Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29783: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragment van een brief, door een Indisch officier geschreven aan een zijner kameraden in 't moederland.
29784: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ambachtschool te Soerabaja.
29782: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand en vooruitzigten der havens op Java, na de MinisteriŰle beloften.
29781: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van den Maleischen zeerover.
35157: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Bad-Inrigting voor Reconvalescenten.
51024: HO╦VELL, W. C. BARON VAN. - Het wetenschappelijk onderzoek van het Oostelijk deel van den Indischen Archipel en speciaal van de Zuidkust van Nieuw-Guinea.
29785: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De officiŰle waarheid van den Minister van KoloniŰn in de Staats-courant.
29786: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Op welke waarborgen, tegen de verkorting hunner regten, mogen de officieren van het Indische leger aanspraak maken?
29789: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het gemeenteleven op Java, in de inlandsche en de Europesche maatschappij.
29790: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Aroe-eilanden, in vroeger tijd en tegenwoordig.
29791: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De journalistiek in Nederlandsch IndiŰ.
29795: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een beroemd soldaat en een bedelbrief.
29794: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Heeft men wel gedaan, door aan den planter op Sumatra een kleine verhooging van prijs voor zijne koffij te geven?
29797: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Uit de correspondentie van Schalkie.
29808: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het individueel landbezit op Java en het landelijk stelsel.
29821: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Uit het soldatenleven op Java.
29810: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Legende van de afkomst der Sumatranen en van hunne instellingen.
29812: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der opium-kwestie in Nederlandsch IndiŰ.
29809: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een suiker-industrie-congres op Java.
29807: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een spoorwegplan van Samarang naar Kadoe en de Vorstenlanden.
29834: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-kultuur van partikulieren en de officiŰle kultuur.
29831: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Nederlandsch etablissement te Lagoendi.
29828: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije tabaks-kultuur op Java.
29830: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige opmerkingen over het kultuurstelsel.
29827: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een oorlog op Java in 1706.
29826: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Losse aanteekeningen, gehouden op eene reis over Java, in 1839.
29823: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De liberale geest van 1848.
29825: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze handelsbelangen in Japan.
29832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een verrader. (Ambon, 1678).
29838: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opium en de opium-pacht.
29841: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een dag uit het leven van een Bataviaschen jager. Eerste gedeelte.
29840: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Zeven bannelingen, onder den Gouverneur-Generaal Daendels.
29846: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche hoofden en de bevolking op Java. (Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, door Multatuli, Amst. 1860). (First review article).
29842: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat is waarheid? Vrije arbeid blijkens officiele stukken.
29847: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een krijgstogt op Timor in 1857.
29851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Aanteekeningen van den Gouverneur-Generaal baron van der Capellen over den opstand van Dipo Negoro, in 1825.
29848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Ellekom en de Preanger-Regentschappen. Een blik op het leven van R. L. J. baron van der Capellen.
29852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze toestand.
29868: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De koncessie tot den aanleg van een spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden.
29867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederlandsch IndiŰ in 1817.
29866: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe het tegenwoordig op Banda toegaat.
29862: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige uitkomsten van het tegenwoordige regeringsstelsel over het jaar 1858, blijkens officiŰle bescheiden. & Nog eenige opmerkingen over het Indische regeringsbeleid in 1858.
29856: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Dertienjarige beoordeeling van 't kultuur-stelsel op Java.
29853: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-planter in Djokjokarta en in de Gouvernements-landen.
29869: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Duitschers in het Indische leger.
29873: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het sawah-bezit en de verpligte koffij-kultuur in de Preanger-regentschappen.
29874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van de dessa-inrigtingen in Cheribon.
29875: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De visscherijen in IndiŰ.
29876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Lessen over den vrijen arbeid.
29879: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Nederlandsche staatkunde in de Vorstenlanden na den Javaschen oorlog.
29878: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het landelijk stelsel.
29882: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de geschiedenis van de vorstenlanden op Java.
29886: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De belasting op de visscherijen in IndiŰ en de officiŰle cijfers.
29885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe de resident van Tagal het kultuurstelsel op de been houft.
29892: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het voorschotten-stelsel.
29891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Berigten van een staatsgevangene over het ,,soekoe-bestuur" ter Westkust van Sumatra.
29890: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Indische finantie-wezen.
29888: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Havenwerken in Nederlandsch IndiŰ.
29894: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een merkwaardige dag. (19 Augustus 1861).
29893: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat de Javaansche maatschappij al niet verdragen kan.
30624: HO╦VELL, W. R. VAN. - Laurens Reaal. Gouverneur Generaal van Neŕrland's Indie, in zijne verdiensten als dichter beschouwd. & Nog iets over Laurens Reaal, door B. B. C.
29896: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een stem uit den vreemde over het koloniale stelsel van Nederland (Money: ,,How to manege a colony").
30652: HO╦VELL, W. R. VAN. - Heilige Graven.
30651: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wreede strafoefeningen vroeger op Java in gebruik.
30656: HO╦VELL, W. R. VAN. - Spelen en Volksvermaken der Javanen. I. Het Tijgergevecht.
30664: HO╦VELL, W. R. VAN. - Batavia in 1740.
30673: HO╦VELL, W. R. VAN. - Kronijk van Nederlandsch Indie, loopende van af het jaar 1816. Het jaar 1816. De jaren 1817 en 1818. Het jaar 1819. Het jaar 1820. Het jaar 1821. De jaren 1822 en 1823. De jaren 1824 en 1825. Het jaar 1826.
30674: HO╦VELL, W. R. VAN. - Nieuwe belangrijke bronnen voor de Oude Geschiedenis van Java.
30712: HO╦VELL, W. R. VAN. - Over de vorderingen en den tegenwoordigen toestand der kennis van Indie in Europa.
30838: HO╦VELL, W. R. VAN. - Lassen's blik op den Indischen Archipel.
30848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Schetsen van het Noordelijki gedeelte van Sumatra.
30832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Begin en voortgang van onzen handel en bezittingen op Sumatra's Westksut. Met lijst van Namen van de Kommandeurs en Gezaghebbers, welke Sumatra's Westkust geregeerd hebben van 1666 tot 1763.
30817: HO╦VELL, W. R. VAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Maleische vertaling van den Bijbel.
30806: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wetenschappelijke nasporingen op het eiland Bali. & Tweede berigt.
30809: HO╦VELL, W. R. VAN. - Overzigt der criminele procedures voor den raad van justitie te Batavia, gevoerd tegen den gewezen Gouverneur General A. Valckenier cum suis.
30766: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Overzigt van de voornaamste gebeurtenissen in het Djoejocartasche-Rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in (1815).
30775: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Handleiding tot het verzamelen van Kaoutchouk of Elastieke Gom.
30755: HO╦VELL, W. R. VAN. - Proeven eener metrische navolging van het Maleische gedicht Bidasari.
30699: HO╦VELL, W. R. VAN. - Onderzoek naar de oorzaken van het onderscheid in voorkomen, kleeding, zeden en gewoonten, taal en karakter tusschen de Soendanezen en eigenlijke Javanen. (Eerste gedeelte).
30851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beknopte geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden.
30849: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeene aanmerkingen over Malakka, Singapore, Prins Wales Eiland, Provincie Wallesly enz.
30852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeen Overzigt van den toestand van Nederlandsch Indie, gedurende het jaar 1846.
30858: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Laboean, Serawak, de Noord-oostkust van Borneo en de Sulthan van Soeloe.
30857: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ, in zijnen oorsprong, lotgevallen en tegenwoordige strekking geschetst.
30859: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De demonstratie der ingezetenen van Batavia op den 22 Mei 1848 (1-16).
30860: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Goenong Smeroe of Maha Meroe. De hoogste Berg op Java.
30863: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De residentie Madioen in het jaar 1846.
30867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Geschiedkundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het partikulier landbezit op Java. & Tweede artikel, Derde artikel.
30870: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der binnenlandsche rijken van het westelijk gedeelte van Borneo.
30871: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Partikulier landbezit op Java. Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over den verkoop van gronden op Java, door J. D. van Herwerden, Resident op Java, met verlof in Nederland, Gron. 1849.
30874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het individueel sawahbezit in de residentie Bantam. De residentie Rembang in het jaar 1845 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident). De residentie Soerabaija in 1846 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident).
30891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onderwijs en opvoeding der Javaansche bevolking.
30883: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De uitbreiding van het hooger onderwijs in de Oostersche talen aan de Nederlandsche AkademiŰn.
30885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ. (Review article). & Nog iets over de Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ, door een inzender.
30876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Cheribonsche vorsten.
30872: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De haven van Tjilatjap.
31149: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Koloniale Werving.
31144: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederland en Japan.
31145: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Engelsch etablissement op Nederlandsch grondgebied in IndiŰ.
31142: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De suspekten in IndiŰ.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/4