Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31823: L'HONORÉ NABER, S. P. - S. P. L'Honoré Naber 1865-1935.
46011: HONTHORST, GERARD VAN. - Portret van Frederik en familie. Rijksmuseum Amsterdam.
34192: HOOFF-GUALTHÉRIE VAN WEEZEL, W. VAN. - Een Reis naar IJsland.
5465: HOOFT, C. G. 'T., A.A. BEEKMAN, BAART DE LA FAILLE, RAMAER & HUBRECHT. - Het ontstaan van Amsterdam. (Debat in de vergadering van het Alg.Bestuur K.N. Aardr. Genootschap op 8 Dec. 1917).
59802: HOOGENDIJK, D. A. - Mr. Herman Willem Daendels als Gouverneur-Generaal ter kuste van Guinea.
74301: HOOGERVORST, TOM AND HENK SCHULTE NORDHOLT. - Urban Middle Class in Colonial Java (1900-1942). Images and Language.
30004: HOOGEVEEN, W. F. - Het Distrikt Djampang-Tengah (Regentschap Tji-Andjoer, Preanger-Regentschappen).
5537: HOOGHWINKEL, A. P. - Uittreksel uit het verslag van een opname van de Reede Analaboe, aan den Kommandant der maritieme middelen in de wateren van Atjeh.
29120: HOOGKAMER, W. - Eenige toelichtingen tot de ,,Menangkabausch-Maleische zamenspraken, opgesteld door Si-daoed Radja Medan, Hoofd-onderwijzer van de Inlanfsche school te Padang. - 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872.
32654: HOOIJER, D. A. - The Orang-Utan in Niah Cave Pre-history.
58404: HOOIJER, G. B. - Onze buurman naast Groot-Atjeh.
29684: HOOIJER, D. A. - Faked Rhinoceros Horns.
32647: HOOIJER, D. A. - The Giant Extinct Pangolin (Manis palaeojavanica Dubois) from Niah.
8350: HOOKER, M. B. - Adat and Islam in Malaya.
7725: HOOKER, M. B. - Islam in Sout-East Asia.
20347: HOOP, A. N. J. TH. À TH. VAN DER. - Steenkistgraven in Goenoeng Kidoel.
20461: HOOP, A. N. J. TH. & TH. VAN DER. - Hoe zag Tandjong-Oost er vroeger uit? & Een nieuw gegeven omtrent de verbouwing van het stadhuis van Batavia.
20419: HOOP, A. N. J. TH. À TH. VAN DER. - Wenken bij de vervaardiging van kaarten voor gebruik in musea.
2556: HOOP, DR. A.N.J.TH.A.TH. VAN DER. - Een toestel voor het teekenen van blokdiagrammen.
30528: HOOP, A. N. J. TH. À TH, V. D., - Een steenkistgraf bij Cheribon.
30513: HOOP, A. N. J. TH. À TH, V. D., - ,,Donderkeilen". Oude gewichten in het Museum. Het concerveeren van weefsels in het Museum te Batavia.
30549: HOOP, A. N. J. V.D. - In Memoriam Herman Dirk Hendrik Bosboom.
20367: HOOP, TH. VAN DER. - Een praehistorische rinkelbel.
20355: HOOP, TH. VAN DER. - Een neolithische boomschorsklopper uit Borneo.
51266: D'HOORE, JULES, A. J. F. KÖBBEN, H. L. M. VAN OORSCHOT & L. J. M. JAQUET. - Aymposion: De ontwikkeling van tropisch Afrika.
70781: HOORN. - Nederlandsche Briefkaarten.
70780: HOORN. - Nederlandsche Briefkaarten.
49922: HOORWEG, A. - Politie, Leger en Veiligheid in Nederlandsch-Indië. (Eerste gedeelte).
55010: HOORWEG, DR. J. L. - De Gas- en Petroleum-motoren: Beknopte uiteenzetting van de inrichting en werking dezer motoren, aanschouwelijk voorgesteld door een beweegbaar model en opgehelderd door vele illustraties tusschen den verklarenden tekst.
72895: HOOYKAAS UND SOHN. - Prinz Hendrik Kade 67 - Rotterdam (Kruthoffer & Co.).
19286: HOOYKAAS, C. - An Exorcistic Litany for Bali.
30561: HOOYKAAS, C. - Eenvoudige Balische Zedeleer.
29679: HOOYKAAS, C. - From Lenka to Ayodhya by Puspaka being the Old-Javanese Ramayana Sarga XXV mainly.
20279: HOOYKAAS, C. - Een hypothese omtrent den oorsprong van het Oudjavaansche verhaal van Kunjarakarna.
20469: HOOYKAAS, C. - Çangkhya-leer van Bali (1947).
8105: HOOYKAAS, C. - Books made in Bali.
49795: HOOYKAAS, JACOBA. - A Yantra of speech magic in Balinese folklore and religion.
49796: HOOYKAAS, JACOBA. - The changeling in Balinese folklore and religion.
50180: HOOYKAAS, JACOBA. - The Balinese realm of death.
29703: HOOYKAAS, JACOBA. - A Balinese Folktale on the Origin of Mice.
29655: HOOYKAAS, JACOBA. - Upon a white stone under a Nagasari-tree.
29626: HOOYKAAS, JACOBA. - Panjirang, the gateway on the crossroads? Korte mededelingen.
29640: HOOYKAAS, JACOBA. - The rainbow in ancient Indonesian religion.
19259: HOOYKAAS, JACOBA. - The Myth of the young Cowherd and the little Girl.
29620: HOOYKAAS, JACOBA. - A journey into the realm of death. Balinese folktale with translation.
12242: HOOYKAAS, JACOBA. - The Mouse in Indonesian Folklore.
32032: HOOYKAAS, J. - J. L. H. Luymes herdacht als zeeofficier-hydrograaf.
8119: HOOYKAAS, C. - Weda and Sisya, Rsi and Bhujangga in present-day Bali.
1730: HOOYKAAS, J. - De afwatering van Twente.
49792: HOOYKAAS, C. - The Paradise on Earth in Lenka (OJR XXIV.87-126).
8452: HOOYKAAS, C. - Preservation and Cataloguing of Manuscripts in Bali.
8091: HOOYKAAS, C. - Saiva-Siddhanta in Java and Bali.
29653: HOOYKAAS, C. - Love in Lenka, an episode of the Old-Javanese Ramayana compared with the Sanskrit Bhatti-kavya.
20407: HOOYKAAS, C. - Het Oud-Javaansche woord P(h)alapa beteekent zoowel ,,Profijt" als ,,Respijt".
52009: HOOYKAAS, C. - The Old-Javanese Ramayana Kakawin with Special Reference to the Problem of Interpolation in Kakawins.
60009: HOOYMAN, JAN. - Beschryving der Vogelnestjes.
59999: HOOYMAN, JAN. - Bericht omtrent het Katoen-spinnen en weeven onder de Javaanen en Chineezen, beneffens eenige andere merkwaerdigheden hier toe betrekkelyk.
59994: HOOYMAN, JAN. - Kort verhaal van den Oorsprong, Voortgang en Tegenwoordige Gesteltenis, der Deensche Zending, ter voortplanting van den Christelyken Godsdienst op de kust Coromandel.
59972: HOOYMAN, JAN. - Verhandeling over den tegenwoordigen staat van den Land-bouw in de Ommelanden van Batavia. (De Zuiker-Moolens; Arak-Branderyen; Katjang-Thuinen, Indigo, Ryst- en Ryst-Molens).
50968: HOOZE, J.A. - Overzicht der voornaamste kolenterreinen van den Nederlandschen Indischen Archipel.
32214: HOPPE, G. EN G. C. MAARLEVELD. - Glaciale landschapsvormen in Noord-Zweden.
164: HOPPÉ, E. O. - The Fifth Continent.
70380: HOPPENOT, HÉLÈNE. - Guatemala.
75059: HOREN, E. VAN. - Portrait of E. van Horen.
72954: HORMAN, GOSTA. - Portrait of King Oscar II of Sweden.
53623: HORNBERGER, CHR. - Das Ewe-Gebiet an der Sklavenküste von West-Afrika.
50603: HORNBOSTEL, ERICH M. VON, CURT SACHS & S. BAGLIONI. - Systematik der Musikinstrumente. & Instrumente einiger asiatischer Völker.
69138: HORNE, JOHN. - Die Fiji-Inseln. Begleiteworte zu Tafel.
30077: HORNER, L. - Reizen over Sumatra. Uitreksel uit het dagboek van wijlen L. Horner.
30643: HORNER, L. - De beklimming van den berg Ophir, door L. Horner, medegedeeld uit eenen brief aan H. L. Osthoff.
30657: HORNER, L. - Batoe-Eilanden, ten Westen van Sumatra gelegen.
30910: HORSFIELD, THOMAS. - Verslag aangaande het eiland Banka. (Vertaald uit The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1848, door P. J. Veth).
54197: HØRSHOLM. - Jagt og Vildt. I Jagt- og Skovbrugsmuseet Hørsholm.
51023: HORST, DR. D.W. - Nieuws van de Jakati-Rivier.
3634: HORST, DR. D.W. - Reis naar de Banggai- en Soela-Eilanden. Rapport van den Resident van Ternate en Onderhoorigheden.
58433: HORST, D. W. - Onze bestuursvestiging op Nieuw-Guinea.
30219: HORST, D. W. - Rapport van eene reis naar de Noordkust van Nieuw Guinea aan boord van Z. M. Stoomschip ,,Tromp", ingevolge opdracht van den Resident van Ternate dd. 7 Juni 1886 No. 44, ten einde den Commandant van dien bodem ter zijde te staan bij zijne aanrakingen met de bevolking.
72891: HORTA, V. & V. TAELEMANS. - Avenue Palmerstone 4 & Avenue Michel-Ange 80, Brussel.
72912: HORTA, V. - Rue de l'Hotel des Monnaies 66 - Brussel.
72915: HORTA, V. - Avenue Louise 224 - Brussel.
6780: HORTEN, M. - Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam.
7855: HOSIE, LADY. - Portrait of a Chinese Lady and Certain of her Contemporaries.
19339: HOSKINS, JANET ALISON. - So my Name Shall Live: Stone-dragging and Grave-building in Kodi, West Sumba.
8663: HOSKINS, JANET. - Burned Paddy and Lost Souls.
66842: HOSLEY, EDWARD H. - The aboriginal social organization of the Pacific drainage dene: The matrilineal basis.
6738: HOSSEIN NASR, SEYYED. - Ideals and realities of Islam.
74542: HÔTEL GARNI. - Het Hôtel Garni te Scheveningen.
3969: HOTZ, A. - Over de reisroute over land naar Syrië en den tegenwoordige stand van den Bagdad-spoorweg.
18110: HOTZ, A. - Cornelis Cornelisz Roobacker's scheepsjournaal Gamron-Basra (1645); De eerste reis der Nederlanders door de Perzische Golf. Uitgegeven, met inleiding en noten.
51028: HOTZ, A. - Een nieuw boek over Perzië. ,,Eastern Persian Irak", by General A. Houtum Schindler (London, John Murray, 1896).
51030: HOTZ, A. - Perzië. Overzicht van in de Nederlandsche taal uitgegeven werken, gevolgd door eene opgave van de voornaamste buitenlandsche schrijvers.
96: HOUBEN, H. H. - Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer.
33450: HOUETTE, ALFRED. - Bestijging van den Foesiyama.
33260: HOUETTE, ALFRED. - Une ascension au Fusiyama, 1874.
63478: HOUSTON. - The Galleria, Post Oak Complex.
63477: HOUSTON. - Houston Center, a project of Texas Eastern Transmission Corporation.
3248: HOUSTON, C.S. - To the Arctic by Canoe 1819-1821. The journals and paintings of Robert Hood.
63479: HOUSTON. - Houston, Texas, Skyline.
63480: HOUSTON. - Skyline of Downown Houston, Texas.
18734: HOUT, MR. VAN DER. - Soerjo Alam.
37382: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Portrait of Samuel van Houten, after a photograph by A. J. M. Steinmetz, Den Haag, with short biography of Samuel van Houten, Ancien Ministre de l'Intérieur, La Haye.
31949: HOUTGAST, G. EN A. R. RITSEMA. - De aardbeving in Zuid-Limburg op 19 februari 1971.
32360: HOUTMAN, H. J. - De ontwikkeling van de olievelden in het Zuiden van de Randstad Holland,
29229: HOUTSMA, M. TH. - Een brief van Anquetil du Perron.
70415: HOVE TEN, OKKE & DRAGTENSTEIN. - Manumissies in Suriname 1832-1863.
12328: HOVE, JAN TEN. - Een Minahassisch verhaal met aanteekeningen.
29472: HOVEN, W. - Een nieuwe bijdrage tot de kennis van het Shamanisme bij de Pasemahers.
8728: HOWARD, ALAN. - History in Polynesia: Changing Perspectives and Current Issues.
8548: HOWE, L. A. E. - Gods, People, Spirits and Witches: The Balinese System of Person Definition.
8648: HOWE, L. A. E. - Hierarchy and Equality: Variations in Balinese Social Organization.
32660: HOWES, ARCHDEACON PETER. - Why some of the Best People aren't Christian.
8621: HOWES, DAVID. - On the Odour of the Soul: Spatial Representation and Olfactory Classification in Eastern Indonesia and Western Melanesia.
70144: HOWISON. - Esquisse du Haut-Canada.
67036: HOWITT, A. W. - A message to anthropologists.
37518: HOYER, D. P. - Portrait of D. P. Hoyer, after a photograph by Schotel, Rotterdam, with short biography of Dr. D. P. Hoyer, Co-Directeur de la Brasserie ,,d'Oranjeboom", Rotterdam.
55040: HOYM, CARL GEORGE HEINRICH VON. - Portrait engraving of Carl George Heinrich von Hoym, Königl. preuss. Staatsminister.
1523: HRDLICKA, ALES. - Alaska Diary 1926-1931.
7928: HSIEN CHIN HU. - The Common Descent Group in China and its Functions.
7764: HU SENG. - Imperialism and Chinese Politics.
66224: HUARD, P. - Répertoire des stations rupestres du Sahara Oriental Français (Confins Nigéro-Tchadiens - Tibesti - Borkou - Ennedi).
31590: HUART, A. J. M. - Havana.
55475: HUBER, ENGELBERT. - Biblischer Bilderatlas. Ein Handbuch zum verständnis der heiligen Shrift für Schule und Haus bearbeitet.
35767: HUBLOU, ALBERT. - Ranchi.
68761: HÜBNER, ADOLF. - Geognostische Skizzen von den Süd-Afrikanischen Diamanten-Distrikten.
68816: HÜBNER, ADOLF. - Die neuesten Forschungen in der Transvaal-Republik und dem Matebele-Reich & Geognostische Skizzen aus Südost-Afrika.
58377: (HUBRECHT, A. A. W.). - Is op Java een stamvorm van het menschelijk geslacht gevonden?
18243: HUBRECHT, P. F. - Dr. P. F. Hubrecht +.
18218: HUBRECHT - D. B. V. - Dr. H. F. R. Hubrecht, 15 Sept. 1844 - 1 Aug. 1926.
994: HUCH, RICARDA. - Erinnerungen an das eigene Leben.
37519: HUDIG, JEAN. - Portrait of Jean Hudig, with short biography of Jean Hudig, Directeur de la Koloniale Bank.
34339: HUDSON, A. B. - A note on Selako: Malayic Dayak and Land Dayak Languages in Western Borneo.
32612: HUEHNE, W. H. - A Doctor among "Nomadic" Punans.
12320: HUENDER, W. - Het Karo-Bataksche huis.
2400: HUET, G. - Le conte des soeurs jalouses.
2377: HUET, M.G. - Une forme du défi dans les romans de la table ronde.
6028: HUET, MICHL & KEITA FODEBA. - Les Hommes de la Danse.
18943: HUETING, A. - Woordverwisseling bij besmettelijke ziekten onder de Tobèloreezen.
18941: HUETING, A. - Verordeningen aangaande de adat der inlandsche christenen op het eiland Halmaheira. (Zoals die vastgesteld zijn door de Chrtisten-Hoofden en Oudsten der districten Tobèlo, Galéla, Kau, Sidangoli en Loda).
29383: HUETING, A. - Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien door A. Hueting.
8057: HUETING, A. - Supplement op het Tobèloreesch woordenboek (Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 1908).
7942: HUETING, A. - Iets over de ,,Ternataansch-Halmahèrasche" taalgroep.
18088: HUETING, A. - Het District Tobelo op de Oostkust van Halmahera.
7997: HUETING, A. - De Tobeloreezen in hun denken en doen.
8070: HUETING, A. - Iets over de spraakkunst van de Tobeloreesche taal.
7894: HUGHES, E. R. - The invasion of China by the Western World.
31695: HUGHES, A. M. - Illustrating "Birds of Borneo".
69180: HUGHES. - Kafristan, nach den Berichten des Missionars Hughes und des Aghanen Munschi Syud Schah & Reise der russischen Gesandtschaft durch Afghanistan und das Chanat Buchara in den Jahren 1878-79.
46087: HUGO, VICTOR. - Portrait.
46013: HUGO, VICTOR MARIE. - Portrait.
57757: HUGOULIN. - Application des presses hydrauliques à l'extraction des huiles et au débarquement des marchandises à la Réunion.
57728: HUGOULIN. - Fabrication du sel marin dans les usines et dans le ménage à la Réunion.
57691: HUGOULIN. - Préparation du sucre pur par le procédé de la double carbonatation.
57797: HUGOULIN. - Des engrais artificiels applicables à la culture de la canne à sucre.
57711: HUGOULIN. - Exploitation d'un gisement de natron à la Réunion. Préparation du sel de soude.
57822: HUGOULIN. - Création de prairies artificielles à la Réunion.
57704: HUGOULIN. - Des buanderies économiques à la Réunion.
57631: HUGOULIN, A. M. - Mission d'études confiée par la chambre d'agriculture de la Réunion.
57759: HUGOULIN. - Utilisation des résidus des sucreries.
57781: HUGOULIN. - Revivification du noir animal par la voie humide dans l'industrie sucrière.
57743: HUGOULIN. - Préparation du sucre de Cannes par l'emploi su sulfite de soude.
33668: HUGUET, DR. EN LUITENANT PELTIER. - El Golea en de drie Forten in het zuiden van Algerië.
34123: HUICHOL. - De Huichol-Indianen in Mexico.
50764: HUIJSER, J. G. - Versieringstechniek van oude bronzen.
60308: HUIJSESEN VAN KATTENDYKE, W. J. C. - (Citerne of Waterschuit te Calcutta).
58220: HUIN. - Théorie et description des régulateurs marins isochrones à bras et à bielles croisés à deux centres d'oscillation de MM. Farcot et ses fils.
54300: HUIS TER HEIDE. - Hotel Huis ter Heide.
32394: HUISMAN, E. A. - Critische beschouwing van Nederlandse streekplannen.
18633: HUISMAN, L. - De toekomstige drinkwatervoorziening in Nederland.
59372: HUIZINGA, D. S. - De Surinaamsche loonsverhooging van 1920.
73958: HUIZINGA, F. - De Mapia-kwestie.
31716: HULK, J. FR. - Brieven over de Corantijn-Expeditie.
48333: HULKENBERG, A. M. - De Aagtenkerk van Lisse
59282: HULLU, J. DE. - Bonaire in 1816.
59156: HULLU, J. DE, ZIMMERMAN L'AINÉ. - Het leven op St. Eustatius omstreeks 1792.
59199: HULLU, J. DE. - De algemeene toestand onzer West-Indische bezittingen in 1806.
4032: HULLU, DR. J. DE. - De Zijpe in West-Friesland omstreeks 1553.
31656: HULLU, DR. J. DE. - Iets over den naam Quelpartseiland. & & F.E.Mulert, Nog iets over den naam Quelpaertseiland,
19113: HULLU, J. DE. - A. E. van Braam Houckgeest's memorie over Malakka en den tinhandel aldaar (1790).
8015: HULLU, J. DE. - De instelling van de Commissie voor den Handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
19030: HULLU, J. DE. - De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
19079: HULLU, J. DE. - Een advies van Mr. Pieter van Dam, advocaat der Oost-Indische Compagnie, over een gedeeltelijke openstelling van Compagnie's handel voor particulieren, 1662.
19123: HULLU, J. DE. - De Engelschen op Poeloe Pinang en de tinhandel der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in 1788.
7976: HULLU, J. DE. - Het Oost-Indische Sacspiegeltje (1684).
19097: HULLU, J. DE. - Over de opkomst van den Indischen handel der Vereenigde Staten van Amerika als mededinger der Oost-Indische Compagnie omstreeks 1786-1790.
18994: HULLU, J. DE. - Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
29423: HULLU, J. DE. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
59276: HULLU, J. DE. - Memorie van den Amerikaanschen raad over de Hollandsche bezittingen in West-Indie in Juli 1806.
59213: HULLU, J. DE. - De handel van St.-Eustatius in 1786.
66887: HULLU, J. DE. - Aruba in 1816.
32499: HULSBOS, W. C. - Enige aspecten van de geografie van de Nijldelta in verband met ontwateringsproblemen.
49970: HULSHOFF POL, D. J. - Zelfbesturende adat-eemheden en onze Koloniale Specialiteiten.
49890: HULSHOFF POL, D. J. - Wat Egypte te leeren geeft voor Nederlandsch-Indië.
50281: HULSHOFF POL, D. J. - De laatste ontwikkeling van den economischen toestand van N.-I.
12369: HULSHOFF POLL, D. J. - Het communisme, het nationalisme en vreemdelingenpolitiek in het Verre Oosten.
49858: HULSHOFF POL SR, D. J. - Een Indische Staatsinrichting door een Indiër ontworpen.
50004: HULSHOFF POL SR., D. J. - De erfelijkheid in het regentengeslacht.
59704: HULSMAN, H. M. - Het vergaan van de Zeemeeuw in 1825.
973: HULTBERG, HELGE. - Die Ästhetischen Anschauungen Bertolt Brechts.
2277: HULTEN, M. VAN. - Dorpen in Polen. & Gewestelijke verscheidenheid in de sociaal-economische structuur van het Poolse platteland.
2281: HULTEN, M. VAN. - Scanzano in ontwikkeling.
31920: HULTEN, MICHEL VAN. - Plan Europe 2000 - recognized problems in future urbanization.
33261: (HUMBERT, A.). - Japan.
33132: HUMBERT, AIMÉ. - Le Japon, 1863-1864.
33311: (HUMBERT, A.). - Schetsen uit het Japansche volksleven.
70233: HUMBOLDT, ALEXANDRE DE. - Essai politique sur l'île de Cuba. (Extrait).
68309: HUMBOLDT, A. V. - Die physikalisch-geographisch-statistischen Resultate der 1857er wissenschaftlichen Kongresse zu Montreal, Dublin uind Bonn.
68707: HUMBOLDT, ALEX. V. - Übersichtskarte von Alex. v. Humboldt's Reisen 1798-1829.
34067: HUME-GRIFFITH, M. E. - Achter den sluier in Perzië en Turksch Arabië.
29187: HUMME, H. C. - Een woord over de recensie van de vertaling der Abiasa.
76302: HUMME, H. C. - Javaansche inscriptiën.
37520: HUMMEL, J. H. - Portrait of J. H. Hummel, with short biography of J. H. Hummel, Administrateur de la Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam.
68500: HUNFALVY, J. - Johann Xántus Reise durch die Kalifornische Halbinsel, 1858. Nach dem Ungarischen ,,Utazás Kalifornia déli részeiben"von J. Hunfalvy.
74039: HUNTER JR., THOMAS M. - Wrttasancaya Reconsidered.
70325: HUNTER, THE. - Relache du navire américain The Hunter aux îles Fidgi, description de ces îles.
6966: HUNTER,GUY. - Modernizing peasant societies. A comparative study in Asia and Africa.
60320: HUNTER, KAPITEIN , E. G. VAN DER PLAAT & KAPITEIN SPRATLEY. - De Baai van Wahaai op het eiland Ceram & Baai op het eiland Roti.
54863: HUNTER JR., WM. S. - Hunter's Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec.
54199: HUNTING. - A hunting scene, hunter and two dogs.
54201: HUNTING. - Jagdrennen / The Course of Hunting.
8422: HUNTINGTON, RICHARD. - Bara Endogamy and Incest Prohibition.
66941: HURAULT, JEAN. - Les Indiens de Guyane Française. Problèmes pratiques d'administration et de contacts de civilisation.
24626: HUREL, R. P. EUGÈNE. - La Poésie chez le Primitifs ou Contes, Fables, Récits et proverbes du Rwanda (Lac Kivu).
69765: HURLEY, FRANK - Parelvisschers en Papoea's.
4839: HÜRLIMANN,MARTIN. - Peking und seine Geschichte.
33054: HURST & BLACKETT. - Aventures et Chasses du Voyageur Anderson dans l'Afrique Australe.
32545: HUSAIN, MOHAMED BIN. - The Origin of the Caves at Niah.
64763: HUSMANN, EMIL. - Die Reiskultur in Italien.
31862: HUSON, J. J. AND H. TH. VERSTAPPEN. - The Changing landscape of the Netherlands. (Air Photographs).
57561: HUSSON. - Les rivières Sette-Cama et Celina.
8769: HUTAJULU, RITHAONY. - Tourism's Impact on Toba Batal Ceremony.
46605: HUTCHENRUYTER, WOUTER. - Portrait, met Finale: Piano Concert.
70558: HUYGENS, STAN. - On the banks of the river Xiang, Changsha 1988.
70557: HUYGENS, STAN. - Het Plein van de Hemelse Vrede, Peking, 1988.
36788: HUYSER, J. G. - Oud-Javaansche koper-legeeringen II.
8736: HVIDING, EDVARD. - Indigenous Essentialism? 'Simplifying' Customary Land Ownership in New Georgia, Solomon Islands.
72711: HYACINTHE. - Portrait of Hyacinthe by Franck.
52774: HYADES, DOCTEUR. - Une Année au Cap Horn.
57602: HYDROGRAPHY. - Le service hydrographique de la Marine Anglaise.
74073: HYLKEMA, S. - Paniyai, Kamu-Tigi and Mapiya, Paniai District, Papua. Introduced and Translated by Anton Ploeg.
69761: HYLKEMA, S. - Mannen in het draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte).
76093: IBN KHALDÛN. - The Muqaddimah. An Introduction to History. Translated from the Arabic by Franz Rosenthal.
46116: IBSEN, HENRIK. - Portrait.
33286: ICELAND. - Een uitstapje naar IJsland.
30562: IDA SURYA AGUNG HADRYA. - De stem van het Ware Wezen.
7773: IDEMA, WILT LUKAS. - Chinese Vernacular Fiction. The Formative Period.
8019: IDEMA, H. A. - De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817.
19179: IDEMA, H. A. - Indische juristen Winckel, Piepers, Der Kinderen. Iets uit den strijd om de legaliteit.
7926: IDEMA, W. L. - Leyden Studies in Sinilogy. Papers Presented at the Conference held in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Sinilogical Institut of Leyden University, December 8-12, 1980.
50531: IDEN-ZELLER, OSKAR. - Ethnographische Beobachtungen bei den Tschuktschen.
49638: IDENBURG, A. W. F. - Portrait of A. W. F. Idenburg, after a photograph of Alexandre Wilhelm Frederik Idenburg. Gouverneur Général des Indes Néerlandais.
33519: IERLAND. - Drie maanden in Ierland.
1213: IERSEL, CHARLES VAN. - De psychologie in de moderne literatuur. Proeve van eene bijdrage tot de geschiedenis der experimenteele psychologie.
54969: IFFLAND, AUGUST WILHELM. - Portrait lithography of August Wilhelm Iffland.
57666: IGNACIO, JOAQUIM JOSÉ. - La marine de guerre du Brésil en 1861.
50593: IHERING, HERMANN VON. - Das Alter des menschen in Südamerika.
64693: IHNE, EGON, PROF. REIN, DR. A. OPPEL, DR. E. BELOW, U. A. - Aus den geographischen Sektionen der 63. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Bremen.
29822: X. IJ. - Is de marine niet meer in verval?
28995: IJMUIDEN. - Glass-slide of the Amsterdam Exchange projected in the New Lock at Ymuiden.
31500: IJMUIDEN. - Glass-slide of concrete-blocks, pier IJmuiden.
67654: IJSSELMONDE. - Wijkgebouw "De Klimmende Bever".
1800: IJZERMAN, J. W. - Boekbespeking: (Journael van de reis naar Zuid-Amerika [1598-1601] door Hendrik Ottsen), door J.F.L. de Balbian Verster
3939: IJZERMAN, J. W. - Mijn bezoek aan Spanje en aan het Congres te Sevilla.
50974: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen betreffende Midden-Sumatra (Verslag).
31780: IJZERMAN, J. W. - De geografische beteekenis van de Coeroeni en de New-River (Suriname).
7999: IJZERMAN, J. W. - Het schip ,,De Eendracht" voor Makasser in December 1616. Journaal van Jan Steijns.
51070: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen omtrent eene ontworpen expeditie naar de binnenlanden van Nieuw-Guinea. De Nieuw-Guinea-Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (R. Posthumus Meyjes).
8006: IJZERMAN, J. W. - Het verzoekschrift eener Batavische weduwe in 1631.
18971: IJZERMAN, J. W. - Het aantal hofreizen van Rijklof van Goens.
29215: IJZERMAN, J. W. - Het Kinara Jataka op Boro-Boedoer.
19128: IJZERMAN, J. W. - Een en ander over Pieter Lintgens.
29510: IJZERMAN, J. W. - Ter gedachtenis aan Dr. J. W. IJzerman (1851-1932).
30211: IJZERMAN, J. W. - Iets over den oorspronkelijken voet van Boro Boedoer.
51166: IJZERMAN, J. - Leonardus Roosenburg. + (In memoriam).
51171: IJZERMAN, J. - J. Æ. C. A. Timmerman.
3891: IJZERMAN, J.W. - Cornelis Heemskerck.
31971: IJZERMAN, R. - Over luchtverkenning en geologie in Suriname.
3595: IJZERMAN, J.W. - Over Boro-Boedoer.
57613: ILE DE TOVA. - Exploitation de l'huile de Pinqouin et du guano de terre dans l'Ile de Tova et le Golfe de Saint-Georges (Côtes de Patagonie).
57673: ILE DU PRINCE ÉDOUARD. - Hydrographie du Golfe Saint-Laurent (Ile du Prince Édouard, Amérique du Nord).
57638: ILES LOFODEN. - La Pêche de la Morue aux Iles Lofoden (Norvége).
70255: ÎLES IONIENNES. - Îles Ioniennes, lettres d'un voyageur Anglais.
57949: ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. - Iles Saint-Pierre et Miquelon. Les colonies Françaises.
31923: ILESIC, SVETOZAR. - The regional socio-economic structure of the Socialist Republic of Slovenia.
67967: ILJIN, A. - Der Berg Ushba. Geographische Skizze.
32401: ILLERIS, SVEN. - Physical Planning in Denmark.
57587: IMHAUS, G. - Le nouveau procédé Rousseau et ses conséquences pour la fabrication du sucre aux colonies.
31976: IMHOF, ED. - Swiss Carthography, a survey.
29060: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM BARON VAN. - Reis van den Gouverneur Generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, in en door de Jakatrasche Bovenlanden in 1744.
31021: IMHOFF, G. W. VAN. - Het oordeel van den Gouverneur-Generaal G. W. Baron van Imhoff over den handel met Japan, in 1744.
29006: IMHOFF. - Reis van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, over Java, in het jaar 1746. (Eerste gedeelte)
59296: INCAS (SURINAME). - De laatste vrije Incas?
57692: INDE ANGLAISE. - De la vente des terres incultes et du rachat de l'impot foncier dans l'Inde Anglaise.
57706: INDE ANGLAISE. - Le budget et l'armée de l'Inde Anglaise.
57948: INDE. - Établissements Français dans l'Inde. Les colonies Françaises.
3342: INDIAN ARCHEOLOGY. - Annual Bibliography of Indian Archaeology. For the Year 1928, 1930, 1931,1939.
31299: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 28 Oktober 1864. Mededeelingen. - Het derde internationaal kongres ter bevordering der sociale wetenschappen over het koloniaal stelsel. - Afstand van woeste gronden in Indië. - Werkzaamheden gedurende den winter.
31272: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 18 December 1863. Beraadslagingenover de Nota van den heer Schill over de noodzakelijkheid eener afscheiding in de koloniale begrooting van de souvereine- en handels-uitgaven en inkomsten. Rede van den heer van Soest over de regeling der arbeidsloonen op Java naar de wet van vraag en aanbod. Beraadslagingen omtrent de vermeerdering der kennis hier te lande van onze overzeesche bezittingen.
31275: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 20 November 1863. Voortzetting der beraadslagingen over de regeling voor de gouvernements-suikerkultuur. - Mededeeling omtrent de resultaten der jongste veilingn van Java-thee.
31280: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 25 Januarij 1864. Bespreking van het individuëel grondbezit op Java.
31283: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 26 Februarij 1864. Bespreking van de heerdienstplichtigheid.
31287: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 6 Mei 1864. Mededeelingen en voorstellen. - Adres omtrent de heerediensten. - Regeling van de arbeidsloonen naar de wet van vraag en aanbod.
31295: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 30 Mei en 15 Junij 1864. Algemeen verslag van het Genootschap over 1863-1864. - Bespreking van de nieuwste wijziging der gouvernements suikerregeling. Bespreking van de jongste wijziging der gouvernements suikerrgeling.
31302: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 November 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31308: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Februarij 1866. Oprichten eener sleephelling op Java. - Het maken van Batavia tot vrijhaven. - Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Sumatra. - Mededeeling omtrent de afschaffing van de vordering van persoonlijke diensten door de inlandse hoofden.
31304: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 en 17 November & 14 December 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31310: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Maart 1866. Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. Sumatra.
31317: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 29 Mei 1866. Verslag van het bestuur over de werkzaamheden en den staat van het genootschap in 1865-1866. - Verkiezing van bestuursleden. - Verkiezing van een voorzitter.
31324: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 2 November 1866. - Verkiezing van bestuursleden. - De diensten der bevolking ten behoeve van de inlandsche hoofden in Nederlandsch Indië.
31312: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 13 April 1866.. Voortzetting der beraadslaging over den tegenwoordigen toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Borneo. & Aanteekeningen nopens de bevolking enz. van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van de bespreking der Buitenbezittingen.
29062: INDISCHE TALEN. - De Indische Talen en oudheden, volgens de regeringsverslagen omtrent den staat en het beheer van Nederlandsch Indië, over de jaren 1849-1860.
29989: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1856.
29857: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29818: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29801: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
30069: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-Indië gedurende de jaren 1857, 1858 en 1859.
30692: INDISCHEN ARCHIPEL. - De verschillende menschenrassen in den Indischen Archipel.
19494: INDISCHEN ARCHIPEL. - Berigten omrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel, 1862-1875. (vervolg deel 20).
26940: INDONESIA. - A musical group in front of a planters-house.
18169: INDONESIA. - De Staatkundige Indeeling van Nederlandsch-Indië.
18717: INDONESIA. - Opgave nopens de Hooge Regeering van Nederlandsch Indië, van 1816 tot 1860.
1976: INDONESIA. - Wijzigingen in de administratieve indeeling van eenige gewesten van Ned. Oost-Indië.
30693: INDRAGIRI. - Eenige berigten omtrent Indragiri op de Oostkust van Sumatra.
34292: INGAI, JOSEPH. - Pancha and Padong Origins.
34835: INGENOHL, JONAS. - Volière.
31700: INGER, ROBERT F. - A New Toad from Sarawak & Notes on the Bornean Glass Snake.
32620: INGER, ROBERT F. - Two New Frogs from Sarawak.
51866: INGVARSDOTTIR, THELMA. - Portrait of Thelma Ingvarsdottir 19 years old from Iceland, the new Miss Scandinavia 1964, with also on the picture Aine Korwa (Denmark) and Marjalisa Stahlberg (Finland).
3419: INSINGER, J.H. - In het land der Nijl-Cataracten, Februari-Maart 1883.
63437: INTAMA. - Zona Colonial. Coro - Edo. Falcon. Venezuela.
50880: INTER-OCEAN. - Special Number dedicated to Her Majesty Queen Wilhelmina of The Netherlands. Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 11-12, November-Dezember 1928.
1227: INTERN. ZEITSCHRIFT FÜR INIDVIDUAL-PSYCHOLOGIE. - Gegründ. v. Alfred Adler, Herausgeg. v. Alexandra Adler. Heft 2, 20.Jhrg., 1951.
32003: INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION. - De tweede algemene vergadering en technische conferentie van de International Cartographic Association in London en Edinburgh, van 27 Juli tot 4 Augustus 1964.
1167: INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR ÄRZTLICHE PSYCHOANALYSE. - (From Jhrg. VII: Intern. Zeitschrift f. Psychoanalyse). Offizielles Organ der I.P.V.
30854: INTJI SIDIN. - Intji Sidin, de zeeschuimer. een verhaal uit den Indischen Archipel.
5467: IONG, W.H.D. DE. - Het voorkomen van lood-, zink- en ijzerertsen in Zuid-Limburg.
4041: IONG, W.H.D. DE. - Het ontginnen van steenzout te Boekelo (Overijsel).
2145: IONGH, D. DE. - Eenige gegevens betreffende het Boven-Karamagebied (Celebes).
1809: IONGH, W.H.D. DE. - Het gouddistrict El Oro (Mexico).
2213: IONGH, IR. W.H.D. DE. - De Boliden goudmijn.
7009: IORGA, N. - Brève Histoire des Croisades et de leurs fodations en Terre Sainte.
59998: IPEREN, JOSUA EN FREDRIK SCHOUWMAN. - Beschryvinge van de Wou-Wouwen.
59973: IPEREN, JOSUA VAN & J. C. M. RADERMACHER. - Eenige waarnemingen, over de nuttigheid van het verbeteren onzer Hollandsche Zeekaarten, naar de Engelsche en Fransche.
59986: IPEREN, JOSUA VAN. - Verhandelinge over de Historie-kennis.
59971: IPEREN, JOSUA VAN. - Begin van eene Javaansche Historie, genaamd Sadjara Radja Djawa. Met de aanmerkingen van wylen Josua van Iperen.
59989: IPEREN, JOSUA VAN. - De Belemmeringen, Treurzang. Toezang, aan het Bataviaasch Genootschap.
58041: IRLANDE. - Rapport du bureau des pêches d'Irlande por l'année 1865.
57647: IRMINGER, CAPITAINE. - Les courants et le mouvement des glaces sur les Côtes d'Islande.
57817: IRMINGER. - Notice sue les pêches du Danemark. des Iles Féroé, de l'Islande et du Groenland.
58637: IRVINE, R. - Portrait of Willie Duff, Dunkeld.
58573: IRVING, HENRY. - Portrait of Henry Irving.
54994: IRVING, WASHINGTON. - Portrait engraving of Washington Irving.
70286: IRVING, WASHINGTON. - Vie et voyages de Christopher Colomb. (Extrait).
7935: IRWIN, GRAHAM. - Nineteenth-century Borneo. A Study in Diplomatic Rivalry.
72776: ISAAC, ADÈLE. - Portrait of Adèle Isaac by Mulnier.
19095: ISAACQZ, CLAES. - Ceilonsch volksrecht, opgeteekend in 1707.
53617: ISAMBERT, EMIL. - Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'Orient. Deixième partie: Malte, Égypte, Nubie, Abyssinie, Sinaï.
2597: ISBARY, G. - Nordfriesland und seine Planungsprobleme.
58156: ISHERWOOD, F. - Extrait du rapport du secrétaire de la marine des États-Unis pour 1867.
74177: ISHIDA, NORIKO. - The textures of Central Javanese gamelan music. Pre-notation and its discontents.
52019: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat Atjéh.
70291: ISLAND. - Voyage en Islande et au Mont Hécla, en 1827. (Mémoire inédit).
58065: ISLANDE ET TERRE-NEUVE. - Pêche de la morue en Islande et à Terre-Neuve. (Campagne de 1866).
57969: ISLANDE, TERRE-NEUVE. - Pêche de la morue en Islande et à Terre-Neuve et du hareng sur les cotes d'Écosse et d'Angleterre (Campagne de 1863).
57709: ISLANDE. - État des batiments armés pur la pêche de la morue en Islande (Campagne de 1862).
57645: ISLANDE. - La pêche de la Morue en Islande (Campagne de 1861) & (Campagne de 1862).
70161: ISMAËL PACHA. - Recit de l'expedition faite dans les pays de Dongola et deSennaar, sous les ordres d'Ismaël Pacha; par un Américain au service du vice-roi d'Egypte. (Extrait).
12415: ISMAEL, J. - De positie van de Indonesiër in het nieuwe Suriname.
56906: ISMAËL (JEAN-VITAL JAMMES). - Portrait of Ismaël (Jean-Vital Jammes) by Alexandre Quinet.
29160: ISMANGOON DANOE WINOTO, RADEN MAS. - Eenige, in het handwoordenboek van Roorda, nog niet opgenomen Javaansche woorden.
37521: ISRAELS, JOSEF. - Portrait of Josef Israels, with short biography of Josef Israels, Artite Peintre, La Haye.
46004: ISRAELS, JOSEF. - Portrait of Jozef Israels.
49667: ISRAELS, JOZEF. - Kinderen der zee.
49668: ISRAELS, JOZEF. - Een Scheveningsche jongen.
46043: ISRAELS. - De Naaischool.
49670: ISRAELS, JOZEF. - De zieke (following an etching of 1875).
49669: ISRAELS, JOZEF. - Manspersoon (Portrait Carel Vosmaer).
33310: (D'ISTRIA, DORA). - De Golf van Spezia.
33149: D'ISTRIA, DORA - Le Golfe de la Spezia, 1867.
66291: ITALIAANDER, ROLF. - Les graveurs de Poto-Poto. Résumé de la Conférence (décembre 1960, Société des Africanistes).
51820: ITALIAN MUSICIANS. - Italian Musicians from the countryside at S. Petrus-Square in Rome.
2515: ITERSON, MR. J. VAN. - Beschouwingen over de positie van rijst en maïs in en buiten de tropen.
2519: ITERSON, MR. J. VAN. - Eenige statistische beschouwingen over suiker.
66923: ITERSON, G. VAN & L. F. DE BUSSY, E.A. - Verslag van de Commissie van advies en onderzoek inzake Surinaamsche houtsoorten over het jaar 1923 & 1924.
29732: ITO, TAKESHI. - Why did Nuruddin Ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H.?
55026: ITZSTEIN, I. A. VON. - Portrait engraving of Johann Adam von Itzstein.
17594: IVORY. - Ivory Industry, England. Hale & Sons, Lots. 183 to 267.
69196: IWANOW, D. - Orographischer Charakter des Pamir.
68551: IWASCHINZOFF, N. - Die Russische Aufnahme des Kaspischen Meeres.
629: IZIS & CHAGALL. - Israël. Texte liminaire André Malraux. Images Izis. Couverturre et frontispice Chagall.
57835: JABRUN. - Emploi noir animal susphosphaté dans la sucrerie coloniale.
57863: JABRUN. - Expérimentation à la Guadeloupe des procédés sucriers de MM. Leplay et Cuisinier.
30756: JACATRA. - Iets over de eerste cultuur der Javasche koffij, voornamelijk in de vroeger onder dien naam bekende Jacatra- en Preanger-landen.
54001: JACCACI, AUG.-F. - Au Pays de Don Quichotte.
32983: JACK-HINTON, COLIN. - On two Archaeological Field Reconnaissances in Coastal Pahang (relative to Borneo).
11736: JACKH, ERNEST. - Background of the Middle East.
57571: JACKSON, SHELDON. - Le territoire d'Alaska (Extrait du report on education in Alaska, 1886).
8300: JACKSON, MICHAEL. - Aspects of Symbolism and Composition in Maori Art.
30157: JACKSTEIN. - Einige Notizen over Rotti en de Rottinezen.
55236: S'JACOB, EDUARD HERMAN. - Landsdomein en adatrecht.
12396: JACOB, E. H. 'S. - Staatsidee en agrarisch beleid.
11729: JACOB, GEORG. - Der Nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter.
59980: JACOBI, CHRISTIAAN. - Om het toeneemend houtgebrek der Zuiker-Molens, in de Bovenlanden, spoedig en duurzaam te verhelpen. Bekroond antwoord.
50666: JACOBI, ARNOLD. - Über ein Relief aus dem Abri von Laussel.
8251: JACOBS, HUBERT. - Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de Sultan van Ternate.
8377: JACOBS SJ, HUBERT. - Wanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij een vierde eeuwfeest.
51276: JACOBS, P. G. W. - Veranderingen in het landschap van de St. Pietersberg te Maastricht.
53189: JACOBSEN, DAVID. - Portrait of David Jacobsen, after a photograph of Jonkheer Abraham Pierre Cornelis Van Karnebeek, Ministre d'Etat, Ancien Ministre des Affaires Etrangères, Membre de la IIème Chambre des Etats Généraux, La Haye.
49941: JACOBSEN, CAPITÄN & A. BASTIAN. - Ethnologische Gegenstände aus seiner in Alaska-Territorium zusammengebrachten Sammlung. & Neue Erwerbungen des Königl. Museums durch Capitän Jacobsen aus Nordwestamerika und durch Herrn Rohde aus Südamerika.
51122: JACOBSEN, EDW. - Beklimming van drie van Java's vulkanen. (De Sindoro, de Merapi en de Tangkoeban Prahoe).
50149: JACOBSEN, J. ADRIAN. - Geheimbünde der Küstenbewohner Nordwest-America's.
46101: JACOBSEN. - Portrait of an actress.
20138: JACOBSEN, EDW. - Simaloerese Sprookjes, Overleveringen, Raadsels en Spelen.
30791: JACOBSEN. - Bijdrage tot de Theekultuur.
20259: JACOBSON, EDWARD. - Een insekt als liefdesbarometer. (Tenebrio-nidae).
18117: JACOBSON, E. - Eenige bijzonderheden omtrent het "Doodendal" (Pakaraman van den Goenoeng Djimat) op Java.
1977: JACOBSON, EDW. - Het eiland Simaloer. Etymologie van de geografische namen en enige opmerkingen naar aanleiding van de Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden,... Batavia 1913.
30647: JACOBSON, W. G. - Eene wandeling in de Thee-Inrigting nabij Batavia.
31738: JACOBSON, EDW. - Simaloer van thans.
6455: JACOBSSON, GUNNAR. - L'histoire d'un groupe de mots Balto-Slaves.
2554: JACOBY, G. - Über die Meile bei Lucas Jans Waghenaer 1583 und zugehörige Fragen.
58570: JACOTIN, CHARLES. - Portrait of Alfred de Musset.
53913: JACOTTET, HENRI. - Revue Géographique, 1890
53358: JACQUE, CHARLES. - Portrait of Charles Jacque.
57410: JACQUEMIN, S. - Le Transvaal.
66252: JACQUES-MEUNIÉ, DJ. - Cités caravanières de Mauritanie Tichite et Oualata.
66268: JACQUES-MEUNIÉ, D. - Quelques gravures et peintres rupestres de la Mauritanie Sahélienne. Une pierre taillée de Tinigar.
34186: JACQUES, NORBERT. - Uit de Stille Zuidzee.
68271: JACQUES, AMADEO. - Erforschung des Rio Salado. Nach einem Bericht.
4152: JACQUIER, IVY. - La double méprise de Mérimée avec des images de Ivy Jacquier reproduites par Jacomet.
66288: JACQUOT, ANDRÉ. - Esquisse phonologique du Sango urbain (Bangui).
71403: JAEGER. - Prins Sigvard.
71415: JAEGER. - Hertigparet af Västergötland. Prinsessan Astrid, Prinsessan Märte, Prinsessan Margarte, Lille Prins Carl.
71454: JAEGER. - Lille Prins Carl.
71483: JAEGER. - Prins Lennart.
73309: JAEGER. - Lille Prins Carl (Prince Carl Bernadotte).
71961: JAEGER. - Prins Lennart.
72001: JAEGER. - Prins Sigvard, Prinsessan Ingrid, Prins Gustaf Adolf.
71890: JAEGER. - Prins Bertil.
71891: JAEGER. - Prins Carl Johan.
71909: JAEGER. - Princess Astrid and Prince Léopold III.
71837: JAEGER. - King Léopold III and Queen Astrid of Belgium.
73310: JAEGER. - Portrait of Princess Ingeborg of Denmark.
71836: JAEGER. - Prinsessan Joséphine-Charlotte.
73303: JAEGER. - Prince Gustaf Adolf, Princessan Sybylla, and Princess Margareta.
71752: JAEGER. - Prinsessan Sibylla.
71778: JAEGER. - Prinsessan Maria..
71791: JAEGER. - Lille Prins Carl.
71793: JAEGER. - Lille Prins Carl.
31930: JAEGER, D. - Het vestigingspatroon van de Kaonde stam en hervestigingsplannen van de Zambiaanse overheid.
32393: JAEGER, D. - Het nationale waterproject van Israel.
58427: JAEGER, W. - Een snelle reis.
57861: JAEGER, TH. - Productions et cultures de la Basse Cochinchine.
71361: JAEGER, HOFATELIER. - Crownprince Gustaf Adolf, Princess Margaret of Connaught with their children Gustaf Adolf, Sigvard, Bertil and Ingrid.
71362: JAEGER. - Gustaf V, Gustaf VI Adolf with his second wife Lady Louise Mountbatten, Prince Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, Duke of Västerbotten and his wife Princess Sibylla of Saxe-Coburg and Gotha and their children Princess Christina and Carl Gustaf Folke Hubertus (Carl XVI Gustaf).
71363: JAEGER. - Prince Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, Duke of Västerbotten and his wife Princess Sibylla of Saxe-Coburg and Gotha and their children Princess Christina and Carl Gustaf Folke Hubertus (Carl XVI Gustaf).
71531: JAEGER. - Princess Astrid, Prince Léopold of Belgium and members of the swedish royal family.
73297: JAEGER, - Kronprinsen (Gustav VI).
73296: JAEGER, - Portrait of Princess Margaret Connaught.
73644: JAEGER. - Sverges, Belgiens, Danmarks och Norges Konungefamiljer.
73311: JAEGER. - Portrait of Princess Ingeborg of Denmark.
34080: JAEKEL, BLAIR. - De hoofdstad van Costa Rica.
34204: JAEKEL, BLAIR. - San José, de hoofdstad van Costa Rica.
50677: JAEKEL, O. - Über den hunnenartigen Kopf einer Bronze aus China und seine Bedeutung für die Rassenforschung & Sakral- und Funeral-Bronzen in China.
68726: JÄGER, GUSTAV UND EMIL BESSELS. - Die geographische Verbreitung der Hirsche mit Bezug auf die Geschichte der Polar-Länder.
58509: JAGER, A. - Portrait of Ds. J. P. Hasebroek.
55066: JAGER, A. - Souvenir de Nimegue. Leporello-album of 12 Photographs.
32498: JAGER, JOHS DE. - Donker worden van tint. Beschouwingen over bevolkingskartogrammen van Friesland.
50448: JAGER, J. C. - De verdediging van Indië.
53657: JÄGER, GUSTAV UND EMIL BESSELS. - Die geographische Verbreitung der Hirsche mit Bezug auf die Geschichte der Polar-Länder.
6878: JÄGERSBERG, OTTO. - Das zweite Leben der Bücher.
50594: JAHN, A. - Parauhanos und Guajiros und die Pfalbauten am See von Maracaibo.
1173: JAHRBUCH FÜR PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHOPATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN. - Herausgeg. von Carl G.Jung. Volume 1-6.
1335: JAHRBUCH FÜR PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHOPATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN. - Herausgegeben von E.Bleuler und Sigmund Freud, Ed. by C.G.Jung. V. Band, 2.Hälfte.
7027: JAISWAL, MAHESH PRASAD. - A linguistic study of Bundeli. (A Dialect of Madhyadesa).
2216: JAMES, CONSTANTIN. - Guide pratique du méswcin et du malade aux Eaux Minérales de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Savoie, d'Italie et aux bains de mer, suivi de considérations générales sur le traitement hydrothérapique.
30565: JAMES, K. A. - De geboorte van Singa Maharadja en het ontstaan van de Koria (District) Ilir in de Onderafdeeling Baros.
57544: JAMES, F.-L. - Voyage à travers le pays des Somalis vers le Webbe Shebeyli.
31611: JAMES, O. G. - Museum Geographicum Bodellianum.
65713: JAMIN, JEAN. - De l'identité à la différence: la personne colonisée.
46690: JAMMES, FRANCIS. - Portrait.
32994: JAMUH, GEORGE & GALLIH BALANG. - A Melanau Population detroyed by Poisonous Smoke & The Origin of Poison inside Borneo.
31682: JAMUH, GEORGE. - Panau Fishing in Mukah.
32552: JAMUH, GEORGE. - Coastal Melanau Taboos.
32659: JAMUH, GEORGE. - Ideas about Poisoning.
33906: JANDIN, B. DE. - Om en door den Peloponnesus.
33962: JANDIN, B. DE, - Van Triëst naar Korfoe.
46569: JANIETZ. - Janietz' Elite-Damen-Blas-und Streich-Orchester.
67641: JANIHUIDI. - Boottochtjes per M.S.,,Janihudi-4" te Maastricht.
1156: JANKOWSKA, BOZENA. - Co zrobic z baltykiem?
1155: JANOWSKI, WITOLD (1926 - ). - Warszawska jesnien poezji - 72.
1157: JANOWSKI, WITOLD (1926 - ). - Cyrk.
74173: JANSE, MARK. - E. M. Uhlenbeck (1913-2001) and the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caibbean Studies (KITLV) & The works off E. M. Uhlenbeck (1913-2003). An annotated bibliography.
59329: (JANSEN, M. H.). - Een vloothouder over Curaçao in 1851 en 1861.
30075: JANSEN, A. J. F. - De landbouw in de Minahasa van Menado in 1853.
29997: JANSEN, A. J. F. - Aanteekeningen omtrent Sollok en de Solloksche zeeroovers.
30078: JANSEN, A. J. F. - Berigten. Hindoe-beelden van Soembawa. & Nog eenen brief van H. Holtz, Oudheden op Soembawa.
29531: JANSEN, H. J. - Ethnografische bijzonderheden van enkele Ambonsche negorijen (ca. 1930).
54875: JANSEN, G. P. - Nederlands Papiaments. Handwoordenboek.
57012: JANSEN, HANS. - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten.
30864: JANSEN, M. H. - Gedachten over den handel van den Indischen Archipel voor de komst der Europeanen.
8299: JANSEN, TH. - Is een evolutionair kader voor de kulturele antropologie zinvol?
2068: JANSENS, PH.A.C. - De Minahasa als onderzoekingsgebied voor de geomorfologie.
51288: JANSSEN, B. C. E. - De grindwinning in midden-Limburg.
33540: JANSSEN, J. - Bestijging van den Mont-Blanc tot de Grands Mulets.
55453: JANSSEN, JOZEF M. A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
31031: JANSSEN, J. W., DE KOCK, J. VAN DEN BOSCH, A. L. VAN DIERMEN. - Rapport eener militaire kommissie aan den souvereinen vorst der Vereenigde Nederlanden.
53891: JANSSEN, MME. - Souvenirs d'un Voyage aux Nilgherries. Les Todas.
52820: JANSSEN, M. - Ascension scientifique au refuge des Grands-Mulets (Mont Blanc), 1888.
57442: JANSSENS, E. - Bulletin de Géographie Médicale et de statistique sanitaire.
46626: JANTJE. - Jantje in de Modderstad. 7.
31980: JANTZEN, J. J. - Enige ervaringen met het samenstellen van kleurenschalen voor thematische kaarten.
75636: JANVIER, MLLE. - Portrait of Mademoiselle Janvier by Dagron.
63331: JAPAN. - Image on Woodpaper (2)
63332: JAPAN. - Image on Woodpaper (3)
4330: JAPAN. - An Official Guide to Eastern Asia. Trans-Continental Connections between Europe and Asia. Vol. II & III: South-Western Japan & North-Eastern Japan.
17267: JAPAN. - Musician.
10325: JAPAN. - Playing on Samisen, Yokin and Kokin.
10676: JAPAN. - Playing Music (on: Myôhachi, Shimedaiko, Shamisen und Shinobue).
70564: JAPAN. - Crinding Unhulled Rice.
63330: JAPAN. - Image on Woodpaper.
63329: JAPANESE. - Woodblock, Woman.
63303: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, Haiku. Hana-yuki. Snow, flower.
63306: JAPANESE BOOK. - Woodblock.lithographs, Designs.
7104: JAPANESE PRINT (UNKNOWN). - Musicians and dancers.
63300: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, educational on rivers, mountains, etc.
63302: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, dictionary
8467: JAQUET, F. G. P. - Mutiny en Hadji-ordonnantie: Ervaringen met 19e Eeuwse Bronnen.
65649: JARRE, RAYMOND. - Notes sur les changements survenus dans les coutumes Fidjiennes depuis l'occuoation Européenne.
57383: JARRET, BRUNO. - 8 Photographs of sculptures (Rodin) by Bruno Jarret.
70398: JASMIN, PAUL. - Hollywood Cowboy.
8324: JASPAN, M. A. - Symbols at work - Aspects of kinetic and mnemonic representation in Redjang Ritual.
1911: JASPERS, J.H.B. - Van de Kendari-Baai naar de Lasolo-Rivier (Oostkust van Celebes).
34205: JASPERS, J. H. B. - Heiligverklaring bij de Boegineezen.
1313: JASPERS, KARL. - Philosophische Weltorientierung.
57690: JAUBERT, COMTE. - Botanique. Notes sur quelques plantes du Haut Pérou.
30630: JAVA & MADURA. - Bevolking van Java en Madura.
30264: JAVA. - Bladvulling. Een kunstige Javaansche strophe.
30268: JAVA. - Nog een Javaansch handschrift. Bladvulling.
30774: JAVA. - Brieven over Java, XVII-XVIII. Bevolkings-statistiek van de afdeeling Pandeglang en Bantam. XIX. Nog eenige statistische bijzonderheden betreffende de Residentie Bantam. XX. Van Pandeglang naar Serang.
1995: JAVA EN SUMATRA. - Verdinding tusschen Java en Sumatra.
29007: JAVA. - De rijstcultuur op Java.
58410: JAVA. - Het nieuwe Koloniaal Verslag over de bevloeiings- en afwateringswerken op Java.
31421: JAVA. - Hoe een oud-student de lessen van een hoogleraar bewaarheid vond op Java. (Samarang).
58406: JAVA-MADOERA. - Over 't binnenlandsch bestuur op Java en Madoera.
57836: JAVA. - La production du sucre à Java.
30105: JAVA. - Opgave van de wijze, waarop de Javanen hunne wapenen, zooals pieken, krissen, enz. schoonmaken (Uit het Javaansch vertaald).
30612: JAVA. - Overleveringen betrekkelijk de oude Javaansche Geschiedenis, en den val van het Modjopaitsche Rijk.
30761: JAVA THEE-CULTUUR. - Korte vergelijking van de thee-cultuur in China met die op Java.
30700: JAVA. - Uittreksel van eene Beschrijving van Java (1834).
30818: JAVAANSCHE TITELS. - Javaansche titels.
65780: JEAN, CHARLES-F. - La Condition de la Femme dans la Basse-M.esopotamie d'après aux XVIIe siècle avant J.-C.
65748: JEAN, CHARLES-F. - La vie religieuse et morale des Sumériens d'après les documents sumériens antérieurs à la dynastie d'Isin (-2186).
6744: JEAN, CHARLES-F. - La Religion Sumérienne d'après les documents Sumériens antérieurs à la Dynastie d'Isin (-2186).
65810: JEAN, CHARLES-F. - Les plus anciennes divinités duiraq pays suméro-akkadien représentaient-elles le principe de fertilité-fécondité? Communication faite à Rome le 24 Septembre 1935, au Congrès International des Orientalistes.
65854: JEAN, CHARLES-F. - Notes sur l'amorrite des lettres de Mari.
65859: JEAN, CHARLES-F. - Au pays d'Edom et de Moab dans la haute Antiquité. L'agriculture et l'industrie.
69191: JEKELFALUSSY, JOSEF V. - Nationalitätenverhältnisse der Länder der ungarischen Krone.
19469: JELLESMA, E. J. - Woordenlijst van de taal der Alifoeren op het eiland Boeroe, benevens eenige grammaticale aanteekeningen omtrent die taal.
63438: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Skyline by darkness.
63447: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Street Car Scene.
63445: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Royal Street.
63441: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Cornstalk Fence Guest House, 915 Royal Street.
63443: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Canal St. Ferry.
63440: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. St. Louis Cemetery.
55076: JENNINGS, MISS. - Portrait engraving of Miss Jennings (Sarah Churchill or Frances Talbot, Duchess of Tyrconnel?).
19069: JENS, FR. JOH. - Het Indos- en het K'Bor-feest op Biak en Soepiori.
133: JENSEN, AD. E. - Im Lande des Gada. Wanderungen zwischen Volkstrümmern Südabessiniens.
32956: JENSEN, ERIK. - Towards an Iban Fowler - The Language of the Iban.
33750: JENSEN, WILHELM. - Uit het Schwarzwald.
29763: JENTINK, F. M. - Dr. B. Hagen in Oost-Sumatra.
18059: JENTINK, F. - Eenige bemerkingen betreffende de zoogdieren, besproken door de heer R. Schuiling in "De Grenslijn van Wallace een continentale Grens".
1068: JENTSCH, ERNST. - Musik und Nerven. I. Naturgeschichte des Tonsinns.
49946: JENTSCH, H. - Prähistorische Wohnstätten bei Buderose, Kreis Guben & Mammutzahnes im Gubener Kreise.
49936: JENTSCH, H. - Grabfunde bei Nieder-Jeser, Datten und Zauchel.
50625: JENTSCH, HUGO. - Zum Goldfund von Vettersfelde, Kr. Guben.
49812: JENTSCH. - Gubener Alterthümer.
70413: JEPHSON, A.J.MOUNTENEY. - A.J.Mounteney Jephson bij Emin Pacha in de Equatoriaal-Provincie door Jephson zelf beschreven.
69289: JEPPE, FRIEDR. - Die Witwatersrand-Goldfelder in Transvaal.
66175: JÉRÉMINE, E. - Étude des statuettes Kissiennes au point de vue minéralogique et pétrographique.
54060: JERONIMUS (W. R. VAN HOËVELL). - Mengelingen. Veertien dagen.
54070: JERONIMUS (W. R. VAN HOËVELL). - Mengelingen. De Pedattie.
54080: JERONIMUS (W. R. VAN HOËVELL). - Graven (Grafschriften).
30769: JERONIMUS. - Een togtje 10,000 voeten hoog.
8155: JERUSALEM, FRANZ W. - Grundsätze des Französischen Kolonialrechts.
35787: JÉRUSALÉMY, F. & ANTONIN PROUST. - Moeurs Turques. Les femmes Turques, leur vie et leurs plaisirs & Le Cydaris, 1862.
33128: JÉRUSALÉMY, F. & ANTONIN PROUST. - Turksche zeden & De Cydaris.
65982: JEST, CORNEILLE. - Traditions et croyances religieuses des habitants de la Vallée de Tichurong (Nord-Ouest du Népal).
65960: JEST, CORNEILLE. - Méthodes et résiltats d'une recherche multidiciplinaire dans la zone d'élevage avec estivage de l'Aubrac France 1964-1966.
65942: JEST, CORNEILLE. - Les Thakali.
69262: JHERING, H. V. UND P. LANGHANS, - Das südliche Koloniengebiet von Rio do Sul.
49639: JITTA, N. M. J. - Portrait of N. M. J. Jitta, after a photograph of Nicolaas Marinus Josephus Jitta. Docteur en médecine, Amsterdam.
63679: JOANNE, ADOLPHE. - Menton et Bordighera, 1871.
58318: JOANNE, ADOLPHE & ÉLISÉE RECLUS. - Excursions dans le Dauphiné, 1850-1860.
32502: JOBSE, R. B. - De Amsterdamse Binnenstad. Keuze uit de literatuur sinds 1965.
51289: JOBSE, R. B. - Een New Town in Noord-Ierland.
54851: JOBSON, FREDERICK J. - Australia; with Notes by the Way, on Egypt, Ceylon, Bombay and the Holy Land.
19654: JOCHIM, E. F. - Beschrijving van den Sapoedi Archipel.
30403: JOCHIM, E. F. - Aanteekeningen naar aanleiding van een bezoek aan den Boroboedoer.
31453: JOCHIM, E. F. - Airawata. Indra's witte olifant in menschengedaante aan den Boroboedoer.
19018: JOCHIM, E. F. - Determineeren van Bodhisatwa's. (&) Mahasthamaprapta, door J. S. Speyer.
30266: JOCHIM, E. F. - Beschrijving van den Sapoedi Archipel.
30416: JOCHIM, E. F. - Sangka-schelpen.
19930: JOCHIM, E. F. - Prambanan en omliggende tempels.
1035: JÖCKEL, WOLF. - Heinrich Manns 'Henri Quatre' als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland.
1158: JODLOWSKI, TADEUSZ (1925 - ). - Cyrk.
29549: JOEKES, L. V. - Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten postweg op Java.
50071: JOEST, WILHELM. - Reise in Afrika im Jahre 1883.
50141: JOEST, W. - Ueber den Ursprung des Wortes ,,Caviar".
30933: JOHANNES. - De lombard-pacht op Java.
53666: JOHANNESEN, E. K. - Kapitän E. H. Johannesen's Fahrt im Karischen Meere 1869 und Stand der Polarfrage im Jahre 1870.
68732: JOHANNNESEN, E. H. - Kapitän E. H. Johannesen's Fahrt im Karischen Meere 1869 und Stand der Polarfrage im Jahre 1870.
7816: JOHANSEN, BABER. - Muhammad Husain Haikal. Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
56998: JOHNS, CHRIS (EDITOR). - Maya's opkomst, bloei en verval van een beschaving.
29694: JOHNS, A. - The Novel as a Guide to Indonesian Social History.
8127: JOHNS, A. H. - Chairil Anwar: An Interpretation.
70168: JOHNSON. - Voyage de l'Inde en Angleterre par la Perse, la Géorgie et la Russie, fait en 1817, par le lieutenant-colonel Johnson.
68901: JOHNSTON, KEITH. - Keith Johnston's Reisen in Paraquay, 1874.
66933: JOHNSTON, HARRY H. - Emigratie uit Oost-Indië naar Suriname in 1714?
70379: JÓKAY, ZOLTÁN. - Portraits.
66067: JOLEAUD, L. ET CASTELLANI. - Escargotière préhistorique de Champlain, près de Medéa (Alger).
66046: JOLEAUD, L. ET R. LAFITTE. - Grotte préhistorique de Khanguet Si Mohammed Tahar (Aurès Septentrional).
66103: JOLEAUD, L. - L'évolution des idées récentes en Égyptologie sous l'influence d'Alexandre Moret (1868-1938).
66034: JOLEAUD, L. - Gravures rupestres et rites de l'eau en Afrique du Nord. Role des Bovins, des Ovins et des Caprins dans la Magie Berbère préhitorique et actuelle.
66028: JOLEAUD, L. - Stéphane Gsell. Nécrologie.
66005: JOLEAUD, L. - Le role des singes dans les traditions populaires Nord-Africaines.
32140: JOLLES, H. M. - De Tuinstadbeweging in England. Bij het 50-jarig betsaan van Letchworth Garden City.
60300: JOLLY, A. D. - Noodroer.
70148: JOMARD, M. - Notice sur le second voyage de M. F. Cailliaud.
18338: JONATHAN (HASEBROEK, JOHANNES PETRUS). - Waarheid en Droomen.
31632: JONCKERS NIEBOER, MR. J. H. - Naamlijst van landerijen in ,,Overbetuwe".
1598: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud. Life and work. The young Freud 1856-1900.
57730: JONES, HARRY D., A.O. - Les défenses fixes et les d'fenses mobiles à Portsmouth.
8836: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud. Life and work. The young Freud 1856-1900, Years of maturity 1901-1919, The last phase 1919-1939.
55006: JONES, INIGO (INICHIO). - Portrait engraving of Inigio Jones.
54982: JONES, J. P. - Portrait engraving of John Paul Jones.
12187: JONES, RUSSELL. - European and Asian papers in Malay manuscripts. A provisional assessment.
67694: JONG, ANDRIE DE. - Munttoren Amsterdam naast Andries de Jong.
67005: JONG, C. DE. - Aantekeningen over jan Reeps in Suriname, 1693.
2665: JONG, D.L. DE. - De indijking van den St. Anna polder op het eiland Voorne.
1734: JONG, D. L. DE. - Hellevoeter-land op het Eiland Voorne.
2708: JONG, D.L. DE. - De bovenloop van de Linge, de Leidsche Vliet en Tiendwegen.
2737: JONG, D.L. DE. - Hellevoeter-land op het eiland Voorne.
2806: JONG, D.L. DE. - De Goote. Een merkwaardige indijking op het eiland Voorne.
2709: JONG, D.L. DE. - Voorne. Geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende de oudste bedijkingen van het westelijk gedeelte van het eiland Voorne.
2710: JONG, D.L. DE. - Voorne. Enkele geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende het westelijk gedeelte van het eiland Voorne.
32202: JONG, G.DE. - Geografisch verschijnsel en geografisch gebied.
4669: JONG, DR. W. J. - Eenige opmerkingen over doelstelling en methode der physische geografie, mede op het oog op haar beteekenis voor het middelbaar onderwijs.
2706: JONG, G.DE. - Regels voor een bibliografie van de oude Nederlandsche atlassen.
33950: JONG, H. W. DE. - Van Lugano naar Como.
2111: JONG, J.A. DE. - Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland IV.
8367: JONG, J. W. DE. - Notes on the sources and the text of the Sang Hyang Kamahayanan Mantranaya.
4615: JONG, J.A. DE. - Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland I, II, III & IV.
32250: JONG, W. J. EN KLOPPERT, J. J. - Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1873-1958. Verslag van de inleidingen en discussies op 7 Juni 1958. Verslag van de excursie op vrijdag 6 Juni 1958 (Europoort).
32427: JONG, W. J. - Actualism in geology and in geography.
31934: JONG, W. J. - Drijvende continenten.
31897: JONG, W. J. - Biosfeer, een dubbelzinnig begrip.
32505: JONG, W. J. - Modellen in de geografie en in de school.
3010: JONG, W. J. - Over den invloed van de aswenteling der aarde op de erosie van stroomend water (De wet van Baer).
18642: JONG, W. W. DE. - De fraaie atlas en de zelfwerkzaamheid.
2532: JONG, W.J. - Klimaatindelingen.
4144: JONG, W.J. - Het model van onze kustontwikkeling in een sociaal-geografische beschouwing.
2619: JONG, W.W. DE. - Geografische aanteekeningen uit de gemeente Steenderen en Bronkhorst.
2250: JONG, W.W. DE. - Het landgebruik in de 'Central Pennines' van Yorkshire, gezien in het licht van 'uitdaging' en 'antwoord'.
58847: JONG. D. A. DE. - Portrait of D. A. de Jong, of a photograph by Muns, Leiden, of Dirk Aart de Jong. Professeur extraordinaire de Pathologie comparée à l'Université de Leyde. Professeur ordinaire de Maladies parasitaires et infectieuses à l'Ecole vétérinaire de l'Etat à Utrecht.
8681: JONGE, HUUB DE. - Of Bulls and Men: The Madurese Aduan Sapi.
5594: JONGE, J.K.J., A.O., VETH, P.J., C.M. KAN, WEIJPRECHT, WILCZEK. - Noordpoolzaken I & II.
20143: JONGEJANS, J. - Een en ander over Semangka.
20229: JONGH, D. DE. - Een en ander over hoogere en lagere menschentypen onder de Toradjas van West-Celebes.
1874: JONGH, A.C. DE. - De publicistische werkzaamheid van den Indischen geologischen dienst en hare huidige belemmering.
3788: JONGH, G.J.J. DE. - De Oostkust van Noord-Halmahera.
51118: JONGH, G.J.J. DE. - Morotai.
57880: JONGLEZ DE LIGNE, A. - La Rade de Dunkerque.
58117: JONGLEZ DE LIGNE. - De Cherbourg à Anvers.
39089: JONGMANS, D. G. - Naul fetish and crucifix. Some considerations in connection with a nail fetish in the collection of the National Museum of Ethnology in Leiden.
12558: JONGMANS, D. G. & J. H. JAGER GERLINGS. - Voorstudie over de sedentarisatie van de Ait Atta van de Sahara.
32273: JONGMANS, D.G. EN J.H. JAGER GERLINGS. - Enkele sociaal-economische aspecten van de landbouw in de oasen van de Fezzan.
32274: JONKER, F. P. EN J. J. WENSINK. - De natuurwetenschappelijke expeditie naar de Emmaketen in Suriname, Juli-Oktober 1959.
51164: JONKER, H. G. - ,,De Nederlandsche Timor-Expeditie van 1916".
32419: JONKER, F. P. - Flora en vegetatie van Suriname.
29403: JONKER, J. C. G. - Over de ,,vervoegde" werkwoordsvormen in de Maleisch-Polynesische talen.
29365: JONKER, J. C. G. - Over de eind-medeklinkers in het Rottineesch en Timoreesch.
29359: JONKER, J. C. G. - Rottineesche Verhalen. Vertaald.
19016: JONKER, J. C. G. - Bijdrage tot de kennis der Rottineesche tongvallen.
18963: JONKER, J. C. G. - Over de ,,vervoegde"werkwoordsvormen in de Maleisch-Polynesische talen.
18904: JONKER, J. C. G. - Eenige verhalen in talen, gesproken op Sumbawa, Timor en omliggende eilanden.
8060: JONKER, J. C. G. - Soembawareesche teksten met vertaling.
50692: JONKER, J. C. G.. - Bimaneesche Texten.
9532: JONQUIERES, HENRI. - La vieille photographie, depuis Daguerre jusqu'a 1870.
57405: JOOSSENS, J. - Esquisse topographique du littoral maritime de la Belgique pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne.
32143: JOOSTEN, IR. J. H. L. - Agrarische problemen van Brits-Guyana.
73996: JORDAAN, ROY E. - The Sailendras, the Status of the Ksatriya. Theory, and the Development of Hindu-Javanese Tempel Architecture,
73951: JORDAAN, ROY E. AND ROBERT WESSING. - Human Sacrifice at Prambanan.
8565: JORDAAN, R. E. AND P. E. DE JOSSELIN DE JONG. - Sickness as a Metaphor in Indonesian Political Myths.
12173: JORDAAN, ROY E. - Surya and Nairrta on the Siva Temple of Prambanan.
8504: JORDAAN, ROY E. - Tombuwan in the "Dermatology" of Madurese Folk-medicine.
74158: JORDAAN, ROY E. - Balahan and the division of Airlangga's realm.
68907: JORDAN, W. - Dr. G. Rohlfs Expedition in dieLibysche Wüste 1873/4. Erläuterungen zu der Originalkarte.
55101: JORDAN. - Portrait engraving of Jordan (Camille Jordan?).
8287: JORDAN, DAVID K. - Two forms of Spirit Marriage in rural Taiwan.
30725: JORDANS, J. - Lythographie. Portret J. Jordand.
67622: JOS PE. - De Peel, Bungalow. Vakantieoord ,,De Peel"", G. H. Hoogsteder, Milheeze.
32332: JOSEPH, W. - Het Santo-Bomaproject in het kader van het Surinaams tienjarenplan.
59164: JOSSELIN DE JONG, J. P. B. DE. - De beteekenis van het archaeologhisch onderzoek op Aruba, Curaçao en Bonaire.
8116: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - Circulerend connubium en het dubbelunilineale principe.
8386: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - The Dynastic Myth of Negri Sembilan (Malaya).
8192: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - Ambrym and other class systems: A further note on symetrie and asymetry.
12233: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - Islam versus Adat in Negri Sembilan (Malaya).
8798: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - A Study of Javanese History as a Reaction to Foreign Cultures. (Review Article on Denys Lombard: Le carrefour javanais: Essai d'histoire globale).).
16957: JOSSELIN DE JONG, P. E. - The ,,Kon-Tiki" Theory of Pacific Migrations.
19180: JOSSELIN DE JONG, J. P. B. - Oost-Indonesische poezie.
16958: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - A New Approach to Kinship Studies. Being a discuission of F.G.G. Rose, Kin, Age Structure and Marriage.
29599: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - Wetenschappelijke instellingen en wetenschapelijk werk in Malaya, Singapore en Brits Borneo. Korte mededelingen.
29560: JOSSELIN DE JONG, J. P. B. DE. - Ethnolinguistiek.
29632: JOSSELIN DE JONG, P. E. DE. - De visie der participanten op hun cultuur.
29641: JOSSELIN DE JONG, J. P. B. DE. - Herdenking van Gerrit Jan Held (1Juli 1905 - 28 September 1955).
35769: JOTTRAND, M. ET MME ÉMILE. - Indo-Chine et Japon. Journal de voyage.
57925: JOUAN, H. - Les bois de la Nouvelle-Zélande.
57590: JOUAN, LIEUTENANT. - Notice sur les Iles Loyalty.
66151: JOUIN, JEANNE. - Chansons de fillettes à Rabat.
66080: JOUIN, JEANNE. - Le costume de la femme Israélite au Maroc.
30730: JOUKES, J. M. - Kort topographisch verslag van een reisje dwars door het eiland Sumatra.
29230: JOUNG, J. W. - Then Sioe Kim Njong in de Westerafdeeling van Borneo bekend als Njonja Kaptai in Memoriam.
65835: JOUSSE, MARCEL. - Père, fils et paraclet dans le milieu ethnique Palestinien.
65856: JOUSSE, MARCEL. - Judâhen, Judéen, Judaïste dans le milieu ethnique Palestinien.
54011: JOUSSET, P. - Promenade en Serbie.
33642: JOUSSET, P. - Tochtje door Servië.
30386: JOUSTRA, M. - Eene verklaring van den naam van het Sembiring'sche doodenfeest.
18931: JOUSTRA, M. - Karo'sche taalstudiën.
18910: JOUSTRA, M. - Karo'sche taalstudiën.
30568: JOUSTRA, M. - Mededeelingen omtrent, en opmerkingen naar aanleiding van het ,, Pek Oewa-Loeh" of het doodenfeest der Merga Simbiring.
19089: JOUSTRA, M. - Korte mededeeling in zake het Sembiringsche doodenfeest.
30349: JOUSTRA, M. - Over schrift en uitspraak van het Karo-Bataksch.
7961: JOUSTRA, M. - Verschillende verbodsbepalingen, eertijds bij de heidensche Bataks der Tobasche landen van kracht. Uit het Tobaasch vertaald.
34033: JOUSTRA, M. - Zwerftochten in den omtrek van het Tobameer.
58128: JOUVIN, A. - Les carènes en fer et les balanes ou cravans.
6419: DE JOUY, M. - L'Hermite de Londres, ou observations sur les moeurs et usages des Anglais au commencement du XIXe siècle. Volume One.
71671: JOVANOVITCH, MILAN. - Crown Prince Alexander of Servia.
7911: JU-K'ANG T'IEN. - The Chinese of Sarawak: a Study of Social Structure.
19044: JUDA, J. H. - Soempah-Nga Wak.
46083: JUDELA-KAMPHUYZEN, MEV. - Portrait as Jovita, by Henry, Anvers.
72329: JUDIC. MME. - Portrait of Mme Judic by Gaston rt Mathieu.
34314: JUDKINS, RUSSELL A. - Silanting Kinung's Transformation: Liminality in a Land Dayak Myth. An Analysis of Nine Dayak Nights.
6164: JUIDA. - Carte du Royaume de Juida, ou Whidah, tirée de des Marchais.
6153: JUIDA. - Vue Sud Ouest, de Williams Fort ou du Fort Guillaume à Juida.
5631: JUIDA. - Plan du Fort Anglois de Juida, ou Fort Williams.
5625: JUIDA. - Plan du Palais du Roy à Xavier, ou Sabi, dans le Royaume de Juida.
6169: JUIDA. - Vue Sud Ouest du Fort de Winnebra ou Wimbra, dessinée par Smith en 1727. Plan du Fort.
5636: JUIDA. - Armes et Instruments de Musique du Royaume de Juida.
7323: JULIANA, PRINCESS. - Princess Juliana and two daughters: Beatrix and Irene, photographed in Canada during world war two.
63528: JULIEN FRÈRES. - Château de Chillon.
63529: JULIEN FRÈRES. - Château de Chillon - Grande Cuisine (1439).
2056: JULIEN, DR. PAUL. - Door het land der Tenda. Aamnteekeningen tijdens een expeditie voor bloedonderzoek van Mamou naar Tambacounda (Fransch West-Afrika).
2060: JULIEN, DR. PAUL. - Tusschen Nijl en Congo. Onwetenschappelijke ervaringen tijdens een pygmeeënonderzoek in NO Congo.
18247: JULIEN, P. F. J. A. - Langs Gotlands oude handelswegen.
70411: JULIEN, PAUL, DR - Pygmeeën.
73889: JULIETTA. - Queen Elisabeth of Roumania.
73888: JULIETTA. - Regina Elisabeta, Roumania.
68543: JULIUS. - Bemerkungen zu Oberst-Lieut. Julius' Karte von einem Theil des Euphrat-Thales.
63553: JULLIEN, J. - Ouchy - Le Quai.
75632: JULLIEN, MARIE. - Portrait of Marie Jullien by Dagron.
66192: JUNG, RENÉE. - Piège à porc-épic.
66178: JUNG, RENÉE. - Notes sur la case des Bembé.
69010: JUNG, CARL EMIL. - Beiträge zur Geographie Victoria's.
38420: JUNG, CARL EMIL. - Der Welttheil Australien. I. Abt. I. Der Australkontinent und seine Bewohner. II. Abt. I. Die Kolonien des Australkontinents und Tasmanien. II. Melanesien (I.Theil). III. Abt. 1. Melanesien (II.Theil), 2.Polynesien (I.Theil). IV. Abt. I.Polynesien (II.Theil), II. Neuseeland. III. Mikronesien.
1160: JUNG, CARL G. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
1217: JUNG, CARL G. - Wandlungen und Symbole der Libido. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Denkens.
1215: JUNG, CARL G. - Über die Psychologie des Unbewussten.
6541: JUNG, HERMANN. - Arabien im Aufbruch. Eine Reise in die neue Zeit.
55043: JUNG, GEORG. - Portrait engraving of Georg Jung, Mitglied der Preuss. constit. Versammlung für Berlin.
68977: JUNG, CARL EMIL. - Die geographischen Grundzüge von Süd-Australien.
2183: JUNGERIUS, P.D. & CH. A.P. TAKES. - The environmental background of land-use in Nigeria. & Problems of rural development in Southern Nigeria.
68478: JUNGHUHN, FR. - Die orographisch-physikalischen Grundzüge Java's, nach Forschungen.
30697: JUNGHUHN, F. - De gematigde en koude streken van Java, met de aldaar voorkomende bronnen: uit een natuur-aardrijks- en geneeskundig oogpunt beschouwd, als stellende een middel daar ter voorkoming en genezing van die ziekten, waaraan Europeanen, ten gevolge van hun lang verblijf in heete luchtstreken, gewoonlijk lijden. & Bad-Inrigting voor Reconvalescenten.
30716: JUNGHUHN, F. W. - Bijdragen tot de Geschiedenis der Vulkanen in den Indischen Archipel, tot 1842. & Kritische Aanmerkingen, door Th. van Swinderen & J. E. Teijsmann. & Kritiek over kritische aanmerkingen, door F. Junghuhn (15p.).
30949: JUNGHUHN, F. - Terugreis van Java naar Europa, met de zoogenaamde Engelsche overlandpost, in de maanden September en October, 1848.
50766: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Cultureele gegevens uit familiepapieren. II. Dr. Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864).
54872: JUNGHUHN, FRANS. - Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw.
30084: JUNGMICHEL. - Berigten. De St. Davids- of Mapia-eilanden, benoorden Nieuw-Guinea.
3421: JUNIUS, J.H. - Achter de Duinen in Z.-Afrika.
29765: JUNIUS, J. H. - Een bezoek aan de Grot te Wonderfontein (Transvaal).
59579: JUNKER, L. - Een staat in den staat (Boschnegers).
59299: JUNKER, L. - De godsdienst der Boschnegers.
59808: JUNKER, L. - Nogmaals de vruchtbaarheid van het Surinaamsche binnenland.
59729: JUNKER, L. - Herinneringen aan het oerwoud. Vischvangst in Suriname.
69057: JUNKER, W. - Die ägyptischen Äquatorial-Provinzen. Reisen im Westen des Weissen Nil.
59818: JUNKER, L. - Herinneringen aan het oerwoud. Uit mijn dagboek van 1923 en 1924.
59559: JUNKER, L. & MORSINK, F. - Het einde van een dynastie. - De dood van Jankoeso. & Nogmaals: De dood van Jankoeso, En: Nog niet het einde van een dynastie.
59519: JUNKER, L. - Cassavecultuur in Suriname.
69156: JUNKER, W. - Reise am Uëlle und Majo, Decbr. 1881 bis Februar 1882, und Touren im Momvú-Lande Märx 1882. Erkundigungen über die Flüsse im Süden desm Uëlle.
59280: JUNKER, L. - Eenige mededeelingen over de Saramaccaner-Boschnegers.
67963: JUNKER, WILH. - Kartenskizze der Gebiete im Suden des Uélle.
69069: JUNKER, WILH. - Reise durch die Libysche Wüste nach den Natron-Seen.
69172: JUNKER, W. - Bericht aus dem Lande der A-Madi, Mai 1881.
69111: JUNKER, W. - Rundreise in dem südlichen Niamniam-Lande. Überschreitung des Kibali-Uélle-Mákua und Besuch bei den Mangbáttu-Stämmen.
59601: JUNKER, L. - Herinneringen aan het oerwoud uit mijn dagboek van 1921.
66883: JUNKER, L. - Over de afstamming der Boschnegers.
66909: JUNKER, L. - Godsdienst, zeden en gebruiken der Boschnegers.
45969: JUNKERS, WILHELM. - Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika 1880-85.
357: JUNOD, HENRI A. - The life of a South African tribe. I.Social life. II.Mental life.
311: JUNOD, H. P. - Bantu heritage.
2398: JUNOD, HENRI-A. - Les conceptions physiologiques des Bantou Sud-Africains et leurs tabous.
65993: JUNQUEIRA, CARMEN. - L'exemple du parc national du Xingu.
8121: JUNUS, UMAR. - Some remarks on Minangkabau social structure.
8211: JUNUS, UMAR. - The payment of Zakat al-Fitrah in a Minangkabau community.
1159: JURA, TOMASZ (1943 - ). - Pokaz Odziezy odbezie sie w Dnia o Godz.
74277: JURRIËNS, EDWIN. - 'TV or Not TV'.Spelling the Indonesian Media with Veren Sp. Wardhana.
74235: JURRIËNS, EDWIN. - Social Participation in Indonesian Media and Art: Echoes from the Past, Visions for the Future.
74193: JURRIËNS, EDWIN. - Video spa. Krisna Murti's treatment of the senses.
68205: JUS, H. - Stations préhistoriques de l'Oued-Rir.
31099: JUST. - Een paar uren te Bima en een paar dagen te Makassar.
2005: JUSTESEN, P.TH. - De Goenoeng Merapi in de Padangsche Bovenlanden.
57938: JUSTICE MARITIME. - Statistique de la justice maritime commerciale pour l'année 1863.
58211: JUSTICE MARITIME. - Statistique de la justice maritime commerciale por l'année 1864.
54966: JUTEN, W.J.F. (REDACTIE). - Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. Jaargang 1 - 3.
18795: JUYNBOLL, A. W. T. - Een Moslimsche catechismus in het arabisch met eene Javaansche interlineaire vertaling in Pegonschrift, uitgegeven en in het Nederlandsch vertaald.
18798: JUYNBOLL, A. W. T. - Samarkandi's catechismus, opnieuw besproken.
18801: JUYNBOLL, A. W. T. - Naar aanleiding van Dr. C. Snouck Hurgronje's .
29174: JUYNBOLL, A. W. T. - Kleine bijdragen over den islam op Java. & Bijvoegsel.
18875: JUYNBOLL, A. W. T. - Vervolg van de lijst van Javaansche en Sudaneesche woorden, uit het arabisch of het perzisch afstammende, naar de nagelatene papieren van Dr. A.W.T. Juynboll, bewerkt door Dr. H. H. Juynboll.
50351: JUYNBOLL, H. H. - Dr. H. H. Juynboll, 1867-1937. Oud-Directeur van 's-Rijks Ethnografisch Museum te Leiden.
50014: JUYNBOLL, H. H. - Drie nieuwe publicaties over de oudheidkunde, ethnographie en geschiedenis van Bali.
8000: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga VII van het oudjevaansche Ramayana.
7988: JUYNBOLL, H. H. - Over de beteekenis van den naam Semar.
8017: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga VIII van het Oudjavaansche Ramayana.
8045: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XXI van het Oudjavaansche Ramayana.
8022: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga IX van het Oudjavaansche Ramayana.
8055: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XXII en XXIII van het Oudjavaansche Ramayana.
12322: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XI van het Oudjavaansche Ramayana.
8071: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XXIV, XXV en XXVI (slot) van het Oudjavaansche Ramayana.
18879: JUYNBOLL, H. H. - Overeenkomst van Minahassische en Sangireesche met Javaansche en Maleische verhalen.
18900: JUYNBOLL, H. H. - Indonesische en Achterindische tooneelvoorstellingen uit het Ramayana.
18905: JUYNBOLL, H. H. - Eenige fabels uit de prozabewerking van de Tantri vergeleken met Indische fabels.
19032: JUYNBOLL, H. H. - Catalogus der Javaansche, Balineesche en Madureesche handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
19027: JUYNBOLL, H. H. - De verhouding van het Oudjavaansche Udyogaparwa tot zijn sanskrit-origineel.
19068: JUYNBOLL, H. H. - Eene merkwaardige plaats uit den Kora Wacrama.
19056: JUYNBOLL, H. H. - De letterkunde van Bali.
19132: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XVII van het Oudjavaansche Ramayana.
19148: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XIX van het Oudjavaansche Ramayana.
29256: JUYNBOLL, H. H. - De mythe van den berg Mandara in de Javaansche letterkunde.
19138: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XVIII van het Oudjavaansche Ramayana.
29295: JUYNBOLL, H. H. - Eene episode uit het Oudindische Râmâyana vergeleken met de Javaansche en Maleische bewerkingen.
29260: JUYNBOLL, H. H. - Pakewasche teksten. Vertaald.
29307: JUYNBOLL, H. H. - Het Oudjavaansche gedicht Sumanasântaka.
29302: JUYNBOLL, H. H. - Eene Oudjavaansche poëtische omwerking van het Âçramawâsaparwan.
29319: JUYNBOLL, H. H. - Het Oudjavaansche Brahmândapurâna.
29314: JUYNBOLL, H. H. - Bijdrage tot de kennis der Oudjavaansche letterkunde.
29332: JUYNBOLL, H. H. - Eene Oudjavaansche sanskritgrammatica.
29328: JUYNBOLL, H. H. - Eene Oudjavaansche vertaling van Indische spreuken.
29371: JUYNBOLL, H. H. - Nieuwe bijdrage tot de kennis van het Mahâyânisme op Java.
29389: JUYNBOLL, H. H. - Bijdrage tot de kennis der Balische letterkunde.
29382: JUYNBOLL, H. H. - Bijdrage tot de kennis der vereering van Wisnu op Java. & Aanteekening bij het opstel van Dr. H. H. Juynboll, door J. S. Speyer.
29439: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga X van het Oudjavaansche Ramayana.
49769: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XX van het Oudjavaansche Ramayana.
46276: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XIV-XVI van het Oudjavaansche Ramayana.
50164: JUYNBOLL, H. H. - Vertaling van Sarga XII & XIII van het Oudjavaansche Ramayana.
20137: JUYNBOLL, TH. W. - De datum Maandag 12 Rabi I op den grafsteen van Malik Ibrahim. Mededeeling.
50875: "KA-KASIHAN". - The Mystic Batik (6p, 4 illustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 10, October 1927.
32271: KAA, D.J. VAN DE. - Over het verband tussen bevolkingsgroei en centrumfunktie van Oostburg.
34264: KABOY, TUTON AND EINE MOORE. - Ceramics and their uses among the coastal Melanaus (a Field Survey).
32992: KABOY, TUTON & R. PRINGLE. - The Murder of Steele and Fox: Two Versions & Masahor's Version.
34289: KABOY, TUTON AND B. SANDIN. - Dayaks of Lundu District.
34317: KABOY, TUTON. - The Bliun People.
34352: KABOY, TUTON. - Some Stories about the Siteng People.
968: KÄCHELE, HEINZ. - Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern.
70512: KACYZNE, ALTER. - Poyln. Jewish Life in the Old Country. Edited Marek Web.
55094: KADER, ABDEL. - Portrait engraving of Abdel al-Kader.
30627: KADOE. - Nieuw-opgegraven Oudheden in de Residentie Kadoe.
59988: KÆMPHER, E. - Lyst der geestelyke en waereldlyke Keizers van Japan; zynde een vervolg op de Bescryving van den heer E. Kæmpher. Uitgegeven ten Jaare 1733.
721: KAFKA, FRANZ. - Der Prozess. Roman.
716: KAFKA, FRANZ. - Das Schloss. Roman.
718: KAFKA, HANS. - Das Grenzenlose. Fünfundzwanzig Geschichten.
8390: KAHN, J. S. - "Tradition", Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia.
4745: KAHN, MORTON C. - Djuka. The Bush Negroes of Duch Guiana.
67636: KAHREL'S THEE.. - Oud Groninger Kleederdracht.
50497: KAINDL, RAIMUND FRIEDRICH. - Ein deutsches Beschwörungsbuch. Aus der Handschrift herausgegeben.
2891: KAISER, L. - A few remarks concerning the Dutch face.
46096: KAISERHAUSE. - 1881-1906, Portraits.
46027: KAISERHAUSE. - Portrait, Silberhochzeit in unserem Kaiserhause.
1326: KAJA, ZBIGNIEW (1924 - 1984). - Sieraków. Piekno wielkopolski.
1327: KAJA, ZBIGNIEW (1924 - 1984). - Poznaj piekno wielkopolski.
1329: KAJA, ZBIGNIEW & J. KORPAL. - Strzeszynek. Poznaj piekno wielkopolski.
1328: KAJA, ZBIGNIEW (1924 - 1984). - Poznan.
1330: KAJA, ZBIGNIEW & J. KORPAL. - Wolsztyn zaprasza! Poznaj piekno wielkopolski.
1331: KAJA, ZBIGNIEW & J. KORPAL. - Rogalin. Poznaj piekno wielkopolski.
1332: KAJA, ZBIGNIEW & J. KORPAL. - Poland. Town Hall - Great Hall. Poznan Poland.
18645: KAKEBEEKE, A. D. - Some observations about habitation and parcelling in the hamlet Schadewijk, municipality of Eersel (North-Brabant).
33743: KALFF, S. - In het park van St. Cloud.
59328: KALFF, S. - Een Westindische Gouverneur uit de 18de eeuw. (Jan Nepvue).
59293: KALFF, S. - Curaçaosche journalistiek.
59169: KALFF, S. - Een Surinaamsche gouverneur uit de 18de eeuw (Jan Jacob Mauricius).
59340: KALFF, S. - Een koninklijke commissaris in Suriname. (Johannes van den Bosch).
59274: KALFF, S. - Vroegere kunst in West-Indie.
59226: KALFF, S. - Surinaamsche lettervrienden.
59356: KALFF, S. - Uit de geschiedenis van St. Eustatius.
59353: KALFF, S. - Mr. Abraham Vereul.
59376: KALFF, S. - Vreemdelingen in het Westinische leger.
59178: KALFF, S. - Eene Surinaamsche gouverneurs-familie (Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdyck, Plaat, Bommel en Spyck).
33675: KALFF, S. - Brieven uit den Oranje Vrijstaat.
33679: KALFF, S. - Brieven uit Natal.
33756: KALFF, S. - Een dag op de Düsseldorfer tentoonstelling.
34248: KALFF, S. - Een handelsreis door Mantsjoerije.
58386: KALFF, S. - Een ongeboren indisch drama. (Onno Zwier van Haren).
33662: KALFF, S. - Eene wandeling door Kaapstad.
33684: KALFF, S. - Een hoekje van de Parijsche Tentoonstelling.
58380: KALFF, S. - Een resident uit den Java-oorlog. II.
49859: KALFF, S. - Een pionier in Westindië (August Kappler).
33594: KALFF, S. - In het land van Kleef.
33794: KALFF, S. - In de Taunus-stad.
58402: KALFF, S. - G. K. van Hogendorp en zijn kolonisatie-plan I & II.
33735: KALFF, S. - Multatuli's laatste woonplaats (Nieder Ingelheim en omstreken).
33695: KALFF, S. - Langs een omweg naar de Oost.
59524: KALFF, S. - Curaçao'sche troebelen.
59557: KALFF, S. - Iets over Gouverneur Crommelin.
59436: KALFF, S. - De West-Indische maatschappij.
59336: KALFF, S. - Joden op het eiland Curaçao.
66897: KALFF, S. - Surinaamsche journalistiek
66919: KALFF, S. - Westindische gedenkpenningen.
20402: KALIAMSJAH SINAGA. - Het recht op de woeste grond in het Landschap Tanoh Djawa (S. O. K. ).
34366: KALOM, INA ANAK AND A. B. HUDSON. - Burial Customs of the Kejamans.
34338: KALOM, INA ANAK AND A. B. HUDSON. - Selako Traditional History. A Story on the Origins of Kampong Pueh.
2269: KALTHOFEN, R.E. - Helgoland ten dode opgeschreven?
29169: KAMBODJA. - Wetenschappelijke onderzoekingen in Kambodje.
32269: KAMERLING, G.C. - De plaats van Beekbergen en Loenen in de gemeente Apeldoorn.
15482: KAMMA, F. C. - De verhouding tussen Tidore en de Papoese eilanden in legende en historie (I, II, III & IV).
26820: KAMMAN, JAN & MARIE VAN HEMERT. - Afbeelding in reproduktie van het wandkleed, ter herinnering aan de winter 1944-1945 getekend in kleur door Jan Kamman, uitgevoerd door Marie van Hemert.
74200: KAMMEN, DOUGLAS. - Subordinating Timor. Central authority and the origins of communal identities in East Timor.
69043: KAMPEN, V. ALB. - Descriptiones noblissimorum apud classicos locorum.
6447: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea To-day.
51232: KAMPS, L. F. - Enige gegevens over de sedimentatie in het Waddengebied ten Noorden van de Provincie Groningen.
66794: KAN. J. VAN. - Rechtsgeleerd bedrijf in de buitencomptoiren.
45399: KAN, PROF. C. M. - Geschiedenis der werkzaamheden en verrichtingen van het Aardrijkskundig Genootschap, gedurende zijn tienjarig bestaan 1873-1883.
50966: KAN, PROF. DR. C.M. - De stand van het Antarctisch onderzoek.
45384: KAN, C. M. - De jongste reizen in en door Mongolië.
51269: KAN, C. M. - N. W. Postumus, * 29 Juni 1885 (In memoriam).
50986: KAN, C. M. - L'histoire, la disposition et le contenu de la Bibliographie géographique générale des Pays-Bas. (Extrait du compte rendu du Ve Congrès International des Sciences Géographiques, Annexe L.).
50933: KAN, C. M. - De samenhang tusschen Mac Cluergolf, Geelvinkbaai en Argoenibocht.
58376: KAN, C. M. - Encyclopaedische weelde; of kritische armoede?
29764: KAN, C. M. - De reizen van Juan Maria Schuver in het gebied van den Blauwen Nijl.
50952: KAN, C. M. - Twee belangrijke werken op het gebied der Geschiedenis van de Aardrijkskunde (A.E.Nordenskiöld Facsimile-Atlas & Epistulae Abrahami Ortelii).
5431: KAN, C. M. - Overste Versteeg+
51003: KAN, C.M. - Inleiding. (Het onderzoek der Key-Eilanden en dat van Midden-Sumatra).
4255: KAN, C.M. - Het zesde internationale aardrijkskundige congres.
3432: KAN, DR. C. M. - De zijtakken van den Kongo.
5580: KAN, DR. C. M. - De reis der ,,Soerabaija" naar Nieuw-Guinea, 11 Nov. 1875 - 20 Maart 1876.
5483: KAN, DR. C. M. - De Tweede ,,Deutsche Geographentag" te Halle.
45379: KAN, DR. C. M. - De expeditie, uitgezonden door ,,Die Africanische Gesellschaft" te Berlijn.
5572: KAN, DR. C. M. - Het belang van het Aardrijkskundig Congres te Parijs, voor wetenschap en praktijk.
19181: KAN, J. VAN. - De Bataviasche statuten en de buitencomptoiren.
12302: KAN, J. VAN. - Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis.
19208: KAN, J. VAN. - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van justitie des Kasteels Batavia.
5526: KAN, PROF. C. M. - Het onderzoek der Kara-Zee in verband met den Nederlandschen IJszeetocht. Voordracht, gehouden op de alg. vergadering van het Aardrijksk. Genootschap den 14 Juni 1879.
3443: KAN, PROF. C.M. - Twee reizigers in de Doesoen. F.J.Hartman in 1790 en de controleur W.E.M.S.Aernout 1884-1886.
3445: KAN, PROF. C. M. - Bodemgesteldheid der eilanden en diepte der zeeën van den Indischen Archipel.
5533: KAN, PROF. C. M. - L. R. Koolemans Beijnen, als geograaf.
5472: KAN, PROF. C.M. - Verslag van het Derde Internationale Aardrijkskundige Congres, gehouden te Venetie 15-22 September 1881.
3461: KAN, PROF. DR. C.M. - De belangrijkste reizen der Nederlanders, in de 19e eeuw ondernomen. De voornaamste werken, in dat tijdperk op geografisch gebied verschenen.
2464: KAN, PROF. DR. C.M. - Nogmaals Nieuw-Guinea (I, II & III).
3458: KAN, PROF. DR. C.M. - Het Hooger Onderwijs in Aardrijkskunde hier te lande.
2017: KAN, PROF. DR. C.M. - Geographische werkzaamheid der Nederlanders in den N.I.Archipel gedurende de twee laatste jaren.
3501: KAN, PROF. DR. C.M. - De Periplous van Hanno.
3471: KAN, PROF. DR. C.M. - De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1889.
3504: KAN, PROF. DR. C.M. - De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1890.
3722: KAN, PROF. DR. C.M. - Nieuwere opvattingen van aardrijkskunde.
3549: KAN, PROF. DR. C.M. - Het geographisch onderzoek van den N.I. Archipel gedurende de twee laatste jaren.
4213: KAN, PROF. DR. C.M. - De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1891
18098: KAN, PROF. DR. C.M. - Ferdinand von Richthofen als geograaf.
18091: KAN, PROF. DR. C. M. - Élisée Reclus in het kader der geografen van zijnen tijd (1830-1905).
4261: KAN, PROF. DR. C.M. - Het maritiem onderzoek van den Oost-Indischen Archipel.
31654: KAN, PROF. DR. C.M. - Bij het portret van Prof. Dr. C. M. Kan.
66858: KAN, SERGEI. - Words that heal the soul: Analysis of the Tlingit Potlatch oratory.
58302: KANE, EL. K. - La Mer Polare. Fragments du Voyage exécuté en 1853-54-55, de New York au 82e degré de Latitude Nord.
76325: KANEKO, RYUICHI - Modern Photography in japan 1915-1940.
65989: KANI, HIROAKI. - Les types d'installation des habitants de bateaux à Shatin, N.T., Hong-Kong.
68893: KANITZ, F. - Bemerkungen zur Karte: Übersicht von F. Kanitz' Reisen in Bulgarien, 1870-74.
33807: KANN, REGINALD. - Onder de opstandelingen in Marokko.
33910: KANN, REGINALD. - Formosa, de eerste kolonie van Japan.
33890: KANN, REGINALD. - Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen.
46115: KANT, IMMANUEL. - Portrait, after Rumpf.
1000: KANT, KARL. - Scherz und Humor in Wolframs von Eschenbach Dichtungen. Abhandlung.
70445: KANTERS, HANS. - Het eeuwige circus van de verbeelding. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank
46670: KAPPEL, ANNA. - Portrait.
68527: KAPPLER, A. - Holländisch-Französische Expedition ins Innere von Guiana, Septbr. bis Novbr. 1861.
8725: KAPTEIN, NICO. - An Arab printer in Surabaya in 1853.
12183: KAPTEIN, NICO. - The Berdiri Mawlid Issue Among Indonesian Muslims. in the Period From Circa 1875 to 1930.
8796: KAPTEIN, NICO. - Sayyid 'Uthmân on the Legal Validity of Documentary Evidence.
68980: KAQNITZ, - Kanitz' Balkan-Übergange. Begleiteworte zu tafel.
74242: KARABINOS, MICHAEL JOSEPH. - Displaced Archives, Displaced History: Recovering the Seized Archives of Indonesia.
2021: KARÁCSON, A. A. VON. - De vulkaan Kaba op Sumatra.
30796: KARANG BOLLONG. - Beschrijving van Karang Bollong en de vogelnest-klippen aldaar.
8485: KARIM, WAZIR-JAHAN A. - Mak Betisek Concepts of Humans, Plants and Animals.
31926: KARMON, YEHUDA. - The vineyards of Hebron.
6015: KARNAK. - Village and a group of egyptians to Karnak.
60592: KARNAK. - The Temple of Khonsu at Karnak, in Luxor, Egypt.
53190: KARNEBEEK, ABRAHAM PIERRE CORNELIS VAN. - Portrait of Abraham Pierre Cornelis Van Karnebeek, after a photograph of Mr. David Jacobsen, de la maison Leonard Jacobsen en Zonen, Courtiers en denrées coloniales, Rotterdam.
302: KÄRRSTRÖM, E. J. - 18 Jahre in Südafrika. Erlebnisse und Abenteuer eines Schweden im Goldlande.
32527: KARSSEN, A. J. - Kleurgebruik in de Atlas van Nederland.
19502: KARTA WINATA, RADEN. - Opmerking ten aanzien van Dahar-Pake van den heer Coolsma.
31836: KARTODIRDJO, SARTONO. - The Peasants' Revolt of Banten in 1888 its conditions, course and sequel. A case study of social movements In Indonesia.
74196: KARTOMI, MARGARET. - The development of the Acehnese sitting sing-dances and frame-drum genres as part of religious conversion and continuing piety.
50511: KARUTZ, DR. - Über Kinderspielzeug.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27