Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69892: PIENENMAN C PRED TE DIRKSLAND - Rede enz gehouden bij de teraardebestelling van Ds C Pienenman Geref predikant laatst te Dirksland overdruk uit Maasd en Scheldebode Met portret
53452: DIRVEN, HERMAN, - Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken of de Geschiedenis van Ginneken en Nieuw-Ginneken in de Twintigste Eeuw.
53453: DIS, C.N. VAN IR. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Door ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Deel 2.
12841: DISHOEK, BRAM VAN - Het Bloeiende Brandhout.
53454: DISHOEK, BRAM VAN - Het Bloeiende Brandhout.
28009: DISHOEK, B. VAN - Walcheren in nood.
23690: DISHOEK, BRAM VAN - een zondagin de golven (watersnoodramp 1953)
53455: DISNEIJ,S WALT - Pinocchio met orginele tekeningen mert alle plaatjes
75313: DISNEY, WALT. - Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. GeÔll & 4 col. plates.
77031: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disney met 79 plaatjes in kleur plaatje
69701: WALT DISNEY'S - Donald Duck een vrolijk weelblad 1958 no 1 t/m 52 gebonden
75858: DISNEY, WALT. - Pinocho. i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 79 plaatjes in kleur plaatje 75 ontbteekt
75859: DISNEY, WALT. - BAMBI i met de orginele tekeningen nar dekleurenfilm vanWAlt Disneymet 60 plaatjes in kleur
53457: DITMAR VAN F B - NEDERLAND TRANSVAAL Gedenkboek opgedragen aan het volk van Transvaal en Oranje Vrijstaat
3700: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den DeÔsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53458: DITTON, H. (LONDEN 1675-1715) JACOBUS VAN OSTADE (1677-1745 GOUDA) - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den DeÔsten en andere ongelovigen. Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade.
53484: DIV AUTEURS, MERKS, ANNA KATHARINA / KRUMMACHER, G.D. / MYSERAS, L. - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de gevangenisse, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is. onveranderde uitgave. gebr Huge z.j., Rotterdam (17) 87 waarbij geb. De Worsteling van den aartsvader Jacob en zijnen zegepraal. leerredenen over Gen. XXXII (32): 24-31, door G.D. Krummacher, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. H. ten Hoove, Utrecht, 1889 (4) 192 waarbij gebonden Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrigting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. l SamuŽl XV : 22, opmerken is beter dan het vette der rammen. opgesteld door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. nieuwe onveranderde uitgave. C. de Bruin z.j., 's Gravenhage 143 blz.
37302: DIV. AUTEURS (KRAAN, DS. P. VAN DER/HERIK, A.J. VAN DEN/PALS, A. - Leren om te leven. Thematische lessen voor 14-15 jarigen. Deel 2a.
45398: DIV - 130 jaar gemeenten en predikanten
53701: DIV. RED. - Watersnoodramp 1855 Oud Veenendaal
53702: DIV., HELLENBROEK, SMIJTEGELT, SIBILIUS,REVIUS, SLUITER E.A. - En liefderijk geneest
53516: DIV. - In de leerschool van den H. Petrus Canisius v/d SociŽteit van Jesus. Feestuitgave.
16761: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
59756: DIV - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
45877: DIV. - De Japanse aanval op Java maart 1942
29164: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53491: DIV. - Kerstboek voor Tondo. Door o.a.: B. Aafjes, T. Hermans, H. Laurey, A. Pieck, J. Terlouw. Samengesteld door Ted van Turnhout. Met een voorwoord van H.K.H. Prinses Irene.
53492: DIV. - Rigoletto de Verdi.
53502: DIV. - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
53488: DIV PREDIKANTEN O.A BOVEN VAN B J - N HEGEMAN C - HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Overdenkingen met de Kantekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud
53489: DIV. - Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. Onder redactie van Emile Buysse.
53493: DIV. - Esclave d'amour. Armand Haagman. Waarbij: Elle ne revient pas, par Jan Groot. Waarbij: Mimi d'amour. Waarbij: Vťnťration, Valse Lente, par Markus Velt. Waarbij: Des fleurs ŗ Pierrette. Waarbij: Violiono, Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy. Waarbij: Intermezzo sinfonico von Pietro Mascagni. Waarbij: Lettre ŗ Armand. Waarbij: Berceuse slave. Waarbij: Neerlands mobilisatie-Marsch 1914, viool. Math. Erkens. Waarbij: Die Ehrenwache, J. Lehnhardt. Waarbij: Die GigerlkŲnigin, P. Lincke. Waarbij: Oh! Mr. Rubinstein.
53504: DIV. - Het blijvende woord. Bijbelse geloofsbegrippen
53505: DIV. - Alles went, ook een adolecent.
53682: DIV. AUTEURS ONDER REDAKTIE N. BEETS, J.I. DOEDES EN D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - Ernst en vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk.1853-1858 1e t/m 6e jaargang afzonderlijk gebonden. 1853-1858
19681: GBS DIV. - Een lamp voor de voet. 57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen.
74149: DIV. - Woord op schrift
74991: DIV. - 100 jaar Gereformeerde kerk Nunspeet
74993: DIV - Hulshorst, 'n noare mooie buurt!
74996: DIV. - Bie Bart in de rie, verhalen, gedichten, woorden en uitdrukkingen in het Nunspeets dialect
53515: DIV. - Semi-Centennial Volume Theological School and Calvin College 1876-1926
53514: DIV. - De Grote Kerk doet weer dienst Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de Grote kerk te Rijnsburg.
53512: DIV. - Beeld en boodschap .
53503: DIV. - SGP Jongeren. 13 schetsen. Schets 1: Geen keizer als God, 24 blz. Schets 2: Asielzoekersbeleid, 24 blz. Schets 3: Algemene Wet Gelijke Behandeling, 23 blz. Schets 4: Werkloosheid, 19 blz. Schets 5: Extreem rechts & SGP, 27 blz. Schets 6: Het paarse kabinet, 27 blz. Schets 7: Samenwerking tussen de drie christelijke partijen, 27 blz. Schets 8: Ontoelaatbare reclame tÚch toegelaten? 27 blz. Schets 9: Verenigde Naties, 31 blz. Schets 10: Werken op zondag? 24 blz. Schets 11: De invloed van de media, 39 blz. Schets 12: Fundamentalisme, 23 blz. Schets 13: Jeugdbeleid, 40 blz.
53507: DIV. - 1914 - 1915. Vereniging voor Chr. Middelbaar en Hoger onderwijs te Dordrecht.
53509: DIV. - De japanse aan val op java
53510: DIV. - Christusprediking in de wereld
53511: DIV. - Land van heusden en altena
53494: DIV. - GEDENKBOEK van het 25-jarig JUBILEUM van de koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van BelgiŽ. 1938-1963.
53497: DIV. - Reformatie: blijvende opdracht! Door o.a.: Ds. L. Lagerweij, prof. dr. C. Graafland, drs. K. Exalto, prof. dr. W. H. Velema, dr. C. A. Tukker.
53498: DIV. - Mens, waar ben je? Over verantwoording. Door B. Bossenbroek, J. Brongers, G. Buijs, R. v.d. Kieft, J.-P. v.d. Toren, J. Veenendaal en H. Weigand. Cahier 17, jaargang 6, nr 2.
53499: DIV. - Een aantal preken van: ds. J. van de Velden, ds. C. van Bart, ds. J. Zwijnenburg, ds. J. den Besten, ds. G. Westland, e.a.
53500: DIV. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53501: DIV. - Handboek bij de Bijbel.
73873: DIV. - In liefelijke weiden, acht preken
53703: DIVA - Topografische Atlas Ede - Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachen en folkloristische gebruiken vast.
76281: CONVULUUT DIVOUDVADERS - Schoytel pred math 28 vers11724blzHELLENBROEKJonA1vers6 24 blz = SMIJTEGELTLeven en sterven64 blz = Lederboer sHEEREN WEGEN 96 blz Groepred Lucas16 vers2 23blz=Het Scadelijk Misbruik 32blz = BOrstius denoodzake;ijkheid derwedergeboorte60blz=HELLENBROEK pred Spreuken9vers6 19blz= M Cheyne Jasaja26vers20 16 blz =- MiddelH HGodsmenigvuldige reddingen 1234 blz= GOEDedeE wegderbekeering64 blz
53709: DIXON, F.W. - Het huis op de rots. De Hardy' s.
53710: DIXON, F.W. - Het geheime paneel. Met platen van John Hummel
76818: SPIEGEL VAN DER DMENKERS - Daan de Dapperegeillusstreerd door HENK POEDER
53714: DOBSCHINER, J. R. - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.6e druk
53715: DOBSCHINER, J.-R. - Te mogen lťven 4e druk
53717: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
53718: DOD, JOHAN - Thien stichtelycke predicatien gericht om des Heeren Avondtmael.
26864: DOD, I. / CLEAVERS, R. - Thien sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontfangen. Daer in, benevens veele heylige leeringen: stuck van de ware boete ende ootmoedigheyd, als oock van Gods byzondere goedertierentheyd tegen de boetvaerdige sondaers, en waerdige communicanten wijt-loopigh ende bondigh verhandelt worden. De ses eerste door I. Dod, de vier laetste door R. Cleavers. Met een t' samen-sprekinge voor aengestelt, inhoudende de voornaemste puncten, betreffende 't waerdig ontfangen van des Heeren Nachtmael, ten meesten-deele uyt dese sermoenen genomen ende in order gestelt tot nut ende gerief der gener die daer in onderrechtinge begeeren. Uit d'Engelsche spraecke in de Nederduytsche trouwelick over-geset ende verbetert in den tweeden druck door I. Lamotium, dienaer des H. Euangelij in 's Graven-Hage.
16261: DODDRIDGE, P. (1702-'51) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam.
31889: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam. Tweede druk.
74270: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde predikanten te London en Amsterdam.1e druk.
53721: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige overdenkingen en gebeden. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk.
53724: DODDRIDGE, PHILIP (1702-1751) - DODDRIDGE, Philip (1702-1751) And the Netherlands. By J. van den Berg and G. F. Nuttall.
53722: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, aangewezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke aanspraaken, geschikt naar elks bizonderen aart en omstandigheden: met godtvruchtige overdenkingen en gebeden. Door P. Doddridge, in leven doctor in de H. Godgeleerdheid en Gereformeert predikant te Northamton. Uit het Engelsch vertaalt. Verrykt met een aanpryzings brief van den eerw. heere Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Derde druk.
53720: DODDRIDGE, PH. (1702-'51, NORTHAMPTON) - Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. Tweede druk. Waarbij geb.: Capernaums schuldt en oordeel aan de overweginge van de inwoonders van Londen eerstelijk aanbevolen in eene predikatie gepredikt te Saters Hall en uitgegeven by gelegenheydt van de laatste beroerte door de 2e aardtbeevinge op 8 maart 1750. Met eene voorrede op dat vreselijke voor val Rotterdam. By Jan Daniel Beman. 52 blz. Waarbij geb.: Een eenvoudige en ernstige aanspraak aen een vader des huisgezins over het gewichtig onderwerp van den huiselyken godsdienst.
53725: D÷DERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius DŲderlein. N÷RDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: TextgemšŖe Predigt-EntwŁrfe Łber freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgšngen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populšren Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. G÷TTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
25497: D÷DERLEIN, P. JULIUS - Was soll ich predigen? Texttreue Themata zu den kirchlichen pericopen von P. Julius DŲderlein. N÷RDINGEN, 1883. C.H. Beckschen Buchhandlung. 42 blz. Waarbij: TextgemšŖe Predigt-EntwŁrfe Łber freie evangelische und epistolische Texte in zwei Jahrgšngen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, sowie auf die pericopenlosen Fest- und Feierlage, in drei Abtheilungen. Ein Beitrag zur populšren Predigt von J. Heinrich Schultze. Zweite, verbesserte Auflage. G÷TTINGEN, Vandenhoeck & Ruprecht. 1884. 236 blz. Geb.
53728: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
53727: DOEDES, J. I. - De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de schriften des Nieuwen Verbonds voorgesteld. 3e vermeerderde druk.
31752: DOEDES, J. I. - De Heidelbergsche Catechismus. In zijne eerste levensjaren 1561-1567. Historische en Bibliografische nalezing met zes en twintig Fac-similes.
53726: DOEDES, J. I. - en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld. deel de nederlandsche geloofsbeliojdenis deel 3de heidelbergsche catechismus
53730: DOEDES, J. I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als Belijdenisschriften der Nederlansche Hervormde Kerk in de Negentiene eeuw, getoetst en beoordeeld.
53729: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
13547: DOEDES, J. I. - Evangeliebode. Zesde jaar.
31582: DOEDES, J. I. - Oud en Nieuw. De leus der Christelijk-Orthodoxe theologie. Inlichtend en teregtwijzend schrijven na Mr. C.W. Opzoomer's Uitval en beschuldiging in zijn Oud en Nieuw. Waarbij gevoegd: Nog eens Oud en Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes van Mr. C.W. Opzoomer.
53731: DOEDSE J I - de Theologische studiengang geschets Methodologische brieven aan een student in de Godgeleerdheid ter lezing aangeboden aan jonge predikanten met schets van de encyclopedie der christelijke theologie
1103: DOEKES, G. - De beteekenis van IsraŽls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53737: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
53738: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. 2e druk.
53732: DOEKES, DS. G. - Het kerkelijk doctorenambt.
53733: DOEKES, DS. G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland.
53734: DOEKES, G. - De beteekenis van IsraŽls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53735: DOEKES, G. - De beteekenis van IsraŽls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
53739: DOEKES, J. D. - Wheat grain proteins - Analysis of varietis by starch-gel electrophoresis
53736: DOEKES, G. DS - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de gereform. Kerken in Ned. derde druk.
40510: JAARBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND GERRIT DOEKES (1873-1929) - uitg. in opdracht van Algemeen Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland ; onder red. van G. Doekes ... [et al.] Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
53741: DOEL, DR. HUIBRECHT G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Conta-Remonstranten. Een biografie.
53742: DOELAND, A. - Stuklezen. Bijbels weekboek.
53743: DOELAND, A. - Stuklezen!
53745: DOELDER, M. DE - Het leven en sterven van een blindgeborene. Lavina de Doelder. Beschreven door haar zus Marie de Doelder.
53746: DOELDER, M. DE - Levensbeschrijving van blinde Marie.
53749: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53750: DOES, DR. J.C. VAN DER - Kruisgezinden en Separatisten. Tweede ongewijzigde druk.
53751: DOES, DR. J.C. VAN DER - Johannes Calvijn, de groote Hervormer.
53752: DOES, J. C. VAN DER - De komst van den Vredevorst.
53753: DOES, J.C. V.D. - Johannes Calvijn, de groote Hervormer
75685: GOEDE E SCHEEPSTIMMERMAN TE DOESBURG - Belangrijke brief overv de afscheiding 9 september 1837
22391: DOESBURG, GERRIT VAN - Het leven en zalig afsterven van Doesburg overleden te Alkmaar. in den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den December 1849. Veertiende druk.
53756: DOESBURGH, J. VAN - Kaja.
69103: WOLBERS G J - WILTINK OUD GERF PRED TE DOETICHEM - Gedenkt zijner wonderwerken. 1888-1988 Gereformeerde Gemeente te Doetichem.
53368: DIJK J VAN MZ DOETINCHEM - Ons ervaren en onze bezwaren na 40 jaren 1862-21december 1902
76540: DIJK VAN J MZ PREDIKANT TE DOETINCHEM - Twee toespraken over Jacobus 1 vers 25 enJeremia 3 vers21-23 gehouden de erste in deEngelsche Presbyteraanshe kerk te Rotterdm ende tweede in de Hervormde kerk te IJST Frieland
53759: DOEVENDANS, S. A - Hajo
75374: DOEVENDANS, KEES EA. - Het kerkgebouw in het postindustriŽle landschap/The church in the post-industrial landscape.
53758: DOEVENDANS, S. A - DerkJan
75019: KLAARHAMER J P WOMMELS-DOKKUM - Houd wat gij hebt - Jezus Christus en dien gekruisigd afscha]eidspreek teWommels op 30 nowenmberr 1919 n intrede te Dokkum op 7 december D A V door J P Klaarhamer
53762: DOKTER, COR - Een hollandse jongen ter walvisvaart. GeÔllustreerd door Jan Lutz.
53764: DOL, HENK - Bram, Kareltje en het eenzame wiel. Met illustraties van C. Hollander.
53766: DOLDEREN, G. VAN - Die U het Woord Gods verkondigd hebben. Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds. J. Jongeleen / prof. L. H. v.d. Meiden / prof. J. J. v.d. Schuit.
41535: DOLEWEERD, J.H. VAN. - Wibren.
39728: DOLEWEERD, J.H. VAN - Toch geen buitenstaander.
53769: DOLEWEERD, J.H. VAN - Toch geen buitenstaander.
53770: DOLEWEERD, J.H. VAN. - Wibren.
74467: LOK DOLF - Het Wilhelmus, het oudste en mooiste volkslied ter wereld - Wetenswaardigheden - Interessante plaatsen - Leerzame opdrachten - Lessen voor het leven - Eenheid onder Oranje - Motieven en meningen Met drie stripverhalen van Piet Prins!
53772: DOLFIN, A. - Handboek voor de binnenvaart. Boeken, kaarten en instrumenten. Serie Binnenvaartkunde II. Illustraties en kaartjes in ZW en kleur. 6e ongewijzigde druk met daarbijToelichtende figuurlijke voorstelling van enige seinen
53773: DOLLEKAMP, BERT - Dammen als de beste ?
53774: DOMELA NIEUWENHUIS, F. J. - Twaalf preken over teksten uit het Oude Testament
53775: DOMINIK, HANS. - Het Wonderland der Techniek Een boek van uitvindingen en ontdekkingen
71469: DAVID & DOMINIQUE - Hulet Les chemins de la glorie la valse a l ťnvers T.4
69214: YODER DON - The picture Bible of Ludwig Denig A Pennsylvania German Emblem Book
76505: GRUTHRIE DONALD - new testament introduction
53778: DONDORP DR. A - De verzoekingen van Jezus in de woestijn.
53780: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
53785: DONKERSLOOT, P. M. - Veranderende wereld. een gerf visie over o.a nieuwereldbeeld-welvaartstaat-atoomwapens
53786: DONKERSLOOT, P.M. - IsraŽl en de volkeren.
7194: DONKERSLOOT, P. M. - De goddeloze gerechtvaardigd. Leven en werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
53784: DONKERSLOOT, P. M. - Onze verhouding tot het zwarte ras." ,, een Neger zijn en dat in deze tijd eist,dat je veel vergeven moet " James David Corrothers
53788: DONKERSTEEG, JEANNETTE - De toverhazelaar
53787: DONKERSTEEG, J. - De toverhazelaar
53795: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53790: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
53792: DONNER, J. H. - De Psalmen voor de gemeenten uitgelegd door J.H. Donner.
13560: DONNER, J. H. - Lichtstralen van den kandelaar des Woords. Het Lijdensevangelie.
53794: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
13559: DONNER, J. H. - De Psalmen voor de gemeenten uitgelegd door J.H. Donner.
53798: DONNER, J.H. - De Bijbelsche geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs.
37727: DONNER, J. H. / HOORN, S. A. VAN DEN - Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de vijf artikelen en de post-acta of nahandelingen. Naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn.
75016: POT VAN DER C W PROF DR - DONNER A M MR - handboek van het nederlandse staatrecht bewerkt door Mr A M Donner negendec druk
24301: DONNER, J. H. - Het Mosterdzaad. Orgaan van de heidenzending der Chr. Geref. Kerk. Onder redactie van J.H. Donner, zendingsdirector te Leiden. Tiende en elfde jaargang 1891 en 1892.
48604: DONS, J.J.M. GEBOREN TE BERGEN OP ZOOM 1946 - Crown gall - a plant tumor, investigations on the nuclear dna content and on the presence of agrobacterium tumefaciens dna and pgage ps8 dna in crown gall cells
53801: DOOGE-VERRA, TINEKE - De bange winter. Illustraties van H. Sturris.
70246: DOOIJEWEERT J W N VAN - Vonkjes van een heilig vuur Enkele voorvallen uit het leven van een Ebvangelist 3e dr uk
53806: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic.
53804: DOOL, JAN VAN DEN - Vals beschuldigd
53805: DOOL, JAN VAN DEN - geld transport in de nacht
53802: DOOL, JAN VAN DEN - Gesmolten plastic
53807: DOOL, JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis.
30402: DOOL, L. VAN DEN - Ds. Bernardus Smytegelt.
70275: DOOLAARD P G - Vrijwillige Brandweer Veenendaal 75 jaar brandweer Veenendaal
9456: DOOLAARD, P. G. RED. - Tot tijd en wijle... 1887 - 1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
43498: DOOLAARD, A. DEN - Het verjaagde water
21884: N.N. DOOPSGEZINDE - Christelyke gezangen, ten gebruike der doopsgezinde gemeente, vergaderende by het Lam en Den toren, te Amsterdam.
62304: NAUDIN TEN CATE MR. T.J. EN DOOREN DR. J.P. VAN - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Uitgegeven door de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
53812: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta 1573-1620. Volume 1: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP - Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn - Kleine Serie 49).
53811: DOOREN, DRS. G. VAN - En wij zijn ontkomen. Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd (2 delen) .
53813: DOORENBOS, CLINGE - Pluimstaart. in deze serie zijn verschenen: Snoet en Snuit, De lijster familie, brandweerman jumbo, Pluimstaart
45065: LEEUWEN VAN W OEFENAAR DOORHILLE H - een leesbare brief uit het leven van een godsdientsleraar w Leeuwen
53815: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
48913: DOORMAN, CHR. - Kristallijntje een kerst vertelling.
53816: DOORMAN, CHRISTINE - Dicky in Amerika ill H Pieck 1e dr. - Bew. Uit het Deens. - (Voor rakkers en bengels). -
53817: DOORN, BOUD VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn, Hšftling 4236. Met krabbels van Peter Zwart.
76344: DOORN, MAARTEN VAN, 1946-, GEMEENTEARCHIEF ('S-GRAVENHAGE) - Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars , Den Haag, 750 jaar Den Haag en de Hagenaars
20458: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. 1e druk.
53819: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zevende druk.
53820: DOORN, GEERTRUIDA, CORNELIA VAN - Eenvoudig verhaal betreffende het leven en sterven van Geertruida, Cornelia van Doorn. Den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen. Zesde druk.
53821: DOORN, JAC. H. - Andrť gaat naar Lapland. Illustraties Studio Herson.
68459: (WAGENBORGEN) --- DOORNBOS, H. & FIJTER, H.DE - "Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
76333: GROE EVA / VERMEERMAGARETHA/ MERKS ANNA KATHARINA /YEDDIE/ DOORNCERTRUDACORNELIA - BEREIDTOT HEERLIJKHEID vijflebensbescHRIJVINGEN vanGROE EVA / VERMEERMagarEtha/ Merks Anna Katharina /Yeddie/ DOORNCertrudaCornelia
53822: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den waaldyk. Humor van het platte land. Omslagteekening en bandversiering van Koen van Rees. Tweede druk.
23149: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE DOOROVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
56069: HANDSCHRIFT CUPERRUS J R DOORNSPIJK - HANDSCHRIFT beschrijving overhet geloofsleven met een verslag van een predikatie DOORNSPIJK 10 mei 1938
58096: KAP JJ HERV PRED TE AARLANDERVEEN - DOORNSPIJK - Afscheidspredikatie gehouden te AARLANDERVEEN den 5 februari 1843 bij het vertrek uit de gemeente naar Doornspijk
73646: LUMMEL VANH B EN BRUIN DE R TE DOORNSPIJK - Wie wil gaarne iets van den bijbel weten? leesboek overhtoude testament voor de afd over Veluwe van de vereniging van Christelijk onderwijzers in Nederland
24557: DOORNVELD, DS. IJ. - Zittende aan de voeten van Jezus. leven en wrerk dootA J Nelis
53831: DOORTMONT. L. (ORGANIST TE AMSTERDAM) - De melodieŽn der evangelische gezangen met akkoorden in letters, voor orgel bewerkt
70593: MUURAY ANDREW DOORVALEN VAN L J - Geworteld in Zijn Liefdfe Leven enwerk van Adrew Murrau
46148: KERSTEN G H DOORVOGELAAR.L - Gedenk zijn grote daden verhalen en schetsen uit de begibn=njarenvande Gerf Gem
46623: DOOYEWEERD, HERMAN - A New Critique of Theoretical Thought. Tr. David H. Freeman and William S.Young. 4 vols. in 2 banden
14734: DOOYEWEERD, PROF. DR. H. - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door Mr. J. A. Oosterhoff.
14735: DOOYEWEERD, DR. H. - De wijsbegeerte der wetsidee .*I: De wetsidee als grondlegging der wijsbegeerte. II: De functioneele zxin-structuur der tijdelijke werkelijkheid en het probleem der kennis. III: De individualiteits-structuren der tijdelijke werkelijkheid. .
53832: DOPHEIDE-WITTE, E. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden. GeÔllustreerd door Hugo Polderhuis.
74955: GABRIEL BEN-DOR (EDITOR) - Israel in Transition The Annals of the American Academy of Political and Social Science - Volume 555, January 1998
71843: HERVORMDE GEMEENTE DORDRECHT - KORT BEGRIP van de waarheden enplichten der Christelijke godsdienst uitgegeven doorde predikanten der Nederduitsche Hervormde gemeente Dordrecht
72725: MOLENAAR P PKN PREDIKANT TE DORDRECHT - De Kinderen van Jakob
51465: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
54218: EIGENMAN JAKOB DORDRECHT - STOF TOT WEENEN leerrede naar aanleiding van Richteren 2 vers 1-5 uitgesproken op den6e februari 1881 -- in de GHrote Kerk aldaar buij gwelegenheid van zijn optreden na zijn halfjarige schorsing in de evangelie bediening
43833: BOSVELD PAULUS (1731-1809) DORDRECHT - PROEVE eener eenvoudige en duidelijke verklaring der voornaamste waarheden
61353: MUILWIJK D A PRED OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Gezette hoogtijden achttal preken deel 4
2142: DOR…, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Dorť. 2e druk
71930: DOR…, GUSTAVE - Gewijde Tafereelen in chromolithographieŽn naar Gustave Dorť met bijschriften ter bevordering van Christelijk Geloof en Leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren (Oude Testament en Nieuwe Testament)Met 30+30 paginagrote kleurenchromolithographieŽn (bij elk hoofdstukje een
47548: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
53835: DOR…, GUSTAVE - Historie vom Heiligen Russland
70419: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
36794: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
75004: DANTE ALIGHIERI - DOR… - Divina Commedia. door Frederica Bremer. Inleidende verklaringen naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen Wolters-Noordhoff/Bruna
53834: DOR…, G. - De Bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Dorť. 2e druk
24975: DORE, GUSTAVE LOUIS AUGUSTE (1832-1883) - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling. Met honderd platen van Gustave Dore.
70677: DORHOUT U.G. - De Babo-club vier kornuiten uit het friesche waterland geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-14 jaar
53840: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van de Friesche meren. Het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities de sagen-,dieren-en plantenwereld. Teekeningen van Dirk Kerst Koopmans, foto's van F. Bloem, E.K. Walop e.a.
53841: DORING, MAURITS - Geschiedenis der voornaamste Monniken-orde.
74337: DORLAND, FRANK, - Luchtstrijdkrachten in den Tweeden Wereldoorlog en daarna
53842: DORN, KńTHE - Zielestrijd. Vertaald door J. B. 9-16e duizendtal.
53844: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland
53847: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
53849: DORP, DS. S. VAN - Onveranderlijk Dezelfde Gedachtenispreek van Ds. S. van Dorp bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsbediening, uitgesproken in een ure van gedachtenis en afscheid op zondag 1 september 1946 in de Regentessekerk te 's Gravenhage. Met portret.
53848: DORP, DS. S. VAN - Zalig . . . ! Wie . . . ? Negen overdenkingen over de Zaligsprekingen.
74510: DORP, FREDERICK VAN - Sticktelycke gedichten van Heer Frederick van Dorp, Heere Van Maesdam, & C. Verbetert, en vermeerdert
20231: DORP, DS. S. VAN - Het heil des Heeren.
21760: DORP, DS. S. VAN (EM. NED. HERV. PREDIKANT TE ZEIST) - De kloppende Heiland. Januari 1954, 1e jaargang.
43502: DORP, A. SIMON VAN - Jaap en Klaas en het koperen plaatje
53852: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van Christus niet.
53853: DORP, DS. S. VAN - Uw werk! Een woord ter herdenking van 25-jarige Evangeliebediening, uitgesproken in de groote kerk, 6 sept. 1931.
28128: DORP, DS. S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53851: DORP, DS. S. VAN - Ik schaam mij des evangelies van christus niet.
24587: DORP, DS. S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
1837: DORP, DS. S. VAN - Leer ons bidden.
53850: DORP, DS. S. VAN - Uit de diepten. Leerrede over Psalm 130 :1 en 2 door S. van Dorp Ned. Herv. Pred. te 's Gravenhage.
53862: DORP,VAN S. - De Heere is mijn Herder
53863: DORP-YPMA, J. VAN - Op Aantrekkelijkr voorwaarden
31187: DORP, DS. S. VAN - De stad Gods. Door S. van Dorp. Theol Docts. Em Pred. L.S. 's Gravenhage
53855: DORP, DS. S. VAN - Bij U is vergeving meditaties over psalm 130.
53859: DORP, S. VAN - Het reislied van Sions pelgrims. Psalm 84.
53857: DORP, S. VAN - Leer ons bidden.
53858: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...? Negen overdenkingen over de zaligsprekingen. Met een voorwoord van ds. W.L. Tukker.
75602: JONG DE MATTHIJS EN JAAP VAN DORP RED - Qumran en de Bijbel Matthijs de Jong en Jaap van Dorp. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel.
47526: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Tweetal Biddag predikaties
75045: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Gedenkt uwer voorgangeren.n Ds. T. Dorresteijn ovl op 3 januari 1966 te Opheusden.
53867: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Predikatie ter gedachtenis van het 12.5 jarig ambts-jubileum
53866: DORRESTEYN, T, DS. PRED. DER GEREF. GEMEENTE TE OPHEUSDEN - Eben HaŽzer predikatie ter gedachtenis van het 12,5 jarig Ambts-jubileum. van Ds T. Dorresteijn te opheusden
75561: PIENEMAN C-ROEFOFSEN- DORRESTYEIN T E,A - Het Woord der Waarheid 9 preken van predikanten welkede Gerf Gm te Opheusden diende
53873: DORRIES, H.- E. KLOSTERMANN-M. KROEGER - Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios
53874: DORRIS, MICHAEL - Kijkt-achter-bomen.
8070: D÷RSCHLER, E. - De komende Christenvervolging. Geillustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen. 1e druk.
53875: D÷RSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift. Met 8 illustratiŽn, 4 kaarten en 1 diagram.
53876: D÷RSCHLER, E. - Wat brengt de toekomst? Wat wij moeten verwachten in het licht der Heilige Schrift.Met 7illustratiŽn, 3 kaarten en 2 diagrammen. Vierde verbeterde oplage.
2349: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53877: DORSMAN, DS. P. J. (PRED. DER NEDERL. HERV. KERK TE SCHELLUINEN (1941) EN TE STAPHORST (1952), OV. 1981) - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties. Met een voorwoord van Ds. K. Veldman, Ned. Herv. Pred. te Staphorst.
53879: DORST FRANK, DICK VAN DEN HEUVEL, DOLORES THIJS, KEES KUIJPER, MARJO VAN VUUREN, JOKE VERWEERD - VerhalenmozaÔek 1
53880: DORSTEN VAN J - In Staphorst groeit het geluk
53881: DORSTEN, JAN ADRIANUS VAN - Poets, Patrons, and Professors. An outline of some literary connections between England and the University of Leiden 1575-1586.
53882: DORT, C. VAN - Broertjes Kerstlied. GeÔllustreerd door Frans van Noorden.
53884: DOUGLAS-HAMILTON, IAIN EN ORIA. - Bij de olifanten. Ten geleide door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, president World Wildlife Fund. Inleiding van Niko van Tinbergen, F.R.S.
53883: DOUGLAS, J.D. (ED.). - The New Bible Dictionary.
53891: DOUMA, H.H. (PREFACE), - Zwijndrecht Nu [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
7004: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
45463: DOUMA, J. - Christelijke levensstijl
53896: DOUMA, J. - Echtscheiding.
19683: DOUMA, J. - Abortus.
18608: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
15270: DOUMA, J. - Mozes de man Gods.
53892: DOUMA, J. - Gewapende vrede: 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'.
53898: DOUMA, J. - Vrede in de Maatschappij. Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken.2e druk
53900: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?
53901: DOUMA, J. - Het vijfde gebod predicatie gehouden in de noorderkerk op 28 september 1919
39928: DOUMA, DR. J - Milieu en manipulatie
12405: DOUMA, J. - Euthanasie.
16622: DOUMA, J.-P F MAAS EN A MOERKERKEN - Polio. Een gesprek hervat.Standpuntbepaling binnen de gerformeerde gezinden
7981: DOUMA, J.PROF TE KAMPEN - Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek. 8e druk.
17011: DOUMA, J. / VELEMA, W. H. - Polio. Afwachten of afweren?
53893: DOUMA, J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema 'Oorlog en Vrede'
53895: DOUMA, J. - Politieke verantwoordelijkheid.
7003: DOUMA, J. - De Tien Geboden: DEEL 1-2-3 deel 3. Van het eerste tot het tiende gebod. Met een bijdrage van drs. J.P. Lettinga. Tweede druk.
19682: DOUMA, J. - Homofilie. ethisch kommentaar
53910: DOUMERGUE, E. - Calvijns jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering, en eerste optreden als Reformator. Beschreven door E. Doumergue, hoogleeraar te Montauban. Vertaald W.F.A. Winckel.
53908: DOUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn door prof. E. Doumergue. Uit het Fransch door ds. W.F.A. Winckel
53909: DOUMERGUE, E. - Calvijn, de prediker van Geneve. Door prof. Emile Doumergue. Met verlof van den schrijver vertaald door mej. J.C. Rutgers.
75308: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en GenŤve. Vertaald door W.F.A Winckel
53914: DOUWES, D. J. - Roel en zijn makker. GeÔllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. tweede druk
53916: DOVEREN, J. VAN , THOMAS, FRED - De Bonte droom van het Circus
53921: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). (1820-1883) - Het Islamisme. tweede herziende druk 1 De Oude Godsdienst 2 Mohammed voor de vlucht 3 Mohammed na de vlucht 4 de Koran de overlevering en de legende 5 De leer en de plechtigheden 6 de afval,de nederlaag der oudgeloovigen en de bekeering der onderworpen volken 7 de oude sekten 8 het islamismeonder de eerste abbasiden 9 de iamaelieten 10 het qoefisme 11 de Islam in het westen 12 de Turken,de Mogolien,indie,China 13 de wahhabieten 14 de tegenwoordige toestand
74595: DOZY, DR. G.J. - Historische Atlas Der Algemeene Geschiedenis, Afbeeldingen En Kaarten.
60590: MARIJO GEILUSTREERD DOOR GREETJE BOSCH VAN DRAKESTEIN - Mietsie en Lajos tweede druk
53928: DRASEKE, J.H.B. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch fŁr junge Freunde und Freundinnen Jesus, von Johann Heinrich Bernhard Dršseke. Vierte, sehr verbesserte Auflage. Mit einem Titelkupfer.
7410: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53930: DRAYER, M. / SPIJKER, W. VAN 'T (REDACTIE) - In trouw gescheiden.
53929: DRAYER, DS. M. E.A. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1892.
53933: DREHER, BRUNO - Neues Predigtwerk, Lukas: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2,; Markus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testament 1+2; Matthšus: Evangelien 1+2, Episteln 1+2, Altes Testamen 1+2; Festtage 19 Bšnde.
53934: DREHSEN, VOLKER, HERMANN HńRING UND KARL-JOSEF KUSCHEL (HRSGG.): - WŲrterbuch des Christentums [herausgegeben von Volker Drehsen, Hermann Hšring, Karl-Josef Kuschel];
53937: DREIJER, H.W. - Kees van den vuurtorenwachter
35733: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
70684: DREIJER H.W. - Kees van den vuurtorenwachter geillustreerd door Annie van der Ruit
53935: DREIJER, G.K. - De ondergang van "De Sperwer" 2e druk.
72313: BRABER J.L. ARTS TE DREISCHOR - Historie Ned. Herv. Kerk Middelharnis
53944: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
53942: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDESZ J - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53943: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665)/P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C frelincourt,P du Moulin en verscheyden andere Godts geleerden item . De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, met een nevensgaende Troost door S Simonides Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs voor die haer tot het selve willen begeven (door G. Udelmans). Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods.iel-betrachtingebn,die een yeder geloovige ter Kerck gaende en daer van komende,
72827: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Als mede de klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende,
34185: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. noch is hier bijfevoegt En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, .
71641: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649 - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Item, de klachte van een swaermoedige ziele, o
29899: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, Soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien/gebeden/en dankseggingen/door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyden andere Gods-geleerden. 143 blz. Item, De klachte van swaermoedige ziele, over het gebruyk van 't H. Avondmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. 144-192. Als mede, De nootzakelykheyt des H. Avontmaels: met belijdenis des geloofs voor die haer tot des Heeren Heyligh Avondmael willen begeven door G. Udemans. 193-220 blz. En: De reyze na Beth-El, of het Huys Gods, zynde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders: soete ziel-tochten en bewegingen des herten: met byvoeginge van verscheyde Psalmen en Lofsangen, op noten gestelt, verbetert en gesuyvert. 52 blz. Oock verrijckt met een daghwerck van beweegredenen tot het gebed, op elcke dagh der weecke. 12 blz. Dese laetste druk verciert met schoone kopere platen.
24630: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665), MOULIN, PIERRE (1568-1658), SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - 't Recht gebruyk van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge: Bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C. Drelincourt, P.du Moulin, en verscheyde andere Godtgeleerden. 150 blz. Item, De klachte van zwaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. blz. 153-200. Als mede, de nootsakelijkheyt des H. Avondtmaels, neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans. blz. 203-230. Noch is op nieuws hier by gevoegt: De reyse na Beth-El, het Huis Gods, zynde innerlijcke ziel-betrachtingen, die een yder geloovige, ter Kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken. Dese laetsten druk met soete ziel-tochten en bewegingen des herten vermeerdert: mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyde psalmen en lof-sangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruykelick, altemael op noten gestelt, veel verbetert, en van druck-fouten gecorriceert ende gesuyvert. 62 (2) blz. Verciert met nieuwe kopere platen: en vermerdert met eenige Psalmen, Lof-sangen en dagelijchse betrachtingen.
76875: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Blz. 289-314. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
27227: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669, CHARENTON); Y.B.; TEELLINCK, WILLEM (1579-1629, MIDELBURG); BREEN, GILLIS VAN (1584-1662, BEVERWIJK) - Drie tractaten noodich om zich te bereyden tot het H. Avontmael bestaende 1. in gebeden en meditatien om met ijver daer toe te gaen; int Frans beschreven door Carolum Drelincourt. AMSTERDAM, voor de wed. Marten Jansz. Brandt en Vanden Burgh, 1654 (12) 156 blz. Waarbij: 2. d' Oeffeninge van het H. Avondtmael onses Heeren Iesu Christi. Onder de gheloovige in de Christelijcke Gereformeerde Kercke. In vier deelen begrepen. Gestelt door Y.B. en W.T., dienaren des Goddelijcken Woorts. Den negenden druck, na de nieuwen oversettinge des Bybels verbetert. Door Gillis van Breen, dienaer des Goddelijcken Woorts tot Beverwijck. AMSTELREDAM, Van den Burgh 1661 (gedruckt by Pieter Dirckz Boeteman op de Egelantiers-Graft (sic)), 180 blz. gedruckt by Pieter Dirckz Boetemen op de Egelantiers Graft 1661 Waarbij: 3. Een korte somma vande beginselen der religie, in vragen en antwoorden : dienstelick voor de gene die haer selven willen begeven tot de Tafel des Heeren, met ghetuygenissen de H. Schrift bevestigt: na de nieuwe oversettinghe des Bybels. t'Samen gestelt door Gillis van Breen, dienaer des Goddel. Woordts tot Beverwijck AMSTERDAM by weduwe vanMartensJans Brabdten Abraham van den Burgh Boeckverkoper byJan Boom Voorts Toren in de Gereformeerdfe Catechismus 1661 47 nlz gedruckt voorgereformeerd kercken van de Rijp na voorgaande toestemminghe van de classis van Alkmaar orgineelleren bandje met gioudbestempeling
35066: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669) / MOULIN, PIERRE DU (1568-1658) / SIMONIDES SR., SIMON (1629-1675), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) / SWEERTS, H. - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmael, soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. item ,,De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost," door S. Simonides. ,,alsmede hoe nootsaekelijkheit van het Heylige Avontmael; nevens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven," door G. Udemans. noch is op nieuw hier by gevoegt ,, En de reyze na Beth-El, of het huys Gods, zijnde innerlijke ziel-betrachtingen, die een yeder geloovige, ter kercke gaende, en daer van komende, dient te gebruyken" deze alderlaesten druck met soete zieltochten en bewegingen vermeerderty en verbetert
76141: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665)/P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruyck van het H. Avondtmael, door Simonides. Alsmede: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels; neffens een Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Noch is op nieuws hier by-gevoegt: De reyse na Beth-El, of het Huys Gods. Desen laetsten druck met soete zieltochten en bewegingen des herten vermeerdert; mitsgaders zyn daer by gevoegt verscheyden Psalmen en Lofsangen, soo voor als na het H. Avondtmael gebruyckelijck, DEZE LAATSTEN DRUK MET ZOETETOCHTEN en bewegingen des herten vermeerdert midsgaders zyn daer bygevvoegd verschyden psalmen en lofzangen zo voorals na het H Av avondmael gebruykelykaltemael op nooten gesteld veel verbetert , en van druck-fouten gecorrigeert en gesuyvert. Verciert met nieuwe kopere platen, en vermeerdert met eenige Psalmen, Lofsangen en dagelykse betragtingen
42872: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1669); MOULIN, PIERRE DU (1568-1658); SIMONIDES SR., SIMON (1629-'75), UDEMANS, GODEFRIDUS (1581-1649) - Het recht gebruyk van des Heeren H. Avondmaal, zoo voor als na de bedieninge. Bestaande in meditatien, gebeden en dankzeggingen. Door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Waarbij geb.: Idem, de klagte van een zwaarmoedige ziele, over 't gebruyk van 't H. Avondmaal, met een nevens-gaande troost; door S. Simonides. Als meede, de Noodzakelijkheyd des H. Avondmaals: neffens een belijdenisse des geloofs voor die haar tot het zelve willen begeven; door G. Udemans. En de Reyze na Beth-El, of het huys Godts, zijnde innerlijke ziel-betragtingen, die een yder gelovige, ter kerke gaande, en daar van komende, dient te gebruyken. Mitsgaders zoete ziel-tochten en beweegingen des herten: met byvoeginge, van verscheyde Psalmen en lof-zangen, op nooten gestelt. Ook verrijkt met een dagwerk. Verciert met kopere plaaten.
40125: DRELINCOURT, CHARLES (1595-1665) /P. DU MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES - 't Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door Simonides. En: De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De reyse na Beth-El. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen.
53947: DRENT, J. - Hier in het Stille Veld, 150 jaar hervormde Gemeente te Dedemsvaart
53949: DRESS, WALTER - Versuchung und sendung. Luthers Zeugnis fŁr die Gegenwart.
53951: DREWES, C. B - Go-ke en haar di-a-bo-lo
73321: DREXELIUS, JEREMIAS(1581-1638) FRANCISCUS DE SMIDT (1576-1659) - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken., Overgezet uyt het Latyn van den eerw P Jerenias Drexelius in de Nederlanduydsche tale door F. de Smidt.. Beide priester der Societeyt Jesu
69598: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - HET BLIJVENDE WOORD. 10Oude /Nieuweterstamen 2 Kerkgeschiedenis-3Ethiek-4 Bijbelse geloofsbegrippen- 5 dogmatiek 6 de bijbeldoor
19062: DRIEL, DRS. L. VAN EN DRS. I.A. KOLE - Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.
53953: DRIEL C M VAN DR - Dienaar van twee heren Het strijdbaar levn van theoloog-polticus B D Eerdmans 1868-1948 verscheen in de serie Thelogie en geschiedenis onder radaktie Dr .Herman.J. Selderhuis
25643: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. - Het blijvende Woord. Kerken, skten en stromingen. Voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.5edruk
75560: DRIEL VAN C M - Rehoboth in Rotterdam Geschiedenis van een Christelijke gereformeerde stadkerk
53958: DRIEL, ANGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53959: DRIEL, DRS. L. VAN - Open Boek Nadere uitwerking van de Open brief
53960: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Het Blijvende Woord.
53961: DRIEL, L. VAN EN I.A.KOLE - Het blijvende woord. Ethiek, voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming.
53954: DRIEL, A. VAN - Ulrich Zwingli - Hervormingsdag 31 october 1517. Door Agnes van Driel.
53955: DRIEL, AGNES - Duifjes tweede druk
53957: DRIEL, AGNES VAN - Een jaar van strijd. Tekeningen van Jaap Veenendaal.
53956: DRIEL, AGNES VAN - De zendingsvriendinnen. Met pentekeningen van Henk Poeder.
76469: DRIESSEN, A. (1682-1748, PROF. TE GRONINGEN) - Wonderwerken van Jezus. (Aonius Driessen doctor en professor der H. Godgeleerdheid en Academie-Prediker by de Hooge Schoole van Groningen Welker :etter zin kortelijk geopent en bewezen ect waarbij gevoegd zijn de parabelreden der WYZE EN DWAZEN MAAGDEN MET daarbij REDENVOERING 2 Thimoth 2 vers 15 Uitgesproken in de Academi Kerk van Stad en Lande
36562: DRIESSEN, A. (1682-1748, PROF. TE GRONINGEN) - Wonderwerken van Jezus. Antonius Driessen doctor en professor der H. Godgeleerdheid en Academie-Prediker by de Hooge Schoole van Groningen en Ommelanden. over al de wonderwerken van Jezus, welker letter-zin kortelijk word geopent, en 't bewijs voor Jezus Godheid, en Messiasschap aangedrongen, zijnde voornamentlijkde verborgene zin die de Heiland zelve geeft, waar toe alle de omstandigheden, en 't verband met de voorige of volgende geschiedenis in aanmerking komen, en word ook t'elkens aankewezen, dat dierlijke verhandelingen op zuivere Godvrucht uiloopen. waar agter by gevoegt zijn de Parabel-Reden der wyze en dwaaze maagden, en de intreeds-rede in de Academie-kerk van Groningen &c. WAARBIJ BEDENKINGEN over de H OPENBARINGE in welke onderzocvht word Of er inde Kerke des NT niet zyn Zeven Perioden even lang,en uit 360 Jarenn bestaande Of eer beha;ven deze noch een Achste Tyd,van de Zevende Zegel de Zeven Donderslagen aan de Zeven Bazuine en de Fiolen aan de Donderslagen En of in dit Boek Cap2 vers13-Cap12 en 13 tot Cap14 vers6 niet twee Tusschenredenen ingelascht zyn Door ANTONIUS DRIESSEN Hoogleraar in de H Godgeleerdheid te GRONINGEN Vertaalt door D SMOUT Waarbij gevoegt zyn Twyfelingen en Tegenwerpinge door de Heren DEUSING enn HARTMAN voorgebragt en de Antwoorden op de zelve
53965: DRIESSEN, L. / SCHWENCKE, G.D.M. / THORN, J.J. / VELDHUYZEN, E.J. / WOERDEN, I.J.G.M.VAN - Willibrords erven. 1250 jaar christendom in Oegstgeest [Uitg. ter herdenkin
40049: DRIESSEN, BERNARDUS ( - Leerredenen uitgesproken der eerste plegtige uitoefening van den Godsdienst in de kerk van den Heililgen Lodewijk.
53964: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgelijken stand in Gelderland. Beschrijving van de de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overlevenden enz.,...
53968: DRIJVER, F.W. - Langs opgaande wegen.
1933: DRIJVER, D. (EVANG. LUTH. PREDIKANT) - Het Lutherboek. In opdracht van de commissie voor de geschriften van den Nederlandschen protestantenbond, samengesteld door D. Drijver. Met medewerking van prof. dr. H. A. van Bakel, prof. dr. A. Bruining, A. van der Heide, Herv. pred. , prof. dr. L. Knappert, prof dr. J. Lindeboom, J. J. Meijer, Herv. pred. en H. C. S. Wanting, voorg. b/d Vrijz. Herv.
38995: DRIMMELEN, T. VAN - Ter nagedachtenis aan mijne geliefde betrekkingen en vrienden.met voorwoord J H Vrolijk
53970: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53969: DRINHAUS, PAUL - Wereldnood Wereldredding 1e Oplage - 10e duizendtal.
53971: DRONKERS, DS. J.J. - De Gemeenschap der Heiligen.
71516: DRONKERS, ANTON, - De religieuze film, een terreinverkenning der religiŲse film, versuch einer orientierung, Academisch proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van de rector-magnificus Dr. H.G.K. Westenbrink, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit tegen de bedenkingen, van de facultiet der godgeleerdheid.
53972: DRONKERT, DR. K. - Gids voor het oude testament.
73461: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament (With summary in English). Dissertatie (Diss.)
53973: DROPPERS, J. A - Wat dokter slamet vertelt
71114: DRORST, HETTY - Witte sneeuw en hulst met rode besjes, met illustraties van Nans van Leeuwen
34684: DROS, DRS. L.F.; SJOER, DRS. N.J.P. - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, werk en volgelingen.
75505: DROST M.A. - Documents pour servir Š l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'Š 1585 Tome 2 Actes notariťs de Bordeaux 1470-1520 R.G.P. 211
53980: DROST, HETTY - Witte sneeuw en Hulst met rode Besjes. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
75507: DROST M.A. - Documents pour servir Š l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusquŠ 1585 Tome 1 Actes notariťs de la Rochelle 1423-1585 R.G.P. 190
47406: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1957 Amsterdam: , 1957. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. Thema: het reizen
53985: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
72526: DRUKKERSWEEKBLAD, - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1965 no 52. . Illustraties.
53982: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53984: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47416: DRUKKERSWEEKBLAD - DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
47405: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn, kerstnummer 1955 Amsterdam, Instituut voor Grafische Technie, 1955. 4to. original printed wrappers. nummerous ills. fine copy. Finely illustrated on commercial art and color-printing
47404: DRUKKERSWEEKBLAD - N/A Drukkersweekblad Autolijn kerstnummer 1954 Amsterdam: , 1954. Drukkersweekblad. Paperback. Folio. GeÔll. M. m. v. P. Peterin, C. Boost e. a. (exemplaar afkomstig van dr. Boosten Stols te Maastricht).
47401: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Kšufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
47397: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52. Z.p., z.u., 1964. 113 pp. ingenaaid. Illustraties.
53988: DRUKKERSWEEKBLAD - . DRUKKERSWEEKBLAD, Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52. Z.p., z.u., 1956. gebonden. Illustraties. .
53983: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951 . Soft Cover, 4to. Ill.: Richly illustrated. Typografienummer. Behandelde typografen: Charles Nypels, P.J.W. Oly, Halvor Durban Hansen, Charles G.L. Behrens, Henry Thejls, Josef Kšufer, Enrico Gianni, Maximilien Vox.
53990: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
32029: DRUMMOND, W. - Flowres of Sion to which is adjoyned his cypresse grove.
1105: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
53991: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg. 2e druk
32579: DRUNE, G.VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren, gehouden met een arme zondares. 2e druk.
42385: DRUNE, G. VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gegouden met een arme zondares. Huisvrouw van W. Andeweg.
53992: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling door H. van Druten, Herv. predikant te Rijnsburg.
73839: HARINCK DS. W. - Tien geboden voor tieners
73840: HARINCK DS. C. - Ik geloof in God, tweede herziende druk
73710: RIETDIJK DS. D. - Kernteksten uit de brieven aan Timotheķs
72836: TERLOUW L. DS. - Als thuisblijven moeilijk wordt, gedachten over zorgen bij het ouder worden
46695: ROOS J DS. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Ned 60e jaargang. 2012-13
43358: TUKKER W L DS - De weg van het woord Inspoor van de vaderen verzameldeopstellen
46162: SILFHOUT. DS.W - Eerst de Jood en dan de Griek
72847: SCHREUDER A. DS. - Loflied op Gods welbehagen, meditaties over de brief aan de EfeziŽrs
73827: HAAR DS. J. VAN DER - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting,
73758: BAAN DS G.J. - Die dorst heeft die kome, tien preken over de nodiging van het evangelie.
72412: KOHLBRUGGE HF DR DOOR HEYST DS. D. VAN - Het woord is ons gegeven, Shriftuitleg van Dr. H. F. Kohlburgge
73780: DAM DS. CHR. VAN - Het geloof behouden, zes preken over teksten uit de brieven van Paulus
73376: VERGUNST DS. E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven, 52 meditaties
74303: KORTEWEG DS. P. - Uw Heilleer (Heilsfeiten, catechisatiemethode)
73976: PHILPOT DS. J.C. - De Leerredenen, dertiende zestal en twaalftal
73863: HONKOOP DS. P. - Op saffieren Grondvesten, tien preken
72846: KERSTEN J.W. DS - De wijnstok en de ranken, acht preken
72892: HAGE DS. W. - De dierbare begeerte van David, predikatie over Psalm 27 : 4 , uitgesproken te Middelburg op 14 mei, ter gelegenheid van de Openbare Belijdenis
73770: BLOK DS. L. - De rol des boeks is met Mijn naam vervuld, acht preken
73889: LEEUW DS. G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda 70 meditaties voor zieken
74049: REINDERS DS. B. - De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen acht prken over de gelijkenissen des Heeren
76714: AALST VAN G J DS E.A.. - Onderwijs voor het onderwijs bijbelse lessen voor docenten
76025: RUITENBURG VAN P DS - Een mooie leeftijd Brieven aan ouderen 2e druk
74064: SCHIPPER DS J. - Wat zegt de Kerkorde, rondom het Kerkelijk leven
76903: MIJNDERS DS. J. - De geopende deur 52 miditatien
73864: HOFMAN DS. A. - Die ore heeft die hore, brieven aan de zeven gemeenten
75762: CAMPEN VAN M M DS - De gerredschapskist de negen geestensgaven
74007: RAVENSWAAY DS J.C. VAN - Veel of alles, achttal preken
74330: KAPTEIN DS. K.J. - Terug naar God over bekering en geloof
74192: WIT DS. D. DE - Het was zeer goed, zes overdenkingen over de schepping
72246: LEEUW DE G.M DS. - Ademtocht 53 meditaties
73111: BURDER GEORGE DS. - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligd! predikatie over Exodus 20:8 vertaald door H. van Vliet
21761: RICHMOND DS. L - Jenny de hutbewoonster. Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.
73979: OUDEN DS N. DEN - Waar is God?
72239: MIJNDERS. J. DS. - Een lofzang in de nacht. 52 meditaties
72240: HONKOOP. A.F. DS. - Kom en zie, 52 meditaties
73866: KOOTEN DS. M. VAN - De vier mannen van Heidelberg
73870: KOOTEN DS. R. VAN - Ons leven is van God, zesde gebod
73830: HOFMAN DS. A. - Hosťa, de zoon van Beťri 39 overdenkingen
73832: HILLENIUS JESAIAS DS. - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade over HebreeŽn 4:16
73833: HEIDEN DS. B. VAN DER - De ware wijnstok 52 wijnstok
77103: HEGEMAN C. DS. . (PRED. GER. GEM) - ingt de eerte b ij eurte 8 preken
73776: DOORNEBAL DS. J.T. - Stromen van levend water, overdenkingen uit de evangeliŽn
74178: VOORDEN DS. A. VAN - Hoort Hem!
46774: WESTERINK J DS - Joel & Amos profeten van het recht van God
53995: DS. C. A. VAN DIEREN, DS. C. SONNEVELT, DS. A. J. GUNST. - Twee wegen - samenvatting van de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 12 mei 1993 in "De Doelen" te Rotterdam. - Sprekers Ds. C. A. van Dieren, Ds. C. Sonnevelt, Ds. A. J. Gunst.
77114: WESTERIN K J DS - Leer mij volgen Over volgen van de Heere Jezus in het dagelijks leven
46155: VELEMA. DS J.H. - Het oog naar boven
69375: ZEYNDER W A DS - boete
73885: LINDE DS. D.M. VAN DE - Handelingen I-XII deel 1
74157: VLASTUIN DS. W. VAN - Gezalfd en bedreigd
74158: VLASTUIN DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen
73764: BEEK DS. M. VAN - Gods bewezen weldaden herdacht
68842: WILDSCHUT DS A.A - LEVENSGELOOF EN GELOOFSLEVEN
74160: VEENENDAAL DS. J. - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
72411: STAM P.J. DS. (HERVORMD PREDIKANT-KATWIJK Z-H) - Het oog omhoog het hart naar boven! een leven lang leerling van 'Dominee' Doctor Willem Aalders, een herinnering als een 'marque d'honneur
72395: SONNEVELT C. DS. - Christus als de banier der volken
73755: AMSTEL DS. J. VAN - Zit het in de prediking?
73829: HAAREN DS. J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalme
74165: VLIETSTRA DS. A. - Het Woord Gods in onze Geloofsmaatschappij
53424: DIJKSTRA DS .R - Karl barth aanval op deze wereld.
73400: DORRESTEIJN DS. T. - Gedenktuwer voorgangeren . hebr. 13:7 Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van ds. T. Dorresteijn
74028: OOSTEN DS L.H. - Bewaar Uw Kerk
57874: JONG DS. A.J. DE - Afscheids-predicatie uitgesproken in de Ned. Herv. Kerk te Ederveen
73853: KARENS DS. M. - De enige medicijnmeester, 52 meditaties, tweede druk
74051: REINDERS DS. B. - Een uitverkoren vat
53799: BUTTER DS. P DEN - Wijsheid in sprekende beelden. Het lesboek van Agur
73834: HEEMSKERK DS. D. - Verzamelde aren , Bijbels dagboek
73835: GEUZE DS. A. - De schat in een aarden vat
73836: HETEREN DS. A. VAN ROOS DS. P. WEERD DS. A. VAN DE - Voor altijd getroost, kort uitleg van de Heidelbergse Catechismus
74148: TUINIER DS. D.W. - Indien gij gelooft
74153: VISSCHER DS. W. - Crisis?
61097: MILLER J R PIERSON H DS - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
72302: RIETDIJK DS. D - Kernteksten uit de brieven aan Timotheus, handreiking voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke Bijbelstudie
73810: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Christus-prediking, overwegingen bij het hart van de prediking
72761: TUKKER W. L. DS. - Abraham de vader alle gelovigen
76725: BUTTER DS. P DEN - Het evangelie van Mozes (21 Christus in het boek Numeri
74451: VERHEIJ DS. W.A. - De Geest wijst wegen in de Tijd, Luca's Theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
72301: SCHUURMAN DS J.C. - Gert-Jan Harmsen, uit de mond der jonge kinderen. , tweede druk
73975: PIETERS DS. W. - Gods boeken
73542: GOEDE DS. G.J. - En bonden Hem Joh 18:12 laatste geddelte Lijdenspredicatie uitgesprokeni n de zuiderkerk te Apeldoorn op Zondag 8 maart 1931
74849: STEENBEEK J G JR DS - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
74075: ROOS DS. P. - Kan ook een farizeeŽr zalig worden?
74174: WESTRATE DS J.A. - Weidt de kudde Gods die onder u is... Bevestiging en intrede van ds. J.A. Westrate in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen
73932: MENSINK DS. A.J. - Genade als erfgoed, het bijbelse recht van de kinderdoop
74177: VROEGINDEWEIJ DS. L. - Rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking
76024: RUITENBURG VAN P DS - Aan Vader 2e druk
73972: POORT DS. J.J. - Mijn bijzondere vrienden, herinneringen uit mijn leven
74189: WISSE DS. C. - Waarheid in het binnenste, acht predicaties
74187: WISSE DS. C. - De beekjes der rivier, tien preken
73761: BELDER DS. J. - Medicijn voor het hart, tien meditaties als troost voor de zieken
73884: LINDE DS. D.M. VAN DE - Lucas XVII-XXIV deel 3
61113: MISKOTTE K H DR. BUSKES JJ DS E.A - In de WAAGSCHAAL Weelblad van verontrusten gereformeerde
73811: ECKEVELD DS. J.J. VAN - Het Loflied van Paulus, meditaties over Romeinen 8:31-39
74113: SMITS DS. C. - De overwinning van het LAM
74114: SMITS DS. C. - Het heil des Heeren 5 preken over Jona deel 2
75887: K H DR. BUSKES JJ DS E.A - In de WAAGSCHAAL Weelblad van verontrusten gereformeerde
73842: HARINCK DS. C. - De Heilsorde geloof en zekerheid
73843: HARINCK DS. W. - De Koning der Joden, Ontmoetingen op weg naar Golgotha
73844: HARINCK DS. W. - De geestesgaven, een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging
73595: BOERSMA JAN DS. - Als lichtende sterren, bijbelstudies over het boek Esther
45538: HAVERKAMP DS. B - De tent onder de wolk.
74122: SILFOUT DS. W. - Zie Uw Koning, negen preken over het leven van de Heere Jezus
45485: ROSCAM ABBING H. O. DS. - Nederland , schik u om u God te ontmoeten ect met inleiding Drs M D Geuze en ten geleide Dr C Graafland
73369: GORSEL DS. W. VAN - Uitzien naar de morgen 52 meditaties
74061: SCHULTINK DS. A. - Ter gezetter tijd, zes preken
51930: BRUGGHEN DS. G A VD - Het Johannus evangelie .
72845: SCHIPPER J. DS. - De Bron des levens, 52 meditaties
73936: MEEUWSE DS. C.J. - Christuskennis en de toegang tot het Heilig Avondmaal
73938: MEEUWSE DS C.J. - Vragen voor zelfonderzoek, opgesteld door Jacobus Koelman
73940: MEER DS. E. VAN - Langs deze weg ging Hij voorbij
73942: MULDER DS. P. - Sprekende contrasten
73943: MOL DS. J. - Levende hoop
73944: MOLENAAR DS P. - Jona een duif in Gods hand
73946: MIJNDERS DS. J. - Troost voor de kleinen 52meditaties
75688: HEEMSKERK DS. D. - Zijn Naam belijden over de belijdenis van hetbgeloof
74468: BELDER DS. J. - Een gave apart, Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
73964: NEELE DS. C. - Uit de schaduw, nbekende bijbelse personen belicht
49125: MILLER J R PIERSON H DS - Heiliging van de werkdag vertaald door C v R Met eene voorrede van ds H Pierson
73784: BUDDING DS. D.J. - Schep mij een rein hart, 52 meditaties
33344: DUBBELBOER, B. - Geheim verzet.eillustreerd door Rudy van Giffen 19e druk
51198: BOETZELAER VAN DUBBELDAM C W TH VAN DR. - DE Gereformeerde kerken in Nederland en de zending in Oost Indie in de dagen der Ooost indische compagnie
76103: MULDER O. DRS. / BRILMAN H.J. / DUBBINK J.G. / E.A. - De grote kerk in Almelo . De geschiedenis van de protestante kerk te Almelo en uitgebreide informatie over het orgel. In woord en beeld.
363: DUBOIS, DS. A. (CHR. GER. PRED. OUD-BEIJERLAND) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van Neerlands feestvreugde" Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en Prins Bernhard.
388: DUBOIS, DS. A. (CHR. GER. PREDIKANT TE OUD-BEIJERLAND) - Vreugd en vreeze. "Een stemme Gods te midden van neerlands Feestvreugde". Tijdwoord bij de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard. Zesde druk.
39502: DUBOIS, DS. A. - "Bijbelherdenking bij Bijbelverdenking" Herdenkings-tijdwoord bij het driehonderd-jarig bestaan van den Staten-Bijbel.
33495: DUBOIS, DS. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
22393: DUBOIS, DS. A. (CHR. GEREF. PREDIKANT TE OUD- BEIJERLAND) - "De kerk in krankheid klagend"
54011: DUBOIS, DS. A. - De kerk in krankheid klagend. Predikatie.
54015: DUBOIS, SIMONE - Belle van zuylen. 1740 0 1805. Leven op afstand.
77146: DUBY, GEORGES, - History of Medieval Art 980-1440.
75266: EUG»NE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC - Histoire de l'habitation humaine: depuis les temps prťhistoriques jusqu'a nos jours : texte et dessins
73802: DUCO, D. - Opium & opiumschuiven. een bronnenboek.
75455: DUFOUR - L' AME: Ou Le Systeme Des Materialistes Soumis Aux Seules Lumieres de La Raison (1759
54018: DUIFHUIZEN-MEIJERS, J.J. - Markt op school.
54020: DUIJKER, H. - Alles over rode wijn. Een praktijkgids voor iedere wijndrinker.
54019: DUIJKER, H. - Over wijn gesproken....
54021: DUIJSTER, A. - Ridders van de weg Terugblik over 12,5 jaar RD-chauffeur
69974: DUIJTSCH CHRISTIAAN SALOMON (1734 - 1795). HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch zijn laatste levensjaren). Messiasbelijdende jood.
45650: DUIJZER - VAN DIJK, B.W. & DUIJZER, D. - 'in der gerechtigheid' Het Nederlandse volkslied als lied van de bevrijding.
54023: DUIJZER, DIRK (ED.) - De profundis. Psalm 130 in de Nederlandse taal. Introductions by J.P. Fokkelman, J. de Gier, J. Smelik, and H. Vreekamp
72749: DUIM, H. V.D. - Over de IJssel, Hollandse jongens in hongertijd. Illustraties. Enkele vlekjes op de voorkaft. Met opgeplakt voorplaat 3 jongens met een Hollandse vlag die een naderende (Amerikaanse) tank verwelkomen.
54032: DUIN, M. VAN DER - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
8729: DUIN, M. VAN DER - 1830, een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
49074: DUIN, M. VAN DER - 1830 een verhaal uit den tijd van de Belgischen opstand
54029: DUIN, M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw.
54030: DUIN, M. VAN DER - De roode golf. Over Rusland en de Russische Revokutie en de verbanning naar de Poolstreken ensiberie
54028: DUIN, M. VAN DER - In het legioen.
54026: DUIN, M. VAN DER - In het legioen.
54031: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
54027: DUIN, M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw. 2e druk.
70678: DUIN M. VAN DER - Admiraal Swartenhondt een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuiw (eerste deel de hoop des vaderlands)
70679: DUIN M. VAN DER - In het legioen
54038: DUINEN, SJ. VAN - 2et huisje van tante Cornelia 2 druk
31859: DUINEN, S.J. VAN - Elske van de orgeldraaier. 1edruk.
72783: DUINEN, S.J. VAN - Zo blijft het niet Lizette!
74616: DUINEN VAN S J - Een Vader der wezen 3e druk
73131: DUINEN, SJ. VAN - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
73133: DUINEN, SJ. VAN - Marisca. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
42558: DUINEN, SJ. VAN - Ook voor jou, Rianne
54034: DUINEN, S.J. VAN - Elske waarheen.
31869: DUINEN, SJ. VAN - Wie had dat kunnen denken?
73346: DUINEN, SJ. VAN - KINDERVERHALEN 1e druk
54037: DUINEN, SJ. VAN - Marisca 6e druk. Illustraties van Jaap Kramer. avi 8
54039: DUINEN, SJ. VAN - Wouter wordt geen visserman
40926: DUINEN, SJ. VAN - Toeval bestaat niet
48940: DUINEN, SJ. - Oma, Ik ben Femke! Illustraties Jaap Kramer
54036: DUINEN, SJ. VAN - Marinda en Rianne vinden elkaar. illustraties Jaap Kramer. Voor de leeftijd vanaf ong. 11 jaar.
73651: DUINEN, SJ. VAN E.A - Voor elk die in het duister dwaalt 11kerst verhalen
54042: DUINKERKEN, A. VAN - Nicolaus van Milst 1645-1706. Batavia sacra. Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgesciedenis. Onder redactie van M.P. van Buijtenen en dr. J.J.M. Timmers.
54043: DUINKERKEN, A. VAN - Uren met St. Bernard.
57749: JANSEN PETRUS (1698-1770 PRED EN RECTOR TE WESEL PROF DUITSBURG - OVERDENKINGEN van de RYKDOM van GODTS GOEDERTIERENHEID, Waar in de zelve tot opbouwing van Geloove Hoop en Liefde in al haar uytgestrektheid en zielroerende Omstandigheeden word aangetoond door Petrus Janssen V.M.D. en rector van het Gymnasiumtot Wezel Uyt het Hoogduyts vertaald nieuwe uitgave Met eene Voorberichtvan den eerw Heere WILHELMUS PEIFFERS te Amsterdam
13574: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus. Uit het handschrift vertaald door J. Traast. Volgens de 2e druk van 1769, in hedendaags Nederlands overgezet en bewerkt door dr. J. Haitsma.
76288: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke.
151: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - IntreÍ-rede over Ephesen 3: 8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch, voor de geme van Mijdrecht, den 7 september 1777. Nieuwe uitgave. 52 blz. Daarb. geb.: De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3, 4; Gal. VI: 14 en I Petr. 1: 5, door Christiaan Salomon Duitsch, predikant in de gemeente van Jezus Christus te Mydrecht. Nieuwe uitgave. 112 blz.
14082: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
13576: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON. - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Vermeerderd met eenige leerredenen van den schrijver Christiaan Salomon Duytsch, aanvankelijk Israelitisch rabbijn in Hongarije en overleden als predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk met een woord vooraf van P. Deetman. 5e druk.
76555: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
54046: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur.
54070: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De gelukstaat, de roem en de bewaring van eenen geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen, over Col. II: 3, 4; Gal. VI: 14 en 1 Petr. 1: 5. Door Christiaan Salomon Duitsch, predikant in de gemeente van Jezus Christus te Mydrecht.
5459: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen.
14747: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. ,mert Intree rede ende gelukstaat 3 leerredenen
39748: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Eenige Leerredenen betreffende en van Chr. Salomon Duitsch Aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Ger. Kerk te Mijdrecht. Nieuwe onveranderde uitgave door de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong"
27600: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Jeschugnat IsraŽel, ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Christiaan Salomon Duitsch. Gedrukt voor den autheur.Tweede deel.
3710: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
36404: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie.
32580: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tijds in de wereld, overgebracht; na eene zesjarige omzwervinge door de Woestijne dezer wereld. Ondervonden, en in 't Hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlijking van Jehovah in 't Nederduitsch vertaald. Met vervolg. Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. Waarbij geb.: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
27604: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-1795, MIJDRECHT) - Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus. Uit de schriften der Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd. Voorzien met twee nauwkeurig uitgerekende tafelen over Jesaias 7:8. Van de opvolging en regering der koningen van Juda en Israel. Geschreeven in 't Hoogduitsch door Christiaan Salomon Duytsch, gewezen Joodsche rabbi. En uit het handschrift vertaald door J. Traast. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
29078: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Door Christiaan Salomon Duijtsch, aanvankelijk IsraŽlitisch rabbijn in Hongarije, overleden als predikant der Ned. Geref. Kerk. Met een woord van aanbeveling P. Deetman, predikant te Harderwijk. 2e druk. Waarbij geb.: Bevestigings en intree-rede benevens drie leerredenen over de den gelukstaat van een Christen na dit leven. 2e druk.
54067: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.WAARBIJ Eenige (5( leerredenen o a. bevestiging /intrede
54056: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
20792: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-1795, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende, behelzende zijne roeping uit het duistere Jodendom ,waaruit hij is overgebragt tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is; na eene zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven. Tot verheerlyking van Jehova in het Nederduitsch vertaald. Tweede druk. 360 blz. 1837 Niet in SGT Waarbij geb.: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk; en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden enz. Tot verheerlijking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk. 189 blz. 1838.Niet in SGT Waarbij geb.: Intree-rede over Ephesen III: 8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch, voor de gemeente van Mijdrecht, den 7 September 1777. Nieuwe uitgave. 52 blz.SGT D135 Waarbij geb.: De gelukstaat, de roem, en de bewaring van eenen geloovigen Christen, voorgesteld in drie leerredenen over Col. III: 3,4, Gal. VI: 14 en I Pet. 1: 5. Nieuwe uitgave. 112 blz. 1839. SGT D175
54072: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
76556: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. 2edruk1769.WAARBIJ Eenvoudig antwoord door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz z j WAARBIJ Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus. Uit de schriften der Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd. Voorzien met twee nauwkeurig uitgerekende tafelen over Jesaias 7:8. Van de opvolging en regering der koningen van Juda en Israel. Geschreeven in 't Hoogduitsch door Christiaan Salomon Duytsch, gewezen Joodsche rabbi. En uit het handschrift vertaald door J. Traast. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk.
1250: DUITSCH, CHRISTIAANS.SALOMON. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Door Christiaan Salomon Duitsch, in leven gewezen Joodsche rabby, doch nu door de Goddelijke voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde kerke. Met vervolg. En: Intree-rede over Ephesen III: 8 door C.S. Duitsch voor de gemeente van Mydrecht den 7 september 1777. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen.
27605: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
54058: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8.
54068: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
54050: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom getrokken en tot het Licht,dat in de Volheid des tyds in de Waereld verscheenen is overgebracht na eene ses jaarige omzwervinge door de woestijne deezer Waereld. Ondervonden en in hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Duytsch geweezen Joofdsche Rabbyn, doch nu , door de Goddelyke Voorzienigheid, Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot verheerlyking van Jehovah in Nederduitsch laten vertalen. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam 1768 Waarbij: Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods.omtrent eene blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. MINNERTSGA J. Bloemsma 2edruk1838.
54048: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Yeöu'at isra'el = Jeschugnat IsraŽel, Ofte IsraŽls verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier hoeken der waereld verstrooide IsraŽl; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den autheur. Tweede deel.
54047: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur.
4371: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Derde druk.
3258: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur. WAARBIJ Eenvoudig antwoord door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz.
54064: DUITSCH, CHRISTIAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave.
31716: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije en predikant der Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers. Met een voorwoord van P. Deetman, Predikant te Ede.
69955: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) / SOUW, WILH. VAN DER - Leer-reden over Zach. VIII: 23. Uitgesproken, in de Gereformeerde Kerke te Mydregt op den 7den september 1777. Door Wilh. van der Souw, Henr. & Eliś fr. Prśdikant, in de Gereformeerde Gemeinte JC van Nieuwe Amstel: ter gelegenheid, van de bevestiging en insegening van den wel.-eerw. heer Christiaen Salomo Duytsch; eertyds Joods rabby: dog door den h. Doop en belydenis geworden een lidmaat der Gereformeerde Kerke van Jesus Christus den Gekruisten. En daar op door de Wel. Eerw. classis van Schieland, beproeft en aangestelt tot candidatus van Christus heiligen en openbaren dienst, en in dit jaar, wettig geroepen tot herder en leeraer van de Gemeinte J.C. tot Mydrecht: na approbatie van de Ed. Mog. Heeren Staten 's lands van Utrecht, en die van dat capittel, gelyk na confirmatie en examen van en door de Wel.Eerw. Classis van Utrecht. met een voorede door J BEIJER Predikant te Groningen nieuw uitgave WAARBIJ INTREE REDE over Efeze 3 vers 8 uitgesproken voor de gemeente van MYDRECHT den 7 september 1777 nieuwe uitgave derde druk
71803: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) -SOUW WILH VAN DER PRED TE NIEUWER AMSTEL - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de wereld verschenen is, overgebragt; na eene zesjarige omzwervinge, door de woestyne dezer wereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't Neederduitsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave naar den ouden druk. Tweede oplage.WAARBIJ De Gelukstaat 3 leerredes Col 3 vers3-4 Gal 6 vers 14 en 1 petrus 1vers 5 en
29799: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON (1734-'95, MIJDRECHT) - Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Ondervonden door Christiaan Salomon Duitsch, gewezen Joodsche Rabbijn. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden. enz. Tot verheerlyking van Jehova in het licht gegeven. Tweede druk.
54074: DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius.
54073: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
54075: DUKER, A.C. - Gisberus Voetius. Door A. C. Duker, theol. doct. 3 delen + register. Deel 1: (3) 395 (140) blz. Deel 2: 354 (125) blz. Deel 3: 352 (110) blz. Dln 4 Registers: (2) 187 blz.
54077: DULK, JOH. C DEN - Dat wij zijn als kaarsjes
44835: DULK, DR. M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
54078: DUMAS, ALEXANDRE - Twintig jaren later. Opnieuw voor "De Echo"Bewerkt door T. A. Melick Jr.
54079: DUM…, JETTY - De onafscheidelijken. Met illustraties
71214: DUPUIS, P.J.F. - Uw deel in dit leven, vragen rondom verloving en huwelijk, met een voorwoord van Prof. Dr. G. van der Leeuw, tweede, vermeerderde druk
71619: DURAND, J. J. F. - Una Sancta Catholica in sendingsperspektief. 'n Analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending (Diss.)
35780: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Eene uitlegginge over het boek der Openbaringe Johannes; Waar in den Text verklaart, en den t' Samenhang der verscheidene Prophetien in dat Boek begrepen, naar hare ordere en betrekkinge op elkander, afgeleidt wordt: En waar in ook de Perioden en het vervolg der Tyden, volgens de Historie vastgesteld en toegepast worden, met betrekkinge op het begin en de verdere voortgang dier Prophetien welke reets vervult zyn; gelyk ook de andere die nog niet vervult zyn, zedelyk, en zoo verre het geoorlooft is, onderzogt worden. Mitsgaders eenige praktikale Aanmerkingen; en verscheide Uiteidingen, dienende tot Verklaringe, Verdediginge en Bevestiginge van veele gewigtige Heilige Waarheden. Voorgestelt in verscheide lessen, Door den Geleerden, Arbeidzamen, en Getrouwen Dienstknegt Jesu Christi, Jacobus Durham. Getrouwelijk uit het Engels vertaalt door J. Ross, met een voorreden van Cornelius ŗ Velzen (Theol. Doctor en Ordinaar Prof. op de Univ. van Stadt Groningen en Ommelanden.
40144: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
36270: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. En van de genade en heerlijkheid in en door Hem.
42637: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De zaligheid der dooden die in den Heere sterven. Voorgesteld in zeven nadrukkelijke en te gelijke troostelijke predikatien over Openb. XIV : 13. Vertaald door Gabriel van den Velde. Bedienaar des Goddelijken Woords te Breda.
54084: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Waarin vele conscientiegevallen. Met voorrede van Michael Bertling, professor te Groningen. en De Onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 164 pag Gorkum 1933 opn geb
6531: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. En van de genade en heerlijkheid in en door Hem.
4824: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Waarin vele conscientiegevallen. Met voorrede van Michael Bertling, professor te Groningen. en De Onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 164 pag Gorkum 1933 opn geb
54090: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Sleutel of verklaaring van't Hooglied Salomons. [...] vertaelt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeente tot Sluys in Vlaanderen.Hierbij gevoegd ettelijke gezangen des O. Test. op zangmaat gestelt door David Montanus, leeraar te Sluys. overgezet in de huidige spelling Joh a Bunt
54086: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
54088: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums zijnde den inhoudt van LXXII verhandelingen over het geheele LIIIste capittel van Jezaia; in ene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. predikatien: In welke den text duidelyk en verstandig verklaart en eene zeer aangenamen verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke leerstukken des geloofs gevonden wordt; met keurelyke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verscheide vyanden van de waarheit, als Socianen, Papisten, Arminianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegging van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders : eene ontdekkinge van veele praktikale dwalingen, dewelke in de belyders, die andersints rechtzinnig zijn in hare bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige gevallen der conscientie, dewelke onderzocht en ten volle opgelost worden, door den geleerden en Godtvrugtigen heer Jacobus Durham, in zyn leven bedienaar des H, Euangeliums te Glasgow en professor der H. Godtgeleerdheid aldaar. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Met een voorreden over de seltsame bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waarin de onderscheidene grondbeginselen en de regte wyze van behandelinge worden aangewezen tot bevorderinge van waarheid en vrede, door Michael Bertling, predikant te Groningen.
54085: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums. Woordellijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752.
54089: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Hemel op aarde. Vertoond in eene verhandelinge van verscheidene teksten, waarin vele gewichtige consciŽntiegevallen. Verrijkt met een voorrede van MichaŽl Bertling.
24925: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Christus gekruyst, of het merg der Euangeliums zijnde den inhoudt van LXXII verhandelingen over het geheele LIIIste capittel van Jezaia; in ene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. predikatien: In welke den text duidelyk en verstandig verklaart en eene zeer aangenamen verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke leerstukken des geloofs gevonden wordt; met keurelyke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verscheide vyanden van de waarheit, als Socianen, Papisten, Arminianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegging van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders : eene ontdekkinge van veele praktikale dwalingen, dewelke in de belyders, die andersints rechtzinnig zijn in hare bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige gevallen der conscientie, dewelke onderzocht en ten volle opgelost worden, door den geleerden en Godtvrugtigen heer Jacobus Durham, in zyn leven bedienaar des H, Euangeliums te Glasgow en professor der H. Godtgeleerdheid aldaar. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaald door J. Ross. Met een voorreden over de seltsame bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waarin de onderscheidene grondbeginselen en de regte wyze van behandelinge worden aangewezen tot bevorderinge van waarheid en vrede, door Michael Bertling, predikant te Groningen.
54083: DURHAM, JAMES (1622-'58, GLASGOW) - De Sleutel of verklaaring van't Hooglied Salomons. [...] vertaelt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeente tot Sluys in Vlaanderen.Hierbij gevoegd ettelijke gezangen des O. Test. op zangmaat gestelt door David Montanus, leeraar te Sluys.
54092: DURRELL, LEE - Natuur Bescherming in Actie.
54420: EULENBURG M DR TE BERLIJN VERTALER J L DUSSEAU - de zijdelingsche verkromming der ruggegraat har oorsprog en behandeling oor dr.M Eulenburg te Berlijn uithet hoogduitsch door J L DUSEAU med doct Directeur van het pathol anat museum der klinischeschool te Amsterdam met 14 afbeeldingen in steendruk
54094: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER /SMISSAERT, M.P. - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. MET VOORLOPIGELIJST VAN INTEKENAREN
43091: THE DUTCH ANNOTATIONS UPON THE WHOLE BIBLE, THEODORE HAAK - The Dutch annotations upon the whole Bible, or, All the holy canonical scriptures of the Old and New Testament [electronic resource] : together with, and according to their own translation of all the text, as both the one and the other were ordered and appointed by the Synod of Dort, 1618 and published by authority, 1618 and published by authority, 1637, now faithfully communicated to the use of Great Britain, in English : whereunto is prefixed an exact narrative touching the whole work, and this translation / by Theodore Haak
47845: DUTTON, BENJAMIN (1662-1765, PRESBYTERIAANSCH PREDIKANT TE GROOT-GRANSDEN IN ENGELAND) - Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden.
15018: DUTTON, BENJAMIN (1662-1765, PRESBYTERIAANSCH PREDIKANT TE GROOT-GRANSDEN IN ENGELAND) - Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden.
54096: DUUMANIANT - de Avantuurlijke nacht blijspel in drie verdrijven uit hetb fransch van de heere Dumaniant
48483: DUUMANIANT - de Avantuurlijke nacht blijspel in drie verdrijven uit hetb fransch van de heere Dumaniant
29983: DUURSMA, G.D. - Pettie's Album. Voor cactus-liefhebbers en hen die het willen worden. Plaatjes naar teekeningen van P.H. Schor offsetdruk van Belderbos&Coesel Amsterdam. Met Pettie,s-Album in de hand, kweekt iedereen zijn cactusplant.
54098: DUVEKOT, DR. WILLEM S - Zal Jezus Joden en Christenen verenigen?. 1ste druk.l.: zwart/wit illustraties.
54099: DUVEKOT, WILLEM S. - Wie is toch deze? Jezus' persoon vanuit de Joodse traditie; een poging
74216: DUVEKOT, WILLEM S. - Gestolde pijn. Een rondgang lans de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Ingeleid door mr. R.A. Levisson, honorair rabbijn
71525: DUVENAGE SCHALK CARL WILLEM (GEBOREN TE MIDDELBURG (K.P.0, ZUID-AFRIKA, DIENAAR DES WOORDS BIJ DE GEREFORMEERDE KERK TE NORDBRUG, POTCHEFSTROOM, ZUID-AFRIKA - Kerk, volk enjeug, deel 1,die verhouding van kerk tot volk, 'n Histories-prinsipiŽle studie, adademisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, op gezag van de rector magnificus Prof. Dr. H. Smitskamp, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte.
54100: DUYNSTEE, J. - Dominť's in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?
54101: DUYNSTEE, J. - dominee sin het geheim tot priester gewijd op uw kansel
76636: DUYSTER, A. - De onafscheidelijke tweeling
75253: VERHEIJ MARIUIS TE AALST (GLD A DUYSTER SR - Komt en ziet Gods daden een kortlevens schets met rouwprdikatie met voorwoor d Ds Klaas Veldman te Harskamp
54102: DUYSTER, A. - Het geroep van de kinderen van gescheiden ouders.
54103: DUYVENDAK, DRS. J. PH. I - nleiding tot de ethnologie van de Indische archipel 2e herziene druk,
2444: DYCKE, DANIňL (?-1614) - De bekering. Naar de door H(endrik) U(ylenbroek) herziene uitgave van "Amsterdam, 1657, by Johannes van Someren, boek-verkooper in de Ghast-huys-moolen-steegh", sm. 12o, en thans in de nieuwe spelling overgebracht door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.) 173 blz.
54106: DYK, JACOB VAN - De verlossing van Israel uit Egipte.
4993: DYK, JACOB VAN - De verlossing van Israel uit Egipte.
58578: KLEMENS DEN 13E - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
5474: KLEMENS DEN 13E - Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katolijke Kerke van Holland aan onzen allerheiligsten heere den Roomschen paus Klemens den XIII. Geschreeven door de bisschoppen, en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt in de bijŽenkoomste der bisschoppen, Uittregtse kapittel, en pastoors ten dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766. Ter gelegenheid van zekere verklaaringe, die dus begint: Niet zonder bittere enz., uit naame van den voornoemden H. Paus den 30. van Grasmaand 1765 gegeeven, zoo tegen de kerkvergaaderinge dier zelfder landstreeke in herfstmaand 1763 gehouden, als tegen het boek, door welk de verhandelingen dier kerkvergaaderinge zijn uitgegeeven geweest. Uit het Latijn vertaald door I.B.Pr.
54114: EARL, DONALD. - Het tijdperk van Augustus. rijkelijk geillustreerd met kaarten en foto's in kleur en zw/w. .
54116: EBBINGHAUS, HERMANN - GrundzŁge der psychologise von Hermann Ebbinghaus Dritte auflage bearbeitet von ernst DŁrr twee banden
73813: ERSKINE EBENEZER - Veilig in Gods Hoede
26829: EBER, P. (1511-1569, WITTENBERG) - Den staet der Joden: aengaende haren Godsdienst, ende haer burgherlijck regiment. Ende vande wederkeeringhe haers ballinghschaps uit Babylonien, tot de laetste verstooringe en plonderinge Jersusalem. Door Paulus Eber: dienaer des Godlicken Woorts tot Wittembergh. Een seer noodige en nutte historie, om te verstaen veel plaetsen des ouden en nieuwen Testaments. Nu eerst overgeset uit de Franchoysche sprake inde Nederduytsche: door Adrian Schuter, dienaer des Godlicken Woorts tot Byerlant, int Landt vander Goes.
42200: EBERLE, B. - Luthers Psalmen-Auslegung ein commentar zu den poetischen oder LehrbŁidern des Alten Testaments Aus feinen Werken gesammelt und bearbeitet von Chr. B. Eberle 3e band
391: GULDENMOND-V- LINTFRINK A G EBN - Een pilaar in Gods kerk. Leven en werkzaamheid van C
45425: ECK, DR. J. VAN. - God, mens en medemens humanitas in theologie van calvijn
54123: ECK, B. - Technische strŲmungslehre. Mit 278 abbildungen.
54122: ECK, B. - Ventilatoren. Entwurf und Betrieb der Schleuder- und Schraubengeblšse. Mit 192 Abbildungen.
54126: ECKEREN, GERARD VAN - De oogen in den spiegel.
54131: ECKEVELD, J.J. VAN DS - Door Mijn geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia
54132: ECKEVELD, J.J. VAN, MONDIRA, M - Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
74524: DIJKGRAAF A J E.A EDE - Christelijke bassisschool,CAVALJE 1890-19990
41289: VERENIGING OUD-EDE - Geschiedenis van Ede. Deel 1 Het Kerspel Ede met tekeningen en platen.
49598: AMSTEL VAN J EDE - Op de weg van het heil leren van de Dordtse Leerregels 3e druk
48386: MEERVAN DER A PRED OUD GERF GEM IN NED TE EDE - Dus wordt des Heeren volk geleid preken en toespraken
67519: VERENIGING OUD-EDE - Geschiedenis van Ede. Deel 1 Het Kerspel Ede met tekeningen en platen.
34593: DETMAR D A HERV OPRED TE EDE - Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig leven en zalig sterven van Dirk Adrianus Detmar.
49599: AMSTEL VAN J PRED CHR GERF KERK TE EDE - Hoe word je Christen?
49600: AMSTEL VAN J PRED CHR GERF KERK TE EDE - Wie Jezus zalig spreekt
76730: KOOP G L OUDERLING OUD GERF GEM TE EDE - Werkts uws zelfs zaligheid Nagelaten geestelijk onderwijs
45423: BAVINCK J H EN A.H.EDELKOORT. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
54134: EDELKOORT, DR. A. H. - De openbaring van Johannes.
54135: EDELKOORT, DR. A.H. - De Christusverwachting in het Oude Testament.
73455: EDELKOORT, A.H. - Het zondebesef in de Babylonische Boetepsalmen met stellingen (Diss.)
105: EDEMA, C.F - Godzalig dagboek en verborgen leven voor den Heere der huisvrouw van Cornelis Edema,Geertje Rapenhorst gewoond hebbende te Mesech, waar de troon des Satans is. Met voorwoord Jan Boot.
70724: EDEN, FANNIE - Gerechte Straf, omnibus van: De erfenis van oom Kendle, DE jonge graaf Delamere, Twee verhalen uit het oude Engeland, Opnieuw bewerkt door W. P. Balkenende.
54139: EDEN, H. W.P. - In veldt en laager. Lotgevallen van een natalschen boer. GeÔllustreerd Zuid Afrikanan verhaal
54140: EDERSHEIM, A. - The life and times of Jesus the Messiah. By Alfred Edersheim, M.A. Oxon., D.D., Ph. D. Grinfield lecturer on the Septuagint, Oxford. In two volumes. Fourth edition.
75111: KRIJGSMAN J E.A. EDERVEEN - En hij noemde den naam derzeklver plaats Bethel 75 jarig bestaan van de Gerefotrmeerde Gemeente in Nederland te EDERVEEN
46059: EDISON, THOMAS - Kinderen van ťťn Vader. roman Uit het Engels vertaald door Rika Vliek
72090: HUTCHINSON WALTER EDITED BY - Pictorial History of the War. A Complete and Authentic Record in Text and Pictures. 9 july-30 september1940 to 21st January 1941 1 oktober=23december
54143: EDLUND-HANSSON, ANNA - WIJ VAN HAMRE een kroniekenboek. Vertaling uit het Zweedsch: N. Basenau-Goemans. Teekeningen: G. Molinder.
74767: VOORDECKER EDMOND - Verheug U, Bruid, altijd-maag, de akathistoshymne van de byzantijnse kerk, met de Nederlandse vertaling van de tekst door Zr. Oda Swagemakers osb
54144: EDMONDS, WALTER D. - Strijd langs de Mohawk. Geillustreerd door Anton Pieck.
75678: EDUARD - In Strijd en Nood Verhaar uit den Tachtigjarigen Oorlog
65546: SHARP JOHN-HOPKINS WILLIAM-PELLING EDW - a Sermoem Preched on thedayofthe PUBLIC FAST april the 11 1679 at st Margarets Westminster= a SermonPreached besore the right honourable teh lord mayor ect-a Sermon 2 sept 1682 over Ezea4 vers 15 en over Rom 13 vers 2
73890: LAWRENCE EDWARD - Verloren, zonden, verwachtende ouders
56782: HOFFMAN EDWARD - The Way of Splendor. Jewish Mysticism and Modern Psychology.
72233: GESENIUS WIILLIAM AND ROBINSON EDWARD- - A hebrew and english lexicon of the testament with an appendix containing the biblical aramaic based on the lexicon of william genesius as translated edward robinson late professor in the union theoligical seminary newyork edited with constant reference to the thesausaurus of genesius as completed by e rodiger and with autorized use of the latestf german editions of genesius's hanworterbuch uber das alte testament
69856: CHANG EDWARD C - HEILZAAM BEWEGEN Oefeningen uit het officiele handboek van de Volksdrepubliek China vertaald uit het chinees
39137: EDWARDS, JONATHAN. VERTALING EN VOORWOORD DOOR W. VAN VLASTUIN - Die God leeft nog!
76005: EDWARDS, JONATHAN (1629-1712 NEW YERSEY) - 10 preken uit het ioverjarig korenUit het Engels vertaald door J.H. den Boer.
75048: EDWARDS, JONATHAN (1629-1712 NEW YERSEY) - on kNOWING cHRIST
71512: ROELS D. EDWIN - God's Mission The Epistle to the Ephesians in Mission Perspective, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de gjodgeleerheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van de Recotr mgnificus Mr. W.F. de Gaay Fortman, hoogleraar in de facultiet der rechtsgeleerdheid.
28366: EE, J. VAN BARNEVELS - De rijkdom der verkorenen. Brieven door Jannetje van Ee. Korte levensschets door G.L. Koops, met een voorwoord va ds. A. van der Meer.
54152: EEDEN, FREDERIK VAN - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
54154: EEGHEN, I.H. VAN - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'. Door dr. Isabella H. van Eeghen.
54155: EEKHOF DR. A, HOOGLERAAR TE LEIDEN - De zinspreuk In Necessariis Unitas, in non Necessariis Libertas, in Utrisque Caristas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige in beide de liefde. Met portret en twee facsimiles
54156: EEKHOF, A. - Twee aflaat-prenten
54157: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664). (2 delen)
54158: EEKHOF, A. PROF. DR. - Jonas Michaelius founder of the church in new Netherland His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph latin letter, which he wrote from manhattan island 13 september 1630, now published for the first time
54159: EEKHOF, DR. A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde.
87: EENHOORN, WILHELMUS VAN (1691-1759, ARNHEM) - De alleruitnemenste weg om wel te leven en wel te sterven. Aangeweezen in eenige verhandelingen van de liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte verklaring en toepassende aanmerkingen over I Cor. XIII. deel1
72054: HERDERS EENIGSPELENDE - Meer dan honderd kerkelijke dwaasheden met volkomen gebrek aan ernst existentieel onderzocht, doorlicht en beshchreven tot een spiegel voor dit geslacht en hen, die na ons komen, zonder textcritische noten van kerkelijke hoogleraren, zonder zedelijk toezicht van de kerk-visitator-generaal, zonder verantwoordelijkheid van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie door enige spelende herders
54167: EERDE, J. C. VAN, - De volken van Nederlandsch IndiŽ in monographieŽn. 2 delen.Zakenregister, register van aardrijkskundige namen. Bijdragen van verschillende experts over de bewoners van Atjeh, over de Bataks, de bewoners van Nieuw-Guinee enz.
54168: EERDMANS, B.D. - Melekdienst en vereering van hemellichamen in IsraŽl's Assyrische periode. Door dr. B.D. Eerdmans.
54169: EERDMANS, HENK - De jongste verslaggever
54173: EERHART, STEPHANIE-JOY - Pappie's kleine meid slaapt op straat. Voorwoord door Jan Marijnissen. Waargebeurd verhaal
49166: LANGE VAN PETRUS 17E EEUW - KORT KRONYKJE Behelzwende Alle de voornaemste Geschiedenissen die er in de tijd van 120 jaren van Anno 1550 tot 1670 in de Nederlanden als elders zijn voorgevallen: dienende tot een eeuwige memorie voor ons onze kinderen.Alles uyt de voornaemste histirien bij een gestelt ende auteuren en plaetsen aengewezen
73144: KOOLMEES EEUWOUD - Tussen hoop en wraak
54175: EGAS, A.A. DS. - Hoe spreekt God tot jou?
74417: WOLLESWINKEL EGBERT - RENSWOUDEhistorie in foto,s
74440: WOLLESWINKEL EGBERT - Dorpsstraat ons dorp, 375 jaar Renswoudse bewoningsgeschiedenis
54177: EGELING, L. - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 24e uitgave.
14061: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 24e uitgave.
54180: EGELING, L. (1764-1835) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
2186: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.
3529: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. Tiende uitgave.
3515: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te LEyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben. Eerste deel. (zesde druk) Tweede deel 1828 vijfde druk)
54176: EGELING, L. - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
3516: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De Weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels, door L. Egeling, Evangelie-dienaar der Hervormde Gemeente te Leyden. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben.Eerste en Tweede deel.
13691: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - De weg der zaligheid, naar het beloop des Bijbels. Een leesboek voor mijne tegenwoordige en voormalige leerlingen. Ook voor anderen die de kennis der waarheid liefhebben. 7e druk.
5455: EGELING, L. (1764-1835 EVANGELIE-DIENAAR DER HERVORMDE GEMEENTE TE LEIDEN) - Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 17e en verbeterde druk,.
36077: EGGEBEEN, A.G. - Joris, de zoon van de beeldensnijder. Een historisch verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, bewerkt naar een oud verhaal. Door A.G. Eggebeen.
20416: EGGEBEEN, A. G. - De turfschipper van Leur. Een verhaal uit de 80-jarige oorlog.
36106: EGGEBEEN, A.G. - Jeruzalem dat ik bemin Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden...
73330: EGGEBEEN, A. G. - Jeruzalem dat ik bemin, een puriteinse visie op de kerk
18225: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente, Goes
71171: EGGEBEEN, A.G. - Uit het leven van alle dag, met een voorwoord van Ds. Chr. v.d. Poe, predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke
70573: EGGEBEEN, A. G. - De ossenkoper van sHertogenbosch. Een verhaal uit de 80-jarige oorlog.
71687: EGGEBEEN A. G. - Licht en schaduw rond oranje
39034: EGGEBEEN, A.G. - Kees Maartense en zijn diensttijd.
13578: EGGEBEEN, A. G. - Uit het leven van alle dag. Met een voorwoord van ds. Chr. v.d. Poel.
48369: EGGEBEEN, A.G - .Gereformeerde Gemeenten in Zeeland. Fragmenten uit de kerkhistorie van de 26 gemeenten uit de classes Goes en Tholen.
73723: EGGENBEEN A.G. - WILHELMUS van Nassauwe
54207: EGMOND, DR. N. VAN - Consequent Christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Bruggen.
74604: EICHENBERGER, WALTER AND HENNING WENDLAND. - Deutsche Bibeln vor Luther. Die Buchkunst der achtzehn deutschen Bibeln zwischen 1466 und 1522.
54210: EICHER, PETER WEINRICH, MICHAEL - Der gute Widerspruch. Das unbegriffene Zeugnis von Karl Barth.
54211: EICHHOLTZ, GEORG - Die Theologie des Paulus im Umriss
47982: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 4 DIE NEUEN EPISTEIN .8į
46451: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 1 Die altkirchlichen Evangelien, .8į
46452: EICHHOLZ, GEORG (HRSG.): - Herr tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe [herausgegeben von Georg Eichholz], Band 2 Die altkirchlichen Episteln, .8į
54217: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - GODS SOUVEREINITEIT Leerrede naar ROMEINEN IX: 16-21 door Jakob Eigeman Hrvormd predikant te Delftshaven.
54213: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen. Over 1. Ruth1 vers 1-3, 2. Ruth 1 vers 3-13, 3. Ruth 1 vers 14a, 4. Ruth 1 vers 14b. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54214: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen door wijlen Cornelis Willem Herman Eigeman over Ruth 1. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
54216: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - Zes leerredenen van Jakob Eigeman predikant te Delftshaven.
54215: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - Jan Calvijn. Zijn leven, lotgevallen en dood, naar de beste bronnen beschreven door Jakob Eigeman, predikant te Dordrecht.
30939: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen. Over 1. Ruth1 vers 1-3, 2. Ruth 1 vers 3-13, 3. Ruth 1 vers 14a, 4. Ruth 1 vers 14b. Uitgegeven op verzoek van vele vrienden.
37800: EIGEMAN, C.W.H. - Zijn naam is ontfermer.
45565: EIGEMAN, J.(1833-1902, LEIDEN; DORDRECHT) - GODS SOUVEREINITEIT Leerrede naar ROMEINEN IX: 16-21 door Jakob Eigeman Hrvormd predikant te Delftshaven.
54220: EIJK, CORN. VAN - Het verzekeringswezen. Of de god dezer eeuw veroordeeld op grond van Gods getuigenis.
54221: EIJK, DS. A. VAN - Op de golfslag der beloften.
54222: EIJK, DS. A. VAN. - Uitzicht op morgen. Vierde druk
54223: EIJK, J. VAN - Uit de heilige schrift. Hulpboekje bij het onderwijs.
41611: EIJK, DS. A. VAN. - Uitzicht op morgen. Vierde druk
54224: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
47854: EIJNDEN, R.VAN; WILLIGEN, A.VAN DER - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde deel. , 1820
70691: EIJSTEN J. - Hollandsche Jongens deel 10 geillustreerd door Willem Hardenberg
25971: EIKELENSTAM, K. - Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam, gestorven op 28 jarigen leeftijd, september 1902, beschreven met voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddingsveen.
54228: EIKELENSTAM, K. - Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam, gestorven op 28 jarigen leeftijd, september 1902, beschreven met voorwoord en brief door Kaatje de Bruin-Vermeulen te Waddingsveen.
74929: VISSER AART EINDREDACTIE - Oldebroek in oorlogstijd. Schuilplaats voor vreemdelingen. Oorlogsverhalen uit; Noordeinde, Oosterwolde, Oldebroek, 'tLoo, Wezep, Hattemerbroek..Oudheidkundige vereniging De Broeklanden,
75037: RIDDERBOS H N PROF DR. EN MEER VAN DER W DR EINDREDAKTIE - Handwijzer op den grondtekst van den Bijbel. ozweel OUde als Nieuwe testament
54230: EISENLOHR, DR. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
54231: EISENLOHR, DR. - Het Israelitische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van Dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden. Tweede deel. Met chronologische tafel der bijbelplaatsen en kaart van Palestina.
4441: EISENLOHR, DR. - Het IsraŽlietische volk onder de regering der koningen. Eene beschrijving van Israels ontwikkeling volgens de beginselen der nieuwere methode, door dr. Eisenlohr. Uit het Hoogduitsch vertaald door H.A.C. Denier van der Gon, predikant te Soeterwoude. Met eene voorrede van dr. A. Kuenen, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden.
54232: EISLER, COLIN - Hoogtepunten van de tekenkunst.
54233: EKELMANS- VAN KLAVEREN, A. S. - Eerst geloven dan zien. Gedachten over het meegaan met mensen in hun laatste levensfase. 3e druk
74207: EKKART R.E.O. - De rijmbijbel van Jacob van Maerlant
71655: ELANDS MARTIN, GILS VAN RICHARD EN SCHOENMAKER BEN - De geschiedenis van 1 divisie 7 december 1946-1996
67663: VERMEER JUSTUS MR. UTRECHT EN MULDER P ONDERWIJZER IN DE HERVORMDE GODSDIENST TE ELBURG - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder onderwijzer in de hervormde Godsdienst te Elburg
48360: VERMEER JUSTUS MR. MULDER P ONDERWIJZER IN DE HERVORMDE GODSDIENST TE ELBURG - Bloemlezing uit de verzameling van oefeningen en verhandelingen overonderscheidene plaatsen des ouden en nieuwren testaments door Justus vermeer Met eene inleiding en beknoptelevensschets van der schrijver bijeengezamled door P Mulder
54234: ELDENAER, JOHAN / M.Z. VAN BOXHORN - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven, uytgegeven ende met aenteyckeningen (...) verrijckt door Marcus Zuerius van Boxhorn
70421: ELDERT, BART VAN, STEEHOUDER, JOS - De uittocht: evacuatie en terugkeer in Rivierenland
54237: ELGERSMA, FRANCISCUS 1627-1712,GROUW - De Herder IsraŽls, dat is een verklaringe over den XXIII Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M.
46842: ELGERSMA, FRANCISCUS 1627-1712,GROUW - De Herder IsraŽls, dat is een verklaringe over den XXIII Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M.
9550: ELHORST, DR. H.J.AMSTERDAM - IsraŽl in het licht der jongste onderzoekingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam. tweede druk.
54238: ELHORST, DR. H.J. - IsraŽl in het licht der jongste onderzoekingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam. tweede druk.
73754: ADAM MARIANNE SALOMON ELIA - Wat zal de morgen brengen TweeJoodsevrouwen overleven Auschwitz 2e druk
54239: ELIAS, B.G.J.; MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. - Amersfoort verleden tijd
41883: ELIOT, ALEXANDER - Mythen van de mensheid
54242: ELIOT, GEORGE - Adam Bede. Vertaald door Mevr. Busken Huet.
54241: ELIOT, A. - Mythen van de mensheid
76830: ELISABETH - NergensThuis 3e drukn geillusstreerd kleurplaat
39409: ELISABETH - Nergens thuis. Een verhaal door Elisabeth .
69571: CHARTES ELIZABETH VERTAALD DOOR FREYSTADT ELISABETH - DE WARE WIJNSTOK door de Schrijfster van De Famelie Sxchonbeerg-Cota uitbhetvengels vdertaald door Elisabeth Freystadt
76690: ELISABETH - Het zilveren horloge 4e druk
76703: ELISABETH - NERGENS THUIS 6e drk met tekemimgen bvan Frans van Noorden
72716: PICKETT-CHEVALIER ELIZABETH - Verloren oogst, deel 1: De strijd van een vrouw om geluk deel 2: Herwonnen bloei, geautoriseerde vertaling van J. Maschmeyer-Buekers
1343: CAIRNS ELIZABETH - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
54943: GATTI ELLEN - Ku Poli de wildernis in Exploring we would go, llustraties van E. Van Hagendoren,
54687: FOREST ELLEN - Vacantiereis van 23000 kilometer per Hudson door Europa .
54246: ELLIGER, WALTER - Thomas MŁntzer. Leben und Werk.
72707: ELLIGER, KARL (1901-1977) - Deuterojesaja. 1 Teilband Jesaja 40, 1-45, 7
54249: ELMA - Vervuld verlangen.
76394: JACOBS ELS M - de vereenigde indische compagnie X
70757: HINZELMANN ELSE - Bommeltje op reis (vertaald door G.W. Elberts, band en illustraties van Herman Berends)
54250: ELSENDOORN, JO - De gevangenen van het robbeneiland 1e druk. gekart./linnen rug, Ill.: Ruting, Jos..
54253: ELSHOUT, DS. A. (E.A.)L HUISMAN-H RIJKSEN-A VERGUNST - Bethlehem ligt in Nederland.een boek voor de jeugd rondom Kerstgebeuren
54255: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdenden 4e druk
54256: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. Een handreiking aan lijdenden 7e druk.
54257: ELSHOUT, DS. A. - De steen afgewenteld. Preken voor de Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren.
54254: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding
16611: ELSHOUT, DS. A. - Een helpende hand. iets over lijdens en stervensbegeleiding 4e drukl
54258: ELSHOUT, WOUTER VAN - Arme Hein, gelukkige Hein.
54259: ELSHOVE, G. (1870-1946) - Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk. Predikatie over Habakuk 3:2 na 25 jarige Ambsbediening op 7 december 1920 gehouden.
25762: ELSHOVE, G. (1870-1946) GERF PRED ROTTERDAM - Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk. Predikatie over Habakuk 3:2 na 25 jarige Ambsbediening op 7 december 1920 gehouden.
71211: ELSINGA C.B. - aan het woord over relaties
68: ELSNERUS, THEODORUS PETRUS (WAGENINGEN) - Eene ontleedene en tot zijn oogmerk gebragte VERKLAARING over de drie brieven van den apostel JOHANNES, Uitgegeven met eene voorrede door zyn wel-eerw. broeder Gisbertus Matthias Elsnerus, doctor en professor der h. godgeleerdheid op de academie te Utrecht en predikant aldaar.
76039: MANEN VAN G PRED GERF GEM TE ELSPEER - Het schoonste lied van een Koning acht overdekingen over psalm 45
75368: GILST VAN H PRED GERF GEM TE ELSPEET - Bevestiging en Intrede te Elspeet oop 25 januari 1950 bevestging Ds A van Stuyenberg
76347: EKERIS VJOHN E.A. ELSPEET - EBEN-HAEZER %) JAAREben Haerschool ELSPEET foto boek
48992: ZWEISTRA H HERV PRED ELSPEET - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
59502: LAMENS P J F ELSPEET - Kerkorde van de Nationale Synode te Dordrecht gehouden in de jaren 1618-'19
59059: KOOTEN VAN M HERV PRED TE ELSPEET - Er zit muziek in
69478: ZWEISTRA H HERV PRED ELSPEET - ZIJN DADEN GEDENKEN Historische schetsen en en rond de dorpskerk van ELSPEET periode 1600-2000
54260: ELTE, PHILIP - Geschiedenis der Joden ten gebruike op de lagere scholen eerstestukje: van de schepping tot de laatste verzameling van den Talmoed tot onzen tijd.
70215: OLMEN VAN J R C PRIESTER VAN DE O5RDE DER AUGUSTIJNEN THANS KAPELAABN TE ELTEN - Zevental leerredenen uit het boek TOBIAS
54261: ELWELL, WALTER A. - Kregel Publications Using the New International Version
60107: LOMBERG ELWIN - Emder Synode 1571-1971 Beitršge zur Geschichte und zum 400 jšhrigen Jubilšum.
75169: LARSON ELYSE - VASTBERADEN
75172: LARSON ELYSE - hoopvol
54264: ELZEN, JOH. - De vlucht vierde druk
54267: ELZENGA, G. (1856-1918) - Gedachtenisrede over 2 Sam. 7: 18. Door ds. G. Elzenga, bij gelegenheid van zijne vijf-en-twintig-jarige ambtsbediening en zilveren huwelijksfeest. Uitgesproken den 19en nov. 1905, in de Burgwalkerk te Kampen.
25048: ELZENGA, G. KAMPEN - Zestien leerredenen door G. Elzenga, V.D.M. te Kampen.
54268: ELZINGA, DR. S. - Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672.
75802: DOUMA JOCHR=EM DR. - Chrastenen voor Israel ? Verantwoording vab eeb politieke keus
54272: EMDRE, SAMUEL VAN (1746-1816, HOORNAAR, WAGENINGEN) - Kerkelijke en Waereldlijke geschiedenis der tijden voor den ZONDVLOED
54271: EMDRE, SAMUEL VAN (1746-1816, PREDIKANT TE HOORNAAR) - Reizen doorPALESTINA in eenige Brieven tweede en latste deel
54273: EMERY, WALTER - Bach's Ornaments 8e druk .
52024: BRUNNER EMIL - Das gebot und die ordnungen . Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. Vierte, Photomechanisch gedruckte Aufl.
65951: SOUVESTRE …MILE - Le Foyer Breton traditions populaires
54274: EMMEN, DR. E. - De Christologie van Calvijn.
70478: STEENBERGEN EMMI - Het plan van het viertal illustraties en omslagotwerp van Gerda Fieret
52702: CHRISTELIJKE ENCYCLOPAEDIE - Onder redactie van prof. dr. F. W. Grosheide / ds. J. H. Landwehr / ds. C. Lindeboom / ds. J. C. Rullmann. Deel 1: 672 blz. Deel 2: 684 blz. Deel 3: 760 blz. Deel 4: 796 blz. Deel 5: 844 blz. Deel 6: (supplement en register) 720 blz.
13817: END, DR. G. VAN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een practische en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.Ein praktischer und irenischer Theologe der nšheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
75763: END VAN DEN G DR. - Kernteksten uit de zendbrief aan Efeze
54276: END, DR. TH VAN DEN - De Nederlandse zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublikatie.
54277: END, G. VAN DEN - Groeien in het geloof
54275: END, DR. G. VAN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een practische en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.Ein praktischer und irenischer Theologe der nšheren Reformation (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
75320: END, TH. VAN DEN / JONG, CHR. G.F. / BOONE, A. TH. / HOLTROP, P.N. (RED.) - Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen.Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, Kleine Reeks
54278: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie.
54279: END, TH. VAN DEN/VELD, H. VAN 'T - Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001
54280: ENDE - Ziende Geworden
54281: ENDE, M.C. VAN DEN - Meintje Meliefste. Zeeuwsche dorpsgeschiedenis.
39088: ENDEDIJK B A, KRUIJTER DE C J, CROM.A.P. EN DIV MEEDEWERKERS - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
54283: ENDEDIJK, H. C. - Als een adelaar zij vleugels . . . Geschiedenis van de Geref. Kerk van Arnhem.
54284: ENDEDIJK, H.C. DRS. - De gereformeerde kerken in Nederland. Deel 2 1936-1975
54282: ENDEDIJK B A, KRUIJTER DE C J, CROM.A.P. EN DIV MEEDEWERKERS - ANDERHALVE EEUW gereformeerden in stad en land 12 alleveringen over de geshiedenis van de afscheiding 11 provincie en buitenlandse kerken compleet in ring band groot formaat
16265: ENGELBERTS, MATTHIAS ENGELBERTUS (1731-1807) - Proeve van bespiegelingen in de lente, in den zomer, in den herfst, in den winter.
70764: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven van De Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius 6 zw/w. platen,
54287: ENGELBERTS GERRITS, G., (1795-1881) - Biographisch Handwoordenboek. Levensbeschrijvingen Der Meest Beroemde Personen Uit Alle Eeuwen En Volken Vol. 1. Aa - Fyt: xvi, 522pp. & Vol. 2. Gaddesen - Zwingli
54289: ENGELBRECHT, S.P., - Geskiedenis van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika. 2e hersiene en verm. uitg.
74707: ENGELBRECHT, L. (O.F.M.) - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden Voorzien van fotp's/afbeeldingen
54292: ENGELBREGT, J.H.A. - Het Utrechts psalterium een eeuw wetenschappelijke bestudering the Utrecht psalter one century of critical invertigation proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. H. Freudenthal, volgens besluit van de senaat der universiteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juni 1964 des namiddags te 3.15 uur door Jacobus Hendrikus Antonius Engelbregt
75059: ENGELBREGT PROF DR - Latijnsch woordenboek. Naar de laatste uitgaaf van dat van Dr. K.E. Georges op nieuw bewerkt.
54297: ENGELENBURGH - De Engelenburgh 1964-1989 vijfentwintig jaar bejaarden zorg
72444: ENGELFRIET L. DR. - Bilderijk en het Jodendom, bilderijks waardering van het Joodse denken in confrontatie met zijn tijd
75341: ENGELFRIET, BERT - De missie van een genie. De spirituele wereld van organist Willem Bilderdijk
54299: ENGELHARDT, DR. WOLFGANG - Waar de wildernis nog heerst. Een tocht door de nationale parken en natuurreservaten.
76857: WALTON O F UIT HET ENGELS VERTAALD DOOR H W S - NEMO 2e druk eillussteerd kleurplaat
54303: ENKLAAR, DR. I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
54305: ENNEMA, MR. JOAN P. - Kampen. De aloude hanzestad. Heemschutserie. Deel 47.
52901: CONRING ENNO - Kirche uind Staat nach der Lehre der nierderlšndischen Calvinisten in der ersten Hšlfte des 17. Jahrhunderts
54306: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
4807: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
45547: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van Eenheid en de Liturgie. Doorgaans gevoegt agter de psalmboeken,die in de zelve kerken gebruyt worden Opgesteld door dr. Joahnnes Ens.professor te Utregt
54309: ENS, J. - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de Psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden. Opgesteld door dr. Johannes Ens, hoogleeraar te Utrecht.voorzien van een aanbevelend woord doorS van Velzen Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
76221: SCHULDEGRAAF M A ENSUTHERLAND J J - een tijd om tebouwen Gedfenkboek bij het eeuwfeeast van de instiuering van de Gergformeerde kerk teNieuwendam
20156: ENT, DS. H.C. VAN DER - Een kleine man van grote kracht. Een lezenswaardig boek voor jonge (en oudere) mensen over het leven van Gideon. Tientallen aktuele onderwerpen worden door de schrijver besproken. Met een voorwoord van ds. G. Blom.
54311: ENT, DS. H.C. VAN DER - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filemon.
54312: ENTINGH, A.S. - De Heidelbergsche Katechismus. eerste deel.
54313: ENTINGH, A.S.PREDIKANT TE AMSTERDAM/DEN HELDER - De Heidelbergsche Katechismus. in twee en vijftig leerredenen
54315: ENTROP, PIETER JAN J EN C LUIKEN - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
44522: ENTROP, PIETER JAN - de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen bijeengesteld Door PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam
71877: RICHTER FELIX ENTRUDE - HET TOVERTAPIJT een Wonderlijke Geschiedenis door felix Richter Met veel tekeningen engekleurde platen van Trude Richter Vertaling van Th Vrijdag
39338: JAAKKE A W F ENTUINSTRA E W E.A - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de statenbijbel.
13328: ENTWISTLE, MARY - Kleine kleuters in de zendingslanden. Vertaald door J. v. d. M. 4de - 6de druk.
59816: LESSING GOTTH. EPHR. - Nathan der Wise, Ein dramatisches Gedicht in fŁnf AfzŁgen
54318: EPISCOPIUS, SIMON (1583-1643, LEIDEN) - XVII predicatien van Mr. Simon Episcopius, Eertijds Professor der H. Theologie tot Leiden, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remostranten by verscheyde gelegentheden, en inzonderheit op Feestdagen. Hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den Auteur.
54319: EPKER, J.W. - Gemeenschap met God en met elkander.
75841: ER,J.D.VAN. - De Pampus piraat.
70117: ERASMUS - De Hoofsche Welleventheid, En Loffelyke Welgemaniertheid, By alle voortreffelyke Luiden in Nederland gebruykelyk, Leerende Hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zig wysselyk en lieftalig zal aanstellen en bestieren, Als In het Voorsnyden en Voordienen van veelderlyke Spyzen en Gerechten, Alsmeede Een bondig en klaar Onderwys tot het beschryven en opstellen van Brieven aan allerlye Persoonen en Staaten. Hier is agter bygevoegt een Brief hoe men zig ten Hove moet gedragen, Door Erasmus van Rotterdam. Nooit te vooren zo gedrukt.
54322: ERASMUS VAN ROTTERDAM, DESIDERIUS (1466-1536) - Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedrieg och zijn hier achter by gedaen de verjklaringen vann tien spreekwoorden,nevens een brief aen Christianus Lubescebses en een cratie aen adolph Prince vabv Verrona in alle welke Voortreffelijk Scherpzinninglijk Verstandelijk Vermakelijk zo wel inde Theologie philosophie als poetiscghe en andere aerdige en genoegelijke redenen worden voorgestelt op gelost en beantwoort lles beschreven door den zeer vermaerden DESIDERIUSD ERASMUS van ROTTERDAM Uyt het Latijn vertaelt in deze laesten druk overzien en met noodige Registers vermeerdert
54325: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken ingeleid en vertaald door dr. C. Sobby. Voor de zeven sinjoren uitg. door 'De Sikkel'
54327: ERASMUS, DESIDERIUS (1469-1536) - Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden voor-gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn WAARBIJ De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R alles voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door Desiderius Erasmus van Rotterdam
54328: ERASMUS, DESIDERUS (1469-1536) DOOR S W BIJL - Erasmus in het nederlands tot 1617
74249: ERASMUS, DESIDERIUS (1469-1536) - COLLOQVIA
47809: ERASMUS, DESIDERIUS (1469-1536) - Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden voor-gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn WAARBIJ De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R alles voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door Desiderius Erasmus van Rotterdam
54321: ERASMUS - Erasmus, onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. (Diss.)
54324: ERASMUS, DES.) --- - Genie en wereld. Erasmus. M.m.v. C.Augustijn, S.Dresden, A.Vloemans e.a.
54320: ERASMUS - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
76566: ERDTSIECK, J.|FABER, W. - Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid. Verkenning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830-1940.
72731: KELLY ERIC. P. - De trompetter van krakau, een verhaal uit de vijftiende eeuw, vertaling van A.B. van Tienhove, geÔllustreerd door Jan Wiegman
54330: ERICS, LINDA - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54331: ERICS, LINDA - Mijn vriend de pindaman. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
54333: ERICS, LINDA - Donkere Dagen Voor Kerstm Ill.: Ruit, Johanna Van Der. .
54332: ERICS, LINDA - Joop's grootste wens.
54334: ERICS, LINDA - Henk Golf illustraties Joha v.d. Ruit 1e dr.
54335: ERINGA DR. S. - De gdachten van Pascal, ingeleid en vertaald door Dr. S. Eringa met een voorbericht van Dr. K. Dijk
60218: LUDWIG ERK. - Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebsten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jšger-, Studenten- und Weihnachtslieder. ect .
44473: LUDWIG ERK. - Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebsten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jšger-, Studenten- und Weihnachtslieder. ect .
73099: ERKELENS L. - De eerkroon
61391: M‹LLER E.F. KARL D. UND ORD. PROFESSOR DER THEOLOGIE ERLANGEN - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
54337: ERNE, B.H./VAN DIS, L.M. - De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht en toegelicht door Dr. B.H. Ernť en Dr. L.M. van Dis.
54339: ERNST, H. - Gaat het met het protestantsch bewustzijn ten onzent voor- of achteruit?
46450: HAENCHEN ERNST - De apolstelgeschichte. Kritisch - exegetischer kommentar Łber des neue testament begrŁndet von Heinrich August Wilhellm Meyer.
54340: ERNST, H. - Een drietal vragen, belangrijk voor onze dagen.
65187: SCHLEIERMACHER FRIEDR. DANIEL ERNST - ‹ber die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Veršchtern
65398: SCHUDDEKOPF OTTO ERNST - Fascisme Grote stromingen der 20e eeuw.
60101: LOHMEIJER ERNST - Die briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon
74556: SCHREINER ERNST - De Harp van de Hugenoten vertaald door Mw J Bout
24542: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De zwangere belofte en hare vrucht. Of de kinderen der belofte voortgebracht en beschreven. Voorgestelt in verscheide predikatien, op avondmaals tyden te Torpbicen te Portmoak en te Glendoven. Over Gelaten 4: 28. Maar wy, Broeders zyn kinderen der Beloften als Izaak was. Derde druk.
54360: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Evangelische vernedering en den Heere verwacht in den weg Zijner gerichten Voorgesteld in een tweetal Predikatien door den Eerwaarden Heer Ralph Erskine. Vrij uit het Engels vertaald.
75587: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - 2e tweetal onuitgegeven leerredenen over ezechiel16 vers3 en jesaja 26 vers8a
24526: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
45942: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Pleit-redenen des Geloofs. Op Godts Woordt en Verbondt, over 2 Sam VII:25. De ruste en Maaltijd des Geloofs onder den Boom dees levens, over Hoogl II:3. Christus komste tot zyn volk, oveer Hoogl. II:8. Christus Liefde-verzoek herhaelt, oveer Hoogl. 11:13. De macht en lust des satans bepaalt en verydelt, oveer Luc. XXII: 31, 32. En de verlossinghe door Christus De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
54352: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
21767: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
36696: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
76052: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 6 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54384: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
54385: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R. WAARBIJ De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross
21518: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling. Uit het Engels vertaald door Joh. Freeke Den Haag
76053: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 3 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54355: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken. Over: Co. III:3, Hand. VII:34, Ezech. XVI:63, Rom. IV:18, Jes. XXX:7 en Openb. II:10 deel 6 van de serie
54356: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54357: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het Gebed nagespeurd door D. Schot. Uit de predikatie over Rom. 12: 12.
24694: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
19084: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. ,,De Schatkamer "van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen met voorredes van Th van der Groe in 12 delen.
54364: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De zwangere Belofte en hare vrucht. Of de kinderen der belofte voortgebracht en beschreven. en de groote vraag van den evangelie catechismus en leerredfe over desanatitaansche vrpouw
71910: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross.erde
42433: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door Jan Ross.
54381: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Dekracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
54382: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
54366: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo door Ralph Erskine, bedienaar des H. evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
54354: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
13813: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel. Of: de toegang tot het Heilige der Heilige door de dood van Christus.
22090: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De zekerheid va nhet geloof 3e druk
35949: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-catechismus: Zynde de inhout van vescheide Predikatien over Matth. XXII:42. Wat dunkt u van de Christus? En de predikatie van de Samaritaanse vrouwe aan de lieden van de stadt; of de Zelfs-vernederende en Christus-verhoogende invloet van Goddelyke ontdekkingen, verklaart in een leerrede over Joh. IV:29. Beide gepredikt by gelegentheit van het H: Avontmaal, Door Mr. Ralph Erskine, Bedienaar des H: Evangeliums te Dunfermline in Schotlandt: En nu, om deszelfs coortreffelykheit, uit het Engelsch vertaalt door J. Ross. Derde druk, vermeerdert met een korte Schets van 't geheele werk.
45778: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.
28250: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken van Ralph Erskine. Bedienaar des Evangelies te Dunfermline (Schotland). Over Rom. VIII:28, Pred. !:2, Rom. XII:2, Hab. III:2. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden, Zeist.deel IV. van de serie
37170: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
3532: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
54362: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinetten der Evangelischen beloften voor allen zeer wijd geopend.
54363: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
54353: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Predikatie over Matt. 27:51
54369: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Het gescheurde voorhangsel. of de toegang tot het heilige der heiligen door de dood van Christus.
54370: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Onderrichtende brief van Ralph Erskine aan zekere juffrouw handelende over de enigste en zekerste grond des geloofs. Deze brief wordt in geen der werken van Erskine gevonden.
54372: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der Volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
54392: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken deel 5 uit het engels vertaald door CB van Woerden sr Zeist
54358: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) LOVE CHR - Het gescheurde voorhangsel of den toegang tot het Heilige der Heiligen door den dood van Christus. Waarbij Des Zondaars tstament aan zijn na komelingen ect
33270: ERSKINE. RALPH DOORFRASER, DS. DONALD - Al de werken.deeol 19 Leven en dagboek van Ralph Erskine. Ralph Erskine. Zijn leven beschreven naar zijn dagboek. Uit het Engels vertaald door J. van der Haar.
75979: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De regenboog van het verbond
75219: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo, zijnde een verhandeling over Genisis 49 vers 10, vertaald uit het Engelsch door Jan Ross, ouderling in de Schotse Gemeente te Rotterdam.
42719: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
54394: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De grote bazuin van het eeuwig evangelie.ect Waarbij De vervallen hut of tabernaKel Davids ect met voorrede Th v/d Groe
54395: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Preeken.; Uit het Engelsch. Deel 2
26464: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Dekracht der zonde en de wet dekracht van dezonde
37171: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De gelukkige ure van Christus levend makendestem Joh 5 vers25
28078: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Prekenserie. (Twee maal zes delen ). Vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
75976: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Vrede en vreugde dezegen van dewijsheid
25144: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De Kabinneen der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend.
54383: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De overeenstemminge der goddelyke eigenschappen, doorstralende in het werk der Verlossinge en in het zaligen van zondaren door Christus Jezus, zijnde eene leerrede, gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, na het houden van het H. Avondmaal, over Ps. LXXXV: 11. De Goedertierentheit en de Waarheit zullen malkander ontmoeten; de Geregtigheit en de Vrede zullen (malkander) kussen. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald. Derde druk.
54378: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE); ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.tweededruk
54350: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekeringe des geloofs verklaart en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheidene predikatien over Hebr. X:19-22. Vertaalt door J. Rolff. vierde druk. Vermeerdert met eene ontledende schets.
54351: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De waare godsdienst naar den eisch van het Euangelium, voorgesteld in eenige uitmuntende leerredenen over Col. 2: 6.
54368: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
54371: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vrage van de evangelie-catechismus. En de predikatie van de Samaritaansche vrouwe aan de lieden van de stadt, enz. Nu uit het Engels vertaalt door J. Ross. zesdedruk.
32352: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De kragt der zonde en hoe de wet de kragt is van dezelve, geopent en ontfouwt in verscheidene predikatien, Gepredikt te Kinglassy den 31. July; als ook te Orwel den 7.en 8. Augustus 1727, na de Bedieninghe van het H. Avondmaal, en op andere gelegentheden elders uitgebreidt, uit 1 Cor. XV:56, "De kragt der zonde is de wet" door Mr. Ralph Erskine, zeer getrouw Bedienaer des H. Evangeliums te Dunfermline in Schotland, en nu om deszelfs voortreffelykheit uit het Engels vertaalt, door J.R.
54346: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De vervallene hutte of tabernakel Davids, over Amoz IX. 8-11. De jaarboeken van verlossende liefde, over Jez. LXIII. 4. Christus aangemerkt, als den nagel, ingeslagen in eene vaste plaatse, warbij Gods kleine overblijfsel .
49087: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekering des geloofs verklaard en toegepast. waarbij Christus in de armen van eene geloovige
75129: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Op reis naarveen beter vaderland
13591: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Blijde boodschap in zware tijden of de stad Gods, in tijden van benauwdheid bevochtigd door de rivier der vertroosting. Verhandeling over Paslm 46: 5 door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland.
31357: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekeringe des geloofs verklaart en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheidene predikatien over Hebr. X:19-22. Vertaalt door J. Rolff. Derde druk. Vermeerdert met eene ontledende schets.
6505: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.WAARBIJ deFontein des heils geopend voor zondareb
43923: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De wet van Godts huis, over Ezech. XLIII: 12 Gad, Het overwonnen en Overwinnende Geslacht, over Gen. XL: 19 Het werk en den Stryd der Geestelyke Bouwers over Neh. IV : 18 . Den opvarenden Christen over Jez. XL: 31, De tempelverwoesting over Joh. II: 19 De ware Christus altijd dezelfde over Hebr. XIII: 8
42716: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De vervallene hutte of tabernakel Davids, over Amoz IX. 8-11. De jaarboeken van verlossende liefde, over Jez. LXIII. 4. Christus aangemerkt, als den nagel, ingeslagen in eene vaste plaatse, over Jez. LXII. 24. En het dappere geloove, over Psalm XXIII. 4. Alles voorgestelt, in verscheidene Predikatien, op Avondtmaals-tyden, en by andere gelegenheden, door den Eerw: Heere ... , Bedienaar des H: Evangeliums te Stirling. Uit het Engelsch vertaelt door Jan Ross. Waar by gevoegt is een Voorreden, handelende over het schadelyke misbruik van eene gemeene overtuiginge, tot een valsche grondt van ruste, voor de ziele, door Theodorus vander Groe, bedienaar van Godts Woordt, te Kralingen. Waarbij gebonden: Godts kleine overblyfsel, hare kleederen onbevlekt bewarende in den boozen dag: Zynde een leerreden over Openb. III: 4. En de Regenboge des Verbondts, omringende den Throon der Genade: Zynde den inhoudt van verscheide predikatien over Openb. IV: 3. Beide gepredikt door den Eerw. Heere ... , Bedienaar des H. Evangeliums te Stirling. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt.
76313: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De grote bazuin van het eeuwig evangelie.ect Waarbij De gevoelige tegenwoordigheis met voorrede Th v/d Groe
37172: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
16606: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - Gods naam verheerlijkt in Christus. de zuchtingen de4r geloovigen de verhooging der geloovigen met voorrede Th v/d Groe
75327: ERSKINE, EBENEZER (1680-1754) - De verzekering des geloofs verklaard en toegepast. waarbij het geloove gedagvaart en de Banui=ier des hemels
37173: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De groote vraag van den Evangelie-Catechismus. En de leerrede over de Samaritaanse vrouw. Nieuwe uitgave.
54396: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - De bron van alle zegeningen, of het grote schathuis geopend. Benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs.
39046: ERSKINE, RALPH (1685-1752, DUNFERMLINE) - Licht in de duisternis, of de dwalende zondaar ontdekt, Jezus roepstem tot Zaccheus en Gods inwendige getuigenis of zeker bewijs des geloofs door Ralph Erskine, bedienaar des H. Evangelies in Schotland. Nieuwe uitgave.
44979: ERSKINES BOSTON , CALVIJN EN KOLHBRUGGE - Prikkelen en nagelen. Opstellen. Uitgegeven door Erskines Boston , Calvijn en Kolhbrugge
34186: ERSKNI RALPH EN EBEN HAEZER DOOR VALEN, L.J. VAN - Herauten van het kruis. leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine.
51915: BRUEGHEL PIETER EN JAN BREUGHEL - KLAUS ERTZ (EDITOR) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) en Jan Breughel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600. ( exhibition catalogue ).
74779: IMMEKUS ERWIN P. S.A.W - Die Russische-orthodoxe Landpfarrei zu Beginn des XX Jahrhunderts nach den Gutachten der DiŲzesanbischŲfe
61385: M‹LHAUPT ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfšngen bis 1945. Mit 56 Bilden und 4 karten.
71810: ES. K. VAN - Schriftuurlijke pleitgronden een eenvoudig woord inzake de vrochure van a. klein-haneveld
15722: ES, W. A. VAN (GEREFORMEERD PREDIKANT TE LEEUWARDEN) - De eigendom in den Pentateuch. Proefschrift V.U. Amsterdam.
54398: ES, VAN T - Nieuw licht, De strijd om en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
75166: VERHAGEN P EN J M VAN DER ESCH - Die oude Biesbosch mensen in een bijzonder landschap 2e druk
54399: ESCH- DE RUITER, M. VAN - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk. Met voor- en naschrift van Ds. Chr. van Dam te werkendam
72636: ESCHNER, MAX - Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning.
55452: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
40532: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
55451: GRAVEMEYER HENRICUS ESKELHOFF (1813-1890 ONSTWEDDE) - Jezus gelykenis van het onkruid des akkers, Matth. 13, 24, vv., als vooral by de kerkelyke toestanden van den tegenwoordigen tyd te behartigen : voorgesteld in vier predikatiŽn.
71642: ESPAGNE, JEAN D' (1591-1659) - Het Eten des Lischaems CHRISTI Aengemercht sijne Gront regels Met een bericht aengaende het breken ende uytdeylen van Broodt inhetavondmael uitFransch vertaald WAARBIJ Het Bericht Aangaande de brekinge ende uytdeylinge des Broods t H AVONDMAAL De welck inn vele recht sinnige Kercken worden nagelaten
71908: ESPINE, JEAN 1505-1595 - Opuscules theologiques de M. Jean de l'Espine Angevin. Comprins en deux parties, le contenu desquelles se void ťs pages suyvantes. Avec indices propres et de bon usage pour le lecteur chrestien.=( Consolation et instrvction-Excellent TRAICTE de la iustice titelpagina)
54470: EYCK WM. O. VAN ESQ. - The Union of 1850 A collection of Papers. On the Union of the classis of Holland with the Reformerd Church in America, in June, 1850
70473: ESSEN VAN G. - Jopie en Ankie een week uit het leven van twee ondeugende meisjes
71066: ESSEN, G. VAN - Jopie en Ankie GAAN LOGEREN(een week uit het leven van twee ondeugende meisjes)
34372: ESSEN, G. VAN - Barend en Lodewijk.
54403: ESSEN, G. VAN - Het hol op de hei. Verhaal uit de oorlogsjaren 1940-1945.
54404: ESSEN, G. VAN - Barend en Lodewijk.
54405: ESSEN, G. VAN - Wat weet je van de Vaderlandse geschiedenis? Deel 1
73814: ESSER I. - Om Christus verlegen
54407: ESSINK. H.B.M. - Een onderzoek naar absolute rechten van de Heren van Cuijk.
76250: BVERHOEF ESTHER - Geillustreerde Kooivogels enVolierevogelsEncyclopedie
54408: ESTI…, PAUL - De stichting van een kerkgenootschap. Onststaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
54409: ESTIO, GUILIELMO THEOLOG DOCTORE IN ACADEMIA DUACENA PROFESSORE PRIMARIO EIUFDEMQUE UNIUERSITATIS CANCELLARIO - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum espistolas commentaria, Tribus tomis distincta. in ovobus genuinus litterae sensus soli ect
46444: ESTIO, GUILIELMO THEOLOG DOCTORE IN ACADEMIA DUACENA PROFESSORE PRIMARIO EIUFDEMQUE UNIUERSITATIS CANCELLARIO - Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum espistolas commentaria, Tribus tomis distincta. in ovobus genuinus litterae sensus soli ect
32521: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus t Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan Eswyler, omzynr nuttigheit in deze dagen hier by grevoegt den vijfde druk gedrukt na de cppy van jaer 1865 zonder de minste verandering
28205: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus leven zal. 't Samengestelt by wyze van vrage en antwoord tusschen een heilbegerigen en een euangelist. Door een liefhebber der waarheid.
29834: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) - Ziels-eenzame meditatien. Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatien over de waarheid van het evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus leven kan. Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
25490: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) ; JEAN LOUIS BERNHARDI (1811-1873) - Ziels-Eenzame meditatien over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in den Heere Jezus zal leven. Negende druk.
37745: ESWYLER, JAN (CA. 1675, HOORN) VIGNON, J. DU (1694-1763, ROTTERDAM) - Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus leven zal. 't Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan Eswyler, om zyne nuttigheit in deze dagen hierby gevoegt den vyfden druk. Gedrukt na de kopie van 't Jaar 1685, zonder de minste verandering. WAARBIJRedenerend onderrecht aangaande zeker boek, genaamd nuttige t' samenspraak, En ziels- eensame meditatien t'samengesteld door J. E. en ten twede en derdemaal uitgegeven door J. B. Waar in het schadelyke en verdervelyke, in het zelve vervat, ontdekt word, tot waarschuwinge tegen de verleidinge en archlistige bedriegereijen der menschen, op dat en waarheit en Godzaligheit onkreukbaar gehandhaavd werden, en onscheidbaar hand aan hand gepaard gaan.
52685: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
52684: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het nieuwe testament
52683: CHARPENTIER ETIENNE - Wegwijs in het oude testament
75984: EUBULUSCHISTOPHILUS ( KOELMAN JACIOBUS) - dEZONDEN VAN DE AMBTELIJKE BEDIENNING IN HET LICHT VAN HET VERVAKL VAN DEKERK met voorwoor5dandeuitgeverB J KoopmansteBarneveld
59341: K‹NDIG EUCHARIUS - Ervaringen aan ziek- en sterfbedden.
77066: DREWERMANN EUGEN - EEn Eigen weg Overtdenkingnbij de boeken Exodus tot en metRichterten
72508: DRWERMANN EUGEN - Troost, troost mijn volk, de boodschap van de profeten Elia en Jesaja
63443: PETERSON EUGENE H. - The Message the Wisdom Books
75377: BREZZI PAOLO & DUPR…-THESEIDER EUGENIO (SOUS LA DIR. DES) - Bibliographie de la Rťforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 ŗ 1955. TroisiŤme fascicule: Italie, Espagne, Portugal
49784: ATLAS VAN EUROPA - GeÔllustreerde Atlas Van Europa
4199: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
4849: PAMFILUS EUSEBIUS (BISSCHOP VAN CESAREA DEN OUSTEN KERK-HISTORIESCHRIJVER) - Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen Bloeistand van 't Kristendom --- etc. Nu vertaald en met vele aantekeningen opgeheldert door Abraham Arent vander MERSCH, Hazerswoude en verijkt met een voorrede van Albertus VOGET, prof te Utrecht, etc. Met kopere platen door J. L. (Jan Luiken) en met 2 kaarten versierd.
54424: EUSEBIUS - Ecclesiasticae historiae. Libri decem, ejusdem de vita Constantini libri IV. Nec non Constantini oratio ad sanctos et Panegyricus Eusebii. Graece et Latine. Ad fidem optimorum librorum edidit, selectam lectionis varietatem notavit, indices adjecit Ernestus Zimmermannus, S.S. Theologiae doctor.
69621: EUWE,M. - Volledige Handleiding voor het Schaakspel 13e druk
74035: NOLDEKE EVA - Martha
74025: RECHLIN EVA - Nacht van de trekvogels (Dora-Diana en de christenen van Efeze)

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9