Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
157893: CALMANN, JOHN - The Letters of John Calmann 1951-1980.
181387: CALMANN, LIA [ED.]. - Alt-russische Heiligenlegenden.
4061455: CALMES, TH. - Epîtres Catholiques Apocalypse. Traduction et commentaire.
201516: CALMET, AUGUSTIN - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WITH: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Ganschen H. Bybel. Versiert met nodige Prentverbeeldingen en kopere Platen, dienende tot de Gedenkstukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arnold Heinrich Westerhovius.
5492: CALMET, AUGUST - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WAARBIJ: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek &c.Nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arn. Henr. Westerhovius.
143790: CALMETTE, JOSEPH - Charles V.
166846: CALMETTES, FERNAND - Mémoires du général baron Thíebault [3 Vols.].
131969: CALOLYN MARGOLIS [EDS. - ET AL.]|VIOLA, HERMAN J. - Magnificent Voyagers. The U.S. Exploring Expedition 1838-1842.
100608: CALOW, PETER - Blackwell's Concise Encyclopedia of Ecology.
155050: CALVERT, ALBERT F. - The Exploration of Australia.
140299: CALVESI, MAURIZIO - Der Futurismus. Kunst und Leben.
4000913: CALVIJN, J. - Institutie 1536. Onderwijs in de christlijke religie. Vertaald door W.van `t Spijker.
83757: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De profeet Jeremia (4 delen)
82251: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, de Profeet Jeremia tweede deel (hoofdstuk 21-31)
58432: CALVIJN, JOHANNES - Prediking en verkiezing. Dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562)
4073360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48304: CALVIJN, JOHANNES - 1 Samuel - Deel 2, hoofdstuk 16-31
56271: CALVIJN, JOHANNES - Institutie ofte Onderwijsinghe in de christelicke religie. In vier boeken beschreven. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 teAmsterdam
87122: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz. Deel 1, 2 en 3
48247: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. 1 Samuël - Deel 2, Hoofdstuk 16 tm 31
48307: CALVIJN, JOHANNES - Zendbrieven - Deel 1: Romeinen en 1-2 Corinthe
48118: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Zendbrieven van Paulus - Deel 2: Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossensen en I-II Thessalonicensen
55563: CALVIJN, JOHANNES - Institutie 1536. Onderwijs in de christelijke religie
7918: CALVIJN, JOHANNES - Institvtio Christianae Religionis, Quae ad superiores editiones bac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque recens addita sunt, statim post ipsius authoris Praefationem ad Regem Christianiss. insetra ad lectorem admonitio beuiter indicat.
87758: CALVIJN, J. - Uitlegginghe op den evangelist Johannes. Naar den dru van 1625 onveranderd uitgegeven onder toezicht van en met ophelderende noten voorzien door Dr. H. Franssen.
4072811: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
4053494: CALVIJN, J. - Verklaring van de Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. (Compleet in 3 dln.). (Verklaring van de Bijbel)
4051750: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
32379: CALVIJN, JOHANNES - De eeuwige voorbeschikking Gods
9509: CALVIJN, JOHANNES - Wtlegginghe Joannis Calvini, op alle de Sendtbrieven Pauli des Apostels: Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen. Midtsgaders een schoon Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. WAARBIJ: De Commentarien Joannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven: Petri twee. Jacobi eenen. Joannis eenen. Judae eenen. Mitsgaders een Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen.
84083: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève (7 delen, complete set)
47117: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Compleet N.T. 10 delen.
30271: CALVIJN, J. - Gebeden
83472: CALVIJN, JOHANNES - Prediking en verkiezing. Dertien preiken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562)
92698: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo (3 delen)
87564: CALVIJN, JOHANNES - De christelijke vrijheid
86191: CALVIJN, JOHANNES - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef
86488: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Preeken. (5 delen)
90354: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. (Complete Set)
86494: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der heilige godgeleerdheid te Patijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met een remedie tegen het venijn / Gebeden van Calvijn / Catechismus van Calvijn (3 werken in 1 band)
96279: CALVIJN, JOHANNES - De eeuwige voorbeschikking Gods
30301: CALVIJN, JOHANNES E.A. - Leven uit genade. Dagboek uit geschriften van reformatoren
48116: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 2
4139837: CALVIJN, JOH. - Institutie of de Onderwijzing in de christelijke religie. Getrouwelijk naar de overzetting van W.Corsmannus. Opnieuw nauwkeurig nagezien enz. door J.H.Landwehr.
31031: CALVIJN, JEAN|FELD, HELMUT - Ioannis Calvini. Opera Exegetica. Volumen XVI. Commentarii in Pauli Epistolas. Ad Galatas. Ad Ephesios. Ad philippenses. Ad Colossenses (Opera Omnia, Volumen XVI)
4068360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48298: CALVIJN, JOHANNES - Kleine profeten - Deel 5: Zacharia
96004: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst (2 delen)
94315: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn
84171: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Psalmen. (2 delen)
10246: CALVIJN, JOHANNES - Harmonia, dat is, Een 't Samen-Stemminghe ghemaeckt wt de Drie Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco ende Luca, Met de Wtlegginghe van Ian Calvijn. Overgheset uyt den Latijnsche, by Gerardus Gallinaceus. Hier by zijn ghevoecht de Handelinghen der Apostelen, overghesettet by Johannes Florianus. D'welck alles is van nieus ende met grooter neersticheyt oversien, ende verbetert.
32356: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst (2 delen)
4074841: CALVIJN, J. - De eeuwige verkiezing.
96719: CALVIJN, JOHANNES - De geestelijke honger, een preek over Jesaja 55:1 en 2
4055537: N.N. (CALVIJN, J.) - Zicht op Calvijn. Met medewerking van J.van Genderen, C.Veenhof, D.Nauta e.a.
4021022: CALVIJN, J. - Kracht en troost voor vrouwenlevens. (24) Brieven van Calvijn aan vrouwen.
31761: CALVIJN, JOHANNES - Gebed en lofzang. Het lied van koning Hizkia
4075867: CALVIJN, J. - Het gepredikte Woord. Preeken, vertaald door J.Douma en W.H.v.d.Vegt. I.Advent- en Kerststoffen. II.Lijdensstoffen. III.Feeststoffen. IV.Preeken over de decaloog. V.Preeken over de kerk.
48318: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Prior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/1)
48319: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Altera. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/2)
48320: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Primus. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/1)
48321: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Posterior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/2)
48322: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos. Editederunt T.H.L. Parker, D.D. D.C. Parker, D. Theol. (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XIII)
48323: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorii in Secundam Pauli Epistolam ad Corinthos. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XV)
48324: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentarii in Pauli Epistolas ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XVI)
48325: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen I)
48326: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - De Aeterna Dei Praedestinatione. De la Predestination Eternelle. Edidit Wilhelm H. Neuser. Texte français établi par Olivier Fatio (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen I)
48327: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Instruction et confession de foy dont on use en l'eglise de Geneve. Catechismus seu Christianae Religionis Institutio Ecclesiae Genevensis. Edidit Anette Zillenbiller, Confessio Genevensium Praedicatorum de Trinitate edidit Marc Vial (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen II)
48328: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - (1530- sep. 1538) Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series VI: Epistolae Volumen I)
48329: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Brieve Instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen II)
9463: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Instituvtio Christianae religionis, ab ipso authore anno 1559. & in libros quatuor sigestam certisque distincta capitibus ad aptissimam methodum: & tum aucta tam magna accessione, ut propemodum opus nouum haberi posset, Cum Indice per locos communes opera N. Colladonis tunc contexto. Additi sunt postea duo Indices ab Augustino Marlorato collecti anno 1562. ut testatur eius epistola quorum prior res praecipuas: posterior, in ea expositos copiosissime sacrae Scripturae locos concinet. Quae ad superiores editiones recèns addita sunt versa pagina breuiter indicat, & noua N. Colladonis epistola proximè praecedens caput primum totius operis.
48393: CALVIJN, J. - Verklaring van de Bijbel
32304: CALVIJN, JOHANNES - Het Gepredikte Woord (Complete Set, 6 delen in 3 banden)
95679: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Jeremia
95681: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Band 12, Teil I. Der Brief an die Römer
161715: CALVIN, JEAN [ANETTE ZILLENBILLER|MARC VIAL - EDS.]. - Instruction et confession de foy dont on use en l'Eglise de Genève / Catechismus seu christianae religionis institutio ecclesiae genevensis. Confessio Genevensium praedicatorum de Trinitate [III. nr. 2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161716: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentarii in secundam Pauli epistolam ad Corinthios [II. nr. 15: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161717: CALVIN, JEAN [T.T.L. PARKER - ED.]. - Commentarius in Epistolam ad Hebraeos [II. nr. 19: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161719: CALVIN, JEAN - Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos. Ad Galatas - Ad Ephesios - Ad Philippenses - Ad Colossenses [II. nr. 16 Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161720: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentariorum in acta apostolorum liber posterior [II. nr. 12/2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
95688: CALVIN, JOHANNES - Auslegung des Propheten Ezechiel und Daniel
4031465: CALVIN, J. - Sermons sur le livre de Michée. Publiés par J.D.Benoît. (Suppl. Calviniana V)
4015703: CALVIN, J. - In Novum Testamentum commentarii. ad editionem Amstelodamensem accuratissime exscribi curavit et praefatus est A.Tholuck.
94182: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
143297: CALVIN, WILLIAM H. - How Brains Think. Evolving Intelligence, Then and Now.
30324: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian religion. Embracing almost the whole sum of piety, & whatever is necessary to know of the doctrine of salvation: A work most worthy to be read by all persons zealous for piety, and recently published
88549: CALVIN, JEAN - Le Catéchisme de Genève. En français moderne suii de la confession de foi des églises réformées de France et de la confession de foi des églises réformées wallonnes et flamandes des Pays-Bas. Publication faite sous les auspices de la societe calviniste de France.
95675: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 2. Hälfte. Übersetzt und bearbeitet von Dr. Wilhelm Boudriot
47428: CALVIN, JOHANNES - Christliche Glaubenslehre nach der ältersten Ausgabe vom Jahre 1536, ins Deutsche übersetzt von Bernhard Spiess
161713: CALVIN, JEAN [MIRJAM VAN VEEN - ED.]. - Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz. [avec une epistre de la mesme matiere, ...]. Response à un certain holandois, ... [IV. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161714: CALVIN, JEAN [WILHELM H. NEUSER - ED.]. - De aerterna Dei praedestinatione / De la prédestination éternelle [III. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
167709: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentariorum in acta apostolorum liber primus & liber posterior [II. nr. 12/1 & 2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161712: CALVIN, JEAN [CORNELIS AUGUSTIJN - FRANS PIETER VAN STAM - EDS.]. - Epistolae 1530-septembre 1538 [VI. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
47569: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre des Revelations du prophete Ezechiel Chapitres 36-48, édités par Erik Alexander de Boer, Barnabas Nagy (Supplementa Calviniana, Volume X/3)
47278: CALVIN, JEAN - Epistolae. Volumen I (1530-sep. 1538) Ioannis Calvini Opera Omnia Series VI. Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam
94204: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
95684: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 10. Band. Das Evangelium des Johannes
95685: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Galaterbrief bis Philemon
4260: CALVIN, JEAN - Lecons et Expositions Familieres de Jean Calvin sur les Douze Petis Prophetes: Ascavoir, Jonas, Joel, Amos, Abdias, Hosee, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggee, Zacharie, Maliachie: Traduites de Latin en François. Avec deux Tables: l'une des matieres principales qui y sont contenues: l'autre des passages de l'Escriture exposez par l'Autheur.
56085: CALVIN, JOHN - Sermons on the Epistles to Timothy & Titus
56089: CALVIN, JOHN - Sermons on Galatians
56091: CALVIN, JOHN - Sermons on Deuteronomy (16th-17th Century Facsimile Editions)
56092: CALVIN, JOHN - Sermons on Job (16th-17th Century Facsimile Editions)
4075893: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Edited by J.T.McNeill, Translated by F.L.Battles.
4134785: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Translated by H. Beveridge.
5400: CALVIN, JEAN - Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia. In novem tomos digesta. Tomus I. Continent commentaria in Pentateuchum, & librum Josuae. Tomus II. Homilias in Samuelus, & conciones in Jobum. Tomus III. Commentaria in Psalmos, & Isaiam. Tomus IV. Praelectiones in Jeremiam, & Ezechielem. V. Praelectiones in Danielem, & Prophetas majores. Tomus VI. Commentaria in Euangelia, & Acta Apostolorum. Tomus VII. Commentaria in Epistolas Pauli & Canonicas. Tomus VIII. Opuscula Varia Theologica. Tomus IX. Institutiones religionis Christianae, quibus subjungutur Epistolae & responsa ad diversos.
4138015: CALVIN, J. - Predigten über das 2.Buch Samuelis. In der Ursprache nach der Genfer Handschrift herausgegeben von H.Rückert. (Französisch)
94211: CALVIN, JOHANNES - Psalmpredigten. Passions-, Oster- und Pfingstpredigten
94213: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre de Michée
4142369: CALVIN, J. - Institution de la Religion Chrétienne. Édition nouvelle publiée par La Société Calviniste de France. Sous les auspices de l'international Society for Reformed Faith and Action.
4142681: CALVIN, I. - Opera quae supersunt omnia. Ad fidem editionum principum et authenticarum ex parte etiam codicum manu scriptorum. Additis prolegomenis literariisannotationibus criticis, annalibus calvinianis indicibusque novis et copiosissimus. Ed. Guilielmus Baum - Eduardus Cunitz - Eduard Reuss. (Corpus Reformatorum LII)
10118: CALVIN, JEAN - Institvtie, ofte Onderwiisinghe inde Christelicke Religie, In vier Boecken begrepen. Wt de Latijnsche ende Fransoysche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste Poincten der Heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op en nieu overghesien ende ghebetert. Noch van nieus hier achter aen ghevoecht een schoon stucxken van de Reformatie der Christelicker Kercke in het Pausdom, ghemaeckt int Latijn door den selven Autheur: Ende nu ghetrouwelick overgheset in onse Nederduytsche sprake, door Car. Agric.
142842: CALVOCORESSI, M.D.|GERALD ABRAHAM [EDS.]. - Masters of Russian Music. Biographical Studies of the Great Russian Composers.
92852: CALVOCORESSI, PETER - Wie is wie in de Bijbel
140528: CALVOCORESSI, PETER|GUY WINT - Total War. Causes and Courses of the Second World War.
57993: CALVYN, JOHANNES - Onderwysing in die Christelike Godsdiens. Feitlik 'n volledige samevatting van die geloof en alles wat vir die kennis van die heilsleer noodsaaklik is - 'n werk wat die grootste verdienste het om gelees te word deur almalwat hulle vir die geloof beywer, en onlangs gepubliseer. Vertaal deur Dr. H.W. Simpson
151059: CALZADO, BORJA [TEXT]|PERE VIVAS|RICARD PIA [PHOTOGR.]. - Barcelona.
166899: CAMBRIDGE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY - - Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Volume IX Part 1 - 5 [ Added Vol. X Part 1].
4035505: CAMELOT, P.TH. - Spiritualité du Baptême.
104455: CAMERER CUSS, T.P. - The Camerer Cuss Book of Antique Watches [Re-illustrated, Revised & Enlarged].
144248: CAMERLYNCK-GUERNIER, MME.|G.-H. CAMERLYNCK - The Girl's Own Book [Classes de Première année].
167230: CAMERON, AVERIL - The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600.
141042: CAMERON, RODERICK - The Golden Haze. With Captain Cook in the South Pacific.
170187: CAMERON, JULIA - The Artist's Way Workbook.Over 110 Artist's Way Tasks - Over 50 Artist's Way Check-ins.
165171: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
145297: CAMINO, MERCEDES MAROTO - Producing the Pacific. Maps and Narratives of Spanish Exploration [1567-1606].
180720: CAMINO, MERCEDES MAROTO - Practising Places: Saint Teresa, Lazarillo and the Early Modern City.
164286: CAMINOS, RICARDO A. - Semna-Kumma (2 Vols. Compl.].
4142427: CAMMAER, H. (RED.) - De mens benaderen langs zijn lichaam.
180208: CAMMAERT, A.P.M. - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. [2 Vols.].
32302: CAMMERAAT, P. - Leren en leven. Handboek voor bijbelonderwijs (Complete Set. Deel 1-4 en Register)
100886: CAMP, PETER|FUNS ERENS - Meer dan 500 management stijlen. Mensen en veranderende organisaties.
102275: CAMP, RICHARD L. - The Papal Ideology of Social Reform. A Study in Historical Development, 1878-1967.
155208: CAMP, G. VAN DE - Gedeeld geloof. 65 preken van G. van de Camp, plebaan van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
102655: CAMP, RAYMOND R. [ED.]. - The Hunter's Encyclopedia.
90991: CAMPAILLA, ETTORE - Trieste Liberty
163486: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle [With Supplements].
89127: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au Xve Siècle.
85606: CAMPBELL, DOUGLAS - The Puritan in Holland, England, and America. An introduction to American History (2 volumes)
184722: CAMPBELL, SUSAN - Elseviers Handboek Keukengerei.
162757: CAMPBELL, SIR NEIL [ED.]. - Napoleon on Elba. Diary of an Eyewitness to Exile.
101916: CAMPBELL-JOHNSTON, RACHEL - Mysterious Wisdom. The Life And Work Of Samuel Palmer
84482: CAMPBELL, DOUGLAS - De puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika (2 delen)
151097: CAMPBELL, GORDON - Renaissance Art & Architecture.
151111: CAMPBELL, TONY - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
153016: CAMPBELL, JOHN|NADIA MARGOLIS [EDS.]. - Christine de Pizan 2000. Studies on Christine de Pizan in Honour of Angus J. Kennedy.
4010432: CAMPBELL, R. - Israel and the New Covenant.
166365: CAMPBELL, BRUCE|ELIZABETH LACK [EDS.]. - A Dictionary of Birds.
157629: CAMPBELL, TIM|HARALD FUHR [EDS.]. - Leadership and Innovation Subnational Government. Case Studies from Latin America.
155261: CAMPBELL, SUSAN - Charleston Kedding. A History of Kitchen Gardening.
142487: CAMPBELL, GORDON - Bible. The Story of the King James Version 1611-2011
185172: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle [With Supplements].
95250: CAMPBELL, JONATHAN G. - The Exegetical Texts
30467: CAMPBELL, JOSEPH - Mythologie der Urvölker. Aus dem Amerikanischen von Hans-Ulrich Möhring
143098: CAMPBELL, ALISTAIR [ED.]. - Thet Freske riim Tractatus Alvini.
131320: CAMPEN, PETER VAN [ED.] - Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist, 1879-1954.
47717: CAMPEN, M. VAN|HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Israël, volk, land en staat. Terugblik en perspectief
94908: CAMPEN, JOUKE BEREND - Dehumidification of Greenhouses
57798: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
32544: CAMPEN, M.M. VAN - De Gereedschapskist van de Heilige Geest. De negen Geestesgaven
54832: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Wim Verboom. Ambassadeur van de catechese
90557: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
31976: CAMPEN, M. VAN - Gans Israël. II. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
182473: CAMPEN, JAN VAN - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
58521: CAMPEN, M. VAN - Gans Israël II. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
53362: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel
30013: CAMPEN, A.W. VAN - De Bijbel voor jeugdige christenen. Godsdienstig huisboek, met platen
82982: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
88395: CAMPEN, M. VAN E.A. - Reformatie: Prediking en ambt. Congresbundel 1992-1993.
92746: CAMPEN, M. VAN - Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn
53356: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Wim Verboom, ambassadeur van de catechese
93469: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
167876: CAMPEN, M.H. VAN - Opstellen.
4072309: CAMPEN, M.V. (RED.) - Gods weg met mensen. (Dagboek)
93072: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. V. - Die Askese im Urchristentum (Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 192)
56937: CAMPENHAUSEN, H.F. VON - Die Entstehung der Christlichen Bibel (Beiträge zur Historischen Theologie, 39)
131214: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. VON|ERICH DINKLER|GERHARD GLOEGE|KNUT E. LØGSTRUP [KURT GALLING - ED.] - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft [7 Vols. Compl.]
4141431: CAMPENHAUSEN, H.FRHR.VON - Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. (BHT 14)
93810: CAMPER, PETRUS - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophian
185523: CAMPER, PETRUS - Noodige aanmerkingen van Petrus Camper Op de Verhandeling Van zyne Excellentie den Hooggeboren Heere Karel, George, Graave van Wassenaar Twinckel &c. &c. over de vyfdeels dyken van Vriesland, In het begin van den jaare 1778 uitgegeven.
166523: CAMPERT, REMCO - Dichter.
155628: CAMPERT, REMCO - Het satijnen hart.
103838: CAMPERT, REMCO|JOOST ROELOFSZ [ILLUSTR.]. - Tjeempie of liesje in luiletterland.
4036199: CAMPHAUSEN, R.C. - De goddelijke bibliotheek. Encyclopedische wegwijzer bij de heilige geschriften van de mensheid.
9119: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extracten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert en met sijn Beeldenis verçiert. WAARBIJ: Het Leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen. Hier voor is gevoegt het Vaars van P. Rabus. Op Kamphuizens Geestelijke Dichtkunde.
180005: CAMPHUYSEN, KEES [C.J.]|JELLE VAN DIJK - Zee- en Kustvogels land de Nederlandse kust, 1974-79 / Seabirds and Estuary Birds along the Netherlands Coast 1974-79. .
7886: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extractaten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert, en met sijn Beeldenis verçiert.
47267: CAMPI, EMIDIO (HRSG.) - Heinrich Bullinger und Seine Zeit. Eine Vorlesungsreihe (Zwingliana Band XXXI, 2004)
143262: CAMPINS, LUIS HERRERA|MANUEL PÉREZ VILA - Simon Bolivar. His basic thoughts.
181388: CAMPO, J.N.F.M. À - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
144081: CAMPORESI, PIERO [& ELISJA SCHULTE VAN KESSEL - INTROD.]. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in Middeleeuwen en Vroeg-Moderne Tijd.
163862: CAMPS, ARNULF|PAT MCCLOSKEY [EDS.]. - The Friars Minor in China (1294 - 1955), especially the Years 1925-55.
182269: CAMPS, DR. H.P.H.|G.A.M. VAN SYNGHEL|M. DILLO - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 [4 Vols. Compl.].
103584: CAMPS. HUGO - Koers. De beste wielerverhalen.
105010: CAMPS, DR. H.P.H.|G.A.M. VAN SYNGHEL|M. DILLO - Oorkondenboek van Brabant tot 1312 [4 Vols. Compl.].
156521: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
103309: CAMPS, R. [ED. - ET AL.]. - De 20 dagen van Nijmegen [20 Issues = Complete Set].
56919: CAMPS, A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom
94510: CAMPS, A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom
181389: CAMPS, ARNULF - Jerome Xavier s.j. and the Muslims of the Mogul Empire. Controversial Works and Missionary Activity.
161818: CAMUSSO, LORENZO - Reisboek Europa 1492.
181060: CAN, MURAT|HATICE CAN-ENGIN - De zwarte tulp. De positie van Turken in Nederland.
93298: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 4 Cyr-Epy
93297: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 5 Equ-Has
93219: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band I, A-Ari
93304: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 3 Cat-Cyp
93301: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 9 Mini-Obe
93299: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 6 Hat-Jus
93300: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 7 K-Lyc
93220: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 2, Ark-Ci
93221: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 3, Cl-Epi
93226: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 8, Mer-Op
93227: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 9, Or-Poi
93228: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 10, Pol-Sal
93229: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 13, A-Fo
93230: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 14, Fr-Ky
93231: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/1, La-OT
93232: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/3, Sco-Z. Nachträge
93302: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 1 A-Ari
93305: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 2 Ark-Cas
167470: CANDIDA LYCETT GREEN [JOHN BETJEMAN - INTROD.].|EVANS, TONY - English Cottages.
121584: CANDIDA GEDDES [ET AL.].|FURTADO, PETER - The Ordnance Survey Guide to Historic Houses in Britain.
180027: CANDIDO, JUSTUS|MARTINE HOENDERVOOGT [ET AL.]. - Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk.
91655: CANEMAKER, JOHN - Winsor Mccay. His life and art, revised and expanded edition.
144223: CANETTI, ELIAS - Die gerettete Zunge. Geschichte meiner Jugend & Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 & Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937.
102717: CANETTI, NICOLAI [PHOTOGR.].|SANDY LESBERG - The Rooftops of Paris.
144189: CANETTI, ELIAS - Het andere proces. Kafka's brieven aan Felice.
157823: CANFIELD, CASS - Up and Down and Around. A publisher recollects the time of his life.
122691: CANFIELD, CASS - The Incredible Pierpont Morgan. Financier & Art Collector.
157782: CANFIELD, CASS - The Publishing Experience.
131901: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
145242: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
180202: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
4060227: CANGH, J.M.V. - La multiplication des pains et l`eucharistie.
132058: CANNADINE, DAVID [ED.] - Patricians, power and politics in nineteenth-century towns.
110707: CANNEGIETER, DOROTHEE|DIEDERIKE VAN DORSTEN-TIMMERMAN - Sir Philip Sidney 1554-1586 [& Sir Philip Sidney de ridder-proëet].
4036945: CANNEGIETER H.G. - Het Oude Testament naverteld. Geïllustreerd door M.C.A.Meischke.
101805: CANNEMAN, E.A.|L.J. VAN DER KLOOSTER - De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners.
110486: H.E. CANNEMAN|K.H. LEHMANN|KNOKE, KARL HERMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
152375: CANNING, JOHN - 100 Great Lives of Antiquity.
89995: CANNON, HAL|WEST, THOMAS - Buckaroo. Visions and Voices of the American Cowboy.
123190: CANNON, MICHAEL - The Exploration of Austalia. From first sea voyages to satellite discoveries.
141263: CANNY, NICHOLAS [ED.]. - The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century.
142858: CANPAEMEL, GEERT|TINEKE PADMOS [EDS. - ET AL.]. - Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel.
103114: CANSEL, LUIS R.|JACINTO QUIRARTE|MARIMAR BENITEZ [EDS. - ET AL.]. - The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States 1920-1970.
146096: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE [LEO VAN WITSEN - TRANSL.]. - The Agony of Fashion.
91284: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers. Met tekeningen van de schrijfster.
131420: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers.
53330: CANTERBURY, ANSELM VON - Cur deus homo. Warum Gott mensch geworden. Lateinischen und Deutsch
92679: CANTERS, TH. A.M. - Liberalen, klerikalen en antiklerikalen in Venlo, 1830-1839
53583: CANTINEAU, JEAN - Études de Linguistique Arabe. Mémorial Jean Cantineau (Études et documents II)
185571: CANTOR, NORMAN F. - De zwarte dood. Hoe de pest de wereld veranderde. Translated into Dutch by Bonella van Beusekom. Afterword Erik Thoen .
142620: CANTOR, NORMAN F. - The Civilization of the Middle Ages. A Completely Revised & Expanded Edition of Medieval History.
152093: CANTOR, NORMAN F. - Medieval History. The Life and Death of a Civilization.
4134069: CANTU, CÉCAR - Histoire Universelle. Soigneusement remaniée par l'auteur et traduite sous ses yeux sur la 5e édtion italienne par E.Aroux et P.Leopardi. Deuxième édition francaise, accompagnée de cent belles gravures.
131547: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
101604: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
145627: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
170193: CAP, FERDINAND - Glaube und Religion aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Gottesbegriffe, Evolutionsdebatte und ein Kirchenvolksbegehren.
85714: CAPADOSE, A. - Uit het leven van Matamoros. Mededeelingen omtrent zijne bekeering, gevangenneming en verdere lotgevallen, volgens authentieke bescheiden. / De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje (met portretten van Dolores Garcia de moeder, en Moreno Dias, den advokaat van Matamoros. / De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje, uit eenige zijner brieven opgemaakt. (met twee portretten en facsimilé) (3 werken in 1 band)
89631: CAPADOSE, A. - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Met twee portretten en facsimilé.
53511: CAPART, JEAN|WERBROUCK, MARCELLE - Memphis a l'ombre des pyramides
53646: CAPART, JEAN|WERBROUCK, MARCELLE - Thebes. The glory of a great past
53438: CAPART, JEAN - Propos sur l'art Égyptien
4015270: CAPART, J. ET M.WERBROUCK, - Memphis. A l`ombre des pyramides. (avec 391 pl.et illustr.)
185675: CAPART, JEAN & M. DE PRAETERE [TRANSL.]. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der pharao's .
150981: CAPART, JEAN - Les débuts de l'art en Égypte.
145387: CAPEL, WILLEM|CLEMENS WEYMANS [ILLUSTR.].|TOON KORTOOMS [FOREW.]. - Meyl op seven. Vertellingen uit Peelland.
55492: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft beliven te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
55538: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft beliven te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
131865: CAPELLE, DR. H. VAN - De Nazi economie. Economische en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.
95995: CAPELLE, L. - De weg der bekering, welke de Drie-enige God heeft believen te houden met mij, arm, diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
31584: CAPELLE, L. - De weg der bekering welke de Drieënige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
91791: CAPELLE, L. - De weg der bekering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm die onwaardig stof om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht.
4050948: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het woord.
4067789: CAPELLEVEEN, J.J.VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
181232: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalingen rn van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
170301: CAPETZ, PAUL E. - God. A Brief History.
144259: CAPIT, LEO J. - Snap-Snippers. weggeblazen door Willy Walden en Piet Muyselaar en opgevangen door Leo J. Capit
152835: CAPITEYN, ANDRÉ - Een Vlaming ontdekte Amerika. Pieter Fardé, feiten, fraude, fictie.
143409: CAPLAN, DAVID - Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology. An Introduction.
162159: CAPLAN, DAVID [ED.]. - Biological Studies of mental Processes.
184313: CAPLAN, DAVID - Language: Structure, Processing, and Disorders (Issues in the Biology of Language and Cognition)
163999: CAPON, EDMUND - Qin Shihuang. Terracotta Warriors and Horses.
154362: CAPOTE, TRUMAN [ESSAY]|LOTHAR SCHIRMER [ED.]. - Marlon Brando. Portraits and Film Stills 1946-1995.
164715: CAPPELEN, HERMAN|ERNIE LEPORE - Language Turned on Itself. The Semantics And Pragmatics Of Metalinguistic Discourse.
95137: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Filips Willem, Prins van Oranje
143185: CAPPELLE, DR. H. VAN|WILLEM BACKER [ILLUSTR.]. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
164219: CAPPELLE, DR. H. VAN|WILLEM BACKER [ILLUSTR.]. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
146470: CAPPELLER, CARL - Sanskrit-Wörterbuch. Nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet.
181390: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan.
181391: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan.
185572: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan. TEXT IN ITALIAN.
163515: CAPPERS, WIM - Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
140839: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duin te 's-Gravenhage.
123530: CAPPETTA, H. - Chondrichthyes II. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii. Handbook of Paleoichthyology. Vol. 3.B.
166159: CAPPONI, NICCOLO - An Unlikely Prince. The Life and Times of Machiavelli.
4136348: CAPPS, W.H. - Religious Studies. The Making of a Discipline.
4049183: CAPRA, F. - De Tao van Fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek.
145413: CAPTAIN, ESTHER|FRIDUS STEIJLEN|MAARTJE DE HAAN|PIM WESTERKAMP - De Indische zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad.
90334: CAPTAIN, ESTHER E.A. - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
90445: CAPTAIN - Vertrouw en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
110356: CARAMAN, PHILIP - Ein verlorenes Paradies. Der Jesuitenstaat in Paraguay.
153104: CARANDELL, JOSEP MARIA|PERE VIVAS - El Temple de la Sagrada Familia Barcelona.
156456: CARANDENTE, GIOVANNI - Calder: Mobiles - Stabiles.
4051425: CARANSA, AB (AUSSENBERG, ADOLF) - Adolf Aussenberg, kunstenaar in Theresienstadt.
142168: CARASSO, DEIRDRE|MARTINE GOSSELINK|REINDER STORM [EDS.]. - De verdieping van Nederland. Duizend jaar nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief / Legacy of the Netherlands. A thousand years of Dutch history based on treasures from the Koninklijke Bibliotheek and the Nationaal Archief.
82358: CARASSO, DEDALO - Helden van het Vaderland, onze geschiedenis in de 19de-eeuwse taferelen verbeeld, de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863
30888: CARASSO-KOK, MARIJKE - Ridders van het Rembrandtplein. 100 jaar HEBE
141705: CARASSO-KOK, M.|J. LEVY-VAN HALM [EDS. - ET AL.]. - Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
140999: CARBÉ, CORRADO - Mes cailloux. Guide archéologique, historique et du Musée National de Syracuse.
153980: CARCIA-ARENAL, MERCEDES|GERARD WIEGERS [DAVID NIRENBERG|RICHARD KAGAN - FOREW.]. - A Man of Three Worlds. Samuel Pallache, a Moroccan Jew in Catholic and Protestant Europe.
4073689: CARDENAL, E. - Das Evangelium der Bauern von Solentiname. Gespräche über das Leben Jesu in Lateinamerika. (Siebenstern)
4137047: CARDENAL, E. - Love in Practice. The Gospel in Solentiname. (El Evangelio en Solentiname).
161892: CARDGAMES - Illustriertes Buch der Patiencen. 60 Patience-Spiele mit Abbildungen zur Veranschaulichung der Lage der Karten.
145987: CARDINI, F. - Friedrich I. Barbarossa. Kaiser des Abendlandes.
4141972: CARDINI, F. - Europa und der Islam. Geschichte eines Missverständnisses.
151609: CARDON, ROGER|PROF. JANE BLOCK - Georges Lemmen 1865-1916.
105234: CARDON, ROGER|PROF. JANE BLOCK - Georges Lemmen 1865-1916.
121076: CARDON, BERT|MAURITS SMEYERS [EDS.].|ROBRECHT LIEVENS - Typologische taferelen uit het leven van Jezus / Typological Scenes from the Life of Jesus. A Manuscript from the Gold Scrolls Group [Bruges, ca. 1440] in the Piermont Morgan Library, New York, Ms. Morgan 649. An Edition of the Text, a Reproduction of the Manuscript and a Study of the Miniatures.
110245: CARDOSO, IRENE MARIA - Phophorus in agroforestry systems: a contribution to sustainable agriculture in the Zona da Mata of Minas Gerais, Brazil.
184855: CARDOZO, MIEKE T.A. LOPES - Future teacher and social change in Bolivia. Between decolonisation and demonstration.
130802: CARE, NORMAN S.|CHARLES LANDESMAN [EDS.] - Readings in the Theory of Action.
151246: CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN [EDS.].|GRIJZENHOUT, FRANS - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
153613: CAREL JANSEN|ROB PUNSELIE [EDS.].|WESTENDORP, PIET - Interface Design & Document Design.
155665: CAREL VAN WIJK.|SCHILPEROORD, JOOST - Terugkijken en vooruitblikken op Leo Noordmans paden door de tekstwetenschap. Opstellen voor prof. dr. L.G.M. Noordman aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Tekstwetenschap aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg.
102666: CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN|LOOS, WIEPKE. - Waarde Allebé. Leven en werk van August Allebé [1838-1927].
31287: CARELSEN, FIE|PISUISSE, JEAN-LOUIS - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen
153358: CARETTONI, GIANFILIPPO [HYELMUTH NILS LOOSE - PHOTOGR.]. - Das Haus des Augustus auf dem Palatin.
131891: CAREW, TOM - Jihad. De geheime oorlog in Afghanistan.
162812: CAREY, PETER - Het ware verhaal van de Kelly-bende.
163530: CAREY, JOHN [ED.]. - The Faber Book of Science.
154491: CAREY, BEN|HENRIK DELAHAG - A Book for People who want to become Stinking Rich but aren't quite sure how.
131173: CAREY, KEN - Starseed. The Third Millennium. Living in the Posthistoric World.
100318: CAREY, JOHN [ED.]. - The Faber Book of Reportage.
166870: CAREY, JOHN - William Golding. The Man who wrote Lord of the Flies.
4059713: CAREY, G. - I Believe in Man.
53831: CARGILL, KATRIN - Eigentijds wonen in country-stijl
4136025: CARIE, JAMIE - Sneeuwengel.
145347: CARIGUEL, OLIVIER|JEAN-PAUL BERTRAND [FOREW.].|PATRICK RENAUDOT - Histoire des Éditions du Rocher 1943-2003.
160072: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MARIE-THÉRÈSE BOS - Macht en gezag in de negende eeuw.
181127: CARINE VAN BRUWAENE [EDS.].|WIELE, JOHAN VAN DER - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
182857: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MERIE THÉRÈSE BOS - Macht en Gezag in de Negende Eeuw.
121225: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MERIE THÉRÈSE BOS - Macht en Gezag in de Negende Eeuw.
140144: CARINE VAN BRUWAENE [EDS.].|WIELE, JOHAN VAN DER - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
150467: CARL PHILLIPS [AFTERW.].|ROWELL, CHARLES HENRY [ED.]. PERCIVAL EVERETT [FOREW.] - Making Callaloo. 25 Years of Black Literature.
150208: CARL VOGEL|HANS GERD TUCHEL|WÜNSCHE, HERMANN [ED.]. - Andy Warhol. Das graphische Werk 1962-1980.
168355: CARL H. PFORZHEIMER LIBRARY|WILLIAM A. JACKSON] - English Literature 1475-1700. The Carl H. Pforzheimer Library [3 Vols. = Complete Set].
150788: CARL VETTERS [EDS.].|DEJAN STOSIC|MOLINE, ESTELLE - Les connecteurs temporels du français.
180710: CARL VETTERS [EDS.].|CO VET|MULDER, WALTER DE - Anaphores pronominales et nominales. Études pragma-sémantiques.
151726: CARL VETTERS|LABEAU, EMMANUELLE|PATRICK CAUDAL (EDS.]. - Sémantique et diachronie du système verbal français.
163747: CARLE, DONALD DE - Watch & Clock Encyclopedia. Antiquarian - Technical - Commercial.
161668: CARLEBACH, DR. SALOMON - "Ratgeber für das jüdische Haus. Ein Führer für Verlobung, Hochzeit und Eheleben. Von Rabbiner Dr. Salomon Carlebach in Lübeck. Eine Ergänzung zu des Verfassers Buch "" Sittenreinheit ""."
4143114: CARLEBACH, J. (HRSG.) - Wissenschaft des Judentums. Anfänge der Judaistik in Europa.
153214: CARLEY, JAMES P. [DAVID STARKEY - PREF.]. - The Books of King Henry VIII and His Wives.
153215: CARLEY, JAMES P. [DAVID STARKEY - PREF.]. - The Books of King Henry VIII and His Wives.
94659: CARLI, ENZO - Die Miniaturen in den Chorbüchern des Doms von Siena
131426: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Legation with reference to the legal aspect of hostilities commited by vessels specially adapted, in whole or in part, within the United States to warlike uses, and by military expeditions and enterprises carried on from the territory of the United States against the Spanish dominion in Cuba during the present insurrection. Accompanied by five appendices.
131427: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Minister Don Enrique dupuy de Lome, with special reference to the laws of the United States, and proceedings thereunder to prevent and punlish the fitting out of vessels to commit hostilities, and the setting on foot, preparing or providing the means for military expeditions and enterprises against the lawful government of Spain in Cuba, and in aid of present insurrection. Accompanied by three appendices.
153240: CARLO FERRARA WATCHES - - Carlo Ferrara. New Shapes of Time. A journey inside a revolving respectful world. A firm eligance transformed into lines whose perpose is to surprise and gratify.
103962: CARLO VAN OOSTERHOUT|WALLERT, ARIE - Van tempera naar olieverf. Veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst, 1460-1560.
182606: CARLO BERTELLI [INTROD.].|WICK, RAINER [ED.] - Die Pioniere der Photographie 1840-1900. Die Sammlung Robert Lebeck / The Pioneers of Photography 1840-1900. The Robert Lebeck Collection.
182143: CARLO BERTELLI [INTROD.].|WICK, RAINER [ED.] - Die Pioniere der Photographie 1840-1900. Die Sammlung Robert Lebeck / The Pioneers of Photography 1840-1900. The Robert Lebeck Collection.
185378: CARLOS SILVEIRA|CORREIA DA SILVA, A.C.|DÂMASO JOSÉ DA SILVA GOMES [EDS]. - Exposição de Obras Antigas e Revistas Portuguesas de Farmácia.
103856: CARLOS AGGIO [EDS.].|RAVENS, JAN - Expanding early childhood care and education: How much does it cost. A proposal for a methodology to estimate the costs of early childhood care and education at macro-level, applied to the Arab States [& CD-Rom].
142442: CARLOS G. SANTA CECILIA|GIGUERO, JAVIER - La España del Desastre.
170859: CARLSON, RICHARD F.|TREMPER LONGMAN III - Science, Creation and the Bible. Reconciling Rival Theories of Origins.
4068801: CARLSON, R. & SHIELD, B. - De ontdekking van God. Inspirerende overpeinzingen over het goddelijke in ons.
155712: CARLSON, GREG N.|MICHAEL K. TANENHAUS [EDS.]. - Linguistic Structure in Language Processing.
46532: CARLSON, ALLAN C.|MERO, PAUL T. - The natural family. A manifesto
166797: CARLSON, DAVID R. - English Humanist Books. Writers and Patrons, Manuscripts and Print 1475-1525.
152719: CARLTON, CHARLES - Charles I. The Personal Monarch.
183690: CARLTON, ERIC - War & Ideology.
121009: CARLY BROEKHUIS [TEXT]|SDRYSDALE, JOHN [ET AL - PHOTOGR.]. - Tropmpe-l'oeil. List en bedrog in de achitectuur. [in Box].
150893: CARLYLE, THOMAS [ALEXANDRA CARLYLE - ED.]. - Historical Sketches of Notable Persons and Events in the Reigns of James I and Charles I.
154061: CARMEN BLACKER - INTROD.].|CHICHIBU, PRINCESS [DOROTHY BRITTON - TRANSL. - The Silver Drum. A Japanese Imperial Memoir by Setsuko, Princess Chichibu.
54673: CARMICHAEL, JOEL - Stalin's masterpiece. The Show Trails and Purges of the Thirties - the Consolidation of the Bolshevik Dictatorship
122583: CARMICHAEL, JOEL - Säuberung. Die Konsolidierung des Sowjetregimes unter Stalin 1934-'38.
131395: CARMIDDELT, SIMON [INTROD.] - Bantzinger tekent vrouwen.
143921: CARMIGGELT, SIMON [PETER VOS - ILLUSTR.]. - Mag 't een ietsje meer zijn?
89866: CARMIGGELT, ARNOLD - Opgespoord verleden, archeologie in de Betuweroute
153322: CARMIGGELT, ARNOLD - Een fort aan de Waddenzee. Geschiedenis en archeologie van De Schans op Texel.
130888: CARMINA BORBONET I SANT [EDS.]|HERRAIZ, ENRIQUE GARCIA - Ismael Smith, grabador.
4057920: CARMODY, J.T. - God is geen illusie. Meditaties bij het einde van het leven.
154466: CARMONA, REYES|MERCEDES CABELLO [EDS.]. - Catálogo de libros impresos por Cristóbal Plantino de la Bibliotheca de la Universidad Complutense.
103578: CARMONA, MICHEL - Marie de Médicis.
143788: CARMONA, MICHEL - La France de Richelieu.
171138: CARNAP, RUDOLF [MARTIN GARDNER - ED.]. - An Introduction to the Philosophy of Science.
122731: CARNAP, RUDOLF. - Introduction to Symbolic Logic and its Applications.
4142719: CARNAP, R. - Der logische Aufbau der Welt.
4070954: CARNELL, C.S. (LEWIS, C.S.) - Bright Shadow of Reality. C.S.Lewis and the Feeling Intellect.
180522: CARNES, MARK C. - Secret Ritual and Manhood in Victorian America.
185444: CARNEVALE, DOTT. GENNARO - Farmacisti e farmacie [ = Pharmacists and Pharmacies].
166943: CARNÉVALÉ-MAUZAN, MIRANDE [ALAIN WEIL - FOREW.]. - The Posters of Achille Mauzan 1883-1952. Catalogue Raisonné.
153803: CARO, STEFANO DE|LUCIANO PEDICINI [PHOTOGR.]. - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
167033: CARO, ROBERT A. - The Years of Lyndon Johnson. Master of the Senate.
144097: CAROE, OLAF - The Pathans 550 B.C. - A.D. 1957.
123390: E. CAROL ROTH. [ED.].|HOTTON, NICOLAS III|JAN J. ROTH|PAUL D. MACLEAN - The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles.
168525: CAROL K. HENRY|REEDIJK, C.|W.R.H. KOOPS [EDS.].Y - Large Libraries and New Technological Developments. Proceedings of a Symposium held on the Occasion of the Inauguration of the New Building of the Royal Library, The Hague, 29 September-1 October 1982.
170247: CAROL GRANT GOULD|GOULD, JAMES L. - Het Dierenbrein. Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren.
153860: CAROL PEARSON [JEROEN DE KEYSER - TRANSL.].|LIEBOWITZ, DANIEL - De laatste expeditie van Stanley. Een waanzinnige tocht door Congo
101442: CAROL HURD GREEN [EDS. - ET AL.].|SICHERMAN, BARBARA - Notable American Women. The Modern Period. A Biographical Dictionary.
130025: CAROL L. ROBINSON [EDS.]|FUGELSO, KARL - Medievalism in Technology Old and New.
146402: CAROL KENNEDY|KNIGHTLEY, PHILIP - An Affair of State. The Profumo Case and the Framing of Stephen Ward.
157612: CAROL K. HENRY|REEDIJK, C.|W.R.H. KOOPS [EDS.].Y - Large Libraries and New Technological Developments. Proceedings of a Symposium held on the Occasion of the Inauguration of the New Building of the Royal Library, The Hague, 29 September-1 October 1982.
146134: CAROL WHITE [EDS.].|FIEHN, TERRY|MAGGIE SAMUELSON|RIK MILLS - The USA between the Wars 1919-1941. A study in depth.
181908: CAROL BLACKETT-ORD [EDS - ET AL.].|ORMOND, RICHARD - Franz Xaver Winterhalter et les cours d'Europe de 1830 a 1870.
140231: CAROLA SIMON|STEENBEKKERS, ANJA|VIC VELDHEER - Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en de stad vergeleken.
142660: CAROLA KLOOS - TRANSL.].|PHILBRICK, NATHANIEL [CORRIE VAN DEN BERG - Het hart van de zee. De tragedie van een walvisvaarder.
161198: CAROLA VEIT [EDS.].|MOORJANI, ANGELA - Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 / Samuel Beckett: Fin sans fin en l'an 2000.
152602: CAROLIEN ROELANTS|ERDBRINK, THOMAS - Welkom Amerika, in jullie graf. Irak achter de schermen.
166563: CAROLIEN VOIGTMAN [EDS.].|SCHOLTEN, FRITS - Ben ik in beeld ? Penningen uit de Italiaanse renaissance.
161644: CAROLIEN BOUW [EDS.].|OLDENZIEL, RUTH - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998.
162316: CAROLIJN VISSER|HANS JACOBS|HANS PLOMP|NOOTEBOOM, CEES - Baltische reizen.
151649: CAROLINE CALDWELL [ILLUSTR.].|MARSDEN, PETER - Ships of the Port of London. Twelfth to Seventeenth Centuries AD.
104192: CAROLINE DAVIDSON|MILTON, JOYCE - One Family, Two Empires. The Rise and Fall of Empires. The Spanish Hapsburgs - The Hapsburgs in Central Europe.
102150: CAROLINE ELAM [EDS.].|DENLEY, PETER - Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein.
155970: CAROLINE BOONE - EDS.].|LORD, M.G. KARIN SPAINK - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
157321: CAROLINE SHERWOOD-SMITH [EDS.].|MCCARTHY, MARY - The Triumph of Antiquity. An exhibition of rare books relating to classical antiquity in Marsh's Library.
157274: CAROLINE SHERWOOD-SMITH|MCCARTHY, MURIEL|SUE HEMMENS [EDS.]. - The Fountain of Genius. Poems, Plays and Prose on Marsh's Library.
181466: CAROLINE MACÉ|DILLEN, WOUT|DIRK VAN HULLE [EDS]. - Texts Beyond Borders. Multilingualism and Textual Scholarship.
130423: CAROLL GAJRAJ [EDS.]|GEISER, HANS J.|PAMELA ALLEYNE - Legal Problems of Caribbean Intergration. A Study on the Legal Aspects of Caricom.
150839: CAROLYN SCRACE|HELLER, JULEK|JUAN WIJNGAARD [ILLUSTR.].|SARAH LARKIN [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - De reuzen.
163343: CAROLYN COKER JOSLIN WATSON|COKER JOSLIN, MARY - The Egerton Genesis.
122394: CAROLYN EVANS [EDS.].|WHITING, AMANDA - Mixed Blessings: Laws, Religions and Women's Rights in the Asia-Pacific Region.
145580: CAROLYN MARGOLIS [EDS.].|VIOLA, HERMAN J. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
131960: CAROLYN MARGOLIS [EDS.].|VIOLA, HERMAN J. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
155090: CARON, MICHEL - De groentetuin van A tot Z. Alle groenten en kruiden in één oogopslag. Voor een rijke oogst en gezonde planten.
143520: CARON, W.J.H. - Pertus Montanus. De Spreeckonst. Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
122439: CAROSSA, HANS - Geschichte einer Jugend.
181392: CAROSSA, HANS - Das Jahr der schönen Täusungen.
181393: CAROSSA, HANS - Der Arzt Gion. Eine Erzählung.
181394: CAROSSA, HANS - Der Tag des jungen Arztes.
181395: CAROSSA, HANS - Rumänisches Tagebuch.
95938: CARP, E.A.D.E. - De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie (een critische uiteenzetting)
31987: CARP, B.C. - De actualiteit van de Psalmen
101270: CARP, DR. E.A.D.E. - Rodion Raskolnikow [a psychopathological study].
122571: CARP, J.H. - Het Bolsjewisme.
96191: CARP, E.A.D.E. - Eenzaamheid. Schets ener antropologische psychiatrie
145388: CARPANI, GIO PALAMEDE - Vita di Benvenuto Cellini, orefici e scultore fiorentino da lui medesimo scritta [3 Vols. Compl. Set].
142522: CARPAY, H.J. - Schoolstrijd te Appeltern 1844-1855.
85736: CARPENTER, W. BOYD - Over Preêken en Predikanten
152558: CARPENTER, EDWARD [ED.]. - A House of Kings. The Official History of Westminster Abbey.
4033397: CARPENTER J.E. - De eerste drie evangeliën. Met eene voorrede van H.Oort.
181396: CARPENTER, HUMPHREY [CANDIDA BRAZIL|JAMES HAMILTON - EDS]. - The Seven Lives of John Murray. The Story of a Publishing Dynasty.
121552: CARPENTER, HUMPHREY - Tolkien.
157783: CARPENTER, KENNETH E. [ED.]. - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Predonference 24-28 June, 1980 Boston.
156323: CARPENTER, KENNETH|JOHN R. HORNER. [EDS.].|KARL F. HIRSCH - Dinosaur Eggs and Babies.
156307: CARPENTER, KENNETH|PHILIP J. CURRIE. [EDS.] - Dinosaur Systematics. Approaches and Perspectives.
4000707: CARPENTER ALTING, A.S. - Beelden en typen uit de christelijke wereld. Vrij gevolgd naar Aug.Werner's Helden den Christlichen Kirche.
4050855: CARPENTER COLONEL (BOOTH, M.) - Miriam Booth. A Sketch. With Introduction by Mildred Duff.
146218: CARR, MATTHEW - The Infernal Machine. A History of Terrorism from the Assassination of Tzar Alexander II to Al-Aqeda.
140366: CARR, EDWARD HALLETT - The Soviet Impact on the Western World.
184018: CARR, W. - Schleswig-Holstein 1815-48. A Study in National Conflict.
100497: CARR1ERE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE [RICHARD PIPES - FOREW.]. - The Great Challenge. Nationalities and the Bolshevik State 1917-1930.
183626: CARR, DAVIS|JAN STEUTEL [ED.]. - Virtue Ethics and Moral Education.
164089: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE [ED.]. - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean.
103167: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE [ED.]. - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean.
30604: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE - The Western Greeks
141759: CARRÉ, HENRI - La Noblesse de France et l'Opinion Publique au XVIIIe Siecle.
103038: CARRERA, ROLAND [ED.]. - Swatchissimo. The Extraordinary Swatch Adventure.
4136091: CARRETTE, J. & KING, R. - Spiritualiteit in de uitverkoop. De stille overname van de religie.
142066: CARRIAGE AUCTION CATALOGUE|COACH - "Tweede Koets- & Rijtuigveiling ""Victoria "". Koetsen, Rijtuigen, Sleden en Automobielen [In Pictorial Slipcase]."
123167: CARRIAGE AUCTION CATALOGUE|COACH - "Vierde Koets- en Rijtuigveiling "" Mylord "". Koetsen, Rijtuigen, Sleden en Automobielen."
90259: CARRIER, DAVID - Poussin's Paintings. A Study in Art-Historical Methodology.
4142818: CARRIER, M. & MITTELSTRASS, J. - Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie.
164318: CARRÌERE, PROF. DR. CLAUDE - Handel in de Middeleeuwen in het Middellandse zeegebied.
151854: CARRÌERE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE [ADAM B. ULAM - FOREW.]. - The Russian Syndrome. One Thousand Years of Political Murder.
104068: CARRINGTON GOODRICH, L.|NIGEL CAMERON. - The Face of China as seen by Photographers & Travelers 1860-1912.
162767: CARRINGTON, CHARLES [ED.]. - The Complete Barrack-Room Ballads of Rudyard Kipling.
100427: CARRINGTON, DOROTHY|MAURICE COLLIS [INTROD.]. - The Traveller's Eye.
154928: CARRINGTON, SELWYN H.H. - The British West Indies during the American Revolution.
91652: CARROLL, LEWIS - The annotated Alice. Alice's adventures in wonderland & through the looking glass
155650: CARROLL, LEWIS [CHARLES L. DODGSON] - Euclid and his Modern Rivals.
121391: CARROLL, JOHN (ET AL.). - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
156326: CARROLL, ROBERT L. - Patterns and Processes of Vertebrate Evolution.
170079: CARROLL, JOHN (ET AL.). - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
121085: CARRON-TOUCHARD, JACQUELINE - Cloîtres romans de France.
131892: CARRUCCIO, ETTORE [ISABEL QUIGLY - TRANSL.] - Mathematics and Logic in History and in Contemporary Thought.
4048802: CARRUTH, SH & GARSKY, A. - Documenta Q. Q 11:2b-4.
102326: CARRUTHERS, ROBERT - The Highland Note-Book or Sketches and Anecdotes.
144165: CARRUTHERS, PETER|JILL BOUCHER [EDS.]. - Language and Thought. Interdisciplinary Themes.
180425: CARS, JEAN DES|JEAN-PAUL CARACALLA - La Tour Eiffel.
4075741: CARSE, J.P. - Breakfast at the Victory. The Mysticism of Ordinary Experience.
161821: CARSON, PATRICIA - Het fraaie gelaat van Vlaanderen.
152190: CARSON, ANNE - De schoonheid van de echtgenoot. Een fictie-essay in 29 tango's.
4141488: CARSON, D.A. - The Inclusive Language Debate. A Plea for Realism.
58777: CARSON, D.A. - Exegetical Fallacies. Second Edition
166877: CARSON, SUSANNAH [ED.].|HAROLD BLOOM [FOREW.]. - A Truth Universally Acknowledged. 33 Great Writers on why we Read Jane Austen.
4141338: CARSON, D.A. - Zo is God. Een portret in veertien gezichten.
31160: CARSTEN, F.L. - The First Austrian Republic 1918-1938. A Study based on british and Austrian Documents
157411: CART, MICHAEL [ED.|INTROD.]. - In the Stacks. Short Stories about Libraries ansd Librarians.
144906: CARTARIUS, ULRICH - Deutscher Widerstand 1933-1945. Opposition gegen Hitler. Ein erzählender Bildband. Mit einem Essay von Karl Otmar von Aretin.
152766: CARTENS, DAAN|MURIËL STEEGSTRA [EDS.]. - Vervolg je weg en laat de lui maar dazen! Theun de Vries, getuige van een eeuw.
90155: CARTENS, DAAN E.A. - Charloote Mutsaer. Paraat met pen en penseel.
4072007: CARTENS, JAN - Van katholieken huize. Vrome tijden en latere jaren. (Memoreeks)
152605: CARTER, BETSY - De meermin.
162199: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
130364: CARTER, MIRANDA - The Three Emperors. Three Cousins, Three Empires and the Road to World War One.
181397: CARTER, HOWARD - The Tomb of Tutankhamen.
53437: CARTER, HOWARD - Het graf van Tut-Anch-Amon. Ontdekt door wijlen graaf Carnarvon en Howard Carter
164969: CARTER, WILLIAM C. - Proust verliefd.
185106: CARTER SMITH [WILLIAM D. SHARPE - INTROD.].|NOVOTNY, ANN - Images of Healing. A Portfolio of American Medical & Pharmaceutical Practice in the 18th, 19th & Early 20th Century.
142405: CARTER, ALICE CLARE - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
167730: CARTER, JOHN|MICGHAEL SADLEIR - Victorian Fiction. An Exhibition of Original Editions at 7 Albemarle Street, London, January to February 1947.
166963: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
165085: CARTER, ABIGAIL - Verbinding verbroken. Alleen verder na 9/11.
157989: CARTER, THOMAS FRANCIS [L. CARRINGTON GOODRICH - ED.]. - The Invention of Printing in China and its Spread Westward.
157965: CARTER, HARRY|H.D.L. VERVLIET - Civilité Types.
182338: CARTER, ALUCE C.|ROSEMARY JONES [ET AL.]. - Historical Research in the Low Countries 1970-1975. A Critical Survey.
154182: CARTER, THOM. [DR. EDWARD B. KOSTER - ED.]. - "Shakespeare's koningsdrama's. Vrij bewerkt naar Dr. Thomas Carter's "" Shakespeare's Stories of the English Kings ""."
122334: CARTER, GUY [ET AL]. - Bonhoeffer's Ethics. Old Europe and New Frontiers.
122215: CARTER, F.W.|D. TURNOCK [ED.]. - Environmental Problems in Eastern Europe.
164614: CARTER, LIN - Tolkien: A Look behind the Lord of the Rings. A jouous esploration of Tolkien's classic trilogy and of the glorious tradition from which it grew.
4135838: CARTER H.R. & PALIHAWADANA, M. (TRANSL.) - Buddhism: the Dhammapada. (Sacred Writings 6)
4300953: CARTER A.C. (AMSTERDAM) - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
181398: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
184155: CARTIER, DR. FRANÇOIS - Abriss der Homöopathischen Therapie der Krankheiten der Verdauungswege.
100724: CARTIER-BRESSON, HENRI|ROBERT DOISNEAU - Paul Léautaud. Pages de journal.
163493: CARTIER WATCHES - Jewelry Watches.
158375: CARTOGRAPHY - - De Mercator a Blaeu. Espanya i l'edat d'or de la cartografia a Les Disset Provincies dels Països Baixos.
122260: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146463: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146464: CARTOGRAPHY - - A Literary and Historical Atlas of Africa and Australasia.
145925: CARTOGRAPHY - - Exposition Cartographique, Ethnographique et Maritime / Tentoonstelling van Landkaarten, Volkenkunde en Scheepvaart.
104206: CARTOGRAPHY - - Karakterisering stroomgebied Schelde. Rapportage van Nederland over de invulling van de kaderrichtlijn water in het stroomgebied Schelde conform artikel 5 [2 Vols. in Slipcase].
154329: CARTOGRAPHY - - Zhonghua renmin gongheguo fen sheng dituji [Hanyu Pinyinban]. ATLAS CHINA.
56495: CARUS, J. VICTOR - Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1846-1860 selbständig erschienen sind. Mit einschluss der Allgemein-Naturgschichtlichen, Periodischen und Palaeontologischen Schriften
4142866: CARUS, C.G. - Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntniss.
160762: CARVAJAL, FEDERICO GARZA - VIR. Perceptions of Manliness in Andalucia and Mexico 1561-1699.
101557: CARVELL, H.T.|J. SVARTVIK. - Computational Experiments in Grammatical Classification.
142740: CARVER, MARTIN - Sutton Hoo. Burial Ground of Kings ?
185573: CARY, MELBERT B. - A Bibliography of the The Village Press 1903-1938. Including an account of the Genesis of the Press by Frederick W. Goudy and a Portrait of the 1903 Diary of Will Ramsom, co-founder. Facsimile Original Edition New York 1938.
165386: CARY, MELBERT B. - A Bibliography of the The Village Press 1903-1938. Including an account of the Genesis of the Press by Frederick W. Goudy and a Portrait of the 1903 Diary of Will Ramsom, co-founder.
185188: CARY, JOYCE - Memoirs of the Bobotes. A stirring account of war in the Balkans by one of the 20th century's greatest novelists.
102720: CAS OORTHUYS [PHOTOGR.].|EIJSKENS, ANTON - 75 Jaar bouwen. Van ambacht tot industrie 1889-1964.
150879: CAS OORTHUYS [PHOTOGRAPHS]|J. DUYVETTER|THIENEN, F.W.S. VAN - Klederdrachten. De schoonheid van ons land.
142364: CASANAKI, MARIOA|FANNY MALLOUCHOU - The Acropolis at Athens. Conservation Restoration and Research 1975-1983.
102085: CASANOVA, GIACOMO|F. VON BAYROS [ILLUSTR.].|HANSHEINZ EWERS [INTROD.]. - Giacomo Casanova. Erinnerungen aus galanter Zeit.
181399: CASARETTI, PAOLO - Teodora. Ascesa di una imperatrice.
150738: CASAS, BARTOLOMÉ DE LAS - De verwoesting van de West-Indische landen.
110461: CASATI, ROBERTO - The Shadow Club. The Greatest Mystery in the Universe and the Thinkers who unlocked its Secrets.
161633: CASCIATO, MARISTELLA [ET AL.]. - Architektuur en volkshuisvesting. Nederland 1870-1940.
122899: CASE, THOMAS - Physical Realism being An Analytical Philosophy from the Physical Objects of Science to the Physical Data of Sense.
4072438: CASEL, O. - Vom wahren Mensenbild.
4017957: CASEL, O. - Das christliche Festmysterium.
30154: CASEMIR, KIRSTIN|FISCHER, CHRISTIAN - Deutsch. Die Geschichte unserer Sprache
47323: CASETTI, PIERRE - Gibt es ein Leben vor dem Tod? Eine Auslegung von Psalm 49 (Orbis Biblicus et Orientalis 44)
154083: CASEY, JAMES - The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century.
163467: CASHMORE, ERNEST - Rastaman. The Rastafarian Movement in England.
58467: CASI, FAUSTO - Scienziati Aretini dal '400 al '700 strumenti
183271: CASIMIR, GERDA J. - The Impact of Telecommuting on the Division of Labour in the Domestic Setting.
4007841: CASIMIR, R. (RED.) - De ziel zoekt God. (Gezinsboek met getuigenissen, gedichten enz.)
131330: CASMIR, BERND - Staatliche Rentenversicherungssysteme im internationalen Vergleich. Eine Studie über die Systeme in Grossbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich und der Bundesrepublik Deutschland.
146146: CASO, PAUL - Charles Counhaye.
161694: CASPAR WECHGELAER|HOFSTEENGE, CEES|PROF. DR. H.J.W. DRIJVERS [ED.]. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
130428: CASPAR VAN DEN BERG|GEUT, LUDY|SUZANNE VAN SCHAIK [EDS.] - De koning van het schaakbord of Jan zonder Land ? Over programmaministers.
141644: CASPARIE, DR. W.A. [ED.]. - Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek.
161494: CASPARIE, WIL|HERMAN STIL|JAAP BRAKKE|SIETZE VAN DER HOEK [EDS.]. - Het veen. Natuurlijk en menselijk moeras [2 Vols. Compl.]..
183675: CASPER MARKESTEIJN|HERMAN TROMP|LINDER-NOUWENS, JOKE|TJITTE WIERDSMA [EDS.]. - Grootboek. Bloemlezing en geschiedenis van de jeugdliteratuur.
104341: CASPER POLDER|TICHELAAR, PIETER JAN - Gebakken Schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930/Fired Paintings. Friesian Ceramic Wall Plaques 1870-1930.
185492: CASPER, SCOTT E. & JOANNE D. CHAISON EDS - ET AL.]. - Perspectives on American Book History. Artifacts and Commentary [With CD-Rom]. Volume: Studies in Print Culture and the History of the Book.
102638: CASPERS, THIJS - De hand van de mens in het landschap.
55634: CASPERS, CHARLES|MARGRY, PETER JAN - Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang
102580: CASS, CAROLINE - Grand Illusions. Contemporary interior murals.
157258: CASS, EDDIE|MORRIS GARRATT [INTROD.]. - Printing and the Book in Manchester 1700-1850.
104245: CASSADY, DAVID|DEBRA MCBRIDE - Red Faction II. Prima's Official Strategy Guide.
145565: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE|VINCENT CHAMBARLHAC - L'Âge d'Or de la Forêt.
89732: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE - La France au Moyen Âge
156249: CASSAM, QUASSIM - The Possibility of Knowledge.
100277: CASSEDY, STEVEN - To the Other Shore. The Russian Jewish Intellectuals Who Came to America
182936: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
164806: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
144809: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
132014: CASSELS, LAVENDER - The Archduke and the Assassin. Sarajevo, june 28th 1914.
164936: CASSELS, LAVENDER - Clash of Generations. A Habsburg Family Drama in the Nineteenth Century.
153894: CASSESE, ANTONIO - International Law.
156150: CASSIER, LOUIS BARON DE - Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais de la période féodale à nos jours.
100010: CASSIRER, ERNST - Language and Myth.
4141458: CASSIRER, E. (KANT, IM.) - Kants Leben und Lehre.
4031886: CASSIRER, E. - Die Philosophie der Aufklärung. (Grundriss der philosophischen Wissenschaften)
4138403: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. Teil 1. Die Sprache.
4142349: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
4142531: CASSIRER, ERNST - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
4142517: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Sonderausgabe.
4142707: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Reprint of the 3rd edition 1922.
4142708: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
144613: CASSON, STANLEY - Macedonia, Thrace and Illyria. Their Relations to Greece from the Earliest Times down to the Time of Philip son of Amyntas.
182347: CASSOU, JEAN - The Concise Encyclopedia of Symbolism.
4141362: CASSUTO, U. - The Goddess Anath. Canaanite Epics of the Patriarchal Age. Texts, Hebrew Translation, Commentary and Introduction by U.Cassuto.
4001758: CASSUTO, U. - Biblical and oriental studies. Volume I. Bible.
165577: CASTANIÉ, FRANÇOIS - Les indiscrétions d'un préfet de police de Napoleon. L'histoire vue par la police.
140472: CASTEL, ALBERT - Decision in the West. The Atlanta Campaign of 1864.
103937: CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA - Italien und Flandern. Die Geburt der Renaissance.
152082: CASTELLAN, GEORGES - Histoire des Balkans XIVe - XXe Siècles.
53391: CASTELLANI, ELENA|CASTELLANI, LEONARDO - Feynman. Een magistraal fysicus (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 14)
93078: CASTELLION, SÉBASTIEN - De l'impunité des hérétiques. De Haereticis non puniendis. Texste latin inédit publié par Bruno Becker, texte français inédit publié par M. Valkhoff
4071518: CASTELLÓ, E.R. & KAPÓN, U.M. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis. Met een inleiding van L.Dequeker.
141071: CASTELMAN, RIVA - American Prints 1913-1963.
164918: CASTELOT, ANDRÉ - Talleyrand ou le cynisme.
166855: CASTEN WURM [EDS.].|FABER, ELMAR - Allein mit Lebensmittelkarten ist es nicht auszuhalten ... Autoren- und Verlegerbriefe 1945-1949.
85587: CASTENDIJK, R.J. - Jan Wagenaar en zijn vaderlandsche historie
105045: CASTERMAN, LOUIS-ROBERT - Casterman. Deux cents ans d'edition et d'imprimerie. 1780-1980.
185149: CASTIGLIONI, ARTURO [E.B. KRUMHAAR - TRANSL.]. - A History of Medicine.
143306: CASTILLO, BERNAL DIAZ DEL - Wahrhaftige Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Mexiko [Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder Wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien]. Anhand der neuesten spanischen und mexikanischen Ausgaben und unter Verwendung alter deutscher Übersetzub=ngen durchgesehen, bearbeitet und neu ans Licht gebracht.
181054: CASTILLO, MICHAEL DEL [ET AL.]. - Picasso.
156251: CASTLE, JENNIFER L.|NEIL SHEPHARD - The Methodology and Practice of Econometrics. A estschrift in Honour of David F. Hendry.
102430: CASTLEMAN, RIVA|WOLFGANG WITTROCK, [EDS.]. - Henri de Toulouse-Lautrec. Images of the 1890s.
156577: CASTOR, HELEN - Blood & Roses.
122019: CASTRIES, DUC DE - Louis XVIII. Portrait d'un roi.
110140: CASTRO, D.H. - De synagoge der Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam. Ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan dezer synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door Dr. J. Meijer.
101677: CASTRONOVO, DAVID - The English Gentleman. Images and Ideals in Literature and Society.
87271: CAT, MICHEL L.H.M. LE E.A. - Protestantism crossing the seas. A short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating te spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands, held by the University Library of the Vrije Universiteit at Amsterdam.
141956: CATAL.]. TSENG YUHO ECKE|KANANO, TORU [PREF., ESSAY|SUZANNE CAHILL [ESSAYS] - Bronze Mirrors from Ancient China. Donald H. Graham Jr. Collection.
184169: CATALOGUE ARTIFORT - Artifort zit-meubelen.
130012: CATALOGUE - - Fries zilver. [Frisian Silver]
103246: CATALOGUE - - Highly Important French & Continental Furniture.
105049: CATALOGUE STEAM TOYS - The 1898 Bing Toy Catalogue [Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing - Nürnberg. Specialität: Modelldampfmachines und Betriebsmodelle. Dampf-Eisenbahnen & Dampf-Schiffe].
182316: CATALOGUE - - Van vergrootglas tot oog der wetenschap. 2,5 eeuw microscopie. Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen [National Museum of the History of Science] at Leyden.
121127: CATALOGUE - - Catalogue de Meubles de Bureau. Bureaux Plats et à Volets. Classeurs, Bibliothèques, Fauteuils, etc.
122592: CATALOGUE - - The Colin Harper Collection of Shells in Pottery & Porcellan also Glass, Books, Watercolours & Prints 24 & 25 January 1990.
140939: CATALOGUE VENTE DROUOT - Collection de monsieur L. Salavin (1972)
181022: CATALOGUE - - Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust [Sold by order of the Trustees]. And an Important Illustrated Manuscript Croll of Esther. The Property of the Athenaeum Liverpool.
180289: CATALOGUE WAGENINGEN - Catalogue of Woody Plants in the Botanical Gardens Wageningen.
140395: CATALOGUE - - Collectie B. de Geus van den Heuvel. Catalogus Schilderijen - Aquarellen en Etsen. Verzameling B. de Geus van den Heuvel, Nieuwersluis [2 Vols. Compl.].
163044: CATALOGUE - - Catalogue d'une Précieuse Bibliothèque [Manuscrits - Incunables et Impressions du XVIe Siècle], provenant d'une ancienne Abbaye, dont la vente aura le Mardi 13 décembre 1887 à Leide, dans la Gehoorzaal, rue Breedestraat sous la direction de J.W. van Leeuwen.
160975: CATALOGUE RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Fresco's uit Florence.
158382: CATALOGUE BURLINGTON 1908 - - Illustrated Catalogue of Illuminated Manuscripts Burlington Fine Arts Club.
158266: CATALOGUE OXFORD UNIVERSITY - - Oxford University Press General Catalogue. Eigth Edition.
141840: CATALOGUE STEDELIJK MUSEUM - Industry & Design in the Netherlands 1850-1950.
141246: CATALOGUE - - Amsterdams goud en zilver. Tentoonstelling van werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 16e, 17e en 18e eeuw.
104836: CATALOGUE - - Le siècle de Louis XIV au pays de Liège [1580-1723].
151106: CATALOGUS HISTORISCHE WAPENS [THOR] - Historische Wapens & Uitrustingsstukken / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic Arms & Armour.
167974: CATALOGUS 1934 [FACSIMILE] - - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934.
167162: CATALOGUS - - Catalogus Schoolboekuitgevers 1930.
164110: CATALOGUS - - Catalogus Schoolboekuitgevers 1932.
4039712: CATCHPOLE, D. - The Trial of Jesus. A study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 tot the Present Day. (Studia Post-Biblica 18)
56960: CATCHPOLE, DAVID R. - The Quest for Q
142392: CATE, CURTIS - Antoine de Saint-Exupéry. His Life & Times.
164827: CATE, ARTHUR TEN - Waarnemers op heilige grond. Nederlandse officieren bij UNTSO 1956-2003.
156337: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
166999: CATE, CURTIS - André Malraux. A Biography.
53799: CATE, ARTHUR TEN - Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
121986: CATE, FLIP TEN - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniesbreestraat.
85775: CATÉCHÈSE ORTHODOXE - Vocabulaire théologique othdoxe
123316: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
110491: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
153988: CATHARINE VAN GRONINGEN [TEXT]|DRENTH, JURJEN [PHOTOGR.]. - Beelden uit de Stichtse Lustwarande.
154225: CATHCART, MICHAEL [ED.]. - Manning Clark's History of Australia [Abridged from the six-volume classic].
141979: CATHEDRALS - Merveilleuses Cathédrales de France.
152951: CATHELIJNE DE BUSSER|LIGTVOET, ARJEN - Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en zirggezemel.
121228: CATHERINE PETERS SENGERS|ESTHER TOBÉ [EDS.].|KLOEK, ELS - Vrouwen en Kunst in de Republiek. Een overzicht.
143027: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Printing Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500.
103614: CATHERINE DONZEL [EDS - ET AL.].|SANGMANEE, KITTY CHA - L'ABCdaire du Thé.
166024: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Book Trade Connections from the Seventeenth to the Twentieth Centuries.
182401: CATHERINE BIBOLLET [PHOTOGRAPHS]|LEBÉDEL, CLAUDE [TEXT] - Comprendre la tragédie des cathares.
183319: CATHERINE MAGNIEN-SIMONION - EDS.].|MICHEL MAGNIEN|MONTAGNE, MICHEL DE [JEAN BALSAMO - Les Essais.
142976: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Worlds of Print. Diversity in the Book Trade.
54803: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom
145017: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
130954: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
132111: CATS, JACOB [HANS LUIJTEN - ED.] - Sinne- en Minnebeelden. Studie-uitgave met inleiding en commentaar [3 Vols. Compl.]
9510: CATS, JACOB - ´s Werelts Begin, Midden, Eynde, besloten in den Trou-Ring, met den Proef-Steen van den selven.
58728: CATS, JACOB - Zinne- en Minnebeelden
96444: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingericht. Met plaatjes. Achtste en laatste deel
96440: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vierde deel
96441: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vijfde deel
96442: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Zesde deel
96443: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingeriecht. Met plaatjes. Zevende deel
151159: CATS - The Cat Fanciers' Association. 1995. Yearbook. Events of 1993-1994 Show Season..
165097: CATS, B.C.|H.N.J. VAN DEN BERG - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIl en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.
130149: CATS, J. - Spiegel van den Ouden en Nieuvven Tydt, Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-spreuken, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende: Dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens: beginnende van de Kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch [3 Parts in 1]
31556: CATSBURG, J. - Het gebed
86237: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
31489: CATSBURG, J. - Feeststoffen. Kom! Schepper Heilige Geest. 7-tal Pinksterpredikaties, waarvan de beide laatste het afscheid van St. Maartensdijk en de intrede te Katwijk aan Zee
86480: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
87309: CATSBURG, J. - De rechtvaardiging van de goddeloze
53398: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
102859: CATTANEO, MARCO|JASMINA TRIFONI - Legendäre Bauwerke der Menschheit. Das Unesco Weltkulturerbe.
95240: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
58832: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
157539: CATTANI, ALFRED [ED.]. - Zentralbibliothek Zürich. Lust zu schauen und zu lesen.
101214: CATTEEUW, PAUL|FRANK HELLEMANS [EDS.]. - In verscheidenheid. Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert van Passen.
154419: CATULLUS, GAIUS VALERIUS [HILDEGARD PÜTZ - TRANSL.|GRAPHS.]. - Odi et Amo.
143587: CAUCHARD, J.C.|RAYMOND FERRANDO [INTROD.]. - La pintade [Numida Meleagris].
162312: CAUCHIES, JEAN-MARIE [ED.]. - Publication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle). Images et représentations princières et nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons et quelques régions voisines [12 Volumes].
141663: CAUSA, RAFFAELLO [INTROD.]. - La peinture napolitaine de Caravage à Giordano.
163641: CAUTE, DAVID - Joseph Losey. A Revenge on Life.
167034: CAUTE, DAVID - Politics and the Novel During the Cold War.
155523: CAUTE, DAVID - The Fellow-Travellers. A Postscript to the Enlightenment.
140555: CAUTER, LIEVEN DE - Archeologie van de kick. Over moderne ervaringshonger.
105110: CAUTEREN, J. VAN [ET AL] - Schatkamers uit het zuiden.
183328: CAVALHO, JOAQUIM [ED.]. - Religion, Ritual and Mythology. Aspects of Identity Formation in Europe & Religion and Power in Europe. Conflict and Convergence [ = Volume I & II: Religions and Philosophical Concepts].
140411: CAVALIERI, PIUS FRANCHI DE|JOHANNES LIETZMANN [EDS.]. - Specimina Codicum Graecorum Vaticorum. Collegerunt Pius Franchi de' Cavalieri et Iohannes Lietzmann.
150622: CAVALLO, ADOLFO SALVATORE - Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art [in slipcase].
160443: CAVANDISH, RICHARD - The Powers of Evil in Western Religion, Magic and Folk Belief.
89858: CAVANNA, FRANÇOIS - Sur les murs de la classe. Textes de François Cavanna et de nos auteurs de la Communale.
171038: CAVE, PETER - Hoe denk je als een vleermuis. 35 echt interessante toepassingen van filosofie.
10333: CAVE, WILLIAM - Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: Apostolische Mannen, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor.
150871: CAVENDISH, RICHARD - Visions of Heaven and Hell.
4015275: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals.
4051895: CAVENDISH, R. & LING, T.O. (HRSG.) - Mythologie. Eine illustrierte Weltgeschichte des mythisch-religiösen Denkens.
4064823: CAVENDISH, R. - The Great Religions.
166331: CAWTHORNE, NIGEL - Daughter of Heaven. The True Story of the Only Woman to become Emperor of China.
153457: CAWTHORNE, NIGEL - Julius Ceasar.
150726: CAWTHORNE, NIGEL - The Iron Cage. Are British Prisoners of War Abandoned in Soviet Hands Still Alive in Siberia?
121674: CAWTHORNE, NIGEL - Witch Hunt. History of a Persecution.
91502: CAYGILL, MARJORIE - The Story of the British Museum
164107: CAYLEY, EMMA - Debate and Dialogue. Alain Chartier in his Cultural Context.
95763: CÉARD, JEAN A.O. - Rabelais en son Demi-Millénaire. Actes du colloque international de tours (24-29 Septembre 1984). Études Rabelaisiennes. Tome XXI (Volume 21). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXV)
122432: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - La Transylvanie. Ancienne terre roumaine.
185493: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - Transylvania. An Ancient Romanian Land.
143286: CECIL, LAMAR - Wilhelm II. Prince and Emperor 1859-1900 & Emperor and Exile 1900-1941 [2 Vols. Compl.]. .
94881: CECIL, DAVID - The cecils of Hatfield House, a portrait of an english ruling family
101622: CECIL, HENRY - Settled out of Court.
155508: CECILIA ODÉ|MIEDEMA, JELLE|RIEN A.C.DAM [ED.]. - Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia. Proceedings of the Conference Leiden, 13-17 October 1997.
183802: CECILIA M. O'CONNOR [EDS.].|WOLSTENHOLME, G.E.W. - CIBA Foundation Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins.
130363: CECILY JONES [EDS.]|DABYDEEN, DAVID|JOHN GILMORE - The Oxford Companion to Black British History.
144764: CEES HOFSTEENGE [ED.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
123360: CEES HOFSTEENGE [EDS.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
160645: CEES WILLEMSEN [EDS.].|ROHOLL, M.L.& E. WAEGEMANS - De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en betrekkingen.
152977: CEES WIEBUS|HELLEMA, DUCO|TOBY WITTE [EDS.]. - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974.
104545: CEES STRAUS|MEURS, INEZ|MICHIEL KOOLBERGEN|WILLEM OTTERSPEER - John Louis Torenbeek.
157985: CEES NOOTEBOOM ET AL.].254PP., COLOPHON.|CLAUS, HUGO [MARNIX VINCENT - FOREW. - FREDDY DE VREE - Beelden [In Slipcase].
110801: CEES TIMMER|ZIJLSTRA, JAAP - Honderd en één heiligen.
162782: CEES ZEVENBERGEN|OKKEMA, JOHAN|ROB FERINGA - De straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen.
165627: CELA, CAMILO JOSÉ [PAUL RÖMER - TRANSL.]. - De familie van Pascual Duarte.
181061: CELA, CAMILO JOSÉ [FRANCES M. LÓPEZ-MORILLAS - TRANSL.]. - Journey to the Alcarria. Travels on foot through the Spanish countryside.
89794: CELEBONOVIC, ALEKSA - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de negentiende eeuw.
181122: CELEBONOVIC, ALEKSA - The Heyday of Salon Painting. Masterpieces of Bourgeois Realism.
104207: CELEBONOVIC, ALEKSA [GERRIT KOMRIJ - TRANSL.]. - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de neentiende eeuw.
168299: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
183966: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
163125: CELESTA CANCELA SILVA|CONCHA MARTÍNEZ VIDAL [EDS.].|MONROY, MARIÁ UXIÁ - Following Putnam's Trail.
164349: ÇELIK, GÜRKAN - The Gülen Movement. Building Social Cohesion through Dialogue and Education.
145578: ÇELIK, ZEYNEP - The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century
181400: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Dood op krediet.
152435: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en vertaald door E. Kummer.
167859: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Reis naar het einde van de nacht.
155080: CELL PHONES - Guide GoldVish Cell Phones.
7919: CELLARIUS, CHRISTOPH - Latinitatis Liber Memorialis, In usum Scholarum Belgicarum conversus. Editio Secunda.
56313: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
58852: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
102214: CELOVSKY, BORIS - Das Münchener Abkommen von 1938.
55915: CELS, JOS - Mijnheer Arseen en de rechtvaardige rechters. Geschiedenis van de opzienbarende kunstroof in de Sint-Bataafskathedraal te Gent
165336: A.D. CEMBELLA [EDS.].|D.M. ANDERSON|HALLEGRAEFF, G.M. - Manual on Harmful Marine Microalgae.
121363: CENTURY FURNITURE COMPANY GRAND RAPIDS - MICHAGAN - Antique Furniture. A Basic Primer on Furniture Featuring 25 Distinct Periods.
4065951: CEPARI, VAN (ALOYSIUS GONZAGA) - Leven van den H.Aloysius van Gonzaga. Beschermheilige der katholieke jeugd. Naar de italiaanse uitgave. Bewerkt door S.v.d.Anker.
4141302: CEPARI (MARIA MAGDALENA DE PAZZI) - Leven der Heilige Carmelites Maria Magdalena de Pazzi. Bewerkt door B.van Kesteren.
122792: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122791: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122690: CERAMICS - Modernes Porzellan. Metz in Heidelberg. Sammlung Dr. Reinhard Jandsen / Modern Porcelain. Metz in Heidelberg. Collection Dr. Reinhard Jansen [Mit Ergebnisliste].
163972: CERAMICS - Companies des Indes.
163964: CERAMICS - Porzellan im Vogelbauer. Chinesische Kleinkunst aus der Blütezeit der Qing-Dynastie.
91315: CERCAS, JAVIER - Anatomie van een moment
157852: CERF, BENNETT - At Random. The Reminiscences of Bennett Cerf.
4300397: CERFAUX, L. & J.CAMBIER, - L'Apocalypse de Saint Jean lue aux Chrétiens.
4300399: CERFAUX, L. - Le Chrétien dans la théologie Paulinienne.
4011220: CERFAUX, L. - De Christen in de Paulinische theologie.
4011221: CERFAUX, L. - Jezus aan de bronnen van de overlevering.
150001: CERNEVIC, ELENA|MIKHAIL ANIKST|NINA BABURINA - Grafica Russa. 1880-1917 [in slipcase].
85974: CERUTTI, F.F.X.|F.A. BREKELMANS - Brieven van de rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode, 1849-1861
155711: CERUTTI, W.G.M.|G. VAN DER POL [EDS.]. - Laren. Rijk aan monumenten.
47090: CERUTTI, MARIA VITTORIA - Auctoritas, Mondo tardoantico e riflessi contemporanei
181401: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha.
102477: CERWINSKE, LAURA [ANTHONY JOHNSON - PHOTOGR.]. - Russian Imperial Style.
104377: CESARE CUNACCIA|LISTRI, MASSIMO - Toscana insolita fantastica.
102478: CESARE GNUDI|DUPONT, JACQUES - La peinture Gothique.
163086: CESCINSKY, HERBERT - The Gentle Art of Faking Furniture.
170727: CETINA, KARIN KNORR - Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Wissenschaft.
56908: CETTO, ANNA MARIA|GRADMANN, ERWIN - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième et au dix-huitième siècle
121667: CEULAER, JOSÉ DE - Felix Timmermans.
160470: CEULEERS, JAN|DAVID SYLVESTER [INTROD.]. - René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel.
4061453: CEULEMANS, F.C. - Commentarius in Epistolas Catholicas et in Apocalypsim.
184488: CEUNEN, MARIKA [ET AL.]. - Eeuwenlang verbonden. 750 jaar stedenband Leuven - `s-Hertogenbosch.
95736: CEUNINCK VAN CAPELLE, ARCHIBALD DE - Martelaarschap en ascese in de 'Tractatus in Psalmos' en bij origenes. Doctoraalscriptie
4063105: CEUPPENS, W. (FRANS DE VITORIA) - Argumenten voor een humane omgang met vreemde volken.
58072: CEVAAL, J.W. - Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw. Het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden
180852: CEYSSENS, LUCIEN - Sources relatives aux débuts du jansénisme et de l'antijansénisme 1640-1643 [EXTRACT DE L'INTRODUCTION].
151824: CHABIB, RABBI JACOB IBN [ABBI S.H. GLICK - REV.|TRANSL.]. - En Jacob. Agada of the Babylonian Talmud [5 Vols. Compl. Set].
180105: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
168533: CHABOT, BART - Up on the Hilton Roof. Over leven en werk van Herman Brood.
4045891: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
184992: CHADHA, G.K. - Employment, Earnings and Poverty. A Study of Rural India and Indonesia.
101115: CHADHA, NATACHA [ED.]. - It Started with a Kiss. Twenty Years of Mexx [In Silk Portfolio].
103292: CHADRABA, PROF. DR. RUDOLF [ED. - ET AL.]. - Dejiny ceskeho vytvarneho umeni [4 Vols. Compl.].
153565: CHADWICK, JOHN - The Interpretation of Mycenaean Greek Texts.
181402: CHADWICK, NORA [J.X.W.P. CORCORAN - INTROD.]. - The Celts. A Lucid and Fascinating History.
110589: CHADWICK, HENRY [TRANSL.]. - Saint Augustine. Confessions.
110355: CHADWICK, JOHN - Linear B. Die Entzifferung der Mykenischen Schrift.
142535: CHADWICK, GEORGE - A Systems View of Planning. Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process.
90441: CHADWICK, OWEN - The spirit of the Oxford Movement. Tractarian Essays.
143245: CHADWICK, OWEN - The Reformation.
4071893: CHADWICK, OWEN - Verbeeld geloof. Een geschiedenis van het christendom.
145704: CHAFETZ, MORRIS E.|HOWARD T. BLANE|MAJORIE J. HILL [EDS.]. - Frontiers of Alcoholism.
163696: CHAFFERS, WILLIAM [CHRISTOPHER MARKHAM - ED.]. - Chaffers' Concise Hallmarks on Gold & Silver.
161640: CHAFFIN, DON B.|GUNNAR B.J. ANDERSSON - Occupational Biomechanics.
4141143: CHAGALL, B. - Waarom staan die kaarsjes daar...?. Met 39 tekeningen van M.Chagall.
121447: CHAGNON, A. [ET AL.]. - Primitive Worlds. People Lost in Time.
156283: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamö. De nadagen van het paradijs.
170977: CHAH, AJAHN - Dharma zijn. Bevrijding van emotioneel en psychisch lijden.
53269: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
101720: CHAILLEY, JOSEPH [SIR WILLIAM MEYER - TRANSL.]. - Administrative Problems of British India.
184217: CHAIX-RUY, JULES - Le surhomme de Nietzsche à Teilhard de Chardin.
156495: CHAKRABARTI, ARINDAM - Denying Existence. The Logic, Epistemology and Pragmatics of Negative Existentials and Fictional Discource.
131903: CHALABY, ABBAS|GIOVANNA MAGI - Ganz Egypten. Von Kairo bis Abu Simbel und der Sinai.
121045: CHALIAND, GÉRARD|JEAN-PIERRE RAGEAU [CATHERINE PETIT - MAPS] - The Penguin Atlas of Diasporas.
122785: CHALLE, ROBERT [MARIA FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND - ED.|ROGER FRANCILLON - INTROD.]. - Abentuer im Auftrag des Sonnenkönigs. Das südostasiatische Tagebuch 1690-91.
146475: CHALLENGER, ANNA T. - Philosophy and Art in Gurdjieff's Beelzebub. A Modern Sufi Odyssey.
94515: CHALMERS, J.A.|LION CACHET, F. - Tiyo Soga, de eerste kaffer-zendeling. Een bladzijde uit de geschiedenis der zending in kafferland
166168: CHALMERS, KENNETH - Bela Bartok.
164224: CHALMERS WERNER, E.T. [J.W. SCHOTMAN - ED.]. - Mythen en Legenden van China [Vol. 1 & 2 - Complete Set].
140695: CHALMET, NORA [ED. - ET AL.]. - Les Fresques mobiles du Nord. Tapisseries de nos régions XVIe - XXe siècle.
122273: CHAMBERLAIN, MARY W. - Guide to Art Reference Books.
155197: CHAMBERLAIN, BASIL HALL - Things Japanese being Notes on Various Subjects Connected with Japan for the Use of Travellers and Others.
121139: CHAMBERLAIN, JOHN [ED.]. - The Rule of St. Benedict: The Abingdon Copy.
4024852: CHAMBERLAIN, H.S. (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Die Persönlichkeit als Einführung in das Werk.
4024042: CHAMBERLAIN, H.S. - Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion und Christentum.
4140518: CHAMBERLAIN, L. (FREUD, SIGMUND) - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud.
185628: CHAMBERLIN, WELLMANN [& CHARLES E. RIDDIFORD - ILLUSTR.]. - The Round Earth on Flat Paper. Map Projections Used by Cartographers.
143119: CHAMBERLIN, FREDERICK - The Private Character of Henry the Eighth.
163084: CHAMBERLIN, E.R. - The Awakening Giant. Britain and the Industrial Revolution.
181198: CHAMBERLIN, WILLIAM HENRY - The Russian Revolution. 1917-1918: From the Overthrow of the Czar to the Assumption of Power by the Bolsheviks [Vol. 1 of 2].
164479: CHAMBERLIN, F.R. - Florence en de Medici.
100369: CHAMBERLIN, RUSSELL - Loot. The Heritage of Plunder.
156627: CHAMBERS, ANNE - Eleanor, Countess of Desmond.
143739: CHAMBERS, JAMES - Palmerston. The People's Darling.
153975: CHAMBERS, JOAN [JOAN HASSALL|GEORGE MACKLEY - EDS.]. - Joan Hassell. Engravings & Drawings. Introductory memoir by Joan Hassall and appreciation of her technique by George Mackley.
164470: CHAMBERS, R.W. - England Before the Norman Conquest.
183527: CHAMBERS-SCHILLER, LEE VIRGINIA - Liberty. A Better Husband. Single Women in America: The Generations of 1780-1840.
162970: CHAMBERS, ROBERT (ED.)|ROBERT CARRUTHERS [REVISED]. - Chambers's Cyclopaedia of English Literature. A History, Critical and Biographical of British Authors with specimens of their Writings [2 Vols. Compl.].
180771: CHAMBERS, PAUL - Bones of Contention. The Archaeopteryx Scandals.
4143072: CHAMBERS, D.S. - Individuals and Institutions in Renaissance Italy. (Variorum Collected Studies Seris)
101271: CHAMBON, ALBERT - 100.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.
4009067: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution.
4055718: CHAMBON, J. - Was ist Kirchengeschichte. Massstäbe und Einsichten.
85733: CHAMBRIER, ALEXANDRE DE - Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation de l'édit de nantes. 1650-1721.
105294: CHAMLEY, CHRISTOPHE P. - Rational Herds. Economic Models of Social Learning.
131079: CHAMPEAUX, GÉRARD DE|DOM SÉBASTIEN STERCKS - Introduction au Monde des Symboles.
183700: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Chien-Caillou.
181403: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Grandeur et décadence d'une serinette.
56566: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand
157181: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand.
91676: CHAMPIGNEULLE, BERNARD - Ile-De-France
100203: CHAMPION, PIERRE - Histoire poëtique du quinzième siècle [2 volumes compl.].
164325: CHAMPION, SARA - Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids.
150791: CHAN, LEO TAK-HUNG [ED.]. - One into Many. Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature.
154082: CHAN, ALBERT - The Glory and Fall of the Ming Dynasty.
167921: CHANDÈS, GÉRARD - Le serpent, la femme et l'épée. Recherches sur l'imagination symbolique d'un romancier médiéval: Chrétien de Troyes.
143737: CHANDLER, DAVID - Marlborough as Military Commander.
153194: CHANDLER, DAVID P. - Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot.
122460: CHANDLER, DAVID G.|IAN BECKETT - The Oxford Illustrated History of the British Army.
155830: CHANDLER, DAVID G. - Dictionary of the Napoleonic Wars. The Soldiers, Strategies, Armaments, Movements and Battles that shaped Events during Napoleon's Reign.
4055531: CHANDLER, R. - Racing Toward 2001. The Forces Shaping America`s Religious Future.
183141: DR. J. CHANDRA|SRIVASTAVA, DR. G.D. - Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia Medica.
130785: CHANDU, JACK F.|MARIAN BOLLEN - Astrologische berekeningen zonder problemen.
104349: CHANEY JR., OTTO PRESTON - Zhukov.
121796: CHANG MING-KAI [ED.].|LONG-HSUEN, HSU - History of the Sino-Japanese War [1937-1945].
141533: CHANG, KWANG-CHIH - The Archaeology of Ancient China.
185119: CHANG, JUNG - De keizerin. Het dramatische verhaal van de vrouw die bijna vijftig jaar China regeerde.
183413: CHANG, K. C. [ED.]. - Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspective.
183074: CHANG, KANG-I SUN - The Late-Ming Poet Ch'en Tzu-lung.
170921: CHANGEUX, JEAN-PIERRE - What Makes Us Think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue About Ethics, Human Nature and the Brain.
102045: CHANNEL ISLANDS - - Guide to the Channell Islands: Jersey, Guernsey, Sark, Alderney, Herm and Jethou. With Maps of Jersey, Guernsey, Sark and ASlderney - Plans of St. Helier and St. Pieter Port.
89636: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van Dr. D. Chantepie de la Saussaye (Complete Set)
84557: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Brief aan de Hebreën voor de gemeente uitgelegd
4066242: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1, 2 en 3. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
87962: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Leven en rigting. Vier voorlezingen over Godsdienstige vraagstukken van dezen tijd. I. Overlevering en werkelijkheid. II. Geweten en H. Schrift. III. Kerk en Staat. IV. De Christelijke roeping
4076094: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
88808: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - La crise religieuse en Hollande. Souvenirs et impressions.
84746: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, R.M. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard uit het Deensch vertaald
4136224: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Portretten en kritieken.
4073623: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (HRSG.) - Lehrbuch der Religionsgeschichte.
4137519: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen. Uitgegeven onder toezicht van P.D.Chantepie de la Saussaye.
56516: CHANTILLY, CHATEAU DE - Le cabinet des livres du Musée Condé. Cent reproductions
167518: H. CHANTRAINE|MÜLLER, GUSTAV [& HEINZ GÜNTER HORN|Z. ZEDELIUS] - Durnomagus. Das römische Dormagen.
151740: CHAOYING FANG [EDS.].|GOODRICH, L. CARRINGTON - Dictionary of Ming Biography 1368-1644. The Ming Biographical History Project of the Association for Asian Studies [2 Vols. Compl.].
166208: CHAPAUX, ALBERT - Le Congo. Historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire & colonial. Ouvrage contenant une grande carte en quatre feuilles, tirée en couleurs, 6 cartes, croquis et plans, intercalés dans le texte. 163 portraits, types d'indigènes, vues, etc.
4062530: CHAPEL, P. - Geschreven voor u. Jaarcyclus B. Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen.
58466: CHAPIRO, ADOLPHE A.O. - Catalogue de l'horlogerie et des instruments de précision du début du XVIe au milieu du XVIIe siècle
151587: CHAPIRO, ADOLPHE - Jean-Antoine Lépine, horloger [1720-1814]. Histoire du développement de l'horlogerie en France, de 1700 à l'Empire.
122015: CHAPMAN, GUY - The Third Republic of France. The First Phase 1871-1894.
121862: CHAPMAN HAROLSD|JOANNA SMITH [CAPTIONS]|PETER QUENNELL [FOREW.].|THELMA SHUMSKY [EDS.]. - The Day Before Yesterday. AQ Photographic Album of Daily Life in Victorian and Edwardian Britain.
100826: CHAPMAN-HUSTON, DESMOND [OSYTH LEESTON - ED.]. - Bavarian Fantasy. The Story of Ludwig II.
171307: CHAPMAN, STEPHEN B.|SWEENEY, MARVIN A. (EDS.) - The Cambridge companion to the hebrew bible/Old Testament. Cambridge Companions
144634: CHAPMAN, ALISON - The Afterlife of Christina Rossetti.
4134189: CHAPMAN, GARY - Love is a Verb.
158341: CHAPPELL, WARREN - A Short History of the Printed Word.
146208: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald.
105116: CHAPUIS, ALFRED [ET AL.]. - L'horlogerie une tradition Helvétique.
165064: CHAR - Vragen van de aarde, antwoorden uit de hemel & Innerlijke kracht & De essentie. Spiritueel leven voor iedere dag & Innerlijke wijsheid. Leren met je intuïtie & Leef vandaag. Bewust leven, gelukkig sterven [5 Vols. Compl.].
165065: CHAR - Wie met Licht strooit laat de wereld glanzen. Een glasheldere uitleg over lot en toeval.
157656: CHARALAMBOS TSANGARIDES [EDS.].|GULDE, ANNE-MARIE - CFA Franc Zone. Common Currency, Uncommon Challenges.
144961: CHARBON, MARIE H. - Vocal Music 1500-c.1650 [Catalogue of the Music Library. Volume II].
182894: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Volume I. Historische en theoretische werken tot 1800.
58711: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Historische en theoretische werken tot 1800 / Vocale muziek van 1512 tot ca 1650 (2 delen)
144879: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassischen Griechenland [480-330 v.Chr.].
144880: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das Hellenistische Griechenland [330-50 v.Chr.].
146229: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das hellenistische Griechenland 330-50 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 18: Universum der Kunst].
146221: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassische Griechenland 480-330 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 16: Universum der Kunst].
144878: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das archaische Griechenland [620-480 v.Chr.].
180820: CHARCOT, J.M. - Lectures. Volume 1 [only].
102246: CHAREL BAELEMANS|FRANS VERACHTERT|JAN VAN DER HEYDEN|ROYMANS, NICO - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
160730: CHARENCEY, LE COMPTE DE - Vocabulaire de la langue Tzotzil.
93436: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Complete Set)
141631: CHARITÉ, J. - De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (1880-1888),
56772: CHARITÉ, J. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1)
102266: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 5 [only].
102267: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 6 [only].
30482: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1-5)
46977: CHARITE, J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Eerste Deel & Tweede Deel
183378: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
4043642: CHARITÉ, J. & GABRIËLS, A.J.C.M. (RED.) - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 t/m 3 (van de 6 dln.).
104961: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
184228: CHARIVARIUS [PROF. MR. A.C. JITTA - FOREW.]. - Het einde van Socrates.
161090: CHARLES HEYWOOD|EDWARED DE HAAN|GELDER, BEATRICE DE - Out of Mind. Varities of Unconscious Processes.
102785: CHARLES GOERG [FOREW.].|MASON, RAINER MICHAEL [INTROD.]. - Vues de Florence et de Toscane d'après Giuseppe Zocchi.
102852: CHARLES F. STUCKEY [EDS.].|PRATHER, MARLA - Paul Gauguin 1848 - 1903.
153406: CHARLES R. METZGER [TRANSL.|INTROD.].|YANG, RICHARD F.S. - Fifty Songs from the Yüan. Poetry of Thirteenth Century China.
101179: CHARLES WADE [ILLUSTR.].|STRATTON, MARY - Bruges. A Record and an Impression.
104818: CHARLES HORTON|RACHAEL SMITH]|STEVEN COHEN|WHEELER M. THACKSTON|WRIGHT, ELAINE [SUSAN STRONGE - Muraqqa. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.
162064: CHARLES E. PIERCE JR.|JOHN PLUMMER|RUSSEL, JOHN - In August Company. The Collections of The Piermont Morgan Library.
141786: CHARLES BRICKER [GERALD ROE CRONE - PREF.].|TOOLEY, R.V. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmaking.
154011: CHARLES H. ARKWRIGHT|WOOLMER, STANLEY C. - Pewter of the Channel Islands.
131853: CHARLES WENTINCK|CRESPELLE, J.-P. - Lili Pieter van Leer 1905-1966.
183469: CHARLES CASPERS|JAN BROUWERS [EDS.].|MARGRY, PETER JAN - 101 Bedevaartplaatsen in Nederland.
103332: CHARLES E. PIERCE JR.|O'BRIEN, PATRICK|RUTH S. KRAEMER [ED.].|VERLYN KLINKENBORG - Histoire Naturelle des Indes. The Drake Manuscript in The Piermont Morgan Library.
151889: CHARLES W. JOHNSON|MCKAY, WILLIAM - Parliament and Congress. Representation and Scrutiny in the Twenty-first Century.
4017276: CHARLES, R.H. - Eschatology. The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity. A Critical History.
95703: CHARLES, THOMAS|MORGAN, EDWARD - Thomas Charles' spiritual counsels. Selected from his letters and papers
122218: CHARLES T. WOOD [EDS.].|WHEELER, BONNIE - Fresh Verdicts on Joan of Arc.
103847: CHARLES HOPE [EDS.].|MARTINEAU, JANE - The Genius of Venice 1500-1600.
104014: CHARLES H. HAYWARD|WHEELER, WILLIAM - Holzschnitzen - Flachschnitzen - Vergolden. Werkzeuge - Handgriffe - Muster.
121991: CHARLES FOX|ERIC THACKER (EDS.).|HARRISON, MAX - The Essential Jazz Records. Vol 1: Ragtime to Swing [JUST].
152913: CHARLES B. TIMMER - TRANSL.].|KATAJEV, IVAN [TOM EEKMAN - Melk en andere verhalen.
103576: CHARLES-PICARD, GILBERT|COLETTE CHARLES-PICARD - Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal.
145393: CHARLES EYCK [ILLUSTR.].|DUINKERKEN, ANTON VAN - Het wereldorgel.
141114: CHARLES WYPLOSZ|EICHENGREEN, BARRY|YUNG CHUL PARK (EDS) - China, Asia, and the New World Economy.
100906: CHARLES-ROBERT AGERON|JULIEN, CHARLES-ANDRÉ - Histoire de l'Algérie contemporaine [2 Vols. Compl.].
87417: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven.
165641: CHARLES STERLING &|CHRISTIAN SALM|HEINEMANN, RUDOLF [ED.].|JOHANN CONRAD EBBINGE-WUBBEN - The Thyssen-Bornemisza Collection [Catalogue of Paintings & Illustrations of Paintings & Addeda - in 2 Slipcases].
162365: CHARLES KEEPING - LITHOGR.].|WALPOLE, HORACE [DEVENDRA F. VARMA - INTROD. - The Castle of Otranto. A Gothic Story [In Slipcase].
157209: CHARLES I. ELTON|FLETCHER, W.Y.|H. OSKAR SOMMER [EDS. - ET AL.].|POLLARD, ALFRED W. - Bibliographica [3 Vols. - Complete Set.].
154925: [DR. CHARLES H. WESLEY - PREF.].|APTHEKER, HERBERT [ED.]. - A Documentary History of the Negro People in the United States 1910-1932. VOLUME 3: From the Emergence of the N.A.A.C.P. to the Beginning of the New Deal.
151205: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
102596: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
157096: CHARLES E. PIERCE JR [FOREW.].|STROUSE, JEAN [INTROD.]. - The Morgan Library. An American Masterpiece.
145339: CHARLES KADUSHIN|COSER, LEWIS A.|WALTER W. POWELL - Books. The Culture & Commerce of Publishing.
57314: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven
162839: CHARLES TENNYSON [EDS.].|DYSON, HOPE - Dear and Honoured Lady. The correspondence between Queen Victoria and Alfred Tennyson.
4140848: CHARLES, R.H. - The Greek Versions of the New Testaments of the Twelve Patriarchs. Edited from the MSS together with The Variants of the Armenian and Slavonic Versionms and some Hebrew Fragments.
102665: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
168224: CHARLES R. BOXER|FRANCISCO LEITE DE FARIA - ET AL.].|GERALD LOMBARDI [EDS]. [LUÍA DE ALBUQUERQUE|GUEDES, MAX JUSTO - Portugal Brazil. The Age of Atlantic Discoveries [In Slipcase].
102990: CHARLESVAN DEN BORREN [EDS - ET AL.].|CLOSSEN, ERNEST - La musique en Belgique du Moyen Age a nos jours.
163476: CHARLESWORTH, MICHAEL [ED.]. - The Gothic Revival 1720-1870 [3 Vols. Compl. in Slipcase].
56947: CHARLESWORTH, JAMES HAMILTON - The Odes of Solomon, the Syriac texts
95623: CHARLESWORTH, JAMES H. - The pesharim and qumran history. Chaos or Consensus?
95608: CHARLESWORTH, JAMES H. - The history of the rehabites. Volume I: The Greek Recension
142885: CHARLEY WAITE|JOHN ARDAGH|SULLAM, JOANNE - Villages of France.
141581: CHARLIE WAITE (PHOTOGR.)|KEATES, JONATHAN - Tuscany.
166262: CHARLIER, J.M.|V. HUBINON - Tiger Joe. De Ivoorpiste & Het Olifantenkerkhof & Het Mysterie van de Luipaard-mannen [ = 3 Vols. Compl.].
94396: CHARLIER, YVONNE - Érasme et l'amité, d'après sa correspondance
158293: CHARLOTTE VAN MARLE|MARLE, RAIMOND VAN - The Development of the Italian Schools of Painting. Volume XIX: General Index.
140551: CHARLOTTE LEMMENS|LEERINTVELD, AD|LISA JARDINE|MAARTEN PRAK [EDS].|PETER VAN DER PLOEG - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
156814: CHARLTON, H.B. [ED.]. - Bulletin of The John Rylands Library Manchester [Volume 25].
183419: CHARMAKJIAN, HAGOP A. - Armenian Christology and Evangelization of Islam. A Survey of the Relevance of the Christiology of the Armenian Apostoloc Church to Armenian Relations with its Muslims Enviroment.
4142189: CHARMET, R. & BROGLIE, L. DE, - De toekomst der wetenschap.
163243: CHARMLEY, JOHN - Churchill. The End of Glory. A Political Biography.
150132: CHARMLEY, JOHN - Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American special relationship 1940-57.
143299: CHARMLEY, JOHN - Chamberlain and the Lost Peace.
145838: CHARMS, RICHARD DE - Personal Causation. The Internal Affective Determinants of Behavior.
55065: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijk en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen)
82372: CHARNOCK, STEPHEN - the works of Stephen Charnock, Volume V Truth and Life
57476: CHARNOCK, STEPHEN - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? (2 delen)
52045: CHARNOCK, S. - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend (Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. 4 Delen compleet)
171092: CHARNOCK, STEPHEN - The Existence And Attributes of God [2 Vols in 1].
55817: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Derde deel
91185: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen).
55402: CHARNOCK, STEPHEN - Het bestaan en de deugden van God (Deel 2)
55818: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Tweede deel
55819: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Vierde deel
95858: CHARPENTIER, ETIENNE - Wegwijs in het Nieuwe Testament
4050605: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
146070: CHARPENTIER, OCTAVE - A travers le Quartier Latin. Plus de 200 dessins de S.Finkelstein et Paul Baudier.
4142039: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
103879: CHARRE, ALAINE - Patrick Raynaud. Sculpture.
122566: CHARRIER, ANDRÉ|ROBERT VAN HAARLEM [EDS.]. - Biodiversity, an issue in Higher Education / Biodiversité, un enjeu pour l' Enseignement Supérieur.
156048: CHARRY, EDDY|GEERT KOEFOED|PIETER MUYSKEN [EDS.]. - De talen van Suriname. Achtergronden en ontwikkelingen.
157360: CHARTIER, ROGER|GUGLIELMO CAVALLO [EDS.]. - Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm.
157844: CHARTIER, ROGER - Publishing Drama in Early Modern Europe.
90732: CHARTIER, ROGER E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-188.
158309: CHARTIER, ROGER|HENRI-JEAN MARTIN - Le livre concurrencé 1900-1950 [Volume 4: Histoire de l'édition française]
154726: CHARTON, ÉDOUARD - Le Magasin Pittoresque. TABLE ALPHABÉTHIQUE ET MÉTODIQUE suivie de la liste des Rédacteurs, des Dessinateurs et des Graveurs pendant les vingt prémières années 1833 - 1852.
167455: CHARVAT, WILLIAM [MATTHEW J. BRUCCOLI - ED.]. - The Profession of Authorship in America 1800-1870.
140466: CHASE, WILLIAM J. - Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression 1934-1939.
182287: CHASE, JAMES HARDLEY [JAN PIETER VAN DER STERRE - TRANSL.]. - Zo ergens, zo nergens. Roman noir.
56060: CHASSENIEUX, DOMINIQUE - Pays de Lapalisse Jaligny le Donjon
152596: CHASSÉRIAU, F. - Précis historique de la Marine Française. Son organisation et son lois [2 Vols. Compl.].
146248: CHASTEL, ANDRÉ - Italienische Renaissance. Die Ausbildung der grossen Kunstzentren in der Zeit von 1460 bis 1500 [= Volume 7: Universum der Kunst].
102611: CHASTEL, ANDRÉ - The Renaissance 1430-1620.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

1/16