Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37443: VISSER, DS. H. - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel.
39080: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek van de kerkgeschiedenis.
41179: VISSER-SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat.
42089: VISSER, A.J. DR. (LECTOR AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN) - De openbaring van Johannes
43797: VISSER, BOUWE - Roelf Grootjans
45640: VISSER, HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië
46932: VISSER, P - Heemskerck voor Gibraltar Geillustreerd door H C Louwerse vijfde druk
47164: VISSER, H - Rotsvast symboliek van bergen in de Bijbel
47249: VISSER, B - In de greep van de vijand
48647: VISSER, H. B. - De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw
49241: VISSER, H - Geloof én wedergeboorte.
73443: MAURITZ J H EN VISSER W - Leer mij Uw wegOver de vragen rond Gods leiding
67897: VISSSER-VLAANDEREN, J - Een blauw kaarsje
67899: VITINGRA, CAMPEGIUS (1659-1722, PROF. TE FRANEKER); - Commentarius in Librum Prophetiarum Jesaiae
215: VITR 1659-1722, FRANEKER); JOHANNES D'OUTREIN (1662-1722) - Korte schets van de christelyke zeden-leere ofte van het geestelyk leven ende desselfs eigenschappen. Uit het Latyn vertaalt, door Johannes d'Outrein (Amsterdam). Derde druk.
4072: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, FRANEKER) - Nauwkeurig onderzoek van de goddelyke Openbaring des H. apostels Johannes. waar in de regt uitleggingen zyner grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen; en het geen de heer Bossuet, bisschop van Meaux, tot verklaring van dit boek heeft vooronderstelt, en tegen de verklaring der Protestanten in de gezichten van het beest, en van 't geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven door Campegius Vitringa, in zyn leven hoog-leeraar der H. Godgeleerdheid, en kerk-historie te Franeker. Meerendeels vertaalt door M. Gargon, predikant te Vlissingen.
34572: VITRINGA, DR. CAMPEGIUS (1659-1722) - Korte schets van de Christelyke Zeden-Leere. ofte van het Geestelyk leven ende deszelfs Eigenschappen. Door Campegius Vitringa, in zyn leven hoogleeraar der H. godgeleerdheid, ende der Kerk-geschiedenissen, te Franeker. Uit het Latyn vertaalt, door Johannes D'Outrein, in zyn leven Philof. Dr. en Predik. te Amsterdam. Derde druk.
73136: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, FRANEKER) - Korte schets van de Christelyke zeden-leere, ofte van het geestelyk leven ende desselfs eigenschappen. Door Campegius Vitringa, hoogleeraar der H. Godgeleertheid, op de Hooge Schoole te Franeker. Uit het Latyn vertaalt door Johannes d'Outrein, phil. doct. en bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. De eerste druk,
38358: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, FRANEKER) - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid. (...) Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
14780: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, FRANEKER) - De brief van den apostel Paulus aan de gemeente der Galaten; als mede aan Titum, en uitgeleesene keurstoffen, van eenige voorname texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche tale aan de voedsterlingen van de Akademie te Franeker. Door den hoogwaarden en zeer vermaarden heer C. Vitringa, hoogleeraar in de H. Godgeleertheid en kerkelyke geschiedenissen. En nu in 't Nederduits vertaalt.
19233: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, F - Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, Waarin de Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren onderzoek gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en opgeheldert wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche Volkeren, Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en Tiriers. Uit het Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak.
76473: VITRINGA, CAMPEGIUS (1659-1722, FRANEKER) - Aanmerkingen over de LEERWIJSE om Kerkelijke redevoeringen wel op te stellen Betrachtingen de overdennkkingen--nachtmaal desHEEREN Geestelijke Bki
73671: VISSER-VLAANDEREN J. - Toch vrienden, tweede druk
77052: SIEDERS W TE VLAARDINGEN - Des Heeren sterkte en goedetierenheid geroemd Leerrede doo W SIEDERS Bediennaar des woords te Vlaardingen naar aanleiding van zij n vijftigjarige ambtsvervulling
67909: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - In de Tuin: versjes en muziek prentjes Jan Poortenaar 1e dr.
67908: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - Op de straat : versjes en muziek prentjes Jan Poortenaar 1e dr.
75926: VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln
75929: VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln
67910: VLASBLOM, J. K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap
21072: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking
37123: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking.
74159: VLASTUIN DR. W. VAN - Word vernieuwd
74166: VLASTUIN DR. W. VAN - Naar het hart van Jeruzaleum
45616: EDWARDS JONATHAN 1703-1758 - VLASTUIN VAN W DR - DE GEEST VAN OPWEKKING een onderzoek naar de leer van de Heilige Geestin de opwekkingstheologie van jonathan edwards 170-3-1758 Proefschrift
20154: VLASTUIN, W. VAN DR JONATHAN EDWRDS 1703 1758 - De Geest van opwekking een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstyheologie van Jonathan Edwrds 1703 1758
67914: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking.
67915: VLASTUIN, DS. W. VAN - Rondom de dood.
2489: VLASTUIN, W. VAN DR HERSTELD HERVORMD KERK - Mag ik belijdenis doen?
67918: VLASTUIN, W. VAN DR HERSTELD HERVORMD KERK - Onbekeerd.... Wat doe je ermee. 4e druk
74103: VLASTUIN VAN W DR - Het huwelijks Formulier De actualiteit van het klassieke formulier
37762: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking.
37817: VLASTUIN, DS. W. VAN - Rondom de dood.
37818: VLASTUIN, DS. W. VAN - Moeten we toch mee?
12987: VLASVELD, C. - Als je maar wilt.
67961: VLETTER, A.C.C. DE - De zeven vroolijke vinken. Geïllustreerd door J.G. Kesler Derde druk. Leeftijd 8-12 jaar
67951: VLETTER, A.C.C. DE - Wereldkampioen. Veel verbeterde en omgewerkte uitgave voor jonge menschen
67962: VLETTER, A.C.C. DE - De stad van karton. Met illustraties van George Wildschut. Tweede druk.
67963: VLETTER, W. DE - Geesje. 2e druk.
67953: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven Robinsons met bandtekening en ills.; Frans van; Noorden.
67954: VLETTER, A.C.C. DE - De roode molen. Met platen van Nelly Spoor
71013: VLETTER A.C.C. DE - In de vacantie (een verhaal voor kinderen0
67931: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens kruipen in den grond (ongerekend nog de meisjes en 'n hond illustraties van Is. Van Mens 1e dr.
67932: VLETTER, A.C.C. DE - Kari en Olo met bandtekening, 1 plaat en ills.; Frans van; Noorden. .
67950: VLETTER, A.C.C. DE - Het betooverde kasteel. Tweede druk.
67943: VLETTER, A.C.C. DE - De zusjes van Paljas. Met platen van Mevr. A. Mar. Stork-Kruijff.
67939: VLETTER, A.C.C. - Op de balken Origineel geïllustreerd linnen, 270+2p.Band: Frans van Noorden; anonieme illustraties binnenin
67952: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens in de knel .: met bandtekening en 4 platen; W.K. de; Bruin. .
67941: VLETTER, A.C.C. DE - Admiraal snor. Geïllustreerd door A.C. RÜNCKEL. eerste druk. linnen. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band. [1906].
67940: VLETTER, A.C.C. DE - De kromme spijkerIll.: met bandtekening 4 platen en ills.; Frans van; Noorden. .1921 1e ruk
67922: VLETTER, A.C.C. DE - Groote broer. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band.. Tweede druk
67924: VLETTER, A.C.C. DE - Dertien jongens en 'n plek wit zand. Jong Holland VIII. Geïllustreerd door S. Delport.1e druk
67926: VLETTER, A.C.C. DE - Moeders kinderen. Propagandistische roman
67944: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas. Met platen van Johan Braakensiek. Zevende druk
67959: VLETTER, A.C.C. DE - Trouw. Voor kinderen van 10 tot 14 jaar
67955: VLETTER, A.C.C. DE - Hein past op de dubbeltjes illustraties van Frans van Noorden 2e dr. - Linnen, band van Pol Dom,
67919: VLETTER, A. C. C. DE - Het witte huis. Geïllustreerd door J.G. Kesler.
67957: VLETTER, A.C.C. DE - De stok met negen knobbels. met seriebandtekening van ? en 4 platen; J.; Gabriëlse. ***1e druk.
67927: VLETTER, A.C.C. DE - Rosse en z'n moeder. Serie A- Jongensboeken. Geïllustreerd door Willem Hardenberg. Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
67928: VLETTER, A.C.C. DE - Het Jongenshuis. Serie A-Jongensboeken. Geïllustrerd door Frans Lazarom. Tweede druk. Leeftijd 8-12 jaar. Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
67958: VLETTER, A.C.C. DE - Om 't kampvuur met 4 platen
67938: VLETTER, A.C.C. DE - Achttien jongens en een ouwe kar met band-tekening en 4 platen; Is.van; Mens.1e druk
67921: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. Geillustreerd door H. Giesen de Mesquita. Achtste druk.
67947: VLETTER, A.C.C. DE - Tent nummer zeven. Met platen van Nans van Leeuwen. Leeftijd 9-12 jaar Na schooltijd Bibliotheek voor Jongens en Meisjes.
67930: VLETTER, A.C.C. DE - De lange midvoor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers. Geïllustreerd door Jan Lutz
67956: VLETTER, A.C.C. DE - Ver van huis. Geïllustreerd door Henri Pieck
67934: VLETTER, A.C.C. DE - Op 't Vlot. Geïllustreerd door Herman Moerkerk. Voor jongens van 11-16 jaar Zonder Plaats, Vroom & Dreesmann zonder jaar illustraties van Herman Moerkerk 1e dr. - (Briljantjes ; no 3)(Juweelen-uitgaaf).
67929: VLETTER, A.C.C. - Arendskop Geïllustreerd door O. Geerling 1e druk de schrijver van Indagen van Spanning, Paljas, Zeven jongens en 'n Ouwe Schuit, Groote broer, Admiraal Snor, enz.
67946: VLETTER, A.C.C. DE - Maupie. G met bandtekening en 4 platen; Titus; Leeser. ***1e druk.
22952: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. Geillustreerd door H. Giesen de Mesquita. Achtste druk.
30226: VLETTER, A.C.C. DE - Groote broer. Ill.: A. C. Runckel. Gebonden in bedrukte linnen band.. Tweede druk
30515: VLETTER, A.C.C. DE - Max en Lo. De lotgevallen van een jongen en een hond. Geillustreerd door J.G. Kesler. Tweede druk Leeftijd 8-12 jaar Ons genoegen Bibliotheek voor jongens en meisjes
37721: VLETTER, A.C.C. DE - De dolende ridder. 2e druk geillustreerd.
67964: VLIEGER, A. DE - Onder de palmen. Opstellen en brieven over Egypte.
67965: VLIEGER, ANTH. DE - Het jaar 1566 de vlaamse passementwever in Zierikzee, schouwen en Duiveland of de Kerkhervorming voor 400 jaren. Een verhaal voor Jong en Oud
23038: VLIEGER, A. DE - Onder de palmen. Opstellen en brieven over Egypte.
67966: VLIEK, RIKA - Daar ben ik nu te groot voor. Met illustraties van Magda van Tilburg
67967: VLIEK, RIKA - Protest!
67968: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Utrecht, een hemel op aarde (Clavis Kunsthistorische Monografieën; dl. VI)
45366: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Utrecht, een hemel op aarde (Clavis Kunsthistorische Monografieën; dl. VI)
41108: VLIET, DS. J. VAN - Drie Leerredenen.
12988: VLIET-LIGTHART SCHENK, A. - Sambi.
73732: VLIET, DS. J. VAN - VierLeerredenen. door van Vliet Pred. der Oud- Geref. Gem. te Dordrecht.
1715: VLIET, J. VAN (VOORGANGER DER CHRIST. GEREF. GEM. TE BOSKOOP) - Viertal leerredenen. Over 2 Corinthe 3:6b; Mattheus 7:7b; Jeremia 18:1-6; Lucas 15:3-7. 1916.
25352: VLIET, DS. J. VAN - Een getrouw woord. Ter nagedachtenis aan Ds. J. van Vliet.
1664: VLIET, DS. J. VAN (PRED. DER OUD-GEREF. GEM. TE DORDRECHT) - Drie leerredenen.
23260: VLIET, DS. J. VAN - Drie Leerredenen. door van Vliet Pred. der Oud- Geref. Gem. te Dordrecht.
31088: VLIET, J. VAN (VOORGANGER DER CHRIST. GEREF. GEM. TE BOSKOOP) - Viertal leerredenen. Over 2 Corinthe 3:6b; Mattheus 7:7b; Jeremia 18:1-6; Lucas 15:3-7. 1916.
2050: VLIETSTRA, A. - Als die dag komt...Feeststoffen. Twee biddag- en dankdagpredikaties en een predikatie voor oud- en nieuwjaar en hervormingsdag.
67980: VLIJM, J. M. - Het Religie-Begrip van Karl Barth
67981: VLIJM, J.M. - Het religie-begrip van Karl Barth
44853: VLIJM, J.M. - Het religie-begrip van Karl Barth
48654: VLIJM, J. M. - Het Religie-Begrip van Karl Barth
67983: VLIS, NEL V.D. - Wippertje
67741: VERSCHOOR-VAN DER VLIS. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
66664: TEXEL J.A. VAN DER VLIS - TEXEL Gids voor het eiland Texel. Tekst van J.A. van der Vlis
67984: VLIS, NEL VAN DER - Herrie-let. Geillustreerd door Jan Lutz. Derde druk.
67739: VERSCHOOR-VAN DER VLIS - Jaapje
67740: VERSCHOOR-VAN DER VLIS. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
40686: VLIS, NEL V.D. - Wippertje
47765: VERSCHOOR-VAN DER VLIS - Jaapje
49005: VERSCHOOR-VAN DER VLIS. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
49007: VERSCHOOR-VAN DER VLIS. - Een avontuur op het water. tweede durk. Met tekeningen van Jan Lutz.
8912: VLIS, NEL VAN DER - Herrie-let. Geillustreerd door Jan Lutz. Derde druk.
67985: VLIST, L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
67986: VLIST, L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
31533: VLIST, L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
34077: VLIST, L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist.
67987: VLOEMANS, DR. ANTOON - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
67988: VLOK-LOKHORST, COBY - Kleine parels
42218: VLOK-LOKHORST, COBY - Kleine parels
2049: VLOT, H.CAPELLE AAN DEN IJSSEL. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen van ds. H. Vlot uit Capelle aan den IJssel.
67991: VLOTEN-DOTING, L. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus)
43607: VLOTEN J VAN - Bakker en kinder rijmen
48695: VLOTEN-DOTING, L. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus)
73069: VEGTE WIESJE VN DER - Lieneke viooltjes voor de koe
47419: VNCI - 50 jaar VNCI Werk Zonder Opdracht 1961. Wrs, 4to. Ex-Library, Uitgave n.a.v. 50-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Chemigrafische Inrichtingen. Richly illus. b/w and coulour.
67993: VNCI - 50 jaar VNCI Werk Zonder Opdracht 1961. Wrs, 4to. Ex-Library, Uitgave n.a.v. 50-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Chemigrafische Inrichtingen. Richly illus. b/w and coulour.
50819: BIJBEL (DIV. AUTEURS)VO - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de H.H. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. l I,behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus. Van nieuws overzien, en op zeer vele plaetsen verbeterd.
73918: VOET, NICO VAN DER - Doorlopens bezoek Over ziek zijn en de omgang met zieken
75934: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Uitzicht van NEBO of verbeelding vanhet Hemelse Kanaan den zeer gelerde taal endichtkundigen heere RUTGER SCHUTTE Godvruchtige bybel tolk in de gemeent van werekld heiland binnen Amsterdam toegezongen door Joannes Eusibius VOET Arts tweedecdruk
70470: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) HENDRIK GHYSEN (CA.1693) - Het Boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. met gravures
8153: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen. Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
26687: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Vierde druk, eerste deel (geen titelprent). (34) 278 (2) blz. 1760. Waarbij: Stichtelyke gedichten. Tweede deel. (34) 276 (2) blz. 1763. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. ect toegezongen door Joannes eusebius Voet srst 2e druk 38 blz.1753
48735: VOET, NICO VAN DER - Het woord krijgen - Over spreekvaardigheid in de christelijke gemeente
5102: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. 38 blz.
67994: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. Derde druk.
67998: VOET, PAULI (1619-1667 UTRECHT, RECHTWETENSCHAPPER) - In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen)
731: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. Derde druk.
67995: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelyke gedichten en gezangen. Waarbij: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. 38 blz.
67996: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. met daarbij UITZICHT VAN NEBO opverbeelding van hret HEMELSCH KANAAN DEN zeer geleerde taal en dichtkundigen heere Rutger Schuttre godvruchtig bybeltolk in de gemeente van s,waerelds heiland binnen Amsterdam toegezongen door Joannes Eusebius Voet arts 2e druk.
3338: VOET, PAULI (1619-1667 UTRECHT, RECHTWETENSCHAPPER) - In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen)
44094: VOET, JOHANNES EUSEBIUS (1706-'78) - Stichtelijke gedichten, en gezangen. met daarbij UITZICHT VAN NEBO opverbeelding van hret HEMELSCH KANAAN DEN zeer geleerde taal en dichtkundigen heere Rutger Schuttre godvruchtig bybeltolk in de gemeente van s,waerelds heiland binnen Amsterdam toegezongen door Joannes Eusebius Voet arts 2e druk.
48050: VOET, H.A.. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen. talloze ansichten afgebeeld in zwart/wit (zachtgeel); g
11777: VOETEN, BERT (ECHTGENOOT VAN MARGA MINCO) - Doortocht. Een oorlogsdagboek: 1940-1945.
35443: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
16915: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. UTRECHT) - Gisberti Voetii disputaty van geestelicke verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Doct professoren de H theology,in de Academy ende Dienaaren des heligen Euangeliums in de Kerke Jesu Christi tot Utrecht Den tweede druck /..
70565: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Catechisatie over den HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS, Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. KUYPER.
40853: GRIBALDI MATTEO; PETRUS PAULUS VERGERIUS; MARTINUS BORRHAUS; JEAN CALVIN (1509-1564); CAELIUS SECUNDUS CURIO; GISBERTUS VOETIUS - In 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius
21550: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus.twedegedeelte.
21933: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Twistrede over het toneel Gehouden en voorgesteld aan de Hogeschool te Utrecht. Naar de uitgave in de Nederlandse taal van 1650
1665: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Eene disputatie van G. Voetius over geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck, doctoren en professoren der Heilige theologie aan de academie en dienaren des Heiligen Evangelies in de Kerk van Jezus Christus te Utrecht. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, boekdrukker te Utrecht, 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal.) Uitgave van het traktaat-genootschap "Filippus"
234: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Uitnemendheid van de Leer der Gereformeerde kerk, tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de Troostelooze en Krachtelooze leer der Remonstranten.
46822: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Bestaande in een beknopt Verhaal, van derselver Oorsprong, Opkomst, Inwydinge en Jubel-Feesten; Als meede, in een REEDENVOERINGE, Tot derselver Inwydinge, den 13 Maart O.S. 1636. van de Nuttigheit der Akademien en Schoolen, gedaan door wylen den Heere Professor Gisbertus Voetius, Van nieuws beschaaft. Voors in: Een naamlyst van alle de Heeren Professoren deser Akademie, geduurende de 100 Jaaren, sedert derselver Stichtinge to nu toe, enz; Beneffens een korte Leves-Beschryvinge van den voorsz. Heere Professor G. Voetius: En eyndelyk volgt 'er een Lyste, van alle de Akademien en van de meest voornaamste illustre schoolen in 't Christenryk; Eerst ontworpen door den meergemelden Heere Professor G.Voetius, Thans grootelyks vermeerdert, door Isaac le Long.
42628: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck, doctoren en professoren der Heilige Theologie aan de academie en dienaren des Heiligen Evangelies in de kerk van Jezus Christus te Utrecht. Naar den eersten druk van Lambert Roeck, 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal.
14625: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Door L. Janse.
23132: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De praktijk der Godzaligheid. ingeleid, vertaald en toegelicht door C.ees A.
25915: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. UTRECHT) - Verhandeling over de Zichtbare en Georganiseerde Kerk. Uit het Latijn vertaald door R. J. W. Rudolph en Dr. F. F. C. Fischer.
3677: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - D. Gysberti Voetii. Selectarum disputationum fasciculus. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyper.
39121: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - Geestelijke verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
43069: VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. UTRECHT) - Gisberti Voetii disputaty van geestelicke verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Doct professoren de H theology,in de Academy ende Dienaaren des heligen Euangeliums in de Kerke Jesu Christi tot Utrecht Den tweede druck /..
46653: VOETIUS, GISBERTUS - Geestelijke verlatingen door Gisbertus Voetius
45313: VOETS, BERTUS. - Kerk tussen wildernis en weidegrond. , Een oecumenische geschiedenis van de Schoorlse kerken. .
30739: VOGEL, L. - De ruïne in het bos.
23527: VOGEL, H. - Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der Dogmatik von D. Heinrich Vogel, O. Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, Dozent an der Kirchlichen Hochschule zu Berlin-Zehlendorf.
68015: VOGEL, H. - Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der Dogmatik von D. Heinrich Vogel, O. Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, Dozent an der Kirchlichen Hochschule zu Berlin-Zehlendorf.
68019: VOGEL, L - Raadsels ron de fazant. illustraties: Jaap Kramer.
70465: VOGEL L. - De vrolijke kampeerders tweede druk
73672: VOGEL L. - Eindelijk vrij
68025: VOGEL, L. - Smokkelaars in de nacht
68023: VOGEL, L. - De ruïne in het bos.
68021: VOGEL, L - De palingdieven
68013: VOGEL SAWYER, KIM - Eerste oogst. Vertaald door Nico van den Berge.
68018: VOGEL, L - Wim en Karel in het verzet
68016: VOGEL, H. A. F. DE - Het noodzakelijke van het onderwijs in zede- of gedragskunde, als wetenschap op de openbare school.
68017: VOGEL, J. PH. (TRANSL.), - Het leemen wagentje. Indisch toneelspel uit Sanskrt en Prakrt vertaald door (..).
74081: VOGEL L. - Wim en Karel in oorlogstijd
18688: VOGEL, H. A. F. DE - Het noodzakelijke van het onderwijs in zede- of gedragskunde, als wetenschap op de openbare school.
40844: VOGEL, J. PH. (TRANSL.), - Het leemen wagentje. Indisch toneelspel uit Sanskrt en Prakrt vertaald door (..).
42560: VOGEL, L. - Als met Zijn hand...
29580: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld.in gesprek met 9 ouderlingen uit de Gerf Gem(in Ned) Oud Gerf Gem Vrij Gem deel 2
46364: VOGELAAR. L. - Heraut van de hemelse koning
69923: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - Kon ik maar vergeten
74163: VOGELAAR L. - Op de bres voor Nieuw-Guinea
24140: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - Vallende torens.
34193: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Lakki een jodenjongen.
24141: VOGELAAR-MAURIK, G. - Rick en Dick en de zwerver
68026: VOGELAAR - VAN MOURIK, GEESJE - Annemieke en Daantje gaan logeren.
68053: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Waar is Nelleke 2e druk
19679: VOGELAAR, L. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk leven van ds. L. Vogelaar.
69938: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - Ik heb je nodig
72926: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Waar is Nelleke?, geïllustreerd door de schijfster omslag Ben Horsthuis
69919: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - Niet zo hoog Margreet
74253: KLINKEN J VAN & VOGELAAR L - In 't bangst gevaar (vormgeving omslag en binnenwerk: Albert Bloemert)
75225: VOGELAAR L - Bewaard in oorlogstijd
42022: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - En dan, Albert?
13094: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - de valkjes van de jaghtvalck
33320: VOGELAAR-AMERSFOORT, A. VAN - Tekko en de witte man.
34240: VOGELAAR, D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoedingen onderwijskunde.
42569: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A. - Kon ik het maar vergeten
47163: VOGELAAR, C - Van overzee
48287: VOGELAAR- VAN MOURIK, GEESJE - In de oude pastorie
48382: EIKELBOOM P - ELSHOUT A DS- KOOTEN RVAN EN VOGELAAR T - Samen het huwelijk in 2 edruk
48957: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - Johannes vlinderserie. tweede druk. omslagontwerp: mariëtte Wilgehof omslagillustratie:wenneke Boogaard-Ablas
69890: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE - Blijvend beschadigd
72718: VOGELESANG, HANS ILLSTR. ANTON PIECK - De wereld van Anton Pieck, De kleine nering, volksvermaak, Langs de Waterkant, Van reizen en Trekken, Ontmoeting met Hildebrand, 5 delen
68058: VOGELESANG, H. - Anton Pieck - Herinneringen aan Amsterdam
48742: VOGELESANG, H. - Anton Pieck - Herinneringen aan Amsterdam
36590: VOGET, ALBERTUS (1695-1771, PROF. TE UTRECHT) - Utrechtze eerstelingen van Albertus Voget. Behelzende eene Redevoering over de vereeniginge van Christus Priesterschap en Koninkryke, waar mede hy het gewoone Hoogleeraarampt der Heilige Godtgeleerdtheit in de beroemde Utrechtse Academie op den 12 September plechtigelyk aanvaerde. Uite het Latyn vertaelt door Berhardus Keppel, predikant te Monnikendam, En Kerk-rede, gehouden in de Dom-Kerk, over Hand. XXVI. 22, 23. op den 18. septemb. MDCCXXXV.
49134: VOGT, CARL. - BILDER AUS DEM THIERLEBEN.
68060: VOGT, CARL. - BILDER AUS DEM THIERLEBEN. ¶ Mit 120 in den text gedruckten holzschnitten.
76073: VOGELAAR RENS 1968-1980DOOR W VISSER EN L VOGWLAAR - Debedelaar stierf leven en sterven van Rens Vogelaar 3e drk
41847: VOIGT, G. - Homiletische Auslegung der Predigttexte (compleet 6 delen) deel 1: Der schmalle Weg, deel 2:Das heilige Volk, deel 3: Die geliebte Welt, deel 4: Die himmlische Berufung, deel 5: Die bessere Gerechtigkeit, deel 6: Die lebendigen Steine met register .
68061: VOIGT, G. - Homiletische Auslegung der Predigttexte (compleet 6 delen) deel 1: Der schmalle Weg, deel 2:Das heilige Volk, deel 3: Die geliebte Welt, deel 4: Die himmlische Berufung, deel 5: Die bessere Gerechtigkeit, deel 6: Die lebendigen Steine met register .
68062: VOIGT, GOTTFRIED - Die lebendige Steine. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI.
68063: VOIGT, GOTTFRIED - Die bessere Gerechtigkeit. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe V.
17328: VOIGT, GOTTFRIED - Die bessere Gerechtigkeit. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe V.
17327: VOIGT, GOTTFRIED - Die lebendige Steine. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI.
3339: VOIT, EDMOND (1707-1780) - Theologia moralis ex solidis probatorum authorum principiis et variorum casuum fictorum et factorum resolutionibus usitato in scholis ordine ac methode ad commodiorem usum in Alma Universitate Herbipolensi concinnata a Edmundo Voit. Pars 1: De conscientiia, legibus, fide, spe, ad charitate, praeceptis Dei et Ecclesiae.
68065: VOIT, EDMOND (1707-1780) - Theologia moralis ex solidis probatorum authorum principiis et variorum casuum fictorum et factorum resolutionibus usitato in scholis ordine ac methode ad commodiorem usum in Alma Universitate Herbipolensi concinnata a Edmundo Voit. Pars 1: De conscientiia, legibus, fide, spe, ad charitate, praeceptis Dei et Ecclesiae.
1692: VOLAART, ABRAHAM WZN. (GEB. 1842, NIEUWE TONGE, OV. 1922 DIRKSLAND) - Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
235: VOLAART, W.M. (4 OCT. 1842 - 13 JAN. 1922) - Gods Genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Geb. Nw. Tonge, 4 okt 1842 en overl. te Dirksland, 13 jan. 1922 des namiddags ten 6 ure. Door hem zelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W.M. Volaart.
152: VOLAART, ABRAHAM WZN. (GEB. 1842, NIEUWE TONGE, OV. 1922 DIRKSLAND) - Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar. Door hemzelven beschreven. Met een kort voorwoord en besluit van W. M. Volaart.
48089: VOLAVKOVA, HANA: - A story of the Jewish Museum in Prague,
17048: VOLBEDA, S. - Het wezen der religie. Inaugurele rede, gehouden 14 sept. 1915 door dr. S. Volbeda, hoogleeraar aan de Theologische School der Christel. Gereformeerde Kerk te Grand-Rapids, Mich. U.S.A.
37485: VOLBEDA, DR. S. - Het wezen der religie. Inaugureele rede, gehouden op 14 september 1915.
68071: VOLBORTH, C. A. VON - Heraldiek
48775: VOLBORTH, C. A. VON - Heraldiek
68072: VOLENS, J. - Jeanne d'arc, de maagd van orleans.
8913: VOLENS, J. - Jeanne d'arc, de maagd van orleans.
68073: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
68074: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
16332: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
17147: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
32502: VOLLENHOVE, JOHANNES (1631-1708) MERIAN, MATHEÜS - Afbeeldingen van de Heilige historien des ouden en nieuwen testaments, met korte byschriften en gedigten verrykt door Johannes Vollenhove, doct. der H. Theologie en Predicant in 's Gravenhage. Voor dezen uytgegeven door Nicolaus Visscher.
47925: VOLLENHOVE, JOHANNES (1631-1708) MERIAN, MATHEÜS - Afbeeldingen van de Heilige historien des ouden en nieuwen testaments, met korte byschriften en gedigten verrykt door Johannes Vollenhove, doct. der H. Theologie en Predicant in 's Gravenhage. Voor dezen uytgegeven door Nicolaus Visscher.
68076: VOLLENHOVEN, JAN MESSCHERT VAN - Bundel van gewijde poëzij in Hollandsche dichtmaat gebragt.
2992: VOLLENHOVEN, JAN MESSCHERT VAN - Bundel van gewijde poëzij in Hollandsche dichtmaat gebragt.
77375: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- ZUIDEMA, S.U. (ED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven, aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
68077: VOLLMAR, A. - Onder het beste dak.
68078: VOLLMAR, A. - Onder het beste dak
34963: VOLLMAR, A. - Onder het beste dak.
41784: VOLLMAR, A. - Onder het beste dak
68079: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhofs Geschiedenis-lexicon. Nederland en België.
6684: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhofs Geschiedenis-lexicon. Nederland en België.
68082: VOLZ, D. PAUL - Die Biblischen Altertümer.
39832: VOLZ, D. PAUL - Die Biblischen Altertümer.
48750: VONBANK, W. & WIESER, E. - Voralberg-Panorama
74245: VONDEL J. VAN - Bespiegelingen van Godt en Godsdienst. Tegens d'ongodiften, verlochenaers der Godheit of Goddelijk Voorzienighiet. In den brief aan de Hebreen. Wie Gode genaekt moet bekennen dat hy is, en beloont die hem zoeken. De derde druk.1723 WAARBIJ Altaergeheimenissen ontvouwen in drie boecken door J.V.V. te Keulen in de nieuwe Druckerye 1718 WAARBIJ de heerlykheit der Kercke, haer ingang, opgang en voortgang begrepen in dry boecken. Door J.V.V. De volcken zullen in haer licht wandelen en de koningen der aerde hunne heerlijckheit en eer in haer brengen1702 WAARBIJ III J. V. 1718 Vondels brieven der heilige maegden, martelaressen vicit iter durum pietas1721 mety g5ravure4s tussen detekts
68085: VONDEL, J. VAN - Altaargeheimenissen. Op nieuw uitgegeven met ophelderende noten en toelichtende aantekeningen. Kerkelijk goedgekeurd.
68089: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679) - De Volledige werken van Joost van den Vondel bezorgd en toregelicht door Hendr C Difree assitent aan de iniversitiets bibliotheek eb conservator vanhet Vondel museum te Amsterdam
5005: VONDEL, J. VAN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent. J. van Vondels Hekeldigten, met aantekeningen, uit 's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt. Verciert met kopere platen. Amersfoort, Pieter Brakman. 1707. Titelpagina in zwart met vignet versus blanco, (zonder titel) Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhem den II, stadt-houder en kapitein generaal der Vereenigde Nederlanden. 14, (4) blz.
73536: VONDEL, J. VAN - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel, Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven. Den teede druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent. En bijgebonden: Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's Dichters mondt opgeschreven. Thans merkelyk vermeerdert. Verciert met kopere platen.. en Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhem den II, stadt-houder en kapitein generaal der Vereenigde Nederlanden.
68090: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679) - De amsterdamsche hecuba treur - spel 84 blz. één gravure t' Amsterdam Joannes de Wees 1693 WAARBIJ: - Hippolytus of rampzalige kuischeit treurspel 51 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1658. - Elektra van sophokles treurspel sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. 56 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1658 - Salmoneus treurspel discite Fultitiam moniti, non temnere Divos. (6) 55 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1657 - Faëton of Reuckeloze Stoutheit Treurspel Primitiae juvenis miserae 55 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1663 - Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Hic labor extremus, lonarum boec metaviarum. treurspel (6) 48 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1666 - Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treursel Verduischt door J. v. Vondel. Unanimes armare in proelia fratres. 63 blz. t' Amsterdam voor de weduwe van Abrahm de Wees 1668 - Sofokles herkules in trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel Vera Jovis proles, decus addite divis. (6) 39 blz. 't Amsterdam voor de weduwe van Abraham de Wees 1668. - Gysbrecgt vab /aemstel d'Ondergangk van zijne Stadt, en zijn ballingschap. Treur spel urbs antique ruit. de leste druck, vermeert, en verbetert. 64 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1659 - Maeghden treurspel mediisque in millibus ardet. 71 blz. t' Amsterdam Voor Abraham de Wees 1643. - Maria Stuart of Gemartelde majesteit met afbeelding op titelpagina van Maria Stuart. 71 blz. te Keulen in D'oude drukerye 1646 - Leeuwendalers. Lantspel Pax optima rerum. (6) 69 (3) blz. t' Amsterdam gedruckt by Jacob Lescaille voor Abrah de Wees 1647 - Batavische gebroeders of onderduckte bryheit treurspel in ferrum pro libertate rueant. 64 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1690. - Zungchin of ondergang der Sineesche Heerschappye treurspel venit fumma dies, ineluctabile tempus. (5) 52 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1692
68088: VONDEL, J. VAN DEN - Verscheiden gedichten. Met aantekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H. W. Unger.
70177: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aenteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert
38981: VONDEL, J. VAN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent.
5116: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. Blijstra en H. Bruch.
5103: VONDEL, J. VAN - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel, Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven. Den teede druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent. En bijgebonden: Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's Dichters mondt opgeschreven. Thans merkelyk vermeerdert. Verciert met kopere platen.. en Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhem den II, stadt-houder en kapitein generaal der Vereenigde Nederlanden.
44514: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679) - De amsterdamsche hecuba treur - spel 84 blz. één gravure t' Amsterdam Joannes de Wees 1693 WAARBIJ: - Hippolytus of rampzalige kuischeit treurspel 51 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1658. - Elektra van sophokles treurspel sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. 56 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1658 - Salmoneus treurspel discite Fultitiam moniti, non temnere Divos. (6) 55 blz. 't Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1657 - Faëton of Reuckeloze Stoutheit Treurspel Primitiae juvenis miserae 55 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1663 - Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Hic labor extremus, lonarum boec metaviarum. treurspel (6) 48 blz. t' Amsterdam Weduwe van Abraham de Wees 1666 - Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treursel Verduischt door J. v. Vondel. Unanimes armare in proelia fratres. 63 blz. t' Amsterdam voor de weduwe van Abrahm de Wees 1668 - Sofokles herkules in trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel Vera Jovis proles, decus addite divis. (6) 39 blz. 't Amsterdam voor de weduwe van Abraham de Wees 1668. - Gysbrecgt vab /aemstel d'Ondergangk van zijne Stadt, en zijn ballingschap. Treur spel urbs antique ruit. de leste druck, vermeert, en verbetert. 64 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1659 - Maeghden treurspel mediisque in millibus ardet. 71 blz. t' Amsterdam Voor Abraham de Wees 1643. - Maria Stuart of Gemartelde majesteit met afbeelding op titelpagina van Maria Stuart. 71 blz. te Keulen in D'oude drukerye 1646 - Leeuwendalers. Lantspel Pax optima rerum. (6) 69 (3) blz. t' Amsterdam gedruckt by Jacob Lescaille voor Abrah de Wees 1647 - Batavische gebroeders of onderduckte bryheit treurspel in ferrum pro libertate rueant. 64 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1690. - Zungchin of ondergang der Sineesche Heerschappye treurspel venit fumma dies, ineluctabile tempus. (5) 52 blz. t' Amsterdam Voor Joannes de Wees 1692
38663: VONDEL, J. VAN - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent.
3910: VONDEL, J. VAN - Altaargeheimenissen. Op nieuw uitgegeven met ophelderende noten en toelichtende aantekeningen. Kerkelijk goedgekeurd.
40323: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679) - De Volledige werken van Joost van den Vondel bezorgd en toregelicht door Hendr C Difree assitent aan de iniversitiets bibliotheek eb conservator vanhet Vondel museum te Amsterdam
68091: VONDELS, I. VAN - Inwydinge van ''t stadthuis t'' amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg
68092: VONDELS, I.V. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap treverspel
46135: VONDELS, I.V. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap treverspel
68095: VONK, C. - Genesis-Exodus uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift 2e herziende druk
26150: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel IHb. De Heilige Schrift. Jeremia/Ezechiël. Door ds. C. Vonk.
68096: VONK, C. - Huisbezoek naar Gods geboden. 2 delen in 1 band.
68097: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1a: Inleiding, Genesis, Exodus.deel 1 b leviticus Deel 1b: Leviticus-Deuteronomium. 7
68099: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel Ia. De Heilige Schrift: inleiding, Genesis, Exodus. .dln 1b Leviticus dln 1c Numeri-Deuteronomium
68100: VONK, C. - Jozua deel 1d uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
68098: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel 1c. Numeri, Deuteronomium.
46587: VONK, C. - 1 en 2 Samuel 2e druk uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46583: VONK, C. - Jozua deel 1d uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
17296: VONK, C. - Huisbezoek naar Gods geboden. 2 delen in 1 band.
17311: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1a: Inleiding, Genesis, Exodus.deel 1 b leviticus Deel 1b: Leviticus-Deuteronomium. 7
27254: VONK, C. - De voorzeide leer. Deel Ia. De Heilige Schrift: inleiding, Genesis, Exodus. .dln 1b Leviticus dln 1c Numeri-Deuteronomium
46584: VONK, C. - Richteren deel 1e uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .2e druk
46586: VONK, C. - Daniel-Kronieken-Wzra-Nehemia deel1p uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
46588: VONK, C. - Psalmen 1-2 deel 1j en 1k uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift .
7917: VONK, C. - De Nederlandse Geloofsbelijdenis uit de serie De voorzeide leer. . deel 3a en 3b Art. 1-21 en 25-26.-22-24 en 27t/m37
7928: VONK, C. - Genesis-Exodus uit de serie De voorzeide leer.De Heilige Schrift 2e herziende druk
76402: VOORBERG, P.L - Doop en kerk. De erkenning, door kerkelijke gemeenschappen, van de elders bediende doop.
10016: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen. Geïllustreerd.
44095: KLEMAN DAVID (1725-80 VOORBURG - Eerste waarheeden der ondervindelyke en redelyke geest-kunde. waarin alhet geendoor de ondervinding in onze Ziele kenbaar is nagespoord de wetten onzer Zielswerkingen aangewezen worden enn daaruit tot de Aart het Wezen en Eigenschappen derzelve beslooten word. waar by komt een afzonderlijk betoog vann de onstoflykheid en onsterflykheid der ZIELE Op eene vatbaare wijze ten nitte van Minervarenen ontworpen Door DAVID KLEMAN leeraar te VOORBURG Door de Autheur voor zynen Dood veel vermeerdert verbeterd/Voorzien metv een kort bericht rakende deeze uitgaave van den Wel eerwaarden en Zeer Godgheleerde Heere PETRUS NIEUWLAND Leerraar der Hervormde Gemeente te HAGE
58577: KLEMAN DAVID (1725-80 VOORBURG - De orde des heils, volgens welke God, aan byzondere menschen, zyne zaligmakende genade schenkt; of, Het verband tusschen genade en plicht. 1e druk
47056: URBAIN VAN VOORDE - Guido Gezelle
40282: VOORDEN VAN A E A - HERDENK de trouw 1888 Opheusden-1988 100 jaar(Nederduitsche) gereformeerde Gemeente(in Nederland 4e druk
76764: BOVENKAMP A/MAANENV G VOORDEN V A E A - EBENHAEZER Christelijkeschoolop gereformeerde grondslag te Opheusden 1910-1985
40379: VOORDEWIND H - De commissaries vertelt 1952 - De commissaries vertelt verder 1951- De commissaries vertelt door 1951- De commissaris kan me nog meer vertellen 1951
43948: VOORDEWIND H - De commissaries vertelt .
76218: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 216e jaargang (1920-21) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
70316: VOORHOEVE J N - Voor de lieve kleinen tijdschriftjes jaargang 46 (1905) de nummers2 t/m 12 jaargang 47(1906) nummers2-3-4-5-6-7-9-12- jaargang48(1907) nummers1-4-5-6-11-12, totaal 25 nummers bevatten verhalen voor kinderen in org omslagen metb een tekening
40457: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 30e jaargang (1 oct 1924-30sept 1925 Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
68108: VOORHOEVE J.N - dat komt van boven met 2 plaatjes
68109: VOORHOEVE JZN., H. C. - Beschouwing over de Openbaring. Derde druk.
65474: SECRETAN HENRI VOORHOEVE H C - WIE WAS VINET populair portret naar het fransch door H C Voorhoeve
71289: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 21e jaargang (1916-17) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71288: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 249 jaargang (1918-19) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71287: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 21e jaargang (1917-18) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71284: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 37e jaargang (1932) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71283: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 50e jaargang (1950) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
40456: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 38e jaargang Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71285: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 32e jaargang (1937) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
71274: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 18e jaargang (1912-13) Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
40458: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDREDACTIE) RIESEN VAN J H REDACTEUR E.A - Timotheus, geïllustreerd weekblad. 32e jaargang (1 oct 1923-30sept 1924 Stichtelijke lektuur-Verhalen -Schetsen Vorstenhuis mengelwerke e.a met Kunstplaten en foto,s
14626: VOORHOEVE JZN., H. C. - Beschouwing over de Openbaring. Derde druk.
20579: VOORHOEVE-VAN OORDT, E. - Alles ten goede. Enkele verzen.
39862: VOORHOEVE, J.N. - Één uit duizend. Een lezing door J. N. voorhoeve.
47340: VOORHOEVE J.N - dat komt van boven met 2 plaatjes
7926: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Dr. Med. J. Voorhoeve, Dillenburg. 13e verbeterde en vermeerderde druk, v.afbeeldingen voorzien.
48692: VOORHORST, C. D. - Acetylcholine in hersenen - Onderzoek naar processen samenhangend met de centrale cholinerge transmissie in de rat
33319: VOORST, A. - Twee veluwse jongens in Oorlogstijd.
30706: VOORST, A. - Die van de Kanaaldijk
27976: VOORST, A. - Vergeten wat achter is.
30366: VOORST, A. VAN - Het zwaard der machtelozen.
13326: VOORTHUIS, F. J. - In de schaduw van het huis. Derde, vermeerderde druk.
415: VOORTHUIZEN, DS. A. H. J. G. VAN - Tweerlei tente gedachtenisrede wegens het 25-jarige vestaan der Christelijke jongelings vereeniging Samuel te huizen op 28 oct 1924
42870: OVEREEN JAC VOORTHUIZEN - DE Puritein van de Hertenpolder Van een Veluwse jongen die boer werd in de Zuid Hollandse polder
24142: VOORTHUIZEN, A. VAN - Late vondst
43762: VOORTHUIZEN, A.H.J.G. VAN DS. - Tweeërlei tente gedachtenisrede wegens het 25-jarig bestaan der christelijke jongelings vereeniging ''Samuel'' te Huizen (N.-H.) op 28 october 1924 doo Ds. A.H.J.G. van Voorthuizen eere-voorzitter dezer vereeniging
41208: VOORTMAN, H. - Twee trouwe vrienden
46996: VOOUS, K.H. & H.J. SLIJPER (ILLUSTRATIES). - Roofvogels en uilen van Europa. Dr. W. Backhuys,
62567: NN) ADAM VOR - HISTOIRE SACRÉE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT Sujetrs composes et lithographies par vor Adam
74710: VORST, I. - Bloemlezing Van Toepasselijke Rosj Hasjana Gedachten Voor Sjoel En Thuis
16334: VORSTER, D.A. - Protest. Nederl. mystiek
5416: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau. Van de vroegste tijden tot heden. Bewerkt door A.A. Vorsterman van Oyen, ridder der orde van verdienste van Waldeck en Pyrmont, lid en eere-lid van verschillende Binnen- en Buitenlandsche geschiedkundige genootschappen.
42188: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Oude Kerkregisters in ons land bijeengebracht door A.A. Vorsterman van Oyen Ridder der Orde van Waldeck en Pyrmont, versierd met de Gouden Medaille van Kunsten en Wetenschappen van Adolph Hertog van Nassau en Oscar || Koning van Zweden, Lid en Eerelid van vershcillende Binnen- en Buitenlandsche geleerde genootschappen
12302: VOS, G. J. - Het leven van Jezus; een boek voor het Christelijk gezin. Door dr. G.J. Vos Az., predikant te Amsterdam. Met 64 platen van Godefroy Durand.
177: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; Door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den Schrijver. Tweede druk.
71870: VOS G.J. - Het leven van Jezus; een boek voor het christelijk gezin. Door dr. G.J. Vos Az. predikant te Amsterdam met 64 platen van Godefroy Durand
11748: VOS, RENÉ - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse Pers tijdens de Duitse bezetting.
14639: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) W-FLOOR-AD DETMAR - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos. met daar achter prrek van Wulfert Floot en leven van Ds detmaar
24787: VOS, M. CHR. (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van Michiel Christiaen Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den schrijver. Zevende druk.
5041: VOS, G. J. - Het leven van Jezus; een boek voor het Christelijk gezin. Met 64 platen. van Godefroy Durand
48056: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
33737: VOS, G. J. AZ. - Voor den spiegel der historie!! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek, bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
71: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Vierde druk.
266: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig Verhaal aangaande het Godzalige Leven en de Lotgevallen van M.C. Vos. Bedienaar des God. Woords in Nederland, Zuid-Afrika en Azie door hemzelven beschreven.
32366: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen.
26461: VOS, J. - ...Ontwaakt, Zijn lof ontvouwen. Preken van ds. J. Vos.
14638: VOS, HOWARD F. - Genesis en archeologie.
16335: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente.
16336: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente.
1666: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
17134: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos.
17154: VOS, G. J. AZ. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, deel 1, van 630 tot 1651; deel 2: van 1651 tot 1842
18493: VOS, WILHELM - Proefstukken der zeden, vervat in verscheide verhandeliingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos. 1e deel.
19235: VOS, WILHELM - Proefstukken der zeden, vervat in verscheide verhandeliingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos. 1e deel.
22249: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
2298: VOS, J. - Bijbelse woorden en hun achtergronden.
23182: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van Michiel Christiaen Vos. Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den schrijver.
26692: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Bedienaar des Goddelijken Woords op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië., door hemzelven beschreven.
33273: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met portret van den schrijver. Zevende druk.
33635: VOS, JAC. M. - Het verloren kistje.
37460: VOS, G. J. - Het leven van Jezus; een boek voor het Christelijk gezin. Met 64 platen. van Godefroy Durand
39394: VOS, DAHMEN VON BUCHHOLZ T. - Arenden vliegen alleen.
39563: VOS, J. - Dogmatiek in kort bestek.
40810: VOS, STEVEN - Vier eenvoudige oefeningen, opgesteld door Steven Vos, Ouderling der Ned. Herv. Gem. te Huizen. Met een inleidend woord van Ds. G.H. Beekenkamp.
45018: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente..
46526: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers. .
48223: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het godzalig leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819, briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met portret van den schrijver. Zevende druk.
5513: VOS, MICHIEL CHRISTIAEN (1759-1826, KAAPSTAD) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van M. Ch. Vos. Door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het protret van den schrijver.
6024: VOS, G. J. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 1630 tot 1842. Door G.J. Vos Az., th. dr. en pred. der Amsterdamsche gemeente. Tweede door den auteur herziene druk.
7936: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
39512: VOSEN, C.H.; KAULEN, FRANZ. - Kurze Anleitung zum der hebraïschen Sprache für Gymnasien und für das Privatstudium.
42698: VOSKAMP, ROSWITHA D.C. - Thuiszorg, een handreiking aan vrijwillige hulpverleners. vernieuwde uitgave
24143: VOSKUIL-MEIJER, J. - In de dwarse golfstroom
25300: VOSKUIL-MEIJER, JO - In de dwarse golfstroom.
19004: VOSMA, EMMY - Hoe Els in wonderland kwam. Met platen en bandtekening van Nans van Leeuwen. 3e druk.
48468: VOSMAER, C., - Amazone,
38276: VRANCX, COLUMBANUS (GENT) CA 1536-1615 - Nieuwe-kost, of verandering van spys; in een seer oude tyd, in de Vlaamsche taale beschreeven, en naagelaaten onder den naam van den troost der sielen in 't vagevuur, door den heer Columbanus Vrancx, licentiaat in de Godheid; mitsgaders Abt van St. Pieters Klooster; geleegen digt by de stad Gent; Handelende van De Pelgrimagien, Beedevaarden, van het Vasten, van verscheide Geesten, als van Piertje Sand-Uyl, Arent en Hend. Bosman, verschijningen van verscheide Menschen na hun Dood. Saamen spraaken door den selven gehouden. Van Miraculen. En een wonderbaare poenitentie voor de Sonden, &c. En vervolgens veel wonderbaare Geschiedenissen voorgevallen in 't Pausdom. Met figuren en Annotatien.
41743: VRANKEN, JOS - Valerius Gedenck Clanck bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang.
47453: VRANKRIJKER, A. C. J - Geschiedenis van de Belastingen
71651: VREEDENBERG, CASPER - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 1e druk
76520: VREEKAMP, DR. H. - EERBIED de vrezedse Heeren als bron van leven
21074: VREEKAMP, DR. H. - Een onbedachte verhouding een plaats van Israel in een kerkelijke dogmatiek Serie Verkenningen en bezinning 3
72547: GORSEL VANW REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L VISSER H- VREEKAMP H E A - Gereformeerd weekblad 80e - 81e -82e-83e-en 84e jaargang
71011: VREEKEN A. - Kees Morel (met illustraties en bandtekening van Menno van Meteren Brouwer0
43871: VREELAND, ANNIE - De vacantie-emoties van Juffrouw Begijntje
43977: VREELAND, ANNIE - Geluksland door Annie Vreeland Geïllustreerd door A. van Midden derde druk
49052: VREELAND, ANNIE - De vacantie-Emoties van juffrouw Begrijntje.
39139: VREUGDEHIL, DS. C.G. - Zijt goedsmoeds. Tien predikaties ontleend aan het boek "De Handelingen der Apostelen".
75764: VREUGDEHIL C G DR. - Onnaspeurlijke rijkdam Bijbelstudies over deEfezebrief
39533: VREUGDEHIL, JOH. KAMPEN - In de wereld, maar niet van de wereld.
41472: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. Deel 1 O T 698 blz vijfde druk
22850: VREUGDENHIL, JOH. - Evert Kooistra.
2061: VREUGDENHIL, JOH. - Onze geloofsleer uitgewerkt voor de catechisanten.
26073: VREUGDENHIL, JOH. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
70039: VREUGDENHIL, C.G. PRED GERF GEM - levend gelooF
11425: VREUGDENHIL, MIES - Ik geloof. 28 gedichten rond de Geloofsbelijdenis van Nicea.
26619: VREUGDENHIL, C.G. PRED GERF GEM - Wat is bevinding?
69927: VREUGDENHIL, M. - Maria ter Laar
69926: VREUGDENHIL, M. - een nieuw begin voor Saskia
72558: VREUGDENHIL, MIES - De verlatene
70250: VREUGDENHIL, C.G.PRED GERF GEM - Alles uit Hem over de orde des heils
70245: VREUGDENHIL, C.G.PRED GERF GEM - Vrijwillige Liefde 13 bijbelstudies overc de profeet HASEA
25169: VREUGDENHIL, DS. JOHANNES - Geen nacht meer. Kort overzicht van het leven en sterven van Ds. Johannes Vreugdenhil, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente.
29264: VREUGDENHIL, JOH. - Evert Kooistra.
75036: VREUGDENHIL, C.G.PRED GERF GEM - de prediking van de verzoening
69924: VREUGDENHIL, M. - Saskia
69925: VREUGDENHIL, M. - Saskia in de branding
14646: VREUGDENHIL, C. G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging intrede en afscheid van ds. C. G. Vreugdenhil.
16689: VREUGDENHIL, C.G. - Bekering, ook voor jou?
2060: VREUGDENHIL, C.G. - Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya. Door ds. C.G. Vreugdenhil, zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeenten
21060: VREUGDENHIL, DS. C. G. - Vreemdelingen en huisgenoten
22750: VREUGDENHIL, C.G. - Worden als een kind.
25654: VREUGDENHIL, JOH. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt voor onze catechisanten. Derde druk.
36344: VREUGDENHIL, DS. JOHANNES - Geen nacht meer. Kort overzicht van het leven en sterven van Ds. Johannes Vreugdehil, in leven predikant der Gereformeerde Gemeenten, laatst te Kampen en aldaar overleden op 19 Juli 1944. Benevens een verslag van zijn begrafenis.
37100: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Vreemdelingen en huisgenoten.
37605: VREUGDENHIL, C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.
40089: VREUGDENHIL, JOH. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
41123: VREUGDENHIL, JOH. - De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud.
42561: VREUGDENHIL, MIES - Anoek slaat haar vleugels uit
45673: VREUGDENHIL, JOH. DOOR L VOGELAAR - Die hier bedrukt met tranen zaait .uit het leven van Ds J Vreugdenhill
71041: VRIEN, NEL VAN DER - Greetje
48196: VRIES-ROOZENDAAL, HETTY DE - tGEDREUGDE APPELTJES ZOEMERSE VERHOALE IN DE VELUWSE DIALECT deel 3
47642: VRIES-KIKKERT, D - Als de zee roept
25263: VRIES, P. DE - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
24438: VRIES, J.E. DE - Hijswerktuigen. Theorie, berekening en uitvoering. Door ir. J.E. de Vries, W.I., leraar aan de Middelbare Technische School te Dordrecht. 3e druk.
68330: VRIES, R. DE PRED GERF KETRK TE ALBLASERDAM - Indien gij maar gefundeerd blijft....! Predikatie over Colossenzen 1:23, gehouden door ds. R. de Vries bij zijn afscheid op 2 maart 1947 van de Gerformeerde kerk te Alblaserdam
341: VRIES, GRIETJE DE (1842-1915) - Eenvoudig Verhaal bevattende de weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid. Door haarzelve beschreven.
31683: VRIES, RABIJN S. PH. DE MZN. - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's. 2e druk
41869: VRIES-ROOSENDAAL, HETTY DE - 'te gast bij lunterse dorpsgenoten...'deel 1-2-3-4- ( 4dln)
70560: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. MOZES tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70544: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. JOZEF- tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
45239: VRIES, ANNE DE - Grootvertelboek voor de Bijbelsche geschiedenis deel 1 oude Testament met prent. C Jetses 26e druk
15607: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis 1 oude testament door Anne de Vries.
2287: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis NIeuwe terstament door Anne de Vries. Illustraties van C. Jetses.
70671: P.J. COHEN DE VRIES - Jan-Jop
68308: VRIES, J.J. - Die Waaghalzen!
36219: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje,. met tekeningen vanTjeerd Bottema
76577: VRIES J DE - ZWOLLE gids en kroniek 2e ruk
68312: VRIES, JOH. DE - Amsterdam-Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief ;
20758: VRIES, ELIZABERTUS DE - De dienst van de kerk aan de industrie arbeider.
48858: VRIES, A. DE - De stroper
50814: VRIES, ANNE DE - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Illustraties Tj. Bottema. 12e druk.
70460: VRIES, DE ANNE - Reis door de nacht tiende druk
68311: VRIES, JOH. DE - Postale herinneringen. Eerste druk.
68316: VRIES, P. DE - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
68317: VRIES, P. DE - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
73106: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis 1 oude testament door Anne de Vries.
74179: VRIES DR. P. DE - HEt Schriftgezag in de kenel
5214: VRIES, DIRK DE - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesië. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
40384: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. 4 delen. 1- De storm steekt op. 2- De duisternis in. 3- ochtendgloren 4- de nieuwe dag met Illustraties van Jan Kruis. onnibus 2=0e druk
74880: VRIES, TH. J. DE - Geschiedenis van Zwolle Deel 1 : Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie
68333: VRIES, SIMON.- SAMUEL HEINRICH SCHMIDT. - De doorlughtige weereld: voorstellende een zeer nette genealogische, historischen politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyzeren, koningen, vorsten, en graven; nevens de Staten en Republiquen des geheelen Aerdbodems. gegraveerde allegorische titel, talrijke vignetten, gravures in tekst met vooral adellijke wapens en buiten tekst (oa scheepsvlaggen en voorstelling van boot met benaming van alle onderdelen). 3 dln
68334: VRIES, T. DE - Vrouwen van Urk. Een boekje over vrouwenleven op het eiland Urk. Deel III. Tweede druk.
68335: VRIES, THEUN DE - Het rad der fortuin.
68336: VRIES, THEUN DE. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht. 1e druk
68337: VRIES, THOM. J. DE - Speculum superstitions dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaats ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling door Tho € (euro) 20.00
68301: VRIES, G.J.P. DE - Achter de schermen. De ondergrondse strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Door 'oom Gerrit'.
68299: VRIES, F.C. DE, - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
70545: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. ABRAHAM de vriend van God tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
68345: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Zulke domme jongens. Geillustreerd door J. Huizinga.
5042: VRIES, SIMON.- SAMUEL HEINRICH SCHMIDT. - De doorlughtige weereld: voorstellende een zeer nette genealogische, historischen politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyzeren, koningen, vorsten, en graven; nevens de Staten en Republiquen des geheelen Aerdbodems. gegraveerde allegorische titel, talrijke vignetten, gravures in tekst met vooral adellijke wapens en buiten tekst (oa scheepsvlaggen en voorstelling van boot met benaming van alle onderdelen). 3 dln
76780: VERLOOP A P EN VRIES P DE - EEn riend van de bruidegom Herinneringem aan DSAP Verloop
74181: VRIES DR. P. DE - Het kruis en de halve maan, enkele gedachten over de relatie tussen het christelijk geloof en de islam
68319: VRIES, P. DE - De band tussen Christus en zijn kerk. Predikatie over Kolossensen 3:1-4.
68318: VRIES, P. DE - Om de toekomst van de kerk. De Gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw. Samen-op-weg een nieuw begin, maar hoe?
68314: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen. proefschrift met stellingen
68315: VRIES, O.H. DE DR. - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis with a summary in English
68346: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Jannemientje.
68347: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Leven zonder drempels.
11776: VRIES, G.J.P. DE - Achter de schermen. De ondergrondse strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Door 'oom Gerrit'.
68309: VRIES, J.P. DE - Het leven is één.
68310: VRIES, J.W. DE - Dieren van dichtbij, Op het water. m.m.v Dr. T. Bult, leraar biologie bij het M.O. Illustraties van Sjoerd Kuperus. 4e of begin 5e leerjaar.
33058: VRIES, ANNE DE - Hilde.
68307: VRIES, J.A. DE - Des Chistens wapenrusting.
68304: VRIES, GRIETJE DE - Wij steken het hoofd omhoog.
68302: VRIES, GERARDUS DE (1648-1705) PROF. UTRECHT. - Exercitationes Rationales de Deo, Divinisque perfectionibus. Accedunt Eiusdem Dissertationes de Infinito; Nullibitate Spiritum; Homine Automatico; Contradictoriis Deo possibilibus; Sensuum in Philophando usu; Cognitatione ipsa mente; operationibus Brutorum. In quibus passim quae de hisce philiphatur Cartesius cum rectae rationis dictamine conferentur.
68300: VRIES, F.C. DE, - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
68297: VRIES, E. - De brief van Jakobus: dispositie en heologie proefschrift ter verkrijging van het docroraat in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus Dr. L.J. Engels, in het openbaar te verdedigen op donderdag 30 mei 1991 des namiddags 4.00 door Egbert de Vries geboren op 12 maart 1933 te Sneek
28852: VRIES, A. DE - De witte pet. Door Anne de Vries. Geïllustreerd door G.D. Hoogendoorn, 4e druk. Vrij en blij.
68343: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Jitske. Het meisje uit Canada
68328: VRIES, PETER DE - Henk is mijn Vriend. Met tekeningen van Maaike Boven-van Dijk
2112: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis O T en N T door Anne de Vries. Illustraties van C. Jetses.3edruk
31718: VRIES, P. DE - De weg zijner getuigenissen een oproep om te volharden in de gereformeerde religie
71007: VRIES, GIJSBERT DE - Pak Ibrahim, de blinde van Blondo (derde druk)
70549: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. Als JEZUS wederkomt tekeningen van Tjeerd Bottema - 1e druk
68329: VRIES, PH. DE - Voltaire. Burger en Edelman.
70548: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. Toen JEZUS geboren werd tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70546: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. DAVID tekeningen van Tjeerd Bottema - 1e druk
10861: VRIES, THEUN DE - Het rad der fortuin.
34766: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch? de kracht van de gereformeerde religie en de invloed van de evangelische beweging op de gereformeerde gezindte.
24144: VRIES, ANNE DE - HILDE.
71008: VRIES, ANNE DE - De storm steekt op
2648: VRIES, RABIJN S. PH. DE MZN. - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's. 7e druk Standaardwerk over wezen, riten en ceremonieën van het orthodoxe joodse leven, geschreven door de in 1944 in Bergen-Belsen omgebrachte rabbijn.
12995: VRIES, ANNE DE - De grote veenbrand.
36786: VRIES, DRS. P. DE - Het onfeilbare woord.
32749: VRIES, GRIETJE DE - Wij steken het hoofd omhoog. een voudig verhaal van Grietje deVries gebore n 24 oktober 1842 overleden 22 januari 1915 e Ansterdam door haar zelf geschreven
75547: VRIES, ANNE DE - HILDE.
68320: VRIES, P. DE - De weg zijner getuigenissen een oproep om te volharden in de gereformeerde religie
72440: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
74180: VRIES DR. P. DE - Een vast verbond, de visie van de puriteinen op het verbond
31657: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. 4 delen. 1- De storm steekt op.17e druk 2- De duisternis in.19e druk 3- ochtendgloren16e druk 4- de nieuwe dag.13e druk
15073: VRIES, ANNE DE - Pannokko.
20296: VRIES, ANNE DE - Panokko en de witte mensen. Illustraties van Corrie van der Baan.
12990: VRIES, ANNE DE - Mientje ons moedertje.
12992: VRIES, ANNE DE - Het kleine negermeisje.
13003: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Jitske. Het meisje uit Canada
13186: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld....
14741: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Zulke domme jongens. Geillustreerd door J. Huizinga.
20297: VRIES, ANNE DE - De witte pet.
22783: VRIES, P. DE - Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
24145: VRIES, ANNE DE - BELLEDONNE, Kamer 16
25016: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het Land van Bartje.
25212: VRIES, ANNE DE - Bartje zoekt het geluk. 1e druk.
25456: VRIES, P. DE - Om de toekomst van de kerk. De Gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw. Samen-op-weg een nieuw begin, maar hoe?
26175: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het land van Bartje. Vierde druk.
26270: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. 16e druk. Tekeningen van H.F. Schäfer.
27344: VRIES, P. DE - De band tussen Christus en zijn kerk. Predikatie over Kolossensen 3:1-4.
27967: VRIES, ANNE DE - Grootvertelboek voor de Bijbelsche geschiedenis deel 1 oude Testament.
27969: VRIES, A. DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Oude Testament. Vierde druk
27971: VRIES, A. - Kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis.
30114: VRIES, PH. DE - Voltaire. Burger en Edelman.
30577: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Jannemientje.
30646: VRIES-VAN DER LICHTE, INA - Leven zonder drempels.
30666: VRIES, ANNE DE - Toen Jezus geboren werd. Tekeningen van Tjeerd Bottema.
30759: VRIES, J.J. - Die Waaghalzen!
32286: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht - De nieuwe dag. (los deel 4 van de serie)
32334: VRIES, ANNE - Overal veilig. Tweede druk.
33738: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De duisternis in. 18e druk.
33764: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De storm steekt op. 2e deel.
33841: VRIES, ANNE DE - De stroper. 8e druk.
34194: VRIES, ANNE DE - Vader en Jaap.
34242: VRIES, J.P. DE - Het leven is één.
34533: VRIES, ANNE DE - De storm steekt op. Serie "Reis door de Nacht". Derde druk.
37446: VRIES, J.A. DE - Des Chistens wapenrusting.
37822: VRIES, DR. P. DE - Die mij heeft lief gehad.
39149: HENRIËT MET EEN INLEIDING TOT HET WERK DOOR PROF. DR J.Q. VAN REGTEREN ALTENA EN EEN LEVENSBESCHRIJVING VAN DEN KUNSTENAAR DOOR THEUN DE VRIES. - HENRIËT met een inleiding tot het werk door prof. dr J.Q. van Regteren Altena en een levensbeschrijving van den kunstenaar door Theun de Vries.
39155: VRIES, L. DE; PAAPE, DRS. A.H.; VRIES, H. DE - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentaire.
39219: VRIES, L. DE; PAAPE, DRS. A.H.; VRIES, H. DE - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentaire.
39373: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. 4 delen. 1- De storm steekt op. 2- De duisternis in. 3- ochtendgloren 4- de nieuwe dag.
39402: VRIES, ANNE DE. - Ochtendgloren, deel 3 van Reis van door de nacht. Vrijftiende druk.
40050: VRIES, GRIETJE DE (1842-1915) - Eenvoudig Verhaal bevattende de weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid. met Grietje de Vries, geboren 24 October 1842 en overleden te Amsterdam 22 Januari 1915.
40321: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. 12e druk. Illustra Tj Bottema
40654: VRIES, LEONARD DE. (SAMENSTELLING) - Het leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
40940: VRIES, THOM. J. DE - Speculum superstitions dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaats ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling door Tho € (euro) 20.00
41487: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De storm steekt op. 2e deel. 7e druk
41825: VRIES, B. DE - Praktische handleiding tot het bespelen van het harmonium naar de duitsche uitgaaf van Ernst Stapf
41826: VRIES, B. DE - De melodieën der Evangelische gezangen vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel, met of zonder pedaal, harmonium of piano
42038: VRIES, E. - De brief van Jakobus: dispositie en heologie proefschrift ter verkrijging van het docroraat in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus Dr. L.J. Engels, in het openbaar te verdedigen op donderdag 30 mei 1991 des namiddags 4.00 door Egbert de Vries geboren op 12 maart 1933 te Sneek
42261: VRIES, O.H. DE DR. - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis with a summary in English
43386: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger. ,tekeningen: Ronald Frijling.
43586: VOCKS G.H.TEKENINGEN EN BAND ONTWERP VAN J DE VRIES - Kleine Hein
45080: VRIES, LEONARD DE (RED.) - Het Prentenboek Van Tante Pau ,, en het mooiste en leukste uit andere oude prentenboeken verzameld door Leonard de Vries; was Boek van de Maand; 192pp; talrijke illustraties in kleur en zw/w. In Goede Staat.
45294: VRIES, A. - Kinderen in de bijbel
46850: VRIES DE, PETER R - Cipier mag ik een pistool van u? 85 waargebeurde misdaad verhalen
47761: VRIES, ANNE DE - Overal veilig
47762: VRIES, ANNE DE - Bertus en Bruno
47764: VRIES, ANNE DE. - Een reis doort het land van de Bijbel
48066: VRIES, W.G. DE - Het ene woord en de vele sekten
48143: VRIES, JOH. DE - Amsterdam-Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief ;
48898: VRIES, ANNE. DE - Mientje, Ons moedertje. met tekeningen van Rein Stuurman.
49121: VRIES, GIJSBERT. DE - Pang paneu De toenonger.
70543: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. JOHANNES DE DOPER - tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
70547: VRIES, ANNE DE - Kind en Bijbel. Scheepje onder JEZUS hoede tekeningen van Tjeerd Bottema - 2e druk
75080: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis O T en N T door Anne de Vries. Illustraties van C. Jetses O T 7edruk. NT8edruk
9339: VRIES, T. DE - Vrouwen van Urk. Een boekje over vrouwenleven op het eiland Urk. Deel III. Tweede druk.
9452: VRIES, JOH. DE - Postale herinneringen. Eerste druk.
37444: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
68350: VRIESE, PETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerw. geliefden godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smijtegelt. Tweede druk.
24871: VRIESE, PIETER DE - Historisch Verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer. Dr. Bernardus Smytegelt, In zijn Eerw. leven getrouw Leeraar in de Gemeente Jezu Christi, te Middelburg; geloovig in den Heere ontslapen op den 6 mei 1739. nieuwe onveranderde uitgave tweede druk
25102: VRIESE, PETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt, in zijn Eerw. leven getrouw leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Geloovig in den Heere ontslapen 6 mei 1739. Beschreven door Pieter de Vriese. Nieuwe, onveranderde uitgave. Vierde druk.
31981: VRIESE, PIETER DE - Historisch Verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer. Dr. Bernardus Smytegelt, In zijn Eerw. leven getrouw Leeraar in de Gemeente Jezu Christi, te Middelburg; geloovig in den Heere ontslapen op den 6 mei 1739. nieuwe onveranderde uitgave derde druk
33429: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, Godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt. Geloovig in den Heere ontslapen 6 Mei 1739 beschreven door Pieter de Vries. Nieuwe, onveranderde uitgave. Derde druk.
36310: VRIESE, PETER DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerden heer Ds. Bernardus Smytegelt, in zijn Eerw. leven getrouw leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Geloovig in den Heere ontslapen 6 mei 1739. Beschreven door Pieter de Vriese. Nieuwe, onveranderde uitgave. Nieuwe onveranderde uitgave tweede druk.
46518: VRIESLAND, VICTOR E. VAN/ WARREN, H. (SAM). - Spiegel van de Nederlandse poëzie. I: Elfhonderd tot negentienhonderd. II: Dichters van de twintigste eeuw.
68358: VRIEZE, P. DE - Historisch verhaal van het leven ens terven van de eerwaarde, geliefde, Godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Gelovig in den Heere ontslapen de 6de mei. Beschreven door Pieter de Vrieze.
68361: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. zesde druk
68362: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. 8e druk
68365: VRIEZEN, DR. TH. C. - De literatuur van Oud-Israël. Met medewerking van Dr. A.S. van der Woude. Vijfde druk.
68367: VRIEZEN, DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament. Tweede druk, herzien en uitgebreid.
31479: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. 9e druk.
68359: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. Vierde geheel herziene en uitgebreide druk.
68360: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. Vijde geheel herziene en uitgebreide druk.
37378: VRIEZEN, DR. TH. C. - Studia Biblica et Semitica. Qui munere professoris theologiae per XXV annos functus est, ab amicis, cllegis, discipulis dedicata.
14929: VRIEZEN, DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
24672: VRIEZEN, DR. TH. C. - De literatuur van Oud-Israël. Met medewerking van Dr. A.S. van der Woude. Vijfde druk.
37375: VRIEZEN, DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
37377: VRIEZEN, DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament. Vijfde ongewijzigde druk.
44765: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. zesde druk
45163: VRIEZEN, C./WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel. 9e druk
68369: VRIJDAG M ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.) 1e druk
17976: VRIJDAG, MIENTJE - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag te Rijssen. Geschreven aan haar zielsvriendin Aaltje Smelt te Vriezenveen.
29589: VRIJDAG, MIENTJE - Vijftig brieven van Mientje Vrijdag.geschreven aan Aaltje Smelt
14647: VRIJDAG, MIENTJE - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 6e druk.
32946: VRIJDAG, MIENTJE - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest.
30284: VRIJER, M.J.A. - Uren met Lodenstein.
18222: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
33105: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
16434: VRIJER, DR. M.J.A. - Henricus Regius. Een ,,Cartesiaansch'' hoogleraar aan de Utrechtsche hoogeschool.
37379: VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en 'Het innige Christendom'. (Oorspronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogieën) Tweede druk.
31133: VRIJER, M. J. A. DE. - Schortinghuis. En zijn analogieën.
37208: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
39178: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
39180: VRIJER, M. J. A. DE. - Schortinghuis. En zijn analogieën.
6539: VRIJER, M. J. A. DE. - Schortinghuis. En zijn analogieën.
7578: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet".
73496: CHR GERF KERK JONKER S EN VRIJHOF J A - Huishoudelijk Reglement der Vereeniging tot steun van de generale zendingskas de ChrGerf Kerk in Nederland opgericht te Rotterdam 12 september 1929
19602: VRIJLANDT, P. - Moederaarde. (Aan het ontwakende Nederland een woord van liefde voor het Vaderland.)
39873: VRIJMANS, MEVROUW - Ledige plaatsen in de kerk door droomster Jans met Een gesprek met den duivel op weg naar de kerk.
41054: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
51014: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
51013: BLOK P / VERGUNST A/ VROEGENDEWEI L E.A - Morgen en Avond Offer bijbelsdagboek
17079: VROEGINDEWEIJ, A. - Zie het Lam Gods. Bijbels dagboek.
76022: VROEGINDEWEIJ, L. - D e Troost der Verkiezing Pastorale behandeling vann de Dordtse Leerregeld deel 3
10542: VROEGINDEWEIJ, L. - De Troost der Verkiezing Pastorale behandeling vann de Dordtse Leerregeld 3 dln
34676: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken.
37429: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - 't Goed dat nimmermeer vergaat. Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.
16724: VROEGINDEWEIJ, A. E.A. - Om het eeuwig welbehagen. Bijbels dagboek.
25855: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Het zevende gebod.
28124: VROEGINDEWEIJ, A. VEENENDAAL - De roem des Heeren. Tien preken verzameld door ds. A. Vroegindeweij, Ned. Herv. predikant te Veenendaal.
32719: VROEGINDEWEIJ, L. - Het zevende gebod.
37442: VROEGINDEWEIJ, DS. A. - Om het eeuwig welbehagen. Bijbels dagboek.
42285: VROEGINDEWEIJ, L. DS. - Vraag maar. Vragen van jongeren
377: VROEGINDEWEY, DS. A. (TE LOONOPZAND)ZJ - De Nood onzer Kerk en wij.
2495: VROEGINDEWEY, DS. A. (NED. HERV. PREDIKANT VEENENDAAL) E.A. - Het heil is des Heeren. Bijbels dagboek. samengesteld door Ds. A. Vroegindeweij.
26521: VROEGINDEWEY, A. DS, - De enige Naam. Een bundel preken verzameld door ds. A. Vroegindeweij, Ned. Herv. predikant te Veenendaal. Preken van J. Vroegindeweij, ds. L. Vroegindeweij, ds. Wr. Vroegindeweij, ds. W. Vroegindeweij den ds. A. Vroegindeweij.
30935: VROEGINDEWEY, A. DS, - Predikende het evangelie. Tien preken verzameld door Ds. A. Vroegindewey, Ned. Hervormd predikant te Veenendaal. In deze bundel zijn preken opgenomen van. J. Voegindewey te Middelharnis Ds. L. Vroegindewey te Papendrecht Ds. Wr. Vroegindewey te Bleiswijk Ds. W. Vroegindewey te Huizen Ds. A. Vroegindewey te Veenendaal.
30941: VROEGINDEWEY, A./VROEGINDEWEY, L. INTREDE TE VEENENDAAL - Een hechte band verbroken een nieuwe band gelegd. 1. Het is de laatste ure, Afscheidspreek over 1 Joh. 2:18a in de Ned. Herv. Kerk te Loonopzand door Ds. A. Voegindewey. 2. Medearbeiders Gods, Bevestigingspreek door Ds. L. Vroegindewey van Waddinxveen, gehouden in de Oude kerk der Ned, Herv. Gemeente te Veenendaal. 3. Dit is een getrouw woord, Intreepreek door Ds. A. Vroegindewey.
8240: VROEGINDEWEY, DS. A. (NED. HERV. PREDIKANT TE VEENENDAAL) E.A. - Leid mij in Uw waarheid. Bijbels dagboek.
14641: VROEGINDEWEY, DS. A. - Het vaste fundament. 52 overdenkingen.
24544: VROEGINDEWEY, DS. W. - Roomse Maria-verering.
30405: VROEGINDEWEY, A. - Jan de Bakker - Hervormingsdag 31 october 1517. Door A. Vroegindewey, theol. cand. Waddinxveen.
30407: VROEGINDEWEY, W. - Johannes Calvijn - Hervormingsdag 31 october 1517. Door W. Vroegindewey, V.D.M. te Zegveld.
33379: VROEGINDEWEY, A. - De nood onzer kerk en wij.
33936: VROEGINDEWEY, DS. A. - Het vaste fundament. 52 overdenkingen.
37531: VROEGINDEWEY, DS. W. - Bijbel en jeugd.
31498: VROEGOP, W.A. - Den strik ontkomen. Derde druk.
25253: VROLIJK, J. J. - Brieven van J. J. Vrolijk, geb. te Dordrecht 7 april 1856, overl. te Krimpen a.d. Lek 27 februari 1919.
75251: VROLIJK, JAN (OEFENAAR TE ALPHEN A.D. RIJN) - uit het leven spreuken ,bevindingen en waarschuwingen 2E DRUK
32148: VROLIKHERT, GODEWARDUS - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen in 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad. Als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben. met een tweede bijvoegsel Bevat ook gegevens over Engelse en Waalse predikanten te Vlissingen en over onderwijzers in het Latijn in geheel Zeeland en Dordrecht.
45785: VROOM, HENDRIK MARINUS - De Schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg (diss.).
74574: NAGTEGAAL J VROOMSHOOP - Godsregering in tegenspraak met onze z.g. Christelijke Regering
65487: SEINEN SIENE JAN HERV PRED TE MUIDEN/ZIJDERVELD/TANGE ALTEVEER/FERWERD/KULLUMERZWAAG EN VROOMSHOOP - Mijn levensweg werd dorps dominee BELEVENISSEN EN ANEKDOTES VAN EEN DORPSDOMINEE MET ILLSTRATIES VAN hARKE iEDEMA
16378: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. XCI
58550: KLAPWIJK. VROUWKE - Bas gaat op voetbal
75809: VSCHWARTZ, DONALD RAY. - Noah's Ark: An Annotated Encyclopedia of Every Animal Species in the Hebrew Bible.
59389: KWAKKEL DRS. G. EN VUIJK DRS. B. - Gods liedboek voor zijn volk Over het lezen en zingen van de Psalmen 2e druk
74100: KLEIN VUIJST I C - Rouwen om een kind
45081: VULSMA, F. - Handboek voor den hengelaar Halflinnen 16x25 cm. 171 pag. ills. in kleur en zwart-wit
69676: MEERMAN JOHAN MR HEER VAN DALEN EN VUREN - HUGONIS GROTII Hugo de Groot derde boek over de zeden en den inborst der Athenienseren Romeinen en Hollanderen 3e deel
20846: VUUREN, VAN H. - Hoe lief'lijk zijn Uw woningen o Heere der heirscharen Gereformeerde Gemeente Wageningen Geinstitueerd 10 februari 1933.
2058: VUUREN, J. VAN - Laatste woord van een vader aan zijo kinderen. Levensgeschiedenis van Johannes van Vuuren. Geboren te Haaften en overleden te Utrecht op 19 mei 1932 in den ouderdom van 75 jaren.
73644: VUYST J. DE - Blijdschap en volharding de brief aan de Fillippenzen De brief van Judas
31744: VUYST, J. DE - Oud en nieuw verbond in de brief aan de Hebreen.
76590: VWEILAND, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen
72322: WAAL, TH. DE - Goeree-Overflakkee in oude ansichten door Th. de Waal Directeur N.V. Eilandennieuws
72347: WAAL, TH. DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten
7959: WAAL, C. VAN DER - Sola Scriptura. Wegwijzer bij het Bijbellezen. .deel 1 O Ten 2 Nt
71569: VAN DER WAAL C. - Sola Scriptura delen 1 en 2 een wegwijzer bij hetr bijbellezen
13264: WAAL, C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de Oecumenische beweging en haar theologie.
2415: WAAL, DR. C. VAN DER - Sola Scriptura. Wegwijzer bij het bijbellezingen 3edruk.
71757: WAAL, C. VAN DER - De vervulde Thorah. Commentaar op Johannes 1:1 - 8:29
25718: WAAL, C. VAN DER - Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst.
48060: WAAL, DR. C VAN DER - Comentaar op Het Evangelie naar Johannes
73254: WAALS,J.E.VAN DER - Gebroken kleuren. 1e drukingeleid en tezamengesteld door Roel Houwink
73256: WAALS, J.E. VAN DER, - Noortje Velt. hetbis een metvolle overtuiging metbhumor enliefde geshreven geschiedenis van en gevoelij en originelmeisjeenhaaromgeving
68434: WAALS, J. E. VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten. 14 druk
73253: WAALS,J.E.VAN DER - Nieuwe verzen Verzenbundel met Christelijke gedichten. Index. Ornam. en fraai vergulde linnen band. Rijk geillustr houtsnede.door Daan de Vries
38650: WAALS, J. E. VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten.
39372: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Van der Waals. Zesde druk.
40755: WAALS, JACQELINE VAN DER - Nieuwe verzen
43813: WAALS, JAQUELINE E. VAN DER - Noortje Velt.
46937: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren 14e druk
6571: WAALS, VAN DER, J. - Om te doen gedenken. Het vijftigjarig bestaan der Gereformeerde school te Nijkerk op de veluwe.
73258: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen. 12e druk
11532: WAANDERS, G. - Myn belyden. Verzen van G. Waanders.
45434: WAANING, NICOLAAS ANTON - Onderzoek naar het gebruik van Pneuma bij Paulus (diss.).
45682: WAARD, DS. A. DE - Een ongetroost volk getrost - 52 wekelijkse -
28364: WAARD, A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams. Ds. A. de Waard: levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties.
36698: WAARD, S.K. - Christelijke kerkgezangen. Uitgeg. op last van den Kerkeraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
71774: BOKMA K DS TE WAARDHUIZEN (N B) - HERDENKEN en DANKEN Uitgegeven door de Kerkeraden van deGerformeerde kerken ALMKERK en NIEUWENDIJK bij de herdenking van haar 100mjarig bestaan op 25 december 1935
43453: WAART, WILLEM DE / MEINECKE, PAUL (ILLUSTRATIES) - De verdwenen H.B.S.-er. 1ste druk,
48719: WAART, M. VAN DER - CHOLINE AND CHOLINEDERIVATEN IN RATTEHERSENEN - Een vitro onderzoek over het metabolisme
778: WACHLER, L. - Beknopte daarstelling der algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch.
18983: WAES, FRANK VAN - Vrolike vertelsels. Met illustraties van George van Raemdonck.
24372: WAETZOLDT, W. - Dürer und seine Zeit.
1872: WAGENAAR, DR. L. H. - Het "Reveil" en de "Afscheiding", bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der 19e eeuw.
71005: WAGENAAR, JAN - Waterwilg (geïllusstreerd door H. Verstijnen)
71006: WAGENAAR, JAN - De schatten van den ouden slotheer (geïllustreerd door W. Heskes)
70150: WAGENAAR. - [HUISINGA BAKKER, PIETER] - Het leeven van Jan Wagenaar van en aan denzelven. - Brieven van en aan Wagenaar.
1667: WAGENAAR, DR. L. - Joodse godsdienstleraar voor de jeugd
17149: WAGENAAR, L. H. DR. V. D. M. TE MIDDELBURG - Van strijd en overwinning. De groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portetten en platen.
34039: WAGENAAR, G.H. - Priester of dominé.
42269: WAGENAAR, L.H. DR. - Het ''reveil'' en de ''afscheiding,'' bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft der 19e eeuw door Dr. L. H. Wagenaar
43947: WAGENAAR, AAD, - Rotterdam mei '40, de slag, de bommen, de brand; 1e, 384p. + 32p. foto's, linnen, met stofomslag (Helmut Salden), krtn.,
48655: WAGENAAR, L. G. - Over een Amerikaanse wijze van pastoraat
49238: WAGENAAR, J. - Huid voor huid
73269: GOEREE W K P BEDIENAAR DES WOORDS BIJ DE GERFORMERDEKERK TE WAGENBORGEN - Het werk der bramhartigheid een werk der dankbaarheid Gode leerrde overJohhannes 13 vers 14 ter inleinding gehouden op13 luly1892 uitgeventenvoordeele vAN HET HUIS VAN BRAMHARTIGHEID TE wAGENBORGEN
68460: WAGENER F.L. - Der Heidelberger Katechismus
68461: WAGENER, W. A. - Rotterdam onherroepelijk.
9771: WAGENER, W. A. - Rotterdam onherroepelijk.
76328: WAGENFELD, L. [& W.F.STEYGERWALT]. - De bekwame veearts. Volledig handboek der genees- en verloskunde van het vee. Bevattende een grondig en gemakkelijk te begrijpen onderrigt, tot herkenning, behandeling en genezing van de ziekten en gebreken der paarden, koeijen, schapen, varkens, honden enz. Naar den 9den zeer vermeerderden en verbeterden druk bewerkt door W.F. Steygerwal
68463: WAGENINGEN, GERDA VAN - De gouden ketting. Omslagillustratie: Jack Staller, Omslagbelettering: Van Soelen, Zwaag.
44308: WAGENINGEN, POPKE - de hoed van jager pas
68462: WAGENINGEN, DICK VAN - Zon in het Oerwoud.
27912: N.N. WAGENINGEN - Ordonnantie. Naar welke een ieder der gemeente Wageningen zich in een tijjd van brand zal hebben te reguleren.
36188: WAGENINGEN, DICK VAN - Zon in het Oerwoud.
47211: PETER PH PRED WAGENINGEN - De Laatste leerrede van wijlen ds ph Peter gehouden op zondag11 augustus1907 in de Ned Herv kerk te Wageningen
47741: WAGENSVELD, B. J. - Klaas gaat ook op de zondagsschool
68469: WAINWRIGHT, ANGELA - Borduren in kruissteek creatief handwerken
42026: WAINWRIGHT, ANGELA - Borduren in kruissteek creatief handwerken
68470: WAKEMAN, H.O. - An introduction to the historiy of the Chruch of England. From the earliest times to the present day. By Henry Offley Wakeman, M.A. Revised, with an additional chapter by S.L. Ollard, M.A. elevneth edition. twelfth impression.
26155: WAKEMAN, H.O. - An introduction to the historiy of the Chruch of England. From the earliest times to the present day. By Henry Offley Wakeman, M.A. Revised, with an additional chapter by S.L. Ollard, M.A. elevneth edition. twelfth impression.
68473: WAKKER, T.GODSDIENST ONDERWIJZER TE ROTTERDAM VOORHEEN URK - De boom des levens.naar aanleiding van Openbaring 22 vers 14
32826: WAKKER, T.GODSDIESTONDERWIJYER TE ROTTERDAM VOORHEEN TE URL IJSSELMUIDEN VERTROK LATERNAAR YUID AFRIKA - De boom des levens. naar aanleiding van Openbaring 22 v ers 14
33386: WAKKER, T. GODSDIENST ONDERWIJZER TE URK LATER WIJKEN AALBURG - IJSSELMUIDEN VERTROKKEN NAAR ZUID AFRIKA - De kleine zuster.Hoogkied 8 vers 8-9
33390: WAKKER, T.GODSDIENST ONDERWIJZER TE ROTTERDAM VOORHEEN URK - De boom des levens.naar aanleiding van Openbaring 22 vers 14
68478: WAL, C. VAN DER - Amen en Beamen Doop- Belijdenis- Avondmaal
68479: WAL, C. VAN DER - Amen en Beamen. Doop- Belijdenis- Avondmaal. tweede druk
68475: WAL VAN DER J DR E.A (JANNEKOK EN ANJA KOSTER) - INCEST een informatiebve en praktische handreiking in bijbels licht uit de serie praktisch&pastoraal 2e druk
21233: WAL, C. VAN DER - Ik ben gedoopt Mediteren bij de doopvont
68482: WAL, J. VAN DER. ONDER REDACTIE VAN. - Omgaan met... God, mezelf, mijn ouders, mijn kinderen, mijn man, mijn naaste, rouw, verslaving, depressie
68474: WAL C VAN DER - Zal men ook de jonge kinderen doopen
76242: WAL, HENK VAN DE - Kanarie.
68483: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V. . Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Met samenvatting in het Engels en Hongaars
45949: WAL C VAN DER - Zal men ook de jonge kinderen doopen
68485: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle door M. van Walcheren. vijfde druk
42974: WALCHEREN, M. VAN (SCHRIJFSTER VAN PENSEROSA EN ZIJN ZUSTER) - Van kind tot vrouw vierde druk
46614: WALCHEREN, M. VAN - Penserosa. Eene novelle door M. van Walcheren. vijfde druk
71162: WALDEN, WOUTER - Drie jongen en een auto (een avontuurlijk verhaal voo rjongens, geïllustreerd door R. van Looy)
71761: WALDRAM,J. - ENCYCLOPEDIE VAN DE BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING
68488: WALKER, DIANN - Nieuw geluk in Bliss
2062: WALKER, J. - 's Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam. Zo getrouw mogelijk uit het Engels door Mej. B.T. Visser, Werkendam.
76484: WALL, J. (1588-1666) - Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeëigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen.
29413: WALL, JOHN (1588-1666, LONDEN) - Niemandt dan Christus. Ofte een klaer ende uytnement tractaet van de kennisse Jesu Christi, om alle menschen op te wecken ende gaende te maken haer te beneerstigen om Iesum Christum ende dien gekruyciget te leeren kennen met een bysondere toe-eygenende ende Saligh-makende kennisse. In verscheydene predicatien over I Corinth. cap. 2 vers 2. Door Johan Wall, B.D. dienaer des Goddelijcken Woordts in Mich. Cornhill tot London. Uit het Engelsch vertaelt door Bartholomeus Reyniersen.
68491: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 12e druk.
68492: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma.
68493: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 2e druk.
19071: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma. 12e druk.
19633: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Uit het Engelsch van Lewis Wallace door Alma.
44160: WALLACE, LEWIS, - De Vorst van Indië of De Val van Konstantinopel. Twee delen. Vert.: Alma.
68494: WALLAGE, LEWIS - Ben-Hur een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde. uit het engels Lewis wallace 9e druk.
8860: WALLAGE, LEWIS - Ben-Hur een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde. uit het engels Lewis wallace 9e druk.
68497: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
26718: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
37632: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
48353: WALLON - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.met alle verzen op noten
68498: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
42268: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
68499: WALSTRA, J. DR. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
42267: WALSTRA, J. DR. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
41346: WALT, TJAART VAN DER. GEBOREN TE PIETERSBURG, ZUID-AFRIKA. - Die koninkryk van God - Naby! Eksegetiese verkennings van die toekomstperpektief van Jesus Christus volgens de getuienis van die sinoptiese evangelies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie, op gezag van de rector magnificus, Dr. J. L. Koole, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 25 september 1962 des namiddags te twee uur in de aula der Theologische Hogeschool, Oudestraat 6, te Kampen.
45003: WOLFF HANS WALTER.0 - 0Haggai (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 15/6
77075: GRUNDMANN WALTER - Das Evangelium nac Mattaus-Markus - Lukas Lukas, Theologischer Handkommentar zum neuen Testament.
56545: HERZOG WALTER - Bischof Dr. Eduard Herzog Ein Lebensbild
76166: TOMSON WALTER - Wegendoor de wilsenis mettekeningen van ReinStuurman
45005: WOLFF HANS WALTER - Obadja-Jona Biblischer Kommentar Altes Testament 14/3
68501: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek 10.000 spreekwoorden. Voorwoord: Wil van Beurden Schuurmans. .
44347: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek 10.000 spreekwoorden. Voorwoord: Wil van Beurden Schuurmans. .
68502: WALTON, MEVR. O. F. - Achter de schermen. Uit het Engelsch ( a peep behind the scenes) 3e druk, illustraties,
68504: WALTON, O.F - Engeltje's Kerstfeest derde druk
43612: WALTON, O.F. MRS. - Nemo or the wonderful door by Mrs. O.F. Walton author of 'christie's old organ,' 'a peep behind the scenes' etc. etc.
68506: WANDELEN, J. VAN - Inventaris 15 - Straatwegen in de provincie Utrecht
68514: WANDER, NELLEKE - Schuif mij niet terzijde. Omslagillustratie: rino visser
68512: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
68513: WANDER, NELLEKE - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
75544: WANDER, NELLEKE - Ondakks een verborgen toekomste druk
33800: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
39640: WANDER, NELLEKE. - Rineke keert terug.
46244: WANDER, NELLEKE - Tranen en troost
48939: WANDER, NELLEKE - Ook jij bent niet vergeten.omslag illustratie door Arie Schaddelee-Schalk
48943: WANDER, NELLEKE - Kan Renske ook nog blij zijn? omslagillustratie: rino visser Binnenillustraties: Atie Schadelee-Schalk 3e druk
48944: WANDER, NELLEKE - Gelouterde opdracht.
48954: WANDER, NELLEKE - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
48955: WANDER, NELLEKE - Om Sabine. Omslagillustratie: Rino Visser
68515: WANGERIN, WALTER - Jezus het leven. Vertaling Bob Vuijk
68518: WANSINK, P.A. - De zeeuwsche hoofdstad voor den geus.
49000: WAPENAAR, A - Naar zee. tweede druk. tekeningen van G. D. Hoogenddorn
38777: WARBURTON, JOHN. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
36358: WARBURTON, JOHN - Eenige brieven. Geschreven aan zijn zoon, bij de aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangeliums te Southill. Uit het Engels bewerkt door D. Schot.
68523: WARBURTON, JOHN. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
1269: WARBURTON, J. - Weldadigheden van een VerbondsGod zijnde een verhaal van eenige van des heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar des Evangeliums te Trowbridge in twee deelen uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
37480: WARBURTON, JOHN. - Eenige brieven van John Warburton. (...) Geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn John Warbuton Jun. Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot.
68520: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
1443: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
76726: WARBURTON, JOHN SR. - De kindere Uwer knechten Brieven en levensbeschrijving van Warb=urt=on Jr
32603: WARBURTON, ELIOT (1810-1852) (VERTAALD DOOR DR. W.R. VAN HOËVELL.) - De halve maan en het kruis. Waarheid en Verdichting op Reizen in het Oosten. Door Eliot Warburton Esq.. Naar den achtsten druk uit het Engelsch vertaald met eene voorrede van Dr.W.R. van Hoëvell. Eerste en Tweede deel met platen.
68524: WARNECK, GUSTAV - Outline of a history of protestant missions from the reformation to the present time With an Appendix concerning roman Catholic Missions by Gustav Warneck Third english edition
45209: WARNECK, GUSTAV - Outline of a history of protestant missions from the reformation to the present time With an Appendix concerning roman Catholic Missions by Gustav Warneck Third english edition
55829: GUSTAV WARNED (PROFESSOR UND DOCTOR DER THEOLOGIE) - Ubrik einer geschichte der protestantischen missionen von der reformation bis auf di ebegenwart mit einem unhang über die fatholischen missionen neunte neu bearbeitete und vermehrte auflage
42266: GUSTAV WARNED (PROFESSOR UND DOCTOR DER THEOLOGIE) - Ubrik einer geschichte der protestantischen missionen von der reformation bis auf di ebegenwart mit einem unhang über die fatholischen missionen neunte neu bearbeitete und vermehrte auflage
68525: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
47813: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
68487: WALKER MRS. HARRY LESLIE AND LAMONT A. WARNER - A history of the Reformed Church of Bronxville
11145: WARNSINCK, W. H. BZ.- MR ISCAAC DA COSTA - - Proeven van gewijde poëzij. Waarbij De TOEKOMST in drie gezangen WAARBIJ Tafereel van een gelukkig BURGER GEZIN dichtstuk maatschappi tot nut van t algemeen amsterdam 1824 Waarbij Borgers boezem Klagt bij de graven zijner geliefde panden J A de La Vieter Gravenhage 1842 WAARBIJ vijf en twintig jaren een lied in 1840 door Mr Iscaac da Costa Amsterdam D Groede 1840 WAARBIJ aan Nederland de lente van 1844 15 blz WAARBIJ een WOORD aan mijne Landgenooten Leiden 1830
71004: WARNSINCK, MARGOT - Het sein staat veilig (geïllusstreerd door Hans Borrebach)
35388: WARREN, SAMUEL (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
68527: WARREN, SAMUEL (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
68528: WARREN, SUSAN MAY - Op het spel. Roman. vertaald door Josée Westrik
44830: WARRIS, LILIANE - OPENBARING Symboliek van het Hebeeuws Structuur van mens en wereld in taal en getal. Met voorwoord van H. Verweij
68529: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
22608: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
77180: WASSENAAR J D TH DR - Vreemdelingschap Historische en hedendaagse stemmen uit de kerk en theologie
68530: WASSENBURCH, P. - Spieghel aangaande de vijf articulen met de leere der papisten, Luterschen, wederdoperen, &c, overeenkomst door Petrus Wassenburch, predikant in Portugal.
27029: WASSENBURCH, P. - Spieghel aangaande de vijf articulen met de leere der papisten, Luterschen, wederdoperen, &c, overeenkomst door Petrus Wassenburch, predikant in Portugal.
68531: WASSERSTEIN, B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
22285: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. Met een voorberigt op den inhoud passende door een Dienaar in J. C. Kerke Onveranderde uitgave volgens 1743.
3873: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...) uit het engels vertaald door Christoph Parrhesius. Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
31141: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
38757: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
37457: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
37458: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
42891: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...). Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
7351: WASZINK, J. H. / UNNIK, W. C. VAN / BEUS, CH. DE - Het oudste Christendom en de antieke cultuur.
68538: WATER, WILLEM TE (1698-1764, AXEL) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
29810: WATER, WILLEM TE (1698-1764, AXEL) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
68540: WATERINK, DR. J. - Opdat zij licht zien.
68539: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
7912: WATERINK, DR. J. - Opdat zij licht zien.
68567: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1960
8111: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8109: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68566: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1959
68561: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1952
73491: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1951
68555: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen 2e druk
68546: WATERINK, DR. J. - De oorsprong en het wezen van de ziel.2e druk
68562: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1953
68563: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1955
68550: WATERINK, DR. J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel (pag. 143 - 153) door dr. G. Wielenga.
68564: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1957
52828: COMITÉ AFSCHEID PROFESSOR WATERINK, - Ten afscheid van Dr. J. Waterink. Hoogleraar 1926-1961.
14649: WATERINK, DR. J. - De oorsprong en het wezen van de ziel.
68541: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten.......nú.
68542: WATERINK, DR. J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levenstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
68558: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68559: WATERINK, DR. J. - Moeilijkheden met 12- tot 14 jarige jongens.
68560: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1951
68547: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
68548: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8107: WATERINK, DR. J. - Ons zieleleven. derdeuitgebreide druk.
45281: WATERINK, DR. J. - Hoe vertellen we het aan onze kinderen
58616: KLINKEN VAN J DELFT=WATERINK J - Opkomst en ontwikkeling van het schoolwezen binnen Delft tot 1700 met voorwoord Prof Dr J Waterink
68543: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68544: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8108: WATERINK, DR. J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levenstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
18268: WATERINK, DR. J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel (pag. 143 - 153) door dr. G. Wielenga.
18213: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
18227: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
18267: WATERINK, DR. J. - Puberteit. De psychologie van de jonge mens in de rijpingsjaren.4e druk
2584: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
27663: WATERINK, DR. J. (IN SAMENWERKING MET DS. J. G. AALDERS) - Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis van Eugene Stock e.a. naar den vierden druk van de bewerking van Ds. W. B. Renkema opnieuw herzien in vijfden druk. I. Ouden Testament. (11) 564 blz. II. Nieuwe Testament. (6) 532 blz.
36845: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar man.
40451: OP DEN UIYTKIJK MEDEWEKERS O.A BARTH- BAVINCK-HULST WATERINK - Op den Uitkijk Tijdschrift voor het christelijk gezin elfde jaargang 1935
7952: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten.......nú.
41573: WATERSCHOOT, HERWIG - Het Grote Antiekboek. Antiek Kiezen En Kopen
22809: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
3650: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
28319: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Zielszorg en herderlijke ambt van John Watson (Ian Maclaren), schrijver van 'Harten van goud', enz. Uit het Engelsch door dr. C.D. Sax jr., predikant te Boskoop.
68572: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
68573: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Zielszorg en herderlijke ambt van John Watson (Ian Maclaren), schrijver van 'Harten van goud', enz. Uit het Engelsch door dr. C.D. Sax jr., predikant te Boskoop.
68571: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
68569: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
68570: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten en van vele drukfouten gesuyvert..
68575: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. Waarbij geb.: Vervolg der theologische en practicale werken.
31370: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De zaligsprekingen. Geestelijke medetaties over een gedeelte van de beroemde bergrede van Christus.
14650: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods. Uit het Engels vertaald door ds. Joannes Fabricus, en in de huidige spelling overgezet door ds. J. van der Haar.
38320: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken. (...) Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (12) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
68574: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De school aan de ouders.
25072: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
29570: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle dingen ten goede.
29168: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De school aan de ouders.
75837: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
21134: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke historie (...) Voorgesteld by wyze van vraagen en antwoorden. (...) In´t Engelsch opgesteld door J. Watts, D.D. Vertaald en met eene korte aanleiding tot de H. tyd- en aardrykskunde, en de daar toe behoorende landkaartjes, en veele printverbeeldingen vermeerderd. Derde druk.
69942: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Kort begrip der geheele historie nevens een vervolg der Joodse historie van het einde der O. verbonds tot J. Christus waarbij gevoegd is een berigt der voornaamste voorzeggingen, die tot J. Christus betrekelyk zyn voorgesteld in vragen en antwoorden etc. met 4 landkaartjes en 27 printverbeeldingen vierde druk
68582: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
68583: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - The world to come or discourses on the joys and sorrows of departed souls at death: And the glory or terror of the resurrection
30239: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
21883: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Verhandeling over de oeffening en beschaving van 't verstand; bevattende, als een tweede deel der logica of redenkunst, verscheide gewigtige aanmerkingen en regels, tot de verkryging en mededeeling van nutte kennisse in de Godsdienst, in de wetenschappen en in het burgerlyke leven. Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen druk, uit het Engelsch vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland. Predikant in 's Hage. Tweede druk.
76464: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van Godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald; en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland, predikant in 's Hage. 2e druk.
36550: WATTS, ISAÄC (1674-1748) - Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus; waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die to J. Christus betrekkelyk zyn: voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door (...) Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd- en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, en veele Printverbeeldingen vermeerderd. Tweede Druk.
38261: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL.
15518: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsien over verscheide godgeleerde I. deel.
22960: WATZON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
68584: WATZON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
75661: WAVERIJN H.F. - Van armenzorg naar zorgcentrum Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgelijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke. 25x16,5 cm. Hard cover. Ill.: illustratiesin zwart-wit
68586: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
68585: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
1670: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - Als leem in Zijn Hand. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Eerste druk.
1669: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
74538: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. viede druk.
19672: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
65360: SCHOUTEN. N. M.]]]]]WE { - De paarden van de postillon - tekeningen van Jan Lutz
76575: SCHUTTE NORDHOLT J WE DR, - HERDENKINGSREDE 1945-1985 uitgesproken op 3 mei 1985
68588: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
35597: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
39070: WEBB, B.J. - Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem. Uit het Engelsch van Mrs. B.J. Webb. Zesde druk. Met platen.
46615: WEBB, MRS. - Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. Door Mrs. Webb, Schrijfstervan ''Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem.'' uit het engelsch door E.J. Veenendaal
44760: WEBER, O - ., Grundlagen der Dogmatik. 2 delen. ,
42036: WEBER, HANS EMIL - Reformation orthodoxie und rationalismus erfter teil: Von der reformation zur Orthodxie erfter halbband von Hans Emil Weber mongraphien 35 band
44241: WEBER, D. OTTO. - WEBER, D. OTTO. Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden I, 1 bis IV, 2.
44998: WEBER, OTTO: - Grundlagen der Dogmatik,
68593: WEDEWER, HERMANN. - Johannes Dietenberger 1475-1537. Sein Leben und Wirken.
44388: WEDEWER, HERMANN. - Johannes Dietenberger 1475-1537. Sein Leben und Wirken.
68596: WEEL, H. VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
68595: WEEL, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen.
68597: WEEL, MR. A. J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de bataafse republiek. Gelderse historische reeks.
36987: WEEL, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen.
9522: WEEL, MR. A. J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de bataafse republiek. Gelderse historische reeks.
68599: WEELE, GORNELIA NEELTJE VAN DER - Images of development. Environmental causes in ontogency. Academisch proefschrift.
46517: WEERD, EVERT VAN DE & CREBOLDER, GERJAN - Ede in Wapenrok twee eeuwen militaire geschiedenis in degemeente EDe 2e vermeerderde druk
68603: WEERD, WIM. DE - Henk visser, een jongen van het eiland. omslag en illustraties: A.D. Dekkers. 2e druk
68602: WEERD, R. J. VAN DER - Laat u met God verzoenen.
68600: WEERD DE W. - de "Domeneer" van turfland Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniën.
17313: WEERD, R. J. VAN DER PRED TE VEENENDAAL - Laat u met God verzoenen.
68601: WEERD, H. DE - In de branding der Reformatie. Luther, Zwingli, Calvijn.
68604: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
68605: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
16460: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
47952: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
48157: BAKKER G-BRONDIJK JZN-WEERDEN VAN J - 150 jaar gereformeerde kerk ,t Zandt
68606: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en Konflikten, verkenningen rondom de Afscheiding van 1834
68607: WEERSTAND, A., VRIES, T. DE, URK, A. VAN - Bloedreizen in barre winters. 160pp., paperback
46705: WEERSTAND, A., VRIES, T. DE, URK, A. VAN - Bloedreizen in barre winters. 160pp., paperback
35621: WEESEL, ADRIANUS VAN - Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien. waarachter gevoegdzijn drie zeervoordeftige predikatien door en vermaardeGodgeleerde
68608: WEESEL, ADRIANUS VAN - Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien.
68609: WEESP. - Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. 12 jaargang, nr. 2, mei 1982 . Mooi ex. Gooi.
47251: WEESP. - Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. 12 jaargang, nr. 2, mei 1982 . Mooi ex. Gooi.
68610: WEG, W. VAN DE AZN. (INLEIDING) - Gedenkboek van de geschiedenis van "luctor et emergo". Deel 2.
42468: ANWB WEGENBOEK - Het Grote ANWB Wegenboek Overzichtkaart van Nederland met detailkaarten, plattegronden van 470 plaatsen, gedetailleerde centrumplattegronden van 40 Nederlandse steden
68611: WEGER, JAN DE. - Kees wordt groot 5e druk
47760: WEGER, JAN DE. - Kees wordt groot 5e druk
16793: WEGGEMAN, PIETER (OUDERKERK AAN DEN IJSSEL) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.
738: WEGGEMAN, PIETER (OUDERKERK AAN DEN IJSSEL) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.met daarbij verzameling NAGELATEN GESCHRIFTEN van de nu zaligen Pieter Weggeman
68614: WEGMAN, H. A. J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten
68615: WEHE, TRUDE - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
18992: WEHE, TRUDE - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
68616: WEHL, NANNIE VAN - Do en Lo Verster. Oorspronkelijk verhaal- jongens en meisjesbibliotheek.
45303: WEHR, GERHARD - Martin Buber
45487: WEHR, HANS; COWAN, J. MILTON (EDITOR) - Dictionary of Modern Written Arabic, A (Arabic - English)
40033: WEHRMANN, JOH. - In de catacomben.
74992: WEIJ P.J. - Een blik op 110 jaar Gereformeerde kerk St. Janseklooster 1888-1988
68617: WEIJDEN, T. V. D. (DORDRECHT) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
68618: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68619: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68620: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland.
22605: WEIJDEN, T. V. D. (DORDRECHT) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
34435: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
37218: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland.
68621: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
41028: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
48543: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout 2e druk WEIJS, FREDERIK J. Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. hardcover met stofomslag, 30,5x24,5 cm. Met afbeeldingen in kleur pagina s niet genummerd.
68623: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout 2e druk WEIJS, FREDERIK J. Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. hardcover met stofomslag, 30,5x24,5 cm. Met afbeeldingen in kleur pagina s niet genummerd.
68622: WEIJS, F. J. - Een ambacht met hout - Houtbewerking in de praktijk
74949: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee Beeldverhaal van de visserij in al zijn facetten, met achtergrond tekst. Prachtig geillustreerd. I
48544: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. 3e druk
68624: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven der rijksveeartsenijschool en veeartsenijkundige hogeschool.
19933: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven der rijksveeartsenijschool en veeartsenijkundige hogeschool.
68625: WEIL, G. - Mohammes de propheet, zijn leven en zijne leer. In het Nederduitsch bewerkt door Iz. J. Lion.
45316: BEEK DR . DR. J. SPERNA WEILAND - Martin buber hoogleraar aan de universi teit van amsterdam
72564: WEIS, ASHLEY - Onthuld, vertaald door Marijne Thomas
68628: WEISER, ARTUR - Die Psalmen I - II. Psalm 1-60 und Psalm 61-150. 2 Teile.: Das Alte Testament Deutsch Teilband 14/15
46865: WEISER, ARTUR - Die Psalmen I - II. Psalm 1-60 und Psalm 61-150. 2 Teile.: Das Alte Testament Deutsch Teilband 14/15
75631: FRANZ GITTENBERGER & HELMUT WEISS - Zeeland in oude kaarten
68630: WEISS, B. - H.A.W. Meyer's kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Das Matthäus-Evangelium. Achtste Auflage, neu bearbeit von Dr. Bernhard Weiss, Oberconsistorialrath und ordent. Prof. an der Universität Berlin.
12359: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zweite Band: Die Briefe, die Johanneischen Schriften.
68627: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
68629: WEISS, AUG. EN J.C. ANDREAE - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundek. Met medewerking van Ferd. Timmermans. Derde gewijzigde en vermeerderde druk.
68626: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zweite Band: Die Briefe, die Johanneischen Schriften.
23352: WEISS, B. - H.A.W. Meyer's kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Das Matthäus-Evangelium. Achtste Auflage, neu bearbeit von Dr. Bernhard Weiss, Oberconsistorialrath und ordent. Prof. an der Universität Berlin.
23922: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
24835: WEISS, AUG. EN J.C. ANDREAE - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundek. Met medewerking van Ferd. Timmermans. Derde gewijzigde en vermeerderde druk.
23947: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
68634: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
52656: CHAIM WEIZMANN - In dienst van mijn volk. 1e Druk. Book, Autobiografie van Chaim Weizmann, de eerste president van Israel. Met 1 ets van Chaim Weizmann van Harry S. Moskovitz.
32752: WEKKEN, KAATJE VAN DER - Korte levensgeschiedenis & Vijf en twintig brieven. Door de weledele heer P. 't Hart oud-zeekapitein te Maassluis. 3e druk
68637: WELLER, JACOB - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante à B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verò novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
38096: WELLER, JACOB - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante à B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verò novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
75451: WELS C. B. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste deel, 1848 ( RGP, 139)
60098: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - Vuile Annemie
72794: LOGMANS-WELTEVREDE M.C. - Een boodschap die nooit aankwam
76668: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - een vrolijke beestenbende 2e druk
68643: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters.
68640: WELY, M. A. VAN PRICK - Het orgel en zijn meesters met talrijke afbeeldingen en portretten
68641: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
68639: WELY, J. VAN - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
68642: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. tweedegeheel herziene druk.met medewerking van Flor Peeters
16341: WELY, J. VAN - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
25259: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
25689: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. tweedegeheel herziene druk.met medewerking van Flor Peeters
40792: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters.
41818: WELY, M. A. VAN PRICK - Het orgel en zijn meesters met talrijke afbeeldingen en portretten
47878: VINCENTIUS PUCCINUS; PETRUS WEMMERS - Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de' Pazzi, religieuse van de Carmeliten orden ghenoemt onse l. vrouwebroeders ----- geschreven in het Italiaans---overgezet door s; Petrus Wemmers
68644: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie .
46547: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie .
68645: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatik. . Deel.2
68646: WENTSEL, B.PRED GERF KDERK TE GRAVENHAGE WEST - DOGMATIEK 4 delen in 7 banden. Het Woord, De Zoon en de Dienst Dogmatiek deel 1. De Openbaring, het Verbond en de Apriori's Dogmatiek deel 2. God en Mens Verzoend, Godsleer, mensleer en zondeleer Dogmatiek deel 3a. God en Mens Verzoend, Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatset Dingen, De Persoon en het werk van de Heilige Geest Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De kerk als het saamhorige volk Gods Dogmatiek deel 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton Dogmatiek deel 4c.
74535: WENTSEL DR. B. - God en mens verzoend Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b
44758: WENTSEL, B. - Het woord, de zoon en de dienst. Dogmatiek. KAMPEN, Kok 1981 Deel 1.
44759: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatik. . Deel.2
46544: WENTSEL, BENJAMIN - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de rooms-katholieke theologie inzake dit thema (diss.).
68648: WENZ, HELMUT - Körpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik für Theologie und Kirche
41854: WENZ, HELMUT - Körpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik für Theologie und Kirche
68649: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
48537: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
72575: ATLAS WERELD - Verklarende en geillustreerde Wereldatlas. Met uitgebreiden tekst. tal;rijke illustraties n wetenschappelijke beschouwingern uitgave dagblad voor Noorbrabant en Zeeland

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27