Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53804: DOOL, JAN VAN DEN - Vals beschuldigd
53805: DOOL, JAN VAN DEN - Vals beschuldigd
53802: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic
53807: DOOL, JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis.
30402: DOOL, L. VAN DEN - Ds. Bernardus Smytegelt.
70275: DOOLAARD P G - Vrijwillige Brandweer Veenendaal 75 jaar brandweer Veenendaal
9456: DOOLAARD, P. G. RED. - Tot tijd en wijle... 1887 - 1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
43498: DOOLAARD, A. DEN - Het verjaagde water
21884: N.N. DOOPSGEZINDE - Christelyke gezangen, ten gebruike der doopsgezinde gemeente, vergaderende by het Lam en Den toren, te Amsterdam.
62304: NAUDIN TEN CATE MR. T.J. EN DOOREN DR. J.P. VAN - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Uitgegeven door de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
53812: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta 1573-1620. Volume 1: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP - Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn - Kleine Serie 49).
53811: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
53813: DOORENBOS, CLINGE - Pluimstaart. in deze serie zijn verschenen: Snoet en Snuit, De lijster familie, brandweerman jumbo, Pluimstaart
45065: LEEUWEN VAN W OEFENAAR DOORHILLE H - een leesbare brief uit het leven van een godsdientsleraar w Leeuwen
53815: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
48913: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
53816: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
53817: DOORN, BOUD VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn, Hšftling 4236. Met krabbels van Peter Zwart.
20458: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. 1e druk.
53819: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
53820: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
53821: DOORN, JAC. H. - Andrť gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
68459: (WAGENBORGEN) --- DOORNBOS, H. & FIJTER, H.DE - "Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
53822: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den waaldyk. Humor van het platte land. Omslagteekening en bandversiering van Koen van Rees. Tweede druk.
23149: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE DOOROVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
56069: HANDSCHRIFT CUPERRUS J R DOORNSPIJK - HANDSCHRIFT beschrijving overhet geloofsleven met een verslag van een predikatie DOORNSPIJK 10 mei 1938
58096: KAP JJ HERV PRED TE AARLANDERVEEN - DOORNSPIJK - Afscheidspredikatie gehouden te AARLANDERVEEN den 5 februari 1843 bij het vertrek uit de gemeente naar Doornspijk
73646: LUMMEL VANH B EN BRUIN DE R TE DOORNSPIJK - Wie wil gaarne iets van den bijbel weten? leesboek overhtoude testament voor de afd over Veluwe van de vereniging van Christelijk onderwijzers in Nederland
24557: DOORNVELD, DS. IJ. - Zittende aan de voeten van Jezus. leven en wrerk dootA J Nelis
53831: DOORTMONT. L. (ORGANIST TE AMSTERDAM) - De melodieŽn der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
70593: MUURAY ANDREW DOORVALEN VAN L J - Geworteld in Zijn Liefdfe Leven enwerk van Adrew Murrau
46148: KERSTEN G H DOORVOGELAAR.L - Gedenk zijn grote daden verhalen en schetsen uit de begibn=njarenvande Gerf Gem
46623: DOOYEWEERD, HERMAN - A New Critique of Theoretical Thought. Tr. David H. Freeman and William S.Young. 4 vols. in 2 banden
14734: DOOYEWEERD, PROF. DR. H. - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door Mr. J. A. Oosterhoff.
14735: DOOYEWEERD, DR. H. - De wijsbegeerte der wetsidee .*I: De wetsidee als grondlegging der wijsbegeerte. II: De functioneele zxin-structuur der tijdelijke werkelijkheid en het probleem der kennis. III: De individualiteits-structuren der tijdelijke werkelijkheid. .
53832: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. GeÔllustreerd door Hugo Polderhuis.
74955: GABRIEL BEN-DOR (EDITOR) - Israel in Transition The Annals of the American Academy of Political and Social Science - Volume 555, January 1998
71843: HERVORMDE GEMEENTE DORDRECHT - KORT BEGRIP van de waarheden enplichten der Christelijke godsdienst uitgegeven doorde predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente Dordrecht
72725: MOLENAAR P PKN PREDIKANT TE DORDRECHT - De Kinderen van Jakob
51465: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
54218: EIGENMAN JAKOB DORDRECHT - STOF TOT WEENEN leerrede naar aanleiding van Richteren 2 vers 1-5 uitgesproken op den6e februari 1881 -- in de GHrote Kerk aldaar buij gwelegenheid van zijn optreden na zijn halfjarige schorsing in de evangelie bediening
43833: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
61353: MUILWIJK D A PRED OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Gezette hoogtijden achttal preken deel 4
2142: DOR…, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Dorť. 2e druk
71930: DOR…, GUSTAVE - Gewijde Tafereelen in chromolithographieŽn naar Gustave Dorť met bijschriften ter bevordering van Christelijk Geloof en Leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren (Oude Testament en Nieuwe Testament)Met 30+30 paginagrote kleurenchromolithographieŽn (bij elk hoofdstukje een
47548: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
70419: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53835: DOR…, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
36794: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
75004: DANTE ALIGHIERI - DOR… - Divina Commedia. door Frederica Bremer. Inleidende verklaringen naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen Wolters-Noordhoff/Bruna
53834: DOR…, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Dorť. 2e druk
24975: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
70677: DORHOUT U.G. - De Babo-club vier kornuiten uit het friesche waterland geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-14 jaar
53840: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
53841: DORING, MAURITS - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
74337: DORLAND, FRANK, - Luchtstrijdkrachten in den Tweeden Wereldoorlog en daarna
53842: DORN, KńTHE - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
53844: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
53847: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
53849: DORP, DS. S. VAN - Onveranderlijk Dezelfde Gedachtenispreek van Ds. S. van Dorp bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsbediening, uitgesproken in een ure van gedachtenis en afscheid op zondag 1 september 1946 in de Regentessekerk te 's Gravenhage. Met portret.
53848: DORP, DS. S. VAN - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
20231: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
21760: DORP, DS. S. VAN (EM. NED. HERV. PREDIKANT TE ZEIST) - De kloppende Heiland. Januari 1954, 1e jaargang.
53845: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas en het koperen plaatje
53852: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
53853: DORP, DS. S. VAN - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
28128: DORP, DS. S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53851: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
24587: DORP, DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
1837: DORP, DS. S. VAN - Leer ons bidden.
53850: DORP, DS. S. VAN - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
53862: DORP,VAN S. - De Heere is mijn Herder
53863: DORP-YPMA, J. VAN - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
31187: DORP, DS. S. VAN - De stad Gods. Door S. van Dorp. Theol Docts. Em Pred. L.S. 's Gravenhage
53855: DORP, DS. S. VAN - Bij U is vergeving meditaties over psalm 130.
53859: DORP, S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53857: DORP, S. VAN - Leer ons bidden.
53858: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
75602: JONG DE MATTHIJS EN JAAP VAN DORP RED - Qumran en de Bijbel Matthijs de Jong en Jaap van Dorp. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel.
47526: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Tweetal Biddag predikaties
75045: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Gedenkt uwer voorgangeren.n Ds. T. Dorresteijn ovl op 3 januari 1966 te Opheusden.
53867: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Predikatie ter gedachtenis van het 12.5 jarig ambts-jubileum
53866: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Eben HaŽzer predikatie ter gedachtenis van het 12,5 jarig Ambts-jubileum. van Ds T. Dorresteijn te opheusden
75561: PIENEMAN C-ROEFOFSEN- DORRESTYEIN T E,A - Het Woord der Waarheid 9 preken van predikanten welkede Gerf Gm te Opheusden diende
53873: DORRIES, H.- E. KLOSTERMANN-M. KROEGER - Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios
53874: DORRIS, MICHAEL - Kijkt-achter-bomen.
8070: D÷RSCHLER, E. - De komende Christenvervolging. Geillustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen. 1e druk.
53875: D÷RSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift. Met 8 illustratiŽn, 4 kaarten en 1 diagram.
53876: D÷RSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift.Met 7illustratiŽn, 3 kaarten en 2 diagrammen. Vierde verbeterde oplage.
2350: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981)THY - Alzo is het geschied. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. S. de Jong, Ned. Herv. predikant te Katwijk aan Zee.
2349: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
13565: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981)73128 - Genade door recht. Een zestal predikaties. Met een verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. E. du Marchie van Voorthuysen en de toespraken bij de begrafenis alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981 door ds. E. du Marchie v. Voorthuysen en te Katwijk aan Zee op 20 november 1981 door ds. S. de Jong.
53877: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53879: DORST FRANK, DICK VAN DEN HEUVEL, DOLORES THIJS, KEES KUIJPER, MARJO VAN VUUREN, JOKE VERWEERD - VerhalenmozaÔek 1
53880: DORSTEN VAN J - In Staphorst groeit het geluk
53881: DORSTEN, JAN ADRIANUS VAN - Poets, Patrons, and Professors. An outline of some literary connections between England and the University of Leiden 1575-1586.
53882: DORT, C. VAN - Broertjes Kerstlied. GeÔllustreerd door Frans van Noorden.
53884: DOUGLAS-HAMILTON, IAIN EN ORIA. - Bij de olifanten. Ten geleide door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, president World Wildlife Fund. Inleiding van Niko van Tinbergen, F.R.S.
74016: BOND DOUGLAS - Het verraad (een roman over Johannes Calvijn)
53883: DOUGLAS, J.D. (ED.). - The New Bible Dictionary.
53891: DOUMA, H.H. (PREFACE), - Zwijndrecht Nu [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
7004: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
45463: DOUMA, J. - Christelijke levensstijl
53896: DOUMA, J. - Echtscheiding.
19683: DOUMA, J. - Abortus.
18608: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
15270: DOUMA, J. - Mozes de man Gods.
18616: DOUMA, J. - Echtscheiding. 2e druk
53892: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
53898: DOUMA, J. - Vrede in de Maatschappij. Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken.2e druk
53900: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
53901: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
39928: DOUMA, DR. J - Milieu en manipulatie
12405: DOUMA, J. - Euthanasie.
16622: DOUMA, J.-P F MAAS EN A MOERKERKEN - Polio. Een gesprek hervat.Standpuntbepaling binnen de gerformeerde gezinden
35437: DOUMA, J. - De tien geboden handreiking voor het christelijke leven Met een bijdrage van drs. J. P. Lettinga.
53902: DOUMA, J. - Abortus - Ethische bezinning deel 8 - 5e sterk herziene druk
17011: DOUMA, J. / VELEMA, W. H. - Polio. Afwachten of afweren?
53893: DOUMA, J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'
53895: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
7003: DOUMA, J. - De Tien Geboden: DEEL 1-2-3 deel 3. Van het eerste tot het tiende gebod. Met een bijdrage van drs. J.P. Lettinga. Tweede druk.
19682: DOUMA, J. - Homofilie. ethisch kommentaar
53910: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
53908: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
53909: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
75308: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en GenŤve. Vertaald door W.F.A Winckel
53914: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. GeÔllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
53916: DOVEREN, J. VAN , THOMAS, FRED - De Bonte droom van het Circus
53921: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). (1820-1883) - Het Islamisme. tweede herziende druk 1 De Oude Godsdienst 2 Mohammed voor de vlucht 3 Mohammed na de vlucht 4 de Koran de overlevering en de legende 5 De leer en de plechtigheden 6 de afval,de nederlaag der oudgeloovigen en de bekeering der onderworpen volken 7 de oude sekten 8 het islamismeonder de eerste abbasiden 9 de iamaelieten 10 het qoefisme 11 de Islam in het westen 12 de Turken,de Mogolien,indie,China 13 de wahhabieten 14 de tegenwoordige toestand
74595: DOZY, DR. G.J. - Historische Atlas Der Algemeene Geschiedenis, Afbeeldingen En Kaarten.
60590: MARIJO GEILUSTREERD DOOR GREETJE BOSCH VAN DRAKESTEIN - Mietsie en Lajos tweede druk
53928: DRASEKE, J.H.B. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch fŁr junge Freunde und Freundinnen Jesus, von Johann Heinrich Bernhard Dršseke. Vierte, sehr verbesserte Auflage. Mit einem Titelkupfer.
7410: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53930: DRAYER, M. / SPIJKER, W. VAN 'T (REDACTIE) - In trouw gescheiden.
53929: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53933: DREHER, BRUNO - Neues Predigtwerk, Lukas: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2,; Markus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2; Matthšus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testamen 1+2; Festtage 19 Bšnde.
53934: DREHSEN, VOLKER, HERMANN HńRING UND KARL-JOSEF KUSCHEL (HRSGG.): - WŲrterbuch des Christentums [herausgegeben von Volker Drehsen, Hermann Hšring, Karl-Josef Kuschel];
53937: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
35733: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
70684: DREIJER H.W. - Kees van den vuurtorenwachter geillustreerd door Annie van der Ruit
53935: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
72313: BRABER J.L. ARTS TE DREISCHOR - Historie Ned. Herv. Kerk Middelharnis
53944: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
53942: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDESZ J - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53943: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665)/P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C frelincourt,P du Moulin en verscheyden andere Godts geleerden item . De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, met een nevensgaende Troost door S Simonides Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs voor die haer tot het selve willen begeven (door G. Udelmans). Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods.iel-betrachtingebn,die een yeder geloovige ter Kerck gaende en daer van komende,
72827: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Als mede de klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende,
34185: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. noch is hier bijfevoegt En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, .
71641: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649 - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Item, de klachte van een swaermoedige ziele, o
29899: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, Soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien/gebeden/en dankseggingen/door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyden andere Gods-geleerden. 143 blz. Item, De klachte van swaermoedige ziele, over het gebruyk van 't H. Avondmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. 144-192. Als mede, De nootzakelykheyt des H. Avontmaels: met belijdenis des geloofs voor die haer tot des Heeren Heyligh Avondmael willen begeven door G. Udemans. 193-220 blz. En: De reyze na Beth-El, of het Huys Gods, zynde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders: soete ziel-tochten en bewegingen des herten: met byvoeginge van verscheyde Psalmen en Lofsangen, op noten gestelt, verbetert en gesuyvert. 52 blz. Oock verrijckt met een daghwerck van beweegredenen tot het gebed, op elcke dagh der weecke. 12 blz. Dese laetste druk verciert met schoone kopere platen.
24630: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyde andere Godtgeleerden. 150 blz. Item, De klachte van zwaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. blz. 153-200. Als mede, de nootsakelijkheyt des H. Avondtmaels, neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. blz. 203-230. Noch is op nieuws hier by gevoegt: De reyse na Beth-El, het Huis Gods, zynde innerlijcke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Dese laetsten druk met soete ziel-tochten en bewegingen des herten vermeerdert: mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyde psalmen en lof-sangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruykelick, altemael op noten gestelt, veel verbetert, en van druck-fouten gecorriceert ende gesuyvert. 62 (2) blz. Verciert met nieuwe kopere platen: en vermerdert met eenige Psalmen, Lof-sangen en dagelijchse betrachtingen.
27227: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669, CHARENTON); Y.B.; TEELLINCK, WILLEM (1579-1629, MIDELBURG); BREEN, GILLIS VAN (1584-1662, BEVERWIJK) - Drie tractaten noodich om zich te bereyden tot het H. Avontmael bestaende 1. in gebeden en meditatien om met ijver daer toe te gaen; int Frans beschreven door Carolum Drelincourt. AMSTERDAM, voor de wed. Marten Jansz. Brandt en Vanden Burgh, 1654 (12) 156 blz. Waarbij: 2. d' Oeffeninge van het H. Avondtmael onses Heeren Iesu Christi. Onder de gheloovige in de Christelijcke Gereformeerde Kercke. In vier deelen begrepen. Gestelt door Y.B. en W.T., dienaren des Goddelijcken Woorts. Den negenden druck, na de nieuwen oversettinge des Bybels verbetert. Door Gillis van Breen, dienaer des Goddelijcken Woorts tot Beverwijck. AMSTELREDAM, Van den Burgh 1661 (gedruckt by Pieter Dirckz Boeteman op de Egelantiers-Graft (sic)), 180 blz. gedruckt by Pieter Dirckz Boetemen op de Egelantiers Graft 1661 Waarbij: 3. Een korte somma vande beginselen der religie, in vragen en antwoorden : dienstelick voor de gene die haer selven willen begeven tot de Tafel des Heeren, met ghetuygenissen de H. Schrift bevestigt: na de nieuwe oversettinghe des Bybels. t'Samen gestelt door Gillis van Breen, dienaer des Goddel. Woordts tot Beverwijck AMSTERDAM by weduwe vanMartensJans Brabdten Abraham van den Burgh Boeckverkoper byJan Boom Voorts Toren in de Gereformeerdfe Catechismus 1661 47 nlz gedruckt voorgereformeerd kercken van de Rijp na voorgaande toestemminghe van de classis van Alkmaar orgineelleren bandje met gioudbestempeling
35066: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
42872: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders zoete ziel-tochten en beweegingen des herten: met byvoeginge, van verscheyde Psalmen en lof-zangen, op nooten gestelt. Ook verrijkt met een dagwerk. Verciert met kopere plaaten.
40125: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53947: DRENT, J. - Hier in het Stille Veld, 150 jaar hervormde Gemeente te Dedemsvaart
53949: DRESS, WALTER - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis fŁr die Gegenwart.
53951: DREWES, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
73321: DREXELIUS, JEREMIAS(1581-1638) FRANCISCUS DE SMIDT (1576-1659) - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken., Overgezet uyt het Latyn van den eerw P Jerenias Drexelius in de Nederlanduydsche tale door F. de Smidt.. Beide priester der Societeyt Jesu
69598: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - HET BLIJVENDE WOORD. 10Oude /Nieuweterstamen 2 Kerkgeschiedenis-3Ethiek-4 Bijbelse geloofsbegrippen- 5 dogmatiek 6 de bijbeldoor
53953: DRIEL C M VAN DR - Dienaar van twee heren Het strijdbaar levn van theoloog-polticus B D Eerdmans 1868-1948 verscheen in de serie Thelogie en geschiedenis onder radaktie Dr .Herman.J. Selderhuis
75560: DRIEL VAN C M - Rehoboth in Rotterdam Geschiedenis van een Christelijke gereformeerde stadkerk
53958: DRIEL, ANGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53959: DRIEL, DRS. L. VAN - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
53960: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Het Blijvende Woord.
53961: DRIEL, L. VAN EN I.A.KOLE - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
53954: DRIEL, A. VAN - Ulrich Zwingli - Hervormingsdag 31 october 1517. Door Agnes van Driel.
53955: DRIEL, AGNES - Duifjes tweede druk
53957: DRIEL, AGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53956: DRIEL, AGNES VAN - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
53965: DRIESSEN, L. / SCHWENCKE, G.D.M. / THORN, J.J. / VELDHUYZEN, E.J. / WOERDEN, I.J.G.M.VAN - Willibrords erven. 1250 jaar christendom in Oegstgeest [Uitg. ter herdenkin
40049: DRIESSEN, BERNARDUS ( - Leerredenen uitgesproken der eerste plegtige uitoefening van den Godsdienst in de kerk van den Heililgen Lodewijk.
53964: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgelijken stand in Gelderland. Beschrijving van de de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overlevenden enz.,...
53968: DRIJVER, F.W. - Langs opgaande wegen.
1933: DRIJVER, D. (EVANG. LUTH. PREDIKANT) - Het Lutherboek. In opdracht van de commissie voor de geschriften van den Nederlandschen protestantenbond, samengesteld door D. Drijver. Met medewerking van prof. dr. H. A. van Bakel, prof. dr. A. Bruining, A. van der Heide, Herv. pred. , prof. dr. L. Knappert, prof dr. J. Lindeboom, J. J. Meijer, Herv. pred. en H. C. S. Wanting, voorg. b/d Vrijz. Herv.
53970: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53969: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53971: DRONKERS, DS. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
71516: DRONKERS, ANTON, - De religieuze film, een terreinverkenning der religiŲse film, versuch einer orientierung, Academisch proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van de rector-magnificus Dr. H.G.K. Westenbrink, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit tegen de bedenkingen, van de facultiet der godgeleerdheid.
53972: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament.
73461: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament (With summary in English). Dissertatie (Diss.)
53973: DROPPERS, J. A - Wat dokter slamet vertelt
71114: DRORST, HETTY - Witte sneeuw en hulst met rode besjes, met illustraties van Nans van Leeuwen
37491: DROS, DRS. L.F./SJOER, DRS. N.J.P. - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956) Zijn leven, werk en volgelingen.
34684: DROS, DRS. L.F.; SJOER, DRS. N.J.P. - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, werk en volgelingen.
75505: DROST M.A. - Documents pour servir Š l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'Š 1585 Tome 2 Actes notariťs de Bordeaux 1470-1520 R.G.P. 211
53980: DROST, HETTY - Witte sneeuw en Hulst met rode Besjes. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
75507: DROST M.A. - Documents pour servir Š l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusquŠ 1585 Tome 1 Actes notariťs de la Rochelle 1423-1585 R.G.P. 190
47406: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1957 Amsterdam: , 1957. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. Thema: het reizen
53985: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
72526: DRUKKERSWEEKBLAD, - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1965 no 52. . Illustraties.
53982: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53984: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47416: DRUKKERSWEEKBLAD - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
47405: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
47404: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47401: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Kšufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
47397: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53988: DRUKKERSWEEKBLAD - . DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
53983: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Kšufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
53990: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
32029: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
1105: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
53991: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
32579: DRUNE, G.VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren, gehouden met een arme zondares. 2e druk.
53992: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling door H. van Druten, Herv. predikant te Rijnsburg.
73839: HARINCK DS. W. - Tien geboden voor tieners
73840: HARINCK DS. C. - Ik geloof in God, tweede herziende druk
73710: RIETDIJK DS. D. - Kernteksten uit de brieven aan Timotheķs
72836: TERLOUW L. DS. - Als thuisblijven moeilijk wordt, gedachten over zorgen bij het ouder worden
43358: TUKKER W L DS - De weg van het woord Inspoor van de vaderen verzameldeopstellen
72847: SCHREUDER A. DS. - Loflied op Gods welbehagen, meditaties over de brief aan de EfeziŽrs
73827: HAAR DS. J. VAN DER - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting,
72247: REENEN VAN G. DS.(EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste bundel kleurstoffen zijnde vijftien predikatien,
73758: BAAN DS G.J. - Die dorst heeft die kome, tien preken over de nodiging van het evangelie.
72412: HEYST DS. D. VAN - Het woord is ons gegeven, Shriftuitleg van Dr. H. F. Kohlburgge
73780: DAM DS. CHR. VAN - Het geloof behouden, zes preken over teksten uit de brieven van Paulus
72415: BELDER J. DS. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie.
73376: VERGUNST DS. E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven, 52 meditaties
73852: KATER DS. M.J. - Tegen de stroom in?!
74303: KORTEWEG DS. P. - Uw Heilleer (Heilsfeiten, catechisatiemethode)
73976: PHILPOT DS. J.C. - De Leerredenen, dertiende zestal en twaalftal
73822: GOUDRIAAN DS. M. - Leven en Licht dagboek 2016
73863: HONKOOP DS. P. - Op saffieren Grondvesten, tien preken
72846: KERSTEN J.W. DS - De wijnstok en de ranken, acht preken
72892: HAGE DS. W. - De dierbare begeerte van David, predikatie over Psalm 27 : 4 , uitgesproken te Middelburg op 14 mei, ter gelegenheid van de Openbare Belijdenis
73770: BLOK DS. L. - De rol des boeks is met Mijn naam vervuld, acht preken
73889: LEEUW DS. G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda 70 meditaties voor zieken
74049: REINDERS DS. B. - De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen acht prken over de gelijkenissen des Heeren
76025: RUITENBURG VAN P DS - Een mooie leeftijd Brieven aan ouderen 2e druk
74064: SCHIPPER DS J. - Wat zegt de Kerkorde, rondom het Kerkelijk leven
73864: HOFMAN DS. A. - Die ore heeft die hore, brieven aan de zeven gemeenten
75762: CAMPEN VAN M M DS - De gerredschapskist de negen geestensgaven
74007: RAVENSWAAY DS J.C. VAN - Veel of alles, achttal preken
74330: KAPTEIN DS. K.J. - Terug naar God over bekering en geloof
74192: WIT DS. D. DE - Het was zeer goed, zes overdenkingen over de schepping
72246: LEEUW DE G.M DS. - Ademtocht 53 meditaties
73111: BURDER GEORGE DS. - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligd! predikatie over Exodus 20:8 vertaald door H. van Vliet
21761: RICHMOND DS. L - Jenny de hutbewoonster. Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.
73979: OUDEN DS N. DEN - Waar is God?
72239: MIJNDERS. J. DS. - Een lofzang in de nacht. 52 meditaties
72240: HONKOOP. A.F. DS. - Kom en zie, 52 meditaties
73866: KOOTEN DS. M. VAN - De vier mannen van Heidelberg
73870: KOOTEN DS. R. VAN - Ons leven is van God, zesde gebod
73830: HOFMAN DS. A. - Hosťa, de zoon van Beťri 39 overdenkingen
73832: HILLENIUS JESAIAS DS. - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade over HebreeŽn 4:16
73833: HEIDEN DS. B. VAN DER - De ware wijnstok 52 wijnstok
73776: DOORNEBAL DS. J.T. - Stromen van levend water, overdenkingen uit de evangeliŽn
74178: VOORDEN DS. A. VAN - Hoort Hem!
46774: WESTERINK J DS - Joel & Amos profeten van het recht van God
53995: DS. C. A. VAN DIEREN, DS. C. SONNEVELT, DS. A. J. GUNST. - Twee wegen - samenvatting van de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 12 mei 1993 in "De Doelen" te Rotterdam. - Sprekers Ds. C. A. van Dieren, Ds. C. Sonnevelt, Ds. A. J. Gunst.
46155: VELEMA. DS J.H. - Het oog naar boven
69375: ZEYNDER W A DS - boete
46162: SILFHOUT. DS.W - Eerst de Jood en dan de Griek
73885: LINDE DS. D.M. VAN DE - Handelingen I-XII deel 1
73771: BOER DS. G. - Het hart naar Boven
74157: VLASTUIN DS. W. VAN - Gezalfd en bedreigd
74158: VLASTUIN DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen
73764: BEEK DS. M. VAN - Gods bewezen weldaden herdacht
68842: WILDSCHUT DS A.A - LEVENSGELOOF EN GELOOFSLEVEN
73821: GOUDA DS. E. - Tot Zijn gedachtenis, Avondmaaldagboek
74160: VEENENDAAL DS. J. - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
72411: STAM P.J. DS. (HERVORMD PREDIKANT-KATWIJK Z-H) - Het oog omhoog het hart naar boven! een leven lang leerling van 'Dominee' Doctor Willem Aalders, een herinnering als een 'marque d'honneur
72395: SONNEVELT C. DS. - Christus als de banier der volken
73755: AMSTEL DS. J. VAN - Zit het in de prediking?
73829: HAAREN DS. J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalme
74165: VLIETSTRA DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsmaatschappij
53424: DIJKSTRA DS .R - Karl barth aanval op deze wereld.
74028: OOSTEN DS L.H. - Bewaar Uw Kerk
57874: JONG DS. A.J. DE - Afscheids-predicatie uitgesproken in de Ned. Herv. Kerk te Ederveen
73853: KARENS DS. M. - De enige medicijnmeester, 52 meditaties, tweede druk
74051: REINDERS DS. B. - Een uitverkoren vat
53799: BUTTER DS. P DEN - Wijsheid in sprekende beelden. Het lesboek van Agur
73834: HEEMSKERK DS. D. - Verzamelde aren , Bijbels dagboek
73835: GEUZE DS. A. - De schat in een aarden vat
73836: HETEREN DS. A. VAN ROOS DS. P. WEERD DS. A. VAN DE - Voor altijd getroost, kort uitleg van de Heidelbergse Catechismus
74148: TUINIER DS. D.W. - Indien gij gelooft
74153: VISSCHER DS. W. - Crisis?
61097: MILLER J R PIERSON H DS - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
72302: RIETDIJK DS. D - Kernteksten uit de brieven aan Timotheus, handreiking voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke Bijbelstudie
73810: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Christus-prediking, overwegingen bij het hart van de prediking
72761: TUKKER W. L. DS. - Abraham de vader alle gelovigen
74451: VERHEIJ DS. W.A. - De Geest wijst wegen in de Tijd, Luca's Theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
72301: SCHUURMAN DS J.C. - Gert-Jan Harmsen, uit de mond der jonge kinderen. , tweede druk
73975: PIETERS DS. W. - Gods boeken
73542: GOEDE DS. G.J. - En bonden Hem Joh 18:12 laatste geddelte Lijdenspredicatie uitgesprokeni n de zuiderkerk te Apeldoorn op Zondag 8 maart 1931
74849: STEENBEEK J G JR DS - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
74075: ROOS DS. P. - Kan ook een farizeeŽr zalig worden?
74174: WESTRATE DS J.A. - Weidt de kudde Gods die onder u is... Bevestiging en intrede van ds. J.A. Westrate in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen
73932: MENSINK DS. A.J. - Genade als erfgoed, het bijbelse recht van de kinderdoop
74177: VROEGINDEWEIJ DS. L. - Rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking
73972: POORT DS. J.J. - Mijn bijzondere vrienden, herinneringen uit mijn leven
74189: WISSE DS. C. - Waarheid in het binnenste, acht predicaties
74187: WISSE DS. C. - De beekjes der rivier, tien preken
73761: BELDER DS. J. - Medicijn voor het hart, tien meditaties als troost voor de zieken
74176: WANT DS. N. VAN DER - Gelijkenissen in 15 bijbelstudies
73884: LINDE DS. D.M. VAN DE - Lucas XVII-XXIV deel 3
73400: DORRESTEIJN DS. T. - Gedenktuwer voorgangeren . hebr. 13:7 Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van ds. T. Dorresteijn
61113: MISKOTTE K H DR. BUSKES JJ DS E.A - In de WAAGSCHAAL Weelblad van verontrusten gereformeerde
74327: VRIES DS P. DE - Hoe zalig is het volk, herinneringen aan kinderen van God, derde druk
73811: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Het Loflied van Paulus, meditaties over Romeinen 8:31-39
74113: SMITS DS. C. - De overwinning van het LAM
74114: SMITS DS. C. - Het heil des Heeren 5 preken over Jona deel 2
75816: KOOI VAN DER C DS - Tegenwoordigheid vanGeest verkenningen op hetgebied van de leer van de heilige Geest
72818: DIJK DS. D VAN - De preektrant, van de dominť's in de kerken der afscheiding in de jaren 1834-1869
73842: HARINCK DS. C. - De Heilsorde geloof en zekerheid
73843: HARINCK DS. W. - De Koning der Joden, Ontmoetingen op weg naar Golgotha
73844: HARINCK DS. W. - De geestesgaven, een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging
73595: BOERSMA JAN DS. - Als lichtende sterren, bijbelstudies over het boek Esther
45538: HAVERKAMP DS. B - De tent onder de wolk.
73368: ZIJDERVELD DS. G.A. - Balsem uit Gilead voor onzen zieken
74122: SILFOUT DS. W. - Zie Uw Koning, negen preken over het leven van de Heere Jezus
45485: ROSCAM ABBING H. O. DS. - Nederland , schik u om u God te ontmoeten ect met inleiding Drs M D Geuze en ten geleide Dr C Graafland
73369: GORSEL DS. W. VAN - Uitzien naar de morgen 52 meditaties
74061: SCHULTINK DS. A. - Ter gezetter tijd, zes preken
51930: BRUGGHEN DS. G A VD - Het Johannus evangelie .
72845: SCHIPPER J. DS. - De Bron des levens, 52 meditaties
72394: BRONS J. DS. - Drie preken over de wonderlijke genezing van de Maanzieke knaap, (Markus 9:14-29)
73936: MEEUWSE DS. C.J. - Christuskennis en de toegang tot het Heilig Avondmaal
73938: MEEUWSE DS C.J. - Vragen voor zelfonderzoek, opgesteld door Jacobus Koelman
73940: MEER DS. E. VAN - Langs deze weg ging Hij voorbij
73942: MULDER DS. P. - Sprekende contrasten
73943: MOL DS. J. - Levende hoop
73944: MOLENAAR DS P. - Jona een duif in Gods hand
73946: MIJNDERS DS. J. - Troost voor de kleinen 52meditaties
75688: HEEMSKERK DS. D. - Zijn Naam belijden over de belijdenis van hetbgeloof
74468: BELDER DS. J. - Een gave apart, Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
75887: MISKOTTE K H DR. BUSKES JJ DS E.A - In de WAAGSCHAAL Weelblad van verontrusten gereformeerde
73964: NEELE DS. C. - Uit de schaduw, nbekende bijbelse personen belicht
49125: MILLER J R PIERSON H DS - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
73784: BUDDING DS. D.J. - Schep mij een rein hart, 52 meditaties
74486: VOLK DS. J.R. - De taal van mijn Tuin Illustraties Mattie de Bruine
33344: DUBBELBOER, B. - Geheim verzet.eillustreerd door Rudy van Giffen 19e druk
51198: BOETZELAER VAN DUBBELDAM C W TH VAN DR. - DE Gereformeerde kerken in Nederland en de zending in Oost Indie in de dagen der Ooost indische compagnie
76103: MULDER O. DRS. / BRILMAN H.J. / DUBBINK J.G. / E.A. - De grote kerk in Almelo . De geschiedenis van de protestante kerk te Almelo en uitgebreide informatie over het orgel. In woord en beeld.
363: DUBOIS, DS. A. (CHR. GER. PRED. OUD-BEIJERLAND) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van Neerlands feestvreugde" Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en Prins Bernhard.
388: DUBOIS, DS. A. (CHR. GER. PREDIKANT TE OUD-BEIJERLAND) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van neerlands Feestvreugde". Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard. Zesde druk.
39502: DUBOIS, DS. A. - "Bijbelherdenking bij Bijbelverdenking" Herdenkings-tijdwoord bij het driehonderd-jarig bestaan van den Staten-Bijbel.
33495: DUBOIS, DS. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
22393: DUBOIS, DS. A. (CHR. GEREF. PREDIKANT TE OUD- BEIJERLAND) - "De kerk in krankheid klagend"
54011: DUBOIS, DS. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
54015: DUBOIS, SIMONE - Belle van zuylen. 1740 0 1805. Leven op afstand.
75266: EUG»NE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC - Histoire de l'habitation humaine: depuis les temps prťhistoriques jusqu'a nos jours : texte et dessins
73802: DUCO, D. - Opium & opiumschuiven. een bronnenboek.
54018: DUIFHUIZEN-MEIJERS, J.J. - Markt op school.
54020: DUIJKER, H. - Alles over rode wijn. Een praktijkgids voor iedere wijndrinker.
54019: DUIJKER, H. - Over wijn gesproken....
54021: DUIJSTER, A. - Ridders van de weg Terugblik over 12,5 jaar RD-chauffeur
69974: DUIJTSCH CHRISTIAAN SALOMON (1734 - 1795). HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch zijn laatste levensjaren). Messiasbelijdende jood.
45650: DUIJZER - VAN DIJK, B.W. & DUIJZER, D. - 'in der gerechtigheid' Het Nederlandse volkslied als lied van de bevrijding.
54023: DUIJZER, DIRK (ED.) - De profundis. Psalm 130 in de Nederlandse taal. Introductions by J.P. Fokkelman, J. de Gier, J. Smelik, and H. Vreekamp
72749: DUIM, H. V.D. - Over de IJssel, Hollandse jongens in hongertijd. Illustraties. Enkele vlekjes op de voorkaft. Met opgeplakt voorplaat 3 jongens met een Hollandse vlag die een naderende (Amerikaanse) tank verwelkomen.
54032: DUIN, M. VAN DER - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
8729: DUIN, M. VAN DER - 1830, een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
49074: DUIN, M. VAN DER - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
54029: DUIN, M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw.
54030: DUIN, M. VAN DER - De roode golf. Over Rusland en de Russische Revokutie en de verbanning naar de Poolstreken ensiberie
54028: DUIN, M. VAN DER - In het legioen.
54026: DUIN, M. VAN DER - In het legioen.
54031: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
54027: DUIN, M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw. 2e druk.
70678: DUIN M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuiw (eerste deel de hoop des vaderlands)
70679: DUIN M. VAN DER - In het legioen
54038: DUINEN, SJ. VAN - Het huisje van tante Cornelia 7e druk
31859: DUINEN, S.J. VAN - Elske van de orgeldraaier. 1edruk.
72783: DUINEN, S.J. VAN - Zo blijft het niet Lizette!
73131: DUINEN, SJ. VAN - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
73133: DUINEN, SJ. VAN - Marisca. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
42558: DUINEN, SJ. VAN - Ook voor jou, Rianne
54040: DUINEN, WIM VAN - Wraak in de nacht.
31869: DUINEN, SJ. VAN - Wie had dat kunnen denken?
54037: DUINEN, SJ. VAN - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
54039: DUINEN, SJ. VAN - Wouter wordt geen visserman
69936: DUINEN VAN S J - Een Vader der wezen 8eof 9e druk
54035: DUINEN, SJ - Haar stille wens. 6edruk. Illustratie omslag: Jaap Kramer
48940: DUINEN, SJ. - Oma, Ik ben Femke! Illustraties Jaap Kramer
28010: DUINEN, SJ. VAN - Wouter en de kippendief.
54036: DUINEN, SJ. VAN - Marinda en Rianne vinden elkaar. illustraties Jaap Kramer. Voor de leeftijd vanaf ong. 11 jaar.
74529: DUINEN, SJ. VAN - Toch komt het goed, Rianne. 6e druk. Illustraties: rino Visser.
54042: DUINKERKEN, A. VAN - Nicolaus van Milst 1645-1706. Batavia sacra. Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgesciedenis. Onder redactie van M.P. van Buijtenen en dr. J.J.M. Timmers.
54043: DUINKERKEN, A. VAN - Uren met St. Bernard.
151: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - IntreÍ-rede over Ephesen 3: 8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch, voor de geme van Mijdrecht, den 7 september 1777. Nieuwe uitgave. 52 blz. Daarb. geb.: De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3, 4; Gal. VI: 14 en I Petr. 1: 5, door Christiaan Salomon Duitsch, predikant in de gemeente van Jezus Christus te Mydrecht. Nieuwe uitgave. 112 blz.
14082: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
13576: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON. - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Vermeerderd met eenige leerredenen van den schrijver Christiaan Salomon Duytsch, aanvankelijk Israelitisch rabbijn in Hongarije en overleden als predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk met een woord vooraf van P. Deetman. 5e druk.
5459: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen.
39748: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Eenige Leerredenen betreffende en van Chr. Salomon Duitsch Aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Ger. Kerk te Mijdrecht. Nieuwe onveranderde uitgave door de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong"
27600: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Jeschugnat IsraŽel, ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Christiaan Salomon Duitsch. Gedrukt voor den autheur.Tweede deel.
3710: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
36404: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie.
32580: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tijds in de wereld, overgebracht; na eene zesjarige omzwervinge door de Woestijne dezer wereld. Ondervonden, en in 't Hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlijking van Jehovah in 't Nederduitsch vertaald. Met vervolg. Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. Waarbij geb.: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
27604: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-1795, MIJDRECHT) - Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus. Uit de schriften der Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd. Voorzien met twee nauwkeurig uitgerekende tafelen over Jesaias 7:8. Van de opvolging en regering der koningen van Juda en Israel. Geschreeven in 't Hoogduitsch door Christiaan Salomon Duytsch, gewezen Joodsche rabbi. En uit het handschrift vertaald door J. Traast. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
29078: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Door Christiaan Salomon Duijtsch, aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Geref. Kerk. Met een woord van aanbeveling P. Deetman, predikant te Harderwijk. 2e druk. Waarbij geb.: Bevestigings en intree-rede benevens drie leerredenen over de den gelukstaat van een Christen na dit leven. 2e druk.
54067: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.WAARBIJ Eenige (5( leerredenen o a. bevestiging /intrede
54056: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
23041: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
20792: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-1795, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende, behelzende zijne roeping uit het duistere Jodendom ,waaruit hij is overgebragt tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is; na eene zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven. Tot verheerlyking van Jehova in het Nederduitsch vertaald. Tweede druk. 360 blz. 1837 Niet in SGT Waarbij geb.: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk; en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden enz. Tot verheerlijking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk. 189 blz. 1838.Niet in SGT Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch, voor de gemeente van Mijdrecht, den 7 September 1777. Nieuwe uitgave. 52 blz.SGT D135 Waarbij geb.: De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3,4, Gal. VI: 14 en I Pet. 1: 5. Nieuwe uitgave. 112 blz. 1839. SGT D175
54072: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
1250: DUITSCH, CHRISTIAANS.SALOMON. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
4370: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
27605: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
54058: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
54068: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
54050: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom getrokken en tot het Licht,dat in de Volheid des tyds in de Waereld verscheenen is overgebracht na eene ses jaarige omzwervinge door de woestijne deezer Waereld. Ondervonden en in hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duytsch geweezen Joofdsche Rabbyn, doch nu , door de Goddelyke Voorzienigheid, Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot verheerlyking van Jehovah in Nederduitsch laten vertalen. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam 1768 Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods.omtrent eene blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. MINNERTSGA J. Bloemsma 2edruk1838.
54048: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
54047: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
4371: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Derde druk.
3258: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur. WAARBIJ Eenvoudig antwoord door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz.
54064: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
31716: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije en predikant der Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers. Met een voorwoord van P. Deetman, Predikant te Ede.
69955: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) / SOUW, WILH. VAN DER - Leer-reden over Zach. VIII: 23. Uitgesproken, in de Gereformeerde Kerke te Mydregt op den 7den september 1777. Door Wilh. van der Souw, Henr. & Eliś fr. Prśdikant, in de Gereformeerde Gemeinte JC van Nieuwe Amstel: ter gelegenheid, van de bevestiging en insegening van den wel.-eerw. heer Christiaen Salomo Duytsch; eertyds Joods rabby: dog door den h. Doop en belydenis geworden een lidmaat der Gereformeerde Kerke van Jesus Christus den Gekruisten. En daar op door de Wel. Eerw. classis van Schieland, beproeft en aangestelt tot candidatus van Christus heiligen en openbaren dienst, en in dit jaar, wettig geroepen tot herder en leeraer van de Gemeinte J.C. tot Mydrecht: na approbatie van de Ed. Mog. Heeren Staten 's lands van Utrecht, en die van dat capittel, gelyk na confirmatie en examen van en door de Wel.Eerw. Classis van Utrecht. met een voorede door J BEIJER Predikant te Groningen nieuw uitgave WAARBIJ INTREE REDE over Efeze 3 vers 8 uitgesproken voor de gemeente van MYDRECHT den 7 september 1777 nieuwe uitgave derde druk
71803: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) -SOUW WILH VAN DER PRED TE NIEUWER AMSTEL - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. Tweede oplage.WAARBIJ De Gelukstaat 3 leerredes Col 3 vers3-4 Gal 6 vers 14 en 1 petrus 1vers 5 en
29799: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Ondervonden door Christiaan Salomon Duitsch, gewezen Joodsche Rabbijn. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden. enz. Tot verheerlyking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk.
54074: DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius.
54075: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
54073: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
54077: DULK, JOH. C DEN - Dat wij zijn als kaarsjes
44835: DULK, DR. M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
54078: DUMAS, ALEXANDRE - Twintig jaren later. Opnieuw voor "De Echo"Bewerkt door T. A. Melick Jr.
54079: DUM…, JETTY - De onafscheidelijken. Met illustraties
71214: DUPUIS, P.J.F. - Uw deel in dit leven, vragen rondom verloving en huwelijk, met een voorwoord van Prof. Dr. G. van der Leeuw, tweede, vermeerderde druk
31597: DURAND, M. CH., EN MEZERAY, M. CH. - Guillaume de Nassau ou quinze ans d'histoire. Drame historique et lirique en trois actes, paroles de M. Ch. Durand, musique de M. Ch. Mezeray.
71619: DURAND, J. J. F. - Una Sancta Catholica in sendingsperspektief. 'n Analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending (Diss.)
40144: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
13577: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
42637: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De zaligheid der dooden die in den Heere sterven. Voorgesteld in zeven nadrukkelijke en te gelijke troostelijke predikatien over Openb. XIV : 13. Vertaald door Gabriel van den Velde. Bedienaar des Goddelijken Woords te Breda.
54084: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Waarin vele conscientiegevallen. Met voorrede van Michael Bertling, professor te Groningen. en De Onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 164 pag Gorkum 1933 opn geb
4821: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg des Euangeliums. Verklaring over Jesaja 53
4824: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Waarin vele conscientiegevallen. Met voorrede van Michael Bertling, professor te Groningen. en De Onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 164 pag Gorkum 1933 opn geb
54090: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Sleutel of verklaaring van't Hooglied Salomons. [...] vertaelt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeente tot Sluys in Vlaanderen.Hierbij gevoegd ettelijke gezangen des O. Test. op zangmaat gestelt door David Montanus, leeraar te Sluys. overgezet in de huidige spelling Joh a Bunt
54086: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
54088: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums zijnde den inhoudt van LXXII verhandelingen over het geheele LIIIste capittel van Jezaia; in ene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. predikatien: In welke den text duidelyk en verstandig verklaart en eene zeer aangenamen verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke leerstukken des geloofs gevonden wordt; met keurelyke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verscheide vyanden van de waarheit, als Socianen, Papisten, Arminianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegging van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders : eene ontdekkinge van veele praktikale dwalingen, dewelke in de belyders, die andersints rechtzinnig zijn in hare bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige gevallen der conscientie, dewelke onderzocht en ten volle opgelost worden, door den geleerden en Godtvrugtigen heer Jacobus Durham, in zyn leven bedienaar des H, Euangeliums te Glasgow en professor der H. Godtgeleerdheid aldaar. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Met een voorreden over de seltsame bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waarin de onderscheidene grondbeginselen en de regte wyze van behandelinge worden aangewezen tot bevorderinge van waarheid en vrede, door Michael Bertling, predikant te Groningen.
54085: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums. Woordellijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752.
54089: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
24925: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums zijnde den inhoudt van LXXII verhandelingen over het geheele LIIIste capittel van Jezaia; in ene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. predikatien: In welke den text duidelyk en verstandig verklaart en eene zeer aangenamen verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke leerstukken des geloofs gevonden wordt; met keurelyke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verscheide vyanden van de waarheit, als Socianen, Papisten, Arminianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegging van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders : eene ontdekkinge van veele praktikale dwalingen, dewelke in de belyders, die andersints rechtzinnig zijn in hare bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige gevallen der conscientie, dewelke onderzocht en ten volle opgelost worden, door den geleerden en Godtvrugtigen heer Jacobus Durham, in zyn leven bedienaar des H, Euangeliums te Glasgow en professor der H. Godtgeleerdheid aldaar. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Met een voorreden over de seltsame bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waarin de onderscheidene grondbeginselen en de regte wyze van behandelinge worden aangewezen tot bevorderinge van waarheid en vrede, door Michael Bertling, predikant te Groningen.
4863: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Sleutel of verklaaring van't Hooglied Salomons. [...] vertaelt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeente tot Sluys in Vlaanderen. 2e druk.
54083: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Sleutel of verklaaring van't Hooglied Salomons. [...] vertaelt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeente tot Sluys in Vlaanderen.Hierbij gevoegd ettelijke gezangen des O. Test. op zangmaat gestelt door David Montanus, leeraar te Sluys.
54092: DURRELL, LEE - Natuur Bescherming in Actie.
54420: EULENBURG M DR TE BERLIJN VERTALER J L DUSSEAU - de zijdelingsche verkromming der ruggegraat har oorsprog en behandeling oor dr.M Eulenburg te Berlijn uithet hoogduitsch door J L DUSEAU med doct Directeur van het pathol anat museum der klinischeschool te Amsterdam met 14 afbeeldingen in steendruk
54094: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER /SMISSAERT, M.P. - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. MET VOORLOPIGELIJST VAN INTEKENAREN
43091: THE DUTCH ANNOTATIONS UPON THE WHOLE BIBLE, THEODORE HAAK - The Dutch annotations upon the whole Bible, or, All the holy canonical scriptures of the Old and New Testament [electronic resource] : together with, and according to their own translation of all the text, as both the one and the other were ordered and appointed by the Synod of Dort, 1618 and published by authority, 1618 and published by authority, 1637, now faithfully communicated to the use of Great Britain, in English : whereunto is prefixed an exact narrative touching the whole work, and this translation / by Theodore Haak
47845: DUTTON, BENJAMIN (1662-1765, PRESBYTERIAANSCH PREDIKANT TE GROOT-GRANSDEN IN ENGELAND) - Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden.
15018: DUTTON, BENJAMIN (1662-1765, PRESBYTERIAANSCH PREDIKANT TE GROOT-GRANSDEN IN ENGELAND) - Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden.
54096: DUUMANIANT - de Avantuurlijke nacht blijspel in drie verdrijven uit hetb fransch van de heere Dumaniant
48483: DUUMANIANT - de Avantuurlijke nacht blijspel in drie verdrijven uit hetb fransch van de heere Dumaniant
29983: DUURSMA, G.D. - Pettie's Album. Voor cactus-liefhebbers en hen die het willen worden. Plaatjes naar teekeningen van P.H. Schor offsetdruk van Belderbos&Coesel Amsterdam. Met Pettie,s-Album in de hand, kweekt iedereen zijn cactusplant.
5605: DUURSMA, E.K./ENGEL, H./MARTENS, TH. J. M. (RED.) - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Een jubileumuitgave van 'Natuur en Techniek', Maastricht/Brussel, het 'Delta Instituut voor hydrobiologisch onderzoek' Yerseke, de 'Deltadienst' van Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage.
54098: DUVEKOT, DR. WILLEM S - Zal Jezus Joden en Christenen verenigen?. 1ste druk.l.: zwart/wit illustraties.
54099: DUVEKOT, WILLEM S. - Wie is toch deze? Jezus' persoon vanuit de Joodse traditie; een poging
74216: DUVEKOT, WILLEM S. - Gestolde pijn. Een rondgang lans de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Ingeleid door mr. R.A. Levisson, honorair rabbijn
71525: DUVENAGE SCHALK CARL WILLEM (GEBOREN TE MIDDELBURG (K.P.0, ZUID-AFRIKA, DIENAAR DES WOORDS BIJ DE GEREFORMEERDE KERK TE NORDBRUG, POTCHEFSTROOM, ZUID-AFRIKA - Kerk, volk enjeug, deel 1,die verhouding van kerk tot volk, 'n Histories-prinsipiŽle studie, adademisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, op gezag van de rector magnificus Prof. Dr. H. Smitskamp, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte.
54100: DUYNSTEE, J. - Dominť's in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?
54101: DUYNSTEE, J. - dominee sin het geheim tot priester gewijd op uw kansel
75253: VERHEIJ MARIUIS TE AALST (GLD A DUYSTER SR - Komt en ziet Gods daden een kortlevens schets met rouwprdikatie met voorwoor d Ds Klaas Veldman te Harskamp
54102: DUYSTER, A. - Het geroep van de kinderen van gescheiden ouders.
54103: DUYVENDAK, DRS. J. PH. I - nleiding tot de ethnologie van de Indische archipel 2e herziene druk,
54104: DUYVETTER, JAN - Mal en Mooi in de mode
2444: DYCKE, DANIňL (?-1614) - De bekering. Naar de door H(endrik) U(ylenbroek) herziene uitgave van "Amsterdam, 1657, by Johannes van Someren, boek-verkooper in de Ghast-huys-moolen-steegh", sm. 12o, en thans in de nieuwe spelling overgebracht door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.) 173 blz.
54106: DYK, JACOB VAN - De verlossing van Israel uit Egipte.
4993: DYK, JACOB VAN - De verlossing van Israel uit Egipte.
58578: KLEMENS DEN 13E - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
5474: KLEMENS DEN 13E - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
54114: EARL, DONALD. - Het tijdperk van Augustus. rijkelijk geillustreerd met kaarten en foto's in kleur en zw/w. .
54116: EBBINGHAUS, HERMANN - GrundzŁge der psychologise von Hermann Ebbinghaus Dritte auflage bearbeitet von ernst DŁrr twee banden
73813: ERSKINE EBENEZER - Veilig in Gods Hoede
26829: EBER, P. (1511-1569, WITTENBERG) - Den staet der Joden: aengaende haren Godsdienst, ende haer burgherlijck regiment. Ende vande wederkeeringhe haers ballinghschaps uit Babylonien, tot de laetste verstooringe en plonderinge Jersusalem. Door Paulus Eber: dienaer des Godlicken Woorts tot Wittembergh. Een seer noodige en nutte historie, om te verstaen veel plaetsen des ouden en nieuwen Testaments. Nu eerst overgeset uit de Franchoysche sprake inde Nederduytsche: door Adrian Schuter, dienaer des Godlicken Woorts tot Byerlant, int Landt vander Goes.
42200: EBERLE, B. - Luthers Psalmen-Auslegung ein commentar zu den poetischen oder LehrbŁidern des Alten Testaments Aus feinen Werken gesammelt und bearbeitet von Chr. B. Eberle 3e band
391: GULDENMOND-V- LINTFRINK A G EBN - Een pilaar in Gods kerk. Leven en werkzaamheid van C
54123: ECK, B. - Technische strŲmungslehre. Mit 278 abbildungen.
54122: ECK, B. - Ventilatoren. Entwurf und Betrieb der Schleuder- und Schraubengeblšse. Mit 192 Abbildungen.
54124: ECK, DR. J. VAN. - God, mens en medemens humanitas in theologie van calvijn
72037: ECK, JOHN VAN CNT - Handelingen. De wereld in het geding. Commentaar op het Nieuwe Testament.
54126: ECKEREN, GERARD VAN - De oogen in den spiegel.
54131: ECKEVELD, J.J. VAN DS - Door Mijn geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia
54132: ECKEVELD, J.J. VAN, MONDIRA, M - Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
74524: DIJKGRAAF A J E.A EDE - Christelijke bassisschool,CAVALJE 1890-19990
41289: VERENIGING OUD-EDE - Geschiedenis van Ede. Deel 1 Het Kerspel Ede met tekeningen en platen.
49598: AMSTEL VAN J EDE - Op de weg van het heil leren van de Dordtse Leerregels 3e druk
48386: MEERVAN DER A PRED OUD GERF GEM IN NED TE EDE - Dus wordt des Heeren volk geleid preken en toespraken
67519: VERENIGING OUD-EDE - Geschiedenis van Ede. Deel 1 Het Kerspel Ede met tekeningen en platen.
34593: DETMAR D A HERV OPRED TE EDE - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Dirk Adrianus Detmar.
49599: AMSTEL VAN J PRED CHR GERF KERK TE EDE - Hoe word je Christen?
49600: AMSTEL VAN J PRED CHR GERF KERK TE EDE - Wie Jezus zalig spreekt
45423: BAVINCK J H EN A.H.EDELKOORT. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
54134: EDELKOORT, DR. A. H. - De openbaring van Johannes.
54135: EDELKOORT, DR. A.H. - De Christusverwachting in het Oude Testament.
73455: EDELKOORT, A.H. - Het zondebesef in de Babylonische Boetepsalmen met stellingen (Diss.)
105: EDEMA, C.F - Godzalig dagboek en verborgen leven voor den Heere der huisvrouw van Cornelis Edema,Geertje Rapenhorst gewoond hebbende te Mesech, waar de troon des Satans is. Met voorwoord Jan Boot.
70724: EDEN, FANNIE - Gerechte Straf, omnibus van: De erfenis van oom Kendle, DE jonge graaf Delamere, Twee verhalen uit het oude Engeland, Opnieuw bewerkt door W. P. Balkenende.
54139: EDEN, H. W.P. - In veldt en laager. Lotgevallen van een natalschen boer. GeÔllustreerd Zuid Afrikanan verhaal
54140: EDERSHEIM, A. - The life and times of Jesus the Messiah. By Alfred Edersheim, M.A. Oxon., D.D., Ph. D. Grinfield lecturer on the Septuagint, Oxford. In two volumes. Fourth edition.
24320: EDERSHEIM, A. - The life and times of Jesus the Messiah. By Alfred Edersheim, M.A. Oxon., D.D., Ph. D. Grinfield lecturer on the Septuagint, Oxford. In two volumes. Fourth edition.
75111: KRIJGSMAN J E.A. EDERVEEN - En hij noemde den naam derzeklver plaats Bethel 75 jarig bestaan van de Gerefotrmeerde Gemeente in Nederland te EDERVEEN
54142: EDISON, THOMAS - Kinderen van ťťn Vader. roman Uit het Engels vertaald door Rika Vliek
72090: HUTCHINSON WALTER EDITED BY - Pictorial History of the War. A Complete and Authentic Record in Text and Pictures. 9 july-30 september1940 to 21st January 1941 1 oktober=23december
54143: EDLUND-HANSSON, ANNA - WIJ VAN HAMRE een kroniekenboek. Vertaling uit het Zweedsch: N. Basenau-Goemans. Teekeningen: G. Molinder.
74767: VOORDECKER EDMOND - Verheug U, Bruid, altijd-maag, de akathistoshymne van de byzantijnse kerk, met de Nederlandse vertaling van de tekst door Zr. Oda Swagemakers osb
54144: EDMONDS, WALTER D. - Strijd langs de Mohawk. Geillustreerd door Anton Pieck.
75678: EDUARD - In Strijd en Nood Verhaar uit den Tachtigjarigen Oorlog
65546: SHARP JOHN-HOPKINS WILLIAM-PELLING EDW - a Sermoem Preched on thedayofthe PUBLIC FAST april the 11 1679 at st Margarets Westminster= a SermonPreached besore the right honourable teh lord mayor ect-a Sermon 2 sept 1682 over Ezea4 vers 15 en over Rom 13 vers 2
73890: LAWRENCE EDWARD - Verloren, zonden, verwachtende ouders
56782: HOFFMAN EDWARD - The Way of Splendor. Jewish Mysticism and Modern Psychology.
72233: GESENIUS WIILLIAM AND ROBINSON EDWARD- - A hebrew and english lexicon of the testament with an appendix containing the biblical aramaic based on the lexicon of william genesius as translated edward robinson late professor in the union theoligical seminary newyork edited with constant reference to the thesausaurus of genesius as completed by e rodiger and with autorized use of the latestf german editions of genesius's hanworterbuch uber das alte testament
69856: CHANG EDWARD C - HEILZAAM BEWEGEN Oefeningen uit het officiele handboek van de Volksdrepubliek China vertaald uit het chinees
76005: EDWARDS, JONATHAN (1629-1712 NEW YERSEY) - 10 preken uit het ioverjarig korenUit het Engels vertaald door J.H. den Boer.
75047: EDWARDS, JONATHAN (1629-1712 NEW YERSEY) - Charity and Its Fruits ChristAian Love as manifested in the heart and life
75048: EDWARDS, JONATHAN (1629-1712 NEW YERSEY) - on kNOWING cHRIST
71512: ROELS D. EDWIN - God's Mission The Epistle to the Ephesians in Mission Perspective, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de gjodgeleerheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van de Recotr mgnificus Mr. W.F. de Gaay Fortman, hoogleraar in de facultiet der rechtsgeleerdheid.
28366: EE, J. VAN BARNEVELS - De rijkdom der verkorenen. Brieven door Jannetje van Ee. Korte levensschets door G.L. Koops, met een voorwoord va ds. A. van der Meer.
54152: EEDEN, FREDERIK VAN - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
54154: EEGHEN, I.H. VAN - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'. Door dr. Isabella H. van Eeghen.
54155: EEKHOF DR. A, HOOGLERAAR TE LEIDEN - De zinspreuk In Necessariis Unitas, in non Necessariis Libertas, in Utrisque Caristas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige in beide de liefde. Met portret en twee facsimiles
54156: EEKHOF, A. - Twee aflaat-prenten
54157: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664). (2 delen)
54158: EEKHOF, A. PROF. DR. - Jonas Michaelius founder of the church in new Netherland His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph latin letter, which he wrote from manhattan island 13 september 1630, now published for the first time
54159: EEKHOF, DR. A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde.
72054: HERDERS EENIGSPELENDE - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden met volkomen gebrek aan ernst existentieel onderzocht, doorlicht en beshchreven tot een spiegel voor dit geslacht en hen, die na ons komen, zonder textcritische noten van kerkelijke hoogleraren, zonder zedelijk toezicht van de kerk-visitator-generaal, zonder verantwoordelijkheid van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie door enige spelende herders
70774: EERBEEK J.K. VAN - De jongensjaren van Egbert de Wilde met illustraties van Pol Dom
54167: EERDE, J. C. VAN, - De volken van Nederlandsch IndiŽ in monographieŽn. 2 delen.Zakenregister, register van aardrijkskundige namen. Bijdragen van verschillende experts over de bewoners van Atjeh, over de Bataks, de bewoners van Nieuw-Guinee enz.
54168: EERDMANS, B.D. - Melekdienst en vereering van hemellichamen in IsraŽl's Assyrische periode. Door dr. B.D. Eerdmans.
54169: EERDMANS, HENK - De jongste verslaggever
54173: EERHART, STEPHANIE-JOY - Pappie's kleine meid slaapt op straat. Voorwoord door Jan Marijnissen. Waargebeurd verhaal
49166: LANGE VAN PETRUS 17E EEUW - KORT KRONYKJE Behelzwende Alle de voornaemste Geschiedenissen die er in de tijd van 120 jaren van Anno 1550 tot 1670 in de Nederlanden als elders zijn voorgevallen: dienende tot een eeuwige memorie voor ons onze kinderen.Alles uyt de voornaemste histirien bij een gestelt ende auteuren en plaetsen aengewezen
73144: KOOLMEES EEUWOUD - Tussen hoop en wraak
54175: EGAS, A.A. DS. - Hoe spreekt God tot jou?
74417: WOLLESWINKEL EGBERT - RENSWOUDEhistorie in foto,s
74440: WOLLESWINKEL EGBERT - Dorpsstraat ons dorp, 375 jaar Renswoudse bewoningsgeschiedenis
54177: EGELING, L. - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 24e uitgave.
14061: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 24e uitgave.
54180: EGELING, L. (1764-1835) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
2186: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.
3529: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. Tiende uitgave.
3515: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te LEyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben. Eerste deel. (zesde druk) Tweede deel 1828 vijfde druk)
54176: EGELING, L. - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
3516: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
13691: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
5455: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 17e en verbeterde druk,.
36077: EGGEBEEN, A.G. - Joris, de zoon van de beeldensnijder. Een historisch verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, bewerkt naar een oud verhaal. Door A.G. Eggebeen.
20416: EGGEBEEN, A. G. - De turfschipper van Leur. Een verhaal uit de 80-jarige oorlog.
36106: EGGEBEEN, A.G. - Jeruzalem dat ik bemin Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden...
73330: EGGEBEEN, A. G. - Jeruzalem dat ik bemin, een puriteinse visie op de kerk
18225: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente, Goes
71171: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag, met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poe, predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke
71687: EGGEBEEN A. G. - Licht en schaduw rond oranje
39034: EGGEBEEN, A.G. - Kees Maartense en zijn diensttijd.
13578: EGGEBEEN, A. G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van ds. Chr. v.d. Poel.
48369: EGGEBEEN, A.G - .Gereformeerde Gemeenten in Zeeland. Fragmenten uit de kerkhistorie van de 26 gemeenten uit de classes Goes en Tholen.
73723: EGGENBEEN A.G. - WILHELMUS van Nassauwe
73599: EGGENBEEN A.G. - Een prentenboek van toen
54207: EGMOND, DR. N. VAN - Consequent Christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Bruggen.
74604: EICHENBERGER, WALTER AND HENNING WENDLAND. - Deutsche Bibeln vor Luther. Die Buchkunst der achtzehn deutschen Bibeln zwischen 1466 und 1522.
54210: EICHER, PETER WEINRICH, MICHAEL - Der gute Widerspruch. Das unbegriffene Zeugnis von Karl Barth.
54211: EICHHOLTZ, GEORG - Die Theologie des Paulus im Umriss
47982: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 4 DIE NEUEN EPISTEIN .8į
46451: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 1 Die altkirchlichen Evangelien, .8į
46452: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 2 Die altkirchlichen Episteln, .8į
54217: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - GODS SOUVEREINITEIT Leerrede naar ROMEINEN IX: 16-21 door Jakob Eigeman Hrvormd predikant te Delftshaven.
54213: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen. Over 1. Ruth1 vers 1-3, 2. Ruth 1 vers 3-13, 3. Ruth 1 vers 14a, 4. Ruth 1 vers 14b. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54214: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen door wijlen Cornelis Willem Herman Eigeman over Ruth 1. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54216: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - Zes leerredenen van Jakob Eigeman predikant te Delftshaven.
54215: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - Jan Calvijn. Zijn leven, lotgevallen en dood, naar de beste bronnen beschreven door Jakob Eigeman, predikant te Dordrecht.
30939: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen. Over 1. Ruth1 vers 1-3, 2. Ruth 1 vers 3-13, 3. Ruth 1 vers 14a, 4. Ruth 1 vers 14b. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
37800: EIGEMAN, C.W.H. - Zijn naam is ontfermer.
45565: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - GODS SOUVEREINITEIT Leerrede naar ROMEINEN IX: 16-21 door Jakob Eigeman Hrvormd predikant te Delftshaven.
54220: EIJK, CORN. VAN - Het verzekeringswezen. Of de god dezer eeuw veroordeeld op grond van Gods getuigenis.
54221: EIJK, DS. A. VAN - Op de golfslag der beloften.
54222: EIJK, DS. A. VAN. - Uitzicht op morgen. Vierde druk
54223: EIJK, J. VAN - Uit de heilige schrift. Hulpboekje bij het onderwijs.
41611: EIJK, DS. A. VAN. - Uitzicht op morgen. Vierde druk
54224: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
47854: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
70691: EIJSTEN J. - Hollandsche Jongens deel 10 geillustreerd door Willem Hardenberg
31080: EIKELENSTAM, K. - Eenige aantekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam. Gestorven op 28 jarigen leeftijd. September 1902. Beschreven met een voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddinxveen.
54228: EIKELENSTAM, K. - Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam, gestorven op 28 jarigen leeftijd, september 1902, beschreven met voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddingsveen.
74929: VISSER AART EINDREDACTIE - Oldebroek in oorlogstijd. Schuilplaats voor vreemdelingen. Oorlogsverhalen uit; Noordeinde, Oosterwolde, Oldebroek, 'tLoo, Wezep, Hattemerbroek..Oudheidkundige vereniging De Broeklanden,
75037: RIDDERBOS H N PROF DR. EN MEER VAN DER W DR EINDREDAKTIE - Handwijzer op den grondtekst van den Bijbel. ozweel OUde als Nieuwe testament
54230: EISENLOHR, DR. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
54231: EISENLOHR, DR. - Het Israelitische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van Dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden. Tweede deel. Met chronologische tafel der bijbelplaatsen en kaart van Palestina.
4441: EISENLOHR, DR. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
54232: EISLER, COLIN - Hoogtepunten van de tekenkunst.
54233: EKELMANS- VAN KLAVEREN, A. S. - Eerst geloven dan zien. Gedachten over het meegaan met mensen in hun laatste levensfase. 3e druk
74207: EKKART R.E.O. - De rijmbijbel van Jacob van Maerlant
75650: ELANDS, MARTIN, JOEP VAN HOOF,EA: - 250 jaar Genietroepen 1748-1998 met talloze illustraties. Ook een hoofdstuk over Ned.IndiŽ(56 p
71655: ELANDS MARTIN, GILS VAN RICHARD EN SCHOENMAKER BEN - De geschiedenis van 1 divisie 7 december 1946-1996
6420: ELBERTS, W.A. - Tafereelen uit de Geschiedenis des Vaderlands. Met illustratien van CHs. Rochussen, Jan de Jong e.a. Zevende verbeterde druk. Van de komst der Batavieren tot op den tegenwoordigen Tijd.
67663: VERMEER JUSTUS MR. UTRECHT EN MULDER P ONDERWIJZER IN DE HERVORMDE GODSDIENST TE ELBURG - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder onderwijzer in de hervormde Godsdienst te Elburg
48360: VERMEER JUSTUS MR. MULDER P ONDERWIJZER IN DE HERVORMDE GODSDIENST TE ELBURG - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder
54234: ELDENAER, JOHAN / M.Z. VAN BOXHORN - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven, uytgegeven ende met aenteyckeningen (...) verrijckt door Marcus Zuerius van Boxhorn
70421: ELDERT, BART VAN, STEEHOUDER, JOS - De uittocht: evacuatie en terugkeer in Rivierenland
54237: ELGERSMA, FRANCISCUS 1627-1712,GROUW - De Herder IsraŽls, dat is een verklaringe over den XXIII Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M.
9550: ELHORST, DR. H.J.AMSTERDAM - IsraŽl in het licht der jongste onderzoekingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam. tweede druk.
54238: ELHORST, DR. H.J. - IsraŽl in het licht der jongste onderzoekingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam. tweede druk.
54239: ELIAS, B.G.J.; MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. - Amersfoort verleden tijd
41883: ELIOT, ALEXANDER - Mythen van de mensheid
54242: ELIOT, GEORGE - Adam Bede. Vertaald door Mevr. Busken Huet.
54241: ELIOT, A. - Mythen van de mensheid
39409: ELISABETH - Nergens thuis. Een verhaal door Elisabeth .
69571: CHARTES ELIZABETH VERTAALD DOOR FREYSTADT ELISABETH - DE WARE WIJNSTOK door de Schrijfster van De Famelie Sxchonbeerg-Cota uitbhetvengels vdertaald door Elisabeth Freystadt
72716: PICKETT-CHEVALIER ELIZABETH - Verloren oogst, deel 1: De strijd van een vrouw om geluk deel 2: Herwonnen bloei, geautoriseerde vertaling van J. Maschmeyer-Buekers
1343: CAIRNS ELIZABETH - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
54943: GATTI ELLEN - Ku Poli de wildernis in Exploring we would go, llustraties van E. Van Hagendoren,
54687: FOREST ELLEN - Vacantiereis van 23000 kilometer per Hudson door Europa .
54246: ELLIGER, WALTER - Thomas MŁntzer. Leben und Werk.
72707: ELLIGER, KARL (1901-1977) - Deuterojesaja. 1 Teilband Jesaja 40, 1-45, 7
36122: ELLIOT, ELISABETH - Vijf kruisen in de jungle.
54249: ELMA - Vervuld verlangen.
70757: HINZELMANN ELSE - Bommeltje op reis (vertaald door G.W. Elberts, band en illustraties van Herman Berends)
54250: ELSENDOORN, JO - De gevangenen van het robbeneiland 1e druk. gekart./linnen rug, Ill.: Ruting, Jos..
34349: ELSHOUT, DS. A. - Doet dat tot Mijn gedachtenis. Iets over het werkzaam zijn met het Heilig avondmaal des Heeren. 2e Druk.
54251: ELSHOUT, A. - Vermeldt Zijn heil op't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout.
54253: ELSHOUT, DS. A. (E.A.)L HUISMAN-H RIJKSEN-A VERGUNST - Bethlehem ligt in Nederland.een boek voor de jeugd rondom Kerstgebeuren
54255: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdenden 4e druk
54256: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. Een handreiking aan lijdenden 7e druk.
54257: ELSHOUT, DS. A. - De steen afgewenteld. Preken voor de Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren.
54252: ELSHOUT, A. - Vermeldt Zijn heil op't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout.
54254: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding
16611: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding 4e drukl
54258: ELSHOUT, WOUTER VAN - Arme Hein, gelukkige Hein.
54259: ELSHOVE, G. (1870-1946) - Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk. Predikatie over Habakuk 3:2 na 25 jarige Ambsbediening op 7 december 1920 gehouden.
25762: ELSHOVE, G. (1870-1946) GERF PRED ROTTERDAM - Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk. Predikatie over Habakuk 3:2 na 25 jarige Ambsbediening op 7 december 1920 gehouden.
71211: ELSINGA C.B. - aan het woord over relaties
76039: MANEN VAN G PRED GERF GEM TE ELSPEER - Het schoonste lied van een Koning acht overdekingen over psalm 45
75368: GILST VAN H PRED GERF GEM TE ELSPEET - Bevestiging en Intrede te Elspeet oop 25 januari 1950 bevestging Ds A van Stuyenberg
48992: ZWEISTRA H HERV PRED ELSPEET - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
59502: LAMENS P J F ELSPEET - Kerkorde van de Nationale Synode te Dordrecht gehouden in de jaren 1618-'19
59059: KOOTEN VAN M HERV PRED TE ELSPEET - Er zit muziek in
69478: ZWEISTRA H HERV PRED ELSPEET - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
75741: KOOTEN M PKN PRED TE ELSPEET - Blank en rood 52editaties overhet Hooglied
54260: ELTE, PHILIP - Geschiedenis der Joden ten gebruike op de lagere scholen eerstestukje: van de schepping tot de laatste verzameling van den Talmoed tot onzen tijd.
70215: OLMEN VAN J R C PRIESTER VAN DE O5RDE DER AUGUSTIJNEN THANS KAPELAABN TE ELTEN - Zevental leerredenen uit het boek TOBIAS
54261: ELWELL, WALTER A. - Kregel Publications Using the New International Version
60107: LOMBERG ELWIN - Emder Synode 1571-1971 Beitršge zur Geschichte und zum 400 jšhrigen Jubilšum.
75169: LARSON ELYSE - VASTBERADEN
75172: LARSON ELYSE - hoopvol
54264: ELZEN, JOH. - De vlucht vierde druk
54267: ELZENGA, G. (1856-1918) - Gedachtenisrede over 2 Sam. 7: 18. Door ds. G. Elzenga, bij gelegenheid van zijne vijf-en-twintig-jarige ambtsbediening en zilveren huwelijksfeest. Uitgesproken den 19en nov. 1905, in de Burgwalkerk te Kampen.
25048: ELZENGA, G. KAMPEN - Zestien leerredenen door G. Elzenga, V.D.M. te Kampen.
54268: ELZINGA, DR. S. - Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672.
75802: DOUMA JOCHR=EM DR. - Chrastenen voor Israel ? Verantwoording vab eeb politieke keus
54272: EMDRE, SAMUEL VAN (1746-1816, HOORNAAR, WAGENINGEN) - Kerkelijke en Waereldlijke geschiedenis der tijden voor den ZONDVLOED
54271: EMDRE, SAMUEL VAN (1746-1816, PREDIKANT TE HOORNAAR) - Reizen doorPALESTINA in eenige Brieven tweede en latste deel
54273: EMERY, WALTER - Bach's Ornaments 8e druk .
52024: BRUNNER EMIL - Das gebot und die ordnungen . Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. Vierte, Photomechanisch gedruckte Aufl.
65951: SOUVESTRE …MILE - Le Foyer Breton traditions populaires
54274: EMMEN, DR. E. - De Christologie van Calvijn.
70478: STEENBERGEN EMMI - Het plan van het viertal illustraties en omslagotwerp van Gerda Fieret
52702: CHRISTELIJKE ENCYCLOPAEDIE - Onder redactie van prof. dr. F. W. Grosheide / ds. J. H. Landwehr / ds. C. Lindeboom / ds. J. C. Rullmann. Deel 1: 672 blz. Deel 2: 684 blz. Deel 3: 760 blz. Deel 4: 796 blz. Deel 5: 844 blz. Deel 6: (supplement en register) 720 blz.
13817: END, DR. G. VAN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een practische en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.Ein praktischer und irenischer Theologe der nšheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
75763: END VAN DEN G DR. - Kernteksten uit de zendbrief aan Efeze
54276: END, DR. TH VAN DEN - De Nederlandse zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublikatie.
54277: END, G. VAN DEN - Groeien in het geloof
54275: END, DR. G. VAN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een practische en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.Ein praktischer und irenischer Theologe der nšheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
75320: END, TH. VAN DEN / JONG, CHR. G.F. / BOONE, A. TH. / HOLTROP, P.N. (RED.) - Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen.Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, Kleine Reeks
54278: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie.
54279: END, TH. VAN DEN/VELD, H. VAN 'T - Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001
54280: ENDE - Ziende Geworden
54281: ENDE, M.C. VAN DEN - Meintje Meliefste. Zeeuwsche dorpsgeschiedenis.
39088: ENDEDIJK B A, KRUIJTER DE C J, CROM.A.P. EN DIV MEEDEWERKERS - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
54283: ENDEDIJK, H. C. - Als een adelaar zij vleugels . . . Geschiedenis van de Geref. Kerk van Arnhem.
54284: ENDEDIJK, H.C. DRS. - De gereformeerde kerken in Nederland. Deel 2 1936-1975
54282: ENDEDIJK B A, KRUIJTER DE C J, CROM.A.P. EN DIV MEEDEWERKERS - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
16265: ENGELBERTS, MATTHIAS ENGELBERTUS (1731-1807) - Proeve van bespiegelingen in de lente, in den zomer, in den herfst, in den winter.
70023: ENGELBERTS GERRITS, G. - Gedenkstuk van Neerlands Heldendaden ect 1e deel
70764: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven van De Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius 6 zw/w. platen,
54287: ENGELBERTS GERRITS, G., (1795-1881) - Biographisch Handwoordenboek. Levensbeschrijvingen Der Meest Beroemde Personen Uit Alle Eeuwen En Volken Vol. 1. Aa - Fyt: xvi, 522pp. & Vol. 2. Gaddesen - Zwingli
54289: ENGELBRECHT, S.P., - Geskiedenis van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika. 2e hersiene en verm. uitg.
74707: ENGELBRECHT, L. (O.F.M.) - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden Voorzien van fotp's/afbeeldingen
54292: ENGELBREGT, J.H.A. - Het Utrechts psalterium een eeuw wetenschappelijke bestudering the Utrecht psalter one century of critical invertigation proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. H. Freudenthal, volgens besluit van de senaat der universiteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juni 1964 des namiddags te 3.15 uur door Jacobus Hendrikus Antonius Engelbregt
75059: ENGELBREGT PROF DR - Latijnsch woordenboek. Naar de laatste uitgaaf van dat van Dr. K.E. Georges op nieuw bewerkt.
54297: ENGELENBURGH - De Engelenburgh 1964-1989 vijfentwintig jaar bejaarden zorg
72444: ENGELFRIET L. DR. - Bilderijk en het Jodendom, bilderijks waardering van het Joodse denken in confrontatie met zijn tijd
75341: ENGELFRIET, BERT - De missie van een genie. De spirituele wereld van organist Willem Bilderdijk
54299: ENGELHARDT, DR. WOLFGANG - Waar de wildernis nog heerst. Een tocht door de nationale parken en natuurreservaten.
54303: ENKLAAR, DR. I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
71402: BRINK VAN DEN G ENKOOI VAN DER C - CHRISTELIJKE DOGMATIEK een inleiding 2e druk
54305: ENNEMA, MR. JOAN P. - Kampen. De aloude hanzestad. Heemschutserie. Deel 47.
52901: CONRING ENNO - Kirche uind Staat nach der Lehre der nierderlšndischen Calvinisten in der ersten Hšlfte des 17. Jahrhunderts
54306: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
54308: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
54309: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht.voorzien van een aanbevelend woord doorS van Velzen Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
54307: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van Eenheid en de Liturgie. Doorgaans gevoegt agter de psalmboeken,die in de zelve kerken gebruyt worden Opgesteld door dr. Joahnnes Ens.professor te Utregt
54310: ENT, DS. H. C. VAN DER - Onbegrijpelijke liefde 52 miditaties
54311: ENT, DS. H.C. VAN DER - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filemon.
54312: ENTINGH, A.S. - De Heidelbergsche Katechismus. eerste deel.
54313: ENTINGH, A.S.PREDIKANT TE AMSTERDAM/DEN HELDER - De Heidelbergsche Katechismus. in twee en vijftig leerredenen
54315: ENTROP, PIETER JAN J EN C LUIKEN - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
44522: ENTROP, PIETER JAN - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
71877: RICHTER FELIX ENTRUDE - HET TOVERTAPIJT een Wonderlijke Geschiedenis door felix Richter Met veel tekeningen engekleurde platen van Trude Richter Vertaling van Th Vrijdag
39338: JAAKKE A W F ENTUINSTRA E W E.A - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de statenbijbel.
13328: ENTWISTLE, MARY - Kleine kleuters in de zendingslanden. Vertaald door J. v. d. M. 4de - 6de druk.
59816: LESSING GOTTH. EPHR. - Nathan der Wise, Ein dramatisches Gedicht in fŁnf AfzŁgen
54319: EPKER, J.W. - Gemeenschap met God en met elkander.
75841: ER,J.D.VAN. - De Pampus piraat.
70117: ERASMUS - De Hoofsche Welleventheid, En Loffelyke Welgemaniertheid, By alle voortreffelyke Luiden in Nederland gebruykelyk, Leerende Hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zig wysselyk en lieftalig zal aanstellen en bestieren, Als In het Voorsnyden en Voordienen van veelderlyke Spyzen en Gerechten, Alsmeede Een bondig en klaar Onderwys tot het beschryven en opstellen van Brieven aan allerlye Persoonen en Staaten. Hier is agter bygevoegt een Brief hoe men zig ten Hove moet gedragen, Door Erasmus van Rotterdam. Nooit te vooren zo gedrukt.
54325: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken ingeleid en vertaald door dr. C. Sobby. Voor de zeven sinjoren uitg. door 'De Sikkel'
54327: ERASMUS, DESIDERIUS (1469-1536) - Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden voor-gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn WAARBIJ De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R alles voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door Desiderius Erasmus van Rotterdam
54328: ERASMUS, DESIDERUS (1469-1536) DOOR S W BIJL - Erasmus in het nederlands tot 1617
54321: ERASMUS - Erasmus, onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. (Diss.)
54324: ERASMUS, DES.) --- - Genie en wereld. Erasmus. M.m.v. C.Augustijn, S.Dresden, A.Vloemans e.a.
54320: ERASMUS - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
72731: KELLY ERIC. P. - De trompetter van krakau, een verhaal uit de vijftiende eeuw, vertaling van A.B. van Tienhove, geÔllustreerd door Jan Wiegman
72729: KELLY ERICK P. - De smid van Wilna, een verhaal over Polen in het jaar 1832, vertaald door W. Fick-Lugten, geÔllustreerd door Jan Wiegman
54330: ERICS, LINDA - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54331: ERICS, LINDA - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54333: ERICS, LINDA - Donkere Dagen Voor Kerstm Ill.: Ruit, Johanna Van Der. .
54332: ERICS, LINDA - Joop's grootste wens.
54334: ERICS, LINDA - Henk Golf illustraties Joha v.d. Ruit 1e dr.
54335: ERINGA DR. S. - De gdachten van Pascal, ingeleid en vertaald door Dr. S. Eringa met een voorbericht van Dr. K. Dijk
60218: LUDWIG ERK. - Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebsten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jšger-, Studenten- und Weihnachtslieder. ect .
44473: LUDWIG ERK. - Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebsten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jšger-, Studenten- und Weihnachtslieder. ect .
61391: M‹LLER E.F. KARL D. UND ORD. PROFESSOR DER THEOLOGIE ERLANGEN - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
54337: ERNE, B.H./VAN DIS, L.M. - De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht en toegelicht door Dr. B.H. Ernť en Dr. L.M. van Dis.
75820: CASSUTTO ERNEST - Sw Laatste Jood van Rotterdam
54339: ERNST, H. - Gaat het met het protestantsch bewustzijn ten onzent voor- of achteruit?
46450: HAENCHEN ERNST - De apolstelgeschichte. Kritisch - exegetischer kommentar Łber des neue testament begrŁndet von Heinrich August Wilhellm Meyer.
54340: ERNST, H. - Een drietal vragen, belangrijk voor onze dagen.
6990: ERNST, H. - Gaat het met het protestantsch bewustzijn ten onzent voor- of achteruit?
65187: SCHLEIERMACHER FRIEDR. DANIEL ERNST - ‹ber die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Veršchtern
65398: SCHUDDEKOPF OTTO ERNST - Fascisme Grote stromingen der 20e eeuw.
60101: LOHMEIJER ERNST - Die briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon
74556: SCHREINER ERNST - De Harp van de Hugenoten vertaald door Mw J Bout
24542: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De zwangere belofte en hare vrucht. Of de kinderen der belofte voortgebracht en beschreven. Voorgestelt in verscheide predikatien, op avondmaals tyden te Torpbicen te Portmoak en te Glendoven. Over Gelaten 4: 28. Maar wy, Broeders zyn kinderen der Beloften als Izaak was. Derde druk.
54360: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Evangelische vernedering en den Heere verwacht in den weg Zijner gerichten Voorgesteld in een tweetal Predikatien door den Eerwaarden Heer Ralph Erskine. Vrij uit het Engels vertaald.
75587: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - 2e tweetal onuitgegeven leerredenen over ezechiel16 vers3 en jesaja 26 vers8a
24526: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
45942: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Pleit-redenen des Geloofs. Op Godts Woordt en Verbondt, over 2 Sam VII:25. De ruste en Maaltijd des Geloofs onder den Boom dees levens, over Hoogl II:3. Christus komste tot zyn volk, oveer Hoogl. II:8. Christus Liefde-verzoek herhaelt, oveer Hoogl. 11:13. De macht en lust des satans bepaalt en verydelt, oveer Luc. XXII: 31, 32. En de verlossinghe door Christus De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
54352: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
21767: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
36696: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
76052: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 6 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54384: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
54385: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R. WAARBIJ De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross
21518: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling. Uit het Engels vertaald door Joh. Freeke Den Haag
76053: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 3 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54355: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken. Over: Co. III:3, Hand. VII:34, Ezech. XVI:63, Rom. IV:18, Jes. XXX:7 en Openb. II:10 deel 6 van de serie
54356: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54357: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
24694: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
19084: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. ,,De Schatkamer "van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen met voorredes van Th van der Groe in 12 delen.
54364: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De zwangere Belofte en hare vrucht. Of de kinderen der belofte voortgebracht en beschreven. en de groote vraag van den evangelie catechismus en leerredfe over desanatitaansche vrpouw
71910: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross.erde
24558: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Eerste tweetal onuitgegeven leerredenen over Ps. 40: 7 en Hooglied 2: 8 en over Pred. 1: 2 2e druk.
42433: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door Jan Ross.
54381: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Dekracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
54382: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
54366: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo door Ralph Erskine, bedienaar des H. evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
54361: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Eerste tweetal onuitgegeven leerredenen over Ps. 40: 7 en Hooglied 2: 8 en over Pred. 1: 2 2e druk.
54354: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
45778: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.
28250: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken van Ralph Erskine. Bedienaar des Evangelies te Dunfermline (Schotland). Over Rom. VIII:28, Pred. !:2, Rom. XII:2, Hab. III:2. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden, Zeist.deel IV. van de serie
37170: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
3532: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
54362: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54363: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
54353: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Predikatie over Matt. 27:51
54369: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel. of de toegang tot het heilige der heiligen door de dood van Christus.
54370: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Onderrichtende brief van Ralph Erskine aan zekere juffrouw handelende over de enigste en zekerste grond des geloofs. Deze brief wordt in geen der werken van Erskine gevonden.
54372: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
54392: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 5 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54358: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) LOVE CHR - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Waarbij Des Zondaars tstament aan zijn na komelingen ect
75979: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De regenboog van het verbond
75219: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
42719: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
54394: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De grote bazuin van het eeuwig evangelie.ect Waarbij De vervallen hut of tabernaKel Davids ect met voorrede Th v/d Groe
54395: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken.; Uit het Engelsch. Deel 2
26464: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Dekracht der zonde en de wet dekracht van dezonde
37171: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige ure van Christus levend makendestem Joh 5 vers25
28078: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Prekenserie. (Twee maal zes delen ). Vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
75976: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Vrede en vreugde dezegen van dewijsheid
25144: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
54383: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
54378: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.tweededruk
54350: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekeringe des geloofs verklaart en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheidene predikatien over Hebr. X:19-22. Vertaalt door J. Rolff. vierde druk. Vermeerdert met eene ontledende schets.
54351: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
54368: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
54371: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
32352: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
54346: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De vervallene hutte of tabernakel Davids, over Amoz IX. 8-11. De jaarboeken van verlossende liefde, over Jez. LXIII. 4. Christus aangemerkt, als den nagel, ingeslagen in eene vaste plaatse, over Jez. LXII. 24. En het dappere geloove, over Psalm XXIII. 4. Alles voorgestelt, in verscheidene Predikatien, op Avondtmaals-tyden, en by andere gelegenheden, door den Eerw: Heere ... , Bedienaar des H: Evangeliums te Stirling. Uit het Engelsch vertaelt door Jan Ross. Waar by gevoegt is een Voorreden, handelende over het schadelyke misbruik van eene gemeene overtuiginge, tot een valsche grondt van ruste, voor de ziele, door Theodorus vander Groe, bedienaar van Godts Woordt, te Kralingen. Waarbij gebonden: Godts kleine overblyfsel, hare kleederen onbevlekt bewarende in den boozen dag: Zynde een leerreden over Openb. III: 4. En de Regenboge des Verbondts, omringende den Throon der Genade: Zynde den inhoudt van verscheide predikatien over Openb. IV: 3. Beide gepredikt door den Eerw. Heere ... , Bedienaar des H. Evangeliums te Stirling. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt.
75129: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Op reis naarveen beter vaderland
13591: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
31357: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekeringe des geloofs verklaart en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheidene predikatien over Hebr. X:19-22. Vertaalt door J. Rolff. Derde druk. Vermeerdert met eene ontledende schets.
13820: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Een serie Preeken. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden-Zeist. Deel 1: Jes. XL:8, Ps. II:6, Luk. XVII:21 en Spr. VIII:23. Deel 2: Ezech. XXXIV:29, Micha II:13, Ps. CXXXII:17, 2 Cor. IV:7 en Col. I:7. Deel 3: Ps. CXLIV:3, 1 Joh. IV:6, Tit. III:8, Jes. VI:13, Openb. VII:1-3, Joh. VII:56. Deel 4: Openb. XXII:2, Ezech. XXXVII:9, Ps. LXIX:5, Luk. I:78 en Ps. CXXXVIII:6. Deel 5: Hebr. XI:7, 1 Joh. III:8, Ps. LXVIII:32, Joh. XI:25 en Hebr. II:16. Deel 6: Matth. XXV:6, Joh. VI:66, Matth. XVI:27, Hand. XIII:26 en Jes. XLII:21.
43923: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
42716: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De vervallene hutte of tabernakel Davids, over Amoz IX. 8-11. De jaarboeken van verlossende liefde, over Jez. LXIII. 4. Christus aangemerkt, als den nagel, ingeslagen in eene vaste plaatse, over Jez. LXII. 24. En het dappere geloove, over Psalm XXIII. 4. Alles voorgestelt, in verscheidene Predikatien, op Avondtmaals-tyden, en by andere gelegenheden, door den Eerw: Heere ... , Bedienaar des H: Evangeliums te Stirling. Uit het Engelsch vertaelt door Jan Ross. Waar by gevoegt is een Voorreden, handelende over het schadelyke misbruik van eene gemeene overtuiginge, tot een valsche grondt van ruste, voor de ziele, door Theodorus vander Groe, bedienaar van Godts Woordt, te Kralingen. Waarbij gebonden: Godts kleine overblyfsel, hare kleederen onbevlekt bewarende in den boozen dag: Zynde een leerreden over Openb. III: 4. En de Regenboge des Verbondts, omringende den Throon der Genade: Zynde den inhoudt van verscheide predikatien over Openb. IV: 3. Beide gepredikt door den Eerw. Heere ... , Bedienaar des H. Evangeliums te Stirling. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt.
13813: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel. Of: de toegang tot het Heilige der Heilige door de dood van Christus.
37172: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
16606: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Gods naam verheerlijkt in Christus. de zuchtingen de4r geloovigen de verhooging der geloovigen met voorrede Th v/d Groe
75327: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekering des geloofs verklaard en toegepast. waarbij het geloove gedagvaart en de Banui=ier des hemels
37173: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En de leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
54396: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
39046: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Licht in de duisternis, of de dwalende zondaar ontdekt, Jezus roepstem tot Zaccheus en Gods inwendige getuigenis of zeker bewijs des geloofs door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
44979: ERSKINES BOSTON , CALVIJN EN KOLHBRUGGE - Prikkelen en nagelen. Opstellen. Uitgegeven door Erskines Boston , Calvijn en Kolhbrugge
51915: BRUEGHEL PIETER EN JAN BREUGHEL - KLAUS ERTZ (EDITOR) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) en Jan Breughel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600. ( exhibition catalogue ).
74779: IMMEKUS ERWIN P. S.A.W - Die Russische-orthodoxe Landpfarrei zu Beginn des XX Jahrhunderts nach den Gutachten der DiŲzesanbischŲfe
61385: M‹LHAUPT ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfšngen bis 1945. Mit 56 Bilden und 4 karten.
71810: ES. K. VAN - Schriftuurlijke pleitgronden een eenvoudig woord inzake de vrochure van a. klein-haneveld
73667: ES,JAN VAN - Grenswater. Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995
15722: ES, W. A. VAN (GEREFORMEERD PREDIKANT TE LEEUWARDEN) - De eigendom in den Pentateuch. Proefschrift V.U. Amsterdam.
54398: ES, VAN T - Nieuw licht, De strijd om en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
75166: VERHAGEN P EN J M VAN DER ESCH - Die oude Biesbosch mensen in een bijzonder landschap 2e druk
54399: ESCH- DE RUITER, M. VAN - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk. Met voor- en naschrift van Ds. Chr. van Dam te werkendam
72636: ESCHNER, MAX - Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning.
55452: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
40532: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
55451: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
71642: ESPAGNE, JEAN D' (1591-1659) - Het Eten des Lischaems CHRISTI Aengemercht sijne Gront regels Met een bericht aengaende het breken ende uytdeylen van Broodt inhetavondmael uitFransch vertaald WAARBIJ Het Bericht Aangaande de brekinge ende uytdeylinge des Broods t H AVONDMAAL De welck inn vele recht sinnige Kercken worden nagelaten
54470: EYCK WM. O. VAN ESQ. - The Union of 1850 A collection of Papers. On the Union of the classis of Holland with the Reformerd Church in America, in June, 1850
70473: ESSEN VAN G. - Jopie en Ankie een week uit het leven van twee ondeugende meisjes
71066: ESSEN, G. VAN - Jopie en Ankie (een week uit het leven van twee ondeugende meisjes)
34372: ESSEN, G. VAN - Barend en Lodewijk.
54403: ESSEN, G. VAN - Het hol op de hei. Verhaal uit de oorlogsjaren 1940-1945.
54404: ESSEN, G. VAN - Barend en Lodewijk.
54405: ESSEN, G. VAN - Wat weet je van de Vaderlandse geschiedenis? Deel 1
73814: ESSER I. - Om Christus verlegen
54407: ESSINK. H.B.M. - Een onderzoek naar absolute rechten van de Heren van Cuijk.
54408: ESTI…, PAUL - De stichting van een kerkgenootschap. Onststaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
54409: ESTIO, GUILIELMO THEOLOG DOCTORE IN ACADEMIA DUACENA PROFESSORE PRIMARIO EIUFDEMQUE UNIUERSITATIS CANCELLARIO - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum espistolas commentaria, Tribus tomis distincta. in ovobus genuinus litterae sensus soli ect
46444: ESTIO, GUILIELMO THEOLOG DOCTORE IN ACADEMIA DUACENA PROFESSORE PRIMARIO EIUFDEMQUE UNIUERSITATIS CANCELLARIO - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum espistolas commentaria, Tribus tomis distincta. in ovobus genuinus litterae sensus soli ect
28205: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus leven zal. 't Samengestelt by wyze van vrage en antwoord tusschen een heilbegerigen en een euangelist. Door een liefhebber der waarheid.
29834: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzame meditatien. Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatien over de waarheid van het evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus leven kan. Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
36958: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzame meditatiŽn over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in den Heere Jezus zal leven. Negende druk. op nieuw uitgegeven door J L B (Bernardie)
25490: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) ; JEAN LOUIS BERNHARDI (1811-1873) - Ziels-Eenzame meditatien over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in den Heere Jezus zal leven. Negende druk.
52685: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
52684: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het nieuwe testament
52683: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
75984: EUBULUSCHISTOPHILUS ( KOELMAN JACIOBUS) - dEZONDEN VAN DE AMBTELIJKE BEDIENNING IN HET LICHT VAN HET VERVAKL VAN DEKERK met voorwoor5dandeuitgeverB J KoopmansteBarneveld
59341: K‹NDIG EUCHARIUS - Ervaringen aan ziek- en sterfbedden.
72511: DREWERMANN EUGEN - De dood die leven brengt, overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd, vertaald door Ton van der Stap, derde druk
72508: DRWERMANN EUGEN - Troost, troost mijn volk, de boodschap van de profeten Elia en Jesaja
63443: PETERSON EUGENE H. - The Message the Wisdom Books
75377: BREZZI PAOLO & DUPR…-THESEIDER EUGENIO (SOUS LA DIR. DES) - Bibliographie de la Rťforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 ŗ 1955. TroisiŤme fascicule: Italie, Espagne, Portugal
49784: ATLAS VAN EUROPA - GeÔllustreerde Atlas Van Europa
4199: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
4849: PAMFILUS EUSEBIUS (BISSCHOP VAN CESAREA DEN OUSTEN KERK-HISTORIESCHRIJVER) - Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen Bloeistand van 't Kristendom --- etc. Nu vertaald en met vele aantekeningen opgeheldert door Abraham Arent vander MERSCH, Hazerswoude en verijkt met een voorrede van Albertus VOGET, prof te Utrecht, etc. Met kopere platen door J. L. (Jan Luiken) en met 2 kaarten versierd.
54424: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
69621: EUWE,M. - Volledige Handleiding voor het Schaakspel 13e druk
74035: NOLDEKE EVA - Martha
74025: RECHLIN EVA - Nacht van de trekvogels (Dora-Diana en de christenen van Efeze)
73679: N÷LDEKE EVA - Martha
54428: EVANS, MIKE EN WISE, ROBERT - De Jeruzalem boekrol
54426: EVANS, CHRISTMAS - De Bunyan van Wales door B.A. Ramsbottom.
54930: GARFIEL EVELYN - The service of the heart. A guide to the Jewish prayer book. Foreword by Rabbi Hillel E. Silverman
54430: EVENHUIS, DR. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. deel 5 geb. zonder stof omslag
69708: EVERAARTS W - Kamer en Volierevogels Verzorging,teelt en Rassen
54432: EVERS,H. - De Architectuur en hare hoofdtijdperken, delen 1 en 2 kompleet 2 ed
39744: EVERSDIJK, WILHELMUS (1653-1719, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
3601: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54436: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54434: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54435: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Kabood ha Massiach, of de heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast. uit den voornaamste en nadrukkelykste lofnamen en gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met al zyne uitnementheden verborgen legt. Door Wilhelmus Eversdyk, bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam. Tweede druk, Derde druk.
40190: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
74175: EVERSE MR. C.A. - Recht omarmen, christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede
69929: KUYT EVERT - Anneloes kan het aan
69930: KUYT EVERT - Toch nog Marjolein
54437: EVERTSE, J ANDEL N BR - Uit hen zal altijd iemand komen voort 1997-2004 25 jaat Ds Gijsbertus Voetusschool Andel N Br
18397: EWALD, J.L. (DOCTOR DER GODGELEERDHEID, THANS PREDIKANT AAN DE ST. STEFANUS GEMEENTE TE BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen. Derde deel.
30031: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - De Godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal. Uit het Hoogduitsch door Bernardus Verweij. Derde druk.
3464: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
54443: EWALD, WILH. ERNEST (1704-'41, PREDIKANT TE LEBE AAN DE WESER) TJADEN SICCO NIEUWE PEKELA - De getrouwe RAAD GODS aan het onboetvaardig JERUZALEM voorgesteld en op de tegenwoordige verre uitziende tyds-omstandigheden toegepast uit het hoogduitsch vertaalt WAARBIJ Tjaden Sicco een kort ontwerp van eene leerrede Gal 4 vers 16
54440: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
54441: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
3465: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
54444: EWERT, E. - Maar een keer per jaar.
30650: EWERT, E. - Maar een keer per jaar.
71111: EWERT, EDUARD - Maar ťťn keer per jaar
54459: EXALTO, DRS. K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
21859: EXALTO, DRS. K. - Maarten Luther het boek Jona.
54456: EXALTO, DRS. K. - In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
54453: EXALTO, DRS. K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw. tweede druk
54463: EXALTO, K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
54464: EXALTO, K. - Kerkgeschiedenis.
54454: EXALTO, DRS. K. - Binnen of buiten. Over de uitverkiezing.
16389: EXALTO, DRS. K. - De kracht der religie. Tien schetsen van Gereformeerde 'Oude schrijvers' uit de 17e en 18e eeuw.
15286: EXALTO, DRS. K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
14790: EXALTO, K. NED HERV PRED - Kerkgeschiedenis.
54447: EXALTO, DRS. K. N - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
54448: EXALTO, DRS. K. (E.A.) - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
54450: EXALTO, DRS. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen opgedragen aan Drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
54455: EXALTO, DRS. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
39905: EXALTO, DRS. K. - De roeping. Een reformatorische bezinning.
54446: EXALTO, DRS. K. - Momenten uit Luthers leven.
54457: EXALTO, DRS. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen opstellen opgedragen aan
54451: EXALTO, DRS. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
54467: EXEL, PH. - de kleinzoon van den burggraaf
54468: EXEL, PH. - jan persijn
54466: EXEL, N.J.A. VAN & GERRITSEN, JOH. JR. - Ons werk aan de Grebbe door N.J.A. Exel Joh. Gerritsen Jr. Reserve-Veldpredikers tweede druk
75017: EXEL, N.J.A. VAN & GERRITSEN, JOH. JR. - Ons werk aan de Grebbe door N.J.A. Exel Joh. Gerritsen Jr. Reserve-Veldpredikers 1e druk
75865: EXTER - De zwarte schaduw
54471: EYCK, P.N. VAN. - De sterren. .
73487: EYK JAN VAN EN , HUGO V.D. GOES - Het Kerstgebeuren gezien door: Jan van Eyk, Hugo v.d. Goes, Partinier, Breughel, Rembrandt, Correggio, Jan Luyken, Velasquez, Mantenga, Valerius, [...] Jan Toorop [...] Pol de Mont [...] Schrift en Verluchting van Antoon Jakma. Muzikale bewerking van M. Emiel Dethier, B.J. Groothengel en anderen.
67140: VAN EYK, HENRIETTE - Sinterklaas blijft een zomer over. Met illustraties van Ruscha Wijdeveld.
54472: EYK, J. GEBOREN TE SCHIEDAM 1930 - Investigations on the mode of action of kinetin with lemna minor (L)
45159: EYNIKEL, ERIK & ED NOORT & TJITZE BAARDA & ADELBERT DENAUX [EDS.]. - Internationaal Commentaar op de Bijbel
54474: EYSSELSTEIJN, B. VAN - Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede. Verzorging Piet Maree.
75489: FAASSEN M. VAN, STEVENS R.J.J., SCHOUTEN M.T.A. SOPERS M.H.M.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 7 1 juli 1943 - 30 juni 1944 R.G.P. 253
75493: FAASSEN M. VAN, STEVENS R.J.J. SCHOUTEN M.T.A., SOPERS M.H.M.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 8 1 juli 1944 - 14 augustus 1945 R.G.P. 254
75482: FAASSEN M. VAN, KERSTEN A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 4 16 december 1942 - 30 juni 1943 R.G.P. 235
7228: FABER, HEIJE - Over ziek zijn. Proefschrift.
54480: FABER, J - Blinde Hanske. Met teekeningen van Jan Lutz
17897: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop 'als spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus). Academisch proefschrift (...) door Jelle Faber.
20431: FABRICIUS, JOHAN - De dans om de galg.4e druk
75597: BELLENGER & WITCOMB & FISCHER & FABRUCCI (PER OPRA DI) - Nuovo guida di CONVERSAZIONI MODERNE in Francese, Inglese, Tedesco e Italiano - per uso de viaggiatori i degli studiosi delle lingue.
54493: FACKRE, G. - Word in deed. Theological themes in Evangelism
54494: FAFI…, GERARD - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880
54501: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa, deel 1
54496: FAHNER, DR. CHR. (RED.) - Zending dichterbij 2. Volken in beweging. Over heilsverwachting en messianisme bij de volken.
54495: FAHNER, CHR. - Jali's van de Pasvallei. een bergstam in kontakt met het Evangelie.(werk terrein vaqn de zending der Gerf Gemeente
54497: FAHNER-BOS, G. - Doealin de zoon van het stamhoofd - deel 1 In de ban van Sorawa
41191: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
54498: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa, De grote vogel, Het nieuwe woord. 3 delen.
54499: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
54500: FAHNER-VOS, G. - De grote vogel. Doealin de zoon van het stamhoofd. deel 2
54502: FALLS, CYRIL - De grote veldslagen Achtergronden van de grote en beslissende veldslagen vanaf de 17de eeuw. Goed
54503: FANGMEIER, J‹RGEN - De theoloog Karl Barth. Een getuige van de vrije God en de vrije mens.
54504: FAREL, WILLEM - Willem Farel, Hervormer te GenŤve. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald TWEEDE DEEL.
54505: FAREL, WILLEM - Willem Farel, Hervormer te GenŤve. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald
71205: FASEUR, GEERT - Tussen man en vrouw, een groeiboek voor huwelijken
75300: FASSEUR, CEES. - v herziende aanvullende druik november 2009
70009: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas met foto,s 2e druk
70010: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. de jonge koninging met foto,s 3e druk
71363: FAUCHE X. - Rantanplan otage en couleurs
74971: FAURE, L.H.F.A. EN DR. J.H. GUNNING J.HZN - Schetsen van preeken. Bewerkt naar Kohlrausch' vademecum homileticum. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hzn
63439: PETERSEN ALICE -SWEETEN GARY R- GEVERDT DORATHY FAYE - Rational Christian Thinkking renewing the mind
72324: ROBERT FEATHER - De koperen schatkaart. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd Materiaal uit een gedecodeerde Dode-Zeerol biedt zicht op de Esseens-joodse wijsgerige traditie van enkele eeuwen v.Chr. en wijst theoretische vindplaatsen aan van ooit in Egypte begraven schatten.
54513: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK (BRUNSWYK) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
4368: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK (BRUNSWYK) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
52957: COSTA DA I- HOEST DE G- ZUYLEN VAN NYEVELT-OUDEN DEN J H EN FEEN VAN DER Z H - Noodzakelijke aanwijzing van het groot onderscheid tusschen de adressen van de heeren D C Hogendorp c s en dat der in 1841b tot de synode zich gewend hebbende gereformeerde ledematen ten aanzien der aan te wenden middelen en der bedoelingen bij den strijd tot herstel der kerkm in Nederland met een Nawoord opzigtelijk der tegenstand van der heer Mr I da COSTA tegen onze formulieren van eenigheid
54514: FEEN, L. C. VAN DER - Iets over Aval. Academisch proefschrift.
54520: FEENSTRA, YSBRUGT. - Het Apostolicum in de twintigste eeuw. .
69210: Y, FEENSTRA - Het apostolicum in de twintigste eeuw
54515: FEENSTRA JR., P. - De Godsdienst en de Fransche Revolutie. StudiŽn over de Fransche Revolutie in de jaren 1789-1794.
54517: FEENSTRA, J.G. - Onze Geloofsbelijdenis toegelicht door J.G. Feenstra, V.D.M. te Scheveningen. 3e druk
44995: H. FEHR, V. CAMPENHAUSEN, E. DINKLER U.A. HRSG. VON K. GALLING. - Die RELIGION in Geschichte und Gegenwart. HandwŲrterbuch fŁr Theologie und Religionswissenschaft. 3., vŲllig neu bearb. A. In Gemeinschaft mit 6 Bde u. Reg.-Bd.
71500: FEHRINGER, OTTO - Vogelbruiloft, Liefde En Huwelijk Der Gevederden Ill.: Rein Stuurman (omslag). Met 72 foto's op kunstdrukpapier, 50 pentekeningen en 19 vogelstemmen in notenschrift. vertaling Jan van Rheenen. geen naam, 160 pp, goed, stofomslag
54521: FEIS, B.R. (RED.) HERMAN DE MAN - De Lopikerwaard: in het land van Herman de Man
36681: FEITH, RIJNVIS (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
54523: FEITH, J. - Uit Piet's vlegeljaren.: Een jongensboek. Vierde druk. Met tekeningen van den schrijver
54526: FEITH, JAN - De geheimzinnige uitvinding of de toovermacht van een H.B.S.-jongen. Een jongensboek. GeÔllustreerd door Willy Sluyer. Derde druk
54524: FEITH, JAN - Uit Piet's kantoorjaren. GeÔllustreerd door den schrijver
54525: FEITH, JAN - De reis om de wereld in veertig dagen. Zesde druk.
38958: FEITH, RIJNVIS (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
54528: FEITH, JAN - De levende mummie of een sportkampioen vůůr 2000 jaar. Een jongensboek. Derde druk GeÔllustreerd door Willy Sluyter.
54527: FEITH, JAN - De avonturen van Flip en zijn speurhond. - illustraties Willy Sluyter, 4e druk.
54532: FEITH, RIJNVIS (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding.
54531: FEITH, RIJNVIS (1753-1824) - Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. 2e druk.
54529: FEITH, JHR. MR. J. A. EN MR. P. G. BOS - Groninsche Volksalmank voor het jaar 1909. Jaarboekje voor geschiedenis, Taal- en Oudheikunde der provincie Groningen.
54533: FEKKES, DRS. J. - Nieuwkerk, een lichtbaken op de Veluwe. Een historische beschrijving van de 'Nijkerkse opwekking' in 1749
54534: FELDEN, FRIEDA VAN - Nan's zonnige zomer.
61434: (MUSIKALISCHES UNIVERSUM - STRAUS JOHAN - FELDMANN C W - no399-106-2566-2464=584-1043-34-503 - 850-213-179-180- 2069-1198-200-Strausan der schijnen- Wiener Kinder- Feldman Gitana walzer no1198-02069-
70863: JEHU FELICE - Zwartoogje geillustreerd door Miep de Feijter tweede druk meisjesboek leeftijd 8-12 jaar
54536: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen.
54537: FELIX, B.C. - De strijd- en overwinningstocht der Christelijke kerk door de gangen der eeuwen. Eerste deel: 1883. (3) 194 blz.Tweede deel: 1883. 192 blz. Derde deel: 1885. 186 blz. met litho's
54538: FELIX, DR. J.W. (1824-1904) - Eenige hoofdstukken van de belijdenis der Hervormde Kerk verklaard en ontwikkeld uit sommige plaatsen der Heilige Schrift. Door Dr. J.W. Felix.
54541: FELT, CAROLUS H. - En God noemde het land aarde. Op oude voetsporen in het Nabije Oosten.
54542: FEMMINA, LOUISE - Uit het schoolleven van Hendrik Sluiters.
41788: FEMMINA, LOUISE - En toch...
54545: FEMMINA, LOUISE - En toch...
54544: FEMMINA, LOUISE - Willems getuigschrift
54543: FEMMINA, LOUISE - De liefde zoekt zichzelve niet.
54547: FENELON (1651-1715) - Oeuvres de Fenelon archeveque de Cambrai prededťes d'etudes sur sa vie, par M. Aimť-Martin. tome premier
15259: FENELON (1651-1715) - Oeuvres de Fenelon archeveque de Cambrai prededťes d'etudes sur sa vie, par M. Aimť-Martin. tome premier
54553: FENIJN, GERBRAND - Vechten voor de vrijheid
54551: FENIJN, GERBRAND - Verbannen
54552: FENIJN, GERBRAND - de vlucht van nathan
71307: FENIJN, GERBRAND - Vlucht uit IndiŽ
54549: FENIJN, GERBRAND - Het geheim van de doomahj.
39963: FENIJN, GERBRAND - Evan, de fluitende goudzoeker.
40251: FENSHAM F C DR - EXODUS DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT 2e aangevulde druk
54559: FERINGA, J.H. - Gods kinderen van Ur. Met illustratiŽn van Chr. Koppenol.
69531: FERNŃNDEZ-ARMESTO, FELIPE EN WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000
54563: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies - Een vergelijkend onderzoek
15581: FERRE, HERMANNUS (1725-'75 DREISCHOR) / BRINKMAN, CORNELIS (1730-'99, DIRKSLAND) - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. eerste deel zondag 1 t/m 27
74504: STRIJK-BRAUNIUS FEYA - De balling en de zandloper
74200: WOLF E.FH - Psalmverzen
54567: FIEDLER,A. - De rivier der zingende vissen.avondturen in het oerwoud van Zuid amerika Verhaal over Amazone reis. Kaart in cover.
54568: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
28116: FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk
74647: FIERET W. - Theodorus van der Groe, bewogen zielzorgen in een eeuw van verval
54569: FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk. 3e druk.
39665: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal.
54571: FIERET, W. / POL, A. T. VAN DE (REDACTIE) - Na zoveel bange tegenspoed. Herinneringen aan bezetting en bevrijding 1940 - 1945.
13484: FIERET, W. -ROS, A. - Theodorus ŗ Brakel, Wilhelmus ŗ Brakel en Sara Nevius.
64606: ROSSUM H VAN REDAKTIE FIERIT W E A - Ingenier in de politiek
73935: MEIJER FIK - Keizers sterven niet in bed, van Caesar tot Romulus Augustulus 44 v.Chr-476 n.Chr
54576: FISCHER, DR. H. TH. - Zending en volksleven in Nederlands-IndiŽ
54575: FISCHER PACE, URSULA VERENA - Kunstdenkmšler in Rom. Band 1: 470 blz. Band 2: 454 blz.
54578: FISCHERUS, JOH. FRIDER. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
38247: FISCHERUS, JOH. FRIDER. - Theophrasti Characteres recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Joh. Frider. Fischerus accessit commentariuss Isaaci Casauboni
54579: FISHER, EDWARD (1627-'55) - Mergh des Euangeliums ofte kort sommier van de leere van Godts verbonden, volgens de oorspronkelyke zuiverheid der Hervorming, niet groote naarstigheid uit Godts Woord en de allerrechtzinnigste Hervormde schryvers, by wyse van eene samenspraak opgestelt door E.F. Met eene voorreeden over de Euangelische heiligheid en het onderscheid tusschen Euangelisch en wettisch prediken door N.N. Beide uit het Engels, na den twaalfden druk (van het eerste) vertaalt, en om derzelver nuttigheid en gepastheid in deeze dagen uitgegeven door een genootschap van waarheid en vrede-lievende, onder opzicht van een uit haar, die zich noemt Philalethes Irenśs.
6025: FISHER, H.A. - Geschiedenis van Europa. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van prof. dr. H. Brugmans door dr. F. Szper. Oudheid en Middeleeuwen. 319 blz. Nieuwste tijd 367 blz.
71143: FITINGHOFF, ROSA - In de kleine berghut bij de rendieren (door Rosa Fitinghoff, uit het Zweeds door M.J. Molanus-Stamperius, geÔllustreeerd door Pol Dom, leeftijd 7-10 jaar )
68636: WEL FJ - Bythe side of the zuyder zee
70507: FLAMMARION / GOUDSMIT, DR. B.C. (BEWERKT DOOR) - De wonderen des hemels. Flammarions Astronomie Populaire voor Nederland bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit. Met meer dan 300 gravures, gekleurde platen en kaarten.
54584: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
36557: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van Oud en Jong".
13607: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Voorbereidingen voor het lijden of het beste werk in de slechtste tijden, zijnde eene verhandeling over Hand. 21: 13 (...) In het Engelsch beschreven door Johannes Flavel, in leven bedienaar van het H. Evangelie te Darthmouth. Met korte levensbeschrijving van den auteur. Naar de vertaling van J. Ross opnieuw uitgegeven door de redactie van 'De vriend van oud en jong'.
37201: FLAVEL, JOHN - De zeven kruiswoorden. Uit het Engels.
54582: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidingen voor het lijden of Het Best Werk in de slechtste tijden zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13
14848: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - 12 preken uit het overjarig koren en preek Th v/dGroe-- JCPhilpot en Joh Oven totaal 15prejen
38976: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Het Beste werk in de Slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Hand. 21:13. Naar de vertaling vn J. Ross. .
10531: FLAVEL, JOHN (1630?-'91, DARTHMOUTH) - Overgeleverd om onze zonden. Zes lijdenspredikatiŽn. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden jr.
54586: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], JAN EN CASPER LUYKEN - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen

Next 1000 books from Kool Boeken

2/17