Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De blīde berntsjes. In boekje mei moaije printsjes en rīmkes der by fen Waling Dykstra (1821-1914).
Description: Freantsjer, T. Telenga, (1853), 38p. geļllustreerd met 9 opgeplakte handgekleurde litho's, 7 vignetjes in de tekst, oorspronkeijk bedrukt omslag, 14,3 x 13,5 cm. Staat: Mooi, lichte vouw en bibliotheek stempel op titelpagina, hoek pagina 3 verkleurd. Leuke plaatjes.

Keywords:

Price: EUR 155.00 = appr. US$ 168.46 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 8330

See more books from our catalog: 19th century