Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15332: GROOT, JAN H. DE. - Botsing.
15331: GROOT, JAN H. DE. - Rond de wereld.
15323: GROOT, JAN H. - Omhoog Omlaag. Een keus uit de gedichten 1925-1945. Met een brief ter inleiding van Muus Jacobse
16321: GROOT, JAN H. DE. - In ommezien. Een eigen keuze verzen
16599: GROOT, JAN H. DE. - Herfstvacantie - Negen Sonnetten.
331: GROOTAERS, L. & K. HEEROMA. - Het dialectonderzoek in verleden en toekomst.
332: GROOTAERS, L. EN G.G. KLOEKE. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
7077: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
5243: GROOTES, E.H. E.A. (ED.). - Wonderlicke avontuer van twee goelieven.
5491: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh
6998: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh
11677: GROOTES, E.K. E.A. - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618 - 1969).
10318: GROSE, FRANCIS / ERIC PARTRIDGE. - A classical dictionary of the vulgar tongue.
8593: GROSHEIDE, F.W. (ED.). - Some early lists of the books of the New Testament.
8137: GROSS, MAURICE, MORRIS HALLE & MARCEL-PAUL SCHÜTZENBERGERS (EDS.). - The formal analysis of natural languages. Proceedings of the first international conference
11439: GROVÉ, A.P. & P.J. NIENABER. - Die Afrikaanse letterkunde in beeld.
11702: GRUNWELL, PAMELA. - Clinical Phonology.
17073: GRÜSCHKE, HAN. - Golfjes golfjes. Haiku
16513: GRUTERUS, JANUS. - Heroicae Musae.
12061: GRUWEZ, LUUK. - Vuile manieren.
10424: GRUYS, J.A. (ED.). - Theodori Canteri Episrolæ. Brieven (1570-1614) van Dirck Koster over klassieke en middeleeuwse teksten in handschrift en druk
10806: GRUYS, J.A. - The Early Printed Editions (1518-1664) of Aeschylus. A Chapter in the History of Classical Scholarship
2007: GUENTHER, JOHANNES VON (ED.). - Der Erzzauberer Cagliostro. Die Dokumente ueber ihn nebst zwölf Bildbeigaben
1050: GUENTHNER, F. & S.J. SCHMIDT (EDS.). - Formal semantics and pragmatics for natural languages.
2766: GUÉPIN, J.P. - Er is alleen buitenkant. Een novelle in verzen
9314: GUÉPIN, JAN PIETER (ED.). - Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde
17626: GUÉPIN, J.P. - De Drie Dichtende Broers Grudius, Marius, Secundus in brieven, reisverslagen en gedichten.
13402: GUÉPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten.
14556: GUEST, BARBARA. - Outside of this, that is.
10889: GUIDOT, BERNARD & JEAN SUBRENAT (TRAD.). - Aliscans.
14805: GUIGNARD, PHILIPPE. - Parijs luchtfoto's.
12028: GUILLEN, NICOLAS. - De grote dierentuin.
9498: GUITTART, L.J. - De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie.
4647: GUMB, RAYMOND D. - Rule-governed linguistic behavior.
1323: GUMPERZ, JOHN J. & DELL HYMES (EDS.). - Directions in sociolinguistics. The ethnography of communication
3538: GUMPERZ, JOHN J. - Language in social groups. Essays
4157: GUN, W.H. VAN DER. - La courtisane romantique et son rôle dans la Comédie Humaine de Balzac.
5695: GÜNTERT, HERMANN & ANTON SCHERER. - Grundfragen der Sprachwissenschaft.
537: GÜNTHER, JOHANNA. - Freude, Studien zum lyrischen Wortschatz des Spätbarock.
4400: GÜNTHER, HEINRICH. - Die christliche Legende des Abendlandes.
9563: GIL-GÜNZBURGER. - Linguistic expectancy and word-initial consonant clusters.
17110: GÜR, HALIL. - Gevecht met spiegels.
6114: GUSMANI, ROBERTO. - Lydisches Wörterbuch. Mit grammatischer Skizze und Inschriftensammlung
9308: GUTKNECHT, CHRISTOPH. - Kontrastive Linguistik: Zielsprache English.
538: GUTT, ARMIN & RUTH SALFFNER. - Sozialisation und Sprache. Didaktische Hinweise zu emanzipatorischer Sprachschulung
7595: GUTZMANN, HERMANN. - Stemvorming en stemhygiëne. Populaire lezingen
7613: GUTZMANN, ALBERT. - Das Stottern und seine gründliche Beseitigung. Methodisch geordnetes und praktisch erprobtes Verfahren
6835: ÁLVAREZ. GUZMAN. - Lirica Española del Siglo XX. En busca de una trayectoria
5715: GVOZDANOVIC, JADRANKA. - Tone and accent in standard Serbo-Croatian. With a synopsis of Serbo-Croatian phonology
7759: GYSSELING, M. & C. WYFFELS. - Het oudste register van wettelijke passeringen van Eksaarde (1349-1360).
1951: HAAK, ROB. - Rembrandt tekeningen.
17254: HAAK, W.J. VAN DE E.A. - Woordenboek Nederlandsch-Esperanto.
12917: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
16140: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - n Russische gevangenissen.
13436: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
13907: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Brieven aan een jongen. Een kleine correspondentie van Jacob Israël de Haan
15268: HAAN, J.I. - Herfst.
11838: HAAN, DORIAN. - Deep Dutch. Towards an operationalization of school language skills
997: HAAN, M.J.M. - Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse teksten.
2590: HAAN, GER. J. DE, MIEKE TROMMELEN & WIM ZONNEVELD (EDS.). - Van periferie naar kern.
2681: HAAN, GER DE & WIM ZONNEVELD (EDS.). - Formal parameters of generative grammar. III Yearbook 1987
5667: HAAN, SIES DE E.A. - Achtergronden van spelling.
7604: HAAN, GER DE & WIM ZONNEVELD (EDS.). - Formal parameters of generative grammar. IV Yearbook 1988
11114: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Verzamelde gedichten.
15892: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Mijn belijdend lied. 31ngedichten
10983: HAAN, WIM DE. - Een boom vol oren. Tekeningen en gedichten
17830: HAAN, A.T. DE & C. LUIJENDIJN & W.A. JELSMA. - "Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek" Flitsen uit de geschiedenis van 100 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in IJsselmonde
17833: HAAN, JACOB ISRAËL DE - MARIJKE STAPERT EGGEN (SAMENSTELLING). - De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan
16452: HAAN, PETER DE. - Hanepoten.
1514: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten.
7454: HAAR, BERNARD TER. - De St. Paulus rots.
7543: HAAR, D. VAN DER. - Gaellemuun et 'et Gaellemungers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect
12398: HAAR, RUDIE TER E.A. - Citroen, citroen (('Loof de Heer' is kampioen). Een selectie van gedichten uit Propria Cures 1961-1972
5455: HAARSMA, MENNO VAN (=SJOERD PIETER LEIKER). - Drie getuigen.
5303: HAAS, W.P. DE. - The semantic spectrum of moisture in Arabic. With some Indonesian analogies
11194: HAAS, ALEX DE. - 't Was anders. Leven en levenskring van ' De heer J.H.Speenhoff, dichter-zanger' 1869-1945
7828: HAASS, SABINE. - Gedichtenanthologien der viktorianischen Zeit. Eine buchgeschichtliche Untersuchung zum Wandel des literarischen Geschmacks
12867: HAASSE, HELLA S. E.A. - Het oog van de meester. Vestdijk als recensent
10276: HAASSE, HELLA S. (VERTALING). - Lyriek der natuurvolkeren.
17679: HAASSE, HELLA S. - Kleeren maken de vrouw.
16645: HAASSE, HELLA S. - Twee verhalen. Genius Loci / Het tuinhuis.
3770: HABAKKUK, H,J,. - Population, growth and economic development since 1750.
3332: HACCOÛ, J.F. - De functies van de voorraadhoudende groothandel in ijzer en staal.
3988: HACKE, CURT-BOGISLAV VON. - Die Palliumverleihungen bis 1142. Eine diplomatische-historische Untersuchung
10108: HADDERINGH, H. & BART VEENSTRA. - Drents Woordenboek. Een verzameling van vrijwel uitsluitend idiomatische woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden uit de Drentse dialecten, met toevoeging van beschrijvingen van gebruiken en spelen, versjes, rijmpjes, raadsels en andere zaken van volkskundige aard
14546: HADERMANN, PAUL. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde
14402: HADERMANN, PAUL. - Kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen
5508: HADEWIJCH. - Mengeldichten.
6472: HADEWIJCH. - Brieven. I. Tekst en commentaar. II. Inleiding
14472: HAEGEMAN, LILIANE. - Introduction to government & binding theory.
11043: D'HAEN, CHRISTINE . - De wonde in 't hert, Guido Gezelle. Een dichtersbiographie
11856: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolle.
12001: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
12002: D'HAEN, CHRISTINE. - Mirages.
11833: D'HAEN, CHRISTINE. - Tien dizains.
12101: D'HAEN, CHRISTINE. - Morgane.
11915: D'HAEN, CHRISTINE. - Dantis meditatio / Dodecaëder.
11874: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946
9737: D'HAEN, CHRISTINE. - Schouwtoneel.
13399: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946
15176: D'HAEN, CHRISTINE DE. - Innisfree.
10797: HAENLEIN, CARL-ALBRECHT & WOLFGANG TILL (HRSG.). - Menschen, Tiere, Sensationen. Zirkusplakate 1880-1930
17760: HAERINGEN, C.B. VAN. - Vooys voor de Vooys. Huldenummer van de Nieuwe Taalgids
16765: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
1624: HAERINGEN, C.B. VAN. - Genus en geslacht. Het voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal
3002: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd
458: HAERINGEN, C.B. VAN. - Netherlandic Laguage Research,. Men and works in the study of Dutch
7014: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen
1627: HAERINGEN, C.B. VAN. - Herfransing.
17560: HAES, JOS DE. - Verzamelde gedichten.
2767: D'HAESE, KRISTIANE. - Huis zonder vader.
7117: HÂFIZ, CHEMS ED DÎN MOHAMMED. - Les poêmes érotiques ou Ghazels. Tome premier
17811: HAFT, LLOYD. - Deze poelen, deze geest.
14868: HAFT, LLOYD. - Anthropos.
12091: HAFT, LLOYD. - Anthropos.
14061: HAFT, LLOYD. - Where Is the Body That Will Hold?
10824: HAGÈGE, CLAUDE. - The Dialogic species. A linguistic contribution to the social sciences
17644: HAGEN, PIET. - Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra.
8551: HAGGARD, H. RIDER. - "Si"
12851: HAIDER, HUBERT & MARTIN PRINZHORN (EDS.). - Verb second phemomena in Germanic languages.
10879: HAIMON, PAUL. - Trophee.
14003: HAIMON, PAUL. - Een liefde.
1245: HAISMA, NYCKLE J. - Suderkrús. Yndyske sketsen
4343: HAISMA, NYCKLE J. - Suderkrús. Yndyske sketsen
5668: HAKE, J. A. VOR DER. - De tegenwoordige stand van de spellingkwestie.
5785: HÁLA, BOHUSLAV ET AL (EDS.). - Proceedings of the sixth international congress of phonetic sciences.
14722: HALBERTSMA, JUSTUS. - Lexicon Frisicum. A-feer.
10099: HALBERTSMA, EELTSJE. - Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlezing ut syn wurk.
994: HALL, JOSEPH (ED.). - Layamon's Brut, selections.
12449: HALL, DONALD. - Unpacking the boxes. A memoir of a lif in poetry
12417: HALL, DONALD. - White apples and the taste of stone. Selected poems 1946 - 2006
11209: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H.Leopold / De handschriften
2418: HALTEREN, HANS VAN. - Excursions into syntactic databases.
7538: HAMBURGER, H. - The function of the predicate in the fables of Kryklov.
6259: HAMEL, A.G. VAN. - Geschiedenis der taalwetenschap.
4591: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over literatuur in Nederland.
6989: HAMEL, B. REMMO. - Over taal en (elementaire begrippen) en psychologie.
15672: HAMEL, MICHA. - Bewegend doel.
15673: HAMEL, MICHA. - Luchtwortels.
15903: HAMEL, MICHA. - Alle enen opgeteld.
13879: HAMELINK, JACQUES. - Tweede gedichten.
2768: HAMELINK, JAQUES. - Ceremoniële en particuliere madrigalen.
4917: HAMELINK, JACQUES . - Oudere gronden.
4922: HAMELINK, JACQUES. - De eeuwige dag.
10408: HAMELINK, JACQUES. - Een koude onrust.
11127: HAMELINK, JACQUES. - Geest van spraak & tegenspraak.
11347: HAMELINK, JACQUES. - Hersenopgang.
11348: HAMELINK, JACQUES. - Windwaarts, wortelher.
17497: HAMELINK, JACQUES. - Appendix bij Afdalingen in de ingewanden.
16644: HAMELINK, JACQUES. - Het wandelende woud.
17463: HAMELINK, JACQUES & AB STEENVOORDEN (ETSEN). - Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink.
7232: HAMM, JOSEF (HRG.). - Phonologie der Gegenwart. Vorträge und Diskussionen anläßlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien, 30. VIII.-3. IX. 1966
17032: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
12583: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
1988: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
7268: HAMMERICH, L.L. - Laryngeal before sonant.
7965: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en taalkunde.
1551: HAMP, ERIC P. (ED). - Themes in linguistics: The 1970s.
5471: HAMP, ERIC P. ET AL (EDS.). - Readings in Linguistics II.
7500: HAMP, ERIC P. - A glossary of American technical linguistic usage 1925-1950.
12041: HANEGRAAF, MARIJKE. - Veerstraat.
1302: HANENBURG, KOBE. - Petrus Wierdsma en de útjefte fan de Oude Friesche Wetten. Met eene nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien. Campen en Leeuwarden, 1782/88
16297: HANLO, JAN . - Stadsversiering en Vondelpark.
16207: HANLO, JAN. - Le moment sûpreme. 16 tekeningen
13457: HANLO, JAN. - Gedichten.
15502: HANLO, JAN . - Stadsversiering en Vondelpark.
15403: HANLO, JAN. - Harlem in London. Een onverwachte ontmoeting
17527: HANLO, JAN. - Nieuwe merels.
13545: HANNOUILLE, EMMERIC & NOEL GRAVELINE. - Levi Strauss History.
1456: HANOU, ANDRÉ ET AL. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem het werk van Willem van Swaanenburg (167901728)
11226: HANRATH, JOH. J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
7470: HANSEN, KARL. - Die Problematik der Sprachheilschule in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
2028: HANSSON, GERD. - Studien zur grammatikalischen Topik. Die Dynamik elementargrammatischer Intensionen, dargestellt am Beispiel Lokativ
7509: HAPPEL, EBERHARD WERNER. - Der akademische Roman.
12416: O'HARA, JOHN. - Selected poems.
5081: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot roose-mond.
6917: HARDUWIJN, JUSTUS DE - O. DAMBRE (ED.). - Testament. En andere oorkonden uit het jaar 1636
7052: HARDUWIJN, JUSTUS DE - O. DAMBRE (ED.). - Bloemlezing uit 'Goddelicke Lof-Sanghen'. (Ghendt 1620)
7284: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot roose-mond.
11849: HAREN, EMMA VAN. - Grondstewardess.
14258: HAREN, ELINE VAN E.A. - Voeten vegen alvorens het park te betreden. Nederlandse dichters over het park Sonsbeek
7589: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Agon, Sulthan van Bantam.
8609: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Willem de Eerste, Prins van Oranje.
9909: HAREN, ELMA VAN. - De wankel.
17318: HAREN, ELMA VAN. - Het Krakkemik.
12064: HAREN, ELMA VAN. - De reis naar het welkom geheten.
17782: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - De Geuzen.
9800: HARKEL, ELZE TER. - Ornamenteel.
18004: HARKEL, ELZE TER. - Ornamenteel.
14816: HARLAAR, MARTIN (SAMENST.). - Terschelling 2000. De laatste jaren van de twintigste eeuw gefotografeerd door Ed Overdijk en Ferry André de la Porte
4301: HARLINGEN, R. VAN (=REINDER BLIJSMA). - Bij nadere kennismaking.
4302: HARLINGEN, R. VAN (=REINIER BLIJSTRA). - Haaien voor Nabatoe.
12802: HARMAN, P.M. - Energy, force, and matter. The conceptual development of nineteenth-century physics.
8144: HARMS, ROBERT T. - Introduction to phonological theory.
18098: HARMSEN VAN BEEK, F. (TEKST), PAUL DE LUSSANET (TEKENINGEN). - Hoenderlust.
16546: HARMSEN, DICK. - Tomatamotboekje.
10662: HARMSEN VAN BEEK, F. - Kus of ik schrijf.
9721: HARN, KO VAN. - De puntjes op de i.
5168: HARNACK, ADOLF VON (HRSG.). - Handbuch der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.
6871: HARRE, R. (ED.). - Life sentences. Aspects of the social role of language
11246: HARRIES, LYNDON. - A grammar of Mwera. A Bantu language of the Eastern zone, spoken in the South-eastern area of Tanganyika Territory
8330: HARRIS, JOHN (ED.). - UCL working papers in linguistics 2.
8331: HARRIS, JOHN (ED.). - UCL working papers in linguistics, vol. 1.
9560: HARRIS, ROY. - Communication and language.
1885: HARRISON, BRIAN. - English as a second and a foreign language.
16053: HART, KEES 'T. - Ik weet nu alles weer.
16421: HART, KEES 'T. - Ik weet nu alles weer.
17835: HART, SARAH. - De straten van Parijs.
15728: HART, KEES 'T. - Kinderen die leren lezen.
2769: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
2770: HARTEN, JAAP. - Wat kan een manser betalen.
4905: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
11053: HARTEN, JAAP. - Een landhuis voor Dante.
16440: HARTEN, JAAP. - Bij de deur hangt een schilderij voorkant tegen de muur.
12929: HARTEN, JAAP. - Studio in daglicht.
13405: HARTKAMP, DOLF. - Vleugels van Satie.
4266: HARTL, EDUARD. - Die Textgeschichte des Wolframschen Parzival. 1. Abteilung: Die Wiener Mischhandschriftgruppe *W
16948: HARTMANN, PETER. - Zur Konstitution einer allgemeinen Grammatik.
540: HARTMANN, P . - Zur Theorie der Sprachwissenschaft.
893: HARTMANN, PETER. - Wesen und Wirkung der Sprache. Im Spiegel der Theorie Leo Weisgerbers
4261: HARTMANN, HANS & HANS NEUMANN (EDS.). - Indogermanica. Festschrift für Wolfgang Krause
5751: HARTMANN, MARTIN. - Das Muwassah. Das arabische Strophengedicht, Eine Studie der Geschichte und der Dichter einer der Hauprformen der arabischen Verskunst. Nebst: Metrum und Rhythmus
17455: HARTOG, SIMON DEN (INTRO). - Uit Eigen Stal. Voor Piet Klaasse.
3426: HARTSEMA, DAVID. - Fedde Schurer. Op en ut
13613: HARTUNG, OSKAR. - Die deutschen Altertrümer des Nibelungenlides der Kudrun.
15388: HARTZHEIM, ANNEKE EN HANS. - Orzay.
16187: HARTZHEIM, HANS. - Pont Neuf.
15390: HARTZHEIM, HANS. - 3D, De driedimensionale suggestie op het platte vlak.
7551: HASAN, RUQAIYA. - Linguistics, language, and verbal art.
10055: HASEK, JAROSLAV. - Unter Bücherfreunden. Sechs Humoresken und zehn Ratschlägen fürs Leben
726: HASELBACH, GERHARD & GÜNTHER HARTMANN (EDS.). - Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sein. Festschrift zum 80. Geburtstag von Ernst Otto
697: HASPELS, C.H.E. - Het binnenland van "klein-Azië"en het verloop van zijn contact met het bovenmenselijke.
12888: HATTUM, JAC. VAN. - Plant u niet voort ...
12887: HATTUM, JAC. VAN. - Alleen thuis.
14422: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk. Verzen
11603: HATTUM, JAC VAN. - Bilzenkruid.
12932: HATTUM, JAC. VAN. - Een zomer.
2294: HATTUM, JAC. VAN. - De nagels in het vlees.
2771: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
4226: HATTUM, JAC. VAN. - Zeven verhalen.
11514: HATTUM, JAC VAN. - Gedichten.
14423: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk. Verhalen
12931: HATTUM, JAC. VAN. - Tien diergedichten.
13040: HATTUM, JAC. VAN. - De waterscheiding.
15253: HATTUM, JAC VAN. - Gedichten.
8862: HATZFELD, HELMUT A. - A critical bibliography of the New Stulistics. Applied to the romance literatures, 1900-1952
541: HATZVELD, HELMUT. - Leitfaden de vergleichenden Bedeutungslehre. Eine Zusammenstellung charakterischen semasiologischen Beispielmaterials aus den bekanntesten Sprachen
4066: HAUBEN, HANS. - Het vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd (323-301 vóór Christus). Een prosopografisch en institutioneel onderzoek
3732: HAUSER, ALBERT. - Schweizerische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegewart
17525: HAUSER, FRANK. - Dinoaur Days.
8793: HAVERKATE, HENK. - Een ontmoeting tussen Spaanse taal- en letterkunde: de dialogen van Don Quijote opnieuw bekeken.
11466: HAVERKATE, W.H. - Impositive sentences in Spanish. Theory and description in linguistic pragmatics
10668: HAVERKATE, JAN & A.L. SÖTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. J.H. Man tussen twee vuren. A.L.S. Achterberg thuis en op reis (over de bundel 'Hoonte' en de reusgedichten)
12158: HAVERKORT, MARCO. - Clitics and parametrization. Case studies in the interaction of head movement phenomena.
542: HAVERS, WILHELM. - Handbuch der erklärenden Syntax. Ein Versuch zur Erforschung der Bedingungen und Triebkräfte in Syntax und Stilistik
17658: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - PIET PAALTJENS. - Ter gelegenheid van ... Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes.
17656: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - PIET PAALTJENS. - Met gedempte stem.
17481: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS. - Verzamelde gedichten in handschrift.
13630: HAWKES, JASON. - Yorkshire from the air.
7657: HAWKINS, PETER. - Introducing phonology.
14964: HAWORTH-BOOTH, MARK (PREF.). - Paul Strand.
4128: HAYAKAWA, S.I. (ED.). - Language, meaning and maturity. Selections from ETC.: A review of general semantics
7193: HAYAKAWA, S.I. - Language in thought and action.
11828: HAYES, JOHN R. (ED.). - Cognition and the development of language.
14823: HAZELHOFF, FRED & ROB REIJNEN. - Nature phenomena.
10693: HAZEN, A.T. - A bibliography of Horace Walpole.
15588: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een biografie
9659: HAZEU, WIM. - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland (1962-1971).
6247: HAZEU, WIM. - Het literair pseudoniemen boek.
4393: HEDBERG, JOHANNES. - The syncope of the old English present endings. A dialect criterion
16123: HEE, MIRJAM VAN. - Ingesbeeuwd.
15715: HEE, MIRJAM VAN. - Buitenland.
15729: HEE, MIRJAM VAN. - De bramenpluk.
18010: HEEL, JOS VAN (TRANSCRIPTIE EN VERTALING). - Animo moesto. De hondengrafjes in de tuin van het Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het boek
17301: HEEL, JOS VAN (INLEIDING). - 'Het vele kunstkeurige hier ten toon gesteld'. Bij de opening van het Museum Meermanno-Westreenianum in 1852
9000: HEEMSKERCK, JOHAN VAN. - Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia.
16254: HEERDEN, ERNST VAN. - Die sewe vrese.
10151: HEEREN, WILLEMIJN ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2003.
12949: HEERESMA, HEERE. - Eens. en nooit weer... Verzamelde gedichten
15675: HEERESMA, HEERE. - Deze verzen en gedichten die poëzie ook. Verzamelde lyriek.
15254: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poëzie.
10071: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In afwachting.
992: HEEROMA, H. (ED.). - Fragmenten van De Tweede Rose.
1014: HEEROMA, K. - Maerlants Torec als 'Sleutelroman'.
1181: HEEROMA, K. - Moriaen, Lantsloot en Elegast. Luisterend gelezen
2101: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
5936: HEEROMA, K. (ED.). - Florigout. Fragmenten van een 14de-eeuws ridderverhaal
7690: HEEROMA, K. - Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen
9949: HEEROMA, K. & K. FOKKEMA. - Structuurgeografie.
9504: HEES, P. VAN & G. PUCHINGER (EDS.). - Briefwisseling Gerretson-Van Eyck.
17842: HEESEN, HANS EN ED SCHILDERS. - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen.
17761: HEESTERMANS, HANS. - Luilebol!. Het Nederlands scheldwoordenboek.
8807: HEESTERMANS, J.L.A. - 'Naar', 'naast', 'langs' en 'in'. Een onamasiologisch-semialogische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries
3776: HEICHELHEIM, FR. - Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus.
17136: HEIDE, ALBERT VAN DER. - Straatjes.
17708: HEIDEGGER, MARTIN. - Was ist Metaphysik?
12282: HEIDOLPH, KERL ERICH ET AL. - Grundzüge einer deutschen Grammatik.
16627: HEIJDEN, HANDS VAN DER & JON MARTEN (ZEEFDRUK). - Velsen.
13652: HEIJERMANS, HERMANS. - Op hoop van zegen.
13780: HEIJNE, BAS. - Vlees en bloed.
10520: HEIJTING, W. - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 / The catechisms and confessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. Deel 2 Afbeeldingen enr registers
8669: HEIM, MARGRIET. - Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma
10620: HEINÄMÄKI, ORVOKKI. - Semantics of English temporal connectives.
15281: HEINE, HEINRICH. - Rothe Pantoffeln.
16811: HEINE, HEINRICH. - Buch der Lieder.
10709: HEINEN, GERRIT E.A. (EDS.). - Letters]. In Meermanno
8695: HEINITZ, WILHELM. - Phonographische Sprachaufnahmen aus dem egyptischen Sudan. Ein Versuch zur Bewertung der phonographischen Methode für die Linguistik
14727: HEINRICH, CARL. - Tyskt och Svenskt hand-lexikon.
14726: HEINRICH, CARL. - Svenskt och Tyskt hand-lexikon.
14865: HEINRICHS, JAN. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
4552: HEINSIUS, DANIEL. - Bacchus en Christus. Twee lofzangen
6340: HEINSIUS, N. & C.J. KELK (BEWERKING). - De vermakelijke avonturier.
12612: HEIRMAN, RONY. - Uit de kunst.
10915: HEISS, ROBERT. - Der Gang des Geistes. Eine Geschichte des neuzeitlichen Denkens
10952: HEKKERT, G.J. E.A. (RED.). - Het grafische produktieproces. Voorbereiden, drukken, afwerken
12164: HEKKING, EWALD. - El otomí de Santiago Mexquititlán: Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales.
14646: HELBING, LOTHAR. - Stefan George und Ernst Morwitz. Die Dichtung und der Kommentar.
16695: HELL, JOHANNA W.P. - Het gebroken bewijs.
12278: HELLAN, LARS & KIRSTI KOCH CHRISTENSEN. - Topics in Scandinavian syntax.
11808: HELLAND, HANS PETTER. - Sémantiqu et pragmatique temporelles. Futur simple et futur périphrastique
4648: HELLER, LOUIS G. & JAMES MACRIS. - Parametric linguistics.
459: HELLINGA, W. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur.
4992: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong. 1571- 1957
10044: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
18027: HELLINGA, WYTZE GERBEN. - Vingt-trois — trente-deux. Korte roman
16323: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
17324: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
16649: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit.
2171: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie. In zes zangen
8493: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie. In zes zangen
5443: HELTEN, W.L. VAN. - Vondel's taal. Grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw.
8489: HELTEN, W.L. VAN. - Bijdrage tot een pragmatische geschiedenis de vaderlandsche-taalstudie in Nederland.
16716: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De man, zijn penis en het mes.
15018: HEMMINGA, M.A. - Deltalandschap. Natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch perspectief.
4154: HENDRICKS, KING & IRVING SHEPARD. - Letters from Jack London. Containing an unpublished correspondance between London and Sinclair Lewis
2991: HENDRIKS, HERMAN. - Studied flexebility. Categories and types in syntax and semantics
3134: HENDRIKS, P. - The Raozda-Vevcani dialect of Macedonian. Structure, texts, lexicon
4046: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek der Nederlandsche synoniemen.
9940: HENDRIKS, ANGELIQUE W. - Strategic control in normal reading and developmental dyslexia. A study of reading errors and eye movements
10425: HENDRIKS, W.A. EN J. MATEBOER. - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
15471: HENDRIKSE, KEES. - Ongelezen.
9535: HENGEVELD, KEES. - Shifters.
9207: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I: Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
12976: HENKEMANS, A.F. SNOECK. - Analysing complex argumentation. The reconstruction of multiple and coordinatively compound argumentation in a critical discussion.
10841: BINDERVOET ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Meneer Joyce in Vlissingen. Een essay
4636: HENNE, HELMUT (HG.). - Praxis der Lexikographie. Berichte aus der Werkstatt
9260: HENNEBO, ROBERT. - De lof der jeneever. Gedicht. Vercierd met het Portrait van den Dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
6275: HENNIG, JÖRG & LUTZ HUTH. - Kommunikation als Problem der Linguistik. Eine Einführung
4269: HENNING, RUDOLF. - Nibelungenstudien.
7377: HENRARD, ROGER. - Wijheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur
13464: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
10284: HENSEN, HERWIG. - Papieren vogel op de hand.
16516: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel. De cirkel tot Narkissos. Hamlet in den spiegel. De dubbele vaardigheid. Oefeningen naar binnen.
1248: HEPKEMA, J. - Dr. Eeltje Halbertsma als dichter. Een gedenkschrift op zijn honderjarigen geboortedag
2341: HÉRAULT, D. & A. LJUDASKANOV. - Compréhension automatique et spectre sémantique. (russe, bulgar, tchèque, français)
12660: HERBERGHS, LEO. - Heilig weer.
12637: HERBERGHS, LEO. - Weggelegde gedichten.
12647: HERBERGHS, LEO. - Straat- en windgedichten.
17877: HERBERGHS, LEO. - Oude wandelingen.
14053: HERBERGHS, LEO. - Gerucht.
12603: HERBERGHS, LEO. - Ochtend.
12655: HERBERGHS, LEO. - Maanmuzikanten.
16999: HERBERT, ZBIGNIEW. - Rapport uit een belegerde stad.
5373: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
6309: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
20: HERD, DAVID (ED.). - Ancient and Modern Scottish Songs, Heroic Ballads, Etc.
13541: HERDER, DIRK DE. - Portfolio I.
12995: HERINGA, PETER M. - Quasi una romanza.
6120: HERINGER, H.J. - Praktische Semantik.
9403: TEIRLINCK. HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee bedrijven
16048: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid.
12181: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Door gevaarlijke gekken omringd.
8052: HERMANS, TILLY E.A. - Het land der letteren: 's-Gravenhage. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht
9263: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien .
10785: HERMANS, THEO (SAMENST.). - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst
11129: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
11386: HERMANS, PAUL. - Hartschelp.
12180: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen.
12923: HERMANS, W.F. - Waarom schrijven?
13058: HERMANS, PAUL. - Inhuizig.
13976: HERMANS, W.F. - Het evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De god denkbaar denkbaar de god.
13977: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
13978: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
13979: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De god denkbaar denkbaar de god.
13983: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik draag geen helm met vederbos.
15905: HERMANS, PAUL. - Achteruitwaarts vliegen.
16620: HERMENS, LEO. - Radio waterval.
340: HERMESDORF, B.H.D. - Het Heymael. Aantekeningen bij oude dingtaal uit Amorland
18073: HERMIS, KEES. - Het licht over de stad.
17579: HERMIS, KEES. - Frontlijn.
17580: HERMIS, KEES. - Het schot voorbij.
5676: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
128: HERMKENS, H.M. - Fonetiek en fonologie.
2430: HERMODSSON, LARS. - Semantische Strukturen der Satsgefüge im kausalen und konditionalen Bereich.
6273: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
7162: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
6682: HERP, HENRI / EPINEY-BURGARD, GEORGETTE (ED.). - Sermones de diversis meteriis vitae contemplativae.
13260: HERREMAN, REIMOND / MAURICE ROELANTS. - De roos van Jericho / Het heldere gelaat / De lof der liefde.
11535: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - Korf en Trog een jaargang.
17472: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - Korte metten.
17484: HERREWEGHEN, HUBERT. - Een lamentatie van de melaatse koning.
12127: HERTMANS, STEFAN. - Vuurwerk zei ze.
7585: HERTMANS, STEFAN. - Muziek voor de overtocht.
8647: HERTOG, C.H. DEN & J. LOHR. - Onze taal. Taal- en steloefeningen voor de scholen van voortgezet onderwijs. Vijfde stukje B. Steloefeningen
9094: HERTOG, C.H. DEN. - Nederlandse spraakkunst.
12941: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
16074: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
16654: HERZBERG, JUDITH. - De kleine zeemeermin.
7868: HERZBERG, JUDITH. - Landschap.
12596: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
13406: HERZBERG, JUDITH. - Zoals.
7869: HERZBERG, JUDITH. - Zoals.
13627: HERZBERG, JUDITH. - Botshol.
11605: HERZEN, FRANK. - Residu.
17602: HESS, GRET. - Das bunte Entlein.
17884: HESSE, HERMANN. - Einundzwanzig gedichte.
17569: HESSELINK, KRIJN PETER. - Stil Alarm.
17568: HESSELINK, KRIJN PETER. - De uitputting nabij.
17573: HESSELINK, KRIJN PETER. - Als geen ander.
15960: HESSELS, W. - Gedichten, een kleine keuze.
13544: HESSING, MARY E.A. (RED.). - Haute Culture. Tussen droom en werkelijkheid.
16489: HEST, JOS VAN (INLEIDING). - De blauwe zebra.
10729: HEUITER, PONTUS DE. - Nederduitse orthographie.
2382: HEULE, CHRISTIAAN VAN. - De Nederduytsche Grammatica oft Spraeckonst/De Nederduytsche Spraeckonst ofte Tael-Beschrijvinghe.
10935: HEUPEL, CARL. - Taschenwörterbuch der Linguistik.
11207: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland an van de westelijke Veluwe; Nederlandse volksverhalen deel 1,1.
6397: HEUSDEN, E.G. VAN. - Vluchthaven.
4697: HEUSLER, ANDREAS. - Altisländisches Elementarbuch.
8121: HEWES, GORDAN WINANT. - Language origins. A bibliography
11018: HEYLEN, DIRK. - Types and sorts. Resource logic for feature checking
2685: HEYNE, G. & M. HOFMANS. - Speling in de spelling. Rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek 'Spellingsvoorkeuren van Nederlanders en Vlamingen'
12588: HEYNE, MORTIZ . - Ulfilas. Oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen Sprache
13692: HEYNENS, LOU. - In plaats van luide gelukwensen.
14044: HEYNENS, LOU. - RI-CRICRI-C of verbeeldingen die lijken.
12509: HEYTZE, INGMAR. - Het ging over rozen.
16915: HEYTZE, INGMAR. - Alle goeds.
12601: HEYTZE, INGMAR. - Het beste en de rest.
12515: HEYTZE, INGMAR. - Nietzsche schrijft een laatste vers.
17181: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners. De Domstad in 127 gedichten.
3886: HEYWOOD, JOHN. - A dialogue of the effectual proverbs in the English tongue concerning marriage.
14197: HICKEY, KIERAN. - The light of other days. Irish life at the turn of the century in photographs of Robert French
1250: HIDDEMA, WÂTSE & JELLE BANGMA. - Mar ik sil skriuwe..... 25 jier Skriuwersboun
12745: HIDDEMA, FRANS. - Achter gespannen vliezen.
14879: HIETBRINK, M.H. - Van derivatie tot interpretatie. Een generatieve analyse van Franse denominale adjectieven.
3775: HIGGS, E.S. (ED.). - Papers in economic prehistory. Studies by members ans associates of the British Academy Research Project in the Early History of Agriculture
1488: HIJMANS, P. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning. 4 mei 1891 - 16 november 1958
16782: HILBERDINK, KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie
8045: HILDEBRAND (=NICOLAAS BEETS). - Na vijftig jaar. Nodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
8037: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
1924: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
12629: HILEY, MICHAEL. - Frank Sutcliffe. Photographer of Whitby
9700: HILGERSOM (ED.). - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
7421: HILL, L.A. - Prepositional and adverbial particles. An interim classification. Semantic, structural and graded
9248: HILLEL, SHLOMO. - Operatie Babylon. Illegale emigratie van Joden uit Irak 1947-1951.
16072: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
11346: HILLENIUS, D. - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid.
16446: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
15404: HILLENIUS, D. - Koning in een wijd landschap.
15441: HILLENIUS, DICK. - Keren in de wind.
17286: HILLENIUS, D. - Oefeningen voor een derde oog.
2938: HILLER, HELMUT. - Heinrich der Löwe. Herzog und Rebell
3498: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen
15096: HILS, CLAUDIO. - Archive_Belvast.
5376: HILTON, R.H. (ED.). - Peasants, knights and heretics. Studies in medieval English social history
11304: HINDELANG, GÖTZ. - Auffordern. Die Untertypen des Aufforderns und ihre sprachlichen Realisierungsformen
4460: HINDUS, MILTON (ED.). - Walt Whitman. The cirtical heritage
5686: HINSKENS, FRANS. - Dialect levelling in Limburg, structural and sociolinguistic aspects.
2431: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
4376: HIRDT, WILLI. - Studien zur Metaphorik Lamartines. Die Bedeutung der Innen/Aussen-Vorstellung
12021: HIRS, ROZALIE. - Locus.
11898: HIRS, ROZALIE. - [Speling].
4270: HIRSCH, MARTIN. - Anselme Mathieu. Ein Beitrag zur Charakteristik des ältesten Felibrige
13769: HIRSCH, LUCAS. - Tastzin.
7901: HIRST, T.O. - A grammar of the dailect of Kendal (Westmoreland). Descriptive and historical
6110: HIRT, HERMANN. - Syntax I. Syntaktische verwendung der Kasus und der Verbalformen
17807: HISATSUNÉ, MARIA ASSUMPTA MITSUÉ. - Tweespraak in de herfst/gedichten - Dialogue en automne/poemes.
7900: HJELMSLEV, LOUIS. - Sur l'indépendance de l'épitète.
4616: HJORTH, ARNE. - La partie cambresienne du polyptyque dit 'Terrier l'eveque' de Cambrai. Le manuscrit et la langue
16340: HO-THAM, EWALD. - Aarden.
16339: HO-THAM, EWALD. - Een boekje om niet te hebben.
6952: HOCKETT, CHARLES F. - The state of the art.
7681: HOCKETT, CHARLES F. - A manual of phonology.
3330: HODGES, H.A. - Wilhelm Dilthey. An introduction
5088: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
7335: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
13073: HOEK, ROUKE VAN DER. - Vaarwater.
11565: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
6292: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw. Rondom Mr. Jacob van Dijck
3613: HOEKEMA, TAEKE E.A. (RED.). - Felcht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan prof.dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei
16655: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
3094: HOEKSTRA, ERIC. - Licensing conditions on phrase structure.
9902: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
12265: HOEKSTRA, T.A. - Transitivity. Grammatical relations in government-binding theory
17660: HOEKSTRA, G. HAN. - De zandloper / Verzamelde gedichten. Dubbelspoor, Het ongerijmde leven, Panopticum, De zandloper
7953: HOENIGER, F.D. & J.F.M. - The growth of natural history in Stuart England from Gerard to the Royal Society.
1251: HOF, J.J. - Fan eigen tiid en folk. In samling fersen fan Jan fan 'e Gaestmar
10120: HOF, W.J. OP 'T. - Bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck.
8511: HOFDIJK, W.J. (BIJEEN GEBRACHT DOOR). - Uit velerlei gaarden.
12991: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
9367: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte
18011: HOFFMANN, JAAP. - Vloedlijnen.
13843: HOFLAND, H.J.A. & GER DEKKERS (FOTO'S). - Magisch Flevoland / Magical Flevoland.
15224: HOFLAND, H.J.A. (TEKST) HANS SAMSON & LAURA SAMSON ROUS (FOTO'S). - De Hollandse metamorfose (voorheen het poldermodel).
13766: HOFMAN, WIM. - Na de storm.
13620: HOFMAN, WIM. - Ursula. Een filmscenario met tekeningen van de auteur
12803: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern.
14857: HOFSTRA, J.W. - Het glazen huis.
7094: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -elte in der niederländischen Provinz Drente.
18068: HOFTIJZER, P.G. - An Eighteenth-Century German Bibliophile in Holland.
16188: HOGERVORST-VAN KAMPEN, NEL (ILLUSTRATIES). - De mei.
13486: HOGEWIND, FREDERIK. - Analyse en meting van het dagrumoer.
5979: HOGG, RICHARD & C.B. MCCULLY. - Metrical phonology. A coursebook
10220: HOGGETT, CHRIS. - Stage crafts.
5060: HOHMANN, THOMAS (HG.). - Heinrichs von Langenstein 'Unterscheidung der Geister', Lateinisch und Deutsch. Texte und Untersuchungen zu Übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
2774: HOKKE, DANA. - Gebroken wit.
14989: HOLBORN, MARK (INTRO.). - William Eggleston: Ancient and Modern.
16895: HOLDEN, KAREN. - Forgiven the Father.
905: HOLK, A.G.F. VAN. - Theme and space. Text-linguistic studies in Russian and Polish Drama, with an outline of text linguistics
17486: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
4125: HOLMER, NILS M. - The indian place names in Mexico and Central America.
10064: HOLSBERGEN, J.W. E.A. - Prikkels tot het boekenvak.
15374: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
8374: HOLSTEIN, PIETER (SAMENST.). - Centraal Museum Utrecht - Mededelingen nummer een.
17978: HOLTACKERS, M.P.M. (VOORWOORD). - Burger bij de politie. Liber amicorum aangeboden aan de heer W.A. Schulkes bij zijn afscheid als direkteur van het Politiestudiecentrum op 22 juni 1994
4530: HOLTHAUSEN, F. - Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache.
5140: HOLTHAUSEN, F. - Altisländisches Elementarbuch.
7212: HOLTHAUSEN, F. (HRSG.). - Beowulf. I. Teil: Texte und Namenverzeichnis. II: Einleitung, Glossar und Anmerkungen
16065: HOLTRIGTER, JULIËN. - Het verlangen te verdwalen.
15963: HOLTRIGTER, JULIËN. - Raadselwater.
16358: HOLTROP, P.N. (RED.). - Nog stillere omgang. Teksten van een symposion over Stille Omgang van Willem Barnard
2926: HOLTZMANN, ROBERT. - Gesichte der Säksischen Kaiserzeit (900-1024).
14362: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Spinalonga. 44 gedichten
17545: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Antwerpen, 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/ Oostende, Zeegedichten.
342: HOMBERG-BOT, M. VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van de drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam
13450: HOMBOURG, MARIA MORRIS. - Charles Marville: Photographs of Paris, 1852-1878 .
7466: HOMBURGER, L. - The negro-African languages.
12266: HONCOOP, MARTIN. - Dynamic excursions on weak islands.
12046: HONINGH, CHRIS. - Een kwestie van balans.
2780: HONINGH, CHRIS. - Hoogtijdagen.
12103: HONINGH, CHRIS. - De rinkelboom.
12104: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
13774: HONINGH, CHRIS. - Reis naar vallentgod.
17249: HONNEFELDER, GOTTFRIED (HRSG.). - Warum Klassiker? Ein Almanach zur Eröffnungsedition der Bibliothek deutscher Klassiker.
15605: HOOFT, PIETER CORNELISZ, CONSTANTIJN HUYGENS E.A. - De Schoncken-Sonnetten.
3257: HOOFT, P.C. - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien.
14671: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt.
3208: HOOFT, P.C. - Baeto.
3240: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velsen.
3252: HOOFT, P.C. - Sonnetten/Reden vande Waerdicheit der Poesie.
3274: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Huijze Medicis.
3286: HOOFT, P.C. - Reden vande Waerdichheit der Poesie.
6165: HOOFT, P.C. - Uit Hoofts Lyriek.
6166: HOOFT, P.C. - Warenar.
7056: HOOFT, P.C. - Granida.
7058: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit de brieven.
7678: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort.
7888: HOOFT, P.C. - Leringen van staat.
10279: HOOFT, P.CZ. - Claegh-leidt.
2080: HOOFT, P.J. 'T. - Nederlandsche boerderijen.
15064: HOOFT - TRICHT, H.W. VAN (ED.). - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
17151: HOOFT, P.C. - 'Wanneer de Vorst des lichts...'.
7746: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices
4595: HOOGEVEEN, CORNELIS VAN. - Mengeldichten.
7302: HOOGEWERFF, G.J. - VAN DER WIELEN. - Johannes Stalpert van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne gedichten
2775: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
13943: HOON, COR DE. - Drie dagen uit de dood van oom Jacob.
13937: HOON, HENRY DE. - Blauwdruk.
12126: HOORNE, PHILIP. - Het ei in mezelf.
13188: HOORNIK, ED. - De erfgenaam.
9477: HOORNIK, ED. - Tweespalt.
11441: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
17636: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
17236: HOORNIK, ED. - De Vis.
11575: HOORNIK, EDUARD. - Dichterlijke diagnose.
2777: HOORNIK, ED. - Na jaren.
2778: HOORNIK, ED. - Tweespalt.
4962: HOORNIK, ED. - De dubbelganger.
8063: HOORNIK, ED. - Verzamelde gedichten.
10648: HOORNIK, ED. - Het Kindsche vrouwtje.
11445: HOORNIK, ED. - Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten
16149: HOORNIK, ED. - Steenen.
11646: HOORNIK, ED. - Ex tenebris.
2781: HOORNIK, ED. - Geboorte. Gevolgd door Mattheus en andere gedichten
13437: HOORNIK, ED. - Mattheus.
17624: HOORWERG, CORRADO, MICAEL VALETON, OLAF WEYAND (ED.). - Aan der droomen torentrans. Werk en leven van Vincent Weyand (1921-1945).
6754: HOOYKAAS, C. - Proza en poëzie van Oud-Java.
15309: HOOYKAAS, (MADELON) / (ELSA) STANSFIELD. - Personal observatory.
13309: HOPE, A.D. - The wandering islands.
10208: HOPMAN, FRITS. - De schooheidsbacil.
17281: HOPMAN, FRITS. - Het kruispunt en nog een verhaal.
12338: HOPP, HOLGER. - Ultimate atainment a the interfaces in second language acquisition: grammar and processing.
13703: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Calendarium poeticum. Een galerij van dagen.
343: HOPPENBROUWERS, COR. - Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands
550: HÖRMANN, HANS. - Psychologie der Sprache.
2518: HORN, DIETER. - Rechtsprache und Kommunikation. Grundlegung einer semantischen Kommunikationstheorie
9126: HORN, GEORGE M. - A lexical interpretive approach to some problems in syntax.
1338: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
2782: HORST, THEO VAN DER. - Stikken in de modder.
4739: HORST, J.W. VAN DER. - Parerga der ethica. (Betreffende de criticistiche en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen)
14736: HORVATH, JULIA. - Focus in the theory of grammar and the syntax of Hungarian.
3840: HOSZOWSKI, ST. - Les prix à Lwow. (XVIe-XVIIe siècle)
13696: HOUBEN, PHILIP & CHRIT ROUSSEAU (ILLUSTRATIES). - Koester de clown. De grimas van een paljas.
2776: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet.
13734: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
17196: HOUBEN, PIET-HEIN. - Schilderslinnen.
13765: HOUBEN, PIET-HEIN. - Steen voor steen.
6958: HOUËT, LOUIS, ADIRAAN VAN DIS E.A. - Breyten Breytenbach.
7501: HOUGH, GEORGE A. - Structures of modification in contemporary American English.
6079: HOUSEHOLDER, W. & MANSOUR LOTFI. - Basic course in Azerbaijani.
17452: HOUSMAN, L. - WIES MOENS (VERTALING). - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello.
2379: HOUT, J.F.M.J. VAN. - Verschillen tussen wetenschapsgebieden: een structureel kenmerk van de universiteit.
12498: HOUTLOSSER, PETER. - Standpunten in een kritische discussie. Een pragma-dialectisch perspectief op de identificatie en reconstructie van standpunten.
3264: HOUTMAN, JOOP. - Coordination and constituency. A study in categorial grammar
6950: HOUTMAN, C. - Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst
17251: HOUTZAGER, MARIA ELIZABETH. - Unconscious sound- and sense-assimilations.
8662: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium
15938: HOUWINK, ROEL. - Licht-zinnige gedichten.
16214: HOUWINK, ROEL & ARJEN F. DE GROOT (ILLUSTRATIES). - Onnoembare.
2784: HOUWINK, ROEL. - Witte velden.
2785: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
16687: HOUWINK, ROEL & AN BACKER (TEKENINGEN). - In elke vloek schuilt een mank engeltje. Aforismen
17841: HOUWINK, ROEL. - Doorbroken cirkels.
17295: HOUWINK, ROEL. - Strofen over de liefde.
1047: HOUZIAUX, MUTIEN-OMER. - Enquête dialectale a Celles-lez-Dinant.
7248: HOVE, JAN TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling.
1637: HOVEN, P.J. VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie
10614: HOVEN, P. VAN DEN. - Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek
14976: HOWE, GRAHAM & G. RAY HAWKINS. - Paul Outerbridge Jr: Photographs 1921-39.
8506: HÖWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring.
11812: HOWES, DAVID (ED.). - The varieties of sensory experience. A sourcebook in the anthropology of the senses
8836: HOYBYE, POUL. - Schlüssel zur arabischen Sprache. Besonders für Romanisten
4014: HUBER, P. MICHAEL. - Johannes Monachus Liber de Miraculis. Ein neuer Beitrag zur mittelalterlichen Mönchsliteratur
13077: HUBERS, SYLVIA. - Men zegt liefde.
15369: HÜBNER, ABBELIESE. - Souch´s fai net waite... - Gedichte in Coburger Mundart.
4102: HUBRICH-MESSOW, GUNDULA. - Personennamen in schleswig-holsteinischen Volksmärchen. (AT 300 - AT 960)
10916: HUCHEL, PETER. - Aaugewählte Gedichte.
12389: HUCHEL, PETER. - Geen antwoord.
2384: HUDDLESTON, RODNEY D. - The sentence in written English. A syntactic study based on the analysis of scientific texts
5974: HUDSON, RICHARD. - Word grammar.
8350: HUDSON, R.A. - Sociolinguistics.
9419: HUDSON, R.A. - Sociolinguïstiek.
11291: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden.
15400: HUGENHOLTZ, WOUTER (TEKST), WILLEM SNITKER (ILLUSTRATIES). - Slauerhoff en Heemstede.
9987: HUGENHOLZ, F.W.N. E.A. - Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Acht voordrachten ...
3861: HUGHES, OLGA R. - The poetic world of Boris Pasternak.
9018: HUGHES, ARTHUR & PETER TRUDGILL. - English accents and sialects. An introduction to social and regional varieties of English and British isles
15945: HUIGEN, RENÉ. - Fysica voor dichters. Een definitieve keuze uit de gedichten 1989-2003.
12744: HUIGEN, RENÉ. - Laatste gedichten.
10833: HUIJSEN, WILLEM-OLAF. - Completeness of compositional translation.
14384: HUISMAN, JOPIE - RUTGER KOPLAND. - Zoals het daar lag - Over schilderen en schrijven.
18047: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
10164: HUIZENGA, E. E.A. (ED.). - Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de artesliteratuur
13639: HUIZINGA, J.J. - Groeten van Andreas Tjaarda.
14731: HULK, AAFKE ET AL. - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan. Textes réunis en l'honneur du soixantième anniversaire de Wiecher Zwanenburg.
12309: HULK, AAFKE. - Het clitisch pronomen en. Een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis
6704: HULS, ERICA. - Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid. Een interactioneel sociolinguistische onderzoek
9650: HULSENS, ERIC. - Waarom lusten kinderen nog reuzen? Een kennismaking met het volkssprookje en zijn opname in de kinderliteratuur.
18093: HULSHOF, H. - Moedertaaldidactiek in ontwikkeling.
7917: HULSHOFF POL, E. - Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798)
1147: HULST, HARRY VAN DER. - Syllable structure and stress in Dutch.
2682: HULST, H. VAN DER E.A. - Geschiedenis van het Nederlands vokalisme in 104 regels.
6372: HULSTIJN, J.H. - Monitor use by adult second language learners.
16213: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
16276: HULZEBOS, BRAM. - Fragmenten tegen het vestoten.
12347: HUMBERT, HELGA. - Phonological segments. Their structure and behaviour
17794: HUMBOLDT, WILHELM VON. - Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.
4513: HUMMELEN, W.H.M. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw.
7048: HUMMELEN, W.M.H. &C. SCHMIDT (EDS.). - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw
552: HUNDSNURSCHER, FRANZ. - Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung anhand deutscher Beispiele
906: HUNNINGHER, B. - Een eeuw Nederlands toneel.
5463: HUNNINGHER, B. - Het dramatisch werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche toneelleven in de 19e eeuw.
15455: HUNNINGHER, B. - The origin of the theater : an essay.
13365: HUNT, MELINDA & JOEL STERNFIELD. - Hart Island.
14100: HUOT, HÉLÈNE. - La morphologie. Forme et sens des mots du français.
14877: HUREL, EUG. - Grammaire Kinyarwanda.
13059: HÜSGEN, LUCAS. - Verpoosd in schaduw.
13947: HÜSGEN, LUCAS. - Zeehond in wormgat. Een requiem voor een stem.
11919: HÜSGEN, LUCAS. - Nevels orgel.
17228: HÜSGEN, LUCAS. - Stoa.
7307: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel en de Nederlanden voor de Renaissance
14854: HUSSEM, W. - Uitzicht op zee.
5888: HUSSON, RAOUL. - Étude des phénomènes physiologiques et acoustique fondamentaux de la voix chantée.
5941: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck.
7774: HUYGENS, C. - F.L. ZWAAN (ED.). - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
1517: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwyck.
1518: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voorhout, Kostelick Mal en Ooghentroost.
4251: HUYGENS, C. - A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687).
5935: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Cluijs-werck.
8955: HUYGENS, C. - F.L. ZWAAN (ED.). - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
8956: HUYGENS, C. - Zede-printen. Vermeerderd met de tot dusver onuitgegeven Print van "Een Professor"
9640: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout.
9859: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Ooghen-Troost. Uitgegeven naar de autograaf en de drukken.
18045: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Nederlandse Gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave. Deel 1: Teksten. Deel 2: Apparaat enn commentaar
18044: HUYGENS, CONSTATIJN. - Over boeken.
15302: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Costelick mal en Voorhout.
17327: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Drucker.
15895: HUYGENS, CONSTANTIJN & MARIA TESSELSCHADE. - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
4335: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck.
13191: HUYSKENS. - Schuine lyriek.
11918: HUYSKENS, WIM. - Onland.
5423: HYATT MAYOR, A. (FOREWORD. - The art of the playing card. The Cary collection
1009: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
2237: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
14831: IDDEKINGE, P.R.A. VAN. - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944 - 1954.
13444: IDEMA, W.L. (VERT.). - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
7092: IDEMA, WILT & PIM DE VROOMEN (EDS.). - Vormen van dramatische kunst in China, Korea & Japan. Studies & vertalingen
15584: IDEMA, W.L. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie.
17689: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
16414: IERSEL, BAS VAN. - Tweeënvijftig weerberichten. Haiku en sebryu.
553: IHWE, JENS (ED.). - Literaturwissenschaft und Linguistik, Ergebnisse und Perspektiven.
16870: IJLANDER, GIJS. - Some Sunny Day.
5035: ILLING, KURT (ED.). - Alberts des Großen 'Super Missam'-Traktat im mittelhochdeutschen Übertragungen. Untersuchungen und Texte
13901: IMMERZEEL, GERARD, LUKAS SIMONIS. - Paradis perdu.
13759: INGELSE, PHILIP. - Gratie.
16044: INGHELS, MAARTEN. - Tumult.
8182: INGRAM, DAVID. - Phonologial disability in children.
16718: INSINGEL, MARK. - De een en de ander.
15935: INSINGEL, MARK. - Gezichten gedichten.
15286: INSINGEL, MARK. - De druiven die te hoog hangen.
8430: IORDAN, IORGU ET AL (RÉD.). - Mélanges linguistiques. Publiés à l'occasion du VIIIe congrès international des linguisttes à Oslo
9131: IRAUSQUIN, ROSEMARIE. - Quality and use of phonological representations in poor and normal readers.
5853: ISACENKO, ALEXANDER V. & HANS-JOACHIM SCHÄDLICH. - Untersuchungen über die deutsche Satzintonationen. Vorabdruck
7198: ISACENKO, ALEXANDER V. (ED.). - Études structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes.
13801: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
13800: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
3798: ISING, ERIKA. - Wolfgang Ratkes schriften zur deutschen Grammatik (1612-1630). Teil I: Abhandlung, Teil II: Textausgabe
13708: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
16594: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
13830: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Berichten, bezweringen.
13359: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Plattegronden.
17632: ITTERZON, G.P. VAN & D. NAUTA (RED.). - Geschiedenis van de Kerk.
16982: IVIC, MILKA. - Trends in linguistics.
4979: JAAKKE, A.W.G. & E.W. TUINSTRA (EDS.). - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenvertaling
16989: JAARSMA, MENNO. - Het schoone boek.
7139: JAARSVELD, H.J. VAN. - On reading handwriting.
12913: JACKSON. - Sing Without Shame: Oral Traditions in Indo-Portuguese Creole Verse.
6491: JACOB, ANDRÉ. - Introduction à la philosophie du langage.
4115: JACOBS, RODERICK A. & PETER S. ROSENBAUM. - English transformational grammar.
8316: JACOBS, JAN W. - Vogels van mei.
15234: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Het oneindige verlangen. Gedichten en liederen.
2787: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Tussen de bedrijven door.
11671: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - De doortocht.
7415: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606). Dichter en prozaschrijver
7970: JACOBSEN, R. - Mozaiek.
7167: JACOBSON, RODOLFO. - The London dialect of the late fourteenth century. A transformational analysis in historical linguistics
4392: JACOBSSON, ULF. - Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English.
14760: JADIR, MOHAMMED. - La coherence du discours en grammaire fonctionelle. Le cas du texte narratif
16987: JADIR, MOHAMMED. - Grammaire fonctionnelle et parametres textuels.
12353: JADIR, MOHAMMED (COORDINATION). - Developpements recents en grammaire fonctionnelle.
13097: JAEGGI, ADRIAAN. - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten.
14158: JAEGGI, ADRIAAN. - Het is hier altijd laat van licht. Amsterdamse stadsgedichten.
15542: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
14065: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
9366: JAFFÉ, H.C.L. - Het beeld en het woord.
15641: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne
15889: JAGER, GERT DE. - Sterk zeil.
4852: JAGER, A. DE. - Proeve over de invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal. Ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen
15561: JAGT, MAREK VAN DER. - Aqua haerens - Hopjesvla.
1457: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800).
4397: JAISWAL, M.P. - A linguistic study of Bundeli. (A dialect of Madhyadésa)
12620: JAMES, LAWRENCE. - Crimea 1854-56. The war with Russia from contemporary photograph.
503: CZOCHRALSKI. JAN A. - Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung
16325: JANEMA, LEINS & JAAP PLOOS VAN AMSTEL. - Obdam.
2347: JANNOT, MICHEL. - La pratique linguistiques: science ou idéologie?
5734: JANOTA, PREMYSL. - Personal charactersitics of speech.
9565: JANSE, ESTHER. - Production and perception of fast speech.
12325: JANSEN, WIM. - Woordvolgorde in het Esperanto: Normen, taalgebruik en universalia.
7194: JANSEN, FRANK (ED.). - Studies on fronting.
1258: JANSEN, JACOB. - Gysbert Japicx 'Lieten. In stúzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen
1042: JANSEN, FRANK. - Syntaktische konstrukties in gesproken taal.
8413: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.). - De pseudo-hippokratische Iatromathematika in vier Middelnederlandse versies.
14543: JANSEN, ENA. - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam.
15664: JANSMA, ESTHER. - Eerst.
11832: JANSMA, ESTHER. - Dakruiters.
13096: JANSMA, ESTHER. - Duizend.
12894: JANSMA, ESTHER. - Waaigat.
13393: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
15656: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
11917: JANSMA, ESTHER. - Hier is de tijd.
13963: JANSMA, ESTHER. - Picknick op de wenteltrap.
8667: JANSONIUS-SCHULTHEISS, KINO. - Twee jaar spraak en taal bij schisis.
17829: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel.
13704: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
17278: JANSSEN, MIEK. - Jan Toorop's kruiswegstaties St. Bernulphuskerk te Oosterbeek.
346: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaans u in Zuid-Oost-Nederland.
1639: JANSSEN, THEO A.J.M. - Hebben-konstructies en indirekt-objektskonstrukties.
9751: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
10576: JANSSEN, MAARTEN. - SIMuLLDA. A multilingual lexical database application using a structured interlingua
10652: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
10930: DELVIGNEM ROB EN FRANS A. JANSSEN. - Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
16090: JANSSENS, JOZEF D. E.A. - Egidius waer bestu bleven. Liederen uit het Gruuthuse-manuscript bijeengelezen en ingeleid door.
9977: JANSZ, LAURIS. - Een spel van sinnen hoe Goodts ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven.
12671: JANUS. - Man Ray.
17566: JANZEN, PETER & FRANS OERLEMANS. - Willem Kloos (1859-1938). O God, waarom schynt de zon nog!
1254: JAPICX, GYSBERT. - Wirken.
5051: JASPERS, GERARDUS JOHANNES. - Stephan von Landskron Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtung zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsburg 1484, 1501und 1510)
4259: JASTROW, OTTO. - Daragözü. Eine arabische Mundart der Kozluk-Sason-Gruppe (Südostanatolien). Grammatik und Texte
7131: JAZAYERY, MOHAMMED ALI ET AL (EDS.). - Linguistic and literary studies in honor of Archiblad A. Hill. Vol. I: Genral and theoretical linguistics
5579: JEANSON, J.V. E.A . - Het Nederlands na 1992. Teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres
4371: JEFFARES, A. NORMAN & A.S. KNOWLAND. - A commentary on the collected plays of W.B. Yeats.
17843: JELLEMA, C.O. - Buiten denkbereik.
14749: JELLEMA, C.O. - De toren van Snelson.
16476: JELLEMA, C.O. E.A. - Een boek voor altijd.
17423: JELLEMA, C.O. - Gedichten, oden, sonnetten.
16586: JELLEMA, C.O. - Een slaande hoef.
17752: JELLEMA, C.O. - Februari 1996.
15259: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
16631: JELLEMA, C.O. / ANNELOTT GREZEL STRATHMANN (VERTALING + PRENTEN). - Fragmenten / Fragmente. Verkenning van een imaginaire ruimte / Untersuchung eines imaginären Raumes.
1263: JELLES, PITER. - Rispinge. Alde en nije fersen
14208: JELLES, ANDRIES. - Ik laat me niet kisten, nog niet.
13476: JENSEN, K. ANNE. - Clause linkage in spoken Danish.
8154: JENSEN, JOHN T. - Morphology. Word structure in generative grammar
14998: JENSHEL, LEN. - Travels in the American West.
17058: JESPERS, HENRI-FLORIS. - De tijd van een vreemdeling.
129: JESPERSEN, O. - Phonetische Grundfragen.
5184: JESPERSEN, OTTO. - Lehrbuch der Phonetik.
7120: JESPERSEN, OTTO. - Essentials of English grammar.
10322: JESPERSEN, OTTO. - Efficiency in linguistic change.
14666: JETZES, HENNIE, HANS VAN DE WAARSENBURG & FRED VAN LEEUWEN. - We moeten nog naar dat land reizen. 40 jaar poëziefestival in Zuid-Limburg
993: JIRICZEK, OTTO L. - Die deutsche Heldensage.
17043: JOBSE, NEELTJE ZOETJE. - Buiten het bereik van lantarens.
9955: LUCHTMANS. JOHANNES. - Reis naar Engeland in 1772.
8446: JOHANNESSEN, K.L. - Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in Gattungsgeschichtlicher Perspektive
7664: JÓHANNESSON, ALEXANDER. - Some remarks on the origin of the N-sound.
3103: JOHANSSON, BERTIL. - Religion and Superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
14377: STEINBECK. JOHN. - America and Americans.
3739: JOHNNSEN, O.A. - Norwegische Wirtschaftsgeschichte.
933: JOHNSON, LESLEY. - The cultural critics. From Matthew Arnold to Raymond Williams
6086: JOHNSON, F. - A standard Swahili-English dictionary. (Foundes on Madan's Swahili-English dictionary)
7689: JOHNSON, WENDELL (ED.). - Stuttering in children and adults. Thirty years of research at the University of Iowa
1973: JOHNSTONE, BARBARA. - Repetition in Arabic discourse. Paradigms, syntagms, and the ecology of language
8076: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en dromen.
190: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middelnederlansche epischen versbouw.
2790: JONCKHEERE, KAREL. - De overkant is hier.
8691: JONCKHEERE, K. - Schrijversdebuten.
9302: JONCKHEERE, K. - Spiegel der zee.
10268: JONCKHEERE, KAREL. - Verzamelde gedichten.
11463: JONCKHEERE, KAREL. - Poëtische inventaris.
11054: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite.
15397: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie.
4185: JONES, WILLIAM JERVIS. - A lexicon of French borrowings in the German vocabulary (1575-1648).
8910: JONES, LARRY BERT. - Pragmatic aspects of English text structure.
816: JONES, WILLIAM M. (ED.). - The present state of scholarschip in the sixteenth-century literature.
16052: JONG, HARRY DE. - Aan de overzijde bijt het beter.
13540: JONG, ANJA DE. - Berlin's covered history.
16145: JONG, A.M. DE. - Merijntje Gijzens jeugd, I. Het verraad.
16499: JONG, K. DE E.A. - VAN DER GRAFT. - Dr, C. Rijnsdorpprijs. Toegekend aan Guillaume van der Graft
17661: JONG, CEES DE. - Slegs vir blankes.
17599: JONG, POL DE & LYDIA LUYTEN. - Kroniek II.
16010: JONG, OEK DE. - De geit.
3155: JONG, JELLY JULIA DE. - The case of bound pronouns in peripherical romance.
3905: JONG, J.C.W.C. DE. - Hartmann van Aue als Moralist in seinen Artusepen.
5229: JONG, JAN DE. - Specific language impairment in Dutch: inflectional morphology and argument structure.
8026: JONG, H.A.L. DE. - Defining a variable of foreign language ability. An application of Item Response Theory
8067: JONG SAAKES, J. DE E.A. - Kroniek van Harderwijk, 1231-1931.
8463: JONG, A.J. DE (ED.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
8464: JONG, A.J. DE (ED.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
10051: JONG, DIRK DE. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie
11255: JONG, FRANCISKA DE. - Determiners: features and filters.
12168: JONG, NEL DE. - Learning second language grammar by listening.
16117: JONG, SASKIA DE. - Resistent.
12074: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
15081: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Leopold 'Cheops'.
14894: JONG, J.A. DE EN F. SIMONIS. - Literair Paspoort 2002.
3389: JONGE, FREEK DE & WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF. - Stroman & trawanten.
6384: JONGE, BOB DE. - Sprekersstrategieën en taalverandering: ser en estar in leeftijdsuitdrukkingen.
12689: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
14891: JONGE, KO DE. - Horizontaal. Een mail-art project
10700: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
555: JONGEN, R. - Phonologie der moresneter Mundart. Eine Beschreibung der segmentale und prosodische Wortformdiakrise
3199: JONGEN, LUDO ET AL (EDS.). - De letter doet de geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan
8517: JONGEN, LUDO & PAUL VERHUYCK. - De achterkant van de Ronde Tafel. De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw vertaald en toegelicht.
9831: JONGENS, COR E.A. - Papier & zo.
17066: JONGSTRA, ATTE (TEKST), LENNY SCHRÖDER (ZEEFDUK). - Uithoorn.
15314: JONKER, HENK - JESSICA VOETEN (INL.). - Holland zonder Haast.
1574: JONKERS, ROEL. - Comprehension and production of verbs in aphasic speakers.
10755: JONKMAN, MARIEKE. - Pleijaden.
9758: JONKMAN, MARIEKE (=ANTON ENT). - Dieptevrees.
10288: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
16283: JOORIS, ROLAND. - Gedichten 1958 - 78.
17002: JOORIS, ROLAND. - De contouren van het verstrijken.
5291: JOOS, MARTIN (ED.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56
8397: JOOS, MARTIN. - Acoustic phonetics.
17477: JORDAAN, PETER. - Carlos Drummond de Andrade.
8482: JORDAN, RICHARD. - Die altenglischen Säugetiernamen.
14355: JÖRG, REMÉ & HANS VAN DE WAARSENBURG. - De niet bestaande ruimten van het arsenale.
3348: JORGENSEN, PETER. - Die dithmarsische Mundart von Klaus Groths "Quickborn" Lautlehre, Formenlehre, Glossar
3064: JORISSEN, TH. - Historische en literarische studiën.
16531: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
11793: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Kamperfoelie.
7704: JOUBERT, JEAN (ÉD.). - Fabliaux et contes du Moyen Ages.
1265: JOUSMA, A. - Kime-lûd.
1889: JUFFS, ALAN. - Learnability and the lexicon. Theories and language second learning reseach
4649: JUILLAND, ALPHONSE. - Outline of a general theory of structural relations.
3624: JUNG, M.B. - Eerste beginselen der wiskundige aardrijkskunde. Voornamelijk ingerigt voor de lagere scholen
11222: JUNGER, JUDITH. - Predicate formation in the verbal system of modern Hebrew.
764: JÜRGENS, GEORG. - Die 'Epistolae Ho-Eliane'. Ein Beirag zur englischen Litteraturgeschichte
1642: JUTTE, F. - Het Engelse taaleigen van Amerika. Amerikanismen tegenover specifiek Brits Engels
13223: JUYI, BAY. - Gedichten en proza.
14756: KAAN, EDITH. - A minimalist approach to extraposition.
9122: KAC, MICHAEL (ED.). - Current syntactic theories. Discussion Papers from the 1979 Milwauakee Syntax Conference
11287: KADT, J. DE. - Herman Gorter. Neen en ja
9348: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar.
6647: KAHLE, B. - Altisländisches Elementarbuch.
10076: KÄHLER, HANS. - Grammatik der Bahasa Indonésia.
558: KAINZ, FRIEDRICH. - Einführung in die Sprachpsychologie.
11807: KAINZ, FRIEDRICH. - Psychologie der Sprache.
1643: KAISER, L. - Fysiologische en pathologische vormen van kinderspraak.
5728: KAISER, L. - Biological and statistical research concerning the speech of 216 Dutch students.
5857: KAISER, L. E.A. - Het spreken in beeld. Anatomisch en phonetisch kaartwerk
5879: KAISER, L. - Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken. (Experimentele phonetica)
6057: KAISER, L. - Edam. Verschijning, verrichtingen en spraak van honderd inwoners
4913: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten
9663: KAL, JAN. - Praktijk hervat.
11474: KAL, JAN. - Assepoester.
8220: KALDEWAIJ, JELLE. - Structuralisme en transformationeel generatieve grammatica. Continuïteiten en discontinuïteiten in de twintigste eeuwse taalkunde
4471: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
982: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten.
2446: KALFF, G. - Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw. Vondel - Cats - Huygens - Hooft - Campuysen
1275: KALMA, J.J., J.R. BROUWER & CHR. STAPELKAMP. - Vitus Ringers.
2558: KALMA, D. - Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
10119: KALMA. J.J. - Bibliografy Gysbert Japiks. Syn eigen wurk en artikels en boeken fan oaren
15028: KAMERBEEK, HANS. - Waardevol groen.
5612: KAMERBEEK, J.C. - Het griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
12488: KAMMEN, LOUISE VAN (ED.). - De abele spelen. Naar het hulthemse handschrift
12843: KAMPEN, J. VAN & RICK NOUWEN. - Linguistics in the Netherlands 2010.
12171: KAMPERS-MANHE, BRIGITTE. - L'opposition subjonctif/indicatif dans les relatives.
15513: KAMPHUIS, GERRIT. - Oeverbos.
15179: KAMPHUIS, J. - Martinus Nijhoff. Dichter van een nieuwe Psalm 150.
2020: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
1440: KANE, GEORGE. - Middle English literature. A critical study of the romances,the Religious Lyrics, Piers Plowman
7582: KANNEMEYER, J.C. - Nederduitse digkuns. 'n Inleiding met tekste en aantekeninge, tot die sewentiende-eeuse Nederlandse poësie
17791: KANT, IMMANUEL. - Kritiek der Urteilskraft.
17720: KANT, IMMANUEL. - Kritik der reinen Vernunft.
17793: KANT, IMMANUEL. - Prolegomena zu einer jeden künstigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
560: KAPER, W. - Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches.
10367: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
9796: KAPR, ALBERT. - Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung.
733: KARÁTSON, ANDRÉ. - Edgar Allan Poe. et le groupe des écrivains du "Nyugat" en Hongrie
11000: KARLAUF, THOMAS. - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag Universitätsbibliothek Amsterdam
14984: KARSH, YOUSUF. - American legends.
4245: KARST, JOSEPH. - Gesichte der armenischen Philologie. In kritischer Beleuchtung nach ihrer ethnologischen Zusammenhängen dargestellt. Mit Beilagen und Exkursen über die asianisch-mediterraneische Vorgeschichte
465: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school.
5990: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school.
14087: KARTTUNEN, K.I. - Jean III et Stefan Batory. Etudes sur les Relations Politiques entre la Suede et la Pologne de 1576 a 1583
6888: KASHER, ASA. - Linguistics and logic. Conspectus and prospects
7378: KAT, J.F.M. - De verloren zoon als letterkundig motief.
13822: KATE, J.J.L. - Eerste liefde.
1519: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
3281: KATE, J.J.L. - De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald
5768: KATE, J.J.L. TEN. - Lyrische poëzy. De Planeeten - De Jobeïde
5769: KATE, J.J.L. TEN. - Uit den vreemde. Vertaalde poëzy
5770: KATE, J.J.L. TEN. - Zangen des tijds.
5771: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven.
5772: KATE, J.J.L. TEN. - Mengel-Poëzy.
5773: KATE, J.J.L. TEN. - Bijbel-Poëzy.
5774: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische Poëzy.
5775: KATE, J.J.L. TEN. - Gewijde Poëzy.
5776: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen.
6229: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
13502: KATZ, BENJAMIN. - Documenta IX vor/before Documenta IX. Photographien - Photographies.
788: KATZ, JERROLD J. - Propositional structure and illocutionary force. A study of the contribution of sentence meaning to speech acts
3160: KATZ, JERROLD. - Language and other abstracts objects.
3295: KATZ, JERROLD J. - Linguistic philosophy. The underlying reality of language and its philosophical import
4254: KATZ, JERROLD J. - The underlying reality of language. And its philosophical import
5762: KATZENSTEIN, J. (HRSG.). - Archiv für experimentelle und klinische Phonetik. (Supplement zu Passows und Schaefers Beiträgen)
6948: KATZNER, KENNETH. - The languages of the world.
4394: KAUFMANN, HENNING. - Bildungsweise und Betonung der deutschen.
14028: KAVÁFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota).
15065: KAVAFIS, KONSTATIN. - Gedichte. Eingeleitet und aus dem neugriechischen ubertragen von helmut von den steinen
14027: KAVÁFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten. I: De 154 Gedichten, II: 95 Jeugdverzen en Anekdota
13215: KAYNE, RICHARD S. - The antisymmetry of syntax.
5259: KAYSER, WOLFGANG. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
1426: KAZEMIER, G. - In de voorhof der poëzie. Inleiding tot het Nederlandse vers
5459: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
5619: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter.
10314: KEERSMAEKERS, A. - Jan Davis Heemssen (1581-1644) en zijn vertaling: "Den Nachtegael vanden Heyligen Bonaventura"(1621).
12427: KEES, WELDON. - The collected poetry.
16244: KOOTEN. KEES VAN. - Naar Delft heen. (Een geheim opstel uit1950).
5100: KEHREIN, JOSEPH. - Grammatik der deutschen Sprache des funfzehnten Jahrhunderts bis siebzehnten Jahrhunderts. In drei Teilen (Laut- und Flexionslehre, Wortbildungslehre, Syntax des einfachen und mehrfachen Satzes)
17166: KEIJSER, JAN (VOORWOORD). - 25 jaar boek - druk - kunst. Bibliofiele uitgaven van Doortje de Vries / Eikeldoorpers
11254: KEIJSPER, C.E. - Between link en no link: observations on Russian ne.
1015: KEINZ, FRIEDRICH. - Meier Helmbrecht und seine Heimat.
4607: KELEN, PETER PAUL & GÜNTER SCHNEIDER. - Handbuch der Musik. Mit einer Zeittafel der musikgesichte und einem Führer durch die Kulturgesichte
10855: KELK, C.J. - Egel en faun.
15231: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
16630: KELK, C.J. - De man van Kos.
13005: KELLER, HANS & HERMAN HOENEVELD. - Foto '86 Amsterdam.
17623: KELLER, HANS (TEKST), TOM EYZENBACH (TEKENINGEN). - De theatrale krant.
562: KELLER, OTTO. - Zur lateinischen Sprachgesichte. Zweiter Teil. Grammatische Aufsätze.
6078: KELLER, OTTO. - Lateinische Volksetymologie und verwantes.
13182: KEMP, PIERRE. - De incomplete luisteraar/De sieraden .
13144: KEMP, PIERRE. - Phototropen en noctophilen .
17361: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
13410: KEMP, P(IERRE). - Het wondere lied.
13411: KEMP, PIERRE. - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
13409: KEMP, PIERRE. - Pacific.
16329: KEMP, PIERRE. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
13412: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
17339: KEMP, PIERRE. - Poeder van maankop.

Next 1000 books from Paradox

3/9