Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61168: MOED, J. R. - Onderzoekingen - Onderzoekingen over alfafa mosaic virus - ontmantelingsvraagstuk
57204: HULST W G VAN DER REDAKTEUR VAN MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1956 ver opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. .
73945: MOENS P.W. - Er is perspectief
73718: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Genadeleven en genadeverbond. 1e druk.
76071: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Uw krankheên kent acht overdenkingen over zieken in de Bijbel twededruk
61181: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Gelijk een bron. 52 Meditaties
48959: MOERKERKEN A E.A - Ontboezemingen 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten 2e druk
61180: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - De zon der gerechtigheid.
61175: MOERKERKEN, A. DS. DRIESSEN,J. DS - Onder welk teken?
61176: MOERKERKEN, A. DS. DRIESSEN,J. DS - Onder welk teken?
19675: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Een mensenkind. Over het leven van de profeet Ezechiël. 3e druk.
61173: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. Original publisher's red cloth hardback, gilt title spine and frontcover,
42983: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Uw krankheên kent acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
61182: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
61183: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
70417: MOERLAN SR J E A - Door Zijn goedheid Jubileumboek 50 jaar christelijk onderwijs Koelmanschool Goes
61185: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
61186: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
72628: MOERMAN, J.J. - De piraten komen: uit het stout bedrijf der Watergeuzen met 9 illustraties
72724: MOERMAN J.J. - Der vaderen erf, aquarellen van J. W. heijting
61187: MOET, JOHANNES PETRUS. - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als Réveil-figuur. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
53238: DESEL JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kasel
61190: MOINAT, JO - Voor zingende kleintjes 35 versjes met pianobegeleiding
61191: MOL, AD - Het vreemde avontuur. Met illustraties van Jos de Kort.
69840: MOL, W. AND J.H.O. REIJS. - Orthopaedie en traumatologie voor de heilgymnast-masseur-physicotechnicus.
69839: MOL, W.(EINDR.) - Leerboek der Oefentherapie en massage. In 2 delen. Uitgegeven door Het Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek.
10820: MOLEN, DRS. ROBERT VAN DER (DIERENARTS) - Honden: voeding, verzorging, huisvesting. Tweede druk.
61193: MOLEN, HENK V.D. - Met de joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
61195: MOLEN, S. VAN DER / VOGT, PAUL - Romaanse Kerken van het Noordererf.
61196: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland monumententaal.
61197: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Molens van het Noordererf
61194: MOLEN, S. VAN DER DS. - Gods Goedertierenheid den ganschen Dag Predikatie gehouden op Zondag 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk te Rotterdam door Ds. S. van der Molen tweede druk
74403: MOLEN, S.J. VAN DER - BOERDERIJ BOERDERIJEN BOEK.
74973: MOLENAAR, D. (PRED. TE 'S-GRAVENHAGE) - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. tweede druk
44214: MOLENAAR P - het huwelijk
47988: MOLENAAR, D. ('S-GRAVENHAGE 1786-1865)) - De werkzaanheid,de bevinding en het leven des geloofs in den verreezenen heiland mth 28 vers 9-10
29780: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De genadeleiding Gods ter bekeering van zondaren. in hare verscheidenheid en overeenstemming beschouwd, naar de verschillende voorbeelden die de H. Schrift daarvan oplevert. Door (...) 1e en 2e deel.
61208: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De formulieren van doop en avondmaal in derzelve evangelische waarde en kracht beschouwd Door D. Molenaar, Hervormd leeraar te 's Gravenhage.
13910: MOLENAAR, D. ('S-GRAVENHAGE) - De kern der Christelijke leer, naar het geloofsbegrip der Hervormde Kerk, Door (...)
3751: MOLENAAR, S. (VLAARDINGEN)90 - Bybel-merch. Ofte kort begrip der ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, nauwkeurig naar deszelfs leidraad, bij wege van vrage en antwoorden voorgesteld. Vierde druk. Vermeerdert met een korte schets van de gansche Catechismus. 2 delen.
4133: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - Het Zaligmakend geloof in eenige overdenkingen voorgesteld
61215: MOLENDIJK, MARIA JOHANNA - De nagedachtenis der oprechten of het heilzoekend leven en zalig sterven. Opgesteld ten dienste der zondagscholen door D. Veldhuizen.
61217: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. / KOSSMAN, FR.K.H. (RED.) - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek met meedewerking van tal geleerden. 10 dln. 1e druk; 1911-'37. Org. half lerenbanden.
70302: MOLIERE DI G B P - Matrimonio forzato comedia di G B P di Moliere Tradotta Ds Nic di Castelle Segret di SA S E di Brand
61218: MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. - Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata Auctore R.P.F.Anstonio de molina Monacho carthusiensi quamj post septimam in hispaniis impressionem Latinitate donaut R.P.F,nicolaus Janssenius Boy Ordinis preadicatorumk editio secunda
61219: MOLINÆUS, JOHANNES (OVERL. 1702) - Het geestelyke wapenhuys,of onderwyzinge in den christelyken godsdienst. de tweede druk.meer dan de helft vermeerdert. Door Joannes Molinæus, leeraar der Remonstranten tot Rotterdam.
23190: MOLINÆUS, JOHANNES (OVERL. 1702) - Het geestelyke wapenhuys,of onderwyzinge in den christelyken godsdienst. de tweede druk.meer dan de helft vermeerdert. Door Joannes Molinæus, leeraar der Remonstranten tot Rotterdam.
61220: MOLINIER E - SERMONS svr les festes des saincts composez et preschez tome 2
14024: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
61224: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2e deel. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden. 2e, verbeterde druk.
61225: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln.in 5 bdn. xl, 533-xvi, 422-xviii, 425-xiv, 376-viii,
61221: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
12275: MOLLEMA, J. C. - De Nederlandse vlag op de wereldzeeen herzien door A H J Th Koning 'Op gegist bestek DEEL 1 EN . De vlag in sjouw. Deel 2.
61229: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 2.Met register.
61230: MÖLLER, A. - Verpleging in het huisgezin. Uit het Deensch vertaald door Mevr. J.E. Gorter-Keyser onder toezicht van Dr. E. Gorter.
61232: MOLT, E. - De Geschiedenis van Napoleon
61233: MOLT, E. - Het geheim van de Torenburcht
61231: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
72750: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw , ill. B.W. Wierink 2e druk
10787: MOLT, E. - De kruisvaarders. Geillustreerd met 16 platen.
72643: MOLT E. - Floris de Vijfde, geïllustreerd door H.C. Louwerse, tweede druk
61234: MOLT, E. - Een valkenjacht op het kasteel Brederode. Historisch verhaal uit het jaar 1349. Geillustreerd door B.W. Wierink. Tweede druk
24351: MOLT, E. (HOOFD EENER SCHOOL TE VOORBURG). - Spiegel onzer Vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot op heden. Platen-atlas met beschrijvenden tekst.
52522: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin - Studien 1959
61236: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
55234: GOEDE-MOM C - Het Cadeautje
61237: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. Het eertse stuk. . .en tweede stuk. Vertaald door Abraham van Poot. met daarbij de Bedeelinge der Tyden of de verscheide huis-houdinge Gods met Zijn Kerke
61238: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
61243: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
61242: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
61241: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
33312: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
61244: MONNERET, S. - Dürer
23587: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61246: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
61247: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
61254: MONNICH, C.W. EN PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
61248: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61249: MONNICH, C.W. / PLAS, M. V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
61250: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61251: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61252: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
61253: MÖNNICH, C.W. EN - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
61256: MÖNNICH, PROF. DR. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
61257: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
61258: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Waarom ik in de gevestigde kerk blijjft inleidin L H Oosten e.a
4831: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.2e druk
23490: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61259: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61260: MONSHOUWER, D. - LEVITICUS : verklaring van een bijbelgedeelte
61261: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
61262: MONSTER, A. C. - Om nooit te vergeten! - De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd
60214: LUCAS A.P. PRED VRIJ OUD GERF TE WIJK EN AALBURG-MONSTER - de Koning Salom en zijn bruid zestal redikaties
61263: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
61264: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
26848: MONTANUS, D. (OV. 1687, SLUIS) - Stemme des gejuygs en des heils over 't groote interest van een christen. Ofte het deel van geloovige: in gezangen vervat. Door David Montanus, leeraar der gemeente tot Sluys, in Vlaenderen.
61265: MONTANUS, D. (OV. 1687, SLUIS) - Stemme des gejuygs en des heils over 't groote interest van een christen. Ofte het deel van geloovige: in gezangen vervat. Door David Montanus, leeraar der gemeente tot Sluys, in Vlaenderen.
53173: DE MONTÉ VER LOREN, J. PH. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
76349: MONTEBAN N P E,A CHR GERF KERK GRAVENHAGE - JUBILEUMBUNDEL 11 oktobr 1958 31 oktober 198325e jarigbestaan MaatschappelijkwerkChristelijk Gereformeerdekerk te s Gravenhagen
70568: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
61266: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61267: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61270: MONTIJN, J.C.PREDIKANT TE SCHIEDAM EN ANDERE MEEDEWERKERS - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
61269: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
61268: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
17044: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
12318: MONUMENTEN - Kijken naar monumenten in Nederland. A. P. Smaal, samenstelling en eindredactie.
61272: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
61276: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
61278: MOONEN, A. - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
3308: MOONEN, A. DEVENTER - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
61285: MOOR, J.C. DE. - Rembrandt-album/ Bijbelsche platen naar werken van Rembrandt voor de Christelijke feestdagen.
61286: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
21192: MOOR, BERNARDINUS DE (1709-1780, PROF. TE LEIDEN)P; - Bernhardini de Moor, Epimetron supplementi commentarii perpetui in Johannis Marckii compendium theologiæ christianæ didactico-elencticum.
61290: MOOR-RINGNALDA, A.M. DE - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
61287: MOOR, O. DE - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
61288: MOOR, TRUUS DE - Trientje het zusje van zieke Basje.
61289: MOOR-RINGNALDA, A. M. DE - In de grijze toren. Tweede druk.
61282: MOOR, J. C. DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
61283: MOOR, J.C. DE / DR. B. WIELENGA. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.15e jaargang.
61280: MOOR, DR. J. C. DE / JANSEN, DS. JOH. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
61281: MOOR, DR. J.C. DE - Tegen en voor de waarheid rede, uitgesproken ter inleiding op het gebed ovor de generale synode te Assen, op maandag 25 januari 1926, des avonds 7 uur in de kerk aan de Molenstraat aldaar door Dr. J.C. de Moor (dienaar des Woords te Utrecht)
71418: MOORE, THOMAS - Onderzoek naar de natuur en oorzaaken van onzes zalighaakers ziels-angst, in den hof door den Heere, uit het Engelfch vertaald
62568: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - De noodzakelijkheid der Goddelijke ondersteuning tot eene vruchtbare evangelie verkondoging intree rede in de gemeenten ALMKERK en EMMICHOVEN 20 oct 1833 en 11 div preken
61297: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - Den Heere Jezus Christus als eenigen en zekeren weg naar den hemel Leerrede over Joannnes 14 vers 6
61298: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
61300: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
75384: MOREAU G - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Belgique/ Luxembourg
61301: MOREAU, M. PIERRE-LOUIS - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
70928: MORESCO-BRANTS, CHRISTINE - 'T Kind Ina (Schrijfster van: 'Didi's avonturen, geïllustreerd door Ella Riemersma)
61302: MORET, K. - Vader in het strafkamp. 6e druk.
74372: MORREBN H J - de oorlog in wekerom 1940-45
61304: MORREN, H.J. - De godsdienst verzekerd. Het leven van Johannes Bogerman.
69796: MORRIS, GELBERT - Noach. De man die genade vond. 3e druk
32877: MORRIS HENRY (- 1912); ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 AMSTERDAM) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naat het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden. le druk
71474: MORRIS - Lucky Luke le pont sur le mississipi
61310: MORRIS, H. M. - De evolutieleer. Een theorie op haar retour. vertaling A van der jagt
76876: MORSINK, GERRIT AALTEN - TWENTS Psalmbook De Psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Rwentse Streektaal met voorwoord van J W Schulte te ordrecht
61313: MORSINK, G. - TWENTS gezangenbookuit het liedboek voor de kerken in de Twentse streektaal
61311: MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus. 1519-1570 Jan Gerritsz. Versteghe, pastoor te Garderen 1544-1550 Levensloop en ontwikkelingsgang. (Diss.) Met samenvattingen in Deutsch. Voorzien van stellingen. nieuw
4756: BIJBEL- MORTIER - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met veele printverbeeldingen in koper gesneeden. Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en WesterFriesland.
72193: BIJBEL- MORTIER(DE GROTE) - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met veele printverbeeldingen in koper gesneeden. Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en WesterFriesland.
13715: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Vertaald door Berhard van Woerden
61317: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
61320: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
186: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
3619: MORTON, E. - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in een briefwisseling door William Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernard van Woerden.
71831: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 9e dln
71830: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 4e dln
19127: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
61322: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61323: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 6e dln
18762: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61324: MOSMANS, H. C.SSR. - Het Redemptoristenklooster Wittem. Een bijdrage tot onze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. 1836-1936
61325: MOSMULLER, MIEKE - Inferno Roman.
70254: MOSMULLER, MIEKE - Inferno. Een trotse Hollander ontmoet een jonge italiaanse arts die zijn zorgvuldig opgebouwde facade omver trekt. Inferno vertelt het verhaal van de verwoestende kracht van het evenwicht
61328: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
33361: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
19047: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - De Christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door Dsr. K. Exalto.
38441: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61332: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
61330: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
61333: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
61335: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61334: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
23693: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
15313: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert. en: Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avontmaal, en een verhandeling van de weezentlijke vorm ofte natuure van't regtveerdigmakende geloof.
19111: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert.
3560: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
45401: MOULTON W F AND A. [ALFRED] S. GEDEN. 4. ED., REVISED BY H. [HAROLD] K. MOULTON. - A concordance to the Greek testament. According to the texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers. Ed. by W. [William] F. Moulton and A. [Alfred] S. Geden. 4. ed., revised by H. [Harold] K. Moulton.
46283: MOURIK VAN DAAN OUDERLING GERG GEM IN NED DOORVOGELAAR- VAN MONNIK, G.E.I - Met lust verteldFacetten uit het levenn en werk van Daniel van Mourik
27181: MOURIK, PETERKE VAN (TE BRAKEL) - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
47131: MOURIK, J. VAN - Troost in noden overdenkingen bij de ziekentroost
61342: MOURIK, PETERKE VAN - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61337: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61338: MOURIK, GEESJE VAN - Mieneke.
61343: MOURITS - DEN BOER, RIA - Spannende visAvonturen.
46479: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Ernst van de Eikenlaan en zijn hond
46248: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Mandla en de twee koningen
73452: MOWINCKEL, SIGMUND OLAF PLYTT) RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN - De 'werkers der ongerechtigheid' in de individueele Psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting (diss.).
76538: HEEMSKERK TH MRT - Een woord over de genummerde driestrarren van Dr KUYPER
71264: MUDDE, JAN - Kostbaar en kwetsbaar, omgang met verkering, seksualiteit en samenwonen in het licht van de bijbel, tweede druk
61349: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
61350: MUHRING W J - Leer jong schaken
26650: MUILWIJK, DS. A.D.OUD GERF PRED TE DORDRECHT - Gods majesteit in de natuur. Predikatie n.a.v. psalm 19 vers 10. Herdenking van de watersnoodramp 1 febr. 1953.
61357: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
61358: MUINCK, DR. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
61367: MULDER, G. - Margje wil een fiets. Geïllustreerd door Adri Alindo. Vijfde druk.
40942: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei. I
40079: MULDER, DR. H. - Lucas. Een praktische bijbelverklaring. 2 delen. Serie: Tekst en Toelichting.
61364: MULDER, A.H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven, z'n grillen en grieven. Met illustraties van w.G. v.d. Hulst jr.
61365: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament. Vierde druk.
61371: MULDER, H. - Gids voor het Nieuwe testament. tweede druk.
61373: MULDER, I: - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje,
61374: MULDER, J. - Lerende hen onderhouden. Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeentescholen in Rotterdam (1911-1985).
61375: MULDER, J. / VEENDORP, G. - Het leven in : een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
61376: MULDER, J. DRS. - Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa.
61377: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden).
61378: MULDER, LODEWIJK - De Stokvischorders. In der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr. Gekartonneerd. ''11 van de 12 platen plaat 1 ontbreekt'
61366: MULDER, DRS. J. E.A. - Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.
76378: MULDER, AD A.J. & HARM REINDERS (EINDRED.) - De nadagen van het verzet.
61369: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
61370: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
30996: MULDER, H. - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder. In leven ouderling van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Elspeet. 4e druk
3561: MULDER, S.I. - Bijbel voor de Israëlitische jeugd. Door S.I. Mulder, doctor in de wijsbegeerte en inspecteur der Godsdienstige Israëlitische scholen. Tiende stuk. 119 blz.
61379: MULDERS DR. H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
61380: MULDERS, DR. P. J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijz. bij C. J. Dippel, A. Th. v. Leeuwen, Hanna Arendt en E. F. Schumacher.
61386: MULHAUPT, E. - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet von Erwin Mülhaupt.
61387: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 2 ons dorpswapen
61388: MULLEM, J. P. VAN - Akersloot - Boekje 3 De edelen van Akersloot
61389: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
32642: MÜLLENLIEFEN, J - Deugnisse von Christo. Predigten von J. Müllenliefn, prediker an St. Marien in Berlin. Erste und Zweite sammlung. Elfte Auflage. Stereotypausgabe.
72011: MULLER, HENDRIK (1611-1675) - Vermeerderde en doorgaans verbeterde Hemelsche liefdes-kus, ofte Goddelyke liefdes-vlamme, dat is opwekking tot de liefde Gods/door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlycke zinryke vaarzen voor ieder hoofdstuk verciert, en met nodige registers vermeederdert. Volgens de laatste hoogduytsche druk is hier bygevoegt een evangelische en apostolische wegwyzer, om zich uyt ieder capittel op de zon- en feestdagen daar van te konnen bedienen. in het hoogduytsch beschreven door wylen Hendrik Muller, in zyn leven leraar der H. godgeleerdheid, en superintendent &c. te Rostok, en wegens deszelfs voortreflykheid in de Nederduytsche taal getrouwelyck overgezet door V.H.D.M.
70180: MULLER, PHILIP LODEWIJK STATIUS - Veel hoofden, veel zinnen. Eerste en tweede deel 4e druk
71510: MÜLLER, BETHEL-ANTONIE (GEBOEN TE HERBERSTDALE, ZUID-AFRIKA) - Die lewende woord aan die mens van die hede, 'n bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van docgtor in de faculteit der Godgeleerheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. H. Smitskamp hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 6 oktober 1961 te 9 uur in het Woestduincentrum Woestduinstraat 16 te Amsterdam
61390: MÜLLER - KRÜGER, THEODOR : - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. . .
61395: MULLER, DR. P. L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de ondertekening der unie. Tweede druk. J. L. Beijers.
61396: MULLER, DR. P.J. - Handboek der dogmatiek. Ten dienste der Ned. Hervormde Kerk.
61397: MULLER, E. - Inventaris 22 - Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort
61399: MULLER, G. M. - De Grebbelinie wat er nog aan herinnert
61400: MÜLLER, GERHARD - Zwischen Reformation Gegenwart
61401: MULLER, P. H. - Bibliografie. Betreffende den Bijbel, den Godsdienst, het Christelijk geloof, de Kerkgeschiedenis, enz. 1882 - 1933.
61402: MULLER, P.H. - Gedenkt uwen voorgangers..." Ingeleid door Prof. Dr. M.J.A. de Vrijer.
61403: MULLER, PROF. DR. P.J. - De Europeesche oorlogsbrand Deel 1 Een Boek voor het Nederlandsche Volk.
61404: MÜLLER, TH. (OUD-DIRECTEUR DER THEOLOGISCHE SCHOOL TE PARAMARIBO, PREDIKANT TE ZEIST). - Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente.
61405: MULLER-BOHN, JOST - Spurgeon ein mensch von Gott gesandt.
61407: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
46565: MUMMENHOFF, ERNST - Hans Sachs. Zum 400 jährigen Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg von Ernst Mummenhoff (Stadarchivar)
21641: MUNCH, E. LUIK- BROES W AMSTERDAM- ROIJAARDS H J UTRECHT - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
61408: MUNCH, E. - Over het ongrondwettige en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan.
53174: DE MUNCK - Heusden kroniek van een stadje.
61409: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
34695: MUNCKLEY, JOHN - The principles and practice of moderate Noncorformists, with respect to odrination, exemplified in a Sermon preach'd at the ordination of Mr. John Muncley, january the 19th. 1717. And a charge given to Mr. James Read, Mr. Henry Read, Mr. Richard Biscoe, Mr. George Smyth, and Mr. S. Chandler, after their being Ordain'd, Dec. 19th 1716. to which is added a letter to a divine in Germany, giving a brief but true account of the protestant dissenters in England by Edmund Calamy D.D. The Second Edition.
61410: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61411: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61412: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal. Nederlands van Johan Winkler.
61415: MUNK, KAJ - naast de bijbel
61413: MUNK, KAJ - Van feest tot feest
61416: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Nederlands van Johan Winkler.
61417: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61418: MUNNIK, H.A. - Jona, een teeken. Het boek Jona in vier predikatie's.
61419: MUNSTER, H. TH. - Zie, hij komt op de wolken. De openbaring aan Johannes.
61421: MÜNSTER, THOMAS - Partisanen.
61422: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
21598: MUNTENDAM, J. (PREDIKANT BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - De verrezen Heer herdacht in het Christelijke gezin. Dagelijkse overdenkingen van's Heeren leven op aarde na zijne opstanding tot aan zijne hemelvaart.
61423: MUNTERS, Q.J. - Rekrutering als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire handelen.
14112: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
61426: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel. Serie Oud Goud: wereld literatuur voor de jeugd. Zesde druk.
76115: MURRAY, A. - De volle pinksterzegen
61431: MURRAY, DS. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
76116: MURRAY, A. - het gebedslen2edruk
76117: MURRAY, A.NDREW - Voor God werkern
61427: MURRAY, A. - De ware wijnstok. Overdenkingen voor een maand over Johannes 15: 1-16.
61430: MURRAY, ANDREW - Waarom gelooft u Niet.
61432: MURRAY, IAIN H. - Diary of Kenneth A. MacRae - A record of fifty yeurs in the Christian Ministry - Edited with additional biographical material.
1813: MURRAY, A. - De Avondmaalstafel. Over de viering van het Heilig Avondmaal.
76112: MURRAY, A. - Gods beste geheimern voor uw dagelijks geloofsleven
76113: MURRAY, A. - Apostel derliefde door Leona Choy
76114: MURRAY, A. - Waarom gelooft u niet
19469: MURRAY, DS. C. - Een vreeselijke bidstond. Een leerrede. Zesde druk.
61433: MUSEUMBOEK, GROOT - Samenstelling Joost Elffers en Mike Schuyt. Tekst en redactie Annemiek Overbeek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
23183: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
14040: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61435: MUSLIN, D. - Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid; door David Muslin, predikant aan de Munsterkerk te Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. Brouwer.
61436: MUSLIN, DAVID - Jezus hemelvaart, en de uitstorting van den Heiligen Geest, in tien leerredenen. Uit het hoogduitsch vertaald door J. H. Brouwer.
61438: MUSSENDORP, H. VAN - De wonderdokters van Amersfoort. 4e druk.
61442: MUSSNER, FRANZ. - Traktat über die Juden.
61443: MUTH, HANSWERNFRIED EA. - Tilman riemenscheider und seine werke.
76092: OOORDT VAN J F / HOFSTEDE DEGROOT J W P /PAREUA L G / SONIUS SWAAGMAN J / MUURLING W. - WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen onder medewerling van het Godgeleerd Gezelscap totzinspreuk hebbende Gods Woordis deWaarheiD
61445: MUYLWIJK, P. D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
61446: MUYNCK, A. DE DRS. - Worden die ik zijn mag de basis voor sociaal-emotionele vorming
69576: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs
42943: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst ,
22118: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
72040: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M38
14041: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
25513: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christen opmerking op den Hemelwech. Tot nuttigheit aangelegt op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerde; maar voornamelyk tot opbouw, troost, onderrichting en verquikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. Letterlyk naar de druk van Abraham Cornelis, 1776. 144 blz. Waarbij geb.: Onderrigt voor waare vroome. Om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raar, moedgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van verquikkinge, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigtinge en opwekking. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1726. (6) 136 blz. Waarbij geb.: Het cabinet des Genaden-Verbonts, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegt tot overtuiging van genadenloose menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raat en moetgeing te dienen, tot bevordering van haar geloof, blydschap, heiligmaking en versekering, en in vragen voorgestelt, met nuttige aanmerkingen daar over. Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1734. (4) 185 blz. Waarbij geb.: Der vroomen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden. Aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en trost van duistere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heiligmaking en blydschap des geloofs. Letterlyk naar de druk van Gerardus Winterswyk, 1727. (6) 128 blz. Waarbij geb.: Het kinderdeel der vromen, belezende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Godts zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Aangelegt tot een algemeene stigting, maar meest tot troost, raat- en moetgeving, en bevordering der heiligmaking der kinderen Godts.Letterlyk naar de druk van Nicolaas Topyn, 1738. 144 blz.
170: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - AL de Werken Het kabinet des Genaden-Verbonds zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. en: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. en: Eens Christens opmerking op den hemelweg. en: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. en: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken.
35661: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden, aangelegt tot ontdekking van genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. Den 15e druk.
17519: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
18479: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het cabinet des genaden-verbont. Zynde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. ect 3e druk
35349: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
30445: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade (....). 184 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig der deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) 137 blz. en: Eens christens opmerking op den hemelweg. Tot nuttigheid aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van onbekeerden, maar voornamelijk tot opbouw, troost, onderrichting en verkwikking der vromen, als het de Heere believen zal te zegenen. 132 blz. En: Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden (...). 116 blz. En: Onderrigt voor ware vromen. Om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken (...). 124 blz.
17854: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 164 blz. Waarbij: Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 160 blz. Waarbij: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn met de zalige gevolgen van haar kindschap. (...) Naar de laatste uitgave herdrukt. 174 blz. Waarbij: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het Verbonds der Genade. 236 blz.
16548: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (6) 238 (4) blz. 3e druk Rotterdam Niklaas en Paulus Topyn 1725 Het kinderdeel der vromen. (5) 156 (2) 4e druk bij AMSTERDAM Abraham Cornelis 1770 Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. (143 blz. Rotterdam Hendrik van Pelt 1738. Der Vroomen ondervinding ect 128(40Bl AMSTERDAM Abraham CORNELIS 1777 Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (2) 143 blz. GRAVENHAGWE Gerardus Wintersdijk 1739
16515: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 144 blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 164 blz. Onderricht voor ware vromen, 160 blz. Het kinderdeel der vromen, 174 blz. en 2 pag boekenlijst Het kabinet des genaden-verbonds, 236 blz. en 4 pag boekenlijst
61458: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgesteld in vragen en antwoorden aangelegt tot ontdekking van genadeloze: maar meest tot onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de heyligmaking en blydschap des geloofs. By Pieter van Gilst te ROTTERDAM 1733 (3) 122 blz. Waarbij: Eens christen opmerking op den hemel wech, tot nuttigheid aangelegt op vele gevallen tot overtuiging van onbekeerde maar voornaam tot opbouw, troost onderrigting en verquikking der vromen, als het de Heere believe zal te zegenen. 4e druk. By Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732 (4) 143 blz. Waarbij: Onderrigt voor waare vroome om een betamelyk gebruyk van het H. Avondmaal te maken. Bij Gerardus Winterswyk te 's GRAVENHAGE 1732, 144 blz. Niet in SGT. Waarbij: Het Kinderdeel der vroome, behelzende het zalig deel der vroome, dat zy kinderen Gods zyn, met de zalige gevolgen van haar kindtschap. Den tweeden druk. Bij Nicolaas en Paulus Topyn te ROTTERDAM 1733, (12) 157 SGT M419.
61455: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avondmaal te maaken. Dienende tot raad, moetgeving en versterking der swakken, dien doorgaans de Avontmaals tyden, in plaats van tyden van verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Opgestelt door Lambrecht Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Den vierden druk.
25511: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van beroering zijn, alsmede tot algemeene stichting en opwekking. Openbaring XIX: 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de Bruiloft des Lams. Door Lambertus Myseras, lidmaat des Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 152 blz. AMSTERDAM, Höveker. SGT M441. Waarbij geb.: Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegd tot overtuiging van Genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking, en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over. Naar de laatste uitgave herdrukt. (6) 236 blz. SGT M385
33705: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Het kabinet des Genaden-Verbonds, zijnde een eenvoudig onderricht wegens het verbond der genade. Aangelegd tot overtuiging van genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad - en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking en verzekering; in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daarover. Door Lambertus Myseras, lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Nieuwe onveranderde uitgave.
45391: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Der vromen ondervinding op weg naar den hemel voorgesteld in vragen en antwoorden. - Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (. Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. ( Het kinderdeel der vromen. () Het kabinet des genade-verbond, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade. (
14042: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG - Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken. Naar de laatste uitgave herdrukt.
38950: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Der vromen ondervinding op weg naar den hemel. 127blz. Waarbij: Eens christens opmerking op den hemelweg, 143blz. Onderricht voor ware vromen, 136 blz. Het kinderdeel der vromen, 152 Het kabinet des genaden-verbonds, 200 blz
42952: MYSERAS, LAMBERTUS - Der vromen ondervinding AL de werken van LambertusMyseras
36533: MYSERAS, LAMBERTUS (1676-1740, LIDMAAT MIDDELBURG) - Eens Christens opmerking op den Hemel weg. etc. Naar de laatste uitgave herdrukt.
72996: LUCIUS ANNAEUS SENECA (5 V. CHR.-65 NA CHR. - Annæ Senecæ Tragoediæ,
76390: GIDAD T NACHUM - de Joden in Duitsland van de romeinese tijd tot de Weimart Republiek
72629: NAEFF, TOP - SCHOOLIDYLLEN Geils Rie Reinderhoof
75875: NAEFF, FRANS - Aanzien 65-70. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
75896: NAGTEGAAL, J. - Kent u ze nog...de Bennekommers (gesigneerd)
62275: NAHON, ALICE - Op zachte Vooizekens. Gedichten. Twintigste druk 50e tot 54e duizendtal.
77129: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. 12e druk.
5530: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
32663: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
38856: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
29784: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Twaalf uitgezochte Leerredenen over verschillende keurstoffen
43907: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
25325: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der christelyke religie, ten klaarste en allerkortste ingelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Dertiende druk.
22061: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62277: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62278: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel.
62281: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.WAaRBIJ Kort begrip der Chria=stelijke religie verdedigd tegen alledwalingeen engwaalgeesten 2e deel
62285: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nogthans heil begeerige zielen,die zich willen begeven tot des HEEREN H AVONDMAAL negende druk tweede deel Kort begrip--- verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.zevende druk.
1698: NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Kort Begrip der Christelijke religie, met eenige voorname schriftuurplaatsen, voor eerstbeginnende, en die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Tiende druk.
62282: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam. Vierde druk. Waarbij geb.: Kort begrip der christelijke religie Met eenige voorname Schriftuurplaatsen voor Eerst-beginnende en die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Vierde druk.
62280: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, .verdedigt tegen dwalingen en dwaalgeesten 7e druk.
62283: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren Helig Avondmaal, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten. Tweede deel.
62284: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religie, verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus, pred. te Monnikendam. Tweede deel, zevende druk.
62286: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelyke religir ten klaarste en allerkortste. Opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des HEEREN H. Avondmaal. 8e drukk
27446: NAHUYS, PETRUS (1692-1766, MONNIKENDAM) - Kort begrip der Christelijke religie, ten klaarste en allerkortste opengelegd ten dienste voor mingeoefende en nochtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Door Petrus Nahuys, predikant te Monnikendam.
38378: NUYS KLINKENBERG J VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) EN GER. JOH. NAHUYS. (AMSTERDAM) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. (Vanaf dl. 4 alleen door J. van Nuys Klinkenberg)
40645: NAIRAC, C. A. - een oud hoekje der Veluwe 2e druk
62287: NAKATENUS, WILHELMUS - Het Hemels Palm-hof beplant. Met verscheidene schoone Gebeden, Oeffeningen, Litanien en Lofzangen, Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester der Societeit Jesu. In den laatste druk veel vernieuwt en vermeerderd.
62288: NAKATENUS, WILHELM, S. J. (NAKATEN). - Himmlisch Palm-Gärtlein, Zur beständigen-Undacht, und geistlichen Ubungen, Richt allein mit Zag-Zeiten, Litanenen Gebet, teren, Betrachtungen, zc. Wondern auch mit heylsamen aus Göttlichem. Wort und 55. Dätteren gezogenen. Unterweisungen und Lehr=Stüden. Reichlich beteket, Fruchtbarlich gegründet, und Unnehmlich gezieret duch P. Wilhelm. Nakatenum, der Societät Jesu Priestern 7e druck, mercklich in Matery und Kupffer Stücken vermehrt, und verbessert. Zu Beförderung der Undacht, ist Dieser Editition ein sonderbehres Tractätlein zugesekt: Darinn etlicher vornehmer heiligen Bilder, und sonderbahre Undacht zu denen, begrissen seund. Ex speciall Approbatione Serenissimi & Reverendissimi
62290: NANNING, J.PASTOOR TE BUITENVELDERT (BIJ AMSTERDAM) - Predikatien op de zondagenondag van den Advent en eindigende op den tweeden Zondag na HH Driekoningen dele 1 t/m8 deel9 JEZUs te BETHLEHEM geboren besneden en aangebeden 61 predikatien op de Geboorte Besnijdenis-en aanbiddinge des Zaligmakers en op andere dan invallende Vierdagen gedaan
76826: NANS - Het gezin van den staker geillusstreerd G Geerling
74146: TIEMAN NAOMI - Schaduw over koningsdag (illustraties: Gustavo Garcia)
70925: NAPEL, G. TEN - Hollandse Jaap (geïllustreerd door W. Hardenberg)
70922: NAPEL, G. TEN - Teun de jager (serie: Voor rakkers en bengels, schrijver van: 'De wilde vogel', geíllustreerd door E.C. Leegstra)
45821: NARKISS, BEZALEL (ED.) - Spiegel van de Joodse beschaving. M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh,
62293: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62295: NARKISS, BZALEL - Spiegel van de Joodse Besechaving M.m.v. Dr. Samuel Abramsky, Prof. David Flusser, Prof. Abraham C. Schalit, Dr. Michael Ziv. Dutch translation by Drs. Harry van den Bergh.
49102: NARKISS, B., (RED.), - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
62296: NASSOUWE, WILHELMUS VAN - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing door Dr. Anthony J.M. Cornelissen.
62299: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
44671: NATORP, PAUL - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. € (euro) 35.00
62302: NATZIJL, M.M. (RED) - Opdat het u welga. 25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten, 1971-1996.
72215: KOLHBRUGGE H F DR DOOR NATZIJL H. - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge, over de Heidelbergse Catechismus, 52 korte meditaties, tweede druk
10832: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
62303: NATZMER, GERT VON. - Geheimen der Natuur. De verborgenheden van het planten- en dierenleven. Met 121 afbeeldingen. Tweede druk.
1335: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
74908: SIZOO DR.A EN NAUTA DR. D. - Augustinus redevoeringen in de zitting van den senaat der vrije universiteit ter herdenking van den geboortedag van Augustinus gehouden op 12 november 1954
62307: NAUTA, D. - Samuel Maresius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Heilige Godgeleerdheid, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. Wille, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juli 1935, des namiddags te 3 1/2 uur, in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam.
62308: NAUTA, D. - CALVIJN EN ZIJN ACEDEMIE TE GENÈVE redevoeringen in een publieke zitting van den Senaat der Vrije Universiteit op 22 mei 1959
57639: ITTERZON VAN G P EN NAUTA D PROF DR. RED - Geschiedenios van de Kerk 9 dln 2e herziende druk
2357: NAUTA, PROF. DR. D. (VOORZITTER) E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 2. 488blz.
62318: NAUTA, PROF. DR. D. - Twee geschriften ut de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.
38888: NAUTA, D. - Samuel Maresius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Heilige Godgeleerdheid, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. Wille, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 5 juli 1935, des namiddags te 3 1/2 uur, in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam.
62309: NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
62310: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62311: NAUTA, D. /DOOREN, J.P. (RED.) - De nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
62312: NAUTA, DR. D - Pierre Viret Medestander van Calvijn. (1511-1571) In leven en werk geschetst.
62313: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62314: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
62315: NAUTA, DR. D. - Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
62317: NAUTA, PROF. DR. D. - Opstelleen, aangeboden aan professor dr. D. Nauta, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
16072: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel.
74605: NAUTA, D EN A.DE GROOT, O.J.DE JONG E.A. - van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
62319: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 3).
6167: NAUTO, PROF.DR. D. (E.A.) - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (deel 1).
55474: GREGORY OF NAZIANZUS). - SANCTI PATRIS NOSTRI GREGORII THEOLOGI, Vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnis quæ extant vel ejus nomine circumferuntur, ad mss. Codices Callicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad Antiquiores Editiones Castigata; multis aucta etc., etc
62323: NEALE, J. M. - De Egyptische zwervers. Een geschiedenis uit de tiende grote Christenvervolging. Opnieuw bewerkt door J. van den Berg. Illustraties van F. J. Duetz.
20329: NEANDER, A. - Allgemeine Geschichte der christlichen Religionund Kirche. Von dr. August Neander. I, 1: (12) 268 blz. I, 2: (16) 269-571 blz. I, 3: (25) 573-882 blz. 2, 1: (19) 320 blz. II, 2: (19) 321-620 blz. II, 3: (27) 621-1072 blz. V, 2: (24) 891 blz. 1826-H 1845
62326: NEBLETTE, C.B. - Photography, its principles and practice. C.B. Neblette, F.R.P.S. Counselor and administrative head, department of photographic technology, Rochester atheneum and mechanics instititute. Fellow, photografic society of America; Royal photografic society of Great Britain. Fourth edition - sixth printing. With chapters bij Ralph H. Braden. Department of chemistry; Howard C. Colton - Silas M. Thronson, department of photographic technology, Rochester instititute of technology. and J.W. Gillon, Development department, Eastman Kodak Company. Geïllustreerde editie.
57868: JONG DE LAURENSN(1886-1961OEFENAAR VRIJE GERF GEM TE VLAARDINGE LATER OUDERLING GERF GEM IN NED - Ontwaakt Noorderwind en kom gij Zuidenwind 7 opefeningen
73425: MEER VAN DER A PRED OUID GERF GEMEENTE IN NED - Een waarschuwend getuigenis zes preken en6 meditaties
65112: SCHINKELSHOEK J PRED OUD GERF GEM IN NED - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen
64539: ROOS J EN TREUR T R PREDIKANTEN GERF GEM IN NED - GODS wijs beleid Bevestiging en in trede te Chilliwack
31684: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Om te gedenken opstellen aangeboden tegelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum div meedewerkers o.a Ds J Roos-L M P Scholten- Ds W Verhoeks-
65410: SCHULTINK A - F MALLAN PRED GERF GEM IN NED - Als een wachter op Sions muren besteld bevestiging en in trede te Barneveld
21972: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
71798: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - Op U verlaat zich de arme 10 talpredikatien Hebreen11 vers 24 t/m 27 -Romeinen 9vers8 -Exodus 14 vers15 -Daniel6vers11 -Psalm 65 vers10 t/nm 12 -Denterononium 18 vers 15 - Micha 5 vers1 -Lukas 18 vers31 t/m 34 2 preken over -Lukas 22 vers53b
75141: MALLAN F PRED GERF GEM IN NED - Het gesproken woord 8 lijden,sterven en opstadings preken
72407: WOESTIJNE CHR VAN DER PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NED - HET DAL DES LOFS de weg der bekeering 10 preken
69652: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDELAND - Van t Kerk,lijk Erf div nummers uit de jaargang en 3 -4-51994-96
62327: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Jeruzalem indien ik u vergete...
76611: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Eeuwige Liefdetien precxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
49091: MALLAN F PRED GERF GEN IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren -1982-83-84-85-86-87--88--89--1990-91-92-93-94-95-96--97-98-- 99-2000- 01-02-03-04-05- 06 -07--08--09 2010-11-12--13
71933: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland 1981 met uitvoerig verslag van de kerkelijke ontwikkelingen in 1980
71791: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Het erfdeel in Hem gezegend vijtal predicaties Ester 5 vers 2-3 -Psalm72 vers8-10 - Lukas 2 vers 13-14 - Johannes 17 vers 11 - Felemon vrs 11-12
49089: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1968-69-70-71-72-73-74--75-76-78-79
64541: ROOS J PRED GERF GEM IN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1981
56064: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
76616: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Verfsterking van een onsterk volk achtprecxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
76617: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - De Lijdende Borg achtprecxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
76615: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - De komst van Sions Koning achtprecxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
76614: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Geloofshelden tien precxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
76613: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Wonderlijke spijze0bo tien precxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
40511: HANDELINGEN VAN DE SYNODE DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND - Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
74944: MALLAN F PRED GERF GENMIN NEDERLAND - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland de jaren 1982-83-84-85-86-87-88-89- 1990-91-92-9394-95-96-97-98-99- 20002001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2007-2009- 2013
71789: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelstichtvijtal predicaties a deel 2 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71799: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 2 Psalm 1 vers6 -Psalm 84 vers 12 -Lukas 12 vers31 -handelingen 5 vers 41 -Efeze 1 vers 7 deel3 Genisis 21 vers 18-19-Deuternonium 18 vers 15 Advent-Mattheus2 vers 23 1e zondag van het jaar=Lukas 5 vers24 enOpenbaring22 vers 17 Zondag na Pinksteren
71794: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 1 achtalpred ` 2 Koningen1 vers13-15 -Prediker 9 vers14-15 -Jesaja 55 vers 3c - Daniel6 vers 24 -Mattheus9vers9-10 -Johannes9vers34-38 -Hebreen11 vers24-26 - 1 Petrus1 vers18-20 deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71795: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 1 acht feesststoffen Lijdenstijd en Goede vrijdag en Pasen Johannes13vers10 -Johanneas13 vers30b -Johannes 19 vers4-7 -Jesaja 53 vers10b -Johannes 20-1-10 -Johannes 20 vers19-23 - Efeze 2 vers21-22
71796: KETTERIJ M PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - VREDE zijulieden deel 2 acht feesststoffen Advent-Kerst-oud en Nieuwjaar Jersaja 64 vers 1-Lukas1vers 31t/m45 -Lukas2vers13 -Jesaja21 vers11-12 -Jesaja 26vers8b -Mattheus 4 vers1-4 -Mattheus4 vers4-7
71792: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 2 achtalpred Richteren13vers5 Advent- Jesaja60vers1 advent - Lukas 2vers7Kerst Mattheus2 vers11 Kerst - Johannes 1 vers16 - laatste zondag van jaar Jakobus5 vers 9 oudjaar 2 Koningen6vers16 nieuwjaar -Johabnnes 1 vers33-34 1e zondag
71793: BEEK M PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Tot roem van Uw gernade deel 3 achtalpred Genesis22vers17 - Richteren3vers31 - iden6vers24n - iden 16 vers30 -Prediker3vers4a -Mattheus 8 vers14-15 - Johannes 1 vers48-51 -Efeze 2 vers12-13
71788: GEBRAAD L PRED OUD GERFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND - Door Zijn Geest gelsticht vijtal predicaties deel 1 Exodus 2 vers 24-1Samuel30 vers24-Psalm 68 vers 19 Hemelvaartsdag-Romeinen6 vers23 en Gelaten4 vers 4-5a deel 1
76618: MALLAN.DS.F PRED GERF GEM IN NEDERLAND - Het ver=bond met Abraham tienprecxikaties uit de serie ,,Het Gesproken woord
62333: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
62334: NEE, WATCHMAN - Het Normale Christelijke Leven.
72217: NEELDE DS. C., SILFHOUT DS. W. - Tot een teken, Joodse feesten en symbolen
62337: NEELE, C. DS. EN VISSCHER, W. DS. - Het karakter van de cermoniën in Bijbels licht. Het oost-europese Jodendom.
62336: NEELE, C. DS - Kenmerken van wedergeboren kinderen
62339: NEERBOS, DS. B. VAN - Een vertroostende blik in de toekomst.
62340: NEERBOS, DS. B. VAN - Een Vertroostende blik in de toekomst. 4-tal Advents-predikaties.
50696: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
50697: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks
2070: BIBLIA NEERLANDICA- - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor huiselijk gebruik. Bewerkt door een leraar der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. Verrijkt met omstreeks Chromolithografisch frontispice met 130 houtsneeplaten en een fijn gekleurde plaat.
62341: NEGENMAN, DRS. JOHAN - Een geografie van Palestina.
62342: NEGENMAN, DRS. J.H. - De bakermat van de Bijbel. Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid. Ingeleid door prof. dr. A.S. van der Woude. Met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
9414: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
62343: NEGEV, AVRAHAM - Schatten uit Bijbels bodem.
45973: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
62344: NEIL, DR. JAMES - Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. Met titelplaat en 23 ophelderingen penteekeningen van C. Koppenol.
62345: NEIL,J. - Palestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak van de Heilige Schrift. Met illustraties van Koppenol. Prachtig geillustr. Index.
72631: WALLINGTON NEIL - Encyclopedie van Brandweewagens en Brandbestrijding Geillustreerd overzicht van brandweerwagens uit alle landen van de wereld met 700 gfoto,s van moderne en Hostorische voertuigen
62346: NEILL, STEPHEN / ANDERSON, GERALD H. / GOODWIN, JOHN. - Concise dictionary of the Christian World Mission.
70517: BENSCHOP NEL - Een vlinder van God omslagontwerp Han Prins
70519: BENSCHOP NEL - Zo zag ik hem... eerste druk
71082: VEERMAN NEL - Poesje, waar ben je geillustreerd door Corrie van der Baan
70508: BENSCHOP NEL - Licht onder de horizon eerste druk met illustraties van Frouke E. Botma
70511: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70512: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen vijfde druk
70513: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen
70514: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?, vierde druk
70515: BENSCHOP NEL - Een open hand naar de hemel omslagontwerp Jos Kipping
70518: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?
73057: WANDER NELLEKE - Timo de dierenvriend
72583: WANDER NELLEKE - Ook kronkelwegen leiden tot eenn doel
68509: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68510: WANDER NELLEKE - Zoekende naar Vrede joodse familie inn de tweede wereldoorlog
68511: WANDER NELLEKE - Gelouterde opdracht
68508: WANDER NELLEKE - Tranen en troost
62348: NELLI, RENE - Troubadours et trouveres.
74108: VERMAAT NELLIE - Gebroken vogeltje
74499: TEEKENS-KRIJGSMAN NELLIE - De Vrijheid tegemoet.... Vrees en vertrouwen in ziekte
74286: TEEKENS-KRIJGSMAN NELLIE - Hij zal heersen met vrede, verhalen voor Kerst, Pasen en Pinksteren
74079: TAZELAAR- DE RUITER NELLY - Kerstfeest in de bunker (tweede druk)
1217: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
4446: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
3315: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
1811: NELSON, T. - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
62353: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62354: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62352: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62349: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. 2e druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62350: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
62351: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar het Amerikaansch.
4611: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
23443: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing. Door David Nelson. Naar het Amerikaansch. Zesde druk. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, predikant te Amsterdam.
27559: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 't Amerikaansch. Met een voorwoord van ds. W.H. Gispen, pred. te Zwolle.
62355: NEPOTIS, C. - Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Ex editione Oxoniense fideliter expressae.
62356: NEPPON, M. - Marie Blommers onschuldig veroordeeld een oorspronkelijk boeiend verhaal haar verbli9jf op de hofstede EIKENHORST verstooten en eer hersteld tiende duizendtal
75291: NEPVEU, J.J.D [ALMANAK] - Aurora. Jaarboekje voor 1842
69841: NERLEMANS A DR FR - Ziektekunde voor de heilgymnast masseur
62360: NES, H.M. - Bunyan, John.
62361: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62364: NES, H.M. VAN - John Wesley. Door dr. H.M. van Nes.
62365: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62362: NES, H.M. VAN - Drie eeuwen van strijd. Bladzijden uit de oudste geschiedenis der Christelijke kerk. Door dr. H.M. van Nes, predikant te Rotterdam
62363: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
641: NES, H.M. VAN - De Nieuwe Mystiek Tweede druk.
62357: NES H M VAN PROF DR. - De Nederlandsche zendingsschool
62359: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
62367: NES-UILKENS, G. VAN - Ingrid, de dochter van Duikelaartje. 4e druk.
62368: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde
2802: NES, H.M. VAN - Simon Petrus
31763: NES, H.M. VAN - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
62366: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Vijftig jaren zending "Oegstgeest" 1897-1947 Van Nes (Uit diens nagelaten geschriften).
46062: NES, DR. H.M. VAN - De Adventstijd der wereld. tweede druk
7911: NES, H.M. VAN - De christus der evangelie
62369: NESBIT, E. - Spoorweg-kinderen.: Naar het Engelsch door G.W. Elberts. 4e druk met platen van Hans Borrebach
62371: NET, DS. J. S. VAN DER PRED GERF GEM - De zeven kruiswoorden. .
76537: NETELENBOS J B - DE Grond van os geloof
62375: NEURDENBURG, J. C. - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
19851: NEURDENBURG, J. C. NEDERLANDSCH INDIË - Mededeelingen van wege het nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door bestuurders van voornoemd genootschap. 18e deel, 4e stuk.
62374: NEURDENBURG J C - De Christelijke zending der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw
62377: NEUSER, W.H. - Die Abendmahlslehre Melanchtons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530)
62379: NEUSNER, JACOB - Mitzvah
40311: TUKKER W L DS. DOOR NEVEN J - De zaligheid is in geen ander leven en werk Ds W L Tukker
62381: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard 1
62382: NEVEN, J.P EA. - Van het zelfde huisgezin Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
62383: NEVEN, J.P EA. - kerkelijk leven in beeld De Alblasserwaard deel 1-II
62380: NEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans proefschrift
47128: J.P NEVEN E A - Kerkelijk leven in beeldde Alblaserwaard deel2
76721: NEVEN J P - HERVORMDE GEZANTEN Uit het leven de predikanten J A van Bovev/DJvan de Graaf/ C B Holland en D Th Keck
3673: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en allenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Door Z. eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar Godvruchtig leven en zalig afsterven na haren dood uitgegeven.
34641: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem Zelven geleerd, of Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Door zijn eerw. met eene voorrede en een berigt wegens haar godvruchtig leven en zalig afsterven, na haren dood uitgegeven. Tiende druk.
27394: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hemzelf geleerd of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, Huisvrouw van Wilhelmus à Brakel.
6735: NEVIUS, SARA (1632-1706, ECHTGENOTE DS. W. À BRAKEL) - Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken. Betreffende het verborgen leven voor den Heere.
14554: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
75570: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Rust voor uw ziel serie licht op de kandelaar
31589: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
28542: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Bundel van stichtelijke leerredenen door Johan Newton, predikant te Londen. Vertaalt en uitgegeeven door Martinus van Werkhoven, met eene voorrede van den wel eerwaarde en zeergeleerden heer Joh. Conradus Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam.
35698: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden en aan zijne echtgenoot Tweede deel vierde druk.
76728: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Wijsheid voor eenvoudigen
3780: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Omicron. Brieven over verschillende onderwerpen,. 247 blz. John Newton's nalatenschap. Brieven aan onderscheidene personen en ober verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Door John Newton, in leven predikant te Londen. Uit het Engelsch. Nieuwe uitgave. 450 blz.
76893: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, gemeenzame brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of vervolg van gemeenzame brieven zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig afsterven.
31679: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
5067: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
62394: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Levensbijzonderheden. na deslefs dood uitgegeven door Richard Cecil predikant van sr John Bedford Nieuwe uitgave.
62398: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Gods genade en vrijmachtige albestuur ontdekt in de zeldzaame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen en zonderlinge bekeering van den eerwaardigen heer Johan Newton. Voormaals door hemzelven beschreven in XIV brieven aan den eerwaardigen heer T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Uitgegeven met eene korte voorreden door Cornelis Brem.
62395: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk.
44262: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, . zijnde geschreven aan zijne echtgenoot gedurende drie reizen naar Afrika en bij volgende afwezigheid in Engeland derde deel waarbij OMICRON brieven over verschillende onderwerpen.uit het engels door M Cheuallier
62392: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis Brem
188: NEWTON, JOHN (1725-1807, RECTOR OF ST. MARY-WOOLNOTH) - De grondlegging der Christen kerk. Benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald door M. van Werkhoven. En uitgegeven met een voorbericht, door Cornelis Brem.
70188: NEYN, P. DE - Lust-hof Der Huwelyken. Lusthof Der Huwelijken. Behelsende Verscheyde Seldsame Ceremonien En..... 1697
75796: NGELEN, JAN C.M. - Johannes 7-10 (Verklaring van een bijbelgedeelte)E
43342: BEETS NICALAAS - dichtwerken van:Nicolas Beets volledih==ge uitgave naar tijdsorde gerangschikt en herzien in 4 dln
42383: NICANDRUM, M. PAULUM. - Herßsterckung. Daß ist kurtze und in Gottes Wort wolgegründte Erklerung deß Sechß un Achßigsten Psalms. Darinnen Gottseligen Christen gezeigt, und deutlich fùrgehalten wird, womit sie in widerwertigkeit und trùbsal, sonderlichen aber in sterbenßfleussten ihr Herz laben und stercken, und wieder deß Teuffels harte Anfechtung verwahren sollen. Geschehen durch M. P. N. In Hall zu S. Ulrich Pfarrherrn. Psal. LXXXVI. Erhalte mein Hertz bey dem einigen, das ich deinen Namen fùrchte.
62401: NICKSON, MARY - Het venetiaanse huis.
69859: DUIJL NICO VAN RED - SAMENSPEL ekspressievormen voor kinderen met of zonder hadicap 6e druk
75594: SCHUT PIETER H 1619-1660= VISSCHER NICOLAES - Historien des Oude en Nieuwen Testaments vermaerckelyck afgebeelt en geetst door Pieter H schut ende nieulyxkx uytgegeven door Nicolaes Visscher met privelegge
62403: NICOLAI, JÜRGEN - Kooi- en volièrevogels. Het fokken en de keuze. Met tekeningen en zwart-wit foto's.
23607: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
62404: NICOLAS, A. - Ueber das Verhältnis des Protestantismus und sämmtlicher Häresien zu dem Socialismus. Nebst einer Einleitung, gerichtet gegen eine Schrift des Herrn Quizot, von August Nicolas, Verfassr der philosophischen Studien über das Christenthum. Aus dem Französischen übersetzt von dr. Hermann Müller, öff. ord. Professor der Rechte.
70921: NICOLAS, EDMOND - Brocaat en boerenbont (schering en inslag van een fabrikantenleven)
76431: NICOLL, ROBERTSON (EDITOR) - The Sermon Outline Bible:12 delen complete serie
62405: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
46573: NICOLSON, HAROLD - Ist der Krieg unvermeidlich?
62409: NIEHE, IVO (SAMENSTELLER) - Mijn bevrijding Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld bijeengebracht.
77128: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
36417: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
26290: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den Donderslag der godloozen. Wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Onveranderd.
62415: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
32160: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
4095: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Een welrieckende ende hertsterckende balsem, vloeijende uyt den heylsamen Boom des Levens, staende middenin het Paradijs. Gevende den elendigen mensch, gevallen in de doot, wederom het Leven.
62412: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62416: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der godloozen wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der helle, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Onveranderd.
62417: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donder-slagh der Goddeloosen, wegens het schrickelijck oordeel, en pijne der hellen. 1e en 2e deel in 1
62410: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der godlozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pyne der hellen, het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de gelovige zielen, het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62418: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62419: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62420: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
62414: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
62413: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
35123: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
26725: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. Beschreven door Cornelis van Niel.
44100: NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De donderslag der Goddelozen met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen..vijfde druk
77064: NIELSEN, J.T - 2 Korintiers Een praktische bijbelverklaring tekst en toelichting
77065: NIELSEN, J.T - 1Korintiers 3 Een praktische bijbelverklaring tekst en toelichting
62422: NIELSEN, J.T - Handeling I Een praktische bijbelverklarin tekst en toelichting
43212: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 7de druk. Met platen.
34124: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen. Door August Niemann. 9de druk. Met platen.
77042: NIEMANN, A. - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. de herziene15e druk. met platen.
62425: NIEMEIJER, A. JAN - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetses. Tweede druk
62426: NIEMEIJER, JAN. A. - Leven op het platteland. Met illustraties van Corneles Jetses
62424: NIEMEIJER , DRS. H.E - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis En Ontstaan van De Christelijke Hogeschool Windesheim Te Zwolle
62428: NIEMEYER, H(ERMANN) A(GATHON): - Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum.
62427: NIEMEYER, EMIL H.G. - Große Missionsharfe. Neue folge. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung.
62430: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn - Dahlem. Uit het Duitsch vertaald onder leiding van A. G. Barkey Wolf. Met een aanhangsel De Staatskerk is er.
62431: NIENHUIS, JANT - Open de deur.
72537: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 40e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72538: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 43e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
72539: BOS-NIERMEYER - Schhjolatlas de gehele aarde 38e druk ver zorgd door Dr F J Ormelingh tweede oplage
62433: NIEROP, PIETER - Écht weer Miesje Sandelhout. 3e druk.
62432: NIEROP, PIETER - Pak aan Miesje Sandelhout!
62434: NIEROP, PIETER - Een brief voor Miesje Sandelhout. 2e druk.
62435: NIEROP, PIETER - De zeven zusjes Sandelhout. 3e druk.
62436: NIEROP, PIETER - Wat nu, Miesje Sandelhout? Geïllustreerd door G. van Straaten.
62437: NIEROP, PIETER - O, Miesje Sandelhout...!! 3e druk.
62439: NIEROP, PIETER. - Als de kievit roept op Weltevree. Geillustreerd door G. van Straaten. Een gezellig boek van het boerenland voor jonge kinderen.
62440: NIESEL, W. - Die Theologie Calvins. Einführung in die evangelische Theologie. Band VI.
62441: NIESEL, WILHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
62442: NIESEL, WILHELM - Bekentnissschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekentnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeven von Wilhelm Niesel. 3. Auflage
62443: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
4206: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
62444: NIEUWENHUIS, DOMELA F. J. - Viertal feest- en gelegenheidsredenen. Gehouden in de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht, door F. J. Domela Nieuwenhuis, th. doct., hoogleeraar te Amsterdam, en hare leeraren H. C. Millies en J. Decker Zimmerman. Uitgegeven door laatstgenoemden, ten voordeele van de Armen der Gemeente.
70212: NIEUWENHUIS, G. - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
70211: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen
40570: NIEUWENHUIZE, H. - Want Gij zij mij een hulpe geweest. Een waar gebeurde geschiedenis uit de dagen van onderdrukking en terreur in de bange oorlogsjaren 1940-1945
62447: NIEUWENHUIZEN, FRANS - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied 2de druk..Over de Schoorlse duinen.
62446: NIEUWENHUIZEN, J.M. - Piepewiet
34555: NIEUWENTYT, BERNARD (1654-1718) - Gronden van zekerheid of de regte betoogwyse der wiskundigen So in het denkbeeldige, als in het zakelyke: Ter wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel; en ter aanleiding van eene Sekere Sakelyke wysbegeerte aangetoont, door Bernard Nieuwentyt M.D. Den tweden druk.
26369: NIEUWHOFF, C. / DIEPRAAM, W. / OORTHUYS, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende steekdrachten van Nederland.
2854: NIEUWLAND, J. (VERTALER) - Schriftuur en bevinding. Tweede zestal. Keur van Engelsche leerredenen, door onderscheidene leeraren. o.a Spurgeon-Philpot-derde zestal vertaald door J NIEUWLAND
62455: NIEUWLAND, P. (1722-'95, 'S-GRAVENHAGE) - Letter en Oudheid-kundige VERLUSTIGINGEN of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche,kerkelyke,waereldlyke en wysgeerige KEUR-STOFFEN waarbij Noodige aanmerkingen op het beredeneerd vertoog van den heere PROBUs en verdediging van gene in de letterkundige verlustigingen 1 deel hoofdst 11v 2 over de mogelykheid van t BESTAAN DER SPOOKEN geleerd is. als ook van de gezegden der Heeren NIEUWENTYD en VAN EFFEN in deze stoffen door Petrus Nieuw land
62457: NIEUWLANDER, A. - Nazien
59071: KOPMELS AD VAN NIEUWPOORT. - Elf theologen over de actuelen betekenis van barth
76572: NIEZEN A E.A - Terugblik en uitzicht 75 jaar Dominicanen in zwolle 1901-1976
62458: NIFTERIK, DR. G. C. VAN - De vooruitgang der mensheid.
62459: NIFTRIK G. C VAN - kleine dogmatiek
62463: NIFTRIK, G. C. VAN - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. 1e druk.
62464: NIFTRIK, G. C. VAN - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
62465: NIFTRIK, G.C. VAN. - Sola Fide de rechtvaardigingsleer in de nieuwe theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den rector-magnificius Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op dinsdag 17 december 1940, des namiddags 4 uur, door Gerrit Cornelis van Niftrik geboren te Arnhem.
62466: NIGG, W. - Glanz der Legende. Eine aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben.
74384: NIJENHUIS, H.J. - Zowas Edehet dagelijks leven in Ede rond de eeuwwisseling2e druk
40544: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62469: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
62470: NIJENHUIS, H.J. - Oud - Ede vertellingen uit ons dorp.
62471: NIJENHUIS, PROF. DR. W. - Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders?
62472: NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
24982: NIJENHUIS, H.J. - Ede in grootvaders tijd.
74439: NIJENHUIS H.J. - Daar sprak men over, vertellingen uit Harskamp, Otterlo, Wekerom en de Valk, bronnen en foto's R. van Amerongen en T. Onderstal
74419: NIJHOFF R H - EDE zo was het Prentenbriefkaarten geselecteerd
74344: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1 Bibliografische uitgave in de oplage van 50exemplAren Dit is Nummer 46
74346: NIJHOFF, R H EN E VAN DE WEERD - Ede in oorlog en vredeMilitaire herinneringen derde del in de serie Ede van 1900 tot nu
62475: NIJHOFF, R.H.; WEERD, E. VAN DE - Ede in oorlog en vrede
76963: NIJHOFF R.H. - Nostalgie En Romantiek Rond 1900 Zo Was Het
62473: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 2
62474: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
40543: NIJHOFF, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
74343: NIJHOFF, R H - Ede van 1900 tot nu deel 1
74441: NIJHOFF R.H. - Fotoboek ''100 jaar Ede'' (1900-2000) 1e druk
24983: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. (Oude opnamen van het dorp Ede en z'n inwoners)
74399: NIJHPFF R H - Een treinreisje in vroeger tijden. 100 jaar Kippenlijn. Ede - Lunteren - Braneveld - Voorthuizen - Nijkerk
62476: NIJKAMP, J. W. D. - Toch gevonden...!
62477: NIJKAMP, JAN / ROOK, RUUD / SLIJPER, HENK / ZWEERES, KO (REDACTIE) - De 12 maanden van het jaar.
71110: NIJKAMP, J.W.D. - Spanning rond de boshut
76759: COSTER B-HOEVEB EN NIJKAMPJ W D - Kiek eens achterrumme rkboek Heemkundig geschiedenisonderwijs voor de basisscholen in de gemeente Staphorst
76627: CALLENBACH C C EN HOEST DE S J NIJKERK - De geschiedenis van Des Heilands geboorte laatste lijden en dood opstanding Hemelvaart en vande uitsorting de H Geestes zoo al zij jaarlik verhandeld swordt voor dehervormde gemeen Nijkerk opde Veluwe
51825: BRINKMAM G GERF PRED TE NIJKERK - de zelfbewaring in de liefde Gods alscheidspreek op zondag 30 juni 1946 te Nijkerk
62482: NIJKERK - Volks universiteit. kursusjaar 1986-1987
62483: NIJKERK - Westerheem
62484: NIJKERK - Gids voor de parochie van de H. Catharina te Nijkerk
62485: NIJKERK - Stichting oud-Nijkerk. Thema-nummer de stadsbrief van nijkerk
62486: NIJKERK. - Regelement van orde voor de vergaderingen van de raad
62479: NIJKERK - De brink. kursussen 1988-1989. Kreativiteitscentrum open huis 27 augustus 1988
62480: NIJKERK - Christelijk M.A.V.O
68428: W H TE NIJKERK - Vrouwenkiesplicht in strijd met Gods Woord. Door W. H. 16 blz.
73499: CALLENBACH C C HERV PRED TE NIJKERK - Het zalige van nabij God te zijn ps 83 vers 28
62488: NIJLAND, E. - John Williams, de apostel van Polynesie. Door E. Nijland.
44791: NIJLAND, G.J. - Ons eigen land Lijvig fotoboek met 71 pagina's tekst en 256pagina's oude foto's. Formaat oblong. Blauwe kunstleren band met linnen opdruk op voorplat. Zeer goed. .
44249: NIJLAND, G. J. - Mijn Land - I. Overijsel
62491: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938
67436: VELZEN VAN S K THODEN THE DR EN PRED TE NIJMEGEN - Het EVANGELIE aan de DOODEN verkondigd eene proeve om de zoogenaamde Nederdaling van CHRISTUS ter Hellw tot derzelve bijbelsche beteekenis ebnn hooge belangrijkheid voor de leerc des heils terug te brengen
42018: NIJNATEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Moeder Geertje omnibus deel 1 1 Huis van lich en schaduw vosje roman uit 1846 2. moeder Geertje. deel 2 1 Het stenenbakbeest 2 Wendela
11834: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Het geheime dorp.
62492: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - Het geheime dorp.
62495: NIJSSE, M. - Het "rode paard" in Zeeland
62499: NIJSSE, P. - In vreemde handen.
76917: PEN NING L - De Watedrv loed een verhaal van den Sint Elisa bethsvloed met tekenin gen 4e druk
24131: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
62502: NIR, DOV - Reisgids voor Israel.
73075: VEREN NITA - De das van oma
73076: VEEREN NITA - Mag Mies mee?
74132: VEEREN NITA - Mag Mies mee (illustraties: Nita Veeren)
68587: WEATHERHEAD LESLIED.NL - dicplinischap
62535: NN - Religie Lunteren 1566-2005
62537: NN - jaargids 1961-1662 Hervormd Leiden
62547: NN - Als Gij verwoest... Om 's Heeren huis 2
387: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62510: NN - Door Christus getrokken
62511: NN - Kerstjubel vanwege Zaligheids-Aanschouwing Predikatie uitgesproken op de Tweede Kerstdag 1952 in de Colaniastraatkerk te Rotterdam - Wesst Door Ds. W. F. Laman en uitgezonden door de Nederlandshe Christelijke Radio-Vereeniging te Hilversum
74665: NN. - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen
62542: NN - Het leven en sterven van Lodenstein. geboren 1620 en overleden 1677. Volgens een oud geschrift getrouwelijk naverteld door een liefhebber der waarheid
62543: NN - Doorzoekt Uzelve nauw. Zefanja 2:1
76869: NN - Han derlingen van het REGEER OUDERLINGEN CONGRES geouden doordienaren des Woordsen Ouderlingen van Nederduitsche Gereformeerde Kerken te Utrecht gehouden op 12 en 3oktober 18888 he
62544: NN - Hoe lief heb ik uw dag. Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren
47737: NN - Verloren zonen tweede druk
47793: NN - stormkaap
62540: NN - Het verkondigde Woord.
62541: NN - De muidense scheepstimmerman. Uit het leven van oefenaar Pieter van Veen
62517: NN - Het nieuwe te0
62518: NN - Geert grote en de moderne devotie. Athenaeumbibliotheek museum de waag Deventer het catharijneconvent Utrecht.
62519: NN - De weg naar den Hemel. Voorgesteld in eenige zaligmakende kentekenen. Bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broerder tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster
62520: NN - Gedichten IX 1998
62521: NN - DE grote of sint nicolaas kerk te monnickendam.
62522: NN - Dokkum 12 eeuwen 754-1954
62524: NN - Joods Historisch Museum. Gids
62525: NN - 12,5 jaar Eben-Haezer school. Basisschool voor reformatorisch onderwijs
62526: NN - Predikatie over psalm 17: 15, 16, 17 en 18b. Ter gedachtenis bij mijn 50-jarige Echtvereeniging
62565: NN - De geloofsbelijdenis van den Christen naar d Heilige Schrift voorgesteld aan mijne discipelen door hunnen Herder en Leeraar. Twaalfde druk
62554: NN - Samen gelukkig. Gedichten, gebeden en overdenkingen over het huwelijksleven
62557: NN - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap.
62558: NN - De getrouwe getyuige een verhaal uit het lijden en den strijd det Christenen in SPANJE
62559: NN - Onze Vorstin. Protestanten over Beatrix
62560: NN - Ik leer lezen met tom en tina. aan het werk. Avi 2
62561: NN - Ik leer lezen met tom en tina. op reis. Avi 2
62562: NN - God wendde Zijn lot. Rouwdienst te Slikkerveer en begrafenisdienst te Nunspeet gehouden bij het overlijden van Ds. G. Zwerus. In dit boekje is tevens opgenomen zijn laatste predikatie gehouden te Slikkerveer.
62548: NN - 'Samen op Weg'? Bezinning en Verantwoording
62549: NN - 'Europa' en de 'Kathokraten'
62515: NN - Het hart des menschen een tempel Gods of Een werkplaats des satans in tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den christelijken zin. Naar het hoogduitsch.
62552: NN - Goudkorrels 2. Citaten van de reveil-serie
62553: NN - 1001 veilige remedies. Betrouwbare oplossingen voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen
74661: NN - De bediening der zeven HH. sacramenten, volgens het gebruik der H. roomsche katholyke kerkeui het Latijnm vertaald verrijkt met eenige onderrichtingen en gebeden raekende deze stoffen
62509: NN - Een goed idee
62534: NN - Ned. Herv. Kerk te Otterlo
62531: NN - 1000 jaar Sint Baals Aardenburg
62532: NN - Hymne in steen, De Middelburgse Abdijkerken
62527: NN - Gods genade verheelijkt in de jeugd
62528: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave
62529: NN - St. Lambertuskerk
62530: NN - Hervormde gemeente Lienden restauratieuitgave 2
62503: NN - De weg naar den Hemel Voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovigen broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster.
62504: NN - Verloren zonen tweede druk
62505: NN - Toe vertel eens wat. . .
62506: NN - De zwarte boer
62507: NN - Het Paaurdje van Peter
62508: NN - VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk
62545: NN - Hoe onze Gereformeerde Vaderen over Christelijk Onderwijs dachten.
74326: NN - Hoop doet leven gedichtenm v oor gedenk dagenm
62514: NN - Parakkekedutie. Statenvertaling en (nieuwe Bijbelvertaling) voor de bijbelbeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
48897: NN - Het matrozenkind 5e druk
62513: NN - Geschiedenis van de HEILAND
72091: NN - The Victory Book. Dedicated to all the peoples of the world who kept the flame of freedom burning in mankinds darkest hour
75189: NOE P MR RED E.A. - Varkens Varia '11
62571: NOËL DE GAULLE, A. J. - Carnaval der Desparado's 1944-1945 Getrouw relaas betreffende een balangrijk deel der werkzaamheden in de Geallieerde Agentendienst op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1944 en 1945 tot en met de bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren.
62573: NOHARA, KOMAKICHI - Japan zooals het is. Geautoriseerde vertaling van A. E. Hermans - de Roos. Derde druk.
62575: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
34075: NOLDIUS, CHRISTIAN - Christiani Noldii In Reg. acad. haun. SS. theolog. D. & P.P. Concordantiae particularum ebraeo chaldaicarum: In quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in Fontibus, & hactenus non expositae sunt in Lexicis aut Concordantiis, natura & Sensuum varietas ostenditur. Digerentur ea methodo; ut Lexici, & Concordantiarum loco, simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conseruntur versiones, & multa scripturae loca ita explicantur, ut ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adjungantur annotationes & vindiciae.
71527: NOLLE, F.A. - Arts en predikant, een beschouwing over grenzen en raaklijnen van hun eider arbeidsterrein
74753: NOLTHENIUS, DR. HELENE ; HANS DUCRO (ILL.) - Zwerftochten door het rijk der muziek : een boek voor allen over noten en maten, muziekstukken en componisten 2e druk
71662: NOMSZ J. - Semiramis treurspel naar het fransch van voltaire.
70405: CARACCIOLO E EX BENEDIETIJNER NON - de geheimen van het napelsche klooster geopenbaard ontelbare malen herdukt vijfde druk
62576: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Eem bewerking van Archiefstukken met illustraties.
73961: NOORDAM DRS. J. - Kernteksten uit openbaring
62578: NOORDEGRAAF L REDACTIE - Agrarische geschiedenis van nederland van prehistorie tot heden
62583: NOORDENBOS, DR. O. - Plan en gericht. Augustinus.
62585: NOORDEWIER, J. - Blikken in de Openbaring. Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door J. Noordewier, Emeritus Predikant te Grand Rapids, Mich. Met portret van den Schrijver.
62584: NOORDEWIER, J EMERITUS PREDIKANT TE GRAND RAPIDS, MICH. - Een kort overzicht over de Openbaring van Jezus aan Johannes Met prortret van de schrijver/
62586: NOORDHOF REDACTIE - REDACTIE Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff. zonder jaartal, ca 60pp, paperback voorkant rood, illustraties,. Prima staat Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis.
62587: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE - Wouter vecht door.
70570: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) NEVEN G. W - In de speelruimte vande geestr introduktie in de geloofsleer vanDr O Noordmans
62595: NOORDMANS, O - Het koninkrijk der hemelen: Toelichting op de zondagen VII tot XXII van den Heidelbergsen Catechismus.
62596: NOORDMANS, O. - Zondaar en bedelaar. (Overdenkingen)
62594: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 5 om de rechte orde der kerk
62592: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 3, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62593: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Verzamelde werken. Deel 4, Ontmoetingen, de actualiteit der historie.
62590: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
44918: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) DOORNEVEN G. W - tijdgenoot en getuige introduktie in de geloofsleer van dr noordemans
5763: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Gods poorten.
5765: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Zoeklichten.
5761: NOORDMANS, DR. O. (1871-1956) - Geestelijke perspectieven.
62599: NOORDTZIJ, DR. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
62600: NOORDTZIJ, DR.A. - Het probleem van het Oude Testament. Rede uitgesproken ter herdenking van den 291sten verjaardag van de rijksuniversiteit te Utrecht, op 26 maart 1927, door den rector magnificus.
62601: NOORDTZIJ, M. - De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. Rede bij de overdracht van het rectoraat den 17 december 1885.
62603: NOORDZIJ, J. H. - Kamer - en volièrevogels. Weten en kunnen. Nr. 209. met 12 foto,s en 13 tekeningen 6e druk, geïll. 67 pag..
32344: NOORLANDER-LAAN, E. VAN DE - Het plan van Geurt.
62606: NOORLANDER-VAN DER LAAN, E - Je hoort er ook bij, Marcel.
22815: NOORT, DS. G.J. VAN DENGERFGEM PREDIKANT - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk.
49113: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62609: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
62610: NOORT, A. VAN - De woudloper van sumatra - het leven van Ludwig Ingwer Nommensen - Tekeningen van J. de Vries - derde druk
31810: NOORT, D. VAN DEN - De jeugd van tegenwoordig.
62612: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62613: NOORT, ANNIE. VAN - Tim die uit de steppe kwam.
62615: NOORT, DS. A. C. - Vandaag nog niet! Radiopreek uitgesproken in de Radio - kerkdienst van 14 juli 1957 in de Chr. Geref. Pred. te Groningen.
62616: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf.
62617: NOORT, N. VAN - De wraak van de blauwe wolf. 5e druk.
32660: NOORT, A. VAN - Tim die uit de Steppe kwam.
70130: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.]. - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
3353: NOPPIUS, JOHANN - Aacher Chronick. Das ist: Eine kurze historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Antiquitäten und Geschichten, sampt zugefügten Privilegien und Statuten des königlichen Stuhls und h. römisches Reichs Stadt Aach. Zusammen getragen und publicirt von erster Stiftung und Fundation abgemelter Stadt bis an das Jahr unsers Erlösers 1630 autore Joannes Noppio.
76810: NORA - Dokter Barardo en Punch de zakkenrover 4e drukgeillusstreerd G Geerling
62619: NORA - Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller.
71247: CHRISTENSON LARRY & NORDIS - Het christelijke huwelijke, een handboek voor een gelukkig en stabiel huwelijksleven
71473: NORDMANN P. - Lucky Luke le prophéte couleurs studio leonardo
73683: RIOLS NOREEN - Het leven begint opnieuw
70055: NOREK K - Marijkes kerstcakantie Illustraties Corrie vann deer Baan
62671: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62672: NOREL, K. - Pier in het wonderjaar
62674: NOREL, K. - Jan Kordaat voor de mast
62675: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
70026: NOREL K - ZWERVER op het water illustraties A Sevenster
62658: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
62659: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
62660: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
23599: NOREL-STRAATSMA, A. - Mary Jones het meisje, dat zo verlangde. Derde druk.
62661: NOREL, K. - Engeland vaarders. Strijders
36193: NOREL, K. - De grote skitocht illustratie vanNans van Leeuwen
73982: NOREL K - Pim, Ineke en hun hondje (met illustraties van Corrie van der Baan, vierde druk)
12794: NOREL, K. - O16. Met tekeningen van Jan Lutz. 3e druk.
34755: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
73042: NOREL. K. - 't is Oranje 't blijft Oranje, met illustraties van H.H. Prahl
30544: NOREL, K. - Varen en Vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945.eerste wacht-hondenwacht- dagwacht 9e druk
62679: NOREL-STRAATSMA, A - De klokkenluiders
62650: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
71686: NOREL K. - Pieter onder de piraten
62655: NOREL, K. - Houen Jongens! 3e druk.
62656: NOREL, K. - Engelandvaarders.onibus 3dln
33323: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
28644: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl. Tweede druk
71060: NOREL, K. - O 16 (met tekeningen van Jan Lutz, vierde druk)
62629: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
62649: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van w.G. v.d. Hulst jr. Zevende druk.
62662: NOREL, K. - Vliegers in het vuur. Met de rug tegen de muur
62663: NOREL, K. - Op de grote vaart
62627: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 4e druk.
62664: NOREL, K. - Pieter onder de piraten tekeningen van jan lutz 1E DRUJ
62665: NOREL, K. - Varen en vechten - Hondenwacht
62666: NOREL, K. - Varen en vechten Eerste Wacht de duisternis valt
62667: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
62642: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. Vierde druk.
62657: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther. Met illustraties van H. Prahl.
62641: NOREL, K. - Engeland vaarders. copmplete uitgave Illustraties van G. D. Hoogendoorn. 20e druk
62631: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
62632: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
62633: NOREL, K. - Vakantie in Palestina. Illustraties van Corry van der Baan.
62634: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada. Illustraties van Jan Lutz. 4 e druk.
62635: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
62636: NOREL, K. - Hertevoet en zilveroog. Illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
62637: NOREL, K. - Stille nacht. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
62638: NOREL, K. - Houen, jongens. Tiende druk.
62640: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
62643: NOREL, K. - Hans en grietje op de rijn
62644: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord. Derde druk.
62652: NOREL, K. - Harm Watergeus. illus H H Prahl
62653: NOREL, K. - Verzet en Victorie-Strijders-Engeland vaarders.
20191: NOREL, K. - Is Oranje t Blijft oranje Illustraties van H H Prahl 1e druk.
62621: NOREL K - Van doggersbank tot barentszee Illustraties door Win van de Walle,
62623: NOREL, K - Pim, Ineke en hun hondje. vierde druk. Met illustraties van Corrie van der Baan
62625: NOREL, K. - Janneke en Juno. Met illustraties van Corrie van der Baan. 3e druk.
40957: NOREL, K. - Engeland vaarders. Illustraties van G. D. Hoogendoorn.
62645: NOREL, K. - Strijders. Illustraties .van G. D. Hoogendoorn.
62647: NOREL, K. - De kruisvlag geplant. Met illustraties van H. Prahl.
62648: NOREL, K. - Anneke en Rooie Kees. Door K. Norel. Met illustraties van Corrie de Bruin. Derde druk.
31652: NOREL, K. - Schipbreuk op Malta. Illustratie's van Nans van Leeuwen. Derde druk.
18941: NOREL, K. - Die kwajongens! Illustraties van W. G. van de Hulst Jr.
28642: NOREL, K. - Kees Moddergeus. 1edruk. tekeningen W G v/d Hulst Jr
27890: NOREL, K. - Water, wind en vuur. Texel toen en Texel thans.
12787: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje. Met illustraties van H. H. Prahl.
70025: NOREL K - Pionier in het wilde westen
25211: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. Waarin opgenomen: S.O.S. wij komen, Loods aan boord, Ik worstel en kom boven.
35807: NOREL, K. - Omnibus. Mannen van Sliedrecht en De vrouw Alberdien.
62670: NOREL, K. - Varen en vechten - deel 1 Eerste wacht deel 2 Hondenwacht deel 3 Dagwacht 10e druk
72877: NOREL K - Noodsein op de noordzee 2e druk
64786: RUTGERS A. / DELACOUR JEAN / NORRIS K.A. - Encyclopedie voor de vogelliefhebber in vier banden 1250 tekeningen 114 kleurplaten en 222 fotopagina's. Overzicht van het gehele vogelrijk Ill.: foto's tekeningen platen.
62680: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus.
62681: NORTH, STERLING - Jerry en het zwarte schaap
62683: NOSSELT, FR - Algemeene Geschiedenis uit Hoogduitsch vertaald. Eerste deel +derde deel
74903: NOTEBOOM M RED E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 17e Jaargang,
74904: NOTEBOOM M RED E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 18e Jaargang,
72325: BIJBEL PSALMBOEK ALLE VERZEN NOTEN - De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere Lofzangen: uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum; en tot gemack der sangers de musijck-noten op eenen sleutel gesteld : na de correctie van mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de christelicke Catechismus, Formulieren ende gebeden der Gereformeerde Kercken.
62685: NÖTSCHER, D. DR. FRIEDRICH - Biblische Altertumskunde, serie Die Heilige Schrift des Alten Testamentes überstetzt und erklärt. Ergänzungsband III. Mit 48 Bildtafeln.
36620: NOTSUTT, WILLIAM - De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. Zes predikaties over Spreuken 8 vs. 30 en 31. Uit het Engels door C.B. van Woerden te Zeist.
62686: NOTTEN J.W.A. (VELP) (THOMAS BROOKS) - De Ernst des levens bewerking van ,,Gouden Appels in zilvere schalen"door Thomas Brooks
14174: NOTTEN, J. W. A. (PREDIKANT TE ERMELO-VELDWIJK) - De rots der ontkoming.
42683: NOTULEN - -Handelingen en besluiten der synodale vergadering van de Christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden den 16 september en volgende dagen van het jaar 1846 te Groningen. -Handelingen van de synode der christelijk afgescheidene gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van den 8sten tot den 22sten junij 1854, te Zwolle. -Handelingen van de synode der christelijk gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van 26 mei tot 5 juni 1875, te 's Hertogenbosch.
62688: NOUTA, R. - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners 4de druk.
73301: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
75801: NOUWEN,J. - VREEMDELING IN HET PARADIJS zeven maanden in een trapistenklooster 6e druk
48226: NOUWEN, HENRI - Thuis: Cd Boek met teksten en muziek
62689: NOUWEN, HENRI J. M. & STIENSTRA, NELLY - Hier en nu. Leven in de geest
75346: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'. 20e druk
69546: NOVAK, PHILIP - Wijsheid van Wereld Godsdiensten. Teksten van christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeisme, taoisme, confucianisme en oerreligies,
40092: NOWEE, P. - Het Murdocj Mysterie 1e druk no 52
35850: NOWEE, P. - Arendsoog en het blaffende zand. Arendsoog deel 25. 1e druk.
35846: NOWEE, P. - Terreur over Texas. Arendsoog deel 33. 8e druk
35863: NOWEE, J. - Het spookt op de spoorbaan. Arendsoog deel 8. 9edruk.
76741: NOWEE, P. - Arendsoog! en het komplot 1e druk no 55
35864: NOWEE, J. - Witte veder. Arendsoog deel 2. 17eruk.
35865: NOWEE, P. - Dollardans in Cannon Field. Arendsoog deel 35 3e druk.
36018: NOWEE, P. - De strijd om Dam Peony-bridge. Arendsoog deel 22. 2e druk.
75177: NOWEE J - . De jacht op de Grijze Hengst.Arendsoog, deel 19 .Illustaties. Kafttekening door J. Sonneborn, illustraties door J. Huizinga. 13 e druk
76739: NOWEE, P. - Arendsoog! en het geheim van het gouden graf 1e druk no 48
62710: NOWEE, J. - De strijd om Sam peony bridgedeel 22 8e druk.
62712: NOWEE, J. - de geest van de eenzame wolf deel 12 13e druk.
62714: NOWEE, P. - De Spookranch 2e druk . Deel 26 van de Arendsoogserie.
62698: NOWEE, J. - Mexicaans advontuur 1e druk no41
35746: NOWEE, J. - de gemaskerdfe ruiter 8e druk no 18
62701: NOWEE, J. - Arensoog Hknap het op 9e druk no6
32267: NOWEE, P. - Arensoog in geheime dienst 6e druk no15
32265: NOWEE, J. - Pas op, Arendsoog. 12e druk Deel 10 van de Arendsoogserie.
32261: NOWEE, J. - ARensoog in de knel 15e druk no 6
34801: NOWEE, P. - Arendsoog! en de vwerdwenen revier 2e druk
35720: NOWEE, J. - Arendsoog het monsterverbond. Eerste druk. no58
71164: NOWEE, P. - Geen alibi voor Arendsoog, zesde druk
76743: NOWEE, P. - Arendsoog! en de kansas kidnap 1e druk no 56
46769: NOWEE, J. - De jacht opde grijze hengst derde druk no 19
76738: NOWEE, P. - Arizona Arendsoog! 1e druk no 57
76740: NOWEE, P. - Arendsoog! Onibus Arendsoog-witte eder her raadsel van demosquito vallei
38040: NOWEE, J. - Texas-Arendsoog. 3e druk13e deel Arendsoog serie.
76744: NOWEE, P. - Arendsoog! vogelvrij 1edruk n0 54
62722: NUERNBER, LESLIE - De hemel wacht
70090: VISSER WILLEM NUNSPEET - Vasten en bidden dagelijks leven als een Christen
75205: RIDDER DE C PRED GERF GENNM TE NUNSPEET - Gods belofte heerlijk vervuld met voor woord Ds J Koster Barneveld
1622: RIDDER C DE PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Het verkondigde Woord. 6 predikaties
75633: NUPOORT, J. VAN / HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM); - Korte en eenvoudige catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder vraag en antwoord zaaklyk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort tot beide deelen behoorende. Door Jan Nupoort, (wel eer S.S. Min. Cand. onder de E. Classis van Lingen, thans predikant te Batavia). Zesde druk.
62726: NUPOORT, JAN (1735-'81, BATAVIA) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven. Eerste en Tweede deel. Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort, (...) Vierde druk.
45845: NUPOORT, JAN (1735-'81, BATAVIA) - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk wordt opgegeeven.Tweede deel. beginnen bij hoofdstuk 10 genade verbond Benevens een Aanhagzel tot beide Deelen behoorende, Door Jan Nupoort,.
10834: NUYENS, A. - De kanarievogel. Herzien en van belangrijke voetnoten voorzien door M. Weijling. Teeltadviseur en bondsstamboekhouder van de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming. Tweede druk.
70158: NUYENS,W.J.F.DR. - Vaderlansche geschiedenis voor de jeugd in zonderheid ten gebruike bij Huisonderwijs en voorv de Bijzondere R K Scholen 12 e druk
62727: NUYENS, A. - De kanarievogel. Herzien en van belangrijke voetnoten voorzien door M. Weijling. Teeltadviseur en bondsstamboekhouder van de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming. Tweede druk.
62728: NUYENS, W. J. F. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1845 tot op onye dagen 4dln in 2 banden
2381: NUYS KLINKENBERG, JACOB VAN (1744-1817) REDACTIE. - De Christen. (deel 3 t/m 7) Bevatten: "Hondert en vyfde vetoog (Den 3. January 1774) tot en met Driehondert vyf en vyftigste of laetste vertoog (De 26. October 1778)
21341: NUYS KLINKENBERG, J. VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) - De Bijbel door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd. Door J. van Nuys Klinkenberg en Ger. Joh. Nahuys Predikanten te Amsterdam.
14072: NUYS KLINKENBERG, J. VAN (1744-1817, PROF. TE AMSTERDAM) - DE BIJBEL door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd Genesis-openbaringen de delen1-2-3--45--6-7-8--910-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-
25515: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
27980: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Predikaatsien, en andere stichtelyke mengelstoffen, over uitgelezene plaatsen van Gods H. Woort.
4120: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Schriftuurlyke aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart, of uit de historien en outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. Het I. en II. boek. Geschreven door Jakobus Nylöe. Predikant te Assen.
25514: NYLÖE, JAKOBUS (1670-1714, ASSEN) - Schriftuurlyke aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart of uit historien en outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. Geschreven door Jakobus Nylöe, predikant te Assen.
72279: POTHUYSEN SPLINTERUS VAN (1637-1702) NYMWEGEN - Sleutel der kennisse, ofte Een verklaringe van de leere der waarheyd [....] in korte vragen en antwoorden uyt de H schriften, volgens de ordre van de christelijke catechismus. / Ten dienste aan komende jeud ectmert christelijk morgen en avondoffer
62740: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
70173: REULE A S NZ - Eerlijk duurt het langst enn andere vertellingen voor jongens en meisjes dedec druk
62749: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Oostersch leven. 2 delen. Deel 1: 216 blz. Deel 2: 223 blz.
62743: OBBINK H TH PROF.DR. - De Psalmen voor het moderne leven
62744: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, PROF. DR. A. M. - Inleiding tot den Bijbel. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
62745: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Op Bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, Syrië.
62746: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
62747: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Volmaakt in Hem. Tweede druk.
76849: ALC OCK D - KRUIS en Kroonuit het Engels naverteld door AJ Hoogenbrink 3e druk geillussteerd
62752: ODONIS - Sæculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolæ et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmæ Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ Cleri universæ sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Tomus unicus.
20382: ODONIS - Sæculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolæ et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmæ Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecæ Cleri universæ sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Tomus unicus.
62755: OEGEMA, GERBERN S. - De Messias in Talmoed en Midrasj. Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur
62756: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
47990: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
62760: OELE, P.C. - Schepping of evolutie?
37181: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Dingen die haast geschieden moeten Bi9jbelleingen over de Openbaring van Johannes
16614: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Overpeinzingen van een pelgrim.
72403: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 1E DRUK
46179: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Stromen van levend water verdenkingen uit de vanghelien
1446: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 3e druk
29436: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE. - Die heimwee hebben komen Thuis het leven van ds J T Doornebal door jeannette Donhersteeg 2e druk
30827: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Leven en werk van Wulfert Floor
62761: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.
62762: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1,/2/3/4 derde druk.Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van A J van Hoff en z/w illustr. ing goed ex
62763: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.Met 13 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr.
62764: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1 4e druk/ 2 3e druk/ 3.3e druk/ 43edruk . 25 cm. 49 pag per deel. Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr. goede ex
76933: RIJSWIJK C LEDEB OER - een knecht van de Grote Koning over het leven van Ds Ledeboer
62766: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwärtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
25724: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwärtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
102: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en Hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Benevens de zending van den Heiligen Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen, door Cornelis van den Oever, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't kruis te Rotterdam
922: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth
75835: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
17173: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
19040: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
62774: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62778: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De lastdragende en weenende Sioniet over de zonde en goddeloosheid van een beweldadigd volk naar aanleiding Jeremia IX: 1. Door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Rotterdam. Tweede druk.
62779: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
62781: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62784: OEVER, CS. VAN DEN - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
62786: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit het water.
62787: OEVER, FENAND VAN DEN - Laat mij maar zwerven. Illustraties van Anton Pieck.
62772: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
62769: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth
62770: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
76619: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth in twintig predikatien
62773: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
14217: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De brief Christi naar den hemel naar aanleiding van 2 Cor3 vers3
31105: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het boek Ruth. .
33586: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De Heilzame raad tot onderhoud van het leven. Of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk. Naar aanleiding van Gen. XLI: 55b.
37525: OEVER, CS. VAN DEN - Het groote voorregt van den in Christus gestorven en uitverkoren zondaar. Leerrede naar aanleiding van Romeinen VI, en den troostleeraar beloofd door Jezus aan zijne dicipelen. Leerrede naar aanleiding van Johannes XIV.
38444: OEVER, C. VAN DEN - Het boek Ruth Geestelijk verklaard en toegepast in 20 leerredenen
73457: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem Übersicht. . Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
62788: OFFERHAUS (JZN), LEONARDUS (1863-1922) - De rechtstoestand van kerkelijke goederen bij de hervormden. (Diss. Univ. Leiden).
77028: OFFERMAN, JOHANNES ANDREAS - De Christen in Bespiegeling en Oeffening, of Verzameling van Onderwijzingen en Gebeden. Uitgegeven door een Roomsch Priester. Met Plaaten
62790: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
29151: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
73190: OFFRINGA, DS. J. - Zeven om zeven, preken en andere verhalen uit de Veense jaren
62791: OHANNA - J Aleida. Oorspronkelijk verhaal 4e druk. linnen, Ill.: Geerling, O..
62792: OHMANN, H. M. DRS - Godsdiensten van India
62793: OHNMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
62795: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek uit de Nederlandsche provincies. Met medewerking van Ben Hüsstege, antiquair.
62796: OJEN VAN JR REDACTIE - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen Resümee. 2dln
62797: OKE, JANETTE - De roeping van Emily Evans
62801: OLD, HUGHES OLIPHANT - Leading in Prayer. A workbook for Worship.
74275: HUMRHREY OLD - Observations
62803: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
42981: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
44124: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste vvoorden, en doodt, van wijlen heer J. van Olden-Barnevelt, .Ridder,Heere van den Tempel,Berkel,rodenrys Advocaaten en Groot zegel Bewaarder van Holland ect Neffens Syn Remonstrantie aan haar Ed Groot Mog Met de sententien van hem en andere gevangenen.Verciert met hare Afbeeldsels na leven en andere Prenten in Koper gesneden. Den Vierden druk,verbetert van Groote fouten gezuivert en vermeerdert met verscheide dingen en eenige Schriften van JAN FRANKEN ,laats wachtmeester tot AMERSFOORT en ijn zyn Jonkheid Fienaar van zyn Edelheid tot zyne Dood,nooit te voren gedrukt
12941: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
26985: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62805: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62806: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
34854: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739.
973: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
1229: OLEVIANUS, CASPAR (MEDE-OPSTELLER VAN DEN HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS) - Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovigen kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld. Voorzien met een voorwoord van W. Kraijenbelt, predikant te Ede. 2e druk.
62808: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62809: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62810: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
49160: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62813: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiën, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739. Waarbij geb.: De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof, allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven doorCasparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebracht, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen. AMsterdam By Johannes Wessing Willemse op den hoek van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1739.
28877: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62812: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis, Het wezen van het Genadeverbond en De getuigenissen van het Genadeverbond.
26918: OLIE, J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
26919: OLIE, J.H.C. - Heere! gij behoudt mensen en beesten 11 preken over dieren in de Bijbel.
75254: OLINGER, ABBE, - Nieuw Nederduitsch en Fransch woordenboek. Nouveau dictionnaire hollandais-français (&) Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek. Nouveau dictionnaire français-hollandais.
71078: OLJELUND, THEA - Annika op de drafbaan
62816: OLLEFEN, L. VAN. - De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijver. In 204 gravures en 7 kaarten.
1476: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
62818: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
6876: OLTMANS, J. F.BO - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
62821: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiën, naar teekeningen van Jan de Jong
62819: OLTMANS, J. F. - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
6882: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiën, naar teekeningen van Jan de Jong
62820: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiën, naar teekeningen van Jan de Jong
72871: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT TIPO. Benzine en dieselmodellen 1988-92 Met alle afstelgegevens
62824: OLVING, P. H. (RED. ) - Vraagbaak Opel Ascona C. Benzine- en dieselmodellen 1983-1988 3e druk, 2e oplage, geïll.lichtvuil Met alle afstelgegevens
62826: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Uno.1983-1986. Met alle afstelgegevens.
62836: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD tFocus benzine en dieselmodellen 1998-2000 met alle afstelgegevens
62829: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak Renault 29/11 1981- 1984. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62830: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel Kadett D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: inclusief turbo motoren 1979-1981. Eerste druk.
62832: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak cotroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62833: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak citroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62834: OLVING, P.H. (RED) - een handleinding voor het klein onderhound automatische versnellingsbak Vraagbaak volvo 343 345 alle 1976 1981
62835: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD taunus / ORION benzine- en dieselmodellen 1980-1986 met alle afstelgegevens 3e druk 4e oplage
62828: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel astra D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1,0 S; 1,2; 1,3 S; en N sedan en caravan (stationcar) met handgeschakelde en automatische versnellingsbak. 1979-1981. Eerste druk.
62827: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroen BX / Benzine- en dieselmodellen 1987-1993 Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen: met 1,360, 1,580 en 1,905 L-viercilinder-benzinemotoren of 1,769 en 1,905 L-(turbo)-dieselmotoren en handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie. de zestienkleppenmotoren en de vierwielaandrijving worden niet beschreven. ISBN: 97890212918X 2e druk
62825: OLVING, P.H. - Vraagbaak Renault 21 Benzine- en dieselmodellen 1986-1994. Met alle afstelgegevens.2e druk
72870: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT PUNTO. Benzine en dieselmodellen 1994-96, Met alle afstelgegevens
73353: OLVING,P.H - VRAAGBAAK ESCORT/ORION benzine en Dieselmodellen 1986-1987met alle afstelgegevens 1e druk
73352: OLVING,P.H - VRAAGBAAK HONDA benzinemodellen 1983-1987met alle afstelgegevens 1e druk 2e oplage
73350: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Granadfa benzine- 1975-1983 met alle afstelgegevens 1e druk
73351: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Mondeabenzine- 1993-1995met alle afstelgegevens 1e druk
76924: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK CITROËN GS en GS 1220, Berline, Break, Break Service 1971-1974
62840: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
62841: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
73347: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel Rekord-e Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens. 2e druk
62838: OLYSLAGER, P - Vraagbaak Chrysler/Talbot Simca 1100 1977-1980 en tal van instructietekeningen. Een complete handleiding voor de typen LE, LX, GLX, Special en TI coach, Sedon en stationcar.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9