Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75637: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
46146: GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765 - Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
19495: N.N. - De tweelingbroeders en andere stichtelijke verhalen of Gods leidingen en der geloovigen ervaringen door de redactie van ,,De vriend van Oud en Jong''.
14329: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
57995: [JOODS HISTORISCH MUSEUM]. - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De Mediene", van 12 april t/m 25 november 1984 in het Joods Historisch Museum. Added: Invitation for the opening of this exhibition. (Waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
76096: N N - tafereelen uitdevaderlandsche geschiedenis voorde beschaafde jeugd behoorende tot het nieuw Nederlanschch Historiespel verdedruk
69747: REDACTIE - HANDIG BEKEKEN voor de man in de man weekblad behandels diverse onderwerpeno.a electronica-modelbouw- radoio techniek-knutselen- interviews (de handifeman in de vijftiger jaren) met veel foto,s en vele advententies
75584: STERMONT JASKOBUS 1612-65 - Lauweren-krans gevlochten voor syn hoocheyt, Wilhelm de Heer Prince van Oranje & . Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't jaer 1650. / By C.G in samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leyenaer echt Gedrukt op onbekende parsse van Holandt ware Vrijheidt
38906: N.N. - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
24603: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1926/27. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
37138: N.N. - Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
76129: BIJBEL VERTALING 1951 - BIJBEL vertaling 1951in opdracht van het N B G
70340: REDACTIE0.............. - De Tweede Wereldoorlog. Compleet alle 24 delen + index
71867: N.N - De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden
12913: N.N. - De schilder van Dordrecht. Een verhaal uit den tijd der hervorming.
70154: JEAN HENRI CASTÉRA 1773-1811 - Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland. / [By Jean Henri Castéra]. Uit het Frans deel 1 en 2
44486: N.N [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, & ClementisVIII, Primum, Nunc Denuo Urbani PP. VIII, Auctoritate Recognitum...Pars Verna, a Commune Sanctorum
69694: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 30e jaargang
69690: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 27e jaargang
72035: ALPHEN DANIEL VAN 1717-1793 - Het recht der overheden omtrent kerkelyke bedieningen
76437: KECK TH HERV PRED TE STAPHORST 1885-1941 - Haar gerucht gehoord Uit het leven en werk van Ds Th Keck serie jaren der eeuwen deel 2
5494: N.N. J D W - Kort begrip der kerklyke geschiedenissen.
24339: N.N. - Een verkeerde preek. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Is dat nu zoo mooi? Drie splinternieuwe voordrachten voor 1 heer.
76600: STATENBIJBEL BIBLIA KAERTEN VAN CORNELIS DANCKERS !664-1717 - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
3970: N.N. - Concordia pia et unanimi concensu repetita Confessio fidei et docrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam Confessionem amplectuntur: cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma et regula, quorundam Articulorum, qui post D. Martini Lutheri felicem ex hac vita exitum in controuersiam venerunt, solida accessit declaratio; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, principum ac ordinum Imperii consilio, post vero singulari serenissimi Saxoniae Electoris Christiani II mandato, instituendis et erudiendis subditis Ecclesiis atque scholis suis ad posteritatis memoriam typis Vulgata. Cum appendice tripartita. Novis indicibus, et seren. ac potent. Polon. Reg. et Sax. elect. privilegio. en: Confutatio Articulorum Confessionis pontificia, in praesentia Caesarea Maiestatis Caroli V. Electorum, principum et aliorum statuum imperii Romani. In publico Concilio imperiali anno MDXXX. Producta et lecta una cum Augustana Confessione a Philippo Melanchthone Anno MDLX variata.
71878: N N - Toespraak van d3e krachtder waarheid op het sterfbed van een jeudige Christinne
47876: SCIBANI CAROLI (1561-1629 - AMOR DIVINUS
24380: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel - Maatschappij 1824 - 1924. Door de directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der maatschappij.
74597: N N (L DE GROOT) - VAKGROEP SCHILDERSBEDRIJF VADEMECUM
71869: BURNET THOMAS (1635-1715) SEWEL 2 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtste en eydigende met het begin van Koninginne Elizabeth
15325: N.N. - Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ, quibus admista sunt varia honeste vivendi præcepta ex iisdem Scriptoribus deprompta.
22235: N.N. - Ligue ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden martij 1619 tot Rotterdam beramet ende aende kercken gesonde, omme de ingesetenen deser landen gestadige verdeeltheden ende scheuringen te houden. Ende de sententie ter saecke van dien by den hove van Hollands over eenige van hemluyden ghewesen. Mitsgaders de resolutie van de Ho. Mo. heeren Staten-Generael daer op gevolght, beyde in date den negenthiensten julij 1619 ende des volgenden daeghs gheexcuteert.
21990: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechesatiën, scholen met de Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 181e-200e duizend.
74525: KUIFJE HET WEEKBLAD VOOR DXCSUPER JEUGD TOT 777 - Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur Verzameling Kuifje 13. Meer dan 500 bladzijden vrolijke en boeiende lectuur 39e jaargang no 11 t/m 20 en 29 t/m40 geb in twee banden
31764: N.N. - Samenspraak tussen een rijke uit Kapernaüm en een arme uit Nazareth.
70269: N. N. - Summarien Oder Kerker Uukzug aller Capitel Der gansen heiligen Schrifft Alten und Neuen Testaments
30510: N.N. - De kerk in de catacomben. Verhaal over het lijden van de eerste christengemeente onder een Romeinsch keizer.
70186: N N - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
71625: DIEDERICH. COENRAAD 1575-1639 CHRISTIAAN CHEMNITZ (1615-1666) ( JOH. LODEWYK BATTILJE (1736 F - Catechetische onderwyzingen. Getrokken uit de catechismus van D. Mart. Lutherus. ext tweede deel
9878: N.N. - De ramp, Amsterdam februari 1953. Met een voorwoord van HM. de Koningin.
9480: N.N. - Evacuatieherinneringen. 10 mei 1940. Door "een geëvacueerde" uit Veenendaal. Met woord vooraf en voorzien van foto's door Martin Brink. Veense Historie Reeks.
9360: N.N. - Israel. Honderdzestig foto's van Hed Wimmer. Met een inleidende tekst van Gabrielle Rosenthal.
73362: [MARKLIN, INC.] - Marklin 150 jahre niewigheden 2009
73363: [MARKLIN, INC.] - Marklin nieuw in 2004
56070: HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND LEZING GOUDA JAN 1935 - HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
76034: ELSHOUT A PRED GERF GEM 1923-1991 - Aan armen uit gena uit het leven van Ds A Elshput door A F vanToor 2edruk
45208: N.N. - Sammlung einiger predigsen wegen ihrer Grundlichkeit und geistlichen Erfahrungen augeschrieben und zum durck befordert von ungenannten Freunden.
77099: N N - Schatkamer voor alle standen voor 1843-47eeene menigte werenswaardgheden bijzonderheden huishoudelijke voorschriften en zeer vel van hetgeen in de verzaenleven noodig nuttig kan geacht worden
14083: N.N. - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten)
55965: HAGEMAN HENRICUS 1706-1774 - Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
46457: K.L.M. - The Importance of Holland Seen from the Air
48418: STEMPVOORT DIRK CAREL VAN VEENENDAAL 20 FEBR 1866-5 OKTOBER1939 - Een tijdrede naar Jesaja 64 vers 8-9 Israels gebed tot God
61140: DR. K. H. (1894-1976) - het te goed van miskotte , deactueele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie
19349: N.N. - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
2621: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
74636: N.N. - Hervormde Gemeente te Eethen
4469: N.N. - De levens der heiligen voor ieder dag van 't jaer. Met oeffeningen en gebeden getrokken uit de levensbeschryvingen der Heiligen tot Antwerpen gedrukt in de jaeren 1708, 1711 en 1715. Vertaelt uit de levensbeschryvingen van Baillet, en uit die te Parys 1734 uitgegeeven zyn: alle gedrukt, met privilegien en goedkeuringen. Eerste deel.
18890: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J. v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
38959: N.N. - Neu vermehrt und vollständiges Kirchen Gesang Buch, in sich fassend Die Psalmen Davids, Nach D. Ambrosii Lobwassers Ubersetzung hin und wiederverbessert, Wie auch 700 sowohl der alten alls neuen Geistreichen Liedern, welche anjeso sämtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränsenden Landen zu singen gebräuchlich, Nebst denen erbaulichen Gebätern, mit Catechismoo und Symbolis versehen. (...) Waarbij geb.: Neu vermehrtes und vollständiges Evangelisch Reformirtes Gesang Buch, worinnen Die auserlesenste, Geistreiche und erbauliche Lieder, enthalten sind; Welche sämmtlich in Denen Reformirten Kirchen der Hessisch Hanauisch Pfälsischen und vielen andern angränkenden Gemeinden zu singen gebräuchlich, Mit einem Unhang aus Hessen-Casselisscher Lieder-Sammlung vermehret, nebst der gottseligen Neanders Bundes Liedern, mit beygefügten Morgen-Abend un Communion Gebätern, wie auch Catechismo und Symbolis. (...) Waarbij geb.: Neu eingerichteter und sehr nüsslicher Lieder-Anhang, Welcher mit denen jtzt zu singen gewöhnlichen allereuesten Geistreichen Gesängen als eine Kleine Sammlung aus einigen erbaulichen Gesang-Büchern in eine neue bequeme Oordnung zusammen getragen, und in denen Reformierten und mehrern Landen üblich, und erstereen Gesang-Büchern mit beygefügt werden kan. (...) Waarbij geb.: Heidelberger Catechismus, Gebäte etc.
16474: N.N. - Concilii Tridentini epistularum. Pars prima. Complectens epistulas a die 5 martii 1545 ad concilii translationem 11 martii 1547 scriptas. Collegit edidit illustravit Godofredius Buschbell. Editie: Nova collectio edidit Societas Goerresiana, promovendus inter Germanos catholicos studiis. Tomus decimus.
68845: WILHELMINADORP 1841 - Bijbel Het Boek de psalmem nevens de gezangenect berijming 1773
13899: N.N. - Waarschuwing tegen het kwaadspreken. Tweede druk.
26526: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Tweede druk.
44798: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
72341: N N - Toen . . . 1940 1945. Ills.: zwart/wit illustraties. Het boek dat iedereen zo'n 50 jaar geleden in huis had. Nog steeds een goede impresiie van waarom je geen oorlog wilt.
73497: N N - Voornaamste regels voor eene natuurlijke voeding vrij vertaald uithet engels
44531: N.N - Kind van onz een erste handleiding aan ouders van kinderen met een hadicap
60407: M., C. - Den mondt-stopper, van alle tegenwoordige wytgapende nieugesinde. Met kort en bundich bewijs van alle, ende yedere geloofs-stucken der h. Roomsche Catholijcke kercke uyt klinck-klare H. Schriftueren.
60408: M.F.R.P - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
37345: N.N. - Het guldenboekje. Enige bijzonderheden uit de Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk. Voor catechisatien, scholen met de bijbel en huisgezinnen.
43475: KA-TSETNIK 135633 - Moni. is de gruwelijke geschiedenis van een Poolse jongetje in Auschwith
69721: N N - Morks` Magazijn 1912 (veertiende jaargang) XXVI, eerste jaargang opvolger van Boon`s Geillustreerd Magazijn; met inhoudsopgave met artikelen over van alles en nog wat wereldwijd en veelal voorzien van z-w foto`s;
71866: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j scharp
71990: LANGE PETRUS DE 17 E - Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere Platen
73793: WOLZELEY KAREL BARONNET (CA1630-1714 - UBELMAN JOHANNESS GORINCHEM -1715- TILLOTSON JAN 1630-1694 - De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog geleerden Heer Jan Tellotson
1056: P. H. A. I. C. B. - Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
31304: N.N. - De Hoop of de verwachting der Kerk Uitgave van het internationaal Traktaat Genootschap verspreis overde gehele wereld
20460: N.N. - Gedenkklanken. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van de Ned. Hervormde Jongelingsvereeniging "Prediker 12: 1a" op G.G. te Veenendaal. 1891-1941.
74907: N.N. - De aarde en haar volken. 1880
76081: N N - Al wat u ontbreekt ANTWOORDEn op debasisvragenvan hetgebed door een onbekend cjhristen
75684: N N - De Jonge Hugenoten eenverhaal uit de tijd der vervolging in de 17e eeuw 3e druk
9798: N.N. - 300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
1224: N.N. - De erfenis van onze vaderen. Een tweede zestal preken van bekende oudvaders.
19988: N.N. (BIORD, JOANNES-PETRUS) - Manuale Confessarorum Dioecesis Genevensis. In quo, juxta disciplinam ejusdem Dioecefis, ea proponuntur & explanantur, quae ad utiliorem & faciliorem sacramenti poenitentiae administrationem magis cenferre visa sunt. Editio secunda. Accuratior & Emendatior.
72949: N.N. - De kunst van het schrijven
72956: N.N - Een halve eeuw uitgeveractiviteit 1896-1946, Jubileumscatalogus
72957: N.N - De gouden eeuw der Vlaamse Miniatuur, het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475
72967: N.N. - Dient den Heere ''125 jaar jongelingsvereniging'' 18 72-1997
48245: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
74669: N.N> - handboek van gebeden en onderrigtingen getrokklen uit de H Schriftuur het missaal en andere goedgekeurde boeken
42112: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten, die jaarlijks in de Hervormde gemeente te Delft gepredikt worden.
8221: N.N. - Christus Glorierijke Verschijning. Eene verklaring van Matthéüs Vier en Twintig. Het vijf en vijftigste duizend.
70310: E H B O - Het Oranje Kruis-Boekje. Handleiding Tot Het Verlenen Van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Twaalfde Druk.
65803: SMITS SAMUEL (1584-1662? - HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 22 vers11-15 uit Engels vertaald door Ds J van der Haar te Houten 2e druk
42137: N.N. - 22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
47529: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
54475: F. - Het feest der opstanding door F.
47305: N.N - Voor u en uw kinderen Andrew murray overdenigen voor gelovinge ouders bij de geboorte en de doop van hun kinderen
3566: N.N. (PRINSTEREN, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
41993: N. N. - Leerrede over Matth. 26 : 14-16 Kruistriumf of de zaligheid der uitverkorenen door den middelaar Jezus
73760: N.N. - Overdenkingen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud
35813: N.N. - Grote provincie atlas. 1:25000 Utrecht.
39936: N.N. - Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der Collegianten te Rotterdam. Tweede deel.
6849: N.N. - Wallraf-Richartz-Museum Köln. Vollständiges Verzeichnis der Gemäldesammlung.
50825: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING 1951 - Bijbel in de nieuwe vertaling 1951
75573: JUCH JACOB 1819-1883 - GODS Dienaar door God wegenomen Lijkrede op den in den Heere ontslapen W.E.Z.G Heer J Juch Predikant bij de Christ F_Ger Gemmente te Harderwijk naar aanleiding van Genesis 3 vers24, door J J de Visser Predikant bij de Christ Geref Gemeentete Amersfoort
73967: N.N - De les van de vijgenboom, bijbelstudies in het licht van de wederkomst
55851: H.C.J. - De negerhut van Oom Tom. voor de jeugd bewerkt.
73283: N.N - Zur erinnering an herm. Friedr. Kohlbrugge Doftor der Theologie und Fafot der Niederlandidi Reformirten Gemeine in Elberfeld
73284: N.N - Bottes Rat zwei predigtenüber das sechste Kapitel des Propheten Sacharja, gehalten von bastor Dr. H.F. Kohlbrugge 1859
30085: N.N. - Personalia behorende bij de ingenieurskalender voor 1950.
67023: V - De vreemde vogel met tekeningen van Hans Borrebach .
40337: N.N. (SMIJTEGELD-MIDDELBURG) - Bundeltje van Heylige leerredenen.Door verscheyde godvruchtige mannen gepredikt waarby gevoegt zyn bedenkinge over verscheyde geestelyke stoffen ect (4) 56 blz 2 preken over Hoogliet 1 vers 4(Smijtegeld) Waarbij Een uytmuntende practikale leerreden door een voornaam Godgeleerden over Ezechiel 24 vers 31 (Smijtegeld) der derdedruk
75323: H W S - Tot arbeid geroepen tot dienen gewijd degeschiedenis van een vrouwelen
24902: N.N. - Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht , over de vyf stucken der leere. .
4402: N.N. - Merg der akademische verhandelingen, getrokken uyt de beste Godtgeleerde, philologische, historische enz. dissertatien en disputen, welke door geleerde mannen op de Hooge Schoolen van Duytschlandt zyn verdeedigt, en van tydt tot tydt in't ligt gegeven: mitsgaders eenige aanmerkingen van verscheidene geleerden van Nederland. Dienende tot verklaaringe en ophelderinge van verscheyde Schriftuur-plaatsen, de wysbegeerte, historien, oudtheden, taalen, en andere beschaafde wetenschappen. Sesde deels.
36582: N.N. (PARADISUS ANIME, JACOBUS MERLO HORSTIUS (1597-1644) EN L.V.R. (=LEONARD VAN RIJN, DE VERTALER)) - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: In het Latyn, onder de naam van Paradisus Anime, uitgegeeven door den Weleerwaarden en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en nu uit het Fransch in 't Nederlands overgezet, door L.V.R. Met fraaie plaaten voorzien.
38016: N.N. - 40 jaar de Driestar.
27033: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
37051: N.N. - 58 miljoen nederlanders en hun kerken.
53078: D.J.D. - Bible Pictures and Stories(old testament)
74655: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
42849: N.N. - Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; lettervruchten van stille dagen, en andere stichtelyke gedichten, door vrouwe C. P.
275: N.N. - Afscheidsbede Romeinen 16:24, Afscheidswoor, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, Hervormd Predikant, op 30 juli 1922 in de Ned. Herv. Kerk te Zeist, bij zijn vertrek naar Rotterdam.
72514: N.N. - Een boodschap aan mensen, Handboek voor kerkelijke communicatie
48350: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
75700: BOER J H DEN 1807-1975 - Ken Hen in alje wegen Pastorale brieven aan eenn dochter
34445: N.N. - 1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
54697: FOTOKUNST 1947 - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
58007: JULIANA PRINSES 1909-1936 - Het leven van onze Kroonprinse in Beeld
19726: N.N. - Stukken betrekkelijk de Afscheiding der Gereformeerde Gemeente van Doveren, Genderen en gausoijen, van het Nederlandsch Hervormd kerkbestuur.
39313: N.N. - Vijftig jaar natuurbescherming in Nederland. Gedenkboekuitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
14868: N.N. - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken Godsdienst van den valschen die zich in dezen tyd van denzelfden naam bedienen te onderscheiden. Uit het Fransch vertaald.
74572: N N - Vertogen van SALOMO
74287: N.N. - Hun leven, jouw leven Dagboek 9+
72448: N.N. - Een staatsman ter navolging, Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
51792: BRINK MARTIN JAN HARDEVELD 1925-2003 - LIEFDE voor VEENENDAAL Jan van Hardeveld een creatieve duizendpoot her leven van een ras echte Veense bekend als Jan de Leut Als er een Veenerdaler is geweest die in de laatste decennica van de vorige eeuw gewild en ongewild regelmatig in het nieuws was,dan is dat ongetwijfeld Jan Hendrik van Hardeveld (1925-2003) Meer dan eens haalde hij de krantenkolommen met ludieke acties of spitsvondige invallen.Bij Veenndalers stond hij beter bekend als,,Jan de Leut" Hij heeft duideliojk een stempel op de Veense samenleving gezet was actief in vele groeperingen en gaf een creatieve inbreng ook met zijn Veenendaalse tekeningen In dit boek geeft de auteur Martin Brink een bilkvan een bekende Veense van binnen uit naar buiten.
42193: N.N. - Theologisches universal lerifon zum handgebrauche für beistliche und gebildete Nichttheologen erfter band. a-z und zweiter band n-z
46681: AL, B.P.F., (RED.), - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, SAL, B.P.F., (RED.), Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer
30358: N.N. - De aarde en haar volken. 1879
73509: BLOOT ARIE HOOFDONDERWIJZER TE GORINCHEM 1851-1936 - Een schild al alle nood uitbhet leven
75932: N.N. - De vriend der behoeftigen of Eenvoudig onderwys naar de gereformeerde christelyke leere. / By Een lid van de gereformeerde gemeente in 'sHage en den armen wordt het evangelium verkondigd
61556: N. N. - Het zingende boertje no 2 - Met de nieuwste Radioschlagers dagelijks uitgezonden door A.V.R.O. - V.A.R.A. - K.R.O.N.C.R.V.e Belgisch N.I.R.
75910: N N - Tendenzen der Zwanziger Jahre. Mit überaus zahlreichen s/w-Abbildungen. Katalog zur Ausstellung Berlin 1977. Dazu zwei Beigaben.
9753: N.N. - Van Willibrord tot Wereldraad. Enige aspecten van het geestelijke leven in Utrecht door de eeuwen heen. Aartsbisschoppelijk museum Utrecht 12-8/15-10-1972.
52593: CATALOGUE 1989-1990. - The golden age of Dutch manuscript painting.
17964: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
60313: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Dr. Martin Luthers Praediger, alle Son ob Fest-Tages Evangelier ob Epistler samt Lidelfes Historien
56457: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - Leer en vermaan. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambts-jubileum van Ds. b. Hennephof, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht op 30 mei 1959.
74474: N.N. - Met Kierkegaard het jaar rond
73397: N.N> - Eben-Haëzer,
71622: N N - Het geestelyk WAPEN-TUYG noodig aen alle Christenen om de vyanden der saligheyt te bbevechten en ze te overwinnen ect WEAARBIJ vytthein eygendommen ofte ken teekenen der ware liefde ect
43909: L., J. V. (JAN VAN LANKOM) - Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer Godlijck tracktaetjen ofte stralen der Goddelijcke liefde, by manier van gebedt; om de zielen te sturen en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Te samen gestelt door J.(an) v.(an) L.(ankom). Onveranderde uytgave naer een manuscript van 't jaer 1675.
74263: VELD DR. H. VAN 'T - De pelgrimsstaf is in mijn hand (John Bunyan (1628-1688) een biografie)
32702: N.N.(USHER, J.) - Het elfde gebod. geheime Kerkvisitatie door Aartsbisschop J. Usher. - een treffend verhaal Een treffend verhaal. Vijfde druk.
70521: BILDERDIJK 1756-1956. W.B. 200 - Handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk, tentoongesteld van 7 september tot 1 october 1956 in museum Fodor, Amsterdam : Tekeningen Ea. Catalogus, :
60505: C (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.49 jaargang. 2001-2002 jaargang
37002: N.N. - Waar wij samen komen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I-A-L
21281: W., J. A. - De heerlijkheid der nieuwe bedeelding in de schaduwen des ouden verbonds. Tweede druk.
19615: N.N. - ASSEN Uitgegeven door de vereeniging voor vreemdelingen-verkeer te Assen.
70303: N N - Summarien oder Kurber Ubrug Aller capitil der gangen Heiiligen Schrifft Alten und NEUen testaments
73881: N.N - Paleis het Loos, Oranje en Religie
23663: N.N. - Hausbuch. Tägliche Andachten für die Hausgemeine. Der mensch lebet von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Herausgegeben vom Euangelischen Bücher-Verein. Zweite Auflage.
19614: N.N. - Merkwaardigheden uit de natuur-, hemel-, aardrijks- en menschkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen. 6e druk.
61766: N.N. - Het mannakruikje. Eene verzameling van Geestelijke lectuur voor christenen. Achtste verzameling.
29850: N.N. - 1945 Het laatste oorlogsjaar. + Dat gebeurde hier Vervolg op "Dat gebeurde hier"
44799: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
16742: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
41432: TISSOT ( SAMUEL AUGUSTE ANDRÉ DAVID 1728-1797); BICKER LAMBERTUS (1732-1801 - Tissots en Bickers raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden en allen, die de hulpe van eenen bekwaamen genees- of heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; ..ect .vierde aanmerkelijk vermeerderd en verbeterd
25750: N.N. - Kinderen des lichts in een duister land.
45836: N.N. - Elsevierse moderne atlas.
71846: N.N - Lexode et le levitique tradvits en francois avec lexplication du sens litteral en du sensspirituel. Tiree des ss erss des auteurs ecclesiastiques
52710: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ausgewahlte schriften in drei banden
52711: CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
45356: N.N - Haarlem heruitgave van een beschrijving uit 1944
25400: N.N. - 1e festival de Musque Sacree, 13 octobre - 26 Novembre 1991.
57650: J.L.G.A. - De schatten van een christen. Briefsgewijze voorgedragen door J.L.G.A. 1e stuk.
57651: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
19552: N N - Kindervreugde. Vroolijke voordrachten voor jongens en meisjes. Verleden, heden en toekomst, voor twee meisjes en een jongen. Rooken. Luimige samenspraak.
24545: N.N. - 12 Geestelijke liederen. Voor 4 stemmig koor verzameld en zo nodig daartoe bewerkt. 2e bundel.
56068: HANDSCHRIFT NIJKERK GERF KERK 1896 - Kasboek diaconie Gerf Kerk 1896 te Nijkerk 1 Jan - 31 dec1896
71663: LOS PIETER PRED GERF GEM ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) 1815-1888 - De Lusthof Sioons. vertroosting,verkwikking enn opwekking van al des Heeren arm en ellendig volk tot ontdekking en bekeering van die den breeden weg bewandelen en tot eer en verheerlijking vanden nooit volprezen,eeuwige eenigen en Drieeeenigen VerbondsGod Onderredaktie van P LOS Gz en medewerking van anderen 1 t/M 5e jaargang WAARBIJ De LUSTHOF SIONS door onderscheidene van God geleerden onder redktie van P Los NIEUWE SERIE 1e en 2e jaargang Leiden 1864-65
4936: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. Eerste (1774), tweede (1775), derde (1777) en vierde deel (1778).
36820: N.N. - Heidelbergse catechismus. Of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
46073: N.N. - Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadertd te Amsterdam, den 2den maart en volgende dagen. WAARBIJ gebonden: Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergadert te Utrecht den 28sten september en volgende dagen WAARBIJde Kerkeördening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland in orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen.
71420: N N - de vijf wetrelddeelen afbeeldiingen en beschrijvingen van de schoonstwe gezigtspunten en merkwaardigste kunsgewrochten met staal platen
69680: N N - HET KIND zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen gedichten over het kind door div schrijvers
69682: N N - BIJBELSCHE ALMANAK voor het jaar 1934 Uitgegeven doorv het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenotschap
15110: N.N. - Officium beatæ Mariæ virginis, nuper reformatum & S. Pii V. Pont. Max. Jussu editum, ad instar Brevarii Romani sub Urbano VIII. recogniti, ubi omnia suis locis sunt extensa. Cum indulgentiis & orationibus a S. Pio V. ordinatus & hymnis ab Urbano VIII correctis. Accedunt Psalmi Vesperarum & completorii pro Dominicis & festis totius anni, una cum rosario B. Mariæ.
52599: CATALOGUS 1984. - Het goud der Thraciërs, archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije
52600: CATALOGUS 1986. - Schatten uit Turkije. Turkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.Met 376 afbeeldingen in kleur. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije" in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 22 juni - 22 september 1989.
23331: N.N. - De vuurkolom in de nacht. Door den schrijver van 'Het Morgen en Avondoffer' en 'De boog in de wolk'.
66541: T. V. D. - Wil tegen Wil.
59400: L., M. V. - Naar de heide terug. naar het duitsch van Diedrich Speckmann door L.v.M.
74672: V.A.S. - Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680 WAARBIJ de godvruchtighe dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle christenen antwerpen 1705 Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen Antwerpen 1703 WAARBIJ
61549: N. N. - Sociale integratie in de geloofsgemeenschap / deel Handreiking II. Zestien praktijkverhalen
61550: N. N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis. Aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeene te Amsterdam
61553: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1898
46502: N.N. - Koenen woordenboek (N/N)
66447: STRATINGH ALBERTJE 1825 - HANDSCHRIFT AAntekening over het geestelike leven en degeloofs leer in eind 19e eeuw handschrfit 248 blz in orp perkement map 8o
21781: N.N. - Als druppelen op het kruid.
3898: N.N. - Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch.
61483: N N - Belijdenis desGeloofs der Gerefrmeerde kerken in Nederland overgezien in de synode nationaal te dordrecht opnieiuw uitgeven ca 1840-70
61555: N. N. - Hotel Wildenmann Lucerne - As compliment to his guests - 11 platen
32601: N.N. - Geen onrecht in God gevonden. Onder redactie van "De vriend van Oud en Jong". (eerder verschenen in de rubriek "Schrift en Belijdenis", 102e jaargang nr. 9 t/m 104e jaargang nr. 4.)
73327: N.N. - De leer des bijbels tegenover de leer der artikelen van eenheid der hervormde kerk... vervat in den heidelbergse cat. de 37 geloofsartikelen o.a. tegen de 5 artikelen tegen deremonstranten
61494: N N - Overzicht van de bijbelboeken 48 blz m - Bijzonderheden uit de bijbel- 50 blz - Bijbelsche Aardrijkskunde 56 blz - Bijbelsche oudheikunde 94 blz de Bijbel in het algemeen 34 blz- De bijbelsche Geschiedenis in kort bestek 166blz onze vaderlandse kerk 54 blz
61557: N. N. - Leer lezen in een wip - Inderdaad, door dit leuke boekje zal uw kleine uit de eerste klas heel spoedig in staat zij een eenvoudig verhaal te lezen. De leerstof is zo behandeld, dat deze volkomen parallel loopt met het leesonderricht op school. - eerste boekje.
61482: N N - Formulierenboek voor de eeredienst der hervormden eene handeling tot het doelmatig openbaar gebruikvan den Heidelbergschen Catechismusen e Liturgieder Hervormde Kerk door een haren leeraren
14062: N.N. - Het geloof in Jezus Christus. Voorgestelt en aangeprezen naar zijn eigen onderwijs, 92 blz. De christelijke oefenschool, 103 blz. Aanprijzing, 64 blz. De zelfbeproeving, 92 blz. Het avondmaalskleed, 52 blz. Lidmaten, 74 blz.
72589: REDACTIE - De Prins der geillustreerde bladen. 21ste jaargang Jan /dec 1921
62266: N>N> - Medische gids voor noodgevallen. Als elke seconde telt.
62267: N/A - Michelangelo and Raphael in the Vatican Gray lettering on the white spine with a white/color illustrated cover. A vast selection of the works of Michelangelo and Raphael contained in the Vatican Palace. 211 pages
61968: N.N. - Een boek vol avontuur uit Stavast.
74654: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744] - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
61470: N N - De schatten der aarde eerste afdeeling steenkolen eerste afdeeling met plaatjes
44372: FAREL. - GUILLAUME FAREL 1489-1565 - . Biographie nouvelle écrite d'après les documents originaux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs de Suisse, de France et d'Italie. Ornée d'un portrait en couleurs et de vingt-cinq planches hors texte. (Avec devise) 'Que veux-je sinon qu'il flamboie'.
63713: [POOLE, L.G. LE E.A.], (LEIDEN) --- - Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. 1638-1938. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw
57649: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
66947: U N A. - in de sneeuw
57648: J.G.O. - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
57579: IISSELSTEIN I J V.D.M. 1904-1981 PRED VRIJE CHR GERF GEM TE SCHIEDAM 190401981 - DIRK en KEES in vijftien samenspraken over de profeet JONA verrijkt met gedicht over Jona
61508: N N - HANDSCHRIFT (Eind 18e begin 19e eeuw) "UITTREKKSELS uit verschillende schrijvers over het Geloof, de schrijver heeft ruim 900 uittreksels van verschillende schrijvers samengesteld in vier delen; Dit is het vierde deel van no 701 t/m 903; 488 blz gebonden in linnenband.
61509: N N (HAKEN) - NNHet haken I Beyer's Handwerkboeken serie H no 17 , nd, 1e druk. Gebrocheerd. Met 189 afbeeldingen. Pp 59. Papieren omslag met gebr sporen en scheurtjes. , inhoud goed
61529: N. N. - Vereniging voor Christelijk onderwijs Leiden. 1853-1953
61530: N. N. - Het Sint Elisabeth-Gesticht Te Leiden. 9 December 1892 - 9 December 1942.
57630: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
62268: N/A. - De Azteken. Kunstschatten uit het Oude Mexico (2 delen)
5781: S., H.W. - Nieuw Bijbels dagboekje.31e druk.
31596: N.N. - De Nederlandsche Statenbijble 1637-1937.
35408: N.N. (ROSS MACDUFF, J. (1810-'95)) - De boog in de wolk. Woorden van troost in uren van smart. Uit het Engelsch door eene kranke. Met een voorwoord van J.A. Schuurman. Tweede druk.
72221: N.N. - De schaduw gaat voorbij
75281: N N - Het leven van Willem George Fredrik Prince van Orange. (reprint)
62172: N.N. - 50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
56067: HANDSCHRIFT DOELDER MARIE TERNEUZEN GEBOREN 30APRIL 1875 OVERL17 MAART 1960 - HANDSCHRIFT Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960 In deze levensbeschijving worden vel epredikanten rondom 1895-1945 vermeld o.a Ds L Boonen. van Oordt geef een beeld van het kerkelijke leven
74879: N/A - Lief en Leed. In dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeninging voor de vrpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
54589: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)30 - Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
63807: (POSTHUMUS MEYJES, E.J.W.) - Soli Deo Gloria. In memoriam Egbert Johannes Wernhard Posthumus Meyjes.
75532: EYK VAN CORN BOSKOOP OV AUGUSTUS 1937 - Gods belofte aan Ouiders en Ouderlibngen Maleachi 4 vers 6a
62197: N.N. - "Catechismus Oder Chrislicher Underricht / wie der in Kirchen und Schulen der Charfurstlichen Psalg gerrieben wirdt".= Titelpagina van de eerste druk van de Heidelbergse Catechismu, 1563.
55850: H.C.J. - De negerhut van oom Tom en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.
34272: ISINGS J H GEB 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.
47299: N.N - Het licht der wereld
71942: VOETIUS GIJSBERTUS 1589-1676 - Meer dan wijsheid, onder redactie van J. Roodbeen Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag voor Goes en omstreken
57633: ISINGS J H GEB 1884- - GULDEN SPOREN toelichting bij de serie schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. van de hunnebedbewoners tot de trekschuit.deel 1
57653: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoeds. Inhoudende verscheidenden geestelijke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam , Noach en Sijmeon Cleophas. vervattende de geheiedenissen des Ouden en Nieuwen testamentsen verdere sake door J.P.S.
50676: BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683 - Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum.
55847: H. C. J. - Voor vije uurtjes - nieuwe sprookjes en vertellingen.
62185: N.N. - "Van koken en stoken" - "Hou zadel"
56206: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835 - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
76436: KRUIJT P HERV PRED TE STAPHORST 1885-1941 - Een strenge geselroede Uit het leven en werk van Ds P Kruijt serie jaren der eeuwen deel 3
66917: TUKKER W LHERV PRED 1909-1988 - Met de Kerk der eeuwer ternagedachtenis aan ds W L Tukker
64061: RED. - Lof Der Tabak. Bezongen Met Pen, Camera En Tekenstift.
22773: N.N. - Kleine schriften, uitgegeven door Het Nederlandsche Godsdienstige traktaat- genootschap.
77059: (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a
63022: (OUDENHOVEN, J. VAN). - Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
64864: S G P - Van Goedertierenheid en Trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij. 1918-1993.
33910: N.N. - Rachel de groenteverkoopster. en andere gedichten.
69689: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 25e jaargang
69691: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 26e jaargang
55846: H. C. J. - Tijl uilenspiegel's lustige streken. Met gekleurde platen.
69687: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 23 e jaarganf
69688: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 24e jaarganf
20176: N.N. - The great importance of a religious life considered: to which are added, some morning and evening prayers. The thirty-third edition, corrected.
69552: CATALOGUS 1991. - De Bijbel in huis : bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
69692: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 28e jaargang
69693: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 29e jaargang
71905: N. N. - Archaeologia Or Miscellaneous Tracts Relating To Antiquity. Volume LXXVIII. 1928
69695: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 31e jaargang
73439: CATS JACOB 1577-1660 - 'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven.
70400: N N - Mijn eigen tuintje 17 x 19 cm. Ills.: kleurenillustraties.
47541: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
69698: CATALOGUE 1981. - Paris 1937 créations en france Paris 1957.
6591: N.N. - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek.
42955: N.N. - Uit doodsgevaar gered Een verhaal geheel naar waarheid beschreven tweede druk
1565: N.N. - Hollandsche geloofshelden. Het leven en sterven van onze oudvaders.
75957: J.P.S. (= J.P. SCHABAELJE, 1592-1656) - Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren.
43449: N N - In het schemeruurtje als moeder vertelt. / De verhalen (...) wat goed en edel is. , illustraties
69717: REDACTIE, - "Holdert's Polytechnisch Weekblad orgaan voor handel, nijverheid en techniek in Nederland en Kolonien. 22e jaargang
59401: L.S.V.H.V.W. - Twee kerstavonden.
72442: DIV. SCHRIJVERS5 - Vonken van heilig vuur, groen van Prinsterer tweehonderd jaar
40489: GOEREE WILHELMUS (1680-1711 - Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der menschkunde Leerende niet alleen de Kennis van de gestelte,proportie,Schoonheyd.Muskelen.Bewegingen.Actien.Passien en Westland der Menschebeelden tot de Teykenkunde,Schilderkunde,Beeldhouwery,bootseer enGiet-Oefening toepassen; Maar ook hoe zich een Mensch nadeselve Regelen,in allerhande Doeningh van Gaan,Staan,Loopen,Torssen,Dragen,arbeyden,Spreken en andere Gebeerden,bevallig en Verstandelijk aanstelen zal
77004: ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS PRED ZURICH 1695-1756 - Heilige betragting Behelzende enige heilzame vermaningen,ter bevordering van het waar en wettib gebruik van het Heilig Avontmaal des HEEREN, in het Latijn beschreven ten byzonderen voordele van Jonge Leraaren en Beoefenaaren de H Godtgeleerdheid door den zeer beroemde,Hooggeleerden Here Johannes Jakobus Zimmerman.Profesor der H Godgeleertheid op hetGymnasium van Zurich Lid der Koninglyke Pruissische Sociteit der wetenschappen. In het Nederlands vertaald door Samuel Johannes LETTE predikant te Zierikzee Waarbij nog komen de korte stellingen van den Wijdber Samuel Werenfels over de Rechtvaardiging
34750: N.N. (PRINSTERER, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76) - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
19350: N.N. - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de afscheiding van 1834.
71660: N.N - De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd tooneelspel onder de Zinfsreuk: kunst wordt door yver aangekweekt
30497: N.N. - De geheime kamer of de kinderen van de ketter.
39996: N.N. - Recueil de Prière, a lúsage de la Maison des Orphelins de L'église Wallonne, a Leide.
18781: N.N. - Het boek Jonas, een vaste-exempel in vijf homilien, voorgedragen in de Roomsch-Catholijke kerk te Bemmel.
6603: N.N. - Geheiligde beproeving. Bijzonderheden uit de lijdenskamer eener ontslapene. "Het leven was haar Christus." "Zij heeft veel liefgehad." 2e druk
16472: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen, en over het lyden van Christus, voor Paasschen In de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Evuangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text gewezen wordt.
16151: N.N - Is Holland in last? En moet Gelderland daaraan opgeofferd worden?
28618: N.N. - De Ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van H.M. de Koningin.
34693: N.N. - Het klassikaal bestuur van Amsterdam.
34697: N.N. - The Case of the Crols in Baptism considered. Wherein is Shewed, that there is nothing in it, as iot is used in the Church of England, that can be any just Reason of Separation from it.
4010: N.N. - Oordeel des synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden. Gehouden binnen Dordrecht in den jare 1618 en 1619. Welck geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Corstelijcke Paltz, Hessen, Switserlant, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende Vijf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. may 1619, uyt het Latijn ghetrouwelijck in't Nederduytsch overgheset. Met titelprent.
61552: N. N. - WEEZENALMANAK voor het schrikkeljaar 1888 - zeventiende jaargang. - ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen.
61498: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen 4e druk
61551: N. N. - Resolutie Vande Ed: Mo: HEEREN STATEN van Vrieslandt vanden 23, Mey Stilo loci ghenomen. Mitsgaders: DEDUCTIE Vande Ed: Mo: Heeren Gecommitteerde Raden vande Ed: Groot Mo: Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens deselve Refolutie van Vrieslandt.Over de Formulieren van Gebeden by de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt op den 23. Maert desselven Iaers gearresteert. Noch is hier achter by ghevoeght de Refolutie, aenschrijvinghe ende het Formulier van't Gebedt.
60320: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - KERKBOEK bevattende 1 een algemeen overzicht v an het evangelische Lurhersch kerkgenootschap in het Koningrijk der Nederlanden. - 2. de namen en Woonplaatsen der eerw Leeraren,ouderlingen,Diaken,Regenten, en regentessen can de Godshuizen der Ev Luth Gemeebnten te Amsterdam 3. De orde der Predikbeurten en katchisatie,welke in voornoemde Gemeente zullen gehouden worden van den 29 Juni 1845 tot den 31 december
6013: N.N. - Zuid-Afrika's traditie. Een kort overzicht van kunst en cultuur in de Republiek van Zuid-Afrika. 118 blz. en: Vooruitgang door afzonderlijke ontwikkeling 142 blz. en: Vooruitzicht en vooruitgang. Economisch profiel van Afrika's industriële reus. 85 blz.
76781: GEUZEN-ALMANAK VOOR HET JAAR 1923 - Geuzen-Almanak voor het jaar 1023 Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'; vijfstigste jaargang onder medewerking van Ds J W Gunst/ CWL vanLummel e a
25407: N.N. (J.H. SCHOONDERBEEK) - Een woord gericht aan land en volk. Naar aanleiding van Klaagliederen 1:12. Door iemand, die als landweersoldaat, was ingedeeld in de stelling blauwkapel nabij Utrecht en die 23 december 1915 met groot verlof huiswaarts mocht keeren.
55854: H.W.S. - Nieuw Bijbels dagboekje. 28e druk.
34094: N.N. - Het lyden van Jesus als de Christus, vertoond uit de vier evangelisten; Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlijks in order gepredikt wordt. Achter 't zelve de schikking en verdeeling der texten gevoegd, die op de gewoonlyke feestdagen verklaard worden. Mitsgaders eene naamlyst van alle predikanten, die, zedert de Hervorming deeze gemeinte bediend hebben. tezamen uitgegeeven twen dienste derGemeinte en met goedvinden des Eerw Kerkenraads de negende druk vermeerderd en verbeterd uitgever Samuel Alter en Paulus Quint Waarbij geb.: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik; Door last van de hoog mogende Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, mitsgaders de christelyke catechismus, formulieren en gebeden der gereformeerde kerken. Haarlem bij Johannes Enschede en zoonen 1819 Waarbij geb. : Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. (Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, Haarlem, Johannes Enschédé en zoon, Groningen. R.J. Schierbeek, en M. van Heyningen; 1818)
61554: N. N. - De liefde sticht. - Almanak voor het jaar 1896
54989: GELDER VAN BERNHARDUS 1689-1765 - Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde tweede deel Waarbij Het Nederlants ISRAEL door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20
31408: C., DR. M. VAN - Naukeurig en regtzinnig onderzoek of het voor de Roomsche Religie, en voor de Staet der Vereenigde Nederlanden, nodig en dienstig is Vrijheyd van Kerkelijke Bedieningen aen Religieusen en bijzonderlijk aan Jesuiten aldaer te vergunnen. Opgesteld door Dr. M. van C.
54889: G.H. - De avonturen van Fred, Fik en Fanny tekst van G.H. plaatjes van Louis Manche
14997: N.N. - Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. Siebenter und achter Band, von dem Verfasser der Geschichte Jesu. Geschichte Davids und Salomons.
74657: VILLETHIERRY DE JAEAN GIRARD 1694-1740 - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. / [By Jean Girard de Villethierry]. ; Translated from the French
196: N.N. - Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.
36560: N.N. - Bijbelsche Almanak voor het jaar 1832 uitgegeven door het Nederlandsche Godsdienstig Traktaat- Genootschap.
74670: N N - Godsdienastige Gezangen voor Katholieken derde druk
74197: N.N. - Teken van leven, nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen
20041: N.N. - 's Levens wisselingen of Gods genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijn rijke ervaring door een oud evangelist.
60316: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - von wahrer und falscher frommigkeit
60315: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalüberstetzun Martin Luther. Mit Abbildungen im Text und zusätzlichen Hinwiesen, sowie Harmonien-Tafeln, usw. .
60302: LUTHER MARTIN 1483-1546 - Reformation Martin Luther Ein Sachbilderbuch zur Kirchengeschichte von Diertrich Steinwedde
18447: N.N. - Euangelische magazijn, of gemengde bijdragen, ter bevordering van kennis en beoefening der Godlijke waarheden; uitgegeeven door het Genootschap, onder de zinspreuk: idem omnes simul ardor agit. 2e deel.
70424: N / A - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt
3702: - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Achttiende druk.
56458: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE SCHEVENINGEN DORDERECHT 1966- - De krachtige hand Gods. Leerrede over 1 Petrus 5: 6.
60406: M. C. C - Gebedsverhooring koorenhalmen, vertellingen voor de jeugd no. 14
14077: N.N. - Het guldenboekje. Eenige bizonderheden uit den Bijbel en uit de leer en de gebruiken der kerk, voor catechisatiën, scholen met den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant.
75987: BEZEMER DEVRIES GOUDSWAARD 1912-ROTTERDAM 1995 - ijn wonderen een gedachtenis levensbeschrijving
7039: N.N. - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen deel 1.
47227: N.N. - De geheimzinnige steen
25148: N.N. - ,,Hollands Glorie'' Historisch-maatschappelijk zangspel met declamatie.
15198: N.N. - Collectanea. Collectanea Sanctae Sedis. Ad usum operariorum apostolicorum. Societatis missionum ad aexteros. Selecta et ordine digesta cura moderatorum seminarii parisiensis ejusdem societatis.
76351: HUBNER JOHAN-- WESTYERHOVIUS ARNOLDUS 17E-18E EEUW HENRICUS CA1677-17380 - Debeknopte vragen uitde KERKELIJKE HITORIE desNIEUWEN TESTAMENTS na deMethode vam den Heer JOHAN HI+UBNER Tot op dezen Tydt vervolgt Uit het Hoogduytschevertaalt door ARNODUS HENDRICUS WESTERHOVIUSV.D.M. en trectorderLatijnse schole teGOUIDA(van de!e t/m7e eeuw)
21473: N.N. FENELON- DUGUET0 - Keur van Christelijke brieven van verschillende schrijvers, sedert de eerste tijden des Christendoms tot op onze dagen. Naar den tweeden druk uit het Fransch. met voorwoord van G van REYN
4871: N.N. - Leading men at home and abroad. Repräsentanten des In- und Auslandes. Jahrgang 1928/29. Published with the assistance of the home and foreign offices. Herausgegeben mit unterstützung von Ministerien des In- und Auslandes.
33589: N.N. - Maranatha. De Heere komt.
70852: N/A - Taunus Handleiding
38801: N.N. - Godvruchtige leidsman, aanwyzinge de weg ten Hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine getyden, van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige Godvrugtige gebeden en Litanien, by een vergaderd door een pater van de Orden der Predikheeren. Waar by Nog Gevoegt, de Novene van de H. Anthonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met plaaten verciert.
74979: N.N. - Grote of Sint Nicolaas Kerk Vollenhove
74984: N.N. - De Wieden, natuur landschap en beheer
74986: N.N. - Brederwiede 1973-2001
74995: N.N. - 10 jaar Brederwiede
70230: H.P.D.L.D.E.D. - HISTORIE de regne de LOUIS 14e roi defrance et de navarre Qu lon trouve ene Recherche exacte des Intrigues decerte Cour dans les Principaux eEats de l Europe tome 3-4-5
70210: N N - INDIBILIS of de Gelofte geschiedkundige roman eene bijdrage totv de kkennis d er zeden gewoonten en burgerlijkebn levens der oude ROMEINEN 1e deel
70204: N N - Geheime brieven over de inwendige gesteldheid van hetn PRUISSISCHE HOF na den door van Fredril den 2e met aantekeningen en bijvoegselen Uit het Hoogduitsch 1e en 2e stuk twede druk
61512: N N REDACTIE - Recueil militair , bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandsche langmagt. [van het geheele jaar 1859]
61513: N N ( WILLEM RUYS) - Een Schip Vaart Uit Een Wandeling Op Papier in En Over Het Passagiersschip "Willem Ruys Geïllustreerd (in kleur), uitslaande plaat (langdoorsnede Willem Ruys, '.Een wandeling op papier in en over het passagiersschip Willem Ruys.' met informatie en prachtige oude platen van het interieur
61514: N N (COOLHAAS V.D WOUDE S) - Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? door een predikant bij de Hervormden
69245: ZANDERWIJK P MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS FEBR 1917 - HANDSCHRIFT (begin 20e eeuw 1917) over psam109- Lukas 1 vers 57-80- Mattheus 23 vers1-33- Geloofsbelijdenis- Zondagsviering
32602: N.N. - Kerkelyk handboekje, zynde een kort uitreksel, van de voornaamste actens, der nationale en provintiale synoden, betrekkelyk op de zuiverheit der leere, rust der kerke, enz. Als mede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden. Derden druk, veel vermeerdert en met een voorrede verrykt, in welke de opkomst, noodzakelykheid en nuttigheid der kerkelyke vergaderingen, uit de oudheid en kerkelyke historien wordt aangetoont en opengelegt.
70112: [FLORIOT, PIERRE]. - Morale chretienne, rapportée aux instructions que Jesus Christ nous a données dans l'oraison dominicale.
47930: BRUSCH KASPER (CASPAR BRUSCHIUS )1518-1557 - Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes: tomus primus : Continens annales archiepiscopatus Moguntini ac duodecim aliorum episcopatuum, qui Moguntino suffragancatus titulo subsunt: Item Babenbergensis episcopatus, ab omni iugo archiepiscopali exempti. door Caspar Bruschius
74689: N N - IL LIBRO DELLA BIBBIA. Esposizione di manoscritti e di edizioni a stampa della biblioteca vaticana dal secolo III al secolo XVI..
75103: N.N - De vier uitersten van den menschmetb eene , voorafgegaan van eene beschrijving van de kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- in dezen druk zeer verbeterd Waarbij gevoegd is het kleine Paradijs,met eene missde op het :yden vanChristus versier met godvruchtige 35 prenten
76782: H H K - Korte Wenschen prozw en poesie voor verschillende Feesten Verjaaren Nieuwsjaarsdagen
71996: HALMA FRANCOIS 1653-1722 - Davids harpzangen, of de CL psalmen van den koninklyken Profeet David en andere heilige Mannen Nevens de gewoone LOFZANGEN in de Kerkebn gebruikt op Nieuw naar de Nederduitsche Overzettinge en kantekeningen op de gewoone zangwyzen in dicht maat gebragt
47810: N.N. - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
73360: [MARKLIN, INC.] - Marklin Telex October/November 1992
73361: [MARKLIN, INC.] - marklin een legende wordt een model
54775: FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 - Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect
14595: N.N. - Inventaris van het archief van het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen te Veenendaal. Bijlage.
38556: N.N. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw aan de Gerbrandyweg nr. 12 te Gouda op 20 oktober 1993.
46075: N.N. - De leer van den hervormden godsdienst verdedigd of aanmerkingen over het werkje, getiteld: Christendom en hervorming, vergeleken met den protestantschen kerkstaat, bijzonder in de Nederlanden.
76292: GOBIUS DU SART J C G PREDTEWIJK BIJ HEUSDEN1861-1936 - Ter gedachtenis aanhAren vrienden KLeeraar vopgedragen aan deNed Herv Gemeente teWijk bij Heusden
70011: N N - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. Band I
75873: N N - Het aanzien de 32 jaren van Juliana een oranjegetint tijdsbeeld 1948-1980
56459: HENNEPHOF B PRED OUD GERF GEM TE DORDERECHT 1966- - KERKBLAD 6 NUMMER UIT1966 15 NUMMERS UIT1967 23 NUMMERS UIT1968 EN 24 NUMMERS UIT 1969
32886: B(ALTENSZ), F.( MET HANDSCHRIFT BEKKER WOUTERUS VRIJE VOORGANGER TE AMSTERDAM) - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. l
76850: W F - Door God geleid een waar verhaal uit het zeemansleven geillussteerd
51104: BOEF DE C P POEDEROIJEN/WERKENDAM 1907-1977 - NAGEDACHTENIS van C de Boef
69910: [HEKKING JR., W.]. - Amsterdam honderd jaar geleden.
64177: [RELIURE MAROQUIN] - Formulaire de prières chrétiennes pour passer saintement la journée. Nouvelle édition précédée de l'Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice des Urselines (sic).
622: H.W.S - Nieuw Bijbels Dagboekje 21e druk
51759: [BREVIARIUM ROMANUM] - Breviarium Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, et Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate Recognitum. Editio accuratissima officiis novissimis aucta. PARS HIEMALIS. Cum approbatione Sacr. Rituum Congregationis.
69515: N.N. - Jaarboek centraal bureau voor genealogie en het iconographische bureau. Deel 33
75638: N.N.(UIT THE GOSPEL MAGAZINE) - Euangelisch Magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beoeffening der Godlijke waarheden. , derde (1777) en vierde deel (1778).
61496: N N - Gebeden boek voor Huisselijk gebruik. Geschikt voor oude en jonge personen, met gebed en lofgezangen rijmlijst van de boeken des oude en nieuwe verbonds Drie en Twintigste Duizend.
67747: VERSLAGEN EN BIJDRAGEN 1929-1936 - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels. Verslagen en bijdragen 1929-1936.
48495: N.N. - De groote heildag der christenheid; vervattende Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge .
24151: N.N. - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt. En: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der gereformeerde Kerken.
50431: BENEDICTUS XIV (PAUS) 1675-1758 - Pont Max DE SYNODO dioecrsana Libri tredecim
47535: N.N.(VAN DER LEEUW-STICHTING, G.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.derde druk.
27006: N.N. - Den ghepredestineerden dief ofte eent samen-sprekinge/gehouden tussen een predicant der Calvinusgesinde ende een dief die bereid was om te sterven.
73959: N.N. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2014
70193: N N - Prijsverhandeling over het nationaal nederlandsch gezang uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot nut van t algemeen
27343: N.N. - De weg Gods met den mens hier op aarde, naar de Hemel leidende. Voorgesteld in enige zaligmakende kentekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een gelovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
33951: J.M. - Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven door J.M.
73266: N.N - Vorträge zum andenken an Hermann Friedrich Kohlbrügge
32575: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1862.
27028: N.N. - Ruyter op het Faelpaerd. doen en bedrijf van den koning der verschrikingen. In dertig uitgelesene lijkpredikatien over welgepaste teksten/ deur verscheidene vermaerde godgeleerden op sonderlinge tijden en plaetsen in Engelse taal voorgesteld. Eerste deel.
71914: DRELINCOURT CHARLES 1595 1669 - LES CONSOLATIONS DE L'AME FIDELE CONTRE LES FRAYEURS DE LA MORT - AVEC LES DISPOSITIONS ET LES PREPARATIONS NECESSAIRES POUR BIEN MOURIR.3e druk
26851: N.N. - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een catechismus. Vercierd met kopere plaaten.
39259: N.N. - Gehandicapten, mensen zoals wij
48552: MATT ABRAHAM VANDER PSEUD. VAN ABRAHAM VAN BRIENEN 1605/06-1683) - Meditatien tot de H. communie op alle de zondagen en andere hoogtyden des jaers deel 1 . en Meditatien tot de H. Communie, op alle gebooden feestdaegen der heyligen ende andere dagen van devotie.door het jaar deel 2
953: N.N. - Corporis iuris civilis. Tomus primus, quo continentur institutuinum libri quatuor, et digestorum sive pan dectarum libri quinquaginta Corporis juris civilis, tomus secundus. Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII. Authenticæ seu novellæ constitutiones CLXVIII. Edicta XIII et: Constitutiones aliquot ejusdem imperatoris, nec justini & tiberii ex libro Iuliani antecessoris. Leonis imperatoris novellæ CXIII. Constitutiones imperatoriæ juris orientalis. Canones Apostolorum. Consuetudines Feudorum. Consuetudines Frederici II. Extravagantes. De pace Constantiæ liber.
35492: N.N. - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.
36917: N.N. - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu Editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae octavi auctorita recognitum, Et novis missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum.
36918: N.N. - Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoritate Recognitum, Cum officiis Sanctorum Novissime per summos pontifices usque ad hanc Diem concessis. Pars Hiemalis
21863: N.N. - Vraagboekje tot onderwijzing in de chistelijke leer. 35e en 40e uitgave.
26951: N.N. - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden. Door enige spelende herders.
57568: I. B. R - Toch feest.
76631: GADSBY W 1773-1844 - Nagelaten Brokken 4 predikaties
71454: N N - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöefening der godlijke waarheden, uitgegeeven door het genootschp, onder de ?Zinfpreuk: Idem omnes simul ardor agit, derde deel
54886: G. F. - Vervolging en lijden der Catholyke kerk in Rusland, met onuitgegevene bewijsstukken gestaafd. Uit het Fransch. Eerste deel.
48499: N.N. (VISSCHER, NIKOLAES- MATTHEUS MERIAN) - Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestryke en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse en Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.
24571: P.H.B. TE W. - Een laatste woord aan mijne kinderen.
41421: BRINK MARTIN JAN HARDEVELD 1925-2003 - LIEFDE voor VEENENDAAL Jan van Hardeveld een creatieve duizendpoot her leven van een ras echte Veense bekend als Jan de Leut Als er een Veenerdaler is geweest die in de laatste decennica van de vorige eeuw gewild en ongewild regelmatig in het nieuws was,dan is dat ongetwijfeld Jan Hendrik van Hardeveld (1925-2003) Meer dan eens haalde hij de krantenkolommen met ludieke acties of spitsvondige invallen.Bij Veenndalers stond hij beter bekend als,,Jan de Leut" Hij heeft duideliojk een stempel op de Veense samenleving gezet was actief in vele groeperingen en gaf een creatieve inbreng ook met zijn Veenendaalse tekeningen In dit boek geeft de auteur Martin Brink een bilkvan een bekende Veense van binnen uit naar buiten.
25504: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van 's Heilands geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede van de uitstorting des Heiligen Geestes, gepredikt wordt, in de Christelijke Hervormde gemeente van Dordrecht.
25938: N.N. - Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten, in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden, gepredikt worden. (Uitgegeven ten voordeele van het weduwenfonds der Leidsche predikanten.)
26144: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
28325: N.N. - Wolke der getuigen, bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
29184: N.N. - Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Friesland van het jaar 1889.
29803: N.N. - La confession de foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l' une portant la confession ancienne: et l' autre la Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l' An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la discipline Ecclesiastique; et une Préface sur l' Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d' Espagne. Le tout publié par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. septemb. 1667.
31775: N.N. - Beelden-galerij van Christelijke vrouwen bijeengebragt voor allen, die dezen naam wenschen te dragen.
32607: N.N. - Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Achtste deel, onderverdeeld in 12 stukken (januari t/m december)
3264: N.N. - De Macht der Duisternisse, en de Bestieringe Godts daar tegens: aangeweesen in alle de geschiedenissen des werelts; der Jooden, van Salomo af; en der Heidenen sedert de Zundvloet; beide tot de Geboorte Onzes Zaligmaakers : met Vervullinge van het geene in de H. Schriture daar aan ontbreekt. Waarby mede verhandelt word Van den Godtsdienst en Goden der Heidenen, (...) nooit aldus in onse taale beschreven. Strekkende met eenen tot een Vervolg van den Spiegel der Historien &c. onlangs uitgegeven. De Voor-reden handelt van alles breeder.
35928: N.N. - Leven en daden der Vorsten uit Het Huis van Oranje. Door de Schrijfster van de Jaren 1830 en 31. Met portretten en platen.
38098: N.N. - La Morale en action, ou Elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les Vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aux Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Education de l' un et de l' autre sexe. Nouvelle édition
38254: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang; zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomscht, Tusschen den vermaarden Koning van Vrankryk Hendrik de IVde, en den Grave van Coligny, admiraal van Vrankryk. Met wien de Parijsse Bruiloft aanvang nam. Doormengt, met staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheimste zaaken, en byzonderste voorvallen in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de Maand July, 1722. Verder bevat het boekje de maanden augustus-december van datzelfde jaar, allemaal met eigen titelpagina en titelprent.
38599: N.N. - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholern in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1855.
38962: N.N. - Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren. H.P. Scholte - A. Brummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
38980: IRVING WASHINGTON (1783-1859 - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. (...) Uit het Engelsch. (Deel 1 t/m 3)
42436: N.N. - Maandelyksche berichten uit de andere waereld, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven potentaaten en personagiën van rang, zo van den degen, tabbaard, letteren, enz. Voornamelyk over de byzonderheden van hun leven. Nieuwe afdeelings Een en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, eerste stuk, voor de maand July, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Hierbij gebonden: Nieuwe afdeelings twee en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, tweede stuk, voor de maand Augustus, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste Samenkomst. Vervattende de onderhandelingen tusschen Elizabeth Keremski, vorstinne van Georgi. Mylord Hay grave van Errol, en Oscina, begunstigde Dultane van Mustapha de II. Turks keizer. Sesde deels, derde stuk, voor de maand September, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Drie en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vierde stuk. Voor de maand October, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Vier en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, vyfde stuk. Voor de maand November, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen. Nieuwe afdeelings Zes en dertigste samenkomst. Vervattende de onderhandeling tusschen Germanicus, Roomsch Veldheer,; Margreta van Beijeren, Gravinne van Holland, Zeeland en Vriesland; en George Rooke, Ridder Baronet, en Engelsch Admiraal. Zesde deels, zesde stuk. Voor de maand December, 1757. Zynde hierby gevoegd, Mercurius in het ryk der dooden, berichtgeevende van alle merkwaardige zaken, deze maand voorgevallen, in het ryk der levendigen.
42546: N.N. (VANEL) - Histoire des conclaves. Depuis Clement V. jusqu'`a present. Tome premier.
42663: N.N. - Handleiding voor mijne leerlingen. Derde druk.
74892: N N - The War in Pictures ; First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Year 1939-1945
5133: N.N. (PROF W.G. BRIL; DR. G.D.J. SCHOTEL; H.J. VAN LUMMEL; DR. L.R. BEIJEN; DS. A. VAN TOORENBERGEN; PROF J.J. VAN OOSTERZEE E.A) - Voor driehonderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis met meedewerking van prof. W.G. Bril, dr. G.D.J. Scholtel, H.J. Lummel, e.a. 1e jaargang over het jaar 1569. 2e jaargang over 1570. 4e jaargang over 1572.
5322: N.N. - Vendéesche brieven of briefwisseling tusschen drie vrienden, gehouden in het jaar 1823, opgedragen aan de Koning van Frankrijk, door den Vice-Graaf Walsh. Naar de tweede, herziene, verbeterde en met verscheidene brieven vermeerderde uitgaven. Uit het Fransch.
5367: N.N. - WETTEN voor voogden, executeurs en curators volgens het Fransche recht
5491: N.N. - Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht.
6604: N.N. - Lofzangen en Geestelijke liederen. Overgenomen uit de liederen der vereenigde Evangelische broedergemeente. Vierde uitgave. Tübingen, bij L.Fr. Fues, 1856.
76322: ZIMMERMAN JOHANNES JAKOBUS (1695-1756 - Heilige betragting, behelzende enige heilzame vermaningen, ter bevordering van het waar en wettig gebruik van het heilig avontmaal des Heeren. ect / By Johannes Jakobus Zimmerman. ; In het NederlandsvertaalddoorLETTE Gerhardus Johannes predikant te ZIERIKZEE Waarbij nog komendekorte sterllingen van den wijlen SAMUEL WERENFELS overdeRECHTVAARDIGMAKING
43265: N.N. - Korte levensbeschrijving van vermeerde mannen uit alle tijdvakken 2e deel met portretten
54016: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
20127: DUGUET / D' ASFELD - Explication du livre de la Sagesse, ou, selon la méthode des Saint Peres, l'on s'atache a découvrir les mystéres de Jesus-Christ, & les règles des moeurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture. Par M.M. les Abbés Duguet & d'Asfeld.
74481: WIJGERDEN-'T LAM E.K. VAN - Mag mijn kind nog kleuter zijn? een beter begrip voor uw kind
48294: W. 'T SPIJKERS EA - Het troostboek van de kerk over de Heidelbergse Catechismus
76077: WAGENAAR AAD - Watersnood 1995 : Nederland moest een beetje inschikken 2e druk.1995. Aad wagenaar. paperback. 96pp. Illustr.
47073: AALDERS, DR. W. - De apocalyptische Christs volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie
45851: AALDERS G CH. DR. - Obadja en Jona commentaar op het oude testament
71769: AALDERS G CH DR, - Het boek PREDIKER vertaald en verklaard uit de iiyuhlktpw serie Commentaar op het oude testament
40228: AALDERS G CH DR,0 - Het boek EZECHIEL hfd 1-24 vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
45852: AALDERS G CH. DR. - Daniel commentaar op het oude testament
45120: AALDERS G CH DR, - Het boekHET HOOGLIED vertaald en verklaard uit de iiyuhlktpw serie Commentaar op het oude testament
45850: AALDERS G CH DR, - Het boek EZECHIEL deel 1 1-24 deel 2 hfd 25-48 vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
54401: ESSEN VAN AALDERT - ROEPING ? Ga er dan voor 27 uitvoerige bijbelstudies over wedergeboorte,in tongen spreken
41153: AANGEENBRUG, D. L. (1891-1984) - De profeet ELIA meditaties over de profeet geschreven in de Wachter Sions van 1954-1962
39703: AANGEENBRUG, D. L. (1891-1984) - De Heidelbergse Catechismus. In 53 predikaties. Door Ds. D.L. Aangeenbrug 11 april 1891-27 september 1984. 2e druk.
75360: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel 2s-Jelles piebes de verrader-
72753: AANGIUM, SIBE VAN (HENDRIK STEEN) - Het Laatste slachtoffer
72752: AANGIUM, SIBE VAN - dder zee ontrukt illusstratie Hans Poeder 3e druk
37572: AANGIUM, SIBE VAN - De smokkelaars
33289: AANGIUM, SIBE VAN - De Zwarte Mus triologie deel3 drie mannen en eenm hond 5e druk
12570: AANGIUM, SIBE VAN - Ontrukt aan de zee. Tekeningen van Henk Poeder. 6e druk.
50687: BIBLIA (KWARTO)AAR - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
41478: AARDENBURG, A. VAN - Avonturen van Bas Banning. .Deel 4 : De autosmokkelaars. Het Spaanse galjoen. De Tour de France.
51057: BLOM L S AARDENBURG - Onze gemeente. St. Baafskerk Aardenburg
64510: ROMIJN AART - DE achtergrond
43723: MAK AART E.A. - 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
75031: VELDMAN AART - Noem het maar bijzonder foto,s en teksten
51056: BLOM AART - LIBRETTO AMICORUM verschenen bij het afscheid van Aart Blom als directeur van de Nederlandse Bibliotheek Dienst 30 mei 202
73085: BOON AARTJE - Tineke en Rietje op de boerderij, zesde druk
76930: BOON AARTJE - Louise zingt weer
74404: AARTSEN, M. - De kruidenier van 1922 tot 1980 [Over Bennekom]
44433: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
40533: UTRECHT DRESSELHUIS JOHANNES AB (1789-1861); E. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes : eene bydrage tot de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de Nederlanden
77062: KADER ABDOLAH - DE KORAN een vertaling en de boodschapper in cassete
76243: DIEDERIK VAN DEN ABEELE - De roseicollis en zijn mutaties dfevererving van de kleurenpracht van de Agapotnis roseicollis
76240: DIRK VAN DEN ABEELE - Agaporniden. Aanschaffen, houden en verzorgen van dwergpapegaaien
40172: ABELMANN, L.J. GOUDZWAARD, KR. - Goes in oude ansichten. Derde druk.
70407: GERBRABTS ABIGAEL - Een testament of bekentennis van Abigael Gerbrabts jonge dochter Oud achttien Jaren, welke in eene groote krankheid lag aann het roode Meklizoen,sprekende op haar doodbedde deze nabeschrevene woorden aanhare Speelgenotjes en Jonge maagden tot Naarden,ook andere die in den HEERE vreesden,tot lering en troost ter nagedachtenis nagelaten. Met de beschrijving,hoe zij in de kindsche dagebn zich tegen hare ouders gedragebn heeft en hoe zij een leerkinf van Jezus Christus van hare jongheid aan is geweest
72745: ABKOUDE, CHR. VAN - Hollandsche jongens.2e druk
70449: ABKOUDE, CHRIS VAN, - Pietje Bell of de lotgevallen van een Ondeugende Jongen. 4e druk
46262: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
46363: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell 20 e druk geillustreerd door Jan Rinke
36626: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendam. Door Chris van Abkoude. Vierde druk. Geïllustreerd door Jan Rinke.
36105: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell gaat vliegen
31043: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram. Achtsete druk.
28575: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob-zonder-zorg. Geïllustreerd door W. K. Prins. Tweede druk.
1059: ABMA, DS. H.G. - Tien woorden ethiek. Reformatie reeks.
45741: ABMA, DS. H.G. 1917-1992 DOOR H A VAN DOLDEREN DE WIT MET BIJDRAGE VAN JAN DE GRAAF EN MR G HOLDIJK - Levend in het werk des Heeren Ds G H Abma predikant en parlenentaruer
13417: ABMA, DS. H.G. NED HERV PRED - Het boek Esther. 3e druk.
32901: ABMA, DR. G/BRUIJN, DR. J. DE (RED.) - Hoedemaker herdacht.
39119: CAPADOSE ABRAHAM (1795-1874) - Brief over den grooten visch van den propheet Jona, aan een liefhebber van Gods woord, tot bevestiging zijns geloofs
49375: ABRAHAMSEN, ISAAK (1663-1714, KRANKENBEZOEKER VLISSINGEN) - Zions haleluiah. Uytgegalmt in 3 deelen. Bestaande het 1e deel: 1. In eenige gezangen des hooge lied Salomons. 2. De lof-tuitingen en eerzangen aan koning Jesus. 3. De gezangen van Jesu vernederinge en verhooginge. Het 2e deel: des Heeren Gods handelingen omtrent syne lievelingen, van het gebin tot het eynde: waar in voorkomen, soo wel de Klaag- als Triumph-liederen, veroorsaakt door haar verscheiden gestaltens. Het 3e deel: eenige geestelyke uytspanningen op voorvallende gelegentheden. Zamen gestelt door Isaak Abrahamsen. Den zesde druk. Zijnde het derde deel, door den autheur selfs nog met eenige gezangen vermeerdert. Op nieuws gecorrigeert. AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR 95.00
71787: ABRAMSZ, S. (RED.) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd onder redactie van P. Louwerse en met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. 36e deel
43863: ABRAMSZ. S. - De roem van Rohrau - Een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
58172: KEIJZER AC - Bernlif de blinde bard
75131: OMMEREN VAN R ACHTERBERG - Het klompemkerkje Oud GerfGen in Ned te Achterberg
36898: ACKERMANS, GIAN/DAVIDS, ADELBERT/NISSEN, PETER J.A. (RED.) - Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
73912: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 3
73913: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 5
73911: ACQUOY, J.G.R. / ROGGE, H.C. / WYBRANDS, AEM. W. E. - Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis deel 2
6871: ACQUOY, J. G. R.KER - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisbeschrijving door J.G.R. Acquoy, tweede herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door dr. F. Pijper, hoogleeraar der Universiteit te Leiden.
16376: ACQUOY, J. G. R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedenisschrijving. 2e herziene en vermeerderde druk. Bewerkt door Dr. F. Pijper, hoogleraar der universiteit te Leiden.
74422: GILS AD VAN - De Vos van de Biesbosch, een verzetsgroep in actie, geillustreerd door Dick van de Pol, 9e druk
76676: SMELIJK KLAAS AD PROF DR. - De dood en de bijbel
72771: BREEDVELD AD - In en buiten de Nederlandse Hervormde kerk van Haastrecht
72834: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Zelfs vindt de mus, bijbels dabboek voor jonge kinderen
74085: SCHOUTEN-VERRIPS ADA - Schelpen in het zand
21337: ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 AMSTERDAM) - Hoe het morgenrood van Italië in de nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
16433: ADAMA VAN SCHELTEMA, DS. C.S. - Tot aandenken. Vijftig van de laatste liederen. Met portret. Engelse muziek voor gemeng koor, orgel of piano.
37612: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingt den heer. Twee honderd voor orgel en piano gezette vierstemmige liederen, ten gebruike in zondagschool, bidstond en huisgodsdienst. Uitgave voor het volk.
37365: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles Haddon Spurgeon. Tweede druk.
43147: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 55 voor Christus tot op onze dagen.
74476: JONG ADDY DE - Meesturen vanaf de achterbank, De SGP asl Stille Gedoog Partner, 2010-2012
73729: VERRIPS ADE - iN DEN BEGINNE diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 1 illoustraties ben horsthuis
73728: VERRIPS ADE - hoe de heere zorgt diie eenvoudigen wijsheid leert deeL 3 illoustraties ben horsthuis
76821: ADELPHA - Kleine Jozef 3e druk geillusstreerd
35919: ADEMA, TJEERD - GOENS, R. VAN - POTHARST, C.E. - FRANCKE, S. - ZWIERS, J. - De zilveren scheepjes. - De vallei der spinnen. - Rondom de toren. - Van de dijkhoeve. - Schipper hou je roer recht. 5 delen.
76996: DEIJK VAN ADFA - Kerken in Gronin gwn
42985: ADMIRANT DRS. M. DEN - Discipelen van Kohlbrugge Figuren uit de begintijd van de kohbruggiaanse prediking in Nederland
39831: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
66846: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
65186: SCHLATTER. ADOLF (TÜBINGEN) - Erläuterungen zum Neuen Testament.
48253: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN MET LAMPE FREDIRIK ADOLF - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne Gelovigen door navolging vervult werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster
73165: ZAHN ADOLF DR. - Ach leefde Luther nog maar Calvijns gedachten over Luther
52328: BURGHOUT ADRI - Lifeliner 2 en het mysterie op vliegbasis vonkel
46437: BELZEN - ADRIAAN - TERUGBLIK Gesprekken oververleden,heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten o.a Ds F Mallan, J B Philibert,, Ds A Bac, Ds L Blok, DsW Silfhout, G R J van Heukelom , Ds A Schreuder, Ds A van Voorden A J Verwijs en Ds J M D de Heer.
45744: BELZEN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. o.a. Ds. G. Bouw, Ds. A.A. Egas, Ds. Tj de Jong, Ds M, Kooten , Ds, A Kort, Ds, F Mallan, Ds, LW van der Mey , Ds, J Veenendaal, Ds, W . Visscher.
45745: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
50421: BELZEN VAN ADRIAAN - HELEN en Delen Hervormden over PKN en HHK 12 persoonlijke opvattingen over hervormd zijn oa. K Veldman-M van Kooten-Tj de Jong D de Fijter e a
72408: HAARTSEN ADRIAAN - Utrechts water. 1000 waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden 2e druk
73767: BELZEN ADRIAAN VAN - Bevindingen, gesprekken over de orde van het heil
50420: BELZEN ADRIAAN - Tussen God en de mens gesprekken met bevindelijke gereformeerde predikanten. deel 2 o.a. Ds. Budding , Ds, J H van Daalen Ds, Harinck, Ds , W.J Karels, Ds, M J. Kater, Ds, F, Mulder, Ds, W, Pieters ,, Ds, W, Vlastuin ,Ds, AK.Watllet/Ds jWesterink.
24866: ADRIAANSE, DS. L. (EMERITUS MISSIONNAIR-DIENAAR DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE UTRECHT) - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java.
10245: ADRIANI, B. J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Passieboekje.
48469: ADRIANI ENGELS, M.J., - Honderd jaar sport. Een historische documentatie over de sport en het sportleven gedurende een eeuw. Verlucht met 500 illustraties, waaronder 380 zeldzame foto's en 120 pentekeningen.
74664: N.N. (PARADISUS ANIME, JACOBUS MERLO HORSTIUS (1597-1644) ELOO VAN ADRIANUS - Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden:eerst In het Latyn,uitgeven door deneerweirdigen en Hoog geleerden Jacobus NMerloo Horstius Pssdtor der Kerke vann de H Maget enDoctor in de Godtheyt tot CEUEN onder de naam van Paradisus Anime, Daer naer vertalt in Het Fransch overgezet in deNederlandsche Taele door de Heer ADRIANUS van Loo
60664: MASTENBROEK.J -- ACHTER. FRANCISCUS ADRIANUS VAN - Uit het diensthuis uitgeleid
70328: VERHOEVEN J ADVOCAAT - Recht praat Ervaringen uit de dagelijkse praktijk an de advocatuur
74559: PANNEKOELKJ DS DE JONG S DS C SMITS E.AE.A - Mbuma-zending, toespraken en referaten - 28 mei 1966 - o.a Ds J Pannekoek
49424: AEMILIUS, ROBERTUS (1663-1729, LEIDEN) - Kort ontwerp van het licht der waarheid. Waar in de wezentlykste gronden van de Heilige Godgeleerdheid etc. 3e druk. Van veele misstellingen gezuiverd.
40657: AERTS, WIM - A B C van stad en land.
53291: DEUX AESBIJBEL - Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste. (daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is0 verteeckent
70088: REIZEN IN ZUID-AFRIKA. - Reizen in Zuid-Afrika.: Uitgegeven ondser het Gezag van de Algemen Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens, 1927. 3edruk. Veel foto's en feiten.
70172: AGATHA, (= R.DE GOEJE), - De geschiedenis van Dina en haar pop. Een verhaal voor kleine Meisjes. heel mooi. Ill.: met 4 gekleurde litho's.; . ***4e druk
8689: AGATHA - De Godenwereld. Mythologie der Grieken en Romeinen voor de jeugd naar Louis Baude door Agatha.
50185: BEAUMONT AGNES - Achterop ter paard bijJohn Bunjan vertaald door G C Tromp
75330: AGRICOLA, GEORGIUS. - DE RE METALLICA. Translated from the first Latin Edition of 1556. With Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century. By Herbert Clark & Lou Henry Hoover.
47403: AGT, J.J.F.W. VAN - De nederlansde monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 1e stuk waterland en omgeving
75551: AGTERESCH B E.A - Vijftigjaar Dovenzorg GerfGemeenten
73756: AGTERESCH DR. H.J. - Wonderen de wereld uit?
20225: AGTERKAMP, JANNY E.A. - Ongehuwd, kan ik er wat aan doen?
26229: AIMARD, GUSTAVE - De spoorzoeker. Door Gustave Aimard. Vij naverteld door Frans Wouters.
71156: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aicas (schetsen en toonbeelden uit Chili uit het Fransch, vierde druk, met 8 platen, naar teekeningen van CHs. rochussen)
36234: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Tweede druk. Deel 1.
36235: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J. Vosselman. Deel 2.
36236: AITCHISON, D. - Beroemde kunstenaars. Illustraties van Martin Aitchison. Nederlands van J.H.M. van Amersfoort. Deel 3.
41154: BAKKER N EN KOREVAAR AJ - Een Wonder ter gedachtenis Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen
75030: ANONIEM PLAATJES AKBUM - Japan & China , Niemeijers Tabak zonder jaar met 120 ingeplakte plaatjes 1e dr. - Geniet, compleet
15654: AKEN, LUCIE. J. N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets. conservator aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Woord vooraf van Prof. Dr. G. J. Heering.
69606: AKEN VAN K - E .A ,GEREFORMEERDE KERK (DELFT) - 25 jaren SOLO-Zending (1912-1937) Oost Indie Javaansche Kerk
49203: AKKERMAN, PITER - Gods troufoboun. Met printen van Joh. Mulders
9844: AKKERMAN, S. P. - Mensen in Friesland.
14688: AKKERMAN, S. / SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Albertus Zijlstra. Leven en arbeid. Door S. Akkerman. Voltooid en persklaar gemaakt door dr. C. Smits.
39518: ALAND, KURT. - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitus editit.
14806: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10.vermederty met 3 predicatien
35952: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
49459: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
19474: ALARDIN A - Maandelijksche leerredenen over Zach 13 vers 9 ter bevordering van ware godsvrucht. Zevende jaargang.
1722: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
44441: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De gelucksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in twaalf predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. vermeerdert met drie predikaties
33615: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige. Alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in eenige Predicatiën over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI: 8,9,10. Vermeerdert met drie Predicatiën over Joh XIV: 6, Mat VII: 13,14 en Phil I: 23.
49453: ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM) - De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Den derden druk. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV : 6, Mat. VII : 13, 14, en Phil. I : 23.
10207: ALBE - Engracia Maria Alcaraz. Geillustreerd door Anton Pieck.
40701: ALBERS, K. - Jan van der Molen
72821: ALBERTHOMA, ALBERTUS (1687-1758, GRONINGEN) - Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk.
12530: ALBERTS, DR. A. / VOS, A. J. / WOLFF, D. H. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
48154: ALBERTS, W. JAPPE DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van Lokale en regionale Geschiedenis
29864: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE/WINTER, J.M. VAN (RED.) - 1859 Nederland vóór honderd jaar 1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
70167: ALBERTS,W.J. JAPPE - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
22556: ALBERTS, DS. G. W. CHR GERF PRED 1886-1961 - Geroepen tot het Licht. Ter gedachtenis aan wijlen Ds. G. W. Alberts in leven predikant der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
71721: DURER ALBRECHT - Der Grobe Paffion originalgetreue nachbildung der hocklchmitte desMeifters mit dem Wortlaut der Urausgabeherdruk van uit 1511
41162: ALBUIN MAIR, PR., UNTER DER EGGEN. - De wonderwereld der natuur. 1: De Kosmos; 2: Plant en dier; 3: De mens.
20371: ALCOCK, D. - Ik heb het goudland gevonden. Uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw. Naar een oude uit het Engels vertaalde uitgave opnieuw verteld door Hans Werkman.
35766: ALCOCK, D. - De Czaar. Een verhaal uit de tijd van Napoleon. Vertaling van J.E. van der Waals. Met acht platen, naar teekeningen van J.H. Isings Jr.
76735: ALCOCK D - De kleine zendeling
43776: ALCOTT, LOUISE M. - Onder moeders vleugels (little women) een verhaal van Louise M. Alcott naar het Engels door G.W. Elberts Opnieuw bewerkt door J.A. de Herder-Scherpenhuysen 15e druk
8645: ALCOTT, LOUISE M. - Op eigen wieken. (Good wives) Tiende druk
33855: ALCOTT, LOUISE M. - Vertelselboek van Tante Jo. Tweede druk van "In het Schemeruur" en "Voor bedtijd".
69513: ALCOTT, LOUISE, - Onder moeders vleugels. Oorspronkelijke titel: Little women. Naar het Engelsch door G.W. Elberts. Geillustreerd met 8 gekleurde platen door Harold Copping.
69512: ALCOTT, LOUISE, - .Kostschool van meneer Beer
69510: ALCOTT, LOUISE, - De wereld in. (Jo's boys) Naar het Engels door G.W.Elberts. lIll.: met bandtekening en 4 gekl.platen; Willi; Bredijk.
24006: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Neerlands volkslied. Geïllustreerd door G. Westermann, gecalligrafeerd door Tiny ten Have.
24013: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - De 150 psalmen Davids overgeset en in dichte gesteltvolgens de uitgave van 1617
37637: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. (1540-1598) - Verhandeling over het sacrament van het heilig avondmaal des Heeren. Uit het Frans vertaald door Drs. A. Maljaars.
23999: ALDEGONDE, PHILIP MARNIX HEER VAN ST. - Dichter-soldaat. Uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde.
40213: ALDERS. DR. W. EN HEYST, DS D. VAN. - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften. Een bundel studies samengesteld door de auteurs.
70614: ADONA LLUSTRATIES VAN CECIL ALDIN - Weggeloopen! Bewerkt door Adona.
2144: ALDUS, G. A. / SNOEK, I. - In het land van den Bijbel. Leesboek voor de scholen met den Bijbel.
47606: ALDUS, G.A. - De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in Canada.. ills. Frans van Noorden
73026: COSTERUS FLORENTIUS-SMIJTEGELT BERNARDUS- COMRIE ALEANDER - Uw Woord is en lamp Oud goud gerijkt Jubileum uitgave 50 jaar revielserie
74449: SCHILDER ALEID - Op bergen en in dalen
70093: HOOG ALETTA - Het verloren lammetje
70793: HOOG ALETTA - Alleen in 't nestje geillustreerd door O. Geerling tweede druk
59515: LAMOTHE ALEX. DE - LES FAUCHEURS DE LA MORT Gravure en noir et blanc en page de titre. Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc dans et hors texte. Texte sur 2 colonnes.
69727: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. DENKENDE BEELDJES Pijlspits-slijpers-nakroost-Hefstbladen
69728: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER
23702: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven. Uit het Engels vertaald door mevr. M.C.A. Sommer-Blom. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
69587: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Afspiegelingen. Ze zijn er!.Tijdspiegelphantasieen. Naar t'leven. Wit en zwart.Verspreide platen. met 45 platen met illustraties/afbeeldingen.
77068: VEERMAN ALEXANDER L - Ontredderd Het proces in de kerkraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd proefsc hrift
55765: GUNN ALEXANDER - Memoirs of the Rev. John H. Livingston D.D.S.T.P.
69686: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie daar! Scherts en ernst. Vier boeken in het leven. De Visch en de mensch. Het geweten.
69729: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. ZOO ZIJN ER JEUGD
69730: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. AFSPIEGELINGEN Tijdspiegel-phantasien-naar leven-wit en zwart verspreide platen
23103: ALEXANDER, D. & P. - Handboek bij de Bijbel.
27993: ALEXANDER, G.M. - Een schakel in de ketting.
56446: HENDRIKS. ROGER DIMITRI ALEXANDER. - Metamathematics in Coq. Metamathematica in Coq (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XLIV
71755: ALEXANDER, PAT (EINDREDACTIE) - Encyclopedie van de Bijbel. herziende uitgave
70654: BILL ALFRED H. - De erfenis van den rooden prior voor nederland bewerkt door A.B. van Tienhoven geillustreerd door W. Heskes
70056: MULLERR ALFRED - GEHEIM OFFENSIEF de verbondenachtergronden van het Arabisch-Israelische conflict
73958: MULLER ALFRED - Geloven en zien, protestanten ontdekkenheilige plaatsen
27989: ALGRA, A. - Saka, de vluchteling uit Ambon. Geillustreerd door Menno.
40508: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. derde herziene en uitgebreide druk.
40899: ALGRA, A. - saska de vluchteling
15656: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.vierde herziene en uitgebreide druk.
10470: ALGRA, A. H. - Dispireert niet, twintig eeuwen historie. 5 delen,.tiende druk
16377: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië/Indonesië. (1877-1961)
17219: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Vijf dele n negendeuitgebreide druk.
20347: ALGRA, A. H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. 5 delen.9e druk
26456: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden. Derde druk.
47971: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit 1e druk
53976: DROST BROUWER ALI C - Heiltje Naria eigenverhaal van een zeventienjarig meisje uit de afscheidingh
48525: ALICE - De verkeerde deur. Serie... Groene Boekjes onder Redactie van H.W.S
47503: HOEK VAN KOOTEN ALIE - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk
43033: ALINGS, WIM - De Hoge Veluwe ons Nationale Park onder redactie van Wim Alings
9509: ALINGS, WIM E.A. - Ons nationaal park de Hoge Veluwe (1935 - 1975). Geïllustreerd met 160 foto's en teekeningen.
39881: ALKEMA, H. - Om een schat
23141: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
13414: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
34410: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
32945: ALLEINE, J. (1634-1668) - Taal des harten. Ontboezemd in een brief.
75395: ALLERT, I.-B. - Het sprookje van Roodkapje.
74031: PITTMAN ALLISON - Zingen in de nacht
76969: ALMA J M - 100 jar Geesteren gelukgewenst
49115: ALMA - Ben Hur een verhaal uit den tijd Jezus'omwandeling op aarde. Elfde druk. met een woorrd vooraf van C. S. Adama van Scheltema met 4 nieuwe platen.
52817: COLLECTIF ALMANACH - COLLECTIF ALMANACH HACHETTE 1911, PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE Almanach Hachette. 1911. In-12 Carré. Broché. Etat d'usage. Couv. défraîchie. Dos abîmé. Intérieur frais. 600 pages environ. Illustré de nombreuses gravures noir et blanc. Petits manques sur le dos, et sur le haut du premier plat.
6337: ALMANAK - Christelijke volks-almanak voor het jaar 1846. Derde jaargang.
47680: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1936
47676: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1932
47675: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1931.
47677: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1933
70169: VOLKS-ALMANAK - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1846 twaalfde Jaargang.
61447: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
11920: ALMANAK - Informatiegids voor Goeree-Overflakkee. 1977-1978. Bevat alle gegevens over Rijks- en Gemeente-instellingen, kerken, scholen, verenigingen, instellingen en belangrijke personen. Met platte gronden van de dorpskernen.
47678: ALMANAK - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1934
69573: ALMANAK - VERGADERDE BLADEREB Mengelwerk uit jaargangen WEEZEN ALMANAK
40790: MUZEN-ALMANAK - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 17e jaar (14),256,(6) blz. 1 portret, titelvignet, 5 gravures & 3uitsl.plaat met muziek .portret, titelvignet, 5 gravures & 1 plaat met handschrift. .
42979: ALMINE - Uit de kinderwereld naar het fransch van Mevrouw de pressensé
9259: ALPERT, CARL - Israël.
48473: ALPHEN, H.W.N. VAN, HERMAN KOERHUIS EN AD. SCHOREL - Zet 'm op! Drie daverende verhalen over voetbal en avontuur in één band (bevat 'Het verraad van Bas Hendriks', 'Voetbalvrienden in vuur en vlam' en 'De jongens van Olympia 191')1981
74470: DIJK ARNOLD EN VAN VAN ALPHEN - Stotteren, Hoe komt het? Wat kan je eraan doen?
16255: ALPHEN, H. VAN (1665-1742, PROF. TE UTRECHT) - De 111den Psalm in sesthien leer-redenen ontleed', verklaard en toegepast. 2e druk
27992: ALTENA, M. - Kosi bouwt een huis.
36076: ALTENA, M. - De Kraal van de Herder. zendings verhaal
46446: ALTHAUS, P. / FRIEDRICH, GERHARD - Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. In Verbindung mit Johannes Behm, Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich Rengstorf, Julius Schniewind, Gustav Stählin, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben von Paul Althaus und Gerhard Friedrich.
27689: ALTHAUS, P. - Um die wahrheit des evangeliums.
27818: ALTHAUS, P. / BEHM, JOH. (HERAUSGEBERS) - Neues Göttinger Bibelwerk. In verbindung mit Hermann Wolfgang Beijer, Friedrich Büchsel, Friedrich Hauck, Gerhard Heinzelmann, Joachim Jeremias, Albrecht Oepke, Heinrich Rendtorff, Karl Heinrich rengstorf, Julius Schniewind, Hermann Strathmann und Heinz-Dietrich Wendland. Herausgegeben Paul Althaus und Johannes Behm. I.1: Einleitung zum Neue Testament, das Evangelium nach Markus, das Evangelium nach Matthäus. 200; 274 blz. 1. bis 3. Auflage. I.2: Das Evangelium nach Lukas, das Evangelium nach Johannes. 271; 185 blz. II: Apostelgeschichte und Briefe des Apostels Paulus. 161; 128; 176; 151 blz. 3. Auflage. III: Die Briefe an Timotheus und Titus, der Brief an die Hebräer, die Briefe des Jakobus, PEtrus, Judas und Johannes, die Offenbarung des Johannes. 1. und 2. Auflage.
18097: ALTHOFF, GERD - Otto III.
42306: ALTING, W. - Van Hannie en Keesje
49572: ALTING, HERICUS (1583-'44, PROF. GRONINGEN) / UITG. DOOR JOHANNES WILHELMIUS W.Z. - Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. doctor en predikant te Rotterdam.
71556: JANSSENS DRA. AM. - Ikonen illustraties verzorgd door jan bouwman
76253: RUTGERS AM - Zang en Kleurkanariesmet illustratiesvanDr AK Vink
76037: WISSE C E.A. PREDIKANTEN GERFGEM TEH I AMBACHT - Uitzien naar deHeere zes preken van predikanten van deGerf Gem te Hendrik Ido Ambacht
15342: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Prima, media, et ultima. Ofte de eerste, middelste en laetste dingen, in III. tractaten vervatt. Alles krachtichlijck op de practijcke uyt-gewerckt. Ende nu uyt 't Engels getrouwlijck vertaalt door I.G.
74274: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.tweede druck
17953: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer dr. G. A. Wumkes, predikant te Sneek.
41751: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den derde druk,
45128: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
13735: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg.
75554: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . zakelijke onveranderde uitgave)
32175: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
49581: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums; of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen zaligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel- vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter- handt Gods ende weder- komste tot het laetste Oordeel; alles zeer geleerdelick verklaert / ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtzalighendt toe- geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe Predicant tot Obdam. Den Tweeden druk.
49578: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, Hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam.
49580: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
34343: AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63) - Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . zakelijke onveranderde uitgave)
73921: WILL P AMEIDE - KOM ne met zang Openvensters Ameide 20 jaar Woon&zorgcemtrum te Ameide
858: CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK IN NOORD-AMERIK - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika.
69479: ZWEMER E.A R PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE KERK IN AMERIKA - LEERREDENEN (27) Door Predikanten der GEREFORMEERDE KERK in Amerika samengesteld door James F Zwemer met voorwoord van John H Karsten
61362: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L VAN AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETEN voor den VERZOENDAG Hebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede druk
61363: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) M L VAN AMERINGEN - GEBEDEN der NEDERLANDSCHE ISRAELIETENvoor den eersten en tweede dag van het LOOFHUTTEN-FEESTHebreeuwsch en Nederdutsch met een historisch overzicht G I Polak en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderede uitgave Het Slotfeest en het vreugde feest der wet
76084: BARNEVELD VAN G J-- AMERONGEN - Amerongers in oude ansichhten deel 2
76082: ZETTEN VAN H A AMERONGEN - Amerongen in oude ansichten
49586: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Israël 40 jaar. Onder redaktie van Geke van der Wal.
68093: VONK W FOTO RV AMERONGREN - DE VALK een heerlijk plekje grondstergelegenheid van het 75-jarig bestaan van RABOBANK De Valk
49587: AMERSFOORDT, JACOBUS (1786-1825) VERTALER 95, - De vyf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Synoden, gehouden bijnnen Dordrecht, in den Jaare 1618 en 1691. Op Nieuw uit het Latyn vertaald, en Uitgegenven met een Voorrede, door Jacob Amersfoordt. AMSTERDAM, By Cornelis Byl, Boekverkooper in de Hoogstraat over de Waale Kerk., 1780. 80 (XXXII), 64, (5) blz.
70475: VOGELAAR- VAN AMERSFOORT A. - Waar is Nelleke? omslag tekening Ben Horsthuis tweede druk geillustreerd door de schrijfster
73081: VOLGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Blijf bij elkaar ,3euk
73061: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Kerstfeest ook bij Indianen
73103: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje heeft een plan, 4e druk
71184: VOGELAA-VAN AMERSFOORT A. - Prummeltje helpt verhuizen
72796: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT A. - Hannekes eenzame tocht, ontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
49588: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
13413: AMERSFOORT, M. VAN - Beproeft de geesten... Een christelijke visie op de New Age Beweging.
16258: AMEZES, GUILIELMUS (1576-1633, PROF. TE FRANEKER) - Vijf boeken van de consciëntie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuurplaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink, theol. doct.
24927: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
49593: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - De Godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan dr. J.J. van Oosterzee van Abm. des Amorie van der Hoeven jr., phil. theor. mag. lit. hum. et theol. doct. predikant te Utrecht.
49594: AMOS - Hagepreken.
45265: AMPZING, SAMUEL / PETRUS SCRIVERII - Beschryvinge ende Lof Der Stad Haerlem in Holland In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugenissen ende diergelijke Schriften verklaerd ende bevestigd door Samuel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petrus Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. waarbij
75703: NAUTA D. GROF DR. TE AMSTEDAM`` - De Nederlandsche gereformeerden en het independentisme in de zeventiende eeuw rede uitgesproken bij zijn aanvaarding van Hoofleraar 24 jan 1936
75537: HOGERZEIL H V TE AMSTEDAM - een woord ter overdenking aan hen,die hunne Geloofdbelijdenis indeNederlandsche Hervormde Kerk hebbennafgelegd 2e druk
17278: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Leven om te loven.
1065: AMSTEL, DS. J. VAN - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel. Dit is een bewerking met noten van de voorlichtende artikelen in het Reformatorisch Dagblad verschenen. 2e druk
12384: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Vrijetijdsbesteding.
8648: AMSTEL, P.J. VAN - Poppenpraat. Voorleesverhalen voor kinderen.
60858: MEIJER D JBZN EVEGEKLIE DIENAAR RE OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De Fonterin des Levens naar Psalm 36 vers 10
20991: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Voor heel de kerk
49597: AMSTEL J. VAN - Meer dan Verplegen
22781: AMSTEL, DS. J. VAN/ HOEK, DR. J. / SELDENRIJK, DR. R. / VELEMA, PROF. DR. W. H. - Christelijk gezinsleven.
20998: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven
13411: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Geest en leven.
31364: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Getraind ...en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel.
35401: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins. Historische Jongensroman.
27580: AMSTEL, DS. J. VAN / NATZIJL, H. - Klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar: Cornelis den Hertog (1856-1938) en zijn gezin.
37786: AMSTEL, DS. J. VAN - Prediking en pastoraat. Toerusting voor de ambtsdragers.
75404: AMSTEL, DS. J. VAN - Over Gods leiding gesproken
43963: AMSTEL, JAC VAN - De voetbal door Jac. van Amstel
47302: AMSTEL, J. VAN NED HERV PREDIKANT - Meer dan Verplegen
37823: AMSTEL, DS. J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop.
37847: AMSTEL, DS. J. VAN - Om kort te gaan.
37794: AMSTEL, DS. J. VAN - Om 'Amen' op te zeggen.
18061: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, - SHORT - TITLE - CATALOGUS. Van Nederlandstalig populair proza 1670 - 1830 ( in het bijzonder romans.anwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de U.B. van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting.
74511: NOESSELT JOHANN AUGUST (1734-1807) DOCTOR DER GODGELERDHEID EN HOOGLEERAAR AAN DE HOOGESCHOOLE TE HALLE- DEIMAN JOHAN DIEDERICH (1732-1783) LUTHERS LERAAR TE AMSTERDAM - Verdediging van de waarheid en godlykheid des christelyken Godsdiensts voor gaande van eene Voorrede van J.D. Deiman over den tegenwoordigen toestand van het christendom en het Ongeloof en de goede hoop welke nogthans voor het Christendom overschat eerse deel verdeiging tegen met daarbij Brief van den schrijver aan de Studenten op de Koninglyke Pruicische Universiteit die zich de Godgeleerdheid niet hebben toegewyd over de Algemeene Noodzaaklyheid om den Godsdienst te onderzoeken en de Voordeelen welke dezelve van hun in byzonder kan verwachten over de Waaerheid en Godlykheid van den Christelyken Godsdienst.
75692: OP 'T HOF W J HOGLERAAR VU AMSTERDAM - Het gerefoprmeerd Lietisme
71419: HALL M.A.M.C. VAN AMSTERDAM - De vrijheid van godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd, pleitrede
65451: SCHWARTZ C AMSTERDAM - De Waarheid des bijbels bevestigd door geschiedenisen uit het leven uit het hoog Duitsch
67838: VISSER P (PROF TE AMSTERDAM - BROEDERS in de Geest De doopgezinde bjdrage vanDIERICK en JAN PHILIPSZ SCHABAELJE
48474: AMSTERDAM - Afbeeldinge van de Verscheyde Vergrootinge van Amsterdam met der zelver Voornaamste Gebouwen etc.
58570: KLEIJN A A DRIEBERGEN EN SCHUTTE G AMSTERDAM - Geschiedenis des vaderlands met inleidend woord van Prof Dr J Woltjer met bijlge Tekts Unie van Utrecht Synode 1619
11960: AMSTERDAM - Verleden (1275-1900) heden (1900-1950) toekomst (1950-2000). Door mr. P. J. Mijksenaar. Met een woord vooraf van mr. Arn. J. d'Ailly, burgemeester van Amsterdam.
75020: FAMUKLUAS TH AMSTERDAM - GODLOOCHNAARSWIJSHEID of eenige gewone opwerpingen tegen het Godsbestaan
51674: BRANDT PAUL AMSTERDAM - Importante kunstveiling van Schilderijen-Antieke meubelen Antiquiteiten 25-31 oktober 1966
27048: ANDALA, RUARDUS - Verklaaring van de openbaringe van Johannes met eene Sleutel, dienstig tot 't rechte verstandt van de zelve, en Tafel, om in een opslag de overeenkomst der Gezichten te zien, opgestelt door Ruardus Andala, SS Theol. & Phil doctor ende professor, tegenwoordig Rector magn. met gedurig bewijs van de gegeven verklaaringe, onderzoek van andere, en de aanwyzinge van de vervullinge der gezichten tot nu toe.
76420: ANDEL VAN J - Het Koningschap des Menschen over de natuur
7080: ANDEL, DR. H. A. VAN - Godsdienst en wetenschap. Een boek voor denkende menschen. Bewerkt naar geschriften van dr. H. Bavinck.
6917: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Salomo's Hooglied. Voor de gemeente bewerkt door J. van Andel, em-pred. van Gorinchem.
73403: ANDEL H.A. DR. VAN - Uit de levensbron, Wekelijsche Predikatën onder redatie van Ds. Th. Kuipers en Ds. J. Ubels met medewerking van andre dienaren des woords Bidden en Danken
2485: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Pastorale Brieven met portret
2599: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de boefening der gewijde geschiedenis.
2486: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs. Aan de gemeente uitgelegd.
2483: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Paulus' brief aan de Efeziërs. Voor de gemeente bewerkt.
23989: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis. Vijfde druk. (Gelijk aan den derden herziene druk).
42907: ANDEL, DR. CORNELIS P. VAN. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
40901: ANDEL, DR . C. P. VAN. - Gisteren onmisbaar voor morgen
33037: ANDEL, H. W. H. VAN/BRILLENBURG-WURTH, DR. G. - Hoofdzaken van de Gereformeerde Geloosleer. Voor de belijdenis-catecisatie. tweede druk.
2484: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - JOHHANNESEvangeklie aan degemeentetoegelocht
12383: ANDEL, J. VAN (PREDIKANT TE GORINCHEM) - Jezus' laatste vaarwel. Volksuitgave.
53226: DELFT VAN MARIEKE RED EN ANDERE - COLLECTORS AND COLLECTIONS KONINLIJKE BIBLIOTHEEK 1798-1998
76453: HAAN DE HH ---WESTRATE J A EN ANDERFEN - Dagelijks onderwijs dag boek bij de bijbel met uitleg en de kanttekeningen
12569: ANDERSEN, H. CHR. - Sprookjes van Andersen. Met illustraties van H. Sturris.
46111: ANDERSEN - Desprookjes van Andersen. Illustraties: Maan Jansen.
44058: ANDERSEN H C - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen, met houtgravures van Thijs Mauve.
70534: ANDERSEN, H. C. / TEN KATE, J. - Sprookjes en Verhalen van H.C. Andersen. in dichtmaat naverteld door J.J.L. Ten Kate. eerste volledige uitgaaf, met het photographisch afbeeldsel van Andersen.
48212: ANDERSON, J.A E.A VERTAALD DOOR H VANVLIET - Brood op het water Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
44382: ANDERSON, HUGH GEORGE - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A Social History (Studies in American History 10).
71999: BINSCH / BUSCH / ANDERSON / E.A. - Zo doe je dat! Meer dan 10000 tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd.
13410: ANDERSON, BERNHARD W. - De wereld van het Oude Testament.
22760: ANDERSON JONATHEN V ERTAALD DOOR KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson. uit het engels vertaald door J Koistra te Ede
35042: ANDRAE, HEDWIG - Walter.
72948: LARDINOIS P.M.H. ANDRÉ - Wetenschap, litaratuur en de wedstrijd tussen Homerus en Hesiodus
36201: ANDRE, F/BOER, P. DEN/KONING, J.C. DE - Leven. Leesboek voor de scholen met de Bijbel. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 7e deel.
68632: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Een alleen... een nieuwe zangbundel
68633: WEISS. AUG. EN ANDREAE J.C. (MET MEDEWERKING VAN FERD. TIMMERMANS.) - Eén alleen…, een nieuwe zangbundel . (Algemeene liederen, natuurliederen, liederen van den arbeid, kamp- en vacantieliederen, sport en spel, provinciale en gewestelijke liederen, kerstliederen enz., vorstenhuis en vaderland, Volkenbond en vrede) goed ex
45603: ANDREE, P.J. - Leerredenen voor evangelische christenen, ter aankweekng van geloof, hoop en liefde. Gedeeltelijk ten voordeele van het Weduwenfonds van Evang. Luthersche Predikanten. Opwekking tot standvastigheid in christelijk geloof en leven.
70820: HOME ANDREW - Jaap en Bien anvonturen van twee schooljongens vertaald door A. de Graaff geillustreerd tweede druk
70821: HOME ANDREW - Door dik en dun vertaald door A. de Graaff met platen
61444: MUURRAY ANDREW DR. - In die Heligdom verklaring brief aan die hebreers
70834: HOME ANDREW - De spion op school avonturen van een schooljongen vertaald door Annie de Graaff geillustreerd tweede druk
72770: KNEVEL ANDRIES - Allemaal gereformeerden, in gesprek met tien gereformeerde voormannen
8651: ANDRIESSEN, P. J. - De Prins en Johan de Witt. Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regering.
8658: ANDRIESSEN, P. J. - De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Franse Revolutie.
8659: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank. Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering, 1650-1654.
6759: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
49187: ANDRIESSEN, S. J. - David copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
49185: ANDRIESSEN, S. J. - David Copperfield. voor jonge lezers bewerkt. 3e druk. Geïllustreerd.
48291: ANDRIESSEN, P. J - Bakvischje
46682: ANDRIESSEN, H.C.I. - Groei en grens in de volwassenheid. Inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop. 2e druk
46596: ANDRIESSEN, P.J. - Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Grootte van Pruisen, door P.J. Andriessen. Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout
46597: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en veldher, of Frederik de Grootte in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den tweeden van Pruisen. 1756-1786 door P.J. Andriessen. Schrijver van: Bataafsche Republiek en Bladen uit de Geschiedenis van ons Vaderland. Tweede durk.
46598: ANDRIESSEN, P.J. - Een gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen, Tweede druk, herzien door C.H.M. Vierhout.
46314: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van de Tachtigjarigen Oorlog door P.J. Andriessen, Schrijver van: D eVrijheidsoorlog, Evangelie en Friezen, De vrouw van de Wolfsgrove. Zesde druk
46315: ANDRIESSEN, P.J. - Een genstche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. door P.J. Andriessen Tweede druk.
45709: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45710: ANDRIESSEN, P. J. EN HOFDIJK, W. J. - Panorama van Neerlands Verleden. Tweede druk.
45297: ANDRIESSEN, P. J. - 1812 of de tocht naar rusland. tweede druk.
43830: ANDRIESSEN, P J - Oranje Nassau : leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis
43362: ANDRIESSEN, SUZE - Marie en Pauline
43367: ANDRIESSEN, P.J. - EEN ONDERDRUKTE KONINGSZOON de jeugd van Frederik den Groote van Pruisen 2e druk., 4 gekl. litho's,
43372: ANDRIESSEN, P.J. - Het huisgezin van den raadpensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam 4e druk., 4 gekl. litho's,
43443: ANDRIESSEN, SUZE. - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol
43446: ANDRIESSEN, SUZE - Aan den haard. Twee verhalen voor jongens en meisjes. N.p. Met ills. van C. Koppenol. 4e dr
43458: ANDRIESSEN, P. J. - Albertin platen W Steelink (1e Druk)
43459: ANDRIESSEN, SUZE - Bosch en Duin: Drie verhalen voor jongens en meisjes. 4de druk, 6 platen Jan Sluyters,
43486: ANDRIESSEN, P. J. - Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van prins Willem IV: 1747-1751. Schrijver van 'De Vrijheidsoorlog', 'De Kinderen van den Zoetelaar', 'De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel'. Derde druk.
42311: ANDRIESSEN, P. J. - Onze koning een feestgeschenk naar P.J. Andriessen voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen
40850: ANDRIESSEN, P. J. - De suppoost aan de bank van leening, of de laatste levensjaren van Joost van den Vondel, 1675-1679. Derde druk.
10392: ANDRIESSEN, P. J. - Het huisgezin van den Raadpensionaris of Hoe de Eerste Stadhouderloze Regeering een einde nam. Vijfde druk.
36020: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta. met vier platen van Wilm. Steelink. Derde druk.
10332: ANDRIESSEN, SUZE - Sneeuwkokjes. Drie verhalen.
28458: ANDRIESSEN, P. J. - Tony en Armand. Met 4 platen van Wilm. Steelink. Achtste druk.
8655: ANDRIESSEN, P. J. - De Weezen van Vlissingen. Hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het derde tijdperk van den tachtig-jarigen oorlog. zevende druk.
25195: ANDRIESSEN, P. J. - De erfenis eener moeder.
10798: ANDRIESSEN, P. J. - esther en aghata
10393: ANDRIESSEN, P. J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering. 1650-1654.
70635: ANDRIESSEN P.J. - Dochter van den fabrikant met 4 platen van Wilm. Steelink vierde druk
10249: ANDRIESSEN, SUZE - Ons clubje
43370: ANDRIESSEN, P.J. - ,Een Gentsche Vrijheidszoon: Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335 - 1345. I 2e druk., 3 gekl. litho's,
75682: ANDRIESSEN, P. J. - De Deserteur De Franssche overhersching en Nederlands hetsteling 1810-1813 zevende druk.
3979: ANDRINGA, W - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. deel 2
37461: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald.
15660: ANDRINGA, W. / VERHAGEN, J. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. Deel 1: (6) 852 blz. Deel 2: 429 blz.
72744: ANDRUIESSEN P J - EEN ENGELSCHE jongen op een Hollandsche School 4e druk
70616: ANEMA, S - In 's levens opgang iillustratie 4e duizendtal
64908: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
20388: SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI. - Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita. Tomus octavus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Ad codices manuscriptos Vaticanos exacta. Cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum, S.R.E. cardinalis cura et studio fratrum eiusdem ordinis. (41) 412 blz. Tomus nonus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII. (25) 494 blz. Tomus decimus: Secunda secundae summae theologiae a quaestione CXXIII ad quaestionem CLXXXIX. (37) 564 blz. Tomus undecimus: Tertia pars summae theologiae quaestione I ad quaestionem LIX. (51) 554 blz. Tomus duodecimus: Tertia pars summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC. (18) 383 blz. et supplementum tertiae partis summae theologiae: (48) 264 blz. Tomus decimus tertius: Summa contra gentiles liber primus et secundus ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta et summo pontifici Benedicto XV dedicata cum commentariis Francisci de Sylvestris Ferrariensis cura et studio fratrum praedicatorum. (58) 602 blz. Et appendix ad primum et secundum librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 67 blz. Tomus decimus quartus: Summa contra gentiles ad codices manuscriptos praesertim sancti doctoris autographum exacta. Liber tertius. (51) 475 blz. Et appendix ad tertium librum summae S. Thomae de Aquino contra gentiles 55 blz. Tomus decimus quintus: Summa contra gentiles. Liber quartus. (48) 303 blz. Tomus decimus sextus: Indices auctoritatum et rerum occurrentium in summa theologiae et summa contra gentiles et in annexis commentariis Thomae de Vio Caietani et Francisci de Sylvestrus Ferrariensis item in praefationibus, notulis atque appendicibus editorum id est indices in integros tomos IV-XV cura et studio fratrum praedicatorum. (25) 645 (4) blz.
53169: DAVIES BOB &WORTHEN ANITA - en toch zo ANDERS omgaan met homoseksualiteit in je familie of vriendenkring
65529: SERVAES ANKE - Oorlogs kinderen. Tekeningen Judith Kruys
70716: GOGH-KAULBACH ANNA VAN - Moed geillustreerd door A. Gerdes Overbeek
31790: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64868: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
64867: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
43120: S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND - Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
71689: VRIES ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger, vierde druk
70468: VRIES DE ANNE - DAGOE de kleine bosneger gieillustreerd door Corrie van der Baan achtste druk
74014: ATKINS ANNE - Moederziel (vertaald door Rika Vliek)
73999: GRAAF ANNE DE - Uit de ronde schaduw
71009: VRIES DE ANNE - De duisternis in (Reis door de nacht, deze serie bestaat ui: 'De duisternis in', 'De storm steekt op', 'Ochtengloren', illustraties van Tjeerd Bottema)
74373: ARIE-ANNE - De Tommies komen!: dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944 geschreven door Marie-Anne; samenst. C. van Roekel] Dagboekfragmenten over de maand september 1944, toen de Engelsen Arnhem probeerden te bevrijden, opgetekend door een toen 15-jarig meisje. ill 3
73328: DACIER ANNE - Les comedies de Terence: avec la traduction et les remarques tome premier
57159: HUITIËME ANNËE--*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++Ç++++ - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
40347: HUITIËME ANNËE - Revue Chrëtienne Recueil mensuel
76971: BECKER ANNELIES E A - DRift 25 onderzoek bouwgeschiedenis
69607: VERMEER ANNEMARIE - NSB-FILMS propaganda of vermaak?
56951: HOOGENBOOM ANNETJE - De Libanonceder novelle 1e druk
71781: LUCAS ANNIE - NIET DOOR EIGEN KRACHT een verhaal uit het Engelsch 3e druk
64504: ROMEIN VERSCHOOR ANNIE - Anne Frank het achterhuis dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944
76233: WRISTWATCH ANNUAL - THE CATALOG OF PRODUCERS, MODELS AND SPECIFICATIONS New York
71208: ANONIEM - ik had een meisje lief, een vertrouwlijke briefwisselin, bebundeld door "Walter Trobisc, vijfde druk
48540: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 54e jaargang19265
48539: ANONIEM - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 55e jaargang1926
45097: ANONIEM - De avonturen van Aram. Het zwaard van Palermo , Het Amusante Weekblad Okido zonder jaar geillustreerd 1e dr. - Oblong formaat, geniet
70309: ANONIEM - Hoe het Morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit het tijdperk der Hervorming in de zestiende eeuw.
40774: ANONIEM - Het Friese Landschap/It Fryske Gea Netherlands, .
75922: ANONYMUS, - De boetveerdige ziele, op den nieuwen peys`er wel op, inhoudende zeer kragtige overwegingen op de eeuwige waerheden
29865: ANROOY, P. VAN - Inleiding tot de jeugdconcerten.
75434: ANTAL, G. VAN. & PATER, J.C.H. DE. (EDS.) - Weensche Gezantschapsberichten van 1670 tot 1697 Bewerkt door G. van Antal en J.C.H. de Pater. (RGPgs 67*).
76848: MARGARETTA ANTHONIA - De kostbare vaas 2e druk geillusstreerd
69911: ANTICHRIST, DER. - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main Inc. fol. 116. Mit Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Straßburger Druckers, um 1480. Mit Beiträgen von Karin Boveland, Christoph Peter Burger, Ruth Steffen.
25489: ANTINK, A.J. (OVERL. 1899, ROTTERDAM) - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door (...)
76260: ANTON PIECK, HANS VOGELESANG - De wereld van Anton Pieck Romantische prenten van tafereeltjes die zich afspelen in de negentiende eeuw, met begeleidende tekst. Anton Pieck was de vormgever van De Efteling en dat zie je terug in deze nostalgische platen in kleur
74450: HOUTEPEN ANTON - Uit aarde, naar Gods Beeld, theologische antropologie
52928: COOLEN ANTON - kinderen van ons volk
36501: ANTONIDES, MEINARDUS (1700-'76, ONDERWIERUM) - Schriftmatige verklaring over het borgtogtelijk en zaligmakend lijden, den kruisdood en de begrafenis van den Heere Jesus Christus. Voorgesteld in vijf en dertig leerredenen, doormengd met leerzame en praktikale aanmerkingen, en elke verhandeling besloten met eene ontdekkende en opwekkende toepassing, benevens beknopt vertoog van den staat van Christus verhooging uit Psalm 118: 22, 23.
73382: ANTONIDES, THEODORUS (1647-1715, WESTERWIJTWERT EN MENCKE-WEER) - Verklaring over de wonder-werken Jesu Christi Waar in de woorden van ieder Wonderwerk hostelic wonrden geopend/ en haar einden en dogmerk op een schriftmatige wijs betoogd. WAARBIJ Schrivtmatige uitlegging over Matth. 21. vers 33...46. Behelsende een verklaring over de gelikenis van den wyn-gaard, die Jehova plantede.
71978: ANTONISSE, RINUS E.A. - 1. Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. 2. Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven. 3. Energie in wisselend getij. 3 Delen in linnen schuifdoos. Twee delen: or. linnen met omslag en één deel or. omslag met flappen, 176; 32; 128p. Ca. 30,5 x 22,5 cm.Interviews Ben Jansen. Met talloze illustraties in kleur en zwartwit; mooi exemplaar.
75029: ADRIANI HENRICUM PRIESTER ENDE PASTOOR VAN S ELIZABETTEN GAS-HUYS BINNEN ANTWERPEN - CATHOLYCKE sermoonen op alle decepistelen ende euangelien van de sondaghen ende heylighe daghen vanden gheheelen daghen vanden gehelen jaere de leste editie nunin dezen lesten wederom op een nieuw overzien ende naer den Roomschen text verbetetrt doorADRIANI HENRICUM Priester ende pastoor van S Elizabetten Gas-huys binnen Antwerpen WAARBIJ Catholijcke SERMOONEN oft verklaringhen op alle de epistelen ende euvangelien van den gheheelen vasten t samen vergadert uyt verschheyden leeraars der Catholijcker kercken maerden eyschen van dezen tegenwoordigen wanckelbaren tijdt ende tot vooderinge stichu=inghe enonderwijze can alle Catholijcke devore Christenenmenschen inlicht gebracht door Henricum Adriani.
42472: ANWB - Goede reis en wel thuis route beschrijvingen 3 mapjes met daar bij de anwb leidt u door de doolhof van uw reisbelemmeringen 2 mapjes in org opbergmap
16878: ANWIJL, E. - De Keltische godsdienst in den voor-christelijken tijd. Door Edward Anwijl, hoogleeraar te Aberystwyth.
60597: MARIS J W DR. APELDOORN - Schepping en Verlossing het kader van een bijbelse spirtualiteit
76296: ROUWENSAL P L APELDOORN (DRCSTEENBLOK) - Het Aanbod van Genade Tweestudies
33197: APELDOORN, MR. L.J. VAN - De Kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het regt omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795. Door (...). in 2 delen.
67366: VELEMA W H DR. APELDOORN - Denken vanuit het einde Confromtatir met van Ruler
47984: BAARS A PROF CHR GERF KERK APELDOORN - 2e druk (proefschrift)
64538: ROOS G APELDOORN - De HEERE zal het voorziemn 25e jarig bestaan van de Gerf Gem te Emmeloord 1958-83
75740: BAARS A PROF CHR GERF KERK APELDOORN - Spiegelverhalen Pastorale lessen uit degelijkenissen vandegoede Herder
4226: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 1e druk.(1759 WAARBIJ HET Vervolg van Aanmerkingen over Regtgebruik ect 2edruk 1763
49713: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
34129: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - De Herformde leer van den geestlyken staat der menschen, van 't werk des geest, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden verklaard, bewezen en verdedigd tegen g
4040: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 2e druk
34028: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
49722: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door (...) Derde druk. Waarbij gebonden: Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) .
4888: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - De herformde (sic) leer van den geestlyken staat der menschen, van 't werk des Geests, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden. Verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den brief van N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schrijven door Johannes Conradus Appelius Dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam.
49718: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. met Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie. Eenvoudig afgeleidt uit enige Evangelische stoffen.
49720: APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Brief ter beantwoording van eene vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Geschreven aan mevrouw.... door J. C. Appelius. Met een voorwoord van Ds. L. Huisman.
72449: APPERLOO-BOERSMA, K. / SELDERHUIS, H.J. - Calvijn en de Nederlanden
22159: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
49726: APPUHU, A. W. - Mose, der Knecht Gottes. Ein Versuch die wichtigsten Lebensabschnitte desselben in geistlichen Betrachtungen. darzustellen, von August Wilhelm Appuhu, Konsistorialrath und Domprediger zu Magdeburg. Aufs neue herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland.
18461: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
1611: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
72007: AQUINO VAN THOMAS --SASSEN, DR FERD. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Thomas van Aquino, tweede herziende druk
5304: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
40051: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
29812: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - S. Thomæ Aquinatis doctoris angelici Summa Theologica diligenter emendata de Rubeis, Billuart et Aliorum notis selectis ornata. I: 768 blz. II: 732 blz. III: 700 blz. IV: 819 blz. V: 824 blz. VI: 438 (41) blz.
49730: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Sancti Thomæ Aquinatis Summa theologica S. Thomæ Aquinatis: in qua Ecclesiæ Catholicæ doctrina universa & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu, quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab hæreticis in controversiam; id omne ut erudite, solide & dilucide, ita pie atque fideliter explicatur. In tres partes ab auctore suo distributa. Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovaniensium Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper nonnullorum Duacensium Theologorum opera & nunc eorundem nova cura, a pluribus mendis repurgata, ita ut suum primavum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proxime accedat. Quid post reliquas omnes in hac secunda Duacensi editione præstitum sit, exponetur Epistola ad lectorem.
49731: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Petri Lombardi novariensis, cognomine magistri sententiarum, episcopi Parisiensis, sententiarum libri quator, per Joannem Aleaume, Parisiensis theologiæ professorem, pristino suo nitori vere restituti; necnon divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, summa theologica, ad manuscriptos codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata; novisque curis ac dissertationibus a Bernardo Maria de Rubeis illustrata. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore.
49727: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274) - Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. Academisch proefschrift, door B. F. E. van Welie, geb. te Dreumel.
49728: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Uitgegeven door A.W. van Winckel, S. Th. L., O. P. professor in de wijsbegeerte, en dr. F. van Goethem, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven. De verzameling en de verklaring van de platen werden bezorgd door prof. Lr. B. H. Molkenboer, O.P. (Nijmegen).
49729: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J. H. Janssen. Met een voorwoord van prof. mag. dr. J. B. Kors, O.P.
49732: AQUINO, THOMAS VAN (1225-1274 - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. XXII Over de Sacramenten. Latijnsche en Nederlandse tekst uitgegeven door een groep dominicanen.
75898: SIKKING AR - Bennenkom begon in Wageningen vijftig jaar Christelijke Gereformeerde Kerk teBennekom
46643: ARBERRY, ARTHUR J. - The Koran Interpreted: Volume 1+2. Suras I-CXIV. London / New York: George Allen & Unwin / Macmillan,1955 .
48260: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) KRUMACHER FRED WILH- GERDES G-KOENEN H J MR. - Leer en troostboek ten gebruike bij de Boeken van het Ware Christendom Het Paradijshofje metgediechten van Mr H J Koenen de leerredenen over de tien plagen van egypte met het leven van den zalig ontslapen door Dr.Fred.Wilh Krumacher opnieuw vertaald doorE GERDES
18755: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
75882: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften
41392: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het vernieuwde Paradys-hofken. Vol allerhande leer-rijke-deugt-dank-kruys-ampt-lof en vreugde-gebeden: Daer door / tot herstellinge van 't beelt Gods / tot stichtinge eens nieuwen geestelijken levens / en oeffeninge des waren Christendoms / als ook tot troost in 't kruys/ en tot lof des naems Gods. De ware Christelijke Deugden, uyt alle de hooft-leren van ons Christelijk Geloof / mitsgaders / de grontspreuken der H. Schrift / in de ziele krachtelijk geplant worden. In 't licht gegeven door den hoogverlichten Gods geleerden Johan Arent. En voor desen uyt het Hoogduytsch vertaelt, maar nu in dese laatste druk, van nieuws, na het selve, als ook volgens de nieuwe oversettinge der Nederlantsche Biblien verbetert, van veele fouten gesuyvert, en met de voornaamste hooftspreuken der H. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. .
73537: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
15002: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Recht vernieuwde Paradys-hofken. in houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige bladeren tot troost des kruys genoten dezer wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende .
49740: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Vier boecken van het Waere Christendom dat is de oprechte practijke en Oeffeninghe de Godsaligheyd
49736: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Thien schoone geest en leer-rijcke predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt.
49739: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Johan Arendts waare Christendom, verdeelt in 6 boeken. Hier by komen zyne tien predikatien over de plaagen van Egipte, en andere schriften. Op nieuws uit het Hoogduitsch vertaalt, en met gebeden toepasselyk op ieder kapittel, en kopere plaaten(15) verrykt, door mr. Zacharias Dezius. Leraar der Gemeente toegedaan de Augsburgsche Belydenis tot Rotterdam. De tweede druk.
38152: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertyds hoogverlichten Godgeleerden Heere Johan Arendts, generaal superintendent des Vorstendoms Lunenborg, Alle geestryke boeken van het waare Christendom, nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete, hartelyk berouw en leedwezen over de zonde; als mede van het waare geloove, heilig leven en den wandel der rechte waare christenen: ook hoe een oprecht christen zonde, doodt, duivel, helle, waereld, kruis en alle droeffenis, door het geloove, gebedt, geduld, Godts Woord en hemelschen troost overwinnen zal; en dat zelve alles in Christo Jesu. Uit het Hoogduitsch, merkelyk verbetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert, met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt, en met kopere platen op nieuw in't licht gebragt. Door mr. Zacharius Dezius, leeraar in de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Rotterdam. (eerste t/m zesde boek} waarbij gebonden: Tien schoone geest- en leerryke predikatien van den tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen (...)
49737: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
75028: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften.en:
34859: ARENDTS, J. (1555-1621, SUPER-INTENDENT TE LUNENBURG) - Het ware Christendom. Naar het Hoogduitsch. Tweede druk.
76916: DANE ARI - RiMKJE S RAPOORT met tekenin gen
74257: BAARS ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid
75810: ROTH ARIEL - oorsprong wettenschap en bijbel verenigd
49741: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
30061: ARIM. - Drielamps, Gelijkstroomontvanger type AA 3-G. Derde geheel omgewerkte en verbeterde druk.
74107: STIJSIGER ARINA - Een vriend van ver
26241: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
49742: ARISTOPHANIS - Aristophanis Comoediae ad optimorum librorum fidem. Accurate recensuit C.H. Weise. Nova editio stereotypa. Tom. III, Ranae, Ecclesiazusae, Plutus.
73673: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Iets fijns voor Elsje
69937: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Tanja wil het anders
71668: VERMEULEN-KALLE ARITHA - Je mag er zijn Reini!
72018: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter en het oude huis,
73037: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter in actie
73083: VELZEN-WIJNEN ARJA VAN - Tjeerd en Peter op vossenjacht, tweede druk
55497: VELZEN WIJNEN VAN ARJA - Avonturen op de Meinemahoeve 2e druk
19472: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
49744: ARKEL, R. E. VAN - Wat heenging en wat blijft. Predikatie.
77032: ARKEL, R.E. VAN - Heilige herinneringen
76222: KOUWENBOVEN ARLETTE - De Fehrs Kroniek van een Nederlandse Menonietenfamili4edruk
74765: EDDY ARLI - De eersteing van den oogst
5313: ARMENGAUD J.G.D. O.R.V., JANIN JULES, DE LESCURE M., COMTE DE LA FITTE, H. BABOU E.A. - Les Reines du Monde. Par Nos Premiers Ecrivains. Ouvrage publié sous la direction De M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de l'histoire des Peintres, auteur des Galeries publiques de l'Europe des trésors de l'art, etc., etc.
64412: ARMINIUS, JACOBUS - Verklaring van Jacobus Arminius. Afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 Oktober 1608
72898: ARMSTRONG, LANCE - Elke seconde telt het vervolg op de pijngrens
48854: ARMSTRONG, F. - Dora en Lily
49747: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
37592: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen.
49746: ARMSTRONG, K., - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen.
39058: ARND, J. - Johann Arnd's des hocherleuchteten Lehrers (weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg.) Sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies_Gärtlein. Mit der Lebensbeschreibung des seligen Mannes. Nebst seinem Bildniß und 57 Sinnbildern. Zehnter Abdruck.
46423: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
49751: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn.
49750: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten. Christelijke beschouwingen naar aanleiding van Lukas IX: 52-62. Naar het Hoogduitsch van Friedr. Arndt, Evangelieprediker te Berlijn. Tweede druk.
73544: ARNDT, W.F. AND W. GINGRICH, - A Greek-English Lexicon of the New Testament. A translation and adaptation of the fourth revised and augmented edition of WALTER BAUER'S Griechisch-Deutsches Worterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der ubrigen urchristlichen Literatur.
49752: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
20369: ARNHEM, PETER VAN - Met A6 en Eef langs veld en dreef. Overijssel, Gelderland en Drenthe. Met (gekleurde) illustraties van Piet Nienhuis.
73837: RAVENSWAAY J C VAN PRED CHR GERF KERK TE SCHEVENINGEN-ARNHEM - Gaan en Komen Afsheid Schevingen intrede Arnhem met foto
72792: POLDERMAN ARNOLD - Het geheim van het witte huis omslag Jan den Ouden
43257: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
71249: MOL ARNOLD - Samen winnen in je huwelijk
49753: ARNOLD J J - Als de kerk KERK is 4e druk
49757: ARNOLD, GODFRIED (1666-1714, BERLERBERG, BRANDENBURG) - Het leeven der voornaamste oudvaders of woestynreis. Bij een vergaaderd en met een voorrede verzien. Tweede deel
49758: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
49759: ARNOLDUS, HENRI - Pietje Puk in gevaar 24e druk, met tekeningen van Carol Voges.
64623: ROTTERDAM ARNOLDUS - Praktijk des biddags wegwijzers voor eenvoudige christenen om recht biddag te houden.
31635: ARNOLDUS, HENRI - Pim en Pidoe. Omslag en tekeningen van Carol Voges.
75658: ARNOLDUS, HENRI - Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934-1984
76591: WEYTINGH JOANNES HENRICUS ARNOLDUS - Beknopt geschied-, aardrijks- en fabelkundig woordenboek der classieke oudheid, benevens verklaring der meeste kunsttermen en andere benamingen, voor zoo ver zij van het Latijn of Grieksch zijn afgeleid, voor ongeletterden
75083: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk veert feest 28e druk met tekeningen van Carol Voges.
75084: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Pukwordt muzikentm 11e druk met tekeningen van Carol Voges.
75088: ARNOLDUS, HENRI - Piefje Puk Knapt het op - en de winkel dief met tekeningen van Carol Voges. omnibus
34568: MONTANUS ARNOLDUS (1625-'83) - .Vermeerderde LEVEN en BEDRIJF van Erederik Henrik prince van Oranje met een noofwedige inleydingafbeeldsels der belegeringen Een aanhangsel van bestand rn vredehandelingenen nieuwe byvoegsels verrijkt en verbetert der derde druk
75391: ARPOTS , ROBERT - Toneel in Nijmegen. Nederduitsche Schouwburg.
49762: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
23337: ARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiels Karl Barths.
42508: ARRENBERG, R. - Groote mannen en vrouwen. Boeiende verhalen en bijzonderheden uit hun leven. Met 6 gekleurde platen.
70441: PINK ARTHEER W - Troosvolle beloften uitb het Engels vertaald door G H C Donker
49763: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
39912: ARTHUR, WILLIAM - Het Pinkstervuur of De Ware Kracht des Christendoms, van William Arthur. Naar het Engelsch door A.M.C. van Asch van Wijck.
59354: KUYPER J H SCHEURER J G MISSIONAIT ARTS - SCHEURER J G Missionait Arts De man van het rotsvaste geloof
70859: ARTZ, MARCEL J.A., - Hoe Dikke Gijs in de Cockpit verzeilde. . Ill.: met bandtekening en ills.; Hans; Borrebach. .
6117: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
49764: ARVISENET, CL. - Der gute Engel der Kindheit. Oder kurze Unterweisungen der zarten Jugend über den Weg des Heiles, nach dem Französischen des Cl. Arvisenet, Generalvisar in Krones. Bearbeitet und mit einem Lehr- und Gebetbüchlein vermehrt von Heinrich Kersting, Erzieher des jungen Erbprinzen zu Salm Salm in Anholt. Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde und Titel in Tondruck.
72481: AS H.H.J. VAN, BERG C.R. VAN DEN, BISSCHOP R. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
46520: ASBJORNSEN & MOE,GRETA BAARS-JELGERSMA,A G VAN HAMEL, TOON VAN HAM - Noorse volkssprookjes uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Keuze en vertaling van Greta Baars-Jelgersma, ingeleid door Prof. Dr. A G van Hamel, geillustreerd door Toon van Ham
48770: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
49766: ASCH VAN WIJK, VAN - De geschiedenis van het amtsgebed
76832: ASCH VAN R W - In de Huifkar 2e druk geillusstreerd kleurplaat
54556: FERDINAND LUDWIG VON BRESSLER UND ASCHENBURG - Les Souverains Du Monde: Ouvrage Qui Fait Connoistre la Généalogie ..., Volume 2
6172: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
49768: ASH, T.G. - De vruchten van de tegenspoed
46247: ASHDOWN ELI DOOR RIJSWIJK, C. VAN - De molenaar van Lewes Uitb het levern van Eli Ashdown 1831-1904 Ik zal thuiskomen
75625: JAGER ASKAR - Weltgeschichte in vier Bänden. Bd. I: Geschichte des Altertums. Bd.II: Geschichte des Mittelalters. Bd.III: Geschichte der neueren Zeit 1517-1789. Bd. IV: Geschichte der neuesten Zeit 1789-188
43794: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
49771: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
49770: ASMUSSEN, GEORG - Peter Tolk. De geschiedenis van een zoeker.
24124: ASMUSSEN, HANS - BRUGGEN, DS. J. P. VAN E.A. - Hoe heeft Barth de kerk gediend? Vertaald door Ds. K.H. Kroon. Nummer 2 uit serie ''Onze tijd''
49773: ASSCHER-PINKHOF, C. - Toen moeder klein was 3edruk
46427: ASSELBERGS, ING. G. - Reparatie En Onderhoud Van Auto’S
49776: ASSELDONK G. VAN M.S.F. - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398)
43822: ASSELIN, HENRY - La Hollande dans le monde. L'Ame et la vie d'un peuple
49778: ASSELT, W. J. VAN - Coccejus
69876: DICKSON ATHOL - WASSEND WATER vertaling Rika Vliek
43878: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 2 Noord Nederland Gebonden. 142p.. Goed.ex
72036: ATLAS - National Atlas of Kenya. third Edition.
49782: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
74335: ATLAS - Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
43879: ATLAS - Grote Topografische Atlas Van Nederland . Deel 1 Noord Nederland Gebonden. 135p.. Goed.ex
72533: ATLAS - Topografische satellietbeeld atlas van nederlan 1:100.000,
73666: ATLAS - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 4 delen. 1: West-Nederland. 2: Noord-Nederland. 3: Oost-Nederland. 4: Zuid-Nederland.
48139: ANONYMOUS-ATLAS - Volkeren-atlas Amerika. meer dan 100 inplakplaatjes. Fraai overzicht over mensen in de Amerika's. Ornam. half-linnen. Als nieuw.
71626: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan edukasi. Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia. (Diss.)
43962: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
40410: ATTEN, A. VAN - De Wraak van den Cowboy
49785: ATTEN, A. VAN - De Geuzentroep door A. van Atten Geillustreerd door Annie van de Ruit derde druk
62406: NIEBOER ATTIE - Boerentypen En Humor Uit De Betuwe 1e Druk., 20 cm x 16cm. Ill.: Raemaekers Louis / Schoemaker R.L.A. (tekeningen).
65929: SONGBOOK - ANTOINE GODEAU (1605-1672) BISSCHOP VAN GRASSE EN VENCE; ARTUS AUCOUSTEAUX - Paraphrase des pseaumes de David en vers franqois par Antoine Godeau, maistre de la musique de la Chapelle du Roy & Chanoine de la sainte Chapelle du Roy. Deeus. Nouvelle Edition reveüe & corrigée.
59546: LANG AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
65708: SLOOTEN VAN AUGUSTA - De Trossen los met illustraties van J G Kesler

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9