Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
72712: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (diss.).
51406: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
51411: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting IsraŰls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch. Waarin niet alleen de geheele Joodsche en christen Godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de christenen is overgegaan, onder den naam van Petrus Werner Neuman. In het licht gegeven door Jacobus Bosch. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
51417: BOSCH,F.W. A.O. - Ontdek het mergelland. Nederlandse landschappen.
51402: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology. Bibliografie. Dissertatie
1318: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
26031: BOSCH, JAN - Van alle markten thuis. een impressie vann het nederlandse markt leven tekts en foto,sva
51420: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
51421: BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD - Ons IndiŰ voor de IndonesiŰrs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
51423: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
42793: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domskerk Utrecht
51424: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domkerk Utrecht
51425: BOSMA, N. - De grote reis van Margje Blauw
51426: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
51427: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
8677: BOSMA, NANNE J. - De vergeten soldaat. Verhaal uit het rampjaar 1672. Met illustraties van H.G.M. Behrens.
51428: BOSMAN, H. - Handboek voor het kweken van kleurkanaries. Ge´llustreerd met 8 kleurplaten en vele pentekeningen door A. K. Vink. Met een voorwoord van P. J. Helder en A. Rutgers - 4e druk.
63466: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
51429: BOSMANS, PHIL - Zonnestralen van vreugde met kleurenfoto's vna Florian Werner
15165: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51430: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51431: BOSSCHE, VAN DEN P. PETRUS. - Den Catholyken Pedagoge, ofte Christelyken Onderwyser in den Catechismus, verdeelt in vyf deelen. Den zevende Druk.
51436: BOSSCHER, PH. M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
51437: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlands Mariniers.
51435: BOSSCHER, PH, M. - De Nederlandse Mariniers
73199: BOSSCHER PH. M. - De Nederlande mariniers
70426: MAJOOR BOSSHARDT - EEN RIJK LEVEN! OVER MAJOOR BOSSHARD
51439: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51438: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
40515: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51440: BOSTERS, C. ET AL. - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het po├źziealbum in de Nederlanden.
16935: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Eene beschouwing van het Verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften; waarin de onderhandelende personen die dat verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zij, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de bestiering van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders eene beproeving voor bijzondere personen wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Euangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie, A.L.M. philosophie doctor en predikant te Woubrugge. Waarbij de uitgever gevoegd heeft eene verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt eene voorrede (behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk) van Hugh Kennedy, predikant in de Schotsche gemeente te Rotterdam.
38403: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Tot de dag aankomt,
40826: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De menselijke natuur in haar viervoudige staat opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer 2e druk
21486: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Verbondsweldaden. Zeven preken door Thomas Boston. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
38927: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
618: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
16638: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De wijde en de enge poort.8 preken 3e druk
38840: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. PhilosophiŠ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
37546: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
51449: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
4150: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen, door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etterick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Derde druk.
51446: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
51444: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
51453: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
51463: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
46187: BOSTON - Kromme in het levenslot
1435: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door ds. IJ. Doornveld.
51462: BOSTON, THOMAS - De plicht, in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval
51447: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe oplage.
38171: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheide praktikale redenvoeringen(...) , uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen, met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Tweede druk.
51448: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
25358: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. PhilosophiŠ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
42643: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51466: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51468: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
51467: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
76968: GROOTVELD RONALD EN KOOPMANS BOTINE - Gelkeert en gesticht vier eeuwen Hervormde gemeente Benthuizen
37935: BOTSACCUS, JOHANNES - Promtuarium allegoriarum Sacrarum, Praecipua Fidei Christianae Capita illustrantium: Indice quadruplici instructum: Authore Johanne Botsacco D. Ecclesiae, ad D. Mariae aedem, adud Gedanenses, Pastore. Editio ultima ab innumerabilibus mendis purgata & in congruum ordinem redacta.
51471: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
76167: VRIES ANNET TEKENINGEN VANTJEERD BOTTEMA - Op deGrote heide met Tekeningen vanTjeerd Bottema 5edruk
75604: BOUHUIJS,N./ DEURLOO,K. - GEGROEIDE GESCHRIFTEN dichter bij het ontstaan van de bijbelboeken
44406: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus
51485: BOUMA, HANS (RED.). - Met de Psalmen zing je het uit..
51488: BOUMA,H. - TIJDGENOOT, REISGENOOT, HUISGENOOT. Liederen belijdenissen gebeden gedichten notities
51474: BOUMA , HANS EN JONGE, REINT DE - Rijk in jaren. 2e druk
51484: BOUMA, HANS - Zij zingen zich een weg: 100 liederen voor de gemeente
74722: BOUMAN, C.A., W.K.M. GROSSOUW, F. VAN DER MEER E.A. (RED.). - Monumenta Christiana Eerste Reek Deel II: Athanasius, Aatsbisschop van AleandriŰ 328-373 redevoeringen tegen de Arianen. Bibliotheek van Christelijke klassieken, eerste reeks geschriften van de kerkvaders. Linnen, vertaald door C.J. de Voge
71618: BOUMAN, DR. P. J. - Een onzer dagen t voorhistorisch heden
7138: BOUMAN, DR. P. J. - Vijf stromenland balans derwerelddelen
37411: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles, van H.B.
37412: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
44675: BOUMAN, JAN - Tussen schietlood & waterpas
75317: BOUMAN VAN TERTHOLEN,S.M. - Zing en speel me maar Oude kinderliedjes en spelletjes Eerste deel 5e druk pianobegeleiding : Theo van der Bijl ; Illustraties Adri Alindo.
6956: BOUMAN, DR. P. J. - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
76956: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pourcareme Tomes I-II
76957: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, sur les ysteres Tomes I-II
76958: PERE BOURDALOUE - Sermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pour le4s fetes des saints Tomes I-II
76959: PERE BOURDALOUE - EXHORTATIONS ET INSTRUCTIONS CHRETIENNES par LE PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS / TOME PREMIER + TOME SECOND
76095: BOURDALOUELOUIS VERTAALD DOOR SINKEL,JAN - SERMONS OF LEERREDENEN van de Eerwaarde Vader LOUIS BOURDALOUE gepredikt voor Lodewijk de14e loning van vrankryk derde deel WAARBIJ Leereden op de opening van JUBILE van den eerwaarde LOUIS BOURDALOUE
72306: BOURGONDI╦N, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed en Tegenslag 2010, deel 64 . Original publisher's paper-covered boards, pictorial front- & backcover, large 8vo: 238pp. introduction, 7 contributions with illustrations - notes & references, index coats-of-arms, index familie-names, index patronymics, list authors. Very fine copy - as new. Volume 64: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie..
47386: BOUSSARD, JACQUES. - Atlas Historique et Culturel de la France. , PrÚface de Jean Alazard. .
26904: BOUT-BRAAL, M. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok
1394: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
69762: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 23e Jaargang, 1940
48644: BOUT, H. - Het zondebesef in het boek der Psalmen, een exegetisch-theologische studie
51507: BOUW, H. - Max en het geheim van de oorlogsbuit
76135: BOUWMAN, WILLEM - het Kerkenboek Kerk en samenleving
19486: BOUWMAN, DR. H. (1863-1933) HATTUM - Efeze 2:19-22. Leerrede, uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk te Hattem.
15686: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht door Dr. H. Bouwman, hoogleraar aan de theologische school te Kampen. 2 delen.
76134: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden Ún ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het clichÚ-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
51527: BOUWMEESTER C., E.A - Kroniek van de 20ste eeuw
19947: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Zeeland.
19184: BOUWSMAN, W.J. - John Calvin. A sixteenth-century portrait.
72238: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
40764: BOVEN, J.A. VAN - Eben-HaŰzer. Veertigjarige gedachtenis-rede uitgesproken op zondag 15 September 1918,
74212: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
70656: BOVEN, MARJORIE - De held (vertaling van M. F. de Bas tweede druk)
27193: BOVEN, DS. J. A. VAN - De Blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13 : 8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27198: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE- HOEVELAKEN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op Zondag 16 september 1928.
27189: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE - TweeŰrlei klagen. Tijdpreek. Naar aanleiding van Klaagliederen 3 : 39.
71499: BOVENDEERT-SAMSON, C╔LINE. - Onder de avondster. Overdenkingen van een negentigjarige.Inleiding: E. Pereira-d´Oliveira
74983: BOVENDEUR GOOS, BERT VAN DER WEIJDE EN JAN WINTERS - 600 jaar St. Jansklooster
71254: THEODOOR BOVET DR. - Het wonder van het dagelijks leven , nederlands van Mr. R.M.F.Houwink
35671: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
70666: BOWEN, MARJORIE - George Washington
72358: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
71729: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.-Beschermer van het geloof-Voor God en de koning -PRINS EN KETTER- dEI GRATIA Uit het leven van Koningstadhouder Willen de Derde 5dln
14731: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.
70667: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche causerieŰn over de elf proinciŰn eerste deel
71730: BOWEN, M. - Prins en ketter. en DeiGatia Het leven van de vader des Vaderlands 2 dln
8681: BOWEN, M. - Dei Gratia. Vertaling van M. F.-de Bas. vierde druk
69498: BOWEN, M. - Voor God en de koning.
51553: BOWEN, M. - Prins en ketter. V druk.
51554: BOWEN, M. - Ik zal handhaven. Vijfde druk (goedkoope editie)
51555: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen. Door M.F. De Bas.
51556: BOWEN, MARJORIE - Een ridder uit den Spaanschen tijd.
38128: BOWER, A. (1686-1760) - Historie der Pausen, zedert de oprechting van den stoel van Romen tot op den tegenwoordien tyd, door Archibald Bower. (...) Volgens de tweede Uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. In zeven delen. Waarbij▒ Verdediging van den Heer Archibald Bower. Schrijver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, HistoriŰn en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laastgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de onmenselijkheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd; de vlucht van den schryver naar Engelan; deeszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de roomschgezinden en den schryver. Uit het Engelsch vertaald.
38992: FUNCKE OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
51559: BOYLE, DAVID - De tweede wereldoorlog in foto's,
42313: BRAAKE, RIEK TER - Zo'n Brombeer met pentekeningen van Henk Poeder tweede druk
72033: BRABER, J.L., ARTS TE DREISCHOR (ZLD), - Stad aan 't Haringvliet zoals het was. oude foto's met beschrijvingen
51571: BRAGA - De muis of de gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud. Tekeningen van P. van Geldorp. vijfde druk
22811: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie."
1315: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
51579: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
46838: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
41909: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen.
46334: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM); - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden des Genaden-Verbonds worden verklaart [...] Alsmede: de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. vertoond in eene verklaringe der Openbaring van Johannes. [...]
40151: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) ABRAHAM HELLENBROEK: - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
40828: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - )De Vijf wijze en vijf dwaze maagden
1094: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
220: BRAKEL, THEODORUS GERARD └ (1608-'69 MAKKUM) -VERHEIJ ABRASHAM DELFT - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer... Waarbij Hoe lang zijt gij Leraar en Hoe zijt dit geworden ? Een vraag beantwoord naar aanleiding van mijn dertig jarige Evangelie bediening zonder jaartal en uigever Waarbij Het leven en sterven van C C Winkelman te Middelburg
31725: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
1314: BRAKEL, J. VAN0 - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton.
3880: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer.
41438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 8e Psalm. Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel.. HERSCHREVEN door C J Meeuwse
77025: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Een Godvruchtige brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christus Jezus, ten opzicgte van den geestelijken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelijk genadeleven, op eene klare Evangelische wijze. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven getrouw en geliefd bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Waarachter bijgevoegd is, eenige nuttige vraagstukken beantwoord.
74458: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
1255: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen of oprechte geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
69945: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tienden druck, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert. WAARBIJeenige Christelijke MEDITATIEN Gebeden ect
48301: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
72923: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Ó Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
32999: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het Genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. Op gelegentheit der Verklainge van den VIII. Psalm, Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel, (...) Den Negenden Druk.
1326: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
21916: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den derden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
75549: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
72623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Drie brieven over de opwekking tot het geloo Vertaal;d en van een inleiding voorzien door drs C R van den Berg
27808: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke warheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen de partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. en de ontmoetingen der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
13488: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.
38537: BRAKEL, J. VAN - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton. 8e herziende druk
35953: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predicant tot Maccum. En volgens zyn bevel, na zyn dood in 't ligt gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. 't laatst predikant tot Rotterdam. Met een ontledinge des Tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Den achtsten druk. (28) 438 blz. Groningen, Warnerus Febens.
36247: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
15236: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht Geloovige, hebbende deel aan God in Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde begrepen in tien uitgelezenen leerredenen.
15029: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
30986: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
5359: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
3228: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
75208: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Het Geloof en haar kenmerkken door S D POST herschreven
1327: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predikant tot Makkum. En volgens zijn bevel na zijn dood in 't licht gebragt door W. Ó Brakel Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den Sesden Druk, met een ontleedinge des Tractaats, en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
3227: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
17511: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
39333: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) / CORNELIUS BRINKMAN - Het geestelijke leven, en der geloovigen toestand op aarde, door Theodorus Ó Brakel, Omtrend het midden der voorige eeuw, zeer waardig Bedienaar van 't H. Euangelium, te Mackum. Op nieuws uitgegeeven, met verbeetering van stijl en spelling, en bijvoeging van eene korte voorreden, en eenige aan teekeningen door Cornelius Brinkman. Bedienaar van het H. Euangelium te Driksland
51592: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
51665: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - DAVIDS Hallelujah, ofte lof des Heeren, in den achten psalm uitgebreudt door Wilhelmus Brakel den tweeden druk door een verhandelinge van het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. zeer vermeerdert Den 2e druk. gedruckt by JOHANNES de RUYTER in de Peperstraet
41: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
4017: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 17e druk. Deel 1: (20) 1134 (22) blz. Deel 2: 774 (14) blz. Waarbij geb.: Deel 3: 360 (8) blz.
3684: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
43178: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
2681: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
44120: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 7e Druk) .Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. 7e druk, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert niet compleet
4222: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voorgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe onveranderde uitgave. 2e druk
41394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
38987: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De negende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz.(ongenummerd) Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
48348: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
30394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godtsdienst, in welken de Goddelyke waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede: De bedeelingen des verbondts in het O. T. ende in het N. T., ende de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 19e druk.
18358: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
32010: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
3683: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyk leven ende de stands eens geloovige enz. dertiende druk door de auteur overzien en vermeedert en verbetert waarbij eenige christelijke meditatien en gebeden ende dankzegingen De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
75513: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
34856: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
75278: OOSTRUM W H BRAKEL - Op de berg des Heeren zal hetr voorzien worden Historische verhalen met voorwoord Ds w Verhoeks teArnemuiden
51663: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De HEERE JESUS CHRISTUS Voor de Alleenen ende Souveraien KONING Over zyne Kerke Psalm 2 vers 6 Ik doch hebbe mynen Koning gesalft over Zion de bergh mijne Heyligheit
51642: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
51651: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
51650: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
51627: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den achstendruk.
51630: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus, In tegenstelling van een Geveinsde en valsch Huichelaar, (...) Begreepen in 10. Uitgeleeze Leerredenen, van (...)
51623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
4214: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden.
51611: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 4e Druk) .
51609: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
51607: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51606: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51604: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
51603: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51601: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51600: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen. De dertiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags en 's avonds te gebruiken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaakt ende byeengestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De dertiende druk, met verscheiden gebeden vermeerderd.
51599: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
69900: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld. Met eene ontledinge des tractaats en met het afsterven des auteurs vermeerderd.
51591: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. 5e druk. Met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert.
20082: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51597: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM)A - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51598: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. .
51595: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
51590: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
51588: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. Ó Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
51593: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorus Ó Brakel. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Dese laetsten druk met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Nieuwe uitgave.
51617: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
17170: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51596: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens.
3682: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De trappen des geestelyken levens enz. Utrecht Van Poolsum waarbij: Het geestelijke leven ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarden; uit Gods heilig Woord vergadert en by een gestelt. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van God is bemind. Als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzegginge. Door Theodorus Gerardi Ó Brakel; in zyn leven bedienaar des H. Euangeli tot Maccum. Den dertienden druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
59214: KROL BRAM - JESUS Multinational De groei explosie van de kerk
70334: BRAND, HANS/ BRAND, JAN. - DE HOLLANDSE WATERLINIE. De waterlinie in vogelvlucht. Water, een machtig bondgenoot. Ongenaakbare architectuur. Het strategische landschap. Het leven in en rond het fort. Overzicht duurzame vestingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
69843: BRAND, G.J.W. EN WEGGELAAR, W.G. EN MEYDEN, T. VAN DER - Grondgymnastiek -Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen en langematspringen Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen. Met tekeningen en foto's. 2e druk
71276: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1955
71273: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1956
51670: BR─NDLE, RUDOLF - Matth. 25, 31-46 im Werk des Johannes Chrysostomo
51672: BRANDS, ANKA EN DOORNBOS, LUIT - Een lied voor Jeruzalem.
51673: BRANDS, JENNNE - Schakels. Eerste druk in uitvoering. Omslagillustratie Jachk Staller.
38591: BRANDT, G. (1626-'85, HAARLEM, AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen. (...)
73997: BRANDT, G. (1626-'85, HAARLEM, AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen. (...)
70221: BRANDT CORSTIUS, J.C. DR. - BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN. LOTJE ROULIN. Liefede in de Achttiende Eeuw, zoals verhaald in de roman Willem Leevend. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.C. Brandt Corstius.
51675: BRANDT, C. D. J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
17873: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
70231: BRANDT, GEERERT(1626-1685) - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. l. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. / Beschreeven door Gerard Brandt Auteur: Geeraert Brandt (1626-1685) Jaar: 1687 Uitgever: Te Amsterdam, : voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals Inclusief het los bijgevoegde "Ten geleide".
75870: BRANDT DE JONGE ,GEERAEDT TE ROTTEDAM - XXXII predikatien over verscheide texten der Heilige Schriften, gedaen door Geeraerdt Brandt deJonge in zijn leven Leeraar der Remonstranten tot ROTTERDAM
51680: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
51681: BRANDT,-VAN WARMELO, JOHANNA, - Het Concentratie-Kamp van Irene
3071: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige aentekeningen en aenmerkingen. (...)
51684: BRANS A - Het zeeaanvaringsreglement, 2 volumes 3edruk
51685: BRANS A - Wat zie ik daar? Wat moet ik doen? een serie aanschouwelijke en andere vragen met anrwoorden betreffende det Zeeaanvaringsregelement t, 2 volumes
34587: BRANT, JOANNES V1660-1708) GRAVENHAGE - Paulus' Leven. Of 27 predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap, uitgesprokenin de Remonstransche Kerke van 's Gravenhage. Met privilegie van de staten van Hollant en West-Vrieslant.
51687: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid) Proefschrift
51689: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
70664: ANGELA BRAZIL - De nieuwe van zonnehoek naar het engelsch van Angelas Brazil
51690: BREADY J. WESLEY, PH.D. UNIVERSITY OF LONDON - England: before and after Wesley, The evangelical revival and social reform
51691: BREASTED, PROF. J.H. - Geschiedenis van Egypte. In het Nederlands overgebracht door J.A. Eymers. Met medewerking voor het illustratief gedeelte van Dr. W.D. van Wijngaarden, conservator der Egyptische afdeeling van het rijksmuseum van oudheden te Leiden. met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden, benevens 3 kaarten.
51695: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Drei▀jńhrigen Krieg.
64534: ROORDA A BREDA - het boek ESTHER voor de gemeente verklaard
70663: ANS VAN BREDA - Jacaranda Farm ge´lustreerd door hans Borrebach
51697: BREDERO, G.A. (ED. G. STUIVELING). - G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken.
51698: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
74836: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dl. 1: Voorrede / P.J.Blok. Groei en bloei der stad / D.C.Meijer Jr. Regeering en historie / G.W.Kernkamp
51701: BREDT, E.W/VOGELSANG, W. - Rembrandt-Bijbel. 2 delen in een band met 240 afbeeldingen.
51702: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers
51704: BREEJEN, DRS. P. DEN. . MET MEDEWERKING VAN D.J. DE JONG EN K. LEENMAN - Van Geslachte tot Geslacht. 250 Jaar Hervormde Gemeente Giessendam-Nederhardinxveld. 1981 (eerste druk)
70222: BREEKVELDT, WILLEM - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut',roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken. Dissertatie.
76897: BREEVAART, DS. G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. eerste tiental preken over het leven van David door ds. G. van de Breevaart te H.I. Ambacht. 3 e deel
74945: BREEVAART, DS. G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. eerste tiental preken over het leven van David door ds. G. van de Breevaart te H.I. Ambacht. 4 e deel
48340: BREEVOORT, JOH - Het verzet gebroken
76859: BREEVOORT, JOHANNA - Het gebroken serviesje tgeillussterd kleurplaat
8603: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51734: BREGMAN C - Maarten Luther 1483-1546
51736: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51737: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. BŘdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. Derde druk
71489: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. BŘdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. vijfde druk
44155: BREHM, A.E. - Avontuur en romantiek in de dierenwereld 46 t/m 60 zw/w foto's en illustr. Periodieken in band
72857: BREKELMANS, F. A. - Breda in oude ansichten Eerste druk
71630: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 1)
71452: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelischen godsdienst, en door denzelen opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-Genootschap te Rotterdam
18635: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer, of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelische godsdienst. Uitgegeeven door Cornelis Brem, en door denzelven opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-genootschap te Rotterdam. Vierden deel, in 4 stukken.
70505: BREMAN, WILLEM FREDERIK - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman.
66845: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen--- metsgaders twee leerredenen
20890: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51740: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51741: BREMER, KOENRAAD (1690-1752, GORINCHEM-AMSTERDAM, REMONSTRANTS PRED.) EN WAGENAAR, JANOU - Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. XX : 7-12. / waarbij gebonden: Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR)
51742: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51743: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
7395: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51744: BRENNINKMEIJER, C. - Synthetische Polucleotiden - Verloop en be´nvloeding van de enzymatische vorming effecten in modellen en in celprocessen
51746: BRENTON, LANCELOT C. L. - Septuagint with Apocrypha : Greek and English 9met The apocrypha in parallel colums
75194: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
1325: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
51752: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
51751: BRESSEN, J - TweeŰrlei Kerstdag
76834: BRESSEN J - Tweeerlei kerstdaggeillusstreerd kleurplaat
51750: BRESSEN, J - TweeŰrlei Kerstdag
76811: BRESSEN J - De verloren Speld geillusstreerd
76823: BRESSEN J - De gezegende brand een verhaal voor meisjes 2e druk geillusstreerd
74054: BRESSEN J. - De gezegende brand (een verhaal voor meisjes, tweede druk)
51753: BRESSER, ADR. - 666 Vlugschrift over Openbaring, 10e Duizendtal, Auteursrecht verzekerd.
51754: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
51755: BRETON, LE, AUGUSTE - Klopjacht op de penoze
75389: BREUGELMANS, R. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
77095: BREYSSE, F.A. - Oscar en Isidoor, de geheimzinnuge gids
51761: BRIDGES, CHARLES. - The Christian ministry with an inquiry into the causes of its inefficiency.
51762: BRIDGES, CHARLES - The Christian Ministry. With an Inquiry into the Causes of its Inefficiency.
51764: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein StŘck aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
51765: BRIEM, CHRISTIAN. - Daar ben Ik in het midden van hen.
76408: BRIENEN, T.RED - De Nadere Reformatie beschrijving van haar voornaamste vertegewoordigers
13492: BRIENEN, T. - De prediking van de nadere reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie.2e druk
19182: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. OP'T / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1 en 2
10747: BRIENEN, T. EN DANKBAAR, DR. W. F. - De prediking van de nadere reformatie. en Hervormers en Humanisten.
48174: BRIENEN T DR. - De liturgie bij Johannes Calvijn
35466: BRIENEN, T - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
73475: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. OP'T / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1
70248: BRIENEN, DR. T. - Handboek voor de Diaconiologie. Inleiding in de theologie van de bediening van het Woord in al zijn dimensies.
20244: BRIENEN, T. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd PiŰtisme.
51783: BRIERLEY, PETER (REDACTIE - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
51784: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning. ,
70194: BRILL, W.G., - Hollandsche spraakleer. ten gebruiken bij inrichtingen van hoogere onderwijs
51787: BRILLENBURG WUGTH, DR.G. - Het Christelijk leven. Grondlijnen der ethiek.
51821: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
51817: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
51813: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51814: BRINK, H.C. VAN DEN - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
51815: BRINK, J. E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
51811: BRINK, G.V.D. & KWAST, H.J.V.D. - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in de jaren 1967-1974
14530: BRINK, M. EN C. CRAMER - Ergens in Nederland. Herdenking mobilisatie 1939 2 e druk
73788: BRINK J. VAN DEN - Een schoolmeester kijkt achterom 1961-1979
9483: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51804: BRINK, DR. G. VAN DEN - Orientatie in de filosofie dln 1
51805: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Bredero˘. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
51806: BRINK, DR. JAN TEN,1832-1901) - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen.
41417: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 1 .De Breeje Gang de Jordaan van Veenendaal - Rokende fabrieksschoorstenen- Koninklijk Huis in Veenendaal kwam vaak langs- Veenendalers wisten wat feesten was - Vreemd Krijgsvolk in Veenendaal - Gebeurtenissen gaven kleur aan het i dagelijks leven - Ook toen al Lintjes,slagbomen en sleutels bij officiele aangelegenheden en op stap met de fabriek Frisia-Scheepjeshof -VSW - Diverse Panteren Textielfabriek Veenemndaal
45932: BRINK, MARTN / DIJK, ANDR╔ VAN / KREVELD, DIK VAN / MEIJER, TON, / STEENBERGEN, TON/ RED. - Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal De Geschiedenis van de Jooddse Gemeeenschap in Stichts en Gerders Veenendaal beschrijft het wel en wee van deze gemeenschap vanaf de eerste vestiging pmstreeks 1640 tot aan de opheffing ervan in 1972.In de gehele geshiedenis valt op hoe het oorspronkelijke allochtone joodse volksdeel kans zag zich volledig,maarmet behoud van de eigen religieuze cultuurte integreren in de Veenendaalse gemeenschap.Daarnaast beschrijft een relatief groot deel van het boek de dramatische gevolgen voor de joodse gemeenschap vanhet nationaal - socialistische bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog.Door deze aspecten is het boek niet alleen interessant voor hen die belangstellenin de plaatselijke geschiedenis en in die van de joodse gemeenschap,maar kan het,met name voor de jeugd,aanleiding geven zich te bezinnen op de wijze waaropaan de huidige deversiteit in onze hedendaagse samenleving gestalte moet worden gegeven. De auteurs van de joodse werkgroep geven naast de plaatselijke geschiedenis ook een duidelijke beeld van de grote betekenis van de Joodse Gemeenschap in het wereld gebeuren
40541: BRINK, J. VAN DE / J.C. DOORNENBAL - en te doen onderwijzen geschiedenis van de Johannes Calvijn (kokse) School 1931-1991
74909: BRINK H. V.D. - De Christenreis naar de eeuwigheid door John Bunyan
53699: GRAAF VAN DER JAN/BRINK VAN DEN G E A - Belijden met hoofd en hart - Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
16037: BRINK, DR. G. VAN DEN - Gegrond geloof.
45916: BRINK, J. V.D. EN DOORNENBAL, J.C. - en te doen onderwijzen, Gechiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931 - 1991
73501: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 5e Druk.
1539: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Ch. v. d. Brink. Door haar zelve opgeteekend.
51788: BRINK VAN DEN H (REDAKTIE) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 2 t/m 15 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
70582: BRINK, DS. G. VAN DEN - Matteus 3dln
33652: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
35825: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 2. Veranderd Veenenendaal - Vrij wonen aan de Buurtweg - Sport in Veenendaal bedrijfsclubs groeiden uit tot bloeiende vereningingen-- Scholen veranderen maar kind bleef het zelfde - Groepen en personen vriende gingen in zondags pak naar de fotofraaf - Plaatselijke overheid over brandweer en rookwedstrijden
74976: LOOZS J EN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK J N - HERVORMING enCATHOLICITEIR
33024: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vaassen, den 5 Januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 Julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. Tweede oplage.
75788: BRINK, DS. G. VAN DEN - Matteus 3dln
5240: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Bredero˘. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
1331: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welken God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vassen den 5 januari 1747 en overleden te Apeldoorn den 5 juli 1817. door haar zelve opgeteekend.
41380: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 3 Veranderd Veenendaal 2 - Middelbuurt en omgeving - Groepen en personen 2 - Sportclubs en schoolklassen - de sterke arm van Veenendaal en de Veendaalse middenstand
51822: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Ge´llustreerd door Nans v. Leeuwen.
51824: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes. 8-10 jaar (de nieuwe serie no3
70661: SUZE BRINKGREVE - Twee vriendinnen op de boerderij ge´llustreerd door Rie Reinderhoff
51823: BRINKGREVE, DIEN - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
51828: BRINKMAN, J. (VERTALING - Bij U wil ik schuilen. Het boek Psalmen Vertaling van het oudtestamentische bijbelboek door de Nederlands-hervormde theoloog.
51826: BRINKMAN, J M - PSALMEN 1 =en 2 en3 EEnpraktische bijbelverklaring
51827: BRINKMAN, J. - De "gerechtigheid Gods" bij Paulus. Proefschrift.
69562: BRISPOT,ABB╔ M. - La Vie de N.S. JÚsus-Christ, Úcrite par les quatre EvangÚlistes. 2 Tomes en un volume.
51831: BRISTOW, GWEN - Als de katoen rijpt ... Deel I: Midzomer, 335 blz. 9e druk. Deel II: Blanke slaven, 361 blz. 8e druk. Deel III: Nieuwe adel, 356 blz. 8e druk.
1384: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
66711: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
73677: THOENE BODIE EN BROCK - De adem van de angst Schemmer in Sion deel 2
51833: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
51832: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
15478: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
51834: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
51835: BROECKE, J.P.V.D. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
75804: BROEDER, J. DEN - Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam. Een leesboek voor den Rotterdamsche Jeugd.
60603: MARONIER J.H. EMERITUS PREDIKANT BIJ DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP - Geschiedenis van het Protestantisme van den Munsterschen Vrede tot de Fransche Revolutie 1648-1789. En leesboek bekroond en uitgegeven door het Haagsche genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst
51837: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
67139: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des SŘnders. Ein katechetischer Traktat des fŘnfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
51838: BROEK, H.J. VAN DEN (DE ROTTERDAMMER)H - ier Radio-Oranje. Vijf Jaar Radio in Oorlogstijd.. Foto's. Voorwoord door Jan Moedwil. De wederwaardigheden van de beroemde zender verteld in dit boek. Het boek is tevens een spiegel waarin de lotgevallen van de wereld en in het bijzonder van het Nederlandse volk gedurende deze vijf verschrikkelijke jaren worden gezien.
71631: BROEK,JOOP VAN DEN. EN STIJN HOOGEN - Herinner de dagen.
19610: BROEK, L. VAN DEN - Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
51836: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
6783: BROEK, R. VAN DEN / QUISPEL, G. - Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
51840: BROEKE, DR. W. VAN DEN - Het spoor 150 jaar spoorwegen in Ned.
51839: BROEKE, CORNELIS VAN DEN. - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004). Proefschrift VU Amsterdam,
51841: BROEKE, J.W. TEN - Kraaien Mieke
51842: BROEKHUIS, DR. J. - Orientatie in de godsdienstwetenschap - deel 5
51846: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
51858: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51859: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
51860: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51853: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
51855: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51856: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen,of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid met eene voorrede van J P HASEBROEK 8e druk.
51854: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
51851: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51850: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtel?ke gedachten voor de eenzaamheid
38535: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
37409: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan; in twee deelen
51849: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
39364: BROES, PETRUS. GEVOLGD DOOR KALDENBACH, A.L. - De peinzende christen van Petrus Broes in eene verzameling van Godsdienstige bespiegelingen, gevolgd door A.L. Kaldenbach. Met platen. 12 prentjes.
18761: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
29806: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
34735: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
42701: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
13489: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51848: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51852: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
4215: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. 8e druk
27266: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
16938: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
72480: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D.TH., (REDACTIE) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
18802: BROLSMA, R. - De stroojonker.
70665: BROLSMA R. - De strojonker (vertaling van J.d. de Jong en H. D. Vriesma tweede druk)
75861: VADERTJE BROMBEER. - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas. een verhjaal van vadertje brombeer
51862: BROMILEY G [ZWINGLI/BULLINGER] - Zwingli and Bullinger: selected translations with introductions and notes (Library of Christian classics Vol XXIV)
38405: BROMLEY, THOMAS - Reizen der kinderen IsraŰls. Door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte (...) Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglief van Salomo. Door Jacobus Durham uit het Engels vertaald van Jacobus Koelman, met een aanbevelend voorwoord van N. Warmols. Predikant te Sexbierum (Friesland)
4609: BROMLEY, THOMAS (1629-'91); DURHAM, JAMES (1622-'58) - Reizen der kinderen Israels door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte; 316 blz waarbij Borstius de vermakelijke wandeling naar de hemel blz 316-519 en daarbij Durham Sleutel tot de opening van het hooglied 520- 1236
51864: BRONGERS H A DR - KONINGEN-2 DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
51865: BRONGERS, DR. J. A. / ELIAS, DRS. B. G. J. / KEMPERINK, DRS. R. M. (REDACTIE) - Amersfoortse opstellen. Historie. archeologie. monumentenzorg.
40250: BRONGERS H A DR - KONINGEN 1- DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
69627: BRONGERS G A - ANTIEKE RARITEITEN
18681: BRONGERS, E. H. (MAJOOR VAN DE VERBINDINGSDIENST) - Grebbelinie 1940. Ge´llustreerd met foto's en kaarten. Derde druk.
51869: BRONKHORST, E. - Schakeltjes 8 het hele troepje - in aansluiting bij iedere goede leesmethode - derde druk
51870: BRONKHORST, ELISE - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
51866: BRONKHORST, DR. A. - Illegalen van oud-IsraŰl. Het boek der richteren.
51867: BRONKHORST, DR. A. J. - KARL BARTH, Een levensbeeld
51876: BRONSVELD, GATHARINA, GE¤LLUSTREERD DOOR GEERLING, O - Recht in de oogen zien
44352: BRONSVELD A W (HARDEWIJK 1839- UTRECHT 1924) - BIJBEL bevattende al de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de Staten-overzetting Met OPHELDERENDEAANTEEKENINGEN van Dr.A W BRONSVELD verrijkt met 800 illustraties
51873: BRONSVELD, CATHARINA - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
51874: BRONSVELD, CATHARINA, - Moeten of mogen. Ill. door Annie van de Ruit.
51877: BRONSVELD, GATHARINA, NOORDEN, FRANS VAN - Nakomertje
51878: BRONSVELS, CATHARINA - Toch een Kerstkindje
52708: CHRISTOHER BROOKE - Klooster werelden 1000 - 1300 boek over Klooosters , zeer rijk geillustreerd met zwart wit en kleuren foto's
51881: BROOS, W - goede reis
70660: BROOS W. - Een zesdaagse in de wigwam tekeningen van Rein Stuurman
75890: BROUIWER P - De knecht van de molenhoeve
51891: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
51890: BROUWER, DR. J. - Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
51888: BROUWER, C - Naar den troon-om genade
51886: BROUWER, A M - de wording der kerk
51887: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
51889: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol. . Een verhaal uit den tijd van Cromwell). Illustr.: W. Hoogenbos 1e druk
51885: BROUWER, A - De kerk organisatie der eerste eeuw
51883: BROUWER J DR - Elst in oude ansichten deel 2
51884: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
51894: BROUWER, PROF. DR. J. H. (HOOFDRED. ) - Encyclopedie van Friesland
51895: BROUWER, PZ. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
51896: BROUWER, R. - Pastor tussen macht en onmacht (Professionalisering van het Herv. Predikantschap)
51897: BROUWER, RINSE REELING - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.
51898: BROUWER, T. - Sleutelstad Orgelstad / Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden
51893: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
51899: BROUWER, T. - De oude kerk van Voorburg en haar orgels
73458: BROUWER, C. - Wachter en herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9 Dissertatie met stellingen
25093: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
73390: SCRBANI CARLUS S J 1561-1629DOOR DR L BROUWERS - CAROLUS SCRIBANI S J 1561-1629 eengroot man vande Contra Reformatiein Nederlenden Uitgegeven metmedewerking vande Universitie stichting vanBellgir
77023: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
19114: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus, de wegh, de waarheidt ende het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. Vertaalt door J. Koelmanmet een voorrede van Koelman en gedichten van D Montanus . Doch is hier bijgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. "Christus de hoop der heerlijkheidt in de geloovigen." Met aparte titelpagina.1686 Derde druk. Verbetert en vermeerdert.
76471: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
71648: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zesde Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
51901: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
41172: BROWN, JOHN (1610?-'79) KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Christus, de wegh, de waarheidt ende het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. Vertaalt door J. Koelman met een voorrede van Koelman en gedichten van D Montanus .sesdedruk Doch is hier bijgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. "Christus de hoop der heerlijkheidt in de geloovigen." Met aparte titelpagina.1686 zesde druk. Verbetert en vermeerdert.
51905: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
32299: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier opgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. .onder daktie J H Donner en W G Smottt
39064: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
74870: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevende Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
21092: BROWNRIGG, RONALD - Wie is wie Het nieuwe testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
69933: OUDEN VAN BRUCHEN DEN N - THIRZA dochter van een Joodse bankier 2e druk
51908: BRUCH╔SI, JEAN - Le Canada
51909: BRUCK, HANS - IJSHOCKEY
64055: RAY BRUCY - Laat ons de rustdag wijden
3048: BRUDER, C.H. - Sive concordantiŠ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
51911: BRUDER, C.H. - Sive concordantiŠ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
2096: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51910: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51913: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
51914: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders. Exhib. cat. Paleis voor Schone Kunsten, (Europalia). 340 pp. ,
70126: BRUEGHEL, PIETER - CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Brueghel, met synoptische tabel
51916: BRUG, WILHELM VAN DE - Omgaan met jongeren. Een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden. Tweede druk.
28088: BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
51925: BRUGGEN, J. VAN - Ambten in de apostolische kerk. Een exegetisch moza´ek.
51919: BRUGGEN, A.A. VAN - Bezinning op de bucharistische aanbidding auctore A.A. van Bruggen dissertatio ad laurban in facultate theologica cosequendan (pontificia universitas grogoriana)
75814: BRUGGEN, J. VAN - De bergrede. Reisgids voor Christenen. 14e druk
51923: BRUGGEN, J. VAN - Marcus Het evangelie volgens Petrus derde serie commentaar op het nieuwe testament
32454: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de Bijbel. Een inleiding.
3019: BRUGGEN, DR. J. VAN (REDACTIE) - Wegwijs in Bijbelvertalingen.
51924: BRUGGEN, J. VAN - Lucas Het evangelie als voorgeschiedenis 2e druk derde serie commentaar op het nieuwe testament
36829: BRUGGEN, DR. J. VAN - Het huwelijk gewogen.
51918: BRUGGEN, A. G. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A.
51921: BRUGGEN, DR. J. VAN - Emancopatie en Bijjbel
51928: BRUGGEN, W. VAN - Inventaris 6 - Tiendkommissies
27279: BRUGGEN, DR. J. VAN - De bergrede. Reisgids voor Christenen.
75863: BRUGGENCATE TEN A IR - Hollandsche Molens.
51929: BRUGGENCATE, A.TEN. - Hollandsche molens. Tielemans en Dros 1877 - Leiden - 1927. 3e herdruk .
51931: BRUGGHEN, MR. J. J. L. VAN DER - Christendom en staatkunde
74320: BRUGGRAAF G.P.P. - Zijn trouw aan Isrelnooit gekrenkt
51933: BRUGMAN H PROF.DR, DIV. AUTEURS - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
10827: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
51934: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
7576: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
74582: BRUGMANS, H. EN A. LOOSJES. - Amsterdam in beeld. 3 dln
51938: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
51935: BRUGMANS, DR. H. E.A. - Algemeene geschiedenis. Geillustreerd.
51936: BRUGMANS, H. - Historisch leesboek verzameld door dr. H. Brugmans, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. R. Fruin, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.H. de Beuafort, W.G.C. Byvanck e.a.
51937: BRUGMANS, H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815 door prof. dr. H. Brugmans. Ge´llustreerd onder toezicht van H. van der Bijll, wetenschappelijk-assistent aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
51939: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W. - Het stadhuis van Amsterdam. Door prof. dr. H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieŰn, en twee plattegronden.
51940: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
51943: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1e druk, Hardcover, 1836-1961. Met foto's, documenten en tekeningen.
51944: BRUGMANS, W - Korang Oewang (zonder geld)
48185: BRUIJN, C. A. DE REINDERS, H. R - Nederlandse vestingen
74640: BRUIJN J. DE - Hoe gezegend in ons land,
45521: BRUIJN, J. DE, W. HEIJTING (EINDRED.), - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
51951: BRUIJN, C. - Nederlandse sagen en volksverhalen
51964: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeid
70069: BRUIJNS, JAN. - n Blik op oneindig of: st'ik der hoet op?
77140: BRUIN, ROB DE, WERKGROEP MOBILISATIE - llusies en incidenten: de militaire luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
392: BRUIN, DS. P.J. DE (HOOGLERAAR THEOL. SCHOOL) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
29083: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond. Met printverbeeldingen.
45586: BRUIN, DS. J. DE - ''Mobilisatie'' en ''Een gebed uit de diepte''. Twee leerredenen over 1 Samuel 18:17m. en Jeremia 14: 7-9, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, in verband met het dreigend oorlogsgevaar in de Ned. Herv. kerk te rijssen op 2 Augustus 1914
35548: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en veršiert met printverbeeldingen.
12831: BRUIN, JAN DE - De schipper van de dankbaarheid. Ge´llustreerd door Reint de Jonge. 10e druk.
72823: BRUIN, M.P.DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550
75255: BRUIN, PROF. DR. C.C. DE (INL.) - De Delftse Bijbel van 1477 / De Delftse Bijbel in het licht der historie inleiding bij de heruitgave A.D. 1977
74568: BRUINE, J. DE - Eerste beginzelen der woorden Gods, ofte eenige klaare, zeker, hoogstnodige aan-een-geschakelde waarheden, om in de zaligmakende kennis van Gods heilig woord kragtig toe te nemen. Waar in Verbond aanSinai klaasr enonderscheidelij vertoont wordt waar bij gevoegt is En eene belydenis predikatie; zynde een Schetas van ditb geheel werkje. Door Johannes de Bruine. In zyn leven laatst bedienaar des H. Euangeliums in 's Gravenhage.
34086: BRU¤NE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
52002: BRU¤NE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
43746: BRUINING, H. - Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet. Taalkundig, en ten deele ook Etymologisch, behandeld, door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. Eerste deel
42563: BRUINOOGE-VAT, G. - Draagt elkanders lasten
42559: BRUINOOGE-VAT, G. - Leer elkaar vertrouwen
42437: BRUINS, CLAAS - Zede-dichten. Met kunstplaaten. De tweede druk. In een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert. Byvoegsel bestaande in 't leeven van koning David, en eenige mengel-dichten.
52012: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
52013: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
69577: BRUMMELKAMP A - Voor het Gemeene Best de arbeid-Cosmopolitisme- het Huis met de Zeven pilaren en Geen Gelijkheid maar toe nadering uitgave Vereninging Christelijke Bibliotheek
52014: BRUMMELKAMP, PROF A. - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
52015: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52016: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52017: BR▄MMER, PROF. DR. V. - Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden 2e druk
52018: BRUN J. S.J. - Dictionarium Syriaco-Latinum
52020: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
52021: BRUNING, J. W. - Biochemisch onderzoek van leucocytenantingenen
52022: BRUNKLAUS F A - Het Evangelie van Judas.
27683: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung Řber den Christusglauben.
52025: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung Řber den Christusglauben.
41692: BRUNOTTE, HEINZ & OTTO WEBER. (EDS.). - Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handw÷rterbuch. .
75720: BRUSSE, M.J. - Rotterdamsche zedeprenten
57925: JONGE DE N STADSEVANGELIST TE BRUSSEL - Na 25 jaren Gedenkboek 1880-1905
21152: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilÚ van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend┤ predikant te s┤ Bosch.
52033: BRUYN-OUWELAND, MIA - Dreigende branding.
71135: BRUYN, C. DE - Dat liep slecht af
28657: BRUYN, C. - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn. Door Cor Bruijn. Bandtekening en platen van Jan Lutz. 4e druk.
52030: BRUYN, COR - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52031: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilÚ van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend┤ predikant te s┤ Bosch.
52032: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
52035: BRYAN, RUTH. - Sprekende nadat ze gestorven is. Acht brieven over de volheid van christus en het geestelijk verval. Door Ruth Bryan, overleden op 27 juli 1860, benevens haar zalig afsterven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser.
52036: BSIZER, GUSTAV - Die werke Martin Luther's ausgewńhlt und angeordnet von Gustav Bsizer
74716: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
75419: BUBER, MARTIN - Chassidische vertellingen.4e druk
74718: BUBER, M., ROSENZWEIG, - BŘcher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
72501: BUBER, MARTIN; ROSENZWEIG, FRANZ - Die fŘnf BŘcher der Weisung; BŘcher der Geschichte; BŘcher der KŘndung; Die Schriftwerke
74717: BUBER, M. - DIE F▄NF BUCHER DER WEISUNG. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Neubearbeitete Auflage Im Anhang die Beilage: "Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift", von Martin Buber.
12347: BERN-BUCH - Images du pays bernois. Berne, the heart of Switzerland.
52048: BUCHAN, JOHN, - De strijd aan de Somme.De eerste phase/ de eerstephase, vertaald uit het Engels door W. de Veer, verslag van de slag aan de Somme, juli 1916-november 1916, met foto's en een kaartje
22137: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen Řber die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe Řber den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
52049: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen Řber die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe Řber den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
36957: B▄CHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Lńnder, Stńdte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, G÷ben, GerbraŘche, MŘnz, Gewicht und Maas beschrieben.
52051: B▄CHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Lńnder, Stńdte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, G÷ben, GerbraŘche, MŘnz, Gewicht und Maas beschrieben.
52052: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild fŘr das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unverńnderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
52053: BUCK, A. DE - Egyptische verhalen. Uit eht Oud-Egyptisch vertaald.
76677: BUDDE, KARL - Ludwig Richters Volkskunst. Sein Holzschnitt vom Keim bis zur BlŘte . mit zahlr. Illustrationen, Pbd. Quart --- - gutes Exemplar -
69790: BUDDING, J VEENENDAAKL - Ik keer mij naar de zon en laat de schaduw achter mij een autobiografie van de Veense Zakenman Jaap Budding welke in 1993 zijn bedrijf terwaardde van 14 miljoen verloor
26471: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring.
19463: BUDDING, H. J. (1810-'70, AFGESCHEIDEN GEMEENTE TE GOES) - Robbert Flokhart de bekeering van een soldaat uit hetEngelsch
29414: BUDDING, DS. D. J. - De preek . . . wat doen we ermee? Tweede druk.
52054: BUDDING, D.J DS, EA. - Ziet, de Bruidegom komt!
52055: BUDDING, D.J DS, EA. - Ziet, de Bruidegom komt!
52056: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
52059: BUDDING, DS. D. J. / PIETERS, W. HERSTELD HERV KERK TE GARDEREN (REDACTIE) - ╔Ún naam tot zaligheid. Tien preken. van Herv Predthans binnen P K N of Hersteld Herv Kerk
52058: BUDDING, DS. D. J. / BUTTER, DS. P. DEN / KORT, DS. A / MOERKERKEN, DS. A. E. A. - Ziet, de Bruidegom komt
52061: BUDDING, DS. D. J. - Wat is het doel van mijn leven? serie Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal 4e druk
35729: BUDDINGH, J.P.H. - Water en land.
1334: B▄DGEN, W./HARKEMA, M./ POST, S.D./ WESTERINK, H. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
52064: B▄DGEN, W. - Hulp aan omstreden regmies.
52065: BUECHNER, F./BOLTIN, L./RIPPER, R. - The life of Jesus.
70746: BUERBAUM J.-F. - De stoelbinder in het Jan van Lierstraatje of De vondeling in den kerstnacht van 1813 [2 delen. 2e deel: Wat is er van het gestolen kindje geworden?]
52066: BUFFINGA, DS. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
1554: B▄HLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekr÷nte Preisschrift.
52067: B▄HLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekr÷nte Preisschrift.
52068: B▄HRS - Poppenmoedertjes. Ge´llustreerd door Frans Lazarom
52069: BUIJNSTERS, DR. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
14744: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
52071: BUIJS, G. - Blikken op het Gods bestuur. of troost voor lijdenden.
52072: BUIJS, P - Natuurkundig schoolboek,uitgegeven door de maatschappij: tot nut van het algemeen, eerste stukje en tweede stukje, verbeterde en vermeerdere uitgave met koperen platen 3e druk
52074: BUIJS, P. - Het liefde-offer. Een leesboek over den aard en de strekking der Christelijke Godsdienst, door P. Buys, Godsdienst-Onderwijzer te Leyden.
52073: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
27299: BUIJS, C. J. - Israels aanneming. Het leven uit de doden. een kerk historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden
52076: BUIS, SUSANNE E.A. - De laatste getuigen - Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd als nieuw
52075: BUIS H - SAMEN LEVEN 1942-1992 Jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar Kampen Doopsgezinde Gemente Aalsmeer
74332: ATLAS KEVER F-BUISMAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn .Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
76824: BUISMAN J F - Twee gewichtige Zondagen 3e druk geillusstreerd
37775: BUITELAAR, DR. P. - Geloofsbevinding in de prediking. Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in Hervormd-Gereformeerde preken.
52079: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
69778: BUITENWEG, HEIN & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
52080: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis 2de druk.
52081: BUITENWEG,H. 15,00 - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over IndiŰ. Woordenlijst.
20384: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een stad.
12494: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een stad. 8edruk.
52084: BULL, A.J. DE - De molenaars dochter.
52085: BULLINGA, N. - Kastelen vanuit de lucht Luchtfoto's van kastelen
52088: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - De openbaringhe Jesu Chrisi 2 dln
32078: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - De openbaringhe Jesu Chrisi Ten eerste door den H. Engel Gods / Joanni den H. Apostel ende Euangelist geopenbaert / en van hem gesien en beschreuen: Maer nu met CI. Predicatien verclaert door Heinrychum Bullingerum. Eerstmael in Latijn wtghegaen / ende nu in Neder-duytsch ghetrouwelick ouergheset. (...) Hier is oock by geuoecht / een seer schoon troostelick boeck/ vande veruolghinghe der Heyliger Christelicker Kerke / beschreuen door den seluen Heinrychum Bullingerum, tot een sonderlinghe troost der bedroefder Christenen / die in dese laetste geuaerlicke tijden onder het cruyse ende in lijden zijn. Op het eenuoudchste in onse Nederduytsche sprake ouergheset. Matth. 17. vers 5. Dese is mijn wel lieue Sone, inden welcken Ick mijn welbehaghen ghenomen hebbe, hoort hem.
52086: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewńhlte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. .
76429: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect Met seer rijcke registers.
52089: BULLINGERUM, HEINRYCHUM(1504-1575) --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewńhlte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi.
38636: BULTHUIS, H.J. - De taveerne van Piet Rabbel.
52092: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
52093: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
15690: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
30280: BUNGENER, F╔LIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
36421: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52099: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
52101: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
19869: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
19870: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au dÚsert. 2e Údition.
3428: BUNGENER, F╔LIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
52100: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52095: BUNGENER, F╔LIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
52096: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
52097: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au dÚsert. 2e Údition.
52098: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
52094: BUNGENER, F╔LIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
3001: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
3775: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid, in den vorm eener novelle. Naar het Fransch van L.F. Bungener.
4952: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
70697: WERUMEUS BUNING A. - Met z'n drieŰn (naar het Engelsch)
68662: WERUMEUS BUNING,A - In en om de Kampong. Oost - Indische schetsen.
52102: BUNING, A. WERUM╔US - Zondaars en zondaressen, nieuwe schetsen. geillustreerd door Wm. Steelink.
34553: BUNJAN - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift (...) Het gehele werk compleet in drie delen. En nog een bijgebonden werkje. : Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (...).
52105: BUNT-VAN VULPEN, TRUUS - Niet doen, Felicia; en Avonturen in Dillenburg. Illustraties: Aly Diepeveen; omslag: Johan van Dongen. 2 delen in 1 band; Deel 1: Niet doen, Felicia!; Deel 2: Avonturen in Dillenburg.
52103: BUNT, ALEID VAN DE - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
71632: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen.
52107: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. titelpagina (2) 31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. titelpagina (4) 168 (4) pag.
75696: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) DOOT J DE JAGER - De Heikige oorlog Bewerkt door J de Jager3e druk
76488: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
27397: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den Zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6:37.
17084: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Jeruzalemsche zondaar gezaligd of goede tijding voor den grootste der zondaren. Uit het Engelsch vertaald door L.v.G.
39509: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Enge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddelooze, maar zelfs ook vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden.
34910: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de Ware Vreeze Gods; Aantoonende waarin die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; Wie dezelve heeft; Wat deszelfs gevolgen zijn; En welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In't Engelsch beschreven door Mr. John Bunyan. Nu om deszelfs uitnemendheid in't Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch.
76193: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
76173: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ET - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
5649: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en god-zoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave, zesde druk.
76198: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave. WAARBIJ DeVOORREGTEN EN VOORDELEN der HEYLIGEN ect UTRECHT Wedde MMELDER
22498: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
4715: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). vertaald door J.L. Pierson. met een voorrede van H. Pierson.
4631: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.
138: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Volksuitgave, met 9 fraaije platen.
76210: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels.deel4
2786: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor den voornaaamste der zondaren in een getrouw verhaal van het leven en den dood van John Bunyan en een beknopt verhaal van de uitnemende genade van God in Christus voor hem, namelijk door hem te nemen uit den mesthoop en hem te bekeeren tot het geloof van Zijn gezegenden Zoon Jezus Christus. Hier is ook klaarlijk aangetoond, welk gezicht op en welke onrust door de zonde hij had; en evenzoo tegen welke verschillende aanvechtingen hij aangeloopen is en hoe God hem door deze heen gebracht heeft. Met 15 illustraties van Harold Copping
37159: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijken man en Lazarus. Het gezicht der hel en het gerucht der verdoemde ziel betoogd in de gelijkenis van den Rijken man en Lazarus.
76057: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. Wegens den ellendigen staat der verlore sondaren, om haar te bewegen tot geloof ekeeringe; en zo die plaats der pyniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wys wert tot zaligheid. In 't Engelsch beschreven door Mr. Joh. Bunjan. Nu om deszelfs uytnementheyt, in 't Nederduytsch, na den tienden druk, vertaald. Tweede druk.
76205: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis Naverteld door M.J. Ruissen.2e herziendedruk
76206: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - HeikigeOorlog bewerkt door J deJagerz met kleuren illustratie Adri Burghout3edruk
76170: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
76172: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereize naar de eeuwigheid.(de) 2 druk
76207: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. ect
2729: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) VERTELD DOOR A C H VAN VUREN - De Heilige oorlog van EDl-Schddai tegen DCiab olus 2 e druk illestraties in kleur Adrie Burghout
21249: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of de Goddeloze reize naar ┤t eeuwig verderf. Vertonende den ganschen staat van een Onherboren Ziel.
4614: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne ontmoetingen in dezelve, in het Engelsch beschreven. In 't Nederduitsch vertaald. Nieuwe uitgave. Derde druk.
2781: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
34456: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog van El-Schaddai tegen Diabolus. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. Tweede druk.
4679: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komen tot Jezus Christus Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
39033: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrimreis van deze wereld naar de toekomende voorgestel in vorm van een droom door Johannes Bunjan. Uit het Engelsch vertaald.mety 18 illustratie naar de oorspronkelijke teekeningen van HAROLD COPPING 2e drukl
848: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, Zesde druk.
76174: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)BUN - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
2697: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling over de Woorden Christi, Joh. 6: 37; Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge; zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. Nieuwe uitgave. 4e druk.
15338: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen: als ook hoe deze de twee verbonden zyn; wie de Personen zyn: en wat de staat is zoo wel van de gene die onder het een als die onder het andere verbondt zyn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross.
76190: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog, Door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. versierd met nieuwe figuren
22308: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross.
76179: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
76208: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorregten en voordeelen der heyligen, (de). Door den hooggeleerden en zeer vermaarden Joannes Bunjan, bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford. WAARBIJ Verhandelinge van de ware vreese Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheyden van alle andere vreese. Als mede deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zyn; en welke de voorregten zyn van de gene die den Heere vreesen. In 't Engels beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnementheid in 't Nederduits vertaald door Pieter vander Meersch.
76204: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade invervloedz met kleuren illustratie Adri Burghout
33452: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid (de). Uit het engelsch van Johannes Bunyan schrijver van de Heilige oorlog. Met platen.
67287: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) DOOR VELD, H. VAN 'T DR. - Pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie.
76075: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Een ding is nodig bijbels dagboek 4edruk
38624: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leer der wet en der genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de genade. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
38833: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Goed nieuws voor de slechste mensen of de Jeruzalemse zondaar gered.vertaalden ingeleid doorDr J B H Alblas
20824: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons Tempel Door het evangelie- ligt opgeheldert en vergeestelykt als mede de schoonheid van Zion en de Heerlykheid der Kerk. Over Jes 56: 7. Uit het Engels vertaalt.
2796: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)=MYSERAS LAMBRECHT - Christens reize naar de eeuwigheid, WAARBIJ MyserasHet kinderdeelder VromenNijkerk Malga
27382: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
75011: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pilgrims Progrees the world Great Classics
76180: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave, 4e druk.
45050: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en Godzoekende ziele. Versierd met verscheiden figuren en versen.
76654: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). met afbeeldingen (in Kleur)va Albert WEssel
35244: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aantekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100
2718: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
2787: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond: eerst door eene Evangelische verhandelinge over de woorden Christ, Joh. 6:37; daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des autheurs eigene bevindinge, zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade, en zijne ontmoetingen in dezelve. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, voorheen leeraar te Bedford.
38972: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid.(de) Met 9 platen.
34340: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Samenspraak tussen de zondaar en de spin.
14863: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons tempel, door het Euangelie-ligt opgeheldert en vergeestelykt, als mede de schoonheid van Zion , en de Heerlykheid der Kerke, F. C. over Jef. LVI :7. Uit het Engels vertaalt,
4702: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Paarlen uit de werken van John Bunyan. 2 delen. Deel 1: 575 blz.
76175: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid, (eener). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedfort. En om hare voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald door A.E.C.
27391: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijkdom der genade. Bewezen aan den grootsten der zondaren. Behelzende een verhaal van de eerste trekking en voortgang in de genade.2edruk
8539: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog, Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
21562: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Heilige Oorlog, Gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van de auteur, honderd platen en aantekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engels overgezet.
76183: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog van ElSchaaddai tegen diabolus nieuweuitgave 6edruk
4677: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
2773: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize en Christinnereis naarde eeuwigheid Uit het Engelsch door CS Adama van Sceltema 7edruk met !)) platen.
76192: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr QUAET ofte eens godlesens Reyse na het eeuwig Verdref.vertoonende degansche staet van een onbekeerdeziele Met verscheyde Historie en verzen daer toe dienende enmet nieuwe kopere plstrn versierd vijfde druk
33933: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid (de). Vertaald door A.G. Barkey Wolf v.d.m. Illustraties van J.H. Isings. 811druk.
4711: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door A. J. Kers, naar eene kompleete uitgave van Bunyans werken. Volgens des schrijvers eigene edities. Met portret. Derde deel. (3e druk).
33908: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)=SARA NEVIUS - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, hoe de vrouw en kinderen van den christen de gevaarlijke reis ook hebben aanvaard, en het gewenschte land vergenoegd bereikt hebben. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, in leven leeraar te Bedford. WAARJIJ SARA NEVIUS
76191: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ENMORTONELIZABETH - Leere der wet en der genade verklaart. Of eene verhandelinge van de wet en van de genade. Waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen: als ook hoe deze de twee verbonden zyn; wie de Personen zyn: en wat de staat is zoo wel van de gene die onder het een als die onder het andere verbondt zyn. Door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross. WAARBIJ KrachtdadigebekeeringRotterdam gebr Huge225 blz
38890: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf vertonende de ganse staat van een onherboren ziel.
34154: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis naar de eeuwigheid, (de) door Johannes Bunyan. Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engels vertaald door C.S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
40192: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorregten en voordeelen der heyligen, (de). Door den hooggeleerden en zeer vermaarden Joannes Bunjan, bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford. Letterlijke uitgaaf volgens de Nederduitsche druk van 1735. Vermeerderd met de levensschets van Bunjan en zijn laatste vaarwel
27384: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R. Bremer. Met een inleidend woord van dr. H.M. van Nes, predikant te 's-Gravenhage. Met 50 nieuwe illustratiŰn van J.H. Isings jr.
37116: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid.(de) Uit het engelsch. Met platen.
36812: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid.(eens) Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
32896: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.
37575: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heilige oorlog. Naverteld door M.J. Ruissen.
2800: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende, (des). Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van H. Pierson. Tweede deel.
76551: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Jezus Christus. Of de teedere ingewanden van Christus' liefde den zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over Johannes 6: 37.ect
38508: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD)BUN - Christens reize naar de eeuwigheid, door John Bunyan. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, en met ophelderende aanmerkingen benevens eene levensschets van den schrijver verrijkt. Met 12 gekleurde platen. Uitgave van de B.B. vereniging
24022: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinnereize naar de eeuwigheid.(de) 6e druk
76182: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Hilige oorlog nieuweonveranderdeuitgave 3e druk
4119: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort.
5099: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den farizeŰr en den tollenaar, en van den onvruchtbaren vijgeboom, (de). Verklaard, uitgebreid en toegepast. Uit het Engelsch door Jan Ross. Nieuwe uitgave.2edruk
4708: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door C. S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
76282: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Wedloper naarde demel (de0
2803: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.Denhertog UTRECHR 206 blz WAARBIJ DeWEaarde derziel en het onuitsprekelijk verlies UTRECHT Verploeg107b blz WAARIJ Kmst enwelkomst GORINCHEN Romijn&Hoff 1929b 176 blz
25527: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende (de), voorgesteld in den vorm van een droom. Met achttien illustraties naar oorspronkelijke teekeningen van Harold Copping.
38872: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. Met zeven illustraties van Harold Copping.
28375: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood. Uit het Engelsch vertaald door L. van Gorkom.
29076: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
26669: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heyligen oorlog. Door Joannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens christens reyse na de eeuwigheyt. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere figuuren.
34907: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid(de). 3e druk.
42183: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen herziende 3edruk
36643: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Eenge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddeloozen, maar zelfs vele voorname belijders buiten het koninkrijk Gods gesloten zullen worden. Door mr. John Bunyan. I letterlijkle uitgaaf volgensdederdedruk
41354: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den pharizeus en den tollenaar en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaart, uitgebreit en toegepast. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross.
2783: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereize naar de eeuwigheid, (de). Door John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door C S Adame Scheltemamety 100 platenna deuitgave van 1868
17121: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Voorrechten en voordeelen der Heiligen (de). Nieuweuitgave
4633: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reisnaar de eeuwigheid, (de).
4674: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) ET JAMES SMITH. - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een' boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden figuren en versen.
76181: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en godzoekende ziel. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe Uitgave,
76684: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
18259: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verwoesting van den Anti-Christ en de getuigen gedood. Uit het Engels vertaald door L. van Gorkom.
18263: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) E.A. - Overvloed van degenade
18335: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis, (de). Vertaald en ingeleid door A. G. Barkey Wolf v.d.m., illustraties en bandontwerp van J. H. Isings. Volksuitgave. Tweede druk.
20046: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door C.S. Adama van Scheltema. 8e druk. Met 100 platen. Met portret.
21373: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Man uit de Aarde aardsch. Figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen, of de gewone wijze op welke God zondaren van grond en staat verandert. alsmede eene verhandeling over Johannes 6 vers 67,68 samengesteld door J. B. Nieuwe druk.WAAEBIJ dewaarde derziel enhet onuitsprekelijk verlies12e32 blzrotterdam Huge WAARBIJ Hetwaterdes levensex=ct ROTTERDAM DORSMAN80 blz
21546: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede, deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorregten zijn van degenen die den Heere vreezen. In 't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in 't Nederduitsch vertaald door Pieter van des Meersch, met een voorwoord van J.J. Knap, pred. te Heeg. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
76176: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
76177: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
45999: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - KEUR uiot dewerkenvanJohn B unjan
31371: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrim naar Jeruzalem. Vervolg op des schrijvers christen- en christinne reize. met een voorwoord en achterin eenige bescheidene opmerkingen en toelichtingen door P. Los Gz. benevens een kort voorwoord van den tegenwoordigen uitgever. met een gekleurde plaat.
76203: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezicht der helle (het) en 't gezucht der verdoemde zielen, betoogd in de gelijkenis van den rijke man en Lazarus wegens den ellendigen staat der verloren zondaren om hen te bewegen tot geloof en bekeering; en zoo die plaats der pijniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wijs wordt tot zaligheid. In het Engelsch beschreven door Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Nu om deszelfs uitnemendheid, in't Nederlandsch, naar den tienden druk vertaald.
76202: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabelen van den Pharizeus en den tollenaar, (de), en van den onvruchtbaren vygeboom, verklaert, uitgebreit en toegepast door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. Uit het Engelsch in het Nederduits overgebragt door Jan Ross. En: Een verhandelinge over de parabel van den onvrugtbaren vygeboom: of het oordeel en de uithouwinge van een onvruchtbaar belyder. Waar in getoont wordt, dat de dag der genade met iemand voorby kan zyn, lang voor het einde zyns levens: benevens de merktekenen waar uit de zulke te kennen zyn. In't Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan, leeraar te Bedfort. derdedruk
76223: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Come and Welcome toJesus Christ
37645: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Leer der Wet en der Genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de Genade, waarin de natuur van beide wordt aangewezen, alsook hoe deze de twee verbonden zijn, wie de personen en wat de staat is van zoowel van degenen die onder het eene als die onder het andere verbond zijn, door Johannes Bunjan, leeraar te Bedford. Getrouw uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebragt door Jan Ross. Nieuwe uitgave.
3063: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de).
76185: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Heyligen oorlog. Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
13857: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid. Met plaatjes.
76016: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gezigt der helle en 't gezucht der verdoemde ziele, betoogt in de gelijkenis van de ryke man en Lazarus. Wegens den ellendigen staat der verlore sondaren, om haar te bewegen tot geloof en bekeeringe; en zo die plaats der pyniging te ontvlieden als men van de H. Schrifture goed gebruik maakt en wys wert tot zaligheid. In 't Engelsch beschreven door Mr. Joh. Bunjan. Nu om deszelfs uytnementheyt, in 't Nederduytsch, na den tienden druk, vertaald.
22076: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
22243: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christinne reize naar de eeuwigheid,(eener) vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden,Degansche sraet een Boetvaardige en goddelozeZiele Ende om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduittschvertaelt verciert met verscheyde figureneb versen den een en twintigsten druk
2736: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (Eens).
2738: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - CHRISTEN enCHRISTINNEREIS opnieuw uit het ENGELsCH vertaald door Jac R Bremer Met een inleidend woord van dr H N van NES met50 nieuwe illustratien van J H ISINGS jr
26922: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het water des levens. De rijkdom en heerlijkheid van de genade en den geest des evangelies, gelijk de schrift die uitdrukt in deze woorden.
76194: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
146: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen's reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn.volksuitgave, met 9 plaatjes.
14824: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid, (de). Met 9 platen.
2695: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Eerst door eenen Evangelische verhandeling door een openhartig en omstandig verhaal van des auteurs eigen bevinding, zoo in zijne eerste bekeering, als verdere voortgang in de genade; en zijne ontmoetinge in dezelve. Uit het Engelsch vertaald.
27383: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize van deze wereld naar de toekomende (des). Door John Bunyan. Vertaald door J.L. Pierson. Met een voorrede van DR Jvan der VALKTweede deel. (zgn. 'Christinnereis').
76196: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Rijkdom der genade. met naschrift c=van de uitgever derdedruk
71708: DECIMUS MAGNUS AUSONIUS BURDIGALENSIS (CA. 310-CA. 395) - Opera.
52307: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Het vaderland en Oranje. Oud en nieuw. Hulde aan Z.M. Koning Willem III.
23598: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
68744: WIBREN VAN DER BURG - Het democratisch perspectief : een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie
52309: BURG, F.L. - Het huisje op de heide. Ge´llustreerd door J. Blauwijkel. derde druk
52310: BURG, J. VAN DER - ADEMA, HORA - De familie Heijningen. met platen.
52311: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
69207: WYK WILLIE BURGER VAN - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
53823: BURGER - Pastorale ontmoetingen
52312: BURGER, L.A. - Pastorale ontmoetingen
52313: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw
23682: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Van banneling tot veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
28153: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. I. Echtscheiding: in de gunst of onder de toelating? Recensie op een artikel uit 'Om Sions wil'. II: Geloofszekerheid ook voor de zwakgelovige? Recensie op een artikel uit 'De Saambinder'.
72304: BURGGRAAF G.P.P - Trap en mate in de kennis van Christus, gesprek tussen Wetgeleerde en Christen
75188: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - opdat ik gode leven zou driestukken naar gelaten 2 vers 19
75180: BURGGRAAF G R P - WYBE WEVERS DE VRIJE GEUS 3e drul
52324: BURGGRAF, G.P.P. - Hemels onderscheid. 1 Korinthe 15:41. "... want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster"
52325: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
52326: BURGH, WOLTERUS TER ((1600-1665 FL.) ZWOLLE) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
52327: BURGH, WOLTERUS TER(1600-1665 FL.), ZWOLLE) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. door Wolterus ten Burgh
32984: BURGH, WOLTERUS TER ((1600-1665 FL.) ZWOLLE) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
52331: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - BLIJE JEUGD 3e deeltjes met vriendjes en vriendinnetjes 3e leer gang. )(Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52332: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - De Kleurige Hof 3e deltje 4e leerjaar serie Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
69781: BURGT, J.G.M. V.D. (SAMENST.) - 50 jaar DELM De Rhenense Betuwse Geschiedenis van het Depot Elektrisch Materieel bvan de Koninklijke Landmacht.
52334: BURKILL T.A. - The evolution of Christian thought
52335: BURLEIGH, J. H. S. - A Church History of Scotland.
38177: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
15043: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
52337: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79 NED. GEM. TOT HANAW. LATER, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
52340: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
38178: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De Wet ende het Getuigenisse, ofte uitlegginge ende betragtinge Van de Verborgentheden ende voornaamste Saken des Wets, ofte der Boeken Mosis. Tot grondige openinge / soo van het geheele Jodendom / als Christendom / ende / schriftmatige vergelijkinge van die beide. Door (...) (het eerste en het tweede deel) De Tweede Druk / Grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
39098: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79 NED. GEM. TOT HANAW. LATER, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
71928: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtse en eyndigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabeth
5430: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achste en eydigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabetk.
38572: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - De godgeleertheit, begrepen in een verklaringe der 39 artikelen, behelzende de geloofsbelydenis der Engelsche kerke, beschreven door den hooggeleerden heer Gilbert Burnet, bisschop van Salisbury. Den tweeden druk.
34346: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Met Figueren.
52344: BURROWS, MILLAR. - What Mean These Stones? The SIgnificance of Archeology for Biblical Studies.
52345: BURTON, A.H - De eerste en tweede opstanding. 2e druk
41045: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
52348: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
72822: BUSINKTH.A. - Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. Eine archaeologisch-historische Studie unter Beruecksichtigung des westsemitischen Tempelbaus. Band I, Der Tempel Salomos.
52349: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
52354: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven!: Vier toespraken na de bevrijding.
52355: BUSKES.J.J - In der branding. brieven aan een jonge vriend
52351: BUSKES JR., J. J. - Job.
52352: BUSKES, DR. J. J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
52353: BUSKES, DR. J. J. - Zin en onzin van Kerstfeest.
41203: BUTH-VILLERIUS, L. - De verdwenen brieven van Anneke Kok.
52359: BUTH-VILLERIUS, L - Witte Beer. Tweede druk. illustraties Jaap Kramer
52361: BUTLER, J. J. DR - Nederland in de Bronstijd
52363: BUTTER, DS. P. DEN - Wijsheid in sprekenden beelden. Het lesboek van Agur
30367: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52365: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52368: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
52369: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
76568: BUYNSTERS P J A M - rhijnvis feith herdenking 1824-1874
16911: BUYS, MARIA - Eenvoudige bevindingen. (bevindingen in het jaar 1770)
52375: BUYS, MARIA - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
76816: MAST BVAN DER A C - Te L Geen Deserteur geillusstreerd J GGertenhauer
34700: BYE, JOHAN DE - Christelijke, Remonstratie aen de E.E.A.A. Heeren, de Regeerders en Raad der Stad Leyden. Door Johan De Bye.
42833: BYNĂUS, ANTONIUS (1654-'98, PROF. TE DEVENTER) - Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere plaeten. Zesden druk.
52377: BYVANCK, A. W. - De kunst der oudheid. Drie delen. Deel 1 Met 282 afbeeldingen op 80 platen en 80 figuren in den tekst. Deel 2 Met 465 afbeeldingen op 120 platen en 141 figuren in den tekst. Deel 3 Met 323 afbeeldingen op 80 platen en 90 figuren in den tekst.
52378: BYVANCK, A. W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
52379: BYVANCK, W. G. C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781, de prins in ballingschap, 1795-1809, eeuspiegel, 1812.
65774: SMINK P J J.BZ - Het lied van den arbeid
70256: CABALLERO CALDERďN, EDUARDO - Priester in de bergen. Roman. Vert.
38258: GLORIERIUS CAEF - Breviarium Romanum Ex decreto Sacro-sancti Concilij Tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. iussu editum, et Clementis CIII primum. nunc denu˛ Urbani PP. VIII auctoritate recognitum.
52387: CAESAR. CAESAR- - De Gallische Oorlog. Vertlaing F.H.van Katwijk-Knapp.Tweede druk.
52391: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52389: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52390: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
23666: CAIRNS ELIZABETH VERTAALD DOORWOERDEN JR., C.B. VAN - Gedenktschrift van Elizbeth Cairns
52392: CALAMY, EDMUND (1600-'66, ALDERGATE) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ┤t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
48509: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
60206: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
52393: CALDWELL, HARRY R. - Het onbekende China! Nederlandsche bewerking door C. C. Bender.
39907: CALISCH, NATHAN SALOMON (1818-1891) - Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoohduitsche en Engelsche Talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd. Door N.S. Calisch
31398: CALIXTUS, GEORG (1586-1656) E.A. - Widerlegung der onschriftichen und onbillige Berleumb. Dungen damit Ihn D.Iacobus VVeller ChurSńchlicher verhoffprediger zubeschmiken sich gelusten lassen; Ingleichen Verantwortung Auff das jenige was Ihme in der ChurfŘrstl. Durchl. zu sachen und dero jetzt gemelten Oberhoffpredigern an Ihre FFF. OOOn. die regierende herzoge zu Braunschweig und LŘneburg ausgelassenen Schreiben aussgeruder und bengemessen wird. Daneben Antwort Auff D. Johannis HŘlsemanni Meisterliches Muster. Accelsit Appendix continens Expositionem septimi & feqq. versuum cap. XXIX Gen. ad historiam Iosephi de ejus continentia; Catholicae ecclesia & consensiones; Desiderum & studium concordiae ecclesiasticae. / Waarbij gebonden: Execitatio Theologica de controversiis quae circa Sanctam Eu-Charistiam inter Catolicos protestantes et pontificios intercedunt quam auxiliante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi Collegii Theologici In Illustri Iula Praeside Gehardo Titio S. Theologiae Doctore Et Professore Publico Ordinari, Facultatis Hodie decano, Pro Supremus in Theologia Honoribus Impetrandis Postr. Non Quint. Publico Examini Subiicit Fridericus Ulricus Calixtus, S. Theologiae Professor Publicus et Ordinarius. / Waarbij gebonden: Positiones Summam Doctrinae Christianae ut plurimum verbis antiquisimorum Ecclesiae Patrum expressam complexae, quas Adiuvante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi collegi theologici sub praesidio Georgii Calixti, S. Theol. D. Et Professoris primarii, senioros et hodie decani ac promotoris. Publice in illustri acad. Iulia Pro Supremis in Theologia Honoribus Impetrandis die XXIII Defendet Achatius Mylius Ecclesiae Catholicorum Augustanae conselsioni in dioedesi provinciaq; Hildesheimensi addictorum primarius superintenens, consistorii Adsessor & pastor Alseldensis
22006: CALLENBACH, J.. R. EN ANDERENTEKENINGEN HAROLD COPPING. - Uit een Heilig verleden. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22004: CALLENBACH, J.. R. EN ANDEREN - Recht en gericht. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22947: CALLENBACH, DR. J.R. - Waterloo.
31115: CALLENBACH, C.C. (1803-1872) - Een woord na Pinksteren. Kerkrede over Johannes IV: 13,14 door C.C. Callenbach, predikant te Nijkerk op de Veluwe. Negentiende twaalftal No.11
6775: CALLENBACH, J. R. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
52407: CALMET, A. - Prolegomena, et dissertationes in omnes, et singulos SacrŠ ScripturŠ libros. Authore R.P.D. Augustino Calmet ordinis S. Benedicti, congregationis SS. Vitoni & Hidulphi. Opus Gallice primum ab authore, nunc vero Latinis literis traditum a Joanne Dominico Mansi Lugensi, congregationis Matris Dei. Editio novissima cŠteris emendatior, in qua nonnullŠ dissertationes antea ad calcem adjectŠ, nunc primum suis locis positŠ sunt.
52408: CALMET, AUGUSTYN (1672-1757) - Historie van 't leven en wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het oude en nieuwe verbond. In 't Fransch beschreven door den heer Augustyn Calmet (...) verrykt met 62 kopere platen, en een kaart van 't heilige land.
24890: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes. 3.en 4e deel
21946: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam ß 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
75580: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) SCHARTS.HASEBROEK,VINKE,JAMIESON.GAGUNEBIN. EN DE HEER J W VAN LOON - Ter herinnering van Calvijns driehonderjarigesterfdag toespraken gehouden door de leraars Scharts.Hasebroek,Vinke,Jamieson.Gagunebin. en de Heer J W van Loon
41445: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegging op de profetieen van Jeremia uit Latijn Dr L W van Deventer
70323: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariŰn Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R(. =J Regius), dienaer des Goddelicken Woorts.
16869: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwysinge inde Christelicke religie, in vier boecken begrepen: door Joannem Calvinum. Wt de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet. Met den sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der Heyliger Schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende verbetert. En: Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset door Car. Agric., leraer der gemeynte tot Rijnsburch.
21362: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam ß 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
38473: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, (...)
22502: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gulden boekske over den recht christelijken wandel. Derde druk.
8448: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Eerste deel: (5) 462 blz. . Tweede deel: 500 blz. 1
21471: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het leven, de gevoelens en de bedrijven van Calvyn. Een leesboek voor 't algemeen. UIt het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche, Luthersch predikant te Zutphen. Met een voorrede van H. Muntinghe, hoogleeraar in de Godgeleerdheid Kerkelijke geschiedenis en Heilige uitlegkunde te Harderwijk.
44391: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Unterricht in der Christlichen Religion (Institutio Relegionis Christianae). Otto Weber
16859: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Tk. 5 delen in 5 banden.
21379: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie 1536 Onderwijs in de Christelijke religie, vertaling Dr. W. van 't Spijker.
47929: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) THE┤ODORE DE BE`ZE; - Magni magni theologi tractatus therologici omnes---- commentari in libros seneca de clementaia
37940: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quintus Tripertitus. Continens: I. Commentarios in Harmoniam ex tribus Evangelistris, Matthaeo, Marco, Luca, compositam, & in Iohannis Evangelium. II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
16860: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliŰn van Mattheus, Markus en Lukas. In onderling overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Tweede druk.
48268: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
71851: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini Epistolae et responsa.
72066: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius.
72025: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwysinghe inde Christelijcke religie, in vier boecken begrepen door Joannem Calvinum Wt de Latijnse en Francoysche spraecke ghetrouwelijck verduytschet Met den sendtbrief desselven Calvini aen denk Conick van Vrankrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voorneamste poincten der Heuyligen Schriftuere dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest Op een nieu overghesien ende verbetert. En: een supplicatie van de noodige reformatie der christelijcker keercke in het pausdom, overghegeven van den Heere Joh. Calvino aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdag tot spier vergadert wt het LAtijn in de Nederdiutsche sprake ghetrouwelick overgeset door Car. Argric. leraer der gemeynte tot Rijnsburch
34461: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 2e druk
39662: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien van Mattheus,Markus en Lukas deel 1.
23032: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Nu van nieuws uyt het Latijn en Fransch getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdvviick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorzien met de citatien der Schriftuur-plaatsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven en sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza, met Calvini eigen verhael van zijne beroepinge tot den heyligen kerkedienst en zijn wedervaren daerin, ook met getuigenissen eeniger pauselijke schrijvers belangende Johannes Calvinus, ende ook na een nieuw register van de gaten en de namen in dese institutie begrepen.Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper
45623: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINEN met 1 en 2 korinthe 3edruk
76352: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen deel 1hoofdstuk 1-13
36712: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
37661: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Koninklijke weg naar den hemel.
34565: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick Tractaet Joannis Calvine/ vande Ergernissen/ waer door hedensdaegs veel Mensche afgeschrict: sommige oock vervreemt werden vande repne leere des Evangeliums Aen Laurens van Normandien. Wt het latijn getroulick ouergheset door Petrum Iacobi Silvenoetium. Noch een Appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, omdatter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
49135: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
38969: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
75978: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Koninklijke weg naar den hemel.
76138: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus ROMEINENCOPRINTEN 1-2 derde druk
24894: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ezechiel. Verkaring van de Profeet. Hoofdstuk 1 - 20.
45624: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 3 Timotheus-Titus-Felimon en Hebreen vierde druk
31443: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
24899: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen. Dln. 1 en 2. 2 delen. - tweede druk
24891: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel. 1 Deel 1 en 2. 2 delen.
20123: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini, magni theologi, Commentarii in Librum Psalmorum: nec non in Jesaiam Prophetam. In Psalmorum Commentariis, prŠter multos locos qui Calvini manu in ipsius exemplari emendati bona fide hic etiam reprŠsentantur, HebrŠus quoquo contextus e regione LatinŠ interpretationius additur. Cum Indicibus Locupletissimis. Editio ut postrema ita optima. Waarbij gebonden▒ Joannis Calvini, Magni Theologi, Commentarii in Jesaiam Prophetam: Primum collecti operÔ & diligentiÔ N. GALLASII; deinde locupletati & expoliti magno labore & cura ipsius Authoris; tertio recogniti & aucti amplÔ accessione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur; nun postremo aliquot locis ex optimarum editionum collatione restituti. Additi funt in fine tres Indices locupletissimi.
72763: CALVIJN - Gebeden
40217: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliŰn van JOHANNES
30836: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima Ó Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
75514: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De Geestelijke honger preek jesaja 55 1-2
36286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
28169: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Stemmen uit Geneve. Preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. . banden 1-2 -3-4-5-6 en 7
52442: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ioannis Calvini in omnes Novi Testamenti epistolas commentarii. Editio altera emendatior. Volumen 1. Pauli Apostoli. HALIS SAXONUM, 1834. (14) 608 blz. Vomule 2. Pauli Apostoli. (4) 525 blz. Volume 3. Epistolas catholicas complectens. Accedunt indices duo. 306 blz. Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii ad aditionem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Volume 1: harmoniae evangel. P. I.
16857: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Woorden van Calvijn.
37966: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 1 met Romijnen 308 blz en met 1 en 2 korinthe 440 blz in eenband verscheen later in 2 dln.
72609: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) DOOR SPIJKER VAN W DR - Bij Calvijn in de leer eenn handleiding bij de insttutie 2e druk
76381: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
3932: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe op alle sendbrieven ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
72398: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Jona, Micha en Nahum, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 3
41384: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven .deel 3 1-2 Timotheus,Titus,Felemon 215 blz Hebreen 219blz.
45386: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
16192: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) A. THOLUCK. - Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii. Ad editonem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Vol. I. Harmoniae Evangel. P.I. 1838. (72) 306 blz. Harmoniae Evangel. P.II. 1838. 418 blz.; Vol. II. In Evangelium Ioannis. 1833 382 blz.; In Acta Apostolorum. 1833. 494 blz.; Vol. III. Epistolarum N. Test. P.I. 1834 608 blz.; Vol. IV. Epistolarum N.Test. P.II. 529 blz.; Epistolarum N. Test. P.III. 306 blz.
45390: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. . 5 delen: Hosea t/m Zacharia) Vertaling ds. W. de Graaf.
42633: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het boek der psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
16871: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door ds. G. Wielenga.
3002: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Franšois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
34452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Derde predikatie over Job.
38067: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus deel 1 Romijnen 308 blz met Corinthiers 1 en 2 440 blz in een band later verschenen in 2 banden 1-2) blz
36719: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES deel2 hoofdstuk 9-21 463 blz 4e druk
44748: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. met voorwoord Dr W Spijker.12e druk
76353: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - EVANGELIEN deel3 derde druk
24897: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien. Verklaring van de delen 1- 2 en 3. 3 delen.
22231: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, in leven dienaar van het Heilig Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den brief aan Frans I, koning van Frankrijk, met Calvijn's eigen verhaal van zijn beroeping tot den heiligen kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteijn te Amsterdam. Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J.H. Landwehr, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Rotterdam.
38407: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, of onderwijzing in den Christelijken Godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864. Door de Prof. C. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. Drie delen.
3296: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)AKO - Institutie, ofte onderwiisinghe inde Christelycke religie, in vier boecken begrepen; door Joannem Calvinum. Wt sw Latijnsche ende Francoysche sprake ghetrouwelijck verduytschet. Met den sendtbrief desselven calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustinii Marlozati, inhoudende de voornameste poincten der Heyliger Schriftuere, de welcke noyt te voren daerby en is gheweest. Op een nieu overghesien ende ghebetert.
33545: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariŰn Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.
15925: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Commentaries. The First book of Moses called Genesis. Translated from the original Latin, and compared with the French Edition, By the Rev. John King, M.A., of queen's college, cambridge, incumbent of Christ's Church, Hull. Volume first. 584 blz. Volume Second, 523 blz. The four last books of Moses arranged in the form of a harmony. Translated from the original Latin, and compared with the French edition ; with annotations, etc. By the Rev. Charles William Bingham, M.A., Rector of melcombe-horsey, dorset, and formerly fellow of new college, Oxford. Volume First. 502 blz. Volume Second. 472 blz. Volume Third. 461 blz. Volume Fourth. 436 blz. The book of Josua. Translated from the original Latin, and collated with the French edition, By Henry Beveridge, Esq. 334 blz. The book of Psalms. Translated from the original Latin, and collatedwith the Author's French version, By the Rev. James Anderson. Volume First. 596 blz. Volume Second. 478 blz. Volume Third. 506 blz. Volume Fourth. 494 blz. Volume Fifth. 513 blz. The book of the Prophet Isaiah. Translated from the original Latin, By the Rev. William Pringle. Volume First. 496 blz. Volume Second. 482 blz. Volume Third. 522 blz. Volume Fourth. 504 blz. The book of the Prophet Jeremiah and the lamentations. Translated from the Latin, and edited By the Rev. John Owen, vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. 508 blz. Volume Second 496 blz. Volume Third. 480 blz. Volume Fourth. 647 blz. Volume Fifth. 576 blz. The book of the porphet Ezekiel. Now first translated from the original latin, and collated with the French Version : By Thomas Myers, M.A. vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 413 blz. Volume Second. 418 blz. The book of the Prophet Daniel. Now first translated from the original Latin, and collated with the French version, with dissertations, newtranslation of the text, and copious indices, By Thomas Myers, M.A., vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 397 blz. Volume Second. 409 blz. The books on the twelve minor Prophets. Now first translated from the original Latin. By the Rev. John Owen, Vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. Hosea. 530 blz. Volume Second. Joel, Amos, Obadiah. 513 blz. Volume Third. Jonah, Micah, Nahum. 534 blz. Volume Fourth. Habakkuk, Zephaniah, Haggai. 410 blz. Volume Fifth. Zachariah and Malachi. 712 blz. Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke. Translated from the original Latin, and collated with the author's French version, By the rev. William Pringle. Volume First. 477 blz. Volume Second. 456 blz. Volume Third. 448 blz. En: Commentary, New Testaments. 12 delen.
52452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel.1 Deel 1 .
785: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvijn's institutie, of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864, doo de prof. G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. 3 dln. Deel 1: (41) 604 pag. Deel 2: 1867. 592 pag. Deel 3: 1868. 626 pag.
72399: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Habakuk, Zefanja, Hagga´ en Maleachi, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 4
37774: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de institutie. Vertaald en ingeleid door Dr. W. de Greef.
47928: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De Commentarien in qvinqve libros Mosis Genesis seorsum reliqvi qvatuor in forman harmonoae digesti. editio nSecunda priprilonge emendatior ac locupletior --- waarbij Joannis Calvini in historiam Josue israelitarum imperatoris commentarius quem pavlo ante mortem absoluit Geneve Petrum Santandreanum 1575
75961: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima Ó Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
71998: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) GERARDUS GALLINACEUS; JOHANNES FLORIANUS - Harmonia, dat is, Een tsamenstemminghe gemaeckt Uyt de drie evangelisten, namelick Mattheo, Marco, ende Luca met de uitlegginge van Jan Calvijn opvergezet uyt den Latijnsche by GERRDUM GALLINACEUM Hier by gevoeght d uytlegginghen op den evangrlium Johannis item noch op de handelingen der Apostelen van nieus overgesettet by Johannem Florianum dienaer des goddelijcken Wootds d welke alles is van nieus ende met grooter naerstigheydt oversien ende verbetert
69948: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
48501: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen: door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest.Op een nieuw overghezien ende ghebetert Noch van nieus hier achter aen gevoecht een schoon stuerken van den Reformatie der christelicker kercke in het pausdom, gemaect int Latijn door den selven autheur: en nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche sprake door Caragric, leeraer der ghemeynte tot Rijnsburch. Waarbij geb.: Een supplicatie vande noodighe reformatie der Christelicker kercke in het pausdom, over de gegheven van den Heere Iohanne Calvino, aen Keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcksdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake over gheset, door Car. Agric, Dienaar der Gemeynte tot Rijnsburch.
37941: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quartus: I. Prophetas Majores, quos vocant, nempe Jsaiam, Ieremiam, Ezechielem, Danielem, Commentariis & Pealectionibus accurati▀imis expositos complectens. I. Isaias propheta cum commentariis. II. Primum collectis opera & diligentia N. Gallasy: deinde locupletatis & auctis ampla acce▀ione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur: nunc postremo aliquot locis ex ipsius Authoris autographo restitutis. Additi sunt in sine tres Incices locupletissimi II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
37965: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus 4 bnd deel 1 1996 met 1 en 2 korinthe 440 blz deel 2 1972 Galaten114blz en Efeziers,Filippensen en Collossenen 226 blz en Thessalonicensen83 blz deel 3 1972 1-2 Timotheus,Titus,Felemon215 blz Hebreen219blz deel 41973 Peterus-2- Joh1-2 Jakobus- Judas 288 blz met 30 blz zegister
36711: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - GENESIS 2dln
27286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
39164: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 6e drukof 7e
70281: CALVIN) GREEF, W. DE AND M. VAN CAMPEN (ED.) - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
34576: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis EcclesiŠ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
52524: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis EcclesiŠ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
76846: CAMERIRLINGH - Roepstemmen oorspronkelijk verhaal d oor Marie geillusstreerd kleurplaat
73799: CAMERON, IAN; KINGSLEY-ROWE, ELIZABETH (EDS) - Collins Encyclopedia of Antiques
39269: CAMMERAAT, P. - Te licht of Een licht? voorwoord van C.G. Mijnders
52526: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven deel 2 Ezra t/m Maleachi Handboek voor bijbelonderwijs.
36887: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven Handboek voor bijbelonderwijs. 4dln compleet 2e druk
52525: CAMMERAAT, DRS. P. - (Complete Set. Deel 1-4 en Register)
36888: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven deel 1. Handboek voor bijbelonderwijs.
15120: CAMPADELLI, G.B. - Opere sacre di Gio. Battista Campadelli sacerdote Padovano, dottore di sacra teologia. Tomo primo, che contiene i discorsi sacri morali adattati alla capacita di ogni genere di persone sopra le Domeniche dell' Anno, con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati, publicati ad uso principalmente de' parrochi di Villa. Tomo secondo, che contiene discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed altre materie morali , con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati.
14455: CAMPBELL, MURDOCH - Dagboek van Jessie Thain (een vriendin van Robert Murray McCheyne). Persklaar gemaakt door Murdoch Campbell. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede
76079: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
28157: CAMPEN, M. VAN - Martin Bucer. Een vergeten reformator (1491-1551).
26334: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
5711: CAMPEN, M. VAN - Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn.
52547: CAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) - Stichtelyke rymen om te lezen en te zingen gedeelt in 3 deelen opnieuw overzien ende vermeerdert oockde noten van druck fouten gecorriceert
39842: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen. 3edruk
76067: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Weduwen Onder Gods beschermiing
46324: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Echt geloven 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is
76065: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Aan min Moeder
76066: RUITENBURG VAN P PRED GERFGEM CHILLLIWACK CANADA - Een hele verandering als God jeBekeert
48591: CANN, CHARLES - . 100 Beautiful Trees of India. A Descriptive and Pictorial Handbook.
52551: CANTALAMESSA, RANIERO - Ostern in der Alten Kirche. Aus dem Italienischen ins Deutsche ˙bertragen von Annemarie Spoerri.
54535: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
40633: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
52893: CONCORDIUS VAN GOIRLE P. O.F.M. CAP. - De Koorbanken Van Oirschot 1ste Druk.
31581: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilÚ. (Ten behoeve der verdrukte FamiliŰn).
52554: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilÚ. (Ten behoeve der verdrukte FamiliŰn).
52553: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch IsraŰliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van IsraŰl te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
3818: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch IsraŰliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van IsraŰl te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
73489: CAPART, JEAN - Thebes : the glory of a great past a Little book for everybody
52555: CAPART, JEAN - L'art Úgyptien. Choix de documents accompagnÚs d'indications bibliographiques.
52556: CAPEL, WILLEM - Meyl op seven vertellingen uit Peelland.
45943: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de DrieŰenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.
1340: CAPELLE, M.C. - PerziŰ, het land van koningin Esther
71117: CAPELLE, M.C. - Het geheim van moeder-Annie (ge´llustreerd door Corrie van der Baan, zesde druk)
12826: CAPELLE, M. C. - de witoog
1276: CAPELLE, L. 0 - De weg der bekeering welke de DrieŰenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.10edruk
76767: CAPELLEVEEN, PAUL VAN & CLEMENS DE WOLF (EDS.). - Het Ideale Boek. Honderd Jaar Private Press in Nederland, 1910 - 2010.
73781: CAPMEN DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis.... over het dienen van God in het gezin
18787: CAPPELLE, J.P. VAN (1783-1829) - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden o.aElbertus Leonius - Anthonie van Straalen - Raad der Beroerten - Maurits en Steven - Kaart van Peutinger - Hooft en schiller als geschiedschrijvers - Redevoering over den invloed der vooroordelen bij de beoefeningen der geshiedenis - redevoering over de vaderlandse geschiedenis der voorouderen
52568: CARACCIOLUS, GALEACIUS - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
70651: BEKE CAREL - Pim Pandoer en de groene scaraboe
69821: LIONDEN CAREL TER - Wat doe ik hier ion GODSNAAM een zoeltocht 3e druk
69594: CARELSEN, G. - NatuurfantazieŰn.
76990: ROOGE CARIA - Cieraedt van onse stadt de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken
72366: MACKENZIE CARINE - De geweldige belofte, Het verhaal van Sara en Abraham, illustraties Fred Apps
71715: GANERN CARL - Aus Drei Weltteilen illustriert von Henny Deppermann zweite Auflage met illusstratie
52573: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
52571: CARLA - op lindenoord
52570: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
52572: CARLA - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
66176: STAM CARLA - Droomeiland
52575: CARLYLE, THOMAS - Door Dr. F. van Gheel Gildemeester.
64599: ROSENTHAL-AIDANE CAROLE - Enquŕte sur le Nil.. ou tout ce que vous brűliez de savoir sur la Sortie d ╔gypte et qui vous empŕchait de trouver le sommeil Ó la fin du SÚder
76809: CAROLINA - Kleine Fan y het kinf van dce speelgoedkraam geillusstreerd
76842: CAROLINE - Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam geillusstreerd Geerling O
69549: CARON, M.L., RED.). - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
38964: CARPENTIER, ROELAND DE / CORNELIUS BOSCH (1634-1715) - Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advocaet van Hollandt, Etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt.
52580: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Franšoise avec le Texte Latin Ó la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prŕtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
31433: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Franšoise avec le Texte Latin Ó la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prŕtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
52581: CARTIER, RAYMOND - De Tweede Wereld Oorlog. 2 del
52582: CASALIS, GEORGES - Portret van Karl Barth.
52584: CASEMIER, O. - Lumen plenum of een kerkelijk schandaal door O. Casemier, rust. pred. te Groningen. Tweede veel vermeerderde druk.
52586: CASPARIE, WIL - Het veen, natuurlijk en menselijk moeras.
52587: CASPERS CHARLES, AND SCHNEIDERS MARC - Omnes circumadstantes Contributions towards. Contributions towards a history of the role of the people in tje liturgy. Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement
52588: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
32100: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
52589: CASTELEIN, J. EN M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
52591: CATALANI, CARLA - Het bed - 5000 jaar waken en slapen
52592: CATALANI, CARLA - WAAIERS
70540: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1991-
70541: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1992
70542: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1993
52596: CATALOGUESOTHEBYS - The Library of H. Bradley Martin Highly Important English Literature april 30 and 1 may1990
52597: CATALOGUESOTHEBYS - English Literature and History 19th jult 1990
52602: CATECHISMUS - Catechismus of kinder-leere.Tot nut en dienst van de jeugd in Oost-Friesland
65547: SHAW CATH - Waar liefde woont
52603: CATHERALL, ARTHUR - Strijd om een rendierkudde
76424: CATS, JACOB (1577-1660) - Gedachten op slapende nachten waar inne de Deugd v an Herger en Mededeylsaamheiyt aan Nootdruftige wydlostig vertoont ende dvruchtten derselve naa Leven afgemaalt werden MITGASERS het Twee en tachtig jarig lkevenb vabnsekvenHeere van zyn geboorte tot zyn dooidt toe door vhen zelkf en vaerzenb beschrec=ven metr FIGUREN Nooit voor dezen gedrukt

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9