Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
001144: VERBEEK, R.D. - Eenige beschouwingen over goud en de aanwezigheid daarvan op Sumatra's Westkust.
001147: VERBEEK,R.D. - De Mijnwetten in Nederlandsch-IndiŽ getoetst aan de Beginselen van het Mijnrecht en van de Mijnhuishoudkunde.
001508: VERBEEK, REINIER D. - Het Ontwerp tot Aanvulling van het Reglement op het beleid der Regeering van N.-I., ten aanzien van de uitgifte van mijnconcessiŽn.
002832: VERBEEK, REINIER D. - Het gewijzigd ontwerp eener Mijnwet voor Nederlandsch-IndiŽ.
003294: VERBEEK, R.D.M. & E.TH. VAN DELDEN - De Hindoe-ruÔnen bij Moeara-Takoes aan de Kampar-rivier. Met aanteekeningen van W.P. Groeneveldt.
004290: VERBEEK, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw van Nederlandsch Oost-IndiŽ
002551: VERBEEK, W. - Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Tweede gedeelte B. Hoofdstuk IV: Verklarend overzicht der politieke overeenkomsten.
005625: VERBEEK, DR. R.D.M. - Geologische beschrijving van Ambon
003432: VERBEEK, DR. R.D.M. - Oudheden van Java. Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java. Met eene oudheidkundige kaart.
002466: VERDOORN, DR. J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ.
004606: VERGOUW, W.G. & DR. C.P.A. VAN DIEBEN - De Rashond in Nederlandsch-IndiŽ en zijn verzorging
005023: VERGOUWEN, J.C. - The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra. With a preface by J. Keuning
008907: VERHEEM, RUDY - Bevrijding zonder bevrijders, De 'Sinjo' tussen IndiŽ en Nederland
001341: VERHOEVEN, DR. F.R.J. - Landsarchief van Nederlandsch-IndiŽ 1892-1942.
011269: VERHOEVEN, GARRELT - The Prison of Weltevreden. Boudewijn BŁch en zijn zoektocht naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson
003232: VERHOEVEN, DR. F.R.J. - Landsarchief van Nederlandsch-IndiŽ.
012081: VERHOEVEN, CLEMENS - Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve.
006304: VERHOEVEN, DR. TH. (INLEIDING) - Leerlingenschaal en klassebezetting
006846: DELDEN-VERHOEVEN, MARY VAN - Operatie POPDA. De afvoer van het Japanse leger van Java en Madoera en de evacuatie van Nederlandse geÔnterneerden uit de Indonesische interneringskampen 1946-1947
005431: VERHOEVEN, J. - Tot welzijn van Java. Eenige causerieŽn bij gegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den Zendingspost TjidŽrŽs (West-Java). Met 'kiekjes"
001539: VERHOOG, P. - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee in vier bedrijven.
002966: VERHOOG, P. - Onder de tropenzon. Een zeeverhaal.
005908: VERHOOG, A. - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ
004364: VERHOOG, J. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in IndonesiŽ 1945-1950
011255: VERHUELL, Q.M.R. / L. TURKSMA - Q.M.R. Verhuell - Levensherinneringen. Bezorgd en ingeleid door prof. dr. L. Turksma
000355: VERKUYL, DR. J., AND NJ. NOTOHAMIDJOJO - Film dan Bioskop.
007134: VERKUYL, PROF. DR. J. - Gedenken en verwachten. Memoires
002893: VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige Ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
008570: VERLOOGHEN, CORLY [ = PS. OF R.R. BEDACHT] - Jachtgebied. Nieuwe gedichten
009514: DOEFF-VERMEER, V.C.M. (LEERARES IN KOKEN EN VOEDINGSLEER) - 100 Moderne Indische vruchtenrecepten
007279: VERMEULEN, G.J. - Dagboek van een halve mens
003140: VERMEULEN, J.TH. - De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
011841: VERMEULEN, HANS & RINUS PENNINX (EDITORS) - Immigrant Immigration. The Dutch Case
011489: VERMOLEN, JULIKA - De Dampit-Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijden de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit
005268: VERSCHUUR, G. - Aux Colonies d'Asie et dans l'Ocťan Indien
001618: REIGERSBERG VERSLUYS, JHR. J.C. VAN - Fabrieksnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ. Praeadvies.
001765: VERSLUYS, J.D.N. - Vormen en soorten van loon in den Indischen landbouw.
011785: MULTATULI / J. VERSLUYS - Een en ander over Multatuli
010289: VERSTAPPEN, H.TH. - Djakarta Bay. A geomorphological study on shoreline development
003816: VERSTAPPEN, H. TH., J.C. BREMAN, AND J. TENNEKES - Geomorphological Observations on Indonesian Volcanoes.
002305: VERSTAPPEN, H.TH., J.C. BREMAN & J. TENNEKES - Drie geografische studies over Java (Three Geographical Studies on Java). Feestbundel ter gelegenheid van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap).
001766: VERSTEEG, COOS (EDITOR). - Indisch Den Haag. Samenstelling en redactie Coos Versteeg, met medewerking van Margriet Vroomans en bijdragen van Casper Postmaa.
001480: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, MEVR. J. - Indische planten en haar geneeskracht.
004385: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, MEVR. J. - Platen-atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskracht
001396: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.
010026: VERSTER, DR. A.J. - IndonesiŽ. Djambi. Periode: 8 januari 1949 - 20 oktober 1949
012012: VERSTRATEN, JOOP - Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea's
011914: VERTENTEN, PETRUS] / HARRY VAN ROYEN - Pater Petrus Vertenten (1884-1946). Een veelzijdig missionaris
008311: VERVOORN, DRS. A.J. - Antilliaans Nederlands
005138: VERVOORT, HANS - Zwarte rijst
009402: VERVOORT, HANS - Kind van de Oost
011314: VERVOORT, HANS - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore)
010616: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders
004767: VERWEIJ, DR. [L.H.] - De acclimatatie van Nederlanders in IndiŽ, en van IndiŽrs in Nederland
000930: VERWER, J. - De Bataviaasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur.
008506: VET, A.C.W. VAN DER - Reis door het splijtend Koninkrijk. Reportages over Suriname en Antillen
000401: VETH, P.J. - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
002255: VETH, P.J. - Feestbundel van Taal-, Letter-, Geschied- en Aardrijkskundige Bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
007700: VETH, P.J. - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch-historische beschrijving. Met een Schetskaart van het Rijk van Atchin en de naastbij gelegen Nederlandsche Nederzettingen op Sumatar, naar de nieuwste bronnen te zamen gesteld door W.F.
003939: VETH, P.J. - Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden.
003894: VETH, BAS - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ.
004524: [VETH, P.J.] - De koffij
004742: VETH, P.J. - Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch IndiŽ. aanspraak gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 13den Augustus, 1850
010246: VETH, P.J. / VELDE, PAUL VAN DER (EDITOR) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
007429: [VETH, JAN] - Jan Veth 1864-1925 'het is geen genot te werken, het is drift...' - Speciaal themanummer van Kunstschrift / Openbaar Kunstbezit, 2005
001524: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ.
004621: VETH, BAS - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ
006320: [VETH, P.J.] / RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO (REGENT VAN BREBES, VOORMAALS VAN KOEDOES) - Aanteekeningen op het Eerste Deel van "Java, geographisch, ethnologisch, historisch" [door P.J. Veth]
008986: VETH, BAS - Het leven in Nederlandsch IndiŽ [Bekorte uitgave]
010137: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ
009237: VETH, P.J. - Java. Geographisch, Ethnologisch, Historisch
001197: VETH, P.J. - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde.
001293: VEUR, PAUL W. VAN DER - Search for New Guinea's Boundaries. From Torres Strait to the Pacific.
004905: VICKERS, ADRIAN - Bali - een gecreŽerd paradijs
008124: [KARTINI] / VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk
012089: MANKOENAGORO VII - Over de Wajanj-koelit (Poerwa) in het algemeen en over de daarin voorkomende symblische en mystieke elementen
001685: VILLIERS, D.W. DE - Reisbeskrywings as bronne vir die Kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika tot 1853.
002470: VILLIERS, W. DE - Die Ou-Hollandse Insolvensiereg en die Eerste vaste Insolvensiereg van Kaap de Goede Hoop.
009902: OOMS-VINCKERS, C.J. - Ons dagelijksch brood. Goede maaltijden in oorlogstijd. Recepten: A.J. Reiding, Leerares Koken en Voedingsleer
009357: PHILIPPINES] / VINDEL, P. - CatŠlogo sistematico e ilustrado de la Biblioteca Filipina, reunida y puesta en venta por P. Vindel. No. 16 [:] Historia
007021: VINK, NICO - Verbannen uit IndiŽ (1936-1945)
000278: VIRULY, E.W. - Met de camera door Nederlandsch IndiŽ.
004474: VISAL, KOBUS [ PS. OF EELCO VELDHUIJSEN] - Schrijversnudisme. Een autobiografie van een ontheemde Oudgast
007713: VISKER, D.A. - Indische familienamen. Een genealogische inleiding tot de kennis van de Europese geslachten uit het vroegere Nederlands-IndiŽ. Tevens een alfabetische Index van het Indisch Familie Archief
012015: VISKER, D.A. - Saja competeer. Zakwoordenboek voor de ex-KNIL-militair
004545: VISMAN, DR. FRANS H. - The Situation in Java. A Composite of Lectures delivered before the Netherlands Study Group in New York City on Nov.5, 1945, and the Overseas Press Club in New York City on November 14, 1945
007911: VISSCHER, B.J. (OUD-INSPECTEUR VAN HET INLANDS ONDERWIJS IN N.I.) - De Maleise taal. Volledige taalcursus voor Nederlanders
010926: VISSCHERS, D.C. (= PS. OF TH.G.L. ANDREAE) - Een kind van Java. GeÔllustreerd door Rob. Graafland
012196: VISSER, B.J.J. (M.S.C.) - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke Missie van IndonesiŽ 1511-1605
009040: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / VISSER, J. (HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK) - De Staat kan, mag en moet schoolmeesteren!. Eene uitspraak van "De Standaard" bestreden
007926: VISSER, A. DE - Onder vrienden en vijanden. Met gekleurde platen
010607: VISSER, CAROLIJN & SASZA MALKO - En nog steeds hebben wij twee vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-IndiŽ
007504: WASSING-VISSER, RITA - Sieraden en lichaamsversiering uit IndonesiŽ
008392: VISSER, GERBEN - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in IndiŽ, 1945-1948
010179: VISSER, DR. M.W. DE (CONSERVATOR AAN 'S RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM) - Oud en Nieuw Japan. Vier lezingen gehouden aan de Ned.Ind. Bestuursacademie
002181: WASSING-VISSER, RITA - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ.
007715: VISSER, W.D. (EDITOR) - Kind in IndiŽ. Oorlogservaringen en hun gevolgen
007330: VISSER, LOUIS DE - Hidoeplah Kommunis. Leve het Communisme! De groote rede van Louis de Visser over: "De wandaden van het Hollandsche kapitalisme in IndonesiŽ"
001199: MONTANUS [ PS. OF J. VISSER] - Oogstland. Een kroniek van oude plantagiŽn.
003799: WASSING-VISSER, R., & M.P. WOLFF - Met andere ogen. 400 Jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
005893: WASSING-VISSER, RITA - Koninklijke geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938)
008972: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-IndiŽ / IndonesiŽ (1932-1950)
010612: VISSER, HANS G. (EDITOR) - IndiŽ in Holland. Nederlandse schrijvers over Hun Rijk van Insulinde
000700: VISSERING,MR. G. - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-IndiŽ.
009502: VISSERING, MR. G. - Het vraagstuk van de geldruimte in Nederland en de goudpolitiek van de Nederlandsche Bank. Met bijlage: Nederlandsch-Oost IndiŽ en de Gold-Exchange-Standaard
002031: VISSERING, C.M. - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
001897: VISSERING, MR. G. - Geweldige natuurkrachten.
004475: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu
001155: VITALIS, L. - Opmerkingen over den indruk in Holland te weeg gebragt nij de tijding van eene onverwachte gebeurtenis in den Indischen Archipel.
001063: VITALIS, L. -
004766: VLAARDINGEN, A. VAN - In het laaiende licht. Een jaar in het tropenland. Met een voorrede van Dr. J.H. Guniing J.Hz.
010317: VLASBLOM, DIRK - Jakarta, Jakarta. Reportages uit IndonesiŽ
010431: VLEER, A.J. - De positie van den Toeha PeuŽt in het Atjehsche Staatsbestel
003322: VLEMING, J.L. - Critisch antwoord op de Belastingnota van Mr. M.W.F. Treub, voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-IndiŽ.
000877: VLEMING, J.L. - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
005036: VLEMING JR., J.L. - Zonder Tropen geen Europa!. Radiolezing gehouden op 16 Juli 1927 voor de V.A.R.A.
011151: VLES, IR. HANS - Hallo Bandoeng. Nederlandse radiopioniers [1900 - 1945]
003289: VLETTER, M.E. DE, R.P.G.A. VOSKUIL & J.R. VAN DIESSEN (A.O.) - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
000076: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - Vrijmoedige gedachten over het aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden wetsontwerp tot vaststelling der gronden waarop ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in NeÍrlandsch-IndiŽ kunnen worden verkregen.
000243: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - Brief aan den Hoogleeraar R. Dozy; het koloniaal vraagstuk ontvouwd en het ontwerp van cultuur-wet beoordeeld.
000248: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - Eene aanteekening op de beraadslaging over de Indische begrooting voor 1867, door den schrijver van Thorbecke tegen de Cultuur-wet.
001103: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN]] - Hervorming op koloniaal gebied. Het budget der toekomst gehandhaafd. Met eene uitgewerkte en toegelichte proeve van dat budget.
001125: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - De parlementaire strijd op koloniaal gebied.
001135: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - De schrijver van "Grondeigendom en Heerendienstpligtigheid op Java" aan zijne lezers.
001140: WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN - Organieke hervorming in Ned.IndiŽ. Ontwerp van wet en Memorie van Toelichting.
001323: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - De Gouvernements-Koffij-Cultuur op Java. Eene bijdrage tot de kennis der uitkomsten van verpligte koffij-cultuur, en van hetgeen tot oplossing daarvan in vrije cultuur, wordrt voorgesteld.
001426: [WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN] - Hervorming op koloniaal gebied. Het budget der toekomst gehandhaafd. Met eene uitgewerkte en toegelichte proeve van dat budget.
004360: VLIET, L. VAN - Indische belangen. I. Een paar vragen aan den heer Mr. Van Vloten, oud raadsheer in het Hoog Gerechtshof te Batavia, en aan den Heer Smissaert, oud-resident op Java
011127: VLIET, MAAIKE VAN - Vrouwen in de marge. Een inventarisatie van 17 vrouwenprojekten ex Cat. III-C
009569: VLIET, L. VAN - Iets over het onderwijs op Java
008472: [VLIET, JAN CORNELIS VAN] / WAAGMEESTER, KLAAS & MEVR. G.C. VAN VLIET (SAMENSTELLERS) - Maar mijn Koningin krijgt u nooit. Jan Cornelis van Vliet 1940-1950
010022: OOM GID…ON [= PS. OF B.R.F. VAN VLIJMEN] - Brieven aan de neefjes in de Oost
006010: VLOTEN, MR. A.A. VAN - Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der Regering in Nederlandsch IndiŽ, met eene daarbij behoorende Memorie van Toelichting
003392: VOERMAN, J. (INTRODUCTION) - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1950
001159: VOGEL, H. DE - Belasting-invoering ter Sumatra's Westkust (met uitzondering der Residentie Tapanoeli). Ontwerp voor een belastingstelsel.
004677: VOGEL, DR. J.P.H. - Jacob Haafner. Schets uit de laatste jaren der Oost-Indische Compagnie. Voordracht gehouden in het "Koloniaal Museum" te Haarlem op Zaterdag 31 mei 1899
001343: VOGEL, JAAP - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur.
006028: VOGEL, DR. J.PH. - De beoefening der Oud-Indische Litteratuur in Nederland
008639: VOGEL, JAAP - De opkomst van het Indocentrisch geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur (The rise of the Indocentric image of history. Lives and works of B.J.O. Schrieke and J.C. van Leur)
000070: VOGEL, H.A.F. DE - Hinderpalen die vrijwilligen arbeid en vrije kultuur op Java in den weg staan.
008664: VOGELS, RIA, PAUL GEENSE & EDWIN MARTENS - De maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland
009410: VOGELSBERG, L. VON - Der Herr aus Java. Roman
000153: VOGLER, E.B - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in de Hindoe-Javaanse bouwkunst..
001825: V÷LGER, GISELA, AND KARIN VON WELCK (EDITORS) - Indonesian Textiles. Symposium 1985. With a supplement by Brigitte Khan Majlis [:} New Acquisitions in Krefeld and Cologne.
003188: VOLKER, DR. T. - De la forÍt vierge ŗ un territoire de culture prospŤre. Bref exposť de l'importance de la culture du tabac, des autres cultures et de l'industrie sur la Cotť Orientale de Sumatra.
005274: VOLKER, T. - Het land aan d'overzij. Indische gedichten
000020: VOLKER, T. - Porcelain and the Dutch East India Company as recorded in the Dagh-Registers of Batavia Castle, those of Hirado and Deshima and other contemporary papers 1602 - 1682.
000971: VOLLBEHR, ERNST - Bunte leuchtende Welt. Die Lebensfahrt des Malers Ernst Vollbehr.
000778: VOLLENHOVEN, C. VAN (INTRODUCTION) - Geschiedenis van de koloniale wetgeving der Staten-Generaal van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
000760: VOLLENHOVEN, MR. C. VAN - De ontdekking van het adatrecht.
000035: VOLLENHOVEN, C. VAN - Miskenningen van het Adatrecht.
008512: VOLLENHOVEN, MR. C. VAN - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ. Tweede, onveranderde herduk
010981: VOLZ, WILHELM - Im Dšmmer des Rimba. Sumatras Urwald und Urmensch
006190: VOLZ, AUGUSTA - Au son du gamelan
001257: VOLZ, WILHELM - Im Dšmmer des Rimba. Sumatras Urwald und Urmensch.
009658: VONK, CORRY & WIM KAN - 100 Dagen uit en thuis
005911: VONK, DR. P.G. - De V.O.C. op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waar gebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan
010964: VOOGD, IR. C.N.A. DE & IR. Z. SALVERDA & DR. C.G.G.J. VAN STEENIS - Wenken voor de rimboe. Met medewerking en onder redactie van Dr. C.G.G.J. van Steenis
008567: VOORHOEVE, P. (EDITOR) - Twee Maleise geschriften van Nuruddin Ar-Raniri . In facsimile uitgegeven met aantekeningen door P. Voorhoeve
000824: VOORHOEVE, P. (TRANSLATOR) - Enkele Bataksche medelingen over de sigale-gale.
008726: VOORHOEVE, P. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks
010476: VOORHOEVE, R. - Tiliauw de Sawia. Met teekeningen van Nelly Bodenheim
003588: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
008034: [VOORHOEVE, C.L.] / BAAK, CONNIE, MARY BAKKER & DICK VAN DER MEIJ (EDITORS) - Tales from a Concave World. Liber Amicorum Bert Voorhoeve
010906: VOORHOEVE, CAREL - Toeah en Djebat. Episode uit het oud-Maleise epos Hikayat Hang Toeah
001058: [VOORT, A. VAN DER] - Proeve van een ontwerp-regeling der suiker-cultuur.
012195: VOORT, J.P. VAN DE - De Westindische plantages van 1720 tot 1795. FinanciŽn en handel
001346: VOORTLAND, ANDRIES [ = PS. OF A. VAN VELZEN] - Indisch Getij, Hollandsche Bakens.
012212: VOORTLAND, ANDRIES [ = PS. OF A. VAN VELZEN] - Jaren wentelen in IndiŽ. Roman
008309: VOOUS, PROF.DR. K.H., AND H.J. KOELERS - De Nederlandse Antillen: De dierenwereld.
001735: VORSTMAN, ROBERT - Vijf jaren scheiding van tafel en bed. (Brieven uit IndiŽ aan zijne vrouw).
003880: VORSTMAN, ROBERT - Vijf jaren scheiding van tafel en bed. (Brieven uit IndiŽ aan zijne vrouw).
010729: AALDERS-VORSTMAN, MARIJKE (EDITOR) - "Dat waren toch verbazend interessante tijden". Uit het leven van Jan Andries Vorstman (periode 1903-1929)
004321: VOS, MEI LI - International Cooperation between Politics and Practice. How Dutch Indonesian Cooperation Changed Remarkably Little after a Diplomatic Rupture
005954: VOS, REINOUT - Gentle Janus, Merchant Prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay World, 1740-1800. Foreword by Beverley Jackson
001764: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
005886: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad
002212: VOSKUIL, R.P.G.A.. - Bandoeng. Beeld van een stad, Met bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollť en H.G. Spanjaard.
006456: VOŘTE, KATHLEEN & JAMES VOŘTE - Achter kawat en gedek / Behind Kawat and Gedek. Japanse interneringskampen Sumatra 1942-1945
008678: HEGEL] VREDEBURCH, W.C.A. BARON VAN - De Staatsleer van Hegel en hare Toepassing
010957: VREDENBREGT, JACOB - Reformasi
006539: VREDENBREGT, JACOB - Metode dan teknik penelitian masyarakat
000617: VREDENBREGT, J. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de culturele antropologie van Zuidoost-AziŽ.
007802: VREDENBREGT, JACOB - Makassaarse dagen
006055: VREDENBREGT, J. - Intermezzo in de Leeuwenstad
011965: VREDENBREGT, JACOB - De staatsgreep. een kroniek.
011188: VREDENBREGT, JACOB - Terugzien en nakaarten. Zestig jaar ooggetuige in IndonesiŽ
008253: VREEDE, MISCHA DE (EINDREDACTIE) - Nederlands-IndiŽ in de Tweede Wereldoorlg 10 mei 1940 - 15 augustus 1945
010991: VREEDE, MISCHA DE - Waar ik mee leef
010356: VREEDE, MISCHA DE - Selamat Merdeka
007199: VREEDE, A.C. - Over de wortelwoorden in de Javaansche taal
007198: VREEDE, DR. A.C. (RECTOR-MAGNIFICUS) - De oorspronkelijke en figuurlijke beteekenissen der Javaansche woorden. Redevoering uitgesproken op den 322sten verjaardag der Rijks-Universiteit te Leiden, 6 Februari 1897
002241: VREEDE, A.G. - Rapport omtrent de arbeidstoestanden in en de werving van arbeidskrachten voor de Straits Settlements, de Federated Malay States en Ceylon.
007176: VREEDE, A.C. (EDITOR) - Tjarita Brakaj. Madoereesche Dongeng met Madoereesch-Javaansche woordenlijst en aanteekeningen.
009412: VRIES, NELLIE DE & PAUL J÷RGEN - Vijf Indische levensliedjes, gezogen door Nellie de Vries en Paul JŲrgen
002491: VRIES, DR.IR. E. DE - Onze koloniale vragen.
002954: VRIES, D. DE (EDITOR) - D.M.G. Koch. Levensschets en Bibliografie ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, samengesteld door D. de Vries. Aangeboden aan de jubilaris, zijn familieleden en vrienden door Jajasan Pembangunan.
003109: VRIES, DR. JAN DE - Volksverhalen uit Oost-IndiŽ (sprookjes en fabels).
010540: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger. Band en teekeningen van Ronald Frijling
010177: HOFMAN-DE VRIES, TINEKE - Nederland helpt IndiŽ, Een bundel Indische Schetsen, uitgegeven ten bate van het Comitť "Nederland helpt IndiŽ"
007434: VRIESE, W.H. DE - Mťmoire sur le camphrier de Sumatra et de Bornťo
003524: VRIESE, W.H. DE - Wetenschap en beschaving. De grondslagen van welvaart der landen en volken van den Indischen Archipel. Redevoering uitgesproken den 28 November 1861, bij de hervatting der Academische lessen
001172: VRIJBURG, DR. B. - Veeteelt en veeziekten in Nederlandsch-IndiŽ
008255: VRIJBURG, G.S. (EDITOR) - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 Jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
009374: VRIJBURG, DR. B. - Emigratie naar Oost-IndiŽ
006239: VRIJBURG, IR. G.S. (EDITOR) - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
008254: VRIJBURG, G.S. (AND OTHERS, EDITORS) - 15 Augustus 1980. Terugblik op de herdenking [te Utrecht] van het einde van de oorlog van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Oost AziŽ, tevens van de Tweede Wereldoorlog
008234: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts
002899: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleeraar in de Volkenkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 12 November 1948.
010433: VROLIK, W.K.M. (LID TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - Billiton. Onuitgesproken rede
005418: VROMAN, LEO - Gedichten
002224: VROMANS, A.G. - Chronologie van de gebeurtenissen aan het begin van de Pacific-oorlog.
008256: VROMANS, A.G. - De Indische Collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Met een voorbericht van Prof. Dr. I.J. Brugmans
002274: VROOLAND, LOUIS - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal. Met foto's van S. Presser.
007749: VROOM, J. DE - Hi Lingga P'ta (Balineesch volksgedicht)
005765: VULDY, CHANTAL - Pekalongan. Batik et Islam dans une ville du Nord de Java
001168: VUUREN, L. VAN - Nederlandsch IndiŽ als producent van grondstoffen voor de wereldbehoeften.
003564: VUUREN, L. VAN - Het wereld-rythme in Oost-AziŽ en het aangrijpingspunt van het communisme in Java. Inaugureele rede.
004359: VUUREN, L. VAN - De beteekenis van Straat Malaka historisch beschouw naar aanleiding van Singapore - vlootbasis en onze vlootwet
004891: VUUREN, O. VAN (TECHNISCH ADVISEUR VAN DE PANGALENGANSCHE KISTENFABRIEK DER HOUT-INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ "LANGKAT") - De veneer-industrie in Nederlandsch-IndiŽ
007799: VUUREN, L. VAN & LOUIS H. DELACHAUX - De tentoonstelling Indische Kunst georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het School-museum te Utrecht in het Centraal Museum 4 t/m 19 October 1941
010176: VUUREN, L. VAN (1E LUITENANT O.-I.L.) - Eerste maatregelen in pas geannexeerd gebied. Met beschrijving der Pak-Pak landen (Dairilanden) en schetskaart 1: 250.000
010719: VUYK, BEB - De eigen wereld en die andere. Huize Sonja 7 Ngawang 52
000582: VUYK, BEB - Duizend Eilanden. Roman.
000583: VUYK, BEB - Duizend Eilanden. Roman.
000811: VUYK, BEB, & H.J. FRIEDERICY - Two Tales of the East Indies [:] The Last House in the World [by] Beb Vuyk. Translated by Andrť Lefevere / The Counselor [by] H.J. Friedericy. Translated by Hans Koning.
004720: VUYK, BEB - De wilde groene geur van het avontuur
012222: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte Remonstranten
004969: VUYK, BEB - De wilde groene geur
010724: VUYK, BEB - De wilde groene geur van het avontuur
000507: VUYK, BEB - Het hout van Bara.
008393: VUYK, BEB - Verzameld werk. Duizend eilanden. Het laatste huis van de wereld. Het hout van Bara en vijftien verhalen
010630: VUYK, BEB & A. TEEUW (EDITORS) - Moderne Indonesische Verhalen. Samengesteld en ingeleid door Beb Vuyk en A. Teeuw
010846: VUYK, BEB] / SCOVA RIGHINI, BERT - Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb Vuyk
010830: VUYK, BEB - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen
009277: KOENTJARANINGRAT & HARSJA W, BACHTIAR (EDITORS) - Penduduk Irian Barat. Disusun oleh para mahasiswa dan dosen Djurusan Universitas Indonesia
003007: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Vols. I - VII.
003008: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Deel IV: Zeemacht en aanverwante zaken.
003009: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Deel III: Zeemacht en aanverwante zaken (Stoomvaart, zeeroof, staatkundige aangelegenheden der Buitenbezittingen).
005185: WAAL, E. DE - Het ontwerp van wet op de in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ
005186: WAAL, E. DE - Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ
010871: WAAL, L. VAN DER - Loep. Oorlogsroman
006103: WAAL, MR. F. DE - Indisch of Rijksburgerschap?
004159: BLOEMEN WAANDERS, F.G. VAN - Indische schetsen. No. I. Een koffijpraatje. No. II. Senenans en Races
006343: WAARD, LAGOR - Lagor Waard, amen (una buena puya)
003137: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der AtjŤhers.
000187: WACHLIN, STEVEN, WITH A CONTRIBUTION BY MARIANNE FLUITSMA AND GERRIT KNAAP. - Woodbury & Page, Photographers, Java.
005770: WACKWITZ, J.G. - Kesilir. Juli 1942 - Sept. 1943. Rapport van de Leider der Kolonisatie J.G. Wackwitz
003568: WADDELL, ERIC - The Mound Builders. Agricultural Practises, Environment, and Society in the Central Highlands of New Guinea
001705: WADIA, A.S. - The Belle of Bali, being impressions of a pleasure cruise to the Dutch East Indies via Cochin, Colombo, Penang, and Singapore.
010765: WAESBERGE, H.A.J. VAN - Beknopte klankleer met Methodisch gerangschikte gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen voor de Indische scholen
000795: WAGENVOORT, MAURITS - Nederlandsch-Indische menschen en dingen.
003574: WAGNER, ROY - Habu. The Innovation of Meaning in Daribi Religion.
005523: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
000577: WAL, S.L. VAN DER (EDITOR) - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-IndiŽ. Met een inleiding uitgegeven door S.L. van der Wal.
012061: WAL, CARLA VAN DER - Klappermelk & Klompen. Veteranen vertellen over Nederlands IndiŽ en Nieuw Guinea. Opgetekend door Carla van der Wal
002927: WAL, S.L. VAN DER (EDITOR) - Het onderwijsbeleid in Nederlandsch-IndiŽ 1900-1940. Een bronnenpublikatie / Education Policy in the Netherlands-Indies 1900 - 1940. (With a preface, introduction and survey of the documents in English).
007607: [WAL, D.O. VAN DER] - De Wereld Rond. De lotgevallen van een oud-zeeman, door hem zelven verteld
008279: WALBEEHM, A.H.J.G. (TIJDELIJK LEERAAR IN HET JAVAANSCH AAN AFD. B VAN HET GYMNASIUM WILLEM III TE MEESTER-CORNELIS) - Het dialekt van DjapŚrŚ
000044: WALBEEHM (TIJDELIJK LEERAAR IN HET JAVAANSCH AAN AFDEELING B. VAN HET GYMNASIUM WILLEM III TE MEESTER-CORNELIS) - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch
007532: WALBEEHM, A.H.J.G. (KONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR) - Het dialekt van Tegal
010543: WALBOOM, LEEN - Odyssee door AziŽ
009333: WALDEN, MARTHA - Schandaal om Benvenuto Barrera. Roman
001584: WALL, V.I. VAN DE - Korte gids voor de Oudheden van Oud-Banten. Met een voorwoord over de andere bezienswaardigheden van het regentschap door R.T.A.A. Soeria Nata Atmadja, regent van Serang.
000508: WALL, V.I. VAN DE - Korte gids voor Oud-Banten.
003755: WALL, V.I. VAN DE - Geschiedenis der Militaire SociŽteit "Concordia" te Batavia. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der SociŽteit (1833 - 21 September - 1933).
001855: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Met 83 afbeeldingen en 6 plattegronden. Deel I.
008749: WALLACE, ALFRED RUSSEL - Het Maleise eilandenrijk. Vertaald door Ruud Rook
012189: WALLER, JOANNES D. - De kolonisatie van tropisch AustraliŽ
009532: WALLMAN, J.C. - Het Evangelie onder de Heideneb. Overzigt van de Protestantsche Zendingen. Naar het Hoogduitsch van J.C. Wallman Met een voorberigt van H. Hiebink (directeur van het Zendigshuis te Rotterdam). Uitgegeven ten voordeele van het Nederlandsche Zendeling-
001025: WALRAVEN, WILLEM - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Met een biografische inleiding van F. Schamhardt. {Samengesteld door R. Nieuwenhuys, S. Schamhardt en J.H.W. Veenstra].
010107: WALRAVEN, WILLEM - Het Oog in 't Zeil - Walraven nummer. Jaargang 9, nummer 3, April 1992
011827: WALRAVEN, WILLEM - Op de grens. Korte verhalen, Brieffragamenten, Kronieken
001203: WALRAVEN, WILLEM - Een maand in het boevenpak. Enn novelle. Bezorgd door Frans Schamhardt.t
001418: WALRAVEN, W. - Modjokerto in de motregen. Reizen over Java en Madoera. Samengesteld en ingeleid door Frank Okker en Gerard Termorshuizen.
000825: WALRAVEN, WILLEM - OriŽntatie. Walraven Nummer, Aug.-Sept. 1949.
011555: WALRAVEN, WILLEM - Tirade, Januari 1967 - Walraven-nummer
010371: WALRAVEN, W.] / OKKER, FRANK - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven
004557: WALTON, SUSAN PRATT - Mode in Javanese Music
004934: WALTON, SUSAN PRATT - Mode in Javanese Music
011408: WANANDI, JUSUF - Shades of Grey. A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998
001880: WANNER, J. - Ethnologische Notizen Łber die Inseln Timor und Misol
009426: WANNER, JOH. - Neue Beitršge zur Kenntniss der Permischen Echinodermen von Timor. I. Allagecrinus. II. Hypocrinites
003312: WARD, O.G. (A.O.) - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950.
012273: WARD, K.E. - The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia
011783: WARNECK, J. - Tobabataksch-Deutsches WŲrterbuch
000892: WARNECK, JOHANNES - Sumatranische Plaudereien.. Mit Zeichnungen von Georg RŲder.
006566: WARNER, PHILIP - The Special Air Service
007046: WAROUW, DR. S.J. (A.O.) - Minahassa strijdt voor Zelfbeschikkingsrecht en Vrijheid. Memorandum betreffende de wenschen van het K.K.M. (Komitť Ketatanegarašn Minahassa - Minahassisch Staatsrechtelijk Comitť) aan geboden aan de nederlandsche Regeering door de
005996: WAROUW, S.J. - "IndonesiŽ in Rijksverband"
008662: WARREN, WILLIAM & BRIAN BRAKE - The House on the Klong. The Bangkok Home and Asian Art Collection of James Thompson. Photographs Brian Brake, text William Warren
006885: WARREN, HANS - De Olympos [gedichten]
002988: WARTNA, J.A. - De Indonesische nijverheid, verleden en toekomstmogelijkheden.
003324: WASSING, REN… S. - De wereld van de wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit.
005564: WASSING, REN… S. - Een Indische Erfenis
009090: WASSING, REN… - Een Indische erfenis
008952: WASSING, R. & R. WASSING-VISSER - IndonesiŽ. Tweede, bijgewerkte druk
010642: WASSING, GERRIT - Vogels over de Lembangweg
010816: WASSING, GERRIT - Manis. Een IndiŽ-verhaal
004950: WATERBOER, HEINZ - Zwielicht auf Java. Eine SŁdsee-Novelle
010158: MULTATULI / WATERSCHOOT, JOS VAN - Monument voor Tine
011885: WATSON, VIRGINIA DREW - Anyan's Story. A New Guinea Woman in Two Worlds
005634: WATSON, WILLIAM (EDITOR) - Pottery and Metalwork in T'ang China. Their chronology & external relations. A Colloquy held 29 June to 2 July 1970
007499: WATTERSON, NEVILLE - Borneo: The Japanese P.O.W. Camps. Mail of the Forces, P.O.W. and Internees
004646: WAVELL, STEWART - The Lost World of the East. An Adventurous Quest in the Malayan Hinterland
002017: WEBER, DR. R.E.J. - Zee- en landtransport in het postverkeer met het vml. Nederlands-IndiŽ.
000846: WECHEL, P. TE - Amiroť. Beelden uit het Dajaksche volksleven.
000979: LUBLINK-WEDDIK, W.F. - Adatdelictenrecht in de rapat-marga-rechtspraak van Palembang.
001752: WEEBER, A. (HOOFDREDACTEUR "DE COURANT", WELTEVREDEN) - Petroleum-adel.
009687: WEEDA, P. - Pieter van den Broek in AziŽ, of Geschiedenis der Tpgten en Verrichtingen van dezen Nederlandschen regulus. Met platen
003999: WEEDA, P. - Pieter van den Broek in AziŽ, of de geschiedenis der togten en verrichtingen van dezen Nederlandschen regulus. Met platen.
012054: TILLEMA-WEEHUIZEN, A.S. & H.F. TILLEMA - Kampongwee!. Herdruk van de uitgave van 16 Januari L.L. aan de Regeering van Nederland en Nederlandsch-IndiŽ enz. gezonden, met naschrift naar aanleiding van de behandeling der Indische begrooing in de 2de Kamer
008395: WEERASOORIA, N.E. - Ceylon and her People
001040: WEERDEN, J.S. VAN - De Indische reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
006018: WEERLEE, DUCO VAN - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs
010836: WEERLEE, DUCO VAN - Sambal Duco. Een autobiografische notitie
004918: WEGENER, GEORG - Erinnerungen eines Weltreisenden
000813: WEGENMAN, WILLEM - Corruptie. een Indische roman. Met een voorrede door prof.Dr. J.H. Valckenier Kips.
001623: WEIDENREICH, FRANZ - Morphology of Solo Man. With an introduction by G.H.R. von Koenigswald.
001414: WEIJDEN, GERA VAN DER - Indonesische Reisrituale.
010338: WEIJDEN, J. VAN DER - Weerplicht voor Inlanders en samenstelling van de weermacht in Nederlandsch-IndiŽ
006040: WEIJER, G.A.PH. - Nederland's taak in IndiŽ
005674: JENNY WEIJERMAN, DR. J.W. - Twee rapporten over den aanleg eener waterleiding te Paramaribo, uitgebracht aan den Gouverneur van Suriname
010767: WEIJL, S & W.H. BOGAARDT - Het concubinaat in de Indische kazerne. Pro: S. Weijl. - Contra: W.H. Bogaardt
009396: WEINER, JAMES F. (EDITOR) - Mountain Papuans. Historical and Comparative Perspectives from New Guinea Fringe Highlands Societies
010268: WEINER, ANNETTE B, - The Trobrianders of Papua New Guinea
010263: WEINREB, F.] / GR‹TER, REGINA - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb
006086: WEINTRAUB, ANDREW N. - Power Plays. Wayang Golek Puppet Theatre of West Java
000788: WEISFELT, J. - De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra.
004346: WEISGLAS, MAX - Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan IndonesiŽ
005656: WEISS, H. - Vier maanden in Suriname. Met een inleiding van Dr. J.R. Callenbach
009020: WEISS, CARL - Soekarno's duizend eilanden
010241: WEITJENS, J.A.TH. (SJ) - De vrijheid der Katholieke prediking in Nederlands-IndiŽ van 1900 tot 1940
009842: WEITZEL, A.W.P. (1E LUITENANT BIJ DE JAGERS) - De oorlog op Java van 1825 tot 1830. Hoofdzakelijk bewerkt naar de nagelaten papieren van, Z. Exc. den luitenant-generaal Baron Merkus de Kok. Met eene kaart van het oorlogstooneel in steendruk, en eenige schetsen in houtsnÍe
006954: WEITZEL, A.W.P. - De derde militaire expeditie naar het eiland Bali in 1849. Met drie kaarten
008312: WEL, F.J. VAN - Suriname. Balans van een kwart eeuw opbouwwerk
004793: WELBERGEN, H. - De Katholieke Missie in Nederlandsch-IndiŽ
006770: WELK, KARIN VON & WERNER WOLFF (EDITORS) - Berichte von den Smaragdinseln. Europšische Erforschung des Malaiischen Archipels von den Anfšngen bis 1900
000087: WELLAN, J.W.J. - Heeft de Gemeente Palembang recht haar wapenschild te dekken met een stedekroon?
001558: WELLAN, J.W.J., AND O.L. HELFRICH - Zuid-Sumatra. Overzicht van de literatuur der Gewesten Bengkoelen, Djambi, de Lampongsche Districten en Palembang
002373: WELLAN, J.W.J. - Palembang 1834.
003613: WELLAN, J.W.J. - Verkiezing van een toeankoe van Mokko-Mokko in 1822.
000735: WELLAN, J.W.J. - Onze eerste aanrakingen met Lampoeng.
005210: WELLAN, J.W.J. - Onze eerste vestiging in Djambi. Naar oorspronkelijke stukken. Met een schetskaart
005211: WELLAN, J.W.J. - De loge te Djambi in het jaar 1707. Met ťťn kaart en vier teekeningen
000845: WELLENSTEIN, IR. E.P. - Nederlandsch-IndiŽ in de wereldcrisis.
002456: WELLENSTEIN, E.P. & C. V.D. BUSSCHE - I. Nederlandsch-IndiŽ in de wereldcrisis [ by E.P. Wellenstein]. II. De nawerking van de crisis op 's Lands geldmiddelen (by C. v.d. Bussche].
002856: WELLENSTEIN, E.P. - Jaarverslag van den voorzitter van de Kleine Welvaarts Commissie over 1931.
006964: WELLS, CARRETH - Six Years in the Malay Jungle. With a Preface by Dr. Frederic Augustus Lucas. Illustrated from photographs
007879: [MULTATULI] / WELSINK, DICK & WILLY TIBERGIEN (REDACTIE) - Aarts' Letterkundige Almanak voor het Multatuli-jaar 1987
004033: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Aanvullend Hulpwoordenboek. Supplement op alle in Nederland verschenen lexica. Koloniaal Nederlandsch - Engelsch, Fransch, Duitsch.
010020: PRICK VAN WELY, F.P.H. (LEERAAR AAN DE H.B.S. MET 5 J.C, TE BATAVIA) - Neerlands Taal in 't Verre Oosten. Eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in IndiŽ
008949: PRICK VAN WELY, M. - Volkssprookjes en legenden uit IndonesiŽ
009790: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Talks and Tales about India. Nieuw Engelsch Leesboek voor de Hoogere Klassen der Middelbare School
011752: WELZEN, J.H. VAN - Vader Emde, de horlogemaker van Soerabaja. De geschiedenis van een merkwaardig leven naverteld
001949: WENCKEBACH, H.J.E. - Advies aan den Minister van KoloniŽn over de wenschelijkheid, het beheer van de Staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-IndiŽ over te dragen aan een daartoe in te stellen zelfstandig bedrijf.
000298: WENGEN, G.D. VAN, R.S. WASSING & A.A. TROUWBORST (EDITORS) - Waar Dromers Ontwaken. Terugblik van oud-leden van het Leidsch Ethnologisch Dispuut W.D.O. op 45 jaar culturele antropologie.
008349: WENGEN, G.D. VAN - The Cultural Inheritance of the Javanese in Surinam
010201: WENNEKES, WIM - Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
000122: WENTINK, MR. J.J. - Nieuw Guinea, schone slaapster, word wakker!
011074: WERD, GUIDO DE (AND OTHERS, EDITORS) - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Siegen Nassau 1604-1679
001334: WERK, MARION E. VAN DE - Zur Geschichte des javanischen Grundbesitzes.
003663: WERK, MARION E. VAN DER - Zur Geschichte des javanischen Grundbesitzes.
005035: [WERKMAN, EVERT & PIETER KUHN] - Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika
000246: WERKUM, H.D. VAN - Desa-Ordonnantie 1941.
000829: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
000143: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
003830: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
004099: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vroolijk spel uit het Indische Leven in drie bedrijven
004102: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Langs den Gordel van Smaragd
004103: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Langs den Gordel van Smaragd
009457: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman
009667: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vrolijke Indische roman. Fimeditie met 6 foto's naar het scenario van /henri van Wermeskerken en Haro van Peski
009739: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje
000502: WERMESKERKEN, HENRI VAN - De tante uit IndiŽ.
010310: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vrolijke Indische roman. Filmeditie met 6 foto's naar het scenario van Henri van Wermeskerken en Haro van Peski
007135: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Het Manneneiland. Fantastische tropische roman
009844: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Indische roman
010541: WERTENBROEK, MATHIEU - Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek IndonesiŽ
001821: WERTHEIM, W.F. (AND OTHERS) - Het andere IndonesiŽ. Ontwikkeling en hulp van onderaf bekeken. Dokumentatiemap ter gelegenheid van het IndonesiŽ--Kongres op 19 en 20 mei 1978 in de Oude Manhuis Poort van de Universiteit van Amsterdam.
000103: WERTHEIM, W.F. - Nederlandse cultuurinvloeden in IndonesiŽ.
003222: WERTHEIM, W.F. - Dawning of an Asian Dream. Selected articles on modernization and emancipation.
001405: WERTHEIM, W.F. - De geest van het Oostindisch Gouvernement, honderd jaar geleden.
004381: WERTHEIM, W.F. - Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change
004382: WERTHEIM, W.F. - Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change
000963: WERTHEIM, W.F. - La Population de l'Indonťsie et le test des 40 %.
006150: WERTHEIM, WIM & HETTY WERTHEIM-GIJSE WEENINK - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren - IndonesiŽ geboren
006417: WERTHEIM, W.F. - IndonesiŽ, van vorstenrijk tot neo-kolonie
009974: WERTHEIM, ANNE-RUTH - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java
011267: WERTHEIM, W.F. - IndonesiŽ, van vorstenrijk tot neo-kolonie
010707: WESKI, H…L»NE - Niet meer dan een rat
010706: WESSELING, H.L. - IndiŽ verloren, rampspoed geboren, en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie
005295: WESSELS, C. (S.J.) - De Katholieke Missie in de Molukken, Noord-Celebes en de Sangihe-eilanden gedurende de Spaansche bestuursperiode 1606-1677
000089: WESTENENK, L.C. - De Hindoe-Javanen in Midden- en Zuid-Sumatra.
005488: WESTENENK, L.C. - Het Rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damstť
008104: [WESTERLING, RAYMONF] / VENNER, DOMINIQUE - Westerling, Guťrilla-story
009980: WESTERLING, KAPT. RAYMOND PAUL PIERRE - Westerling 'De Eenling'
011029: WESTERLING, KAPT. RAYMOND PAUL PIERRE / CASPER VAN BRUGGEN - 'Westerling's favoriete vuurwapen'
001007: WESTERLINGK, TIJLL - Het Indische dagboek van Dr. Peter Fabrizius.
005125: LUIJCKX-WESTEROP, JAMILLA L. - Indische mensen in Nederland. Op zoek naar een nieuw evenwicht
005012: RIJCKEVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN - Een Nederlandsch Missionaris [:] Father Felix Westerwoudt van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill
007850: [MULTATULI] / WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur, in het bijzonder als navolger van Alphonse Karr
002463: WETERING, F.H. VAN DE - Het tatoueren op Rote.
008862: WEVER, DARJA DE & ANDREA KIESKAMP - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en schrijven IndiŽ 1852-1912. Ida Pfeiffer - Augusta de Wit - Anna Weber-van Bosse - Marie van Zeggelen - Carry van Bruggen - Aletta Jacobs - Dť-Lilah
002385: WHEATCROFT, RACHEL - Siam and Cambodia in Pen and Pastel. With excursions in China and Burmah.
004380: WHEATLEY, PAUL - Impressions of the Malay Peninsula in Ancient Times
006169: WHEELER, TONY & JAMES LYON - Bali & Lombok. A travel survival kit
004499: WHITE, J. TH. - Een onderzoek naar fijnheid en verdeeling van het phosphorzuur en zijn opneembaarheid in de mergelgronden van Java
002064: WHITTEN, TONY EJANE - Ongerept IndonesiŽ. De biologische diversiteit van IndonesiŽ.
009104: WHITTEN, TONY & JANE - Ongerept IndonesiŽ. De biologische diversiteit van IndonesiŽ. Fotografie: Gerald Cubitt. Tekst: Tony en Jane Whitten
004615: WHITTOW, G. CAUSEY - Malaysian Wildlife. A Personal Perspective
005508: WICHMANN, ARTHUR - Bericht Łber eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederlšndischen Geographischen Gesellschaft ausgefŁhrte Reise nach dem Indischen Archipel. Erster Theil - Zweiter Theil - Dritter Theil
000952: WICHMANN, ARTHUR - Die Erdbeben des Indischen Archipels bis zum Jahre 1857.
005507: WICHMANN, ARTHUR - Bericht Łber eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederlšndischen Geographischen Gesellschaft ausgefŁhrte Reise nach dem Indischen Archipel. Erster Theil - Zweiter Theil - Dritter Theil.
012105: WICKERT, UTTA & TIZAR PURBAYA - Wayang Stories. Photographed, retold and edited by Utta Wickert. Adapted from wayang plays performed by Tizar Purbaya / Wajang Geschichten. Fotografiert, erzšhlt und herausgegeben vob Utta Wickert nach Wayang-Spielen von Tizar Purbaya
008264: WICKERT, J‹RGEN D. - Borobudur. Text and photography JŁrgen D. Wickert.
009284: WIDJANARKO, BAMBANG S. / KARNI, DRS. RAHADI S. (EDITOR) - The Devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung-putsch. Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko. Introduction by Dr. Antonie C.A. Dake. Verbatim testimony of Colonel Bambang S. Widjanarko on the October 1965 purge of the Indonesian General Staff
000928: WIECHEN, PETER VAN - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, AziŽ en West-AustraliŽ vanaf 1602 tot heden.
000064: WIECHERT, ERNST - Geschichte eines Knaben.
002182: WIEDER, DR. F.C. - De oude weg naar IndiŽ. Wandversiering in de zalen van het Stoomschip Jan Pieterszoon Coen van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, naar de oorspronkelijke kaarten van petrus Plancius en Jan Huygen van Linschoten vervaardigd door C.A. Lion Cachet.
000731: WIELENGA, D.K. - Soemba voorheen en thans.
005187: WIELENGA, D.K. - Oemboe Donga. Het kamponghoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden. Met oorspronkelijke illustraties
011433: WIENER, MARGARET J. - Visible and Invisible Realms. Powe, Magic and Colonial Conquest in Bali
004530: WIERINGA, B. (EDITOR) - Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-IndiŽ. Met toestemming van den Heer Chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst mede uit officiŽle gegevens samengesteld
012032: WIERINGA, E.P. - Carita Bangka. Het verhaal van Bangka. Tekstuitgave met introductie en addenda
012310: WIERINGA, SASKIA - Sexual Politics in Indonesia
002372: WIERINGA, F.M. (EDITOR) - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep o.l.v. F.M. Wieringa.
006054: WIERSEMA, BERT - De vergeten strijd van '45-'50
008509: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
010827: WIGGINS, MARIANNE - John Dollar
006931: KOSTER-WIGMAN, MIA - Wat gestuntel met de Jap in Tjihapit en Ambarawa, beleefd door Mia Koster-Wigman. [Met] tekeningen [van] Ineke Aalbers-Koster
003674: WIJCK, H. VAN DER - De Nederlandshe Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830).
009660: WIJK, J.M. VAN (EDITOR) - Dwangarbeid. Aan deze uitgave werkten o.a. mee: Drs. W. Manuhutu, M.M. van der Slikke, L. Vogelaar
008830: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GERTH VAN WIJK, DR. J.A. (PREDIKANT) - Een woord over het Anti-Schoolwet-Verbond. Toespraak op 22 Januari 1873 te Groningen gehouden
008363: WIJK, D. GERTH VAN - De Koranische Verhalen in het Maleisch
007326: WIJNAND, J.H - Hoe is het in IndiŽ? Een reportage
011097: WIJNGAARDEN, PIETER VAN & PRUDENT STAAL - Dornier Do 24. Herinneringen aan een legendarische vliegboot
004178: WIJNMALEN, DR. TH. CH. L. (EDITOR) - De Indische Letterbode. Orgaan gewijd aan Nederlandsch-Indische bibliographie. Eerste Jaargang / Tweede Jaargang (Maart 1876 / December 1877).
005602: WIJNMALEN, DR. TH. CH. L. (EDITOR) - De Indische Letterbode. Orgaan gewijd aan Nederlandsch-Indische Bibliographie. Eerste jaargang (Maart - December 1876)
005241: ISOLINE [= H. SCHOLTEN-WIJNSTROOM] - Indische schetsen. Beelden uit het verleden
009874: ISOLINE [= H. SCHOLTEN-WIJNSTROOM] - "Fiat Justitia". Indische novelle
003571: WILCOX, HARRY - White Stranger. Six Moons in Celebes.
011853: WILD, COLIN & PETER CAREY (EDITORS) - Born in Fire. The Indonesian Struggle for Independece
009194: WILD, DR. IR. A.M. DE - Verdoeken van Schilderijen
004735: WILDAVSKY, AARON & DAGMAR CARBOCH - The 1926 Referendum (by Aaraon Wildavsky) [and] The Fall of the Bruce-Page Government (by Dagmar Carboch). Wit an Introduction by Henry Mayer
002869: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Koninklijke Marine schrijft geschiedenis in Oost-Java / Met de Mariniers naar Djember.
011132: NEYTZELL DE WILDE, C. - Een Mary-Gold als verjaardagscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945
009808: NEIJTZELL DE WILDE, MR. A - Een en ander omtrent den Welvaartstoestand der Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java en mdoera (de particuliere landerijen uitgezonderd) (Nijverheid, Handel, Bijdragen tot de Gemeenschap. de GouvernementsmonopoliŽn, de algemeene middelen
010367: WILDSCHUT, MARJOLEIN - Indonesisch kookboek
005621: WILJES, H.G. - Het Pad der Genen (Het Pad van de Erfelijke Eigenschappen)
000538: WILKEN, DR. G.A. - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven door C.M. Pleyte.
004504: WILKEN, PROF. DR. G.A. & F.D.E. VAN OSSENBRUGGEN (EDITOR) - Opstellen over Adatrecht, bezord door Mr. F.D.E. van Ossenbruggen
010608: WILLEMS, MARGIT - Vijand zonder uniform. Roman
008730: WILLEMS, WIM - Tjalie Robertson. Biografie van een Indo-schrijver
009372: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Sporen van een Indisch verleden (1600-1942)
010170: ROBINSON. TJALIE [= J. BOON] / WILLEMS, WIM - Schrijven met je vuisten. Brieven van Tjalie Robinson. Bezorgd en ingeleid door Wim Willems
006464: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap
001627: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van de 2e Studiedag Indische Nederlanders. Tot stand gekomen met medewerking van Liane van der linden, Theo Stevens en Gerard Termorshuizen.
008331: WILLEMS, H.W.V. - Contribution to the petrology of the crystalline schists of Western Central Celebes (Netherlands East Indies)
011059: WILLEMS, WIM - De uittocht uit IndiŽ 1945-1995
010934: WILLEMS, WIM & LEO LUCASSEN (EDITORS) - Het onbekende vaderland. De repatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964)
003205: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN, EDY SERIESE, LIANE VAN DER LINDEN, ULBE BOSMA (EDITORS). - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
012183: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE TH. - Een pionier op Flores. Jilles Verheijen !908-1997. Missionaris en onderzoeker
011647: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE TH. - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie
005191: WILLENBERG, URSULA - Interethnisch-√Ėkonomische Beziehungen in Sud-ViÍt-Nam. Ihre Bedeutung fŁr den Ethnogeneseprozess. Mit 5 Karten und 7 Abbildungen
000677: WILLER, T.J. - Verzameling der Battahsche Wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie, gevolgd van een overzigt van land en volk in die streken.
000919: WILLER, TH. F. - Southeast Asian references in the British Parliamentary Papers 1801-1972/73: An Index. Compiled, edited and intoduced by Thomas F. Willer.
006893: WILLIAM, J.H. - Elephant Bill
006928: WILLIAMS, SIDNEY HERBERT & FALCONER MADAN - The Lewis Carroll Handbook. Being a New Version of A Handbook of the Literature of the Rev. C.L. Dodgson by Sidney Herbert Williams and Falconer Madan. First published in 1931. New Revised, Augmented and brought up to 1960 by Roger Lancelyn Green
003779: WILLIAMS, MASLYN - Stone Age Island. Seven Years in New Guinea.
012276: WILLIAMS, MICHAEL C. - Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten
004892: WILLINCK, MR. G.D. - Non Tali Auxilio! op wijlen Prof. Dr. G.A. Wilken, zoomede Mr. F.D.E. van Ossenbruggen en beider arbeid op vergelijkend rechtswetenschappelijk gebied
008896: TJEENK WILLINK, DR. H.D. - Beginselen der Plantkunde. Leerboek ten gebruike bij het Lager Onderwijs in Nederlandsch-IndiŽ. Vierde druk, met 63 figuren en 4 gekleurde platen
001811: WILLMOTT, DONALD E. - The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958.
003096: WILMOT, A. & JOHN CENTLIVRES CHASE - History of the Colony of the Cape of Good Hope from its discovery to the year 1819 by A. Wilmot, Esq. From 1820 to 1868 by the Hon. John Centlivres Chase, M.L.C.
000410: WILMOTT, DONALD E. - The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958
011236: PINK-WILPERT, CLARA - Das indonesische Schattentheater
006487: WILPERT, CLARA B. - Schattentheater
009490: WILS, ESTHER & ARJEN MULDER (EDITORS) - Indische schrijfsters
004260: WILS, ESTHER (EDITOR) - Wonen in IndiŽ / House and Home in the Dutch East Indies
004023: WILSEN, F.C. - Door Vuur en Water. Verhaal uit Midden-Java.
005412: WILSON, EDWARD (INTRODUCTION) - An Inquiry into the Principles of Representation. A reprint of several Letters and leading Articles from the Argus Newspaper
010128: WILSON, ANNIE - Het complete kookboek met Aziatisce recepten
012347: WILSON, GRETA O. (ED.) - Regents, Reformers, and Revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial Days. Selected Historial Readings 1899-1949. Translated, edited and annotated by Greta C. Wilson
004925: WIND, R. (AND OTHERS) - Overzicht van de geschiedenis der Vereniging van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden 10 December 1919 - 30 December 1954
003157: WINK, P. - De Onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
010250: WINKLER, DR. JOH. (EHEM. MISSIONSARZT DER RHEINISCHEN MISSIONSGESELLSCHAFT AUF SUMATRA (1901-1922) - Im Dienst der Liebe. Das Missionshospital in Pearadja 1900-1928
011494: WINKLER, DOLF - Mijn kampverleden 1942 - 1945
004751: WINSEMIUS, DR. J. - Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor Europeanen en van Indo-Europeanen
011036: WINSLOW, W.G. (CAPTAIN, U.S. NAVY (RET.)) - The Ghost that Died at Sunda Strait
007910: WINSTED, SIR RICHARD - Dictionary of Colloquial Malay (Malay-English & English-Malay)
005845: WINSTEDT, SIR RICHARD - An English-Malay Dictionary (Roman Characters)
002867: WINTER, J.W. - Beknopte beschrijving van het Hof Soerakarta in 1824. Met voorwoord en eenige nooten van G.P. Rouffaer.
006379: WINTER, C.F. (EDITOR) - Het boek Adji-SŚkŚ. Oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst SÓndoelŚ te Galoeh tot aan de stichting van MŚdjŚ-PaÔt, door vorst Soesoeroeh. Uit de poŽzie in Javaansch proza overgebragt door C.F. Winter, Sr. Uitgegeven door
001000: WINTGENS, MR. W. - De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java's nationaliteit.
004745: WINTGENS, MR. W. - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1877-1879). Met aanteekeningen
011907: WINTGENS, MR. W. - Onze toestand in IndiŽ. Redevoeringen over de begrooting van Nederlands-IndiŽ voor 1879 in de Tweede Kamewr der Staten-Generaal op 25, 26,27, 28, 29 en 30 November 1878 door Mr. W. Wintgens
009788: WINTGENS, MR. W. - Conservatieve koloniale politiek. Redevoeringen over koloniale onderwerpen in the Tweede Kamer der Staten-Generaal (met aanteekeningen en bijlagen)
000726: WIRODIHARDJO, DR. SAROSO - Masalah perdagangan dan politik ekonomi Indonesia
003558: WIRODIHARDJO, DR. R. SAROSO - De contingenteeringspolitiek en hare invloed op de indonesische bevolking.
005870: WISETROTOMO, SUWARNO (INTRODUCTION) - Libido. Pameran lukisan Anggar Praseto - Laksmi Shitaresmi
010562: WISSELINK, LEO - Indisch pigment
006934: WIT, HENK DE - Birma Bali. De hel en het paradijs
007277: WIT, AUGUSTA DE - Natuur en menschen in IndiŽ. Met 45 illustraties
007273: [WIT, AUGUSTA DE] / ANNIE SALOMONS - Over mooie boeken. Letterkundige opstellen van Annie Salomons
003338: WIT, HENK DE - KNIL Herinneringen.
003371: WIT, DR. H.C.D. DE - An Introduction to the Botanic Gardens ('s Lands Plantentuin) Buitenzorg.
003934: WIT, AUGUSTA DE - Java, feiten en fantasiŽn. In het Nederlandsch vertaald onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee. Goedkoope uitgave met 160 illustraties.
004976: WIT, JOHAN DE (S.J.) - Herinneringen voor Augusta. Uit de kampperioden 1942-45 Malang, Solo en Ambarawa tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch Oost-IndiŽ verzameld voor Augusta de Wit-Saragosa
008593: WIT, HENDRIK DE - Suriname en de Nederlandse Antillen. Een kort overzicht van de twee Rijksdelen in Amerika
010432: WIT, AUGUSTA DE - De Godin die Wacht
004111: WIT, AUGUSTA DE - De drie vrouwen in het heilige woud
008071: WIT, AUGUSTA DE - Java. Facts and Fancies.
008899: WIT, AUGUSTA DE - De Godin die Wacht. Roman. Ingeleid en toegelicht door Tessel Pollman
009616: WIT, AUGUSTA DE - Verborgen bronnen
006911: [WIT, AUGUSTA DE] - De godin die wacht
009735: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de dessa
000987: WIT, AUGUSTA DE - Een Javaan.
011184: WIT, AUGUSTA DE / MARGRIET VAN LITH - 'Haat is uit de boze en het begin van alle kwaad'. Over Augusta de Wit (1864-1939)
004956: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de dessa
005781: WIT, HENK DE - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuid-Oost AziŽ
010641: WIT, AUGUSTA DE - De drie vrouwen in het Heilige Woud. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Tessel Pollmann
002676: WITH, KARL - Java. Brahmanische, Buddhistische und eigenlebige Architektur und Plastik auf Java.
003664: WITKAMP, H. - De Sabentoeloeng, Sedoelang en Manamang, zijrivieren der Kedang Rantau (Borneo).
001956: WITKAMP, F. (ET AL., EDITORS) - Gedenkboek van het KNIL. Uitgave in opdracht van de Vereniging van oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 'Madjoe' ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Met een voorwoord van prins Bernhard.
011096: WITLOX, ARISTIDES P. & BERT VAN AANHOLD (INTRODUCTION) - Heruitgave "De Gong". Van September 1948 tot en met December 1949. Bataljonsblad 4 - 2 R.I. 1947-1950 Noord-Sumatra
001981: WITMOND, GREET. - Allerhande verhalen uit Nederlands-Oost-IndiŽ.
000436: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz, leven en legende.
012065: WITTE, HANS - Earth and the Ancestors. Ogboni Iconography.
002500: WITTE, REN… - De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923 - 1942.
005119: WITTE, O.H. - Im Tengger-Smeroe-Gebirge auf Java [ Title on frontcover: Mahameroe]. Mit 18 Bildern und 1 Karte
010348: WITTEBORG, P. - Ein frŁhvollendetes Missionarsleben. Mit 19 Bildern und einer Karte
012045: WITTEVEEN, MENNO - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602
007380: WLADIMIROFF, IGOR - De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland
008406: WLLIAMS, LT.-KOL. J.H. - Het Ivoren Leger. 6000 Olifanten in de hel van de jungle-oorlog. Vertaald door J.F. Kliphuis
002701: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang 1811 - 1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleische geschiedschrijving.
003731: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
006328: WOERDEN, C. VAN - Cactussen en hunne cultuur in Nederlandsch-IndiŽ
010568: WOJOWASITO, S. - Sedjarah Kebudajaan Indonesia. India zaman purbakala
008504: WOLFF, H.J. (OUD-BESTUURSAMBTENAAR) - Suriname. Het land der bekoring, maar toch het land der beproeving
008572: WOLFF, H.J. (OUD-BESTUURSAMBTENAAR) - Historisch Overzicht over Suriname 1613 - 1634
010812: WOLFFERS, IVAN - De verliefde waria. Roman
001470: W÷LLER, DR. JOHAN - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Geautoriseerde vertaling uit het Deens door Greta Baars-Jelgersma. Ingeleid door Prof. Dr. L. van Vuuren.
010905: W÷LLER, JOHANNES - Von JŁtland bis Java. Aus dem Tagebuch eines dšnischen Arztes. Mit Zeichnungen von Magnus Bengtsson
007570: WOLTERS, HESTER & H.C. DJOHANI-LAPIAN (EDITORS) - Nederland - Indonesia 1945 - 1995 Een culturele vervlechting / Suatu pertalian budaya
010413: WOLTERS, R. - Het Indisch leger in de 19e eeuw
012288: WOLTERS, O.W. - History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives
008843: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTERS, W.P. - Een pleidooi voor de Gemengde Lagere School; uitgesproken in de Vergadering van het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 17 December 1868
011089: WOLTERS, W.G. - Klasseverhoudingen en politieke processen in Centraal Luzon, Filippijnen
010205: WOLTERS - VAN TRIGT & TOM VISSER - Duizend Dagen IndiŽ. Het dagboek van Jan van Trigt 1945-1948
000796: WOLTERSDORFF, MARIE - De zware eisch. Uit het Duitsch vertaald door H.J. van der Munnik.
008956: WOLTERSON, J.F. - Darimana kemana? Vanwaar, waarheen?
008716: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTJER, DR. J. - De Gereformeerde Kweekschool. Toespraak gehouden bij de opening der Kweekschool gesticht door het Bestuur der D.I.A. Scholen der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, den 31 Augustus 1885
008650: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] WOLTJER, DR. D. (E.A.) - De Gereformeerde Kweekschool te Amsterdam
008870: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTJER, DR. J. (E.A.) - De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs 1860 - 30 October - 1935
009951: WONG, K.M. & A. PHILLIPPS (EDITORS) - Kinabalu. Summit of Borneo. A Revised and Expanded Expedition
012253: WOODWARD, MARK R. - Islam in Java. Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta
006997: W÷RISH÷FFER, S. - Unter Seeršubern und Kannibalen. Abenteuer-Erzšhlung. Neu herausgegeben von Peter Holm. Illustriert von O. Braun
001839: WORMSER, MR. C.W. - Bergenweelde.
001934: WORMSER, MR. C.W. - Semper Idem.
002981: WORMSER, DR. W.C. - IndiŽ-vaart.
010425: WORMSER, MR. C.W. - De Heilige Gong
009198: WORMSER, DR. W.C. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruÔnes en heilige graven van Java's bergen
009079: WORMSER, DR. C.W. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruÔnen en heilige graven van Java's bergen. Illustraties van Martha Eland.
008893: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Zůů leven wij in IndiŽ
008914: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WORMSER, J.A. (VOORZITTER VAN HET BESTUUR DER STUIVERSVEREENINGING "DE SCHOOL MET DEN BIJBEL") - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereening toch misdreven?. Openbare brief aan de Heeren A.P. Obermeijer c.s.
010662: BOEKAN SAJA [= PS. OF C.W. WORMSER] - Het graf van den mammon. Indische detectiveroman
011897: WORMSER, C.W. - Adat of Recht.
005454: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Drie en dertig jaren op Java
002138: WORMSER, MR. C.W. - Bergenweelde.
008900: WORMSER, DR. C.W. - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman
009007: BOEKAN SAJA [ = PS. OF C.W. WORMSER] - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman
009008: BOEKAN SAJA [ = PS. OF C.W. WORMSER] - Het geheim der tempelruÔne. Indische detective roman
007755: WORSLEY, PETER - Babad Bulelen. A Balinese Dynastic Genealogy
004706: WOUDE, J. VAN DER. (AND OTHERS) - Deze Oorlog. Wat zegt de Kerk er van?
006837: WOUDSMA, J. - Een markant gebouw in Amsterdam-Oost. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen
002879: WOUTERS, DR. HERMAN & HUGO RAES - Verhalen uit de Stille Zuidzee.
001397: WRIGHT, EUGENE - The Great Horn Spoon.
005629: WRIGHT, I.A. (EDITOR) - Spanisch Documents concerning English Voyages to the Caribbean 1527-1568 selected from the Archives of the Indies at Seville
005782: WRIGHT, DR. ASTRI - DR. M. MARIANTO - HILDA SOEMANTRI - Revolusi & Evolusi Sudjana Kerton / The Revolution & Evolution of Sudjana Kerton
004071: WRIGHT, ARNOLD (EDITOR IN-CHIEF) & OLIVER T. BREAKSPEAR (ASSISTANT EDITOR) - Twentieth Century Impressions of Netherlands India. It's History, People, Commerce, Industries and Resources.
007616: WUBBEN, H.J.J. - "Chineezen en ander Aziatisch ongedierte". Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940
006465: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale verandering in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse
011957: WUNDERLICH, W.F.H. (LEERAAR AAN DE HOGERE BURGERSCHOOL TE APELDOORN) - Insulinde. Land en Volk van Nederlandsch-IndiŽ
012160: WURGAFT, LEWIS D. - The Imperial Imagination. Magic and Myth in Kipling's India
001148: WURM, PAUL - Geschichte der indischen Religion im Umriss dargestellt.
008281: WURM, S.A. - Phonological Diversification in Australian New Guinea Highlands Languages
002834: K.W. [ = KAREL WYBRANDS] - Diederik Baltzerdt op reis (Maart - November 1905, Mei - Augustus 1908). Brieven aan Het Nieuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ. Tweede, herziene en vermeerderde druk, met penkrabbels van Menno van Meeteren Brouwer en een portret van den Schrijver.
001403: WYBRANDS, K. - Legertoestanden (eene enquÍte).
004105: WYBRANDS, K. - "Tropenstijl". CauserieŽn en opstellen
005239: WYBRANDS, D. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. CauserieŽn en opstellen 1901 - 1906. Eerste bundel
010877: WYBRANDS, K. - "Tropenstijl". CauserieŽn en opstellen
003843: WYBRANDS, K. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. CauserieŽn en Opstellen 1901 - 1906. Eerste bundel.
008059: WYBRANDS, K. - Diederik Baltzerdt op reis (Maart - November 1905, Mei - Augustus 1908. Brieven aan Het Niuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ. Tweede, herziene en vermeerderde druk
002932: WYBRANDS, KAREL - Diederik Baltzerdt op reis (Maart-November 1905). Brieven aan het Nieuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ door K.W.
008758: WYND, OSWALD - Sumatra Zeven Nul. Code tot een fortuin. Geautoriseerde vertaling van Joh. van Wijk
004625: YAHYA, M.S. (INTRODUCTION) - Tali Kikek Tali Teraju. Antoloji Cherpen
009247: YAMASHITA, SHINJI - Bali and Beyond. Explorations in the Anthropology of Tourism. Translated and with an introduction by J.S. Eades
002004: YAMIN, MUHAMMAD - Lukisan Sedjarah.
002637: YAMIN, H. MUH. - Naskah persiapan Undang-undang dasar 1945.
011339: YAMIN, MUHAMMED - Gajah Mada. Pahlawan Persatuan Nusantara
006616: YAMIN, MR. MUHAMMAD - Sapta-Darma. Jaitu Apologi-pembelaan tindakan-politik tiga Djuli didepan mahkamah Tentara Agung di Djokjakarta 1948 dengan menguraikan nasionalisme-patriotik Indonesia atas dasar tiang tudjuh untuk mendjundjung kedaulatan Indonesia meliputi seluruh
006700: YANI, AMELIA - Profile of a Soldier. Translated from the Indonesian by Amelia Yani
010758: YEAGER, FRANCES, AND ELI COLTER - Jungle Woman. The Amazing Experiences of Mrs. Frances Yeager, Tirst White Woman to Live in the Sumatra Jungle
007244: TSENG CHAO YEH - Nieuw Hollandsch-Chineesch Woordenboek
005097: YOEDOPRAWIRO, HIDAYAT & SADIKUN SUGIHWARAS - Makna Offensif Empat Hari di Solo dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Serangan umum TNI empat hari di Solo 7-10 Augustus 1949
009139: YOMATRESNA, ENDANG - Proses pengolahan kapas menjadi kain batik
006714: YOSHIAKI YOSHIMI (A.O.) - Gedwongen prostitutie in Nederlands-IndiŽ tijdens de Japanse bezetting
011738: YOUNG, RITA & ZWAAN DE VRIES - Oorlog en overleven buiten Japanse kampen. Drie generaties vertellen...
003380: YSSELSTEYN, H.A. VAN - De geschiedenis der tinwinning op Billiton.
005338: SHAH BIN YUSOF, HAJI MOHD. - Kamus 'Am Bahasa Melayu
004510: YZERMAN, J.W. - Beschrijving van de boeddhistische bouwwerken te Moeara Takoes [Sumatra]
007967: ZAALBERG, LOUISE / M‹HLNICKEL - VAN DER KOLK, B. - Melati / Geofferd
005753: ZACH, PAUL & LEONARD LUERAS, - Jakarta. Photographs by Diane Graham Garth, Emmo Italiaander, John Paul Kay, R. Ian Lloyd, Leonard Lueras, Kal Muller and Luca Invernizzi Tettoni. Designed by Leonard Lueras
003071: ZAHARI - De rijstcultuur in IndonesiŽ.
005189: ZAHID, RAJA ISKANDAR BIN RAJA MUHAMMAD (EDITOR) - Sha'er Burong Punggok
005914: ZAJOTTI, PARIDE - Della Letteratura Giovanile. Discorso
002133: ZANDVLIET, DR. C.J. - Indonesia in the Mirror of History. Old maps of Indonesia and the World.
000036: ZANEN, A.J. VAN - Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het Centrale Batakland.
002097: ZANEN, MARCO - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes.
011654: ZANTEN, WIM VAN - Sundanese Music in the Cianjuran Style. Anthropological and musicological aspects of tembang Sunda
011298: ZARKASIH, DRS. RUSWANDI (INTRODUCTION) - Arsitektur tradisional daerah Jawa-Barat
002523: ZBORAY, E. VON - De particuliere Landerijen bewesten de Tjimanoek.
001088: ZEE, DAAN VAN DER - Het oorlogskind en andere schetsen.
001450: ZEE, D. VAN DER (OUD-SECRETARIS DER GEMEENTE BATAVIA) - De pensioenen taboe!
010244: ZEE, DAAN VAN DER - Dewi Angreni (Een Oud-Javaansche legende)
006649: ZEE, DAAN VAN DER - De S.D.A.P. en IndonesiŽ
003621: ZEEMAN, C.F. - Opvattingen van een Amerikaan en Indische toestanden. Opmerkingen en beschouwingen van een gepensionneerd O.-I. ambtenaar.
006800: BLOMBERG-ZEEMAN, MEVR. W. - Nonnie
010691: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Ingeleid, toegelicht en van fotokeuze voorzien door Rob Nieuwenhuys
009670: ZEGGELEN, M. C. VAN - Pim's verjaardag. Met vele plaatjes van E[lla] Riemersma
004964: ZEGGELEN, MARIE [C.] VAN - Als de mail komt.
001497: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Oude Glorie.
007369: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indische levens
003837: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Boeddhakind. Indisch spel in vier bedrijven.
005104: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Boeddhakind. Indisch spel in vier bedrijven
004627: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Koloniaaltje
010350: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's Lief en Leed. Drie verhalen van Java. Met oorspronkelijke teekeningen van G.B. Hooijer
009599: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY - VAN ZEGGELEN] - De Kostbare Sproke (Indisch spel in een bedrijf)
008167: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Ingeleid, toegelicht en van fotokeuze voorzien door Rob Nieuwenhuys
006354: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Bij het hart van IndiŽ
008890: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Kartini. Een baanbreekster voor haar volk. Roman
001265: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Brieven van een zwervelinge.
007654: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY - VAN ZEGGELEN] - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Brieven van een zwervelinge
010661: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indische Levens
010823: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Mama (Dramatische schets in ťťn bedrijf)
003186: ZEIJLSTRA, H.H. (EDITOR) - Nederland te Parijs 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling.
000163: ZEIJLSTRA, H.H. - Melchior Treub, pioneer of a new era in the history of the Malay Archipelago.
002771: ZEILINGER, F.A. - Kapitaal en kapitaalvorming in de inheemsche maatschappij van Nederlandsch-IndiŽ.
000042: ZENTGRAAFF, H.C. - Vaderlandsche kout. Eene serie brieven.
000477: ZENTGRAAFF, H.C. - Sumatraansche Indrukken. Overdruk eener serie uit het 'Soerabaiasch Handelsblad'
000659: ZENTGRAAFF, H.C. - Het Land der Twee Rivieren.
000756: ZENTGRAAFF, H.C. - Op Oude Paden.
003914: ZENTGRAAFF, H.C. - Boven den Poolcirkel.
004271: [ZENTGRAAFF, H.C.] / BUITENHUIS, J.M. - De journalist H.C. Zentgraaff en zijn vijandbeeld. Zentgraaff en het ontstaan van zijn vijandbeeld van het Indonesisch nationalisme en van de ethische politiek
003166: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven.
002754: ZENTGRAAFF, H.C. - Van Westersch Grootbedrijf.
006908: ZENTGRAAFF, H.C. - Op Oude Paden
001284: ZENTGRAAFF, H.C. - Van eilanden in opkomst.
009534: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / ZERNIKE, C,F.A. - Paedagogisch woordenboek. Onder redactie van C.F.A. Zernike en met medewerking van vele andere deskundigen
004938: ZIJL, HANS VAN - De herovering van Lahat.
005877: ZIJLMANS, DR. G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps Binnenlands Bestuur op Java 1945-1950
006505: ZIJLSTRA, SOPHIE - Mevrouw Couperus. Roman
002745: STEENS ZIJNEN, F.H.A. - De toekomst van Sumatra.
010692: ZIKKEN, AYA - Hemd met open hals. Roman
012013: ZIKKEN, AYA - Sarung, sari en samfu. Een reis door MaleisiŽ en Noord-Borneo
010593: ZIKKEN, AYA - Terug naar de Atlasvlinder. Een reis door Sumatra
011019: ZIKKEN, AYA / RUYS, KEES - De geboorte van een schrijverschap. Aya Zikken's jeugdjaren in IndiŽ
010591: ZIKKEN, AYA - Eilanden van vroeger
010592: ZIKKEN, AYA - Een land als MaleisiŽ. Reisverhaal.
011480: ZIKKEN, AYA - Eilanden van vroger. (on cover:) Reizen in IndonesiŽ.
008087: ZIKKEN, AYA - Het huis op de plantage
011479: ZIKKEN, AYA - De tuinen van Tuan Allah
011987: ZIKKEN, AYA - Bizarre wereld
010673: ZIKKEN, AYA - Odjongs eiland
010811: ZIKKEN, AYA - Sarung, sari en samfu. Een reis door MaleisiŽ en Noord-Borneo
010668: ZIKKEN, AYA - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig
012182: ZIKKEN, AYA] / KEES RUYS - Alles is voor even. Het bewogenschrijver leven van Aya Zikken
010698: ZIKKEN, AYA - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe {on cover: Een roman over Tempo Doeloe]
010631: ZIKKEN, AYA - Een tijger op je stoep
010880: ZIKKEN, AYA - De Polong
010632: ZIKKEN, AYA - De Tanimbar legende
009249: ZIKKEN, AYA - Drieluik Sumatra [:] Een tijger op je stoep / De Atlasvlinder / Terug naar de Atlasvlinder
010208: ZIKKEN, AYA - Landing op Kalabahi
008319: ZIMMER, MAX, & LUDWIG PFEIL - Unsere Reise durch Indien, Java und Ceylon im Jahr 1910. Erzšhlt von Max Zimmer
009393: ZIMMER, G. - Leven en sterven eener zendelingsdochter op Borneo. Uit het Hoogduitsch. Met een woord vooraf van J,P.G. Westhoff
004844: ZIMMER, WOLDEMAR - Atjau's Welt auf Borneo. Mit 17 Federzeichnungen von P. WŁst
003207: ZIMMERMAN, A. - China, het Rijk van het Midden. Geschreven door A. Zimmerman en te illustreren met vijftig plaatjes in kleuren en zestien zwart-wit platen naar oorspronkelijke aquarellen van Julius Wentscher.
004148: ZIMMERMANN, DR. W.F.A. [ = PS. OF C.G.W. VOLLMER] - Der Vulcanismus, oder Das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur. Mit 10 lithochromirten Abbildungen
006917: ZIMMERMANN, E.A.W. VON - E.A.W. von Zimmermann's Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts in RŁcksicht auf Lšnder- VŲlker- und Productenkunde. Forgesetzt von F. RŁhs und H. Lichtenstein. Dreizehnter Jahrgang, oder
010804: ZINA, PAULA - Journey to Paradise
010575: ZISCHKA, ANTON E. - Japan Wereldveroveraar. Vertaaled door Jean E. Marre. Met een woord vooraf van Mr. Dr. P.A. Roeper Bosch
005421: ZOBELTITZ, FEDOR VON - Het Heilzame Vergift
001667: ZOBELTITZ, HANNS VON - Die Prinzessin aus Java.
011977: ZOEST, AART VAN - Twee jaar Seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ
010276: ZOEST, AART VAN & NUNUK TRI HARYATI - Goena-goena en geziene geesten
008218: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a preface by Arthur Waley
011109: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a preface by Arthur Waley
011501: ZOETMULDER, P.J. - Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur
006249: ZOETMULDER, PETRUS JOSEPHUS - Pantheisme en monisme in de Javaansche soeloek-litteratuur
007533: ZOETMULDER, DR. P.J. - De taal van het Adiparwa.. Een grammaticale studie van het Oudjavaans
011658: ZOETMULDER, P.J. - De taal van het Adiparwa. Een grammaticale studie van het Oudjavaans
002982: ZONDERVAN, HENRI - Timor en de Timoreezen.
010760: ZONNELAAR, PAUL - Hollandsche Liedjes
006524: ZONNEVELD, PETER VAN - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie
006838: ZONNEVELD, PETER VAN - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur
011734: ZONNEVELD, PETER VAN - De tuin van de Indische Romantiek
001253: ZONNEVELD, PETER VAN - Het geheim van de Leidse Hortus. Indische novelle.
010874: ZONNEVELD, PETER VAN - Het stempel van Batavia
008908: ZONNEVELD, PETER VAN (EDITOR) - OriŽntatie. Literair-cultureel tijdschrift in IndonesiŽ (1947-1953). Eenbloemlezing, samengesteld door Peter van Zonneveld
006112: ZORAB, MR. A.A. - De Japanse bezetting van IndonesiŽ en haar volkenrechtelijke zijde
010311: ZUIDHOEK, ROBERT-HENK (EDITOR) - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van Smaragd. Samengesteld door Robert-Henk Zuidinga
006295: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 6: Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945
006332: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (EDITOR) - Indisch Letterland. Proza uit twee eeuwen Nederlandsch-Indische literatuur, samengesteld en ingeleid door Robert-Henk Zuidinga
006277: Z√úRCHER, P.J. - Briljant Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis. Bewerkt door P.J. ZŁrcher, Indisch oud-journalist
006438: ZWAAG, JAAP VAN DER - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ
000148: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. DE - De geneeskunde der menangkabau-Maleiers. Ethnologische studie.
009157: ZWAAN, JACOB - Nederlands-IndiŽ 1940-1946.[Deel] I. Gouvernementeel Intermezzo 1940-1942
003242: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. DE & A.J. VAN BORK-FELTKAMP - Anthropologische Bibliographie van den Indische Archipel en van Nederlandsch West-IndiŽ. Supplement by A.J. van Bork-Feltkamp.
002611: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. & VISSER, H.F.E. - Volkenkundige Opstellen I.
002141: ZWAAN, JACOB - Nederlands-IndiŽ 1940 - 1946. 3 Vols.
003628: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staatsman 1809-1887.
003782: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman 1809 - 1887.
010745: ZWART, HENNY - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars
007017: ZWEERS, LOUIS - IndiŽ voorbij
007585: ZWEERS, LOUIS - IndiŽ in vervlogen tijden
011765: ZWEERS, LOUIS - De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-IndiŽ 1945-1949
003353: ZWEERS, LOUIS - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog. Met een inleiding van J. A.A. van Doorn.
005790: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie
011966: ZWEERS, LOUIS - IndiŽ voorbij
001784: ZWEERS, LOUIS - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
011764: ZWEERS, LOUIS - 'Doodzwijgen leek de beste oplossing'. Militairen versus media in Nedelands-IndiŽ 1945-1949
011888: ZWINKELS, ESTHER - Het Overakker complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945
000056: ZWITZER, H.L., AND C.A. HESHUSIUS - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950.

10/25