Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58223: KEMPENEERS JAN ST PHILIPSLAND - Sint Philipsland en Anna Jacobapolder toen en NU
42403: DS. L. GEBRAAD IN LEVEN PREDIKANT VAN DE OUD. GER. GEM. IN NED. TE ST. PHILIPSLAND - Een Feestdag des Heeren 1o predikaties voor bijzonderetijden
63472: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke. Roman.
63473: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke. Roman.
63474: PHILLIPS, MICHEAL EN PELLA, JUDITH - Erfgename van Stonewycke
47527: PHILOT, J. C LEERAAR TE STAMFORD IN EEN - De groote Hoogepriester over het Huis Gods
20646: PHILPOT J.C. (LONDEN) - Twaalftal leerredenen uit het Engels en Achttal Sneek J Campen 1858 en derde zestal sneek1857 en de winter voor den herfst met voorwoord J J Knap
76054: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen 1e- 2e-3e-4e- achtallen Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
3621: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Levensbijzonderheden en brieven van wijlen Josef Charles Philpot. Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
22219: PHILPOT, J. C.EN SEARS S EN KERSHAW J EN PHILPOT EN GADBYG WILIAN - WEST J J EN - vierde - vijfder - sesde -zestaln leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland. en SCHRIFTUUR EN BEVINDING keur van Enfgelsche 6 Leerredenen 0.a. Sears S en KeRshaw J en Philpot en Gadbyg wilian - West J J en
20728: PHILPOT, JOSEPH CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen uit het Engels
24849: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 9e en 10e zestal.
24850: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 11e en 12e zestal.
24853: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. Derde en vierde zestal.
18575: PHILPOT, J. C. - Zestal leerredenen. 5e zestal.
14254: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63480: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De Evangelie-predikstoel. Tweede onveranderde druk. Deel 1: 274 blz. Deel 2: 270 blz.deel3- 267 blz
47881: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Een eeuwige vertroosting set 3 delen de evangelise predikstoep
31818: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tien predikaties 1e-2e-3e-en 4e tiental. Uit het Engels vertaald door A. Kik te Spijkenisse.
63484: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63504: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Het wachtende oog en de milde hand. LEERREDE over pslam 145:15, 16. Aller oogen wachten op U; en Gij geeft hun hunne spijs te zijner tijd. Gij doet uwe hand open, en verzadigt al wat er leeft, naaar uw welbehagen,
74764: PHILPOT, J. C. - J. A. SAARBERG - Der Pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot. herziende druk
18633: PHILPOT, J. C.Y - Twintig verzamelde leerredenen. Welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen.
75204: PHILPOT, J. C.EN SEARS S EN KERSHAW J EN PHILPOT EN GADBYG WILIAN - WEST J J EN - eerste- zevende - negende - -zestal leerredenen. vierde achtal en derde viertalUit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
73738: PHILPOT, J. C. - vierdeachttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
80: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Leerredenen, 12 zestallen. 72 preken
1869: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 12 zesrallen in rwee banden
74277: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63505: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Wat is het dat een Zondaar zalig maakt? Een antwoord op die gewichtige vraag.
63483: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters. met portret.
63506: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
63494: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
63495: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tweede achttal leerredenen. met derde-vierde- vijfde achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
63497: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - leerredenen5e achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
30844: PHILPOT, J.C. - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
63503: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Het Zwaard des Geestes. Leerrede over Hebr. 4: 12. Want het Woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.
63493: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
63487: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst, in gedeelten bijeenverzameld. Door zijne dochters. Met portret.
63488: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Achttallen leerredenen. 1-5 achtallen .1e 124 blz 2e115blz 3e115 blz 4e108 blz5e 155 blz
63489: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63490: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
63500: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Christus de Vriend en Borg van Zijn nooddruftig vol. Leerrede over psalm 109:31 "Want Hij zal den noodruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen, van degene die zijne ziel veroordelen
63502: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen. Eerste tot en met twaalfde zestal verschijnende in 27 afleveringen.
72417: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerste achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
17984: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
19387: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Twaalf zestallen Uit het Engelsch. 7e druk. 7e zestal t/m 12e zestal.
73739: PHILPOT, J. C. - vijfde achttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
42957: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerst 5 achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
1419: PHILPOT JOHN 1555) DOOR HAAR, DS. J. VAN DER - Na vijftien verhoren door God verhoord. Het martelaarschap van John Philpot 1555) Uit het Engels vertaald door Ds. J. v.d. Haar
6533: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret. Nieuwe druk. Uitgegeven door de redactie van "De vriend van Oud en Jong".
75114: PHILPOT, J. C. - Wandelt in de liefde degehoorzaamheid des geloofs
24852: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch.7e en 8e zestal.
75640: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De Leerredenen 5v achtallen.
30383: PHILPOT, J.C. - De winter voor den herfst, of der zielen aanwas in de genade. Leerrede over Jesaja XVIII:5, 6. Met een voorwoord van J.J. Knap pred. te Oud-Alblas. Naar de derde Engelsche uitgave.
63485: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
45578: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
71407: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN)GADSBY GADSBY W - Wonderen aan de doden. Zijnde een Leerrede over Psalm 88: 11-13. Uit het Engels vertaald en dec erfgename des Hemels EN de heerrlijkheid vann Gods genade door GADSBY W met voorwoord van A F A Du CLOUX 1858
18628: PHILPOT, J. C. - J. A. SAARBERG - Der Pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot. 4edruk
14256: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst, in gedeelten bijeenverzameld. Door zijne dochters. Met portret.
1870: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters. met portret.
22495: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) LEEUWEN VAN J - Wonderen aan de doden. Zijnde een Leerrede over Psalm 88: 11-13. Uit het Engels vertaald waarbij Het nauwe toezicht Gods over den Mench 2 pred Markus4 en Ezechiel 37
32943: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - De leerredenen. Eerste tot en met twaalfde zestal verschijnende in 27 afleveringen.
36960: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Christus de Vriend en Brorg van Zijn nooddruftig volk. Leerrede over Psalm 109:31
39674: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Het Zwaard des Geestes. Leerrede over Hebr. 4: 12. Want het Woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.
41981: PHILPOT, J. H. MD - The seceders the story of J. C. Philpot and William Tiptaft
42503: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tweede achttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
42987: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Through Baca's Vale; or, Daily Words for Zion's Wayfarers. selected from the works of J.C. Philpot by his daughters Blessed is the man whose strength is in thee; i whose heart are the ways of them. Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools they go form strength, every one of them in Zion appeareth before God. Psalm lxxxxiv. 5,6,7.
47250: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Leerredenen. 6-7-8-9eachttallen. Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
48508: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Tweede achttal leerredenen. 6e t/m 10e achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
8225: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
8226: PHILPOT, JOSEF CHARLES (1802-1869, LONDEN) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63509: PICARD, H.W.J: - Waarheid over Java, 15 Avro-causerieŽn in boekvorm, de.
44171: PICARD, H.W.J: - Waarheid over Java, 15 Avro-causerieŽn in boekvorm, de.
47572: PICTET, BENEDICTUS (1655-1724, GEN»VE) - De christelyke zedenkunst of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondregels. Om Godvruchtig te leeven en Zalig te sterven. In 't Fransch beschreeven door den Heere Benedictus Pictet in zyn leeven Hoogleeraar in d”pperlandtschoole en bedienaar van ;t Evangelie in de kerke van Geneve. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelijke vertaalt, ook met kantekeningen en toepassende verzen verrykt. Door Francois Halma. derde druk.
3658: PICTET, BENEDICTUS (1655-1724, GEN»VE) - Christelyke gebeden, voor ieder dag der weeke, en op byzondere tyden en voorvallen gepast. De Fransche van den zeer geleerden heere B. Pictet, predikant en professor in de Kerk en Academie te Geneve. In Nederduitsch naargevolgt, en met zangen verrykt. Waar agter bygevoegt is een schriftuurlyke keeten van aaneengeschakelde waarheid voor de kinderen door DaniŽl Willink. 10e druk. D.L.VP 17 Waarbij Schriftuurlyke Keeten van aan eengeschakelde waarheid voor de KINDEREN 10 druk (16 pag)
70702: PIECK, ANTON - De Nederlanden door Anton Pieck. Tekeningen en vertellingen.
10224: PIECK, ANTON EN FRED THOMAS - Bemin dan Amsterdam. Geillustreerd door Anton Pieck.
72682: KINNAN-RAWLINGS MARJORIE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Als een veemdeling op aarde, met merkwaardige levensgang van Asahel Linden, geautoriseerde vertaling van Mien labberton
72740: RAWLINGS MARJORIE KINNAN ILLUSTRATIES ANTON PIECK - Als een vreemdeling op aarde. De merkwaardige levensgang van Asahel Linden geaut.vert.M.Lamberton
72713: RANKEN-VAN RANKEN W.M. ILL. ANTON PIECK - De onvolmaakte illusie, romantische reis naar ht hof van Hendrik VIII
72663: HUIZINGA LEONHARD ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De goede oude tyd
63517: PIECK, ANTON/THOMAS, FRED. - Bemin dan Amsterdam
63511: PIECK, ANTON - Winterboek. Winterse verhalen en lekkernijen.
63512: PIECK, ANTON / THOMAS, FRED - Droom in De Delta , het sprookje der lage landen in woord en beeld; met tientallen tekeningen in kleur en zw/w van Anton Pieck
63514: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen. Tweede druk.
63515: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen.
72710: DIV. AUTEURS ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Winterboek, winterse verhalen en lekkernijen
72698: THOMA FRED ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Droom in de Delta, het sprookje der lage landen in woord en beeld
72699: N.N. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Vertellingen van Duizend-en-ťťn-nacht
72700: N.N. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De Nederlanden door anton pieck, tekeningen en vertellingen
72701: BERKHOF ASTER ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Vlaanderen anders bekeken
72694: SUTHERLAND HALLIDAY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - En het leven ging verder..., geautoriseerde vertaling van J. E. Gorter-Keyser, tweede druk
72692: O'MEARA WALTER ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De grote strijd, een pionier vindt zijn levensgeluk, geautoriseerde vertaling van M. L. Ohl
72691: FLAKBERGET JOHAN ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Christianus Sextus, de geschiedenis van een mijngroeve, de pioniers, geautoriseerde vertaling uit het Noordsch van M. de Gelder-Jansen
72690: NORDH BERNHARD ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Rendiervolk in leven en dood, geautoriseerde vertaling uit het Zweeds van S. en e. M. v. d. Noordaa-Franzťn
72688: ALBE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Engracia Maria Alcaraz
72686: RITTER P.H. DR. JR. ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Sentimentele Aardrijkskunde, waarin opgenomen Zeeuwse Mijmeringen, de Hoorn van de Schelde
72685: SHAMIR MOSHE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De koning van vlees en bloed, een strijd om de macht in het oude IsraŽl, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries
72677: CAUVIN GASTON ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Clarius zoekt het geluk, een levensblijde, verfrissende roman vol vertederende humor, geautoriseerde vertaling uit het Frans van Annie Hochberg- van wallinga
72673: KINNAN-RAWLINGS MARJORIE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Gouden oogst, geautoriseerde vertaling van Mien labberton
72672: BUCKINGHAM NANCY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Het dal van de Raven
72667: OLIVER JANE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Licht over het groene land, roman over het oude Ierland geautoriseerde vertaling van M.L. Ohl
72668: LAGERL÷F SELMA ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Niles Holgersoon's wonderbare reis, geillustreerd door Anton Piek
72669: SEIFERT SHIRLEY ILLUSTR.: ANTON PIECK. - De zon gaat op in Dallas, geautoriseerde vertaling van M.L. Ohl
45505: PIECK. A./HUIZINGA. L ILLUSTR.: ANTON PIECK - Die Goede Ouden Tyd . vertellen in woord en beeld over gebeurtenissen in onze geschiedenis
32321: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen. Tweede druk.
32322: PIECK, ANTON. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen.
32323: PIECK, ANTON/THOMAS, FRED. - Bemin dan Amsterdam
32345: PIECK, ANTON - Winterboek. Winterse verhalen en lekkernijen.
37871: HAMEL A G PROF DR. REDAKTIE MET MEDEWERKING VAN O.A PROF H TH OBBINK.DR K DE VREESE.DR W E J KUIPER ILLUSSTRATIES VAN ANTON PIECK - De tuin der goden Mythen,der egyptenaren,volken van Voor azie,Indiers,Grieken, scandinaviers en Kelten
45506: PIECK, ANTON/VERHAGEN, W. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen
72717: GULBRANSSEN TRYGVE ILLSTR. ANTON PIECK - Winden waaien om de Rotsen, De weg tot elkander, De geschiedenis van het Geslacht Bjorndal, geautoriseerde vertaling uit het Noorsch van Dr. Annie Posthumus
63520: PIENEMAN, DS. C. - Een zestal predikatiŽn. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. Uitgegeven ten bate der diaconie van bovengenoemde Gemeente. voorwoord DsG H Kersten
63521: PIENEMAN, DS. C. - Een zestal predikatiŽn. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. .
63522: PIENEMAN, DS. G. (1863-1912) - Verzadiging van vreugde
18514: PIENEMAN, DS. C. - Een zestal predikatiŽn. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. Uitgegeven ten bate der diaconie van bovengenoemde Gemeente. voorwoord DsG H Kersten
32378: PIENEMAN, C. - Uit het leven van Ds. C. Pieneman. Door hemzelf beschreven.
72655: PIEP - 22 H.B.S.ers op stap door Zwitsrland, met een voorwoord van W.H. de Wette, geÔllustreerd naar foto's tekstversiering naar eekeningen van den schrijver
28345: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
63523: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
63524: PIEPER, W. J. - De kweektuin GeÓllustreerd handboek ten dienste van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouwonderwijs
63525: PIERHAL, JEAN - Albert Schweitzer. Dit was zijn leven.
33850: PIERHAL, JEAN - Albert Schweitzer. Dit was zijn leven.
63526: PIERIK, PERRY & MARTIN ROS (REDACTIE). - Derde Bulletin Tweede Wereldoorlog. ,
44204: PIERIK, PERRY & MARTIN ROS (REDACTIE). - Derde Bulletin Tweede Wereldoorlog. ,
63528: PIERRE NICOLE (1625-1695) VERTALERVOS, WILHELM - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
63529: PIERRE, DU GUILIELMUS - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
32653: PIERRE NICOLE (1625-1695) VERTALERVOS, WILHELM - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
34145: PIERRE, DU GUILIELMUS - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
76601: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Rigting en leven.
63532: PIERSON, A. - Intimis. Mededeelingen van A. Pierson
63536: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Oudere tijdgenooten. Derde druk. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.
63537: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Gelijkenissen des Heeren.
63530: PIERSON - Hendrik Pierson. Door Dr. P. L. Schram. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
63534: PIERSON, A. - RIGTING EN LEVEN deel I.
14264: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Gelijkenissen des Heeren.
63535: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Geestelijke voorouders; studiŽn over onze beschaving. I: IsraŽl.
63538: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Oudere tijdgenooten. Vierde druk. Verzorgd door Peter L. Schram
63540: PIERSON, H. - Door G. C. Hoogewerf. Met de afscheidsrede van Dr. H. Pierson op zondag 2 augustus 1914, in de vluchtheuvelkerk te Zetten.
63541: PIERSON, H. - Vluchtheuvelzangen
63542: PIERSON, HENDRIK - Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. Door Dr. P. L. Schram.
74954: PIERSON, A. - Intimis. Mededeelingen van A. Pierson 6e druk
63543: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
2491: PIERSON, ARTHUR T. D.D. (PREDIKANT BIJ DE BETHANY PRESBYTERIAANSCHE GEMEENTE TE PHILADELPHIA) - Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het Christendom of het geschreven en levende Woord van God.
4965: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Geestelijke voorouders; studiŽn over onze beschaving. I: IsraŽl.
14261: PIERSON, ALLARD (1831-'96, PROF. TE AMSTERDAM) - Oudere tijdgenooten. Derde druk. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.
15867: PIERSON, H. - Door G. C. Hoogewerf. Met de afscheidsrede van Dr. H. Pierson op zondag 2 augustus 1914, in de vluchtheuvelkerk te Zetten.
18039: PIERSON, H. - Vluchtheuvelzangen. 4de druk.
20239: PIERSON, HENDRIK - Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. Door Dr. P. L. Schram.
26944: PIERSON, H. - Vluchtheuvelzangen
7062: PIERSON - Hendrik Pierson. Door Dr. P. L. Schram. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
63544: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
63545: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter Tweede deel. (1825-1844) goedkoope druk
41532: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. Tweede deel. (1825-1844) Met een facsimile van Willem de Clerq.
42231: PIERSONS, A. EN DE CLERQ'S JONGSTE KLEINDOCHTER. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter Tweede deel. (1825-1844) goedkoope druk
72456: SPAANS PIET - Eene tweede kerk of locaal : een geschiedenis over de 100-jarige Nieuwe Kerk van Scheveningen en haar voorgeschiedenis fotografie van peter Jan Spaans 1e dr. - Met bronvermelding
74316: LOS PIET - Ongelinieerd
76609: TERLOUW PIET - Trouw aan Oranje Den brief aan de Prins Het Geheim van de schrijver
69720: PEN PIM / ANNEMARITA / GEERTS PIET / E.A. - Okki. Weekblad voor de jeugd. 53e jaargang.van 11 september 1971 t/m 5 februarie1972
46755: PRINS PIET - Daan en sietze vechten voor de vrijheid 6e druk
69719: PEN PIM / ANNEMARITA / GEERTS PIET / E.A. - Okki. Weekblad voor de jeugd. 53e jaargang.van 12 februari t/m8 july 1972
45276: OOIJEVAAR PIET - Kleurrijk langedijk
53657: MORTIER PIETER - Historiwe des oudenn en nieuwen te4stament 400 kopergravures vann Jan Luiken e.a uitgeven onder de titelHet bijbelwoord in beeld
58388: KEUR JACOB EN PIETER - Statenbijbel in drie delen
58389: KEUR JACOB EN PIETER - Statenbijbel in drie delen
58390: KEUR PIETER - De Apocriefe boeken
76309: BIBL WILLIAMS PARCH PIETER - Dalun Anrhegawl-rhad! Am wybodaeth helaethach gwel gefn yr amlen. Er lledaeniad cristionogaeth. Bibl yr addoliad teuluaidd dyda nodau a sylwadau ar bob pennnod o'r BEN DESTAMENT A"RNewydd; a chyfeirnodau gwertfawr gany parch. peter williams. wedi ei adurno a darluniau heirdo oddiar ddur, ar destynau ysgrythrol o eiddo y prif arlunwyr ac o'r golygeydd mwyaf hynod yn judea syria asia leiaf &c
46663: PIETERS, DS. W. - Of ik het ook grijpen mocht... Over geloof en zekerheid.
29531: PIETERS, DS. W. - Nader voor Zijn Aangezicht!
2269: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties
74858: PIETERS, P. - Practische Indische Tolk - Gesprekken en Woordenlijst - Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der aankomende Vreemdelingen en Inlanders in Nederlandsch-IndiŽ 4e herziende druk
63560: PIETERS, K.J. (1821-'79, PREDIKANT TE FRANEKER); WERP, D.J. VAN DE (1811-'76); KREULEN, J.R. (1820-1904) - Apologie. Is de afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde kerk, uitgedrukt in hare formulieren, opnieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord. Strekkende dit onder anderen, tot antwoord en wederlegging van het kerkel. Friesche maandblad, omtrent bovengemelde zaak. Eene bijdrage, om het kerkelijk standpunt der Christelijke afscheidene Gereformeerde kerk in Nederland nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leeren kennen. Door K.J. Pieters, D.J. van der Werp en J.R. Kreulen, leeraars te Franeker, Lioessens en Hallum.
63558: PIETERS, DS. W. - De vergeving der zonden - Psalm 32:1
63562: PIETERS, K.J.; KREULEN, J.R. - De Kinderdoop volgens de beginselen der Gereformeerde Kerkin hare gronden, toedieningen en praktijk. Op nieuw onderzocht, beoordeeld en van vele schijnbare zwarigheden ontheven.
63556: PIETERS, DS. W./VELDMAN, K. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van Ds. S. Ralevic.
63555: PIETERS, DS. W. - Uit genade verkoren.
18167: PIETERS, K. J. - Het Baptisme bij het licht der H. Schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing.
63565: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties tweede druk
34423: PIETERS, W.HERS HERV GADERREN - Uw enige troost Lessen voor belijdeniscatechisanten
76446: RALEVIC SJOEGOSLAVISCHE PREDIKANT MET VOORWOORD DS W PIETERS - Uw Spraak maakt u openbaar
14871: PIETERS, K.J. (1821-'79, PREDIKANT TE FRANEKER); WERP, D.J. VAN DE (1811-'76); KREULEN, J.R. (1820-1904) - Apologie. Is de afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde kerk, uitgedrukt in hare formulieren, opnieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord. Strekkende dit onder anderen, tot antwoord en wederlegging van het kerkel. Friesche maandblad, omtrent bovengemelde zaak. Eene bijdrage, om het kerkelijk standpunt der Christelijke afscheidene Gereformeerde kerk in Nederland nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leeren kennen. Door K.J. Pieters, D.J. van der Werp en J.R. Kreulen, leeraars te Franeker, Lioessens en Hallum.
19508: PIETERS, K.J. (1821-'79, PREDIKANT TE FRANEKER) - Het baptisme bij het licht der H. Schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing tegen deze gezindte aan de Chr. afgesch. Gereformeerden, de vrienden der waarheid, en allen die belang stellen in het koninkrijk Gods op aarde.
34252: PIETERS, DS. W. - Uit genade verkoren.
60633: MARTIREAN PIETRO - Uffitio della confraternita del santissimo corpo di Christo. Et di San Pietro Martire di Perugia, in Porta San Pietro.
27599: MARTIREAN PIETRO - Uffitio della confraternita del santissimo corpo di Christo. Et di San Pietro Martire di Perugia, in Porta San Pietro.
74866: PIGEAUD, TH. (COMPILER), - Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Original edition.
63574: PIJPER, DR. F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. met 125 afbeeldingen op 55 platen.
63575: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
63568: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Middeleeuwsch Christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordelen.
63567: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Het modernisme en andere stromingen in de katholieke kerk.
63570: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - De kloosters.
63571: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
63572: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
15875: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Middeleeuwsch Christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordelen.
15876: PIJPER, DR. F. H. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - De heiligen-vereering.
15877: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - De kloosters.
15878: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
15879: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
19264: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Geschiedenis der boete en biecht in de Christelijke Kerk. Eerste deel: Gedurende de zes eerste eeuwen. 1891. 448 blz. Tweede deel: Gedurende de Middeleeuwen. 1896/1908. 559 blz. Iste en IIde stuk.
39609: PIJPER, DR. F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. met 125 afbeeldingen op 55 platen.
40936: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
7693: PIJPER, DR. F. H. (PROF. TE LEIDEN) - Het modernisme en andere stromingen in de katholieke kerk.
70539: PILGELMEE - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
20186: PIN, LOUIS ELLIES DU - Traite de la doctrine chretiťnne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont ťtablies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposťes dťtruites par les mÍmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Facultť de Paris et professeur royal en philospohie.
20187: PIN, LOUIS ELLIES DU - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Facultť de Paris. (Twee delen in vier banden)
63577: PIN, LOUIS ELLIES DU - Traite de la doctrine chretiťnne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont ťtablies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposťes dťtruites par les mÍmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Facultť de Paris et professeur royal en philospohie.
63578: PIN, LOUIS ELLIES DU - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Facultť de Paris. (Twee delen in vier banden)
63579: PINAMONTI, P. JOANNES PETRUS - Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voor alle slach van persoonene. Nieuwe uytgaef nauwkeurig overzien.
19209: PINAMONTI, P. JOANNES PETRUS - Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voor alle slach van persoonene. Nieuwe uytgaef nauwkeurig overzien.
46873: LAPIDE PINCHAS E - Vredestichter . LAPIDE PINCHAS E Vredestichter .
47063: PINI, GIORGIO - Benito Mussolini, vertaald door Mary Robbers met een inleiding van Romano nob. Guarnieri, lector a/d Universiteit te Amsterdam
73510: PINK A W - Geestelijk nut uitb het Woord
15177: PINK, A. W. - The life of Elijah
75432: PINKE, F. - Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke commandant zeemacht in Nederlands-Indie. (Bewerkt door dr. G. Teitler) (RGP Publicatien, Kleine Serie, no. 60) , Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis/ Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,
40937: PINNER, H. L. - The world of books in classical antiquity. Original printed wrappers. Wrappers unevenly darkened, otherwise fine. Bertha Frick's copy with her name and 1949 date of acquisition on the half-title.
70599: J. PIPER - Jezus zien en ervaren 4e druk
10162: PIPPEL, J. G. - en hoe onze voorouders er leefden. Met 23 afbeeldingen. Tweede druk.
63584: PIRENNE, L. P. L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht staatkundige geschiedenis academisch proefschrift
63585: PIT, J. SAMENSTELLER - ELKE DAG GEBOEID Een schatkamer van de lijdende kerk. Met medewerking van schrijvers uit de lijdende kerk
49020: PIT,J. SAMENSTELLER - ELKE DAG GEBOEID Een schatkamer van de lijdende kerk. Met medewerking van schrijvers uit de lijdende kerk
70301: GAYOT DE PITAVAL MR - Causes cťlŤbres et interessantes avec les jugemens qui les ont dťcidťes
74905: REID MAYNE KI=PITEIN - Vreemde landen en Volken uithet engelsch metb gekleurde platen
63586: PITISCO, S. - Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard, nunc Belgicś consuetudini traditum, ab auctorum veterum citationibus falsis innumeris & versionibus malis non paucis altera vice purgatum, vocabulis & vocabulorum significationibus, loquendique modis mille & septingentis denuo auctum, libris, capitibus, versibus & paragraphis, quibus scriptorum loca exhibentur, additis ornatum.
14949: PITISCO, S. - Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard, nunc Belgicś consuetudini traditum, ab auctorum veterum citationibus falsis innumeris & versionibus malis non paucis altera vice purgatum, vocabulis & vocabulorum significationibus, loquendique modis mille & septingentis denuo auctum, libris, capitibus, versibus & paragraphis, quibus scriptorum loca exhibentur, additis ornatum.
45556: PITISCUS, SAMUEL - Lexicon Latino-Belgicum,novum post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samule Pitisco---- Arn Henr WESTERHOF pars prima .
73473: ZEEUWDE PJGZN - Vlucht naar de vrijheid illust Kees van Lent
67477: VERBOOM W. DR . PRED PKN - Om het verbond. Een persoonlijk getuigenis in het zicht van de Protestantse Kerk in Nederland.
57748: JANSEN HERMEN --DRACHTENPREDIKANT PKN - Door Simon gezien Anderhalve eeuw theologisch debat in het nederlandse proptestantismeover de opstanding van Christus Een systematisch theologische studie
39012: JANSEN HERMEN --DRACHTENPREDIKANT PKN - Door Simon gezien Anderhalve eeuw theologisch debat in het nederlandse proptestantismeover de opstanding van Christus Een systematisch theologische studie
13169: PLAATS, BETTY VAN DER - De winnaar.
49227: PLAATS, BETTY VAN DER - De eerste halte. GeÔllustreerd door Adri ALindo
76125: PLAISIER, B - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied. (Diss.)
63588: PLANTENGA, J.H.; BOOM, A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw,- beeldhouw- en schilderkunst. 2 delen
63589: PLANTENGA, PROF. DR. IR. J.H. & BOOM, DR. A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, Een inleiding tot de westerse kunstgeschiedenis in haar voornaamste uitingen, Deel 1: Tekst, Deel 2: Platen
40168: PLANTENGA, J.H.; BOOM, A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw,- beeldhouw- en schilderkunst. 2 delen
53165: DAVIDIS REGIS DRUKKER CHRISTOPHE PLANTIN - Davidis Regis prophtea Psalmorum liber. Ad exemplas complutense Texto griego-latino en portada) (PsaltŽrion prophŽtou kai BasilŽos tou Dabid )
69535: PLAS, VAN DER MICHEL - DE KLOKKENLUIDERS. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
63592: PLAS, MICHEL VAN DE / ROES, JAN - De kerk gaat uit.
63590: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Ziet, wij leven. Kerkelijk leven in Oost-Europa.
63591: PLAS, M. VAN DER - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 door Michel van der Plas, met een nawoord van Kees Fens
36850: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een Hongaarse predikantsvrouw.
27496: PLAS, M. VAN DER - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 door Michel van der Plas, met een nawoord van Kees Fens
37338: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Ziet, wij leven. Kerkelijk leven in Oost-Europa.
17504: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
63594: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
75021: PLATO. - Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. (...) Overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. BURGER
41020: PLEIJ, HERMAN & WILLEM VAN DEN BERG (REDACTIE). - Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. In nieuwstaat. Ingen. met omslag. Uitgegeven ter ere van Eddy Grootes, bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
43388: PLEIJSIER A. - Van licht en donker Jeugdboek met illustraties van Jos Ruting. Goed. Uitg.1941.
63596: PLET, C.M.W. - Teun de Strooper. Een verhaal uit de dagen der Afscheiding.
63598: PLEYSIER, A.J. - Jan verduin.
70948: PLEYSIER A. - Van licht en donker ( illustraties van Jos. Ruting)
13170: PLEYSIER, A.J. - Jan verduin.
63599: PLEYTE, DR. W. & A. VAN DEN BOGERT & H. BOUWHEER - Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld. Vol. 1: Meerveld en Meervelder Bosch. & Vol. 2: Uddel en Uddeler Heegde. [ 2 Vols. Compl.].
31605: PLEYTE, W.DR (1836-1903), A. VAN DEN BOGERT EN H. BROUWER - Uddel en Uddeler Heegde. (Bijdrage tot de Geschiedenis van BARNEVELD)
44197: PLEYTE, W., A.VAN DEN BOGERT EN H.BOUWHEER - Meerveld en Meervelder Bosch. Bijdrage tot de Geschiedenis van Barneveld
76387: PLOEG, W.H. VAN DER. - Wildervank van toen.
71513: PLOEG, LEENDERT VAN DER - Theramenses en zijn tijd, proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. U.G. Bijlsma, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de facultiet der letteren en wijbegeerte.
63603: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel. (1829 - 1890). serie Messiasbelijdende joden vergeten eerstelingen
63604: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63605: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63602: PLOEG VAN DER D T E REDACTIE - Vogels in Friesland Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland. 3 delen. or. ln. Met vele ill. --- Een bron van informatie over de vogelwereld op het vasteland van Friesland.
63609: PLOEG, TYMEN VAN DER. E.A. - Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome - Reformatie.
5772: PLOEG, PROF. DR. J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee.
63608: PLOEG, PROF. DR. J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Derde druk.
26648: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
33895: PLOEG, J. VAN DER - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
40772: PLOEG VAN DER D T E REDACTIE - Vogels in Friesland Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland. 3 delen. or. ln. Met vele ill. --- Een bron van informatie over de vogelwereld op het vasteland van Friesland.
48330: PLOEG VAN DER A DRS - Philippus s van Ronkel (1829-1890)
48685: PLOEG, M. VAN DER - Het mechanisme van de peroxydase-dopa reactie
9403: PLOEG, PROF. DR. J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Derde druk.
46539: PLOEGER, ALBERT K - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van JŁrgen Habermas Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen. Doctoral thesis with a summary in English.
63613: PLOMP, J.+. - De kerkelijke tucht bij Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam [...] door Johannes Plomp, geboren te Rijswijk (Z.-H)
63611: PLOMP A>P> (REDAKTIE) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 1 t/m 14 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
63617: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE REITSUM) - Een woord aan hen die Jezus Christus erkennen als het Eenig hoofd Zijner Kerk, naar aanleiding van onze losmaking uit het Synodaal verband.
63614: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - onzes Heeren Jezus Christus. Door J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Hilversum. Uitgegeven ten vordeele en ondersteuning van hulpbehoevende Christelyke Scholen. 2 delen.
63615: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
63616: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
41111: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
45130: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PRED. TE ANJUM, REITSUM EN HILVERSUM) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
63618: PLUCHE MR. - HISTOIRE DU CIEL CONFIDERE FELON LES IDEES DES POETES, DES PHILOSOPHES, ET DE MOISE tome primier
63619: PLUIZER, JAN - De Puzzelvriend. Deel 3. een bijzonder groot aantal trefwoorden. ,. 1ste druk, formaat 13-20cm.
48479: PLUIZER, JAN - De Puzzelvriend. Deel 3. een bijzonder groot aantal trefwoorden. ,. 1ste druk, formaat 13-20cm.
74124: PLUMMER, JOHN (INLEIDING EN COMMENTAAR) - Het getijdenboek van Catharina van Kleef.
60748: MEDEMA H PMR. - Stembus voor de stad Gods vraagtekens bij christelijkepolitiek
47201: MEDEMA H PMR. - Stembus voor de stad Gods vraagtekens bij christelijkepolitiek
24580: POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHIOR A - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
63620: POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHIOR A - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
76346: VERVOORN A POEDEROYEN - Herdenk die wonderdaan Uitgeventer gelegenheid van het 50-7- rn 75jaar bestaan van de gereformeerdeGementen Aalst-Brakel en poederiyen
63625: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus.aangevuld met naschrijft 3e druk
25653: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Een eeuwigheid zonder tijd. Meditaties en preken door ds. Joh. van der Poel , in leven predikant van de Oud gereformeerde gemeente in Nederland te Ede.
74347: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - 'Eben - Haezer'. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. levens beschrijving doorhemzelf geschreven
23842: POEL, J.F. VAN - Geen plaats voor mijn kind.
75541: POEL J.F. VAN DER - Pijn uit hetb verleden vlucht voor dec werkelijkheid-verboden liefde en volk zonder vaderland
75542: POEL J.F. VAN DER - Jaloezie doet pijn
72779: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en wolfi en de vreemde apen deel 5
63665: POEL. J.F. VAN DER - In de storm van dit leven. Omslagillustratie Kees van Scherpenzeel. Omslagontwerp Van Soelen reclame
10638: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing .
1237: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
77275: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en Wolfi ende koper dieven deel 22
77276: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en Wolfi en het zwarte water deel 19
77277: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en Wolfi en de zeeridders deel 14
77278: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en Wolfi en het zeemonster deel 10
77279: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en de dolfijnen jagers deel 2
77280: POEL, J.F. VAN DER - Het grote avontuur met Dolfi deel 1
77108: POEL, J.F VAN DER - de belofte
76908: MALLAN F/VERGUNST A / JOH VAN DER POEL E A - Tienkeer gereformeerd Vraaggesprekken over het gereformeerd zijn
39849: POEL, DS. CHR. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
35651: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Wandelend tussen de zeven gouden kandelaren
63627: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties enz.
27645: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen preken en meditaties. vierde druk
1236: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eerst lammeren, dan schapen.
74029: POEL J.F. VAN DER - Wie is mijn vader?
72775: POEL, DS. CHR. VAN DER - Jakobs laatste woorden
1235: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan. derde dfruk
23843: POEL, J.F. VAN - Balling in SiberiŽ.
76896: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Deel genoten 5 deel preken
69917: POEL, J.F. VAN DER - Een geschonden jeugd over incest
63622: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eerst lammeren, dan schapen.
63630: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente. tweede druk
63631: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen. Intreepredikatie over Handelingen 10: 29, gehouden te Ede op 22 paril 1955 door ds. Joh. van der Poel, predikant der Oud-Geref. Gemeente.
63663: POEL, J.F. VAN - In de Ban van de gokautomaat
63664: POEL, J.F. VANDER - Verborgen angst. Ontwerp omslag: Wim Smalen. Illustratie Omslag: Hans Ellens tweede druk
63633: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
63656: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en wolfi in het vliegtuig
63623: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
63626: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
63646: POEL, J. VAN DER - Sharons tranen drogen niet
63647: POEL, J.F VAN DER - Gedwongen liefde. Omslagtekening: Wenneke Alblas Omslagontwerp: Wim Smalen. 2e druk.
63648: POEL, J.F VAN DER - Terug naar SiberiŽ
63649: POEL, J.F. VAN - Het Spijt me
63650: POEL, J.F. VAN - Balling in SiberiŽ.
63651: POEL, J.F. VAN DER - Gevaarlijk spel.
63652: POEL, J.F. VAN DER - Vlucht voor de werkelijkheid.
63634: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 3e jaargang 1977
63639: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan.
63661: POEL, J.F. VAN - Kind van een ander
63662: POEL, J.F. VAN - Heb ik dan alleen maar schuld
63640: POEL, J. F. VAN DER - List en bedrog
63642: POEL, J. F. VAN DER - Meisje met het litteken
63643: POEL, J. F. VAN DER - Beschadigd voor het leven
14220: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Eben-HaŽzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus.aangevuld met naschrijft
63644: POEL, J. F. VAN DER - Een leugenkind?
63653: POEL, J.F. VAN DER - Japova trilogie
63660: POEL, J.F. VAN - een Niemandskind
63658: POEL, J.F. VAN - VLUCHT uit SiberiŽ.
63659: POEL, J.F. VAN - LEVENSLANG
34201: POEL, J.F. VAN DER - Vlucht voor de werkelijkheid.
14221: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
72555: POEL J.F. VAN DER - In het web van een loverboy,
6650: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Op uw noodgeschrei.
75543: POEL J.F. VAN DER - Meisje met het litteken
48953: POEL, J.F VAN DER - Erger dan je denkt over house muziek party
74530: POEL J.F. VAN DER - Volk zonder land
14222: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties enz.
21178: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
69918: POEL, J.F. VAN DER - Draagt elkanders lasten alcohol en drugs problemen
21529: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ruth de Moabitische. 26 preken over het Geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth. 2e druk
21530: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Ten tijde des Ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag welke hij op 26 April 1979 mocht gedenken.
35339: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - de zegeningen Jakobs prekenserie
14268: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - 'Eben - Haezer'. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. levens beschrijving doorhemzelf geschreven 3e druk
46250: POEL, J.F. VAN DER - Dolfie, Wolfie en Het mysterie op de zeebodem deel 15
46374: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en Wolfi en de brandende zee deel8
46375: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi en wolfi en de geheime schuilplaats deel 11
46377: POEL, J.F. VAN DER - Doldi en wolfi en de walvisjacht deel 11
36131: POEL, J.F. VAN DER - Dolfi, Wolfi en de schat in zee De spannende avonturen met Dolfi deel 7.
21177: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
45865: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 3e jaargang 1977
45866: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 4e jaargang 1978
45889: POEL, DS. JOH. VAN DER - Saul en Jonathan of de Onschuldige verloren en de Schuldige behouden
46726: POEL,J.F VAN DE - kom terug en help
6636: POEL, DS. JOH. VAN DER (1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 ; 13-25. Benevens 1000 snipperhoutjes.
73141: POEL J.F. VAN DER - Ook voor jou is er iemand 3 delen: Moeder, waarom gaf je mij weg? Een geschonden jeugd. List en bedrog
74865: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. [Eerste druk; First edition].
44179: POERWADARMINTA - Baoesastra Dhawa handwoordenboek.
45415: RIENECKER. F./BOOR. W. DE/BRANDENBURG. H./B‹RKI. H./LAUBACK. F./GR‹NZWEIG. F./HOLMER. U./POHL. A. - Wuppertaler Studienbibel, 21 delen, compleet. Matthšus bis Offenbarung
36703: POIRTERS, A. (1605-1674) - Het duyfken in de steen-rotse, dat is eene mede-lydende siele op die bittere passie Jesu Christi mediterende. Ghemaeckt door eenen priester der Societeyt Iesu. 9 druck. Rijcker van stoffe, van beelden en van poŽsie.
63668: POITERS, ADRIANUS - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
14269: POITERS, ADRIANUS - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
32722: BIKKER A EN POL H - Met Ds. Pol en Ds. Bikker op reis in Toradjaland.
75917: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
50886: BIKKER A EN POL H - Met Ds. Pol en Ds. Bikker op reis in Toradjaland.
63670: POL, D. - J.D. WIELENGA (COMPILER), - Midden-Java ten Zuiden. [AND] Leiddraad voor de Bestudeering van Midden-Java Ten Zuiden ten dienste van Zendingsstudiekringen. [Eerste druk; First edition].
63672: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63673: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63674: POL, DR. W.H. VAN DE - Het christelijk dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie.
63675: POL, H. - De zending en de Sa'dan-Toradja's: handleiding voor zendingsstudie
16225: POL, DR. F. VAN DER - Gelovig Kruisdragen.
63676: POL, W. H. VAN DE - Het wereld Protestantisme.
63677: POL, W. H. VAN DE - De kerk in het leven en denken van Newman
74938: POL VAN DE A T - Wat zijn deze stenen? een geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet
12387: POL, DR. W.H. VAN DE - Het christelijk dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie.
15869: POL, DR. W. H. VAN DE (HOOGLERAAR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN) - Het Anglikanisme in Oecumenisch Perspectief.
41840: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
45019: POL, H. - De zending en de Sa'dan-Toradja's: handleiding voor zendingsstudie
48663: POL, W. H. VAN DE - De kerk in het leven en denken van Newman
8473: POL, W. H. VAN DE - Het wereld Protestantisme.
63678: POLAK, DR. HENRI - Amsterdam die groote stad 2e druk. Bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw. Met een inleiding van dr. W. de Vlugt Burgemeester van Amsterdam.
63679: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
63680: POLAK, G.I. EN M L VAN AMERINGEN - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den erste dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, en Nederduitsch metv een Historische overzicht , door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderde uitgave. e a.
71989: GORIONIDES JOSEPHUS VERTALER M I VAN AMERONGEN-G J POLAK - Josephus Gorionides uit het Hebreewsch vertaald door M. I. van Amerongen met geschied- en letterkundige aantekeningen verrijkt door G. J. Polak
38524: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche IsraŽlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
44033: POLAK, DR. HENRI - Amsterdam die groote stad 2e druk. Bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw. Met een inleiding van dr. W. de Vlugt Burgemeester van Amsterdam.
34394: POLDER D P VLAARDINGEN DOORIPPEL-BREEDVELD, L. - Door de liefde van Christus gedrongen. facetten uit het leven en werk van D. P. Polder.
14270: POLDERMAN, JAN - De engelen Gods.
63682: POLDERMAN, C.P - De kerk Gepasseerd van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
63683: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie.
23945: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie.
47141: POLDERMAN, C.P - De kerk Gepasseerd van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
70946: POLDERMANS D.A. - Het juttersnest (geÔllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
20201: POLETI, M. - l'Ottavio di M. Minucio Felice. Recato in lingua Italiana, col testo Latino a rincontro e con opportune annotazoni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco.
63684: POLETI, M. - l'Ottavio di M. Minucio Felice. Recato in lingua Italiana, col testo Latino a rincontro e con opportune annotazoni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco.
11906: POLEY-SCHEELE, F. - Jantine in de pastorie. Met illustraties van Jannie de Vries.
5913: POLINDER, D. - Vervolgd doch niet verlaten. Levensschets over George Wishart, pionier van de Schotse Reformatie.
63687: POLKO - te vergeefs
44153: POLKO - te vergeefs
19598: POLL, WILLEM VAN DE - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
63689: POLL, WILLEM VAN DE - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
33417: POLLOK, ROBERT. - Het vervolgde gezin.
7585: POLMAN, A. D. R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden. 4 delen. 1: 320 blz. 2: 353 blz. 3: 384 blz. 4: 344 blz.
7605: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
63694: POLMAN, DR. A. D. R. - De zonde tegen den Heilige Geest.
63695: POLMAN, MAG. DR. P. O. F. M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia sacra.
63693: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
63692: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
14272: POLMAN, DR. A. D. R. - De zonde tegen den Heilige Geest.
15870: POLMAN, MAG. DR. P. O. F. M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia sacra.
44950: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
44951: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
63696: POLO, M. - Synopsis criticorum aliorumque Sacrś Scripturś interpretum et commentatorum, summo studio & fide adornata, a Matthś Polo Londinensi. Revisum & a mendis plurimis repurgatum.
63697: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
42700: POLS, J.J. / SCHIEBAAN-BOONE, N.M.C. / WAL, J. VAN DER - Als het anders gaat
47142: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
64038: RAPENBURG JACOBUS ONDERWIJZER GEB28 MAART1756 TE OUDEWATER OVERLEDEN 9 MAART 1833 TE ZUID POLSBROEK - HANDSCHRIFT overgeschreven Catechismus van Justus Vermeer na de druk van 1749 in het jaasr 1795 geschreven
63700: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
14273: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
63701: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard. Met inleiding van Dr. H. Florijn.
27402: POLYANDER, JOHANNES - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard. Met inleiding van Dr. H. Florijn.
63703: POMA, A. J. MURK - Klaas en Koos en het bootje
63704: POMEY, FRANCISCUS (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
31439: POMEY, FRANCISCUS (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
63706: POMP, K. S. - De stille
63707: PONSTEEN, HENDRIK JAN. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) = Karl Barth and Eduard Thurneysen (the theological relevance of a lifelong friendship).
44874: PONSTEEN, HENDRIK JAN. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) = Karl Barth and Eduard Thurneysen (the theological relevance of a lifelong friendship).
63709: PONT, DR. A. D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo
76651: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618.
63710: PONTANUS, IOH. ISACIUM - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenkweerdighe gheschiedenissen / met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt / als oock de handel ende verre reysen ende de politie betreffende is / tot desen teghenwoordighen tijt / nae het vervolgh der jaeren / verhaelt werdt. Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven door Ioh. Isacium Pontanum. Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nuwt des Autheurs laetste copije in Nederduyts overgheset, door Petrum Montanum. Alles met Copere figuren afghebeelt ende verciert. Fotomechanische heruitgave.
25712: PONTANUS, IOH. ISACIUM - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenkweerdighe gheschiedenissen / met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt / als oock de handel ende verre reysen ende de politie betreffende is / tot desen teghenwoordighen tijt / nae het vervolgh der jaeren / verhaelt werdt. Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven door Ioh. Isacium Pontanum. Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nuwt des Autheurs laetste copije in Nederduyts overgheset, door Petrum Montanum. Alles met Copere figuren afghebeelt ende verciert. Fotomechanische heruitgave.
63711: PONTOPPIDAM, M. - Kinderbijbel naar het Deensch van Morten Pontoppidam, door Marg. Meiboom Met 32 platen van Gustaaf Dorť. Tweede druk. 2 delen.
34151: PONTOPPIDAM, M. - Kinderbijbel naar het Deensch van Morten Pontoppidam, door Marg. Meiboom Met 32 platen van Gustaaf Dorť. Tweede druk. 2 delen.
40485: POOLE, L.G. LE - . Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. .
14288: POORT, DS. J. J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond. 4e druk.
63735: POORT, DS. J. J. - Ouder worden, en dan?
72492: POORT, DS. J. J. - Morgen kunnen wij u meer vertellen. Hoop en wanhoop in een ziekenhuis. 2e druk.
74448: POORT, DS. J. J. - Carillon. 2e druk
48881: POORT, J. J. - Om het donker op te klaren. Bijbels dagboek 9e druk
63725: POORT, DS. J. J. - De arbeiders in de wijngaard.
63726: POORT, DS. J. J. - Om 't donker op te klaren. Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen. Derde druk.
63727: POORT, DS. J. J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond. 4e druk.
63719: POORT, DS. J. J. - Kracht naar kruis.
63720: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63721: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
14274: POORT, DS. J. J. - Van mij mag u blijven 40 jaar predikant
2587: POORT, DS. J. J. - Voetsporen van Calvijn.
63729: POORT, DS. J. J. - Wie is wijs 6 predikaties over psalm 107 door Ds J.J. Poort
63724: POORT, DS. J. J. - Dienstplichtig. Informatie over - Adviezen voor - Verhalen uit, het soldatenleven.
14275: POORT, DS. J. J. - Kracht naar kruis. bibels dagboek
14278: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
63733: POORT, DS. J. J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet. Reisverhalen.
63732: POORT, DS. J. J. - Vader, ik heb gezondigd!'' veertien Bijbellezingen over de gelijkenis van de verloren zoon, naar aanleiding van Lucas 15: 11-32. 3e druk
63738: POORT, DS. J. J. - Land onder Gods hand. Tweede druk.
63742: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. vijfde druk.
63749: POORT, J.J. DS. - Alleen voor botten en schedels. Preken van Ds. J.J. Poort
63739: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. Zesde druk.
63740: POORT, DS. J. J. - De redding nabij
63748: POORT, J.J. - De zon wil ook door kleine raampjes schijnen. 2e druk.
63743: POORT, DS. J.J. - De Zaligmaker thuis. Gods weg met Zacheus.
63744: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
63745: POORT, J. J - Liefde geeft rust. 24 variaties op een rustgevend thema
63746: POORT, J. J. - Om het donker op te klaren. Bijbels dagboekje met 366 ochtendoverdenkingen
63747: POORT, J. J. DS. - Wie is wijs? 6 predikaties over psalm 107
37342: POORT, J.J. - Ga maar met je hart.
63722: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
63734: POORT, DS. J. J. - Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar.
28798: POORT, DS. J. J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.derde druk.
63716: POORT, DS J.J. - Nooit meer oorlog?
63717: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63741: POORT, DS. J. J. - NOOIT Failliert korte verhalen.2e druk
49242: POORT, J. J - Liefde geeft rust. 24 variaties op een rustgevend thema 2e druk
41997: POORT, J. J. DS. - Wie is wijs? 6 predikaties over psalm 107
14276: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
14279: POORT, DS. J. J. - Herders op de velde.
14281: POORT, DS. J. J. - Dienstplichtig. Informatie over - Adviezen voor - Verhalen uit, het soldatenleven.
14282: POORT, DS. J. J. - De arbeiders in de wijngaard.
14285: POORT, DS. J. J. - Om 't donker op te klaren. Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen. Derde druk.
1839: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.2e druk
20970: POORT, DS. J. J. - Langs Heeren wegen door t
20971: POORT, DS. J. J. - Wie is wijs 6 predikaties over psalm 107 door Ds J.J. Poort
21257: POORT, DS. J. J. - Paulus de prins der Kruisgezanten.
23361: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. Zesde druk.
23658: POORT, DS. J. J. - Vader, ik heb gezondigd!'' veertien Bijbellezingen over de gelijkenis van de verloren zoon, naar aanleiding van Lucas 15: 11-32.
26586: POORT, DS. J. J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet. Reisverhalen.
28167: POORT, DS. J. J. - Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar.
30345: POORT, DS. J. J. - Ouder worden, en dan?
31509: POORT, DS. J. J. - Land onder Gods hand. Tweede druk.
31940: POORT, DS J.J. - Nooit meer oorlog?
36460: POORT, DS. J.J. - De Zaligmaker thuis. Gods weg met Zacheus.
37292: POORT, DS. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. Zesde druk.
45023: POORT, DS. J. J. - alleen voor botten en schedels .
45767: POORT, DS. J. J. - De redding nabij
37109: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.
43150: POORTENAAR,J. (SAMENGESTELD DOOR) - Onder palmen en waringins Geest en godsdienst van Insulinde door N.J.Krom, P.
63752: POORTHUIS, MARCEL / SALEMINK, THEO. - Lotus in de lage landen. De geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden
40924: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
45247: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, voorkomende in de statenbijbels van 1637-1800 r
63757: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. kunstleer Rug geplakt, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
63758: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
63754: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst.
63755: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel I. ,
63756: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. Leer met ribben, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
32040: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst.
46989: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel I. ,
32330: POORTVLIET, RIEN/HUYGEN, WIL - Het boek van Klaas Vaak. en het ABC van de slaap.
76263: POORTVLIET, RIEN - Langs het tuinpad van mijn vaderen. 6e druk
71785: POORTVLIET, RIEN - De Ark van Noach of ere wie ere toekomt 4e druk hardcover, 39 x 29,5 cm, ongepagineerd. Ills.: kleuren ill.. Hoe heeft de schepper het allemaal kunnen bedenken - al die verschillende dieren! In dit boek komen naast de bekende dieren die in Nederland leven nu ook de uitheemse dieren aan bod. Een feest voor het oog, 240 pagina's lang.
23844: POORTVLIET, P.M. VAN - Het belemmerend net. auto biografisch werk van een Hollandse jongen welke terwerk weerd gesteld in Duitsland waar hij ervaarde dat vele Duitser gebukt gingen onder Hitler
63764: POORTVLIET, R. - Braaf Zeer rijk geillustr. boek over honden
45510: POORTVLIET, RIEN - De Tresoor - Van Jacob Jansz. Poortvliet
75393: GERF GEM POORTVLIET - Niet door krachty,noch door geweld Historier Gerfv Gem te Pootvliet e.o.
36148: POORTVLIET, RIEN - Te hooi en te gras.
40275: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons. Derde druk
63772: POOT, DS. T. - Pauzeteken. Een handvol overdenkingen.
63773: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. Diss./Thesis Univ. Amsterdam.
23473: POOT, DS. T. - Pauzeteken. Een handvol overdenkingen.
63774: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
10030: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
7763: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal Bijbelse woorden. 5e druk
7584: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
63779: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
63777: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
15871: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
74926: PORTENGEN, J. - Gesprekken met Valkenburgers
70274: PORTIELJE, A.F.J. - Over Dieren Raak Ik Niet Uitgepraat
76775: PORTIELJE A.F.J. - Mijn Aquarium .: naar Teekeningen. Plaatjesalbum, Album is compleet. Plaatjes zijn naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan Voerman Jr. Bandteekening van C.Rol
63784: PORTIELJE, DR. A. F. J. - Dieren Brehm. Zwerftocht door het rijk der dieren. Met een voorwoord, aanvullingen en onder toezicht van Dr. A. F. J. Portielje. Samengesteld naar Brehm's "Het leven der dieren" door L. Koch-Isenburg.
10467: PORTIELJE, DR. A. F. J. - Dieren Brehm. Zwerftocht door het rijk der dieren. Met een voorwoord, aanvullingen en onder toezicht van Dr. A. F. J. Portielje. Samengesteld naar Brehm's "Het leven der dieren" door L. Koch-Isenburg.
74814: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Met medewerking van Mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Compleet plaatjesalbum. Illustraties naar Jac. J. Koeman
63782: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis. Met medewerking van mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol, bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blikman&Sartorius.
63785: PORTMANN, ADOLF - De wondere wereld der vogels. Foto's van Jan P. Strijbos.
10600: PORTMANN, ADOLF - De wondere wereld der vogels. Foto's van Jan P. Strijbos.
77214: POST S D - de Gormarus school te Gorincherm 1974-1999
42284: POST, J.E. DR. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht een historisch- sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christlijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw
74019: POST S.D. - Smijtegelt
41655: POST, MR.DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlands Hervorme Kerk, in het bijzonder bij kerkfusie.
63800: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte
63801: POST, STEVEN DIRK COACHING/MEDIATION - Leven met de Heere . Leven met de Heere bevat veertien intensieve bijbelstudies. Ze gaan over onderwerpen als geloven, heiliging, de grote verandering in je leven en de reis naar het hemelse Jeruzalem. Ook praktische zaken komen aan bod: hoe stel je je op als lid van de gemeente, welke positie neem je in deze wereld in en hoe wil de Heere dat je je talenten gebruikt. Bij het gebruik van dit boek zul je keer op keer verwonderd staan over de rijkdom en de relevantie van Gods Woord. Leven met de Heere is soepel en direct geschreven, gericht op jongeren. Het boek is geschreven als een soort tegenhanger op zijn andere boek in de serie - Jongerenperspectief`: schreef ook Duivels dichtbij
63789: POST, DR. R. R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen
63792: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
63791: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
63794: POST, J. - Sannetje
23111: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
37789: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
75294: MARAN GP DR. EN L C POST - Wie zingt mee?goede bekenden voorde zondagsschool samen gebracht
63798: POST, K. - De kop van Overijssel.
63796: POST, J.J.H. - Met recht hervormd.
63797: POST, JAN - Sannetje. Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
24531: POST - DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water.
28232: POST, K. - De kop van Overijssel.
37816: POST, J.J.H. - Met recht hervormd.
40577: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte
48867: POST, J. - Sannetje
49075: POST, JAN - Sannetje. Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
63803: POSTEL, ALCIDE - De ramen open!
15873: POSTEL, ALCIDE - De ramen open!
63804: POSTEMA, H. J. - Simon Simonides (1629-1675) - Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
73591: POSTEMA M.C. - Het spoort van Menno simonsz gedachten
48573: POSTHUMA, R. R. - Gedachtenis-Rede Gods groote daden en wonderen verheerlijkt aan mijn overleden echtgenoote 3e druk
63808: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Joannes Vollenhove een Haagsch dichter-predikant uit onze gouden eeuw
63806: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - De opgang uit de hoogte. Twaalf Schriftoverdenkingen bij platen van William Hole door dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, predikant te 's-Gravenhage
29238: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Gode de heerlijkheid. Gedachtenisrede gehouden in de groote kerk te 's-Gravenhage op 1 augustus 1920, ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening. Uitgegeven ter voordeele van de Wijkvereeniging "Nieuwe Kerk". Derde druk.
63809: POSTHUMUS, A. C. - Crown-gall en indolazijnzuur - vergelijkend onderzoek over gehalte en metabolisme van indolazijnzuur en plantaardig normaal en tumorweefsel
63275: PASCAL BLAISE (1623-1662) POSTHUMUS R - Gedachten van BLAISE PASCAL over den mensch vertaalduit zijne ,,pensees sur la religion etc en met aanmerkingen voorzien door R Pothumus Benevens eene Levenschets van dien BeroemdeGeleerde
70578: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
2602: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - De opgang uit de hoogte. Twaalf Schriftoverdenkingen bij platen van William Hole door dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, predikant te 's-Gravenhage
48611: POSTHUMUS, A. C. - Crown-gall en indolazijnzuur - vergelijkend onderzoek over gehalte en metabolisme van indolazijnzuur en plantaardig normaal en tumorweefsel
45154: POSTILLE - Postille. Band 51t/m 60 Onder red. van de Werkgroep Kerk en Prediking.
63817: POSTMA, J. - Wolf en de kotterbende.
63818: POSTMA, J. - Wolf de speurhond. 9e druk.
3036: POSTMA, D. (V.D.M. EN DOCENT AAN DE THEOL. SCHOOL TE BURGERSDORP (KAAPKOLONIE) ) AEGIDIUS FRANCKEN. - Mijne handleiding voor de godgeleerdheid, volgens de hern van Aegidius Francken.door POSTMA, D. (V.D.M. en docent aan de theol. school te Burgersdorp (Kaapkolonie)
63820: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Tweede druk.
63821: POSTMA, W.P. - Paddestoelen. .
24967: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63813: POSTMA, D. PEDIKANT GERF KERK TE RUSTENMBURG Z A R - Een dertigtal leerredenen.
63814: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63815: POSTMA, DR. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiŽteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
63819: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor.
31644: POSTMA, J. - Wolf en de kotterbende.
31656: POSTMA, J. - Wolf de speurhond. 9e druk.
33187: POSTMA, DR. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiŽteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
35140: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor.
36169: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Tweede druk.
63822: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
39989: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
63823: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
43330: POSTMUS, J. - Majesteytsschenders - episode van oud-hollandsch leven in de 17e eeuw 1e druk
9076: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
77223: VISSCHER U EN NIEUWENHUIS G EN POSTS D - De Kerk alle tijden- de kerk van alle plaatsen -tal en geloof
31894: POT, WILLEM VAN DER (1704-'83)/HIJLARIDES, J. - Het einde der oprechten. Het godzalig leven en sterven van Willem W. Pot en Jiskjen Hiljarides.
37339: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63824: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63825: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
30936: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
28402: POTAPPEL, L J STAVENISSE DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 1e druk.
76578: POTGIETER E - Potgieter herdenking zwolle1808-Amsterdfam1875 Zwolle 1875-1975
63831: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Schetsen en verhalen
63832: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845 Met o. a Jan en Jantje, ''t Is maar een pennelikker, Marie, Hanna. Index. Ornam
63829: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman POEZY
63830: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman StudiŽn. Schetsen Proza, poŽzy, kritische en verhalen
47773: POTHAST-GIMBERG, C. E. - Bontekoe in de wei deeltje 1- 2
45086: POTHAST-GIMBERG, CHRISTINA ELIZABETH. - Jantientje. Illustraties: T. Pluymers.
63835: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
40871: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
33594: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den autheur zelfs oversien van vele druckfauten verbetert de vragen ende antwoorden des Catechismi alsmede de voornaemste schriftuerplaetsen voor de leerlingen uitgedruckt ende met een register van de voornaemste stucken daer van in dese catechisatie gehandelt wert verrijckt.
43937: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen..
63838: POWELL, IVOR - Luke's Thrilling Gospel
63840: POWELL, IVOR - The Amazing Acts
63839: POWELL, IVOR - John's Wonderful Gospel
63841: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
16721: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
34595: PRAAG, E. VAN - Ervaringen van een IsraŽliet voor en tijdens de oorlog.
76674: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
63850: PRAAMSMA, L - Kerkenordening en geschiedenis
7458: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
13220: PRAAMSMA, DR. L. - Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw. 2de uitgebreide en herziene druk.
14299: PRAAMSMA, DR. L. - De belijdenis in de crisis.
16222: PRAAMSMA, DR. L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.
22824: PRAAMSMA, DR. L. - Calvijn door Dr. L. Praamsma. Tweede druk.
2582: PRAAMSMA, DR. L. - Calvijn. Tweede druk.
63852: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
63851: PRAKKE, DR. H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografisch speurtocht door de 'olde lantschap'. 'De achtste der zeven provincien'.
5575: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
9862: PRAKKE, DR. H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografisch speurtocht door de 'olde lantschap'. 'De achtste der zeven provincien'.
63853: PRANGER, D. - Het beŽindigen van kunstmatige voeding bij anhoudend vegeterende patiŽnten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten proefschrift
72735: PRAWDIN, MICHAEL ILLUSTRATIES, A NTON PIECK - Het erfgoed van een groot Mongool I. De heerscher + II. De nazaten
77206: JOPPE J PRED H H K - Schatten van het Koninkrijk 52 meditatieover de gelijkkenissen
66898: TROUWBORST C NED HERV PRED - De voorlaatste brief de brief vn Judas een bijbelstudie
52380: C HARINCK GERF GEM PRED - Een onoverbrugbare Kloof 2 preken voor de Bijbelverspreidingken
64164: REINDERS B JR HERV PRED - Voor de HEERE en vooer Gideon 14 overdenkingen
76080: DIV. PRED. (GER.GEM) - Het Licht der wereld (Bijbels dagboek)
74102: TUKKER C A HERV PRED - Het Gebed vanChristus Acht catechismuspreken over het Onze Vader
74105: OORSCHOT C STEELENDAM HERV PRED - Die trouwe houdt en eeuwig leeft bijbels dagboek
74099: OLIE J H C HERV PRED - Aanmerk de Lelien 8 preken overplanten bloemen.engewassen uit de bijbel
45736: ROOTSELAAR J VAN (1906/1909)NEDERLANDSE HERVORMEDE PREDIKAKANT - Memoires een treffend beeld van het kerkelijk leven
75550: BELT H. VAN DEN DR PKN PREDIKANT - Een eeuwig ver bond over te betekenis van de Heilige doop 3e druk
73495: HOVIUS W CHR PKN PREDIKANT - VRolijk als een Held vijf meditaties over de ZON
71701: LIMBURG H K -OLIE J H C HERV PREDIKANT - Het Visnet 50 jaar scghool metde bijbel 1952-2002 te GRAHORST met vele kleuren foto,s
75981: KORT A DRS NED HERV / OUDGEREFORMEERD PREDIKANT - Het rechtvaardigens ge,loof Het zaligmakende geloof volgensSchriften beliojdenis
69656: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Uit den schat des Woords. bundel 110 losse preken uit de jaren 1950-1970
2446: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - De enige troost. Catechismusverklaring. door Predikantenm van de Gereformeerde gemeenmten
69986: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 16
57877: JONG TJ - KNEGT DE S A - POST VAN DER H - CATSBURG J EN VLIESTRA A NED HERV PREDIKANTEN - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
69988: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 20
75552: DIV PREDIKANTEN - Licht op de kanttekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud 3e druk
25063: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE vierde jaargang . Redaktie .DR J Cde Mooy en Dr.B WIELINGA .De H Catechismusverklaring 2
72505: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
69975: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 11
63864: PREKENSERIE VAN HERVORMDE (GEREF) PREDIKANTEN - GENADE VOOR RECHT redantie Ds J J Timmer Nieuwerkerka.d Ijssel en Ds J Vermaas Amersfoort Nieuweserie 12e jrg 1949-502e jaargang 159-51- 4e jrg 1952-53- 5e jrg 1953-54- 6 jrg 1954-55- 7e jrg 1955-56- 9e jrg 1957-58.10e jrg 1958-59
63863: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring
62907: OOSTEN W H - VELDEN V.D J D - LITOOI A - BOUMA L - IMPETA J.J E.A GERFORMEERDE PREDIKANTEN - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene Predikanten der Gereformeerde Kerken
76014: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 14
52908: CONVOLUT NED HERV PREDIKANTEN- - 32 Preken van div Herv Predikanten 0.a B MoorreesM van Grieken- P G Datema- B Boonstra-J H Gunning.C B Holland J C Klomp e.a
69979: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 7
69980: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 8
69981: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 9
74203: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 30
69983: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 11
25062: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 1e jaargang 1912- 2e jrg 1913- 3e jrg 1914 5e jrg 1915- 7-jrg 1917-8e jrg 1918-redaktie Dr J.C de Moor en Weilenga 10e jrg 1920-11ejrg 1921- 12e jrg 1922
48652: JONG TJ - KNEGT DE S A - POST VAN DER H - CATSBURG J EN VLIESTRA A NED HERV PREDIKANTEN - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
74202: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 19
8285: PREKENSERIE VAN HERVORMDE (GEREF) PREDIKANTEN - GENADE VOOR RECHT redantie Ds J J Timmer Nieuwerkerka.d Ijssel en Ds J Vermaas Amersfoort Nieuweserie 12e jrg 1949-502e jaargang 159-51- 4e jrg 1952-53- 5e jrg 1953-54- 6 jrg 1954-55- 7e jrg 1955-56- 9e jrg 1957-58.10e jrg 1958-59
61558: N. N.EEN PATER VAN DE ORDEN DER PREDIKHEEREN ) - Godvrugtige Leidsman, aanwyzende de weg ten hemel door oeffeningen, gebeden, en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Met veelvuldige Godvrugtige Gebeden en Litanien. By een vergaderd door een Pater van het Orde der Predikheeren. Waar bij gevoegd zyn de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer godvruchtige Oeffeningen. Dezen druk is van veele faute verbetert en vermeerdert met de Bemerking op de vier Uitterste des Mensch. Met negen kopere Plaaten vercierd.
76673: ENGELSE PREDRIKKERS - DE Tarbernakel preken van En gelse vaderen uit de 18 en 19e eeuw 85 nummers uit de jaargangen 1 t/m 10
76440: HOEKSTRA H GERF PREDTEKOLLUM - D e Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen 1e druk
63857: PREE, D. DE - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
31209: PREE, D. DE - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
74962: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1925-1926
74961: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1917-1918
73137: PREKEN - OVERJARIGKOREN 73 preken it diverse jaargangen gebonden in 7 bandel
63861: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
74960: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
63859: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1914-1915
63858: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1913-1914
76009: PREKEN - 19 divptreken uit everjarig koren
74963: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1927-1928
74965: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1928-1929
74966: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht twintigste serie 1929-1930
74967: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht een en twintigste serie 1930-1931
74968: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht vijf en twintigste serie 1934-1935
75003: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1924-1925
46019: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1913-1914
46021: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zesde serie 1915-1916
46022: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
76318: OVERJARIG KOREN PREKEN - Bibliotheek overjarig koren BUNDEL MET 12 A 14 PREKEN UIT DE JAREN 1995-2015.
53684: DIV. AUTEURS PREKENSERIE - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
41680: PREKENSERIE - Genade voor Genade. Prekenserie van Hervormde (Geref.) predikanten onder de Redactie van K J van de Berg en Ds. J.J. Timmer bundel div preken
63867: PRENTENBIJBEL - Geschenk aan de jeugd, bestaande in 82 afbeeldingen van historien des Nieuwe Testament's
47583: BIJBELSCH PRENTENBOEK - NEDERLANDSCHE ZONDAGSCHOOL-VER. Bijbelsch prentenboek 31 verhalen met afbeeldingen
75860: ANONIEM PRENTENBOEK - Van tien leuke aapjes
63869: PRESSENSE, EDMOND. DE (1824-1891, PARIJS) - Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Door E. de Pressense. Uit het Fransch vertaald door F.J.P. Moquette, pred. te Sluis in Vlaanderen. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
63870: PRESSENSE, MEVR. DE - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensť GeÔllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
63868: PRESSENSE, E. DE - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
70944: PRESSENS…, E. DE - Ursula (naar het Fransch, geÔllustreerd door Jan Sluijters, tweede herziende druk)
70943: PRESSENS…, E. DE - Genoveva (naar het Fransch, opn nieuw bewerkt en herzien door H. Hinse, geŪllustreerd door Jan Sluijters, tweede druk0
70942: PRESSENS…, E. DE - Arme kleine (naar het Fransch, tweede herziende druk)
70941: PRESSENS…, E. DE - Wilgendhof (naar het Fransch, geÔllustreerd door Jan Sluiters, tweede herziende druk)
25233: PRESSENSE, MEVR. DE - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensť GeÔllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
49177: PRESSENS…, DE E - Een levenslustig troepje. serie "voor rakkers en bengels" GeÔllustreerd
63872: PRESSER, PROF DR. J. - De tachtigjarige oorlog
37832: PRESTON, DR. JOHN - Een levenloosleven of 's Mensen geestelijke doodstaat in de zonde. Uit het Engels vertaald door Dr. J. van der Haar te Houten.
63874: PRETORIUS, HENDRIK STEPHANUS - Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van Romeinen 7. Proefschrift + stelleningen
63873: PRETORIUS F - Die Angoloboere oorlog 1899-1902
19189: PRETORIUS, HENDRIK STEPHANUS - Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van Romeinen 7. Proefschrift + stelleningen
63875: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte fŁr das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
48372: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte fŁr das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
63877: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
63878: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit ArabiŽ
46934: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
46935: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit ArabiŽ
63879: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters. Tweede geheel herziene druk, met medewerking van Flor Peeters
75200: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe Verbond aen een geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der Koningryken van Israel en Juda tot op den tyd van Christus, door Humfrey Prideaux, doctor der H. Godgeleerdheit, en deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den agsten druk, overgezet en met enen inhoud voor ieder boek en enige aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge.
42875: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DOCTOR DER H. GODGELEERDHEIT, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe (sic) Verbond aen een geschakelt in de Geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der koningkryken van IsraŽl en Juda tot de komst van Jezus Kristus, door Humfrey Prideauz, Doktor der H. Godgeleerdheit, En Deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den Agsten Druk, overgezet, en met enige Byvoegzels en Aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. Twede druk in twee deelen.
63887: PRIESTER, CHRITIEN DE - LICHT EN UITZICHT. gedichten voor dagenvan vreugdenverdriet 2e druk
28159: PRIESTER, CHR. DE - Nabij u is het Woord.
332: M.F.R.P = MARTINUS FRAAT ROOMSCH PRIESTER - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiŽn overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
14234: PRIESTER, CHRITIEN DE - Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Gedichten over de heilsfeiten. Tweede druk.
63888: PRIJS, LEO - Inleiding in de Joodse godsdienst. Nederlandse vertaling van Dr. W.C. van Dam.
32475: PRIJS, LEO - Inleiding in de Joodse godsdienst. Nederlandse vertaling van Dr. W.C. van Dam.
26167: PRIME, S.I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van Goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857 en 1858.
46071: FASCICVLVS PRIMVS, - Bibliotheca bremensis nova historico-philologico-theologica classis primae Fascicvlvs Primvs
63889: PRINCE, DEREK & DEGENHARDT, L. & STERRE, IVAR VAN DE - De pijlers van het christelijk geloof fundamebnt serie
9070: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 9. Anak, de jonge Eskimo. Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63912: PRINS, PIET - snuf de hond 21e druk
31658: PRINS, PIET - Vier vrienden op het speurderspad. 3eruk.
58005: JUBILEUMBOEK RED VELLINGA-VAN URK- PRINS - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
63897: PRINS, J. J. - Handboek tot de kennis van de heilige schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Tweede druk.
63898: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63899: PRINS, M. J. - Uit kinderhand voor kinderland - deel B2 - Lepeloor - vierde druk.
31659: PRINS, PIET - Vier vrienden op de kloosterhoeve.2e druk
77271: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - de stad die stand hieldstripverhaal illusstraties jaap kramer
77272: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - WAMBO de jonge papoea 3e druk
77273: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - WAMBO vindt het geluk
63901: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
63902: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
63893: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63894: PRINS, DS. A. - Van het ťťne noodige. Schriftoverdenkingen.
63895: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
76659: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 8 . de sprinkhanen komeb Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
76660: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 7 . door depoolzee naar de peperlanden Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
68905: WINKLER PRINS, - Wereld atlas.
77270: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..stripverhaal illusstraties jaap kramer
69789: PRINS, MARCEL EN PETER HENK STEENHUIS - Andere Achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers Herinneringen van 15 mensen die de onderduik overleefden.1edruk
37714: PRINS, PIET - Snuf en de IJsvogel. 9e druk of 4e druk
63911: PRINS, PIET - Jeugdland serie deel 10 Joessoef vindt een grote schat
63913: PRINS, PIET - Snuf de hond 20e druk
63905: PRINS, PIET - Het gouden sieraad. Omslag en illustraties A.K. Vogelaar.
63906: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat.27e druk.
63907: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
63908: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 7e druk.
63909: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63910: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
37577: PRINS, PIET T (=PIETER JONGELING) - de stad die stand hield. -de tirannie verdreven--toen de morgen kwam--onder de geuzenvlag-om het hart van holland strip tekenuingen jJaapKramer
63546: PIET PRINS - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
76231: WINKLER PRINS - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
28591: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
40965: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 13e druk.
63896: PRINS, ISAńC ( (1781-1879)AMSTERDAM) - Beknopte hande=leiding bij het ONDERWIJS in de leer des geloofd en der Godzaligheid Door Isašc Prins, predikant te Amsterdam
37713: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot. 15e druk.
40966: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63892: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63903: PRINS, PIET - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
63921: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Het stadhuis te Goes. Werekn uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap voor wetenschappen deel 5.
36063: PRINS, PIET - Snuf en de verre voetreis Ill. Jaap Kramer. 2e druk
76663: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 3 de bengelds van de Berkenhofr Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63917: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. 3e druk.
46383: PRINS, PIET - Snuf en de verre voetreis 3e druk
46382: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
27945: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot.11e druk
76662: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 4 joop en de jager Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
76661: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 6 tussenwad en n oorderstrand Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
73336: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..
23848: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
23846: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
27420: PRINS, PIET - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
2869: PRINS, DS. A. - Van het ťťne noodige. Schriftoverdenkingen.
32734: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
40964: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
45881: WINKLER PRINS, - Wereld atlas.
46969: PIET PRINS - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
46987: PRINS, ARIJ - de heilige tocht met voorbericht den schrijver en zijn werk betreffende doorHerman Robbers
47228: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
48230: JUBILEUMBOEK RED VELLINGA-VAN URK- PRINS - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
63920: PRINS, PIET - Wambo de zwarte zwerver 2e druk
6659: PRINS, J. J. - Handboek tot de kennis van de heilige schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Tweede druk.
7038: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Het stadhuis te Goes. Werekn uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap voor wetenschappen deel 5.
76664: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 2 Rob en Roland op de boerderij Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63923: PRINSEN J.LZN., J. - De roman in de 18e eeuw in West-Europa. Door dr. J. Prinsen J.Lzn, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
27312: PRINSEN J.LZN., J. - De roman in de 18e eeuw in West-Europa. Door dr. J. Prinsen J.Lzn, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
73645: BRAALDE PRINSMETTIE - gewoon bijzonder jubileum boek 25 jaar speciaal onderwijs in Zeeland te Kapelle
75653: GROEN VAN PRINSTERER, - Bijdrage voor Kerkgemeentelijk overleg 7 bijlage
55590: GROEN VAN PRINSTERER - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders
48635: GROEN VAN PRINSTERER - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders
37340: PRITCHARD, JAMES B. - Archeologie en het Oude Testament.
48155: VEENHOF C PROG - Christelijke diakonie en ABW
8293: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. / HELMIG MOSEL, INGE - Tot eer van zijn naam. Twintig zendingsverhalen.
21319: PRONK, DS. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
73038: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. - Margreet en Henk-Jan kuier in Zuid-Afrika
12241: PRONK, DS. M. DORDERECHT - Verbond. Deel 1 en 2.
63928: PRONK, DS. M.PRED DER OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
63935: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. - Hans en Heidi.
63926: PRONK, DS. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
63930: PRONK, M. - Het christelijke gezin. derde druk
63931: PRONK, M. PREDIKANT DER OUD. GER. GEM IN NED. TE DORDRECHT - De HEERE is God. 11 preken over het leven van de profeet Elia door ds. M. Pronk, predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht. Opgenomen is een preek van ds. C. Smits, predikant der Oud. Ger. Gem. in Nederland te Hardinxveld-Giessendam met enkele toespraken.
63927: PRONK, DS. M.PRED DER OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
63929: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
41184: PRONK, KEES - Huis van alle winden. 2e druk.
6693: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
14230: PRONK, DS. M.PRED DER OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
20270: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. - Hans en Heidi.
28346: PRONK, M. PREDIKANT DER OUD. GER. GEM IN NED. TE DORDRECHT - De HEERE is God. 11 preken over het leven van de profeet Elia door ds. M. Pronk, predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht. Opgenomen is een preek van ds. C. Smits, predikant der Oud. Ger. Gem. in Nederland te Hardinxveld-Giessendam met enkele toespraken.
42207: PRONK, M. - Het christelijke gezin. derde druk
1238: PROOSDIJ, DS. C. VAN (PRED. TE AMSTERDAM) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiŽn. 2e druk.
63937: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniel. 1e deel: hoofdstuk 1-6.
63938: PROOSDIJ, DS. C. VAN (PRED. TE AMSTERDAM) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiŽn. 2e druk.
8415: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniel. 1e deel: hoofdstuk 1-6.
63939: PROOST, DR. K. F. - Geestelijk Nederland. 2 delen. Deel 1: Onderwijs, Radio, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst en letteren, 332 blz. Deel 2: De wetenschap van natuur mens en maatschapij, 303 (1) blz. gebonden met stofomslag
7703: PROOST, DR. K. F. - Geestelijk Nederland. 2 delen. Deel 1: Onderwijs, Radio, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst en letteren, 332 blz. Deel 2: De wetenschap van natuur mens en maatschapij, 303 (1) blz. gebonden met stofomslag
24789: PROOYEN, J. VAN / DORSMAN, P.J. / BERG, A. V.D. E.A. - 25-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. 112 blz.
77471: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indien voor her6e leerjaar vervolgklassen ect 10e druk
75558: PROP, G. - Atlas van Nederland en de IndiŽn voor het 7e leerjaar, vervolgklassen en de eerste klassen van het ULO-onderwijs
75557: PROP, G. - Atlas Europa en de werelddelen voor de Lagere School de 46e druk. quarto, linnen, ongepagineerd pp. zw/w foto's, kleurenkaarten . Goed.
23308: PROP, G. - Atlas van Nederland, de west, Ned. Nieuw- Guinea en Indonesie voor de lagere school. Met medewerking van B. J. ter Beek. Vijf en Zestigste druk.
63941: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten
63942: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Nederlands Nieuw Guinea voor de lagere school. 17e druk. Linnenwatervlekkig, inhoud goed.
75556: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).; 4e druk; 14 kaartjes in kleur ťn 14 blinde kaarten; ongepagineerd.Exemplaar ; bandontwerp door Andrť Vlaanderenmet
72532: PROP, G. EN BEEK TER B J - Atlas van Nederland, de west, 69e drukte druk.
74728: PROVATAKIS, THEOCHARIS. - Meteora. geschiedenis van het klooster en het kloosterleven.
48965: FRIESLAND PROVINCIAAL - PROVINCIAAL Provinciaal blad van Vriesland. No. 1,t/m 192 met alle bijlage Provinciale bladen van Friesland, 21x13 cm. div onderwerpenObesluiten/resolutie/missive/dispositie/besluiten van den Gouverneur
169: BIJBEL PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63946: PSALMBOEK - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
63947: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.WAARBIJ Catechismus ofte onderwysinge in de Christelyke leere die in de Kerken ende schoolen der nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt neven de belijdenisse des Geloofs ende de Liturgie derselver Kerken
63945: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50811: BIJBEL PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63949: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
22225: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
44303: PSALMBOEK - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
40795: HET BOEK DER PSALMEN - , nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik : door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daar in gemaakte veranderingen : geheel op muziek-nooten met de IIII. stemmen als tenor, bassus, altus en discant., alle op de C sleutel gesteld Bijbel ; O.T. Ps. (ned)
2968: BIJBEL. HET BOEK DER PSALMEN - nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...]
63951: PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus Deo, salus populo. (6) 448 (2) blz. En: Christelijke gezangen. Eerste en tweede bundel. I: 150 (2) blz. AMSTERDAM MŁller 1851 II: 180 (31) blz. Bij de Evangelische gezangen-compagnie AMSTERDAM / HAARLEM / GRONINGEN Brandt, Enschedť, erven Schierbeek en de erven wed. M. van Heyningen Bosch 1848.
51107: BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
56555: HET BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangwijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Laus Deo, salus populo. En: Christelijke gezangen, eerste en tweede bundel. En: Vierstemmige koralen.
27442: PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus Deo, salus populo. (6) 448 (2) blz. En: Christelijke gezangen. Eerste en tweede bundel. I: 150 (2) blz. AMSTERDAM MŁller 1851 II: 180 (31) blz. Bij de Evangelische gezangen-compagnie AMSTERDAM / HAARLEM / GRONINGEN Brandt, Enschedť, erven Schierbeek en de erven wed. M. van Heyningen Bosch 1848.
24621: HET BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangwijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Laus Deo, salus populo. En: Christelijke gezangen, eerste en tweede bundel. En: Vierstemmige koralen.
50674: BIBLE. -- PSALMS. - The book of common prayer and administration of the sacraments, and other rites and ceremonies of the church, according to the use of the Church of England : together with the Psalter or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches.
48040: THE PSALTER. - The Psalter. With Doctrinal Standards, Liturgy, Church Order, and Added Chorale Section 1974,
71359: PTILUC - L'importante majeure des accords mineurs derde druk
63954: PUBBEN, J. C. S.S. R. - Het leven van Jezus Christus. Naar het Latijn bewerkt door (...) Met eene inleiding van Mr. F. Erens.
42511: PUBBEN, J. C. S.S. R. - Het leven van Jezus Christus. Naar het Latijn bewerkt door (...) Met eene inleiding van Mr. F. Erens.
75445: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis.
63956: PUCHINER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december - 1990.
35518: PUCHINER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december - 1990.
63958: PUCHINGER, DR. G. (E.A.) - Doctor Algra, de Friese senator. Met een woord vooraf van Prof. dr. J. Zijlstra.
63959: PUCHINGER, DR. G. - Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
63960: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Historici
63961: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
63962: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse met de jaren dertig 1 en 2
63963: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Buitenlandse politici
63964: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden.
63965: PUCHINGER, G. - Theologische persoonlijkheden.
63966: PUCHINGER, G. - Toekomst van het Christendom. Gesprekken met A.A.Spijkerboer, Willem Barnard, C.J.de Vogel, J.T.Bakker e.a.
40273: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig.
40473: PUCHINGER, G. - Hergroepering der partijen? Gesprekken met J.A.W. Burger, W.C.D. Hoogendijk, H. van Riel ... [et
45496: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Historici
45497: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
45498: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse met de jaren dertig 1 en 2
45499: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Buitenlandse politici
5774: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met theologen.
6036: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden.
6433: PUCHINGER, DR. G. (E.A.) - Doctor Algra, de Friese senator. Met een woord vooraf van Prof. dr. J. Zijlstra.
7695: PUCHINGER, DR. G. - Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
7697: PUCHINGER, G. - Theologische persoonlijkheden.
63967: P‹LZ, KLAUS MOSHE. - Brandpunt IsraŽl.
9398: P‹LZ, KLAUS MOSHE. - Brandpunt IsraŽl.
63968: PUM - Wereldwijd ervaring delen. 20 jaar PUM.
63969: PURIN, SERGIO (RED.) - Inca-Peru. 3000 jaar geschiedenis.
63970: PURITEINEN - Woorden van Puriteinen Thema uit het christelijk geloof
63972: PUTMAN, J. H. M. - Inventaris 13 - Hervormde Gemeente Vleuten
63973: PUTNAM, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de poolstreken. Eerste druk. Met een voorwoord van Bob Bartlett. GeÔllustreerd naar foto's. Tekstversiering naar teekeningen van den Eskimo Kakutia uit Karnah aan de Whale Sound. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink
43991: PUTNAM, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de poolstreken. Eerste druk. Met een voorwoord van Bob Bartlett. GeÔllustreerd naar foto's. Tekstversiering naar teekeningen van den Eskimo Kakutia uit Karnah aan de Whale Sound. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink
63975: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Proefschrift verdedigd te Leiden, 9 oktober 1968.
63974: PUTTEN, DR. J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden.
69770: BOER G PRED TE PUTTEN - JEZUS in de storm Herdenkingsprediking gehouden op woensdag 2 october 1946 in de Ned Herv Kerk te Puuten
17051: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Proefschrift verdedigd te Leiden, 9 oktober 1968.
39334: PUTTEN, DR. J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden.
63980: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De verscheurde Kinderbijbel van Chi-Pin.
63976: PUTTER-DEKKER, C.M. - Mijn vader is een zwerver.
63982: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Achter een gesloten deur.
63981: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De fiets van Romy
63979: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Een hart van goud.
29750: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Gerrit Piet en nAnneke inn de oorlogs
23849: PUTTER-DEKKER, C.M. - Achter een gesloten deur
45533: MAZHAR MALLOUHI/AMAL MALLOUHI/DR.YUSUF METTA/DR.DAOUD M. ABDUL QADER [EDITED BY] - The Gospel of Luice, an oriental reading [Text in Arabisch / Arabic] en GENESIS produced by Ai Kalima
39004: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch IndiŽ geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63987: QUACK, JURGEN - Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklšrung
63986: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch IndiŽ geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
31405: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch IndiŽ geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63988: QUARLES VAN UFFORD, JHR. MR. W. F. - Verhuizen naar morgen. Kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente putten.
10052: QUARLES VAN UFFORD, JHR. MR. W. F. - Verhuizen naar morgen. Kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente putten.
70930: QUELING, HANS - Zes jongens tippelen naar voor-IndiŽ (geÔllustreerd naar foto's0
72632: QUELING, HANS - Zes jongens tippelen naar Voor-Indie.Zes jongens tippelen naar Voor-Indie. Belevenissen van 6 jongens op een voettocht naar Turkije, PerziŽ en India. Ills.: foto's.
71656: QUERIDO,IS. - DE OUDE WERELD HET LAND VAN ZARATHUSTRA: Romantisch epos uit Oud PERZIE met illustraties van W A van Konijnenburg
55335: GOUDA QUINT P J DR. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
48259: GOUDA QUINT P J DR. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
63989: QUINTIUS, JOHANNES - De koning in Zijn schoonheid.
25459: QUINTIUS, JOHANNES - De koning in Zijn schoonheid.
63990: QUIRINA - De dienstknechten des konings. Uit het Engelsch van Hesba Stretton.
76820: QUIRINA - Theodora Godsgeschenk geillusstreerd
19433: QUIRINA - De dienstknechten des konings. Uit het Engelsch van Hesba Stretton.
63993: QUIST, M. - Denk aan je schepper honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
63994: QUIST, M. - Oma, de weg is vrij
63995: QUIST, M. - Een psalm, een lied - Honderd jaar dagboekstukjes uit de Pslamen voor jongeren van 10-15 jaar 3e druk
71065: QUIST M. - Weet je wat ik krijg? (tweede druk)
63992: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
34771: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
42098: QUIST, M. - Denk aan je schepper honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
43276: QUIST, M. - Oma, de weg is vrij
36409: RAAD, GEORGIUS. - De natuurlyken mensch ofte een verhandeling van den elendigen toestand des menschen onder de macht der erf zonde.
74890: RAADSCHELDERS J C N DR - Tussen markt en overheid een bestuursgeschiedenis van de centrale vereniging voor dec ambulante handel 1921-1996
46385: RAAF, BEN DE - Spokie
47749: RAAKE, RIEK TER - Josientje van de dokter
2292: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - De schrijfkunst in de Bijbellanden.
10707: RAALTE, D. VAN - Handboek der Bloemisterij. Ten dienste van het middelbaar tuinbouw-onderwijs en de practijk.
64002: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de "Kruisgezinden".
15882: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de "Kruisgezinden".
15883: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - Secularisatie en zending in Suriname. Over het secularisatieproces in verband met het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Sškularisation und Mission in Surinam - Zusammenfassung in deutscher Sprache.
75645: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek, 1672-1985
29884: RAATGEVER, J.G. - Van dollen dinsdag tot de bevrijding.
7538: RAATGEVER JR., J. G. - Van dollen dinsdag tot de bevrijding.
27164: RAAY, HEIN DE - Ergens in Nederland. Roman uit de mobilisatie van '39
75416: KAMP VAN DEN LODY RABBIJN - WEESKINDEREN over de joden vervolging in de 2e wereld oorlopg
12063: RABINOVICH, ABRAHAM - Israel.
43039: RABINOVICH - Israel
75026: P OVIDIUS NASO; JAN MINELL; PETRUS RABUS - Publii Ovidii Nasonis MetamorphoseoĮn libri XV. Cum annotationibus posthumis P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus
8319: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. Band 1: Die Theologie der geschichtlichen ‹berlieferungen Israels, 1962, 476 blz. Band 2: Die Theologie der prophetischen Israels, 1965, 458 blz.
64011: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. Band 1: Die Theologie der geschichtlichen ‹berlieferungen Israels, 1962, 476 blz. Band 2: Die Theologie der prophetischen Israels, 1965, 458 blz.
64012: RAD, GERHARD VON - Das Erste Buch Mose. 6. Auflage
19331: RAD, GERHARD VON - Das Erste Buch Mose. 6. Auflage
64013: RADEMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Redevoering gehouden op 19 mei 1949 tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.Utrecht, School voor de Grafische vakken, 1951
64014: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst
40986: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst
64190: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
41303: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
56766: HOF VAN JAN - KOOIMAN MARIUS EN STOL RAEKE - Veenendaal Geschiedenis en Architectuur
41419: HOF VAN JAN - KOOIMAN MARIUS EN STOL RAEKE - Veenendaal Geschiedenis en Architectuur
77199: SCHARF RAFAEL F. - Wat zullen wij mirjam vertellen opstellen en voordrachten over joden en polen
44802: RAGAZ, LEONHARD (1868-1945): - Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! 2. Aufl.
64015: RAGAZ, LEONHARD (1868-1945): - Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! 2. Aufl.
64016: RAGEN, NAOMI - De gezworenen. Psychologische roman
64017: RAGGHIANTI, C.L. - British museum Londen.
64018: RAGGHIANTI, C.L.RED - Vaticaanse Masea ROME Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
10655: RAGGHIANTI, C.L. - British museum Londen.
41321: RAGGHIANTI, C.L. (RED.) - National Gallery Washington Beroemde musea van de wereld.
41322: RAGGHIANTI, C.L. ED - Prado Madrid: Beroemde musea van de wereld.
41323: RAGGHIANTI, C.L.RED - Tokio: Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
41324: RAGGHIANTI, C.L.RED - Louvre Parijs Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
41325: RAGGHIANTI, C.L.RED - Vaticaanse Masea ROME Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
64021: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Volumen 1 en II editio octava
64020: RAHLFS, A. - - SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX Interpretes. Ed.A.Rahlfs. 2 vols.
2100: RAHLFS, A. - - SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX Interpretes. Ed.A.Rahlfs. 2 vols.
2150: RAHLS, A. (EDIT.) - Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graece. Iuxta LXX interpretes. edidit Alfred Rahlfs. Editio sexta.
73706: ERSKIN RALPH - De Scahtkamer van de Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend
74653: ERSKINE RALPH - Preeken van Ralph Erskine, uit het Engelsch door C.B. Woerden II
27779: RAMAKER-HEETEBRIJ, VRONICA - Een heel nieuw hart voor jou. Aantekeningen gemaakt bij het leven en sterven van: Rob Ramaker.
12120: RAMAKER, WIM (TEKSTEN), BOHEMEN, BEN VAN (BEELDREGISTRATIE) - Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940 - 1945.
26716: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - bestaande in LXIX predikatien over den raad Gods van de zaligheid der menschen: voorgesteld, door D. Joannes Jacobus Rambach, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, enz. laatst te Giessen: uit 't Hoogduits vertaalt. erste deel
16264: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64024: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64026: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, (...) Eerste en Tweede deel. Waarbij gebonden in het tweede deel: Overdenkingen over de zeven laatste woorden van den gekruisten Jesus nevens een aanhangsel, (...) uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige Blad-wyzers voorzien. Door W:H:G.
27001: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over de zeven laatste woorden des gekruisten Jesus, neffens een aanhangsel waarin de verborgenheit van Christus kruis in de wet van den opgehangen ontdekt wort. Openlijk voorgestelt en met ene voorrede over de verborgene inzichten van Christus stilzwijgen in syn lyden.
38129: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, (...) Eerste en Tweede deel. Waarbij gebonden in het tweede deel: Overdenkingen over de zeven laatste woorden van den gekruisten Jesus nevens een aanhangsel, (...) uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige Blad-wyzers voorzien. Door W:H:G.
24405: RAMBERG, ARTHUR FREIHERRN VON - Goethes Hermann und Dorothea. Mit acht Bildern in Lichtdruck nach den Original = ÷lgemšlden. NeunundsŁnszigstes Tausend.
64028: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
40791: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
47362: RAMONDT, SOPHIE - Mythologie van Grieken en Romeinen
64030: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
69950: ANDREW MICHAEL RAMSAY (1686-1743) - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde.(The travels of Cyrus. Dutch)
64031: RAMSBOTTOM, B.A. - A Gloud of Witnesses
23850: RAMSBOTTOM, B.A. - A Gloud of Witnesses
48025: RAMSEY, JAMES B - THE BOOK OF REVELATION, an exposition of the first eleven chapters originally published under the title 'The Spiritual Kingdom' Geneva series)
71697: RAMSHORST, AALT VAN EA. - Sporen door de Gelderse Vallei. De geschiedenis van de spoorlijn Ede - Nijkerk.Rijk geÔllustreerd (zw/w), register, verklarende woordenlijst, bibliografie, personeelslijst, 'Schaffelaarreeks, nr. 7',
64033: RAMSHORST, HELEEN VAN - Het verhaal van Gijs.
64034: RAMSHORST, HELEEN VAN - Als je maar durft! Illustraties van Nans van Leeuwen.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27