Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40237: JAGERSMA HDR. - NUMERI deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
56221: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. Geïllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56222: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
77039: HEDIN, SVEN. - Duitschland en de Wereldvrede. vertaling van Dr. Annie Posthumus.
56223: HEEK, DR. F. VAN - Het geboorte niveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken. Een demografisch-Sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep
56229: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel II 1633-1947
56230: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel I 1418-1572
56227: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - Theologische en Philosophische Theses Gedurende de 17e en 18e eeuw met afzonderlijk Supplement
56231: HEEMSKERCK, JOHAN VAN (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
45108: HEEMSKERK J D - Een pad doorv de Zee
4423: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
56237: HEEMSKERK, J.D. - Leid ons in Uw wegen
56238: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56239: HEEMSKERK, P. - Haarlem Foto's door T. Dobson;
56241: HEEMSKERK. J.D - Breekbaar verbond. Omslagillustratie: Hans Ellens. Vormgeving: Mariëtte Wilgehof. VLINDERSERIE
56232: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56233: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56234: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
24513: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 899 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 26e druk
13665: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
42507: HEER, JOH. DE - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 853liederen en koren, verzameld door Joh. de Hee832e-856e duizend
56246: HEER, J.L. DE - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56245: HEER, DS. J.L. DE - Anecdoten en schetsen.
41264: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 843 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 8e uitgave 7e uitgave 41-50e duizend
72226: HEER J.M.D., JONG J.J., MEEUWSE C.J., NEELE C. - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen, twaalf en een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten
56259: HEERDE, G. VAN - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56258: HEERDE, G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56253: HEERDE, G. VAN - De koraalschelp.
56255: HEERDE, G. VAN - De gebroken ketting.
12656: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56260: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar 4e druk
56254: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56257: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 4e druk.
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
56267: HEERING, JAN-PAUL - Hugo de Groot als Apologeet van de Christelijke Godsdienst Een onderzoek van zijn geschrift De Veritate religionis christianae (1640)
56263: HEERING, DR. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. Kühler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
70110: HEERING, P. - Overijselsche vertellingen, Met afb. naar J. Israels. 2e druk
56268: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
36592: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE DOOR (DS) J VAN BELZEN - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
56274: HEERTUM, F. W. VAN - The araignment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615). A critical edition of Joseph Swetnam's. Proefschrift.
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: HEFELE, CARL JOSEPH - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus für Prediger und zur Privaterbauung ausgewählt und aus dem Griechischen übersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
20224: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
23128: HEGEMAN, DS. C. - Belijden en beleven.
56281: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56279: HEGEMAN, C. - Gedachten uit het verleden.
56282: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
37226: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Predik het evangelie. Levensschets, enkele predikaties en rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis.
1425: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Gedachten uit het verleden.
38723: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56283: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
16618: HEGGER, DS. H.J. - De Kinderdoop...Een spreken van God.
56289: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1428: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1422: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56292: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
13669: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56284: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
12442: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het Licht. 13e druk,
56296: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56288: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56290: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
56301: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan - tweede druk.
56291: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
56285: HEGGER, ARTHUR - Wat borderline met je doet - tweede druk
16620: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
56293: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
56294: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56287: HEGGER, DS. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
56300: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
47110: HEGGER, H. J. - Terug naar de levende Christus
56298: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
75791: HEGGER, H.J. - Afdalen in je ziel, een weg van zelfanalyse
56297: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
69825: HEGGER H J - De grote toekomst Gedachten over de wederkomst vanChristus en het eeuwige leven
28983: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan.
26070: HEGGER, DS. H. J. - Een in de levende Christus door het gel;oof vanuit de liefde naar de eenheid
71722: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
56302: HEIDE, G. VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
56303: HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
56304: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd gespuis in een warenhuis. (deel 22 van Bob Evers-serie) een speurtocht doorNoord Afrika tejkeningen Frans mettes 4e druk
56306: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Omslag en tekeningen van Frans Mettes
56307: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon - Tekeningen van Frans Mettes. vierde druk.
56305: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 16e druk
76912: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip teken ingen vanFrans Metten. 4e druk
71723: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba
19676: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
56314: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Tussen Mara en Elim - 52 meditaties
56312: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
56313: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodémus. 28 meditaties.
69554: HEIDT, A.M. - Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven.

Next 100 books from Kool Boeken

4/4