Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18752: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
35488: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - Stichtelyke redenvoeringe Wegens het toekomende oordeel, door William Sherlock, doktor der Gódgeleerdheyd, Deken van Pauls Kerk, Meester van de Temple, en Kapellaan des Konings. Uyt het Engelsch vertaald, door Wm. Sewel.
64875: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
16669: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
49082: SHPPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
16710: SIBBES, R. (1577-1635) - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar, V.D.M. te Houten (U.)
65573: SIBBES, R. (1577-1635) - Geborgen inIhm
48014: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Volume 2
48015: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Edited with Memoir by Alexander B. Grosart).
48016: SIBBES, RICHARD 1577-1635 . EDITED WITH MEMOIR BY ALEXANDER B. GROSART). - Works of Richard SibbesExpositions and Treatises from portions of several of the epistles of Saint Paul
75925: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - De Fontein des Heils aangewezen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Nader geopend uit de Schriften om een suivere troost te scheppen in leven en sterven.derde druk
39955: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Leere Der waarheid, In haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. (...) Den derden druk.
40152: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Roem der Christenen in Christo Jesu, den Heere hare geregtigheid, Behelsende het fundament en opbouw der eenige ware religie, tot overtuiginge van joden, Heidenen, Antichristenen en valsch genaamde Christenen; en gerustellinge van allen, die bekommerd zijn over den weg der saligheid, en daar uit vloeijende practyk der Christenen of, regte aard der deugden, die een gelovige te betragten heeft om sijn roem in Christo te bevestigen.
73381: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse God-geleerdheid.Begrepen in de eerste belofte. Gen. 3. Met opening van den throon der Genade in het Bloed van Christus; tot behoudenis van Adam en Eva en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de grond en sleutel van alles, wat naderhand ge-openbaard is, onder de vaderen, Moses, de profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Testament. Tot onderrigtinge der christenen, en overtuiginge Israels, wegens de natuur en noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn offerhande het Koningryk verkrygen souw. Verhandeld door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums tot Amsterdam.
850: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Leere der waarheid, in haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. Den vijfde druk.
22996: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse Godgeleerdheid Begrepen in de eerste Belofte Gen. 3 Met opening van den troon der Genade in het bloed van de Christus Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven.
65585: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Leere der waarheid, in haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. Den sesde druk.
4082: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Het Euangelium beschreven door Joannes, verklaard volgens Moses en de propheten, ten dienste van het Oud en Nieuw Israel, door Hero Sibersma, predikant tot Amsterdam. Den eerste druk.
30240: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Fontein des heils, aangewesen in den Heidelbergsen Catechismus, nader geopend uit de Schriften; om een suivere troost te scheppen, in leven en sterven. door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums te Amsterdam. De sesde druk.
43087: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - De Fontein des Heils aangewezen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Nader geopend uit de Schriften om een suivere troost te scheppen in leven en sterven.
45939: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Fontein des heils, aangewesen in den Heidelbergsen Catechismus, nader geopend uit de Schriften; om een suivere troost te scheppen, in leven en sterven. door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums te Amsterdam. De sesde druk.
65587: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN- (1581- BLENS B - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden.
46521: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman. 39e druk
46858: SIEBELINK, JAN - Suezkade
49155: SIEBEN, C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
28360: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. Tweede druk.
36271: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door Mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. 6edruk.
1843: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door Mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. zevende druk
75186: SIEBENGA J DR - Zo denkt en schrijft Dr.Siebenga over de veehouderij.
40615: SIEGERS, H. - De wijnstok en de ranken. over Johannes 15: 1-6
48675: FRANKENBERG LIC W / SIEGFRIED D C - Die Spruche en Prediger und hoheslied [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
65595: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. Fünfte unveränderte Auflage.
29020: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. Fünfte unveränderte Auflage.
65596: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
20070: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
45823: HILDEBRAND - N. BEETS - F. CARL SIERIG ILL. - Camera Obscura van Hildebrand Geillustraard door F. Carl Sierig[Facsimile-uitgave]
65597: SIERINK, K. DR. - Pastoraat als wegbereiding. De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat.
65598: SIERKE, DR. EUGEN - Schwärmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
28142: SIERKE, DR. EUGEN - Schwärmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
65600: SIETSMA, ANNE - Het zilveren erfgoed.
65601: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
7832: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
65602: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
33973: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
76641: BROUWER SIGMUND - Verdwaald in Manhattum
65603: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
47364: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
65604: SIJBERSMA H - Handschrift aantekeningen 1901-1909 over de Rechtvaardiging 24 jan 1906-De Kerk- de Schepping-de Val Het Geloof- het Verbond inhoud geef pesoonlijke overtuigingen door van de auteur
48778: SIJDZES J H - Tropenrit 15 A.A.T. Wel en wee der A.A.T., Deel 2 Illustrated, maps. 128 pp.
73962: NENTJES SIJMEN - Augustinus en jij
65605: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
29025: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
75064: VAN DER SIJS, NICOLINE - Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN. met hertalingen van Piet Verhoeff
65606: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
65607: SIKKEL, J. C. - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
65608: SIKKEL, J. C. - Dienst des woords
22129: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Weleerwaarden Heer Ds. W. H. Gispen Jr. te Baarn.
65612: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
8424: SIKKEL, J. C.-487 - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
1616: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vakorganisatie naar Christelijke beginselen. Toelichting bij de stellingen over "De patroons en de vakorganisatie", ten beste gegeven op den landdag der Nederlandsche vereeniging van patroons "Boaz", gehouden te Utrecht den 17den juni 1903. Overgedrukt uit "Boaz", orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons Boaz.
2591: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
31379: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
40108: SIKKEL, J.C. DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - ROMEINEN 2e druk
65613: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65614: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
23474: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
42242: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65615: SIKKER J C - de Kerk des Heeren en de synodale organisatie der Ned Herv Kerk vieren twintig gesprekken van den Broederkrinh over de Reformatie der kerken
70808: HOCKING SILAS K. - Our Joe, (met illustratie)
42492: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
37372: SILFHOUT, DS. W. - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring.
65619: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
76426: SILIUS ITALICUS , TIBERIUS CATIUS 25/26=101 - Silius Italicus: De Secundo Bello Punico
65620: SILLEVIS SMITT, DR. P. A. E.ROTTERDAM - DIAKONIE en OVERHEID referaat gehouden opde provinciale Diaonakle Conferentie der Gerformeerde Kerken in Zuid Holland 29 mei 1902
50804: BIJBEL MET SILVERSLOT - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect EVANGELISCHE GEZANGEN en vervolg bundel en de Catechismus.
65621: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
16274: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
65622: SIMMEN, RENÉ - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androïden en robots. Verzameld door René Simnmen.
12043: SIMMEN, RENÉ - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androïden en robots. Verzameld door René Simnmen.
73697: HEENVLIEDT VAN SIMON (OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - THeologico-politica dissertatio over de vrage Ofvden pausgesinden inndeze vereenighdeNederlande nietbehoordectoegestan teworden ectc
52576: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
52577: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
52578: CARMIGGELT SIMON - Mag het iets meer zijn.
76926: FRANK SIMON - Muren van Babylon rooman vertaald doo P J de Gier
42758: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
45539: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
45770: CARMIGGELT SIMON - Mag het iets meer zijn.
1630: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
14374: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
65630: SIMONIDES, SIMON (1629-'75, ROTTERDAM, 'S-GRAVENHAGE) - De Wenende Maria Vertroost voorwoord Ds J Roos
65627: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
65628: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
43950: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
53922: DR J. SIMONS - Bijbelsche Monographieën onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
65634: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65635: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
65632: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche Monographieën. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
65637: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65638: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
3605: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
32829: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
65639: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
65636: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
60950: MENNO SIMONS - Menne Simons tractaten over den doop,het avondmaal , enz. voorafgegaan Door eem kort levensbricht en M .S. ,,Uitgang vanhet Pausdom" twede vermeerderde druk
4485: SIMONS, GUILLIAUME (N.N.; J. NIKKEL; J. VERSLYPE) - Schat der armen of huismedicyn boekje van veelerhande medicamenten, om met kleine kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen, Benevens eene aanwyzing, hoe men de gezondheid Lang bewaren kan. Derde druk, Vermeerdert met den Troost der armen; Behelzende Remedien, Tegen verscheide Ziekten, Wonden, Gezwellen, en andere Kwalen meer enz.
33662: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
73170: SIMONS, A. F. - Zestal preeken met daaerbij achttal leeerreden echter zonder titelpagina
24001: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
39452: DR J. SIMONS - Bijbelsche Monographieën onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
45125: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
9327: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche Monographieën. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
72736: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Kleinzoon 2dln Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes
72737: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Baringn Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes deekl 2
30624: SIMS MALKUS, AL - De libel, een verhaal uit Zuni.
46620: SIMS, GEORGE R. - De gedenschriften van een schoonmoeder. Uit het engelsch door Jacoba
73816: FERGUSON SINCLAIR B. - Groeien in genade
65642: SINE, TOM - De Nieuwe samenzweerders. Werken aan de toekomst, mosterdzaadje voor mosterdzaadje.
15164: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65643: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65644: SINGER, I.J - Josje Kalb (eerste druk nl)ø
74213: SINKE J P - Zijn daan getoond en trouwelijk geleis 100 jaar gerf gem 1907-2007 classes Goes-Middelburg-Tholen-dorecht-Ridderkerk en Rotterdam
6105: SINKE, M. - Het blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen.
74492: NIJENHUIS SINY TE - Luister mij vrij, Begeleiing van slachtoffers van seksueel geweld
40320: LAND VAN DER SIPKE - de bijbelverhalen door sipke van der Land met tekeningen van Bert Bouman
59536: LAND VAN DER SIPKE - De Mooiste gedichten over moeders van vroeger en later
72363: LAND SIPKE VAN DER - Auke vecht mee
65647: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dêrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
33192: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dêrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
65648: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske Wirdlûden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlûden klear te meitsjen om te brûklen by it Fryske ûnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in ûndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
19559: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske Wirdlûden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlûden klear te meitsjen om te brûklen by it Fryske ûnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in ûndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
65649: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
47006: SIRKS, PROF. DR. M.J. REDAKTIE - Het leven ontsluierd algemeene biologoie in populair wetenschappelijke vorm
47033: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
65651: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
28596: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
48612: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
65652: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
1631: SIXTUS, RIPPERTUS (DIENAAR VAN HET HEILIG EVANGELIE TE LEEUWARDEN) - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen, door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Naar de uitgave van 1649, Leeuwarden 12o, By Claude Fonteyne, ordinaris drucker der H. staten van Frieslandt. Herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.).
45663: SIZER, STEPHEN - Het Heilige Land - een panorama - Tekst van Stephen Sizer Foto's van Jon Arnold
65656: SIZOO, JAN - Een familie uit Chisseau: roman over de strijd tussen hugenoten en katholieken in Frankrijk, 1556-1572 Met lit.
65654: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
65655: SIZOO, A. - Levende Woorden van Augustinus - gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte
65653: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
77074: SIZOO, PROF. DR. A. - Augustinus Belijdenissen in de vertaling van Prof. Dr. A. Sizoo.
74699: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
7870: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
7872: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
76644: DUINEN SJ. VAN - Wat die je nu weer Martijn
76645: DUINEN SJ. VAN - Martijn en de vogelclub
74781: DUINEN SJ. VAN - De Geheime hut
77120: DUINEN VAN SJ - Het Plan vn Alex
77119: DUINEN VAN SJ - Verhalen voor jou
72542: SJARDIN, JAN ATLAS - Satelliet beeld atlas van Nederland
48272: JONG DE SJOERD - Veensch verleden un woord en beeld met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
48613: JONG DE SJOERD - Van wol tot cholesterol. de geschiedenios van Solvay Duohar in woord en beeld
48623: JONG DE SJOERD - Van Veenebndaalsche Ijzerindusstrie naar AXA Stenman Holland
75191: JONG DE SJOERD - Verhalen uit de Vallei Want ik weet ook nogb te vertellen
69773: JONG DE SJOERD - VEENENDAAL binnen en buiten
28197: SJOERDS, FOEKE (1713-'70, SCHOOL-DIENAAR TE NYKERK IN OOSTDONGERADEEL) - Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke, van de Scheppinge tot op Christus. Alles op den juisten rang van zynen tyd geplaatst, en in eene nauwkeurige aan-een-schakeling met de geschiedenissen der meest bekende oude volkeren. Waarbij Derde en laatste deel. Begrypende 't vervolg der geschiedenissen van de Romeinen tot op Augustus, en die van het Joodsche volk, tot aan de verwoestinge van Jerusalem.
44375: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propyläen Bibliothek der Geschichte).
65658: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propyläen Bibliothek der Geschichte).
74067: SLADENUS G. - Vallen en opstaan de praktijk van het christelijk leven
65662: SLAGBOOM, D. - Christelijke ethiek voor deze tijd.
65663: SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
65665: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
14380: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
37145: SLAGBOOM, DS. D. - Jodocus van Lodensteyn.
76633: SLAGER, DS. J. W. (PREDIKANT VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Bevestiging )Ds Joh van der Poel) en Intrede te Syavenisse
75648: SLAGER, KEES EN SCHIPPER, PAUL DE - , Vissers verhalen. Over hun leven in de delta Aan de hand van verhalen wordt de geschiedenis duidelijk van de vissers in het begin van de 20e eeuw, die visten in de Wester-en Oosterschelde, het Hollandsdiep, de grevelingen en voor de kust. Met veel fotomateriaal.
65671: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van ds. J.W. Slager, predikant der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Werkendam.
65667: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van Ds. J. W. Slager Predikant der oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Werkendam
76898: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSENM WERTKNDAM - NAFTHASLI een losgelaten hinde 7 preken
21745: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Enige aantekeningen uit het leven en sterven van twee kinderen des Heeren. t. w. Pieternella Neele en Aagje de Vries.
21515: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Christus de ware Vrijstad en de Natuur van het H. Avondmaal.
22583: SLAGER, DS. J. W. PRED VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSSEN - de heilige stad en de heilige linie handboekje voor eenvoudige bijbellezers die Catechetisch onderwijs volen
75646: SLAGER, KEES - Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw.
21513: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een welgeboren man en zijn volmaakt werk. Predikaties en eenige aantekeningen.
48419: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Afscheidspredikatie op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-geref.gemeente te Stavenisse
7371: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Les origines de l'église évangélique du cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
65672: SLAGEREN, JACOB VAN - Les origines de l'église évangélique du cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
43585: GUIRALDES RICARDO UIT HET SPAANS VERTAALD DOOR J.SLAUERHOFF - Don segundo sombra
69533: SLAVENBURG, J - De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis. Met onder andere Gnosis - Katharen - Steiner.
77360: SLAVENBURG, J. & W. GLAUDEMANS - Nag Hammadi geschriftendeel 1 . Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag-Hammadi-vonst en de Berlijnse Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos.vijfde druk.
65675: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
65676: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65673: SLEE, CARRY EN STAM, DAGMAR - De kinderen van de Grote Beer 3. Opgepast, ik lust een hele boekenkast.
65674: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
20247: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
26261: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
31603: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65678: SLEEBOS,P E.A. O.A DR W VLASTUIN - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach Win Vlastuin e.a.
65679: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
34762: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
32638: SLEIDAN, JOHAN (1506-'56) - Waerachtige beschryvinghe; Hoe dattet met de Religie ghestaen heeft: Ende oock met de ghemeyne welvaert; onder den groot-machtighen keyser Carolo de vijftte. Eerst van den hooch-geleerden Johan Sleidan in Latijn neerstelijck tsamen ghestelt: Ende voorts door M. Walter Deelen int Nederlants verduytleket; Tot Godts eere; ende profijt der selver natie. Hier is nu niewelijcr by-ghevoecht het sessentwintichste Boeck: Mitsgaders de drye boecken vande vier opperste keyserrijcken; te weten: Van Babylonien; Persen; Griecken ende Roomen: Mede beschreven door den selven autheur. De welcke voor desen tijdt noyt in inse Nederlantsche sprake gheweest zijn.
65685: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
34769: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
65686: SLIEDRECHT, J. VAN - Waartekenen en zegelen. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 25-33
65688: SLIEDRECHT, J. VAN - Het gebed als ademtocht. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 45-52
75440: ZWAN VAN DER A PRED CHRGERF KERK SLIEDRECHT - Onbezweken Trouiw Op weg met aartsvader Jakob
72189: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 4e druk
46055: SLIEDRECHT, J. VAN - De kerkelijke tucht in verband met de betekenis en functie van de belijdenis. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 26 april 1961 door J. van Sliedrecht (Hervormd Predikant te Baarn)
72065: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 17e of23e drukdruk.
14377: SLIEDREGT, C. VAN - Antwoord mij HEERE! 17 Overdenkingen over 1 Koningen 17 en 18.
65691: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65703: SLIEDREGT, J. VAN - Doelgericht geduichten
74117: SLIEDREGT DR C. VAN - Roeping en verkiezing
65693: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
65689: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
65701: SLIEDREGT, J. VAN - Licht over Uw pad. 15e druk.
65696: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
65698: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
65699: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65700: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
74121: SLIEDREGT, DR. C. VAN SLIEDREGT-HOKSBERGEN MVR. J.A. - Is het wel voor mij? Geloofsonzekerheid vanuit de erkiezingsleer
65692: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon.
26522: SLIEDREGT, J. VAN - Door Moab naar Bethlehem.
17283: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
18617: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
24555: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
26449: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
26450: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
35799: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
40119: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de Drieënige God. Kerkhistorische monografieën.
7866: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
69468: ZWAN AVAN DER CHR GERF PRED TE SLIERECHT - Volohardend Vertrouwe Op weg met oudtestamentische gelovigen
65704: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
43258: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
45342: SLIGGERS JR., BERT - Haarlem bij gaslicht (1837-1914). foto's, ills.,reg
44647: SLIKKE IR C M VAN DER - Beknopte leerboek der groenteteelt
65705: SLINGERLAND, JOOP - Jan Lak en andere verhalen.
65706: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
17071: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
65707: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
42610: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
48187: SLOOT, R. B. F VAN DER - middeleeuwse wapentuig
43783: SLOOTEN, AUGUSTA VAN - Huize kikkervreugd door Augusta vna Slooten schrijfster van: de familie Weldering, Lucie van Hees, enz. geïllustreerd door jan Sluyters
40726: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 5e druk.
31765: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 6e druk.
71524: SLOTEMAKER DE BRUINE, NICOLAAS AHASUERUS CORNELIS - Eschatologie en Historie in verband met enkele godsdienst Philosophieën in Duitschland sedert kant, proefschrift, ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus Dr. J.A. Barrau, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis-en natuurkunde.
65710: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. Geïllustreerd met veel foto's.
6863: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. Geïllustreerd met veel foto's.
65711: SLUIER, TIPJE VAN DE - Lange levens, stille getuigen Oudere vrouwen in het verleden
37821: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - De Kerk van mijn vader
65722: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
17398: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
74104: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - Het huis van mijn vader over eengeestelijke erfenis met autobiografische noties
65719: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER - NED. HERV. PRED. VEENENDAAL ROTTERDAM - Reformatorisch leven in deze tijd Gereformeerde spiritualiteit
65720: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
65717: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED - Uw poeping en verkiezing vastgemaakt
65712: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65713: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
65714: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
65715: SLUIJS, C.A. VAN DERIJK- - Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen hypercalvinisme en modernisme.
65718: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - De Prediking in de crisis Over de scheiding der geesten
1897: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED ROTTERDAM - Dordt vandaag. Actualisering van de Dordtse leerregels. Over Godsverlichting te midden van Godsverduistering.
74115: SLUIJS DR C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, gereformeerde spiritualiteit
69712: SLUIJS, D.E. / HOOFIËN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden. tweede deel het Aziatisch Jodendom
69713: SLUIJS, D.E. / HOOFIËN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden.. Derde deel. Joodsche geschiedenis. II. Het europesche Jodendom.
25338: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
13092: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
29121: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
45654: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
13090: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
42756: SLUIS, P - Tropische zaadetende vogels
65730: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
65732: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell proefschrift met stellingen
65731: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
65729: SLUIS, J. VAN DER (PRED.OUDERKERK A/D IJSSEL) - Datheen en de Oud-Gereformeerden Christelijke Brochure-reeks " Ons Arsenaal" onder redactie van Dr. H. Kaajan en Dr. J. Waterink.
65727: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
65723: SLUIS P - Tropische Zaadetende vogels 2e boekje
21827: SLUIS, G.M. V.D. - De vondeling.
25042: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
25604: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
36961: SLUIS, W.H, VAN DE/SCHOUTEN, H. - Kerstverhalen. Everdien, de dochter van den orgelman door W.H. v.d. Sluis. en Toen de vlokjes vielen door H. Schouten.
44296: VISSER SLUITER C - Magreet
74296: VISSER-SLUITER C. - Giovanni (met tekeningen van Kees van Scherpenzeel)
65733: SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat. Illustraties: Jaap Kramer
18594: SLUYS, W. G. J. - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
24607: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
29546: SLUYS, DR. C. A. VAN DER GEB 1942 PKN PRED TE VEENENDAAL - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken.
65737: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
65738: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
24816: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
25565: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
37788: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
37946: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
65742: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
11725: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
71892: SLUYTER, WILLEM (1627-1673, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer en Winterl-leven . Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewpe; vam groote aemsienlijke steden. Credi mihi, bene vixit. Verciert met eenige Figuren en vermeedert met 43 bygevoegde Gezangen , van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sesde druk.
208: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op deze Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
3652: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Inleidinge tot de verborgentheden der Heilige Schrifture des Ouden Testaments. Door Wilhelmus Sluiter, predikant te Rouveen.
65747: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
74459: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
13991: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 9e druk
26689: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sede Druk.
1898: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Christelijke Doodts-betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
16487: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - De werken van W. Sluyter. Eensaem huys somer en winter-leven. etc. t de laatste druk nieuwe uitgave met eene levensbeschrijvinge van den dichter uit aantekeningen van hem en zyn geslacht
75280: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 8e druk
209: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - SLUYTERS COMPLETE DICHT WERKEN =1731e druk
65751: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven
44586: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Zilvervosje door Rie Smaal -Meeldijk geïllustreerd door Adri Alindo tweede druk
65752: SMALBRUGGE, M - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
69793: SMALHOUT, PROF. DR. B. - Operatie ziekenhuis. Wat u moet weten voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een must voor de kritische consument :
1899: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verlaart door B. Smalhout.
42537: SMALHOUT, BOB PROF. DR. - Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen Anti -Amerikanisme, anti-zionisme en anti-semitisme met een voorwoord van prof. dr. Bob Smalhout tweede, bijgewerkte druk
65754: SMEATON, GEORGE - The Doctrine of the Holy Spirit.
65755: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
23870: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
9383: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
65758: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
65761: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
65760: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
65759: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
12097: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
20633: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31541: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
6287: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
72899: MART SMEETS - .De kopgroep. Roman Zeven jaar na een zeer merkwaardig verlopen Tour de France komen enkele deelnemende wielrenners bijeen.
65763: SMEETS, F.TH.W.;GOOSEN, DR A.B.J.M.; BLANC, DRS P.M. LE - Lemborgh, Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht Gebonden in groen linnen met goudopdruk en stofomslag .
43641: SMELDERS, MIEP - Nonnie Dorsvliet
65764: SMELIK, DR. E. L. - Overjarige postille.
65765: SMELIK, DR. K.A.D PROF.(RED) - Met dopers aan Tafel bundel opgedragen aanProf dr J T Nielsen bij zijn afscheid
65766: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
43335: SMELIK, J. - Door de branding... , Ill.: Rotman, G.Th.
49211: SMELIK, J - Wie zich verhoogt........ Geïllustreerd door Henk Poeder
49216: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
65769: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
39938: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
65772: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
48603: SMILDE, EGBERT - Leven in de Johanneïsche geschriften
17453: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
65776: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
14385: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
75443: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Deel 6. Buitenlandse bronnen 1899-1914. R.P.G deel 128
75453: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 eerste stuk R.P.G. 145
71665: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naartoe Gisanne?
41016: SMIT, JACOB - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
75891: BROCKHAUS W AANBEVELING DS W S SMIT - HUZAAR tegen wil en dank een verhaal uit den tijd den zevenjarigen oorlog tusschen Pruissen en Oosternrijk n=metvgekleurde plaatjes
65778: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
65779: SMIT, G. - XL Psalmen
40798: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelike liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
40799: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen / Johannes Hazeu Czn.op vier stemmen gebragt door den Shrijfschool-houder en zangmeester B Smit ; nieuwe compositie eerste deel derde uitgave Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
65786: SMIT, W.A.P DR - De Dichter Revius
42630: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
65782: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
56207: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtel?ke liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
56208: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
75456: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 tweede stuk R.P.G. 146
65784: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
70962: SMIT, ANNIE - Drie meisjes op een flat (met platen en een bandtekening van Hans Borrebach)
69662: SMIT, DR. W.A.P. - De dichter Revius proefschrift 1e druk
75509: SMIT, DR. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
76127: SMIT. W. - De islam binnen de horizon (Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951))
11588: SMIT, W. A. P. - Masscheroen 1941.
75446: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 Derde periode 1899-1919 zevende deel 1914-1917 R.P.G. deel 137
22214: SMIT, GABRIEL - XL Psalmen
23950: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
30377: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving.
32741: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
34437: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
35636: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
48825: SMIT, G. - XL Psalmen
41640: SMITC DR - De Afscheiding van 1834.5 e Deel: Documenten uit het archief Ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. vervolg
61082: MIJNDERS VAN WOERDEN DOOR TINEKE SMITH - Waar U ons zendt Het zendingswerk van mevrouw Mijnders van Woerden
65796: SMITH, JOHANNES (1630-1710, AMSTERDAM) - De stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot Offerhande en Bediening des Geloofs.Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den algemeenen sendbrief van denapostel JACOBUS Mitgaders de Geestekyke lente ofte Vernieuwinge van het gelaat des aadryks onder de heidenen vertoont uit Hooglied cap 2 vers 10-13
55047: GEOFFREY PARKER EN LESLEY M. SMITH (RED.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw
76433: SMITH, PASTOR JAMES ROBERT LEE - Handfuls On Purpose for Christian Workers and Bible Studemts series 1 t/m22 index volume
65797: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
65798: SMITH, U. - Het boek van Daniël.
71617: SMITH, M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)met stellingen
65789: SMITH, DR CHARLES E. - Come teach your Lambs, Finding meaning direction, and blessing in the Beatitudes
65794: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
65793: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
6652: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis. Of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald.vierdeNederlandsche uitgave.
65790: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
65791: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
65792: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
10136: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
26288: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
25635: SMITH, U. - Het boek van Daniël.
27390: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
30440: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
30890: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
33276: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
47835: SMITH, GEORGE ADAM - De historische aardrijkskunde van het Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van Israël en van de Oude Kerk. .
48875: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
70012: SMITJINT - Het Spoor des Doods. De brug over de River Kwae. Aangepast door Smitjint. Vertaald door Cor & Helma Broekman
46246: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Profetie en vervulling, tien predikaties
47823: MC PHERSON ALEXANDER STRATHGEFFER IN SCOTLANDEMET VOORWOORD VAN DSC SMITS> - James Fraser de man die het volk lief hadEen verslag van het zendingswerk in Rhodesie in de twintigste eeuw MBUMAZENDING vertaald J Kooistra
32956: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. 8e Deel: eprovincie Noord Brabant
60543: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS C (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
65805: SMITS, DE OUDEN HEER EN ZIJN VRIEND MULDER - AFDRUKKEN VAN INDRUKKEN. Gedecoreerd rood linnen.
33118: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Goddelijke weldadigheid. drietalprdikties
65808: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
65809: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
65812: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Sinds Ik tegen hen gesproken hebt 3talpredikatien
65806: SMITS, C - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65810: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
65807: SMITS,C - De Afscheiding van 1834. vierde Deel:provincie UTRECHT
25483: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
77357: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. =9e Deel: Provincie Gelderland
14681: PANNEKOEK J / POEL JOH/ SMITS C E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen.
46779: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
49088: SMITS,C DR - De Afscheiding van 1834.4 e Deel: provincie Utrecht
1900: SMITS, A. J. - Stavenisse door storm en vloed verwoest. Tweede -herziene- druk.
76517: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. tweede Deel: c lassis dordrecht e o.
32955: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. 7e Deel:ClassisRotterdam/Leiden
25484: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
34680: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
46903: SMITS VAN WAESBERGHE, J. - Gregoriaansche muziek en haar plaats in den katholieken eeredienst (Symphonia-reeks)
6914: SMITS,C DR - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65813: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65814: SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus
6211: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65816: SMITT, W.G. (PRED. TE 'S-GRAVENHAGE) - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords.
18511: SMITT, W.W. - Waar openbaart zich de gereformeerde kerk in Nederland?
65815: SMITT G S S, EM PRED TE GRAVENHAGE - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords
42477: SMIYS J J. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiële bronnen samengesteld door. J J SMIT tweede jaargang 1927
74685: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
75846: GERALD L. KEOWN; PAMELA J. SCALISE; THOMAS G. SMOTHERS, - .Word Biblical Commentary Vol. 27, Jeremiah 26-52
65817: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
27093: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
49252: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIËL - Veilig zwanger. Het complete handboek 4e druk De latere gezondheid van je kind begint in de zwangerschap, zo blijkt uit de jongste wetenschappelijke inzichten. Naast erfelijke invloeden draagt een gezonde leefwijze van de aanstaande moeder bij aan de ontwikkeling van de ongeboren baby. Smulders en Croon vertalen hun wetenschappelijke kennis én hun ervaring als verloskundige naar praktische adviezen voor ouders in spe. Veilig zwanger geeft handvatten voor het dagelijks leven van de zwangerschap en bespreekt de maatschappelijke en psychologische dilemma's van het moderne moederschap. Dit boek geeft de antwoorden en tips om zo veilig mogelijk zwanger te zijn. Het bevat bovendien een 'zwangerschapsschijf' om de uitgerekende datum vast te stellen. Een echte aanrader voor aanstaande moeders en partners, hun familieleden, en voor iedereen die beroepshalve met zwangere vrouwen te maken heeft
49253: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIËL - Veilig bevallen. Het complete handboek Veilig bevallen is het nieuwe handboek voor aanstaande ouders. Nog nooit is er zo vernieuwend en uitgebreid geschreven over de bevalling en alles wat daarbij komt kijken. I
65820: SMUTS, J. C. - Grey steel - A study in arrogance ninth edition
6472: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. . Onveranderde uitgave volgens 1747.
2341: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatiën over Mattheus V : 47; Gedaan te Middelburg in 1728, (...) Nooit voorheen gedrukt.
34857: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG)5190 - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
706: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën; benevens 5 belijdenis-predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
14415: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit 'Een woord op zijn tijd'. Door Bernardus Smytegelt. Overgezet in de hedendaagse spelling door ds. M. Bergsma, herv. predikant.
73735: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. 1e en 2e en 3eviertal
72942: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
705: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. Als ook verscheide andere by gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewoone omstandigheden. En eindelyk eene opmerkelyke dankpredicatie uit Jer. 25:3. Met een voorreden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Eerste druk.
24786: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De bedroefde christen vertroost, in eene predikatie over Openb. XXI: 6b; en twee belijdenis-predikatiën over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III: 13-18; benevens zes kenteekenen, die de aller zwakste in de genade met de aller sterkste in de genade gemeen hebben, vermeerderd met het christelijk maagden-versiersel. Door den nu zaligen heer Bernhardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.
14419: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
4477: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiën over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger.
31150: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe onveranderde uitgave. Vierde druk.
35119: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
65876: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den zesdendruk.
3035: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen.
23199: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende praktikale leerredenen, over Hoogl. I: 2, 3 en 4. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Heiligen Evangeliums te Middelburg. Nieuwe uitgave z.j. Vier uitmuntende practicale leerredenen, over Ezechiël XXXIV: 31, Spreuken XXIII: 26, Jezaia LV : 2, Jezaia LXI: 8. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. (18560en: Vier uitmuntende practicale leerredenen over Hooglied I: 2, Hooglied I: 3, Jesaia XLI: 14, Psalm CXVI : 12.(1856)
65872: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig Predikatiën over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
30026: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
4068: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Tweede druk. Met een nieuw Register vermeerdert, en van veele drukfeilen gezuivert.
72527: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave. eerste deel
63790: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) 41 DOOR POST, DR. S. D. - Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God
6470: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
38771: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
13718: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII:20,21. eerste deel.
22891: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Benevens een viertal geestelijke gezangen door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg.
29795: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestal leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Gedaan door Bernardus Smijtegelt. Tweede druk.
25808: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen. Derde druk.
20932: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments/ als Hoogl. 1: 3b/ 1: 4a/ 1: 4b, 1 Joh. 34: 31. Spr. 23: 26a. Jes 55: 2b, Jes 61:8b. Hoogl 1 : 2b, 1: 3a, Jes 71: 14, Ps. 116: 12 door Bernardus Smytegelt in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke Nieuwe uitgave 3e oplage
45938: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65854: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiën over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave.
75220: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
1636: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
1635: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 Belydenis-predikatien
14766: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën;.
95: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
28210: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagsche Catechisatiën naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
19152: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den 6e druk.
14839: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën; benevens V belijdenis-predikatiën. Onveranderde uitgave volgens 1747.
18763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vyfde druk.
30033: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in twee en vijftig predikatiën; benevens vijf belijdenis-predikatiën, door B. Smytegelt, in zijn Ew. leven Bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Nieuwe uitgave.
3917: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
65861: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65853: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65834: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65843: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vyfde druk.
29763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke nieuwe uitgave. 5e druk.
14432: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
1784: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG); COSTERUS, F.; BEUKELMAN, J.; HELLENBROEK, A. E.A. - Het brood der kinderen of keur van twaalf echt-gereformeerde leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten geschriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. 208 blz. .
32169: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiën. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jaren 1698-1713.
39948: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave. Derde druk.
17958: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk.
22232: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stromwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie over Jer. XXV: 3. Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven waardig bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
31760: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiën. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jare 1698-1713.in nieuwe spelling door Ds J v/d Haar
74272: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
77248: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
47934: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LXI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. derdedruk.
38292: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk.
38887: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikaties.
75936: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
46827: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, hooglied 1 WAARBIJ viertal ezechiel-spreuken-jesaja 55 en61 Waarbij viertal hooglied -jesaja psalm . Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
14420: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd. Twee-en-veertig en zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaanden hande te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren. (....) Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorrede van Cornelius van Velzen, s.s. Theol. Doctor en professor op de academie van Stad en Lande.op nieuw herspeld door MRH A Krijgsman
26895: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren. By gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande.
14427: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen. Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
17172: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De geboorte van Christus. Bibliotheek 'Overjarig koren' dec. 1958.
20639: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) BUNJAN JOHN - Twee Paasch en twee Pinksterstoffen. tweede druk waarbij eens christens reize
22301: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiën. Benevens 5 belydenis-predicatiën.
27472: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
28497: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren: by gelgentheid van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande.. 2 dln
31361: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dortse drukfouten gezuiverd.
31430: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
36537: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
37924: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
38291: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. (...) Met een voorreden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Eerste druk.
4238: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12. Derde viertal.
48400: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. eerste viertal hooflied 1-2-3 en 4 tweede viertal ezechiel 34- spreuken 23 - jezaja 45- en jezaja 61 derde viertal De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12.
5166: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dordtse drukfouten gezuiverd. zesde druk
5618: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
76244: SNELDER-BOUMAN, NATASCHA" - De Papegaaien / aanschaffen, houden en verzorgen van papegaaien"
65880: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
47103: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
70961: SNELLENBERG, J.P. - 100 Dagen avontuur (geíllustreerd door van Looy, leeftijd 14-18 jaar)
65881: SNELLER, D. - Toen werd het stil 1e druk
65882: SNELLER, RICO - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
72107: SNELLING, LAURAINE - Een morgen voor Ingeborg, Het land van duizend morgens
65883: SNETHLAGE, J. L. - Herinneringen en Perspectieven
9520: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
21259: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE ´S GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65887: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe (diss.).
75916: SNIJDERS, L.A. - Bijbels Woordenboek.herziene uitgave
65888: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
65889: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
65885: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE ´S GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65886: SNIJDERS, GERRIT - Proefschrift. Met portret van Friedrich Adolph Lampe.
65890: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
35611: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
41610: SNIJDERS, DR. L.A. - alle getallen van de bijbel concordantie van de telwoordeb in hwet ousw en nieuwe testament en de apocrieven
44737: SNIJDERS, DR. L.A. - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en toelichting.
48945: SNIJDERS, ARIÉL - Een hoornblazer uit Hoorn. Omslagontwerp en Illustraties : Jan Scheffe
9729: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
76468: BOER DEN A M ENBOER DEN SNOEI S N - Met veel vo;cx in breugt grepen uit de ge3schiedenis van de dorpskerk van Niewerkerk aande
65891: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
65892: SNOEK, I. - Heilige geschiedenis
65893: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
65894: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
65895: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven Saul-David salomo
22544: SNOEK, H. - Waarschuwing tegen het gebruik van instrumentmuziek bij de Godsdienst.
14387: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
2597: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
37357: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
46532: SNOEK I - Bijbels Atlasje bij de bijbelse gschiedenis 6e druk
47150: SNOEK, LAURENS EA. - De duisternis gaat wijken kerstverhalen en Gedichten
28245: SNOEP, J. - Nederland in de branding. Oorlog, bezetting en bevrijding. (1940-1945). Illustraties en bandteekening van Gideon M. Brugman. Tweede druk.
30584: SNOEP, J. - Dordt voor de Prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje, 1572.
65904: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
65905: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
65899: SNOEP, A. DS - Afscheidspreek
65902: SNOEP, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813
65903: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
65900: SNOEP, J. - De Dordtsche Poorterszoon Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen. 1417-1421. Met illustraties van Isings. 1e druk
65898: SNOEP JR, J. - Storm uit het zuiden - Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833
23416: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
1901: SNOEP, DS. A. (1930-1988) PRED GERF GEM - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
22918: SNOEP, J. JR. - Met God voor 't recht!
22919: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
39399: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
48866: SNOEP JR, J. - Storm uit het zuiden - Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833
65906: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
47038: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
49175: SOBRY, PAUL EA - Moderne vlaamsche religieuze lyriek.
65907: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
65908: SÖDERHOLM, M. - kerstmis
65909: SÖDERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
23874: SÖDERHOLM, M. - kerstmis
46311: SÖDERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
65910: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
23241: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
65911: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65912: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49108: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49109: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65913: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
16387: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
65914: SOEP, A. - De besnijdenis., Een ethnologische studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort. .
65915: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
40960: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
65918: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
65919: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
65920: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
65917: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
47422: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
19914: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
24132: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
47421: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
53713: DJOJOPOESPITO SOEWARSIH - Buiten het gareel, inl. E. du Perron 2e druk,
44170: DJOJOPOESPITO SOEWARSIH - Buiten het gareel, inl. E. du Perron 2e druk,
65921: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
16277: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
65922: SÖHNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar Söhngen], (um 1952). 1
46876: SÖHNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar Söhngen], (um 1952). 1
43721: SÖIBERG, HARRY - In het land der levenden.Roman in drie delen: 1. Voor de porrt van het leven; 2. Het licht; 3. In het land der levenden"
65924: SÖLLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
3117: SÖLLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
7372: SOLOMON, VICTOR - A Handbook on conversions to the religions of the world. Victor Solomon, B.A., M.A., S.T.D.
65927: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
44067: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
65928: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN. - De St. Elizabeths Nacht. Ao. 1421. Dichtstuk, in Drie Zangen.
43019: SOMEREN, C. - VAN Bij ons op Stolk. Een dorp en zijn bewoners Vlist-reeks 7. Bij 25 jaar Vereniging Oud-Stolwijck, ill, 128 pp - hardcover
65930: SONNEVELD, C. DRS., ROOS, G. MEEUSE, C.J. DS. - Het chiliasme. Lezingen gehouden op de stiedag georganiseerd door het Deputaatschap over Israël van de gerefromeerde Gemeenten op 14 mei 1999 te Gouda. Het Chiliasme... Een bijbelse weg. Het Chiliasme... Een vluchtweg. De hoop van onze vaderen... Een betere weg.
49153: SONNEVELD, C. H EN T. J. VAN LEEUWEN - Pittig lezen. Een nieuwe serie verzamelde leeslessen geillustreerd door Koos Schadee 3 vierde leerjaar
65931: SONNEVELDT, C DS - De heerlijkheid van de Koning. 52 meditaties
65935: SONNEVELT, C. DS. EN ROOS, G. - Christelijke levensstijl. Een Bijbels-Theologische onderbouwing door Ds. C. Sonnevelt. Een praktische invulling door G. Roos. Een bundeling lezingen gehouden op de studentenconferentie van de Gereformeerd Gemeenten september 1994.
45719: SONNEVELT, DS. C. - afscheiddienst Ds. C Sonnevelt 18 mei 2004
27647: SONNEVELT, C.PRED GERF GEM - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11,
65933: SONNEVELT, C. - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11
65934: SONNEVELT, C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
65932: SONNEVELT, C - De heerlijke toekomst van Jeruzalem
44600: SONNEVELT, DS. C. - Israël van binnen uit
29073: SONNEVELT, DS. C. - Dwing ze te komen. Bevestiging en intrede van Ds. c. Sonnevelt in de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Bevestigingspredikatie door Ds. A. F. Honkoop over Lukas 14 vers 23. Intredepreek door Ds. C. Sonnevelt over Exodus 33 vers 15 en 16. 11 mei 1995.
65936: SONNEVELT, DS. C. - Israël van binnen uit
14421: SONNEVELT, C. PRED GERF GEM - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
27337: SONNEVELT, DS. C. - Bevestigings- en intrededienst. Op 29 augustus 1990 in de Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan de IJssel.
43627: SONOGYI, SANDOR M. - Joska
65938: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
65939: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
20855: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
8968: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
47534: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. 1e druk s
72952: LEVIE SOPHIE - Het alfabet van Valéry, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Algemene Literatuurwetenschap/ Algemene Cultuurwetenschap
65943: SÖRENSEN, D. - Theory formation and the study of literature. Dissertatie.
39387: SORGE, REINIER VAN. - De dag waarop vader thuiskwam
65946: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?
65944: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
32285: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
41192: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?
65948: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
65949: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) JOHANNES KLOE TE EDE EN NICOLAUM BARENZONIUM TE GOES - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den zesden druk vanhangsel of tweedecdeel van de dichtkundige zielezangen opgesonen --en verscheiden andere zang lievers WAARBIJ Eedische verlustingen of geestelyke gezangen en lofzangen---door Johannes KLOEK herder de gemeente hristi tot EDE vijfde druk vermeerdert met aanhangsel 1717 en aanhangsel ofEdesche verlustingen--en andere sang lievers als mede den swacken adem tocht doorNicolaum BARENZONIUM te GOES materiale.
65947: SORGEN, PH. VAN (OV. 1677) KLOEK JOHANNES TE EDE - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den vijfde druk vermeerdert met een aanhanzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale. (6) 136 blz. Deel 2: 179 (5) blz. tot UTRECHT bij Justus van STUYVESANT 1709 Waarbij: Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-sangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienst der zang lievende in 't ligt gebragt, door Johannes KLOEK, herder der gemeente Christi tot Ede. Den lvijfdevermeerdert met een aanhangsel. (15) 140 (4) blz. Poolsum Waarbij: Aanhansel of edesche verlustingen, door J. CLOECK (Ede). En andere sang-lievers als mede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in hare geestelike flaute door N. Barenzonium, bed. des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz.
3854: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
3853: SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
52594: CATALOGUE SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures juni 1990 .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
46430: CATALOGUE SOTHEBY'S. - .Books and Maps comprising 27 end 28 september .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
46429: CATALOGUE SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures juni 1990 .Wrappers. 4to 180 pp ills Good copy. Catalogue Sotheby's. Sale L08240, july. Western Manuscripts and Miniatures London, Sotheby's, 2008. Wrappers. 4to 103 pp ills Good copy.
48688: SOUDIJN, W. - Over neuroleptica - Metabolisme en localisatie (hersenen) van haloperidol en pimozide
66942: TYNDALE WILLIAM DOORBOUT J EN SPAAN N J - WILLIAN Tyndalede Engelse Schatdelver 2e druk
74893: SPAAN, J.B.TH. - De vreedzame strijd Over 60 jaren Leger des Heils in Nederland,
31715: SPAAN TH J.B. (O G HELDRING - H PIERSON) - Vluchtheuvel in gevaren een verhaal overde pioniersarbeid van ds O G Heldring en Dr H Pierson e.s die met barmhartigheid bewogen en in inwankelbaar geloof een eeuw lang ijverden voor de Heldring Stichting met 25 foto,s
9808: SPAAN, GERARD VAN - Bescgrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen.
65956: SPAANS, JOHANNA WILLEMINA - Haarlem na de Reformatie Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op gezag van Rector Magnificus Dr.J.J.M Beenakker hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen volgens besluit van het college van dekanen te verdedigen op dinsdag 13 juni 1989 te klokke 16.15
42762: SPAAPEN, J. - Uw hond. Een vademecum.
75876: SPAARNESTAD - Het Aanzien Van 1963. Twaalf Maanden Wereldnieuws in Beeld..
76838: SPAENBURG P A JR - Kozakkendag geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijing der Fransche overhersching op 28 november 1813 geillusstreerd FRans van Noorden
71405: RUIZENDAAL WILLEN SPAKENBURG - Kerkgeschiedenis van Bunschoten/Spakenburg van de vroegste begin tot de vrijmaking
17970: SPANGENBERG, J. - Johann Spangenbergs (weiland treueiserigen Superintendenten der Reichsstadt Nordhausen) Postille; Das ist: Gründliche und deutliche Auslegung der Evangelien und Episteln welche in den evangelischen Kirchen alle Sonn- und fürnehmste Fest-Täge durchs ganze Jahr öffentlich pflegen abgelesen zu werden, wie auch der heilsamen Passions-historie, also gefertiget, daß der rechte Verstand der Worte, und der nützliche Gebrauch der Lehren, der heranwachsenden Jugend, durch sonderbahre Fragstücke, in dreijen Theilen, auf das allerleichteste fürgetragen und eingebildet wird. Mit einer Vorrede von D. Martin Luthern.
42241: SPANJAARD, S.H. DS. - De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens
76705: SPARENBURG P A - Valsch beschuldigd
65964: SPARENBURG, P. A. - Kozakkendag - Geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijding der Fransche overheersing op 28 november 1813
65961: SPARENBURG JR., P.A. - Uit bange dagen Een verhaal uit het jaar 1813
65963: SPARENBURG, P. A. JR. - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
76704: SPARENBURG P A - De landweerman vanVeelust verhaal 1ewereldoorlog 1924
70491: SPARENBURG P.A. - De val van het Spaanse nest
33913: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
69672: SPARENBURG P A JR - Uit bange dagen een verhaal uit het jaar 1813 Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
65962: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
65965: SPARENBURG, P.A. - Van den dood gered. Uit het leven van Mijnwerkers.
65966: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
75673: SPARENBURG JR P A - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit decachtigjarige oorlog
25908: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
31551: SPARENBURG, P.H. - Verzoening. Een verhaal uit dem Duitsch Russischen oorlog 1914-1918.
36082: SPARENBURG JR., P.A. - Uit bange dagen Een verhaal uit het jaar 1813
41771: SPARENBURG, P. A. JR. - Een twaalfjarige bevelhebber een verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
48328: SPARENBURG, P. A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576 - 1578.
48864: SPARENBURG, P. A. - Kozakkendag - Geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijding der Fransche overheersing op 28 november 1813
69671: SPARRIEBIRD VAN P - De familie Blarensteijn Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
65549: SHAW-SPARROW W - The Old Testament in art From the credion of the word tothe death of Meses the text by the rev canon ect
44424: SHAW-SPARROW W - The Old Testament in art From the credion of the word tothe death of Meses the text by the rev canon ect
46636: SPEAKE, GRAHAM - Mount Athos : Renewal in Paradise
65968: SPEELMAN, DR. H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk (Diss.)
65969: SPEELZIEK J J - De Dokter van TERWOLDE Hendrik roefof vn der Molen
65970: SPEERDAL, F - De kleine en de groote chauffeur. Met teekeningen van Henk Poeder.
297: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65974: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
65973: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
65978: SPEK, W. VAN DER - 1 Samuël een koningschapsboek.
65977: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
22645: SPEK, W. - Een gesprek tusschen een Hervormd predikant en eenige Roomsche priester gehouden in de pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
28315: SPEK, W. - De Anti Christ of de Paus van Rome De ontmaskering van de groote hoer of de beroeringen der wereld naar Openb. 17.
69849: STICHTINGSPORT EN SPEL - SPEL- EN RECREATIESPORT
13272: OLYMPISCHE SPELEN - 1952. Samengesteld door Jan Koome.
62837: OLYMPISCHE SPELEN - 1952. Samengesteld door Jan Koome.
65979: SPENCE, H.D.M. & JOSEPH S. EXELL (EDS.) - The Pulpit Commentary (23 Vols)
74875: SPENCER, J. S. - Schetsen uit het dagboek eens leeraars, of gesprekken met bekommerden, aangaande den weg der zaligheid. Met een levensberigt van den schrijver en ophelderende aanteekeningen, uitgegeven door John Angell James. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. tweededruk
65981: SPENER, PHILIPP JACOB (1635-1705) FRANKFORT - eenvoudige verklaringe der CHRISTELYKE LEERE nade order van de Kleine Catechismus van dien dierbaren Man gods LUTHERUS in vragen en antwoorden vervat en met nodige getuigenissen der Schftuure bevestigt van Philip jacobspener doctor in de Godgeleertheid,preikant en senior tot Frankfort aan de Mayn na den derde druk van Joh david Zunners aldaar in jaar 1687 uithethoogduitsch vertaalt.Door een mede arbeiider in den Nederlanschen Euangelischen Wynberg des Heeren tweede druk
63467: PHILIPP JACOB SPENER - Verlangen naar vroomheid
42742: SPENERS, PHILLIP JACOB. - Eine Bußpredigt an die evangelische Kirche. Pia Desideria.
65982: SPENERS, PHILLIP JACOB. - Eine Bußpredigt an die evangelische Kirche. Pia Desideria.
47645: SPIEGEL, D.V.D - Een andere jongen
74806: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 4 januarie t/m 20december 19467 waarin opgenomen de koniek van de week
65985: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang 1952-1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1954` 24september 1955 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
72593: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 10 januarie t/m 25 december 1948 waarin opgenomen de koniek van de week
65992: SPIEGEL, D.V.D - Een andere jongen
41344: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1953` t6/m 27maartr 1954 (half jaar) 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
72587: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. Half Jaargang 7 juli- -29 dec ember 1951
73488: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang28 maart no 26 t/m no 52 26 september 19531953 -2
59221: SPIEGEL DE KRONIEK VAN DE WEEK UITGAVE VAN DE SPIEGEL - band 1 no 17 5 januarie 1948/ n0 24 12 maart 1949 // band 2 no 25/ 19 maart 1949 / no 50 10 semtember 1949 en Spiegel no 51/ 52 semtember 1949 en no 1 en 2 oktober 1949
72595: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 1947 11 januarie 1947 t/m 13 december 1947
49128: MENSKENS- VAN DEN SPIEGEL. - 'T vogeltje met vreemde veeren. vierde druk.
65984: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 1 oktober1955 29september 1956 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
60943: MENKENS VAN DER SPIEGEL D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
41348: SPIEGEL - Spiegel, ingebonden jaargang 1 oktober1955 29september 1956 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
41350: SPIEGEL - De Spiegel Christelijk nationaal weekblad jaargang 1952-1953 ingebonden. Spiegel, ingebonden jaargang 3 oktober1954` 24september 1955 50er jaren items rijkelijk geill. Met z/w foto's.
43349: MENKENS VAN DER SPIEGEL D - Klein maar dapper geillustreerd door Jeanne Foure
49193: D. MENSKENS V. D. SPIEGEL - Daan, de dappere. Pentekeningen van Henk Poeder.
74804: DE SPIEGEL - De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad. 3 januarie t/m 25 december 1948 waarin opgenomen de koniek van de week
65993: SPIEKER, C.W. - Christelijke morgen-overdenkingen. Voor alle dagen des jaars; door C.W. Spieker, theol. dr. superintendent en eerste predikant te Frankfort aan den Oder. Naar het Hoogduitsch.
71108: SPIEKMAN, JAN - Het grote kwaad, geïllustreerd door Jan Lutz
29836: SPIER, H.J. - De Jehovah's getuigen en de Bijbel.
65994: SPIER, H.J. - De Jehova's getuigen en de Bijbel. Vierde druk.
65995: SPIER, H.J. - De Jehovah's getuigen en de Bijbel.
65996: SPIER, H.J. - De Bijbel in tegenspraak.
65997: SPIER, J. M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
65998: SPIER, JO - Op de valreep.
20486: SPIER, JO - Op de valreep.
30991: H.W.S.( HENRIETTE W SPIERING - Nieuw Bijbels dagboekje. 23e druk.
66001: SPIERTZ, M.G. DR - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw
77204: SPIJKER VAN W DR - Leven uit de Bron 10 psalmen nader toegelicht
21022: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - De Heilig Geest als Trooster De Parakleet teksten bij Johannes
66011: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
66012: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, woord en kerk.
66013: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis de verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
36907: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, woord en kerk.
16430: SPIJKER, DR. W. VAN E.A. - De synode van Dordrecht in 1618 en 1619.
66018: SPIJKER, W. VAN'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken
66008: SPIJKER, DR. W. VAN E.A. - De synode van Westminstyer 1643-169
66009: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
66014: SPIJKER, DR.W. VAN 'T; DRIMMELEN, DRS. L.C. - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
66015: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T (E.A. RED.) - Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk. Kampen 1980. 456p.
14426: SPIJKER, G. VAN'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
1999: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Die Fransman...'. Calvijn in 1536.
21014: SPIJKER, DR. W. VAN ´T - Zijn verbond en woorden. over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren.
26584: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis. Tweede druk.
36968: SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Ordenlich und fruchtbar. Festschrift.
41338: SPIJKER, DR. W. VAN 'T. - Eenheid in verscheidenheid? De identiteitscrisis binnen de Gereformeerde Gezindte.
42035: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis de verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
73277: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T (E.A. RED.) - Spiritualiteit
74127: SPIJKERBOER A.A. - Een rondje om de kerk, kroniek van de halve eeuw
66020: SPIJKERBOER, DR. A. A. - De Nieuwe kern en Karl Barth
7784: SPIJKERBOER, A. A. - 't Is niet te hoog, 't is niet te diep. Voor wie meer van het geloof wil weten. Vierde druk.
71196: SPIJKERBOER A.A. - Kiezen of delen, kinderen en echtscheiding
23539: SPIJKERBOER, DR. A. A. - De Nieuwe kern en Karl Barth
66024: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Léon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
48349: SPINOZA- TAK, W. G. VAN DER, - Helden van den geest. Deel I. Spinoza vrij naar Léon Brunschvicg door-, n. d. around 1920. 189(3) pp.
66026: SPIT, IRENEUS WILHELMUS MARIA - Multisubjectieve activiteit en morele verantwoordelijkheid. Multisubject activity and moral responsibility (with a summary in English)
66027: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
31464: SPITZ, L.W. - The protestant reformation. 1517-1559.
73742: DREYER ANDRIES EN SPOELSTRA C - BOUWSTOFFEN voor de Geschienenis der Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika 2 dln
71151: SPOORENBERG A. - Met Aalt Dulk op avontuur (met illustraties van J. Blauwijkel)
72212: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - De Wenende Maria Vertroost
72211: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Zieslroerende bedenkinge
25458: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
36608: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
38875: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions troostfontein.
72208: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Een lofzang in stilheid
72209: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Honing uit de Leeuw
72210: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Gelijk een kindeke
72213: SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS - Sions Troostfontein
71886: STEVENSON JOHN TE CANTERBURY VERTAALD DOOTVISSDER J V D M SPRANG - De HEERE onze HERDER Eene erklaring van den drie en twintidsten psalm met een voorwoord van Prof BIESTERVELD Hoogleraar te Kampen
66031: SPRENGER VAN EIJK, P.G. Q. - Geschiedenis en Merkwaardigheden der Stad Vlaardingen
66032: SPRIGGE, JOSUA - De getuygenisse eener Aenstaende Heerlijkheyt. Voorgedragen in XVII. Geest-rijke Sermoonen, Tot Londen in Pankras-Kerke gepredikt; ende daer na op verscheyde tyden; den eene na den ander; in druk uytgegeven. Door Josua Sprigge, Bedienaer des Goddelijken Woordts; ende tot sondecbare nuttigheden; als in de Voor-rede verhaelt; in 't Neerlands getrouwelijk overgeset door P.S. Den Tweede druk. Waarbij gebonden: Christus Redivivus, dat is: De Verborgentheydt van Christi Kruyciginge ende Wederopstandinge. Alwaer Verhandelt wordt van Christo, wat ende waer hy zy; Van de Heerlijkjeydt ende Verborgentheydt sijns Persoons ende Ampts; hedendaegs soo jammerlyken verlamt. daer dan Als in een Spiegel, het Beeld ende Proportie van alle de Wegen ende Werken Godts, in de Rijken deser wereldt, gespeurt konnen worden. Door Josua Sprigge.
66033: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
25040: SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum. Existentieele interpretatie van het speculatieve Godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus, Aartsbisschop van Canterbury. Door dr. J.L. Springer.
66034: SPRINGINTVELD, JOHANNES GERARDUS - Algorithms for Type Theory. Algoritmen voor Typentheorie (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy. Utrecht University. Volume: XIII
66035: SPRONG, J.J. TH. - Oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern.
40617: SPRONG, J.J. TH. - Oude prentkaarten vertellen over Vleuten-De Meern.
21836: SPRONSEN, K.C. VAN - Getrouw tot in de dood. Een verhaal van de vervolging in Hongarije in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
74126: SPROUL R.C. - Vrije wil en genade, gevangenschap en bevrijding van de wil
66036: SPRUIT, RUUD - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
71272: SPRUNER, DR. K. VON - Historisch-geographischer Schul-Atlas. dreiundzwanzig kolorierte karten in kupperstich zente auflge
5885: SPRUYT, DR. B. J. - Ketter aan het binnenhof. Cornelis HOEN en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
66040: SPUNDA, FR., - Legenden und Fresken vom Berg Athos. Inhalt: Die Mystik auf dem Athos; Der Athos in unserer Zeit; Die Legenden auf dem Athos; Die Fresken vom Athos; Entstehungszeiten der wichtigsten Fresken auf dem Athos; Wort- und Sacherklärungen. ,
46637: SPUNDA, FR., - Legenden und Fresken vom Berg Athos. Inhalt: Die Mystik auf dem Athos; Der Athos in unserer Zeit; Die Legenden auf dem Athos; Die Fresken vom Athos; Entstehungszeiten der wichtigsten Fresken auf dem Athos; Wort- und Sacherklärungen. ,
69647: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Twaalftal nieuwe leerredenen bundel 5-6-7 en 12.
37364: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere avond. Bijbels dagboek.
1642: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken te verkrijgen door den Heere Jezus Christus. Uit het Engels door Elisabeth Freystadt. vijfde, ongewijzigde druk.
14431: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e of 6e ongewijzigde druk.
77268: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - WErken in Zijn Wijngaard
70379: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - ZOEKT en gij zult vinden aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus
1483: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iederen morgen. Dagboek voor huizgezin of binnenkamer van C.H. Spurgeon.
29114: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden voor elke dag. 1e druk.
29116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven. 2e druk.
69556: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 7e druk
8530: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat Uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. Vierde druk.
29111: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Rondom de enge poort. Of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.
1468: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken te verkrijgen door den Heere Jezus Christus. Naar het Engelsch door Elisabeth Freystadt. 4e druk.
72261: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from putlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle From GENISIS to Provers 1 tot 64
72262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - MY SERMON NOTES a selection from outlines of discourses delivered at the mettropolitan tabernacle from Matthew acts en rom/rev
73067: SPURGEON C.H. - Leven in God zeven preken van C.H. Surgeon,
73068: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus Christus enn dien gekruisigd zeven preken van C.H. Spurgeon,
72970: SPURGEON C.H. - Wandelen in de liefde, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Johanneke Hoekman-Bezemer en Liesbeth van Klinken
72971: SPURGEON C.H. - Mannen in het nieuwe testament, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72973: SPURGEON C.H. - De opstanding en de hemelvaart van Christus, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72974: SPURGEON C.H. - De persoon van de Heilige Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72975: SPURGEON C.H. - Speciale gelegenheden, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72976: SPURGEON C.H. - Jezus in de psalmen, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Jannet Scheurwater-Schouten
72978: SPURGEON C.H. - Wijsheid uit het spreukenboek, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Adam Maasland en Arie Maasland
72979: SPURGEON C.H. - Vlees en Geest, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72981: SPURGEON C.H. - De Kerk, wij zullen de Heere dienen , zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Ds. L. A. den Butter (drs.), leen van Beek, Bertine van Gameren-de Ronden en Arie Maasland
72982: SPURGEON C.H. - Zoekt mijn aangezicht, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Arie Maasland
72984: SPURGEON C.H. - Alles uit Genade, Een ernstig woord voor hen die redding door de Heere Jezus Christus zoeken, 'Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.' Nieuw uit het Engels vertaald door Arie Maasland
72985: SPURGEON C.H. - Hemel of Hel, Nieuw uit het Engels vertaald door Ewoud van de Sande
72986: SPURGEON C.H. - Troost mijn volk!, vertaald door Ds. A. van der Zwan
72987: SPURGEON C.H. - God is liefde, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. G. Fase
72989: SPURGEON C.H. - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere, zeven preken van C.H. Surgeon, Nieuw uit het Engels vertaald door mw. I. Vellekoop
72990: SPURGEON C.H. - Looft de Heere, zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Drs. Leendert G.W. van Beek
72992: SPURGEON C.H. - De Heilige Geest, zeven preken van C.H. Spurgeon, Nieuw uit het engels vertaald door: drs. m. Visser & drs. E. Visser-den Hartog, tweede druk 2010
72993: SPURGEON C.H. - Kom tot Mij!, Opnieuw uit het Engels vertaald door Mw. W. Wouters
72994: SPURGEON C.H. - Opwekking, zeven preken van C.H. Surgeon, Opnieuw uit het het engels vertaald door: dhr. M. Visser & Mw. E. Visser- den Hartog
1838: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van ds. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door ds. J. v.d. Haar. 3e druk
37636: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Vensters van kristal. Bijbels dagboek.
37704: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Looft de Heere.
37399: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freijstadt.
29137: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheüs' Evangelie. Practisch verklaard door C. H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
32538: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
37601: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Prins der predikers leven en arbeid 5e druk Samengesteld door zijn echtgenote....Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar.
70389: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Bijbel een kracht van God tot zaligheid
71615: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
19014: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - DeStem desBloeds een roepstem tot bekeering.
29118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mijn bekering.
29134: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 - 3.
1998: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus' roepstem. Schetsen van leeredenen Nieuwe Testament.en Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
23073: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen door C.H. Spurgeon. 9e druk.
29133: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den zaligmaker. Twee-en-vijftig leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
1841: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. vijfde ongewijzigden druk Uit het Engels vertaald door E. Freystadt.
72616: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Spurgeon library new park street pulpit sermons Volumes 1 & 2 - 1855 and 1856.
14208: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het Engels vertaald door ds. W. de Graaf. Deel 1. Derde druk.
26138: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels. 3e of 5e, ongewijzigde druk.
26139: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt 5e ongewijzigde druk.
45427: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 7e ongewijzigde druk.
16729: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven wonderen van genade. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon. Door Alma. 4e druk.
28326: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Door C.H. Spurgeon. Met eenige ophelderende aantekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Eerste deel, van Psalm I tot XLI: 586 blz. Tweede deel, van Psalm XLII tot LXXIII: 579 blz. Derde deel, van Psalm LXXIV tot XCII: 595 blz. Vierde deel, van Psalm XCIII tot CXVIII: 602 blz. Vijfde deel, van Psalm CXIX tot CL: 644 blz. Tweede druk.
38559: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Zeven laatste preken.
34912: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - 8 boekjes van Charles Haddon Spurgeon. De Weg der Zaligheid, Gaat in door de enge poort!, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes, Juweeltjes, Overeenkomstig de belofte, Korenaren, Zeven wonderen van Genade.
25702: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Laat uw licht schijnen. Vrij vertaald door A.G. Barkey Wolf. 4e druk.
29225: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tussen de schoven opgelezen. Bloemlezing uit de werken van C.H. Spurgeon. 3e druk.
29117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De zon verduisterd.
14448: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Schrift-uitlegger. Leiddraad bij het lezen van Gods met het huisgezin met korte veklaringen en opmerkingen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
72980: SPURGEON C.H. - Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen , zeven preken van C.H. Surgeon, vertaald door Ds. A. van der Zwan
70385: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Geloof
70384: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - JezusChristus de HEERE
74342: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. Geschikt, verklaard en toegepast door C.H. Spurgeon. Naar het Engelsch door C.S.A. van Scheltema. 2e druk
69651: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - BLoemlezing uit zijne werkenCharles Haddon Spurgeon. , Juweeltjes, Praatjes van Jan Ploeger, Jan Ploegers Plaatjes bij nieuwe praatjes- Zeven wonderen van Genade.en Korenaren,tusschen de schoven opgelezen
1905: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met eenige ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
37120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Deel II
37115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) +JHJ* - Zeven wonderen van genade.
14397: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt.
75049: SPURGEON, C.H. (1834-'92) HAYDEN ERIC - HIJ WON HEN VOOR CHRISTUS BEKERINGEN ONDER DE BEDIENING VAN SPURGEON
75120: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Uitverkoren in Hem
75116: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hemel of Hel
75117: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Kerst en Pasen
75118: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75119: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75121: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het Kruis
75122: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - lees en Geest
75123: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Speciale gelegenheden
75124: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Jezus in de psalmen
75125: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Leven in GFod
77267: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Psalmendagboek
19677: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 2e druk.
35506: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Hebt goede moed.
8237: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het chequeboek van de bank des geloofs. 1e druk
14389: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spugeon. Naar bescheiden uit zijn dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
14428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren tusschen de schoven opgelezen. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon, door H.E. Faure. 3e druk.
14434: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De roos en de lelie.
14991: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Freystadt. Tweede druk.
1638: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De Wonderen van den Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen, uit het Engelsch door Ubels. .
16723: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van troost voor het dagelijks leven. Vertaling ds. W. de Graaf.
1902: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spugeon. Naar bescheiden uit zijn dagboek, aanteekeningen en brieven saamgesteld door zijne weduwe. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
21262: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Voor iedere morgen, Dagboek voor huisgezin of binnenkamer. Uit het Engels vertaald door P. Huet. Zesde onveranderdedruk.
21309: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen Deel 1 en II Buijten schipperheijn Amsterdam 1974
21310: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen lezingen voor mijn studenten.
24056: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van Spurgeon I.en 2 Verzameld en voorzien van een levensschets door J. Roodbeen.
26579: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - twaalf preken voor jongeren vertaal Ds W de Graaf
28428: SPURGEON, C.H. (1834-'92). - Leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt. Vijfde jaargang. (52 leeredenen)
29113: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.
29115: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Overeenkomstig de belofte.
29127: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude Testament.
29128: SPURGEON, C.H. (1834-'92)ARNOLD DALLIMORE - Charles Haddon Spurgeon. Arnold Dallimore vertaling A T van Blijderveen
29131: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heere derde, ongewijzigde druk.
29135: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten. Uit het engels vertaald door ds. W. de Graaf.2e druk
29136: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus. 7e ongewijzigde druk.
29533: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Mattheus Evangelie.
31200: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Een goede tijding voor de zoekenden. Spurgeon-bibliotheek, 1e jaargang nummer 1.
31332: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Juweeltjes. Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema.
31383: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Overeenkomstig de belofte. Gevolgd door de draad door den Doolhof.
35302: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Korenaren. Tusschen de Schoven opgelezen. Uit het Engelsch door H.E. Faure. 3e druk.
3626: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De gelijkenissen van den Zaligmaker. Twe-en-vijftig leerredenen door C.H. Spurgeon. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
36866: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Sara en Hagar of de twee verbonden.
37112: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Totdat hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren.
37358: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar vescheiden uit zijn dagboek, aantekeningen en brieven samengesteld door zijne weduwe vertaald door Elisabeth Freystadt. Deel 3 en 4 in een band.
37359: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Schetsen van leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. Oude en nieuwe testament.
40597: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Spurgeon en zijn boodschap aan ons en een Troostwoord voor de zieken
42428: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - My Sermon Notes A Selecion from outlines of discourses delevered at The matropolitan Tabernaele
42710: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Der weder einer neuen Zeit
43763: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. en een troostwoord voor de zieken.
43764: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons. troostwoord voor de zieken.
44557: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Elke dageen belofe n Bijbels dagboek 7e druk
45442: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. .: Nieuwe serie. 1887. 25 preken
45500: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Ja en Amen. Beloften Gods voor iederen dag des jaars. .met voorwoord Ds W Vroegendewei
45843: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engelsch vertaaald door E. Ubels. 3e ongewijzigde druk.
48035: SPURGEON, C.H. (1834-'92) CHARLES HADDON - The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Volume 31 sermons preached and revised during the year 1885
48037: SPURGEON, C.H. (1834-'92), CHARLES HADDON - The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Volume 28 sermons preached and revised during the year 1882
48246: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - spurgeon,s devotional Biblr Selected passages from the word of God with running comments
48732: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - De troon der genade
48974: SPURGEON, C.H. (1834-'92) - Volksleerredenen. Nieuwe serie. 1886. Daarbij geb.: Nieuwe serie. 1887.
73070: SPURGEON C.H. - Het bloed vanhet Lam zeven preken van C.H. Surgeon,
73149: SPYRI, JOHANNA. - - Cornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
71161: SPYRI, JOHANNA - De kleine fluitspeler, een verhaal voor kinderen en voor hen, die veel van kinderen houden, uit het hoogdutch, met 4 platen
41553: SPYRI, JOHANNA - Gornelli wordt opgevoed Verhalen voor Kinderen en voor hen die veel van Kinderen houden
43908: SPYRI, JOHANNA - Oom Titus
36433: CLARA ABRAHAM VAN ST - Nuttelyk mengelmoes, Bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke Geschiedenissen Samkelyk, Voedsaam en Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerley Scherpzinnige en Zeede-vormende Aanmerkingen, ter stoffe dienende; opgedist door (...)Met aardige Figuren en Opschriften. (Jan Luyken
47179: BARCLAY GLEN ST - Neo nationalisme Grote stromingen der 20e eeuw.
30951: ST. CLARA, A. VAN(1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
66152: ST. CLARA, A. VAN(1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Abrahams Loof-hutt. Welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel voor heerlyke spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor christenen ter leering. Met veele uitgelezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiednissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. Augustiner der Barvoeters-Ordens, en Roomsh-Keyserlijke Hof-Prediker. Uit het Hoogduitsch vertaaldt. Drie delen.
66153: ST. CLARA, A. VAN (1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
38100: ST. CLARA, A. VAN (1644-1709, PSEUDONIEM VAN JOHANN ULRICH MEGERLE) - Judas den Aarts-schelm, ten nutta voor alle eerlyke luy; Of een naaukeurig ontwerp van de Levens-beschryvinge van den Booswigt Iskarioth: Voorzien van verscheyde fraaye redeneeringen, Zedelyke leerstukken, zeldzaame geschiedenissen en een zeer ryke voorraad van allerhande fraaye gedagten, die niet alleen een prediker dienstig zyn, om de hedendaagze dwaase en ondeugende wereld onder de neus te wryven, maar ook om van den gemeenen Man, tot een aangenaam tydverdryf, en tot zyn dierbaar Zielenheyl te konnen gebruykt worden: Alles uytgewrogt door Pater Abraham van St. Clara, Augustiner Barvoeter Monnik, en Keyserlyke Prediker, Uit het Hoogduyts in het Nederduytsch vertaalt door J. Schoolhouder. Tweede Deel.
22551: STAAL, K.R. VAN - Terug uit de hel van Buchenwald. Door K.R. van Staal, gevangene no. 22046, concentratiekamp Buchenwald.
11859: STAAL, K.R. VAN - De Hel van Buchenwals.
28099: STAAL, J. - De Fransche koopmanszoon.
8947: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij. Derde druk
73468: STAAL, M. VAN DER - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eersten tijd der hervorming. 1edruk.
23875: STAAL, M. VAN DER - Anneke Jansz. Historisch verhaal uit den eerste tijd der Hervorming 4e druk
23736: STAAL, M VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij
33858: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israel.
35818: STAAL, GERT - Bouw. Heer&Meester,
43992: STAAL, ARTHUR - Onder de gouden zon van het Morgenland. / Een reis door Egypte, Palestina en Syrië. Ingeleid: Prof. W. van der Pluym.
46809: STAAL, ARTHUR - Hellas , Een reis door Griekenland met 22 tekeningen, 110 foto's en 155 schetsen van den schrijver, ex libris op schutblad, met kaart van Oude Griekenland aan binnenzijde kaft, kaft
47373: STAAL,C.H. - De kleren van de kardinaal
76516: STAALDUINE, DR. TH.J.S. - Om de lijn der Afscheiding. Prof. Dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944.
39082: STAAT, A. - De Cultuurbeschouwing van Claudius Marius Victor's commentaar op Alethia II I-202.
751: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66167: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
66168: STAD, CARRY VAN DER - Kabouterfeest en andere verhalen
66169: STAEHELIN, E. - Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung, Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von Ernst Staehelin. Basel, Friedrich Reinhardt Verlag, 1970. VIII, 582 Seiten, Gr. 8° (23,5 x 16,5 cm), Orig.-Leineneinband.
66170: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter, de parkiet.
66171: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Het huis,,De Vreugde''
13101: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter, de parkiet.
13103: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Het huis,,De Vreugde''
3857: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. 2 dln
66172: STAHELIN, C.(1665-1727 - Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin. tweededeel
66173: STAHL, P.-J. (REDACTIE) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
12076: STAHL, P.-J. (REDACTIE) - Beelden uit het persoonlijke openbare leven der dieren. Met illustraties van Grandville.
70835: STAKENBURG, DR.A. - Onne Zwier van Haren-De Geuzen Voorzien van een inleiding en aanteekeningen. Met 3 platen. 2e herziene druk
43266: STAKENBURG, ARNOLD - Onno Zwier van Haren.1713-1779 De Geuzen. Voorzien van een inleiding en aanteekeningen.
66174: STALDER, KURT - Das Werk des Geistes in der Heiligung bei Paulus.
74935: STALKNECHT, H.A. - Het werk ging altijd voor. Uit het leven van vrouwen in Brederwiede.
66175: STALL, SYLVANUS - Wat een aanstaand echtgenoot behoort te weten. Uit het engelsch bewerkt door H. J. C. Pierson (predikant te Ressen) - tweede druk
21520: STAM, DS. P. J. JR. ' - Herman Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
66180: STAM, COR - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
66181: STAM, COR / DRIEL, LEEN VAN - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
66179: STAM, CARLA - NIks helpt
66178: STAM, C. E.A. (REDACTIE) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66177: STAM, C - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het nieuwe testament
7995: STAM, COR / DRIEL, LEEN VAN - Je moest eens weten... over drugs. Tweede druk.
39337: STAM, COR - en Driel, Leen van. Je moest eens weten... over drugs
7061: STAM, C. E.A. (REDACTIE) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
66182: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
20210: STAMM, F.L. - Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig Stamm, Pastor zu St. Ludgeri in Helmstedt. Dritte Auflage, besorgt von dr. Moritz Heyne, Docenten an der Universität zu Halle.
70957: STAMPERIUS, J. - Drie jongens op een schip (geïllustreerd door J.G. Kesler, vijfde druk)
66184: STAMPERIUS, J. - Tòch Oranje boven!
66183: STAMPERIUS, J. - Neerland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen. Met platen van W.K. de Bruin.
62902: OOST H REDAKTIE J STAMPERIUS - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
66185: STAMPERIUS, J. - Nederland en Oranje zijn één.
70955: STAMPERIUS, J - Het leven van Willem van Oranje (met zestien illustraties van J.H. Isings jr.)
76862: STAMPERIUS, J. - HET veerhuis aan de OOSTERSCHELDE 2E DRUK MET PLATEN
32520: STAMPERIUS, J. - Neerland weer vrij! Het verhaal van den ouden Gerritsen. Met platen van W.K. de Bruin.
43322: OOST H REDAKTIE J STAMPERIUS - GEROEPEN een verhaal uit den Zuid Afrikaanschen Vrijheids oorlog met illustratien van W K de Bruin
48777: STAMPERIUS, J. - De ezel van den bakker
66189: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
25707: STAPELKAMP, A. - De Christelijke vakbeweging. Vrucht van het verleden eisch van het heden levensvoorwaarde voor de toekomst. Derde druk.
66190: STAPF, ERNST U. RUD. BIBL.- SCHOLZ HERMANN-LOUIS KOHLER UND H NECKE - Harmonium-Album. Sammlung beliebter Tonstücke für Harmonium übertragen von Ernst Stapf u. Rud. 51blz waarbij Feier Klange ernst und festlische Stunden am Harmonium 35 blz waarbij Klasische Weisen 15 ausgewahlte Stucke harmonium en Neue wohlfeile Harmonium Albums 28 blz
20211: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) - Joh. Frid. Stapferi, V.D.M. Helv. Bern. Institutiones theologiæ polemicæ, ordine scientifico dispositæ. Tom. III.
77148: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) JOH ILH VAN HAAR - UITREKSEL uit de grondlegginge tot den Godsdienst vertaald door Joh ilh van HAAR e druk
46070: STAPFER, JOH. FRIEDR. (PRED. TE DIESBACH, PROF TE BERN) - Grondlegging tot den waaren godsdienst vierde deel 2e druk
46669: STARBUCK, EDWIN DILLER - The psychology of religion. In empirical Study of the growth of Religious Consciousness. By Edwin Diller Starbuck
41263: STARING,A.C.W. & JOLMERS, C.S. - Keur uit de gedichten van A. C. W. Staring
66196: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
66194: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
66195: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
15059: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesünde, Betrübte, Kranke, und Sterbende. Ferner Sprüche, Geuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buß-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theurungs- Vest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck. 40. Stereotypdruck. Mit dem Bildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Bildern.
48843: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - gliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten, Buss-, Beicht-, Communion- und Wetter-Gebete, Trost- und Erquickungs-Gebete und Gesänge, wie auch Kriegs-, Theuerungs-, Pest- und Friedens-Gebete, nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in grossem Druck. 18. Stereotypdruck.
3356: STARK, JOHANN FRIEDRICH (1680-1756) - Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Das ist: Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1. für Gesünde, 2. für Betrübte, 3. für Kranke, 4. für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Busz-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebeten, Morgen- und Abend-Andachten auf alle Tage in der Woche, Trost- und Erquickungsgebeten samt Gesängen; sowie Gebeten die in Kriegs-, Teurungs- und Krankheits-Zeiten sowie bei sonstigen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen sind. Stereotyp. Ausgabe.
73251: STARRENBURG D B - laatste berichten uit nieuw guinea uitgave van de Utrechtse Zendingsvereeniging
66198: STARTER, J. J. - Friesche lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke minneliedekens, gedichten, ende boertige kluchten; ectc met inleiding van Dr L Strenhoht
38512: BIJBEL STATENBIJBEL - Dat is de gansche heilige schrift, (...) Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duidens Palten en Afbeeldingen.
72862: STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A - Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
75973: BIJBEL STATENBIJBEL - Dat is de gansche heilige schrift, (...) Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duidens Palten en Afbeeldingen.
3919: STATENBIJBEL - Bijbel ---volgens de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling (ca. 1890-1910)
34669: STATENBIJBEL - Dat is de gansche H. Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] uyt de oorspronckelicke talen in onse nederlandysche tale getrouwelijk over gezet. Met nieuwe bijgevoeghde verklaringen op de duistereplaatsen aanteekeningen vande gelyck luidende texten ende nieuwe registers over beide de testamenten en door gemeenen orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eerste druck gevonden werden.
74528: STATENBIJBEL - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. .Naar de uitgavevanJacob en Pieter Keur met ruimm duizend afbeeldinge
70411: BIJBEL STATENMVERTALING - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.--Synode Nationaal Dordrecht 1618-19
74834: BIJBEL STATENMVERTALING - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.--Synode Nationaal Dordrecht 1618-19
76130: BIJBEL STATENVERTALING - BIJBEL Statenvertalingsynode1618-19
66239: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
20208: STATTLER, B. - Demonstratio evangelica sive religionis a Iesu Christo revelatæ certitudo accurata methodo demonstrata adversus theistas et omnes antiqui et nostri ævi philosophus antichristianos, quin et contra Iudæos, et mahumetanos. A P. Benedicto Stattler, S.J. in universitate Oenipontana SS, Theologiæ professore publico ordinario. en: De locis theologicis auctore Benedicto Stattler, procandellario et SS. theol. doct. et prof. ord. in universitate Anglipolitana, sereniss. elect. bav consil. eccles., et acad. Boic. Monac. socio. Typis Meyerianis Weissenburgi 1775.
66240: STAUDT, J. - De klankenschoonheid van Poolse orgels
25270: STAUDT, J. - De klankenschoonheid van Poolse orgels
66242: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
5793: STAUFFER, ETHELBERT - De koning en de keizers.
16182: STAUFFER, R. - Calvins Menslichkeit. Von Richard Stauffer, Professor an der protestantischen theologischen Fakultät Paris. Theologischen Studien, herausgegeben von Karl Barth und Max Geiger. Heft 79
9373: STAUFFER, ETHELBERT - De koning en de keizers.
66244: STAVENGA, G.J. - Science and liberation. A blind spot in scientific research-exploring a new structure of reality.
39131: POTAPPEL L J - AJ SLAGER STAVENISSE - Brieven geschreven in zijn diensttijd 1902-1904 1e uitgave
71734: POTAPPEL L J - AJ SLAGER STAVENISSE - Brieven geschreven in zijn diensttijd 1902-1904 1e uitgave
66245: STAVEREN, PETRUS VAN (1632-'83, LEIDEN) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
32242: STAVEREN, PETRUS VAN (1632-'83, LEIDEN) - d'Eerste sendbrief des apostels Johannes, verklaart en toegepast door Petrus van Staveren, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeynte Jesu Christi tot Leyden. 1e druk.
38301: STAVEREN, PETRUS VAN (1632-'83, LEIDEN) - De huyshoudinge Gods in Sijn Kerke, van de geboorte van Isaak, tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de historie van de metaale slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den selven aucteur.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/25