Antiquariaat Dik Ramkema
Bloemendaalseweg 241 2051GC Overveen. The Netherlands.Tel. +31(0)23-5269144,            Email: dikramkema@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10002: [ANONIEM] - Catechismus of Christelijke Leering, verdeeld in vijf deelen of een-en-veertig lessen voor de Katholijke Jeugd, onder het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der provincie Mechelen. Met Goedkeuring van den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen.
7078: [ANONIEM] - Bijbelsch lees- en leerboekje, voor zondags-scholen en catechizatiën.
6772: [MAGAZINE] - Hollandsch Penning - Magazijn voor de Jeugd. Negende Jaargang.
13529: [ANTI-PROPAGANDA] - De Engelsche Tieranny. In vier samenspraaken. Met fraaije kunstplaaten.
10094: [ANONIEM] - Onze huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien. Met 8 gekleurde plaatjes.
9245: [ANONYMOUS] - Childhood. Twelve Page Illustrations Printed in Colours with Ornamental Letterpress.
6012: [CHAPBOOK: GENOVEVA]: - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. (nieuwe verbeterde druk.) Met 12 platen.
13945: [ANONIEM] - Een onbedachtzaam oogenblik. Vertellingen voor jongens en meisjes die van lezen houden.
13947: [ANONIEM] - Boswachter Hans. Vertellingen voor jongens en meisjes die van lezen houden.
13948: [ANONIEM] - Het Bankbiljet. Vertellingen voor jongens en meisjes die van lezen houden.
13935: [ANONIEM] - Het jonge volkje.
5665: [ANONIEM] - Voor kinderen. Met twaalf gekleurde plaatjes.
11827: (CLÉMENT, BERTHA) - Door Engelen bewaakt / vrij vertaald door Betsy.
11293: [GOOT, ARTHUR] - Tom Tit's vermakelijke natuurkunde: tweede serie: 100 kunststukjes voor de huiskamer.
10648: [ANONIEM] - JAN DE LUIAARD.
13636: [ANONIEM] - Een oud soldaat en andere vertellingen.
7377: [ANONYMOUS] - Leerzame vertellingenen deugdlievende voorbeelden voor kinderen; benevens eenige merwaardigheden uit het Rijk der Dieren.
7923: [ANONIEM] - Het boerenleven. Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken.
11090: [DOE-BOEK] - Landbouwschool voor Kinderen.
11572: [ANONIEM] - Pim Slim.
13752: [ANONIEM] - Gedichtjes voor de lieve jeugd.
13753: [BONTEKOE] - Reizen en avonturen van kapitein Willem Ijsbrandsz. Bontekoe. Tafereel uit de Vaderlansche geschiedenis der 17e eeuw voor de Nederlandsche jeugd. Met platen.
7177: [ANONIEM] - Leestekens. Tijdschrift voor jeugdliteratuur en onderwijs. Tweede en derde jaargang, 1981/1982; 1982/1983.
7379: [ANONIEM] - HET KERSTFEEST. De blijde Paaschdag en de Pinkstermorgen. Drietal verhalen, door den Schrijver van: Geene rozen zonder doornen.
7771: [ANONIEM] - Letterknopjes voor de Lieve Jeugd. Met plaatjes.
7851: [ANONIEM] - Zedekundig Leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
7990: [ANONIEM] - Het Toverboek. Meer dan 1000 mogelijkheden voor klein en groot.
11492: [ANONIEM] - Claudius In den tuin en op het land: Nederlandsch Prentenboek voor jongens en meisjes. Met vierhonderd houtgravuren.
9363: [PERRAULT, CHARLES] - De Nieuwe Moeder de Gans. Een verzameling van zedelijke en onderhoudende vertelsels voor de jeugd.
9393: [ANONYMOUS] - Premières connaissances a l'usage des enfans. Qui commencent à lire. Avec six Gravures en taille-douce.
9610: [ANONIEM] - Gedichtjes voor kinderen.
13311: [ANONYMOUS] - La Vie des Bêtes.
13440: [ANONIEM] - Pandverbeuren: een boek- en prentgeschenk voor jonge meisjes; maar dat ook jonge knapen wel bevallen zal: met 8 gekleurde plaatjes
7711: [ALMANAK] - Almanak voor de jeugd, voor 1861.
12070: TERSCHELLING: 1956 - Wandelkaart van het eiland Terschelling, uitg. Hotel Nap, uitslaande kaart in kleur, 77 x 36cm (een oud stukje plakband): getijtafels, 4 pag. geïllustreerd: klein kaartje in vieren gevouwen zwart/ wit met cijfers en locaties van duinen: 2 VVV folders; Terschelling kijkt naar U uit! met foto's; Friesche vlag vacantie-gids (in kleur). (5 items)
11966: [ANONIEM] - Brief van een Luterschen Koster en School-Leeraar, aan de S. T. Heeren Schryvers van de Nederlandsche Bibliotheek.
8823: [ANONIEM] - Pop van Bertha, De
11382: [GOOT, ARTHUR] - Tom Tit: natuurkunde in de huiskamer (tweede serie) 100 nieuwe proeven. Geïllustreerd met de oorspronkelijke gravures. Uit het Fransch bewerkt door D.H. Cocheret.
11571: [ANONIEM] - Prenteboek V.
12107: [ALMANAK] - Almanak voor de jeugd. Voor het jaar 1844.
13743: [VAN HOUTEN] - In den dierentuin.
13744: [VAN HOUTEN] - Twee zusjes.
12163: [FREMERY, B.] - Verhalen, vertelsels, geschiedenissen, echte anecdotes, zedespreuken en gedichten; door een gezelschap van jonge jufvrouwen.
12238: [ANONIEM] - De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven.
13627: [BLACK INTEREST] - De 10 kleine Nikkertjes.
12593: [D'AULNOY, MEVR.] - Vertellingen der Toovergodinnen. Eerste en Tweede deel.
12678: [BURGGRAAFF, PIETER] - Aanwijzing voor het onderrigt der aardrijks- en geschiedkunde in de Lagere Scholen, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
14416: [ANONIEM] - Mina van Kraaijenhorst, of het nut der Tegenspoeden. Een zedelijk tafereel voor de beschaafde Nederladsche Jeugd.
12761: [ANONYMOUS] - Four French alphabet books: 1] Petit alphabet Illustré; 2] Frère & Soeur A.B.C; 3] ABC des Oiseaux and 4] ABC des Animaux.
12779: [ROBINSONADE] - Kapitein Cremasy, de nieuwe Robinson. Een verhaal voor de jeugd. Met gekleurde platen.
14298: [ANONIEM] - Kinder-Courant. Lektuur voor de Nederlandsche jeugd. Met 52 groote platen, om uit te knippen, op te plakken, na te teekenen of te kleuren, en vele Houtgravuren tusschen den tekst. Deel IV.
14299: [ANONIEM] - Kinder-Courant. Lektuur voor de Nederlandsche jeugd. Met 52 groote platen, om uit te knippen, op te plakken, na te teekenen of te kleuren, en vele Houtgravuren tusschen den tekst. Deel III.
14250: [ANONIEM] - Kindervreugd; of verzameling van kunstjes en trekken van vernuft.
14247: [ANONIEM] - Kleine liederen en gedichten voor kinderen. Door een kindervriend. Met gekleurde plaatjes.
14231: [ANONIEM: VOLKSLIEDJES] - Een Koddig Reisje [en andere liedjes]
14199: [ANONIEM] - Jongensboek.
13958: [GEDENKBOEK] - Kees Boeke (Zeventig Jaar).
14138: [ANONIEM] - Kijkje in de wereld. Voor het kleine volkje. Met gekleurde plaatjes.
14151: [ANONIEM] - Frits en de boonenstaak.
14154: [ANONIEM] - 6 Kleine Nikkertjes in 'n klapperboom.
14172: [FABRIEKSPRENTENBOEK] - In den Dierentuin.
14176: [ANONIEM] - Kindertijd, heerlijke tijd!
14135: [ANONIEM: OVER PAARDEN] - De Brinkertshoeve en hare bewoners.
13518: (HEININGEN, H.) - Lessen der wijsheid, voorgesteld in tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis, aan kinderen uit den beschaafden stand. (Deel 1).
14133: [VEEN, JAN VAN DER (1810-1885)] - O!, wat mooije sprookjes! een vijftal uit de oude doos medegedeeld door eene goede grootmoeder. Met 8 platen.
14123: [ANONIEM] - Nuttige vertellingen en welgemeende raadgevingen: een prentenboekje voor weldenkende kinderen. met 6. plaatjes.
13193: [MAGAZINE] - Philarete. Tijdschrift voor de Jeugd. Eerste Jaargang. Januarij, Februarij en Maart. 1837.
14112: [ANONIEM] - Hop maar Janneke. Met 8 gekleurde plaatjes.
14104: [ROBINSONADE] - De lotgevallen van Robinson Crusoe.
14061: [PRINT-BYBEL] - De kleine print-Bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit het Hoogduitsche in de Hollandsche teel overgezet.
13526: [ANONIEM] - Reis en jacht avonturen.
14050: [ANONIEM] - Jopie Slim en Dikkie Bigmans; In den dierentuin; De boksende kangoeroe.
13346: [ANONYMOUS] - Meisje... Look out for a baby!
14039: [BEROEPEN-RIJMSPELLETJE] - Zoekt het rijm! Lotto.
5357: [GEDENKBOEK-NUT] - Gedenkboek Maatschappij:Tot Nut Van 't Algemeen 1784-1934. Gebonden met Prentenboek van Het Nut - nu. (XLII fotoplaten).
12959: [ANONIEM] - Meisjes leven.
5382: [SHAPE-BOOK] - Poppen villa.
5449: [ANONIEM] - Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden, tot nut en vermaak, die op eene eenvoudige wijze beantwoord worden, ten dienste van alle standen, en tot nuttig vermaak in gezelschappen.
5519: [ANONIEM] - Frits en Rika, of Broeder en Zusterliefde, Prentgeschenk voor Lieve Kinderen, welke hun voorbeeld willen volgen. Met 7 plaatjes.
12411: [ANONIEM] - Zedelijke verhalen voor de Jeugd, uit het dierenrijk ontleend.
12453: [ANONYMOUS] - Le tour du monde D`Anvers à...
12654: [ANONIEM] - Nederlandsch Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. Eerste en Tweede jaargang, 1860 derde serie.
12386: [ANONIEM] - Thomas en Maria of: de jonge zwervers; een geschenk voor de jeugd. Met platen.
12298: [ANONIEM] - Losse bladen voor de Nederlandsche Jeugd, opgedragen aan hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. III jaargang. In- en ontspanning voor de Inteekenaren.
5950: [VOLKSLIEDJES] - Verzameling 'Volksliedjes'.16 stukjes. Enkele namen: Spoorweg-Staking; Nieuwe coupletten van Amsterdamsche meisjes; Hutje bij de Zee; Het weesje; Draad'loos Telegrafeeren; Minnelied aan de Schoone Roza; In de hooischuur; Nieuwe coupletten van Schommellied; Nieuw lied van de lustige Varensgezel; Het verloren geluk.
11209: [ANONIEM] - Nommer- en prentgeschenkje voor de lieve jeugd / met 18 plaatjes.
11888: [ANONIEM] - de Hygiëne in het schoolleven.
11529: [ANONIEM] - Wat nieuws voor de lieve jeugd, met gekleurde plaatjes.
11627: [ANONYMOUS] - Good Needlework Second Gift-Book.
5701: [ANONIEM] - Draai het wieltje nog eens om. Met 8 gekleurde plaatjes.
5884: [ANONIEM] - Kindervriend, De. Verhaaltjes en Rijmpjes bij gekleurde Prentjes.
5907: [ANONIEM] - Landelijke Tafereelen.
5976: [ANONYMOUS] - Geschiedenis van de drie beeren. Met 6 gekleurde Plaatjes.
6436: [ANONIEM] - Gelukkig Hansje. Eene vertelling voor kinderen door den schrijver der Historie van het Huis van Adriaan. Met plaatjes.
11441: [ANONIEM] - Geschiedkundige Atlas van Nederland, in Zestien Kaarten, met toelichtenden tekst.
6358: [CHRESTOMATHIE] - Nieuwe Nederduitsche Chrestomathie of Voorbeelden van Allerlei Schrijfstijl.
6341: [ANONIEM] - Trap Der Jeugd. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
6399: [ANONIEM] - Een Poppe-Historie. Met 8 Platen.
6408: [ANONIEM] - EMMA'S LIEVELINGEN. Met platen in kleurendruk.
6420: (PERRAULT, CHARLES). - Moeder de Gans, Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld, met 9 fraaije Plaatjes.
6532: [ANONIEM] - Moeder de Gans op de fiets.
6570: [ANONIEM] - Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten, met toepasselijke Gedichtjes.
6722: [ANONIEM] - Dora en de Wolf.
6769: [ANONIEM] - Mengelingen eerste stuk. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
5972: [ANONIEM] - Gedichtjes voor de Nederlandsche jeugd.
6829: [ANONIEM] - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
6849: [ANONIEM] - Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland 1801-1976.
13708: [NISTER] - Holly Boughs.
6872: [ANONYMOUS] - BÄREN! 141 Bilder internationaler Kinderbuchillustrationen (Ausstellung) 9 September bis 7. Oktober 2001.
11336: [ANONIEM] - Jongens en Meisjes spelen. Met 8 gekleurde plaatjes.
7859: [ANONIEM] - Stukken het schoolwezen betreffende. Eerste bundel. 1785-1792. Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Convoluut van 6 stukjes in 1 band. Inhoud: 1. Verhandeling over het onderwijs in het Spellen, Leezen en Schrijven; 2. Kunstmaatig Leezen; 3. Spel- en Leesboekjen voor eerstbeginnende; 4. Trap der Jeugd; 5. Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over het Kunstmaatig Leezen; 6. Schoolboekjen van Nederlandsche Deugden.
7468: [ANONIEM] - De bewaarschool voor kinderen. Uit het fransch.
7722: [ALMANAK] - Almanak Op het Jaar onzes Heeren Jezus Christus, 1821.
7839: [ANONIEM] - Poes in den val! Leerzame historie voor kinderen.
8551: [ANONIEM] - Buffon voor de jeugd. Natuurlijke geschiedenis der viervoetige dieren, uit het Fransch vert. door J.A. Stamkart.
8763: [ANONIEM] - A IS EEN KOETJE, (dat staat op zijn kop). Waar komen onze letters vandaan? Over de geschiedenis van het schrift en het alfabet.
8974: J.B.V.L.P. - De kleyne Christelyke Academie, dat is de oeffenplaetse der geleerdheyd, Bekwaem om de Kinderen te oeffenen in Christelyke Deugden Vergaderd door J.B.V.L.P.
8998: [ANONIEM] - Uitstapjes in het rijk der natuur. Leesboek voor de Volksschool. Met eene aanbeveling van Dr. M. Salverda. Met 12 Plaatjes.
9084: [ALMANAK] - Altijddurende Almanak. Geschenk voor Jongelingen en Meisjes, tot Aankweeking van Kunstzin en Goeden Smaak.
9332: [ANONIEM] - Wat er in de wereld te zien is. Met gekleurde plaatjes.
9383: [ANONIEM] - Zedekundige tafereelen, in kleine gedichtjes voor kinderen.
9460: [ANONIEM] - Lettergeschenk. Kinderbibliotheek. Met 8 gekleurde plaatjes.
9939: [ANONIEM] - Het lieve boekje in verhaaltjes voor gehoorzame kinderen.
9142: [WELTERS, AD.] - Legende van de Sterre der Zee.
13482: [ANONIEM] - Voor het kleine Volkje. Met gekleurde plaatjes en versjes.
6386: [ANONIEM] - Pieterbaas en Janneman, 't ongezeggelijk broederspan.
6561: [ANONIEM] - Geschenk voor de juffrouwen.
10869: H.B. (HILAIRE BELLOC) - More beasts (for worse children).
8999: [ANONIEM] - Catechismus of onderwyzing in de Christelyke leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd; Benevens de noodige Morgen- Avond en anderen Gebeden. Nauwkeurig overzien etc.
9049: [ANONYMOUS] - Hop maar Janneke. Met 8 gekleurde plaatjes.
14219: AA, ROBIDÉ VAN DER, C.P.E. - De gevolgen van Huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting, in voorbeelden uitgegeven door de maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
14224: AAFJES, SIJTJE. - Voor broertjes en zusjes, versjes en plaatjes van Sijtje Aafjes.
13383: AARTS, W.B. - Maraboe vertelt. Met illustraties van A. Frederiks.
10513: ABERCONWAY, CHRISTABEL - WHISTLER, REX. (ILLS.). - The story of Mr. Korah.
11760: ABRAMSZ, S. - Zingen en Spelen. Speelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende scholen en de laagste klassen van lagere scholen. Vierde bundel.
12191: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (E.A.). - Vergeet mij niet. Proza en Poëzij, met 6 gekleurde platen.
12705: ADINE, FRANCE / IVANOVSKY, ELISABETH (ILLS.). - Noël en Flandre: contes.
14233: MARCUS JAN ADRIANI (1771-1845) - De geschiedenis van Jesus: een schoolboek / uitg. door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
12344: AHLBERG, ALLAN - TYLER, GILLIAN (ILLS.). - Het Slakkenhuis.
12875: AHLBERG, ALLAN & BRIGGS, RAYMOND. - The Adventures of Bert.
12427: AIKEN, JOAN EN ALAN LEE (ILLS.) - De wraak van de maan. Vertaald door Miek Dorrestein.
6153: AJO (FOX-BOREL, HENRIËTTE JACOBA) - Aapjesland; Poppenland; Dwergenland; Kippenland.
13195: ALDERSON, BRIAN - OXENBURY, HELEN - Cakes and Custard.
10502: ALDIN, CECIL. - Doggie and his ways.
13375: ALDISS, BRIAN W. - MIKE WILKS, (ILLS.). - Pile Petals from St. Klaed's Computer.
9129: ALDRIDGE, ALAN - G.E. RYDER. - The Peacock Party. A sequel to the Butterfly Ball and the Grasshopper's feast.
9131: ALDRIDGE, ALAN - R. ADAMS. - The ship's cat.
9132: ALDRIDGE, ALAN - TED WALKER. - The Lion's Cavalcade. Ills. in collaboration with Harry Willock.
9387: ALLEBÉ, G.A.N - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Handleiding voor moeders
9134: ALLSBURG, CHRIS VAN. - Jumanji.
9136: ALLSBURG, CHRIS VAN. - Just a dream.
9139: ALLSBURG, CHRIS VAN. - The Polar Express.
11573: MINIATURE ALMANACK - London almanack for the year of Christ 1849.
13605: ALMOES, H.A. - Vroolijk St. Nicolaasfeest. Band 2. Piano illustraties W. v. Warmelo.
7195: ALPHEN, H. VAN - RUPPE, C.F. - Twaalf Stukjes Uit de Gedichtjes voor Kinderen Op Muzijk gebragt voor den Zang en Piano-forte. (...) Opgedragen Aan de Neder landsche Jeugd. XXXIII werk.
13940: ALPHEN, H. VAN - RULOFFS, B. - Muziekstukjes: voor de proeve van kleine gedigten voor kinderen van H. van Alphen / gecomponeerd door B. Ruloffs; in 't koper gebragt door C.H. Koning. GEBONDEN IN: Proeve van kleine gedigten voor kinderen vijftiende druk Te Utregt, Bij De Wed. Jan Van Terveen en Zoon.
13532: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
13203: ALPHEN - CLAVAREAU, A. - Petits Poèmes, a l'usage de l'enfance, traduits de Jer. Van Alphen, par Aug. Clavareau.
6450: ALPHEN - POMES, H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw. Proefschrift.
6998: ALPHEN - KOENEN, H.J. - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman.
7199: ALPHEN - CLAVAREAU, A. - Petits Poèmes de Jer. Van Alphen. Nouvelle Edition.
7203: ALPHEN - BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
14057: ALTA, HAN. - De plant in het volksgeloof / tekst, teekeningen en omslaglinoleumsnede door Han Alta, (1917-2002). [Handgekleurd door David Ruting]
12049: ALTERA, J. - Tekenlessen aan leerlingen van 13 tot 16 jaar ten gebruike aan scholen voor voortgezet- en uitgebreid lager onderwijs en de lagere klassen van middelbare scholen.
13809: ANDERSEN - MEER, FROUKJE VAN DER, (ILLS.). - De Sneeuwkoningin. Sprookje, geschreven door: Hans Andersen Hier opnieuw verteld en getekend door Froukje van der Meer.
12285: ANDERSEN - LAGERFELD, KARL. - De nieuwe kleren van de keizer: het sprookje van Hans Christiaan Andersen geïllustreerd door Karl Lagerfeld. Vert. Edgar Vos.
5719: ANDERSEN, H. C. - TEGNER, H. - Sprookjes van H.C. Andersen. Uit het Deensch vertaald door M. Van Eeden-Van Vloten. Werelduitgave.
10564: ANDERSON, WAYNE - The perfect match. Join more than 8000 guests at a Fantastic Wedding.
9161: ANDERSON, WAYNE AND CHR. LOQUE. - The Magic Circus.
13578: ANDRÉ, K.H. - schilderijen uit het menschelijk leven ten dienste der rijpere jeugd, uit het Hoogduitch door M. maartens.
6283: ANDRIESSEN, SUZE. (NAVERTELD). - Het Lievelingsboek van Mr. Jacob van Lennep.
10752: ANDRIESSEN, S. J. - De schoone slaapster in het bosch.
12866: ANDRIESSEN, P.J. - DODGE, M.E. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven: naverteld / door P.J. Andriessen.
6501: ANDRIESSEN, P.J. - Primula - Veris. Verhaaltjesvoor de Nederlandsche Jeugd.
9543: ANDRIESSEN, P.J. - De Zilveren Schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche Volksleven. M.E. Dodge naverteld door P.J. Andriessen.
9662: ANDRIESSEN, SUZE. - Binnen en buitenshuis. Het Lievelingsboek van Mr. Jacob van Lennep.
10661: ANGLUND, JOAN WALSH - Cowboy's secret life.
12768: ANGLUND, JOAN WALSH. - Morning is a little child.
12769: ANGLUND, JOAN WALSH. - Nibble Nibble Mousekin: a tale of Hansel and Gretel.
10964: ANNO - Anno reist door Engeland.
12281: ANNO, MITSUMASA - De bloem van de koning.
9988: ANONYMUS. - Die Internationale: heute hat meine Frau Geburtstag. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefängnis im Winter 1942-1943.
14252: ANSINGH, LIZZY. - Kinderboeken.
13637: ANSLIJN N.Z, N. - De Brave Hendrik een leesboekje voor jonge kinderen.
6720: ANSLIJN NZ., N. - Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens.
14223: ARI. - Kwaak (Een kikker-historie). Teekeningen van J. Wins tekst van Ari.
12097: ARNOLD, ARNOLD. - Blikken en Grepen van een schoolmeester.
9430: ARNTZENIUS, A.K.W - De Verzorging van het Uiterlijk Voorkomen
14426: ARRENBERG, R. - REDDINGIUS, W.G. - Verzameling merkwaardige gebeurtenissen, uit de ongewijde geschiedenis. Een Volks-Leesboek. uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot Nut Van 't Algemeen.
8486: ARTZ, MARCEL J.A. - Hoe dikke Gijs in de cockpit verzeilde.
6862: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA. - Kind, Kunst en Opvoeding. De Nederlandse beweging voor beeldende expressie (1876-1968).
10907: AUBINAIS, MARIE - JEAN-FRANÇOIS MARTIN - The jungle. Big Bigger Biggest: a fold-out poster book.
11622: D'AULAIRE, INGRI & EDGAR PARIN. - George Washington.
12323: AVELINE, H.T.S. ( ILLS.). - Jeremi.
9609: AZARIAN, MARY (ILLS.) - HALL, DONALD. - The man who lived alone.
7122: BABAR - WEBER, N.F. - The art of Babar: the work of Jean and Laurent de Brunhoff.
7127: BABAR - BRUNHOFF, L. DE. - The art of Babar, drawings and watercolors by Jean and Laurent de Brunhoff - A Catalogue.
13395: BAC (=HENDRIK BACKER). - De gefopte leeuw.
11395: BAETENS, R. (E.A.). - Brepols drukkers en uitgevers 1796-1996
13394: BAKKER, P. - Schoolboek, Behelzende de Naamen der Geslagten, van Adam, tot op Christum toe; Met nog eenige andere Namen van Landen, Steden Plaatsen, Ampts-personen, enz, [...] by een gestelt om van de Jeugd in de Nederduitsche Scholen, geleert te werden.
7325: BARBIE - LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
13477: BASHEVIS SINGER, ISAAC - CARLE, ERIC. - Waarom Noach de duif koos.
5663: BAUWENS, J. - Turnhoutsch mannekenspapier. Prentegeschenk. Image d'amusement.
12641: BAXTER, NICOLE. - Open huis. Een uitvouwbaar kijkje in bijzondere gebouwen. Getekend door Luigi Galante & Simone Boni.
5551: BAYLEY, H. - The lost Language of Symbolism. An inquiry into the origin of certain letters, words, names, fairy-tales, folklore and mythologies.
12991: BEEM-PALEOLOGO, T. VAN - Een nachtelijk avontuur.
12129: BEEMER, F.A. EN PILON, H. - De Kinderwerktuin.
12810: BEER, HANS DE. - Little Polar Bear and the Husky Pup.
12811: BEER, HANS DE.- DAMJAN, MISCHA - The Big Squirrel and the Little Rhinoceros.
6686: BEETS, N. - Proza en Poëzy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen.
11009: BEHMER, MARCUS. - Niemand kann wider sein Schicksal: ein Bilderbogen von Marcus Behmer 1905 Faksimile.
10052: BELG, PEERKE DEN. - Rarekiek.
12147: BELL, ELIZABETH TURNER. - Fifty figure and character dances. Illustrated from photographs and with numerous diagrams.
12109: BELLI, GIOCONDA - WOLF ERLBRUCH (ILLS.) - De schepping van de vlinders.
6154: BEMELMANS, LUDWIG. - Madeline's rescue.
6536: OOM BEN (= B.W. WIERINK, 1856-1939) - Jan-Klaassen. Verteld en geteekend door Oom Ben.
10546: KOP & BENEN: - Janny.
9982: BERG, S.J. V.D., (A.O.). - De Nachtegaal en het Lijstertje. Gedichtjes.
12731: BERG, S.J. V.D., (E.A.). - De Nachtegaal en het Lijstertje. Gedichtjes. Met 6 gekleurde plaatjes.
12123: BERGH, G.C. VAN DEN. - Uitbeeldingsgymnastiek.
12090: BERGH, G.C. - Aesthetische Bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnastiekvereenigingen.
6900: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - De Nederlandsche Volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
12385: BERQUIN - Le petit Grandisson, imité du Hollandois.
5376: BERQUIN, M. - Les Jeux de La Petite Thalie, ou Nouveaux petits Drames Dialogués sur des Proverbes, Propres à former les moers des Enfants et des jeunes Personnes, depuis l'age de cinq ans jusqu'à vingt.Nouvelle Edition, revue par M. Berquin.
10482: BERTRAM (ADAM THOMAS WEIHS). - Carolien het koetje uit Delft.
9606: BERTRAMS, JOEP. - Meesterwerk van Meijers. Een getekende impressie.
9431: BERTRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduw-Beelden.
7467: BEST, P. - M.A. De Ruiter, een voorbeeld van Godsvrucht en deugd.
12429: BETHLEN, JULIANNA - De IJsheks en de Eenhoorn. Een ijzingwekkend hologrammenboek.
6505: BIBEN, A - GEMPT, B. TE. - Wenken voor Opvoeding, in trekken uit de huwelijksgeschiedenissen van Willem ter Velden en den timmerman Goedhart, met hunne huisvrouwen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
12818: BILIBIN, IWAN. - Russische sprookjes met platen van Iwan Bilibin, 2 delen in cassette. 1. Het sprookje van de schitterende valk en andere Russische sprookjes; 2. De wonderschone Wassilissa en andere Russische sprookjes.
12822: BILIBIN, IWAN. - Een Russische legende. Met platen van Iwan Bilibin.
12824: BILIBIN - LERMONTOV, MIKHAIL. - The Lay of Tsar Ivan Vassilyevich, His Young Oprichnik and the Stouthearted Merchant Kalashnikov.
6963: BILIBIN - GOLYNETS, S. (TEXT BY). - Ivan Bilibin. (Important Russian book illustrator 1876-1942).
12433: BINDER-STRASSFURT, EBERHART - Zandman vermist: door de Zandman zelf in een verloren ogenblik verteld aan Rudi Strahl en hier nauwkeurig opgetekend, en onder streng toezicht van de Zandman tekende Eberhard Binder er de plaatjes bij.
12848: BISHOP, GAVIN. - Mr. Fox.
13213: BITTERLICHTER, ROSWITHA, (ILLUSTRATED.). - Hallelui-nein! Die Geschichte vom bösen Engelein, das Hallelui=nein, statt Hallelui=ja sang.. Märchentexte von Maria Berg.
10646: BLAAUW, HENRIËTTE - NELLY SPOOR (ILLS.) - Heerlijkheden uit het Verleden.
7968: BLAAUW, HENRIETTE. - Die vlugge haasjes. Teekeningen van Ernst Koetzer, (= Ernst Kutzer).
10657: BLAKE, QUENTIN. - Snuff.
13202: BLANCHARD, PIERRE. - Le Plutarque de la jeunesse, ou abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations.
10614: BLES, JACQUELINE - AAFJES, SIJTJE - Wat de Kwantjes verder beleefden. Met 63 plaatjes van Sijtje Aafjes.
12833: BLOEME, JENNY DE - FORKE, EUGENIE, (ILLS.). - De Waterkindertjes: een sprookje van twee heel kleine kindertjes.
10609: BLYTON, ENID. - Let's go to the Circus. Illustrated by Will Nickless.
11394: BODAERT, MARCELINE - Het vrolijke jaar. Tekeningen van Adolf Zabránsky.
14027: BODENHEIM, NELLY. - Twaalf silhouet -prentbriefkaarten. Haken en oogen, Tikke takke toogen, Goudpapier Tiere liere lier.
7950: BODENHEIM, NELLY. - Lui lekkerland.
11511: BODT, SASKIA DE - JEROEN KAPELLE. - Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950.
13690: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
10468: BOFINGER, MANFRED. - Graf Tüpo, Lina Tschornaja und die anderen.
9484: BOING, DIRK - REDDINGIUS, W.G. - Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den Bloei en de Welvaart der Fabrijken, Trafijken en Handwerken. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
12051: BOON, J.H. - De teekenkunst op de lagere school. Map 19.
12879: BORSTEN, P.P.J. - Zwemmen de ideale sport! Handleiding voor diverse zwemslagen met illustraties.
10008: BOS, R. - HOUWEN, K.G. EN MULDER, J. - Op reis door ons Vaderland. Compleet in 3 deeltjes.
7532: BOSMAN, J.M.H. - Nederland en zijn bewoners. Lees- en Leerboek voor de hoogere klassen eener agere school. Tweede stukje.
8310: BOSMAN, A. - Leerzame verhalen voor de jeugd.
5889: BOSSCHÈRE, JEAN DE. - The Love Books of Ovid, of Publius Ovidius Naso translated out of the Latin by J. Lewis May.
5871: BOSSCHÈRE, JEAN DE. - The Golden Asse of Lucius Apuleius, translated out of Latin by William Adlington, with an Introduction by E.B. Osborn.
9866: BOTT, C.G. - The life and works of Alfred Bestall illustrator of Rupert Bear.
13645: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500 -1795.
10588: BOTTEMA, JOHANNA. - Met z'n achten: 8 prettige verhaaltjes / verteld door Frieda van Felden e.a; met fleurige plaatjes van Johanna Bottema .
12449: BOUILLY, J.N. - Les encouragemens de la Jeunesse.
6582: BOUWMEESTER, J.G. - Jocko, teekeningen van J. Scheidel.
10543: BOUWS, TOM - De veilige weg: een boek over veilig verkeer. Illustraties van Bob Buys.
6583: BRABANT, ELSE VAN. - Avonturen van Nansen aan de Noordpool.
10979: BRACE, ERIC (ILLS.) - MARKOE, MERRILL. - The Day My Dogs Became Guys.
10971: BRADSHAW, PERCY V. - The art of the illustrator: W. Heath Robinson and his work.
7777: BREET, I. DE. - Tomas en Maria, of de jonge zwervers; een geschenk voor de jeugd.
13567: BRICUSSE, LESLIE - LE CAIN, ERROL. - Christmas 1993 Or Santa's Last Ride: An Absolutely Amazing Christmas Story.
12874: BRIGGS, RAYMOND - De Kerstman.
10390: BRINK, HANS. - Liesje bakt poffertjes. Een kookboek voor kleine meisjes.
10287: BROERS-DE JONGE, C. - Dat smaakt naar meer.
14226: BROOS, PIET - Het avontuur van Joep en Niek.
13462: BROWN, MARCIA. - How, Hippo!
10584: BROWNE, ANTHONY. - De Tunnel. [SIGNED COPY]
11028: BROWNE, ANTHONY - Dit vind ik leuk.
12889: BROWNE, ANTHONY - King Kong: Naar het klassieke verhaal van Edgar Wallace en Merian C. Cooper.
12893: BROWNE, ANTHONY - Voices in the park.
14421: BRUINS, L. - De tijd. Leesboekje voor jonge kinderen.
10641: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's Read-with-Miffy Frieze.
11865: BUDDINGH, D. - Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs, met betrekking tot het bijbellezen en godsdienstig onderrigt op de scholen, in de Nederlanden, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 2 Januarij 1842. Eerste stuk.
9294: BUENO DE MESQUITA, D.A. - De Geschiedenis van Gulzigen Tobias.
5808: BOTTEMA - L. JANSMA BUITENPOST. - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
6730: BULLETJE EN BONENSTAAK - RAEMSDONCK, & G. VAN EN A.M. DE JONG. - Bulletje en Bonestaak. Samengsteld door J. Kooijman & H. Stoovelaar.
11482: BURGERSDIJK, L.A.J. - School-atlas voor de beoefening der natuurlijke historie: met 72 platen en 1070 houtgravures en een verklarende tekst.
8659: BURGMEIN, J. - Le Roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes Musicales.
12915: BURNINGHAM, JOHN. - Het Kerstcadeau.
6468: BURROUGHS, E.R. - Tarzan in the land of the Giant Apes. 'Better little book'.
12805: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
13168: CALHOUN, MARY - MCCAFFERY, JANET (ILLS). - The Goblin under the stairs.
14301: CALKOEN, H.J. - Dieren - atlas. De vogels. 32 fraai gekleurde platen en talrijke afbeeldingen in den tekst.
9704: CALLENBACH: - Bijbelsche Prenten voor Kinderen. Oude en Nieuwe Testament.
14230: CAMMAERTS, EMILE. - The adoration of the soldiers (L'Adoration des Soldats). With illustrations by Louis Raemaekers.
11921: CANFIELD FISHER, D. - Een Montessori Moeder. Vertaald uit het Engelsch door J. Vosmaer-Werker.
13537: CANIGÓ, JORDI. - La Gata i el Belitre.
13687: CAPPE, JEANNE - HEBBELUNCK, JEANNE. - Trois histoires de Noël
10322: CARLE, ERIC - Die kleine Raupe Nimmersatt [Publishers copy]
10325: CARLE, ERIC - Ysbeer, Ysbeer wat hoor jij? Bill Martin Jr. [Afrikaans]
10318: CARLE, ERIC - MARTIN, BILL. - Brauner Bär, brauner Bär, sieht du wen? Eine Frage- und Antwort-Geschichte für Kindergartenkinder von Bill Martin.
10323: CARLE, ERIC - Die kleine Raupe Nimmersatt.
10321: CARLE, ERIC - The Very Lonely Firefly
10313: CARLE, ERIC - Tom Duim en andere vertellingen van Andersen, Grimm en Aesopus. Vert. Harriët Freezer en Huberte Vriesendorp.
10308: CARLE, ERIC - Die kleine Maus sucht einen Freund.
11740: CARLE, ERIC - Animals Animals.
10315: CARLE, ERIC - Dichter bij de dieren. (Tekst-bijdragen van 12 schrijvers, o.a. A.M.G. Schmidt).
10316: CARLE, ERIC - BAUMANN, HANS - Tschip hat viele Brüder.
11805: CARLE, ERIC (ILLS.) - JUSTER, NORTON - Otter Nonsense
10317: CARLE, ERIC - Dies und Das. Märchen und Fabeln.
10306: CARLE, ERIC - [The very hungry Caterpilar / Israelic edition].
12999: CARLE, ERIC. - Droomsneeuw.
13302: CARLE, ERIC. - Heeft een kangoeroe een mama?
13360: CARLE, ERIC. - Het geheim van de acht tekens.
11273: CARLE, ERIK. - Het haneboek.
8053: CARLE, ERIC. - The Honeybee and the Robber; a moving/picture book.
9145: CARROLL - BAKEWELL, M. - Lewis Carroll, a biography.
9270: CARROLL - HUDSON, D. - Lewis Carroll: An illustrated biography.
7939: CASPARI, GERTRUD. - Als 't regent en sneeuwt. Versjes en Prentjes.
12807: CATALOGUE: GELDER, T. VAN AND MARTIN VELTMAN, (EDITORS). - Eye love books. *Tentoonstelling* Kunstenaars kinderboeken.
13370: CATALOGUE: - Bilderwelt im Kinderbuch, Die. 1988. Kinder- und Jugendbücher aus fünf Jahrhunderten. Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Museumsbibliothek und des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln. Josef-Haubrich-Kunsthalle Köln, 17. Juni 1988 bis 11. September 1988.
5953: CATALOGUE: - Dutch Oranges; Fifty illustrators from Holland.
7293: CATALOGUE: VEEN, VAN. - Kinderen lazen kinderen lezen. Tentoonstelling in het stedelijk museum 13 okt. 1958 tot 7 jan. 1959 te Amsterdam.
9074: CATALOGUE - HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-Bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
5509: CATALOGUS - Rie Cramer en haar werk.
6991: CATALOGUS - Beweegbare boeken.
13509: CATAOGUS. - De onafhankelijken. Vereeniging van beeldende kunstenaars Amsterdam.
12127: CETON, J.C. - De Arbeidsschool als maatschappelijk probleem.
13691: CHARANTE, N.A. VAN. - Sprookjes uit den ouden tijd.
7622: CHARANTE, N.A. VAN. - Kinderpoëzij. Met plaatjes.
12019: CHILD, LAUREN - Bang voor de boekenwolf. Uit het Engels vertaald door Rindert Kromhout.
7182: CHIMANI L. - Tafereelen en verhalen uit de geschiedenis, voor de jeugd bewerkt. Naar het Hoogduitsch.
7436: CLAUDIUS. - Omnibus. Nederlandsch Prentenboek voor jongens en meisjes. Met achtienhonderd houtgravures.
12643: CLIGNETT, ROBINE. - De hoge hoed van de schoorsteenveger.
12710: CLOKE, RENE - Music in the Meadow and Other Verses. Illustrated by Adolf Zábranský.
13252: COCK, NICOLE DE. - Het meisje en de olifant.
12725: COCKENPOT, FRANCINE. - Orange et Citron. Adaption Française des 'Nursery Rhymes'traditionnels Illustrations d'Etienne Morel.
6796: COHEN, FRÉ - STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J. - Brieven over Kinderlectuur.
6242: COMENII, JOAN AMOS. - Orbis Pictus. Swet W Obrazich. Die Welt in Bildern. Le Monde en Tableaux.
13697: CONSTANT, M. - Kerstgave; Pantomime. Muziek van Gottfried Mann.
10663: COONEY, BARBARA - MCLERRAN, A. - Roxaboxen.
10664: COONEY, BARBARA - Hattie and the Wild Waves: a story from Brooklyn.
10768: COOPER, M.B. (ILLUSTRATED). - Zabu negretto simpatico.
13001: COOPER, HELEN. - The baby who wouldn't go to bed.
5658: COOPER, W.M. - An Illustrated History of The Rod.
5856: COTTIN, MEVROUW. - De inneming van Jericho: of de Bekeerde Zondares. In vier Zangen. Benevens: De gedachten van Pascal, (een handboekje voor de Jeugd.).
9899: CRAMER, RIE. [RECLAME] - Maatstok. Deez Maatstok zegt Te allen Tijd, Hoe Klein gij waart, Hoe groot gij zijt.
10076: CRAMER, RIE. - Bij het vuur.
11803: CRAMER, RIE. - Old England: English songs of long ago. The original tunes harmonized by Alex de Jong.
10785: CRAMER, RIE - Sinterklaas versjes.
13968: CREMER, J.J. - Bella Roel. Overbetuwsche vertelling.
9900: CREMERS, M.E. (VERSJES). - De Wonderen van Kampen en waarom Gerait van Dam er kwam. Zwartjes van M.J. Goris.
9902: SOL DENTITIAE EN JOSE CROCHETTOS. - De tandheelkundige Raadgever of Verpleging der tanden voor grooten en kleinen. Naar het Duitsch.
11747: CRUIKSHANK - George Cruikshank, 1792 - 1878. Karikaturen zur Englischen und europäischen Politik und Gesellschaft im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
7299: CRUIKSHANK - GURATZSCH, H. - George Cruikshank 1792-1878; Kairkaturer zur englishen und europäischen Politik und Geselschaft im ersten Viertel des 19. Jahrhun derts.
12148: [MAGAZINE] - DAALDER, D.L. REDACTIE - Het kind: veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders. 34e jaargang 1933.
7163: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
13883: DAANE, JANNIE. - Het kleinste sprookjes boek.
10731: DAHL, ROALD - De Reuzenperzik: een kinderverhaal, geïllustreerd door Michel Simeon.
10734: DAHL, ROALD - Matilda. Illustrations by Quentin Blake
12084: DALCROZE, E. JAQUES - Premières rondes et enfantines.
12758: DAMJAN, MISCHA / RALPH STEADMAN (ILLS.). - Van een eekhoorn en een neushoorntje.
7708: DAMM, CHRISTIAN TOBIAS. - Grieksche en Romeinsche Fabelkunde, naar de Nederduitsche uitg. v. 1786, onder de vergelijking van de tweede druk der Latijnsche van C.F. Nagel, op nieuw bewerkt door G.Bruining.
14241: DAPPEREN, D. VAN. - Aanvankelijk onderwijs in de Muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers, om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. Tweede stukje.
8814: DARLING, H. - From Mother Goose to Dr. Seuss. Children's Book Covers 1860-1960. Foreword by Seymour Chwast.
6626: DARTON, F.J. HARVEY. - Children's Books in England.
7304: DASBERG, L. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
6825: DAVIDSON, M.B. - Treasures of the New York Public Library.
12977: DAYRE, VALÉRIE - ERLBRUCH, WOLF, (ILLS.). - Ik ruik kindervlees.
9839: DEFOE, DANIËL. - Het leven en de vreemde, wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe een zeeman van York, door hemzelven verteld.
10942: DESIMINI, LISA (ILLS.) - WIDMAN, CHRISTINE. - Housekeeper of the Wind.
10972: DESIMINI, LISA (ILLS.) - ROSENBERG LIZ - Adelaide and the Night Train.
13596: DICKENS - ZWERGER, LISBETH. - Een Kerstverhaal. Ernst van Altena.
14246: DIJK, B. VAN. - Lees- en prentenboekje voor jonge kinderen, vooral ten dienste der schole: door B. van Dijk, in leven Schoolmeester te Oude Pekela.
9533: DIJKHUIS, T. - Pinokkio. De geschiedenis van een kinderboek.
5832: DISNEY, WALT. - Magic moments. (Italian edition).
7850: DOLZ, J.C. - Aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen, over onderwerpen, welke in het dagelijksche leven voorkomen, inzonderheid geschikt ten dienste van schoolonderwijzers. Gevolgd naar de derde hoogduitsche uitgave. Bound with: Bijvoegsel op J.C. Dolz, aanleiding etc. door N. Anslijn Nz.
6914: DOORMAN, CHRISTINE. - De wondervogel een sprookjesboek.
7683: DRAPER, B.H. - The juvenile naturalist; or, walks in the country. Autumn and winter.
11879: DUINEN, G. VAN - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800. Deel II. 1800-1954.
10744: DULIEU, JEAN. - Boffie en Buikie in de knoop: Een spannend verhaal met 12 tekeningen en 96 gekleurde plaatjesstrips.
13322: DURDENT, R.J. - Beautés de l'histoire Grecque, ou Tableau des évènemens qui ont immortalisé les Grecs.
6011: DÜRRWANG, RUDOLF (ILLS.). - Es singt es Vögel ab em Baum. 25 Lieder von Sophie Hämmerli-Marti. Komponiert von Karl Hesz.
10508: DUVOISIN, ROGER (ILLS.) - GIAN-CARLO MENOTTI'S - Amahl and the Night Visitors.
8330: DYKSTRA, WALING. DE BLÎDE BERNTSJES. 1853 - De blîde berntsjes. In boekje mei moaije printsjes en rîmkes der by fen Waling Dykstra (1821-1914).
6270: EBERT, J.J. - Merkwaardigheden van Natuur en Kunst. Een nuttig en aangenaam leesboek voor de jeugd.
12941: ECO, UMBERTO - CARMI, EUGENIO, (ILLS.). - De bom en de generaal.
12942: ECO, UMBERTO - CARMI, EUGENIO, (ILLS.). - De drie ruimtevaarders.
13954: ELBURG, JAN G. - De distelbloem. Gedichten. Door Jan RENGERTSZ.
14038: EMDEN BOAR, C. VAN. - Inleiding tot de studie van de pornografie: Obsceniteit en pornografie anno 1966: Pornografie en beeldende kunst. Drie delen.
11600: EMST, P. VAN - Indische cultures! Landbouwkundige platenseries van Ned. Indië. Serie VII, De Kapok.
8948: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van Gedenkwaardige Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis.
5625: EVANGELINE, (PSEUD. VAN H.M.C. VAN OOSTERZEE). - Nieuwe - Spelen in huis en buiten, voor jongens en meisjes. Met verklarende platen.
8838: EVANGELINE. - De reis naar Java. Verhaal voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes.
6584: EWALD, J.L. - De Goede Jongeling, Echtgenoot en Vader, of Middel om zulks te worden. Eene wedergaê van de kunst om een goed meisjen te worden. Tweede en laatste deel.
14055: EWICK, ERNST. - Het oor van Malchus.
11269: FABRÈS, O. - Met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' naar de Middellandse Zee. In schets gebracht door O. Fabrès.
12496: FANELLI, SARA. - Knoop.
12188: FAZZI, MAURA EN PETER KÜHNER - Casper de clown
8715: FERWERDA, M. EN M. LUST. - Bibliografie van kinder- en jeugdboeken 1830-1840.
12859: FETH, MONIKA - BORATYNSKI, ANTONI (ILLS.). - Der Gedankensammler.
12861: FETH, MONIKA - BORATYNSKI ANTONI (ILLS.). - Der Schilderputzer.
5845: FINCH, CHR. - The Art of Walt Disney from Mickey Mouse to the Magic Kingdoms.
13098: FOKKE SIMONSZ., A. - De Amsterdamsche kermis, in derzelver oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat, beschouwd, in eene verhandeling voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de beide Amsterdamsche departementen de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Met caricatuur plaaten.
13067: FOKKE SIMONSZ., A. - Het (latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de Duivel, en hij sneed een' Boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen van schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Met eene caricatuurplaat.
6291: FORTGENS, H.W. - Meesters, scholieren en grammatica. Uit het middeleeuwse schoolleven.
5562: FOX, C. - The Doll. Photographs by H. Landshoff.
12145: FRANCK, PHILIPP - Das Schaffende Kind.
11389: FRANCKEN-COSTER, M.J. - Vertelversjes.1. De Tweeling. 2. Het Veulentje. 3. Twee Zwartjes
8815: FRANCKEN - COSTER, M.J. - Ik maak mijn speelgoed zelf. 2 Delen.
10045: FREEZER, HARRIET. - Spieghel der Jonckheydt. (Getekend leven, onder redactie van Victor E. van Vriesland).
8675: FROEHLICH, H.B. AND B.E. SNOW. - Text books of art education, in 6 vols. Book I - First year till Book VI - sixth year.
10715: FURNISS, HARRY, (ILLS.) - Romps in Town. With verses by Horace Lennard.
14264: GÁG, WANDA. - Miljoenen poesjes. Vertaald door Jennie Daane.
9017: GALLINO, KO. - De lotgevallen van Witje en Gitje: met illustraties van Peter Lutz Tekst en boekversiering van Jan Feith
12374: GANTSCHEV, IVAN - Weet jij waar de maan woont?
13021: GANTSCHEV, IVAN - Wo ich geboren bin. Text von Silvius.
9372: GARDE, G. - Theater-Geschichte im Spiegel der Kinder-theater; eine Studie in populärer Graphik, with an English Summary.
12718: GARFIELD, D. LEON - Jack Holborn. Illustrated by Antony Maitland.
13014: GEELEN, HARRIE. - Herman, het Kind en de Dingen.
11969: GEERLING, L.F. - De Nederlansche Briefsteller, Inhoudende: Brieven en andere opstellen over de meeste onderwerpen, die in het maatschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande bepalingen over de geschikte wijze van samenstelling en inrichting der brieven; betitelingen en opschriften, benevens allerlei koopmansbrieven; [...].
5420: GELLERT, C.F. - Gellert's fabelen en vertelsels, Nieuwe uitgave. Met platen.
7679: GELLERT, C.F. - Gellerts Fabelen en Vertelsels, In Nederduitsche Vaerzen Gevolgd.
12094: GERDES, E - De blik der oogen: een verhaal voor Jonge Lieden. Met platen.
13506: GERDING, LAURA. - Laura Gerding Album.
13709: GEURRIER DE HAUPT, MARIE. - Deux camarades.
13694: GEVERS, MARIE. - En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door Ernest Claes.
13466: GIRON, AIMÉ. - Le Sabot de Noël: legende par Aimé Giron compositions et gravures par Leopold Flameng avec une préface par M. Jules Janin.
12202: GLATZ, JACOB. - Uitgezochte zedelijke vertellingen voor jonge lieden: uit de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. Met platen.
6086: GOCH-KAULBACH, ANNA VAN. - Wie reist er mee?
7694: GOETHE - FRANK, M.C. (BEW.). - Goethe's Vertellingen voor Meisjes.
12173: GOEVERNEUR, J.J.A. - Nederlandsch Indië of De bewoners dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun dagelijksch leven, zeden en gebruiken. Met 12 gekleurde platen.
14130: GOEVERNEUR, J.J.A. - Fabel- en versjesboek: vier delen; I Nieuwe Fabelen en versjes; II Prettige deuntjes en liedjes; III Wat Oom Jan in zijn zak vond; IV Mijn laatste Sint Nicolaas.
5540: GOEVERNEUR, J.J.A. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen.
6221: GOEVERNEUR, J.J.A. - Shakspeare de Tijgerjager Philippowitsch de Berenjager en andere jachtavonturen voor de jeugd, naar het hoogduitsch.
6316: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gulden Kinderboek. Duizendschoon. (dl. I).
6335: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Lente, een leesboekje voor jonge kinderen.
7340: GOEVERNEUR, J.J.A. VERT. - Nieuwe vertelsels uit het wonderland voor kinderen, klein en groot. Uit het platduitsch nageschreven.
8293: GOEVERNEUR, J. J. A. - Bij Saartje, onze oude goede baker, die sprookjes kan vertellen: nieuwe sprookjes- en vertelselboek voor jonge kinderen.
8629: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gouverneur's Kinderdeuntjes, Wiegeliedjes, Speel- Tel- Raadsel- en andererijmpjes. Met 36 gekleurde platen.
9338: GOEVERNEUR, J.J.A. - Goeverneur's Nieuw Fabelboek. Nieuwe Fabelen en Versjes voor kinderen. Eerste deeltje.
9666: GOEVERNEUR, J.J.A. - Karel en Marie: eene familie-geschiedenis voor kinderen.
12116: GOFFIN, JOSSE. - ah!
9865: GOFFIN, JOSSE. - Oh!
13025: GOREY, EDWARD. - The Insect God.
12800: GOUDEY, ALICE E. - ADAMS (ILLS.). - Butterfly Time.
5452: GOUKA, M. - Handleiding bij het Onderwijs in de Schrijfkunst. Eene bekroonde verhandeling der Algemeene Onderwijzers-vereeniging in het 8e schooldistrict van Zuid-Holland.
12206: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude schoolwereld. I: Oude scholen. II: Oude schoolboeken.
5774: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude schoolwereld. I: Oude scholen.
10763: GRAHAME, KENNETH - Bertie gaat op stap: met tekeningen van Ernest H. Shepard.
13367: GRAM, JOH. - De Kermis der Dieren.
13214: GRENGG, M. - Wie Christkindlein den Kindern half: Weinachtsmärchen.
14007: GREUVE, G.C. DE. - Volkslees, of onderwijzers handboek. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Derde en vierde afdeeling. (Deel 2).
13606: GRIMM. - Het raadsel van de Prinses. Naar Grimm.
10660: GRIMM - WATSON, WENDY (ILLS.). - The Hedgehog and the Hare. Adapted and illustrated by Wendy Watson.
13283: SENDAK - GRIMM. - King Grisly-Beard: a tale from the Brothers Grimm.
5549: GRÖBER, K. UND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
12474: GROEN, L.N. VAN. - Dreumes Dribbel als redder; neemt een waakhond; de onzichtbare; wordt koetsier.
14025: GROOT, JAN H[ENDRIK] DE. - Het wachtvuur. voor Mevrouw Christina Van Welsum-Witter.
13543: GROSMAN, JAC. - De wonderlijke avonturen van Pietje Peggel.
5565: GRUNFELD, F.V. (E.A.). - Spelletjes uit de hele Wereld, Fijn om te maken en te spelen.
9411: GUERTIK, H. (ILLS.) - LOUV'A, (TEKST). - Meine lieben Tiere.
5689: GULLIVER - KATER, BETSY. - Gulliver's Reizen en Avonturen. Voor onze kleuters bewerkt door Betsy Kater.
9851: GUNNING J.HZ., J.H. - De Bijbel voor kinderen.
10489: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, Xe Stukje. Het boertje. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de gouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
10483: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, Stukje VIII. Jan en Hector. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de gouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
10647: HAANSTRA, W. - De Wandelaar. XIIIe Stukje.
10499: HAANSTRA, W. - Beeldschrift, XVIe Stukje. poffertjes. Methode Leidsche Kweekschool. (Bekroond met de ouden medaille op de Parijsche Wereldtentoonstelling 1889 en 1900).
6700: HAINING, P. - Movable Books.
6355: HAKVOORD, B. - Algemeene Zend-brieven, Zo die in de Duitsche Schoolen van Nederland worden geleerd. Geheel Vernieuwd en veel Verbeterd; Met byvoeginge van verscheiden noodzakelyke dingen, als Requesten, Huwelyks-Voorwaarden, Accoorden, Paspoorten, Bestedingen, Leer-brieven, Rente-brieven, Quitantiën, Huur cedullen, Koop-cedullen, enz. Alles geschikt na 't hedendaagsche gebruik, en tot dienst van de Leergierige Jeugd. Dezen laatsten Druk nader overzien en verbeterd. Den Koning Ferdinandus plag te zeggen, dat men een Wys of Dwaas kan kennen: 1. Aan 't matigen van zyn Gramschap/ 2. Aan 't regeeren van zyn Huisgezin/ 3. En aan 't opstellen van zyne Brieven.
13707: HAMAKER-WILLINK, A. [MANUSCRIPT] - Kerst-Nacht.
13822: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. - Historisch Handboekje van den Bijbel.
11804: HANAK, MIRKO - Alle vogels vliegen. Tekeningen van Mirko Hanak, kinderversjes van Mies Bouhuys.
11897: HANDEL, C.F. - Beknopte zielkunde voor ouders en onderwijzers. Uit het Hoogduitsch door P.J. Prinsen Junior met een voorberigt van P.J. Prinsen.
9463: HANOU VAN ARUM, P. - Christiaans reis rondom de Wereld. Met 34 plaatjes.
9603: HANSEN, RIE. - Niksnutje en Raretoet. Met illustraties van Marten Toonder.
10909: HARBOUR, ELIZABETH - A first picture book of nursery rhymes.
12898: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLS.) - Flipje en zijn vriendjes. Een album voor het verzamelen van de Betuwe-films, voorafgegaan door een vertelling van Flipjes prilste jeugd bij de kabouters en hoe hij in Dierenland kwam.
8769: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLS.). - De Droom van Jantje. Uitgave De Klok.
12077: HARQUEVAUX, L. ET PELLETIER - 200 jeux d'enfants en plain air et à la maison. 160 gravures
13163: HARRIS, ROSEMARY - LE CAIN, ERROL. - The Child in the Bamboo Grove.
13164: HARRIS, ROSEMARY - LE CAIN, ERROL (ILLUSTRATED). - The Flying Ship.
9473: HARTTORFF, W. - Jeugd zonder werk. Met voorwoord Ph. Kohnstamm
12736: HASSALL, JOHN. - Mironton, Mirontaine! Dessins de John Hassall.
12964: HAUFF, WILHELM - ZWERGER, LISBETH (ILLS.) - Dwerg Neus.
12192: HAZEU CZN., JOHANNES. - Grootvader Goedhart, met zijne kleinkinderen. Een Leesboekje voor de Jeugd. Met gekleurde platen.
9333: HAZEU CZN., JOHANNES. - Natuur Onderwijzende Gesprekken, voor de Jeugd, in het Buitenleven.
10676: HEBBELYNCK, MARTINE, (ILLS.) - MELLOY, CAMILLE. - Hoe Eero door Finland trok. Vert. To Hölscher.
12399: HEBBELYNCK, JEANNE - Madones au pays de Flandre.
9120: HEBBELYNCK, JEANNE, (ILLS.) - WIES PERSYN. - Het wondermooie leven van Maria.
8800: HEIDE, WILLY VAN DER - BERINGER, JOHN. - Het verschijnsel Bob Evers: bijgewerkt t/m deel 37 v.d. serie.
7664: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vert. vanA.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
8627: HEIJE, J.P. - Al de Volksdichten.
11200: HEIJERMANS, IDA. - Vertellingen van de maan; geïllustreerd door J.B. Heukelom, 1875-1965).
12081: LEGER DES HEILS - Orde-oefeningen, uitgegeven ten dienste van het Werk onder Jongelieden in het Leger des Heils.
10472: HEIMANS, E. - Helden zonder zwaard.
13029: HEINE, HELME. - Zehn freche Mäuse.
13037: HEINE, HELME. - Ik weet hoe het moet, zei Snoet.
13039: HEINE, HELME. - Galerie der Freunde.
10135: HEISENFELT, KATHRYN. - Children of Holland. Illustrated by Gharlotte Stone.
14229: HELDER, MARIE. - Avonturen met een luchtschip.
14192: HELLINGA-ZWART, T. - Van twee broertjes en een zus.
9706: HEMKES, H. - De Taalvriend. Een leer- en leesboekje voor de scholen.
6434: OOM HENDRIK - Fabelboekje voor de jeugd. Met zes gekleurde plaatjes.
8953: HENRY, O. - ZWERGER, LISBETH (ILLS.). - Het geschenk van de wijzen. Vertaald door Dolf Verroen.
6342: HERVEY, J.A.M. - Verhandeling over de godsdienstige opvoeding der dochteren, (48)p. GEBONDEN MET: De Tijd van gevaar, en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot Heiligheid etc; / De Rijkdom van Gods vrije genade, geopend in de bekeeringe van Cornelius Cayley, [...].
9345: HEUSDEN, ALFONS VAN, (ILLS.) EN IVO DE WIJS. - Even naar de brievenbus.
13055: HEYMANS, ANNEMIE. - Pepijn's kolderkussen.
10643: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN. - Vader Jacob en zijn kindertjes, een schoolboekje
7059: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN. - Moeder Anna en hare kindertjes, een school boekje. II.
9198: KOL - HICHTUM. - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N. van Hichtum.
9768: HICHTUM, NIENKE VAN - Drie van de Oude Plaats
9785: HICHTUM, NYNKE FEN. - De jonge priiskeatser.
12125: HILDEBRAND, F. EN LANGEVELD, M.J. - Arbeid bij de opvoeding.
6021: HILDEBRANDT, M. - GEORGE A. WILLIAMS. - Het Bouwen van de Ark. [Met schaar en lijmpot, 4]
11351: HILDEBRANDT, MARIE. - De Geschiedenis van Pinokkio.
14213: HILDEBRANDT, M. - GEORGE A. WILLIAMS. - Prettige dagen op het land, Met schaar en lijmpot 2.
13368: HILGERS, TH. J.A. - Indische sprookjes. [met illustraties van Netty Heiligers en W.K. de Bruin].
14003: HILLENIUS, D. - Het romantisch mechaniek.
12334: HIROSHIGE - Een school vissen. G. Schwartz (vert.)
13185: HOBAN, RUSSEL - PIENKOWSKI, JAN. - M.O.L.E. Much Overworked Little Earthmover.
12456: HOBAN, TANA. - Shapes and Things.
6246: HOCHSTETTER, M.TH.F. - Die Giftgewäsche Deutschlands und der Schweiz, in lithographirten und colorirten Abbildungen mit erläuternden Text. Zum Gebrauch in Volksschulen, Realanstalten und Gymnasien wie auch zum Selbstunderricht, besonders für Pharmaceuten.
8581: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY. - Rietje's poppen.
11967: HOEN, P. 'T. - Publicatie Gelykheid, Vryheid, Broederschap. [Pamflet]
14239: HOEN, PIETER 'T. - Fabelen en kleine gedichten voor kinderen door Pieter 'T Hoen. Met kunstplaten.
9874: HOESTRA, HAN G. - De ijsmuts van Prins Karel en een paar andere versjes.
11887: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht .
10774: HOFMAN, WIM. - Het vlot. Tekst en tekeningen van Wim Hofman.
10775: HOFMAN, WIM. - Het tweede boek over Wim.
12969: HOLL, ADELAIDE - DUVOISIN, ROGER, (ILLS.). - The rain puddle / La Pozzanghera.
14302: HOOGEVEEN, E.J.M. - Vlindetratlas. Met 154 afbeeldingen van vlinders en rupsen, op 20 gekleurde platen van W. Hubert en 13 figuren in den tekst.
13706: HOOGEVEEN STERCK, L. VAN. - Paradys- en kers-vertelling van grootmoeder aan de kinderkens.
10769: HOOGEVEEN'S DICTEERDOOS. - Hoogeveen's dicteerdoosje, ca. 1910 deksel 31 x 12,5 cm [zie afbeelding in: doc. Boeken+afb: dicteerdoos]
12056: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - Kinder-Poëzy: mijmeringen en lessen uit het kinderleven. Met gekleurde platen.
13531: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - Gedichtjes op Geboorte-Nieuwjaars-Bruiloftsfeesten en Gebeden, voor de Jeugd.
6484: HOOP JR'S ZOON, A. VAN DER. - De Nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
14002: HOORNIK, ED. - De overlevende.
12592: HORN, W.O. VAN - George Stephenson, of wat nadenken vermag.
10117: ABBING- VAN HOUWENINGE. - Lente zomer herfst en winter. Een sprookje. Met teekeningen en vignetten van P. Cornelis de Moor.
12366: HOYTEMA, TH. VAN. 1863-1917. - Vogelvreugd. Een prenteboek voor de lieve jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T. v. Hoytema.
12373: HRUBIN, FRANTISEK - TRNKA, JIRI. - Let's tell a fairy tale.
6709: HUGILL, B. - Bring on the Clowns.
6706: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus.
10299: HUMPERDINCK, ENGELBERT - PAUL HEY (ILLS.) - Sang und Klang für Kinderherz: eine Sammlung der schönsten Kinderlieder.
6707: HUNNISETT, BASIL. - Steel-engraved book illustration in England.
8641: HUNZIKER, R. - Der Bauernhof und seine Lebensgemeinschaften. 6 Banden.
13178: HÜRLIMANN, BETTINA - NUSSBAUMER, PAUL (ILLS.). - William Tell and His Son.
6891: HÜRLIMANN, B. - Die Welt im Bilderbuch. Moderne Kinderbilderbücher aus 24 Ländern. Künstlerbiographien mit bibliographischen Angaben von Elisabeth Waldman.
13076: ICHIKAWA, SATOMI. - A Child's Book of Seasons.
14195: INTROVA - Draaiboek.
7042: ISINGS, J.H. - De geschiedenis gekleurd. Historie -schoolplaten - J.H. Isings.
9359: IVANOWSKY, E. (ILLS.) - J. CAPPE. - Bonte Geschiedenissen.
6356: JACOBI, H. - Gemeyne Zend-brieven, Zeer nut voor Ouders, Meesters ende Kinderen, om te lezen, Brieven te dichten en manierlyk te schryven. Waer by gevoegd zyn eenige bemerkens-weêrdige Spreuken. In dezen druk veel verbeterd / van de onechte ofte zoo-gezeide gebastardeérde woorden gezuyverd / ende de oude Rymen op eenen beteren voet gebragt. Den Koning Ferdinandus zeyde / dat men eenen Wyzen van eenen dwaazen kan onderscheyden Aen het maetigen van syne gramschap, Aen het bestieren van syn huysgezin, Aen het dichten van eenen brief.
12543: JÄGERSBERG, OTTO / LEONHARD, LEO (ILLS.). - Rüssel in Komikland.
14221: JANCZARSKI, CZESTAW - Assepoestertje.
11797: JANCZARSKY, CZESLAW - De avonturen van Teddy Hangoor.
12282: JANOSCH. - De vuilbaronnen
12283: JANOSCH - DAMJAN, MISCHA - Filipo en zijn toverpenseel.
12795: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de lagere scholen. Eerste stukje.
11347: JEFFERS, SUSAN - Three Jovial Huntsmen.
7460: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses, schilder - illustrator.
13103: JOHNSON, CROCKETT. - Ich mach mir meine eigne Welt.
12364: JOLING, OZ. - Maurits van Dallenstein, een leerzaam geschenk tot aansporing in het goede. Met Platen.
13396: JONCKHEERE, K. - KAROLY REICH (ILLS.). - Mijn gouden leesboek ABC.
6731: JONGH, J.W. DE. - Toelichting bij de Twaalf Historische Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties.
8022: JORDENS, BEP. - Van Zonneschijn, Regen en Sneeuwvlokjes. Versljes en Teekeningen van Bep Jordens.
8633: JORDENS, BEP. - Het groote avontuur van Flip en Petertje.
12001: JUNGSCHLEGER, W.A. - PLASMAN, A.J.- WIJNGAARDS, N.C.H. - Ons Tekenen voortgezet. Tekenmethode voor het voortgezet onderwijs.
13915: KAMP, A.F. - VIS, D. - Excursiegids 1938 Wieringermeer.
12563: KARL, MATTHIAS / EMMERICH, GABY VAN (ILLS.). - De rode bal. Vertaling Liesbeth ten Houten.
11579: KÄSTNER, ERICH - TRIER, WALTER ILLS. - De wonderbare reizen en avonturen te water en te land van Baron van Münchhausen, naverteld door E. Kästner en Ben van Eysselsteijn.
7409: KÄSTNER, ERICH. - Toen ik een kleine jongen was. Vert. R.de Jong-Belinfante.
12108: KATE, J.J.L. TEN (E.A.) - Zomerbloempjes. Proza en Poëzij
12882: KATE, J.J.L. TEN - In den bloemhof. Beelden en droomen.
9278: KAUNDERS, WOUTER (ILLS.) - A. SUTORIUS. - Het melkmannetje. De Hansie Pansie boekjes.
9916: KELLER, GERARD. - De geschiedenis van een Ondeugenden Jongen door hemzelven verteld. Uit het Engelsch (A bad boy's diary)
13615: KEMNER. - Avonturen van Bobo / plaatjes van Kemner; praatjes van Oom Co.
12445: KERST HEBBELYNCK, JEANNE - Wees gegroet: woorden van Camille Melloy.
5502: KESSEL, IRMA. - Kinderen klagen aan. In diepe dankbaarheid opgedragen aan druk Wilhelm Reich.
8555: KEVILL-DAVIES, S. - Yesterday's Children. The Antiques and History of Childcare.
13097: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie - Jaepie.
12354: KIEVITS, H.A. - Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche Taal, voor minder gevorderde leerlingen.
5567: KING, C. - Metal Toys & Automata.
10870: KIPLING, RUDYARD - Zó zit dat. Ned. Han Hoekstra en Annie M.G. Schmidt.
12716: KIPLING, RUDYARD - They. With illustrations by F.H. Townsend.
5516: KNIPPENBERG, W.H. TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven.
6738: KNUTTEL-FABIUS, E. - Oude Kinderboeken, Paedagogie en Moraal in oude Nederlandsche Kinderboeken.
11907: KOCK, F.P.C. DE - De kerk en de volksschool.
13117: KOCKERE, GEERT DE - KOEN FOSSEY (ILLS.). - Noach.
13118: KOCKERE, GEERT DE. - Het Koekeloerelaantje. Met prenten van Kristien Aertssen.
7323: KOEKKOEK- HILLENIUS, D. - Wat is natuur nog? 24 Schoolwandplaten van M.A. Koekoek in kleur gereproduceerd.
7653: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nieuwe kinderverhalen.
12146: KOLB, GUSTAV. - Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung. 2. Teil: Gestaltungslehre. Der Unterricht im dekorativen Gestalten Darstellen nach unmittelbarer Anschauung. 5-8 Schuljahr.
14245: KOMRIJ, GERRIT - WILDE, OSCAR - LUBIN, LEONARD - De verjaardag van de infante.
12564: KÖNNER ALFRED / THIELE, HERBERT. - Het rozen ezeltje.
13491: KOOLHAAS-GROSFELD, E. - Vader & zoons - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children = Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
9095: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de Sneeuw. Eene Kerstvertelling.
14024: KOORN, F.W.J. (EA.) - Ach lieve tijd. 750 jaar Haarlem, de Haarlem.
12699: KORCZAK, JANUSZ. - König Hänschen I. Illustrationen Jerzy Spokowski.
13657: KREIDOLF, ERNST. - Bloemen-sprookjes.
14417: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Eerste Stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de drie eerste tafels.
8759: KRUYFF, JOE C. DE. - Van het konijntje Repel en zijn avontuur met de Roodvossen.
10551: KUBASTA, V. - Cinderella.
13875: KUBASTA, V. - Tip+Top in de dierentuin.
10552: KUBASTA, V. - Sesam open U.
10556: KUBASTA, VOITECH. - Folk tales and Legends. Retold by Michaela Tvrdiková.
8084: KUBASTA, V. - Doornroosje.
6176: KUTZER, ERNST. - Hans Wundersam. Ein Wintermärchen. Verse von Adolf Holst.
12082: LABAN, RUDOLF VON - Gynnastik und Tanz
10667: LADA, JOSEF - SEIFERT, JAROSLAV. - Chlapec a Hvêzdy. Verse K Obrazum A Obrázkùm Josefa Lady
7847: LANDRÉ, G.N. - Verzameling van Brieven, om, met behulp der Nederduitsche taal, de jeugd, door het vertalen van geschikte en uitgezochte voorbeelden, tot de kennis van den Franschen Briefstijl op te leiden. Ten gebruike van de Fransche scholen hier te lande.
6749: LANDWEHR, JOHN. - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende - eeuwse kinderboeken.
5741: LANGE, C. DE. - De Hygiëne der Kinderkamer. Vrij bewerkt naar Ashby, Health in the Nursery.
6398: LANGELER, FREDDIE. - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
8582: LANGELER, FREDDIE - LISTAL, ALFRED (VERSJES). - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes van Alfred Listal.
8964: LANGELER, FREDDIE. - Naar Barbertjesland. Versjes van Caroline van Dommelen.
12391: LANGEN, HILDE - Schneewittchen. Ziehbilderbuch von Hilde Langen, Dichtung von Martha Strachwitz.
8444: LANGERMANS, W. MEJ. - O, wat prettig! Oorspronkelijke Vertellingen.
5542: LANGERMANS, W. - Wat ik mijn' kleinen vertelde.
11585: LANGSTAFF, JOHN - ILLS. ANITA LOBEL - Soldier, Soldier, Won't Yoy Marry Me?
12709: LAUREY, HARRIET. - In het land van alles-kan. Illustraties Emiel Lenssens.
8606: LEEFLANG, A. EN W. HARDENBERG. - Het natuurlijk teekenvermogen ontwikkeld. Teekenmethode voor de lagere school.
11911: LEEN, A. - De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de lagere school in de 19e en het begin van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift.
14114: LEENT, F.H. VAN. - Vier delen: De rijke Boerenzoon; Kleine Mops; De wakkere knapen; Een Brave Jongen en Blijde Jeugd.
8059: LEENT, F.H. VAN. - Van Prinsesje tot Koningin; een aardig tooverboek met Versjes van F.H. van Leent.
12729: LEEUW, ATZE DE. - Aesthetische vorming: Papierarbeid, knippen - scheuren.
12983: LEGÊNE, P.M. - Swititaki: een verhaal uit het donkere oerwoud van Suriname.
8932: LEOPOLD, M. - ERNEST GRISET (ILLS.). - De Nieuwe Aesopus. Een fabelboek voor jong en oud, voor Nederland bewerkt. Met honderd zestig platen.
9283: LEVETZOW, H. VON. - Lies und Lene, die Schwestern von Max und Moritz. Eine Buschiade für Gross und Klein in sieben Streichen.
13145: [MAGAZINE] LINDENHOUT, J. VAN 'T. - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. 1890.
7582: LINSCHOTEN, J.H. VAN. - Karel en zijn Fidel.
11986: LINT, J.A. DE EN VERBURG, J.S. - Het onderwijs in teekenen, ten dienste van allen, die teekenonderwijs geven en van hen, die zich bekwamen voor de akte van onderwijzer, hoofdonderwijzer of teekenen lager onderwijs.
11236: LISTAL, ALFRED, (VERSJES VAN). - Hoe de sterrekindertjes uit spelen gaan.
9104: LISTAL, ALFRED. - Mirolijntje. Verteld en geteekend door Alfred Listal.
12312: LISTAL, ALFRED. (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE). - Toosje en de Tooverbloem: Verteld en geteekend door Alfred Listal.
9177: CARLE - TRUUSJE VROOLAND - LOB. - Eric Carle kunstenaar voor kinderen.
11365: LOBEL, ARNOLD - ZOLOTOW, CHARLOTTE - Someday.
13156: LOBEL, ANITA. - Under a mushroom.
13158: LOBEL, ANITA EN ARNOLD. - Dag bloemenvrouw, dag vliegerman. Bewerking Willem Wilmink.
6085: LOOIJ, REIN VAN, (ILLS.). - De Kleine Parade.
11379: LORD, JOHN VERNON (ILLS.) - AIKEN, CONRAD - A Little Who's Zoo of Mild Animals
13465: LORIOUX, FÉLIX. (ILLS.) - Don Quixote: Amodis de Gaule.
13334: LOSSIUS, K.F. - Gumal en Lina: eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd: inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten / door Kasper Friedrich Lossius; naar den vijfden druk uit het Hoogduitsch vertaald.
13460: LOUWERSE, P. - Bello. Een honden leven.
13712: LOUWERSE, P. - Eer Klaas Vaak komt. Sprookjes Album by Mooie plaatjes.
5430: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes.
12426: LUCHT, IRMGARD / JOSEF GUGGENMOS - De Wondervisjes. Vertaald door Paul Biegel.
11503: LUEDECKE, HEINZ. - William's neues Autobuch oder: Wer gewinnt die Wette? Gezeichnet von Oscar Nerlinger. Text von Heinz Luedecke. Fotos von Christian Nicolai. [photomontage]
12665: LUIKEN, JAN. - SPINNEKER, A. - Zedelyke en stichtelyke gezangen, van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. / Gebonden met: Spinniker, A. De werken en vergelding der barhertigheid.
12057: LUINGE, A. EN SLOGTEREN, L.J. VAN - Projectie teekeningen voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. Serie B No. 5 en 6.
8294: LUMMEL, H. J. VAN - Gerstäckers Europa voor jeugdige Nederlanders.
14191: MAATHUIS-ILCKENS, S. - De Paaschhaas. Plaatjes van Sijtje Aafjes.
13170: MACAULAY, DAVID. - De wolkenkrabber. Het verhaal van een ontleding.
12970: MADONNA. - The adventures of A B D I. Art by Olga Dugina & Andrej Dugin.
13991: MAIZENA. [PLAATJESALBUM] - Amsterdamsch stedelijk museum I (suasso). Moderne Hollansche meesters.
9620: MARCEAU, MARCEL. - The story of Bip.
11675: MAZÈL-KRAMMER VON MARCHAU. - Kampje spelen: een herinnering aan het vrouwen kamp te Banjoe Biroe 30 Juli 1945 voor Anne Marie Rappard's 6de verjaardag van Tante Axi.
11003: MARÉE, PIET - Het verhaal van Prik en Paal voor A.V.R.O.'s jeugd verteld en geïllustreerd door Piet Marée.
11004: MARÉE, PIET - Kwek het domme eendje. Met een vehaal van Antoinette van Dijk.
13303: MARÉE, PIET. - Piet Maree's Legkaarten. De vlucht naar Egypte.
13300: MARÉE, PIET. - Piet Maree's Legkaarten. De Wijzen uit het Oosten.
13423: MARIANNE. - Op Reis.
9617: MAROKVIA, MIREILLE & ARTHUR. - Nanette, a French Goat.
10644: MARRYAT, KAPITEIN - Lotgevallen van Jack Rustig, zijn Zeeleven en Zwerftochten als Adelborst, een verhaal voor jongelieden. Uit het Engelsch. Met acht gekleurde plaatjes.
12401: MARRYAT, KAPITEIN - Stuurman Flink: of de Schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch.
10921: MARSH, JAMES - Bizarre birds & beasts.
6999: MC.TIGUE, B. (COMPILED). - A child's garden of delights; Pictures, Poems and Stories for Children.
9625: MC.CAY, WINSOR. - Little Nemo; 1907.
9626: MC.CAY, WINSOR. - Little Nemo; 1909.
12867: MCAFEE, ANNALENA AND ANTHONY BROWNE. - Kirsty knows best.
9622: MCCLOSKEY, ROBERT. - Make way for Ducklings.
13762: MCGINLEY, PHYLLIS. - Lucy Mclockett
7549: MEADE, LT. - Annie Forest. Een verhaal van eene meisjeskostschool. Naar het Engelsch door Rosa.
13249: MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN. - Willem, Karel en Betje; een verhaal, waaruit de kinderen een nuttig gebruik van het geld kunnen leeren. Met 16 plaatjes.
11372: MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN - Proeve van een handboek voor jonge lieden. Tot godsdienstig bestuur van iederen dag van het jaar, volgens eene daarbij opgegevene bijbelspreuk.
7210: MEERTEN, WED. A.B. VAN. - Uitspannings-uren voor ligchaam en geest; der Nederlandsche Jeugd aangeboden. Met plaatjes.
12050: MEIJER, J.J. EN MAKKES V.D. DEIJL, G. - Teekenen voor kinderen. Penseel-oefeningen. Deel 3.
13700: MELLOY, CAMILLE. - Het ezeltje van Bethlehem. Verlucht door Jeanne Hebbelynck.
13179: MENDOZA, GEORGE. - The Marcel Marceau counting book. Photographed by Milto, H. Greene.
13566: MESQUITA, BUENO. - Billie Ritchie en zijn ezel.
10563: MESSENGER, NORMAN. - Making Faces.
5657: MEULEN, J.J. VAN DER. - De Projectie-lantaarn bij het onderwijs in de lagere school.
13261: MEULEVELT, W.G. - Handboekje voor de leerlingen der Lagere Scholen.
11410: MEYER, RENATE - Hide-and-seek.
6781: MEYER, SUSAN E. - A treasury of the great children's book illustrators.
13962: MIN, NEELTJE MARIA. - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
12924: MINNE, BRIGITTE - CNEUT, CARLL, (ILLS.). - Roodgeelzwartwit.
12929: MINNE, BRIGITTE - CNEUT, CARLL, (ILLS.). - Heksenfee.
11920: MIOULET, A.D.J. - Het Godsdienstig onderwijs in de Lagere Scholen, beschouwd in zijn Noodzakelijkheid, Grenzen, Gang en Middelen.
12541: MITGUTSCH, ALI - Pedro's sombrero. Nederlandse bewerking: J. Daane.
12315: MOE, LOUIS - KALKAR, GEORG - Hippo: De Wonderlijke Avonturen van een jong Nijlpaardje. Uit het Deensch vert. door H. B. T.
5857: MOENS, PETRONELLA - W.H. WARNSINCK BSZ. - 's Menschen Begin, Midden en Einde.
7567: MOETON, P.J. - Aan moedersschoot. Proeve van kindergedichtjes. Oorspronkelijk en vertaald.
13598: MOEYAERT, BART. - De baas van alles.
13208: MOINAT, JO - BOTTEMA, JOHANNA. - Sint Nicolaas: 12 nieuwe en 4 oude liedjes met piano-begeleiding door Jo Moinat.
10392: MOLLOY, ANNE - MAROKVIA, ARTUR. (ILLS.) - The Christmas Rocket.
12357: MONCOURT, P. DE MOL - Lentebloemen, leesboekje voor de laagste klasse der lagere school, No. 4.
11925: MONTESSORI, MARIA - De Methode Montessori. Zelfopvoeding van het jonge kind.
10981: MORDILLO, GUILLERMO - Crazy cowboy. A Harlin Quist Book
12111: MORITZ, KAREL PHILIP - Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd; ook gedeeltlijk voor onderwijzers en denkers. Naar het Hoogduitsch. Met platen.
10398: MORRIS, WILLIAM & COCKERELL, S.C. - A note by William Morris on his aims in founding the Kelm Scott Press. Together with a short description of the Press by S.C. Cockerell, & an annotated list of the books printed thereat.
9111: MORSTATT, ELSE. - Kiboko.
7231: MUIR, PERCY. - English children's books 1600 to 1900.
12646: MÜLLER, JÖRG. - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad. (1953-1976).
13181: MÜLLER,JÖRG & JÖRG STEINER. - Op dromen gebouwd.
11348: MÜLLER, LOUIS. - Die Geschichte vom Ring des lieben Gottes. Die Märchen vom Marienkäferlein.
9223: MUNCHHAUSEN: - Zonderlinge Reizen en Lotgevallen van den Vrijheer von Munchhausen. Naar het Hoogduitsch. Geïllustreerd door Ch. Rochussen.
10386: NAPOLEON: - Het leven van Napoleon. Geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland. Met 6 gekleurde platen.
10050: NASSAU, H.J. - Oude aardrijkskunde, of Schets van den alouden staat van de bekende volken der oude gechiedenis.
11931: NECKER DE SAUSSURE, MME. - L'Education progressive, ou étude du cours de la vie. 3 vols.
13750: NELK, TH. - De papegaai. Eene nieuwe vertelling voor kinderen en kindervrienden.
8373: NELLIE (VAN KOL). - Tooverlantaarn der eeuwen.
8372: NELLIE (VAN KOL). - Ons groote Sagenboek; een reis door Sagen- Legenden- en Sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie.
6078: NEWMAN, WILLIAM, (ILLS.). - Heedless Harry and other Stories.
11241: Z NICHOLS, BEVERLEY - Cats' X.Y.Z.
10337: NIEUWENHUYS (ILLS.). - daàg The Canadian army in Holland.
9707: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Tweede herziene uitgave met eene voorrede van L. Ed. Lenting.
11935: NOESSELT, JOH. AUG. - Gedagten over de opvoeding tot Godsdienst. Uit het Hoogduitsch vertaald door O.R.F.W. Winkelman.
8832: NOODT, W.W. - Handboek voor den Kantonregter, in deszelfs betrekking tot het Burgerlijk Wetboek, en voor ieder die, ten gevolge van zijne betrekking in de maatschappij, belast wordt, of is, met VOOGDIJEN, boedelscheidingen, enz. enz.
12642: NORAC, CARL & KITTY CROWTHER. - De Grote Beer. Vert. Jan Kuijper.
13299: NORAC, CARL - CNEUT, CARLL. - O monster, eet me niet op!
11839: NORTON, MARY - Borrowers afield.
12762: MIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven huisvader, en zulk eene huismoeder, in 't gemeen burgerlijk leven; als mede aanwijzing der oorzaaken van het weinige geluk in veele huisgezinnen. Gebonden met: Waar aan zullen Ouderen best kunnen weeten tot welke Ambachten of Handweken hunne zoonen, volgens hunne geaardheid (genie), behooren opgeleid te worden? Ibid: Over den invloed der Naarstigheid. Uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
13177: OAKLEY, GRAHAM. - Graham Oakley's wonder beeld.
8008: OLFERS, SIBYLLE (ILLS.) - HILDEBRANDT, MARIE. - Mapje en Papje in het Hazenbosch.
13672: OLFERS, SYBILLE VAN (ILLS.). - ALFRED LISTAL. - Bellaroontje, het Woud- Prinsesje. Versjes van Alfred Listal.
9461: OLIVIER, W.J. - De wereld is een huis. Handboekje voor de Jeugd, ter harer opleiding tot de kennis en vereering van den Oneindigen Bouwmeester.(Met platen.)
11248: OOST, JAN. - Kranige Hollanders: de beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw Guinea.
14122: OOSTERWIJK HULSHOFF, WILLEM VAN. - De geschiedenis van Jozef, voor kinderen. Tweede stukje.
5670: OOSTKAMP, J.A. - Feestgeschenkje voor de Christelijke Jeugd. Met Platen.
14227: OOSTVEEN, W.F. - Wat Herman en Louis van onze Oost vertelden. Met 6 gekleurde platen. [3 delen in een band].
11386: OOSTVEEN, W.F. - De pot met melk
5531: HERGÉ - H. VAN OPSTAL. - Essay RG Het fenoneem Hergé.
10672: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. EN MARIE HILDEBRANDT. - Bobo, geschiedenis van een aap. [Geïllustreerd door Benjamin Rabier]
10005: OUWERSLOOT, D. EN LASTDRAGER, A.J. - Bloemen van Nederlandsche Dichtkunst, voor de jeugd.
11941: OVERBERG, BERNARDUS - Handboek voor onderwijzers, of verhandeling over onderwys en opvoeding der jeugd.
6426: OVINK-SOER, MARIE. - De Familie Mummelgraag. Sprookje door Marie Ovink-Soer.
10463: PACOVSKÁ, KVETA. - MidderNachtSpel. Vert. Henk Figa.
10965: PACOVSKA, KVETA. - Torens.
7751: PALM, J.H. VAN DER. - Bijbel voor de jeugd. Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor Christen-Huisgezinnen. Nieuwe uitgave.
5596: PANNEKOEK, G.H. - De Verluchting van het Boek.
12596: PAPAS. - Verboden voor ezels.
10687: PARSON, P. - De bewoners van ons vaderland: 24 platen met kinderrijmen.
14251: PARSON, P. - De Tooverlantaren met 16 gekleurde platen en bijschriften.
7143: PARSON, P. - Mijn Album. Versjes voor de jeugd. Met Plaatjes.
13469: PATER, WALTER - ALASTAIR (ILLS.). - Sebastian van Storck.
8670: NEEF PAUL (= P.A. ALLEBRAND). - Kinderversjes en Gedichtjes, voor de Lieve Jeugd. Uit het Zakboekje van Neef Paul.
5859: NEEF PAUL (= P.A. ALLEBRAND). - Kinderversjes en Gedichtjes voor de Lieve Jeugd. Uit het Zakboekje van Neef Paul.
10834: PELGROM, ELS - Little Sophie and Lanky Flop. Els Pelgrom wrote the Dutch Words, Arnold Pomerans put them into English. The Tjong Khing drew the pictures.
10397: PELS, C. EN VOORN, H. - De laatste wind-papiermolen ter wereld de Schoolmeester. Het portret van een 280 jaar oude Schoolmeester.
10396: PENNELL, JOSEPH - Die moderne Illustration. Aus dem Englischen v. L. und K. Burger. Mit 170 illustrationen.
14006: PENNINK, J.J. - Gezondheidsleer voor het volk. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen.
12122: PENZOLDT, ERNST. - Die Reise ins Bücherland. Ein Büchermärchen. Mit zwölf handcolorierten Holzschnitten.
7267: PEPPIN, B. - Fantasy; book illustration 1860-1920.
7731: PERPONCHER - LENNEP, J. VAN. - De Perponcher's onderwijs voor kinderen. Herzien door Mr. J. van Lennep. Goedkoope uitgaaf.
5980: PERRAULT, CHARLES. - Les Contes des Fées. Illustrés de huit magnifiques chromos.
14124: PERRAULT, CHARLES. - Fables de Charles Perrault, traduites en vers Français du Latin de Faërne, Par M. Boinvilliers.
11570: PETERS. - Kapok en hare toepassingen, in het bijzonder de Java-kapok.
7967: PETERSEN, C.O. - Snip, Snap, Snor in woord en beeld.
11191: PETERSHAM, MAUD & MISKA (ILLS.). - The Story book of Wheels.
5646: PIECK - HALLEMA, A. - Anton Pieck, Catalogus en beschrijving van zijn prenten en schilderijen.
6789: PIECK - EYSSELSTEIN, B. VAN EN H. VOGELESANG. - Anton Pieck, Zijn leven - zijn werk.
13183: PIENKOWSKI, JAN. - Road hog.
12358: PIETERSON, HENDRIK. - Geslachtlijst der Zelfstandige Naamwoorden. Aanmerkelijk vermeerderd.
14225: EL PINTOR - BOMANS, G. - El Pintor's toverboek van 1001 nacht.
9334: PIPER, E. M. - De Klokkenmaker van Lyon. naar het Engelsch door LEA.
13739: PIUMINI, ROBERTO EN PIET GROBLER. - The Korean edition of: [Dokter Me Di Cin]
10668: PLOWITZ, KURT - Mr. Finny a fish tale for tiny tots.
9985: POLS, ANDRÉ M. - STRATEN, HENRI VAN. - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien door A.M. Pols.
12053: POOT, P. EN VAN AKEN, M.A. VAN - Nieuwe teekenoefeningen voor de Lagere School. 3de, 6de, 7de, 8ste, 11de en 12de boekje.
10419: POST, MANCE - Ik woonde in een leunstoel. Met woorden van Guus Kuijer.
6792: POTTER - LANE, M. - The Magic Years of Beatrix Potter.
13007: PRELUTSKY, JACK - LOBEL, ARNOLD. - Circus.
14424: PRINSEN, P.J - Uitgekozen leesstoffen van verschillende soort, in onderscheiden stijl, [...].
14420: PRINSEN, P.J - Leesboek voor gevorderde kinderen.
7861: PRINSEN, P.J. - A.H. Niemeijer's grondbeginselen van opvoeding en onderwijs verkort voor ouders en onderwijzers, naar F. Stiller.
5585: CARROLL - PUDNEY. - Lewis Carroll and his world.
12823: PUSHKIN, ALEXANDER - BILIBIN, I. - The tale of tsar Saltan: I dedicate this work to the Russian composer N. Rimsky-Korsakov. I. Bilibin. 1905.
6003: PUZZLES: - Three Naughty Kittens. A Box of Puzzles.
5661: PYCK, J. JOH. - Doodensymboliek als Leermiddel.
7222: QUAYLE, ERIC. - The Collector's Book of Children's Books.
11850: RAADGEEP, MARCEL - Annie M.G. Schmidt uitgelicht, een bibliografie.
5411: SCHMIDT - M. RAADGREEP. - Ik krijg zo'n drang van binnen...Bibliografie van Annie M.G. Schmidt 1911-1995.
11321: RABIER, BENJAMIN - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A. Poldermans
13259: RABIER, BENJAMIN. - Scènes de la Vie Privée des Animaux.
9405: RABIER, BENJAMIN (ILLS.) - M. HILDEBRANDT. - Mopje Van Boevenburg en Zijn Streken.
13449: RAFF, M. GEORG CHRISTAN. - BERKHEY, J. LE FRANCQ VAN. - Natuurlyke historie voor kinderen, gedeeltelyk ingericht naar de Hoogduitsche uitgaave van den hooggeleerden heere M. Georg Christan Raff ... / Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in kindervervrolykende samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke zede- en andere gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der natuurlyke historie van Holland. Door J. Le Francq van Berkhey.
13235: RASCHKA, CHRIS. - Yo! Yes?
12562: RASKAL / JOOS, LOUIS (ILLS.). - De reis van de beer en de clown.
13306: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
11683: REED, A.W. - Living in a Maori village. Illustrated by Russell Clark.
9152: REES, EETIE VAN - De Nachtmannetjes
10629: REGEER, J.P. - Het zal U bevallen! Een prentenboek met versjes en vertellinkjes. Vrij uit het Hoogduitsch. Op onscheurbaar papier (of bladen).
9797: REGO, PAULA - Nursery Rhymes. Introduction by M. Warner.
12352: REIJENGA, J. - De schoolkameraad. Korte stellingen en beknopte schetsen, afgewisseld door tafels en versjes, ten gebruike der leerlingen eener lagere school.
13913: REUSCHLE, K.G. - Kosmos für Schulen und Laien. Gemeinfaßlicher Abriß der physischen Weltbeschreibung nach Alexander von Humboldts Gesichtspunkten. Erster Theil: Der Himmel; Zweiter Theil: Die Erde.
9749: REY, H.A. - Raffie en de 9 aapjes.
13234: RIDDELL, JAMES. - Hit or Myth.
6307: TANTE RIEK. - Zonneschijntje.
12076: RIEMENS - REURSLAG, J. - Kinderen spelen. Dit boekje bevat een lijst van psychologisch juist speelgoed.
7276: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
11443: RIJKENS, R.G. - De invloed van de school en de leermiddelenop het gezichtsvermogen der leerlingen.
12379: RIJKENS, R.G. - De jeugdige vrienden van het Vaderland, of de geschiedenissen van hetzelve. No. 2.
7534: RIJKENS, R.G. - De vrolijke en kinderlijke Leidsman tot God; een schoolboekje voor kinderen, die tamelijk vlug beginnen te lezen.
13990: RIJN, G. VAN. - Nederlansche historieprenten (1555-1900). Platen-Atlas. Met medewerking van Prof. Dr. G.W. Kernkamp.
10077: RINKE - JAN RINKE,S - Poppenkast (tekstboekje).
6705: RINKE, JAN. - De Vliegende Kogel. Met versjes van Bram.
13591: ROBIDÉ VAN DE AA, MR. C.P.E. - Rijmpjes voor zoete kinderen. Eerste Gedeelte.
12960: ROBIDÉ VAN DE AA, C.P.E. - Nederlandsche kleederdragten: een geschenk voor Jongens en Meisjes. Met 16 gekleurde plaatjes.
8640: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Voedsel voor Verstand en Hart. Voor Jonge Lieden van allerlei Kunne.
11371: ROBINSON - WOILLEZ, MEVR. - Emma of de vrouwelijke Robinson. Eene leerrijke geschiedenis. Met platen. GEBONDEN MET: [2] Schoppe, Geb. Weise, Amalia. Spiegel voor de Jeugd. Een viertal leerzame, onderhoudende en zedelijke vertellingen voor kinderen van tien tot veertien jaren. Met platen.
13225: ROELOFSZ, JOOST. - Voor en achter.
7253: ROENAU, ERNST - Das Persische Papageienbuch: nacherzählt von Ernst Roenau mit buchschmuck von Rosà.
8858: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED). - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Plaatjes van Roland.
10827: ROMBOUTS, FR. S. - Historische pedagogiek: Grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuur ontwikkeling.
12164: RONNER, ALFRED - De vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, ten nutte der jeugd, samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale, en opgeluisterd met illustratiën.
12774: ROP, A.L. DE. - De Storm op zee en andere verhalen.
14228: ROP, A.L. DE. - Hulst Bessen door Ant: L. De Rop. Bij teekeningen van Ida Waugh.
5985: (NISTER) - ROP, ANT. L. DE (VERSJES VAN). - Gelukkige Uurtjes. Teekeningen van H.M. Bennett.
6394: ROP, ANT. L. DE - Lentevreugd.
6574: ROP, ANT. L. DE. - De Kinderjaren van Groote Mannen. Voor jongelieden bewerkt. / Uit de Jeugd van Beroemde Personen. Voor Jongelieden bewerkt.
6808: ROSENBACH, A.S.W. - Early American Children's Books.
8728: ROSS, TONY. - Mijn Lievelingslap.
12324: ROX, HENRY AND FISHER, MARGARET. - Banana Circus.
6842: RYCKAERTS, E. - Vlaamse jeugdliteratuur. Sinds 1832.
5604: SACHS, HANS. - Das Schlaraffenland. Mit Bildern von Karl Arnold.
11765: SALOMONS, TRUUS - Voor School en Gezin. Zes Kinderliedjes met gemakkelijke piano-begeleiding. Muziek van J. Molenaar.
7399: SANDER, J.C., J. WIJNA, EN J.W. DE JONG. - Uit onze geschiedenis. Schetsen ten gebruike bij de historische schoolplaten, 2de serie. Gebonden met; J.W. de Jongh. Woord naast beeld; geïllustreerd leesboek ten gebruike bij de Nederlandsche historie platen, 1e, 2e en 3e stukje.
6806: SANDERS, M.J.E. - Het Nederlandse Kinderlied (van 1770-1940). Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied.
13766: [MAGAZINE] - SANDWIJK, G. VAN. - Prenten-Magazijn voor De Jeugd, met 120 Houtsnee-Gravures. Zesde jaargang 1847.
12359: SANDWIJK, G. VAN. - Kunstmatig leesboekje voor de middelste klasse; ter vervolge op de oefeningen in het natuurlijk lezen, (de nadruk).
12360: SANDWIJK, G. VAN. - Oefeningen in het natuurlijk lezen, (De Nadruk.) Een eerst leesboekje voor de middelste klasse.
12746: SANDWIJK, G. VAN. - Iets uit den Bijbel, een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd.
5677: SANDWIJK, G. VAN. - De Zomerdag. Versjes en Liedjes. Opnieuw uitgegeven door J.A. van Dijk. Met 4 gekleurde platen.
8074: SANDWIJK, G. VAN. - De vrome Gijsberta, een lees- en prentgeschenk voor allen, die haar voorbeeld willen volgen.
8871: SANDWYK, CHARLES VAN. - Affairs of the Heart, according to peaceable creatures. EDITION DELUXE. ONE OF TWO HUNDRED SIGNED COPIES
8864: SANDWYK, CHARLES VAN. - Van Sandwyk's Pocket Guide to the Little People.
8862: SANDWYK, CHARLES VAN. - The parade to paradise: An illustrated Fable. LIMITED EDITION.
12377: SART, J.H. DU. - Vruchten mijner uitspanningen, in avond-gesprekken, tusschen een vader en zijne kinderen; der jeugd tot nut en vermaak toegewijd.
11356: SASEK, M. - This is Hong Kong
10112: SASEK, M. - This is London.
9108: SAVORNIN LOHNAN, ANNA DE. - Hoe Klein-Knoelie onder de Menschen kwam. Teekeningen van L.W.R. Wenkenbach.
13233: SAY, ALLEN. - Allison.
14048: SCHAAFF, J.H. VAN DER. - Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben: leer- en leesboek ten dienste der Nederlandsche jeugd. Met eene voorafgaande beschrijving van gemelde stad, en eenige van derzelver voornaamste lotgevallen.
7712: [ALMANAK] SCHAICK, C. VAN. - Almanak voor de jeugd. Voor 1849.
9365: SCHELTEMA, C.S. ADAMA VAN - De Spiegel der Waarheid. Fabelen. Florian naverteld.
6594: SCHENKMAN, J. - Pierrot's Leven en Bedrijf.
10703: SCHENKMAN, J. - Vertellingen van Moeder de gans. Met 48 platen van Gustave Doré.
13224: SCHENKMAN, J. - De nieuwe Circus. Groot Paarden-Spel voor het Jeugdige publiek.
5986: SCHENKMAN, J. - De Kermis Artisten of de Viervoetige Kunstenmakers voor het Kleine Publiek.
6447: SCHENKMAN, J. - Prentenboek. Een ijverige hand Vindt werk door 't gansche land.
6454: SCHENKMAN, J. - Asschepoester in het Circus Carré.
12272: SCHERMELÉ, WILLY. (SHAPE-BOOK). - Sinterklaas avond. (Heintjes Sinterklaas-feest).
9423: SCHERMERHORN, W. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op Oudejaarsavond 1945.
6332: SCHIPPER, L. - Kinder-album, Gedichten voor Knapen en Meisjes.
13530: SCHIPPER, L. - Gedichten voor kinderen.
7406: SCHMOOK, GER. - Het oude en het nieuwe kinderboek.
12011: SCHOLTEN, G.A. - Het lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen. Eerste deel. Vooroefeningen, Meetkunstige werkstukken, Penteekenen en Lettervormen. Handleiding ten gebruike aan Ambachts Dag- en Avondscholen, Teekeninrichtingen, H.B. scholen en voor zelf-oefening. Gebonden met: Het projectie teekenen. Eerste stuk.
6224: SCHOTEL, G.D.J. - ROGGE, H.C. - Het Oud - Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
6225: SCHOTEL, G.D.J. - ROGGE, H.C. - Het Maatschappelijk Leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw.
6815: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
6850: SCHRAUWERS, G.M. (SAMENSTELLER). - Pedagogische Platenatlas.
11778: SCHUBERT, DIETER - Monkie
13955: SCHUCHART, MAX. - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
14032: SCHUT, P. - Onze taak. Met een voorwoord van Henriëtte Roland Holst.
12328: SCHWERDTFEGER, MAX (ILLS.) - Nol en z'n Knol. Een grappige geschiedenis met teekeningen van Max Schwerdtfeger en versjes van Tante Ida.
11832: SEARLE, RONALD AND GILBERT & SULLIVAN - Dick Deadeye
9884: SEAVER, ROBERT. - Ye Butcher, Ye Baker, Ye Candlestick-Maker. Being Sundry Amusing and Instructive Verses for both Old and Young Adorned with Numerous Woodcuts.
11845: SEEBASS, ADOLF. - Katalog 636. Alte Kinderbücher und Jugendschriften. Livres de l'enfance. Children's books.
6070: SEIDMANN-FREUD, TOM. - Das Zauberboot. Ein Bilderbuch zum Drehen, Bewegen und Verwandlen.
8158: SELMER, A.G. - Een bloemen-sprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Speciaal voor moeders om met haar kinderen te lezen en te bespreken. Met voorwoort van N. van Hichtum, illustratie en versieringen Gust van Wall Perné.
5937: SENDAK, MAURICE - MARSHALL, J. - Swine Lake.
5944: SENDAK, MAURICE - TESNOHLIDEK, R. - The Cunning Little Vixen.
13278: SENDAK, PHILIP. - In Grandpa's House. Pictures by Maurice Sendak.
13279: SENDAK, PHILIP. - In Grandpa's House. Pictures by Maurice Sendak.
13280: SENDAK, MAURICE - Higglety Pigglety Pop! or there must be more to life.
13287: SENDAK, MAURICE. - In the Night Kitchen.
5943: SENDAK, MAURICE - HOFFMANN, E.T.A. - Nutcracker. Translated by Ralph Manheim.
12347: SERREAU, GENEVIÈVE. - Noël à la Roulotte. Pièce en 4 tableaux de Geneviève Serreau. Décors et Costumes de Fabienne Bertoux.
13292: SEUSS, DR. - My many colored days. Paintings by Steve Johnson and Lou Fancher.
8939: SEUSS, DR. - RICHARD MARSCHALL, (ED.). - The Tough Coughs As He Ploughs the Dough. Early Writings and Cartoons by Dr. Seuss.
5712: SHEPARD, ERNEST H. - Drawn from Memory.
5713: SHEPARD, ERNEST H. - Drawn from Life.
6597: [CHAPBOOK]: SHERWOOD, MRS. - Elk ding behoort op zijne regte plaats. Naar het Engelsch.
11473: SIEGMUND, J. - Het Speelgoed Paradijs van Julius Siegmund. Een uitklapbaar Biedermeier poppenhuisboek in twee verdiepingen, met vier kamers, een gang, een tuin en een binnenplaats.
7588: SIKKEL, J.C. (ED.). - De Kleine Beeldenbijbel. Woorden in beelden uit de H. Schrift en de Apocriefe boeken.
6812: SILVEY, ANITA (ED.). - Children's books and Their Creators.
9897: SIRE, CLAUDE. - Magie Noire.
10976: SIS, PETER (ILLS.) - PRELUTSKY, JACK - Monday's Troll.
11349: SIS, PETER - Een droom achterna (Het verhaal van Christoffel Columbus).
9619: SLOBODKIN, LOUIS, (1903-1975) - The Polka-Dot Goat
8573: GRIETJE DE SMEERPOETS. -
12100: SMILES, SAMUEL - George Stephenson. Vertaald door A. Winkler Prins.
12668: SMULDERS, LEA - VADO, LUZ DEL - De reus en het dwergje. Bewerkt Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
12669: SMULDERS, LEA - VADO, LUZ DEL. - Berta Bloemkoe. Bewerkt Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
14031: SOEROTO, NOTO (REDACTIE). - Oedaya (opgang); orgaan van het Nederl.-Indonesisch verbond. (Tijdschrift, dubbel nummer no. 99 en 100).
8991: SOEST, JOHANNES VAN. - Oost-Indische bloempjes. Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd.
14423: SPAAN, J. - Tweede leesboekje, ingerigr naar de 5e en 6e Leesoefening van Prinsen.
13959: SPANDAW, H.A. - Gedichten.
10930: SPIER, PETER - ANDERSON, JOY. - Hippolyte - Crab King.
13684: SPIER, JO. - Volgende zaak!........! (reclame voor Simplex Rijwielen).
12836: SPIER, PETER. - Little Bible Storybooks: The Creation, Noah, Jonah.
13736: SPIER, PETER. - Peter Spier's Christmas!
8721: SPIER, PETER. - To Market! To Market!
14005: SPIER, JO. - Dit is voorlopig alleen maar ..... Pietje / Jo Spier.
13643: SPOOR, GERARD J. (1832-1882) - 's Levens lente: dichtbundel voor de jeugd van onzen tijd.
10454: SPOOR, GERARD J. - Moeders lieve boek.
8025: SRANG OLSEN, IB. - Het jongetje-in-de-maan. Transl. Herma Vogel.
14034: STARP, J.A. VAN DER. - Hoe en waarom. Raadgevingen van een kinderarts. Fotografische verzorging Kees Molkenboer, kinderfotograaf.
11644: STAVAST, W. EN G. KOK. - Ons eigen boek: 6de deeltje.
11645: STAVAST, W. EN G. KOK. - Ons eigen boek. 3de deeltje.
11647: STAVAST, W. EN G. KOK - Koos en Kees, dl. VI. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.
9850: STEADMAN, RALPH - DAHL, ROALD. - De Schat van Middenhall. Vert. H. Vriesendorp.
13324: STEIG, WLLIAM. - Solomon the rusty nail.
11471: STELLA, JACQUES - Les yeux et plaisirs de l'enfance. (Paris. 1657). Facsimile.
5707: STELLINGWERFF, J. - Kleine geschiedenis van het groot ABC-boek of Haneboek met Facsimile.
13558: STILMAN, L.C. - De school met den bijbel in historisch-pedagogisch perspectief.
11637: STOCHL, SLAVA. - Bij Foxie op de boerderij. Ned. tekst Clare Lennart.
14037: STOCKHAM, ALICE B. - Het hervormde Huwelijk. Een middel tot verhooging der levensvreugde en tot veredeling van het menschelijke geslacht.
11786: STOMMELS, SERGE-ALJOSJA - LEMMENS, ALBERT - Once upon a time... Elisabeth Ivanovsky.
9187: CATALOGUE: LEMMANS / STOMMELS. - Een Russisch Sprookje. (A Russian Fairy Tale). Russische boekkunst en grafiek uit de 20e Eeuw. Tekst A. Lemmans en Serge -Aljosja Stommels. Voorwoord Elisabeth Ivanovsky.
12793: STOWE, HARRIET BEECHER. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd. Uit het Engelsch. Met plaatjes.
8524: [KERST]STREUVELS, STIJN. - Het Kerstekind. Verlucht door Jeanne Hebbelynck.
11687: STRIJBOS, JAN P. - IVANOVSKY, E (ILLS.). - Van Torren en Kevers.
14303: STURING, J. - De zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen. Votteler, A. Tekst J. Sturing. Deel 1. Idem: Deel 2, Vogels, door K. Neunzig. met 239 gekleurde afbeeldingen op 30 platen.
10421: STYGER, JS. - Uw vaderland. Leeslessen voor de Nederlandsche jeugd. Eerste stukje. Met 2 kaartjes.
11628: SURTERS - Handley Gross or mr. Jorrocks's hunt.
13289: SUTORIUS, A. - SPOOR, C. NELLY. - Kleine kleuters / versjes van A. Sutorius; teekeningen van Nelly Spoor.
13332: SWARTE, JOOST. - Katoen + Pinbal achter het nieuws.
12878: SWIFT, J. - Voyages de Gulliver à Lilliput et à Brobdingnag.
12860: TABORSKA, A. - BORATYNSKI, A. (ILLS.). - Das ausgetickte Uhr. Aus dem Polnischen übersetzt von Klaus Staemmler.
13260: TANTE JANS, (PS. JOHANNA SARA MACKENSTEIN-KONING). - Het eerste boekje van Tante Jans. Met gekleurde plaatjes.
13508: TAST, TON VAN. - De electrische hulp in de huishouding. Wij doen het huis werk voor u!
12873: TATCHEVA, EVA. - Zelda de heks is jarig: een boosaardig pop-up boek.
11791: TELGÁRSKY, JOZEF - Krokie de krokodil. Tekeningen van Richard Bláha, Nederlandse vertaling van Wijmie Fijn van Draat.
8926: TERESA, ZUSTER MARIA. - Uit het dagboek van Henk en Lou Op Curacao.
8927: TERESA, ZUSTER MARIA. - Uit het dagboek van Henk en Lou Op reis.
13914: TEXEL: - Gids voor Texel: het vogelparadijs. 1957.
6101: THOMA, HANS. [A] - ABC-Bilderbuch gezeichnet von Hans Thoma-Karlsruhe. Text (mit Ausnahme der fabeln von Wilhelm Hey) von M. Coester-Cassel.
9477: THOMASSEN, M - Taalkundig Prentenboek
13457: THUMANN, P. - Für Mutter und Kind. Alte Reime Mit neuen Bildern.
6824: TICHELEN, H. VAN. - Over boeken voor kinderen. Met lijsten van aan te bevelen werken.
13549: TIMMERMANS, FELIX. - Tijl Uilenspiegel [op 12 Liebig plaatjes].
11686: TOLMAN, RINKE - IVANOVSKY, E. (ILLS.) - Bessen
13198: TOLSTOY, ALEXEI - OXENBURY, HELEN. - The great big enormous turnip.
12701: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de toverfluit. Gramofoonplaat Harry Geelen.
5507: TOONDER - GIELIS, J.N. - Table-Top Fotografie een practisch handboek voor close-up fotografie in het algemeen en de teken- en poppenfilm in het bijzonder.
6827: TRIER, WALTER - LANG, L. - Das grosze Trier-buch.
11789: TRNKA, JIRI (ILLS.) - MENZEL, JOSEF. - Misja Kogelrond in de dierentuin en bij de poppenkast.
12452: TRNKA, JIRI (ILLS.) - MENZEL, JOSEF. - Bruin Furryball in the Zoo.
10180: TURNER, ETHEL. - Zeven kleine Australiërs. Naar den 3den druk uit het Engelsch bewerkt door Marie ten Brink.
12872: TUWIM, JULIAN - LENICA, JAN (ILLS.). - Die Lokomotive: Das Rübchen: Vogel-Radio. Zeichnungen Jan Lenica.
8684: TWAIN, MARK. - De lotgevallen van Huckleberry Finn. (Tom Sawyer's makker). Uit het Engelsch A.J. van Dragt.
9090: TWAIN, MARK. - Tom Sawyer's Reisavonturen. Vert. door Marly.
11011: UNGERER, TOMI - HODEIR, ANDRE - Cleopatra gaat sleeën.
13353: UNGERER, TOMI. - Allumette.
12647: UTLEY, ALISON. - My little Grey Rabbit painting book. Number 1. Pictures by Margaret Tempest.
10447: VADERTJE BROMBEER, (PSEUD. I.L. SPREEKMEESTER -SCHRIJVER / ILLUSTRATOR). - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn.
12670: VADO, LUZ DEL. - Soldaatje Archibald. Bewerkt door Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
13893: VAILLANT-COUTURIER, PAUL. - Jean-sans-pain: Histoire pour tous les enfants.
10940: VEALE, TONY (ILLS.) - SOFTLY, BARBARA. - Hippo, Potta and Muss.
13764: VEER, BAS VAN DER. - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes. 1.
14419: VEGT, J. VAN DER - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 8e en 9e leestafel v. Prinsen. Vierde Stukje. Met plaatjes.
14248: VEGT, H.J. VAN DER. - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 4e en 5e leestafel van den Heer Prinsen. Met plaatjes. Tweede stukje.
13545: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige Monster en de Rovers.
12477: VELTHUIJS, MAX. - De Eend en de Vos. Een Dierenfabel.
11817: VELTHUIJS, MAX. - Trompet voor Olifant. (+ los klein boekje: Mijn Muziek Boekje).
12681: VELTHUIJS, MAX. - Klein-Mannetje helpt een vriend.
12682: VELTHUIJS, MAX. - De Beer en het Varkentje
13347: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige monster.
9380: VELTHUIJS, MAX. - De trouwe dienaar.
10084: VELTHUIJS - LINDERS, JOKE. - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs.
5544: VEN, D.J. V.D. - Neerlands - Volksleven.
9458: VERBOOM, AGNES. - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zoowel de dagelijks voorkomende, als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken, verrijkt met een aantal patronen.
13704: VERCAMMEN, JAN. - La féerie étoilée. Adatation du Flamand par Désiré D'Orbaix. Illustrations de Josette Boland.
13411: VERHAGEN, O. - Mijn eerste dierenboek.
9229: VERHAVE, JOKE EN JAN PETER, - Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse Volkskunst langs 's Heeren wegen.
12273: VÉRITÉ, MARCELLE. - Alphabet. Pour les tout petits. Illustrations de Josette Boland.
12972: VERROEN, DOLF - ERLBRUCH, WOLF (ILLS.). - Een hemel voor Beer.
13515: VETH, C. - De opvoeder in de caricatuur.
9404: VIMAR, A. - Clown.
6353: VISSER, H.W.C.A. - Het Wijze en Weldadige der Schoolverordeningen, door 's Lands Hooge Magten, vast gesteld in het jaar 1806.
9713: VISSER, LEO (ILLS)- VISSER-DÜKER, MIEN. - Baron van Hippelepip. Een Verhaaltje voor kinderen met Plaatjes en Muziek.
12679: VISSER, M.W.C.A. - Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
13683: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Ons nieuwe Kerstboek: vijf oude en vijf nieuwe kerstliederen / bew. en gecomp.: Geertruida van Vladeracken; ill.: Jan Poortenaar.
13199: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Ons nieuwe Sinterklaasboek. Zeven liedjes en vier verhalen. -Versjes van Geertruida van Vlade-racken en A. Zurcher - Groenveld. Prentjes van Jan Poortenaar.
12040: VLIEGER - Lei-teekenvoorbeelden, deel 4,5,6,7 en 8.
12700: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
8740: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met muziek van M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
12037: VOGELAAR, A. TH. R. - Van simpel krijtje tot toverstaf. Methode voor illustratief bordtekenen.
13620: VOLAVKOVA, HANA. (EDITED). - Kinderzeichnungen und Gedichte aus Theresienstadt 1942-1944. Redaktion: Hana Volavkova, Nachwort: Jiri Weil.
7524: VOLLBEDING, JOÄNN CHRIST. - Ariston of schildering van menschelijke grootheid van geest en goedheid van hart. Tot opwekking van deugd en vaderlandsliefde in jeugdige harten. Met 9 koperen platen. Vert. G.C. Spaan.
5354: VRIES, LEONARD DE. - Flowers of Delight. From the Osborne Collection of Early Children's Books. Selected with the greatest Care from Books for juvenile Minds 1765-1830.
6216: VRIES, LEONARD DE. - Groot Prentenboek uit Grootmoeders Jeugd.
8645: WACIK, FRANZ (ILLS.). - Andersens Märchen. Zweiter Teil.
8646: WACIK, FRANZ. (ILLS.) - BRENTANO, K. - Gockel, Hinkel und Gackeleia. Text gesichtet von H. Fraungruber.
12791: WADDELL, MARTIN & ANGELA BARRETT, (ILLS.). - Poppen Huis.
12870: WAGNER, JENNY - BROOKS, RON (ILLS.). - John Brown, Rose and the Midnight Cat.
13716: WALTER, EDNA L. - Some nursery rhymes of Belgium, France & Russia.
11981: WATTS, ISAAC, D.D. - The improvement of the mind, to witch is added a discourse on the education of children and youth.
7727: WEEDA, P. - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, uitgegeven door de Mij.: Tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje.

Next 1000 books from Antiquariaat Dik Ramkema

5/9