Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32510: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf TŲpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 21e druk.
55255: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf TŲpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd.
3487: GOEZE, JOHAN MELCHIOR (1717-1786 HAMBURG) - Heilzaame overdenkingen, over den dood en de eeuwigheid, op alle dagen van het geheele jaar. Door (...) Verrykt met het leeven van den weleerdaarden schryver, uit het Hoogduitsch vertaald, door Johan Isaac Rhenius, onder het Opzicht van den weleerwaarden Heer Ludolph Godliep Cordes, Leeraar by de Evangelische Luthersche Gemeente in Zwolle. Eerste en Tweede deel.
69934: UIL VAN GOLEN DEN A - Gekregen of gestolen
69935: UIL VAN GOLEN DEN A - Nooit meer blij zijn?
77117: UIL VAN GOLEN A DEN - Dolhof van het leven
72423: UIL-VAN GOLEN A. DEN - De sleutel van het vaderhuis, een oud verhaal opnieuw verteld
71271: GOLLWITZER, HELMUT - Het hooglied van de liefde
55261: GOLTERMAN, DR. W.F. EN HOEKENDIJK, PROF. DR. J.C. (RED.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55262: GOLTZIUS, DOMINICUS (1644-1720, HINDELOPEN) - De algemene sendbrief des Apostels. Jacobi Schriftmatige verklaert en Toegeeygent Tot gebruyk der Godzaligheyd,
32067: GOLVERDINGE, JAN VAN (1813-1888) - Gedachtenis. Twintigtal nagelaten toespraken naar aanleiding van teksten uit de H. Schrift, door J. van Golverdinge, overleden te 's-Gravenhage den 12 december 1888. Met portret in photogravure benevens voorwoord en levensschets van den schrijver door G. den Braal, Chr. Gereformeerd predikant te Dinteloord.
73820: GOLVERDINGEN DRS. M. - Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling in hoofdlijnen
77109: GOLVERDINGEN M - Gereformeerde Gemeente in Stad en LKande 60 jaar kerkelijk leven on Groningn(1938-1998)
37140: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
41624: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.3e herziende druk
55270: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
55264: GOLVERDINGEN, DS. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
69735: GOLVERDINGEN M E.A - Om identiteit en Kwaliteit 1921-1996 75 jaar vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
1444: GOLVERDINGEN, M. - KERSTEN, Ds. G. H Facetten van zijn leven en werk.
55275: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
55276: GONLAG, JOHANNES MET VOORWOORD DS C SMITS - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
55277: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55278: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
73549: GOODRICK EDWARD W & KOHLENBERGER JOHN R, III - The NIV Complete Concordance: The Complete English Concordance to the New International Version
43056: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - levensbeschrijving van Thomas Goodwin.
41173: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
55280: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55281: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55282: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
16369: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55284: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
42713: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55285: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
17253: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55283: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
212: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
22674: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55287: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
55289: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55286: GOOR, - Kooplieden, Predikanten & bestuurders over zee beeldvorming en plaatsbepaing in een andere wereld
66280: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
74705: GOOSEN, LOUIS. - VAN ABRAHAM TOT ZACHARIA. THEMA'S UIT HET OUDE TESTAMENT IN RELIGIE, BEELDENDE KUNST, LITERATUUR, MUZIEK EN THEATER en VAN ANDREAS TOT ZACHEUS. THEMA'S UIT HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOCRIEFE LITERATUUR IN RELIGIE EN KUNSTEN en VAN AFRA TOT ZEVENSLAPERS. HEILIGEN IN RELIGIE EN KUNSTEN.
75674: SCHAFFER GOOSZEN - De Hofprediker vanden Prind 1680-1688
24708: GOOTE, A. / KAAN, R.F. - Het aanzien van het gouden huwelijk. 50 jaar Juliana en Bernhard.
65371: SCHRENK GOOTLOB - Gottesreich und Bund i, šlteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus, Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
70751: GORDEAU H. - Dirk Stockman (Een jongen met een hart, geillustreerd door J.G. Kesler)
55297: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
72656: GORDEAU JR. - Het meestershuis van Ter Horst, met illusraties van J. G. kesler
55298: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
52740: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
39112: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
59932: LINDEBOOM C PRED TE GORINCHEM - Eengezindheid naar Christus Jezus der gemeente toegebeden van den God der lijdzaamheiden der vertroosting, Predikatie gehouden op zondag 2februarie 1908 bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn
55299: G÷RLICH, ERNST JOSEPH - GrundzŁge der Geschichte der Habsburgermonarchie und ÷sterreichs
26510: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst.
1396: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij heeft onder ons gewoond. Negen overdenkingen over Johannes 1
13614: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De grote dag nadert. Negen overdenkingen over Habakuk en Zefanja.
16592: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
1472: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Geleid door de Geest, acht overdenkingen over Romeinen 8
55303: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA)/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
1388: GORSEL, W. VAN/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
31254: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De Maartenskerk in de Smalstad. (Beknopt overzicht van de geschiedenis der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk. Uitgave van de restauratie-commissie der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
49245: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
21222: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost troost mijn volk
55324: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Gegrepen door het Woord opstellen aangeboden aan ds.W van Gorsel
27377: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Terugkeer en wederopbouw. Acht overdenkingen over het boek Ezra.
49246: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een God van eeuwig heil. Meditaties over de heislfeiten
55305: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Uw macht is groot
55309: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
55311: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Ver weg en toch dicht bij
55313: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 3edruk.
55314: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
73181: GORSEL W. VAN - De goede keus, vier overdenkingen over HebreeŽn 11
55318: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55321: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost, troost Mijn volk. Negen overdenkingen over het tweede dee van Jesaja's profetie
55304: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
55310: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
55312: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb Ik liefgehad.
55316: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
55317: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
55320: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
55322: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God
41999: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Profeet onder het juk
55315: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
55308: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb ik lief gehad.
21223: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
33560: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
69557: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij die overwon acht overdekingen over Psalm 68
69746: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L GORSEL VAN A+6 - Gereformeerd weekblad 76- 77e 78e 79e jaargang
1390: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
73180: GORSEL W. VAN - Een vaste grond overdenkingen over HebreeŽn 11
73179: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 2edruk.
27354: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55323: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Verlost uit het diensthuis negen overdenkingen over exodus 3020
76237: BRIAN GORST - Olieverven. Een onmisbare handleiding voor zowel beginnende als gevorderde schilders
55326: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55327: GORT, K. A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
55329: GORTER, D - De bewoners van Rodelsheim. Uit de Nederlandse vertaling herschreven door D. Grorter
71277: VOOGT DE GOS - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
42067: GOSLINGA, C.J. DR.48126 - het eerste boekSamuŽl commentaar op het oude testament
55331: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.

Next 100 books from Kool Boeken

4/22