Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29807: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een spoorwegplan van Samarang naar Kadoe en de Vorstenlanden.
29834: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-kultuur van partikulieren en de officiŰle kultuur.
29831: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Nederlandsch etablissement te Lagoendi.
29828: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije tabaks-kultuur op Java.
29830: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige opmerkingen over het kultuurstelsel.
29827: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een oorlog op Java in 1706.
29826: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Losse aanteekeningen, gehouden op eene reis over Java, in 1839.
29823: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De liberale geest van 1848.
29825: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze handelsbelangen in Japan.
29832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een verrader. (Ambon, 1678).
29838: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opium en de opium-pacht.
29841: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een dag uit het leven van een Bataviaschen jager. Eerste gedeelte.
29840: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Zeven bannelingen, onder den Gouverneur-Generaal Daendels.
29846: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche hoofden en de bevolking op Java. (Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, door Multatuli, Amst. 1860). (First review article).
29842: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat is waarheid? Vrije arbeid blijkens officiele stukken.
29847: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een krijgstogt op Timor in 1857.
29851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Aanteekeningen van den Gouverneur-Generaal baron van der Capellen over den opstand van Dipo Negoro, in 1825.
29848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Ellekom en de Preanger-Regentschappen. Een blik op het leven van R. L. J. baron van der Capellen.
29852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze toestand.
29868: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De koncessie tot den aanleg van een spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden.
29867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederlandsch IndiŰ in 1817.
29866: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe het tegenwoordig op Banda toegaat.
29862: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige uitkomsten van het tegenwoordige regeringsstelsel over het jaar 1858, blijkens officiŰle bescheiden. & Nog eenige opmerkingen over het Indische regeringsbeleid in 1858.
29856: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Dertienjarige beoordeeling van 't kultuur-stelsel op Java.
29853: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-planter in Djokjokarta en in de Gouvernements-landen.
29869: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Duitschers in het Indische leger.
29873: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het sawah-bezit en de verpligte koffij-kultuur in de Preanger-regentschappen.
29874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van de dessa-inrigtingen in Cheribon.
29875: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De visscherijen in IndiŰ.
29876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Lessen over den vrijen arbeid.
29879: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Nederlandsche staatkunde in de Vorstenlanden na den Javaschen oorlog.
29878: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het landelijk stelsel.
29882: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de geschiedenis van de vorstenlanden op Java.
29886: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De belasting op de visscherijen in IndiŰ en de officiŰle cijfers.
29885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe de resident van Tagal het kultuurstelsel op de been houft.
29892: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het voorschotten-stelsel.
29891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Berigten van een staatsgevangene over het ,,soekoe-bestuur" ter Westkust van Sumatra.
29890: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Indische finantie-wezen.
29888: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Havenwerken in Nederlandsch IndiŰ.
29894: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een merkwaardige dag. (19 Augustus 1861).
29893: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat de Javaansche maatschappij al niet verdragen kan.
30624: HO╦VELL, W. R. VAN. - Laurens Reaal. Gouverneur Generaal van Neŕrland's Indie, in zijne verdiensten als dichter beschouwd. & Nog iets over Laurens Reaal, door B. B. C.
29896: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een stem uit den vreemde over het koloniale stelsel van Nederland (Money: ,,How to manege a colony").
30652: HO╦VELL, W. R. VAN. - Heilige Graven.
30651: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wreede strafoefeningen vroeger op Java in gebruik.
30656: HO╦VELL, W. R. VAN. - Spelen en Volksvermaken der Javanen. I. Het Tijgergevecht.
30664: HO╦VELL, W. R. VAN. - Batavia in 1740.
30673: HO╦VELL, W. R. VAN. - Kronijk van Nederlandsch Indie, loopende van af het jaar 1816. Het jaar 1816. De jaren 1817 en 1818. Het jaar 1819. Het jaar 1820. Het jaar 1821. De jaren 1822 en 1823. De jaren 1824 en 1825. Het jaar 1826.
30674: HO╦VELL, W. R. VAN. - Nieuwe belangrijke bronnen voor de Oude Geschiedenis van Java.
30712: HO╦VELL, W. R. VAN. - Over de vorderingen en den tegenwoordigen toestand der kennis van Indie in Europa.
30838: HO╦VELL, W. R. VAN. - Lassen's blik op den Indischen Archipel.
30848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Schetsen van het Noordelijki gedeelte van Sumatra.
30832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Begin en voortgang van onzen handel en bezittingen op Sumatra's Westksut. Met lijst van Namen van de Kommandeurs en Gezaghebbers, welke Sumatra's Westkust geregeerd hebben van 1666 tot 1763.
30817: HO╦VELL, W. R. VAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Maleische vertaling van den Bijbel.
30806: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wetenschappelijke nasporingen op het eiland Bali. & Tweede berigt.
30809: HO╦VELL, W. R. VAN. - Overzigt der criminele procedures voor den raad van justitie te Batavia, gevoerd tegen den gewezen Gouverneur General A. Valckenier cum suis.
30766: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Overzigt van de voornaamste gebeurtenissen in het Djoejocartasche-Rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in (1815).
30775: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Handleiding tot het verzamelen van Kaoutchouk of Elastieke Gom.
30755: HO╦VELL, W. R. VAN. - Proeven eener metrische navolging van het Maleische gedicht Bidasari.
30699: HO╦VELL, W. R. VAN. - Onderzoek naar de oorzaken van het onderscheid in voorkomen, kleeding, zeden en gewoonten, taal en karakter tusschen de Soendanezen en eigenlijke Javanen. (Eerste gedeelte).
30851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beknopte geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden.
30849: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeene aanmerkingen over Malakka, Singapore, Prins Wales Eiland, Provincie Wallesly enz.
30852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeen Overzigt van den toestand van Nederlandsch Indie, gedurende het jaar 1846.
30858: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Laboean, Serawak, de Noord-oostkust van Borneo en de Sulthan van Soeloe.
30857: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ, in zijnen oorsprong, lotgevallen en tegenwoordige strekking geschetst.
30859: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De demonstratie der ingezetenen van Batavia op den 22 Mei 1848 (1-16).
30860: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Goenong Smeroe of Maha Meroe. De hoogste Berg op Java.
30863: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De residentie Madioen in het jaar 1846.
30867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Geschiedkundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het partikulier landbezit op Java. & Tweede artikel, Derde artikel.
30870: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der binnenlandsche rijken van het westelijk gedeelte van Borneo.
30871: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Partikulier landbezit op Java. Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over den verkoop van gronden op Java, door J. D. van Herwerden, Resident op Java, met verlof in Nederland, Gron. 1849.
30874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het individueel sawahbezit in de residentie Bantam. De residentie Rembang in het jaar 1845 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident). De residentie Soerabaija in 1846 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident).
30891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onderwijs en opvoeding der Javaansche bevolking.
30883: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De uitbreiding van het hooger onderwijs in de Oostersche talen aan de Nederlandsche AkademiŰn.
30885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ. (Review article). & Nog iets over de Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ, door een inzender.
30876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Cheribonsche vorsten.
30872: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De haven van Tjilatjap.
31149: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Koloniale Werving.
31144: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederland en Japan.
31145: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Engelsch etablissement op Nederlandsch grondgebied in IndiŰ.
31142: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De suspekten in IndiŰ.
31140: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31141: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De stoomvaart op Oost-IndiŰ.
31138: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in IndiŰ.
31139: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Java en Cuba.
31137: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Huiurkontrakten van woeste gronden op Java.
31135: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Lampong's.
30893: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis van het eiland Timor en onderhoorigheden.
30895: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het onderwijs op Java, en de invloed daarvan op den toestand der bevolking.
30897: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De eenige instelling te Batavia in het belang van ongelukkige inboorlingen.
30900: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De godsdienst en godsdienstplegtigheden der Alfoeren in de Menahassa op het eiland Celebes.
30908: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tweede Balische expeditie.
30907: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het batig slot van de Indische administratie.
30923: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De bevestiging van het Nederlandsche gezag op Borneo, en de vermeerdering der inkomsten van dat eiland voor de schatkist.
30920: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De zeerooverijen der Soeloerezen.
30916: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De rijken en vorsten van het gouvernement van Makassar.
30919: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van den Soeloeschen Archipel.
30915: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen omtrent het Bestuur van Nederlandsch IndiŰ.
30921: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tegenwoordige toestand van het kultuurstelsel op Java.
30940: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Europesche Kolonisatie in Nederlandsch IndiŰ.
30930: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De noodzakelijkheid van het zenden van een gezantschap naar China.
30928: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Iets over de goudgraverijen in de residentie Menado.
30929: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De hervorming van den toestand der Christengemeenten in de Molukkos.
30948: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bawean en de Zeerovers.
30944: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
30935: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Antwoord aan ,,een vriend van waarheid". (Over de geschiedenis der invoering van het zoogenaamde kultuur-stelsel op Java).
30937: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Generaal Michiels.
30947: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers en de Javanen. Aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer.
30956: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het verhuren van woeste gronden op Java,
30951: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij.
30952: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Middelbaar onderwijs op Java.
30954: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragmenten eener beschrijving van Sumatra's Westkust, door een Indisch ambtenaar. (Agam, Matoea, De VII Loera's, De Paderies, Gebruiken en instellingen der Maleijers, adat).
30955: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opmerkingen en aanteekeningen gehouden op eene reis op de rivier van Banjermassin ( Uittreksel uit de aanteekeningen van A. L. Weddik).
30960: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opmerkingen omtrent het zoutmonopolie op Java. (Over het verslag van C. F. Pahud).
30964: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De opium in den Indischen Archipel.
30961: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onderwijs op Java.
30983: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand en vooruitzigten van den handel te Samarang voornamekijk in het jaar 1850.
30986: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Waarom heeft Rio als vrijhaven niet met Singapoera kunnen mededingen?
30987: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Tjoeroek Pengaten.
31024: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Chinesche parvenu op Java.
31020: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De spoorwegen en telegrafen in Britsch IndiŰ en Nederlandsch IndiŰ.
31019: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De slavernij in Nederlandsch IndiŰ.
31017: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis van de wetten en instellingen der Chinezen in Nederland IndiŰ.
31022: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vreemdelingen in het leger van Nederlandsch-IndiŰ. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger).
31026: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene nieuwe stem in IndiŰ.
31025: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis der residentie Rio.
31028: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De instruktie van den kommandant des Legers in Neŕrlands-IndiŰ, met aanmerkingen en beschouwingen daartoe betrekkelijk. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger).
31027: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De financiŰle resultaten van 's Gouvernements landbouw en handel.
31034: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het in bezit nemen en ontruimen van etablissementen op de Oostkust van Sumatra.
31030: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Batoe-eilanden in 1850.
31036: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Herinneringen van Buitenzorg.
31039: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De oppositie van den heer Stolte tegen het Indische Gouvernement.
31037: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene slaven-vendutie.
31042: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der oosrpronkelijke instellingen van Palembang.
31040: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indische Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westelijk Borneo toegelicht.
30982: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Indragiri in 1850.
31043: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee togten naar Nias, en een blik op den slavenhandel en den uitvoer van pandelingen aldaar.
31047: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Geschiedenis van Abdallah.
31046: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31048: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Direkteur-Generaal van oorlog in IndiŰ. Antwoord aan den kolonel De Brauw.
31051: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De noodzakelijkheid van eenen Raad van KoloniŰn. & Ontwerp-instruktie en reglement van orde voor een Raad van KoloniŰn.
31050: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat wordt er met opzigt tot Nederlandsch IndiŰ gevorderd?
31052: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een verondersteld deflict. (Het Koninklijk besluit van 13 Januarij 1854, over de geheimhouding van regeringsdaden).
31054: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De expeditie in de residentie Cheribon in den aanvang van 1818.
31053: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige aanmerkingen op het tweede ontwerp van wet tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch IndŰ.
31055: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De heer Rochussen en Palembang.
31057: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Militaire fondsen in Oost-IndiŰ.
31056: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De oppositie der Nederlandsch Indische ambtenaren tegen het voor IndiŰ bestaande regerings stelsel.
31060: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het regerings-reglement voor Nederlandsch IndiŰ.
31058: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Pandelingschap in IndiŰ.
31061: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het voorloopig verslag der kommissie van Rapporteurs, betrekkelijk het wetsontwerp tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch IndiŰ.
31063: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Ontwerp van een nieuw Suikerkontrakt. & Bedenkingen op de aanmerkingen der redaktie over de ,,Proeve van een suikerkontrakt", door F. S'Jacob. & Eenige bedenkingen op het ,,Ontwerp van een nieuw suikerkontrakt," voorkomend in de zevende aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ jaargang 1854.
31065: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de geschiedenis van Celebes. Aanteekeningen over de geschiedenis van Makassar. Aanteekeningen over de rijken van Boni, Soping, Loewoe, Tello en andere kleine staten (...).
31068: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Brieven aan den Redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ, over eene zaak die alle officieren ter harte gaat.
31067: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in Britsch-IndiŰ.
31073: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Redenen van ontevredenheid bij het Indische leger. (Door een Infanterist).
31076: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31074: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwing der troonreden sedert 1814, in betrekking tot Nederlandsch IndiŰ.
31080: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Karimon-Eilanden.
31079: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ,,exekutie" te Goegoer-sigandang.
31082: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der Zuid-Wester-eilanden, door eenen zendeling.
31081: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Sympathie voor het Indische leger.
31090: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tuin aan de rivier. (Verhaal).
31086: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in Britsch-IndiŰ en hare bestrijders.
31092: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een voorbeeld van de bescherming der inlandsche bevolking op Java, onder het tegenwoordige stelsel.
31098: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige wenken voor kommandanten van mobiele kolonnes in Nederlandsch IndiŰ. (Door een gewezen kolonne-kommandant).
31094: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gedachten over de opvoeding in Nederland van Indische kinderen.
31093: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije arbeid en het soekoe-bestuur op Sumatra's Westkust.
31100: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gedachten over den invloed der Europesche Christelijke beschaving op den Indischen Archipel.
31106: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche wapening op Java.
31105: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche adel in Nederlandsch IndiŰ.
31109: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31104: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het pupillen-korps op Java.
31114: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het ,,verpligte overwigt" op Sumatra's Westkust afgeschaft.
31120: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragment uit een reisverhaal. I. Makassar, Banda, Ambon, Batjan en Ternate. II. Kema, Menado, Lotta, Kakaskassan, Tomohon, Tondano, Rembokkan, Passo, Kakas. III. Langowang, Tompasso, Belang, Ratahan, Passang, Boengena, Tonsawah, Tombattoe, de Sepoetan, Amoerang, Kawangkowang, Sonder, Leiling, het meer van Lino. IV. 's Konings jaardag te Menado, Tanawangko. Vertrek uit Menado. Soerabaja.
31121: (HO╦VELL, W. R. VAN). - 22 Mei 1848.
31122: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand van den Europeschen soldaat in IndiŰ.
31124: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een fragment uit ,,Kin Tamboehan".
31123: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe is de Kompagnie in 't bezit harer landen op Java gekomen?
31125: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Landverhuizing der Chinezen.
31136: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kultuurstelsel op Java. Suikerkultuur.
31150: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tabakskultuur en de vrije arbeid.
31157: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Grondbezit op Malakka.
31160: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De steenkolen in het rijk van Bandjermasin.
31162: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een opstand in de Molukkos. (Uit de laatste helft der zeventiende eeuw).
31170: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef?
31164: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Stoomvaart in IndiŰ.
31165: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De uitvoering der muntwet in Nederlandsch IndiŰ.
31163: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene stem uit Java over de pandjes- of lombard-huizen in Nederlandsch IndiŰ.
31161: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Kokos-eilanden en de Engelschen.
31189: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand van Bagelen in 1830.
31197: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Mohammedaansche feesten, door residenten gevierd.
31191: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tempel van Boro Boedoer in de residentie Kadoe.
31193: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De papierplant en het bereiden van papier op Java.
31173: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31194: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een heldendaad, op de grenzen van Bengkoelen, tegen de Pasoemah's, in 1857.
31201: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kultuur- en industrie-ondernemingen op Borneo.
31200: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tegenwoordige assistent-residenten op Java.
31203: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Brieven over de Vorstenlanden op Java. Door een landverhuur.
31206: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31216: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De expeditie tegen Boni en de ramoen van Bandjermasin.
31213: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Gouvernement en de suiker-produktie van Java.
31207: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De landverhuur in de rijken van Soerakarta en Djokdjokarta.
31208: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De opstand en moord van Tjikandi-Oediek in 1845.
31231: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De wraak eens Keizers. (Mohammed, derde keizer van Java).
31227: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De olifanten op Sumatra.
31224: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Spoorwegen op Java.
31225: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand der havens op Java, in 1858.
31219: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene waarschuwing uit IndiŰ aan Nederland.
31221: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De algemeene opinie in Nederland over den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch IndiŰ. (Pahud).
31229: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije arbeid bij de suikerkultuur in de residentie Cheribon.
31232: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis der inlandsche huishouding op Java.
31235: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De visch-belasting in IndiŰ tegenover drogredenen.
31233: (HO╦VELL, W. R. VAN). - FinantiŰn en kultuurstelsel.
31238: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Blik op de Lampongsche distrikten en hunne bevolking.
31251: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over de toestand van Soerakarta. (Fragment van een brief).
31248: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over den toestand van het regtswezen in IndiŰ.
31249: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen, ontleend aan de praktijk over het ontwerp-tarief voor Nederlandsch IndiŰ. (Door een tollennaar).
31246: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gemeente-instellingen in Nederlandsch IndiŰ.
31247: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ontwikkeling van IndiŰ in 't belang van Nederland.
31245: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De spoorweg van Batavia naar Tjija-lengka.
31242: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een jaarkring volgens officiŰle bescheiden.
31244: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twintig rotan-slagen.
31236: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31155: HO╦VELL, W. R. - Een balling in Nederlandsch IndiŰ. (L. J. Pietersz).
4740: HO╦VELL, W. R. - Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel voor Nederlandsche lezers bewerkt door Dr. W.R. van HoŰvell.
54061: (HO╦VELL, W. R. VAN.) - Aisha.
31154: HO╦VELL, W. R. - De havenwerken van Batavia en Samarang.
31385: HO╦VELL, W. R. VAN. - Een blik op het leven van Gerardus Henri Betz.
52710: (HO╦VELL, W. R. VAN), - Een woord over de verbetering der Suikerfabricatie op Java.
31268: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De kina-kultuur op Java beoordeeld in den vreemde.
31285: HO╦VELL, W. R. VAN. - Een blik op de koloniale staatkunde van 1856 tot 1859.
31266: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee getuigen over den vrijwilligen arbeid der Javanen. (Berigten van de heren Broekhoff en Bekking).
31261: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de geschiedenis der Karimon-eilanden.
31258: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen over Celebes.
31260: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De koffijveilingen te Padang.
31256: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over de landbouw-produkten der Lampongs.
31257: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De handel op Padang.
31253: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Zeerroof in den Indischen Archipel.
31255: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beknopt overzigt van de residentie Bagelen.
31252: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene poging tot het opmeten der velden op Java, in 1827.
30822: HO╦VELL, W. R.VAN. - John Leyden, geschetst in zijn leven, lotgevallen en karakter.
31156: HO╦VELL, W. R. - Vragen en raadsels.
31126: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het koloniaal archief en de Minister van KoloniŰn.
31011: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Verbetering van het lot van den Indischen soldaat. (Door een gepensioneerd officier van het O.I. leger).
31013: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Vrije arbeid in de residentie Cheribon.
31010: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Warong.
31008: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De bescherming der inlandsche bevolking op Java.
31004: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Iets over het radikaal van Indisch ambtenaar.
31007: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het eiland Biliton, sedert 1851.
31003: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Indrukken ontvangen op een togtje in de Bovenlanden van Buitenzorg.
31001: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kapitein Nolte onder de zeerovers.
31002: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Is er dwang noodig om de Javanen te doen produceren voor den Europeschen handel?
30998: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee Indische kinderen in IndiŰ opgevoed. (P.P.C.O. Ondaatje, C. F. Winter).
31133: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De suikerkontrakten op Java.
31134: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nieuwe onlusten op Borneo.
31129: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Aanteekeningen, gehouden op eene reis aan de noord- en westkust van Halmahera.
31130: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De invoer van opium in de Preanger-regentschappen verboden.
31128: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De algemene verordening omtrent het verhuren van Gouvernements-gronden in IndiŰ.
31127: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe 't er vroeger in de Bataviasche bovenlanden en de Preanger regentschappen uitzag.
31151: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bloemkransen voor 't reglement op de drukwerken in IndiŰ.
30989: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het werven van inlandsche soldaten in IndiŰ.
30993: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een woord aan den Minister van KoloniŰn Ch. F. Pahud.
30994: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een woord aan den Minister van KoloniŰn Ch. F. Pahud.
30995: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze roeping op Borneo.
31146: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Minister van KoloniŰn en de Indische ingezetenen, over het radikaal-stelsel.
30958: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het oordeel van den heer Elout over de landverhuringen in de vorstenlanden van Java.
30959: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Djokjokarta van 1816 tot 1830.
19544: HO╦VELL, G. W. W. C. VAN. - Over den eed der Maleiers.
30890: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Exploitatie der Steenkolenmijnen op Borneo.
31016: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
29814: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige opmerkingen over het nieuwe besluit betrekkelijk het radikaal van ambtenaar voor de Indische dienst.
4592: HOEVEN, J. VAN DER. - Hoe brak wordt het IJsselmeer? Met naschrift door Ir. J. Th. Thijsse.
34095: HOF, J. J. - Een voetreis langs de Roer.
66985: HOFF, B. J. - Pater W. G. Ahlbrinck 1885-1966.
29623: HOFF, B. J. - The language of the Indians of Surinam and the comparative study of the Carib and Arawak languages.
2342: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Overzicht van de litteratuur over de oude cartografie van Nederland.
1710: HOFF, MR. B. VAN 'T. - De oude Nederlandse steden uit de lucht gezien.
18576: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Johannes Keuning 1881-1957.
1219: HOFFMANN, HERMANN. - Vererbung und Seelenleben. EinfŘhrung in die psychiatrische Konstitutions- und Vererbungslehre.
29100: HOFFMANN, J. J. - Bereiding van de Japansche soya. Naar het Japansch.
982: HOFFMANN, E.T.A. - E.T.A.Hoffmann - Ein Preusse? Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Berliner Festspiele GmbH Berlin Museum.
55023: HOFFMANN, ERNST EMIL. - Portrait engraving of Ernts Emil Hoffmann in Darmstadt.
33982: HOFFMANN, HANS. - De Harz.
33714: HOFFMANN, HANS. - Een tocht door den Harz.
29099: HOFFMANN, J. J. - De rijstbier- of sakebrouwerij in Japan. Naar Japansche bronnen.
18685: HOFFMANN, J. - De Chinesche feestdagen volgens den Javaanschen almanak voor het jaar dal 1783 (J.C. 1854/55). Toegelicht.
29018: HOFFMANN, J. - Bladvulling. Hoe de Japanners in 1826 twee bezoeken van Engelsche zeelieden hebben opgenomen, en hoe dezen zich hebben gedragen.
29056: HOFFMANN, J. - De Japansche Traktaten met Nedreland, Rusland, Engeland, de Vereenigde Staten en FRankrujk nin 1858 te Jedo gesloten. Fac-simile van den Japanschen Tekst.
29044: HOFFMANN, J. - Iets over Chinesche Lombardbriefjes.
18733: HOFFMANN, J. - Yokohama, de nieuwe Japansche haven en handelsplaats nabij Yedo. Naar eene Japansche schets toegelicht door J. Hoffmann, 1862.
30813: HOFLAND, P. W. - De Rhinoceros-hoorn.
57349: HOFLAND, H. J. A. - Mijlpalen.
2961: HOFLAND, L.H. - De Nederlandse windkeien en hun ouderdom.
27900: HOFLINGER, AUGUST. - Painting, portrait of 2 musicians.
995: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Vierte Tagung der Hugo von Hofmannstahl-Gesellschaft 25.-28.August 1976 in St.Moritz/Schweiz. Berichte zu den Veranstaltungen und Arbeitsgruppen.
902: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Die prosaischen Schriften gesammelt in vier Bńnden (only 3 published!).
12178: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Die Hochzeit der Sobeide. Dramatisches Gedicht.
114: HÍFNER, MARIA. - Das Feteh MahÔrţ. Sitten und Recht der Mńnsa'. Nach dem Tigrŕ-Text K.G.RodÚn's Řbersetzt.
18361: HOFSTEDE, G. - Machine-onderdeelen. Beknopt leer- en handboek.
1595: HOFSTRA, SJOERD. - Differenzierugs-Erscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualitńt.
2184: HOFSTRA, DR. S. - De economische structuur van Britisch West-Africa.
66163: HOGARTH, REN╔E. - Compte rendu de mission en AlgÚrie.
55007: HOGARTH, WILLIAM. - Portrait engraving of William Hogarth.
38431: HOGBIN, H. IAN. - Social Change. Josiah Mason Lectures delivered at the University of Birmingham.
67625: DE HOGE VELUWE. - Jachtslot "St Hubertus". Panoramic view.
59996: HOGENDORP, W. VAN. - Redevoering der Inentinge tot de Ingezetenen van Batavia, na haar te rug komste van Samarang, overhandigd door Mr. W. van Hogendorp.
31254: HOGENDORP, G. K. VAN. - Een onuitgegeven brief van G. K. van Hogendorp.
59974: HOGENDORP, W. VAN. - Beschryving van het eiland Timor, voor zoo verre het tot nog toe bekend is. Vervolg, waar by gevoegd is de beschryving van eenige nabygelegene Eilanden.
60000: HOGENDORP, W. VAN. - Historische opheldering en verdediging van I. Chron. XXII. vs. 14. tegen de zwaarigheden van den heer De Voltaire.
18728: HOHENDORFF, JOHAN ANDRIES BARON VAN. - Radicale beschrijving van Banjermassing, zoo door den heer Raad extra-ordinair, J.A.B.v.Hohendorff, als beschrijver van hetzelve, is bijeengebracht, en overgegeven in Rade van IndiŰn, op den 9den Junij 1757.
62341: HOKUMYO. - Actor with writing.
62330: HOKUSHAI, KATSUSHIKA. - Figures and fish.
62331: HOKUSHAI, KATSUSHIKA. - Figures and oven.
62290: HOKUSHAI. - Shueisha 19. Reproduction.
63299: HOKUSHAI. - Old Novel. Earlier work.
62328: HOKUSHAI, KATSUSHIKA. - Two figures.
4634: HOL, DR. J. B. L. ET DR. H. VAN VELTHOVEN. - La lutte contre les eaux et la mise en culture.
2245: HOL, DR. JACOBA B.L. - Waar de Donau verdwijnt!
1975: HOL, DR. JACOBA B.L. - Danes' verhandeling over den Goenoeng Sewoe.
2770: HOL, DR. J.B.L. - Het Maas-terras bij Anseremme.
32023: HOL, J. B. L. - Bij het vijf-en-twintig-jarig doctoraat van Mej. Dr. J. B. L. Hol.
18571: HOL, DR. JACOBA B.L. - Professor Dr. Jacoba B. L. Hol (bij haar benoeming tot hoogleraar).
18573: HOL, DR. JACOBA B.L. - Mej. Dr. J. Hol 25 jaar werkzaam aan het Geografisch Instituut der Rijks Universiteit te Utrecht.
4058: HOL, DR. JACOBA B.L. - Eduard Suess 1831-1914.
4092: HOL, DR. JACOBA B.L. - De geomorfologie en de taak der aardrijkskunde.
3047: HOL, DR. JACOBA B.L. - Waterkracht.
3990: HOL, DR. JACOBA B.L. - Keileem in Het Gooi.
3012: HOL, DR. JACOBA B.L. - Oude en nieuwe theorieŰn over gebergtevorming.
2681: HOL, DR. JACOBA B.L. - Meanders, hun betekenis en ontstaan.
2903: HOL, DR. JACOBA B.L. - Een fossiele karstoppervlakte in Zuid-Limburg.
2272: HOL, DR. JACOBA B.L. - Een glaciaal dal in de Vogezen. Het ,,VallÚe des Lacs" (Vologne-Cleurie-Dal).
18599: HOL, J.B.L. EN J. P. BAKKER. - Professor Dr. Johann S÷lch * (In memoriam).
18589: HOL, J.B.L. EN J. P. BAKKER. - In Memoriam Prof. Dr. K. Oestreich (*) & Prof. Dr. Karl Oestreich (1873-1947*).
66244: HOLAS, B. - Fondements spirituels de la vie sociale SÚnoufo (RÚgion de Korhogo, C˘te d'Ivoire).
66225: HOLAS, B. - Remarques sur la valeur sociologique du nom dans les sociÚtÚs tradionnelles de l'Ouest African.
11694: HOLAS,B. - Cultures matÚrielles de la C˘te d'Ivoire.
1153: HOLDANOWICZ, LESZEK (1937 - ). - Poezja polska 1944-1974. Muzeum Literatury im Adama Michiewicza Wrzesien 1974-1975.
1154: HOLDANOWICZ, LESZEK (1937 - ). - Plocki Festival Folklorystyczny 1973.
7299: HOLLAND, JAMES. - The Entrance to the Grand Canal, Venice.
256: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - Het begrip "Black Belt" in de geografische literatuur over Noord Amerika.
255: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - De "Boll Weevil" in het zuiden der Vereenigde Staaten.
257: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - De emigratie van Puerto Rico naar New York.
258: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - Techniek en sociale dynamiek in een agrarisch gebied. Verandering in de katoenstreek der Vereenigde Staaten.
2270: HOLLANDER, DR. A.N.J. DEN. - Het ontstaan der ,,Tanya" vestiging in de groote Hongaarsche laagvlakte.
2279: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Landelijke reconstructie in de Hongaarse Alf÷ld.
18752: HOLLANDER, J. J. DE. - Westersche fabelen in een oostersch gewaad.
19532: HOLLANDER, J. J. DE. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van 's Heeren Klinkerts's beoordeeling.
30884: HOLLANDER, J. J. DE. - Javaansch-Mohammedaansche overleveringen omtrent de geschiedenis van Mozes en koning Pharao.
18783: HOLLANDER, J. J. DE. - Berichten van eenen Maleier over Siam en de Siameezen. Kort begrip der geschiedenis van de Vorsten van Siam.
29125: HOLLANDER, J. J. DE. - Twee brieven van Dipa Negara.
18764: HOLLANDER, J. J. DE. - Een Engelschman en een Noord-Amerikaan in Nederlandsch Oost-IndiŰ.
18761: HOLLANDER, J. J. DE. - Geslachtregister der vorsten van Sambas.
3021: HOLLANDER, DR. A. N. J. DEN. - Een halve eeuw wereldexploratie.
30824: HOLLANDER, JAN DE. - De Hollandsche taal.
30291: HOLLE, K. F. - De kaart van TjiŰla of Timbanganten.
30132: HOLLE, K. F. - De Batoe Toelis te Buitenzorg.
30128: HOLLE, K. F. - Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger-regentschappen.
30193: HOLLE, K. F. - Beschreven metalen plaatjes van de Desa Pasindoer Afd. Ledok (Bagelen).
19551: HOLLE, K. F. - De Batoe-Toelis te Buitenzorg. & Nog een woord over den Batoe-Toelis te Buitenzorg.
59786: HOLLE, K. F. - Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera (...).
19444: HOLLE, K. F. - Eene vraag. Wat beduidt de naam der residentie Bagelen?
30070: HOLLE, K. F. - Honderd en Een Soendasche Spreekwoorden & Tweede gedeelte.
30292: HOLLE, K. F. - De plaatsnaam Singaparna.
59787: HOLLE, K. F. - Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond (...).
30153: HOLLE, K. F. - Snippers. De trappen van vergelijking. (Vervolg).
19552: HOLLE, K. F. - Snippers van den regent van Galoeh, Raden Adipati Aria Koesoema Di Ningrat, met vertaling en toelichting.
30137: HOLLE, K. F. - Snippers. Boejoet of Tjadoe.
19454: HOLLE, K. F. - Snippers betreffende Indiesche land- en volkenkunde.
30112: HOLLE, K. F. - Pijagem van den vorst van Mataram.
30046: HOLLE, K. F. - Proeve van Soendasche PoŰzij (Sindirs).
30205: HOLLE, K. F. - Mededeelingen over de devotie der Naqsjibendijah in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
30199: HOLLE, K. F. - Kawi-oorkonden. (Vervolg).
30464: HOLLE, K. F. - Kawi-oorkonden. (Vervolg).
30130: HOLLE, K. F. - Soendasche raadsels.
19448: HOLLE, K. F. - Vlugtig berigt omtrent eenige Lonthar-handschriften, afkomstig uit de Soenda-landen, door Raden Saleh aan het Batav. Gen. v. K.en W. ten geschenke gegeven, met toepassing op de inscriptiŰn van Kwali.
30283: HOLLE, K. F. - Snippers. Hoe de Hollanders er uit zien (Een Soendaasch sprookje).
31404: HOLLE, K. F. - Verslag betreffende de thee-onderneming Waspada onder Ultimo Juni 1868.
30117: HOLLE, K. F. - Voorlopig berigt omtrent vijf koperen plaatjes, door Raden Saleh gevonden in een offerhuisje bij de kampong Kebantenan, onder Bekasih, p. m. 15 paal van Batavia.
19294: HOLLEMAN, J. F./SUGIJONO, S. H. - Het belang van de adviezen van het dorpshoofd en de dorpsrechter voor de Nationale Rechter in IndonesiŰ.
49949: HOLLMAN & HARTWICH. - Urnenfeld bei TangermŘnde & Grńberfelde und Urnenfunde bei TangermŘnde.
8594: HOLLMANN, D., D. R. SPENNEMANN AND G.WOLF. - A Rediscovered Javanese Ceremonial Axe Housed in the Museum of Natural History at Mayence, FRG.
6997: HOLMER, NILS M.U - The Indian Place Names in Mexico and Central America.
208: HOLMES, CHARLES H. - We find Australia.
12521: HOLMES, JAMES S. - Modern Indonesisch proza: een totale revolutie.
58097: HOLMES, NATHANIEL J. - Des tiorpilles comme moyen de defense de guerre.
19376: HOLTZ, H. - Oudheden op Soembawa.
30085: HOLTZ, H. - Berigten. Oudheden op Soembawa.
53898: HOLUB, ╔. - Au Pays des MarutsÚs, ╔pisodes des Voyages de M. le Docteur ╔. Holub sur le Haut ZambŔse, 1875-1879.
20210: HOLWERDA, A. W. P. - Eenige Madoereesche Spreekwoorden en Uitdrukkingen.
2654: HOLWERDA, J.H. - Dorestad en onze vroegste Mideleeuwen. Met naschrift door A. A. Beekman.
31607: HOMAN VAN DER HEIDE, J. - Aanteekeningen betreffende het kratermeer op de Kloet in verband met de uitbarsting op 23 Mei 1901.
66236: HOMBURGER, L. - L'Inde et l'Afrique.
66210: HOMBURGER, L. - Les Telougous et les dialectes MandÚs.
66193: HOMBURGER, L. - ╔lÚments dravidiens en Peul.
66116: HOMBURGER, L. - Le SÚrŔre-Peul.
65813: HOMBURGER, MELLE. A.O. - Vie de la SociÚtÚ. AssemblÚe g'nÚrale du Samedi 1er DÚcembre 1934.& Bibliographie.
54291: DEN HOMMEL (UTRECHT). - CafÚ met tuin.
59157: HOMULLE, H. J. - Houtdistillatie in Suriname.
50824: HONDIUS, J. M. - Boraspati en Brhaspati.
50790: HONDIUS, J. M. - Waarom gaven de Noemforen hun slavenblokken een krokodilvorm? & Mededeelingen van W. K. Ypes en C. Nooteboom over Slavenblokken & Slavenblokken, archetypen, buikdenken en associatiebeddingen.
3730: HONDIUS VAN HERWERDEN, J.H. - Beschrijving van eene reis tot nader onderzoek der in de Oostbaai (ZW. Nieuw-Guinea) uitmondende Oetoemboewe; en eerste onderzoek der ,,Noord"-Rivier aldaar (dd. 6-25 Oct. 1906).
3719: HONDIUS VAN HERWERDEN, J.H. - Een verkenningsreis der Zuidwestkust van Nieuw-Guinea, van Straat Prins Marianne tot de Providentiaal-Bank; dd. 23 April-8 Mei 1906.
30600: HONFLEUR. - Annette Delarbre.
51207: HONIG, DR. G.N. - De bedijking van het Noorderkwartier en de strijd der Graven van Holland tegen de West-Friezen.
2314: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Hypothetische eilanden in de Barents-Zee.
1916: L'HONOR╔ NABER, S.P. - De reiziger F. J. Hartman in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo (1790) en de rivierkaarten dier afdeeling, door W.E.M.S. Aernout, controleur B.B. (1884-1889).
3965: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Zweedsch plan tot exploratie van Nieuw-Guinee met behulp van vliegtuigen.
2189: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Exploratie van Zuid-Afrika in de 17de en 18de eeuw.
2625: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Eene nieuwe uitgave van een Nederlandsch leeskaartboek ("De kaert vander zee van Jan Seuerszoon (1532").
18152: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Fransch-Liberiaansche grensregelings-commissie.
3973: L'HONOR╔ NABER, S.P., J. L. (J. LORI╔), W. CORNELIS & J. M. PHAFF. - De hydrografische opneming van IndiŰ. & Nogmaals de hydrographische opneming van IndiŰ. & Loopende opnemingen. & De hydrografische opneming van IndiŰ en de loopende opnemingen.
31663: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Weer een aardglobe van Plancius.
31754: L'HONOR╔ NABER, S.P. - De eerste vloot naar IndiŰ voor de stad Amsterdam
31751: L'HONOR╔ NABER, S.P. & F.C. WIEDER. - Nueva Guinea, Nova Guinea, Nieuw-Guinea, Nieuw-Guinee. & Wanneer en hoe werd de naam van Nieuw-Guinea het eerst gedrukt?
31765: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Tasman's journaal en Tasman's kaarten.
31755: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Nederlandsch Historsch Scheepvaartkundig Museum te Amsterdam en Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum te Rotterdam (Naar aanleiding van de nieuwsbladen).
31823: L'HONOR╔ NABER, S. P. - S. P. L'HonorÚ Naber 1865-1935.
46011: HONTHORST, GERARD VAN. - Portret van Frederik en familie. Rijksmuseum Amsterdam.
34192: HOOFF-GUALTH╔RIE VAN WEEZEL, W. VAN. - Een Reis naar IJsland.
5465: HOOFT, C. G. 'T., A.A. BEEKMAN, BAART DE LA FAILLE, RAMAER & HUBRECHT. - Het ontstaan van Amsterdam. (Debat in de vergadering van het Alg.Bestuur K.N. Aardr. Genootschap op 8 Dec. 1917).
59802: HOOGENDIJK, D. A. - Mr. Herman Willem Daendels als Gouverneur-Generaal ter kuste van Guinea.
30004: HOOGEVEEN, W. F. - Het Distrikt Djampang-Tengah (Regentschap Tji-Andjoer, Preanger-Regentschappen).
5537: HOOGHWINKEL, A. P. - Uittreksel uit het verslag van een opname van de Reede Analaboe, aan den Kommandant der maritieme middelen in de wateren van Atjeh.
29120: HOOGKAMER, W. - Eenige toelichtingen tot de ,,Menangkabausch-Maleische zamenspraken, opgesteld door Si-daoed Radja Medan, Hoofd-onderwijzer van de Inlanfsche school te Padang. - 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872.
32654: HOOIJER, D. A. - The Orang-Utan in Niah Cave Pre-history.
58404: HOOIJER, G. B. - Onze buurman naast Groot-Atjeh.
29684: HOOIJER, D. A. - Faked Rhinoceros Horns.
32647: HOOIJER, D. A. - The Giant Extinct Pangolin (Manis palaeojavanica Dubois) from Niah.
8350: HOOKER, M. B. - Adat and Islam in Malaya.
7725: HOOKER, M. B. - Islam in Sout-East Asia.
20347: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Steenkistgraven in Goenoeng Kidoel.
20461: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Hoe zag Tandjong-Oost er vroeger uit?
20419: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Wenken bij de vervaardiging van kaarten voor gebruik in musea.
2556: HOOP, DR. A.N.J.TH.A.TH. VAN DER. - Een toestel voor het teekenen van blokdiagrammen.
30528: HOOP, A. N. J. TH. └ TH, V. D., - Een steenkistgraf bij Cheribon.
30513: HOOP, A. N. J. TH. └ TH, V. D., - ,,Donderkeilen". Oude gewichten in het Museum. Het concerveeren van weefsels in het Museum te Batavia.
20462: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Een nieuw gegeven omtrent de verbouwing van het stadhuis van Batavia
30549: HOOP, A. N. J. V.D. - In Memoriam Herman Dirk Hendrik Bosboom.
20367: HOOP, TH. VAN DER. - Een praehistorische rinkelbel.
20355: HOOP, TH. VAN DER. - Een neolithische boomschorsklopper uit Borneo.
51266: D'HOORE, JULES, A. J. F. KÍBBEN, H. L. M. VAN OORSCHOT & L. J. M. JAQUET. - Aymposion: De ontwikkeling van tropisch Afrika.
49922: HOORWEG, A. - Politie, Leger en Veiligheid in Nederlandsch-IndiŰ. (Eerste gedeelte).
55010: HOORWEG, DR. J. L. - De Gas- en Petroleum-motoren: Beknopte uiteenzetting van de inrichting en werking dezer motoren, aanschouwelijk voorgesteld door een beweegbaar model en opgehelderd door vele illustraties tusschen den verklarenden tekst.
19286: HOOYKAAS, C. - An Exorcistic Litany for Bali.
30561: HOOYKAAS, C. - Eenvoudige Balische Zedeleer.
29679: HOOYKAAS, C. - From Lenka to Ayodhya by Puspaka being the Old-Javanese Ramayana Sarga XXV mainly.
20279: HOOYKAAS, C. - Een hypothese omtrent den oorsprong van het Oudjavaansche verhaal van Kunjarakarna.
20469: HOOYKAAS, C. - ăangkhya-leer van Bali (1947).
8105: HOOYKAAS, C. - Books made in Bali.
49795: HOOYKAAS, JACOBA. - A Yantra of speech magic in Balinese folklore and religion.
49796: HOOYKAAS, JACOBA. - The changeling in Balinese folklore and religion.
50180: HOOYKAAS, JACOBA. - The Balinese realm of death.
29703: HOOYKAAS, JACOBA. - A Balinese Folktale on the Origin of Mice.
29655: HOOYKAAS, JACOBA. - Upon a white stone under a Nagasari-tree.
29626: HOOYKAAS, JACOBA. - Panjirang, the gateway on the crossroads? Korte mededelingen.
29640: HOOYKAAS, JACOBA. - The rainbow in ancient Indonesian religion.
19259: HOOYKAAS, JACOBA. - The Myth of the young Cowherd and the little Girl.
29620: HOOYKAAS, JACOBA. - A journey into the realm of death. Balinese folktale with translation.
12242: HOOYKAAS, JACOBA. - The Mouse in Indonesian Folklore.
32032: HOOYKAAS, J. - J. L. H. Luymes herdacht als zeeofficier-hydrograaf.
8119: HOOYKAAS, C. - Weda and Sisya, Rsi and Bhujangga in present-day Bali.
1730: HOOYKAAS, J. - De afwatering van Twente.
49792: HOOYKAAS, C. - The Paradise on Earth in Lenka (OJR XXIV.87-126).
8452: HOOYKAAS, C. - Preservation and Cataloguing of Manuscripts in Bali.
8091: HOOYKAAS, C. - Saiva-Siddhanta in Java and Bali.
29653: HOOYKAAS, C. - Love in Lenka, an episode of the Old-Javanese Ramayana compared with the Sanskrit Bhatti-kavya.
20407: HOOYKAAS, C. - Het Oud-Javaansche woord P(h)alapa beteekent zoowel ,,Profijt" als ,,Respijt".
52009: HOOYKAAS, C. - The Old-Javanese Ramayana Kakawin with Special Reference to the Problem of Interpolation in Kakawins.
60009: HOOYMAN, JAN. - Beschryving der Vogelnestjes.
59999: HOOYMAN, JAN. - Bericht omtrent het Katoen-spinnen en weeven onder de Javaanen en Chineezen, beneffens eenige andere merkwaerdigheden hier toe betrekkelyk.
59994: HOOYMAN, JAN. - Kort verhaal van den Oorsprong, Voortgang en Tegenwoordige Gesteltenis, der Deensche Zending, ter voortplanting van den Christelyken Godsdienst op de kust Coromandel.
59972: HOOYMAN, JAN. - Verhandeling over den tegenwoordigen staat van den Land-bouw in de Ommelanden van Batavia. (De Zuiker-Moolens; Arak-Branderyen; Katjang-Thuinen, Indigo, Ryst- en Ryst-Molens).
50968: HOOZE, J.A. - Overzicht der voornaamste kolenterreinen van den Nederlandschen Indischen Archipel.
32214: HOPPE, G. EN G. C. MAARLEVELD. - Glaciale landschapsvormen in Noord-Zweden.
164: HOPP╔, E. O. - The Fifth Continent.
53623: HORNBERGER, CHR. - Das Ewe-Gebiet an der SklavenkŘste von West-Afrika.
50603: HORNBOSTEL, ERICH M. VON, CURT SACHS & S. BAGLIONI. - Systematik der Musikinstrumente. & Instrumente einiger asiatischer V÷lker.
30077: HORNER, L. - Reizen over Sumatra. Uitreksel uit het dagboek van wijlen L. Horner.
30643: HORNER, L. - De beklimming van den berg Ophir, door L. Horner, medegedeeld uit eenen brief aan H. L. Osthoff.
30657: HORNER, L. - Batoe-Eilanden, ten Westen van Sumatra gelegen.
30910: HORSFIELD, THOMAS. - Verslag aangaande het eiland Banka. (Vertaald uit The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1848, door P. J. Veth).
54197: HěRSHOLM. - Jagt og Vildt. I Jagt- og Skovbrugsmuseet H°rsholm.
51023: HORST, DR. D.W. - Nieuws van de Jakati-Rivier.
3634: HORST, DR. D.W. - Reis naar de Banggai- en Soela-Eilanden. Rapport van den Resident van Ternate en Onderhoorigheden.
58433: HORST, D. W. - Onze bestuursvestiging op Nieuw-Guinea.
30219: HORST, D. W. - Rapport van eene reis naar de Noordkust van Nieuw Guinea aan boord van Z. M. Stoomschip ,,Tromp", ingevolge opdracht van den Resident van Ternate dd. 7 Juni 1886 No. 44, ten einde den Commandant van dien bodem ter zijde te staan bij zijne aanrakingen met de bevolking.
6780: HORTEN, M. - Die religi÷se Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam.
7855: HOSIE, LADY. - Portrait of a Chinese Lady and Certain of her Contemporaries.
19339: HOSKINS, JANET ALISON. - So my Name Shall Live: Stone-dragging and Grave-building in Kodi, West Sumba.
8663: HOSKINS, JANET. - Burned Paddy and Lost Souls.
66842: HOSLEY, EDWARD H. - The aboriginal social organization of the Pacific drainage dene: The matrilineal basis.
6738: HOSSEIN NASR, SEYYED. - Ideals and realities of Islam.
3969: HOTZ, A. - Over de reisroute over land naar SyriŰ en den tegenwoordige stand van den Bagdad-spoorweg.
18110: HOTZ, A. - Cornelis Cornelisz Roobacker's scheepsjournaal Gamron-Basra (1645); De eerste reis der Nederlanders door de Perzische Golf. Uitgegeven, met inleiding en noten.
51028: HOTZ, A. - Een nieuw boek over PerziŰ. ,,Eastern Persian Irak", by General A. Houtum Schindler (London, John Murray, 1896).
51030: HOTZ, A. - PerziŰ. Overzicht van in de Nederlandsche taal uitgegeven werken, gevolgd door eene opgave van de voornaamste buitenlandsche schrijvers.
96: HOUBEN, H. H. - Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer.
33450: HOUETTE, ALFRED. - Bestijging van den Foesiyama.
33260: HOUETTE, ALFRED. - Une ascension au Fusiyama, 1874.
63478: HOUSTON. - The Galleria, Post Oak Complex.
63477: HOUSTON. - Houston Center, a project of Texas Eastern Transmission Corporation.
3248: HOUSTON, C.S. - To the Arctic by Canoe 1819-1821. The journals and paintings of Robert Hood.
63479: HOUSTON. - Houston, Texas, Skyline.
63480: HOUSTON. - Skyline of Downown Houston, Texas.
18734: HOUT, MR. VAN DER. - Soerjo Alam.
31949: HOUTGAST, G. EN A. R. RITSEMA. - De aardbeving in Zuid-Limburg op 19 februari 1971.
32360: HOUTMAN, H. J. - De ontwikkeling van de olievelden in het Zuiden van de Randstad Holland,
29229: HOUTSMA, M. TH. - Een brief van Anquetil du Perron.
12328: HOVE, JAN TEN. - Een Minahassisch verhaal met aanteekeningen.
29472: HOVEN, W. - Een nieuwe bijdrage tot de kennis van het Shamanisme bij de Pasemahers.
8728: HOWARD, ALAN. - History in Polynesia: Changing Perspectives and Current Issues.
8548: HOWE, L. A. E. - Gods, People, Spirits and Witches: The Balinese System of Person Definition.
8648: HOWE, L. A. E. - Hierarchy and Equality: Variations in Balinese Social Organization.
32660: HOWES, ARCHDEACON PETER. - Why some of the Best People aren't Christian.
8621: HOWES, DAVID. - On the Odour of the Soul: Spatial Representation and Olfactory Classification in Eastern Indonesia and Western Melanesia.
67036: HOWITT, A. W. - A message to anthropologists.
59686: HOYER, W. M. - Twee ,,aanspraken" van den Gouverneur-Generaal A. Kikkert in 1816. (Met een inleiding over ,,politie" en justitie van Mr. B. de Gaay Fortman).
59708: HOYER, W. M. - De Curašaosche muntspeciŰn.
59635: HOYER, W. M. - Een adres aan den afgetreden Gouverneur van Curašao in 1816.
55040: HOYM, CARL GEORGE HEINRICH VON. - Portrait engraving of Carl George Heinrich von Hoym, K÷nigl. preuss. Staatsminister.
39141: HR. MS. GADILA. - Escort carrier Hr. Ms. Gadilla, NV Petroleum Maatschappy La Corona, Curašao.
39175: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Front view of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms.Karel Doorman (1), the former English escort carrier HMS Nairana.
39176: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Front view of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms.Karel Doorman (2), the former English escort carrier HMS Nairana.
39121: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Dutch Aircraft Carrier Hr. Ms. Karel Doorman (formerly HMS Venerable) with two Hawker Seafuries, photograph after a painting by Victor Julien Trip.
39174: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Deck of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms. Karel Doorman, with streched wires, the former English escort carrier HMS Nairana.
39120: HR. MS. KAREL DOORMAN. - View from the front.
39178: HR. MS. MACOMA. - Escort carrier Hr. Ms. Macoma, NV Petroleum Maatschappy La Corona, Curašao.
1523: HRDLICKA, ALES. - Alaska Diary 1926-1931.
7928: HSIEN CHIN HU. - The Common Descent Group in China and its Functions.
31534: HSU PEI-HUNG - Magpies. Pies.
7764: HU SENG. - Imperialism and Chinese Politics.
66224: HUARD, P. - RÚpertoire des stations rupestres du Sahara Oriental Franšais (Confins NigÚro-Tchadiens - Tibesti - Borkou - Ennedi).
31590: HUART, A. J. M. - Havana.
55475: HUBER, ENGELBERT. - Biblischer Bilderatlas. Ein Handbuch zum verstńndnis der heiligen Shrift fŘr Schule und Haus bearbeitet.
35767: HUBLOU, ALBERT. - Ranchi.
58377: (HUBRECHT, A. A. W.). - Is op Java een stamvorm van het menschelijk geslacht gevonden?
18243: HUBRECHT, P. F. - Dr. P. F. Hubrecht +.
18218: HUBRECHT - D. B. V. - Dr. H. F. R. Hubrecht, 15 Sept. 1844 - 1 Aug. 1926.
994: HUCH, RICARDA. - Erinnerungen an das eigene Leben.
34339: HUDSON, A. B. - A note on Selako: Malayic Dayak and Land Dayak Languages in Western Borneo.
32612: HUEHNE, W. H. - A Doctor among "Nomadic" Punans.
12320: HUENDER, W. - Het Karo-Bataksche huis.
2400: HUET, G. - Le conte des soeurs jalouses.
2377: HUET, M.G. - Une forme du dÚfi dans les romans de la table ronde.
6028: HUET, MICHL & KEITA FODEBA. - Les Hommes de la Danse.
18943: HUETING, A. - Woordverwisseling bij besmettelijke ziekten onder de TobŔloreezen.
18941: HUETING, A. - Verordeningen aangaande de adat der inlandsche christenen op het eiland Halmaheira. (Zoals die vastgesteld zijn door de Chrtisten-Hoofden en Oudsten der districten TobŔlo, GalÚla, Kau, Sidangoli en Loda).
29383: HUETING, A. - TobŔloh˛ka mÓnga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien door A. Hueting.
8057: HUETING, A. - Supplement op het TobŔloreesch woordenboek (Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŰ, 1908).
7942: HUETING, A. - Iets over de ,,Ternataansch-HalmahŔrasche" taalgroep.
18088: HUETING, A. - Het District Tobelo op de Oostkust van Halmahera.
7997: HUETING, A. - De Tobeloreezen in hun denken en doen.
8070: HUETING, A. - Iets over de spraakkunst van de Tobeloreesche taal.
7894: HUGHES, E. R. - The invasion of China by the Western World.
31695: HUGHES, A. M. - Illustrating "Birds of Borneo".
46087: HUGO, VICTOR. - Portrait.
46013: HUGO, VICTOR MARIE. - Portrait.
57757: HUGOULIN. - Application des presses hydrauliques Ó l'extraction des huiles et au dÚbarquement des marchandises Ó la RÚunion.
57728: HUGOULIN. - Fabrication du sel marin dans les usines et dans le mÚnage Ó la RÚunion.
57691: HUGOULIN. - PrÚparation du sucre pur par le procÚdÚ de la double carbonatation.
57797: HUGOULIN. - Des engrais artificiels applicables Ó la culture de la canne Ó sucre.
57711: HUGOULIN. - Exploitation d'un gisement de natron Ó la RÚunion. PrÚparation du sel de soude.
57822: HUGOULIN. - CrÚation de prairies artificielles Ó la RÚunion.
57704: HUGOULIN. - Des buanderies Úconomiques Ó la RÚunion.
57631: HUGOULIN, A. M. - Mission d'Útudes confiÚe par la chambre d'agriculture de la RÚunion.
57759: HUGOULIN. - Utilisation des rÚsidus des sucreries.
57781: HUGOULIN. - Revivification du noir animal par la voie humide dans l'industrie sucriŔre.
57743: HUGOULIN. - PrÚparation du sucre de Cannes par l'emploi su sulfite de soude.
33668: HUGUET, DR. EN LUITENANT PELTIER. - El Golea en de drie Forten in het zuiden van AlgeriŰ.
34123: HUICHOL. - De Huichol-Indianen in Mexico.
50764: HUIJSER, J. G. - Versieringstechniek van oude bronzen.
60308: HUIJSESEN VAN KATTENDYKE, W. J. C. - (Citerne of Waterschuit te Calcutta).
58220: HUIN. - ThÚorie et description des rÚgulateurs marins isochrones Ó bras et Ó bielles croisÚs Ó deux centres d'oscillation de MM. Farcot et ses fils.
54300: HUIS TER HEIDE. - Hotel Huis ter Heide.
32394: HUISMAN, E. A. - Critische beschouwing van Nederlandse streekplannen.
18633: HUISMAN, L. - De toekomstige drinkwatervoorziening in Nederland.
59372: HUIZINGA, D. S. - De Surinaamsche loonsverhooging van 1920.
31716: HULK, J. FR. - Brieven over de Corantijn-Expeditie.
48333: HULKENBERG, A. M. - De Aagtenkerk van Lisse
59282: HULLU, J. DE. - Bonaire in 1816.
59156: HULLU, J. DE, ZIMMERMAN L'AIN╔. - Het leven op St. Eustatius omstreeks 1792.
59199: HULLU, J. DE. - De algemeene toestand onzer West-Indische bezittingen in 1806.
4032: HULLU, DR. J. DE. - De Zijpe in West-Friesland omstreeks 1553.
31656: HULLU, DR. J. DE. - Iets over den naam Quelpartseiland. & & F.E.Mulert, Nog iets over den naam Quelpaertseiland,
19113: HULLU, J. DE. - A. E. van Braam Houckgeest's memorie over Malakka en den tinhandel aldaar (1790).
8015: HULLU, J. DE. - De instelling van de Commissie voor den Handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
19030: HULLU, J. DE. - De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
19079: HULLU, J. DE. - Een advies van Mr. Pieter van Dam, advocaat der Oost-Indische Compagnie, over een gedeeltelijke openstelling van Compagnie's handel voor particulieren, 1662.
19123: HULLU, J. DE. - De Engelschen op Poeloe Pinang en de tinhandel der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in 1788.
7976: HULLU, J. DE. - Het Oost-Indische Sacspiegeltje (1684).
19097: HULLU, J. DE. - Over de opkomst van den Indischen handel der Vereenigde Staten van Amerika als mededinger der Oost-Indische Compagnie omstreeks 1786-1790.
18994: HULLU, J. DE. - Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
29423: HULLU, J. DE. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
59276: HULLU, J. DE. - Memorie van den Amerikaanschen raad over de Hollandsche bezittingen in West-Indie in Juli 1806.
59213: HULLU, J. DE. - De handel van St.-Eustatius in 1786.
66887: HULLU, J. DE. - Aruba in 1816.
32499: HULSBOS, W. C. - Enige aspecten van de geografie van de Nijldelta in verband met ontwateringsproblemen.
49970: HULSHOFF POL, D. J. - Zelfbesturende adat-eemheden en onze Koloniale Specialiteiten.
49890: HULSHOFF POL, D. J. - Wat Egypte te leeren geeft voor Nederlandsch-IndiŰ.
50281: HULSHOFF POL, D. J. - De laatste ontwikkeling van den economischen toestand van N.-I.
12369: HULSHOFF POLL, D. J. - Het communisme, het nationalisme en vreemdelingenpolitiek in het Verre Oosten.
49858: HULSHOFF POL SR, D. J. - Een Indische Staatsinrichting door een IndiŰr ontworpen.
50004: HULSHOFF POL SR., D. J. - De erfelijkheid in het regentengeslacht.
59704: HULSMAN, H. M. - Het vergaan van de Zeemeeuw in 1825.
973: HULTBERG, HELGE. - Die ─sthetischen Anschauungen Bertolt Brechts.
2277: HULTEN, M. VAN. - Dorpen in Polen. & Gewestelijke verscheidenheid in de sociaal-economische structuur van het Poolse platteland.
2281: HULTEN, M. VAN. - Scanzano in ontwikkeling.
31920: HULTEN, MICHEL VAN. - Plan Europe 2000 - recognized problems in future urbanization.
33261: (HUMBERT, A.). - Japan.
33132: HUMBERT, AIM╔. - Le Japon, 1863-1864.
33311: (HUMBERT, A.). - Schetsen uit het Japansche volksleven.
34067: HUME-GRIFFITH, M. E. - Achter den sluier in PerziŰ en Turksch ArabiŰ.
29187: HUMME, H. C. - Een woord over de recensie van de vertaling der Abiasa.
6966: HUNTER,GUY. - Modernizing peasant societies. A comparative study in Asia and Africa.
60320: HUNTER, KAPITEIN , E. G. VAN DER PLAAT & KAPITEIN SPRATLEY. - De Baai van Wahaai op het eiland Ceram & Baai op het eiland Roti.
54863: HUNTER JR., WM. S. - Hunter's Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec.
54199: HUNTING. - A hunting scene, hunter and two dogs.
54201: HUNTING. - Jagdrennen / The Course of Hunting.
8422: HUNTINGTON, RICHARD. - Bara Endogamy and Incest Prohibition.
66941: HURAULT, JEAN. - Les Indiens de Guyane Franšaise. ProblŔmes pratiques d'administration et de contacts de civilisation.
24626: HUREL, R. P. EUG╚NE. - La PoÚsie chez le Primitifs ou Contes, Fables, RÚcits et proverbes du Rwanda (Lac Kivu).
4839: H▄RLIMANN,MARTIN. - Peking und seine Geschichte.
33054: HURST & BLACKETT. - Aventures et Chasses du Voyageur Anderson dans l'Afrique Australe.
32545: HUSAIN, MOHAMED BIN. - The Origin of the Caves at Niah.
64763: HUSMANN, EMIL. - Die Reiskultur in Italien.
31862: HUSON, J. J. AND H. TH. VERSTAPPEN. - The Changing landscape of the Netherlands. (Air Photographs).
57561: HUSSON. - Les riviŔres Sette-Cama et Celina.
8769: HUTAJULU, RITHAONY. - Tourism's Impact on Toba Batal Ceremony.
46605: HUTCHENRUYTER, WOUTER. - Portrait, met Finale: Piano Concert.
36788: HUYSER, J. G. - Oud-Javaansche koper-legeeringen II.
8736: HVIDING, EDVARD. - Indigenous Essentialism? 'Simplifying' Customary Land Ownership in New Georgia, Solomon Islands.
52774: HYADES, DOCTEUR. - Une AnnÚe au Cap Horn.
57725: HYDROGRAPHIQUES RUSSIE. - Les travaux hydrographiques de la Russie en 1861.
57602: HYDROGRAPHY. - Le service hydrographique de la Marine Anglaise.
36182: IAPA REPORT. - Number 5, 6 & 7.
50244: IBN SAOED. - Abd-el-Asis III Ibn Saoed.
46116: IBSEN, HENRIK. - Portrait.
54050: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 76. 1939-1940 / La Bataille de France, Volume VII: L┤Aeronautique Militaire Belge, Deuxieme Partie.
54053: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 58. Salon 1971
54052: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 84. Saint Exupery. Cinquieme Epoque 1941-1943.
54049: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 54 & 55. 1939-1940 / La Bataille de France, Volume I & II: La Chasse.
54051: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 130. 1936-1939 / La Guerre d┤Espagne, Tome 2.
33286: ICELAND. - Een uitstapje naar IJsland.
30562: IDA SURYA AGUNG HADRYA. - De stem van het Ware Wezen.
7773: IDEMA, WILT LUKAS. - Chinese Vernacular Fiction. The Formative Period.
8019: IDEMA, H. A. - De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817.
19179: IDEMA, H. A. - Indische juristen Winckel, Piepers, Der Kinderen. Iets uit den strijd om de legaliteit.
7926: IDEMA, W. L. - Leyden Studies in Sinilogy. Papers Presented at the Conference held in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Sinilogical Institut of Leyden University, December 8-12, 1980.
50531: IDEN-ZELLER, OSKAR. - Ethnographische Beobachtungen bei den Tschuktschen.
33519: IERLAND. - Drie maanden in Ierland.
1213: IERSEL, CHARLES VAN. - De psychologie in de moderne literatuur. Proeve van eene bijdrage tot de geschiedenis der experimenteele psychologie.
54969: IFFLAND, AUGUST WILHELM. - Portrait lithography of August Wilhelm Iffland.
57666: IGNACIO, JOAQUIM JOS╔. - La marine de guerre du BrÚsil en 1861.
50593: IHERING, HERMANN VON. - Das Alter des menschen in SŘdamerika.
64693: IHNE, EGON, PROF. REIN, DR. A. OPPEL, DR. E. BELOW, U. A. - Aus den geographischen Sektionen der 63. Versammlung deutscher Naturforscher und ─rzte in Bremen.
18402: IISENBECK, GEBR. - Napoli. Gradoni di Chiaia.
29822: X. IJ. - Is de marine niet meer in verval?
28995: IJMUIDEN. - Glass-slide of the Amsterdam Exchange projected in the New Lock at Ymuiden.
31500: IJMUIDEN. - Glass-slide of concrete-blocks, pier IJmuiden.
67654: IJSSELMONDE. - Wijkgebouw "De Klimmende Bever".
1800: IJZERMAN, J. W. - Boekbespeking: (Journael van de reis naar Zuid-Amerika [1598-1601] door Hendrik Ottsen), door J.F.L. de Balbian Verster
3939: IJZERMAN, J. W. - Mijn bezoek aan Spanje en aan het Congres te Sevilla.
50974: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen betreffende Midden-Sumatra (Verslag).
31780: IJZERMAN, J. W. - De geografische beteekenis van de Coeroeni en de New-River (Suriname).
7999: IJZERMAN, J. W. - Het schip ,,De Eendracht" voor Makasser in December 1616. Journaal van Jan Steijns.
51070: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen omtrent eene ontworpen expeditie naar de binnenlanden van Nieuw-Guinea. De Nieuw-Guinea-Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (R. Posthumus Meyjes).
8006: IJZERMAN, J. W. - Het verzoekschrift eener Batavische weduwe in 1631.
18971: IJZERMAN, J. W. - Het aantal hofreizen van Rijklof van Goens.
29215: IJZERMAN, J. W. - Het Kinara Jataka op Boro-Boedoer.
19128: IJZERMAN, J. W. - Een en ander over Pieter Lintgens.
29510: IJZERMAN, J. W. - Ter gedachtenis aan Dr. J. W. IJzerman (1851-1932).
30211: IJZERMAN, J. W. - Iets over den oorspronkelijken voet van Boro Boedoer.
51166: IJZERMAN, J. - Leonardus Roosenburg. + (In memoriam).
51171: IJZERMAN, J. - J. Ă. C. A. Timmerman.
3891: IJZERMAN, J.W. - Cornelis Heemskerck.
31971: IJZERMAN, R. - Over luchtverkenning en geologie in Suriname.
3595: IJZERMAN, J.W. - Over Boro-Boedoer.
57613: ILE DE TOVA. - Exploitation de l'huile de Pinqouin et du guano de terre dans l'Ile de Tova et le Golfe de Saint-Georges (C˘tes de Patagonie).
57673: ILE DU PRINCE ╔DOUARD. - Hydrographie du Golfe Saint-Laurent (Ile du Prince ╔douard, AmÚrique du Nord).
57638: ILES LOFODEN. - La Pŕche de la Morue aux Iles Lofoden (NorvÚge).
57949: ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. - Iles Saint-Pierre et Miquelon. Les colonies Franšaises.
31923: ILESIC, SVETOZAR. - The regional socio-economic structure of the Socialist Republic of Slovenia.
67967: ILJIN, A. - Der Berg Ushba. Geographische Skizze.
32401: ILLERIS, SVEN. - Physical Planning in Denmark.
39643: ILYUSHIN. - IL-14, DM-SBV, Zentralflughafen Berlin-Sch÷nefeld.
39642: ILYUSHIN. - IL-14, Zentralflughafen Berlin-Sch÷nefeld.
57587: IMHAUS, G. - Le nouveau procÚdÚ Rousseau et ses consÚquences pour la fabrication du sucre aux colonies.
31976: IMHOF, ED. - Swiss Carthography, a survey.
29060: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM BARON VAN. - Reis van den Gouverneur Generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, in en door de Jakatrasche Bovenlanden in 1744.
31021: IMHOFF, G. W. VAN. - Het oordeel van den Gouverneur-Generaal G. W. Baron van Imhoff over den handel met Japan, in 1744.
29006: IMHOFF. - Reis van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, over Java, in het jaar 1746. (Eerste gedeelte)
59296: INCAS (SURINAME). - De laatste vrije Incas?
57692: INDE ANGLAISE. - De la vente des terres incultes et du rachat de l'impot foncier dans l'Inde Anglaise.
57706: INDE ANGLAISE. - Le budget et l'armÚe de l'Inde Anglaise.
57948: INDE. - ╔tablissements Franšais dans l'Inde. Les colonies Franšaises.
31537: INDIA - Print of a Hindu god.
3342: INDIAN ARCHEOLOGY. - Annual Bibliography of Indian Archaeology. For the Year 1928, 1930, 1931,1939.
31299: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 28 Oktober 1864. Mededeelingen. - Het derde internationaal kongres ter bevordering der sociale wetenschappen over het koloniaal stelsel. - Afstand van woeste gronden in IndiŰ. - Werkzaamheden gedurende den winter.
31272: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 18 December 1863. Beraadslagingenover de Nota van den heer Schill over de noodzakelijkheid eener afscheiding in de koloniale begrooting van de souvereine- en handels-uitgaven en inkomsten. Rede van den heer van Soest over de regeling der arbeidsloonen op Java naar de wet van vraag en aanbod. Beraadslagingen omtrent de vermeerdering der kennis hier te lande van onze overzeesche bezittingen.
31275: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 20 November 1863. Voortzetting der beraadslagingen over de regeling voor de gouvernements-suikerkultuur. - Mededeeling omtrent de resultaten der jongste veilingn van Java-thee.
31280: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 25 Januarij 1864. Bespreking van het individuŰel grondbezit op Java.
31283: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 26 Februarij 1864. Bespreking van de heerdienstplichtigheid.
31287: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 6 Mei 1864. Mededeelingen en voorstellen. - Adres omtrent de heerediensten. - Regeling van de arbeidsloonen naar de wet van vraag en aanbod.
31295: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 30 Mei en 15 Junij 1864. Algemeen verslag van het Genootschap over 1863-1864. - Bespreking van de nieuwste wijziging der gouvernements suikerregeling. Bespreking van de jongste wijziging der gouvernements suikerrgeling.
31302: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 November 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31308: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Februarij 1866. Oprichten eener sleephelling op Java. - Het maken van Batavia tot vrijhaven. - Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Sumatra. - Mededeeling omtrent de afschaffing van de vordering van persoonlijke diensten door de inlandse hoofden.
31304: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 en 17 November & 14 December 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31310: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Maart 1866. Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. Sumatra.
31317: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 29 Mei 1866. Verslag van het bestuur over de werkzaamheden en den staat van het genootschap in 1865-1866. - Verkiezing van bestuursleden. - Verkiezing van een voorzitter.
31324: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 2 November 1866. - Verkiezing van bestuursleden. - De diensten der bevolking ten behoeve van de inlandsche hoofden in Nederlandsch IndiŰ.
31312: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 13 April 1866.. Voortzetting der beraadslaging over den tegenwoordigen toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Borneo. & Aanteekeningen nopens de bevolking enz. van Nederlandsch-IndiŰ ter gelegenheid van de bespreking der Buitenbezittingen.
29062: INDISCHE TALEN. - De Indische Talen en oudheden, volgens de regeringsverslagen omtrent den staat en het beheer van Nederlandsch IndiŰ, over de jaren 1849-1860.
29989: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-IndiŰ gedurende het jaar 1856.
29857: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29818: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29801: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
30069: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-IndiŰ gedurende de jaren 1857, 1858 en 1859.
30692: INDISCHEN ARCHIPEL. - De verschillende menschenrassen in den Indischen Archipel.
19494: INDISCHEN ARCHIPEL. - Berigten omrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel, 1862-1875. (vervolg deel 20).
59783: INDONESIA. - Blinde kaart met aanwijzingen van de rijst, sago, djagoeng en djigoeng verbouwing.
26940: INDONESIA. - A musical group in front of a planters-house.
18169: INDONESIA. - De Staatkundige Indeeling van Nederlandsch-IndiŰ.
59781: INDONESIA. - Kaart van den Indischen Archipel. (With insert maps of Java & Madoera, & Westcoast of Sumatra).
59782: INDONESIA. - Kaart van een gedeelte van Borneo met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlanlandsch gebied en dat van het Britsche protectotaart 1891.
26941: INDONESIA. - Musical group of four young girls, with guitars and mandolines.
18717: INDONESIA. - Opgave nopens de Hooge Regeering van Nederlandsch IndiŰ, van 1816 tot 1860.
26669: INDONESIA. - Small Aeroplane.
1976: INDONESIA. - Wijzigingen in de administratieve indeeling van eenige gewesten van Ned. Oost-IndiŰ.
30693: INDRAGIRI. - Eenige berigten omtrent Indragiri op de Oostkust van Sumatra.
34292: INGAI, JOSEPH. - Pancha and Padong Origins.
34835: INGENOHL, JONAS. - VoliŔre.
31700: INGER, ROBERT F. - A New Toad from Sarawak & Notes on the Bornean Glass Snake.
32620: INGER, ROBERT F. - Two New Frogs from Sarawak.
63663: INLAND-SEA. (SETO INLAND-SEA). - Miya Jima Hotel, Inland-Sea, Japan.
3419: INSINGER, J.H. - In het land der Nijl-Cataracten, Februari-Maart 1883.
63437: INTAMA. - Zona Colonial. Coro - Edo. Falcon. Venezuela.
50880: INTER-OCEAN. - Special Number dedicated to Her Majesty Queen Wilhelmina of The Netherlands. Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 11-12, November-Dezember 1928.
1227: INTERN. ZEITSCHRIFT F▄R INIDVIDUAL-PSYCHOLOGIE. - GegrŘnd. v. Alfred Adler, Herausgeg. v. Alexandra Adler. Heft 2, 20.Jhrg., 1951.
32003: INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION. - De tweede algemene vergadering en technische conferentie van de International Cartographic Association in London en Edinburgh, van 27 Juli tot 4 Augustus 1964.
1167: INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT F▄R ─RZTLICHE PSYCHOANALYSE. - (From Jhrg. VII: Intern. Zeitschrift f. Psychoanalyse). Offizielles Organ der I.P.V.
30854: INTJI SIDIN. - Intji Sidin, de zeeschuimer. een verhaal uit den Indischen Archipel.
5467: IONG, W.H.D. DE. - Het voorkomen van lood-, zink- en ijzerertsen in Zuid-Limburg.
4041: IONG, W.H.D. DE. - Het ontginnen van steenzout te Boekelo (Overijsel).
2145: IONGH, D. DE. - Eenige gegevens betreffende het Boven-Karamagebied (Celebes).
1809: IONGH, W.H.D. DE. - Het gouddistrict El Oro (Mexico).
2213: IONGH, IR. W.H.D. DE. - De Boliden goudmijn.
7009: IORGA, N. - BrŔve Histoire des Croisades et de leurs fodations en Terre Sainte.
59998: IPEREN, JOSUA EN FREDRIK SCHOUWMAN. - Beschryvinge van de Wou-Wouwen.
59973: IPEREN, JOSUA VAN & J. C. M. RADERMACHER. - Eenige waarnemingen, over de nuttigheid van het verbeteren onzer Hollandsche Zeekaarten, naar de Engelsche en Fransche.
59986: IPEREN, JOSUA VAN. - Verhandelinge over de Historie-kennis.
59975: IPEREN, JOSUA VAN. - Beschryvinge van eenen Witten Neger, van het eiland Bali.
59971: IPEREN, JOSUA VAN. - Begin van eene Javaansche Historie, genaamd Sadjara Radja Djawa. Met de aanmerkingen van wylen Josua van Iperen.
59989: IPEREN, JOSUA VAN. - De Belemmeringen, Treurzang. Toezang, aan het Bataviaasch Genootschap.
59991: IPEREN, JOSUA VAN. - Beschryvinge van eene Blanke Negerin uit de Papoesche Eilanden.
58041: IRLANDE. - Rapport du bureau des pŕches d'Irlande por l'annÚe 1865.
57647: IRMINGER, CAPITAINE. - Les courants et le mouvement des glaces sur les C˘tes d'Islande.
57817: IRMINGER. - Notice sue les pŕches du Danemark. des Iles FÚroÚ, de l'Islande et du Groenland.
58637: IRVINE, R. - Portrait of Willie Duff, Dunkeld.
58573: IRVING, HENRY. - Portrait of Henry Irving.
54994: IRVING, WASHINGTON. - Portrait engraving of Washington Irving.
7935: IRWIN, GRAHAM. - Nineteenth-century Borneo. A Study in Diplomatic Rivalry.
19095: ISAACQZ, CLAES. - Ceilonsch volksrecht, opgeteekend in 1707.
53617: ISAMBERT, EMIL. - ItinÚraire descriptif, historique et archÚologique de l'Orient. DeixiŔme partie: Malte, ╔gypte, Nubie, Abyssinie, Sina´.
2597: ISBARY, G. - Nordfriesland und seine Planungsprobleme.
58156: ISHERWOOD, F. - Extrait du rapport du secrÚtaire de la marine des ╔tats-Unis pour 1867.
52019: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat AtjÚh.
58065: ISLANDE ET TERRE-NEUVE. - Pŕche de la morue en Islande et Ó Terre-Neuve. (Campagne de 1866).
57969: ISLANDE, TERRE-NEUVE. - Pŕche de la morue en Islande et Ó Terre-Neuve et du hareng sur les cotes d'╔cosse et d'Angleterre (Campagne de 1863).
57709: ISLANDE. - ╔tat des batiments armÚs pur la pŕche de la morue en Islande (Campagne de 1862).
57645: ISLANDE. - La pŕche de la Morue en Islande (Campagne de 1861) & (Campagne de 1862).
12415: ISMAEL, J. - De positie van de IndonesiŰr in het nieuwe Suriname.
56906: ISMA╦L (JEAN-VITAL JAMMES). - Portrait of IsmaŰl (Jean-Vital Jammes) by Alexandre Quinet.
29160: ISMANGOON DANOE WINOTO, RADEN MAS. - Eenige, in het handwoordenboek van Roorda, nog niet opgenomen Javaansche woorden.
46004: ISRAELS, JOSEF. - Portrait of Jozef Israels.
49667: ISRAELS, JOZEF. - Kinderen der zee.
49668: ISRAELS, JOZEF. - Een Scheveningsche jongen.
46043: ISRAELS. - De Naaischool.
49670: ISRAELS, JOZEF. - De zieke (following an etching of 1875).
49669: ISRAELS, JOZEF. - Manspersoon (Portrait Carel Vosmaer).
33310: (D'ISTRIA, DORA). - De Golf van Spezia.
33149: D'ISTRIA, DORA - Le Golfe de la Spezia, 1867.
63661: ISUKUSHIMA. - Omoto Park, Isukushima, Japan.
63662: ISUKUSHIMA. - Omoto Park, Isukushima, Japan.
66291: ITALIAANDER, ROLF. - Les graveurs de Poto-Poto. RÚsumÚ de la ConfÚrence (dÚcembre 1960, SociÚtÚ des Africanistes).
42264: ITALIAN-GERMAN AIRSHOW. - Italian-German Airshow with different aircraft types.
51820: ITALIAN MUSICIANS. - Italian Musicians from the countryside at S. Petrus-Square in Rome.
6073: ITALY - Charte von Alt-Italien.
2515: ITERSON, MR. J. VAN. - Beschouwingen over de positie van rijst en ma´s in en buiten de tropen.
2519: ITERSON, MR. J. VAN. - Eenige statistische beschouwingen over suiker.
66923: ITERSON, G. VAN & L. F. DE BUSSY, E.A. - Verslag van de Commissie van advies en onderzoek inzake Surinaamsche houtsoorten over het jaar 1923 & 1924.
29732: ITO, TAKESHI. - Why did Nuruddin Ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H.?
55026: ITZSTEIN, I. A. VON. - Portrait engraving of Johann Adam von Itzstein.
63667: IWAKUAI. - Momigi Parkin Iwakuai, Suo.
63664: IWAKUNI. - Kintaibashi, Iwakuni, Suo.
63668: IWAKUNI. - Kikka Park, Iwakuni, Suo.
63690: IWAKUNI. - Kintabashi, Iwakuni, Suo, Bridge.
63691: IWAKUNI. - Kintabashi, Iwakuni, Suo, Bridge (2).
63666: IWAKUNI. - Kintaibashi, Iwakuni, Suo (3).
63665: IWAKUNI. - Kintaibashi, Iwakuni, Suo (2).
63689: IWAKUNI. - Kintabashi, Iwakuni, Suo (4).
629: IZIS & CHAGALL. - IsraŰl. Texte liminaire AndrÚ Malraux. Images Izis. Couverturre et frontispice Chagall.
60942: IZMIR. - Design for a property in Izmir. Two drawings (54 x 77 cm), pen and ink and grey, red and some yellow wash, both signed by Ing. Dom(enico) Petrignani.
57835: JABRUN. - Emploi noir animal susphosphatÚ dans la sucrerie coloniale.
57863: JABRUN. - ExpÚrimentation Ó la Guadeloupe des procÚdÚs sucriers de MM. Leplay et Cuisinier.
30756: JACATRA. - Iets over de eerste cultuur der Javasche koffij, voornamelijk in de vroeger onder dien naam bekende Jacatra- en Preanger-landen.
54001: JACCACI, AUG.-F. - Au Pays de Don Quichotte.
32983: JACK-HINTON, COLIN. - On two Archaeological Field Reconnaissances in Coastal Pahang (relative to Borneo).
11736: JACKH, ERNEST. - Background of the Middle East.
57571: JACKSON, SHELDON. - Le territoire d'Alaska (Extrait du report on education in Alaska, 1886).
8300: JACKSON, MICHAEL. - Aspects of Symbolism and Composition in Maori Art.
30157: JACKSTEIN. - Einige Notizen over Rotti en de Rottinezen.
55236: S'JACOB, EDUARD HERMAN. - Landsdomein en adatrecht.
12396: JACOB, E. H. 'S. - Staatsidee en agrarisch beleid.
11729: JACOB, GEORG. - Der Nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter.
59980: JACOBI, CHRISTIAAN. - Om het toeneemend houtgebrek der Zuiker-Molens, in de Bovenlanden, spoedig en duurzaam te verhelpen. Bekroond antwoord.
50666: JACOBI, ARNOLD. - ▄ber ein Relief aus dem Abri von Laussel.
8251: JACOBS, HUBERT. - Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de Sultan van Ternate.
8377: JACOBS SJ, HUBERT. - Wanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij een vierde eeuwfeest.
51276: JACOBS, P. G. W. - Veranderingen in het landschap van de St. Pietersberg te Maastricht.
49941: JACOBSEN, CAPIT─N & A. BASTIAN. - Ethnologische Gegenstńnde aus seiner in Alaska-Territorium zusammengebrachten Sammlung. & Neue Erwerbungen des K÷nigl. Museums durch Capitńn Jacobsen aus Nordwestamerika und durch Herrn Rohde aus SŘdamerika.
51122: JACOBSEN, EDW. - Beklimming van drie van Java's vulkanen. (De Sindoro, de Merapi en de Tangkoeban Prahoe).
50149: JACOBSEN, J. ADRIAN. - GeheimbŘnde der KŘstenbewohner Nordwest-America's.
20259: JACOBSEN, EDWARD. - Een insekt als liefdesbarometer. (Tenebrio-nidae).
46101: JACOBSEN. - Portrait of an actress.
20138: JACOBSEN, EDW. - Simaloerese Sprookjes, Overleveringen, Raadsels en Spelen.
30791: JACOBSEN. - Bijdrage tot de Theekultuur.
18117: JACOBSON, E. - Eenige bijzonderheden omtrent het "Doodendal" (Pakaraman van den Goenoeng Djimat) op Java.
1977: JACOBSON, EDW. - Het eiland Simaloer. Etymologie van de geografische namen en enige opmerkingen naar aanleiding van de Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden,... Batavia 1913.
30647: JACOBSON, W. G. - Eene wandeling in de Thee-Inrigting nabij Batavia.
31738: JACOBSON, EDW. - Simaloer van thans.
6455: JACOBSSON, GUNNAR. - L'histoire d'un groupe de mots Balto-Slaves.
2554: JACOBY, G. - ▄ber die Meile bei Lucas Jans Waghenaer 1583 und zugeh÷rige Fragen.
58570: JACOTIN, CHARLES. - Portrait of Alfred de Musset.
53913: JACOTTET, HENRI. - Revue GÚographique, 1890
53358: JACQUE, CHARLES. - Portrait of Charles Jacque.
57410: JACQUEMIN, S. - Le Transvaal.
66252: JACQUES-MEUNI╔, DJ. - CitÚs caravaniŔres de Mauritanie Tichite et Oualata.
66268: JACQUES-MEUNI╔, D. - Quelques gravures et peintres rupestres de la Mauritanie SahÚlienne. Une pierre taillÚe de Tinigar.
34186: JACQUES, NORBERT. - Uit de Stille Zuidzee.
4152: JACQUIER, IVY. - La double mÚprise de MÚrimÚe avec des images de Ivy Jacquier reproduites par Jacomet.
66288: JACQUOT, ANDR╔. - Esquisse phonologique du Sango urbain (Bangui).
31930: JAEGER, D. - Het vestigingspatroon van de Kaonde stam en hervestigingsplannen van de Zambiaanse overheid.
32393: JAEGER, D. - Het nationale waterproject van Israel.
58427: JAEGER, W. - Een snelle reis.
57861: JAEGER, TH. - Productions et cultures de la Basse Cochinchine.
34080: JAEKEL, BLAIR. - De hoofdstad van Costa Rica.
34204: JAEKEL, BLAIR. - San JosÚ, de hoofdstad van Costa Rica.
50677: JAEKEL, O. - ▄ber den hunnenartigen Kopf einer Bronze aus China und seine Bedeutung fŘr die Rassenforschung & Sakral- und Funeral-Bronzen in China.
58509: JAGER, A. - Portrait of Ds. J. P. Hasebroek.
55066: JAGER, A. - Souvenir de Nimegue. Leporello-album of 12 Photographs.
32498: JAGER, JOHS DE. - Donker worden van tint. Beschouwingen over bevolkingskartogrammen van Friesland.
50448: JAGER, J. C. - De verdediging van IndiŰ.
53657: J─GER, GUSTAV UND EMIL BESSELS. - Die geographische Verbreitung der Hirsche mit Bezug auf die Geschichte der Polar-Lńnder.
6878: J─GERSBERG, OTTO. - Das zweite Leben der BŘcher.
50594: JAHN, A. - Parauhanos und Guajiros und die Pfalbauten am See von Maracaibo.
1173: JAHRBUCH F▄R PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHOPATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN. - Herausgeg. von Carl G.Jung. Volume 1-6.
1335: JAHRBUCH F▄R PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHOPATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN. - Herausgegeben von E.Bleuler und Sigmund Freud, Ed. by C.G.Jung. V. Band, 2.Hńlfte.
7027: JAISWAL, MAHESH PRASAD. - A linguistic study of Bundeli. (A Dialect of Madhyadesa).
2216: JAMES, CONSTANTIN. - Guide pratique du mÚswcin et du malade aux Eaux MinÚrales de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Savoie, d'Italie et aux bains de mer, suivi de considÚrations gÚnÚrales sur le traitement hydrothÚrapique.
30565: JAMES, K. A. - De geboorte van Singa Maharadja en het ontstaan van de Koria (District) Ilir in de Onderafdeeling Baros.
57544: JAMES, F.-L. - Voyage Ó travers le pays des Somalis vers le Webbe Shebeyli.
31611: JAMES, O. G. - Museum Geographicum Bodellianum.
65713: JAMIN, JEAN. - De l'identitÚ Ó la diffÚrence: la personne colonisÚe.
46690: JAMMES, FRANCIS. - Portrait.
32994: JAMUH, GEORGE & GALLIH BALANG. - A Melanau Population detroyed by Poisonous Smoke & The Origin of Poison inside Borneo.
31682: JAMUH, GEORGE. - Panau Fishing in Mukah.
32552: JAMUH, GEORGE. - Coastal Melanau Taboos.
32659: JAMUH, GEORGE. - Ideas about Poisoning.
33906: JANDIN, B. DE. - Om en door den Peloponnesus.
33962: JANDIN, B. DE, - Van TriŰst naar Korfoe.
46569: JANIETZ. - Janietz' Elite-Damen-Blas-und Streich-Orchester.
67641: JANIHUIDI. - Boottochtjes per M.S.,,Janihudi-4" te Maastricht.
1156: JANKOWSKA, BOZENA. - Co zrobic z baltykiem?
1155: JANOWSKI, WITOLD (1926 - ). - Warszawska jesnien poezji - 72.
1157: JANOWSKI, WITOLD (1926 - ). - Cyrk.
59329: (JANSEN, M. H.). - Een vloothouder over Curašao in 1851 en 1861.
30075: JANSEN, A. J. F. - De landbouw in de Minahasa van Menado in 1853.
29997: JANSEN, A. J. F. - Aanteekeningen omtrent Sollok en de Solloksche zeeroovers.
30078: JANSEN, A. J. F. - Berigten. Hindoe-beelden van Soembawa. & Nog eenen brief van H. Holtz, Oudheden op Soembawa.
29531: JANSEN, H. J. - Ethnografische bijzonderheden van enkele Ambonsche negorijen (ca. 1930).
54875: JANSEN, G. P. - Nederlands Papiaments. Handwoordenboek.
57012: JANSEN, HANS. - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten.
30864: JANSEN, M. H. - Gedachten over den handel van den Indischen Archipel voor de komst der Europeanen.
8299: JANSEN, TH. - Is een evolutionair kader voor de kulturele antropologie zinvol?
2068: JANSENS, PH.A.C. - De Minahasa als onderzoekingsgebied voor de geomorfologie.
51288: JANSSEN, B. C. E. - De grindwinning in midden-Limburg.
33540: JANSSEN, J. - Bestijging van den Mont-Blanc tot de Grands Mulets.
55453: JANSSEN, JOZEF M. A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
31031: JANSSEN, J. W., DE KOCK, J. VAN DEN BOSCH, A. L. VAN DIERMEN. - Rapport eener militaire kommissie aan den souvereinen vorst der Vereenigde Nederlanden.
53891: JANSSEN, MME. - Souvenirs d'un Voyage aux Nilgherries. Les Todas.
52820: JANSSEN, M. - Ascension scientifique au refuge des Grands-Mulets (Mont Blanc), 1888.
57442: JANSSENS, E. - Bulletin de GÚographie MÚdicale et de statistique sanitaire.
46626: JANTJE. - Jantje in de Modderstad. 7.
31980: JANTZEN, J. J. - Enige ervaringen met het samenstellen van kleurenschalen voor thematische kaarten.
63331: JAPAN. - Image on Woodpaper (2)
63332: JAPAN. - Image on Woodpaper (3)
31491: JAPAN. - Woman at Waterfall.
4330: JAPAN. - An Official Guide to Eastern Asia. Trans-Continental Connections between Europe and Asia. Vol. II & III: South-Western Japan & North-Eastern Japan.
31533: JAPAN. - Couple of Mandarin Ducks at and in the waterfront.
57388: JAPAN. - Handcoloured print, with different small nice pictures.
6241: JAPAN. - Engraving, with 4 figures of boats and one other.
7322: JAPAN. - Japanese calligraphic text, one sheet.
17267: JAPAN. - Musician.
10325: JAPAN. - Playing on Samisen, Yokin and Kokin.
10676: JAPAN. - Playing Music (on: My˘hachi, Shimedaiko, Shamisen und Shinobue).
26795: JAPAN. - Woman with dress.
63330: JAPAN. - Image on Woodpaper.
62360: JAPANESE (ANONYME). - A removal.
62361: JAPANESE (ANONYME). - A woman and a fight.
62355: JAPANESE (ANONYME). - Dancing man with fan and two man craw, and an insert picture.
63329: JAPANESE. - Woodblock, Woman.
63303: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, Haiku. Hana-yuki. Snow, flower.
62332: JAPANESE (ANONYME). - Woman at work.
62356: JAPANESE (ANONYME). - Women with children, a parasol, and an insert picture.
62357: JAPANESE (ANONYME). - Old man with stick.
62362: JAPANESE (ANONYME). - A fight around and in a house.
62343: JAPANESE (ANONYME). - Woman kneeling.
62344: JAPANESE (ANONYME). - Standing woman with fan.
62345: JAPANESE (ANONYME). - Man and woman.
63306: JAPANESE BOOK. - Woodblock.lithographs, Designs.
7104: JAPANESE PRINT (UNKNOWN). - Musicians and dancers.
7103: JAPANESE PRINT. - Woman making fans.
7105: JAPANESE PRINT (UNKNOWN). - Sitting man and crying woman.
62358: JAPANESE (ANONYME). - Woman with a twig, and a tree.
62359: JAPANESE (ANONYME). - A fight.
62346: JAPANESE (ANONYME). - Woman with a bough in her hand.
62347: JAPANESE (ANONYME). - Erotic scene.
62348: JAPANESE (ANONYME). - Erotic scene (2).
62349: JAPANESE (ANONYME). - Witch.
62350: JAPANESE (ANONYME). - Woman on elephant, with an insert picture.
62351: JAPANESE (ANONYME). - Scene to a bridge.
62352: JAPANESE (ANONYME). - Countryman and entering a young woman.
62353: JAPANESE (ANONYME). - Woman and a presentation.
62354: JAPANESE (ANONYME). - Man and woman in a boat.
63300: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, educational on rivers, mountains, etc.
62333: JAPANESE (ANONYME). - Dance and music. Toba.
62334: JAPANESE (ANONYME). - Man and woman.
63302: JAPANESE BOOK. - Woodblock prints, dictionary
8467: JAQUET, F. G. P. - Mutiny en Hadji-ordonnantie: Ervaringen met 19e Eeuwse Bronnen.
65649: JARRE, RAYMOND. - Notes sur les changements survenus dans les coutumes Fidjiennes depuis l'occuoation EuropÚenne.
57383: JARRET, BRUNO. - 8 Photographs of sculptures (Rodin) by Bruno Jarret.
8324: JASPAN, M. A. - Symbols at work - Aspects of kinetic and mnemonic representation in Redjang Ritual.
1911: JASPERS, J.H.B. - Van de Kendari-Baai naar de Lasolo-Rivier (Oostkust van Celebes).
34205: JASPERS, J. H. B. - Heiligverklaring bij de Boegineezen.
1313: JASPERS, KARL. - Philosophische Weltorientierung.
57690: JAUBERT, COMTE. - Botanique. Notes sur quelques plantes du Haut PÚrou.
62104: JAVA. - Ancient Coins with their supposed dates.
62101: JAVA. - From Subjects in Stone collected in different parts of Java.
62086: JAVA. - Topeng or Masks. Wayang or Scenic Shadows.
62087: JAVA. - Ancient forms of the Javan Alphabet.
62084: JAVA. - Javan Weapons & Standards.
62081: JAVA. - Varieties of Javan Kris.
62082: JAVA. - Javan Weapons (2).
30630: JAVA & MADURA. - Bevolking van Java en Madura.
30264: JAVA. - Bladvulling. Een kunstige Javaansche strophe.
30268: JAVA. - Nog een Javaansch handschrift. Bladvulling.
30774: JAVA. - Brieven over Java, XVII-XVIII. Bevolkings-statistiek van de afdeeling Pandeglang en Bantam. XIX. Nog eenige statistische bijzonderheden betreffende de Residentie Bantam. XX. Van Pandeglang naar Serang.
1995: JAVA EN SUMATRA. - Verdinding tusschen Java en Sumatra.
59784: JAVA EN MADOURA. - Graphisch overzicht van de bevolking der residentien van Java en Madoera, hare uitgestrektheid, en den grond welke reeds in gebruik is genomen.
29007: JAVA. - De rijstcultuur op Java.
58410: JAVA. - Het nieuwe Koloniaal Verslag over de bevloeiings- en afwateringswerken op Java.
59779: JAVA. - Kaart van den gemiddelden regenval op Java, tevens situatie-schets van de djati- en wildhoutbosschen.
31421: JAVA. - Hoe een oud-student de lessen van een hoogleraar bewaarheid vond op Java. (Samarang).
58406: JAVA-MADOERA. - Over 't binnenlandsch bestuur op Java en Madoera.
57836: JAVA. - La production du sucre Ó Java.
30105: JAVA. - Opgave van de wijze, waarop de Javanen hunne wapenen, zooals pieken, krissen, enz. schoonmaken (Uit het Javaansch vertaald).
30612: JAVA. - Overleveringen betrekkelijk de oude Javaansche Geschiedenis, en den val van het Modjopaitsche Rijk.
30761: JAVA THEE-CULTUUR. - Korte vergelijking van de thee-cultuur in China met die op Java.
30700: JAVA. - Uittreksel van eene Beschrijving van Java (1834).
62076: JAVA. - From Subjects in Stone in the central districts of Java.
62077: JAVA. - Implements of Husbandry.
62078: JAVA. - Textile and musical instruments.
62079: JAVA. - Carpenters tools.
62080: JAVA. - Javan weapons.
62083: JAVA. - Javan Weapons (3).
62066: JAVA. - From Subjects in Stone.
62090: JAVA. - Gamelan Salindro.
62091: JAVA. - Surung Dayung-push and row. Kuboyong - The Captive. Onang Onang - The delight. (Three songs).
30818: JAVAANSCHE TITELS. - Javaansche titels.
65780: JEAN, CHARLES-F. - La Condition de la Femme dans la Basse-M.esopotamie d'aprŔs aux XVIIe siŔcle avant J.-C.
65748: JEAN, CHARLES-F. - La vie religieuse et morale des SumÚriens d'aprŔs les documents sumÚriens antÚrieurs Ó la dynastie d'Isin (-2186).
6744: JEAN, CHARLES-F. - La Religion SumÚrienne d'aprŔs les documents SumÚriens antÚrieurs Ó la Dynastie d'Isin (-2186).
65810: JEAN, CHARLES-F. - Les plus anciennes divinitÚs duiraq pays sumÚro-akkadien reprÚsentaient-elles le principe de fertilitÚ-fÚconditÚ? Communication faite Ó Rome le 24 Septembre 1935, au CongrŔs International des Orientalistes.
65854: JEAN, CHARLES-F. - Notes sur l'amorrite des lettres de Mari.
65859: JEAN, CHARLES-F. - Au pays d'Edom et de Moab dans la haute AntiquitÚ. L'agriculture et l'industrie.
31576: JEFFERYS, THOMAS (1719-1771). - South America.
55116: JELLACHICH, JOSIP (JOSIP JELACIC). - Portrait engraving of Josip Jellachich. Ban von Croatien.
19469: JELLESMA, E. J. - Woordenlijst van de taal der Alifoeren op het eiland Boeroe, benevens eenige grammaticale aanteekeningen omtrent die taal.
63438: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Skyline by darkness.
63447: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Street Car Scene.
63445: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Royal Street.
63441: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Cornstalk Fence Guest House, 915 Royal Street.
63443: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. Canal St. Ferry.
63440: JENKINS, AUBREY. - New Orleans. St. Louis Cemetery.
55076: JENNINGS, MISS. - Portrait engraving of Miss Jennings (Sarah Churchill or Frances Talbot, Duchess of Tyrconnel?).
19069: JENS, FR. JOH. - Het Indos- en het K'Bor-feest op Biak en Soepiori.
133: JENSEN, AD. E. - Im Lande des Gada. Wanderungen zwischen VolkstrŘmmern SŘdabessiniens.
32956: JENSEN, ERIK. - Towards an Iban Fowler - The Language of the Iban.
33750: JENSEN, WILHELM. - Uit het Schwarzwald.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

2/17