsz.
5841: POLLIO, LUCAS - Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot hartelijke waarschouwinge van alle wereltgesinde, aan de ander zijnde vertoonende de eeuwige, soete en troostelijke vreught des Hemels, tot noodighe verquickinge van alle treurighe zielen in dese oude en bedroefde eeuwe. In onse Nederlandtsche tale ghestelt, door P. Jacobsz.
89829: POLLITT, J.J. - Art and Experience in Classical Greece
90413: POLLMANN, TESSEL - Herbestemming van kerken. Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
131828: POLLMANN, J. - Ons eigen volkslied.
4140294: POLLMANN, J. - Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands. 1520-1635. [By listening to the voices of individual Catholics, lay and clerical, Pollmann offers a new perspective]
4010042: POLMAN, A.D.R. (AUGUSTINUS, AUR.) - Het Woord Gods bij Augustinus. (De theologie van Augustinus I.)
122023: POLMAN, P. - "De vindplaatsen van de "" Romeinse bronnen ""."
88934: POLMAN, A.D.R. - Het Woord Gods bij Augustinus
84655: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden (Complete Set)
53771: POLMAN, P. - Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1592-1727. Deel III: 1686-1705 (R.G.P. 94)
122507: POLMAN, ALEXANDER - In 't Verschiet en van Nâbij. Een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen. From Afar and Close To. A selection from Five centuries of military prints and drawings.
4133834: POLMAN, P. - Katholiek Nederland in de Achttiende Eeuw. I.De Hollandse zending 1700-1717. II.De Hollandse zending 1727-1795. III.Buiten de Hollandse zending 1700-1795.
4300568: POLMAN, P. - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Deel 1: 1727-1754. Deel 2: 1754-1853. (RGP 103 en 105)
146031: POLMAR, NORMAN [FOREW.]. - Soviet Naval Developments 1982.
4071064: PÖLNITZ, GÖTZ VON (HRSG.) - Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben.
146273: POLONSKY, ANTONY - The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1918.
103283: POLUNIN, MIRIAM & CHRISTOPHER ROBBINS - Die natürliche Hausapotheke. Heilen und gesund bleiben mit pflanzlichen, tierischen und mineralischen Stoffen.
100451: POLVLIET, G. - Alle hens aan dek. Algemeene oefenplicht met beperkte herhalings-oefeningen en diensttijd, plaatselijke en gewestelijke oefening en organisatie.
83995: POLYANDER, JOH. - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
52377: POLYANDER, J. - Schijnbare tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
9318: POLYANDER, JOHANNES - Ancker der Ghelovighe siele, Dat is, De leere van haer volstandich Ghebedt tot Godt, in alle nooden ende swaricheden. Uit den VI. Psalm Davids voor-gestelt.Met een Corte aenwijsinghe van verscheyden Claeg-beden der Gheloovighen tot Godt, die men vindt in de Boecken der H. Schriftuyre.
92247: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
85647: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsten verklaard
8932: POLYANDER, JOHANNES - Grondt Onser Salicheyt: Dat is, De Leere onser Verkiesinghe ende Verlossinghe van den doot der sonden, door Jesum Christum. Wt eenighe versen des eersten ende tvveeden Capittels des Sentbriefs Pauli tot den Ephesien.
52132: POLYANDER, JOH. - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard
9858: POLYGLOT BIBLE/WALTON, BRIAN (ED.) - Biblia Sacra Polyglotta, Complectentia Textus Originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum. Versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXXII Interp. Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg. Lat. Quicquid comparari poterat. Cum Textuum, & Versionum Orientalium Translationibus Latinis. Ex Vetustissimis Mss. Undique Conquisitis, optimiisque Exemplaribus impressis, summâ fide collatis. Quae in prioribus Editionubus deerant suppleta. Multa antehac inedita, de novo adjecta. Omnia eo ordine disposita, ut Textus cum Versionibus uno intuitu conferri possint. Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis Lectionibus, Annotationibus, Indicibus, & c. Opus totum in sex Tomos tributum. Edidit Brianus Waltonus. WITH: Briani Waltoni, Angli, Viri Celeberrimi, Biblicus Apparatus, Chronologico- Topographico- Philologicus: Pront ille tomo praeliminari, Operis eximii Polyglotti, Londini, Anno Christi, MDCLVIII. editi, continetur. Exhibens Tractatus varios, eósque integros Diversorum Virorum doctissimorum, & in omni Literatura exercitatissimorum, de ratione Sacrorum Temporum, Locorum, ut Terrae promissae, Templi, Urbis Ierosolymitanae, &c. Nummorum, Mensuarum, Ponderum, nec non Idiotismorum Scripturae sacrae, Linguarum, & Versionum Orientalium. Adjiciuntur Johannis Drusii De Proverbiis sacris Classes duae. Nunc in gratiam omnium, qui Musas has sanctissimas sanctè colunt, seorsim excusi, & Indicibus exornati.
110684: POMARÉDE, VINCENT & GÉRARD DE WALLENS - Corot. The Poetry of Landscape.
121735: POMFRET, JOHN E. - Colonial New Jersey. A History.
101583: PONIATOWSKI, MICHEL - Talleyrand et l'ancienne France 1754-1789.
104334: PONS, MAURICE & ANDRÉ BARRET - Patinir ou l'harmonie du monde [On the painting of Joachim Patiner, 1480-1524].
60561: PONSTEEN. H.J. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (De theologische relevantie van een levenslange vriendschap)
60562: PONT. A.D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892
60563: PONT. J.W. - Psalm LXVIII (Eene exegetisch-kritische studie)
88070: PONT, J.W. - Geschedenis van het Luteranisme in de Nederlanden tot 1618. Bekroon door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
53251: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618
4300023: PONT, J.W. (SCHIEDAM) - Geschiedenis der Schiedamsche Luthersche Gemeente..
6560: PONTOPPIDAN, ERICH - Kragt der Waarheid om het Ongeloof van Atheïsten en Naturalisten te overwinnen. Voorgestelt in verscheide Historische Voorbeelden van Godsdienstspotteren die zig bekeert of met schrik een einde genomen hebben, in 't Nederduitsch overgebragt van C.W.R. Scholten.
53773: POOLE, L.G. LE E.A. - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw, 1638-1938
9744: POOLE, MATTHEW - Annotations upon the Holy Bible. Wherein the Sacred Text is inserted, and Various Redings Annex'd, Together with the Parallel Scriptures. The most Difficult Terms in each Verse are Explained. Seeming Contradictions Reconciled. Questions and Doubts Resolved. And the Whole Text Opened. The Third Edition. With the Addition of a new Concordance and Tables, by Mr. Sam. Clark. The whole Corrected and Amended by the said Mr. Sam. Clark, and Mr. Edward Veale. With Large Contents to each Chapter.
121070: POOLE, REGINALD LANE - A History of the Huguenots of the Dispersion at the Recall of the Edict of Nantes.
4142570: POOLE, L.G. LE - Bijdrage tot de kennis van het kerkelijk leven onder de doopsgezinden. Ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
92269: POORT, J.J. - Mijn bijzonderste vrienden
131294: POORT JZN., J. - Harlingen in de loop der eeuwen.
4300002: POORTA, SJOERD EN GERDIEN - Samen onderweg. Dagboek voor man en vrouw
95742: POORTENAAR, JAN E.A. - Boekkunst en graffiek
110700: POORTENAAR, JAN - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
110776: POORTER, LAURENT & FRANS TOP [EDS.]. - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de 400ste verjaring van de Pacificatie van Gent.
131803: POORTER, MR. DR. J.C.A. DE & MR. DR. K.J. DE GRAAF - Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst.
104614: POORTERE DRS. ALBERT DE [RENAAT VAN ELSLANDE - FOREW. & GILBERT A. RENIERE - INTROD.]. - André Vandevoorde.
101020: POORTERE, JOSÉ DE - Herman Uyttersprot [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
30146: POORTHUIS, MARCEL - Het gelaat van de Messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas. Vertaling, Commentaar, Achtergronden
4047318: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots. Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom.
4039044: POORTMAN, J.J. - Repertorium der nederlandse wijsbegeerte.
93935: POORTMAN, WILCO C. - Bijbel en Prent. Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. (Deel I, IIa en IIb in twee banden)
94788: POORTMAN, WILCO C. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
103181: POORTMAN, WILCO C. - Inleiding op de afbeeldingen van de ' Historien des Ouden en Nieuwen Testaments ', voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 & Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament.
102945: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [EDS]. - Kaarten in bijbels [16e-18e eeuw].
53559: POORTMAN, WOLCO C. - Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. (Deel I, IIa en IIb in 2 banden)
4072388: POORTMAN, J.J. - Repertorium der nederlandse wijsbegeerte. Supplement 1.
4135382: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
4138903: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R.den Outer. Voorwoord van C.A.van Peursen.
4138902: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
4143672: POORTMAN, W.C. - Bijbel en prent. Deel IIa en IIb. Boekzaal der Nederlandse Prentbijbels. Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlanse taal.
54661: POORTMAN, WILCO C. - Bijbel en prent. Deel I. Boekzaal van de Nederlandse Bijbels
55100: POORTVLIET, P.M. VAN - Het belemmerend net
90159: POOT, JURRIE E.A. - Een eeuw Willink.
4001481: POOT, L.D.T. - Het Oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. (Diss.)
54944: POOTER, MARTIN DE E.A. - Voor Zijn troon en hier beneden. 350 jaar Hervormde Gemeente Willige Langerak 1652-2002
110362: POP-JANSEN, MARGREETH - Hoe Tiel zijn rechtbank verloor.
4063196: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse woorden.
91376: POP-JANSEN, M.L. / STREEFKERK, C. - Duizend en een dijkgraven. 800 jaar waterbeheer Alkmaar. Periodiek van de hstorische vereniging Oud Alkmaar (1925). Achttiende jaargang nummer 4-1994
83767: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal Bijbelse woorden.
91271: POP, F.J. - De tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs
4139322: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
4033959: POPE, L. - Millhands & Preachers. A Study of Gastonia.
4143018: POPE, R. (ED.) - Religion and National Identity. Wales and Scotland c. 1700-2000.
121933: POPELIER, BERT - De brief van Wouters.
4071461: POPKUS, W. - Adressaten, Situation und Form des Jakobusbriefes.
4066404: POPMA, K.J. - Evolutie - waar blijven de voorvragen?.
81355: POPMA, S.J. - François Mauriac en het Rooms-Katholicisme
4025381: POPMA, K.J. - Venster op de wereld.
4042899: POPMA, K.J. & WOLDRING, H.E.S. (DOSTOJEWSKI, F.M.) - Monniken en moordenaars. Het dubbelgangers-motief in het mensbeeld van Dostojewski.
4002428: POPMA, K.J. - De oudheid en wij.
4138736: POPMA, S.J. - (6 geschriften). De bekoring van de dans - Geloof en humor - Hedendaagsche vragen aangaande de Algemeene Genade - Modern levensgevoel.1950, 232 blz. - Francois Mauriac - Spanningen
4300797: POPOVIC, MLADEN - De Dode Zee Rollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran.
110368: POPPEL, DR. F.W.A. VAN - De Statistieke Ontleding van de Dooden: een spraakzame bron ? Rede in verkortse vorm uitgegeven bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de wisseleerstoel L.J. Rogier aan de faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
121177: POPPEMA, MR. S.H. & H.A. TREU & DRS. P.J.J. VAN DIJK [EDS.]. - Water ter verdediging.
4134101: POPPER, K. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Vertaling van Zeno Swijtink
4072422: POPPER, K.R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
123399: POPPER, KARL R. - The Poverty of Historicism.
4300492: POPPER, KARL - Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik.
4139400: POPPER, K.R. - The Logic of Scientific Discovery.
4141575: POPPER, K. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.
4142389: POPPER, K.R. & ECCLES, J.C. - The Self and Its Brain. An Argument for Interactionism. With 66 Figures.
4143037: POPPER, K.R. - The Open Society and its Enemies. I. The Spell of Plato. II. The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath.
4143352: POPPER, KARL - Unended Quest. An Intellectual Autobiography.
4144010: POPPER, KARL - The Lesson of this Century. With two talks on freedom and the democratic state. Karl Popper interviewed by Giancarlo Bosetti.
92861: POPPERS, M.M. - Over jodendom
102358: POPPINGA, ANNELIESE - Das Wichtigste ist der Mut. Konrad Adenauer, die letzten fünf Kanzlerjahre.
9968: POPPIUS, EDUARD - De Enge Poorte, ofte, Predicatien Over eenighe voortreffelijcke Texten, ofte Spreucken der heyligher Schrifture: in de welcke voornemelijck ghehandelt wordt 1. Van de gheboden Godts ende Christi, die de mensche ghehoorsamen moet, om saligh te worden: 2. Van de ware gehoorsaemheyt der geboden Godts ende Christi: 3. Van de nieuwe creature, ofte wedergheboren mensche, ende van de nieuwe scheppinghe, ofte wedergheboorte, selve, daer door de mensche bequaem ende crachtigh ghemaeckt wordt, om Godt in Christo ghehoorsaem te zijn. 4. Van de strijdt des vleessches ende des gheested in 't volbrengen van dit werck der ghehoorsaemheydt: 5. Van 't eeuwighe leven, het welcke Godt in Christo belooft heeft ende gheven sal den ghenen, die sijn gheboden na sijn wille ghehoorsaemt sullen hebben. Gepredickt, ende ter eere Godts ende onses Heeren Jesu Christi, mitsgaders tot bevorderinghe van aller Christenen ware Godtsaligheyt ende eeuwighe saligheyt, in druck uytghegheven.
143724: PORCH, DOUGLAS - The Quest of Morocco. A Savage Colonial War.
101380: PORCH, DOUGLAS - The Conquest of the Sahara.
104692: PORCHER, JEAN [PETER RONGE - TRANSL.]. - Französische Buchmalerei.
53825: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei. Autoristierte übertraugung aus dem Französischen von Peter Ronge
85615: PORS, HENK - Kleine geschiedenis van de grote middenstand
131123: PORTELLA, IVANA DELLA & MARK E. SMITH [PHOTOGR.] - Subterranean Rome.
102768: PORTEMAN, PROF. DR. K. [& ELLY COCKX-INDESTEGE & DIRK SACRÉ & MARCUS DE SCHEPPER]. - Emblematic Exhibitions [afficiones] at the Brussels Jesuit College [1630-1685]. A Study of the Commemorative Manuscripts [Royal Library, Brussels].
122856: PORTENGEN, ALBERTA J. - De oudgermaansche dichtertaal in haar ethnologisch verband.
95279: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Buch daniel (Serieus: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 23)
130474: PORTER, VAL & NICHOLAS BROWN - The Complete Book of Ferrets.
142795: PORTER, DOROTHY [ED. & INTROD.]. - Early Negro Writing 1760-1837.
123070: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
104615: PORTER, VALERIE - Yesterday's Countryside. Country Life as it really was.
93531: PORTER, J.R. - Het geïllustreerde handboek. De Bijbel
104446: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
123304: PORTER, VALERIE - Yesterday's Farm. a Taste of Rural Life from the Past.
122593: PORTER, CATHERINE - Miller's Collecting Books.
4134773: PORTER B. (ED.) (NOUWEN, HENRI) - Befriending Life. Encounters with Henri Nouwen.
4136614: PORTER J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de bijbel.
4134234: PORTER H.B. - The Ordination Prayers of the Ancient Western Churches.
121342: PÖRTNER, RUDOLF (ET AL.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologien.
100806: PÖRTNER, RUDOLF & BOB ADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch nderzoek.
121823: PÖRTNER, RUDOLF [ED.]. [WALTER SCHEEL - FOREW.]. - Das Schatshaus der Deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen.
101610: PÖRTNER, RUDOLF & NIGEL DAVIES [EDS.]. - Alte Kulturen der neuen Welt.
4055061: PÖRTNER, R. (GERMANEN) - De Vikingen Saga. De woelige wereld van de legendarische Noormannen.
4139606: PÖRTNER, R. (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie.
110847: PORTNOY, ETHEL - Vijf onbekende zaken van Sherlock Holmes.
143745: PORTUS, JAVIER & MONTSERRAT SABAN [EDS. - ET AL.]. - Museo del Prado. Catalogo de las pinturas.
102706: PORZIO, DOMENICO - Lithography. 200 Years of Art, History & Technique.
88636: POS, G.A. - Rijwieltochten over rustige weten. A.N.W.B. toeristenbond voor Nederland. (4 delen)
102380: POS, ROBERT - The Psyche-Soma Complex: its Psychology and Logic.
101021: POS, PROF. DR. H.J. & DR. O. NOORDENBOS [EDS. - ET AL.]. - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum.
4017176: POS, H.J. (RED.) - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies. Bijdr. v.M.ter Braak, J.P.Kruijt, J.Lindeboom, J.Presser, H.v.Oijen e.a.
123342: POSNER, MICHAEL I. [ED.]. - Foundations of Cognitive Science.
121034: POSNER, MICHAEL I. & MARCUS E. RAICHLE - Images of Mind.
4009793: POSNER, R. & TA-SHEMA, I. (ED.) - The Hebrew Book. Foreword by J.Rothschild.
4133398: POSNER, R. (ED.) - My Jewish World. (6 Vols.). The Encycopaedia Judaica for Youth.
47351: POSSIDIUS - Vita Augustini. Zweisprachige Ausgabe eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Wilhelm Geerlings (Augustinus Opera, Werke)
91341: POST, S.D. - Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God.
92508: POST, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied
93440: POST, DOEKE - De derde weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector
60564: POST. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?
85747: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 tot 1580
101194: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl. - In Slipcase].
130164: POST, KEES - Het boerenhuis in Nederland.
100638: POST, DR. R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
89476: POST, C.W.H. VAN DER - Ignas Prinsloo of volharding bekroond. Een verhaal.
85776: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
85777: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
83926: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte piëtistische dichters in de achttiende eeuw
101206: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
110511: POST, PAULUS G.J. - Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel.
89478: POST, C.W.H. VAN DER - Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal. Een verhaal.
95056: POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon
4140515: POST, J.H. - De wieg der mensheid.
4300756: POST, PIETER - Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit. (geïll.)
4009382: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
4009383: POST, R.R. - The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism. (SMRT 3)
4064349: POST, P. & TONGEREN, L.VAN (RED.) - Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden.
4136703: POST, R.R. (GEERT GROOTE) - De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen. (Patria XXII)
4136953: POST, S.D. (SMIJTEGELT, B.) - Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God.
121145: POSTEL-COSTER, ELS - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
94920: POSTEMA, H.J. - De oestervisser van Tholen. Uit het leven en werk van ds. W. Baaij
83090: POSTEMA, H.J. - Strijder op de middenweg, leven en werk van Franciscus Ridderus
87073: POSTEMA, H.J - Simon Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft.
92262: POSTHUMA, ROELOF - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom
4066742: POSTHUMA, H. - Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom.
4075931: POSTHUMA, R. - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom.
85927: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw. Schetsen uit de geschiedenis der Hervormde gemeente
60962: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
94463: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson et l'Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Eglise. Accompagné d'une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali
61122: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
60566: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson (Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie)
47898: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen
61151: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
81898: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse college te Leiden 1606-1699 tevens een bijdrage tot de vroegste geschienis van het fonds hallet
142511: POSTHUMUS, ROELKE - Vlooien doe je niet alleen. Een evolutionare kijk op de organisatie als een groep samenwerkende egoïsten.
94592: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. / BOTS, HANS - Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas, 1601-1697 (Serie: RGP, kleine serie 101)
145260: POSTHUMUS MEYJES, W.C. - De Fransche buitenlandsche politiek sedert 1919.
144844: POSTHUMUS MEYES, R. - Geschiedkundige atlas van Nederland. DE KOLONIËN [TEXT & 27 MAPS].
4032509: POSTHUMUS MEYES, C.B. - Van ophouden weten. De betekenis van het sabbatsgebod voor onze tijd. (Diss.)
4009397: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. (REVIUS, JAC.) - Jacobus Revius zijn leven en werken. (Diss.).
4045766: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. ('S-GRAVENHAGE) - Hervormd 's-Gravenhage in de Negentiende Eeuw. Kerkhistorische schetsen.
4076158: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (GERSON, J.) - Jean Gerson et L`Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l` Eglise. Accompagné d`une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali. (Studies in medieval and reformation thought XXVI)
143396: POSTLES, DAVID [& RICHARD MCKINLEY] - The Surnames of Devon.
95256: POSTMA, FERENC A.O. - Exodus, Materials in Automatic Tekst Processing. Part I: Morphological, Syntactical and Literary Case Studies. Part II: Concordance (2 volumes)
143308: POSTMA, DIRKJE S. & JORRIT GERRITSEN [EDS.]. - Bronchitis V. Proceedings of the fifth international symposium on advances in understanding of astma and COPD.
130106: POSTMA, DR. O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
4137320: POSTMA, F. (VIGLIUS VAN AYTTA) - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat. (1507-1549)
91391: POSTMA, ANNABI - Roofbaron of Landsvader? Die verhaal van Vergelegen en Willem Adriaan van der Stel.
94525: POSTMA, EWARD ANDERS - Dilettant, Pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie. Dilettante, pilgrim, fool. The position of C.W. Mönnich in culture and theology (with a summary in English)
101748: POSTMA, RENSKE [ED.]. & DAVID LUTEIJN [INTROD.]. - Gecontroleerd overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden & CD-ROM].
84419: POSTMA, DAAN / GOSSE BLOM - Zuidwesthoek reeks. Hindeloopen stad aan de Zuiderzee
93400: POSTMA, OBE - Samle fersen. Mei in ynleiding fan D.A. Tamminga
132051: POSTMA, FOLKERT - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549.
102808: POSTMA, THIJS & THEO WESSELINK - De vliegende Hollanders. De geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart vanaf de eerste vlucht in 1909 tot heden.
61350: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek
4038871: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan S.Sybesma.
4048096: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4141782: POSTMA, F. (LUBBERTUS, S.) - Disputationes Exercitii Gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus, Prof.Theol. te Franeker 1585-1625.
4142604: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4016582: POSTMUS, J. (CALVIJN, J.) - Calvinistische vertoogen. Studies en schetsen. Over humor, Het Wilhelmus, Beets, Jan Luyken, Over jeugd en jongelingschap, Jacob Cats, Huygens, Bilderdijk.
4039174: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de Revolutie. Nieuwe Studiën en Schetsen. Met portretten en illustratiën.
142131: POSTWERTZEICHEN-KATALOG - Briefmarken Katalog Zumstein 8. Auflage 1925.
93864: POT, PETER - De Barendrechtse brug
142125: POT, PROF. MR. C.W. VAN DER [PROF. MR. A.M. DONNER - ED.]. - Handboek van het Nederlandse Staatsrecht.
110431: POT, MIEK - De grote stilte.
88753: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. (With summaries in English, French and German)
94921: POTAPPEL, L.J. - Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel
84830: POTGIETER, F.J.M. - Calvijn voor vandaag. Dagboek
81666: POTGIETER, E.J. E.A. - Register op de veertig eerste jaargangen van de gids 1837-1876
102684: POTGIETER, E.J. & CH. ROCHUSSEN [ILLUSTR.]. - Een bundel liederen en gedichten.
6563: POTHUYSEN, SPLINTERUS VAN - Sleutel der Kennisse, Ofte Een Verklaringe van de Leere der Waarheyd, die na de Godzaligheyd is, in korte Vrage en Antwoorden uyt de H. Schriften, volgens de Ordre van de Christelijke Catechismus der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. Ten diensten, en na het begrip van d'eerste aankomende Jeugd t'samen gestelt, en volfens Kerken-Ordre uytgegeven, met vermeerderinge en verbeteringe in desen Sesden Druk.
123117: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk.
95372: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk
4031408: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk. Vertaald door J.Bos.
4062023: POTOK, CHAIM - Wanderings. Chaim Potok`s History of the Jews.
144969: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and Fairy Tales About Female Labor, Family and Fertility: A Seven-Country Comparison, 1850-1990.
110832: POTTER, STEPHEN - The Theory & Practice of Gamesmanship or The Art of Winning Games without actually Cheating.
121906: POTTER, NANCY NYQUIST - Trauma, Truth and Reconciliation. Healing Damaged Relationships.
89026: POTTER, FR. DE - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde.
104223: POTTER, T.W. - Roman Italy. Exploring the Roman World.
92425: POTTERIE, IGNACE DE LA - La vérité dans Saint Jean (2 volumes)
4138899: POTTERIE, I. DE LA & LYONNET, S. - La vie selon l'esprit. Condition du chrétien. (US 55)
142486: POTTLE, FREDRICK A. [ED. & INTROD.]. - Boswell's London Journal 1762-63 [In Slipcase].
104794: PÖTZ, HILDRUD & PIERRE BLEUZÉ [EDS.]. - Variantenboek milieuprestatie vormgegeven [& CD-Rom].
9969: POUDROYEN, CORNELIUS VAN - Catechisatie, Dat is, Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge over de leere des Christelicken Catechismi. Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatie, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den Autheru selfs oversien, van vele druckfauten verbetert, de Vragen ende Antwoorden des Catechismi, als mede de voornaemste Schriftuer-plaetsen voor de leerlingen uytgedruckt, ende met een Register van de voornaemste stucken, daer van in dese Catechisatie gehandelt wert, verrijckt.
5842: POUDROYEN, CORNELIUS - De Rijckdom van Godes Genade. Dat is, Een grondige ende eenvoudige verklaringe over 't eerste Capittel des Sendt-briefs des Apostels Pauli tot die van Ephesen, avn het 3. vers tot het 15. toe. Vervatende de uytnemende segeningen ende weldaden, die den Geloovigen van Godt uyt genade in Christo Jesu zijn toe-gebraght. Tot troost van alle vrome kinderen Gods in 't licht gegeven.
142396: POUND, REGINALD - Albert. A Biography of the Prince Consort.
143781: POUNDS, NORMAN J.G. - An Historical Geography of Europe 450 BC - AD 1330.
143831: POUVREAU, RUTH - Schöpferichte Weltbetrachtung. Zum Verhältnis von Einbildung und Erkenntnis in Texten der deutschen Romantik.
102523: POVÉE, HENK - De Gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt.
122314: POWELL, JAMES M. - Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World ?
121776: POWELL, LAWRENCE CLARK - Fortune & Friendship. An Autobiography.
146303: POWELL, GEOFFREY [GENERAL SIR JOHN HACKETT - FOREW.]. - De verloren slag. De Bruggen naar Arnhem 1944.
130407: POWELL, ANTHONY - Een dans op de muziek van de tijd. Lente [3 Vols. Compl.]
123105: POWER, JONATHAN - Amnesty International veertig jaar.
100412: POWER, EILEEN - De vrouw in de Middeleeuwen.
142316: POWER, EILEEN & M.M. POSTAN - The Wool Trade in English Medieval History. Being The Ford Lectures, delivered in the University of Oxford in Hilary Term 1939.
121904: POWERS, WILLIAM T. - Behavior: the Control of Perception.
123510: POWERS, ALAN - Vivre parmi les livres.
90095: POWERS, ALAN - Living with books
143911: POWICKE, F.M. - King Henry III and the Lord Edward. The Community of the Realm in the Thirteenth Century.
4068635: POWICKE, M. - The Reformation in England.
100546: POYNTER, F. N. L. (ED.]. - The History and Philosophy of Knowledge of the Brain and its Functions. An Anglo-American Symposium. London, July 15th - 17th, 1957.
89642: PRAAG, E. VAN - Levenservaringen van een Israëliet van voor en tijdens den oorlog.
131837: PRAAG, JAAP VAN [INTROD.] - L'époque de Lucas de Leyde et Pierre Brueghel. Dessins des Anciens Pays-Bas. Collection Frits Lugt.
110449: PRAAG, H.M. VAN [ED.]. - On the Origin of Schizophrenic Psychoses. Symposia.
4140099: PRAAG, SIEGRIED E.VAN - (5 paperbacks). Met steltloperspasjes - Langs de pasen - Cabaret der plaatsvervangers - Damesprotest - Dokter De Sola.
4140280: PRAAG, S.E.VAN - De oude Darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten.
94508: PRAAK, HERMAN M. VAN - God en Psyche. De redelijkheid van het geloven. Visies van een jood
60569: PRAAMSMA. L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus
91141: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen)
91753: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen in 2 banden)
87583: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen)
101339: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
4024197: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. Deel 1. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
4139091: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. 2 dln. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
4052990: PRAET, D. - De God der goden. De christianisering van het Romeinse Rijk.
4140002: PRAGER, J. & LEPOFF, A. - Anders dan anderen?. Wat het betekent joods te zijn.
89739: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle teekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
130544: PRAK, MAARTEN ROY - Gezeten burgers. De elitie in een Hollandse stad.
146374: PRAKKE, LUCAS & CONSTANTIJN KORTMANN [EDS.]. - Constitutional Law of 15 EU Member States.
103717: PRAKKE, DR. H.J. - "Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "" Olde Lantschap "". De Achtste der Zeven Provinciën."
4065715: PRAKKE, H.J. - Garven. Van de oogst der laatste jaren. (de jaren van de `Prakkehof`)
84239: PRAKKEN, K. - De toepassing van het Groninger Beklemrecht op de uitgifte van den grond in de Zuiderzeepolders
121072: PRALLE, HEINRICH - Web-Buch für Schule und Haus [mit 24 Mustertafeln].
4074291: PRANGE, M. (NIETZSCHE, FR.) - Lof der Méditerranée. Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid.
110622: PRANGER, DIK (ED.). - Islam en gezondheidszorg.
4052102: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten. (Diss.)
60947: PRANGSMA-HAJENIUS, A.M.L. - La Bible de Macé de la Charité III Rois
102851: PRAT, THÉRÈSE LE - Un seul visage en ses métamorphoses.
4022063: PRAT, F. - Jésus Christ. Sa vie, sa doctrine, son oeuvre.
4022402: PRAT, F. - La théologie de Saint Paul. (Bibliothèque de Theologie Historique)
144068: PRATER, DONALD - A Ringing Glass. The Life of Rainer Maria Rilke.
146087: PRATER, DONALD - Thomas Mann. A Life.
102852: PRATHER, MARLA & CHARLES F. STUCKEY [EDS.]. - Paul Gauguin 1848 - 1903.
142801: PRATHER, PATRICIA SMITH & JANE CLEMENTS MONDAY [EDS.]. DAN RATHER [INTROD.]. - From Slave to Statesman. The Legacy of Joshua Houston, Servant to Sam Houston.
102669: PRATT, MICHAEL - Mid-Century Modern Dinnerware. A Pictorial Guide. Ak-Sar-Ben to Pope-Gosser [With Price Guide].
104266: PRATTE, ERIC LIONEL - Swat 3. Close Quarters Battle. Prima's Official Strategy Guide.
4140072: PRAUSE, G. - Herodes de Grote. Koning der Joden Moordenaar of politiek genie?
103664: PRAWDIN, MICHAEL - The Mad Queen of Spain.
103702: PRAWDIN, MICHAEL [MR. A.W. VAN NES - TRANSL.]. - Het erfgoed van een groot Mongool. Volume I: De Heerscher & Volume II: De Nazaten [Compl. Set].
9794: PRAYER BOOK - Seder Hosha'not. Kefi minhag ashkenas u-kifrat minhag kehilateinu Amsterdam.
9474: PRAYER BOOK - Tefila nechona li-shelat Shalom le-hashrara yarum hodam ba-medinot ha-aylu.
9475: PRAYER BOOKS - Breviarium Romanum ex decreto Sacrosanciti Concilij Trident. Restitutum, Pii V. Pontificis Maximi jussu editum. Clementis VIII. primun, nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate.
103427: PRAZ, MARIO - Conversation Pieces - A Survey Of The Informal Group Portrait In Europe And America.
131145: PRAZ, MARIO - An Illustrated History of Interior Decoration from Pompeii to Art Nouveau.
130143: PREBBLE, JOHN - The Lion in the North. One Thousand Years of Scotland's History.
4300273: PRECHT, R.D. - Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?. Eine philosophische Reise
60571: PREE. W.A. DE - Maatschappijkritiek & Theologiekritiek (Een onderzoek naar hun onderlinge samenhang)
30356: PREETORIUS, EMIL A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band IV, 1963-1964
60572: PREEZ. A.B. DU - Die dualistiese inspirasieleer ('n Dogmahistoriese ondersoek)
4300108: PREGEANT, RUSSELL - Engaging the New Testament. An Interdisciplinary Introduction.
85135: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
85136: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
130521: PREIDEL, HELMUT - Handel und Handwerk im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Eine kritische Betrachtung.
122615: PREISIGKE, FRIEDRICH - Zum Papyrus Eitrem nr. 5 [Eine Bankurkunde aus römischer Zeit].
4056463: PREISKER, H. - Neutestamentliche Zeitgeschichte.
4063475: PREISWERK, M. - L`éducation populaire: un lieu théologique. Quatre exemples Boliviens. (Diss.)
123254: PREL, DR. KARL DU [P.M. WINK - TRANSL. & DR. P. DE KONING - INTROD.]. - Studiën uit het gebied der Geheime Wetenschappen [2 Vols. Compl.]..
143071: PRELOOKER, JAAKOFF - Russian Flashlights.
4143615: PREMANANDA, (MAHARSHI) --- - Arunachala Shiva. Commentaries on Sri Ramana Maharshi's Teachings Who Am I? (Nan Yar)
122799: PRENDERGAST, JOHN - The Road to India. Guide to the Overland Routes to the East.
54199: PRENTER, REGIN A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 7. Jahrgang. Juni 1957 - Februar 1958 (4 volumes)
100703: PRENTISS, E. - Stepping Heavenward.
146372: PRESCOTT, H. F. M. - Mary Tudor. The Spanish Tudor.
100917: PRESCOTT, WILLIAM H. [JOHN FOSTER KIRK - ED.]. - History of the Conquest of Peru.
100918: PRESCOTT, WILLIAM H. - History of the Conquest of Mexico. With a preliminary view of the Ancient Mexican Civilization and the Life of the Conqueror Hernando Cortez.
102381: PRESS, VOLKER - Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715.
4140226: PRESSEL, W. - Die Zerstreuung des Volkes Israel. Mit einem ausführlichen Namen- und Sachregister. Fünf Hefte in einem Bande.
4022067: PRESSENSÉ, E. DE - Jésus-Christ. Son temps, sa vie, son oeuvre.
110144: PRESSER, PROF. DR. [PROF. DR. J. ROMEIN & DR. A.C.J. DE VRANKRIJKER - DR. R.E.J. WEBER & DR. J.W. WIJN - EDS.]. - De Tachtigjarige Oorlog.
4047560: PRESSER, J. - Uit het werk van dr. J.Presser. Feestbundel bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
4143252: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het nederlandse jodendom 1940-1945.
91503: PRESTAUX, JEAN-MARIE A.O. - Pignons sur rues
93270: PRESTIGE, G.L. - St Basil the Great and Apollinaris of Laodicea
100639: PRESTON, JOHN - De maan aanraken. Op zoek naar ' She ' in Oeganda.
122326: PRESTON, DIANA - A First Rate Tragedy. Captain Scott's Antarctic Expeditions.
7660: PRESTON, JOHN - Ivdas his Repentance. Or, the Lamentable Effects of a Startled Conscience. Delivered in eight severall Doctrines, raised from the third, fourth, and fifth Verses of the 27. Chapter of the Gospell by St. Matthew. WITH: The Saints Spiritvall Strength. Excellently and Amply set forth in three Doctrines drawne from Ephes. 3. 16. WITH: Pavls Conversion. Or, The Right Way to be Saved. As it is excellently well set out in divers Doctrines raised from.
8843: PRESTON, JOHN - Het Nieuwe Verbondt, ofte De Portie ende Deel der Heyligen. Dat is: Een Tractaet verklarende ofte uytleggende, I. De Alghenoeghsaemheidt Godts, II. De Oprechtigheidt des Menschen, III. Het Verbondt der Ghenade. Verhandelt in veerthien Sermoenen oft Predikatien over de woorden Genes. 17. vers 1. 2. Waer by noch ghevoeght zyn vier Predikatien over de woorden Eccles. 9. vers 1, 2, 11, 12. Ende nu in onse nederlantsche Tale, door het ernstighe versoeck van eenighe Godvruchtighe over-gheset door Everardus Schuttenius. De Seste Editie, vernieuwt ende verbetert.
94984: PRESTON, JOHN - The Breast-plate of Faith and Love. 16th-17th Century Facsimile Editions
102670: PRESTON, STUART - Edouard Vuillard.
143725: PRESTWICH, MICHAEL - Edward I.
90977: PRETZELL, LONI AND LOTHAR A.O. - Homage to Max Ernst
104757: PRETZELL, LONI & LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.]. - Hommage à Max Ernst.
4142061: PREUL, R. - Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche.
4300127: PREUSCHEN (HRSG.) E. - Antilegomena. Die Reste der ausserkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen.
4015099: PREUSCHEN, E. - Vollständiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments. und der übrigen urchristlichen Literatur.
104224: PREUSSEN - "Gesetz über die Ausführung der Gemeinheitstheilungs- und Ablösungsordnungen & Ordnung wegen Ablösung der Dienste, Natural- und Geldleistungen von Grundstücken, welche eigenthümlich zu Erbzins- oder Erbpachtrecht besessen werden & Gemeinheitstheilungsordnung & Verordnung wegen des Geschäftsbetriebes in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirung der ""utsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, als Anhang zu der Verortnung vom 21 juni 1817 und dem Gesetze von 7ten Juni 1821& Gesetz wegen Sicherstellung der Rechte dritter Personen bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen, Ablösungen u.s.f. & Regulativ, betreffend die Kosten der gutsherrlichen-bäuerlichen Auseinandersetzungen, ... & Instruktion der General-Kommissionen in Bezeihung aus das Kosten-Regulativ vom 25. April 1936 [Convolute."
4016355: PREUSZ, H. - Von den Katakomben bis zu den Zeichen der Zeit. Der Weg der Kirche durch zwei Jahrtausende.
53034: PREVENIER, WALTER / BLOCKMANS, WIM - Die burgundischen Niederlande
102707: PREVENIER, W. & J.G. SMIT [EDS.]. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel 1: 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices.
121463: PREVITÉ-ORTON, C.W. - The Shorter Cambridge Medieval History [2 Vols. Compl.].
88845: PRIBRAM, ALFRED FRANCIS - Franz Paul Freiherr von Lisola und die Politik seiner zeit. 1613-1674. Mit dem Bildniss Lisola's.
90136: PRICE, AIMÉE BROWN - Pierre Puvis de Chavannes
47745: PRICE, BRYNMOR F./NIDA, EUGENE A. - A Translators Handbook on the Book of Jonah (Helps for Translators)
88668: PRICE, J.L. - Culture and Society in the Dutch Republic During the 17th Century
143786: PRICE, ROGER - The French Second Republic. A Social History.
130101: PRICE, DON C. - Russia and the Roots of the Chinese Revolution 1896-1911.
143772: PRICE, ROGER - A Social History of Nineteenth-Century France.
130308: PRICE, ROGER - Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic.
143310: PRICK, LEO G.M. - Freud & Jung. Het verloop van een vriendschap.
95729: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters
101482: PRICK, W.J.H. - Corneille-François de Nelis. 18e et dernier évêque d' Anvers (1785-1798). Un évêque Humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime.
30277: PRIESTER, CHRISTIEN DE - Licht en uitzicht. Voor dagen van vreugde en verdriet
130989: PRIESTER JR., E. - Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels Cum Annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijksofficieren. Naar het archief bewerkt.
101611: PRIESTLEY, HERBERT INGRAM - The Mexican Nation. A History.
101584: PRIETO, LUIS J. - Principes de Noologie: Fondements de la Théorie fonctionnelle du signifié. Préface d'André Martinet.
142387: PRIEUR, JUTTA & GERHARD AYMANS - Handgezeichnete Karten im Stadtarchiv Wesel. Mit einem Beitrag von Isabella Benninghoff-Lühl [& 7 Beilagen].
142149: PRIEUR, JUTTA - Schnörkel, Schlote, Preismedaillen. Weseler Wirtschaft zur Kaiserzeit im Spiegel der Werbung.
142159: PRIEUR, JUTTA & WILFRIED REININGHAUS [EDS.]. - Wollaken, Trippen, Bombasinen. Die Textielzünfte in Wesel zwischen Mittelalter und Neuzeit.
4065268: PRIGENT, P. - Ainsi parlait l`apôtre Jean. (Lire la Bible 122)
102977: PRIGOGINE, PROF. DR. ILYA [INTROD.]. - China, hemel en aarde. 5000 Jaar uitvindingen en ontdekkingen.
4002352: PRIJS, L. - Jüdische Tradition in der Septuaginta. Die grammatikalische Terminiologie des Abraham Ibn Esra. Mit einer beschreibenden Bibliographie von Eva Preis.
4071293: PRIMS, FL. - Historiek der gewone gebeden.
143614: PRINCE, ALISON - Kenneth Grahame. An Innocent in the Wild Wood.
100222: PRINGLE, HEATHER - The Mummy Congress. Science, Obsession and the Everlasting Dead.
123215: PRINGLE, J.W.S. - Biology and the Human Sciences. The Herbert Spencer Lectures 1970.
142952: PRINS, AAI & VERONIKA SKOURATOVSKAIA [EDS.]. - Russisch [Wat & Hoe].
91832: PRINS, AALDERT - The History of the Belgian gospel Mission from 1918 to 1962
121441: PRINS, A.H.J. - Groningen. Middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant.
93822: PRINS, IZAK - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494, uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht
87364: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam gediend hebben
86392: PRINS, PIET - Toen de morgen kwam
121455: PRINS-SCHIMMEL,DRS. M.A. [ET AL.]. - Jongere Bouwkunst in Zutphen van 1850-1940.
110542: PRINS, JAN [SEARCHING DEER] - Sjamanistische leringen van de meester. Een handleiding voor de westerse mens [Volume 1 - only publ.].
101989: PRINS-SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis te Goes.
143872: PRINS, SONJA & MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
83023: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam gediend hebben
4142808: PRINS, A. - Uit verveling.
130075: PRINSEN J. LZ., DR. J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot zijn leven en werken.
100379: PRINSEN, DR. J. LZN. - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout.
88033: PRINSTERER, GROEN VAN - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
88602: PRINSTERER, GULIELMUS GROEN VAN / SIEGENBEEK, MATTHIAE - Disputatio juridica inauguralis de juris justinianei praestantia ex rationibus ejus manifesta. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Matthiae Siegenbeek, A.L.M. Phil. Doct. Lit. belgicarum et hist. Patriae. Prof. Ordin., nec non nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in jure romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Gulielmus Groen van Prinsterer.
201552: PRINT BIBLE/HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.
201553: PRINTBIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
121081: PRINTING - - Letterproef voor Machinezetsel voor boekwerken, catalogi en periodieken & Eenige nieuwe lettersoorten voor Uw Boekwerk. Behoordende bij onze Letterproef voor Machinezetsel & Eenige nieuwe lettersoorten behoorende bij Onze Boekletter en de Toepassing van eenige Boektitels [3 Vols.].
121079: PRINTING - - Doelmatig gebruik van de Ludlow.
4133638: PRINZ, A. (HESSE, H.) - De bekoring van het begin,. Het leven van Hermann Hesse. Vertaald door E.K.M.van Leerdam.
4140675: PRINZ, J. - Popes from the Ghetto. A View of Medieval Christendom.
102940: PRIOR, RUPERT [ED.]. - Oceaanschepen. De gouden jaren. Een geïllustreerde bloemlezing.
4140009: PRIOR, P. & FRANK, A. - Frum. Joodse feestdagen en rituelen. Jewish Holidays and Rituals.
4141174: PRITZ, R.A. - Nazarene Jewish Christianity. From the End of the New Testament Period Until Its Disappearance in the Fourth Century. (Studia Post-Biblica)
104758: PROBST, ERNST - Deutschland in der Bronzezeit. Bauern, Bronzegiesser und Burgherren zwischen Nordsee und Alpen.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15