Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70050: BORGER, G.J. - Staat van Land en Water. Provinciale waterstaat van Utrecht . Stichtse Historische Reeks 7
51346: BORGERS, DS. D. H. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
51347: BORGERS, GERRIT - De muze viert feest. Een bonte verzameling feestgedichten. Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960.
73340: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De veilige weg
42337: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De bevrijding
72308: BORNE, JOS VAN DEN, LILIAN DE BRUIJN EN CONRAD GIETMAN (EINDREDACTIE) - Veranderende levens, Nederlandse levens na 1850. Deel 61
51667: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
45860: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
51351: BORNEBROEK, DRS.A.H. - Als een goed rentmeester een schets van de Van coeverden Adriani Stichting en haar oprichter
60314: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]. BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlass herausgegeben von Karin Bornkamm. ,
51352: BORR┴S, J. - Evangelisch geloofsgetuigenis van Ex-pater JosÚ Borrßs. Ind eprotestantse kerk te Albacete (Spanje) afgelgd op zaterdag 2 februari 1953, des avonds 9 uur.
51355: BORST, J.C. DR. - Eens een dief, altijd een dief..!? Een christelijke handreiking bij het pastoraat aan gevangenen en hun familieleden
51356: BORST, P., CLEERDIN, J.A.M., (RED.), - Drukkersweekblad autolijn. Kerstnummer 1960. 101 pp. ingenaaid. Illustraties. Â Nummer 52
51354: BORST J C DR - Gij zijt die man een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
47396: BORST, P., CLEERDIN, J.A.M., (RED.), - Drukkersweekblad autolijn. Kerstnummer 1960. 101 pp. ingenaaid. Illustraties. Â Nummer 52
51357: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
51358: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De verborgenheid der Godzaligheid.
51359: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
51360: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het Lijden en Sterven van Jezus Christus. Tweede druk
51361: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen, getrokken uit de H. Schrift. Benevens de wet des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, en eenige korte gebeden. 13e druk.
51364: BORSTIUS, JACOBUS - Eenige korte vragen voor de kleini kinderen. Uitgegeven door de Docenten aan de Theol. School der Christelijk Gereformeerde Kerk. Vijftiende druk.
51366: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
51362: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen getrokken uit de H. Schrift. Door Jacobus Borstius, in zijn leven predikant te Rotterdam.
51365: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.
51367: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80, ROTTERDAM) - een Oud gebed om nieuwe bekering
19383: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Het Heilige Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus voor Zijn zuchtende bruid. Nieuwe uitgave.
1716: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
69522: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Geestelicke geneeskunst, inhoudende Raedt tegen de dood en middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid. Door Jacobus Borstius, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam.het erste en tweede deel
72339: BOS-BLIEK, DRS. J. & J. VAN EGMOND [EDS - ET AL.]. - Onze voorouders. Kwartierstraten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
51368: BOS T - De kwestie van den Dag een woord naast dat van Prof dr h Bavink
51381: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
51387: BOS, KEES.` - Holterberg, Flora/Fauna/Bos-museum. Ge´llustreerd.
51389: BOS, P.R., NIERMEYER, J.F. - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten bewerkt door C.L. van Balen en P. Eibergen veertigste druk
51390: BOS, P.R., NIERMEYER, J.F. - Kleine schoolatlas der gehele aarde i27e verbeterde en vermeerde druk
51392: BOS-GOEDHART, COBY - Tims verrassing met illustraties van Anny Rot
26814: BOS, DR. F. L. - De orde der kerk. Toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
51378: BOS, DR. F. L. - De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands.
51379: BOS, DR. F. L. - De orde der kerk. Toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
51382: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
51383: BOS, DS. T. - De Dordtsche leerregelen. Toegelicht door ds. T. Bos, em. pred. te Assen.
7137: BOS, GIJSBERT - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning's getuigenis van het verzoende leven. Academisch proefschrift.
51374: BOS, C.G. - Geloven en belijden 1
51386: BOS, JAN JACOBUS FREDERIK MARIA - The Correspondence between Descartes and Henricus Regius. De briefwisseling tussen Descartes en Henricus Regius (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXVII
51371: BOS, BRAM - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
70566: BOS, R.AT - Atlas der gehele aarde in 48 kaarten en vele bijkaarten 29ste druk. herzien door K. Zeeman.
51376: BOS, DR. F. L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
72393: BOS C. - Acht preken over het geloof, naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 20 en 21
73309: BOS - De Grote Bosatlas. voor mavo/havo/bvwoi 51ste druk. vierde oplage
72099: BOSATLAS - Bos schoolatlas der geheele aarde 1877 (facsimile) 1977.
51394: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - De Delftsche wonderdokter. uit de romantische werken
51395: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Laura's keuze. Door Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint.
51398: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Romantische werken. Vier delen.
51399: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Romantische werken. 2 delen. dln 1 het huis laurnesse-de graaf van devonschire-engelschen te rome dln 2 eenekroon voor karel denstouten--- diana
18670: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - De vrouwen uit het Leygestersche tijdvak. Met illustratiŰn naar teekeningen van Jan de Jong
38688: BOSCH, JAN - Achter 't hek. foto boekover markante personen en landschappwelijk aantrekkelijke oorden
26031: BOSCH, JAN - Van alle markten thuis. een impressie vann het nederlandse markt leven tekts en foto,sva
13481: BOSCH, CORNELIUS (1634-1715, 'S GRAVENHAGE) - Liefde aan 't kruis. Een bundel preken, radiomeditaties en toespraken uit de nagelaten werken van ds. C. van den Bosch, verzameld en ingeleid door ds. P. J. Stam Jr.
34774: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der Os. predikant te Zwolle 1748-1755. Met afbeelding op de kaft.
7994: BOSCH, D. A. V.D. - Jona, gij en ik. 2e druk.
51404: BOSCH, D. A. V.D. - Dominee D.A. van den Bosch. Door A.M.C. van Lijnden-van den Bosch. Derde druk.
51405: BOSCH, D.A. VAN DEN - Zie het Lam Gods: drie preeken gehouden in het Concentratiekamp te Amersfoort
51407: BOSCH, J. - Man van conflict - tˇch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van prof. L. Lindeboom.
51408: BOSCH, J. - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit het kerkelijk leven.
51409: BOSCH, J. OLDENBROEK - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
51410: BOSCH, J.W. VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
51413: BOSCH, NELIE VAN DEN - De blijde boodschap, Lezen, Puzzelen en kleuren rond Kerst.
41461: BOSCH, J. - Kom nog us an. Zwervend langs boeren en buitenlui.
24268: BOSCH, D. A. V.D. - Dominee D.A. van den Bosch. Door A.M.C. van Lijnden-van den Bosch. 1e druk.
72712: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (diss.).
51406: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
51411: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting IsraŰls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch. Waarin niet alleen de geheele Joodsche en christen Godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de christenen is overgegaan, onder den naam van Petrus Werner Neuman. In het licht gegeven door Jacobus Bosch. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
51417: BOSCH,F.W. A.O. - Ontdek het mergelland. Nederlandse landschappen.
51402: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology. Bibliografie. Dissertatie
1318: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
51420: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
51421: BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD - Ons IndiŰ voor de IndonesiŰrs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
51422: BOSHEUVEL, K. VAN - Zij bouwden aan hun levenshuis.
51423: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
42793: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domskerk Utrecht
51424: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domkerk Utrecht
51425: BOSMA, N. - De grote reis van Margje Blauw
51426: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
51427: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
8677: BOSMA, NANNE J. - De vergeten soldaat. Verhaal uit het rampjaar 1672. Met illustraties van H.G.M. Behrens.
51428: BOSMAN, H. - Handboek voor het kweken van kleurkanaries. Ge´llustreerd met 8 kleurplaten en vele pentekeningen door A. K. Vink. Met een voorwoord van P. J. Helder en A. Rutgers - 4e druk.
63466: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
51429: BOSMANS, PHIL - Zonnestralen van vreugde met kleurenfoto's vna Florian Werner
15165: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51430: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51434: BOSSCHER PH.M. - De koniklijke Marine in de tweede wereldoorlog0
51436: BOSSCHER, PH. M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
51437: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlands Mariniers.
51435: BOSSCHER, PH, M. - De Nederlandse Mariniers
73199: BOSSCHER PH. M. - De Nederlande mariniers
70426: MAJOOR BOSSHARDT - EEN RIJK LEVEN! OVER MAJOOR BOSSHARD
51439: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
34084: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
51438: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
40515: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51440: BOSTERS, C. ET AL. - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het po├źziealbum in de Nederlanden.
450: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Acht pedikatien uit overjarigkoren
21488: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
1473: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; geheele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. Vertoond in verscheidene practicale redevoeringen door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrich in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen, met een voorrede van Cornelius van Velzen.
40826: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De menselijke natuur in haar viervoudige staat opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer 2e druk
14841: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Hoevelaken
38927: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
618: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
36262: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Eene beschouwing van het Verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften; waarin de onderhandelende personen die dat verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zij, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de bestiering van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders eene beproeving voor bijzondere personen wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Euangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie, A.L.M. philosophie doctor en predikant te Woubrugge. Waarbij de uitgever gevoegd heeft eene verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt eene voorrede (behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk) van Hugh Kennedy, predikant in de Schotsche gemeente te Rotterdam.
37546: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
51449: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
39737: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Verbondsweldaden. Zeven preken door Thomas Boston. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
37550: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
4150: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen, door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etterick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Derde druk.
51446: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
51444: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
51453: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
51463: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
51462: BOSTON, THOMAS - De plicht, in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval
51447: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe oplage.
51457: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
51448: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
26955: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
23214: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
27539: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Uit het engels vertaald door Ds. IJ. Doornveld. T
42643: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51466: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51468: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
51467: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
37935: BOTSACCUS, JOHANNES - Promtuarium allegoriarum Sacrarum, Praecipua Fidei Christianae Capita illustrantium: Indice quadruplici instructum: Authore Johanne Botsacco D. Ecclesiae, ad D. Mariae aedem, adud Gedanenses, Pastore. Editio ultima ab innumerabilibus mendis purgata & in congruum ordinem redacta.
51471: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
51485: BOUMA, HANS (RED.). - Met de Psalmen zing je het uit..
51488: BOUMA,H. - TIJDGENOOT, REISGENOOT, HUISGENOOT. Liederen belijdenissen gebeden gedichten notities
51474: BOUMA , HANS EN JONGE, REINT DE - Rijk in jaren. 2e druk
51484: BOUMA, HANS - Zij zingen zich een weg: 100 liederen voor de gemeente
74722: BOUMAN, C.A., W.K.M. GROSSOUW, F. VAN DER MEER E.A. (RED.). - Monumenta Christiana Eerste Reek Deel II: Athanasius, Aatsbisschop van AleandriŰ 328-373 redevoeringen tegen de Arianen. Bibliotheek van Christelijke klassieken, eerste reeks geschriften van de kerkvaders. Linnen, vertaald door C.J. de Voge
71618: BOUMAN, DR. P. J. - Een onzer dagen t voorhistorisch heden
54610: FLESCH SALOMON MOZES 91812-18620 DOOR J J BOUMAN - Het turbulente leven van ds salomon Mozes Flesch
7138: BOUMAN, DR. P. J. - Vijf stromenland balans derwerelddelen
37411: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles, van H.B.
37412: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
44675: BOUMAN, JAN - Tussen schietlood & waterpas
6956: BOUMAN, DR. P. J. - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
72306: BOURGONDI╦N, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed en Tegenslag 2010, deel 64 . Original publisher's paper-covered boards, pictorial front- & backcover, large 8vo: 238pp. introduction, 7 contributions with illustrations - notes & references, index coats-of-arms, index familie-names, index patronymics, list authors. Very fine copy - as new. Volume 64: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie..
47386: BOUSSARD, JACQUES. - Atlas Historique et Culturel de la France. , PrÚface de Jean Alazard. .
26904: BOUT-BRAAL, M. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok
69761: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 29e Jaargang, 1940
69762: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 23e Jaargang, 1940
69763: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 28e Jaargang,
51499: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
48644: BOUT, H. - Het zondebesef in het boek der Psalmen, een exegetisch-theologische studie
74727: BOUTER, P.F. - Athanasius van AlexandriŰ en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk.
51507: BOUW, H. - Max en het geheim van de oorlogsbuit
51526: BOUWMAN, JOH.H. - Hollanders koersen Zuid. De avontuurlijke ontdekkingsreis van Kapitein Bom. 1e druk,geb 4vo, 174pp. Illustraties Lex Metz
72647: BOUWMAN A.J. - Pioniers, geschiedenis van het Christelijk Onderwijs te Ridderkerk in de loop der eeuwen
19486: BOUWMAN, DR. H. (1863-1933) HATTUM - Efeze 2:19-22. Leerrede, uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk te Hattem.
51527: BOUWMEESTER C., E.A - Kroniek van de 20ste eeuw
9611: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Gelderland.
19947: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Zeeland.
19892: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Utrecht.
37046: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. allle provincie in woord en beeld 11 dln Groningen-Friesland-Drente- Overijssel-Gelderland-Utrecht Noord Holland- Zuid holland-Noord Brabant- Zeeland en Limburg Utrecht.
72238: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
40764: BOVEN, J.A. VAN - Eben-HaŰzer. Veertigjarige gedachtenis-rede uitgesproken op zondag 15 September 1918,
74212: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
70656: BOVEN, MARJORIE - De held (vertaling van M. F. de Bas tweede druk)
27193: BOVEN, DS. J. A. VAN - De Blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13 : 8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27198: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE- HOEVELAKEN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op Zondag 16 september 1928.
27189: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE - TweeŰrlei klagen. Tijdpreek. Naar aanleiding van Klaagliederen 3 : 39.
71499: BOVENDEERT-SAMSON, C╔LINE. - Onder de avondster. Overdenkingen van een negentigjarige.Inleiding: E. Pereira-d´Oliveira
74983: BOVENDEUR GOOS, BERT VAN DER WEIJDE EN JAN WINTERS - 600 jaar St. Jansklooster
71254: THEODOOR BOVET DR. - Het wonder van het dagelijks leven , nederlands van Mr. R.M.F.Houwink
70666: BOWEN, MARJORIE - George Washington
72358: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
71729: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.-Beschermer van het geloof-Voor God en de koning -PRINS EN KETTER- dEI GRATIA Uit het leven van Koningstadhouder Willen de Derde 5dln
70667: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche causerieŰn over de elf proinciŰn eerste deel
71730: BOWEN, M. - Prins en ketter. en DeiGatia Het leven van de vader des Vaderlands 2 dln
69498: BOWEN, M. - Voor God en de koning.
51553: BOWEN, M. - Prins en ketter. V druk.
51554: BOWEN, M. - Ik zal handhaven. Vijfde druk (goedkoope editie)
51555: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen. Door M.F. De Bas.
51556: BOWEN, MARJORIE - Een ridder uit den Spaanschen tijd.
38128: BOWER, A. (1686-1760) - Historie der Pausen, zedert de oprechting van den stoel van Romen tot op den tegenwoordien tyd, door Archibald Bower. (...) Volgens de tweede Uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. In zeven delen. Waarbij▒ Verdediging van den Heer Archibald Bower. Schrijver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, HistoriŰn en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laastgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de onmenselijkheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd; de vlucht van den schryver naar Engelan; deeszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de roomschgezinden en den schryver. Uit het Engelsch vertaald.
38992: FUNCKE OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
5029: BOYER, A. - Het leven en de regering van Anna, koningin van Engeland; Beschreven door A. Boyer. Uit het Engelsch vertaalt. Twede deel.
51559: BOYLE, DAVID - De tweede wereldoorlog in foto's,
42313: BRAAKE, RIEK TER - Zo'n Brombeer met pentekeningen van Henk Poeder tweede druk
72033: BRABER, J.L., ARTS TE DREISCHOR (ZLD), - Stad aan 't Haringvliet zoals het was. oude foto's met beschrijvingen
51571: BRAGA - De muis of de gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud. Tekeningen van P. van Geldorp. vijfde druk
22811: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie."
1315: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
46838: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
51579: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
51578: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
41909: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen.
25650: BRAINERD, D. - Leven van kracht tot kracht. Het ontroerend verhaal van een man die zijn leven gaf om het Evangelie te verkondigen onder de Indianenstammen van Noord-Amerika. Samengesteld en geredigeerd door L.J. van Valen.
42792: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
38172: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard,(...) Nieuwe uitgave.
40828: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - )De Vijf wijze en vijf dwaze maagden
1094: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
1055: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
220: BRAKEL, THEODORUS GERARD └ (1608-'69 MAKKUM) -VERHEIJ ABRASHAM DELFT - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer... Waarbij Hoe lang zijt gij Leraar en Hoe zijt dit geworden ? Een vraag beantwoord naar aanleiding van mijn dertig jarige Evangelie bediening zonder jaartal en uigever Waarbij Het leven en sterven van C C Winkelman te Middelburg
31725: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
3880: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer.
41438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 8e Psalm. Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel.. HERSCHREVEN door C J Meeuwse
1255: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen of oprechte geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
69945: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tienden druck, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert. WAARBIJeenige Christelijke MEDITATIEN Gebeden ect
48301: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
72923: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Ó Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
32999: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het Genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. Op gelegentheit der Verklainge van den VIII. Psalm, Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel, (...) Den Negenden Druk.
40151: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
4214: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. 5e druk. Met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert.
72623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Drie brieven over de opwekking tot het geloo Vertaal;d en van een inleiding voorzien door drs C R van den Berg
27808: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke warheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen de partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. en de ontmoetingen der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
13488: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.
72922: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
38537: BRAKEL, J. VAN - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton.
35953: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predicant tot Maccum. En volgens zyn bevel, na zyn dood in 't ligt gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. 't laatst predikant tot Rotterdam. Met een ontledinge des Tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Den achtsten druk. (28) 438 blz. Groningen, Warnerus Febens.
36247: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
37729: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) HELLENBROEK ABRAHAM - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden des Genaden-Verbonds worden verklaart [...] Alsmede: de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. vertoond in eene verklaringe der Openbaring van Johannes. [...] 10e drukWAARBIJ VAlgemeene rouwklagt in de straten van Rotterdam, over den zeer eerwaarden, Godvruchtigen en geleerden heer Wilhelmus Ó Brakel, laatst bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam, heengegaan naar zijn eeuwig huis, op den 30 october 1711. Voorgesteld uit het laatste gedeelte van Prediker XII: 5. door Abraham Hellenbroek. sesde druk Rotterdam Joh van Doesburg 1735
15029: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
30986: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
5359: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
70213: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Een Godvruchtige brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christus Jezus, ten opzicgte van den geestelijken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelijk genadeleven, op eene klare Evangelische wijze. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven getrouw en geliefd bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Waarachter bijgevoegd is, eenige nuttige vraagstukken beantwoord.
75208: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Het Geloof en haar kenmerkken door S D POST herschreven
3227: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
17511: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
20106: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst. Door W. Ó Brakel. Geheel onveranderd naar de beste uitgave. ..
39333: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) / CORNELIUS BRINKMAN - Het geestelijke leven, en der geloovigen toestand op aarde, door Theodorus Ó Brakel, Omtrend het midden der voorige eeuw, zeer waardig Bedienaar van 't H. Euangelium, te Mackum. Op nieuws uitgegeeven, met verbeetering van stijl en spelling, en bijvoeging van eene korte voorreden, en eenige aan teekeningen door Cornelius Brinkman. Bedienaar van het H. Euangelium te Driksland
41: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
3684: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
43178: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
2681: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
34856: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
44120: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 7e Druk) .Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. 7e druk, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert niet compleet
4222: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voorgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe onveranderde uitgave. 2e druk
19081: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen. De dertiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags en 's avonds te gebruiken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaakt ende byeengestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De dertiende druk, met verscheiden gebeden vermeerderd.
41394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
38987: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De negende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz.(ongenummerd) Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
17945: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus, In tegenstelling van een Geveinsde en valsch Huichelaar, (...) Begreepen in 10. Uitgeleeze Leerredenen, van (...)
36551: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
48348: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
454: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave.21e druk Deel 1 (20 met portret 1134 (22) Deel 2: 774 (14) blz. Waarbij geb.: Deel 3: 360 (8) blz.
30394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godtsdienst, in welken de Goddelyke waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede: De bedeelingen des verbondts in het O. T. ende in het N. T., ende de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 19e druk.
18358: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
73736: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711 - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden des Genaden-Verbonds worden verklaart derde deel behezende de: de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. vertoond in eene verklaringe der Openbaring van Johannes. [...]
32010: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
3683: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyk leven ende de stands eens geloovige enz. dertiende druk door de auteur overzien en vermeedert en verbetert waarbij eenige christelijke meditatien en gebeden ende dankzegingen De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51663: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De HEERE JESUS CHRISTUS Voor de Alleenen ende Souveraien KONING Over zyne Kerke Psalm 2 vers 6 Ik doch hebbe mynen Koning gesalft over Zion de bergh mijne Heyligheit
51642: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
51651: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
51650: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
51627: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den achstendruk.
51630: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus, In tegenstelling van een Geveinsde en valsch Huichelaar, (...) Begreepen in 10. Uitgeleeze Leerredenen, van (...)
51623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
51611: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 4e Druk) .
21916: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den derden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
51609: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
51607: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51606: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51604: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
51603: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51601: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51600: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen. De dertiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags en 's avonds te gebruiken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaakt ende byeengestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De dertiende druk, met verscheiden gebeden vermeerderd.
51599: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
69900: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld. Met eene ontledinge des tractaats en met het afsterven des auteurs vermeerderd.
51591: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. 5e druk. Met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert.
51597: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM)A - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51598: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
51595: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
51590: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
51588: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. Ó Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
51593: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorus Ó Brakel. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Dese laetsten druk met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Nieuwe uitgave.
51617: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
17170: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
1465: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst. Door W. Ó Brakel. Opnieuw bewerkt door mr. J.H. Koolschijn.
51596: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens.
3682: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De trappen des geestelyken levens enz. Utrecht Van Poolsum waarbij: Het geestelijke leven ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarden; uit Gods heilig Woord vergadert en by een gestelt. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van God is bemind. Als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzegginge. Door Theodorus Gerardi Ó Brakel; in zyn leven bedienaar des H. Euangeli tot Maccum. Den dertienden druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
48503: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM); HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 11edruk. Deel 1: (14) 1134 (21) pag. En: Deel 2: 9e druk774 (14) pag. Waarbij geb.: Deel 3: 360 (8) pag.
59214: KROL BRAM - JESUS Multinational De groei explosie van de kerk
72438: BRAND, SIMON M. - Het verzet in de Hoeksche Waard
70334: BRAND, HANS/ BRAND, JAN. - DE HOLLANDSE WATERLINIE. De waterlinie in vogelvlucht. Water, een machtig bondgenoot. Ongenaakbare architectuur. Het strategische landschap. Het leven in en rond het fort. Overzicht duurzame vestingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
69843: BRAND, G.J.W. EN WEGGELAAR, W.G. EN MEYDEN, T. VAN DER - Grondgymnastiek -Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen en langematspringen Lichaamsoefeningen zonder gebruik van toestellen of gereedschappen. Met tekeningen en foto's. 2e druk
71276: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1955
71273: BRANDENBURGH - Frysk studinte almenak 1956
51670: BR─NDLE, RUDOLF - Matth. 25, 31-46 im Werk des Johannes Chrysostomo
51672: BRANDS, ANKA EN DOORNBOS, LUIT - Een lied voor Jeruzalem.
51673: BRANDS, JENNNE - Schakels. Eerste druk in uitvoering. Omslagillustratie Jachk Staller.
38591: BRANDT, G. (1626-'85, HAARLEM, AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen. (...)
73997: BRANDT, G. (1626-'85, HAARLEM, AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen. (...)
3071: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige aentekeningen en aenmerkingen. (...)
70221: BRANDT CORSTIUS, J.C. DR. - BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN. LOTJE ROULIN. Liefede in de Achttiende Eeuw, zoals verhaald in de roman Willem Leevend. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.C. Brandt Corstius.
51675: BRANDT, C. D. J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
17873: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
70231: BRANDT, GEERERT(1626-1685) - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. l. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. / Beschreeven door Gerard Brandt Auteur: Geeraert Brandt (1626-1685) Jaar: 1687 Uitgever: Te Amsterdam, : voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals Inclusief het los bijgevoegde "Ten geleide".
51680: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
51681: BRANDT,-VAN WARMELO, JOHANNA, - Het Concentratie-Kamp van Irene
51684: BRANS A - Het zeeaanvaringsreglement, 2 volumes 3edruk
51685: BRANS A - Wat zie ik daar? Wat moet ik doen? een serie aanschouwelijke en andere vragen met anrwoorden betreffende det Zeeaanvaringsregelement t, 2 volumes
34587: BRANT, JOANNES V1660-1708) GRAVENHAGE - Paulus' Leven. Of 27 predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap, uitgesprokenin de Remonstransche Kerke van 's Gravenhage. Met privilegie van de staten van Hollant en West-Vrieslant.
51687: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid) Proefschrift
51689: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
70664: ANGELA BRAZIL - De nieuwe van zonnehoek naar het engelsch van Angelas Brazil
51690: BREADY J. WESLEY, PH.D. UNIVERSITY OF LONDON - England: before and after Wesley, The evangelical revival and social reform
51691: BREASTED, PROF. J.H. - Geschiedenis van Egypte. In het Nederlands overgebracht door J.A. Eymers. Met medewerking voor het illustratief gedeelte van Dr. W.D. van Wijngaarden, conservator der Egyptische afdeeling van het rijksmuseum van oudheden te Leiden. met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden, benevens 3 kaarten.
51695: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Drei▀jńhrigen Krieg.
64534: ROORDA A BREDA - het boek ESTHER voor de gemeente verklaard
70663: ANS VAN BREDA - Jacaranda Farm ge´lustreerd door hans Borrebach
51697: BREDERO, G.A. (ED. G. STUIVELING). - G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken.
51698: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
70662: J. KAREL VAN BREDERODE - De schipbreuk van de Holland ge´lustreerd door O. Geerling
74836: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Dl. 1: Voorrede / P.J.Blok. Groei en bloei der stad / D.C.Meijer Jr. Regeering en historie / G.W.Kernkamp
51701: BREDT, E.W/VOGELSANG, W. - Rembrandt-Bijbel. 2 delen in een band met 240 afbeeldingen.
51702: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers
51704: BREEJEN, DRS. P. DEN. . MET MEDEWERKING VAN D.J. DE JONG EN K. LEENMAN - Van Geslachte tot Geslacht. 250 Jaar Hervormde Gemeente Giessendam-Nederhardinxveld. 1981 (eerste druk)
70222: BREEKVELDT, WILLEM - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut',roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken. Dissertatie.
75034: BREEVAART, DS. G. VAN DE PRED VRIJE OUD GERF TE H AMBACHT - afnath Paabeag behouder des volks 20 predikatie overhet leven van Jozef 2e druk
48340: BREEVOORT, JOH - Het verzet gebroken
41772: BREEVOORT, JOHANNA - in de vliegjaren
8603: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51734: BREGMAN C - Maarten Luther 1483-1546
51736: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51737: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. BŘdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. Derde druk
71489: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. BŘdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. vijfde druk
44155: BREHM, A.E. - Avontuur en romantiek in de dierenwereld 46 t/m 60 zw/w foto's en illustr. Periodieken in band
72857: BREKELMANS, F. A. - Breda in oude ansichten Eerste druk
71630: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 1)
71452: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelischen godsdienst, en door denzelen opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-Genootschap te Rotterdam
71450: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelischen godsdienst, en door denzelyen opgedragen aan de Beftuurderen van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap tee Rotterdam, eerste deel
70505: BREMAN, WILLEM FREDERIK - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman.
66845: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen--- metsgaders twee leerredenen
20890: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
29735: BREMER, KOENRAAD (1690-1752, GORINCHEM-AMSTERDAM, REMONSTRANTS PRED.) EN WAGENAAR, JANOU - Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. XX : 7-12. / waarbij gebonden: Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR)
51740: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51741: BREMER, KOENRAAD (1690-1752, GORINCHEM-AMSTERDAM, REMONSTRANTS PRED.) EN WAGENAAR, JANOU - Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. XX : 7-12. / waarbij gebonden: Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR)
51742: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51743: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
75060: BREMMER R H DR - Herman Bacinck en zijn tijdgenoten
51744: BRENNINKMEIJER, C. - Synthetische Polucleotiden - Verloop en be´nvloeding van de enzymatische vorming effecten in modellen en in celprocessen
51746: BRENTON, LANCELOT C. L. - Septuagint with Apocrypha : Greek and English 9met The apocrypha in parallel colums
75194: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
1325: BRES, GUIDO DE - De wortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen oft herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste argumente door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guydo de Bres anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheser, door I.D.R. Alles van nieus oversien met verscheyden aanotatien ende bequaeme registers verrijckt. facsimile uitgave
51752: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
51751: BRESSEN, J - TweeŰrlei Kerstdag
51750: BRESSEN, J - TweeŰrlei Kerstdag
51749: BRESSEN, J - De verloren Speld met 3 platen
74054: BRESSEN J. - De gezegende brand (een verhaal voor meisjes, tweede druk)
51748: BRESSEN, J - DE Gezegende brand een verhaal voor meisjes
51753: BRESSER, ADR. - 666 Vlugschrift over Openbaring, 10e Duizendtal, Auteursrecht verzekerd.
51754: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
51755: BRETON, LE, AUGUSTE - Klopjacht op de penoze
75009: BRICKELL, CHR. (RED.) - Atrium encyclopedie van het tuinieren herziende uitgave Zeer vele ill,
51761: BRIDGES, CHARLES. - The Christian ministry with an inquiry into the causes of its inefficiency.
51762: BRIDGES, CHARLES - The Christian Ministry. With an Inquiry into the Causes of its Inefficiency.
51763: BRIDGES, CHARLES - An Exposition of Psalm 119
51764: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein StŘck aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
51765: BRIEM, CHRISTIAN. - Daar ben Ik in het midden van hen.
71881: TUKKER C A DR. EN BRIENEN T - REFORMATIE en NadereReformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden
10747: BRIENEN, T. EN DANKBAAR, DR. W. F. - De prediking van de nadere reformatie. en Hervormers en Humanisten.
73475: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. OP'T / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1
70248: BRIENEN, DR. T. - Handboek voor de Diaconiologie. Inleiding in de theologie van de bediening van het Woord in al zijn dimensies.
51783: BRIERLEY, PETER (REDACTIE - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
51784: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning. ,
70194: BRILL, W.G., - Hollandsche spraakleer. ten gebruiken bij inrichtingen van hoogere onderwijs
51787: BRILLENBURG WUGTH, DR.G. - Het Christelijk leven. Grondlijnen der ethiek.
51820: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 1 .De Breeje Gang de Jordaan van Veenendaal - Rokende fabrieksschoorstenen- Koninklijk Huis in Veenendaal kwam vaak langs- Veenendalers wisten wat feesten was - Vreemd Krijgsvolk in Veenendaal - Gebeurtenissen gaven kleur aan het i dagelijks leven - Ook toen al Lintjes,slagbomen en sleutels bij officiele aangelegenheden en op stap met de fabriek Frisia-Scheepjeshof -VSW - Diverse Panteren Textielfabriek Veenemndaal
51821: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
51817: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
51813: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51814: BRINK, H.C. VAN DEN - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
51815: BRINK, J. E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
51811: BRINK, G.V.D. & KWAST, H.J.V.D. - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in de jaren 1967-1974
14530: BRINK, M. EN C. CRAMER - Ergens in Nederland. Herdenking mobilisatie 1939 2 e druk
73788: BRINK J. VAN DEN - Een schoolmeester kijkt achterom 1961-1979
9483: BRINK, H. W. VAN DEN - Veluwe speeltuin van Nederland?
51804: BRINK, DR. G. VAN DEN - Orientatie in de filosofie dln 1
51805: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Bredero˘. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
51806: BRINK, DR. JAN TEN,1832-1901) - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen.
41417: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 1 .De Breeje Gang de Jordaan van Veenendaal - Rokende fabrieksschoorstenen- Koninklijk Huis in Veenendaal kwam vaak langs- Veenendalers wisten wat feesten was - Vreemd Krijgsvolk in Veenendaal - Gebeurtenissen gaven kleur aan het i dagelijks leven - Ook toen al Lintjes,slagbomen en sleutels bij officiele aangelegenheden en op stap met de fabriek Frisia-Scheepjeshof -VSW - Diverse Panteren Textielfabriek Veenemndaal
45932: BRINK, MARTN / DIJK, ANDR╔ VAN / KREVELD, DIK VAN / MEIJER, TON, / STEENBERGEN, TON/ RED. - Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal De Geschiedenis van de Jooddse Gemeeenschap in Stichts en Gerders Veenendaal beschrijft het wel en wee van deze gemeenschap vanaf de eerste vestiging pmstreeks 1640 tot aan de opheffing ervan in 1972.In de gehele geshiedenis valt op hoe het oorspronkelijke allochtone joodse volksdeel kans zag zich volledig,maarmet behoud van de eigen religieuze cultuurte integreren in de Veenendaalse gemeenschap.Daarnaast beschrijft een relatief groot deel van het boek de dramatische gevolgen voor de joodse gemeenschap vanhet nationaal - socialistische bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog.Door deze aspecten is het boek niet alleen interessant voor hen die belangstellenin de plaatselijke geschiedenis en in die van de joodse gemeenschap,maar kan het,met name voor de jeugd,aanleiding geven zich te bezinnen op de wijze waaropaan de huidige deversiteit in onze hedendaagse samenleving gestalte moet worden gegeven. De auteurs van de joodse werkgroep geven naast de plaatselijke geschiedenis ook een duidelijke beeld van de grote betekenis van de Joodse Gemeenschap in het wereld gebeuren
40541: BRINK, J. VAN DE / J.C. DOORNENBAL - "... en te doen onderwijzen geschiedenis van de Johannes Calvijn (kokse) School 1931-1991
74909: BRINK H. V.D. - De Christenreis naar de eeuwigheid door John Bunyan
35825: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 2. Veranderd Veenenendaal - Vrij wonen aan de Buurtweg - Sport in Veenendaal bedrijfsclubs groeiden uit tot bloeiende vereningingen-- Scholen veranderen maar kind bleef het zelfde - Groepen en personen vriende gingen in zondags pak naar de fotofraaf - Plaatselijke overheid over brandweer en rookwedstrijden
53699: GRAAF VAN DER JAN/BRINK VAN DEN G E A - Belijden met hoofd en hart - Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
45916: BRINK, J. V.D. EN DOORNENBAL, J.C. - ".... en te doen onderwijzen, Gechiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931 - 1991
73501: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 5e Druk.
1539: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Ch. v. d. Brink. Door haar zelve opgeteekend.
51809: BRINK, DS. G. VAN DEN - De brieven van Petrus en Judas
51788: BRINK VAN DEN H (REDAKTIE) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 2 t/m 15 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
51818: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 2. Veranderd Veenenendaal - Vrij wonen aan de Buurtweg - Sport in Veenendaal bedrijfsclubs groeiden uit tot bloeiende vereningingen-- Scholen veranderen maar kind bleef het zelfde - Groepen en personen vriende gingen in zondags pak naar de fotofraaf - Plaatselijke overheid over brandweer en rookwedstrijden
51819: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 3 Veranderd Veenendaal 2 - Middelbuurt en omgeving - Groepen en personen 2 - Sportclubs en schoolklassen - de sterke arm van Veenendaal en de Veendaalse middenstand
70582: BRINK, DS. G. VAN DEN - Matteus 3dln
51812: BRINK, G.VAN DEN, J.C. BETTE EN A.W. ZWIEP (RED.) - Studiebijbel Nieuwe Testament in 17 gebonden delen
33652: BRINK, MARTIN - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
74976: LOOZS J EN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK J N - HERVORMING enCATHOLICITEIR
26926: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - Christina van den Brink: De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink geboren te Vaassen.
33024: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vaassen, den 5 Januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 Julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. Tweede oplage.
5240: BRINK, DR. JAN TEN - Gerbrand Adriaensen Bredero˘. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
1331: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welken God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vassen den 5 januari 1747 en overleden te Apeldoorn den 5 juli 1817. door haar zelve opgeteekend.
41380: BRINK, MARTIN - Veenendaal Voltooid Verleden. Foto's en verhalen deel 3 Veranderd Veenendaal 2 - Middelbuurt en omgeving - Groepen en personen 2 - Sportclubs en schoolklassen - de sterke arm van Veenendaal en de Veendaalse middenstand
39739: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina v.d. Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747 en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend.
29767: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink. Geboren te Vaassen, den 5 Januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 Julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. Tweede oplage.
47517: BRINK, CHRISTINA VAN DEN (1747-1817 VAASSEN) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina v.d. Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747 en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend.
51822: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Ge´llustreerd door Nans v. Leeuwen.
51824: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes. 8-10 jaar (de nieuwe serie no3
70661: SUZE BRINKGREVE - Twee vriendinnen op de boerderij ge´llustreerd door Rie Reinderhoff
51823: BRINKGREVE, DIEN - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
51828: BRINKMAN, J. (VERTALING - Bij U wil ik schuilen. Het boek Psalmen Vertaling van het oudtestamentische bijbelboek door de Nederlands-hervormde theoloog.
51826: BRINKMAN, E - Elco Brinkman. In gesprek met...
51827: BRINKMAN, J. - De "gerechtigheid Gods" bij Paulus. Proefschrift.
69562: BRISPOT,ABB╔ M. - La Vie de N.S. JÚsus-Christ, Úcrite par les quatre EvangÚlistes. 2 Tomes en un volume.
51831: BRISTOW, GWEN - Als de katoen rijpt ... Deel I: Midzomer, 335 blz. 9e druk. Deel II: Blanke slaven, 361 blz. 8e druk. Deel III: Nieuwe adel, 356 blz. 8e druk.
1384: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
66711: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
73677: THOENE BODIE EN BROCK - De adem van de angst Schemmer in Sion deel 2
74046: THOENE BODIE & BROCK - Verbond (deel 6)
51833: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
51832: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
15478: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
51834: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
51835: BROECKE, J.P.V.D. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
60603: MARONIER J.H. EMERITUS PREDIKANT BIJ DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP - Geschiedenis van het Protestantisme van den Munsterschen Vrede tot de Fransche Revolutie 1648-1789. En leesboek bekroond en uitgegeven door het Haagsche genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst
51837: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
67139: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des SŘnders. Ein katechetischer Traktat des fŘnfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
51838: BROEK, H.J. VAN DEN (DE ROTTERDAMMER)H - ier Radio-Oranje. Vijf Jaar Radio in Oorlogstijd.. Foto's. Voorwoord door Jan Moedwil. De wederwaardigheden van de beroemde zender verteld in dit boek. Het boek is tevens een spiegel waarin de lotgevallen van de wereld en in het bijzonder van het Nederlandse volk gedurende deze vijf verschrikkelijke jaren worden gezien.
71631: BROEK,JOOP VAN DEN. EN STIJN HOOGEN - Herinner de dagen.
19610: BROEK, L. VAN DEN - Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
51836: BROEK ROELOFS, OLCHERT CORNELIS - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
6783: BROEK, R. VAN DEN / QUISPEL, G. - Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
51840: BROEKE, DR. W. VAN DEN - Het spoor 150 jaar spoorwegen in Ned.
51839: BROEKE, CORNELIS VAN DEN. - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004). Proefschrift VU Amsterdam,
51841: BROEKE, J.W. TEN - Kraaien Mieke
51842: BROEKHUIS, DR. J. - Orientatie in de godsdienstwetenschap - deel 5
51846: BROEREN, D. - Van het avondmaal des Heeren.
51858: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51859: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
51860: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
51853: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
51855: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51856: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen,of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid met eene voorrede van J P HASEBROEK 8e druk.
51854: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
51851: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
51850: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtel?ke gedachten voor de eenzaamheid
38535: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
37409: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan; in twee deelen
51849: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
39364: BROES, PETRUS. GEVOLGD DOOR KALDENBACH, A.L. - De peinzende christen van Petrus Broes in eene verzameling van Godsdienstige bespiegelingen, gevolgd door A.L. Kaldenbach. Met platen. 12 prentjes.
18761: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol. Ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede.
29806: BROES, WILHELM (1766-1853, AMSTERDAM) - Leerredenen door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam. In twee deelen.
34735: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De Peinzende Kristen, Door Petrus Broes, (in leven) Predikant te Amsterdam. Zevende druk.
42701: BROES, PETRUS (1726-'97, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. 9e druk.
13489: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51848: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek.
51852: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Vierde stukjen.
27266: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM)TH - De peinzende kristen, of Bundel van stichtel?ke gedachten voor de eenzaamheid
16938: BROES, PETRUS (1726-1797, AMSTERDAM) - De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te Amsterdam.
72480: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D.TH., (REDACTIE) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
18802: BROLSMA, R. - De stroojonker.
70665: BROLSMA R. - De strojonker (vertaling van J.d. de Jong en H. D. Vriesma tweede druk)
51862: BROMILEY G [ZWINGLI/BULLINGER] - Zwingli and Bullinger: selected translations with introductions and notes (Library of Christian classics Vol XXIV)
38405: BROMLEY, THOMAS - Reizen der kinderen IsraŰls. Door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte (...) Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglief van Salomo. Door Jacobus Durham uit het Engels vertaald van Jacobus Koelman, met een aanbevelend voorwoord van N. Warmols. Predikant te Sexbierum (Friesland)
4609: BROMLEY, THOMAS (1629-'91); DURHAM, JAMES (1622-'58) - Reizen der kinderen Israels door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte; 316 blz waarbij Borstius de vermakelijke wandeling naar de hemel blz 316-519 en daarbij Durham Sleutel tot de opening van het hooglied 520- 1236
51864: BRONGERS H A DR - KONINGEN-2 DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
51865: BRONGERS, DR. J. A. / ELIAS, DRS. B. G. J. / KEMPERINK, DRS. R. M. (REDACTIE) - Amersfoortse opstellen. Historie. archeologie. monumentenzorg.
40250: BRONGERS H A DR - KONINGEN 1- DE PREDIKING VAN HETOUDE TESTAMENT
69627: BRONGERS G A - ANTIEKE RARITEITEN
18681: BRONGERS, E. H. (MAJOOR VAN DE VERBINDINGSDIENST) - Grebbelinie 1940. Ge´llustreerd met foto's en kaarten. Derde druk.
51869: BRONKHORST, E. - Schakeltjes 8 het hele troepje - in aansluiting bij iedere goede leesmethode - derde druk
51870: BRONKHORST, ELISE - Loekie en haar clubje. Geillustreerd door C. Oudenaarden. Derde druk.
51866: BRONKHORST, DR. A. - Illegalen van oud-IsraŰl. Het boek der richteren.
51867: BRONKHORST, DR. A. J. - KARL BARTH, Een levensbeeld
51876: BRONSVELD, GATHARINA, GE¤LLUSTREERD DOOR GEERLING, O - Recht in de oogen zien
44352: BRONSVELD A W (HARDEWIJK 1839- UTRECHT 1924) - BIJBEL bevattende al de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de Staten-overzetting Met OPHELDERENDEAANTEEKENINGEN van Dr.A W BRONSVELD verrijkt met 800 illustraties
51873: BRONSVELD, CATHARINA - De vriend van mijnheer den burggraaf. Naar het Engelsch bewerkt. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
51874: BRONSVELD, CATHARINA, - Moeten of mogen. Ill. door Annie van de Ruit.
51877: BRONSVELD, GATHARINA, NOORDEN, FRANS VAN - Nakomertje
51878: BRONSVELS, CATHARINA - Toch een Kerstkindje
52708: CHRISTOHER BROOKE - Klooster werelden 1000 - 1300 boek over Klooosters , zeer rijk geillustreerd met zwart wit en kleuren foto's
51879: BROOKS, THOMAS (1608-1680). - De sterfdag van een gelovige is zijn beste dag. Verhandeling over Prediker 7 : 1 gehouden ter gelegenheid van de begrafenis van Suzanna Bell.
51881: BROOS, W - goede reis
70660: BROOS W. - Een zesdaagse in de wigwam tekeningen van Rein Stuurman
51882: BROOS, W. - Twee overwinnaars
51891: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen(1804-1863)
51890: BROUWER, DR. J. - Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
51888: BROUWER, C - Naar den troon-om genade
51886: BROUWER, A M - de wording der kerk
51887: BROUWER, A. - Onvoltooid afscheid.
51889: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol. . Een verhaal uit den tijd van Cromwell). Illustr.: W. Hoogenbos 1e druk
51885: BROUWER, A - De kerk organisatie der eerste eeuw
51883: BROUWER J DR - Elst in oude ansichten deel 2
51884: BROUWER PROF DR. A.M . - De zoon des menschen
72895: BROUWER P. - Een eeuw van strijd, grepen uit de geschiedenis der antirevolutionare partij aan het volk verhaald door P. Brouwer
51894: BROUWER, PROF. DR. J. H. (HOOFDRED. ) - Encyclopedie van Friesland
51895: BROUWER, PZ. C. - Johannes Calvijn. Zoo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
51896: BROUWER, R. - Pastor tussen macht en onmacht (Professionalisering van het Herv. Predikantschap)
51897: BROUWER, RINSE REELING - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.
51898: BROUWER, T. - Sleutelstad Orgelstad / Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden
51893: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
51899: BROUWER, T. - De oude kerk van Voorburg en haar orgels
73458: BROUWER, C. - Wachter en herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9 Dissertatie met stellingen
70707: BROUWER P. - De schrik des nachts
25093: BROUWER, J. / NIJHOFF, R.H. - Herinneringen aan het oude Lunteren. Deel 2.
73390: SCRBANI CARLUS S J 1561-1629DOOR DR L BROUWERS - CAROLUS SCRIBANI S J 1561-1629 eengroot man vande Contra Reformatiein Nederlenden Uitgegeven metmedewerking vande Universitie stichting vanBellgir
74870: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevende Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
19114: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus, de wegh, de waarheidt ende het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. Vertaalt door J. Koelmanmet een voorrede van Koelman en gedichten van D Montanus . Doch is hier bijgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. "Christus de hoop der heerlijkheidt in de geloovigen." Met aparte titelpagina.1686 Derde druk. Verbetert en vermeerdert.
40801: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zesde Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
71648: BROWN, JOHN (1610?-'79)JACOBUS KOELMAN (1631-1695) - Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende / Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zesde Druk verbetert en vermeerdert Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...)
51901: BROWN, JOHN - I Peter. 2 Volumes complete Geneva series) (first published 1848)
51905: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
51903: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en by zonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier opgevoegt een tractaat van den zelven auteur over Colos. 1 vers 27. .onder daktie J H Donner en W G Smottt
39064: BROWN, JOHN (1610?-'79) - Het Leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen. (...) Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38. Uit het Engelsch vertaalt door P. van der Meersch. Met een breede voorreden (Die de Pracktikale Godgeleertheid in het gemeen, ende dit Praktikaal Geschrift in het bijzonder aanprijst,) van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. te Groningen.
21092: BROWNRIGG, RONALD - Wie is wie Het nieuwe testament Alle bijbeklse figuren van A tot Z
71267: NARRAMORE BRUCE - Opvoeden een opgave
69933: OUDEN VAN BRUCHEN DEN N - THIRZA dochter van een Joodse bankier
51908: BRUCH╔SI, JEAN - Le Canada
51909: BRUCK, HANS - IJSHOCKEY
64055: RAY BRUCY - Laat ons de rustdag wijden
3048: BRUDER, C.H. - Sive concordantiŠ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
51911: BRUDER, C.H. - Sive concordantiŠ omnium vocum Novi Testamenti Graeci primum ab Erasmo Schmidio editae nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae meliori ordine dispositae cura Caroli Hermanni Bruder. Editio stereotypa altera.
2096: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51910: BRUDER, C.H. - Concordantiae omnium vocum Novi Testamente Graeci. Primum ab Erasmo Schmidio editae. Nunc secundum critices et hermeneutices nostrae aetatis rationes emendatae, auctae, meliori ordine dispoditae cura Caroli Hermanni Bruder, Phil. dr. AA.LL.M. Societ. Hist. Theol. Lips Sodalis. Editio stereotypa
51913: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
51914: BRUEGEL. - Een dynastie van schilders. Exhib. cat. Paleis voor Schone Kunsten, (Europalia). 340 pp. ,
70126: BRUEGHEL, PIETER - CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Brueghel, met synoptische tabel
51916: BRUG, WILHELM VAN DE - Omgaan met jongeren. Een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden. Tweede druk.
51917: BRUGGEMAN, KEES-WILLEM E.A. (RED.) - Een zwaar bedrijf. De lagerindustrie in Veenendaal in woord en beeld. (SKF)
28088: BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
28089: BRUGGEN, J. VAN - Het evangelie van Gods zoon. Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliŰn.
73743: BRUGGEN, J. VAN - MATTEUS Het evangelie voor Israel 2e druk derde serie commentaar op het nieuwe testament
51925: BRUGGEN, J. VAN - Ambten in de apostolische kerk. Een exegetisch moza´ek.
51919: BRUGGEN, A.A. VAN - Bezinning op de bucharistische aanbidding auctore A.A. van Bruggen dissertatio ad laurban in facultate theologica cosequendan (pontificia universitas grogoriana)
51923: BRUGGEN, J. VAN - Marcus Het evangelie volgens Petrus 2e druk derde serie commentaar op het nieuwe testament
32454: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de Bijbel. Een inleiding.
3019: BRUGGEN, DR. J. VAN (REDACTIE) - Wegwijs in Bijbelvertalingen.
51924: BRUGGEN, J. VAN - Lucas Het evangelie als voorgeschiedenis 2e druk derde serie commentaar op het nieuwe testament
36829: BRUGGEN, DR. J. VAN - Het huwelijk gewogen.
51918: BRUGGEN, A. G. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A.
51921: BRUGGEN, DR. J. VAN - Het huwelijk gewogen.
51928: BRUGGEN, W. VAN - Inventaris 6 - Tiendkommissies
27279: BRUGGEN, DR. J. VAN - De bergrede. Reisgids voor Christenen.
51929: BRUGGENCATE, A.TEN. - Hollandsche molens. Tielemans en Dros 1877 - Leiden - 1927. 3e herdruk .
51931: BRUGGHEN, MR. J. J. L. VAN DER - Christendom en staatkunde
74320: BRUGGRAAF G.P.P. - Zijn trouw aan Isrelnooit gekrenkt
51933: BRUGMAN H PROF.DR, DIV. AUTEURS - Historische opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart - 1929.
10827: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
51934: BRUGMAN, TIL - Wiben en de katten. Redactie Victor E. van Vriesland en J.C. Winterink.
7576: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
74582: BRUGMANS, H. EN A. LOOSJES. - Amsterdam in beeld. 3 dln
75233: BRUGMANS, PROF. DR. H. - (Complete set deel 1-6) Geschiedenis van Amsterdam. [Set van 6 boeken] Deel 1: Middeleeuwen 1100/1544. Deel 2: 80-Jarige Oorlog 1544-1621. Deel 3: Bloeitijd 1621/1697. Deel 4: Afgaand Getij 1697-1795. Deel 5: Stilstaand Getij 1795/1848. Deel 6: Opgaand Getij 1848/1925.
51938: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw. 2 delen. 1: 395 blz. 2: 396-797 blz.
16559: BRUGMANS, DR. H. E.A. - Algemeene geschiedenis. Geillustreerd.
51935: BRUGMANS, DR. H. E.A. - Algemeene geschiedenis. Geillustreerd.
51936: BRUGMANS, H. - Historisch leesboek verzameld door dr. H. Brugmans, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. R. Fruin, R.C. Bakhuizen van den Brink, W.H. de Beuafort, W.G.C. Byvanck e.a.
51937: BRUGMANS, H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815 door prof. dr. H. Brugmans. Ge´llustreerd onder toezicht van H. van der Bijll, wetenschappelijk-assistent aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
51939: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W. - Het stadhuis van Amsterdam. Door prof. dr. H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieŰn, en twee plattegronden.
51940: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
51941: BRUGMANS, H., FISCHER, F.H., (RED.), - Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Doorgezien door W. Nolet. 6 delen.
51943: BRUGMANS, PROF.DR.I.J. (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1e druk, Hardcover, 1836-1961. Met foto's, documenten en tekeningen.
51944: BRUGMANS, W - Korang Oewang (zonder geld)
48185: BRUIJN, C. A. DE REINDERS, H. R - Nederlandse vestingen
74640: BRUIJN J. DE - Hoe gezegend in ons land,
45521: BRUIJN, J. DE, W. HEIJTING (EINDRED.), - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies, met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door Dr. W. Heijting, m.m.v. M. van den Heuvel.
51951: BRUIJN, C. - Nederlandse sagen en volksverhalen
51964: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeid
70069: BRUIJNS, JAN. - n Blik op oneindig of: st'ik der hoet op?
392: BRUIN, DS. P.J. DE (HOOGLERAAR THEOL. SCHOOL) - Levensbericht Levensbericht van Prof. P.J. de Bruin
29083: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond. Met printverbeeldingen.
45586: BRUIN, DS. J. DE - ''Mobilisatie'' en ''Een gebed uit de diepte''. Twee leerredenen over 1 Samuel 18:17m. en Jeremia 14: 7-9, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, in verband met het dreigend oorlogsgevaar in de Ned. Herv. kerk te rijssen op 2 Augustus 1914
35548: BRUIN, CLAAS (1671-1732); GERRIT SCHOEMAKER (1692-1736) - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker, en veršiert met printverbeeldingen.
12831: BRUIN, JAN DE - De schipper van de dankbaarheid. Ge´llustreerd door Reint de Jonge. 10e druk.
72823: BRUIN, M.P.DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550
74479: ASSELT- DE BRUIN - Loop rechtop: Je mag er zijn voor God
74568: BRUINE, J. DE - Eerste beginzelen der woorden Gods, ofte eenige klaare, zeker, hoogstnodige aan-een-geschakelde waarheden, om in de zaligmakende kennis van Gods heilig woord kragtig toe te nemen. Waar in Verbond aanSinai klaasr enonderscheidelij vertoont wordt waar bij gevoegt is En eene belydenis predikatie; zynde een Schetas van ditb geheel werkje. Door Johannes de Bruine. In zyn leven laatst bedienaar des H. Euangeliums in 's Gravenhage.
34086: BRU¤NE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
52002: BRU¤NE, J.C. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
43746: BRUINING, H. - Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet. Taalkundig, en ten deele ook Etymologisch, behandeld, door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. Eerste deel
21425: BRUININGS, D. (1704-'49, PRED. TE AMSTERDAM)U7Y - De Leeuw uit den Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid. Zijnde zestien weldoorwrochte leerredenen, over het bitter kruislijden van onzen gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Met een aanbevelend voorwoord van J. Schotel.
42563: BRUINOOGE-VAT, G. - Draagt elkanders lasten
42437: BRUINS, CLAAS - Zede-dichten. Met kunstplaaten. De tweede druk. In een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert. Byvoegsel bestaande in 't leeven van koning David, en eenige mengel-dichten.
52012: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs. Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Door A. van Brummelen.
52013: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
21820: BRUMMELKAMP, PROF A.BO - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
21294: BRUMMELKAMP, PROF. A. - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp (hoogleraar aan de Theologische School te Kampen) Door zijn jongsten zoon A. Brummelkamp.
69577: BRUMMELKAMP A - Voor het Gemeene Best de arbeid-Cosmopolitisme- het Huis met de Zeven pilaren en Geen Gelijkheid maar toe nadering uitgave Vereninging Christelijke Bibliotheek
52014: BRUMMELKAMP, PROF A. - Briefwisseling tusschen Brummelkamp en Kohlbrugge inzake Afscheiding 1834.
52015: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52016: BRUMMEN, D.J. - Sprekende nadat hij gestorven is. Verzameling stichtelijke overdenkingen door wijlen ds. D.J. van Brummen chr. Geref. predikant. Met een voorwoord van ds. C. Smits te Driebergen.
52017: BR▄MMER, PROF. DR. V. - Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden 2e druk
52018: BRUN J. S.J. - Dictionarium Syriaco-Latinum
52020: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten bloemlezing: samengesteld, toegelicht en ingeleid door Dr. P.J.Meertens bandontwerp, vignet en schutbladen van Georg Rueter
52021: BRUNING, J. W. - Biochemisch onderzoek van leucocytenantingenen
52022: BRUNKLAUS F A - Het Evangelie van Judas.
27683: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung Řber den Christusglauben.
52025: BRUNNER, D. EMIL - Der Mittler. Zur Besinnung Řber den Christusglauben.
41692: BRUNOTTE, HEINZ & OTTO WEBER. (EDS.). - Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handw÷rterbuch. .
74823: BRUSSE, JAN, - BelgiŰ, Luxemburg.
57925: JONGE DE N STADSEVANGELIST TE BRUSSEL - Na 25 jaren Gedenkboek 1880-1905
21152: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilÚ van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend┤ predikant te s┤ Bosch.
52033: BRUYN-OUWELAND, MIA - Dreigende branding.
71135: BRUYN, C. DE - Dat liep slecht af
28657: BRUYN, C. - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn. Door Cor Bruijn. Bandtekening en platen van Jan Lutz. 4e druk.
52030: BRUYN, COR - Het vonkende vuur. Met platen en bandteekening van Henk Poeder.
52031: BRUYN, J.F. DE (18E EEUW) - Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het jubilÚ van het H. Sacrament van mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne geloofsbelydenis gedaan heeft in november 1761. Met approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der leerstukken van de Roomsch/Catholyke kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, hoogleeraar der Oostersche taale, en rustend┤ predikant te s┤ Bosch.
52032: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Marieke en de eekhoorn. Met plaatjes van Rie Kooyman. Tweede druk.
52035: BRYAN, RUTH. - Sprekende nadat ze gestorven is. Acht brieven over de volheid van christus en het geestelijk verval. Door Ruth Bryan, overleden op 27 juli 1860, benevens haar zalig afsterven. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser.
52036: BSIZER, GUSTAV - Die werke Martin Luther's ausgewńhlt und angeordnet von Gustav Bsizer
74716: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
74718: BUBER, M., ROSENZWEIG, - BŘcher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
74717: BUBER, M. - DIE F▄NF BUCHER DER WEISUNG. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Neubearbeitete Auflage Im Anhang die Beilage: "Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift", von Martin Buber.
45296: BUBER, MARTIN - K÷nigtum Gottes
12347: BERN-BUCH - Images du pays bernois. Berne, the heart of Switzerland.
52048: BUCHAN, JOHN, - De strijd aan de Somme.De eerste phase/ de eerstephase, vertaald uit het Engels door W. de Veer, verslag van de slag aan de Somme, juli 1916-november 1916, met foto's en een kaartje
22137: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen Řber die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe Řber den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
52049: BUCHHOLZ, C. - Der Herr und die lieben Gemeinden in Kleinasien. Betrachtungen Řber die sieben Sendschreiben (Offenb. 1-3) nebst einer Zugabe Řber den 'Antichristen' und 'das neue Jerusalem' nach Offenb. 21 von Carl. Buchholz, Pastor in Essen a.d. Ruhr.
36957: B▄CHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Lńnder, Stńdte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, G÷ben, GerbraŘche, MŘnz, Gewicht und Maas beschrieben.
52051: B▄CHNER, GOTTFRIED - Biblische Real- und Verbal-Concordanzien, Oder Inbegrif der biblischen Gottesgelahrheit darninnen die personen, Lńnder, Stńdte, Flecken, Gegenden, Wasser, Berge, G÷ben, GerbraŘche, MŘnz, Gewicht und Maas beschrieben.
52052: BUCHWALD, G. - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild fŘr das deutsche Haus von Georg Buchwald. Im wesentlichen unverńnderter Nachdruck der dritten Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln nach Kunstwerken der Zeit.
52053: BUCK, A. DE - Egyptische verhalen. Uit eht Oud-Egyptisch vertaald.
69790: BUDDING, J VEENENDAAKL - Ik keer mij naar de zon en laat de schaduw achter mij een autobiografie van de Veense Zakenman Jaap Budding welke in 1993 zijn bedrijf terwaardde van 14 miljoen verloor
75179: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - IK zal wederbtrengen Pastorale ervaringenn van deze predikantinn zijneeste gemeente 4e druk
75178: BUDDING, DS. D. J. PKN PRED ELSPEET/WAARDER - IK zal raad geven Pastorale ervaringenn van deze predikantinn zijneeste gemeente 2e druk
52054: BUDDING, D.J DS, EA. - Ziet, de Bruidegom komt!
52055: BUDDING, D.J DS, EA. - Ziet, de Bruidegom komt!
52056: BUDDING, D.J. HETEREN, A. KNEGT, DE G.S.A. PAUL, H. - Voor Hart en Huis bijbels dagboek 2010 Grote-Letteruitgave
52059: BUDDING, DS. D. J. / PIETERS, W. HERSTELD HERV KERK TE GARDEREN (REDACTIE) - ╔Ún naam tot zaligheid. Tien preken. van Herv Predthans binnen P K N of Hersteld Herv Kerk
52058: BUDDING, DS. D. J. / BUTTER, DS. P. DEN / KORT, DS. A / MOERKERKEN, DS. A. E. A. - Ziet, de Bruidegom komt
52061: BUDDING, DS. D. J. - Wat is het doel van mijn leven? serie Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal 4e druk
1334: B▄DGEN, W./HARKEMA, M./ POST, S.D./ WESTERINK, H. (RED.) - Meer dan mensenkennis. Over kennis in de maatschappij van morgen.
52064: B▄DGEN, W. - Hulp aan omstreden regmies.
52065: BUECHNER, F./BOLTIN, L./RIPPER, R. - The life of Jesus.
70746: BUERBAUM J.-F. - De stoelbinder in het Jan van Lierstraatje of De vondeling in den kerstnacht van 1813 [2 delen. 2e deel: Wat is er van het gestolen kindje geworden?]
11826: BUFFINGA, DS. N. - Een koopmansstad in vuur! 3e druk.
52066: BUFFINGA, DS. N. - Twijfelzucht en Twijfelzege door Ds. N. Buffinga (Dienaar des Woords te Rotterdam)
1554: B▄HLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekr÷nte Preisschrift.
52067: B▄HLER, CHRISTIAN (PFARRER) - Der Altkatholicismus, historisch-kritisch dargestellt. Eine von der Haager Gesellschaft zur vertheidigung der christlichen religion. Gekr÷nte Preisschrift.
52068: B▄HRS - Poppenmoedertjes. Ge´llustreerd door Frans Lazarom
72947: BUIJNSTERS P.J. - Sara Burgerhart en de ontwikkeling van de Nederlandse roman in de 18e eeuw,
52069: BUIJNSTERS, DR. P. J. - Wolff & Deken. Een biografie.
14744: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
52071: BUIJS, G. - Blikken op het Gods bestuur. of troost voor lijdenden.
52072: BUIJS, P - Natuurkundig schoolboek,uitgegeven door de maatschappij: tot nut van het algemeen, eerste stukje en tweede stukje, verbeterde en vermeerdere uitgave met koperen platen 3e druk
52074: BUIJS, P. - Het liefde-offer. Een leesboek over den aard en de strekking der Christelijke Godsdienst, door P. Buys, Godsdienst-Onderwijzer te Leyden.
52073: BUIJS, P. - Rome en Utrecht. Of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen.
27299: BUIJS, C. J. - Israels aanneming. Het leven uit de doden. een kerk historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden
71773: BUIJSE, J. - DE STORMRAMP van 30 sept. op 1 oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse. Door J. Buijse, Redacteur van het dagblad "De Zeeuw". Uitgave ten voordeele van de getroffen bevolking.
52076: BUIS, SUSANNE E.A. - De laatste getuigen - Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd als nieuw
52075: BUIS H - SAMEN LEVEN 1942-1992 Jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar Kampen Doopsgezinde Gemente Aalsmeer
74332: ATLAS KEVER F-BUISMAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn .Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
37775: BUITELAAR, DR. P. - Geloofsbevinding in de prediking. Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in Hervormd-Gereformeerde preken.
52079: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie. Academisch Proefschrift ter verkijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte op gezag van den rector magnificus Dr. D. Nauta, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Vrije Universiteit te Amsterdam.
69778: BUITENWEG, HEIN & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
52080: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis 2de druk.
52081: BUITENWEG,H. 15,00 - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over IndiŰ. Woordenlijst.
20384: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een stad.
52084: BULL, A.J. DE - De molenaars dochter.
52085: BULLINGA, N. - Kastelen vanuit de lucht Luchtfoto's van kastelen
75201: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect Met seer rijcke registers.
32078: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - De openbaringhe Jesu Chrisi Ten eerste door den H. Engel Gods / Joanni den H. Apostel ende Euangelist geopenbaert / en van hem gesien en beschreuen: Maer nu met CI. Predicatien verclaert door Heinrychum Bullingerum. Eerstmael in Latijn wtghegaen / ende nu in Neder-duytsch ghetrouwelick ouergheset. (...) Hier is oock by geuoecht / een seer schoon troostelick boeck/ vande veruolghinghe der Heyliger Christelicker Kerke / beschreuen door den seluen Heinrychum Bullingerum, tot een sonderlinghe troost der bedroefder Christenen / die in dese laetste geuaerlicke tijden onder het cruyse ende in lijden zijn. Op het eenuoudchste in onse Nederduytsche sprake ouergheset. Matth. 17. vers 5. Dese is mijn wel lieue Sone, inden welcken Ick mijn welbehaghen ghenomen hebbe, hoort hem.
52086: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewńhlte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. .
52088: BULLINGER, JOHANN HEINRYCH (1504-1575) - De openbaringhe Jesu Chrisi 2 dln
52089: BULLINGERUM, HEINRYCHUM(1504-1575) --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewńhlte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi.
52090: BULTHUIS, H.J. - De taveerne van Piet Rabbel.
52092: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
52093: BUN, WOUT - Henk en Bert fiksen het op de fiets. Met tekenngen van Hans Buenk.
15690: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
30280: BUNGENER, F╔LIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
36421: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52099: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
52101: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
19869: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
19870: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au dÚsert. 2e Údition.
3428: BUNGENER, F╔LIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
52100: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid in de vorm eener novelle. Naar het Fransch van L. F. Bungener.
52095: BUNGENER, F╔LIX - Ambrosius en de vierde eeuw. Uit het Fransch vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
52096: BUNGENER, L.F. - Un sermon sous Louis XIV. Suivi de deux soirees a l' hotel de Rambouillet. (Mars 1644) par L.F. Bungener. Troisieme edition.
52097: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au dÚsert. 2e Údition.
52098: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
52094: BUNGENER, F╔LIX - Rome en de Bijbel. Handboek bij de behandeling der punten van verschil tusschen de Roomsch-Catholieke en Protestantsche Geloofsbelijdenis. Uit het Fransch van Felix Bungener, vertaald door C.S. Adama van Scheltema.
3001: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Drie preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene preek aan het hof. (2) 326 pag. Deel 2: Eene preek in de stad. (2) 313 pag. Deel 3: Eene preek in de woestijn. (2) 316 pag.
3775: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Eene preek onder de regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid, in den vorm eener novelle. Naar het Fransch van L.F. Bungener.
4952: BUNGENER, LAURENCE LOUIS FELIX (1814-'74) - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van Bungener, door L. Batoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
70697: WERUMEUS BUNING A. - Met z'n drieŰn (naar het Engelsch)
68662: WERUMEUS BUNING,A - In en om de Kampong. Oost - Indische schetsen.
52102: BUNING, A. WERUM╔US - Zondaars en zondaressen, nieuwe schetsen. geillustreerd door Wm. Steelink.
52105: BUNT-VAN VULPEN, TRUUS - Niet doen, Felicia; en Avonturen in Dillenburg. Illustraties: Aly Diepeveen; omslag: Johan van Dongen. 2 delen in 1 band; Deel 1: Niet doen, Felicia!; Deel 2: Avonturen in Dillenburg.
52103: BUNT, ALEID VAN DE - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
34553: BUNTING, HENDRICK ( 1545-1606 GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift (...) Het gehele werk compleet in drie delen. En nog een bijgebonden werkje. : Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (...).
71632: BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen.
4712: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo, naar eene kompleete uitgave van Bunyans werken. Volgens des schrijvers eigene edities. Met portret. Eerste deel.
26628: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komen tot Jezus Christus. Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn.Tweede druk.
8583: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en christinnereis. Met 50 nieuwe illustraties van J.H. Isings Jr. Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R. Bremer. Met een inleidend woord van H.M. van Nes.
2728: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het leven en sterven van Mr. Kwaad. Ofte eens godloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van een onherboren ziel. En: De enge poort, of het groote en zwaarwigtige werk van ten hemel in te gaan. Nieuwe onveranderde uitgave. Derde druk.
25503: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid. (eens)Door Johannes Bunjan, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Volksuitgave, met 9 fraaije platen.
72014: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Langs Sions wegen, gedichten
47206: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en Godzoekende ziele in het engelsch beschreven door Mr.Joannes Bunjan leeraar de Bedfort en om deszelfs voortrefelijkheid in het nederduitsch vertaald versierd met verscheidene figuren en versen.
41395: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - eens pelgrim reize naar de eeiuwigheid
26923: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons tempel door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt, alsmede de schoonheid van Sion en de heerlijkheid der Kerke Jezus Christus over Jes. 56 : 7.
4700: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade verheerlijkt aan den voornaamsten der zondaren. Of een kort en getrouw verhaal van de groote genade Gods in Christus verheerlijkt aan zijnen armen dienstknecht John Bunyan.
27437: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heyligen oorlog. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere figuuren.
141: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize en Christennereis naar de eeuwigheid . met aantekeningen van de engelse predikant Robert Maguire M A met 100 platen door H C Se;lous en M Paolo Priolo opnieuw uit Engels vertaald door C S Adama van Scheltema pred te Amsterdam
1470: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Salomons tempel door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt alsmede de schoonheid van Sion en de heerlijkheid der Kerke Jezus Christus over Jes. 56:7 Uit het Engelsch vertaald.
34683: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christenreis naar de Eeuwigheid.
3631: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heilige oorlog gevoerd door Schadda´ tegen Diabolus, om de stad Menschziel. Door John Bunyan.
27457: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.
42183: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christenreize naar de eeuwigheid uit het Engelsch van Johannes Bunyan schrijver van ''De Heilige Oorlog'' met platen
38774: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies. Waarbij: Parabel van den onvruchtbaren vijgeboom.
42410: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - een ding is nodig bijbels dagboek 5e druk
2789: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Paarlen uit de werken van John Bunyan.
37097: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.12e druk.
22498: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Gesprek tusschen een Spin en een Zondaar
8539: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heyligen oorlog. Uyt't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere figuuren.
75209: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Eens christinnes reyse na de eeuwigheyt. Tweede deel. Vertonende [...] hoe de vrouw en kinderen van de christen de gevaarlyke reyse ook aangevaart [...] hebben. / By Joannes Bunjan. ; Translated from the English into Dutch by A.E.C. [= A.E. Crous]
2744: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.
73717: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Al de werken van John Bunyan. Uit het Engelsch vertaald door H. Milo en E. Ubels. Met levensgeschiedenis. DE DELEN 1- 2-3 EN 4
30195: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De christen- en christinnereis naar de eeuwigheid, door Johannes Bunyan. Met 100 platen en het portret van den schrijver. Opnieuw uit het Engels vertaald door C.S. Adama van Scheltema. Volksuitgave.
33452: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreize naar de eeuwigheid (de). Uit het engelsch van Johannes Bunyan schrijver van de Heilige oorlog. Met platen.
25788: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood. Uit het Engelsch vertaald door L. van Gorkom.
4703: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid, (de). Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door C. S. Adama van Scheltema. Achtste druk. Met 100 platen.
26669: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Den heyligen oorlog. Door Joannes Bunjan, leeraar in Betfort. Autheur van eens christens reyse na de eeuwigheyt. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere figuuren.
39063: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont. Eerst door eene evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6: 37. Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eygen bevindinge, zoo in zijn eerste bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade; en zijn ontmoetingen in deselve. In 't Engels beschreven door Johannes Bunjan, leeraar in Bedford. In 't Nederduyts vertaalt.
35241: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid (eens). Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren. Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
42346: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christinnenreiz naar de eeuwigheid uit het Engelsch met platen. 2e druk
41681: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) OTTE J J PRED VRIJE GERF GEM TE ROTTERDAM OV 1923 - Het leven en sterven van Mr. Kwaad. Of eens goddeloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren zie
43930: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize na de eeuwigheit,.Vertoonende onder verscheideaardige zinnebeelden de gantchestaatvan een boetvaardige en Godzoekende Ziele inhet Engelsch beschreven door Mr john Bunjan leeraar in Bedford ende om deszelfs voortreffelijkheit in het Nederduitsch vertaalt verciert met verscheide figuren en verzen den negentiende druk
15354: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christenreis naar de eeuwigheid, (de). Voor kinderen bewerkt door H. v.d. Brink.
38884: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - met levensgeschiedenis. Deel 1: Uit het Engels vertaald door H. Milo. Deel 2: Uit het Engels door G.C. Eger. Deel 3: Uit het Engels door A.J. Kers. Deel 4: Uit het Engels door E. Ubels.Met vooorwoord van A de Redelijkheid
2791: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. Derde druk.
30347: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De christinnereize naar de eeuwigheid.
18315: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties.
2777: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heilige oorlog. Uit het Engels van Johannes Bunyan. Nieuwe onveranderde uitgave met platen.
42634: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christenreis naar de Eeuwigheid. met afbeeldingen van Alberet Wessels
74328: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christinnenreiz naar de eeuwigheid met negen gravures van Jan LUyken derde druk
32281: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Geestelijke Zinnebeelden. vertaald door P. Huet.
4658: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid, (eens). Met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Herziene onverkorte uitgave, met de 9 oude platen.
4678: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) OTTE J J PRED VRIJE GERF GEM TE ROTTERDAM OV 1923 - Het leven en sterven van Mr. Kwaad. Of eens goddeloozen reize naar 't eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren ziel.
2774: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De leere der Wet en der Genade verklaard. Of eene verhandelinge van de Wet en van de genade.
2772: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Verhandeling van de ware vreeze Gods, aantoonende waarin die bestaat en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. Alsmede deszelfs oorzaken; wie dezelve heeft; wat deszelfs gevolgen zijn; en welke de voorrechten zijn van degenen die den Heere vreezen. In het Engelsch beschreven door mr. Johannes Bunjan. Nu om deszelfs uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald door Pieter van der Meersch.
40494: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims Reize van deze wereld naar de toekomende (des), voorgesteld in de gelijkenis van een droom
4657: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De voorrechten en voordeelen der heiligen. Uit het Engelsch vertaald.
33426: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Pelgrims reize naar de eeuwigheid (eens).
52295: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Het leven en sterven van mr. Quaet, ofte Eens godlosens reyse na het eeuwige verderf. den vijfde druck
42185: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond door eene evangelische verhandelinge over de woorden Christi, Joh. 6: 37
45036: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De Christenbnereize naar de eeuwigheid uit het Engelsch .met 9 gravures van Jan Luiken tweededruk
1271: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Komst en welkomst tot Christus. Of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond. nieuweuitgave vierde druk
23554: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heilige oorlog, door Johannes Bunjan, leeraar in Betfort, autheur van eens Christens reize naar de eeuwigheid. Uit 't Engelsch vertaald. Nieuwe onveranderde uitgave. Derde druk.
33956: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Parabel van den onvruchtbaren vijgeboom. Of het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbaren belijder.
146: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christen's reize naar de eeuwigheid (eens). Achtste druk. volksuitgave, met 9 plaatjes.
2702: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De leer der wet en der genade verklaard. Of eene verhandeling van de wet en van de genade, waarin de natuur van de een en van de andere wordt aangewezen, alsook hoe deze de twee verbonden zijn, wie de personen zijn, en wat de staat is zoowel van degenen die onder het een als die onder het andere verbond zijn. Getrouwelyk uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebragt door Jan Ross.
36405: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - Christens reize naar de eeuwigheid.(eens) Door Johannes Bunjan, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, in leven predikant te Hoorn. Volksuitgave, met 9 platen.
38787: BUNYAN, JOHN (1628-'88, BEDFORD) - De heyligen oorlog, door Joannes Bunyan, Leeraar in Betfort. Autheur van eens Christens Reyse na de Eeuwigheyt. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere figuuren.
71708: DECIMUS MAGNUS AUSONIUS BURDIGALENSIS (CA. 310-CA. 395) - Opera.
52307: BUREN SCHELE, A.D. VAN - Het vaderland en Oranje. Oud en nieuw. Hulde aan Z.M. Koning Willem III.
23598: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
68744: WIBREN VAN DER BURG - Het democratisch perspectief : een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie
52309: BURG, F.L. - Het huisje op de heide. Ge´llustreerd door J. Blauwijkel. derde druk
52310: BURG, J. VAN DER - ADEMA, HORA - De familie Heijningen. met platen.
52311: BURG, JAN. A. C. - Westerse Cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
69207: WYK WILLIE BURGER VAN - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
53823: BURGER - Pastorale ontmoetingen
52312: BURGER, L.A. - Pastorale ontmoetingen
52313: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw
23682: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - Van banneling tot veldmaarschalk. Het leven van Jeftha. Tweede druk.
72304: BURGGRAAF G.P.P - Trap en mate in de kennis van Christus, gesprek tussen Wetgeleerde en Christen
75188: BURGGRAAF, G.P.P. PROFEET -LEKENTHEOLOOG HARSKAMP/BURGECVILLE-ONTARIO - opdat ik gode leven zou driestukken naar gelaten 2 vers 19
75180: BURGGRAAF G R P - WYBE WEVERS DE VRIJE GEUS 3e drul
52324: BURGGRAF, G.P.P. - Hemels onderscheid. 1 Korinthe 15:41. "... want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster"
52325: BURGH, WOLTERUS TER (GEB. 1630, ZWOLLE) - Gereformeerd bloem-hof, verciert met verscheidene Christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gesangen op yder dag van de wecke. Tot dienst en troost voor alle gelovige Christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, lief-hebber van de oeffeningen der Godzaligheid.
52326: BURGH, WOLTERUS TER ((1600-1665 FL.) ZWOLLE) - Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van zinstorende fouten verbeterd.
52327: BURGH, WOLTERUS TER(1600-1665 FL.), ZWOLLE) - Gereformeerde Bloem-hof vercierd met verscheide Christelijke gebeden: Als mede de gebeden gesteld op ieder dag van de weeke. door Wolterus ten Burgh
52329: BURGHOUT J - En zijn Godgeheligd zaadLeven en sterven van LAURA BURGHOUT geb 23 juni 1991 overleden 29 mei 1992
52331: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - BLIJE JEUGD 3e deeltjes met vriendjes en vriendinnetjes 3e leer gang. )(Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52332: BURGT, JAN EN JOS VAN DE - De Kleurige Hof 3e deltje 4e leerjaar serie Langs drie wegen)een serie voor katholieke scholen.
52334: BURKILL T.A. - The evolution of Christian thought
52335: BURLEIGH, J. H. S. - A Church History of Scotland.
4897: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. Door Franciscus Burmannus, in sijn leven doctor ende professor der H. Theologie in de academie en bedienaar des Goddelijken Woords in de Gemeinte tot Utrecht. Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. (1687). Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
38177: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - Synopsis, dat is kort begryp der heilige God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout. Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T. Het 2e stuk behelst voornamelijk de huishouding des N. Verbonds (1697).
15043: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
52337: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79 NED. GEM. TOT HANAW. LATER, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...)
52340: BURMANNUS, FRANCISCUS SR. (1628-'79, PROF. TE UTRECHT) - De wet ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd.
71928: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtse en eyndigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabeth
5430: BURNET, THOMAS (1635-1715, LONDEN) SEWEL W 1654-1720 - Kort begryp van de Historie der Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achste en eydigende met het begin der regeeringe van Koninginne Elizabetk.
38572: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - De godgeleertheit, begrepen in een verklaringe der 39 artikelen, behelzende de geloofsbelydenis der Engelsche kerke, beschreven door den hooggeleerden heer Gilbert Burnet, bisschop van Salisbury. Den tweeden druk.
34346: BURNET, GILBERT (1643-1715, BISSCHOP TE SALISBURY) - Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Met Figueren.
52344: BURROWS, MILLAR. - What Mean These Stones? The SIgnificance of Archeology for Biblical Studies.
52345: BURTON, A.H - De eerste en tweede opstanding. 2e druk
72474: BUSCH, FRITZ OTTO - De vernietiging van de Bismarck/Het drama van de Scharnhorst. Twee oorlogsboeken in een band De vernietiging van de Bismarck/Het drama van de Scharnhorst. Twee oorlogsboeken in een band Verslag van de vernietiging van de Bismarck en het de geschiedenis en ondergang van de Scharnhorst. Met foto's en kaarten
41045: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
52348: BUSCH, WILHELM. - Edelsteine des Humors aus Wilhel Busch und andern werken
72822: BUSINKTH.A. - Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. Eine archaeologisch-historische Studie unter Beruecksichtigung des westsemitischen Tempelbaus. Band I, Der Tempel Salomos.
52349: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische fantasien en kritieken. eerste vijf delen. Met o.a. Maurits van Oldenbarndeveldt, Jan Pietersz Coen 1882,
52354: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven!: Vier toespraken na de bevrijding.
52355: BUSKES.J.J - In der branding. brieven aan een jonge vriend
52351: BUSKES JR., J. J. - Job.
52352: BUSKES, DR. J. J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
52353: BUSKES, DR. J. J. - Zin en onzin van Kerstfeest.
46368: BUTH-VILLERIUS, HELEEN - Piep
52358: BUTH-VILLERIUS, L - Witte Beer. Tweede druk. illustraties Jaap Kramer
52359: BUTH-VILLERIUS, L - Witte Beer. Tweede druk. illustraties Jaap Kramer
52361: BUTLER, J. J. DR - Nederland in de Bronstijd
52362: BUTTER G - Practische zeemanschap.
52363: BUTTER, DS. P. DEN - Wijsheid in sprekenden beelden. Het lesboek van Agur
52364: BUTTER, DS. P. DEN - Wijsheid in sprekenden beelden. Het lesboek van Agur
30367: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52365: BUTTER, J. DEN - Gert en Jos in het bos. Tweede druk.
52368: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuur 1900. Chrysallis.
52369: BUUREN, W VAN. - Mensen met maskers
35684: BUURT - Beschouwende godgeleerdheid. Derde stuk.
71530: BUYS P. - ANSIE Algemeene Nederlandse Systematische Ingerichte Enyclopaedie drie delen
52375: BUYS, MARIA - Vijftien practicale geloovs oeffenende meditatien over degeboorte en lyden van Jesus Kristus als mede over eenige nijzondere texten des O en N Testament opgestelt Tot ontdekkinge der gener die het geloov missen en tot versterking en vertroosting van Godts Kinderen
34700: BYE, JOHAN DE - Christelijke, Remonstratie aen de E.E.A.A. Heeren, de Regeerders en Raad der Stad Leyden. Door Johan De Bye.
42833: BYNĂUS, ANTONIUS (1654-'98, PROF. TE DEVENTER) - Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere plaeten. Zesden druk.
64268: RICHARD EVELYN BYRD. - Klein Amerika. Mijn Zuidpool-onderzoek en mijn vlucht naar de Zuidpool. , titelplaat [portret van auteur] en [uitvouwbare] kaarten. Orig. linnen. Antarctica. Gebonden.
52377: BYVANCK, A. W. - De kunst der oudheid. Drie delen. Deel 1 Met 282 afbeeldingen op 80 platen en 80 figuren in den tekst. Deel 2 Met 465 afbeeldingen op 120 platen en 141 figuren in den tekst. Deel 3 Met 323 afbeeldingen op 80 platen en 90 figuren in den tekst.
52378: BYVANCK, A. W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
52379: BYVANCK, W. G. C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781, de prins in ballingschap, 1795-1809, eeuspiegel, 1812.
65774: SMINK P J J.BZ - Het lied van den arbeid
70256: CABALLERO CALDERďN, EDUARDO - Priester in de bergen. Roman. Vert.
38258: GLORIERIUS CAEF - Breviarium Romanum Ex decreto Sacro-sancti Concilij Tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. iussu editum, et Clementis CIII primum. nunc denu˛ Urbani PP. VIII auctoritate recognitum.
52387: CAESAR. CAESAR- - De Gallische Oorlog. Vertlaing F.H.van Katwijk-Knapp.Tweede druk.
52391: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52389: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
52390: CAIRNS, E. - Gedenkschrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
23666: CAIRNS ELIZABETH VERTAALD DOORWOERDEN JR., C.B. VAN - Gedenktschrift van Elizbeth Cairns
52392: CALAMY, EDMUND (1600-'66, ALDERGATE) - De arke der Vroomen geopend in 5 Predicatien over Ps. CXIX : 92 door den hooggeleerden en zeer vermaarden Edmond Calamy, B.D. gewezen predikant in Londen. Uit het Engels vertaald en overgezien door Sixtus Brunsveld Predikant te Harlingen, Een werkje zeer dienstig in deze benauwde dagen. Hier is bijgevoegd: De ware hongerige ziele, Na ┤t brood des levens, Jezus Christus over de woorden Matth. V: 6 Zalig zijn die Hongeren en dorsten na de geregtighei, want zij zullen verzadigd worden. Derde druk.
48509: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
60206: LOVELY GEORGE A B PREDIKANT TE CALCUTTA - Beknopt onderrigt in de ONVERVULDE PROFETIENb Uithet Engels Uitgegeven door de vereniging ter bevordering van Christelijke Lectuur
52393: CALDWELL, HARRY R. - Het onbekende China! Nederlandsche bewerking door C. C. Bender.
39907: CALISCH, NATHAN SALOMON (1818-1891) - Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoohduitsche en Engelsche Talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd. Door N.S. Calisch
31398: CALIXTUS, GEORG (1586-1656) E.A. - Widerlegung der onschriftichen und onbillige Berleumb. Dungen damit Ihn D.Iacobus VVeller ChurSńchlicher verhoffprediger zubeschmiken sich gelusten lassen; Ingleichen Verantwortung Auff das jenige was Ihme in der ChurfŘrstl. Durchl. zu sachen und dero jetzt gemelten Oberhoffpredigern an Ihre FFF. OOOn. die regierende herzoge zu Braunschweig und LŘneburg ausgelassenen Schreiben aussgeruder und bengemessen wird. Daneben Antwort Auff D. Johannis HŘlsemanni Meisterliches Muster. Accelsit Appendix continens Expositionem septimi & feqq. versuum cap. XXIX Gen. ad historiam Iosephi de ejus continentia; Catholicae ecclesia & consensiones; Desiderum & studium concordiae ecclesiasticae. / Waarbij gebonden: Execitatio Theologica de controversiis quae circa Sanctam Eu-Charistiam inter Catolicos protestantes et pontificios intercedunt quam auxiliante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi Collegii Theologici In Illustri Iula Praeside Gehardo Titio S. Theologiae Doctore Et Professore Publico Ordinari, Facultatis Hodie decano, Pro Supremus in Theologia Honoribus Impetrandis Postr. Non Quint. Publico Examini Subiicit Fridericus Ulricus Calixtus, S. Theologiae Professor Publicus et Ordinarius. / Waarbij gebonden: Positiones Summam Doctrinae Christianae ut plurimum verbis antiquisimorum Ecclesiae Patrum expressam complexae, quas Adiuvante Deo Opt. Max. Ex Decreto Venerandi et amplissimi collegi theologici sub praesidio Georgii Calixti, S. Theol. D. Et Professoris primarii, senioros et hodie decani ac promotoris. Publice in illustri acad. Iulia Pro Supremis in Theologia Honoribus Impetrandis die XXIII Defendet Achatius Mylius Ecclesiae Catholicorum Augustanae conselsioni in dioedesi provinciaq; Hildesheimensi addictorum primarius superintenens, consistorii Adsessor & pastor Alseldensis
22006: CALLENBACH, J.. R. EN ANDERENTEKENINGEN HAROLD COPPING. - Uit een Heilig verleden. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22004: CALLENBACH, J.. R. EN ANDEREN - Recht en gericht. Met 8 kleuren lito's van Harold Copping.
22947: CALLENBACH, DR. J.R. - Waterloo.
31115: CALLENBACH, C.C. (1803-1872) - Een woord na Pinksteren. Kerkrede over Johannes IV: 13,14 door C.C. Callenbach, predikant te Nijkerk op de Veluwe. Negentiende twaalftal No.11
6775: CALLENBACH, J. R. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
6575: CALLENBACH, C.C. - Geloof en geloofsleven. Zes kerkredenen.
52407: CALMET, A. - Prolegomena, et dissertationes in omnes, et singulos SacrŠ ScripturŠ libros. Authore R.P.D. Augustino Calmet ordinis S. Benedicti, congregationis SS. Vitoni & Hidulphi. Opus Gallice primum ab authore, nunc vero Latinis literis traditum a Joanne Dominico Mansi Lugensi, congregationis Matris Dei. Editio novissima cŠteris emendatior, in qua nonnullŠ dissertationes antea ad calcem adjectŠ, nunc primum suis locis positŠ sunt.
52408: CALMET, AUGUSTYN (1672-1757) - Historie van 't leven en wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit de geschiedenissen van het oude en nieuwe verbond. In 't Fransch beschreven door den heer Augustyn Calmet (...) verrykt met 62 kopere platen, en een kaart van 't heilige land.
71349: CALMET, AUGUST - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WAARBIJ: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek &c.Nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arn. Henr. Westerhovius.
25688: CALMET, AUGUSTINUS (ABT VAN ST. LEOPOLDUS VAN NANCY) - BYVOEGSEL Het algemeen groot historisch, oordeelkundig, chronologisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den gantschen H. Bybel. Versierd met noodige landkaarten en koopere plaaten, dienende tot de gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven door den eerwaarden heer, A. Calmet. Abt van St LEOPOLDUS van NANCY Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, En nu in zuiver NEDERDUITSCH overgezet ,merkelijk vermerdert en met aan merkingen verrijkt door JAKOB van OSTADE Phil Doct en Predikante te GOUDA en Arn Henr WESTERHOVIUS Predikant en Rector te GOUDA Met privilegie van de ed. groot mog. heeren staaten van Holland en West-Friesland 2 e deel
24890: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes. 3.en 4e deel
21946: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam ß 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
70323: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariŰn Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R(. =J Regius), dienaer des Goddelicken Woorts.
16869: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwysinge inde Christelicke religie, in vier boecken begrepen: door Joannem Calvinum. Wt de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet. Met den sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der Heyliger Schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende verbetert. En: Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset door Car. Agric., leraer der gemeynte tot Rijnsburch.
21362: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Frans van Wilhelmus Corsmannus in leven dienaar van het Heilige Evangelie te Baardwijk, onder de classis van Gorinchem. Voorzien van de citaten der Schriftuur-plaatsen naar de nieuwe overzetting en verrijkt met het leven en sterven van Johannes Calvijn door Theodorus Beza, den Brief aan Frans I, Koning van Frankrijk, met Calvijns eigen verhaal van zijn beroeping tot de Heilige Kerkedienst en zijn wedervaren daarin, ook met Getuigenissen van eenige pauselijke schrijvers betreffende Johannes Calvijn, Gevolgd door een uitgebreid register. Onveranderd naar de uitgave van Paulus Aertsz van Ravesteijn te Amsterdam ß 1650 Opnieuw nauwkeurig nagezien, verduidelijkt en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling. Door J. H. Landwehr.
38473: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Getrouwelijk naar de overzetting uit het Latijn en Fransch van Wilhelmus Corsmannus, (...)
22502: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Gulden boekske over den recht christelijken wandel. Derde druk.
36709: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - EZECHIEL 1-20 1e deel 570 blz
8448: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De handelingen der apostelen. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door Ds. G. Wielenga. Eerste deel: (5) 462 blz. . Tweede deel: 500 blz. 1
21471: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het leven, de gevoelens en de bedrijven van Calvyn. Een leesboek voor 't algemeen. UIt het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche, Luthersch predikant te Zutphen. Met een voorrede van H. Muntinghe, hoogleeraar in de Godgeleerdheid Kerkelijke geschiedenis en Heilige uitlegkunde te Harderwijk.
16859: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het gepredikte Woord. Preeken van Joh. Calvijn vertaald door Ds. J. Douma en Ds. W. H. v.d. Vegt. Tk. 5 delen in 5 banden.
47929: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) THE┤ODORE DE BE`ZE; - Magni magni theologi tractatus therologici omnes---- commentari in libros seneca de clementaia
37940: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quintus Tripertitus. Continens: I. Commentarios in Harmoniam ex tribus Evangelistris, Matthaeo, Marco, Luca, compositam, & in Iohannis Evangelium. II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
48268: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
72025: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwysinghe inde Christelijcke religie, in vier boecken begrepen door Joannem Calvinum Wt de Latijnse en Francoysche spraecke ghetrouwelijck verduytschet Met den sendtbrief desselven Calvini aen denk Conick van Vrankrijck. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voorneamste poincten der Heuyligen Schriftuere dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest Op een nieu overghesien ende verbetert. En: een supplicatie van de noodige reformatie der christelijcker keercke in het pausdom, overghegeven van den Heere Joh. Calvino aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op de Rijchsdag tot spier vergadert wt het LAtijn in de Nederdiutsche sprake ghetrouwelick overgeset door Car. Argric. leraer der gemeynte tot Rijnsburch
34461: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 2e druk
39662: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien van Mattheus,Markus en Lukas deel 1.
23032: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie of de onderwijzing in de christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn. Nu van nieuws uyt het Latijn en Fransch getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdvviick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorzien met de citatien der Schriftuur-plaatsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven en sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza, met Calvini eigen verhael van zijne beroepinge tot den heyligen kerkedienst en zijn wedervaren daerin, ook met getuigenissen eeniger pauselijke schrijvers belangende Johannes Calvinus, ende ook na een nieuw register van de gaten en de namen in dese institutie begrepen.Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper
36712: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
37661: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Koninklijke weg naar den hemel.
34565: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick Tractaet Joannis Calvine/ vande Ergernissen/ waer door hedensdaegs veel Mensche afgeschrict: sommige oock vervreemt werden vande repne leere des Evangeliums Aen Laurens van Normandien. Wt het latijn getroulick ouergheset door Petrum Iacobi Silvenoetium. Noch een Appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, omdatter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
49135: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES 2e druk 870 druk
38969: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Psalmen. Verklaard. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van den wel.eerw. heer J. Boer Knottnerus, v.d.m..
71851: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini Epistolae et responsa.
24894: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ezechiel. Verkaring van de Profeet. Hoofdstuk 1 - 20.
45624: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 3 Timotheus-Titus-Felimon en Hebreen vierde druk
31443: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
24899: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen. Dln. 1 en 2. 2 delen. - tweede druk
24891: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel. 1 Deel 1 en 2. 2 delen.
20123: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini, magni theologi, Commentarii in Librum Psalmorum: nec non in Jesaiam Prophetam. In Psalmorum Commentariis, prŠter multos locos qui Calvini manu in ipsius exemplari emendati bona fide hic etiam reprŠsentantur, HebrŠus quoquo contextus e regione LatinŠ interpretationius additur. Cum Indicibus Locupletissimis. Editio ut postrema ita optima. Waarbij gebonden▒ Joannis Calvini, Magni Theologi, Commentarii in Jesaiam Prophetam: Primum collecti operÔ & diligentiÔ N. GALLASII; deinde locupletati & expoliti magno labore & cura ipsius Authoris; tertio recogniti & aucti amplÔ accessione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur; nun postremo aliquot locis ex optimarum editionum collatione restituti. Additi funt in fine tres Indices locupletissimi.
72763: CALVIJN - Gebeden
40217: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliŰn van JOHANNES
22786: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Stemmen uit Geneve. (preken, artikelen, brieven etc.) gebonden DEEL 3
30836: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima Ó Praefatioone pagina docebit. Met frontspice.
36286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het traktaat der ergernissen. door welke heden ten dage veel mensen afgeschrikt, sommige ook vervreemd worden van de zuivere leer des evangelies. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1598.
28169: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Stemmen uit Geneve. Preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. . banden 1-2 -3-4-5-6 en 7
52442: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Ioannis Calvini in omnes Novi Testamenti epistolas commentarii. Editio altera emendatior. Volumen 1. Pauli Apostoli. HALIS SAXONUM, 1834. (14) 608 blz. Vomule 2. Pauli Apostoli. (4) 525 blz. Volume 3. Epistolas catholicas complectens. Accedunt indices duo. 306 blz. Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii ad aditionem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Volume 1: harmoniae evangel. P. I.
16857: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Woorden van Calvijn.
16360: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie 1536
37966: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus dln 1 met Romijnen 308 blz en met 1 en 2 korinthe 440 blz in eenband verscheen later in 2 dln.
72609: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) DOOR SPIJKER VAN W DR - Bij Calvijn in de leer eenn handleiding bij de insttutie 2e druk
3932: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe op alle sendbrieven ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen.
72397: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, JoŰl, Amos en Obadja, uit het Latijn vertaald door W de Graaf, deel 2
72398: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Jona, Micha en Nahum, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 3
41384: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven .deel 3 1-2 Timotheus,Titus,Felemon 215 blz Hebreen 219blz.
45386: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen 2ln
38408: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, of onderwijzing in den Christelijken Godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864. Door de Prof. C. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. Drie delen.
16192: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) A. THOLUCK. - Ioannis Calvini in Novum Testamentum commentarii. Ad editonem Amstelodamensem. Accuratissime exscribi curavit et praefatus est A. Tholuck. Vol. I. Harmoniae Evangel. P.I. 1838. (72) 306 blz. Harmoniae Evangel. P.II. 1838. 418 blz.; Vol. II. In Evangelium Ioannis. 1833 382 blz.; In Acta Apostolorum. 1833. 494 blz.; Vol. III. Epistolarum N. Test. P.I. 1834 608 blz.; Vol. IV. Epistolarum N.Test. P.II. 529 blz.; Epistolarum N. Test. P.III. 306 blz.
45390: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Kleine profeten. . 5 delen: Hosea t/m Zacharia) Vertaling ds. W. de Graaf.
16871: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Handelingen der Apostelen uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald naar de editie van Baum, Cunits en Reuss door ds. G. Wielenga.
3002: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Franšois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam. Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien, door Dr. A. Kuyper.
34452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Derde predikatie over Job.
38067: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus deel 1 Romijnen 308 blz met Corinthiers 1 en 2 440 blz in een band later verschenen in 2 banden 1-2) blz
34440: CALVIJN, JOHANNES (1509-'6400 - JOB eerste deel hoofdstuk 1-10Verklaring van de Bijbel .
36719: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - JOHANNES deel2 hoofdstuk 9-21 463 blz 4e druk
24897: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Evangelien. Verklaring van de delen 1- 2 en 3. 3 delen.
3296: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64)AKO - Institutie, ofte onderwiisinghe inde Christelycke religie, in vier boecken begrepen; door Joannem Calvinum. Wt sw Latijnsche ende Francoysche sprake ghetrouwelijck verduytschet. Met den sendtbrief desselven calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustinii Marlozati, inhoudende de voornameste poincten der Heyliger Schriftuere, de welcke noyt te voren daerby en is gheweest. Op een nieu overghesien ende ghebetert.
33545: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariŰn Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.
15925: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Commentaries. The First book of Moses called Genesis. Translated from the original Latin, and compared with the French Edition, By the Rev. John King, M.A., of queen's college, cambridge, incumbent of Christ's Church, Hull. Volume first. 584 blz. Volume Second, 523 blz. The four last books of Moses arranged in the form of a harmony. Translated from the original Latin, and compared with the French edition ; with annotations, etc. By the Rev. Charles William Bingham, M.A., Rector of melcombe-horsey, dorset, and formerly fellow of new college, Oxford. Volume First. 502 blz. Volume Second. 472 blz. Volume Third. 461 blz. Volume Fourth. 436 blz. The book of Josua. Translated from the original Latin, and collated with the French edition, By Henry Beveridge, Esq. 334 blz. The book of Psalms. Translated from the original Latin, and collatedwith the Author's French version, By the Rev. James Anderson. Volume First. 596 blz. Volume Second. 478 blz. Volume Third. 506 blz. Volume Fourth. 494 blz. Volume Fifth. 513 blz. The book of the Prophet Isaiah. Translated from the original Latin, By the Rev. William Pringle. Volume First. 496 blz. Volume Second. 482 blz. Volume Third. 522 blz. Volume Fourth. 504 blz. The book of the Prophet Jeremiah and the lamentations. Translated from the Latin, and edited By the Rev. John Owen, vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. 508 blz. Volume Second 496 blz. Volume Third. 480 blz. Volume Fourth. 647 blz. Volume Fifth. 576 blz. The book of the porphet Ezekiel. Now first translated from the original latin, and collated with the French Version : By Thomas Myers, M.A. vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 413 blz. Volume Second. 418 blz. The book of the Prophet Daniel. Now first translated from the original Latin, and collated with the French version, with dissertations, newtranslation of the text, and copious indices, By Thomas Myers, M.A., vicar of Sheriff-Hutton, Yorkshire. Volume First. 397 blz. Volume Second. 409 blz. The books on the twelve minor Prophets. Now first translated from the original Latin. By the Rev. John Owen, Vicar of thrussington, leicestershire. Volume First. Hosea. 530 blz. Volume Second. Joel, Amos, Obadiah. 513 blz. Volume Third. Jonah, Micah, Nahum. 534 blz. Volume Fourth. Habakkuk, Zephaniah, Haggai. 410 blz. Volume Fifth. Zachariah and Malachi. 712 blz. Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke. Translated from the original Latin, and collated with the author's French version, By the rev. William Pringle. Volume First. 477 blz. Volume Second. 456 blz. Volume Third. 448 blz. En: Commentary, New Testaments. 12 delen.
52452: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Samuel.1 Deel 1 .
785: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes Calvijn's institutie, of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald, naar de laatste uitgave in mei 1864, doo de prof. G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. 3 dln. Deel 1: (41) 604 pag. Deel 2: 1867. 592 pag. Deel 3: 1868. 626 pag.
69913: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Het geloof dat wij belijden 2e druk
72399: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De kleine profeten, Habakuk, Zefanja, Hagga´ en Maleachi, uit het Latijn vertaald door Ds. W. de Graaf, deel 4
37774: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de institutie. Vertaald en ingeleid door Dr. W. de Greef.
24892: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Jesaja. Verklaring van de profeet. Deel 1,-2-3 -4
47928: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De Commentarien in qvinqve libros Mosis Genesis seorsum reliqvi qvatuor in forman harmonoae digesti. editio nSecunda priprilonge emendatior ac locupletior --- waarbij Joannis Calvini in historiam Josue israelitarum imperatoris commentarius quem pavlo ante mortem absoluit Geneve Petrum Santandreanum 1575
24898: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Johannes. Verklaring van het Evangelie.
69948: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
16860: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - De evangeliŰn van Mattheus, Markus en Lukas. In onderling overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Op nieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp. Tweede druk.
48501: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen: door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten der heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest.Op een nieuw overghezien ende ghebetert Noch van nieus hier achter aen gevoecht een schoon stuerken van den Reformatie der christelicker kercke in het pausdom, gemaect int Latijn door den selven autheur: en nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche sprake door Caragric, leeraer der ghemeynte tot Rijnsburch. Waarbij geb.: Een supplicatie vande noodighe reformatie der Christelicker kercke in het pausdom, over de gegheven van den Heere Iohanne Calvino, aen Keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcksdach tot Spier vergadert. Wt het Latijn in de Nederduytsche sprake over gheset, door Car. Agric, Dienaar der Gemeynte tot Rijnsburch.
37941: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Iohannis Calvini operum omnium theologicorum. Tomus Quartus: I. Prophetas Majores, quos vocant, nempe Jsaiam, Ieremiam, Ezechielem, Danielem, Commentariis & Pealectionibus accurati▀imis expositos complectens. I. Isaias propheta cum commentariis. II. Primum collectis opera & diligentia N. Gallasy: deinde locupletatis & auctis ampla acce▀ione locorum Scripturae qui passim in toto opere citantur: nunc postremo aliquot locis ex ipsius Authoris autographo restitutis. Additi sunt in sine tres Incices locupletissimi II. In Acta Apostolorum. III. In omnes Epistolas Pauli, atque etiam in Epistolam ad Herbraeos, & in Epistolas Canonicas. Cum indicibus locupletissimis.
37965: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Zendbrieven van Paulus 4 bnd deel 1 1996 met 1 en 2 korinthe 440 blz deel 2 1972 Galaten114blz en Efeziers,Filippensen en Collossenen 226 blz en Thessalonicensen83 blz deel 3 1972 1-2 Timotheus,Titus,Felemon215 blz Hebreen219blz deel 41973 Peterus-2- Joh1-2 Jakobus- Judas 288 blz met 30 blz zegister
36711: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - GENESIS 2dln
72066: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius.
27286: CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Institutie ofte onderwijsingh in de Christelicke religie. In vier boecken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdwiick, onder het classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinge ende verrijckt met het leven ens terven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza; met Calvini eygen verhael van sijne beroepinge tot den Heyligen kerkcen-dienst, ende sijn wedervaren in den selven; item, met getuygenissen eenige Paepsche schrijvers, belangende Johannes Calvinus, ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige reformatie der kercke in 't pausdom, aen keyser Karel de V. ende de rijcx-vorsten: noch met sijn tractaet van de rechte maniere om het christendom te bevredighen ende de kercke te reformeerden: met sijne handelingen van de reliquien der heyligen.
70281: CALVIN) GREEF, W. DE AND M. VAN CAMPEN (ED.) - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
34576: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis EcclesiŠ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
52524: CAMERARIO, JOACHIMO (1500-'74)VC - Vita Philippi Melanchtonis. Auhore: Joachimo Camerario, Papebergenfi. In qua conspicere licet Historiam Prime Reformationis EcclesiŠ, multasque alias Res memorables feituque dignissimas.
73799: CAMERON, IAN; KINGSLEY-ROWE, ELIZABETH (EDS) - Collins Encyclopedia of Antiques
68505: WAMPACH CAMILLE - Sankt Willibrord Sein Leben und Lebenswerk
39269: CAMMERAAT, P. - Te licht of Een licht? voorwoord van C.G. Mijnders
36887: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven Handboek voor bijbelonderwijs. 4dln compleet 2e druk
36888: CAMMERAAT, DRS. P. - Leren en leven deel 1. Handboek voor bijbelonderwijs.
15120: CAMPADELLI, G.B. - Opere sacre di Gio. Battista Campadelli sacerdote Padovano, dottore di sacra teologia. Tomo primo, che contiene i discorsi sacri morali adattati alla capacita di ogni genere di persone sopra le Domeniche dell' Anno, con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati, publicati ad uso principalmente de' parrochi di Villa. Tomo secondo, che contiene discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed altre materie morali , con l'aggiunta d'alcuni altri non piu stampati.
14455: CAMPBELL, MURDOCH - Dagboek van Jessie Thain (een vriendin van Robert Murray McCheyne). Persklaar gemaakt door Murdoch Campbell. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede
28157: CAMPEN, M. VAN - Martin Bucer. Een vergeten reformator (1491-1551).
26334: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
52547: CAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) - Stichtelyke rymen om te lezen en te zingen gedeelt in 3 deelen opnieuw overzien ende vermeerdert oockde noten van druck fouten gecorriceert
48591: CANN, CHARLES - . 100 Beautiful Trees of India. A Descriptive and Pictorial Handbook.
52551: CANTALAMESSA, RANIERO - Ostern in der Alten Kirche. Aus dem Italienischen ins Deutsche ˙bertragen von Annemarie Spoerri.
54535: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
40633: FELDER P. HILARINUS DR. O.M.CAP - APOLOGETICAE siveTheologiae fundamentalis Pars Altera Demonstratio Catholica
52893: CONCORDIUS VAN GOIRLE P. O.F.M. CAP. - De Koorbanken Van Oirschot 1ste Druk.
31581: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilÚ. (Ten behoeve der verdrukte FamiliŰn).
52554: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros. Gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Uit eenige zijner brieven opgemaakt. Met twee portretten en fascimilÚ. (Ten behoeve der verdrukte FamiliŰn).
52553: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch IsraŰliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van IsraŰl te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
3818: CAPADOSE, DR. A. (1795-1874, SCHERPENZEEL) - Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch IsraŰliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van IsraŰl te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier..
73489: CAPART, JEAN - Thebes : the glory of a great past a Little book for everybody
52555: CAPART, JEAN - L'art Úgyptien. Choix de documents accompagnÚs d'indications bibliographiques.
52556: CAPEL, WILLEM - Meyl op seven vertellingen uit Peelland.
13509: CAPELLE, L. / OOSTERWIJK, J. / HUNTINGTON, W. - De weg der bekeering welke de DrieŰenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden. Slikkerveer, van Drimmelen (12) 217 blz. en: Oosterwijk, J. Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896. Rotterdam, C. Oosterwijk 218 blz.en: Huntington, W. Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. Utrecht, Fisscher 219 blz.
1340: CAPELLE, M.C. - PerziŰ, het land van koningin Esther
32368: CAPELLE, L. - De weg der bekeering.6e onveranderde druk
71117: CAPELLE, M.C. - Het geheim van moeder-Annie (ge´llustreerd door Corrie van der Baan, zesde druk)
12826: CAPELLE, M. C. - de witoog
1276: CAPELLE, L. 0 - De weg der bekeering welke de DrieŰenige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Aangeteekend door mij L. Capelle, tot een naltenschap voor mijne lieve betrekkingen en vrienden of het de Heere Jehova nog mocht believen het een of ander, hierin aangeteekend, te gebruiken als slijk in Zijne alvermogende Godshand.10edruk
73781: CAPMEN DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis.... over het dienen van God in het gezin
18787: CAPPELLE, J.P. VAN (1783-1829) - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden o.aElbertus Leonius - Anthonie van Straalen - Raad der Beroerten - Maurits en Steven - Kaart van Peutinger - Hooft en schiller als geschiedschrijvers - Redevoering over den invloed der vooroordelen bij de beoefeningen der geshiedenis - redevoering over de vaderlandse geschiedenis der voorouderen
52568: CARACCIOLUS, GALEACIUS - Het heilige en wel beproefde christelijke leven en sterven van den edele Caracciolus gestorven in het jaar 1592, oud 74 jaren.
70651: BEKE CAREL - Pim Pandoer en de groene scaraboe
69821: LIONDEN CAREL TER - Wat doe ik hier ion GODSNAAM een zoeltocht 3e druk
69594: CARELSEN, G. - NatuurfantazieŰn.
72366: MACKENZIE CARINE - De geweldige belofte, Het verhaal van Sara en Abraham, illustraties Fred Apps
71715: GANERN CARL - Aus Drei Weltteilen illustriert von Henny Deppermann zweite Auflage met illusstratie
52573: CARLA. - De schoenen van de bovenmeester. Geillustreerd door Lidy van Schagen.
52571: CARLA - op lindenoord
52570: CARLA - Van drie kleine kleutertjes.
52572: CARLA - Moeders verjaardag pentekeningen van Henk Poeder derde druk.
66176: STAM CARLA - Droomeiland
52575: CARLYLE, THOMAS - Door Dr. F. van Gheel Gildemeester.
64599: ROSENTHAL-AIDANE CAROLE - Enquŕte sur le Nil.. ou tout ce que vous brűliez de savoir sur la Sortie d ╔gypte et qui vous empŕchait de trouver le sommeil Ó la fin du SÚder
69549: CARON, M.L., RED.). - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
52580: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Franšoise avec le Texte Latin Ó la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prŕtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
31433: CARRIERES, R. P. DE - Commentaire litteral sur les deux livres d'Esdras. Insere' dans la traduction Franšoise avec le Texte Latin Ó la marge. Par le R. P. de Carrieres, Prŕtre de l'Oratoire de Jesus. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Tobie. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre de Judith. Waarbij gebonden: Commentaire litteral sur le livre d'Esther.
52581: CARTIER, RAYMOND - De Tweede Wereld Oorlog. 2 del
52582: CASALIS, GEORGES - Portret van Karl Barth.
52584: CASEMIER, O. - Lumen plenum of een kerkelijk schandaal door O. Casemier, rust. pred. te Groningen. Tweede veel vermeerderde druk.
52585: CASKIE, DONALD - De schotse pimpernel.
52586: CASPARIE, WIL - Het veen, natuurlijk en menselijk moeras.
52587: CASPERS CHARLES, AND SCHNEIDERS MARC - Omnes circumadstantes Contributions towards. Contributions towards a history of the role of the people in tje liturgy. Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement
52588: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
32100: CASSARIUM H - Heilighe Emavs anders Figuer ende waerheydt dat is een beschrijvinghe vande heerlijkcke predikatie die de Sone Gods Christus jesus onsen saligchmaker ghedaen heeft ect
52589: CASTELEIN, J. EN M. - Op iiz'ren wjukken. In samling iisfeiten, oan't 1856 ta gearstald fen J. en M. Castelein.
52590: CASTEREN, DRS. J. W. C. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - OUDENBOSCH - Beknopt historisch overzicht.
52591: CATALANI, CARLA - Het bed - 5000 jaar waken en slapen
52592: CATALANI, CARLA - WAAIERS
70540: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1991-
70541: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1992
70542: EXHIBITION ART CATALOGUE - The European Fine Art Fair Handbook 1993
52596: CATALOGUESOTHEBYS - The Library of H. Bradley Martin Highly Important English Literature april 30 and 1 may1990
52597: CATALOGUESOTHEBYS - English Literature and History 19th jult 1990
52602: CATECHISMUS - Catechismus of kinder-leere.Tot nut en dienst van de jeugd in Oost-Friesland
65547: SHAW CATH - Waar liefde woont
52603: CATHERALL, ARTHUR - Strijd om een rendierkudde
70293: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden en Spiegel vanden ouden en nieuwe tijds is een gtroue weergave van de beide bundels in Al de werken van J Cats fascimilie uitgave
3666: CATS, JACOB (1577-1660) VLOTEB VAN J DR DEVENTER - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door dr. J. van Vloten, hoogleeraar te Deventer. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
40319: CATS, JACOB (1577-1660) - KEUR UIT DE WERKEN van JACOB CATS met voorbericht L.Ph.C.van den BERGH
52610: CATS, JACOB (1577-1660) - Alle de wercken van den Heere Jacob Cats: de laatste druk; waar in het Twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt: nooit voor deesen soo gedrukt
49165: CATS, JACOB (1577-1660) - STIGTELYKE MENGELZANGEN. opgesteld tot opbouw en versterking van een iegelyk Ziele in Geloove Jezus Christi des Zoons Gods
52605: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven
52606: CATS, JACOB (1577-1660) VLOTEB VAN J DR DEVENTER - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door dr. J. van Vloten, hoogleeraar te Deventer. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
52607: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
52609: CATS, JACOB (1577-1660) - KEUR UIT DE WERKEN van JACOB CATS met voorbericht L.Ph.C.van den BERGH
52608: CATS, JACOB (1577-1660) - Vader Cats uitgegeven voor het Nederlands volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk.
44355: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven
70414: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen met gravures
74096: CATS, JACOB (1577-1660) - Het leven en de verdiensten van JACOB CATS in gesprekkebn door P G WITSEN GEYSBEEK met platen
72074: CATS, JACOB (1577-1660) - Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of herdersklagt en andere mengelrymen (24)156 blz met 52 gravures tussen de tekts EMBLEMATA MORALIA et Oeconomica blz 158-210 blz met 44 gravures WAARBIJ SELFSTRYT dat is onderklinge worstelinge van Goedec en quade gedachten van Niieus vermeerdert en verbetert Militat Omnis Home (24-220112 blz met 3 gravures WAARBIJ tONEEL DER mannelicke achtbaarheyt aEN GEWEZEN INDE cOORSPRAKE,TEGEB SPRAKE EN uITSPRAKE OVER DE WEYGERINGE VANDE kONINGINNE VASTHI aen deGesanten des Kononcke ASSUERUS Tot vergeteringe vann de Huys gebreken deze eeuw (14)55(13) met 5 gravures WAARBIJ GALATHEA of Harders MINNEKLACHT 193 blzet 4 Gravures
52611: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
45246: CATS, JACOB (1577-1660) - Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632 (gelijk in uiterlijk en formaat) Met bijlage: inleiding door H.H. Zwager. (Reeks: Herleefd Verleden)
3693: CATS, JACOB (1577-1660) - 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen van denzelven, door J. Cats.
52617: CATSBURG, DS. J .NED HERV PRED GARDEREN - Uit de Schat des Woords. Predikaties gehouden in de Maartenskerk te St. Maartensdijk. 1e druk.
52616: CATSBURG, DS. J.NED HERV PRED GARDEREN - Het gebed.

Next 1000 books from Kool Boeken

6/1