Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31017: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen rakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst. Uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe Serie. Zeven en twintigste deel
31183: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van het oud archief der gemeente Roermond (1ste aflevering, tweede druk). Bijlage tot het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1868
56150: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. Nieuwe reeks, 7e jaargang 1929 t/m 8e jaargang 1930
54487: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 132)
84762: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1855
88362: DIVERSE AUTEURS - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
86002: DIVERSE AUTEURS - Deutsche erfahren Holland. Eine sammlung von hundert berichten 1725-1925. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Claus Victor Bock (Sonderausgabe des Heftes XXVII-XXVIII)
30006: DIVERSE AUTEURS - Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953
31324: DIVERSE AUTEURS - Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt
52016: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 26e jaargang 1973]
84977: DIVERSE AUTEURS - Rapporten en verslagen ter behandeling op de Generale Synode der Gereformeerde Gemeente 2013
89913: DIVERSE AUTEURS - Joan Miró, het palet van de dichter.
57016: DIVERSE AUTEURS - Om het vaste fundament. Ontstaan en ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk 'Urk-Maranatha', September 1976-September 2001
54485: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 115)
54486: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 134)
84932: DIVERSE AUTEURS - De knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja, door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. J.L. Koole
84771: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand, 1854
46400: DIVERSE AUTEURS - Soli Deo Gloria, Een historisch overzicht en Veertien preken. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Utrecht
53341: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst. Uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe serie, dertigste deel
83268: DIVERSE AUTEURS - Uit de as herrezen, zes eeuwen geschiedenis van de parochie Dussen
82631: DIVERSE AUTEURS - Kartografisch tijdschrift, Jaargang XV nummer 2
83109: DIVERSE AUTEURS - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst
83116: DIVERSE AUTEURS - Breken & Bouwen. Vijftig jaar Gereformeerde Gemeente Terneuzen
83118: DIVERSE AUTEURS - Houd dat gij hebt. 400 jaar Hervormd Sprang
83120: DIVERSE AUTEURS - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
54500: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 104)
83681: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 31 Augustus 1978 - 30 Augustus 1979
84159: DIVERSE AUTEURS - Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heerejn Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige Beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen
85991: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek, societas studiosorum reformatorum. 1886-1951
54645: DIVERSE AUTEURS - Buitengewone toewijding. 365 waargebeurde verhalen van broeders en zusters uit de lijdende kerk
54608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Zesde Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart 1940 (With English summaries)
54606: DIVERSE AUTEURS - Handboek van het Tweede Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart - 4 April 1932
83541: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje 2010 jaargang 104
91641: DIVERSE AUTHORS - Speeches that changed the world, the stories and transcripts of the moments that made history.
84123: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 12 januari 1992 - 13 december 1992 ( nr. 221 - 232)
84186: DIVERSE AUTEURS - Johannes Tauler ein deutscher mystiker, gedenkschrift zum 600. Todestag (herausgegeben von P. Dr. E. Filthaut OP
84162: DIVERSE AUTEURS - Stamboek of geslachtregister der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Fry van Gontenschwyl (Aargau-Zwitserland) omvattende de jaren (1671) 1714 tot en met 1889
43270: DIVERSE AUTEURS - Orgelklanken, Largo, Laudate Dominum, Ave Maria, Ave verum, Slavenko, Helleluja, Bist du bei mir, Soldatenkoor, Bruidskoor, What is life, Menuet (Boccherini), Menuet (Mozart)
53569: DIVERSE AUTEURS - De prins der geillustreerde bladen. No. 1 - 1 Juli 1906 t/m December 28 1907
53553: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
53538: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (No. 22 t/m 24, 1971-1976)
53537: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 10 van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (1945-1948)
53536: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 4 van het Vooraziatisch-Egyptisch gezelschap Ex Oriente Lux (1936)
91264: DIVERSE AUTEURS - Kijk op kerken. Een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw.
89037: DIVERSE AUTEURS - Fonds-Catalogus van A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij., te Leiden. 1851. - 1 Januari. - 1911.
84761: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
83528: DIVERSE AUTEURS - Max Havelaar Academie (UvA Erfgoedlan 2010)
47033: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTE - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 3e jaargang 1949-1950]
44360: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje. 1973, 1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
57008: DIVERSE AUTEURS - Kijk op kerken. Een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw
54504: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 159) (4 afleveringen in 3 banden)
53094: DIVERSE AUTEURS - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerik en de Lage Landen
56156: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 31 jaargang 1953 (2 banden)
92765: DIVERSE AUTEURS - Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal, der vereenigde nederlanden uit drie berijmingen, in den jare 1773, gekozen met de noodige daarin gemaakte veranderingen geheel op muziek-nooten met de vier stemmen, als: tenor, bassus, altus en discant, alle op de C sleutel gesteld.
84119: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 14 januari 1990 - 9 december 1990 ( nr. 197 - 208)
84120: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 18 januari 1987 - 13 december 1987 ( nr. 162 - 173)
83830: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar School met de Bijbel(1866-1991). Een overzicht in woord en beeld van 125 jaar 'School met de Bijbel' te Langerak
84127: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1984 - 9 december 1984 ( nr. 126 - 137)
84093: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der vereenigde provintien, federt het begin des jaers MDCCXLVII, het jaer der Verkiezinge van zyne Doorluchtige Hoogheit, Prins WillemdenIV, hoogl.ged., tot Stadhouder van Holland enz. (twaelfde deel)
83682: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 3 September 1981 - 26 Augustus 1982
83725: DIVERSE AUTEURS - Naamregister der Hervormde Predikanten in het koninkrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West- Indische bezittingen alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hooge scholen en athenaeen, met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen
83973: DIVERSE AUTEURS - De dagen van ouds. Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
84141: DIVERSE AUTEURS - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden (2 delen)
83959: DIVERSE AUTEURS - 1954-2004 Dr. Maarten Lutherschool met de Bijbel
83887: DIVERSE AUTEURS - De wond'ren gadeslaan. Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het negentigjarig bestaan van de Christelijk Gereformeerde kerk te Barendrecht. 23 December 1898 - 23 December 1988
84121: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1989 - 10 december 1989 ( nr. 186 - 196)
83919: DIVERSE AUTEURS - Omzien en gedenken 1885-1985. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst
88832: DIVERSE AUTEURS - Het geusje. Wekelijks verschijnend blaadje voor alle vrienden van kerk, oranje en vaderland. (1ste en 2e jaargang, 2 delen)
32509: DIVERSE AUTEURS - Tenachon. De Tora / De profeten / De geschriften / Over bijbelse en rabbijnse concepten / Over de Joodse feesten / Levenscyclus / Psalmen (7 banden, complete set 1987-2010)
53149: DIVERSE AUTEURS - Atlas van Nederland. Samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1663-1977. / Atlas of The Netherlands. Compiled by the Foundation for the Scientific Atlas of The Netherlands
88964: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. (Deel 5, stuk 1 en stuk 2)
96611: DIVERSE AUTEURS - Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw. XVIII / 2 (1986)
54497: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 156)
54498: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 147)
55355: DIVERSE AUTEURS - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken (2 verzamelbanden)
54475: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 111)
91363: DIVERSE AUTEURS - Het proces Mussert. Met 6 afbeeldingen.
56162: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 33e jaargang 1955 (2 banden)
85934: DIVERSE AUTEURS - Officieel Programma der Feestelijkheden ter eere van het 40-jarig Regeerings-jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina van 5-12 September 1938
88994: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de provinciale bibliotheek van Zeeland. (Nieuwe uitgaaf)
88995: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Hulpwetenschappen der Geschiedenis. (Tweede deel, tweede stuk)
96609: DIVERSE AUTEURS - Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw. XVIII (1986)
96608: DIVERSE AUTEURS - Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw. 53 - 54 (1982)
54948: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde. Mei 1834 - Mei 1835
54499: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 155)
53872: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
89010: DIVERSE AUTEURS - De Reformatie. Tijdschrift voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. (Complete Set)
56151: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche bibliophielen. Nieuwe reeks. 9e jaargang 1931 t/m 10e jaargang 1932
84124: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 13 januari 1991 - 8 december 1991 ( nr. 209 - 220)
93874: DIVERSE AUTEURS - De leerling vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
93981: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Statenbijbel, 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4
94054: DIVERSE AUTEURS - Reglementen vervaardigd door het nationaal synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den koning den 30sten Julij 1816. WAARBIJ: Memorie van bezwaren, overhandigd door eene commissie uit de cvlassis van Amsterram aan Zijne Majesteit, den Koning, tegen het algemeene reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en brief tot antwoord aan de classis van Amsterdam. EN: Vijf brieven, ter verdediging van het plan van organisatie der Hervormde kerken in de noordelijke provincien van het Koningkrijk der Nederlanden. EN: Kerkelijke redevoeringen en aanspraken. EN: Reglement op het examen en de toelating tot het leeraar-ambt in de Hervormde Kerk. (5 werken in 1 band)
94074: DIVERSE AUTEURS - Catalogus. Catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens
56163: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 34e jaargang 1956
56161: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 32e jaargang 1954
56160: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 27e jaargang 1949, Nr 1
54664: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
56153: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 28e jaargang 1950
56152: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Nieuwe Reks. 12e jaargang 1934
56159: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Driemaandelijks bulletin van de Vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. 42e jaargang 1964, nrs 1-3
168845: DIVERSE AUTEURS - (complete set deel 1-5) Filosofie [Set van 5 boeken in bewaarcassette] 1: Van Oudheid tot Renaissance. 2: De vroegmoderne Tijd (17de en 18de Eeuw) 3: Verlichting en Kritiek (18de en 19de Eeuw) 4. De 20ste Eeuw. 5: De nieuwste Filosofie.
56481: DIVERSE AUTEURS - Betuwse vertelkunst. Een bundel verhalen over de Betuwe door Schrijvers uit de Betuwe
5591: DIVERSEN - Ets Boekenstal
172313: DIVRY, ÉDOUARD - La transfiguration selon l'Orient et l'Occident : Grégoire Palamas - Thomas d'Aquin vers un dénouement oecuménique. Croire et Savoir 54
100106: DIWALD, HELLMUT - Strijd om de Wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor.
4017967: DIX, G. - The Shape of Liturgy.
4300096: DIX, GREGORY - The Question of Anglican Orders. Letters to a Layman.
158304: DIX, ERNEST REGINALD MCCLINTOCK - Printing in Dublin Prior to 1601.
165022: DIXHOORN, F. VAN - Twee piepjes.
55123: DIXON, PIERS - Double Diploma. The life or Sir Pierson Dixon don and diplomat
95758: DIXON, J.E.G. A.O. - Concordance des oeuvres de François Rabelais. Études Rabelaisiennes, Tome XXVI (Volume 26). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLX)
101561: DIXON, ROBERT M.W. - Linguistic Science and Logic.
184319: DIXON, R.M.W. [PETER MATTHEWS - FOREW.]. - I Am a Linguist.
146209: DIXON, SIMON - Catherine the Great.
144117: DIXON, LAURINDA - Bosch.
144305: DJIBRIL TAMSIR NIANE [EDS.].|KI-ZERBO, JOSEPH - Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century.
184380: DJUMINI, TINO [AYU UTAMI - ESSAY & ROGER TOL - INTROD.]. - Relatives. Portraits of Contemporary Indonesian Families / Kerabat. Portret keluarga Indonesis masa kini.
140124: DOBBELAER, DRS. A.J.M. [ED.]. - Hora Est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
180861: DOBBIN, CHRISTINE - Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy. Central Sumatra 1784 - 1847.
168529: DOBELL, ROD|MICHAEL NEUFELD [EDS]. - Beyond NAFTA. The Western Hemisphere Interface.
110826: DÖBLER, HANSFERDINAND - Magie - Mythos - Religion.
184239: DÖBLIN, ALFRED - Die Fahrt ins Land ohne Tod.
142863: DÖBLIN, ALFRED - Jubiläumsausgabe. Werke in sieben Bänden [7 Vols. Compl. in slipcase].
184221: DOBRAS, DR. WOLFGANG [ED.]. - Gutenberg Aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution.
56744: DOBRUSZKES, AZARIUS - Verzameling Jacques Lew. Het Jiddische boek. Catalogus door Ir Azarius Dobruszkes en Théodore Gutmans, dr in de wijsbegeerte en letteren (ULB)
158176: DOBRUSZKES, IR. AZARIUS|THÉODORE GUTMANS - Het Jiddische boek. Verzameling Jacques Lew.
130792: DOBSCHÜTZ, ERNST VON [GEORGE BREMNER [TRANSL.]|W.D. MORRISON [ED.]] - Christian Life in the Primitive Church.
156379: DOBSON, AUSTIN - De Libris. Prose & Verse.
184455: DOBSON, CHRISTOPHER & RONALD PAYNE - The Weapons of Terror. International Terrorism at Work.
163773: O'DOCHARTAIGH, PÓL (ED.) - Jews in German Literature Since 1945: German-Jewish Litterature?
101680: DOCKER MARCUS, AMY - Rewriting the Bible. How Archeology is Reshaping History.
47044: DOCKERY, DAVID S. (ED.)|GEORGE, TIMOTHY - Theologians of the Baptist Tradition
164297: DOCKRAY, KEITH|PETER FLEMING [EDS.]. - Peoples, Places and Perspectives. Essays on Later Medieval & Early Tudor England in Honour of Ralph A. Griffiths.
156638: DOCKRAY, KEITH - Henry VI, Margaret of Anjou and the Wars of the Roses. A Source Book.
181468: DOCTER, COR - Grossiers in moord & doodslag. Veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen.
110369: DOCTERS VAN LEEUWEN, MR. A.W.H. - Willem Christiaan Leonard van der Grinten [1913-1994].
88210: DOCTOR, A. - Leven en brieven van James Renwick (1662-1688)
4062221: DOCTOROW, E.L. - City of God. A Novel.
168672: DOCUMENTATIE LANDELIJKE BOUWKUNST - - Eenendertig Opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen [Map / Folio Folder: 3].
168674: DOCUMENTATIE LANDELIJKE BOUWKUNST - - Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee [Map / Folio Folder: 5].
4060254: DOCX, H. - Intercommunie van Lund tot Uppsala.
10336: DOD, JOHN/CLEAVER, ROBERT - Een Klare ende Duydelijcke uytlegginghe over de Thien Gheboden des Heeren. Midtsgaders, Een corte Catechismus, sommierlijck vervatende alle de principale gronden der Christelijcker Religie. Wtghegeven inde Enghelsche tale, Door de Godsalighe ende Vvel-gheleerde Mr. Iohan Dod, ende Robert Cleaver. Wt de enghelsche in onse Neder-duytsche Tale ghetrouwelijck overgheset door Vincentivm Mevsevoet, Bedienaer des Heylighen Euangelij tot Schaghen.
121501: DODD JR., WILLIAM EDWARD - Die Familie Blair und ihr Einfluss auf den Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges.
4022252: DODD, C.H. - Historical Tradition in the Fourth Gospel.
4054909: DODD, C.H. - The Interpretation of the Fourth Gospel.
162945: DODD, A.H. - The Growth of Responsible Government from James the First to Victoria.
156595: DODD, GWILYM [ED.]. - The Reign of Richard II.
103806: DODDS, JERRELYNN D. - Al-Andalus. Las Artes Islamicas en España.
103807: DODDS, JERRELYNN D. [ED.]. - Al-Andalus. The Art of Islamic Spain.
142322: DODENBIER, B.|KEES KNOOPS [ILLUSTR.]. - Licht in donkere dagen. Dagboek van een priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen.
186161: DODER, DUSKO - Shadows and Whispers. Power Politics inside the Fremlin from Brezhnev to Gorbachev.
183707: DODERER, KLAUS|HELMUT MÜLLER [EDS.]. - Das Bilderbuch. Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart.
123158: DODEWEERD, MARIJE VAN - Dossier Armoede in Nederland. Feiten en ervaringen.
185495: DODGE, WALTER PHELPS - From Squire to Prince. Being a History of the Rise of the House of Cirksena.
140572: DODGE, THEODORE AYRAULT - Alexander. A History of the Origin andf Growth of the Art of War from the Earliest Times to the Battle of Ipsus, 301 BC, with detailed account of the Campaigns of the Great Macedonian.
151614: DODGSON, CAMPBELL GEOFFREY HOLME - ED.]. - The Etchings of Charles Meryon.
155181: DODU, GASTON - Les Valois. Histoire d'une maison royale.
181469: DODWELL, C.R. - Anglo-Saxon Art. A New Perspective.
180343: DOE, BRIAN - Südarabien. Antike Reiche am Indischen Ozean.
163240: DOEBERL, M. - Entwicklungsgeschichte Bayerns. Zweiter Band: Vom westfälischen Frieden bis zum Tode König Maximilians I.
163241: DOEBERL, M. [MAX SPINDLER - ED.]. - Entwicklungsgeschichte Bayerns. Dritter Band: Vom Regierungsantritt König Ludwig I. bis zum Tode König Ludwigs II. mit einem Ausblick auf die innere Entwicklung Bayerns unter dem Prinzregenten Luitpold.
102234: DOEDENS, DR. A. [ET AL.]. - Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18de eeuw.
167309: A DOEDENS|D.T. KOEN [EDS.].|N. ADEMA MZN.|SCHAIK, W. VAN - Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, krijgsgewoel en kerk tussen Utrecht en Het Gooi [& Fietsroute met kaart].
31636: DOEDENS, JAAP - The Sons of God in Genesis 6:1-4
4143219: DOEDENS, U. (KIERKEGAARD, S.) - In het teken van tegenspraak. Steekhoudende gedachten van Soren Kierkegaard.
4135926: DOEDENS, A. & HOUTER J. - Vlieland. Een nederlandse geschiedenis. Met veel illustraties.
167549: DOEDENS, DR. ANNE - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
165038: DOEDENS, ANNE|LIEK MULDER|PETER 'T LAM - Drie millennia Europa. Europese identiteit in verleden en toekomst.
155516: DOEDENS, ANNE|LIEK MULDER [EDS.]. - Verstoorde vrede. Foto's van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
121300: DOEDENS, UDO - Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard.
81712: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God
89301: DOEDES, J.I. - Collection of Rariora consisting of printed books and Manuscripts, Portraits and Historical Plates from the Library of the late Dr. J.I. Doedes wich will be sold by auction by J.L. Beijerls G. 21, Neude, - Utrecht on Wednesday and Thursday, May 4th and 5th, 1898.
47387: DOEDES, J.I. - De Leer der Zaligheid volgens het Evangelie in de Schriften des Nieuwen Verbonds
4012530: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God. Hierbij gebonden: De leer van God. 1871, 258 blz.
56024: DOEDES, J.I. - Collectie van Rariora. Inzonderheid godsdienst en theologie
94099: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing, met zes en twintig fac-similes
85103: DOEDES, J.I. - Losse bladen uit de geschiedenis ven de invoering der kerkhervorming in Nederland. Herinneringen voor het Nederlandsche volk uit de jaren 1521-1581
89484: DOEDES, J.I. - Twaalf preken. Jaargang 1858.
84744: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw (deel 1)
52445: DOEDES, J.I. - De Heidelbergse Catechismus in zijne eerste levensjaren
88089: DOEDES, J.I. - De Nederlansche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. (2 delen in 1 band)
52489: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als beljidenisgeschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw
84523: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God / De leer van God (2 delen in 1 band)
87830: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing. Met zes en twintig fac-similes.
59227: DOEDES, J.I. - De leer der zaligheid. Leidraad bij katechetisch onderwijs en onderzoek der christelijke waarheid
4300066: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God.
4300868: DOEDES, J.I. (HOFSTEDE DE GROOT, P.) - De Groninger School in haren strijd. Brief aan de Hoogleeraar P.Hofstede de Groot
183554: DOEK, MR. J.E. [ED.]. - Vijftig jaar ondertoezichtstelling. Schets van ontstaan en ontwikkeling van een maatregel van kinderbescherming.
123113: DOEK, MR. J.E. [ED.]. - Minderjarig / onbevoegd. Een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders. Samengesteld door de werkgroep Geleidelijke rechtsverkrijging minderjarigen.
166397: DOEK, PROF. MR. J.E.|PROF. MR. P. VLAARDINGERHOEK - Jeugdrecht en jeugdverleningsrecht. Studenten-editie.
103232: DOEKE ROOS|JAN DE QUELERY|KUIPERS, JAN J.B. - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
57975: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek
92466: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek
84614: DOEKES, L. - Der heilige. Quados und Hagios in der reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts
83895: DOEKES, G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland
4021385: DOEKES, L. & LOK, P. - Doop en adoptie.
56191: DOEKES, L. - Der Heilige. Quados und Hagios in der reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts
30829: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de Gereformeerde symboliek
4021080: DOEKES, L. - Der Heilige. Quados und Hagios in die reformierten Theologie des 17. und 18.Jahrhunderts. (Diss.)
4064133: DOEKES, L. - Een heilige natie.
4022745: DOEKES, G. - Het ambt der geloovigen.
168786: DOEL, H.G. VAN DEN - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808-1942.
144127: DOEL, H.W. VAN DEN|H.PH. VOGEL|P.C. EMMER - Nederland en de Nieuwe Wereld.
140859: DOEL, H.G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz. Camphuysen, 1586-1627.
81760: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594, een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht alsmede in Achttienhoven
91300: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
130246: DOELEMAN, MR. FRITS - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven , in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
184536: DOELEMAN, MR. FRITS - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven , in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
164704: DOELLING, CAROL NESSLEIN - Social Work Career Development. A Handbook for Jobhunting and Career Planning.
102365: DOELMAN, EVELINE - Gelukkig Nieuwjaar.
183673: DOELWIJT, THEA - Wajono.
55031: DOERFLER, MARIA A.O. - Syriac encounters. Papers from the Sixth North American Syriac Symposium Duke University, 26-29 June 2011 (Eastern Christian Studies 20)
91291: DOERGENS, HUGO - Chronik der Stadt Dülken
102818: DOERMANN, GENEVIÈVE - Colette. A Passison for Life.
53166: DOERNE, MARTIN - Er kommt auch noch heute. Homiletische Auslegung der alten Evangelien
53167: DOERNE, MARTIN - Die Alten Epistlen. Homiletische Auslegung
161961: DOERRY, MARTIN - Mijn gewonde hart. Het leven van Lilli Jahn 1900-1944.
60976: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon, sa vie (1616-1680) - son oeuvre.
185164: DOES, WILLEM VAN DER|PETER VAN STRAATEN [ILLUSTR.]. - Met de wetenschap van nu. graaiers, draaiers en spijtoptanten.
85350: DOES, J.C. VAN DER - Kruisgezinden en separatisten
87525: DOES, J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
88735: DOES, G.W. VAN DER - De inhoud van onze nationale gedachte. Met een voorwoord van Prof. Mr. P.W. Kamphuisen, hoogleeraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
4018143: DOES, J.C.V.D. - De komst van den Vredevorst.
4026180: DOES, J.V.V.D. - Vertellingen uit de Kerkgeschiedenis.
160706: DOES, MR. A.M.I. VAN DER - De toegang tot de hoogste rechter. Onderzoek naar certiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten.
85511: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Grieken. Met honderd afbeeldingen
85512: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Romeinen van de stichting van Rome tot Keizer Diocletianus. Met honderd afbeeldingen
182651: DOESBURG, THEO VAN [SIEM BAKKER|EMY THORISSEN - AFTERW.]. - Soldatenverzen [1915].
154522: DOESBURG, THEO VAN [HANS WINGLER - INTROD.|H.L.C. JAFFE - POSTSCR.]. - Principles of Neo-Plastic Art. With an Introduction by Hans M. Wingler and a Postscript by L.C. Jaffé.
180097: DOESBURG, THEO VAN - Naar een beeldende architectuur.
123464: DOESBURG, THEO VAN - On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931.
145880: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
145881: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
185632: DOESER, AD & ELKE WAGENINGEN [EDS.]. - Boekhandels in beeld.
140241: DOESSCHATE, DR. A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst.
160437: DOESSCHATE, DR. G. TEN [INTR. PROF. DR. F. SASSEN] - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
110032: DOESSCHATE, DR. G. TEN [INTR. PROF. DR. F. SASSEN] - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
144990: DOESSCHATE, DR. G. TEN [ET AL.]. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ter gelegenheid van haar Honderd-Jarig Bestaan 1849-1949.
166113: DOESSCHATE, DR. G. TEN - De Utrechtse Universiteit en de geneeskunde, 1636-1900
54280: DOEVE, J.W. - Het Palestijnse Jodendom tussen 500 vóór en 400 na Chr. I. Van de ballingschap tot Agrippa
123506: J.F. DOEVE|LODE BAKELMANS [FOREW.] .|WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Antwerps' prentenboek.
87467: DOEVENDANS, T. - Klanken des Heiligdoms. Woorden van leiding en troost op den weg des levens. (Complete Set)
4066164: DOEVENDANS, K. (LOEN, A.E.) - Inleiding tot het denken van A.E.Loen. Een wijsgerig-tgheologische monografie.
165559: DOEVENDANS, K.|R. STOLZENBURG [EDS.]. - Stad en samenleving.
154019: DOGRU, MEHMET|SEL6AMET TASKIN [PHOTOGR.]. - Eminönü Camileri.
142455: DOHERTY, P.C. - Dood in monnikspij.
167404: DOHERTY, P.C. - The Demon Archer
143892: DOHERTY, PAUL - A Haunt of Murder. The Clerk of Oxford's Tale of Mystery and Murder as he goes on Pilgrimage from London to Canterbury.
164207: DOHLE, MAX - Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet [met bingo-spel].
4137560: DOHMEN, JOEP - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
4142998: DOHMEN, J. - Vrome zondaars. Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.
180259: DOHMEN, CHRISTIEN - In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
144793: DOHMEN, CHRISTIEN - In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
152376: DOHRN-VAN ROSSUM, GERHARD - Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitordnungen.
166881: & D. DOIJES|ELIE DE BAUMONT|KERDIJK, F.|PATER DR. B. KRUITWAGEN - Uit de typografische kruidtuin. Een grafisch allerlei herdrukt bij het 50jarig bestaan van de afdeling typografie van de Eerste Technische School te 's-Gravenhage.
150585: DOIR-NER, ZVI - Columbus and the Age of Discovery.
161895: DOKE, CLEMENT M. - Text-Book of Zulu Grammar.
4142592: N.N. (DOKKUM) - Ut pad fan ôns kerk. Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
166254: DOKTER, BETSY - Rembrandt aan de Amstel. Wandelen en fietsen in het spoor van de meester.
4138026: DOKTER T. (KIERKEGAARD, S.A.) - De structuur van Kierkegaard's oeuvre. (Diss.)
142946: DOKTER, MARIKE|DR. W. VAN EEDEN [EDS.]. - Roemeens [Wat & Hoe].
181470: DOLBEAU, F. [EDS - ET AL.]. - Archivum Latinitatis Medii Aevi. Consociatarum Academiarum Auspiciis Conditum / Bulletin du Change [ALMA]. Tome 68 [2010].
91638: DOLCET, ROC ROSSELL A.O. - Pariatges, 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari.
170821: DOLCH, HEIMO - Grenzgänge zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Gesammelte Aufsätze
93481: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
85672: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
89423: DOLDER, VINCENT VAN - Leerredenen op het Hervormings-Feest. Voor eigen rekening uitgegeven.
104653: DOLDEREN, GERRIT VAN - Van boeren, buitenlui en schilders. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth en hun kunstenaarskolonie in de 19e eeuw.
93838: DOLDEREN, G. VAN - Grasduinen. Grasduinen uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken
101335: DOLEN, HEIN L. VAN - Moord in Triëst. Een nieuwe kijk op de dood van Johann Joachim Winckelmann [1717-1768].
165404: DOLENSKÝ, ANT. - Sbírka knizních znacek.
58494: DOLEWEERD, J.H. VAN E.A. - Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief
131551: M.J. DOLFIN|N. VROMAN [EDS.]|VERWEIJ, M.S. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
168182: DOLFIN, MARCELINE J.|E.M. KYLSTRA|JEAN PENDERS [ET AL.]. - Utrecht. De huizen binnen de Singels. Beschrijving & Overzicht [2 Vols in 1].
53546: DOLGE, ALFRED - Pianos and their makers. A comprehensive history of the development of the piano from the monochord to the concert grand player piano
141397: DOLIN, ANTON - Ballet Go Round.
185526: DOLK, MR. TH.F.J.A. - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592 - 1916. Thesis University Utrecht.
121500: DOLL, OTTILIE - Die Britische Arbeiterpartei und ihre Entwicklung von 1918-1931.
157648: DOLLAR, DAVID|NISHA AGRAWAL [EDS.].|PAUL GLEWWE - Economic Growth, Poverty, And Household Welfare In Vietnam.
4022253: DÓLLEMAN, W.A. - Achttien. Een groep van 18 belangstellenden bezint zich op godsdienstige problemen. 1e (enig) dl.: Het evangelie naar Marcus.
4142118: DÖLLER, J. - Die Reinheits- und Speisegesetze des Alten Testaments. in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.
122982: DOLLFUS, GUSTAVE F. - Paléontologie du voyage à l'île Célébes de m. E.C. Abendanon.
160818: DÖLLING, EVELYN - Wahrheit suchen und Wahrheit bekennen . Alexius Meinong: Skizze seines Lebens.
156607: DOLLINGER, PHILIPPE|PHILIPPE WOLFF|SIMONNE GUENÉE [EDS.]. - Bibliographie d'Histoire des Villes de France.
185721: DOLLINGER, PHILIPPE & HERIBERT SMOLINSKY [ET AL.]. & GERHARD RÖMER [FOREW.]. - Thomas Murner. Humaniste et théologien alsacien 1475-1537. Catalogue Exposition de la Bibliothèque Nationale et Université de Strasbourg et de la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe.
55679: DOLLINGER, HANS - Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, 1949-1963. Ihre Geschichte in Texten Bildern und Dokumenten
4138493: DÖLLINGER, J. - Die Reformation, ihre Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses.
183714: DOLORES, ZR. M. - God zal er in voorzien. Uit de geschiedenis der Zusters Franciscanessen van Heythuizen.
183705: DOLORES MATEU IBARS|IBARS, JOSEFINA MATEU - Bibliografia Paleografica.
55917: DOLRON, DESIREE - Exaltation. Images of religion and death
168006: DOLS, CHRIS - Fact Factory. Sociological expertise and episcopal decision making in the Netherlands, 1946-1972.
181471: DOLS, WILLY [J.C. VAN DE BERGH - ED.]. - Sittardse diftongering. Een hoofdstuk uit de historische grammatica [met 59 archivalische bijlagen].
30912: DOLVECK, FRANZ - Pavlini Nolani Carmina (Corpus Christianorum. Series Latina XXI)
110525: DOLZ, MIQUEL - De heilige Jozefmaria Escrivá.
140511: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans de pelgrim.
140512: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans de pelgrim.
185170: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans. Ein Dichter aus Flandern.
140510: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans. Ein Dichter aus Flandern.
162468: DOM, GEORGIE - Kiezen, Kopen en Klagen.
184695: DOMANDL, SEPP [ED.]. - Die ganze Welt ein Apotheken. Festschrift für Otto Zekert.
122617: DOMASZEWSKI, A. VON - Die Geographie bei den Scriptores historiae Augustae.
122626: DOMASZEWSKI, ALFRED VON - Die Topographie Roms bei den Scriptores historiae Augustae.
163488: DOMAY, FRIEDRICH - Formenlehre der bibliographischen Ermittlung. Eine Einführung in die Praxis der Literaturerschliessung. Mit einer Beispielsammlung, zahlreichen Einzelbeispielen im Text und dem Modell eines Bibliographischen Apparats.
154401: DOMBROWSKI, ERNST VON - Gefährliche Reise. Zwei Erzählungen mit 27 Holzschnitten des Verfassers.
171147: DOMBROWSKI, DANIEL A. - Analytic Theism, Hartshorne and the Concept of God.
102950: DOME DES INVALIDES - The Invalides and the Army Museum.
4133316: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. Beschouwd als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid.
4138363: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - (3 brochures). Rede 17 maart 1807 - Oratio de varia mutatione, quam, teste historia.... 1845 - De vooruitgang in de lutherse kerk. 1865.
4135521: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het Socialisme. Deel 2 en 3.
4134321: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Leven en karater van A.des Amorie van der Hoeven. Gedeeltelijk uit onuitgegeven brieven en zijne schriftelijke nalatenschap.
102697: DOMERGUE, DENISE - Artists Design Furniture.
91875: DOMESTICI, FIAMMA - I Delle Robbia
102992: DOMINGO, MARIANO CUESTO [& FERNAND VANHEMELRIJCK - INTROD.]. - Over onbekende zeeën. De Ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook.
102281: DOMINGUEZ, JORGE I. - Insurrection or Loyalty. The Breakdown of the Spanish American Empire.
155141: DOMINIC BRAZIL|GRAY, NICHOLA - Blackstone's Guide to the Civil Partnership Act 2004.
101775: DOMINICUS - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, passionist. Apostel van Engeland in de vorige eeuw.
143186: DOMINICUS, J. - Vrijmetselarij.
131005: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
104127: DOMINIQUE DARBOIS [PHOTOGR.].|MOH. H. ABDUL-RAHMAN|VILIMKOVA, MILADA - Egyptian Jewellery.
141718: DOMINIQUE VINGTAIN|JACQUES VILAIN [INTROD.].|MOENCH, ESTHER - Avignon, deux Palais pour Rodin.
4135067: DOMMERSHAUSEN, W. - Die Estherrolle. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift.
185496: DOMMISSE, P.K. - Michiel Adriaansz. de Ruyter en zijn naaste familie.
165704: DON KARL ROWNEY [EDS. - ET AL.].|MCKANZIE PINTNER, WALTER - Russian Officialdom. The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century.
157570: DON W. CRUICKSHANK|WILSON, EDWARD M. - Samuel Pepys's Spanish Plays.
152373: DON VAN MINDE|HARRY POEZE [EDS.].|MAIER, HENK - Wisseling van de wacht. Indonesiërs over de japanse bezetting 1942-1945.
181472: DON, PETER [INTROD.]. - In dienst van het erfgoed. 1947-1997. Rijksdienst voor Monumentenzorg.
95741: DONA, HANS E.A. - Historische maquette. 's-Hertogenbosch, Stad & Vestiging
168737: DONALD KUSPIT|MCEVILLEY, THOMAS|ROBERTA SMITH [ET AL.]. - Lucas Samaras. Objects and Subjects 1969-1986.
100502: DONALD C. JOHANSON|EDY, MAITLAND A. - Blueprints. Solving the Mystery of Evolution.
181606: DONALD R. BENSEN [EDS].|HEINEMAN, JAMES H. - P.G. Wodehouse. A Centenary Celebration 1881-1981.
95537: DONALDSON, JAMES|ROBERTS, ALEXANDER - The Ante-Nicene Father. Translations of The Writings of the Fathers down to A.D. 325. Volume VII: Lactantus, Venantius, Asterius, Vicotorinus, Dionysius, Apostoloic Teaching and Constitutions, Homily, and liturgies
122102: DONALDSON, CHRISTOPHER - Martinus van Tours. Een biografie.
155694: DONALDSON, FRANCES - P.G. Wodehouse. The Authorized Biography.
154095: DONAT, HANS - Tweedehands boten.
87950: DONATH, FRITZ E.A. - Leipzig 1813 die Völkerschlacht im nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkes
142542: DONATO SPEDALIERE|FIELDS, NIC - Hadrian's Wall AD 122-410.
53081: DONATONE, GUIDO - William Hamilton. Diario segreto napoletano (1764-1789)
104106: DONDELINGER, E. - Der Jenseitsweg der Nofretari.
110886: DONDER, VIC DE - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen.
4064964: DONDERS, SJEF - Bijbels bezien. Marcus. Meditaties bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie B-cyclus.
186198: DONDEYNE, ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine.
171511: DONDEYNE, ALBERT - La foi écoute le monde.
4022255: DONDORP, A. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn. (Diss.)
56177: DONDORP, A. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn
110179: DONDORP, HARRY - Rechtmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten.
95620: DONELSON, LEWIS R. - Pseudepigraphy and Ethical Argument in the Pastoral Epistles
95639: DONGA, H.C. - Ontmoeting. Een studie over pastoraat en ontmoeting
82433: DONGA, H.C. - Ontmoeting, een studie over pastoraat en ontmoeting
144971: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
180900: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
110588: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
89871: DONGELMANS, M.J.M. E.A. - Een Nijmeegse familie. Vier generaties Dobbelmann. Ondernemend en maatschappelijk bewogen.
153921: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Struinen door het Stadsverleden. Nieuwe verhalen uit de serie Nijmegen ToenTerTijd.
144833: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
142629: DONGELMANS, M.J.M. - De Oranjes en het Valkhof 1786-1787. De Oranjes op 's Furstendoms Burcht te Nijmegen 1786-1787.
102912: DONGELMANS, BERRY|FRITS VAN OOSTROM|MARCO DE NIET [EDS.].|PIETER VAN ZONNEVELD - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
110822: DONGELMANS, DRS. M.J.M.|PROF. DR. J.M.H.J. HEMELS - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann.
142268: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
110730: DONGEN, DRÉ VAN - ....niet verbleken..... Een open boekje over een Nederlandse vrijmetselaarsloge.[ Breda].
4070265: DONGEN, H.V. - Geen gemene maat. (Diss.)
4019212: DONGEN, J.C.V. - Vervreemding en dienst. Verkenning van een diaconia alienatorum.
140285: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN VAN - Pastorietuinen in Nederland.
94974: DÖNGES, C. - Die Regenten über die ehemaligen Nassau-Dillenburger Lande vom Mittelalter bis zur Neuzeit. In Wort und Bild
84142: DÖNGES, CARL - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beiträge zu den Beziehungen des Oraniers zu seinen Stammlanden
150428: DÖNHOFF, MARION GRÄFIN - Im Wartesaal der Geschichte. Vom Kalten Krieg zur Wiedervereinigung. Beiträge und Kommentare aus fünf Jahrsehnten.
185974: DONICIE, A. [|F. LANSDORF|PH. VAN DAAL|R. SAMSON|R. SLOOTE]|W. CAMPAGNE - De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst.
150404: DONIN, RABBI HAYIM HALEVY [DR. NORMAN LAMM - FOREW.]. - To be a Jew. A Guide to Jewish Observance in Contemporary Life. Selected and compliled from the Shulhan Arukh and Responsa literature and providing a rationale for the laws and the traditions.
166582: DONK, PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE [ET AL.]. - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
105067: DONKER PZN., W. [ = J.C. VAN WIJCK CZN.]. - "Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-Industrie. Uitgave van het Valblad voor den Schoenhandel en de Schoenmakerij: ' Ons Bondsorgaan ""."
89725: DONKER, W. (J.C. VAN WIJCK) - Gedenkboek voor Schoen- en Leder-Industrie. Uitgave van het Vakblad voor den Schoenhandel en de Schoenmakerij: Ons Bondsorgaan.
4007879: DONKER, ANTH. - Ik zoek christenen. Spel van Ahasverus in tien toneelen.
140234: DONKER, GRETA - J.C. Bloem. Meester-dichter.
168003: DONKERS, HANS - Journalistiek schrijven voor krant en vakblad.
103972: DONKERS, HENK - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten.
150737: DONKERS, JAN - The American Dream in the Netherlands 1944-1969.
167047: DONKERS, HENK|JAAP WILLEMS [EDS.]. - Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media [NO DISK].
56008: DONKERSLOOT, P.M. - De goddeloze gerechtvaardigd
160285: DONKERSLOOT-DE VRIJ, DR. MARIJKE - Topografische kaarten van Nederland vóór 1750. Handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse Rijksarchieven.
168073: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
153337: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE - Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen.
145276: DONKERSLOOT-DE VRIJ, DR. MARIJKE - Drie Generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
57380: DONKERSTEEG, JEANNETTE - Die heimwee hebben, komen Thuis. Het leven van ds. J.T. Doornenbal
31333: DONKERSTEEG, JEANNETTE - Geheim vuur
153785: DONLEAVY, J.P. - The History of the Ginger Man.
157175: DONNA STEIN [EDS.].|JOHNSON, ROBERT FLYNN - Artists' Books in the Modern Ear 1870-2000. The Reva and David Collection of Illustrated Books.
165327: DONNA PEPPERDINE|LEBLING, ROBERT W. - Natural Remedies of Arabia.
104564: DONNAY, GUY - Het Koninklijk Museum van Mariemont.
131704: DONNAY, GUY - Le Musée Royal de Mariemont.
87899: DONNE, JOHN - One Equall Light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays by John Moses Dean of St Paul's. Foreword by Rowan Williams Archbishop of Canterbury.
54678: DONNÉ, BORIS - Phèdre
4143456: O'DONNELL, J.J. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustine. A New Biography.
93080: DONNELLY, JOHN PATRICK - Calvinism and scholasticism in Vermigli's doctrine of man and grace
150733: DONNELLY, IGNATIUS|EGERTON SYKES (ED.) - Atlantis. The Antediluvian World.
152237: DONNELY, P.J. - Blanc de Chine. The Porcelain of Têhuain Fukien.
130412: DONNER, J.P.H.|J.W. REMKES [FOREW.] - Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuursrecht [& CD-Rom]
84583: DONNER, J.H. - De eerste algemeene zendbrief van den Apostel Petrus voor de gemeente uitgelegd
88912: DONNER, J.H.|GEZELLE MEERBURG, G.F.|GISPEN, W.H.|KAPFF, S.C. E.A.|MOLL, E.|VLUG, G. - Twaalfwal leerredenen / De strik gebroken en onze hulp in den Naam des Heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van 'de Nederlandsche Hervormde Kerk' / Afgewezen, maar niet teleurgesteld. Toespraak naar 1 Koningen 8 : 17-19a. Gehouden op den rustdag na het overlijden van den zendeling-kweekeling Godefridus Johannes Lambertus Berends. / De komst van Christus. e.a. / Eene wekstem tot dankbaarheid. Leerrede over Ps. 103 : 2. Ter nabetrachting op het H. Avondmaal en herinnering aan de Kerkhervorming in ons land. / Misbruikte bijbelplaatsen, verzameld en verklaard. (6 werken in 1 band)
150205: DONNER, W.R.W. - The Financial Mechanism of the Netherlands Antilles.
143884: DONNER, DR. FRITZ|OTTO E. GUTTENTAG {INTROD.]. - Zwölf Vorlesungen über Homöopathie. Gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche Fortbildung i. d. Jahren 1939 - 1945.
87767: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd (2 delen)
93367: DONNER, J.H. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
82021: DONNER, A.M. E.A. - De vorming van de Nederlandse soldaat. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 12
96208: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd (2 delen)
166586: DONNER, J.P.H. [ET AL.]. - Toekomstperspectieven van het Nederlandse Vreemdelingenrecht.
123106: DONNER, A,M, - Wie maakt de geschiedenis.
150245: DONNERT, ERICH - Russland an der Schwelle der Neuzeit. Der Moskauer Staat im 16. Jahrhundert.
31200: DONNERT, ERICH - Das Kiewer Russland. Kultur und Geistesleben vom 9. bis zum beginnenden 13. Jahrhundert
122264: DONNERT, ERICH - Der livländische Ordensritterstaat und Russland. Der Livländische Krieg und die baltische Frage in der europäischen Politik 1558-1583.
56765: DONNET, FERNAND - La Complainte de la mort d'Isabelle de Bourbon
56766: DONNET, FERNAND - Quelques Notes sur le Commerce des Esclaves
101232: O'DONOVAN, PATRICK - For Fear of Weeping. Burma - Siam - Malaya - China - Indonesia.
32254: DONOVAN, WILBUR O' - Biblical Christianity in African perspective
4055066: DONOVAN, F.R. EN KENDRICK T.D. (GERMANEN) - De Vikingen. (Naar Wijder Horizon)
4143231: DONOVAN, PETER - Religious Language.
156346: DONSELAAR-TEN BOKKEL HUININK, W.A.E. VAN - Structure, Root Systems and Periodicity of Savanna Plants and Vegetations in Northern Surinam.
156357: DONSELAAR, J. VAN [ET AL]. - On the Ecology of Plant Species and Plant Communities in former River Beds.
101724: DONSELAAR, N. - Het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
122754: DONSELAAR, J. VAN [ET AL]. - An Ecological and Phytogeographic Study of Northern Surinam Savannas.
156442: DONSELAAR, WILMA VAN - Effects of Accentuation and Given / New Information on Word Processing.
53578: DONZEL, E.J. VAN - Enbaqom Anqasa Amin (la porte de la foi). Apologie éthiopienne du christianisme contr l'islam à partir du coran. Introduciton, texte critique, traduction
53558: DONZEL, E. VAN E.A. - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlands instituut voor het nabije oosten. Jaargang XXXIII. No 3 t/m 6 (2 banden)
4142923: DOOB, L.W. - Patterning of Time.
90998: DOOIJES, DICK - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst / 1945-1955.
156507: DOOIJES, DICK - Mijn leven met letters.
156928: DOOIJES, DICK - Sjoerd H. de Roos. Zoals ik mij hem herinner.
183034: DOOIJES, DICK - Boektypografische verkenningen.
142412: DOOIJES, DICK - Nederlandse kunstenaressen rond het ex-libris.
151263: DOOIJES, DICK|PIETER BRATTINGA [PROF. DR. H.L.C. JAFFÉ - INTROD.]. - A History of the Dutch Poster 1890-1960.
55879: DOOIJEWEERT, J.W.N. VAN - Vonkjes van een heilig vuur. Enkele voorvallen uit het leven van een Evangelist
162726: DOOLAARD, A. DEN - Orient-Express.
142813: DOOMEN, JEANNE - De hollende kleurling. Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen.
142814: DOOMEN, JEANNE - Behoorlijk blauw. Politieoptreden in Nederland.
154173: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
4140537: DOOREN, J.P. VAN (BAIUS, M.) - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
92404: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP Kleine Serie 49)
141029: DOOREN, J.P. VAN - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
30486: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600
94060: DOOREN, J.P. VAN E.A. - De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
94065: DOOREN, J.P. VAN E.A. - Classicale Acta 1573-1620 (3 delen). Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600. II: Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620. III: Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620
4141999: DOOREN, F. VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
4050703: DOOREN, J.P.VAN (RED.) - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
4066520: DOOREN, G.V. - en wij zijn ontkomen!. Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd.
161288: DOOREN, DRS. G. VAN - ... en wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd [2 Vols. Compl.].
181473: DOORENBOS, DR. IR. J. - Opheusden als boomteeltcentrum.
156172: DOORMAN, CHRISTINE - Dickens voor de jeugd.
4062917: DOORMAN, M. & POTT, H. (SAMENST.) - Filosofen van deze tijd.
165225: DOORMAN, P.L.G. [S.L. SALZEDO - TRANSL.]. - Military Operations in the Netherlands from 10th - 17th May, 1940. Based Upon Material and Data in the Possession of the Netherlands Department of War in London.
152261: DOORMAN, MAARTEN|WILLEM VISSER - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
186252: DOORMAN, MAARTEN|HELEEN POTT - Filosofen van deze tijd.
32406: DOORN, MAARTEN VAN - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940
161189: DOORN, JACQUELINE - Mary Stuart 1631-1660. Een omstreden prinses van Oranje.
153900: DOORN, J.A.A. VAN [JOS DE BEUS|PIET DE ROOY - EDS.]. - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen van de Nederlandse politiek na 1945.
95327: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen
88271: DOORN, W. - Overdenkingen
102282: DOORN, KEES VAN|FRANS LEIJNSE [FOREW.].|FRANS VAN WAARDEN [EDS.].|GERRIT DUBBELD|PIETER ROSIELLE - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. [2 Vols. Compl.].
154291: DOORN, DR. TH. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
156178: DOORN, PETER|YVETTE BOMMELJÉ - Maar...men moet toch iets wezen. Nieuwe gegevens over ontkerkelijking in Nederland.
110881: DOORN, JACQUELINE - De prijs van het bloed 1584-1625. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot.
184899: DOORN, J.A.A. VAN - Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme.
166673: DOORN, MAURITS [ED.]. - Converging Technologies.
165443: DOORN, DR. TH. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
153282: DOORN, J. VAN|J.S. BOS - Fort Sabina. Beknopte beschrijving van de 180-jarige geschiedenis van Fort Sabina, 1811 - 1991.
143570: DOORN, JACQUELINE - Landvoogd Leicester. Robert Dudley 1533-1588.
181474: DOORN, DR. TH. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
85556: DOORNBOS, H. E.A. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborg. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jari bestaan van het kerkgebouw 1883-1983
4072616: DOORNBOS, H. - Achter een joodse man aan.
4134640: DOORNBOS, H. & FIJTER H. DE (WAGENBORGEN) - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
185020: DOORNBOS, MARTIN & SUDIPTA KAVIRAJ [EDS]. - Dynamics of State Formation. India and Europe Compared.
121286: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den Waaldijk. Humor van het platteland. Met een woord ten geleide van Jhr. Jan Feith. Illustraties S. Kraay.
141641: DOORNE, F.J.M. VAN - Naar nieuwe grondslagen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van Habermas' reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980.
31993: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
96704: DOORNENBAL, J.T. - Van Hem is mijn heil. Overdenkingen over Psalmen
32548: DOORNENBAL, R.J.A.|SIEBESMA, P.A. - Gaven voor de gemeente. Over het werk en de gaven van de Heilige Geest
57379: DOORNENBAL, J.T. - Pastorale pennevruchten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
57371: DOORNENBAL, J.T. - Dingen die haast geschieden moeten. Bijbellezingen over de Openbaring van Johannes
57370: DOORNENBAL, J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
57372: DOORNENBAL, J.T. - Hanenpoten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode
93947: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
47494: DOORNENBOS, W. - Voorlezingen over Geschiedenis
110101: DOORNIK, HENDRIK C. [ = PROF. DR. H.C.D. DE WIT] - Anne. Roman.
4030659: DOORNIK, N.G.M.VAN - Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen.
4138672: DOORNIK, N.G.M.VAN - Gij zijt niet langer pelgrims. Ervaringen van bekeerlingen binnen de kerk (vervolg op 'Pelgrims naar de una Sancta').
4019213: DOORNIK, N.G.M.VAN - Jeugd tussen God en chaos. Onderzoek naar de godsdienstige problemen bij de studerende jeugd.
57918: DOORNINCK, ADAM VAN - Bijdrage tot de tekstkritiek van Richteren I-XVI
181475: DOORNINCK, P.N. VAN|P.C. MOLHUYSEN [EDS]. - Staat der bezittingen van Herbertus van Putten en andere leden van zijn geslacht omstreekt 1313, naar het handschrift uitgegeven. .
92358: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. E.A. - Gids Walburgskerk en Librije
53500: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568
4016246: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN (PHILIPS, DIRK) - Dirk Philips. (1504-1568). Vriend en medewerker van Menno Simons.
131108: DOORNMALEN, SIL VAN|JOHN MULDER [EDS. - ET AL.]|KUBUS VAN INGEN - Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000.
103087: DOORNMALEN, SIL VAN|JOHN MULDER [EDS. - ET AL.]|KUBUS VAN INGEN - Herinneringen aan drie eeuwen II. Betuwse minse op de praottstoel. 54 interviews met streekgenoten.
181476: DOORNMALEN, SIL VAN - Zo goed als deze silouetten maar kunnen zijn . De oudste foto's van de Bommelerwaard 1848-1914.
130615: DOORSLAER, RUDI VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België [1925-1940]
4137260: DOORSLAER, R.VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
151278: DOOVE, JAN A.F.|J. LUC KNÖDLER - Een Ding van Parade. 400 jaar muziek binnen de Leidse Universiteit. Muziekhistorische overwegingen over academische muziek te Leiden met niet zo algemeen bekende muziek, gebundeld en aan muziekminnenden aangeboden bij het vierde eeuwfeest van de Universiteit.
156885: D. DOOYES|DR. G.W. OVINK [ET AL.].|FONTAINE VERWEIJ, MR. H. DE LA - Amsterdam en de drukkunst. Opstellen rondom het boek.
183481: DOOYEWEERD, PROF. DR. H.|MR. J.A. OOSTERHOFF - Vernieuwing en Bezinning om het reformatorisch grondmotief.
4042878: DOOYEWEERD, H. - Vernieuwing en bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door J.A.Oosterhoff.
184021: DOOYEWEERD, PROF. DR. - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de vrije universiteit.
93692: DÖPMANN, HANS-DIETER - Die Russische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart
102993: DOPPELSTEIN, JÜRGEN [ED.]. - Barlach und Goethe.
164852: DOPPENBERG, FREDERIKE - De Arbeiderspers moest blijven marcheren. Een uitgeverij in oorlogstijd.
143292: DOPSCH, HEINZ|ROSWITHA JUFFINGER [ED.]. - Das älteste Kloster im deutschen Sprachraum. St. Peter in Salzburg. 3. Landesausstellung 15. Mai - 26. Oktober 1982. Schätze europäischer Kunst und Kultur.
100107: DOR, MILO (= MILUTIN DOROSLOVAC) - De laatste zondag. De aanslag van Sarajevo.
142587: DORA RUSSELL|RUSSELL, BERTRAND. - The Prospects of Industrial Civilization.
155098: DORAN, GEORGE H. - Chronicles of Barabbas. Further Chronicles and Comment 1952. With candid portrait reviews by Sinclair Lewis, W. Somerset Maugham, H.L. Mencken, Christpher Morley.
131603: DORCSI, MATHIAS - Homöopathie. Volume / Band 1. Medizin der Person.
130536: DORCSI, PROF. MATHIAS - Handboek homeopathie. Moderne medische vraagbaak.
87996: DORÉ, GUSTAVE - Gewijde tafereelen in chromolithographieën. Met bijschriften ter bevordering van christelijk geloof en leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren.
90922: DORÉ, GUSTAVE - Avonturen van de Baron van Munchhausen. Opnieuw bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met 162 platen.
4001794: DORÉ, GUSTAVE - De Bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré. Oude Testament, Nieuwe Testament, Deuterokanonieke boeken. Toelichtingen.
183363: DORÉ, GUSTAVE - Gewijde tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Do0ré, met bijschriften ter bevordering van Christelijk geloof en leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren. .
182148: DRS. E.H.J.C.M. DORELEIJERS [EDS.].|WINTER, DRS. R. DE - Luchtmachtstructuren in beweging. 80 Jaar luchtmachtorganisatie.
154740: DOREMALEN, HENK VAN|RONALD PEETERS [EDS.]. - Bedrijvig Tilburg. Uit de archieven van Tilburgse bedrijven van vijftig jaar en ouder.
100780: DOREMALEN, DRS. HENK [ED. - ET AL.]. - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout.
122704: DOREN, PROF. DR. ALFRED - Italienische Wirtschaftsgeschichte. Ertser Band [All published / Alles was erschien].
89189: DOREN, WILLIAM H. VAN - Gospel of John. Expository and Homiletical Commentary. Two Volumes in One.
122201: DOREN, CARL VAN - Benjamin Franklin.
143145: DORENBOSCH, G.J.J.F.M.|KEES SPIERINGS - 's-Hertogenbosch in oude ansichten.
102868: DORENBOSCH, P.TH.A.|J.F. CLERCX - De Boxtelse St.-Petrus [Volume 2]: De Parochie - De H. Bloedviering - Het Smits-orgel.
157306: DÖRFLINGER, JOHANNES|HELGA HÜHNEL [EDS.]. - Atlantes Austriaci. Kommentierter Katalog der österreichische Atlanten von 1561 bis 1994 [3 Vols in Slipcase].
4300536: DORFMAN, YITZCHAK - The Maggid of Mezritch.
185527: DORIGO, MARCO & MARCO COLOMBETTI - Robot Shaping. An experiment in behavior engineering.
103929: DORINE MIGNOT [EDS.].|RINI DIPPEL|WILDE, EDY DE - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht. 1960 - 1983 / The North Atlantic Light 1960 - 1983.
130203: DÖRING, JÜRGEN|SUSANNE KÄHLER [EDS - ET AL.] - Alfons Mucha. Triumph des Jugendstils.
155168: DÖRING, TOBIAS [ED.]. - African Cultures, Visual Arts and the Museum. Sights / Sites of Creativity and Conflict.
153628: DÖRING, TOBIAS [ED.]. - African Cultures, Visual Arts and the Museum. Sights / Sites of Creativity and Conflict.
162068: DORIS HELLER|ENGLERT, KLAUS|GÜNTHER F. HASTREITER|LUDWIG GRIESER - Asparagus. Vom Zauber des Spargels.
130793: DORIVAL, BERNARD [ED.] - Peintres contemporains.
132160: G.J. DORLEIJN - EDS.].|NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.]
184086: G.J. DORLEIJN - EDS.].|NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.].
4300557: DORMEYER, DETLEV - Das Markusevangelium.
59112: DORMEYER, DETLEV - Das Markusevangelium
121611: DORMEYER, DETLEV - Das neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Eine Einführung.
181478: DORN, GÜNTER|JOACHIM ENGELMANN - Die Schlachten Friedrichs des Grossen. Führung - Verlauf - Gefechts - Szenen - Gliederungen - Karten.
90317: DORN, ARNO - Robert Heinrich, Graf von der Goltz. Ein Hervorragender Diplomat im Zeitalter Bismarcks.
53436: DORN, ANDREAS|HOFMANN, TOBIAS - Living and Writing in Deir el-Medine. Socio-historical Embodiment of Deir el-Medine Texts
174601: DÖRNEMANN, MICHAEL - Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter. Studien und Texte zu Antike und Christentum 20
4045282: DORNER, A. - Encyklopädie der Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Erkenntnistheorie und Kategorienlehre.
4076309: DORNER, J.A. - Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. Von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dargestellt.
168655: DÖRNER, FRIEDRICH KARL - Vom Bosporus zum Ararat.
185329: DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH|HANS KARLINGER [ET AL.].|PHILIPP M. HALM - Jahrbuch der Münchener Kunst. Erster Jahrgang [All Publ.].
140372: DORNIC, FRANÇOIS - La France de la Revolution, 1789-1799.
130225: DOROTHÉ ELSHOF|MAARTJE VAN DAALEN [EDS.]|VEEN, INEKE VAN - Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam.
143174: DOROTHEA SEGAAR-HÖWELER|MOORSEL, WIES VAN - Enrico Hartsuyker En Luzia Hartsuyker-Curje. Modellen voor nieuwe woonvormen.
104634: DOROTHEE SOELLE|HAAG, HERBERT|KATHARINA ELLIGER|MARIANNE GROHMAN [EDS. - ET AL.]. - Great Couples of the Bible.
83636: DORP, S. VAN - De Stad Gods
57947: DORP, JACOB VAN - Josia. De voorstelling van zijn koningschap in II Koningen 22-23 / Josiah. The representation of his kingship in II Kings 22-23 (with a summary in English)
89276: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...?
4005176: DORP, J. VAN (COMTE, A.) - De ethiek van Auguste Comte. (Diss.)
96640: DORP, S. VAN - De Heere is mijn Herder. Medtitaties over Psalm 23
55172: DORP, JACOB VAN - Josia. De voorstelling van zijn koningschap in II Koningen 22-23 / Josiah. The representation of his kingship in II Kings 22-23 (with a summary in English)
31446: DORP, JAAP VAN|JONG, MATTHIJS DE - Qumarn en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel
84207: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
185528: DÖRR, S. [ED.]. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant, kapitein-ter-zee [1751-1800].
100232: DORREBOOM, M.L. - Gelijk bij gecondemneert word mits deezen. Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
161065: DORREBOOM, IRIS - The Challenge of Our Time. Woodrow Wilson, Herbert Croly, Randolph Bourne and the Making of Modern America.
183710: DORREN, ILSE - Langs hofjes. Routes in Nederland en België.
55344: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlanse Korps Mariniers van 1665-1945
103777: DORREN, C.J.O. [GEM. MAJ. H.F.J.M.A. VON FRYTAG DRABBE - FOREW.]. - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.
86516: DORRESTEIJN, T. - Achttal Predikaties
154234: DORRESTEIJN, MR. A.F.M.|DR. R.H. VAN HET KAAR [EDS.]. - De juridische organisatie van de onderneming.
180467: DORRESTEIN, B.J. [INTROD.]. - Ne göpse vertelsels ovver Aalten en Bredevoort. Een verzameling verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden.
167725: DORRESTIJN, HANS - Nu de liefde zo tegenzit [& CD].
172766: DORRIEN, GARY - Kantian reason and Hegelian spirit : the idealistic logic of modern theology.
4143042: DORRIEN, G.J. - Reconstructing the Common Good. Theology and the Social Order.
47478: DÖRRIES, H. - Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 51)
4300941: DÖRRIES, H. (LUTHER, M.) - Beiträge zur Verständnis Luthers. (Wort und Stunde III)
4300942: DÖRRIES, H. - Aufsätze zur Geschichte der Kirche im Mittelalter. (Wort und Stunde II)
151585: DORSAN GOETHALS [EDS. - ET AL.].|KERKHOVE, ANDRÉ VAN DEN - Meesterwerken in zilver uit prive-verzamelingen. Burgerlijk zilver uit de 16de, 17de en 18de eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden en her Prinsdom Luik uit privé-verzamelingen / Chefs-d'oeuvre d'orfevrerie de collections privées / Meisterwerke von Solber aus Privatsammlungen / Masterworks of Silver of Private Collections.
4074901: DÖRSCHLER, E. (BEW.) - De komende christenvervolging. Geïllustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen.
4059632: DORSETT, L.W. (SUNDAY, B.) - Billy Sunday and the Redemption of Urban America. (Library of Religious Biography)
143925: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943.
162210: DORSMAN, LEEN - 1600: Slag bij Nieuwpoort.
182861: DORSMAN, L.J.|P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876.
182862: DORSMAN, L.J.|P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sinds 1876.
182870: DORSMAN, L.J.|P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Keurige Wereldbestormers. Over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876.
85247: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943
59011: DORSMAN, LEEN - 1600: Slag bij Nieuwpoort
32314: DORSMAN, P.J. - Genade door recht. Een zestal predikaties. Met een verslag van de rouwdienst o.l.v Ds. E. du Marchie van Voorthuysen alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981
161384: DORSMAN, L.J.|E. JONKER - Anderhalve eeuw geschiedenis: (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995.
121423: DORSMAN, L.J.|P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Stille wijkplaatsen ? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876.
57921: DORSSEN, JAN CHRISTIAAN CORNELIS VAN - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament (with a summary in English)
173050: DORSSEN, HANNA VAN (RED) - Wie is God? Een vraag van alle eeuwen. Toer Reeks
103532: DORST, TANKRED [MARTIN HARTKAMP - TRANSL.]. - Merlijn of 't barre land.
183032: J.A. VAN DORSTEN|STRONG, R.C. - Leicester's Thriumph.
157828: DORSTEN, J.A. VAN - Thomas Basson 1555-1613. English Printer at Leiden.
89036: DORSTEN, J.A. VAN - Thomas Bassons 1555-1613. English printer at Leiden.
166096: DORT, WIETEKE VAN - Lieve Luitjes. Het liedjesboek van Tante Lien. Met muzieknotatie, foto's en commentaar.
102330: DORT, MARC VAN - Utrecht en de post.
143301: DORTIER, JEAN-FRANÇOIS - Les sciences humaines. Panorama des connaissances.
156286: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
184285: DORVLO, KOFI - A Grammar of Logba [Ikpana].
151521: DORY KICKEN|KAREL SCHAMPERS [EDS.].|SCHOON, TALITHA - Pyke Koch. Schilderijen en tekeningen / Paintings and Drawings.
87981: DOSKER, HENRY E. - "Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (""Een man, krachtig in woorden en werken"".) Een der vaders der Scheiding in Nederland en stichter der Hollandsche Koloniën in den Staat Michigan, Noord Amerika. Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt."
157947: DOSSMANN, ERNST - Papier aus der alten Grafschaft Mark. Papierherstellung und verarbeitung im Wirtschaftsraum zwischen Volme, Ruhr und Hönne. Eine wirtschaftsgeographische und familiengeschichtliche Studie zur Entwicklung eines bedeutsamen südwestfälischen Wirtschaftszweig es im Umkreis der Städte Hagen, Iserlo.
164545: DOSTOÏEVSKI - Les Frères Karamazov.
163333: DOSTOÏEVSKI - Crime et Châtiment. Journal de Raskolnikov - Les carnets de Crime et Châtiment - Souvenirs de la maison des morts.
152493: DOSTOJEVSKAJA, A.G. - Herinneringen.
143765: DOSTOJEWSKI, F.M. [E.K. RAHSIN - TRANSL.]. - Die Brüder Karamasoff.
155576: DOSTOJEWSKI, FJODOR M. - Briefe [2 Vols. Compl.].
101404: DOTHANM TRUDE|MOSHE DOTHAN - People of the Sea. The Search for the Philistines.
54087: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 39e jaargang, 1969
54088: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 38e jaargang, 1968
121753: DOTLICH, DAVID L.|PETER C. CAIRO - Unnatural Leadership. Going Against Intuition and Experience to Develop Ten New Leadership Instincts
145866: CHR. DOTTERER [ILLUSTR.].|SCHLEYER, DR. A. - Die Säugetiere der Erde.
142380: DOUCET, R. - Les institutions de la France au XVIe siècle [2 Vols. Compl.].
167571: DOUCET, R. - Les bibliothèques parisiennes au XVIe siècle.
4300719: DOUEN, O. (MAROT, CL.) - Clément Marot et le Psautier Huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeoism J.Louis, Jambe-de fer, Goudimel, Crassot, Sweelinck, etc.
123531: DOUGAL DIXON [EDS.].|GARDINER, PROF. BRIAN|PROF. BARRY COX|PROF. R.J.G. SAVAGE - Encyclopedie van dinosauriërs en andere prehistorische dieren. Met medewerking van Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Leiden.
4264: DOUGHTY, JOHN - Analecta Sacra: sive Excursus Phililogica breves Super diversis S. Scripturae locis Praecipue Qua, cum Moribus, Ritibus, Institutisve Priscorum Gentilium conspirant: Aut per ea aliquo modo illustrantur.
163371: DOUGLAS, HUGH A. - Venice on Foot. With the Itinerary of the Grand Canal and several direct Routes to Useful Places.
183716: DOUGLAS, DAVID C. - Time and the Hour. Some Collected Papers.
152967: DOUGLAS, NORMAN - Late Harvest.
4023252: DOUGLAS, J.D. (ED.) - New Bible Dictionary. Organizing Editor: J.D.Douglas. Revision Editor: N.Hillyer.
162986: DOUGLAS, DAVID C. - William the Conqueror. The Norman Impact upon England.
156314: DOUGLAS JOHNSON [EDS.].|GERD BAUMANN|JAMES, WENDY - Juan Maria Schuver's Travels in North East Africa, 1880-1883.
185223: DOUGLAS JOHNSON [EDS.].|GERD BAUMANN|JAMES, WENDY - Juan Maria Schuver's Travels in North East Africa, 1880-1883.
89962: DOUGLAS, ANDREW - The isle of man. A photographic journey. Phtographs by Ian clark and Miles Cowsill.
4067251: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The Work of an Evangelist. International Congress for Itinerant Evangelists Amsterdam.
154863: DOUGLAS, MARY|PHYLLIS M. KABERRY [EDS.]. - Man in Africa.
167017: DOUGLAS, DAVID C. - William the Conqueror. The Norman Impact upon England.
123332: DOULIS, THOMAS - Disaster and Fiction. Modern Greek Fiction and the Impact of the Asia Minor Disaster of 1922.
4060040: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?. Ontwikkelingen in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
47216: DOUMA, J.|TAZELAAR, J.P. - Handboek voor evangeliseerend onderwijs in de heilige geschiedenis. Met een voorrede van Dr. F.W. Grosheide. Compleet 2 delen, Deel 1: Het Oude Testament, Deel 2: Het Nieuwe Testament. Derde Druk
122524: DOUMA, SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoog 1718-1793.
88587: DOUMA, J. - Het woord des geloofs. Zeven preeken.
85996: DOUMA, J. - Algemene genade. Uiteenzetting, vergeijking en beoordeling van deopvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'
95691: DOUMA, J. - Oriëntatie in de theologie. Studiegids samengesteld door docenten aan de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in Nederland
56200: DOUMA, JOCHEM - Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'
56866: DOUMA, J. - Verantwoord handelen (4 delen)
4066347: DOUMA, J. - "Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A.Kuyper, K.Schilder en Joh.Calvijn over algemene genade""."""
4073133: DOUMA, J. - Abortus. (Ethische Bezinning 8)
55745: DOUMA, S. - Bij het honderdjarig bestaan der provinciale bibliotheek van Friesland
84963: DOUMA, J. - Milieu en manipulatie. CGO 312
4003216: DOUMA, J. - Sabbathsvrede. Een boek voor den Zondag. 52 Overdenkingen.
4071868: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève. Vertaald door W.F.A Winckel.
4005205: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Le caractère de Calvin. l`Homme-le systeme-l`église-l`état.
4005202: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn's jeugd. Jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als Reformator.
4005204: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn in het strijdperk.
87147: DOUMERGUE, E. - Calvijn en Genève / Calvijn in het strijdperk / Calvijn's jeugd (3 werken)
52133: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd (...), Calvijn in het strijdperk en Calvijn in Genève (3 delen)
84113: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
83885: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
4021035: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn als mensch en hervormer.
4138016: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps. Tome III. la ville, la maison et la rue de Calvin. Ouvrage orné de la reproduction de 90 estampes anciennes, autographes, etc. et de 122 dessins originaux par H.Armand-Delille.
94239: DOUMERGUE, E. - La Genève Calviniste. Ouvrage orné de la reproduction de 108 estampes anciennes, autographes, etc. Et de 125 dessins originaux par H. Armand-Delille
92056: DOUROFF, B.|TARDY - Les étains parisiens
4055732: DOUVEN, K. - Het christendom op weg naar de 21e eeuw. Van Christusbelijdenis tot Christuservaring.
103311: DOUWE FOKKEMA|FRANS GRIJZENHOUT [EDS. - ET AL.].|FRIJHOFF, WILLEM|JAN BANK|MAARTEN VAN BUUREN|MARIJKE SPIES - Nederlandse Cultuur in Europese Context [5 Vols. Compl.].
180711: DOUWE FOKKEMA|IBSCH, ELRUD|JOACHIM VON DER THÜSEN [EDS.]. - The Conscience of Humankind: Literature and Traumatic Experiences.
145777: DOUWE HUIZING [EDS.].|HEIJERMAN, HANS - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema [1864-1928], rentenier en collectioneur te Godlinze.
88232: DOUWES, J.|HOEDEMAKER, PH.J. - Reorganisatie een gewetenszaak. Geen regelementaire, maar geestelijke tucht! De reorganisatievoorstellen.
88723: DOUWES, G.F.J. - Geschiedenis des Nederlandschen volks, van 1878 tot op onze dagen, in aansluiting bij het werk van wijlen Dr. W.J.F. Nuyens. (Deel 1, 3, 4 in 1 band)
180664: DOUWES, PETRUS ARNOLDUS CONRADUS - Armenkerk. De Hervormde Diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
145332: DOUWES, DICK - Justice and Oppression. Ottoman rule in the province of Damascus and the district of Hama 1785-1841.
186326: DOUWES, G.F.J. - Het ministerie Heemskerk. Zijn regeringsprogram omgezet in daden.
142365: DOUWES DEKKER, E. [MULTATULI] [MR. C.TH. VAN DEVENTER - AFTERW.]. - Multatuli aan den koning [1860]. Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar an Z.M. Koning Willem III gericht.
4002602: DOUWES, P.A.C. (ROTTERDAM) - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
156398: DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, CÉCILE - Miscellanea Cécile Douxchamps-Lefèvre.
167875: DOVEREN, J. VAN - Hooggeëerd publiek.
122627: DOVRING, FOLKE|E.M. MEIJERS - Une partie de l'héritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède & Boeken uit de bibliotheek van de Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
170996: DOWD, MICHAEL - Thank God for Evolution. How the Marriage of Science and Religion Will Transform Your Life and Our World
171014: DOWD, MICHAEL - Thank God for Evolution. How the Marriage of Science and Religion Will Transform Your Life and Our World.
152988: DOWER, JOHN W. - War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War.
152552: DOWER, JOHN W. - Japanese History & Culture from Ancient to Modern Times: Seven Basic Bibliographies.
94147: DOWEY, EDWARD A. - The knowledge of God in Calvin's theology
4026030: DOWLEY (RED.) TIM - Handboek van de geschiedenis van het Christendom. Nederlandse bewerking A.J.Jelsma.
91385: DOWNER, W.|FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Overijsselse plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de Provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810 met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit de middeleeuwse tijdvakken.
142395: DOWNIE, J.A. - Jonathan Swift Political writer.
156551: DOWSON, RAYMOND - Imperial China.
164492: DOY, GEN - Drapery. Classicism and Barbarism in Visual Culture.
143842: DOYÉ, SABINE [ED. ET AL.]. - J.G. Fichte-Bibliographie [1968-1992/93].
183760: [DOYLE - LEECH - CROWQUILL - ILLUSTR.].|BON GAULTIER [ED. = WILLIAM EDMONSTOUNE AYTOUN|SIR THEODORE MARTIN] - The Book of Ballads.
95640: DOYLE, BRIAN - The apocalypse of Isaiah metaphoricallyh speaking. A study of the use, function and significance of metaphors in Isaiah 24-27
180487: DOYLE-DAVIDSON, W.A.G. [ED.]. - Feestnummer aangeboden aan Prof. Dr. Aurelius Pompen o.f.m. op zijn zestigste verjaardag 15 mei 1939.
186327: DOYLE, WILLIAM - The Old European Order 1660 - 1800.
150016: DOYLE-DAVIDSON, W.A.G. [ED.]. - Feestnummer aangeboden aan Prof. Dr. Aurelius Pompen o.f.m. op zijn zestigste verjaardag 15 mei 1939.
104133: DOYLE, RICHARD [BRYAN HOLME - FOREW]. - In elfenland. Beelden uit een wonderwereld. Met een gedicht van William Allingham & Prinses Niemand. Een vertelling uit elfenland van Andrew Lang.
103396: DOZY, DR. G.J. - De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis.
153277: DOZY, PROF. DR. R. - Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn.
130097: DR. G.J. DOZY|ROEVER, MR. N. DE - Geschiedenis der Laatste Honderd Jaren.
184736: DOZY, DR. R. - Het Islamisme.
4138373: DOZY, J.D. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk. (Diss.)
166463: DOZY, REINHART [FRANCIS GRIFFIN STOKES - TRANSL., ADD. NOTES|INTROD.]. - Spanish Islam. A History of the Moslems in Spain.
182945: DRAAIJER, W.|J.C.L. VAN DER LANDE|PROF. DR. FIJN VAN DRAAT - Woordenboekje van het Deventersch dialect.
121770: DRAAIJER, G. [ET AL.]. - De Joodse Gemeente te Elburg.
170889: DRAAISMA, DOUWE - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
183888: DRAAISMA, DOUWE - Vergeetboek.
180253: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
145855: DRAAK, MAARTJE - Oude en Nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen.
92650: DRAAK, MAARTJE - Arthur en zijn tafelronde
182695: DR. A.M.E. DRAAK - EDS.].|HEERE, LUCAS DE [DR. TH.M. CHOTZEN - Beschrijving der Britsche Eilanden. Door Lucas de Heere. Een geïllustreerd geschrift uit zijn Engelsche ballingschap, met inleiding, aantekeningen en glossarium.
110771: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
130995: DRAAK JZN., J. - Beknopte genealogische gids voor Nederland. Woordenboekje.
4073626: DRAAK, M. - Schimmen van het wester-eiland. Verkenningen in de Keltische traditie van het Oude Ierland.
143804: DRAAK, PROF. DR. A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein [Met aanvullend hoofdstuk sinds 1936].
181479: DRAAK, DR. MAARTJE - Arthur en zijn tafelronde.
56729: DRABBELS, M.M.J.E. - High resolution UV spectroscopy on jet-cooled molecules
155743: DRABBELS, MARCEL - High Resolution UV Spectroscopy on Jet-cooled Molecules.
156287: DRABBLE, MARGARET - For Queen and Country. Britain in the Victorian Age.
167370: DRABBLE, MARGARET [ED.]. - The Oxford Companion to English Literature.
164117: DRABBLE, MARGARET [ED.]. - The Oxford Companion to English Literature.
163661: DRABBLE, MARGARET - Arnold Bennett. A Biography.
104507: DRACK, WALTER|KARL SCHIB [ET AL.]. - Illustrierte Geschichte der Schweiz [3 Vols. Compl.]. Bd. 1: Urgeschichte, römische Zeit und Mittelalter, Bd. 2: Enstehung, Wachstum und Untergang der alten Eidgenossenschaft, Bd. 3: Das Werden des Bundesstaates und seine Entwicklung im modernen Europa
122559: DRAGNICH, ALEX N. - The Development of Parliamentary Government in Serbia.
182990: DRAGOLJUB ZAMUROVIC [PHOTOGR.].|SERIKBAEVA, KLARA [TEXT] - Kazakhstan.
130377: DRAGT, DRS. G.I.W. - Moenia Doccumana. Dokkums groene gordels.
102965: DRAGT, THEO H.|LOES SPAANS [EDS. - ET AL.]. - Kees Verkade. Sculptor - Sculpteur - Beeldhouwer.
95266: DRAISMA, SIPKE - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel
4049070: DRAISMA, S. (ED.) (IERSEL, BAS VAN) - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel.
151054: DRAKE BOEHM, BARBARA - Choirs of Angels: Painting in Italian Choir Books, 1300-1500
167721: DRAKULIC, SLAVENKA - Hoe wij het communisme overleefden en bleven lachen
4073517: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament.
4141771: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament. Third edition.
145497: DRAPER, JO - Post-Medieval Pottery 1650-1800.
182647: DRAYE, H. [ED. - ET AL.]. - Naamkunde. Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven & de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam [4 successive years in 7 issues].
181480: DRAYE, GREET - Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914.
110427: DRAYER, ELMA|PIETER VAN DER VEN [EDS]. - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de Lage Landen.
54818: DRAYER, ELMA|VEN, PIETER VAN DER - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen
4137503: DRAYER, M. & SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - In trouw gescheiden.
94285: DRECHSEL, MAX A.O. - Colloquium Erasmianum. Actes du Colloque International réuni à Mons du 26 au 29 octobre 1967 à l'occasion du cinquième centenaire de la naissance d'Érasme
155992: DRECHSEL, DRS. WILLEM|DRS. CHRISTINE T. WASLANDER|PETER HOMAN - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders.
4051198: DREES, W.B. (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: Op zoek naar een Snark?.
4068546: DREES, W.B. - Taking Science Seriously:. A Naturalist View of Religion. (Diss.)
4063156: DREES, W.B. - Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God. (Diss.)
95513: DREES, WILLEM B. - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme
95512: DREES, WILLEM B. - Theologie en natuurwetenschap. Op zoek naar een snark?
4045297: DREES, W.B. (RED.) - Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking. Met bijdragen van L.J.v.d.Brom, P.M.F.Oomen. W.J.v.d.Steen e.a.
4043079: DREES, W.B. (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom.
170794: DREES, WILLEM B.|HUBERT MEISINGER|TAEDE A. SMEDES [EDS]. - Humanity, the World and God. Understandings and Actions.
170119: DREES, WILLEM B. [ED.]. - Harde wetenschap: waar blijft de mens?
4143299: DREES, W.B. - Religion and Science in Context. A Guide to the Debates.
171004: DREES, WILLEM B.|HUBERT MEISINGER [EDS].|TAEDE SMEDES - Creation's Diversity. Voices from Theology and Science.
143055: DREES, W. [H. DAALDER|J.H. GAEMERS - EDS.]. - Op de kentering. Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding.
131394: DREESMAN, CECILE - Vorstinnen van Thorn.
110644: DRÈGE, JEAN-PIERRE - Marco Polo en de zijderoute.
160305: DREISKÄMPER, PETRA - Redeloos, radeloos, reddeloos . De geschiedenis van het rampjaar 1672.
59013: DREISKÄMPER, PETRA - Redeloos, radeloos, reddeloos. De geschiedenis van het rampjaar 1672
146335: DREKMEIER, CHARLES - Kingship and Community in Early India.
10413: DRELINCOURT, CHARLES/MOULIN, PIERRE DU/FOCQUENBERGUES, JEAN DE/SIMONIDES, SIMON/UDEMANS, GODEFRIDUS - Het recht gebruyck Van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de Bedieninge. Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere Godts-geleerden. Item, De klacht van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is, neffens een Belijdenisse des Geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reyse na Beth-El, of het Huys Godts, zijnde innerlicke Zielbetrachtingen, die een yeder Geloovige ter Kerk gaende, en van daer komende.
8612: DRELINCOURT, CHARLES - Drie Tractaten, Noodigh tot het Heylige Avondtmael onses Heeren Jesu Christi. Bestaende in Gebeden, Meditatien, ende Oeffeningen, voor die haer willen begeven aen de Tafel des Heeren in de Gereformeerde Kercke. Beschreven door Carolum Drelincourt, ende Y.B. en W.T. Na de nievve Oversettinge des Bibels gestelt door Gillis van Breen. Hier is by gedaen ten versoecke van F.D. dat noodige Tractaet van de vermaerde Leeraer D. S. Simonides, Genaemt De Swaermoedige Ziele. Den veertienden Druck van veel fauten, die in de voorgaende ingeslopen zijn, gesuyvert.
10337: DRELINCOURT, CHARLES/MOULIN, PIERRE DU/FOCQUENBERGUES, JEAN DE/SIMONIDES, SIMON/UDEMANS, GODEFRIDUS - Het rechte gebruyck Van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincoert, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Item, De klachte van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelick het H. Avontmael is, neffens een belijdenisse des Geloofs, voor die haar tot het selve willen begeven, door G. Udemans. Noch is op op nieus hier by gevoegt de Reyse na Beth-El, of het huys Gods, zynde innerlicke Zielbetrachtingen, die een yeder Gelovige ter Kerk gaande, en daar van komende dient te gebruyken. Desen alderlaesten druck met soete ziel-zuchten en bewegingen, vermeerdert en verbetert.
160796: DRENTH,J.M.L. - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de electrotechnische industrie in Eindhoven [1900-1960].
56900: DRENTHEN, JOH. - Brandmeester. Brand meester! Asser Brandweer 225 jaar in actie
183897: DRERUP, ENGELBERT - Homer. Die Anfänge der hellenischen Kultur.
4020147: DRESCHER, H. - Die Bedeutung und das Recht der Individualität auf sittlichem Gebiet. Gekrönte Preisschrift.
4300775: DRESCHLER, DICK - Deuteronomium. Mozes` preek met het oog op de toekomst. (bijbelstudieserie)
81194: DRESDEN, S. - Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot
152903: DRESDEN, S. - Over het lezen en het boek.
183057: DRESDEN, DR. S. - De literaire getuige.
4051436: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
165593: DRESDEN, S. [MAARTEN ASSCHER|HERMAN VERHAAR - EDS.]. - Het vreemde vermaak dat lezen heet. Een keuze uit essays.
91640: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoon van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
180109: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
105302: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
145614: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
161631: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
89687: DRESSELHUIS, JOH. AB UTRECHT - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
181481: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid en Noordbeveland. Een geschied en Oudheidkundig School en Volksleesboek [.
90449: DRESSEN, WOLFGANG A.O. - Ex oriente Isaak und der weisse Elefant. Bagdad - Jerusalem - Aachen. Eine Reise durch drie Kulturen um 800 und heute.
185396: DRESSENDÖRFER, WERNER|WOLF-DIETER MÜLLER-JAHNEKE [EDS]. - Orbis Pictus. Kultur- und pharmaziehistorische Studien. Festschrift für Wolfgang-Hagen Hein zum 65. Geburtstag.
184704: DRESSENDÖRFER, WERNER - Spätmittelalterliche Arzneitaxen des Münchener Stadtarztes Sigmund Gotzkircher aus dem Grazer Codex 311. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des s|üddeutschen Apothekenwesens.
184686: DRESSENDÖRFER, WERNER & REINHARD LÖW & ANNETTE ZIMMERMANN [EDS]. - Pharmazie und Geschichte. Festschrift für Günter Kallinich zum 65. Geburtstag.
167794: DRESSLER, ALAN - Voyage to the Great Attractor. Exploring Intergalactic Space.
170704: DRETSKE, FRED I. - Knowledge and the Flow of Information
100854: DREW, DAVID - The Lost Chronicles of the Maya Kings.
164456: DREW, ALLISON - Between Empire and Revolution: A Life of Sidney Bunting, 1873-1936.
154934: DREWAL, HENRY JOHN|MARGARETH THOMPSON DREWAL - Gelede. Art and Female Power amoung the Yoruba.
4061649: DREWERMANN, E. - De Bergrede. Beelden van vervulling. Toelichting op Mattheüs 5, 6 en 7.
30060: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium (2 Teilen)
30040: DREWERMANN, EUGEN - Das Matthäusevangelium. Erster Teil: Mt 1,1-7,29. Bilder der Erfüllung
4061652: DREWERMANN, E. - Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede. Geloven in vrijheid 2.
4047256: DREWERMANN, E. - Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren.
4039666: DREWERMANN, E. - Wat ons toekomt. Gedachten over de rijkdom van het leven.
4048275: DREWERMANN, E. - Strukturen des Bösen. I.Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht. II.Die jahwistische Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht. III.Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht.(Sonderausgabe)
4048276: DREWERMANN, E. - Kleriker. Psychogramm eines Ideals.
53722: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal
95503: DREWERMANN, EUGEN - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd
95491: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek
4056043: DREWERMANN, E. - An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Antwort auf G.Lohfinks und R.Pechs Mit einem Beitrag von S.Schmitz.
4061651: DREWERMANN, E. - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, profetie en gelijkenis.
30459: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen (3 Teilen)
4044323: DREWERMANN, E. - Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens. Tiefenpsychologische Deutung der Kindheitsgeschichte nach dem Lukasevangelium.
4048314: N.N. (DREWERMANN, E.) - Een ruimte om te leven. Gesprekken, gekozen en vertaald door Ton van der Stap. (Binnenkant 7)
4068877: DREWERMANN, E. - Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja.
4073154: DREWERMANN, E. & HAAG, H. - Lasst Euch die Freiheit nicht nehmen!. Für einen offenen Dialog in der Kirche.
4134831: DREWERMANN, E. - Als de sterren goden waren. Moderne kosmologie en geloof. In gesprek met Jürgen Hoeren.
4137156: DREWERMANN, E. (BRUNO, G.) - Giordano Bruno. Oder de Spiegel des Unendlichen.
190064: DREWERMANN, E. - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd
4048272: DREWERMANN, E. - Der Krieg und das Christentum. Von der Ohnmacht und Notwendigkeit des Religiösen.
4050467: DREWERMANN, E. - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagentijd- en paastijd.
4072514: DREWERMANN, E. - Leben, das dem Tod entwächst. Predigten zur Passions- und Osterzeit. Hrsg. von B.Marz.
144184: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek.
144183: DREWERMANN, EUGEN - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, pfofetie en gelijkenis.
180530: J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.].|KOENEN, M.J. - Wolter's Woordenboek Eigentijds Nederlands. Grote Koenen.
165580: DREWES, DR. J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
4044540: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
94295: DREWES, J.B. - Het interpreteren van godsdienstige spelen van zinne (Overdruk uit Jaarboek 1978-1979, deel I, XXIX (tweede reeks: nr. 21) van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' te Gent)
166321: J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.].|KOENEN, M.J. - Wolter's Handwoordenboek Nederlands Koenen.
185379: DREWITT, F. DAWTREY - The Romance of the Apothecaries' Garden at Chelsea.
5497: DREXEL, JEREMIAS - Tribunal Christi, seu Arcanum ac singulare cujusvis hominis in morte Judicium.
31803: DREYER, THEUNIS FREDERIK JACOBUS - J.J. van Oosterzee as Homileet (1817-1882) (with a summary in English)
55936: DREYER, ANDRIES JOHANNES GERHARDUS - An examination of the possible relation between Luke's infancy narratives and the Qumran Hodayot
61280: DREYER, T.F.J. - J.J. van Oosterzee as homileet (1817-1882)
4133563: DREYER, J.S. & VEN, J.A.V.D. - Divine Justice - Human Justice.
4139236: DREYER, A. - Eeuwfeest-album van de Nederduits gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. 1824-1924
141415: DREYFUS, GUSTAV|JUDITH RIEMER - Abraham. The Man and the Symbol. A Jungian Interpretation of the Biblical Story.
166751: DREYFUS, JOHN - Into Print. Selected Writings on Printing History, Typography ad Book Production [in blue cloth Slipcase].
153319: DREYKORN, MONIKA [ED. - ET AL.]. - De grote revoluties 1773-1815.
184264: DRÈZE, JEAN & AMARTYA SEN - Hunger and Public Action.
184254: DRÈZE, JEAN & AMARTYA SEN - India: Development and Participation.
56316: DRI, PIETRO - Pasteur. Van microscoop tot légion d'honneur (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 9)
95235: DRI, PIETRO - Pasteur. Van microscoop tot légion d'honneur (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 9)
89776: DRIE, ROB VAN - Onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie
165458: DRIE,. MIRANDA VAN - Cultureel ondernemerschap bij de Nederlandse rijksgesubsidieerde orkesten. Een diagnostisch model.
83545: DRIEDGER, MICHAEL D. - Zuflucht und Koexistenz. 400 Jahre Mennoniten in Hamburg und Altona, mit einem Beitrag von Peter J. Foth
183144: DRIEK VAN WISSEN [TRANSL.].|RAWIE, JEAN PIERRE - De korte mantel.
53599: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige
101356: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - Archivaris - Taalkundige [in Pictorial Slipcase].
154476: DRIEL, HENK VAN - Bericht van de Tweede Wereldoorlog in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
60172: DRIEL. C.M. VAN - Dienaar van twee heren (Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D.Eerdmans, 1868-1948)
92622: DRIEL, COEN VAN|HOEKSEMA, KLAAS - Kritisch denken
4030381: DRIEL, R.V. & JONG, G. DE, - Laat de kinderen tot Mij komen. 40 verhalen uit het Nieuwe Testament. Geïll. door G.v.Tienhoven.
185029: DRIEL, NIELS VAN & ANNEMARIE HOUKES [EDS]. - Het vrijzinnige web. Verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914).
153901: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - Archivaris - Taalkundige.
152652: DRIEL, J. VAN - Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie.
174374: DRIES, MANUEL (ED.) - Nietzsche on time and history.
142406: DRIES, ADRI VAN DEN - The Art of Irrigation. The Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed Irrigation Systems in Northern Portugal.
185529: DRIESCH, HANS - Wirklichkeitslehre. Ein metaphysischer Versuch.
152998: DRIESEN, DR. LUDWIG - Leben des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen General-Gouverneurs von Niederländisch-Brasilien, dann Kur-Brandenburgischen Statthalters von Cleve, Mark, Revensberg und Minden, Meisters des St. Johanniter-Ordens zu Sonnenburg und Feldmarschalls der Niederlande
164697: DRIESKENS, BARBARA|FRANCK MERMIER|HEIKO WIMMEN [EDS.]. - Cities of the South. Citizenship and Exclusion in the 21st Century.
164482: DRIESMANS, HEINRICH - Der Mensch der Urzeit. Kunde über Lebensweise, Sprache und Kultur des vorgeschichtlichen Menschen in Europa und Asien. Mit ausführlichem Namen- und Sachregister für das ganze Gebiet der Urgeschichte und zahlreichen farbigen Tafeln und Textabbildungen.
53112: DRIESSEN, A.M.A.J.|VEN, G.P. VAN DE - In de band van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst
131116: DRIESSEN, A.M.A.J.|G.P. VAN DE VEN - In de Ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst.
131070: DRIESSEN, G.G. [ED.] - Oud-Groesbeek in woord en beeld.
130217: DRIESSEN, MARK - Bouwen om te blijven. De topografie, bewoningscontinuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen.
123164: DRIESSEN, TH.W.J.|M.P.J. VAN DEN BRAND - 1000 Jaar Gennep.
4073357: DRIESSEN, H. (RED.) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek. [De islam is dichtbij, maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie]
185122: A.M.A.J. DRIESSEN|J. WASSER [EDS.].|VEN, G.P. VAN DE|W. WOLTERS - Niets is bestendig. De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland.
171042: DRIESSEN, ALFRED|GERARD NIENHUIS [EDS]. - Evolutie Wetenschappelijk Model Of Seculier Geloof.
167753: DRIESSEN-VAN HET REVE, JOZIEN|HELLA ROTTENBERG [EDS]. - Knip dan, toe dan. Karel van het Reve in beeld.
166716: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Reishandboek Noord-Engeland.
166774: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Reishandboek Wales.
164124: A.M.A.J. DRIESSEN|J. WASSER [EDS.].|VEN, G.P. VAN DE|W. WOLTERS - Niets is bestendig. De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland.
152934: DRIESSEN, MIRIAM - Het verloren dorp. China aan het begin van de 21ste eeuw.
56375: DRIESSEN, J. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 24
46827: DRIEST, F. VAN DEN|HENDRIKSE, H. - Veere in oude ansichten deel 2
102777: DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE|EMMANUEL BERL [EDS.]. - Les Derniers Jours. Cahier Politique et Littéraire.
161277: DRIEVER, JAN|MARILOU VAN DER HEIJDEN [EDS.]. - Voorbij maar niet vergeten. Herinneringen van Nijmegenaren aan de Tweede wereldoorlog.
123153: DRIFT, A. VAN DER - Bijbellezen in het spoor van Israël [3 Vols. Compl.].
166177: DRIJVER, F.W. - Historie en Legende. Vervolg op ' Mozaïek '.
4140654: DRIJVER, F.W. - Mozaïek. Allerlei op het gebied van taalkunde, geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, enz.
4049393: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - Hoeder van mijn broeder? Ik?. Het verhaal van Kaïn en Abel. Voorwoord: Piet van Boxel.
4036814: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - De twaalf gezichten van de messiaanse mens. Jakob zegent zijn twaalf zonen.
4010481: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - Job.
88609: DRIMMELEN, W. VAN E.A. - Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken.
57775: DRIMMELEN, T. VAN - Ter nagedachtenis aan mijn geliefde betrekkingen en vrienden
93485: DRIMMELEN, L.C. VAN - Een troon voor het woord. Opstellen over kerkrecht
4134287: DRINT, A. - The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra. Text, Translation and Introduction. (Diss.)
183555: DRION, H. [ET AL.]. - Geschriften van Houwing.
166537: DRION, MR. P.J.M.|PROF. MR. B.J. SCHUELER - Privaat- en publiekrechterlijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken.
4142753: DRION, H. - Denken zonder diploma. Essays.
123071: DRISKEL, MICHAEL PAUL - Representing Belief. Religion, Art and Society in Nineteenth-Century France.
131274: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
142711: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
181482: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
104071: DROEGE, GEORG - Frühe völkische und kulturelle Grundlagen im niederrheinisch-niederländischen Raum. Niederschrift über die Verhandlungen der Arbeidsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung in Kleve 28-31 Oktober 1956.
140765: DRÖGE, KURT - Sprüche zur Konfirmation. Bilder zur Erstkommunion.
142278: DRÖGE, J. - Het Pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis.
82031: DROGENDIJK, A.C. E.A. - Opvoeding op het gebied der sexualiteit. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 22
170617: DROIT, ROGER-POL - In Gezelschap Van Filosofen.
162804: DROIT, ROGER-POL - Filosofie voor internetters. Een filosofische beleving van alledag.
158118: DRONCKERS, EMMA - Bibliografie van het Nederlandse belastingwezen [2 Vols.].
4015823: DRONKERS, A. - De religieuze film-een terreinverkenning. (Diss.)
4135784: DRONKERS, P. - Tamar. Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken.
4003519: DRONKERT. K. - Het mensenoffer in de oud-testamentische wereld. (BBB)
53172: DRONKERT, KAREL - De molochdienst in het Oude Testament (with a summary in English)
60173: DRONKERT. K. - De molochdienst in het Oude Testament
101741: J.M. DROOGENDIJK|MOQUETTE, DR. H.C.H. - Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
47925: DROOGERS, ANDRE|LAAN, CORNELIS VAN DER|LAAR, WOUT VAN (ED.) - Fruitful in this Land. Pluralism, Dialogue and Healing in Migrant Pentecostalism
30169: DROOGERS, ANDRE - De stereotypering voorbij. Evangelischen en oecumenischen over religieus pluralisme
4040906: DROOGERS, A.F. (RED.) (BAAL, J.V.) - Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J.van Baal.
4300361: DROOGERS, ANDRE - The Dangerous Journey. Symbolic Aspects of Boy's Initiation among the Wagenia of Kisangani, Zaire. Foreword by Jan Vansina
122991: DROOGLEEVER FORTUYN, DR. H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
132146: DROOGLEVER, P.J.|M.J.B. SCHOUTEN - Het einde in zicht. Stemmen uit het laatste jaar van Nederlands-Indie.
95185: DROOGLEVER FORTUIJN, EMIEL - Onderwijsbeleid. Maatschappelijke functies en strategische keuzen
182871: DROOGLEVER, P.J.|M.J.B. SCHOUTEN [ED.]. - De leeuw en de banteng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27-29 maart 1996.
152183: DROOGLEVER, P.J. - Een daad van vrije keuze. De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.
182255: DROOGLEVER, P.J. - Een daad van vrije keuze. De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.
132078: DROOGLEVER, P.J.|M.J.B. SCHOUTEN [ED.]. - De leeuw en de banteng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27-29 maart 1996.
162580: DROOGLEVER, P.J. - De vaderlandse club [1929-1942]. Totoks en de indische politiek.
181483: DROOGLEVER, P.J. [ED.]. - Een Daad van Vrije Keuze. De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht / An Act of Free Choice. The Papuans of western New Guinea and the Limits of the Right of Self Determination [Papers presented at the seminar on the Act of Free Choice: held in The Hague 15 November 2005 the occasion of the book launch of P.J. Drooglever].
153922: DROP, DR. W. - Verbeelding en historie. Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
4063958: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Als een eenzame mus. Leven en volgelingen van J.P.Paauwe. De man achter dominee Poort uit Knielen op een bed violen.
4067687: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (ziele)dokter in de reformatietijd.
4133770: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, zijn werk en volgelingen.
4141945: DROS, N. - De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme.
181484: DROSSAART LULOFS, H. J|E. L. J. POORTMAN [EDS.]. - Nicolaus Damascenus de Plantis Five Translations.
100752: DROSSAERS, DR. S.W.A. - Het Archief van den Nassauschen Domeinraad [10 Vols. - Compl. Set].
132119: DROSSAERS, DR. S.W.A. - De Archieven van de Delftsche Statenkloosters.
132120: DR. S.W.A. DROSSAERS|JHR. MR. W.G. FEITH|SERNEE, DR. J.M. - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland.
144889: DROST, MR. J. - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815.
30672: DROST, JOHANNA WILHELMINA PETRONELLA - Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw
93524: DROSTE, FLIP G. - Het verhaal van de kinderkruistocht
4060433: DROSTE, FL.G. - Denken en spreken. De talige mens.
4069282: DROSTE-HÜLSHOFF, A.V. - Sämtliche Werke in 2 Bänden. Hrsg. von B.Plachta und W.Woesler.
4137756: DROSTE-HÜLSHOFF, A.VON - Ausgewählte Werke.
162436: DROSTE, THORSTEN - "Périgord und Atlantikküste. Kunst und Natur im Tal der Dordogne und an der Cote d""Argent von Bordeaux bis Biarritz."
155278: DROSTE, THORSTEN|HANS JOACHIM BUDEIT - Burgund [In Slipcase].
153359: DROSTE, THORSTEN - Burgund. Kernland des europäischen Mittelalters.
145643: DROSTE, MIEKE - Arles. Gallula Roma - Das Rom Galliens.
100152: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
141756: DROYSEN, G. - Albrecht's I. Bemühungen um die Nachfolge im Reich.
4046272: DROYSEN, J.G. - Alexander de Groote. Verlucht met dertig afbeeldingen.
52356: DROZ, E. - Jacques de Constans, l'ami d'Agrippa d'Aubigné. Contribution à l'étude de la poésie protestante
104402: E. DROZ|PIAGET, A. - Pierre de Nesson et ses oeuvres.
103042: DROZ, E. [ED.]. - Ponthus et la belle Sidoine. [Lyon, Guillaume le Roy. Lyon, Gaspard Ortuin].
103041: DROZ, E. [ED.]. - L, Abuzé en court. [Lyon, typographie indéterminé, vers 1484]. & Le doctrinal du temps présent. [Lyon, imprimeur de l'Abuzé en court, vers 1484].
56741: DRUCE, ROBERT - This Day Our Daily Fictions. An Enquiry into the Multi-Mollion Bestseller Status of Enid Blyton and Ian Fleming
155912: DRUCKER, PETER F. [ED.]. - Management voor non-profit organisaties. Prijktijken en principes.
89039: DRUGELIN, W.E. - Allgemeiner Portrait-Katalog. Verzeichniss einer Sammlung von 24,000 Portraits berühmter Personen aller Länder und Zeiten (mit biographischen und chalkographischen Notizen), welche zu den beigesetzten billigen Preisen von dem Leipziger Kunst-Comptoir zu beziehen sind. (2 volumes in 1 binding)
104553: DRUICK, DOUGLAS W.|FRED LEEMAN [EDS. - ET AL.].|GLORIA GROOM - Odilon Redon: Prince of Dreams 1840-1916.
184999: DRUIJVEN, PETER C.J. - Mandenvlechters en Mezcalstokers in Mexico. Het belang van rurale nijverheid in de bestaansstrategie van huishoudens in de Tlacolula Vallei Oaxaca.
142695: DRUMANN, W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom. Nach den Quellen.
4136518: DRUMMOND, R.H. - A Broader Vision. Perspectives on the Buddha and the Christ.
156980: DRUMMOND, H.J.H. [ED.]. - A Short-title Cataloque of Books Printed on the Continent of Europe 1501-1600 in Aberdeen University Library.
94936: DRUNE, GRIETJE VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gehouden met een arme zondares
4032750: DRURY, C.M. - Presbyterian Panorama. One Hundred and Fifty Years of National Missions History.
166982: DRURY, NEVILL - The Dictionary of the Esoteric. More than 3.000 Entries on the Mystical & Occult Traditions.
160163: DRURY HALL, ANNE - Ceremony & Civility in English Renaissance Prose.
56009: DRUTEN, H. VAN - Hoe Dr. H.F. Kohlbrugge predikant werd
86428: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling
4001800: DRUTEN, H.V. - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling.
46975: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling
183064: DRUWÉ, R. - Peter Paul Rubens of Adam van Noort ? Een inleiding tot het Rubensprobleem.
157980: DRYANDER, JONA [ED.]. - Catalogus Bibliothecae Historico-Naturalis Josephi Banks [5 Vols. Compl. Set]. .
103718: DS. W. BLEIJ|WAUTERS, C.-A. - Waar woord & toon elkander wijden...30 Meesterwerken der Geloofsmuziek.
100280: DUBAL, DAVID - The World of the Concert Pianist.
172260: DUBARLE, DOMINIQUE - L'ontologie de Thomas d'Aquin. Philosophie & Théologie
172259: DUBARLE, DOMINIQUE - Dieu avec l'être : de Parménide à Saint Thomas - essai d'ontologie théologale.
4074215: DUBAY, TH. - Fire Within. St.Teresa of Avila, St.John of the Cross, and the Gospel - on Prayer.
130157: DUBBE, B. - "De Koperen en Tinnen "" Ampts-Kannen "" van de Nijmeegse Gilden."
130166: DUBBE, B. - De Koperen en Tinnen Ampts-Kannen van de Nijmeegse Gilden.
100016: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
161184: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
104415: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Thuis in de late middeleeuwen: Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535.
181334: B. DUBBE [EDS. - ET AL.].|BOGAERS, M.R.A.S. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 133.
181486: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 116.
181487: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 125.
181488: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 126.
181489: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 79/80.
181490: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 85.
181491: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 88. Index & Register 1968-1975.
181492: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 89.
150779: DUBBELMAN, HUUB - Het terreinwagen handboek.
48189: DUBBINK, HENK|KOOIJMANS, WYBE|TEEUW, JAN PETER - Orgelklanken 92 (nr. 1347)
154938: DUBELAAR, C.N. - The Petroglyphs of the Lesser Antilles, the Virgin Islands and Trinidad.
143955: DUBIANSKI, ALEXANDER M. - Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry.
123501: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507-1553. Leven en werken.
166214: DUBIN, MARC - The Greek Islands.
122870: DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink.
140960: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
32019: DUBOIS, O.W. - Reddende liefde. Het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010
100190: DUBOIS, ABEL [INTROD.]. - Bibliothèque Royale, Mémorial 1559-1969.
57687: DUBOIS, O.W. - Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de Clercq (1820-1844)
155944: DUBOIS, ABBÉ J.A. - Hindu Manners, Customs and Ceremonies. The Classic First-Hand Account of India in the Early Nineteenth Century.
92677: DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink
102614: DUBOIS, PIERRE [CLAUDINE|ROLAND SABATIER - ILLUSTR.]. - De grote encyclopedie van het kleine volkje.
101809: DUBOIS, JACQUES [ED.]. - Parcs et châteaux de France.
30801: DUBOIS, JEAN-DANIEL|KUNTZMANN, RAYMOND - Nag Hammadi. Évangile selon Thomas. Textes gnostiques aux origines du christianisme
45249: DUBOIS, THÉODORE - Complete Organ Works Volume IV
160489: DUBOIS, SIMONE - Belle van Zuylen, 1740-1805. Leven op afstand.
104456: DUBUFFET, JEAN - Jean Dubuffet. L'Hourloupe.
4015825: DUBUIS, A.O. - Het Voorhangsel gescheurd. De geest van het protestantisme.
110084: DUBY, GEORGES - Le temps des cathédrales. L'art et la société 980-1420.
130527: DUBY, GEORGES|MICHELLE PERROT [ED.] - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd.
143764: DUBY, GEORGES|ROBERT MANDROU - A History of French Civilization.
160723: DUBY, GEORGES - La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise.
100474: DUBY, GEORGES [BETSY RAYMAKERS - TRANSL.]. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij : 1025-1225.
90733: DUBY, GEORGES E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa.
56888: DUBY, GEORGES / DAVAL, JEAN-LUC - Sculpture. From Antiquity to the Middle Ages. From the Eighth Century BV to the Fifteenth Century
164671: DUBY, GEORGES - William Marshal. The Flower of Chivalry.
180948: DUBY, GEORGES - Die Grundlegung eines neuen Humanismus 1280-1440.
53661: DUBY, GEORGES - Le Moyen Âge (Series: Histoire Artistique de l'Europe)
160352: DUBY, GEORGES - Adolescence de la chrétienté occidentale, 980-1140 [ = Vol. I: Le Moyen Age].
101562: DUBY, GEORGES [ED.]. - La ville antique des origines au IXe siècle [Vol. 1: Histoire de la France urbaine].
4138947: DUBY, G. & ARIÈS, PH. (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte.
166702: DUBY, GEORGES - Hombres y estructuras de la Edad Media.
163420: DUBY, GEORGES - De zondag van Bouvines. 27 juli 1214: de oorlog in de middeleeuwen.
161913: DUBY, GEORGES|MICHELLE PERROT [EDS.]. - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de Moderne Tijd.
156693: DUBY, GEORGES - Rural Economy and Country Life in the Medieval West.
154768: DUBY, GEORGES - De Middeleeuwse Liefde en andere essays.
154760: DUBY, GEORGES - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
154552: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de Middeleeuwse maatschappij, 980-1420.
151173: DUBY, GEORGES|JEAN-LUC DAVAL [EDS.]. - Skulptur. Von der Antike bis zur Gegenwart. 8. Jahrhundert v. Chr. bis 20. Jahrhundert.
103140: DUBY, GEORGES - Sankt Bernhard. Die Kunst der Zisterzienser.
100404: DUBY, GEORGES - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het modene huwelijk.
100473: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de Middeleeuwse maatschappij, 980-1420.
156580: DUBY, GEORGES - Medieval Marriage. Two Models from Twelfth-Century France.
130469: DUCASTELLE, JEAN-PIERRE [INTROD.] - Les geants processionnels en Europe.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

2/17