Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3487: GOEZE, JOHAN MELCHIOR (1717-1786 HAMBURG) - Heilzaame overdenkingen, over den dood en de eeuwigheid, op alle dagen van het geheele jaar. Door (...) Verrykt met het leeven van den weleerdaarden schryver, uit het Hoogduitsch vertaald, door Johan Isaac Rhenius, onder het Opzicht van den weleerwaarden Heer Ludolph Godliep Cordes, Leeraar by de Evangelische Luthersche Gemeente in Zwolle. Eerste en Tweede deel.
69934: UIL VAN GOLEN DEN A - Gekregen of gestolen
69935: UIL VAN GOLEN DEN A - Nooit meer blij zijn?
77117: UIL VAN GOLEN A DEN - Dolhof van het leven
72423: UIL-VAN GOLEN A. DEN - De sleutel van het vaderhuis, een oud verhaal opnieuw verteld
71271: GOLLWITZER, HELMUT - Het hooglied van de liefde
55261: GOLTERMAN, DR. W.F. EN HOEKENDIJK, PROF. DR. J.C. (RED.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55262: GOLTZIUS, DOMINICUS (1644-1720, HINDELOPEN) - De algemene sendbrief des Apostels. Jacobi Schriftmatige verklaert en Toegeeygent Tot gebruyk der Godzaligheyd,
32067: GOLVERDINGE, JAN VAN (1813-1888) - Gedachtenis. Twintigtal nagelaten toespraken naar aanleiding van teksten uit de H. Schrift, door J. van Golverdinge, overleden te 's-Gravenhage den 12 december 1888. Met portret in photogravure benevens voorwoord en levensschets van den schrijver door G. den Braal, Chr. Gereformeerd predikant te Dinteloord.
73820: GOLVERDINGEN DRS. M. - Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling in hoofdlijnen
77109: GOLVERDINGEN M - Gereformeerde Gemeente in Stad en LKande 60 jaar kerkelijk leven on Groningn(1938-1998)
37140: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
41624: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.3e herziende druk
55270: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
55264: GOLVERDINGEN, DS. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
69735: GOLVERDINGEN M E.A - Om identiteit en Kwaliteit 1921-1996 75 jaar vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
1444: GOLVERDINGEN, M. - KERSTEN, Ds. G. H Facetten van zijn leven en werk.
55275: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
55276: GONLAG, JOHANNES MET VOORWOORD DS C SMITS - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
55277: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55278: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
73549: GOODRICK EDWARD W & KOHLENBERGER JOHN R, III - The NIV Complete Concordance: The Complete English Concordance to the New International Version
43056: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - levensbeschrijving van Thomas Goodwin.
41173: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
55280: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55281: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55282: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
16369: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55284: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
42713: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55285: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
17253: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55283: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
212: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
22674: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55287: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
55289: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55286: GOOR, - Kooplieden, Predikanten & bestuurders over zee beeldvorming en plaatsbepaing in een andere wereld
66280: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van PerziŽ te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
74705: GOOSEN, LOUIS. - VAN ABRAHAM TOT ZACHARIA. THEMA'S UIT HET OUDE TESTAMENT IN RELIGIE, BEELDENDE KUNST, LITERATUUR, MUZIEK EN THEATER en VAN ANDREAS TOT ZACHEUS. THEMA'S UIT HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOCRIEFE LITERATUUR IN RELIGIE EN KUNSTEN en VAN AFRA TOT ZEVENSLAPERS. HEILIGEN IN RELIGIE EN KUNSTEN.
75674: SCHAFFER GOOSZEN - De Hofprediker vanden Prind 1680-1688
24708: GOOTE, A. / KAAN, R.F. - Het aanzien van het gouden huwelijk. 50 jaar Juliana en Bernhard.
65371: SCHRENK GOOTLOB - Gottesreich und Bund i, šlteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus, Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
70751: GORDEAU H. - Dirk Stockman (Een jongen met een hart, geillustreerd door J.G. Kesler)
55297: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
72656: GORDEAU JR. - Het meestershuis van Ter Horst, met illusraties van J. G. kesler
55298: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
52740: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
39112: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
59932: LINDEBOOM C PRED TE GORINCHEM - Eengezindheid naar Christus Jezus der gemeente toegebeden van den God der lijdzaamheiden der vertroosting, Predikatie gehouden op zondag 2februarie 1908 bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn
55299: G÷RLICH, ERNST JOSEPH - GrundzŁge der Geschichte der Habsburgermonarchie und ÷sterreichs
26510: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst.
1396: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij heeft onder ons gewoond. Negen overdenkingen over Johannes 1
13614: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De grote dag nadert. Negen overdenkingen over Habakuk en Zefanja.
16592: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
1472: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Geleid door de Geest, acht overdenkingen over Romeinen 8
55303: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA)/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
1388: GORSEL, W. VAN/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
31254: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De Maartenskerk in de Smalstad. (Beknopt overzicht van de geschiedenis der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk. Uitgave van de restauratie-commissie der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
49245: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
21222: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost troost mijn volk
55324: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Gegrepen door het Woord opstellen aangeboden aan ds.W van Gorsel
27377: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Terugkeer en wederopbouw. Acht overdenkingen over het boek Ezra.
49246: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een God van eeuwig heil. Meditaties over de heislfeiten
55305: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Uw macht is groot
55309: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
55311: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Ver weg en toch dicht bij
55313: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 3edruk.
55314: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
73181: GORSEL W. VAN - De goede keus, vier overdenkingen over HebreeŽn 11
55318: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55321: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost, troost Mijn volk. Negen overdenkingen over het tweede dee van Jesaja's profetie
55304: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
55310: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
55312: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb Ik liefgehad.
55316: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
55317: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
55320: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
55322: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God
41999: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Profeet onder het juk
55315: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
55308: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb ik lief gehad.
21223: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
33560: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
69557: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij die overwon acht overdekingen over Psalm 68
69746: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L GORSEL VAN A+6 - Gereformeerd weekblad 76- 77e 78e 79e jaargang
1390: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
73180: GORSEL W. VAN - Een vaste grond overdenkingen over HebreeŽn 11
73179: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 2edruk.
27354: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55323: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Verlost uit het diensthuis negen overdenkingen over exodus 3020
76237: BRIAN GORST - Olieverven. Een onmisbare handleiding voor zowel beginnende als gevorderde schilders
55326: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55327: GORT, K. A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
55329: GORTER, D - De bewoners van Rodelsheim. Uit de Nederlandse vertaling herschreven door D. Grorter
71277: VOOGT DE GOS - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
42067: GOSLINGA, C.J. DR.48126 - het eerste boekSamuŽl commentaar op het oude testament
55331: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
6734: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciŽn, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
55332: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciŽn, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
72191: GOTTFRIED, JOH. LODEW - SIMON DE VRIES ILLUSTRATONS JAN LUYKEN - Simon de Vries Joh. Lodew. Gottfried Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck,Vervattende Een Nauwkeurige En Volkomene Beschrijvingh Der Aldergedenckwaerdighste Geschedenissen Des Weerleds, Van Den Aenvangh Der Scheppingh Tot Op 't Jaer Christi 1576 ect tot op den Uytgangh fer Sevrmthiende Eeuw of t sluiten der Algemeene Europische Vreede door Simon de Vries
27686: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
55333: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
65372: SCHRENK GOTTLOB - Gottesreich und bund im ńlteren Protestantismus vormehmlich bei Johannes Coccejus
72909: N N TE GOUDA - PREDICATIE over Matth 8 vers 11 en 12 en enklele ghedichten
76719: SPEK VAN DER ARIE DOORMASTENBROEK J GOUDA - Een vroegrijpe vrucht enige bijonderhel uit het leven vanArie vander Spek 2e druk
55337: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling. 2e druk .
70750: GOUDRIAAN C. - Jaap uit de zesde klas ( GeÔllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
55338: GOUDRIAAN, KAREL - Twee haagsche vrienden, oorspronkelijk verhaal. Krienen's bibliotheek. Met platen van W. H. Bik.
55340: GOUMAZ, LOUIS - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
55341: GOVENDER, S. P. - In Search of Tomorror - The dialogue between black theology and marxism in South Africa
73559: GOWER, RALPH. - The New Manners and Customs of Bible Times.
55342: GOYER, TRICIA - Het verscheurde land
70801: GRAAF A. DE - Jacob Rensum
403: GRAAF, S. G. DE - De Heilige Schrift. Het Koninkrijk Gods en de oorlog.
72457: GRAAF, G.H. VAN DE - Uit het leven van een gemeente in oorlogstijd / Hervormd Charlois 1940-1945 met zw/w foto's
73823: GRAAF J. VAN DER - Meer dan vrijwilligerswerk, toerustig van ambtsdragers
1403: GRAAF, J. VAN DER - Om de erve der vaderen.De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk en Samen op Weg.
55382: GRAAF, S. G. DE - De Heilige Schrift. Het Koninkrijk Gods en de oorlog.
53924: DR. G.H VAN DE GRAAF - Uit het leven van ee ngemeente in oorlgsijd. hervormd charlois 1940-1945
55387: GRAAF, S. G. DE - Het Woord Gods en de kerk
19465: GRAAF, N. H. DE (1823-1886) PREDIKANT TE APELDOORN EN LOO - Toespraak. Naar aanleiding van 1 Tim. IV vs. 8b. Gehouden in het kamp bij Milligen. Uitgesproken op verzoek en ten voorbede de5r nageblevene Moeder en Zustetr van en in het Kam overleden stafmuziijkant
70787: GRAAF A. DE - Het geheim van een schooljongen, naar het englisch van Andrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', enz., geÔllustreerd, tweede druk
70788: GRAAF, A. DE - Dick en zijn vrienden (avonturen van een schooljongen, naar het Englisch van Adrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', met platen
55363: GRAAF, DR. J. DE (EMERITUS HOOGLERAAR, RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT) - Elementair begrip van de ethiek - Vierde, herziende druk - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
70789: GRAAF, A. DE - De spion op school (avonturen van een schooljongen, naar het englesch van Andrew Home, geillustreerd door H. Pieck.
73824: GRAAF DR. IR. J. VAN DER - Gezegd gepreekt geschreven, Hervormd-gerefromeerd gedachtegoed
7211: GRAAF, S. G. DE - Vuur op de aarde! PredikatiŽn van ds. S. G. de Graaf.
1400: GRAAF, J. VAN DER - Beleden feiten. Belijdenis met mond en hart.
43506: GRAAFF, B.J.W. DE - Een rijke koopman, het leven van Perus Waldus en andere verhalen
13838: GRAAFF, F. DE - Anno Domini 1000 Anno Domini 2000. De duizend jaren bij de gratie van de dode God.
16589: GRAAFF, F. DE - IsraŽl, Hellas, Rome. Het mysterie van de antieke beschaving.
20436: GRAAFF, B. J. W. DE - Toen het licht werd. Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. GeÔllustreerd door Louis v. d. Berg. Tweede druk.
30340: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.
1836: GRAAFF, B. J. W. DE - Jacobus Trigland.
55408: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.4e druk
55402: GRAAFF, B.J.W. DE - Helden des geloofs. Het leven van de kerkvaders Ambosuis en Augustinus. Tweede druk
75478: GRAAFF B.G.J. DE - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 4 27 juni 1934 - 30 juni 1935 R.G.P. 234
76119: GRAAFF, L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
43969: GRAAFF, BAREND DE - Om 't steenen paert triologie zesde druk
76890: GRAAFF, B. J. W. DE( PETRUM DATHENUM) - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk.van Petrum Dathenum
20435: GRAAFF, B. J. W. DE - Wapensmid. Een verhaal over Philippus Melanchton. GeÔllustreerd door Louis v. d. Berg. Tweede druk.
70747: GRAAFF A. DE - Tom en Jack (avonturen van twee schooljongens naarhet engelsch van Andrew Home, geÔllustreerd)
19854: GRAAFF, B. J. W. DE - Onsterfelijke getuigen. Of uit het leven van Zacharias Ursinus en Frederik de Vrome, Keurvorst v.d. Paltz. Geillustreerd door Louis v.d. Berg.
55399: GRAAFF, B. J. W. DE - Houd Mijne geboden
70745: GRAAFF A. DE - De spion op school (Avonturen van een schooljongen, naar het Engelsch van Andrew Home schrijver van Tom en Jack, geillustreerd)
55413: GRAAFF, L. P. W. DE - Inventaris 27 - Kroondomein Rentambt Utrecht
1397: GRAAFF, B. J. W. DE - de morgen schemert
16506: GRAAFLAND, PROF. DR. C. - Kinderen van ťťn moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie.
34211: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde Spirtualiteit.
17304: GRAAFLAND, C., PROF. DR. C. - Volwassendoop - kinderdoop - herdoop. Een bijbelse verkenning. 2e druk.
71756: GRAAFLAND, C. - Bijbels en daarom gereformeerd.
1558: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.2e druk
16507: GRAAFLAND, DR. C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme.
45446: GRAAFLAND, C. - gedachten over het ambt och of al het volk des HEEREN profeten waren
75736: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw. 6 dln. in 3 bdn.
75362: NOVUM TESTAMENTUM GRAECE - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE recensionis Tischendorfianae uktimae textum Tischendorf
55431: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die rŲmisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der rŲmischen Messe vorkommenden Gebete, Gesšnge und Gebršuche mit steter RŁcksicht auf die Liturgie der griechischen und šltesten evangelisch-lutherischen Kirche.
3345: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die rŲmisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der rŲmischen Messe vorkommenden Gebete, Gesšnge und Gebršuche mit steter RŁcksicht auf die Liturgie der griechischen und šltesten evangelisch-lutherischen Kirche.
55432: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
18468: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
55433: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiś philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
5418: GRAF, ALFRED BYRD - Exotica 3. Pictorial Cyclopedia of Exotic Plants. Guide to Care of Plants Indoors. 12.000 illustrations, 204 plants in color, Horticultural Color Guide. Century edition.
38534: KAMP W PRED OUDGERF GEM TE GRAFHORST E.A. - Wat is er meer te doen in Mijn wijngaard? Oud Gerf Gem te Grafhorst
71348: COOKE GRAHAM - Het Cartoon Aid-boek samengesteld onder redactie van Baldi Dekker jr. Hans Duncker en Tim van der Ven met medewerking van Bart Bouw en Sietske Galama
55434: GRANADA, LUDWIG VON - ‹ber die Liebe Gottes, oder: von der Vollkommenheit des christlichen Lebens. ‹bersetzt aus den Werken des ehrwŁrdigen Paters Ludwig von Granada, aus dem Prediger-Orden.
19021: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatś, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariś, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prśdicatorum ordini adscripti, sacrś Theologiś doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
55435: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatś, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariś, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prśdicatorum ordini adscripti, sacrś Theologiś doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
76029: GRANDIA J J DRS - Zijn naa, belijden Handboek voor gesprek
73059: GRANDIA C. - Peter en zijn vrolijke vriendjes
55436: GRANDIA, C. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
55437: GRANDIA, C. - Er is een weg terug!
55438: GRANT, R. G. - Revolutie! - Revolutie-jaar 1848
55439: GRANT. R.G. - Revolutie! Revolutie-Jaar 1848
19856: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
66736: THORENTIER JACQUES (DE L'ORATOIRE, LE P.) / REDACTEUR ANTOINE LE GRAS - Dissertation Sur La Pauvretť Religieuse: Oý On Fait Voir Que Les Petites Rentes Ou Pensions... Ne Peuvent S'accorder Avec Le Voeu Solennel Que L'on ... Dans La Religion... (French Edition) (French)
55440: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
55441: GRASHOFF, COK - Josientje waar ga je naar toe? GeÔllustreerd door Lies Veenhoven.
55442: GRASHOFF, COK - Hazehartje. 3e druk.
55443: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
71150: GRASHUIS, J. - De opfak van kalveren in de melkveehouderij
70742: GRASSTEK W.H. V. - Het geheimzinige slot (jongensboek, met illustraties)
55445: GRATIA, FELIX - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit den tijd van Christus' Omwandeling op aarde en de daaropvolgende periode. Met 60 illustratiŽn in den tekst, waarbij enkele platen naar schilderijen en vele gravures van voorwerpen, bij de Oosterlingen in gebruik.
55446: GRATZ, HEINRICH DR. - Die Psalmen. Aus dem Original ‹bersetzt
69862: PENDERS J SR LERAAR IN DE LISCHAMLIJKE OEFENING TE GRAVEHAGE - Kleine verbandleer 2e druk
22411: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) HERV PRED TE ONSTWEDDE - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
1218: GRAVEMEIJER, H.E.(1813-'90, PREDIKANT TE ONSTWEDDE-LOSDORP-HUNSTUM-MIDWOLDE-ELBURG.) - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. Opnieuw herzien en uitgegeven.
26890: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
55447: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-1890) - Jezus' gelijkenis van het onkruid des akkers voorgesteld in vier predikatien. Tweede druk.
55448: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer, catechetisch onderwijs met aantekeningen. Door H.E. Gravemeijer, emeritus-predikant. Negende druk. Waarbij: Catechetisch leerboekje naar het 'Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer' van H.E. Gravemeijer, bewerkt door dr. E.C. Gravemeijer, Herv. predikant te Utrecht. Derde druk.
55449: GRAVEMEIJER, H.E. (1813-'90, PREDIKANT TE ONSTWEDDE; LOSDORP; HUNSTUM; MIDWOLDE; ELBURG.) - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. Opnieuw uitgegeven. en hier en daar gewijzigd en aangevuld door Dr E C Gravemeijer pred te Gorinschem
52999: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1882
53000: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1881
52998: CRAMER J DR AMSTERDAM EN LAMERS G H DR GRAVENHAGE E A - HET EEUWIG EVANGLIE Christelijk maandschrift 1883
68803: WIJK VAN GERTH J A DR. PRED TE GRAVENHAGE - De Tarbernakel de woning Gods onder de Menschen
17013: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
76554: GRAY, A. - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist.
1453: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
6515: GRAY, A. - De roos van Saron. Tweede serie. Zes predikatiŽn uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum. 3e druk.
75953: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 preEn: Grote en dierbare beloften, 9 pred. En: Elf pred. op Avondmaalstijden. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden sr. te Zeist.
39844: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum. waarbij Grote en diebare beloften WAARBIJ Bestuur en aansporing tot waarnemiung van den plicht van het gebed
1127: GRAY, A. - Grote en dierbare beloften. Negen predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden. 3e druk
2939: GRAY, A. - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiŽn uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden te Akkrum.
6517: GRAY, A. - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist. 2e druk
55454: GRAY, A. - Elf predikatiŽn op Avondmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt door Andrew Gray, in zijn leven dienaar des Evangelies te Glasgow in Schotland. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist. 2e druk
38834: GRAY, A. - Uitnemende openbaringen. Zeven predikatiŽn uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr.
39657: GRAY, A - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. 9 predikaties uit het Engels vertaald door C. B. v. Woerden te Zeist.
9524: GRAZENBEEK, JAC. - Sagen en legenden van de Veluwe. Deel III.
74262: GREEF W. DE - Calvijn over de Bijbel (enkele bireven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institustie)
55465: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
37215: GREEF, DR. W. DE - CARL A.F. Schwartz.
55468: GREEF, WULFERT DE - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
55464: GREEF DE W DR - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
2589: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
55466: GREEF, DR. W. DE - Calvijn en het Oude Testament.
55472: GREEN, JAY P. SR. ED. - Interlinear Hebrew-Aramaic Old Testament (3 vols.) New Testament 1 vols
47192: GREENHILL, WILLIAM (1591-1671, NONCONF. DIVINE) - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
72357: GILHUIS-SMITSKAMP GREETH - Toen het Grote Huis er nog stond, met tekeningen van Jan Lutz, tweede druk
66507: SUTORIUS ANNA - BOSCH-DRAKESTEIN VAN GREETJE - Klein en knus voor broeren zus Versjes van anna sutorius teekeningen van Greetje Bosch van Drakestein
74777: NYSSA GREGOR VON - Die drei tage Zwitschen Todund auferstehung unseres herrn Jesus Christus, eingeleitet, Łbersetzt und kommentiert Von Hubertus r. Drobner
55473: GREGORY DR, - Legs D'un Pere a Ses Filles Traduit De L'anglais Du Dr Gregory
8068: GREIJDANUS, S. - De Openbaring des Heeren aan Johannes. Van "de dingen die haast geschieden moeten". Voor de gemeente uitgelegd. Met titelplaat.
55475: GREIJDANUS, S. - Wezen van het Calvinisme.
55476: GRESHOFF, J. - verzamelde gedichten geen orgeltoon maar uw persoon beets
55477: GREUP, MR. G. M. - Drie-kwart eeuw Noeerdzeekanaal
55478: GREVINGHOVIUS, C. / PORTA, CHR. ņ - Onveranderde uitgave van fondament-boeck van de ware christelijke ghereformeerde religie, in een korte summa begrepen, tracterende de voornaemste hoofd-stucken der selver. D.Casparum Grevinghovium, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Rotterdam. Hier is noch by ghevoeght een uyt;egginghe over de woorden Jesu Christi 'Wacht u voor de valsche profeten', door denzelven Autheur int lich ghebracht ende uytghegheven tot dienste van alle liefhebberen der waerheyt door Christianum ŗ Porta, leeraer der Gemeynte Jesu Christi tot Hornaer. Opgesteld tijdens de Dordsche Synode van 1618 en 1619.
55479: GRIBLING DR. J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een Priester-Staatsman.
55480: GRIBNAU, A. G. M. - Onderzoekingen over plantentumoren (crown -gall) - Analyse van het tumorinducerend vermogen van agrobacterium tumefaciens
75927: LEDEBOER LGC BENTHUIZEN 1808-1863 GRIE TH - Een ABC door een abeling WAARBIJ Brieven Th v d Groe
69754: GRIEBEN - Harz mit Angaben fŁr Automobilisten.
55482: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55481: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (Oude Testament) (met bijb. aardrijkskunde). Derde geÔllustreerde druk.
33961: GRIEKEN, DS. M. VAN - De Ned. Herv. Kerk in haar tegenwoordigen toestand. Tweede veranderde druk.
55484: GRIEKEN, DS. M. VAN - Leerboekje voor Bijbelsche geschiedenis. (oude testament) met bijb. aardrijkskunde. door M van Grieken, bedienaar des goddelijken woords te Delft. Tweede geillustreerde druk.
20929: GRIEKEN, DS. M. VAN - De drie formulieren van eenigheid, (de Ned. Gel. Belijdenis, de Heid. Catechismus.-De 5 Leerregels van Dordt). Zijnde: De drie historische fundamentenstukken onzer Nederlandsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Opnieuw haar aangeboden.
55483: GRIEKEN, DS. M. VAN - Gereformeerde Geloofsleer. Vijfde verkorte uitgave, voor catechisatie en cursus opgesteld.
55485: GRIEKEN, DS. M. VAN - Een honderdjarige
55486: GRIEP, JAC. / DUMONT, PROF. DR. M., HOOFDREDACTIE. - Oosthoeks Encyclopedie. vierde druk. ca 10000 blz met vele illustratie in kleur
55488: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
38961: GRIESINGER, TH. - De Jesuiten, volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald door Th. Griesinger. Naar den tweeden druk uit het hoogduitsch.
55489: GRIETHUYSEN, T. I. VAN - Disputatio execetico-theologica.
27141: RUITER DE GRIETJE - Heyt zalig afsterven en heengaan van GRIETJE de RUITER huisvrouw van Dirk SUIKER overleden3 mei 1899
55491: GRIFFITH THOMAS, W. H. - Outline studies in Matthew - A devotional commentary
55492: GRIFFITHS, STEVE - Redeem the Time: Sin in the Writings of John Owen
51419: BOSCH. J GEREF PRED TE GRIJPSKERKE (GR) - Historisch critisch overzicht van de traktaatuitgaven in Nederland in de jaren 1903-1928
70740: GRILK C. - De kluizernaar van het kokambagebergte (met 4 platen van M.L. Middelhoek0
20429: GRIMME, AART - Eggert begrijpt het! Met illustraties van H. H. Prahl.
71112: GRISNIGHT, J.W. - Avonturen op de walvisvaart (geŪllustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
55494: GRISNIGT, J. W. - Toosje van Velden. GeÔllustreerd door Rie Riendehoff. 4e druk.
55498: GRISNIGT, J.W. - oeders grote dochter
55496: GRISNIGT, J.W. - Declamatorium over het kerkelijk jaar. Samengesteld door: J.W. Grisnigt.
55531: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
55529: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
55528: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
38804: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. 4e druk.
17949: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
77127: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
37212: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen
55510: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
55543: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55545: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - 14 div preken en Het Schadelijk misbruik
55547: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
55548: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 Biddagspredikatien uitgesproken door den Regt- eerwaarden, zeergeleerden en godzaligen Heer Theodorus van der Gro
74271: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
75230: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onzen Heere Jezus Christus.
26631: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haar zelve beschreven.
132: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Th. van der Groe. Tweede druk. Benevens eene over Spreuken 8: 35a, die voorheen nooit gedrukt is.
55511: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen. Nagelaten door wijlen den wel-eerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven laatst predikant te Kralingen. Waarbijgebonden BRIEVEN1 en 2e deel
55516: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55517: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
1126: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
22413: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeeringsweg van Eva van der Groe, door haarzelve beschreven.
55504: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
55505: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
37473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
14223: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
55525: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, bevattende genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII vs 35 tot 43. In zeven verhandelingen nevens drie andere belangrijke over Job V vs: 8a, Micha VII vs. 1 en 2a en Lucas XV vs. 2b. Uitgesproken en nagelaten door den regt Eerwaardigen Gods-man en ziener Theodorus van der Groe, in dezelfs leven, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen.
1301: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen.
29473: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe (in leven dienaar in de gemeente van Jezus Christus te Kralingen) En vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55515: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
40336: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het lezen van de heil;ige schrift 2e druk
48313: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
18249: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
4185: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags predikatiŽn, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
76023: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus. 2 delen.
41397: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
40149: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk) 1e stuk: 102 blz. en het 2e en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige Brieven aan ZEerw. geschreven, door Mejufvrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop is gepagineerd van 103-231 blz. Waarbij Een echt verhaal van zaken en werkzaamheden waer de Heere mij door zijn Geest toe verwaerdit heeft wegens den zevenjarigen oorlog. Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 107 blz waarbij Verzameling van een zevental GODVRUCHTIGE PREDIKATIEN Ouderkerk a d Ijssel D Weggeman 1877 133 blz
4029: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
55520: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door den rechteerwaardigen Godsman en ziener Theodorus van der Groe, in zijn bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente, laatst te Kralingen. 187 blz. LEIDEN, Donner. SGT G240. .
55521: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
16597: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
36261: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - TWEE PAASHPREEKEN Joh20 en Philipp 3. Naar het eigen handschrift van den auteur.
75954: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) LEDERBOER BENTHUIZEN - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.Met deRoepstem voor oudereen joneren ledeboer
55535: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
71751: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het eeuwige leven der regtvaardigen in vier predikatiŽn handelende over derzelver verstand, wil, gemoed, hartstogten en ligchaam, in het Eeuwige leven: benevens de plaats der gezaligden en derzelfver gezelschap derde druk
36324: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Zuster van Theodorus van der Groe, door haar zelf beschreven.
42438: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
25496: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente van Jezus Christus, te Kralingen.
55538: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
55534: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
41036: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
34160: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas 18: 35-43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Uitgesproken en nagelaten door Theodorus van der Groe. Vijfde druk.
76278: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien 7 pred. over Lucas 18: 35-43 en 3 andere pred.: Job 5: 8a, Micha 7: 1 en Lukas 15: 2b. Zesde druk.
75202: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het juk afgenomen. verhandeling over Hosea 11:4.
31181: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Nauwelijks zalig. Predikatie over 1 Petrus IV:18 door Theodorus van der Groe, in leven Dienaar des H. Evang. te Kralingen.
15250: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman Wed. van Isak de Vries te CABO (Kaap de Goede Hoop)
29412: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
28383: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk.
25912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11: 4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten..
26887: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloove. Waarin omstandig gehandeld wordt over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen, en onafscheidelijke vruchtgevolgen. Benevens het tweede deel. Handelende van het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. euangeliums. Tot ontdekkinge van de Tijd- en Waangeloovigen en tot bevestiging van de Ware geloovigen.
55503: GROE, T.H. VAN DE. IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN - Een zielsroerende boet-predikatie van den stervenden Heiland tot een groote menigte des volks en weenende vrouwen over LUCAS 23 : 27 - 31
76901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) FRUYTIER JACOBUS - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere balangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b.
2943: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) FRUYTIER JACOBUS - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiŽn. bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas 18: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere balangrijke over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a en Lukas 15: 2b. WAARBIJ GrooT voorrecht van de Christen kinderen
23377: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het ware zaligmakende geloof.
30990: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
21912: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
55540: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DOORLEURDIJK, G.H 1705-1784 - Van der Groe een inleiding met kernteksten
55533: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De boetvaardige tollenaar.
38764: GROE, EVA VAN DER (ZUSTER VAN THEODORUS VAN DER GROE, IN LEVEN PREDIKANT TE KRALINGEN) - Bekeringsweg van Eva van der Groe. Door haar zelve beschreven.
38428: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Die overwint",.. vijftal nagelaten leerredenen over openbaringen 2 vers 11-17
55523: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Uitgezochte leerredenen, nagelaten door den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. Tweede druk.
55524: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien.
33613: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Drietal leerredenen, waarvan eene op Nieuwjaarsdag over Lucas XVI: 2. En twee op Paschen, over Joh 20: 11-18 en Philip 3:10. Vierde druk.
36575: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatien, door den zeer geliefden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn eerwaarde leven bedienaar des H. Evangeliums te Kralingen.
33122: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De ware bevinding.
19094: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Formulieren van enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede. In nieuwe spelling overgezet door J. van der Haar.
37238: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere belangrijke meditatien over Job, Micha en Lukas.
25913: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe. In zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi, te Kralingen. Eerste stukje, 107 blz. waarbij: Tweede en laatste stuk, waarin mede opgenomen zijn eenige brieven aan zeerw. geschreven, door Mejuffrouw Bosman, Wed. de Vries, aan de Kaap de Goede Hoop. 148 blz (1839)
39108: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe, in lzijn eerw. leven dienaar der Gemeente Jezu Christi te Kralingen.(1e en 2e stuk)
26643: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Brieven van Theodorus van der Groe in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, wed. van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop).
55512: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
33953: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
55507: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade, BIJBELSDAGBOEK samengesteld uit de toetssteen door J M Vermeulen
2944: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. Benevens drie andere balangrijke meditatien.
29263: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade.
6481: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen, nagelaten door wijlen den wel-eerw. heer Th. van der Groe.
4943: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus.
44102: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elff leeredenen 3e druk
55537: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des Geestes in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen het schyn-geestelyke werk der geveinsden en tydt-geloovigen. Door Theodorus van der Groe, dienaar van Jesus Christus te Kralingen.
55513: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Eerste druk.
38852: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus.
55527: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden. Bovengenoemd werk wordt uitgegeven, volgens het echt eigenhandig handschrift van Theodorus van der Groe, van het jaar 1742, (afkomstig van een zijner geliefde vrienden te Rotterdam, zonder de minste verandering.)
55532: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
13628: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) MET DE OPVATTINGEN DOOR RUITER J A TE ANDEL - De rechtvaardiging door het geloof. Voor de drukpers gereed gemaakt en van een naschrift voorzien door J. A. de Ruiter.
55552: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus; Door Theodorus van der Groe, in zijn Eerw. leven dienaar der gemeente Jezu Christi te Kralingen.
15240: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags-predikatiŽn.
75107: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Elf leerredenen. Nagelaten door de weleerwaarde heer Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Evangeliums te Kralingen. 3e druk
10546: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De gelijkenis van den tollenaar. Een tafereel van eene ware evangelische boetvaardigheid. Uit den toetsteen der ware en valsche genade. Nieuwe, onveranderde uitgave. 3e druk.
43269: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Het oprecht gelovig aannemen van de beloften van het heilig Evangelie.
76017: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering in zeventien predikatiŽn gepredikt te Kralingen en Rotterdam.
1125: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verhandeling over Hosea 11:4. 'En het was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten'. Door Theodorus van der Groe, in leven bedienaar des Goddelijke Woords in de Hervormde Gemeente laatst te Kralingen. Naar de derde druk.
55518: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De waarachtige bekeering, zijnde een verzameling van zeventien opeenvolgende leerreden, nagelaten door wijlen den weleerwaarden heer Theodorus van der Groe, laatst predikant te Kralingen.
39901: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) SAMENGESTELD DOOR DIJK, A.W.C. VANW - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
22331: GROE THEODORUS DIJK, A.W.C. VAN - Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en werken.
36259: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De bekeering, verzameling van zeventien op elkander volgende leerredenen.
1123: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
31392: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. 2 delen.
19042: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Eerste deel: I-XXIII. 568 blz. Tweede deel: XXIV-XLVIII. 480 blz.
55508: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus.
55509: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - De genezing van den blinden Bartimeus. In zeven verhandelingen volgens Lukas 18: 35-43. En drie balangrijke predikaties over Job 5: 8a, Micha 7: 1, 2a, Lukas 15: 2b.
42699: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) DIJK AW C - Verzameling van(16) biddags-predikatien, uitgesproken door den regt-eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe. Derde druk.
4920: GROE, THEODORUS V.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Toetssteen der ware en valsche genade. `1e -2e deel.
55598: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
55599: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
71776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie
13318: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door P. A. Diepenhorst.
13633: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. eerste zestal leerredenen.
55573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. I t/m 5.
55581: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
55583: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849. .
55578: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Door mr. Groen van Prinsterer. Met portret en opdracht aan H. van Dehn, onderwijzer te Zwammerdam.
55569: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februari 1868.
71775: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. 2e druk 1842 Leiden, S. en J.Luchtmans . IV,103p WAARBIJ GROEN VAN PRINSTERER, G. 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1863. 2e druk. 72 p.
55601: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Een drietal Adventspreken over over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Door ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant te Rotterdam (West).
73417: GROEN VAN PRINSTEREN G MR. NIJENHUIS BODEL, MR. J. T - Table des matiŤres et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau DeuxiŤme Seriť
23986: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van Mr. G.J. Grashuis
31038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
1375: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Derde uitgebreide druk.
19565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
1374: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55595: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen.
55577: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann. Achtste druk.
55580: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
55563: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dubliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage. De gebroeders van Cleef 1857. 23 blz. Ing. En: Le parti anti-rťvolutionaire et confessionnel dans lťglise rťformťe des pays-bas. Etude d'histoire contemporaine. 2-iŤme edition.
55568: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver.
36818: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Het Recht der Hervormde Gezindheid.
55571: GROEN VAN PRINSTERER, G. - La nationalite religieuse. En rapport avec la Hollande et l'Alliance Evangelique. Amsterdam, le 22 AoŻt 1867. Deuxieme edition.
55584: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
55604: GROEN, K. CHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM-(WEST) - De leidsman der blinden. Predikatie over Jesaja 24:16
55605: GROEN, ROELOF DRS. - Rouw en geloof een beschrijving van mogelijkheden
55560: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk. Vertaald uit het Frans door Mej. A. J. Dam.
55562: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
55602: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen.
26523: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.4e uitgaaf.
55576: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Deel 1 en 2.
55582: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
55586: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang.
55587: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - De tweede kamer en de verzoekinsgschriften of beraadslaging van 28 april 1856 ,bijlagen en aantekeningen
55603: GROEN, K. - Een drietal Adventspreken over de komst van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning door Ds. K. Groen, Chr. Geref. Predikant te Rotterdam (West) 2e druk.
30701: GROEN, W. - De val van Woutje.
15746: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Vierde druk.
15748: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Antwoord aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper door mr. Groen van Prinsterer.
55606: GROEN, W. - De val van Woutje.
55607: GROEN, WIM - Vreemde vogels rond de Vinckel. Illustraties Rino Visser
76004: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
55554: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.achtste druk.
55555: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst door mr. Groen van Prinsteren. Nieuwe uitgave met aanteekeningen van mr. G.J. Grashuis.
55556: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche zangen. Verzameld door mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk.
55557: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55558: GROEN VAN PRINSTERER, G./KUYPER, A. - Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door dr. A. Goslinga.
55559: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede KAmer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. April-Augustus. Door mr. G.Groen van Prinsterer.
55561: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands-Hervormde Kerk. Vertaald uit het Fransch door Mej. A.J. Dam.
70214: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - KORT OVERZIGT van de Gerscvhiedenis desaderlands 2e druk
13390: GROEN, DS. K. (CHR. GER. PREDIKANT TE ROTTERDAM-WEST) - Zions wandelwegen. Eerste zestal leerredenen.
75454: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bescheiden (Deel I: 1821-1842 en Deel II: 1842-1876). Serie: Schriftelijke Nalatenschap, achtste en negende deel. bewerkt door dr J ZWAAN R.G.P. 209 en R.G.P. 210.
15747: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-'76) - Handboek der geschiedenis van het Vaderland.
55588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
41687: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Le parti Anti-Rťvolutionnaire et Confessionnel dans l'Eglise Rťformťe des Pays-Bays. …tude 'd histoire contemporaine. DeuxiŤme ťdition.
41387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Met geheel nieuw portret van den schrijver met inleiding W van de Zwaag en met voorwoord P Jongeling kamerlid G. P. V.
55565: GROEN VAN PRINSTERER, G. (1801-1876) - Dupliek aan Jhr. Mr. de Bosch Kemper.
69780: GROENEBOER, KEES. RED: - Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, ArubaBevat 7 bijdragen over Ned.IndiŽ; 2 over Suriname en 2 over de Ned.Antillen&Aruba. Vele ills
55612: GROENENDIJK, L.F. / LIEBURG, F.A. VAN - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.
55614: GROENENVELDS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag 1650
55615: GROENESTEIN, J. - En het geschiedde in die dagen - De verkondiging van Kerstmis naar het Bijbelwoord
9304: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
47489: GROENEVELD, DRS. S - Wederdopers menisten doopsgezinden in ned. 1530-1980 2e druk
55617: GROENEVELD, MARIUS - Bijbelse plaatsen, wens en werkelijkheid. Foto's door Nancy Groeneveld. Ingeleid door Dr. David Flusser hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
55618: GROENEWEG, J.J - Een gelukkige zwerver Band en platen van M. Thomassen.
55648: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
36541: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen.
6469: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verschillende keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
94: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.
4312: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
1044: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over de Heidelbergschen Catechismus ofte de gronden van de Christelijk Godgeleerdheid, ter bevordering van kennisse der waarheid die na de Godzaligheid is vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. Zijnde een werk, nu ter vierdenmaal op nieuw overgezien, vercierd en verbeterd. Hierbij komd een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des Auteur.
14849: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten der prophetische godgeleerdheid: bewysende dat de uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware sleutel der prophetien uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons. Ende eenige voornaamste prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. cap. van de Openbaringe en de prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een prophetische tafel van vergelijkinge waar in deze drie werken in een oog voorkomen. Alles tot ligt van Gods kerke voorgestelt door Henricus Groenewegen, in sijn leven bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen. Den tweeden druk.
13637: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam.
1452: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. waarbij een werk van Bunjan
33454: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatiŽn over verscheidene keurige stoffen des O. en N.Testaments. Uitgesproken voor de de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den weleerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten.
71995: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. vermeerdert met eenn tweede aanhangsel
4084: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
28268: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uit gegeeeven door Jacob Groenewegen. Vermeerderd met een aanhangsel.
13744: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
36400: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
4157: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keruige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in leven getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. Zesde druk.
55645: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
17246: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen. Eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave, vierde druk.
20777: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige Geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vijfde druk, vermeerdert met een aanhangsel.
4136: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
27575: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
55624: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN)AANBIEDING - Keten van de gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen.
36677: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
6601: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
35122: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
3469: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond der opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert.
3615: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel.
3985: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
48239: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM - De lofzangen IsraŽls. Waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel.
47981: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .VIJFDE DRUK
55633: GROENEWEGEN, J. H. - Bibliografie der werken van Everhardus Johannes Potgieter - Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf
33475: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. Derde druk.
4218: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
39066: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe uitgave. 7e druk.
38202: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de gereformeerde Gemeente te Werkendam. Negenden druk. Vermeerdert met een aanhangzel.
19206: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen, door Johannes Groenewegen, in leven predikant te Werkendam. Het eerste deel. Vermeerderd met een aanhangsel. Nieuwe Uitgave. - Vierde druk. Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861. Waarbij gebonden: De lofzangen Israels enz. enz. Uitgegeven door JAKOB GROENEWEGEN, in leven lidmaat der gereformeerde gemeente te Werkendam. Tweede deel. nieuwe uitgave. - vierde druk.Te 'S GRAVENHAGE, by J.van Golverdinge 1861.
18464: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waar onder de Heere woont. Zynde eenige geestelijke liederen. Zijnde deze druk vermeerderd met twee liederen; het eene over Jesaia 26, het juichend Juda, het andere over Jezus goedheid. Tweede deel. 4e druk.
16680: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls, waaronder de Heere woont; zijnde eenige geestelijke liederen, vermeerderd met een aanhangsel. Uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Gemeente te Werkendam. Nieuwe verbeterde druk.
55662: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
55632: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Keten van de gansche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen in welke genoegsaam alle de hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is werden behandeld. Uyt den schakel van den brief selfs.ect tweededeel Romeinen9 t/m16
55631: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
55630: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Ofte gronden van de Christelike God-geleerdheid, tot bevorderinge van de kennisse der waarheid die na de godzaligheid is; vast gesteld, verklaard, beweerd en toegepast door Hendricus Groenewegen, bedienaar des Godliken Woords in de gemeente tot Enchuysen. den zesde druk op nieuws naar de laatste verbetering overgezien en van veele druk fouten gezuivert Hier komd by een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de regtzinnigheid van de zelve Catechismus des autheurs.
55629: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus. en verantwoording of apologie kragtig bewertende de rechtzinnigheid van de zelve catechismus des auteurs
55626: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
55625: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheid Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55623: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des Goddeliken Woords tot Delfs-haven.
55621: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
129: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Het Hoogh-liedt Salomons, uytgeleydt als een voor-segginge van die dingen, die in het coninckrijcke Christi Jesu: dat is, in de Kercke des Nieuwen Testaments souden geschieden: in leven verschyden tijden
33983: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen Israels. waaronder de Heere woont. 2 delen in 1 bandje.
4413: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
5382: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn Wel Eerw. leven, getrouw bedienaar des Godl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
18784: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam; WelEerwaarden heer Johannes Groenewegen, in leven, getrouw bedienaar des Goddel. Woords in bovengenoemde gemeenten. 9e drukl
55622: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond der opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert.
28583: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Aanhangsel van de Lofzangen Israels.
25068: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. Dertiende druk.
127: GROENEWEGEN, HENRICUS (CA. 1640-'92, DELFT, ENKHUIZEN) - Den mond des opperste wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthśi. In twee deelen: van welke het eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert.
534: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam. (8) 328 pag. Niet in SGT.
48256: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waar onder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel.
14205: GROENEWEGEN, H.IJ .HOOGLERAAR VAN HET SEMINARIUIM DER REMOMSTRANTE AAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN - De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1610 -XIV januari- 1910 in den oorpronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht door dr. H. IJ. Groenewegen. hoogleeraar van het Seminarium der Remonstranten aan de Universiteit te Leiden.
33474: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
48257: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen uitgegeven door Johannes Groenewegen, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Vermeerderd met een aanhangsel. elfdedruk.
36287: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - De lofzangen IsraŽls waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen, uitgegeven door Jacob Groenwegen, lidmaat van de Geref. Gemeente te Werkendam. Twee deelen, waarvan het eerste met aanhangsel.
36401: GROENEWEGEN, JAKOB (1710-'55, WERKENDAM) - Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne reis naar het Hemelsche Canašn alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen die het koningrijk Gods aangaan.
4155: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam, door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn welerw. leven getrouw bedienaar des Goddl. Woords in bovengenoemde gemeenten.
45576: GROENEWEGEN, JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments. Uitgesproken voor de gemeenten van Aarlanderveen en Werkendam door den zeer geleerden en nu zaligen heer Johannes Groenewegen, in zijn weleerw. leven getrouw bedienaar des Goddelijken Woords in bovengenoemde gemeenten. .
55684: GROENEWOUD, O. - Het innigst geluk van Christus dienaren. Predicatie over 1 Thessalonicensen III vers 8. Na veertig jarige ambtsbediening.
72808: HOEDEMAKER PH J DR DOOR H G GROENEWOUD - iets over LEVENSLOOP en BEGINSELEN van Dr Ph J HOEDEMAKEuitgeven door Centrale Pers en Prpagande Commissie(CPPC) der Christelijk Historische Unie
55686: GROENHART, C. A. - Gymnasium flos Alcmariae - 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar.
42150: GROENLEER, GERT - Veenendaal en de ramp van 1953
55687: GROENVELD, DRS. S. (E.A.) - Wederdopers - menisten - doopsgezinden - in Nederland van 1530-1980. Tweede druk.
69631: GROENVELD S DRS - De prins voor Amsterdam reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 Fibulareeds 30
55688: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
55689: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam
1968: GROLLE, J. H. V.D.M. - De boodschap van Kohlbrugge Nķ!
1413: GROLLEMAN, A. - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.) Samengesteld door ds. J. v.d. Haar
2971: GROLLENBERG, LUC. H. - Atlas van de Bijbel. Met medewerking van de Bijbelgeograaf dr. A. van Deursen, leraar aan de Eerste Christelijke H.B.S. te Groningen. 3e druk waarbij 35 kaarten in kleur, paginagroot, of twee op een bladzijde. 408 photos in de tekst, register van 22 p. .
73587: GEREFORMEERDE GRONDSLAG - Gods getrouwheid van geslacht tot geslacht 75 jaar onderwijs op Gereformeerde Grondslag 's-Gravenpolder 1923-1998,
55700: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
74561: ZONDAG W A PROF DR TE GRONINGEN - de grenzen van het arbeidsrecht
55703: GRONINGEN, JAN VAN - De brandstichter illustraties Jan Lutz 3e dr.
67435: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
45738: VELZEN C VAN 1696-1752 EDE GRONINGEN - Hoort wat mijn God deed ondervinden Over schriftuurlijke bevinding
71509: GRONINGEN B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?
71072: GRONINGEN, JAN VAN - Donkere dagen in 't Veenland (geÔllustreerd door Jan Lutz, vierde druk)
71194: GRONINGEN H. VAN - Liefde en liefde is twee
71064: GRONINGEN, JAN - Een zonnige zomer in Zuiderland (geÔllustreerd door Jan Lutz, derde druk)
70089: KNAP J J CZN GRONINGEN - Op den Dorschvloer overdekingen in het Oorlogsjaar 1914
55716: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE MEERKERK. - Een Bochimsure. Of een nationale bekeering. Tijdpredicatie door ds. P. de Groot, Chr. Geref. predikant te Meerkerk.
55717: GROOT, P. DECHR. GEREF. PREDIKANT TE ROTTERDAM- MEERKERK. - Het Herlijk voorrecht van waarachtig godbetrouwen Afscheidsrede uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam Centrum
24396: GROOT, ARIE DE - 12 tekeningen.
53923: DR. D.J. DE GROOT - De reformatie en de staatkunde
55706: GROOT, A. DE - het verhaal van jako en jente
55707: GROOT, C. TH. JONGENJAN- DE - Huize Roezemoes. Tweede druk. GeÔllustreerd door Annelies Kuiper.
55708: GROOT, D. J. DE - De wedergeboorte.
45062: GROOT HUIG - LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen.
71673: JONGEJAN-DE GROOT TH. C. - De Vijf van duivenoord, met illustraties van Geeske van Tienhoven
32072: GROOT, JACOBUS. DE (1696-1750 UTRECHT) - Verklaring van het 26 hoofdstuk van den profeet Jesaja. verklaring van het 16 hoofdstuk van den profeet Jesaja, door den wel-eerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Jacobus de Groot, in zyn wel-eerw. leven zeer gelieft en getrouw bedienaar des Heiligen Euangeliums, laatst te Utrecht. met een aanprijsende en dit Capittel verder ophelderende voorreden van Carolus Segaar, predikant te Utrecht.
36667: GROOT, DS. J. DE - Het water uit Bethlehems bornput. achttal predikaties
55709: GROOT, DS. K. P. DE - De strijd tusschen Michael en satan om het lichaam van Mozes. Naar aanleiding van Jud. vs. 9.
55710: GROOT, FREEK DE - Het visioen van de wraak. Streekverhaal.
71351: MORRIS & DE GROOT - Marcel Dalton couleurs studio Leonardo
55712: GROOT, HUGO DE. (1583-1645) - Bewijs van de ware godsdienst, mitsgaders zyne andere stichtetelyke gedichten en gezangen Vermeerdert met het leeven des Schrijvers de vierde druk
55721: GROOT, R. DE - De verborgen schat. Met tekeningen en omslag van Corrie van der Baan.
55719: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - Is het oude testament verouderd?
55720: GROOT, PROF. DR. J.C. EN RIJK, PROF. DR. C.A. - Oecumenische oriŽntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit.
55713: GROOT, JACOBUS. DE (1696-1750 UTRECHT) - Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur; uitgesproken door den Wel. Eerw. Godzal. en zeer gel. heer Jacobus de Groot, in zyn Wel. Eerw. leven zeer gelieft en zeer getrouw bedienaar des eeuwigen Euangeliums, laatst te Utrecht.
55711: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
38698: GROOT,MORREN-DE TET/ VELDMAN, AART. - Dit is hun leven.o.a de mandemaker-rietsnijder de vossevanger-de schaapsherder e a oude beroepen in woord en beeld
70060: JONGEJAN DE GROOT C TH - een veelbewogen zomer 2e druk
70855: JONGEJAN- DE GROOT C. TH. - Job uit de woonschuit
70858: JONGEJAN- DE GROOT - Tom Welders illustraties van Molenaar
55715: GROOT, K. DE - Levenslicht
47544: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55714: GROOT, JAN H. DE - 'Bij een dubbel afscheid'. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie e
55718: GROOT, P.J. DE E.A. - Leeuwarden beeld van een stad.Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
33359: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, Medic. doctor.
55723: GROOTES, E.K., SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.) VOORWOORD VERKUYL, P.E.L. - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981. A.o.: P. TUYNMNA: De Const van Rhetorike en Hoofts vroege poŽzie (pp.11-29); P.K. KING: Iets over de metafoor in Hoofts vers (pp.29-41); E.K. GROOTES: Hooft en Heinsius (pp.89-101); C.W. de KRUYTER: Ontlening en vernieuwing in 'Paris oordeel' (pp.131-149); C. KAZEMIER: Prozaritme in Hoofts 'Nederlandsche Historien'. Een verkenning (pp.215-227). Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981. 228p.
55724: GROOTHEDDE, A. EN JANSE, C.S.L. - De kerk in het midden. Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
75310: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. Illustraties van Hermien IJzerman, Frida H. , Ine J. Bouman en Hil Bottema.
1345: GROOTVELD, D. - Ziende in het gebod. Uit het leven van ds. H. de Cock van Ulrum. Illustraties van Hans Wena. 2e druk.
55736: GROSHEIDE F W DR - Mattheus het heilg evangelie 2e herziende druk serie Commentaar op het nieuwe testament
55737: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de EFEZIERS
55740: GROSHEIDE F. W. (RED.) - Bijbelse encyclopedie
55741: GROSHEIDE, D. - Catalogus van geschriften en stukken betreffende de doleantie.
40254: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 2e herziende druk
2163: GROSHEIDE F. W. (RED.) - Bijbelse encyclopedie 2dln
55734: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel 1-6 van a-z - tweede geheel herziene druk. Compleet
55738: GROSHEIDE F W DR. - De brief van paulus aan de Hebreeen en Jakobus
55735: GROSHEIDE F W DR - De brief van Paulus aan de efeziers serie Commentaar op het nieuwe testament
55730: GROSHEIDE E W DR,PROF E.A - Geshiedenis der kerk in 3 dln
55731: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide vijde druk
55732: GROSHEIDE E.A. - Bijbelse encyclopśdie. Onder hoofdredactie van prof. dr. F.W. Grosheide 7e druk
55733: GROSHEIDE E.A. - Christelijke encyclopedie. Onder redactie van prof. Dr. F.W. Grosheide en prof. Dr. G. P. van Itterzon. deel V - MIDDELAAR-RUYTER en deel IV - jaar-micropsie
18289: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55743: GROSHEIDE, DR. F.W. - Nieuw-Testamentische exegese. Rede gehouden bij de aanvaarding van Hoogleeraarsambt in de Heilige Godgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam op vrijdag 13 december 1912.
55744: GROSHEIDE, DR.F.W. - Commentaar op het N.T. De eerste en tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe .
40255: GROSHEIDE, F.W., ITTERZON, G.P. VAN, OVERDUIN, J. - . Christelijke Encyclopedie. In 6 delen. 1e druk linnenbanden ca 4475 blz
55742: GROSHEIDE, DR. F. W. - Algemeene canoniek van het Nieuwe Testament.
55739: GROSHEIDE F W PROF DR. E.A - GESCHIEDENIS DER KERK 3 dln
71952: GROSHEIDE F.W. - Bijbel vertalen Het wezen van het Buijbekvertalen-Bijzonderheden-Het vertalen - de inrichting der Vertalingen
55748: GROSMAN, A - Kwakie, de ontwikkelde kikker
55751: GRUNDMANN, WALTER: - Das Evangelium nach Markus [von Walter Grundmann], in: Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, herausgegeben von Erich Fascher, Band 2;
55752: GRUNOW, RICHARD - Barth Brevier samengesteld door Richard Grunow
41564: GRUYS-KRUSEMAN, S. (VERZAMELD DOOR) - .Hoor, moeder lest voor! Aan de zonzijde. hardcover gebonden 4to, GeÔllustreerd door Nans van Leeuwen., nieuwe linnenrug goed ex
55754: GUERICKE, H.E.F. - Geschiedenis van het Nieuwe Testament of Nieuw-Testamentische inleiding. Uit het Hoogduitsch vertaald W. Hoevers. Tweede geheel omgewerkte uitgave.
19900: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
55756: GUGGENHEIM, WILLY - Das Heilige Land. Foto's: Fred Mayer.
75290: BRES GUIDA DE - Brieven va n Guido deBres geschreven vanuitdegevangenis aan zijn vrouw
70380: BRES DE GUIDO - Persoon,tijd en betekenis door div auteurs
58725: KNOPP GUIDO - De OORLOG van de eeuw
55759: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
36119: GUILD, W. - Moses ontdekt. Ofte de figuren dewelke dienden tot voorbeelden en schauwen den Hemelscher dingen, duydende op den Messiam Jesum Christum kostelijk uytgeleyd door W. Guild. In de Nederlandse tale overgezet door J. Sand. Den Vierden druk, vermeerderd en verbeterd.
49589: AMESIUS GUILJELMUS (PROF TE FRANEKER 1576-1633) - De conscientia, et eivs ivre, vel casibvs, libri qvinqve. editio NOVA met achterin parenesis ad STUDIOSOS Theologia habita FRANEKER Aug 22 Anno 1623
76443: WEITT GUIZOT - Charlotte de Laval en Louise de Colleigny vertaald doorCharlotte Smits met een inleding van PJ vanMellie
66652: TERSTEEGEN GERHARD (1697-1769) J.B. LOUVIGNY EN M. GUJON - Hand-boekje voor pelgrims, die geneygd zyn, haar waare vaderland, zynde God en de zalige eeuwigheyd, met ernst te zoeken : bestaande in korte erinneringen, zugtingen en eenige pelgrims liederen / [Gerhard Tersteegen] ; Benevens een twede deel, bevattende zeer gewigtige grond-regelen, uit J.B. Louvigny en M. Gujon Hand-boekje voor pelgrims Het toegevoegde stuk (met afz. titelblad, en pag., maar doorl. sign.) getiteld: Enige grondregelen of kleine verzameling van kragtige spreuken, grond-waarheden ... Getrokken uit de schriften van Jean de Bernieris Louvigni en M.G. (S.l., gedrukt voor den uitgever s.a. [ca.1810]) .
77130: GULDENARM, J. H. - Practikale Bijbelbeschouwingen.
55761: GULLVŇG, OLAV - Het begon in een midzomernacht.
55763: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55764: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
5642: GUNKEL, H. / L. ZCHARNACK - DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, vŲllig neubearbeite Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan, herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zcharnack. 5 delen en register.
19334: GUNKEL, H. / HALLER, M. / SCHMIDT, H. / STARK, W. / VOLZ, P./ GRESSMANN, H. - Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu Łbersetzt und fŁr die Gegenwart erklšrt. Die Sagen des Alten Testaments. I, 1: (10) 310 blz. I, 2: (7) 292 blz. Prophetismus und Gesetztgebung des Alten Testaments im Zusammenhang der Geschichte Israels. II, 1: (18) 388 blz. II, 2: (10) 483 blz. II, 3: (18) 310 blz.
55773: GUNNING J H JR - De prediking van de toekomsdt des HEEREN
55768: GUNNING J H - De Vrije universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk met een naschrift over de brochure ,,Bedoeld noch gezeng van Dr A Kuyper
55804: GUNNING, J. H. - Een persoonlijk woord bij het gedenken aan 25jarige evangeliebedieng. Uitgegeven ten voordeele van de Diakonie-scholen der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage
55784: GUNNING J.HZ., J. H. - De morgenstond nadert. Een troostboek voor Christenen in den avond des levens
55785: GUNNING J.HZ., J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
2075: GUNNING J.HZ., J. H. - De Bijbel voor kinderen. Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk. Met 24 illustraties.
2079: GUNNING J.HZ., J. H. - De bijbel voor kinderen.
2399: GUNNING, J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55790: GUNNING JHZ , DR. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
72908: GUNNING J H - ANARCHISME toespraak ter opening zijner lessen 1894-95
24963: GUNNING, J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55810: GUNNING, J.H. - De eenheid der Kerk, Toespraak naar aanleiding der encycliek van Paus leo XIII ,,over de eenheid der Kerk," Ter opening zijner lessen 1896/97
55817: GUNNING, J.H. (OUD-HOOGLEERAAR) - Heel de kerk en heel het volk Gevraagd advies over de beste wijze van kennis te verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk
55818: GUNNING, JOHANNES HERMANUS JHZ. - De goddelijke vergelding. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Na machtiging van den rector magnificus Dr. P. de Jong.
55802: GUNNING, J. H. - Irenisch Een woord aan de gemeenteover ,,de Proponents-Formule",
55803: GUNNING, J. H. - Irenisch een woord aan de gemeente over ,,De Proponetns-Formule"
55775: GUNNING J H JR - GORDEL EN WIJNGEBRUIk jeremia 13 vers 1-17 gedachten over de zonde en hare ellende Nieuwe omgewerkte uitgave 135 blz Utrecht Kemink en zoon 1865 WAARBIJ LIJDEN EN HEERLIJKHEID tweede vermeerderde druk 176 blz Amsterdam B van der Land 1876 WAARBIJ HET KRUIS DES VERLOSSERS vierde druk 116 blz Amsterdam W H Kirberger 1881 met een preek over Joh 11 vers 11-16 een troostwoord uit Gods Woord 21 blz
40468: GUNNING, J. H. - Blikken in de openbaring tweede herziende druk 4 dln
55786: GUNNING J.HZ., J. H. - PniŽl. Weekblad voor het Christelijk Gezin. opgericht doorDr. J. H. Gunning JHz onder redaktie Dr J Riemers en Prof M J A de Vrijer. 1941 50e jaargang.m
55793: GUNNING JR., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Rijk Geillustreerd.
55795: GUNNING JR., J. H. - Een bundel kinderpreeken. Uit het Engelsch vertaald. Met een woord van inleiding voorzien door Dr. J.H. Gunning J.Hz.
55797: GUNNING, DR. J. H. - Van Babel naar Jeruzalem. De godspraken van sions lijden en heerlijkheid, voor de gemeente verklaard.
55798: GUNNING, DR. J. H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
55796: GUNNING JR., J.H. - Op Nebos's top, een oproep tot blijdschap. een geschrift uit het jaar 1879 uitgeven door Dr. J. H. Gunning J. Hz derde druk
55794: GUNNING JR., J. H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
55787: GUNNING J.HZ., J. H. - Gebed en bediening des QWoords intree rede gehouden in de groote kerk derned herv gem van gouda op 30 oktober 1887 tweede druk met naschrift
55788: GUNNING J.HZN., J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen. .
62589: NOORDMANS DR.O GUNNING J H - Johannes Hermanus Gunning door Dr O Noordmans uitgeven voor Adoremus
55774: GUNNING J H JR - Overlevering en wetenschap met het betrekking tot sw Evangelische Geschiedenis inzonderheid van de eerste levensdagen des Heeren
55781: GUNNING J.H.ZN. , J.W. - Hedendaagsche zending in onze oost. Met medewerking van bevoegden. Samengesteld door Janwillem Gunning J.H. zn. e.i., secretaris van den Zendingsstudie raad. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.
55772: GUNNING J H JR - BEGINSEL en MEENINGEN proeve van beantwoording der vraag ,,Hoe gaat vastheid van beginselen met gedurende wisseling van meeningen zamen
55779: GUNNING J.H. C.S. - Open brief aan de Synode der Nederlandsche Hevormde Kerk
55813: GUNNING, J.H. - Leven en Werken
7293: GUNNING, J. H. - In het heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens. Bijeengebracht door dr. J. H. Gunning J.Hz.
55771: GUNNING, J. H. - Blikken in de openbaring tweede herziende druk 4 dln
15637: GUNNING, J. H. - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
72329: GUNNING J H - Niet bij elkanderhouden,maar uit den grond opbouwen een voorstel aan voorgangers en kleden der Nederl Herv Gemeente
55776: GUNNING J H JR - SPINOZA en de idee der persoonlijkheid eene studie
55778: GUNNING J. HZ., J.H. - De Aarde is des Heeren. Veertien voordrachten door Dr. J. H. Gunning J. H. z. Predikant te Utrecht
46942: GUNNING, JR, J.H. - Goethe's Faust. Eene Studie.
55811: GUNNING, J.H. - Beginsel en meeningen proeve van beantwoordingder vraag: ,,Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?" Tweede druk
55812: GUNNING, J.H. - De heiliege doop eene stem tott de Christlijke gemeente in Nederland uitggeven ten voordeele van de Nederlandsche Zendinsvereening ter Rotterdam Tweede druk
55800: GUNNING, J. H. - Het kruis des verlossers. 5e druk.
55805: GUNNING, J. H. - Wij mogen niet Een woord bij de Nadering van de Classicale vergaderingen in de Hervormde kerk
55806: GUNNING, J. H. - Vrije Universiteit en de Nederlandsche Hervormde Kerk" Meet een Naschrift over de Brochure: ,,Bedoeld noch gezegd" van Dr. A. Kuyper.
55791: GUNNING JHZ., DR. J.H. - Christus Consolator. 1: Mozaiek. 2: Sursum corda. 3: In den smeltkroes. 4: Voor kranken. 5: Naar huis.
55807: GUNNING, J.H - Een liefdegave voor een liefdewerk (ten voordeele van het Diokessen-Huis te 's-Gravenhage)
18277: GUNNING JHZ , DR. J. H. - Ex Libris Keur uit de werken. door C J I Sluyk
55822: GUNST, J. W. (PREDIKANT TE WOERDEN) - Johannes Pistorius Woerdensis.
55823: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
55821: GUNST, DS. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen. Met zeven afbeeldingen.
54808: FRANZ G‹NTHER - Der Deutsche Bauernkrieg
55825: G‹NTHER, WOLFGANG - Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen BemŁhungen der Weltmissionskonferenzen (1910-1963).
55826: GURNALL, W. - De christen in volle wapenrusting.
55827: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
15755: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.
55828: GUSTAFSON, ELEANOR - Kiezelstenen, Over het leven van koning David
63865: PRELLER S GUSTAV DR, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
48819: PRELLER S GUSTAV DR, - Lewensbeskrywing van die voortrekker kommamndant generaal tweede verbeterde en ver meerdederde uitgaaf
74837: JAHN GUSTUV - De oorlog van 1870 aan het Duitsche volk verhaald. (Vert.)
55830: GUTHRIE, THOMAS - The Gospel in Ezekiel illustrated in a series of discourses by Thomas Guthrie D.D.
3074: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De zevende druk.
21464: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55833: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. .vermerdertmet een bijdrage van Drs L F Groenendijk
41389: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) ABRAHAM HELLENBROEK - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen met een aanspraak aan den eigen interestlievenden lezer aan wijzende de groote nuttigheid van dit werkje dooABRAHAM HELLENBROEK te Rotterdam De elfde druk.
55838: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
55836: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. (...) . De Tiende druk.
55835: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest ofte Het Zalig Deel aan Christus. Gertoetst en aangeweezen, wie het heeft, ende hoe te verkrygen. Met een Vertoogh; hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken. In 't Engelsch beschreven, Door Willem Guthry, Dienaar des Evangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige trekking tot Christus. Alles in 't Neerlants vertaalt Door Mr. Jacobus Koelman, Dienaar Jesu Christi in zijn Gemeente tot Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck, vermeerdert; oock met Stemme des Gejuychs, en des Heyls, over het Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente. De 2 exempelen, en "Stemme des Gejuychs" hebben ieder een eigen titelpagina: Eerste Aanhanghsel bevattende Exempelen van eenige Vrome, Hoe sy eerst getrocken ende bekeerdt zijn door Gods Geest ende van Godt eyndelijck tot vreede des gemoets ende verseeckertheydt van haar Zielen welstandt; Zoo als zy dat zelfs na haar kennis ende bevindingh schriftelijck hebben overgelevert. De Blijcken van Godtzaligheydt vertoont en open-geleydt in het exemplaare leven en sterven van Ettelijcke Vroome. Zijnde een Tweede Aanhangsel van 't Groot Interest eens Christens. Samen gebracht, en uyt het Engelsch vertaalt, Door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Evangeliusms tot Sluys in Vlaanderen. Stemme des Gejuygs en des Heils over 't Groot Interest van een Christen. Ofte het deel van een Geloovige: in gezangen vervat. Door David Montanus, Leeraar der Gemeente tot Sluys in Vlaanderen.
55834: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55832: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De zevende druk.
37467: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest.Opnieuwe uitbhetv Engelsertaald door drs J versloot en vaneen historische inleiding voorzien doo L J van Valen
37236: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
55840: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternitť sprirtuelle selon saint paul.
55842: GUUNING J H JR - Uw Koningrijk kome Afscheidsrede en 3e januari 1883 te s Gravenhage uitgegeven ten voordele ener te boeuwe zesde kerk
43427: BETLEM GUUS - Jongens van de havenwijk ills (R. van Looy),
70490: DE ZEEUW P.J.GZN - Het kerstfeest van de ketter een verhaal uit het jaar 1567 met illustraties van Ben Horsthuis
70461: ZEEUW DE P.J GZN - De erfdochter met illustraties van Ben Horsthuis
70463: ZEEUW DE P.J. GZN - De boerenjongen van Thagaste tekeningen van Hein Kray
69294: ZEEUW DE P J GZN - Willem de zwijger.
74291: ZEEUW J.GZN P. DE - Ternauwernood ontsnapt (het leven van Paul Rabaut, een moedig geloofsstrijder onder de Hugenoten)
71804: ANDRINGA GZN. W. - Neerlands glorie. De geschiedenis van ons vorstenhuis. + Deel 2. De gesch. van ons vorstenhuis. Aan het volk verteld. Feestgave bij de kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
71017: DE ZEEUW J. GZN. - De dochter der oranjes (het leven en de regering van H.M. koningin Wilhelmina der Nederlanden bj haar vijf en twintig regeringsjubileum aan het Nederlandse volk verhaald)
70052: LEEUWEN VAN HAAFTEN G W - Naar huis
73094: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Jep op de step
76448: LEEUWEN VAN HAAFTEN VAN G W - Het gulden boekje bijb els handboekje met namen en feiten 4e druk
71326: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Snel weg
71313: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. - Voor elkwat wils 100 puzzels voo het gezin en deel 2 60 puzzels 5e druk
41155: HAAK B. - Rembrandt zijn leven, zijn werk, zijn tijd Met 612 afbeelingen, waarvan 109 in kleur
55862: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811
20634: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. Verzameld door dr. J. Haantjes en dr. A. van der Hoeven.
76667: HAAR, JENNEKE TER - geschonden veryrouwen
69595: HAAR, B. TER - Gedichten van Bernard ter Haar. Bestempelde band.
25179: HAAR, DS. J. VAN DER JOH CALCIJN /WILLEM TEELINCK - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting. verrijt met entweetal artikelen n.l. Calvijns voorziuenigheidsleer in het geding en Willem TEELINCK visie opo de besmettelijke ziekt een genezing
1417: HAAR, DS. J. VAN DER - De gereformeerde eredienst.
41560: ANDREUS/BOUHUYS/ANNIE M.G. SCHMIDT/TER HAAR E.A. - Winterboek 1967. 213 pag. versjes: Alexander Pola, Han G. Hoekstra, Paul Biegel/ veel illustraties van Fiep Westendorp, wat leessporen . Illustr.: Westendorp, Fiep/Poortvliet/Wiegel e.a. gkt. goed. -- Utz Boeken. Boeknummer: 20610.1
7420: HAAR, BERNARD TER - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de Apostolische eeuw. Tweede druk.
1418: HAAR, DS. J. VAN DER - De kerk in Bijbels licht.
16398: HAAR, DS. J. VAN DER NED HERV PREDIKANT - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting.verrijkt met een twee tal artikelen n.l Calvijns voorzienigheidsleer in het geding en Willem Teelinks visie op de nesmettelijke ziekt en genezing
72500: HAAR, B TER; MOLL, W EN DR. SWALUE, E.B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen (2 dln)
70464: HAAR ROMENIJ, DS.A.B. TER - In Memoriam. Zes Nagelaten Leeredenen van Ds.A.B. Ter Haar Romenij, in leven predikant bij de Ned.Herv. Gemeente te Utrecht. Met inleidende woorden van Prof.Dr.S.D. van Veen en Ds.H.J. ter Haar Romenij.
2588: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
5060: TER HAAR, B. - Geschiedenis van de4 lage landen complete editie
35594: HAAR, BERNHARD TER - Woorden van Troost en Besturing in dagen van droefheid en rouw, Leerredenen van Bernhard ter Haar.
17221: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de lage landen. 4 dln. Met illustraties van Rien Poortvliet. deel 1: 6e druk, deel 2: 2e druk, deel 3: 2e druk, deel 4: 2e druk, gebonden met stofomslagen.
17139: HAAR, DS. J. VAN DER/ KONING, J. DE (RED.) - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling.
70733: HAAR, B. TER - Gerrit en Hanna (een verhaal voor de jeugd, met platen, tweede druk)
14587: HAAR, DS. J. VAN DER E.A. (RED.) DS F MALLAN- ACRIJKEN- EVENEMA- - Het blijvende Woord.deel 3 vijftig levens van oudvaders
55909: HAAR, J. VAN DER, DS HERV. PREDIKANT TE HOUTEN - Lieflijk in psalmen. Een bundel meditaties uit enkele Psalmen.
76105: HAAR,JAAP TER. RIEN POORTVLIET - J.H.ISINGS & JACK STALLER. - Geschiedenis van de Lage Landen. Deel 1,2,3 & 4. vierdedruk GeÔll. door Rien Poortvliet, J.H.Isings & Jack Staller. Gebonden. Fraai.Deel 1: In den beginne. Deel 2: Heersers der Nederlanden. Deel 3: Voorspoed en twist. Deel 4: Op de drempel van een nieuwe tijd
1809: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen Wet en Evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door dr. Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen.
37381: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
25340: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Judas. 13 preken over het boek Judas door ds. J. van Haaren.
27653: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
23914: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
37705: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis.Levensbeschrijving en preken
19783: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De grote afval. Toespraak gehouden op de streekbijeenkomst te Amersfoort, op 17 oktober 1969.
25268: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De goede belijdenis.
70000: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Door lijden tot heerlijkheid 9 feeststoffen
76006: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Begin der wijsheid lessen naardebelijdenis
25344: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis aan ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren.
44257: KOPPEN DAN JOACH -- ROEST VAN DER J HAARLEM - De Bijbel een werk der Godlijke wijsheid door dan Joach Koppen predikant te Zettimin in Pommeren met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door J van der Roest Predikant te Haarlem
53931: DRECHSLER ALBERT WOUTER 1930-1989 CHR GERF PRED TE HAARLEM - DE HERE KOMT
59080: KORFF A HAARLEM - beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
75023: BECKER JOHJANNES HENDRIK HAARLEM - Het begrip NEFESJ in het oudetestament academisch proefschrift 22 mei 1942
76422: BLASSIERE JJ MAITRE ES ARTS DOCTOR EN PHILOSOFIE &MENMBRE DE LA SOCIETE DES SCIENCES DE HAARLKEM - Institution Du Calcul Numerique Et Litteral, Qui Contient Les Principes de L'Arithmetique Et de L'Algebre
26550: HAARMAN, HENDRIKJE - De weg der bekering die de Heere gehouden heeft met Hendrikje Haarman, geboren te Maartensdijk op 10 september 1866 - overleden te Utrecht op 6 juni 1938.
41695: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.
40785: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
38196: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
55927: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
47481: HAAS,JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers deel 3 Akkerhuis- Zijp 1915-1945
15757: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.Biografie van predikanten,voorgangers en oefenaars vanaf de afscheiding 1834 Dl. 1: 302 blz. Dl. 2: 385 blz. Dl. 3: 340 blz.
55924: HAAS, CORNELIA MAGDALENA DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849
537: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Praktikaal vertoog aangaande de uitneemendheid van de leere der verzoeninge; vervat in eene verhandelinge over den 32e psalm. 3e druk
76491: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. 5 DELEN COMPLEET
3360: HAAS, W. J. DE - Uw Koninkrijk kome. Met levensbericht door W. H. Oosten, V.D.M. te Enkhuizen.
55931: HAAS, W. - Haltlosigkeit, Zwischen Sprache und Erfahrung. Stuurloosheid, tussen taal en ervaring. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXV
5065: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard door Gerhardus de Haas, doktor der H. Godgeleerdheid en predikant te Amsterdam. tweede en derde laatstedeel.
73306: HAAS-OKKEN, T.K.E. - Olle Vrunden in GrŲnnegerland. 2e druk
55934: HAASSE, HELLA S. - IndonesiŽ, drie gezichten. Een foto-impressie van Co Rentmeester met tekst van Hella S. Haasse 30 tekstpagina's en 160 fotopagina's. Foto's. IndonesiŽ, drie gezichten. Java: Mens en Arbeid. Sumatra: Mens en Natuur. Bali: Mens en Religie.
55940: HACK, C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
55941: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dšmmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
19135: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dšmmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
55942: HADAS, MOSES - Het oude Rome. Bloeiperioden der mensheid. Door Moses Hadas en de redaktie van Time/Life uitgaven.
55943: HADIWIJONO, HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. Sewn. Publisher's original printed paper covers. x, 271 pp.
55944: HADORN LIC. W. DOCENT DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITńT BERN, PFARRER IN K÷NIZ. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerichen Kirchen
21945: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) LANDWEHR, J. H. - Historie der martelaren die, om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onze zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord in Parijs en Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, De verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen der gelovigen voorafgegaan dood de vermaning van Adrianus Haemstedius onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J. H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
45253: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
966: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652)```` - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
40076: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) - Historien der Vromer Martelaren, die om het ghetuyghenis des Heyligen Evangeliums haer bloedt ghestort hebben; van de tijden Christi af; tot desen tegenwoordigen tijdt ende Jare 1655 toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden; maer oock in Vranckrijck; Engelant; Schotlandt; Spaengien; Italien; Duytschlandt; America en andere Landen: met vele van hare Brieven ende Belijdenissen. Mitsgaders oock de Moort van Parijs; de Moort in de Daltoline; de onghehoorde wreetheydt in Yerlandt; midtsgaders de schrickelijcke Moordt aen de Waudoysen in Piemont; en andere vervolginge der gelovigen. Dese laetsten Druck van nieuws oversien, verbetert, ende merckelijck vermeerdert, ende van drie deelen tot een ghetrocken, ende elck op sijn behoorlijck Iaer ende Figuren daer toe dienende, verciert. Midtsgaders oock een kort verhael van het gene; 't welck in diverse Landen onder de regeringe van verscheyden Petentaten ende Regeerders geschiet is in Kerckerlijcke saken. Door I.S.
55950: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55952: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); OVERZIEN DOOR J.G.O. ( GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in PiŽmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
55951: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
41435: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
36683: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
40026: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, ItaliŽ, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
32824: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55949: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55947: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55948: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; ItaliŽn; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
75192: FRANCK / VAN WIJK / VAN HAERINGEN - Etymologisch Woordenboek Der Nederlandsche Taal
71918: HAES, FRANS DE - Poetisch uitbreiding en bespiegeling over evangelische gelijkenis van den verloren zoon; De tweede druk
55954: HAES, FRANS DE (1708-'61, DICHTER) - PoŽtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
55955: HAES, JOAN DE (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
55956: HAEZRAHI, YEHUDA (ED.) [PURIM]. - Presenting Purim.). Second rev. edition
76624: HAGE, W PED GERF GEMEENTEN - Het Gepredikte Woord 8 preken
55962: HAGE, JETTY - Schaduw? dan schijnt de zon!
76386: HAGE, R.C. & H.J. DE VEY MESTDAGH - De joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.llustrated large 4to. Dutch. From the contents: De Joodse begraafplaats te Veendam 1741-1951. (Illustrations and descriptions.)
55959: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage. Waaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
55960: HAGE, DS. W. - De Weg ter ontkoming - zes preken
22416: HAGE, DAVID OUDERLING TE ST ANNALAND DS F MALLAN - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage, in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Annaland; D F Mallan en M van Beek en A Gunterwaaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
75941: HAGE, W PED GERF GEMEENTEN - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus 1 & 2.
76565: HAGEDOORN, J., ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING - Als een strootje in de maalstroom: Zwolle tijdens de tweede wereldoorlog
55967: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek uit de oudvaders samengesteld door K. Hageman.
40537: HAGEMAN, PAUL A.M.J. - 'Noe eerst effe praote" Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1886-1956) Wolfabrikant te Veenendaal
55974: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...) in heden daag Nederland overgezet door J van Vulpen te Woudenberg
71874: HAGEN,J.C.DS. - ACHTER DE HOVEN
55970: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. E.A. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
55971: HAGEN, LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
45923: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
75662: HAGEN,L. - Petrus en Nero. Geschiedkundig verhaal.
18544: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
41552: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Verborgenheyt der Godsaligheyt, voorgestelt in de verhandeling. I. Van de historien, van Christi geboorte, Besnijdenisse, opstandinge, Hemelvaart, en Sendinge des H. Geest. In 31 predikatien. II. Van die betrachtinge, voor, in en na 't gebruik des H. Avondmaals waar te nemen. In 29 predikatien. III. Van de gantsche historie des Lijdens en stervens J. Christi. Uit de vier Euangelisten. In 42 predikatien.
38033: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Waere boetvaerdigheyt voor gestelt in verscheyden soo boet als bededags, predicatien, over den XXXII Psal., Jes. I, Hebr. XII en andere uytgelesene texten. Door D. Petrus vander Hagen, bedienaer des Goddelijcken Woordts in Amsterdam.
55973: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelbergsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatien.
44084: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
4954: HAGENBACH, K. R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijke leerstukken. Uit het Hoogduitsch van dr. K.R. Hagenbach. Vertaald door Dr. A. Pierson (16) 851 pag.
55978: HAGENS, B. P. (EINDREDACTIE) - Nader bekeken. Persselectie 1989-1990 met commentaar. Onder redactie van B. P. Hagens, H.J.J. Feenstra, M. Nap en P. Niemeijer.
73589: HENK HAGEOORT - Geld en geld deel 19
55979: HAGERS, PIETER. - Het Doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging Ter Bevordering Van de Belangen Des Boekhandels 1815-1990
13649: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart.
55980: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
1764: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
55981: HAGOORT, HENK DRS. - het verbond van God met mensen
55982: HAGTINGIUS-SEGER, A. - Kinderversjes GeÔllustreerd door Tiny van Asselt
48043: HAHN, ALBERT/WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
55983: HAITEMA, DR. TH. L., DR. H. SCHOOKING, DR. J. CH. KROMSIGT - Christusprediking tegenover Moderne Gnostiek Antroposophie Theosophie Christian Sciense
55993: HAITJEMA, TH. L. - Augustinus' wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Uitrecht.
55988: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
55990: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
55991: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - Het erfgoed der Hervorming
55984: HAITJEMA, DR TH. L . PROF. - Nederlands hervormd kerkrecht
55986: HAITJEMA, DR. TH.L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
55992: HAITJEMA, TH. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
5695: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - De Heidelbergse Catechismus. Als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk.
55985: HAITJEMA, DR. TH. L. - Het Woord Gods in de moderne cultuur.
55989: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Karl barth
13653: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch (1734 - 1795). Messiasbelijdende joden.
55999: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973. ,
55998: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
13651: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
55996: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
13655: HAITSMA, DR. J. - Deze, de'ze is de Messias. De verkondiging van Jezus als de Messias door de voormalige rabbi Christiaan Salomon Duijtsch aan IsraŽl.
7419: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
72443: HAITSMA J. - Messiasbelijdende Joden vergeten eerstelingen Isašc da Costa (1798-1860)
55995: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - HoofdstukKen uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
55997: HAITSMA, DR. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
55994: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
13652: HAITSMA, DR. J. - Isašc da Costa. Messiasbelijdende joden.
39851: HAKKENBERG, DS. D. PRED GERF GEM - Ziet, Ik kom haastiglijk!
31306: HAKKERMAN, DS. J. C. - 25-jarig verblijf van ds. Hakkeman te Wikkendam. Waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens een 10-tal vragen door hem beantwoord.
56007: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - Het heilig avondmaal van onzen Heer en aligmaker Jesus Christus, In zyn regte voorbereidinge dadelyk gebruik en ware nabetragtinge stigtelyk verhandelt en de gemoederen der bondgenoten toegepast. Verciert met nieuwe koperen platen. Hier zyn bygevoegr verscheiden Gebeden en dankzegging daar toe nodig mitsgaders enige psalmen en lofzangen die gemeenlyk onder en na het avondmaal worden gezongen. Den tweden druk, van den Auteur zelfs merkelyk verbetert en vermeerdert.
56006: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - De vernieuwde schole van Christus; waer in / door vragen en antwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde godsdienst / beknoptelyk voorgestelt / en volgens den draad van de H. Cat./ duidelyk verklaart / en uit de H. Schrift bevestigt word. (...) Dezen zevenden druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert, en deswegen zeer bekwaam om in alle christelyke huisgezinnen, en kerkelyke katechizatiŽn gebruikt te worden. (...)
42550: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - De VERNIEUDE schole van Christus. Waar in/ door vragen en atwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde Godsdienst/ beknoptelyk voorgesteldt/ en volgens den draad van de Heidelbergse Katechismus/ duidelyk verklaart/ en uit de H. Schrift bevestigt word. Dezen zevenden Druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert; en deswegen zeer bekwaam, om in alle Christelyke Huisgezinnen, en Kerkelyke Katechizatien gebruikt te worden. Kol. 3: 16. Het woord van Christus wone rykelyk in U, in alle Wysheid.
28582: HALBERTSMA, J.H. - De treemter.
56016: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
56015: HALL, H.C. VAN - Redevoeringen over de Geologie en delfstofkunde. Ten vervolge op de redevoeringen van J.A. Uilkens over de volmaaktheden van den schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van gode en tot de bevordering van nuttige natuurkennis.
15468: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
70736: HALLEMA A. - Prins Maurits (1567-1625, veerig jaren strijder voor's land vrijheid)
56017: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsche orakel. Een levensschets van een groot Nederlander uit de zeventiende eeuw.
75068: HALLEWAS, CH.F.G.E. - In de schaduw des doods. Een explorerend-descriptief onderzoek naar pastoraat aan mensen in rouw. (Diss.) (geÔll.)
74319: HALLGRIMUR - In de schaduw van het kruis
27563: HALMA, FRAN«OIS (1653-1722, UITGEVER TE UTRECHT, AMSTERDAM EN LEEUWARDEN) - Heilige feestgezangen. Behelzende de geboorte en 't lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, verhooginge aan Godts rechte handt, en de zendinge van den H. Geest. Hier komt by, de zegepraal des geloofs, of eene uitbreidinge van het gansche XIe hooftstuk van den brief aan den HebreŽn: in dichtmaat gebragt en met printverbeeldingen versiert door Francois Halma. De tweede druk, nauwkeurig overzien, ook met kanttekeningen en eenige niewe stukken vermeerdert.
30431: HALMA, FRANCOIS (1653-1722 (LAMIGUE, ISAAC). - Het leven van zyne hoogheit JOHAN WILLEM FRISO Prinse van Oranje en Nassau enz enz enz. nevens de Historie van den Jongstleden oorlog met de grondtekeningen der voornamste steden en vestigingen verrykt.Uit het Fransch vertaalt door W.v.R--- (W. van Ranouw). Naaukeurig , naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door FranÁois Halma. Deel I .
56020: HALMA, FRAN«OIS - Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de beste Schryveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Dictionnaire Flamand & FranÁois, Tirť de l'Usage & des meilleurs Auteurs
36274: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
28118: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56022: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot belang der zaligheid samengevat in drie delen: I. een ontdekkingen van des mensen staat en toestand van nature of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof in Christus; of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III: Des Christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als huiselijke godsdienst. Met een voorrede van Hugh Kennedy. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
56026: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
56023: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 uitmuntende leerredenen meest op Avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door Thomas Halyburton, in zijn leven professor des H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 Door Jan van Vulpen
56025: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56021: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen. Alles voorgesteld in verscheidene predicatiŽn. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door den eerw. heer Hugh Kennedy (Rotterdam). Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
69600: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56024: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
75943: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
41871: HAM, J. TEN, KOESVELD, G. VAN - Lunteren, door de jaren heen.
56029: HAM, E. VAN DEN - Ned. Hervormde kerk Brakel
56028: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - De minste der broederen uit het leven van DsN de Jong-ds MBaan ds P Sneep ds FBakkerenDhr An Rossum van Christelijke Gereformeerde predikanten.
56032: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden,tekts en tekeningen van A Hamaker Willink
56033: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
56034: HAMEETE, GEPKE LOUISE - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
56038: HAMEL, FRED - Johann Sebastian Bach. Geistige Welt.
56042: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
75600: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (12)548 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (551-947 blz met 26 gravures
71647: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek
71643: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek
5206: HAMELSVELD VAN, YSBRAND - Korte Aanmerkingen over het Nieuwe Testament, voor Ongeletterden. Tweede deel, tweede druk: Rom.- Openb.
75193: HAMELSVELD, YSBRAND VAN. - Aardrykskunde [Aardrijkskunde] des Bybels 6 dln
48215: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (12)548 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (551-947 blz met 26 gravures
75690: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. 1- 26 delen 26 laatste deel waarachter een volliedig rebgister op alle delen
28536: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
41498: KUINDER-HAMER VAN DE J W - Lijste A van Hoofden der huysgesinnen derselver bestaan,desselver besittingen,als meede hoe groot die sijn in de Stigtse Sijde van Veenendaal B en van de opgesetenen van de Stigtse Sijde van Veenendaal 1747-1749
56043: HAMER, A. HANDEL (ILLUSTRATIONS BY ETHEL DRISCOLL; DOROTHY LEVYNS.) - Wild Flowers of the Cape; A Floral Year met 12 Coloured plates
22290: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56044: HAMILTON ELLIS, C. - The lore of the train.
56045: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56046: HAMMANN, KONRAD - Ecclesia spiritualis Luthers Kirchenverstšndnis in den Kontroversen mit Augustin von Alveldt und Ambrosius Catharinus.
56047: HAMMENGA, LIJDA - Onraad aan de overkant
56048: HAMMENGA, LIJDA - Pizza met suiker. Met illustraties van Iris Boter.
56049: HAMMENGA, LIJDA - Fluiten op het strand.
56050: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. RŲmer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
56051: HAMMOND, HENRY / LE CLERQ, JEAN - Epistolae Sanctorum Apostolorum : et Apocalypsis S. Joannis ; ex versione vulgata ; cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi ; ex Anglica lingua in Latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. edito secunda emendatior et adnitationibus e gallica novi testamenti editione aliisque adjectis auctior
56052: HAMOEN, DS G. - Geschiedenis van de Herv. Gemeente Bodegraven
56054: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
42548: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, oý l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers ťtats du Christianisme. RvŻŽ et corrigťe par Monsieur Nicole. Tome II et III.
56055: HAMP, PROF. DR. VINZENZ / STENZEL, PROF. DR. MEINRAD / K‹RZINGER, PROF. DR. JOSEF - Die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollstšndige Ausgabe nach den Grundtexten Łbersetzt.
56056: HAMVELD, S - Kruisdragers, een groningsch verhaal uit het ulrum van 1834
71230: HANA, HERMAN - Het schouwtooneel der Schilderkunst
56058: HANA, KEES - Waddenland en Waddenzee.
56057: HANA, HERMAN, - Het Schouwtooneel der Schilderkunst. Verzamelde Opstellen van Herman Hana.
56062: HAND, VICTOR & EDMONSON, HAROLD, - Treinen met stoom-, diesel- en elektrische locomotieven.
4407: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
74851: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. zijnde een kort uittreksel ----- alsmede de post-acta of handelingen---1618-19 zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkeraden. met eene voorrede op nieuw uitgeven door de Synodde derCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTEN gehouden te Hoogeveen 1860
58248: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
58247: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
4789: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56072: HANDSCHRIFT(EIND 18E EEUWS ) - Over de Christelijke Zedekunst 50 verhandelingen over diversen ondeerwerpen o.a. over de Christelijke zedekunst- dec waare-noodzakelijke Hartstochten- Liefde-Plichten- voor je naaste Ect
56065: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donnť par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56073: HANEKOM T N DR. E.A - Ons nederduitse gereformeeerde kerk gedenkboek ny ons derde eeufees
56074: HANIA, DR. J. - Wernerus Helmichius.
13656: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56075: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
66250: STEEG STOLK HANNY VAN DE - Geen rozen zonder doornen
56081: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
69803: GOORHUIS HANS - PATRIMONIUM al 90 jaar leefbaarheid in Veenendaal in kleuren druk
56079: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
52330: BURGMAN HANS - Losgelopen woorden een voetreid naar Santiago de Compostela
77087: BRONKHORST HANS - Vincent van Gogh zijjn leven en werk
51475: BOUMA HANS - In de schaduw vande psalmeb met tekeningen van Bas Mazur
71876: BORST HANS EN VEER VAN DER HANS REDACTIE - christelijke hulpverlening ons een zorg? 25 jaar opleiding SPN in EDE
69703: KRESSE HANS G - Prijs der wrake, Eric de Noorman's grote strijd. XIV.
70350: VERHORST HANS RED - WATER in de Gelderse Vallei en het Eemland
71725: VOGELESANG HANS - Sporen 25 Jaar in De Tijd Transvemij 1962-1987 Ill.: Visser Rino / Oreel Danker Jan / Wittenberg Henk (illustraties) Lous Rien (sporenfotografie). Gedenkboek,
70331: HANSEN, G.L. - De Bijbel van Luther in Joachimshal 2e druk
56082: HńNSLER, DR. ROLF - Meisterzeichnungen von der Welt bewundert. Ausgewšhlt und herausgegeben von J. E. Schuler.
69696: HARDENBERG, W., J.W. DE JONGH. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. deel II: Geschiedenis. (met 32 paten met witte tekeningen op zwart papier). 2e druk
48744: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56085: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56086: HARDEVELD, IKE VAN - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
56087: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
45933: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
64543: ROOS P DS-HARDEWIJK - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
31966: HARDLOPER-SMIT, GEERTJE - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit. Door A. Loosman te Urk.
77061: [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN VLOTEN J VAN - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten
56093: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
39856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Personen uit de 'Christennereis' van John Bunyan.
37856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik geloof in God.
69998: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - En al aan Hem is ,is gans begeerlijk 17 meditaties over Hooglied 5 vers9-16
56105: HARINCK, DS. C. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties. 2e druk
13658: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Moeders van Christus. Tweede druk.
72544: HARINCK, GEORGE/ SCHUTTE, GERRIT (RED.) - De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; Jrg. 14)
56103: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
47108: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56098: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - De bekering. 2e druk
56106: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. T
56095: HARINCK, C HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56096: HARINCK, C. - De rechtvaardiging van de Tollenaar.
56097: HARINCK, C.PRED GERF GEM - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
56107: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier 3e herziende druk.
35447: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Wie is jezus van Nazareth?
6615: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ons doopformulier.
39852: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties.
69999: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Die Jeruzalem verkiest 3 preken
39796: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - de prediking van het evangelie het aanbod van genade 2e druk
56108: HARINCK, GEORGE; BORNEBROEK, ARNO; (RED.) - Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging.
26168: HARINCK, C. - De Schotse verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
1382: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Moeders van Christus.10 bijbellezingen
39855: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties.
70326: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Verkiezing en verantwoordelijkheid 10 predikaties.
75920: HARINVK GEORGE,HERMAN,PAUL EN BART WALLET - GEREFORMEERDE GEHEUGEN protestante herinneringenschlturen in Nederland 1850-2000
71807: HARLEY, SUKEY - Uit het lenven van Sukey Harley bewerkt door M H Karels Meeuwse
1381: HARLEY, SUKEY - Gedenkschrift van S. Harley. Uit de kerkelijke gemeente van Pulverbach, bij Shrewsbury. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, Zeist.8e druk
76405: VEEN VAN DER HARM - Hier was t 25 steetjes in pervinde Grunnen woar geschiedenis screven is Hier gebeurde het 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven
76246: KOSTER HARM - DeZangkanarie detoeren van de Harzer Waterslangen en TiMBRADA
74251: TIJSEN HARM - De laatste oorlogsjaren
74881: HARMENS,PAUL. - Zwolle in oorlogstijd.
56111: HARMS, CLAUS (PREDIGER AN DER ST. NICOLAIKIRCHE IN KIEL) - Das Vater Ubser in eilf predigten
56112: HARMSEN, G. - Inleiding tot de geschiedenis
56113: HARNACK, D. THEODOSIUS - Luthers Theologie mit besonder Beziehung auf seine VersŲhnungs- und ErlŲsungslehre - Erste Abteilung: Luthers theologische Grundanschauungen - Neue Ausgabe -
56115: HARRENSTEIN, W. G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
56116: HARRIES, RICHARD & POSTHUMA, ROELOF - De geboorte van Jezus in de kunst
71578: HARRIS, BILL - Israel the promised land, foreword by the Honorable Jacob K.Javits
21356: HARRIS, ALEXANDER. - Zegepraal des Evangelies; Of openlegging der redelijke Gronden, die mij van een atheistisch ongeloof tot aanneming der zaligmakende waarheid in Christus bragten. Naar den vierden druk. Uit het Engelsch door C. S. Adama van Scheltema predikant te Amsterdam.
76506: HARRISON, ROLAND KENNETH - Introduction To The Old Testament With a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha
46371: MARSMAN HARRY - VADERS Tranen
72267: WONINK HARRY - Grenzeloze Veluwe in Beeld . Prachtige gekleurde illustraties van de Veluwe. Van oorsprong tot heden
60614: MARSMAN HARRY - Niels en het geheim van de inbraak
56124: HARST, H.VAN - Het historisch orgel in de grote kerk te Hilversum. Aangeboden door de Orgelcommissie ter gelegenheid van de ingebruikneming van het orgel op 1 december Anno Domini 1979
37224: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken.
56129: HARTEN, DR. P. H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
20968: HARTEN, DS. C. A. VAN - Ik Geloof..... De Apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
56131: HARTENSVELD, FRANS - De mystiek van de ontmoeting. De betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber.
56132: HARTERINK G. J. - Weten en kunnen, .Het Electromotorenboekje handleiding voor de bediening en het onderhoed van electromotoren No 67 en 68 2e herziene envermeerderde druk Rijk geillustr,33 figuren, 48blz ing
56133: HARTEVELD, PETER - Feest. Verjaardagsverhalen.
56134: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
71195: HARTINGSVELD L.VAN - Het huwelijk in het nieuwe testament
56137: HARTINGSVELD, J. VAN - Mozes als Wetgever. naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquitates boek II-IV.
56139: HARTINGSVELDT, A. VAN - Woudlopers in Papoealand. GeÔllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
73662: HARTKAMP, A. & POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld
56140: HARTKAMP, STEVEN FREDERIK - Equality: a moral realistic view : (towards a simple measure of inequality).
56142: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
56143: HARTMAN, F. - Ontmaskerd.
41390: HARTMAN, NIKOLAAS (PREDIKANT TE ZWOLLE) - DE ongeveinsde Christen in zyn geloof en wandel beknoptelijk afgeschelt den vierde druk
56141: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
68338: VRIES-DEN HARTOG - Dappere Hans.
56145: HARTOG, A. H. DE - Uut 't lŤve
56146: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
56148: HARTOG, PROF. DR. A. H. - Christelijke wereldbeschouwing in vragen en antwoorden.
56151: HARTOGH, DR. G.M. DEN - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
56153: HARTOGH, G. M. DEN - Door het geloof of de kracht der afscheiding van 1834. Rede, gehouden op den theologische-schooldag, 21 juni 1934
56152: HARTOGH, DR. G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam
56150: HARTOGH, DR. G.M. DEN - In de lijn der afscheiding.
56158: HASE, K. VON - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. ZwŲlfte Auflage.
56157: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
39102: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
56162: HASEBROEK, J. P - De God des hemels en de bergen der aarde.
72764: HASEBROEK J.P. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht, naar de 'Rťflexions Morales' van P. Quesnel, opnieuw uitgegeven met een inleidend woord
56161: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
56159: HASEBROEK J P - GEDACHTENIS laatste leerredenen
72187: HASEBROEK, J.P. - Da Costa's kompleete dichtwerken, achtste druk
38661: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
13660: HASEBROEK, J. P. - De God des hemels en de bergen der aarde. Tweede druk.
56163: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
41116: HASIUM, ADRIANUS (1601-1550 LEEUWARDEN) - Den geestelycken alarm tot schrick der Godtloosen en troost der vroomen met een noodige lesse om Godt te soecken terwyl hy te vinden is. Achter aen volgen noch XXVIII texen de welcke cortelyck werden geanaliseert en met paginen aengewesen hoe sy uyt het voorgaende tractaet bequamelyck tot predicatien konnen werden gebracht hier by gevoegt ten dienste van alle nieuwelingen in het heylige predick ampt. Axchter de tweedemeditatie volgt noch tot tot een toe-gift, een verclaringe over den CXXIIII Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen staet en den Koningh van Hispanien door Adrianum Hasium Rotterdammun, Dienaer Christi tot Leeuwarden WAARBIJ Waarbij geb.: Anatomia, Dat is: ontledinge van acht-en-twintigh texten, de welcke kortelijck werden geanalyseert, en met paginen aen-gewesen, hoe sy, uyt het voor-gaende tractaet, bequamelijck tot predicatien konnen werden gebracht. By een gestelt ten dienste van alle nieuwelingen in het heilige predick-ampt. Door den selven autheur Adrianum Hasium Roterodamum V.D.M.E.L. (1665)
56164: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
56165: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
56166: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
56168: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56167: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56169: HASPER, PIETER GEB 26 JUNI 1970 - The Metaphysics of Continuityeno Democritus and Aristotle met nederlandse vertaling Proefschrift Rijksuniversiteit te GRONINGEN
39663: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
48140: BARTH KARL - HASSELAAR J M DR. - Karl BarthTheologisch geboorte bewijs in een briefwisseling tussen 1913en 1930,meegegelezen door J M Hasselaar
44856: HASSELAAR, J.M. - 'Meegelezen', Een keuze uit de briefwisseling Barth - Thurneysen uit de jaren 1913-1930
39919: HASSELBACH, W. H. - Leidens strijd en zegepraal. Cantate voor Kinderkoor en Soli, met begeleiding van Piano. Woorden van W.H. Hasselbach, Muziek van A. Lijsen, leeraren aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg
74860: HASSELT, J.L. & F.J.F. VAN - Noemfoorsch Woordenboek. [Eeste en enige druk/first and only edition].
56171: HASSELT J F B - De St. Joris kerk te Amersfoort een archief in steen
56173: HASSELT-VAN RONNEN, C. J. VAN - Inventaris 5 - Famillie van Westrenen
56172: HASSELT, DR. J.F.B. VAN - Amersfoort rondom zijn toren.
72201: HASTINGS, JAMES [ED.] - The Great Texts of the Bible. 20 Volume Set
72200: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
56175: HATCHER, ROBIN LEE - Levensgeluk. Van de auteur van het andere kind. Roman

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9