Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56980: HOOGEVEEN, H. - De volharding. GeÔllustreerd door Kees van Lent.
56979: HOOGEVEEN, H. - De boot is lek. GeÔllustreerd door Kees van Lent. 3e druk.
56986: HOOGEWERF G C - De Priester van pele
76702: HOOGEWERF G C - Der Kermiswagen een kersverhaal 3e drk
56988: H÷OGEWERFF G.C - De Ketellapper van Elstow
70795: HOOGEWERFF G.C. - Onder de Duinkerkers geillustreerd door Pol Dom
56987: HOOGEWERFF G C - T Geweld onttogen een verhaal uit het jaar 1672
75269: HOOGEWOUD F RED E.A. - De Tempel van Jeruzalem beeldvorming door de eeuwen heen
56990: HOOGH, ALETTA - Geen goud maar God.
56991: HOOGHIEMSTER, H. - Preeken uit Oorlogstijd.
56992: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, 10. Simonis aliorumque inprimis E. van der Hooght. Recensuit sectionum propheticarum recensum et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit Augustus Hahn. Editio stereotypa C. Tauchnitii quartum recognita et emendata.
56993: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght. Accure recensa et expressa. Curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile prof. lipsiensis. Editio stereotypa octava.
76604: HOOGHWERFF B. - Geloofstuigen van ADalo de Jood het vergeten gesc hrift van Alexander Comrie en Comries begin tijd in Hollan
73860: HOOGHWERFF B. - Omdat Hij het gedaan heeft, vriendenbundel
74217: HOOGHWERFF B - Het Vrome volk in U verheugd uit het gezelschapleven
75687: HOOGHWERFF B - De belooofde dominee Uitbhet leven van Ds D Bresser en zijn vrienden
56995: HOOGLAND, R.A. SR. - Kroniek van Utrecht beknopte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
75329: HOOGOVENS, IJMUIDEN. PROF. DR. JOH. DE VRIES. - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie door Prof. dr. Joh. de Vries.
75698: HOOGSTRATE, DRS. P.M.J. (VOORZITTER) - Groot Letter Liedboek voor de Kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangenoden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. Groot Letter Liedboek voor de Kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangenoden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.3e druk
24686: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56998: HOOGSTRATEN, NANS - Vallen en opstaan.
57000: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56996: HOOGSTRATEN, A. VAN SCHOCH - De slotvrouwe van Westwoude.
36059: HOOGSTRATEN, NANS - .... en gij zult stille zijn
57002: HOOGVELD, DR. J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
71931: HOOGVLIET JZ. ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) GRAVURES HOUTBRAKER, J. - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet zevende druk. 12 gravures voorafgaande aan de boeken Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, Natura et arte, Pieter Langendijk e.a.
20830: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vijfde druk.
28878: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, De Aartsvader, in XII boeken, Door Arnold Hoogvliet. De derde druk.
57010: HOOGWANDT, ANNEKEN (CA. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
3261: HOOGWANDT, ANNEKEN (CA. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
57011: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. Ingeleid door prof. dr. A. H. Edelkoort. 2e herziene druk.
57012: HOOIJER, J.G. - Jezus aan den oever der levenszee.
34336: HOOIJER, J.G.PRED TE RHENEN - Jezus aan den oever der levenszee.
16266: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cśsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
57013: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cśsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
16628: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) EN FRANCKEN, ∆. (1676-1743, MAASSLUYS) - De Arme Twijfelende Christen genaderd tot Christus. waarbij De waere ziels-vernedering, en heilzame wanhoop, in 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker, en in 't Nederduits vertaalt door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangeliums. Onveranderde druk. Met een voorwoord van den weleerw. heer E.E. Gewin, predikant te Utrecht. Waarbij FRANCKEN, ∆. (1676-1743, Maassluys) Geestelyk houwelyk, dat is een verhandeling van de ondertrouw der geloovigen met Christus. Met een voorwoord van den weleerw. heer E. E. Gewin, predikant te Utrecht. Onveranderde druk volgens de oorspronkelijke uitgave van 1715.
35262: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) - De arme twijfelende christen tot Christus getrokken.met voorwoord W v/d Zwaag
24920: HOOKER, THOMAS (1586?-1647, CHELMSFORD) - De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In 't Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker en in't Nederduitsch vertaald door Jacobus Koelman, bedienaar des H. Evangelies. met zijn voorredeI WARB IJ de Arme twyfelde Christen genaderttot Christus ect
69580: HOON, J.DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
57016: HOONING, FROUCK VAN DER - Van een jonge vechter. Illustraties van Anni van de Ruit.
72084: HOONING, FROUCK VAN DER - Evelynontdekt het leven
48493: HONKOOP P SR EN HOONKOOP A F EN HOONKOOP P JR - En het geschiedde 3 kerst pred lukas 2
57019: HOORN H. VAN - De hut van oom Tom, Harriet Beecher-Stowe
71608: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, . Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 1. Deel 3: De nachtegaal zingt, in een band
57027: HOORN, HENK VAN EA. - Politiek mensen, Macht en mogelijkheden
57028: HOORN, NELLY VAN - Het geheim van den ouden Peter.
57021: HOORN, A.J. - De Bijbel: boek voor boek Introductie
57023: HOORN, ARJEN VAN - De nachtegaal zingt. triologie over Mientje Holdert.
57024: HOORN, ARJEN VAN - Voorspel van het geluk.
57022: HOORN, ARJEN VAN - Jannes triologie deel 2. Jannes en zijn idealen.
57020: HOORN, A. VAN - De nachtegaal zingt. Deel 3 van triologie over Mientje Holdert.
1599: HOORN, S. A. VAN DEN (PREDIKANT TE TIEL) (1851-1890) - Reisindrukken; of, over Domburg en Wiesbaden naar Dusseldorp.
34303: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, 209 blz. Geb. Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 199 blz. Geb. Deel 3: De nachtegaal zingt, 197 blz. Geb.
57026: HOORN, FR… VAN - Vlammetje
75427: HOOYKAAS, G.J., E.A., ED., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. [Deel I-VII, RGP, Kleine Serie - 7 delen compleet]
73996: FLINCHBAUCH C. HOPE - Over de rivier (vertaald door Lia van Aken)
57034: HORATIUS, Q. - Flaccus.
75044: BONAR HORATIUS - Geloof en Leef Korte gedachten over het Evangrlie
16131: HORATIUS, Q. - Flaccus.
57035: HORE, RACHEL - De droomtuin
69677: HORN D. (VOOR NEDERLAND BEWERKT) - De natuurlijke historie naar den vierden druk van "Wagner's Illustrirte Naturgeschichte".Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravures. Prachtig geÔllustreerd boek. 25x19 cm. Pictoral cover. Ill.: naar aquarellen en houtgravures
57036: HORN VON W O - DE MULAT eene geschioedenisuit het planersleven in Floria naar het hoogduitsch met 4 kleuren litho,s
3346: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk.
57039: HORNIUS, GEORGIUS (1620-'70, PROF. TE LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
38338: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) BALT. BECKER EN MELCH. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius, (...) Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57038: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57041: HORNMAN, W. - de ontstuimige
57042: HOROVITZ, DAVID - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
75782: HORST, PIETER W. VAN DER. - , Joden in de Grieks-Romeinse wereld. Vijftien miniaturen. Utrechtse Studies 5".
57044: HORST, K. VAN DER - Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)
57043: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
76104: HORST, HANS VAN DER EN GERAART WESTERINK - Tekenend Voor Kampen. De Gemeente Kampen in Een Reeks Van Vijftig Prenten
74936: HORST, J.G.TER EN E.M. SMILDA. - Rondom de oude Sint Helenakerk.
57046: HORTON, DAVID - Een legioen van eer
69828: HOSMAR, J. - St.Petersburg - Stad van de Rusluie.
57047: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis. Second edition. By John Hospers, professor of philosophy California State College at Los Angelos.
40175: HOUBAKKER, JOANNES (1685-1715, MENNONIETEN PREDIKANT AMSTERDAM) - Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur. tweede deel
57050: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. GeÔllustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
73858: HOUDIT J.A. VAN - De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, drie oefeningen
75375: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900
58755: KOELE WILLEM OLDENBROEK HOUSELT VAN A - Het einde van dien man zal vrede zijn Fragmenten uit het leven
57056: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699 en Schadelykheid Der Weereld-liefde; Getoont uit de Onvolmaaktheid en Nietigheid Der Weereldse Goederen, En de Brosheid des Menselijken Leevens, door GEESJE BRIT. Onveranderde uitgave volgens 1699. 2 boeken gebonden in 1.
57055: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
57057: HOUTE, SOETGEN VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
564: HOUTE, J. VAN (GEB. 1707, LIDMAAT DER HERV. GEM TE VALKENBURG) - Korte verhandeling van den aart en natuur des geestelyken leevens in deszelfs begin en voortgang, zoo als het trapswyze tot volkome wasdom en sterkte in dit leeven gebragt word. Dienende tot aanwyzinge, welke werkzaamheeden der ziele al, of niet voor werkzaamheeden van een door den Heiligen Geest ingewrogt Geloofs-leeven te houden zyn; ter betooginge, hoe men van het Genadewerk, volgens de uitdrukkingen der Heilige Schrift, in haar verband en oogmerk opgevat zynde moet denken en spreeken; en dus ter wegneeminge van het verschil in deezen, dat thans onder leeden van onze Kerk gevonden word; gelyk ook tot bemoediginge en opwekkinge van regt bekommerde zielen, om te staan naar de volle zeekerheid van hun zalig aandeel aande borggerechtigheid van den Heer Jezus Christus, zoo als hy in het evangelium zig zelfs heeft ontdekt en bekentgemaakt opgesteldt in zes zamenspraken.
69629: HOUTE VAN J A PROF DR - BRUGGE vroegercen Nu Fibulareeds 4
71822: HOUTEKAMER S. - Christopher Love, een puritein op weg naar het schavot 1618-1651, tweede druk
57058: HOUTEN, FREDERIK VAN (PRED. TE MIDDELBURG) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit IsraŽl, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiŽn.
70408: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - een NEDERGEBOGENE en met God Worstelende Ziel,in het Geloof weder opgericht
57061: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt IsraŽl, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
76312: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Drie uitmuntende Predicattein over psalm 45vers11-12 benevend een leerredenen van deverzekering derZaligheid als medetwee briec=ven ect
57062: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt IsraŽl, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
24264: HOUTEN, FREDERICUS VAN (1662-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk.
3936: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57065: HOUTEN, U. VAN - De hillige histoarje. Forteld foar it Fryske folk. Diel I. It alde testamint diel 2 it nije testamint tekeningen van R. van Starkenborgh- van Straten
57059: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57066: HOUTING JR. W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
57067: HOUTJES, LAMMERT - Als het geluk verdonkert
77063: HOUTMAN, C. - Exodus.1 en 2 Exodus 1-34
57070: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.

Next 100 books from Kool Boeken

4/22