Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
001548: [ANONYMOUS] - Background to Indonesi√° Policy towards malaysia. The Territory of the Indonesian state. Discussions in the meeting of Badan Penjelidek Usaha Persiapen Kemerdekaan Indonesia.
001549: [ANONYMOUS] - Indonesian Involvement in Eastern Malaysia.
001550: [ANONYMOUS] - Indonesian Intentions towards Malaysia.
001634: [ANONYMOUS] - Toelichting der regelen omtrent de ontginning van grond door Inlanders.
001669: [ANONYMOUS] - Omgangsvormen, zeden en gewoonten op Java.
001727: [ANONYMOUS] - Malaya-Indonesia Relations, 31st August, 1957 - 15th September, 1963.
001924: [ANONYMOUS] - Vraagstukken rondom de sociaal-economische structuur van IndonesiŽ.
001928: [ANONYMOUS] - Harmonie of dictatuur? Nederland, Indonesie en de PvdA; een overzicht met beleidsaabevelingen.
008258: [ANONYMOUS] - Indonesia Today
002265: [ANONYMOUS] - Beknopte samenvatting cursus over Nederlands Nieuw-Guinea.
002450: [ANONYMOUS] - De Proeftuinen van den Tuinbouwkundigen Dienst en de Verstrekking van plantmateriaal.
002487: [ANONYMOUS] - De Koningin der Aarde. Eenige bijzonderheden over de pers in het algemeen en het bedrijf N.I.P.A. in het bijzonder.
006935: [ANONYMOUS] - Djawa Seinendan
002571: [ANONYMOUS] - De film van de "Bataafsche".
002768: [ANONYMOUS] - De pepersituatie in Nederlandsch-IndiŽ gedurende de laatste jaren
002801: [ANONYMOUS] - De tabakscultuur en de poenale sanctie.
002878: [ANONYMOUS] - Europe and the Philippines: towards a new relationship. With a call to action for European Governments.
003018: [ANONYMOUS] - Indische spoorwegen en Europesche bankiers. Bijdrage tot de kennis van het ontwerp der Commissie voor de spoorwegen op Java.
003098: [ANONYMOUS] - De tabakscultuur en de Poenale Sanctie.
002419: [ANONYMOUS] - Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden.
009578: [ANONYMOUS] - Ter Herinnering aan Uw verblijf op Sumatra. 1 - 1 - R.I.
007209: [ANONYMOUS] - De H.I.S. in gevaar. De voorlopige stopzetting van de uitbreiding van de H.I.S. en de Schakelschool
001590: [ANONYMOUS] - Kort verhaal van de Javasche Oorlogen, welke met onderscheidene Prinsen gevoerd zijn, sedert den jare 1741 tot den algemeenen vrede gesloten in 1757.
009840: [ANONYMOUS] - Een volk op reis. Molukkers in Nederland. Samenleving en kerk
002377: [ANONYMOUS] - 1898 - 1948: Padjoe jang Sesoeai dengan Kelopaknja [Payu yang Sesuai dengan Kelopaknya]
002707: [ANONYMOUS] - Verhandelingen der munten, maaten en gewigten van Nederlandsch India.
003203: [ANONYMOUS] - Dictiaat Arbeids- en loonvraagstukken der Indische Cultuuronderneming.
003253: [ANONYMOUS] - Het staatsrecht der zelfregerende landschappen.
009197: [ANONYMOUS] - Les PremiŤres nouvelles concernant l'…ruption du Krakatau en 1883 dans les journaux de l'Insulinde
003580: [ANONYMOUS] - Les Indes Nťerlandaises.
003604: [ANONYMOUS] - De dienstuitoefening van het boschwezen en de strijd om de domeinverklaring.
008095: [ANONYMOUS] - Wat U van IndiŽ weten moet
003688: [ANONYMOUS] - Zakelijk verslag van de verrigtingen der Nederlandsche Marine in Oost-IndiŽ gedurende het jaar 1861.
003796: [ANONYMOUS] - Inleiding tot de oeconomie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-IndiŽ. Ten behoeve van het personeel van het Volkscredietwezen, samengesteld en uitgegeven door de Centrale Kas.
003935: [ANONYMOUS] - Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1905 - 1930.
004237: [ANONYMOUS] - Ambon Komt Vrij! Doe wat voor 23 April
003965: [ANONYMOUS] - Silvia.
003975: [ANONYMOUS] - Durch Java. Ein FŁhrer fŁr Automobilisten.
009388: [ANONYMOUS] - Kiezen of delen. Een ernstig woord aan de Sociaal-Democraten
007039: [ANONYMOUS] - Ambon komt vrij! Programma van de herdenking van 5 jaar strijd om RECHT en VRIJHEID t.b.v. de Republiek der Zuid-Molukken door het Comitť "5 jaar Ambon-Nederland" in de Houtrusthallen te Den Haag op 23 April 1955
007040: [ANONYMOUS] - "...en toch draait ze!"
009538: [ANONYMOUS] - Streekgerechten uit IndonesiŽ.
004042: [ANONYMOUS] - IndiŽ, waar wij naar toe gaan.
004062: [ANONYMOUS] - Javanese Sketches I, II and III
008022: [ANONYMOUS] - Wij waren in... Jogja!
003278: [ANONYMOUS] - Nederlandsch Indische Handelsbank. Ter herdenking van het vijftigjarig bestaan 1863 - 1913.
008084: [ANONYMOUS] - De nood der spijtoptanten in IndonesiŽ. Een gewetenszaak voor onze natie
004407: [ANONYMOUS] - Politieke Vragen. Beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-IndiŽ
004513: [ANONYMOUS] - Aanleg van spoorwegen op Java.
004526: [ANONYMOUS] - Het voorstel-Keuchenius
007034: [ANONYMOUS] - Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen
004562: [ANONYMOUS] - IndiŽ Wordt Van Jappen Gezuiverd
004635: [ANONYMOUS] - Voor de Huisvrouw in IndiŽ. Voedingsleer, warenkennis, menu's en recepten
004656: [ANONYMOUS] - De nieuwe 2-jarige kweekschool
004657: [ANONYMOUS] - Voorlopig leerplan Nieuwe Indonesische Middelbare School (Eerste 4 leerjaren)
004658: [ANONYMOUS] - Leerplan voor de 2-jarige Normaalschool ter opleiding van Volksonderwijzer tot Normalist (voertaal Indonesisch)
004659: [ANONYMOUS] - De Algemeene Coordinatie van het Onderwijs
008083: [ANONYMOUS] - De Noodtoestand van de Nederlanders in IndonesiŽ. Critiek op de Steunnormen van het Hoge Commissariaat der Nederlanden
004700: [ANONYMOUS] - Officieel erkende armoede, of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-IndiŽ. Uitgegeven door het Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren in Ned.-IndiŽ
004707: [ANONYMOUS] - .... tot ons recht wordt gedaan! .... sawpai kami beroleh keadilan!
008080: [ANONYMOUS] - 120 Jaren Grenadiers en Jagers 1829-1949
004914: [ANONYMOUS] - Memorandum aangeboden aan de Gedelegeerde van het Opperbestuur Zijne Excellentie Minister L. Neher door de Centrale van Nederlands personeel in overheidsdienst
005024: [ANONYMOUS] - Wenken voor Iedereen. Een kalender voor Jong en oud 1929
005102: [ANONYMOUS] - Administration of Justice in Indonesia. An account of the treatment of Netherlands prisoners and Defence Counsel in Indonesia 1953-1955
002336: [ANONYMOUS] - Vrijwillige overeenkomsten en Vrije Arbeid op Java.
002566: [ANONYMOUS] - Een wajang-wong creatie van de Ardjoena Wiwaha.
006840: [ANONYMOUS] - The Indonesian Women's Movement. A Chronological Survey of the Women's Movement in Indonesia
005282: [ANONYMOUS] - [On cover:] Filma Kookboekje [Titlep.:] Filma braad-vet en braad-olie. Het beste voor de keuken voor braden, koken, bakken
005285: [ANONYMOUS] - Onze Overzeesche Gewesten. Een boekje over de beide IndiŽn, aangeboden door de Vereeniging "Oost en West" aan de Nederlandsche Jeugd
005288: [ANONYMOUS] - Indonesien. FŁhrer durch das Museum fŁr VŲlkerkunde und Schweizerische Museum fŁr Volkskunde Basel, Sonderausstellung vom 28. Februar bis September 1964
005585: [ANONYMOUS] - Nona So Ngo
005666: [ANONYMOUS] - Gids voor de tentoonstelling Wajang Purwå
005725: [ANONYMOUS] - Na vijf en twintig jaar werken in de Missie van Sambas door de Zusters Penitenten-recollectinen van de Congregatie van Etten, Noord-Brabant op de Westkust van Borneo 1924-1949
005740: [ANONYMOUS] - Onderzoekingen op het gebied der radiotelegrafie in Nederlasndsch-IndiŽ
007030: [ANONYMOUS] - Erkenning van Ambon
007384: [ANONYMOUS] - Onder de gevreesde vloedgolf. Onze missie in oorlogstijd. Door een Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Met een woord vooraf van A.E.J. Albers, Apostolisch Vicaris van Malang
008320: [ANONYMOUS] - Suriname. Land van mogelijkheden
006005: [ANONYMOUS] - Eenige aanteekeningen betreffens Lombok. Met drie kaarten. Uitgegeven met toestemming van Zijne Excellentie den Minister van KoloniŽn, naar de uitgave van de Landsdrukkerij te Batavia
006023: [ANONYMOUS] - De Abdij van Corvoda, of Licht en Schaduw van den tegenwoordigen tijd. Uit het Engelsch. Eerste deel
007803: [ANONYMOUS] - Hedendaagsche Zending in onze Oost. Handboek voor Zendingsstudie. Samengesteld en uitgegeven door den Nederlandschen Studenten Zendings-Bond
006854: [ANONYMOUS] - De aanval der Communistische Internationale op onze koloniŽn. Communistische propaganda in IndiŽ
006043: [ANONYMOUS] - Na Linggadjati. Drie voorwaarden voor succes
006044: [ANONYMOUS] - Waarvoor demonstreren wij?
004354: [ANONYMOUS] - De repatriŽring uit IndonesiŽ. Verslag over de jaren 1964 t/m 1968, tevens eindverslag van het Centraal Comitť van Kerkelijk en Particulier Inditiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden C.C.K.P.
006116: [ANONYMOUS] - Serba Neka. Kitab batjaan. jang pertama bagi Moerid Sekolah Melajoe
006127: [ANONYMOUS] - Het Digoelschandaal. Het Nederlandsche Volk in zijn geheel is mede aansprakelijk!
010012: [ANONYMOUS] - Onder de Japanse knoet. Leven en lijden van de Broeders in IndiŽ tijdens de Japanse bezetting 1940 - 1945
003382: [ANONYMOUS] - Twee Jaar I-1 - R.I.
006784: [ANONYMOUS] - Het vergeten leger? Neen!!!
006905: [ANONYMOUS] - Menu's en recepten
008008: [ANONYMOUS] - De Zusters Recollectinen Penitenten van de Congregatie van Etten (B-Br.) in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo [Dagboek van Soeur Elisabeth, na haar dood voortgezet door verschillende Zusters]
006372: [ANONYMOUS] - Grondslagen van de Nederlands-Indonesische Unie
007045: [ANONYMOUS] - Wat wij willen van de Nederlandse Regering
005059: [ANONYMOUS] - Dŗt was 423. Leven en werken van het 423 Bataljon in Oost-Java
004392: [ANONYMOUS] - Awas, pijp-pijp datang! Gedenkboek geschreven door en voor de manschappen van 5-5 R.I.
002489: [ANONYMOUS] - Menu's en Recepten.
006988: [ANONYMOUS] - Orde, Rust en Veiligheid. De operatieve taak van RS
006491: [ANONYMOUS] - Zout op de Slakken
006494: [ANONYMOUS] - Nederlands Nieuw-Guinea
007143: [ANONYMOUS] - Eenige aanteekeningen betreffende Lombok. Met 3 kaarten. Uitgegeven met toestemming van Zijne Excellentie den Minister van KoloniŽn, naar de uitgave van de Landsdrukkerij te Batavia
007123: [ANONYMOUS] - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan
006938: [ANONYMOUS] - De Protestantsche Kerk in IndonesiŽ tijdens bezetting en terreur
007892: [ANONYMOUS] - The Forgotten War. An appeal from the Republic of the South Moluccas
007587: [ANONYMOUS] - Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam 1818-1918 en de Nederlandsche theehandel in den loop der tijden
007505: [ANONYMOUS] - De teelt van cultuurrassen
006734: [ANONYMOUS] - De Zusters van Etten in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo
008597: [ANONYMOUS] - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname en de Nederlandse Antillen. De basisregelingen
007403: ANSEB, DR. [= A. BESNARD] - De grond van Deli. Gekleurd verhaal
006738: ANSEMS, H.J. (EDITOR) - …ťn jaar "W" - Brigade. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het ťťnjarig bestaan der "W"- Brigade. Samengesteld door: H.J. Ansems, Kapitein der Infanterie K.N.I.L. Staf "W"- Brigade te Tjiandjoer, den 15den Januari 1947
011069: ANTEN, J. MET MEDEWERKING VAN H. KLOM, D. VAN LUNSEN, R.F. VAN OOSTEN, D. PILKES, M.G.J. VAN ZEELAND - Hr. Ms. Kruisers 'Java' en 'Sumatra'
010029: ANTL÷V, HANS, AYA FABROS, NINA T. ISZATT, BARBARA ORLANDINI, JOEL ROCAMORA - Citizen Participation in Local Governance: Experiences from Thailand, Indonesia and the Philippines
012319: ANWAR, CHAIRIL] / OEMARJATI, BOEN S. - Chairil Anwar: the Poet and his Langauage
001209: RAADT-APELL, M.J. DE - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan, Miden-Java (1890-1946).
005857: APPEL, MICHAELA - Reiseerinnerungen aus Indonesien. Kronprinz Rupprecht von Bayern
008136: DJATIPIT [= PS. OF F.J. APPELMAN] - Memoires van een houtvester. GeÔllustreerd door Charles Burki
011206: ARCHER, RAYMOND LEROY - Muhammadan Mysticism in Sumatra
006750: ARCHER, MILDRED - Natural History Drawings in the India Office Library
001483: ARCHEY, GILBERT - South Sea Folk. Handbook of Maori and Oceanic Ethnology.
011445: ARDANI, PROF DR. MOH. - Al Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulang)
011642: ARDOYO, SUBAGIO SASTROW - Sastra hindia belanda dan kita
006730: ARENDS, D.H. - De belangrijkste Inlandsche vergiften van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met afbeeldingen naar Rumphius, Greshoff enz. en oorspronkelijk door Annie Boumeester
005646: LEFEBVRE D'ARGENC…, REN…-YVON & TERESE TSE - Indian and South-East Asian Stone Sculpture from the Avery Brundage Collection
000934: ARICKX, V. - Jan van Hille en zijn verblijf in Batavia (1655-1662)
012216: ARION, FRANK MARTINUS - In de wolken. Een gedicht
004094: [ARNTZENIUS, A.K.W.] - Rabia de Sassaksche. Een verhaal uit den Lombok-oorlog, door een Indisch Officier
012117: ARPS, BERNARD - Tembang in Two Traditons. Performance and Interpretation of Javanese Literature
010376: CUKA ASAM, P.C. [= PS. OF POLDI CARLOS SAUERESSIG] - Tussen pruimtabak en sirih; rindu abadi. Indische roman
006352: [ASBECK, F.M. BARON VAN] / KAPTEYN, P.J.G. (EDITOR) - F.M. Baron van Asbeck 1889-1968
010806: ASMADI - Sangkur dan Pena. [On cover:] Di dalam masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia para pelajar berjuang dengan segenap jiwa dan raganya inilah kisahnya
011805: ASPINALL, EDWARD, AND GERRY VAN KLINKEN (EDITORS) - The State and Illegality in Indonesia
006428: ASSAAT, MR. - Hukum Tata Negara. Repiblik Indonesia dalam masa peralihan
006609: ASTEN, H.A.M. VAN - De Spyker van de weg gereden. Trompenburg, een Nederlandse Automobielindustrie
005182: ASTER, P. GENTILIS - Morgen is mijn eiland rijk. Vijftig jaar Capucijnenmissie op Borneo
009521: ATEUR, LAVI [= PS. OF CEES DE VLIEGER] - Koraalrifplant. Een egotriptiek
009917: DE'ATH, COLIN - The Throwaway People: Social impact of the Gogol timber project, Madang Province
000040: SOERIA NATA ATMADJA - De Regenten-positie.
007703: ATMOSOEDIRDJO, RADEN SLAMET PRAJOEDI - Vergelijkende adatrechtelijke studie van Oostjavase Madoerezen en Oesingers
008450: ATTENBOROUGH, DAVID - Zoo Quest for a Dragon. With 46 photographs including 3 in full colour by Charles Lagus and others
006403: ATTIWILL, KENNETH - The Singapore Story
005483: ATWAR, R. RASJID - Puja - Mantra. Ilmu Keratoning Wali Pitu
002533: AUDRETSCH, F.D. D', R.B. KLUIVING & W. OUDEMANS - Economic Geological Investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea). Carried out by the 'Foundation Geological Investigation Netherlands New Guinea' 1959-1962.
004868: AV…, JAN B. & VICTOR T. KING - Borneo: Oerwoud in ondergang - Culturen op drift
010113: AWANG, SARINA & JESMINA HARTLEY - Thuis Indisch eten. 151 echte rijsttafelgerechten in kleur
012280: NORTHMORE-AZIZ, M. (AND OTHERS, EDITORS) - Exhibition "The Journey of Wayang" 28 October - 28 November 1996
002873: BAAL, DR. J. VAN - Het Nieuw-Guinea vraagstuk. Een opgave voor de natie.
011389: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog
003781: BAAL, J. VAN - Godsdienst en samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Guinea
011390: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Deel II. [On cover:] Leven in verandering, 1947-1958
009648: BAAN, ANNIE DE - Welvaart en teloorgang in Batavia
007064: BAAR, CISCA - Gebroken tijd
006578: BAARS, A. & H. SNEEVLIET - Het proces Sneevliet. De Sociaal-Democratie in Nederlandsch-IndiŽ
004558: BAARS, IR. A. - Sowjet-Rusland in de practijk. IndiŽ tot lering
002034: BAAY, R. - P. Brooshooft, de koloniale politiek en de literatuur
010347: BAAY, REGGIE (AND OTHERS, EDITORS) - Indische Letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Jaargang 1 - 18
008391: BAAY, REGGIE - De Njai. Het concubinaat in Nederlands-IndiŽ
010814: BAAY, REGGIE - Gebleekte ziel. Roman
008823: BAAY, REGGIE - De njai. Het concubinaat in Nederlands-IndiŽ
008941: BAAY, REGGIE & PETER VAN ZONNEVELD (EDITORS) - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys
009997: BAAY, REGGIE - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-IndiŽ
001153: [BACHIENE, P.J.] - Het vaststellen der Indische begrooting bij de wet.
002787: [BACHIENE, P.J.] - Gezichten uit Nederlandsch-IndiŽ, aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
011821: BACKER, C.A. (AASISTENT VAN HET HERBARIUM) - Voorlooper eener schoolflora voor Java
010383: BACKER, DAM - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije 1944-1945
007928: BADINGS, A.H.L. (LUITENANT-KOLONEL DER INFANTERIE) - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, die zich in IndiŽ wenschen te vestigen
008505: BADINGS, A.H.L. (LUITENANT-KOLONEL) - Hollandsch-Maleische en Maleisch-Hollandsche Samenspraken
009496: BAERVELDT, W. - Edelwild in de Archipel
000505: BAERVELDT, W. - Edelwild in de Archipel
009694: BAIER, MARTIN - Das Totenritual der Tumon-Dayak
011379: MICHIELSEN-BAIJON, ELS - Alles is in orde... Fushimban Ijo Arimasen
003429: BAILEY, CONNER - Broker, Mediator, Patron, and Kinsman. An Historical Analysis of Key Leadership Roles in a Rural Malaysian District.
010546: BAJETTO, M. (TEXT) & N. DRACULIC (PHOTOS) - Bali. Photographs by Nikola Drakulic assisted by E. Drakulic. W. Samitini, D. Steenmeijer and W. Boggelen. Text by Max Bajetto
003770: WALL BAKE, H.A. VAN DEN - Toelichtingen aangaande de koperen Indische-pasmunt.
009096: BAKELS, JET - Een kleur van heiligheid. Wereldbeeld en kleding van de Baduy
005007: BAKELS, JET & ANNE-MARIE DE BOER (EDITORS) - Het wapen van de bruid. Batakse weefsels
007453: BAKER, CATHERINE - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea
011100: BAKKER,MAARTEN, GRADDY BOVENS & HENK VISSER - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine
004264: BAKKER, WIM - Bali verbeeld
005684: BAKKER, PIET - Naar "de West". Geschreven door Piet Bakker. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge, Mr. A. Hustinx, K.L.M., Koninklijke Nederl. Stoomboot Mij, A. Fischer, CuraÁao. Omslag, grote kaart van CataÔbusch gebied, illustraties en layout F. ten Have
011102: BAKKER, THEO - Hoe de Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen
010140: BAKKER, PIET - De slag
010349: BAKKER, JOKE (EDITOR) - Indonesisch koken
008608: BAKKER, PIET - Scheepspraet. Zijnde een beschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar IndiŽ schaap gaan
010565: BAKRY, DRS. HASBULLAG - Al-Queran sebagai korektor terhadap taurat dan indjil
001609: BALEN, J. HENDRIK VAN - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. II. De vogels
005130: BALEN, MR. W.J. VAN - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten
007960: BALEN, J. HENDRIK VAN - De Page van de Sultane. Historisch verhaal van den oorlog met Bantam in 1682. Met 12 platen van Wilm Steelink.
007958: BALEN, J. HENDRIK VAN - De adelborst van de "Hollandia", of de weg naar de Oost 1595-1597. Met 4 platen
007957: BALEN, J. HENDRIK VAN - De avonturiers. De grondlegging van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost 1598-1603. Met 4 platen
008874: BALEN, W.J. VAN, SOUSA LEAO, J. DE (AND OTHERS) - Maurits de Braziliaan. Tentoonstelling 7 april - 17 mei 1953
005894: BALFOORT, DIRK J. - De Indonesische instrumenten in het muziekhistorisch museum Scheurleer te 's-Gravenhage
006300: MICHIELSEN-BALJON, C.E. (EDITOR) - "Na 50 Jaar". Struiswijk III. "Geuren uit de keuken". Een bundel artikelen met als thema [:] In het vrouwenkamp Struiswijk stond de keuken centraal
002747: BALLENDUX, A.H. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de 'Indonesische middenstand".
000815: BALLENDUX, MR.DR. A.H. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de "Indonesische Middenstand".
008098: [RUMPHIUS] / BALLINTIJN, G. - Rumphius. De blinde ziener van Ambon
007086: BALNER, LEON - Palmen, Sumpf und Sonne. Geschichten aus dem Malaiischen Archipel. Mit neunzehn Abbildungen nach Ferzeichnungen des Verfassers
006825: BANDARA, LINDA - Over Javaansche muziek
010946: BANERUIL, C.Q. [= PS. OF J.C. CINQUALBR…] - Urus sendiri (Zelfdoen]. Boek 3 J'accuse Ik beschuldig
010098: BANFI, FRANCO - Papua-Neuguinea TauchfŁhrer
011773: BANHAM, TONY - The Sinking of the Lisbon Maru. Britain's Forgotten Wartime Tragedy
006458: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
007119: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
006713: BARBER, NOEL - Sinister Twilight. The Fall and Rise again of Singapore
003702: BARBOUR, GEORGE B. - The Geology of the Kalgan Area.
010191: BARDOSONO, MAJOR - Peristiwa Sulawesi Selatan 1950
011382: BAREND - VAN HAEFTEN, MARIJKE - Oost-IndiŽ gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC
006868: BARFUSZ, E. VON - De lotgevallen van Twee Deserteurs op Borneo. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door J.L. van der Moer. Met 4 platen
005020: BARKMAN, C.D. - Bestemming Jakarta. Het herstel der Nederlandsch-Indonesische betrekkingen
011467: BARLEY, NIGEL - Ongevaarlijk tijdverdrijf. Een liefdesverklaring aan IndonesiŽ
002607: BARNES, THOMAS - Verhaal eener reis van Moko-Moko door Korintji naar Pangkalan Djambi, 1818.
007597: BARNES, RUTH & MARY HUNT KAHLENBERG (EDITORS) - Five Centuries of Indonesian Textiles. The Mary Hunt Kahlenberg Collection. With essays by Ruth Barnes, Traude Gavin, Roy W. Hamilton, Rens Heringa, Mary Hunt Kahlenberg, Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff and Toos van Dijk. Photographs by Bruce White
010584: BARR…, A.V.L. (EDITOR) - Het Militair Strafrecht in Nederlandsch-IndiŽ. Handleiding ten gebruike bij de uitoefening van de militaure strafrechtspleging en van het militair strafrecht bij de landmacht. Derde verbeterde druk
003385: BARROW, TERENCE - The Art of Tahiti and the neighbouring Society Austral and Cook Islands.
007280: BARTELDS, H.G. - Een koelie-ordonnantie voor Java. Een advies van een belangstellende
009229: BARTELS, JACQUES A.C. - Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles. Het diensplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-IndiŽ 1947-1950. Met een woord vooraf van dr. J.A. de Moor
012258: BARTH, FREDRICK - Balinese Worlds
003190: BARTH, J.P.J. - Overzicht der Afdeeling Soekadana.
005251: BARTLETT, VERNON - Report from Malaya
001876: BARTMAN, G.H. - FotografieŽn van Soerabaja.
009480: BASTIAANS, W.CH.J. - "Indonesia Merdeka" en "Leven op de Brug". Een selectie van mijn reeds eerder verschenen publicaties. - Wat lezers ervan zeggen
001047: BASTIAN, A. - Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel.
007686: BASTIN, JOHN - Raffles and British Policy in the Indian Archipelago 1811-1816
007690: BASTIN, JOHN AND CHRISTOPHER - Some old Penang Tombstones
007689: BASTIN, JOHN - Stockdale's Sketches, Civil and Military, of the Island of Java; A Bibliographical Note
007691: BASTIN, JOHN - New Light On J.N. Foersch and the Celebrated Poison Tree of Java
007696: BASTIN, JOHN - The Wives of Sir Stamford Raffles. Olivia Mariamne Raffles - Sophia Raffles
007697: BASTIN, JOHN - Lady Raffles. By Effort & Virtue
007692: BASTIN, JOHN (EDITOR) - Historical Sketch of Penang in 1794
007680: BASTIN, JOHN - Sir Stamford Raffles's and John Crawfurd's Ideas of Colonizing the Malay Atchipelago
007671: BASTIN, JOHN - The Working of the Early Land Rent System in West Java
007685: BASTIN, JOHN - [Book review] The Raffles Gamelan. Some remarks occasioned by William Fagg (ed.), The Raffles Gamelan, A Historical Note (British Museum, London, 1970)
007695: BASTIN, JOHN (EDITOR) - Travellers' Singapore. An Anthology. Compiled and Introduced by John Bastin
007672: BASTIN, JOHN - Crawford and Baud on Free and Forced Labour in Java
007693: BASTIN, JOHN - The Missing Second Edition of C.H. Thomsen and Abdullah bin Abdul Kadir's English and Malay Vocabulary
007676: BASTIN, JOHN - Colonel Colin Mackenzie and Javanese Antiquities
003797: BASTIN, JOHN, AND BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
007630: BASTIN, JOHN - The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra. An Economic Interpretation
007674: BASTIN, JOHN (EDITOR) - The British in West Sumatra (1685-1825). A Selection, mainly from the East India Company Records preserved in the India Office Library, Commonwealth Relations Office, London. With an introduction and notes by John Bastin
007679: BASTIN, JOHN - Raffles and the Chinese of Indonesia and Singapore [With a postscript by Lea E. Williams]
007682: BASTIN, JOHN - Sir Stamford Raffles and the study of Natural History in Penang, Singapore and Indonesia
007683: BASTIN, JOHN - Raffles 'Aides-De-Camp' in Java
007590: BASTIN, JOHN (EDITOR) - Letters and Books of Sir Stamford Raffles and Lady Raffles. The Tang Holdings Collection of Autograph Letters and Books of Sir Stamford Raffles and Lady Raffles. Foreword by Tang Wee Kit
007664: BASTIN, JOHN, & HARRY J. BENDA - A History of Modern Southeast Asia. Colonialism, Nationalism, and Decolonization
003038: BASTIN, JOHN - The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra. An economic interpretation.
007675: BASTIN, JOHN (EDITOR) - The Java Journal of Dr. Joseph Arnold. Edited with an introduction by John Bastin
011092: BASYIR, MUHAMMAD ZB - Kotagede Kuna: Studi pola tata kota dan kehidupan masyarakatnya
011406: BATESON, MARY CATHERINE - With a Daughter's Eye. A Memoir of Margaret Mead and Gregory Bateson
008831: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BATJES, D. - Het Unie-rapport voor Schoolwetswijziging en de er tegen ingebrachte bedenkingen. Herziene overdruk uit het Christelijk Schoolblad
009288: BATTAGLIA, DEBBORA - On the Bones of the Serpent. Person, Memory, and Mortality in Sabarl Island Society
001828: BATTESTI, MICHELE - Images des Mers du Sud. Le voyage de la corvette 'La Coquille" (1822-1825). Prťface de Michel Mollat du Jourdin.
009545: BAUD, JHR. MR. W.A. (EDITOR) - De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken
009576: BAUD, JHR. MR. W.A. (EDITOR) - De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845 - 1851, en enige daarop betrekking hebbende andere stukken
010657: BAUD, J.C.] / MEIJER, MR. P. - Levensberigt van Jean Chrťtien baron Baud
005732: BAUDET, DR. H. (EDITOR) - Handelswereld en Wereldhandel. Honderd jaren Internatio. Tien essays, onder redactie van prof. dr. H. Baudet.
005557: BAUDUIN, F. (VICE-ADMIRAAL B.D.) - Het Nederlandsch eskader in Oost-IndiŽ 1914-1916, benevens eenige beschouwingen over onze marine. Mat kaart en platen
008068: [BAUER, MARIUS] / SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
007120: BAUER, MARIUS] / SWITZAR, SIMON - Het Nederlandse belang bij IndiŽ
008212: [BAUER, MARIUS] / SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
009838: BAUMANN, G. RUDOLF - Der Tropenspiegel
001534: BAUMANN, G. RUDOLF - Als de doerians vallen. De Javaan Asnap vertelt uit zijn leven. Vertaling [uit het Duits] van Diet Kramer. Met tekeningen van Gunther G. BŲhmer.
000739: BAUMGARTNER, ALEXANDER - Das R‚m‚yana und die R‚ma-Literatur der Inder. Eine literaturgeschichtliche Skizze.
009061: BAVINCK, DR. J.H. - Ons Zendingsboek
008657: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] BAVINCK, H., H. VISSCHER, EN H.J. VAN WIJLEN - De opleiding van den Onderwijzer
009311: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BAVINCK, H., R. VISSCHER EN H.J. VAN WIJLEN - De opleiding van den Onderwijzer
006757: BEALE, THOMAS WILLIAM & HENRY GEORGE KEENE - An Oriental Biographical Dictionary, founded on material collected by the late Thomas William Beale. A new edition, revised and enlarged by Henry George Keene
003423: BEAN, ROBERT BENNETT - Filipino Ears: III. Negrito
008801: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BEAUFORT, W.H. DE - De Anti-Revolutionaire Partij en de Schoolkwestie
004800: LEROY-BEAULIEU, PAUL - De la Colonisation chez les Peuples Modernes. SixiŤme ťdition, complŤtement remaniťe et considťrablement augmentťe
010554: BECCARI, DR. ODOARDO - Reliquiae Schefferianae. Illustrazione di alcune Palme Viventi nel Giardino Botanico di Buitenzorg
010414: BECK, DR. W.J. - Aan den rand van den krater. Nederland en IndonesiŽ.. Zooals het was en is en wezen zal
007791: BECK, H.L. & N.J.G. KAPTEIN (EDITORS) - Pandangan barat terhadap literatur, hukum, filosofi, teologi dan mistik tradisi Islam. Edisi dwibahasa
007793: BECK, DR. H.L. & DR. N.J.G. KAPTEIN (EDITORS) - Pandangan barat terhadap Islam Lama. Kumpulan karangan di bawah redaksi H.L. Beck [dan] N.J.G. Kaptein
009625: BECK, SIEGFR. (GESCHńFTSINSPEKTOR DER MISSIONSGESCHńFTE IN SURINAME) - Die wirtschaftlich-soziale Arbeit der Missionsgeschšfte der BrŁdergemeine in Suriname
010911: BECK, SIEGFR. - Een en ander over het voedingsvraagstuk. Lezing gehouden in de Groote Stadskerk der Evangelische Broedergemeente op danderdag 4 October 1917
004748: BENDA-BECKMANN, KEEBER VON & FRANCY LEATEMIA-TOMATALA, MET MEDEWERKING VAN ROOS LATUMAHINA - De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland
004593: BECKUM, PAUL VAN - Adoe Den Haag. Getuigenissen uit Indisch Den Haag. Research: Louise Abbas. Foto's: Walter de Maar
001262: MATRAY-BEDIER, WILLY - Oermensch. oorspronkelijke roman.
010360: MATRAY-BEDIER, WILLY - Rimboe. Oorspronkelijke roman
003683: BEEK, A.G. VAN - The Way of All Flesh. Hunting and ideology of the Bedamuni of the Great Papuan Plateau (Papua New Guinea).
011967: BEEK, AART VAN - Life in the Javanese Kraton
011082: BEEK, STEVE VAN - Bangkok Then and Now
008885: BEEK, AART VAN - Hart van Java. Verhalen en gedichten
010374: BEEK, HERDA & WIM VAN - Hoogtepunten uit de Indonesische keuken.[On cover:] Sayur, rujak en lalap
010379: BEEK, WIM VAN - Sayur, rujak en lalap. Drie hoogtepunten uit de traditionele Indonesische keuken
008939: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-IndiŽ 1600 - 1950
009296: MULTATULI / BEEKMAN, E.M. - The Oyster & the Eagle. Selected Aphorisms and Parables of Multatuli. Translated, edited, annotated, with an Introductory Essay by E.M. Beekman
007765: BEELDSNIJDER, RUUD - 'Om werk van jullie te hebben'. Plantageslaven in Suriname, 1730-1750
000162: BEERLING, DANE (ET AL.) - Layangan; gedichten van twaalf Indo-Europese dichters en dichteressen.
012198: BEERLING, DANE - Schimmen
002477: BEETEM, J.C.L. VAN (GEPENS. OFFICIER VAN HET NEDERL. LEGER) - De ontmaskering van Raden Mas Noto Soeroto (Open Brief aan het Nederlandsche Volk)
008995: BEETS, NIC - De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942
010725: BEGEMANN - De Indische naoorlogse generatie. Herinneringen, Verhalen, Analyse
004618: BEIJENS, DAAN - Suze. Vervolg op "Anak Mas".
004757: BEIJENS, DAAN - Suze. Vervolg op "Anak-Mas"
011568: BR‹CKEL-BEITEN, MARY - Aan de zus van Anton. Dagboeken, brieven en tekeningen 1942-1945. Bezorgd door Mariska Heijmans van Bruggen. Met een inleiding van Esther C. Captain en een voorwoord van Lex BrŁckel Jr.
004811: BEKAAR, J.J. - Hoe wij Insulinde besturen. Interviews met bestuurders in onze Oost. met een inleidend woord van I.B. van Heutsz
001065: BEKKING, H.C. - Nederlandsch IndiŽ en het Ministerie Thorbecke. Open brief aan Mr. A.F. Jongstra, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
003544: [BEKKING, H.C.] - De Minister van Staat J.J. Rochussen, Oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ, Oud-Minister van KoloniŽn, beantwoord op zijne brochure Het wetsontwerp op de particuliere Cultuur-ondernemingen in N.I.
002329: BEKKING, H.C. - De "schandalen" van den "Vrijen Arbeid in Rembang". Eene toelichting op het rapport van den Heer O. van Rees over de vrijwillige tabakscultuur.
006994: BEKKUM, WILLEM VAN / (WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, EDITOR) - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998. Bezorgd door Marie Antoinette Willemsen
010984: BEL, JACQUELINE - De wilde wederhelft volgens Daum en Conrad. De seksuele moraal in koloniale literatuur
002603: BELDER, A. - Het stoomschip Smit. Varen naar de Oost.
002918: BELFORT, ROLAND & ALFRED JOHANNES HOYER - All About Coconuts.
010443: DEKKER-BELGRAVER, WIL (AND OTHERS) - Ōndisch kampkind'; een eigen gezicht?
000946: BELMANS, HUGO - Batiks uit IndonesiŽ. Reisindrukken van Bali en Java.
003825: BELSHAW, CYRIL S. - The Great Village. The Economic and Social Welfare of Hanuabada, an Urban Community in Papua. Foreword by Raymond Firth.
004446: BELSHAW, CYRIL S. - Under the Ivi Tree. Society and Economic Growth in Rural Fiji
000315: BEMMELEN, DR. W. VAN - Uitkomsten der Regenwaarnemingen op Java / Results of Rainfall Observations in Java.
003896: BEMMELEN, W. VAN - Phantasmen. Derde bundel van de wonderlijke geschiedenissen der stof.
000307: BEMMELEN, SITA VAN, MADELON DJAJADININGRAT-NIEUWENHUIS, ELSBETH LOCHER-SCHOLTEN & ELLY TOUWEN-BOUWSMA (EDITORS) - Women and Mediation in Indonesia
003931: BEMMELEN, DR. W. VAN - Wonderlijke Geschiedenissen der Stof.
009075: BEMMELEN, DR. W. VAN - Naar hoge toppen en dieke kraters
012275: BENDA, HARRY J. & RUTH T. MCVEY (EDITORS) - The Communists Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents. Edited and with an introduction by Harry J. Benda and Ruth T. McVey
010908: BENES, ING. VLASTISLAV A KOLEKTIV - Indonťsie. Obchodne, Ekonomickť, Sborniky
000551: KWEE KEK BENG - Historische betrekking tusschen China en IndonesiŽ.
011510: FRANKE-BENN, CHRISTIANE - Die Wayangwelt. Namen und gestalten im javanischen Dchattenspiel. Ein lexikalisches Nagschalgwerk
011228: BENNETT, GEOFFREY - The Pepper Trader. True Tales of the German East Asia Squadron and the Man who Cast them in Stone
005685: BENOIT, P.J. / SCHRIKS, CH. & DR. SILVIA W. DE GROOT - Reis door Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana. Een vertaling van de oorspronkelijke uitgave Voyage ŗ Surinam. Met honderd tekeningen in kleur. Bewerkt door Chris Schriks. Voorzien van een samenvatting in de Engelse taal door
006146: BENOT, YVES - La dťmence coloniale sous Napolťon. Essai
005315: BENSA, ALBAN - Chroniques Kanak. L'ethnologie en marche
002950: BENSCHOP, BEP - Pluisje.
011848: BERAN, HARRY - Betel-chewing Equipment of East New Guinea
003539: BERCKEL, G.J.A. VAN - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch-IndiŽ 1780 - 1806.
010909: BERENSTAIN, LEO - The Wind Monkey & Other Stories
001877: BERETTY, D.W. [PREFACE] - Van 13 Momenten uit een 13-jarig bestaan - ANETA.
003358: BERG, NORBERT VAN DEN & STEVEN WACHLIN - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlands-IndiŽ.
000091: BERG, C.C. - Nederland en IndonesiŽ. Culturele betrekkingen.
000216: BERG, N.P. VAN DEN - De muntquaestie met betrekking tot IndiŽ.
000260: BERG, N.P. VAN DEN - De kwestie over den geldsomloop in Nedetrlandsch-IndiŽ.
000590: BERG, MR. N.P. VAN DEN - Regeling der Verhouding tusschen Werkgevers en Arbeiders in Nederlandsch-IndiŽ. Voordracht gehouden in de Algemeene Vergadering van de Nederlandsche afdeeling der Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw op 9 December 1890.
007100: BERG, C.C. - Kidung PamaŮcangah. Critisch uitgegeven door C.C. Berg
001138: BERG, MR. N.P. VAN DEN - Over de economische belangen van Nederlandsch-IndiŽ. Voordracht gehouden in de Vereeniging "Hou en Trou" op 14 Maart 1900.
001266: BERG, MR. N.P. VAN DEN - Het tooneel in Batavia in vroegeren tijd.
001670: JONGE-BERG, JONKVR. P.C. DE - Vertel eens van vroeger, grootmama (herinneringen).
006826: BERG, N.G. VAN DEN - Wij koken zelf! Eenvoudig kookboekje voor meisjes. GeÔllustreerd door G. Landman
003084: BERG, C.C. - Rangga Lawe. Middeljavaansche Historische Roman, critisch uitgegeven.
005143: BERG, JOOP VAN DEN - Het verloren volk. Een geschiedenis van de Banda-eilanden
005319: BERG, C.C. - Pranatjitra. Een javaansche liefde. Uit het javaansch vertaald doo C.G. Berg met medewerking van M. Prawiroatmodjo
009151: BERG, COEN VAN DEN - IndiŽ verloren, Merdeka!. Nederland en de Indonesische onafhankelijksstrijd
003565: BERG, N.P. VAN DEN - Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd.
003722: BERG, N.P. VAN DEN - Bankwezen en Banken in Britsch-IndiŽ. Eene geschiedkundige schets.
008315: BERG, PIET VAN DEN, & HENK VAN DRIEL - Militairen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek
004664: BERG, C.C. - Wat betekent het woord 'Kabayan"?
002743: BERG, E.J. VAN DEN - De val van Sora.
005142: BERG, JOOP VAN DEN - De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden
007726: JONGE-BERG, P.C. DE - Vertel een van vroeger, grootmama. Herinneringen
007187: BERG, C.C. [EDITOR] - Babad Bla-Batuh. De geschiedenis van een tak der familie Jelantik
005347: BERG, C.C. - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme
003629: BERG, C.C. - Het Rijk van de vijfvoudige Buddha.
008948: BERG, JOOP VAN DEN (EDITOR) - IndiŽ - IndonesiŽ in honderd gedichten. Samengesteld door Joop van den Berg
007097: BERG, C.C. - Arya Tadah en de Gadja-Mada-gelofte
000052: BERG, JOOP VAN DEN BERG ET AL. - Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland.
008965: D…-LILAH [ = PS. OF L. VAN RENESSE] / BERG, JOOP VAN DEN - Dť-Lilah. Een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's indisch proza
008552: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahasa-Indonesia experiment. Rede op 23 April 1951 in de aula der Universiteit van Amsterdam uitgesproken
012039: BERG, C.C. - De Middeljavaansche historische traditie
007388: BERG, JOOP VAN DEN - Het Hooge Huis aan de Javazee. De geschiedenis van een zeeroverseiland
008560: BERG, C.C. - Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen
011899: BERG, C.C. - Kidung Sundayana (Kidung Sunda C). Voor schoolgebruil uitgegeven, en voorzien van aanteekeningen, een woordenlijstje en een inleiding tot de studie van het Oud-Javaans
000954: BERG, C.C. - Herkomst, vorm en functie der Middeljavaanse Rijksdelingstheorie.
006418: BERG, JOOP VAN DEN - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands.
002050: BERG, JOOP VAN DEN (SAMENSTELLER) - Zo was IndiŽ 1850 - 1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-IndiŽ.
008559: BERG, C.C. - IndiŽ's talenweelde en IndiŽ's taalproblemen. Rede in tegenwoordigheid van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ uitgesproken op den vijftienden verjaardag der Rechtshoogeschool te Batavia den 28sten October 1939
008966: BERG, JOOP VAN DEN (EDITOR) - Het is hier Holland niet
012026: BERG, C.C. - Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen
012101: BERG, PAULA VAN DEN - Singsing Tumbuan (Mask Dance). Text & research Paula van den Berg. Photos by Marsha Berman, David Hannan, Paula van den Berg
011041: BERG, C.C. - Rangga Lawe. Middeljavaansche Historische Roman. Critisch uitgegeven door C.C. Berg
010282: BERGE, TOM VAN - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
010588: BERGE, TOM VAN DEN - Van kennis tot kunst. Soendanese poŽzie in de koloniale tijd
011766: BERGE, TOM VAN DEN - H.J. van Mook 1894-1965. Een vrij en gelukkig IndonesiŽ . Biografie
009683: BERGEMA, INEKE & CHRIS DE JONG (EDITORS) - Een rechtvaardig man plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema. Onder redactie van Ineke Bergema en Chris de Jong
001419: BERGEN, LEO VAN - Voor onze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandsch-Indisch Roode Kruis (1870-1945).
009698: BERGEN, LEO VAN - Een menslievende en nationale taak. Oorlog, , kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-IndiŽ 1870-1950
001675: BERGHMAN, JAN [ = PS. OF F.J. BROEKHALS] - Kiemend zaad. [Roman].
012211: BERGMAN, R.A.M. - Kleur op Doek. Hoe exotische weefsels worden gekleurd
001029: BERGMANN, HERTA - Heimkehr aus Java. Roman
005048: BERGMANN, HERTA - Heimkehr aus Java. Roman
001785: BERGSMA, W.B. - Eindresumť van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juni 1867 No.2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond van Java en Madoera.
002028: BERGSMA, W.B. - Eindresumť van het bij Gouvernements besluit d.d. 10 Junij 1867 No.2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera samengesteld door den Chef der Afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie. Eerste gedeelte.
002301: BERKHOUT, A.H. - Ziele, Resultate und Zukunft der indischen Forstwirtschaft.
009414: BERKHOUT, A.H. & M. GRESHOFF (SAMENSTELLERS) - Indische Cultuur-Almanak (met supplement). 24e Jaargang 1910
008857: BERKHOUT, IR. F.M.C. & EYSVOGEL, PROF. IR. W.F. - Het waterstaatswerk in IndonesiŽ na de oorlog
011953: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45
009786: BERLAGE JR., DR. H.P. - Vuur, lucht, water, aarde. 18 Voordrachten voor de Nirom gehouden. Met 28 illustraties
011106: BERLO, BERTUS VAN & GERARD GEERS & AD OTTEN - En ons moeder skrŻwde... Gemertse jongens als militair in IndonesiŽ en Nieuw-Guinea 1945 - 1962
007740: BERNARD, DR. CH.J. (INTRODUCTION) - Arts & Crafts of Netherlands India
010218: BERNDT, HELMUT - Der Sonne entgegen. Mit 19 Jahren auf Fahrt um die Welt. Mit Łber 60 Leica-Aufnahmen
011759: ANGKATAN BERSENDJATA (INDONESIA). PUSAT SEDJARAH ANGKATAN BERSENDJATA, STAF ANGKATAN BERSENDJATA - 40 Hari Kegagalan "g.30.S.". 1 Oktober - 10 November 1965
003486: CHAILLEY-BERT, J. - Java et ses habitants.
004089: CHAILLEY-BERT, J. - Java et ses habitants. La sociťtť indigŤne. - La sociťtť Europťenne. - La Concurrennce ťconomique: Europťens et orientaux; la question chinoise. - La concurrence politique: Hollandais et Javanais. - L' …ducation des indigŤnes. -
004750: BERTLING, MR. C.T. - De Chineezen op de Oostkust van Borneo
012345: BESNIER, NIKO - On the Edge of the Global
005333: BESSELING, O.P. (ADVISEUR VOOR HET VOLKSCREDIETWEZEN IN NEDERLANDSCH-INDI√č) - Het Nederlandsch-Indisch Volkscredietwezen
004712: BESSELS, G.J. (EDITOR) - Dai Nippon. Catalogus van de postzegels uitgegeven door het rebellerende regime van de Republiek IndonesiŽ 17 augustus 1945 - 27 december 1949
004298: BESSONE, SILVANA - O Museo Nacional dos Coches Lisboa
008752: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BETZ, DR. H.J. - Artikel 194
008660: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] BETZ, DR. H.J. - De faculteit der Godgeleerdheid
009784: BEUKERS, H., L. BLUSS… & R. EGGINK (EDITORS) - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratema betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussť [en] R. Eggink
000438: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh.
010442: BEUNDERMAN, R., & J. DANE (EDITORS) - Kinderen van de oorlog. Opstellen naar aanleiding van een lezingencyclus georganiseerd in de periode januari - april 1986 door de RIAGG's Centrum/Oud-West Amsterdam en Zuid/Nieuw-West Amsterdam, in samenwerking met de Stichting ICODO te Utrecht
012059: BEURDELEY, MICHEL - Porcelaine de la Compagnie des Indes
010051: BEVEREN, F.J. VAN - De ontwikkeling van de trans-atlantische luchtpostverbindingen
007076: BEYERINCK, W.M. - Geslachtlijst van de familie Beyerinck. Samengesteld door W.M. Beyerinck (No. 43) en ter herinnering aangeboden door W. Beyerinck (No. 39)
011777: BEYNON, H.C. - Verboden voor honden en inlanders. IndonesiŽrs vertellen over hun leven in de koloniale tijd
005403: BEYNON, HANS C. - Terug naar het eiland van herkomst
012127: BEYNON, HANS - Terasi. Mijn jeugd in IndiŽ
000057: BEZACIER, LOUIS - L'Art Vietnamien.
002092: BEZEMER, T.J. (INTRODUCTION) - Indonesische Kunstnijverheid. Platen-atlas met inleiding van Prof. T.J. Bezemer.
002127: BEZEMER, T.J. - Indonesisches Kunstgewerbe. Bilder-Atlas mit einer Einleitung von Prof. T.J. Bezemer. Herausgegeben mit Mitwirkung des KŲniglichen Vereins "Kolonial Institut", Amsterdam.
005899: BEZEMER, T.J. - Door Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schetsen van Land en Volk. Met een inleiding van J.F. Niermeyer en ongeveer 300 illustraties en kaarten
003088: BEZEMER, T.J. - Volksdichtung aus Indonesien. Sagen, Tierfabeln und Mšrchen Łbersetzt von T.J. bezemer. Mit Vorwort von Prof. Dr. H. Kern..
000798: BEZEMER, T.J. (EDITOR) - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ.
005329: BEZEMER, T.J. (LEERAAR AAN DE RIJKS-LANDBOUWSCHOOL TE WAGENINGEN) - De Inlandsche dorpsgemeenschap op Java
008867: BEZEMER, T.J. (EDITOR) - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Naar den tweeeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Met een kaart
003176: BHATTA,, J.N. - Soal2 transmigrasi di Indonesia (istimewa Sumatra Selatan) / Regarding International Migration in Indonesia (with special reference to S. Sumatra).
006102: BIEGMAN, G.J.F. (OUD-INSPECTEUR VAN HET INLANDSCH ONDERWIJS IN NEDERLANDSCH INDIň) - Bladen uit de geschiedenis van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ten gebruike bij het onderwijs aan meergevorderden
000761: BIEMOND, MR. J. (SAMENGESTELD IN SAMENWERKING MET) - Commentaar op de Assistentenregeling en de op de Assistentencontracten toepasselijke artikelen van de Algemeene regeling van het Arbeidscontract.
003705: BIENTJES, J. - Holland und die Hollšnder im Urteil deutscher Reisender 1400 - 1800.
005227: BIESHAAR, DS. W. (A.O.) - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar Zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes
010238: BIHARI, DRS..B. - Het jajmani-systeem in India en aspekten hiervan onder de Hindostanen in Suriname. (Een economisch-antropologische studie)
000028: BIJ, MR. S. VAN DER - De wettelijke regelingen van de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke Inlandsche Vereenigingen in Ned.-IndiŽ.
010288: BIJKERK, J.C. - De Colombo tragedie
008341: BIJKERK, J.C. - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlandsch-IndiŽ. Met een tengeleide van Anthony van Kampen
008987: BIJKERK, J.C. - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in IndiŽ
001580: ZEGERS DE BIJL, H.Z. - Door Storm en Duisternis. Indische roman.
010143: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra
001215: BIJLMER, DR. H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlandsch Nieuw-Guinee..
007452: BIJLMER, DR. H.J.T. - Met de Centraal Nieuw-Guinee-Expeditie, Ao 1920, naar een onbekenden Volksstam in het Hoogggebergte
008337: BIJLSMA, R. - [Inventaris van] De Archieven van den Raad van Politie (1669-1680) en den Raad van Politie en Justitie (1680-1683) en het Oud-Archief van het Hof van Politie en Crimineele Justitie (1684-1816) in Suriname
010091: BIK, L.A. - Het vergaan van het S.S. "Van der Wijck
007253: BILDERBEEK, ESTELLE VAN - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945. Verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalige Nederlands-IndiŽ. [Met illustraties van de auteur] Met een nawoord van Jill Stolk
009471: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Brieven van Mr. Willem Bilderdijk aan Dr. Abraham Capadose
007009: BILT, PROF. C.L. VAN DER - Een radio-telegrafische gemeenschap tusschen Nederland en Nederlandsch Oost-IndiŽ
007281: BINNERTS, MR. C. - 'Alles is in orde, heren...!'. Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Inleiding door Rudy Kousbroek
006791: BINNERTS, MR. C. - "Alles is in orde, heeren....!". Een dagboek van het eiland Flores uit het Jaar 1943
006790: BINNERTS, MR. C. - "Alles is in orde, heeren....!". Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943
000544: BINNS, OTTWELL - Java Jack.
009409: BINNS, OTWEEL [= OTTWELL BINNS] - Java-Jack. l'Ile aux Cinq Palmiers. Roman. Texte FranÁais par Nad de Cyon
010388: BIRNEY, ALFRED - Oost-Indische inkt. 400 Jaar IndiŽ in de Nederlandse letteren. Samengesteld door Alfred Birney
010210: BIRNEY, ALFRED - Vogels rond een vrouw
007295: BITTER, W.S. (VAN ASSEN) - Het Wentelend Wiel van IndiŽ
000878: BJERRE, JENS - The Last Cannibals. Translated from the Danish by Estrid Bannister.
005385: BLACK, STAR, AND HANS HOEFER - Guide to Bali
005384: BLACKWOOD, SIR ROBERT - Beautiful Bali
010574: BLAIR, JR., JOAN AND CLAY - Return from the River Kwai
007439: [BLANCO, ANTONIO] / DHAIMLER, DH. (EDITOR) - Antonio Blanco. His Life, his Works, his Dreams. Including a series of 33 selected collaged-poems by the artist entitled: "Fragments of Enchantment" [Cover title: Fabulous Blanco]
004613: BLANKENBRUIN, JHR. FREDERIK VAN [= PS.?] - Sariman. Een verhaal van Indisch leed
000369: BLANKENSTEIN, DR. M. VAN - De poenale sanctie in de practijk.
007903: BLANKENSTEIN, A.H.G. - Van Binnen Uit 1948-1952
008724: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BLEEKER, G.H. & H. MARWITZ - Schoolatlas voor Bijbelsche Geschiedenis in kaarten en platen. Voor het onderwijs op scholen en voor catechesaties. Zevende, herziene druk
002906: BLEEKER, P. - Siluroideorum Bataviensium conspectus diagnosticus. Overzicht der siluroiden welke te Batavia voorkomen.
003035: BLEEKER, P. - Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingsstatistiek van Java.
007986: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. GeÔllustreeerd door C. Koppenol
004517: BLINK, PROF. DR. H. - Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied. Met schetskaartjes
011295: BLINK, DRS. M.J. VAN DEN - Olie op de golven. De betrekkingen tussen Nederland / CuraÁao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw
012165: BLITS, G.A. - De Anatomische Bouw der Oost-Indische IJzerhoutsoorten en van het Djatihout, benevens een Overzicht van alle thans bekende IJzerhoutplanten
001075: BLOEM, MARION - Geen gewoon Indisch meisje.
011468: BLOEM, MARION - Vaders van betekenis
011976: BLOEM, VICTOR LOUIS - Furio Nippon als slaafarbeider
011995: BLOEM, MARION - Vervlochten grenzen. Roman.
011180: BLOEM, MARION - Geen gewoon Indisch meisje
010864: BLOEM, MARION - De leugen van de kaketoe
010923: BLOEM, MARION - Geen requiem. Grdich, geschreven en voorgelezen door Marion Bloem ter gelegenheid van de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 Augustus 2009
012284: BLOEMBERGEN, MARIEKE - De geschiedenis van de Politie in Nederlands-IndiŽ. Uit zorg en angst
011767: BLOEMBERGEN, MARIEKE & VINCENT KUITENBROUWER (EDITORS) - A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts
009009: BLOEMBERGEN, MARIEKE & REMCO RABEN (EDITORS) - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland , IndiŽ en de wereldtentoonstellingen 1883-1931. Samengesteld en ingeleid door Marieke Bloembergen
006719: BLOEMHARD, J. - De Indische Oorlogsslachtoffers
000916: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Egypte en de expeditie naar Khartoem.
012214: BLOKLAND, TOOS - Vrouwenleed. Dagboek van een jonge vrouw vanuit Darmo-wijkkamp (soerabaja en Halmaheira (Semarang) in Nederlands-IndiŽ 1 maart q942 - maart 1946
009978: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.W.A. (AND OTHERS) - Paviljoen Welgelegen 1789 - 1989, Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland
005156: GRAAF-BLOM, A.J. DE - Levensmogelijkheden. Lessen van de Meesters En Re e.a.
003433: BLOM, JESSY - The Antiquities of Singasari.
003551: BLOM, J.R. VAN. - Tjandi Sadjiwan
001070: BLOMMENSTEIN, MR. A.F. VAN - Ontwerp eener ordonnantie tot regeling van den arbeid van van elders afkomstige personen in bedrijven, welke in het gewest Oostkust van Sumatra geheel of gedeeltelijk buiten de bevolkingscentra worden uitgeoefend en Memorie van Toelichting.
005208: BLOT, P. DE (INTRODUCTION) - Aangenaam kennis te maken. problemen van IndonesiŽrs in Nederland en hun ontmoeting met Nederlanders
000105: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - Le communisme aux Indes Nťerlandaises.
001115: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De Bataviasche Mei-beweging van 1848 en de miskenning van het Indisch Staatsrecht van een der grondrechten.
003587: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De Communistische Beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
009566: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS (OUD-NED.-INDISCH BESTUURSAMBTENAAR) - De Indo-Europeesche Bewging in Nederlandsch-IndiŽ
003561: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De communistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ. Tweede herziene en bijgewerkte druk.
003642: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
006603: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-IndiŽ. Ingeleid door Harry A. Poeze
001612: BLUME, CAREL LUDWIG - Beschrijving van eenige gewassen waargenomen op eenen togt naar den Salak in den jare 1822.
003030: BLUME, CAREL LODEWIJK - Over de gesteldheid van het gebergte Gedť.
006084: BLUSS…, LEONARD - Bitters Bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de gouden eeuw
009686: BLUSS…, LEONARD & CHEN MENGHONG (EDITORS) - The Archives of the Kong Koan of Batavia
001438: BLUSS…, LEONARD - Retour Amoy. Anny Tan - Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China.
006365: BLUSS…, LEONARD & JAAP DE MOOR - Nederlanders Overzee. De eerste 50 jaar 1600 - 1650
004887: BLUSS…, LEONARD - Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia
009235: BLUSS…, L., H.L. WESSELING, G.D.WINIUS (EDITORS) - History and Underdevelopment. Essays on underdevelopment and European expansion in Asia and Africa
001393: OEI TJONG BO, DR. (HUANG TSUNG MO) - Niederlšndisch-Indien. Eine Wirtschaftsstudie.
011104: BOCK, EDWARD DE (EDITOR) & STANLEY BREMER (INTRODUCTION) - Goud der Goden [on cover:] uit het oude Java
010972: BODAAN, J.L. (VOORHEEN ZENDELING-LEERAAR VAN HET NED. ZENDELING GEN.) - Jeugdige Vrijbuiters
011917: BODAAN, L. (ZENDELING-LEERAAR BIJ HET N.Z.G.) - Laoe Si Momo. De melaatschen-kolonie in het land der Karo-Bataks, Sumatra (O.-Kust). Een zakelijke beschrijving
009093: BODROGI, TIBOR - Kunst van IndonesiŽ.
009795: BOEDIJN, DR. K.B. & J.R. KUPERUS - Plantkunde voor de Indische Middelbare Scholen. (H.B.S. uitgave) Eerste Deel
009472: BOEHRINGER, CH. - Ein Menschenalter kolonialer Erfahrungen auf der Insel Ceylon. Wissenswerten Łber den Anbau, die Bedeutung und Verwertung wichtiger tropischer Erzeugnisse
008776: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SCHUURBEQUE BOEIJE, JHR. MR. M.J. - De Schoolquaestie
010720: BOEIJEN, RINY - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra
010921: BOEIJEN, RINY - Groeten uit Bukittinggi. Een voorproefje voor IndonesiŽ-reizigers
000389: BOEIJINGA, DR. K.J. [AND OTHERS] - Indische Dag. Referaten.
000523: BOEKE, J.H. - The Structure of Netherlands Indian Economy.
000530: BOEKE, DR. J.H. - Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-IndiŽ ten behoeve van hen, die met de economie van de Indische dorpshuishouding te maken krijgen.
005175: [BOEKE, J.H. (A.O.)] - Indonesian Economics. The Concept of Dualism in Theory and Policy
002763: BOEKE, DR. J.H. - Ontwikkelingsgang en toekomst van bevolkings- en ondernemingslandbouw in Nederlandsch-IndiŽ.
006729: BOEKE, HENDRIK ENNO - Enkele beschouwingen over de resectietherapie bij longtuberculose in IndonesiŽ / Beberapa Tindjauan Daripada Terapi Reseksi Pada Penjakit / Tuberculosis Paru2 Di Indonesia
004805: BOEKEMA, ROELF - Dutch East Indies 1941-1945 Catalogue of the 75th auction held from Jan, 28 until Febr.1, 1974, entirely devoted to stamps and other philateletic material issued under the Japanese occupation of the Dutch East Indies 'Dai Nippon', listing 6048
005323: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Kappipo. Uitgegeven door R. Koopmans van Boekeren.
010408: ST‹RLER BOEKWIJT, R.J. DE - 'Ter herinnering aan mijn diensttijd in Nederlandsch-IndiŽ'. Batikdoeken met betrekking tot het Nederlandse leger in Nederlands-IndiŽ (1945-1949)
000539: BOELAARS, DR. J. - Papoea's aan de Mappi.
006467: BOELAARS (MSC), DR. J.H.M.C. & DRS. A.C. BLOM - Mono Koame 'wij denken ook'
003678: BOELEN, A. - De rustverstoorders.
007760: BOELEN, H.J. - De invloed der suikerindustrie op Java
010053: BOELENS, GERMEN, CHRIS VAN FRAASSEN, HANS STRAVER (MET MEDEWERKING VAN NANNEKE WIGARD) - Natuur en samenleving van de Molukken
012210: HOENS-BOELHOUWER, C.J. - Vlinders uit het verleden
010337: HOENS BOELHOUWER, CARRY - Tandjung Bloemen
004489: BOELMAN, H.A.C. - Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-IndiŽ
000636: COHEN DE BOER, MR. H. - Het Koeli-contract te GenŤve.
001494: COHEN DE BOER, MR. H. - Het Koelie-contract te Geneve.
002833: COHEN DE BOER, MR. H. - Het koeliecontract in Buitenlandsche koloniŽn.
002642: BOER, M.G. DE - Van Oude VoyagiŽn [I]. Op weg naar IndiŽ.
002643: BOER, M.G. DE - Van Oude VoyagiŽn [III]. Met Tasman en Bontekoe.
003274: BOER, DR. M.G. DE - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Tweede Deel, 1e Stuk.
003275: BOER, DR. M.G. DE - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Tweede Deel, 2e Stuk
009201: BOER, JACK - Koninklijke Olie in IndiŽ. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953
005638: THEUNS-DE BOER, GERDA & SASKIA ASSER (WITH CONTRIBUTION BY STEVEN WACHLIN) - Isidore van Kinsbergen (1821-1905) Fotopionier en theatermaker in Nederlands-IndiŽ / Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies
002599: BOER, M.G. DE - De Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart.
006718: BOER, D.W.N. DE (OUD INDISCHE BESTUURSAMBTENAAR, REPETITOR KLASSIEK EN MODERN MALEISCH) - Wat iedereen weten moet met betrekking tot het verband tusschen de "Groot Aziatische Gemeenschappelijke Welvaartssfeer" en het extremistische standpunt van Soekarno c.s.
005892: BOER, P.C. - De luchtstrijd rond Borneo December 1941 - Februari 1942
009996: BOER, DR. M.G. DE - Van Oude VoyagiŽn
008957: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914)
011557: BOER, P.C. - Army Co-operation bij de Militaire Luchtvaart in IndiŽ, 1946-1950. De geschiedenis van 17 VARWA Squadron en de Taylorcraft L-2M en Piper L-41 Cub-vliegtuigen van de Militaire Luchtvaart van het KNIL
009761: ONDERWIJGGESCHIEDENIS] / BOER, H. DE - Het leven en werken van Mr. G. Groen van Prinsterer
002773: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. (EDITOR) - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1846.
005905: BOESMAN, J. - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen
005124: BOGAARDT, W.H. (LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL) - Gouvernementsbetrekkingen in Ned. Oost-IndiŽ. Gids voor hen, die eene Gouvernementsbetrekking in Ned. Oost-IndiŽ wenschen te vervullen. Naar officiŽele gegevens bewerkt
004001: BOGAERS, MR. A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607). Dichtstuk.
010437: BOGAERTS, ELS & REMCO RABEN (EDITORS) - Van IndiŽ tot IndonesiŽ
008815: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [BOGAERTS, A.M., E.A.] - Open brief aan den Hoogwelgeboren Heer Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, Raadsheer in het Hof van Noord-Brabant, naar aanleiding der Brochure: De Staatsschool en de Roomsche Kerk, door de vier Hoofdonderwijzers der openbare Scholen te 's-Hertogenbosch
008816: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [BOGAERTS, A.M., E.A.] - Open brief aan den Heer H. Pierson, Predikant te 's-Hertogenbosch, of de Bossche Schoolkwestie beschouwd in het licht der waarheid en der werkelijkheid, door de vier openbare Hoofdonderwijzers alhier
005438: BOGARDE, DIRK - A Gentle Occupation. A Novel
007488: BOHATTA, DR. HANNS - Das javanische Drama (Wayang)
003158: B÷HM, DR. A.H. - Het recht van kolonisatie. Francisco de Vitoria's lessen over het recht tot koloniseeren in verband met de Spaansche kolonisatie, het optreden der Pausen en het internationale recht.
007661: BOIS, CORA DU - The People of Alor. A social-psychological study of an East Indian Island. Volime I - Chapters 1 - 12. With analyses by Abram Kardiner and Emil Oberholzer
004208: BOISSELIER, JEAN & JEAN-MICHEL BEURDELEY - Kunst in Thailand
002398: BOISSEVAIN, CHARLES - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-IndiŽ.
001185: BOISSEVAIN, C.F.C.G., AND L.B. VOSSE. - Zijn stempel gedrukt. C.D. Ricardo en zijn filatelistische collectie over Nederlands-IndiŽ en indonesiŽ gedurende 1942-1949 / The Stamp of Authority. C.D. Ricardo and his philatelic collection on the Dutch East Indies and Indonesia from 1942-1949.
000989: BOISSEVAIN, WALRAVE - Mijn leven 1876 - 1944.
012153: BOISSEVAN, J.W. - Het Indische tooneelstuk Prabodhacandrodaya. I. Toelichting en beoordeeling
003661: BOK, E.J. - Bijdrage tot de kennis der raseigenschappen van het Javaansche volk.
002486: BOKMA, IR. F.T. & DR. G.M. KRAAY - Rubber en Latex. Bereiding, verwerking en toepassing.
004563: BOLAND, BEN & IREEN FARJON & HARRY POEZE - Verstrikt in verbondenheid. Nederland, PvdA en IndonesiŽ [Drie aanvullingen]
011582: BOLAND, B.J. - The Struggle of Islam in Modern Indonesia
011747: BOLAND, B.J. - The Struggle of Islam in Modern Indonesia
011814: BOLAND, B.J., AND I. FARJON - Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post 1945 addenda
011552: BOLAND, B.J. - The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Slightly revised reprint
011369: RENES-BOLDING, M.A.M. - "Ik kom terug", zegt Loes. Illustraties en omslag van Bep Wagner [1947]
011170: RENES-BOLDING, M.A.M. - Schaduw-schimmenspel
007061: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De Blauwe Bende. GeÔllustreerd door Sierk SchrŲder
004949: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Machten en Menschen
012181: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - "Ik kom terug", zegt Loes
009734: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Annetje's geluk
009617: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het stille front
002942: BOLDINGH, DR. I. (BEWERKING) - Zakflora voor de landbouwstreken op Java.
002898: BOLHUIS, MR. J.J. VAN - IndiŽ en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging.
003616: BOLHUIS, J.J. VAN - IndiŽ en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging. De Militaire Willems-Orde.
006788: BOLLEE, A.G.A. - Hij rijdt weer! [Met] Foto's van E. Sterling
004840: BOMLI, P.J. - De Timmerliedenstaking in 1906 en de Actie daaraan voorafgegaan.
003754: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendings Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafsche en Franse Tijd.
006932: WENDELAAR BONGA, DIEUWKE - Eight Prison Camps. A Dutch Family in Japanese Java
006101: BONGENAAR, KAREL E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlands-IndiŽ 1855-1942. Met een voorwoord van Henk Schulte Nordholt en een ten geleide van Cees Fasseur
009240: BONGERS, DR. H. - Het testament van Sachidananda. Verhaal van een H.B.S.-er
007840: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
009937: BONNEFF, MARCEL - Pťrťgrinations Javanaises. Les Voyages de R.M.A. Purwa lelana: une vision de Java au XIXe siŤcle (c. 1860-1875)
008854: BONS, L. - Kamus Indonesia - Belanda - Inggeris. Edjaan bahasa Inngeris Menurut bunjinja
011462: BONTEKOE, W.Y. & THOMAS ROOSEBOOM - Het journaal van Bontekoe. Hertaald doot Thomas Rosenboom. Ingeleid en geannoteerd door Viebeke Roeper
008670: BOOM, MATTIE - Fotografie in de Sumatra-albums van Paul Sandel
001119: BOOMGAARD, PETER, HARRY A. POEZE, AND GERARD TERMORSHUIZEN (EDITORS) - Aangeraakt door Insulinde. De boeken van drieŽntwintg lezers.
012028: BOOMGAARD, PETER, FREEK COLOMBIJN & DAVID HENLEY (EDITORS) - Paper Landscapes. Explorations in the environmental history of Indonesia
009583: BOOMGAARD, PETER & JANNEKE VAN DIJK - Het IndiŽ boek
001289: BOOMGAARD, PETER - Frontiers of Fear. Tigers and People in the Malay World 1600-1950.
009584: BOOMGAARD, PETER & JANNEKE VAN DIJK - Het IndiŽ boek
006453: BOOMGAARD, PETER & HARRY A. POEZE & GERARD TERMORSHUIZEN (EDITORS) - God in IndiŽ. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw
011816: BOOMGAARD, PETER, ROSALIA SCIORTINO AND INES SMYTH (EDITORS) - Health Care in Java. Past and present
001691: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - De 'Goddelijke Gast'op Bali I Bagoes Diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal.
008076: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN - Het hanenei. Roman
011233: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN - Een laatste glas en andere korte verhalen uit IndonesiŽ, Afrika en India
001557: BOOMS, A.S.H. - Tempo-Doeloe (uit vroeger tijd).
007972: BOOMS, A.S. H. / LIEDE, CONRAD VAN DE - Een maatschappelijk schipbreukeling / Een broer uit de-n-Oost
009873: BOOMS, A.S.H. - Een koloniaal
008633: BOOMS, P.G. - De afwachtende en de agressieve politiek in Atjeh
001867: BOOMSMA, HANS, AND J.B. MANG… - IndiŽ-bootreis. Herinneringen 1920 - 1940.
011473: BOOMSMA, GRA - De laatste tyfoon. {on cover:] Roman
012349: BOON, JAMES A. - Affinities and Extremes. Crisscrossing the Bittersweet Ethnology of East Indies History, Hindu-Balinese Culture, and Indo-European Allure
000255: BOON, G.A. - De radio-omroep voor Nederland en IndiŽ. Holland op z'n smalst.
004584: BOON, SIEM & E. VAN GELEUKEN - Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriŽring van Indische Nederlanders 1946 - 1964. Gebaseerd op de Tentoonstelling Thuisvaart (van 18 t/m 28 juni 1992 op de Pasar Malam in Den Haag)
006344: BOON, H.N. / WIEBES, CEES & BERT ZEEMAN (EDITORS) - Indonesische dagboeknotities van Dr. H.N. Boon 1946-1949.
003606: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de practijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 Juni 1855.
009953: BOON, SIEM & LESLIE BOON (EDITORS) - Rogier Boon. Indisch ontwerper
010542: BOON, HENDRIKUS A. - De Koninklijke Marine Dienstplicht Opleiding Juli 1939
005959: BOONE, A.TH. - Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840-1865)
010749: BOORSMA, N.A - Buren in de koloniale tijd. De Philippijnen onder Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indonesiache reacties daarop 1898-1942
003883: BOORSMA, DR. W.G. - Aanteekeningen over Oostersche Geneesmiddelleer op Java.
010755: BOORTMAN, C.M. - Indisch oliekartel en flankerend overheidsbeleid 1904 - 1941. Koninklijke-olie versus ethische mentaliteit
011324: BOOTS, ALICE & ROB WOORTMAN - Anton de Kom. Biografie 1898-1945 / 1945-2009
002297: BOREL, HENRI - Chineesche Vereenigingen.
008876: BOREL, HENRI - Opstellen
001275: BORGERS, A.H. - Doctor Willem Bosch en zijn invloed op de geneeskunde in Nederlandsch Oost-Indie.
008298: BORGERS, GERRIT (AND OTHERS, EDITORS) - Schrijversprentenboek van Suriname. Met een inleiding van Hugo Pos
000533: BOS, M. - Het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-IndiŽ: een critische studie ten behoeve van deelgenooten.
000776: BOS, H.C. - Bijdrage tot de anthropologie der Schouten-eilanden (Nederlandsch Nieuw-Guinee).
007307: BOS, W.H. - Boekhouden voor de nieuwe Indonesische Handelsschool en Boekhouddiploma A. Deel 1
004813: BOS, CORRIE A - Allamanda. Een reis-roman
011743: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam. Een reisverslag
006881: BOS, R. - Hoe het groeide. Het onderwijs in Nederlandsch-IndiŽ
010344: BOSBOOM, H.D.H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I. Compagnie
007721: BOSCH, F.D.K. - "Local Genius" en Oudjavaanse kunst
002472: ROEPER BOSCH, P.A. - De verhouding tusschen Japan en Nederlandsch-IndiŽ [Lezing gehouden voor de Vereeniging "Moederland en KoloniŽn"].
002795: BOSCH, MR. J.H. GRAAF VAN DEN - Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de orde van den dag. Eerste Stuk. Over het betaalmiddel.
001285: BOSCH, J. VAN DEN & J.C. BAUD - Briefwisseling tusssen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836. Uitgegeven door Dr. J.J. Westendorp Boersma.
008704: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LELIMAN-BOSCH, M.E. - Geschiedenis van het Huishoudonderwijs in Nederland
003436: [BOSCH, F.D.K.] - Hiranyagarbha. A series of articles on the archeological work and studies of Prof. Dr. F.D.K. Bosch, composed by his friends, his pupils and his collegues.
008089: BOSCH, J. VAN DEN / (GAAY FORTMAN, MR. B. DE, EDITOR) - Brieven van den Commissaris-Generaal voor de (Nederlandsche) West-Indische bezittingen J. van den Bosch aan den minister voor de Marine en de KoloniŽn (1827-1829)
004500: BOSCH, DR. F.D.K. - Het ontwaken van het aesthetisch gevoel voor de Hindoe-Javaansche oudheid.
001273: BOSCH, P. TEN - De sluiting der Atjehsche kust.
000077: BOSCH, J.H. GRAAF VAN DEN - Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestiŽ thans omtrent Java aan de orde van de dag. 3e Stuk [:] Over het stelsel van cultures en de verbeteringen, welke thans, in de uitvoering, daaraan zouden kunnen worden toegebragt, terwijl
000792: BOSCH, J. VAN DEN & D.J. DE EERENS - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende ander stukken. Uitgegeven door Dr. F.C. Gerretson en Dr. W.Ph. Coolhaas.
001176: BOSCH, W. - Open brief aan het Nederlandsche Volk.
000515: BOSCH, DR. F.D.K. - De Gouden Kiem. Inleiding tot de Indische symboliek.
010603: BOSCH, F. VAN DEN - In een plooi van de tijd. Verhalen
000993: BOSDARI, C. DE - Cape Dutch Houses and Farms. Their architecture and history, together with a note on the rŰle of Cecil John Rhodes in their preservation.
010269: BOSDRIESZ, JAN & GERARD SOETEMAN - Ond IndiŽ voor de IndonesiŽrs. De oorlog - de chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren
005515: BOSHART, MAUD (OUD KORPORAAL-MACHINIST BIJ DE KONINKLIJKE MARINE) - Muiterij in de Tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de "Zeven ProvinciŽn"
007006: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo
007611: BOSMA, ULBE, ANGELIE SENS & GERARD TERMORSHUIZEN - Journalistiek in de tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers. 1850-1958
007714: BOSMA, ULBE - Terug uit de koloniŽn. Zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties
006415: BOSSCHER, DOEKO & BERTEKE WAALDIJK - Ambon, Eer & Schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken
010167: WEBER VAN BOSSE, MEVR. A. - Een jaar aan boord H.M. Siboga. Met een inleiding van Jaap de Visser
002675: BOSSENBROEK, M. (ET AL., EDITORS) - Weerzien met IndiŽ.
009678: BOSSENBROEK, MARTIN - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
006219: BOSSENBROEK, DRS. M.P. - Van Holland naar IndiŽ. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909
010326: BOTHAS, DAGMAR - Land im Licht. Wiedersehen mit Djawa, Mit 93 Fotos aus Indonesien
006155: BOTHAS, DAGMAR - Tropenwelt Java. Reiseeindrucke und Bilder. Mit 100 Fotos und einer Karte
009778: BOTHAS, DAGMAR - Inseln der Zukunft. Indonesien, ein junger Staat unter dem Tropenhimmel
009577: BOUDEWIJNSE, J. (SECRETARIS EN BIBLIOTHECARIS VAN HET GENOOTSCHAP) - Catalogus der Bibliotheek van het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage. Opnieuw bewerkt door J. Boudewijnse
012120: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES - Life of Sir Stamford Raffles. Edited and introduced by Adrian Johnson
010708: BOUMA, HANS - Gordel van Smaragd. IndonesiŽ poŽtisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens
010924: BOUMA, HANS - Gordel van Smaragd. IndonesiŽ poŽtisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens
001305: BOUMAN, J.C. (AND OTHERS) - The South Moluccas. Rebellious Province or Occupied state.
011909: BOUMAN, DR. B. (BRIGADE-GENERAAL B.D.) - Succes in een verloren oorlogHet 6e Regiment Veldartillerie en zijn Speciale Troepen in de onafhankelijkheidsstrijd van de Republik IndonesiŽ, 1946-1949.
003751: BOUMAN, DR. H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesisch nationalisme op Sumatra's Westkust.
008666: BOUMAN, H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesisch Nationalisme op Sumatra's Westkust
006759: BOUMAN, B. - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950
008040: BOUMAN, B. - Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950
000843: BOURBON, LOUIS DE - Twaalf maal AziŽ. Met een inleiding van Anton Coolen
007772: BOURBON, LOUIS DE - In Ballingschap [gedichten]
007136: BOUT, HENDRIK - Ambon en het geweten der Kerk. Documentatie inzake het Adres van het Comitť dr. H. Bout. Met een Ten Geleide van J. Vreugdenhil
008992: BOUWER, J. - Het vermoorde land. Met een ten geleide van L. de Jong
010633: BOUWMAN, CARA ELLA (EDITOR) - Een parel in het rijstveld. [On cover:] Verhalen uit IndonesiŽ. Samengesteld en uit het Indonesisch vertaald door Cara Ella Bouwman
004586: BOUWMAN, CARA WLLA (EDITOR) - Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poŽzie uit IndonesiŽ
006478: TOUWEN-BOUWSMA, CORNELIA - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesia. Een historisch-anthropologische studie
004791: BOVENE, G.A. VAN - "Hier is IndiŽ...!"
007166: BOWDEN, TIM - Changi Photographer. George Aspinall's record of captivity
006329: BOWEN, R. SIDNEY - Dave Dawson at Singapore
008448: BOWRING, SIR JOHN - The Kingdom and People of Siam. With an introduction by David K. Wyatt
000305: BOXER, C.R. - Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
000237: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
001596: BOXTEL, FRANS VAN - Langs vreemde paden. Gedichten.
011981: BRAADBAART, OKKE DIEDERIK - The Nuts and Bolts of Industry Growth. Textile Equipment Manufacturing in Indonesia
007815: [MULTATULI] / BRAAK, MENNO TER (EDITOR) - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak
006406: [MULTATULI] / BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli
008002: BRAASEM, WILLEM - Magische zangen der Maleiers. Vertaald en ingeleid door Willem Braasem. Vignetten van Gerard van der Veen
000296: BRAASEM, W.A. AND JANHEINSZ JAHN (EDITORS & TRANSLATORS) - Reis und Hahnenschrei. Moderne Lyrik von den Inseln Indonesiens. Ausgewšhlt und Łbertragen von W.A. Braasem und Janheinz Jahn.
004756: BRAASEM, W.A. (A.O.) - W.C.C. Bleckmann (1853-1942) "Schilder van het oude Java". .
002499: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS (EDITORS) - VolkspoŽzie uit IndonesiŽ
007629: BRAASEM, WILLEM - Magische zangen der Maleiers. Vertaald en ingeleid door W.A. Braasem. Vignetten van Gerard van der Voort
008959: BRAASEM, W.A. - Woudzangen. Vertaald en ingeleid door W.A. Braasem
004543: BRACKMAN, ARNOLD C. - Indonesian Communism. A History.
012313: BRACKMAN, ARNOLD C. - The Communist Collapse in Indonesia
003164: BRACONIER, A. DE - Het pauperisme onder de in Ned. Oost-IndiŽ levende Europeanen.
009365: BRAGINSKY, V.I. - ...And sails the boat downstream. Malay Sufi poems of the boat
011218: BRAGINSKY, VLADIMIR - The Heritage of Traditional Malay Literature. A historical survey of genres, writings and literary views
001963: BRAIN, ROBERT - De primitieve volken. Keerpunten in ons leefmilieu.
011665: BRAKEL, (TRANSLATOR) - The Story of Muhammad Hanafiyyah. A medieval Muslim romance. Translated from the Malay by L.F. Brakel
002887: VAYNES VAN BRAKEL, R.G.B. DE - Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen staat onzer Oostindische bezittingen.
004172: BRAKEL, J.H. VAN (AND OTHERS) - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in IndonesiŽ / Ars and Crafts in Indonesia
011991: BRAKEL, KOOS VAN, AND SUSAN LEG»NE (EDS.) - Collecting and cultural crossroads. Collection policies and approaches (2008-20120 of the Tropenmuseum
011660: BRAKEL, L.F. - The Hikayat Muhammad Hanafiyyah. A medieval Muslim-Malay romance
011150: BRAKEL, KOOS VAN, DAVID VAN DUUREN, ITIE VAN HOUT - A Passion for Indonesian Art. The Georg Tillmann (1882-1941) Collection at the Tropenmuseum Amsterdam
012001: BRAKEL, MR. DR. S. VAN - Bescheiden over den slavenhadel der West-Indische Compagnie
000225: BRAND, W. - Sterfteverhoudingen in de stad Bandoeng (2).
005839: BRAND, PROF. DR. W. - HVA 1879 - 1979. Honderd jaar geschiedenis der Verenigde HVA Maatschappijen N.V.
006977: BRAND, MR. J. VAN DEN - De practijk der koelie-ordonnantie
001179: BRAND, MR. J. VAN DEN - Nog eens: De millioenen uit Deli.
000098: BRAND, MR. J. VAN DEN - De millioenen uit Deli.
009512: BRANDES, DR. J. - Kern en de Archipel
002219: BRANDES, DR. J. - Beschrijving der Javaansche, Ballineesche es Sasaksche Handschriften aangetroffen in de nalatenschap van Dr. H.N. van der Tuuk, en door hem vermaakt aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek.
008282: BRANDES, DR. J. (EDITOR) - NŚgarakretŚgama. Lofdicht van Prapanjtja op Koning Rasadjanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit
001458: BRANDES, DR.J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel.
003715: BRANDES, DR. J. - Van Oud-Batavia. Losse mededeelingen.
003893: BRANDES, DR. J.L.A. (EDITOR) - Beschrijving van de ruÔne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de Residentie Pasoeroean. Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel, onder leiding van Dr. J.L. A. Brandes.
004501: BRANDES, DR. J. - De waarde van Tjandi Prambanan tegenover de andere oudheden van Java, en een hartig woord over de deblayeering.
004507: BRANDES, DR. J. - Een puzzle opgehelderd (Het lingga-voetstuk van Singasari)
012107: BRANDES, DR.J.L.A. (EDITOR). - Paraton (Ken Arok). Het boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit. Uitgegeven en toegelicht door Dr. J.L.A. Brandes
011830: BRANDON, JAMES R. (EDITOR) - On Thrones of Gold. Three Javanese Shadow Plays
003078: BRANDSEN, B. - Zeven weken in IndonesiŽ. Wat wij er hoorden en zagen.
006141: BRANDSEN, B. - Zeven weken in IndonesiŽ. Wat wij er hoorden en zagen
008359: BRANDSTETTER, RENWARD - Indonesisch und Indogermanisch im Satzbau
008358: BRANDSTETTER, RENWARD - Die Lauterscheinungen in den Indonesischen Sprachen
008357: BRANDSTETTER, RENWARD (VON DER AKADEMIE VON MADAGASKAR) - Wurzel und Wort in den Indonesischen Sprachen
002276: BRANDT, MAX VON, SCHURTZ, HEINRICH, WEULE, KARL & EMIL SCHMIDT - Ostasien und Ozeanien. Der Indische Ozean.
010620: BRANDT, WILLEM [= PS. OF. W.S.B. KLOOSTER] - Het Land van Terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poŽzie
004907: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] (EDITOR) - IndonesiŽ's verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J.G. van Emden en G.L. Tichelman
006104: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - Pacific [gedichten]
000840: BRANDT, WILLEM [=PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - Jodocus: klapwiekend knots.
010684: BRANDT, WILLEM [= PS. OF. W.S.B. KLOOSTER] - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen, gekozen en ingeleid door Ed Hoornik
010623: BRANDT, WILLEM [ = PS. OF W.S.B. KLOOSTER] - Tussen Steen en Bamboe [Gedichten]
008944: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - Het Land van Terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poŽzie
008945: BRANDT, WILLEM [ = PS. OF W.S.B. KLOOSTER] - De Keerkringvogel [Gedichten]
000644: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - Tropen [gedichten].
006747: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J.G. van Emden en G.L. Tichelman
006471: BRANDT, ERIK - On War and Anthropology. A History of Debates concerning the New Guinea Highlands and the Balkans. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen
008946: BRANDT, WILLEM [ = PS. OF W.S.B. KLOOSTER] - De kaars. Acht verhalen rond de kersttijd en een kerstsuite van engelen en herders. 5e, meer uitgebreide druk
008947: BRANDT, WILLEM [ = PS. OF W.S.B. KLOOSTER] - Hart van Jade. Chinese lyriek. Derde, herziene en meer uitgebreide druk
010660: BRANDT, WILLEM [= PS. OF W.B.S. KLOOSTER] - Zwarte Moesson
004268: BRANTAS, G.C. - Zijn de nationale helden Ot en Sien later deftige koloniale kindertjes geworden? Een vergelijking van de teksten en de illustraties van de Nederlandse en de Indische uitgaven van 'Ot en Sien'
004285: BRANTAS, G.C. - Ideologische aspecten van Nederlands-Indische kinder- en jeugdboeken.
001578: BRASSER, J.C. - Jacht op Groot Wild in Nederlandsch Oost-IndiŽ.
007653: BREDA, ANS VAN [PS. OF J.G. THIEME?] - GlŁtnšchte auf Sumatra
001914: BREE, L. DE - Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 1928.
009449: BREE, L. DE (REDACTEUR VAN DE INDISCHE FINANCIER) - Nederlandsch-IndiŽ in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-IndiŽ in de jaren 1900 -1913
006460: BREITENSTEIN, DR. H. - 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines Militšrarztes. Dritter Theil: Sumatra. Mit Titelbild und 26 Abbildungen
003070: BREMAN, JAN - Control of Land and Labour in Colonial Java. A case study of agrarian crisis and reform in the region of Cirebon during the first decades of the 20th century,
010400: BREMAN, JAN - Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw
011427: BREMAN, JAN - Koloniaal profijt van onvrije arbeid. Het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-1870
010399: BREMAN, JAN (E.A.) - Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw
009264: BREMAN, JAN - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw. Derde herziene druk
006733: BRENDGEN, J.H.J. - Belevenissen van een K.N.I.L.-officier in de periode 1942-1950. Militaire ervaringern vůůr en bij politiŽle acties
011031: BRENNER, SUZANNE APRIL - The Domestication of Desire. Women, Wealth, and Modernity in Java
004080: [BREUK, H.R. DE] - Java. Prentenboek voor de Nederlandsch-Indische Jeugd, door een Oost-Indisch Oudgast.
000622: D'ARTILLAC BRILL, P.J. - Tjo. Een brokje Indo-leven.
004946: D'ARTILLAC BRILL, P.J. - Tjo. Een brokje Indo-leven
000519: BRILLAT, S. - Eenvoudige grondslagen van de kookkunst. Speciaal voor Ned.-IndiŽ samengesteld door S. Brillat.
009319: BRIMMELL, J.H. - Communism in South East Asia. A political analysis
008015: BRINK, DR. JAN TEN - Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs
005132: BRINK, DR. JAN TEN - Drie reisschetsen. Op de Grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs
010000: BRINK, E.A.B.J. TEN (AND OTHERS, EDITORS) - Een bataljon trok voorbij. De belevenissen van een O.V.W. - Bataljon 1944-1948. 1-3 R.I. 1e Bataljon 3e Regiment Infanterie
007976: BRINK, DR. JAN TEN - Oost-Indische Dames en Heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en gebruiken der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-IndiŽ. Derde druk. - herzien door den schrijver.
007975: BRINK, DR. JAN TEN - Drie reisschetsen [:] Op de Grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. Tweede druk.
010196: BRINK, ALBERT JAN TEN - Eigen Schuld. Hollandsch-Indische roman
005518: BRINK, DR. K.B.M. TEN (EDITOR) - Indische gezondheid. Wenken voor totoks, en ook voor anderen. Bewerkt onder toezicht van Dr. K.B.M. ten Brink, Arts te Weltevreden
003966: BRINK, J. TEN - Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen.
005068: BRINK, DR. JAN TEN - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiŽn der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-IndiŽ. Tweede druk, herzien door de auteur. Tweede deel
007397: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. R.C. (A.O., EDITORS) - Het Nederlandsche Rijks-Archief. Verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de Geschiedenis des Vaderlands. Uitgegeven door Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink (Rijks-archivaris), Mr. L.Ph.C. van den Bergh en Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge
007109: BRINKGREVE, SUZE [= CHARLES KRIENEN] - Tineke van het Postkantoor. Met tekeningen van Thea Gregoor. Voor meisjes van 8 - 10 jaar
003845: BRITZEL, DS. H. - Mijn Indische reis in 1914, of naar de Doopsgezinden op Java.
007336: BRIX, W.J.G. - Waarom moeten Nederland en Oost-IndiŽ ťťn zijn?
007569: BROC, NUMA (AVEC LA COLLABORATION DE G…RARD SIARY) - Dictionnaire illustrť des Explorateurs FranÁais du XIXe siŤcle. [Tome] II - Asie
005571: BROCK, JAN - Missionarissen en hun opvolgers. Ontmoetingen in IndonesiŽ
005941: BRODRICK, JAMES (S.J.) - De Heilige Franciscus Xaverius 1506-1552
010055: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein 1783-1857. Leven en werk van ťene ware specialiteit'in kaart gebracht
000121: BROEK, J.A. V.D. - De reis van den kontroleur Gijsbert Karel Baron van Hogendorp in Britsch-IndiŽ.
002999: BROEK, JAN O.M. - Economic Development of the Netherlands Indies.
005631: PALMER VAN DEN BROEK, DR. W. (EDITOR) - Ardjoen√•-S√•sr√•-Baoe. Een Javaansch gedicht waarin de lotgevallen van drie rijken: Lok√•p√•l√•, Ajody√• en MaÔspati, benevens die van Soegriw√• en Soebali, en de oorlogen van D√•s√•moek√•, koning van Alenk√•, tot aan de regering van D√•s√•r√•t√• te Ajo
010370: BROEK, MARTIN & JOS… RAMOS-HORTA - Wapenhandel met IndonesiŽ
007186: BROEK, P.W. VAN DEN (CONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP JAVA EN MADOERA) [EDITOR] - De geschiedenis van het Rijk Kediri, opgetekend in het jaar 1873 door Mas SoemŚ- SentikŚ. Van aanteekeningen en eene vertaling voorzien en uitgegeven door P.W. van Broek
008635: BROEKE, EMS VAN DEN - Programma "Schoorsteenvegertje". Een feeŽriek sprookje in twee bedrijven
008636: BROEKE, EMS VAN DEN - De Groene Ridder.Operette door groot en klein, voor groot en klein in vier bedrijven (vijf tafereelen)
009458: BROEKHALS, F.J. - Tussen onkruid en rozen. Roman.
010346: BROEKHALS, F.J. - Schaduwen in het maanlicht
009241: BROEKHALS, F.J. - Het geheim van de haaiendoder. Met illustraties van J. Giling
002146: BROERSMA, DR. R. - De Lampongsche Districten.
002147: BROERSMA, DR. R. - De Lampongsche Districten.
007456: BROERSMA, DR. R. - Besoeki. Een gewest in opkomst. Met een Kaart en 20 afzonderlijke Illustraties
000484: BROERSMA, DR. R. - Atjeh als land voor handel en bedrijf.
000566: BROERSMA, DR. R. - Besoeki. Een gewest in opkomst. Met een Kaart en 20 afzonderlijke Illustraties
007514: BROESHART, A.C. & J.R. VAN DIESSEN & R.G. GILL & J.P. ZEYDNER (EDITORS) - Soerabaja. Beeld van een stad
001819: BROEZE, F.J.A., AND J.R. BRUYN - Nederlandse scheepsresten in West-AustraliŽ.
003789: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and the Netherlands.
008396: BROHIER, R.L. - Discovering Ceylon
006866: BROHIER, R.L. - Seeing Ceylon in vistas of Scenery, History, Legend and Folklore
008063: BROM, GERARD - Java in onze kunst
001032: BROM, GERARD - Java in onze kunst.
000432: BRONGTODININGRAT, K.P.H. - The Royal Palace (Karaton) of Yogyakarta, its architecture and its meaning. Translated by R. Murdani Hadiatmaja.
009122: BRONKHORST, DORINE & ESTHER WILS - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ
011902: BROOK, TIMOTHY - De kaart van mijnheer Selden. China, de specerijenhandel en een verloren zeekaart
010837: BROOKE, LADY - Queen of the Head-hunters. The autobiography of H.H. the Hon. Sylvia, Lady Brooke, The Ranee of Sarawak
011730: BROOKES, STEPHEN - Through the Jungle of Death. A Boy's Escape from Wartime Burma
007995: BROOSHOOFT, MR. P. - Plicht
003508: BROOSHOOFT, MR. P. - Plicht.
011366: BROOSHOOFT, MR. P. - Molukkenreis in vogelvlucht
004363: BROOSHOOFT, MR. P. - De Ethische Koers in de Koloniale Politiek
001972: BROUWER, L. (AND OTHERS) - Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 1886-1986.
002178: BROUWER, A.M. (AND OTHERS, EDITORS) - Tussen Sawahs en Bergen. Het Leven van de Soldaat in de Tijger-Brigade.t
008026: BROUWER, J. - Overpeinzingen van een politieken patholoog-anatoom
008027: BROUWER, J. - Nederland en Nederlandsch-IndiŽ onder de Democratie
011560: BROUWER, MARTEN - Bestuursvormen en bestuursstelsels in de Minahassa
001941: MEETEREN BROUWER, MENNO VAN - Herinneringen aan Java.
004833: BROUWER, DR. A.M. - De eerste schreden. Bladzijden uit de Oud-Hollandsche Zendingspraktijk
012190: LIMBURG BROUWER, MR. P.A.S. VAN - Java's hervormers. eene historische schets
008028: BROUWER, J. - Ontwaakt het Oosten? Een bijdrage tot het leeren kennen van den Javaan
011158: BROWN, ROBIN - Antiques, Arts & Crafts in Indonesia. A Guide to Buying
003415: BROWNRIGG, HENRY - Betel Cutters from the Samuel Eilenberg Collection.
000109: FEUILLETAU DE BRRUYN, DR.W.K.H. AND G.L. TICHELMAN - Iets over Bataksche tooverteekens.
007394: FEUILLETAU DE BRRUYN, DR. W.K.H. - Tien moeilijke jaren voor Landbouw en Industrie in Nederlandsch-IndiŽ 1930-1940
007368: BRUCE, CHARLES [= ARTHUR BRUCE CHARLES FRANCIS] - Tropenliefde. Geautoriseerde vertaling van Teo de Witte
000897: BRUG, P.H. VAN DER - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
000232: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek.
001953: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek.
003940: BRUGGEN, CARRY VAN [ = PS. OF C.L. PIT - DE HAAN] - Een Indisch huwelijk.
011167: HEIJMANS-VAN BRUGGEN, MARISKA (EDITOR) - De Japanse bezetting in dagboeken. Kamp Tjimahi 4. Samengesteld door Mariska Heijmans-van Bruggen
001619: BRUGGEN, G. TER - De eocene fyllietformatie in Centraal Borneo.
006230: BRUGGEN, M.P. & R.S. WASSING (A.O.) - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius [en] R.P.G.A. Voskuil
010828: BRUGGEN, CARRY VAN] / HAAN, MIES DE - Carry van Bruggen, mijn zuster
012326: BRUGGEN, CARRY VAN, MARIE VAN ZEGGELEN, AYA ZIKKEN, LINA POLMA A.O. - Reizende Vrouwen
011776: HEIJMANS-VAN BRUGGEN, MARISKA (EDITOR) - De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn
009315: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BRUGGHEN, MR. J.J.L. VAN DER - Open Brief aan de bestuurders en leden der Hervormde Kerk
000094: BRUGMANS, DR. I.J. - De verbreiding van de Nederlandsche taal in IndiŽ.
003346: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Tachtig Jaren varen met de Nederland 1870 - 1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland".
009213: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland
006071: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. (EDITOR) - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Samengesteld onder leiding van Prof. Dr. I.J. Brugmans door Dr. H.J. de Graaf, A.H. Joustra en A.G. Vromans
009216: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Van Chinavaart tot Oceaanvaart. De Java-China-Japan Lijn - Koninklijke Java - China - Paketvaart lijnen 1902 - 1952. Uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Maatschappijen
008990: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Gevangen op Java 1942 - 1945. Dagboek uit een Jappenkamp. Met een ten geleide van I. SchŲffer en een introductie door AdŤle Maclaine Pont-Brugmans
006945: BRUIJN, COR & N. VAN HICHTUM - Uit het sagenland. Leesboek voor de hoogere klassen der Lagere School. Tweede deeltje [:] Onze Overzeesche Gewesten. GeÔllustreerd door J. GabriŽlse
009026: BRUIJN, H. DE (OUD-DIRECTEUR DER OPENBARE WERKEN IN NEDERLANDSCH INDIň) - Iets over bevloeijingen op Java. Redevoering uitgesproken in de afdeling Utrecht der Maatschappij tot nut van den Javaan
011262: BRUIJN, J.R, H.J. DEN HEIJER & H. STAPELKAMP - Julius Constant Rijk 1787-1854. Zeeman en Minister
011507: BRUIJN, DR. J.V. DE - Het verdwenen volk
008510: BRUIJNE, G.A. DE - Paramaribo, stadsgeografische studies van een ontwikkelingsland
004256: BRUIJNING, C.F.A. (BILD) & LOU LICHTVELD (TEXT) - Surinam. Neues Leben auf alter Erde
003586: BRUIJNIS, N.W. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het Oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
008323: BRUIN, T.D. DE - Orgaan der Nederlandsch-Indische Officiersvereeniging 1915-1942 / 1949-1951. A selective and annotated Bibliography
009024: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BRUIN, WILLEM DE - De afbraak der Openbare School. Wat is er nog van haar te verwachten? Een ernstig woord aan onderwijzers, aan ouders, aan leden der oudercommissies, aan vrijzinnige predikanten, aan de leiders der arbeiders
010174: BRUINVELS, MARJAN (EDITOR) - Zo is het gebeurd. 29 Jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in Z.O. AziŽ
004781: BRUMMELAAR, EVA TEN - The Other Dutch. A short history of those Dutch-Australians, who spent their youth in the Dutch East Indies
009451: BRUMMELKAMP, J. & DR. J.J. FAHRENFORT - Land- en Volkenkunde voor de Middelbare School. III. Nederland, Nederl. Oost- en West-IndiŽ
008006: BRUNET, BEATA - Het Amulet
005800: BRUNNER, LINUS, AND ADELE SCHAFER - Malayo - Polynesian Vocabularly. With Semitic and Indo-European Roots.
010395: BRUYN, J.R. & J. LUCASSEN (EDITORS) - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J, De Hullu
007033: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. - Kolonisatiemogelijkheden op Nieuw-Guinea
007032: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. DE - De agrarische ontwikkeling van Nieuw-Guinea
006710: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. - Het politiek en militair beleid van de Nederlandsche Regeering ten aanzien van Nederlandsch-IndiŽ
007027: FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. & E.L. MARTENS - Nota van de Groter Nederland Actie aan de Nederlandse Regering en de Staten Generaal. Getiteld [:] Hoe zou in het bestuursbeleid op Nieuw-Guinea verbetering kunnen worden gebracht
006708: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. - Welk aandeel heeft Dr. Van Mook gehad in de Gezagsschemering in Nederlandsch-IndiŽ?
007321: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. - De kwestie Nieuw-Guinea
006667: FEUILLETAU DE BRUYN, DR. W.K.H. - Herziening van de politieke en staatsrechtelijke structuur van Nederland en zijn gebied over zee na den oorlog
006666: BRUYN, DR. WILLIAM F. DE - The Rising Soviet Star over Indonesia
003059: BRUYNE, D.L. DE - Sur la composition et la genŤse du bassin central de Timor.
004361: BRUYNESTEYN, W. - Republiek IndonesiŽ. De boekdruk-opdrukken van 1945
001268: M÷RZER BRUYNS, A. - Kamus Singkatan dan Akronim jang dipergunakan di Indonesia / Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia. Disusun oleh / Compiled by / A. MŲrzer Bruyns.
009718: SATUHU BSC, SUYANTI & IR. AHMAD SUPRIYADI - Pisang. Budidaya, pengolahan dan prospek pasar
005337: BUCHANAN, ALFRED - The Real Australia
002808: B√úCHER, DR. H. & DR. E. FICKENDEY. - Die √Ėlpalme. Botanik, Formenkreise, Kultur, Aufbereitung der Produkte, Handel.
000207: BUCK, FRANK, AND EDWARD ANTHONY - Bring 'em back Alive.
008922: BUCK, PEARL S. - Het grote Oosterse kookboek. GeÔllustreerd door Jeanyee Wong
002452: BUDDE, J.K. - Naar de parels van het Oosten: Java en Sumatra. Met een inleiding van Prof. W.C.H. de Graaff.
006732: BUDDING, R.P. - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949
002020: BUDDINGH', G.P.F. - Aan't volk, (..) dat dieper (..) zich bukt onder den druk onzer overheersching (..) (Dr. Isaac Groneman, 1890).
002585: BUDDINGH, S.A. - Geschiedenis en beoordeling van het PantheÔsme of Afgodendom.
012086: BUDIARDJO, ALI - Linggadjati.: the first step on the road to the decolonisation of Indonesia
011282: BUDIHARDJO, EKO - Percikan masalah arsitektur, perumahan, perkotaan
011274: BUDIHARDJO, IR. EKO, M.SC. - Arsitektur dan kota di Indonesia
011283: BUDIHARDJO, IR. EKO, MSC - Menuju arsitektur Indonesia
011306: BUDIHARDJO, IR. EKO, M.SC. (EDITOR) - Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia
002281: BUDIMAN, AMEN - Semarang Riwayatmu Dulu. Jilid Pertama.
011381: BUDIMAN, AMEN (INTRODUCTION) - 100 Tahun HBS V Semarang 1877 - 1977. Semarang Tempo Doeloe Kenang-Kenangan
006697: BUGGY, HUGH - Pacific Victory. A short history of Australia's part in the war against Japan
004470: B√úHLER, ALFRED, URS RAMSEYER & NICOLE RAMSEYER-GYGI - Patola und Geringsing. ZeremonialtŁcher aus Indien und Indonesien. FŁhrer durch das Museum fŁr VŲlkerkunde und Schweizerisches Museum fŁr Volkskunde Basel, Sonderausstellung 1975/76
011493: BUIJZE, W. - Kalidjati 8-9 Maart 1942. De ondergang van een wereldrijk
008743: BUIJZE, W. - Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek
005349: BUISKOOL, MR. J.A.E. - De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philippijnen
000571: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] - Slamat datang. Logeren in Tempo Doeloe.
001331: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het oude IndiŽ II.
009602: BUITENWEG, HEIN [ = PS. OF H.C. MEIJER] - Kind in tempo doeloe
004827: BUITENWEG, HEIN [= H.C. MEYER] - Omong Kosong. Vreugden uit het oude IndiŽ
008192: BUITENWEG, HEIN [ = PS. OF H.C. MEIJER] - Soos en samenleving in tempo doeloe
000524: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] - Land waar de gamelan klinkt.
011000: BUITENWEG, HEIN - Omong Kosong. Vreugden uit 'Het oude IndiŽ'
000844: BUITENWEG, HEIN [PS. OF H.C. MEYER] - Krokodillenstad.
000336: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] , EN WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten.
000359: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] - Slenter door Semarang.
008508: BUITENWEG, HEIN [ PS. OF H.C. MEIJER] - Op Java staat een huis. Met 120 foto's.
005649: BULEM, MAYRA - Wees niet bang voor je eigen herinneringen. Jaren 1941-1949 Nederlands-IndiŽ
009682: BULPIN, T.P. - Islands in a forgotten sea. A History of the Seychelles, Mauritius, Rťunion and Madagascar
000698: BULTERMAN, P.R. - Poststempels Nederlands-IndiŽ 1864-1950
000674: WERUM…US BUNING, A. - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java.
004137: COCK BUNING - VAN HENGEL, MEVR. P.A. DE - Fortuinjacht. Oorspronkelijke roman
004642: WERUMEUS BUNING, A. - In en om de Kampong. Oost-Indische schetsen.
003863: WERUMEUS BUNING, A. - Een kijkje in Java.
008220: COCK BUNING, ANTOINETTE DE (A.O., EDITORS) - The Netherlands and Australia. Two Hundred Years of Friendship
004643: WERUMEUS BUNING, A. - In en om de Kampong. Oost-Indische schetsen
010257: BURCK, GILBERT - Amerikaans rapport over IndiŽ
010555: BURCK, W. - Sur les Sapotacťes des Indes Nťerlandaises et les origines botaniques de la Gutta-Percha
005360: LAMMERTS VAN BUREN, B. - Bacillaire dysenterie bij kinderen te Batavia
001087: BURGER, D.H. - De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer.
000831: BURGER, ADOLF - Manggaraiische Tiermšrchen. Mit grammatischen Erlšuterungen.
003063: BURGER, H. - Aanmerkingen gehouden op eene reize door eenige districten der Padangsche Bovenlanden.
003599: BURGER, E.J. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-IndiŽ als koloniaal-economisch verschijnsel.
003602: BURGER, D.H. - De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer.
009468: BURGER, D.H. - Vergelijking van den economischen toestand der districten Tajoe en Djanekan (Regentschap Pati, Afdeeling Rembang)
011763: BURGERS, HERMAN - De Garoeda en de Ooievaar. IndonesiŽ van kolonie tot nationale staat
006848: BURGERS, G.J. - Het 6 ARVA Squadron in Nederlands-IndiŽ 1946-1950. Persoonlijke herinneringen en indrukken van hen die er bij waren
001325: NAHUYS VAN BURGST, BARON H.G. - Beschouwingen over Nederlandsch-IndiŽ, gevolgd door eene nadere toelichting.
010441: BURGT, ELL. VAN DE - Toen ons IndiŽ nog geen IndonesiŽ was...
012062: BURKUNK, BASTIAAN (AND OTHERS) - Ikat in katoen. Oude gebruiken - nieuwe ontwerpen
009187: BURNHAM, RT.HON. VISCOUNT, C.H. (FOREWORD) - Modern Advertising. An authorative practical guide to the use of every form of present-day publicity. Including contributions by upwards of thirty leading specialists. Fully illustrated with coloured plates, photographs, charts, etc.
007588: BUSSELAAR, MAX - Getuigenis van een wonderrijk leven
007047: BUSSEMAKER, JAN BARLAGEN - Iets over het landbezit van den Inlander in Nederlandsch-IndiŽ
003337: BUUR, DOROTH…E - Persoonlijke Documenten Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
009364: BUUR, DOROTH…E (EDITOR) - Inventaris van de collectie G.P. Rouffaer
002498: BUUR, DOROTH…E - Indische Jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ.
009114: BUURMAN, PETER - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassie West-Javaanse poppenspel
004344: BUWALDA, PIET - De laatste vlag gestreken. Een persoonlijke herinnering aan Djakarta, 17 augustus 1960
010731: BYE, JOHN H. DE - Ter dood veroordeeld. Liefde en dood in de Surinaams-Joodse geschiedenis
011244: HAAR BZN, MR. B. TER - Professor Cassutto's handleiding tot de studie van het adatrecht. Met een inleidend woord van Mr. F.D. Holleman
002929: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst der zending.
007290: CAIN, LT. COMDR.T.J. & A.V. SELLWOOD - De zee is een graf. [On cover:] De fantastische geschiedenis van torpedojager H.M.S. Electra verteld door de man die tijdens de laatste en wanhopige Slag in de Java Zee de torpedo's afvuurde
002921: CALDER, RITCHIE - Men Against the Jungle.
002737: CALDWELL, MALCOLM (EDITOR) - Ten Years' Military Terror in Indonesia.
011794: VRIES-CALLENBACH, HAN EN COR DE - Brieven uit IndiŽ. Han en Cor de Vries-Callenbach 1919-1937. Bewerking: mr. Jan de Vries
003165: STEIN CALLENFELS, DR. P.V. VAN - Historische gegevens uit Balineesche oorkonden III.
009465: STEIN CALLENFELS, DR. P.V. VAN - Korte Gids voor de praehistorische verzameling van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Derde druk, herzien door Dr. A.N.J. Th. Ś Th. van der Hoop
011020: CAM, BILLY / BERG, JOOP VAN DEN (EDITOR) - Billy Cam. Stripnummer. Alles over Billy
007873: [MULTATULI] / CAMPEN, A.H. VAN - Over Multatuli en zijn Geschiedenis van Woutertje Pieterse
006318: CAMPEN, JAN VAN - Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Thieodore Royer (1737-1807)
010500: CAMPEN, J.P. - De Golfglorie van Tempo Doeloe. Golf in Nederlands IndiŽ
010538: CAMPEN, C.F.H. - Het Korps Pupillen te Gombong. Gids voor belanghebbenden en belangstellenden
011983: CŃNDANI - Zal ik terugkeren als je bruid. Gedichten. Gekozen en uitgegeven door Michiel van kempen & Elisabeth Leijnse
008426: CAPELL, A. - Territory of Papua and New Guinea. Methods and Materials for Recording Papuan and new Guinea Languages (also applicable in Oceania in general)
005657: CAPPELLE, H. VAN - Au travers des ForÍts vierges de la Guyane Hollandaise. Contenant 1 carte, 20 planches et 60 gravures insťrťes dans le texte
006833: CAPTAIN, ESTHER & ANNELIES VAN DER SCHATTE OLIVIER - IndiŽ, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-IndiŽ
005359: CAPTAIN, ESTHER, MARIEKE HELLEVOORT & MARIAN VAN DER KLEIN (EDITORS) - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, IndiŽ en IndonesiŽ
010522: CAPTAIN, ESTHER, MAARTJE DE HAAN, FRIDUS STEIJLEN, PIM WESTERKAMP (EDITORS) - De Indische Zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad
005957: CAPTAIN, ESTHER - Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995 / Behind the Fence were the Netherlands. Indies war experiences and recollections 1942-1995
004955: CARBIN, LOUIS - De Gruwzame Grot
005584: CARBIN, LOUIS - Stille ontroeringen
009407: CARELSE, W. - IndiŽ vroeger en nu. Een leesboekje over de geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ voor de Indische lagere scholen
009679: CAREY, PETER - The Power of Prophecy. Prince Dipanegara and the end of an old order in Java, 1785-1855
004302: CARLETTI, FRANCESCO - Reis om de werld (1594 - 1606). Vertaald en ingeleid door J.A. Verhaart-Bodderij
012042: CARLOS, POLDI [= POLDI CARLOS SAUERESSIG] - Tussen pruimtabak en sirih
012043: CARLOS, POLDI [= PETER R. SAUERESSIG] - Levenswandel van een Atjeh veteraan. Rindu Abadi
009646: CARLOS, POLDI [= P. AUERESSIG] - Pasar Malam Kronkels
008897: CARLOS, POLDI & MICHAEL R. SUARESSIG - Indo kesasar. De verdwaalde Indo
009398: WALTERIDA [= PS. OF BLANCHE M.J. CARON] - Javaansche legenden
004278: CARPENTER, BRUCE W. - W.O.J. Nieuwenkamp. First European Artist in Bali
007073: CARR, HARRY - Riding the Tiger. An American Newspaper Man in the Orient
001666: CARRILLO, E. GOMEZ - Mata Hari. Das Geheimnis ihres Lebens und ihres Todes. Autorisierte ‹bertragung von Paul Prina.
004726: CASSUTTO, MR. IS.H. - Handleiding tot de studie van het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ
005366: CASSUTTO, DR. IS. H. - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ, zijn waarde voor het heden en voor de toekomst. Rede gehouden ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 4 Februari
000888: CASTLES, LANCE - Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry.
002995: MELANTJONG [ = PS. OF H.A.N. CATENIUS] - NjaÔ Blanda.
002996: MELANTJONG [ = PS. OF H.A.N. CATENIUS] - Njai Blanda hersteld. Oorspronkelijke roman.
003517: MELANTJONG [ PS. OF H.A.N. CATENIUS] - Atjeh ŗ vol d'oiseau.
003859: MELANTJONG [ = PS. OF H.A.N. CATENIUS] - Njai Blanda.
005478: MELANTJONG [ = PS. OF H.A.N. CATENIUS] - NjaÔ Blanda
005257: CATERS, CHRISTIAN DE - Le Malťfice de Java. Roman.
010315: CERF, MURIEL - Le Diable Vert, Roman
007126: CERF, MURIEL - Le diable vert. Roman
003655: CHABOT, H.TH. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes.
012243: CHABOT, H.TH. - Kinship, Status and Gender in South Celebes. With an introduction by Martin RŲssler and Birgit RŲttger-RŲssler
005574: CHALMERS, PATRICK R. - Kenneth Grahame. Life, Letters and Unpublished Work
007285: CHAMALES, TOM T. - Oorlog in het oerwoud. Nederlandse bewerking [door] Maurits Mok
012351: CHAMBERLAIN, MURIEL E. - European Decolonisation in the Twentieth Century
008430: CHAPMAN, F. SPENCER (D.S.O.) - The Jungle is Neutral. With a foreword by Field Marshall Earl Wavell
008215: CHARNAY, D…SIR… - Six semaines Ś Java, 1878-1879
006745: CHATTEL, C.J.H. DU - Storm over Java
011361: CHATTEL, C.J.H. DU & P.JOH. ZONRUITER - Boven sawah en oerwoud. GeÔllustreerd door Max van der Wissel
007286: CHAUVELOT, ROBERT - Un roman d'amour ŗ Java
000920: SIEW NIM CHEE - Developmental Challenge in Malaysia.
002844: CHEGARAY, JACQUES - Bonheur ŗ Bali, l'√ģle des tabous.
008968: YONG MUN CHEONG - H.J. van Mook and Indonesian Independence. A Study of His Role in Dutch-Indonesian Relations 1945-50
005313: CHESNEAUX, JEAN - Transpacifiques. Observations et considťrations diverses sur les Terres et Archipels du Grand Ocťan
001756: CHIJS, MR. J.A. VAN DER - Geschiedenis van de Gouvernements thee-cultuur op Java. Zamengesteld voornamelijk uit officiŽele bronnen.
012163: CHIJS, MR. J.A. VAN DER - Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genoootschap van Kunsten en Wetenschappen
000002: [CHIJS, J.A. VAN DER] - Catalogus der numismatische afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Met een inleiding door J.A. van der Chijs. [IV], XII, 47 pp.
004912: CHIJS, MR. J.A. VAN DER - Burgerlijke, Europeesche gezaghebbers over Soerabaija
000580: CHIJS, MR. J.A. VAN DER - Catalogus der Ethnologische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Supplement.
000001: [CHIJS, J.A. VAN DER] - Catalogus der Numismatische Afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Met een inleiding door J.A. van der Chijs . [IV], XVI, 148 pp.
004296: CHIN, LUCAS - Cultural Heritage of Sarawak.
005018: CHODJIM, ACHMAS - Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga
009278: CHOLIL, DRS. M. - Sedjarah Operasi2 pembasan Irian-Barat
001112: CHRISTIAANS, P.A. - De Europese bevolking van Malakka onder het laatste Nederlandse Bestuur, 1818-1825.
006198: CHRISTIAANS, P.A. (EDITOR) - Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging. Deel 3. Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905
006197: CHRISTIAANS, P.A. (EDITOR) - Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging. Deel 2. Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon
005650: CHUKINA, NATALIA & MARIA WRONSKA - Tkaniny Indonezyskie w zbiorach Muzeum Azji i Pacifiku
009727: CHYS, MR. J.A. VAN DER [= CHIJS, MR. J.A. VAN DER] - Geschiedenis der stichting van de Vereenigde O.I. Compagnie en der maatregelen van de Nederlandsche Regering betreffende de vaart op Oost-IndiŽ, welke aan deze stichting voorafgingen
000957: KOSTER CHZ., MR. PAUL J. - Uit de nagelaten papieren van een Indischen Nurks.
005092: TAN KOK CIEN - Kuan Shi Yin Tsing: Kitab Suci Agama Buddha
002790: CIVISCA, LUIGI M. (S.J.) - The Validity of Naien.
000478: CLAASSEN, ROB (A.O., EDITORS) - IndiŽ in Den Haag. Portret van een verlofganger.
004909: CLAERHOUT, ADRIAAN - Een voorouderpaal uit Yepem / Asmatgebied Nieuw Guinea
009971: CLAERHOUT, DR. A. & RITA BOLLAND - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam
002340: CLEEF, TH. J. VAN - Pemimpin Zetter: dari murid sampai djadi . Terdjemahan K.St. Pamoentjak.
009363: CLEMENS, A.H.P. & J.TH. CLEMENS (EDITORS) - Het belang van de Buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-IndiŽ 1870-1942
003307: CLERCQ, F.S.A. DE & M. GRESHOFF - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch IndiŽ. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
004406: CLERCQ, F.S.A. DE & M. GRESHOFF - Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland Bangka (naar een Maleisch handschrift)
009666: CLERX, ARNOLD - Sinjo Q. Roman
003041: CLIFFORD, SIR HUGH - Bush-whacking an other tales and memories.
001635: CLOSE, UPTON - Die EmpŲrung Asiens. Aus dem Englischen Łbertragen und bearbeitet von C. Zell.
002417: CLUIJSENAER, J.L. - Het hellend vlak van Agudio en de Stangenbanen. Rapport van den Ingenieur J.L. Cluijsenaer over de waarde en bruikbaarheid dezer stelsels bij den aanleg van een spoorweg ter verbinding van de Ombilien-Kolenvelden op Sumatra met de Indische Zee.
001200: CLUNE, FRANK - High-ho to London. Incidents and Interviews on a leisurely Journey by Air from Australia to Britain.
001201: CLUNE, FRANK - Flying Dutchmen. Narrative of an Expedition of Discovery from Australia to the Netherlands with the "Flying Dutchmen".
008394: CLUNE, FRANK - Roaming round New Zealand. A Story of a Holiday

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25