Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


EARLY BIBLE/LYRA, NICOLAUS DE - Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra et quaestionibus eiusdem contra judaicam perfidiam et additionibus Pauli Burgensis.

Title: Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra et quaestionibus eiusdem contra judaicam perfidiam et additionibus Pauli Burgensis.
Description: Nürnberg, Anton Koberger, 1493. 4 volumes, 424, 338, 317 (of 318), 350 (of 352) folia. Contemporary blind-stamped Vellum with 4 raised bands and clasps, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x W. 6,5-9 cm. (The marigins of titlepage vol.1 are renewed, 3 pages of vol.1 in matching facsimile on contemporary paper, without the final blanco pages in vol. 3 and 4, waterstains at some places, some wormholes in both the wooden boards and the text blocks. With 44 woodcuts -some fullpage-, the capital letters in volume 2-4, and some in volume 1 are handcoloured with red and blue paint. With some old annotations in the margins. Incunable edition of the Latin Bible containing the Old and New Testament with the commentary of Nicolaus de Lyra. Besides De Lyra's Postillae the Additiones of the Spanish bishop Paul of Burgos c.1353-1435, followed by a reply on this Additiones the Defensarium or Responsiones from the Franciscan Matthias Döring c.1390-1469. Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was a Franciscan teacher at the University of Paris. De Lyra was a very important biblical commentator who was known for his knowledge of Hebrew learning and the Latin (Church) Fathers. He gained his knowledge through studying the Hebrew language and other Jewish sources, among which the writings of Rabbi Solomon c.1040-1105. He studied with the Jewish rabbis of Évreux (North France), this city was one of the centres of Jewish learning during the Middle Ages. His knowledge was expressed in his massive Postillae, in which he commented extensively on the entire Bible according to mostly literal senses. This commentary was printed for the first time in 1471/1472 which makes it the first printed commentary on the entire Bible. The commentary of De Lyra is considered to be a mark in the field of exegesis, not only for its completeness (which was not common in medieval commentary tradition) but also because of its use of Hebrew exegetical scholarship and was used by generations of scholars, among which John Wycliffe and Martin Luther. John Wycliffe acknowledged his indebtedness to De Lyra in his translation of the Bible from around 1388. Luther consulted and used the Postillae regularly throughout his career, especially on his translation of Genesis. He saw the work as a good exegetical and practical resource which provided a better understanding of the historical sense of the text. In wrote in his Table Talk 'Lyra's Commentaries upon the Bible are worthy of all praise. I will order them diligently to read, for they are exceeding good, especially on the historical part of the Old Testament.' The publisher, Anton Koberger, was one of the largest publishers of the incunabula period, in this copy the Bible text was printed in the centre of the pages with the accompanying commentary of De Lyra around it, at the beginning of the paragraphs were blank spaces reserved for the capital letters, these were filled in by hand later.)4 delen, 424, 338, 317 (van de 318), 350 (van de 352) folia. Origineel Perkament met ribben, stempels en sloten, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x D. 6,5-9 cm. (Nieuwe marges aangevijzeld bij titelpagina dl.1, 3 pagina's dl.1 in nette kopie op oud papier, zonder de laatste blanco pagina's in dl.3 en 4, plaatselijk vochtvlekken, enkele wormgaatjes in zowel de houten platten als in het boekblok. Met 44 houtgravures waarvan enkele paginagroot, de kapitalen van deel 2-4, en enkele van deel 1 zijn handgekleurd in zowel rood als blauw. Met enkele oude aantekeningen in de marges. Incunabel of Wiegendruk van de Latijnse Bijbel bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament met commentaar van Nicolaus de Lyra. Naast de Postillae van De Lyra vind men in deze uitgave de Additiones van de Spaanse bisschop Paul of Burgos c.1353-1435, en als een weerwoord op deze Additiones de Defensarium of Responsiones van de Franciscaanse Matthias Döring c.1390-1469.Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was een Franciscaanse leraar aan de Universiteit van Parijs. De Lyra was een zeer belangrijke bijbelcommentator die bekend was om zijn kennis van de Hebreeuwse taal en de Latijnse (Kerk) Vaders. Hij verkreeg zijn kennis door het bestuderen van de Hebreeuwse taal en andere Joodse bronnen, waaronder de nagelaten geschriften van Rabbi Solomon c.1040-1105. Hij studeerde met de Joodse rabbijnen van Évreux (Noord Frankrijk), deze stad was tijdens de Middeleeuwen een van de middelpunten van de Joodse geleerdheid. Zijn kennis kwam tot uiting in zijn uitgebreide Postillae, waarin hij een uitvoerig commentaar voor de gehele Bijbel schreef, gebruik makend van veelal letterlijke verklaring. Dit commentaar werd voor het eerst in 1471/1472 gedrukt en is hiermee de eerste gedrukte verklaring van de gehele Bijbel. Het commentaar van De Lyra wordt gezien als een mijlpaal op het gebied van exegese, niet alleen vanwege zijn compleetheid (wat nog niet gebruikelijk was gedurende de Middeleeuwen) maar ook vanwege het gebruik van Hebreeuwse exegetische bronnen en werd door generaties van geleerden gebruikt, waaronder John Wycliffe en Maarten Luther. John Wycliffe spreekt zijn waardering uit over de Postillae van De Lyra in zijn Bijbelvertaling van omstreeks 1388 en schrijft dat hij deze veel verschuldigd is. Luther heeft de Postillae gedurende zijn loopbaan regelmatig geraadpleegd en gebruikt, vooral bij zijn vertaling van het boek Genesis. Hij zag het werk als een goed exegetisch en praktisch hulpmiddel dat een beter inzicht verleende in de historische context van de tekst. In zijn Tafelgesprekken schreef hij -vrij vertaald- 'De Lyra's commentaren op de Bijbel zijn prijzenswaardig. Ik beveel ze aan om vlijtig te lezen, want ze zijn buitengewoon goed, vooral op het historische gedeelte van het Oude Testament.' De uitgever, Anton Koberger, was een van de grootste uitgevers in de tijd van de incunabula, de tekst van de Bijbel werd in deze uitgave door hem in het midden van de pagina's gedrukt met daaromheen het commentaar van De Lyra, voor de kapitalen aan het begin van de alinea's werd een open ruimte gereserveerd, deze werd later met de hand ingevuld.)  Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 6085: Vol.II p. 912-913 / Krey, P.D.W./Smith, L. Ed. (2000). Nicholas of Lyra: The Senses of Scripture / Kolb, R./Dingel, I./Batka, U. (2014). The Oxford Handbook of Luther's Theology, p. 75-76 / Boynton, S. (2011). The Practice of the Bible in the Middle Ages, p. 194-196 / Luther, M. (1857). The Table Talk of Martin Luther, p. 234-235.

Keywords:

Price: EUR 59000.00 = appr. US$ 64123.97 Seller: Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
- Book number: 201530

See more books from our catalog: Bijbels