Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56176: HATCHER, ROBIN LEE - Liefdes tweede kans. Roman.
56180: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
56179: HATTUM, HERMINA VAN - De reddende liefde der HEEREN
56178: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
41768: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
25998: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid. Liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden. Tweede druk.
71258: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid, liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden
47015: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56184: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56185: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. Fünftes Tausend.
56186: HAUW- VELTMAND, REGINA VAN DER - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
76751: HAVANHA (HENK VAN HEERDE) - Garriet Jan vijfling 2. (2de omnibus) Garriet Jan en Annegien omnibus deel 2. Bundeling van deel 6 tot / met deel 10.. 3e druk
56188: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have.herziene 10e druk.
56192: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 8edruk 2dln
75724: AMY GROSKAMP TENN HAVE - OVER LINNEN EN LIJNWAAD EN WIST U WEL
56191: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
1424: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
56190: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 9druk
56193: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie 10 druk
56189: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1 vijfde deel 2. 4e herziendedruk
56194: HAVE, P. TEN / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
29040: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have. 14eherziene druk.
56187: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
59844: LEYDEN VAN LUCAS/TINY TEN HAVE - Het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus. uitgebeeld door Lucas van Leyden in het jaar 1521 met geschreven tekts naar het enagelie van Mattheus door Tiny ten Have
9334: HAVERKAMP, OKKE - ...en Nederland lacht. Tiende deeltje. Folklorische vreugden en vreugdevolle folklore uit de pronincie Utrecht.
56197: HAVERKAMP, O. - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuw-Vlaanderen. Bandontwerp en illustraties van W.F. Dupont.
56200: HAWTHORNE, NATHANIEL - De Spoorweg naar den Hemel. Voor de vrienden van Bunyan, Naar het Amerikaansch van Nathaniel Hawthorne tweede herziene druk.
56204: HAZELEGER E.A - 75 jaar school met de bijbel Nederwoud 1921-1996
56205: HAZELET, KEES. - Rotterdam zoals wij het kennen. Met 22 foto's. Zevende druk.
72331: HAZELZET, C.P.M. - Rotterdam zooals wij het kenden.
76995: HAZENKAMP G J - Kerken in Zeist
47531: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geïllustreerd door Henk Poeder
56211: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geïllustreerd door Henk Poeder
56215: HAZEVOET, JAC. - Dora's deel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
56212: HAZEVOET, JAC - Keesje's leertijd in de Tropen / Geïllustreerd door Henk Poeder
56213: HAZEVOET, JAC - Brams ontdekkingstocht met
56214: HAZEVOET, JAC. - Ella's eerste tropenjaar. Geïllustreerd door Sierik Schröder.
56216: HAZEVOET, JAC. - Jaap vloog uit. 2e druk
56217: HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS, G./ GRAAFHUIS, A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis
40237: JAGERSMA HDR. - NUMERI deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
56221: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. Geïllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56222: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
77039: HEDIN, SVEN. - Duitschland en de Wereldvrede. vertaling van Dr. Annie Posthumus.
56223: HEEK, DR. F. VAN - Het geboorte niveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken. Een demografisch-Sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep
56229: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel II 1633-1947
56230: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel I 1418-1572
56227: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - Theologische en Philosophische Theses Gedurende de 17e en 18e eeuw met afzonderlijk Supplement
56231: HEEMSKERCK, JOHAN VAN (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
45108: HEEMSKERK J D - Een pad doorv de Zee
4423: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
56237: HEEMSKERK, J.D. - Leid ons in Uw wegen
56238: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56239: HEEMSKERK, P. - Haarlem Foto's door T. Dobson;
56241: HEEMSKERK. J.D - Breekbaar verbond. Omslagillustratie: Hans Ellens. Vormgeving: Mariëtte Wilgehof. VLINDERSERIE
56232: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56233: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56234: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
24513: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 899 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 26e druk
13665: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
42507: HEER, JOH. DE - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 853liederen en koren, verzameld door Joh. de Hee832e-856e duizend
56246: HEER, J.L. DE - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56245: HEER, DS. J.L. DE - Anecdoten en schetsen.
41264: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 843 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 8e uitgave 7e uitgave 41-50e duizend
72226: HEER J.M.D., JONG J.J., MEEUWSE C.J., NEELE C. - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen, twaalf en een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten
56259: HEERDE, G. VAN - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56258: HEERDE, G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56253: HEERDE, G. VAN - De koraalschelp.
56255: HEERDE, G. VAN - De gebroken ketting.
12656: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56260: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar 4e druk
56254: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56257: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 4e druk.
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
56267: HEERING, JAN-PAUL - Hugo de Groot als Apologeet van de Christelijke Godsdienst Een onderzoek van zijn geschrift De Veritate religionis christianae (1640)
56263: HEERING, DR. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. Kühler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
70110: HEERING, P. - Overijselsche vertellingen, Met afb. naar J. Israels. 2e druk
56268: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
36592: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE DOOR (DS) J VAN BELZEN - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
56274: HEERTUM, F. W. VAN - The araignment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615). A critical edition of Joseph Swetnam's. Proefschrift.
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: HEFELE, CARL JOSEPH - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus für Prediger und zur Privaterbauung ausgewählt und aus dem Griechischen übersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
20224: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
23128: HEGEMAN, DS. C. - Belijden en beleven.
56281: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56279: HEGEMAN, C. - Gedachten uit het verleden.
56282: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
37226: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Predik het evangelie. Levensschets, enkele predikaties en rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis.
1425: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Gedachten uit het verleden.
13664: HEGEMAN, C. - Vrije souvereine genade. 1
38723: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56283: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
16618: HEGGER, DS. H.J. - De Kinderdoop...Een spreken van God.
56289: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1428: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1422: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56292: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
13669: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56284: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
12442: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het Licht. 13e druk,
56296: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56288: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56290: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
56301: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan - tweede druk.
56291: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
56285: HEGGER, ARTHUR - Wat borderline met je doet - tweede druk
16620: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
56293: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
56294: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56287: HEGGER, DS. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
56300: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
47110: HEGGER, H. J. - Terug naar de levende Christus
56298: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
75791: HEGGER, H.J. - Afdalen in je ziel, een weg van zelfanalyse
56297: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
69825: HEGGER H J - De grote toekomst Gedachten over de wederkomst vanChristus en het eeuwige leven
28983: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan.
26070: HEGGER, DS. H. J. - Een in de levende Christus door het gel;oof vanuit de liefde naar de eenheid
71722: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
56302: HEIDE, G. VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
56303: HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
56304: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd gespuis in een warenhuis. (deel 22 van Bob Evers-serie) een speurtocht doorNoord Afrika tejkeningen Frans mettes 4e druk
56306: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Omslag en tekeningen van Frans Mettes
56307: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon - Tekeningen van Frans Mettes. vierde druk.
56305: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 16e druk
76912: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip teken ingen vanFrans Metten. 4e druk
71723: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba
19676: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
56314: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Tussen Mara en Elim - 52 meditaties
56312: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
56313: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodémus. 28 meditaties.
69554: HEIDT, A.M. - Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven.
76375: HEIJ, GERJAN. - De bevrijding.
56315: HEIJ, DRS. P. A. - Een boekje open pver het GPZ gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
72219: HEIJ, JAN JAAP/LEEUWEN, JAN STORM VAN/ MEIJER, ROB - Omslag in beeld. Boeken bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse
56316: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indie gewonnen en verloren.afbeeldingen.
56319: HEIJDEN, INGRID VAN DER - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
56320: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en de manege.
56318: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
56322: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. Vierde druk.
56321: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
70731: HEIJERMANS, HERMAN - Vuurvlindertje (Een nieuw verhaal voor groote kinderen, Met illustrties van George van Raemdonck, tweede druk)
75709: HEIJKOOP C. - DE WESTERSCHELDE BIJ STORM EN MIST - SCHEEPSRAMPEN IN HET WESTERSCHELDEGEBIED VAN 1860-1982
76998: LIESERT HEIJMINK P M - Kroniek van hervormd SCHALKWIJK en t GOY
2974: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
56324: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
72637: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Brandalarm Herinnering Van Een Zaans Vrijwillige Brandweerman; brandalarm Deel 1;. Branden In De Zaanstreek Periode 1920-1945. Geillustreerd. Met Foto's
69809: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 [The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585] [2 Vols. Compl.].
56326: HEIJTINK, R. A. - Fysisch-chemische karakterischering van nucleoproteinen en nucleinezuurmolecullen van alfalfa mosaic virus
1429: HEIKAMP, J. D GODSDIENST ONDERWIJZER TE . NIEUWLEUSDEN - Het offer op Golgotha
13667: HEIKAMP, J. D VOORGANGER TE NIEUWLEUSDEN. (REDACTIE) - Dagelijks wakende aan Zijn poorten. Medewerkers: Ds. J. Catsburg, Ds. W.J. op 't Hof, Ds. Tj. de Jong, Ds. W. Roos en Ds. K. Veldman. Pred Herstend Ned Herv
6492: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 1edruk.
17973: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven van David 15 Bijbellezingen
56330: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De God des Gerichts. Drietal biddagpredicatien.
56328: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
21453: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
56329: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predikatien.
31519: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Eerste drietal predikatie's
56327: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 3e druk
18257: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
72476: OBERMAN HEILO A - LUTHER Mens tussen God en duivel
70313: LEGER DES HEILS - Statuten en raad van tozicht en advies van destichting hetleger des heils
70066: HEIMANN, ERWIN: - Chronik von Heiligenschwendi 1285-1985.
56335: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 33e, jaargang. mei 1928-april 1929
56336: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 34e, jaargang. mei 1929april 1930
56337: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 35e, jaargang. mei 1930 pril 1931
56333: HEIMANS, E - Willem Roda. Een jongensboek.
44516: HEIMENBERG, CASPAR HENDRIK ( 1694-1764 WORMERVEER) - Pharaoos droom, volgens Jozephs Verklaaringe in Egyptens zeevenjaarige overvloed, en zoo lang duurende hongersnood, door God vervuld, in XVIII leerredenen over Gen. XLI-XLVII. Mitsgaaders, Hongersnood en Oorlog aan Jeruzalem en Juda bedreigd, in twee predikatien over Ezech. IV:0-17 en Jes. VII:17-20. Alle na tyds geleegenheid verhandeld door Casp. Henr. van Heimenberg, Casp. Zoon, predikant te Wormerveer
56341: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
56340: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
56342: HEINECCIUS,JO GOTTL / VINNII ARNOLDI - Instiutionum imperrialium Commentaris academicus &forensis
61184: MOERMAN C HEINENOORD - PETRAKERK 1887-1987 Herdenkingsboekje honderd jarig bestaan van de Gerf Petrakerk te HEINENOORD
56345: HEINER, H. - Strijd in de IJselmark. 2e druk.
56347: HEININGEN, H. VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren. Met foto's.
59594: LANGENBERG HEINRICH - Biblische Begriffskonkordanz. Biblische Grundbegriffe heilsgeschichtlich und konkordant (Nach dem Urtext übereinsimmend) erklärt
56497: HEPPE DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformrten Kirche namentlich der Niederlande
65217: SCHNEIDER DR. HEINRICH - Johann Christoph Blumhardt ein Lebensbild von Friedrich Zündel
56339: HEINE HEINRICH - Letzte Gedichte und Gedanke
29883: HEINZEL, H./FITTER, R./PARSLOW, J. - The birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
56348: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
56349: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel II. eerste druk
70784: HEISTEIN, ODD - Bruintje en zijn vriendjes (uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius, 3e druk, leeftijd 8-12 jaar)
10088: HEITING, GERBEN DR. - Biografie an de dominee
56351: HEITINK, G. - Praktische Theologie. Geschiedenis - Theorie - Handelingsvelden.
75798: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
56350: HEITINK RED - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen
9894: HEITLING, WILLY H. - De achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
56354: HEITLING, WILLY H. - De achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
56355: HEITZMANN, C. - Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen in 650 Abbildungen.
9296: HEIZENBERG, NIEK - Een huis in Jeruzalem ... Joodse dissidenten zien na tien jaar terug op hun acties en hun exodus uit Rusland. Alle informatie en de onverkorte intervieuws uit de NCRV-documentaire.
56358: HEK, H. DE - De kunstige riem.
56359: HEK, H. DE - Eenige gedachten op rijm
56360: HEKMAN, DR. J. - Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1919. De beteekenis van nerveuse en psychische invloed voor het ontstaan en het verloop van inwendige ziekten. De God Israëls en de Goden van Babel, door Dr. C. van Gelderen.
56361: HELBIG, DS. GEORG - Voortekenen der toekomst. Een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
63478: PHILPOT J C DOOR DANKERS M DEN HELDER - Zielen waar Zijn vrees in woont Mensen rondom J C Philpot
27378: HELDEROP, A. - De wondervolle leiding Gods gehouden met Anna Helderop in de jaren 1902 tot 1906, en door haarzelve beschreven.
56364: HELDERS,J.C. - VOOR STILLE OOGENBLIKKEN dagboek ,
56365: HELDRING O.G. - Leven en arbeid
71451: HELDRING, L., NIJLAND E., ULFERS S. WIJK P. VAN - Lichtstralen op den akker der wereld, uitgegeven meet aanbeveling van het Comité voor Nederl: Zendings-Conferentiën, 7e jaargang
56373: HELEEN - Het klaverblad illustraties Frans van Noorden 1e dr. -
56371: HELEEN - De schuur van Martin Hillen
56366: HELEEN - Ruth van Laar. Illustraties van Nans van Leeuwen.
56374: HELEEN - Cootje. Tekeningen van Sj. Kuperus.
56375: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
56377: HELEEN - Cootje
56367: HELEEN - De vrolijke klas van meester Zandstra. Illustraties van S. Pennink.
56369: HELEEN - Jet Reinhart. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
56368: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
52804: COLI(JN HELEN - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp 5e druk
56379: HELL, VERA UND HELLMUT - Die große wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstraßen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela mit einer Einf"fuhrung von Hermann J. Hüffer.
71183: HELLEEN - Jopie's wollen aapje, tweede druk pentekeningen van Lies hendriks
56381: HELLEMA, A.C. - Montfoort in zijn verleden, heden en toekomst.
56404: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM)--- - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.derde druk
76589: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt .. 1e deel Amsterdam 1737 (28) 1018 blz. Tweede deel 1119-2258 en 48 register 4e druk
31145: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor Eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs. Meest tot particulier gebruik opgesteld. Vermeerderd met eene toespraak aan den leerling, het wachtwoord der Hervormers, het hoofdstuk van den raad des vredes, de uitdrukking van alle Bijbelplaatsen, het register van de boeken des Bijbels en eene korte opgaaf der voornaamste dwalingen buiten de Gereformeerde kerk. 27e druk.
46078: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
13745: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbrvierde druk.
75533: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Hoofdstuk 1 de versen t/m 4. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
18411: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt .. 1e deel Amsterdam 1737 (28) 1018 blz. Tweede deel 1119-2258 en 48 register 4e druk
46141: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; in hun samenhangbijzondere in houd doel vervulling en nuttig gebruikbverklaard in 8 dln in hedendaagse spelling gebracht door SIMONS Gerard en ZEVENBERG Peter
35694: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.4 dln
4917: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia.tweede deel
22417: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Een liefelijke nodiging. Predikatie over Jesaja 55: 1
35692: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. 4e drukl tweede deel
38215: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de uitgave 1745
24931: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Algemeene rouklagte in de straaten van Rotterdam. Over den zeer eerwaarden, godvrugtigen en geleerden heere Wilhelmus à Brakel, laatst bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam. Heenen gegaan naar zyn eeuwig huys op den 30 october 1711. Voorgestelt uit het laatste gedeelte van Prediker 12, 5. zevende druk.
4055: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de itgave 1745
56388: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
4187: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
280: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De eenige toevlugt voor des Heeren volk in onze kommervolle dagen, bij de wisseling des jaars. Aangedrongen in eene Leerrede naar Ps. XXXVII:5
28544: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus; Volgens overeenstemminge der Vier Evangelien in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast door Hellenbroek, In zijn leven Bedienaar des heiligen Evangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt. Door Frederik Hendrik Hellenbroek. Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1745.
56071: HANDSCHRIFT PAAUWE J P ( P.ZANDEERWIJK MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS - HANDSCHRIFT Predikatie Galaten 1 gehouden te Rotterdam 1 jan 1924- Joh 6 vers28-29 gehouden te Rotterdam 19 december 1922
56412: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlanse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W.Ovink.
56415: HELLWALD'S - Natuurlijke geschiedenis van Den Mensch. Tweede deel. .
71694: HELM, CLEMENTINE - Het klaverblad van vieren, een verhaal voor jonge dames, met 4 gekleurde plaatjes.
56416: HELM, CLEMENTINE - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
56420: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
56418: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Vijfde druk. Met platen.
41131: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
56421: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
56426: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe december 1944 - maart 1945.
70581: HEMMERS, J. H. - .Schetsen uit het leven van Ludwig Ingwer Nommensen den apostel der Batakkers
56427: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
44341: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
56430: HENDERSON, DEE - True Courage
56431: HENDERSON, JON - Nachtwakers
56432: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
75773: HOET HENDRIK - De weg van Paulus. Leven en brieven van de Apostel der volkeren
75781: VREEKAMP HENDRIK - Zwijgen bij volle maan Veluwse verkenning van Edda Evangelie Tora 2e druk
70398: ZWART WILLEM HENDRIK - Willem hendrik Zwart een kloecken meester vann het orgel;spel door W D van der Kleij en J van Hul
52902: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
66410: STOORVOGEL HENDRIK - ZEELAND-Seeland-LaZelande
70637: BALEN J. HENDRIK VAN - De roode paradijsvogel geillustreerd door B & J Midderigh-Bokhorst tweede druk
56433: HENDRIK P, N, MULLER - Door het land van Columbus een reisverhaal Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname. Illustraties
72490: HENDRIKS J. - Gemeente als herberg, een concrete utopie. vierde druk
71949: HENDRIKS J. V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen, vierde herziene en vermeerderde druk, met eene voorrede van Dr. J. H. Gallee, hoogleraar te Utrecht
56435: HENDRIKS, A. N. - Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen.
56443: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, op 91-jarige leeftijd in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 januari 1702.
56438: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk.
56439: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
23379: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56444: HENDRIKS, H - Loutering, beelden uit het verleden
56445: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
56442: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
56440: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
56441: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56436: HENDRIKS, A. W. - Studies on plant cell organelles - 1. Isolation of organelles and analysis of organelle-dna from nicotania tabacum L., Var. White Burley 2. Investigations on the distribution of a-naphtalene acetic acid in hte cells of pea stem sections
56434: HENDRIKS, A. J. - Regionale politiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken.
56447: HENDRIKSE, H. - Loutering Beelden uit het verleden
56448: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
3285: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
71657: HENDY, PHILIP, - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza Collection.
56449: HENGEL, DS. F.U. VAN - Een pastorale bezoekreis in het oude Indië. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Voorgedragen in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar en ter gelegenheid van diens afscheid als rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Voorzien van een beknopte biografie en bibliografie.
70771: HENGEL, HEIN VAN - Het Duinkamp (geïllustreerd door Pol Dom leeftijd 8-12 jaar)
56451: HENGEL, W.A. VAN - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4e dln
56453: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
56454: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDAAL DOOR SCHIPPER J - Ik zalMijn hand tot de kleinen qwenden uitb hetb leven van ds W den Hengst 1850-1927
24940: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
75806: ONINK PIET EN DEYS HENK - Geloven in Rhenen
41424: VELD VAN HENK RED - Bewaord van vrogger ... Taol in t vèèn uitschelle en dialekwoorde.
74585: LAAR VAN HENK - De MEIDOORN Natuurhistories Maandbld voor buiten vrienden 1e -2e-3e jaargang
70174: HEUVEL H.W. (1`864-1926) / DET VAN HANS - HARMSEN HENK (SAMENSTELLERS) - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld samengesteld door Hans van Det en Henk Harmsen Ill.: Foto's. Meester H.W. Heuvel geboren te Oolde bij Laren 6e druk
74533: FLORIJN DR. HENK - Leer mij van dag tot dag Dagboek van Bijbelse gedichten, Samengesteld door dr. Henk Florijn
75819: BAKKER HENK - raads en tegendraads. Leren van de puriteinen.
74985: OESTERHOLT-VIS COCK IMTHORN HENK - Valkenburg ZH in oorlog 1940-1945
73920: VELD VAN HENK DR. - Wehwijzer naar Christus De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezongen 1624-2006
56455: HENKEL O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome
56456: HENKELS, DS. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
72625: DOLDER DE WIT -VA N HENNY EN SPRKHOLT HENKJAN - Water &vuur Brand en brandweer inoud Gouda
48921: HENNECKE, EDGAR (HRSG. - Neutestamentliche Apokryphen. In Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen [herausgegeben von Edgar Hennecke];
53359: DIETZ. HENR. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
76950: SAINTRAIN HENRI C.SS.R - Le Rédempteur - sa préexistence, son avènement, ses enseignements, ses institutions, ses souffrances et ses gloires d'après les Livres Sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament
75089: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI zijn kapitein en gaan waterskien Illustraties Carol Veges
75091: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI in hert vreenmde land op een eiland Illustraties Carol Veges
75093: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI aan wal in de feesttent llustraties Carol Veges
75094: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI omnibus vinden eenschat en op de racefiets llustraties Carol Veges
75095: ARNOLDUS HENRI - TUP en JOEP weer vrij en de papegaai
72371: ARNOLDUS HENRI - Pietje Puk helpt de voetbalclub, 11e druk
71671: ARNOLDUS HENRI - Rumoer in het oerwoud
72404: FREIN HENRICUS DE (1672-1747) ( - De ongelukkige staat der godloozen zonder vrede [...]. Over Jesaia XLVIII: vs. 22. / By Henricus de Frein : H. de Frein, Het zalig uit-einde der regtveerdige [...]. Over Jesaia LVII: vss. 1, 2. By gelegentheid van het [...] afsterven van do. Jacobus Plancius; and: Een voornaam godsgeleerde, Een uytmuntende practikale leerreeden [...]. Over Ezechiël 34: vs. 31
64043: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
56461: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
3707: HENRY, MATTHEW (1662-1714) / MYSERAS, L. - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen etc. (32) 416 blz. En: Myseras, L. Onderricht voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avontmaal te maaken. (6) 144 blz. Vierde druk. Amsterdam by J.Rotterdam 1736
36665: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude enNieuwe Testament door Matthew Henry. Opnieuw uit het Engelsch vertaald vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck.
34589: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Ons gebed.
40140: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen 5e druk
76729: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Dagelijkse omgang met God
74953: DRUMMOND HENRY PROF - De stAd zonder Kerk een toespaak naar het Engelsch ( in Johannes zag eenn heilige stad,het nieuweJrruzalem)
41520: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Wandelen met God. Bijbels Dagboek.
41995: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1edruk.
76713: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De vreugde van het geloven. Uit het Engels vertaald door G. H. C. Pas Donker.
39757: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Edelgesteenten uit de schriften van Mattheus Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
1475: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God.
25046: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
72290: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
74956: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
72253: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude en nieuwe testament.
74567: COCK HENRY - Ai Bosi Lissai tes Kallones metafrasis Elia Olkono Monoylon
69940: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1e druk.
76653: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Vast en besloten 29 preken over het genade verbond
4744: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. Tweeden druk.
56480: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
76892: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude testament.deel6 Ezechiel- NMaleachi Jozua-1 Koningen.
42516: HENRY, DR. P. - Het leven van Johannes Calvijn, den Grooten Hervormer; door DR. P. Henry. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Ten deelen bewerkt door wijlen P.J.L. Huët, in leven Dr. en predikant bij de waalsche gemeente te Amsterdam. In 2 deelen.
76291: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude en nieuwe testament. vijdfde druk
44515: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude -en Nieuwe Testament (9 delen compleet)
69768: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Woorden van Math Henry Thema,s uit het christelijke geloof
70773: HENRY, JOAN - Nacht, neem mij op ('s mensen vonnis over zijn dedemens, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries)
8425: HENRY, MATTHEW (1662-1714) / SCOTT, TH. - Commentaire sur le livre des Psaumes extrait du commentaire sur la Bible. D'après Math. Henry et Th. Scott. Traduit de l'anglais sur la seconde édition.
56489: HENSZEN-VEENLAND, H - Hin het land van de rode mannen... 2e druk
56486: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
56487: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
56488: HENSZEN VEENLAND, H. - Om een ijsje 2e druk
56490: HENTY'S, G.H. - In ballingschap. Opnieuw bewerkt door W. Wijker.
56492: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
56493: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
56495: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... tweede druk
56494: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... Derde druk
1144: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56502: HEPPE, HEINRICH - Christelijke ethiek van Dr. H. Heppe. Uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door Dr. J. H. Gunning JHz.
56503: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56501: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe.
1431: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
23344: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
16210: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
56498: HEPPE, DR. HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe.Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56499: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56500: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
74402: WOERTMAN D.W. / HERBERT J. - Mutsen En Streekdrachten in Gelderland En Overijssel
73532: HERBERT (A.S.) - Historical Catalogue of Printed Editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
23528: COLLECTIF DER GROSSE HERDER - DER GROßE HERDER, NACHSCHLAGEWERK FÜR WISSEN UND LEBEN, 12. BÄNDEN
56505: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
71477: HERGÉ - Les avontures de tintin l'affaire tournesol
71478: HERGÉ - Les avontures de tintin le cabre aux pinces dór
71486: HERGE - Uit het archief van Herge de geitenstreken van quick en flupke
71487: HERGE - Quick et Flupke toutes voiles dehors
71385: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71387: HERGE - Quik & Flupke pardon madame
71386: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71391: HERGE - Quik & Flupke tout va bien
71388: HERGE - Quik & Flupke farces et attrapes
71389: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71390: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71382: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71383: HERGE - Quik & Flupke pas de quartier
71384: HERGE - Quik & Flupke coups dee bluff
71380: HERGE - Quik & Flupke toutes voiles dehors
71381: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71379: HERGE - Quik & Flupke Vive le progrés
71354: HERGE - Le temple du soleil
56857: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
74236: HARDEMAN-ROSEBOOM E-HERIKHUISEN H - LUNTEREN 100 jaar verenigd Fotoboek Honderd jaar Lunterse Vereningsgeschiedenis
56507: HERINCX, GUILLAUME (1621-1678) - Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Pars prima: in qua breviter et dilucide tractantur ea quae divinam naturam eiusque perfectiones SS. mam (=Sacrosanctam) Trinitatem, opera creationis, angelos praesertim, ac homines, hominumque primaevum statum concernunt, auctore F. Guilielmo Herincx totius Ordinis S. Francisci definitore Generale, provinciae Germaniae Inferioris Ex-provinciali, ac S. Theol. Lectore Iubilato. Editio secunda, auctior et recognita. En: Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae pars secunda: in qua de Ultimo Fine ac Beatitudine hominis, nec non Suppliciis alterius vita, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legibus, Privilegiis ac Poenis seu Censuris Ecclesiasticis, denique de Gratia, Justificatione et Merito succincte et dilucide tractatur. Editio secunda, auctior et recognita. Pars tertia:(1663) in qua de virtibus in communi, et theologicis, fide, spe et charitate, nec non virtutibus cardinalibus, praesertim Justitia et jure, ac religione ceterisque annexis, et Vitiis oppositis in particulari breviter et dilucide tractatur. Autire F. Guilielmo Herinck, ordinis Fratrum Minorum in Academia Lovaniensi S. Theologiae Lectore Iubilato.
34082: HERINGA, JODOCUS, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
56508: HERINGA, JODOCUS, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
73304: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk
47408: BERG VAN DEN HERMA M - De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 2e stuk Westfriesland, Tessel en Wieringen
71129: HERMA - De jongen uit de boshut
74250: SMIT HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden langs mooie, karakteristieke plekjes (eerste druk,pentekeningen: Jan Velders)
71090: HERMA - In en om het kostwachtershuis
70189: WILBRINK HERMAN - Jacht op de Pyomaan
72286: BARTH C G - NATHUSIUS M- HERMAN - BARTH C G Het kruis aanden weg kleuren omslag 62 blz NATHUSIUS M- De Boomm des geluks kleuren omslagen 1 zwartwit foto 64 blz HERMAN- een gewichtig vraagteeken kerstverhaal kleurenomslag en 1 zwartwit 63 blz BARTH C G Valentijn Ondermeer Kleuren omslag met 1 zwart wit 63 blz Het vrouwenkruis 1 zwartwit ilusstratie 63 blz
73047: RAVENSWAAIJ HERMAN VAN - In de ban van de erfenis
67200: VEENHOF HERMAN - SREBRENICA oorlogsdagboek van Piet Hein Both
68755: WIELE HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-gebergte en de oerwouden van Indië Nederlandsche bewerking van A. Van Den Heuvel, 1e druk Geïllustreerd met talrijke foto's/Illustrated/Illustré/Illustriert.
40219: RIDDERBOS HERMAN - De pastorale brieven serie Commentaar op het nieuwe testament
68781: WIERSINGA HERMAN - Op Ooghoogte portret van een postmodern geloof
67201: VEENHOF HERMAN, - Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins
64282: RIDDERBOS HERMAN - Aan de Romeinen serie Commentaar op het nieuwe testament
74195: WELL HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
70532: KLUGE DR. HERMAN - Auswahl Deutscher Gedichte
56509: HERMAN - Naar den hemel. door Herman
56510: HERMAN - Naar den Hemel tweede druk
56511: HERMAN, M. - Molenaar en Edelman. Een verhaal uit de 17de eeuw.
74074: HARTFELD HERMANN - Irina
53868: DÖRRIES HERMANN - Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der Messalianischen "Makarios"-Schriften
61384: MULERT LIC. HERMANN - Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre an Lücke neu herausgegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen
53869: DÖRRIES HERMANN - Die Theologie des Makarios/Symeon
53870: DÖRRIES HERMANN - Das Bekenntnis in der Geschichte der Kirche
56515: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen 2e druk. kartonnen band, Ill.: Ruit, Annie van de. kinderboeken. Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. Goed.
56514: HERMANNA - Voor het eerst van huis oorspronkelijk verhaal
56512: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen. Geïllustreerd door Annie van de Ruit. 4e druk.
56513: HERMANNA - Het verloren schaap, derde druk
74738: HERMANS, WILLEM FREDERIK - STRATEN, HANS VAN. - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
42661: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Godsdienstig handboek. Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
37230: HERMES, JOHAN AUGUST.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
3471: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
56516: HERMES, JOHAN AUGUST.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
56517: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
30399: HERMKHUYSEN, BERNHARDUS VAN (1655-1700, LEIDEN) - De wet der schaduwen aangaande den tabernakel der getuygenisse, des selfs gewyde dienaars, en plegtelyke vyer-dagen, uyt de woorden Gods, en de inzettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van geloov' en heyligmakinge toegepast, door Bernardus van Hermkhuysen, in sijn leven bedienaar des Heyligen Euangeliums te Leyden. derde druk.
39246: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus liefde. etc. 11e druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekering van een juffrouw te Wageningen.
547: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus liefde. Zevende druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekering van een juffrouw te Wageningen.
29773: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus liefde
34161: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus, zichtbaar doorstralende in het ontdekkende en overtuigen der ziel, in het komen tot den Heere Jezus, en in het aannemen van Hem, door het geloof, onder de bewerking en leiding des H. Geestes, na het zuivere Woord van God. Benevens de zalige vruchtgevolgen, van een ziel, welke met den Heere Jezus ondertrouwt en vereenigt is; zoo als dezelve al eenige jaren door Gods Geest geleerd, en op verscheidene tyden en plaatsen, in zeldzame gevallen en omstandigheden, ondervonden zyn in den persoon van Hermanus Hermsen, lidmaat van Christus Kerk te Doesburg. Algemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelijke zielen, om zich voortebereiden tot ene naderende eeuwigheid. 10e druk. met portret
56524: HERNTRICH, V. / A. WEISER E.A. - Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Deel: 2-25.
18592: HERNTRICH, V. / A. WEISER E.A. - Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Deel: 2-25.
75657: HERPEN, G. VAN / REHM, J.G.L.P - Een wandeling door Breda na een halve eeuw herhaald z/w foto's met een gezicht op vroeger en op de situatie in 1981
23725: HERR, E. - De Duif en de Roos
56526: HERRMANN DR. W. - Der Verkehr des Christen mit Gott im Anschluss an Luther Dargestellt
56527: HERRMANN-ERLEE, M. P. M. - Invloed van poly-anionen op de reproductie van bofvirus in chorioallantois membraan
70776: HERS, HANNA - De Almenhoeve (Schrijfster van: 'Het beugeljong', geïllustreerd door Ella Riemersma)
56528: HERTOG, C. DEN - Jezus Christus Volkomen 'Ja'.
75268: CAMPEN VAN M DR NED HERV - GANS ISRAEL deel 2 Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achtiende eeyuw
26722: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste en nuttigste onderwerpen. Door J. Hervey, M.A., bedienaer des Evangeliums en bestierder van de Stigting te Weston-Flavel in Northampton.vertaald door Marten Schagen
14751: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Godvrugtige bespiegelingen over den nacht, den STARRENHEMEL en den WINTER; in een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naer den elfden druk, uit het Engelsch vertaeld. 2e druk.
3497: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. 2e druk
3489: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven.
27816: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des H. Euangeliums en bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. Tweede deel: 412 blz.
72800: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Theron en Aspasio. Of reeks van godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. VIERDE DEELEngelsche uitgifte op nieuw overgezien en vermeerderd.
3493: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Godvrugtige bespiegelingen over den, den starrenhemel en den winter; in een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naer den elfden druk, uit het Engelsch vertaeld. .
13683: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge; in een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naer den negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk. (10-8) 340 blz. met gravures Waarbij: Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter. Naer den elfden druk, uit het Engelsch veraelt. 2e druk. 1758. (8-8) 328 (4) blz. met gravures
72296: HEEMSKERK D HRSTELD HERVORMD - Zo ik niet had geloofdeenprekenserie over de Nederlandse Geloofsbelijdenis
73446: DRUSIUS JOHANNES (1550-1616) KORTEWEG D DR. PRED HERSTELD HERVORMD - De nieuwtestamentische commentaren van johannes Drusius 1550-1616 proefschrift
2216: HERWAARDEN, DS. A. VAN - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. met voorwoord Ds D van der Ent Braad De predikant werd op de kansel door de bliksem getroffen. Andere namen: H.J. Wunder, J.W. Arendts, D. Wevers, Jacob Verwoert, A.H. ten Hoet, IJ.W. Sipman
24724: HERWAARDEN, DS. A. VAN HERVPREDTEOPHEUSDEN OVERL 29 JULI 1855 - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. Met vier leerredenen. Met voorwoorden van ds. D. van der Ent Braat en ds. J.H.C. Olie.
56543: HERWERDEN, H. VAN (1713-1772, AMSTERDAM) - s HELANDS verzoekingen in de woestijne
75715: HERWERDEN, MARIANNE VAN. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.v
26004: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Dertiende druk.
56544: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Dertiende druk.
74776: HERZOG DR,. EDUARD (BISSCHOP DER OUD-KATHOLIEKE KERK IN ZWITSERLAND) - Leerredenen naar aanleiding van de Evangelieën op de Zon-en Feestdagen van het Kerkelijk jaar, uit het Hoogduitsch
70781: HES, WIM - Herman Klein naar de Orinoco Rivier (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
48424: STRETTON HESBA - Jessica,s Moeder vervolg op Jessica,s eerstegebed opnieuw uit het Engels vertaald door Hein Kraij
34650: HESKETH, HENRY. - A Sermon. Preached before the Right Honourable Aldermen of the city of London. At Guild-Hall Chappel on January 30th .
56548: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
3474: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
56550: HESSE - WARTEGG, ERNST VON. - Zwischen Anden und Amazonas. Reisen in Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Mit 139 Abbildungen im Text und 8 Einschaltbildern grösstenteils nach Originalaufnahmen des Verfassers. Zweite Auflage.
56552: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
3498: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
56553: HESSEN, H. VAN - Van verraad en verzet
71834: HESZ, JOH. JAC. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Verbond leesboek opnieuw bewerkt naar Johannesw Jacobus Heszr met platen.
72541: HETTEMA, H. - Groote Historische Schoolatlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemene geschiedenis.oude spelling. Met 35 kaarten 9e herziene en vermeerderde druk.
29869: HETTEMA, H. - Groote Historische Schoolatlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemene geschiedenis.oude spelling. Met 35 kaarten 12e herziene en vermeerderde druk.
51123: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis - 10e druk
51122: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
45629: HETTEMA. - Hettema's Grote Historische Atlas. geheel OPNIEUW BEWERKT EN UITGEBREID DOOR dRS h bINNENDIJK 20e druk
47868: VRIES-ROZENDAAL DE HETTY - Buurtschap De Valk en haar school 1855 - 2005 in beeld gebracht tekts en (school) foto,s
56561: HEUKELS, H. - Gëillustreerde schoolflora voor Nederland. Achtste verbeterde en vermeerderde druk met 1638 afbeeldingen.
10839: HEUKELS, H. - Gëillustreerde schoolflora voor Nederland. Achtste verbeterde en vermeerderde druk met 1638 afbeeldingen.
29938: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland, door H. Heukels. Zestiende verbeterde en vermeerderde druk.
73498: WERF VAN DE J HERV PRED WIJK BIJ HEUSDEN - Des Heilands voorzegging vanJeruzalems verwoesting Mth 24 vers 22
70418: HARKEMA H NED HERV PREDIKANT TE WIJK BIJ HEUSDEN - WIJK bij HEUSDEN in de laatsdte tijd van de oorlog door ds H Harkema Ned Herv Pred te Wijk Met een voorwoord van de Predikanten van Doornspijk,elburg,Oldebroek,oosterwoldeen Wezep
24296: HEUSSI, K. / MULERT, H. - Atlas zur Kirchengeschichte. 66 Karten auf 12 Blättern. Von Karl Heussi und Hermann Mulert. Zweite, durchgesehene Auflage.
56564: HEUSSI, K. / MULERT, H. - Atlas zur Kirchengeschichte. 66 Karten auf 12 Blättern. Von Karl Heussi und Hermann Mulert. Zweite, durchgesehene Auflage.
56565: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte. Zwolfte Auflage.
56566: HEUVEL P. VAN DEN - Driesum een kerk in de Dokkumer wouden
56567: HEUVEL, G. VAN DEN - Ons catechisatieboek.
56570: HEUVEL, P. VAN DEN - In gesprek... Over de nieuwe kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
56568: HEUVEL, H. V.D. / MULDER, G. - Het vrije woord. De illigale pers in Nederland 1940-1945.
45417: HEUVEL, P. VAN DEN (RED) - De toelichting op de kerkorde van de protestantse kerk in nederland.
1831: HEUVEL, J. V.D. / VERGUNST, E.F.RED - Het land dat Ik u wijzen zal. Israel het land van Abraham
70168: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het geheele jaar rond 2e druk
73929: HEUVEL, P. VAN DEN - Een praktische toelichting. Met een voorwoord van prof. dr. A. J. Bronkhorst onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen. 2e herziende en uitgebreidde druk
74018: HEUVELEN HERMAN VAN, & WESTEN ANNE M. VAN - F-16 piloot met een nieuwe missie
57174: HUIZINGA-HEUVELMAN H. - Historie rondom de Hervormde kerk van Elspeet en Vierhouten. met hieraan toegevoegd een 30-tal oude prentkaarten rondom de jaarwisseling
70007: HEYDECKER, J. J. EN J. LEEB - Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg.
56573: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie 1ste druk. Fraai uitgegeven reisbeschrijving van reis door het toenmalige Nederlands-Indie.
282: HEYDEN, DS. P. VAN DER (PRED. OVERL. 9 DEC. 1920) VLAARDUNGEN - Een strijder in volle wapenrusting. Eenige bijzonderheden over het leven en sterven, Vermeerderd met de lijkredenen bij zijne begravenis.
47381: HEYDEN VAN DER A A M - Atlas van de antieke wereld. 3e druk
56576: HEYE, ARTHUR - Avontuur in Alaska: Onder pelsjagers, vissers en goudzoekers
48104: HEYER, DR.C.J. DEN - ruim geloven een theologisch zelfportret
56580: HEYER, DR.C.J. DEN - GALATEN een praktische bijbelverklaring
56578: HEYER, DR.C.J. DEN - De Messiaanse weg van Jesoea vanNazaret totde Chjristus van de Kerken
56579: HEYER, DR.C.J. DEN - De Messiaanse weg. . 2: Jezus van Nazareth.
77070: HEYER, C. EN P. SCHELLING - twee testamenten Reden tot vreugde of bron van tegenspraak
77069: HEYER, DR.C.J. DEN - Verzoening Bijbels notities bij een omstreden thema 7e uitgebreide druk
56582: HEYN, R. F. - Protoplasts and DNA - Studies toward the genetic modification of plant cells
70201: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over Lukas tweede boek de HANDELINGEN der Apostelen eerstec deel handelingen 1-8 derde del hoofstukken19-28
70200: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over hert Evangelie van LUKAS 1-12 eerste stuk
70199: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over hert Evangelie van Mattheus 1-14 eerste stuk
56583: HEYNS, J. A. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing
56584: HEYNS, W. - Gereformeerde Geloofsleer. Met een voorrede van Dr. H. Bouwman. Tweede druk.
56585: HEYTING, J.W. - Hollandsch schepenboek. Met fraaie pentekeningen van de auteur. 2e druk.
56586: HICHTUM, N. VAN - Sip-su. "De knappe jongen". Een eskimo-geschiedenis. Geïllustr. door Pol Dom. 6e druk.
56587: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Negentiende druk.
56598: HICHTUM, NIENKE VAN - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friese dorpsleven. (voor kinderen van 11 - 101 jaar).Illustraties.Bottema Titelplaat in kleur en zwart-wit illustraties in de tekst. 6e druk
56591: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 43ste druk.
56592: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 51e geheel herziende druk.
72596: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van Joël Chandler Harris.ll.: met bandtekeing en illustraties; Karel van; Seben
56590: HICHTUM, N. VAN - Drie van de oude plaats. tweede druk. Met zwarte en gekleurde platen van Tjeerd Bottema
56594: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental. Naar de oorspronkelijke uitgave.
56596: HICHTUM, NIENKE VAN / CRAMER, RIE - Verhalen.- met platen van Rie Cramer.
56597: HICHTUM, NIENKE ; CRAMER, RIE - Het groot vertelselboek Verzameld door Nienke van Hichtum. Met tekeningen van Rie Cramer
56588: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 23ste druk.
56589: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Dertigste druk. Met vier kleurenplaten.
70769: HICHTUM N.V. - Sip-Su (de knappe jongen een eskimo-geschiedenis door N. van Hichtum geïllustreerd door Pol Domm, vijfde druk)
34654: HICKES, GEORGE. D.D. - A Sermon. Preached before the Lord Mayor Aldermen and citizen of London.
56600: HICKIE, W.J.M.A. (ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE:LATE ASSISTANT MASTER IN DENSTONE COLLEGE. - Greek-English lexion to the New Testament after the latest and best authorities.
56602: HIDDING, JOHAN - Kerstfeest op de hei. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
45103: HIDDING, JOHAN - komploten in ethopie
56603: HIDDING, JOHAN - Liefde aan de Vecht.
56604: HIDDING, JOHAN - Er loopt een kameel in de tuin
56605: HIDDING, JOHAN - Vlucht door het oerwod. tweede druk. Geillustreerd door Ben Horsthuis
30658: HIDDING, JOHAN - Liefde in het oude landschap
56601: HIDDING, JOHAN - Romance in Parijs.
76514: HIDDINK, H. + RUIZENDAAL, W. - Kerkvolk in beweging. Uit de geschiedenis van de gereformeerde kerk te Bunschoten - Spakenburg 1887-1967
72602: HIELICKE, HELMUT (TRANSL. & ED. BY GEOFFREY W. BROMILEY) - The Evangelical Faith, Volume I. Prolegomena: the Relation of Theology to Modern Thought Forms Volume 2 The doctrine of God and of Christ volume3Theology of the spirit
56606: HIERONIMUS H. - Brieven, De van
74000: HIGLEY T.L. - Dodenstad
70610: HIGLEY T L - De tuinen van Babylon
22829: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis. Tweede druk.
22420: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis.
56609: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. En zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
56610: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS. - Verborgen leven met God en zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
74116: VINK HIJLTJE - Geheim (illustraties: Diny van de Lustgraaf)
70681: HILDBRAND A.D. - Dorus das en bolke's zoon in de bergen (omslagtekening, band en iluustraties van rein stuurman)
70668: HILDEBRAND A D - Bolke, de oudste beer ter wereld (omslagtekening, ban en illustraties van Rein Stuurman
46129: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Zes en veertigste druk met honderd teekeningen van Jo Spier.
70754: HILDEBRAND A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
70685: HILDEBRAND A.D. - Dorus das op de veluwe (omslagtekening, band en illustraties van Rein Stuurman)
70756: HILDEBRAND A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
56617: HILDEBRAND, A.D. - De kilometer-kampioen: ‘n spannend verhaal met alles er in, wat je niet wist van de Nederlandsche Spoorwegen.
56614: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. Horatius 50ste druk
56615: HILDEBRAND - Camera obscura 19de met zorg herziene druk
56613: HILDEBRAND - Camera Obscura. herdruk geïll.
56612: HILDEBRAND - Camera obscura. 18e, met zorg herziene druk. (volksuitgaaf).
70758: HILDEBRAND A.D. - Valko vos en zijn vrienden nieuwe avonturen in het bos
47293: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. een en veertigste druk met honderd tekeningen van Jo Spier.
70765: HILDEBRAND A.D. - Bolke de Beer (illustraties naar foto's van N. J. de Graaff, Bandtekening van Rein Stuurman, vijfde druk)
70762: HILDEBRAND A.D. - Peter Puik's wereldreis (de avonturen van een edel dier, geillustreerd door Nancy Schotel)
70680: HILDEBRAND A.D. - Bolke de beer naar Amerika (band, omslagtekening en illustrties van Rein Stuurman)
70682: HILDEBRAND A D - Het grote besluit van bolke de beer (illustraties naar fotgr. opnamen van E. de Stadt, omslagtekening en band van Rein Stuurman, derde druk)
32818: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de prins. Beleg en ontzet van Leiden. Bandtekening . Illustraties van J.F. Doeve. Vierde druk.
76395: GROEN HILGA - DIEKS MAKKINGA al]s d ogen dicht doe
56619: HILGERSOM, A. J. C. - Glutaminezuurdecarboxlase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
3365: HILL, SIR RICHARD - Diepten Gods. Of melk en vaste spijze, geschikt voor jonge kinderen, jongelingen en vaders in Christus. Uit het Engels door de vertaler van Bickersteth's Scripture help.
44397: HILLE H - De Zilversmid van Schoonhoven Leven en werk van Abraham Verheij, tweede druk
69528: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN. - Advent. Zeven kerstvertellingen.
56623: HILLE RIS LAMBERS, C NED. HERV. PRED. TE VENHUIZEN - Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen?
56624: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen - leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930)
29464: HILLE, CORNELIS VAN - De ziekentroost. Een korte onderwijzing in het ware geloof en in de weg der zaligheid, om gewillig te sterven.
15136: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
56625: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
56626: HILLEN,DR.M.TH. - Mythologisch handboekje.
70609: LAURA HILLENBRAND - De Zamperini Legende van olympissch atleet tot oorlogheld vertaling peter Meeuse MA
56628: HILLENIUS, JESAIAS (1700-'59, DRACHTEN) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
40191: HILLENIUS, JESAIAS (1700-'59, DRACHTEN) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
56629: HILLENUIS, JESAIAS - Christus de enige Grond. Van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van al Zijn volk. Voorgesteld en aangedrongen over Jesaja 45 vers 24 en 25
72806: HILLENUIS, JESAIAS - De vrijemoedige toergan tot de troon der genade Hebreen 4 vers 16
56632: HILLIARD, F. H. - Zie het land. Het relaas van de Bijbel op de voet gevolgd, toegelicht, geïllustreerd en in kaart gebracht. Tekst van dr. F. H. Hilliard. Illustraties van Mary Sims en Mary Camidge.
14999: HILMAN, JOH. (SAMENSTELLER) - Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzij. Door o.a. Bilderdijk, Clercq, Ten Kate, Luijken, Ter Haar, Beets, Vondel, Da Costa.
56634: HILMAN, JOH. (SAMENSTELLER) - Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzij. Door o.a. Bilderdijk, Clercq, Ten Kate, Luijken, Ter Haar, Beets, Vondel, Da Costa.
56635: HILST, M. VAN DER - Het sultanskind. Geïllustreerd door Jan Lutz.
56636: HILST, M. VAN DER - De korporaal van peeldorp. Een verhaal van de grens.
69679: HINLOPEN, JACOBUS (1723-1803, UTRECHT) - Gedachten van Jacobus Hinlopen, predikant te Utrecht, over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende. aflevering no 1 Uitgegeven naar kerken-orde
56637: HINLOPEN, JACOBUS (1723-1803) - Gedachten van Jacobus Hinlopen predikant te Utrecht. Over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende.
64930: SANTJES HINRICH - Emden. Stadt im Strom der Zeiten. Bidler aus alter und neuer Zeit
56638: HINTZEN, PETER - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
70282: HITLER, ADOLF. LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw
56640: HITLER, A. - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941.
47838: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. .
47836: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Jeremia erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. 3).
56641: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Jeremia erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. 3).
56642: HIYTEMA TH VAN - Hoe de vogels aan een koning kwamen een vogelgeschiedenis
45737: RIDDERUS FRPOSTEMA HJ - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
56644: HÖCKER, OSCAR - Twee Strijders des Heeren Historisch verhaal uit den tijd der Merovingers naar het duits door H.W.S. ||.
72777: HOCKING, S.K. - Haar benny.
56645: HODGE, CHARLES - Princeton sermons - Outlines of Discourses doctrinal and practical
40333: HÖE VON HÖENEGG, MATTHIAS (1580-1645); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Kort bericht van het onderscheyd der Euangelisch Luthersche en Rooms-Catholyke leere, of euangelisch handboek.Waar in uyt de H Schrift der Waare leer der Euangelisch Lutherschen onwedersprekelijk beweezen en de dwaal-leer der roomsch catholyken grondig wederlegt word. (...) Met aanhang (...) door Joh. Wilh. Martini, leraar te Woerden.
71706: HOE VON HOENEGG, MATTHIAS, THEOLOGE (1580-1645). - Matthiae Hoe von Hoenegg ... evangelisches Jubel-Fest-Bu¨chlein ... auf das erste heilige Jubel-Fest ... : den 25. - 27. Juni 1630; nunmehro bey Herannahung des zweyten Augspurgischen Confeßions-Jubel-Fests ... von neuen ans Licht gestellet.
56647: HOECK F. VAN S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociëteit van Jesus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad.
23077: HOEDEMAKER, PH. J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne Schrift-critiek des Ouden Testaments. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Amsterdam.
56651: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Genade en recht Israel onder de regeering van Saul en David
72499: HOEDEMAKER PH J - Belijdend onderweg de Confessionele Vereniging 140 jaar sambindend
56664: HOEDEMAKER, DR. PH. J. (1839-1910) - Hoe men in het huis Gods moet verkeeren. Twee predikatien, gehouden in de jaren 1879 en 1892 bij de bevestiging van ouderlingen en diakenen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
22192: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
56660: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56659: HOEDEMAKER DR. PH. J. - De sabbat om den mensch. Leerrede uitgesproken op 30 augustus 1908 in de Eilandskerk te Amsterdam
5683: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
56662: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker uit zijne werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G.D. Noordijk. Met een inleidend woord van dr. H. Schokking, herv. predikant te 's-Gravenhage.
56655: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Tijdseinen (stemmen uit Christelijk-Historischen kring) Een staat met den Bijbel Met inleidding en aanteekeningen van Mr. J. J. R. Schmal
56656: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - De duistere achtergrond der dingen leerrede over Eph. 6.12, Gehouden Zondagvoormidag den 1sten Februari 1903 In de westerkerk
56674: HOEDEMAKER, PH.J. - De kracht der dwaling. Leerede over Thess. 2:10 2, 11. Gehouden op 8 october 1905.
56675: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der Vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
72758: HOEDEMAKER J. PH. DR. - Lessen uit de Heilige Schrift, Abraham en zijn geslacht, eerste reeks Gen. 11-25: 10
56658: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Het uitgangspunt der Reformatie.. Leerredenen over Genisis 35:1 en JOH. 2 : 14 - 21Gehouden den 19den september en den 1sten November 1903 in de Westerkerk te Amsterdam.
56671: HOEDEMAKER, L.A - Eerst horen dan zien, J.C. Hoekendijk, 1912-1975 1e druk 5e jaargang 5/6
56657: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126:3 Sermon Preached on the 3d of November 1901, in the English ehuches of Flushing and Middelburg by The Rev. Dr. Ph. J. Hoedemaker Amsterdam. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
56666: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Wat staat ,,de vrijmaking van de kerk'' in den weg? Met een schrijven aan M.E. Giran, predt bij de Waalsche gemeente, alhier.
56663: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
56673: HOEDEMAKER, PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. 2e druk.
56667: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
56670: HOEDEMAKER, DR. PH. J. ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / - Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van het conflict tusschen het Classicaal Bestuur en den Amsterdamschen Kerkeraad, in zake het Beheer
56665: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
1596: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56669: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
56649: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale vergadering over de vraag: ,,Hoe wij in het Huis Gods moeten verkeeren?" Inn een schrijven aan dr. G. J. Vos Az. en in Twee Predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 In de nieuwe kerk te amsterdam.
56676: HOEDEMAN, J. J. - Hoe begin ik een aquarium? Geïllustreerd handboekje.
14536: HOEDEMAN, JAN - Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog.
56679: HOEF, DS. R. J. VAN DE / VROEGINDEWEIJ, DS. W. - Klare wijn !? / De prediking in het licht der toekomst - Referaten gehouden op de Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. mannenverenigingen op G. G. te Utrecht op zaterdag 28 Oktober 1967
56681: HOEF, R.J. VAN DE - ...Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. (Reformatiereeks)
56677: HOEF, DS. J. VAN DE - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
1492: HOEF, R.J. VAN DE - Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. (Reformatiereeks)
56678: HOEF, DS. JACOB VAN DE - Ter gedachtenis aan het leven en sterven en de arbeid van de inniggeliefde leraar Ds. Jacob van de Hoef, in leven leraar der gemeenten Sioux Center en Rock Valley. Overleden te Rock Valley, lowa, 16 maart 1942. Alsmede brieven door hem geschreven aan zijn geestelijke vrienden, en meditaties door ZEw. geschreven voor de Banier der Waarheid.
74887: HOEFER,F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle. Facsimile print of the 1912 ed. by Berends. Extr. well-illustr. townwalks.
56682: HOEFNAGEL, K. EN VALK, C. - Herzien of niet? Open brief aan onze jongeren, Opmerkingen bij HSC-tekst bijbelboek Genesis.
56707: HOEK, PLEUN VAN DER - Bekeringsgeschiedenis. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de Spijze die blijft tot in het Eeuwige Leven.
56692: HOEK, J. - Verzoening daar draait het om
56713: HOEK-VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder 6e druk
56712: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
56711: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk 9e druk
56710: HOEK- VAN KOOTEN, A.B.F - Tiener op weg. Seksuele opvoeing voor jongens en meisjes
56708: HOEK, W. A. - Als de haat groeit. Een mislukte radiopreek.
56709: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk tweede druk
56706: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
56704: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De grimmige Slag om Stalingrad Serie De Tweede Wereldoorlog.
56701: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De laffe Aanval op Pearl Harbour Serie De Tweede Wereldoorlog.
56702: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Slag om ArnhemSerie De Tweede Wereldoorlog.
56703: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Bange Meidagen van 1940 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56700: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56698: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Hel van Birma Serie De Tweede Wereldoorlog.
56696: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Bevrijding Serie De Tweede Wereldoorlog.
56697: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - Verraad en verzet Serie De Tweede Wereldoorlog.
56695: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. 3e gewijzigde druk.
74261: HOEK PROF. DR. J. - Calvijn spreekt (de actualiteit van een hervormer na 500 jaar)
36351: HOEK, PLEUN VAN DER GEBOREN 10 DECEMBER 1886 TE GRAVENDEEL - Bekeringsgeschiedenis. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de Spijze die blijft tot in het Eeuwige Leven.
75803: HOEK, JAN - De Geest, het kruis en de gaven. Een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch.
13690: HOEK, A - VERKERINGSPRIKELEN vijftig vragen rond verkering
71193: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Trouw en teder, seksualiteit in het huwelijk, vijfde druk
48798: HOEK, W. A. & - Kohlbrugge de onheilige heilige
73831: HOEK DR. J. - Verantwoorde hoop, apologetische thema's
47118: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
23079: HOEK, J. - Verzoening daar draait het om
24491: HOEK, DR. J. - Man en vrouw naar Gods beeld. Een bijbelse bezinning. Tweede druk.
56705: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
71186: HOEK, J. - Incest wat gaat ons dat aan?
16632: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
73456: HOEK,JACOB - De sacramenten bij Paulus en de Hellenistische mysterie-religies. These
56685: HOEK, DR. G. VAN DER - De schaamte voorbij. Debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
56688: HOEK, DR. J. - Gemeentezijn - dat houdt wat in
56689: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56699: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
70374: MCGRATH EN JAN HOEK - Handboek christelijkgeloof
56690: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56691: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
72312: HOEK. DR D - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw, rondom mr. Jacob van Dijkck (1564 - 1631
48128: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
20955: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand
56716: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap. Bijdragen tot de zendingswetenschap deel I.
56715: HOEKENDIJK, C.J. - De soendaneesche hemeling.
56717: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid. Of genade geen aanbod. 2e druk.
25543: HOEKSEMA, H.PRED PROTESTANDSCHE GERFORMEERDE GEMEENTE TE GRAND RAPIDS MICH - Het Evangelie of de jongste aanval op de waarheid der souvereine genade. Door H. Hoeksema, predikant bij de Eerste Protestantsche Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids, Mich.
25436: HOEKSEMA, H. RED PROTESTANDSCHE GERFORMEERDE GEMEENTE TE GRAND RAPIDS MICH - Drie scheuren in het fundament der gereformeerde waarheid. Een kritische verhandeling over de drie punten, aangenomen door de synode der Chr. Geref. Kerken in 1924.
56721: HOEKSTRA, DR. T. - Gereformeerde Homiletiek.
56720: HOEKSTRA, DR. P. - Lunteren een historische studie - Schaffelaarsreeks deel 21
56724: HOEKSTRA, DRS. E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederladse kerken en religieuze groeperingen. 1ste druk
75534: HOEKSTRA, H../GAAIJ FORTMAN, N.A. DE/BERGH, W. VAN DEN - Olie en wijn in de wonden - Beschouwingen over het diakonaat
56731: HOEKSTRA, H. - De Avonturen van Flip en Flap
74969: HOEKSTRA, H. (BEDIENAAR DES WOORDS BIJ DE FEREFORMEERDE KERK TE ARNHEM) - Tweede deel: De lijdensgeschiedenis, vijf-en-twintig leerredenen, 310 blz. (2).
56736: HOEKSTRA, HIDDE - Rembrandt en de bijbel Nieuwe Testament. deel 1- Het kerstevangelie 84 blz deel 2 Jezus van Nazareth 80 blz
56734: HOEKSTRA, HAN - De Avonturen van Flip en Flap - deel 3
56737: HOEKSTRA, S., - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden. , (2e herz.)
7315: HOEKSTRA, H. - De Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen. 2e druk.
22424: HOEKZEMA, DS. J. A. - "En hij begon gebreke te lijden" Tweede druk.
69833: HOESEL, WALTERUS VAN - 1500 spelen voor de jeugd
56742: HOEVE, S. TEN - Friese preekstoelen.
56762: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Ook engelen kunnen huilen .
56751: HOEVEN, DR. A. VAN DER - Otto Gerhard Heldring. (diss)
56745: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
56760: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
56743: HOEVEN JR., ABM. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders. Met portret.
56748: HOEVEN, AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware kanselwelsprekendheid. Herziene en vermeerderde uitgave.
56754: HOEVEN, J. VAN DER - Wie doof is kan niet zingen. Speurtocht naar een mensbeeld.
56755: HOEVEN, J. VAN DER - Scheel engeltje
56756: HOEVEN, J. VAN DER - Scheel engeltje
56753: HOEVEN, J. VAN DER - Maar waar gaat het om?
56761: HOEVEN, MR.J.VAN DER - De engel en de blindeman 3e druk .
56752: HOEVEN, H. W. VAN DER - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
56758: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
56759: HOEVEN, MR.J.VAN DER - De engel en de blindeman .
56744: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
56747: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
56746: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
16613: HOEVEN, DR. A. VAN DER - Otto Gerhard Heldring. (diss)
4432: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
5467: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
43122: HOEVENAAR, A.A. - Zes Samenspraken, Tusschen een' Geloovigwerkenden Christen, een' Gestaltelyken Christen, een' Treurigen Christen, een' Bekommerden, een' Zorgeloozen, en een' Werkheiligen, Op aanzoek van velen zyner vrienden, uitgegeven, door A.A. Hoevenaar, Lidmaat der Gerformeerde Gemeente, te Rotterdam. Derde en veel vermeerderde druk.
1461: HOF, W.J. OP'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
30525: HOF, J. - Frits de zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur.5e druk
56769: HOF, I.P.C. VAN 'T - Het zendingsbegrip van Karl Barth uitgegeven vanwege den zendingsstudie raad door de drukkerij van de stichting Hoenderloo
56770: HOF, W.J. OP'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
41654: HOF, W.J. OP 'T. - Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck.
56714: HOEKEMA ALLE EN SONNY HOF - Illustere dissenters, Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
56768: HOF, I. P. C. VAN 'T - Op zoek naar het geheim van de zending - In dialoog met de Wereldzendingsconferenties 1910-1963
15291: HOF, W. J. OP 'T - De visie op de Joden in de Nadere Reformatie. Tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw.
56771: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
39247: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
56772: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
56773: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
27821: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
38368: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
48973: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predicatiën, voor alle zon- en feestdagen. Benevens eenige grafredenen, door L. Hofacker, in leven predikant, te Rielingshausen, in Wurtemburg. Voorafgegaan door eenige belangrijke mededeelingen uit het leven van den schrijver. 2e deel
76757: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Nêerlands gloriekrans. Door W.J. Hofdijk. Opgedragen aan Z.M. den Koning
56775: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg. Door W.J. Hofdijk.
56776: HOFDIJK, W.J. - De klooster-orden in Nederland, historiesch onderzocht en geschetst door W.J. Hofdijk, en afgebeeld door D. van der Kellen Jr.
56777: HOFDIJK, W.J. EN HASSELS, E.F.J. - Keurgarve. Vezameling Van Gedichten, Geschikt Voor Deklamatie. 3e druk
56778: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling.
56774: HOFDIJK, W.J - Prins Hendrik der Nederlanden, 1820-1879. Inleiding door J.J. Bouman. .
19027: HOFDIJK W J - Aurora. Jaarboekje voor 1866. Uitgegeven door W J Hofdijk
16544: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk. Met platen.
38984: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Nêerlands gloriekrans. Door W.J. Hofdijk. Opgedragen aan Z.M. den Koning
56779: HOFF, W.J. OP'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
43974: HOFF-TER HOEVE, E.W. VAN 'T - 't Kwam al-le-maal door vijf ban-ge vis-schen!! door E.W. van't Hoff- ter Hoeve.
70800: HOFFMAN F.J. - Twee vrienden (geïllustreerd)
70802: HOFFMAN F.J. - De veerman aan de arkansas
70799: HOFFMAN F.J. - Op vijverhoek (geïllustreerd door W.K. de Bruin, tweede druk, leeftijd 10-14 jaar.)
56783: HOFFMAN, F.J. - Bij den Boschbaas, een verhaal voor de jeugd
56784: HOFFMAN, MEVR. ADOLPH - Meisjesroeping.
71144: HOFFMAN, FRANS - Getrouw aan zijn vorst (vertaald door Susanna, onder toezicht van P.J. Andriessen, tweede druk)
10404: HOFFMAN, FRANZ - 't Zijn maar kleinigheden. Vrij naar het Hoogduitsch.
3500: HOFFMANN, JOHANNES MARTINUS (OV. 1774 TE MAASSLUIS) - Inleiding tot de oordeelkundige Bybelverklaring enz. van Theod. Cristoph. Lilienthal: bestaande in een voorbehoedzel en tegengift omtrent de besmettinge van't ongeloof ten nutte van het tegenwoordige en opkomende geslachte enz. door Joh. Mert. Hoffmann, predikant van Maassluis en lid van de Zeeuwsche Maatschappye der Weetenschappen te Vlissingen.
56785: HOFFMANN, HEINRICH - Der struwwelpeter Nach der urfassung neu gezeichnet und in holz geschnitten von Fritz Kredel Bertelsmann Jugendbuchverlag.
35252: HOFFMANN, JOHANNES MARTINUS (OV. 1774 TE MAASSLUIS) - De zwaare last en zoete lust van de knechten des Heeren, Werkzaam ontrent, en, in de zaaken van Gods heiligdom; zynde eene Schriftmatige Verhandeling van verscheide Keurstoffen der H.S. betreklyk tot dit Onderwerp; waar in het Ampt, de Hoedanigheid en het byzonder gedrag van een Godebehagelijk Evangelie-Dienaar in verscheide omstandigheden, uit zuivere en vaste gronden afgeleid, bepaald, en tot een nuttig gebruik aan gedrongen worden. Als ook een leraar in zyn voorbeeldig gedrag, omtrent zyne gemeente, zynde een vervolg van het voorenstaande werk, uit Tim, IV. 12. Benevens Het groote Heil aan Gods kerk Geschonken, ten tyde der Hervorming, uit Openb. XIV. 6,7. Door Johann Martin Hoffmann, Voorheen Bedienaar des H. Evangeliums te Geertruidenberg.
56790: HOFFMANN, W. - Merkwaardigheden uit de geschiedenis van de vestiging en uitbreiding des Christendoms in verschillende werelddelen, voornamelijk in betrekking tot den arbeid der protestantsche zendelingen, in voorlezingen, door W. Hoffmann, buitengewoon professor der godgeleerdheid aan de universiteit te Bazel, en inspector van de kweekschool voor evangelische zendelingen aldaar. Uit het hoogduitsch vertaald door J. Oudijk van Putten. Eerste deel.
56791: HOFKAMP, K. - torenwachter
29791: HOFKAMP, K. - torenwachter
38533: HOFLAND, W. TH. - 160 jaar christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenenedaal.
74493: HOFLAND DRS. P.D. - Kind, jongere en Geloof, Een handreiking voor ouders en opvoeders in gezin, school en kerk
20953: HOFLAND, DRS. P. D. - Geloofsopvoeding in gezin, school en kerk
56817: HOFMAN, M. - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte. aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56794: HOFMAN W J - KENNEMER LEGENDEN
52914: CONVOLUUT LEENMANS H A EN BOONE L EN HOFMAN M - Viertal leerredenen en Leven en sterven enDe Handelingen Gods met zijne knechten 4 preken paulus en silas te filippi
23976: HOFMAN, H. EVANGELIEDIENAAR TE SCHIEDAM - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
56813: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
76763: HOFMAN, H. EVANGELIEDIENAAR TE SCHIEDAM - 25 leerredenen uitgesproken vanaf 9 nov 1949 t/m22 maart 1950 bunde;l5
39846: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het Alwijze Godsbestuur verheerlijkt. Levensbeschrijving, vermeerderd met enkele preken, brieven en foto's.
30973: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Gevallen en opgebouwde steenen. Tijd-predicatie over Jesaja 9:9a waarin verhandeld het rechtvaardig oordeel Gods over Nederlnad en de gezindheid der mensche onder hetzelfe
1145: HOFMAN, HERMANUS (SCHIEDAM, 1929-1975) - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door H. Hofman. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
56804: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het geklank kennen. Predikatie over psalm 89: 16, gedaan ter gelegenheid van de ingebruikneming van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke alsmede verschillende toespraken. Uitgegeven ten bate der kerk. Vierde duizendtal.
56803: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
56805: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56810: HOFMAN, H. - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
56809: HOFMAN, E. - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
36566: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56801: HOFMAN, DS. A. - Volgt hun geloof na. over het leven van twintig bijbelheiligen
33221: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - 71 samenspraken over het boek Jona
56814: HOFMAN, HERMANUS (SCHIEDAM, 1929-1975) - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door H. Hofman. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
13688: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
76762: HOFMAN, H. EVANGELIEDIENAAR TE SCHIEDAM - 25 leerredenen uitgesproken vanaf 5 juni1949 t/m9 nov1949 bundel4
56800: HOFMAN, DR. H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.
56808: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
21121: HOFMAN, DS. A. - Volgt hun geloof na
56812: HOFMAN, H. DS. PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Hulp en sterkte
1146: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Alzo hebt Gij Uw Volk geleid. Meditaties.
17017: HOFMAN, DS. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
1758: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
1490: HOFMAN, DS. A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
56816: HOFMAN, J. - Wederwoord aan ds. Buskes. NAar aanleiding van de brochure 'Kerk en vakbeweging' door ds. J.J. Buskes jr., Hervormd predikant te Amsterdam.
56807: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - De toebereide troon.
56806: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
16446: HOFMAN, T. M. DR. - Eenich Achterdencken Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
56815: HOFMAN, INA - De ontdekking van Rajoe en Roeki. Met illustraties van Laura Gerding.
73635: HOFMAN T.M. - Doorgeven of opgeven? De opstandingsboodschap van 1 Korintiérs 15
56798: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
69907: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
56820: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
56819: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56818: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56795: HOFMAN, A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
56796: HOFMAN, A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
11396: ALBERTS - HOFMAN - Terug naar de Bron.
45468: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
70803: HOFMANN F.J. - Uit groot gevaar, tweede deel
70804: HOFMANN F.J. - Uit groot gevaar gered (eerste deel)
70805: HOFMANN F.J. - Op vijverhoek (geïllustreerd door W.K. de Bruin)
36499: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56823: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56822: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56821: HOFMANN, HUGO - Rudo de schildknaap. Naar het Duitsch van Anton ohorn. Geïllustreerd
3252: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56824: HOFMEIJER, N. J. - Uit de duisternis tot het licht. Een wegwijzer voor heilbegeerigen. 4e herziene druk.
7461: HOFMEYER, W J. - Johannus Hoornbeeck as polemikus
56829: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P. - Honderd jaar uit de geschiedenis der hervorming in de Nederlanden 1619-1619
56831: HOFSTEDE, PETRUS (1716-1803, PROF. TE ROTTERDAM); NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 1786.
63: HOFSTEDE, PETRUS (1716-1803, PROF. TE ROTTERDAM); NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 1786.
56826: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid.
37420: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid.
15777: HOFSTEDE DE GROOT, C. P. - De geschiedenis van het Protestantisme, op nieuw verhaald door dr. J. A. Wylie.
6115: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P. (E.A.) - Geschiedenis der Christelijke kerk in taferelen. Met platen. Delen I t/m V.
56828: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P - Gedachten over de beschuldiging tegen de leraars der Nederlandsche Hervormde Kerk Uitgegeven tenvoordeele van de Zondagsscholen te Groningen
56827: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus, 2e herziende druk 2 delen compleet
76695: HOGENBRINK A J - Te rechtertijd gegrepend
76693: HOGENBRINK A J - Verloren voor een tijd
76691: HOGENBRINK A J - De Torenbrand
56835: HOGENDORP, DIRK VAN (1797-1845) (OPGESTELD DOOR GUILLAUME GROEN VAN PRINSTERER (1801-'76)) - Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. ondertekend door D. van Hogendorp; M.B.H. Gevers; A. Capadose; G. Groen van Prinsterer; P.J. Elout; J.A. Singendonk; C.M. van der Kemp.
75431: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813). Uitgegeven door J. Haak ; met een inleiding van W.G. van der Moer.
75352: HOGERZEIL, H. V. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - een Woord ter overdenking aan hen,die hunne Geloofsbelijdenis in de Nederlandsche Hervormde Kerk hebbenn afgelegd
69534: HOGUE, JOHN - De Laatste Paus : Verval En Ondergang Van De Kerk Van Rome Uitgebreide bespreking van de aan de Ierse bisschop Malachias (circa 1095-1148) toegeschreven profetie over de opvolging van de pausen.
56838: HOHMANN CHR H - Praktische Violischule Collection litolff Pratical Violin Scholl
52704: CHRISTIAN H. HOHMANN. - Praktische Violinschule ( Practical Violin-School ). Neu-Ausgabe...umgearbeitet und vermehrt von Gustav Zanger. I t/m 5. Kursus
33414: HOLDIJK, G. - Dominee in de Politiek. Het tweede kamerlidmaarschap van Ds. H.G. Abma 1963-1981.
70480: HOLLADAY, WILLIAM L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
1487: HOLLAND, DS. C. B. (NED. HERV. PREDIKANT TE PUTTEN) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
56841: HOLLAND, DS. C. B. (NED. HERV. PREDIKANT TE PUTTEN) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
56842: HOLLAND, J. VAN - Een lastige leenman. Een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Willem VI.
56843: HOLLAND, JAN - Het smeult. Moeten wij wachten, totdat de vlam uitslaat?
52729: CLASSIS HOLLAND - Classis Holland: Minutes 1848-1858. Translated by a Joint Committee of the Christian Reformed Church and the Reformed Church in America
56846: HOLLANDER, N. DEN - Zo'n kleine verstekeling door N. den Hollander geïllustreerd door C. Leeflang-oudenaarden tweede druk
56844: HOLLANDER, J. - Een stem van onder de galerij. (Enkele opmerkingen over de onrust in de Gereformeerde Kerken in dezen tijd).
56845: HOLLANDER, J. (RESERVE ONDEROFFICIER BRIGADE GENIETROEPEN) - Nogmaals het verraad der N.S.B
56847: HOLLANDER, N. DEN - Een geluk uit een ongeluk 3e druk
71096: HOLLANDER, NEL DEN - Een geluk uit een ongeluk
75347: HOLLANDERS G C J M - Historie van de Katholieke geloofgemeenschap te Rutten van 500tot heden
70277: HOLLE, G - de zoon van den berenleider geillusstreerd door B van Vlijmen jr1e dr. - (De goede kameraad). -
56849: HOLLE, G. - Hoorn voor de prins.
70798: HOLLE G. - Hoorn voor den prins (oorspronkelijk verhaal uit het begin van den 80-jarige oorlog, geíllustreerd door J.H. Isings Jr.
56850: HOLLEBEEK, JEREMIAS (1689-1775) - De onbedriegelijke kentekenen van zaligmakende genade.
77006: HOLLEBEKIUS, JACOBUS (1595-1650, AMSTERDAM) - De geestelyke krijghsman. Gewapent van het hooft tot de voeten. Voorgestelt in eenige meditatien over de woorden pauli Ephes 6 van het 10 tot het 21 veers. De vijfde druck van nieuws oversien ende verbetert na de nieuwe oversettingh des Bybels, met een register daer by gevoecht. Door Iacobum Hollebekium, in sijn leven dienaer Iesu Christi in Sijn gemeynte tot Amstelredam.
48883: HOLLEBRANDS, M. 1846-64 M DDELBURG - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands
56853: HOLLEBRANDS, M. - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands met inleiding en toelichting vandr J H v/d Bank
23737: HOOGERWERF HOLLEMANN - Onrustig is het hart
47123: HOLLTEN, F VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
56859: HOLST, JOH. VAN (1640-'91, LEEUWARDEN) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
36500: HOLST, JOH. VAN (1640-'91, LEEUWARDEN) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
56858: HOLST, A. ROLAND. - belijdenis voor jongeren die god zoeken
30107: HOLST, A. - WORDINGEN
56862: HOLSTER, A. - ZEILSTRA, J. - Johannes Calvijn. De hervormer van Genève.
56861: HOLSTER, A. / ZEILSTRA, J. - Maarten Luther.
36574: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
36830: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer.
56868: HOLTEN, F. VAN - Ziende den onzienlijke. Persoonlijke herinneringen.(over het oude volk)
29744: HOLTEN, H. VAN - Een kat in de boom.
56867: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
48426: HOLTEN VAN F - Dienaars Martelaars Bevrijders uit de historie van de kerk in Schotland
56869: HOLTEN, F. VAN - De vervolgde Kerk in Schotland
56870: HOLTEN, F. VAN - De strijdende Kerk in Schotland
56871: HOLTEN, H. VAN - Brand in het Hoge Duin
56865: HOLTEN, EDITH - De vreugde van het landleven. Dagboek van een Engelse dame uit 1906. Impressies in tekst en aquarellen van de flora en fauna op het Britse plattegrond gedurende de wisseling der jaargetijden.
56863: HOLTEN VAN F - Langs het levenspad van John Bunjan
27453: HOLTHAUS, S. - Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst.
4174: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods door de verlossinge die in Christus Jezus is.En rechtvaardig voor Godt door het geloof, volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde leere der Herv. Kerke, duidelyk verklaart en bevestigt in twee predikatien over de 23e en 24e zondag van den Heidelb. Catech.
56873: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van Jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
56874: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
20933: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is en Rechtvaerdig voor Godt door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk Verklaart en Bevestigt in Twee Predikatien over 23sten en 24sten zondag van den Heidelbergschen Catechismus. door Holtius dienaar der Gemeinte van Jesus Christus. te Koudekerk.
32123: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - Verhandeling over de ampten van den zaligmaker en deszelfs zalvinge tot die ampten. Waar in deszelfs Rechtzinnigheyd, zoo tegens de verdichte calumnien van een onbenoemd Schryver, als tegens de beschuldigingen van den Heer Joan van den Honert, op een zeedige wyze word verdedigd.
56884: HOLTROP, DR. P.N. - ZGKN100 Een bundel opstellen over de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896
56883: HOLTROP P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil Het "Deutsche Christentumsgesellschaft"in Nederland, 1784-1833
56886: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten. Nagelaten door prof. B. Holwerda. Deel 2. Bijzondere Canoniek.
56889: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatien.
56890: HOLWERDA, B. PROF. - Tot de dag aanlicht.
56891: HOLWERDA, J.H. - Nederland's vroegste geschiedenis. Door dr. J.H. Holwerda, directeur Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tweede, vermeerderde druk. Met 94 platen en 3 gekleurde kaarten.
56892: HOLWERDA,J.H. - Nederland's Vroegste Geschiedenis in Beeld Prachtig geillustr. Atlas over het oudste Nederland tot de vroege Middeleeuwen. Index. Bibliogr. Ornam. & verguld kunstleer.
16575: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
56888: HOLWERDA, B. - Begonnen hebbende van Mozes....." De plaats die de Heere verkiezen zal- De Exegese van Amos 3: 3-8 - De Priester-koning in het Oude Testament- De Heilshistorie in de prediking.
56887: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
50672: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
50671: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, newly translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
36936: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie.
56896: HOME, ANDREW - Wilhelmina bibliotheek voor jongens en meisjes Jacob Rensum
56895: HOME, ANDREW - Tom en Jack. Avonturen van twee schooljongens. Tweede druk.
75642: HOMEROS. CRUSIUS, CH. - Homeri Ilias. Mit erklärenden Anmerkungen. Erstes Heft : erster bis vierter Gesang. 152 Seiten. Zweites Heft : fünfter bis achter Gesang. 147 Seiten. Drittes Heft : neunter bis zwölfter Gesang. 136 Seiten. Viertes Heft : dreizehnter bis sechszehnter Gesang. 155 Seiten. Fünftes Heft : siebenzehnter bis zwanzigster Gesang. 134 Seiten. Sechstes und letztes Heft : einundzwanzigster bis vierundzwanzigster Gesang. 154 Seiten.
56897: HOMEROS - Ilias Verzorgd door dr. J.W. Fuchs deze Odyssee in het Grieks. Classica Hagana Zeer goed
73000: HOMERUS ; BERGLERO, STEPHANO - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvan
56901: HOMOET, J. C. - Een jongen die overwint - 2e druk
56902: HONDERS, H. J. - Andreas Rivetus. Als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd.
56903: HONDERS, HAN / CONSTANT, JAC. / DOORGEEST, YVONNE / POLDERS, LOEK. - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale landschappen.
34117: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56906: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56904: HONDIUS BOLDINGH, W. - Synthetische polynucleotiden - aggregatie en haar beïnvloeding
56905: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
42363: HONDORFFIUS, ANDREAS. - De tien geboden des Heeren, Uit verscheidene, zo Oude als Nieuwe Schryvers, met Geestelijke en Wereldlijke Historien en Voorbeelden verrijkt. Eerstelijk in het Hoogduitsch by een gesteld door Andreas Hondorffius+ naderhand in ´t Latyn overgezet, en merkkelijk vermeerderd, door Pilippus Lonicerus+ en nu uit dat Werk getrokken, en in ´t Nederduitsch gebracht door G. van Broekhuizen, Met byvoeging van verscheidene Stukken uit andere Auteurs. Vercierd met schoone Kopere Plaaten.
56912: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
73427: HONERT, JOAN VAN DEN (1693-1758 PROF TE LEIDEN). - Des Heeren wynstok in Nederland Met desselfs voorlede tegenwoordige n mogelik toekomstige Lotgevallen beschouwd en beredeneerd in eene kerkelike redenvoering, over psalm LXXX. 15-20. Inde PIETRES KERK te LEIDEN op den Algemeenen Dank-Vast en Bededag den 12 maart 1748
38951: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - De Messias, verheerlikt aan des Heeren regterhand: In een gewisse verwagting, dat de Heere alle de vyanden van den Messias sal verdelgen, en uytroeyen : Ter wederlegging van de latere Jooden, voorgedraagen in eene schrift-maatige verklaaring van den CXden Psalm. : Met een Aanhangsel ter verdediging van Melchisedeks waare menschheid, en lighaamlike onstervlikheid m.
29378: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. LEIDEN) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56914: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM)E - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
35237: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
3302: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - De waaragtige wegen die God met den mens houd, uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapene en geschreevene openbaaring Gods afgeleidt en zaamen-geschakelt. Door Tako Hajo van den honert, bedienaar des H. Evangliums tot Amsteldam. vierde druk druk, doorgaans verbetert en met het geen aan den eersten drukt ontbrak vermeerdert. In twee delen.
56910: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. TE LEIDEN) - De Mensch in Christus soo als hy al en niet bestaat naar den eisch van den redeliken en evangelischen godsdienst
559: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
56911: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. LEIDEN) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56908: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. LEIDEN) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56909: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. TE LEIDEN) - Het geloov der vaderen, ten spore der kinderen, door Paulus den Apostel, beschreven en vereewigd, in het elvde hoofdstuk van den Brief aan de Hebreen. En, naar het beloop van dat hoofdstuk, en de overeenstemming der andere heilige boeken, verklaard; door Joan vanden Honert, T.H.Soon, die daarin ook omstandig handelt van het wangevoelen, dat Simon Patrick over den aart des waren saligmakenden geloovs voorgestelt en aangepresen heeft in syn werkjen genoemd Geschiedenis van den reisiger naar het hemelsch Jerusalem.
56916: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse zendingskerk door Anthonie Gerrit Honig.
26415: HONIG, DR. A.G. - ,,Etisch'' of Gereformeerd? Eene studie.
56917: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta.
56918: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
56915: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
56922: HONKOOP, A.G - Kom en zie 52 meditaties
56924: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.) - Eliza's vaarwel aan Elia Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. P. Honkoop in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke in het kerkgebouw te Yerseke en op de begraafplaats te Rijssen. Hieraan is toegevoegd een predikatie van Ds. P. Honkoop over Romeinen 8 : 23a en de predikatie uitgesproken op zondag 30 juni te Yerseke door Ds. A. F. Honkoop over Openb. 7: 13- 15
30307: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.) - En Abram toog heen. Zeven predicatiën over het leven van Abraham.
70024: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.)/ HONKOOP, DS. A. F. (PRED. GER. GEM.) - Hij is opgestaanEen drietal predikaties overLuc 23 vers33a door Ds. P. Honkoop sr. Math 26 vers6a door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 24 vers 15 door Ds. P. Honkoop. jr
56923: HONKOOP, DS. A. F. (PRED. GER. GEM.) - Maar wat hebben deze schapen gedaan.
34429: HONKOOP, DS.P SR (PRED. GER. GEM.) - En onze ziel tot zaligheid 7 preken over het hooglied
1148: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.) - Gode tot eer! en onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen.
56921: HONKOOP, A. F - Jezus' hemelvaart. Daniël 7:13,14a
56927: HOOF, H. VAN - Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie. met tekeningen van W. Bielkine. 3e druk.
56928: HOOF, P. VAN - Intermezzo. Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur.
56929: HOOFDMAN, HUGO - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld. deel 1
59962: LINDENHOUT J VAN HOOFDREDAKTEUR - Te HUIS geillustreerd Tijdschrift voor het volk ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch zesde jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
56930: HOOFT P.C. - Nederlandsche Historien, seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizer Kaarel den Vijfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh Tot het einde der Landtvooghdye des Graven van Leicester.
56932: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche Geschiedenis in historieliederen. Arnhem., 1948. --- Uitgegeven ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (1897 - 1947).
68084: VONDEL EN VAN HOOFT - Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen.
39365: VONDEL EN VAN HOOFT - Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen.
56934: HOOFTMAN, HUGO - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
56939: HOOG, M. - Het kind van den dronkaard
56936: HOOG, ALETTA - Huib
56937: HOOG, ALETTA - Drie kerstboomen
47297: HOOG, ALETTA - Huib
56940: HOOG, SYBREN - Eemland beschrijving van een weerbarstige landstreek.
56935: HOOG, ALETTA - Geen goud maar God.
40551: STAVEREN REINIER FREDERIK VAN GESCHREVEN ONDER DE NAAM VAN EEN LIDMAAT DER HERVORMDE GEMEENTE IS ; THOMAS HOOG (1763-1829) - Vertoogen over het waare geschiedkundig oogpunt, waar uit het laatste lyden van Jesus Christus beschouwd moet worden : opgehelderd uit het voorig gedeelte der evangelische verhaalen / door een lidmaat der Hervormde Gemeente ; met eene aanpryzende voorr. van Th. Hoog eerste deel derde stuk
27235: HOOGE, ROMEYN DE. - Alle de voornaamste historien des ouden en nieuwen testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-platen. Met omstandige verklaring der Stoffen en seer beknopte punt-digten, van den Eerw: Godsgel: Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegd zyn nieuwe kaarten, tot opheldering der zaaken nodig. Waarbij: Inleiding op de facsimile-uitgave van de serie bijbelprenten van Romeyn de Hooghe. Wilco C. Poortman.
36522: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
56941: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
56942: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
71501: HOOGEBOOM, TH. - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren Trefwoorden: Noord-Holland, Romans en novellen: oorspronkelijk Folklore en volkscultuur
56945: HOOGENBIRK, A.J. - Rika van de Zandhoeve.
76789: HOOGENBIRK A J - Twerer Overwinnaars geillusstreerd
76785: HOOGENBIRK A J - EEN Kunstenaarbij Gods Genade geillusstreerd kleurenplaat
47634: HOOGENBIRK, A. J - De Burgemeester en zijn Vijand 3 platen
76790: HOOGENBIRK A J - Vergaard en bewaard geillusstreerd
76913: HOOGENBIRK A J - UIT VERLKIES WINST met tekenin gen
76783: HOOGENBIRK A J - OVERWONNEN g=geillusteerd door doorFrans van Noorden
56944: HOOGENBIRK, A. J - De Burgemeester en zijn Vijand 3 platen
19639: HOOGENBIRK, A.J. - De speelman.
76795: HOOGENBIRK A J - De Kleinkinderen geillusstreerdkleurenplaat
76784: HOOGENBIRK A J - In des Heertem Hand 2e druk geillusstreerd kleurenplaat
76786: HOOGENBIRK A J - De boer vanoudhof geillusstreerd Isings
76792: HOOGENBIRK A J - Wonderlijk bevrijd 3e druk geillusstreerd
76793: HOOGENBIRK A J - De Burgermeester en zijn vijand geillusstreerd Frans van Noorden
76787: HOOGENBIRK A J - De Zaaier die uitging geillusstreerd kleurenplaat
76788: HOOGENBIRK A J - De Koeherder van S Anne geillusstreerd E J Veenendaal
76794: HOOGENBIRK A J - De Bakkerszoon vanTrier de Heidelbergsch catechimus geillusstreerdkleurenplaat
76791: HOOGENBIRK A J - Uit verlie4s winst geillusstreerd
56946: HOOGENBIRK, A.J. - De speelman.
56244: HEER JOH DE EN HOOGENBIRK A J - Gemengd Koor-Bundel 100 van de schoonste Christelijkwe Liederen voor gemengd koor met vertalingen door A J Hoogenbirk
56947: HOOGENBIRK, A.J. - Uit grootvaders jeugd. Een verhaal. 4e druk.
56950: HOOGENBIRK, A.J. - De burgemeester en zijn vijand. Opnieuw verteld door Marina Verbeek - Gorter.
75672: HOOGENBIRK A J - Gesheiden voor een tijd een verhaal uit de kerken der woestijn met platen van Willen Steelink
75677: HOOGENBIRK A J - De Spaansche ridderzoon Een jongeling voor drie eeuwen
75683: HOOGENBIRK, A.J. - God zowekt het weggedrevene een verhaal uit de achtiende eeuw
75667: HOOGENBRINK A J - Uit vogelsvangers net
1149: HOOGENDOORN, A. / POST, S. D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften.
40315: POORT J J DOOR CEES HOOGENDOORN - Nochtans werk en leven van Ds JJ Poort
56953: HOOGENDOORN, A. / POST, S. D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften.
76696: HOOGENWERTF G C - Fonkere dagenVerhaal uit het jaar 1672
43825: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - =Leven naart uw bevel opstellen over huwelijk en gezin
39011: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Het is bij de avond 12 meditaties
33984: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - De profeet Jona.
1501: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...?
56967: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - De profeet Jona. e druk
56963: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM. - Belijdenis doen en dan...?
25339: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe?
31926: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen en dan...? 11druk.
56955: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Eben-Haëzer. Uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van ds. A. Hoogerland.
56962: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen en dan...? 13 e / 16e druk.
56964: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Het is bij de avond 12 meditaties
1499: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Eben-Haëzer. Uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van ds. A. Hoogerland.
1500: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe? 5e druk
56960: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
56959: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe?
56957: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...? 7e / 8e druk
56958: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...?
56956: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe? 5e druk
26907: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland. Tweede druk.
56971: HOOGERWERF-HOLEMAN, R - Niets bij geval. Uit het leven van Rina Heijboer uit Sirjansland
56978: HOOGERWERF-HOLLEMAN,R. - 't behoeftig volk
56973: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Leo en Marietje de twee Hugenootjes
71802: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - HET verachte en onedele levensverhaal van Willen Aaftink uit Rijssen bijgenaamd deSnieder
74735: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987) Dissertatie. Doctroal thesis with summaries in English and in Bahasa Indonesia Reeks 'Mission', Nr. 20.
56982: HOOGEVEEN, H. - Als de molen stil staat... Geïllustreerd door Mies Bloch.
56984: HOOGEVEEN, M.B., E.A. - Eerste t/m zesde leesboekje - 6 dln
56983: HOOGEVEEN, H. - Emkes kerstfeest - vierde druk
56985: HOOGEVEEN. H. - Piet Courage Haan's bibliotheek voor de jeugd illustraties van J. de Vries
56981: HOOGEVEEN, H. - Strijd om een kievitsei. Geïllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. 4e druk.
56980: HOOGEVEEN, H. - De volharding. Geïllustreerd door Kees van Lent.
56979: HOOGEVEEN, H. - De boot is lek. Geïllustreerd door Kees van Lent. 3e druk.
56986: HOOGEWERF G C - De Priester van pele
76702: HOOGEWERF G C - Der Kermiswagen een kersverhaal 3e drk
56988: HÖOGEWERFF G.C - De Ketellapper van Elstow
70795: HOOGEWERFF G.C. - Onder de Duinkerkers geillustreerd door Pol Dom
56987: HOOGEWERFF G C - T Geweld onttogen een verhaal uit het jaar 1672

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9