Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006164: ROOI, M. DE (EDITOR) - Bali. Tweede, geheel herziene druk
006163: ROOI, M. DE (EDITOR) - Java. Tweede, geheel herziene druk
004301: ROOI, M. DE (EDITOR) - Tanimbar. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe / The unique Moluccan photographs of Petrus Drabbe / Die einzigartigen Molukken-Fotos von Petrus Drabbe. Text and research: Nico de Jonge and Toos van Dijk
007678: ROOKER, J. & W.F. BREYER - De voorstellen tot reorganisatie van de Prot. Kerk in Ned.-IndiŽ
011564: ROORDA, T. - De wajangverhalen PŚlŚ-sŚrŚ, Pandoe en Raden Pandji. Inhet Javaansch, met aanteekeningen. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ
008550: ROORDA, T. - Javaansche brieven, berigten, verslage, verzoekschriften, bevelschriften, proclamaties, publicaties, contracten, schuldbekentenissen, quitanties, en andere soortgelijke stukken naar handschriften uitgegeven. Tweede herziene druk door A.C. Vreede
007183: ROORDA, T. (EDITOR) - De wajangverhalen van PŚlŚ-SŚrŚ, Pandoe en Raden Pandji, in het Javaansch, met aanteekeningen
008422: ROORDA, T. (HOOGLEERAAR TE AMSTERDAM) - Proeve van Javaansche poŽzie uit het Javaansche heldendicht de Br‚t‚-Joed‚, of de Strijd der Bar‚th‚s. Een voorlezing
007256: ROOS, BETTY - Bonsai- kinderen. IndiŽ - Nederland 1942 - 1948
009833: ROOSEBOOM, J.A. (ZENDELING DER U.Z.V.) - Even in Satan's greep. Kau - Halmahera
005607: ROOSEBOOM, DS. H.J. - Na Vijftig Jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging
003963: ROP, ANT. L. DE - Otto en Zwart. Een verhaal voor jongelieden.
006783: ROSE, H. (LERAAR GESCHIEDENIS M.O.) - Het IndiŽ, dat Nederland vergeet
005373: ROSENBERG, H. VON - Geografische en ethnografische beschrijving van het distrkt Sinkel, de landen liggende langs de Simpang Kanan en de Banjak-eilanden, benevens eene korte aanteekening nopens de Simpang Kiri
004443: ROSER, ROBERT - Ein Sang aus dem Tengger (Die Sage vom Smeroe und vom Bromo)
011207: ROSHEUVEL, MR. CH. A. - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruiscolonne in het voormalige Nederlands Oost-IndiŽ
007391: ROSIDI, AJIP - Djeram. Tiga kumpulan sadjak. Gambar kulit & dalam: Popo Iskandar
000147: ROSKIES, D.M. - Imperial Perceptions: Examples of Colonial Fiction from the Netherlands East Indies.
000666: ROSS, COLIN - Heute in Indien. durch das Kaiserreich Indien, Ceylon, Hinterindien und Insulinde.
005310: ROSS, COLIN - Haha Whenua - das Land, das ich gesucht. Mit Kind und Kegel durch die SŁdsee. Mit 68 Abbildungen und einer Karte
005420: ROSS, PHILIPPE - De Nieuwe Wereld (Boemi Baroe)
006441: ROSSEM, G. VAN (EDITOR) - In 's Levens Opgang. Een boek voor jongelieden. Onder redactie van G. van Rossem
011466: ROSSUM, BOB VAN - Met kompas en parang. Ontdekkingstochten door de binnenlanden van Nieuw-Guinea
002152: ROSSUM, G.M. VAN - Het vreemde Leger
006423: ROSSUM, G.M. VAN - Groen is de oetan
005441: ROTHENBUHLER, E.J. - Rapport van den staat en gesteldheid van het Landschap Sourabaija; met de daarin gevonden wordende Negorijen en Dorpen, item velden, bevolking enz., enz., zoodanig als het een en ander bevonden is bij de daarvan gedanen opneem
007372: EKERT-ROTHOLZ, ALICE - Strafende Sonne - Lockender Mond. Roman
000041: ROUFFAER, G.P. - Vorstenlanden.
002461: ROUFFAER, G.P. - Was Malaka Emporium vóór 1400 A.D. genaamd Melajoer? En waar lag Woerawari, Ma-Hasin, Langka, Batoesawar? (met terreinschetsen van Djambi, oud-Singapoera, en de Djohor-rivier). 1e Gedeelte.
005509: [ROUFFAER, G.P.} / KROM, N.J. - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer [1868-1928]
000570: ROUFFAER, G.P. - Waar kwamen de raadselachtige moeti-salah's (aggri-hralen) in de Timor-groep oorspronkelijk van daan?
000755: ROUFFAER, G.P. - Het tijdperk van godsdienstovergang (1400-1600) in den Maleischen Archipel. 1e Bijdrage: Wanneer is Madjapahit gevallen?
010427: ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-IndiŽ en het Indisch Genootschap
012027: ROUFFAER, G.P. - Beeldende kunst in Nederlandsch-IndiŽ
004057: ROY, J.-J. E. - Quinze ans de sťjour ŗ Java et dans les principales Óles de la Sonde et des possessions nťerlandaises des Indes Orientales. Souvenirs d'un ancien officier de la Garde Royale
006565: ROYEN, DR. P.C. VAN (A.O.) - Hr. Ms. KXVIII en Hr. Ms. O16. De ondergang van twee Nederlandse onderzeeboten in de Zuid-Chinese Zee (1941)
005721: STRUYCKEN DE ROYSANCOUR, C.A.J. & J.W. GONGGRIJP - Het balata-vraagstuk in Suriname
008478: RONHAAR-ROZEMA, HANNEKE - Anansi-tori's. Rol en functie van het Surinaamse volkssprookje
009589: RUBINSTEIN, RAECHELLE - Beyond the realm of the senses. The Balinese Ritual of Kekawin Composition
001423: RUEB, J. - Is het tractaat tot regeling der suikerbelasting geteekend tusschen Nederland, BelgiŽ en Frankrijk in het ware belang van NÍerlands handel en koloniŽn?
009738: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid. Roman
001874: RUEMPOL, E. - "De Halve Maen"en de Hudson-Fulton feesten te New York. Met 9 illustraties.
002644: R√úHL, PROF. DR. ALFRED - Das Standortsproblem in der Landwirtschafts-Geographie (Das Neuland Ostaustralien).
011937: RUIJGERS, JAAP - Ma Retraite. Negentig dagen Paramaribo. Dagboek van Jaap Ruijgers over zijn periode in Suriname tussen 4 juli en 1 oktober 2002.
006752: RUINEN, W. - Overzicht van de literatuur betreffende de Molukken. Deel I (1550-1921)
006060: COOMANS DE RUITER, L. - De wonderen der tropische natuur. Iets over levensgemeenschappen en biotopen
002294: COOMANS DE RUITER, L. - Uit Borneo's wonderwerld. Schetsen over dieren en planten. Met 57 afbeeldingen naar foto's van den schrijver en 5 naar die van Japansche fotografen.
009236: MACCIONI RUJU, P. ALESSANDRA & MARCO MOSTERT - The Life and Times of Guglielmo Libri (1802-1869), scientist, patriot, scholar and thief. A nineteenth-century story
002766: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD / W. BUIJZE - Waerachtigh Verhael van de Schricke;ijke Aerdbevinge, nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des Jaers 1674 voorgevallen in/ en omtrent de Eylanden van Amboina.
010186: RUMPHIUS, G.E.] / BUIJZE W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC
010187: RUMPHIUS, G.E.] / BUIJZE, W. - Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702. Een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in AziŽ en vanuit AziŽ met Europa
009675: RUMPHIUS, G.E. / BUIJZE, W. (EDITOR) - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonse Gouvernement. behelsende en wat daaronder begrepen zij, mitsgaders een Summarisch verhaal van de Ternataanse en Portugeese regeering en hoe de Nederlanders eerstmaal daerin gecomen zijn, ofwel De Ambonsche
006130: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD / LODERICHS, MARK - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon. Gekozen, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Mark Loderichs
006985: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS / (W. BUIJZE, EDITOR) - Antwoordt en Rapport aan Anthonij Hurt, 1684. Facsimile, Nederlandse Transcriptie met Verklarende Aantekeningen. Bezorgd door W. Buijze / Answer and Report to Anthony Hurdt, 1684. Facsimile< English Translation an Annotation. Edited and published by W.
009916: RUSCONI, JAN - Sja'ir Kompeni Welanda berperang dengan Tjina. Voorzien van inhoudsopgave en aanteekeningen.
007614: RUSH, JAMES R. - Opium to Java. Revenue, Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910
003143: RUTGERS, DR. H.C. - Wat ik op mijn Indische reis zag.
003370: RUTGERS, DR. A.A.L. (AND OTHERS) - Mededeelingen van de Afdeeling voor Plantenziekten, Nos. 1 - 12.
007090: RUTGERS, IR. S.J. & A. HUBER - IndonesiŽ
012338: RUTGERS, MR. D. - Het Inlandsch Reglement. Leiddraad voor studie en praktijk
000231: RUTTEN, PROF.DR. L.M.R. - De geologie van Ned. IndiŽ.
008244: RUTTEN, L. & W. HOTZ & J.P. VAN DER SLUIS - Geological, Petrographical and Palaeonthological Results of Explorations carried out from September 1917 till June 1919 in the Island of Ceram. Third Series: Geology, No. 3. J.P. van der Sluis: Geology of East Seran
011823: RUTTINK, H.C.G. - Iets over den arbeid, het doel en de beteekenis van het Zendingshospitaal "Immanuel" voor Bandoeng en omstreken
011472: RUYS, KEES - De randgebieden. Sumatra, Nias, Jakarta
010718: MOSCOU-DE RUYTER, M. - Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java 1942-45
006798: RUYTER, JAN DE - Scheepsmaat Eric en de Boekanier. Scheepsmaat op een piratenschip
004959: RUZETTE, A.L.E. - Als de oude pangeran vertelt...
001412: RUZIUS, J.B. - "Heilig Indie"
006148: RYKX, HANS - We'll meet again (Don't know where, don't know when...). Mijn leven als tabaksplanter en mijn belevenissen als krijgsgevangene van het keizerlijk Japanse leger
001180: W.S. - Een onvermoeid strijder voor de belangen van den Inlander, tevens bijdrage tot de kennis der in de laatste tien jaren gevolgde koloniale politiek met betrekking tot de welvaart der Inlandse bevolking in Oost-IndiŽ.
009863: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / ULFERS. S. (PREDIKANT TE OLDEMARKT) - De Loge en de School. Unie-lezing, gehouden te Doetinchem
004286: SABRY, M. - Le Soudan egyptien (1821 - 1898)
000270: SADKA, EMILY (EDITOR) - The Journal of Sir Hugh Low, Perak, 1877.
011439: SADLI, PROF. M. - Landscape Ekonomi & Politik dalam Krisis & Transisi
005448: AFFELEN VAN SAEMSFOORT, C.A. VAN - Avonturen van een Indischgast
000316: SAHER, E.A. VON - De versierende kunsten in Nederlandsch-Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
006367: SAHER, HERBERT VON - Emanuel Rodenburg, of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten
002622: SAID, LET. KOL. DR. NATZIR (A.O., EDITORS) - Selayang Pandang Universitas Hasanuddin 1956 - 1976.
006228: SAID, H. MOHAMMAD - Aceh Sepanjang Abad. Jilid pertama. direvisi dan diperlengkap, mengungkap perkembangan dari masa permulaan sejarahnya hingga kekalahan belanda April 1873
011161: SAID, SALIM - Shadows on the Silver Screen. A Social History of Indonesian Film. Translated by Toenggoel P. Siagian. With a foreword by Karl Helder. Joh H. McGlynn & Janet P. Boileau, Editors
010941: SAIN, ZR. LAURENTIA DE - Een Ster ging mee naar het Oosten... 50 Jaar missiearbeid in Indonesia van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
002029: PEREZ SAINZ, J.P. - Accumulation, State and Transmigration in Indonesia. With a foreword by Bob Hering.
007836: [MULTATULI] / SAKS, J. - Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren
011862: SALAM, SOLICHIN - R.M.P. Sosrokartono. Sebuah biografi
010943: SALEH, R.H.A. - "...Mari Bung, Rebut Kembali!"
007262: SALIM, HADJI AGOES - Meningkat ke-Kemerdekaan 100%
011471: SALIM, EMIL - 70 Tahun Emil Salim. Revolusi, Berhenti Hari Minggu
011203: SALIM, HADJI A. - Riwajat kedatangan Islam di Indonesia
012301: SALIM, LEON - Prisoners at Kota Cane. Translated by Audrey R. Kahin
007157: SALIM, HADJI A. - Djedjak Langkah. Pilihan karangan utjapan dan pendapat beliau dari dulu sampai sekarang
000759: SALIM, I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel, concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
006337: SALLEVELDT, HENK - Het woordenboek van Jan Soldaat in IndonesiŽ
004405: SALM, MR. G.J., EN PROF. P. VAN DER WIELEN - Bespreking van het Ontwerp-wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst.
012083: SALMON, CLAUDINE & DENYS LOMBARD - Les Chinois de Jakarta. Temples et vie collective / The Chinese of Jakarta. Temples and communal life
004011: SALMON, TH. - Tegenwoordige Staet der Nikobar en Andoman Eilanden.
010284: SALOMONS, ANNIE - Ballingen. [On cover:} Indische roman
005308: SALOMONS, ANNIE - Het huis in de hitte. Drie jaar Deli
001392: SALVERDA, M. (A.O.) (EDITORS). - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ van J.G. Haafner, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
011194: SAMAD, PARIDAH ABD - Datuk Seri Najib. Malayasia's First Political Blue Blood. A Long Political Journey: From the Golden Boy of Malaysian Politics to Malaysia's Sixth Prime Minister. A Political Analysis
011077: SAMBEEK, GODFRIED VAN - I Made Surita. Painter of Bali
000460: SAMKALDEN, I. - Het College van Gedelegeerden uit den Volksraad.
010204: SAMUEL, EVELYN - Introducing Batik
002352: ANG KIAUW SAN - Satoe istri jang doenia impiken atawa penoentoen kebroentoengan roemah tangga.
003566: SANDAY, PEGGY REEVES - Divine Hunger. Cannibalism as a cultural system.
008804: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / FARNCOMBE SANDERS, MR. A.J.W. - School, godsdienst en gezond verstand. Bijdrage tot Schoolwetherziening
012087: SANDERS, PROF. PIETER - The Linggadjati Agreement
005325: [MULTATULIANA] / SANDICK, R.A. VAN - Leed en Lief uit Bantam
007641: SANDT, MAX VAN DE - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moermann (1897-1952)
000264: SANTEN, RIENT VAN - Van manen en zonnen, van tempels en vulkanen [gedichten].
011874: SANTEN, H.W. VAN - VOC-dienaar in India. Geleynissen de Jongh in het land van de Groot-Mogol
009847: SANTEN, P.J. VAN (PASTOOR VAN SOERABAIA) - Schleiermacher belasterd? Wederwoord aan A.S. Carpentier Alting, predikant te Batavia
005500: SANTHAGENS, J.J.A. - Versnelde gemeenschap tusschen Java en Nederland, behandeld in de Afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis, naar aanleiding eener voorlezing over het Britsche stoomschip Leviathan, gehouden den 26 November en 3 December 1857
011275: SANTOSO, DR. SOEWITO - Babad Tanah Jawi (Galuh Mataram)
002606: SCHOUW SANTVOORT, J. - Plan van een Onderzoekingstocht in Midden Sumatra.
012318: SAPTARI, RATNA - Rural Women To The Factories. Continuity And Change In East Java's Kretek Cigarette Industry
011187: SARAGIH, SIMON - Sungguh mati dia mencitai umatyana: Elpidius van Duijnhoven, Oppung Dolok, rasul dar Simalungun Atas
010904: SARASIN, FRITZ - Aus den Tropen. Reiseerinnerungen aus Ceylon, Celebes und Neu-Caledonien. 8 Vortršge.
010354: SARDI, MARINI (AND OTHERS) - Perkawinasn Soetarjo Soerjosoemarno dengan Dolly Zegerius 1943-1993
005151: SAT√Ē, MRS. T. - Nichi-Dj√ī Nihongo Rajio K√īza. Pengentoen goena pengadjaran basa Nippon tiap-tiap hari dengan radio / Leidraad voor een radiocursus in elementair Japansch. Moki ichi / Djilid I / II / Deel I / II
011028: SATOEHOE, YUSHAK EDGAR / FRANK NEIJNDORFF - De waterspiegel. Memoires van een IndonesiŽr
007220: SATRAPRADJA, SETIJATI (A.O.) - Fruits
008447: [SAUERESSIG, I.E.] P.C. CUKA ASAM [= PS. OF I.E. SAUERESSIG] - Tussen pruimtabak en sirih. Rindu abadi. Indische roman
011219: SAUERESSIG, IDO EDUARD - Voor welk volk en wiens vaderland?
009537: INTEN BAYAN [= PS. OF P. SAUERESSIG] - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld
008346: SAUNDERS, J.M.L. - …ťn met ons IndiŽ! Een actuele beschouwing over het koloniale vraagstuk, de Pacific en de Nederlande koloniŽn
008265: SCALLIET, MARIE-ODETTE, KOOS VAN BRAKEL, DAVID VAN DUUREN AND JEANNETTE TEN KATE - Pictures from the Tropics. Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial period in Indonesia
002895: SCALLIET, M.-O. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et …crits dķn artiste du XIXe siŤcle (1792-1853).
006383: SCALLIET, MARIE-ODETTE - Beelden van Oost-IndiŽ: de collectie Bik in het Rijksprentenkabinet
008238: STANISLAS (DESSIN) & RULLIER (SC…NARIO) - Trafic en Indochine. Une aventure de Victor Levallois
000552: SCHAANK, S.H. - De Chineesche stammen in Deli.
007933: SCHAAP, J.M. - Twee jaar op den Rozenhof. Verhaal voor meisjes
010862: SCHAAP, DICK - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland
008910: SCHAAP, H.C. (EDITOR) - Indonesische volksverhalen. In het Nederlands bewerkt door C.H. Schaap
011208: SCHAAPMAN, KARINA - Zonder moeder
005459: SCHAAPVELD, MR. H. (DIRECTEUR DER N.V. CULTUURMAATSCHAPPIJ "BAGDJANAGARA") - Cultuurondernemingen als steunpunten voor de Missioneering
003630: SCHAAPVELD, H. - De beteekenis van het Christelijk gezinsleven voor de toekomst van Nederlandsch-IndiŽ.
003644: SCHADEE, M.C. (CONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR) - Het familieleven en familierecht der Dajaks van Landak en Tajan.
012164: SCHAEPMAN, DR. H.J.A.M. - Jan Pierszoon Coen. Rede uitgesproken te Hoorn op 30 Mei 1893
009050: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SCHALIN, ZACHARIAS / A. TAP (PREDIKANT TE GAMEREN) - De Christelijke opvoeding der jeugd. Een geschrift voor alle standen van Zacharias Schalin. Naar de Hoogduitsche uitgave bewerkt door A. Tap
000628: SCHEBESTA, PAUL - Orang Utan. Bei den Urwaldmenschen Malayas und Sumatras.
011655: SCHEFOLD, R., J.W. SCHOORL AND J. TENNEKES (EDITORS) - Man, Meaning and History. Essays in honour of H.G. Schulte Nordholt
004006: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Keur van gedenkwaardigheden uit de geschiedenis der Nederlandsche Oost- en West-Indische Bezittingen, in boeiende verhaaltrant voor jongelieden bewerkt. Met gekleurde platen.
003996: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Keur van gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische Bezittingen, voor jonge lieden. Met platen.
000758: SCHELL, J.A. - Uit de dagen van Tempo Doeloe bij onze Koninklijke Marine van 1872 tot 1907. Gebeurtnissen van allerlei aard, aan boord en aan wal.
004220: SCHELLEKENS, L.G.A. - Nederlanders in AziŽ, Afrika en Latijns-Amerika (1600-1900)
002303: SCHELTEMA, A.M.P.A. - Deelbouw in Nederlandsch-IndiŽ
010352: SCHELTEMA, J.F. - Monumental Java. With illustrations, and vignettes after drawings of Javanese Chandi ornaments by the author
010878: ADAMA VAN SCHELTEMA, JANNEKE - Blanke koelies. Herinneringen van een opgroeiend kind in Nederlands-IndiŽ
000890: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
005149: SCHENDEL, FIONA VAN - Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere Koffie-onderneming op Java 1875-1898
004609: SCHENKHUIZEN, MARGUERITE - Memoirs of an Indo Woman. Twentieth-Century life in the East Indies and Abroad. Edited and translated by Lizelot Stout van Balgooy and with a foreword by Paul W. van der Veur
003461: SCHEPERS, PROF. IR. J.H.G. (HOOFD VAN DE TRIANGULATIE-BRIGADE) - De nauwkeurigheidswaterpassing van Java. De primaire kringen Ia en II, benevens het stadsnet van Batavia en Weltevreden.
006485: SCHEPERS, PROF. IR. J.H. G. & SCHULTE, CAPT. F.C.A. - Geodetic Survey in the Netherlands East Indies. Report to the Section of Geodesy of the International Geodetic and Geophysical Union
011802: SCHEPPER, MR. J.M.J. - Strafrecht en Wereldbeschouwing. Beschouwingen over het wezen van misdaad en straf in verleden en heden. Rede uitgesproken op den elfden herdenkingsdag van de stichting der Rechtshoogeschool te Batavia, den 28sten October 1935
001853: SCHERMAN, L. - Die šltesten Buddhadarstellungen des MŁnchener Museums fŁr VŲlkerkunde.
004438: SCHERMERHORN, IR. E.J.G. - De fotografie in de tropen. Een practische handleiding voor beginners en gevorderden
008382: SCHERMERHORN, PROF. IR. - IndonesiŽ en Nederland's Roeping. Radiorede uitgesproken op 12 October 1947
003454: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE, AND MARIJKE J. KLOKKE - Divine Bronze. Ancient Indonesian Bronzes from A.D. 600 to 1600. Catalogue of the Exhibition organised in collaboration with the Society of Friends of Asiatic Art held in the Department of Asiatic Art, Rijksmuseum, Amsterdam, April 30 - July 31, 1988.
011263: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE - Een gouden plaatje versierd met Garoeda, koning der vogels
007648: HERWIG-VAN SCHEVICHAVEN, HANS - De vruchten die ik plukte [gedichten]
010260: SCHIERBEEK, DR. A. - De eerste indruk van de Plantentuin te Buitenzorg
001069: BARTHOLO [= PS. OF D.W. SCHIFF] - De ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Oost-IndiŽ, meer bijzonder de kontroleur bij de landelijke inkomsten en kultures. Eenige losse schetsen en opmerkingen.
003132: SCHILL, J.J.A. - Over de drukpers in Nederlandsch-IndiŽ
007316: SCHILLER, A. ARTHUR - The Formation of Federal Indonesia 1945-1949
002914: SCHILLET, H. - Eenige waarnemingen omtrent de Cholera Orientalis.
007745: SCHILLING,TON - BÍtes sauvages et tendres.. Traduit de l'Allemand par Lily Jumel
010294: SCHILLING, TON - Die Inseln der Tausend Wunder. Jagd auf Sumatra, Java und den kleinen Sundainseln. Mit 23 Bildtafeln
011317: SCHILLINGS, ANDR… - Een bundel verzen - Uit het Indische leven - Vereeringen - Liefde's jaarkring
003757: SCHILTKAMP, J.A. - De geschiedenis van het Notariaat in het Octrooigebied van de West-Indische Compagnie (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
000274: SCHLESIER, ERHARD - Die Erscheinungsformen des Mšnnerhauses und das Klubwesen in Mikronesien. Eine etno-soziologische Untersuchung.
011870: SCHLUNK, MARTIN - NiederlŠndisch-Indien als Missionsfeld. Mit besonderer BerŁcksichtigung der deutschen Missionsarbeit.
005727: SCHLUNK, MARTIN - Niederlšndisch-Indien als Missionsfeld. Mit besonderer BerŁcksichtigung der deutschen Missionsarbeit
004412: SCHMALHOUSEN, H.E.B. (GEP. ASSISTENT-RESIDENT) - Over Java en de Javanen. Nagelaten geschriften
000646: SCHMALKALDEN, CASPAR - Die wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien 1642-1652. Nach einer bisher unverŲffentlichten Handschrift bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Joost.
007454: SCHMIDT, DR. F.H. - Upper Winds over Indonesia and Western New Guinea. Charts.
010850: SCHMIDT, LODEWIJK & GEROLD STAHEL - Verslag van drie Reizen naar de Bovenlandse Indianen
007757: SCHMIDT, JOHAN - De Zedenbreker, of Een Tropisch Gevaar. 'n Tamme satyre in drie bedrijven
006115: [SCHMIDT, L.W.TH.] - Rekenboek voor de scholen op Zuid Celebes. [Deel] 2 B [:] Tiendeelige breuken. Maat- gewicht- en muntstelsel
008356: SCHMIDT, F.H., AND J. VAN DER VECHT - East monsoon Fluctuations in Java and Madura during the period 1880-1940
001961: SCHMITT, EBERHARD, THOMAS SCHLEICH, THOMAS BECK (EDITORS) - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederlšnder vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
001738: SCHMITZ, CARL A. - Indonesien. FŁhrer durch das Museum fŁr VŲlkerkunde und Schweizerische Museum Museum fŁr Volkskunde Basel, Sonderausstellung vom 28. Februar bis September 1964.
003152: SCHMITZ, CARL A. - Wantoat. Art and Religion of the Northeast New Guinea Papuans.
002847: SCHMITZ, DR. J.P.G. - Rechtshistorische Bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie, voornamelijk betrekking hebbend op het delict van desertie
006951: SCHMOKEL, WOLFE W. - Der Traum vom Reich. Der deutsche Kolonialismus zwischen 1919 und 1945
004355: SCHMUTZER, EDUARD J.M. - Dutch Colonial policy and the search for identity in Indonesia 1920-1931.
006015: SCHMUTZER, EDUARD J.M. - Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia 1920-1931
008577: SCHNEEBAUM, TOBIAS - De geesten van het oerwoud. Vertaald door Ton Maas
006659: SCHNEIDER, PETER - Das Geschenk der GŲtter. Ein Krimi aus Java
010810: SCHNEIDER, ERIC - Een tropische herinnering. Twee novellen
003485: SALLY [ = PS. OF J.P. VAN BURG-SCHNEITHER) - Schetsen uit het dagelijksch leven.
011332: SCHNITGER, F.M. (CONSERVATOR VAN HET MUSEUM TE PALEMBANG) - Oudheidkundige vondsten in Padang Lawas. Met 21 platen en een kaart
011724: SCHNITGER, DR. F.M. (WITH CONTRIBUTIONS BY C. VON F‹HRER-HAIMENDORF, AND G.L. TICHELMAN) - Forgotten Kingdoms in Sumatra
000437: SCHNITGER, F.M. - Oudheidkundige vondsten in Palembang.
003515: SCHOCH, C.F. - De Heerendiensten op Java en Madoera volgens het Regeerings-Reglement van 1854.
001399: SCHOENDOERFFER, PIERRE - Nacht over Borneo (Farewell to the King).
011889: HELSDINGEN-SCHOEVERS, BEATA VAN / VILAN VAN DE LOO - "Somewhere in IndiŽ". In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)
009150: HELSDINGEN-SCHOEVERS, BEATA VAN / VILAN VAN DE LOO - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Journaliste en declamatrice in IndiŽ. Biografie
011890: HELSDINGEN-SCHOEVERS, BEATA VAN - IndiŽ en Europa. Fragmenten . CauserieŽn en beschouwingen over het leven in Ned. IndiŽ over de vrouw en het kind en hun belangrijkste problemen. Met een inleiding van Johan Koning
000095: SCHOLTE, JOH. - Beschouwingen over Buddhistische kunst naar aanleiding van het bouwbeeldhouwwerk van de Buddhalegende in de reliŽfs van de Barabudur.
010879: SCHOLTE, LIN - Takdiran en andere verhalen
009058: SCHOLTE, LIN - Verzamelde romans en verhalen. Met een biografische inleiding door Vilan van de Loo
008165: SCHOLTE, LIN - Lekker koken van Sabang tot Merauke. Oude en Nieuwe recepten uit de Wonderlijke Tropenkeuken. Met illustraties van Dť Siebenhaar en Rogier J. Boon
011217: SCHOLTEN, B.W. & F.M.W.E. HAALMEIJER - Rotterdamsche Lloyd
001661: SCHOLTEN, HERIBERT - Heisses Singapur.
000557: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942.
006067: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlands imperialisme
004597: LOCHER-SCHOLTEN, E. & ANKE NIEHOF (EDITORS) - Indonesian Women in Focus. Past and Present Notions
011910: LOCHER-SCHOLTEN, E. (A.O.) - Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie tussen Nederland en Nederlands-IndiŽ
010801: SCHOMPER, PANS - Rakuen kara konton e: kokyo 'Rani'de no seishunki
012217: SCHOMPER, PANS - De cirkel is rond! De aarheid achter de Japanse geschiedbeschouwing
010549: SCHOMPER, PANS (PREFACE) / KRAMER, FRANCISCA (AND OTHERS) - Rondom 'IndiŽ Vaarwel'. Het leven gaat toch zoals het gaan moet
008460: SCHOONENBERG, FRED. (VOORZITTER A.N.V.J.) - De Troepen Terug. Rede, uitgesproken in de Tweede Kamer, naar aanleiding van het wetsontwerp "Uitzending Dienstplichtigen" (18/19 Maart 1947)
006645: SCHOONENBERG, BERNARD - De poorten der hel. Van Batavia tot Pakanbaroe. Veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942 - 1945
001071: SCHOONHEYT, L.J.A. - Boven-Digoel.
005013: SCHOONHEYT, L.J.A. - Bijdrage tot de anthropologie der bevolking van Batavia en naaste omstreken
006618: SCHOONHOVEN, 2E LT. W.J. (STAF 2E INF. BRIG. GROEP) - The Kilima Hawaiians op tournee. Een reportage van de 2e tournee der Kilima's door IndonesiŽ, aangevuld met interessante foto's van hun verblijf in ScandinaviŽ
009977: SCHOONOORD, D.C.L. - De Mariniersbrigade 1943-1949. Wording en inzet in IndonesiŽ
003790: SCHOOREL, IR. A.F. - Handleiding voor de Theecultuur.
009920: SCHOOREL, DR.IR. A.F. (EDITOR) - Mensen onder druk. (Ervaringen van nederlanders in Zuid-Oost AziŽ beleefd tijdens de oorlog met Japan, tijdens de Japanse bezetting en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten) verzameld en bewerkt door Dr.Ir. F.A. Schoorel
000588: SCHOORL, DR. J.W. - Kultuur en kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied.
011871: SCHOORL, PIM (EDITOR) - Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962. Ontwikkelingswerk in een periode van politieke onrust
001824: SCHOORL, J.W. (CONTROLEUR) - Rapport van het Bevolkingsonderzoek in het Moejoe-gebied.
003597: SCHOORL, J.W. - Kultuur en kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied.
004718: SCHOORL, PIM (EDITOR) - Belanda di Irian Jaya. Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962. Kata pengantar George J. Aditjondro
011951: SCH÷PPEL, MEVROUW M.L. - Kookboek voor IndiŽ
000067: SCHOT, J.G. - Ons Overzeesche bezit en de sociale quaestie. Sociaal-economische lezing.
010504: SCHOUTE, DR. D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ
010078: SCHOUTE, DR. D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ
011806: SCHOUTEN, WOUTER / MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN & HETTY PLEKENPOL (EDITORS) - Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voijagie
006039: SCHOUTEN, J. - "Je Maintiendrai". Rede over de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
006074: SCHOUTEN, WOUTER / BREET, MICHAEL (MET MEDEWERKING VAN DR. MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN) (EDITOR) - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten
008767: SCHOUTEN, TED - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-IndiŽ 1945-1949
008240: HELSDINGEN-SCHOUVERS, BEATA VAN / VILAN VAN DE LOO - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Dchoevers (1886-1920). Journaliste en declamatrice in IndiŽ. Bloemlezing
012259: SCHRAUWERS, ALBERT - Colonial :Reformation' of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995
011346: SCHREIBER, A. - Die Battas in ihrem Verhšltniss zu den Malaien von Sumatra
001352: SCHREUDER, JAN - Selections from the Dutch Records of the Ceylon Government No.5 [:] Memoir of Jan Schreuder, Governor of Ceylon, delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck, on March, 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers, M.B.E.
004842: SCHREUDERS, PIET - The Dell "Mapbacks"
006181: SCHREUEL, W.M. - En de Brantas stroomt. De geschiedenis van een koffiebranderij en een blikfabriek. Tijdvak 1876-1940. Planter 1890-1901. Fabrikant 1901-1940.
002481: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E. VAN & J.H. HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP (EDITORS). - Indisch Vrouwen Jaarboek 1936.
009522: HEERDE-VAN SCHREVEN, C.M. VAN - Mia's perikelen in de tropen
002634: SCHRIEKE, B. (EDITOR) - The Effect of Western Influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
004383: SCHRIEKE, B. - Indonesian Sociological Studies. Selected Writings of B. Schrieke
005095: SCHRIEKE, B. - Indonesian Sociological Sudies. Selected Writings of B. Schrieke. Part One
005730: SCHRIEKE, J.J. - Heeft de Volksraad het recht van interpellatie?
002629: SCHRIEKE, B.J.O. (A.O.). - Rapport van de Commissie van Onderzoek ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 13 Februari 1927 Bo. 1a.
009504: SCHRIEKE, MR. J.J. - Een nieuw bestek. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar in het Staats- en Administratief recht van Nederlandsch-IndiŽ aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 3 Mei 1935
008118: SCHRIEKE, B. (INTRODUCTION) - Bataks, Dajaks en Toradja's. Uitgegeven onder auspiciŽn van het Koninklijk Instituut, Afdeling Volkenkunde. Met een inleiding van Prof. Dr. B. Schrieke
009260: SCHRIEKE, B.J.O. (A.O.). - Rapport van de Commissie van Onderzoek ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 13 Februari 1927 No. 1a. Deel I: Inhoudsopgave. Inleiding. Deel I. (Politiek gedeelte. Algemeene politieke richtlijnen voor de toekomst)
007206: SCHRIJVER, L. DE [= LEO LEZER] - Jongens van Jantje Kaas. (Tweede Serie). 1. Een huwelijk tusschen blank en bruin. 2. De Zwarte Hond. 3. De Europeesche reis van Janse Betoel
005570: SCHR÷DER, W.F. (ZENDELING) - De zending op de Batoe-eilanden
007582: SCHROO, H. - De lotgevallen van een Indisch stuivertje. Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eerste bundel. Met 4 gekleurde platen van C. Jetses
010914: SCHUBERTH, H.F. (EDITOR) - Durchs bunte Reich von Insulinde. RŁckblicke und Einblicke in Lšnder- und Menschenwelt Niderlšndisch-Indiens. Gesammelt von H.F. Schuberth
003990: SCHUIL, J.B. - Gedeballoteerd. Indisch blijspel in drie bedrijven.
006903: SCHUIL, J.B. - De Katjangs. GeÔllustreerd door O. Geerling
004678: PLANTER [ = PS. OF J.L. SCH√úLLER] - Probleem. Novelle uit het plantersleven op Sumatra
008677: SCHULTEN, DR. C.M., DRS. H.L. ZWITZER & DRS. J. HOFFENAAR - 1 Divisie '7 December'
005909: SCHULTEN, DR. C.M. & F.J.H.TH. SMITS - Grenadiers en Jagers in Nederland 1599 - 1829 - 1979
002424: SCHULTZ, C. (CONTROLEUR BINNENLANDSCH BESTUUR MET VERLOF) - De positie der mindere Inlandsche hoofden in de Buitenbezittingen. Voordracht gehouden op Donderdag 30 Maart 1911 in de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie.
006774: SCHULTZE, BENJAMIN - Grammatica Telugica, Madras 1728
006683: SCHULZINGER, ROBERT D. - A Time for War. The United States and Vietnam 1941-1975
007626: SCHUMACHER, PETER (MET MEDEWERKING VAN GERARD DE BOER) - De Zaak Aernout. Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld
004439: SCHUMACHER, PETER - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ
005139: SCHUMACHER, PETER - Totok tussen Indo's. Een persoonlijk relaas over arrogantie, versluierde discriminatie en vernedering onder Indische Nederlanders
011227: SCHUMACHER, PETER - Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen
011211: ZIJLSTRA-SCHUMACHER, JOSIENE - Mijn Indische wortels. Met een voorwoord van Hanna Zijlstra
005873: SCH√úMAN, CARL-WOLFGANG, BRIGITTE TIETZEL, EVA BR√úES & RUTH GASTHAUS - Textilien aus aller Welt. Eine rheinische Privatsammlung
005303: SCHUPP, OTTOKAR - Im Eise. Eine grŲnlandsche Geschichte der Jugend und dem Volke erzšhlt. Mit 4 Abbildungen
010949: SCHURGERS, H.J.H. - De Hel van Birma. Met tekeningen van Th. Min
009381: SCH‹SSLER, G.J. ('BERT') - Naar Eer en Geweten. Kroniek van een bewogen militair leven
000263: SCHUT, J.A.F. - Machten der duisternis.
011024: SCHUTTE, DR. G.J. (EDITOR) - State and Trade in the Indonesian Archipelago
010861: SCHUTTE, GERRIT, JASPER VREE & GERRIT DE GRAAF (EDITORS) - Het zendingsbusje en de toverlantaarn. Twee eeuwen zendingsliefde en zendingsorganisatie in Protestant Nederland
006476: SCHUTTE, G.J. (EDITOR) - Het Indische Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie
006975: SCHUURING, CASPER - Abdulgani. 70 Jaar nationalist van het eerste uur
001116: SCHWARTZ, H.J.E.F. - Gids voor den bezoeker van de ethnographische verzameling. Zaal B: Bali en Lombok
003719: SCHWARTZ, H.J.E.F. - Gids voor den bezoeker van de ethnografische verzameling. Zaal A. Sumatra, Java en de omliggende eilanden.
011400: SCHWARZ, ADAM - A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s
000115: SCIDMORE, ELIZA RUHAMAH - Java. The Garden of the East.
011189: SCIDMORE, E.R. - Java. The Garden of the East
010716: SCOTT, CHEYNE & IRFAN ABUBAKAR (EDITORS) - Contemporary Issues in the Islamic World. The Indonesian Perspective
004645: MACCALLUM SCOTT, JOHN H. - Eastern Journey
006869: SEAGRAVE, GORDON S. - Burma Surgeon
012184: SEARS, LAURIE J. (EDITOR) - Fantasizing the Feminine in Indonesia
011652: SEDYAWATI, EDI - Ganesa statuary of the Kadiri and Sinhasari periods. A study of art history
005552: SEEMANN, HEINRICH (EDITOR) - Indonesien in der deutschen Geisteswelt. Von Goethe bis Emil Nolde. Literarisches und Kurioses aus drei Jahrhunderten zusammengestellt, kommentiert und herausgegeben von Heinrich Seemann.
011904: SEFA, DRS. E.D. - Mengenal Suyku Armati. Di pedalaman Sarmi Irian Jaya Bagian Utara
008826: SEIDEL, A. - Deutschlands Kolonien. Koloniales Lesebuch fŁr Schule und Haus. Beschreibung der deutschen Schutzgebiete bebst einer Auswahl aus der kolonialen Literatur
002532: SEITZ, MARIANNE - Batikken met de tjanting.
003131: SELL, HANS JOACHIM - Der schlimme Tod bei den VŲlkern Indonesiens.
009445: SELLIES, K. - Nagelaten kampliedjes uit de Jappenkampen 1942-1944
005935: SELM, DR. M. VAN (EDITOR) - De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923. Een bronnenpublicatie
002006: SELTMANN, FRIEDRICH - Schatten- und Marionettenspiel in Savantvadi (SŁd-Maharastra).
009692: SELTMANN, FRIEDRICH - Topographische Daten betreffend die Kalang-Volksgruppe auf Java
006140: SEMAOEN - Hoe het Hollandsche Imperialisme het bruine millioenen volk aanzet tot een massamoord op Europeanen in IndiŽ
000757: SERET, KEES - Indie-reis 1939.
000656: SETON, GRACE THOMPSON - Poison Arrows. Strange Journeys with an Opium Dreamer. Annam, Cambodia, Siam, and The Lotos Isle of Bali.
008398: NISPEN TOT SEVENAER, JHR. MR. O. VAN - De Ronde Tafel-Conferentie inzake de overdracht der Souvereiniteit aan IndonesiŽ. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen
001152: SEVENHOVEN, JAN IZA√ĄK VAN - Memorie over den Indischen Archipel in opzigt tot de belangen van Nederland en Nederlandsch IndiŽ.
011934: SHAHAB, ALWI - Betawi. Queen of the East
012350: SHAMSUL, A.B. - From British to Bumiputera Rule. Local Politics and Rural Development in Peninsular Malaysia
012266: SHAMSUL, A.B & TOMIYUKI UESUGI - Japanese Anthropologists and Malaysian Society. Contributions to Malaysian Ethnography
005040: SHANN, EDWARD - An economic History of Australia
012150: SHARIF, DRS. MOH. (INTRODUCTION) - Indonesia in klank en dans. Gepresenteerd door het Indonesisch Nationaal Ballet "Bhinneka Tunggal Ika"
005750: SHARP, ILSA - The Singapore Cricket Club 1852-1985.
004454: SHAW, A.G.L. - The Story of Australia.
006758: SHAW, GRAHAM - Printing in Calcutta to 1800. A description and checklist of printing in the late 18th-century Calcutta.
000639: SHEPARD, LUCIUS - Kalimantan [novel].
007112: SHERROD, ROBERT - De strijd om Tarawa
006135: [MATA HARI] / SHIPMAN, PAT - Femme Fatale. Love, Lies and the Unknown Life of Mata Hari
012247: SHIPMAN, PAT - The Man who found the Missing Link. EugŤne Dubois and His Lifelong Quest to Prove Darwin Right
012268: SHIRAISHI, TAKASHI (EDITOR) - Approaching Suharto's Indonesia From The Margins
012298: SHIRAISHI, SAYA S. - Young Heroes. The Indonesian Family in Politics
012300: SHRAISHI, SAYA & TAKASHI SHIRAISHI (EDITORS) - The Japanese in Colonial Asia
004957: SHUTE, NEVIL - A Town like Alice. Abridged new Windmill edition. Illustrated by Robert Micklewright
011469: SIAGIAN, SABAM P. - Perenungan dan Pemikiran. Kumpulan Esai Geopolitik, Sejarah, Toko Bangsa
011397: SIAGIAN, SABAM P. - Pemantauan dan Pemahaman. 100 Tulisan Pilihan 1973-2013
003121: ALTING SIBERG, J. - Beschrijving van het eiland Bawean.
007455: SIBETH, ACHIM - Batak. Kunst aus Sumatra
010449: SIDOEWA, J. - Maleisch in het dagelijksch leven. Nieuwe methode om in zeer korten tijd Laag-Maleisch te spreken en te verstaan
007248: SIE- ANOE [ = P.B. BRUYN VAN ROZENBURG] - Beknopte handleiding om binnen korten tijd de Maleische taal te verstaan en te spreken
005192: [SIEBOLD, PH. F. VON] / GULIK, W.R. VAN (A.O) - Philipp Franz von Siebold. A Contribution to the Study of the Historical Relations between Japan and the Netherlands
003069: SIEGEL, JAMES T. - Solo in the New Order. Language and Hierarchy in an Indonesian city.
002522: SIEGFRIED, ANDR… - EnquÍte politique, ťconomique & sociale sur la Nouvelle-Zťlande.
003679: TJAN TJOE SIEM - Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft. Javaansche lakon in het Nederlandsch vertaald en van aantekeningen voorzien.
006283: SIEVERINK, WILLEM N. - Wah........Man. Het enige echte tweede legerdarisch kookboek. Verhalen en Indonesische (magnetron) recepten opgetekend door Willem N. Sieverink
011192: SIJATAUW, PROF. DR. J.J.G. - De Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ 1942-1945. Een gezamenlijke ervaring van duizenden
006093: SIJS, NICOLINE VAN DER (EDITOR) - 'Wie komt daar op die olifant?'. Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en IndiŽ, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in IndiŽ. Hertaald en toegelicht door Nicoline van der Sijs
011122: SILAS, IR. JOHAN - Arsitektur Jawa atau rumah Jawa?
002765: SILCOCK, T.H. & E.K. FISK (EDITORS) - The Political Economy of Independent Malaya. A case-study in development.
012174: SILLEM, MR. J.A. - Dirk van Hogendorp (1761-1822. Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt
000313: SILVA, H.J. DA - Notes on The Royal Classical Javanese dance-group of the Sultanate of Jogjakarta.
007529: SILVA, TERESIA DA & DINEKE STAM - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945
005530: SIMATUPANG, DJENDERAL MAJOR T.B. - Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai
012282: SIMATUPANG,T.B. - Report from Banaran: Experiences during the Peoples War. Translated by Benedict Anderson and Elisabeth Graves. With an introduction by John R.W. Small
006698: SIMATUPANG, DJENDERAL MAJOR T.B. - Laporan dari Banaran. Kisah pengalaman seorang pradjurit selama perang kemerdekaan
006650: SIMATUPANG, DR. T.B. - Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische strijdkrachten
011064: SIMATUPANG, DJENDERAL MAJOR T.B. - Report from Banaran Experiences during the Peoples War. Translated by Benedict Anderson and Elisabeth Graves. With an Introduction by R.W. Smail
006160: SIMONS, HANNEKE - IndonesiŽ nu [gedichten]
012034: SIMONS, HANNEKE - Allemaal sprookjes?
006373: SIMUTAPANG, DR. T.B. - Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalige chef-staf van de indonesische strijdkrachten.
009985: SINAR, TENGKU LUCKMAN - Sejarah Medan Tempo Doeloe
000341: PAMOENTJAK SINGGIH, ROSWITHA - Partini. Tulisan Kehidupan Seoran Putri Mangkunegaran sabagaimana diceritakan kepada / Recollections of a Mangkunagaran Princess, as told to Roswitha Pamoentjak Singgih.
011444: PARTINI / ROSWITHA PAMOENTJAK SINGGIH - Partini. Recollections of a Mangkunagaran Princess, as told to Roswitha Pamoentjak Singgih
003254: SINGHAL, MRS. DR. SUDARSHANA DEVI (EDITOR) - Ganapatti-Tattwa. An old Javanese philosophic text. Critically edited, annotated and translated by Mrs Dr. Sudarshana Devi Singhal.
010459: GOUW GIOK SIONG, PROF. DR. - Masalah Agraria (berikut peraturan2 dan tjontoh2)
004322: HAN BING SIONG - An Outline of the recent History of Indonesian Criminal Law
010460: GOUW GIOK SIONG, MR. DR. - Pembaharuan hukum di Indonesia
011842: SIREGAR, M.R. - Tragedi Manusia dan Kemanusiaan. Kasus Indonesia. Sebuah Holokaus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua
009886: SIREGAR, P. RAJA & IVA HASANAH - Keberlanjutan, keadilan, dan ketergantungan wajah tambak udang Indonesia
002762: SITSEN, PETER H.W. - Industrial Development of the Netherlands Indies.
008894: SITUMORANG, SITOR / SNOEK, KEES (EDITOR) - Lembah Kekal / Eeuwige Vallei, Sajak-Sajak Sitor Situmorang. Dalam bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Belanda, Editor dan Penerjemah: Kees Snoek
010307: SITUMORANG, SITOR - Bloem op een rots. Gedichten vertaald uit Indonesisch door Kees Snoek
010599: SITUMORANG, SITOR - De oude tijger. Verhalen. Uit het Indonesisch vertaald door Kees Snoek
011487: SITUMORANG, SITOR / HENRI CHAMBERT-LOIR (EDITOR) - Paris la Nuit (entre le souvenir et l'oubli) / Paris di Waktu Malam (yang dikenang dan dilupakan)
000107: SJAHRIR, SOETAN - Onze Strijd.
011418: SJAHRIR - Refleksi Pembangunan . Ekonomi Indonesia 1968-1992
010466: SJAHRIR - Pergerakan Sekerdja
006644: SJAHRIR, SOETAN - Onze strijd
006227: SJAMSUDDIN, NAZARUDDIN - Pemberontakan kaum Republik. Kasus Darul Islam Aceh
000381: LIOE SJAO-SJI - Over de interne partystrijd. Een voordracht gehouden op 2 Juli 1941 op de Partijschool voor Midden China
001406: SJOGREN, CH. - Hollšndska Indien. Orienterande Handbok fŲr svenska affšrsmšn.
010277: SKINNER, MARTYN - Letters to Malaya. Written from England to Alexander Nowell M.C.S. of Ipoh
011812: SKINNER, C. (EDITOR) - Ahmad Rijalhuddin's hikayat perintah negeri Benggala. Edited and translated by C. Skinner
009810: SKIPPER, MERVYN - The White Man's Garden. A Tale of Borneo. Illustrated by the author
006557: SLAATS, H.M.C - Grondenrecht en zijn verwerkelijking in de Karo-Batakse dorpssamenleving. Een beschrijvende studie
007351: SLACKMAN, MICHAEL - Target: Pearl Harbor
010183: SLAMET, MR. MAS - Japansche intrigues. De nasleep van der Japansche bezetting
006355: SLAMET, PROF. MR. M. - IndonesiŽ wat nu?
006652: SLAMET, M. - The Afterglow of the Japanese Sunset. I. Lies, Lies...... II. A Surfeit of Excellencies
010560: SLAMETMULJANA, PROF. DR. - Semantik (Ilmu Makna)
009745: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SLANGEN, J.H.W. (HOOFDONDERWIJZER TE SCHAGEN) - De gemengde School in Nederland praktisch beschouwd. Een woord gerigt aan de Kiezers van Leden voor de Tweede kamer der St.-Generaal in Nederland
006081: SLEIGH, DAN - Stemmen uit zee. Roman. Vertaald doo Riet de Jong-Goossens
004241: SLENTER, MARCEL - Nederlands IndiŽ / IndonesiŽ in beeld. Java 45-48.Teekeningen [van] Marcel Slenter
007022: SLETTENAAR, HENK - Boissevain - Ruys - Tegelberg. Beknopte geschiedenis van drie zusterschepen
003328: [SLINGER, N.] - Een reis naar IndiŽ.
008057: SLOK, L. (AND OTHERS) - [On cover:] Uit den drang der Liefde geboren. Gedenkboekje. Verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan IndonesiŽ. Vertrekdag m.s Willem Ruys, Rotterdam, 8 April 1948 - Aankomst per
011176: SLOOS, D.A. - De Nederlanders in de Philppijnsche wateren voor 1626
001085: SLOOTEN, AUGUSTA VAN - Waar het bamboe ruischt [ roman].
010901: SLOOTWEG, DICK - De B-kant van de Beat
011858: SLOOTWEG, DICK - Piekerans in het land zonder lezers
011725: SLOOTWEG, DICK - Piekerans in het land zonder lezers
000351: SLOT, B.J. - Abel Tasman and the discovery of New Zealand
008248: SLUIMERS, L.E.L - Samurai, Pemuda und Sakdalista. Die Japaner und der Radikalismus in Indonesien und den Philippnen
002223: SLUIMERS, L√ĀSZL√ď - A Method in the Madness? Aanzetten tot een vergelijkende politicologische studie van de Japanse periode in Zuidoost-AziŽ, 1942 - 1945.
009505: SLUIS, ISAAC VAN DER - The Treponematosis of Tahiti. Its origin and evolution. A study of the sources
008498: SLUISDOM, GLENN - Oen kondre e krť watrai
006319: SLUITER, WILLY - Per Stoomvaart Maatschappij "Nederland" naar Java
009306: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / SLUIZER, M. (DIRECTEURDER DOOFSTOMMEN SCHOOL TE AMSTERDAM) - Het doofstomme kind in Nederland
000610: SMEDTS, MATTHEW - No Tobacco no Hallelujah. A Tale of a Visit to the Stone Age Capaukoos.
006083: SMEETS, HENK C.M.I. (EDITOR) - Paters in de Oost. Brieven uit IndiŽ 1859-1883. Bezorgd door Henk C.M.I. Smeets
005863: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN & W.J.M. JANSEN - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ (1851-1856)
009052: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SMIDT, MR. H.J. (LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - Scheiding van Staat en Kerk en het Budget van Eeredienst
001210: SMIDT, D.A.M - Asmat, schilden en sculpturen
011062: SMIDT, DIRK (EDITOR) - Kamoro Art. Tradition and Innovation in a New Guinea culture. With an essay Kamoro life and ritual by Jan Pouwer
000267: SMIRNOFF, IWAN W. - De toekomst heeft vleugels.
001344: SMIT, HENK - Van katjong tot rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)indischte jongen.
009059: SMIT, DR. JAN (PROF. SEMINARIE "RIJSSENBURG", DRIEBERGEN) (EDITOR) - Gedenkboek Eerste Nederlandsche Missiecongres, gehouden te Maastricht 12-14 Juli 1921 door het Centraal Bestuur van den Priestermissiebond. Samengesteld en uitgegeven door Dr. Jan Smit
000517: KOOPMAN [-SMIT], MEVR. [M.] - Kazerne adel. Uit het dagboek van een koloniaal.
009669: SMIT, HERMAN - Gezag is gezag... Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie
004602: SMIT, H. - Ondernemingsleven in Nederlands-IndiŽ (1929-1942). Burger-geÔnterneerd (1942-1946). Sentimental Journey (1977).
011052: SMIT, DRS. G.C.M. & W.F. HEUVEL - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen
005148: SMIT, MR.DR. C. - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn
006619: SMIT, MR. DR.C. - De dekolonisatie van IndonesiŽ. Feiten en beschouwingen
004467: SMIT, DR. G. (PREDIKANT TE MAKKUM) - Mohammedaansche propaganda en Christelijke zending in onze oost. Bewerking van G. Simon's: 'Islam und Christentum im Kampf um die eroberung der animistischen Heidenwelt'Beobachtungen aus de Mohammdanermission in Niederlšndisch-Indien"
010556: SMIT, H.J. - De tragedie van een assistenten regeling, of een dag vol dwaasheid op een regeeringsbureau. Klucht in ťťn bedrijf
000379: SMITH, DR. J.J. - GeÔllustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
000678: SMITH, CHRIS - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen.
008288: SMITH, J.N. (GEP. ASSISTENT-RESIDENT) - Het dialect van Tjirebon
007301: SMITH, GENERAL HOLLAND M. (GENERAL U.S. MARINE CORPS (RET.)) & PERCY FINCH - Coral and Brass
009707: SMITH, CHRIS - In het spoor van Slauerhoff. Aziatische reisverhalen
011774: SMITH, PETER C. - Fist from the Sky. The Biography of Captain Takashige Egusa, I.J.N.
012180: SMITH, HENRY (EDITOR) - Learning from Shogun. Japanese History and Western Fantasy
009137: SMITH, ANNA H. / COLIN CLAIR - The Spread of Printing. Eastern Hemisphere [:] South Africa
006448: SMITH, MICHAEL - The Emperor's Codes. Bletchley Park and the Breaking of Japan's Secret Ciphers
011163: SMITHIES, MICHAEL - Yogyakarta. Cultural Heart of Indonesia
010493: SMITJINT - Het Spoor des Doods. De brug over de River Kwae. Aangepast door Smitjint. Vertaald door Cor & Helma Broekman
011118: SMITJINT (EDITOR) - Het spoor des doods. De brug over de River Kwae. Vertaald door Cor & Helma Broekman
001473: SMITS, M.B. - De voedselvoorziening van Nederlandsch-IndiŽ.
001631: SMITS, M.B. - Over den landbouw in Nederlandsch-IndiŽ.
012038: SMITS, W.B. - De voedselvoorziening van Nederlandsch-IndiŽ
008217: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor
008128: SNEEP, F. (EDITOR) - Van de Polder naar de Sawa
006419: SNEIDER, VERN - The Teahouse of the August Moon. A Novel
010940: SNELL, JULIA C. - Overgeplaatst naar Nederland. Herinneringen aan woonoord Almere, 1951-1964
000537: SNELLEMAN, JOH. F. - Indische kunst.
004187: SNELLEMAN, J.F. - Bijdragen tot de kennis der fauna van Midden-Sumatra
010248: SNELLEN, AGATHA - Timon en Matjan. Een Indiscxh sprookje. Met illustraties van C.J. Mension
008904: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PHILODYNTOMOS [ = PS. VAN AUGUST SNELLEN] - Nog ťťn stap. Eene onderwijskwestie
006307: SNIJTSHEUVEL, KAREL C. - Onthullingen van achter het Bamboegordijn
007044: SNIJTSHEUVEL, K.C. - Wij en Nieuw-Guinea
007043: SNIJTSHEUVEL, K.C. - Wij en Nieuw-Guinea
003021: SNIJTSHEUVEL, KAREL C. - Harde feiten. De Indische Nederlanders staan voor een harde taak. Stichting van een bakermat op Nieuw-Guinea.
008474: SNITKER, DRS. WIM - Om nooit te vergeten
001204: SNOEK, KEES - De Indische jaren van E. du Perron.
010875: PRAMOEDYA ANANTA TOER] / AUGUST HANS DEN BOEF 7 KEES SNOEK - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview
004820: SODY, H.J. VON - Das javanische Nashorn - Rhinoceros sondaicus - historisch und biologisch
008222: SOEBADIO, HARYATI (INTRODUCTION) - Pusaka. Indonesische Kunstschatten.
008551: SOEBADIO, HARYATI (EDITOR) - JŮ„anasiddh‚nta. Edited and translated by Haryati Soebadio
010728: SOEBARDI, A. - The Book of CabolŤk. A Critical Edition with Introduction, Translation and Notes. A Contribution to the study of Javanese Mystical Tradition
004316: SOEBROTO - Indonesische sawah-verpanding
005155: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH - Oerip Soemohardjo, Luitenant-Generaal T.N.I. (22-2-1893 - 17-111-1948)
000585: SOEDARPO, MIEN - Reminiscenses of the Past. Edited by Mildred Wageman.
008880: SOEDARPO, MINARSIH - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952
012203: SOEDARSONO - Wayang Wong. The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta
008407: SOEDEWO - Positieve Islamietische levenshouding
002030: SOEDJATMOKO - Economic Development as a Cultural Problem.
006462: SOEDJATMOKO, MOHAMMAD ALI, G.J. RESINK & G.MCT. KAHIN (EDITORS) - Hisoriografi Indonesia. Sebuah Pengantar.
005287: SOEHARSONO - A Short Guide to the Prambanan Complex
006715: SOEHARTO - Soeharto. Mijn gedachten, woorden en daden. Autobiografie. Co-auteurs Ramahan K.H. en G. Dwipayana. Vertaling: Rookmaaker & Van der helm
000642: SOEKANTO, DR. - Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti - Perang Dipanegara).
003692: SOEKANTO - Het gewas in IndonesiŽ religieus-adatrechtelijk beschouwd.
006664: SOEKARNO - Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959: Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959.: Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik). Pidato Presiden Republik
011426: SUKARNO] / GURUH SOEKARNOPUTRAH - Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia
007482: TJOKORDE GD… RAKE SOEKAWATI - Nijverheid en Kunstnijverheid op Bali
011340: SOEKMONO, DRS. R. - Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3
011343: SOEKMONO, DRS. R. - Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1
006689: SOEKMONO, DRS. R. (AND OTHERS) - Apa kata pemimpin2 Indonesia
009255: SOEKMONO, DR. - Chandi Borobudur. A Monument of Mankind.
007444: SOEMARDJAN, SELO & KEES BOUNDERS & PJOTR HESSELING (EDITORS) - Indonesian Design of Industrialism. Emerging Norms for Increasing Life Chances in the Nineties. Collected papers for the Indonesian-Dutch Symposium held at the Roosevelt Study Center, Middelbutg, The Netherlands, June 1989. Part 1
001017: SOEMITRO, R. ROCHMAT - Dasar2 hukum padjak, padjak peralihan (Overgangsbelasting).
011826: SOEPOMO - De Reorganistie van het Agrarisch stelsel in het Gewest Soerakarta
004311: SOEPOMO, RADEN MR. - Verslag omtrent het onderzoek naar het adatgrondenerfrecht in het gewest Jogjakarta buiten de hoofdplaats
005661: SOEPRATNO (B.A.) - Mengenal; Budaya Bangsa Indonesia [:] Ornamen Ukir Kayu Tradisional Jawa. Ketrampilan Menggambar dan Mengukir Kayu. Jilid 2
004093: OVINK-SOER, M.C.E. - Vrouwenleven in de dessa.
004133: OVINK-SOER, M.C.E. - Ciska van Dannenburgh. Indische roman
010737: OVINK-SOER, M.C.E. - Ciska van Dannenburgh. Indische roman
009807: SOERAPOETRA, SOENAR - Otobiografi H.R. Soenar Soerapoetra (Bob) berjudul 'Profil seorang Bahariwan'
001706: SOERATMO, RADEN - Een studie van de rundveeteelt in de Residentie Kedoe en omliggende Regentschappen.
004101: SOERIOKOESOEMO, R.M.S. - Astogini. Het spel van vijf
005243: SOERIOKOESOEMO, R.M.S. & A. MUHLENFELD & TJIPTO MANGOENKOESOEMO & J.B. WENS - Javaansch of Indisch Nationalisme? Pro en contra
007677: SOERIPTO, PROF.DR. K.R.M.H. - Beberapa Bab Tentang. Hukum Adat Waris Jawa dan Madura. Dibantu oleh Katidjan S.H.
007559: [SOEROTO, NOTO] - Souvenir aan de Java Film.
003051: SOEROTO, NOTO - Bloeme-Ketenen
007236: NOTO SOEROTO - Wayang-Liederen
003144: SOEROTO, NOTO - De kunstschilder P.A.J. Moojen en zijn Indische werk. Met 24 reproducties.
009835: SOEROTO, NOTO - Wayang-liederen
004966: SOEROTO, NOTO - Fluisteringen van den avondwind
009125: SOEROTO, RN. MS, NOTTO - Een paar notities omtrent Langendrijan
010682: NOTO SOEROTO - De geur van moeders haarwrong
010680: NOTO SOEROTO - Fluisteringen van den Avondwind
010681: NOTO SOEROTO - Melatiknoppen. Gedichten in proza
001748: SOESENO, DODOG - Taman Tertutup. With an introduction by Aart van Zoest.
000075: SOEST, G.H. VAN - Geschiedenis van het Kultuurstelsel.
006936: SOEST, EMS I.H. VAN - Een Wajang in Gods handen
009673: SOEST, EMS I.H. VAN - Joke wordt mensch. Meisjesroman uit IndiŽ. GeÔllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst
011242: SOEST, EMS I.H. VAN - Pauli's leerschool
006321: SOEST, EMS I.H. VAN - Het Bergkoninginnetje. GeÔllustreerd door Annie v.d. Ruit
008586: SOEST, EMS I.H. VAN - Ter ere van Holland
012354: SOETANTO, HIMAWAN - Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun...". Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948
002830: ELOUT VAN SOETERWOUDE, JHR. MR. W. - De opium-vloek op Java.
012041: SOETOMO, DR./ P.W. VAN DER VEUR - Towards a Glorious Indonesia. REminiscenses and Observations of Dr. Soetomo. EDited, annotated and introduced by Paul W. van der Veur. Translated by Suharni Soemarmo and Paul W. van der Veur
003774: SOEWIGNJA, RADEN POERWA - Inhoudsopgave der Javaansche Couranten in de Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Met een voorbericht en een index door Dr. D.A. Rinkes.
003791: SOL, E.P.C. - Land Tjiomas. Officieele waarheid toegelicht.
003792: SOL, E.P.C. - Beroep op het Nederlandsche volk ter beŽindiging van de Tjiomas-zaak.
001768: SOLC, VACLAV - Swords and Daggers of Indonesia.
010699: SOLOMON, CHARMAINE - De exotische keuken van IndonesiŽ
009085: SOLOMON, CHARMAINE - The Complete Asian Cookbook. Photographer: Reg Morrison. Designer: Bruno Graswill. Editors; Peter and Wendy Hutton
011621: TJAN TJOE SOM, DR. - De plaats van de studie der kanonieke boeken in de Chinese filosofie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 27 October 1950
009588: SOMERS, JAN A. - Nederlandsch-IndiŽ. Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie
010990: SOMERS, NADET (EDITOR) - Verzet in Nederlands-IndiŽ. Het levensverhaal van Bep Stenger. Opgetekend door Nadet Somers. Onder redactie van het Verzetsmuseum Amsterdam. Met een voorwoord van Dr. E. Borst-Eilers, Minister van Volksgezondheid, , Welzijn en Sport
006775: SOMERS, NADET & FRANS SCHREUDER - Gestrand in IndiŽ. Muziek en cabaret in gevangenschap
006559: SONIUS, H.W.J. - Binnenlands Bestuur en Agrarisch recht in Nederlands-IndiŽ
006558: SONIUS, H.W.J. - Over Mr. Van Vollenhoven en het Adatrecht van IndonesiŽ
008075: SONNENBORN, J.C. (INSPECTEUR BIJ DEN P.T.T. DIENST) - Loket- en Toestelgesprekken in vreemde Talen. Handleiding voor Ambtenaren van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-UndiŽ. Deel III. Duitsch. Uitgegeven door het Hoofdbestuur van den Ned.-Indischen P.T.T.-dienst
008074: SONNENBORN, J.C. (INSPECTEUR BIJ DEN P.T.T. DIENST) - Loket- en Toestelgesprekken in vreemde Talen. Handleiding voor ambtenaren van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-IndiŽ. Deel II. Fransch. Uitgegeven door het Hoofdbestuur van den Ned.-Indischen P.T.T. Dienst
008073: SONNENBORN, J.C. (INSPECTEUR BIJ DEN P.T.T. DIENST) - Loket- en Toestelgesprekken in vreemde Talen. Handleiding voor ambtenaren van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-IndiŽ. Deel I. Engelsch. Uitgegeven door het Hoofdbestuur van den Ned.-Indischen P.T.T. Dienst
008561: SONTANI, UTUY T. - Bunga Rumah Makan. Pertundjukan watak dalam satu babak
012169: KUA KIA SOONG (EDITOR) - K. Das & the Tunku Tapes. Compiled and edited by Kua Kia Soong
006631: SOUMOKIL, MR. DR. CHR. - Rondom de affaire Kapitein Andi Abdul Azis
009193: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SOUTENDIJK, SIBE - Striptease van een valse boodschap, of hoe onderzoek aantoont dat demokratisch basisonderwijs beter is
007189: SPANINKS, KEES - Briefsnippers in de kali. Roman
001046: SPANJAARD, HELENA - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
006098: SPAT, C. (EDITOR) - Bloemlezing uit Maleische geschriften. Voor de lithographische pers bewerkt door C. Spat
004977: SPEENHOFF, J.H. / GRESHOFF. J. (EDITOR) - De beste gedichten van J.H. Speenhoff. Uitgezocht en ingeleid door j. Greshoff. [Met een] portret door J. Franken Pzn. [frontispiece]
010865: SPELTIE, INGE - Indisch kind in Den Haag. Gedichten van Inge Speltie. GeÔllustreerd door Inge Speltie
003584: SPENGLER, J.A. - De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal G.A.G.P. van der Capellen 1819-1825.
009691: SPENNEMANN, D.H.R. - Ein javanisches Zeremonialbeil (candrasa) mit Fundortangabe Waldalgesheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland: ein Beitrag zur Typologie und Chronologie
008903: SPERCO, KAPITEIN [= PS.] - De Zwarte Portugees en zijne toepassing van de Wereldenergie
011364: SPEYER, DRS. H. - De herkomst van familienamen in Suriname 1667-1863
011989: SPIELMANN, WOLFGANG - Der javanische "keris". Funktion und sozio-religiŲse Symbolik
002258: SPIER, JO - Uit en Thuis.
011728: MULTATULI / P. SPIGT - De ballingschap van Multatuli (1865-1868). Met een inleidend woord van Prof. Dr. G. Stuiveling
007854: [MULTATULI] / SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli
012056: SPITZ, REN… & HANS SMIES (INTRODUCTION) - Kulturele Overheersing van Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen / Dominacion Cultural No Druk Mi Koeltoeroe! Documentatiemap
008214: [SPOOR, D.H.] / SPOOR-DIJKEMA, MANS - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor, Legercommandant in Nederlands-IndiŽ, opgetekend door zijn weduwe
007333: SEMAOEN (OUD-VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN SPOOR- EN TRAMWEGPERSONEEL OP JAVA) - Een bruin volk, dat zich bevrijdt
002101: TADEMA SPORRY, BOB, AND AUKE A. TADEMA - Betoverend Bali.
007525: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd door Alfred van Sprang
000955: SPRENGER, A. - Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen.
008812: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SPREY, DR. K. - Middelbare School en Bibliotheek
008471: SPRINGER, F. [= PS. OF C.J. SCHNEIDER] - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal. Met een voorwoord van Liesbeth Dolk
006721: SPRINGER, F. [= PS. OF C.J. SCHNEIDER] - Zaken overzee
006340: SPRINGER, F. [= PS. OF C.J. SCHNEIDER] - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal. Met een voorwoord van Liesbeth Dolk
009789: SPRINGER, F] / WUYTACK, TAMARA - F. Springer, of de vlucht voor de lichtheid van het bestaan
001906: SPRUIT, RUUD - Indonesische Impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst / Indonesian Impressions. Oriental Themes in Western Painting.
009753: ONDERWIJGGESCHIEDENIS] / SPRUYT, DR. C.B. (HOOGLEERAAR TE AMSTERDAM) - De Liberale Partij en de schoolquastie
009864: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SPRUYT, DR.C.B. (HOOGLEERAAR TE AMSTERDAM) - De Liberale Partij en de Schoolquaestie
000525: HAMAKER SR., C.M. - Nederland - IndonesiŽ. De raswaan in het interraciaal verkeer. Zijn wezen, groei en werking, zijn beteekenis voor de huidige wereldordening en zijn bestrijding.
007907: KRAMER SR., A.L. - Kamus Indonesia. Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
005332: BRONDGEEST SR., T. - Nederlanders in IndiŽ
009338: KLINKERT SR., H.C. - Supplement op het Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek. Met Arabisch karakter
006891: PRANATA SSP. - Ki Hasjar Dewantara. Perintis perdjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan kata pengantar Prof. Dr. Prijana
012135: STAAL, FRITS - Een wijsgeer in het Oosten. Op reis door Java en Kalimantan
012136: STAAL, FRITS - Drie bergen en zeven rivieren
002739: STAARGAARD, IR. W.F. - Oost en West in Nederlandsch-IndiŽ.
003221: STACE, V.D. - The Pacific Islander and Modern Commerce.
005209: VERE STACPOOLE, H. DE - Als vrouwen zich wreken. Een verhaal uit de tropen
000602: STAMMESHAUS, F.W. - Eens en voor altijd Atjeh. Uit de nagelaten mťmoires van F.W. Stammeshaus, bestuursambtenaar bij het Binnenlands Bestuur te Atjeh.
010595: STANDISH, ROBERT - Goud in de jungle
009068: STAPEL, DR. F.W. (EDITOR) - Geschiedenis van Nederlands IndiŽ
011558: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ. Tweede geheel herziene en bijgewerkte uitgave
012051: STAPEL, DR. F.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der rechtspraak bij de Vereenigde Oostindische Compagnie
008140: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleische schiereiland in 1684
002459: STAPEL, F.W. - Het Bongaais Verdrag.
004173: STAPEL, DR. F.W. - Cornelis Janszoon Speelman
010916: STAPEL, DR. F.W. - De Oostindische Compagnie en AustraliŽ
005864: STAPELKAMP, HERMAN - Gerhardus Fabius (1806-1888)
007225: STAR, CORNELIUS VAN DER - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld
003316: STARK, E. - In IndiŽ, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden. Derde druk, herzien door Dr. S.W. Visser te Weltevreden. Met illustraties naar schilderijen en aquarellen van den auteur en penteekeningen van H. Meijer.
001593: STARK, E. - Uit IndiŽ, Egypte en het Heilige Land. met illustraties naar schilderijen en aquarellen van den auteur en 30 penteekeningen van H. Meijer.
001966: STARK, E. - Uit IndiŽ, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden. Met twee etsen van en twaalf illustraties naar schilderijene van den auteur.
002974: STAUGAARD, WALTER - Tjiktjak und andere Erzšhlungen aus Java.
009354: STAVAST, W. & G. KOK - Koos en Kees. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs. Tweede deeltje
008194: STEE, PAULA VAN (AND OTHERS, EDITORS) - Bevrijding.... en toch!
012252: STEEDLY, MARY MARGARET - Hanging without a Rope. Narrative Experiences in Colonial and Postcolonial Karoland
005659: STEENDEREN, P. VAN & J. TOOT - Gauw en Goed. Uit de teeknmethode voor de Indische Lagere School. Zesde deeltje - derde klasse.
007214: STEENIS, DR. C.G.G.J. VAN (GENERAL EDITOR) - Flora Malesiana. Series 1 - Volume 4 [:] Spermatophyta - Part 1
003034: STEENIS, C.G.G J. VAN - Exploraties in de Gajo-landen. Algemeene resultaten der Losir-expeditie 1937.
004171: STEENIS, C.G.G.J VAN - The Mountain Flora of Java, containing 17 plates with pictures of 456 species of flowering plants native in the mountains of Java made from living specimens in colours by Amir Hamzah+ and Moehamad Toha
012154: STEENIS, C.G.G.J. VAN - Exploraties in de Gajo-landen. Algemeene resultaten der Losir-expeditie 1937
005253: STEGEMAN, DS. J.H. - Protestante Kerk in Westelijk IndonesiŽ. Verslag van de proto-synode gehouden van 25 tot 31 October 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen
004569: STEHN, CH.E. - Vulkanologische onderzoekingen in Oost en Midden Flores
004573: STEHN, CH. E. - De Batoer op Bali en zijn eruptie in 1926
000385: STEHN, DR. CH. E. - Gids voor bergtochten op Java.
001732: STEHN, DR. CH.E. - Gids voor bergtochten op Java.
000072: STEIJLEN, G.I.J.S. - RMS: van ideaal tot symbool. Moluks nationalisme in Nederland, 1951-1994.
007632: STEILBERG, CORNELIS CHRESTENSEN (OUDLERAAR TECHNISCH-ONDERWIJS N.O.I.) - Rampassers op Sumatra 1942-1946. Romantisch verhaal met gefingeerde namen en de dagelijkse werkelijkheid als bron van inspiratie
004694: STEINHART, A. - 1889 - 1989. 100 Jaar Kerk op de batu-eilanden. Een collage van beelden en indrukken
011944: STEINHART, LEO (EDITOR) - Herinneringen aan de Batoe-eilanden
000275: ECKART [= H.E. STEINMETZ] - Over de opleiding tot Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederl. IndiŽ.
004596: STEINMETZ, F. (EDITOR) - Wij brasten vol en stuurden West. De geheime missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822
002983: STEINMETZ, H.E. (INTRODUCTION AND EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. XIV. Welvaart op Java en Madoera.
005355: [STEINMETZ, H.E.] - [Mindere Welvaart] De Volkswelvaart op Java en Madoera. Eindverhandeling van 't onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevolking, [Vol.] Xa, Deel I
002434: STEINOEL, TH. - Batik. Eine EinfŁhrung in die Technik fŁr Kunstgewerbler und Laien.
010266: STELLINGWERFF, DR. J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van de Deshima
001744: STEMPELE, G.J.D.C. - De Indische Bestuursopleiding. Historisch-kritische verhandeling.
008759: STEPHAN, JOHN J. - Hawaii under the Sun. Japan's Plans for Conquest after Pearl Harbor
010014: STERKEN, J. (AND OTHERS) - Zilveren Jubileum 4-10-R.I. 1950 - 1975, Extra editie Bataljonskrant 4-10 R.I.
000499: STERN, PHILIPPE - Sur les danses de Java, de l'Indochine et de l'Inde.
007192: STERN, PHILIPPE - Sur les Danses de Java, de l'Indochine et de l'Inde
001875: STEUR, J. VAN DER - Brieven van Pa Joh. van der Steur.
000800: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
009257: STEUR, J. VAN DER] - Enige bijzonderheden over het werk van Papa Johan van der Steur. Wie zijn Pa en Moe van der Steur? Wie is moe Graafstal en wat is de B.O.S.? Niet mijn naam maar mijn werk zij gedacht
010557: STEUR, JOH. VAN DER (MIDDERNACHTZENDELING) (PREFACE) - Onze jongens in de Oost. Stemmen uit ons Indisch leger
011039: STEUR, JOH. VAN DER - Na 25 Jaren. Herinneringen uit mijn leven en werk en wordingsgeschiedenis van het gesticht "Oranje Nassau", Magelang
010563: VAUGHAN STEVENS, HROLF / BARTELS, DR. MAX - Anthropologische Bemerkungen Łber die Eigeborenen von Malacca. Bearbeitet von Dr. Max Bartels
000485: STEVENS, TH. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
006580: STEWART, WILLIAM H. - Ghost Fleet of the Truk Lagoon, Japan Mandated Islands. An account of 'Operation Hailstone', February, 1944
005440: STEWART, PADDY JAPALJARRI (INTRODUCTION) - Warlukurlangi Artists. Kuruwarri. Yuendumu Doors
007164: STEWART, JOHN - To the River Kwai. Two journeys - 1943,1979
009042: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / STEYNIS, DS, G,C. (PREDIKANT TE NIEUW-BEERTA) - Bijzonder onderwijs, het ideaal?
000999: STIELTJES, T.J. - Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Java is voorgevallen.
007008: STIELTJES, T.J. - Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java
009109: STIERLIN, HENRI - De kunst van Zuidoost-AziŽ. O.A. Angkor, Birma, Thailand en Java. Tekst en foto's van Henri Stierlin
009705: STIGTER, MR. P.J. (EDITOR) - Algemeene Verordeningen betreffende het Straf- en Tuchtrecht voor het Leger in Nederlandsch-IndiŽ. Bewerkt door Mr. P.J. Stigter. 1e Deel. Wetboek van Strafrecht. Crimineel Wetboek. Reglement van Krijgstugt
003129: STIGTER, B. - De laatste wijziging in het octrooi der Javasche bank.
003795: STIKKER, A.H. - Economie van de Indische Archipel.
010283: STOEL, EVELINE - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie
011238: ST÷HR, W. - Das Totenritual der Dajak
007592: ST÷HR, WALDEMAR - Kunst und Kultur aus der SŁdsee. Sammlung Clausmeyer Melanesien
004463: STOK, J.P. VAN DER (EDITOR) - De zeeŽn van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundige Genootschap naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan 1873-1923
003670: STOK, P.J.C. VAN DER - Gouvernements-exploitatie in Ned.-IndiŽ.
005451: STOK, N.P. VAN DER - Het eiland Saleijer
003292: STOK, J.P. VAN DER (EDITOR) - De zeeŽn van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan 1873-1923..
010617: STOK - VAN ES, ENA - Paradijs van Porselein
008449: STOKE, MELIS [ = PS. OF H. SALOMONSON] - Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijftig Indische rijmkronieken. Bijeengebracht en ingeleid door Gerard Termorshuizen
011252: STOKE, MELIS [ = PS. OF H. SALOMONSON] - De razende berg
004975: STOKE, MELIS [ = PS. OF H. SALOMONSON] - Verlof. Illustraties en bandontwerp van Harmsen van der Beek
011247: STOKE, MELIS [ = PS. OF H. SALOMONSON] - Patria. Kroniek van de thuiskomst
010840: STOKE, MELIS [ = PS. OF H. SALOMONSON] - De reis zonder einde. Roman
008267: STOKHOF, W.A.L. (EDITOR) - Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol 3/2. Central Moluccas Seram (11)
001422: STOLK, MR. THS. VAN - Het suiker-traktaat en zijne bestrijders.
004013: STOLL, G. - Kiekjes op Java.
002238: STOLP, P.E. (INSPECTEUR DER ARBEIDSINSPECTIE) - Inspectierapport omtrent de arbeidssituatie in Biak (20 - 26 october 1956)
012219: STOOP, ADRIAAN] VOORST VADER - DUYCKINCK SANDER, HENRIňTTE VAN - Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856-1935
003648: STOPPELAAR, J.W. DE - Balambangansch Adatrecht.
003706: STOPPELAAR, J.W. DE - Balambangansch Adatrecht.
004779: STRAELEN, H. VAN (S.V.D.) - The Japanese Woman Looking Forward
009702: MULTATULI] / STRATEN, HANS VAN - Multatuli.. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven
003675: STRATENUS, R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands Nieuw-Guinea.
011754: STRAVER, HANS - De historie van Kotidja. Met de volledige tekst van E. Kandou, Hikajat Kotidjah (1901)
012071: STRIEN, C.D. VAN - British travellers in Holland during the Stuart period. Edward Browne and John Locke as tourists in the United Provinces
006555: STRIJBOSCH, A.K.J.M. - Juristen en de studie van Volksrecht in Nederlands-IndiŽ en anglofoon Afrika
005802: STRONG, ROY (INTRODUCTION) - Batiks
000906: STRUIJVENBERG, A. - Korps Marechaussee op Atjeh. Overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913.
004814: STRYKER, CHARLOTTE - Time for Tapioca [on cover:] The gay adventures of an American Swiss family Robinson in Java
000676: VERRIJN STUART, DR. G.M. - Het bankwezen in de Nederlandsche koloniŽn.
008645: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] COHEN STUART, DR. M. - Wat het ontwerp-Kappeyne op het Lager Onderwijs beweert, begeert, bedoelt, bewerkt? Rede door Dr. M. Cohen Stuart
009295: COHEN STUART, A.B., W.C.E. DE GEER & H.L. WICHERS - Soerat hoekoem oendang-oendang Hindija-Niderlan, tersalin daripada bahasa Holanda kapada bahasa Melajoe ... jang menoendjoekan hoekoem oendang-oendang itoe nama jang akan / disalin Melajoe
010005: COHEN STUART, A.B. (EDITOR) - Kawi Oorkonden in Facsimile. Voor rekening van het Bataviaasch Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen onder toezicht van A.B. Cohen Stuart op steen gebracht door M.L. Huart te Batavia en T.H. Hooiberg te Leiden
003548: VREEDE-DE STUERS, CORA - L' …mancipation de la femme Indonťsienne
011355: MULTATULI] / STUIVELING, GARMT - Levenslang. Opstellen over Multatuli, gekozen door Eep Francken en Em. Kummer
007814: [MULTATULI] / STUIVELING, DR. G. - Multatuli en de welsprekendheid. Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar in de Taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam op 19 Mei 1952
002700: STURLER, J.E. DE - Het grondgebied van Nederlandsch Oost-IndiŽ in verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en Portugal.
007720: STUTTERHEIM, W.F. - Iets over prae-HinduÔstische bijzettingsgebruiken op Java
003471: STUTTERHEIM, DR. W.F. - De kraton van Majapahit.
003438: STUTTERHEIM, W.F. - Gids voor de oudheden van Soekoeh en Tjeta.
005722: STUTTERHEIM, DR. W.F. - Een pandji kop uit de 15e eeuw
006899: STUTTERHEIM, W.F. - Oudjavaansche plastiek in Europeesche musea
011542: STUTTERHEIM, J. F. - De teekeningen van Javaansche oudheden in het Rijksmuseum van Ethnografie
001232: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - De gast van ťťn dag [en andere verhalen].
006231: SUAERESSIG, POLDI CARLOS - Getekend leven. Rindu Abadi
006890: SUBANDRIO - Indonesia on the March. The Collected Speeches of H.E. Dr. Subandrio delivered while Ambassador of the Republic of Indonesia to the Court of St. James 1950-1954
001420: SUCHTELEN, JHR. B.C.C.M.M. VAN (OUD-GOUVERNEUR VAN SUMATRA'S OOSTKUST). - Neerlands nieuwe Eereschuld aan IndiŽ.
009799: SUCHTELEN, JHR. B.C.C.M.M. VAN((OUD-GOUVERNEUR VAN SUMATRA'S OOSTKUST, NEDERLANDER, INDONESISCH BURGER - De Eenheidsgedachte bij 80 millioen Nederlandse Rijksgenotern
009533: SUCHTELEN, GOVERT JAN VAN - Jansen in IndiŽ (en mevrouw niet te vergeten). Hun taaltje met een los praatje verklaard
012278: SUDARMARJI, DRS. - Different Styles of Painting in Bali
010015: SUDJARWO (INTRODUCTION) - Illustrations of the Revolution 1945 - 1950. From a Unitary State to a Unitary State
001038: SUERMONDT, G. & H. HOPE LOUDON C.S. - West-Java-koffij-cultuur-maatschappij.
001551: SUKARNO - Reach to the Stars!. A Year of Self-Reliance. Address by the President of the Republic of Indonesia on the Twentieth Anniversary of Independence, 17 August 1965.
006726: SOEKARNO / SUKARNO - Re-So-Pim (Revolution - Indonesian Socialism - National Leadership) 17 Times 17th August. Address by the president of the Republic of Indonesia on 17th August, 1961
007445: SULAIMAN, M. ISA - Les UlŤebalang, les Ulťmas. et les enseignants de madrasah: la lutte pour le pouvoir local en Aceh de 1942 ŗ 1951. ThŤse pour le Doctorat de TroisiŤme Cycle, sous la direction du Professeur Denys Lombard
011309: SULENDRANINGRAT, P.S. - Babad Tanah Sunda / Babad Cirebon
005090: SULISTIO - Perjuangan menemukan hukum. Sulistio, 50 tahun sarjana hukum
000212: SULLIVAN, ANWAR, AND CECILIA LEONG (EDITORS) - Commemorative History of Sabah 1881-1981.
005096: SUMARLAM, M.S., DR. & KUNDHARU SADDHONO (EDITOR) - Aspektualitas Bahasa Jawa Kajian Morfologi dan Sintaksis
011279: SUMARTANA, ANTON DE - Seminggu di kerajaan Mojopahit
004096: SUNDAHL, CARL - Koloniaaltjes. Schetsen uit het Indische soldatenleven
003650: SUNDERMANN, H. - Der Dialekt der "Olon Maanjan" (Dajak) in SŁd-Ost Borneo.
005848: SUNDERMANN, H. - Kurze Formenlehre der niasschen Sprache nebst einem syntaktischen Anhange
005849: SUNDERMANN, H. (MISSIONAR AUF DER INSEL NIAS) - Kleine niassische Chrestomathie mit WŲrterverzeichnis, gesammelt und Łbersetzt
001865: SUNDHEIMER, WILLY - Wie ich die Welt sah.
004444: SUPARDI, IMAM & R.M. DJAMAIN - Keris empu gandering (Riwajat para Radja Tumapel). Lukisan oleh Barli
007150: SUPOMO, PROF. DR. R. - Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia. Dengan sekedar tjatatan dan keterangan dubawah tjap-tjap pasal. Tjetakan keempat dan jang diperbaharui
011668: SUPOMO, S. - Arjunawijaya. A Kakawin of Mpu Tantular. Edited an translated by S. Supomo
009618: SURBEK, GRET - "Im Herzen waren wir Indonesier". Eine Bernerin in den Kolonien Sumatra und Java 1920 - 1945. Herausgegeben von Christa Miranda in Zusammenarbeit mit Paula Hugger
011335: SURJO, DJOKO, R.M. SOEDARSONO & DJOKO SOEKIMAN - Gaya hidup masyarakat Jawa di pedesaan : pola kehidupan dosial-ekonomi dan budaya
005045: SURYOMENTARAM, KI AGENG - Filsafat Rasa Hidup. Ceramahnya pada tahun 1956 di Semarang dialih-bahasakan oleh: Ki Oto Suastika
005046: SURYOMENTARAM, KI AGENG - Wejangan Pokok Ilmu Bahagia. Ceramahnya pada tahun 1931 di Surakarta dialih-bahasakan oleh: Ki Oto Suastika
012103: SUSANTO, DR. BUDI, SJ - Ketoprak The Politics of the Past in the Present-Day Java / Politik Masa Lalu untuk Masyarakat Jawa Masa Kini
009156: SUSANTO, S.K. SEWAN - Seni Kerajinan Batik Indonesia
011284: MAGNIS-SUSENO, FRANZ, SJ - Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa
011277: SUSILASTUTI, THREES (EDITOR) - Batavia. Kiash Jakarta Tempo Doeloe
005093: SUTHERLAND, HALLIDAY - Southward Journey
011384: SUTHERLAND, HEATHER - The Making of a Bureaucratic Elite. The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi
006108: KARTINI / SUTRISNO, SULASTIN - Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya. Penterjemah: Ny. Sulastin Sutrisno
007190: SUURLAND, KEES - Geweren spreken geen Maleisch
008111: SUURLAND, KEES - Geweren spreken geen Maleisch. 2e verbeterde druk
011421: SUWONDO, KUTUT - The Emergence of Civil Society in Rural Java. [On cover:} Socio-Political Change Under the New Order in a Central Javanese Village
004943: SUYADI, KURNAIN SUHARDIMAN - Istana di bukit karang
002990: [SUYLING, J.PH.] - Wegens zijn bijzondere verdienste. Opgedragen aan Prof. Mr. J.Ph. Suyling door de Indologische Faculteit te Utrecht.
005112: SUYONO, CAPT. R.P. - Peperangan Kerajaan di Nusantara. Penelusuran Kepustakaan Sejarah
001671: SUZUKI, P. - Critical Survey of Studies on the Anthropology of Nias, Mentawei and Enggano.
006716: SWAAY, IR. H. VAN - IndiŽ in nood. Geen uur te verliezen
012151: SWAAY, IR. H. VAN - Het Nica-Plan voor den economischen wederopbouw van Nederlandsch-IndiŽ. Een opwekkend en tevens een ernstig waarschuwend woord!
000268: SWANENBURG, B.D. - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels.
002333: SWART, A.G.N. - Rubber Companies in the Netherland East Indies. Compiled by A.G.N. Swart L.l.D. and issued by The Netherland Commission for the International Rubber Exhibition, London 1911.
009508: SWART, JACOB - De Zuidpool-landen en de latere reizen naar die streken ondernomen
009507: SWART, JACOB - Iets over TaÔti en de nederzetting der Franschen op dit eiland
010705: SWAVING, JUSTINE - Splinters van voorbije levens. Indische verhalen
000977: SWAVING, A.H. - Mr. L.W.C. van den Berg's "De toekomst van Atjeh".
008884: SWAVING, JUSTINE - De Urn en de Noot. Leven in twee werelden
001318: SWEENEY, AMIN - Malay Shadow Puppets. The Wayang Siam of Kelantan.
000321: SWEENEY, P.L. AMIN - The Ramayana and the Malay Shadow-Play. Foreword by C. Hooykaas.
004547: SWELLENGREBEL, DR. J.L. - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door de heer H.J.E.F. Schwartz+
011891: SWETTENHAM, SIR FRANK / WILLIAM R. ROFF (EDITOR) - Stories and Sketches by Sir Frank Swettenham. Selected and introduced by William R. Roff
004052: SWIETEN, LUITENANT-GENERAAL J. VAN - De waarheid over onze vestiging in Atjeh. Met eene kaart van Atjeh en een plan van den Kraton.
003239: SWIETEN, J. VAN - Carpentier Alting Stichting] Gedenkboek 1902 - 1977 van de scholen der Carpentier Alting Stichting te Batavia - Jakarta en Buitenzorg - Bogor.
002698: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Knutselboek voor groot en klein.
012321: SWIFT, ANN - The Road top Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948
006635: SYBESMA, F. - "Linggadjati"
007083: SYTZEN, JOB [= H. JONKER] - Soldaat / Ravijn / Landgenoten. Met een woord vooraf van J.C. Koningsberger
004397: SZ…KELY, LADISLAO - Sumatra. Traduzione di Filippo Faber. Con 26 fotografie dell'autore
011856: SZ…KELY, L. - Van Oerwoud tot Plantage. Verhaal van een plantersleven. Ingeleid en toegelich door Cock van den Wijngaard. Vertaald uit het Hongaars door Madelon Szťkely-Lulofs
010696: SZ…KELY- LULOFS, M.H.] / OKKER, FRANK - Vissen vangen in een vulkaan. De bewogen jeigd van Madelon Szťkley-Lulofs.
011954: SZ…KELY- LULOFS, M.H. - Ontmoeting met de dood. Uit de map Ongeplaatster novellen
011855: SZ…KELY, LŃSZL” & ISTVŃN RADNAI - Dit altijd alleen zijn. Verhalen over het leven van planters en koelis in deli, 1914-1930. Vertaald en ingeleid door Gabor Pusztai en Gerard Termorshuizen
004733: TAAL, SANDRA - Between Ideal and Reality. Images of Palembang
001815: TAGORE, RABINDRANATH / NOTO SOEROTO - De Leerschool van den Papegaai en Toespraken in Shanti Niketan. Met toestemming van den dichter bewerkt door Noto Soeroto. Teekeningen van Abanindranath Tagore.
005363: TALBOT, ROBERT - Die Amateur-Photographie. Ein Lehr- und Handbuch fŁr KŁnstler, Gelehrte, Miltšrpersonen, Architekten, Ingenieure, Forschungs- und VergnŁgungs-Reisende zur schnellen und sicheren Erlernung der Photographie
004399: TALENS, JOHAN - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750)
008290: TALENS, J.P., AND N. ADRIANI - Een en ander over het Talaoetsch, door J.P. Talens, Zendeling-Leeraar van het Sangir- en Talaut-Comitť, medegedeeld door N. Adriani
008746: LENDERINK-TALSMA, E. - Vierduizend mensen en ťťn koeiekop
000411: GIOK-LAN TAN - The Chinese of Sukabumi: a study in social and cultural accomodation.
005223: TAPP, NICHOLAS - The Hmong of Thailand, Opium People of the Golden Triangle
011410: TARRANT, BILL - Reporting Indonesia. The Jakarta Post Story
007131: TAS, S. - Nederland-IndonesiŽ. Een analyse en een politiek
004370: TASDIR, DS. (AND OTHERS) - Peringatan 25 tahun berdirinja Geredja Kristen Djawi-Wetan 11 Desember 1931 - 11 Desember 1956.
010754: TASELAAR, ARJEN - De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940
012308: TAUSSIG, MICHAEL - Shamanism, Colonialism and the Wild Man. A Study in Terror and Healing
002807: TAVERNE, N.J.M. - VulkaanstudiŽn op Java.
004571: TAVERNE, N.J.M. & CH.E. STEHN - De aardbeving van den Wonosobo op 12 November en 2 December 1924 / De aardbeving van Maos op 15 Mei 1923
000196: TAVERNE, IR. N.J.M. - VulkaanstudiŽn op Java.
011470: TAYLOR, JEAN GELMAN - Indonesia. Peoples and Histories
004734: TAYLOR, JEAN GELMAN - The Social World of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia
005598: TAYLOR, ALISON - Living Traditions in Balinese Painting. An Examination of Developments in Balinese Painting Using the Work of Artists Selected from The Agung Rai Gallery of Fine Art, Peliatan, Ubud, Bali
009441: TAYLOR, JEAN GELMAN - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ
012294: TAYLOR, NORA. A. (EDITOR) - Studies in Southeast Asian Art, Essays in Honor of Stanley J. O«onnor
008851: TAYLOR, MAURICE (WITH TRAILFINDERS) - Island Hopping through the Indonesian Archipelago
005261: TEDJASUKMANA, H.S. - Indonesia's recente revolutionaire omvorming. Staatsfilosofie en Indonesisch socialisme - Staatsdoeleinden en buitenlandse politiek - 8-Jaren plan en Internationale handel - President Soekarno
000023: TEEUW, DR. A.] / HELLWIG, C.M.S., AND S.O. ROBSON (EDITORS) - A man of Indonesian letters. Essays in honour of Prof. A. Teeuw.
002715: TEEUW, A. (WITH THE ASSISTANCE OF H.W. EMANUELS) - A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia.
011016: TEEUW, A. (UNIVERSITY OF LEIDEN) - Modern Indonesian Literature
007863: TEEUW, A. (MET MEDEWERKING VAN I. SUPRIYANTO EN MET BIJDRAGEN VAN T. ISKANDAR EN H. VRUGGINK) - Indonesisch-Nederlands woordenboek
011499: TEEUW, A. - Het Bhomakawya. Een oudjavaans gedicht
007104: TEEUW, A. - The impact of Balai Pustaka on modern Indonesian literature
010507: TEEUW, A. - Modern Indonesian Literature. Volume 1 + 2
008209: TEEUW, DR. A. - Atlas Dialek Pulau Lombok
009736: TEEUW, A. (MET MEDEWERKING VAN I. SUPRIYANTO EN MET BIJDRAGEN VAN ISKANDAR EN H. VRUGGINK) - Indonesich-Nederlands Woordenboek.
009006: TEEUW, DR. A. - Modern Indonesian Literature
011924: TEGGIA, GABRIELLA & MARK HANUSZ - A cup of Java
002002: TEILLERS, J.W., AND R. NG. WEDJO DI POERO - Kunstnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ.
008052: TEITLER, G. - Het einde van de Padrie-oorlog. Het beleg en de vermeestering van Bonjol 1834-1837. Een bronnenpublicatie
009941: TEITLER, G. - Anatomie van de Indische defensie. Scenario's. plannen, beleid 1892-1920
011388: TEITLER, G. - Op het koloniale oorlogspad. De strijd tegen Moslim-fundamentalisten ter westkust van Sumatra (1817-1838), vergeleken met de Russiche verovering van TsjetsjeniŽ en Dagestan (1817-1859)
011990: TEITLER, G. - Vlootvoogd in de knel. Vice-aadmiraal A.S. Pinke tussen de Marinestaf, IndŽ en de Indonesische revolutie
008172: TEKTJENG, LIE & YOSHIDA TEIGO - Some remarks on the problems and difficulties besetting present-day Indonesian-Japanese relations
005929: TELJEUR, D. - Het symbolische systeem van de GimŠn van Zuid-Halmaheira
008702: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / TEMME, EVERT (LERAAR AAN DE RIJKS H.B.S. TE COEVORDEN) - De Oplossing van de Schoolkwestie of Beginselverzaking in de Schoolstrijd
011010: TEMYANG, A.M.A. - Beladjar Al-Quršan (Dengan tulisan H.M. Salim Fachry, penulis Quršan Pusaka Indonesia)n
006122: TENDELOO, DR.MR. H.J.E. - Maleische grammatica. Eerste deel [:] Klankleer - Schrift - Etymologie - Syntaxis. BOUND UP WITH: Tweede deel [:] Aanteekeningen en toelichtingen
000414: TENZER, MICHAEL - Gamelan Gong Kebyar. The Art of Twentieth-Century Balinese Music. With a foreword by Steve Reich.
010239: MULTATULI] LAAN. K. TER (CHANTAL KEIJSPERS, EDITOR) - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie. Multatuli Genootschap onder redactie van Chantal Keijsper
012261: TERBORG, JULIA ROSINI HARJATI - Liefde en Conflict. Seksualiteit en gender in de Afro-Surinaamse familie
007390: TERKUHLE, E. - Waar blijft.... Spitfire Rotterdam! Ik denk aan Rotterdam
011232: TERMORSHUIZEN, GERARD - 'Niemand zorgde voor mijn ziel...'. Marietje van Oordt (1897-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant
007864: [MULTATULI] / TERMORSHUIZEN, GERARD & KEES SNOEK - Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar. Multauli in IndonesiŽ. Met een fotoreportage van Bert Vinkenborg
004308: TERMORSHUIZEN, G. (M.M.V. ANNEKE SCHOLTEN) - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744 - 1905
011459: TERMORSHUIZEN - ARTS, M.J.H.W., A.O. (EDITORS) - Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek. Hukum Benda / Goerenenrecht
008861: TERMORSHUIZEN, GERARD - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen. Samengesteld en ingeleid door Gerard Termorshuizen
011169: TERPSTRA, DR. H. - De Nederlanders in Voor-IndiŽ
007353: TERPSTRA, DR. H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie
000663: TERPSTRA, DR. H. - Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent
009290: TERSTEGE, J.J.W.E. - Koloniale geldverspillingen en Roekeloos Regeeringsbeleid. Overdenkingen van een belastingbetalende patriot [= J.J.W.E. Terstege]
007288: COHEN TERVAERT - ZEVERIJN, HENRIňTTE - Timboel. Schetsen uit het leven van een Javaanschen jongen
003422: TERVOOREN, LINA - Sprookjes uit IndiŽ. GeÔllustreerd door Agnieta Gijswijt.
001794: TERWEIJ, S - Door Tyd en Vlyt. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co.
004279: TERWEN - DE LOOS, J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost, 17de - 20ste eeuw.
005309: TESSER, KLAAS - Sylvia
003080: TETS, G.F. VAN - Indische reisherinneringen.
010586: TETTEROO, TOM (O,F.M.) / PETER TETTEROO (EDITOR) - Dagboek op toiletpapier. Een leven bij de Papoea's. Memoires van Tom Tetteroo OFM
010963: TEWES, CARL - In naam der Koningin
003417: TEYGELER, REN… - Dluwang, van bast tot boek.
005428: THAUREN, JOH. (SVD) - De R.K. Missie op de Kleine Soenda-eilanden. Naar het Duitsch bewerkt door B.A.G. Vroklage SVD
000178: THERESITA, ZR. - Soetilah.
008003: THEROUX, PAUL - Soerabaia. Verhalen. Vertaald door Ardy Stegeman
006154: HARTENAU-THIEL, GERT - Im Reiche des KŲnigstigers. Pflanzergeschichten aus Sumatra
009183: KRUYSWIJK-VAN THIEL, DRS. S. - Vrouwenkorps van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1943-1950. Motivatie en beeldvorming
001781: THIELSCH, F. (EDITOR) - Gedenkboek Middelbare Zeevaartschool te Makassar 1947 - 1977.
009821: MULTATULI] / ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een mislukt drama. Beoordeling van Multatuli's "Vorstenschool"door J.A. Alb. Thijm
003490: ALTER EGO [ = PS. OF L. THIJS] - Verzen.
003798: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malacca 1778 - 1823.
011402: THIJSSEN, JEROEN - Solitude. Een Indische familiegeschiedenis
010659: THOMAS, DAVID A. - Battle of the Java Sea
006741: THOMAS, DAVID A. - Battle of the Java Sea
008475: THOMAS, MICHAEL - Moordkamp Borneo. Roman. Nederlandse bewerking: Karel Berg
008833: THOM…SE, P.F. - Izak
005003: THOMS, HERRMANN & LUISE - Weltwanderung zweier Deutscher. Mit 187 Abbildungen, 15 Tafeln und 1 Karte
010618: THOMSON, ELIZA - Stengah Mati. Kind in een Jappenkamp en hoe het verder ging
010419: THOOLEN, G.M. - Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan Miliciens "Stamil". Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 1904 - 30 Januari - 1964
008780: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / THORBECKE, MR. J.R. (EX-MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN) - De gemeente of openbare scholen zijn secte-scholen
012220: THUNG, P.J. - Alles is Eenmalig. Verhalen en filosofie uit de driehoek Holland-IndiŽ-IndonesiŽ
004906: THURNWALD, RICHARD - Koloniale Gestaltung. Methoden und Probleme Łberseeischer Ausdehnung. Mit 59 Abbildungen
000406: HAN SWIE TIAN - Bijdrage tot de kennis van het familie- en erfrecht der Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ.
010060: TICHELMAN, FRITJOF - Stagnatie en beweging. Sociaal-historische beschouwingen over Java en IndonesiŽ in Aziatisch verband
000695: TICHELMAN, G.L. IN SAMENWERKING MET W. JOS. DE GRUYTER - Nieuw-Guineesche Oerkunst. Met een voorwoord van Prof.Dr. K. Herman Bouman.
004994: TICHELMAN, G.L. (IN SAMENWERKING MET DE AO-REDACTIE) - Indische Nederlanders
003159: TICHELMAN, G.L. & H. VAN MEURS (EDITORS) - IndiŽ roept.
011477: TICHELMAN, G.L. - Een der Bataksche tooverstaf-mythen (Iets over Toba-Bataksche magie)
004309: TICHELMAN, F. (EDITOR) - Socialisme in IndonesiŽ. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1897-1917. Deel I [:] Bronnenpublikatie. Bewerkt en ingeleid door F. Tichelman
011476: TICHELMAN, G.L. - Simaloengoen-Bataksch dorpsleven.
005134: MERAK [ = PS. OF G.L. TICHELMAN] - Oost-Indisch Journael. Palaver om de tafel met het gat
005558: TICHELMAN, G.L. - Indonesisch dossier. Een kleine bundel verzen van den grooten Archipel. Met teekeningen van H.G. Kresse
011478: TICHELMAN, G.L. - The South Moluccas. Rebellious State or Occupied State. Anthropological Aspects
012337: TICHELMAN, G.L. (EN DE REDACTIE VA AO) - De wereldreis van een bronzen bijltje
012098: TICHELMAN, G.L. & H.G. KRESSE - Indonesisch Dossier. Een bundel verzen van den grooten Archipel. Met teekeningen van H.G. Kresse. Met een inleiding door John Wigmans.
011475: TICHELMAN, G.L. - Heidense eedformulieren van Simeloengoen-(Timoer), Karo- en Toba-Batak
001327: TIDEMAN, J. - De Bataklanden 1917-1931.
000082: TIDEMAN, J. - De Makassaren. Herinneringen uit mijn diesttijd als Controleur B.B. op Zuid-Celebes
001440: TIDEMAN, J. - Djambi, een gewest in opkomst.
003753: TIDEMAN, J. - Hindoe-invloed in noordelijk Batakland.
001681: TIDEMAN, J. - Gids in het Volkenkundig Museum. IX. Celebes.
000985: TIDEMAN, J. - De Bataklanden 1917-1931.
003788: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw. Voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugezen. Vrij bewerkt naar Vivien de Saint-Martin
007113: TIEMPO, E.K. - De guerilla's
005561: TIJL, W.J. VAN (OUD-ZEEOFFICIER) - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij
002911: TIJSSEN, J. - Oogheelkundig werk in de dorpen van Nederlandsch-IndiŽ van 1931-1939. Voordracht gehouden voor de Mij. Diligentia.
005671: TILBURG, F. VAN (TEXT) & J. LINKER (PHOTOGRAPHS) - Mooie Herinneringen aan Blije Dagen / Beautiful Souvenirs of Joyous Days. Foto-album gewijd aan het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen en Venezuela 26 Febr. - 5 Maart, 1944.
009655: TILL, MARGREET VAN - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesische roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942
009595: TILLEMA, DR. H.F. - Ons Indisch Boekje. [On cover: Een bundel praatjes bij plaatjes]. Deeltje II
009594: TILLEMA, DR. H.F. - Ons Indisch Boekje. Deeltje II
009120: TILLEMA, H.F. - "Kromoblanda". Over 't vraagstuk van "het Wonen" in Krom's groote land. Derde deel
011321: TIMMER, MAARTEN - Child Mortality and Population Pressure in the D.I. Jogjakarta, Java, Indonesia. A social-medical study
004575: TIMMER, DR.IR. W.J. - Object en Methode der Sociale Agronomie. Vijf landhuishoudkundige opstellen betreffende enkele grondslagen eener doorschouwde en rationeele methodiek der landbouwvoorlichting in IndonesiŽ
008469: TIMMERIJE, ANNELOES - Indisch Zwijgen
008754: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / TINHOLT, L. (PREDIKANT TE KOUDUM) - Een twistappel en zijn wegruiming. Een voorslag tot oplossing der Onderwijs-kwestie tegen bestrijding verdedigd
007303: TIRTOKOESOEMO, RADEN SOEDJONO (TRANSLATEUR T JOGJAKARTA) - De Garebegs in het sultanaat Jogjakarta
006675: TIRTOPRODJO, MR. SUSANTO - Najaka Lelana (Menteri-Gerilja). Dalam bahasa Djawa bersjair, disertai terdjemahannja dalam bahasa Indonesia
011415: TIRTOSUDARMO, RIWANTO - On the Politics of Migration: Indonesia and Beyond
001988: TISCHNER, HERBERT - Kunst der SŁdsee. Aufnahmen Friedrich Hewicker. EinfŁhrung und Bilderlšuterungen Herbert Tischner.
011656: TITAYNA - Una donna fra i cacciaatori di test (Borneo e Celebes). Con 60 illustrazioni fotografische fuori test. Traduzione di Maria Borgese
001330: SIAUW GIOK TJHAN - Lima Jaman perwujudan integrasi wajar.
002864: GOVAARS-TJIA, M.T.N. - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
010656: TIO POO TJIANG, DR. - De suikerhandel van Java
001780: TJONDRONEGORO, M.P.S. - Het Purwokerto-effect. Verslag betreffende een onderzoek naar het effect op de geboorte- en sterfteregistratie van de invoering van het zg. Geboorte- en Sterftebewijssysteem in een aantal regentschappen op Java. Met een woord vooraf van W.F.
010008: TOEMENGGOENG, RKJ. CH. SJ. DATOE - Wanita di Indonesia / Women in Indonesia
012206: PRAMOEDYA ANANTA TOER - De Pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo. Vertaald door Marianne Termorshuizen
005141: PRAMADOEYA ANANTA TOER - Meisje van het strand. Uit het Indonesisch vertaald door [en met een nawoord van] Angela Rookmaaker
011641: PRAMOEDYA ANANTA TOER - The Fugitive. Translated from the Indonesian by Harry Aveling
012297: PRAMOEDYA ANANTA TOER - Tales from Djakarta: Caricatures of Circumstances and their Human Beings. [Translated by the Nusantara Translation Group]
010610: TOHARI, AHMAD - Het dansmeisje uit mijn dorp. Uit het Indonesisch vertaald door Monique Sardjono-Siesman en Maya Sutedja-Liem [and with a postscript by H.M.J. Maier]
006913: TOL, ROGER - Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daťng Mabťla Arung Manajťng
004084: TOLLENS, MR. L.J.A. (EDITOR) - Warnasarie 1853. Indisch Jaarboekje.
004087: TOLLENS, MR. L.J.A. (EDITOR) - Warnasarie 1855. Indisch Jaarboekje
010261: TOLLENS, MR. L.J.A. (EDITOR) - Warnasarie 1856. Indisch Jaarboekje
003944: TOLLENS, MR. L.J.A. (EDITOR) - Nederlandsch-Indische Muzen-almanak voor de jaren 1859 en 1860.
009796: TOM, MR.DRS. D. (AND OTHERS) - Nederland en AustraliŽ. 200 Jaar vriendschappelijke betrekkingen
000611: TOMLINSON, H.M. - Tidemarks. Some Records of a Journey to the Beaches of the Moluccas and the Forest of Malaya, in 1923.
011824: TOMLINSON, H.M. - Malay Waters. The story of little ships coasting out of Singapore and Penang in peace and war
002343: TONKES, H. - Volkskunde von Bali.
007408: YAP SIAN TOO & R. HERAWAN - Anggrek di Indonesia / Orchids of Indonesia
009317: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / TOORENENBERGEN, J,J, VAN (ZENDINGSDIRECTOR TE UTRECHT) - Ter Schoolwetsherziening
012010: TOORN, MAIRITS VAN DEN - Indonesische etiquette
011911: TOORN, J.L. VAN DER - Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch Woordenboek
003501: TOOT, JOHAN - Naar de hoogvlakten der vreugde. Verzen.
011357: MULTATULI] / TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolende gids. Onpartijdig antwoord zonder geleerdheid op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz
007851: [MULTATULI] / TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. Onpartijdig antwoord zonder geleerdheid op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz
007266: TRAPPER, CHARLES - Death Track. A Living Death on the Siam-Burma Railway!
010863: TREFFERS, J. - Schuim van goud. Indische zedenroman. Ingeleid en toegelicht door Joop van den Berg
001443: TREFFERS, J. - Slagschaduwen.
001444: TREFFERS, J. - Slagschaduwen.
006751: TREGONNING, K.G. (EDITOR) - Malaysian Historical Sources. A series of essays on historical material mainly in Malaysia on Malaysia
000159: NOLST TRENIT…, G.J. - Inleiding tot de Agrarische Wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-IndiŽ.
000106: TREUB, MR. M.W.F. - Het gist in IndiŽ. Een analyse der hedendaagsche Inlandsche beweging.
000748: TREUB, MR. M.W.F. - Onafhankelijk Indologisch Onderwijs.
001511: TREUB, PROF. MR. M.W.F. - Deelneming van de Overheid aan het Bedrijfsleven.
004705: TREUB, M.W.F. - Regeeringsbemoeiing met het bedrijfsleven in Ned.-IndiŽ
006109: TREUB, DR. M. - Parasitisme en infectie in het plantenrijk. Voordracht den 5en Juni [1889] gehouden in de Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-IndiŽ
008388: TREUB, MR. M.W.F. - IndiŽ's toekomst
009263: TREUB, DR. W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken
007462: TRICHT, B. VAN - Levende antiquiteiten in West Java [De Badoejs]
004883: TRINDADE, FREI PAULO DA (EDITOR) - Conquista Espiritual do Oriente. Em que se d√° relaÁao de algumas cousas mais not√°veis que fizeram os Frades Menores da santa Provincia de S. Tomť da India Oriental
003283: SIBENIUS TRIP, MR. J. - Staatsbladen van Nederlandsch-IndiŽ. 7e Deel, Afl. I - V , 1887-1901,
007881: [MULTATULI] / HAAN TRISTAN - Multatuli's Legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen
002863: TROEVERS, HERMAN [ = PS. OF H.J. VAN DER MEER] - Op de waterscheiding. Schetsen van een theeplanter in de 'Kentering der Tijden' 1906 - 1956.
010952: TROMMEL, DS. H.J. - Te goed voor de hel en te slecht voor de hemel. [On cover:] Zestig korte verhalen over zijn leven en werk als zendingspredikant op Nieuw-Guinea, geÔnterneerde in een Jappenkamp, en als dominee in de Nederlandse hervormde gemeente van Eygelshoven,
001613: HETTINGA TROMP, IR. H. VAN - Nogmaals de tinfusie in Nederlandsch-IndiŽ.
010938: TROMP, SHERI G. (EDITOR) - Four Years Till Tomorrow, Despair and Hope in Wartime Dutch East Indies. A collection of 26 eye witness'stories by members of [Canadian] August 15, 1945 Foundation
011740: TROUW, DS. A. - Indische reisbrieven
011497: TROUWBORST, A.A. - De Atjehers van Snouck Hurgronje
006584: TSUJI, MASANOBU - Singapore 1941-1942. The Japanese Version of the Malayan Campaign of World War II. Translated by Margaret E. lake. Edited by H.V. Howe, Military secretary to the Australian Minister for the Army. Introduction by B.H. Bennett, Commander, Australian
004533: TUINZING, A.P - De moeilijke weg naar het goede einde. Bataviasche roman
003635: TULLEKEN, J.E. - Indigo en zijn onderzoek.
007750: TRAN VAN TUNG - Chants du dragon d'Or. Illustrť par Vu Gia Boudal et Jean Tronquet
010717: PRAMUDYA ANANTA TUR - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen. Vertaald door de Pramudya-werkgroep
003246: PRAMUDYA ANANTA TUR - Vrijlating is mijn recht. Een interview met Pramudya Ananta Tur.
012128: TURKSMA, DR. L. - Nederlanders in Nederlands-IndiŽ. Sopciologische interpretatie van een verleden tijd
011474: TURNER, JACK - Specerijen. Vertaald door Hans Kooijman
008424: TUUK, H.N. VAN DER - Maleis Leesboek. Zevende stukje, bevattende: Vier Maleische vertellingen en het Verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave, 2e druk
007737: TUUK, H.N. VAN DER - De pen in gal gedoopt. Brieven en documenten verzameld en toegelicht door R. Nieuwenhuys
005846: TUUK, H. NEUBRONNER VAN DER - Over schrift en uitspraak van de Tobasche taal
008860: TUUK, H. NEUBRONNER VAN DER] / GROENEBOER, KEES - Van Radja Tuuk tot Goesti Dertik. Herman Neubronner van der Tuuk als veldlinguist in negentiende-eeuws IndonesiŽ.
006576: TUUK, TITIA VAN DER - Het neefje uit de Oost. Een verhaal voor meisjes
006832: [NEUBRONNER VAN DER TUUK, H.] / BRAASEM, W.A. - Dr. H. N(eubronner) van der Tuuk (1824-1894). Een leven van studie en strijd
001425: DUYMAER VAN TWIST, MR. A.J. - Art. 56 van het Reglement op het Beleid der Regering van Ned.-IndiŽ.
000652: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier.
009540: SLUIMER TZN., W. - Op Java's vulkanen. Met een voorwoord van Dr. W. van Bemmelen. Met 29 illustraties
011860: QUARLES VAN UFFORD, JHR. MR. J.K.W. - Wat is voor Nederlandsch-IndiŽ noodig? Open brief aan Jhr. Mr. W.T. Gevers Deynoot
011815: UHLENBECK, E.M. - Javanese Linguistics. A retrospect and some prospects. Lecture delivered on the occasion of the Fourth European Colloquium on Malay and Indonesian Studies on Tuesday May 31 193
007197: UHLENBECK, E.M. - Studies in Javanese Morphology
011710: UHLENBECK, E.M. - De structuur van het Javaanse morpheem
007173: UHLENBECK, DR. E.M. - De tegenstelling krama : ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem
007170: UHLENBECK, E.M. - A Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra
011549: UHLENBECK, DR. E.M. - De systematiek der Javaanse pronomina
011544: UHLENBECK, E.M. (WITH J. SOEGIARTO) - Aantekeningen bij Tjan Tjoe Siem's vertaling van de lakon Kurupati Rabi
009543: UILDRIKS, F[REDERIKA] J. VAN - Beelden uit Nederlandsch IndiŽ
003980: UILKENS, J.A. - Indische Typen.
003981: UILKENS, J.A. - Indische Typen.
004588: PERIPATETICUS [ = PS. OF J.A. UILKENS] - Schetsen uit Tjidraboemi
006973: PERIPATETICUS [ = PS. OF J.A. UILKENS] - Beo. Schetsen uit de Oost. Eerste bundel. Inhoud: Dr. Kwiklever's Dagboek. - Oost en West. - Iets over Zendelingen. - Tresna en Droepadi
006007: UITHOL, J.C. & J.M. VAN WIJK (EDITORS) - Gods Trouw in de Tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ gedurende de jaren 1946-1950 [Deel 1]
006008: UITHOL, J.C. & J.M. VAN WIJK (EDITORS) - Gods Trouw in de Tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ gedurende de jaren 1946-1950. Deel 2
008272: UMBGROVE, J.H.F. - Het vulkaaneiland Oena-Oena, N, Celebes
001935: UMBGROVE, J.H.F. - Structural History of the East Indies.
010435: UMBGROVE, J.H.F. - De Koraalriffen der Duizend-Eilanden (Java-Zee)
005480: UNGER, HELLMUTH - Heimkehr nach Insulinde. Roman
006606: UNGER, DR. W.S. - Het inschrijvingsregister van de Kamer Zeeland der Vereenigde Oost-Indische Compagnie
010319: UNGER, HELLMUTH - Heimkehr nach Insulinde. Roman
010304: UTAMI, AYU - Larung. Uit het Indonesisch vertaald door Maya Sutedja-Liem en Monique Soesman
010305: UTAMI, AYU - Samans Missie. Uit het Indonesisch vertaald en ingeleid door Maya Sutedja-Liem en Monique Soesman
001952: KAMPTO UTOMO (SAJOGYO) - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung).
006542: UTRECHT, ERNST - IndonesiŽ's Nieuwe Orde. Ontbinding en neokolonisatie
007890: UTRECHT, ERNST - Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie
002946: UTSCH, RUDOLF - Patroelje in de jungle. Met geheime opdracht door Sumatra.
006036: VADERS, GER - De verliezers. IndonesiŽ op het tweede gezicht.
011266: VAESSEN, HENDRIK P.J. - Zoektocht naar Nederlands bloed
004535: VALENTIJN, VICTOR [ = PS.?] - Verzamelde gedichten
008735: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / VALETON, DR. J.J.P. (HOOGLEERAAR] - De Christelijke Gemeente en de Christelijke School. Rede gehouden den 2en Juni 1882, bij gelegenheid van het 30ste jaarfeest der Bijzondere Scholen voor Christelijk Onderwijs te Groningen. Uitgegeven ten voordeele der bovengenoemde scholen
001090: VALK, A.C. VAN DER - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis.
002262: VALLI, ERIC & DIANE SUMMERS. - Shadow Hunters. The Drama of Bird's Nest Gathering
009389: GEUNS. M. VAN - De Heer Van Kol over de grootindustrie van Japan
004191: RIEMSDIJK. JAN VAN (DELI) - Liedjes
006026: MEURS. H. VAN (EDITOR) - Literatuur-overzicht over het jaar 1938 van de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ
011538: ASSUMBURG. HANS VAN - Tournee
009914: POELGEEST. L. VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975
009867: DELDEN. A.J.W. VAN & J.E. HENNY - [Nota betreffende Indische tariefwet, gericht tot de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ, gedateerd Batavia, 13 Mei 1871].
010832: HARTEVELT. HANS VAN - Depressie over Java. Roman
006948: VANDEPUTTE, G. & W. DE VRIES & H. STEINHAUER - Bahasa Belanda
011116: VANDERSTRAETE, ANNE, STANLEY BREMER & EDWARD DE BOCK - Magie van de Vrouw
006482: VANVUGHT, EWALD - Nestbevuilers. 400 Jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West
011135: VANVUGT, EWALD - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe
006873: VANVUGT, EWALD - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit in IndonesiŽ
005388: VANVUGT, EWALD - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit IndonesiŽ
012191: VANVUGT, EWALD - Zwartboek van Nederland Overzee. Wat iedere Nederlander moet weten
012201: VANVUGT, EWALD - Bloed aan de Klomp. De eerste vaderlandse schandaalkroniek: Nederlandse schurken in het buitenland
012336: VANVUGT, E. - De verovering van Bali. Documentaire reisroman
004738: VASTENHOUW, M. - Inleiding tot de vooroorlogse paedagogische problemen van IndonesiŽ
001039: VEECKENS, J. & VAN DEDEM - Missive van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Samarang aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ d.d. 3 Julij 1871.
005972: MOUSSAULT-VEEGENS, M. (EDITOR) / LOKHORST, EMMY VAN - Practisch Huishouden. Onder redactie van M. Moussault-Veegens. Met medewerking van verschillende deskundigen. Met 260 foto's en tekeningen
011948: VEEN, HENDRIK VAN DER - De Noord-Halmahers'se taalgroep tgenover de Austronesiese talen
008275: VEEN, DR. H. VAN DER - Sa'dan-Toradja'se Volksverhalen
003801: VEEN, C.F. VAN (INTRODUCTION) - Kinderen lazen kinderen lezen.
010129: VEEN, PIETER TER - IndonesiŽ. Harmonie op de rand van een vulkaan.
010535: VEEN, ARIE J. VAN DER - Tjampoer Marechťplisie. Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in Nederlands-IndiŽ
011671: VEEN, H. VAN DER - The Sa'dan Toradja Chant for the Dead
002547: VEENENDAAL, JAN - Furniture from Indonesia, Sri Lanka and India during the Dutch period.
010929: VEENINGA, DJOEKE - Het geluk van de mier. Standplaats IndonesiŽ
010454: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist
007868: [MULTATULI] / VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van E. du Perron
004313: VEENSTRA, J.H.W. (A.O.) - Ons Standpunt
004968: VEENSTRA, J.H.W. - Diogenes in de Tropen
006447: VEENSTRA, J.H.W. (A.O.) - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945
006626: VEENSTRA, J.H. W. & C. VAN STRAATEN (A.O.) - Ons standpunt [ten aanzien van pers en voorlichting, het onderwijs, de verhouding Nederland-IndonesiŽ, het staatsbestel, de economische politiek in het nieuwe IndonesiŽ]
000578: VEER, MR. W. DE - Chineezen onder Hollandsche vlag. Eene niet-uitsluitend koloniale quaestie populair behandeld, in verband met China's heden en verleden en de eigenaardigheden van den Chinees in het algemeen.
011171: VEER, PAUL VAN 'T - Daendels. Maarschalk van Holland.
003513: VEER, H. DE - Kerstvertellingen.
004498: VEER, K. VAN DER (IN COLLABORATION WITH DR. L.W. KUILMAN AND IR. J.G.J. VAN DER MOLEN) - De rijstcultuur in IndonesiŽ
004983: VEER, H. DE - Half Bloed. Roman
008619: VEER, PAUL VAN 'T - Soekarno
007319: VEER, F.J. & E.E. VAN DER VEER - Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
001626: VEER, PAUL VAN 'T - De Atjeh-oorlog.
007667: VEER, PAUL VAN 'T - Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdade, impressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsraadzaken, alles
011318: VEERMAN, MARGOT - De Havezathes
002993: VEERSEMA, H. - Delianen van de tafelronde. Schetsen uit het leven der Delianen.
001491: VEERSEMA, H. - Delianen van de tafelronde. Schetsen uit het leven der Delianen.
002027: VELDE, PAUL VAN DER - Een vergeten koloniale lobby. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en Sumatra, 1874-1879.
009035: VELDE, C.W. M. VAN DE - Gezigten uit NeÍrlands IndiŽ. Naar de natuur geteekend en beschreven door C.W.M. van de Velde, Luitenant ter Zee
003743: VELDE, J.J. VAN DE - De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-IndiŽ, staatsrechtelijk beschouwd.
004319: VELDE, PAUL VAN DER - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ
009856: VELDE, PAUL VAN DER - A Lifelong Passion. P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies. Translated from the Dutch by Beverley Jackson
003094: VELDEN, B.N. VAN DER - De opiumregie in Nederlands-IndiŽ. Een beschouwing. In opdracht van de Nederlandsch-Indische Grootloge der Internationale Orde van Goede Tempelieren.
006586: VELDEN, D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog / The Japanese Civil Internment Camps during the Second World War
011333: VELDEN, PETER G. VAN DER, JEANETTE ELAND & ROLF J. KLEBER - De Indische na-oorlogse generatie. Een psychologisch onderzoek naar gezinsachtergronden en gezondheid
009889: VELDEN, DR. D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. The Japanese Civil Internment Camps during the Second World War
006888: VELDHUYSEN, F. - Hoa Kiao. Chinezen in IndonesiŽ
005201: GOEROE KAPALA [ = PS. OF C.H.W. VAN DER VEN] (OUD-SCHOOLHOOFD N.O.I.) - "Sai Horasma Hita", "dat het u allen welga" en Satť. Schetsen uit het Bataksche schoolleven. [Met] teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer
002271: JEREMIAS [PS. OF VENEMA] - Herdruk van de Klaagzangen van Jeremias.
007010: VENEMA, S. - Vlug naar het doel. Prettige en doelmatige leesmethode voor de Indische school. Met gekleurde [= getinte] platen van J.H. Isings
008035: VENEMA, RIEKS & JAN MEEUSEN - Losse Flodders 2-12 R.V.A. Artillerie herinneringen Midden-Java '47-'50
005858: VENSELAAR, CARY - Indonesisch schetsboek. Java en Bali

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25