Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70742: GRASSTEK W.H. V. - Het geheimzinige slot (jongensboek, met illustraties)
55445: GRATIA, FELIX - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
55446: GRATZ, HEINRICH DR. - Die Psalmen. Aus dem Original ‹bersetzt
69862: PENDERS J SR LERAAR IN DE LISCHAMLIJKE OEFENING TE GRAVEHAGE - Kleine verbandleer 2e druk
22411: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) HERV PRED TE ONSTWEDDE - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
26890: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
55447: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
55448: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
55449: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-'90, PREDIKANT TE ONSTWEDDE; LOSDORP; HUNSTUM; MIDWOLDE; ELBURG.) - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. Opnieuw uitgegeven. en hier en daar gewijzigd en aangevuld door Dr E C Gravemeijer pred te Gorinschem
52999: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1882
53000: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1881
52998: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1883
68803: WIJK VAN GERTH J A DR. PRED TE GRAVENHAGE - De Tarbernakel de woning Gods onder de Menschen
17013: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
13623: GRAY, A. - Uitnemende openbaringen. Zeven predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden jr.
76055: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
1453: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
55453: GRAY, A. - Grote en dierbare beloften. Negen predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerdenk
28817: GRAY, A. - Preken. De Geestelijke strijd, 10 pred. En: De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 pred. En: Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed, 9 pred. En: Grote en dierbare beloften, 9 pred. En: Elf pred. op Avondmaalstijden. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden sr. te Zeist.
75953: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 preEn: Grote en dierbare beloften, 9 pred. En: Elf pred. op Avondmaalstijden. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden sr. te Zeist.
1127: GRAY, A. - Grote en dierbare beloften. Negen predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden. 3e druk
13615: GRAY, A. - Driemaal gebeden. Acht predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr.
10543: GRAY, A. - De biddende Hogepriester. Tweede serie. Negen predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
2939: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
55461: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 1e druk
1129: GRAY, A. - De christen in volle wapenrusting. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr.
6517: GRAY, A. - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist. 2e druk
6515: GRAY, A. - De roos van Saron. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum. 3e druk.
55454: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
55458: GRAY, A. - De roos van Saron. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum.2E DRUKL
39657: GRAY, A - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist.
3640: GRAY, A. - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. 10 predikatiŽn over Rom. VII: 24; Gal. V: 24 en Philipp. IV:11 door Andrew Gray, in zijn leven Dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
74262: GREEF W. DE - Calvijn over de Bijbel (enkele bireven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institustie)
55465: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
55468: GREEF, WULFERT DE - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
55464: GREEF DE W DR - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
2589: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
55466: GREEF, DR. W. DE - Calvijn en het Oude Testament.
55472: GREEN, JAY P. SR. ED. - Interlinear Hebrew-Aramaic Old Testament (3 vols.) New Testament 1 vols
47192: GREENHILL, WILLIAM (1591-1671, NONCONF. DIVINE) - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
72357: GILHUIS-SMITSKAMP GREETH - Toen het Grote Huis er nog stond, met tekeningen van Jan Lutz, tweede druk
66507: SUTORIUS ANNA - BOSCH-DRAKESTEIN VAN GREETJE - Klein en knus voor broeren zus Versjes van anna sutorius teekeningen van Greetje Bosch van Drakestein
74777: NYSSA GREGOR VON - Die drei tage Zwitschen Todund auferstehung unseres herrn Jesus Christus, eingeleitet, Łbersetzt und kommentiert Von Hubertus r. Drobner
55473: GREGORY DR, - Legs D'un Pere a Ses Filles Traduit De L'anglais Du Dr Gregory
8068: GREIJDANUS, S. - De Openbaring des Heeren aan Johannes. Van "de dingen die haast geschieden moeten". Voor de gemeente uitgelegd. Met titelplaat.
55475: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
55476: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
55477: GREUP, MR. G. M. - Drie-kwart eeuw Noeerdzeekanaal
55478: GREVINGHOVIUS, C. / PORTA, CHR. ņ - Onveranderde uitgave van fondament-boeck van de ware christelijke ghereformeerde religie, in een korte summa begrepen, tracterende de voornaemste hoofd-stucken der selver. D.Casparum Grevinghovium, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Rotterdam. Hier is noch by ghevoeght een uyt;egginghe over de woorden Jesu Christi 'Wacht u voor de valsche profeten', door denzelven Autheur int lich ghebracht ende uytghegheven tot dienste van alle liefhebberen der waerheyt door Christianum ŗ Porta, leeraer der Gemeynte Jesu Christi tot Hornaer. Opgesteld tijdens de Dordsche Synode van 1618 en 1619.
55479: GRIBLING DR. J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een Priester-Staatsman.
55480: GRIBNAU, A. G. M. - Onderzoekingen over plantentumoren (crown -gall) - Analyse van het tumorinducerend vermogen van agrobacterium tumefaciens
69754: GRIEBEN - Harz mit Angaben fŁr Automobilisten.
55482: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55481: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
33961: GRIEKEN, DS. M. VAN - De Ned. Herv. Kerk in haar tegenwoordigen toestand. Tweede veranderde druk.
55484: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
20929: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55483: GRIEKEN, DS. M. VAN - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
55485: GRIEKEN, DS. M. VAN - Een honderdjarige
55488: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
38961: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
55489: GRIETHUYSEN, T. I. VAN - Disputatio execetico-theologica.
55491: GRIFFITH THOMAS, W. H. - Outline studies in Matthew - A devotional commentary
55492: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
51419: BOSCH. J GEREF PRED TE GRIJPSKERKE (GR) - Historisch critisch overzicht van de traktaatuitgaven in Nederland in de jaren 1903-1928
70740: GRILK C. - De kluizernaar van het kokambagebergte (met 4 platen van M.L. Middelhoek0
20429: GRIMME, AART - Eggert begrijpt het! Met illustraties van H. H. Prahl.
71112: GRISNIGHT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart (geŪllustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
55494: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
55498: GRISNIGT, J.W. - oeders grote dochter
55496: GRISNIGT, J.W. - Declamatorium over het kerkelijk jaar. Samengesteld door: J.W. Grisnigt.
55497: GRISNIGT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart 4e druk. Ill.: Machielse, E.M..
55531: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
55529: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
55528: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
17949: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
37212: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen
38829: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De boetvaardige tollenaar.
55510: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
55543: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55544: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe, laatstelijk predikant te Kralingen.
55545: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - 14 div preken en Het Schadelijk misbruik
55546: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Ken Hem in al uw wegen tien predikaties herdruk bunndel van uitmuntende en uitgezochte predikatien
55547: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55548: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 Biddagspredikatien uitgesproken door den Regt- eerwaarden, zeergeleerden en godzaligen Heer Theodorus van der Gro
74271: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
75230: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onzen Heere Jezus Christus.
26631: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
132: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Th. van der Groe. Tweede druk. Benevens eene over Spreuken 8: 35a, die voorheen nooit gedrukt is.
55506: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags predikatiŽn, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
55511: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
55516: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55517: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
1126: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
55519: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55504: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
55505: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
13631: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, 17 predikatien
37473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
14223: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
55525: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, bevattende genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII vs 35 tot 43. In zeven verhandelingen nevens drie andere belangrijke over Job V vs: 8a, Micha VII vs. 1 en 2a en Lucas XV vs. 2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt Eerwaardigen Gods-man en ziener Theodorus van der Groe, in dezelfs leven, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen.
47839: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe, laatstelijk predikant te Kralingen.
1301: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen.
29473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe (in leven dienaar in de gemeente van Jezus Christus te Kralingen) En vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55515: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
48313: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
18249: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
4185: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags predikatiŽn, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
76023: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus. 2 delen.
41397: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
40149: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk) 1e stuk: 102 blz. en het 2e en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige Brieven aan ZEerw. geschreven, door Mejufvrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop is gepagineerd van 103-231 blz. Waarbij Een echt verhaal van zaken en werkzaamheden waer de Heere mij door zijn Geest toe verwaerdit heeft wegens den zevenjarigen oorlog. Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 107 blz waarbij Verzameling van een zevental GODVRUCHTIGE PREDIKATIEN Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 133 blz
4029: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
55520: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door den rechteerwaardigen Godsman en ziener Theodorus van der Groe, in zijn bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen. 187 blz. LEIDEN, Donner. SGT G240. .
55521: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
16597: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
75954: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) LEDERBOER BENTHUIZEN - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.Met deRoepstem voor oudereen joneren ledeboer
28333: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe, zuster van Theodorus van der Groe. Door haar zelf beschreven.
55535: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
36324: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Zuster van Theodorus van der Groe, door haar zelf beschreven.
42438: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
25496: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55538: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
55534: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
41036: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
34160: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
20621: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Een echt verhaal van zaken en werkzaamheden waer de Heere mij door zijn Geest toe verwaerdit heeft wegens den zevenjarigen oorlog.
75202: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
3215: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
31181: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Nauwelijks zalig. Predikatie over 1 Petrus IV:18 door Theodorus van der Groe, in leven Dienaar des H. Evang. te Kralingen.
29412: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
28383: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk.
25912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11: 4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten..
26887: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
55503: GROE, T.H. VAN DE. IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN - Een zielsroerende boet-predikatie van den stervenden Heiland tot een groote menigte des volks en weenende vrouwen over LUCAS 23 : 27 - 31
2943: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) FRUYTIER JACOBUS - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere balangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. WAARBIJ GrooT voorrecht van de Christen kinderen
23377: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
30990: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
21912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
55540: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DOORLEURDIJK, G.H 1705-1784 - Van der Groe een inleiding met kernteksten
55533: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De boetvaardige tollenaar.
38764: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Door haar zelve beschreven.
55523: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
55524: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien.
33613: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Drietal leerredenen, waarvan eene op Nieuwjaarsdag over Lucas XVI: 2. En twee op Paschen, over Joh 20: 11-18 en Philip 3:10. Vierde druk.
36575: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
33122: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De ware bevinding.
37238: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere belangrijke meditatien over Job, Micha en Lukas.
25913: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
39108: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
26643: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55512: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
55541: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe, laatstelijk predikant te Kralingen.
33953: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
48314: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe, laatstelijk predikant te Kralingen.
55507: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
29901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, bevattende genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII vs 35 tot 43. In zeven verhandelingen nevens drie andere belangrijke over Job V vs: 8a, Micha VII vs. 1 en 2a en Lucas XV vs. 2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt Eerwaardigen Gods-man en ziener Theodorus van der Groe, in dezelfs leven, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen.
2944: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
29263: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
6481: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerw. heer Th. van der Groe.
44102: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elff leeredenen 3e druk
55537: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
55513: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
38852: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus.
55527: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
55532: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
13628: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) SAMENGESTELD DOOR RUITER J A - De rechtvaardiging door het geloof. Voor de drukpers gereed gemaakt en van een naschrift voorzien door J. A. de Ruiter.
55552: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
75054: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Een vijftal leerredenen. De eerste predikaties over: Openbaringen 2: 11, het laatste drietal pred. over: Openbaringen 2: 17.
15240: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
75107: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. 3e druk
43269: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
17095: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
76017: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
1125: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11:4. 'En het was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten'. Door Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Goddelijke Woords in de Hervormde Gemeente laatst te Kralingen. Naar de derde druk.
55518: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
39901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) SAMENGESTELD DOOR DIJK, A.W.C. VANW - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
22331: GROE THEODORUS DIJK, A.W.C. VAN - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
36259: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
1123: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
31392: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. 2 delen.
19042: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Eerste deel: I-XXIII. 568 blz. Tweede deel: XXIV-XLVIII. 480 blz.
55508: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus.
55509: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
42699: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DIJK AW C - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
4920: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. `1e -2e deel.
55598: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
55599: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
71776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie
48752: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.5e uitgaaf.
13318: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door P. A. Diepenhorst.
13633: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
25547: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Derde uitgaaf.
55573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
55574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
55581: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
55583: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849. .
55578: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
55569: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februari 1868.
71775: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. 2e druk 1842 Leiden, S. en J.Luchtmans . IV,103p WAARBIJ GROEN VAN PRINSTERER, G. 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1863. 2e druk. 72 p.
55601: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
73417: GROEN VAN PRINSTEREN G MR. NIJENHUIS BODEL, MR. J. T - Table des matiŤres et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau DeuxiŤme Seriť
31038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
1375: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Derde uitgebreide druk.
19565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
1374: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55595: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen.
55577: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
55580: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
55563: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dubliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage. De gebroeders van Cleef 1857. 23 blz. Ing. En: Le parti anti-rťvolutionaire et confessionnel dans lťglise rťformťe des pays-bas. Etude d'histoire contemporaine. 2-iŤme edition.
55568: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver.
36818: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Het Recht der Hervormde Gezindheid.
55571: GROEN VAN PRINSTERER, G. - La nationalite religieuse. En rapport avec la Hollande et l'Alliance Evangelique. Amsterdam, le 22 AoŻt 1867. Deuxieme edition.
55584: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
55604: GROEN, K. CHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM-(WEST) - De leidsman der blinden. Predikatie over Jesaja 24:16
55605: GROEN, ROELOF DRS. - Rouw en geloof een beschrijving van mogelijkheden
55560: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk. Vertaald uit het Frans door Mej. A. J. Dam.
55562: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
55602: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
26523: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.4e uitgaaf.
55576: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
55582: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
55586: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
55587: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
55603: GROEN, K. - Een drietal Adventspreken over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning door Ds. K. Groen, Chr. Geref. Predikant te Rotterdam (West) 2e druk.
30701: GROEN, W. - De val van Woutje.
15746: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Vierde druk.
15748: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
15752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.
55606: GROEN, W. - De val van Woutje.
55607: GROEN, WIM - Vreemde vogels rond de Vinckel. Illustraties Rino Visser
55564: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.
76004: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
55554: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55555: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
55556: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche zangen. Verzameld door mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk.
55557: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55558: GROEN VAN PRINSTERER, G./KUYPER, A. - Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga.
55559: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede KAmer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. April-Augustus. Door mr. G.Groen van Prinsterer.
55561: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
70214: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - KORT OVERZIGT van de Gerscvhiedenis desaderlands 2e druk
13390: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Eerste zestal leerredenen.
75454: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bescheiden (Deel I: 1821-1842 en Deel II: 1842-1876). Serie: Schriftelijke Nalatenschap, achtste en negende deel. bewerkt door dr J ZWAAN R.G.P. 209 en R.G.P. 210.
15747: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
41687: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
41387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
55565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
69780: GROENEBOER, KEES. RED: - Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, ArubaBevat 7 bijdragen over Ned.IndiŽ; 2 over Suriname en 2 over de Ned.Antillen&Aruba. Vele ills
55611: GROENENDIJK, F.A. & H.W. VAN SOEST. - Wilnis: over Vroeger en Nu. De geschiedenis van Wilnis in woord en beeld.
55612: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. VAN - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
55614: GROENENVELDS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag 1650
55615: GROENESTEIN, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
9304: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
47489: GROENEVELD, DRS. S - Wederdopers menisten doopsgezinden in ned. 1530-1980 2e druk
55617: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
55618: GROENEWEG, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
55648: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
36541: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen.
6469: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verschillende keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
94: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.
4312: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
13637: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
1452: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. waarbij een werk van Bunjan
33454: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des O. en N.Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den weleerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
71995: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. vermeerdert met eenn tweede aanhangsel
28268: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uit gegeeeven door Jacob Groenewegen. Vermeerderd met een aanhangsel.
13744: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
4157: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keruige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. Zesde druk.
55645: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
17246: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
20777: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
4136: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
27575: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
55624: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN)AANBIEDING - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
36677: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
6601: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
35122: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
3469: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond der opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert.
70555: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichteljke, zoo afscheid- als intree en andere predikatien over verscheidene keurige Stoffen des O. en N. Testaments, uitgesproken voor de gemeente van Aarlanderveer en Werkendam. Door den zeer geleerden en nu zaligen Heer Johannes Groenewegen, in zijn wel. eerw. leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woord in bovengenoemde Gemeenten.
3615: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel.
3985: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
47981: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .VIJFDE DRUK
55633: GROENEWEGEN, J. H. - Bibliografie der werken van Everhardus Johannes Potgieter - Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf
33475: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
4218: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
39066: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. 7e druk.
38202: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de gereformeerde Gemeente te Werkendam. Negenden druk. Vermeerdert met een aanhangzel.
19206: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen, door Johannes Groenewegen, in leven predikant te Werkendam. Het eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe Uitgave. - Vierde druk. Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861. Waarbij gebonden: De lofzangen Israels enz. enz. Uitgegeven door JAKOB GROENEWEGEN, in leven lidmaat der gereformeerde gemeente te Werkendam. Tweede deel. nieuwe uitgave. - vierde druk.Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861.
18464: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen. Zijnde deze druk vermeerderd met twee liederen; het eene over Jesaia 26, het juichend Juda, het andere over Jezus goedheid. Tweede deel. 4e druk.
16680: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Gemeente te Werkendam. Nieuwe verbeterde druk.
55662: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
55632: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.ect tweededeel Romeinen9 t/m16
55631: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
55630: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Ofte gronden van de Christelike God-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast door Hendricus Groenewegen, bedienaar des Godliken Woords in de gemeente tot Enchuysen. den zesde druk op nieuws naar de laatste verbetering overgezien en van veele druk fouten gezuivert Hier komd by een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des autheurs.
55629: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. en verantwoording of apologie kragtig bewertende de rechtzinnigheid van de zelve catechismus des auteurs
55626: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
55625: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55623: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55621: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
129: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Het Hoogh-liedt Salomons, uytgeleydt als een voor-segginge van die dingen, die in het coninckrijcke Christi Jesu: dat is, in de Kercke des Nieuwen Testaments souden geschieden: in leven verschyden tijden
33983: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels. waaronder de Heere woont. 2 delen in 1 bandje.
4413: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
5382: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
18784: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; WelEerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. 9e drukl
28583: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Aanhangsel van de Lofzangen Israels.
25068: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. Dertiende druk.
534: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. (8) 328 pag. Niet in SGT.
48256: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
14205: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
48257: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. elfdedruk.
36287: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen, uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Geref. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
4155: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
45576: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
55684: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
72808: HOEDEMAKER PH J DR DOOR H G GROENEWOUD - iets over LEVENSLOOP en BEGINSELEN van Dr Ph J HOEDEMAKEuitgeven door Centrale Pers en Prpagande Commissie(CPPC) der Christelijk Historische Unie
55686: GROENHART, C. A. - Gymnasium flos Alcmariae - 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar.
42150: GROENLEER, GERT - Veenendaal en de ramp van 1953
55687: GROENVELD, DRS. S. (E.A.) - Wederdopers - menisten - doopsgezinden - in Nederland van 1530-1980. Tweede druk.
69631: GROENVELD S DRS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 Fibulareeds 30
55688: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
55689: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam
55693: GROLLEMAN, A. - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.) Samengesteld door J PNEVEN
1413: GROLLEMAN, A. - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.) Samengesteld door ds. J. v.d. Haar
2971: GROLLENBERG, LUC. H. - Atlas van de Bijbel. Met medewerking van de Bijbelgeograaf dr. A. van Deursen, leraar aan de Eerste Christelijke H.B.S. te Groningen. 3e druk waarbij 35 kaarten in kleur, paginagroot, of twee op een bladzijde. 408 photos in de tekst, register van 22 p. .
73587: GEREFORMEERDE GRONDSLAG - Gods getrouwheid van geslacht tot geslacht 75 jaar onderwijs op Gereformeerde Grondslag 's-Gravenpolder 1923-1998,
55700: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
74561: ZONDAG W A PROF DR TE GRONINGEN - de grenzen van het arbeidsrecht
55703: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
67435: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
45738: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
71509: GRONINGEN B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?
71072: GRONINGEN, JAN VAN - Donkere dagen in 't Veenland (geÔllustreerd door Jan Lutz, vierde druk)
71194: GRONINGEN H. VAN - Liefde en liefde is twee
71064: GRONINGEN, JAN - Een zonnige zomer in Zuiderland (geÔllustreerd door Jan Lutz, derde druk)
70089: KNAP J J CZN GRONINGEN - Op den Dorschvloer overdekingen in het Oorlogsjaar 1914
55716: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE MEERKERK. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
55717: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM- MEERKERK. - Het Herlijk voorrecht van waarachtig godbetrouwen Afscheidsrede uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam Centrum
24396: GROOT, ARIE DE - 12 tekeningen.
8760: GROOT, DS. H.J. DE - Schaap en bok in ťťn hok. keur uir de pastorale scheysen gekozen en ingeleid door Dr K H Miskotte
53923: DR. D.J. DE GROOT - De reformatie en de staatkunde
55706: GROOT, A. DE - het verhaal van jako en jente
55707: GROOT, C. TH. JONGENJAN- DE - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
55708: GROOT, D. J. DE - De wedergeboorte.
45062: GROOT HUIG - LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen.
71673: JONGEJAN-DE GROOT TH. C. - De Vijf van duivenoord, met illustraties van Geeske van Tienhoven
36667: GROOT, DS. J. DE - Het water uit Bethlehems bornput. achttal predikaties
55709: GROOT, DS. K. P. DE - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
55710: GROOT, FREEK DE - Het visioen van de wraak. Streekverhaal.
71351: MORRIS & DE GROOT - Marcel Dalton couleurs studio Leonardo
55712: GROOT, HUGO DE. (1583-1645) - Bewijs van de ware godsdienst, mitsgaders zyne andere stichtetelyke gedichten en gezangen Vermeerdert met het leeven des Schrijvers de vierde druk
55721: GROOT, R. DE - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
55719: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - Is het oude testament verouderd?
55720: GROOT, PROF. DR. J.C. EN RIJK, PROF. DR. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
55713: GROOT, JACOBUS. DE (1696-1750 UTRECHT) - Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur; uitgesproken door den Wel. Eerw. Godzal. en zeer gel. heer Jacobus de Groot, in zyn Wel. Eerw. leven zeer gelieft en zeer getrouw bedienaar des eeuwigen Euangeliums, laatst te Utrecht.
55711: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
38698: GROOT,MORREN-DE TET/ VELDMAN, AART. - Dit is hun leven.o.a de mandemaker-rietsnijder de vossevanger-de schaapsherder e a oude beroepen in woord en beeld
70060: JONGEJAN DE GROOT C TH - een veelbewogen zomer 2e druk
70855: JONGEJAN- DE GROOT C. TH. - Job uit de woonschuit
70858: JONGEJAN- DE GROOT - Tom Welders illustraties van Molenaar
55715: GROOT, K. DE - Levenslicht
47544: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55714: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55718: GROOT, P.J. DE E.A. - Leeuwarden beeld van een stad.Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
1988: GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
55723: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) VOORWOORD VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
55724: GROOTHEDDE, A. EN JANSE, C.S.L. - De kerk in het midden. Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
75310: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. Illustraties van Hermien IJzerman, Frida H. , Ine J. Bouman en Hil Bottema.
1345: GROOTVELD, D. - Ziende in het gebod. Uit het leven van ds. H. de Cock van Ulrum. Illustraties van Hans Wena. 2e druk.
55736: GROSHEIDE F W DR - Mattheus het heilg evangelie 2e herziende druk serie Commentaar op het nieuwe testament
55737: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de EFEZIERS
55740: GROSHEIDE F. W. (RED.) - Bijbelse encyclopedie
55741: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
42068: GROSHEIDE, H.H. - Ezra - Nehemia commentaar op het oude testament
40254: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 2e herziende druk
55734: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel 1-6 van a-z - tweede geheel herziene druk. Compleet
55738: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de Hebreeen en Jakobus
55735: GROSHEIDE F W DR - De brief van Paulus aan de efeziers serie Commentaar op het nieuwe testament
55730: GROSHEIDE E W DR,PROF E.A - Geshiedenis der kerk in 3 dln
55731: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vijde druk
55732: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide 7e druk
55733: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel V - MIDDELAAR-RUYTER en deel IV - jaar-micropsie
18289: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55743: GROSHEIDE, DR. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
55744: GROSHEIDE, DR.F.W. - Commentaar op het N.T. De eerste en tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe .
40255: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 1e druk linnenbanden ca 4475 blz
55742: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55739: GROSHEIDE F W PROF DR. E.A - GESCHIEDENIS DER KERK 3 dln
71952: GROSHEIDE F.W. - Bijbel vertalen Het wezen van het Buijbekvertalen-Bijzonderheden-Het vertalen - de inrichting der Vertalingen
55748: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
55751: GRUNDMANN, WALTER: - Das Evangelium nach Markus [von Walter Grundmann], in: Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, herausgegeben von Erich Fascher, Band 2;
55752: GRUNOW, RICHARD - Barth Brevier samengesteld door Richard Grunow
41564: GRUYS-KRUSEMAN, S. (VERZAMELD DOOR) - .Hoor, moeder lest voor! Aan de zonzijde. hardcover gebonden 4to, GeÔllustreerd door Nans van Leeuwen., nieuwe linnenrug goed ex
55754: GUERICKE, H.E.F. - Geschiedenis van het Nieuwe Testament of Nieuw-Testamentische inleiding. Uit het Hoogduitsch vertaald W. Hoevers. Tweede geheel omgewerkte uitgave.
19900: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
55756: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
75290: BRES GUIDA DE - Brieven va n Guido deBres geschreven vanuitdegevangenis aan zijn vrouw
70380: BRES DE GUIDO - Persoon,tijd en betekenis door div auteurs
73791: BR»S GUIDO DE - Oorsprong en weerlegging van de wederdopers
58725: KNOPP GUIDO - De OORLOG van de eeuw
55759: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
36119: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
49589: AMESIUS GUILJELMUS (PROF TE FRANEKER 1576-1633) - De conscientia, et eivs ivre, vel casibvs, libri qvinqve. editio NOVA met achterin parenesis ad STUDIOSOS Theologia habita FRANEKER Aug 22 Anno 1623
66652: TERSTEEGEN GERHARD (1697-1769) J.B. LOUVIGNY EN M. GUJON - Hand-boekje voor pelgrims, die geneygd zyn, haar waare vaderland, zynde God en de zalige eeuwigheyd, met ernst te zoeken : bestaande in korte erinneringen, zugtingen en eenige pelgrims liederen / [Gerhard Tersteegen] ; Benevens een twede deel, bevattende zeer gewigtige grond-regelen, uit J.B. Louvigny en M. Gujon Hand-boekje voor pelgrims Het toegevoegde stuk (met afz. titelblad, en pag., maar doorl. sign.) getiteld: Enige grondregelen of kleine verzameling van kragtige spreuken, grond-waarheden ... Getrokken uit de schriften van Jean de Bernieris Louvigni en M.G. (S.l., gedrukt voor den uitgever s.a. [ca.1810]) .
55761: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
55763: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55764: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
5642: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
19334: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55773: GUNNING J H JR - De prediking van de toekomsdt des HEEREN
55768: GUNNING J H - De Vrije universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk met een naschrift over de brochure ,,Bedoeld noch gezeng van Dr A Kuyper
55804: GUNNING, J. H. - Een persoonlijk woord bij het gedenken aan 25jarige evangeliebedieng. Uitgegeven ten voordeele van de Diakonie-scholen der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage
55784: GUNNING J.HZ., J. H. - De morgenstond nadert. Een troostboek voor Christenen in den avond des levens
55785: GUNNING J.HZ., J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
2079: GUNNING J.HZ., J. H. - De bijbel voor kinderen.
2399: GUNNING, J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55790: GUNNING JHZ , DR. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
72908: GUNNING J H - ANARCHISME toespraak ter opening zijner lessen 1894-95
24963: GUNNING, J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55810: GUNNING, J.H. - De eenheid der Kerk, Toespraak naar aanleiding der encycliek van Paus leo XIII ,,over de eenheid der Kerk," Ter opening zijner lessen 1896/97
55817: GUNNING, J.H. (OUD-HOOGLEERAAR) - Heel de kerk en heel het volk Gevraagd advies over de beste wijze van kennis te verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk
55818: GUNNING, JOHANNES HERMANUS JHZ. - De goddelijke vergelding. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Na machtiging van den rector magnificus Dr. P. de Jong.
55802: GUNNING, J. H. - Irenisch Een woord aan de gemeenteover ,,de Proponents-Formule",
55803: GUNNING, J. H. - Irenisch een woord aan de gemeente over ,,De Proponetns-Formule"
55775: GUNNING J H JR - GORDEL EN WIJNGEBRUIk jeremia 13 vers 1-17 gedachten over de zonde en hare ellende Nieuwe omgewerkte uitgave 135 blz Utrecht Kemink en zoon 1865 WAARBIJ LIJDEN EN HEERLIJKHEID tweede vermeerderde druk 176 blz Amsterdam B van der Land 1876 WAARBIJ HET KRUIS DES VERLOSSERS vierde druk 116 blz Amsterdam W H Kirberger 1881 met een preek over Joh 11 vers 11-16 een troostwoord uit Gods Woord 21 blz
40468: GUNNING, J. H. - Blikken in de openbaring tweede herziende druk 4 dln
55786: GUNNING J.HZ., J. H. - PniŽl. Weekblad voor het Christelijk Gezin. opgericht doorDr. J. H. Gunning JHz onder redaktie Dr J Riemers en Prof M J A de Vrijer. 1941 50e jaargang.m
55793: GUNNING JR., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55795: GUNNING JR., J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55797: GUNNING, DR. J. H. - Van Babel naar Jeruzalem. De godspraken van sions lijden en heerlijkheid, voor de gemeente verklaard.
55798: GUNNING, DR. J. H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
55796: GUNNING JR., J.H. - Op Nebos's top, een oproep tot blijdschap. een geschrift uit het jaar 1879 uitgeven door Dr. J. H. Gunning J. Hz derde druk
55794: GUNNING JR., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
55787: GUNNING J.HZ., J. H. - Gebed en bediening des QWoords intree rede gehouden in de groote kerk derned herv gem van gouda op 30 oktober 1887 tweede druk met naschrift
55788: GUNNING J.HZN., J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen. .
62589: NOORDMANS DR.O GUNNING J H - Johannes Hermanus Gunning door Dr O Noordmans uitgeven voor Adoremus
55774: GUNNING J H JR - Overlevering en wetenschap met het betrekking tot sw Evangelische Geschiedenis inzonderheid van de eerste levensdagen des Heeren
55781: GUNNING J.H.ZN. , J.W. - Hedendaagsche zending in onze oost. Met medewerking van bevoegden. Samengesteld door Janwillem Gunning J.H. zn. e.i., secretaris van den Zendingsstudie raad. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.
55772: GUNNING J H JR - BEGINSEL en MEENINGEN proeve van beantwoording der vraag ,,Hoe gaat vastheid van beginselen met gedurende wisseling van meeningen zamen
55779: GUNNING J.H. C.S. - Open brief aan de Synode der Nederlandsche Hevormde Kerk
55780: GUNNING J.H. JR. - Een bode des Vredes, Herinneringen der Gemeente aangeboden
55813: GUNNING, J.H. - Leven en Werken
7293: GUNNING, J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
55771: GUNNING, J. H. - Blikken in de openbaring tweede herziende druk 4 dln
15637: GUNNING, J. H. - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
72329: GUNNING J H - Niet bij elkanderhouden,maar uit den grond opbouwen een voorstel aan voorgangers en kleden der Nederl Herv Gemeente
55776: GUNNING J H JR - SPINOZA en de idee der persoonlijkheid eene studie
55778: GUNNING J. HZ., J.H. - De Aarde is des Heeren. Veertien voordrachten door Dr. J. H. Gunning J. H. z. Predikant te Utrecht
46942: GUNNING, JR, J.H. - Goethe's Faust. Eene Studie.
55811: GUNNING, J.H. - Beginsel en meeningen proeve van beantwoordingder vraag: ,,Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?" Tweede druk
55812: GUNNING, J.H. - De heiliege doop eene stem tott de Christlijke gemeente in Nederland uitggeven ten voordeele van de Nederlandsche Zendinsvereening ter Rotterdam Tweede druk
55800: GUNNING, J. H. - Het kruis des verlossers. 5e druk.
55805: GUNNING, J. H. - Wij mogen niet Een woord bij de Nadering van de Classicale vergaderingen in de Hervormde kerk
55806: GUNNING, J. H. - Vrije Universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk" Meet een Naschrift over de Brochure: ,,Bedoeld noch gezegd" van Dr. A. Kuyper.
55791: GUNNING JHZ., DR. J.H. - Christus Consolator. 1: Mozaiek. 2: Sursum corda. 3: In den smeltkroes. 4: Voor kranken. 5: Naar huis.
55807: GUNNING, J.H - Een liefdegave voor een liefdewerk (ten voordeele van het Diokessen-Huis te 's-Gravenhage)
18277: GUNNING JHZ , DR. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
55822: GUNST, J. W. (PREDIKANT TE WOERDEN) - Johannes Pistorius Woerdensis.
55823: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
55821: GUNST, DS. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen. Met zeven afbeeldingen.
54808: FRANZ G‹NTHER - Der Deutsche Bauernkrieg
55825: G‹NTHER, WOLFGANG - Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen BemŁhungen der Weltmissionskonferenzen (1910-1963).
55826: GURNALL, W. - De christen in volle wapenrusting.
55827: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
15755: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
55828: GUSTAFSON, ELEANOR - Kiezelstenen, Over het leven van koning David
63865: PRELLER S GUSTAV DR, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
48819: PRELLER S GUSTAV DR, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
74837: JAHN GUSTUV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. (Vert.)
55830: GUTHRIE, THOMAS - The Gospel in Ezekiel illustrated in a series of discourses by Thomas Guthrie D.D.
21464: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55833: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. .vermerdertmet een bijdrage van Drs L F Groenendijk
22095: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
41389: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) ABRAHAM HELLENBROEK - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen met een aanspraak aan den eigen interestlievenden lezer aan wijzende de groote nuttigheid van dit werkje dooABRAHAM HELLENBROEK te Rotterdam De elfde druk.
55838: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
55836: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. (...) . De Tiende druk.
55835: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest ofte Het Zalig Deel aan Christus. Gertoetst en aangeweezen, wie het heeft, ende hoe te verkrygen. Met een Vertoogh; hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken. In 't Engelsch beschreven, Door Willem Guthry, Dienaar des Evangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige trekking tot Christus. Alles in 't Neerlants vertaalt Door Mr. Jacobus Koelman, Dienaar Jesu Christi in zijn Gemeente tot Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck, vermeerdert; oock met Stemme des Gejuychs, en des Heyls, over het Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente. De 2 exempelen, en "Stemme des Gejuychs" hebben ieder een eigen titelpagina: Eerste Aanhanghsel bevattende Exempelen van eenige Vrome, Hoe sy eerst getrocken ende bekeerdt zijn door Gods Geest ende van Godt eyndelijck tot vreede des gemoets ende verseeckertheydt van haar Zielen welstandt; Zoo als zy dat zelfs na haar kennis ende bevindingh schriftelijck hebben overgelevert. De Blijcken van Godtzaligheydt vertoont en open-geleydt in het exemplaare leven en sterven van Ettelijcke Vroome. Zijnde een Tweede Aanhangsel van 't Groot Interest eens Christens. Samen gebracht, en uyt het Engelsch vertaalt, Door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Evangeliusms tot Sluys in Vlaanderen. Stemme des Gejuygs en des Heils over 't Groot Interest van een Christen. Ofte het deel van een Geloovige: in gezangen vervat. Door David Montanus, Leeraar der Gemeente tot Sluys in Vlaanderen.
55834: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55832: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De zevende druk.
37467: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest.Opnieuwe uitbhetv Engelsertaald door drs J versloot en vaneen historische inleiding voorzien doo L J van Valen
41943: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Wat is een waar geloof
37236: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
55840: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
55842: GUUNING J H JR - Uw Koningrijk kome Afscheidsrede en 3e januari 1883 te s Gravenhage uitgegeven ten voordele ener te boeuwe zesde kerk
43427: BETLEM GUUS - Jongens van de havenwijk ills (R. van Looy),
70490: DE ZEEUW P.J.GZN - Het kerstfeest van de ketter een verhaal uit het jaar 1567 met illustraties van Ben Horsthuis
73046: ZEEUW P. DE J.GZN. - De samenzwering, een verhaal uit het oude Turkije, Illustraties van Ben Horsthuis
70461: ZEEUW DE P.J GZN - De erfdochter met illustraties van Ben Horsthuis
70463: ZEEUW DE P.J. GZN - De boerenjongen van Thagaste tekeningen van Hein Kray
69294: ZEEUW DE P J GZN - Willem de zwijger.
74291: ZEEUW J.GZN P. DE - Ternauwernood ontsnapt (het leven van Paul Rabaut, een moedig geloofsstrijder onder de Hugenoten)
70483: ZEEUW DE P. J. GZN - Het turfschip van Breda met illustraties van H. Prahl
71804: ANDRINGA GZN. W. - Neerlands glorie. De geschiedenis van ons vorstenhuis. + Deel 2. De gesch. van ons vorstenhuis. Aan het volk verteld. Feestgave bij de kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
70456: ZEEUW DE P.J. GZN - De bouwmeester en zijn bruid
71017: DE ZEEUW J. GZN. - De dochter der oranjes (het leven en de regering van H.M. koningin Wilhelmina der Nederlanden bj haar vijf en twintig regeringsjubileum aan het Nederlandse volk verhaald)
70052: LEEUWEN VAN HAAFTEN G W - Naar huis
73094: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Jep op de step
71326: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Snel weg
41155: HAAK B. - Rembrandt zijn leven, zijn werk, zijn tijd Met 612 afbeelingen, waarvan 109 in kleur
55862: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811
20634: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. Verzameld door dr. J. Haantjes en dr. A. van der Hoeven.
69595: HAAR, B. TER - Gedichten van Bernard ter Haar. Bestempelde band.
1417: HAAR, DS. J. VAN DER - De gereformeerde eredienst.
41560: ANDREUS/BOUHUYS/ANNIE M.G. SCHMIDT/TER HAAR E.A. - Winterboek 1967. 213 pag. versjes: Alexander Pola, Han G. Hoekstra, Paul Biegel/ veel illustraties van Fiep Westendorp, wat leessporen . Illustr.: Westendorp, Fiep/Poortvliet/Wiegel e.a. gkt. goed. -- Utz Boeken. Boeknummer: 20610.1
7420: HAAR, BERNARD TER - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de Apostolische eeuw. Tweede druk.
1418: HAAR, DS. J. VAN DER - De kerk in Bijbels licht.
16398: HAAR, DS. J. VAN DER NED HERV PREDIKANT - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting.verrijkt met een twee tal artikelen n.l Calvijns voorzienigheidsleer in het geding en Willem Teelinks visie op de nesmettelijke ziekt en genezing
72500: HAAR, B TER; MOLL, W EN DR. SWALUE, E.B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen (2 dln)
70464: HAAR ROMENIJ, DS.A.B. TER - In Memoriam. Zes Nagelaten Leeredenen van Ds.A.B. Ter Haar Romenij, in leven predikant bij de Ned.Herv. Gemeente te Utrecht. Met inleidende woorden van Prof.Dr.S.D. van Veen en Ds.H.J. ter Haar Romenij.
2588: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
5060: TER HAAR, B. - Geschiedenis van de4 lage landen complete editie
35594: HAAR, BERNHARD TER - Woorden van Troost en Besturing in dagen van droefheid en rouw, Leerredenen van Bernhard ter Haar.
17221: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de lage landen. 4 dln. Met illustraties van Rien Poortvliet. deel 1: 6e druk, deel 2: 2e druk, deel 3: 2e druk, deel 4: 2e druk, gebonden met stofomslagen.
17139: HAAR, DS. J. VAN DER/ KONING, J. DE (RED.) - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling.
70733: HAAR, B. TER - Gerrit en Hanna (een verhaal voor de jeugd, met platen, tweede druk)
55909: HAAR, J. VAN DER, DS HERV. PREDIKANT TE HOUTEN - Lieflijk in psalmen. Een bundel meditaties uit enkele Psalmen.
1809: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen Wet en Evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door dr. Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen.
37381: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
76105: HAAR,JAAP TER. RIEN POORTVLIET - J.H.ISINGS & JACK STALLER. - Geschiedenis van de Lage Landen. Deel 1,2,3 & 4. vierdedruk GeÔll. door Rien Poortvliet, J.H.Isings & Jack Staller. Gebonden. Fraai.Deel 1: In den beginne. Deel 2: Heersers der Nederlanden. Deel 3: Voorspoed en twist. Deel 4: Op de drempel van een nieuwe tijd
25340: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Judas. 13 preken over het boek Judas door ds. J. van Haaren.
27653: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
23914: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
37705: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis.
19783: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De grote afval. Toespraak gehouden op de streekbijeenkomst te Amersfoort, op 17 oktober 1969.
25268: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De goede belijdenis.
70000: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Door lijden tot heerlijkheid 9 feeststoffen
76006: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Begin der wijsheid lessen naardebelijdenis
25344: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis aan ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren.
44257: KOPPEN DAN JOACH -- ROEST VAN DER J HAARLEM - De Bijbel een werk der Godlijke wijsheid door dan Joach Koppen predikant te Zettimin in Pommeren met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door J van der Roest Predikant te Haarlem
53931: DRECHSLER ALBERT WOUTER 1930-1989 CHR GERF PRED TE HAARLEM - DE HERE KOMT
59080: KORFF A HAARLEM - beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
75023: BECKER JOHJANNES HENDRIK HAARLEM - Het begrip NEFESJ in het oudetestament academisch proefschrift 22 mei 1942
41695: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.
38196: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
55927: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
47481: HAAS,JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers deel 3 Akkerhuis- Zijp 1915-1945
15757: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.Biografie van predikanten,voorgangers en oefenaars vanaf de afscheiding 1834 Dl. 1: 302 blz. Dl. 2: 385 blz. Dl. 3: 340 blz.
55924: HAAS, CORNELIA MAGDALENA DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849
537: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Praktikaal vertoog aangaande de uitneemendheid van de leere der verzoeninge; vervat in eene verhandelinge over den 32e psalm. 3e druk
3360: HAAS, W. J. DE - Uw Koninkrijk kome. Met levensbericht door W. H. Oosten, V.D.M. te Enkhuizen.
55931: HAAS, W. - Haltlosigkeit, Zwischen Sprache und Erfahrung. Stuurloosheid, tussen taal en ervaring. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXV
73306: HAAS-OKKEN, T.K.E. - Olle Vrunden in GrŲnnegerland. 2e druk
55934: HAASSE, HELLA S. - IndonesiŽ, drie gezichten. Een foto-impressie van Co Rentmeester met tekst van Hella S. Haasse 30 tekstpagina's en 160 fotopagina's. Foto's. IndonesiŽ, drie gezichten. Java: Mens en Arbeid. Sumatra: Mens en Natuur. Bali: Mens en Religie.
55940: HACK, C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
55941: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dšmmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
19135: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dšmmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
55942: HADAS, MOSES - Het oude Rome. Bloeiperioden der mensheid. Door Moses Hadas en de redaktie van Time/Life uitgaven.
73557: ROBINSON HADDON W - Biblical Sermons How Twelve Preachers Apply the Principles of Biblical Preaching
55943: HADIWIJONO, HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. Sewn. Publisher's original printed paper covers. x, 271 pp.
55944: HADORN LIC. W. DOCENT DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITńT BERN, PFARRER IN K÷NIZ. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerichen Kirchen
21945: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) LANDWEHR, J. H. - Historie der martelaren die, om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onze zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord in Parijs en Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, De verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen der gelovigen voorafgegaan dood de vermaning van Adrianus Haemstedius onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J. H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
966: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652)```` - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
45253: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
40076: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) - Historien der Vromer Martelaren, die om het ghetuyghenis des Heyligen Evangeliums haer bloedt ghestort hebben; van de tijden Christi af; tot desen tegenwoordigen tijdt ende Jare 1655 toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden; maer oock in Vranckrijck; Engelant; Schotlandt; Spaengien; Italien; Duytschlandt; America en andere Landen: met vele van hare Brieven ende Belijdenissen. Mitsgaders oock de Moort van Parijs; de Moort in de Daltoline; de onghehoorde wreetheydt in Yerlandt; midtsgaders de schrickelijcke Moordt aen de Waudoysen in Piemont; en andere vervolginge der gelovigen. Dese laetsten Druck van nieuws oversien, verbetert, ende merckelijck vermeerdert, ende van drie deelen tot een ghetrocken, ende elck op sijn behoorlijck Iaer ende Figuren daer toe dienende, verciert. Midtsgaders oock een kort verhael van het gene; 't welck in diverse Landen onder de regeringe van verscheyden Petentaten ende Regeerders geschiet is in Kerckerlijcke saken. Door I.S.
55950: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55952: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); OVERZIEN DOOR J.G.O. ( GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in PiŽmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
55951: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
41435: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
36683: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
40026: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
32824: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55949: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55947: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55948: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
75192: FRANCK / VAN WIJK / VAN HAERINGEN - Etymologisch Woordenboek Der Nederlandsche Taal
71918: HAES, FRANS DE - Poetisch uitbreiding en bespiegeling over evangelische gelijkenis van den verloren zoon; De tweede druk
55954: HAES, FRANS DE (1708-'61, DICHTER) - PoŽtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
55955: HAES, JOAN DE (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
55956: HAEZRAHI, YEHUDA (ED.) [PURIM]. - Presenting Purim.). Second rev. edition
55957: HAFKAMP-VERSTEEGEN, C. - Het huis in het bos
55962: HAGE, JETTY - Schaduw? dan schijnt de zon!
75941: HAGE, W RED EMEENTEN - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus 1 & 2.
55959: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage. Waaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
55960: HAGE, DS. W. - De Weg ter ontkoming - zes preken
55967: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek uit de oudvaders samengesteld door K. Hageman.
40537: HAGEMAN, PAUL A.M.J. - 'Noe eerst effe praote" Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1886-1956) Wolfabrikant te Veenendaal
55974: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...) in heden daag Nederland overgezet door J van Vulpen te Woudenberg
41550: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Boodschapt Zijn heil.
71874: HAGEN,J.C.DS. - ACHTER DE HOVEN
55970: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. E.A. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
55971: HAGEN, LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
75662: HAGEN,L. - Petrus en Nero. Geschiedkundig verhaal.
18544: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
55975: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Verborgenheyt der Godsaligheyt, voorgestelt in de verhandeling. I. Van de historien, van Christi geboorte, Besnijdenisse, opstandinge, Hemelvaart, en Sendinge des H. Geest. In 31 predikatien. II. Van die betrachtinge, voor, in en na 't gebruik des H. Avondmaals waar te nemen. In 29 predikatien. III. Van de gantsche historie des Lijdens en stervens J. Christi. Uit de vier Euangelisten. In 42 predikatien.
46265: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Verborgenheyt der Godsaligheyt, voorgestelt in de verhandeling. I. Van de historien, van Christi geboorte, Besnijdenisse, opstandinge, Hemelvaart, en Sendinge des H. Geest. In 31 predikatien. II. Van die betrachtinge, voor, in en na 't gebruik des H. Avondmaals waar te nemen. In 29 predikatien. III. Van de gantsche historie des Lijdens en stervens J. Christi. Uit de vier Euangelisten. In 42 predikatien.
44084: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
4954: HAGENBACH, K. R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijke leerstukken. Uit het Hoogduitsch van dr. K.R. Hagenbach. Vertaald door Dr. A. Pierson (16) 851 pag.
55978: HAGENS, B. P. (EINDREDACTIE) - Nader bekeken. Persselectie 1989-1990 met commentaar. Onder redactie van B. P. Hagens, H.J.J. Feenstra, M. Nap en P. Niemeijer.
73589: HENK HAGEOORT - Geld en geld deel 19
55979: HAGERS, PIETER. - Het Doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging Ter Bevordering Van de Belangen Des Boekhandels 1815-1990
13649: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart.
55980: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
1764: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
55981: HAGOORT, HENK DRS. - het verbond van God met mensen
55982: HAGTINGIUS-SEGER, A. - Kinderversjes GeÔllustreerd door Tiny van Asselt
48043: HAHN, ALBERT/WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
55983: HAITEMA, DR. TH. L., DR. H. SCHOOKING, DR. J. CH. KROMSIGT - Christusprediking tegenover Moderne Gnostiek Antroposophie Theosophie Christian Sciense
55993: HAITJEMA, TH. L. - Augustinus' wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Uitrecht.
55988: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
55990: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
55991: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - Het erfgoed der Hervorming
55984: HAITJEMA, DR TH. L . PROF. - Nederlands hervormd kerkrecht
55986: HAITJEMA, DR. TH.L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
55992: HAITJEMA, TH. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
55985: HAITJEMA, DR. TH. L. - Het Woord Gods in de moderne cultuur.
55989: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Karl barth
55999: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973. ,
55998: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
13651: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
55996: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
13655: HAITSMA, DR. J. - Deze, de'ze is de Messias. De verkondiging van Jezus als de Messias door de voormalige rabbi Christiaan Salomon Duijtsch aan IsraŽl.
7419: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
72443: HAITSMA J. - Messiasbelijdende Joden vergeten eerstelingen Isašc da Costa (1798-1860)
55995: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - HoofdstukKen uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
55997: HAITSMA, DR. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
55994: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
39851: HAKKENBERG, DS. D. PRED GERF GEM - Ziet, Ik kom haastiglijk!
31306: HAKKERMAN, DS. J. C. - 25-jarig verblijf van ds. Hakkeman te Wikkendam. Waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens een 10-tal vragen door hem beantwoord.
56007: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - Het heilig avondmaal van onzen Heer en aligmaker Jesus Christus, In zyn regte voorbereidinge dadelyk gebruik en ware nabetragtinge stigtelyk verhandelt en de gemoederen der bondgenoten toegepast. Verciert met nieuwe koperen platen. Hier zyn bygevoegr verscheiden Gebeden en dankzegging daar toe nodig mitsgaders enige psalmen en lofzangen die gemeenlyk onder en na het avondmaal worden gezongen. Den tweden druk, van den Auteur zelfs merkelyk verbetert en vermeerdert.
56006: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - De vernieuwde schole van Christus; waer in / door vragen en antwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde godsdienst / beknoptelyk voorgestelt / en volgens den draad van de H. Cat./ duidelyk verklaart / en uit de H. Schrift bevestigt word. (...) Dezen zevenden druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert, en deswegen zeer bekwaam om in alle christelyke huisgezinnen, en kerkelyke katechizatiŽn gebruikt te worden. (...)
28582: HALBERTSMA, J.H. - De treemter.
56016: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
56015: HALL, H.C. VAN - Redevoeringen over de Geologie en delfstofkunde. Ten vervolge op de redevoeringen van J.A. Uilkens over de volmaaktheden van den schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van gode en tot de bevordering van nuttige natuurkennis.
15468: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
70736: HALLEMA A. - Prins Maurits (1567-1625, veerig jaren strijder voor's land vrijheid)
56017: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsche orakel. Een levensschets van een groot Nederlander uit de zeventiende eeuw.
75068: HALLEWAS, CH.F.G.E. - In de schaduw des doods. Een explorerend-descriptief onderzoek naar pastoraat aan mensen in rouw. (Diss.) (geÔll.)
74319: HALLGRIMUR - In de schaduw van het kruis
56020: HALMA, FRAN«OIS - Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de beste Schryveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Dictionnaire Flamand & FranÁois, Tirť de l'Usage & des meilleurs Auteurs
36274: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
1747: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Een zedig onderzoek of in orde der natuur wedergeboorte of rechtvaardigmaking voorgaat. Een onderzoek naar de natuur van Gods daad van rechtvaardigmaking en twee preken over 2 Cor. IV: 16, 17 en 18. Gepredikt bij gelegenheid van den dood van eenen vriend. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
28118: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56022: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot belang der zaligheid samengevat in drie delen: I. een ontdekkingen van des mensen staat en toestand van nature of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof in Christus; of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III: Des Christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als huiselijke godsdienst. Met een voorrede van Hugh Kennedy. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
56026: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
56023: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 uitmuntende leerredenen meest op Avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door Thomas Halyburton, in zijn leven professor des H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 Door Jan van Vulpen
56025: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56021: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen. Alles voorgesteld in verscheidene predicatiŽn. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door den eerw. heer Hugh Kennedy (Rotterdam). Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
69600: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56024: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
75943: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
56029: HAM, E. VAN DEN - Ned. Hervormde kerk Brakel
56028: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten.
56032: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden,tekts en tekeningen van A Hamaker Willink
56033: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
56034: HAMEETE, GEPKE LOUISE - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
56038: HAMEL, FRED - Johann Sebastian Bach. Geistige Welt.
56042: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
75600: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (12)548 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (551-947 blz met 26 gravures
71647: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek
71643: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek
5206: HAMELSVELD VAN, YSBRAND - Korte Aanmerkingen over het Nieuwe Testament, voor Ongeletterden. Tweede deel, tweede druk: Rom.- Openb.
75193: HAMELSVELD, YSBRAND VAN. - Aardrykskunde [Aardrijkskunde] des Bybels 6 dln
75690: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. 1- 26 delen 26 laatste deel waarachter een volliedig rebgister op alle delen
28536: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
41498: KUINDER-HAMER VAN DE J W - Lijste A van Hoofden der huysgesinnen derselver bestaan,desselver besittingen,als meede hoe groot die sijn in de Stigtse Sijde van Veenendaal B en van de opgesetenen van de Stigtse Sijde van Veenendaal 1747-1749
56043: HAMER, A. HANDEL (ILLUSTRATIONS BY ETHEL DRISCOLL; DOROTHY LEVYNS.) - Wild Flowers of the Cape; A Floral Year met 12 Coloured plates
22290: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56044: HAMILTON ELLIS, C. - The lore of the train.
56045: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56046: HAMMANN, KONRAD - Ecclesia spiritualis Luthers Kirchenverstšndnis in den Kontroversen mit Augustin von Alveldt und Ambrosius Catharinus.
56047: HAMMENGA, LIJDA - Onraad aan de overkant
56048: HAMMENGA, LIJDA - Pizza met suiker. Met illustraties van Iris Boter.
56049: HAMMENGA, LIJDA - Fluiten op het strand.
56050: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. RŲmer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
56051: HAMMOND, HENRY / LE CLERQ, JEAN - Epistolae Sanctorum Apostolorum : et Apocalypsis S. Joannis ; ex versione vulgata ; cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi ; ex Anglica lingua in Latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. edito secunda emendatior et adnitationibus e gallica novi testamenti editione aliisque adjectis auctior
56052: HAMOEN, DS G. - Geschiedenis van de Herv. Gemeente Bodegraven
56053: HAMOEN, G. - 350 jaar Meteren en Est. De geschiedenis van de Hervormde Gemeenten Meteren en Est.
56054: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
42548: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
56055: HAMP, PROF. DR. VINZENZ / STENZEL, PROF. DR. MEINRAD / K‹RZINGER, PROF. DR. JOSEF - Die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollstšndige Ausgabe nach den Grundtexten Łbersetzt.
56056: HAMVELD, S - Kruisdragers, een groningsch verhaal uit het ulrum van 1834
71230: HANA, HERMAN - Het schouwtooneel der Schilderkunst
56058: HANA, KEES - Waddenland en Waddenzee.
56057: HANA, HERMAN, - Het Schouwtooneel der Schilderkunst. Verzamelde Opstellen van Herman Hana.
56062: HAND, VICTOR & EDMONSON, HAROLD, - Treinen met stoom-, diesel- en elektrische locomotieven.
4407: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
74851: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. zijnde een kort uittreksel ----- alsmede de post-acta of handelingen---1618-19 zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkeraden. met eene voorrede op nieuw uitgeven door de Synodde derCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTEN gehouden te Hoogeveen 1860
58248: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
58247: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
4789: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56072: HANDSCHRIFT(EIND 18E EEUWS ) - Over de Christelijke Zedekunst 50 verhandelingen over diversen ondeerwerpen o.a. over de Christelijke zedekunst- dec waare-noodzakelijke Hartstochten- Liefde-Plichten- voor je naaste Ect
56065: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56073: HANEKOM T N DR. E.A - Ons nederduitse gereformeeerde kerk gedenkboek ny ons derde eeufees
56074: HANIA, DR. J. - Wernerus Helmichius.
13656: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56075: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
66250: STEEG STOLK HANNY VAN DE - Geen rozen zonder doornen
74086: MOUTHAAN HANS - Hart tegen hart
74139: MOUTHAAN HANS - De man met de rode baret (illustraties: Adri Burghout)
56081: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
56079: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
52330: BURGMAN HANS - Losgelopen woorden een voetreid naar Santiago de Compostela
51475: BOUMA HANS - In de schaduw vande psalmeb met tekeningen van Bas Mazur
71876: BORST HANS EN VEER VAN DER HANS REDACTIE - christelijke hulpverlening ons een zorg? 25 jaar opleiding SPN in EDE
69703: KRESSE HANS G - Prijs der wrake, Eric de Noorman's grote strijd. XIV.
70350: VERHORST HANS RED - WATER in de Gelderse Vallei en het Eemland
71725: VOGELESANG HANS - Sporen 25 Jaar in De Tijd Transvemij 1962-1987 Ill.: Visser Rino / Oreel Danker Jan / Wittenberg Henk (illustraties) Lous Rien (sporenfotografie). Gedenkboek,
70331: HANSEN, G.L. - De Bijbel van Luther in Joachimshal 2e druk
56082: HńNSLER, DR. ROLF - Meisterzeichnungen von der Welt bewundert. Ausgewšhlt und herausgegeben von J. E. Schuler.
69696: HARDENBERG, W., J.W. DE JONGH. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. deel II: Geschiedenis. (met 32 paten met witte tekeningen op zwart papier). 2e druk
48744: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56085: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56086: HARDEVELD, IKE VAN - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
56087: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
45933: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
64543: ROOS P DS-HARDEWIJK - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
13657: HARDLOPER-SMIT, GEERTJE - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit. Door A. Loosman te Urk.met voorwoord Ds M de Ketterij
69903: HARENBER, J. - Zutphen in oude ansichten, deel 1: 6e druk
56091: HARICK, DS. C. - De charismatische beweging
56093: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
39856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Personen uit de 'Christennereis' van John Bunyan.
37856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik geloof in God.
69998: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - En al aan Hem is ,is gans begeerlijk 17 meditaties over Hooglied 5 vers9-16
56105: HARINCK, DS. C. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties. 2e druk
13658: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Moeders van Christus. Tweede druk.
72544: HARINCK, GEORGE/ SCHUTTE, GERRIT (RED.) - De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; Jrg. 14)
56103: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
47108: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56098: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - De bekering. 2e druk
75265: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - De toeleidende weg tot Christus 2e drukn
56106: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. T
56095: HARINCK, C HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56096: HARINCK, C. - De rechtvaardiging van de Tollenaar.
56097: HARINCK, C.PRED GERF GEM - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
56107: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier 3e herziende druk.
35447: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Wie is jezus van Nazareth?
6615: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ons doopformulier.
39852: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties.
56101: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Het leven van Maria Magdalena
69999: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Die Jeruzalem verkiest 3 preken
39796: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - de prediking van het evangelie het aanbod van genade 2e druk
56108: HARINCK, GEORGE; BORNEBROEK, ARNO; (RED.) - Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging.
76085: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Troost in ziekteen sterven Pastoralw overdenkingen over Johannes 11
1382: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Moeders van Christus.10 bijbellezingen
39855: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties.
70326: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Verkiezing en verantwoordelijkheid 10 predikaties.
75920: HARINVK GEORGE,HERMAN,PAUL EN BART WALLET - GEREFORMEERDE GEHEUGEN protestante herinneringenschlturen in Nederland 1850-2000
21789: HARLEY, SUKEY - Gedenkschrift. Uit de kerkelijke Gemeente van Pulverbach bij Shrewsbury. Uit het engelsch vertaald door C.B. van Woerden-Zeist. 9e druk
71807: HARLEY, SUKEY - Uit het lenven van Sukey Harley bewerkt door M H Karels Meeuwse
74251: TIJSEN HARM - De laatste oorlogsjaren
74881: HARMENS,PAUL. - Zwolle in oorlogstijd.
47935: HARMS, CLAUS (PREDIGER AN DER ST. NICOLAIKIRCHE IN KIEL) - Das Vater Ubser in eilf predigten
56111: HARMS, CLAUS (PREDIGER AN DER ST. NICOLAIKIRCHE IN KIEL) - Das Vater Ubser in eilf predigten
42723: HARMS, CLAUS (PREDIGER AN DER ST. NICOLAIKIRCHE IN KIEL) - Winterpostille, oder predigten an den Sonn- und Festdagen von Advent bis Ostern. Dritte viel vermehrte Auflage.
56112: HARMSEN, G. - Inleiding tot de geschiedenis
70295: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN - De avonturen van Flipje. Het fruitbaasje van Tiel. Een album voor het verzamelen van de Betuwe-films, voorafgegaan door een vertelling van Flipjes prilste jeugd bij de kabouters en hoe hij in dierenland kwam / naar teekeningen van E.M. ten Harmsen van der Beek
70296: HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN - De avonturen van Flipje. Het fruitbaasje van Tiel. Een album voor het verzamelen van de Betuwe-films, voorafgegaan door een vertelling van Flipjes prilste jeugd bij de kabouters en hoe hij in dierenland kwam / naar teekeningen van E.M. ten Harmsen van der Beek
56113: HARNACK, D. THEODOSIUS - Luthers Theologie mit besonder Beziehung auf seine VersŲhnungs- und ErlŲsungslehre - Erste Abteilung: Luthers theologische Grundanschauungen - Neue Ausgabe -
56115: HARRENSTEIN, W. G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
56116: HARRIES, RICHARD & POSTHUMA, ROELOF - De geboorte van Jezus in de kunst
71578: HARRIS, BILL - Israel the promised land, foreword by the Honorable Jacob K.Javits
21356: HARRIS, ALEXANDER. - Zegepraal des Evangelies; Of openlegging der redelijke Gronden, die mij van een atheistisch ongeloof tot aanneming der zaligmakende waarheid in Christus bragten. Naar den vierden druk. Uit het Engelsch door C. S. Adama van Scheltema predikant te Amsterdam.
46371: MARSMAN HARRY - VADERS Tranen
72267: WONINK HARRY - Grenzeloze Veluwe in Beeld . Prachtige gekleurde illustraties van de Veluwe. Van oorsprong tot heden
60614: MARSMAN HARRY - Niels en het geheim van de inbraak
56124: HARST, H.VAN - Het historisch orgel in de grote kerk te Hilversum. Aangeboden door de Orgelcommissie ter gelegenheid van de ingebruikneming van het orgel op 1 december Anno Domini 1979
37224: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken.
39668: HART, J. - Kort verhaal van de genade Gods, verheerlijkt aan mr. J. Hart, uit het Engelsch door C.B. van Woerden. Tweede druk.
56129: HARTEN, DR. P. H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
20968: HARTEN, DS. C. A. VAN - Ik Geloof..... De Apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
2187: HARTEN, DR. P. H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
56131: HARTENSVELD, FRANS - De mystiek van de ontmoeting. De betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber.
56132: HARTERINK G. J. - Weten en kunnen, .Het Electromotorenboekje handleiding voor de bediening en het onderhoed van electromotoren No 67 en 68 2e herziene envermeerderde druk Rijk geillustr,33 figuren, 48blz ing
56133: HARTEVELD, PETER - Feest. Verjaardagsverhalen.
56134: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
71195: HARTINGSVELD L.VAN - Het huwelijk in het nieuwe testament
56137: HARTINGSVELD, J. VAN - Mozes als Wetgever. naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquitates boek II-IV.
56139: HARTINGSVELDT, A. VAN - Woudlopers in Papoealand. GeÔllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
73662: HARTKAMP, A. & POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld
56140: HARTKAMP, STEVEN FREDERIK - Equality: a moral realistic view : (towards a simple measure of inequality).
56142: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
56143: HARTMAN, F. - Ontmaskerd.
41390: HARTMAN, NIKOLAAS (PREDIKANT TE ZWOLLE) - DE ongeveinsde Christen in zyn geloof en wandel beknoptelijk afgeschelt den vierde druk
56141: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
68338: VRIES-DEN HARTOG - Dappere Hans.
56145: HARTOG, A. H. DE - Uut 't lŤve
56146: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
56148: HARTOG, PROF. DR. A. H. - Christelijke wereldbeschouwing in vragen en antwoorden.
56149: HARTOGH, DR. G. M. DEN - De tucht over doopleden in de Gereformeerde kerken.
56151: HARTOGH, DR. G.M. DEN - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
56153: HARTOGH, G. M. DEN - Door het geloof of de kracht der afscheiding van 1834. Rede, gehouden op den theologische-schooldag, 21 juni 1934
56152: HARTOGH, DR. G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam
56150: HARTOGH, DR. G.M. DEN - In de lijn der afscheiding.
1380: HARTOGH, DR. G. M. DEN - De tucht over doopleden in de Gereformeerde kerken.
56158: HASE, K. VON - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. ZwŲlfte Auflage.
56157: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
39102: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
56162: HASEBROEK, J. P - De God des hemels en de bergen der aarde.
72764: HASEBROEK J.P. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht, naar de 'Rťflexions Morales' van P. Quesnel, opnieuw uitgegeven met een inleidend woord
56161: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
56159: HASEBROEK J P - GEDACHTENIS laatste leerredenen
72187: HASEBROEK, J.P. - Da Costa's kompleete dichtwerken, achtste druk
38661: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
13660: HASEBROEK, J. P. - De God des hemels en de bergen der aarde. Tweede druk.
56163: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
56164: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
56165: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
56166: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
56168: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56167: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56169: HASPER, PIETER GEB 26 JUNI 1970 - The Metaphysics of Continuityeno Democritus and Aristotle met nederlandse vertaling Proefschrift Rijksuniversiteit te GRONINGEN
39663: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
48140: BARTH KARL - HASSELAAR J M DR. - Karl BarthTheologisch geboorte bewijs in een briefwisseling tussen 1913en 1930,meegegelezen door J M Hasselaar
44856: HASSELAAR, J.M. - 'Meegelezen', Een keuze uit de briefwisseling Barth - Thurneysen uit de jaren 1913-1930
39919: HASSELBACH, W. H. - Leidens strijd en zegepraal. Cantate voor Kinderkoor en Soli, met begeleiding van Piano. Woorden van W.H. Hasselbach, Muziek van A. Lijsen, leeraren aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg
74860: HASSELT, J.L. & F.J.F. VAN - Noemfoorsch Woordenboek. [Eeste en enige druk/first and only edition].
56171: HASSELT J F B - De St. Joris kerk te Amersfoort een archief in steen
56173: HASSELT-VAN RONNEN, C. J. VAN - Inventaris 5 - Famillie van Westrenen
56172: HASSELT, DR. J.F.B. VAN - Amersfoort rondom zijn toren.
72201: HASTINGS, JAMES [ED.] - The Great Texts of the Bible. 20 Volume Set
72200: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
56175: HATCHER, ROBIN LEE - Levensgeluk. Van de auteur van het andere kind. Roman
56176: HATCHER, ROBIN LEE - Liefdes tweede kans. Roman.
56180: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
56179: HATTUM, HERMINA VAN - De reddende liefde der HEEREN
56178: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
41768: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
25998: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid. Liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden. Tweede druk.
71258: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid, liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden
47015: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56184: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56185: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. FŁnftes Tausend.
56186: HAUW- VELTMAND, REGINA VAN DER - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
56188: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have.herziene 10e druk.
56192: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 8edruk 2dln
75724: AMY GROSKAMP TENN HAVE - OVER LINNEN EN LIJNWAAD EN WIST U WEL
56191: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
1424: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
56190: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 9druk
56193: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie 10 druk
56189: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1 vijfde deel 2. 4e herziendedruk
56194: HAVE, P. TEN / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
29040: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have. 14eherziene druk.
56187: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
59844: LEYDEN VAN LUCAS/TINY TEN HAVE - Het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus. uitgebeeld door Lucas van Leyden in het jaar 1521 met geschreven tekts naar het enagelie van Mattheus door Tiny ten Have
9334: HAVERKAMP, OKKE - ...en Nederland lacht. Tiende deeltje. Folklorische vreugden en vreugdevolle folklore uit de pronincie Utrecht.
56197: HAVERKAMP, O. - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuw-Vlaanderen. Bandontwerp en illustraties van W.F. Dupont.
56200: HAWTHORNE, NATHANIEL - De Spoorweg naar den Hemel. Voor de vrienden van Bunyan, Naar het Amerikaansch van Nathaniel Hawthorne tweede herziene druk.
56204: HAZELEGER E.A - 75 jaar school met de bijbel Nederwoud 1921-1996
56205: HAZELET, KEES. - Rotterdam zoals wij het kennen. Met 22 foto's. Zevende druk.
72331: HAZELZET, C.P.M. - Rotterdam zooals wij het kenden.
47531: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geÔllustreerd door Henk Poeder
56211: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geÔllustreerd door Henk Poeder
56215: HAZEVOET, JAC. - Dora's deel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
56212: HAZEVOET, JAC - Keesje's leertijd in de Tropen / GeÔllustreerd door Henk Poeder
56213: HAZEVOET, JAC - Brams ontdekkingstocht met
56214: HAZEVOET, JAC. - Ella's eerste tropenjaar. GeÔllustreerd door Sierik SchrŲder.
56216: HAZEVOET, JAC. - Jaap vloog uit. 2e druk
56217: HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS, G./ GRAAFHUIS, A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis
56221: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. GeÔllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56222: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
56223: HEEK, DR. F. VAN - Het geboorte niveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken. Een demografisch-Sociologische studie van een geŽmancipeerde minderheidsgroep
56226: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeder Pater Henricus de Vroom., Henricus Sedulius 1549-1621, zijn leven, zijne geschriften, zijne brieven..
56229: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel II 1633-1947
56230: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel I 1418-1572
56227: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - Theologische en Philosophische Theses Gedurende de 17e en 18e eeuw met afzonderlijk Supplement
56231: HEEMSKERCK, JOHAN VAN (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
45108: HEEMSKERK J D - Een pad doorv de Zee
4423: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
56237: HEEMSKERK, J.D. - Leid ons in Uw wegen
56238: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56239: HEEMSKERK, P. - Haarlem Foto's door T. Dobson;
56241: HEEMSKERK. J.D - Breekbaar verbond. Omslagillustratie: Hans Ellens. Vormgeving: MariŽtte Wilgehof. VLINDERSERIE
56232: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56233: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56234: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
24792: HEEMSKERK, J. VAN (1597-1656) - Batavische Arkadia.
24513: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 899 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 26e druk
13665: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
42507: HEER, JOH. DE - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 853liederen en koren, verzameld door Joh. de Hee832e-856e duizend
56246: HEER, J.L. DE - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56245: HEER, DS. J.L. DE - Anecdoten en schetsen.
41264: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 843 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 8e uitgave 7e uitgave 41-50e duizend
72226: HEER J.M.D., JONG J.J., MEEUWSE C.J., NEELE C. - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen, twaalf en een half jaar werk onder IsraŽl vanuit de Gereformeerde Gemeenten
56259: HEERDE, G. VAN - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56258: HEERDE, G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56253: HEERDE, G. VAN - De koraalschelp.
56255: HEERDE, G. VAN - De gebroken ketting.
12656: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56260: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar 4e druk
56254: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56257: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 4e druk.
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
56267: HEERING, JAN-PAUL - Hugo de Groot als Apologeet van de Christelijke Godsdienst Een onderzoek van zijn geschrift De Veritate religionis christianae (1640)
56263: HEERING, DR. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. KŁhler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
56266: HEERING, H.J. - De God die niet meer nodig is Voor wie aan God geen boodschap hebben
70110: HEERING, P. - Overijselsche vertellingen, Met afb. naar J. Israels. 2e druk
56268: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE DOOR (DS) J VAN BELZEN - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
56274: HEERTUM, F. W. VAN - The araignment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615). A critical edition of Joseph Swetnam's. Proefschrift.
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: HEFELE, CARL JOSEPH - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus fŁr Prediger und zur Privaterbauung ausgewšhlt und aus dem Griechischen Łbersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
20224: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
56281: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56279: HEGEMAN, C. - Gedachten uit het verleden.
56282: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
23128: HEGEMAN, DS. C. - Belijden en beleven.
1425: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Gedachten uit het verleden.
38723: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56283: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
16618: HEGGER, DS. H.J. - De Kinderdoop...Een spreken van God.
56289: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1428: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1422: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56292: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
13669: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56284: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
12442: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het Licht. 13e druk,
56296: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56288: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56290: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
56301: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan - tweede druk.
56291: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
56285: HEGGER, ARTHUR - Wat borderline met je doet - tweede druk
16620: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
56293: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
56294: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56287: HEGGER, DS. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
56300: HEGGER, H.J. - Zij is MŪjn bruid.
47110: HEGGER, H. J. - Terug naar de levende Christus
56298: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
75791: HEGGER, H.J. - Afdalen in je ziel, een weg van zelfanalyse
56297: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
69825: HEGGER H J - De grote toekomst Gedachten over de wederkomst vanChristus en het eeuwige leven
28983: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan.
26070: HEGGER, DS. H. J. - Een in de levende Christus door het gel;oof vanuit de liefde naar de eenheid
71722: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
56302: HEIDE, G. VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
56303: HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
56304: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd gespuis in een warenhuis. (deel 22 van Bob Evers-serie) een speurtocht doorNoord Afrika tejkeningen Frans mettes 4e druk
56306: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Omslag en tekeningen van Frans Mettes
56307: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon - Tekeningen van Frans Mettes. vierde druk.
56305: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 16e druk
72880: HEIDE, WILLY VAN DER - Avonturen in de stille zuidzee. t/m/ cnail effecten in casabklanca1 t/m 32dln uit de serie Bob Evers
71723: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba
29466: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
19676: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
56314: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Tussen Mara en Elim - 52 meditaties
56312: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
56313: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodťmus. 28 meditaties.
69554: HEIDT, A.M. - Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven.
56315: HEIJ, DRS. P. A. - Een boekje open pver het GPZ gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
72219: HEIJ, JAN JAAP/LEEUWEN, JAN STORM VAN/ MEIJER, ROB - Omslag in beeld. Boeken bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse
56316: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indie gewonnen en verloren.afbeeldingen.
56319: HEIJDEN, INGRID VAN DER - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
56320: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en de manege.
56318: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
56322: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. Vierde druk.
56321: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
70731: HEIJERMANS, HERMAN - Vuurvlindertje (Een nieuw verhaal voor groote kinderen, Met illustrties van George van Raemdonck, tweede druk)
75709: HEIJKOOP C. - DE WESTERSCHELDE BIJ STORM EN MIST - SCHEEPSRAMPEN IN HET WESTERSCHELDEGEBIED VAN 1860-1982
2974: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
56324: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
72637: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Brandalarm Herinnering Van Een Zaans Vrijwillige Brandweerman; brandalarm Deel 1;. Branden In De Zaanstreek Periode 1920-1945. Geillustreerd. Met Foto's
69809: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 [The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585] [2 Vols. Compl.].
56326: HEIJTINK, R. A. - Fysisch-chemische karakterischering van nucleoproteinen en nucleinezuurmolecullen van alfalfa mosaic virus
1429: HEIKAMP, J. D GODSDIENST ONDERWIJZER TE . NIEUWLEUSDEN - Het offer op Golgotha
13667: HEIKAMP, J. D VOORGANGER TE NIEUWLEUSDEN. (REDACTIE) - Dagelijks wakende aan Zijn poorten. Medewerkers: Ds. J. Catsburg, Ds. W.J. op 't Hof, Ds. Tj. de Jong, Ds. W. Roos en Ds. K. Veldman. Pred Herstend Ned Herv
6492: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 1edruk.
17973: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven van David 15 Bijbellezingen
1432: HEIKOOP M PRED TE UTRECHT DOOR FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van ds. M. Heikoop, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 1e druk
56330: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De God des Gerichts. Drietal biddagpredicatien.
56328: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
21453: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
56329: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predikatien.
56327: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 3e druk
18257: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
70313: LEGER DES HEILS - Statuten en raad van tozicht en advies van destichting hetleger des heils
70066: HEIMANN, ERWIN: - Chronik von Heiligenschwendi 1285-1985.
56335: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 33e, jaargang. mei 1928-april 1929
56336: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 34e, jaargang. mei 1929april 1930
56337: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 35e, jaargang. mei 1930 pril 1931
56333: HEIMANS, E - Willem Roda. Een jongensboek.
38309: HEIMENBERG, CASPAR HENDRIK ( 1694-1764 WORMERVEER) - Pharaoos droom, volgens Jozephs Verklaaringe in Egyptens zeevenjaarige overvloed, en zoo lang duurende hongersnood, door God vervuld, in XVIII leerredenen over Gen. XLI-XLVII. Mitsgaaders, Hongersnood en Oorlog aan Jeruzalem en Juda bedreigd, in twee predikatien over Ezech. IV:0-17 en Jes. VII:17-20. Alle na tyds geleegenheid verhandeld door Casp. Henr. van Heimenberg, Casp. Zoon, predikant te Wormerveer
44516: HEIMENBERG, CASPAR HENDRIK ( 1694-1764 WORMERVEER) - Pharaoos droom, volgens Jozephs Verklaaringe in Egyptens zeevenjaarige overvloed, en zoo lang duurende hongersnood, door God vervuld, in XVIII leerredenen over Gen. XLI-XLVII. Mitsgaaders, Hongersnood en Oorlog aan Jeruzalem en Juda bedreigd, in twee predikatien over Ezech. IV:0-17 en Jes. VII:17-20. Alle na tyds geleegenheid verhandeld door Casp. Henr. van Heimenberg, Casp. Zoon, predikant te Wormerveer
56341: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
56340: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
56342: HEINECCIUS,JO GOTTL / VINNII ARNOLDI - Instiutionum imperrialium Commentaris academicus &forensis
61184: MOERMAN C HEINENOORD - PETRAKERK 1887-1987 Herdenkingsboekje honderd jarig bestaan van de Gerf Petrakerk te HEINENOORD
56345: HEINER, H. - Strijd in de IJselmark. 2e druk.
56347: HEININGEN, H. VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren. Met foto's.
59594: LANGENBERG HEINRICH - Biblische Begriffskonkordanz. Biblische Grundbegriffe heilsgeschichtlich und konkordant (Nach dem Urtext Łbereinsimmend) erklšrt
56497: HEPPE DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformrten Kirche namentlich der Niederlande
65217: SCHNEIDER DR. HEINRICH - Johann Christoph Blumhardt ein Lebensbild von Friedrich ZŁndel
56339: HEINE HEINRICH - Letzte Gedichte und Gedanke
29883: HEINZEL, H./FITTER, R./PARSLOW, J. - The birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
56348: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
56349: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel II. eerste druk
70784: HEISTEIN, ODD - Bruintje en zijn vriendjes (uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius, 3e druk, leeftijd 8-12 jaar)
56351: HEITINK, G. - Praktische Theologie. Geschiedenis - Theorie - Handelingsvelden.
56352: HEITINK, G. - Pastorale zorg theologie differentiatie praktijk . handboek praktische theologie
75798: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
56350: HEITINK RED - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen

Next 1000 books from Kool Boeken

2/17