Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51439: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51438: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
40515: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51440: BOSTERS, C. ET AL. - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden.
38403: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Tot de dag aankomt,
40826: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De menselijke natuur in haar viervoudige staat opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer 2e druk
38927: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
618: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
16638: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De wijde en de enge poort.8 preken 3e druk
38840: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
37546: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
51449: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
4150: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen, door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etterick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Derde druk.
51446: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
51444: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
51453: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
51463: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
46187: BOSTON - Kromme in het levenslot
1435: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door ds. IJ. Doornveld.
51462: BOSTON, THOMAS - De plicht, in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval
51447: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe oplage.
51448: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
25358: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. Philosophiæ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
42643: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51466: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51468: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
51467: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
76968: GROOTVELD RONALD EN KOOPMANS BOTINE - Gelkeert en gesticht vier eeuwen Hervormde gemeente Benthuizen
37935: BOTSACCUS, JOHANNES - Promtuarium allegoriarum Sacrarum, Praecipua Fidei Christianae Capita illustrantium: Indice quadruplici instructum: Authore Johanne Botsacco D. Ecclesiae, ad D. Mariae aedem, adud Gedanenses, Pastore. Editio ultima ab innumerabilibus mendis purgata & in congruum ordinem redacta.
51471: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
76167: VRIES ANNET TEKENINGEN VANTJEERD BOTTEMA - Op deGrote heide met Tekeningen vanTjeerd Bottema 5edruk
75604: BOUHUIJS,N./ DEURLOO,K. - GEGROEIDE GESCHRIFTEN dichter bij het ontstaan van de bijbelboeken
44406: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus
51485: BOUMA, HANS (RED.). - Met de Psalmen zing je het uit..
51488: BOUMA,H. - TIJDGENOOT, REISGENOOT, HUISGENOOT. Liederen belijdenissen gebeden gedichten notities
51474: BOUMA , HANS EN JONGE, REINT DE - Rijk in jaren. 2e druk
51484: BOUMA, HANS - Zij zingen zich een weg: 100 liederen voor de gemeente
74722: BOUMAN, C.A., W.K.M. GROSSOUW, F. VAN DER MEER E.A. (RED.). - Monumenta Christiana Eerste Reek Deel II: Athanasius, Aatsbisschop van Aleandrië 328-373 redevoeringen tegen de Arianen. Bibliotheek van Christelijke klassieken, eerste reeks geschriften van de kerkvaders. Linnen, vertaald door C.J. de Voge
71618: BOUMAN, DR. P. J. - Een onzer dagen t voorhistorisch heden
7138: BOUMAN, DR. P. J. - Vijf stromenland balans derwerelddelen
37411: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles, van H.B.
37412: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
44675: BOUMAN, JAN - Tussen schietlood & waterpas
75317: BOUMAN VAN TERTHOLEN,S.M. - Zing en speel me maar Oude kinderliedjes en spelletjes Eerste deel 5e druk pianobegeleiding : Theo van der Bijl ; Illustraties Adri Alindo.
6956: BOUMAN, DR. P. J. - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
76956: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pourcareme Tomes I-II
76957: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, sur les ysteres Tomes I-II
76958: PERE BOURDALOUE - Sermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pour le4s fetes des saints Tomes I-II
76959: PERE BOURDALOUE - EXHORTATIONS ET INSTRUCTIONS CHRETIENNES par LE PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS / TOME PREMIER + TOME SECOND
76095: BOURDALOUELOUIS VERTAALD DOOR SINKEL,JAN - SERMONS OF LEERREDENEN van de Eerwaarde Vader LOUIS BOURDALOUE gepredikt voor Lodewijk de14e loning van vrankryk derde deel WAARBIJ Leereden op de opening van JUBILE van den eerwaarde LOUIS BOURDALOUE
72306: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed en Tegenslag 2010, deel 64 . Original publisher's paper-covered boards, pictorial front- & backcover, large 8vo: 238pp. introduction, 7 contributions with illustrations - notes & references, index coats-of-arms, index familie-names, index patronymics, list authors. Very fine copy - as new. Volume 64: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie..
47386: BOUSSARD, JACQUES. - Atlas Historique et Culturel de la France. , Préface de Jean Alazard. .
26904: BOUT-BRAAL, M. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok
1394: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
69762: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 23e Jaargang, 1940
48644: BOUT, H. - Het zondebesef in het boek der Psalmen, een exegetisch-theologische studie
51507: BOUW, H. - Max en het geheim van de oorlogsbuit
76135: BOUWMAN, WILLEM - het Kerkenboek Kerk en samenleving
19486: BOUWMAN, DR. H. (1863-1933) HATTUM - Efeze 2:19-22. Leerrede, uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk te Hattem.
15686: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht door Dr. H. Bouwman, hoogleraar aan de theologische school te Kampen. 2 delen.
76134: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden én ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het cliché-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
51527: BOUWMEESTER C., E.A - Kroniek van de 20ste eeuw
19947: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Zeeland.
19184: BOUWSMAN, W.J. - John Calvin. A sixteenth-century portrait.
72238: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
40764: BOVEN, J.A. VAN - Eben-Haëzer. Veertigjarige gedachtenis-rede uitgesproken op zondag 15 September 1918,
74212: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
70656: BOVEN, MARJORIE - De held (vertaling van M. F. de Bas tweede druk)
27193: BOVEN, DS. J. A. VAN - De Blijvende Christus. Afscheidswoord naar Hebreën 13 : 8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27198: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE- HOEVELAKEN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op Zondag 16 september 1928.
27189: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE - Tweeërlei klagen. Tijdpreek. Naar aanleiding van Klaagliederen 3 : 39.
71499: BOVENDEERT-SAMSON, CÉLINE. - Onder de avondster. Overdenkingen van een negentigjarige.Inleiding: E. Pereira-dïOliveira
74983: BOVENDEUR GOOS, BERT VAN DER WEIJDE EN JAN WINTERS - 600 jaar St. Jansklooster
71254: THEODOOR BOVET DR. - Het wonder van het dagelijks leven , nederlands van Mr. R.M.F.Houwink
35671: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
70666: BOWEN, MARJORIE - George Washington
72358: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
71729: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.-Beschermer van het geloof-Voor God en de koning -PRINS EN KETTER- dEI GRATIA Uit het leven van Koningstadhouder Willen de Derde 5dln
14731: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.
70667: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche causerieën over de elf proinciën eerste deel
71730: BOWEN, M. - Prins en ketter. en DeiGatia Het leven van de vader des Vaderlands 2 dln
8681: BOWEN, M. - Dei Gratia. Vertaling van M. F.-de Bas. vierde druk
69498: BOWEN, M. - Voor God en de koning.
51553: BOWEN, M. - Prins en ketter. V druk.
51554: BOWEN, M. - Ik zal handhaven. Vijfde druk (goedkoope editie)
51555: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen. Door M.F. De Bas.
51556: BOWEN, MARJORIE - Een ridder uit den Spaanschen tijd.
38128: BOWER, A. (1686-1760) - Historie der Pausen, zedert de oprechting van den stoel van Romen tot op den tegenwoordien tyd, door Archibald Bower. (...) Volgens de tweede Uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. In zeven delen. Waarbij± Verdediging van den Heer Archibald Bower. Schrijver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, Historiën en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laastgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de onmenselijkheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd; de vlucht van den schryver naar Engelan; deeszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de roomschgezinden en den schryver. Uit het Engelsch vertaald.
38992: FUNCKE OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
51559: BOYLE, DAVID - De tweede wereldoorlog in foto's,
42313: BRAAKE, RIEK TER - Zo'n Brombeer met pentekeningen van Henk Poeder tweede druk
72033: BRABER, J.L., ARTS TE DREISCHOR (ZLD), - Stad aan 't Haringvliet zoals het was. oude foto's met beschrijvingen
51571: BRAGA - De muis of de gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud. Tekeningen van P. van Geldorp. vijfde druk
22811: BRAHÉ, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie."
1315: BRAHÉ, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob Brahé.
51579: BRAHÉ, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob Brahé.
46838: BRAHÉ, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob Brahé.
41909: BRAHÉ, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen.
46334: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM); - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden des Genaden-Verbonds worden verklaart [...] Alsmede: de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. vertoond in eene verklaringe der Openbaring van Johannes. [...]
40151: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) ABRAHAM HELLENBROEK: - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o

Next 100 books from Kool Boeken

4/4