Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8701: OLDENBORGH, JACOBUS - Schriftmatige Verklaringe over de drie Eerste Capittelen van Salomons Hooge-Lied.
131501: OLDENDOW, KNUD [COLIN CLAIR - ED.] - Greenland. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
54033: OLDENHOF, H. E.A. - Lytse Schotanus Atlas
4036677: OLDENHOF, H. - Jezus Christus en het genadeverbond.
4057988: OLDHAM, J.H. (ALLSHORN, FL.) - Florence Allshorn and the Story od St Julian`s.
123200: OLDROYD, DAVID & IAN LANGHAM [EDS.]. - The Wider Domain of Evolutionary Thought.
122317: OLECHNOWITZ, KARL-FRIEDRICH - Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
30306: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs. Waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovige kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld
85826: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond dat is de 12 Artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan aale Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken, ten goede verklaard en toegeschreven
83441: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond, dat is de 12 artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan alle Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken
103436: OLGERS, JOS - HANDBOEK HYPNOTHERAPIE. Heelheid in wording: de praktijk van de hypnose- en regressietherapie.
55244: OLIE, J.H.C. E.A. - Ds. A. van Herwaarden, overleden te Opheusden 29 juli 1855
90062: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais
4050315: OLIPHANT, E. (OBERLIN, J.F.) - Das Leben Oberlins.
142793: OLIVER, MICHAEL - Igor Stravinsky.
130353: OLIVER, THOMAS EDWARD - The Merope of George Jeffreys as a Source of Voltaire's Mérope.
103024: OLIVER, STEFAN - La pratique de l'enluminure. Un vétitable guide pratique pour dessiner et peindre soi-même ses propres lettrines historiées.
121347: OLIVIER, DARIA - The Burning of Moscow 1812.
130255: OLLARD, RICHARD - Pepys. A Biography.
94502: OLLIG, HANS-LUDWIG - Philosophie als Zeitdiagnose. Ansätze der deutschen Gegenwartphilosophie
100701: OLRIK, AXEL - Nordisches Geistesleben in heidnischer und frühchristlicher Zeit.
4032318: OLRIK, A. (GERMANEN) - Ragnarök. Die Sagen vom Weltuntergang untersucht. Übertragen von W.Ranisch. Mit 4 Abbildungen im Text.
101528: OLSCHAK, BLANCHE CHRISTINE [DALAI LAMA - FOREW.]. - Religion und Kunst im alten Tibet.
89680: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
95055: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland
131935: OLSON, LYNNE - Troublesome Young Men. The Rebels who Brought Churchill to Power in 1940 and Helped to Save Britain.
4143665: OLST, E.H.VAN - Lichamelijkheid als probleem in de wijsgerige antropologie. Rede
4142386: OLST, E.H.VAN - De mens als spiritueel persoon in bijbels perspectief. Een wijsgerige benadering.
4047015: OLST, E.H.V. - Bijbel en liturgie. Een pleidooi voor het vieren.
4141038: OLST, E.H.VAN - The Bible and Liturgy.
123292: OLTHUIS, H.J. - Elburg 1233-1933. Gedenkboek.
89168: OLTMAN, J.F. - J.F. Oltmans Het slot Loevestein in 1570. Met 200 oorspronkelijke illustratiën naar teekeningen van Jan de Jong.
100196: OLTMANS, J.F. [JAN DE JONG - ILLUSTR.]. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog [1481-1488]. 12e origineele uitgave [4 Parts in 1].
84065: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtsche oorlog (1481-1488) met ongeveer 400 illustratiën (4 delen in 1 band)
142929: OMBIAUX, MAURICE DES - Le dernier des paladins. Don Juan, fils de Charles-Quint.
4139438: OMENYO, C.N. - Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana.
121745: OMER, MORDECHAI [ET AL.]. - Michal Na'aman. Legion.
91697: OMMEREN, R. VAN - Het klompenkerkje. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland - Achterberg.
143504: OMORI, ANNIE SHEPLEY & KOCHI DOI [TRANSL.]. & AMY LOWELL [INTROD.]. - Diaries of Court Ladies of Old Japan.
103765: OMOTO, KEIKO & JACQUES GIÈS [EDS. - ET AL.]. JEAN-FRANÇOIS JARRIGE - FOREW.]. - Musée National des Arts Asiatique Guimet.
93696: ONASCH, KONRAD - Einführung in die Konfessionskunde der Orthodoxen Kirche
94416: ONASCH, KONRAD - Grundzüge der Russischen Kirchengeschichte
4135729: ONASCH, K. - Altrussische Heiligenleben.
4071519: ONASCH, K. & SCHNIEPER, A. - Iconen. Fascinatie en Werkelijkheid. Prachtig geïllustreerd.
142631: ONCKEN, WILHELM - Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. Geschichte des Altertums [8 Vols. Compl.].
53920: ONDERE, JOCHEM - Mijn bezoek aan Bismarck, in den zomer van 1875
140092: ÖNEY, GÖNÖL [ED. - ET AL.]. - Early Ottoman Art. The Legacy of the Emirates. Islamic Art in the Mediterranean [Turkey].
4062172: ONFRAY, MICHEL - Antihandboek voor filosofie. Tegendraadse lessen in geest van Socrates. Vertaald door M.Stoltenkamp.
143887: ONSELEN, CHARLES VAN - The Fox and the Flies. The World of Joseph Silver Racketeer and Psychopath.
143332: ONSTEIN, FRANCINE - De sproke van Beatrys.
30241: ONSTENK, ALBERT JAN - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld, 1807-1893. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache
4000427: ONSTENK, A.J. (KOETSVELD, C.E.V.) - Ik behoor bij mezelf Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. (Diss.)
4022926: ONSTENK, A.J. E.A. - Rondom Jeruzalem. I.Op weg naar Jeruzalem. II.Vanuit Jeruzalem de wereld in. III.Ver van Jeruzalem. IVa Terug naar Jeruzalem. IVb.Terug naar Jeruzalem. (Methode godsdienstonderwijs HAVO-VWO)
144761: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
4055263: OOMEN, P.M.F. (WHITEHEAD, A.N.) - Doet God ertoe?. Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
110635: OOMEN, PALMYRE [ED. - ET AL.]. - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
110640: OOMEN, PALMYRE & THEO WOBBES & THEO BEMELMANS [EDS]. - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma's.
110607: OOMEN, PALMYRE (ET AL.) - Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf.
9314: OOMIUS, SIMON - Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Lutherschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke Fanatiquen, de Verdeelinge, en het geheele Beleydt gegeven wort van het Werck der Onderwijzingen in de Practijcke, ondernomen.
81601: OOMIUS, SIMON - Ecclesiola dat is een kerk in ´t klein of aanwijzingen door welke oefeningen en plichtsbetrachtingen van godzaligheid en godsdienstigheid de huisgezinnen van de Christenen kleine gemeenten kunnen worden, met beantwoording van alle bezwaren en voorstelling van beweegredenen daartoe dienende
9966: OOMIUS, SIMON - De Bestieringe der Gedachten. Vervat in drie Deelen. Waer van Het Eerste Handelt vande Regeringe der Gedaghten in 't gemeen, Ende vande Ebstiering der goede in 't bysonder. Het Tweede Handelt van de quade Gedaghten, in 't gemeen, Ende in 't bysonder Van Gedaghten, spruytende uyt onse natuyrlicke verdorventheyt, Van ydele Gedaghten, Van dwaelende Gedaghten, in 't gehoor van Godts Woort, gebeden, en andere Geestelicke oeffeningen, Ende in 't breede Van Godtslasterlicke Gedaghten, of inwerpingen der Gods-lasteringe. Het Derde Handelt van de Bestieringe der middelmatige Gedaghten. In dit Geschrift is ingevoegt een Tractaetken vande Geestelicke Verlatingen, So uyt de Schriften van andere Engelsche Practisijns, als insonderheyt uyt die van R. Bolton, ende Ios. Symonds, getrocken, en vermeerdert door den selfden Autheur.
82732: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
9315: OOMIUS, SIMON - Institutiones Theologiae Practicae, eerste deels, eerste boeck
9737: OOMIUS, SIMON - Prophylacticum Vitae. Ofte Bescherminge des Levens, Tegens Selfs-Moorderye. Dat is, Een Tractaet, in 't welcke in 't breede I. De nature van de indirecte, en directe Selfs-moorderye wordt berklaert. II. De oorsaken worden voor-gestelt, door dewelcke de menschen, tot het begaen van dit grouwelijcke feyt, bewooghen zijn gheworden. III. De redenen worden by-gebracht, om te ebvestigen, dat het in geenderley gelegentheyt geoorlooft is, hem selven te doorden. IV. De tegenwerpingen beantwoordt worden, die tot verdedinghe van dese sonde, zijn voort-gebracht. V. De middelen aengewesen worden, tot voor-kominghe van dese sonde. VI. Onder-socht wordt, wat van de eeuwighen staet der Selfs-moordenaers te gevoelen zy. Door Simon Oomius. In dit Geschrift wort oock breeder gesproocken van de Wanhope, ende Sonde tegen den H. Geest, ende by die gelegentheyt wort getoont, wat men van Franc. Spira behoorde te gevoelen.
5870: OOMIUS, SIMON - Afbeelding van een Waer Dienaer des N. Testaments, in het Keurlyk Cieraed van Voorbeeldelijcke Godtsaligheyt, welcke op 't krachtighste wort aengedrongen.
82672: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
86935: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot verstroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar
7553: OOMIUS, SIMON - Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Lutherschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke Fanatiquen, de Verdeelinge, en het geheele Beleydt gegeven wort van het Werck der Onderwijzingen in de Practijcke, ondernomen.
101853: OORD, KEES VAN [ED.]. - Scolae de Buscho 1274-1999. Fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan. Met namenlijsten.
104313: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set].
104314: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set in SLIPCASE]].
145244: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
4140013: OORD, N. V.D. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
88470: OORDT, J.R. VAN E.A. - Vissers der mensen. Prekenbundel met daarin opgenomen preken van de predikanten die de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid dienden.
85722: OORDT, J.R. VAN E.A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 October 1932 te Rotterdam
46301: OORDT, G.A. VAN - Strijd en Hoop tot het bittere einde. Het leven van Herman Frederik van Oordt (1862-1907) Zijn brieven en andere stukken, bijeengebracht, toegelicht en aangevuld met eigen jeugdherinneringen.
86934: OORDT, J.R. VAN - Een Christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
86962: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek.
54704: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek
145268: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
54222: OORT, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan (2 delen). Tweede, vermeerderde druk
4138743: OORT, H.L. - De uitdrukking o tios tou anthropou in het Nieuwe Testament. (Diss.)
4053521: OORT, J.VAN (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document. Rede.
91230: OORT, J. VAN E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
55015: OORT, J. VAN - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting
47604: OORT, JOHANNES VAN (ED.) - Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo, University of Pretoria, 24-26 April 2012 (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 83)
91096: OORT, J. VAN / WISCHMEYER, W. - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch.
91101: OORT, J. VAN / WICKERT, U. - Chistliche exegese zwischen Nicaea und Chalcedon.
91103: OORT, J. VAN / ROLDANUS, J. - Chalkedon: Geschichte und Aktualiät. Studien zur Rezeption der Christologischen Formel von Chalkedon.
91104: OORT, J. VAN / HESSE, O. - Christentum und Politik in der Alten Kirche
91105: OORT, J. VAN / WYRWA, D. - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
47600: OORT, JOHANNES VAN/GLAUDEMANS, WILLEM/KÖHLENBERG, LEO - Iscariot. Oratorio for mixed choir, soprano, tenor and bass solo, narrators, woodwind quartet, brass sextet, percussion and string quartet
85725: OORT, H. / I. HOOYKAAS - De Bijbel voor jongelieden (Complete Set)
4049125: OORT, H.L. - De Tien Geboden.
85062: OORT, H. / PH.J. HOEDEMAKER - Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Modern-Godsdienstige Richting. Pro: Dr. H. Oort, Contra: Dr. Ph.J. Hoedemaker
87086: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium. Utrecht 3 maart 1989
46401: OORT, J. VAN/WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
87866: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium. Utrecht 3 maart 1989
91996: OORT, J. VAN / WYRWA, D. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heiden und Christen im 5. Jahrhundert
53577: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
46420: OORT, J. VAN/WYRWA, D. (HRSG.) - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
46923: OORT, J. VAN/WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
4133390: OORT, J. VAN (AUGUSTINUS, AUR.) - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus` De Stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken). (Diss.)
53252: OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' 'De stad van God' en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken)
53736: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijke symposium Utrecht 3 maart 1989
4137829: OORT, H. - De bergrede.
94042: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
4069645: OORT, J.V. - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
83437: OORTHUIJS, C.B. E.A. - Uw Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad. Christelijk Dagboek samengesteld door eenige Predikanten der Ned. Herv. Kerk
86819: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der Kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge
47533: OORTHUYS, G. - De Anthropologie van Zwingli
84434: OORTHUYS, G. / P.J. KROMSIGT - Grondslag en wezen der kerk
95133: OORTHUYS, G. / KROMSIGT, P.J. - Grondslag en wezen der kerk
94844: OORTHUYS, G. - De leer der praedestinatie
93403: OORTHUYS, G. - Kruispunten of de weg der Kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge
103179: OORTHUYS, CAS & JO BRUNENBERG [PHOTOGR.]. - In opdracht. Gebouwd gefotografeerd.
103001: OORTHUYS, CAS & GERRIT KOUWENAAR [TEXTS] - Amsterdam onze hoofdstad.
60532: OOST. R. - Omstreden Bijbeluitleg (Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament en Nederland)
132155: OOST JORDENS, MR. W.H. [ET AL.] - Inventaris van het Deventer-archief & Bijlagen van den Inventaris [2 Vols. in 1]
4002959: OOST, R. - Omstreden bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland. (Diss.)
4061898: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk?. Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
87561: OOSTEN, L.H. - Bewaar uw kerk. Pleidooi voor een éérlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk.
87562: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
89676: OOSTEN, L.H. (INLEIDING) - Johannes Hus veroordeeld. Ontroerend ooggetuigenverslag.
100802: OOSTEN SLINGELAND, DR. J.F. VAN & A.D.M. VELDHORST [EDS.]. - Kadastrale atlas van Gelderland. Rozendaal. Tekst & kadastrale gegevens.
83634: OOSTEN, G. VAN - Gods oordelen over nederland en een Bijbelse toekomstverwachting
87563: OOSTEN, L.H. - Wat is een oprecht geloof?
93336: OOSTEN, L.H. / VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
94734: OOSTEN, L.H. / VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
93422: OOSTENBRINK-EVERS, H. - Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de nederlandse Hervormde kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947)
140142: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
89465: OOSTENDE, MARINUS VAN - De wederzijdsche kennis tusschen Christus en Zijn volk. / Wat God door de Apostelen en wat de Apostelen door God deden. / Het beproefde Goud. (3 predikaties in 1 band)
104452: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
4011563: OOSTENDORP, D.W. - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians. (Diss.)
60533: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus (A gospel of Jewish-Christian superiority in II Corinthians)
121847: OOSTENDORP, MARC VAN - Vowel Quality and Syllable Projection [Vowel Quality and Phonological Projection].
100915: OOSTENRIJK, PAULINE - De geest van Stotijn en andere muziekverhalen.
102134: OOSTERBAAN, G. - Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters, wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood.
131027: OOSTERBAAN. G. - Dat goede oude Zaandijk.
92692: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen
47359: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie
4065309: OOSTERHOF, W. - Niet door stomme beelden. Het beeldverbod in de hervormde traditie.
48101: OOSTERHOFF, B.J. - Jeremia, Deel 1, Jeremia 1-10, Commentaar op het Oude Testament (COT)
4137803: OOSTERHOFF, B.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Jeremia I. (Hoofdstuk 1 - 25)
54940: OOSTERHOFF, J. E.A. - Bruggen in Nederland, 1800-1940. Beweegbare bruggen
4066729: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - In de woestijn. Het boek Numeri. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
4066730: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - En dit zijn de namen. Het boek Exodus. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
4066731: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - In den beginne. Het boek Genesis. Vertaald en van aantekeningen voorzien. *Amsterdam-Prom, 2004, 216 blz. (als nieuw)
4051400: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - Het eerste boek. Het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd.
100165: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. & PROF. DR. J.A.J. BARGE [INTROD.]. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
140117: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
4006514: OOSTERHUIS, HUUB - Aandachtig liedboek. 143 teksten om te zingen en ter overweging.
4008325: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe wereld. Proeven van bijbelse prediking.
4039726: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4046093: OOSTERHUIS, HUUB - Nieuw bijbels liedboek.
4049655: OOSTERHUIS, HUUB - Een huis waar alles woont.
4059173: OOSTERHUIS, HUUB - Van U is de toekomst - Kome wat komt. Meditaties, gebeden, religieuze essays enz.
4062355: OOSTERHUIS, HUUB - Geestverwant. Beschouwingen over God en Jezus.
4064259: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4066162: OOSTERHUIS, HUUB - Verzameld liedboek. Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis.
4072550: OOSTERHUIS, HUUB - Uittocht en andere gedichten.
4074642: OOSTERHUIS, H. - Ogen die mij zoeken. Afscheid en uitvaart.
4138496: OOSTERHUIS, H. - Weg en omweg. Gedichten 1950-1995.
4139277: OOSTERHUIS, H. - Wie bestaat. Nieuwe gedichten.
4300657: OOSTERHUIS, HUUB - Arthur. Koning van een nieuwe wereld. Met muziek van Stijn van der Loo. (Met 3 CD's)
5158: OOSTERLAND, ABRAHAM - Tweede Gezicht, dat den Heiligen Balling Joannes op het Eilant Patmos vertoont is, uit de Rolle der Profeten opgemaekt, uit zyne eigen gronden verklaert, en ter betrachting van ware godtsvrucht toegepast. Tweede Deel.
104546: OOSTEROM, KAREL - Helderse vissers onder zeil.
103925: OOSTEROM, HANS VAN - Gedrukt voor het leven. Drukwerk voor dagelijks leven. Catalogus voor de tentoonstelling in het Museum de Lakenhal te Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Drukkerij Groen.
53580: OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND - Verslag van het eerste t/m het negende congres (9 delen)
4074681: OOSTERVEEN, L. & ROBERTSON, C. (RED.) - Van vaste burcht naar open stad. Gedaanteveranderingen van het alledaagse leven en van religie en levensbeschouwing.
61353: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie, een theologische interpretatie van technologisch handelen
4053864: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie. Een theologische interpretatie van technologisch handelen. (Diss.)
9316: OOSTERWIJCK, VOLKERUS VAN - Willem Telincks Soliloquium, Ofte Alleen-Sprake eens zondigen Mensches, die nu is in den angst der Weder-Geboorte: Op Zang-Rijm gestelt. (reprint ingeleid door dr. Els Stronk)
86121: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen II. De vrienden van Isaäc Da Costa
81742: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen, met een voorwoord van Teunis van Drimmelen
51855: OOSTERWIJK, J. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896
82187: OOSTERWIJK, JACOB E.A. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen
130245: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken [1756-1850]
4048951: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het Johannes-evangelie. Een viertal apologetische voorlezingen.
84835: OOSTERZEE, J.J. VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen (2 delen)
89253: OOSTERZEE, J.J. VAN - Gedachtenis. Tien leerredenen.
89312: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het leven van Jezus. (Deel 3, stuk 1 + 2)
4025242: OOSTERZEE, J.J.VAN - Christelijke dogmatiek. Een handboek voor academisch onderwijs en eigen oefening.
4019151: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin.
87721: OOSTERZEE, J.J. VAN - Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. (2 delen in 1 band)
88598: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het jaar des heils. Levenswoorden voor iederen dag. Een christelijk huisboek.
54435: OOSTERZEE, J.J. VAN - Feestbundel. Leerredenen (12 delen in 4 banden)
47997: OOSTERZEE, J.J. VAN - Al de Leerredenen.
46676: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het Leven van Jezus. Nieuwe, vermeerderde en verbeterde uitgaaf
4136098: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin. Nieuwe met een Naschrift vermeerderde uitgave.
93961: OOSTERZEE, J.J. VAN - Nieuwe leerredenen
93969: OOSTERZEE, J.J. VAN - Leerredenen
4022924: OOSTERZEE, J.J.V. - De heidelbergsche catechismus in 52 leerredenen. Nieuwe uitgave.
53372: OOSTINDIE, GERT - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit
130450: OOSTINDIE, GERT & PETER VERTON [EDS. - ET AL.] - Ki sorto di Reino? = What kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk.
4300265: OOSTING, R.H. - Walls of Zion and Ruins of Jerusalem. A Corpus-Linguistic View on the Participant Zion/Jerusalem in Isaiah 40-55 (Diss.)
101288: OOSTRA, MENNO - De ijzeren god en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
145786: OOSTROM, F.P. [ED.]. - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
110778: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
110655: OOSTROM, F.P. VAN [ED.]. - Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen. Korte verhalen over middeleeuwse boeren, ridders, burgers en kloosterlingen - hun zonden en deugden, en hun wonderbaarlijke wedervaren in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
145322: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit
145321: OOSTROM, F.P. VAN - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde.
4042246: OOSTROM, FRITS VAN (MAERLANT, J.VAN) - Maerlants wereld.
90695: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
9202: OOSTRUM, ANTHONIUS VAN - Korte ende Beknopte Catechizatie over den Heydelberghschen Catechismus, tot onderwijsinge der Eenvoudigen samen gestelt. Door den Autheur met een Korte Ondersoeckinge, en Belydenisse des geloofs vermeerdert.
4050338: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `76. Wel en wee van katholiek Nederland.
4050339: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `75. Wel en wee van katholiek Nederland.
4143438: OOSTVOGEL, G. - Ziel op de fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritsiche Dominicaan.
110269: OOYIK, J. VAN - Honderdvijfenzeventig jaar straatnamen in Enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's 1809-1984.
130839: OPDEBEEK, INGRID - Architecture Sociale.
145341: OPDIKE, DANIEL BERKELEY - Notes On the Merry mount Press & its Work. With a bibliographical list of books printed at the press, 1893-1933. & A supplementary bibliography of books printed at the press 1934-1949.
102462: OPENBAAR KUNSTBEZIT INDEX - - Openbaar kunstbezit INDEX 1957-1982.
100260: ÓPEZ, JAVIER FERNANDEZ [SABINO FERNANDEZ CAMPO - FOREW.]. - El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España [1969-1982].
47251: OPITZ, PETER - Heinrich Bullinger als Theologe. Eine Studie zu den Dekaden
102871: OPPÉ, A.P. - The Drawings of Paul and Thomas Sandby in the Collection of Hist Majesty the King at Windsor Castle.
110456: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH [ED.]. - Das Testament des Königs.
100039: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH VON - David Ferdinand Koreff, Serapionsbruder, Magnetiseur, Geheimrat und Dichter. Der Lebensroman eines Vergessenen. Aus Urkunden zusammengestellt und eingeleitet.
4058609: OPPEN, D.V. - Der sachliche Mensch. Frömmigkeit am Ende des 20.Jahrhunderts.
103058: OPPEN, JOHN [ET AL.]. - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
4051000: OPPENHEIM, M. & HOOFIËN, J. - Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven. Naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M.Oppenheim. Met inleiding en bijschriften van J.Hoofiën. (Facs. van de uitgave Amsterdam-Eisendrath, 1882)
103426: OPPENHEIMER, MICHAEL - The Monuments of Italy. A Regional Survey of Art, Architecture and Archaeology from Classical to Modern Times [6 Vols. Compl.]..
145967: OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. & EMANUEL BIN GORION & E.G. LOWENTHAL & HANNS G. REISSNER [EDS.]. - Lexikon des Judentums.
122448: OPPENHEIMER, FRANZ - Der Staat.
100961: OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. & EMANUEL BIN GORION & E.G. LOWENTHAL & HANNS G. REISSNER [EDS.]. - Lexikon des Judentums.
102174: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - System der Soziologie. Vierter, historischer Band: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. Erste Abteilung: Rom und die Germanen.
4300477: OPPENHEIMER, K.E.H - Liefde en huwelijk. Grandeur, moeite en pijn.
4017524: OPPENHEIMER, A. - The 'Am Ha-aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
84446: OPPENRAAIJ, R. VAN (BEWERKT DOOR) - Apologie van het Christendom. Met een inleidende verhandeling over het bestaan van God
145029: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
122649: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
92658: OPPERMANN, O. - Kölnisch-Geldrische urkundenstudien zur geschichte des 13. jahrhunderts (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
102704: OPPEWAL, TEAKE & BABS GEZELLE MEERBRUG & JELLE KROL & TINEKE STEENMEIJER-WIELENGA - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.
131645: OPPLIGER, PETER - Der grüne Tee. Genuss und Heilkraft aus der Teepflanze.
85845: OPSTELTEN, JOHANNES CORNELIS - Sophocles en het Grieksche Pessimisne
121090: OPTATUS, PATER DR. - De geest van Clara. Clarissen in Nederland.
4000578: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de 17e en 18e eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. (Batavia Sacra)
4062086: OPTON, F.G. - Liberal Religion:. Principles and Practice. A Popular Theology.
103443: OPUSCULA SELECTA NEERLANDICA DE ARTE MEDICA - Opuscula Selecta Neerlandicorum De Arte Medica. Collection of Reprints from Dutch Classics in Medicine published between 1907-1963 [Volumes I - XIX = Complete Set].
104144: OPZEELAND, WALTER VAN & J.C. RIS-HOOGENDOORN - In het spoor van Jezus. De ontwikkeling van het vroege christendom.
4045637: OPZOOMER, C.W. - De vrucht der godsdienst.
4036683: OPZOOMER, C.W. - De godsdienst. 7 Reden.
86133: OPZOOMER, C.W. - Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde. Eene voorlezing ter opening der akademische lessen uitgesproken
81800: ORANJE, P. - Mr. G. Groen van Prinsterer, eene lezing
4006872: ORANJE, L. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers` `Dialektik`. (Diss.)
61424: ORANJE, LEENDERT - God en Wereld, de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'
90520: ORANJE, LEENDERT - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Sleiermachers 'Dialektik'.
104356: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
47076: ORBE, ANTONIO - Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles. Premier Volume and Second volume. Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre
58085: ORD-HUME, A.W.J.G. - Harmonium, the History of the Reed Organ and its Makers
131607: ORFANOS, CONSTANTIN E. [ED.] - Haar und Haarkrankheiten [4 Vols. Compl.]
121970: ORIEUX, JEAN - Talleyrand ou le sphinx incompris.
144983: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire [2 Vols. Compl.].
4031673: ORIGENES, - Vier Bücher von den Prinzipien. Hrsg. und übersetzt von H.Görgemanns und H.Karpp. (Texte zur Forschung 24) (Lateinisch-Deutsch)
91392: ORIOU, JEAN - Jacques Charles Brunet. Avec le discours prononcé sur la tombe de l'illustre bibliographe le 16 novembre 1867 par Paul Lacroix.
4143854: ORLANDIS, J. & RAMOS-LISSON, D. - Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711). (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
102319: D'ORLÉANS, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - ED. & TRANSL.]. - Vijftig liederen en rondelen. Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
95322: ORLEMANS, HANS E.A. - Inleiding tot de gedragstherapie
90249: ORLOFF, FÜRST NIKOLAI - Bismarck und Katharina Orloff. Ein Idyll in der hohen Politik. Eine Neuerscheinung von doppeltem Reiz: die Entdeckung gewichtiger historischer Dokumente und ein scharmantes, reichhaltiges, im schönsten Sinne unterhaltendes Buch.
47591: ORLOV, ANDREI A. - The Enoch-Metatron Tradition (Texts and studies in Ancient Judaism/Texte und Studien zum Antiken Judentum, Volume 107)
142438: ORME, PROF. NICHOLAS & DR. MICHAEL LANGRISH [EDS - ET AL.]. - The Pilgrim's Guide to Devon's Churches. The location, history, architecture and stories of Devon's 618 Church of England churches.
83018: ORME, WILLIAM - "Leven en werk van Dr. John Owen (in 1857 verschenen onder de titel: ""De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen"" door William Orme)"
47192: ORME, WILLIAM - Leven en Werk van Dr. John Owen. Uit het Engels vertaald door J.W. Felix. Nu getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling
82644: ORMELING, F.J. - Kaarten voor massamedia, verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc gehouden studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie, gewijd aan het vervaardigen van kaarten voor dia's, overheadtransparanten, televisie en de krant
82648: ORMELING, F.J./ C.P.J.M. VAN ELZAKKER - Kaartredactie 1 & 2, 1. Sociaal economische kaarten kartograf. Afd. geogt. Inst. R.U. Utrecht 2. Fysisch-Geografische kaarten kartografische afdeling Geografisch Instituut R.U. Utrecht
82640: ORMELING, F.J. - Verslag studiedagen Kartografische Kommunikatie van de kartografische sektie van het K.N.A.G. te Bakkeveen op 7-10 April 1970
4142865: ORMISTON, G.L. & SCHRIFT, A.D. (ED.) - The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur.
101697: ORMROD, W.M. - The Reign of Edward III. Crown & Political Society in England 1327-1377.
110152: ORNSTEIN, B. [J. ROMAN - TRANS.]. - Salluste. Conjuration de Catilina - Guerre de Jugurtha.
4047599: ORNSTEIN, H. - Der antijüdische Komplex. Versuch einer Analyse.
4141285: ORSENIGO, C. (CAROLUS BORROMEUS) - Leven van den Heiligen Carolus Borromeus. Naar het italiaansch door A.M.Dijkveld. Volgens de 2e herz. en verm.uitgave.
122440: ORSHOVEN, DR. Y. VAN - Op weg naar de energetische mens: Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn.
4138095: ORTEGA Y GASSET, J. - Geschichte als System und Über das römische Imperium.
4138097: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der massen.
4062222: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction de J.Babelon. Introduction de J.Estelrich.
4138098: ORTEGA Y GASSET, J. - De taak van de universiteit. Voorwoord van K.Wiersma.
4142797: ORTHBANDT, E. & TEUFFEN, D.H. - Ein Kreuz und tausend Wege. Die Geschichte des Christentums im Bild.
143344: ORTHELIUS, BENGT - Vasa. The King's Ship.
104048: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ & ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ & JULIÁN GÁLLEGO - Velázquez.
101015: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.
144158: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - The Golden Age of Spain 1516-1658.
146386: ORTMANN, REINHOLD - Katharina II. von Russland.
145527: ORTROY, F. VAN - Bibliographie de l'oeuvre Mercatorienne.
102975: OS, HENK VAN & JAN PIET FILEDT KOK & GER LUIJTEN & FRITS SCHOLTEN [EDS - ET AL.]. - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1400-1600.
123423: OS, HENK VAN & KEES VAN DER PLOEG & GAIL ARONOW - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
123417: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
30204: OS, HENK VAN / SCHEIJEN, SJENG - Ilja Repin, het geheim van Rusland
92071: OS, HENK VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
103894: OS, H.W. VAN & MARIAN PRAKKEN [ED.]. - The Florentine Paintings in Holland. 1300-1500. All the early Florentine paintings in the public and private collections of the Netherlands.
121409: OS, HENDRIK W. VAN - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
100760: OS, H.W. VAN [ET AL.]. - The Early Venetian Paintings in Holland.
101319: OS, JOHAN VAN & J.L.C. ALKEMADE - Ewijk's klooster en verpleeghuis.
61128: OS, IGNATIUS VAN - De Abolitione Ordinis Templariorum. Dissertatio historica quam ad Gradum Doctoris sacrae theologiae in academia herbipolensi
145319: OS, H.W. VAN & MARIAN PRAKKEN [ED.]. - The Florentine Paintings in Holland. 1300-1500. All the early Florentine paintings in the public and private collections of the Netherlands.
142163: OS, HENK VAN & [THIJS TROMP & INEKE MADDAG -- EDS.]. - Beeldenstorm. Volume 1. Close-ups van kunst uit Nederlandse musea.
4140977: OS, C.H.VAN - Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid.
53071: OS, HENK VAN - Droom van Italë
4142842: OS, H. VAN - Augustinus op het strand.
4053393: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500. Met medewerking van E.Honée, H.Nieuwdorp en B.Ridderbos.
4300913: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen. Met bijdragen van Karel R. van Kooij en Casper Staal. Wetenschappelijk assistent Thijs Tromp.
103662: OSBORNE, CHARLES - W.H. Auden. The Life of a Poet.
146415: OSBORNE, MARY POPE & TROY HOWELL [ILLUSTR.]. - Favorite Greek Myths.
131223: OSBURN, BURL N. & GORDON O. WILBER - Pewter-Working. Instructions and Projects.
145358: OSCHILEWSKI, WALTHER G. - Stimmen der Menschlichkeit. Künstler mahnen.
123369: OSHEIM, DUANE J. - An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle Ages.
144216: OSIANDER, JOHANN FRIEDRICH [J.A. VAN OORT - ED.]. - "Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen. Nagezien, meer bijzonder ingerigt naar de behoeften van ons Vaderland; en vermeerderd met korte aanwijzingen van de Kenteekenen van onderscheide Ziekten, enz."
88149: OSKAM, D. - De eerstelingen van een volle oogst. 1946 - 25 september - 1996. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige ambtsbediening in de Ned. Herv. Kerk. Meditaties en interview uit het Reform. Dagblad.
82406: OSKAMP, PAUL - Doopborgen, profiel en profijt
92855: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
4021488: OSKAMP, P. - Doopborgen. Profiel en profijt. (Diss.)
4046568: OSKAMP, P. & SCHUMAN, N. (RED.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk.
104848: OSLEY, A.S. [R.A. SKELTON - FOREW.]. - Mercator. A monograph on the lettering of maps, etc. in the 16th century Netherlands, with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris.
53381: OSMAN, AHMED - Stranger in the valley of the kings. Solving the Mystery of an Ancient Egyptian Mummy
142100: OSMANCYZK, EDMUND JAN [ANTHONY MANGO - ED.]. - Encyclopedia of the United Nations and International Agreements [4 Vols. Compl.].
102487: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa / De ziel van Java / The Soul of Java.
4300917: OSSA-RICHARDSON, ANTHONY - The Devil's Tabernacle. Ther Pagan Oracles in Early Modern Thought
130006: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN & MARIE HILDEBRANDT & BENJAMIN RABIER [ILLUSTR.] - Jan Cadet.
95520: OSSEWAARDE, LOUS E.A. - Vrouwen van dagen. Verhalen en uitspraken over welzijn, relaties, materiële zaken, inspiratie en spiritualiteit
47923: OSSEWAARDE, ADRIANUS - Beelden van hoop en verwachting. Een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw
4036688: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
123150: OSSEWEIJER, F.M., - Plato's Laches tussen Apologie en Epistulae VII.
95667: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model. / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
100962: OSTA, JAAP VAN - Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme.
145435: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk. Poezie [2 Vols. Compl.].
142388: OSTENECK, VOLKER & SONJA SCHÜRMANN [EDS.]. [GÜNTHER BORCHERS - FOREW.]. - Düsseldorf Innenstadt. Denkmälerverzeichnis.
91879: OSTERGARD, DEREK E. E.A. - William Beckford, 1760-1844: an eye for the magnificent
3712: OSTERWALD, JEAN RODOLPHE - La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
140122: OSTROGORSKY, G. - Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert.
101112: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
102023: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
104496: OSWARD, MAXIM [INTROD.]. - Ex Oriente Lux. Asia Minor: Land of the Gods.
4036075: OTT, H. (BONHOEFFER, D.) - Wirklichkeit und Glaube. I.Zum theologischen Erbe Dietrich Bonhoeffers. II.Der persönliche Gott.
146034: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
102647: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1986.
102648: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1988.
110926: OTT, LEO - Hendrik Chabot. Leven en werk.
145495: OTTAWAY, PATRICK - Roman York.
4075940: N.N. (OTTE, C.A.) - Het boek, een erfelijke lust. Een kwart eeuw Catharinus Adriaan Otte. Herinneringen, wensen en felicitaties.
86933: OTTE, J.J. - Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en mattheus 7 vers 13 en 14 benevens eenige gedichten
94917: OTTE, RINUS - De nieuwe kleren van de rechter. Achter de schermen van de rechtspraak
94898: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Boek
92790: OTTEN, WILLEM - Van Stulp tot Kerk. Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche
123083: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
145640: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe. Herkomst en betekenis van de Veluwse plaatsnamen.
93623: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F Kohlbrugge
145635: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.
145636: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe.
91560: OTTEN, A. / VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
90411: OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van de vorst.
92073: OTTEN, W. / ASSELT, W.J. VAN - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom
132087: OTTEN, F.J.M, - Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940.
131197: OTTEN, AD & JAN TIMMERS & ANNY VAN DE KIMMENADE-BEEKMANS [EDS. - ET AL.] - Historische relaties Gemert - Bakel.
4016174: OTTEN, J.F. (MACHIAVELLI) - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een nieuwe vertaling van De Vorst.
4136910: OTTEN, A. & VOGELAAR, L. (WIJTING, L.) - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L.Wijting.
4138769: OTTENHEIJM, R. - Disputen omwille van de Hemel. Rol en betekenis van intentie in de controverses over sjabbat en reinheid tussen de Huizen van Sjammai en Hillel. (Diss.(
4141303: OTTENHOF, W. (SALLE, J.B. DE LA) - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951. Bij het 3e eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
9090: OTTERLOO, HENRICUS VAN - Eenvoudige Brieven, voor Zoekende Menschen naar Jezus. Tweede verbeterde druk.
85178: OTTERLOO, A. VAN - Munten, maten en gewichten
90094: OTTERLOO, RENÉ E.A. - Niemand de deur uit zonder... Brinta. De geschiedenis van het populairste graanontbijt van Nederland.
94874: OTTERLOO, ANNEKE H. VAN - Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie
46607: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Eerste Deel: Britsch-Indië. Met Vier-en-Twintig Staalgravuren en eene Kaart.
46631: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Derde Deel: China. Met Vier-en-Twintig staalgravuren en eene Kaart.
93883: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland, een biografie
146433: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
87885: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
4054330: OTTERSPEER, W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Bolland. Een biografie.
88691: OTTERSPEER, W. - Van allegorisch naar echt-historisch en terug. De geschiedenis van de Leidse Studenten maskerade. Tentoonstelling van 23 mei tot 23 oktober 1980.
143617: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
131754: OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Leiden Oriental Connections 1850-1940.
53475: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame I. het bolwerk van de vrijheid. De Leide universiteit, 1575-1672
4300129: OTTERSPEER, W. (HUIZINGA, J.) - Orde en trouw. Over Johan Huizinga.
104547: OTTILLINGER, EVA B. - Korbmöbel.
142336: OTTIN, L. - Le Vitrail. Son Histoire, ses manifestations diverses a travers les ages et les peuples.
145510: OTTINGER, ULRICH - Ottinger Tabellen. Die Gedächtnisbrücke für Homöopathen. 200 Tabellen, alphabetisch geordnet nach Krankheitsnamen. Mit Unterordnung der verschiedenen Krankheitsbilder (Leitsymptome) und Angabe der jeweils in Frage kommenden homöopathischen Mittel und Potenzen.
92454: OTTO, RUDOLF - Gottheit und Gottheiten der Arier. Mit zwei Tafeln
103984: OTTO, JAN [ED.]. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
101823: OTTO, TON & AD BORSBOOM [EDS.]. - Cultural Dynamics of Religious Change in Oceania.
53485: OTTO, ECKART - Das Gesetz des Mose
4138524: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn. Ein Religionsgeschichtlichter Versuch.
101854: OTTO, W.M. [FOREW]. & J.H. VAN KAMPEN & G.K.R. POLMAN [EDS. - ET AL.]. - 't blijft mensenwerk. Een bundel opstellen over het Zuiderzeeproject aangeboden aan Prof. Dr. R.H.A. van Duin bij zijn ambtelijk afscheid.
4138992: OTTO, R. - Naturalistische und religiöse Weltansicht.
4015570: OTTO, R. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum.
4036361: OTTO, W.F. - Die Manen. oder von den Urformen des Totenglaubens. Eine Untersuchung zur Religion der Griechen, Römer und Semiten und zum Volksglauben überhaupt.
4069110: OTTO, R. - De genadereligie van India en het christendom. Overeenkomsten en verschillen. & Religieuze Overeenstemming in de Godsdienstgeschiedenis.
92045: OTTOLANDER, P. DEN - Deus Immutabilis, wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth
60539: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis (Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth)
4012100: OTTOLANDER, P. DEN (BARTH, K.) - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth. (Diss.)
122793: OTTOLANDER, DR. P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint Thomas en Karel Barth.
121001: OTTOMEYER, HANS [ED.]. - Geburt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe.
4061111: OTTOW, J.C.G. & OTTOW, H. - Im Namen Gottes betreten wir dieses Land. (Ohne CD). Die ersten Missionare Carl Wilhelm Ottow und seine Frau Auguste unter den Kannibalen auf Neu Guinea (1855-1862)
144288: OTWAY-RUTHVEN, A.J. [KATHLEEN HUGHES - INTROD.]. - A History of Medieval Ireland.
7788: OUBOTER, DINGEMAN - Begin, Leven, Wandel, en Uiteinde, des Dierbaren Geloofs, Dat tot Behoudinge der Ziele is, Kortelyk, en Ondervindelyk, Beschreven. Na des Heeren Heylig Woort, en de genadenleer, van de Gereformeerde Kerke. Tot Aanmaninge, voor een yder, om te ondersoeken, of hy in den Geloove is.
6522: OUBOTER, DINGEMAN - Den Heydelbergschen Catechismus, zakelyk verklaard, met Vragen en Antwoorden, In deszelfs Waarheid, na de Ondervindinge, en Practyk der Godzaligheid, Tot Ontdekkinge der Dwalende, en Natuurlyke Menschen. En tot Bevestinge, Versterkinge, Bestieringe, en Waare Troost, in Leven, en in Sterven, van des heeren Volk en Eygendom.
8890: OUBOTER, DINGEMAN - Noodige Opwekkinge, voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse, en het dierbaar vaderlandt. Gepaart met de nederige roem der godvreesende, in, en over de volsekere bestendigheid van haren genadenstaat. Vertoont in drie Oefeningen.
1319: OUBOTER, BARTHOLOMEUS - Zaakelijke Verklaaring van Eenige Uitgezochte Schriftuurplaatsen. Eindigende in een Vertoog over eenes Christens Wandel, Waardiglijk het Evangelie van Christus.
130937: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Part 1 & 2. Compl.]
130938: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]
130939: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII [Part 1-3 Compl.]
130940: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht [Vol. I - XIV Compl.]
122016: OUDEMANS, TH. C. - De Garderense Weg. 7 november 1857-7 november 1974.
104024: OUDEMANS, TH. C. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848-20 januari-1948.[ Complete in 3 vols.]
9618: OUDEMANS, A.C. - Het Leven en de Lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld. Met Platen.
30274: OUDEN, J.C. DEN - Gelovig kruisdragen. De visie van de Puriteinen op kruisdragen
92263: OUDEN, P. DEN - Liefde en trouw bij de Puriteinen
92160: OUDEN, WILLEM HENDRIK DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801
84382: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktamenten in de Nederlandse Hervormde Kerk
130476: OUDENAARDEN, JAN - De distilleerketel. De molen op het Middenhoofd. Over Delftshaven en zijn molens.
145257: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
88555: OUDENDIJK, J.K. - Het contract in de wordingsgescheidenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden
61487: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering
94976: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Willem III, Stadhouder van Hollland, Koning van Engeland
132038: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
132056: OUDENHOVEN, IACOB VAN - Silvia-Ducis aucta & renata of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's Hertogen-Bossche Vervattende Desselfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen & Een nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlacken, Dorpen, Gehuchten. Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijen, Abdijen, ende ...&c. &c. &c. [2 Vols. in 1]
110930: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
144976: OUDENRIJN, C.M.A. VAN DEN - Demiourgos.
4142587: OUDENRIJN, M.A.V.D. - Dominicaansche legenden.
104691: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN & ERNST VAN MECKELENBERGH [PHOTOGR.]. - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
104690: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN & ERNST VAN MECKELENBERGH [PHOTOGR.]. - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
104049: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN & ERNST VAN MECKELENBERGH [PHOTOGR.]. - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
101745: OUDHEUSDEN, JAN VAN & AART VOS [EDS. - ET AL.]. - The World of Bosch.
89869: OUDHEUSDEN, JAN A. VAN / TERMEER, HENK - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde zuiden. September '44, Mei '45.
131678: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN & P.H.A.M. ABELS & J.G.M. BIEMANS & A.P.F. WOUTERS [EDS.] - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant.
4075934: OUDSCHANS DENTZ, F. - History of the English Church at the Hague 1586-1929. Together with a short account of the family Tinne, a member of which, John Abraham Tinne, founded the present church building, compiled from various sources in Holland and England.
143481: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
83027: OUDSHOORN, C.W. E.A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965
101017: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Bezwaarlijk verblijf.
131095: OURSEL, RAYMOND - L'inventation de l'architecture Romane.
131094: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
4300930: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane.
4143337: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
4143332: OUSPENSKY, P.D. - A new Model of the Universe. Principles of the psychological Method in its Application to Problems of Science, Religion, and Art.
4138975: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal. De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst.
30148: OUSSOREN, PIETER - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws
4015646: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
4139599: OUSSOREN, P. & OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David. Voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
4137037: OUTLER, A.C. (ED.) (WESLEY, JOHN) - John Wesley.
2227300698: OUTREIN, JOHANNES D' - Bibelsche Keur-Stoffen of Schriftmatige Verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als: Psal. CX: 3. Judae vs. 3. Eph. VI: 10-17. Hoogl. V: 16. Eph. II: 13-16. Gal. V: 25. Ezech. XVII: 22-24. Matth. IX: 37, 38. Spr. XI: 30.
8706: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de XCICde Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
8707: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt. Door syn Eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert, zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door Isaac le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe.
9206: OUTREIN, JOHANNES D' - Korte Schets der Godlyke Waarheden, Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen de Wegen Gods in zyne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. De Veertiende Druk. Weder op nieuws overzien en van drukfouten gesuivert.
8705: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de CXIXde Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
6526: OUTREIN, JOHANNES D' - Een Korte Schets der godlyke Waarheden, Soo als die in haar natuurlijke ordre te samen geschakeld zijn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyd doorloopen, de wegen Gods in syn Kerke nagespeurd, en insonderheid de verscheide bedeelingen van het genadenverbond wat nader uitgepluisd worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Den negenden druk.
5458: OUTREIN, JOHANNES D' - De Opening van de Veld-Tocht, Des Jaars MDCCVI. en VIII. Door Twee Boet-Predikatien over Joel II: 12-18. WAARBIJ: Het Groote Goed van Gods Uitverkoornen, Ende Gods Wonderbaare Goedertierentheden ontrent Nederland, In den Jaare MDCCII. Over Psalm XXXI: 20. en 22-25.
9739: OUTREIN, JOHANNES D' - Proef-Stukken van Heilige Sinne-Beelden. Verdeelt in Twee Stukken. Beide met breede Inleidingen en Aanhangselen over gewydde Stoffe. WAARBIJ: Heilige Versegelingen. Zynde het Tweede Deel van de Proef-Stukken der Heilige Sinne-Beelden.
83723: D'OUTREIN, JOHANNES - Korte schets der Godelyke waarheden. Soo als die in haare natuurlyke orde te famen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert woren. Tot oeffening van waarheid en deugd
1333: OUTREIN, JOHANNES D'/GAUSSEN, ETIENNE/HONERT, TAKO HAJO VAN DEN - De Groote Nuttigheid der Catechizatien, Insonderheid over de Heilige Schrift, Nevens de wyse en middelen, om daar van het meeste voordeel te trekken. By desen derden Druk is gevoegt de Tweede Druk van een Vertaald Tractaatje van Stephanus Gaussenus, Over het Rechte Gebruik der Sleutelen ontrent de Kranken. Met eenige Aanmerkingen over deselve stoffe. Door Johannes d'Outrein. WAARBIJ: Beknopte Zamenbinding der Godlike Waaheeden, die de Mensch te Gelooven, en te Betragten heeft, om salig te worden. Verniewde uytgave derde druk door Tako Hajo van den Honert. WAARBIJ: Schrivtmatig Vertoog over Luc. VII. 35. Uytgesprooken op het Choor van de Niewe Kerk tot Amsteldam, voor het Christelike Synodus van Noord-Holland, den 27. Julius, 1706. Door Tako Hajo van den Honert.
7343: OUTREIN, JOHANNES D' - Gods Tabernakel onder de Menschen ende de Heerlykheid des Soons Gods. Over Joh. I. 14. Mitsgaders Het Heilig Sabbath- en Jubel-Jaar, Over Lev. XXV. 1-13.
6886: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt. Door syn Eerw. Selfs merkelyk verbetert en vermeerdert, zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe. De Sesde Druk, van veel fouten gesuivert.
7708: OUTREIN, JOHANNES D' - De Honig-Raat der Verdrukkingen, Ofte een bondelken van Leer-Redenen. Over Rom. V. 3-5. Psal. XXXIX. 10 Psal. XCIV. 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en haar gedrag en vertroostingen in deselve.
9619: OUTREIN, JOHANNES D' - De Christelyke Godgeleertheid van Adam en Moses. Uit Gen. III. 15. en Heb. III. 5. Benevens het Genadenverbond, aan Israël Voorgesteld. Jes. I. 16-20. Ende nog eenige nuttige en noodige Keurstoffen. Uit Jer. XXIII. 29. Psal. LXXIII. 28. en Luc. XIV. 15. WAARBIJ: De Groote Nuttigheid der Catechizatien, Insonderheid over de Heilige Schrift, Nevens de wyse en middelen, om daar van het meeste voordeel te trekken. By desen derden Druk is gevoegt de Tweede Druk van een Vertaald Tractaatje van Stephanus Gaussenus, Over het Recht Gebruik der Sleutelen ontrent de Kranken. Met eenige Aanmerkingen over deselvw stoffe.
30367: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
4072102: OUWENEEL, W.J. - Godsverlichting. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. De evocatie van de verduisterende God.
4063223: OUWENEEL, W.J. - Geneest de zieken!. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
30058: OUWENEEL, WILLEM J. - De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie
92249: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde / Een veldhoen op de bergen (2 delen) (Serie: De hugenoten van de Vivarais)
4029968: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
92837: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
92970: OUWENEEL, WILLEM J. - De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie
84055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei. Bouwstenen voor geloof
4019850: OUWENEEL, W.J. - "Hart en ziel. Een christelijke kijk op psychologie. (Korte, populaire weergave van Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven"")"""
4064982: OUWENEEL, W.J. - Nachtboek van de ziel. Over dromen.
4074159: OUWENEEL, W.J. - Psychologie. Een christelijke kijk op het mentale leven. (Uitgebreide, meer wetenschappelijke pendant van het boek `Hart en ziel`)
4134491: OUWENEEL, W.J. - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
4058256: OUWENEEL, W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de `Broeders`
4074293: OUWENEEL, W.J. - Een veldhoen op de bergen. De hugenoten van de Vivarais. Deel 2.
121131: OVASON, DAVID - De geheimen van Nostradamus. De middeleeuwse code van de meester gekraakt in dit computortijdperk.
100803: OVERBECK, HANS [TRANSL.]. - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa-lustige Geschichten-Geschichten vom Zwerghirch.
4140840: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
4141436: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur.
142565: OVERBEEKE, EMANUEL - Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam.
88296: OVERBEEKE, P.H. VAN / WESTBROEK, J.D. - Highroads of english literature for the use of secondary schools.
130531: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCIEN VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
4066808: OVERBEEKE-RIPPEN, F.V. - Ibrahiem en Abraham. Koran en Bijbel verteld voor kinderen.
4141588: OVERBEEKE-RIPPEN, F.VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
103302: OVERBERGH, CYR. VAN [INTROD.]. - Le movement scientifique en Belgique. 1830-1905. [2 Vols. Compl.].
4064725: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd / Zo gezien. Gebundelde overwegingen en opstellen.
89600: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
89407: OVERDUIN, G. - Korte verklaring van Psalm 119
92250: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom
94826: OVERDUIN, J. - Het onaantastbare over de christelijke hoop
89595: OVERDUIN, D.C. - Korte Levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
93016: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met troostrijke brieven voor arme zondaren
102789: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
92446: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
92608: OVEREEM, JAC. - De Pastoor van Garderen
89456: OVEREEM, JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
4067670: OVEREEM, E. (RIDDERBOS, H.N.) - Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982).
91176: OVEREEM, JAC. - De stem die roept. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
91175: OVEREEM, JAC. - De toegestoken hand. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
4074530: OVEREEM, JAC. (ANASTASIUS VELUANUS, J. / VERTEGE, J.G.) - De Pastoor van Garderen.
100355: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp [1762-1834].
130052: OVERSTEEGEN, J.J - De Novembristen van Merlyn.
143187: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
144196: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
7349: OVERSTRATEN, ADRIANUS VAN - De Verheerlykte Middelaar, in 't Algenoegzame van zyn Volheid, en in het Dringende zyner Liefde, Pralende met het Glanzige van zyn Luister, aan het Firmament zyner Kerk. Ofte een Drieleedige Verhandeing, over I. Het kostbare uitbod der Blinkende Morgenster. II. Des Bond-Gods heilryke Nabyheid. III. En de sterke kragt van Christi Liefdedrang. Tot een overtuigende ontdekking, uitlokkende noodiging, en Pligt-vermanend gebruik aan 't Ligt gegeven.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
101529: OVID ( = OVIDIUS) & J.H. MOZLEY (TRANSL.) - The Art of Love and Other Poems.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
9740: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De Tweede Druk.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
9621: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Herscheppinge. Vertaelt door J. v. Vondel.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
30075: OWEN, JOHN - Geestelijke woorden. Een verhandeling aangaande de Heilige Geest. Beschreven in V boeken
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
6931: OWEN, JOHN - Eene Redevoering van het Werk van den Heiligen Geest in 't Bidden, Met een kort onderzoek van de nature en 't nut van innerlyk Bidden, en van Formulieren. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq.
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
94794: OWEN, JOH - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
89177: OWEN, JOHAN - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeedigd. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys. Behelzende eenige Aanmerkingen over het Werkverbond en de onmiddelyke Toerekening. (Onveranderde Uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779.)
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
7350: OWEN, JOHN - Gods Gewoone Handelingen met Zondige Landen en Kerken.
8994: OWEN, JOHN/HENRY, MATTHEW/GREENHILL, WILLIAM/HOFMAN, JOHAN - Het Genade-Verbond, Gegrond op 't Verbond der Verlossinge, In plaats van 't Verbond der Werken, Bevestigt volgend de H. Schriftuure. In de Verklaaring en Toepassing van veele uitgelezene Texten, in XX. Redenvoeringen. Uit 't Engels vertaalt, door Johannes Hofman.
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
9856: OWEN, JOHN - Verhandelinge van de Heerlykheid van Christus, In zyn Persoon, Bedieningen en Genade. Nevens het onderscheid tusschen Geloove, en Gesichte. Dienstig tot gebruik der Gelovigen. Met toepassingen van alle die Bedenkingen. I. Voor onbekeerde Sondaren, en ook voor Heiligen onder geestelyke verslapping. II. De Weg en Middelen tot herstelling en verkryging van nieuwe invloed van Genade. Kort voor syn dood geschreven, en om desselfs voortreffelykheid uyt het Engelsch vertaalt. Nooit voor dezen in de Nederlandsche Tale gedrukt. Twede Druk.
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
9624: OWEN, JOHN - Verklaaring van den CXXXsten Psalm. Waar in de Natuur van de Vergevinge der zonden opengelegt, derzelver Waarheit bevestigd. En de toestand van eene verlegen ziele, door de schuldt der zonden gedrukt, en door ontdekking van de Vergevinge, die by Godt is, ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt wordt. Uit het Engelsch vertaalt, door Jan Ross en Cornelis Brem. Met eene Voorrede van Paulus Bonnet.
9626: OWEN, JOHN - De Rechtvaardiging uit het Geloof door de toerekening van Christus Gerechtigheid, Verklaard, bevestigd, en verdeedigd. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. Met eene Voorreden van G.J. Nahuys. Behelzende eenige Aanmerkingen over het Werkverbond en de Onmiddelyke Toerekening.
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
84510: OYEN, HENDRIK VAN - Ethiek en Religie opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
104578: ÖZTUNCAY, BAHATTIN - James Robertson. Pioneer of Photography in The Ottoman Empire.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
60543: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen (Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593)
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
121044: PAASMAN, BERT & WILMA SCHEFFERS & EDY SERIESE & PETER ZONNEVELD & ADRIENNE ZUIDERWEG [EDS.]. - Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland.
9627: PAAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschrijving van den groten Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende Deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding en Hervorming der Kerke, Verantwoording zyner Leere voor den Keyser, Koningen en Vorsten, Huwelyk, Nakomelingen, Doodt en Begrafenis etc. Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert. En met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel. Twede Druk. Met veele aanmerkenswaardige Zaken vermeerdert, van vele Drukfouten gesuivert en met een nodig Register voorzien.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
85524: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1964-1966)
89144: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1958-1963. (2 delen)
89145: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1936-1938.
85492: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (jaargangen 1958-1960)
85517: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1961-1963)
85518: PAAUWE, J.P. / THEODORUS VAN DER GROE - Predikatiën. (1958-1960). / Het ware zaligmakende geloof. (2 werken in 1 band)
85522: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1976-1978)
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
87211: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1955-1957
95727: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van Ds. J.P. Paauwe
85422: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. In de jaren 1949-1954 (Niet in den handel)
85423: PAAUWE, J.P. - Predikaties. 2003-'05
85426: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. In de jaren 1946-1949 (Niet in den handel)
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
54837: PACKER, J.I. - 7 woorden waar het echt om gaat
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
100963: PAGDEN, SYLVIA FERINO & MARIA ANTONIETTA ZANCAN - Rafaël. Complete catalogus.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
4143387: PAGELS, E. - Het vreemdste bijbelboek. Visioenen, voorspellingen en politiek in Openbaring.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
9436: PAGIT, EUSEBIUS - De Historie, ende Leere des Bybels. Cortelijck by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyliger Schriftuere, by maniere van Vraghen ende Antwoorden. Eerst in de Engelsche Tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. In de Nederlandsche Tale overgeset, door Aegidius van Breen.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
47930: PAIK, JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
122502: PAINTER, GEORGE D. & DALIBOR B. CHRASTEK [EDS.]. - Printing in Czechoslovakia in the fifteenth Century / Knihtisk V Ceskoslovensku V 15. Stoleti.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
6547: PALEY, WILLIAM - Natuurlijke Godgeleerdheid, of Bewijzen voor het Aanwezen en de Volmaaktheden der Godheid, afgeleid uit de verschijnselen der natuur. Naar de zevende uitgave uit het Engelsch vertaald en met eenige bijvoegsels en aanteekelingen vermeerderd door Joannes Clarisse.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
4006791: PALMER, E.H. (SCHEEBEN, M.J.) - Scheeben`s doctrine of divine adoption. (Diss.).
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
100702: PALMER, R.R. & JOEL COLTON - A History of the Modern World.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
58039: PALMER, W.A. - The Little Pischna, 48 Preparatory Exercises for the Piano
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
121729: PALSSON, HERMANN & EDWARDS, PAUL (TRANSL.]. - Hrolf Gautreksson. A Viking Romance.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
87275: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van Psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven.
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
84169: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.]. & ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
101579: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic.
101580: PANGE, COMTESSE JEAN DE - Comment j'ai vu 1900.
110885: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw.
144842: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
105325: PANHUYSEN, JOS. - De ontmoeting.
145735: PANHUYSEN, RAPHAËL - Demography and Health in early medieval Maastricht. Prosopographical observations on two cemeteries
4139897: PANKOWSKI, M. - De planeet Auschwitz. Lotgevallen. vertaald en van een nawoord voorzoen door P.Beers.
4065539: PANMAN, E. EEKEN, H.V. & VOGEL, H. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
4038869: PANNABECKER, S.F. - Faith in Ferment. A History of the Central District Conference.
4048109: PANNABECKER, S.F. - Ventures of Faith. The Story of Mennonite Biblical Seminary.
100544: PANNEKEET, JAN & HENK TOL [ILLUSTR.]. - Wa'k zègge wou...
55037: PANNEKOEK, J. - Vierde achttal predikaties
86958: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.
55115: PANNEKOEK, J. - Zevende achttal predikaties
54423: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
86955: PANNEKOEK, J. - Naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chiliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Interde te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
4027863: PANNEKOEK, K. - Een vracht aarde voor God. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. C-cyclus.
4028073: PANNEKOEK, K. - Brood voor profeten. Woorden voor viering en overweging. I. De tijd van de kerk. II. De tijd van de Heer.
4060999: PANNEKOEK, K. - Dit uur op de Berg. Voorbeden. Overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. B-cyclus.
4062535: PANNEKOEK, K. - Verwijlen in Emmaüs. Cyclus B. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar.
4051263: PANNENBERG, W. - Wat is de mens?. De moderne antropologie in het licht van de theologie.
4135802: PANNENBERG, W. - Jesus - God and Man.
4300047: PANNENBERG, W. - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
94208: PANNIER, JACQUES - Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin
94196: PANNIER, JACQUES - Calvin a Strasbourg. Extrait de la revue d'histoire et de philosophie religieuses
142666: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
132017: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
145733: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
104813: PANYELLA, AUGUST [ED. - ET AL.]. - Volkskunst Amerikas [In Slipcase].
122584: PANZERS, M. GEORG WOLFGANG - Annalen der älteren deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind & Repertorium Typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des seczehnten Jahrhunderts [Complete 4 Vols. in 3 Bindings].
89904: PAOLUCCI, MAURIZIO MARTINELLI GIULIO - Etruscan places
101641: PAOR, MÁIRE B. DE & LIAM DE PAOR - Early Christian Ireland.
143769: PAP, ARTHUR - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
104668: PAPATHANASSOPOULOS, G. [ED.]. - Neolithic and Cycladic Civilization.
90728: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
30219: PAPINEAU, DAVID - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken
4006525: PAPINI, G. - De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie.
4048959: PAPINI, G. - Lebensgeschichte Christi. Übertragen von M.Schwarz.
4143120: PAPINI, G. (CELESTINUS VI) - Brieven van Paus Celestinus VI.
4018056: PAQUIER, R. - Traité de liturgique. Essai sur le fondement et la structure du culte.
84250: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe een gedachtenis-rede met aanteekeningen
4144006: PAREAU, L.G. & HOFSTEDE DE GROOT, P. - Lineamenta Theologiae Christianae Universae. Ut disquisionis der religione una verissima et praestantissima. Edition altera, aucta et emendata.
93978: PAREAU, A.H. - De christelijke doop naar de eigen instelling des Heeren en in 't bijzonder de kinderdoop uit des Heeren Geest. Een onderzoek ten dienste van de christelijke gemeente
54307: PARET, RUDI - Die Legendäre Maghazi-Literatur. Arabische Dichtungen über die muslimischen Kriegszüge zu Mohammeds Zeit
4015095: PARET, O. - Die Bibel. Ihre Ueberlieferung in Druck und Schrift.
122513: PARET, PETER [INTROD.]. - Berliner Secession.
47186: PARFITT, TUDOR - The Lost Tribes of Israel. The history of a myth
130602: PARFITT, TUDOR - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
4140399: PARFITT, W. (KABBALA) - Die Kabbala.
4300046: PARFITT, T. - De Ark des Verbonds. Het intrigerende verhaal van de zoektocht naar de legendarische Ark
130850: PARIGGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides.
144120: PARISH, PETER J. - The American Civil War.
104472: PARISSIEN, STEVEN - Interiors. The Home since 1700.
91277: PARK, TAE-HYEUN - The sacred rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands).
4067141: PARK, SUNG-MIN (BARTH, K.) - The Unity of the Church:. The Implications of Karl Barth`s Ecclesiology for the Korean Context. (Diss.)
61387: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective
47931: PARK, SUNG-MIN - The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth's Ecclesiology for the Korean Context
121050: PARKER, JOHN [ = JOHN WYATT] - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
145343: PARKER, GEORGE - The Beginnings of the Booktrade in Canada.
145748: PARKER, JULIA & DEREK PARKER - Träume offenbaren dein Schicksal. Mit einem Lexikon zur Traumdeutung.
100487: PARKER, GEOFFREY - Der Aufstand der Niederlande. Von der Herrschaft der Spanier zur Gründung der Niederländischen Republik 1549-1609.
94190: PARKER, T.H.L. - Iohannis calvini commentarius in epistolam Pauli ad Romanos
110788: PARKER, JOHN - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
102135: PARKER, RONALD B. - Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte.
94149: PARKER, T.H.L. - Calvin's doctrine of the knowledge of God
94148: PARKER, T.H.L. - The oracles of God. An Introduction to the Preaching of John Calvin
4009785: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of Antisemitism. Reprint of the editions 1934.
4140321: PARKES, J. - The Jew in the Medieval Community. A study of his political and economic situation. Foreword by M.C.Fierman.
4140378: PARKES, J. - Antisemitismus.
4140674: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of A ntisemitism.
143604: PARKIN, SARA - The Life and Death of Petra Kelly.
144177: PARKINSON, ROGER - The Hussar General. The Life of Blücher Man of Waterloo.
54519: PARKINSON, WENDA - This Gilded African'. Toussaint L'Ouverture
110138: PARKMAN, FRANCIS - Montcalm and Wolfe. The French and Indian War.
121849: PARMENTER, ROSS - Lawrence in Oaxaca. A Quest for the Novelist in Mexico.
4017056: PARMENTIER, M.F.G. - "Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de heks"" van Endor. (Chr.Bronnen 1)"""
4003209: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. (Christelijke Bronnen 9)
131136: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values]
92178: PARMETIER, F.J. - La Bibliothèque Jasénienne de l'église d'Utrecht. Répertoire d'imprimés Janséniens et Anti-Janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui e figuret pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Avec ue table chronologique et une liste des évêchés mentionnés
143505: PARODIZ, J.J. - Darwin in the New World.
9742: PARR, ELNATHAN - The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
4003287: PARRINDER, G. - De godsdiensten van de wereld. Historisch en actueel.
4074211: PARRINDER, G. (RED.) - A Dictionary of Religious and Spiritual Quotations.
102985: PARROT, ANDRÉ [ANDRÉ MALRAUX- FOREW.]. - Sumer.
146225: PARROT, A. & M.H. CHÉHAB & S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
122340: PARRY, ELSPETH - Legacy on the Rocks. The Prehistoric Hunter-Gatherers of the Matapo Hills Zimbabwe.
123446: PARRY-CROOKE, CHARLOTTE [ED.]. - Märklin. Die grossen Jahre 1895-1914.
101747: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie.
4134635: PARSENIOS, G.L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature. (SNT 117)
102849: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
122810: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
123471: PARSONS, ELSIE CLEWS - Tewa Tales [Collection of over one hundred tales from both New Mexico and Arizona Tewa].
4300417: PARSONS, JANET EAGNER (LIVINGSTONE, D.) - The Livingstones at Kolobeng 1847-1852.
130344: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
142536: PARTONEN, TIMO & S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
101127: PARTOUT - www.Filosofie van de Dood.nl. Een schokkend, weergaloos en vlijmscherp, maar ook wonderbaarlijk boek.
103953: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of the Underworld British and American. Convicts - Racketeers - Criminals - Crooks - Beggers - Tramps - Commercial Underworld - White Slave Traffic - Spivs.
130987: PARTRIDGE, BURGO - A History of Orgies.
101698: PARTRIDGE, ERIC - Usage and Abusage. A Guide to Good English.
131362: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
130301: PARTSCH, GOTTFRIED - Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht [Laudatio parentum et hospicium]
100916: PARTURIER, MAURICE - Morny et son temps.
4042918: PARVUS, ERASMUS - De Nieuwe Lof der Zotheid. Onder inspiratie van den grooten Erasmus van Rotterdam geschreven. met een voorrede van P.A.Dietz.
131014: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie.
30045: PAS, G.D. / VISSER J. DE - Het braambos niet verteerd. 1908-2008, Gereformeerde Gemeente Gouda
54328: PAS, G.D. E.A. - Het braambos niet verteerd. Gereformeerde Gemeente Gouda 1908-1983
82157: PAS, G.D. E.A. - De Meester, meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
4300460: PAS, W. V.D. - De strijd voor het katholieke boek.
9628: PAS, JAN/PHILIPS, JAN CASPAR - Mathematische of Wiskundige Behandeling der Schryfkonst. Behelzende een manier om alle de gemeene Letteren van het Regt- en Schuin Romeins, Curcyf, Italiaansch, Nederduitsch, en Fractuur, Met hunne Hoofdletteren Cyfergetallen, en Punctuatiën zeer naaukeurig in alle haare Gedaantens, Proportiën, en Evenredigheden door Passer en Liniaal te Beschryven. Opgesteld en geteekend, ten dienste der Liefhebberen van de Schryfkonst, Penceelschryveren, Lettersnyderen, Beeld- en Steenhouweren, enz. Door Jan Pas. En in 't Koper gebragt door J. Caspar Philips.
4067996: PASCAL, BL. - Lettres écrites a un provincial. Précédées dún Éloge de Pascal par M.Bordas-Demoulin.
47580: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Préface d'Henri Gouhier de l'institut. Présentation et Notes de Louis Lafuma
4137343: PASCAL, BL. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg.
4031438: PASCAL, BL. - Gedachten. Ingeleid en vertaald door S.Eringa. Met een voorbericht van K.Dijk.
4022951: PASCAL, BL. - Gedachten. Vertaald en ingeleid door R.Limburg.
84189: PASCAL, PAUL - Élie Benoist et L'église réformée d'alençon d'après des documents inédits. Avec portrait, vues et autographes
4138030: PASCAL, B. - Pensées et opuscules. Publiés avec une introduction, des notices et des notes par L.Brunschvicg.
4056322: PASCAL, BL. - Über die Religion und über einige andere Gegenstände. (Pensées) Übertragen und Hrsg, von E.Wasmuth
52528: PASCHKE, B.A. - Particularism and Universalism in the Sermon on the Mount
4140663: PASCOAES, T. DE (HIËRONYMUS) - Hiëronymus. De dichter der vriendschap.
100261: PASCOLI, LIONE - Vite de pittori, scultori ed architetti Perugini.
103147: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria.
130845: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
58053: PASQUINI, R. - Picchi Stella Storace
104938: PASSEL, FR. VAN - Ruimte en het expressionisme. Het tijdschrift ' Ruimte ' [1920-1921] als brandpunt van humanitair expressionisme.
101128: PASSEN, R. VAN & K. ROELANDTS. - Toponymie van Wilrijk.
131915: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
4135751: PASSIAN, R. - Wedergeboorte. Of de ontsterfelijkheid van de menselijke ziel.
121710: PASSOS, JOHN DOS - De 42ste breedtegraad - U.S.A. deel 1
4143848: PASSOW, FR. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nebst einem Anhange. Vierte durchgängig verbesserte unf vielfach vermehrte Ausgabe.
83267: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan, militair, mens, missie
145068: PASTEUR VALLERY-RADOT - Pasteur. Images de sa vie.
103851: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoedeers Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
145330: PASTON, GEORGE [LORD ERNLE - FOREW.]. - At John Murray's Records of a Literary Circle 1843-1892.
142338: PASTOOR-DEKEN VAN HALLE / CURÉ-DOYEN DE HAL - Gedenkboek van Onze Lieve Vrouw van Halle / Souvenir de Notra Dame de Hal.
4025800: PASTOR, L. - Geschichte der Päpste. (Vollständig 16 Tle in 22 Bände). Seit dem Ausgang des Mittelalters (von 1417 bis zur Pius VI. 1775-1799). Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive. [sie wurde ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt]
104473: PASTORI, JEAN-PIERRE - L'homme et la danse. Le danseur du XVIe au XXe siècle.
4139965: PATAI, R. - Israel Between East and West. A Study in Human Relations. Second edition with Supplementary Notes and a New Postscript.
4067516: PATANNANG BORRONG, R. - Environment Ethics and Ecological Theology:. Ethics as Integral Part of Ecosphere from an Indonesian Perspective. (Diss.)
103282: PATELLI, ROBERTO - Feng Shui. Besser wohnen und arbeiten in einem harmonischen Ambiente.
88737: PATER, J.C.H. DE - De kern van onze Nationale Gedachte
82609: PATER, J.C.H. DE - Nationaal beneden de maat
81344: PATER, J.C.H. DE - Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis
82085: PATER, J.C.H. DE E.A. - Christendom en historie, tweede Lustrumbundel
84745: PATER, J.C.H. DE - De Aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan de Koning van Spanje in 1561
82483: PATER, B.C. DE E.A. - Nederland in delen, een regionale geografie (2 delen)
131514: PATERSON, WILMA - A Country Cup. Old and New Recipes for Drinks of all kinds made from Wild Plants and Herbs.
89603: PATON, J. - John. G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. (2 delen)
92602: PATON, JOHN G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder (2 delen)
54670: PATON, JAMES - John G. Paton, D.D. Missionary to the New Hebrides. An autobiography
130670: PATOUREL, JOHN LE [MICHAEL JONES - ED.] - Feudal Empires. Norman and Plantagenet.
46900: PATOUT BURNS, J./WILKEN, ROBERT LOUIS (ED.) - Romans. Interpreted by Early Chriatian Commentators. (Serie: The Church's Bible)
47059: PATRICH, JOSEPH - Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima. Caput Judaeae, Metropolis Palaestinae (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 77)
9091: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
4566: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Bijbelverklaring , compleet
9409: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
104119: PATRICK, RICHARD & MARGARET DROWER - All Colour Book of Egyptian Mythology.
95422: PATTE, DANIEL - Semiology and parables. Exploration of the Possibilities. Offered by Structuralism for Exegesis
47609: PATTERSON, STEPHEN J. - The Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 84)
4142870: PATTERSON, D. - Sun Turned to Darkness. Memory and Recovery in the Holocaust Memoir.
90701: PAUCKER, ARNOLD A.O. - Leo Baeck Institute. Year Book XXXVI. 1991.
4139949: PAUCKER, A. (HRSG.) - Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland. The Jews in Nazi Germany 1933-1943. Mit einem Geleitwort von F.Grubel und einer Einleitung von P.Pulzer. (Deutsch und English)
95096: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen
87627: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen.
53175: PAUL, M.J. - Het Archimedisch Punt van den Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronmomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon. 22-23)
93466: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
84956: PAUL, M.J. E.A. - Vertaling en vertolking van de Bijbel
81677: PAUL, H. - De Heidelbergse Catechismus
93630: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
47890: PAUL, M.J. - Het Archimedisch Punt van de Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon. 22-23)
146059: PAUL, JOHANN - Debatten über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus im Landtag Nordrhein-Westfalen von 1946 bis 2000.
92616: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob, ieder zijn eigen zegen
122257: PAUL, RODMAN W. [ED. & INTROD.]. - A Victorian Gentlewoman in the Far West. The Reminiscences of Mary Hallock Foote.
4135441: PAUL, JEAN - Vorschule der Ästhetik. Nebst einigen Vorlesungen in leipzig über die Parteien der Zeit. Hrsg. von J.Müller.
145728: PAULA, A.F. - ' Vrije' slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
142832: PAULA, DR. A.F. - Slavery in a Nutshell.
104756: PAULUS, MR. DR. J. [ED.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië [8 Vols. Compl.].
121231: PAULUSSEN, JAN - De plaats van multinationale ondernemingen in de Nederlandse samenleving [1970-2000].
84850: PAUPHILET - Ètudes sur la queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map
122484: PAUSON, JOHN J. [ED.]. - Saint Thomas Aquinas. De Principiis Naturae.
132029: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
52486: PAUW, A. - Omstandige levens beschryving van de groten Kerkenleraar Martinus Lutherus
82120: PAUW, CORNELIS - Strubbelingen in stad en lande
91020: PAUWELS, J. - Hedendaags wonen met antiek
53062: PAUWELS, JO E.A. - Architecturaal antiek
90912: PAUWELS, W. - Compendium oude bouwmaterialen
53144: PAUWELS, IVO A.O. - Wonen een Weelde. Walda Pairon
53093: PAUWELS, IVO A.O. - Walda Pairon, interiors with a soul
145087: PAUWELS, JAN [ED.]. - Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
143912: PAUWELS, DR. J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
4137585: PAUWELS, J. - Pelgrim in Auschwitz.
144874: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
46578: PAWSON, DAVID - Israël in het Nieuwe Testament
4136152: PAXSON, RUTH - Life on the Highest Plane. (2 vols.). I.The Person and Work of Christ. II.The Relation Between Christ and the Christians.
121819: PAYNE, STANLEY G. - A History of Spain and Portugal [2 Vols. Compl.].
103954: PAYNE, CHRISTOPHER - Animals in Bronze. With Reference and Price Guide.
105041: PAYNE, CHRISTOPHER - Stilmöbel Europas.
146068: PAYNE, ROBERT - The Life and Death of Lenin.
101378: PAYNE, ROBERT - The Civil War in Spain 1936-1939.
143278: PAYNE, ROBERT & NIKITA ROMANOFF - Ivan the Terrible.
53055: PAYNE, MELVIN M. A.O. - National Geographic. Atlas of the world. Fourth edition
4061876: PAYNE, L. - Gods Tegenwoordigheid geneest.
4133427: PAYNE SMITH, J. - A Compendious Syriac Dictionary. Founded upon the Thesaurus Syriacus of R.Payne Smith.
4038747: PEABODY, F.G. - Reminiscences of Present-Day Saints.
4071363: PEACOCKE, A. - Sporen in de wetenschap naar God. Het einde van al ons zoeken. (Hoe verlangt de wetenschap naar God)
4142455: PEACOCKE, A. & GILLETT, G. (ED.) - Persons and Personality. A Contemporary Inquiry.
4066592: PEARCE, J. - Small is Still Beautiful.
4073432: PEARCE, JOHN (WESLEY, JOHN) - The Wesleys in Cornwall. Extracts from the Journals of John and Charles Wesley and John Nelson.
4137905: PEARLMAN, M. - The Zealots of Masada.
4051243: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
146282: PEARS, DAVID - Ludwig Wittgenstein.
4064060: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Wittgenstein.
110500: PEARS, DAVID FRANCIS - The False Prison. A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy. Volume 1 (only).
89143: PEARSALL, RICHARD - Godvrugtige gesprekken tusschen een vader en zyne kinderen. Door den zeer Eerwaarden en Godzaligen Heere Richard Pearsall, Bedienaar des Evangeliums te Taunton in Somersetshire. Uit zyne Nagelatene, en door hem zelven ter Drukperse geschikte Papieren, in 't Licht gegeeven door Thomas Gibbons, D.D. Om derzelver aangenaame, leerryken, en stichtenden inhoud, ter bevorderinge van ware Godzaligheid, uit het Engelsch in 't NEderduitsch overgezet.
9629: PEARSALL, RICHARD - Godvrugtige Bespiegelingen van den Oceaen, van den Oogst, over eene Ziekte en 't Laetste Oordeel, en onder het Wandelen door een Bosch. In Vijftien Brieven aen Goede Vrienden vervat. WAARBIJ: Godvrugtige Bespiegelingen van de Vlinders oft Kapellen, van de Volle Maen, en van 't Woud en Geboomte. In Vijftien Brieven aen Goede Vrienden vervat.
146346: PEARSE, RICHARD - The land beside the Celtic Sea. Some aspects of ancient, medieval and Victorian Cornwall.
131506: PEARSON GRUNDY, H. [COLIN CLAIR - ED.] - Canada. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
103678: PEARSON, JOHN - The Serpent and the Stag. The saga of England's powerful and glamourous Cavendish family from the age of Henry the Eighth to the present day.
143322: PEARSON, RAYMOND - European Nationalism 1789-1920.
121852: PEARSON, RAYMOND - The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917.
95600: PEARSON, BIRGER A. - The life of Pachomius (Vita Prima Graeca)
95602: PEARSON, BIRGER A. - The Pneumatikos-Psychikos terminology in 1 Corinthians. A study in the theology of the Corinthian Opponents of Paul and its relation to Gnosticism
104792: PEARSON, MICHAEL - The Beauty of Clocks.
142329: PEARSON, DAVID - Freewheeling Homes.
101824: PEARSON, JOHN - The Sitwells. A Family's Biography.
201424: PEARSON, JOHN - Critici Sacri: sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum. Quibus accedunt Tractatus Varii theologico - philologici. Editio nova in novem Tomos distributa, multis Anecdotis Commentariis, ac Indice ad totum Opus locupletissimo, aucta.
5751: PEARSON, JOHN - Een Uytlegginge van het Geloof. Uyt het Engels vertaelt door Matthias Neef.
144073: PEARSON, JOHN - The Private Lives of Winston Churchill.
130253: PEARSON, HESKETH - Henry of Navarre. His Life.
53121: PECK, AMELIA A.O. - Period Rooms in The Metropolitan Museum of Art
102766: PÉCSI, J[OZSEF] - Photo und Publizität. Text und Bilder / Photo and Advertising. Text and Pictures.
143378: PEDEN, A.M. [ED.]. - Abbo of Fleury and Ramsey: Commentary on the Calculus of Victorius of Aquitaine.
145139: PEDERSEN, B. MARTIN [ED.]. - Type. The Best in Digital Classic Text Fonts.
46575: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
46417: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
4135005: PEDERSEN, JOHS. - Israel. Its Life and Culture.
130873: PEDOE, DAN - Perspectieven doorzien. Meetkunde als thema in de kunst. Vertaald door Nico Temme.
4074288: PEEKE, M. & JONES, K.W. & JONES, S. - Het drama van de Lusitania.
122175: PEEL, C.S. - A Hundred Wonderful Years: Social and Domestic Life of a Century, 1820-1920.
95177: PEEL, MALCOLM LEE - Gnosis und Auferstehung. Der Brief an Rheginus von Nag Hammadi. Mit einem Anhang: Der koptische Tekst des Briefes and Rheginus
4031389: PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
85000: PEELS, H.G.L. - De omkeer van God in het Oude Testament
54378: PEELS, HENDRIL GEORGE LAURENS - De wraak van God. De betekenis van de wortel nqm en de functie van de nqm-teksten in het kader van de oudtestamentsiche godsopenbaring (summary in English included)
9630: PEENEN, MARCUS VAN - Na-Sporing van den Sin en 't Samenhang van den Send-Brief Pauli aan de Romeinen, door een Algemene Afdeling, Nader Ontleding, en Breder Verklaring over de selve.
9631: PEENEN, MARCUS VAN - Na-Sporing van den Sin en t' Samenhang van den Send-Brief Pauli aan de Romeinen, door een Algemene Afdeling, Nader Ontleding, en Breder Verklaring over den selven. De Tweede Druk. Met Registers vermeerdert.
5840: PEENIUS, DANIEL - De Ware Aenbidder ofte eenighe Predicatien over Het Ghebedt des Propheten Daniels, in sijn Boeck Cap. 9 vers 1-23. Op de Wekelijcke Bede-stonden, gedurende den Oorlogh tusschen Enghelandt ende de Vereenighde Nederlanden, In 't Jaer 1653.
9632: PEENIUS, DANIEL - Triumphe der Waerheyt, Over de Gewaende Victorie van Romen over Geneve. Van Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu 't Antwerpen. Dat is Een wederlegginge van 't Aenroepen en eeren der Heyligen, als mede van de Eere en dienst der Reliquien, van 't Limbus ofte Voor-burgh der gelovige Vaderen des Ouden Testamentes, ende van 't Vage-Vier. Alles uyt de H. Schriften, Uyt de Leere der Out-Vaderen, en uyt de getuygenissen der Paepsche Leeraers vertoont.
100082: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector.
130016: PEEREBOOM, KLAAS & PROF. DR. H.L.G. JAFFÉ [INTROD.] - Paul Citroen. Schilder - tekenaar.
4026563: PEERLINCK, F. (BULTMANN, R.) - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie. (Diss.)
103852: PEESE BINKHORST, F.X. & F.I.M. SMIT [FOREW.]. - Lutkie & Smit Papier. Waar het honderd jaar om papier gaat. Amsterdam 1877-1977 Culemborg.
55124: PEET, JAN - Gelijkheid bij wet? Beschouwingen en standpunten over een Wet Gelijke Behandeling, vooral in verband met de positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs
132171: PEETERS, PAUL - L'oeuvre des Bollandistes.
58094: PEETERS, P. - Internationaal Bach-congres Goningen 19-22 juni 1985
4072494: PEETERS, R.J. (BARTH, K.) - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.
53030: PEETERS, FLOR / VENTE, MAARTEN ALBERT - L'orgue et la musique d'orgue dans les Pays-Bas et la principauté de liège dus 16e au 18e siècle
53031: PEETERS, FLOR / VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
100378: PEETERS, DR. GASTON - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
85755: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
131174: PEETERS, H.F.M. & F.J. MÖNKS [EDS.] - De menselijke levensloop in historisch perspectief.
122031: PEETERS, PAUL [7 H. DELAHAYE & P. PEETERS - EDS.]. - L'oeuvre des Bollandistes.
122014: PEETERS, DR. K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore.
91351: PEETERS, PAUL - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
85756: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
83358: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
60548: PEETERS. R.J. - Teken van de levende Christus (De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth)
103853: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1865 - 1945.
103854: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1945 - 1980.
102976: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal. 's-Hertogenbosch. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
4140986: PEETERS, C. (HERTOGENBOSCH) - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
102404: PEHAM, HELGA - Leopold II. Herrscher mit weiser Hand.
143216: PEHLE, TOBIAS [ET AL.]. - Dumonts kleine fietsen lexicon. Geschiedenis - Techniek - Design - Tochten.
122794: PEICHL, GUSTAV & DIETMAR STEINER [ET AL.]. - Neuer Wiener Wohnbau / New Housing in Vienna.
145690: PEIJNENBURG, JEANNE - Acting Against One's Best Judgement. An Enquiry into Practical Reasoning, Dispositions and Weakness of Will.
131423: PEIJNENBURG, DR. J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen rn Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
91849: PEIJNENBURG, J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
4052386: PEIJNENBURG, J.W.M. (SMITS, J.) - Judocus Smits en zijn tijd. (Diss.)
145566: PEIRS, GIOVANNI - Uit klei gebouwd. Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940.
110855: PEL, MR. M. & MR. M.A. VOGEL [EDS. - ET AL.]. - Mediation en vertrouwelijkheid.
101895: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten
121111: PELETIER, WILLEM & HENK HEINEN - Sta er eens bij stil. Kleine monumenten in Winterswijk.
131252: PELGROM, SYLVIA - Interactions between Copper and Cadmium in Fish. Metal accumulation, physiology and endocrine regulation.
4022048: PELIKAN, J. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
4135780: PELIKAN, J. - Jouw bijbel of mijn bijbel?. Een geschiedenis van de Heilige Schrift in de loop der tijden. vertaald en bewerkt door J.Waldram.
4143346: PELIKAN, J. - The Melody of Theology. A Philosophical Dictionary.
123155: PELIKAN, JAROSLAV J. & J.M.J.W. KUIN - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
53402: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
95341: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
131186: PELLET, CAMILLE - Les faïences de l'Auxerrois. Égriselles - Auxerre, les Capucins - Chevannes - Auxerre, Saint-Amatre.
122303: PELLETIER, LOUISE, & ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ [EDS.]. - Architecture, Ethics and Technology / Architecture, éthique et technologie.
4139938: PELLI, M. - The Age of Haskalah. Studies in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany. (Studies in Judaism in Modern Times 5)
143126: PELLING, HENRY - Winston Churchill.
100450: PELS, C. - Van boom tot krant.
91305: PELS, C. - Papier, de band tussen mens en kultuur.
102872: PELT, R.J. VAN & M.E. TIETHOFF-SPLIETHOFF [EDS.]. - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum.
53169: PELT, J.W. VAN - Pastoraat in trinitarisch perspectief. De samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat
87075: PELT, J.W. VAN - Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat
9743: PELTANUS, THEODOR ANTON/MALDONADO, JUAN DE/SCHEIBLER, CHRISTOPHORUS/MERCATOR, REINERUS - Theodori Peltani Societatis Iesv Theologi In Proverbia Salomonis Paraphrasis et Scholia. Ex SS. Patrum scriptis vulgatae editioni accommodata, & Morali doctrina Concionatoribus & Catechistis perutili referta. Accedvnt Observationes è libris Singulariam P. Martini de Roa Cordubensis eiusdem Societat. WITH: Joannis Maldonati Andalvsii Societ. Iesv Theologi, Commentarij in Prophetas IIII. Ieremiam, Marvch, Ezechielem, & Danielem. Accessit Expositio Psalmi CIX. & Epistola de Collatione Sedanensi cum Caluinianis, eodem auctore. WITH: Controversiae Lutherano-Catholicae. De Matrimonio Ecclesiasticorvm. De Poenitentia absque confessione. De Ivstificatione sine bonis operibus a Christophoro Scheiblero. Et à Reinero Mercatore.
7656: PEMBLE, WILLIAM - Salomons Recantation and Repentance: or, The Booke of Ecclesiastes briefly and fully explained.
7657: PEMBLE, WILLIAM - Vindicae Fidei, or A Treatise of Iustification by Faith, wherein the truth of that point is fully cleared, and vindicated from the cauills of it's Adversaries. The second Edition.
7658: PEMBLE, WILLIAM - Vindiciae Gratiae. A Plea for Grace. More Especially the Grace of Faith. Of, Certain Lectvres as touching the Nature and Properties of Grace and Faith. Wherein, amongst other matters of great vse, the maine sinewes of Arminivs doctrine are cut asunder. The second Edition.
4076: PEMBLE, WILLIAM - An Introduction to the Worthy Receiving the Sacrament of the Lords Supper.
4143077: PEMSEL, H. - Seeherrschaft I. Seekriege und Seepolitik von den Anfängen bis 1650. (Weltgeschichte der Seefahrt 5)
4076277: PENGILLY, R. - Wie moet gedoopt worden? en Waarin bestaat de doop?. Twee belangrijke vragen beantwoord uit de getuigenissen der H.Schrift en door uitspraken van voorname godgeleerden van allerlei belijdenis. vertaald door G.Velthuijsen
4137205: PENKOWER, M.N. - The Jews were Expendable. Free World Diplomacy and the Holocaust.
9633: PENN, WILLIAM - Zonder Kruys Geen Kroon, Of eene Verhandeling der Natuure en Tucht van het heylig Kruyse Christi: Vertoonende dat de verloochening zyns zelfs, en het dagelyks draagen van het Kruyse Christi, de eenige weg tot de Ruste en het Koningryke Gods is. Tot bekrachtiginge van 't welke hier bygevoegd zyn, veele treffelyke Redenen en Voorbeelden van vermaarde en geleerde persoonen der alloude tyden. Als mede verscheydene Getuygenissen van Lieden van Staat en Geleerdheyd, op hunne sterf-stonde uytgesproken. In de Engelsche Taale beschreeven, en in dezelve eenige reyzen herdrukt, en nu daar uyt, ten dienste onzer Lands-lieden, in 't Nederduytsch gebracht door Willem Séwel.
46528: PENNER, HORST - Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. 5. Auflage überarbeitet und ergänzt von Horst Gerlach
86098: PENNING, W.L. - Tom's dagboek, een gedicht
89389: PENNING, L. - De Geuzenkapitein
89398: PENNING, L. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
89391: PENNING, L. - Nederland en Oranje hereenigd. Gedenkboek van Nederland's verlossing uit de Fransche dwingelandij. Aan het volk verhaald.
89397: PENNING, L. - Ten dage, als ik riep.... Een verhaal van de bevrijding der Hongaarsche predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter.
89399: PENNING, L. - Uit mijn leven
142481: PENNING, L. & ISINGS [ILLUSTR.]. - De vaandrig van den stedendwinger.
55122: PENNING DE VRIES, PIET - De heiligen volgens het nieuwe altaarmissaal voor Nederland en Vlaanderen
132132: PENNINGS, L.J.A. - Inventaris van de archieven van de intendance van het Koninklijk Paleis en Domeinen Het Loo [1806-1971 [1975] [Vol. 4: Inventarisreeks]
103496: PENNINK, R. & D.TH. ENKLAAR. - Dwonder van Claren ijse en snee. Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
145938: PENNINK, DR. R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.
121961: PENNOCK, HANNA & GUNTER DURIEGL [ET AL.]. - Schoonheid en Burgerzin. Beidermeierkunst uit Wenen, 1815-1848.
101086: PENOYRE, JOHN & JANE PENOYRE - Houses in the Landscape. A regional Study of Vernacular Building Styles in England and Wales.
131653: PENZEL, WILLY & W. OLBERT - Energielehre. Akupunk-Massage [nach Penzel] Volume/Band 2.
145103: PENZER, N.M. - The Harem. An account of the institution as it existed in the palace of the Turkish sultans with a history of the Grand Seraglio from its foundation to modern times.
4045587: PEPERZAK, AD - Tussen filosofie en theologie.
4143866: PEPERZAK, A.TH. - Aanspraak en bezinning.
130970: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VIII: 1667.
130969: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VI: 1665.
130968: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME V: 1664.
130967: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME IV: 1663.
130966: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME III: 1662.
130965: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM & WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME II: 1661.
4051611: PERATH, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
4140858: PERCY, E. - Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe.
121379: PERDUE, CLIVE [ED.]. - Second Language Acquisition by Adult Immigrants. A Field Manual.
142798: PERDUE, CHARLES L. & THOMAS E. BARDEN & ROBERT K. PHILLIPS [EDS.]. - Weevils In The Wheat. Interviews With Virginia Ex-Slaves
93804: PEREBOOM, FREEK E.A. - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruiers... De Afscheiding in Overijssel
88185: PEREIRA, JONATHAN - De beginselen der Materia Medica en der therapie. Naar de tweede Engelsche uitgave voor Nederland bewerkt door L.C.E.E. Fock. (2 delen)
144332: PERELAER, M.T.H. - Baboe Dalima. Opium roman.
4055970: PERELS, O. (HRSG.) - Begründung und Gebrauch der heiligen Taufe. Aus der Arbeit einer Studientagung.
101172: PEREMANS, W. - Thukydides en de Peisistratiden [VI. 53-60].
103611: PEREY, LUCIEN - Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La Princesse Hélène de Ligne & La Comtessa Hélène Potocka [2 Vols. Compl.].
142901: PÉREZ, ANTURO I ALMOGUERA & ALBERT BALCELLS I GONZALEZ & ANTONI SIMON I TARREZ & FLOBEL SABATÉ I CURULL - Historia de Catalunya [4 Vols. Compl.].
142539: PEREZ-REVERTE, ARTURO - The Nautical Chart.
132049: PÉREZ, YOLANDA RODRÍGUEZ - De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten [circa 1548-1673]
142735: PEREZ, JUAN ALBERTO RODRIGUEZ - Flora exotica en las Islas Canarias. Die exotische Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln.
143530: PERICOT GARCIA, L. - The Balearic Islands.
122307: PERIN, CONSTANCE - Everything in its Place. Social Order and Land Use in America.
7942: PERIZONIUS, GERARD - De Volstrekte Borgtogt, van de Soone Gods, Jesus Christus, Tot syn Lof en Eere, En tot wegneeming der Verschillen, Vereeniging der Gemoederen, en Vreede der Kerke. Aan den Eerw. Hooggeleerden Heer Melchior Leidekker, Opgedraagen.
7792: PERKINS, WILLIAM - Wtlegginghe ende Grondige verclaringe, op den Sendt-brief des Apostels Pauli tot den Galaten. Ghedaen door Mr. Wilhelmus Perkinsus, ende het laetste Capittel door Mr. Ralph Cudworth. Wt de Engelsche in de Nederlantsche tale getrouwelijck over-geset, door Vincentius Reineri Meusevoet.
9967: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
55087: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
9437: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
8966: PERKINS, WILLIAM - Opera Theologica dat is De Theologische Wercken M. Wilhelmi Perkinsi. Vervatende Verscheiden leersame ende troosteleyke Tractaeten ende uytleggingen. Vertaelt door Vincentius Meusevoet.
6553: PERKINS, WILLIAM - Problema dat is: Een Voor-stellinghe van het valsch voor-gheven des Pausdoms dat het Roomsche gheloof het Alghemeyne Gheloof zijn soude. Als een teghen-gift ofte Preservatif teghen den Catholijcken Schat Jodoci Coccy, ende een Voor-bericht in het lesen aller Out-vaderen. Ende uyt de Latijnsche tale verduytschetm door Austathium Manglerium.
92617: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en Verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
201425: PERKINS, WILLIAM - Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata à Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs à Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
5529: PERKINS, WILLIAM/DOWNAME, GEORGE - Een uyt-nemend tractaet vervaetende de lessen, uytlegghende de drie eerste Capittelen der Openbaringhe Johannis, ghedaen in Enghelant binnen Cambrits. Door Mr. Wilhelmus Perkinsus. Mitsgaders Twee boecken van den Antichrist, waer van het eerste bewijst dat de Paus de Antichrist is, het tweede beschermt, de selve leere tegens alle detegen werpingen Robberti Bellarmini Jesuits ende Cardinaels der Roomscher kercke, Door D. Georgius Downamus. Ende ghetrouwelijck uyt de Enghelsche in de Nederduytsche tale overgheset, door Vincentius Meusevoet Dienaer des Woorts Godes tot Schagen.
82679: PERKINS, W. - Hemelse Vertroosting, met een korte levensschets door ds. J. Van der Haar
95283: PERLITT, LOTHAR - Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja. (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25,1)
93831: PERNEEL, PH. - Zeventig jaar in de Hoeksche Waard. De rijks hogere burgerschool - rijksscholengemeenschap te Oud-Beijerland, 1918-1988
4011575: PERNOT, H. - Recherches sur le texte original des évangiles. (Coll.de l`Inst. Néo-Hellénique 4)

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15