Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
142782: ALEXANDER, MICHAEL - Omai. Noble Savage.
54596: ALEXANDER, ARCHIBALD - Thoughts on Religious Experience
4073410: ALEXANDER, D. UND P. (HRSG.) - Handbuch zur Bibel. Hrsg. von David und Pat Alexander, Lion Publishing.
54428: ALEXANDER, J.H. - Vrouwen van de Reformatie. Korte levensbeschrijvingen van aanzienlijke vrouwen uit de zeventiende eeuw
54429: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven
91094: ALEXANDERSON, BENGT - Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior (ECM).
102080: ALEXANDRE, NOËL - The Unknown Modigliani. Unpublished papers, documents and drawings from the former collection of Paul Alexandre.
142809: ALEXANDRE-DEBRAY,JANINE - Victor Schoelcher. Son nom est lié à jamais à l'abolition de l'esclavage.
4050986: ALEXANDRESCU, S. (RED.) (RORTY, RICHARD) - Richard Rorty.
53680: ALEXANDRIAN - Marcel Duchamp
95617: D'ALEXANDRIE, CLÉMENT - Les Stromates. Stromate V (2 volumes)
143580: ALEXIOU, STYLIANOS - Minoan Civilization.
4022084: ALFARIC, P. (RENAN, E.) - "Les manuscrits de la vie de Jésus"" d'Ernest Renan"". "
142783: ALFORD, TERRY - Prince Among Slaves. The True Story of an African Prince Sold Into Slavery in the American South
100879: ALGRA, MR. N.A. & PROF. MR. A.M. HOL [EDS. - ET AL.]. - Profiel van het Recht.
85068: ALGRA, H. / G.P. ITTERZON - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, Lid der Eerste kamer en Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. Van de Schoolraad over de Schoolkwestie te Hardegarijp
4008964: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Ned.Indië - Indonesië. (1877-1961)
4140694: ALGRA, A. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
4055010: ALGRA, H. - Zand in de greppel. Een poging tot bijeenbrenging van de gescheiden groepen in de Geref.Kerken.
4055166: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.
121705: ALI, TARIQ - Bush in Babylon. The Recolonisation of Iraq.
130837: ALIPRANTIS, NIKITAS - La place de la convention collective dans la hierarchie des normes.
121212: ALIZADE, ALCIRA MARIAM [ED.]. - Motherhood in the Twenty-First Century.
130982: ALKEMA, MR. E.A. [ET AL.] - Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
9809: ALKEMADE, CORNELIS VAN/SCHELLING, PIETER VAN DER - Beschryving van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen, mitsgaders de Regtspleging, en manier van Procederen, in 't Civil, en Crimineel, lang voor, en ontrent het Jaar MCCCC in de Stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien, Reglementen, Keuren, Sententien van de Hoven van Justitie, Contracten, Bedykingen, en andere voorname Chartres, en Stukken, betreffende de Stad Briele, en den Lande van Voorn, mitsgaders de Privilegien, Keuren, enz. der Stede, en vrye Heerlyheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven. En met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd.
110574: ALKEMADE, A.J.M. - Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850.
121908: ALLAIRE, GRÉGOIRE - Numerical Analysis and Optimization. An Introduction to Mathematical Modelling and Numerical Simulation.
100420: ALLAN KILLEN, R. - The ontological theology of Paul Tillich.
85211: ALLART, H.H.J. E.A. - 125 jaar Amicitia. De geschiedenis van een sociëteit
122947: ALLEAU, RÉNE [ED.]. - Guide de la Provence Mystérieuse.
89363: ALLEBLAS, JAN - Regionaal-historische bibliografie van Holland, 1980-1982. Met een overzicht van archiefinventarissen door T.N. Schelhaas. Hollandse Studiën 14.
121093: ALLEIJN, W.F. [ED. - ET AL.]. - Houtwallen in het boerenland. Onstaan en onderhoud van houtwallen, singels en kaden, heggen en graften.
87710: ALLEINE, JOSEF - Betrouwbare gids naar de hemel. Uit het Engels vertaald door A. Kasse te Middelburg.
54597: ALLEINE, JOSEPH - An alarm to the unconverted
110443: ALLEN, TERRY [DAVID JENKINSON - FOREW.]. - The Encyclopedia of Model Railways.
110306: ALLEN, J.P.B. & PAUL VAN BUREN - EDS.]. - Chomsky. Selected Readings.
104588: ALLEN, JAMES T. & GABRIEL ITALIE & CHRISTOPHER COLLARD [EDS.]. - A Concordance to Euripides & Supplement to the Allen & Italie Concordance to Euripides [ = 2 Vols. Compl.].
4139479: ALLEN, J.R. & HOLBERT, J.C. - Holy Root, Holy Branches. Christian Preaching from the Old Testament.
142804: ALLEN, WILLIAM FRANCIS & CHARLES PICKARD WARE & LUCY MCKIM GARRISON [EDS.]. - Slave Songs of the United States.
142376: ALLEN, PHILLIP - Atlas der Atlassen. De kaartmakers en hun wereldbeeld.
144105: ALLEN, LOUIS - Burma. The Longest War 1941-45.
4138998: ALLEN, L. (ED.) (NEWMAN, J.H.) - John Henry Newman and the Abbé Jager. A Controversy on Scripture and Tradition (1834-1836)
101041: ALLEN, LOUIS - Sittang. The Last Battle. The End of the Japanese in Birma July - August 1945.
4135024: ALLEN, S. - The Unfolding Purpose of God.
130781: ALLEN, HENRY J. - Diseases and Therapeutics of the Skin.
100401: ALLENDE, ISABEL - Zorro.
93860: ALLEWIJN, RIEN - En wijd was de polder. Historieschetsen uit de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
146083: ALLEYN, W.F. [ET AL.]. - Avifauna van Midden Nederland.
130717: ALLFREY, ANTHONY - Edward VII and his Jewish Court.
100853: ALLISON, RONALD & SARAH RIDDELL [EDS.]. - The Royal Encyclopedia. The Authoritative Book of the Royal Family.
110075: ALLISON, EMILY & FIONA POWERS [ILLUSTR.]. - 10 Minite Histories. Battles.
103835: ALLMAYER-BECK, JOH. CHRISTOPH & ERICH LESSING - Die K. [u] K.-Armee 1848-1914.
145574: ALMANAK - Almanach des Kriegsjahres 1914-15 der patriotischen Frauen Österreichs.
146334: ALMOND, GABRIEL A. - The Appeals of Communism.
7005: ALMONDE, DANIEL VAN/BOOTH, ABRAHAM - De Zaligheid des Zondaars, in de practicale kennisse van de grootheid zyner Zonden en Elenden, en in de kennisse van Christus, Als het eenige middel, om in kragt het Character te dragen van een Gelovig Christen. Door Daniël van Almonde. WAARBIJ: De Verloochening van Eigen-Gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van Evangelische Deugd. In eene Verhandeling over Galaten II: 19. Waar achter gevoegd is, Des Christens Zeegepraal over Dood en Graf, of Leerrede over I Korinthen XV: 55-57. Door Abraham Booth. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
4044850: ALON, A. - Flora en fauna in het land van de bijbel.
144134: ALONSO HERNANDEZ, J.L. & H.L.M. HERMANS [ET AL.]. - Spaanse letterkunde. Overzicht van de Spaanse letterkunde vanaf de middeleeuwen tot heden.
142109: ALPEROVITZ, GAR - The Decision to use the Atomic Bomb and the Architecture of an American Myth.
90515: ALPERS, SVETLANA - Rembrandt als Unternehmer. Sein Atelier und der Markt.
130257: ALPERS, SVETLANA - Rembrandt's Enterprise. The Studio and the Market.
4046214: ALPERS, A. (MANSFIELD, K.) - The Life of Katherine Mansfield.
54042: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 54e jaargang 1982
54045: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 51e jaargang 1979
54047: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 49e jaargang 1977
8565: ALPHEN, HIERONYMUS SIMONS VAN - De Eerste Algemeene Sendbrief van den Apostel Petrus, ontleedender wyse verklaard, en tot syn oogmerk toegepast.
4724: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De CXIden Psalm in Sesthien Leer-Redenen ontleed, verklaard en toegepast.
81957: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine gedigten voor kinderen
132112: ALPHEN, HIERONYMOUS VAN - Literaire-theoretische Geschriften [2 Vols. Compl.]
121429: ALPHEN, JOS VAN - Breda bevrijd, october 1944. Oorlog en bevrijding in woord en beeld.
131555: ALPHEN, P. VAN & A. VAN ALPHEN - Helmond. Van plaggenhut tot paalwoning. Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden.
9479: ALPHEN, HIERONYMUS SIMONS VAN - Paulus Eerste Brief, Aan de Gemeente te Thessalonica, Ontledender Wyse Verklaard en tot syn oogmerk Toegepast.
144923: ALS, HILTON [ET AL] & ROBERT R. MACDONALD [INTROD.]. - Our Town. Images and Stories from the Museum of the City of New York.
131131: ALSINA, SERAFIN MORALEJO Y FERNANDO LÓPEZ [ED. - ET AL.] - Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela [ = Santiago, Road to Europe. Worship and Culture in Pilgrimages to Compostela]
104179: ALSINA, FERNANDO LÓPEZ & SERAFIN MORALEJO & LUIS CARANDELL & XURXO LOBATO [PHOTOGR.]. - Auf dem Sternenweg nach Santiago.
145130: ALSOP, SUSAN MARY - Yankees at the Court. The First Americans in Paris.
87572: ALSSEMA, JOHANNES DERK - Van Timmerman tot Burgemeester. Hoe ik opgroeide, waar ik me mee bezighield en wat ik meemaakte.
4043712: ALT, F. - Jezus - de eerste nieuwe man.
54937: ALTA, HARM E.A. - Linten in de leegte. Handboek groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 1: Beeldkwaliteit en ontwikkeling / Linten in de leegte. Gids groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 2: Streekeigen elementen (2 delen)
122063: ALTEKAR, A.S. - State and Government in Ancient India.
92918: ALTENA, A. E.A. - Postille 2005-2006. Onder redactie van kerk en prediking
82426: ALTENA, BERT - Wolken gaan voorbij... een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat
54802: ALTENA, A. - Postille 2000-2001. Onder redactie van kerk en prediking
4070591: ALTENA, B. - Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.
92915: ALTENA, A. E.A. - Postille 2000-2001. Onder redactie van kerk en prediking
102830: ALTENA, GRAAF J. DE BORCHGRAVE D' - Het werk van onze Romaansche & Gotische Beeldenaars. Beeldhouwers - Ivoorsnijders - Goudsmeden - Beeldgieters.
130601: ALTENEDER, JOSEPH - Franz Xaver Gabelsberger. Erfinder der deutschen Stenographie.
4053825: ALTER R. - Bijbelse verhaalkunst.
4143831: ALTER ROBERT - The Book of Psalms. A translations with Commentary.
4138986: ALTER SPECTATOR - Die Nachfolger Jesu. Neue Ausgabe der Krisis im Papsttum von Spectator alter.
146252: ALTET, XAVIER BARRAL I & FRANÇOIS AVRIL & DANIELLE GABORIT-CHOPIN - Romanische Kunst. Mittel- und Südeuropa & Nord- und Westeuropa 1060-1220 [2 Volumes Complete Set in Slipcases] [= Volume 29 & 30: Universum der Kunst].
4052631: ALTHUIS, A. & FAFIÉ, A. (RED.) - Naar de wereld toegegroeid. Gesprekken in het grensgebied van kerk en wereld.
9706: ALTHUYSEN, JAN - Friesche Rymlery. Yn twaa Dielen bystaende, Wier sin it Eerste bystiet Yn Forjyerings Rymmen, Brullofts Rymmen, Forstaerrings Rymmen, in Mingel Rymmen. It Oorde Diel bystiet uwt dy 150 Psalmen fin David. Mey dy oore Lofzangen, for ien diel by ien forsammele, in dor ien diel byrymme.
4047067: ALTIZER, TH.J.J. & HAMILTON, W. - Radicale Theologie en de dood van God.
121698: ALTMANN, GERRY T.M. [ED.]. - Cognitive Models of Speech Processing. Psycholinguistic and Computational Perspectives.
4139491: ALTMEYER, S. - Von der Wahrnehmung zum Ausdruck. Zur ästhetischen Dimension von Glauben und Lernen. (PTH 78)
4011966: ALTNER, G. (HRSG.) - Oekologische Theologie. Perspectieven zur Orientierung. Beitr. von H.Dembowskie, E.Drewermann, M.Josuttis, J.Kooimann u.a.
5835: ALUTARIUS, HIERONYMUS - Gorinchems Ys-lijke Water-Nood, En heug-lijke Verlossing: En daar in De bysondere Verderf-sonden onses Vaderlands, en heilzameRemedien daar tegen. Vertoond uit I. Sam. 2. 6.
101398: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Isabel la Catolica.
144309: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Imperator Mundi. Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
143867: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Felipe II y su Tiempo.
81583: ALVERTHOMA, THOMAS - De richter in het paradijs of inderzoek van de Heilige Schriften
54386: D'ALVIELLA, GOBLET - Croyances, rites institutions. Tome I: Archéologie et histoire religieuse Hiérographie. Tome II: Questions de méthode et d'origines Hiérologie. Tome III: Problèmes du temps présent Hiérosophie (3 volumes)
131402: ALVIELLA, GOBLET D' - Histoire des Bois et Forêts de Belgique. Des origines à la fin du règime Autricien [4 Vols. Compl.]
4035948: AMANN, E. - Le protevangile de Jacques et ses remaniement Latins. Introduction, textes, traductions et commentaire.
84278: AMBROSIUS - Brieven (gekozen en vertaald door Dr J. Wytzes)
30365: AMBROSIUS, ISAAC - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of van de zielsogen op Jezus, zoals Hij het grote werk van 's mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de duistere tijd voor Zijn komst, en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel
9480: AMBROSIUS, ISAAC - Het Sien Op Jesus: Een Gesicht Des Eeuwigen Euangelium, Of des Ziels-Ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's Menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijt voor zijne komste, ende voorts in de volheyt des tijts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemelvart, Sitten ende Bidden ter Regterhand Gods, ende wederkomste tot het laetste Oordeel, Alles seer Geleerdelijk verklaert, ende Stigtelijk tot krachtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent.
4043236: AMELINK, H. - Paulus. De apostel en zijn evangelie.
4055015: AMELINK, AGNES - De Gereformeerden.
4137731: AMELINK, A. - Gereformeerden overzee. Protestant-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika.
53137: AMELUNG, PETER - Der Frühdruck im Deutschen Südwesten, 1473-1500
101346: AMENDOLAGINE, FRANCESCO & MASSIMO CACCIARI - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
87859: AMEPE S.J., ALB. - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964
110944: AMERONGEN, MARTIN VAN [ED.]. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
131568: AMERONGEN, MARTIN VAN & FOKKELIEN VAN DIJK & KEES FENS [EDS. - ET AL.] - Sceptici over de Schrift.
4140031: AMERONGEN, M. VAN (WIESENTHAL, S.) - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
104202: AMERSFOORDT, JACOBUS & HENRICUS AMERSFOORDT - Novus Catalogus Bibliothecae Publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior libros theologicos complectens. Bibliothecam ordinavit, libros descripsit Jacobus Amersfoordt. Contnuavit Hendricus Amersfoordt.
131390: AMERSFOORT, H. & P.H. KAMPHUIS [EDS.] - Je maintiendrai. A concise history of the Dutch Army 1568-1940.
91999: AMERSFOORT, J. VAN / OORT, J. VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Juden und Chisten in der Antike
53614: AMERSFOORT, JAAP VAN E.A. - Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk
132081: AMERY, COLIN & BRIAN CURRAN [EDS.] - The Lost World of Pompeii.
91769: AMEYAW, JOSEPH BADU - The significance of Baptism in the early christian community with particular attention to Augustine
4060575: AMI, B. - Tussen hamer en sikkel. De positie van de joden in Rusland.
103414: AMIN, MOHAMED & DUNCAN WILLETS & JOHN EAMES [ELSPETH HUXLEY - FOREW.]. - The Last of the Maasai.
94497: AMMOSER, HENDRIK - Das Buch vom Verkehr. Die faszinierende Welt von Mobilität und Logistik
130695: AMON, ANNE-MARIE & HÉLÈNE CHOLLET [EDS. - ET AL.] - Visiteurs de l'Empire Céleste.
53973: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Leerredenen
53974: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders
4016866: AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Joannes Chrysostomus. Voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kanselwelsprekendheid.
88793: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Herinneringen van mijne academiereis in 1843 / De godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan Dr. J.J. van Oosterzee van Abm. Des Amorie van der Hoeven Jr. (2 werken in 1 band)
84459: AMORIE VAN DER HOEVEN, AB. DES - Nagelaten leerredenen van AB. Des Amorie van der Hoeven Jr. voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders (met portret)
61299: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. - Oratio de Germano Theologo (Literarum sacrarum interprete)
4000051: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Het tweede eeuwfeest van het seminarium der Remonstranten te Amsterdam. op den 28 October 1834 plegtig gevierd.
4138661: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. A. DES, - De godsdienst. Het wezen van den mensch. Brief aan J.J. van Oosterzee.
4138658: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
4138662: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. A. DES, - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
4021347: AMOUGOU-ATANGANA, J. - Ein Sakrament des Geistempfangs?. Zum Verhältnis von Taufe und Firmung.
104834: AMOURETTI, BERNARD [ET AL.]. - Les plus beaux villages de France.
101298: AMPE S.J., DR. ALB. - De grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer als onderbouw van den zielengang.
122251: AMROUCHE, JEAN - Gespräche mit Paul Claudel.
4141050: AMSEL, A. - Rational Irrational Man. Torah Psychology.
4037098: AMSTEL, J.VAN & HOEK, J. (RED.) - Christelijk gezinsleven.
103218: AMSTEL, W.H.E. VAN - Scheepsnamen der Koninklijke Marine. Schepen in dienst vanaf 1945.
88726: AMSTEL, HANS VAN - Jong Suriname op avontuur
91468: AMSTEL, J. VAN E.A. - Ook uit de mond der kinderen... Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool. (Deel 1 en 2)
91980: AMSTEL, J. VAN E.A. - Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten
102109: AMSTERDAM, JAN VAN & HANS FERRON & JOAN HEMELS & HENK KUYER [EDS.]. - Eens was ik...De reclamecampagne van Karel Sartory.
104029: AMSTERDAM - Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad.
4038902: N.N. (AMSTERDAM) - En er was nog over. Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
4064096: N.N. (AMSTERDAM) - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunnen geschiedenis. Aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
4141740: N.N. (AMSTERDAM) - Handvesten: ofte privilegien ende octroyen: mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam. Door last van de Edele Burgemeesteren en regeerders van dezelve Stad tot den eersten February 1747 enz. Drie stukken met Vervolg van de handvesten tot in het Jaar 1754 Met een nader byvoegsel tot in het Jaar 1755. (zonder de kaarten)
4252: AMYRALDUS, MOSES - Paraphrasis in Psalmos Davidis. Una cum Annotationibus et Argumentis.
121807: AN-SKI [ = SALOMON SEINWIL RAPOPORT] - Zwischen zwei Welten [Der Dybuk]. Dramatische Legende in vier Akten.
4046152: ANASTASI, A. - Psychological Testing.
95301: ANBEEK, CHRISTINA WILHELMINA - Denken over de dood. De boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken
60010: ANBEEK, C.W. - Denken over de dood (De boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken)
4058710: ANCIAUX, P. - Het Sacrament der Boetvaardigheid. Over geschiedenis, wezen en vorm van de kerkelijke boete. met een bijvoegsel over oorsprong en betekenis der aflaten.
103308: ANCIENT HISTORY - Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel. Unter dem Volkan.
102692: ANCIENT HISTORY - Monumenti Antichi. Pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei [Volume 1 & 2 only].
54295: ANCKAERT, LUC - Omgaan met lijden en sterven. Troost elkaar met deze woorden
54951: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen, met de gemeente gelezen
95087: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen, met de gemeente gelezen
87549: ANDEL, J. VAN - De kleine profeten
89428: ANDEL, J. VAN - De morgenstond van Jezus' leven. Lukas' verhaal toegelicht. Volksuitgave.
53157: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Efeziërs, voor de gemeente bewerkt
89414: ANDEL, J. VAN - De kleine profeten.
4007077: ANDEL, C.P. VAN (TERSTEEGEN, G.) - Gerhard Tersteegen. (Diss.)
4000053: ANDEL, C.P.V. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
53161: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Colossensen, aan de gemeente verklaard
89410: ANDEL, J. VAN - Van Adam tot Abraham. Volksuitgave.
89411: ANDEL, J. VAN - De Mozaïsche wet. Volksuitgave.
54954: ANDEL, J. VAN - Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs, aan de gemeente uitgelegd
89417: ANDEL, J. VAN - Jezus' laatste vaarwel. Volksuitgave.
4020274: ANDEL, C.P.V. - Gisteren onmisbaar voor morgen.
93188: ANDEL, H.A. VAN - De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen (2 delen)
54955: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Colossensen, aan de gemeente verklaard
61144: ANDEL, H.A. VAN - De Zendingsleer van Gisbertus Voetius
89419: ANDEL, J. VAN - Jezus' leer. Volksuitgave.
89421: ANDEL, J. VAN - De gemeenschap der heiligen.
89409: ANDEL, J. VAN - Salomo's Hooglied, voor de gemeente bewerkt.
61073: ANDEL, H.A. VAN - De Zendingsleer van Gisbertus Voetius
4140256: ANDEL, C.P.VAN - Rome en Jerusalem. Over de veranderingen in de rooms-katholieke sociale leer na Auschwitz.
94599: ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen
4143491: ANDELA, H.A.M. (BOLSWARD) - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
4026817: ANDERE, MANCE TER - (3 titels). De rand van het heelal. 1995 - Zacht geblaat om ons heen. 1994 - Als een pleister van de rauwe huid. 1993.
91488: ANDERES, FRED / AGRANOFF, ANN - Ice Palaces
121123: ANDERS, JOSEF - Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Anleitung zum Bestimmen der in Mittelauropa vorkommenden Strauch- und Laubflechten.
121469: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Reisebilder aus Spanien und Portugal. In Spanien. Ein Besuch in Portugal 1866.
103341: ANDERSEN, HANS CHR. & EDMUND DULAC [JAN VAN DER MOER - ED.]. - Sprookjes van Hans Chr. Andersen. Opnieuw verteld door Jan van der Moer.
104323: ANDERSEN, H.C. [DR. W. VAN EEDEN - ED. & RIE CRAMER - ILLUSTR.]. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave [2 Vols. Compl.].
143468: ANDERSEN, H.C. - Eventyr og historier [5 Vols. Compl.]. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen.
4137964: ANDERSEN, HANS - Andersens sproken en vertellingen. Naverteld door SS.J.Andriessen. 4e geheel herziene en vermeerderde uitgave door Titia van der Tuuk.
53424: ANDERSON, G.W. - A decade of Bible bibliography. The Book Lists of the Society for Old Testament Study, 1957-1966
54867: ANDERSON, GEORGE W. A.O. - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Volume 1 - 10. Of volume 9 is just episode 1 available. Other episodes aren't published yet
122146: ANDERSON, JON LEE - The Fall of Baghdad.
145599: ANDERSON, W.F. & H. KRUL & J.H. RÖMER [EDS] - "Geologie van Twente. Gedenkboek, tevens speciale uitgave ,,Grondboor en Hamer'', ter gelegenheid van het gouden jubileum van het natuurhistorisch museum ""Natura Docet"" te Denekamp."
4042621: ANDERSON, G.W.(ED.) - Tradition and Interpretation. Essays by Members of the Society for Old Testament Study.
104554: ANDERSON, JANICE & EDMUND SWINGLEHURST [EDS.]. - Train and Transport. A Collectors Guide.
88529: ANDERSON, J.R. E.A. - Brood op het water. 12 preken en meditaties van Schotse predikanten met levensbeschrijving. Geschiedenis van de Mbuma-zending
122083: ANDERSON, JANICE & PETER CAMPBELL [EDS.]. - The British Library. Humanities & Social Sciences Collections. Guide.
91283: ANDERSON, A.A. - New century Bible Commentary. Psalms. (2 volumes)
110226: ANDERSON, R.C. - Oared Fighting Ships. From Classical Times to the Coming of Steam.
110950: ANDERSON, M.S. - The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations.
104130: ANDERSON, H. CHR. [ET AL.]. - Verhalen voor het hele jaar.
53490: ANDERSON, J.R. E.A. - Brood op het water. 12 preken en meditaties van Schotse predikanten met levensbeschrijving. Geschiedenis van de Mbuma-zending
4066552: ANDERSON, NEIL T. & MOORE, H. - Op zoek naar de kern. De fascinerende speurtocht van een Bijbelvertaler naar het hart van het evangelie.
4137019: ANDERSON, G.H. COOTE, R.T. HORNER, N.A. & PHILLIPS, J.M. (ED.) - Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement. (American Society of Missiology Series 19)
110530: ANDERSSON, GUNNAR [ED.]. - Rationality in Science and Politics.
131157: ANDERSSON, INGVAR [ANDRÉ CHAMPSON - FOREW.] - Histoire de la Suède des origines à nos yours.
130739: ANDEWEG, RUDY & JACQUES THOMASSEN [EDS.] - Democratie Doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie & Van Afspiegelen Naar Afrekenen? De toekomst van de Nederlandse democratie [2 Vols. in slipcase] Democratie Doorgelicht & Van Afspiegelen Naar Afrekenen?
130302: ANDRÉ, LOUIS - Michel le Tellier et Louvois.
91508: ANDRÉ, JEAN-MICHEL - The Restorer's Handbook of Ceramics and Glass
130948: ANDRÉ DE LA PORTE, E. & W.M.A. BREMMER [EDS. - ET AL.] - Bij deze stand van zaken. Opstellen aangeboden aan A.L. Melai.
145741: ANDREAS, DR. CH.H. - Hortus Muntingiorum. Geschiedenis van de Groningse hortus in de zeventiende eeuw.
47722: ANDRESEN, CARL/RITTER, ADOLF MARTIN/WESSEL, KLAUS/MÜHLENBERG, EKKEHARD/SCHMIDT, MARTIN ANTON - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Ungekürzte Studienausgabe. 3 Bände. - Band 1: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Band 2: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität, Band 3: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Ökumenizität
4032043: ANDRESEN (HRSG.) C. - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, der Konfessionalität und der Ökumenizität.
4016610: ANDRESEN, C. - Geschichte des Christentums. I.Von den Anfängen bis zur Hochscholastik.
94433: ANDRESEN, CARL A.O. - Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität (3 volumes)
4143028: ANDRESEN, C. & RITTER A.M. - Geschichte des Christentums 1/2. Frühmittelalter - Hochmittelalter
121927: ANDREW, MALCOLM & RONALD WALDRON [EDS.]. - The Poems of the Pearl Manuscript. Pearl - Cleanness - Patience - Sir Gawain and the Green Knight.
144153: ANDREW, J. DUDLEY - The Major Film Theories. An Introduction.
103368: ANDREWS, JOHN - The Price Guide to Victorian, Edwardian and 1920s Furniture.
89611: ANDRIANI, B.J. E.A. - Geloofsgetuigen. Galerij van christelijke vrouwen, van de eerste eeuwen des Christendoms tot op onzen tijd. (XVIe en XVIIe eeuw)
104391: ANDRIC, DRAGOSLAV & BRANKO GAVRIC - Das Fahrrad. Vom Hochrad zum Mountain-Bike.
144885: ANDRIES, POOL & WILLEM AERTS [EDS.]. - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
4142649: ANDRIESSE, C.D. - Het melancholieke genie.
110319: ANDRIESSEN, PROF. DR. F.H.J.J. [ET AL.]. - Europa, werkelijkheid en opgave. Verkenningen in het spoor van Romano Guardini.
91654: ANDRIESSEN, MARI - F.J. van Hall, 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen.
144851: ANDRIESSEN, TH.J. [INTROD.]. - Gastel. Land van Abten en Markiezen. Gedenkboek bijgelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente uitgegeven door het gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel.
89477: ANDRIESSEN, P.J. - Beroemde mannen. Geheel omgewerkt door G.L. Kepper.
89918: ANDRIESSEN, KOOS E. E.A. - Vincent van Gogh und die Moderne. 1890-1914.
94656: ANDRIESSEN, J. - De Jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 1585-1648
4072209: ANDRIESSEN, H. - Volwassenheid in perspectief. Inleiding tot de psychologie van de volwassen levensloop.
4035076: ANDRIESSEN, H. & MOOREN, C. - Pelgrimsnotities.
142185: ANDRIEUX, MAURICE - Daily Life in Venice at the time of Casanova.
87999: ANDRINGA, W. - Neerlands Glorie. De geschiedenis van ons Vorstenhuis. Aan het volk verhaald. Feestgave bij de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
88770: ANDRINGA, W. - De vader des vaderlands. Prins Willem van Oranje na vier eeuwen herdacht.
104203: ANDRINGA, E.C.M. & L.G. DULFER [EDS]. - Handig huishouden. Platenatlas praktische woninginrichting.
122824: ANDRONICOS, MANOLIS - Vergina. The Royal Tombs and the Ancient City.
90037: ANEMA, A., E.A. - Antirevolutionaire staatkunde. Driemaandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting
81880: ANEMA, SEERP - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama)
88229: ANEMA, A. - Vindiciae en interventie. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 2, No. 7.
81816: ANEMA, A. E.A. - Antirevolutionaire staatkunde, orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting, ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen, vierde jaargang, Gosslinga: catalogus Groen-tentoonstelling 1928 en van Rullman: reveil en ARP
4056111: ANEMA, S. (CALVIJN, J.) - "Wat bracht ons Wencélius` Esthétique de Calvin?"""". "
101799: ANEMA, KARIN - Als de bomen van Den Haag konden spreken.
130789: ANEMUELLER, DR. MED. H. & CHRISTA ANEMUELLER - Die Molke-Trinkkur. Kostpläne und Rezepte.
103342: ANFAM, DAVID A. & MARY BEAL [EDS. - ET AL.]. - Techniques of the Great Masters of Art. A unique guide to the techniques of over 70 of the world's graetest painters.
4004819: L`ANGE HUET, J. (COMTE, A.) - De methode der positieve filosofie volgens Auguste Comte. (Diss.)
4076222: ANGELL, C. - A Ritual Controversy in the Victorian Church of England. Its historical, origins, theological foundations and present significance. (Diss.)
103903: ANGLO, MICHAEL - Service Newspapers of the Second World War. An Illustrated History.
89945: ANGREMY, ANNIE - Les plus beaux manuscrits des romanciers français. Sous la direction d'Annie Angremy. La Mémoire de l'Encre.
94436: ANKWICZ-KLEEHOVEN, HANS - Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I
104030: ANOBILE, RICHARD J. & CAROL BURNETT [INTROD.]. - Who's on First ? Verbal and Visual Gems from the Films of Abbott & Costello.
145800: ANONYMOUS - Livres Espagnols imprimés aux Pays-Bas et quelques livres rares ou curieux réunis par un amateur louvaniste.
130134: ANONYMOUS - - Mariawald. Geschichte eines Klosters.
110129: ANONYMOUS - Geschiedkundig Overzicht van het Aktivisme.
145932: ANONYMOUS - Gestion des entreprises publiques et privées aux Pais-Bas. Rapport à la Chambre de Commerce Internationale établi par les soins du Comité National Néerlandais.
104060: ANONYMOUS - Résumé de l'histoire de la presse.
121708: ANONYMOUS - Columbarium of urnenhof.
102555: ANONYMOUS - Surdas Krishnayana [2 Vols. in pictorial slipcase].
143342: ANONYMOUS - "Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer ""De Witte Acoleyen"", vertoond te Rotterdam in 1561."
110065: ANONYMOUS [PAR UN CHIFFONNIER] - Physionomie de la presse, ou catalogue complet des nouveaux journaux qui ont paru depuis le 24 février, jusqu'au 20 aout, avec le nom des principaux rédacteurs.
103191: ANONYMOUS - Letterkundig Leven te Antwerpen. Een prentenboek.
131964: ANONYMOUS - George III. Collector & Patron. An Exhibition of Paintings, Drawings, Furniture, Clocks, Porcelain, Silver, Scientific Instruments, Books, Miniatures, Gems.
143480: ANONYMOUS - Les Poteries - les Faïences et les Porcelaines Européennes. Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie.
122603: ANONYMOUS - Thomas Cather's Journal of Voyage to America in 1836.
110047: ANONYMOUS - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus'
102189: ANONYMOUS - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huijbergen.
123145: ANONYMOUS - Gedenkboek ter Gelegenheid van het 10-jarig Bestaan van den Algemeenen Bond van Nederlandsche Marinematrozen 22 jan. 1897 - 22 jan. 1907.
131510: ANRANTES, DUCHESS OF [LOUIS LOVIOT - INTROD. & GERARD SHELLEY - TRANSL.] - The Memoirs of the Duchess of Abrantès 1830.
110646: ANROOIJ, WIM VAN [TRANSL.]. - Boek van de wraak Gods. Een Antwerpse stadsklerk kijkt naar heden, verleden en toekomst, en duidt de tekenen des tijds.
121895: ANROOIJ, FRANCIEN VAN - Groeiend wantrouwen. Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië onder gouverneur-generaal D. Fock [1921-1926].
103192: ANROOIJ, COCK VAN & FRANS GEERSTEN [EDS. - ET AL.]. - Philips Semiconductors Nijmegen 1953-2003. 50 jaar herkennen.
102829: ANROOIJ, F. VAN & W.J. FORMSMA & L.P. PIRENNE & R.A.D. RENTING & J. RINZEMA & B. WOELDERINK [EDS.]. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
92036: ANSLIJN, NICOLAAS - De Brave Hendrik gevolgd door De Brave Maria. Leesboekjes voor jonge kinderen
4139996: ANSTADT, SERA - Een eigen plek. Verhalen van een opgejaagde jeugd.
4032659: ANSTEIN, H. - Rund um die Welt. in zwanzig Monaten. Geschautes und Gehörtes auf einer Missionstudienreise.
4032661: ANSTEIN, H. - Afrika wie ich es erlebte.
4137777: ANT,, BRUNO, - Belijdenissen van Christus. het leven van onze Heer beschouwd en beschreven door een simpel kloosterbroeder en Hem in alle eenvoud zelf in de mond gelegd.
101545: ANTAL, LÁSLÓ. - Questions of Meaning.
101597: ANTAL, DR. G. VON & DR. J.C.H. DE PATER [EDS.]. - Weensche gezantschapsberichten. Tweede Deel 1698-1720.
53821: ANTEN, HANS - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk
94574: ANTHOLZ, HEINZ - Die politische Wirksamheit des Johannes Althusius in Emden
88682: ANTHOLZ, HEINZ - Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden.
4026063: ANTHOLZ, H. (ALTHUSIUS, JOH.) - Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden.
86358: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervining en Overdenking. Benevens eenige brieven door hem geschreven aan zijne vrouw, kinderen en eenige zijner vrienden en vriendinnen.
7766: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende Sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
55186: ANTONIDES, MEINARDUS - Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën
122971: ANTONIDES, H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren.
95777: ANTONIOLI, ROLAND - Rabelais et la Médecine. Études Rabelaisiennes. Tome XII (Volume 12). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXLIII)
103193: ANTONISSE, RINUS - Februariramp 1953. 50 jaar geleden - 50 jaar verder. Gedenkboek van de Watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953
86029: ANTONISSE, RINUS - Waterschapswerk, eb en vloed op de bevelanden
122873: APEC - - APEC in Manila: From Vision into Action. Building an Ssia-Pacific Spirit of Community [In Slipcase].
4142748: APEL, K.O. - Transformation der Philosophie. I.Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. II.Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Hrsg. von H.G.Gadamer und G.Boehm. (STW 164 & 165)
4141054: APEL, WILLI - Gregorian Chant.
122230: APELDOORN, JO VAN - Pratiques de la description.
110505: APELDOORN, L.J. VAN - Nicolaes Everaerts [1462-1532] en het recht van zijn tijd.
53505: APELDOORN, L.J. VAN - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 (2 delen)
4140683: APELDOORN, J.L.VAN - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795.
4142318: APOSTEL, L. & VEKEN, J.V.D. - Wereldbeelden. Van fragmentering naar integratie.
122882: APOTHÉLOZ, CHARLES - Knipkunst van Johann-Jakob Hauswirth en Louis-David Saugy.
90534: APPEL, HEINRICH - Die ersten deutschen Kolonialerwerbungen im Lichte der englischen Presse. Ein Beitrag zur Geschichte der Kolonialpolitik Bismarcks.
89909: APPEL, KAREL - De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
9483: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS - De Herformde Leer Van Den Geestlyken Staat Der Menschen, Van 'T Werk Des Geests, Van 'T Gelove, Het Genadeverbond, De Kerke, De Sacramenten, Den Kinderdoop, En Andere Gewigtige Waarheden, Verklaard, Bewezen En Verdedigd Tegen Gevaarlyke Misvattingen En Hooggaande Beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den Brief aan N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schryven.
122093: APPELO, C.A.J. - Aspects of mica-related clay minerals in hydrogeochemistry.
145820: APPENZELLER, TIM & ELLEN PHILIPS [ED.]. - Dwergen.
91745: APPERLOO-BOERSMA, KARLA / SELDERHUIS, HERMAN J. - God, Heidelberg en Oranje 450 jaar Heidelbergse Catechismus.
52051: APPERLOO-BOERSMA, K. / SELDERHUIS, H.J. - Calvijn en de Nederlanden (Met unieke Cd: Calvijn in de Gouden Eeuw)
95082: APPERLOO-BOERSMA, KARLA / SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn en de Nederlanden
4139854: APPERLOO, M. - Kinderbijbel. Met illustraties.
4138266: APPLEBAUM, S. - Judaea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaelogical Essays. (AStudies in Judaism and Late Antiquity 40)
100141: APPLEYARD, RON & BARBARA FARGHER & RON RADFORD - S.T. Gill. The south Australian Years 1839-1852.
146483: APPUHN, DR. HORST [ED. - ET AL.]. - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation und dreissigjährigem Krieg [2 Vols. Compl.]..
146494: APPUHN, DR. HORST [ED. - ET AL.]. - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation und Dreissigjährigem Krieg [2 Vols. Compl.].
143771: APULEIUS MADAURENSIS [W.H. KEULEN - ED.]. - Metamorphoses. Book I. Text, Introduction and Commentary
94411: AQUINAS, ST. THOMAS / AQUINO, THOMAS VAN - Theological Texts
94412: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Opuscula Omnia, genuina quidem necnon spuria melioris notae debito ordine collecta cura et studio (5 volumes)
94408: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Evangelia S. Matthaei et S. Joannis, Commentaria. Tomus Primus: Evangelium Secundum Matthaeum. Tomus Secundus: Evangelium Secundum Joannem (2 volumes in 1 binding)
94406: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - In omnes S. Pauli Apostoli Epistolas, commentaria. Volumen Primum & Secundum: Editio Quinta Taurinensis
94407: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Opusculum de ente et essentia. Diligentissime Recognitum / In Aristotelis Librum de Anima, Commentarium / In aristotelis Libros de sensu et sensato de memoria et reminiscentia, commentarum (3 works in 1 binding)
94405: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Catena Aurea in quator evangelia. Volumen Primum: Expositionen in Matthaeum et Marcum. Volumen Secundum: Expositionem in Lucam et Joannem (2 Volumes)
94410: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - In metaphysicam Aristotelis, commentaria
94409: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - In decem libros ethicorum Aristotelis ad nicomachum expositio. Editio Novissima
94301: AQUINO, THOMAS VAN - Summa Theologica, editio altera Romana. An emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita (6 volumes)
4253: AQUINO, THOMAS VAN - Opera Omnia
110403: AQUINO, THOMAS VAN [RUDOLF ALLERS - TRANSL.]. - Über das Sein und des Wesen. Deutsch - Lateinische Ausgabe.
4142251: AQUINO, THOMAS VON - Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von J.Bernhart. I. Gott und Schöpfung. II. Die sittliche Weltordnung. III. Der Mensch und das Heil. (KTB 105, 106, 109).
4067915: ARAB, M. - Andere gedachten. Notities bij getallen en verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
131961: ARAGO, JACQUES [JULES JANIN - INTROD.] - Voyage autour du monde. Nouvelle Edition. Precedee d'une introduction de Jules Janin.
95562: ARAI, SASAGU - Die Christologie des Evangelium Veritatis. Eine Religionsgeschichtliche untersuchung
4011068: ARAI, S. - Die Christologie des Evangelum Veritatis. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung.
102676: ARBEEK, SIBO [ED.]. - Scholenbouwprijs 2006. Mijn school is uniek omdat...
94221: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen VI. I. Hälfte, 1541-1545
94218: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. IV. 1526-1530. Die Chronik des Hermann Miles
94216: ARBENZ, EMIL / WARTMANN, HERMANN (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. V. I Hälfte. 1531-1540
94217: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. II. 1519-1522. Friedricht VII. Der letzte Graf von Toggenburg. Das Lütisburger Copialbuch in Stuttgart. Die Offnung des Hofes denken
94219: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung VII. Ergänzungsband. Nachträge aus den Jahren 1513-1550
94220: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. VI. II. Hälfte, 1546-1551.
122972: ARBERRY, ARTHUR J. - Omar Khayyam. A New Version based upon Recent Discoveries.
91761: ARBIOL CARLOS GIL - Qué se sabe de... Pablo en el naciente cristianismo.
143535: ARBMAN, HOLGER - The Vikings.
102556: ARCHEOLOGIE - Römer Illustrierte Vol. 1 & 2.
121666: ARCHEOLOGY - - Underwater Archeology. A Nascent Discipline.
123391: ARCHER, MICHAEL. [ED.]. - Carnivorous Marsupials. Vol. II [only].
4300523: ARCHER JR. G.L. - A Survey of Old Testament Introduction.
103391: ARCHIBALD, E.H.H. - The Dictionary of Sea Painters of Europe and America.
123560: ARCHIBALD, E.H.H. & RAY WOODWARD [ILLUSTR.]. - The Wooden Fightingshaip in the Royal Navy AD 897 - 1860.
130192: ARCHITECTURE - Beelschoon beton.
104015: ARCHITECTURE - Die Nürnberger Holzschnitte der Dürerzeit. Band 1: Albrecht Dürer. Sämtliche Holzschnitte. Band 2: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540 [2 Vols. in Slipcase].
104031: ARCHITECTURE - Cathedrals.
103992: ARCHITECTURE - - Het Huis. Oud & Nieuw. Maandelijks Prentenboek gewijd aan Huis en Inrichtingbouw en Sierkunst [12 issues - complete year].
104409: ARCHITECTURE - Deutsche Baukunst des Mittelalters / Old German Architecture / Ancienne architecture Allemande.
104095: ARCHITECTURE - Modulus. The University of Virginia School of Architecture Review.
104096: ARCHITECTURE - Modernes Deutschland.
102577: ARCHITECTURE - Antoni Gaudí (1852-1926).
142497: ARCHITECTURE - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in de 16de eeuw in Nederland.
101347: ARCONADO, C.M. [BEP ZODY - ED.]. - Het leven van Greta Garbo.
93144: ARDAGH, JOHN / JONES, COLIN - Atlas van Frankrijk
142241: ARDENNE, BARON V. & P. VERNOULLI & HANS BRUHNSEN [EDS. - ET AL.]. - Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914 / 19. [9 Vols. Compl.].
100568: ARENA - - The Arena [Issues 1 - 18 in 3 Bindings]. Incorporating University and Public School Life, and Amateur Sport.
55341: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Derde deel, van het jaar 1581 tot 1795 na Christus, vijfde stuk. Met platen, kaarten en portretten
84258: AREND, J.P. - Geschiedenis der Spaansche protestanten en van hunne vervolging door Filips II
100978: ARENS, DETLEV - Flandern. Das flämische Belgien: Die einzigartige Städtelandschaft um Brüssel, Brügge, Gent und Antwerpen.
4046872: ARENS, A. - Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des christlichen Psalmengesanges. (Trierer Theologische Studien 11)
90511: ARENSON, SARAH - The encircled sea. The mediterranean maritime civilization.
5476: ARENT, JOHAN - Het vernieuwde Paradys-Hofken, Vol allerhande leer-rijke, deugt- dank- kruys- ampt- lof- en vreugde-gebeden. Daer door, tot herstellinge van 't beelt Gods, tot stichtinge eens nieuwen Geestelijken levens, en oeffeninge des waren Christendoms, als ook tot troost in 't kruys, en tot lof des naems Gods. De ware Christelijke Deugden, Uyt alle de Hoofd-leeren van ons Christelijk Geloof, mitsgaders, de grontspreuken der Heylige Schrift, in de ziele krachtelijk geplant worden. Uyt het Hoogduysch vertaelt. Maer nu, in dese laetste druk, van nieuws, na het selve, als ook volgens de nieuwe Oversettinge der Nederlantsche Biblien verbetert, van vele fauten gesuyvert, en met de voornaemste Hooftspreuken der H. Schrift, achter elk Gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door Philipp von Zesen. Met Kopere Platen verçiert.
122682: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
130272: ARENTS, PROSPER [FRANS BAUDOUIN & LIA BAIDOUIN & ELLY COCKX-INDESTEGE & JACQUES DE BIE & MARCUS DE SCHEPPER] - De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie.
145801: ARGUEDAS, JOSE MARIA - Bibliografia del folklore Peruano.
90406: ARHAMMER, N.R. E.A. - Miscellaneo Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes. Een nieuwe bundel Friese studies. A new collection of Frisian studies.
4015773: ARIAENS, A. (DANTE) - Dante en de kerk.
101905: ARIAS, FLORENCIO COBO & MIGUEL CORES RAMBAUD & MATILDE ZARRACINA VALCARCE - Guia Basica de Monumentos Asturianos.
4134776: ARIAS, J. (COELHO, P.) - Paulo Coelho. Confessions of a Pilgrim.
103627: ARIBETON, OLIVIER - Les Gramont portraits de famille. XVIe - XVIIIe siècles.
103626: ARIBETON, OLIVIER - Les Gramont portraits de famille. XVIe - XVIIIe siècles.
47079: ARIEL, DONALD T./FONTANILLE, JEAN-PHILIPPE - The Coins of Herod. A Modern Analys and Die Classification (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 79)
101546: ARÏENS-VOLKER, MARIJO - De wangen van de Macroprosopus. Een nieuwe interpretatie van het schilderij 'Les Demoiselles d'Avignon' van Pablo Picasso.
4142827: N.N. (ARIËNS, ALFONS) - (4 boeken over Alfons Ariëns). W.v.d.Pas: Alfons Ariëns - H.Lohman: Er zijn weinig heilige pastoors. 1978 - Jan Nieuwenhuis: Vooruit en omhoog. Een levensbeeld van Alfons Ariëns. 1947 - Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der Zalig- en Heiligverklaring.
100664: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Van het feodale Europa tot de Renaissance [Geschiedenis van het persoonlijk leven].
143595: ARIÈS, PHILIPPE - Het beeld van de dood.
140108: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Geschiedenis van het persoonlijk leven [5 Vols. compl.].
100421: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.
4029495: ARIÈS, PH. - Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken. Vertaald door R.de Roo-Raymakers.
4142949: ARIETI, S. - Creativity. The Magic Synthesis.
123388: ARIJ & PALESTINIAN MINISTRY OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS [EDS]. - Localizing Agenda 21 in Palestine. In Cooperation with the Palestinian Ministry of Environmental Affairs
92085: ARIMINO, GREGORII DE - Registrum Generalatus, 1357-1358
130046: ARISTOTELES LATINUS [FERNAND BOSSIER & JOZEF BRAMS - EDS.] - Physica. Translatio Vetus [Aristoteles Latinus. Part 1. Vol 7.1 & Part 2. Vol 7.1]
4142831: ARISTOTELES, - Physikvorlesung. Übersetzt von H.Wagner. 3., unveränderte, durch ein Nachbemerkung ergänzte Auflage. (Aristotels Werke in deutscher Übersetzung. Band 11)
104908: ARISTOTLE [H. TREDENNICK - TRANSL.]. - The Metaphisics. Books I - IX.
145847: ARKEMA, N. [ET AL.]. - Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten.
145415: ARKESTEIJN-VAN WILLIGEN, MAUD [ET AL.]. - Jan Amos Comenius. De Moederschool. Over de vorming en opvoeding van het jonge kind
142897: ARKIEMAN, T.J. - Suriname. Het vergeten land.
95157: ARKOUN, MOHAMMED - Islam in discussie, 24 vragen over de islam
102749: ARMALY, FAREED - Brea-kd-own.
140158: ARMAND, LOUIS [FOREW.]. - Lexique général des termes ferroviaires. Lexique en cinq langues / General Lexicon Railway Terms. Vocabulary in Five Llanguages
4050144: ARMESTO, F.F. & WILSON, D. - Reformatie. Christendom en de wereld 1500-2000.
9810: ARMINIUS, JACOBUS - Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde Mannen deser eeuwe: Voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius, &c. Waer in Veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, Den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Noyt voor desen gedruckt.
92000: ARMINJON, VICTOR - Monique de Thagase. La grande africaine
104925: ARMSTRONG, KAREN & R.B.I. BERLANG-VERLAAN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
4061704: ARMSTRONG, KAREN - De Strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme. Vertaald door C.Kloos, A.Witteveen en S.Lachmann.
142553: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de islam.
47901: ARMSTRONG, BRIAN G. - Bibliohraphia Molinaei. An Alphabetical, Chronological and Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658) (Travaux du Grand Siècle, No VII)
4000835: ARMSTRONG, G.T. - Die Genesis in der Alten Kirche. Die drei Kirchenväter. (Justin, Irenaeus, Tertullian)
4142499: ARMSTRONG, B.G. (CALVIJN, J.) - Calvinism and the Amyraut Heresy. Protestant Scholasticism and Humanism in 17th Century France.
4049661: ARMSTRONG, KAREN - (5 hardbacks). A Short History og Myth - The Battle for God - The Great Transformation - Through the Narrow Gate - The Spiritual Staircase.
4139270: ARMSTRONG, K. - De bijbel. De biografie.
4070254: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God. Voordrachten.
122729: ARMSTRONG, DANIEL & CORNELIS H. VAN SCHOONEVEL [EDS.]. - Roman Jakobson. Echoes of his Scholarship.
4004779: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
4053610: ARMSTRONG, KAREN - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad.
4133837: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
4133916: ARMSTRONG, KAREN - Boeddha. Vertaald door Jan Braks
4140882: ARMSTRONG, K. - De kwestie God. De toekomst van religie.
4143629: ARMSTRONG, K. - Buddha.
47461: ARNAUD, E. - Histoire des Protestants de Provence du Comtat Venaissin et de la Principauté d'Orange (avec une carte dérouler de l'ancienne Provence) Volume Premier, Provence. Volume Second, Comtat Venaissin et Principauté d'Orange
86359: ARND, JOH. - Joh. Arnd's Leer- en troostboek, ten gebruike bij de boeken van het Ware Christendom. Het paradijshofje, met gedichten van Mr. H.J. Koenen. De leerredenen over de tien plagen van Egypte. Het leven van den zalig ontslapenen door Dr. Fred. Wilh. Krumacher.
4141107: ARNDS, JOHANN - Paradies-Gärtlein voller Christliger Tugenden. Wie solche zur Uebung des wahren Christenthums durch andächtige, lehrhafte und trostreiche Gebete in die Seele zu pflanzen. Sammt beigefügtem dreifachen Register und einem Titelbild.
9444: ARNDT, JOHANN - Alle VI. Geestryke Boeken van het Waare Christendom, Benevens der zelver byhoorende Tractaatjes, en syne Tien Predikatien over de Plagen van Egypten, Voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door Mr. Zacharias Dezius, En nu na de Nieuwste Hoogduitsche Drukken, met veele Noodige Aanmerkingen, Ophelderingen, Kant-teekeningen, Gebeden, Toepasselyk op ieder Capittel, Register, en nieuwe Zinryke koopere Plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot Liefhebber van Johan Arendts Schriften.
4063894: ARNDT, J. - Het derde boek van het Ware Christendom. over de innerlijke mens. Opnieuw vertaald en van toelichting voorzien door J.Happee.
8570: ARNDT, JOHANN - Vier Boecken van het Waere Christendom, Dat is, oprechte Practyke en Oeffeninge der Godsaligheyd. WAARBIJ: Thien Scchoone Geest en Leer-rijcke Predicatien, Van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke Plagen. Welke den Man Gods, voor den verstockten Koningh Pharao in Egypten, korts voor den uyttocht der Kinderen Israels, door Godes werckingh heeft gedaen, op wat wijse alsulcke plagen Geestelijcker wijse, voor den eynde des Werelts sullen weder-komen, en over dat Menschelijcke geslacht, voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal werden.
88617: ARNDT, E.M. - Holland en de hollanders
4142928: ARNDT, JOHANN - True Chistianity. Translation and Introductinbg by P.Erb. Preface by H.A.Oberman.
9484: ARNDT, JOHANN - Alle VI. Geestryke Boeken van het Waare Christendom, Benevens der zelver byhoorende Tractaatjes, en syne Tien Predikatien over de Plagen van Egypten, Voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door Mr. Zacharias Dezius, En nu na de Nieuwste Hoogduitsche Drukken, met veele Noodige Aanmerkingen, Ophelderingen, Kant-teekeningen, Gebeden, Toepasselyk op ieder Capittel, Register, en nieuwe Zinryke koopere Plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot Liefhebber van Johan Arendts Schriften.
4143744: N.N. (ARNHEM) - Orde der Feest- en Lijdensteksten ten gebruike van de Ned.Herv.Gemeente te Arnhem.
100880: ARNOLD, HEINZ LUDWIG [ED.]. - Literaturbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland. Ein kritisches Handbuch.
7016: ARNOLD, GOTTFRIED - Het Leeven der Voornaamste Oudvaders of Woestyniers, By een vergaaderd en met een Voorreede verzien.
4072498: ARNOLD, H.L. (HRSG.) (BLOCH, E.) - Ernst Bloch.
101137: ARNOLD, GOTTFRIED E. - Die Sprache und ihre Störungen [Stimm- und Sprachheilkunde Volume/Band 2].
104871: ARNOLD, DIETER - Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler.
4062337: ARNOLD, P. - Kerk in beweging. Overwegingen van een monnik.
146501: ARNOLD, U. & C.G. VAN DIJN & M. VAN DER EYCKEN [EDS - ET AL.]. - Ridders en Priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest Europa.
131979: ARNOLD, DIETER - Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler.
30444: ARNOLD, F.X. E.A. - Handboek van de pastoraaltheologie. Praktische theologie over de kerk in haar huidige situatie. Deel 1
95565: ARNOLD, PATRICK M. - Gibeah. The search for a Biblical City. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 79
88966: ARNOLD, C.FR. - Die Vertreibug der Salburger Protestanten und ihre Aufnahme bei den Glaubensgenossen. Ein kulturgeschichtliches Zeitbild aus dem achtzehnten Jahrhundert. Mit 42 zeitgenössischen Rupfern.
47382: ARNOLD, T.J.I. - Bibliographie de l'oevre de Lucas Jansz Waghenaer
54292: ARNOLD, GOTTFRIED - Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie vom Anfang des Neuen Testaments bis auf das Jahr Christi 1688. II. 3. 4.
103485: ARNOLD, SIR THOMAS W. - The Caliphate.
123019: ARNOLD, UDO & CLEMENS GUIDO DE DIJN & MICHEL VAN DER EYCKEN [ET AL.]. - Le bailliage des Joncs dans la région rhénano-mosane.
131766: ARNOLD, THOMAS - The Renaissance at War.
89743: ARNOLD, DIETMAR - Neue Reichskanzlei und Führerbunker. Legenden und Wirklichkeit. Unter Mitarbeit von Reiner Janick.
104856: ARNOLD, EVE - En Chine.
4140259: ARNOLD, A.J. - Judaism. Myth, Legend, History, and Custom,from the Religious to the Secular. Ed. by K.Roth.
4138122: ARNOLD, E.G. - Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800.
121470: ARNOLDI, FRANK [ED.]. - Wat, waarom en hoe? Practische wenken en raadgevingen voor het dilettanten - tooneel.
103111: ARNOLDO, FR. M. - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
91480: ARNOLDUS, DOREEN - Family, family firm, and strategy. Six Dutch family firms in the food industry 1880-1970.
100226: ARNOLDUSSEN, PAUL & HANS OLINK - Twee broers, drie levens. Henri en Anton Pieck.
4060692: ARNONI, M.S. - Moeder was niet thuis voor haar begrafenis. Verslag van een reis door een verloren vaderland. Een overlevende van Auschwitz-Birkenau terug in Polen.
4140351: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.
46405: ARNOULD-BÉHAR, CAROLINE/LEMAIRE, ANDRÉ (ED.) - Jerusalem Antique et Medievale. Mélanges en l'honneur d'Ernest-Marie Laperrousaz. (Collection de la Revue des Etudes juives)
47063: ARNOULD-BÉHAR, CAROLINE/LEMAIRE, ANDRÉ (ED.) - Jerusalem Antique et Medievale. Mélanges en l'honneur d'Ernest-Marie Laperrousaz. (Collection de la Revue des Etudes juives)
4020294: ARNTZ, J. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
81359: ARNTZEN, M.J. - Rome en onze Gewetensvrijheid
81361: ARNTZEN, M.J. - Het primaat van de paus
4006487: ARNTZEN, M.J. (OSIANDER, A.) - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander. (Diss.)
85362: ARNTZEN, M.J. E.A. - Het gezag van de Bijbel. Verkenningen in de Hermeneutiek (Serie: Bijbel en exegese, deel 3)
87528: ARNTZEN, MARINUS JOHAN - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
4143124: ARNTZEN, M.J. - De crisis in de gereformeerde kerken.
4300281: ARNTZEN, M.J. - en theologenleven in woelige tijden. (AD Chartas-reeks 7)
123553: ARON, RAYMOND - The Century of Total War. A brilliant and far-reaching study of the history of our time.
101207: ARON, RAYMOND - L'histoire et ses interprétations. Entretiens autour de Arnold Toynbee.
122393: ARONSON, THEO - A Family of Kings. The Descendants of Christian IX of Denmark.
4062769: ARONSON, C. - Verstrooiing. 40 ontmoetingen met Israël.
86251: AROSIUS, THEO - De geheimen van Gizeh. De mysterieuze en goddelijke betekenis van getallen
102576: ARPOTS, ROBERT [ED.]. - Internationale boekkunst. Catalogus van een bijzondere collectie.
102750: ARRAS, J. [INTROD.]. - Sint-Gummarus. Iconografie en Verering. Catalogus.
85201: ARRENBERG, R. - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken. Met 3 gekleurde platen.
4137654: ARRINGTON, R.L. - Western Ethics. An Historical Introduction.
4064639: ARRONDO, E.G. - El Camino de Santiago. Textos y Fotografias.
131970: ARROSENBLUM, ROBERT & H.W. JANSON - Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture.
143558: ARROYO, STEPHEN - De Horoscoop, een Energiepatroon. De 4 elementen, De Planeten en Tekens.
102794: ART - Der Weg. München 1919.
104061: ART - Aelbert Cuyp en zijn familie. Schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz. Cuyp - Jacob Gerritsz. Cuyp - Benjamin Gerritsz. Cuyp - Aelbert Cuyp. Schilderijen/tekeningen.
4140618: ARTAUD, M.LE CHEVALIER, (PIE VII) - Histoire du Pape Pie VII.
100466: ARTILLAC BRILL, P.J. D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.
102143: ARTILLAC BRILL, P.J. D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.
145086: ARTILLAC BRILL, P.J. D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.
142443: ARTOLA, MIGUEL - La monarquia de España.
145060: ARTROUIR, EUGÈNE - Hedendaagse Buitenlandse Prenten. Schenking Eugène Rouir.
142258: ARTS, W.A. (ED. ET ALL.) - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken.
121519: ARTS, DR. P. MATHIAS - Het dubbelklooster Dikninge.
132000: ARTS, NICO - Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
4074142: ARTS, H. - Dagboek van een Godzoeker.
4074202: ARTS, H. - Zie, Ik ben met u. Over godservaringen.
123187: ARTS, DR. P. MATHIAS - Het dubbelklooster Dikninge.
104453: ARTWESCHER, PAUL - Jean Fouquet et son temps.
121008: ARTZ, ALEXANDER & DIEDERIK VAN GOETHEM - PHOTOGR.]. - Industrielandschappen. 10 routebeschrijvingen voor wandelingen langs industriële monumenten in Nederland [in Box].
100935: ARTZ, FREDERICK B. - The Mind of the Middle Ages. An Historical Survey A.D. 200-1500.
100272: ARUNDINIS PISCATORII, J.F. [ = J.F. VAN HENGEL]. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven.
9101: ARXHOEK, JOHANNES VAN - Het Gelukkig en Ongelukkig Einde der Rechtveerdigen en der Godtloozen, in dit en het toekoomende leeven, van Asaph in Gods Heiligdommen gezien, nader verklaert in eenige Predikatien, over den LXIII. Psalm. Ten deele op het Lusthuis te Zoestdyk, voor haere Doorlugtige Hoogheeden, den Prins en Princesse, Douariere van Oranje en Nassau, uitgesprooken. Van veele Drukfouten gezuiverd.
9707: ARXHOEK, JOHANNES VAN - Het Gelukkig en Ongelukkig Einde der Rechtveerdigen en der Godtloozen, in dit en het toekoomende leeven, van Asaph in Gods Heiligdommen gezien, nader verklaert in eenige Predikatien, over den LXIII. Psalm. Ten deele op het Lusthuis te Zoestdyk, voor haere Doorlugtige Hoogheeden, den Prins en Princesse, Douariere van Oranje en Nassau, uitgesprooken. Van veele Drukfouten gezuiverd.
130155: ARZIMOWITSCH, L.A. - Gesteuerte thermonukleare Reaktionen.
81822: AS, H.H.J. VAN E.A. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
90716: AS, G.G. VAN - November-Alarm. De revolutie-bedreiging van Nederland November 1918.
104872: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & HENK SCHAFTENAAR [EDS.]. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susreren, soldaten, walen en wezen.
143127: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & JOS. M.M. HERMANS & GERDA C. HUISMAN [EDS.]. - Manuscript Studies in the Low Countries.
103267: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & SASKIA VAN BERGEN & MARTA BIGUS [EDS. - ET AL.]. - Beeldschone boeken. De middeleeuwen in goud en inkt.
142828: AS, AAD VAN - In het hol van de leeuw.
140088: ASAD, MOHAMMED AL [ED. - ET AL.]. - The Umayyads. The Rise of Islamic Art. Islamic Art in the Mediterranean [Jordan].
123550: ASARINA, DR. N. & DR. E.I. ITKINA & DRS. M. VAN OS [EDS]. - Engelen, monniken en demonen. Naïeve kunst uit het oude Rusland.
143521: ASBREUK, B.E. [ET AL.]. - Onder de marktlinde. Haaksbergenaren aan de praat.
87185: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN - Het werk des Heilgen Geestes
121771: ASCH, SCHALOM - Een pogrom. Vertelling door Schalom Asch - geautoriseerde vertaling van Joseph Gompers.
121808: ASCH, SCHALOM - Bilder aus dem Ghetto.
121828: ASCH, SCHALOM - Bilder aus dem Ghetto.
4047313: N.N. (ASCHKENASY, Y.) - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
95382: ASCHKENASY, YEHUDA - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschenkanasy bij zijn 65e verjaardag
144144: ASCHNÜTGEN, WILTRUD & BERT THISSEN [EDS.]. - Die Burg auf dem Berge. Beiträge zur Geschichte der Klever Schwanenburg.
4140804: ASCHOFF, D. (RED.) - Juden im Kreis Coesfeld. (Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Kreises Coesfeld. Band 24)
110849: ASH, TIMOTHY GARTON - In naam van Europa. Duitsland en het gespleten continent.
145521: ASHBEE, PAUL - Kent in Prehistoric Times.
145520: ASHBEE, PAUL - Kent in Prehistoric Times.
53216: ASHEIM, IVAR A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 17. Jahrgang. Januar 1967 - Oktober 1967 (4 volumes)
101670: ASHLEY, MAURICE - James II.
122719: ASHLEY, MAURICE - The Glorious Revolution of 1688.
145861: ASHMAN, LAIN & ANNE MILLARD - Maak zelf een egyptische mummie.
102981: ASHMOLE, BERNARD & NICOLAS YALOURIS [ALISON FRANTZ - PHOTOGR.]. - Olympia. The Sculptures of the Temple of Zeus.
140022: ASHOLT, WOLFGANG & WALTER FÄHNDERS [EDS.]. - Der Blick vom Wolkenkratzer. Avantgarde - Avantgardekritik - Avantgardeforschung.
143871: ASHTOR, E. - A Social Economic History of the Near East in the Middle Ages.
143525: ASHWORTH, WILLIAM - A Short History of the International Economy Since 1850.
104233: ASMA, STEPHEN T. - On Monsters. An Unnatural History of our Worst Fears.
4031754: ASMUSSEN, H. - Die Lehre vom Gottesdienst. (Gottesdienstlehre I)
4138467: ASMUSSEN, J.P. & LAESSOE, J. (HRSG.) - Handbuch der Relionsgeschichte. Mit 92 Abbildungen und 5 kartenskizzen.
143658: ASMUTH, CHRISTOPH [ED.]. - Kant und Fichte - Fichte und Kant.
143653: ASMUTH, CHRISTOPH & WILHELM METZ [EDS.]. - Die Sittenlehre J.G. Fichtes 1798-1812.
130288: ASPE, PIETER - De cel.
130287: ASPE, PIETER - Misleid.
130295: ASPE, PIETER - Blauw bloed.
130286: ASPE, PIETER - Casino.
130282: ASPE, PIETER - De Midasmoorden.
130283: ASPE, PIETER - De vierde gestalte.
130281: ASPE, PIETER - Het vierkant van de wraak.
130284: ASPE, PIETER - Het Dreyse-incident.
130285: ASPE, PIETER - Blauw bloed.
130289: ASPE, PIETER - Erewoord.
122816: ASPEREN DE BOER, J.R.J. VAN & ANNETJE BOERSMA [ET AL.]. - Impressionism: Through Clear Eyes.
47918: ASPEREN, HANNEKE VAN - Pelgrimstekens op perkament. Originele en nageschilderde bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (ca 1450 - ca 1530)
101142: ASPREY, ROBERT B. [DENNIS E. SHOWALTER - FOREW.]. - Frederick the Great. The Magnificent Enigma.
130319: ASPRY, JEAN-BERNARD CAHOURS D' - Des fleurs de lis et des armes de France. Légandes, Histoire et symbolisme.
84177: ASSCHENBERGH, HARMANUS - Poëzy
130565: ASSCHER-VONK, PROF. MR. I.P. [ED. - ET AL.] - De zieke werknemer.
4035863: ASSCHER, S. - Shaddai. De bewogen jaren van een joodse familie. [Dit alles tegen de achtergrond van toenemende dreiging van antisemitisme en nazisme, maar ook de tegenstellingen binnen het jodendom]
104180: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE - Het ijzeren paard. Versierd verslag van de lotgevallen van de Stoomlocomotief.
4135635: ASSELBERGHS, M.A. - Het ijzeren paard. Versierd verslag van de lotgevallen van de Stoomlocomotief.
145024: ASSELBERGS, FONS & R.W.D. OXENAAR & E.L.L. DE WILDE & L.J.F. WIJSENBEEK [EDS - ET AL.]. - Nederlandse architectuur 1856-1934. H.P. Berlage - bouwmeester 1856-1934 & 1880-1939. Americana & 1893-1918: Architectura & 1910-1930: Amsterdamse School [4 Volumes = Complete Set].
121029: ASSELBERGS, B.L.P.A. & DRS. G.A.M. WILLEMS [EDS.]. - "Theo Dobbelmann 1906-1984. "" Laat mij aan u ontstaan, wezen van zestien jaar ""."
100774: ASSELBERGS, W.J.M.A. [ANTON VAN DUINKERKEN] - Pascha problemen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar vanwege de Vondelstichting te Amsterdam aan de rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 11 october 1940.
88643: ASSELBERGS, APHONS JULIANUS MARIA - Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung)
122683: ASSELDONK, G. VAN - De Nederlanden en het westers schisma [tot 1398].
46311: ASSELDONK, G. VAN - De Nederlanden en het Westers Schisma (tot 1398)
122993: ASSELDONK, DR. ANT. VAN [DR. G.I. LIEFTINCK - INTROD.]. - Franciscus Vaes van Tongeren. Stchter der kloosterbibliotheek van Kolen 1499-1550.
88739: ASSELIN, HENRY - Psychologie du Peuple Hollandais
143064: ASSELT, DR. W.J. [ED.]. - Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis [First 4 years compl.].
93796: ASSELT, W.J. VAN - Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen
88474: ASSELT, W.J. VAN - Johannes Coccejus
95115: ASSELT, WILLEM J. VAN / DEKKER, EEF - Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise
92163: ASSELT, W.J. VAN - Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen
92158: ASSELT, WILLEM JAN VAN - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Cocejus (1603-1669). An examination of the structure of the theology of Johannes Coccejus (1603-1669) (With a summary in English). Eine Untersuchung zur Struktur der Theologie des Johannes Coccejus (1603-1669) (Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache)
94019: ASSELT, WILLEM J. VAN / DEKKER, EEF - Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise
55074: ASSELT, W.J. E.A. - Inleiding in de gereformeerde scholastiek
121438: ASSEN, J.G.M. - Gemeentelijke bevolkingsontwikkelingen en lokaal beleid. Een onderzoek naar de bevolkingsontwikkelingen in gemeenten in regionale context, in samenhang met sociaal-economische, ecologische en beleidsfactoren. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de sociale wetenschappe.
143805: ASSENDELFT, MARION M. VAN - Sol ecce surgit igneus. A Commentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius [Cathemerion 1, 2, 5 and 6].
4137227: ASSER, ELIE - Wie maakt me los. Verslag van een oorlogsdag.
144315: ASSHAUER, DR. EGBERT - Tibetaanse geneeskunst. Leven in harmonie met uzelf en uw omgeving.
94523: ASSINK, M. - Diaconaat met perspectief. Beleid, organisatie en praktijk van het diaconaat
4071899: ASSISI, EGIDIUS VAN - Wijsheid van een eenvoudig mens. Gouden woorden van broeder Egidius.
102578: ASSMANN, PETER [ED.]. - Alfred Kubin [1877-1959].
130022: ASSOULINE, PIERRE - Hergé. The Man Who Created Tintin.
4142434: ASSOUN, P.L. (RED.) - Hedendaagse Franse filosofen.
4140658: ASTELL, CHR. - Engelen ontdekken. Wijsheid genezing bestemming.
104628: ASTON, MARGARET - The Panorama of the Renaissance. An Encyclopaedic Sourcebook.
110041: ASTON, MARGARET - The Fifteenth Century. The Prospect of Europe.
131125: ASTON, MICK - Interpreting the Landscape From the Air.
91415: ASVARISJTSJ, B.I. / VLIEGENTHART-VAN DER VALK BOUMAN, J.M. - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de hermitage en Paleis het Loo. Dutch 19th century painting from the hermitage and Paleis het Loo.
89823: ATANASSIU, EMANUELE E.A. - Sint-Franciscus en zijn broeders.
4060234: ATCHLEY, E.G.C.F. - On the Epiclesis of the Eucharistic Liturgy and in the Consecration of the Font.
3610: ATHANASIUS VAN ALEXANDRIË - Sancti Patris Nostri Athanasii Archiepiscopi Alexandriae opera quae reperiuntur omnia. Editio Nova.
4000840: ATHANASIUS, ALEX - Redevoeringen tegen de Arianen. Vertaald door C.J.de Vogel. (Monumenta Christiana II)
104647: ATHHATZOPOULOS, MILTIADES B. & LOUISA D. LOUKOPOULOS [EDS.]. - Philip of Macedon.
101619: ATHILL, DIANA - Instead of a Book. Letters to a Friend.
130067: ATHILL, DIANA - Life Class. The Selected Memoirs of Diana Athill.
145054: ATKINS, BERYL - Le Robert & Collins Senior: Dictionnaire français-anglais & anglais-français / French-English & English-French Dictionary.
95702: ATKINSON, DAVID J. A.O. - New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology
90639: ATKINSON, CLARISSA W. - The Oldes Vocation. Christian Motherhood in the Middle Ages.
95722: ATKINSON, DAVID J. A.O. - New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology
104629: ATLAS NEDERLAND - Grote topografische Atlas van Nederland. [4 Vols. Compl.].
144778: ATLAS NEDERLAND - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor Wandelaars, Wielrijders en automobilisten. Naar officieele gegevens bewerkt, met register van 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen.
146138: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - - Grote Historische Provincie Atlas. Limburg 1837-1844.
130018: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - Grote Historische Atlas van Nederland. Volume 4: Zuid-Nederland 1838-1857 [only]
130034: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - - Grote Provincie Atlas. Noord-Brabant Oost [1: 25000]
130033: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - Grote Historische Atlas van Nederland. Volume 1: West-Nederland 1839-1859 [only]
4053310: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan edukasi. Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia. (Diss.)
103904: ATMORE, ANTHONY & GILLIAN STACEY & WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Black Kingdoms - Black Peoples. The West African Heritage.
103415: ATMORE, ANTHONY & GILLIAN STACEY & WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Afrika. Een werelddeel ontsloten.
101334: ATTEMA, DRS. YPIE - Monumentengids van Paramaribo.
102471: ATTEMA, DRS. P. & DRS. J. EUWE-BEAUFORT & DRS. M. GNADE [EDS.]. - Nieuw licht op een oude stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
4070828: ATTENBOROUGH, R. (GANDHI, M.K.) - In Search of Gandhi.
131773: ATTESLANDER, PETER & ROGER GIROD [ED.] - Soziologische Arbeiten 1 / Travaux sociologiques 1 / Sociological Contributions 1.
145334: ATTI E MEMORIE - Atti e memorie. Della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.
145335: ATTI E MEMORIE - Atti e memorie. Della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.
89999: ATTINI, ANTIONIO - Campagne e colline D'Italia emozioni dal Cielo
101800: ATTOE, WAYNE & DONN LOGAN - American Urban Architecture. Catalysts in the Design of Cities.
95607: ATTRIDGE, HAROLD W. / ODEN, ROBERT A. - The Syrian Goddess (De Dea Syria). Attributed to Lucian
4139820: ATTRIDGE, H.W. & HATA, G. (ED.) (EUSEBIUS, PAMPH.CAES.) - Eusebius, Christianity, and Judaism. (Studia Post-Biblica 42)
4133896: ATTWOOD, D. - Changing Values. How to find Moral Truth in Modern Times.
102146: AUBEL, C. P. - Rechtbank Nijmegen 1811-1877. Uit de geschiedenis van de Rechtbank te Nijmegen vanaf 1811 tot haar opheffing in 1877.
89467: AUBERLEN, C.A. / BALL, ERNST FRIEDRICH / JAMES, JOHN ANGELL / KRUMMACHER, E.W. E.A. - Keur van leerredenen, van de Beroemdste Kanselredenaren van het Buitenland. (Deel 2 en 3)
131841: AUBERT, MARCEL - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich.
131842: AUBERT, MARCEL - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich & Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich [2 Vols.]
130570: AUBERT, GABRIEL - L'obligation de paix du travail. Édude de droit Suisse et comparé.
131821: AUBERT, MARCEL - Gotische Kathedralen und Kunstschätze in Frankreich.
102634: AUBRY, F. & J. VANDENBREEDEN [EDS.]. - Horta. Art Nouveau to Modernism.
4074229: AUCLAIR, M. (TERESA VAN AVILA) - Saint Teresa of Avila. Translated by K.Pond. Preface by André Maurois.
104764: AUCTION CATALOGUE - Important Collectors' Wristwatches, Pocket Watches, Clocks & Horological Tools.
102472: AUCTION CATALOGUE - - Collection Jan van der Vaart.
110460: AUDEN, W.H. [KATHERINE BUCKNELL - ED.]. - Juvenilia. Poems 1922-1928.
85709: AUDIN, M. - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. Chevalier, de l'ordre de Saint-Grégoire le grand, membre de l'académie et du cercle littéraire de Lyon, de l'académie tibérine de Rome, de l'académie de la religion catholique de la même ville, etc. Novelle Éditionc (two parts in one binding)
94201: AUDIN, M. - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin (2 volumes)
4026346: AUDIN, M. (LEO X) - Histoire de Léon X. (Bibliothèque Historique, Philosophique et Littéraire. Troisième année)
145053: AUDOUBIN, JEAN [INTROD.]. - Le grand livre de l'eau.
92628: AUÉE, ED - Talenten ontwikkeld
89993: AUER, ALFRED / IRBLICH, EVA - Natur und Kunst. Handschriften und Alben aus der Ambraser Sammlung Erzherzog Ferdinands II. (1529-1595). Exponatbeschreibungen von Andreas Fingernagel., Ernst Gamillscheg, Brigitte Mersich, Manfred Staudinger.
4143094: AUER, A. - Zur Theologie der Ethik. Das Weltehtos im theologischen Diskurs. (STE 66)
4010343: AUERBACH, E. - Moses.
91603: AUGSTEIN, RUDOLF - Preussens Friedrich und die Deutschen
101143: AUGSTEN, RUDOLF - Preussens Friedrich und die Deutschen.
90425: AUGUSTIJN, C. E.A. - Genie en wereld. Erasmus.
94369: AUGUSTIJN, CORNELIST - Das Wormser Buch. Der letzte ökumenische Konsenversuch vom Dezember 1540 in der deutschen Fassung von Martin Bucer
53335: AUGUSTIJN, C. - De martelaar en zijn getuigenis. Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de faculteit der godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amasterdam op 7 oktober 1966
47116: AUGUSTIJN, CORNELIS/BOER, SIBBELE DE/FATIO, OLIVIER/JONG, OTTO J. DE/LAARHOVEN, JOHANNES C.P.A. VAN/LIENHARD, MARC/OZMENT, STEVEN E./POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M./ROLNADUS, JOHANNES (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 67-1 - Vol 69-2
121385: AUGUSTIJN, CORNELIS & EUGÈNE M.V.M. HONÉE - Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland , 1550-2000.
87873: AUGUSTIJN, C. E.A. - Kerkhistorisch opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. van den Berg. Essays on church history presented to Prof. Dr. J. van den Berg.
93680: AUGUSTIJN, C. - Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000
92070: AUGUSTIJN, C. E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
104972: AUGUSTIJN, CORNELIS [ET AL.]. - Erasmus.
94222: AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus
89170: AUGUSTIJN, C. - Gereformeerd Amsterdam Sedert 1835
92086: AUGUSTIJN, C. - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen
46448: AUGUSTIJN, C./HOLTROP, P.N./POSTHUUS MEYJES, G.H.M./WALL, E.G.E. VAN DER (ED.) - Kerkhistorische Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. van den Berg
53468: AUGUSTIJN, CORNELIS E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 67)
53467: AUGUSTIJN, CORNELIS E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 68)
53463: AUGUSTIJN, C. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 65)
4139549: AUGUSTIJN, C. (LUTHER, M.) - Luthers intrede in het klooster. Rede.
93941: AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen
103514: AUGUSTIN, NIELS - Het Europese pijpen-prentenboek / Le livre europeen des pipes en terre / The European Picture Book of Clay Pipes / Das europäische Tonpfeifen-bilderbuch. Volume 1. Hommes/Men/Männer/Mannen [All Publ.].
3096: AUGUSTINI, AURELII - Hipponensis Episcopi opus Continens Enarrationes in Psalmos.
90871: AUGUSTINI, ADRIANA - Ca' d' Oro. La Galleria Giorgio Franchetti.
4066895: AUGUSTINUS, AUR. - Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door A.Sizoo.
54865: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Almede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historiën vermengd (2 delen in 1 band)
54891: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Almede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historiën vermengd (2 delen in 1 band)
92451: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Alsmede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen om lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde druk
4057228: AUGUSTINUS, AUR. - Bekenntnisse. Eingeleitet und übertragen von W.Thimme.
4053470: AUGUSTINUS, AUR. - City of God / On Christian Doctrine. (Nicene and Post-Nicene Fathers. Vol.II)
4039442: AUGUSTINUS, AUR. - Carthaagse preken. Ingeleid, vertaald en toegelicht door G.Wijdeveld.
4016635: AUGUSTINUS, AUR. - De stad Gods in haar begin en voortgang enz. Beschreven in twee deelen. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
4016628: AUGUSTINUS, AUR. - Bekenntnisse und Gottesstaat. Sein Werk Ausgewählt von J.Bernhart.
4016633: AUGUSTINUS, AUR. - Het eerste geloofsonderricht. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.Wijdeveld.
4009992: AUGUSTINUS, AUR. - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A.Sizoo.
4943: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les Confessions de S. Augustin. Traduites en François par monsieur Arnauld d'Andilly. Nouvelle Edition. Avec le Latin à costé, reveu & corrigé exactement sur douze anciens Manuscrits, & des Notes à la fin, où l'on rend raison des principales corrections. Par Monsieur Arnauld son frere, Docteur en Theologie de la Maison de Sorbonne.
4568: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les Lettres de S. Augustin, traduites en Francois sur l'edition nouvelle. Des Peres Benedictins de la Congregation de S. Maur, ou elles sont rangées selon l'ordre des temps, revues et corrigees sur les anciens manuscripts, Et augmentées de quelques Lettres qui n'avoient pas encore paru: avec des notes sur les points d'histoire, de Chronogie, & autres qui peuvent avoir besoin d'éclaircissement.
88947: AUGUSTINUS, AURELIUS - Vier antipelagiaanse geschriften. Veraling Izak Wisse en Raf Debaene.
4000861: AUGUSTINUS, AUR. - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A.Sizoo.
8970: AUGUSTINUS, AURELIUS - Meditationvm Liber Vnvs. Soliloqviorvm Lib. I. Manvale Lib. I.
7831: AUGUSTINUS, AURELIUS - Qvartvs Tomvs Opervm. Complectens reliqua Ton Didaktikon.
4072562: AUGUSTINUS, AUR. - Belijdenissen. Vertaald door Gerard Wijdeveld.
94723: AUGUSTINUS, AURELIUS - Die Auslegungen der Psalmen. Christus und sein mystischer Leib
47350: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Baptismo, über die Taufe. Zweisprachige Ausgabe eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Hermann-Josef Sieben (Augustinus Opera, Werke Achtundzwanzigster Band)
47077: AUGUSTINUS, AURELIUS - Sancti Aurelii Augustini, Sermones in Matthaeum I, id est sermones LI-LXX secundum ordinem vulgatum insertis etiam novem sermonibus post Maurinos repertis. Ediderunt P.-P. Verbaken O.S.B., L. de Coninck, B. Coppieters 't Wallant, R. Demeulenaere, recensuit serm. LI F. Dolbeau (Corpus Christianorum Series Latina XLI Aa, Aurelii augustini Opera Pars XI, 2)
46338: AUGUSTINUS, AURELIUS - Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Ausgewählte Schriften, 12 Banden (Bibliothek der Kirchenväter, Eine Auswahl, Patristischer Werke in Deutscher übersetzung. Herausgegeben von O. Bardenhewer, Th. Schermann, K. Weyman)
4832: AUGUSTINUS, AURELIUS/AQUINO, THOMAS VAN - De Libertate et Contritione ss. Augustini et Thomae. Gemini Ecclesiae Solis. Tutissima et Inconcussa Dogmata per Germanum Philalethen Eupistinum. Cum Approbationibus primi Opusculi sui, cui titulus, Scientia Media ad Examen Revocata.
4073962: AUGUSTINUS, AUR. - Confessions. Translated with an Introduction and Notes by Henry Chadwick.
47352: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Libero Arbitrio, Der Freie Wille. Zweisprachige ausgabe eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Johannes Brachtendorf (Augustinus Opera, Werke Neunter Band)
5472: AUGUSTINUS, AURELIUS - Sextus Tomus Operum. Continens la polemica, hoc est, decertationes adversus haereses, praecipue Iudaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arrianorum, & Iouiniani. WITH: Septimus Tomus Operum. Continens reliquam partem ton polemicon, id est, pugnas adversus haereses Donatistarum & Pelagianorum.
5473: AUGUSTINUS, AURELIUS - Quintus Tomus Operum. Complectens XXII libros, de civitate dei, diligenter recognitos per eruditissimum uirum Io. Lodovicum Viuem, non paucis adiectis per Des Erasmum Roterodamum ex co dice Longobardicis literis descripto. WITH: Sextus Tomus Operum. Continens la polemica, hoc est, decertationes adversus haereses praecipue Iudaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arianorum, & Jouiniani.
5474: AUGUSTINUS, AURELIUS - Nonus Tomus Operum. Continens Illius Tractatus: hoc est, expositiones ad populum factas in Novum Testamentum, cum alijs varij generis opusculis, quorum indicem habet alterum huius paginae latus. WITH: Decimus Tomus Operum. Continens Sermones ad Populum et Clericos Vetustiss. exemplarium collatione multis in locis emendatus, & novo iam auctario non contemnendo amplificatus: Quod facile ex versa Pagina intelliges.
5477: AUGUSTINUS, AURELIUS/VENERABILIS, BEDA - Expositio Epistolarum B. Pauli Apostoli, ex diversis opusculis Sancti Augustini a Venerabili Beda presbytero excerpta, et in unum corpus collecta. Opus studiosis omnibus, maxime Divini verbi Praeconibus necessarium. Addita sunt eiusdem bedae venerabilis Commentari SS. Jacobi, Petri, & Joannis, itemque in Apocalipsim.
4140603: N.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S.Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen. CDXXX-MCMXXX. Met 32 afbeeldingen.
4143402: AUGUSTINUS, AUR. - De orde. Ingeleid en vertaald door C.Verhoeven.
4143411: AUGUSTINUS, AUR. - De belijdenis van den H. Augustinus in tien boeken. Volgens de uitgave der Benedictijnen uit de vergadering van den H. Maurus.
123305: AUGUSTUIS, F.L. & J. BAERTEN & J.E. BOGAERS [EDS - ET AL.]. - Munsters in de Maasgouw. Archeologie en Kerkgeschiedenis in Limburg. Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munsters msc bij zijn tachtigste verjaardag.
9485: AUKEMA, CASPARUS - De Sekere Hope der Heyligen, In het laatste der Dagen, By welke hare vernieuwinge ter Heerlykheid levendig word betoogt, uit het gezigte van Christus Dienstknegt Joannes, op Patmos. Openb. XXI. I. tot XXII. 5.
143151: AUKTIONSPREISE ALTER BÜCHER - - Taschenbuch der Auktionspreise alter Bücher Volume / Band 3.
4063135: AULÉN, G. - Das Drama und die Symbole. Die Problematik des heutigen Gottesbildes.
93218: AUNE, DAVID E. - Word Biblical Commentary. Volume 52C. Revelation 17-22
93216: AUNE, DAVID E. - Word Biblical Commentary. Volume 52. Revelation 1-5
47273: AUNE, DAVID E./SELAND, TORREY/ULRICHSEN, JARL HENNING (ED.) - Neotestamentica et Philonica. Studies in Honor of Peder Borgen (Supplements to Novum Testamentum, Volume CVI)
104821: AURELI, PATRIZIA [ET AL.]. - Prima Italia. Arts italiques du premier millénaire avant J.C.
122525: AURELIANUS O.F.M. CAP., P. DR. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
4075379: AURELIUS, MARCUS - The Thoughts of the Emperor. Reprinted from the Revised Translation of George Long.
131723: AURIA, SUE D'& PETER LACOVARA & CATHARINE H. ROEHRIG [EDS.] - Mummies & Magic. The Funerary Arts of Ancient Egypt.
123334: AURIOL, A. & RAYMOND REY - La basilique Saint-Sernin de Toulouse.
30014: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich
95556: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich
101144: AUSTIN, RICHARD - The Art of the Dancer. Taglioni, Pavlova, Duncan, Spessivtzeva, Karsavina, Markova.
110042: AUTENBOER, E. VAN PROF. DR. L. ROOSE - FOREW.]. [ - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers [1515-1561].
94288: AUTENBOER, E. VAN - Het Brabants landjuweel der rederijkers (1515-1561)
131201: AUWERA, FERNAND - Het manneke en de roestige ridder.
46938: AUWERS, JEAN-MARIE - L'Interprétation du Cantique des Cantiques à travers les Chaînes Exégétiques Grecques (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 56)
104555: AUZAS, PIERRE-MARIE & CATHERINE DE MAUPEOU & CHRISTIAN DE MÉRINDOL & FRANCIS MUEL & ANTOINE RUAIS - L'Apocalypse d'Angers. Chef-d'oeuvre de la tapisserie médiévale [In Slipcase].
145097: AVÉ, JAN B. & VICTOR T. KING - Borneo: The People of the Weeping Forest. Tradition and Change in Borneo.
90322: AVENI, ANTHONY F. - Empires of time. Calendars, Clocks, and Cultures.
91494: AVERKIEVA, JULIA / SHERMAN, MARK A. - Kwakiutl String Figures
130767: AVERLEY, G. & A. FLOWERS, F.J.G.ROBINSON, E.A.THOMSON, R.V. AND P.J.WALLIS [EDS.] - Eighteenth-Century British Books. A Subject Catalogue, extracted from the British Museum General Catalogue of Printed Books [ Compl. 4 Vols.]
143563: AVERY, GILLIAN & JULIA BRIGGS [IONA OPIE - FOREW.]. - Children and Their Books. A Celebration of the Work of Iona and Peter Opie.
104648: AVI-YONAH, MICHAEL [ED. - ET AL.]. - Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land [4 Vols. Compl.].
90047: AVI-YONAH, M., KRAELING, E.G. - Our Living Bible
4035050: AVI-YONAH, M. & STERN, E. (ED.) - Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land.
4009519: AVI-YONAH, M. - Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud. In den Tagen von Rom und Byzanz. (Studia Judaica 2)
4140150: AVI-YONAH, M. - The Jews of Palestine. A Political History from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest.
4074143: AVILA, TERESA VAN - The Life of Saint Teresa of Ávila. By herself. Translated with an Introduction by J.M. Cohen.
54908: AVINCK, THEODORUS - Praktikale verhandelingen (2 delen)
90940: AVINCK, JOHANNA - De Schatten van een Christen (2 delen)
9486: AVINCK, JOHANNA - De Schatten van een Christen, briefsgewyze voorgedraagen.
9487: AVINCK, THEODORUS - Bundel van Praktikale Verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Tweden Druk.
144941: AVITABILE, GUNHILD [ED.]. - Die Kunst des alten Japan. Meisterwerke aus der Mary und Jacksen Burke Collection - New York.
4021353: AXTELL, J.S. - The Mystery of Baptism. With appendix on the teaching of the Church of England by F.C.T.Jansen.
130872: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS [ED.] - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werken.
143112: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS - Mystiek Brevier. Het Nederlandsche mystieke proza & De Nederlandsche mystieke poëzie [2 Vols. Compl. - All Publ.].
87880: AXTERS, STEPHANUS - Het Nederlandsche mystieke proza (Deel 1 en 3)
145606: AY, KRL-LUDWIG [ED] [CARL AMERY - FOREW.]. - Appelle einer Revolution. Das Ende der Monarchie. Das revolutionäre Interregnum. Die Rätezeit. Dokumente aus Bayers zum Jahr 1918/1919.
4042731: AYER, A. - De kernproblemen van de filosofie.
100004: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
123247: AYER, A.J. - The Concept of a Person and other Essays.
4142733: AYER, A.J. - Filosofie in de twintigste eeuw,.
142838: AYKROYD, W.R. - Sweet Malefactor. Sugar, Slavery and Human Society.
4053056: AYLESWORTH, T.G. - The Alchemists: Magic into Science.
121655: AYLING, STANLEY - Fox. The Life of Charles James Fox.
131810: AYLLO'N, JOSÉ [ED.] - "Exposicion antologica "" Homenaje a Wifredo Lam "" 1902-1982."
122606: AYMARD, MAURICE [ED.]. - Dutch Capitalism & World Capitalism/Capitalisme Hollandais et capitalisme mondial.
54861: AYMARD, ANDRÉ / AUBOYER, JEANNINE - Histoire générale des civilisations. Tome I: L'orient et la grèce antique. Tome II: Rome et son empire (2 volumes)
131078: AYMÉ, MARCEL & PAPAYER [ILLUSTR.] - Les contes blue du chat perché.
103154: AYNSLEY, JEREMY - Graphic Design in Germany 1890-1945.
91093: AYROULET, ÉLIE - Les Pères de l'Église, première rencontre entre foi et raison.
92770: AZA GOUDRIAAN - Reformed orthodoxy and philosophy, 1625-1750. Gisbertus Voetius, Petrus van Mastricht, and Anthonius Driessen (Brill's Series in Church History, Volume 26)
146195: AZEREDO PERDIGAO, JOSÉ DE - Calouste Gulbenkian. Collector.
130335: AZEVEDO, FERNANDO DE [WILLIAM REX CRAWFORD - TRANSL.] - Brazilian Culture. An introduction to the study of culture in Brazil.
121680: AZGHARI, YOUSSEF - Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen.
4276071: BAADER, F.H. - Wortbetrachtungen. band 2.
4276072: BAADER, F.H. - Die Entstehung der JiSsRaELL-Nationen. Eine biblische Völkerkunde.
4276073: BAADER, F.H. - Die Richtungen und das Erbarmen Gottes.
92849: BAAIJ, PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7
85611: BAAIJ, PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11
87272: BAAIJ, PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7
86362: BAAIJ, W. - Een dierbare Toezeging aan de bedroefde Kerk. Viertal Predikatiën over Johannes 14 : 16 en 17
86363: BAAIJ, W. - Een ontijdig geborene. Zevental prediatiën over de bekeering van Paulus naar aanleiding van Handel. 9 : 1-22
53488: BAAIJ, W. / DIJKE, A. VAN / FRAANJE, J. - De Bruid gebracht in des Konings Binnenkameren. Een uitebreide Predicatie over Hooglied 1 : 4b. WAARBIJ: De genade roemende tegen een welverdiend oordeel. Predicatie over Romeinen 5:20. WAARBIJ: Christus alles in en voor allen. Predicatie over 2 Corinthe 5:15. WAARBIJ: God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Predikatie over Micha 7:18. WAARBIJ: Gedachtenisrede, uitgesproken bij de herdenking van het vijftig jarig bestaan der Nederlandsche Gereformeerde Gemeente te Passaic, New Jersey (5 preken in 1 band)
4075886: BAAIJ, P.K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
4133479: BAAIJ, P.K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
4053855: BAAIJENS, J.A. - Opwekking tot reformatie.
91166: BAAIJENS, J. E.A. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
85079: BAAK, J.C. - Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden? Bijdrage tot het vraagstuk van de verhouding van de Christelijke vrijheid tot de politieke vrijheden
4135562: BAAK, J.C. - "De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's Europa und die Seele des Ostens""."""
82043: BAAL, J. VAN - De verhouding tussen de levende godsdiensten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 35
89769: BAAL, FREDERIC - Reinhoud
46621: BAAL, J. VAN A.O. - Numen, International Review for the History of Religions issued by the International Association for the History of Religions (Vol. XXIII, Fasc. 3, December 1976)
4035416: BAAL, J.VAN - Boodschap uit de stilte / Mysterie als openbaring.
4015209: BAAL, J.VAN - Over wegen en drijfveren der religie. Een godsdienstpsychologische studie.
4064876: BAAL, J.V. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelinglanden.
4075164: BAAL, J.V. - Symbols for Communication. An Introduction to the Anthropological Stdy of Religion.
53007: BAAL, FRÉDÉRIC - Reinhoud
92902: BAALBERGEN, G.J.M. E.A. - Postille 2006-2007. Onder redactie van kerk en prediking
101042: BAALBERGEN, WILLEM & GERARD DE LANGE & HUIG VAN DER NIET - De Late Bakker. Jan Kloos, de geschiedschrijver van Noordwijk.
91428: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
110814: BAALEN, CARLA VAN [ED. - ET AL.]. - Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken.
121769: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse Gemeente te Deventer. Omvattende Bathmen - Deventer - Diepenveen - Heino - Holten - Raalte - Twello - Wijhe.
4043919: BAALEN, J.K.V. - Our Christian Heritage. An Expostion of The Apostolic Creed, The Ten Commandments and The Lord`s Prayer.
30275: BAAN, G. - Leer de Bijbel kennen
130220: BAAN, A.J. - Uit het leven van de Tojn en de Duuskers. Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.
91157: BAAN, M. - Geloofsverwachting
130452: BAAN, C. [ILLUSTR.] - Welpen spelen.
83695: BAAR, MIRJAM DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1690)
85612: BAAR, MIRJAM DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1690)
4073323: BAAR, M.P.A. DE (BOURIGNON, A.) - Ik moet spreken. het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (Diss.)
4033367: BAARDA, TJ. - De betrouwbaarheid van de evangeliën. (Cahiers voor de gemeente)
4022205: BAARDA, TJ. - Early Transmission of Words of Jesus. Thomas, Tatian and the Text of the New Testament. A Collection of Studies Selected and Edited by J.Helderman and S.J.Noorda.
92811: BAARDA, TJITZE - The gospel quotations of Aphrahat the Persian Sage. 1. Aphrahat's tekst of the fourth gospel. WITH: 1. Aphrahat's tekst of the fourth gospel (Appendix)
4071015: BAARDA, T,, A.F.J.KLIJN & W.C.V.UNNIK, - Miscellanea Neotestamentica. 2 Volumes. Studia ad Novum Testamentum praesertim pertinentia a sociis sodalicii batavi C.N. studiosorum Novi Testamenti conventus anno 1976 quintum lustrum feliciter complentis suscepta. Volumen Primum et Alterum. (Supplements Novum Testamentum XLVII / XLVII)
130254: BAARDA, TH.A. VAN & A.H.M. VAN IERSEL & D.E.M. VERWEIJ [EDS.] - Praktijkboek Militaire Ethiek. Ethische vraagstukken, morele vorming, dilemmatraining.
102831: BAARDA, SASKIA & PIET BOON & TH. P.M. VAN DER FLUIT [EDS.]. - Repertorium van boeken, alsmede bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 31 december 1982.
122875: BAARDEWIJK, KEES VAN - Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
9488: BAARDT, PETRUS SYBRANDTZ. - Devgden-Spoor, in de On-Devghden des Werelts Aff-Gebeeldt.
95353: BAAREN, TH.P. VAN - Uit de wereld der religie
4025433: BAAREN, TH.P.V. & LEERTOUWER, L. - Doolhof der Goden.
4075289: BAAREN, TH.P.V. - Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.
4139651: BAAREN, TH.P.V. & LEERTOUWER, L. - Doolhof der Goden.
4073786: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Romeinen I (1,1-8,39). (Tekst en Toelichting)
4073783: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Romeinen II (9,1-16,27). (Tekst en Toelichting)
95321: BAARLINK, H. E.A. - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
4011080: BAARLINK, H. - Anfängliches Evangelium. Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der theologischen Motive im Markusevangelium. (Diss.)
4043235: N.N. (BAARLINK, H.) - Christologische perspectieven. Exegetische en hermeneutische studies van en voor H.Baarlink. Met bijdragen van T.Baarda, C.J.den Heyer, E.de Vries e.a.
4073770: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Matteus I (1,1-12,50). (Tekst en Toelichting)
53193: BAARLINK, H. - Romeinen I. Een praktische bijbelverklaring
143082: BAARS, H.L. - Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde.
93856: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. With a summary. The history of agriculture in Beijerland
87506: BAARS, A. - Calvijn: vluchteling en vreemdeling
90899: BAARS, A. - De eenvoudige heidelberger...! Een korte geschiedenis van de Catechismuspreek in Nederland. (Apeldoornse studies, nr. 59)
122530: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden [Text only].
93034: BAARS, A. / HERTOG, G.C. DEN - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
92959: BAARS, A. - Bene Meritus. Bundel met kritische beschouwingen over kerk, prediking, pastoraat en liturgie
60014: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins (Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth)
92240: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth
4009366: BAARSEL, J.J. VAN (PERKINS, W.) - William Perkins. Een bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijd van Koningin Elisabeth.
4300736: BAARSEL, J.J. VAN (PERKINS, W.) - William Perkins. Een bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijd van Koningin Elisabeth. (Diss.)
121875: BAART, JAN [ET AL.]. - Opgravingen in Amsterdam. Twintig jaar stadskernonderzoek.
91518: BAART, J.M. - De hollandse stad in de dertiende eeuw
4300949: BAART DE LA FAILLE-WICHETS HOETH, H. (LONDON) - Herinneringen. 28 Jaar in de pastorie te Londen.
4046503: BAARTMAN, H. LEIJ, A.V.D. & STOLK, J. (RED.) - Het perspectief van de orthopedagoog.
143057: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
131997: BAARTMANS, JAQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden 1787-1792.
102147: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAART, JOEP L.M. [ED.]. - Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928.
4053644: BAAT, C.J. DE - Gods raadsbesluiten in het leven. Levensverhaal.
131135: BAAY, GENERAAL-MAJOOR W.J.K. & KOLONEL M.H.P.J. PAULUSSEN & JHR. MR. H.L. VAN DER WIJCK [INTROD.] - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
87474: BAAYENS, J. E.A. - De enige troost. Catechismusverklaring door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. (2 delen)
82131: BAAYENS, J. E.A. - De enige troost, Catechismusverklaring door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika (2 delen)
88394: BABEL, HENRY - Les sept principes du Protestantisme
88388: BABEL, HENRY - Calvin, le pour et le contre.
4056439: BABEL, H. (CALVIJN, J.) - Calvin. Le pour et le contre.
143820: BABELON, JEAN & G.-A. BEZZOLA & F. BOUCHER & J.-G. BOUGEROL [EDS. - ET AL.]. - Le siècle de Saint Louis.
122876: BABENDERERDE, PETER - Dekorative Graphik.
7611: BABINGTON, GERVASE - The Workes of the Right Reverend Father in God, Gervase Babington, late Bishop of Vvorcester. Containing Comfortable Notes vpon the Five Bookes of Moses, viz. Genesis, Exodvs, Leviticvs, Nvmbers, Devteronomie. As also an Exposition vpon The Creed, The Commandements, The Lords Prayer. With a Conference betwixt mans Frailtie and Faith, and Three Sermons. With Alphabeticall Tables of the principall matters to each seuerall Worke.
93097: BABITT, FRANK COLE - Plutarch's moralia V
87581: BAC, A. - De getrouwe getuige. Preken over het Boek Ruth. (2 delen)
91174: BAC, A. E.A. - De evangeliepredikstoel
52022: BAC, DS. A. - Tot roem van Uw genade [Twaalf preken]
55179: BACCHELLI, RICCARDO A.O. - Emilia Romagna (English Edition)
58050: BACH, J.S. - Englische Suiten
48129: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 21 Ich hatte viel Bekümmernis / I had great heaviness of heart (nr. 7021)
47848: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Corona Werkreihe für Kammerorchester. Nr. 24
47849: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Six Chorals. Pour flûte à bec et clavier. Für Blockflöte und Klavier. For recorder and piano. Arrangement Pierre Montreuille
4056923: BACH, R. - Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch. (WMANT 9)
48127: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 106 Gottes Zeit is die allerbeste Zeit / God's own time is ever, now and evermore the best (nr. 7106)
58052: BACH, J.S. - 26 Etudes
58051: BACH, J.S. - Das Wohltemperierte Klavier, Urtext, deel 1 en 2
58033: BACH, J.S. - Das Wohltemperierte Klavier, Urtext, deel 2
47858: BACH, JOHANN SEBASTIAN/ WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Jezus, vreugde van mijn leven. Jesu, joy of man's desiring. Koraal uit cantate No. 147. Piano of harmonium (nr. 1101)
47833: BACH, JOHANN SEBASTIAN/ WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Muziek van J.S. Bach voor elketronisch orgel
47835: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Drei berühmte Stücke. Three famous pieces. 1. Sinfonia (Kantate No. 156 / Cantata No. 156) 2. Air (Suite No. 3 D-Dur / D Major) 3. Badinerie (Suite No. 2 h-Moll / B minor) Piano (nr. 09739
48130: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 117 Sei Lob und Her dem höchsten Gut / Oh praise and honour God our King (nr. 7117)
48136: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kleine Präludien und Fufen für die Orgel. Herausgegeben von Werner Tell (nr. 807)
58027: BACH, J.S. - BWV Anhang 60-77-78
45089: BACH, CARL PHILIPP EMANUEL - Great Keyboard Sonatas. Series II
45264: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Orgelwerke/Organ Works. Band 6/Volume 6. Präludien, Toccaten, Fantasien und Fugen II. Frühfassungen und Varianten zu I (Band 5) und II (Band 6)/Preludes, Toccatas, Fantasias and Fuges II. Early Versions and Variants to I (Volume 5) and II (Volume 6) Herau
46512: BACH, JOHANN SEBAST. - Harmonium 2. Bewerking: Bram Bruin
84460: BACH, JOSEF - Die Dogmengeschichte des Mittelalters vom Hristoogischen standpunkte oder die Mittelaterliche Christologie vom achten bis sechzehnten jahrhundert. (2 Volumes)
58035: BACH, J.S. - Kleine Präludien und Fughetten. Urtext
45126: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Organ Music. The Bach-Gesellschaft Edition
4142660: BACH, H. & WATERREUS, T. - Verum, Pulchrum et Bonum. De neogotiek en het interieur van de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Zwolle.
4002053: BACHER, W. - Die Agada der Tannaiten. I. Von Hillel bis Akiba. Von 30 vor bis 135 nach der gew. Zeitrechnung. II. Von Akiba's Tod bis zum Abschluss der Misdina. 135 bis 220 nach der gew. Zeitrechnung. Unveränderter Nachdruck der Zweite verbesserte Auflage von 1903. Mit Bibelstellenregister in Fotokopie.
4047249: BACHER, W. - Die Proömien der alten jüdischen Homilie. Beitrag zur Geschichte der jüdischen Schriftauslegung und Homiletik. Nachdruck der Ausgabe 1913
4300486: BACHER, WILHELM - Die Agada der palästinensischen Amoräer. I.Vom Abschluss der Mischna bis zum Tode Jochanans 220 bis 279 nach der gew. Zeitrechnung. II.Die Schüler Jochanans Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts. III.Die letzten Amoräer des heiligen Landes. Vom Anfange des 4. bis zum Anfange des 5. Jahrhunderts.
4020307: N.N. (BACHL, G.) - Gottesgeschichten. Beiträge zu einer systematischen Theologie. Hrsg.von W.Achleitner und U.Winkler.
53714: BACHMANN, H. / SLABY, W.A. - Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition. Herausgegeben vom Institut für Neutestamentliche Textforschbung und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Als Begleitexemplar zum 'vollständigen Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament'
4140857: BACHMANN, M. & HOFMEIER, TH. - Geheimnisse der Alchemie. [Begreitbuch zur gleichnamigen Ausstellung, die von Institut für Geschichte und Hermeneurik der Geheimwissenschaften, Basel, realisiert wurde]
102473: BACHMEIER, HELMUT [ED. - ET AL.]. - Goethe und seine Zeit. Eine biographisch-synoptische Darstellung mit 300 Farbbildern.
6028: BACHOFEN, JOHANN CASPAR - Musicalisches Halleluja, oder schöne und geistreiche Gesänge, Mit neuen und anmuthigen Melodeyen begleitet, und zur Aufmunterung zum Lob Gottes, In Druck übergeben.
54512: BACHRACH, A.G.H. E.A. - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur (10 delen)
131166: BACHRACH, A.G.H. & J.P. SIGMOND & A.J. VEENENDAAL JR. [EDS.] - Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
4140018: BACHRACH, S.D. - Zeg dat we het niet vergeten. Het verhaal van de holocaust. United States Holocaust Memorial Museum.
94113: BÄCHTOLD, HANS ULRICH - Heinrich Bullinger vor dem Rat. Zur Gestaltung und Verwaltung des Zürcher Staatswesens in den Jahren 1531 bis 1575
100529: BACKEBERG, CURT - Das Kakteenlexikon. Enumeratio diagnostica Cactacearum.
130578: BACKES-GELLNER, USCHI - Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien im deutsch-britischen Vergleich.
122867: BACKHOUSE, JANET - The Bedford Hours.
142765: BACKHOUSE, EDWARD & CHARLES TYLOR - Early Church History to the Death of Constantine.
93720: BACKUS, IRENA - The disputations of Baden, 1526 and Berne, 1528: Neutralizing the Early Church. Volume 1, Number 1. Winter 1993. (Series: Studies in reformed theology and history)
94128: BACKUS, I. A.O. - Martin Bucer apocryphe et authentique: études de bibliographie et d'exégèse
143421: BACKX, H.A.M. - Het particulier onderwijs : een onderzoek naar de taak van de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs in het bijzonder het erkend onderwijs.
101907: BACON, MARDGES - Ernest Flagg. Beaux-Arts Architect and Urban Reformer.
4300822: BACON, FRANCIS - The Works of Francis Bacon (without Vol.1, 2 and 6). Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Spedding, Ellis und Heath, London 1857-1974 in vierzehn Bänden.
4142895: BADDELEY, A. - Human Memory. Theory and practice.
91680: BADEAU, JOHN S. E.A. - The genius of arab civilization. Source of Renaissance.
103748: BADER, WALTER & HERBERT VAN BEBBER & HUGO BORGER [EDS. - ET AL.]. - Sechzehnhundert Jahre Xantener Dom. Zum Gedächtnis der Xantener Märtyrer um 361 bis 363 n. Chr., der Verbrennung der ersten grossen Stiftskirche durch die Normannen im Jahre 863, der Grundsteinlegung der gotischen Chores am 22. August 1263 und der Beendung der Rettungs- und Sicherungsarbeiten an dem im Jahre 1945 zerstörten Dom im Jahre 1963.
143407: BADHAM, SALLY & MALCOLM NORRIS - Early Incised Slabs and Brasses from the London Marblers.
101547: BADINTER, ELISABETH & ROBERT BADINTER - Condorcet [1743-1794]. Un intellectuel en politique.
123283: BADINTER, ELISABETH [ET AL.]. - Vrouwen in de Franse Revolutie / Les femmes au temps de la Révolution française.
131890: BADINTER, ELISABETH & ROBERT BADINTER - Markies de Condorcet [1743-1794] Een intellectueel in de politiek.
100227: BADSEY, STEPHEN - Arnhem 1944. Operation Market Garden.
100273: BADT, KURT - Die Farbenlehre van Goghs.
4009525: BAECK, L. - Das Wesen des Judentums.
4017213: BAECK, L. - Een licht breekt door. Artikelen over moreel verzet in het Derde Rijk, het wezen van het jodendom en de dialoog met christendom en islam.
4142724: BAECK, L. - Das Wesen des Judentums. Reprint of Berlin 1905.
123036: BAEDER, JOHN [VINCENT SCULLY - INTROD.]. - Diners.
4011988: BAELDE, R. - Studiën over godsdienstdelicten. (Diss.)
60015: BAELDE. R. - Studien over Godsdienstdelicten
130816: BAELDE, MR. R. - Studiën over godsdienstdelicten.
4139670: BAER, R.A. (PHILOS) - Philo's Use of the Categories Male and Female.
95310: BAERS, JORIS / HENAU, ERNEST - God is groter, werkboek rond het geloven
30065: BAERS, JORIS E.A. - Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven
104097: BAERTEN, JEAN - Van stater tot E.C.U. Zesentwintig eeuwen Europese munt.
93863: BAETSEN, S. - Graven in de Grote Kerk. Het fysisch-antropologisch onderzoek van de graven in de St. Laurenskerk van Alkmaar
102711: BAEYENS, BAVO - Fernand Vanderplancke.
94283: BAGDAT, ELISE CONSTANTINESCU - Études d'histoire pacifiste. I. La 'querela pacis' d'Érasme (1517) (la plainte de la paix)
121089: BAGGERMAN, J.A. & J.M.H.J. HEMELS - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
145110: BAGGERMAN, ARIANNE - Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823.
145888: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
53032: BAGIROV, ALEX - The Anthology of The Beatles Records. Yesterday and tody. Tomorrow and always. Complete discography of The Beatles
54682: BAGOT, JOSCELINE - George Canning and his friends. Containing hitherto unpublished letters, jeux d'esprit, etc. With illustrations, in two volumes - vol. II
89857: BAHN, PAUL G. - Vondsten van eeuwen. De beroemdste archeologische ontdekkingen ter wereld. Met een inleiding van Prof. Dr. Willem J.H. Willems, Directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
90103: BAHN, PAUL - Reis door de archeologie. Een fascinerende speurtocht door onze ongeschreven geschiedenis.
140089: BAHNASI, SALAH EL [ED. - ET AL.]. - Mamluk Art. The Splendour and Magic of the Sultans. Islamic Art in the Mediterranean [Egypt].
122548: BAHR, HERMANN - Das Phantom - Komödie in drei Akten. Mit Dekorationsskizzen von Kolomann Moser.
94522: BAHR, ANN MARIE B. - 2000 jaar Christendom. Geïllustreerde reisgids door 20 eeuwen christelijk geloof
4139476: BAHR, H.E. - Verkündigung als Information. Zur öffentlichen Kommunication in der demokratischen Gesellschaft.
101671: BAIGENT, MICHAEL & RICHARD LEIGH - The Dead Sea Scrolls Deception.
4066688: BAIGENT, M. & LEIGH, R. - Het Elixer en de steen. De wereld van magische, occulte en onbekende krachten.
146342: BAILER, SEWERYN - The Soviet Paradox. External Expansion - Internal Decline.
60016: BAILER, A. - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters
146410: BAILEY, RHONDA & ROGER DAY & PATRICIA FREY & BEATRICE MOORE-HARRIS [ET AL. - EDS.]. - Mathematics. Applications and Concepts. Course 2.
101043: BAILEY, W.F. - The Slavs of the War Zone.
146411: BAILEY, RHONDA & ROGER DAY & PATRICIA FREY & BEATRICE MOORE-HARRIS [ET AL. - EDS.]. - Mathematics. Applications and Concepts. Course 3.
146119: BAILEY, F.G. [ED.]. - Gifts and Poison. The Politics of Reputation.
4300231: BAILEY, J.A. - The Traditions Common to the Gospels of Luke and John. (Supplements to Novum Testamentum 7)
143253: BAILLEUL, SABRINA & ANNE DUQUÉNOY [EDS.]. [INEZ FALLEYN & NATHALIE TABURY - TRANSL.]. - Côte d'Azur. Toulon - Grasse - Nico - Monaco. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids].
4139551: BAILLY, A. - Abrégé du Dictionnaire Grec Francais.
123548: BAILY, J.T. HERBERT - Napoleon. Illustrated with Prints from Contemporary and Other Portraits.
4011591: BAIN, J.A. - The New Reformation. Recent Evangelical Movements in the Roman Catholic Church.
143012: BAINES, PATRICIA & B. BUTLER [ILLUSTR.]. - The Puzzle Book of Wild Flowers.
87845: BAINTON, ROLAND H. E.A. - Castellioniana, quatre études sur Sébastien Castellionet l'idée de la tolérance
142912: BAINVILLE, JACQUES - La tasse de Saxe.
145227: BAIR, DEIRDRE - Simone de Beauvoir. Biografie.
90907: BAJARD, SOPHIE - Villa's en tuinen van Toscane.
4142050: BAKAS, A. & BUWALDA, M. - De toekomst van God. Zonder CD. (Met muziek waar hij van houdt). Met een voorwoord van R.Lubbers.
123252: BAKEL, DR. JAN VAN - Automatische syntactische analyse van nederlandse teksten.
4012980: BAKEL, H.A.VAN - Circa sacra. Historische studiën. (De Carne Christi Zwingli of Luther - Het Avondmaal - Theologie des kruises e.a. opstellen).
4023147: BAKELS, H. - Bijbelsch woordenboek.
4134840: BAKELS, H. - Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt. Voorafgegaan door een inleiding van H.U.Meyboom.
4015217: BAKELS, H. - Het godsdienstschip, hoe het reilt en zeilt. Ingel. door L.A.Rademaker.
4061823: BAKELS, H. - Nieuwtestamentische Apocriefen of het nadere over Jezus,. zijne Ouders en Apostelen en andere (voornamelijk nieuwtestamentische) personen, volgens schrijvers vooral uit de eerste twee eeuwen onzer jaartelling. (Wereldbibliotheek)
110420: BAKEN, J. - Sprokkelingen uit de historie van het zeedorp Callantsoog.
102815: BAKER, JOHN & ALFRED MALLER [PHOTOGR.]. - English Stained Glass of the Medieval Period.
145234: BAKER, JOHN - Low Cost of Bookloving. An account of the first twenty-one years of Readers Union.
8575: BAKER, RICHARD - Alle de Heylige Meditatien en scherpsinnige Bedenckingen. Uyt 't Engels in beter ordre gebracht en met een leer-rijck Register verciert door Casparus de Carpentier.
7612: BAKER, JOHN - Lectvres upon the twelue Articles of our Christian Faith, Written for the comfort of the Godly, and instruction of the Simple, by John Baker. Whereunto is annexed a cleare Confession of our Christian Faith, contained in an hundred Articles, according to the order of the Creed of the Apostles, by John Hooper, Martyr, and sometimes Bishop of Glocester.
103932: BAKER, NICK - Bos. Een leuke en spannende ontdekkingstocht.
104234: BAKER, RICHARD & LOGAN BONNER - King of the Trollhaunt Warrens. Dungeons & Dragons. An Adventure for Characters of the 11th - 13th Level.
4135544: BAKER, A.L. (BERKOUWER, G.C.) - Berkouwer's Doctrine of Election: Balance or Imbalande?.
121313: BAKER, MICHAEL H.C. - Journey to Katmandu.
4075405: BAKER, R.A. & CRAVEN JR, P.J. - Adventure in Faith:. The First 300 Years of First Baptist Church, Charleston, South Carolina.
94422: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der Kerkgeschiedenis (4 delen)
54131: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel XLVIII. Afl. 1 & 2
54132: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel L. Afl. 1 & 2
54151: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, drieenvijftigste deel
53696: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 50
53697: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 46
53703: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 49
92406: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Protestantsche Kerkbouw, een bundel studies
47115: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N./BRUIN, C.C. DE/DANKBAAR, W.F./LAARHOVEN, J.C.P.A. VAN/NAUTA, D. (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LVI, Afl. 1 en Afl 2, Zesenvijftigste deel
54214: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Incarnatie en verlossing bij Irenaeus
92775: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N./LINDEBOOM, J. - Handboek der kerkgeschiedenis (Deel 1)
53305: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Juan de Valdés. Reformator in Spanje en Italië, 1529-1541
53333: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Constantijn De Grote
53334: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Cyprianus van Carthago. 258 - 14 september - 1958
53332: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Ius Ecclesiasticum. Historische beschouwingen over Kerk en recht
88794: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot
53701: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 52
53702: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 51
53694: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, achtenveertigste deel (1967, deel 48)
53992: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LIII. Afl. 1 & 2 (2 delen)
53993: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLII. Afl. 1, 2 & 3 (3 delen)
53994: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XL. Afl. 1, 2 & 4 (3 delen (van 4))
53995: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLIV. Afl. 1, 2 & 3 (3 delen)
92776: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. / LINDEBOOM, J. - Hanboek der kerkgeschiedenis (Deel 2)
53704: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 38
53705: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 45
94413: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel I: Tot het einde van de 17de eeuw. Deel II: Van de 18de eeuw tot 1940 (2 delen)
84575: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (AANGEBODEN AAN) - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden (2 delen)
85695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. / J. LINDEBOOM - Handboek der kerkgeschiedenis (2 delen)
85977: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Piscatio, pêcherie, visscherij. De ware beteekenis dezer woorden gehandhaafd tegen Prof. M. de Vries
53699: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 43
53700: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 47
88353: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der kerkgeschiedenis (4 delen)
53331: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Episcopalis Audientia. (mededelingen der Koninklijke nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 19, No. 8)
53996: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LII. Afl. 1 & 2 (2 delen)
94967: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht
95042: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LVI, Afl. 1 en Afl. 2 (2 delen)
95043: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LV, Afl. 2
132121: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. & L.PH.C. VAN DEN BERGH - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, uitgegeven op last van z. exc. den minister van Binnanlandsche Zaken. Eerste Stuk.
131682: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. & - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van de Kerk en Theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming [2 Vols. Compl.]
93416: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke teksten. Met inleiding en tekstvergelijkingen
46609: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der Kerkgeschiedenis. 4 delen compleet. Eerste Deel: De kerk tot Gregorius de Grote, Tweede Deel: De Middeleeuwen, Derde Deel: Reformatie en Contra-reformatie, Vierde Deel: De kerk sedert de zeventiende eeuw
53695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 54 t/m 69. 1973 - 1989. (Deel 64 mist, totaal 15 banden)
53698: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 47
146486: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. J.N. & B. STEGEMAN - Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter Pandschap 1562-1612.
94057: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke teksten. Met inleiding en tekstvergelijkingen
4008980: N.N. (BAKHUIZEN V.D.BRINK, J.N.) - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.N.Bakhuizen v.d.Brink t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der R.U.te Leiden. Bijdr.van C.C.de Bruin, W.F.Dankbaar, W.J.Kooiman e.a.
103905: BAKKER, BOUDEWIJN - Amsterdam in de achttiende eeuw. Een keuze uit de tekeningen in het Gemeentearchief.
130209: BAKKER, ROBERT T. , PH. D. - The Dinosaur Heresies. New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and their Extinction.
4067576: BAKKER, N.T. (BARTH, K.) - In der Krisis der Offenbarung. Karl Barths Hermeneutik dargestellt an seiner Römerbrief-Auslegung.
104678: BAKKER, P. (ET AL.) - Diepdruktechniek: Illustratiediepdruk. Machines, besturing, kwaliteit.
110440: BAKKER, G. - Duitse geopolitiek 1919-1945. Een imperialistische ideologie.
121035: BAKKER, HENK [ED. - ET AL.]. - Het IJ geopend. De binnenstad gedicht. Plancatalogus - manifestatie over de oostelijke binnenstad van Amsterdam in october 1986.
143964: BAKKER, HANS - The Vakatakas. An essay in Hindu Iconography.
143965: BAKKER, HANS - The Vakatakas. An essay in Hindu Iconography.
95253: BAKKER, DIEUWERTJE - Humanistisch levensbeschouwelijk opvoeden: praktijken, principes, problemen
61431: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie
92392: BAKKER, F. - Het eeuwige Woord (3 delen)
92393: BAKKER, F. - Hoort naar Israël
81627: BAKKER, D. - Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijne geboden
103837: BAKKER, IR. H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
93786: BAKKER, M. E.A. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15