Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63773: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. Diss./Thesis Univ. Amsterdam.
63774: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
10030: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
7763: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal Bijbelse woorden. 5e druk
7584: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
63779: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
63777: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
15871: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
74926: PORTENGEN, J. - Gesprekken met Valkenburgers
70274: PORTIELJE, A.F.J. - Over Dieren Raak Ik Niet Uitgepraat
76775: PORTIELJE A.F.J. - Mijn Aquarium .: naar Teekeningen. Plaatjesalbum, Album is compleet. Plaatjes zijn naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan Voerman Jr. Bandteekening van C.Rol
63784: PORTIELJE, DR. A. F. J. - Dieren Brehm. Zwerftocht door het rijk der dieren. Met een voorwoord, aanvullingen en onder toezicht van Dr. A. F. J. Portielje. Samengesteld naar Brehm's "Het leven der dieren" door L. Koch-Isenburg.
74814: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Met medewerking van Mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Compleet plaatjesalbum. Illustraties naar Jac. J. Koeman
63782: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis. Met medewerking van mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol, bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blikman&Sartorius.
63785: PORTMANN, ADOLF - De wondere wereld der vogels. Foto's van Jan P. Strijbos.
23845: POS, M. - Naar het land van de rode rhododendron. Een jongen en een meisje gaan op reis.
42284: POST, J.E. DR. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht een historisch- sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christlijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw
74019: POST S.D. - Smijtegelt
41655: POST, MR.DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlands Hervorme Kerk, in het bijzonder bij kerkfusie.
63800: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte
63801: POST, STEVEN DIRK COACHING/MEDIATION - Leven met de Heere . Leven met de Heere bevat veertien intensieve bijbelstudies. Ze gaan over onderwerpen als geloven, heiliging, de grote verandering in je leven en de reis naar het hemelse Jeruzalem. Ook praktische zaken komen aan bod: hoe stel je je op als lid van de gemeente, welke positie neem je in deze wereld in en hoe wil de Heere dat je je talenten gebruikt. Bij het gebruik van dit boek zul je keer op keer verwonderd staan over de rijkdom en de relevantie van Gods Woord. Leven met de Heere is soepel en direct geschreven, gericht op jongeren. Het boek is geschreven als een soort tegenhanger op zijn andere boek in de serie - Jongerenperspectief`: schreef ook Duivels dichtbij
63789: POST, DR. R. R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen
63792: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
63791: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en één over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
63794: POST, J. - Sannetje
23111: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en één over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
37789: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
75294: MARAN GP DR. EN L C POST - Wie zingt mee?goede bekenden voorde zondagsschool samen gebracht
63798: POST, K. - De kop van Overijssel.
63796: POST, J.J.H. - Met recht hervormd.
63797: POST, JAN - Sannetje. Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
24531: POST - DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water.
63803: POSTEL, ALCIDE - De ramen open!
63804: POSTEMA, H. J. - Simon Simonides (1629-1675) - Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
73591: POSTEMA M.C. - Het spoort van Menno simonsz gedachten
48573: POSTHUMA, R. R. - Gedachtenis-Rede Gods groote daden en wonderen verheerlijkt aan mijn overleden echtgenoote 3e druk
63808: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Joannes Vollenhove een Haagsch dichter-predikant uit onze gouden eeuw
63806: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - De opgang uit de hoogte. Twaalf Schriftoverdenkingen bij platen van William Hole door dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, predikant te 's-Gravenhage
29238: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Gode de heerlijkheid. Gedachtenisrede gehouden in de groote kerk te 's-Gravenhage op 1 augustus 1920, ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening. Uitgegeven ter voordeele van de Wijkvereeniging "Nieuwe Kerk". Derde druk.
63809: POSTHUMUS, A. C. - Crown-gall en indolazijnzuur - vergelijkend onderzoek over gehalte en metabolisme van indolazijnzuur en plantaardig normaal en tumorweefsel
63275: PASCAL BLAISE (1623-1662) POSTHUMUS R - Gedachten van BLAISE PASCAL over den mensch vertaalduit zijne ,,pensees sur la religion etc en met aanmerkingen voorzien door R Pothumus Benevens eene Levenschets van dien BeroemdeGeleerde
20093: POSTHUMUS BEP - BLIJDERVEEN, MARINUS VAN - - Bij en imker. Het leven van Marinus van Blijderveen in woord en beeld. Tekst en foto' o,a VEENENDAALSE BIJEN MARKT
70578: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
45154: POSTILLE - Postille. Band 51t/m 60 Onder red. van de Werkgroep Kerk en Prediking.
63817: POSTMA, J. - Wolf en de kotterbende.
63818: POSTMA, J. - Wolf de speurhond. 9e druk.
63820: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Tweede druk.
63821: POSTMA, W.P. - Paddestoelen. .
24967: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - Meditatiën.
63813: POSTMA, D. PEDIKANT GERF KERK TE RUSTENMBURG Z A R - Een dertigtal leerredenen.
63814: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - Meditatiën.
63815: POSTMA, DR. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
63819: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor.
63822: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
39989: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
63823: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
31894: POT, WILLEM VAN DER (1704-'83)/HIJLARIDES, J. - Het einde der oprechten. Het godzalig leven en sterven van Willem W. Pot en Jiskjen Hiljarides.
37339: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63824: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63825: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
30936: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
63827: POTAPPEL, L J STAVENISSE - Banden des Geloofs nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel
28402: POTAPPEL, L J STAVENISSE DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 1e druk.
76578: POTGIETER E - Potgieter herdenking zwolle1808-Amsterdfam1875 Zwolle 1875-1975
63831: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poëzy, kritische studiën. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Schetsen en verhalen
63832: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845 Met o. a Jan en Jantje, ''t Is maar een pennelikker, Marie, Hanna. Index. Ornam
63828: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poëzy, kritische studiën. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman
63829: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poëzy, kritische studiën. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman POEZY
63830: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Studiën. Schetsen Proza, poëzy, kritische en verhalen
47773: POTHAST-GIMBERG, C. E. - Bontekoe in de wei deeltje 1- 2
63835: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
33594: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den autheur zelfs oversien van vele druckfauten verbetert de vragen ende antwoorden des Catechismi alsmede de voornaemste schriftuerplaetsen voor de leerlingen uitgedruckt ende met een register van de voornaemste stucken daer van in dese catechisatie gehandelt wert verrijckt.
43937: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen..
63838: POWELL, IVOR - Luke's Thrilling Gospel
63840: POWELL, IVOR - The Amazing Acts
63839: POWELL, IVOR - John's Wonderful Gospel
63841: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.
34595: PRAAG, E. VAN - Ervaringen van een Israëliet voor en tijdens de oorlog.
76674: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
63850: PRAAMSMA, L - Kerkenordening en geschiedenis
7458: PRAAMSMA, DR. L. - De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis. Deel 1: Van Jeruzalem naar Rome, 373 (1) blz. (1979). Deel 2: De Reformatie-eeuw, 436 (1) blz.(1980). Deel 3: De eeuw van rede en deugd, 431 (1) blz. (1980). Deel 4: Zware tijden, 508 (1) blz. (1981).
63852: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n Studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. Door H.J. Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap. Met een voorwoord van prof. dr. P.J. Bouman, hoogleraar in de Sociologie te Groningen en gedichten op deze van Raalte-trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent.
63851: PRAKKE, DR. H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografisch speurtocht door de 'olde lantschap'. 'De achtste der zeven provincien'.
63853: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij anhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten proefschrift
72735: PRAWDIN, MICHAEL ILLUSTRATIES, A NTON PIECK - Het erfgoed van een groot Mongool I. De heerscher + II. De nazaten
66898: TROUWBORST C NED HERV PRED - De voorlaatste brief de brief vn Judas een bijbelstudie
67358: VELDMAN KLAAS HERV PRED - Ruth de Moabietische 8 preken
52380: C HARINCK GERF GEM PRED - Een onoverbrugbare Kloof 2 preken voor de Bijbelverspreidingken
64164: REINDERS B JR HERV PRED - Voor de HEERE en vooer Gideon 14 overdenkingen
76080: DIV. PRED. (GER.GEM) - Het Licht der wereld (Bijbels dagboek)
74102: TUKKER C A HERV PRED - Het Gebed vanChristus Acht catechismuspreken over het Onze Vader
45736: ROOTSELAAR J VAN (1906/1909)NEDERLANDSE HERVORMEDE PREDIKAKANT - Memoires een treffend beeld van het kerkelijk leven
75550: BELT H. VAN DEN DR PKN PREDIKANT - Een eeuwig ver bond over te betekenis van de Heilige doop 3e druk
73495: HOVIUS W CHR PKN PREDIKANT - VRolijk als een Held vijf meditaties over de ZON
71701: LIMBURG H K -OLIE J H C HERV PREDIKANT - Het Visnet 50 jaar scghool metde bijbel 1952-2002 te GRAHORST met vele kleuren foto,s
75981: KORT A DRS NED HERV / OUDGEREFORMEERD PREDIKANT - Het rechtvaardigens ge,loof Het zaligmakende geloof volgensSchriften beliojdenis
69656: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Uit den schat des Woords. bundel 110 losse preken uit de jaren 1950-1970
2446: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - De enige troost. Catechismusverklaring. door Predikantenm van de Gereformeerde gemeenmten
69986: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 16
57877: JONG TJ - KNEGT DE S A - POST VAN DER H - CATSBURG J EN VLIESTRA A NED HERV PREDIKANTEN - Feestoffen deel 1 Heden is u geboren deel 2 door lijden naar heerlijkheid=deel3 Christus triomfator- dee l4 Komt schepper heilige Geest deel 5 Als die dag komt
69988: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 20
75552: DIV PREDIKANTEN - Licht op de kanttekeningen Bijbels dagboek voor jong en oud 3e druk
25063: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE vierde jaargang . Redaktie .DR J Cde Mooy en Dr.B WIELINGA .De H Catechismusverklaring 2
72505: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
69975: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 11
63864: PREKENSERIE VAN HERVORMDE (GEREF) PREDIKANTEN - GENADE VOOR RECHT redantie Ds J J Timmer Nieuwerkerka.d Ijssel en Ds J Vermaas Amersfoort Nieuweserie 12e jrg 1949-502e jaargang 159-51- 4e jrg 1952-53- 5e jrg 1953-54- 6 jrg 1954-55- 7e jrg 1955-56- 9e jrg 1957-58.10e jrg 1958-59
63863: PREKENSERIE GEREF. PREDIKANTEN. - MENIGERLEI GENADE. Redaktie .Dr K Dijk - mds J H Hoek -Dr A D R Polman - Dr B Wielenga .De H Catechismusverklaring
62907: OOSTEN W H - VELDEN V.D J D - LITOOI A - BOUMA L - IMPETA J.J E.A GERFORMEERDE PREDIKANTEN - Uitlegkundige overdenkingen van onderscheidene Predikanten der Gereformeerde Kerken
76014: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....10 preken deel 14
52908: CONVOLUT NED HERV PREDIKANTEN- - 32 Preken van div Herv Predikanten 0.a B MoorreesM van Grieken- P G Datema- B Boonstra-J H Gunning.C B Holland J C Klomp e.a
69979: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 7
69980: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 8
69981: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 9
74203: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....bundel 30
69983: GEREFORMEERDE GEMEENTE PREDIKANTEN - Een zaaier ging uit....6 preken deel 11
61558: N. N.EEN PATER VAN DE ORDEN DER PREDIKHEEREN ) - Godvrugtige Leidsman, aanwyzende de weg ten hemel door oeffeningen, gebeden, en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Met veelvuldige Godvrugtige Gebeden en Litanien. By een vergaderd door een Pater van het Orde der Predikheeren. Waar bij gevoegd zyn de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer godvruchtige Oeffeningen. Dezen druk is van veele faute verbetert en vermeerdert met de Bemerking op de vier Uitterste des Mensch. Met negen kopere Plaaten vercierd.
76673: ENGELSE PREDRIKKERS - DE Tarbernakel preken van En gelse vaderen uit de 18 en 19e eeuw 85 nummers uit de jaargangen 1 t/m 10
76440: HOEKSTRA H GERF PREDTEKOLLUM - D e Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen 1e druk
63857: PREE, D. DE - Gods Woord en spiritisme. Leerrede naar aanleiding van Deut 18:11b door D. de Pree, Pred. te Goes. Tweede druk.
74962: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1925-1926
74961: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1917-1918
73137: PREKEN - OVERJARIGKOREN 73 preken it diverse jaargangen gebonden in 7 bandel
63861: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
74960: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zevende serie 1916-1917
63859: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1914-1915
63860: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Zesde serie 1915-1916
63858: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. Vierde serie 1913-1914
76009: PREKEN - 19 divptreken uit everjarig koren
74963: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1927-1928
74965: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht achtiendeserie 1928-1929
74966: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht twintigste serie 1929-1930
74967: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht een en twintigste serie 1930-1931
74968: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht vijf en twintigste serie 1934-1935
75003: PREKEN SERIE. POPTA, D. VAN/TROELSTRA, A./TE WINKEL, A.B. TE - Van goedertierenheid en recht. zestiende serie 1924-1925
53684: DIV. AUTEURS PREKENSERIE - Van Recht en Genade.23e Jaargang 1976. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
63867: PRENTENBIJBEL - Geschenk aan de jeugd, bestaande in 82 afbeeldingen van historien des Nieuwe Testament's
47583: BIJBELSCH PRENTENBOEK - NEDERLANDSCHE ZONDAGSCHOOL-VER. Bijbelsch prentenboek 31 verhalen met afbeeldingen
75860: ANONIEM PRENTENBOEK - Van tien leuke aapjes
63869: PRESSENSE, EDMOND. DE (1824-1891, PARIJS) - Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Door E. de Pressense. Uit het Fransch vertaald door F.J.P. Moquette, pred. te Sluis in Vlaanderen. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
63870: PRESSENSE, MEVR. DE - Paulette. Naar het Fransch door Mevrouw E. de Pressensé Geïllustreerd door A. Mar. Stork-kruijf derde herziene druk.
18151: PRESSENSE, E. DE - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
63868: PRESSENSE, E. DE - Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der christelijke kerk. Uit het Fransch vertaald door K. G. F. W. Ham. Eerste deel: (12) 743 blz. 1858. Tweede deel eerste stuk: (9) 214 blz. 1862. Tweede deel tweede stuk: 454 blz. 1863.
70944: PRESSENSÉ, E. DE - Ursula (naar het Fransch, geïllustreerd door Jan Sluijters, tweede herziende druk)
70943: PRESSENSÉ, E. DE - Genoveva (naar het Fransch, opn nieuw bewerkt en herzien door H. Hinse, geíllustreerd door Jan Sluijters, tweede druk0
70942: PRESSENSÉ, E. DE - Arme kleine (naar het Fransch, tweede herziende druk)
70941: PRESSENSÉ, E. DE - Wilgendhof (naar het Fransch, geïllustreerd door Jan Sluiters, tweede herziende druk)
63872: PRESSER, PROF DR. J. - De tachtigjarige oorlog
37832: PRESTON, DR. JOHN - Een levenloosleven of 's Mensen geestelijke doodstaat in de zonde. Uit het Engels vertaald door Dr. J. van der Haar te Houten.
63874: PRETORIUS, HENDRIK STEPHANUS - Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van Romeinen 7. Proefschrift + stelleningen
63873: PRETORIUS F - Die Angoloboere oorlog 1899-1902
63875: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte für das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
48372: PREUSCHEN, ERWIN - Kirchengeschichte für das christliche Haus [von Erwin Preuschen], .
63877: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Turkije
63878: PRICK VAN WELY, M - Volkssprookjes en legenden uit Arabië
75200: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe Verbond aen een geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der Koningryken van Israel en Juda tot op den tyd van Christus, door Humfrey Prideaux, doctor der H. Godgeleerdheit, en deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den agsten druk, overgezet en met enen inhoud voor ieder boek en enige aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge.
42875: PRIDEAUX, HUMPHREY (1648-1724, DOCTOR DER H. GODGELEERDHEIT, DEAN OF NORWICH) - Het Oude en Niewe (sic) Verbond aen een geschakelt in de Geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der koningkryken van Israël en Juda tot de komst van Jezus Kristus, door Humfrey Prideauz, Doktor der H. Godgeleerdheit, En Deken van Norwich. Uit het Engels, volgens den Agsten Druk, overgezet, en met enige Byvoegzels en Aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. Twede druk in twee deelen.
11619: PRIESTER, CHRITIEN DE - Het hoogste Goed.
63884: PRIESTER, CHRISTIEN DE - Eenvoudig linnengaren
63887: PRIESTER, CHRITIEN DE - LICHT EN UITZICHT. gedichten voor dagenvan vreugdenverdriet 2e druk
28159: PRIESTER, CHR. DE - Nabij u is het Woord.
332: M.F.R.P = MARTINUS FRAAT ROOMSCH PRIESTER - De Figuur van het Manna der Wet in zes predikatiën overgebragt op het Hoogheilig Outaargeheim.
63888: PRIJS, LEO - Inleiding in de Joodse godsdienst. Nederlandse vertaling van Dr. W.C. van Dam.
26167: PRIME, S.I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van Goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857 en 1858.
63889: PRINCE, DEREK & DEGENHARDT, L. & STERRE, IVAR VAN DE - De pijlers van het christelijk geloof fundamebnt serie
9070: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 9. Anak, de jonge Eskimo. Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63912: PRINS, PIET - snuf de hond 21e druk
31658: PRINS, PIET - Vier vrienden op het speurderspad. 3eruk.
58005: JUBILEUMBOEK RED VELLINGA-VAN URK- PRINS - Opgerichte stenen 25 jaar beroepsonderwijs Hoevelaken tekts foto boek in kleur
63897: PRINS, J. J. - Handboek tot de kennis van de heilige schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Tweede druk.
63898: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63899: PRINS, M. J. - Uit kinderhand voor kinderland - deel B2 - Lepeloor - vierde druk.
63901: PRINS, P./KUNST, P.G. - Bevestigingspreek en Intreepreek.
63902: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen. Deel 8. 2e druk.
63893: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63894: PRINS, DS. A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
63895: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
76659: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 8 . de sprinkhanen komeb Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
76660: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 7 . door depoolzee naar de peperlanden Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
68905: WINKLER PRINS, - Wereld atlas.
69789: PRINS, MARCEL EN PETER HENK STEENHUIS - Andere Achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers Herinneringen van 15 mensen die de onderduik overleefden.1edruk
37714: PRINS, PIET - Snuf en de IJsvogel. 9e druk of 4e druk
63911: PRINS, PIET - Jeugdland serie deel 10 Joessoef vindt een grote schat
63913: PRINS, PIET - Snuf de hond 20e druk
63905: PRINS, PIET - Het gouden sieraad. Omslag en illustraties A.K. Vogelaar.
63906: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat.27e druk.
63907: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
63908: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 7e druk.
63909: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63910: PRINS, PIET - De sprinkhanen komen! deel 8, 2e druk illustraties door annelies kuiper (Jeugdland reeks: Een boeiende reeks voor de Christelijke school).
37577: PRINS, PIET - de stad die stand hield. strip tekenuingen jJaapKramer
63546: PIET PRINS - Jeroen en joost op avontuur 3e druk.
76231: WINKLER PRINS - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
28591: PRINS, I - Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenissen voor meergevorderden. Elfde druk.
40965: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat. 13e druk.
63896: PRINS, ISAÄC ( (1781-1879)AMSTERDAM) - Beknopte hande=leiding bij het ONDERWIJS in de leer des geloofd en der Godzaligheid Door Isaäc Prins, predikant te Amsterdam
27945: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot. 6e druk
37713: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot. 15e druk.
40966: PRINS, PIET - Onder de Geuzenvlag.
63892: PRINS, A. - Van het eene noodige. Schriftoverdenkingen.
63903: PRINS, PIET - Een wenk over het Ontstaan, Ontwikkeling en de Gevolgen van het Socialisme in onze dagen. Alsmede: de Kenteekenen der Wedergeboorte. Schriftelijk en bevindelijk samengesteld.
63921: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Het stadhuis te Goes. Werekn uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap voor wetenschappen deel 5.
76664: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 1 Rob en Roland Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
36063: PRINS, PIET - Snuf en de verre voetreis Ill. Jaap Kramer. 2e druk
76663: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 3 de bengelds van de Berkenhofr Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
63917: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. 3e druk.
76662: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 4 joop en de jager Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
76661: PRINS, PIET - Jeugdland. Deel 6 tussenwad en n oorderstrand Illustraties van Annelies Kuiper. Omslag van Jaap Kramer.
73336: PRINS, PIET (= P. JONGELING) - Toen de morgen kwam..
23848: PRINS, L. - Uit de politiepraktijk.
63923: PRINSEN J.LZN., J. - De roman in de 18e eeuw in West-Europa. Door dr. J. Prinsen J.Lzn, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
73645: BRAALDE PRINSMETTIE - gewoon bijzonder jubileum boek 25 jaar speciaal onderwijs in Zeeland te Kapelle
75653: GROEN VAN PRINSTERER, - Bijdrage voor Kerkgemeentelijk overleg 7 bijlage
55590: GROEN VAN PRINSTERER - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders
63924: PRITCHARD, JAMES B. - Archeologie en het Oude Testament.
8293: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. / HELMIG MOSEL, INGE - Tot eer van zijn naam. Twintig zendingsverhalen.
21319: PRONK, DS. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
73038: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. - Margreet en Henk-Jan kuier in Zuid-Afrika
12241: PRONK, DS. M. DORDERECHT - Verbond. Deel 1 en 2.
63928: PRONK, DS. M.PRED DER OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
63935: PRONK-OUDSHOORN, ALIE M. - Hans en Heidi.
63926: PRONK, DS. M. - Het Christelijke gezin.(staat op vele terreinen in de branding Op een open en eerlijke wijze gaat de schrijver in op de vele problemen rondom en binnen het gezin
63930: PRONK, M. - Het christelijke gezin. derde druk
63931: PRONK, M. PREDIKANT DER OUD. GER. GEM IN NED. TE DORDRECHT - De HEERE is God. 11 preken over het leven van de profeet Elia door ds. M. Pronk, predikant der Oud. Ger. Gem in Ned. te Dordrecht. Opgenomen is een preek van ds. C. Smits, predikant der Oud. Ger. Gem. in Nederland te Hardinxveld-Giessendam met enkele toespraken.
63927: PRONK, DS. M.PRED DER OUD GERF GEM IN NED TE DORDRECHT - Roeping. Deel I. Preken over het leven van Abraham.
63929: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
41184: PRONK, KEES - Huis van alle winden. 2e druk.
6693: PRONK, M. - Het christelijke gezin. vierde of vijfde druk.
1238: PROOSDIJ, DS. C. VAN (PRED. TE AMSTERDAM) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiën. 2e druk.
63937: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniel. 1e deel: hoofdstuk 1-6.
63938: PROOSDIJ, DS. C. VAN (PRED. TE AMSTERDAM) - Mijn knecht Job. Een twaalftal predikatiën. 2e druk.
63939: PROOST, DR. K. F. - Geestelijk Nederland. 2 delen. Deel 1: Onderwijs, Radio, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst en letteren, 332 blz. Deel 2: De wetenschap van natuur mens en maatschapij, 303 (1) blz. gebonden met stofomslag
24789: PROOYEN, J. VAN / DORSMAN, P.J. / BERG, A. V.D. E.A. - 25-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. 112 blz.
75558: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor het 7e leerjaar, vervolgklassen en de eerste klassen van het ULO-onderwijs
75557: PROP, G. - Atlas Europa en de werelddelen voor de Lagere School de druk. quarto, linnen, ongepagineerd pp. zw/w foto's, kleurenkaarten . Goed.
23308: PROP, G. - Atlas van Nederland, de west, Ned. Nieuw- Guinea en Indonesie voor de lagere school. Met medewerking van B. J. ter Beek. Vijf en Zestigste druk.
63941: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten
63942: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Nederlands Nieuw Guinea voor de lagere school. 17e druk. Linnenwatervlekkig, inhoud goed.
75556: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).; 4e druk; 14 kaartjes in kleur én 14 blinde kaarten; ongepagineerd.Exemplaar ; bandontwerp door André Vlaanderenmet
74728: PROVATAKIS, THEOCHARIS. - Meteora. geschiedenis van het klooster en het kloosterleven.
48965: FRIESLAND PROVINCIAAL - PROVINCIAAL Provinciaal blad van Vriesland. No. 1,t/m 192 met alle bijlage Provinciale bladen van Friesland, 21x13 cm. div onderwerpenObesluiten/resolutie/missive/dispositie/besluiten van den Gouverneur
169: BIJBEL PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63946: PSALMBOEK - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
63947: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.WAARBIJ Catechismus ofte onderwysinge in de Christelyke leere die in de Kerken ende schoolen der nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt neven de belijdenisse des Geloofs ende de Liturgie derselver Kerken
63945: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50811: BIJBEL PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
63949: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
22225: PSALMBOEK - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
44303: PSALMBOEK - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
40795: HET BOEK DER PSALMEN - , nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik : door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daar in gemaakte veranderingen : geheel op muziek-nooten met de IIII. stemmen als tenor, bassus, altus en discant., alle op de C sleutel gesteld Bijbel ; O.T. Ps. (ned)
2968: BIJBEL. HET BOEK DER PSALMEN - nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [...]
2958: BIJBEL. HET BOEK DER PSALMEN - nevens de gezangen bij de Herv. kerk van Nederland in gebruijk [...] Mitsgaders de christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der Geref. Kerken.
63951: PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus Deo, salus populo. (6) 448 (2) blz. En: Christelijke gezangen. Eerste en tweede bundel. I: 150 (2) blz. AMSTERDAM Müller 1851 II: 180 (31) blz. Bij de Evangelische gezangen-compagnie AMSTERDAM / HAARLEM / GRONINGEN Brandt, Enschedé, erven Schierbeek en de erven wed. M. van Heyningen Bosch 1848.
51107: BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
56555: HET BOEK DER PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangwijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Laus Deo, salus populo. En: Christelijke gezangen, eerste en tweede bundel. En: Vierstemmige koralen.
27442: PSALMEN - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk in gebruik; alle, volgens de gewone zangijzen, op nieuw in dichtmaat gebragt, door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus Deo, salus populo. (6) 448 (2) blz. En: Christelijke gezangen. Eerste en tweede bundel. I: 150 (2) blz. AMSTERDAM Müller 1851 II: 180 (31) blz. Bij de Evangelische gezangen-compagnie AMSTERDAM / HAARLEM / GRONINGEN Brandt, Enschedé, erven Schierbeek en de erven wed. M. van Heyningen Bosch 1848.
50674: BIBLE. -- PSALMS. - The book of common prayer and administration of the sacraments, and other rites and ceremonies of the church, according to the use of the Church of England : together with the Psalter or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches.
71359: PTILUC - L'importante majeure des accords mineurs derde druk
63954: PUBBEN, J. C. S.S. R. - Het leven van Jezus Christus. Naar het Latijn bewerkt door (...) Met eene inleiding van Mr. F. Erens.
75445: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis.
63956: PUCHINER, DR. G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december - 1990.
63958: PUCHINGER, DR. G. (E.A.) - Doctor Algra, de Friese senator. Met een woord vooraf van Prof. dr. J. Zijlstra.
63959: PUCHINGER, DR. G. - Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
63960: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Historici
63961: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
63962: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse met de jaren dertig 1 en 2
63963: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Buitenlandse politici
63964: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden.
63965: PUCHINGER, G. - Theologische persoonlijkheden.
63966: PUCHINGER, G. - Toekomst van het Christendom. Gesprekken met A.A.Spijkerboer, Willem Barnard, C.J.de Vogel, J.T.Bakker e.a.
63967: PÜLZ, KLAUS MOSHE. - Brandpunt Israël.
63968: PUM - Wereldwijd ervaring delen. 20 jaar PUM.
63969: PURIN, SERGIO (RED.) - Inca-Peru. 3000 jaar geschiedenis.
63970: PURITEINEN - Woorden van Puriteinen Thema uit het christelijk geloof
63972: PUTMAN, J. H. M. - Inventaris 13 - Hervormde Gemeente Vleuten
63973: PUTNAM, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de poolstreken. Eerste druk. Met een voorwoord van Bob Bartlett. Geïllustreerd naar foto's. Tekstversiering naar teekeningen van den Eskimo Kakutia uit Karnah aan de Whale Sound. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink
63975: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Proefschrift verdedigd te Leiden, 9 oktober 1968.
63974: PUTTEN, DR. J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden.
69770: BOER G PRED TE PUTTEN - JEZUS in de storm Herdenkingsprediking gehouden op woensdag 2 october 1946 in de Ned Herv Kerk te Puuten
63980: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De verscheurde Kinderbijbel van Chi-Pin.
63976: PUTTER-DEKKER, C.M. - Mijn vader is een zwerver.
63982: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Achter een gesloten deur.
63981: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - De fiets van Romy
63979: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Een hart van goud.
29750: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Gerrit Piet en nAnneke inn de oorlogs
39004: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63987: QUACK, JURGEN - Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung
63986: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
31405: QUACK, J.C.W....01 - Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking Jr.
63988: QUARLES VAN UFFORD, JHR. MR. W. F. - Verhuizen naar morgen. Kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente putten.
70930: QUELING, HANS - Zes jongens tippelen naar voor-Indië (geïllustreerd naar foto's0
72632: QUELING, HANS - Zes jongens tippelen naar Voor-Indie.Zes jongens tippelen naar Voor-Indie. Belevenissen van 6 jongens op een voettocht naar Turkije, Perzië en India. Ills.: foto's.
71656: QUERIDO,IS. - DE OUDE WERELD HET LAND VAN ZARATHUSTRA: Romantisch epos uit Oud PERZIE met illustraties van W A van Konijnenburg
55335: GOUDA QUINT P J DR. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
48259: GOUDA QUINT P J DR. - DE ZONDELOOSHEID van JEZUS CHRISTUS Historisch critisch onderzoek
63989: QUINTIUS, JOHANNES - De koning in Zijn schoonheid.
63990: QUIRINA - De dienstknechten des konings. Uit het Engelsch van Hesba Stretton.
76820: QUIRINA - Theodora Godsgeschenk geillusstreerd
63991: QUISPEL G. - Makarius, Das Thomasevangelium und das Lied von der Perle
63993: QUIST, M. - Denk aan je schepper honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
63994: QUIST, M. - Oma, de weg is vrij
63995: QUIST, M. - Een psalm, een lied - Honderd jaar dagboekstukjes uit de Pslamen voor jongeren van 10-15 jaar 3e druk
71065: QUIST M. - Weet je wat ik krijg? (tweede druk)
63992: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
34771: QUIST, M. - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf twaalf jaar.
36409: RAAD, GEORGIUS. - De natuurlyken mensch ofte een verhandeling van den elendigen toestand des menschen onder de macht der erf zonde.
74890: RAADSCHELDERS J C N DR - Tussen markt en overheid een bestuursgeschiedenis van de centrale vereniging voor dec ambulante handel 1921-1996
46385: RAAF, BEN DE - Spokie
2292: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - De schrijfkunst in de Bijbellanden.
64002: RAALTE, DS. J. VAN (HARDERWIJK) - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de "Kruisgezinden".
75645: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek, 1672-1985
75416: KAMP VAN DEN LODY RABBIJN - WEESKINDEREN over de joden vervolging in de 2e wereld oorlopg
75026: P OVIDIUS NASO; JAN MINELL; PETRUS RABUS - Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseo¯n libri XV. Cum annotationibus posthumis P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus
8319: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. Band 1: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels, 1962, 476 blz. Band 2: Die Theologie der prophetischen Israels, 1965, 458 blz.
64011: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. Band 1: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels, 1962, 476 blz. Band 2: Die Theologie der prophetischen Israels, 1965, 458 blz.
64012: RAD, GERHARD VON - Das Erste Buch Mose. 6. Auflage
64013: RADEMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Redevoering gehouden op 19 mei 1949 tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.Utrecht, School voor de Grafische vakken, 1951
64014: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst
64190: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
41303: RENE VALLERY-RADOT - La Vie de Pasteur Vingt cinquieme edition
56766: HOF VAN JAN - KOOIMAN MARIUS EN STOL RAEKE - Veenendaal Geschiedenis en Architectuur
41419: HOF VAN JAN - KOOIMAN MARIUS EN STOL RAEKE - Veenendaal Geschiedenis en Architectuur
44802: RAGAZ, LEONHARD (1868-1945): - Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! 2. Aufl.
64015: RAGAZ, LEONHARD (1868-1945): - Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! 2. Aufl.
64016: RAGEN, NAOMI - De gezworenen. Psychologische roman
64017: RAGGHIANTI, C.L. - British museum Londen.
64018: RAGGHIANTI, C.L.RED - Vaticaanse Masea ROME Nationaal Museum Beroemde musea van de wereld.
64021: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Volumen 1 en II editio octava
64020: RAHLFS, A. - - SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX Interpretes. Ed.A.Rahlfs. 2 vols.
2100: RAHLFS, A. - - SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX Interpretes. Ed.A.Rahlfs. 2 vols.
73706: ERSKIN RALPH - De Scahtkamer van de Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend
74653: ERSKINE RALPH - Preeken van Ralph Erskine, uit het Engelsch door C.B. Woerden II
27779: RAMAKER-HEETEBRIJ, VRONICA - Een heel nieuw hart voor jou. Aantekeningen gemaakt bij het leven en sterven van: Rob Ramaker.
12120: RAMAKER, WIM (TEKSTEN), BOHEMEN, BEN VAN (BEELDREGISTRATIE) - Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940 - 1945.
16264: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64024: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en Herodes, Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten.
64026: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, (...) Eerste en Tweede deel. Waarbij gebonden in het tweede deel: Overdenkingen over de zeven laatste woorden van den gekruisten Jesus nevens een aanhangsel, (...) uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige Blad-wyzers voorzien. Door W:H:G.
27001: RAMBACH, JOHAN JACOB (1673-1735, GIESSEN, ARNHEM) - Overdenkingen over de zeven laatste woorden des gekruisten Jesus, neffens een aanhangsel waarin de verborgenheit van Christus kruis in de wet van den opgehangen ontdekt wort. Openlijk voorgestelt en met ene voorrede over de verborgene inzichten van Christus stilzwijgen in syn lyden.
24405: RAMBERG, ARTHUR FREIHERRN VON - Goethes Hermann und Dorothea. Mit acht Bildern in Lichtdruck nach den Original = Ölgemälden. Neunundsünszigstes Tausend.
64028: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
40791: RAMBOSSON J. - Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique.
64030: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
69950: ANDREW MICHAEL RAMSAY (1686-1743) - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde.(The travels of Cyrus. Dutch)
64031: RAMSBOTTOM, B.A. - A Gloud of Witnesses
71697: RAMSHORST, AALT VAN EA. - Sporen door de Gelderse Vallei. De geschiedenis van de spoorlijn Ede - Nijkerk.Rijk geïllustreerd (zw/w), register, verklarende woordenlijst, bibliografie, personeelslijst, 'Schaffelaarreeks, nr. 7',
64033: RAMSHORST, HELEEN VAN - Het verhaal van Gijs.
64034: RAMSHORST, HELEEN VAN - Als je maar durft! Illustraties van Nans van Leeuwen.
75765: PRICE RANDALL - De tempelberg betwist wordt de tepel herbouwd
16546: RANDWIJK, H. M. VAN (E.A.) - Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd. 1ste druk. quarto, linnen, c. 3000 pp. c. 1000 zw/w foto's, kaartjes, facsimile's Standaardwerk m.m.v. talrijke experts.
64035: RANEY, DEBORAH - Twinkeling. Vertaald door Paul de Gier. Roman
64036: RANK L. PH., WARNERS J. D. P. EN ZWAAN F. L. - Bacchus en Christus Series: Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 53
64037: RANKE, LEOPOLD VON - Geschichte der Reformation in Deutschland aus Leopold von Rankes, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bearbeitung und Einführung von Artur Brausewetter, Archidiakonus a.d. Oberpfarrkirche zu Danzig.
64039: RAPP, PH. G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen.
64041: RAPP,PH.G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. 2e druk herzien en bijgewerkt door C.W.Treiture.
75429: RAPPARD, W.A. VAN. - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 46.
64045: RATTENBURY, OWEN - De martelaren van Tolpuddle.
64046: RAUWENHOFF, DR. L. W. E. - De voornaamste godsdiensten. Geschiedenis van het protestantisme. 1e gedeelte. Van de hervorming tot aan den munsterschen vrede. (8) 268 blz. En: 3e gedeelte. Van het midden der achttiende eeuw tot op onzen tijd. 451 blz.
64047: RAUWS, A. G. - Broomcarbamiden - Vergelijkend onderzoek naar biotransformatie en toxiciteit van broomisoval en carbromal bij de rat
64049: RAVEKES, HENDRIK (1765-1841) - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen. Elfde druk. 1e stukje.
64053: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - Bert en Wim en de bende van Guppestein.
64054: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
64052: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
4118: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
70290: READER'S DIGEST - geillustreerde encyclopedie van A tot Z,in 2dln
74592: READER'S DIGEST - Handboek praktisch tuinieren
64056: READER'S DIGEST (RED.) - Sprookjesboek. 60 sprookjes en volksverhalen.
64058: REAVES, BRIAN - Verwoeste levens. Verbijsterende ontdekkingen roepen wraaklust op - drijfveer voor een verwoestend plan - waaruit geen redding meer mogelijke lijkt. Roman
74472: REBEL L. - Daar is kruid voor gewassen, de waarde van natuurgeneeskunde voor een bedreigende gezondheid
64059: RECHLIN, EVA - Nacht van de trekvogels. Dora-Diana en de christenen van Efeze
75418: ZANTEN VAN ANDRE S VEENENDAAL REDAKATIE . E.A. - 25 jaar CDA in Veenendaal
72104: LIND VAN WIJN GAARDEN J D DR) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 25e jaargang
58062: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 24e-25e Jaargang 2001-2002
52926: COOGAN MICHAEL D REDAKTIE - WERELD RELGIES
76106: BANNING W PROF DR. REDAKTIE - Handboek pastorale sociologie. Onder redactie van Prof. Dr. W. Banning. D 7dln compleet
54650: FLORIJN H DR REDAKTIE - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg
60711: MAURITZ J H REDAKTIE - Wat is er mert jongeren aan de hand
60710: MAURITZ J H REDAKTIE - BETHLEHEM in het Oude Landt 75 jaar gerf gem te Woerden
54928: GARDNER J L REDAKTIE - Alle bijbelse personen
76582: DRAYER H J REDAKTIE E.A/ - 500 jaar te gast de geschiedenis van de Gasthuiskerk te Middelburg
74374: FLORIJN H DR REDAKTIE - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg deel 1
65800: SMITS C EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
55725: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 1
55726: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R EN GROENLEER G C REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 2
73467: BERG VAN DEN C H REDAKTIE - GEDENKBOEK Noord Hollandsche afbeeling vn de Nederlandsche bond vn jongelings vereeninginen op Gereformeerde gronsslag 1892-1917
46780: KORT AEN MONSTER D(REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 29e Jaargang 2006
70349: JONGENEEL ARIE-WIL PAUL REDAKTIE - D´n hofstee in Waard en Landen. Verhalen in de Streektaal (gesproken in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden)
49143: ADAMS SIMON REDAKTIE E A - De Atlas van de Bijbel
46781: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 20e-21e Jaargang 1997-98
46782: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 22e-23e Jaargang 1999-2000
69772: VELD H VAN REDAKTIE - veenseeldnamen in Veenendaal werkgrop Dialect veldnamen/straatnamen en bijnamen
75035: PHILIBERT J B REDAKTIE - Komen tot Christus een nalezing uit de oudvaders
76136: PONS ANNEKE REDAKTIE - Vensters op refodomes Bevindelijke gereformerden en moderne Kerkbouiw
70327: LEUNE L EN MAURITZ J H REDAKTIE - Op al jouiw wegen vragen van jonderen beantwoord door div
76731: MEEUWEN VAN D REDAKTIE - Bronnen voor Nu Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie
55701: GRONINGEN VAN H REDAKTIE - In vertropuwen 25 jaar De Vluchtheuvel
75755: DEKKER E EN VISSER PP J REDAKTIE - Uitgedaagd door detijd Christelijk zending in een postmoderne samenleving
75756: DEKKER E EN VISSER PP J REDAKTIE - Uitgedaagd door detijd Christelijk zending in een postmoderne samenleving
58696: KNEGTMANS P J EN ROODEN VAN P REDAKTIE - Theologen in ondertal Godgeleerdheid godsdienstwetenschap het athenaeum illustre en de Univesiteit van Amsterdam.
63018: OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) ONDER REDAKTIEKERKRAAD - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 9e jaargang 1983 bevat vele artikelen van Ds Joh van der Poel
45867: OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) ONDER REDAKTIEKERKRAAD - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 9e jaargang 1983 bevat vele artikelen van Ds Joh van der Poel
56630: HILLERBRAND HANS. J - GUGGISBERG HANS. R. REDAKTION - Archiv für Reformationsgeschichte Internationale Zeitschrift der Reformation und ihrer Weltwirkungen.
76768: HARTINGSVELD VAN F A REDAKTUIE - Fruytier Jakobus scho==olengemeenschap Jubileu,boek 12,5 jaar
35436: AMSTEL J REDANTIE - Uit aller mond... Een nieuwe bundel geestelijke liederen voor gezin, school, vereniging en koor.
72010: REDELIJKHEID A. DE - Jubileumuitgave, om herinnering te bewaren uit de herdenken van het 50-jarig Ambtsjubileum van de Nedeladsch hervormde hulpprediker A. de Redlijkheid
74560: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL)DEN HULST OV) - Veiligheid in het het verleden en Verberging in het toekomende Oud en Nieuwjaars predikatie
64083: REDELIJKHEID, A. DE - Het Huis en de Dienst des Heeren. Jubileumuitgave. 40 jambtsjubileum-Onder Kruis en Drukzes leerredenen-Der zwakken Leidsman zes lerredenen- De nalatenschap van de Testamentmaker-
64084: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - Autoriteit en nuttigheid der Heilige Schrift Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand.
64086: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaars. 17e jaargang
64087: REDELIJKHEID, A. DE - Ter gedachtenis aan ons 45-jarig huwelijk 1927-1972 1. Een trouwhouden Verbondsgebod. 2. Bedrukte en ellendige gevangenen. 3. Tot lof van God. 4. Een wonderlijke genezing. Door A. de Redelijkheid, voorganger te Den Hulst.
29582: REDELIJKHEID, A. (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - Een lichtende kaars. 15e jaargang no. 21-24 April 1966
64081: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De nalatenschap van de Testamentmaker Afscheid- en intreeleerredenen
24763: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL)DEN HULST OV) - Biddende voor de overheid. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferninand in de Ned. Herv. Kerk te Oudekerk a.d. IJssel. Op vrijdag 28 april 1967 over 1 Timotheus 2 : 1 tot 3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2 : 15 gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars. 17e jaargang nr. 8 en 9. Mei 1967.
64078: REDELIJKHEID, A. DE - Drie Kerstpredikatiën over De weg tot Christus, De weg in Christus, De weg door Christus.
64080: REDELIJKHEID, A. DE - Het land der wonderen Israëlreis Oktober 1968
64082: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand. 16e jaargang
64074: REDELIJKHEID, A DE - Ter gedachtenis aan ons 45 jarig Huwelijk 1. een trouwhoudend verbondsgod 2. bedrukte en ellendige gevangenen 3. tot lof van God 4. een wonderlijke genezing (schipper treffers)
64075: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. Nabestelde exemplaren 50 cent.
64089: REDELIJKHEID, A. DE - Jubileumnummer. Een lichtende kaars. 1951-1976.
64092: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaars. 17e jaargang, verschijnt tweemaal per maand
64093: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. BElijdenisdes Geloofs- Godsknechten en hun zaad-Biddende voor deOverheid- Vermaning om God te loven- Het land de Wonderen Israelreisverslag-De Wijngaard van de Bruidegom, Uit grote benauwdheid gered-Memoreren-Drie kerstpredikatien-Tergedachtenis 45 jarig huwelijk- twee lijdens predikatien-veiligheid in het verleden- de kleine en de groten
32893: REDELIJKHEIS A DOOR NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
76094: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-missionaris - Godsdienstig Maandschrift onder redactie van eenige paters Redemptoristen. 191de Jaargang.
64097: REDERN, H. VAN - Wat zegt de schrift?
70425: PIERRE-JOSEPH (1759-1840): REDOUTE, - Die schönsten Blumen und Früchte in 144 farbig Reproduierten Kupfertafeln.
64098: REE, DS. J.W. VAN ('S-GRAVENHAGE) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
64100: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER (RED) - Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995. .Standaardwerk ter gelegenheid van 750 jaar Haarlem. Eindredactie G.F. van der Ree-Scholtens. Met uitvoerige, beredeneerde bibliografie.
404: REE, DS. J.W. VAN ('S-GRAVENHAGE) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
42039: REENDERS, H. - Alternatieve zending ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië proefschrift ter verkrijging van de titel van doctor in de godgeleerdheid, aan de Theologische academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting te Kampen, op gezag van de rector dr. A.J. Jelsma, hoogleraar in de Kerkgeschiedenis, in het openbaar te verdedigen op donderdag 12 december 1991 des namiddags te drie uur in de aula van de Theologische Universiteit Oudestraat 6 te Kampen proefschrift
22895: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste bundel feest-stoffen kerst en jaarwisseling
21442: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. .3
1619: REENEN VAN G PRED GERF GEM DOOR BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen. Door A. Bel. tweede druk.
1279: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN)BIOE - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. .(voorheen 6e-10e drietal)
38926: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Sions' betalende borg voorgesteld in acht lijdenspredikatien.
35345: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over de Tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
40959: REENEN, J. VAN - De kassier van de kolensjouwer. Levensbeschrijving voor jongeren van de bekende Huntington
22257: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar det Kanaän der ruste leidt. Vierde druk. derde druk
71609: REENEN, J. VAN - Joris de kathedraalbouwer
14799: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede bundel keurstoffen. Zijnde vijftien predikatiën. (Voorheen verschenen als 6e t/m 10e drietal). 3e druk
41175: REENEN, JAN VAN - Op zoek naar de grens.
49016: REENEN, G. VAN - Negende drietal leerredenen
76877: REENEN, J. VAN - Speurtocht in het bos. 15 natuur verhalen illustraties C Verdouw
76708: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 1 5edruk
76709: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3 3edruk
22528: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen ds. G. van Reenen, in leven emeritus-predikant der Geref. Gemeente. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
74083: REENEN J. VAN - Moeilijke Maikel?
64105: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
64130: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. .2
64133: REENEN, G.VAN - Dagelijks manna 3. Bijbels dagboek. 2e druk 1993
64134: REENEN, J. VAN - Moeilijke Maikel?
64137: REENEN, J. VAN - De onbuigzame Schot. Het leven van John Knox, de hervormer van Schotland.
64140: REENEN, J. VAN - Vensters vol verhalen - De canon van Nederland
64142: REENEN, J.VAN - Wondren in de strijd onbekende verhalen uit de tachtigjarige oorlog
64143: REENEN, JAN VAN - Op zoek naar de grens.
64147: REENEN, JAN. VAN - Maarten, de moedige monnik.
64148: REENEN, M. VAN, DS.PRED GERF GEM - Van Alpha tot Omega. Gezinsdagboek bij de hele bijbel. Deel 1 Genesis - 1 Samuël. Licht beschadigd, zo goed als nieuw Nieuwprijs: 13,50
64111: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De Woestijn reis der kinderen IsraelsBart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt.
72886: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste bundel feest-stoffen (Kerstmis en jaarwisseling). Tweede druk.
64113: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede drietal leerreden.
64117: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over den ouden, welbeproefden en altijd verschen weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaan der ruste leidt.
64118: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste drietal leerredenen. Tweede druk.
64144: REENEN, JAN. VAN - De weg naar het hart
16714: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 1 2edruk
64139: REENEN, J. VAN - Willem de Bijbelverspreider
64103: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.2e druk
27903: REENEN, J. VAN - Speurtocht in de wei. 15 natuur verhalen illustraties C Verdouw
64123: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek.1e deel
64108: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees. 14 samenspraken over de tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
64125: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tiende drietal leerredenen
64126: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Negende drietal leerredenen
45648: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over het boek Ruth. 28 samenspraken over het boek Ruth, met een korte levensbeschreiving van de auteur
69502: REENEN, JAN. VAN - Op dood Spoor
69503: REENEN, JAN. VAN - Buurtscap in beweging
16713: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3 3e druk
64149: REESKAMP, DR. JAN H. E. - Reizen en pleisteren.
64150: REESKAMP, JAN. - Zo was Utrecht, het dagelijks leven in Utrecht 1900 - 1920.
5421: REESSE, J. J. - De suikerhandel van Amsterdam. Van het begin der 17e eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld. Door J.J. Reesse, ex-directeur der Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten. met daarbij De suikerhandel van 1813 tot 1894.
64154: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren: 1946 - 1971.
64155: REEST, RUDOLF VAN - Een bloedgetuige der kerk. Het leven en sterven van Johannes Kapteyn. Beschreven door Rudolf van Reest. Onder medewerking van prof. dr. K. Schilder.
64153: REEST, RUDOLF VAN - De braambos.
35174: REEST, RUDOLF VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van mr. W. Bilderdijk. Tweede druk.
64152: REEST, R. VAN - Opdat zij allen één zijn. Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om woord en kerk. Door Rudolf van Reest. Deel 1. Tweede druk.
11158: REEST, R. VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk. Door Rudolf van Reest.
40121: REGELING, DR. D. - De Stad der Tegenstellingen. Een sociografie van Wageningen
66409: STOMPHORST REGIEN - Tunneling times and excited state interactions between chromophores. Thesis (doctoral)--Wageningen Universiteit, 2001
64158: REID, WILLIAM - Stromen op het droge. Boodschap en beleving in tijden van opwekking. Vertaald door L. J. van Valen.
70974: REID, MAYNE - De blokhut in de woestijn (vierde druk, met vier platen van Jan Wiegman)
64159: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De wonderlijke leidingen der goddelijke voorzienigheid
34679: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke voorzienigheid.
51871: BRONS REIJER - Het onrecht de EG Boeren aangedaan in de jaren 1945 tot1983
64160: REIJNDERS C. - Van "Joodsche Natiën" tot Joodse Nederlanders met stellingen
64161: REIJNIERSE, G. L. A. - Heterogeneity of mitochondria in developing brain
64162: REIJS, W.W. - Australië, het jongste werelddeel.
64163: REINDERHOFF, RIE - Kinderen van holland. Rijmpjes en versjes bij prentjes van vroeger. rijmpjes en versjes bijeenverzameld door Ingrid Stork . Talrijk geills.
73649: REINDERS, G. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt
64165: REINDERS, DS. B.10 - Voor den Heere en voor Gideon. Veertien overdenkingen over de richter Gideon naar aanleding van Richteren 6, 7 en 8
64166: REINECKE, CARL - Carl Reinecke, sein leben, wirken und schaffen. Ein Künstlerbild von Wilh. Juf. v. Wasielewski.
74084: SORGE REINIER VAN - De dag waarop vader thuis kwam
64167: REINOUD - Onvoorzichtigheid gestraft ill 1e dr. -
64168: REITSMA DR J. - geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk de Nederlanden 2E OPNIEUW BEWERKTE UITGAVE
64169: REITSMA J PROF DR. - REITSMA, PROF. DR. J. Oostergo register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de commissarissen der Staten van Friesland in 1550-1581
64170: REITSMA J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der nederlanden 4e herziende druk
64171: REITSMA, DR. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Tweede, opnieuw bewerkte uitgave.
64172: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland door J. Reitsma Theol. Doct. en Pred. te Kooten uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden
64173: REITSMA, J. (FRANCISCUS JUNIUS) - Franciscus Junius. Een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Theologiae Doctor aan de Hoogeschool te Groningen.
72479: REITSMA J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der nederlanden 3e herziende druk
64174: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge opgesteld met eenige nieuwe themata vermeerderd vijfde druk
41133: REK, J. DE - Van Hunebed tot Hanzestad. 480 blz. Van Boergondië tot Barok 580 blz. Prinsen, patriciërs en patriotten. 687 blz. Koningen, kabinetten en klompenvolk I: 576 blz. II: 607 blz. 5 dln
24432: REMBRANDT - Rembrandt 1606 - 1906. Achttien afbeeldingen in photogravure naar meesterwerken van den schilder, aangewezen en van beschrijvenden tekst voorzien, voorafgegaan door een levensschets van den meester. Door A. Bredius. Eerste serie.
64178: REMBRANDT - Rembrandt. Door Dr. H. E. van Gelder. Oud-directeur v. h. Gemeentemuseum, Den Haag. Met drie honderd en veertien afbeeldingen.
72963: BIJBEL REMBRANDTBIJBEL - Rembrandtbijbel. Bijbel dat is de gansche heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
64182: REMME, DS. J.H.F. - In Gods leerschool
17160: REMOND, F. - Florimond Remonds opgang, voortgang en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I. v. K. P. Dienende de onkatholijken tot aenwijzinge hunner beginselen en de oprechte katholijken tot versterckinge in't geloof hunner voorouderen.
64184: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ger van de Bongo-stam. Geïllustreerd door Jan Kuiper.
64186: RENAN, E. - Vie de Jésus par Ernest Renan, membre de l'Institut. Avec une préface nouvelle, édition illustrée de soixante dessins par Godefroy Durand.
30401: RENAN, E. - Vie de Jésus par Ernest Renan, membre de l'Institut. Avec une préface nouvelle, édition illustrée de soixante dessins par Godefroy Durand.
64187: RENAUD, J. G. N. - Nationaal huldigingsdefile 9 september 1933 stadion, Amsterdam
9395: RENCKENS, DRS. H. - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
64188: RENCKENS, DRS. H. - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
64189: RENDTORFF, ROLF & KLAUS KOCH (EDS.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. (Gerhard von Rad unserem Lehrer zum 60. Geburtstag.)
46546: RENDTORFF, ROLF & KLAUS KOCH (EDS.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. (Gerhard von Rad unserem Lehrer zum 60. Geburtstag.)
67624: VERHEULE JOSE EN SUSS RENE - de plaats van Israel in de sacramentenSerie Verkenningen en bezinning 4
64192: RENES-BOLDINCH, M. A. M - Edelsteentje. Met tekeningen van Rein Stuurman.
64191: RENES- BOLDINGH, M.A.M. - Ineke's grote Geheim
64200: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Edelsteentje.
64204: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - ZINZENDORF en de broedergemeente te Zeist
64205: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Zinzendorf en de broedergemeente te Zeist
64201: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Jaaps Avontuur Ill.: Schroder, Sierk. . .
64202: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Edeltsteentje - 2e druk -
64194: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kind.
64195: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het muzikantenhuis.
64196: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64197: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een kleine jongen en een grote hond.
64198: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders held Geïllustreerd door G.A. Fernhout
64199: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64209: RENGELINK, J.W. EN MUG, I. - Volk in verdrukking en verzet: 1940-1945.
71674: ROYEN RENNY VAN - Hans en zijn poesje, met illustraties van Corrie van der Baan
64211: RENSTRA, A.S./VERBOOM, W. (RED.) - De heiliging van de Naam
76515: RENTING R A - dolerenden en mannenbroeders in rijsoord 1889-1989
64212: RENTING, DRS. R.A.D. - Rotterdams jaarboekje 1978.
1484: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
76723: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64213: RENWICK, JAMES / GUTHRIE, WILLIAM / SHIELDS, ALEXANDER / BRUCE, MICHAEL - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64215: RENWICK, JAMES, E.A. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters)Tweede 1939 162 blz. Derde 1940 185 blz. vierdebundel 1978 204 blz Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64216: RENWICK, JAMES, E.A. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters). vierde bundel. Door Alexander Peden, John Welck, Richard Cameron, Alexander Shields. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
37293: RENWICK, JAMES / GUTHRIE, WILLIAM / SHIELDS, ALEXANDER / BRUCE, MICHAEL - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
38454: RENWICK, JAMES E.A UIT HET ENGELS VERTAALD DOORA DOCTER TE DELFT - In tijden van vervolging. eerstes predikatien. van Schotse schrijvers 2e druk
64220: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
31758: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
72185: RETSCHZ, MORITZ - Retzsc's outlines to shakespeare gallerie zu schakspeare,s dramatischen werken in umrissen erfunden und gestochen von RETZSCH MORITZ met 17 blaetter met CA Bettigers andeutingen und szenichen stellen des textes
71719: REUSINK, H.J. - Leersum in oude ansichten
64222: REUTER, F - Hannie Nüte en de kleine poedel - Eene geschiedenis van vogels en menschen 3de druk naar de 5de druk overgezet door Dr. E. Laurillard
64223: REUTER, F. - Frits Reuter's werken. Vertaald onder toezicht en bewerkt. Door E. Laurillard. Achtste druk.
64224: REUTER, F. - Hanne Nüte en de kleine poedel - Een geschiedenis van menschen en vogels
64225: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
64226: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. [nach diesem Titel suchen] Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche Band XV; Leinen; 1. Auflage
64227: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
70972: REUTER, FRITZ - Zijn doorluchtigheidje (naar den derden druk uit de Mekklenburgsche volkstaal vrij vertaald door A.G., hernieuwde uitgave)
5093: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
15105: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
23488: REUVER, DRS. A. DE - Belofte Boete Ballingschap. drie thema's bij Calvijn.
71856: REUVER, REINIER DE - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit. With a Summary in English. Diss./Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. The International Reformed Theological Institute/IRTI Research Publication 3.
74507: GROENEWEG-DE REUVER M.A. - Geef ons kracht
74500: GROENWEG- DE REUVER M.A. - Gij draagt mij
64232: REUVER, A. DE - VERBORGEN OMGANG Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie 2e druk
64234: REUVER, DRS. A. DE - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
64231: REUVER DE A PROF DR. - KERK ROND opstellen ,aangeboden aan prof.Dr.Ae Reuver 2e druk
74505: GROENEWEG-DE REUVER M.A. - Geloven zonder zien
61077: MIDDELTON REV. R. - Evaringen vaneen dorpspredikant.
64236: REVE, SIMON VAN HET (PSEUDONIEM VAN G.K. VAN HET REVE). - De avonden. Een winterverhaal. 2e druk
64237: REVERHORST, HERMANUS VAN (1717-1781) - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op de ijselijke en nooit meer alzo gehoorden brand, aldaar voorgevallen de 22e mei 1759. Zondag daarna, gehouden in de nog behouden kerk, aldaar uitgesproken over psalm 78:2 (tweede deel). Ongewijzigde herdruk.
25350: REVERHORST, HERMANUS VAN (1717-1781) - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op de ijselijke en nooit meer alzo gehoorden brand, aldaar voorgevallen de 22e mei 1759. Zondag daarna, gehouden in de nog behouden kerk, aldaar uitgesproken over psalm 78:2 (tweede deel). Ongewijzigde herdruk.
69663: REVIUM, IACOBUM - Het Hoghe Liedt Salomons
69664: REVIUS, JACOBUS [W.A.P. SMIT - ED.]. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien [2 Vols. Compl.].
36333: REVIUS, JACOBUS - Het Hoghe Liedt Salomons. Met inleiding en toelichting door L. Strengholt.
7382: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door dr. W. A. P. Smit.
64238: REYEN, E. VAN PAUL - middeleeuwse kastelen ;
64240: REYNOLDS, EDWARD (1599-1676) - The works of Edward Reynolds, containing Three treatises of The vanity of the creature, Sinfulness of sin, Life of Christ; An explication of Psalm CX; Meditations on the ... Lord's Supper; An explication of the XIV chapter of Hosea; a treatise of the passions and faculties of the soul. Corrected and amended].
64241: REYS, W.W. - Ons eigen erf
64242: RHEENEN, JAN VAN - De poedel
71746: QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS (CA160-CA220) BEWERKER BEATUS RHENANUS (1485-1547) - Q. Septimii florentis tervl liani, carthaginesis prefbyteri, autoris antiquiffimi ac doctiffimi operum, ad complures veterus e Gallicanis germanicilque bibliotecis conquilitos codices recognitus, in quibus praecipuus fuit vnus longe incorruptillimus in vltimam vlque petitus Britanniam non imiffis accuratis Beati Rhenani Annotationibus catalogum autem aperiet verfa pagina accebit index copiofior
63936: PROOIJEN VAN J OUD GERF PRED TE RHENEN - De dag veranderd en de sabbat (= rustdag) bewaard, en een nagelaten geschrift van Ds. J. van Prooijen
64244: RHETORFORD, SAMUEL - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de eene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christus' waarheid. Onveranderde uitgave. Derde deel.
64245: RHETORFORT, SAMUEL - Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Deel 1b: Brief 100-200. Deel 2: brief 201-362. Waarbij: Naschrift + brief aan de predikanten van Nederland, Johan. Livingstoun + register.
64248: RHETORFORT, SAMUEL (PROF. ST. ANDRIES IN SCHOTLANDT) / JACOBUS KOELMAN (VERT) - De Brieven van (...) 201 t/m 362 In het Nederlandts Vertaalt door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Euangeliums tot Sluys in Vlaanderen. Onveranderde uitgave. derde deel waarbij brieg aan de synode te Londen en aan de predikanten inNederland en brief van Johannes livingstoun aan zijn gemeente te ancram
36368: RHETORFORT, SAMUEL - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
64246: RHETORFORT, SAMUEL - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
76011: RHETORFORT, SAMUEL - Het derde deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt.
64254: RHIJN, ALEID VAN - Spoken in lll a.
64257: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
64256: RHIJN, DR. M. VAN - Gemeenschap en vereezaming. Een studie over J.J. Oosterzee.
64252: RHIJN M. VAN - Willibrord de apostel der friezen
64251: RHIJN M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker
64258: RHIJN, M. VAN - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan prof. dr. M. van Rhijn, op 15 november 1951. Medewerkers: o.a. dr. A.F.N. Lekkerkerker, dr. H.W. Obbink, ds. E.L. Ruitenberg.
64259: RHIJN, M. VAN - Gedachten en gestalten uit de evangeliën.
64260: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
76341: BORKENT RIA - Christus bEn ik uitgemis 40 Bach Koralen herdicht
74323: WILDE NELLY DE/VRIES RIANNE DE - Beslagen ramen,
64267: RICE, DAVID TALBOT - Islamitische kunst
76952: RICHARD, J.- ABBÉ.) - Pratiques de piété pour honorer le S.Sacrament. tirees de la Doctrine des Conciles
75885: RICHARD HARDIMAN, HELEN SPEELMAN - In the footsteps of Abraham. The Holy Land in Hand-painted Photographs
61394: MULLER RICHARD A. - Dictionary of Latin and Greek Theological Term Drawn Principally from Protestant Scholastic Theologie
75043: HESS S RICHARD - SONG of SONGS Baker commentary onn the Old Testament wisdom and Psalms Tremoper Longman Editor
65623: SIMON RICHARD - Le Grand Dictionnaire De La Bible, ou Explication Litterale Et Historique De Tous Les Mots Propres Du Vieux Et Nouveau Testament : Avec La Vie Et Les Actions Des Principaux Personnages, Tire´es De L'Ecriture Et De L'Histoire Des Juifs ... : Enrichi d'une Introduction a` l'Ecriture sainte, & d'une Chronologie sacre´e / 1.
74739: RICHARDS, WILLEM JOHANNES - Gebed by Seneca, die Stoïsyn. 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (With Summary in English) Diss./Thesis Univ. Utrecht.
64269: RICHARDSON, ALAN - An introduction to the theology of the new testament.
72597: RICHEBOURG, EMILE DE - De zoon
64270: RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn. (Diss.)
64271: RICHELBOURG, E. - De strandloper van Marseille.
22849: RICHMOND, DS. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
64272: RICHMOND, DS. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
64273: RICHTER, F. - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van twee werelden.
64274: RICHTER, GEORG - Deutsches wörterbuch zum neuen testament nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter
44690: RICHTER, GEORG - Deutsches wörterbuch zum neuen testament nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter
64275: RICHTER, J. - Evangelische missionsgeschichte von D. Julius Richter (professor der Missionswissenschaft an der universität Berlin 2. erweterte und umgearbeitete Auflage
64276: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Schuldigen vrijgesproken
64278: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Dit is de weg wandelt in denzelven
64279: RIDDER, J. G. DE - De kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64280: RIDDER, J.G. DE - De Kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64281: RIDDER, Q.A. DE EN RISSEEUW, P.J. - Hou Zee! Eerste christelijk jeugd-jaarboek.
31387: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Schuldigen vrijgesproken 6 preken
42076: RIDDERBOS, J. DR. - De Psalmen commentaar op het oude testament
41873: RIDDERBOS, DR. H. N. - Het evangelie naar Johannes proeve van een theologische exegese deel 2 (hoofdstuk 11-21)
71605: RIDDERBOS, H.N - Paul. An Outline of His Theology.
64283: RIDDERBOS S. J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
74586: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie. erbeterde en herziene druk 324 figuren tussen de tekst en 185 opgaven
64288: RIDDERKERK - Van dorpsschool tot oudheidkamer.
64287: RIDDERKERK - De onckselaan een buurt apart
3836: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: (8) 497 blz. II: (4) 468 blz. Twede druk SGT R184. Waarbij geb.: De overblijfselen van de verdruckingen, ofte het lyden Christi, voor sijn lichaem, 't welck is de gemeynte beginnende van Christi geboorte, en soo voortgaende door de tien groote vervolgingen der christenen door de heydense keyseren, van Nero af tot op Constantijn de Groote; zijnde een spiegel der elende en moetgevinge tot volstandigheit voor alle vervolgde christenen, ten deel op gesocht uyt de naergelaten schriften van de vermaerde Franciscus Ridderus, S.S. Th. D. En voorts in 't geene over al ontbrack en verloren was, ingevult en voltrocken door Gregorius Mees, bedienaer des H. Euangeliums in Rotterdam. 136 blz. SGT R185.
30930: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Historische Hollander. Vertoonende de oorlogen en ellenden van Holland vanaf de tijden voor Christus tot onzen tijd.
64295: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: WAARBIJ dE OVERBLIJFFELEN VAN DE VERDRUCKINGEN OGTE HET LYDEN CHRISTI ect
64296: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
40186: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Drie- Weecksche voorbereydinge tot de tafel des Heeren, gestelt in t' samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha. de eerste weecke over de staet eenes lidmaets Christi - tweede weecke - derde ende laetste weeckr In drie delen compleet. ..
29918: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelijksche huiscatechisatie, bestaande in morgenoeffeningen over de artikulen des christelijken geloofs. In middagoeffeningen over de plichten van een christelijk leven. Ende in avondoeffeningen over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maand dit alles bequamelijk af te handelen; ijder dag hebbende zijn bijzondere oeffeningen . Nu op nieuws overzien, verbeterd en vermeerderd met christelijke huisgezangen: door Franciscus Ridderus, predikant in Rotterdam.
41169: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaande in morgen-oeffeningen over de articelen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de plichten van een christelijk leven. Ende in avond-oeffeningen over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende syn byzondere oeffeningen. Door den auteur vermeerdert met vragen, schriftuurplaetsen en gezangen: Alsmede de gezangen van S. Simonides. Den elfdedruck, van merkelycke fouten gezuyvert.
75924: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. derde druk, door den Auteur van al voorgaende druck fouten gezuivert van merkelijcke fauten gezuyvert. met proefken van hemelstoffen bestaende ineenige geestelijke gesangen door Simon Simonides
64301: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
18750: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. Den tienden druk, van merkelijcke fauten gezuyvert.
33980: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
32559: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM - De historische Fransman, Engelsman, Spanjaart, Hollander en Kerkspiegel.
53001: CRAMER RIE - Vrouw Hubbard en haar hondje ,,lang zal hij leven
70522: CRAMER RIE - KATTEBELLETJES 1e druk
76854: OUBORG RIEK - Loes Timmer geillussteerd klurplaat
64308: RIEKEL, DS. J. A. - Afscheids-predikatie
61274: MOOIJ DE RIEKUS - Een dorpsleger onder Gods vuurkolom (RIJNSBURG)
61275: MOOIJ RIEKUS DE - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
75666: VIS WILMA RIEM - De Schat vann den Visser 2e druk
64309: RIEM VIS, WILHA - Zijn wensch verkregen 1 kleur plat en ill 1e dr.
22184: RIEMENS, J. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
74737: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
797: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64315: RIEMSDIJK VAN B. W. F. - Klooster van sinte agatha met het prinsenhof te delft derde druk
64316: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64317: RIEMVIS, WILHA - In den russischen smeltkroes
76258: WIL HUYGEN -POORTVLIOET RIEN - Leven en werken van de kabouter
76261: POORTVLIET RIEN - …de vossen hebben holen 2e druk , prachtig geillustreerd door Rien Poortvliet
76259: POORTVLIET RIEN - DE OPROEP DER KABOUTERS 4edruk
65884: SNIJDERS RIEN - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
72721: POORTVLIET RIEN - Te hooi en te gras
74078: BERG RIEN VAN DEN - Aslander
71314: POORTVLIET RIEN - de vossen hebben holen
50478: BERG VAN DEN RIEN - Aslander roman moord op eiland AMELAND
75420: RIENECKER, FRITZ [HRSG.]. - Lexikon zur Bibel 5e auflage okt 1964
70585: RIENECKER, F. / WERNER DE BOER - Wuppertaler Studienbibel. IAttes testament
55616: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
43955: RIESEN, WOUTER VAN - ''Dokterom'' (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858)
64321: RIESEN, WOUTER VAN - De vruchtelooze strijd
64319: RIESEN, W. VAN - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
64322: RIESSEN, LENIE VAN - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
64323: RIESSLER, PAUL - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel
71259: BONS-STORM RIET - Kracht en kruis, pastoraat met oudere vrouwen
64324: RIET, H. VAN DE - De sint ludgeruskerk van Doornspijk
56557: HET GEKROOKTE RIET - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7
21096: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
36835: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
64326: RIETDIJK, D PRED GERF GEM - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
64327: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
23216: RIETDIJK, D. REDAKTIE - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
64328: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
64329: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
64331: RIETHOFF, J. L. - Een lach en een traan. De Hervormde Gemeente te Reeuwijk.
64332: RIETKERK W G DRS - Ik wou dat ik kon geloven Over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God.
74932: RIETVELD,AD. - Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.
293: RIJCKE, D. DE MIDDELBURG - De Anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw, een bladzijde uit Middelburgs kerkelijke verleden, (Overgedrukt uit: archief, uitgegeven door het zeeuws genootschap der wetenschappen 1913)
37764: RIJKE, DS. JOH. DE - Schijn en zijn. Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.
33174: RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse een profetich prediker
64335: RIJKEN, D. G. - In de stad - serie: Vrij en Blij - Met 45 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - zesde druk - deel IV
64336: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
22658: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64343: RIJKSEN, DS. L.PRED GERF GEM - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
48414: TAAKE JOHAN CORNELIS OUDERLING GERF GEM TE LEIDEN DS L RIJKSEN - Gedachtenis pred door Ds L Rijksen bij 40-jarig Ambtjubileum van Johan Cornelis Taake
42556: RIJKSEN, H. DS. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente Twaalf preken over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
1241: RIJKSEN, DS. L. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
64347: RIJKSEN, H. A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5 : 1-5. Door H.A. de Ruijter. 5e druk.
31265: RIJKSEN, DS. H. - Het wachten op 's Heeren heil en zondag 52 van de Heidelbergsche Catechismus. Predikatie gehouden door Ds. H. Rijksen op zondag 30 november 1980 te Zoetermeer. Benevens enkele gedichten en bijpassende verklaringen.
64346: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
64351: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64337: RIJKSEN MR. A. A.J. - Gespiegeld in kerkeglas
64338: RIJKSEN, DS. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
64339: RIJKSEN, DS. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
64340: RIJKSEN, DS. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
64341: RIJKSEN, DS. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
64342: RIJKSEN, DS. H. PRED GERF GEN LATER NED HERV - Het leven van profee ELIZA
76340: RIJLE J C - LIEFDE
64352: RIJLE J C - De Zaligheid van het Evangelie uit het Engels vertaald door Ds W Pieters
64357: RIJNDERS C.B. - Beknopt overzicht van de huidige stand van het zendingswerk
64358: RIJNEVELD, ELIZABETH FRANCINA - Een korte en eenvoudige beschrijving. Aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld oud 2 jaar en 3 maanden. Met een voorwoord van Ds. M. Blok.
51791: BRINK MARTIN REDAKTEUR RIJNPOST - Veranderd VEENENDAAL verleden en heden in beeld
64359: RIJNSBURG (N N) - 40 jaar bouwen. Geschiedenis Spinoza 1929 - 1969.[Rijnsburg].
74544: WESSELS A H PRED CHR AFG GERF GEN TE RIJNSBURG - GeSCHIEDENIS DER Christelijkle Kerk in de Nederlanden
64360: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64361: RIJNSDORP, C. - In drie etappen. Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
64362: RIJNSDORP, C. - Ik volg je tot Istanboel
38975: DIEREN C A VAN PRED GERF GEM STOLWIJK-RIJSSEN - Ziet Gij deze vrouw 24 meditaties over vrouwen uit de bijbel 2e druk
69786: WESSELS ALBERT RIJSSEN - Nar het land dat ik u wijzen zal ,een reis door israel aan de hand van gravures van Bijbelse taferelen.Samengesteld en ingekleurd dootr de kunstschilder Albert Wessels
74259: RIJSWIJK C. VAN - Op zoek naar het kind (deel 3 van de Ster-serie)
74260: RIJSWIJK C. VAN - Petrus en de haan (deel 4 van de Ster-serie)
74454: RIJSWIJK C.. VAN - Op Zoek naar het Kind deel 3 van de Ster-serie
72431: RIJSWIJK C. VAN - Bas en zijn twee vrienden
25659: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
23954: RIJSWIJK, C. VAN - Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommelerwaard.
64372: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
48190: RIJSWIJK.C.VAN - De vlucht langs het Koord
1244: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
1889: RIJSWIJK, C. VAN - Daar zij hun wensverkrijgen. 8 levens beschrijvingen verhaald voor kindere
22572: RIJSWIJK, C. VAN - Hij gad zijn levenmverhaal uit de vervolging
74109: RIJSWIJK C. VAN - De wegloper
21856: RIJSWIJK, C. VAN - Hoe lief heb ik uw woning. Vertellingen over de tabernakel, voor school en gezin.
23858: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
46515: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedeis deel 7
73109: RIJSWIJK C. VAN - De leeuw van Elberfeld Het Leven van H F Kohlbrugge
30631: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 1
64366: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
64367: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
64368: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
64369: RIJSWIJK, C. VAN - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
64370: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 2
64371: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 2.
42965: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
74256: RIJSWIJK C. VAN - Herauten van het kruis (Deel 1: De vlucht langs het koord, illustraties W. Niessing)
1890: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
76860: RIJSWIJK VAN C - CRITTE en EKi de ekster een dier als vriend Illistraties Margreet Bunt in kleur
23859: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. 2 delen.
46514: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedenis deel 6
25997: RIJT, HETTY VAN DE EN FRANS X. PLOOIJ - Oei, ik groei! De acht sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby.
44970: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
73656: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 4e druk
73087: VALKENBURG RIK - Vaders tweeling
73091: VALKENBURG RIK - De zoon van het opperhoofd
74131: VALKENBURG RIK - Walter en Billy op de Titanic (tiende druk)
71703: VALKENBURG RIK - Hoe baar het was in 1929 de strenge winter
67049: VALKENBURG RIK - Het leven in eigen hand? vragen rond moderne meidische technologie en genetischemanipulatie worden beantwoord door: drs. A.B.F Hoek- Van Kooten e.a
67048: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
75906: VALKENBURG RIK - Doot t Licht dat nu ontstoken is eenbundelkerstverhalen onder redaktioe van Rik Valkenburg
33815: VALKENBURG RIK - Toen het water hen verdreef verhalen watersnood 1953
76131: VOORDE TEN RIKA - Opwekking en gebedJanathan Edwards-Brainerd-whitefield-Wesly
64374: RIMLI, DR. EUGEN-TH. (UITGEVER) - Geillustreerde Wereldgeschiedenis in drie delen. Deel I: Van de aanvang tot Karel de Grote. Deel II: Van het rijk der Karolingen tot de vrede van Munster. Het verre Oosten tot 1600. Deel III: Van Lodewijk XIV tot heden.
64375: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
72190: RINGELBERG, A. - Naar het hoopvol einde, een bemoedigend woord, in dezen moedeloozen tijd, herziene tweede druk
64376: RINGGREN, HELMER - Israëlitische Religion.
64377: RINGGREN, HELMER / ZIMMERI WALTHER - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
76923: RINGH,CHR. DE - VADEMECUM BIJ HET VERZAMELEN EN KWEEKEN VAN CACTUSSEN EN OVERIGE VETPLANTEN
49033: RINGNALDA, ANNIE - Beatrix en de drie vrienden met tekeningen van Jeanne Faure
76851: HOOGENB RINK A J - Klein begonnen 4e druk geillussteerd kleurplaat
69504: RINKEL,A.E.A. - ADJUTORIO REDEMPTORIS DR.ANDREAS RINKRLAARTSBISSCHOP VAN UTRECHT 1889-1979 MET BIJ DRAGE VAN F SMIT-J VISSER-P J MAAN-C.TOL EN ANDEREN
74977: ESKUCHE BALTHAS LUDW 1710-1755 PRED T3E RINTELEN - Opheldering der Heiklige Sc hrift uit de oostersche Reisbeschrijvingen By en verzameld door ESKUCHE BALTHAS LUDW Profesor op de Hooge School en Predikant van de Fereformeerde Gemeente te Rintelen. Naar de Tweeden druk uitbhet Hoogduitsch vertaald met een Voorreedenen vanden Wel Erwaardedigen Here WILHELMUS CHEVALLERAU PrediKANTTe REEUWIJK eerste stuk
64382: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
70971: RIDDER Q.A. DE EN RISSEEUW P.J. - Hou zee! (eerste christelijk jeugd-jaarboek)
64384: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
64385: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
64386: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
64387: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
64389: RISSEEUW, P. J. (RED.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
64390: RISSEEUW, P. J. (RED.) W.G. VAN DE HULS - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
64391: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
27866: RISSEEUW, P. J. (RED.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
73715: CHARBONNIER RITA - De zus van Mozart, roman over het verborgen leven van Maria Anna Mozart
8011: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64393: RITTER G - Luther in leven en werk
64394: RITTER JR., DR. P.H. / ANTON PIECK - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
64395: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
64396: RITTER, DR. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
64397: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
64398: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64399: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
64400: RITTER, P.H.JR - Momenten.
46595: RITTER, DR. P.H. - 's Levens kapitaal. Bewerkt naar Lubbock's Use of Life
18087: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
46603: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. 1edruk.
64402: RITZEMA, K.J. - Het nageslacht van Jacob Sijbolts landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis.genealogische studie van de familie Ritzema.
73648: RITZEMA BOS,J. - Landbouwdierkunde- Nuttige en schadelijke dieren van Nederland, delen 1+2 kompleet
64411: RIVERS, FRANCINE - Een rode draad
23861: RIVERS, F - Leota's tuin.
70162: GELDERLAND - RIVIERPOLDERS - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van eenn Bladwijzer op den inhoud en Alphabetisch Register. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 September 19856 No. 111, enn afgekondigd bij Provinciaal Blad no.89.
70862: HARRISON RK - ntroduction to the Old Testament
69851: ROB, WILLEM / LEERTOUWER, E. - Spelen en leren spelen. Het spel als opvoedingsmiddel. 1de druk.
39115: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk 1745 (16)48blz met daarbij Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
45579: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk. Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
40892: ABERNATY.H/ ARMSTRONG ROBERS - De Grote Gezinsatlas 2002/2003 Themakaarten Nederland/Uitgebreidoverzicht Benelux /Alle landen en kaart /Rijk geillustreerd natuur enncultuurgedeelte / Algemene gegevens can alle landen
72510: WARREN ROBERT - Handboek gezonde gemeent
76251: ROBERT BURTON, TITIA VAN SCHAIK, TEXTCASE - Mijn vogeltuin. Gids voor het creeren van een vogelvriendelijke tuin . Informatie in woord en beeld voor het aanleggen van een vogelvriendelijke tuin
5645: ROBERTSON NICOLL, W. - The Expositor's Bible. A complete exposition of the Bible in six volumes, with index. Edited by W. Robertson Nicoll. With a general introduction and a brief biographical and literary introduction to each book of the Bible by the reverend Oscar L. Joseph Litt. D. 6 delen.
6669: ROBERTSON, J. - Israel's oude godsdienst naar de Bijbelsche en de nieuw-critische voorstelling. Naar de vierde Engelsche uitgave.
15097: ROBIANO, M. L'ABBÉ COMTE DE - Continuation de l'histoire de l'Eglise, de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusque'en 1830; par M. l'Abbé Compte de Robiano.: Deel 1: De la mort de Clément XI, en 1721, a la réception des Jésuites en Russie par Catherine II, en 1779. / Deel 2: De la conspiration des illuminés en 1776, a la fin des persécutions du ton-king et de la cochinchine, vers 1800. / Deel 3: De la persécution élevée en Chine, vers 1784, aux guerisons du prince Hohenlohe, vers 1820. Deel 4: Depuis les commencements de Madame Krudner, vers 1815, jusqu'au pontificat de Pie VIII, en 1829.
77001: ES VAN ROBIEN - Literaire wandeling door Deventer
76388: CROSS ROBIN - Kinderen in de oorlog tijdperk van de tweede wereldoorlog
76951: ROCHES,J. DES - Dictionnaire Francois-Flamand nouvele edition
43155: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 6e druk.
64423: ROCHESTER FORD, SALLIELEES - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 2e druk.
48964: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 5e druk.
69739: RÖCHLING, JOHANN GOTTFRIED (CONREFTOR AM GYMNASIO ZU WORMS) - Lehrreiche unde angenehme Contactische Botübungen nach der beliebten Schellerischen Grammatic den Unfängern der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Auflage
64424: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
74501: RODENBURG A. - Bewaakt leven
5015: RODOLPH, JOANNES RODOLPHUS - Heidelergsche Catechismus, met eene korte ontledinge der vragen en antwoorden en eene bredere verklaringe der saken, waarin de voornaamste stukken der heilige godsgeleerdheid uitgelegt, en met hunne bewysen, volgens het oogmerk, bevestigt en verdedigt worden, ten gebruike van syne toehoorders opgeheldert. Maar nu uit de Latynsche tale overgeset door Wilhelmus Henricus Fabricius, en voorsien met eene voorreden van Joan vanden Honert, T.H. soon.
76163: OUDEN DEN ROEFOF - Zwendel op Zuid Beve;asnf
76160: OUDEN DEN ROEFOF - Giflozing rond Groningen
76161: OUDEN DEN ROEFOF - Smokkel via sassenhei,
76162: OUDEN DEN ROEFOF - Fraude rondom Flevo;and
74466: SCHAAP-JONKER HANNEKE EN JANNINE VAN SCHOTHORST-VAN ROEKEL - Veilig bij God, over autisme, geloof en kerk
72498: KUIPER ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
72622: MULDER ROEL - Gedenkt aann geen Hijn heeft verricht tien jaar van Lodenstein scholen gemeenschap 1974-1984
45764: BOSCH ROEL A DR - En nooit meer oude psalmen zingen zingendgeloven in een nieuwe tijd
64426: ROELFS, JAN - Addie...pierando
64427: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel.
64428: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
71077: ROELINK J. - Vlissinger Michiel (tekeningen van Jan Lutz)
74090: OUDEN ROELOF DEN - Giflozing rond Groningen
73405: PIETERSZ ROELOF - 'Lof onses Heeren Jesus Christi dat is: korte verklaringe Van eenige bysondere Voorbeelden, Gelykenissen, Gesigten: Eeren-tytelen, Cier-namen ende Cierlyke beschriyvingen die Jesu Christo in het Oude en Nieuwe Testament gegeven worden
64429: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
64430: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
64431: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
64432: ROELOFSEN, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen door H. Roelofsen bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64433: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
21443: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
29146: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
37078: ROELOFSEN, H. - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
37081: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
26634: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.
26470: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
64435: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
64436: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
64437: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
64438: ROELOFSEN, H. DOOR JAC OVEREEM - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen, geb. 20 okt. 1852, overl. 1 okt. 1930. Door Jac. Overeem.
64439: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64440: ROELOFSEN, H.. PRED GERF GEM - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
36648: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
76623: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.aangevuld met preken
22532: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. Gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.me 2 gedachts preken
36457: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
18796: ROEMELING, C.A. (GEWESENEN PREDIGERS ZU HAARBURG) ( G. ARNOLD / G. T' STEGGEN) - C.A. Roemelings, Nachricht seiner von Gott geschehenen volligen Herausfuhrung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimmen zum Ausgang aus Babel. Deme angehangt ein Theosophischer Entwurf von denen (?) Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jeßiger Zeiten, wie auch ein Stuck aus G. T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat von innern Leben und der reinen Liebe Gottes.
64442: ROEMELING, C.A. EN GOTTFRIED ARNOLD; GERHARD TERSTEEGEN - C.A. Roemelings, gewesenen Predigers zu Haarburg, Nachricht seiner von Gott geschehenen völligen Herausführung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimme zum Ausgang aus Babel : deme angehängt ein theosophischer Entwurf von denen zwey Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe, und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jetziger Zeiten, wie auch ein Stück aus G.T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat vom innern Leben und der reinen Liebe Gottes
64443: ROESSINGH, DR. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
19248: ROESSINGH, K.H. - De moderne thelogie in Nederland. Hare voorbereiding en eerste periode.
13142: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toen werd het feest.
26630: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 4e druk
64456: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Siep vindt zijn thuis.
64457: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toch wacht het geluk.
64455: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Dory's vuurproef.
64458: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Job en de witte ridders.
75912: ROEST,H.DE - EEN HUIS VOOR DE ZIEL gedachten over de kerk voor binnen en buiten 2e druk
71121: ROEST-KLEINMEIJER, T. VAN DER - Jos uit de woonwagen (tweede druk)
64454: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - De rode ballon.
64450: ROEST, B.LEREND OUDERLING GWERF GEM TE SCHERPENZEEL - Geliefde VRindin brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
64449: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen ov.
14312: ROEST, BART LEREND OIUDERLING DER GERF GEM TE SCHERPENZEEL - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.
46041: ROEST, JAN VAN DER (1755-1814 PRED. TE BLAUWKAPEL, ELST, AMERSFOORT EN HAARLEM) - Leerredenen (.n over de genoegens van den godsdienst 2e druk
20355: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy 2e druk herzien
6014: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy. Zes delen.
9391: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64459: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64461: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
13786: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
64460: ROGERS, DAVID - The Bodleian Library and Its Treasures 1320-1700.(An enchanting glimpse into the medieval world of the University City of Oxford).
64462: ROGERS, PAT - The Oxford illustrated history of English Literature.
64463: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
2155: ROGERSON, J. - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
64468: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
47266: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
64464: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64465: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
64469: ROGGEVEEN, L. - De zeven jongens in de sneeuw. Platen en bandtekening van Pol Dom. Vijfde druk. Vervolg van de zeven jongens van Duinoord. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage
77043: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie n e vogels 8 druk.
64481: ROGGEVEEN, LEONARD. - Het draaiorgel van meneer Doncker. Met platen ven bandteekening van Willem Backer. Illustraties, zwart-wit en een gekleurd titelplaat en illustraties in de de tekst. De titel op de kaft is Het draaiorgel van meneer Doncker, titel op de titelpagina is, Op stap met meneer Doncker.
64479: ROGGEVEEN, LEONARD - De voetbalclub van de vierde klas. De nieuwe serie
64480: ROGGEVEEN, LEONARD. - Op stap met meneer Doncker. Met platen en bandtekening van Willem Backer. Tweede druk. van "Het draaiorgel van meneer Doncker"
64482: ROGGEVEEN, LEONARD - Voorjaar op de Klaverwei. Tweede druk. Met illustraties van Jan Lutz.
64488: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie n Klaasje 3 druk.
64470: ROGGEVEEN, LEONARD - Bram Alleman.
64471: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64483: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. Derde druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64478: ROGGEVEEN, LEONARD. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
77044: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en zijn vriedjes
77045: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie waar zit je? e druk
64486: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64487: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. zevende druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64489: ROGGEVEEN,MARIEKE - Vrienden voor altijd
64485: ROGGEVEEN, LEONARD. - De krant van Kees van Dam. eerste druk. Illustraties van Tjeerd Bottema.
64476: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
64472: ROGGEVEEN, LEONARD - de zeven jongens
64473: ROGGEVEEN, LEONARD - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
64474: ROGGEVEEN, LEONARD - De blauwe Braziliaan.
64484: ROGGEVEEN, LEONARD - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's Nachts. Eerste druk.
77051: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie in dekou
64490: ROGIER L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in noord-nederland in de 16e en de 17e eeuw
64491: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
64492: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
64493: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
34582: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
64495: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
42461: BAKKER ANGELIQUE / BEELAERTS VAN BLOKLAND P. / BLIJDENSTEIN ROLAND / EA. - Het Land Van De Zeven Tuinen Zuid-oost Utrecht in Perspectief ,
64496: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
64497: ROLAND, NINA - Connie's probleem. Met illustraties van Jan van Weeszenberg.
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. EVANGELISCH LUTHERS PREDIKANT TE GRAVENHAGE - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (GREGORIUS XIII - URBANUS VIII - CLEMENTIS X - CAESAR BARONIUS .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
72738: ROMBACH, OTTO. ILLUSTRATIES, ANTON PIECK - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
41671: D'ESPALLIER V. - CHORUS A. - GEERTS V.M. - GIELEN J.J. - KRIEKEMANS A. - ROMBOUTS F.S. O.R.V - .Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs
64501: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64505: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED) - Rijk in God.
74747: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: ROMIG, EDGAR FRANKLIN - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
38121: ROMIJN, AART. - Van Hollandsche jongens in de Duitse tijd. 7e druk.
72360: ROMIJN A. - Een gewoon meisje en toch...., Geïllustreerd door Adri Alindo, achtste druk
74785: JANSONS DRS. A.G.P. ROMPAY L. VAN - Efrem de Syrier uitleg vna het boek Genesis, Christelijke bronnen 5
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
76870: BUSSER MARIANNE EN SCRODER RON - Het Sinterklaasboek voor peuters en kleuters Met tekenin gen van Dagmar Stam 4e druk
64512: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
2384: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
74867: RONKEL, PH.S. VAN - - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling vierde druk
64516: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64518: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
27769: ROO, DR. E. J. DE - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
23562: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
36988: ROODBEEN-HEEMCK, RITA E.A. (REDACTIE) - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
75717: ROODNAT, BAS - Rotterdam is niet niks. Met bijdragen van o.a. Hans Andreus, Rinus Ferdinandusse. Geïllustreerd door Peter van Straten
75248: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven 1872
25668: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64529: ROOIJ, REIN VAN. - KIJKEN IN DE TOEKOMST een beeld van de explosieve ontwikkeling der communicatiemedia. . met een voorwoord van Prof. Dr. Fred L. Polak Research Edward Kamerbeek. eindredactie Pierre Huyskens, Lay-out Joop Bulten. Rijk geillustreerd.
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten
64530: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
73454: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
64536: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
64557: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
64556: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus 2. -De Kameleon brengt geluk -Ruim baan, Kameleon -Volle kracht, Kameleon Geïlustreerd door Gerard van Straaten
64554: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart door
70642: ROOS, H. DE - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
71964: ROOS H. DE - de Kameleon viert feest!, geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71967: ROOS H. DE - alle hens aan dek Kameleon , geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71972: ROOS H. DE - de Kameleon houdt koers , geillustreerd door G. van Straaten 20e druk
71975: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
71977: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon, geillustreerd door G. van Straaten 32e druk
73212: ROOS, H. DE - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
47155: ROOS, J - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
73204: ROOS, H. DE - de Kameleon ligt op de loer
73217: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon heeft succes! Geillustreerd door Gerard van Straaten.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
66305: STEGEMAN B EN ROOS DEN A - Uit het verleden van STAPHORST bladzijden uit de geschiedenis van staphorst,Rouveen en Ijhorst
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
75115: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
31637: ROOS, H. DE - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
64558: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
64548: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : 21e druk
64549: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon knapt het op. 7e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64550: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64546: ROOS, G. - Wat zal men dan antwoorden...?
71982: ROOS H. DE - de Kameleon in 't zoeklicht geillustreerd door G. van Straaten 24e druk
64565: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
28713: ROOS, H. DE - Kameleon. Volle kracht kameleon. 10e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28673: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. DE - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
40639: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
75996: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75997: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Christus trouwezorg over degemeente alscheidOpheusden bevestiging en intredeteBarneveld
28704: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
73339: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
73703: ROOS, H. DE - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
73220: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon altijd paraat. 17e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
73224: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73234: ROOS, H. DE - De Kameleon helpt altijd 6e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9