Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55643: HOOGEN, TOBINE VAN DEN E.A. - De woekeraar en de graanboer. Over de relatie tussen moderne economie en hedendaagse theologie
61347: HOOGEN, TOINE VAN DEN - Pastorale Teologie. Ontwikkeling en struktuur in de teologie van M.-D. Chenu
141834: HOOGENBERK, DR. H. [ED.]. - Cultureel Indië. Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939-1945.
94728: HOOGENBIRK, A.J. - Van slavenkoopman tot evangeliedienaar. De wonderbare lotsbeschikkingen over John Newton en zijne bekeering, een verhaal van dood en leven, uit zijne ongeveer tweehonderd jaar oude brieven en geschriften (2 delen)
130552: HOOGENBIRK, A.J. [INTROD.] - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd.
153349: HOOGENDAM, WIM - Stinzenplanten op Dekema State. Al eeuwen het feest van de lente.
110914: HOOGENDIJK, REMCO [ED.]. - Eendracht maakt macht. Visies op Kennis Clusters.
142956: HOOGENDOORN, HANS & HILDA CHANG-UHRIN & ZSUZSANNA JEGESI [EDS.]. - Hongaars [Wat & Hoe].
4300684: HOOGENDOORN, C.(POORT, J.J.) - Nochtans. Werk en leven van ds. J.J.Poort.
153288: HOOGENDOORN, W. - Lezen en zien spelen. Een studie over simultaneïteit in het drama.
165093: HOOGENDOORN, HANS (ED.) - Vestingen in Nederland.
84086: HOOGENDOORN, A. / S.D. POST - Concordantie van de Belijdenis Geschriften
4074721: HOOGENDOORN-VERHOEF, G. - Antwoord op vele vragen. Uitleg van begrippen ten aanzien van leven en dood, de oorsprong, het doel het hoe en waarom van het bestaan.
85933: HOOGENHUYZE, A.G.H. VAN - De Nederduitsch Hervormde (Gereformeerde) Gemeente van Amsterdam in den jare 1938. Haar kerken, stichtingen, wijkgebouwen, scholen, instellingen, predikanten met 50 foto's en portretten en 3 plattegronden
142081: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingenstaerfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
165098: HOOGERKAMP, M. & J. STRYCKERS [EDS]. - Handboek onkruidkunde.
55135: HOOGERLAND, A. - Als goud beproefd. 23 Bijbellezingen over het leven van Jozef
89539: HOOGERLAND, A. - Eben-Haëzer uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door Ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van Ds. A. Hoogerland.
93558: HOOGERLAND, A. - Het is bij den avond, meditaties
51850: HOOGERLAND, DS. A. - """Bij Jozefs leven in vrede sterven"" Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland"
89536: HOOGERLAND, A. - De Heidelbergse Catechismus. (2 delen)
87630: HOOGERLAND, A. - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
31441: HOOGERLAND, A. - Simson de Nazireër Gods
91168: HOOGERLAND, A. - De profeet Jona
95872: HOOGERLAND, A. - De Koning als gebonden op de galerijen. Zeven preken
54759: HOOGERLAND, A. - Alleen in Christus behoudenis
89669: HOOGERLAND, A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland.
91619: HOOGERLAND, A. - Levende Stenen. Zeven preken.
153245: HOOGERWERF, PROF. DR. A. - Elites in de democratie. De verleiding van de politicus.
101515: HOOGERWERF, A. - De avifauna van Tjibodas en omgeving. Inclusief het natuurmonument Tjibodas-Gn, Gede West-Java.
4071950: HOOGERWERF, A. - Christelijke denkers over politiek. Een oogst van twintig eeuwen.
123089: HOOGERWERF, ANDRIES - Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst.
152971: HOOGERWERF, A. - De onweerstaanbare gelijkheid. Een geschiedenis van het sociaalpolitieke denken.
4012767: HOOGERWERF, A. - Protestantisme en progressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid. (Diss.).
4000412: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (GKSBS 1932-1987). (Diss.)
83242: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het verachte en onedele, het levensverhaal van Willem Aaftink uit Rijssen bijgenaamd de Snieder
60304: HOOGERWERF. A. - Protestantisme en progressiviteit (Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid)
88487: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Koningskinderen
100373: HOOGERWERF, EVERT-JAN - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
83557: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Een spoorslag
110578: HOOGESTEGER, DR. G. - 200 Jaar post in Nederland.
110579: HOOGESTEGER, DR. G. - 200 Jaar post in Nederland.
31608: HOOGEVEEN, PETRUS GERARDUS - Populus Prior. Het Joodse volk in karolingische Bijbelcommentaren. / Populus Prior. The Jewish People in Carolingian Biblical Commentaries (with a summary in English)
141462: HOOGEVEEN, JAN - Lieve vrouw en kinders. Brieven van een Urker onderwijzer op zoek naar een nieuwe toekomst in Zuid-Afrika.
163865: HOOGEWERF, C.L. - Het Haarlemsche stadsrecht [1245]. Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelgewijs commentaar & [2 Vols.]. & Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden.
123416: HOOGEWERFF, G.J. - Jan van Scorel. Peintre de la Renaissance Hollandaise.
82526: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten, met drie portretten en drie afbeeldingen
4062067: HOOGEWOUD, G. - Langs de oude noordhollandse kerken. Kennemerland, De Zaan/Het Gooi, Amsterdam.
4138183: HOOGEWOUD, G. - Langs de oude noordhollandse kerken. Waterland, West-Friesland, Texel.
180279: HOOGEWYS, G. [TRANSL.]. - Kastelen van de Loire
88833: HOOGEZAND, A.H.R. E.A. - Kaartenmakers van ´t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500-1870.
10081: HOOGHE, ROMEYN DE - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands. Waar in De macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. WAARBIJ: Spiegel van Staat. Vervattende de Macht der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende af hangen. Tweede Deel. Met Figuuren.
9427: HOOGHE, ROMEYN DE - Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en MR. Romeyn de Hooge. Met omstendige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
7535: HOOGHT, EVERHARDUS VAN DER - De Voor-Rechten van het ware Christendom, Vertoonende: 1 Hoe een Christen reeds zalig is onder de roede, 2 van Christus word aangezocht tot een tydige vreede, 3 Lieflijk van God word omhelst, 4 Gekruyscht is aan de wereld, 5 Gesterkt word voor Christi Sterf-bedde, 6 Verheerlijkt word by Christi Graf, ende 7 Altijt verhoort word in zijn smeeken. Item De Regelen van een Wel-gesteld-Gebedt. Verklaart, door Eenige Schriftuurlijke Gebeden, in verscheyden nooden, ende in het By-zonder alle de Oeffeningen by ende op het Sterf-bedde. Met een Aanwysing van allerley Regelen der Konsten.
82235: HOOGHT, EVERHARDUS VAN - J. van Lodensteyn's Negen predikatiën over eenige stoffen welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden, nagezien ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn
2227300477: HOOGHT, EVERHARDUS VAN DER - De Voor-Rechten van het ware Christendom, Vertoonende: 1. Hoe een Christen reeds zalig is onder de roede. 2. Van Christus word aangezocht tot een tydige vreede. 3. Lieflijk van God word omhelst. 4. Gekruyscht is aan de wereld. 5. Gesterkt word voor Christi Sterf-bedde. 6. Verheerlijkt word by Christi Graf, ende 7. Altijt verhoort word in zijn smeeken. Item De Regelen van een Wel-gesteld-Gebedt. Verklaart, door Eenige Schriftuurlijke Gebeden, in verscheyden nooden, ende in het By-zonder alle de Oeffeningen by ende op het Sterf-bedde. Met een Aanwysing van allerley Regelen der Konsten. WAARBIJ: I. Predik-Ordre, Ofte Korte Aanmerkingen over de Ordre van een Wel-gestelde Predicatie. II. Regelen van een Wel-gesteld Gebed. III. Driederley Blad-Wysers, Over XXVII Predikatien, en over verscheyde Schriftuurlyke Gebeden. Den Tweeden Druk, vermeerdert met de Praktyk der Oud-Vaders, en andere Stellingen.
54409: HOOGHWERFF, B. - Het vrome volk in U verheugd. Uit het gezelschapsleven
95908: HOOGHWERFF, B. - Het vrome volk in u verheugd. Uit het gezelschapsleven
91565: HOOGHWERFF, B. - Omdat Hij het gedaan heeft. Vriendenbundel aangeboden aan Ds. G.J. van Aalst bij zijn 25-jarig ambtsjubilem.
95909: HOOGHWERFF, B. - Uw hoop, Uw kudde woonde daar. Jansje Fortuin en haar vriendenkring
83426: HOOGHWERFF, B. - De beloofde Dominee. Uit het leven van Ds. D. Bresser en zijn geestverwanten
46437: HOOGLAND, MARK-ROBIN - God, Passion and Power. Thomas Aquinas on Christ Crucified and the Almightiness of God
154204: HOOGLAND, RICH. A. - Checkers. Het moderne damspel. Garry Kasparov on my Great Predecessors Part III.
90114: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland. Met foto's van de auteur.
4029637: HOOGSTRATEN, H.D.V. - Geld en geest. Over milieu-ethiek.
143568: HOOGSTRATEN, MONIQUE VAN & ADDIE SCHULTE & GART JAN VAN SETTEN [ED.]. - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
104188: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland.
60305: HOOGSTRATEN. H.D. VAN - Interpretatie (Een onderzoek naar de veranderingen in het denken van Dietrich Bonhoeffer en naar de consequenties daarvan voor de vertolking van de Bijbel)
100400: HOOGSTRATEN, DAVID VAN & MATTHAEUS BROUËRIUS VAN NIDEK & JAN LODEWYK SCHUER - Groot Algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woorden-Boek, behelzende Zo het voornaamste, dat vervat is in de Woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenis, ...[10 Vols. in 9 bindings - Compl.].
151558: HOOGSTRATEN, DORINE VAN ¨HERMAN SCHOLTEN / PHOTOGR.]. - Villa´s in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900- 2000.
54853: HOOGSTRATEN, HANS DIRK VAN - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie
141155: HOOGTEIJLING, JAAP - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Mulktatuli's Max Havalaar.
4001273: HOOGTERP, P.W. - Etude sur le latin du codex Bobiensis (k) des evangiles. (Diss.)
151798: HOOGVELD, FRITS [ED. - ET AL.]. - De Canon van de Overbetuwe.
146297: HOOGVLIET, ADRIAAN - Wijken in beweging. Bevolkingsdynamiek en wooncarrières in vroeg-20ste-eeuwse woongebieden
96112: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema (2 delen)
30693: HOOGZAND, D. - Blijvend gedenken. De tweede wereldoorlog op Goeree-Overflakkee
140109: HOOIDONK, HERMAN - Leiden in bewogen jaren. Het leidse stadsbeeld tussen 1930 en 1945.
4142659: HOOIJMAAIJERS, T. STOKHOF, T. & VERHULST, F.C. - Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs.
4063450: HOOK, B.S. & RENO, R.R. - Heroism and the Christian Life. Reclaiming Excellence.
170414: HOOK, SIDNEY [ED.]. - Determinism and Freedom. in the Age of Modern Science.
55494: HOOKER, THOMAS - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop
48353: HOOKER, WILLIAM JACKSON - Journal of a Tour in Iceland, in the Summer of 1809. Second edition, with additions.
96138: HOOKER, THOMAS - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop
31939: HOOKER, THOMAS - De arme twijfelende christen tot Christus getrokken
31365: HOOKER, THOMAS - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop
55555: HOOKER, THOMAS / KOELMAN, JACOBUS - De arme twijfelende Christen genaderd tot Christus. Waarin de algemeene beletselen en hinderpalen, welke de menschen weerhouden om tot Christus te komen, zijn ontdekt. Met bijzondere hulpmiddelen om wederom Gods gunste te bekomen
100069: HOOKWAY, CHRISTOPHER - Peirce.
9946: HOOLK, GYSBERT VAN DER - Het Leven van Eduard de Zeste, Koning van Engelant, Vrankryk en Ierlant, waar by gevoegt zyn Godts Oordelen over de magten en volken der aarde.
4141878: HOON, J. DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
156087: HOON, MR. DE - Grondbeginselen van het Belgisch strafrecht.
4139682: HOONAARD, W.C.V.D. - The Origins of the Bahá'í Community of Canada, 1898-1948.
130093: HOONAKKER, ERNST W. - Geschiedenis van de contraceptie. Geboortebeperking van de Oudheid tot nu.
153888: HOONDERT, MERTIN - Gregoriaans in de steigers. Restauratie en verspreiding aan het begin van de twintigste eeuw.
155685: HOONING, TH. J. - George Orwell in zijn tijd.
4138995: HOONING, TH.J. (ORWELL, G.) - George Orwell in zijn tijd.
88798: HOOP VAN SLOCHTEREN, MATTHIJS PIETER THOMASSEN À THUESSIN VAN DER - Kerk en staat volgens Groen van Prinsterer
153365: HOOP, RAYMOND DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context.
93335: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531
154880: HOOP, C. - Verdronken land, Verdwenen dorpen. De transmigratie van Saramaccaners in Suriname 1958-1964.
91957: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531
4044562: HOOP, R. DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context. (Diss.)
88993: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Catalogus van de bibliotheek der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam. (3 delen)
4034271: HOOP, J.H.V.D. - Geestelijke vrijheid. (3 dln.). Psychologische studie over de crisis in de westerse cultuur. I.Massa, democratie en staat. II.De openbaringen van den geest. III.Het gaat om de toekomst.
123023: HOOPEN, PETER TEN & EWALD VANVUGT - De kunst van het schrift.
163494: HOOPES, PENROSE R. - Connecticut Clockmakers of the Eighteenth Century.
100621: HOORE, CEES VAN - Neem je hoed af voor een aap.
87971: HOORN, S.A. VAN DEN/LINDEBOOM, L/WOLTJER, J./KUYPER, A./BAVINCK, H. - Het jaar 1672, gedenkwaardig voor vorst en volk, voor kerk en staat / Blijf in het Woord van God. Rede op den 33en gedenkdag van de Theol. School te Kampen / Pontius Pilatus, ene studie. / Tweeërlei vaderland, ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit / De Katholociteit va Christendom en kerk. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen, op 18 dec. 1888 (5 delen in 1 band)
121893: HOORN, JOHAN - Metaphor in the Brain: Behavioral and Psychophysiological Research into Literary Metaphor Processing.
180747: HOORN, HÉLÈNE VAN [ED.]. - Een kaarsvlam in de tocht. Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme.
110701: HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius, 1505-1568. Zestiende-eeuws geneesheer.
4052294: HOORNAERT, E. - Die Anfänge der Kirche in der Erinnerung des christlichen Volkes. (BThB)
89668: HOORNBEECK, JOHANNES - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
8827: HOORNBEEK, JOHANNES - Heyliging van Godts Naam, ende Dag. Ofte, Straffen tegen vloecken en sweeren. Ende van de Onderhoudinge van des Heeren dag. Alwaar met een genatwoord word op het boeck van Primerose, van den Sabbat, ende andere, over die materie. Is oock by-gevoegt, Concept van Redres over 't stuck van leeninge, omtrent den Armen. Den tweeden Druck.
8826: HOORNBEEK, JOHANNES - Belydenis Predicaty over I. Tim. III. 15.
4075625: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
4075783: HOORNIK, ED. - De overweg. Gedichten.
4053533: HOOTZ, R. (HRSG.) - Kunstdenkmäler in der Schweiz. Ein Bildhandbuch.
4053534: HOOTZ, R. (HRSG.) - Deutsche Kunstdenkmäler. Hessen. Ein Bildhandbuch.
84778: HOOVEN, M. TEN / THEO DE WIT - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
46960: HOOVEN, MARCEL TEN/JONG, RON DE - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980
89832: HOOVER VOORSANGER, CATHERINE / HOWAT, JOHN K. - Art and the Empire City New York, 1825-1861.
102470: HOOYDONCK, PETER VAN - Biografie Willy Vandersteen. De Bruegel van het stripverhaal.
86011: HOOYKAAS, C.E. - Levensbericht van Henricus Oort. Overgedrukt uit levensberichten van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
110843: HOOYKAAS, GERARD - Thorbecke. Een leven in brieven.
162304: HOOYKAAS, DR. C. - Literatuur in Maleis en Indonesisch.
165261: HOOYKAAS, R. - G.J. Rheticus' Treatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth. With translation, annotations, commentary and additional chapters on Ramus - Rheticis and the development of the problem before 1650.
4136228: HOOYKAAS, G.J. (UITG.) (THORBECKE, J.R.) - De briefwisseling van J.R.Thorbecke. Deel 1. 1830-1833. (Rijks Geschiedkundige Publicatieën, Kleine Serie 42)
4136229: HOOYKAAS, G.J. (UITG.) (THORBECKE, J.R.) - De briefwisseling van J.R.Thorbecke. Deel 2. 1833-1836. (Rijks Geschiedkundige Publicatieën, Kleine Serie 47)
151030: HOOYMAN, JAN - De onvergetelijke deken. Mgr. Th. Brouwer pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848 - 1873.
141494: HOOZEE, ROBERT [& PIET BOYENS & INGE HENNEMAN & HELKE LAUWAERT & WILLY VAN DEN BUSSCHE] - Vlaams expressionisme in Europese context 1900-1930.
90873: HOOZEE, ROBERT - Museum voor schone kunsten Gent
142065: HOOZEE, ROBERT & SABINE BOWN-TAEVERNIER & J.H. HEIJBROEK - Ik James Ensor. Tekeningen prenten.
105315: HOOZEE, ROBERT [ED.]. - Moderne kunst in België, 1900-1945.
89964: HOPE, MAURICE - The Shores of Penrhyn Llyn. The Llyn Peninsula.
4070446: HOPE, J. - De verborgen taal van onze ziel. Een visuele reis door de wereld van de spiritualiteit.
164540: HOPE, WILLIAM HENRY ST. JOHN - Windsor Castle an Architectural History. Collected and Written by Command of their Majesties Queen Victoria, King Edward VII. & King George V [2 Vols & Portfolio].
163632: HOPE, RONALD - Poor Jack. The perilous history of the merchant seaman.
131971: HOPE, CHARLES & DAVID JAFFÉ [EDS - ET AL.] - Titian. Catalogue of the National Gallery Exhibition.
151616: HOPE, WILLIAM HENRY ST. JOHN - Windsor Castle an Architectural History. Collected and Written by Command of their Majesties Queen Victoria, King Edward VII. & King George V [2 Vols & Portfolio].
110903: HOPE, KEMP RONALD - Guyana: Politics and Development in an Emergent Socialist State.
151408: HÖPER, CORINNA & UWE WESTFEHLING - Tiepolo und die Zeichenkunst Venedigs im 18. Jahrhundert.
143305: HOPF, ANGELA & ANDREAS HOPF [EDS.]. - Grusskarten. Glückwünsche und andere Gelegenheitsgrafik/Greeting Cards and other graphic for special occasions.
100622: HOPF, ANDREAS & ANGELA HOPF - Eulen Ex Libris.
131216: HÖPFNER, HANS-PAUL - Eisenbahnen. Ihre Geschichte am Niederrhein.
143689: HOPKINS, DAVID & ANNA KATHARINA SCHAFFNER [ED.]. - Neo-Avant-Garde.
153560: HOPKINS-JAMES, LEMUEL J. - The Celtic Gospels.
7634: HOPKINS, EZEKIEL - An Exposition on the Ten Commandments, with other Sermons.
156440: HOPKINS, HARRY - The New Look. A Social History of the Forties and Fifties in Britain.
151667: HOPKINS, ANDREA - Chronicles of King Arthur.
150798: HOPKINS, GRAHAM - Nell Gwynne. A passionate life.
130348: HOPKINS, ROZ [ED - ET AL.] - The Travelbook. A Journey through every Country in the World.
123440: HOPKINS, A.E. - A History of Wreck Covers originating at Sea, on Land and in the Air.
4059935: HOPKINS, C.H. (MOTT, J.R.) - John R.Mott 1865-1955. A Biography.
156417: HOPMAN, JOBS. - Letterkunde als opvoedster.
30028: HOPPE, STEPHAN - Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770
4138411: HOPPE, E. - Glauben und Wissen. Antworten auf Weltanschauungsfragen.
91889: HOPPEN, STEPHANIE - Kleur, nieuwe stijl
89752: HOPPEN, STEPHANIE - Aan de muur. Kunst kiezen, inlijsten en ophangen.
90862: HOPPEN, KELLY - In touch. Texture in design.
121191: HOPPENBROUWERS, DR. H.W. & DRS. G.B. JANSSEN & DRS. TRUDI WOERDEMAN - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
87874: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiep
140160: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden [ca. 1360-1515]. [2 Vols. Compl.].
145112: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
131479: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 10: Goldoni in het Brabants - Dialect en onderwijs - De stem van Cornelis Verhoeven [& CD]
142211: HOPPENBROUWERS, COR - De taal van Kempenland. Van ààwbätte tit zwiemele.
131484: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 21: Brabants uit Ameika - Aopen en Uile - Nieuw: dialectprijsvraag [& CD]
131485: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 22: Brabants dialect veilig? - Alemaal Brabantse beestjes - Òn de bar in Beek [& CD]
131486: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 23: Gerard van Maasakkers bekroond - Taalmeester Jan Elemans - Een gekke pastoor? [& CD]
131487: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 24: Kerstmis - Watjekouw - 'WC Experience' en 'De Revuo's' [& CD]
131488: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 25: Kortspraak - De Rooje Spin - Brabocana [& CD]
131489: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 26: Jone Jonge! - Mei-Fiets - Dubbel-cd Arie van Roozendaal [& CD]
131490: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 27: Laureaten Luishout 2010 - Bende bijde bende - Nieuwe cd Wil Nelemans [& CD]
131492: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 29: in memorie Peter van der Velden - De Sint-Jan op instorten? - Ode aan de Ploegagoers [& CD]
131491: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 28: Kerstmis 2010 - Bromólliestèlleke - Speckakels van Vledder [& CD]
131493: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 30: Alzeleeve - Dialect als propaganda in 1902 - Ger Coppens en haar apostelen [& CD]
131494: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 31: Baomis - Sint Juin - Vandiekomsa [& CD]
131495: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 32: Brabant [& CD]
131481: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 12: Beeldende namen uit Reusel - Ferry van de Zaande en z'n maote - CD. vol van Kerstmis [& CD]
131480: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - "Brabants nr. 11: Lieshoutse laureaten - Het Brabants van A.F.Th. - Het aparte geluid van "" Wirreldvolk "" [& CD]"
131478: HOPPENBROUWERS, FRANS & MICHIEL DE KONING [EDS. - ET AL.] - Brabants nr. 9: Brabant springlevend - De moedertaal van Cornelis Verhoeven - Tilburg dègaonògaal [& CD]
4143370: HOPPENBROUWERS, H.A.M. (TERTULLIANUS) - Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien á Lactance.
102158: HOPWOOD, P.G.S. - The religious experience of the primitive Church: The period prior to the influence of Paul.
53814: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon
84190: HORA SICCEMA, J.H. - Onze prinsessn, eene geschiedkundige herinnering
151663: HORA ADEMA, WIM [ED.]. - Spectrum Groot Sinterklaasboek.
167638: HORATIUS [P.H. SCHRIJVERS - TRANSL & ED.]. - Ars Poetica.
161966: HORATIUS - De lyrische gedichten. Vertaald en ingeleid door Piet Schrijvers.
160575: HORATIUS LOUIS VAN DE LAAR [TRANSL. & ED.]. - Satiren en Brieven.
20431: HORATIUS FLACCUS - Opera, cum scholia veteribus castigavit, et notis illustravit, Guilielmus Baxterus, varias lectiones et observationes addidit Jo. Matthias Gesnerus, quibus et suas adspersit Jo. Carolus Zeunius. Editio nova, prioribus emendatior
167612: HORBLIT, HARRISON D. - One Hundred Books Famous in Science. Based on an Exhibition held in the Grolier Club.
167484: HORBLIT, HARRISON D. - One Hundred Books Famous in Science. Based on an Exhibition held in the Grolier Club [In Slipcase].
180937: HORDEN, JOHN - John Freeth [1731-1808]. Political ballad-writer and innkeeper.
144854: HORDEN, JOHN - John Freeth [1731-1808]. Political ballad-writer and innkeeper.
168746: HOREDT, KURT - Siebenbürgen in spätrömischer Zeit.
144651: HOREMANS, JEAN-M. [ED. - ET AL.]. - Het hedendaagse Tsjechische & Slavaakse boek. Van Praag tot Bratislava. Samizdat en Exil-Literatuur.
144623: HOREMANS, JEAN M. [ED.]. - Het Hongaarse Boek. Scxhenking aan de Koninklijke Bibliotheek door de Nationale Bibliotheek Széchényi te Boedapest.
157231: HOREMANS, JEAN-M. [ED.]. - Het Missaal van Matthias Corvinus & de Renaissance in Hongarije.
143327: HORGAN, JOHN - Freud is niet dood. Het blijvend raadsel van het menselijk brein.
170481: HORGAN, JOHN - The End of Science. Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age.
122179: HORIE, KAORU [ED.]. - Complementation. Cognitive and Functional Perspectives.
102995: HORIONS, LUC (ET AL.). - Merksemse Nostalgie in Prentkaarten.
167986: HORKEL , JOANNES - Analecta Horatiana.
4139434: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende.
4062400: HORKHEIMER, M. & MARCUSE, H. - Filosofie en kritische theorie.
104776: HORLBECK, MICHAEL PHILIP - The Alarm Wristwatch.
130724: HORLICK, MAX & ALFRED M. SKOLNIK [EDS.] - Mandating Private Pensions: A study of European Experience.
152730: HÖRMANN, HANS - Psychologie der Sprache.
123421: HORN, RICHARD - Ontwerp: Memphis. Meubels, objecten & dessins.
54506: HORN, HEINZ GÜNTER - Die Römer in Nordrhein-Westfalen
87637: HORN, D. / S. DE GAST - Beginselen der dierkunde ten dienste van aanstaande onderwijzers, H.B.S. met 3 j.c. en de onderste klassen van H.B.S. 5 j.c. en gymnasia. Met 196 figuren en eene gekleurde plaat.
162165: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd ondernemer rond 1900.
142762: HORN, DR. PAUL - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
131433: HORN, DIETRICH - Ueber Hollands Volksschulwesen.
122472: HORNBLOWER, SIMON & ANTONY SPAWFORTH [EDS.]. - The Oxford Companion to Classical Civilization.
151856: HORNE, ALISTAIR - MacMillan 1894-1956 & 1957-1986 [ [Volume I of the Official Biography].
166206: HORNE, JONATHAN - English Tinglazed Tiles.
141012: HORNIX, WILLEM J. & S.H.W.M. MANNAERTS [EDS.]. - Van't Hoff and the emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for Chemistry 1901-2001.
4063703: HORNMAN, W. (TORRES, CAMILO) - De Rebel. Het leven van Camilo Torres, de priester die de stengun verkoos.
122732: HORNSTEIN, NORBERT. - Logic as Grammar. An Approach to Meaning in Natural Language.
142957: HORNUNG, ERIK - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
53422: HORNUNG, ERIK - Einführung in die Ägyptologie. Stand - Methoden - Aufgaben
53423: HORNUNG, ERIK - Grundzüge der Ägyptischen Geschichte
104462: HORNUNG, CLARENCE P. - Treasury of American Design [2 Vols. Compl.]..
121580: HORNUNG, CLARENCE P. & FRIDOLF JOHNSON - 200 Years of American Graphic Art. A Retrospective Survey of the Printing Arts and Advertising since the Colonial Period.
53377: HORNUNG, ERIK - Der eine und die viele. Ägyptische Gottesvorstellungen
160598: HORNUNG, ALFRED & ERNSTPETER RUHE [EDS.]. - Postcolonialism & Autobiography. Michelle Cliff - David Dabydeen - Opal Palmer Adisa.
160599: HORNUNG, ALFRED & ERNSTPETER RUHE [EDS.]. - Postcolonialism & Autobiography. Albert Memmi - Assia Djebar - Daniel Maximim.
165913: HORNUNG, ERIK - De verborgen kennis van het Oude Egypte.
100900: HORNUNG, ERIK - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
170151: HORNUNG, ERIK - De Verborgen Kennis Van Het Oude Egypte.
4010250: HORNUS, J.M. - Evangile et labarum. Étude sur l`attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l`état, de la guerre et de la violence. (NS Théol. 9)
152181: HORODISCH, ABRAHAM [ET AL.]. - Bibliophile Novellen.
4057537: HOROSZ, W. - The Promise and Peril of Human Purpose. The New Relevance of Purpose to Existence.
161680: HOROVITZ, DAVID [ED.]. - Yitzhak Rabin. Soldier of Peace. The Jerusalem Report Staff.
90641: HOROWITZ, MARYANNE CLINE A.O. - Reneaissance Rereadings. Intertext and Context.
152787: HOROWITZ, MICHAEL M. - Morne-Paysan. Peasant Village in Martinique.
142737: HOROWITZ, MARYANNE CLINE & ANNE J. CRUZ & WENDY A. FURMAN [EDS.]. - Renaissance Rereadings. Intertext & Context.
163081: HOROWITZ, CAROLINE & HAROLD HART - Het grote speelboek.
130716: HOROWITZ, EDWARD - How Hebrew Language Grew.
130742: HORRÉE, NICOLE - Hypoxia and Cell Cycle deregulation in Endometrial Carcinogenesis.
4140471: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
4140489: HORREÜS DE HAAS, G. - De godsdienstige gedachte in de XXe eeuw. (In de branding 6)
84456: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie, beginselen en problemen
84455: HORREÜS DE HAAS, G. - "De godsdienstige gedachte in de Xxe eeuw (Serie ""in de Branding"" Nr 6.)"
4073031: HORREÜS DE HAAS, G. - Uw Koninkrijk kome. 25 Preken.
141422: HORRINGA, PROF. DR. D. [ED.]. - De organisatie van de management-informatie.
156756: HORROX, ROSEMARY [ED.]. - Fifteenth-Century Attitudes. Perceptions of Society in Late Medieval England.
121543: HORSBURGH, E.L.S. - Girolamo Savonarola.
150206: HORSKY, CHARLES - The Washington Lawyer. A seies of lectures delivered under the suspices of the Julius Rosenthal Foundation of Northwestern University School of Law in April 1952,
153039: HORSLEY, WILLIAM & ROGER BUCKLEY - Nippon. New Superpower. Japan since 1945.
180337: HORSMAN, P.J. & F.C.J. KETELAAR & T.H.P.M. THOMASSEN [EDS.]. - Tekst en context van de handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van 1898.
132184: HORSMAN, PETER & CHRIS STREEFKERK [EDS] - Archieven in het geding. Een Pak van Sjaalman voor Eric Ketelaar bij zijn afscheid als hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op 28 mei 2009. Aangeboden door de docent-onderzoekers van de Archiefschool.
132179: HORSMAN, P.J.& F.C.J. KETELAAR & T.H.P.M. THOMASSEN - Naar een nieuw paradigma in de archivistiek.
155233: DAS-HORSMEIER - Begraven in Vught. De Algemene Begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught.
4060208: HORST, FR. (BKAT) - Hiob 1-19. (Biblischer Kommentar Altes Testament XVI/1)
162294: HORST, TH. A.M. VAN DER - Ambtenaar en grondrechten.
150128: HORST-HOEKSTRA, A.C. TER - De boerderai van Siewert Klomp. Boerelief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
142820: HORST, HAN VAN DER - De lage hemel. Nederland en de Nederlanders verklaard.
153251: HORST, TONNY VAN DER - Voor altijd vroeger.
54553: HORST, FRIEDRICH / NOTH, MARTIN A.O. - Hiob. 1. Teilband. Hiob 1-19 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVI/1)
92326: HORST, J.G. TER E.A. - Rondom de oude Sint Helenakerk
30717: HORST, P.W. VAN DER - The sentences of pseudo-phocyledes. With Introduction and Commentary
4053684: HORST, P.W.V.D. - Gebeden uit de antieke wereld. Grieks-Romeinse, joodse en christelijke gebedsteksten in het Nederlands vertaald en toegelicht.
152698: HORST, HAN VAN DER - Schep vreugde in 't leven. Zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie.
140665: HORST, KOERT VAN DER [ED.]. - The Atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library. History of the Atlas and the making of the facsimile.
103497: HORST, HANS VAN DER [ILLUSTR.]. - Met Louis Couperus naar Indië.
84049: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Radical brethren. Amabaptism and the English Reformation to 1558
141727: HORST, KOERT VAN DER - Illuminated and Decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An Illustrated Catalogue.
131851: HORST, D.VAN DER - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
123029: HORST, CARL - Architektur in der Malerei und Innenarchitektur [Volume I: Die Architectur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen] Only Published.
122096: HORST, P.W. VAN DER - Studies over het jodendom in de oudheid.
94359: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With A Bibliographical Survey of Recent Research Pertaining to the Early Reformation in the Netherlands. (Serie Kerkhistorische Bijdragen, Deel XIII)
122348: HORST, K. VAN DER [ED.]. - Inventaris van het Archief van de Familie Chevallier [ca. 1700-1900].
102418: HORST, HANS VAN DER - Met Louis Couperus naar Indië. Couperus' laatste reis.
150009: HORST, DR. D.J.H. TER - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwse geleerdengeschiedenis. Met gebruikmaking van het materiaal van wijlen Prof. Dr. S.G. de Vries.
123513: HORST, A.J. VAN DER - Met geen drooge oogen om tesien. De ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735.
4053598: HORST, P.W.V.D. - Mozes, Plato, Jezus. Studies over de wereld van het vroege christendom.
53326: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibligraphical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands
142882: HORST, KOERT VAN DER & WILLIAM NOEL & WILHELMINA C.M. WÜSTEFELD [EDS.]. - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.
156370: HORST, I.B. & A.F. DE JONG & D. VISSER [EDS.]. - De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofleraar.
168469: HORST, K. VAN DER & L.C. KUIPER-BRUSSEN & P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
143164: HORST, IRIS VAN DER & DAVID GENESTE - J. Verheul Dzn [1860-1948]. Voor iedere periode, locatie of funcctie een passend ontwerp.
30999: HORST, FRIEDRICH - Hiob. I. Teilband (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XVI/I)
164816: HORST, PETER VAN DER - De taalgids. Tekstverzorging van A tot Z.
157986: HORST, KOERT VAN DER [ED.]. - Great Books on Horsemanship. Bibliotheca Hippologica Johan Dejager [In Slipcase].
157394: HORST, K. VAN DER & L.C. KUIPER-BRUSSEN & P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
157216: HORST, K. VAN DER & L.C. KUIPER-BRUSSEN & P.N.G. PESCH [EDS.]. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
87879: HORST, KEES VAN DER E.A. - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. Dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
46461: HORST, PIETER W. VAN DER (ED.) - Aspects of Religious Contact and Conflict in the Ancient World (Utrechtse Theologische Reeks, 31)
90355: HORST, DRIK JOHANNES HENDRIK TER - Daniel Heinsius (1580-1655)
100241: HORST, K. VAN DER - Inventaire de la correspondance de Caspar Barleus [1602-1648].
123017: HORST, C. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur.
53568: HORST, TILEMAN VAN DER - Theatrum Machinarum Universale. Of keurige verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens
30796: HORST, PIETER W. VAN DER - Aspects of religious contact and conflict in the ancient world (Utrechtse Theologische Reeks, deel 31)
30795: HORST, PIETER WILLEM VAN DER / MUSSIES, GERARD - Studies on the Hellenstic background of the New Testament
151508: HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriten, in breder perspectief.
122503: HORST, J.G. TER & E.M. SMILDA & R. WARTENA [ET AL.]. - Rondom de oude Sint Helenakerk.
160084: HORST, RUTGER. - Thuislozen.
31700: HORST, FRIEDRICH - Hiob. I. Teilband, Hiob 1-19 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVI/1)
145384: HORST, D.VAN DER - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
4028600: HORST, P.W.V.D. - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragicus, Philo Epicus, Theodotus en de vervalste dichtercitaten. Vert.en ingel.door Dr.P.W.v.d.Horst. (Na de Schriften 3)
4037059: HORST, W.TER - Over troosten en verdriet.
4044295: HORST, W.TER - Christelijke Geloofsopvoeding. Een handreiking.
4062363: HORST, P.W.V.D. - De Profeten. Joodse en christelijke legenden uit de oudheid. vertaald en ingeleid.
4133880: HORST, P.W.V.D. - Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca.350 v.Chr. - 650 n.Chr.)
4141664: HORST, W.TER - Over troosten en verdriet.
4141685: HORST, H.V.D. - Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
122888: HORSTEN, FRANS - Van Blufpoker tot Monumentenprijs. De begijnenbeweging - Het ontstaan van de begijnhoven - De restauratie van het begijnhof van Hoogstraten.
101815: HORSTEN, HANS & JOEP LENNARTS [PHOTOGR.]. - Veranderend Land. De Reconstructie van het Buitengebied.
130137: HORSTER, THEODOR [GEORG CORNELISSEN - INTROD.] - Rheinberger Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart am unteren Niederrhein.
154784: HORSTMAN, KLASIEN - Public Bodies Private Lives. The Historical Construction of Life Insurance, Health Risks and Citizenship in the Netherlands 1880-1020.
4141668: HORSTMANHOFF, H.F.J. (RED.) - Pijn en balsem, troost en smart. Pijnbeleving en pijnbestrijding in de oudheid.
103595: HORTON, JOHN & SUSAN MENDUS [EDS.]. - After MacIntyre. Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre.
121888: HORWICH, PAUL. - Asymmetries in Time. Problems in the Philosophy of Science.
143307: HORWITZ, RIVKA - "Buber's Way to I and Thou. An Historical Analysis and the First Publication of Martin Buber's Lectures "" Religion als Gegenwart ""."
164757: HORWITZ, TONY - A Voyage Long and Strange. On the Trail of Vikings, Conquistadors, Lost Colonists, and Other Adventurers in Early America
122242: HÖSCH, EDGAR & HANS-JÜRGEN GRABMÜLLER - Daten der sowjetischen Geschichte. Von 1917 bis zur Gegenwart.
104763: HOSKINS, LESLEY [ED.]. - Die Tapete. Geschichte, Gestaltung und Techniken des Wanddesigns.
167467: HOSKINS, W.G. [PROF. DAVID HEY - FOREW.]. - The Midland Peasant. Economic and Social History of a Leichestershire Village.
170995: HÖSLE, VITTORIO & CHRISTIAN ILLIES [EDS]. - Darwinism and Philosophy.
122143: HOSMAN, CLEMENS M.H. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologiese studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
166919: HOSMAR, J. - De Ruslandvaarders.
4034272: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
4012768: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
92223: HOSPERS, J.H. (TOEGELICHT DOOR) - Jehoeda Hallevi Al-Choezari. Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst
4142734: HOSPERS, J. - An Introduction to Philosophical Analysis.
4142736: HOSPERS, J. - Human Conduct. Problems of Ethics. Shorter edition.
4023206: HOSPERS, J.H. - A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages. Vol.I.
152492: HOSSACK, KEITH - The Metaphysics of Knowledge.
151290: HOSSE, MANFRED & CLAUS DAHL & HANS-DIETER SCHÄLLER & JOACHIM SCHNITZER [EDS.]. - Lexikon der Modelleisenbahn.
167099: HOSSEINI, KHALED [W. HANSEN - TRANSL.]. - En uit de bergen kwam de echo.
31113: HOSSFELD, FRANK-LOTHAR / ZENGER, ERICH - Psalmen 51-100. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament
146145: HOSTE, ANSELM - Het Necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455-1873.
100537: HOSTE, HUIB - Harmonie in architectuur en stadsbeeld.
100242: HOSTE, ANSELM - 't Clooster van Sinte Godelieve eertijdts buyten Ghistele nu binnen Brugghe.
150641: HOSTE, ANSELM - De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984.
4026095: HOSTENS, A. (NIETZSCHE, FR.) - Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen.
95603: HOTCHKISS, ROBERT V. - A pseudo-epiphanius testimony book
157243: HOTTINGA, TIJN - De Katholieke Illustratie: De verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis.
100191: HOTTOIS, ISABELLE [ED.]. - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
123390: HOTTON, NICOLAS III & PAUL D. MACLEAN & JAN J. ROTH & E. CAROL ROTH. [ED.]. - The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles.
4056320: HOTZ, JEAN (ZWICK, J.) - Aus der Werckstatt sines Läbens. Auswahl von J.Hotz.
166233: HOUCKE, STAN VAN - Dat blijft geheim. Reizen door Nederland.
165774: HOUCKE, STAN VAN - De oneindige oorlog. oneindige oorlog | Stan van Houcke Hoe de geschiedenis het Palestijnse volk vernietigt.
146406: HOUE, POUL & SVEN HAKON ROSSEL & GÖRAN STOCKENSTRÖM [ED.]. - August Strindberg and the Other. New Critical Approaches.
166547: HOUELLEBECQ, MICHEL - Platform. Midden in de wereld [Roman].
166546: HOUELLEBECQ, MICHEL - Elementaire Deeltjes [Roman].
102724: HOUGEN, PÅL [ED.]. - Edvard Munch. Handzeichnungen.
103818: HOUGH, S.S. [ED.]. - Fundamental Catalogue of 1846 Stars for the Equinox 1900. From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1912-1916.
103202: HOUGH, SAMUEL J. - The Italians and the Creation of America. An Exhibition at the John Carter Brown Library Brown University.
121362: HOUGH, RICHARD [BOUDEWIJN BÜCH - INTROD.]. - William Bligh & Fletcher Christian. De muiterij op de Bounty.
154909: HOUK, JAMES T. - Spirits, Blood and Drums. The Orisha Religion in Trinidad.
153984: HOUKES, J. [ED.]. - 214 dagen van huis en haard. De evacuatie van een Millings gezin. Ervaringen en belevenissen van oorlogsgeweld, dagelijks opgeschreven door N. Willemse september 1944-mei 1945.
53691: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900
163127: HOUPPERMANS, SJEF & NELL DE HULLU-VAN DOESELAAR & MANET VAN MONTFRANS & ANNELIES SCHULTE NORDHOLT & SABINE VAN WESEMAEL [EDS.]. - Marcel Proust Aujourd'hui. Volume 3.
163126: HOUPPERMANS, SJEF & NELL DE HULLU-VAN DOESELAAR & MANET VAN MONTFRANS & SABINE VAN WESEMAEL [EDS.]. - "Marcel Proust Aujourd'hui. Mille et une nuits dans "" La Recherche '. Volume 2."
160158: HOUPPERMANS, SJEF [ED.]. - Beckett & La Psychoanalyse & Psychanalysis.
166161: HOUPPERMAS, SJEF [ED.]. - Présence de Samuel Beckett / Precence of Samuel Beckett. Colloque de cerisy.
150448: HOURANI, ALBERT - A History of the Arab Peoples.
140188: HOURANI, ALBERT - Die Geschichte der arabischen Völker.
166530: HOURANI, ALBERT - De geschiedenis van de Arabische volken.
165370: HOURMAT, PIERRE - Histoire de Bayonne. Des origines a la révolution Française de 1789.
131706: HOURS, MADELEINE [ED.] - La vie mystérieuse des chefs-d'oeuvre. La science au service de l'art.
93374: HOUSE, ADRIAN - Franciscus van Assisi. Met een woord vooraf door Karen Armstrong
86670: HOUSELT, A. VAN - Overdenken en gedenken. 20 meditaties.
130065: HOUSEMAN, VICTORIA - Made in Heaven. The Marriages and Children of Holliwood Stars.
170323: HOUSHMAND, ZARA & ROBERT B. LIVINGSTON & B. WLAN WALLACE [EDS]. - Consciousness at the Crossroads. Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism.
165050: HOUSLEY, NORMAN - Die Kreuzritter.
103484: HOUSLEY, NORMAN - The Italian Crusades. The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers, 1254-1343.
110275: HOUSSIAU, MGR. DR. A. (ET AL.) - De parochie. Heden, verleden en toekomst.
145661: HOUSTON, S.D. - Reading the Past. Maya Glyphs.
154788: HOUSTON, CHRISTOPHER - Islam, Kurds and the Turkish Nation State.
122957: HOUT, MARIE-JOSÉ VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Kammen. An Art Collection of Combs. Combes - Kämme - Peinges - Kammen - Pettini.
104826: HOUT, GUUS VAN DEN & ROBERT SCHILLEMANS [EDS.]. - Putti en cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit [1695-1754].
104805: HOUT, GUUS VAN & EUGÈNE LANGENDIJK [EDS.]. - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaams beeldhouwer in Amsterdam.
152128: HOUT, DR. EELCO VAN - Soepele spijlen. Inzet van externen als flexibiliseringsinstrument in het lokaal bestuur
166615: HOUT, DRS. J. IN 'T & MR. ING. B. RADEMAKER - Woningwet 2007 en verwante wetgeving. Teksten en commentaar. Editie 2007.
4140948: HOUT, W.H.M.V.D. - Wat schuilt er voor waars in wichelroedelopen en de aardstraaltheorie. Een onderzoek naar de feiten en een beschouwing over de daaruit getrokken conclusies.
89667: HOUTE, S. VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, Dewelk sy hare Kinderen David, Betgen en Tanneken, Tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigd, tot Gent in Vlaendere.
10125: HOUTE, WILLEN VAN - Keur van Bybelstoffen, Behelsende Uitgeleesene Verhandelingen Over verscheide Voornaame Schriftuurplaatsen des O. en N. Testaments. Benevens drie Bedenkingen over Adams Slaap, Jefta's Offer, en Christus Verheerlyking op den Berg. Versiert met eene Voorrreede van den Hoog- Eerw. en Hooggeleerde Heer Johannes Wesselius. Waar in over het Goddelyk en regelmaatig Gezagh, soo van het Boek Job in 't gemeen, als van de Woorden van Job en syne Vrienden in 't bisonder, gehandelt, als meede zeedig beoordeelt wordt het geene hier over door de Heeren Voetius en Maresius, voor en teegen, in de voorgaande Eeuw geschreeven is.
31471: HOUTEKAMER, S. - Christopher Love, 1618-1651. Een puritein op weg naar het schavot
91670: HOUTEN, THEODORE - Er komt een andere tijd. Oorlogsherinneringen van Klaas van Houten.
153889: HOUTEN, KEES VAN - De kruisvorm in de Matthäus-Passion van Johan Sebastian Bach.
100832: HOUTEN, KEES VAN - De Universele Bach voor kenner en liefhebber.
88482: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 p[redikatien.
101307: HOUTEN, H.J. VAN & F.D. VON MEIJENFELDT - Integraal participatie-management. Een strategische herdefinitie van democratie en burgerschap.
55192: HOUTEN, FREDERIK VAN - Weergaeloos groot goedt. 16 predikatien
2227300485: HOUTEN, FREDERICUS VAN/WESTERHOUT, MARTINUS/SALDENUS, GUILJELMUS/BRAKEL, THEODORUS À - Den Ziel-verquikkende Raad, Voor een verlegen Sondaar, na de Weg des Levens, Die den Vertandigen leyd Hemelswaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstig aangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien. Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven, aan sijn goede Vrienden, En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven. WAARBIJ: Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet Eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkenswaardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede Op welke gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal, door Martinus Westerhout. WAARBIJ: Kort en Klaar Berigt van de Roepinge des Armen Zondaars tot God. Ten dienste der Eenvoudigen, door Guiljelmus Saldenus. Hier is nog bijgevoegd Een Godvruchtige Brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christo Jesu. Ten opzigte van den geestelyken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelyk Genade-leven, op eene klare Evangelische wyze, door wilhelmus à Brakel. Benevens de beantwoording van eenige nuttige vraagstukken.
88397: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelijk huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit Israël, door de stemme des evangelies voorgesteld in drie predikatiën.
4074000: HOUTEN, L. V. - De spiegel en het raadsel.
4074259: HOUTEN, U.VAN - De Hillige Histoarje. It Nije Testamint. Forteld foar it Fryske Folk. Tekeningen fan Kl.Pijlman.
4300097: K. VAN HOUTEN & M. KASBERGEN, (BACH, J.S.) - Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de soterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastiaan Bach.
122738: HOUTEPEN, ATNON W.J. [ED. - ET AL.]. - Kerk en samenleving in Oost-Europa. Facetten van het kerkelijk leven in de socialistische samenleving.Opstellen aangeboden aan Dr. J.A. Hebly, bij zijn afscheid als directeur van de afdeling Algemene Zaken en Oecumenica van het Universitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht.
94505: HOUTEPEN, A.W.J. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I
166665: HOUTEPEN, DR. A.W.J. - In God is geen geweld. Theologie als geloofsverantwoording in een na-theïstische cultuur. Rede is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds in de grondslagen en wijsgerige implicaties van de katholieke theologie bij de Centrale Interfaculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
47068: HOUTEPEN, A. (RED.) - Breekpunten en keerpunten. Beslissende historische momenten en factoren in het oecumenisch proces (IMO Research Publication, 27)
30764: HOUTEPEN, ANTON - Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie
4024760: HOUTEPEN, A.W.J. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
4075412: HOUTEPEN, A. - Mensen van God. Een pleidooi voor de kerk.
82141: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe
145440: HOUTING, EDWARD & KLAAS ROELOF DE POEL & JACOB VAN DER VAART [EDS. & EL AL.]. - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
4072069: HOUTMAN, C. - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
95837: HOUTMAN, C. - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament
4050005: HOUTMAN, C. EN LIETART PEERBOLTE, L.J. (HEYER, C.J. DEN) - Joden, Christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J.den Heyer.
95839: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie
4019876: HOUTMAN, C. - De hemel in het Oude Testament. Een onderzoek naar de voorstellingen van het Oude Israel omtrent de kosmos. (Diss.)
4049598: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie.
170817: HOUTMAN, C. [ET AL.]. - Schepping en evolutie. Het creationalisme een alternatief ?
170470: HOUTMAN, CEES - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
95403: HOUTMAN, C. - Een wellustige en valse vrouw? Over een intrigerende 'affaire' in Schrift en uitleg
31669: HOUTMAN, A. A.O. - Sanctity of time and space in tradition and modernity (Jewish and Christian perspectives series. Volume 1)
121355: HOUTMAN, C. & L.J. LIETAERT PEERBOLTE [EDS.]. - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid vam C.J. den Heyer.
91036: HOUTMAN, ALBERDINA A.O. - The Actuality of Sacrifice. Past and Present.
31710: HOUTMAN, C. - Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland
54854: HOUTMAN, C. - Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en Beeld - Vraag en Antwoord
4073773: HOUTMAN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Exodus I (1,1-15,21). (Tekst en Toelichting)
53197: HOUTMAN, C. - Inleiding in the Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boekenv an het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie
95469: HOUTMAN, C. - De leugen regeert... Valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van de Bijbel
102160: HOUTMORTELS, J. - Thorn hoogadelijke rijksabdij en vorstendom.
162291: HOUTS, ELISABETH M.C. VAN - Gesta Normannorum Ducum. Een studie over handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
93104: HOUTSMA, M.TH. A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Enzyklopaedie des Islam. Geographisches, Ethnographisches und Biographisches Wörterbuch der Muhammedanischen Völker. Mit Unterstützung der Internationalen Vereinigung der Akademien der Wissenschaften und im verein mit Hervorrragenden Orientalisten (4 Bände und Ergänzungsband)
61514: HOUTSMULLER, A.J. - Niet-toxische tumortherapie. Een aanvulling
145929: HOUTTE, GISÈLE VAN - Leuven in 1740, een krisisjaar. Ekonomische, sociale en demografische Aspekten.
55618: HOUTTE, J.A. VAN E.A. - Algemene geschiedenis der Nederlanden (12 delen)
100833: HOUTZAGER, H.L. & G.G. KUNZ & H.W. VAN LEEUWEN & M. VAN NOORT [EDS.]. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
140027: HOUTZAGER, H.L. & G.G. KUNZ [EDS.]. - Kruit en Krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
144404: HOUTZAGER, DR. H.L. [ED.]. - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw.
144785: HOUTZAGER, H.L. & G.G. KUNZ & H.W. VAN LEEUWEN & M. VAN NOORT & M. TIENSTRA [ED.]. - Delft en de Oostindische Compagnie.
144386: HOUTZAGER, DR. H.L. [ED.]. - Academische Redevoering van Albert Schultens, ter Gedachtenisse van den Grooten Herman Boerhaave, volgens besluit van den Grootachtbaaren Rector en Senaat der Academie uitgesproken op den iv November MDCCXXXVIII. Uit het Latyn vertaald door Jan Jacob Schultens, A.Z.
144398: HOUTZAGER, DR. H.L. & M.J. VAN LIEBURG [ED.]. - De Stichting Historia Medicinae. 1967-1987. Samenvattingen van de voordrachten gehouden tijdens de Medisch-Historische Dagen en Teksten van de lezingen, gehouden ter herdenking van Prof. Dr. G. A. Lindeboom.
142917: HOUVILLE, GÉRARD D' - Les poésies.
103356: HOUWAARD, FRANK - Bibliografie van de korenmolens in Europa. Van neolithicum tot middeleeuwen. Derde supplement.
121247: HOUWAART, DICK - Het beloofde land? Theocratie, democratie, zionisme en de toekomst van Israël.
4028504: HOUWAART, D. (`S-GRAVENHAGE) - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag.
4039638: HOUWAART, D. (WEINREB, F.) - Weinreb. Een witboek. Met een inleiding door Aad Nuis.
166627: HOUWELING, P. - Van vergunning naar algemene regel. Een onderzoek naar de vergunningvervangende amvb's op het terrein van het milieurecht.
54713: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon. (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT)
54801: HOUWELINGEN, A.A. VAN E.A. - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
86056: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - De tweede trompet, de authenticiteit van de tweede brief van Petrus
48338: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Johannes. Het evangelie van het Woord. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
48339: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52330: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Johannes - Het evangelie van het Woord. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52335: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52348: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 2 Petrus en Judas - Testament in tweevoud. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52343: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Tessalonicenzen - Voortgezet basisonderwijs. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52344: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Timoteüs en Titus - Pastorale instructiebrieven. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52347: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus - Rondzendbrief uit Babylon. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
47430: HOUWELINGEN, A.A. VAN (RED.) - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
161785: HOUWEN, L.A.J.R. [ED.]. - The Sex Werkdays and Agis. An Edition of a Late Medieval Scots Universal History from the Asloan Manuscript.
143933: HOUWEN, L.A.J.R. & A.A. MACDONALD [ED.]. - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
143938: HOUWEN, L.A.J.R. & A.A. MACDONALD [ED.]. - Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian.
170891: HOUWER, GREG - Ik, mezelf en wij. Over de constructie van onze identiteit.
100025: HOUWING, MR. PH.A.N. [ED.]. - Onroerend goed. Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
167043: HOVANNISIAN, RICHARD G. - Armenia on the Road to Independence 1918.
167044: HOVANNISIAN, RICHARD G. - The Republic of Armenia. Volume 1: The First Year 1918-1919.
91511: HOVE, JAN TEN - In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente Diepenveen. (2 delen)
155065: HOVE, JAN TEN - Het Overijsselse Geschiedenis Boek.
168723: HÖVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G. BARON VAN [C.A.M. GIETMAN & M.J.F. LINDEIJER - EDS]. - Van Hoëvell - Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht.
121581: HÖVELMANN, GREGOR - Moritz Graf von Spiegelberg. Domherr in Köln, Propst in Emmerich, Mäzen und Stifter 1406/07 - 1483.
130135: HÖVELMANN, GREGOR - Geschichte des Kreises Geldern. Erster Teil: 1816-1866.
91635: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN - Het kapittel-generaal en de staten van het nedersticht in de 15e eeuw.
30421: HOVEN, HERMANUS VAN DEN - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van den Hoven, geboren te Groot-Ammers 8 ovtober 1845 en overleden te Giessendam 18 november 1931
52002: HOVEN, H. VAN DEN - Een trouwe wachter [Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van den Hoven 1845-1931]
158142: HOVEN, PETER VAN DEN - De geschiedenis van Kris-Kras. Een documentaire over het jeugdtijdschrift.
141696: HOVEN, P.J. VAN DEN - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie.
4067143: HOVEN, P.J.V.D. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst,. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstruuctie. (Diss.)
153841: HOVENKAMP II, EGBERT - Kolde tocht.
170468: HOVENKAMP, HERBERT - Science and Religion in America 1800-1860.
156448: HOVENS, PIETER - Herman F.C. ten Kate Jr. [1858-1931] en de antropologie der Noord-Amerikaanse indianen.
131679: HOVENS, S. & M. CRAMER - De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging.
180980: HOVESTADT, DR. A. [ED.]. - Capita selecta. Ziekte van Parkinson.
153671: HOVING, ISABEL - The Castration of Livingstone and Other Stories. Reading African and Caribbean Migrant Women's Writing.
163774: HOVING, ISABEL (ED.) (ET AL.) - Africa and Its Significant Others. Forty Years of Intercultural Entanglement.
163177: HOVING, THOMAS - Tutankhamun. The Untold Story.
141289: HOVING, P.G. & P.F.G.H. SNELLEN [POHOTOGR.]. - Mercedes-Benz. Honderd jaar in dienst van de brandweer 1888-1988.
54254: HOVINGA, HENK - The Murder of Ensign Aernout
85028: HOVIUS, W.CHR. - De hand van God in het Oude Testament
92881: HOVIUS, W. CHR. - De Dordtse Leerregels voor iedere dag
85595: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 6e jaargang, 1933
85599: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 12e jaargang, 1938
84080: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche predikatiën. 3de jaargang, 1929
85008: HOVIUS, J. - Notities betreffende de Synode te Emden, 1571, en haar artikelen
91751: HOVIUS, J. E.A. - Uit de levensbron, wekelijkse predicatiën. 18e jaargang 1948.
89325: HOVIUS, W.CHR. - Een gouden kleinood van Paulus
4134580: HOVIUS, J. - De catechisatie.
150204: HOVLAND, CARL I. & ARTHUR A. LUMSDAINE & FRED D. SHEFFIELD [EDS.]. - Experiments on Mass Communication.
130197: HOVY, DR. J. - Amersfoort in prent.
122142: HOVY, DR. J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek [Propositie tot een gelimiteerd porto-franco].
4033256: HOVY, J.A.L. - De gang der godsopenbaring in het Oude Testament.
53598: HOVY, J.A.L. - De gang der godsopenbaring in het Oude Testament
170354: HOWARD-SNYDER, DANIEL - The Evidential Argument from Evil.
151877: HOWARD, THOMAS ALBERT - God and the Atlantic. America, Europe, and the Religious Divide.
4050936: HOWARD, P. (BUCHMAN, FRANK N.D.) - That Man Frank Buchman.
4050938: HOWARD, P. (BUCHMAN, FRANK N.D.) - Frank Buchmans geheim.
157897: HOWARD, MICHAEL S. - Jonathan Cape, Publisher. Herbert Jonathan Cape - G. Wren Howard 1921-1971.
152222: HOWARD, S. - Chinese Carved Jade.
154471: HOWARD, MICHAEL S. - Jonathan Cape, Publisher. Herbert Jonathan Cape - G. Wren Howard.
131884: HOWARD, MICHAEL - Clausewitz.
151671: HOWARD C. RICE JR. & ANNE S.K. BROWN [EDS. & TRANSL.]. - The American Campaigns of Rochambeau's Army 1780, 1781, 1782, 1783 [2 Vols. in Slipcase]. .
150902: HOWARD, CECIL [HEINRICH PLETICHA - ED.]. - Pizarro und die Eroberung von Peru.
121275: HOWARD, PHILIP K. - The Death of Common Sense. How Law is Suffocating America.
103052: HOWARD, DAVID & JOHN AYERS - Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedeh Collection of the Virginia Museum.
4133440: HOWARD, V.B. (FEE, J.G.) - The Evangelical war against Slavery and Caste. The Life and Times of John G.Fee.
4139623: HOWARD, K.W.H. (ED.) - The Axminster Ecclesiastica 1660-1698.
130555: HOWARTH, DAVID & STEPHEN HOWARTH - The Story of P&O. The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
130557: HOWARTH, STEPHEN [ED.] - Men of War. Great Captains of World War II.
4032453: HOWARTH, T.M. - The Pulpit of Tears. Shî-î Muslim Preaching in India. (Diss.)
155612: HOWE, S.R. & T. SHARPE & H.S. TORRENS - "Ichthyosaurs. A History of F ossil "" Sea-dragons."""
103460: HOWE, KATHERINE & ALICE COONEY FRELINGHUYSEN & CATHERINE HOOVER VOORSANGER [ED.]. - Herter Brothers. Furniture and Interiors for a Gilted Age.
4300725: HÖWELER, C.A. & F.H. MATTER - Fontes Hymnodiae Neerlandicae Impressi 1539 - 1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539 - 1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XVIII)
161965: HÖWELER, H.A. - Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl.
154163: HOWELL, MICHAEL & PETER FORD - De Elephant Man. De ware geschiedenis van het Engelse ' gedrocht ' Joseph Carey Merrick [1862-1890] aan de hand van authentiek dokumentatie- en fotomateriaal, waarin opgenomen het oorspronkelijke verslag van Sir Frederick Treves en de autobiografie van Josef Carey Merrick. .
153691: HOWELLS, CORAL ANN [ED.]. - Where are the Voices Coming From? Canadian Culture and the Legacies of History.
110469: HOWELLS, ROSCOE - Total Community. The Monks of Caldey Island.
167532: HOWES, WRIGHT [ED.]. - U.S.iana [1650-1950]. A selective bibliography in which are described 11.620 uncommon and significant books relating to the continental portion of the United States.
168190: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Invented and Apocryphal Narratives of Travel [Volume : Encyclopedia of Exploration].
168131: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Encyclopedia of Exploration to 1800.
168132: HOWGEGO, RAYMOND JOHN - Encyclopedia of Exploration 1800 to 1850.
130981: HOWSAM, LESLIE - Past into Print. The Publishing of History in Britain 1850-1950.
158348: HOWSAM, LESLIE - Cheap Bibles. Nineteenth-Century Publishing and the British and Foreign Bible Society.
158280: HOWSAM, LESLIE - Kegan Paul. A Victorian Imprint. Publishers, Books and Cultural History.
9557: HOY, AEGIDIUS DE - t Groot Erfdeel van een waare Geloovige. Zynde Een Kort Bericht van de natuure, werkingen, en vruchten avn 't Geloof. In 't licht gegeven voor de Liefhebbers van de Gereformeerde Kerk.
4024764: HOYACK, L. - Klinkend heelal. Natuur-en geestesphilosophische syntese op mystiek-religieusen grondslag.
144947: HOYNCK VAN PAPERNDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
150684: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, CORNELIO PAULO - Historia Ecclesiae Ultrajectinae. A tempore mutatae Religionis in Foederato Belgio. In qua ostenditur ordinaria sedis archiepiscopalis et capituli Jura intercidisse.
170396: HOYNINGEN-HUENE, PAUL - Reconstructing Scientific Revolutions. Thomas S.Kuhn's Philosophy of Science.
122751: HOYT, EDWIN P. - On to the Yalu.
180825: HOYT, JAMES [TRANSL. & INTROD.]. - Songs of the Dragons. Flying to Heaven.
131228: HOYT, EDWIN P. - The Vanderbilts and Their Fortunes.
143841: HOYT, EDWIN P. - Keerpunt in de Pacific.
145128: HRABEL, BOHUMIL - I Served the King of England.
4049191: N.N. (HROMÀDKA, J.L.) - Waarheid en leven. De actualiteit van Josef L.Hromàdka, 1889-1989.
4052938: HROMÁDKA, J. - Von der Reformation zum Morgen.
4141364: HROZNÝ, FR. - Code Hittite provenant de l'Asie Mineure. (vers 1350 AV.J.C.) 1re partie: transcription, traduction francaise, 26 planches.
4024275: HROZNY, B. - Histoire de l`Asie antérieure. de l`Inde et de la Crète depuis les origines jusqu`au début du second millénaire. Avec 3 cartes dans le texte, 71 illustrations et 73 photographies hors texte.
121507: HRUBY, DR. ARTHUR - Zwei Skizzen zur Technik der Isländischen Saga.
121508: HRUBY, DR. ARTHUR - Zur Technik der Isländischen Saga. Die Kategorien ihrer Personencharakteristik.
121506: HRUBY, DR. ARTHUR - Rätselreden in den altnordischen Sagas.
4002224: HRUBY, K. - Die Synagoge. Geschichtliche Entwicklung einer Institution.
121509: HRUBY, DR. ARTHUR - Zwei Studien zur Technik der Isländischen Saga.
121511: HRUBY, DR. ARTHUR - Drei Studien zur Technik der isländischen Saga.
150133: HSIUNG, JAMES CHIEH - Ideology and Practice. The Evolution of Chinese Communism.
160500: HSU, FRANCIS L.K. - Americans and Chinese.
164674: HSÜ, IMMANUEL C.Y. - The Rise of Modern China.
160240: HSÜ, IMMANUEL C.Y. - The Rise of Modern China.
141487: HU, PHILIP K. [ED.]. - Visible Traces. Rare Books and Special Collections from the National Library of China.
144157: HUANG, PHILIP C. - Liang Ch'i-ch'ao and Modern Chinese Liberation.
152527: HUARD, PIERRE & MAURICE DURAND - Connaissance du Viêt-nam.
90647: HUART, F.J.A. - Bibliotheca Visseriana, XXX. Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog. La part prise par les Pays-Bas dans l'évolution duy droit de la neutralité pendant la guerre mondiale.
145814: HUBATSCH, WALTER - Hindenburg und der Staat. Aus den Papieren des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten von 1878 bis 1934.
4071068: HUBATSCH, W. - Grundlinien preussischer Geschichte. Königtum und Staatsgestaltung 1701-1871.
168607: HUBAY, ILONA - Incunabula der Universitätsbibliothek Würzburg.
168608: HUBAY, ILONA - Incunabula Eichstätter Bibliotheken.
168609: HUBAY, ILONA - Incunabula der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.
145837: HUBBARD, PRÉVOST - Dust preventives and road binders.
152801: HUBBARD, JASON - Japoniae Insulae. The Mapping of Japan. Historical Introduction and Cartobibliography of European Printed Maps of Japan to 1800.
163139: HUBBARD, TOM & R.D.S. JACK [EDS.]. - Scotland in Europe.
60308: HUBBELING. H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner
164824: HUBBERTZ, ERICH - Catharina Gräfin von Wartenberg.
110039: HUBBERTZ, ERICH [ED.]. - Der Stadthistoriker Pfarrer Heinrich Müller. 1880-1970.
155908: HUBEL, TERESA & NEIL BROOKS [EDS.]. - Literature and Racial Ambiguity.
100155: HUBER NOODT, U. - L'occidentalisme d'Ivan Tourguénev.
122337: HUBER, HERBERT - Götternot. Richard Wagners grosse Dichtungen.
100862: HUBER, MARA - Versunkene Reiche der Maya. Ein Buch der National Geographic Society.
4002652: HUBER, H. - Geist und Buchstabe der Sonntagsruhe. Eine historisch-theologische Untersuchung über das Verbot der knechtlichen Arbeit von der Urkirche bis auf Thomas von Aquin.
122552: HUBER, HELMUT - Gebet- und Liedgut um Tod und Begräbnis aus Niederösterreich. Mit einem Beitrag von Walter Deutsch.
4141024: HUBER, PAUL - Athos. Leben Glaube Kunst.
104881: HUBERMAN, IDA - Roberts. Reisen im Land der Bibel.
158101: HUBERT, JEAN - Librairie Belin 1777 - 1977.
4076257: HUBERT, E. - Les Pays-Bas Espagnoles et la République des Provences-Unies depuis la Paix de Munster jusqu`au trai. La Question Religieuse et les Relations Diplomatiques.
130103: HUBERTS, W.S. - Schrijver tussen daad en gedachte. Leven en werken van George Kettmann jr. [1898-1970], met een bibliografie.
87992: HUBERTS, W.J.A. E.A. - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde
95325: HUBERTS, L.W.J.C. / KLEINNIJENHUIS, J. E.A. - Methoden van invloedsanalyse
157898: HÜBINGER, GANGOLF [ED.]. - Versammlungsort moderner Geister. Der Eugen Diederichs Verlag - Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme.
102592: HUBMANN, FRANZ -ERNST TROST - INTROD.]. - K.u.K. Familienalbum. Die Welt von Gestern in 319 alten Photographien.
153710: HÜBNER, GERT [ED.]. - Deutsche Liebeslyrik im 15. und 16. Jahrhundert. 8. Mediävistisches Kolloquium des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 28. und 29. November 2003.
153498: HÜBNER, CHRISTOPH & ANGELIKA WACHTVEITL - Vom Facharbeiter zum Prozessgestalter. Qualification und Werbebildung in modernen Brtrieben.
4012770: HÜBNER, E. - Evangelische Theologie in unserer Zeit. Thematik und Entfaltung in Darstellung und Dokumentation. Ein Leitfaden.
170049: HÜBNER, JÜRGEN [ED.]. - Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliographischer Bericht.
4064700: HÜBNER, E. - Theologie und Empirie der Kirche. Prolegomena zur Praktischen Theologie.
95247: HÜBNER, HANS - Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band 1: Prolegomena
131331: HÜBNER, J.W. - Worker Participation. A Comparative Study between the Systems of the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom.
4056876: HÜBNER, B. - AT: Die biblischen Königstraditionen. Ein Arbeitsbuch für den Biblischen Unterricht.
105035: HUBREGTSE, SJAAK [ED.]. - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920.
90743: HUBREGTSE, I. - Een gelukkige zanger. Een vrij bewerkte historische gebeurtenis.
93957: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van ds. L. Hubregtse (1845-1922)
157809: HÜBSCHER, ARTHUR - Hundertfünfzig Jahre F.A. Brockhaus 1805 bis 1955.
162844: HUC, M. [H. D'ARDENNE DE TIZAC - ED.]. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Tibet et la Chine [4 Vols. Compl.].
122772: HUC, REGIS-EVARISTE - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet [2 Vols. Compl.].
4055848: HUCH, R. (LUTHER, M.) - Luthers Glaube. Briefe an einen Freund.
166736: HUCH, RICARDA [CHRISFRIED COLER - ED.]. - Der Dreissigjährige Krieg.
180926: HUCH, RICARDA - Luthers Glaube. Briefe an einen Freund.
4055812: HUCH, R. (LUTHER, M.) - Luther. Mit einem Nachwort von Bernd Balzer.
4138416: HUCH, RICARDA - Schriften zur Religion und Weltanschauung. (Gesammelte Werke 7)
4134637: HUCH, RICARDA - Aus der Triumphgasse. Lebensskizzen.
163232: HUCHEL, PETER [ED.]. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft Bertolt Brecht.
145752: HUCHET-BISHOP, CLAIRE & EDWARD H. FLANNERY [FOREW.]. - The Roots of Christian Anti-Semitism.
95773: HUCHON, MIREILLE - Rabelais Grammairien. De l'histoire du texte aux problèmes d'authenticité. Étude Rabelaisiennes. Tome XVI (Volume 16). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CLXXXIII)
100953: HUDIG, DR. FERRAND W. - Delfter Fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
122930: HUDSON, ROGER - The Grand Tour 1592-1796 [In Slipcase].
144919: HUDSON, CHARLES - Elements of Southeastern Indian Religion.
162153: HUDSON, RICHARD A. - English Word Grammar.
150898: HUDSON, DEREK - British Journalists and Newspapers.
170690: HUDSON, HUD - Kant's Compatibilism.
167920: HUDSON, LIAM & BERNADINE JACOT - Intimate Relations. The Natural History of Desire.
4035330: HUDSON, C.E. & RECKITT, M.B. - The Church and the World. Being materials for the historical study of Christian Sociology.
4143176: HUDSON, J.T. - The Pauline Epistles. Their meaning and message. Introduction, translation, mariginal analysis and paraphrase. (The Oxford Bible Commentary)
101976: HUDSON, LYNTON - The English Stage 1850-1950.
162191: HUEBNER, FRIEDRICH MARKUS - Niederländische Plastik der Gegenwart.
92032: HUELL, ALEXANDER VER - Schetsen met de pen. Verhalen.
153837: HUELLE, PAWEL - De tafel.
130691: HUEMER-DROBIL, BARBARA & GERHARD KLETTER & LISA LANGBEIN [EDS.] - Leben nach dem Schlaganfall. Ein Ratgeber für Kranke, ihre Familien und Betreuer.
101516: HUENDER, DR. W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
30176: HUERRE, DENIS - Von Tag zu Tag. Kapitelansprachen über die Benediktusregel
53976: HUET, BUSKEN - Kanselredenen
90645: HUET, P. - John Bunyan's geestelijke zinnebeelden voor jong en oud
167716: HUET, LEEN - Venetie. Eigenzinnige bloemlezing over deze bij uitstek literaire stad
9468: HUET, PIERRE DANIEL - Traitté de la Situation du Paradis Terrestre.
143288: HUETING, ERNEST & ROB NEIJ - Ongehuwde moederzorg in Nederland.
181068: HUETING, ERNEST & ROB NEIJ & W. DREES SR. [FOREW.]. - Historische Ontwikkelingen in het Welzijnswerk. Voordrachten van Martina Tjeenk Willink.
110293: HUETING, ERNST & FRITS DE JONG & ROB NEY - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelle Troelstra.
85634: HUF VAN BUREN, J. - "Oranje en Nederland. Bewerkt naar Andreissens ""Oranje-Nassau""."
167229: HUF, PAUL & RON WUNDERINK - Eye to Eye. Een fotosessie [Paul Huf meets Van Gogh].
165043: HUF VAN BUREN, J. - Jonker van Duinenstein.
167864: HUF, PAUL - Zeventig jaar Coenen & Schoenmakers Veghel. 1882- 28 juli -1952.
121527: HUFBAUER, GARY CLYDE [ED.]. - Europe 1992. An American Perspective.
89044: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellys emants tot Jan Eekhout) proeve van eene bibliographie.
48350: HÜFFER, MARIA - Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg. Eerste Deel, 1e stuk: Oorkonden (tot 1620). Eerste Deel, 2e stuk: Manboek Rekeningen (tot 1500). (RGP Kleine Serie, 31 & 32)
162688: HÜFFER, MARIA - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg. 1133-1574.
102399: HÜFFER, MARIA - Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg. Eerste Deel Part 1 & 2 [All Published].
104189: HUFFSTETLER, EDWARD W. - Indiaanse mythen en legenden. Verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.
153109: HUFNAGL, DR. LEOPOLD - Praktische Forsteinrichtung.
123141: HUG-HELLMUTH, DR. HERMINE [ED.]. - Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens [von 11-14½ Jahren]
4064094: HUG, HERBERT - Das Volk Gottes. Der Kirche Bekenntnis zur Judenfrage.
4019265: HUGEN, M.D. - The Church`s Ministry to the Older Unmarried. (Diss.)
87960: HUGENHOLTZ, P.H. - Karakterbeelden. Geschetst.
53969: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Geloofsstrijd. Eene schets uit het kerkelijk leven onzer dagen
53978: HUGENHOLTZ, P.H. - Zouden de wonderverhalen in de evangeliën ook legenden zijn?
4005695: HUGENHOLTZ, JR. P.H. - Bloemlezing uit de toespraken en artikelen.
122664: HUGENHOLTZ, PROF. DR. F.W.N. - Drie Boerenopstanden uit de Veertiende Eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
145995: HUGENHOLTZ, PROF. DR. F.W.N. - Floris V.
4046145: HUGENHOLTZ, P.TH. - Van tijdelijke makelij. Antropologische beschouwingen over de opbouw van de menselijke persoonlijkheid.
110127: HUGENTOBLER, JAKOB - Die Familie Bonaparte auf Arenenberg.
121832: HUGHES, H. STUART - An Approach to Peace and Other Essays.
170670: HUGHES, THOMAS P. - Human-Built World. How To Think About Technology and Culture.
4067020: HUGHES, R.KENT - Disciplines of Grace. God`s Ten Words for a Vital Spiritual Life.
153264: HUGHES, HOWARD - Stagecoach to Tombstone. The Filmgoers' Guide to the Great Westerns
122953: HUGHES, RICHARD HUGHES - The Individual in East and West.
156012: HUGHES, QUENTIN - Fortress. Architecture & Military History in Malta.
152675: HUGHES, ROBERT - Barcelona.
4052311: HUGHES, D.A. - Has God Many Names?. An Introduction to Religious Studies.
160906: HUGHES, CHARLOTTE BRADFORD - John Crowne's Sir Courtly Nice.
171179: HUGHES, GERARD - The Nature of God: An Introduction to the Philosophy of Religion.
170805: HUGHES, G. E. & M.J. CRESSWELL - A New Introduction to Modal Logic.
152166: HUGHES, BETTANY - Helen of Troy. Goddess, Princess, Whore.
168175: HUGHES, THOMAS - Memoir of Daniel MacMillan.
90988: HUGHES, BERNARD AND THERLE - Collecting Miniature Antiques. A Guide for Collectors.
141363: HUGHES, G. BERNARD - Horse Brasses and other small items for the collector.
167777: HUGHES, ROBERT - Barcelona.
165791: HUGHES, FRIEDA - De stenenraapster. Gedichten.
161164: HUGHES, PENNETHORNE - Witchcraft.
155016: HUGHES, GWYNETH & SIMON WELFARE [ROBERT CONQUEST - INTROD.]. - Red Empire. The Forbidden History of the USSR.
90704: HUGHES, B.P. - La Puissance de Feu. L'effficacité des armes à feu sur les champs de bataille, 1630-1850.
46644: HUGHES, PHILIP EDGCUMBE - Paul's Second Epistle to the Corinthians. The English text with introduction, exposition and notes (Series: The New International Commentary on the New Testament)
4276078: HUGHES, ROBERT - De klaagcultuur. Vertaald door J.Hos.
180776: HUGHLINGS JACKSON, JOHN [JAMES TAYLOR & GORDON HOLMES & F.M.R. WALSHE - EDS.]. - Selected Writings [2 Vols. Compl.].
94259: HUGO, ANDRÉ MALAN - Calvijn en seneca. Een inleidende studie van Calvijns Commentaar op Seneca, De Clementia, anno 1532
9840: HUGO, HERMAN/VAENIUS, OTTO/SUDERMAN, JAN - De Godlievende Ziel vertoont in Zinnebeelden Door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige Verklaringen van Jan Suderman
47720: HUGON, AUGUSTO ARMAND - Storia Dei Valdensi II Dall'adesione alla Riforma all'Emancipazione (1532-1848) con 79 illustrazioni fuori testo e due cartine
122496: HUGUENIN, PIERRE - The Inside Story of the Swiss Watch.
89845: HUGUENIN, DANIEL / LESSING, ERICH - De glorie van Venetië
60310: HUH. S.G. - Presbyter in volle rechten (Het debat tussen Charles Hodge en James H. Thornwell over het ambt van ouderling)
101255: HUI-MIN, LO - Foreign Office Confidential Papers Relating to China and her Neighbouring Countries 1840-1914. With an Additional List 1915-1937.
100794: HUIBERS, JAAP - Er lopen meer gekken los...Gedachten over neurasthenie en hysterie.
140513: HUIDEKOPER, PIETER ALBERT - Hantering van het economisch strafrecht in Nederland.
151442: HUIDEKOPER, E. [ET AL.]. - Willem van Oranje.
160813: HUIG, M. & D.F. LUNSINGH SCHEURLEER JR [EDS.]. - De vijftiende eeuw. Uniek naslagwerk over de politieke, economische, sociale en kunsthistorische ontwikkelingen in de vijftiende eeuw.
4027441: HUIJBERS, B. - Aan Gij voorbij. Het mysterie bezongen.
164881: HUIJBOOM, HANS & VLADIMIR MARS - Te voet Amsterdam uit. Omgevingsgeschiedenis in 7 dagwandelingen.
160432: HUIJBREGTS, J.N.A.M. - Frankrijk en het offici van Gregorius VII.
100284: HUIJGEN, F.J.A. - Family Medicine. The medical life history of families.
103691: HUIJSEN, LEO P. - Homeopathische prescriptie bij sportblessures.
81350: HUIJSER, PH. J. - De reformatie der prediking
110438: HUIJSER, WIM - C. Buddingh' Een mens in de tijd.
53616: HUIJSER, A.T. - In Uw spoor. De tien geboden uitgelegd aan jongeren
155079: HUIJSMANS, R.H.M. [ED.]. - International Shipbuilding Progress.
90466: HUININK, D. E.A. - Het stadhuis van Veere
168530: HUIS, J. - Handboek voor het dames- en herenkappersvak.
110365: HUISER, GERRIT - Engagement, emancipatie en sociale wetenschappen in een mondiaal perspectief. Afscheidscollege in verkorte vorm uitgesproken bij het afstreden als gewoon hoogleraar in de veranderingsprocessen in de landen van de Derde Wereld aan het Derde Wereldcentrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
4141532: HUISER, P.J. - Models, Theories and Narratives. Conditions for the Justification of a Religious Realism. (Diss.)
123557: HUISINGH, E.M.M. & C.L. JANSEN & M.P. SYPKENS-SMIT - Haze-Sporen. Leven en werk van Roelof Horreüs de Haas.
131280: HUISINTVELD, HERMAN - De populaire elementen in de taal van M. Valerius Martialis.
4018506: HUISJES, C.H. (WRIGHT, G.H.V.) - Norms and Logic. An investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H.von Wright. (Diss.)
156986: HUISKAMP, FRITS [ARANKA VAN DER BORGH & FREDERIEKE DEMMER & ASTRID VAN DER SCHEE - EDS.]. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840.
150270: HUISKAMP, M.W. & P.J. BOON & R.L.M.M. CAMPS [EDS.]. - Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 1537-1795.
145638: HUISKEN, JACOBINA E. & FRISO LAMMERTSE [EDS. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw.
104375: HUISKEN, JACOBINE & FRISO LAMMERTSE [EDS.]. - Jacob de Wit. De Amsteltitiaan / Jacob de Wit. The Titian of the Amstel.
157694: HUISKEN, JACOBINE E. & FRISO LAMMERTSE [EDS. - ET AL.]. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem [1621-1678].
103782: HUISKEN, JACOBINE & KOEN OTTENHEYM & GARY SCHWARTZ [EDS.]. - Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw.
123059: HUISKES, BERT & GERALD DE WEERDT [EDS.]. - De Lutine 1799-1999. De raadselachtige ondergang van een schip vol goud.
140012: HUISMAN, J.A. [ET AL.] - Prof. Dr. H. Sparnaay Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden.
52161: HUISMAN, DS. L. - Geen ander Evangelie (Deel 1)
4068107: HUISMAN, H. (KUYPER, A.) - Eenige grondwaarheden der christelijke godsdienst. In overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisgeschriften, Calvijn en andere onzer geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwing van Dr.Kuyper.
61474: HUISMAN, CORNELIS - Neerlands Israël, het natiebesef der traditioneel-Gereformeerden in de achttiende eeuw
100243: HUISMAN, DR. J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide mit einem Exkurs über dier symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
140176: HUISMAN, JAAP IRENE CIERAAD & KARIN GAILLARD & ROB VAN ENGELSDORP GASTELAARS - Honderd jaar wonen in Nederland 1900-2000.
81736: HUISMAN, C. - Gereformeerd natiebesef 1747-1787
89267: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 3)
88483: HUISMAN, L. - Mensen rondom Jezus
163702: HUISMAN, GERDA C. [ED.]. - Voor revolutën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs 1788 - 1793.
82214: HUISMAN, L. - Mensen rondom Jezus
89269: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 5)
89270: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 9)
89265: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 1)
89266: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 2)
82202: HUISMAN, L. - Geen ander evangelie, 3de bundel
89273: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 12)
31358: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (Complete Set, 12 delen)
104253: HUISMAN, JAAP - Water in Historic City Centres. Breda - Chester - Gent - 's Hertogenbosch - Limerick - Mechelen.
94778: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (12 delen)
154035: HUISMAN, JAAP - Lelijk Gebouwd Nederland. De grootste 50 missers.
89271: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 10.)
89272: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden. (Deel 11)
89230: HUISMAN, L. - Wet en Evangelie
31152: HUISMAN, L. - De Heidelbergse Catechismus, 52 predikaties
164835: HUISMAN, MARIJKE - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
157337: HUISMAN, MARIJKE - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
155609: HUISMAN, J.A. & A.D. KYLSTRA & A.H. TOUBER [EDS - ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 41 / Band 41.
155593: HUISMAN, J.A. [ET AL]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 15 / Band 13.
155105: HUISMAN, PROF. DR. J.A. & A. WEIJNEN & A.J.J. DE WITTE & G. DE SMET [ET AL.]. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem [16 Vols.].
54644: HUISMAN, L. - Geen ander evangelie (deel 3)
54643: HUISMAN, L. - Geen ander evangelie (deel 4)
52159: HUISMAN, DS. L. - Geen ander Evangelie (Deel 3)
150552: HUISMAN, PHILIPPE & FRANÇOIS DAULTE - Französische Aquarelle aus drei Jahrhunderten.
55395: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (Deel 1)
55396: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (Deel 2)
55397: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (Deel 3)
160078: HUISMAN, ANNEKE & JOHAN KOPPENOL. - Daer compt de Lotery met trommels en trompetten. Loterijen in de Nederlanden tot 1726.
161359: HUISMAN, MARIJKE - Mata Hari [1876-1917]: de levende legende.
31757: HUISMAN, F.W. - Bibliografie van het gereformeerde Piëtisme in Nederland tot +/- 1800 (BPN)
55398: HUISMAN, C. - De Bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (Deel 4)
4052928: HUISMAN, C. (KUYPERS, G.) - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers. Pastor en patriot tussen vroomheid en Verlichting.
4054026: HUISMANS, S. - Ta in tinkstien. Samle skriften fen Ds.S.Huismans. Gearfoege en ynlaet troch G.A.Wumkes.
4143782: HUISMANS, FOPPE & JONG, MARITA DE, - Verleidingen. Ferliedings. Temptations. Een keuze uit de AFI collectie.
123490: HUITEMA, DR. DR. T. [ED.]. - Ronde en platbodem jachten.
171028: HUIZENGA, HANS - De 3 leefregels van Spinoza.
157966: HUIZENGA, ERWIN - Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context.
130311: HUIZING S.J., MR. DR. P.J.M. - De Trentse huwelijksvorm. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het kanonieke recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 8 juli 1966.
88630: HUIZINGA, J. E.A. - Lectures on Holland. Delivered in the University of Leyden during the first Netherland week for Amerian students. July 7-12, 1924.
130680: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17de eeuw.
101816: HUIZINGA, J.J. [ED.]. - Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747.
86181: HUIZINGA, J. - Historische opstellen aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het historisch gezelschap te 's-Gravenhage
30057: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
30030: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, een schets
122925: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
92398: HUIZINGA, J. - Briefwisseling II, 1925-1933
121691: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van namen. Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse geslachtsnamen.
85157: HUIZINGA, JOHAN - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West und Mitteleuropa
85158: HUIZINGA, J. - Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart
141733: HUIZINGA, J. - Briefwisseling [3 Vols. Compl.].
122088: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen.
86176: HUIZINGA, J. - Tien studiën
86177: HUIZINGA, J. - Cultuurhistorische verkenningen
90659: HUIZINGA, J. - Cultuurhistorische verkenningen
54004: HUIZINGA, JOHAN - De taak der cultuurgeschiedenis
143621: HUIZINGA, JOHAN - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
164501: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
162903: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17de eeuw. Een schets. Hogo de Groot en zijn eeuw.
162421: HUIZINGA, J. - Erasmus.
4001277: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. I.Oud-Indië/Nederland. II.Nederland. III-V.Cultuurgeschiedenis. VI.Biografie. VII.Geschiedwetenschap/hedendaagse cultuur. VIII.Universiteit/wetenschap en kunst. IX.Bibliografie en register.
123020: HUIZINGA, JOHAN - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
131948: HUIZINGA, JOHAN - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Bezorging tekst en illustraties Anton van der Lem.
100997: HUIZINGA, JOHAN - Historische opstellen aangeboden aan J Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage & Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis decembris anni MCMXLII [2 Vols = Complete Set].
53654: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historiën. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt
93434: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I, 1894-1924
130656: HUIZINGA, J. 146PP., NOTES, REFERENCES, APPENDICES, INDEX. . - Stamboek of Geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppers en Diever Olferts [?] in het jaar 1655 gewoond hebbende te Meiden in het Oldampt, provincie Groningen. Opgemaakt van 1655 tot 1887.
121727: HUIZINGA, LEONARD - Herinneringen aan mijn vader.
142834: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken [7 Vols. - 3 & 4 MISSING].
4137388: N.N. (HUIZINGA, J.) - Exuli. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis decembris anni MCMXLII.
82724: HUL, J. VAN 'T - Ik heb nog andere schapen
131091: HUL, DR. DICK VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
180135: HUL, DR. DICK VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
55130: HUL, J. VAN 'T / STUFKEN, A.J. - En zij legerden zich bij de beek. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Beekbergen
31335: HUL, J. VAN 'T - Scheepsbouwer en akkerman. Het leven van Noach
102419: HULAK, FABIENNE [ALAIN JOURROY - FOREW.]. - Folie et psychanalysa dans l'expérience surréaliste.
5891: HULCK, ADAMUS VAN DER/COURT, ABRAHAM DEL - Salige Wegh-Wyser. Tot het Hemelsche Zion. Waeer in de Leere der ware Boetvaerdigheydt, ofte bekeeringe des Menschen tot Godt, krachtelick werdt vertoont, en voor oogen gestelt. Met eenige klare ende onbedriegelicke ken-teyckenen ende eygenschappen, waer uyt een geloovige ziele seeckerlick kan weten, wat haer wedervaren sal, naer des selfs afscheydt uyt desen leven. Door Adamus vander Hulck. En geschreven uyt den Mont van den selve, door Abraham del Court.
47393: HULKENBERG, A.M. - Het Huis Dever te Lisse
180394: HULL, FRANK M. - Bee Flies of the World. The Genera of the Family Bombyliidae.
4143451: HULL, M.F. - Baptism on Account of the Dead (1 Cor 15:29). An Act of Faith in the Resurrection. (SBL 22)
4064873: HULL, J.M. - De dagen worden wel kouder maar niet korter. Leven met blindheid.
164553: HULLE, DIRK VAN & MARK NIXON [EDS. - ET AL.]. - ' All Sturm and no Drang '. Beckett and Romanticism. Beckett at Reading 2006.
181037: HULLU, J. DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche Schisma.
96110: HULLU, JOHANNES DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche Schisma
104138: HULPACH, VLADIMIR & VLADIMIR MACHAJ [ILLUSTR.]. - Sagen van Europese steden.
31798: HULS, GERHARD - De dienst der vrouw in de kerk. Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een Presbyteriale kerkorde. With a summary. Mit einer Zusammenfassung
4003925: N.N. (HULSEBOS, A.) - Correspondentie van Ds Adriaan Jacobszoon Hulsebos. Bew.en uitgeg.door C.W.Th.Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam.
94404: HULSHOF, ABRAHAM - Geschiedenis van de Doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557
121566: HULSHOF, DR. A. & A. BROM JR. & DR. J. ALBLAS [EDS. - ET AL.]. - J.F. van Someren. Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht 1889-1914 [Extra nummer van 'Het Boek'].
156317: HULSHOF, DR. A. - Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de universiteitsbibliotheek.
4136150: HULSHOF, A. - Geschiedenis van de Doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557. (Diss.)
93151: HULSHOFF, A.L. - Een kabinet van Twentse gezichten
4141678: HULSHOFF POL, E. (RUHNKENIUS, D.) - Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798). (Diss.)
2227300515: HULSIUS, PETRUS - Korte Oopeninge van Pauli Brieven, geschreeven aan Timotheus. Begreepen in eenige Academische Kerk-Reeden.
2227300507: HULSIUS, PETRUS - Schriftuurlyke Verklaringen van XVIII. Uitgelesen Psalmen. Uyt zyn nagelaten schriften uitgegeven door Johannes Wilhelmius.
150327: HULSMAN, RITA - Funeraire Cultuur Den Haag.
84264: HULSMAN, G. - Een laatste groet aan het Noorden. Afscheidsrede gehouden op den 8sten Augustus 1920 tot de Ned. Herv. Gemeente van Assen naar aanleiding van 1 Tim. 1 Vs. 12a en c
141919: HULSMAN, RITA & MARIANNE HULSMAN [ROBERT EGETER VAN KUYK - ED.]. - Bouwen op de grens. Deel: Zuid. Gids voor de funeraire architectuur in Nederland. Limburg - Noord-Brabant - Zeeland.
121016: HULSMAN, BERNARD - Bouwen in de openbare ruimte [in Box].
141923: HULSMAN, RITA & MARIANNE HULSMAN [ROBERT EGETER VAN KUYK - ED.]. - Bouwen op de grens. Deel: Midden & Oost. Gids voor de funeraire architectuur in Nederland. Flevoland - Gelderland - Utrecht.
30332: HULSMAN, W.G. E.A. - Door God bewaard en staande gehouden. 75 jaar Gereformeerde Gemeenten Rhenen. 1932-2007
154036: HULSMAN, BERNARD - De krul en andere modes in de architectuur.
170618: HULSPAS, MARCEL - Reuzen van de Lage Landen. met Robbert Dijkgraaf op zoek naar onze grootste natuurwetenschappers.
121401: HULST, M. [INTROD.]. - "Het liefelijk Renswoude. Verzameling artilelen, geschreven onder redactie van het bestuur van "" Oud - Renswoude ""."
130456: HULST, S.J. VAN [INTROD.] - Radicale dawa in verandering. De opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland.
95085: HULST, A.R. - Old Testament translation problems
156047: HULST, ROB VAN & ESTHER KRIJGSMAN - De wereld van de Amsterdamse Wallen. Uit het leven.
82025: HULST, J. VAN DER E.A. - Overheid en Volksvoorlichting. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 16
87438: HULST, ALEXANDER REINARD - Het karakter van den cultus in Deuteronomium
30402: HULST, WILLEM G. VAN DE - De grote teen van vader, een verhaal van driehonderd jaar geleden. Kinderen van vroeger, deel 3
153947: D'HULST, LIEVEN & JOHN MILTON [EDS.]. - Reconstructing Cultural Memory: Translation, Script, Literacy.
4019461: N.N. (HULST, A.R.) - Übersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten testament und seiner Umwelt A.R.Hulst gewidmet von Freunden und Kollegen.
4010611: HULST, A.R. - Hoe moeten wij het Oude Testament uitleggen?.
144914: HULST, WIM VAN DE - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte/Painter, Author, Sculptor in Light and Space/Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
53039: D'HULST, ROGER-A. - Tapisseries Flamandes. Du XIVe au XVIIIe siècle
47573: HULST, A.R. - Confrontatie met de levende God. Zwerven door het Oude Testament. Rede ter gelegenheid der viering van de 331ste Dies Natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht op 17 maart 1967 in de Domkerk
4027436: HULST, A.R. & LEEUWEN, C.V. - Bevrijding in het Oude Testament.
60313: HULST. A.R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium
161244: HULST, ROGER A. D' [ED.]. - Tekeningen van Jacob Jordaens 1593-1678.
155771: HULST, NIKO F. VAN - Cross Sections for Rotationally Inelastic Scattering of Formaldehyde.
143239: HULST, W.G. VAN DER [J.H. ISINGS JR. - ILLUSTR.]. - Jaap Holm en zijn vrienden.
84194: HULST, W.G. VAN DE - Ouwe Bram (2e druk)
30396: HULST, WILLEM G. VAN DE - De wolvenjacht, een verhaal van duizend jaar geleden. Kinderen van vroeger, deel 1
30397: HULST, WILLEM G. VAN DE - Een gevaarlijk dier, een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger, deel 4
30395: HULST, WILLEM G. VAN DE - Rumoer op de jaarmarkt, een verhaal van zeshonderd jaar geleden. Kinderen van vroeger, deel 2
103075: HULST, R.-A. D'& NORA DE POORTER & MARC VANDENVEN [EDS.]. - Jacob Jordaens [2 Vols. Compl.].
4039780: HULST, W.G.V.D. - De Bijbelse geschiedenissen. In vertelling door W.G.v.d.Hulst, in tekening door J.H.Isings.
4046391: HULST, W.G.V.D. - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van J.H.Isings.
4140028: HULST, W.VAN - Treinen naar de hel. Amsterdam-Westerbork-Auschwitz. Een aantal beschouwingen die verband houden met het dagboek en de brieven van Etty Hillesum.
4140135: HULST, J.W.VAN - Wat aan Westerbork voorafging. Kerkelijk antisemitisme.
4061458: HULST, M.D` - Lettres de direction. Publiées par A.Baudrillart.
100115: HULSTAERT, G. [ED - TRANSL.]. - Het epos van Lianja. Epiek en lyriek van de Mòngò. Verzameld, vertaald en ingeleid.
4034805: HULSTEIJN, J.F. VAN (MIDDELSTUM) - De Gereformeerde Kerk te Middelstum. 1835-1935.
90066: HULSTER, I.J. DE - Illuminating Images. An Iconographic Method of Old Testament Exegesis with Three Case Studies from Third Isaiah
150998: HULSWIT, MENNO - A Semeiotic Account of Causation. The ' Cement of the Universe ' from a Peircean Perspective.
123057: HULTEN, PONTUS [ED.]. - Les Realismes 1919 - 1939. Centre George Pompidou & Staatliche Kunsthalle.
180138: HULTEN, DRS. ANNÈT H.M. VAN - Voor wie des daags de zon niet schijnt . 125 Jaar Rotterdams Blindenwerk particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
181141: HULTÉN, K.G.P. & KATJE WALDÉN & AD PETERSEN [EDS.]. - Edward Kienholz. Tableaux.
4140835: HULTIN, J.F. - The Ethics of Obscene Speech in Early Christianity and Its Environment. (Suppl. NT 128)
150416: HULZEBOS, BRAM & ERIK NIEUWENHUIS [EDS.]. - 050. Nieuw talent uit Groningen. Het literaire centrum van Nederland verplaatst zich naar het noorden.
161782: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht in opstand. Het einde van de oude bisschopsstad 1528-1580.
152653: HULZEN, JOOP VAN - De beeldende I Tjing. Een nieuwe vertaling van het klassieke Chinese wijsheidsboek.
100116: HULZEN, ALBERTUS VAN - De wereld van eergisteren. Nederland tussen de jaren 1900-1920.
152664: HULZEN, JOOP VAN - Handboek I Tjing.
140584: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht bij gaslicht.
158312: HULZEN, G. VAN & S. ABRAHAMSZ. & D. SMIT [EDS]. - Het boek in 1909. Letterkundig Jaarboek en Catalogus 1909-1910. Bevattende een Letterkundig Overzicht van G. van Hulzen, benevens eene vollegige bespreking der Nieuwe Uitgaven, een Overzicht van Nieuwe Kinderboeken door S. Abrahamsz., en een uitgebreide Titelopgaaf van vroeger verschenen werken. Bewerkt door S. Smit, Bibliothecaris van het Leesmuseum te Amsterdam. Boekversiering en Bandteekening van Gust van der Wall Perné. 10de jaargang.
140697: HUMBLE, RICHARD [ELIZABETH LONGFORD - INTROD.]. - Marco Polo.
103976: HUMBLE, RICHARD - De ontdekkingsreizigers.
4063045: HUMBLE-JACKSON, S. - Testament - De getekende Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament bewerkt.
55642: HUMBLET, PIERRE - Gedurig reikt ons hart naar u. Gebed bij de liefdezusters van de H. Carolus Borremeus
4143140: HUMBOLDT, W.VON - Schriften zur Sprachphilosophie. (Werke in fünf Bänden 3)
4300820: HUMBOLDT, WILHELM VON - Werke in fünf Bänden. Band 1 bis 4 (Band 5 fehlt)
9902: HUME, DAVID - Historie van Engeland, van den Inval van Julius Caesar tot de Staetsverandering in 't jaer 1688, of komste van Willem III. op den troon. In agt deelen. Uit het Engelsch Vertaelt.
4051045: HUME, D. - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Dr. A.G. Vink.
4138348: HUME, B. - Pelgrim zijn. Een geestelijk notitieboek.
4045386: HUME, D. - Het menselijk inzicht. Een zoektocht naar het denken van de mens. Vertaling en inleiding van J.Kuin.
102055: HUME, JOHN R. - Scotland's Best Churches
144683: HUME, MARTIN - The Love Affairs of Mary Queen of Scots. A Political History.
163154: HUME, MARTIN - The Court of Philip IV. Spain in Decadence.
4138326: HUME, CARDINAL BASIL - (3 Books). A Spiritual Companion, 2000 - Light in the Lord, 1993 - Basil in Blunderlabnd, 1997.
167387: HUMEZ, ALEXANDER & NICOLAS HUMEZ - Abc et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
130191: HUMFREY, PETER - Lorenzo Lotto.
53136: HUMFREY, PETER / LUCCO, MAURO E.A. - Dosso Dossi. Court Painter in Renaissance Ferrara
4140629: HUMMEL, R. - Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Mattäusevangelium. (BET 33)
103298: HUMMEL, RICHARD [ED.]. & CLEMENS JÖCKLE & HANS FREYTAG [PHOTOGR.]. - Baukunst in der evangelischen Kirche der Pfalz.
141136: HUMMEL, BERTA - Die zauberhafte Welt der M.I. Hummel Figuren / The Fascinating World of M.I. Hummel Figures.
4138346: HUMMEL, G. - Sehnsucht der unversöhnten Welt. Zu einer Theologie der universalen Versöhnung.
4138345: HUMMEL, G. - Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche. Zum Gespräch zwischen Theologie und analytischer Psychologie.
110188: HUMMELEN, DR. W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
170478: HUMPHREY, NICOLAS [DANIEL DENNETT - FOREW.]. - Leaps of Faith. Science, Miracles, and the Search for Supernatural Consolation.
156944: HUMPHREYS, K.W. - A National Library in Theory and in Practice.
166700: HUMPHREYS, GENERAL ANDREW A. [BOOKS D. SIMPSON - INTROD.]. - The Virginia Campaign, 1864-1865. The Army of the Potomac and the Army of the James
103053: HUMPHREYS & GLASGOW - Illustrations and Letters. Humphreys & Glasgow. Carburetted Water Gas.
170084: HUMPHRYS, JOHN - In God We Doubt. Confessions of a Failed Atheist.
152127: HUNCZAK, TARAS [ED.]. & JOHN T. VON DER HEIDE - The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution.
82108: HUNDESHAGEN, C. B. - Calvinismus und staatsbügerliche Freiheit
4137846: HUNDESHAGEN, K.B. - Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchenpolitik. insbesondre des Protestantimus. Erster ban (nicht weiter erschienen)
141248: HÜNER, HANS - Selbstbiographie eines Kunsthändlers.
165317: HUNFELD, DR. J. - Leibniz en zijn monadenleer. Een studie over Leibniz' philosophische ontwikkelingsgang aan de hand van zijn jeugdgeschriften.
154806: HUNINK, MARIA - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
122546: HUNNIUS, MONIKA [HERMANN HESSE - FOREW.]. - Mein Onkel Hermann. Erinnerungen an Alt-Estland.
171181: HUNSBERGER, BRUCE E. & BOB ALTEMEYER - Atheists. A Groundbreaking Study of America's Nonbelievers.
110890: HUNT, MORTON - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest.
153678: HUNT, JOHN DIXON - The Wider Sea. A Life of John Ruskin.
142802: HUNT, LENOIR [ED.]. FRANKLIN WILLIAMS [FOREW.]. - My Master. The Inside Story of Sam Houston and His Times by His Former Slave Jeff Hamilton. As Told to Lenoir Hunt.
140305: HUNT, N.C. - Two Early Political Associations. The Quakers and Dissenting Deputies in the Age of Sir Robert Walpole.
167004: HUNT, JOHN DIXON - The Wider Sea. A Life of John Ruskin.
156648: HUNT, JULIAN & JOHN CLARKE - Castle House Buckingham. A comfortable family residence.
156315: HUNT, R.W. [ET AL.]. - Studies in the Book Trade in Honour of Graham Pollard.
163593: HUNT, JOHN DIXON - The Wider Sea. A Life of John Ruskin.
156680: HUNT, NOREEN [ED.]. - Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages.
130333: HUNT, JOHN DIXON & ERIK DE JONG [EDS.] - De Gouden Eeuw van de Hollandse Tuinkunst / The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary.
146460: HUNT, JOHN [& SIR EDMUND HILLARY] [DUKE OF EDINBURGH - FOREW.]. - The Ascent of Everest.
130688: HUNT, TONY - Anglo-Norman Medicine. Volume II: Shorter Treatises [only]
4025680: HUNTEMANN, G. - In den beginne de Waarheid.
53092: HUNTER-SALOMON, PETER - Dr. Erich Salomon, 1886-1944. Uit het leven van een fotograaf. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, Berlinische Galerie Berlijn
140445: HUNTER, WILLIAM B. - The Descent of Urania: Studies in Milton, 1946-88.
104305: HUNTER, DARD - The Literature of Papermaking 1390-1800.
141116: HUNTER, IAN - Nothing to Repent. The Life of Hesketh Pearson.
170663: HUNTER, JAMES DAVISON - Evangelicalism. The Coming Generation.
158313: HUNTER, DARD - Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft.
141220: HUNTER, JAMES DAVIDSON - To Change the World. The Irony, Tragedy and Possibility of Christianity in the Late Modern World.
160395: HUNTINGFORD, G.W.B. - The Nandi of Kenya. Tribal Control in a Pastoral Society. With a Foreword by Sir Claud Hollis.
95697: HUNTINGTON, WILLIAM - De wettische heiligmaking ontmaskerd door het merk van het evangelie. Is de Wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid
55523: HUNTINGTON, W. - God, de kassier van de armen of de geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken
92955: HUNTINGTON, WILLIAM - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding. Zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag. Zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen
86663: HUNTINGTON, WILLIAM - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen, zonder belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. In een brief aan een vriend. / Het geroep van Klein Geloof gehoord en beantwoord en zij goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. / Verhandeling over de gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht in Mattheus XVIII : 23-35 / Een predikatie over de afmetingen der Eeuwige Liefde, uit Efeze III : 18 en 19. / De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen gods over de vijanden der waarheid.
95955: HUNTINGTON, WILLIAM - De wettische heiligmaking ontmaskerd door het merg van het evangelie. Is de Wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid?
55052: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en de vreugde des geloofs in de schaduw des doods
86668: HUNTINGTON, WILLIAM - De melodie en het reukwerk der heiligen, voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
30086: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed of een beschrijving van de wijze waarop de schrijver werd overgezet vanuit het koninkrijk van de satan in het Koninkrijk van God
92515: HUNTINGTON, WILLIAM - Het koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed of, een verhaal van de overbrenging des schrijvers, uit het koninkrijk des Satans, tot het Koninkrijk Gods
92513: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaanse geraamte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed en De vreugde des geloofs in de schaduw des doods
87947: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaansche geraakte of de Arminiaan ontzenuwd en ontleed
88486: HUNTINGTON, WILLIAM - De Fontein des levens. Verzamelde leerredenen. (Deel 3)
91184: HUNTINGTON, WILLIAM - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijnde de stof van twee leerredenen uitgesproken in de vergadering te Montwelstreet, februari 1797.
92962: HUNTINGTON, WILLIAM - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding. Zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag. Zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen
86695: HUNTINGTON, WILLIAM - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
86697: HUNTINGTON, WILLIAM - Beschouwingen over de God van Israël. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins
86698: HUNTINGTON, WILLIAM - Uit het leven van W. Huntington
86703: HUNTINGTON, WILLIAM - Een eeuwige taak of een regel en een raadsel voor blinde wachters en oude vrouwen. In een brief aan een vriend.
55062: HUNTINGTON, WILLIAM - De verborgenheid der godzaligheid in een brief aan een dwaalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providencechapel (voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet
83442: HUNTINGTON, W. - Want Sion is van God begeerd. Verzamelde leerredenen (II)
87308: HUNTINGTON, WILLIAM - Een eeuwige taak of een regel en een raadsel, voor blinde wachters en oude vrouwen. In een brief aan een vriend. Uit het engels.
4134602: HUNTINGTON, WILLIAM - Divine Meditations. Edited and abridged by John Metcalfe.
163345: HUOT, SYLVIA - Madness in Medieval French Literature. Identities Found and Lost.
122209: HUPPERT, GEORGE - Bourgeois et gentilshommes. La réussite sociale en France au XVIe siècle.
144628: HUPPERT, GEORGE - After the Black Death. A Social History of Early Modern Europe.
140772: HUPPERTS, F.D. - Edouard Ourliac 1813-1848.
150866: HUPSE, GEERT - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
153008: HURCOMBE, MARTIN - Novelists in Conflict. Ideology and the Absurd in the French Combat Novel of the Great War.
92424: HURD, JOHN COOLIDGE - The Origin of I Corinthians
143169: HURK-VAN HAAGEN, TRUDY VAN DEN - K. Van Der Gaast [1923-1993]. Transparantie en onverhulde constructies.
167862: HURK, ALPH. W. VAN DEN & WIM VAN DER HEIJDEN - Berne en Berlicum 1240-1990. Gedenkboek bij gelegenheid van de viering van 750 jaar pastorale zorg van Berne en Berlocum.
162495: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.
55425: HURKMANS, MARTIEN E.A. - Dichter bij de Zaligheden. Een verkennning van enkele gothische kerken en torens in de Kempen
9558: HURLEBUSCH, CONRAD FRIEDRICH - De 150 Psalmen Davids, met der zelver Lofgezangen, Gemaakt voor het Clavier en Orgel, na hunne gegronde en ware Harmonien, Toon-aart, Bassen, Becyfferingen, Musicale Afdeelingen en kleine Agrementen.
144877: HÜRLIMANN, BETTINA [BRIAN W. ALDERSON - ED.]. - Three Centuries of Children's Books in Europe.
144849: HÜRLIMANN, BETTINA [BRIAN W. ALDERSON - ED.]. - Three Centuries of Children's Books in Europe.
158002: HÜRLIMANN, BETTINA - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten.
156945: HÜRLIMANN, BETTINA - Seven Houses. My Life with Books.
122299: HÜRLIMANN, GERTRUD L. - Pendeln ist erlernbar. Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch. Volume 1: Die Pendellehre. & Volume 2: Die Pendelmethoden [2 Vols. Compl.].
153569: HURNARD, NAOMI D. - The King's Pardon for Homicide Before AD 1307.
95543: HUROWITZ, VICTOR - I have built you an exalted house. Temple Building in the Bible in Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings. Journal for the Study of the Old Testament. Suppelement Series 115. JSOT/ASOR Monograph Series 5
103547: HURST III, G. CAMERON - Insei. Abdicated Sovereigns in the Politics of Late Heian Japan 1086-1185.
121901: HURST, DEREK - Sheep in the Cotswolds. The Medieval Wool Trade.
100538: HURST, MICHAEL [ED.]. - Key Treaties for the Great Powers 1814-1914 [2 Vols. Compl.].
156904: HURST, CHRISTOPHER - The View from King Street. An Essay in Autobiography.
155901: HURST, DOUG - De vierde bondgenoot. De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
154877: HURSTON, ZORA NEALE [ISHMAEL REED - FOREW.]. - Tell my Horse. Voodoo and Life in Haiti and Jamaica.
4071974: HURTH, E. - Mann Gottes. Das Priesterbild in Literatur und Medien.
110197: HURWITZ, J. [FOREW.]. - Kijk op Noord-Afrika. Nederlandse Schilders en Grafici.
152419: HUSABØ, ERLING JOHANNES & ASBJØRN STRANDBAKKEN [EDS.]. - Harmonization of Criminal Law in Europe.
140834: HUSAIN, YUSUF - Indo-Muslim Policy [Turko-Afghan Period].
4137957: HUSAIN, S. - De godin. Het matriarchaat - Mythe en archetype - Schepping, vruchtbaarheid en overvloed.
154661: HÜSCHEN, HEINRICH [ED.]. - Musicae Scientiae Collectanea. Festschrift Karl Gustav Fellerer zum siebzigsten Geburtstag am 7. Juli 1972.
4035541: HUSCHKE, E. - Iurisprudentiae Anteiustinianae quae supersunt. In usum maxime academicum. 1861, 748 pp., relié
166104: HUSE, NORBERT [INTROD.]. & DIETER LEISTNER [PHOTOGR.]. - Richard Meier. Museum für Kunsthandwerk Frankfurt am Main.
102161: HUSEMANN, DIETRICH - Die rechtliche Stellung Christlicher Missionen in China.
89474: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming in de 15de, 16de en 17de eeuw. (Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648.)
100795: HÜSGEN, LUCAS - Nee, maar het gebeurt.
155059: HÜSGEN, LUCAS - Wat een romantische droom.
167452: HÜSGEN, LUCAS - Plooierijen Van Geschik.
4071597: HÜSING, M. - Even uw aandacht. Vergaderopeningen.
161390: HÜSKEN, WIM & KONRAD SCHOELL & LEIF SONDERGAARD [EDS.]. - Farce and Farcical Elements.
154949: HÜSKEN, DANKA - Mandala's op zijde. Schilderen op zwarte, witte en gekleurde zijde.
154646: HUSKEN, MARIAN - Advokaten. Strafpleiters - over opsporingsmethoden, hun praktijk en de glamour van het vak.
170031: HUSSERL, EDMUND [PROF. DR. S. STRASSER - ED. & INTROD.]. - Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge.
144875: HUSSERL, EDMUND - Husserl et la Pensée Moderne / Husserl und das Denken der Neuzeit.
131309: HUSSERL, EDMUND [ISO KERN - ED.] - Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1905-1920.
4300816: HUSSERL, EDMUND - Husserliana. Gesammelte Werke (26 Bde.). Band 1 bis 26. Ohne Band 4 und 20.
165535: HUSSEY, E.C. - Home Building. A Reliable Book of Facts, Relative to Building, Living, Materials, Costs, At About 400 Places from New York to San Francisco. Containing 42 Plates and 45 Original Designs of Buildings, with short descriptive specifications. Also with extended and elaborated specifications of materials and labor, merchandise, and where it may be produced. Tables of costs of metarials at about 400 places from the Atlantic to the Pacific. Descriptions and statistics for 1876, of over 250 cities, towns and hamlets. How to reach them, their hotels, populations, healthfulness, industries, institutions, churches, newspapers, lots, farms near and values, advantages and prospects. Places of resort for health noted. Many illustrations and practical, useful suggestions.
153951: HUSSMANN, HEINRICH - Über das Buch. Aufzeichnungen aus meinen Vorlesungen.
157470: HUSSMANN, HEINRICH - Über das Buch. Aufzeichnungen aus meinen Vorlesungen.
144025: HÜSSTEGE, GEERT - Wilde planten in kleur. Gids met ruim 800 illustraties.
4057055: HÜSSY, P. - Knappe Darstellung der neueren Papstgeschichte (seit Martin V.). Mit gleichzeitigen kurzen Hinweisen auf die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte und der Geschichte der Medizin.
165707: HUSTINGS, M.F.H. & R.G.M. KWAK & P.F.M. OPDAM & M.J.S.M. REIJNEN - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaggeving.
89937: HUSTINX, ALPHONS / KREUKELS, LOEK - Kleur in donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WOII.
4016432: HUSZÁR, K. - Szent imre album. A jubiláris ünnepeségek története képekben.
142949: HUSZTI, DRS. ZOLTAN J. - Hongaars [Wat & Hoe].
142950: HUSZTI, DRS. ZOLTAN J. - Hongaars [Wat & Hoe].
164657: HUTANUWATR, PRACHA & RAMU MANIVANNAN [EDS.]. & JANE RASBASH - The Asian Future. Dialogues for change [2 Vols. Compl.].
86140: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten (2 delen in 1 band)
7636: HUTCHESON, GEORGE - An Exposition of the Gospel of Jesus Christ according to John.
154826: HUTCHINSON, ROBERT - Elizabeth's Spymaster. Francis Walsingham and the Secret War that Saved WEngland.
154613: HUTCHINSON, ROBERT J. [ED.]. - The Book of Vices. A Collection of Classic Immoral Tales.
162958: HUTCHINSON, ROBERT - The Last Days of Henry VIII. Conspiracies, Treason and Heresy at the Court of the Dying Tyrant.
145511: HUTCHISON, HAROLD F. - Henry V.
140222: HUTH, HANS [DOUGLAS H. STRONG - INTROD.]. - Nature and the American. Three Centuries of Changing Attitudes.
156159: HUTIN, SERGE - Geheime genootschappen.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1