Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53451: DIRKSE, PAUL (SAMENSTELLING) - Jezuieten in Nederland. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 17 maart-10 juni 1991.
69892: PIENENMAN C PRED TE DIRKSLAND - Rede enz gehouden bij de teraardebestelling van Ds C Pienenman Geref predikant laatst te Dirksland overdruk uit Maasd en Scheldebode Met portret
53452: DIRVEN, HERMAN, - Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken of de Geschiedenis van Ginneken en Nieuw-Ginneken in de Twintigste Eeuw.
53453: DIS, C.N. VAN IR. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
12841: DISHOEK, BRAM VAN - Het Bloeiende Brandhout.
53454: DISHOEK, BRAM VAN - Het Bloeiende Brandhout.
28009: DISHOEK, B. VAN - Walcheren in nood.
23690: DISHOEK, BRAM VAN - een zondagin de golven (watersnoodramp 1953)
53455: DISNEIJ,S WALT - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
75313: DISNEY, WALT. - Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Geīll & 4 col. plates.
77031: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disney met 79 plaatjes in kleur plaatje
69701: WALT DISNEY'S - Donald Duck een vrolijk weelblad 1958 no 1 t/m 52 gebonden
75858: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 79 plaatjes in kleur plaatje 75 ontbteekt
75859: DISNEY, WALT. - BAMBI i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 60 plaatjes in kleur
53457: DITMAR VAN F B - NEDERLAND TRANSVAAL Gedenkboek opgedragen aan het volk van Transvaal en Oranje Vrijstaat
3700: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deīsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53458: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deīsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53484: DIV AUTEURS, MERKS, ANNA KATHARINA / KRUMMACHER, G.D. / MYSERAS, L. - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de gevangenisse, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. onveranderde uitgave. gebr Huge z.j., Rotterdam (17) 87 waarbij geb. De Worsteling van den aartsvader Jacob en zijnen zegepraal. leerredenen over Gen. XXXII (32): 24-31, door G.D. Krummacher, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. H. ten Hoove, Utrecht, 1889 (4) 192 waarbij gebonden Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrigting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. l Samuël XV : 22, opmerken is beter dan het vette der rammen. opgesteld door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. nieuwe onveranderde uitgave. C. de Bruin z.j., 's Gravenhage 143 blz.
37302: DIV. AUTEURS (KRAAN, DS. P. VAN DER/HERIK, A.J. VAN DEN/PALS, A. - Leren om te leven. Thematische lessen voor 14-15 jarigen. Deel 2a.
45398: DIV - 130 jaar gemeenten en predikanten
53701: DIV. RED. - Watersnoodramp 1855 Oud Veenendaal
53702: DIV., HELLENBROEK, SMIJTEGELT, SIBILIUS,REVIUS, SLUITER E.A. - En liefderijk geneest
53516: DIV. - In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d Sociëteit van Jesus. Feestuitgave.
16761: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
59756: DIV - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
45877: DIV. - De Japanse aanval op Java maart 1942
29164: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53491: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
53492: DIV. - Rigoletto de Verdi.
53502: DIV. - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
53488: DIV PREDIKANTEN O.A BOVEN VAN B J - N HEGEMAN C - HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Overdenkingen met de Kantekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud
53489: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
53493: DIV. - Esclave d'amour. Armand Haagman. Waarbij: Elle ne revient pas, par Jan Groot. Waarbij: Mimi d'amour. Waarbij: Vénération, Valse Lente, par Markus Velt. Waarbij: Des fleurs ā Pierrette. Waarbij: Violiono, Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy. Waarbij: Intermezzo sinfonico von Pietro Mascagni. Waarbij: Lettre ā Armand. Waarbij: Berceuse slave. Waarbij: Neerlands mobilisatie-Marsch 1914, viool. Math. Erkens. Waarbij: Die Ehrenwache, J. Lehnhardt. Waarbij: Die Gigerlkönigin, P. Lincke. Waarbij: Oh! Mr. Rubinstein.
53504: DIV. - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
53505: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
53682: DIV. AUTEURS ONDER REDAKTIE N. BEETS, J.I. DOEDES EN D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - Ernst en vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk.1853-1858 1e t/m 6e jaargang afzonderlijk gebonden. 1853-1858
19681: GBS DIV. - Een lamp voor de voet. 57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen.
74149: DIV. - Woord op schrift
74991: DIV. - 100 jaar Gereformeerde kerk Nunspeet
74993: DIV - Hulshorst, 'n noare mooie buurt!
74996: DIV. - Bie Bart in de rie, verhalen, gedichten, woorden en uitdrukkingen in het Nunspeets dialect
53515: DIV. - Semi-Centennial Volume Theological School and Calvin College 1876-1926
53514: DIV. - De Grote Kerk doet weer dienst Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de Grote kerk te Rijnsburg.
53512: DIV. - Beeld en boodschap .
53503: DIV. - SGP Jongeren. 13 schetsen. Schets 1: Geen keizer als God, 24 blz. Schets 2: Asielzoekersbeleid, 24 blz. Schets 3: Algemene Wet Gelijke Behandeling, 23 blz. Schets 4: Werkloosheid, 19 blz. Schets 5: Extreem rechts & SGP, 27 blz. Schets 6: Het paarse kabinet, 27 blz. Schets 7: Samenwerking tussen de drie christelijke partijen, 27 blz. Schets 8: Ontoelaatbare reclame tōch toegelaten? 27 blz. Schets 9: Verenigde Naties, 31 blz. Schets 10: Werken op zondag? 24 blz. Schets 11: De invloed van de media, 39 blz. Schets 12: Fundamentalisme, 23 blz. Schets 13: Jeugdbeleid, 40 blz.
53507: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53509: DIV. - De japanse aan val op java
53510: DIV. - Christusprediking in de wereld
53511: DIV. - Land van heusden en altena
53494: DIV. - GEDENKBOEK van het 25-jarig JUBILEUM van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 1938-1963.
53497: DIV. - Reformatie: blijvende opdracht! Door o.a.: Ds. L. Lagerweij, prof. dr. C. Graafland, drs. K. Exalto, prof. dr. W. H. Velema, dr. C. A. Tukker.
53498: DIV. - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
53499: DIV. - Een aantal preken van: ds. J. van de Velden, ds. C. van Bart, ds. J. Zwijnenburg, ds. J. den Besten, ds. G. Westland, e.a.
53500: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53501: DIV. - Handboek bij de Bijbel.
73873: DIV. - In liefelijke weiden, acht preken
53703: DIVA - Topografische Atlas Ede - Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachen en folkloristische gebruiken vast.
76281: CONVULUUT DIVOUDVADERS - Schoytel pred math 28 vers11724blzHELLENBROEKJonA1vers6 24 blz = SMIJTEGELTLeven en sterven64 blz = Lederboer sHEEREN WEGEN 96 blz Groepred Lucas16 vers2 23blz=Het Scadelijk Misbruik 32blz = BOrstius denoodzake;ijkheid derwedergeboorte60blz=HELLENBROEK pred Spreuken9vers6 19blz= M Cheyne Jasaja26vers20 16 blz =- MiddelH HGodsmenigvuldige reddingen 1234 blz= GOEDedeE wegderbekeering64 blz
53709: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
53710: DIXON, F.W. - Het geheime paneel. Met platen van John Hummel
76818: SPIEGEL VAN DER DMENKERS - Daan de Dapperegeillusstreerd door HENK POEDER
53714: DOBSCHINER, J. R. - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.6e druk
53715: DOBSCHINER, J.-R. - Te mogen léven 4e druk
53717: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
53718: DOD, JOHAN - Thien stichtelycke predicatien gericht om des Heeren Avondtmael.
26864: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
16261: DODDRIDGE, P. (1702-'51) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam.
31889: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam. Tweede druk.
74270: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam.1e druk.
53721: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige overdenkingen en gebeden. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk.
53724: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
53722: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangewezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks bizonderen aart en omstandigheden: met godtvruchtige overdenkingen en gebeden. Door P. Doddridge, in leven doctor in de H. Godgeleerdheid en Gereformeert predikant te Northamton. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Derde druk.
53720: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk. Waarbij geb.: Capernaums schuldt en oordeel aan de overweginge van de inwoonders van Londen eerstelijk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Saters Hall en uitgegeven by gelegenheydt van de laatste beroerte door de 2e aardtbeevinge op 8 maart 1750. Met eene voorrede op dat vreselijke voor val Rotterdam. By Jan Daniel Beman. 52 blz. Waarbij geb.: Een eenvoudige en ernstige aanspraak aen een vader des huisgezins over het gewichtig onderwerp van den huiselyken godsdienst.
53725: DÖDERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
25497: DÖDERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius Döderlein. NÖRDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: Textgemäße Predigt-Entwürfe über freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgängen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populären Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. GÖTTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
53728: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
53727: DOEDES, J. I. - De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de schriften des Nieuwen Verbonds voorgesteld. 3e vermeerderde druk.
31752: DOEDES, J. I. - De Heidelbergsche Catechismus. In zijne eerste levensjaren 1561-1567. Historische en Bibliografische nalezing met zes en twintig Fac-similes.
53726: DOEDES, J. I. - en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld. deel de nederlandsche geloofsbeliojdenis deel 3de heidelbergsche catechismus
53730: DOEDES, J. I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld.
53729: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
13547: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
31582: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
53731: DOEDSE J I - de Theologische studiengang geschets Methodologische brieven aan een student in de Godgeleerdheid ter lezing aangeboden aan jonge predikanten met schets van de encyclopedie der christelijke theologie
1103: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53737: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
53738: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. 2e druk.
53732: DOEKES, DS. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53733: DOEKES, DS. G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
53734: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53735: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53739: DOEKES, J. D. - Wheat grain proteins - Analysis of varietis by starch-gel electrophoresis
53736: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
40510: JAARBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND GERRIT DOEKES (1873-1929) - uitg. in opdracht van Algemeen Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland ; onder red. van G. Doekes ... [et al.] Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
53741: DOEL, DR. HUIBRECHT G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
53742: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
53743: DOELAND, A. - Stuklezen!
53745: DOELDER, M. DE - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
53746: DOELDER, M. DE - Levensbeschrijving van blinde Marie.
48237: DOELDER DE M P - Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960

Next 100 books from Kool Boeken

4/22