Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75269: HOOGEWOUD F RED E.A. - De Tempel van Jeruzalem beeldvorming door de eeuwen heen
56990: HOOGH, ALETTA - Geen goud maar God.
56991: HOOGHIEMSTER, H. - Preeken uit Oorlogstijd.
56992: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, 10. Simonis aliorumque inprimis E. van der Hooght. Recensuit sectionum propheticarum recensum et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit Augustus Hahn. Editio stereotypa C. Tauchnitii quartum recognita et emendata.
56993: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght. Accure recensa et expressa. Curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile prof. lipsiensis. Editio stereotypa octava.
76604: HOOGHWERFF B. - Geloofstuigen van ADalo de Jood het vergeten gesc hrift van Alexander Comrie en Comries begin tijd in Hollan
73860: HOOGHWERFF B. - Omdat Hij het gedaan heeft, vriendenbundel
74217: HOOGHWERFF B - Het Vrome volk in U verheugd uit het gezelschapleven
75687: HOOGHWERFF B - De belooofde dominee Uitbhet leven van Ds D Bresser en zijn vrienden
56995: HOOGLAND, R.A. SR. - Kroniek van Utrecht beknopte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
75329: HOOGOVENS, IJMUIDEN. PROF. DR. JOH. DE VRIES. - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie door Prof. dr. Joh. de Vries.
75698: HOOGSTRATE, DRS. P.M.J. (VOORZITTER) - Groot Letter Liedboek voor de Kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangenoden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. Groot Letter Liedboek voor de Kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangenoden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.3e druk
24686: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56998: HOOGSTRATEN, NANS - Vallen en opstaan.
57000: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56996: HOOGSTRATEN, A. VAN SCHOCH - De slotvrouwe van Westwoude.
36059: HOOGSTRATEN, NANS - .... en gij zult stille zijn
57002: HOOGVELD, DR. J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
71931: HOOGVLIET JZ. ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) GRAVURES HOUTBRAKER, J. - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet zevende druk. 12 gravures voorafgaande aan de boeken Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, Natura et arte, Pieter Langendijk e.a.
20830: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vijfde druk.
28878: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, De Aartsvader, in XII boeken, Door Arnold Hoogvliet. De derde druk.
57010: HOOGWANDT, ANNEKEN (CA. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
3261: HOOGWANDT, ANNEKEN (CA. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
57011: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. Ingeleid door prof. dr. A. H. Edelkoort. 2e herziene druk.
57012: HOOIJER, J.G. - Jezus aan den oever der levenszee.
34336: HOOIJER, J.G.PRED TE RHENEN - Jezus aan den oever der levenszee.
16266: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cśsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
57013: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cśsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
16628: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) EN FRANCKEN, ∆. (1676-1743, MAASSLUYS) - De Arme Twijfelende Christen genaderd tot Christus. waarbij De waere ziels-vernedering, en heilzame wanhoop, in 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker, en in 't Nederduits vertaalt door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangeliums. Onveranderde druk. Met een voorwoord van den weleerw. heer E.E. Gewin, predikant te Utrecht. Waarbij FRANCKEN, ∆. (1676-1743, Maassluys) Geestelyk houwelyk, dat is een verhandeling van de ondertrouw der geloovigen met Christus. Met een voorwoord van den weleerw. heer E. E. Gewin, predikant te Utrecht. Onveranderde druk volgens de oorspronkelijke uitgave van 1715.
35262: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) - De arme twijfelende christen tot Christus getrokken.met voorwoord W v/d Zwaag
24920: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker en in't Nederduitsch vertaald door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangelies. met zijn voorredeI WARB IJ de Arme twyfelde Christen genaderttot Christus ect
69580: HOON, J.DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
57016: HOONING, FROUCK VAN DER - Van een jonge vechter. Illustraties van Anni van de Ruit.
48493: HONKOOP P SR EN HOONKOOP A F EN HOONKOOP P JR - En het geschiedde 3 kerst pred lukas 2
57019: HOORN H. VAN - De hut van oom Tom, Harriet Beecher-Stowe
71608: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, . Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 1. Deel 3: De nachtegaal zingt, in een band
57027: HOORN, HENK VAN EA. - Politiek mensen, Macht en mogelijkheden
57028: HOORN, NELLY VAN - Het geheim van den ouden Peter.
57021: HOORN, A.J. - De Bijbel: boek voor boek Introductie
57023: HOORN, ARJEN VAN - De nachtegaal zingt. triologie over Mientje Holdert.
57024: HOORN, ARJEN VAN - Voorspel van het geluk.
57022: HOORN, ARJEN VAN - Jannes triologie deel 2. Jannes en zijn idealen.
57020: HOORN, A. VAN - De nachtegaal zingt. Deel 3 van triologie over Mientje Holdert.
1599: HOORN, S. A. VAN DEN (PREDIKANT TE TIEL) (1851-1890) - Reisindrukken; of, over Domburg en Wiesbaden naar Dusseldorp.
34303: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, 209 blz. Geb. Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 199 blz. Geb. Deel 3: De nachtegaal zingt, 197 blz. Geb.
57026: HOORN, FR… VAN - Vlammetje
75427: HOOYKAAS, G.J., E.A., ED., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. [Deel I-VII, RGP, Kleine Serie - 7 delen compleet]
73996: FLINCHBAUCH C. HOPE - Over de rivier (vertaald door Lia van Aken)
57034: HORATIUS, Q. - Flaccus.
75044: BONAR HORATIUS - Geloof en Leef Korte gedachten over het Evangrlie
16131: HORATIUS, Q. - Flaccus.
57035: HORE, RACHEL - De droomtuin
69677: HORN D. (VOOR NEDERLAND BEWERKT) - De natuurlijke historie naar den vierden druk van "Wagner's Illustrirte Naturgeschichte".Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravures. Prachtig geÔllustreerd boek. 25x19 cm. Pictoral cover. Ill.: naar aquarellen en houtgravures
57036: HORN VON W O - DE MULAT eene geschioedenisuit het planersleven in Floria naar het hoogduitsch met 4 kleuren litho,s
3346: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk.
57039: HORNIUS, GEORGIUS (1620-'70, PROF. TE LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
38338: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) BALT. BECKER EN MELCH. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius, (...) Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57038: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57041: HORNMAN, W. - de ontstuimige
57042: HOROVITZ, DAVID - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
75782: HORST, PIETER W. VAN DER. - , Joden in de Grieks-Romeinse wereld. Vijftien miniaturen. Utrechtse Studies 5".
57044: HORST, K. VAN DER - Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)
57043: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
76104: HORST, HANS VAN DER EN GERAART WESTERINK - Tekenend Voor Kampen. De Gemeente Kampen in Een Reeks Van Vijftig Prenten
74936: HORST, J.G.TER EN E.M. SMILDA. - Rondom de oude Sint Helenakerk.
57046: HORTON, DAVID - Een legioen van eer
69828: HOSMAR, J. - St.Petersburg - Stad van de Rusluie.
57047: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis. Second edition. By John Hospers, professor of philosophy California State College at Los Angelos.
40175: HOUBAKKER, JOANNES (1685-1715, MENNONIETEN PREDIKANT AMSTERDAM) - Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur. tweede deel
57050: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. GeÔllustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
73858: HOUDIT J.A. VAN - De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, drie oefeningen
75375: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900
58755: KOELE WILLEM OLDENBROEK HOUSELT VAN A - Het einde van dien man zal vrede zijn Fragmenten uit het leven
57056: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699 en Schadelykheid Der Weereld-liefde; Getoont uit de Onvolmaaktheid en Nietigheid Der Weereldse Goederen, En de Brosheid des Menselijken Leevens, door GEESJE BRIT. Onveranderde uitgave volgens 1699. 2 boeken gebonden in 1.
57055: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
57057: HOUTE, SOETGEN VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
564: HOUTE, J. VAN (GEB. 1707, LIDMAAT DER HERV. GEM TE VALKENBURG) - Korte verhandeling van den aart en natuur des geestelyken leevens in deszelfs begin en voortgang, zoo als het trapswyze tot volkome wasdom en sterkte in dit leeven gebragt word. Dienende tot aanwyzinge, welke werkzaamheeden der ziele al, of niet voor werkzaamheeden van een door den Heiligen Geest ingewrogt Geloofs-leeven te houden zyn; ter betooginge, hoe men van het Genadewerk, volgens de uitdrukkingen der Heilige Schrift, in haar verband en oogmerk opgevat zynde moet denken en spreeken; en dus ter wegneeminge van het verschil in deezen, dat thans onder leeden van onze Kerk gevonden word; gelyk ook tot bemoediginge en opwekkinge van regt bekommerde zielen, om te staan naar de volle zeekerheid van hun zalig aandeel aande borggerechtigheid van den Heer Jezus Christus, zoo als hy in het evangelium zig zelfs heeft ontdekt en bekentgemaakt opgesteldt in zes zamenspraken.
69629: HOUTE VAN J A PROF DR - BRUGGE vroegercen Nu Fibulareeds 4
71822: HOUTEKAMER S. - Christopher Love, een puritein op weg naar het schavot 1618-1651, tweede druk
57058: HOUTEN, FREDERIK VAN (PRED. TE MIDDELBURG) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŽl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŽn.
70408: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - een NEDERGEBOGENE en met God Worstelende Ziel,in het Geloof weder opgericht
57061: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt IsraŽl, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
76312: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Drie uitmuntende Predicattein over psalm 45vers11-12 benevend een leerredenen van deverzekering derZaligheid als medetwee briec=ven ect
57062: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŽl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
24264: HOUTEN, FREDERICUS VAN (1662-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk.
3936: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57065: HOUTEN, U. VAN - De hillige histoarje. Forteld foar it Fryske folk. Diel I. It alde testamint diel 2 it nije testamint tekeningen van R. van Starkenborgh- van Straten
57059: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57066: HOUTING JR. W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
57067: HOUTJES, LAMMERT - Als het geluk verdonkert
77063: HOUTMAN, C. - Exodus.1 en 2 Exodus 1-34
57070: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
57069: HOUTMAN, ANS - Die mieke
57071: HOUTMAN, DR. C. - Nederlandse vertalingen van het oude testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
28998: N.N.( ALBRECHT D‹RER HOUTSNEDEN - De vier EvangeliŽn en de Openbaring van Johannes met twee en vijftig afbeeldingen naar de houtsneden van Albrecht DŁrer.
35068: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANIňL BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
57072: HOUWELING, COR - De neteligheid van een kerkscheuring
57075: HOUWELINGEN, F. VAN - Komt in de bus
57076: HOUWELINGEN, FRANS VAN. (E.A.) - Andersom. Allerlei verhalen.
57077: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus rondzendbrief uitBabylon derde serie commentaar op het nieuwe testament
28090: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 2 Petrus Judas. Testament in tweevoud.
57078: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van SŲren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
37942: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
35412: H÷VEKER, H.AMSTERDAM -J VAN DIJK DOETINCHEM - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk. DOETINCHEM uitgebreide druk
35413: H÷VEKER, H. OUDERLING - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap. 1 e druk
57080: H÷VEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk.
57081: H÷VEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap.
13694: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1937 - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
1302: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
70791: HOVING J.E. - De lotgevallen van jonker Hans van de Sparrenborgh geillustreerd door T. Leeser
57090: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
1515: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57096: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en geÔll. 272 pag.
57097: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57087: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
73859: HOVIUS DR. W. CHR. - De Dordste Leerregels voor iedere dag
7479: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
57088: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben - Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces
57102: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
57086: HOVIUS W CHR - de Dordtse Leeregels voor iedere dag
57099: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
46004: HOVIUS, DRS. W. CHR. - AANTEKENINGEN bij hetOudeTestament
21505: HOWIE, J. - Schotsche geloofshelden. Leven en sterven van Durham, Binning, Gray, Rutherford en anderen door John Howie. Uit het Engelsch vertaald door P. van Woerden te Akkrum.
31444: HOY, AEGIDIUS DE (1655-'97, SURINAME) - Geestelyke vryage, tusschen den Heere Jezus Gods Zoon, en des Satans boelen, en hel-wichten. Zynde een korte, klare, schriftmatige, en (in alle deszelfs deelen) een volkome verhandelinge, van de nature van 't zaligmakende huwelyks-verbont. Uitgebreidt over Hosea 2: 18,19. Alles volgens de oorspronkelijke uitgave van 1695.
57104: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
70926: HOYTEMA, TH. VAN (TEKENAAR) - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Een vogelgeschiedenis.ongepagineerd (32 pp). Ills.: zwart/wit illustraties.
70937: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
12079: HOYTEMA, THEO VAN - Vogelvreugd. Prentenboek.
74322: HOVIUS DRS. W.C.HR. - De maan bij nacht, vijf meditaties over de maan
22876: BAGGERMAN HR E.A - Zondagsarbeid: geen rust mee? overwegingen rond arbeid op zondag
6257: HUBER, M.C.U. & KELLER, G. - De Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Met houtgravures en chromolitho's. Aangevuld met: Gerard Keller, Laatste Bedrijf van den Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de Commune. 192 pp. Met 100 platen. Met grote uitslaande gelithografeerde kaart 'Verdedigingswerken van Parijs en Omstreken' in vogelperspectief.
34636: H‹BERN, J. - Zweimal zwei unf fŁnftzg Biblische HistoriŽn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset und miit einer Vorrede herausgegeben von Johann HŁbern. Rectore des Johannei zu Hamburg.
36542: H‹BERN, J. - Zweimal zwei unf fŁnftzg auserlesenerBiblische HistoriŽn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset nebst einer Vorrede ....
76248: M. HUBL - KANARIERS Voor iedereen, die meer over kanaries wil weten. Nieuwsgierig - opgewekt - verstandig. Alles over kanaries: - helder en eenvoudig - actueel en praktijkgericht - met heel veel kleurenfoto s
57115: HUBREGTSE, I. - Een gelukkige zanger - Een vrij bewerkte historische gebeurtenis 4e druk
31942: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
57113: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
70442: HUBREGTSE I - VELEN ONDERWEZEN 1921 75 jaar 1996 DsG H Kerstenschool Yerseke
57112: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
39244: HUBREGTSE, DS. L. LEERAAR BIJ DE NEDERDUITSCH GERFE GEMEENTE TE S GRAVENPOLDER - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
1504: HUBREGTSE, L. PRED NEDDUITS FER GEM TE S GRAVENPOLDER - Leven en sterven van ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te 's Gravenpolder, en een tweetal van zijn hand verschenen predikaties door I. Hubregtse te Yerseke.voorwoord Ds Chr v.d poel
57118: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57120: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57121: HUET, P. - Het verloren lammetje
31497: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57119: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
6111: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland. Bewerkt naar Andriessens 'Oranje-Nassau'.met 20 platen
72944: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellys emants tot Jan Eekhout) proeve van eene bibliographie met supplement 1946
57123: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57124: HUGENHOLTZ JR., P. H. PREDIKANT TE AMSTERDAM - Psalm 42 met eene leerrede over GALATEN 6 vers 14
74010: COCK HUGH - Een man komt thuis (vertaling Rika Vlieck)
71201: HUGHES, SELWYN - Huwelijks geluk
57126: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en geÔllustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misťrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
67810: VISSCHER HUGO PROF.DR. - In hetlicht der gereformeerde levensbeschoueing
76992: STRENGERS HUIB - Te voet door Kampen
67645: VERKUIL GERRIT / ERMSTRANG HUIB / E.A. - Gemeente Brakel Herindeling 1955 - 1999
57127: HUIBREGTSE, DR. P. K. - Anabasis Xenophon met illustraties van A. A. Tadema. negende druk.
57128: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in IsraŽl.
57129: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
8234: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
57131: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
57130: HUIJSER, DR. PH. J. - Het verwordingsproces in de Ger. Kerken. 2 dln. Dl. 1: de regerende klasse. 141 blz. Dl. 2: de invloed van de tijdgeest. 119 blz.
26976: HUIJSER, W.C. - Klaaglied op Neerlands toestand in kerk en burgerstaat Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
27416: HUIJSER, W. C. DIRLKSLAND - Klaaglied op NeÍlands toestand in kerk en burgerstaat. Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
74886: HUIJSMANS, WIM E.A. - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Zwolle, de Zwollenaren. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Compleet in 20 afleveringen
72553: HUIJSSEN J MR E A - tIEN JAAR DIT KONINGSKIND
57133: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
57132: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57134: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
76229: DEN HEUVEL JOHN VAN EN BERT HUISJES - De Gevallen Engel - een man tegen de Hells Angels 3e duk Het verhaal van Angelo Diaz, kroongetuige in het mislukte proces tegen de Hell's Angels, die daarna uit het getuigenbeschermingsprogramma werd gezet en moest onderduiken om de wraak van de Hell's Angels te ontlopen2009
57143: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
75945: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Geen Ander Evangeliedeel 1 en 2
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
57141: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŽl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
37949: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
27452: HUISMAN, L.PRED GERF GEM TE VLAARDINGEN - Wet en Evangelie. Zestal preken.
74305: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 9)
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57146: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57142: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57147: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
21517: HUISMAN, C - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. compleet in 12 dln
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
18607: HUISMAN, DS. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
39691: HUISMAN, T.; JOOSSE, J.L.; STREEFKERK, A.; BERKUM, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
76706: HUISMAN P - Bloed en Tranen
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
57158: HUISMOEDER - Wat de tong streelt. Encyclopaedie voor de keuken Medewerlster van de Vrpuwenrubliek van het Algemeen Handels blad
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
1777: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiŽn.
57165: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. 9 DLN 1: Oud-IndiŽ, Nederland. 2: Nederland. 3: Cultuurgeschiedenis I. 4: Cultuurgeschiedenis II. 5: Cultuurgeschiedenis III. 6: Biografie. 7: Geschiedwetenschap, hedendaagsche cultuur. V 8: Universiteit, wetenschap en kunst. 9: Bibliografie en registers.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiŽn: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
30119: HUIZINGA, J. - Tien studiŽn.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche HistoriŽn. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57170: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
73262: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
28084: HUL, J. VAN'T EN VERGUNST, P.J. - Levenslang leerling. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
72883: HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST - Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici.Met foto'sInterviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.).
72838: HUL J. VAN - Een vreemdeling in Jeruzalem, op reis met de kamerling van Candacť
71717: BUCQUOY HULET - Les chemis de la gloire T.2 Un jeune amiteux
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
76965: HULKENBERG A M - HILLEGOM in oude ansichten 2e duk
73661: HULLE, MARC VAN - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen.
57314: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57189: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
37896: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
22925: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw geÔllustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 38e druk
74396: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
70049: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
57278: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
74376: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 15e druk.
57305: HULST, W. G. VAN DE - Hans in 't bos. 6e druk Met tekeningen van Jan Lutz
57306: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57307: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 5e druk.
57308: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
57311: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57372: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57289: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
33851: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
57294: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57343: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57184: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57211: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk SchrŲder.
57212: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57378: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 15e druk.
4530: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
46005: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
23408: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24225: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
4520: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57261: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. GeÔllustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
24158: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24210: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
2402: HULST, A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van IsraŽl.
23738: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 10e druk
23407: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 9e druk
18849: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
22929: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van W G v/d Hulst Jr 11e druk.
57274: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
9013: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester. Met illustraties van v.d. Hulst Jr. 2e druk
21101: HULST, W. G. VAN DE - Wachten op de Kraakwagen belevenissen van Junior en zijn om gaanmmet zijn vader
28745: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 14e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
37278: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76760: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 7e druk
4560: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Tekeningen van de schrijver. . 13e druk.
74427: HULST, W. G. VAN DE - Vrucht, leesboek voor de lagere school. De rode vlek. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 6e druk.
57181: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
18864: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 10e druk
18916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 18e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18933: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
19717: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
72019: HULST W.G. VAN DE - Willem Wijcherts, elfde druk
72020: HULST W.G. VAN DE - Ouwe Bram, met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
72021: HULST W. G. VAN DE - Bruun de beer, met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. dertiende druk
15359: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst
13387: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst.deeltjes 1 t/m 8 8 deeltjes GeÔllustreerd door Tjeerd Bottema met gekleurde plaatjes.
72936: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 18e druk.
57379: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57381: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57382: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
57383: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57384: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57385: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57397: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 12e druk. illustratie W G van de Hulst jt onder redactie van R M van de Hulst
19714: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. .
74618: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.4e druk
15383: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Geillustreerd door W. Hardenberg. Eerste deeltje. 7e druk
74627: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 2e druk
18946: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 8e druk. Tekeningen van E. J. Veenendaal.
57287: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 22e druk.
37690: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57263: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57426: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk
72941: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
37282: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 15dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74392: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 38e druk.
74393: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie 7e druk
74394: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .20e druk
57409: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57447: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
73654: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest1 4e e druk met illusstraties van WG vande Hulst
57448: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 17e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst.
57450: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 21e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57449: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en geÔllustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
57393: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
72939: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.3e druk
72938: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 13e druk.
74386: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73655: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim in de mistmet illustraties van de schrijver
57400: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
57394: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57185: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
57191: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en geÔllustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57192: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en geÔllustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57193: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en geÔllustreerd door W. G. van de Hulst jr.
73115: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
73116: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 20e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73120: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
73121: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 25 e druk
73122: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 6e druk.
73123: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 8e druk.
73126: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
30822: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Inzonderheid de Bijbelse geschiedenissen.1edruk
4571: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57300: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
28790: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57286: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. jr
57455: HULST, W.G. VAN DE - Die domme Dora.tekeningen W G van de Hulst jr 1947, tek. Jr. 16 p
57454: HULST, W.G. VAN DE - Het geheim. Met illustraties van de schrijver. 3e druk
57355: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
57357: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
57430: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.22e druk.
57374: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
70452: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57422: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 2 - 33e druk -
57206: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
28766: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 8e druk.
57443: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
57439: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76920: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3=8e druk. Tekeningen van Isings.
57324: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 6e druk.
57360: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
57361: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
71680: HULST W.G. VAN DE - Van de Boze koster, met tekeningen van Willem G. van de Hulst 20e druk 200e-211e duizend
57183: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
37677: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37868: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 9e druk.
37694: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5 Met tekeningen van Tjeerd Bottemae 7e druk.
57202: HULST JR., W. G. VAN DE - Een lichtje in het donkere bos 3e druk
34298: HULST, W.G. VAN DE - Thijs en Thor10e druk.
57446: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57431: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 25e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57453: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
57445: HULST, W.G. VAN DE - van Bop en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen deel 2. 22e druk.
57282: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
4522: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 7e druk.
57435: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 22e druk
57461: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 24 druk
57457: HULST, W.G. VAN DE - Een vreemde veroveraar
57458: HULST, W.G. VAN DE - Van Bop en Bep en Brammetje 8e druk
38046: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57442: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. december 1949 met G H v/d Hulst sr de post bracht zakken vol brieven met foto v/d Hulst en postbode en om voor te lezen de oude meneer die jarig was
57432: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57436: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk
57451: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
33695: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van J.H. Isings. 15e druk.
18930: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 12e druk. Schooluitgave. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr.
57207: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 2e druk
36154: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden.8e druk. Tekeningen van Isings
57205: HULST, G. VAN DE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Een gevaarlijk dier. Een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 4
57214: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57423: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 36e druk -
28762: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 10e druk.
57434: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 19e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4569: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 2e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57404: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
32827: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 2e druk.
75524: HULST, W. G. VAN DE - Rumoer op de jaarmarkt een verhaal van zeshonderd jaar geleden
57413: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57415: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 11e druk. Met tekeningen vaSierk Schroder
74390: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74391: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28747: HULST, W. G. VAN DE - In de Soete Suikerbol. 75 blz groot formaat( folio) met op geplakte plaatjes W G van der Hulst jt
24194: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Ill. J. Veenendaal. Tweede druk.
24233: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 8e druk.
57421: HULST, W. G. VAN DE / ZWEEP, L. VAN DER - HA...!LEZEN! Deel VI - 3e Druk -
30856: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 5e druk.
76766: HULST, W. G. VAN DE - Feest in houten eenverhaal van 61 jaar geleden en Het verhaal van Nu
24178: HULST, W. G. VAN DE - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en spelmethode voor de Christelijke scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs door D. Wouters, W.G. van de Hulst en A.L. van Hulzen. Uitgaaf zonder Buigings-N. Zesde deeltje A, zevende leerjaar lagere school, eerste halfjaar. Derde veel vermeerderde en verbeterde druk.
4566: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57406: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57462: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 20 druk
57433: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 3e druk.
57284: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 16e druk.
57408: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 17e druk.
57215: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
74388: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74389: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.14e druk
26087: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 20e druk.
4545: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 10e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57299: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
74378: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
74379: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk.
74385: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 156 druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57342: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57323: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
57285: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
35110: HULST, W.G. VAN - Gedroogde appeltjes. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 2e druk
30857: HULST, W. G. VAN DE - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 11e druk.
57377: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk.
57380: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57416: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2 5e druk 2e oplage
57290: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57428: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30853: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 6e druk.
4753: HULST, W. G. VAN DE - Het karretje. drie verhalen Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 5e druk.
37906: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
32397: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. met tekenigen van de schrijver.18e druk 178e - 189 e duizend
57201: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
57419: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 1 - nieuwe editie, 2e druk -
10611: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. 15e druk.
57427: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk
57190: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
57405: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 18e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57407: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
18866: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes Geillustreerd door Frans v. Noorden.. 6e druk.
57200: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie
57198: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
22922: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. GeÔllustreerd door Tjeerd Bottema.
23390: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 25edruk.
57199: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
14501: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver.9e druk
57182: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37888: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57322: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57429: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 17e druk.
35459: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Bewerkt door Drs. I.A. Kole.
57411: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57424: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 21e druk -
19713: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 21e druk.
24161: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 6. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
28773: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 11e druk.
33699: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 11e druk.
30860: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk
46003: HULST, JR W. G. VAN DE - Ik en Beppie
4510: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 8e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57369: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
28772: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
37897: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
37279: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37869: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
71140: HULST, W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden 21e dryj
57418: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57362: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
57363: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57364: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 8e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57366: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 20e druk . Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57367: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
70633: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4540: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 13edruk.
34758: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
30824: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
4539: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. GeÔllustreerd door J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. Derde druk.omslag vertoond slijtage
4565: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 18e druk.
18935: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 1e druk.
18858: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok.7e druk. Geillustreerd dooFrans van Noorden
4543: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van Isings.
4518: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4529: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - W. G. v.d. Hulst Junior. Eerste deel- A-B -Ctweede deel-A-B-C- met gebruikslijttage
4536: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van Isings. 11e druk.
4544: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. Met tekeningen van J. H. Isings Jr. 21 e druk
28746: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 3e druk. Met tekeningen van Isings.
28774: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. .7e druk
15364: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
18944: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 18e druk.
57320: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
39029: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 3e druk.
15372: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandssche jongens in den Franschen tijd. 8e druk. Met illustraties.
15358: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
15360: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 21e druk.
24162: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. D een toneelstuk in 3 bedrijven naar het gelijnamigeboek van W F d Hulst
71163: HULST, W.G. VAN DE - in de soete suikerbol, deel 3, 29e druk
27941: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Met teekeningen van Jan Lutz 4e druk.
37865: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden.met teekeningenvan H J Isings Jr 7e druk.
30858: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57251: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 4ee druk.
57327: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk
57425: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - W. G. v.d. Hulst Junior. Eerste deel A
57288: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
34277: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
18839: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
70159: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 3 e druk met illusstraties W HESSEN verscheen in del Lentehof 1e en 2e deel
70160: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Junior ondervredaktie van R M van de Hulst derde druk
37695: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
73117: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 13e druk.
74428: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.5e druk.
74429: HULST, W. G. VAN DE - Hollandse bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Margrieten. Oorspronkelijke schetsen door W. G. van de Hulst. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57291: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 21e druk.
26085: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, deel 1. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk druk.
28759: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk
57312: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
57210: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
32412: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 5e druk
33697: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 4 Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.32e druk.
74381: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 2e druk.
4548: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. Met illustraties van J. H. Isings. 9e druk.
70086: W.G. VAN DE HULST, MET PLAATJES VAN W.G. VAN DE HULST JUNIOR - Een muis in dit huis?
74383: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
75005: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
33664: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
22926: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. omnibus 5dln in een band 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4550: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
18824: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 12e druk.
74611: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.3e druk
57196: HULST JR., W. G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver 2e druk.
57295: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
57350: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
57386: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
57399: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
57391: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57298: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 2e druk.
57317: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57318: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
57326: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
57296: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57398: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
57389: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57348: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57392: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.1e druk.
57388: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57346: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
57345: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 6e druk.
57395: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
57387: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
36281: HULST, W. G. VAN DE - 1Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 12 druk.
57297: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
57325: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
57321: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 4e druk.
57347: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
57313: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57303: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
57353: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57301: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57354: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57272: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57358: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
57359: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18871: HULST, W. G. VAN - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 8e druk.
57216: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
57217: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
57218: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57219: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 8e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57220: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 7e druk.
57221: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van Tjeerd Bottma. 11e druk.
57236: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 19e druk.
57238: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
57239: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57247: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57249: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk SchrŲder
57255: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57277: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57279: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. GeÔllustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18929: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 16e druk.
57351: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57267: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57265: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57269: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. 13e druk. Geillustreerd door Sierk SchrŲder
57270: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
57271: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
57268: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57223: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57224: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
57226: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57225: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
57227: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57228: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
57229: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57230: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57231: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
57232: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
57233: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
57234: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
57237: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57240: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57241: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57242: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
57244: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57245: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57246: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
57248: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk SchrŲder.
57250: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57252: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 8e druk.
57253: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57254: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57259: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 8e druk.
57256: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57266: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
57276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 22e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
40406: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje,
57375: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 14e druk druk.
33327: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester. Deel 1. en 2. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 38e druk. Deel 2 35e druk.
69620: HULST, W. G. VAN DE - KINDERVERSJES verzorgd door Daan van de KADE verschenen in een eenmalige gelimiteerde oplage van 600 exemplaren.elk exemplaar werd metv deehand genummerd Dit is nummer 146
57257: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
57258: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
28761: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr.10e druk.
57316: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57417: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2
57292: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37689: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Met teekeningen van W.G. van de Hulst. 16e druk.
15357: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. Bekroond door de Nederl. zondagsschoolvereeniging. vijfde druk.
57356: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57319: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw geÔllustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
4533: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 20e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
34827: HULST, W.G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
38036: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 26e druk.
76679: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3 B achtsedruk
76678: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3A achtsedruk
57403: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57402: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4559: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
57293: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw geÔllustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 38e druk
39407: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 12e druk.
30847: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
4572: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
72940: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 4e druk
32395: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57338: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57336: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
57334: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 GeÔllustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
57331: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
57330: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
57329: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
57328: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw geÔllustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
25019: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Linda Erics. Mijn vriend de pindaman.
57420: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 5 - nieuwe editie, 2e druk -
24232: HULST JR., W. G. VAN DE - Lotte-rot. Door W.G. van de Hulst jr. Met illustraties van de schrijver. Vruchtserie, leesboek voor de lagere school. 2e druk.
27841: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en zijn vrinden. Tekeningen van de schrijver. 8e druk.
57370: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
57371: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
57194: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Geschreven en geÔllustreerd door W. G. van de Hulst jr. Verhalen bij de grote plaat. 14e, druk
28752: HULST, W. G. VAN DE - Omnibus voor onze kleinen 1. 4e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37289: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 20e druk.
57213: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
4752: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. DEEL 1B vierdedruk.
18835: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 9e druk
74395: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
44665: HULSTIJN, WOUTER - 300.000 K.m. per seconde met Dr. Overal mondern jongensboek
57463: HULSTIJN, WOUTER - Reizen met dokter overal. Met 24 illustratie's naar fotografische opnamen, en negen teekeningen
71043: HULZEN, A. VAN - Toch een thuis (geÔllustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
57471: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
57465: HULZEN VAN A - Het huisje op wielen
57466: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
57473: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
57474: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. GeÔlustreerd ddor Adri Alindo
57470: HULZEN, JOH VAN - Vrij en blij
71245: HULZEN, NES VAN - Meer dan een verhaal
71063: HULZEN, A. VAN - In de holle boom (met tekeningen van G.D. Hoogendoorn)
74609: HULZEN A. VAN - De hulsttakjes, geÔllustreerd door Corrie C. van der Baan, 3e druk
57476: HUMBLE, R. - Marco Polo.
57484: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57485: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43526: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .de geschiedenis van bessie costrell Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. - tweede druk z.j
43527: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Sir george Tressady Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43528: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .John Fenwick, Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57483: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57482: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŁrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
57489: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
567: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, LARRY - De visserman. Roman
38647: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eene predikatie over de afmetingen der Eeuwige Liefde uit Efeze III:18,19. Door William Huntington, S.S. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
1283: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
41053: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding. 4e druk
23442: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
13709: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŽl. In een reeks van brieven aan een vriend. Uit het Engelsch vertaald door A. B. Crucq. Met een inleidend woord van Ds. P. van Dijke.
1469: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
76937: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
1508: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. 4e druk.
1507: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
1506: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1438: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŽn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
31176: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
37657: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. (...) Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret. .
17015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koninkrijk des Satans tot het koninkrijk Gods. Beschreven door den godzalige wijlen W. Huntington.
72932: HUNTINGTON W. S.S - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
57493: HUNTINGTON E.A., WILLIAM; KOOGH, JILLES VAN DER; DIJKE, P. VAN - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
33315: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding. 4e druk
74161: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
74164: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
35120: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua Aurita en Philomela in het Koningsdal. Uitgegeven door William Huntington, S.S. Dienaar des Evangelies. London 1799 Uit het Engelsch vertaald door A.B. Crucq.
1157: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
1153: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
36342: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
26516: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. Vierde druk.
22018: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
22075: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
76015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De verborgenheid der Godzaligheid. in een brief aan een daalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providencechapel (Voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet. Uit het Engelsch vertaald door C.W. Smit.
45708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars en des Satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Door wijlen William Huntington S.S. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
13706: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. .Uit het Engels vertaald door H J BUDDING
13705: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŽl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
5261: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eenige geloofsbrieven over het gebed, het oordeelen, enz. Uit het Engelsch door J. van Zweden.
1511: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een gesstelijk opsteel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
13708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
33433: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder belegering, geweld, bloedstorting of enige schade voor de eigenaars.
1155: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
72881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813 - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. met daarbij Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
69952: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
57544: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
32586: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming. in de 15de, 16de en 17de eeuw.(Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648) Beschreven voor het Nederlandsche volk door R. Husen, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, Schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands in 2 delen van Ī 800 blz, van het leven an Koning Willem III, van de Levensbeschrijving van Prins Willem I in "Vorstenhuis en Vaderland" en van de afzwering van Philips II in 1581 en van verschillende paedagogische werken.
69566: HUSEN, R, KLEYN, A.A., KLOPPERS, P.J., LUMMEL, H.B. VAN & G. SCHUTTE. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie uit hun tijd.
57545: HUSER, J. EA. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM
19386: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
4990: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van het boek Jobs. Door den geleerden en Godtzaligen Heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door Jan Ross. Met een breede voorreden over de Goddelykheit en het rechte gebruik der H. Schriftuere; tegen alle heilloose atheistery, enthusiastery en Peligianery, door Theodorus van der Groe, bedienaar van J. Christus te Kralingen. eerste deel org perkament 2e deel halflinnen afwijkende banden
57546: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH)-+ - Twaalf kleine profeten. 2e deel.
57548: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57547: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
62938: OOSTERHUIS HUUB - het jooodse erfgoed
62939: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
72061: OOSTERHUIS HUUB - Niets is onmogelijk
62935: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62936: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
62937: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62928: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
62929: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
62930: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62931: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62932: OOSTERHUIS HUUB - in het voorbijgaan
62933: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
57552: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
57550: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
71491: HUURDEMAN, PIET - Leidens ontzet, geÔllustreerd dor Dick de Wilde
57551: HUURDEMAN, P. - Het beleg van Haarlem.
57553: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem. 1e druk, illustratiesDick de Wilde
57554: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
57557: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17 4e druk. Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J. H. Waarbij Alleensprake metr GOD (door den Auteur van de geginzelen van Gods koningryk in den mensch en een brief van een Moeder aan haar toekomende kindt Gedrukt voor de Auteur en te bekomen Amsterdam by Cornelis vander Sys in de Beurstraat 1724 Waarbij gebonden STICHTELIJKE RYMEN op verscheyden stoffen hier in order gesteld in twee deelen met Schoone Kopere Platen door Jan Huygen Amsterdam By Jacobus Verheyde Boekverkooper op de hoek van de Molsteeg 1722
57556: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17. r fff
41352: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. als mede een Alleensprake metr GOD
4957: HUYGENS, CONSTANTIJN (1596-1687, HEER VAN ZUILICHEM) - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk.
57560: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
57558: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
22428: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
75878: HUYSINGA, JOHANNES (1645-1702, HAARLEM, NOOTDORP) - Nodige betrachtinge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des Heeren H. Avondmaal. Behelzende de leere van de kennisse en belijdenisse der zonden; van het gelove in God, van het verbond Gods en des zelfs tekenen en zegelen; en eyndelyk ook van de ware dankbaarheyt, &c. Hier agter is noch bygevoegt, het formulier van 't Heylig avondmaal; als mede, eenige Psalmen, die voor en na 't gebruyk des Heyligen Avondmaals gemeenlijk werden gezongen. Den vijfde druk.
44088: HUYSINGA, JOHANNES (1645-1702, HAARLEM, NOOTDORP) - Nodige betrachtinge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des Heeren H. Avondmaal. Behelzende de leere van de kennisse en belijdenisse der zonden; van het gelove in God, van het verbond Gods en des zelfs tekenen en zegelen; en eyndelyk ook van de ware dankbaarheyt, &c. Hier agter is noch bygevoegt, het formulier van 't Heylig avondmaal; als mede, eenige Psalmen, die voor en na 't gebruyk des Heyligen Avondmaals gemeenlijk werden gezongen. Den derden druk.
57565: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŽn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
57566: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŽn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
70608: NOEL HYND - Open Vuur Thriller vertaald door Danielle Langerak
75593: GUNNING J H J HZ DR (1858-1940) - Herinneringen uitbhet Leven uitgegeven en bewerkt door A Brom Jr met een voorrede vanProf Dr.M J A de Vrijer 2e druk
55770: GUNNING J H J.HZ - Een Bede voor elken dag 1e druk 1935.
74273: KERN HZ. ; DR J.H. - De Limburgsche Sermoenen Bibliotheek van de Middel-Nederlandsche Letterkunde.
76827: KRAGT F HZN - Piet Jiet geillusstreerd Henk Poeder
72614: MURRAY IAIN H - REVIVAL &revevalisn The Making amnd Marring of American Evangelicalism 1750-1858
73957: MURRAY IAIN H. - Prinksteren vandaag
46754: MURRAY IAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht
74483: STUART GREGORY IAN - Nee geen seks, dank je op zoek naar een huwelijkspartner
71467: IBAN…Z F. - Boss en Bolle geen klus te klein
54554: FENNEMA IBERTUS (1669-1750) - De verborgentheit des kruices voorgetoont in Job, en vervult in Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert
76802: KELLER IDA - Slechts een aarde vat 2e druk geillusstreerd doorHenk Poeder
76805: KELLER IDA - De parel aan zijn kroon geillusstreerd G Geerling
76803: KELLER IDA - De kleine dorpelwachter geillusstreerd
76697: KELLER IDA - Ded bloem op de roys
76801: KELLER IDA - De Laatste bede eener moeder 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
76804: KELLER IDA - Het Lichtvan het venster 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
58195: KELLER IDA - DICK de bedeljongen geilustreerd G Geerling
76800: KELLER IDA - Het ytestyament van Zonnehoeve geillusstreerd
69673: KELLER IDA - Het witte Kleed Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
57571: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
12459: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57573: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
13325: IDSARDI - een heilig ja
57575: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
34204: IDSARDI - In en rond pastorie van Hoogterp.
57576: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
74668: WALVIS IGNATIUS . - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen. 12 Druk vermeerderd, en vercierd met nieuwe koperen plaeten.
71357: MATTHEY IGNAZ - De gans met de gouden eieren en 46 andere oude bordspellen compleet met alle benodigdheden met bord en fiches
70839: IHLENFELD, JUTTA - De Joodse slavin (een verhaal uit de tijd van Titus, naverteld en van aantekeningen voorzien door J.A. Wormser)
73485: HORTICULTURAL COLOUR CHART ( I & II 0 - Horticultural Colour Chart ( I & II 0 Royal Horticultural Society, nd. Two volumes of colour charts used for horticultural description. Folders with buff exteriors. VG.
73548: KOHLENBERGER J R III - NIV Nave's Topical Bible
57580: IJSELMUIDEN - IJSELMUIDEN gids voor de gemweente Ijsselmuiiden
39726: MIERAS A DS EN DS A L V/D MEER OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - En trouwīlijk hen geleid. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Krimpen aan den IJssel. met 4 preken van Ds Mieras en 4 pred vanA P v/d Meer
62970: OP DEN BROUW CAPPWELLE A/D IJSSEL - Nagedachtenis van Jenneke Op den Brouw. Geboren 8 juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
23963: GEREFORMEERDE GEMEENTEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1 - Twee kerken zijn aan't Woord. Overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1951-1991.
72588: KATHOLIEKE ILUSTRATIE / RED. - Katholieke Illustratie. 92e jrg. nr 19 10mei 1958 t/m no 36 6 september 1958
57590: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schrifmatig en gemoedelyk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel. Nagelaten van den welŽerwaarden, zeer geleerden en godzaligen Heere P. Immens, in zyn leven, laatst zeer getrouw leeraar en voorganger in de Gemeinte van Jezus Christus te Middelburg. uitgegeeven met eene voorrede, ter aanpryzinge van de gedachtenisse des rechtveerdigen, over Spreuk. 10: 7. Door Jacobus Willemsen, S.S. theologie professor en predikant te Middelburg. Derde druk.
17108: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiś, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage. Naar den laatsten oorspronkelijken druk.
4384: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
10528: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57587: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Eenige uitmuntende oeffeningen en predikatien. Uitgegeven door eenige aanhoorders derzelve.
13728: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Voorrede Ds. Jacobus Willemsen, Prof. te Middelburg. vermeedert me viertien gezangen door JOHANNES HAZUEC Zoon
57583: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57585: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57589: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
57588: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.Na de 7e druk van 1770 onveranderde doch in nieuwe spelling uitgegeven met voorwoord van ds. J. Teves. Tzn.
46857: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
3540: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiś, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage.
4383: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57584: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
57591: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortršge und Entschliessungen
57593: IMMINKHUIZEN H - De NadereReformatie Primaire bibliografie van de 19e-eeuwse uitgaven
1159: IMPETA, J. J. (DIENAAR DES WOORDS TE KATWIJK AAN ZEE) - Dagen van blijde boodschap. Tiental feest- en gelegenheids-preeken.
7480: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederland. Derde geheel herziene druk.
57594: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
42512: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
71688: VRIES- VAN DER LICHTE INA - Het kamertje in de kerk, met illustraties van Laura Gerding
73147: STANLEY JONES E GEB 1884-OV 1973 METHODISTISCH ZENDELING O.A IN INDIA - Mijn leven een symfonie voor God een spirituele autobiografie.Met een voorwoord vanm prof.Dr. J verkuyl
69371: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
12065: INDIň - Zo was IndiŽ 1850 - 1950. Samenstelling door Joop van den Berg.
73090: BARON-JANSSEN INEKE - Zo'n vriend als Richard
77122: HERK VAN RIJSSEL INEKE - Ma waar was ik toen tekeningen Marianne Witvliet
65787: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
54097: DUURSMA E.K. DR ENGEL H. IR. MARTENS TH J.M. ING. (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta Een Compromis Tussen Milieu En Techniek in De Strijd Tegen Het Water
76981: STERENBORG T ING E A - De restauratie vanb de Sint Janskerk te Gouida 1964-1980
62904: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
284: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - Bekeeringsgeschiedenis en genaderijke Leidingen Gods met Zijne Uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 en 1779.
71421: GROOT DE W A C HERMAN RAADGEVEND INGENIEUR - RIDDERKERK Economisch-Technologisdch in ontwikkelingen
57599: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
24732: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
57600: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
56836: HOGERVORST INGRID - Vreemdeling in eigenlandschap Schrijvers als buitenstaanders Intervieuw
66860: TROBISCH INGRID - De Verborgen kracht Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde
2310: INGWERSEN, G…SIEN - Bijbel in vertelling en beeld. Illustraties en omslag van Klaas Pijlman. 8e druk.
57609: INGWERSEN, GESINA - Zijn koning. tweede druk.
57604: INGWERSEN, GESINA - Truitje. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
57605: INGWERSEN, G…SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57606: INGWERSEN, GESINA. - Jan Hoorenkamp's overwinning.
70831: INGWERSEN G. - Klaas in Amsterdam, tweede druk
57610: INGWERSEN, G…SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57601: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
74704: INNEMEE, KAREL I - Koptische kloosters. Gods levende doden.
64042: RAPPARD C R INSPEKTOT - Die Pilger Mission zu St Chrischona Zweite vermehrte auslage der Gedenkschrift ,,funfzig jahre der Pelger Mission
57612: IONGH, DR. JANE DE - Van Gelder Zonen 1784 - 1934
57613: IPENBURG, PAUL. VAN - Voor allen wat een vreemde tocht. GeÔllustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
57614: IPEREN, J. VAN (1726-1780) - Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt. Met kunstplaten. 2 dln
73050: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes reis. 4e druk.
73084: BUTTER-IPPEL DEN G.H. - Als alles niet vanzelf gaat, vierde druk
57616: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
71042: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Twee keer kerstfeest
57617: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
28008: IPPEL-BREEDVELD, L. - De verdwenen orgelpijp.
57615: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes 2e druk. Illustraties door REmko Visser
48951: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Ik zal niet sterven, maar leven.
46054: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
57621: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
4596: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
35958: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760, EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
3477: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57627: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57628: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57622: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57625: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis Dordracenś ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
52958: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
48326: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
74643: AMBROSIUS ISAAC - Zijn leven afgelegd, 49 overdenkinge voor de lijdensweken
60139: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
75311: SHINOBU ISHIHARA - Tests For Colour-Blindness (38 Plates Edition)
73752: ISINGS J H - De schoolplaat Vaderlandse Geschiedenis in kleur
57632: ISINGS J H - De Schoolplaat vaderlandse geschiedenis derde boek in de serie deschoolplaat
61383: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim.Deuteronomium Haphtaroth
67153: VECHT C F PH D VAN DER SAMENGESTELD DOOR G J VAN OJEN COMITE NEDERLAND ISRAEL - ISRAEL VISIE
61382: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
61361: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Het boek van Mozes, genaamd:NUMERI bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim. bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.-JOZEROTH
44967: ITALIE E - Bijbels heeubreeuws nederlands woordeboek.
57637: ITERSON, A.R. VAN - Voetspoor in Andes. (voor oudere jongens) GeÔlustreerd door G. van Straaten
57642: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - De levende kerk. 13 biographieŽn.
57641: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - Kerkhistorische lijnen.
16478: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman Klassieken van het gereformeerd protestantisme
57644: IVOI, PAUL D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
57643: IVOI, PAUL D' - Jean Fanfare.
53071: D'IVOI, P BEWERKT DOOR O. GEVEEN - Detien gouden oogen Vrij naar het Fransch van Paul D'Ivoi. Bewerkt door O. Geveen. Tweede druk
53072: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Patriottenstrijd en Heldenmoed
53073: D'IVOI, PAUL - Exentrieke reizen, Jean Fanfare
53076: D'IVOI, PAUL - Het spookluchtschip. Naar het Fransch van Paul D'ivoi. Vrij bewerkt door ED. VAN DEN GHEYN JR. Met illustraties naar teekeningen van LOUIS BOMLED.
53074: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
70828: D'IVOI, PAUL - De neef van LavarŤde (vrij bewerkt door Hans Werner, met 8 reproductiek van houtgravures naar tekeningen van Lucien Mťtivet)
70832: D'IVOI - Jean Fanfare (vrij bewerkt door Hans Werner, met 14 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Lucien Mťtivet)
70833: D'IVOI - Doctor Mystťro (vrij bewerkt door Hans Werner, met 13 reponducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombied)
46847: RELECIC JOEGOSLAVIE VERTAALD DOOR DEKKER DEN IZ - Uw spraak maakt u openbaar 3 preken overde tong
73872: KOK DS. IZ. - Zeven fonteinen van heil, negen preken over het kruisevangelie
48250: DUSART IZAAK (17DE EEUW) - De uitnementheit der kennisse van Jezus Christus. beschouwt verhandelt en ter algemeene stichtinge te zaamen gestelt Met een gedicht van Theodorus van Schelluyne pred te Amsterdam
48080: PHILOT J CH - SAARBERG JA - Der Pelgrims metgezel leven en arbeid Joseph Charles Philpot 2e druk
5546: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft. Ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden [..] Door Hendrik Johan Jaanus, geboren te Amsterdam
70638: BAREN JAAP VAN - Jan vier amsterdamse jongens naar de olympische spelen geillustreerd door Jan Lutz
76974: GELDEREN VAN JAAP - Een historisch beldverslag Theol;ogische Universiteit Kampen
76466: JAARSVELD VAN J - Lehrreiches und unterhaltendes hollšndisches Lesebuch. mit vergleichenden grammatikalischen und erklšrenden Bemerkungen und einem vollstšndigen Wort-Register zum Gebrauch auf Gymnasien und anderen Ųffentlichen Unterrichtsanstalten.
39985: OVEREEN JAC - De Man met de Geuzenkop Verhaal van de oude en jonge Gerbrand oosterman te Otterloo waarin prof.dr. Hugo Visscher een grote rol spelt
70842: KLEI JAC. VAN DER - Dat lieve, goeie Steendam een vroolijk verhaal
71141: OVEREEM JAC. - Sterren in en nacht
73056: HOEFNAGEL JAC. - Het geheim van de KLE-XC84
44297: OVEREEM JAC - sjonny en haar ponny
70843: KLEI JAC. VAN DER - Onder het linnen dak geillustreerd door O. Verhagen
39987: OVEREEM JAC - Sterren in de Nacht(Voedseltochtin de 2e wereld oorlog)
75358: THIJSSE JAC P.DR. - De bloemen in onzetuinen
72370: OVEREEM JAC. - Matild en de verloren zoon,
41555: GAZENBEEK JAC - Vertellingen van de Veluwe
72063: OVEREEM JAC. - Wielke de keuterboer, een verhaal van de Veluwe
76774: THIJSSE JAC DR, - De bloemen in onze tuin
57675: JńCKEL, MARTIN - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
62378: NEUSNER JACOB - The Classics of Judaism. A Textbook and Reader
59222: KROOK ENOCH (CA. 1660-1732)- CATS JACOB - . Bloempjes, Geplukt uit zynen Zangnimphs Tuin. Bestaande in: Zeedige-, Mengel-, Snaakerige- , Verjaar-, Huwelyks-, Zilvere en Goude bruilofts- en Lyk-bloempjes. Onder de zinspreuk: Door Yver bloeid de Kuns 2. Cats, Jacob. Gedachten op slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Noodruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar't leven afgemaalt werden. Mitsgaders Het Twee-en-tachtig- jarig leven van den selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren
58698: KNETSCH FREDERIK REINIER JACOB - Pierre Jurrie Theoloog en politikus der Refuge Avec un rťsumť
71840: MASENIO R P JACOBA - Deux viae ad vitam pvram, piam, perfectam, per exercitia spirituala meditationi simvl et lectioni accmmodatus. Luxta norman sacromum excercitorium d. ignatil de loiola formattus a r. o, iacoba masenio e societate iesv reulandt typis sumptibus chritophori wilhelmi
67469: VENIERI JACOBI - Esocietate Jesu Sacerdot is Prśdium Rusticum nova editio auctior et emendatior
57676: JACOBI (JACOBSZ) , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1761 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
57678: JACOBS, JAN W. - Huibie's avontuurlijke reis met "de avondster"
57679: JACOBSE, M. - De drie kooien - en andere gedichten
57680: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1771 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
56061: HANAPPIER JACOB - IMMERS PETRUS EN WILLEMSEN JACOBUS - De gedachtenis des rechtvaardigen
40829: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŽl onder de regeering van Saul en David .
65032: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
56648: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŽl onder de regeering van Saul en David .
74044: REVIUS JACOBUS - Haman
69883: N.N. OVER BORSTIUS JACOBUS - ANTWOORD van een Gereformerdt Hollander op een klaag brief van N N over zommiige onrustige Rotterdamsche Predicanten en voor namelijk JACOBUS BORSTIUS waarbij CONCEPT van een instructie bij my Carolus DEMAETS ende mijne waarden Medebroeder Gisbertus VOET beraamt om te dienen tot restrauratie van de vervallen gerechtighegheden dec welke de Kerke alhier binnen Utrecht ect
47814: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
57682: JACOBUSSE, CH. & M.A. HEMMINGA - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Illustraties A.A. Karman; met alfabetische index.
56496: HEPKEMA JACOD - WIEUWERD en zijn historie de merkwaardige grafkelder-de geschiedenis derv Labadisten en Het Leven van Anna Maris Schuurman 10 e druk
70288: HARINCK GEORGE EN DANE JACQUES - BOUWSEL voor leven de traditie van de protestante Kinderliteratuur
57684: JACQUES, OLIVER EN FREDONIA - Tom gaat naar Afrika.
74314: DANE JACQUES - Jetses aan de wand
22202: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57693: JAGER, H. J. - Enige opmerkingen over Romeinen. College-dictaat. Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van prof. Jager.
57692: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57696: JAGER, J. DE - De westminster conflessie
71523: JAGER W.J. DE - Christendom en communisme
19515: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57694: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
57700: JAGER, J. DE - Lezen in de christinnereis naar de eeuwigheid
57701: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57702: JAGER, PAUL - Het mysterieuze leven van de bloem. Met 165 platen uitgevoerd in koperdiepdruk waarvan 79 in kleuren benevens vele tekeningen.
57686: JAGER, A. DE - Praktische lessen uit Jozefs geschiedenis.
57687: JAGER, A. DE - Helden uit de biesbos in de Franse tijd. Tekeningen: Ben Horsthuis
31809: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament. 2 Delen. Serie "Zicht op de Bijbel" deel 14-15. 2e druk.
57704: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis 1:1 - 25:11 & 25:12 - 50:26 (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
75784: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis 1:1 - 25:(Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
57705: JAGGER, C., - KLOKKEN & HORLOGES
57706: JAGGER, CEDRIC - Klokken & horloges
72342: JAGT, K.A. VAN DER. - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. The religion of the Turkana of Kenya. An anthropological study. Enkele illustraties, bibliografie, woordenlijst, stellingen, samenvatting in het Engels proefschrift
74325: JAGT W.A. VAN DER - Leer mij verstaan
65481: SEIBERT JAKOB - Hannibal
57713: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als een christen.
54247: ELLIS J JAMES - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
57714: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57709: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prścipuarum materiarum quś, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, ∆thiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
57710: JAMES, CAROLYN CUSTIS - Vrouwen in beeld. Op zoek naar Gods plan met jouw leven.
57711: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57712: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŽt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
75383: CAMERON JAMES K - Bibliographie de la Rťforme 1450-1648. Ecosse/Schotland./Schottland
31734: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
26899: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prścipuarum materiarum quś, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, ∆thiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
32998: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) / BUNYAN, JOHN - Raad en leiding voor ieder, die met ernst op den weg der zaligheid wenscht te vorderen. Een vervolg op: Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van John Angell James door E.J. Hasebroek.
31922: WAGENAAR JAN - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel enz. Met vele afbeeldingen.
74087: REENEN JAN VAN - De meester duikt onder (vierde druk)
76837: VELTMAN JAN - Gorloo en de kleine veedrijver geillusstreerd FRans van Noorden
76839: VELTMAN JAN - Uit den Jongenstijd van Elias Karbel geillusstreerd
43490: EEKHOUT JAN - Aarde en brood 2e dr
72368: BUITKAMP JAN - De vijand als buurman, 2e druk
72520: KLIJN W. JAN - Lars
74317: OTTEN WILLEM JAN - Specht en zoon
74318: GINKEL JAN VAN - Gedichten
69782: WILLEMSEN WIM EN WESTER JAN B - Langs de grindweg Stad en Ambt Vollenhove Vroeger en NU
75813: GRAAF VAN DER JAN - De apostel ---ook profeet
74617: REENEN JAN VAN - Vrienden van de Vijand, tweede druk
76571: HUISMAN JAN E.A. - Kleine kracht grote zegen 100 jaar Christekijke Gereformerde Kerk te Zwolle
58598: KLIJN JAN W - Improvisatie muziekleven Martin Mans
76843: VELTMAN JAN - WARDJE RAP geillusstreerd Geerling O
73053: DOOL JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis
73804: JAN P. SCHREINER, JULES SCHOLLIERS - Encyclopedie van de sportvisserij
51052: BLOKKER JR. JAN - OORLOG IN JE ACHTERTUIN verhalen van de grebbelinie . Paperback, foto's, 208 pp. Nieuw exemplaar.
74902: OUDEN JAN - TOM kijkt Om Ideen voorde platen Annemieke vann de Geer
75164: HOEK JAN - De Biesbosch ten tijde van hetb getij
76530: BEEKHUIS JAN - Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel.
64005: RAAS. JAN - De kroon op het werk : het orgel van de Mozes en AĄronkerk
68598: WEELDEN VAN JAN - KINDERVERSJES voor electronisch orgel
73493: GERLING NARIJNTJE (SIEBELINK JAN - Gekweekte regels de boeken van Jan siebelink senior
70634: KLIJN JAN W - OORLOPGSTIJD langs de Lek
53126: DAMME VAN JAN - Het gezicht van Nederland DOMBURG
70766: FEITH JAN - In de hollandse branding een jongensboek van de zee illustraties en bandtekening van Pieter Das
70768: FEITH JAN - Het voorwereldlijk monster of hoe pim de wereld ving geillustreerddoor den schrijver bandtekening willy sluiter
74928: SWAGERMAN JAN - Vertellingen Rondom De Oude Rijnmond Ill.: Tekeningen. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn.
76339: CAPELLEVEEN JAN J VAN - Het Woord gaat zijn weg een geschiedenis van bijbeklvertalen en van de invloed van de bijbelvertalingen op de samenleving
74990: WILLEMSEN WIM WESTER JAN B. - De Poorte Rond
75062: SCHAAP JAN - Doe meer met kallegrafie. 40 toepassingen uit de praktijk. re
73553: MCGRATH ALISTER EN HOEK JAN REDACTIE - Handboek van het christelijk geloog
73825: GRAAF JAN VAN DER - Volkskerk in de marge een actuele bezinning
76833: VELTMAN JAN - TROUWE VRIENDEN geillusstreerd kleurplaat
76806: VELTMAN JAN - Hoe Rinus wijs werd geillusstreerd Frans van Noorden
76856: VELTMAN JAN - Hoe Alie een broer kreegh geillussteerd
74478: BRERKUM JAN VAN - Laat je niet kisten, Weduwnaar vertelt over leven en overleven, 3e druk
76404: GERRITSEN JAN - DE NOORDZEE
74503: PELT VAN-ZWERUS JANE - Koningsliederen
14695: WITTE WELLEMAN JANE - Uit genade zalig. Levensbeschrijving van J. Witte-Welleman geboren 23 november 1897 overleden 9 mei 1954 te Nieuwdorp (Zld) 3e onveranderde druk
75826: PARSHALL CRANF&JANER - tE VUUR ENTE ZWAARD VERTAALD DOORlISETE CAMARA VAN pUTTEN
57717: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŽntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
57718: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9