Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52623: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier
69797: CAVANAUGH, JACK - De slaap der gerusten. Serie: Stem in de nacht,
52624: CAVANAUGH, JACK - De verborgen bron. Serie Boek der boeken deel 1.
52626: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Tweede druk
43029: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52627: CAVE, WILLIAM - APOSTOLISCHE OUDHEDEN, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: APOSTOLISCHE MANNEN, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: KERKELYKE OUDHEDEN, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor.
52633: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
39962: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
42817: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke outheden. Of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle anderen Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
52629: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
3082: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. in drie deelen.Volgens den laasten engelschen druk vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. vierde druk, naauwkeurig en van veele fouten gesuivert overzien, met eene nieuwe voorrede het nuttig gebruyk des werks aantoonende bij den derde druk verrijkt door Hieronymus Simons van Alphen. Met kopere platen versierd.
3430: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
52635: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
38334: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52632: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52630: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
73904: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 53 Afl 1-2
73907: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 54 Afl 1-2
73909: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 56 Afl 2
73910: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1 - 2
74182: VOLK DS. J.R.피피피피피피피피 - Pitisten in Duitsland
52637: CELLA - Van lief en leed. Vijf verhalen. Met portret van de schrijfster
52636: CELLA - De dochter van den dansmeester. Een meisjesboek
52638: CELLA - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de jeugd. Met platen. Tweede drujk.
52639: CELLA - Langs verschillende paden. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Vierde druk
76425: AURELIUS CORNELIUS CELSUS (C.25 V. CHR.-50 N. CHR) - Medicinae libri octo. ex recensione LEONAR TARGAE acceduni Notae varigrum teem guae nunc primun prodeunt J L BIANCONI Dissertatio de celksi aetate er GEORGII MATTHHIAE Lexicon ceklsianum
52643: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestelijke ridder Don Quichot van de Mancha 4e druk
52644: CERVANTES SAVEDRA, M. DE - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
23684: CHAIKIN, L. - De zijdeplantage. Roman.
52654: CHAIKIN, LINDA - Onder de woestijnhemel
52651: CHAIKIN, LINDA - Licht in de morgen
76749: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
72519: BERMANT CHAIM - Joods gezinsleven, traditie en levend heden
76400: POTOK CHAIM - OMZWERVINGEN De geschiedenis van het Joodse Volk vertaald door Jeantte Bos
75203: VALEN L J - BURNS WILLIAM CHALMERS - Die aan alle wateren zaait uithet leven van William chalmers BRUNS zendeling
74570: CHAMBERTAIN, MR. - Waarschuwing des hemels aan alle zondaren op aarde, zijnde een bijzonder bericht van het verwonderenswaardige. 't Geen den weleerwaarden godzaligen heer Mr. Chambertain leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn eerw. dood is ontmoet. Met deszelfs laatste woorden of eigen lijkpredikatie kort voor zijn afsterven gedaan. Uit het engelsch vertaald.
52665: CHAMBON, J. - Der franzsische Protestantismus. Sein Weg bis zur franzsischen Revolution. .
52663: CHAMBON, J. - Geschiedenis ener martelaarskerk. Het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie. Uit het Duits vertaald door Ds. P. van der Kraan.
52664: CHAMBON, J. - Der franzsische Protestantismus. Sein Weg bis zur franzsischen Revolution. Vierte Auflage.
52666: CHAMSON, ANDRE - DE GALEI roman in geschiedenis
70276: BLOK CHAN E.A - EEN zonnig gevoel Wonen met Patrimonium
52669: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1 Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis
52667: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
8414: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
52671: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,D. - Leven en Rigting , De Toekomst, vier voorlezingen over godsdienstge vraagstukken van deze tijd 1 overlevering en werkelijkheid 2 geweten en H Schrift 3b Kerk en Staat 4 De Christelijke roeping
52672: CHANTEPIE, P. D. DE LA SAUSSAYE / VALETON, J. J. H. P. (REDACTIE) - Overdenkingen. (Bijbelse onderwerpen door div. auteurs) 17e jaargang 1909; 18e jrg 1910; 19e jrg 1911; 22e jrg 1914; 23e jrg 1915; 41e jrg 1933; 42e jrg 1934; 43e jrg 1935; 46e jrg 1938; 47e jrg 1939; 48e jrg 1940; 49e jrg 1841. Alle in org. gebonden banden.
75061: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,P.D. LEIDEN - HET CHRISTELIJK LEVEN deel 1 en 2 3e herziende druk door Dr K Hroessingh Leiden
25814: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden.
73164: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D.-MR ISAAC DA COST - Rede gehouden ter gedachtenis aan Mr Isaac Da Costa in de vergadering der vrienden Israels te Leiden den 25e mei 1860
52673: CHANTRY, WALTER J - Signs of the apostles. Observations on Pentecostalism Old en Neww
70812: CHAPPUIS, H.T - Uit de schooljaren. Met kleuernillustraties.
70687: CHAPPUIS H.T. - op de beukenhorst
52675: CHAPPUIS, H.TH., (SCHRIJVER VAN "JAN ROMEIJN," ENZ. - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
52674: CHAPPUIS, H.TH. (MAJOOR DER INFANTERIE, RIDDER DER ORDE VAN DE EIKENKROON) - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald, Met talrijke Illustratin, Portretten en Kaartjes
52676: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
53310: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
53311: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
65625: SIMOND CHARLES - La vie Parisienne a Travers le XIXe Sicle Paris de 1800 A 1900 Tome I.
76412: LUDWIF CHARLES - KATIE vabBora de vrouw van Lujter
70879: KRIENEN CHARLES - De zwerver (schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Een Hollandsche Jongen', e.a. verhalen)
71360: KRAEHN JEAN-CHARLES - Bout 'd homme illustre de nombreuz dessins en couleur
71280: DICKENS CHARLES - Dombey and son with sixty-two illustrations by F. Parnard
56832: HOGE CHARLES - Princeton sermons Outlines of Discourses doctrinal and Practical
13508: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - God verzoend en de wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. Deel 3.
76625: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e bdeel.
52680: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend. En de Wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 4
52682: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52677: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52679: CHARNOCK, STEPHEN - Het heilig avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e deel.
52678: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
1339: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - God verzoend en de wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie.
52686: CHASE, EMILY - Canby Hall, wat moet ze met hem?
52687: CHASE, EMILY - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
22280: CHAUNCY, ISAAC (1632-1712) - De leer der waarheid die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der Westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde, uitgegeven door Alexander Comrie predikant te Woubrugge, Derde druk.
52689: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
73803: CHENU J.C. - Manuel de conchyliologie et de palontologie conchyliologique.TOME pREMIER
56424: HEMERT;ANTOINE NICOLAS CHESNEAU - Trois livres des Paracleses ou consolations des esprits afflige큦 traduits du latin d' Antoine Hemert par Nicolas Chesneau.
52692: CHEVROT, G. - Dans le silence vingt-quatre sermons prchs en l'glise aint-francois-xavier
24273: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking, bestaande in een achttal leerredenen van wijlen Robert M'Cheyne, in leven predikant te Dundee. (Uit het Engelsch vertaald.)
76596: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 1e druk
60405: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
31899: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Ik heb de Dag des Heeren lief.
14837: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Middelburg ). 1856. Waarbij geb.: Laatste verzameling, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. 1862.
42798: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Onze schuld aan Isral predikatie over Rom. 1 : 16 ''eerst de Jood...'' gehouden op 17 november 1839 na zijn terugkomst van de zending tot de Joden door Robert Muuray M'Cheyne met een voorwoord van Ds. Th, van Stuyvenberg Vierde druk
76452: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 4e druk
11072: CHEYNE, PROF. T.K. M.A.D.D.(1841-1915) (HOOGLEERAAR TE OXFORD) - Jeremia in de lijst van zijn tijd. Vertaald onder toezicht van Dr. G. Wildeboer,1855-1911) hoogleeraar te Groningen.
13968: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking.
35283: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Uit de nagelaten geschriften. Deel I1
13955: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Uit het dagboek van een ouderling. William Lamb, vertaling uit het Engels.
41104: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 3e druk
15331: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laatste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes.
41266: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEL - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
4018: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laaste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen. Door hem in den loop zijner herdelijke bediening gehouden. Gertrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. Tweede druk.
60387: M CHEYNE R M - Ala een bloem des velds
20234: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort . . . Korte stukjes en brieven geschreven voor en aan de jeugd. Uit het Engelsch vertaald door M. Krijgsman. Tweede druk.
72915: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort Meditaties
36418: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking. 8 predikates met in eiding vanWlliam Retd
2938: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
60400: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
76722: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 8e druk

Next 100 books from Kool Boeken

4/4