Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64532: ROON A VAN DR PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Epheziërs. Door Dr. A. van Roon. 2e druk.
2965: BIJBEL. HET NIEUWE TESTAMENT - of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus.
2917: BIJBEL. HET NIEUWE TESTAMENT - ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Iesu Christi [...]
2920: BIJBEL. HET NIEUWE TESTAMENT - ofte alle boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi.
10786: PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - 24 delen. Compleet.
66327: STEMPVOORT VAN P A DR.PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Galaten. Door P. A. van Stempvoort. 4e druk.
65499: SELMS VAN A DR PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT. - Door Dr. A. van Selms. Hoogleraar aan de rijksuniversiteit van Pretoria. Genesis deel 1 en 2.
63775: POP F J PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. Door F. J. Pop. 4e druk.
51243: BOLKENSTEIJN M H PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - De brieven van Petrus en Judas.
59783: LEKKERKERKENRA F N PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief aan van Paulus aan de Romeinen. Door dr. A. F. N. Lekkerkerker. Deel I: 360 (4) blz. 1962. Deel II: 211 (7) blz. 1965.
18559: PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - 24 delen. Compleet.
14599: RIDERBOS HERMASN DR PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - Het Evangelie naar Mattheüs. 2.
14603: BOLKENSTEIJN M H PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - De brieven van Petrus en Judas.
14604: SELMS VAN A DR PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT. - Door Dr. A. van Selms. Hoogleraar aan de rijksuniversiteit van Pretoria. Genesis deel 1 en 2.
14609: OYEN. DR. H. VAN PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - Christus de Hogepriester. De brief aan de Hebreeen.
15646: LEKKERKERKENRA F N PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief aan van Paulus aan de Romeinen. Door dr. A. F. N. Lekkerkerker. Deel I: 360 (4) blz. 1962. Deel II: 211 (7) blz. 1965.
18563: KLIJN DR. A.F.J. . PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT. - De brief van Paulus aan de Filippenzenr
18579: LINDJIER C H PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - Handelingen van de apostelen. 1. Door dr. C. H. Lindijer. 2e druk.
18580: LEKKERKERKER A F N PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Romeinen. 1. Door dr. A. F. N. Lekkerkerker. 4e druk.
18582: STEMPVOORT VAN P A DR.PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Galaten. Door P. A. van Stempvoort. 4e druk.
18583: ROON A VAN DR PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brief van Paulus aan de Epheziërs. Door Dr. A. van Roon. 2e druk.
18587: SMELK E K VAN DRPREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - De brieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filemon. De wegen der kerk. Door dr. E. L. Smelik. 5e druk.
8372: NIELSEN J T PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT - Het Evangelie naar Mattheüs.2. Door dr. J. T. Nielsen. 3e druk.
50887: BILDER DES ALTEN TESTAMENTS. - Alten Testaments. 30 Handkolorierte Alten Testaments.
60969: MERODE WILLEN DOOR A TEUIS - Geestelijke Liederen een bloemlezing samengesteld door W de Merode 2e druk herzien en uitgebreid door A Teunis
74120: SUIJKER TEUNIE - Heart 4 you
41425: BEEK VAN TEUS - Terug naar het dorp Veenendaal,het dorp dat stad werd
41423: BEEK VAN TEUS - Wij groeiden op in Veenendaal Herinneringen aan een samenleving die voorgoed voorbij is. Over vriendschap in Veenendaal in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.
69774: BEEK VAN TEUS - Terug naar her dorp Veebnendaal,het dorp dat een stad werd
66660: TEUTSCHER, H. J - Van twee grote klokken in een verland
66661: TEUTSCHER, H.J. - Van twee grote klokken in een ver land. 3e druk.
20194: TEUTSCHER, H.J. - Van twee grote klokken in een ver land. 3e druk.
49069: TEUTSCHER, H. J - Van twee grote klokken in een verland
66663: TEX, MR. C. A. DEN - Redevoering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J. C. J. van Speyk. Opgericht in het burgerweeshuis der stad Amsterdam, uitgesproken door C. A. den Tex, als tijdelijk voorzitter van het college van regenten van dat gesticht, op 20 october 1831.
3881: TEX, MR. C. A. DEN - Redevoering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J. C. J. van Speyk. Opgericht in het burgerweeshuis der stad Amsterdam, uitgesproken door C. A. den Tex, als tijdelijk voorzitter van het college van regenten van dat gesticht, op 20 october 1831.
21635: TEYLINGEN, DS. E. G. VAN (1903-1980) - Aard en Achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken.
66665: TEYLINGEN, E.G. VAN - Aard en achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken door ds. E.G. van Teylingen.
22587: TEYLINGEN, E.G. VAN - Aard en achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken door ds. E.G. van Teylingen.
66577: TAYLOR THAMAS - Een Mensch in Christo of een nieuw schepsel Waar bij nioch eebn verhandelingh ghevoegt is, begrhrijpende enighe overdenkingen van de Schepselen vertaald door L Liscaljet
47540: TAYLOR THAMAS - Een Mensch in Christo of een nieuw schepsel Waar bij nioch eebn verhandelingh ghevoegt is, begrhrijpende enighe overdenkingen van de Schepselen vertaald door L Liscaljet
70320: MARGARET. THATCHER - Mijn jaren in Downing Street 10 . Autobiografie van de "Iron Lady". Thatcher schrijft ongekend openhartig over vriend en vijand, haar politieke gevechten, de Falkland oorlog, Europa, de aanslag van de IRA op haar leven, haar ontmoetingen met Reagan, Bush, Gorbatsjov en Mitterand. Geïllustreerd met zwart-wit foto's. Met register. * In 2012 werd het leven van de oud-premier van Engeland die later werd getroffen door de Ziekte van Alzheimer, verfilmd met Meryl Streep in de hoofdrol
73481: ZOETEMAN MEULSTEE THEA - Olga,s kinderen
76457: ZOETEMAN VERMEULEN THEA - Onverwerkt verleden
74295: ZOETEMAN-MEULSTEE THEA - Geen geheimen meer (illustraties: Melanie Broekhoven)
70227: DE THÉBES ): - Världskriget( 1914) i bilder foto T& B del 1-2-3
34393: HOEKENDIJK WIESKE _ THOMMASSEN HANANJA - ESSEN VAN THEHO - Opwekkingsliederen.nummers 1-268
76980: THEILEN TH A M E A - De Jacobskerk Winterwijks mooiste erfstum
14791: THELEMANN, OTTO - Die Gnadentafel. Ein Kommunionbuch für Kinder Gottes.
18432: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden. Deel 2 De derde druk merkelijk verbetert en hier en daar vermeerdert.
46280: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
73406: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - De geestelyke dag- week- en jaar-merkt, van de Opperste Wysheit ten voordeele van haare liefhebbers ingestelt, en op alle plaatsen in des Heeren voorhooven te houden. Om hen van 's weerelts ydelheeden af te trekken, en de schatkaameren hunner siele met een duirachtig goet te verryken. Geoopent in een verklaaringe en toepassinge van eenige uytgeleesenen Bibel-stoffen, waar in ons Gots Verbondts-goedern by wyse van een koophandel worden uytgeveilt, en sonder prys of gelt den armen sondaar aangebooden. Ter geleegentheit van de soo genaamde kermissen en merktdaagen in 't openbaar verhandelt door Wilhelmus Themmen, predikant te Arnhem.
66669: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Vaste troorstgronden der heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse en groote benauwheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. uyt eenige propheetische keurstoffen by een vergaadert en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig volk, 't welk in deeze kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere ende wagt op den Godt synes Heyls, verklaart en toegepast door Wilh. Themmen.
66670: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden. Deel 2 De derde druk merkelijk verbetert en hier en daar vermeerdert.
66672: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
16702: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met een zwak doch heilbegeerig lidmaat. Door Wilhelmus Themmen, in leven predikant te Arnhem. Met een aanbevelend voorwoord van den eerw. heer P. Deetman, predikant te Nijkerk op de Veluwe. . 3 dln
15458: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) Tweede Druk, op veele plaasten vermeerdert.
4112: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Vaste troorstgronden der heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse en groote benauwheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. uyt eenige propheetische keurstoffen by een vergaadert en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig volk, 't welk in deeze kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere ende wagt op den Godt synes Heyls, verklaart en toegepast door Wilh. Themmen.
44053: THEMMEN, G. - Het moeilijke begin door G. Themmen
47065: THEMMEN, WILHELMUS (1696-1764, ARNHEM) - Het vervolg van de nuttige zaamenspraaken, sijnde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, om sijne Siele soo Voor, Onder, als Naa het Heylig Aavontmaal naar het tigtsnoer des Heyligdoms te bestieren, (...) Met nog een Kerkreede over de Bekeering der Jooden in het laatste der daagen, uyt Jer. 31 : 12. gepredikt tot een Naabetragting op het Heylig Aavontmaal. Door (...) .derdedeel
19105: THENHAVEN, F. BERNARDINUM - Nucleus theologiæ canonico-moralis sive examen ordinandorum et approbandorum. Per modum usitati dialogi inter examinatorem & respondentem. Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. FF. Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorum Jubilatum, Prov. Saxoniae S. Crucis Custodem Custodum, Concinnatum. Cum Privilegio & Facultate Superiorum.
57031: HOOVEN TEN MARCEL -WIT DE THEO(RED) - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
70734: FRANK THEO - Bertus Flier in het wilde westen geillusteerd door Louis Landre leeftijd 10-14 jaar
70732: FRANK THEO - Billy de nieuwe kameraad geillustreerd door Pol Dom leeftijd 10-15 jaar
70737: FRANK THEO - Storm over de prairie tweede druk geillustreerd door Pol Dom
76527: LEEUW THEO - kerk in een veranderend getij 1952-2002
55553: GROE. THEOD. VAN DER - Strijd en overwinning
47619: ANDRE THEOD JR - In vaders voetstappen , geillustreerd door Wiegman,
58553: KLAUSER THEODOR - Die römishce Petrustratition im Lichte der Neuen Ausgrabungen unter der Peterskirche
73311: WYCKENBURGIUM D. THEODORUM - Rebecca van Tweelinghen Swangher Suchtende over de worstelingen van Esau enda Jacob Dat is: LV Predicatien over het levende Capittel tor den Romcynen: waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, neacktelijck wordt verklaert. IN-ghestelt/ende in de Bhemeente Jesu Christi tot Haerlem/ ghewedicht
53271: DEURSEN VAN ARIE THEODORUS - The Ditinvtive character of the Free university in Amsterdam 18880-2005 A Commenmorative historo
72454: BEZA THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn, Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn
72243: GROE THEODORUS VAN DER - Toetsteen der ware en valse genade, Bijbels Dagboek
66341: STEUR HERMAN THEODORUS - Helpende Helping Hand 1980-2005 . , 1e Druk. : kleuren Foto's. Gedenkboek,
32083: BYMHOLT THEODORUS (1712-'86, ANJUM-STRIJEN) - een bondel van negen leerredenen een bondel van negen leerredenen. meest by verscheidene gepaste gelegenheden voor de kerkgemeenten zo te Anjum als Mestlawier uitgesproken. en nu door den druk gemeen gemaakt door Theodorus Bymholt. leeraar te Stryen. tweede deel.
72660: GROE THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelaten Biddags-predikatien
63246: PALUDANUS THEODORUS (1705-1759 KAPELLE AAN DEN YSSEL) - Kerklyke redevoering, doorlopende de ingevorderde grote nieuwjaersrekeninge van eens ieders rentmeesterschap. Over't middelgedeelte van Luk. XVI:2. hoogdzakelijk uitgesproken op den eersten dag dezes jaers 1745 en nu met verder uitbreidinge in hety licht gegeven By Theodorus Paludanus Rutg. zoon
55501: GROE THEODORUS VAN DER - Verzameling van 16 biddags predikatiën
38262: UBINK THEODORUS (OV. 1709, HOUTEN, ALKMAAR) - Het Geestelyk Bruylofts-Lied, Christus den Koning, en Zyne geliefde bruyd Toe-gezongen, in den XLV. Psalm. Uyt oude Gewoontens en Zinne-beelden verklaart en toe-gepast; Door Theodorus Ubink, In zyn Leeven laast (sic) Predikant te Alkmaar. De tweeden Druk.
43704: BRAKEL THEODORUS - De samenspraken tusschen den vader en den zoon bestaande in 51 Hoofdstukken over de Trappen des Geestelijken Levens en vervolgens zijn bevel na zijn dood inhet ligt gebracht door zijn Zoon
48091: STEUR HERMAN THEODORUS - Helpende Helping Hand 1980-2005 . , 1e Druk. : kleuren Foto's. Gedenkboek,
55506: GROE THEODORUSV.D. (1705-'84, KRALINGEN) - Verzameling van 16 biddags predikatiën, uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeergeleerden en Godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijn E. leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen. Zesde druk.
70156: CLARKE M DOCTEUR EN THEOL - Traites de L'existence et des attributs de dieu des devoirs de la religion naturelle, et de la vérité de la religion chrétienne
75562: HERGERGER VALERIUS (1562-1627) GERMAN LUTHERAN PREACHER AND THEOLOGIAN - Epistolische Hertz-Postilla Erster Thheil in welcher alle ordentliche Sontags-und hohen Feest-episteln durchs gantze Jahr deutlich erklaret Ander Theil evangelischen Hertz Postilla Ander Theil
75969: PAGII ANTONII P DOCTORIS THEOLOGIE - Annales ecclesiastici ..ecclessiastici auctore Casare baronio sorrano E congregatione pratorii S.R.E. Presbytero CARDINALL tit ss nerei et achilei et sedis apostolica bibliothecario una cum critica historico-chronologica...Antonii Pagii...Doctpris theologi ect TOMUS DECIMUS en
57082: HOVEN THERESE - BLONDINE opnieuw bewerkt door W Wijker geeillustreerd door Willem Hardenberg
66674: THEUNISSEN, W - Op de heilige berg Athos. In de tuin van de moeder Gods.
46638: THEUNISSEN, W - Op de heilige berg Athos. In de tuin van de moeder Gods.
46646: THIBAUT, DOM RAYMOND - Een meester van het geestelijke leven Dom Columba Marmion Abt van Maredsous (1858-1923)
66676: THIEDE, C.P./CURTIS, K. - Beproeving en getuigenis. De oude kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst. Onder redactie van Carsten Peter Thiede.
16701: THIEDE, C.P./CURTIS, K. - Beproeving en getuigenis. De oude kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst. Onder redactie van Carsten Peter Thiede.
66677: THIEL, R. - Luther. Von 1483 bis 1522.
23423: THIEL, R. - Luther. Von 1483 bis 1522.
71431: THIELICKE, HELMUT - Theologische Ethik.3 Volumes in 4. Volume 1: Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. Volume 2/1: Entfaltung. Mensch und Welt. Volume 2/2: Entfaltung. Ethik des Politischen. Volume 3: Entfaltung. Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst. Tübingen: Mohr, 1964-1966. Hardback, (xix) 746 + (xxii) 644 + (xxiii) 787 + (xxxi) 972 p.
66678: THIELICKE, HELMUT DR. - Ik geloof het belijden van de christenen
66679: THIELICKE, HELMUT DR. - Hoe de wereld begon de mens in de oergeschiedents van de Bijbel
42032: THIELICKE, HELMUT DR. - Ik geloof het belijden van de christenen
66680: THIEMES, W. H. - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
7068: THIEMES, W. H. - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
66681: THIENEN, F.W.S. VAN - Exitosche kunst. De kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De islamgebieden en Afrika.
66682: THIENEN, FR. W. S. VAN. - Het doek gaat op - Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater
29969: THIENEN, F.W.S. VAN - Exitosche kunst. De kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De islamgebieden en Afrika.
48836: THIENEN, FR. W. S. VAN. - Het doek gaat op - Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater
66683: THIERS, A. - Geschiedenis van het Consultaat en het keizerrijk. Uit het Fransch vertaald. Deel I-V.
74410: ENGELSE DEN ANNE-METHORST THIJS-E.A - JULIANASCHOOL Ederveen 50 jaar 1955-2005
66684: THIJS, E. TH. - Psalmenboek.
66685: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitsland. Academisch Proefschrift.
14457: THIJS, E. TH. - Psalmenboek.
32201: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitsland. Academisch Proefschrift.
76776: THIJSSE, JAC. P. - Herfst 1e druk
66704: THIJSSE, W.H. - Rokoko democratie in wordeing
74815: THIJSSE,J.P. - Lente, Zomer, Herfst, Winter
66689: THIJSSE, JAC, P. - Langs de Zuiderzee. Te illustreren met Verkade's plaatjes naar tekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan VoermanJr. en Edzard Koning. EERSTEdruk.
66699: THIJSSE, JAC. P. - Herfst
66700: THIJSSE, JAC. P. - Winter.
66702: THIJSSE, JAC. P. - Het Naadermeer
29993: THIJSSE, JAC. J. - Waar wij wonen. Te illustreren met verkade's plaatjes, naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol, Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co druk- en bindwerk van Blikman & Sartorius.
66694: THIJSSE, JAC. P. - Vogelzang. Manuscript daterend van 1938, uigegeven in 1965, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van dr. Jac. P. Thijsse.
33918: THIJSSE, JAC. P. - Blonde duinen.
66696: THIJSSE, JAC. P [ILLUSTRATIES J. VOERMAN JR. ... ET AL.; BIJDRAGEN DOOR V. WESTHOFF ... ET AL.; EINDRED.: A. COOPS] - Eik en beuk
74818: THIJSSE, JAC. P. - BOSC H en HEIDE Ill.: Wenckebach, Van Oort, Voerman). Heruitgave uit 1912 door Verkade-Zaandam. Geïll. met Verkade plaatjes (compleet). hedruik
29971: THIJSSE, JAC. P. - Friesland. te illustreren met verkade's plaatjes naar tekeningen van L.W.R. Wenckebach. Edzard koning en Jan Voerman. herdruk 1979
29975: THIJSSE, JAC. P. - Zomer. Teillustreren met verkade's plaatjes naar tekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en jan Voerman. 4e druk.
29976: THIJSSE, JAC, P. - Lente. Geillustreerd met plaatjes naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman. 1e druk.
56331: HEIMANS E EN JAC. P. THIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden door E. Heimans en Jac. P. Thijsse. Met kleine flora en atlasvorm, en vele andere afbeeldingen. Negende druk.
26372: THIJSSE, JAC. P. - Vogelzang. Manuscript daterend van 1938, uigegeven in 1965, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van dr. Jac. P. Thijsse.
29973: THIJSSE, JAC, P. - Langs de Zuiderzee. Te illustreren met Verkade's plaatjes naar tekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan VoermanJr. en Edzard Koning. EERSTEdruk.
34482: HEIMANS E EN JAC. P. THIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden door E. Heimans en Jac. P. Thijsse. Met kleine flora en atlasvorm, en vele andere afbeeldingen. Negende druk.
39625: THIJSSE, DR. JAC.P. - De levende natuur. Het levenswerk van Dr. Jac. P. Thijsse weerspiegeld in een bloemlezing voorafgaand woord van G.J. Tijmstra.
44250: THIJSSE, JAC. P. - De Vecht Bakkerij ""De Ruijter"" der Firma Verkade & Comp..
48472: THIJSSE, DR. JAC. P. - Het vogelboekje herzien door Dr.Prof.I Brouwer
71291: THIJSSE,J.P. - Het Vogeljaar - In wijder kring en Bij huis en hof ( 2 boeken. 4 ed.
66706: THIJSSEN, T. - Jongensdagen.
70004: HELL VAN E- MAURITZ J H-THIJSSEN D J E A - Handvolkoren over 60 jaar jeugdwerk gesproken vele foto,s
23882: THIJSSEN, T. - Jongensdagen.
66707: THIJSSING-BOER, HENNY - Wensdroom van een kind - Spiegelserie
47054: THIRY, ANTOON - Pauwke's Vagevuur
66708: THIRZA - De aantrekkingskracht van het Kruis. Tiende druk.
35300: THIRZA - De aantrekkingskracht van het Kruis. Tiende druk.
66709: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Christus in zijne Heiligen. Levensbeelden voor de 365 dagen des jaars volgens den evangelischen volksalmanak door S.K. Thoden van Velzen. Uitgegeven van wege de Evangelische Maatschappij
36611: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Christus in zijne Heiligen. Levensbeelden voor de 365 dagen des jaars volgens den evangelischen volksalmanak door S.K. Thoden van Velzen. Uitgegeven van wege de Evangelische Maatschappij
66716: THOENE, BODIE & BROCK - Alle wateren naar de zee. De Galway Kronieken IV.
29670: THOENE, BODIE - Uw rechterhand verlost mij. Serie: De erfenis van Shiloh. Deel 3.
66714: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion. tweede druk
66715: THOENE, BODIE - in het huis van mijn vader. Serie: De erfenis van Shiloh. Deel 1
66712: THOENE, BODIE - Al vallen er duizend, der erfenis van Shiloh
29668: THOENE, BODIE EN BROCK - Onweer boven Jeruzalem. De erfenis van Sion, deel 2.
73675: THOENE, BODIE - Prelude in Wenen (Deel 1 uit de reeks Het Verbond met Sion)
29673: THOENE, BODIE - De Poorten Sions 1e deel in de serie van De Kronieken van Sion.
66717: THOLEN, DS. J. - Meditaties
40730: THOLEN, DS. J. - Meditaties
42940: CONVOLUUT VLIET J VAN CHRIST GEREF GEM BOSKOOP-FRAANJE J BARNEVELD -ABRAHAM VERHEY GETREFORMEERD LERAAR - UILENBROEK - OOSTENDE MARIUS LEEREND OUDERLING OTTERLAND . MOLENAARSGRAAF -THOLEN - Vliet Viertal leerredenen 1916 zonder uitgever 69 blz EN Fraanje een vermanend woord uitgever Harten Lunteren 16 blz ENAbraham VerHey drietal lijdenspreken58 blz En Uilenbroek 6 preken En Oostende De wederzijsche kennis--tusschen Christus en Zijn Volk Middelharnis H van de Meulen 1902 35 blz En Het beproefde Goud 22 blz
6643: THOLUCK, DR. A. (HOOGLEERAAR TE HALLE) - De weg des heils. Christelijke overdenkingen. Uit het hoogduitsch door Dr. R. A. S. Piccardt, predikant te Goes. Tweede druk. Nieuwe uitgave. Herzien naar de vierde uitgave van "De Stunden Christlicher Andacht." Eerste deel.
1591: THOLUCK, DR. A. (HOOGLEERAAR TE HALLE) - De weg des heils. Christelijke overdenkingen. Uit het hoogduitsch door Dr. R. A. S. Piccardt, predikant te Goes. Tweede druk. Herzien naar de vierde uitgave van de stunden christlicher andacht. Eerste deel. (Met portret van den schrijver.) (16) 298 blz.
72887: MERTENS THOM - Siet, de brudegom comt/ Facetten van "Die gesstelike brulocht" van Jan van Ruusbroec onder redactie van Thom Mertens
73757: ALBERTHOMA THOMAS - De Richter in het paradijs, of onderzoek van de heilig Schriften
75361: CAMERON THOMAS - PEDEN de profeet (Alexander)
14404: THOMAS, FRED - Een liefde in Staphorst.
74059: SHEPHARD THOMAS - The Prable of the Ten Virgins
72008: KEMPS THOMAS À - De navolging van Christus, vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielema, derde herziende druk
73707: BROOKS THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
51441: BOSTON THOMAS - De Ware Rust 2e druk
76492: CARLYLE THOMAS - De Fransche Revolutie in 3 delenDeel I: De bastille. Deel II De Contitutie Deel III De Guillotine. Geïllustreerd naar authentieke platen portretten en spotprenten.
66722: THOMAS, FRED - Een liefde in Staphorst.
41400: DAY THOMAS(1748-1789) - De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugd / naar het Engels 2e druk
66721: THOMAS, DENIS - Beeld van Christus
53170: DAY THOMAS(1748-1789) - De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugd / naar het Engels 2e druk
73367: WATSON THOMAS - Jeruzalem dat ik bemin. Een puriteinse visie op de kerk
72916: BOSTEN THOMAS - Die Mij vindt, vindt het leven, drie preken, Vertaald uit het Engels door G.H.C. Pas-Donker
47376: THOMAS, DENIS - Beeld van Christus
48131: BROOKS THOMAS - HEAVEN on EARTH A Treatise on Christian assurance
48427: BOVEN VAN A J HERV PRED TE ED WILCOCKS THOMAS - Handboekje bij het bijbelonderzoek tevens Leerboekje voor Zondagschool en Catechisatie met aanbevelend woord van Ds J A van Boven Waarbij Gebonden Hining-Droppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord aan alle Heiligen en Zondaars 4e druk
48518: WILCOCK THOMAS - honigdroppelen uit de Steenrotse Jezus Christus Een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars onveranderde uitgave naar den veertigsten druk
9903: THOMAS, FRED - Een liefde in Staphorst.
73416: THOMASSEN A DR.A THUESSINK / KROM, N.J. / KERN, R.A. (ET AL): - GESCHIEDENIS van Nederlandsch Indie 5 dln
66725: THOMASSINO, L. - Dogmatum theologicorum de Deo, deique proprietatibus. Tomus secundus. Authore Ludovico Thomassino congregationis oratorii presbytero. Editio Veneta , cui accedunt in calce Tomi Tertii Disserationes in concilia tum generalia, tum particularia ejusdem authoris.
66726: THOMPSON, FRANK CHARLES - The Thompson Chain Reference Bible: New International Version
66727: THOMPSON, R.E. - Het uitzenden der twaalf Apostelen twee en twee. Predicatie over Matth. 10: 2-4 door prof. robert Ellis Thompson, Philadelphia (Amerika). Uit het Engelsch door J. Visser, V.D.M. Sprang.
28216: THOMPSON, R.E. - Het uitzenden der twaalf Apostelen twee en twee. Predicatie over Matth. 10: 2-4 door prof. robert Ellis Thompson, Philadelphia (Amerika). Uit het Engelsch door J. Visser, V.D.M. Sprang.
66730: THOMSON, J. - The poetical works of James Thomson. Illustrated. The text edited by Charles Cowden Clarke.
66729: THOMSON, IAIN R - Isloation Shepherd. With drawings and photgraphs by the author
24390: THOMSON, J. - The poetical works of James Thomson. Illustrated. The text edited by Charles Cowden Clarke.
20456: THOOMES, DR. J. G. - Vier eeuwen Veenendaal. 1549-1949. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Veenendaal. op verzoek van het gemeentebestuur samengesteld door dr. J. G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
20457: THOOMES, DR. J. G. - Veenendaal toen en nu. herziende uitgave van Vier eeuwen Veenendaal
66735: THOOMES, DR. J. G. - 1549 - 1949: Vier eeuwen Veenendaal. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van Veenendaal op verzoek van het gemeentebestuursamengesteld door Dr. J.G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
66733: THOOMES, DR. J. G. - Veenendaal toen en nu. herziende uitgave van Vier eeuwen Veenendaal
66734: THOOMES, DR. J. G. - Onze eredienst.
66731: THOOMES, DR. J. G. - 1549 - 1949: Vier eeuwen Veenendaal. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van Veenendaal op verzoek van het gemeentebestuursamengesteld door Dr. J.G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
9904: THOOMES, DR. J. G. - 1549 - 1949: Vier eeuwen Veenendaal. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400- jarig bestaan van Veenendaal op verzoek van het gemeentebestuursamengesteld door Dr. J.G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
27196: THOOMES, DR. J. G. - Onze eredienst.
66732: THOOMES, DR. J. G. - Vier eeuwen Veenendaal. 1549-1949. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Veenendaal. op verzoek van het gemeentebestuur samengesteld door dr. J. G. Thoomes met medewerking van D. Sandbrink.
55154: GILBRANT THORALF - Studie Bibeln Nya Testamentet Band II und Band V. Lukas Evangelium-Grekisk-svensk ordbok
66738: THULIN, J.G. - Kleutergymnastiek.
66739: THULIN, OSKAR - Martin Luther, sein leben in bilder und Zeitdokumenten
23888: THULIN, J.G. - Kleutergymnastiek.
40295: THULIN, OSKAR - Martin Luther, sein leben in bilder und Zeitdokumenten
66740: THURING, L. - Q.B.V. Dissertatio Historico-politica, de personata in imperiis libertate, quam adprobante ampliss. facult. philos. Academiæ Upsaliensis sub præsidio viri amplissimi celeberrimique, Dn. Johannis Bpmarek (?), eloq. & polit. prof. reg. & Skytt. Pro Laurea Philosophica ad publicum examen modeste desert S:æ R.æ M:tis Alumnus Laurentius Thuring Nericius. In aud. Gust. Maj. d. 13 decembris 1709. h.a.m.s.
20125: THURING, L. - Q.B.V. Dissertatio Historico-politica, de personata in imperiis libertate, quam adprobante ampliss. facult. philos. Academiæ Upsaliensis sub præsidio viri amplissimi celeberrimique, Dn. Johannis Bpmarek (?), eloq. & polit. prof. reg. & Skytt. Pro Laurea Philosophica ad publicum examen modeste desert S:æ R.æ M:tis Alumnus Laurentius Thuring Nericius. In aud. Gust. Maj. d. 13 decembris 1709. h.a.m.s.
66741: THURNEYSEN, EDUARD - Ein Briefwechsel aus der Frühzeit der dialektischen Theologie. Mit einer Einleitung von Eberhard Busch.
54145: EDUARD THURNEYSEN (HRSGG.) - Theologische Existenz heute: Schriftenreihe.
76508: THURNEYSEN, EDUARD. - Die Lehre von der Seelsorge.
44694: EDUARD THURNEYSEN (HRSGG.) - Theologische Existenz heute: Schriftenreihe.
44855: THURNEYSEN, EDUARD - Ein Briefwechsel aus der Frühzeit der dialektischen Theologie. Mit einer Einleitung von Eberhard Busch.
74943: CATULL; TIBULL; - "Catullus, Tibullus, Propertius" editio stereotypa ex nova tabularum impressione emendatissima
22327: TICHLERUS, JACOBUS. (1604-1692) - Hiskie oprechtigheydt/ghebleecken in zijn ghesontheydt, sieckte, ende ghenesinghe. Voor-ghestelt in 18 predicatien, over het 38. capittel Esaia. Waer by ghedaen is een predicatie van den toorn Godes, zijnde in de ordre, de vijfthiende. den tweeden druk/verbetert/ende ten derdendeel ruym vermeerdert.
66744: TICHLERUS, JACOBUS. (1604-1692) - Hiskie oprechtigheydt/ghebleecken in zijn ghesontheydt, sieckte, ende ghenesinghe. Voor-ghestelt in 18 predicatien, over het 38. capittel Esaia. Waer by ghedaen is een predicatie van den toorn Godes, zijnde in de ordre, de vijfthiende. den tweeden druk/verbetert/ende ten derdendeel ruym vermeerdert.
47815: TIDEMAN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619-1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden medegedeeld door haren Hoogleeraar, Joannes Tideman..2dln .
66746: TIDEMAN, J. - De ondergang van de onoverwinnelijke vloot in juli (augustus) 1588. Door J. Tideman, phil. theor. mag. litt. hum. doct., hoofdambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek. (2) 51 blz. en: De Afsluiting en gedeeltelijke droogmakelijk der Zuiderzee. Beknopt overzicht, samengesteld op last der Zuiderzee-vereeniging, ter gelegenheid van de eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartsgebied te Amsterdam in 1913. 20 blz. Met kaart.
6050: TIDEMAN, J. - De ondergang van de onoverwinnelijke vloot in juli (augustus) 1588. Door J. Tideman, phil. theor. mag. litt. hum. doct., hoofdambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek. (2) 51 blz. en: De Afsluiting en gedeeltelijke droogmakelijk der Zuiderzee. Beknopt overzicht, samengesteld op last der Zuiderzee-vereeniging, ter gelegenheid van de eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartsgebied te Amsterdam in 1913. 20 blz. Met kaart.
69639: FLIPJE UIT TIEL - De Regencape ill (Flipje ; (26). - Geniet
69636: FLIPJE UIT TIEL - Ruiten lappen ill (Flipje ; 15). - Geniet
69637: FLIPJE UIT TIEL - Het vloerkleed ill (Flipje ; 16). - Geniet
69638: FLIPJE UIT TIEL - Kwek ophet ijs ill (Flipje ; (23). - Geniet
66749: TIEL, GRÉ VAN - Vader!... Kom toch!
66750: TIELE, ALARDUS (1673-1748, ROTTERDAM) - Schouwburg der oordeelen en gerigten Gods, geoeffend en uitgevoerd door watervloeden, stormwinden, oorlogen, aardbevingen, pestilentien, siektens over menschen en vee enz. In drie deelen, door Alardus Tiele, bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam.
33687: TIELE, C.P. - De Godsdiens van Zarathustra. Van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Pezische Rijk. Met 8 Litho's.
66751: TIELE, C.P. - De Godsdiens van Zarathustra. Van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Pezische Rijk. Met 8 Litho's.
26784: TIELE, ALARDUS (1673-1748, ROTTERDAM) - Schouwburg der oordeelen en gerigten Gods, geoeffend en uitgevoerd door watervloeden, stormwinden, oorlogen, aardbevingen, pestilentien, siektens over menschen en vee enz. In drie deelen, door Alardus Tiele, bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam.
66753: TIELEMAN DR. D - Sekularisatie - zure regen of zegen
66754: TIELEMAN, DIRK - Het land van GOS. Notities van een motorrijder Verslag van een reis per motor door de voormalige Sovjet-republieken Oezbekistan, Kirgistan, Kazachstan en Siberië, waarbij het centrale thema is het sociaal/economisch verval en het opkomende moslimfanatisme
45464: TIELEMAN DR. D - Sekularisatie - zure regen of zegen
66755: TIESEMA, J. - De monnik van Wittenberg. met vier platen.
36745: TIESEMA, J. - De monnik van Wittenberg. met vier platen.
38087: TIGCHELAAR, RIET - Haro de viking,
66757: TIIJDSCHRIFT - VOOR JONGE OOGEN EN JONGE HARTEN
71356: UIT GROOTMOEDERS TIJD - Uit grootmoeders tijd met illustraties van Cornelis Jetses
44612: KOUDIJS G TIJDREDE - Beginselen der smarten
4069: TIL, SALOMON VAN (1643-1713, PROF. LEIDEN) - Het Euangelium des H. Apostels Matthæi. Na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen, en twijffelaars betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig vertoog van de harmonie der euangelische historien. Den verden druk van ingeslopene druk-fouten verbetert/ en vermeerdert.
71849: TIL, DR. SALOMON VAN (1643-1713, LEIDEN) - Het voor-hof der Heydenen voor alle ongeloovigen geopent Omdeselve aldaar door een Klare beschouwinge Vann de Betoogde GODDELYKHEYD van MOSIS WET-BOEK totv een eerbiediger ingang in Heyligdom van Gods Wetr toe te rusten
66758: TIL, SALOMON VAN (1643-1713, PROF. LEIDEN) - Het Euangelium des H. Apostels Matthæi. Na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen, en twijffelaars betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig vertoog van de harmonie der euangelische historien. Den verden druk van ingeslopene druk-fouten verbetert/ en vermeerdert.
77452: TIL, DR. SALOMON VAN (1643-1713, LEIDEN) - Het voor-hof der Heydenen voor alle ongeloovigen geopent Omdeselve aldaar door een Klare beschouwinge Vann de Betoogde GODDELYKHEYD van MOSIS WET-BOEK totv een eerbiediger ingang in Heyligdom van Gods Wetr toe te rusten met vervolg
38133: TIL, SALOMON VAN (1643-1713, PROF. LEIDEN) - Het Euangelium des H. Apostels Matthei. Na een bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christenen, en twijffelaars betoont.
48538: TILLEMA H.F. DR. - Ons Indisch Boekje Een Bundel Praatjes Bij Plaatjes Over Indië Deeltje II 1e Druk
66759: TILLETT, LESLIE (COLLECTED AND EDITED BY) - Wind on the Buffalo Grass - The Indians' Own Account of the Battle at the Little Big Horn River, & the Death of Their Life on the Plains
42801: TILLETT, LESLIE (COLLECTED AND EDITED BY) - Wind on the Buffalo Grass - The Indians' Own Account of the Battle at the Little Big Horn River, & the Death of Their Life on the Plains
66761: TILLOTSON, JOANNES (AARTS-BISSCHOP VAN KANTELBERG, EN OPPER KERKVOOGD VAN GEHEEL ENGELAND) 1630-1694 - Vijftien uitgelezene Predikatien handelende van de voornaamste pligten van den natuerlijken,derzelver overeenkomst met den ingestelde en volmaking door den Christelijken Godsdienst als mede over eenige andere keurlijke texten de H Schchrift vertaald door Mr B J R G
66762: TILLOTSON, JOANNES (AARTS-BISSCHOP VAN KANTELBERG, EN OPPER KERKVOOGD VAN GEHEEL ENGELAND) 1630-1694 - Uytgelezene Mengelstoffen bestaande in twaalf predikaatsien over eenige voonaame Texten zo des Oude alsdes Nieuwen Verbond tweede deel
75689: KELLWER TIM - De vrijgevige GOD Recht naar het hart van het christelijk gelood 94e druk
71260: BEVERLY LAHAYE TIM - Het wonder tussen man en vrouw, vertaald door A. van Onck
66764: TIMMER J J M PROF.DR. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
66765: TIMMER, L. - Het Avontuur van Thijsje Goudoog. Een verhaal voor kinderen van omstreeks 10 jaar.
47379: TIMMER J J M PROF.DR. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
36178: TIMMER, L. - Het Avontuur van Thijsje Goudoog. Een verhaal voor kinderen van omstreeks 10 jaar.
35588: TIMMERMAN, A. (PRED. TE TERNEUZEN_ - Herhalingsboekje over enkele zaken der Bijbelsche Geschiedenis en der geloofsleer. Derde druk.
66766: TIMMERMAN, A. (PRED. TE TERNEUZEN_ - Herhalingsboekje over enkele zaken der Bijbelsche Geschiedenis en der geloofsleer. Derde druk.
66768: TIMMERMANS, W. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
66767: TIMMERMANS, FELIX - Vertelsels. Eerste bundel. Geïllustreerd door de schrijver
43560: TIMMERMANS, FELIX - Bij de krabbekoker
43738: TIMMERMANS, FELIX - Pijp en toebak
43747: TIMMERMANS, FELIX - Het Keerseken in Den Lanteern Eerste Druk. Gedecoreerd Linnen, 22x17cm, met tekeningen van de schrijver; zonder jaartal; band gebruind; licht roestvlekkig; 188pp; In Goede Staat.
7359: TIMMERMANS, W. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
66770: TIMMERS, J.J.M. - Kerkelijke monumenten zorg
66769: TIMMERS, J. J. M. - De glorie van Nederland.
10844: TINBERGEN, NIKO. - Spieden en speuren in de vrije natuur. Met vele foto's en tekeningen. Vertaling van J.M. Baerends-van Roon.
72865: TINBERGEN, D.(SAMENSTELLING ) - Handboek voor gasfitters deel I + II 2e druk
48710: TINBERGEN, B. J. - Onderzoekingen over plantentumoren Crown-gall - Vergelijkende analyse op dna-basis
70717: GOBIUS TINE - Lientje geillustreerd door W. Hardenberg derde druk meisjesboeken
66773: TIPPING, H AVRAY - English Homes Period Iv Volume 1 - Late Stuart 1649 - 1714
47771: TIPSTRA, D M.M.V BOUMAN VAN DE WIS N. - Dieren van dichtbij
66775: TIPTAFT W - De VRIEND van Philpot door H Kortenhof uit Engels vertaald
16981: TIRINI, J. - R.P. Jacobi Tirini Antuerpiani, e Societate Jesu, Commentarius in Sacram Scripturam, duobus tomis comprehensus: primo quidem post varia prolegomena, vetus fere Testamentum: Altero, duodecim prophetæ minores; Machabæorum liber uterque, ac novum Testamentum explanantur. Editio novissima prioribus longe emendatior, cum indicibus quinque secuno tomo subnexis.
75892: TUUK VAN DER TITIA - In vrije uren twee verhalen voor de jeugd vogeltje vlug en Kind goed al goed62-45 blz org geb met geKLEURDE PLAATJES
76215: GEERT TITSING - De Waterlandse Tram 1888-1956 (1e druk), . Geillustreerd.,Overzicht in woord en beeld..
20217: TITTMANNIUS, C.C. - Caroli Christiani Tittmanni, theologiae doctoris potent. reg. Sax. consiliarii ecclesiastici consistorii supremi seniores ad aedem crucis Dresdae pastoris dioeces. Dresdensis superintendentis. Meletemata sacra, sive commentarius exegetico-critico-dogmaticus in Evangelium Ioannis.
66777: TITTMANNIUS, C.C. - Caroli Christiani Tittmanni, theologiae doctoris potent. reg. Sax. consiliarii ecclesiastici consistorii supremi seniores ad aedem crucis Dresdae pastoris dioeces. Dresdensis superintendentis. Meletemata sacra, sive commentarius exegetico-critico-dogmaticus in Evangelium Ioannis.
26370: TITULAER, CHR. - De mens en het weer.
40189: TJADEN, SICCO (1693-1726, NIEUWE PEKELA) - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen..nieuwe uitgave Kerkrede uit Ps. XLII: 12 'Wat buigt gy u neder, o myne ziele en wat zyt gy onrustig in my? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven; Hy is de menigvuldige verlossinge myns aangezigts, en myn God'. Gedaan door den eerwaarden en zaligen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar van Jesus' gemeente in de Nieuwe Pekel-A. en: Lyk-reede uit Joh. XI: II. Ter gelegentheit van het overlyden van den eerw. welg. en Godzaligen heer, de heer Sicco Tjaden, getrouw herder van Jesus in de Nieuwe Pekel-A: overleden den 28. martii 1726 in het 33. jaar zynes ouderdoms. Gedaan in de Nieuwe Pekel-A den 7. april 1726 door Joh. Hofstede, in zyn eerw. leven predikant te Nieuwe Pekel a
66779: TJADEN, SICCO (1693-1726, NIEUWE PEKELA) - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. Tweede druk. en: Kerkrede uit Ps. XLII: 12 'Wat buigt gy u neder, o myne ziele en wat zyt gy onrustig in my? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven; Hy is de menigvuldige verlossinge myns aangezigts, en myn God'. Gedaan door den eerwaarden en zaligen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar van Jesus' gemeente in de Nieuwe Pekel-A. en: Lyk-reede uit Joh. XI: II. Ter gelegentheit van het overlyden van den eerw. welg. en Godzaligen heer, de heer Sicco Tjaden, getrouw herder van Jesus in de Nieuwe Pekel-A: overleden den 28. martii 1726 in het 33. jaar zynes ouderdoms. Gedaan in de Nieuwe Pekel-A den 7. april 1726 door Joh. Hofstede, in zyn eerw. leven predikant te Groningen. Derde druk. en: Gedicht op het overlyden van den geleerden en Godtvrugtigen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar in de gemeinte van de Pekel-A; gedicht aan de kerk van Nieuwe Pekel-A; gedicht ter gedachtenis van de schieyke dog zalige ontbinding van mejuffrouw Anna Margareta Tjaden, huisvrouw van den here J.F. Bymolt.
77445: TJADEN, SICCO (1693-1726, NIEUWE PEKELA) HOFSTEDE JOHANNES 1685-1736 GRONINGEN - Eenige aantekeningen en alleen-spraken. Betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekela. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven neffens een kerkrede over ps. 42: 12. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. 1e druk.
34746: TJADEN, SICCO (1693-1726, NIEUWE PEKELA) - Aanteekeningen en alleenspraken meest betreffend het Verborgen Leven voor den Heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledenen by een verzamelt en vertaalt; waar by komen nog vyftien opwekkende brieven. Door Johannes Hofstede, in zyn eerw. bedienaar des Godlyken Woorts te Groningen. Met een voorwoord van ds. H. de Cock, leeraar aan de Theol. School te Kampen.
66781: TJALSMA, J. - Maarten neemt de leiding.
66782: TJALSMA,JELLE - Saskia's zoektocht
30764: TJALSMA, J. - Maarten neemt de leiding.
74883: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten (...) Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwollekerspel
66783: TJOELKER, A. - Ds. S. van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland. Een kerkhistorische bijdrage over de jaren 1835-1840. Door A. Tjoelker.
16327: TJOELKER, A. - Ds. S. van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland. Een kerkhistorische bijdrage over de jaren 1835-1840. Door A. Tjoelker.
66784: TNUMANSDORP - Statuten en huishoudelijk regelement van de Nedelandse Hervormde Vereniging op Gereformeerde grondslag te Numansdorp
35233: TÖBLER, J.G.1769-1843) - De Christen leeraar, in navolging van zijnen grooten meester. Naar het Hooghduitsch van J.G. Töbler.
66785: TÖBLER, J.G.1769-1843) - De Christen leeraar, in navolging van zijnen grooten meester. Naar het Hooghduitsch van J.G. Töbler.
16284: TOEBES, C.J. - Dominees-drama (Dr. J.C. Zaalberg Pz. 1828-1885)
37033: TOEBES, C.J. - Haagse hervormde historien.
1265: TOES, B.OUD GERF PRED T E KINDERDIJK - Genade op grond van recht. Achttal predikaties door ds. B. Toes in leven predikant der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Met verslag van de rouwdienst o.l.v. Joh. van der Poel en toespreken bij de begrafenis.
3794: TOES, B./WILTINK, H./GEBRAAD, L./MIERAS, M.A./SCHINKELSHOEK, J./POEL, J. V.D. - Die u het woord Gods gesproken hebben. Nagedachtenis predikanten der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tweede druk.
66790: TOET, DRS. J - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
47965: TOET, DRS. J - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
43199: TOFT, MAGNA - De smokkelaars van Singapore ll.: Hendriks, Han. Vertaling dra. N. Boelen-Ranneft
2467: TOL, ANDRIES VAN (GEWOOND HEBBENDE TE GOUDA) - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekeering van A. van Tol. Door hemzelven beschreven.
14459: TOL, ANDRIES VAN (GEWOOND HEBBENDE TE GOUDA) - Het leven en de bekering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda, door hemzelf beschreven.
3337: TOLETI, FRANCISCUS (1532-1596) - Doctoris Francisci Toleti Cordubensis, e Societate Iesu, In sacrosanctum Ioannis Evangelium Commentarii.
66794: TOLETI, FR. - Annotationes ad instructionem sacerdotum Francisci Toleti, card. e Societate Iesu, sacerdotibus eo libro utentibus utilissimæ: ab Andrea Victorello Bassanensi ex gravissimis auctoribus excerptæ & Camillo Burghesto & Pompeto Arrigonio S.R.E. cardinalibus dicata. Denuo impressæ, emendata. CUM PRIVILEGIO.
20200: TOLETI, FR. - Annotationes ad instructionem sacerdotum Francisci Toleti, card. e Societate Iesu, sacerdotibus eo libro utentibus utilissimæ: ab Andrea Victorello Bassanensi ex gravissimis auctoribus excerptæ & Camillo Burghesto & Pompeto Arrigonio S.R.E. cardinalibus dicata. Denuo impressæ, emendata. CUM PRIVILEGIO.
75940: J. R. R. TOLKIEN - The Lord of the Rings - De Luxe Edition (Boxed). C 1969. Edition: First Edition. Binding: Hardback. Size: 8vo. pp. 6 1193, in slipcase, This is the thoroughly grown up edition with all three volumes in one book.. Condition: Very Good. Jacket condition: No Dj.
66797: TOLLENS, H. C.Z. - Laatste gedichten. Tweede druk.
3029: TOLLENS, H. C.Z. - Laatste gedichten. Tweede druk.
66799: TOLMAN, RINKE EN J.I. VAN SCHAIK - Door hei en polder.
75894: TOLMAN, RINKE - Kromme snavels en scherpe klauwen ( tradecard album )
75895: TOLMAN, RINKE - Lief en leed der zoogdieren ( tradecard album )
66798: TOLMAN, RINKE EN ZWEERES, KO - Zo leer je vogels kennen. Eerste deel, no. 1 - 50. Tweede deel, no. 51 - 100. Derde deel, no. 101 - 150. Vierde deel, 151 - 200.
66802: TOLMAN,RINKE EN DS J. L. VAN SCHAICK EN JAN P. STRIJBOS (ONDER RED. ) - In weer en wind. Maandblad voor natuurliefhebbers. 10e jaargang. 1943.7-48 compleet.
10459: TOLMAN, RINKE EN ZWEERES, KO - Zo leer je vogels kennen. Eerste deel, no. 1 - 50. Tweede deel, no. 51 - 100. Derde deel, no. 101 - 150. Vierde deel, 151 - 200.
19929: TOLMAN, RINKE EN J.I. VAN SCHAIK - Door hei en polder.
43142: TOLMAN,RINKE EN DS J. L. VAN SCHAICK EN JAN P. STRIJBOS (ONDER RED. ) - In weer en wind. Maandblad voor natuurliefhebbers. 8e jaargang. 1944-45. compleet.
43144: TOLMAN,RINKE EN DS J. L. VAN SCHAICK EN JAN P. STRIJBOS (ONDER RED. ) - In weer en wind. Maandblad voor natuurliefhebbers. 10e jaargang. 1943.7-48 compleet.
43145: TOLMAN,RINKE EN DS J. L. VAN SCHAICK EN JAN P. STRIJBOS (ONDER RED. ) - In weer en wind. Maandblad voor natuurliefhebbers. 10e jaargang. 1948-49. compleet.
71561: BOUWS TOM - Kijk op Molens.
70287: GRETZSCHEL MATTHIAS/BABOVIC TOMA - auf den spuren von martin luther
70982: TOMSON, WALTER - Drie maanden aan de peperkust (geïllustreerd door Pol Dom)
70983: TOMSON, WALTER - Orpa het eiland in den Niger (geïllustreerd door Pol Dom)
76988: MEULEN VAN DER TON Y - OUDE kerken in GRONIN GEN
64675: ROY LE J J PREDIKANT TE TE OUDE TONGE - TWEE VERHANDELINGEN over den waren aard van het onderwijs des bijbels,als een niet bespiegelend,maar louterpraktikaal obderwijs,naar onze vatbaarheid ingerigt en over De noodzakelijkheid van de verlichting ennhetonderwijs des H Geestes,totregteb infeilbaar verstad van de waren zin der bijbelschriften: beide ter bevorderingeenergegronde vereeniging der christenen aangewend
48496: ROY LE J J PREDIKANT TE TE OUDE TONGE - TWEE VERHANDELINGEN over den waren aard van het onderwijs des bijbels,als een niet bespiegelend,maar louterpraktikaal obderwijs,naar onze vatbaarheid ingerigt en over De noodzakelijkheid van de verlichting ennhetonderwijs des H Geestes,totregteb infeilbaar verstad van de waren zin der bijbelschriften: beide ter bevorderingeenergegronde vereeniging der christenen aangewend
66805: TONGEREN, H. VAN (ROUVEEN). - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het catechetisch onderwijs in gezin en kerk.
24960: TONGEREN, H. VAN (ROUVEEN). - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het catechetisch onderwijs in gezin en kerk.
48712: TONKELAAR, E. M. DEN - Fotografische colorimetrie - Toepassing van de mikrofotografie voor kwantitatief histochemisch onderzoek
70629: ALPHEN TOON VAN - Het reddende doelpunt
74743: TOON HERMANS VERLEYEN, F - Toon Hermans. Schilderijen, tekeningen, gedachten
77010: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de pier-race. Serie 3, deel 3.
77012: TOONDER, MARTEN. - Kappie op weg naar Hollywood deel 2
77011: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de wenswerkster. Serie 3, deel 7.
66817: TOONDER, MARTEN - De grote onthaler. 1e druk
66818: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen 1ste druk.
66810: TOONDER, MARTEN - Een groot denkraam Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
66816: TOONDER, MARTEN - Heel Stilletjes (De astromanen en de doorluchtigheid) 1e druk
66815: TOONDER, MARTEN - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten. De geweldige wiswassen. 1e druk
66814: TOONDER, MARTEN - Ook dat nog. De pijpleider, de denktank.. 1e druk
66813: TOONDER, MARTEN - Ach Mallerd. De Kiekvogel, De Uitvalsels..1e druk
66811: TOONDER, MARTEN - Zoals mijn Goede Vader zei. De tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hulpbloemerij.. 4e druk
66808: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
66812: TOONDER, MARTEN - Praw!!! Der Hemeldonderweder. De niks, Het monster trotteldom, De tuttelwurm.. 5e druk
75855: TOONDER,M. - Tom Poes en de zwarte vleer, Tom Poes en de pruikenmaker
75857: TOONDER,M. - Tom Poes en de sappel juwelen tom poes en de stamboon
66809: TOONDER, MARTEN - Wat enigjes 3e Druk
23417: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
41580: TOONDER, J. GERHARD - Schippers naast God.
48436: TOONDER, MARTEN - Wat enigjes 3e Druk
48437: TOONDER, MARTEN - Parbleu 1e druk. 201 blz. Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
48438: TOONDER, MARTEN - Een groot denkraam Bevat de verhalen: Het nieuwe denken (5689-5746); De Maanblaffers (5970-6029)(6031-6032); De bevrijding van sollidee (6297-6333)(6339-6370)..
48439: TOONDER, MARTEN - Zoals mijn Goede Vader zei. De tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hulpbloemerij.. 4e druk
48440: TOONDER, MARTEN - Praw!!! Der Hemeldonderweder. De niks, Het monster trotteldom, De tuttelwurm.. 1e druk
48441: TOONDER, MARTEN - Praw!!! Der Hemeldonderweder. De niks, Het monster trotteldom, De tuttelwurm.. 5e druk
48442: TOONDER, MARTEN - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen. 1e druk
48443: TOONDER, MARTEN - Ach Mallerd. De Kiekvogel, De Uitvalsels..1e druk
48444: TOONDER, MARTEN - Dit gaat te ver (de vrezelijke krakken, de toekomer) 1e druk
48445: TOONDER, MARTEN - Ook dat nog. De pijpleider, de denktank.. 1e druk
48446: TOONDER, MARTEN - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten. De geweldige wiswassen. 1e druk
48447: TOONDER, MARTEN - Heel Stilletjes (De astromanen en de doorluchtigheid) 1e druk
48448: TOONDER, MARTEN - De grote onthaler. 1e druk
48478: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen 1ste druk.
77009: TOONDER,MARTEN - AVONTUREN VAN TOM POES: deel1 et eheim der blauwe aarde deel 2 de tovertuin del 3 De Geheimzin nige roverhoofdman
14403: TOORENENBERGEN, J. J. VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst. Haar aangeboden tot wettig gebruik. Tweede, herziene uitgave.
35353: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het leven van Abraham. Eenvoudige bijbeloefeningen.
38345: TOORENENBERGEN, J. J. VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst. Haar aangeboden tot wettig gebruik.
19846: TOORENENBERGEN, J. J. VAN - De eerste synode der Geref. kerk in Holland en Zeeland. 1574. No. 11. van Voor drie honderd jaren.
45432: TOORENENBERGEN, A. VAN AND H.G. KLEYN (ED.) - Patristisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-encylopädie van Herzog, Plitt en Hauck.
6640: TOORENENBERGEN, J. J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee fac-simile's.
66825: TOORENNENBERGEN VAN A ( RICHTER EN DOVE) - Het Katholieke en evangelisch KERKRECHT door Dr.Richter en Dr Dove naar de zesde uitgave historisch bijgewerkt door Toorennenbergen van A ( Uitgeven in de Godgeleerde bibliotheek
70042: TOORN VAN DER A - DOODSTRAF AAN ONSCHULDIGEN S G P lezing over abortus
45743: HAAREN J VAN PRED GERF GEM DOOR G C VAN HAAREN EN H VAN DEN TOP - Tot Profeet gresteldleven en werk van ds J van Haaren
43494: NAEFF TOP - Offers... 3e druk
66828: TOPS, A.J.J.H. - Eindhoven.
36905: TOPS, A.J.J.H. - Eindhoven.
44868: TOREN, BENNO VAN - Breuk en brug in gesprek met Karl Barth en post moderne theologe over geloofsverantwoorde
25475: TORENBEEK, DS. R. - God is getrouw. Gedachtenisrede ter gelegenheid van zijn veertig jarige evangeliebediening uitgesproken in de augustijnen Kerk op zondag 8 maart 1931 ten afscheid van de Ned, Herv. Gem. te Dordrecht.
41566: TORENVLIET, PETER (= PIETER TERPSTRA) - Het goud van Nagele; een avontuur van rechercheur Argus .
70980: TORNIUS, VALERIAN - Eliza (bewerkt door D.a. Cramer-Schaap, geíllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst)
71123: TORRE, AGNI VAN DER - de club van de kat geïllustreerd door Adri Alindo, tweede druk)
66830: TORRE, AGNI VAN DER - Vaders kameraad.
66832: TORRE, AGNIE. VAN DER - Vaders kameraad. tekeningen van Rie reinderhoff.
66831: TORRE, AGNI VAN DER - De gevluchte vogels.
13044: TORRE, AGNI VAN DER - Vaders kameraad.
13045: TORRE, AGNI VAN DER - De gevluchte vogels.
48999: TORRE, AGNIE. VAN DER - Vaders kameraad. tekeningen van Rie reinderhoff.
66833: TORTIUS, FRANCISCUS (1658-1741) - Therapeutice Specialis. Ad Febres periodicas Perniciosas, Cui Subnectuntur responsiones jatro-apologeticae ad clarissimum Ramazzinum: Addita in hac quinta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratiorio conscripta, atque aliis eiusdem opusculis. Mutinensis philosophiae, et medicinae doctoris; in patrio lycaeo professoris primarii; serenissimi raynaldi I. mutinae, regii, mirandulae, etc. Ducis medici; a consoliis quatuor virorum publicae valetudinis; et societatis regiae londinensis sodalis. Waarbij geb.: Responsiones Jatro-Apologeticae ad Criticam Dissertationem de Abusu Chinae Chinae mutinensibus medicis perperam quondam viro Bernardina Ramazzino in patavina universitate practicae medicinae prof. prim.
37469: TORTIUS, FRANCISCUS (1658-1741) - Therapeutice Specialis. Ad Febres periodicas Perniciosas, Cui Subnectuntur responsiones jatro-apologeticae ad clarissimum Ramazzinum: Addita in hac quinta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratiorio conscripta, atque aliis eiusdem opusculis. Mutinensis philosophiae, et medicinae doctoris; in patrio lycaeo professoris primarii; serenissimi raynaldi I. mutinae, regii, mirandulae, etc. Ducis medici; a consoliis quatuor virorum publicae valetudinis; et societatis regiae londinensis sodalis. Waarbij geb.: Responsiones Jatro-Apologeticae ad Criticam Dissertationem de Abusu Chinae Chinae mutinensibus medicis perperam quondam viro Bernardina Ramazzino in patavina universitate practicae medicinae prof. prim.
16166: TOUR, IMBART DE LA - Calvin. Der Mensch - die Kirche - die Zeit.
25648: TOURN, G. - De Waldenzen. De eerste protestanten en hun 800-jarige geschiedenis.
66836: TOURNIER, DR. P. - De sterken en de zwakken - vertaling van Frans Den Tex.
48074: TOURNIER, PAUL - huwelijks moeilijkheden
11092: TOUSSAINT, A. L. G. - Diana.
66837: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F. V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht en ingeleiddoor F.V. Toussaint van Boelaere, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Nieuwe vermeerderde uitgave.
70533: BOSBOOM-TOUSSAINT A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak met illustraties van Jan de Jong (twee delen)
24471: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F. V. - Anthea. Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht en ingeleiddoor F.V. Toussaint van Boelaere, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Nieuwe vermeerderde uitgave.
47202: TOZ,ER A W DR. - De rechte kennis van God
44585: TRACY, LOTTE - Freddy
76413: TRAP, H.J. - En Zij Werden Tot Een Groot Volk. Roman over de Pilgrim Fathers 2e druk
43031: TRAP, H.J. - Het tij wacht op niemand een roman over de Pilgrim Fathers
66840: TRAPMAN, J. - De summa der godliker scrifturen (1523) proefschrift met stellingen
70978: TREFFERS, J. - De kosteloosze (schrijver van: Éen H.B.S. Film', en 'Het zoontje van den directeur', met tekeningen van Is. van Mens)
70979: TREFFERS, J. - Kameraden (geíllustreerd door J.G. Kesler)
66841: TRELKER, A. - Jong leven.
70977: TRELKER, A. - Een prettige logé (met tekeningen van J.H. Lutz)
23889: TRELKER, A. - Jong leven.
24626: TRESCHO, S.FR. - Die Wissenschaft selig und fröhlich zu sterben oder Sterbe-Bibel in Poesie und Prose von Sebastian Friedrich Trescho. Zweite, verbesserte Auflage. Erster Band.
66842: TRESCHO, S.FR. - Die Wissenschaft selig und fröhlich zu sterben oder Sterbe-Bibel in Poesie und Prose von Sebastian Friedrich Trescho. Zweite, verbesserte Auflage. Erster Band.
36146: TREUR, M.K. - Gebouwd op het fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde gemeente te Zeist.
66843: TREUR, M.K. - Gebouwd op het fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde gemeente te Zeist.
66847: TRICHT, DR. H.W. VAN - Het leven P.C. Hooft.
24934: TRICHT, G.W. VAN / ROOSE, J.C. - Bevestigingspredicatie van dr. J.C. Roose en intree-predicatie van ds. G.W. van Tricht op 31 januari 1954 in de Vredeskerk te Nijkerk.
46134: TRICHT, DR. H.W. VAN - Het leven P.C. Hooft.
66849: TRIEMSTRA, T. - Boukje Jongema
42568: TRIEMSTRA, T. - Boukje Jongema
36847: TRIGLAND, JACOBUS. - De rechtmatigde christen. reprint naar de uitgave van 1615, gedrukt bij Paulus van Ravensteyn te Amsterdam.
77438: J- TRIGLAND - De krachteloze remonstrant. vermorzelt door de kracht van de Heere der Waarheidt die naar de Godzaligheid is. dat is boze en de klare nederlegginge vande vornaamste lauteringen en de berkeerde argueringen/ die de heininltranten tegen de ware christelijke gereformeerde heilige ontwerpen. waer inne niet alleen getoont wort , dat die ware chrifleijkcke religie, ende ders felfs befchryvinge negenfodanige lafteringen valt ende ongefchent fteat; maer oock dat de remonftranten de religie téenemael omkeeren, ende den gront der faligheyt om verre ftooten. dat ghemeene onderrichtinge ende waerchouwinghe in het licht ghegheben.
4754: TRIGLAND, JACOBUS (1583-1654, AMSTERDAM) - +Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver belsissinge, ende aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes Vvtenbogaert. Uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
66852: TRIGLAND, JACOBUS. - De rechtmatigde christen. reprint naar de uitgave van 1615, gedrukt bij Paulus van Ravensteyn te Amsterdam.
66854: TRIMBOS, C.J.B.J. - Gehuwd en ongehuwd. Een viertal radiocauserieën uitgesproken door Dr. C.J.B.K. Trimbos
48451: TRIMMER, MEVROUW - De geschiedenis van de Roodborstjes
66855: TRIMP, C. - De biddende kerk. Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen. Onder redactie van dr. C. Trimp.
66856: TRIMP, C. - De Gemeente en haar liturgie een leesboek voor kerkgangerts
66857: TRIMP, C. DR - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appél van de 'mondige' wereld.
77349: TRIMP, C. - Betwist Schriftgezag Eenundel opstellen over deAutoriteit van de bijbel
48176: TRIMP, C. - De Gemeente en haar liturgie een leesboek voor kerkgangerts
49171: TRIMP, C. DR - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appél van de 'mondige' wereld.
7848: TRIMP, C. - De biddende kerk. Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen. Onder redactie van dr. C. Trimp.
57106: HRUBIN-TRNKA - Het betoverd bos Nederlandse bewerking in proza met hier en daar een rijmpje door Tonia Lievens
48550: HRUBIN-TRNKA - Het betoverd bos Nederlandse bewerking in proza met hier en daar een rijmpje door Tonia Lievens
71188: TROBISCH, INGRID - De verborgen kracht, geworteld door Gods liefde
71261: TROBISCH INGRID, RÖTZER ELISABETH - Liefde als gave en opdracht, vragen en antwoorden rond eht geheim van de vruchtbaarheid
71246: TROBISCH A. - ik ben met jou getrouwd,2e druk
46846: TROBISCH, WALTER - De man een onbegepen wezen viierde druk.
71825: TROBISCH, INGRID - Met vreugde vrouw zijn... en wat de man daartoe kan bijdragen, zevende druk
36314: TROELTSCH, ERNST - Die soziallehren der christlichen kirchen und gruppen. Dritte, phot-mechanisch gedruckte auflage.
66861: TROELTSCH, ERNST - Die soziallehren der christlichen kirchen und gruppen. Dritte, phot-mechanisch gedruckte auflage.
66862: TROLL, THADDÄUS - Kirchen und Klöster in Deutschland 98 Farbfotos von Edmond van Hoorick Text von Thaddäus Troll
44621: TROLL, THADDÄUS - Kirchen und Klöster in Deutschland 98 Farbfotos von Edmond van Hoorick Text von Thaddäus Troll
72491: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie des Bijbels orginele uitgave
24047: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments. Deel I: Historische boecken van Genesis af tot Esther. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses eersten deels, nae order van Hebreeuwse alphabeth etc. Bearbeydt ende uytgegevn door Abraham Trommium, bedienaer des H. Euangeliums in de Gemeente Jesu Christi tot Groningen.
10056: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Het nieuwe testament Supplement behorende bij Abraham Trommius: Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
1040: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteeckenisse ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehegt een compleet Hebreeuws en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversetting zyn. Door Abraham Trommius, Bedienaer des H. Evangeliums Jesu Christi te Groningen. Deel I: 1750, Met een voorrede van Aegidius Gillissen, doctor en professor der H. Godtsgeleertheit te Franeker. (34) 696 Blz. Deel II: 1751, 662 blz. Deel III: 1754, 1066 (192) blz.
74512: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.23e druk
38457: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel door Abraham Trommicus 14 0f de 15e grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
14402: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandsche concordantie des Bijbels.6e grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de origineele uitgave.
31785: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments.1e dl.: Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys 2e dl: Alle de leer en Prophetische boecken van Job tot Maliachi incluys. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order vant Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden, zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses nae order van Hebreeuwse Alphabeth. Etc.
71852: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments. Deel I: Historische boecken van Genesis af tot Esther. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses eersten deels, nae order van Hebreeuwse alphabeth etc. Bearbeydt ende uytgegevn door Abraham Trommium, bedienaer des H. Euangeliums in de Gemeente Jesu Christi tot Groningen.
48047: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomende Nederlandsche concordantie ofter Woord register des Oude Testaments.1e dl.: Historische boecken van Genesis af tot Esther incluys 2e dl: Alle de leer en Prophetische boecken van Job tot Maliachi incluys. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden nae order vant Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden, zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register van alle de Grond-woorden deses nae order van Hebreeuwse Alphabeth. Etc.
22296: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord - Register des Ouden en Nieuwen Testaments. Herdrukt en opnieuw uitgegeven .volgens de uitgave van Koumans Pieter-Coulon Willem en Ferwerda Abraham te Leeuwarden.
37652: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandsche concordantie des Bijbels. Vierde grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de origineele uitgave.
26344: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.18e drukken andfere drukken
21367: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie des Bijbels vereenvoudigde en vermeerde uitgave
74958: TROMMIUS, ABRAHAM (1633-1719, GRONINGEN) - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.12e drukken andfere drukken
19348: TROMP, F. A. J. - Haarlem stad van drukkers. Uitgave ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van drukkerij Jos Mathôt bv te Haarlem.
64961: SCHAEFFER JHF JH SMIT EN TH TROMP - Nuchtere ethiek tussen navolging en compromis noodzaak opstellen aangeboden aan prof. dr. j. douma
66877: TROMP, D. - Meer dan zuivering
66879: TROMP, F. - De mooiste dag... Veertig jaar trouwen in Nederland.
66878: TROMP, DRS. H. M. - Kasteel Amerongen.
22269: TROMP, D. - Meer dan zuivering
26357: TROMP, F. - De mooiste dag... Veertig jaar trouwen in Nederland.
45431: SCHAEFFER JHF JH SMIT EN TH TROMP - Nuchtere ethiek tussen navolging en compromis noodzaak opstellen aangeboden aan prof. dr. j. douma
35794: TROOST, PLEUN R. - De molen van Moerland..
66889: TROOST, P. R. - Mensen in Moerland 2e drruk
35878: TROOST, PLEUN R. - Een Fries in het dorp.
66887: TROOST, G. - Huize Iepenhorst.
66888: TROOST, G. - De jongens van Meerwijk.
41202: TROOST, PLEUN R. - Deining in de polder
14452: TROOST, R - Mensen in moerland
66883: TROOST, A. F. - Hier is mijn hand. Dagboek.
66884: TROOST, A.F. - De wereld wordt een wonder
66886: TROOST, F. - In antwoord.... Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag. Met medewerking van o.a. ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. C. den Boer, drs. K. Exalto, drs. Iz. Kok, ds. E.F. Vergunst, drs. L. Vroegindeweij. Samengesteld door F. Troost.
66881: TROOST, A. F. - Zingen in de zon. 4e druk.
66894: TROOST, R - Mensen in Moerland 2e druk
66892: TROOST, P.R. - Sander Baars. omslag en pentekeningen erman A van Duinenk
66893: TROOST, R - Mensen in moerland
66891: TROOST, P.R. - Sander Baars.2e druk
76921: TROOST, P.R. - De Vreemdeling met het litteken.2e druk
76655: TROOST, PLEUN R. - Deining in de polder
75753: TROOST A DR, - De Hemel zoekt een woninh Over wat je in de kerk kunt zien,leren en beleven
13046: TROOST, G. - Huize Iepenhorst.
17293: TROOST, F. - Aan het venster van het geloof.
17372: TROOST, A. F. - Zingen in de zon. 4e druk.
24736: TROOST, F. - In antwoord.... Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag. Met medewerking van o.a. ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. C. den Boer, drs. K. Exalto, drs. Iz. Kok, ds. E.F. Vergunst, drs. L. Vroegindeweij. Samengesteld door F. Troost.
26312: TROOST, A. F. - Aan stille wateren. Bijbels dagboek.
29703: TROOST, P.R. - Sander Baars.2e druk
35806: TROOST, A. F. - Hier is mijn hand. Dagboek.
38057: TROOST, G. - De jongens van Meerwijk.
42214: TROOST, A.F. - Nu wordt het licht gedachten, gedichten, gebeden
3172: TROOSTWIJK, DOUDE VAN / CHRIS EN JURJEN BEUMER / DERK STEGEMAN (RED.) - Wij willen het heidendom eeren. Miskotte in de nieuwe tijd.
66896: TROSÉE, J.A.G.C. - Henricus Agylaeus en de bossche beeldstormerijen
47145: TROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende leiding
66897: TROUBRIDGE, LADY - Rosalys.
19449: TROUBRIDGE, LADY - Rosalys.
66899: TROUWBORST, C. - De kleding van Jezus. Meditatieve gedachten vanuit wat Jezus als de Messias aan kleding droeg, zoals vermeld in het Nieuwe Testament.
23088: TROUWBORST, C. - De kleding van Jezus. Meditatieve gedachten vanuit wat Jezus als de Messias aan kleding droeg, zoals vermeld in het Nieuwe Testament.
69896: BLOM TRUDI - Dat kan ook voor jou
48227: BLOM TRUDI - Ander dan wij denken belevinissen van Herma van Wilgen in de examenklas van de HAVO watr gebeurt daar allemaal?
51058: BLOM TRUDI - Ander dan wij denken belevinissen van Herma van Wilgen in de examenklas van de HAVO watr gebeurt daar allemaal?
70906: KOK TRUIDA - Freekje Meerkerk geillustreerd dor J.G. Kesler tweede druk
70905: KOK TRUIDA - De kleindochters van mevrouw Westland geillustreerd door Wm. Steelink derde druk
70902: KOK TRUIDA - Mijn twee vriendinnen geillustreerd derde druk
70904: KOK TRUIDA - Fransje Elswoudt geillustreerd door Jan Sluijters
71073: KOK TRUIDA - Jona en Sari geillustreerd door Adri Alindo
70908: KOK TRUIDA - Het Boschhuis geillustreerd door Netty Heyliggers derde druk
66900: TRUUS - greta's offer 2e druk leeftijd 12-16 jaar
69897: ROEST TRUUS - liefde bouwt een brug
66901: TRYFOSA - De kaleidoscoop eener Christin. Woorden uit het hart en uit het leven van Tryfosa. Derde herziene druk.
1656: TRYFOSA - De kaleidoscoop eener Christin. Woorden uit het hart en uit het leven van Tryfosa. Derde herziene druk.
66902: TSCHACKERT, DR. P. - Evangelische polemiek tegen de roomsche kerk van Dr. P. Tschackert. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J.M.S. Baljon.
37633: TSCHACKERT, DR. P. - Evangelische polemiek tegen de roomsche kerk van Dr. P. Tschackert. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J.M.S. Baljon.
26248: TSJECHOW, A.P. - 15 beroemde verhalen. Uit het Russich vertaald.
52694: CHI TSUI - Het eeuwige China, 5000 jaren beschavingsgeschiedenis van het oudste volk der aarde
44471: CHI TSUI - Het eeuwige China, 5000 jaren beschavingsgeschiedenis van het oudste volk der aarde
47130: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVLASTIJN, W. VAN EA. - Gedinstige Geesten Bijbels onderwijs over engelen
43987: TUBBERGEN, VAN C.R. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E.Byrd 2e.druk
75295: NAUTA D GERF KERKEN IN NEDERLAND TUCHTRECHT - Rapport in zake het tuchtrecht der meerdere vergaderingen aanndegenerale synode van de gereformeerde kerken in Nederland samenkomst te Zwollr in het jaar 1946
66906: TUIK, PIET - De kerk van het Heylig Cruys en Sint Andreas. Duizend jaar geschiedenis van Andrieskerk in Amerongen
66907: TUINDER, WERNHER DE - De rampzalige Kaproen, een middeleeuwse boerenroman nageschreven door Stijn Streuvels
47062: TUINDER, WERNHER DE - De rampzalige Kaproen, een middeleeuwse boerenroman nageschreven door Stijn Streuvels
66908: TUINIER, D.W. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Ter nagedachtenis aan B. Tuinier (4-9-1919 tot 8-3-1988)
45704: TUINIER, D.W. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Ter nagedachtenis aan B. Tuinier (4-9-1919 tot 8-3-1988)
77225: TUINMAN, ARIE - Het gestrooide zaad draagt vrucht
30350: TUINMAN, A. - Gods zaad kiemt in de kloostertuin. 2e druk.
3450: TUINMAN, CAROLUS (1659-1728, MIDDELBURG) - De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer, A.L.M. Phil. Doct. en predikant te Hoorn.tweede druk
34002: TUINMAN, A. - Om 't eeuwig welbehagen.
39961: TUINMAN, CAROLUS (1659-1728, MIDDELBURG) - De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Door (...) Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer (...) Predikant te Hoorn. Twede druk.
38458: TUINMAN, CAROLUS (1659-1728, MIDDELBURG) - De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. (...)
33945: TUINMAN, A. - Het leven van Kees Berends. Dit boekje is vroeger als vervolg verhaal verschenen in Eskol.
66910: TUINMAN, ARIE - Jobje
66911: TUINMAN, ARIE - Jobje
33378: N.N. H PAUL-R SELDERIJK B TUINNIER E.A - Over liefde gesproken.
66921: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn werk 1. De vroege tijd.
41512: TUKKER, W.L. - Geloof en verwachting. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Tweede druk.
40116: TUKKER, DR.C.A. - Vast vertrouwen en onberispelijk leven.
66928: TUKKER, DR.C.A. - Vast vertrouwen en onberispelijk leven.
66922: TUKKER, C.A. - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de gereformeerde kerk in de periode van haar organisering (Leidse Historische Reeks 10).
66923: TUKKER, C.A. - In het nooit ontdekte spoor. Preken over Ziekentroost
74147: TUKKER DR. C.A. - Het Gebed van Christus
66931: TUKKER, DS. W. L. (NED. HERV. PRED.) - Wedergeboorte in verband met rechtvaardiging. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond te Utrecht op 15 april 1953
66926: TUKKER, DR. C.A. (HERVORMD PREDIKANT TE KAMERIK). - Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming. Nadere bewerking: L. van Driel en I.A. Kole.
36842: TUKKER, DR. C.A. - De kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien door Dr. C.A. Tukker.Gebaseerd op de Kanttekeningen uit de Ravesteijnbijbel van 1657.
66930: TUKKER, DS. W. L. (NED. HERV. PRED.) - Filippus de Evangelist. 2e druk.
66919: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
69744: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L - Gereformeerd weekblad 69e jaargang
2038: TUKKER, C.A. - Op twee gedachten. Status confessionis en het spreken van de kerk getoetst aan het spreken van God. Feestbundel samengesteld door het International Theological Institute t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van C.A. Tukker.
2037: TUKKER, DS. W. L. (NED. HERV. PRED.) - De orde van het heil.
37101: TUKKER, W.L. - De orde op het heil. Uitgave van de Gereformeerde bond in de Ned. Herv. Kerk.
73162: TUKKER C A DR. - LEVEN metb het hart Over wat in het christendom gedacht en beleefd wordt
14462: TUKKER, C.A. - In den beginne was het Woord. Een serie preken en lezingen over de schepping door dr. C.A. Tukker.
16318: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn werk 1. De vroege tijd.
20047: TUKKER, DR. C.A. (HERVORMD PREDIKANT TE KAMERIK). - Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming. Nadere bewerking: L. van Driel en I.A. Kole.
28137: TUKKER, DS. W. L. (NED. HERV. PRED.) - Filippus de Evangelist. 2e druk.
31297: TUKKER, DS. W. L. (NED. HERV. PRED.) - Wedergeboorte in verband met rechtvaardiging. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond te Utrecht op 15 april 1953
38013: TUKKER, C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16.
48068: TUKKER W L - Om treurigen te troosten meditaties over de heidelbergse Catechismus
69745: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L - Gereformeerd weekblad 71e jaargang
66935: TUNDERMAN, J. W. DS. - Marnix van St. Aldegonde. De subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw.
6072: TUNDERMAN, J. W. DS. - Marnix van St. Aldegonde. De subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw.
43154: TURKENBURG' - Turkenburg's handboekje voor het kweeken van groenten in den vrijen grond
66936: TURRETIN, FRANCIS - Justification
70782: TUUK, TITIA VAN DER - Van strijd en overwinning (Met Hannibal over de Alpen, naar het Engelsch van G.A. Henty, derde druk)
66938: TWIESSEL, HANS VAN - Jan Battingh wordt rijk. (Een droevige oude en een blijde nieuwe historie).
8943: TWIESSEL, HANS VAN - Jan Battingh wordt rijk. (Een droevige oude en een blijde nieuwe historie).
66939: TWISK, W. VAN - Keesie Kolling. Geillustreerd.
8939: TWISK, W. VAN - Keesie Kolling. Geillustreerd.
66940: TYDEMAN, PROF. H.W. - Bericht wegens de uitgave van twee handschriften; behelzende het eene: een historisch verhaal van de handelingen der synode van Dordrecht, geschreven op last dier synode. En het andere: aanteekeningen uit de synodale handelingen van Zuid-Holland, van al het voorgevallene in de zaak en leer der Remonstranten, vanden jare 1619 tot 1777. Te samen onder den titel: bijdragen tot de Kerkelijke Geschiedenis van Nederland.
70178: TYDEMAN, P. H. - Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor jonge lieden. 1e-2e-3e- stukje Met platen. 2e uitgave
24862: TYDEMAN, PROF. H.W. - Bericht wegens de uitgave van twee handschriften; behelzende het eene: een historisch verhaal van de handelingen der synode van Dordrecht, geschreven op last dier synode. En het andere: aanteekeningen uit de synodale handelingen van Zuid-Holland, van al het voorgevallene in de zaak en leer der Remonstranten, vanden jare 1619 tot 1777. Te samen onder den titel: bijdragen tot de Kerkelijke Geschiedenis van Nederland.
66945: TYNDALE, WILLIAM - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
66943: TYNDALE, WILLIAM - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
22650: TYNDALE, WILLIAM - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
31092: TYNDALE, WILLIAM - Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Vertaal door J. Freeke Jr.
66948: UBBINK, J. G. - Het pragmatisme van William James - vooral in zijne beteekenis voor de theologie
48624: UBBINK, J. G. - Het pragmatisme van William James - vooral in zijne beteekenis voor de theologie
72227: UCHELEN N.A. VAN DR. - Exodus hoofdstuk 1-20, verklaring van een bijbelgedeelte door Dr. N.A. van Uchelen
40243: UCHELEN N A VAN DR. - PSALMEN1-40 deel 1 DE PREDIKING VAN HEOUDE TESTAMENT
42933: UCHEM, ROSE N. - Overcoming women's subordination. In the Igbo African culture and in the catholic church: Envvisioning an inclusive theology wth reference to women. A dissertation submitted to the Faculty of Graduate Theological Foundation Indiana. In partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of philosophy in Theological studies.
75610: LIMURG W OUDERLING GERF GEM IN NED TE UDDEL - Op uw woord heb ik gehoopt levenschetsen meditaties VERSLAG begrvenis
40466: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL - Een Goddelijke opdracht afscheid te Opheusden -bevestiging en Intrede te Udel
18652: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELIUS (1581-1649, ZIERIKZEE) - 't Geestelyck roer van't coopmans schip, dat is: trouwbericht, hoe dat een coopman, en coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in pays, ende in oorloge, voor God, ende de menschen, te water ende te lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende West-Indien: ter eeren Gods, stichtinge syner gemeynten ende saligheyt syner zielen: mitsgaders tot het tijtlick welvaren van het vaderlandt ende syne familie, door G. Udemans. Den 2en druck, verbetert ende vermeerdert by den autheur.
1658: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELIUS (1581-1649, ZIERIKZEE) - De ladder Jakobs. Dat is: korte en duidelijke voorstelling van de juiste weg naar de hemel, in bepaalde trappen onderscheiden. Naar de uitgave van 1699, "Tot Utrecht, by de weduwe van J. van Poolsum, 8o 14 + 282 (+2) blz. Herschreven door J. van der Haar (Herv. predikant te Houten (U.).
66952: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELIUS (1581-1649, ZIERIKZEE) - De ladder Jakobs. Dat is: korte en duidelijke voorstelling van de juiste weg naar de hemel, in bepaalde trappen onderscheiden. Naar de uitgave van 1699, "Tot Utrecht, by de weduwe van J. van Poolsum, 8o 14 + 282 (+2) blz. Herschreven door J. van der Haar (Herv. predikant te Houten (U.).
76584: MINK G J ENFEIJ P J ARNEM UIDEN - Wij gedanken Uw goedetierenheid 100 mjaar Gereformeerde kerk te ARNEMUIDEN
76512: HART VAN DEHENK KR UIDHOF R - de stormen ontworstelf vrije evangelische gemeente Yerseke 1889-1994
16919: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66955: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66956: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66957: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
8034: UIJTENVIERE - Weinig geacht, toch groot van kracht. Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.
66961: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - Weer helder zicht. Omslagillustratie en -ontwerp Bas Mazur
66962: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - Dat gaat verkeerd, Henk!
66963: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - De Vagebond
66964: UIL-VAN GOLEN, A. DEN - Verstild verlangen
66959: UIL VAN GOLEN, A DEN - Is dít mijn weg?
66960: UIL- VAN GOLEN, A. DEN - Schobbertje. Een verhaal uit 1920. Onieuw verteld.
45991: UIL VAN GOLEN, A DEN - Is dít mijn weg? 1e druk
70067: UILDIRKS, F.J. VAN EN BRUINSMA DR. VITUS - Onze Bloemen in Den Tuin De Mooiste En Meest Gebruikte Tuinbloemen Afgebeeld En Beschreven
66965: UILDRIKS, F. J. VAN - Gonda van Overduin. Geïllustreerd door C. Koppenol
74235: UITENBOGAERT, JOHANNIS (1557-1644, 'S GRAVENHAGE) - De kerckelicke historie, vervatende verscheyden gedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen van het jaar vier hondert af totb in het jaer sestienhondert negentien Voornamentlijck in deze Geunieerde Provincien waarachtelijck(met daarachtr Kerckelycke bedieninge ende zedige verantwoordingh dat is Naekt ende eenvoudiigh Historrisch verhael ect Ghedruckt in jaer ob-ns Heeren 1647 bschreven door den hoog gelerden JOANNEAS UYTENBPGAERT nu vermeerdert met volkomen registers 2e druk
45622: UITHOL, J.C. & J.M. VAN WIJK (EDITORS) - Gods Trouw in de Tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950 [Deel 1]
77056: BIJBEL_UITLEG - Parallel editie& Parallel-editie II.Statenvertaling tegen Nieuwe Bijbelvertaling. 2e druk
46263: BIJBEL_UITLEG - Parallel editie& Parallel-editie II.Statenvertaling tegen Nieuwe Bijbelvertaling. 1e deel:Ester/Prediker/Jona/Handelingen.
56123: HARSMAN HENDRIK DOOR J M PH UITMAN - In Memonriam H Marsman (overduk)
34224: UITTENBOOGAARD, W. - Choix de mots et de locutions usueles. a L'usage des ecoles.
32269: UITTEWAALL, IANUS (1810-'62) - Dissertatio oeconomica de arborum sylvestrium plantatione. dissertatio oeconomica de arborum sylvestrium plantatione, quam, annuente aummo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Pryus van der Hoeven, med. doct. et prof. ord., et nobilissimae facultatis disciplinarum mathematicarum et physicarum decrete, pro gradu doctoratus, summisque in mathesi et philosophia naturali honoribus ac privilegiis, in academia Lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Ianus Uittewaall, ultrajectinus, die IX Martii MDCCCXXXIX (1839), hora l -ll.
70975: ULEHAKE L.A.B. - Onze Zjaak (met vier illustraties en bantekening van J.H. Persijn)
25561: ULFERS, S. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald. Tweede herziene uitgave. Geïllustreerd met omstreeks 200 fraaie platen.
38114: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen. Gedachten en schetsen. Tweede druk.
8946: ULFERS, S - Oostloorn. Dorpsschetsen.
66973: ULLIOLI, DR. JOSEPH FRANZ - Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext nue übersetzt und mit kurzen Anmerkungen erläutert (...)
16157: ULLIOLI, DR. JOSEPH FRANZ - Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext nue übersetzt und mit kurzen Anmerkungen erläutert (...)
216: ULRICH, JOHAN JACOB (1683-1731, ZURICH) - Heilige Bybel-oefening, of duidelyke en grondige verklaring en toe-eigening, van de gantsche wonder-geschiedenisse des lydens en stervens, der opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Wegens de overeenstemming der vier evangelisten, schriftmatig verhandelt, uit de outheit en taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. Derde druk, merkelyk verbetert, en van veele druk-feilen gezuivert.
3613: ULRICH, JOHAN JACOB (1683-1731, ZURICH) - Heilige Bybel-oeffening, of duidelyke en grondige verklaaring en toeëigening des Evangeliums van Mattheus. Vertaald door ds. Bernh. Keppel te Monnikendam.
76273: ULRICH, JOHAN JACOB (1683-1731, ZURICH) - De hoogste wysheit Op de Hoogtens roepende. Of de guldene, zoo genaamde Berg-Predikatie van den Grooten Leeraar Jesus Christus: Begreepen in het V. VI. en VII. Capittel des Evangeliums van Mattheus; In verscheide Predikatien verklaart en op de Conscientie toepepast, Door Johan Jacob Ulrich, Bedienaar des H. Evangeliums en Hoogleeraar tot Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac le Long. Tweede Deel, Eerste en Tweede Stuk. Behelzende het zesde Capittel van Mattheus.
4071: ULRICH, JOHAN JACOB (1683-1731, ZURICH); BERNHARDUS KEPPEL (1685-1756) - De zeven laatste woorden van den Heere Jesus Christus, aan het kruis uytgesprooken. Met een aanhangsel van zeven keurstoffen op 's Heilants lyden slaande, en daar by gevoegt eene godtgeleerde betrachting over de woorden der instellinge des Heiligen Avondmaals: in de Hoogduitsche taale beschreeven, door Johan Jacob Ulrich, hoogleeraar in de zeedekunde en predikant in het weeshuis te Zurich. In het Nederduitsch vertaalt, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.WAARIJ Verhandeling over de bierbaarheid en 't recht gebruik van Godts Woort; Aanwyzende de nootzakelijkheit en de hulpmiddelen om het zelve met heilzame vrucht en tot zaligheid te leezen; Tot nut en gerief van alle Christelijke huishoudingen, en tot Bevordering van Waarheit en Deugt in dezelve in het Hoogduitch beschreeven, door wylen Johan Jacob Ulrich, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woorts en hoog-leeraar in de Zeedekunde tot Zürich; en om haare uitneemende nuttigheid in het Nederduitch overgebracht door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. Waar by noch gevoegt is "Het leven van den Schrijver". 'S GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van Thol, 1741.
72337: UNGNAD, ARTHUR - Babylonisch-Assyrisches Keilschriftlesebuch (Clavis Linguarum semiticarum VIII).
73527: UNKNOWN - Album Studiosorum. Academiae Rheno-Traiectinae. 1636-1886. Accedunt Nomina Curatorum et Professorum per eadum Secula
66980: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
5797: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
8118: UNNIK, PROF. DR. W. C. VAN (HOOGLERAAR AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT) - De Apocriefe boeken. Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur.
71446: OCTAVI PAPÆ URBANI - Missale Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu Editum, Clementis VIII. Auctoritate Recognitum, Et novis Miffis ex Indulto Apoftolico hucufque conceffis auctum.
76736: NIJSSE ZIJDERVELD G DS MIDDELB URG - Het verhoorde kindergebed
66983: URINGA-KRANSEN, J.F. - Troost uit Heidelberg. Zondagse minimale maxima. (Gedichtenbundel)
27718: URINGA-KRANSEN, J.F. - Troost uit Heidelberg. Zondagse minimale maxima. (Gedichtenbundel)
66984: URK - Om hert vaste fundament Ontstaan en ontwikkelingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk Maranatha sepr 1976-semp 2001
66985: URK (BOS ROMKES E.A) - 100 jarig bestaan van de Gereformeerde zondagschoolvereniging ,,Laat de kinderen tot mijn komem<< aangeboden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan 1876-1976
66986: URK (BROUWER E.A) - 75 jarig bestaan van de Gereformeerde zondagschoolvereniging ,,Laat de kinderen tot mijn komem<< aangeboden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan 1876-1951
66968: UITSLAG A C CHR GERF PRED TE URK - Thuis in de wereld wereldgelijklvormigheid en de gerf gezindte
76717: BRONS J DS TE URK - Lic ht en Scaduw van het Urker Kerkelijkl Leven
76711: UITSLAG A C CHR GERF PRED TE URK - elke dag Moederdag
76712: UITSLAG A C CHR GERF PRED TE URK - elke dag Vaderdag
46801: URK (BROUWER E.A) - 75 jarig bestaan van de Gereformeerde zondagschoolvereniging ,,Laat de kinderen tot mijn komem<< aangeboden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan 1876-1951
46803: URK - URK heftige en bloeiende tijden een (politiek) Tijdsbeeld van de ontwikkelingen op Urk tussen 1970-90
66989: URLINGS, MARIE-JOSÉ - Vier ziekenhuizen: van samenwerking, naar fusie, naar nieuwbouw
35815: URLINGS, MARIE-JOSÉ (SAMENSTELLING) - Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vier ziekenhuizen: van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw.
66988: URLINGS, MARIE-JOSÉ (SAMENSTELLING) - Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vier ziekenhuizen: van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw.
42025: URLINGS, MARIE-JOSÉ - Vier ziekenhuizen: van samenwerking, naar fusie, naar nieuwbouw
66990: URQUHART, JOHN (LID VAN HET VICTORIA INSTITUTE) - Wonderen der profetie. Of wat hebben wij te gelooven? 2e druk. Uit het Engelsch naar den derden herzienen druk door W. A. Vroegop.
14405: URQUHART, JOHN (LID VAN HET VICTORIA INSTITUTE) - Wonderen der profetie. Of wat hebben wij te gelooven? 2e druk. Uit het Engelsch naar den derden herzienen druk door W. A. Vroegop.
67014: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
3865: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schatboek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus. Uyt de Latynsche lessen van dr. Zacharias Ursinus. en nog met eenige aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in des Heeren gemeente aldaar.
75831: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
36730: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van dr. David Pareus. Vertaalt en met Tafelen verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellender Schriftuurplaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt (...) door Johannes Spiljardus. Derde Druk. (...) En nu van nieuws verrykt, met eene Voorrede van Joan van den Honert, T.H. Soon. (...)
36513: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, op-gemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen &c. verlicht, door dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke oversettinge, verrijckt met toe-eygeninge; item met Schriftmatighe harmonie der Nederlandsche Gheloofs-Formulieren; als mede met noch twee registers etc. door Johannes Spiljardus, dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
14461: URSINUS, Z. - Over het gebed. Uit het 'Schatboek'. Samengesteld door dr. David Pareus; vertaald door dr. Festus Hommius en door dr. Johannes Spiljardus met toepassingen verrijkt. Opnieuw bewerkt door H. Reisiger.
36671: URSINUS, ZACHARIAS (1534-1583, PROF. TE HEIDELBERG/NEUSTADT) - Het schatboek der verklaringen van de Heidelbergse catechismus. Uit de Latijnse lessen. Opgemaakt door David Pareus, vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van inleiding voorzien door ds. J. van der Haar.
39327: URSINUS, ZACHARIAS (1534-1583, PROF. TE HEIDELBERG/NEUSTADT) - Het Schat-Boeck der verclaringen Over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Gereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wort / Uyt de Latijnsche Verclaringen van den Hoochgeleerden (...) ende van anderen / die over dese Catechismus gheschreven hebben / overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius (...)
42152: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus.
77390: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Het Schat-boeck der Christelyk leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden
77123: URSINUS, ZACHARIAS (1534-1583, PROF. TE HEIDELBERG/NEUSTADT) - Het Schat-Boeck der verclaringen Over de Catechismus der Christelicke religie, die in de Gereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wort / Uyt de Latijnsche Verclaringen van den Hoochgeleerden (...) ende van anderen / die over dese Catechismus gheschreven hebben / overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius (...)
38303: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schatboek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus. (...) En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in des Heeren gemeente aldaar. Twee banden.
39545: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Het Schat-Boeck Der verklaringhen over de Catechismus Der Chrisftelicke Religie, Die inde Ghereformeerde kercken ende Scholen van Hoogh-ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Ursinus, ende van anderen, die over dese Catechismum gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daer by gedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringhen bequamelijck in tafelen afghedeelt. Waer by ghevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium Bedienaer des Heylighen Evangely binnen Amslerdam, die daer by ghedaen heeft de Symbola ofte Gheloofs-Formulieren vande vier eerste ghenerale Synoden: mitsgaders het Symbolum van Athanasius by hem op het nieuws uyt het Griekckx overgeset. In dese druck, zijn de aenghetoghene Schriftuer-plaetsen nae de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
25070: URSINUS, ZACHARIAS (1534-1583, PROF. TE HEIDELBERG/NEUSTADT) - Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus. Uit het Latijn door C. van Proosdij, predikant.
38805: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, Op-gemaeckt van dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen, &c. verlicht, door dr. Festus Hommius, Nu van nieuws oversien (...) door D. Johannes Spiljardus, (...) Het Eerste en Tweede deel.
36514: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, op-gemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius. Nu van nieuws oversien, ende nevens het stellen der Schriftuer-plaetsen na de Publijcke oversettinge, verrijckt met toe-eygeninge; item met Schriftmatighe harmonie der Nederlandsche Gheloofs-Formulieren; als mede met noch twee registers etc. door Johannes Spiljardus, dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
48270: URSINUS, ZACHARIAS (1534-1583, PROF. TE HEIDELBERG/NEUSTADT) - Het Schat-boeck der Christelyk leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden
29407: URSINUS, ZACHARIAS (1534-'83, PROF. TE HEIDELBERG, NEUSTADT) - Kleine Catechismus, zeer duidelyk het christelyk geloof in zich bevattende; Opgesteld in den Jaare 1562, door Zacharias Ursinus. eerst uit des Autheurs Bibliotheek en eigen handschrift opgemaakt; en nu uit het Latyn getrouwelyk vertaald.
76603: SACHAU URSULA - Het Laatste geheim Roman over het leven van Katharina von Bora
67016: URZINUS, ZACHARIUS - De Verkiezing en Verwerping volgens de Heilige Schrift verklaard en verdedigd.
40044: URZINUS, ZACHARIUS - De Verkiezing en Verwerping volgens de Heilige Schrift verklaard en verdedigd.
73375: USHER, JACOBI 1581-1656 - Annales Veteris et Novi Testamenti, a prima mundi origine deducti, usque ad extremum Templi et Reipublicae Judaicae excidium. um Duobius indecibus quorum primus est historicus secundes vero geographicus qui nunc primum prodic in lucem cura& studio A LUBIN Geogr regi- accedvnt eivsdem l visserii tractalvs dvo 1-chronologia sacra veteris testamenti 2-Dissertatio atio de mecedonvm et asianorvm
20219: USTERI, L. - Commentar über den Brief Pauli an die Galater von Leonhard Usteri, Rector und Professor am Gymnasium zu Bern. Nebst einer Beilage, in Beziehung auf Hermann's Programm 'de Pauli epistolae ad Galatas tribus primis capitibus' und einigen Excursen.
19733: N.N. MAARTENSDIJK UTR - Keur of politie-verordening, voor het waterschap Maartensdijk, gelegen onder de gemeenten: Maartensdijk, Utrecht en De Bilt.
75574: BREUKELAA J PRED BIJ DE GEREF KERK TE UTRECHT - Gedanken aan Gods welddigheid gedachtenisrede uitgesproken bijn gelegenheid zijner vijf en twintig jarige ambtbediening op 22e december 1907
75660: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB - Wandelingen door Zuid- en Noord-Beveland in den ouden tijd. Herdruk van ed. 1832. Naamlijst der inteekenaren
43925: OTTERLOO HENRICUS VAN - UTRECHT - eenvoudige BRIEVEN voor zoekende menschen naar Jezus opgesteld door Henricus van Otterloo Oud oudeling der Gereformeerde Nederduuitsche Gemeente te Utrecht tweede verbeterde druk
67019: UTRECHT - Foto - atlas Utrecht
63015: OTTERLOO HENRICUS VAN - UTRECHT - eenvoudige BRIEVEN voor zoekende menschen naar Jezus opgesteld door Henricus van Otterloo Oud oudeling der Gereformeerde Nederduuitsche Gemeente te Utrecht tweede verbeterde druk
67417: VELINGIUS WILHELMUS ABDZ (1692-1756 PROF TE UTRECHT - Leer-reden over Deuteron. 33: 10, 11. Uitgesproken door Wilhelmus Velingius [...]. Ter inhuldiging van zynen zone Abdias Velingius [...] tot predikant te Benthuizen op den 21 juni 1744
74414: BOSCH JAN ELST UTRECHT - DIRK van NOORT Vrijbuiter aann deRijnm
4490: UULRICH, JOHAN JACOB (1683-1731, ZURICH) - Heilige Bybel-oefening, of duidelyke en grondige verklaring en toe-eigening, van de gantsche wonder-geschiedenisse des lydens en stervens, der opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Wegens de overeenstemming der vier evangelisten, schriftmatig verhandelt, uit de outheit en taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. 2e druk, merkelyk verbetert, en van veele druk-feilen gezuivert.
48279: VEN VAN DE AJ- W F L DEN UYL - Utrechts wapenboek de wapens der utrechtse gemeenten
76989: UYL DEN W F J - Paushuize en zijn naaste omgeving
67448: VEN VAN DE AJ- W F L DEN UYL - Utrechts wapenboek de wapens der utrechtse gemeenten
43744: UYTTENMEER - Het grote sport feest
64570: ROOYEN J.H.P. VA - Kerk en staat n n vergelyking tussen kuyper en van Ruler proefschrift met stellingen
31620: DUINEN VA N J S - Marinda en Rianne vinden elkaar. Geïllustreerd.
69853: VAARTJES, W.J. GEB TE VEENENDAAL 12 FEBR 1943 - Langketen vetzuren en het mitochondriale energiemetabolisme proefschrift
22305: VADER, JAN - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), en aldaar overleden 14 juli 1901. Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld.
67027: VADER, M. (EINDRED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Landelijke Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen. Van 1961-1986.
6638: VADER, JAN - Eenige brieven van den eerwaarden heer Jan Vader, in leven leerend ouderling bij de Ger. Gem. te Meliskerke, (Zeeland), en aldaar overleden 14 juli 1901. Geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland, en op verzoek van velen verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Ger. Leeraar te Barneveld. 1 e druk
11991: ONS VRIJE VADERLAND - Geïllustreerd weekblad. 6e jaargang. Complete jaargang.
74590: VAHRENKAMP, W.E. AND VERHOEFF, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
67028: VAIZEY, JOHN - Sociaal democratie Grote stromingen der 20e eeuw.
47178: VAIZEY, JOHN - Sociaal democratie Grote stromingen der 20e eeuw.
1275: VALEN, L.J. VAN - Nafthali, een losgelaten hinde. De strijd en het lijden van de Schotse Kerk voor de Kroonrechten van Cristus.
47157: VALEN, L.J VAN - Leven voor Jezus Christus Selina, gravin van Huntingdon
67030: VALEN L,J VAN - John Carles Ryle evangelieprediker onder de armen van het volk
72969: VALEN L.J. VAN - De stem in de woestijn, Duncan Mathson, het rijk gezegende leven van een Schotse evangelist
2003: VALEN, L. J. VAN - Gasten en vreemdelingen. De wederwaardigheden van de pelgrimvaarders.
74162: VALEN L. VAN - Opgebrand in dienst van zijn Zender
40465: VALEN L J VAN - Wie dorst heeft , kome bijbelsdagboek samengesteld uit de werken van Th Boston-R en E Erskine- W Gurhrie= James Durham e.a.
67039: VALEN, L.J. VAN - Die aan Zijn Naam gedenken. Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
67035: VALEN, L.J VAN - Leven voor Jezus Christus Selina, gravin van Huntingdon
67037: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington. (1745-1813)
67033: VALEN, L. J. VAN - Gasten en vreemdelingen. De wederwaardigheden van de pelgrimvaarders.
67032: VALEN, L. J. VAN - Gasten en vreemdelingen. De wederwaardigheden van de pelgrimvaarders.
72351: VALEN VAN L J - een rijke oogst de opwekking in Schotland in 1742 serie opwekking Vroegerc en Nu
33878: VALEN, L.J. VAN - Evangelist in sloppen en stegen. Derde druk.
73590: VALEN J. VAN - Een brandend hart voor Jezus, Graaf Zinzendorgf en zijn passie voor het Evangelie
76732: MACDONALD JOHN ZENDELING 1807-1847 DOOR LVAN VALEN - Opgebrand in dienst van zijn Zender
27648: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington. (1745-1813)
34188: VALEN, L.J. VAN - Die aan Zijn Naam gedenken. Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
47162: VALEN, L..J VAN - Bunyan in beeld
77152: VALEN, L.J. VAN RAI DUNCAN - De Rotssteen van mijn hart het leven vanRab biduncan
15126: VALENTIN, F. - Abrégé de l'histoire des croisades, (1095-1291). (...) Seconde edition. Deeltje uit Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
76319: VALENTYN, FRANÇOIS. & [ VALENTIJN ] - Beschrybing van Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyt in die Gewesten ....SET is ALS NIEUW + Tot verheffing van mijne natie. Herdruk / reprint Franeker, Van Wijnen, 2002-2004, van de editie: Te Dordrecht, by Joannes van Braam / Te Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1724-1726. 5 Delen in 8 banden. folio: . Dit is de in rood kunstleer gebonden editie; oplage 750 exemplaren Totaal 5144 pagina's. Het geheel is ALS NIEUW. * Toegevoegd het commentaaldeel: R.R.F.Habiboe. Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727). Franeker, 2004. 160 pag. Ills (z./w.). Gebonden
67041: VALENTYN, FRANCOIS - Oud en Nieuw OOST INDIEN vervattende eebn naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogenthrid in die gewesten ect Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos ect
74634: ADRIAEN VALERIUS E.A. - Nederlandtsche Gedenkck Clanck 2e druk
70131: VALERIUS, ADRIANUS - Neder-landtsche gedenck-clanck: kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche Provintien, 'tsedert den aanvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625: verciert met verscheydene aerdige figu Fotomechanische herdr. van de 1e uitg.: Haarlem: Erven Valerius, 1626, Bijlage o.d.t.: Adriaen Valerius en zijn Nederlandtsche gedenck-clanck / [door P.J. Meertens ... et al.] X, 296 p., 3 p, 20x26 cm. Kunstlederen band met rood ruglabel..
41744: ADRIAEN VALERIUS E.A. - Nederlandtsche Gedenkck Clanck
26422: VALETON, J. J. P. JR. (HOOGLERAAR) - DE PSDALMEN tweededruk gehel hrzien door DR H Th OBBINK
67043: VALETON, DR. J. J. P. JR. - Op den levensweg. Korte overdenkingen. Zesde druk.
2102: VALETON, J.J.P. - De Psalmen door dr. J.J.P. Valeton jr., hoogleeraar. Tweede druk, geheel herzien door dr. H. Th. Obbink, hoogleeraar.
39600: VALETON, DR. J. J. P. JR. - N. de Jonge in zijn leven en werken. Met portret. Uitgegeven ten voordeele der stads-evangelisatie te Brussel.
26307: VALETON, DR. J. J. P. JR. - Op den levensweg. Korte overdenkingen. Zesde druk.
1597: VALK, DR. M. H. A. VAN DER (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - 666.
67045: VALK, R. - Stichtelijke toespraken.
19752: VALK, DR. M. H. A. VAN DER - De drie kruisen. Twaalf predikatiën. 2e druk.
75430: VALK, J.P.DE. EN COLLBORATION AVEC E.LAMBERTS. - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume uni des Pays-Bas. Edition annotée. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 53.
34398: VALK, R. - Stichtelijke toespraken.
48997: VALK M H A VAN DER DR,NED HERV PRED HILLEGERSBERG - Hoe zijn de helden gevallen Met teekeningen van on van ast
67046: VALKEMA BLOUW, IR, J.P - Uit 't leven van kapitein Prum. Een boek voor jongens. Met teekeningen van Hugo Polderman
67047: VALKEMA, B;UW IR, J.P. - Het verdwenen parelsnoer. Kapitein Pru, - Reporter - Detectief. Met 45 teekeningen van Hugo Polderman
70998: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - Het grote avontuur (met tekeningen van Piet Marée)
70999: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - Het goud van de Melusco (een boek van avontuur, met vele tekeningen van Hugo Polderman)
67087: VALKENBURG, RIK. - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de tweede wereldoorlog. 2e druk
2005: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers.o.a Prof J Kamphuis ,Ds. F. Mallan, drs Nic Scheps, Prof C Veenhofe.a.
67109: VALKENBURG, RIK - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.deel 2
67074: VALKENBURG, RIK - Discussie-intervieuws over verontrusting.
20455: VALKENBURG, RIK - Fotoboek Veenendaal. Deel II. Met een groot aantal oude en nieuwe foto's en prentbriefkaarten.
7843: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige Israël.
24148: VALKENBURG, RIK - Joh. G. Veenhof, wie is hij toch
26585: VALKENBURG, RIK - Discussie-intervieuws over verontrusting.
21372: VALKENBURG, RIK - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.
9377: VALKENBURG, RIK - Een tocht door Israel.
9376: VALKENBURG, RIK - Impressies uit het land van de Sjaloom.
67072: VALKENBURG, RIK - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten.Tweede druk.
67098: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg.tweede druk.
42950: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
45927: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar
48399: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
39331: VALKENBURG, R. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 2 .
67110: VALKENBURG, RIK - Ten dage mijner benauwdheid
67111: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
67112: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar
20477: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Tweede druk.
42519: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. derde druk.[
42520: VALKENBURG, RIK - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.deel 2
20476: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vierde druk.[
41178: VALKENBURG, RIK - Walther en Billy aan het westelijk front.
67090: VALKENBURG, RIK - Vrede zal op aarde dagen. Een kerstbundel voor Oud en Jong met gedichten en verhalen.
41405: VALKENBURG, RIK - Daar krijg je geen tabak van. Geschiedenis van de sigarenindustrie in Veenendaal gelardeerd met verhalen uit de Oude Doos
20454: VALKENBURG, RIK - Fotoboek met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten van Veenendaal.
39667: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg.tweede druk.
39725: VALKENBURG, RIK - Wedloop door brandend gevaar. 58 verhalen uit de tweede Wereldoorlog
67097: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 2 .
25265: VALKENBURG, RIK - Wat wij geloven. Twintig elementaire discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland. o.a Ds P J Dorsman- de E du Marchie van Voorthuyzen - Ds R Kok - Ds W C Lamain - Ds F Mallan - Ds J v/d Poel- ds a Vergunst e.a
67056: VALKENBURG, RIK - Dwars door lood en dood. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder verschenen in de boeken 'Zij zagen de dood in de ogen' en 'Ondanks het moordend lood'. Opgetekend door Rik Valkenburg. 280 blz. 1975 en: Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg. Tweede druk.
67058: VALKENBURG, RIK - Kerstfeest in de Boshut.
67088: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 3.
67119: VALKENBURG, RIK - HET BEGON ONDER SYNAGOGETIJD nterviews met bekende en minder bekende personen in of verbonden met Israël. Voorts beschouwingen en ervaringen over/in IsraëlL o.a Jom Kippoeroorlog
67053: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige Israël.
39148: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 1. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.oa Ds AHoogerland Ds W Verhoeks
75905: RIK VALKENBURG - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk De dramatische belevenissen van een Nederlandse korporaal der mariniers in Japanse krijgsgevangenschap in de periode 1942-1945
14533: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vijfde druk.
67100: VALKENBURG, RIK - Walther en Billy aan het westelijk front.
67076: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg.
34318: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het Koninklijk instrument en zijn bespelers.
67128: VALKENBURG, TON - Ere wie ere toekomt gedachten over het vijfde gebod
67082: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appèl is afgelopen.
75907: V=VALKENBURG, RIK - Toen de Vloed over het Land raasde. Verhalen, tekeningen, foto`s, impressies en documentatie over de watersnood van 1855.(o.a te VEENENDAAL
67126: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid....kan ik er wat aan doen?
67127: VALKENBURG, TON - Meer in huis Thuiszorg vanuit christelijke motivatie
67064: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vijfde druk.
67086: VALKENBURG, RIK - België, kent u het zo?
67062: VALKENBURG, RIK./MALKENHORST-VISSER, S.T. - Zelfs bij het naderen van de dood, én daarna.... Ervaringen, wenken en adviezen rond stervensbegeleiding.
11761: VALKENBURG, RIK - Haaks op het hakenkruis. Levensverhaal van Roth Willem zijn weerstandtegen Hitler en zijn vlucht naar Hongarije
67059: VALKENBURG, RIK - Neline en haar kanarie. Tekeningen van Tiny van Asselt.
67125: VALKENBURG, TON - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
67051: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers.o.a Prof J Kamphuis ,Ds. F. Mallan, drs Nic Scheps, Prof C Veenhofe.a.
67081: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg. Derde druk.
67067: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Vierde druk.[
67068: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. Tweede druk.
67069: VALKENBURG, RIK - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd.
67116: VALKENBURG, RIK - Ondanks het moordend lood 16 ware oorlogsverhalen door Rik Valkenburg Bandomslag: Jaap Bechman
67115: VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit
67095: VALKENBURG, RIK. - Kerkelijke smaakmakers.
67123: VALKENBURG, RIK - Fotoboek met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten van Veenendaal.
67129: VALKENBURG, TON - Soms moet ik opeens huilen over mensen met depressies
67080: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
67084: VALKENBURG, RIK - België, kent u het zo...?
67085: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 2. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.o.a Het blockhaus te Eperlecques,Dr Jasperse te Leiden met Prof Schilder- De drie van Waalwijk- De bevrijding van Veenendaal en Dodenwacht bij onze gevallenen Gerard Hoek
67061: VALKENBURG, RIK - Ik moet het iedereen vertellen....Schetsen uit het leven van Rie Grims-Strootman.
35293: VALKENBURG, RIK (RED) - In Schoner Glans. Verhalen en gedichten rond Kerstfeest en Jaarwisseling. Samengesteld door Rik Valkenburg.
67102: VALKENBURG, RIK - Daar krijg je geen tabak van. Geschiedenis van de sigarenindustrie in Veenendaal gelardeerd met verhalen uit de Oude Doos
67099: VALKENBURG, RIK - Wedloop door brandend gevaar. 58 verhalen uit de tweede Wereldoorlog
32678: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 2. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.o.a Het blockhaus te Eperlecques,Dr Jasperse te Leiden met Prof Schilder- De drie van Waalwijk- De bevrijding van Veenendaal en Dodenwacht bij onze gevallenen Gerard Hoek
33796: VALKENBURG, RIK/KOUDIJS-VALKENBURG, N. - Hun ster als teken.
70341: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. 1e druk.
30586: VALKENBURG, RIK - België, kent u het zo...?
28975: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg. Derde druk.
28613: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
6502: VALKENBURG, RIK - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten. 2e druk
71130: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur (vijftig ware oorlogserhalen uit de tweede wereld oorlog, deel 1)
24727: VALKENBURG, RIK - S.G.P.-ers over brandpunten. Een zestal discussie-interviews door Rik Valkenburg. Met G. v.d. Berg, ds. P.J. Dorsman, ds. E. du Marchie van Voorthuysen, ir. H. van Rossum, ds. H. Rijksen en L.M.P. Scholten.Tweede druk.
76013: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 2 o.a Piet de Dreu-Kees van Dongen- C Sinke,- Ds J b van Mechelen de gebr Cor en Frans Harincke.a.
27738: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika. o.a Ds Lamain-Jac Overduin
33798: VALKENBURG, RIK - Vrede zal op aarde dagen. Een kerstbundel voor Oud en Jong met gedichten en verhalen.
33786: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 3.
27514: VALKENBURG, RIK - Wedloop met de dood. Een serie verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend door Rik Valkenburg.
27500: VALKENBURG, RIK E.A. - Komt tot Zijn schijnsel. Verhalen en gedichten rond kerstfeest en de jaarwisseling, samengesteld onder de reactie van Rik Vallkenburg.
67075: VALKENBURG, RIK E.A. - Komt tot zijn schijnsel. Verhalen en gedichten rond kerstfeest en de jaarwisseling, samengesteld onder de reactie van Rik Vallkenburg.
67077: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A. Verhalen, meningen, principes, decors en lotgevallen rond Nederlandse immigranten in Noord - Amerika. o.a Ds Lamain-Jac Overduin
41204: VALKENBURG, RIK - Spanning in Soedan. Een waar verhaal over een gijzeling in Boma (Soedan) van enkele jonge zendingspiloten, waaronder Martin Overduin.
41412: VALKENBURG, RIK - Veenendaal in vertellingen (veenendaalse volks verhalen)
27959: VALKENBURG, RIK - Die zich verborgen houdt...
14483: VALKENBURG, RIK - Waar het om gaat. Discussie-interviews door Rik Valkenburg. o.a.Ds G.H. Abma, Ds K. Exalto,Dr. F. de Graaff, K.J. Mulder, Ds W.C. Lamain, Ds G. Taverne,en zijn dochter Ds J. van Haaren.e.a
14479: VALKENBURG, RIK - Ik moet het iedereen vertellen....Schetsen uit het leven van Rie Grims-Strootman.
14480: VALKENBURG, RIK./MALKENHORST-VISSER, S.T. - Zelfs bij het naderen van de dood, én daarna.... Ervaringen, wenken en adviezen rond stervensbegeleiding.
14482: VALKENBURG, RIK - Haring of kuit. Discussie-intervieuws met theologen. o.a. H.M. Kuitert, G.C. van Niftrik, H. van Riessen, J. Soetendorp, W.H. Velema, L. Vroegindeweij.
13050: VALKENBURG, RIK - Kerstfeest in de Boshut.
13051: VALKENBURG, RIK - Neline en haar kanarie. Tekeningen van Tiny van Asselt.
67114: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. deel 1
67117: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953. deel 1 o.a De Urkervloot-het eiland Tholen- Stavenisse- St Annaland ect
67118: VALKENBURG, RIK - Die gelukkige Sjarlotte en Sjakie. Een waar verhaal uit Ierlang (Charlotte Brouwne - Jack Britt) Bandomslag en illustraties door R. Visser
67108: VALKENBURG, RIK - Kent u ze nog... de Veenendalers. derde druk.[
67093: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar verhalen uit de tweede wereld oorlog o.a Ds F Makllan-W C Lamain- 2e druk
67096: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Deel 1. ware oorlogsverhalen uit de tweede wereldoorlog.
14850: VALKENBURG, TON - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
32853: VALKENBURG, RIK - België, kent u het zo?
42681: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid....kan ik er wat aan doen?
42684: VALKENBURG, TON - Meer in huis Thuiszorg vanuit christelijke motivatie
42685: VALKENBURG, TON - Ere wie ere toekomt gedachten over het vijfde gebod
42686: VALKENBURG, RIK - Ten dage mijner benauwdheid
47243: VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit
67122: VALKENBURG, RIK - Frontale botsing zevende druk
67130: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van m'nheer vliegenhert. Tweede druk
72730: VALKENSTEIN, KEES - Peter
72584: VALKENSTEIN, KEES - Met De Padvinders Op Avontuur. derde druk ills
70997: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van n'nheer vliegenthert (met illustraties van de schrijver, derde druk)
47667: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van m'nheer Vliegenthert 3e druk.
8885: VALKENSTEIN, KEES - De aeroplaan van m'nheer vliegenhert. Tweede druk
67131: VALKHOF. J. - 5 jongens op een vlot
47008: VALKHOF, REIN - Italiaansche volkssprookjes bewerkt naar de Pentamerone van G Basile illustraties Frans Lammers
67135: VALKHOFF, REIN - Het meezennest in de Alphen. Geïllustreerd door Jan Lutz
67133: VALKHOFF, REIN - De afspraak. Geïllustreerd door G. D. Hoogendoorn.
67134: VALKHOFF, REIN - De bruinvisschen. Met teekeningen van Jan Lutz
26134: VALKHOFF, REIN - De afspraak. Geïllustreerd door G. D. Hoogendoorn.
39628: VALKHOFF, REIN - De balling van Florence.
67136: VALKINS - Jantje Fief
30654: VALKINS - Jantje Fief
21971: GELDERSE VALLEI - Afwatering Geldersche Vallei. Rapport van de commissie voor de Geldersche vallei, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandsche zaken en landbouw van 16 April 1931. Waarbij: Bijlage 1: Grote uitslaande overzichtskaart Rijn- Eemkanaal. Bijlage 2: Grote uitslaande overzichtskaart Valleikanaal Bijlage 3: Lengteprofiel van het Rijn-Eemkanaal Bijlage 4: Lengteprofiel van het Valleikanaal. waarbij Brochure van de Eemzee. Blijvende oplossing van het totale Nederlandsche Zoetwaterprobleem. 12 blz. ing.
61239: MONASTIER ANTOINE PREDIKANT EN INBOORLING DER VALLEIJEN - Geschiedenis der WALDENZEN van denVroegsten tijd tot op het jaar 1850 door MONASTIER Antoine predikant en inboorling der Valleijen uit het Fransch vertaald door J OUDIJK van PUTTEN met eene voorrrede van N C KIST hoogleraar te Leiden in twee delen
67137: VALOIS, GUILLAUME - Wiebesma, de stroper. Een verhaal uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen in het oosten van ons land
76931: KRAKER VANABBEMA J - Gedwongen te zwijgen
67145: VANCE, LAURENCE M. - The Other Side of Calvinism . Author offers a detailed historical and biblical analysis of Calvinism.
70604: BERG VANDEN S - de verstekeling
43656: VANDENBERGH, JOHN - James Joyce Ulysses en aantekeningen bij James Joyce Ulysses door John van den Berg
73029: WAL VANDER J - SUICIDE christelijk hulpverlening rond en levensprobleem inguitgave serie praktisch & prstopraal
73028: MOLENAAR T E EN WAL VANDER J - Homofilie ende Christelijke gemente ervaringen.pastoraat en hulpverleninguitgave serie praktisch & prstopraal
69500: POEL. J.F. VANDER - Een leugenkind . Omslagillustratie Hans ellers Citerreeks
67147: VANDERHEIJDEN, PROF. - Het Thema en de Uitbeelding van den Dood in de Po‘zie der Late Middeleeuwen en der Vroege Renaissance in de Nederlanden. Ledeberg/ Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
47394: VANDERMISSEN, HANS - Watersnood 1995 met voorwoord van Minister president W Kok
76902: DIJK VANGERTJAN - De openbari ng aan Hendril Vos verhaal van een streng gerofmeerd gezin te kampen
75761: BRUGGEN VANJAKOB DR. - Het kompas vanhetb Christendom Ontstaann en betekenis van een omstreden bijbel
71204: VANSTEENWEGEN, ALFONS - liefde, is een werkwoord, spelregels voor een relatie
75007: VASAK, PAVEL - Bosvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bosvogels met vele illustraties in kleur 2eruk
47875: VATIER,ANTOINE - LA CONDUITE DE S.IGNACE DE LOYOLA, menant une Ame à la Perfection par les Exercices spirituels avec quelques Remarques qui en facilitent la connoissance .. extrait des Regles & Instructions Spirituelles que S.Ignace y a inserées .. Par le R.P. Antoine Vat
74453: VAUX, DR.R.DE - Hoe het oude Israel leefde.de instelling van het oude testament
67149: VAUX, DR.R.DE - Hoe het oude Israel leefde.de instelling van het oude testament 2dln in een band
9378: VAUX, DR.R.DE - Hoe het oude Israel leefde.de instelling van het oude testament 2dln in een band
28967: VAUX, R. DE - Hoe het Oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament. derde oggewijzigde druk
67150: VAUX, R. DE - Hoe het Oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament. Tweede druk.
20203: VAVASSORIS, F. - Francisci Vavassoris Societ. Iesu de ludicra dictione liber in quo tota iocandi ratio ex veterum scriptis æstimatur.
67152: VAVASSORIS, F. - Francisci Vavassoris Societ. Iesu de ludicra dictione liber in quo tota iocandi ratio ex veterum scriptis æstimatur.
46910: WERF VAN DER JOHAN DR. VDM - Mokummer in de middag een handreiking voor Werf van der Johan Dr. vdm om wat makkelijker de drempel van zijn tweede halve eeuw over te stappen onder redaktie van Geertha Smits-otten,wim Pendrecht enEef Das
67154: VEDDER, R. - Waarom niet als andere kinderen? Het achterlijke kind, Het schijn-achterlijke kind, het nerveuze kind, het psychopatische kind.
41697: VEDEKA - Overwonnen en toch overwinnaar.
67174: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 4e druk.
67162: VEEN, J.H. VAN DE - Memento Mori. Mijmeringen, droomen en visioenen. Derde druk.
67172: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67171: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67173: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67163: VEEN, JAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie? 2e herziene druk
67164: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
67165: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer; waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
39651: VEEN, SYTSE VAN DER. - In de schaduw van een vriendschap
67156: VEEN, DOUWES VAN S. - De gereformeerde kerk van Friesland in de jaren 1795-1804. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Utrecht na machtiging van den rector Magnificus Dr. G.H. Lamers hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid met toestemming van den senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid. Te verdedigen op vrijdag, 15 juni 1888 des namiddags te 3 uur, door Sietse Douwes van Veen, Predikant te Groningen (Geboren te Lemmer)
16686: VEEN-NUSMEIJER, J. VAN - Rijpend als het graan. Gedichten.
67175: VEEN, PETRUS VAN - dertien Avondgesprekken. Naar de zesde druk.
67161: VEEN, H.R.S. VAN DER - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama. Proefschrift
67184: VEEN, SYSTE. VAN DER - Het land aan de horizon. Omslag: Reint de Jonge
67185: VEEN, SYTSE VAN DER. - Grote veranderingen. Deel 1.
67187: VEEN, SYTSE VAN DER. - Het land aan de horizon
67188: VEEN-VAN DE VLIES, I. VAN DE - O, o! Wat een dag! Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden
67189: VEEN-VAN DER VLIES, INA - O, O! Wat een dag!
1281: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
76564: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
67166: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
67167: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
67168: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67169: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
67170: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
2570: VEEN, S. D. VAN (HOOGLEERAAR TE UTRECHT) - Voor elken dag. Stichtelijke overdenkingen.
6637: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer; waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
13053: VEEN, CHRISTIAAN B. VAN - Kora en haar papegaai.
13056: VEEN-VAN DER VLIES, INA - O, O! Wat een dag!
14407: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
14408: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 7e druk.
14409: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
17461: VEEN, S. D. VAN (HOOGLEERAAR TE UTRECHT) - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk. Tweede, herziene uitgave door drs. L. F. Groenendijk.
22335: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
22590: VEEN, S. D. VAN (HOOGLEERAAR TE UTRECHT) - Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen door dr. S.D. van Veen, hoogleeraar te Utrecht. Eerste stukje - Oude Testament. Dertiende druk.
26710: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
31078: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
31123: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. 6e druk.
31124: VEEN, P. VAN (AFGESCHEIDENE TE MUIDEN) - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer. Ondervonden door Petrus van Veen te Muiden.
31368: VEEN, J.H. VAN DE - Memento Mori. Mijmeringen, droomen en visioenen. Derde druk.
31369: VEEN, S. D. VAN (HOOGLEERAAR TE UTRECHT) - Uit drie eeuwen. Zes Jubeljaars-predicatien van Groninger leraars o.a.Ds j Martinus,Dr Abr Trommuis, Prof C van Velzen,ds M Corstius, Ds M A Amshoff en Dr S D van Veen Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen
34675: VEEN, PETRUS VAN - dertien Avondgesprekken. Naar de zesde druk.
36174: VEEN-VAN DE VLIES, I. VAN DE - O, o! Wat een dag! Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden
42147: VEEN, D. J. VAN DER, ZANDBERGEN, M.A. - Honderd jaar politievakorganisatie in Nederland, 1887-1987
42258: VEEN, SIETSE DOUWES VAN (PREDIKANT TE GRONINGEN) - De gereformeerde kerk van Friesland in de jaren 1795-1804 proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de godgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Utrecht, Na machtiging van den rector Magnificus Dr. G.H. Lamers Hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid met toestemming van den senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 15 juni 1888, des namiddags te 3 uur
42458: VEEN, P.A.F. VAN / SIJS, N. VAN DER - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden
47430: VEEN, JAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie? 2e herziene druk
48563: VEEN, R. VAN DER; TEKENINGEN VAN FRANS BOERS - Een kunstenaar zag noordwest-Overijssel
7069: VEEN, S. D. VAN (HOOGLERAAR AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT) - De organisatie der Ned. Herv. Kerk, beschouwd in het licht van belijdenis en geschiedenis.
70995: VEENBAAS, JOH. - Propje (geïllustreerd door O. Verhagen, leeftijd 10-14 jaar)
70996: VEENBAAS, JOH - Hinkelepink (geïllustreerd door Pol Dom)
43598: VEENBAAS, JOH. - Vrachtrijder Dirk.
53024: CREMER R DS NED HERV PRED TE MIDWOLDE-DE LEEK- VEENDAM - Van den kansel intrede en afscheids te Veendam
67191: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt em de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie. Met een ten geleide van Prof. Dr. R. Bijlsma.
67190: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der Reformatie dooor S.F. van Veenen met een ten geleide van prof. dr. R. Bijlsma
17155: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der Reformatie dooor S.F. van Veenen met een ten geleide van prof. dr. R. Bijlsma
29297: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt em de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie. Met een ten geleide van Prof. Dr. R. Bijlsma.
48048: GEURTSEN T OUDERLING GERG GEMIN NED TE VEENENDAAL - Opdat het navolgende geslacht die weten zou de geschiedenis van de Gerf Gem in Ned te Veenendaal
69738: VEENENDAAL - MENSEN IN HET VEEN eemn museum in Veenendaal
45936: MULDER W L HERV PREDIKANT TE VEENENDAAL - Een groot arbeidsveld n.a.v. 1 corinthe3 vers 13 Gedachtenis rede ter gelegenheid van diens 25 jarige ambtsvervulling uitgesproken op 16 februari 1941 in de oude kerk te Veenendaal
48280: GEMEENTE VEENENDAAL - Wegwijs in Veenendaal 2001 herziende uitgave officiele gemeentegids 2001
6855: VEENENDAAL, E. J. - "Ik zal handhaven!" Engeland's verlossing door prins Willem III van Oranje, in 1688, in herinnering gebracht door E. J. Veenendaal.
76889: CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKWULLISCHLEGER J W ZEIST EN FELTENB M VEENENDAAL - Waarde broexders I npressies van de gesc hiedenid van de bond van christelijk gereformeerde mannenvereniging in Nederland 1928-2000
67197: VEENENDAAL, J. DS. - Wat is Christelijke Gereformeerde prediking? Een bezinning in het licht van de kanselboodschap 1953. Maar 1997.
45937: MULDER W L HERV PREDIKANT TE VEENENDAAL - Afscheidspreek gehouden in de oude kerk te Veenendaal op zondag 28 october 1945
416: GEUS DE H A HERV PREDDE BILT /VEENENDAAL - Erkennen, belijden en toebidden. .
69807: VRIJE DE PIET VEENENDAAL - Midden in het leven bijzondere uitgave van een verzameling verhalen en foto,s van de woonvormenin Veenendaal door de Woon stichting PATRIMONIUM foto in kleuren druk
56066: HANDSCHRIFT BEZOOIJEN W A VAN VEENENDAAL - HANDSCHRIFT Lezing over HET BESTAAN VAN GOD ondertekend Veenenddal 8 sept 1929 10 blz org afschrift van een lezing weklke waarschijnlijk op een Mannenvereniging s avond is gehouden
77090: DIKKENBERG%BONS VEENENDAAL - RHENENDAEL Buitenplaats wonen met oog voor de toekomstComfortabel
75425: VEENENDAAL, A.J. - Het dagboek van Gisbert Cuper, Gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706
70994: VEENENDAAL, JAC VAN - In tijden van oorlog (met illusstraties van J. Visser)
69737: VEENENDAAL - In de kaart gekeken expositie over veranderingen in het aanzien van Veenendaal
33677: KOK DS IZ HERV PRED TE ROTTERDAM VEENENDAAL - Woorden Der Zaligheid.
75693: CALVIJNSCHOOL TE VEENENDAAL - En te doen onderwijzen Geschiedenis van de Calvijnschool te Veenendaal 13931-2006
75694: GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VEENENDAAL - Maar Gij hebt ons bijgestaan Gerformeerde Gemeent te Veebnendaal 1913-2013
71800: WINK A PRED GEREFORMEERDEN GEMEENTEN IN NEDERLAND VEENENDAAL - De Arbeid van Sions eeuwige Koning achttal predicaties Deuteronomium11 vers11 -Psalm72vers4 -Spreuken 25 vers4 -Jesaja 54 vers9 -Hosea 1 vers10- Handelingen 13 vers 21-23 -Romeinen 9 vers 10-11 - Openbaring2 vers 17a
76331: MIJNDERS J PRED GERF GEM O.A TE RIJSSEN - VEENENDAAL - Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Jod52 meditaties 2edruk
33493: GEUS DE H A HERV PREDDE BILT /VEENENDAAL - Goed doen, en niet vertragen.
19829: VEENENDAAL, E. J. - De grot der hugenoten. Naar het Engelsch. 4e druk.
37754: VEENENDAAL, DS. J. - Bevestigings- en intreerede in Katwijk aan Zee.
37755: VEENENDAAL, DS. J. - Paulus' afscheid aan de gemeente van Efeze. Afscheidspredikatie door J. Veenendaal V.D.M. in Barendrecht.
37756: VEENENDAAL, DS. J. - Godsverduistering en opwekking, of het visioen van het dal vol dorre doodsbeenderen. predikatie over Ezechiël 37 : 1-14 ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming door J. Veenendaal VDM predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee
41790: VEENENDAAL, E. J. - De grot der Hugenoten naar het engelsch.
47119: HOEK. J DR VEENENDAAL - Voorbij de dood over de toekomstige dingen
27921: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Arm zijn is geen schande. 1edruk.
67223: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Boswachtersomnibus. 1) Mannen van het buitenspoor. 2) Schoten in het nachtelijk bos.
33728: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Zal de zon voor ons nog schijnen? deel1 De zon schijnt voor onsallemaal deel 2
44193: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Kruistocht naar Leningrad.- .e druk
75238: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Vuur langs de wolken 2e druk
30607: VEENHOF, JOH. G .(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN). - Na de nacht gloort de morgen.
67204: VEENHOF, C. (GEREF. PREDIKANT). - In Kuyper's lijn. Enkele opmerkingen over den invloed van Dr. A. Kuyper op de "wijsbegeerte der wetsidee".
67258: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Strijd aan het Grebbefront. 4e druk.
75830: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Zal de zon voor ons nog schijnen? deel1
67217: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De boer van het Smeulenkamp.
75711: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De totale oorlog 2e druk
75710: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op den Grebbeberg. 1e druk.
71900: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Tanks in de aanval. 2e druk.
33753: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Zwoel waait de lentewind
67232: VEENHOF, JOH. G. (1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De blauwe gentiaan
30621: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Kinderen van de boswachter. Met tekeningen van de schrijver.
37983: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De verschoppeling. Derde druk.
37987: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Het loon der armen. Omslag-illustratie: Atie Schaddeler-Schalk.
36594: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Altijd zingen de populieren. Roman
67254: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Voor dag en Dauw 1 Als dauw innde morgen 2 Wazig is de einder
67246: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De armen beloond.3e druk k Omslag-illustratie: Atie Schaddelee-Schalk.
75712: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - NeesieBontekoe en zijn kamerade
70436: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - LOES en LOT
33756: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Winst uit verlies. 3e druk
33749: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De weg gaat verder.
75714: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Onder deG++ esel vanhet Hakenkruis 3e druk
67209: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Het loon voor allen. Omslag-illustratie: Atie Schaddelee - Schalk.
67211: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De verschoppeling. Omslag: H.reint de jonge
67213: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De weg naar het onbekende. 2e deel Omslag: Reint de Jonge. 4e druk
67214: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Daggeldersvolk. 1e deel
67227: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Als een vlucht wilde ganzen.
67253: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Kinderen van de boswachter
67238: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Kees e Fik ( kinderleesboek ) Omslag/tekeningen Ben Horsthuis
33751: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Morgen gloort de dageraad.
67233: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Wazig is de einder.
67235: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Kruistocht naar Leningrad.- 1.e druk
67239: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op den Grebbeberg. 5e druk.
73341: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Volk van Daggekdersafkamst.
27898: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Altijd zingen de populieren. Roman
67208: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Altijd zingen de populieren. Roman
67215: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Dominee aan het Stalingradfront.
67222: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Een kind van niemand.
32342: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Na de nacht gloort de morgen.
67205: VEENHOF, J. - Revelantie en inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschouwingen van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie.
33742: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Een kind van niemand.
67229: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Emmelien.0mslag Reint de Jonge
74547: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De Boer boer van het Smeulnkamp
28186: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Daggeldersvolk. 1e deel
37986: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - Emmelien.0mslag Reint de Jonge
27922: VEENHOF, JOH. G..(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De weg naar het onbekende. 2e deel Omslag: Reint de Jonge.
34283: VEENHOF, JOH. G.(1933-99 BOSWACHTER/SCHRIJVER TE RHENEN) - De vlammende horizon. Met tekeningen en omslag van de schrijver.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27