Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
76686: CATS, JACOB (1577-1660) - Huwelijk, dat is het gantsche beleyt des echten staats, afgedeelt in zes Hooftstukken: maegt, vryster, bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de mannelyke tegen-plichten.
40319: CATS, JACOB (1577-1660) - KEUR UIT DE WERKEN van JACOB CATS met voorbericht L.Ph.C.van den BERGH
45246: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632 (gelijk in uiterlijk en formaat) Met bijlage: inleiding door H.H. Zwager. (Reeks: Herleefd Verleden)
34570: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel, van den ouden en nieuwen tyd bestaende uyt spreek woorden ontleent van de voorige en tegenwoordige eeuwe verlustigd door menighte van Sinne beelde met Gedichten en Prenten daer op passende den lesten druck van nieuws overzien en gecorrigeert ende van veel grove druck fautten verbetert WAARBIJ Cats GEDACHTEN op slapeloose gedachten ect 8e druk met nieuwee figuren Leyden By Jazn vazn der DEYSTER
76427: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van den selven, door J. Cats.
70414: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
76423: CATS, JACOB (1577-1660) - Buyten Leven op Zorgvliet
72074: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen (24)156 blz met 52 gravures tussen de tekts EMBLEMATA MORALIA et Oeconomica blz 158-210 blz met 44 gravures WAARBIJ SELFSTRYT dat is onderklinge worstelinge van Goedec en quade gedachten van Niieus vermeerdert en verbetert Militat Omnis Home (24-220112 blz met 3 gravures WAARBIJ tONEEL DER mannelicke achtbaarheyt aEN GEWEZEN INDE cOORSPRAKE,TEGEB SPRAKE EN uITSPRAKE OVER DE WEYGERINGE VANDE kONINGINNE VASTHI aen deGesanten des Kononcke ASSUERUS Tot vergeteringe vann de Huys gebreken deze eeuw (14)55(13) met 5 gravures WAARBIJ GALATHEA of Harders MINNEKLACHT 193 blzet 4 Gravures
3693: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
52610: CATS, JACOB (1577-1660) - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats: de laatste druk; waar in het Twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt
52617: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
34596: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Vragen op de levensweg.
52613: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 2e druk.
40017: CATSBURG J- JONG DE TJ- VELDMAN K E,A. - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7 Kerkblad tot opwekking,verbreding,en verdieping van het bevindelijke geestelijke leven naar Schrift en Belijdenis binnen deNed herv Kerk
52614: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Het gebed.
52618: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Door de diepte naar de hoogte 26 meditaties
27652: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Door genade alleen. Levensschets, verslag begrafenis, zes preken en negen meditaties.
72549: N.N.( CATTIE, J. TH., - THIMOTHEUS tijsdschrift voor de jeugd door den Schrijver en meer andere kinderschriften 3e jaargang
52620: CAUTEREN, JOHN VAN - De Abdijkerk te Thorn
71376: LAUDEC ET CAUVIN - Cedric tome 13 papa, je veux un cheval
71375: LAUDEC ET CAUVIN - Cedric tome 10 gateau-surprise
51861: BROM GERARD & FR. VAN CAUWELAERT E.A - DIVERSE AUTEURS De Beiaard (Tijdschrift o.red.v. Gerard Brom & Fr. Van Cauwelaert & J.H.E.J.Hoogveld & J.A.Loeff & B.H.Molkenboer & Jos.Schrijnen
52621: CAVAGNARO-STUIJT, ELENA. - Aristotele e il tempo : analisi di Physica, IV, 10-14. Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. Italian text
52623: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier
69797: CAVANAUGH, JACK - De slaap der gerusten. Serie: Stem in de nacht,
52624: CAVANAUGH, JACK - De verborgen bron. Serie Boek der boeken deel 1.
52626: CAVANAUGH, JACK - De Bondgenoten. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Tweede druk
43029: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52627: CAVE, WILLIAM - APOSTOLISCHE OUDHEDEN, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: APOSTOLISCHE MANNEN, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: KERKELYKE OUDHEDEN, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor.
52633: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
39962: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Door (...), Uyt het Engels vertaald door S. Bor. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
42817: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Kerkelyke outheden. Of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle anderen Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, Behelsende een historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keyzers. Uit het Engelsch vertaalt door S. van de Bor.
52629: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
3082: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. in drie deelen.Volgens den laasten engelschen druk vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. vierde druk, naauwkeurig en van veele fouten gesuivert overzien, met eene nieuwe voorrede het nuttig gebruyk des werks aantoonende bij den derde druk verrijkt door Hieronymus Simons van Alphen. Met kopere platen versierd.
3430: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom, of de de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des Euangeliums, door William Cave, weleer vertaalt door Salomon Bor, predikant te Zeyst. Vyfde druk, nu van nieuws overzien en in styl en taal verbetert. Als mede verrykt met de voortreffelyke voorredens der Utrechtse professoren Hermannus Wits, voor de eerste druk en Hyronymus Simons van Alphen, voor de derde druk; met nieuwe konst-platen. Dl. 1:(40) 376 blz. Dl. 2: 377-773 (34) blz. Met 16 gravures.
52635: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
38334: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52632: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Het eerste christendom. Of de godsdienst der oude christenen in de eerste eeuwen des euangeliums. In drie deelen. Derde druk. (...) Met kopere platen vercierd.
52630: CAVE, WILLIAM (1637-1713) - Apostolische oudheden, of het leven, de daden, en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de patriarchen, Moses, en het euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Uytgegeven met een voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit werk, neffens een oeffeningen over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der rechtveerdigmakingen; door Hermannus Wits.
73904: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 53 Afl 1-2
73907: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 54 Afl 1-2
73909: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 56 Afl 2
73910: BAKHUIZEN J N PPROF DR. BRUIN DE CC PROF DR. REDACTIE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, deel 58 Afl 1 - 2
74182: VOLK DS. J.R.피피피피피피피피 - Pitisten in Duitsland
52637: CELLA - Van lief en leed. Vijf verhalen. Met portret van de schrijfster
52636: CELLA - De dochter van den dansmeester. Een meisjesboek
52638: CELLA - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de jeugd. Met platen. Tweede drujk.
52639: CELLA - Langs verschillende paden. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Vierde druk
76425: AURELIUS CORNELIUS CELSUS (C.25 V. CHR.-50 N. CHR) - Medicinae libri octo. ex recensione LEONAR TARGAE acceduni Notae varigrum teem guae nunc primun prodeunt J L BIANCONI Dissertatio de celksi aetate er GEORGII MATTHHIAE Lexicon ceklsianum
52643: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestelijke ridder Don Quichot van de Mancha 4e druk
52644: CERVANTES SAVEDRA, M. DE - Don Quichotte. Serie Oud Goud nr. 1. De avonturen van de dolende ridder. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv.
23684: CHAIKIN, L. - De zijdeplantage. Roman.
52654: CHAIKIN, LINDA - Onder de woestijnhemel
52651: CHAIKIN, LINDA - Licht in de morgen
76749: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
72519: BERMANT CHAIM - Joods gezinsleven, traditie en levend heden
76400: POTOK CHAIM - OMZWERVINGEN De geschiedenis van het Joodse Volk vertaald door Jeantte Bos
75203: VALEN L J - BURNS WILLIAM CHALMERS - Die aan alle wateren zaait uithet leven van William chalmers BRUNS zendeling
52665: CHAMBON, J. - Der franzsische Protestantismus. Sein Weg bis zur franzsischen Revolution. .
52663: CHAMBON, J. - Geschiedenis ener martelaarskerk. Het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie. Uit het Duits vertaald door Ds. P. van der Kraan.
52664: CHAMBON, J. - Der franzsische Protestantismus. Sein Weg bis zur franzsischen Revolution. Vierte Auflage.
52666: CHAMSON, ANDRE - DE GALEI roman in geschiedenis
70276: BLOK CHAN E.A - EEN zonnig gevoel Wonen met Patrimonium
52669: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1 Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis
52667: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
8414: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegt. 2e druk.
52671: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,D. - Leven en Rigting , De Toekomst, vier voorlezingen over godsdienstge vraagstukken van deze tijd 1 overlevering en werkelijkheid 2 geweten en H Schrift 3b Kerk en Staat 4 De Christelijke roeping
52672: CHANTEPIE, P. D. DE LA SAUSSAYE / VALETON, J. J. H. P. (REDACTIE) - Overdenkingen. (Bijbelse onderwerpen door div. auteurs) 17e jaargang 1909; 18e jrg 1910; 19e jrg 1911; 22e jrg 1914; 23e jrg 1915; 41e jrg 1933; 42e jrg 1934; 43e jrg 1935; 46e jrg 1938; 47e jrg 1939; 48e jrg 1940; 49e jrg 1841. Alle in org. gebonden banden.
25814: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden.
73164: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D.-MR ISAAC DA COST - Rede gehouden ter gedachtenis aan Mr Isaac Da Costa in de vergadering der vrienden Israels te Leiden den 25e mei 1860
52673: CHANTRY, WALTER J - Signs of the apostles. Observations on Pentecostalism Old en Neww
70812: CHAPPUIS, H.T - Uit de schooljaren. Met kleuernillustraties.
70687: CHAPPUIS H.T. - op de beukenhorst
52675: CHAPPUIS, H.TH., (SCHRIJVER VAN "JAN ROMEIJN," ENZ. - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
52674: CHAPPUIS, H.TH. (MAJOOR DER INFANTERIE, RIDDER DER ORDE VAN DE EIKENKROON) - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald, Met talrijke Illustratin, Portretten en Kaartjes
52676: CHARDON, PIET - Van Beppie, Jan Plezier en nog wat met tekeningen van Rie Reinderhoff
53310: DICKENS CHARLES - The Old Curiosity Shop" with thirty-nine illustrations by C GREEN The Works of Charles dickens Household edition
53311: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge A Tale of the riots of eighty with thirty-nine illustrations by F Barnard The Works of Charles dickens Household edition
65625: SIMOND CHARLES - La vie Parisienne a Travers le XIXe Sicle Paris de 1800 A 1900 Tome I.
76412: LUDWIF CHARLES - KATIE vabBora de vrouw van Lujter
70879: KRIENEN CHARLES - De zwerver (schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Een Hollandsche Jongen', e.a. verhalen)
71360: KRAEHN JEAN-CHARLES - Bout 'd homme illustre de nombreuz dessins en couleur
71280: DICKENS CHARLES - Dombey and son with sixty-two illustrations by F. Parnard
56832: HOGE CHARLES - Princeton sermons Outlines of Discourses doctrinal and Practical
13508: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - God verzoend en de wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. Deel 3.
76625: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e bdeel.
52680: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend. En de Wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen, met een voorwoord van A. Comrie. Deel 4
52682: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52677: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
52679: CHARNOCK, STEPHEN - Het heilig avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? 2e deel.
52678: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80) - God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk.
1339: CHARNOCK, STEPHEN (1628-'80, PURITAN) - God verzoend en de wet in haar tweerlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie.
52686: CHASE, EMILY - Canby Hall, wat moet ze met hem?
52687: CHASE, EMILY - Canby Hall, kamergenoten. Derde druk.
6574: CHAUNCY, ISAAC (1632-1712) - De leer der waarheid. Die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der westmunstersche godgeleerden. vertyal A COMRIE
22280: CHAUNCY, ISAAC (1632-1712) - De leer der waarheid die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der Westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde, uitgegeven door Alexander Comrie predikant te Woubrugge, Derde druk.
52689: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16e-eeuwse revolutie in de kerk. Redactie van Pierre Chaunu. Nederlandse editie: S. Groenveld en S. B. J. Zilverberg.
73803: CHENU J.C. - Manuel de conchyliologie et de palontologie conchyliologique.TOME pREMIER
56424: HEMERT;ANTOINE NICOLAS CHESNEAU - Trois livres des Paracleses ou consolations des esprits afflige큦 traduits du latin d' Antoine Hemert par Nicolas Chesneau.
52692: CHEVROT, G. - Dans le silence vingt-quatre sermons prchs en l'glise aint-francois-xavier
24273: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking, bestaande in een achttal leerredenen van wijlen Robert M'Cheyne, in leven predikant te Dundee. (Uit het Engelsch vertaald.)
76596: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 1e druk
60405: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
31899: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Ik heb de Dag des Heeren lief.
14837: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Middelburg ). 1856. Waarbij geb.: Laatste verzameling, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. 1862.
42798: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Onze schuld aan Isral predikatie over Rom. 1 : 16 ''eerst de Jood...'' gehouden op 17 november 1839 na zijn terugkomst van de zending tot de Joden door Robert Muuray M'Cheyne met een voorwoord van Ds. Th, van Stuyvenberg Vierde druk
11072: CHEYNE, PROF. T.K. M.A.D.D.(1841-1915) (HOOGLEERAAR TE OXFORD) - Jeremia in de lijst van zijn tijd. Vertaald onder toezicht van Dr. G. Wildeboer,1855-1911) hoogleeraar te Groningen.
13968: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking.
35283: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNDEE) - Uit de nagelaten geschriften. Deel I1
13955: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Uit het dagboek van een ouderling. William Lamb, vertaling uit het Engels.
41104: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE - De Ark der behoudenis 37 preken voor het eerst uit het Engels vertaald door M Krijgsman 3e druk
23049: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 3e druk
15331: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laatste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes.
41266: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEL - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
4018: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Laaste verzameling. Bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen. Door hem in den loop zijner herdelijke bediening gehouden. Gertrouw uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. Tweede druk.
60387: M CHEYNE R M - Ala een bloem des velds
20234: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort . . . Korte stukjes en brieven geschreven voor en aan de jeugd. Uit het Engelsch vertaald door M. Krijgsman. Tweede druk.
72915: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Zo gij Zijn stem dan heden hoort Meditaties
36418: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen van godsdienstige opwekking. 8 predikates met in eiding vanWlliam Retd
2938: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften. uitgegeven door Andrew A. Bonar, herder en leeraar bij de vrije schotsche kerk te Collage. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, Middelburg) 3e druk
60400: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. m. te Amsterdam). .
76722: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY (1813-'43, DUNGEE) - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek. 8e druk
74840: CHIARUGI, VINCENZIO, - Saggio teorico-pratico sulle malattie cutanee sordide. Osservate nel Regio Spedale di Bonifazio di Firenze.
72580: TREUR T R PRED GERF GEM IN NED TE CHILLIWACK - Gods wijs beleid bevestiging en intrede
74901: CHMOLLER, DR. ALFRED. - Handkonkordanz Zum Griechischen Neuen Testament (Text Nach Nestle).
52697: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. Eerste deel.
52698: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche synode. ..
33291: CHOREV, M. I. - Kinderen, ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp. Derde druk.
14502: CHRAPOV, NIKOLAJ P. - Het geluk van het verloren leven. Trilogie. 1. Vader 2. De vuurdoop 3. Door lijden gelouterd 5e druk
71319: ABKOUDE CHRIS VAN - Kruimeltje filmediotie geillustreerd door Herman Tulp 70e druk
72071: YOUTH OF CHRIST (RED.) - Youth for Christ. Zangboek. 240 liederen
69224: YOUTH FOR CHRIST - Liedbundel. Muziekeditie
73640: BOERKE CHRISTA DRS. - Paul Gerhardt (1607-1676) Lezingen, gehouden tijden het Gerhardtsymposium in de Theologische Universiteit op 10 maar 2007 ter gelegenheid van zijn 400ste geboortendag
72855: BOR PIETER CHRISTIAENSZ, - Vervolgh van de Nederlandse oorloghen, en de geschiedenissen beschreven door Pieter Bor Christiaensz. Sedert innemen van Breda met het Turf-schip, tot de komste van den Kardinaal Albertus van Oostenrijck Vierde deel
54811: FRASCHER ERICH-ROHDE JOACHIM- SCHNELLE UDE UND WOLFF CHRISTIAN - Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament)dln 1-2-3-4-5-6-7band1-2- 8-9-10-band1-2-11-band1-2-12band1-13 15-16-17 sonderband
52705: CHRISTIANSEN, M. SYKETTE06 1 - N ieuwe flora in kleur: zaadplanten Illustraties Henning Anthon. Nederlandse bewerking G. den Hoed.
75380: QUEGUINER JEAN & FLOQUET-DUPARC CHRISTINE - Bibliographie de la Rforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 1955. Quatrime fascicule: France, Angleterre, Suisse
20930: CHRISTLIEB, THEOD. (PROF. EN UNIVERSITEITSPREDIKANT TE BONN). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
52706: CHRISTLIEB, THEOD. (PROF. EN UNIVERSITEITSPREDIKANT TE BONN). - De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof. Rede gehouden in de vergadering der Evangelische Alliantie te New-York. Naar de nieuwe Duitsche uitgave.
72748: CHRISTMAS, WALTER - Stuurman Most. Naar Het Deensch Door Mevr. D. Logeman-Van Der Willigen.
52707: CHRISTMAS, E. F. - Merry Christmas, a seasonable anthology.
44797: CHRISTOPH BLUMHARDT - LEJEUNE, R. (HRSG.) 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Christoph Blumhardt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften [herausgegeben von R. Lejeune]
52709: CHRISTOPH BLUMHARDT - LEJEUNE, R. (HRSG.) 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG) - Christoph Blumhardt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften [herausgegeben von R. Lejeune]
1205: LOVE CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens Coopmans Onderrichtinge. Waaraan toegevoegd: De biddende koopman van Coenraad Mel.
52712: CHRITALLER, HELENE - In dienst van zijn zender.
20221: CHRYSOSTOME, S. JEAN - Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome archevesque de Constantinople sur l'Epistre de S. Paul aux Romains.
52713: CHRYSOSTOME, S. JEAN - Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome archevesque de Constantinople sur l'Epistre de S. Paul aux Romains.
17506: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Des Heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrosostomus. Erzbischofs und Patriarchen zu Constantinopel. Predigten und kleine Schriften. Aus dem Griechischen bersetzt. Mit Abhandlungen und Anmerkungen begleitet. Achter Band. Herausgegeben von Johann Andreas Cramer.
45924: CHRYSOSTOMUS, JOANNIS S P.N. JOANNIS CHRYSOSTOMI ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI, MIGNE - OPERA OMNIA quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur ... opera et studio D. Bern. de Monfaucon, monacii ordinis S. Benedicti e Congr. S. Mauri. Edition novissima ... accurante J.-P. Migne. greek-latin,
76093: HOFSTEDE DEGROOT P /PAREUA L G MUURLING W. EN C H VAN HERWEDEN CHS - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaargang 1860
52716: CHURCHILL, WINSTON - Memoires over de Tweede Wereldoorlog. 10 delen.
52717: CHURNEYSEN, EDUARD - Die groe Barmherzigkeit predigten von Karl Barth und Eduard Churneysen.
74711: CICERO - Over ouderdom (Cato Maior de senectute). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters Wijsgerige verhandeling over de voor- en nadelen van de oude dag
52718: CIJSOUW, K. / B. HEINRICHS E.A. (TEKST) - Zeeland in vogelvlucht
52719: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
76979: TEMMINCK GROLL CL PROF DR.IR. - De romaanse kerken van Utrecht
52720: CLAES, ERNEST. - Kobeke. 5e druk Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantre.
73315: ABRAHAM A SANCTA CLARA - Sterven en erven, zynde een schoone voorberieding tot de Dood. Of Om den Hemel te berven, Hoort de konst, om wel te strerven, Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, vna onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus Gellustreer met een frontispice en 3 getste platen door C. de Putter
71868: ABRAHAM VAN ST. CLARA (U=MEGERLE) - Mercurialis of Wintergroen Dat is aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheidene zedelyke leerstukken. En eene zeer ryke vooraad van Bybelsche Concepten gevonden woden voor alle bedrogde en vrolyke gemoederen, leeraars, predikers, en geestelyke persoonen; als mede voor alle byzondere lezers tot een voordelig tijdverdrijf, namelyk om te leven en blymoedig te sterven
72960: BLAKE CLARE - Buiten gewone vrouwen voor alle Marta's en Maria's
21179: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS - Een drietal Leerredenen over Lucas 14: 15 t/m 24 zijnde des Heeren noodiging zooals die door het Evangelie aan menschen geschied. Door T. A. Clarisse in leven predikant te Amsterdam omstreeks 1775.
76985: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS (1741-1782, AMSTERDAM) - Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen. Naar deszelfs handschrift uitgegeeven door Petrus Abresch, hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en academie prediker aan de universiteit van Stad en Lande. 5e deel: kolosensen 2 vers 11 vers 18-17 - t/m hoofdstk 4 vers18 ( 336 blz register 40 blz otg half leer bebonden.
76984: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS (1741-1782, AMSTERDAM) - Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen. Naar deszelfs handschrift uitgegeeven door Petrus Abresch, hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en academie prediker aan de universiteit van Stad en Lande. 4e deel: kolosensen 2 vers 16-16-- t/m hoofdstk 3 vers17 ( 522 blz otg half leer bebonden.
52723: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS (1741-1782, AMSTERDAM) - Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen. Door Theodorus Adrianus Clarisse, in leven predikant te Amsterdam. Naar deszelfs handschrift uitgegeeven door Petrus Abresch, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en Academie Prediker aan de Universiteit van Stad en Lande. Tweede deel.
52724: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
28152: CLARK, J. - The outlines of theology or, the general principles of revealed religion briefly stated. Designed for the use of families, and students in Divinity. By the rev. James Clark.
52727: CLARKE, PETER B., - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
52728: CLASON, A.T. - Jacht en veeteelt. Van prehistorie tot middeleeuwen.
75010: BAUDOT JEAN CLAUDE E.A. - VLOOIENMARKTEN in Europa
52730: CLAUDIUS, M. - Wercke. Vierte Auflage. I: (10) 114; 100 blz. II: (8) 128; (6) 128 blz. III: (11) 115; 151 blz. IV: (6) 199 blz.
71709: PARADIN CLAUDIUS M - SYMBOLA heroica m Clacdii Paradini Belliocensis canonici,et d.Gabrielis Symeonis multo,quam antea,fidelius de gallica lingua in latinanm conuerse
73246: CLAUDIUS, MATTHIAS - ASMUS omnia sua SECUM portans, oder Smmtliche Werke des Wandsbecker Bothen [8 Vols. Compl. in 2].
50971: BLICHER J CLAUSEN - Sonja
52731: CLAVEL, F.T.B., - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. Geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper.3e druk s
76411: JACOBSEN CLAY - ZWIJNDRECHT
52732: CLAYTON, VIRGINIA TUTTLE (EDITOR). - Once & Future Gardener: Garden Writing from the Golden Age of Magazines, 1900-1940.
41358: CLEERDIN, JOS A.M. (RED) - Kleur en motief Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1967, 51. gebrocheerd, plus bijlagen en advertenties.typo : Dick Elffers, mmv Paul Mijksenaar. Teksten van o.m. Dick Hellenius, partituur van Louis Andriessen. Tekst in N.L. en Engels. Goed ex.
52733: CLEERDIN, JOS A.M. (RED) S - Kleur en motief Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1967, 51. gebrocheerd, plus bijlagen en advertenties.typo : Dick Elffers, mmv Paul Mijksenaar. Teksten van o.m. Dick Hellenius, partituur van Louis Andriessen. Tekst in N.L. en Engels. Goed ex.
70647: BAUER CLEMENCE M.H. - Vriendinnetjes een verhaal voor meisjes geillustreerd door Anneke Polderman derde druk
52735: CLEMENT, R.D. JOANNE FRANCISCO. CAN. REG. ORD. PRAEM. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
15158: CLEMENT, R.D. JOANNE FRANCISCO. CAN. REG. ORD. PRAEM. - Semita. Christianae perfectionis opus posthumum. Abbatiae bernensis. Parocho in Lithoyen.
52736: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
52737: CLERCQ, J. J. LE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
20767: CLERCQ, JOHANNES DE - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
52738: CLERCQ, JOHANNES DE - De gebeden van de generale absolutie in het Vlaams en 't Latyn met een Onderwyzinge wegens den dienst van d' Alderheyligste Dryvuldigheyt.
57834: JOAN. CLERICI. - Philargyrii Cantabrigiensis emendationes in Menandri et Philemonis reliquias, : ex nupera editione Joannis Clerici. Ubi Qudam Grotii & aliorum, plura vero` Phileleutheri Lipsiensis errata castigantur. Cum prfatione Joan. Clerici. Est genus hominum qui esse primos se ommium rerum volunt Nec sunt Terentius
52739: CLERICUS, JOANNIS - Mosis Prophet Libri Quinque, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri et Deuteronomium : ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem paraphrasi perpetua, commentatio philologico, dissertationibus criticis, et tabulis chronologicis ac geographicis. door Joannis Clericus;
13511: CLERVEAUX, BERNARDUS VAN - Het Hooglied van Salomo. Een 17-tal preken opnieuw uit het Latijn vertaald door Ds. J. van der Haar. Met een inleiding over Bernardus, een opstel over diens invloed op de Nadere Reformatie en een in memoriam ds. W. A. de Groot door H. J. van Dijk en ds. J. van der Haar.
71297: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 2
71295: DOORENBOS CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand met illustraties van B. v. Vlymen deel 1 en deel 2
71472: GUYLOUIS FAUCHE X. LETURGIE GUYLOUIS CLOUDE - Lucky Luke le ranch maudit la bonne avonture la statue le flume
52752: CLOUX, A.P.A DU - Jezus Geboorte. Predikatie over Lukas 2:1-7
76056: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Tweede Twaalftal Leerredenen. Benevens antwoord over vragen betreffende bepalingen van het doopen en belijdenis doen. Nieuwe Volledige druk.
76553: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - tweede twalftal leeredenen benevens ANTWOORDover vragen betreffende.Bepali ngen van het doopen en belijdenis doen WAARBIJTwaalftal Leerredenen
20748: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal feeststoffen. Derde, herziene druk.
40734: CLOUX, A.P.A. DU - 2e Leerrede, Zacches Krachtdadig door Jezus gebragt
52749: CLOUX, A. P. A. DU (PREDIKANT TE OUD-ALBLAS IN ZUID-HOLLAND) - Leerredenen over: Lukas 2: 25-32; Lukas 2: 36-38; Joh. 4: 4-15; Joh. 4: 16-26; Joh. 4: 27-30; Matth. 15: 21-28; Rom 8: 28; Lukas 9: 57, 58; 2 Chron. 33: 13b; 1 Samuel 30: 6b; 2 Chron. 20: 12b; en Deut. 32: 29 (Gepredikt des Zondags, na het vergaan der Stoomboot van Kapelle, op den 28sten Mei 1860
48506: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - 1e Twaalftal leerredene Waarbij geb.: Tweede twaalftal leerredenen, 2e druk. Waarbij geb.: Antwoord over vragen betreffende bepalingen van het dopen en belijdenis doen.
52744: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal feeststoffen. Derde, herziene druk.
52746: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal leerredenen. zogenaamde vrijestoffen.
52753: CLOUX, A.P.A. DU - Anna, de profetes. Kerstpredikatie over Lukas 2:36-38. En daar was Anna een Profetes een dochter Fanuls, uit de stam van Aser; deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man zeen jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelkde niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag En deze, te dierzelver ure daar bijkomende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
45779: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Bundel van 35 preken o.a feestoffen en vrije stoffen
52751: CLOUX, A.P. DU - Simeon. Kerstpredikatie over Lukas 2: 25-32. En ziet daar was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Siemeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende. verwachtende de vertroosting Israls, en de Heilige Geest was op hem. Enz.
17955: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Eerste zestal leerredenen. (2) 122 blz. Waarbij Geb. Tweede zestal leerredenen. (2) 130 blz. Waarbij Geb. Derde zestal leerredenen. (2) 113 blz. Waarbij Geb. Vierde zestal leerredenen. (1) 123 blz. Zesde druk.
38971: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal Feeststoffen. kerst-pinsteren.vierde druk
48532: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal leerredenen. zo genaamde vrijestoffen.
1448: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal leerredenen. (Zoogenaamde vrije stoffen en
52743: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - 1e Twaalftal leerredenen. Derde druk. Waarbij geb.: Tweede twaalftal leerredenen, 2e druk. Waarbij geb.: Antwoord over vragen betreffende bepalingen van het dopen en belijdenis doen.
52745: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Tweede Twaalftal Leerredenen. Benevens antwoord over vragen betreffende bepalingen van het doopen en belijdenis doen. Nieuwe Volledige druk.
52747: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal lijdensstoffen Vierde druk.
52748: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Twaalftal Feeststoffen. . 4edruk. .
52750: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Leerredenen over Simeon Lukas 2: 25-32 Waarbij geb: Anna de Profetesse over Lukas 2: 36- De voorbereiding voor de Wedergeboorte over Joh. 4: 4-15. Waarbij geb: De Wedergeboorte over Joh. 4: 16-26. Waarbij geb: De Uitwerking der Wedergeboorte over Joh. 4: 27-30.Math 15 vers21-28-Het Heerlijke voorrec ht Rom 8 vers28- De waaracgtige bekeering dse zondaars 2 Chron 33 vers 13b Sterkte in God 1 samuel30vers6 -Oogen die op God zijn 2 Chron 20 vers12b - leerede Deut32vers29 gepredikt des Zondags na het vergaan der Stoomboot van Kapelle op den28e Mei 1860
35336: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Tweede Twaalftal Leerredenen. Benevens antwoord over vragen betreffende bepalingen van het doopen en belijdenis doen. Nieuwe Volledige druk.
33987: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - eerste Twaalftal leerredenen.. vrije stoffen
27146: CLOUX, A. P. A. DU (1808-1890, O.A. OUD-ALBLAS- OLDENBROEK) - Een droevige Pinksteren verhaal van het vergaan der Capelsche stoomboot "De Langstraat", op het Hollandsche Diep, op Pinksterdag 28 mei 1860.
75824: MOLENAAR DGRAVENHAGE EN DU CLOUX A P A - Lijdensstoffen in leerredenen eerstedel door D Molenaar en Twaalftal lijdensstoffen du CLOUX 4e herziende druk
52754: CLUCAS, PHILIP - Isral
76853: PRESSENSE DE MEVR BEWERKT DOOR P CMONDRIAAN - Wat de liefde vermag eem kerstverhaal 2e4e druk geillussteerd klurplaat
69247: ZANDT P DIS CN - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. Deel I: historisch overzicht.
52755: CNEUDT, R. DE / COHEN, J. E.A. - Zesde winterboek van de wereldbibliotheek 1927-1928. Met twee houtsenden en acht autotypien in vier kleueren, naar henri Wils en naar Willen van Konijnenburg, Willem Witsen, Rubens en Breughel, Adriaen van Ostade, Cornelis Troost en Constant Troyon.
71690: STEEN-PIJPERS CO VAN DER - Barendje en Annemieke, vierde druk
74588: TOLLENS & CO - Tollens & Co in de loop der jaren ontwikkeling van de verfindusrie/Verf en wlddaad voor de mensheid/Verftechniek verf abrcage/ Klassieke verven geillusstreerd
52760: CO BOODT, DS. C. P. (GEREF. PRED. TE LEERDAM) - De Reformatie van het Calvinistisch denken. Samengesteld door Ds. C. P. Boodt.
46619: GRAAF & CO - ERVARINGSBOEK 1929 overzicht der adressen welke uit December 1928 resulteeren uit de maandelijhksche vertrouwelijke uitwisseling van ervaring ter beoordeeling vabn bestaande en nieuwe relaties 30 maart 1929
70674: COATSWORTH, ELIZABETH - De jongen met de papegaai (een verhaal uit Guatemala vertaald door Tine van Doorn-Vonk tekeningen van Wilfrid S. BRonson)
70153: COBBETT, WILLIAM (1763-1835) - Geschiedkundige brieven over de protestantsche hervorming in Engeland en Ierland., Uit het Fransch..
70381: COCCEJUS, DR. JOHANNES (1603-'69, PROF. TE LEIDEN) - De leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart, door Johannes Coccejus.vertaling ASSELT van W J en RENGER H G
52762: COCCEJUS, JOH.(1603-1669 - Aanmerkingen over DANIEL In het Latijn beschreven Door de Hr Joannes Coccejus zal.g In zijn leven Professor de Godgeleerdheid tot LEYDEN vertaald door Abnraham van Poot ,N D
70672: RO COCHEN - Ted van Bergen (gellustreerd door Freddy Langeler)
52764: COCHERET, CH. A. - Kamer van Koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar, in opdracht geschreven door Ch. A. Cocheret.
52763: COCHERET CH. A. (SAMENSTELLING), - De Rotterdamse Zeevaartschool 1833-1933 met vele zw/w foto's en naamlijst;
854: COCK, H. DE - Een paar brieven, uitgegeven ter opheldering der waarheid en ter wederspreking van den laster dezer dagen.
828: COCK, H. DE - Besluiten van de Nationale Dordsche Synode; gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht. Uitgegeven door en emt eene voorrede van H. de Cock.
13518: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding, door H. de Cock, leeraar aan de theol. school te Kampen. Tweede herziene druk.
31687: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - De kerkorde van Dordrecht 1618/1619. En de synodale vertalingen de Christelijke Gereformeerde kerk met enige aantekeningen.derde druk
21329: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Gereformeerde kerkregeering, of handboek voor leeraars en kerkeraadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn. .
40480: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de bel?denis des geloofs : onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te st?ven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwel?ken kalverdienst des vr?n wils op te rigten / door H. de Cock
309: COCK H DE (1801-42 ULRUM) - Besluiten van de nationale Dordsche Synode; gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht, uitgegeeven door en met eene voorrede.
20801: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Derde druk.
31127: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Vdruk.
3641: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Derde druk.
26469: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Vierde druk.
52777: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Derde druk.
40184: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Derde druk.
17913: COELAND, C.C. - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, 5 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatin en gebeden. Vierde druk.
74734: COENEN, L. - Theologisches Begriffs Lexikon zum Neuen Testament (2 Banden. I: Abraham - Israel II: Jerusalem - Zweifel)
46447: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
39819: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. (...) Studien-Ausgabe
72573: COENEN, ADRIAEN - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens (ed. Egmond/Lason). kleurenfacsimile's . Als nieuw. . Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Redactie en inleiding Fl. Egmond en P. Mason, met commentaar door K. Lankester. (Zutphen, Walburg Pers, 2003). Oblong 8vo
44691: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
52783: COENEN, LOTHAR E.A.66 - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. (...) Studien-Ausgabe
52785: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
52784: COENEN, LOTHAR E.A. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament. Herausgegeben von Lothar Coenen Erich Beyreuther und Hans Bietenhard studien-Ausgabe
75503: COERS, F.R. (VERZAMELAAR) - Liederboek van Groot-Nederland. Vierde bandenk-.
73883: LINDIJER COERT H. - Gids voor reisgenoten, een handboek voor lekepastoraat, zesde druk
71882: WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN - BeschrijvinG van WILLENSHE NICOLAAS COEVORDEN in denouderdom van 9 jaren zijn toevlucht genemen heefttotGod
52787: COHEN, H., OYEN, H. VAN - Ethiek en religie. Opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen.
59655: LE COINTRE, W.M. - Het Jezusbeeld in de wijsbegeerig-wetenschappelijke litteratuur.
52789: COLE, AD. - God kent zijn tijd .
76451: ROOZEMOND DE FREL M H ENDEN UI: COLEN A - Hoe liefe;ijk zijn Uw wonin gen 75 jaar Gerf Gemeente Dinteloord
76928: UIL DEN VAN COLEN A - Verlangen van het hart
52790: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - De afscheiding van Belgi. Gellustreerd onder toezicht van Mr. Beets. uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans
52791: COLERUS,J. - BLASE,J.E.B. - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagen. Met plaat. Diss. Utrecht
14216: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
37169: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en Praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid: Namelijk van de Rechtvaardigheid, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige roeping en Volharding. Naar den laatste druk uit het Engelsch vertaald. Zevende druk.
5278: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Tweeden druk.
37733: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
5377: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. Door Elisa Coles. En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W.
32297: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. Tweeden druk.
38333: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding. (...) ui'tt Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W. W. Vierden druk.
37844: COLES, ELISA (1608-'88, CALVINIST) - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding. Naar den laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie voorredenen van voorname Godgeleerden aangeprezen. Zesde druk.
52807: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
52806: COLIJN, J. J. A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
41965: COLIJN, A. - Colijn in de caricatuur 100 uitgezochte caricacturen met een voorwoord van Dr. Colijn zelf
52805: COLIJN, HELEN - De kracht van een lied : overleven in een vrouwenkamp een schipbreuk komt een jonge Nederlandse in Japanse interneringskampen terecht die zij, mede door de muziek van een vrouwenkoor, weet te overleven.,
76495: BROWN COLIN - The New International Dictionary of New Testament Theology, 4 Volumes Eduted Lolhar Coenen Erich Beyreuther and Hans Bietehard
52808: COLIN, P. L. C. SS. R. - Aux sources de la charit
73801: COLLECTIF - BERNADETTE. N435. 1ER MAI 1938. NOUVELLE SERIE. LES MUGUET
52810: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1858-1859 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
52814: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1854-1855 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
52811: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1857-1858 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
52812: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1856-1857 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
52813: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1855-1856 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
75296: COLLECTIF, LEFRANC - CATALOGUE - PRIX COURANT DU TARIF BEAUX-ARTS - JUIN 1935 - LEFRANC, 1935. CATALOGUE TARIF de l' ETS LEFRANC: 170 pages - nombreuses illustrations en noir et blanc dans le texte. In-8 Broch. Bon tat. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intrieur frais Classification Dewey : 750-La peinture et les peintres. .
52809: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1860-1861 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
52815: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1853-1854 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
70223: COLLECTIF - THEOLOGIE MORALE OU RESOLUTION DES CAS DE CONSCIENCE SELON L'ECRITURE SAINTE, LES CANONS, & LES SAINTS PERES, TOME 4
52816: COLLECTIF - Musee Des Familles Lectures Du Soir 1837-1838 illustres de gravures noir et blanc dans le texte
74853: HOORNBEECK JOHANNES ( HOORNBEEK COLLEGE - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen
52818: COLLET, P. - Institutiones theologi scholastic, quas ad usum seminariorum e propriis suis prlectionibus. Contraxit Petrus Collet, presbyter congregationis missionis, sacr theologi doctor & professor. Opus ad juris Romani & Gallici normam exactum. Editio nova.
52819: COLLINSON, CLIFFORD W. - Onder de kannibalen der Salomons-Eilanden 1ste Nederlandse druk. Fraaie reisbeschrijving van de Salomons-Eilanden door de Engelse planter 7 handelaar in de zuidzee Collinson. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
52821: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio door C. Collodi Nieuwe volledige uitgave Nieuwe vertaling van Louise J. van Everdingen en opnieuw gellustreerd met 4 driekleurendruk en 36 zwarte teekneningen door rie Cramer
52820: COLLODI, C. - Pinokkio
1874: COLONIUS, DANIL (1566-1635) DR.JAN HOEK - Theoloog tussen reformatie en orthodoxie. With a summary in English. Avec un rsume en Franais. proefschrift Door Jan. Hoek.
52824: COLSEN, C.M., J. - Poels.
52825: COM BOER, E. A. - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
21094: COMAY, JOAN - Wie is wie Het oude testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
52826: COMAY, JOAN; BROWNRIGG, RONALD - Who's Who in the Bible - Two Volumes in One: Who's Who in the Old Testament together with the Apocrypha ; Who's Who in the New Testament 1993.
75620: COMENIUS, JAN AMOS, - Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart. Ofwel: Een heldere beschrijving van hoe er in deze wereld en al haar aangelegenheden niets dan verwarring en dwaling, gedraai en geploeter, begoocheling en bedrog, ellende ect ecty
52827: COMFORT,ALEX - Wat heet oud?
74733: SAMEN OP WEG-COMMISSIE (HERV. GEREF. LUTH.) - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerkOverzichtsboek met veel foto`s over de 3 kerkgenootschappen in de tekst. T.g.v. het betrekken van een nieuw deinstencentrum in Utrecht
71197: COMPAGNIE L.G. - Echt samen, gedachten over trouwen en samenwonen op de grond van de Bijbel en de praktijk
69584: COMPASSIONE - Frans Burstein.
75833: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
2374: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
26428: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Met een voorwoord van ds. A. Moerkerken. 2e druk
25940: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Geschreven door den weleerw. heer Alexander Comrie, in leven Phil. Doct. en getrouw bedienaar des evangelies te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
3431: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming; waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgestelt en betoogd worden. De natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Van onduitsche woorden gezuivert etc. door Theodorus Avinck, Th. z.
17966: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosoph Doctor en Predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.
1540: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
4412: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
32425: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophi Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
5147: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan.
3618: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezankte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunnen ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daarover met smart aangedaan, en begeerig naar herstelling; in welke hunne innige begeerten voorgesteld en de zwarigheden, die zij ontmoeten en hun dikwerf onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden. Eindelijk hunne herstelling, en de werkzaamheid hunner ziel, als herstelden en in vorig element gebragten. Verklaard en toegepast door Alexander Comrie, Scoto -Brittannus, A.L.M. et Phil. Doct. en predikant te Woubrugge. Stuk I: (4) 361 blz. Stuk II: 326 blz.
76286: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophi doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
486: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
4145: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave. Negende druk. Uitgegeven door Johannes Wilhelmus de Heyde red. te Rotterdam.
3525: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophi doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
45922: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benaminge des saligmakenden geloofs volgens de lettere van het alphabet. Door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophi doctor en predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746 waarbij.Verhandeling van eenige Eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. (...) Letterlijke Uitgave volgens 1744.
40568: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
75836: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, examem en tolerantien.
3664: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabeth door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A.L.M. Philosophi doctor en predikant te Woubrugge. 9e druk druk.
13523: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het oprecht geloof. Verklaring van den 7e zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
35960: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
4594: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
19497: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Samul in zijn leven zeer geliefd in zijn dood betreurd en hoog geerd of lijkrede over 1 Samul 25:1 bij gelegenheid van het zalig afsterven van den Weledelen Gestrengen Heer Cornelius van Schellingerhout in zijn leven Vrijheer en Baljuw van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Uitgesproken den 27en Juli 1749 door Alexander Comrie.
22988: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daar over met smerte aangedaan, en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eyndelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie. Eerste stuk. (6) 225 blz. Tweede stuk: (30) 190 blz. Tweede druk.
35841: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746).
4148: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Vermeerderd met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV: 1 ter gedagtenis van het overlyden van wylen den wel. ed. gestr. heer Cornelis van Schellingerhout, in leven Vryheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude. Onveranderde uitgave naar 1758.
4733: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746.)
45844: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toereking der Borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den WelEerw. heer Alexander Comrie, Ph. Doct. en getrouw bedienaar des Euangeliums te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stoffe in het licht gegeven door C.M. Tweede druk. Vermeerderd met een register door eenen liefhebber der waarheid.
42204: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynenede staat der geloovigen voornamentlijk in dezen Tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en Begerig na Herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de Zwarigheden, die zij ontmoeten en hen dikwerf Onvrijmoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de Werkzaamheit hunner Ziele als herstelde, en in hun voorig element gebragt. verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Schoto Brittannus, A.L.M. & Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. Vermeerderd, met een beschouwing van het Caracter van Samuel, of leerreden over Sam. XXV : vs. 1. ter gedachtenis van het Overlyden van wylen den wel Ed. Gestr. Heer Cornelis van Schellingerhout, in leven vrijheer en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude onveranderde uitgave naar 1758 eerste stuk
46580: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte, kranke en kwijnende staat der geloovigen, Voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Verklaart en toegepast door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. A.L.M. et Philosophiae doctor en predikant te Woubrugge. Nieuwe en onveranderde uitgave. Onder toezicht en met eene voorrede van P. Deetman, predikant te 's Grevelduin Capelle.
34656: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
27579: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling over eenige eigenschappen van het zaligmakend geloof, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.
14745: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
38581: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling over de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letteren van het alphabet door Alexander Comrie. Scoto Brittanus. A.L.M. Philosoph Doctor en Predikant te Woubrugge. Nieuwe uitgave, tweede druk.1840 waarbij geb Verhandeling over de eenige eigenschappen des zaligmaknden geloofs sijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. In welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zichzelven in eenen aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld, en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der klein- geloovigen opgelost, en zij volgens de kenmerken vermaand worden, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. Door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus. In leven: A.L.M. phil. doct. en predikant te Woubrugge.1836
15011: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) SMYTEGELT - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet. (Onveranderde uitgave volgens 1746). WAARBIJ EEnige verscheidene PREDIKATIEN ( 10 preken over Joh3-efeze5-lukas12-handelingen 26 vers 28 handelingen 26 vers 29-koh7-lukas 24- ezechiel 36- pred 11- en hebr 11) opgeschreven door L D CAMPS met een voorwoord van J H Donner
44101: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments; (...) Onveranderde uitgave volgens 1744
22119: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - De geloovige christen kennende zyne elendigheid en zyne begeerte na verlossinge; of Verzameling van leerredenen, uit verscheide texten.ect vermeerdert met lykrede naar het overlijden van Cornelis van SCHELLINGERHOUT
3521: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A. B. C. des Geloofs of verhandelingen van de benamingen des saligmakenden geloofs Nieuwpoort 1863. Waarbij: Verhandeling van de eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments. Niewpoort 1864.
6468: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs. Zijnde een' verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des O. en N. Testaments.
3084: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Derde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
15494: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en practikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming: Waarin de waarheden van onze Godsdienst op eene klare en bevindelyke wijze voorgesteld en betoogd worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestuurt; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leiding opgewekt worden, door Alexander Comrie, Scoto Brittannus, A.L.M. Philosophi Doctor en predikant te Woubrugge. De eerste zeven zondagen. Nieuwe uitgave. Van onduitsche woorden gezuiverd; met een register der Schriftuurplaatsen, en een bladwijzer der zaken vermeerderd; en met een voorberigt ter opwekking om in dezen tijd van afwijking bij de oude beproefde waarheden onzer Hervorming te blyven, vergezeld, door Theodorus Avinck, Th. Z.
46216: COMRIE, ALEXANDER - Het ABC des Geloofs onverabnderde uitgave
25345: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des Zaligmakenden Geloofs volgens de letters van het alphabet door Alexander Comrie, Scoto-Brittanus. A.L.M. Philosophioe Doctor en Predikant te Woubrugge. Onveranderde uitgave volgens 1746.
25359: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A. B. C. des Geloofs of Verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs volgens de letteren van het Alphabet. Onveranderde uitgave volgens 1746.
13739: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddellijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Met eene voorrede over dezelfde stof in het licht gegeven, door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid.
18758: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benaamingen des saligmaakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabet. vierde druk.met lykreden 1Sam25 vers 1 WAARBIJ Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; (...) rwede druk. LEIDEN Hasebroek Johannes/AMSTERDAM Nicolaas Byl 1744
33356: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus. Volgens de leere en gronden der Reformatie. Waarin de waarheden van onze godsdienst op eene klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hunnen plicht, volgens eene evangelische leiding, opgewekt worden.
52841: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C des geloofs, of verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof, volgens de letters van het alfabet. Nieuwe uitgave.
4681: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT VRIJ HEER EN BAILLUW VAN ESSELYKERWOUDE DEN HEER JACOBSWOUDE - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. vierde druk met daarbij Samuel Lijkreden over 1 Sam 25 vers 1 bij zalig afsterven van Cornelius van Schellingerhout vrij Heer en Bailluw van Esselykerwoude den heer Jacobswoude 1949
26822: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de regtvaardigmaking des zondaars, door de onmiddelijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus; geschreven door den weleerw. heer Alexander Comrie, in leven Phil. doct. en getrouw bedienaar des Evangelies te Woubrugge. Met eene voorrede over dezelve stof, in het licht gegeven door C.M. Vierde druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een register, door een liefhebber der waarheid. Waarbij: God die den Godloozen regtvaerdigt, de Regtvaerdiger van allen, die in Jezus Christus gelooven. Ofte, een schriftmatige verklaring van de regtvaerdiging der uitverkoornen door het geloof. In het Engels beschreven, door den weleerwaarden heer Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. En in 't Nederduits vertaalt, door W. Hoog, en J. de Koningh. Waar by gevoegt is, een praktikale verhandeling, van denzelven autheur, over 2 Corinthen V: 21. In 't Nederduits vertaalt, door Cornelis Brem.
23438: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Het A.B.C. des geloofs, of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs, volgens de letteren van het alphabeth door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A.L.M. Philosophi doctor en predikant te Woubrugge. (10) 148 blz. en: Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheide uitgekipte teksten des O. en N. Testaments; in welke de zorgeloozen en tijdgeloovigen ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevalen, in welke God zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en de kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoeds-gevallen en zwarigheden der kleingeloovigen worden opgelost en zij worden volgens de kenmerken vermaand, hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan. (6) 350 blz.
46027: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT VRIJ HEER EN BAILLUW VAN ESSELYKERWOUDE DEN HEER JACOBSWOUDE - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde een' verklaaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Test in welke de zorgeloozen en tyt-geloovigen ontdekt, gewaarschouwt en uitgelokt worden, om het leven buiten zich in een' aangebodenen Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke Godt zyn volk brengt, worden voorgestelt, en de oeffening en kracht des geloofs daarin verklaart. De gemoets-gevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgeloft, en zy worden volgens de kenmerken vermaant, hunnen staat vasttehouden, en naar vermeerdering des geloofs te staan. derde druk
38615: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de leere en gronden der Reformatie: Waarin de waarheden van onzen godsdienst op een klaare en bevindeyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestiert; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene euangelische leidinge opgewekt worden. (...)
23460: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
34888: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Brief over de rechtvaerdigmakinge des zondaars door de onmiddelyke toereekening der borggerechtigheit van Christus. En met een voorreede over dezelve stoffe in het ligt gegeven door C. M.
40000: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) . voorrede ds P DEETMAN
4053: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid, om de leer, in de Synode te Dordrecht ten 1619 vastgesteld, met de veroordeelde leer der Remonstranten te vereenigen; voorgedragen in zamenspraken, door een Genootschap van voorstanders der Nederlandsche Formulieren van Eenigheid.
43924: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen, waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte (...) Eerste en Tweede stuk. Nieuwe uitgave.
48319: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zynde eene verklaaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde uitgave volgens 1744.
6471: COMRIE, ALEXANDER (1706-'74, WOUBRUGGE) - Verzameling van leerredenen. Waarin vertoond wordt, uit onderscheidene teksten, de afgezakte kranke en kwijnende staat der geloovigen, voornamelijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaming over hunne ongestalte. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave, door J. Beijer, herder en leeraar te Leeuwarden.
76280: KOELMAN JACOBUS- PHILPOT J C +_C:OUX DU AP A =DURHAM JAKOB HELLENBROEK A = GROE TH =LEDEBOER L G C = LOVE CHR= MEINDERS LODENSTEIJNJAC= COMRIEALX - DeWEKKER DERLERAREN26 blz en 11 diverse predikatie 214 blz
2386: BIJBELSCH HANDBOEK EN CONCORDANTIE. - Bevattende een kort begrip der Bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied der gewijde geschiedenis en van het Heilige Land en een register der onderwerpen, eene concordantie, eene alphabetische lijst der eigennamen en eenige kaarten. Derde druk.
74700: CONNOLLY, R. HUGH - Didascalia Apostolorum. The Syriac Version Translated and Accompanied by the Verona Latin Fragments. With an Introduction and Notes.
52896: CONRAD, JOSEPH - Typhoon. Illustrations by Edward Osmond.
52899: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken.
52897: CONRADI, L. R. (ZENDINGSDIRECTEUR) - De ziener aan het hof te Babel. Of Wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel. Tweede druk.
52900: CONRADI, L.R. - Wie wordt Overwinnaar en Erfgenaam in het Koninkrijk Gods? door L. R. Conradi 10de duizendtal
73192: TISCHENDOR CONSTANTINUS - Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes: Textum Vaticanum Romanum Emendatius Edidit, Argumenta Et Locos Novi Testamenti Parallelos Notavit, ... Subiunxit (Ancient Greek Edition)
52904: CONTENAU, GEORGES - Zo leefden de babylonirs en Assyri;ers ten tijde van Nebukadnezar
52905: CONTZEN, ADAMUS - De Vnione et synodo generali evangelicorvm theologis et politicis nesessaria consultatio
71475: GINE CHRISTIAN DIDIER CONVARD - Neige lntegrale 2 couleurs rita
34052: CONVOLUUT PREKENBUNDEL, ABMA, H.G. (8); DORP, S. VAN (1); ENT BRAAT, D. V/D (1); HAVERKAMP, B. (1); HEUVEL, J. V/D (2); HOVIUS, W. CHR. (1); JONG, P. DE (2); VLIET, J. (3) VROEGINDEWEY, W. (4); BLOM, G. (1); KEUNING, J. (1); ZANDT, P. (1)) - 26 preken van pred. der Ned. Herv. Kerken. Abma, H.G. - Een gezonde woonplaats en genezing op het gebed. (Jes. 33:24) - Gods antwoord aan Baruch. (Jer. 45:5) - Wat waar is is waar. (Afscheidspreek van Monster) - Een betere opstanding. (Hebr.11:35) - Gods antwoord aan Baruch. (Jer. 45:5) - wel een wonder, maar niet te wonderlijk. (Gen. 18:14a) - Wie kan zalig worden? (Lukas 18:26-27) - Interventie. (Joh. 20:15a) - Dorp, S. van - De deur der schapen. (Joh. 10:9) - Ent Braat, D. van der - Christus in het midden der zijnen. (Joh. 20:19-23) - Haverkamp, B. - De ark der getuigenis. (Exod.25:8-22) - Heuvel, J. van de - Meer dan Jona is hier. (Matth. 12:41c) - Volharden tot het einde. (Joh. 6:67-69) - Hovius, W. Chr. - De ploeger en hun lang getogen voren. (Ps. 129:3) - Jong, P. de - Een lied der liefde. (Hoogl. 2:2) - Hij! Eeuwig Hij! (Hebr. 7:25) - Vliet, J. van - Het wachten op de Heere. (Ps. 27:13-14) - In God verblijd. (dankdagpred. Ps. 4:8) - De aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. (Adventspred. Lukas 1:31b) - Vroegindewey, W. - Het wonderbare. (Job 42-3b-6) - Door de dood tot het leven. (Fillip.3:10-11) - Van vat in vat. (Jer. 48:11) - Van een leeuw tot een lam. (Hand. 9:4-6) - Blom, G. - Vreemdelingschap op aarde. (Ps. 119:19) - Keuning, J. - Hemelse vergezichten. (Openb. 7:17) - ZANDT, P. - De opstanding van Christus. (Matth. 28:1-6)
52910: CONVOLUUT - Guthrie, W. 'Des Christens grootsten intrest'. Vrij gevolgd naar het Engels, door A. W. Wester Jzn. Sneldrukkerij J. D. van de Veen. Winschoten. 110 blz. en: Newton, J. Gods Genade en zijn vrijmachtig albestuur. Uit het Engels overgezet in het Nederlands. D.J. v.d. Lee Voorburg. 125 blz.
35264: COOK, FAITH - Samuel Rutherford. en zijn vrienden uit het Enghels vertaald door J C H Florijn de Meyer
52927: COOK, HUGH - Een man komt thuis. Roman
64535: ROORDA A EN COOL P - ROORDA, T. Grammatica Arabica. Breviter in usum scholarum academicarum conscripta a T Roorda . + adiuncta est Brevis chrestomathia edita et lexico explanata a P COOL
52931: COOLEN, ANTOON - De schoone voleinding 1e druk bandontwerp Jozef Cantre
52929: COOLEN, A - wegwn door het land
52930: COOLEN, ANTOON - de goede moordenaar
5699: COOLSMA, C.W. - In boeien. De houding van de Nederlandse Hervormde kerk tegenover de Gereformeerde kerken in Nederland ten aanzien van de nieuwe psalmberijming. Door C. W. Coolsma, emeritus predikant van de Nederduits Hervormde Gemeente te Groningen. Met 48 bijlagen.
52934: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indi door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
74868: COOLSMA, S. - Soendaneesch-Hollandsch woordenboek. Derde druk [third edition
7163: COOLSMA, S. - ISMAEL en MOERIdeeerste lingen uit de soendaneezen
52933: COOLSMA, S. - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indi door S. Coolsma(director van Zendingshuis der Nederl. Zendingsvereeniging.
75974: COORNAERT V. - Concordantiae librorum veteris et novi testamenti domini nostri Jesu Christi, juxta vulgatam editionem, jussu Sixti V, Pontificis Max., recognitam ad usum praedicentorum
52935: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON - Studie over een nuchter en vroom Nederlander door H. Bonger.
72930: COOTH, A.M.C. VAN EN LANS, M.J.A. EN HEESWIJK, J.W. VAN - Handleiding bij het Onderwijs in de Gewijde Welsprekendheid Vierde uitgave verzorgd door G. Kuijs
52936: COPPENS, H.J.A. (PASTOOR TE SCHEIDAM) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52937: COPPENS, H.J.A. (PASTOOR TE SCHEIDAM) - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede vermeerderde uitgave, kerkelijk goedgekeurd.
52938: COPPERSMITH, FRED - Luchtkastelen der Techniek. Avontuur en romantiek in het rijk der techniek. .
72882: COQ A LE - Wat Vlied' Of Bezwijk' . Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973 .illus
74780: TOL COR VAN DEN - Het kofjekokertje, en het Spookschip van Middelharnis
70700: BRUIJN COR - Mechel, de strooper (verhaal uit de hessische bergen, met platen, ban en omslagtekeningen van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
70706: BRUIJN COR - Keteltje in het veerhuis (platen van J. H. Isings, vierde druk)
47630: C. G, CORA - Neefjes en nichtjes
52382: C. G CORA - Neefjes en nichtjes
52383: C. G, CORA - Neefjes en nichtjes
30255: CORDIER DE SAINT FIRMIN, EDMUND (C. 1730-1816) - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
52941: CORDIER DE SAINT FIRMIN, EDMUND (C. 1730-1816) - Zarucma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Cordier.
77033: WINER J B PROF EN CORELI I - Bjiibelsch Zaak-Woordenboek ter vevorderin gvan regte bijbelkennis vrij bewerkt naar het Bbielisch realworrterbuch
52942: CORELLI, M. - De Strijder. Treurspel van een eenvoudig leven. Geautoriseerde Nederlandse uitgave bewerkt door J. P. Wesselink - Van Rossum. (2e tot 5e duizend)
52943: CORENWIJCK, EVA - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessyni kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
39874: CORENWIJCK, EVA - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessyni kwamen. Opnieuw verteld door Eva Corenwijck. tweede druk
52944: CORENWIJK, EVA - Frans Verdoorn en zijn vriendjes.
74106: ORANJE CORIEN - Sasha (Trilogie)
74288: BOONE-BRUGGINK CORINE - Wie zorgt voor Gilad?
52892: CONCOLUUT DS J FRAANJE_A MAKKENZE- TAL TJ PRED TE ZEVENHUIZEN OEVER CORN - een vermanend woord- 16 blz Makkenze 6 preken 2 Corinte 1vers 9 -- -Handelingen 9 vers1-6 ---Hooglied 2 vers 16 --Johannes 1ers 44b - Klaagliederen 3 vers 24 -Handelingen 2 vers 12-13 -preel Ds Tak filippenzen 2 vers12b-13-preel Oever 2 Cor3 vers 3
59840: LEYDEKKER CORNELIA - De Lofzang in Stilheid
1348: CORNELIJ, A. - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onzen Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Joh. 3: 13 door Arnoldus Cornelij, in zijn leven dienaar van het Goddelijke Woord in de gemeente Delft. Naar de uitgave van 1636. Herschreven door J. van der Haar.
75199: TROMP CORNELIS - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd.
76049: RUESINK CORNELIS - Geestelijke bundeltje verzameling van brieven
57707: JAGT HENDRIK CORNELIS VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973
67779: VETH.CORNELIS - Kunst voor allen Twintig afbeeldingen (...) werk door Cornelis Veth.
70129: TROMP CORNELIS - Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Reprint van de uitgave van 1692.
36687: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835) - Het leeven van Jezus, in euangelische gesprekken voor de jeugd / door Johannes Hazeu Cz. ; [met gegrav. titelpl. en 6 gravures door Van Meurs en De Huyzer]
10464: CORNISH, CHARLES J. - De Levende Dieren der wereld. Een beeld van het dierenrijk voor iedereen. Met medewerking van de beroemste zologen. Nederlandsche bewerking door M. Ankersmit onder toezicht en met een voorrede van Dr. J. Bttikofer directeur der Rotterdamsche diergaarde. Deel I, zoogdieren met 554 illustraties tusschen en 13 gekleurde platen buiten den tekst alle naar photografien. (8) 384 (3) blz. Deel II, Vogels, kruipende dieren en amphibien, visschen, gelede dieren, weekdieren. Met 589 illustraties tusschen en 12 gekleurde platen buiten den tekst alle naar photografien. 392 (4) blz.
52952: CORPUT, A. VAN DE (1599-1670).. - Een Goddelicke vierschare, dat is, ontdeckinge der hemelsche oordeelen. Voorgesteld in seer heerlicke ende gednck-weerdige exempelen. Door Abraham van de Corput.
39018: CORPUT, ABRAHAM VANDE (1599-1670) - Het leven en dood, van den seer Beroemden D. Philippus Melanchton, Behelsende met eenen de gedenkweerdigste saken soo in de Kerke als politye voorgevallen, van het jaar 1520, tot den jare 1560, in DuytschLand, en de aangrensenden Provintien. Mitsgaders De tienjarige en seer wreede gevangenisse van sijn Schoonsone D. Caspar Peucerus, wegen de Belydenisse der Waerheyd in 't stuk van de Leere des H. Avondmaels, &c. Verciert met de Afbeeldingen der Voornaamste Reformateurs. Tweede druk.
70763: LOUWERSE CORRIE H. - Op haar kwam 't aan een verhaal voor meisjes met vier platen
73337: BOOM CORRIE TEN - Meer dan een schuilplaats met CD&dubbel DVD Speciale gelimiteerde oplage
52953: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN) - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
48264: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
30306: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM - De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van christelijke levenswijsheid; door J. Corstius, predikant te Enkhuizen. Eerste en tweede deel.
52954: CORSTIUS, J (1786-1847, ENKHUIZEN-AMSTERDAM) - De Wandel met God in de gemeenschap met onzen heer Jezus Christus
52955: CORWIN, EDWARD TANJORE - A Manual of the Reformed Protestant Dutch Church in North America
52956: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
13530: COSTA, ISAAC DA (1798-1860)37443 - Bijbellezingen. Oude Teztament Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. 3 delen deel 1 Genesis- Samuel.Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz. Deel 3: Jesaja-Maleachi) 315 blz..
806: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - De berigten omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde school, van Mr. I. da Costa, toegelicht door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen.
17918: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - De chaos en het licht. Een halve - eeuw - lied. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
19217: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. in 9 dln. 4e druk
3816: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - PAULUS eene Schriftbeschouwing
77098: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Da Costa,s Meesterwerken Blomlezing voozien van inleiding en toelichting Schelts
76879: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) SCHOLTEN L M P - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. Deel 3: (Jesaja-Maleachi) 315 blz.
76878: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer. z. Deel 2: (1 Koningen-Hooglied) 339 blz
310: N.N. AAN MR. I. DA COSTA, - Andwoord aan Mr. I. da Costa, ter wederlegging van het stukjen: "Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland".
75321: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
52960: COSTA, I. DA - Isac da Costa bloemlezing uit zijn werken ingeleid door M. A. P. C. Poelhekke
52971: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - REKENSCHAP van GEVOELENS bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeentein Nederland 2e druk
13522: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen. Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schimsheimer compleet gebo
75271: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) DR D F STRAUSS - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangelien of proeve van de middelen,welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof bepaaldelijk tegen det lebem jesu van Dr D F Strauss
4442: COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Alfonsus de eerste. Treurspel; door I. da Costa.
52976: COSTER, DIRK - De nederlandsche pozie in honderd verzen.
52977: COSTER, DIRK / DEERING, ANTON - Religieuze Pozie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden. Met een inleiding door Dirk Coster.
52979: COSTER, J.A.E.A - De eeuw in het hart. de bevindelijk gereformeerden op wg naar de eenentwintigte eeuw aangeboden aanC S L Janse bij zijn 25 jarig hoofdredacteurschap van het Ref dagblad
73298: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders in het Vlaamsch vertaald naar Charles de Coster door R. Delbecq (voor het proza) (&) Johan (voor de liederen).
24257: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelyke mensch, in zyn begin, voortgang, en uyt-eynde. Voorgestelt in verscheyden predikatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerke binnen Hoorn. Zesde druk.
920: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn. (33) 123 blz. Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178. De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz. De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. De Kerke in eere en orde. blz. 75-120.
4411: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikaties. Uitgebreid over psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
52987: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Nederlandts vloek en zegen ofte vernieude gedachtenisse van Godts Oordeelen en Weldaden over Nederlandt Voogrestelt in twee predictien over psalm 105 op den ordinairen bededagh gehouden den 2e januari 1675- portret(33) 123-blzNederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz.-Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz. - Nieuwe zegen (....), blz. 129-178.blz - De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. blz - Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373. rins illem de 3e koningh van Engelamdt berklaertblz 377-428 - Nederlants verlossingh uytgestelt-- blz431-502- De getrouwe predicant uytgebeeldt in en predicatie op de bevestigingh vand antonius deynoot in zijn dienst tot ODAM 26 december 1677 34 BLZ - de VREDE DER BROEDEREN predicatie synode te HOORN 37-71 blz - de KERCK in eer en ordre 75-120blz
71596: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikaties. Uitgebreid over psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
52985: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
46056: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
25533: COSTERUS, FLORENTIUS (1656-1703, HOORN) - De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerk binnen Hoorn. Derde druk.
72106: COTE, LYN - Op vleugels van liefde, Het licht van de liefde, Ik fluister je naam
52988: COTE, LYN - Het licht van de liefde
52989: COTE, LYN - Op vleugels van liefde
72468: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Grootste werken. tien gebonden delen . Bevat: Eline Vere, Noodlot, Extaze, De koningsromans, Metamorfose, Psyche / Fidessa, Langs lijnen van geleidelijkheid, De stille kracht, De boeken der kleine zielen, Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
58494: KINDER-COURANT - KINDER-COURANT lektuur voor de Nederlandsche jeugd 1859 - 1860 Gravenhage J van Weerden met daarbijgebonden Kinder - courant Weekblad voor onze jongens en meisjes 1898-1899
52992: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
48918: COURT, LA, PETER - Inleydinge tot de cyfer-konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyck ende seer klaer worden uyt-geleyt .Seer be quamen voor alle persoonen om de selve op korten tyd te kleeren door Mr COURT, LA, PETER n aritbnt zynde vermeerdert doorv eene gemakkelyke nieuwe divisie
36722: BETTE- J C ENG VAN DEN BRINK EN H COURTZ - STUDIEBIJBEL Het evangelie naar Markus deel 3
51812: BETTER C RED -G VAN DEN BRINK EN H COURTZ - STUDIEBIJBEL Nieuwe Testament 1 t/m 16
52993: COUVE, D.J. - De klop op de deur. Radio-Toespraak. 2e druk
52995: COWLES, VIRGINIA - De Rothschilds. Geschiedenis van een bankiersgeslacht.
74587: HOEK VAN CP - Handleding voor het HUISSCHILDERENserie Bibliotheek voor de schilders deel 1
74584: HOEK VAN CP - Handleding voor het Scheepsschilderen,Rijtuigenschilderen en Verfbereiding serie Bibliotheek voor de schilders deel 12-
74583: HOEK VAN CP - Handleding vor de kennis der schildematerialen en gereedschappen serieBibliotheek voor de schilders deel 4
52996: CRAATS VAN DE S - EEn stem uit Voorthuizen 3e herziende druk
71210: CRABB, LARRY - Bouwen aan een gelukkig huwelijk
71215: CRABB J. - Bouwen aan een gelukkig huwelijk
75847: CRAIGIE, PETER C. ; KELLEY, PAGE H. ; DRINKARD, JOEL F. JR. - .Word Biblical Commentary , Vol. 26, Jeremiah 1-25
999: CRAMER, D. S. / PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatia Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Herv. in de Ned. Opnieuw uitg. en van inl. voorzien d. S. Cramer en F. Pijper.deel . 4. Leerstellige en stichtelijke geschriften v. Ioann. Anastasius Veluanus e.a..
48273: CRAMER, C. - De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940.met veel onbekende foto,s 1e druk.
74754: CRAMER,RIE - Nieuwe prentjes en versjes. Met gekl.plaatjes
39803: CRAMER, C. - Mei 1940. Oorlogsdaden van het 10e regiment-infanterie te Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum.
53009: CRAMER, PROF, DR. J. A. - De Nederlandsche zendingsschool 1935-1945
53010: CRAMER, RIE - 4 Jaargetijden. Met gedichtjes en illlustraties.
53011: CRAMER, RIE - Het jaar rond. Tekeningen en versjes van Rie Cramer . Bundel eenvoudige versjes die betrekking hebben op de maanden van het jaar. De inhoud van de versjes is voor de kleuter van nu niet meer herkenbaar, de sfeervolle gekleurde platen zullen hen meer aanspreken. Vanaf ca. 4 jaar
70170: CRAMER, R. - Lente ill. Rie Cramer. Tweede druk.
53017: CRAMER, S./ PIJPER, F. - Bibliotheca Reformata Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. S. Cramer en dr. F. Pijper. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. Bewerkt door dr. F. Pijper.
53004: CRAMER, DR. N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Uitgegeven door Dr.N.Cramer.
53005: CRAMER, J. A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw.
53006: CRAMER, J. A. - Pascal en zijne "Gedachten".
53007: CRAMER, J. A. - De Heilige Schrift bij Calvijn.
53008: CRAMER, JAN ANTHONY - Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
53016: CRAMER, S. AND F. PIJPER (ED.) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden.10 dln
53002: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden
53013: CRAMER, RIE - Het bloemenhuis. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
41716: VLIEGER. A DE (BURGEMEESTER VAN HERKINGEN) BEWERKT DOOR CEES CRAMER - De Vlaamsche Passementwever het jaar 1566 in Zierikzee, Schouwen en Duiveland of de kerkhervorming voor 300 jaren een verhaal voor jong en oud. deel 2
53003: CRAMER, C. - Mei 1940. Oorlogsdaden van het 10e regiment-infanterie te Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum.
74424: VRIES ANNE DE EN WIETSKE CRANS - In het hooiland, deel 7 Lezen in de eerste klas
21149: CRASSET, R.P. - Der in der geistlichen Einde sich befindende Christ. Das ist: geistliche Ubungen, oder exercitien auf jeden Tg. Anfangs in Franzsischer Sprach heraus gegeben durch R.P. Joannem Crasset S.J. Anjetzo in das Teutsche bersetzet durch R.D. Gaudentium Glser, Can. Reg. Lat. In Rohr. Mit Erlaubni der Obern.
53022: CRAWSHAW, A. - Olieverf - In 29 lesssen naar succes Gaade`s Schilderschool
9936: CREMER, J. J. - betuwsche Novellen. EN EEN REISGEZELSCHAP 7e DRUK
74576: CREMER J - De mozaische offerander in 12 tafelen 0,a zond/schld/slacht 12 uiteenslaande gedrukte bzs/spijs en dankoffers
69575: CREMER, J. J. - Betuwsche Novellen. 9e DRUK
14746: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
2924: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
36422: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld.
4799: CREUTZBERG, L. G. TH. (PRED. TE HORSSEN) - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in Zijne Goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van Zijnen offerdood voorgesteld. Door L.G. Th. Creytzberg, predikant te Horssen.
14135: CREYGHTON, JOHANNES (1660-1738, HAARLEM) - De Brief van den apostel Judas ontleedet, en Schriftmaatigh, doch kortelyk, verklaart en uytgebreydt door Johannes Creighton, Bedienaar des H. Evangeliums in Christus Gemeente te Haarlem.
28237: M'CRIE, TH. - Het leven van John Knox. Door rev. Thomas M'Crie D.D. Uit het Engels vertaald.
70880: CRIENEN C.H. - De Hollandse schipper (met illustraties)
75621: CRIJNS, IR. A.H. EN J. NOEST E.A., - Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden. Met uitklapbare kaarten. Uitgebreid gellustreerd. Uitgave van de heemkundekring Onsenoort. Uitgegeven n.a.v. de op hande zijnde Ruilverkaveling Heusden-Vlijmen.
72288: CRIM, KEITH, LLOYD RICHARD BAILEY VICTOR PAUL FURNISH (HRSGG.) A. O.: - The Interpreters`s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. Identifiying and Explaining All Proper Names and Significant Terms and Subjects in the Holy Scriptures, Including the Apocrypha. With Attention to Archiological Discoveries and Researches into the Life and Faith of ancient Times in four volumes
53033: CRISPIJN, REINA EN MARGREET - Juliana, de jonge jaren van de prinses der Nederlanden.
53034: CROEGAERT, KAN. DR. AUGUST - Doopsel vormsel eucharistie. Sacramenten van de christelijke inwijding. Ceremonien - uitwerkselen - beschouwingen. Tweede vermeerderde uitgave
53035: CROESE, IRMA MARIA - Simplicius on continuous and instantaneous change. Neoplatonic elements in simplicius' interpretation of Aristotelian physics. Simplicius over continue en instantane verandering. Neoplatoonse elementen in Simplicius' interpretatie van Aristotelische fysica (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the Zeno institute of philosophy. Volume: XXIII
53036: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Noord Holland .
53037: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Zeeland .
53038: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land DRENTHE .
53039: CROM, A.P. E.A. (RED.) - Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land OVERIJSSEL .
53040: CROMHOUT, P - Avontuur in het grachtenhuis tekeningen bureau Marten Toonder
50922: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
33960: BISCHOFF ERNST (FL.1917); IWAN CROMPTON - Engelsch Barbarisme. De moordaanslag op den eersten luitenant ter Zee Crompton.
70695: CRONIN DR. A.J. - De Citadel vertaling van Dr. J. N. C. van Diftsch
53041: CROO, M.H. DU - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918..
41990: CROOCKEWIT, J.F. WIJK BIJ DUURSTEDE - Korte kroniek van het Kasteel Duurstede begin 17e eeuw
51286: BONSALL CROSBY - En de doos zij hatjie
53044: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
71897: MATTHIAS CESCHI DE SANCTA-CRUCE - Otivm / Spiritvale / Melliflvarvm / Precationvm, / Ex sacris operibus / magno operibus / magno studio / concinnatum, / et selectum;
38173: CRUGOT, MARTIN (1725-1790) EN THEODORUS VAN BRUSSEL -VERTALER- (1750-1783 - De waare Christen in de eenzaamheid. Tweede druk. Van nieuws overgezien, met het oorsprongkelyk Hoogduitsch vergeleeken, van veel misstellingen en Taalfouten gezuiverd, en in een behaaglyker'styl gebragt door Th. van Brussel. Waarbij gebonden: De waare christen in de eenzaamheid; of bespiegelingen ter bevorderinge van den inwendigen godsdienst. Tweede Stuk. Uit het hoogduitsch Vertaald.
53047: CRUSIUS, G. CH. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen. Ten dienste der scholen zamengesteld door G. Ch. Crusius, subrector aan het lyceum te Hanover, en voor Nederduitsche scholen bewerkt door Hm. Pol, Ph. Th. M. litt. hum. doctor.
71519: CRUVELLIER, JEAN MARC ETIENNE - L'Exegese de romains 7 et le mouvement de keswick, Academisch proefschrift, ter proefschrift ter verkrijging van de graad van de doctor in de godgeleerdheid, op gezag van de rector magnificus Mr. IA. Diepenhorst, hoogleraar in de facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen.
53048: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Trouwen met Oranje verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis.
53050: CULLMANN, OSCAR - Heil als Geschichte. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament. 2nd rev. ed.
1806: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
53051: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
53052: CUMMING, J. - De verlossing nabij of de groote voorbereiding. Uit het Engelsch vertaald door M.W.D. Middelhoven. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond.
53053: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
53054: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
53055: CUMMING, J. - De geschiedenis der aartsvaders. Opnieuw uitgegeven onder toezicht van Dr. J. A. Gerth van Wijk.
53056: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
1805: CUMMING, J. - De groote verdrukking of de dingen welke op aarde komen zullen. Door John Cumming, leeraar in de nationale Schotse kerk. Uit het Engelsch vertaald. Uitegegeven door het Evangelisch Verbond.
1807: CUMMING, J. - De duizendjarige rust of de wereld zoo als zij zijn zal. Uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond
3409: CUMMING, J. - Het leven en de lessen der aartvaders, door John Cumming.
39054: CUMMING, J. - Is het Christendom niet uit God? Handboek van der klaarblijkelijke waarheid der Christelijke leer, ten behoeve van Bijbellezers, Evangelisten, Godsdienst- en zondagschool-onderwijzers; door J. Cumming, leeraar bij de Nationale Schotsche Kerk. Uit het Engelsch, naar de 9e uitgave, door T.M. Looman.
20126: CUNIBERTUS - Exercitia pietatis erga sanctissimum cor Jesu ad usum confraternitatis de eodem Ss. corde in archi-diaconali collegiata eademque parochiali ecclesia S. Cuniberti, S. sedis Apostolic & Archi-episcopali ordinaria authoritate ad compensandas quoquomono blasphemias, profanationes, & injurias ubique terrarum contra venerabile altaris sacramentum tentatas tentandasque institut.
53060: CUNO, FR.W. (TOSSANUS, DANIEL) - Daniel Tossanus der 훜tere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). Volume 1: Sein Leben und Wirken...
71946: CUPERUS S. DR. - Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijden de republiek, eerste deel De Predikant tweede deel De Gemeente
53062: CUPERUS, DS. J. R. / BRUMMELEN, DS. A. VAN - De Heilige Geest of de geest der eeuw? / Verkiezing en verbond - Referaten: gehouden op 29 oktober 1966, op de Bondsdag van de Bond van Herv. Mannenverenigingen op G.G.
53064: CUPITT, DON - Schoon schip binnen het Christendom.
77024: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
33237: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
53067: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus, aan die van CORINTHEBNopgehelderd.2e deel ! Cor 2 vers6 t/m 12 vers 7-8-
33559: CURTENIUS, PETRUS (1716-'89, GOUDA, AMSTERDAM) - met dankzegging erkend en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste hoofdstuk van den brief aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd.
27966: CVAN DER - Gevaarlijk spel.
42445: GORT GEERTJE EN DAAN - 19toen19nu : Hout in 큧 Liesbeth (Tekeningen). Samengesteld boek in samenwerking met de redacties van handwerkblad Ariadne, zelfmaakmodeblad Marion, maandblad Doe het Zelf en Magazine voor vrijetijdsbesteding Na Vijven. 95 blz.
49092: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
76363: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 2 Deuteromium-2Samuel
8341: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex Oude testament 4 dln n
53085: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
2089: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift,
38966: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament zesde deel Msttheus-Markus
72964: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4 dln N
70020: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament de LUCAS-JOHANNES
70021: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 4 JESAJA-MALEACHI
53082: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nw testament deel .4 De Romeinen- felimom
53083: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door.F PL C van Lingen Nieuwe testament i MATTHEUS-MARKUS
38965: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-deuteronimium
42143: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament 4 dln Nieuwe Testament door F P L C van LINGEN 5 dln
75102: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4NIEUWETESTAMEN in 8 delen
71403: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Welex Oude testament . deel 1 genesis-Numeri
49084: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt tdoor F P L C van LINGEN n Nieuwe Testamen 5 dln
75270: D횮HSEL, K. AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. Naar het Hoogduitsch van K. Aug. Dchsel. bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn., pred. te Delft. en met voorwoord Ds J Felex OUDE TESTAMENT 4e deel Jrsaja-Maleachi
53087: DAGBOEK - Wees Gij mijn Gids. Bijbels Dagboek voor jonge mensen.
53088: DAGBOEK - Lezen met de kanttekeningen - Bijbels dagboek voor jong en oud
53089: DAGNELIE-BREMER, G. A. EN W. M. C. - Droogbloemen. Zomerkleuren in wintertijd.
53090: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels Woordenboek. 10e druk.
37176: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels Woordenboek. 4e druk.
71958: DALE VAN - Van Dale elftalig woordenboek. Praktische woordenschat in 11 talen. (Nederlands, Frans, Duits, Ebgels, Hongaars, Italiaans, Spaans, Spaans, Portugees, Zwweds, Tsjechisch).
74562: DALE VAN - Groot woordenboek der Nederlandse taal dertiendeherziende druk Prof dr,G.Geerts e.a
67138: VAN DALE - VAN DALE Groot Woordenboek Van De Nederlandse Taal 3 delen in 1. Veertiende, herziene uitgave,
39998: DALE VAN - Groot woordenboek der Nederlandse taal twaalfde herziende druk Prof dr,G.Geerts en dr.H Heestermans met medewerking van Dr.C kruyskamp 3 dln
34768: DALFSEN, G.L. VAN - Het inwaartsch Licht bij de Quakers. in het bijzonder bij Barclay. proefschrift
76835: DALLINGA J - Het b;auwe hek geillusstreerd kleurplaat
69905: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
56224: HEEL PATER DALMATIUS VAN O F M - HANDSCHRIFTEN berustende in de GOUDSE LIBRYE
56225: HEEL PATER DALMATIUS VAN O F M - ERASMIANA in de GOUDSE LIBRYE
70689: DALMER, HELENE - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
53097: DALTON, HERMANN - Immanul. De Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek voor de Hervormde Gemeente verklaard en aangeprezen.
53096: DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitschland en van Engeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. C. van Oosterzee, predikant te Ensched.
72343: DAM, H. VAN. - Korte beschrijvinge van het Eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de Stadt Goederede herdruk van de editie uit 1680;
53103: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De brieven van de apostel Johannes.
42474: DAM G VAN PROF DR,-DAEMS H PROF DR.EN ANDERE - encyclopedie van de bedrijfs economie
70477: SCHOOT- VAN DAM F. V. D. - Robert vindt een vriend illuststraties Ben Horsthuis
53098: DAM G VAN PROF DR,-DAEMS H PROF DR.EN ANDERE - encyclopedie van de bedrijfs economie
36147: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Davids geloofstaal 6 preken voorbereiding van het Heilig Avndmaal
25348: DAM, DS. CHR. VAN EMERITUS PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE. - Davids geloofstaal zes voorberedingspredikaties voor het H Avondmaalm,
31936: DAM, H. VAN - Leid mij in Uw waarheid de Hiedelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd 3e druk
72918: DAM H. VAN - Uw trouw is groot. 100 jaar Gereformeerdee Gemeenten verteld aan de jeugd.
69972: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
28352: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - CHRISTUS de gezalfde knecht des vaders 6 PREKEN ADVENT=KERST =OUD EN NIEIWJAARDoor ds. Chr. van Dam, em. predikant van de geref. Gemeenten.
1352: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - De medelijdende Hogepriester. Door ds. Chr. van Dam. Emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente. 7 preken
53108: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Verbondsbeschouwingen
53113: DAM, HARMJAN - De N.S.B. en de kerken. De opstelling van de N.S.B. Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931/1940
53114: DAM, J VAN - Komt, luistert toe deel 1
53115: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lerend ouderling der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.
53116: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. 1 Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
53117: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. V. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam.
36642: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds. Chr. van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
53099: DAM, AREND VAN - De Blauwe Kamer. - de nieuwe natuur langs de Nederrijn.
53123: DAM, W. VAN - Te roer en te waak.
53124: DAM-KAMPHUIS, MEJ. W. VAN (GEB. 1876 TE DIEREN, OV. 1941 TE GOUDA) - De goede hand Gods. Gods leidingen met Zijn volk, in het bijzonder met Mej. W. v. Dam-Kamphuis. Door haar zelf verhaald.
53122: DAM, L. J. VAN - In den Levensstrijd. Gedichten en Schetsen. Met een voorwoord van Ds. A. M. Berkhoff. Tweede herziene druk.
53110: DAM, F. E.A. - Drok, drok, Drachten. F. Dam, Sjoerd Leiker, Tiny Mulder, Dr. J.J. Spahr van der Hoek, Evert Zandstra
53111: DAM, H . VAN - Zijn verbond gedenken. De twee verbonden aan jongeren uitgelegd.
72919: DAM, JAN VAN EN HENKJAN SPROKHOLT - Oud-Gouda in ansichtkaarten met ansichtkaarten in sepia, voorzien van tekst. Als nieuw.
13527: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Zij zullen ingaan in des konings Paleis. Verslag van de begrafenis van ds. Chr. van Dam, predikant van de Geref. Gem. alsmede drie predikaties van Ds. Chr. van Dam.
40102: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Verbondsbeschouwingen
53118: DAM, J. VAN - Komt luistert toe. Deel I. Uit het leven van het oude volk. Door J. van Dam. Met een voorwoord van de weleerwaarde heer A.P. van der Meer, lerend ouderling der Oud Gereformeerde Gemeente in Ned. te Kinderdijk.
75581: DAM VAN H - Hoort Zijn stem bijbels dagboek voor jongeren
24721: DAM, DS. CHR. VAN (PRED. GER. GEM.) - Een belofte van het genadeverbond. Preken van ds. Chr. van dam, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
53125: DAMEN, SUUS - De Boontjes krijgen loges.
53130: DAMST, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damst, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
53127: DAMST, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damst, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
1353: DAMST, DS. E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties toegelicht door ds. E.R. Damst, em. pred. van de Ned. Herv. Gemeente te IJsselstein.
53133: DANE, ARI - Rimkje's rapport.
53132: DANE, ADRI - Rimkje's rapport door Adi Dane Gellustreerd door Frans van noorden tweede druk bekroond door de nederlandsche zoncdagsschool vereeniging
15114: DANES, P. L. - Institutiones doctrin christian sive compendium theologi dogmatic et moralis methodo catechetica concinnatum ad usum seminarii episcopalis Iprensis Auctore Petro Ludovico Danes Casletano. S.Th. in Alma Universitate Lovaniensi Doctoris, ecclesi cathedralis Iprensis canonico graduato, poenitentario, & seminarii Episcopalis prside: deinde in S. Fac. Theol. Lov. Cs. Regioque prof. ac regente. Editio tertia, novis ipsius auctoris adnotationibus & additamentis illustrata. Tomus primus.
73048: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen.Red Rosie!. 7e druk
73049: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De Schat 2e druk
35901: DANIELS, DR. E. - Herfstbladeren. Poezie voor de jeugd in ruime betekenis.
53135: DANIELS, LUCY - Op zoek naar Dolfijnen. De reis begint. 20e druk
53144: DANKERS, M. - Kleine kracht. De geschiedenis van de SGP vanaf haar oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.
53143: DANKERS, JOOST, LINDEN, JOS VAN DER, VOS, JOZEF - Spaarbanken in Nederland: ideen en organisatie, 1817-1990 / Joost Dankers, Jos van der Linden, Jozef Vos; met medew. van: Marianne Blaauboer, Angela van Son;
53146: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
36565: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
3458: DANNEIL, J.F. (1783-1868) - Het graf, de opstanding en het laatste oordeel, nevens eenige bespiegelingen over verscheide stichtelyke onderwerpen. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsch overgezet. Met illustraties.
53147: DANRIT (CAPITAINE) [DRIANT (CDT)] - Robinsons souterrains. Reliure pleine percaline d'diteur, premier plat orn d'un dcor polychrome, tranches dores. Premire dition. Avec de nombreuses illustrations en noir de G. Dutriac. .
53149: DARBY, J.N. - synopsis of the books of the bible
74008: DARLINGTON C.J. - De verloren zus
53157: DASSEL SR., H. - Menno's volk in Groningen. Geschiedenis der Doopsgezinde gemeente binnen de stad Groningen door H. Dassel sr. Archivaris der Verenigde Doopsgezinde Gemeente.
71902: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
22799: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
1607: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
5357: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); DOEDES J.I. - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven naar den eersten druk. Met een naschrift van den uitgever. op nieuw uitgegeven door J.I. Doedes volgens de uitgave van 1624.
76298: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - HET NIEUWETESTAMENT MET DR 150 PSALMEN DES PROPHETEN DAVIDS. Met eenige andere lofsangen uyt den Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset. met ALLE VERZEN OP NOTEN
71640: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - De 150 psalmen des propheten Davaids, met eenige andere lofsangen: uyt den Franoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset. Door Petrum Dathenum, en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld: na de correctie van Mr. Cor
46592: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); LEEUW, CORNELIS DE (1613-'64) - de 150 psalmen Davids en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle fouten gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiyn. waarbij: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
72860: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88); LEEUW, CORNELIS DE (1613-'64) - De 150 psalmen des koninglijken propheten Davids, en andere lof-zangen, Uyt den francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgeset Door Petrum Dathenum: Als mede de Argumenten ofte 't Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text der Psalmen gesteld, doch met een grooter Letter als voor desen, geheel op Musijk Nooten gesteld/ van alle Misstellingen gesuyvert/ en gebracht op eenen Sleutel blijvende op deselve Doysun: Met een korte Onderwysinge om door dese een Sleutel seer Kort en veel lichter de wysen te konnen leeren door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiyn. En: noch de Christelijk Catechismus/ Belijdenisse des Geloofs/ en de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandse Kerken.
77100: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Een christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Door Petrus Dathenus. Opnieuw uitgegeven door J.I. Doedes. Met een naschrift van de uitgever.
53161: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
53159: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
53158: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Eene Christelijke samenspreking uit Gods Woord. (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie.) Op nieuw uitgegeven door J. I. Doedes. Met een naschrift van den uitgever. Tweede druk der nieuwe uitgaaf.
27843: DATHENUS, PETUS (CA. 1531-'88) - Parel van christelijke troost. Gesprek over onderscheid tussen wet en evangelie. Eertijds in het jaar 1585 op schrift gesteld door de eerwaarde en godzalige Petrus Dathenus toenmaals te Gent dienaar der Gemeente van Jezus Christus. Voor herdruk gereed gemaakt door A. de Reuver te Rotterdam naar de uitgave van J.I. Doedes van 1884. Uitgave vanwege de Kerkbouwcommissie der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. 1965.
12845: DAUDEY, DINEKE - Een kleine vluchteling.
42201: BURF'S BH. DAV. - Rechtfertigung und verlicherung in geordnetem Auszuge neu herausgegeben von Ernst Kern
52308: BURF'S BH. DAV. - Rechtfertigung und verlicherung in geordnetem Auszuge neu herausgegeben von Ernst Kern
70294: MCCORMACK DAVID - De Wereld Van De Wijn Ill.: Landkaartjes / Foto's / Wijnetiketten.vertaald door Francien van den Bergh
76459: BREEDVELD DAVID - De man uit het zuiden
60737: MC CORMACK DAVID - De Wereld van de Wijn vertaling van The word of Wine
73687: HORTON DAVID - Weg naar vrede, vertaald door Rika Vliek
62151: MARTIN DAVID - La Sainte Bible Qu contient le veux et le nouveau Testament revue sur les originaux par David Martin
76091: BIJBEL MARTIN DAVID - La Sainte Bible Qu contient le veux et le nouveau Testament revue sur les originaux par David Martin
76090: BIJBEL MARTIN DAVID - La Saints Bible qui contient lLe Vieuw et le Nouveau Testament. Revue sur les Originaus & retouchea dans le langage: Avec depetites Notes marginales &lesTextes paralleles parMARTIN DAVID Miniistre du St Evangile a UTRECHT
74642: BOS DAVID - In dienst van het Koninkrijk, Beroepsontwikkeling van hervormde prediknten in de 19e eeuws Nederland
43710: PSAUMES DE DAVID - lES 150 PSAUMES DE DAVID s ur l orde de petrus datheenstihting
53166: DAVIDSE, P. - Een onwaardige dienaar Uit het leven van Jan Vader 1819-1901
73684: BUNN DAVIS T. - Ruiters op het vale pad, tweede druk
76249: ALDERTON DAVIS - kooi en voliere vogels foto,s vanTony Tilford
73676: BUNN DAVIS T. - Erfenis van de oorlog
70225: ANTONIO DAVROVTIO R P - Florum exemplorum sive CATECHISMI Historialis Tomus 4- Tomus 5
69040: WITT TALMAGE DD - Traps for men the pitfalls of life.
51307: BOON RUDOLF DDR. - Wat bracht christen theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen
72470: DEACON, RICHARD - Akties van de Israelische inlichtingendienst. lls. Z/w foto's
77026: OMER DEBORAH - Tranen van Vuur leven van een Joodsmeisje 1939
72559: RANEY DEBORAH - Wat er ook gebeurd, vertaald door Cora Kool
71256: TRANEN DEBORAH - Je begrijpt me gewoon niet, hoe mannen en vrouwen met elkaar praten, vertaald door Trudy Schermer-Lodema
71423: DECKER, JEREMIAS. DE (1609-1666) - Rym-Oeffeningen Verdeelt in Dry Boeken Vervattende Gedichten Van Verscheyden Stijl En Stoffe waarbij Lof der geldsucht ofte vervolg der rijn-oegeningen van J de Decker verdeelt inn twee boeken
53180: DECKER, JEREMIAS DE - Oorspronkelijke dichtstukken.
53181: DECKER, JEREMIAS DE - Goede vrijdag of het lijden onzes Heeren Jezus Christus.
53182: DECKER, JEREMIAS DE (1609-1666) - Alle de Rym-Oeffeningen, in beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brourius van Nidek, R.G. EERSTE DEEL. Met kopere Platen versiert
76143: MISJEL DECLEER - Natuur in Belgi. Van kust tot ardennen : de mooiste natuurplekjes
53183: DECOURCELLE, PIERRE - Twee straatjongens.
72907: HOLLANDER J PARLEMENTAIR REDACTEUR VANN DECSTANDAARD - Is er oorzaak de positie van de Gereformeerde staatkundige partij (SGP)naast entegenover dec Anti revolutionaire
72906: HOLLANDER J PARLEMENTAIR REDACTEUR VANN DECSTANDAARD - Vergaderen of verstrooien het optreden enhet bedoelen der Hervormde Gerefoprmeerde staatspartij getoets
53191: DEDDENS, K. DR - Herstel kwam uit straatsburg
53186: DEDDENS, D. AND M. TE VELDE (ED.) - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
53187: DEDDENS, K. - Het begon in Jeruzalem.
53188: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis door Dr. K. Deddens.
53190: DEDDENS, K. DR - Het liep uit op Trente
53189: DEDDENS, K. ARNOLD J J, HOLWERDA B E.A - Om 't Heilig huis Gedenkboek afscheiding en Doleante te Amersfoort 1837-1887-1962
53192: DEE, J.J.C. - K. Schilder. Zijn leven en werk. Deel I (1890-1934) Academisch proefschrift door Jozias Johan Christoffel Dee.
72563: HENDERSON DEE - De bemiddelaar, deel 1 O'Malley-serie
65645: SINKE J P- DEELEN R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
1307: SINKE J P- DEELEN R - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten.deel 1 A L en Deel II M-Z
71522: DEEMTER, ROELOF AN - Der Hirt des Hermas Apokalypse oder Allegorie? academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, op gezag van den rector-magnificus Dr. G. Ch. Aalders, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid.
53194: DEES, NETTIE - Ga je mee naar zee?
64356: RIJN G. VAN EN J J DEETMAN - Nicolaas Beets 3dln deel 3 voortgezet door J J DEETMAN
38783: DEETMAN, P. (1839-1911) (VOORWOORD) - De Christelijke Adversaria, of verzameling van(16) Levens- en bekeeringsgeschiedenissen uit den Ouden en Nieuwen Tijd. Met een voorwoord van P. Deetman, predikant te Bennekom.
72051: DEFARES, JAMES G. - Sporen van God. Feiten en fictie over God, Jezus en Hiernamaals. met een voorwoord door dr Anne vander meiden
37060: DEFENSIE, MINISTER VAN (VASTGESTELD BIJ BESCHIKKING VAN). - Handboek voor de soldaat. Vs. 2-1350. Uitgave 1976. Afb. IN KLEUR
53198: DEFOER, H.L.M. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984
40513: KAT ANGELINO JACOBUS JOHANNES DE TE DEIL (1855-1935) - Sprokkelingen op het gebied der kerkel?ke correspondentie, met eenige modellen en enkele opmerkingen :
53200: DEINSE-POSTMA, H. J. VAN - Zelfstandig koken. negende druk.
71633: DEINSE, ADR. VAN. (VERTALER) - Het leven van Thomas Cranmer, den Kerkhervormer in Engeland. Vertaald door Adr. van Deinse.
50391: BEKKER E. WED. DS WOLFF EN DEKEN A. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart ingeleid door r. Hannemieke Postma-Stamperius De beroemde roman in een herdruk
53201: DEKKER, C. - Inventaris 2 - Heerlijkheid Harmelen c. a.
53202: DEKKER, C. - Inventaris 7 - Huis Oudegein
53203: DEKKER, C. - Inventaris 19 - Kerk van S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede
53212: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert; over de toekomst van de kerk als nieuw ..
53213: DEKKER, W., C.B. STAM, AND L. WLLSCHLEGER (ED.) - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie boodschap vertolking.
53207: DEKKER, DR. A. - PUCHINGER, DRS G. - De oude Barth. zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken.
53210: DEKKER, DRS. C - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Soest
75812: DEKKER, WILLEM MAARTEN - Provocatie. Over de zin van God en geloof.
73071: PUTTER-DEKKER C.M. DE - Een weg terug
53214: DEKKER, W.H. DRS., RONDE M.A. DE DRS. - Woorden hebben over levensbeschouwelijke conflicten
53205: DEKKER, C.M. - De Mozaische wetten. Handboek bij het godsdienst-onderwijs door C.M. Dekker.
53206: DEKKER, D. NED HERV EVANGELIST TE EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
44464: DEKKER, - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
29069: DEKKER, D. NED HERV EVANGELIST TE EPE - Mijne schapen. Naar aanleiding van Johannes 10 vers 27.
72335: DEKKER,CEES R. VAN WOUDENBERG - Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap
53215: DEKKERS, O - Verdwenen plekjes van Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg. Getekend door W.M.E. ter Horst van de Rotte en G.J. ter Horst-Koudijs.
52912: CONVOLUUT PREKENBUN DEL - Preken 18 o.a 6x PHILPOT, J. C.- 4x BSmytegelt- 6x Joh Flavel-Love Brieven- Wilh Brakel
53216: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologi candidatorum. Accedunt du appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacr facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologi professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmatic theologi professore. Editio tertia.
20130: DELAHOGUE, L. AE. - Tractatus de ecclesia Christi, ad usum theologi candidatorum. Accedunt du appendices, de traditione, et conciliis generalibus. Auctore Ludovico AEgidio Delahogue, sacr facultatis Parisiensis doctore, socio Sorbonico, in scholis Sorbonicis emerito theologi professore nunc in R. Catholico S. patritii collegio dogmatic theologi professore. Editio tertia.
53218: DELDEN, J.A. VAN (RED.) - Schepping of evolutie? Argumenten voor en tegen de evolutieleer. Onder redactie van drs. J.A. van Delden.
53217: DELDEN, HENK VAN - De eendracht onder vol zeil. Geillustreerd door Gerard van Straaten. Een boek van de zee voor de jeugd.
53219: DELDEN, J.A. VAN - Geloven is Liefhebben.
53220: DELEKAT, FRIEDRICH - Die Kirche Jesu Christi und der staat von lic. theol. Dr. phil. Friedrich Delekat proffor fr religionswiffenfwaft an der Temnifmen godimule Dresden
53225: DELFORNO - De onttroonde keizer. Naar het Italiaansch van Vamba door Delforno. Gellustreerd
72103: GOEDHART HERV PRED TE ROTTERDAM/DELFSHAVEN - Christendom en Cultuur
55969: HAGEN T J GERF PRED TE DELFT - SAMGAR met z,n Ossenstok (tijdrede Kuiper-Troelstra-Wijnkoop)
70253: MIGUEL DELIBES - De ketter. Roman Levensverhaal van een man die wordt geboren in het jaar dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de handelin aflaten poneert en die zich inzet voor de humanisering van het christendom.
39826: DELITZ, FRANZ - Biblischer Kommentar ber die PSALMEN
39824: DELITZ, FRANZ - Neuer commentar ber GENESIS.
53227: DELLEMAN, TH. - Kerken in Nederland. Tweede geheel herziene en uitgebreide druk.
53229: DELLEN, REV. I. VAN. - Het mormonisme.
74594: NN (DELPRAU E.A - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea in samenwerking met het Ministerie van Overzeese rijksdelen Uitgegeven door het Nieuw Guinea instituut te Rotterdam
53231: DEMAREST DAVID D., PAUL D. VAN CLEEF AND EDWIN T. CORWIN - Centennial of the Theological Seminary of the Reformed Church in America (formerly ref. Prot. Dutch Church) 1784-1884
53232: DEMOED, E. J. - Kerkgeschiedenis van de graafschap.
76754: DEMOED, E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed. De geschiedenis van de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum en Renkum.ongewijzigde herdruk van 1953
71339: DEMOED E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed zijn de geschiedenis van de westelijke veluwezoom (gemeente Renkum)
40999: DENIJS, S.B.J. - Geschiedenis van Kernhem
53233: DENT, A. (OV. 1607) - Koninklijke weg naar den hemel.
31787: DENT, A. (OV. 1607) - Koninklijke weg naar den hemel.
40836: DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW. (N.N.) - Beknopte toelichting van enkele bepalingen der tiendwet 1907 (staatsblad no. 222) hoofdzakelijk ten gerieve van heffers en plichtigen, die v寨r 1 Januari 1909 tot tiendafkoop willen overgaan.
54540: FELL DEREK: - Van Gogh's Gardens. 2001
5853: KLIS VAN DERLENNY - LEVEN in vertrouwen gedichten door div auteurs met kleuren illustraties door KLIS van derLenny
53235: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
13540: DERMOUT, I. J. - Nieuwe leerredenen. Tweede bundel.
53236: DEROY, JEAN PROSPER THEODORUS, GEBOREN TE VLISSINGEN. - Bernardus en Origenes, enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' sermones super cantica canticorum. Academisch proefschrift.
76972: VERMEER DERRIT DRS - de Sint Heriberrt of het Witte kerkje te Odijk
53237: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps.
53239: DESEL, JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel . en Bilder und druckschriften
53240: DETERS, G - De vrijwilliger van 1945. omslag: Jan den Ouden
53241: DETERS, G. - JAVA Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
53242: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger.welke 36 maanden op Java en sumatra verbleef
22100: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
13541: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
53249: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk. 160 blz.
53251: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
53261: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van grote zondaren, alsook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenooten, in eenige gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen voorgesteld, door ... derde druk.
53245: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt. In enige brieven aan een vriende medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede.
53257: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
34489: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53247: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vierde druk.
53262: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
2344: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchig leven en zalig afsterven van D. A. Detmar. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld.zonder portret van den schrijver. derde druk
15243: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Elfde druk.
29649: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Eenige godsdienstige onderwerpen, eenvoudig behandeld, om eenig nut en stichting te bevorderen, door D.A. Detmar, predikant te Woerden. tweededruk
53266: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.
53267: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten
23446: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
53255: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Derde druk.
53256: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt; of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - geloovige omhelzing van Jezus - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller geloovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Vijfde druk.
53259: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
53260: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid?
53244: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
53243: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchig leven en zalig afsterven van D. A. Detmar. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld.zonder portret van den schrijver. derde druk
53258: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa. Tot opwekking en bemoediging van heil-begeerige harten, door D.A. Detmar, in leven predikant te Ede. Zesde druk.
53263: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld,
37739: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De Reizigers op den weg naar den Hemel; of gesprekken tusschen eenige godvruchtige vrienden en vriendinnen, over hetgene zij op het levenspad mochten genieten, zoowel tot hunne gevoelige smart, als tot hunne bemoediging en vertroosting, ondervinden. Door D.A. Detmar, predikant te Ede. Vierde druk. Waarbij geb.: Twee Bidders. Door P.J. Baale. Waarbij geb.: 20 Brieven van Mr. Samuel Rhethorfort, professor en predikant weleer in de Academie, en Kerk St. Andries in Schotland. In het Nederlandts vertaaldt door Jacobus Koelman, Leeraar der Gemeynte tot Sluys in Vlaanderen, om desselfs bijzonderheid opnieuw uitgegeven. 's Gravenhage, C. De Bruin. Waarbij geb.: Gebedsverhooringen. Bewijzen van de kracht des Christelijken geloofs. Derde druk.
14612: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Vijfde druk.
21879: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
53254: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt, of echt verhaal van zijne eerste levensjaren - krachtdadige verandering in zijne jeugd - verkeer met Godvruchtige vrienden - gelovige omhelzing - dagelijks leven in Hem - en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroosting; in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld. Door D.A. Detmar, in leven Geref. predikant te Ede bij Arnhem. Vijde druk. Buurman & de Kler. Waarbij Huntington, W.: God de kassier van de armen., Gebr. Huge Rotterdam.
53265: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zielevriend K VISSER te WOERDEN
53248: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt of echt verhaal van zijne eerste levensjaren-krachtdadige veranderingv in zijne jeugd-verkeer met godvruchtige vrienden-gelovige omhelzing van Jezus-dagelijks leven innHem- en zijne en aller gelovigen verwachting op de eeuwige zaligheid,met een woord van waarschuwing,bemoediging en vertroosting in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld (1e druk.)
53250: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk
69901: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. 6e druk. WAARBIJ de Reizigers op denn weg naarb den hemel of gesprekken tusschen eenige Godvruchtige vrienen en vriendinnen
3616: DETMAR, DIRK ADRIANUS (1774-1844, EDE) - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven, laatst predikant te Ede. Grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld. Voor rekening der weduwe van den overledenen.
73030: K.A. DEURLOO - Kain en Abel. Onderzoek naar exegetische methode inzake een kleine literaire eenheid in deTenakh.
53268: DEURLOO K A DR - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. JONA (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
53270: DEURLOO, KAREL EN ROCHUS ZUURMOND - antwoord aan het nihil isme, met miskotte op de weg der verwachting
75786: DEURLOO K A DR. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel.JONA 25:(Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
9536: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanan tot Isral. Om het hart van het midden-oosten.
53280: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van den Olijfberg.
43673: DEURSEN, A.TH. VAN - .De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702. 2e druk
53284: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbels beeld woordenboek. Met tekeningen van J. de Vries.
53285: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbelsch Beeld Woordenboek. Met teekeningen van J. de Vries.
53279: DEURSEN, DR. A. VAN - Jeruzalem is welgebouwd.
53274: DEURSEN, ARIE THEODORUS VAN: - Graft. ein Dorf im 17. Jahrhundert.Aus dem niederlandischen von StefaNIE pETER 1. Aufl. 22 cm. 427 S. :
53277: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanan tot Isral. Om het hart van het midden-oosten
53278: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina, het land van den Bijbel.
71566: VONK EN VAN DEURSEN - De voorzeide leer serie compleet 17 delen
53273: DEURSEN, A.TH.VAN. - Een dorp in de polder Graft in de zeventiende eeuw 4e druk
53282: DEURSEN, DR. A. VAN/ MEIMA, G. - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat gezicht op Jaffa.
53286: DEURSEN, DR. A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis 7e druk Uit het voorbericht: 'Het doel van deze schoolatlas is allereerst hulpmiddel te zijn bij het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis en aardrijkskunde, daarnaast om den bijbellezer van dienst te zijn.' (A. van Deursen)..
53287: DEURSEN, F. VAN - De voorzeide leer. Deel 1m. De heilige schrift. Job.
53288: DEURSEN, F. VAN - De voorzeide leer. Deel 1k-j de heiligeschrift Psalmem 2 dln
53275: DEURSEN, DR. A. VAN - Door 't beloofde land. Kunstfoto's van Paul Hommel. Met bijschriften van Dr. A. van Deursen.
16567: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbels beeldwoordenboek door dr. A. van Deursen . Met teekeningen van J. de Vries Vijfde druk.
53276: DEURSEN, DR. A. VAN - Van Kanan tot Isral. Om het hart van het midden-oosten.
73483: DEUSCH, WERNER R. - Hans Holbein D.J. Das Werk Des Malers
53292: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566, eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog, meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt..
53293: DEVONSHIRE, WIM - Gods genade verheerlijkt in de jeugd. De opmerkelijke bekeering en het gelukzalig sterven van Wim Devonshire. Hij stierf te Clifton (Eng) toen hij bijna 12 jaar oud wa. Beschreven door een predikant.
53294: DEWALD, H. P. - Leven, Natuur en Verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd,
40535: DEYS, H.P. EN A. VALKENBURG - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen. 1888-1986
9477: DEYS, H.P. - Vijfenveertig jaar Juliana ziekenhuis Veenendaal. een beeld van het Veense ziekenhuis de geschiednis Bergzicht begin 1899 en het in 1945 geopende Jukliana ziekenhuis met 120 fpto,s voord van het personeel
53296: DEYS, H.P. EN A. VALKENBURG - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen. 1888-1986
35816: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen.
53297: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde opstellen. 3 dln.
72220: SCHMID DHR. VON - Das vergibmeinnicht, das befte Erbteil und andere Erzhlungen
53300: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom. 3e druk
1102: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephram Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
37263: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53298: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendam tot het Christendom van Sara Ephram Diamant, geboren van Gelderen. Met portret.
53301: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom.
53302: DIAMANT, SARA EPHRAM. - Een diamant door God geslepen. Krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendom tot het Christendom.
74089: PATER DIANA - Zwerfkinderen
70353: DIANA, ANTONINUS - R.P.D. Antonini Diana Panormitani Clerici Regularis,Coram S D N Urbona 8 epicoporum Examinatoris &Sancti Offfecij Regnin Sicilae Consultoris Opera OmNia Sex Patibus Comprehensa Dian ipso committente &apporobante Avsonio ver Noctinot Sicule Tertiordinis s Francisci operam dante.Inunicum Volumen arctantur Alpabetico fimul & dovtrinali ordinge digestrum &biparitum Cum additionidus noraris corum qau vel ad Aumma intergritatem necessaria,vel ad exlplicationem axt confrmationen dictrina velaliter vtiia visa sunt. Accesie in marginibus Breuiarim quod pro rerum qua indice qua summario abunde supplet est index verborum locupletssimus' editio posterior accuratior sparsis hinxc inde mendis qua in prioribus exciderunt expurgata.
56219: H KAINE DIATHEKE. - Novum Testamtentum Graecum. In sectiones divisit, interpunctiones accurate posuit, et dispositionem logicam. Adiecit Christianus Schoettgenius.
56220: HE KAINE DIATHEKE. - Novum Testamentum Graece. Recensuit Constantinus de Tischendorf. Editio stereotypa tertiadecima ad editionem VIII. maiorem compluribus locis emendatam conformata.
75224: DIBBITS, H. A. M. C. - Nederland Waterland Een Historisch Technisch Overzicht
53306: DICK, PHINY - Olli fant uit Poppelo. Met illustraties van M. Toonder
76994: STEENWIJK DICK - Voorbij de Driebergse Burg Over Driebergen Rijsenburg en hun bewoners
66187: STAP DICK - Boedha en Christus een ontmoeting met hart en ziel
53309: DICKE, OTTO - Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land.
53324: DICKENS, CHARLES - Slechte tijden. Vertaling van C.M. Mensing.Met 19 houtgravuuren naar teekeningen van H.French. Achtste, geheel herziene druk
53321: DICKENS, CHARLES - Juffrouw Liirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen. Geheel herziene en sterk vermeerderde druk met 21 houtgravuren
53322: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.
53319: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. .
53314: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave.12r druk
53313: DICKENS, CHARLES - Olivier twist.
70493: DICKENS, CHARLES - David Copperfield. Vertaald door C.M. Mensing. Met tekeningen naar J. Barnard. met kleurenlitho
75719: DICKENS, CHARLES - De nagelaten papieren der Pickwick-Club. Opnieuw vertaald door Dutric.
43753: DICKENS, CHARLES - Dombey en zoon
53317: DICKENS, CHARLES - Christmas Books. Library of Classics.
72850: DICKENS, CHARLES; ILLUSTRATED BY ROBERT STEWART SHERRIFFS - Captain Boldheart.
71362: GINE CHRISTIAN CONVARD DIDIER - Neige coulers Rita
76239: DIEDERIK VAN DEN ABEELE, J. HANNES - Kweken met agaporniden. Voeding, huisvesting, kweekparen, mutaties, genetica en nog veel meer
76245: DIEDERIK VAN DEN ABEELE, J. HANNES - Kweken met agaporniden. Voeding, huisvesting, kweekparen, mutaties, genetica en nog veel meer
48153: DIEKERHOFF, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
53329: DIEKERHOFF, L. F. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
53330: DIEKMANN, MIEP - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
22388: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
71985: DIELEMAN-HOVINGA, AUKJE-TJITSKE E.A. (TEKSTEN) - Dit is Zeeuws-Vlaanderen!.. vormgeving Jean Paul Beumer & Yvette van den Boogaard,
29198: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
24865: DIELEMAN, DS. F. J.BORSSELE YERSEKE - Afscheids-, Bevestiging en intreepreken met alle toespraken.
53331: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen Ds. F. J. Dieleman in leven predikant der Geref. Gem. te Yerseke. Toespraken van: Ds. A. Verhagen, Ds. J. B. Bel, Ds. L. Rijksen, Ds. H. Ligtenberg, Burgemeester A. C. Willemsen, Ouderling J. C. Waverijn en de heer F. Dekker.
53332: DIELEMAN, DS. F. J. - Verslag der begrafenis van wijlen ds. F.J. Dieleman, in leven predikant der Geref. Gemeente te Yerseke.
53335: DIELITZ, TH. - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst door Th. Dielitz, Hoogleeraar aan de Koninklijke Reaalschool te Berlijn. Naar het hoogduitsch. Vierde druk. Met vier gekleurde platen.
77038: DIEMER, H.. - Het Duitsche nationaal-socialisme; de West-Europeesche democratie op de proef gesteld
53337: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam.
53336: DIEMER, H - . Op den rand van leven en dood: de negen laatste bezettingsmaanden (...)
42442: TOPOGRAFISCHE DIENST - GROTE PROVINCIE ATLAS 1:25.000; NOORD HOLLAND
66827: TOPOGRAFISCHE DIENST - GROTE PROVINCIE ATLAS 1:25.000; Noord Brabant
53338: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A. - Groen van Prinsteren. .(leven en werk)
53339: DIEPENHORST, PROF. DR. I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland.
9882: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
48277: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 1 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
48278: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 2 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
53340: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. De oude- of st. Salvatorkerk Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
46422: SCHUPPEN- DIEPEVEEN G M J - Met vlag en wimpel kroniek van 100 jaar Oranjedag in Veenenendaal
53341: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal.
65420: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 1 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
65419: SCHUPPEN- DIEPEVEEN G M J - Met vlag en wimpel kroniek van 100 jaar Oranjedag in Veenenendaal
65421: SCHUPPEN-DIEPEVEEN G M J - Veenendaal zo was het deel 2 Prentbriefkaarten geselecteerd eb van tekts voorzien
42153: DIEPEVEEN, H. - ''Een volck in veenen en in moeren''
53348: DIEREN, VAN / DIJKHUIZEN / E.A. - Mensenwereld Dierenwereld 104pp kl. illustr. en foto's paperback
53344: DIEREN, DS. C.A. VAN/SCHOT, A. - Als er geen profetie meer is. Samenvatting van de Bondsdag van de bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden op 24 april 2001 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Sprekers: Ds. C.A. van Dieren en Ds. A. Schot. Fragmenten uit gedichten van Ds. A. Makkenze.
47294: DIEREN C.A V.D.M - Leerboek beknoptr inleiding inde geloofsleer
53345: DIEREN, DS. C.A. VAN - Elk der vorsten zal zich buigen preken uit het leven van David
47915: DIEREN, DS C.A VAN - De blindgeborene
53342: DIEREN C.A V.D.M - Leerboek
53343: DIEREN, DS C.A VAN - Naman de syrieer - 10 preken over Koningen 5
47093: DIEREN, VAN C.A - Niet feilen in mijn trouw preken uit het leven van David
53350: DIERICKX, M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II. 1559-1570.
53355: DIERMANSE, JOHAN MURK RINTS - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam, op gezag van rector magnificus Mr. I.A. Diepenhorst, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 10 mei 1974 te 13.30u in het hoofdgebouw der universiteit, De Boelelaan 1105 door..... geboren te 's Gravenhage.
53354: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53353: DIERMANSE, A. M. - Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der ethische richting. Met een voorrede van Prof. Dr. A. G. Honig.
53352: DIERMANSE, A. M. - De beschouwing der Kerkleden
53351: DIERMANSE, A. M. - De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Verbonds? Een onderzoek door A. M. Diermanse.
53356: DIERS, MARIE - De brieven van den ouden Josias. Derde druk.
71505: DIESVELDT, EDITH VAN - De vergeten roos,
65206: SCHMIDT KURT DIETRICH - Grundriss der Kirchengeschichte
73688: WINSEMIUS DIEUWKE - Vrouwen van Oranje, Amalia van Solms Prinses marianne
17140: DIFEREE, DR. HENDR. C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630-1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van prof. dr. H. Brugmans.
53361: DIGIOVANNI, DEBBIE - Ondergesneeuwd. Roman
42451: READER큆 DIGIST - Toeristische atlas van Nederland. .
72338: DIJCK, J VAN - Hoe leer ik teekenen? : teekenvoorbeelden voor school en huis. Derde reeks:8e druk Doorzichtkunde, spiegel- en schaduwbeelden
76813: DIJCK VAN W J D - Soldaat tegen wil en dank 2e druk geillusstreerd
53363: DIJCK, W . J. D. VAN - Het verdwenen meaillon.
34203: DIJCK, W.J.D. VAN - De Firma Jacob van Vreeswijk & Zn.
53367: DIJCK, W.J.D. VAN - Naar zee! een verhaal voor onze jongens 1648-1651
53364: DIJCK, W.J.D. VAN - Het verduisterde testament.
53366: DIJCK, W.J.D. VAN - Selcart. Verhaal uit de tijd der vervolging (1568)
76532: DIJCKE DE D - de anti togabeweging te middelburg voor ruim een halve eeuw een blz uit Middelburgs kerkelijk verleden
74736: MASSEN/DIJCKS E.A. - Monialen Augustinessen te Werkhoven. met katern met zwart-wit foto's
53401: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: 2e druk. Tussen sterven en opstanding.
53394: DIJK, H. J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
21796: DIJK, DS. W. VAN DS B TOES - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
21119: DIJK, GERTJAN VAN - Het geloof der vaderen de denkwereld van de bevindelijk gereformeerden omslagontwerp leo de bruin
53402: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: Tussen sterven en opstanding.
53384: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind, Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven. 63 blz. Emanuels ondertrouw, of te een ontdekkinge hoe het sich toedraeght in en na de ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst huwelijk, tusse den alderheerlijksten, schoonsten en gezegendsten Koningh Emanuel en de alderschuldighste, mismaekste, verachtste en overspeelighste onder de wyven. Vervat in 7 brieven. Door een die sigh nutter acht noyt gebooren, dan aldus noyt ondertouwt te sijn. Van Johannes van der Kemp 64 blz. en: W. Brakel: De Heer Jezus Christus als de alleen souvereine Koning over Zijn Kerk uitgeroepen. Een verhandeling over Psalm II:6 door Wilhelmus Brakel, bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam.63 blz. 55 kenteekenen van genade door Jac. Koelman
53382: DIJK, F. VAN - Mr. Laurens Pieter van de SPIEGEL, Raad en Burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
53381: DIJK, DS. W. VAN DS B TOES - Mijne tijden zijn in uwe hand. Een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.Rouwdienst Ds B Toes
53383: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
53385: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
53386: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
1357: DIJK, H. J. VAN - Oprecht verhaal over de geestelijke beroeringen in de jaren 1751 en 1752 te Werkendam en in de Alblasserwaard.
53370: DIJK, ANTOINETTE VAN - Wat grootmoeder vertelde door Antoinette van Dijk met illustraties
53407: DIJK, PROF. DR. K. - Groen van Prinsterer herdacht.
53375: DIJK, DR. K. - Wat verstaan wij onder een school met den Bijbel. Door Dr. K. Dijk, te 's-Gravenhage.
8291: DIJK,DR. K. DS. H. J. HOEK, DR. A. D. R. POLMAN. GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr. K. Dijk, ds. H. J. Hoek, Dr. A. D. R. Polman. 36e jaargang 1940
53398: DIJK, J. VAN MZ.(DOETINCHEM) - OPEN BRIEF aan de Belangstellende protestyanten in Nederland naar aanleiding van twee ernstige getuigenissen over den treurigen toestand der herv kerk
53400: DIJK, JOSEPH VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths
53403: DIJK, K. VAN - Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche Zending
53404: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Order this book More information Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel 1985 Diss. Utrecht godgeleerdheid 24-10-l985 ;
1106: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelve geschreven.
53376: DIJK, DR. K. - De catechismuspreek in haar verscheidenheid.
53395: DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. 2e druk
53396: DIJK, J. (PRED. TE AMSTERDAM) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
53397: DIJK, J. VAN MZ.(DOETINCHEM) - De vacante gemeenten in de Ned Herv Kerk haar voorgangers als rentmeesters en haar jongelingschap als haar kapitaal
53389: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijk in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk. Door haarzelve geschreven.
35323: DIJK, DR. IS. VAN (1847-1922) HOOGLEERAAR TE GRONINGEN - Het zuivere Goud van het beginsel der geheelonthouding. Rede bij gelegenheid der 17e algemeene vergadering van de nationale Christen-geheelonthouders vereeniging, op 29 september 1897 te Groningen. 4e druk.
53379: DIJK, DS. K. VAN - Een geloof als een mosterdzaad
53371: DIJK, C.P. VAN / HOLDIJK, G. / LEERLING, M. / SCHUTTE, G.J. - Christelijke politiek vandaag.
53391: DIJK, GERTJAN VAN - De openbaring aan Hendrik Vis
53377: DIJK, DS. J. VAN - Het begon in Jeruzalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas.
53387: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven.
27321: DIJK, GRIETJE VAN - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
2206: DIJK, W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties van ds. W. van Dijk, laatstelijk predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen. Benevens de tekst van de rouwdienst bij de begrafenis van ds. W. van Dijk, uitgesproken door ds. B. Toes. Met een voorwoord van ds. H. Wiltink.
76525: DIJK K DR - De Doleantie in s-ravenhage
70675: VAN DIJK R. - Vacantie met 'n oude tuf geillustreerd door G. van Straaten voor jongens van 8-12 jaar
6584: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
15710: DIJK, H. J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
53392: DIJK, GRIETJE VAN - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind.
53380: DIJK, DS. M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth
53372: DIJK, D. VAN/JONGELING, B. (RED.) - Wederkeer. Prekenserie Succes of Zegen door Ds. W. Loopstra.
53373: DIJK, DIRK VAN - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus en Antonius Thysius. Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door Dr. H. Bavinck. In de nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk. deel 1
53390: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods. Verheerlijkt in de krachtdadige bekering en in de verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen van een zondig adamskind. Geboren 18 febr. 1863 te Doornspijk, overleden 7 juli 1938. Door haarzelf geschreven.
7188: DIJK, K. - Over de laatste dingen. Deel 1: 2e druk. Tussen sterven en opstanding.
75018: DIJK J - Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.blijdschap over s Heeren daden
53408: DIJK-HAS, NELLY VAN - Gelijk ook wij vergeven.
53388: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De grote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtige welbehagen in een zondig Adamskind. Door haarzelven beschreven.
69854: VAN DIJK H, GRING-LAMERS A, TENTEN-LITJENS M, WIERINGA W, VERMEULEN A - Kleuter In Beweging tekeningen A. GORING-LAMERS 3e herziende druk
17517: DIJK, G. VAN (GEB. 1863 TE DOORNSPIJK, OV. 1938) - De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind. Grietje van Dijk, geboren 18 februari 1863 te Doornspijk. Door haarzelve beschreven.
53405: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel
40759: DIJK, DS. K. VAN MISSIONAIR DIENAAR DESOORDS VAN GERF KERK (ZENDENDE) TE HEEG - Een geloof als een mosterdzaad uitgegeven in het belag van de zending van de Gereformeerde Kerken in Friesland
32589: DIJK, J. (PRED. TE AMSTERDAM) - Jozef, of uitstekende punten uit de Taferelen van zijn leven. Tot stichting behandeld door J. van Dijk. V.D.M.
37596: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
53418: DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN MEVR. / SELDENRIJK, R. DR. / STOLK, J. DR. - Ons kind heeft een verstandelijke handicap een christelijke handreiking bij de opvoeding
3634: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
37076: DIJKE, A. - De intrede des doods.
53412: DIJKE, P. VAN - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes.
14023: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegenden arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland. Medegedeeld door eenige vrienden benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, predikant bij de gereformeerde gemeente te Goes. 1e druk.
1542: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
38818: DIJKE, P. VAN (GEREFORMEERD LEERAAR TE ST.-PHILIPSLAND) - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden. Benevens eenige brieven. Met een inleidend woord van den weleerw. heer D. Wijting, pred. bij de Geref. Gem. te Goes.
31343: DIJKHUIZEN, J. VAN DS E DU MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN - Enige aantekeningen uit het veelbewogen leven beschreven door Jannetje van Dijkhuizen. Gewoond hebbend te Amersfoort en aldaar overleden in de ouderdom van ruim 69 jaren waaraan toegevoed de predikatie gehouden bij haar begrafenis.door Ds E du Marchie van Voorthuijsen
53422: DIJKHUIZEN, SIETZO/HANS WARREN - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar/graficus.
53430: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - Wie ben ik nu helemaal? over het omgaan met jezelf.
53426: DIJKSTRA, FRANS EN ESTER, HANS (RED.) - Beleven en verbeelden. Het spanningsveld van literatuur en geloof
53427: DIJKSTRA, H - Nederland rond 1900
73078: PUTTER-DIKKER C.M. DE - Zeg maar Romy
53432: DILLOO, F.W.J. - De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van zijne Apostelen. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit.
53431: DILLOO, F.W.D. - Fnfundneunzig Stze fr das deutsche protestantische Volk von F. W. D. Dilloo
53434: DINA - Offers. Met pentekeningen van Henk poeder.
53433: DINA - Offers. Met penteekeningen van Henk Poeder. Tweede druk.
72075: DINAND, A.P. - Kruidenboek Geautoriseerde uitgave Voor Nederland bewerkt door W.H.de Wette Met een voorwoord door IJ. Hettema.
72334: DINAND,A. - Zakboek der geneeskruiden. En practische raadgever voor zieken en gezonden. Bewerkt naar de Duitsche uitgave door Rinke Tolman
75221: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53437: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
3086: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
38188: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaart en toegepast. (in 3delen) met daaribij Het gekukzalig ebn vreedzaamUiteindeectdoor EVERSDIJK WILHELMUS en gedichten 36 -34 blz(
41912: DINANT, PETRUS (1663-1724, ROTTERDAM) - De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte en toegepast.
53438: DINGELDEIN, W. H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente. Derde druk.
53441: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53443: DINGEMANS, GIJS - Graven in bijbels brongebied: op zoek naar de historische wortels van de religie van Isral
53439: DINGEMANS, DR. G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
53440: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Dietrich Bonhoeffer (navolger van Christus)
73296: DINGEMANS. DR. G.D.J - De stem van de Roepende. Pneumatheologie
73778: DINGEMANSE A. - Om het Woord, Van uittocht tot Samul Oude Testament deel 2
71213: DINGER, TILLY, SMIT MARGREET, WINKELMAN, COEN - Expressiever en gemakkelijker spreken, tiende druk
75864: DINGLER, M - Kinderkamers bij de dieren met platen vanE Wenz-Vietor vertaald door Marda Stomps
53445: DINSMORE, P. J. - Paardendokter. Vertaald door mevr. J. E. Gorter-Keyzer.
29658: DION, E. - Nikias en Katharina. De lauwerkrans van het leven.
53447: DIPPEL, DR. C. J. - Kerk en wereld in de crisis. Met een ten geleide van prof. dr. K. H. Miskotte. Een appl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische politieke en maatschappelijke omwenteling.
53446: DIPPEL, C. J. / JONG, J. M. DE E.A. - Geloof en Natuurwetenschap. Deel 1, Scheppingsgeloof, natuur, natuurwetenschap, (23) 232 blz. 1965. Deel 2, Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap, (11) 355 blz. 1967
76867: EXTER VAN JAN DIRK - De Zwarte Schaduw
72654: NUSBAUM DIRK - Een padvinder in Mesa Verde het oude indianenland, met een voorwoord van Stephen T. Mather, geillustreerd naar foto's en tekstversiering naar teekeningen van eileen nusabum
75867: EXTER VAN JAN DIRK - TERRA incognita EENGETEKEND VERHAAL DOORJan Dirk van Exter
76866: EXTER VAN JAN DIRK - TERRA incognita EENGETEKEND VERHAAL DOORJan Dirk van Exter R D P
53449: DIRK, REIN, NAN EN HENK - Keuken boel, Een aardig boekje voor kamerbewooners (en andere mensen) met tips en recepten
63547: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
53451: DIRKSE, PAUL (SAMENSTELLING) - Jezuieten in Nederland. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 17 maart-10 juni 1991.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9