Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
130108: LAMMERS, G.W. - De Dokkumer Wouden omstreeks 1830.
60415: LAMMERS. G.N. - Tot Zijn gedachtenis (Het commeroratieve aspect van de avondmaalsviering)
84137: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten (3 delen)
100626: LAMMERS, C.J. - Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001.
101281: LAMMERS, W. & F.A. NELEMANS & P. SIDERIUS [EDS.]. - Algemene farmacotherapie. Het geneesmiddel in theorie en praktijk.
121756: LAMMERS, A.J. - Dinxperlo in oorlogstijd.
142347: LAMMERTS-VAN BUEREN, EDITH [ET AL.]. - En toen was er DNA...Wat moeten we ermee? Over morele en maatschappelijke dilemma's
4021047: LAMMERTSE LZ. J. (CALVIJN, J.) - Calvijn en Calvinisme. (GGG 382)
30164: LAMMERTSE, FRISO / GILTAIJ, JEROEN - Schilderkunst van de late Middeleeuwen. Vroege Hollanders
102664: LAMMERTSE, FRISO & J. VAN DER VEEN - Uylenburgh & Zoon. Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675.
4039841: LAMMERTYN, L. - Gethsemani. Heilig Uur-gebeden. Met 20 gravuren in lichtdruk.
102804: LAMOTH, A.P. & CH. LARET - H.B.M. Perspectieven.
9011: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Tweede Druk.
7594: LAMPE, FREDERIK ADOLF - Twaalf Heilige Oeffeningen, Waar in de XLV. Psalm uitvoerig word verklaart, Met byvoeging van verscheidene Aanmerkingen, over de Zinbeelden, Oudheden, en Uitlegginge der H. Schrift. In het Latyn beschreven. En nu in 't Nederduitsch vertaalt door Mattheus Gargon. Eerste Deel.
7642: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Het Heylige Bruydt-Cieraat der Bruylofts-Gasten des Lams aan syne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondtmaals, benevens Eenige hiertoe behoorende uytgeleesene Predikatien. Tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac Le Long, Sesde Druk.
8667: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - t Heerlyke Eynde des Lydens Christi, en Zyn Volk, Volgens den Geest der Prophetie, in de Verklaaring van den XLIsten. Psalm, En na de vervullinge, in twee Lydens-Predikatien aangeweesen. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door Isaac le Long.
8668: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH/FUYTIER, JACOBUS - Redenen waarom op een Naam-Roovend Geschrift van eenen Onverstandigen Rotterdamsen Yveraar, Niet breedvoerig geantwoord word, opgegeven van Fred. Adolf Lampe. WAARBIJ: Aanmerkingen tot Verklaringe en Bevestinge van de Oude, Gesonde, Beproefde en Goddelyke Leere, van de Ware, Gereformeerde Christelyke Kerke. Aangaande de Eeuwige, Eenige en Natuurlyke Sone Gods en Godt den H. Geest van Jacobus Fruytier, Over het alom verstrooide Schrift, genaamt: Redenen waarom op een Naamroovent geschrift van een Onverstandigen Rotterdamse Yveraar, niet breetvoerig geantwoord word, Opgegeven van Fred. Adolf Lampe.
7934: LAMPE, FRIEDRICH ADOLF - Lieftaalige en Krachtige Uytnoodiginge tot het Vole Genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesajas LV. Mitsgaders eene verhandelinge over Hebr. XI. 24-26. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long.
7900: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Geestelyke Gezangen, Waer by gevoegt zyn eenige Verbonds-Liederen en Dank-Psalmen. Beide op dezelve Dichtmaten en Zangwyzen in 't Nederduits vertaelt door Willem Kroon. Deze Nieuwe Druk veel vermeerdert en met Zang-Noten verrykt.
7901: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Lieftaalige en Krachtige Uytnoodiginge tot het Volle Genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt. Voorgestelt in Sestien Predikatien over Jesajas LV. Mitsgaders eene verhandelinge over Hebr. XI. 24-26. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long.
9172: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - De Gestalte der Bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide Predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere Heylige Mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee Predikatien over Psalm XCIII: 5. en Openb. II: 7. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door Isaac le Long.
7246: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Verhandeling van de Eeuwigheit der Straffen, Waarin dese Hooft-leer van onse Belydenisse beweesen, en tegen alle heedendaagse Verdedigers van de Wederbrenginge van alle Dingen, vast gestelt wort. Uit het Hoogduits vertaalt door Bernhardus Keppel.
7249: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Melk der Waarheit volgens aanleydinge van den Heidelbergschen Catechismus. Ten Nutte van de Leer-Begeerige Jeugdt Opgesteld, En zynen beminden Catechisanten te Bremen, ter gedachtenisse nagelaten. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long, Vierde Druk.
143754: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI DI - De verhalen.
4138226: LAMPEN, W. (GERTRUDIS) - St.Gertrudis de Grote. (Werekn van mystieken)
53761: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit (Kerkhistorische bijdragen. Deel IX)
53325: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit
94358: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander, een dienaar van Kerk en Universiteit. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel IX)
4016457: LAMPING, A.J. (VELENUS, U.) - Ulrichus Velenus (Oldrrich Velesky) and his Treatise against the Papacy. (Diss.)
4040421: LAMPING, A.J. - Kerkgeschiedenis in hoofdlijnen.
110478: LAMPO, HUBERT - De prins van Magonia.
4017151: LAMPRECHT, H.A. - Het nationalisme in de Jodenzending. (Diss.)
4060586: LANCASTER B. - Elementen van Jodendom.
131586: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
94737: LANCÉE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid
103652: LANCÉE, J.A.L. [ED.]. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening [1600-1900].
55338: LANCIANI, R. - Il patrimonio della Famiglia Colonna. Al tempo di Martino V (1417-1431)
121623: LANCKHARD, DR. [DR. L.P. OUWERSLOOT - TRANSL.]. - De Landen en Volken van Azië in Schetsen en Taferelen.
4141331: LANCKORÓNSKI, L. & M. - Mythen und Münzen. Griechisches Geld im Zeichen Griechischen Glaubens. Die Heiligung des Profanen.
121156: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionswissenschaft.
121168: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionsphänomenologie.
4074916: LANCZKOWSKI, G. - Verborgene Heilbringer.
86244: LAND, J.G. VAN DER E.A. - Bijbelse archeologie
4135423: LAND, J.P.N. - Inleiding tot de wijsbegeerte. 2e druk, bezorgd door C.van Vollenhoven.
4300419: LAND, SIPKE VAN DER - (5 deeltjes uit de serie Om dagelijks uit te lezen). Augustinus: Belijdenissen - Thomas a Kempis: Navolging - Luther: Tafelgesprekken - Calvijn: Institutie - Pascal: Gedachten
122697: LANDAU, JACOB M. - A Word Count of Modern Arabic Prose.
131774: LANDAUER, GUSTAV - Briefe aus der französische Revolution [2 Vols. Compl.]
4023490: LANDEEN, W.M. (LUTHER, M.) - Martin Luther`s Religious Thought.
102373: LANDER, J.R. - The Wars of the Roses.
130111: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk ? Het opzienbarende en overtuigende antwoord van een gezaghebbend historicus. sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
93068: LANDGRAF, ARTUR MICHAEL - Dogmengeschichte der Frühscholastik (4 Teilen gebunden in 8 Bänden)
4139054: LANDGRAF, A.M. - Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik. Unter dem Gesichtspunkte der Schulenbildung.
47896: LANDHEER-ROELANTS, ANNEKE (RED.) - Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Stichting Nieuwe Kerk 1970 - 2 februari - 2010
61030: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam (Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst)
95192: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst
4040096: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
4047512: LANDMAN, A. - Messias-interpretaties in de Targumim. Ingeleid, samengesteld en vertaald door A.Landman.
4139747: LANDMANN, S. - Zegt de ene jood tegen de andere. Joodse humor.
4140340: LANDMANN, S. - Jesus und die Juden oder die Folgen einer Verstrickung.
100838: LANDON, H.C. ROBBINS - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek.
55349: LANDRIEUX, MAURICE A.O. - Aux Pays du Christ. Egypte - Palestine. Ouvrage couronné par l'Académie Française
89989: LANDSBERGER, STEFAN - Chinese propoganda posters. From revolution to modernization.
4073300: LANDSBERGER, B. - Brief des Bischofs von Esagila an König Asarhaddon.
88743: LANDSMAN, F.H. E.A. - Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk in de jaren 1945-1955.
30378: LANDWEHR, JOHN - Splendid ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography
142861: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography.
89018: LANDWEHR, JOHN - Dutch emblem books. A bibliography.
93706: LANE, ANTHONY N.S. - Calvin and Bernard of Clairvaux. New Series, Numer 1. (Series: Studies in reformed theology and history)
103948: LANE, MARGARET - Samuel Johnson and his World.
104190: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
131564: LANE, MARGARET - A Night at Sea.
130626: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
103844: LANE, MILLS [VAN JONES MARTIN - PHOTOGR. & GENE CARPENTER - DRAW.]. - Architecture of the Old South Louisiana.
4300839: LANE, EUGENE N. - Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis (CMRDM). I. The monuments and inscriptions. II. The coins and gems. III. Interpretations and testimonia. IV. Supplementary men-inscriptions from Pisidia. With 260 plates, 36 figures and 3 maps. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
4071935: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën. van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774) (Diss.)
144020: LANG, GORDON - Pottery & Porcelain Marks. Including a comprehensive guide to artists, makers, factories and forms.
94051: LANG, AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
144015: LANG, GORDON - Pottery. Miller's Antiques Checklist.
144016: LANG, GORDON - Porcelain. Miller's Antiques Checklist.
130764: LANG, WALLY M. DE [ED.] - Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie. Den Haag, Barneveld, Westerbork, Theresienstadt, Den Haag 1940-1945.
83791: LANG, HEINRICH - Maarten Luther. Een profetisch karakter
4021049: LANG, A. (ZWINGLI, H.) - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildungen, darunter 2 mehrfarbigen Einschaltbildern. (Monographien zur Weltgeschichte 31)
4055233: LANG, A. - Onderzoek naar de ontwikkeling van Godsdienst, Kultus en Mythologie. Deel II.
4141110: LANG, B. (BUBER, M.) - Martin Buber und das dialogische Leben.
4142941: LANG, B. (ED.) - The Concept of Style. Revised and expanded edition.
4001633: LANG, A. - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M.Butzer bis zum Methodismus.
131748: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.] - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 46.
4052778: LANGE, A. DE & ZIJLSTRA, O. (RED.) - Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden.
4052834: LANGE, D. - Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis.
110905: LANGE, P.W. DE [JAN LAMME & ED VAN MENSCH - EDS.]. - Grepen uit Hilversums historie van 900-1800. Door Pieter de Lange, geboren 10 maart 1887 te Alkmaar.
110751: LANGE, THOMAS - Idyllische und exotische Sehnsucht. Formen bürgerliche Nostalgie in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts.
100287: LANGE, HAN DE - Goochelen in de Huiskamer.
100288: LANGE, HAN DE - Goochelboek voor iedereen.
94684: LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1 (1829-1861)
131966: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
60419: LANGE. D. - Christlicher Glaube und soziale Probleme (Eine Darstellung der Theologie Reinhold Niebuhrs)
60929: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en Godsdienstwetenschap binnen de theologie [Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. 1829-1905]
110399: LANGE, STEPHAN DE & GEORG BAUER [ET AL.]. - Die Niederrheinlande. Kultur und Landschaft. Friedrich Gorissen Veröffentlichungen.
4027586: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H.Gunning Jr. (1829-1905)
4025485: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
4021450: LANGE, L. - De kinderdoop in de protestantsche kerk beschouwd. van het standpunt der kerkelijke formulieren, der heilige schrift en der menschelijke rede. Voorafgegaan door een brief van S.Blaupot ten Cate aan den vertaler en van het antwoord van dezen. 1851, 144 blz.
100907: LANGE, BENTE - Thorvaldsen's Museum. Architecture - Coloures - Light.
102953: LANGE, KURT & MAX HIRMER [& EBERHARD OTTO & CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT] - Ägypten. Architektur - Plastik - Malerei in drei Jahrtausenden.
4020561: LANGE, F. DE, (BONHOEFFER, D.) - Een burger op z`n best. Dietrich Bonhoeffer.
100508: LANGE, GELDOLPH ADRIAAN DE - Memorie van Defensie.
82403: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese, een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding
146403: LANGE, PROF. MR. R. DE & MR. B.J.G. LEEUW & PROF. MR. P.A.M. MEVIS - Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht.
4071230: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - J.H.Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1. (1829-1861)
4048586: LANGE, J. (HRSG.) - Das Matthäus-Evangelium. (Wege der Forschung)
131968: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
43524: LANGE. D. DE/KALFF. G./LOOSJES. A. - Nederlandsch Volksliederenboek
60418: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap Binnen de theologie
4074687: LANGE, FRITS DE - Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek.
121153: LANGE, JACOMINE DE - Verward in het verzorgingshuis. De zorg voor dementerende en depressieve ouderen.
121154: LANGE, JACOMINE DE - Vergeten in het verzorgingshuis. Dementerende ouderen, hun verzorgenden en familieleden.
94130: LANGE, ALBERT DE / WILHELMI, THOMAS - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit
4138080: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
132036: LANGEDIJK, DR. D. - De geschiedenis van de Langedijk.
102059: LANGELAAN, DRS. MARGOT & PIET AUGUSTIJN - Natuur in beeld - beeld in natuur. Manifestatie landschapskunst vestingdriehoek Loevestein - Woudrichem - Gorinchem.
103949: LANGEMEYER, GERHARD & HANS-ALBERT PETERS [EDS.]. - Stilleben in Europa.
103786: LANGENBERGH-PARQUI, E.W. - Terugblik op het oude heidegehucht Hoog-Soeren zoals het was in vroeger tijd.
130564: LANGENDONCK, JEF VAN [ED.] & DANNY PIETERS & DRIES SIMOENS & BEA VAN BRUGGENHOUT - Liber Amicorum Roger Dillemans. Volime II: Socialezekerheidsrecht.
131346: LANGENDONCK, PROF. DR. J. VAN - Handboek sociaal zekerheidsrecht.
110230: LANGENHUYZEN, DRS. T. - Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss.
102485: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus. Der dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. The Thirty Years' War.
4142381: LANGER, S.K. - Mind: An Essay on Human Feeling. Abridged by G.v.d.Heuvel.
61213: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme
94098: LANGERAAD, L.A. VAN - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische Studie (2 delen)
4026344: LANGERAAD, L.A.VAN - De Nederlandsche Ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische studie. Eerste en tweede deel.
142293: LANGEREIS, SANDRA - Breken met het verleden. Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren.
4134879: LANGEVELD, D. & HEIJNEN, J. - Broeder Dick. Ervaringen van een bijbelsmokkelaar.
104611: LANGEWIESCHE, STEFANIE - Karl Robert Langewiesche. Fünfzig Jahre Verlagsarbeit.
104522: LANGFELDT, JOHANNES [ED.]. - Handbuch des Büchereiwesens [3 Vols. compl.].
146233: LANGFORD, RACHEL & RUSSELL WEST [EDS.]. - Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature and History.
53979: LANGHANS, EDUARD / BERLAGE, H.P. - De Heilige Schrift. Handleiding bij het godsdienstonderwijs en bij eigen bijbelstudie
8961: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Davids Boetveerdigheit en Traanen-Vloedt, benevens Desselfs Verhooringe en den Val Syner Vyanden, bestaande in Vyftig betrachtingen over den Sesden Psalm. Voorgestelt, Tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen godts, insgelyks lyden en bidden tot verquikking van haare Ziele, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit. Volgens den laatsten Druk uyt het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac le Long.
9728: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Davids Boetveerdigheit en Traanen-Vloedt, benevens Desselfs Verhooringe en den Val syner Vyanden. Bestaande in Vyftig Betrachtingen over den Sesden Psalm. Voorgestelt, tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen Godts, insgelyks lyden en bidden, tot verquikkinge van haare Zielen, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit. Volgens den laatsten Druk uyt het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac le Long.
6360: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Ziels-Zuchtingen, over Het Lyden en den Doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus. In XLI Betrachtingen Geschikt, die soo wel tot de Historie selfs, als ook tot de Verborgentheden daarin begreepen, en voornamentlyk tot een Christelyke oeffening en Godtzaaligen wandel dienstig zyn. Thans, om desselfs deftigheit, na den laatsten en vermeerderden Druk, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac le Long.
61287: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk (Een dogmatisch-ecclesiologische studie)
60420: LANGMAN. H.J. - Kuyper en de volkskerk (Een dogmatisch-ecclesiologische studie)
144180: LANGMUIR, ERIKA - The National Gallery Companion Guide.
102726: LANGMUUR, HERMAN [INTROD & TRANSL.]. - Keramiek 86. Aspecten van de hedendaagse Nederlandse keramiek.
105126: LANGOHR, DR. JOZEF - Va gen weech bes a ge graaf [Van de Wieg tot aan het Graf]. Folkloristisch drieluik uit het Land van Overmaas.
100627: LANGOSCH, KARL - Hymnen und Vagantenlieder. Lateinische Lyrik des Mittelalters mit deutschen Versen.
54780: LANGSTON, DOUGLAS C. - The consolation of philosophy. Boethius. Authoritative tekst, contexts, critiscism
105308: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mens en zijn werk [In Slipcase].
105309: LANGUI, EMILE - Frits van den Berghe 1883-1939. De mens en zijn werk [In Slipcase].
103449: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mensch und sein Werk.
145312: LANGVIK-JOHANNESSEN, KARE - Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel. Opstellen.
101006: LANKESTER HARDING, GERALD - Baalbek. A new Guide.
83377: LANKWARDEN, E.J. E.A. - Practisch rekenen, rekenboek voor het landbouw-vervolgonderwijs, lagere landbouwscholen en lanbouw-winterscholen (2 delen)
83367: LANKWARDEN, E.J. - De hoofdzaken der bestemmingsleer voor de practijk bewerkt
121437: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old Maps. A Collector's View.
130498: LANS, NATHALIE - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per Traditie Vernieuwend.
102727: LANS, JOS VAN DER & HERMAN VUIJSJE [EDS. - ET AL.]. - Lage landen - Hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998.
102454: LANS, HANS VAN DER & GERBEN POORTINGA - Natuurbos in Nederland. Een uitdaging.
4141423: LANS, J.M.V.D. - Religieuze ervaring en meditatie. (Diss.)
83955: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde. Dr. A. Kuyper en de kunst
83954: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde sinds 1880
54544: LANSER, ALMA E.A. - De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink
121755: LANSINK, HENDRIK - Vertellingen uit Varssevelds Verleden. Het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970. Op dat wij het niet vergeten...
89860: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
7539: LANTMAN, THADAEUS DE - Versameling van Twintig stigtelijke en zielroerende Predikatien, Gedaan en naargelaten.
46451: LANTSCHOOT, ARN. VAN - Les 'Questions de Théodore' Texte Sahadique, Recensions Arabes et Ethiopienne (Studi e Testi 192)
4276086: LANZI, G. UND F. - Wege nach Rom. Eine Kulturgeschichte der Pilgerfahrt in die ewige Stadt
4073692: LAOURDETTE, M.M. - De erfzonde en de oorsprong van de mens.
4002281: LAPIDE, P. - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
4047463: LAPIDE, P. (BARTH, K.) - Ieder komt tot de Vader. K.Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie.
9950: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII A - Commentaria.
110850: LAPIDE, PINCHAS - De laatste drie pausen en de Joden.
4017153: LAPIDE, P. - De laatste drie pausen en de Joden.
4028609: LAPIDE, P. - Sjaloom Sjaloom. (Roman) Vertaling A.de Visser.
4139816: LAPIDE, P. - (10 boeken). Hij leerde in hun synagoge - Geen nieuw gebod - Opstanding - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Zaligsprekingen - Is de Bijbel goed vertaald - Heil uit de joden? -Uit de Bijbel leren leven -Is dat de zoon van Jozef? - De bergrede.
4300456: LAPIDE, P. - (10 boeken). Jezus de Jood - Jezus in tegenspraak - Paulus, rabbi en apostel - De zaligsprekingen - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Was Eva overal de schuld van? - het leerhuis van de hoop - Hoe heeft men zijn vijanden lief - Hij leerde in hun synagogen - Geen nieuw gebod.
4139052: LAPORTE, J. - La bible et les origines Chrétiennes.
4015973: LÄPPLE, A. - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid.
122489: LAQUER, HANS-PATER - Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul.
4140344: LAQUER, W. - A History of Zionism. [This comprehensive book starts with a discussion of the European background of Zionism sincethe Franch Revolution]
122634: LAQUEUR, WALTER & RICHARD BREITMAN - Breaking the Silence.
47318: LAQUEUR, RICHARD - Der Jüdische Historiker Favius Josephus. Ein Biographischer Versuch auf neuer Quellenkritischer Grundlage. Mit einem Nachwort zum Neudruck von Otto Michel
100029: LAQUEUR, WALTER Z. & LEOPOLD LABEDZ (EDS) - The State of Soviet Studies.
4140300: LAQUEUR, W. & BREITMAN, W. - Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust erfuhr.
142998: LARBAUD, VALERY [E. DU PERRON - TRANSL.]. - De arme hemdenmaker.
4019573: LARCHER, C. - L`actualité chrétienne de l`Ancien Testament. D`après le Nouveau Testament.
1214: LARDNER, NATHANIEL - De Geloofwaerdigheid der Euangeli-Geschiedenisse. Of de zaeken, waervan ter gelegentheid van andere in het Nieuwe Testament wordt gesproken, bevestigd door plaetsen van oude Schryveren, welke in den tyd van onzen Zaligmaeker en zyne Apostelen, of kort daerna, geleefd hebben. Met een Aenhangsel wegens den tyd van Herodes dood. En nu uit het Engelsch vertaeld, en met eenige aenmerkingen vermeerderd door Kornelis Westerbaen.
7778: LAREN, JOOS VAN - Spiegel voor het Vereenigde Nederland. Voorgesteld uit Matth. XI vers 23, 24.
55093: LAREN, J. VAN E.A. - Der vaderen erfenis, zestal predikaties van Hollandse oudvaders (Deel 5)
7540: LAREN, JOOS VAN - Korte en Bondige Verklaringe over den Sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde Predicatien.
5623: LAREN, DANIEL VAN - Anatome Dominicae Passionis. Dat is, Een korte ende klare ontledinghe van het gantsche lijden ende sterven onses Heeren Jesu Christi. Hier is oock by-ghevoeght, een korte verklaringhe van Christi Verrijsenisse ende Hemelvaert. De tweede Editie, vermeerdert met een nieu Register, terstont na de Voor-reden.
6952: LAREN, JOOS VAN - Twee-en-vijftigh Predicatien, Over Bysondere Texten der H. Schriftuere. Gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. WAARBIJ: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. II. 23, 24. Waer by gevoeght is, een Tractaet over I. Joh. 3. 8. Met noch een Predicatie over Hosea 4. 15. WAARBIJ: Korte en Bondige Verklaringe over Den Sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde Predicatien.
5127: LAREN, DANIEL VAN - Anatome Dominicae Passionis. Dat is, Een korte ende klare ontledinghe van het gantsche lijden ende sterven onses Heeren Jesu Christi. Uit het Engelsch vergadert ende vermeerdert. Hier is oock by-ghevoeght, een korte verklaringhe van Christi Verrijsenisse ende Hemelvaert. De tweede Editie, vermeerdert met een nieu Register, terstont na de Voor-reden.
4136604: LARFELD, W. - Die beiden Johannes von Ephesus. Der Apostel und der Presbyter, der lehrer und der Schüler. Ein Beitrag zur Erklärung des Papiasfragmentes bei Eusebius, Kg. 3, 39, 3.4
4073480: LARGEMENT, R. - La Naissance de l`Aurore. Poème mythologique de Ras Shamra - Ugarit. Traduit en commenté par R.Largement.
4140871: LARKIN, C. - Dispensational Truth of God's Plan and Purpose in the Ages.
4060651: LARKIN, M. - Die sechs Tage von Yad Mordechai.
4045918: LAROS, M. - De eeuwige kruisweg van onze Heer en van de hedendaagse Christen.
9573: LARREY, ISAAC DE - Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt. Met een kort begrip der aanmerkelykste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. In het Fransch beschreven. In het Nederduitsch uitgegeven, en uit de Openbare Gedenkschriften van Engelandt en de allernaauwkeurigste oude en nieuwe Schryvers merkelyk vermeerdert en verandert door Jan Lodewyk Schuer. Met heerlyke afbeeldselen en landkaarten versiert.
130354: LARSEN, AMUND B. - Sogemålene.
100509: LARSON, ERIK - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis.
144356: LARY, DIANA - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics 1925 - 1937.
110055: LASALLE, FERDINAND - Über Verfassungswesen.
4068515: LASCARIS, A. - Neem nu een het Woord.
110851: LASCARIS, ANDRÉ - Het soevereine slachtoffer. Een theologisch essay over geweld en onderdrukking.
4070255: LASCARIS, A. - De tweede mijl. Wegtrekken uit conflicten.
4138401: LASCARIS, ANDRÉ - (2 boeken). Het soevereine slachtoffer. 1993, 346 blz - Uitzicht uit een oude wereld. 1987, 183 blz.
4042030: LASCH, C. - Haven in een harteloze wereld. (Synopsis)
4139934: LASKER, D.J. - Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages.
121376: LASNIK, HOWARD & MAMORU SAITO - Move Alpha. Conditions on Its Application and Output.
130376: LASOMER, XAF & ADA LILIPALY-DE VOOGT - Pohon Harta. Tjeritera Maluku.
53083: LASSELL, MICHAEL - Glamour, making it modern
8670: LASSENIUS, JOHANNES - Heylige Moralien, of Christelyke Zede-Lessen, uyt de Evangelien en Epistelen, op alle Zon- Geest- en Apostel-Dagen aangetoont. Waar in de Heylige Text overal van woord tot woord volgens den Sin des Heyligen Geestes, duydelijk verklaart, en tot heylsaam gebruyk, leere, troost en vermaaninge in de vreese Gods wordt toegepast, aan de Christelijke Duytse Gemeente in Petri Kerk tot Copenhagen. Door bystand van den Heyligen Geest in 't openbaar gepredikt. Uyt het Hoog- in 't Nederduyts vertaalt door Johannes Frederik Meyer.
7251: LASSENIUS, JOHANNES - De Hemelsche Morgendauw, der soete Genade Gods, Uit verscheide Droppelen veeler heerlyke Kernspreuken der H. Schrift, ter besproeying van den Kweekhof van Christus, Tot aanwas der Gelovigen en verkwikking der Benauwden, by een vergaderd. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald door de Heer J.A. Kloekhoff. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
122374: LASSER, INGEBORG - Finiteness in Adult and Child German.
145204: LASSWITZ, KURD - G. Th. Fechner.
145921: LAST, JEF - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze.
4022346: LATEGAN, B.C. - Die aardse Jesus in die prediking van Paulus volgens sy briewe. (Diss.)
60422: LATEGAN. B.C. - Die aardse Jesus in die Prediking van Paulus (Volgens sy briewe)
122835: LATHAM, IAN - Olbrich.
4071125: LATHOUWERS, T. MARÉCHAL, M. SAMY, AMA & WETERING, J.V.D. - (4 boeken over Zen van uitgeverij Asoka). Meer dan een mens kan doen - Eenvoudige wijsheid - Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen? - Zuivere leegte.
146097: LATIMER, JON - Alamein.
92645: LATOUCHE, ROBERT - Caesar to Charlemagne, the beginnings of France
131862: LATOUCHE, ROBERT - Caesar to Charlemagne: The Beginnings of France.
4009279: LATOURETTE, K.S. - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Gekürzte deutsche Ausgabe von R.M.Honig, mit einem Vorwort von H.Dörries.
4054456: LATOURETTE, K.S. - Christianity in a Revolutionary Age. A History of Christianity in the 19th and 20th Centuries.
4140699: LATOURETTE, K.S. - A History of the Expansion of Christianity. (Complete in 7 volumes).
100510: LATREILLE, ANDRÉ [ED.]. - Histoire de Lyon et du Lyonnais.
131261: LATTIN, AMAND DE - Het marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
142718: LAU, FRIEDRICH. - Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396.
4023492: LAU, F. (LUTHER, M.) - Vierhundertfünfzig Jahre lutherische Reformation. 1517-1967. Festschrift für Franz Lau zum 60.Geburtstag.
4071317: LAU, F. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Lutherjahrbuch 1964. Jahrbuch der Luther-Gesellschaft.
4056484: LAUB, F. - Eschatologische Verkündigung und Lebensgestaltung nach Paulus. Eine Untersuchung zum Wirken des Apostels beim Aufbau der Gemeinde in Thessalionike.
100446: LAUBE, ADOLF & HANS WERNER SEIFFERT [EDS. - ET AL.]. - Flugschriften der Bauernkriegszeit.
53795: LAUBE, ADOLF / SEIFFERT, HANS WERNER - Flugschriften der Bauernkriegszeit
53454: LAUER, JEAN-PHILIPPE - Le problème des pyramides d'Égypte. Traditions et légendes - Exploration - Descriptiion - Théories - Science et croyances des constructeurs. Avec 49 figures et 29 photographies
131762: LAUER, JEAN-PHILIPPE - Die Königsgräber von Memphis. Grabungen in Saqqara.
4134509: LAUER, R. - Der Schrein der Heiligen Drei Könige. Mit Fotogafien von R.Matz und A.Schenk.
146197: LAUF, DETLEF - Das Bild als Symbol im Tantrismus. IndischeTantras als praktische Führer zur seelischen Ganzheit des Menschen.
121751: LÄUGER, P. & L. PACKER & V. VASILESCU [EDS.]. - Water and Ions in Biological Systems. Proceedings of the 4th International Conference.
4060972: LAUHA, A. (BKAT) - Kohelet. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIX)
122338: LAURENCE, MARGARET - Long Drums and Cannons. Nigerian dramatists and Novelists 1952-1966.
46402: LAURENCE, PATRICK - Le Monachisme Féminin Antique: idéal Hiéronymien et Réalité Historique
4137790: LAURENT, J.C.M. - Neutestamentliche Studien.
4139880: LAURENTIN, R. (BERNADETTE) - Het leven van Bernadette.
4050899: LAURENTIN, R. (BERNADETTE OF LOURDES) - Bernadette of Lourdes. A Life Based on Authenticated Documents.
47374: LAURENTIUS, JACOBUS - Hugo Grotius Papizans. Hoc est: notae ad quadam loca in Hugonis Grotii Appendice de Antichristo, Papam Romanum, et Doctrinam ac Religionem Papisticam Spectantia, et in Quibus via Sternitur ad Papismum Antichristianum. Auctore Jacobo Laurentio. Editio Nova
1218: LAURENTIUS, JACOBUS - Belydenis-Predicatie, Sommierlick ghedaen voor het houden des Heyligen avondmaels in de Kercke van Amsteldam, ende nu wijdloopiger verhandelt. Ingestelt na de ordre en methode van het laetste Synodus Nationael van Dordrecht, eerst in voorstellinge vande recht-sinnighe Leere, ende daer na in verwerpinge van alle dwalingen in yeder Artijckel. De plaetsen oock der heyliger Schrifture, daer in geallegeert, uytghedruckt na de Nieuwe Oversettinge. Zijn noch op 't eynde hier by gevoeght de Symbola, dat is, Geloofs-Formulieren, Van de vier eerste generale Synoden, midsgaders, het Symbolum van Athanasius, alle op het nieuw overgeset door den selven Autheur. De tweede druck, verbetert en vermeerdert door den selven Autheur.
95337: LAURENZA, DOMENICO - Leonardo Da Vinci. Homo universalis (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 15)
53390: LAURENZA, DOMENICO - Leonardo Da Vinc. Homo universalis (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 15)
146110: LAURILLARD, DR. E. - Op uw stoel door het land. Bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. Met Wapen- en Zegelkaarten.
85800: LAURILLARD, E. - Kunst-juweeltjes voor de Salon-tafel
53957: LAURILLARD, E. - De zeven hoofdzonden. Zeven voordrachten
53917: LAURILLARD, E. - Voor meer dan één leven. Een twaalftal leerredenen
48040: LAURILLARD, E. - Door meer dan één kijkglas in 't leven gezien. Vertellingen, Schetsen en Dichten
48038: LAURILLARD, E. - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten
4139053: LAURILLARD, E. - De zeven hoofdzonden. Zeven voordrachten.
7970: LAURMAN, MARTINUS/GREVENSTEEN, HENRICUS/REYNALDA, HETTO/GREYDANUS, AUSONIUS - Naamlyst der Eerw. Heeren Predikanten, Dewelke zedert den tydt der Reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des Euangeliums, zo binnen de Stad Leeuwarden als ten platten Lande in de Dorpen, behorende onder het Refort van de Eerw. Classis van Leeuwarden, hebben waargenomen. Met aanwysinge van hare Standplaatsen, den tydt harer Bedieningen, Verroepingen, Versterven, en andere Aantekeningen meer. Alls uit de Echte stukken zo veel doenlyk was opgestelt, in ordere gebragt, en in 't ligt gegeven door Do. Martinus Laurman. Waar nog bykomt een volkomen Register der Namen volgens het A, B, C. WAARBIJ: Naamlyst der Predikanten, Die zedert de zuiveringe van den Godtsdienst tot in den jare 1751 het Euangelium hebben bedient in de Steden en Dorpen, welke tot de E. Classis van Bolswert en Workum behoren, en voormaals behoort hebben. Als ook van eenige andere plaatsen onder de E. Classis van Franeker resorteerende. Uit de Classicale Acten, oude Doop- Kerke- en Kerken-Raadts-boeken, Graf-schriften, en andere echte stukken opgestelt, aan een geschakelt en met een korte beschryvinge van die Steden en Dorpen, en een volkomen Alphabetisch Register der Namen enz. In 't ligt gegeven, en ten dienste der Liefhebberen van Neerlantsch Zion gemeen gemaakt door Henricus Grevenstein. WAARBIJ: Naamregister der Predikanten, Dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het Resort van de Classis van Sneek hebben waargenomen. Opgesteldt en by een vergadert door Hetto Reinalda. WAARBIJ: Naamlyst der Predikanten die zedert de Herforming gedient hebben in de Classis van Franeker. Met eene Voorreede, Meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarien, Welke uit het Collegie der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot de Provinciale Synoden van tyd tot tyd zyn afgevaardigt. En Aanmerkingen over de Naamlysten van andere Classen. Uit vele egte Stukken by-een-verzamelt door Ausonius Greydanus. En na deszelfs dood, met eenige Vermeerderingen en een volkomen Register, in het licht gegeven door J.H.
9574: LAURMAN, MARTINUS/COLUMBA, WILHELMUS/DREAS, ANTHONIUS GOTTFRIED/GREYDANUS, AUSONIUS - Naamlyst der Eerw. Heeren Predikanten, Dewelke zedert den tydt der Reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des Euangeliums, zo binnen de Stad Leeuwarden als ten platten Lande in de Dorpen, behorende onder het Refort van de Eerw. Classis van Leeuwarden, hebben waargenomen. Met aanwysinge van hare Standplaatsen, den tydt harer Bedieningen, Verroepingen, Versterven, en andere Aantekeningen meer. Alls uit de Echte stukken zo veel doenlyk was opgestelt, in ordere gebragt, en in 't ligt gegeven door Do. Martinus Laurman. Waar nog bykomt een volkomen Register der Namen volgens het A, B, C. WAARBIJ: Naamlyst der Heeren Predikanten, Die onder 't resort van de E. Classis van Dokkum, Zedert de Reformatie, gedient hebben. Geschreven door D. Wilhelmus Columba. Met aanmerkingen vermeerdert en uitgegeven door wylen D. Ant. Gotfr. Dreas. WAARBIJ: Naamregister der Predikanten, Dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het Resort van de Classis van Sneek hebben waargenomen. Opgesteldt en by een vergadert door Hetto Reinalda. WAARBIJ: Naamlyst der Predikanten die zedert de Herforming gedient hebben in de Classis van Franeker. Met eene Voorreede, Meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarien, Welke uit het Collegie der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot de Provinciale Synoden van tyd tot tyd zyn afgevaardigt. En Aanmerkingen over de Naamlysten van andere Classen. Uit vele egte Stukken by-een-verzamelt door Ausonius Greydanus. En na deszelfs dood, met eenige Vermeerderingen en een volkomen Register, in het licht gegeven door J.H.
121635: LAUT, HANS - Otto Ubbelohde. Leben und Werk.
6954: LAUTENBACH, HENRICUS - Het Lam Godts, Dragende de sonden des Werelts, aen den vervloeckten stamme des Kruyces. Dat is, Een verklaringhe over de Historie van het lijden onses Heylandts ende Zalighmaeckers Jesu Christi, In verscheydene troostelijcke en leersame bedenckinghen by een vergadert.
9174: LAUTENBACH, HENRICUS - Het Lam Godts, Dragende de sonden des Werelts, aen den vervloeckten stamme des Kruyces. Dat is: Een verklaringhe over de Historie van het lijden onses Heylandts ende Zalighmaeckers Jesu Christi, In verscheydene troostelijcke en leersame bedenckinghen by een vergadert.
4141091: LAUTERER, JOSEPH - China. Das Reich der Mitte einst und jetzt. Nach seinen Reisen und Studien geschildert. Miy 154 Abbildungen nach chinesischen Originalen sowie nach photographischen Natutaufnahmen.
145571: LAUWERIKS, JAN [ED.]. - Alt-Holland.
132181: LAUWERS, MIEKE & BERT HOGENKAMP [EDS] - Audiovisueel. Van emancipatie tot professionalisering.
145867: LAVALLEYE, JAQUES - Juste de Gand. Peintre de Frédéric de Montefeltre.
146227: LAVALLLÉE, DANIÈLE & LUIS GUILLERMO LUMBRERAS - Die Andenvölker von den frühen Kulturen bis zu den Inka [In Slipcase] [= Volume 32: Universum der Kunst].
4056522: LAVATER H.R. (GOEPPEL, J.) - Johannes Goeppel. Prädikant zu Rohrbach 1527-1545 und zu Zofingen 1545-1548.
103604: LAVEN, PETER - Renaissance Italy 1464-1534.
110758: LAVEN, MARY - Vrouwenkloosters in Venetië. Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
103724: LAVER, JAMES - Victoriana.
131548: LAVIGNE, DR. E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. Vol. I. & Vol II.: Vertaling van de ' Gesta Abbatum Trudonensium ' met annotaties van Prof. Dr. w. Jappe Alberts en Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen. Vol. III.: Vertaling van de kroniek van Servais Foullon [3 Vols. Compl. in Slipcase]
146438: LAVOISA, SARA - Corpus-based Translation Studies. Theory, Findings, Applications.
101863: LAVOOIJ, WIM - Gebouwd in Arnhem. Jongere bouwkunst vanaf 1840 & Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De Stedebouwkundige ontwikkeling van de stad [2 Vols. Complete].
146377: LAW - - De grondwet 1987: met verwijzing per artikel naar overeenkomstige bepalingen van eerdere grondwetten.
142259: LAW - Vennootschapsrecht in EG-perspectief. Lustrumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Broederschap. Maastricht, 3 juni 1993.
130583: LAW - Het juridisch beroep onder de loep. Lustrumcongres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het juridisch P.A.O. aan de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
130449: LAW - Cultural Policy in the Netherlands. Edition 2009.
143673: LAWFORD, JAMES P. - Clive Proconsul of India. A Biography.
100159: LAWLESS, JILL - Het Wilde Oosten. Reizen in het moderne Mongolië.
122961: LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA & MARIA GOLAB & JAN JAAP HEIJ [EDS.]. - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
87312: LAWRENCE, EDWARD - Verloren zonen verwachtende ouders. Een verhandeling over Spreuken 17:25 geschreven tot profijt van iedereen maar met name tot profijt van godvrezende ouders en hun kindren.
101229: LAWRENCE, ROSAMOND - Charles Napier 1782-1853. Friend and Fighter.
8964: LAWRENCE, MATTHEW - De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en troostelijck beschreven. En uyt de Engelsche Tale in 't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn.
101635: LAWRENCE, D.H. [MARK KINKEAD-WEEKES - ED. & ANNE PERNIHOUGH - INTROD. & NOTES] - The Rainbow.
6953: LAWRENCE, MATTHEW - De Triumpherende Vorstinne der Hooft-Deugden op Aerden. Banende den Koninklijken wech na de Stadt Godts, en het eeuwige Leven. Vervattende De Practijcke en Oeffeninge van het Waerachtigh Saligmakende Gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem, en troostelijck beschreven. En uyt de Engelsche Tale in 't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn.
142833: LAWRENCE, JACOB & ROBERT HAYDEN - The Legand of John Brown. Jacob Lawrence Gouaches & Robert Hayden Poem.
91491: LAWS, BILL - Traditional houses of rural France
4140897: LAWS, S. - A Commentary on the Epistle of James.
130509: LAWSON, R.A. & E. MYJER [EDS.] - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
130508: LAWSON, R.A. & E. MYJER [EDS.] - 50 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000. Speciaal nummer NJCM-Bulletin.
4143695: LAWSON, S.J. (CALVIJN, J.) - The Expository Genius of John Calvin.
104191: LAWTON, RICHARD & HUGO LECKEY [TEXT]. - Grand Illusions.
4141397: LAYFER, L.F. - A Chapter of Talmud. Bava Metzia - Chapter Ten. A House and its Upper Floor, Pages 116b-119a.
53434: LAYS, CHARLES - Étude critique sur la vita balderici episcopi leodiensis
95402: LAYTON, BENTLEY - The rediscovery of gnosticism. Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Volume 1: The school of Valentinus. Volume 2: Sethian Gnosticism (2 volumes)
4300207: LAYTON (ED.) BENTLEY - The Rediscovery of Gnosticism (Complete in 2 volumes). Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Vol.1. The School of Valentinus. Vol.2. Sethian Gnosticism (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 41)
121850: LEACH, JOHN - Pompey the Great.
91025: LEACH, MICHAEL - The Secret Life of Snwodonia
4073645: LEACH, E. (ED.) - The Structural Study of Myth and Totemism. (A.S.A.Monographs 5)
142479: LEACOCK, STEPHEN - Lincoln frees the Slaves.
145528: LEAHY, KEVIN - Anglo-Saxon Crafts.
131273: LEAKEY, RICHARD - The Origin of Humankind.
122884: LEAKEY, RICHARD E. & ROGER LEWIN & DICK HILLENIUS [INTROD.]. - Nieuwe inzichten in oorsprong en ontwikkeling van de mens.
95615: LEANEY, A.R.C. - The Jewish and Christian world 200 BC to AD 200 (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 1 part 7)
104178: LEAR, EDWARD [ROWENA FOWLER - ED.]. - The Cretan Journal.
122308: LEARS, JACKSON - Fables of Abundance. A cultural history of advertising in America.
46585: LEARY, JOSEPH S. O' - Christianisme et philosophie chez origène (Series: Philosophie & Théologie)
4031820: LEAVER, R.A. - `Goostly psalmes and spirituall songes`. English & Dutch metrical psalms from Coverdale to Utenhove 1535-1566. (Diss.)
4300903: LEAVER, R.A. - Goostly Psalmes and Spirituall Songes. English and Dutch Metrical Psalms from Coverdale to Utenhove 1535-1566 (Diss.).
4063496: LEBEAU, P. (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum, Un itinéraire spirituel. Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943.
94594: LEBÈGUE, RAYMOND - Le mystère des Actes des Apotres. Contribution à l'étude de l'humanisme et du protestantisme français au XVIe siècle
144893: LEBLOIS, LOUIS - L'affaire Dreyfus. L'iniquité la réparation. Les principaux faits et les principaux documents.
4142723: LEBOR, A. - City of Oranges. Arabs and Jews in Jaffa.
145378: LEBRET, T. [JAN VAN DE KAM & T. LEBRET - ILLUSTR.]. - Biesbosch-vogels.
4072903: LEBRUN, YVAN - In sprekenden lijve. De spraak als lichamelijk gebeuren.
4001367: LECHLER, G.V. - Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter. Mit Rücksicht auf Unterschied und Einheit in Lehre und Leben.
103508: LECHNER, KARL - Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246.
121994: LECHNER,J. & H.PH.VOGEL. - De nieuwe wereld en de lage landen. Onbekende aspecten van vijfhonderd jaar ontmoetingen tussen Latijns-Amerika en Nederland.
146508: LECLANT, JEAN [ET AL.]. - Ägypten. 3 Volumes Complete [= Volume 26-28: Universum der Kunst].
94649: LECLER, JOSEPH - Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme (2 volumes)
4044016: LECLERC, E. - De verborgen wegen van Gods koninkrijk.
146452: LECLERC, LUDOVIC [VELLER] - Les Valets au théâtre.
143973: LECLERCQ, ROBERT [ED.]. - "Reimwörterbuch zu "" Sankt Brandan ""."
110119: LECLERCQ, W.L. - De laatste Nederlandse zeilschepen. Een korte beschrijving van de Nederlandse grote zeilvaart na de franse tijd.
4300459: LECLERCQ, JACQUES - Proeve ener katholieke moraal. (compleet in 4 dln.). I.Grondslagen der christelijke levenshouding. II.Uit de greep van het ik. III.Samen met God. IV.Christelijk evenwicht. (Bibliotheca Spiritus)
84392: LECLERCQ, DOM JEAN E.A. - La spiritualité du Moyen age
4030491: LECOMPTE, C. (VB) - I Thessalonicenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4030488: LECOMPTE, C. (VB) - II Thessalonicenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
145948: LECOURT, DOMINIQUE - Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences.
130894: LECOUTERE, DR. C. [L. GROOTAERTS - ED.] - Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch. Platen en Kaarten. Vijfde verbeterde en vermeerdere druk bewerkt door L. Grootaers [Only]
131196: LECOUTEUX, CLAUDE [JACQUES LE GOFF - FOREW.] - Mélusine et le Chevalier au Cygne.
101474: LECUNA, VICENTE - Itinerario documental de Simon Bolivar. Escritos selectos. Homenaje al Dr. Vicente Lecuna en el centenario de su nacimiento.
92588: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenking over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden. Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst
87652: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer. (3 delen)
55007: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven van L.G.C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienen en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke
89218: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
145605: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
86809: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften (3 delen)
130125: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
83935: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer (Complete set)
130765: LEDEGANG, F. - Mysterium ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes [2 Vols. Compl.]
4140590: LEDEGANG-KEEGSTRA, J.L.R. (BÈZE, TH. DE) - Le Passavant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire. (Diss.)
131659: LEDNICKI, WACLAW - Henryk Sienkiewicz. A Retrospective Synthesis.
131328: LEE, S.G.M. & A.R. MAYES [EDS.] - Dreams & Dreaming. Selected Readings.
122847: LEE, ORLAN & T.A. ROBERTSON [EDS]. & TH. WÜRTENBERGER - FOREW.]. - Moral Order and The Criminal Law. Reform Efforts in the United States and West-Germany.
4300594: LEE, SOU-YOUNG (ED.) (CALVIJN, J.) - Calvin and Asian Churches, Volume 3. Prodeedings of the 9th and 10th Asian Congresses on Calvin Reasearch.
4010028: LEE, B.M. (AUGUSTINUS, AUR.) - "Mendacium officiosum. Een beoordeling van de zgn. noodleugen"", met speciale aandacht voor Augustinus` opvattingen. (Diss.)"""
101695: LEE, MAURICE - The Road to Revolution. Scotland under Charles I, 1635-37.
142766: LEE, ARTHUR GOULD - Crown against Sickle. The Story of King Michael of Rumania.
60424: LEE. B.M. - Mendacium Officiosum (Een beoordeling van de zgn. 'Noodleugen', met speciale aandacht voor Augustus' opvattingen)
146269: LEE, DWIGHT E. (ED.). - The Outbreak of the First World War. Causes and Responsibilities.
52447: LEE, SEUNG-GOO - Kierkegaard on Becoming and Being an Christian
104808: LEE, SHERMAN E. [ED. - INTROD.]. - Selected Works The Cleveland Museum of Art.
55221: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij. Hoe je groeit in radicaal discipelschap
143034: LEE, HERMIONE - Virginia Woolf.
145720: LEE, TAN CHUNG - Bali. L'ile de lumière.
53142: LEE, JUNG / BOYES, KATHLEEN - Fête, the wedding experience
103099: LEE, KING TSI & SHIH CHANG HU - Drache und Phoenix. Lackarbeiten aus China. Sammlung Familie Lee, Tokyo / Dragon and Phoenix. Chinese Laquer Ware. The Family Lee Collection, Tokyo.
4300087: LEE, SAMUELEM - Pentateuch Syriace. Recognovit emendavit edidit G.E.Barnes, adiuvantibus C.W.Mitchell et I.Pinkerton.
4074977: LEECH, K. - True Prayer. An Invitation to Christian Spirituality.
121768: LEECHMAN, DOUGLAS & A.E. INGRAM [ILLUSTR.] - Native Tribes of Canada.
93376: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven en streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn
4064217: LEEDE, H. DE (KÜNG, H.) - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn. (Diss.)
130219: LEEFLANG, MICHA - 'Uytnemende Schilder van Antwerpen'. Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden.
143315: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. Monografie.
89775: LEEFLANG, H. (VOORWOORD) - Komt Wapenbroeders, Neêrlands Zonen.. De Koninklijke Militaire Academie een jaar lang belicht.
100250: LEEFLANG, CHR. [FOREW. & ED.]. - De Dichter en de Dood. Een bundel doodenlyriek.
101282: LEEFLANG, THOMAS - Laurel & Hardy encyclopedie.
140046: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
102014: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
100408: LEEMANS, MR. W.F. - De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18de en het begin der 19de eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Rijnhandel.
143586: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiën.
4069461: LEEMANS, VAN (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard.
132048: LEEMANS, INGER - Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700.
4133452: LEEMHUIS, F. KLIJN, A.F.J. & GELDER, G.J.H.VAN, - The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch. Ed. and translated with a parallel translation of the Syriac text.
4071281: LEEMING, B. - Principles of Sacramental Theology.
83209: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (Hollandse Historische Reeks 17)
101417: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
145937: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
4045450: LEENDERTZ, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid.
145005: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
85922: LEENDERTZ, ALBERTUS CORNELIS - De grond van het overheidsgezag in de antirevolutionaire staatsleer
88805: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel
95526: LEENE, HENDRIK - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja
110045: LEENEN, PROF. DR. H.J.J. - Gezondheidsrecht voor opleidingen in de gezondheidszorg.
143179: LEENEN, CHRISTEL [& EVELIEN VAN ES] - Jos. Bedaux architect [1910-1989].
130603: LEENEN, DR. FRANS H.H. & DR. BRIAN HAYNES [EDS.] - Hypertensie. Komplete handleiding voor mensen die aan hypertensie lijden.
6863: LEENHOF, FREDERIK VAN - Joh. Coccei God-geleertheit, In de Byzondere Grondstukken, der Christelijke Gods-dienst, Neffens De Bedeelinge der Tijden, en Sleutel der Prophetien. Opengelegt, en verdeedigt. En nu van nieuws overgezien, uitgebreidt, met Schriftuur-Texten vermeerdert. En tot naader behulp en verstandt, gestelt in Vragen, en Antwoorden. Den derden Druk.
84104: LEENHOUTS, A.A. - Sjofar Serie. Compleet 5 delen in casette, Bestaande uit: De man met de kruik. De zeven Sjofarim in de Apocalyps. De beker van Jozef. De volheid der heidenen. en Oproep aan kerk en Israël, ten geleide bij de Sjofar Serie.
86808: LEENMANS, H.A. - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
101820: LEER, KEES VAN DER - Marianne, een Oranjeprinses. Trouw tot in de dood.
131066: LEERMAKERS, INE & FROUKE I. WELLING - Door gangen en poorten naar Leidse hofjes [Through passages and gates to the Leiden hofjes - Eng. Summaries] .
4052291: LEERS, B. & MOSER, A,, - Moraltheologie - Engpässe und Auswege. (BThB)
4139244: LEESE, K. - Die Mutter als religiöses Symbol.
91845: LEESEN, TESSA - Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvlak van wetenschap, kerk en samenleving.
103605: LEESON, FRANCIS - Kama Shilpa. A Study of Indian Sculptures Depicting Love in Action.
88134: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
4073369: LEEUW, G.V.D. - Het ongeloof en de kerk.
90234: LEEUW, A.J. VAN DER - Huiden en leder. 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. (With a English Summary)
4002854: LEEUW, G.V.D. - In den hemel is eenen dans. Over de religieuze beteekenis van dans en optocht.
52302: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 Meditaties bij het ouder worden
4021460: LEEUW, G.V.D. - Sakramentales Denken. Erscheinungsformen und Wesen der ausserchristlichen und christlichen Sakramente.
4012940: N.N. (LEEUW, G.V.D.) - Pro Regno - Pro Sanctuario. Een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de 60e verjaardag van Prof.Dr.G.v.d.Leeuw. Uitgeg. onder red. van W.J.Kooiman en J.M.v.Veen. Medew.: M.A.Beek, R.Bultmann, Th.L.Haitjema, K.Jaspers, A.A.v.Ruler, E.L.Smelik e.a.
4012936: LEEUW, G.V.D. - Levensvormen. (Verspreide opstellen).
4008805: LEEUW, A. DE (VB) - Mozes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4002858: LEEUW, G.V.D. (RED.) - De godsdiensten der wereld. M.m.v. J.N.Bakhuizen v.d.Brink, F.M.Th.Böhl, M.Buber, J.Lindeboom, H.Wagenvoort e.v.a. 3e bijgewerkte en vernieuwde druk onder red. van C.J.Bleeker.
87191: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
88435: LEEUW, G.M. DE - Ademtocht. 53 meditaties.
53148: LEEUW, RONALD DE E.A. - Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850
81240: LEEUW, G. VAN DER - Historisch Christendom
60427: LEEUW. V. DE - De Ebed Jahweh-Profetieen (Historisch-kritisch ondroek naar hun ontstaan en hun betekenis)
102596: LEEUW, RONALD & JOHN SILLEVIS & CHARLES DUMAS [EDS.]. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
82706: LEEUW, G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda, 70 meditaties voor zieken
130730: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER [ED. & ET AL.] - De godsdiensten der wereld [2 Vols. Compl.]
104084: LEEUW, RONALD DE [ED.]. - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw.
102665: LEEUW, RONALD & JOHN SILLEVIS & CHARLES DUMAS [EDS.]. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
4024456: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding religie en kunst.
4025133: LEEUW, G.V.D. - Liturgiek.
4025135: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst. 3e druk, herzien door E.L.Smelik.
4034818: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4067281: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4134652: LEEUW, G. V.D. - Virginibus puerisque. A study on the service of children in worship.
7748: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gezangen, Slaande op de Oeffening van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen.
85713: LEEUWAARDEN, N.S. VAN - De Godvrezende zeeman of de nieuwe Christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen, kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd. Waarbij gevoegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen, te zamen gesteld tot algemeene stichting en bijzonder van zeevarende lieden, en allen die bij de zee wonen of belang hebben.
7597: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag en Wandel, Zo met zyne Huysgenoten, als by Zig Zelven Alleen, Ende in Allerley Gelegentheden, Met Bygevoegde Waarschouwingen, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede Deel. Den Vierden Druk.
7598: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gesangen, Slaande op de Verhandelingen van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. Den Derden Druk. Vermeerdert met nog eenige Gezangen, over de Stoffen, verhandeld in de Bekommerde en Bevestigde Christen.
9357: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag by Kranken, Ende hem zelve bereydende tot een Zalig Sterven. Met een vertoog van de Gelukzalige Staat, der Gelovigen, na dit Leven, en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde, en Laatste Deel. Den Derde Druk.
8884: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Verloren Zondaar Gezogt en Gezaligt. Ofte een Verhandeling over Luce. 19: 10. en Christi Vriendelyke Nodiging, of de Ware Ruste voor een Vermoeide Ziele. Aangewezen uit Matth. 11: 28. Met eenige Gezangen, Den Tienden Druk.
9359: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag en Wandel, Zo met zyne Huysgenoten, als by Zig Zelv Alleen, Ende in Allerley Gelegentheden, Met Bygevoegde Waarschouwingen, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede Deel. Den Vierden Druk.
4976: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMONS VAN (N.S.V.L.' - De Bekommerde Christen, Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling, van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen, en Zwak Gelovigen. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk. Den Derden Druk.
9361: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Bekommerde Christen Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit den Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen, en Zwak Gelovigen. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk. Den Tweede Druk.
9575: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstigen Christens Betragtingen in zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting. Derde Druk.
87553: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. Uitlegging van het Boek Daniël.
143184: LEEUWEN, PETER [ED.]. - Enschede in kleur 1914-1968.
53846: LEEUWEN, P.J. VAN - De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland
60430: LEEUWEN. P.A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper
60431: LEEUWEN. P.J. VAN - Het Christelijk onsterfelijkheidsgeloof (Een Bijbels-Dogmatische studie)
93743: LEEUWEN, J. VAN - Eerste Zestal aangeteekende Lijdens-Predikatiën
91851: LEEUWEN-ASSINK, CORNELIA JAKOBA VAN - Wij zouden Jezus willen zien. Het evangelie naar Johannes herlezen met een catechetische blik
92772: LEEUWEN, TH. MARIUS VAN E.A. - Arminius, Arminianism, and Europe. Jacobus Arminius (1559/60-1609)
55101: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige Leerredenen over verschillende teksten
132080: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN & G.H.A. VENNER - Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich. & Inventaris van archieven van overheidsfunctionarissen in het ambt Montfoort [& DISK]
4027607: LEEUWEN, A.TH.V. - De Nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4019906: LEEUWEN, N.D.VAN - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal. (Diss.)
4021942: LEEUWEN, W.S. VAN - Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de septuaginta en de Joodsche literatuur. (Diss.)
4005964: LEEUWEN, G.VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie. (Diss.)
4005966: LEEUWEN, G.V. - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding.
4005961: LEEUWEN, A.TH.V. - Het Christendom in de wereldgeschiedenis.
4049642: LEEUWEN, A.TH.V. - De burger en z`n religie. Verspreide Teksten.
86800: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige Leerredenen over verschillende teksten
60432: LEEUWEN. P.W. VAN - Het paulinische voorrecht
86803: LEEUWEN, J. VAN - Eerste zestal afgeluisterde predikatiën. Inhoud: Het volgen achter den lijdenden en stervenden borg. Joh. 8:12. De beproeving des geloofs tot lijdzaamheid, Jak 1:2,3. De dooden geboren. Job 26:5,6. Zions kinderen van den Heere geleerd. Jes. 54: 13,14. De trekkende liefde. Galaten 1: 4,5. De weldaad der afzuivering, Jesaja 1:25, 26.
88432: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
88250: LEEUWEN, P.J. VAN - De betekens van Fr. E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland.
91885: LEEUWEN, BERNET VAN - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht
92697: LEEUWEN, J. VAN - Heidelbergsche Catechismus verklaard in Beluisterde en Aangeteekende predikatiën (2 delen)
61268: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie (Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie)
4136328: LEEUWEN, C. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Habakuk.
94504: LEEUWEN, P.J. VAN - Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. Een Bijbels-Dogmatische studie
110687: LEEUWEN, CHARLES VAN - Bishop Zwijsen and His First Brothers. The Founder, the Founding Generation and the Foundation History.
86801: LEEUWEN, JACOB VAN - Zes predikatiën
9951: LEEUWEN, SIMON VAN - Bellum Juridicum, ofte den Oorlogh der Advocaten, Bestaande in Consultatien, Advysen, Deductien, Advertissementen, en diergelycke Schriftuyren van Rechten, waar van d'een, d'andere, directelyck is contrariërend, En welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtigt zyn Met Resolutien, Placaten, Sententien, en Gewysdens, zoo van Souveraine Verganderingen, Hoogh-aanzienlyke Collegien, Provinciale Hoven van Justitie, als andere subalterne Vierscharen, Rechters, en Gerechtsbanken, &c.
54587: LEEUWEN, C. VAN - Hosea (Serie: De prediking van het Oude Testament)
60433: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
100687: LEEUWEN, J. VAN - Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken.
53653: LEEUWEN, E.H. VAN - Prolegomena van Bijbelsche Godgeleerdheid
83870: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN - Het Bijbelsch-akkadisch-schumerisch zondvloedverhaal
110688: LEEUWEN, CHARLES VAN 2014. - Conscientious and Caring. A Portrait of Father Superior De Beer [1821-1901].
54459: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten. Bijbels dagboek
123213: LEEUWEN, AREND TH. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4076182: LEEUWEN, J.H. VAN - De inlijving door het bloed. Of het overleveringshistorische probleem van de Pentateuch in literair perspektief. (Diss.)
86939: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
4135447: LEEUWEN, H.G.VAN - The Problem of Certainty in English Thought. 1630-1690. Preface by R.H.Popkin.
123447: LEEUWEN, JAQUES VAN [ED.]. - The Horse in the Twentieth Century. 100 Years - 100 Interviews - 500 Photographs.
4043391: LEEUWEN, P.W.VAN - Het Paulinische voorrecht. (Diss.)
4035670: LEEUWEN, J.V. & MENDES DA COSTA, M.B. - Attische vormleer.
4047509: LEEUWEN, C.VAN - Le développement du sens social en Israël avant l`ère Chrétienne. (Studia Semitica Neerlandica)
4066898: LEEUWEN, C.V. - Le développement du sens social en Israël. (Diss.)
4067446: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN (RED.) - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid Nederland en Zuid Afrika.
4136710: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren.
103176: LEEUWENBERG, JAAP & WILLY HALSEMA-KUBES [EDS.]. - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus.
110242: LEEUWIS, CEES [ED.]. - Integral design: innovation in agriculture and resource management.
91321: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen
145422: LEEWEN, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervattende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve.
101884: LEEZENBERG, MICHIEL - Contexts of Metaphor.
122205: LEFEBVRE, GEORGES - La France sous le Direction [1795-1799]. Edition integrale.
94613: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, JACQUES - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois
4142080: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, J. - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois. Avec intr., note bibl. et appendices par M.A.Screech
93059: LEFF, GORDON - Heresy in the Later Middle Ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250-c. 1450 (2 volumes)
4300502: LEFFELAAR, H.L. & E.VAN WITSEN, - Werkers aan de Burmaspoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 km en 200.000 doden.
94207: LEFRANC, ABEL - La jeunesse de Calvin
131823: LEGEL, SIEGFRIED [EDS.] - Nutztiere der Tropen und Subtropen. Volume 1. Rinder. Volume 2. Büffel, Kamele, Schafe, Ziegen, Wildtiere. Volume 3. Pferde, Esel, Schweine, Elefanten, Geflügel, Bienen, Seidenspinner [3 Vols. Compl.]
4300104: LEGEMAAT, WIL - Jouw hart sta ik nooit meer af. De oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
102597: LEGET, M. - De economische ontwikkeling en structuur van de zuidelijke IJsselmeerpolders.
100447: LEGEWIE, DR. BERNHARD - Augustinus.
146181: LEGG, A.K. - Nissan u11 Blubird [FWD]. May 1984 to March 1986. All models [1809cc - 1973cc]. Owners Workshop Manual
146187: LEGG, A.K. - Seat Ibiza & Malaga [Petrol]. Owners Workshop Manual 1985-1992 [Petrol: 903cc - 1193cc - 1461cc].
146185: LEGG, K.A. - Nissan / Datsun Cherry n12. Sept 1982 to 1986. All models [987cc - 1269cc - 1488cc]. Owners Workshop Manual
146172: LEGG, A.K. LEGG & PETER T. GILL [EDS.]. - Vauxhall / Opel Corsa. Oct 2000 to 2003 [X reg onwards] Petrol & Diesel. Service & Repair Manual.
123264: LEGGE, JAMES [TRANSL.]. & PROF. H. VAN PRAAG [INTROD.]. - Sjoe tjing. Het Boek der Historiën.
130165: LEGMAN, G. - Rationale of the Dirty Joke. An Analysis of Sexual Humor. First Series.
102543: LEGNER, ANTON [ED.]. - Reliquien. Verehrung und Verklärung. Skizzen und Noten zur Thematik und Katalog zur Ausstellung.
95627: LEGNER, ANTON - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern (5 volumes)
146521: LEGNER, ANTON [ED.]. - Ornamenta ecclesiae. Kunst Und Künstler Der Romanik [3 Vols. Compl.].
145816: LEHANE, BRENDAN & ELLEN PHILIPS [ED.]. - Heksen en tovenaars.
140024: LEHMANN, L.TH. - De Galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
4058579: LEHMANN, P.L. - Ethik als Antwort. Methodik einer Koinonia-Ethik.
104355: LEHMANN, PROF. DR. ALFRED [DR. MED. D. PETERSEN - ED.]. - Aberglaube und Zauberei von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart.
89030: LEHMANN, E. / SCHNABEL, H. - De Augsburgsche Confessie, bevattelijk verklaard. Uit het Hoogduitsch met eene inleidende voorrede van Ludw. Lentz. Met een op staal gegraveerd portret en facsimile van Dr. M. Luther.
131183: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoudster.
4055610: LEHMANN, J. (HRSG.) - Motive des Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christentums in achtzehn Gestalten.
130144: LEHMANN, JOHANNES - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
121314: LEHMANN, L.TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
4142187: LEHMANN, M. - Synoptische Quellenanalyse und de Frage nach dem historischen Jesus. Kriterien der Jesusforschung untersucht in Auseinandersetzung mit Emanuel Hirschs Frühgeschichte des Evangeliums.
4035466: LEHMANN, EDV. - Mystiek. Heidensche en christelijke. Vertaald uit het Deensch door Jacq.E.v.d.Waals.
4049757: LEHMANN, J. - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
146088: LEHMENN, JEAN-PIERRE - The Roots of Modern Japan.
4065283: LEHNER, E. - Symbols, Signs & Signets.
121025: LEHR, ANDRÉ - De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
143261: LEHR, ANDRÉ - Klokken en klokkenspelen in het Oude China tijdens de Shang- en Chou-dynastie. Een muziek-historische studie.
4038946: LEHR, S. - Antisemitismus - religiöse Motive im sozialen Vorurteil. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland 1870-1914.
4072342: LEHRER, KEITH (ED.) (CHISHOLM, R.M.) - Analysis and Metaphysics. Essays in Honor of R.M.Chisholm.
101780: LEHRER, KEITH [ED.]. - Analysis and Metaphysics.
101736: LEI, ZHANG - Ecologizing Industrialization in Chinese Small Towns.
103253: LEIBOLD, GERHARD - Reflexzonen-Therapie. Massagetechniken und Heilanzeigen.
101637: LEIBOLD, GERHARD - So besiegen Sie ihre Allergie.
142453: LEIBOVITZ, LIEL & MATTHEW MILLER - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied [& CD].
90353: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
145286: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgeleide. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram [en bus] in vogelvlucht.
93152: LEIDERITZ, W.J.M. - De tramwegen van Noord-Brabant. Een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant
89861: LEIER, MANFRED - Onze eeuw in beeld. 100 jaar in honderden foto's.
146211: LEIER, MARK - Bakunin. The Creative Passion. A Biography.
93581: LEIGHTON - Het leven des Christens. Van den Aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet, met eene korte levensbeschrijving van den schrijver benevens de voorrede van Bonnet (2 delen in 1 band)
145815: LEIGHTON, ALEXANDER H. [ET AL.]. - My Name is Legion & People of Cove and Woodlot & The Character of Danger. Foundations for a Theory of Man in Relation to Culture [3 Vols. Compl.].
4300867: LEIGHTON, AARTSBISSCHOP - Het leven des christens. Naar de fransche vertaling van L.Bonnet en met voorrede van Bonnet. (Christelijke huis-bibliotheek 5)
123235: LEIH, DRS. H.G. - De vrijheid op het altaar geheven. De Franse Revolutie en het Christendom.
83817: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994
4300043: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen. 1895-1994
123316: LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. & HERMAN J. MOESHART [ET AL.]. & [MR. K. CATH - FOREW.]. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
110491: LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. & HERMAN J. MOESHART [ET AL.]. & [MR. K. CATH - FOREW.]. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
60434: LEIJGRAAF. M.J.M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing (Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8))
4134057: LEIJGRAAF, M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. (Diss.)
4141323: LEILICH, J. (RED.) (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Een inleiding.
110738: LEINUNG, FRIEDRICH - Im Chor der Heiligen und Unheiligen. Eine Besichtigung des Chorgestühls der Klever Minoriten anlässlich des 700. Jahrestages ihrer Ankunft.
4056914: LEIPOLD, H. (KÄHLER, M.) - Offenbarung und Geschichte als Problem des Verstehens. Eine Untersuchung zur Theologie Martin Kählers.
123381: LEIPOLDT, C. LOUIS - Jan van Riebeeck. A Biographical Study.
4033464: LEIPOLDT, J. - Geschichte des neutestamentlichen Kanons. (2 Tle in 1 Band). I.Die Entstehung. II.Mittelalter und Neuzeit. Fotomechanischer Neudruck der Ausgabe 1907-1908.
88354: LEIPOLDT, W. - W. Leipoldt, kerkgeschiedenis voor Catechisatiën en Huisgezinnen. Uit het hoogduitsch vertaald door G.W. Sannes. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot.
83720: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen.
4016794: LEIPOLDT, J. (DIONYSOS) - Dionysos. Mit 11 Lichtdrucktafeln.
4136014: LEIPOLDT, J. & GRUNDMANN, W. (HRSG.) - Umwelt des Urchristentums. I.Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters. II.Texte zum neutestamentlichen Zeitalters. III. Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
102784: LEIRIS, MICHEL [INTROD.]. - Francis Bacon. Oeuvres récentes.
4019908: LEIST, FR. - Mozes, Socrates, Jezus. Ontmoeting met de bijbelse en antieke wereld.
90613: LEISTRA, JOSEFINE - George Henry Boughton: God speed! Pelgrims op weg naar Canterbury.
4276066: LEITNER, H. & EISENBARTH, W. (HRSG.) - Die Passauer Domorgel. Mit beiträgen von A.und M.Reichling und H.Schulten. Mit Aufnahmen von D.Asenkerschbaumer.
4038695: LEKAI, L.J. - De orde van Citeaux. Cisterciënsers en trappisten. Idealen en werkelijkheid.
4031518: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin. (Diss.)
4010030: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus.
121088: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java.
101375: LEKKERKERKER, C. - Java en de koperkamer.
60435: LEKKERKERKER. A.F.N. - Romer 7 und Romer 9 bei Augustin
85959: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr. M. van Rhijn op 15 November 1951
84357: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede, opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr M. van Rhijn
4005245: LEKULA NTOANE, L.R. (CALVIJN, J.) - "A Cry for Life. An Interpretation of Calvinism"" and Calvin. (Diss.)"""
4300375: LELLA, A.A.DI, J.A.EMERTON, D.J.LANE,, M.J. - Proverbs, Wisdom, Qohelet and Song of Songs. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part II, Fasc 5)
4300866: LELYVELD, MARGARETHA - Les logia de la vie dans l'évangile selon Thomas. A la recherche d'une tradition wet d'une rédaction. (Nag Hammadi Studies 34)
103845: LEMAGNY, JEAN-CLAUDE - La Photographie Creative. Les collections de la Bibliothèque Nationale: 15 ans d'enrichissement.
100483: LEMAIRE, DR. W.L.G. - Het recht in Indonesië. Hukum Indonesia.
143498: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Nijvel.
143499: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Leuven.
143254: LEMAIRE, MÉLANIE & LIEVEN DEFOUE [EDS.]. [VALÉRIE MAES - TRANSL.]. - Andalusië. Sevilla - Córdoba - Granada - Almeria. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids].
101166: LEMAIRE, R. - De indeling van de kunstgeschiedenis der christelijke tijden.
121279: LEMAIRE, TON & FRANS WOJCIECHOWSKI [EDS]. - Terugkeer van een verdwijnend volk. Indiaans en Inuit activisme nu.
4045576: LEMAIRE, TON - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie tussen europacentrisme en relativisme.
145674: LEMAIRE, RIA - Passions et Positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
101165: LEMAIRE, KAN. R. - De Madonna in de kerk uit het Berlijnse Museum.
104085: LEMAIRE, CLAUDE & MICHÈLE HENRY & ANNE ROUZET [EDS.] - Isabella van Portugal. Hertogin van Bourgondië, 1397-1471.
4142830: LEMAIRE, TON - Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding.
101886: LEMAITRE, JULES [PREF.]. & MAURICE VITRIC & ARNOULD GALOPIN [ INTROD. & NOTES]. - Mémoires sur Louis XVII [Mémoires d'Eckhard - Souvenirs de Naundorf]. .
144206: LEMBEECKX, CHRIS [ED.]. - Van passie tot publicatie. Tien jaar Schrijven Magazine.
43217: LEMCKERT. J.T. - Koraalvoorspelen voor Diverse tijden, The Church's Year, deel 2 gezangen
4133536: LEMKE, H. - Seelsorgerliche Gesprächsführung. Gespräche über Glauben, Schuld und Leiden.
4045949: LEMM, R. - De kruisgang van het christendom.
130200: LEMMENS. GERARD & MARYAN SCHOVER [ED.] - Christiaan Hendrik Hammes [1872-1965] Charles Pieter Hammes [1915-1991] Twee Nijmeegse kunstenaars.
145236: LEMMENS, GERARD - Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmens.
89975: LEMMENS, G. E.A. - Het Valkhof te Nijmege. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Het Valkhof en de vroegste geschiedenis van de stad Nijmegen' in het Nijmeegs Muesuem 'Commanderie van Sint-Jan' van 11 oktober t/m 30 november 1980. Catalogi van het kunstbezig van de Gemeenten Nijmegen nr. 3.
142270: LEMMENS, G.TH.M. [ED.]. - Nijmegen getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum ' Commanderie van Sint Jan '.
142214: LEMMENS, GERARD - Nijmegen in 1669. Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman.
90124: LEMMENS, G.TH.M. E.A. - Nijmeegs Zilver, 1400-1900. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 5.
142345: LEMMENS, GERARD - "Hendrik Hoogers [1747-1814]. Werke von Hendrik Hoogers aus der Sammlung des Nijmeegs Museum "" Commanderie van Sint-Jan "" in Nimwegen."
142346: LEMMENS, GERARD - "Hendrik Hoogers [1747-1814]. Werke von Hendrik Hoogers aus der Sammlung des Nijmeegs Museum "" Commanderie van Sint-Jan "" in Nimwegen."
123208: LEMMENS, G. [INTROD.]. - "Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. ""...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in tow stellen ...""."
103469: LEMMENS, G. [ED.]. - De vrede van Nijmegen 1678-1978.
142799: LEMOINE, MAURICE - Bitter Sugar. Slaves Today in the Caribbean.
46278: LEMPRIERE, J. - Lempriere's Classical Dictionary. Proper Names Cited by the Ancient Authors
121425: LEMS, ELS - Op pad met de Romeinen.
101007: [LENAIN, YVAN - ED.]. - Nouvelle equipe. Cahiers trimestriels publiés sous la direction d'Yvan Lenain.
4058374: LENDEMEIJER, W.M. (KOLBE, M.) - Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde.
143864: LENGYEL, A. & G.T.B. RADAN [EDS.]. - The Archaeology of Roman Pannonia.
4138174: LENHARDT, P. & OSTEN-SACKEN, P.V.D. - Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament. (ANZT Band 1)
4072780: LENK, KURT (HRSG.) - Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie. (Soziologische Texte 4)
87778: LENKER, JOHANNES NICOLAUS - Die Lutherische Kirche der Welt. Mit 516 Illustrationen. Band I. Europa ausserhalb Deutschland.
102401: LENNARTS, PROF. MR. M.L. [ED. - ET AL.]. - Europa ! Europa ? De invloed van het Europese vennootschaps en effectenrecht nu en in de toekomst.
100484: LENNEP, JHR. F.J.E. VAN - Als vorsten. Portretten van 18de eeuwers.
90075: LENNEP, J. VAN - Romantische werken, 4 delen
47501: LENNEP, J. VAN - Gedichten van den Schoolmeester
146161: LENNEP, MR. JACOB VAN [M. ELISABETH KLUIT - ED.]. - Nederland in den goeden ouden tijd zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep.
145650: LENNEP, MR. J. VAN & J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
130096: LENNEP, MR. J. VAN & PROF. W. MOLL & J. TER GOUW - Nederlands Geschiedenis en Volksleven [2 Vols. Compl.]
104585: LENNEP, MR. J. VAN & PROF. W. MOLL & J. TER GOUW - Nederlands Geschiedenis en Volksleven [Vol. 2 only].
53936: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (4 delen)
85589: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586
144975: LENNEP, MR. J. VAN & J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
145649: LENNEP, MR. J. VAN & J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
104086: LENNEP, MR. FRANK K. VAN - Oorkondenboek van Lennep. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op ' Het Geslacht van Lennep' 1093-1900 [3 Vols.-Compl.].
100876: LENNEP, MR. J. VAN & J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd & Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven [3 Vols. Compl.].
130925: LENNEP, GIED VAN [ED.] - Gooise verhalen. Een bonte verzameling over ' het lieve leven ' in Het Gooi.
83413: LENNEP, J. VAN E.A. - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (2 delen in 1 band)
4142044: LENNEP, J.VAN & GOUW, J.TER - De Uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Hierbij: Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Etsen van F.W.Zürcher. Heruigave van de uitgavde van 1868 - 1869.
122117: LENNHOFF, EUGEN - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen.
110773: LENNHOFF, EUGEN - De Vrijmetselaren.
122119: LENNON, JOHN [YOKO ONO - AFTERW.]. - Luchtbespiegelingen en andere geschriften [Tweetalige editie].
54841: LENOIR, FRÉDÉRIC - De filosofie van Christus
54820: LENOIR, FRÉDÉRIC - De filosofie van Christus
4276076: LENOIR, FR. - Soctates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters.
94983: LENS, J. - De vader des vaderlands. Zijn leven , in de lijst van zijn tijd, geschetst
47900: LENSELINK, S.J. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
47531: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met einige aanvullingen en verbeteringen
110220: LENSELINK, J. - Vuurwerk door de eeuwen heen.
94724: LENSELINK, S.J. - De profundis. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986 ter gelegenheid van de tentoonstelling 'psalmzingen in de Nederlanden'
145864: LENSELINK, J. - Moderne bewapening in kort bestek.
93927: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk
4141800: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
4300278: LENSELINK, S.J. (MAROT, CL.) - Les Psaumes de Clement Marot.. (Le psautier Huguenot du XVIe Siècle vol. III)
4300898: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. (Diss.)
104664: LENSEN, B.J. & J.H.H. BONGAERTS - Landmeetkundig tekenen. Toepassing bij het Kadaster en inleiding over aanverwante onderwerpen.
110255: LENSEN, LEO & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
4276067: LENSSEN, J. (HRSG.) - Der Kiliansdom zu Würzburg. Mit beiträgen von P.W.Scheele und H.Muth. Fotografien von U.Kneise.
105130: LENTE, DICK VAN - Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
102598: LENTHE, G.J. VAN - Boerderijen in de IJsselmeerpolder. Intern bericht 1988 - 37 cdb.
103357: LENTING, J.J. & H. VAN GANGELEN & H. VAN WESTING [EDS]. - Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580-1850.
122955: LENZ, RUDOLF - De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle unter besonderer Berücksichtigung der Historischen Familienforschung, der Boldungsgeschichte und der Literaturgeschichte.
4023496: LENZ, M. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Festschrift der Stad Berlin zum 10.November 1883.
90261: LENZ, GÜNTER H. / MILICH, KLAUS J. - American Studies in Germany. European Contexts and Intercultural Relations.
94381: LENZ, MAX - Briefwechsel. Landgraf Philipp's des Grossmüthigen von Hessen, mit Bucer. (3 volumes). (Series: Publications aus den K. Preussischen Staatsarchiven, Band 5, Band 28 & Band 47 )
47205: LENZ, MAX/HEYCK, ED. - Napoleon. Mit 106 Abbildungen, darunter 3 farbige Einschaltbilder, sowie mit 2 karten. Dritte, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 24)
4140349: LENZEN, VAN - Jüdisches Leben und Sterben im Namen Gottes. Studien über die Heiligung des göttlichen Namens (Kiddusch HaSchem).
121800: LEO, ALAN - Key to Your Own Nativity
144024: LEO, DR. HEINRICH - Entwicklung der Verfassung der Lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
131696: LEON LEVY, S. - Nassau W. Senior 1790-1864. Critical Essayist, Classical Economist and Adviser of Governments.
90546: LEONARD, DICK - Pocket Guide to the European Community.
101475: LEONARD, NINA & GIULIA AUBRY & MANUEL CASSA SANTERO & BARBARA JANKOWSKI [EDS.]. - Military Co-operation in Multinational Missions: The Case of EUFOR in Bosnia and Herzegovina.
30513: LÉONARD, ÉMILE G. - Histoire générale du Protestantisme (3 volumes)
30216: LEONARDY, HERIBERT J. / KERSTEN, HENDRIK - Burgen in Spanien. Eine Reise ins spanische Mittelalter
53432: LEONARDY, HERIBERT J. / KERSTEN, HENDRIK - Burgen in Spanien. Eine Reise ins spanische Mittelalter
101418: LEONE, ROSSELLA & FEDERICA PIRANI [EDS.]. - Museum of Rome Tells the Story of the City. Concise Guide.
90875: LEONÉ, THEO E.A. - In vogelvlucht over Twente. Een verzameling luchtfoto's met verklarende teksten van bekende en minder bekende plekken in Twente.
146278: LEONHARD, WOLFGANG - Dämmerung im Kreml. Wie eine neue Ostpolitik aussehen müsste.
145603: LEOPOLD, NIKLAAS - De hertogen van Hoogstraten. Niklaas Leopold, vorst van Salm-Salm, eerste hertog van Hoogstraten en zijne Familie
4002864: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling v.h.heidendom in Rome.
103762: LEOPOLD, GERHARD & ERNST SCHUBERT [EDS - ET AL.]. - Der Dom zu Halberstadt bis zum gotischen Neubau.
131965: LEOPOLD, DR. H. M. R. [ED.] - Uit de leerschool van de spade [6 Vols. Compl.]
104964: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN & H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten [6 Vols. in 7 Bindings = Compl. Set].
145437: LEOPOLD, JOH. A. & L. LEOPOLD - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche Dialecten in dicht en ondicht [3 Volumes in 2 Bindings].
132108: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN & H.T.M. VAN VLIET - EDS.] - Gedichten [6 Vols. in 7 Bindings = Compl. Set]
131712: LEOPOLD, DR. H.M.R. - Wandmozaieken in Griekenland en Italië.
104965: LEOPOLD, J.H. [G.J. DORLWEIJN - ED.]. - Gedichten uit de nalatenschap [2 Vols. Compl.].
104966: LEOPOLD, J.H. [A.L. SÖTEMANN & H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten II. Nagelaten poëzie [3 Vols. Compl.].
4053866: LEOPOLD, E.F. (ED.) - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. in Libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum. Altera edition, nova impressio.
4030689: LEPETIT, CH. (FOUCAULD, CH. DE) - Charles de Foucauld. De omwegen van een mens.
81985: LEPOETER, G.J. - Kerk in perspectief, verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge
4137691: LEPORE, E. - Meaning and Argument. An Introduction to Logic Thougth Language.
123307: LEPORINI, HEINRICH - Die Stilentwicklung der Handzeichnung XIV. bis XVIII. Jahrhunderts.
144978: LEPORINI, DR. HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis für den Sammler druckgraphischer Kunst.
90709: LEPORINI, HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis fúr den Sammler Druckgraphsischer Kunst. Mit 105 Abbildungen im Tekst.
122301: LEPPER, J.L.M. DE - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
103493: LEPPINK, MR. G.B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem [1635] vergeleken met de oudste kadastrale kaarten [1832].
4138378: LEPROHON, P. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - St.Francois d'Assise le génie de la Liberté.
143983: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften: Als filosoof, Diplomaat & Koopman.
143981: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
143982: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh in China [1794-1796]. Het onuitgegeven Journaal van zijn Ambassade naar Peking.
130371: LEQUIN, FRANK [INTROD. & ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130370: LEQUIN, FRANK [INTROD. & ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130350: LEQUIN, FRANK [INTROD. & ED.] - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols.]
60436: LERCH. D. - Heil und Heilung bei John Wesley (Dargestellt unter besonderer Berucksichtigung seiner Anmerkungen zum Neuen Testament)
130515: LERICHE-ANDRIEU, FRANÇOISE - Itinéraires romans en Auvergne.
102889: LEROUX-DHUYS, JEAN-FRANÇOIS [TEXT] & HENRI GAUD [PHOTOGR.]. - Cistercian Abbeys. History and Architecture.
4071874: LEROUX-DHUYS, J.F. & GAUD, H. - Cisterciënzer Abdijen. Geschiedenis en Architectuur.
142768: LERSCH, HEINRICH [ED.]. - Kriegslieder Band 1 & 2.
47560: LESAGE, ALAIN-RENE - Historia de Gil Braz de Santilhana. Traduccao Portugueza de Julio Cesar Machado. Edicao Monumental, Illustrada com perto de 400 Gravuras intercaladas no texto, e 30 Oleographias em Separado. Segunda Edicao. Tomo I & II.
4140086: LESCHNITZER, A. - Saul und David. Die Problematik der deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft.
143681: LESLIE, R.F. - Polish Politics and the Revolution of November 1830.
121860: LESLIE, R.F. - Reform and Insurrection in Russian Poland 1856-1865.
131898: LESSEPS, FERDINAND [WILHELM TREUE - ED.] - Entstehung des Suezkanals. Einführung zur Faksimile-Ausgabe von Wilhelm Treue.
53649: LESSING, ERICH - Paulus in 114 foto's
130088: LESTER, REV. HENRY F.W. - Indian Village Pictures.
4138972: LESTRADE, G.P. - Some Kgatla Animal Stories. Ed.with english translation and notes.
4138973: LESTRADE, G.P. - Some Venda Folk-tales. Ed.with english translation and notes.
100073: LESTRINGANT, FRANK - L'atelier du cosmographie ou l'image du monde à la Renaissance.
104865: LESY, MICHAEL [WARREN SUSMAN - PREF.]. - Wisconsin Death Trip.
122558: LETHEM, JOHATHAN - The Disappointment Artist and other essays.
143143: LETSCHERT, DRS. H.B.P.A. & E.M. DE GROOD [FOREW.]. - Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg.
4018021: LETSCHERT, J. - Scheppend denken in de liturgie.
100030: LETTE, JOHAN RUDOLPH - Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische Revolutie, en op Java.
55330: LETTENHOVE, KERVYN DE - Histoire de Flandre. Ouvrage couronné par l'académie. La Flandre communale depuis les origines jusqu'aux dernieres croisades
104141: LETTERPROOF - - "Letters, lijnen en randen van A tot Z. Aanwezig op de afdeling zetterij van de N.V. Drukkerij "" Reclame "" Rotterdam."
144334: LETTERPROOF - Beknopte letterproef.
143384: LETTINCK, PAUL & J.O. URMSON [TRANSL.]. - Philoponus: On Aristotle Physics 5-8 with Simplicius: On Aristotle on the Void.
121413: LETTINCK, NICO [ED.]. - Religie & Geweld.
143969: LETTOW-VORBECK, GERD VON [ED.]. - Das Waidwerk in Deutschland. Erinnerungswerk an die Deutsche Jagdausstellung 1963 in München.
4055896: LEUBA, J.L. (BARTH, K.) - Études Barthiennes.
4043395: LEUBA, J.L. - Institution und Ereignis. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Arten von Gottes Wirken nach dem Neuen Testament.
4023494: LEUBE, H. (LUTHER, M.) - Deutschlandbild und Lutherauffassung in Frankreich.
4133414: LEUENBERGER, S. - Cultus Ancilla Scripturae. Das Book of Common Prayer als erweckliche Liturgie - ein Vermächtnis des Puritanismus. (Diss.)
30528: LEULIETTE - Verhandeling over den invloed der kerkelijke hervorming in de zestiende eeuw
4058225: LEUNER, H.D. - Religiöses Denken im Judentum des 20.Jahrhunderts.
4139882: LEUNISSEN, J.G. (BRUNNER, AUGUST) - Mensbeeld en verlossing bij August Brunner. Sleutels tot een filosofie van de geest. (Diss.)
144130: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
92669: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat
4063247: LEUPEN, PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
4140718: LEUPEN, P. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
5864: LEUPENIUS, PETRUS - De Geessel der Sonden. Vertoonende Het Wesen, Oorsaaken, Eigenschappen, en Werkingen der Sonden, als ook Middelen tegen de selve.
86621: LEURDIJK, G.H. - Theodorus van der Groe (1705-1784)
104142: LEURS, PROF. DR. IR. STAN [ED. - ET AL.].]. - Geschiedenis van de Vlaamsche kunst [Vol. 2 only].
122576: LEURS, IR. DR. STAN - De Kempen.
104310: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of Technology in Museums of the World.
93164: LEUVEN, JAMES VAN - Bijzonder landschap, bijzonder moment
9176: LEUVENIG, BARTHOLOMEUS VAN - Stichtelyke Gezangen en Overdenkingen, Met eenige voorafgaande Aanmerkingen over het Christelyk Zingen.
100688: LEVENSON, JOSEPH R. - Liang Ch'i-ch'ao and the Mind of Modern China.
105097: LÉVÉQUE, C. & D. PAUGY & G.G. TEUGELS [EDS.]. - Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l' Ouest. The Fish and Brackish Water Fishes of West Africa [Vol. 1 & 2 - Compl.].
142745: LEVER, EVELYNE - Marie Antoinette. Eine Biographie.
4075370: LEVER, J. - Langs de mysterieuze grenzen van het leven. Samengesteld en ingeleid door R.van Woudenberg.
101887: LEVER, SIR TRESHAM - The House of Pitt. A Family Chronicle.
4036151: LEVESQUE, P.J. (DUPRÉ, L.) - Symbols of Transcendence. Religious Expression in the Thought of Louis Dupré.
102015: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
146095: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
4070958: LÉVI, BERNARD-HENRI - De barbaarsheid met een menselijk gezicht. Vertaald door A.v.d.Niet.
102890: LEVI, PETER - Atlas van het Oude Griekenland.
4135073: LÉVI-STRAUSS, CL. - Het wilde denken. Essays over ritueel, totemisme, taboe, mythisch denken, logica, dialectiek en de `getemde`geest. Vertaald door J.F.Vogelaar en H.ten Brummelhuis.
143053: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Anthropologie structurale.
4140955: LEVI, L. - Torah & Science. Their interplay in the world scheme.
4140973: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism.
4142082: LEVI, G. - Das Buch der jüdischen Weisheit. Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch.
4142084: LEVI, E. - Der Schlüssel zu den grossen Mysterien. Nach Henoch, Abraham, Hermes Trismegistos und Salomon. Mit Anhang: Fritz Werle: Eliphas Levi. Versuch einer Biografie.
4142589: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie.
4074243: LEVI, P. - The Frontiers of Paradise. A Study of Monks and Monasteries.
82649: LEVIE, S.H. E.A. - Willem van Oranje, om vrijheid van geweten 28 september - 9 december 84
91022: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. 28 september - 9 december '84.
101577: LEVIN, SAMUEL R. - Linguistic Structures in Poetry.
104311: LEVIN, BERNARD - Hannibal's Footsteps.
4139920: LEVIN, N. - Jewish Socialist Movements, 1871-1917. While Messiah Taried. (The Littman Library of Jewish Civilization)
4070625: LEVINAS, EM. - Humanisme de l'autre homme.
102060: LEVINE, JOSEPH & DAVID SUZUKI - De geheimen van het DNA. Over genen, identiteit en transformatie.
4138508: LEVINE, L.I. - Caesarea under Roman Rule. (Studies in Judaism in Late Antiquity 7)
95110: LEVINSOHN, ISAAK - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam 'wonderlijk' is, door hem zelve beschreven
89693: LEVINSOHN, ISAAC - Isaac Levinsohn. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is. Door hem zelf beschreven. Uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet. Met voorwoord van Ds. J. v. Zweden.
122113: LEVINSON, NATHAN P. & BERT VAN RIJSWIJK - De Messias.
4136003: LEVINSON, P.N. - Einführung in die rabbinische Theologie.
4140147: LEVISON, N. - The Jewish Background of Christianity. A Manual of the Political, Religious, Social and Literary Life of the Jews from 586 B.C. to A.D. 1.
90877: LEVISSON, R.A. E.A. - De drentse kopper-galerij. Aangeboden op de 29e Drentse Koppermaandag op 10 januari 1977 te Assen, ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van het Koninklijk Nederlands Verbond van Drukkerijen.
4017476: LÉVITAN, JACQUES - Une conception juive de l'apocalypse. Á travers les concordances bibliques.
130360: LEVITT, STEVEN D. & STEPHEN J. DUBNER - Freakonomics. A Rogue Economist explores the Hidden Side of Everything.
131742: LEVORATO, PETER DI - Roger il Taillefer & Adelaide de Burlats.
122002: LEVRON, JAQUES - Philippe Auguste ou la France rassemblée.
94682: LEVY, DAVID M. - De tabernakel. Beeld van Christus. Over offers, diensten en priesters
122193: LEVY, NEIL - What makes us Moral ? Crossing the Boundaries of Biology.
4000617: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
145044: LEVY, BRIAN & PAUL WACKERS [EDS.]. - Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society for the Study of the Beast Epic, Fable and Fabliau. Volume 1.
145669: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
131000: LEVY, REUBEN - The Social Structure of Islam.
4073342: LÉVY-BRUHL, L - La Mythologie Primitive. Le Monde mythique des Australiens et des Papous. Nouvelle ëdition.
4137174: LEVY, R.S. - The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany.
4137987: LÉVY-BRUHL, L. - Die geistige Welt der Primitiven. Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1927.
4141130: LÉVY-VALENSI & HALPÉRIN, J. - Tentations et Actions de la Conscience Juive. Données et débats. (Congrès Juif Mondial)
4300806: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
131368: LEWANDOWSKI, DR. HERBERT & P.J. VAN DRANEN - Beschavings- en zedengeschiedenis van Nederland,
88059: LEWE QUINTUS, J. D. E.A. - Plechtige viering van 't derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee op den 23 Mei 1868. Verslag van de werkzaamheden der Hoofd-Kommissie, belast met de regeling daarvan en het stichten van een nationaal gedenkteeken op het voormalig slagveld, benevens opgave van de fondsen, daartoe bijeengebracht.
90333: LEWE, AGNES - Invoer te lande verboden. Een verkening van de handel over landwegen tussen Nederlan en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857.
122787: LEWIN, SUSAN GRANT - One of a Kind. American Jewelry Today.
145184: LEWIN, LEIF & EVERT VEDUNG [EDS.]. - Politics as Rational Action. Essays in Public Choice and Policy Analysis.
130139: LEWIN, RONALD - Rommel as Military Commander.
100764: LEWINE, J. - Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books. Being a guide to collectors of illustrated works in English and French of the period.
131416: LEWIS, HENRY [ILLUSTR.] - The Valley of the Mississippi Illustrated.
4067883: LEWIS, C.S. - Het ware gelaat. Een mythe. Vertaling Max Schuchart.
90865: LEWIS, ADAM - Albert Hadley, the story of America's preeminent interior designer.
142979: LEWIS, ROY HARLEY - The Book Browser's Guide. Britain's Second and Antiquarian Bookshops.
90529: LEWIS, P.S. - Essays in later medieval French history
121812: LEWIS, BERNARD - The Middle East. 2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day.
104870: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The Influences of Art and History on its Design.
4025327: LEWIS MAY, J. (NEWMAN, J.H.) - John Henry Newman. Verlucht met penteekeningen van Newman naar portretten en schilderijen door Jos Schrijnder.
102420: LEWIS, BERNARD [ED.]. - The World of Islam. Faith, People, Culture.
123537: LEWIS, MATTHEW - Journal of a Residence Among the Negroes in the West Indies.
104732: LEWIS, ALFRED ALLEN - Ladies and Not-So-Gentle Women.
95761: LEWIS, JOHN A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXV (Volume 25). Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLIII)
144149: LEWIS, BERNARD - What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East.
94840: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
4072652: LEWIS, C.S. - De kromme en de rechte weg. Een allegorische apologie voor Christendom, Rede en Romantiek. Vertaling Arend Smilde.
123248: LEWIS, H.D. [ED.]. - Contemporary British Philosophy. Personal Statements. Fourth Series.
143865: LEWIS, NORNAM - A Dragon Apparent. Travels in Cambodia, Laos and Vietnam.
131244: LEWIS, MICHAEL - England's Sea-Officers. The Story of the Naval Profession.
130685: LEWIS, P.S. - Essays in Later Medieval French History.
4061330: LEWIS, C.S. - Bespiegelingen over de Psalmen.
4074184: LEWIS, N. - The Missionaries.
4074303: LEWIS, C.S. - Brieven aan Malcolm over het gebed. Vertaling Arend Smilde.
4136739: LEWIS, C.S. - Koppige overtuiging. En andere essays. Vertaling Arend Smilde.
4137699: LEWIS, C.S. - Wonderen.
4138144: LEWIS, B. - Het Midden-Oosten. 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis.
4139614: LEWIS, C.S. - Hemelse zaken. Dagboek. Teksten uit het werk van C.S.Lewis voor alle dagen van het jaar bijeengezocht en ingeleid door W.Hooper.
4141767: LEWIS, C.S. - De vier liefdes. Vertaling D.van Wijnen.
4143156: LEWIS, C.S. - Mijn leermeester. Bloemlezing uit het werk van George Macdonald. Vertaald door Arend Smilde.
89128: LEXER, MATTHIAS - Matthias Lexers Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Zwanzigste, überarbeitete auflage.
87817: LEY, ROGER - Kirchenzucht bei Zwingli. Inaugural-Dissertation zur erlangung der Würde eines Doktors der Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
130560: LEYDA, JAY & ZINA VOYNOW [EDS.] [TED PERRY - INTROD.] - Eisenstein at Work.
5749: LEYDECKER, JACOBUS - Kerkelyke Historie, Soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een Opschuyving der Tijd-Gordijn in de voornaamste Jaer-Getallen, Sedert de Wereld schepping uyt de Oudheyd opgehaeld. Tweede Druk.
86828: LEYDEKKER, CORNELIA - Een lofzang in stilheid
9729: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Verborgentheid des Geloofs eenmaal den Heiligen overgelevert, of het Kort Begryp der Ware Godsgeleerdheid beleden in de Gereformeerde Kerk.
9952: LEYDEKKER, JACOBUS - Eere van de Nationale Synode van Dordregt, In den Jare 1618 en 1619. Voorgestaan en bebestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, In syn Historie der Reformatie. Met aanmerkingen op syn sydig verhaal, ontrent de Remonstrantse Voorvallen, voor, onder, als na het houden van die Synode.
9378: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Republica Hebraeorum. Libri XII. Quibus De Sacerrima Gentis Origine & Statu in Aegypto, de Miraculis Divinae Providentiae in Reipublicae constitutione, de Theocratia, de Illius Sede & Civibus, de Regimine Politico, de Religione publica & privata differitur. Porro Antiquitates Judaeorum verae ostenduntur &falsae corriguntur, Historia V.T. exponitur, Fabulosae Origines Gentium, Aegyptiorum, Phoeniciorum, Arabum, Chaldaeorum, Graecorum & Romanorum referuntur. Subjicitur Archaelogia Sacra, Qua Historia Creationis & Diluvii Mosaica contra Burneti profanum Telluris Theoriam asseritur.
7258: LEYDEKKER, JACOBUS - "De Hervormde Kerk in 't gemeen verdedigt tegen het Pausdom, in 't byzonder tegen den hoon, den Hervormers, en hunne Leere aangedaan door den R.Priester Thomas du Jardin in zijn Boek genaamt ""Geloofsgeschillen"", enz. "
7259: LEYDEKKER, JACOBUS - "De Hervormde Kerk andermaal verdedigt in 't gemeen tegen het Pausdom, in 't byzonder tegen den hoon den Hervormers, en Hervormde Leeree weer zeer onfatzoenlijk aangedaan door den R.Priester Thomas du Jardin in zijn Boek genaamt ""Spoore der Waarheyd"", enz."
145057: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940.
4300103: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940. (Diss.)
103551: LEYENAAR, DR. TH.J.J. - Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden - Nahua's van heden. Gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk, van de Nahua's.
121057: LEYENAAR, T.J.J. & G.W. VAN BUSSEL & G. WEBER - Von Küste zu Küste / From Coast to Coast. Prä-Kolumbische Skulpturen aus Meso-Amerika.
90997: LEYENAAR, TED J.J. / PARSONS, LEE A. - Ulama. Het balspel bij de Maya's en Azteken, 2000 v. Chr. - 2000 n. Chr. Van mensenoffer tot sport. The ballgame of the Mayas and Aztect, 2000 BC - AD 200o. From human sacrifice to sport.
4074139: LEYERS, J. - De weg naar Mekka. Een ontdekkingsreis door de moslimwereld.
146478: LEYMAN, DICK [ED.]. - Nice, muze van azuur.
123082: LEYMARIE, JEAN [INTROD.]. - Marc Chagall. Die Glasfenster von Jerusalem.
122051: LEYSER, K.J. - Rule and Conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony.
4140270: LEZER, M.A. & GASTELAARS, Y. - Max is een hondennaam. Een verhaal van onderduik en misbruik.
104781: LHOTE, GILLES & JEAN LASSAUSSOIS [EDS.]. - Des montres et des stars.
4072541: LHOTZKY, HEINRICH - Religion oder Reich Gottes. Eine Geschichte.
121763: LI, LINCOLN - The Japanese Army in North China 1937-1941. Problems of Political and Ecnomic Control.
102128: LI, XUEQIN - The Wonder of Chinese Bronzes.
4050193: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj-epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th.de Liagre Böhl.
4139580: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj-epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th.de Liagre Böhl.
4039927: LIANG, K.J. (CLEMENSBRIEF) - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek. (Diss.)
60437: LIANG. K.J. - Het begrip deemoed in I Clemens (Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-chistelijke ethiek, The idea of humility in I Clement)
103819: LIBAL, DOBROSLAV - Kastelen van Europa. Een historisch overzicht van burchten, kastelen en ruïnes.
4052293: LIBÂNIO, J.B. & BINGEMER, M.C.L. - Christliche Eschatologie. (BThB)
131872: LIBBY, ANTHONY - Mythologies of Nothing. Mystical Death in American Poetry 1940-70.
104665: LIBERMAN, ALEXANDER [EVA LACHNER - TRANSL.]. - Künstler im Atelier. Text und Fotografie von Alexander Liberman.
145246: LIBERT, LUTZ - Von Tabak, Dosen und Pfeifen.
46495: LIBIN, LAURENCE - American Musical Instruments in the Metropolitan Museum of Art
143340: LIBOUREL, MR. PH.B. - "Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de "" Lettres de cassette "" geschreven ? Was Maria Sutart medeplichtig aan moord op haar gemaal ?"
83548: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Mennoniten im Dritten Reich Domumentation und Deutung mit Beiträgen von Theo Glück und Horst Gerlach Vorwort von Horst Quiring
143359: LICHT, FRANZ - Die Parabel. Ein kritischer Leitfaden zur Geschichte des Bürgertums.
131768: LICHT, HANS - Programmamanagement. Regievoering zonder macht
4135720: LICHT, J. - Storytelling in the Bible.
102335: LICHTERVELDE, COMTE LOUIS DE - Léopold II.
102334: LICHTERVELDE, COMTE LOUIS DE - Léopold Ier & La formation de la Belgique contemporaine.
143392: LIDDY, CHRISTIAN D. - War, Politics and Finance in Late Medieval English Towns. Bristol, York and the Crown 1350-1400.
103434: LIDT DE JEUDE, JHR. IR. O.C.A. VAN [A.E. KERSTEN & ERIC TH. MOS - EDS.]. - Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude januari 1940 - mei 1945 [2 Vols. Compl.].
123041: LIE, NADIA & THEO D'HAEN [ED.]. - Zorro & Co. Populaire personages en het koloniale verleden.
53029: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Flemish art. From the Beginning till Now
53033: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden
89768: LIEBAERS, HERMAN E.A. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden. Schilderkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Sierkunst. Kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met de Vlaamse regering.
89113: LIEBAERS, HERMAN (VOORWOORD) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
103820: LIEBAERS, HERM,AN [ED.]. & E.-A. JACOBS [FOREW.]. - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw / Belges au service de l'Espagne / Belgas al servicio de España.
130763: LIEBAERS, HERMAN [INTROD.] - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la bibliothèque royale.
130708: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.] - Le cinquième Centenaire de l'Imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue.
130707: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.] - De Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus.
4140309: LIEBESCHÜTZ, H. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850. Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 35)
146456: LIEBICH, BRUNO - Sanskrit-Lesebuch. Zur Einführung in die altindische Sprache und Literatur.
122596: LIEBMAN, MARCEL [ISAAC DEUTSCHER - PREFACE & ARNOLD J. POMERANS - TRANSL.]. - The Russian Revolution.
110949: LIEBMAN, MARCEL [ISAAC DEUTSCHER - PREFACE & ARNOLD J. POMERANS - TRANSL.]. - The Russian Revolution.
4063821: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
104511: LIEBRECHT, HENRI & LEO J. KRYN - Een bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore.
145549: LIEBREGTS, PETER & WIM TIGGES [EDS.]. - Beauty and The Beast. Christina Rossetti, Walter Pater, R.L. Stevenson and their Comtemporaries.
145582: LIEBS, DETLEF [ED.]. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter.
81769: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de nederlandse traditie
54206: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
84872: LIEBURG, F.A. VAN E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
89435: LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (cira 1633-1719)
93474: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
85726: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
95024: LIEBURG, FREDERIK ANGENIETUS VAN - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816
146400: LIEBURG, M.J. VAN - Het Sophia Kinder-Ziekenhuis 1863-1975.
83979: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
131305: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
131292: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
87376: LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (cira 1633-1719)
103653: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
4032914: LIECHTENHAN, R. - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
52424: LIECHTENSTEIN, H.K. VON - Das gebetbuch Karls V
131580: LIEDMEIER, CHRISTINA - FRANCISCANES VAN HEYTHUYSEN - Plutarchus' Biographie van Aemilius Paullus Historische Commentaar.
4070116: LIEDTKE, MAX(PESTALOZZI, J.H.) - Pestalozzi.
4050427: LIEFBROER, A.C. - Kiezen tussen ongehuwd samenwonen en trouwen. Een onderzoek naar plannen en gedrag van jong-volwassenen omtrent relatievorming. (Diss.)
102728: LIEFKES, REINO - Copier. Glasontwerper - Glaskunstenaar / Glass Disigner - Glas Artist.
48029: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving
48030: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving. Eerste Jaar
100376: LIEFTINCK, G.I. [ED.]. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universittis Asservantur. Pars 1: Codices 168-360 Societatis cui Nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
89090: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I. Codices 168-360 societatis cui nomen. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
4136506: LIEFTINCK, J.W. & MANEN, W.C.VAN (RED.) - Onze godsdienstprediking. Jaargang 1 t/m 7. (Jrg 4 ontbreekt).
90307: LIEMPT, AD VAN - Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden. 1943.
90967: LIEMPT, AD VAN E.A. - De jacht op het verzet. De meedogenloze optreden van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
110845: LIEMPT, AD VAN - Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews.
4067420: LIENEMANN-PERRIN, CHR. (HRSG.) - Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Studien zur Bedeutung der taufe für Verkündigung, Gestalt und Ordnung der Kirche.
94560: LIENHARD, MARC - L'évangile et l'église chez Luther
94487: LIENHARD, MAARC - Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge seiner Christologie
94554: LIENHARD, MARC - Martin Luther. Un temps, une vie, un message
4138856: LIENHARD, M. (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism / Les debuts et les caracteristiques de l'Anabaptisme. With an extensive Bibliography.
143008: LIEPMANN, WILHELM - Jugend und Eros. Sexualpsychologische Lebensfragmente junger Menschen.
89275: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame brieven en overdenkingen.
90667: LIER, HERMANUS HUBERTUS VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het nationaal-syndicalisme.
87336: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst. Overgezet in de nieuwe spelling vanuit Verzameling van Eenvoudige Leerredenen, 3e druk va 1834. (3 delen)
144373: LIER, PROF. DR. R.A.J. VAN STEDMAN, JOHN GABRIEL. - "Inleiding en aantekeningen bij "" Stedman: Reize naar Surinamen ""."
9578: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend Jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan Cabo de Goede Hoop. En, op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Joannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika.
4035547: LIERDE, P.C.V. - Achter de bronzen poort. Het centraal bestuur van Christus` Kerk.
121109: LIERE, LUCIEN VAN - Geweld, genade en oordeel.
60439: LIERE. L. VAN - Geweld, genade en oordeel (Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt)
4003397: LIERE, F.A.V. - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
47311: LIES, LOTHAR - Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des Eucharistieverständnisses (Innsbrucker theologische Studien, Band 1)
145892: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Volume 2: Van Slagveld naar vredesteken.
103981: LIESHOUT, DRS. C.M.H. - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief.
142870: LIESHOUT, H.H.M. & O.S. LANKHORST [EDS.]. - Eleven Catalogues by Reinier Leers 1692-1709.
130729: LIESHOUT, R.G.A. VAN - Greeks on Dreams.
53648: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit Bijbels, archeologisch en historisch perspectief
4062190: K.P. LIESSMANN. - Over nut en nadeel van het denken voor het leven. Colleges ter inleiding in de filosofie.
4075384: LIETAERT PEERBOLTE, B.J. & TIGCHELAAR, E. (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom.
4138185: LIETAERT PEERBOLTE, M. - Het mystieke streven. (psychologisch gezien)
48076: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 4 Volumes: 1. Die Anfänge. 2. Ecclesia catholica. 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians. 4. Die Zeit der Kirchenväter
4300238: LIETZMANN, HANS - Catenen. Mitteilungen über Ihre Geschichte und handschriftliche Überlieferung.
4300235: LIETZMANN, HANS - Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift?.
84477: LIETZMANN, HANS - Geschichte er alten Kirche. 4 Die Zeit der Kirchenväter
95712: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
4135712: LIEU, J. - The Second and Third Epistles of John. History and Background.
123256: LIEVEGOED, PROF. DR. B.C.J. [ET AL,[, - 25 jaar Zonnehuis. Enige beschouwingen en herinneringen na 25 jaar heilpaedogisch werk. Medisch-Paedagogische Inrichtingen Zonnehuis Veldheim - Zonnehuis Stenia.
4140370: LIFSCHITZ, D. - Auf drei Säulen ruht die Welt. Lebenswissen der Chassidim. (Mit 42 Pastelgemälden)
53657: LIGETI, L. A.O. - Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungariae. Tomus VIII, Fasciculus 1
4139523: LIGHTFOOT, J.B. - The Epistle of St.Paul to the Galatians.
4140859: LIGHTFOOT, J.B. - Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations.
4135144: LIGHTFOOT, J.B. - Historical Essays.
100031: LIGHTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA [C. JETSES - ILLUSTR.]. [G. VAN HEES - ED.]. - Dicht bij huis.
146388: LIGNE, PRINCESSE CHARLES DE - Les lettres de Catherine II au Prince de Ligne (1780-1796).
52353: LIGORIO, A. DE - Theologia moralis
4051405: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
4061800: LIGT, B. DE - Christen - revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
4061805: N.N. (LIGT, B. DE) - Bart de Ligt. 1883-1938.
4138668: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
94226: LIGT, BART DE - Erasmus, begrepen uit de geest der Renaissance
55033: LIGTENBERG, H. - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
55109: LIGTENBERG, H. - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
122519: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
4034418: LIGTHART, JAN - In de lente des levens.
4137907: LIGTHART, R.M. & CACHET, L. - Door Erets-Israel. (Het Joodsche Land)
4061467: LIGUORI, ALPHONSE DE - Amour des Ames. I-III. (Oeuvres Ascétiques IV, V et VI)
144378: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijke proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
54194: LILJE, HANNS A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 4. Jahrgang. 1954 (4 volumes)
123502: LILLEGRAVEN, JASON A. & ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA & WILLIAM A. CLEMENS. [EDS.]. - Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History.
102954: LIMA, JULIA DE [ED. - ET AL.]. - Het klappen van de zweep. 20 jaar Blijf van mijn Lijf Amsterdam.
5662: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos.
4065900: LIMBURG, ROB - Het vergeten evangelie.
100689: LIMBURG - - VOLUME 94 & 95: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
100692: LIMBURG - - VOLUME 124: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
102455: LIMBURG STIRUM, MACHTELD VAN - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
102846: LIMON, ENRIQUE MARTINEZ [ED.]. - Vamos al Grano del Café Mexicano.
90340: LIMONARD, JURGEN - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808).
4064704: LIMOURIS, G. (ED.) - Church - Kingdom - World. The Church as Mystery and Prophetic Sign.
4134876: LINAFELT, T. & BEAL, T.K. (BRUEGGEMANN, W.) - God in the Fray. A Tribute to Walter Brueggemann.
4142732: LINCK, H. - Der Kirchenkampf in Ostpreussen. 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation.
90130: LINCOLN, LOUISE - German realism of the twenties. The Artist As Social Critic.
146364: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at Midnight. St. Petersburg and the Rise of Modern Russia.
143276: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians.
91458: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 6e jaargang. 4 januari 1901 - 20 december 1901.
91459: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 5e jaargang. 5 januari 1900 - 28 december 1900.
122666: LIND, E.H. - Norsk-Isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. A - Z [Supplementband only].
91456: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 8e jaargang. 2 januari 1903 - 25 december 1903.
91462: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 11e jaargang. 6 januari 1906 - 29 december 1906.
91457: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 7e jaargang. 3 januari 1902 - 26 december 1902.
91460: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerde Weekblad. 10e jaargang. 6 januari 1905 - 29 december 1905.
82936: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Antonius Walaeus
82786: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - De staf van Aäron, twaalf leerredenen
91461: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 9e jaargang. 1 januari 1904 - 30 december 1904.
4142532: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE (WALAEUS, A.) - Antonius Walaeus. (Diss.)
4138513: LINDAU, MARQUARD VON - Das Buch der zehn Gebote. (Venedig 1483) Textausgabe mit Einleitung und Glossar von J.W.van Maren.
54196: LINDBECK, G. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 14. Jahrgang. Januar 1964 - Oktober 1964 (4 volumes)
87818: LINDBERG, CARTER - The European Reformations Sourcebook. School of Theology Boston University
4139407: LINDBLAD, J.T. & SCHRIKKER, A. (RED.) (BLUSSÉ, L.) - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
4053161: LINDBLOM, J. - Prophecy in Ancient Israel.
94312: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie
88612: LINDE, J. VAN DE - De grondlegger van de gewetensvrijheid
93817: LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden, Advocaat van Indiaan en Neger
4005249: LINDE, S. V.D. (CALVIJN, J.) - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie. (Diss.)
86492: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
87395: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie
88880: LINDE, H. VAN DER / THIJSSEN, F. - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en Katholieke kerk in Nederland.
85569: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
84692: LINDE, J.M. VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
90475: LINDE, JAN MARINUS VAN DER - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname, 1735-1863.
52187: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerante na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg
82676: LINDE, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der Hervorming, de leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
92818: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas, deel 2
92825: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas, deel 1
4066452: LINDE, H.V.D. - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
84344: LINDE, H. VAN DER - Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
110330: LINDE, HENDRIK VAN DER - Het koninkrijk van God is de stad op de berg. Wat heeft Jezus zelf gewild?
4032920: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat. der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
4066219: LINDE, J.M.V.D. - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag.
4074068: LINDE, W. V.D. (GELEEN) - Eindelijk Religieuze Tolerantie. Na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg.
104666: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Andreas Vesalius 1514-1564. Een schets van zijn leven en werken.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15