Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60288: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60289: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
39777: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag)
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
22821: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
2540: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Twee leerredenen gehouden op den eersten en tweeden kersdag 1522.
19447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Omnium operum. Tomus primus. Reverend patris D. Martini Lutheri, quæ vir Dei ab anno XVII. usque ad anni vicesimi aliquam partem scripsit & edidit, quorum catalogum in sine tomi invenies. Cum gratia et privilegio electorum et ducum Saxoniæ.
60295: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60362: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
53077: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
74854: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) KONSTANZER BIBEL - Die Bibel oder die ganze Heiklige Schrift des ALtes und Neus Tastement und die Apokryphen nach der deutschen Ubersetzung D Martin Luthermit famelienchronik pereikopenordnung geographischen karten und 240 bibklischen vikldern vion schorr van cariolsfel und anderen
76910: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - LUTHER Ausgabe Calwer in 10 dln Hanssler teschenbich
41373: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
30301: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
31857: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Verklaring van de brief aan de Galaten. Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van Dr. Hermann Kleinkneht.
75695: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). DOOR DRS P DEN OUIDEN - LUTHER op de Wartburg brieb=ven in balingschap
19575: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) DOOR L. VAN ERPECUM (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
22470: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
50692: BIBLIA LUTHER - BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
48105: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - .Luther von Ed Hency mert 114 Ubbildungen und 3 fassimeles
32365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Keur uit de tafegesprekken. Uit het Duits samengesteld en vertaald door Ds. H. Stolk Herv. Pred. te Scheveningen.
18214: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) RITGEN, DR. H. V. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] BIBLIA - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
21359: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
74762: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Grootekatechismus uit duits vertaald door J L Bleejker pred te MIDDELBURG
74763: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Smalkaldische artikelen een belijdenisschrift der Luthersche Kerk
60309: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
74942: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). VON JOACHIM FELIX LEONHARD - Biblia Deutsche Bibeln vor iund nach Martin Luther Ausstellumng der Universitatsbibliotheek Heidelberg vom 15dezember 1983 bis 26 Februar 1983 Katyalog von Joachim Felix Leonhard
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
75318: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) DOOR GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav König. Bijschriften en historische schetsen
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39778: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
44769: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) - het hoge priestelijk gebed
32617: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paulus brief aan de Galaten. Naar de uitgave van: A. Fisscher.opnieuw persklaargemaakt door Ds J van der Haar onverkorte uitgaver
5482: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Mij =zal niets otbrekenpslm 23 2e druk
73511: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Al ging ik ook door een dal troost voor zieken
38941: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
25450: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG); ERASMUS, D. MET BUJLAGE - Servum Arbitrium. Dat is: de knechtelyke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Door Martinus Luther. Vernieuwde uytgave, doorgaens van vorige drukfouten gezuivert, den door vergelyking met het Latyn veel verbetert. En: Erasmus, Van den vryen wil, tegen D. Martinus Luther. WAARBIJ ALGEMEENE AAN MERKINGEN OVER LUTHERS BOEK van de Knecytelyke Wille in welke getoond word dat de hedengaagsche Leere der luthersxchen tegen deszelfs Leerstellingen welke in gemedde boek worden gevonden geenzins strydig is Opgestelt door SABASTIAABN SVHIDT en JOG JOACH ZENTGRAVIUS HoofLeerareN in de Godgeleerdheuid te STRAATSBURG Uyt het Latujn Vertaald door JOH WILH MARTINE Leerraar o=in de Lutherschen Gemeent te WOERDEN AMSTERDAM By SAMUEL SCHOONWALD 1734 32et boekenlijst 8o in org papieren omslag
49065: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
27401: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerderd Door Ds J v/d Haar volledige uitgave
36806: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
48149: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
40148: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19104: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
4021: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
45847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
46336: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
71435: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). KEURVORSTENBIJBEL - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
45883: VISSCHER ADOLFHUS LUTHERBIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche H Schriftuure vervattende aale de Boeken des ouden en nieuwen TESTAMENTS Nu Van nnieuws uyt D M LUTHERs Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche taale getrouwelyk overgezet tot diest van de CHRISTELYKE GEMEENTEN onveranderde Augsburgsche onfessie toegedaan in deeze Nederlanden
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60368: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
74878: EX ORIENTE LUX - JAARBERICHT N° 14, 1955-1956, VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP, EX ORIENTE LUX
60372: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
74877: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.15 (1957-1958) Jubileumnummer
323: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
60375: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
60374: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60376: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans
47388: LUYKX, THEO - Atlas culturel et historique de Belgique. Préface de F.L. GANSHOF. .
60378: LUYT, CONNIE - Regen voor de serengeti
24755: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
4011: LYNDEN, JOSINA CAROLINA VAN (1715-1791, HUISVROUWE VAN ADRIAAN BUURT (1711-1781, AMSTERDAM) - Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden.
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74423: AUSTIN LYNN - Eindelijk thuis, Lia van Aken, derde druk
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
71577: BEEK DR. MA. - Israel land volk en cultuur 4e bijgewerkte druk
72951: GRAND MAAIKE LE - Buiten het boekeje 26, vaklitaratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen en Ongehoorde taal Boeken voor dove kinderen
70005: MOERMAN INGRID W L EN MAANEN VAN R C J - LEIDEN in gaslicht een stad in verandering 1800-1900 MET VELE FPTO,S
48549: MAAR, H. G. DE - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
70938: MAARS, JOH. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
75170: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
40246: MAARSINGH D DR - LEVITICUS DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
72453: LUTHER MAARTEN DR. - Paarlen
77067: WISSE MAARTEN - Zo zou je kunnen geloven 2e drukA. ter Gunne,
30790: MAAS, D. - Jonge helden. Deel 1en 2. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
17212: MACARTHUR JR., J.F. - Dichter bij Hem. Dagelijkse verdieping van het geestelijke leven.
60428: MACCHEYNE, R. M. - De blijdschap van de gelovige
39695: MACCHEYNE ROBERT MURRAY DOOR. VALEN, L.J. - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.
60429: MACCOVIUS, JOHANNES - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen. Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer.
60430: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken.
2255: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken van ds. Donald MacDonald, Shieldaig - Ross-Shire. Door ds. Donald Macfarlane, predikant van de vrije Presbyteriaanse kerk te Dingwall.
70321: BOSMAN MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952
36252: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61318: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61319: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS 0 1700 OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
60433: MACKINNON, K. - Indonesië Prachtig geillustr. boek over de Indonesische natuurparken. Index. Bibliogr. ornam. & verguld linnen met orig. stofomslag.
60435: MACLAREN, A. - Expositions of Holy Scripture. Alexander Maclaren, D.D., litt. D.
12756: MACLEHOSE, J. H. - De gouden schakel. Met illustraties van Will Nickless, bandontwerp van corrie van der baan
60437: MADSEN, N. P. - Ole
60438: MAESENEER F. DE - De methode van de theologie volgens Erasmus
66487: STUIVERS MAGAZIJN - Geillustreerd Stuivers Magazijn tijdschrift voor iedereen elk wat wils
20139: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60441: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60442: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
38571: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
71235: MAIR, LUCY - het huwelijk, vertaling van Emmy & Lodewijk Brunt
70739: FRITS MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracuse
41161: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. 8e druk .
60451: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. .
60447: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60448: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
60449: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
76528: GEERT MAK E A - Verleden van Nederland . Geschiedenis van Nederland vanaf de prehistorie. Met literatuuropgave en register
9575: MAKINK, J.B. - Beloofd land. 1. De positie van de boer in oud Israël, 159 blz. 2. Het werk van de boer in oud Israël, 143 blz.
15191: MAKKENZE, A. (PREDIKANT BIJ DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE RIDDERKERK) - In Uw licht zien wijn het licht predikaties.
60453: MAKKENZE, A. DS - Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen. Nieuwjaarspredikatie over psalm 23 vers 4a
60454: MAKKENZE, A. DS. - Een gezegende tijd en een genadig voorrecht. Over psalm 51.
60457: MAKRAKIS, APOSTOLOS - The logos and Holy spirit in the unity of Christian thought. According to the Teachings of the Orthodox Church, in five volumes serie; 5 delen
60458: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
38913: MALAN, C. V D M TEGENEVE - Het vrijmachtige en heilige welbehagebn Gods . Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60459: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60460: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
53681: DIV. AUTEURS O.A.. DS J V/D HAAR/ DS W OP HOF/DS F MALAN E.A. - Het blijvende Woord 1. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
43915: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
71200: MALCOLM EN CAMERON, NICK - Je mag huilen, als je worstelt met onvruchtbaarheid en miskraam
60461: MALET, NICOLE - Dieu selon Calvin. Des mots à la doctrine.
60462: MALGO, DR. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
23642: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
23633: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR) - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 41e jaargang. 1993-1994.
23631: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 43e jaargang. 1995-1996.
23630: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 45e jaargang. 1997-1998.
76047: BOONE L: 1915-1990 OUDERLING TE OPHEUSDEN MALLAN F - In Hope zalig verslag van de begravenis van Ouderling Boone teOpheusden
29503: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
28444: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
38909: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
60496: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
60503: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.48 jaargang. 2000-2001 jaargang
36332: SCHOLTEN; BAAK; BOEDER; MALLAN;W - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
35482: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Het boek der openbaring. 2 delen.
60506: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - Waarschuwende voorbeelden
60500: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
60499: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 34e jaargang. 1986/87
60497: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
60501: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
60485: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
60478: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
60479: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
60488: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
60489: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
60476: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
60477: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
60481: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
60482: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
60483: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
60484: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
60487: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
60491: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
60492: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
60493: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
60495: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - De uitstorting van de Heilige Geest door de verhoogde Middelaar. Pinksterpredikatie.
60475: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
60486: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
60470: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
60498: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
60480: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
75286: BREEVART V/D GZWIJNENBURG-MALLAN- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 8 juni1968 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
37256: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - 100 jaar Gereformeerde gemeente in Nederland GOUDA 1908-2008
46700: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1986/87
28370: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
6450: MALLAN, DS. F. / L. M. P. SCHOLTEN (E.A.) - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-'78
60468: MALLAN F-VERHOEKKS W- DORSMAN J P OUDERLINGEN A GUNTER, D VAN MOURIK-L DE BRAAL - Het nageslacht voor ogen een bundel interviews met o.a Ds P J Dorsman,Ds W Verhoeks.Ds F Mallan e.a door Dkkenberg v.d W en Garde v d R A
60471: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 44e jaargang. 1996-1997.
60472: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 42e jaargang 1994-1995.
60474: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 40e jaargang 1992-1993
39678: MALLAN, DS. F. (PRED. GER. GEM.IN NEDERLAND - Des Heeren toorn zal zich niet afwenden. Nederlands bevrijding herdacht.
37481: DORSMAN P J/ KWAMP W / MALLAN F E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten gehouden op 5 mei 1970.
60507: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
201: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
60509: MALLOT, BEATRICE - De gelaarsde kat
14117: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld. geautoriceerddevertaling van J M Bloemink-Lugten en F H N Bloenink met orgene;e prente
60510: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
24582: MALTZAHN, E. VON - Contra naturam? Een boek voor onzen tijd. Door E. von Maltzahn.
43588: MALTZAHN E.VON - Beproefde trouw
16956: MALTZAHN, E.VON - Een heilig neen 5e druk
24538: MALTZAHN, E. VON - Het Heilig bloed eenverhaal uit den tijd der Hervorming inMecklenburg 2e
23251: MALTZAHN, E. VON - De Hofprediker verhaal uit den tijd der Hervorming in Mecklenburg.
30513: MALTZAHN, E. VON - Dat is gewisselijk waar ! Uit het Duits vertaald. Tweede druk.
11862: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
26217: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy.
72024: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
72027: MAN, HERMAN DE - De koets,
43998: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Eerste druk
70890: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 5e druk
60517: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
60518: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. 3e druk
11131: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf 'de kroonprinces'. Roman. Eerste druk.
60512: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
60516: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Eerste druk
60511: MAN, DR. D. DE. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. , Naar het te Arnhem berustende handschrift. .
40595: MAN, HERMAN DE - Wonderlijke ontmoetingen. Tweede druk
40596: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy. Roman Derde Druk
70891: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. 1e druk
44000: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 1e, 252p., linnen, band Cantré,
60522: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
3330: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
60523: MANDELA, NELSON - In gesprek met mijzelf - persoonlijke notities Met een voorwoorsd van Barack Obame
60525: MANEN, N. F. VAN - Rechtshulp in de buurt - Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken
60526: MANEN- PIETERS, JOS VAN - Elke woestijn heeft zijn bron.
41426: MANEN VAN D - Aanzienlijk vlek in t, stichtse Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840
59775: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
40893: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
60528: MANLY, H.P. - Heating, cooling and air conditioning handbook. A Reference Manual and Practical Instructions book.
60529: MANN, REV. HAMES - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
76486: MANNÉ, JOHANNES HERMANUS - Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der Augsburgse confessie. Van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e op den Rijksdag te Augsburg 1530 den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch Luthersen als de Dwaalingenj en Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangewezen worden ect, Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank eeuw feest vieringe--ect
60531: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (RED) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
60533: MANNING, PROF.DR.A.F. HOOFDRED. - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
60532: MANNING, DR. A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland
19377: MANNING, DR. A. F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
75458: MANNING A.F., KERSTEN A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel 1: 10 mei - 31 oktober 1940 R.G.P. deel 157
75459: KERSTEN A.F. MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 2 : 1 november - 31 mei 1941. R.G.P. deel 160
45084: MANSERGH, JESSIE - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
36946: MANTANLE, IVOR - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog
31367: MANTON, THOMAS (1620-'77, MIN. OF STOAK-NEWINGTON) - Uw Wil Geschiede 12 prekenuit het overjarig korem
1207: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60535: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
29832: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60537: MANUSOV, CLASINA. - Pelgrims en Profeten: Bunyan's the pilgrim's progress in de mystieke denkwereld van Jacob Böhme.
61067: MICHELANGELO MAPPE, - Des Kunstwarts. Four paper enclosed folders.
43124: MARAIS, GUILLAUME FRANÇOIS. - Nagelatene leerredenen van (...) in leven Herder en Leeraar der Ned. Gereformeerde Kerk te Goudini, Ceres, Vrijheid en Riversdal, en Docent aan het Opleidings-Instituut te Wellington van 1905-1911. Dit boek is verkrijgbaar bij Ds. C.V. Nel, Cradock.
60538: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
60539: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
60540: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
70133: MARCEL THOMAS, FRITS OOMES - Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry
63751: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
60541: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
34066: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
60542: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
21300: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU/ POEL VAN DER JOH/KETTERIJ VAN DE M / SMITS C - Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e jaargang 1878 t/m 10e jaargang 1987. Geb. in vijf banden.
46834: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
1309: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
28262: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties, twee overdenkingen, Tot een Wachter gesteld verslag begrafenis, en drie predikaties. 1e druk
76061: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
6739: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De derde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
25076: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
60547: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
38251: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. (...) De Vyfde druk.
60554: MAREE,PIET EN HENK KEMP - Twee poppen op stap
60551: MAREE,PIET - Dingen omte doen
60552: MAREE,PIET EN HENK KEMP - SIEN EN FRANS VAN BOER HANS met 100 voorbeelden
60553: MAREE,PIET EN HENK KEMP - s,Avond voorv wij slapen gaan
60550: MARÉE, PIET - Knutseltips voor de tuin.
60556: MAREN, G.H VAN - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
60555: MAREN, G. H. VAN - Sander Westerhout geeft gas - tweede druk
60557: MARGA - Annie en noortje
60558: MARGADANT, S. W. F. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden.
60559: MARGARETHA, A. - De kostbare vaas
48282: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
71406: HELDER-HUITING MARGREET - Van grote waarde 125 jaar ouderenzorg in Veenendaal 40 jaar d3e Engelenburgh
56362: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
60561: MARGUERITE DE NAVARRE. COTTRELL, R.D. - The grammar of silence.A reading of Marguerite de Navarre's poetry.
72714: STEEN MARGUERITE - De zon in mijn noodloot Bristol, Cuba, Cuba, Terugkeer, 4 delen, geautoriseerde vertaling van W.H.C. Boellaard
60562: MARGULL, HANS JOCHEN. - Zur Sendung der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Theologische Bücherei. Neudrucke und Bericht aus dem 20. Jahrhundert. Band 18. Mission und Ökumene.
74871: WEG VAN DER MARCELLA / DOUWES MARIA - 100 Jaar Albert Cuyp Markt
73088: HONKOOP MARIA - Bramenbeest
60563: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
76829: LAARMAN MARIA - De vertellingen van Jo voor onze kl;einen geillusstreerd Tjeerd Bottema
56925: HONKOOP. MARIA - Kom op Citroentje
50209: BEEK VAN MARIA - Het Leven en de voorvallen van Maria van Beek geb 1 febr 1818 -overl17maart 1891
60564: MARIÆ, B. VAN - Via secura ad beatam mortem, a mortuis, e Lectulo mortuali, è purgatorio, ex Inferno, & è coelo, per documenta varia monstrata; DD. Sodalibus B. Mariæ V. ab Angelo Salutatæ, in Xenium proposita.
73034: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De school in actie
73035: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De eend op de stoep, vierde druk
70469: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland met illustraties van Hent van den Berg
71666: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Het rode huis, tweede druk
74123: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Anne's vader op missie
58354: KESER MARIANNE - Anna van Hambroeck de jonkvrouw die in 1629 de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch verborg in haar huis en later naar het veilige Brussel bracht
75407: WITVLIET MARIANNE - Enkele reis aix CLK boekenweek g3eschenk
70818: HONIG MARIE - Milliie's vacantie geillustreerd door Toos Prins negende druk meisjesboeken leeftijd 8-12 jaar
70819: HONIG MARIE - Een klein, klein Jokkentje geillustreerd door Nelly Spoor derde druk deel 8 naar M.P. Rosmade
47646: MARIE - Elsje van Heidelust
76844: MARIE - DONKERE TIJDEN IN EEN JONGENSLEVEN 2e druk geillusstreerd A Runckel
60575: MARIE, JEANNE - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
39413: MARIE, JEANNE. - Atie's Kerstgeschenk.
60574: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60583: MARIE, JEANNE. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
60570: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60571: MARIE, JEANNE - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
60572: MARIE, JEANNE - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
60577: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
60578: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
60579: MARIE, JEANNE - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
60580: MARIE, JEANNE - Wat Steef vergat. Tweede druk.
62300: NATZIJL MELLEGERS PIETER EN MARIGJE- BOOGAARD MINA EN AANTJES BROERE MARIE - EEN van Geest en een van zin uit het gezelschapsleven
60582: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in januari. Tekeningen van J. Veenendaal
60566: MARIE - Elsje van Heidelust. Oorspronkelijk verhaal door Marie.
60567: MARIE - Elsje van Heidelust
60568: MARIE - Elsje van Heidelust
60565: MARIE - Twee zusters.
60569: MARIE, J. - In de sneeuw
70636: BODEART MARIE - Prins Almazons makker geillustreerd door B & J Midderigh-Bokhorst
71034: ZEGGELEN MARIE C. VAN - Averij (geïllustreerd door Tjeerd Bottema, tweede druk)
71075: MARIE, JEANNE - Kees Kroon
70796: HONIG MARIE - Het huisje aan het wilgenpad met titelplaat een verhaal voor meisjes
60584: MARIE, JEANNE. - Atie's Kerstgeschenk.
60576: MARIE, JEANNE - Van Robbie en Ineke.
72953: SPIES MARIJKE DR. - 'Hier is gheen Helikon...' het rederijker perspectierf van de zeventiende-eeuwe literatuur, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar nederlandse letterkunde tot 1770 aan de faculteit der letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam
60586: MARIJO - Mietsje en Lajos, 2e druk geillustreerd door Greetje Bosch van Drakenstein
60587: MARIJO - Oudejaar geillustreerd door Adri Alindo
60585: MARIJO - Waar wolven wonen. (een vertelling uit den kaukasus) Met illustraties.
60591: MARIJS-VISSER, MARTHA - Oliebollen in het voorjaar. Met illustraties van Tiny van Asselt.
74845: MARIJS, MEINDERT H.M. - Amsterdam in beeld. Een selectie uit het weekblad De Stad Amsterdam 1921-1935
60592: MARILAUN, A. KERNER VON - Het leven der planten. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door Dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 500 fraaie afbeeldingen. Vierde deel.
60596: MARIS J I PROF - Geschiedenis der Christelijke Kerk Uitgave der Z-a Chr Boekvereeniging 1863 Herzien door MARIS J I Prof en opnieuw uitgegeven door de bijbel en bisvereeniging 1913
73631: MARIS J.W. DR. - Geloof en Schriftgezag
74471: HENDRIKSEN MARJANNE - Zaaien in Zambia
60599: MARK, R. R. P. VAN DER - Hebt u ook al een papegaai? Met foto's.
48450: MARKEN ISLAND - SNIJDERS, C., - Het Eiland Marken (in woord en beeld). 2e druk
73354: MARKLIN N/A - Catalogue Marklin HO 1980 Nederlands
73356: MARKLIN N/A - Catalogue Marklin HO 1984/85 Nederland
73357: MARKLIN N/A - programma general Totaal programma 1993/94 NL
73355: MARKLIN N/A - Catalogue Marklin HO 1982/83 Nederlands
73358: MARKLIN N/A - Totaal programma 1994/95 NL
73359: MARKLIN N/A - Gesamtprogramm 1997/98 DA
71903: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw met geschiedkundige aanteekeningen.
74922: MARLE, E.M. VAN. - Oude prentkaarten vertellen over Nunspeet, Vierhouten en Hulshorst.Nunspeet), 7 (Vierhouten) en 7 (Hulshorst) afbeeldingen, met bgeleidende tekst;
60601: MARLITT - De Tweede Vrouw roman met Illustratien van Alex Zick
60602: MARLITT, E. - De meid van den schout. Uit het Hoogduitsch
17997: MARQUARDT, FRIEDRICH-WILHELM - bij de slip van zijn kleed en christelijke theologie na AuschwitzArtikelken Uitgekozen vertaald en in geleid doorDickBoer,Inge Kooisztra enDerk Stegeman
75349: MAC CHEYNE ROBERT MARRAY - Troost in het verdriet
74038: WITVLIET MARRIANNE - Gebroken wit
60607: MARSH, F. E. - 500 Bible study outlines
60608: MARSH, F. E. - Illustrated Bible study outlines - Pungent illustrations with Brief outlines
60606: MARSH, F. E. - 1000 Bible study outlines - Study helps and sermon outlines
60609: MARSH, FRANK LEWIS - De Schepping van de Soorten door Frank Lewis Marsh, Ph. D.
72260: MARSHALL, DR. ALFRED TRANSL. - The Interlinear Greek-English New Testament. second edition
1208: MARSHALL, WALTER (1628-'80, HAMPSHIRE) - Verhandeling over de ware evangelische heiligmaking. Benevens een redevoering over de rechtvaardigmaking. Naar de 8e druk, uit het Engels, opnieuw vertaald onder redaktie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
60610: MARSHALL, WALTER (1628-'80, HAMPSHIRE) - Verhandeling over de ware evangelische heiligmaking. Benevens een redevoering over de rechtvaardigmaking. Naar de 8e druk, uit het Engels, opnieuw vertaald onder redaktie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
60612: MARSHALL, WALTER (1628-'80, HAMPSHIRE) - Verhandeling over de ware Evangelische Heiligmaking, benevens een redevoering over de rechtvaardigmaking. Met aanprijzende voorreden van de weleerw. heren P. Nieuwland, J. Hervey en andere geleerde mannen dienende tot een geschikt aanhangsel of besluitend stuk bij de ,,Theron en Aspasio'' van de weleerw. heer Hervey. Naar de achtste druk, uit het Engels, opnieuw vertaald onder redaktie van J.H. Donner en W.G. Smitt.
60613: MARSHALL, WALTER (1628-'80, HAMPSHIRE) - Verhandeling over de waare euangelische heiligmaking, nevens eene redevoering over de rechtvaerdigmaking door den wel-eerwaarden Walter Marshall; Met aanpryzende voorredens van de Wel. Eerw. heeren P. Nieuwland, J. Hervey, en andere geleerde mannen; dienende tot een voegzaam aanhanzel, of besluitend stuk, by den Theron en Aspasio van den welgemelden beroemden Hervey. uit het Engelsch, van nieuws, vertaald, en, met een lyst der opgehelderde Schriftuurplaatsen voorzien.
24623: MARSHALL, WALTER (1628-'80, HAMPSHIRE) - Verhandeling over de waare euangelische heiligmaking, nevens eene redevoering over de rechtvaerdigmaking door den wel-eerwaarden Walter Marshall; Met aanpryzende voorredens van de Wel. Eerw. heeren P. Nieuwland, J. Hervey, en andere geleerde mannen; dienende tot een voegzaam aanhanzel, of besluitend stuk, by den Theron en Aspasio van den welgemelden beroemden Hervey. Naar den agsten druk, uit het Engelsch, van nieuws, vertaald, en, met een lyst der opgehelderde Schriftuurplaatsen voorzien.
60615: MARSMAN, HARRY - De afscheidsbrief.
75216: MARTELARENBOEK - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J. G. O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van dr. A. Kuyper.
5345: MARTENEZ, M. - Novum Dictionarium tetraglotton, in quo voces Latinæ omnes, & Græcae his respondentes, cum Gallica & Belgica singularum interpretatione, ordine alphabetico proponuntur. Novæ huic editioni accesserunt plurimæ voces, in aliis hactenus desideratae, Græcorum nominum Genera simul & Genitivi, omnium etiam syllabarum dubiarum quantitas, in gratiam poetices candidatorum, notulis superne indicata. Post labores Matthiæ Martenez denuò Johannes Nicolaides, conrector Leovardiensis, plurimas voces addidit & quæ vitia irrepserant summâ diligentia emendavit.
60619: MARTIN, J. - Het gebed. Overdenkingen van Jacques Martin, pred. te Genève. Uit het Fransch, ten voordeele van de Diakonessen-inrigting te Utrecht.
41418: BRINK MARTIN - HEDEN en HISTORIE voormalige Chr Ulo School
46434: BRINK MARTIN - Veenendaal van boven bekeken 1924-1991 Luchtfoto,s Veenendaal gesellecteerd en van tekts voorzien diir Martin Brink
51692: BRECHT MARTIN - Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert. In Zuzammenarbeit mit Johannes van den Berg, Klaus Deppermann, Johannes Friedrich Gerhard Goeters ubd Hans Schneider
64791: RUTGERS MARTIN. - Liefde op de Lindenhof
29907: MARTIN, J. - Het gebed. Overdenkingen van Jacques Martin, pred. te Genève. Uit het Fransch, ten voordeele van de Diakonessen-inrigting te Utrecht.
60620: MARTIN, W. - Herleefde schoonheid. 25 jaar momaentenzorg in Nederland.
41427: BRINK MARTIN - 10 mei 1940 Evacuatie Heringen dor een geevacueerde uit Veenendaal
71424: VON WESTAALL UND MARTIN - BIBEL BILDER oder Bildiche Dartellungen aus der Heiliger schrift nach eigends fur diesel werk gefertigten orginal gemaelden VON WESTAALL und MARTIN imfeisten engelischen holzschitt 2ln
51790: BRINK MARTIN - Veenendaal van boven bekeken 1924-1991 Luchtfoto,s Veenendaal gesellecteerd en van tekts voorzien diir Martin Brink
60616: MARTIN, DR. CONRAD (BISSCHOP VAN PADERBORN) - De ware zin der uitspraak van het Vaticaanse concilie ovet het onfeilbaar leeraarsambt des Pausen. Uit het Hoogduitsch ver taald door J. Verheyen, O.C.
60618: MARTIN, FRANK - Oorlog in de kerkbanken Overlevingsgids bij conflicten in de geloofsgemeenschap
51789: BRINK MARTIN - 10 mei 1940 Evacuatie Heringen dor een geevacueerde uit Veenendaal
15151: MARTIN, DR. CONRAD (BISSCHOP VAN PADERBORN) - De ware zin der uitspraak van het Vaticaanse concilie ovet het onfeilbaar leeraarsambt des Pausen. Uit het Hoogduitsch ver taald door J. Verheyen, O.C.
51693: BRECHT MARTIN - Martin Luther Sein Weg zur Reformation 1483-1521
51694: BRECHT MARTIN - Martin Luther Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521-1532
69779: HOFMAN PIET EN HIJTINK MARTIN - OTTERLOO 855 - 2005 Eigenzinnig en Verdraagzaam
44451: GERHART MARTIN - Ein jahrhundert inner mission
73783: BUCER MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs
60300: LUTHER MARTIN - Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk, Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen 1
60301: LUTHER MARTIN - Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk, Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen
60209: LTHERS D. MARTIN - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments und die Apokryphen nach der deutschen Übersetzung. Nach der Beschlüssen der Deutschen evangelischen Kirchenconferenz berichter Tekst. Mit 240 biblischen Bilder von Julius Schnorr von Carolsfeld.
55070: GERHARDT MARTIN - Johan Hinrich Wichers Ein Lebensbild
55076: GERHART MARTIN - Ein jahrhundert inner mission
73603: DIBELIUS MARTIN - The book of Acts Form, Style and Theology
74048: RUTGERS MARTIN - Landlust leeft weer
60621: MARTINEAU, J. - Types of ethical theory. 2 delen.
60630: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) DOOR J F MARTINET TEN GEBRUIKE DER JEUGD EN IN DE SCHOLEN - Verzameling van vaderlandsche SPREEKWOORDEN op gehelderd
60627: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Het vereenigd Nederland. Met 6 plaaten en naamtekening . Tweede druk.
70218: MARTINET, J. F. (1729-'95,) HAAS DE FRIEDA EN PASMAN BERT - J F Martnet en de achtende eeuw In ijver en onverzadelijken lust om te leeren
70219: MARTINET, J. F. (1729-'95,) PASMAN BERT - J F Martnet een Zutphens filosoof in de achtende eeuw
60626: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Katechismus der natuur. Met uitvouwbare plaaten.
60628: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Het vereenigd Nederland verkort door J.F. Martinet, ten gebruike der schoolen.
3220: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Katechismus der natuur. Met uitvouwbare plaaten.
123: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen, in de valeyen van Piemont tot op deezen tyd. Tweede vermeerderde druk.
3747: MARTINET, J. F. (1729-'95, EDAM) - Het vereenigd Nederland. Met 6 plaaten en naamtekening . Tweede druk.
77144: BERG VAN DEN MARTINUS - Voor de laatste tijd. Samen werken aan een goede dood Handreiking voor de omgang met stervenden, hun familie en vrienden en professionele stervensbegeleiders
47991: KONING MARTINUS (1662-1733) - Lexicon hieroglyphicum sacro-profanum, of Woordboek van gewyde en ongewyde voor- en zinnebeelden.
76254: MARX PH F - hengelen KEN uW sPORT
60636: MARX, KARIANNE JOLANDA - The Usefulness of the Kantian Philosophy. How Karl Leonhard Reinhold's commitment to Enlightenment influenced his reception of Kant. Academisch proefschrift.
15104: MARX, J. - Histoire de la robe de Jesus-Christ conservée dans la Cathédrale de Trèves, par J. Marx, professeur du Grand Séminaire, Approuvée par monseigneur l'éveque de Trèves. Ouvrage traduit de l'Allemand par Ch. Wayant, vicaire de l'Eglise Notre-Dame de Metz.
60635: MARX, J. - Histoire de la robe de Jesus-Christ conservée dans la Cathédrale de Trèves, par J. Marx, professeur du Grand Séminaire, Approuvée par monseigneur l'éveque de Trèves. Ouvrage traduit de l'Allemand par Ch. Wayant, vicaire de l'Eglise Notre-Dame de Metz.
69644: JONES MARY - De Geschiedenis van Mary Jones bewerkt door C van Ophemert
73150: MASDORP, D. - Jan van Oeveren of van Algiers tot Kaapstad per auto en per vliegmachine
60642: MASEREEUW, J. - Geschriften handelende over OPENBARINGEN 16 vers 8 t/m 17. Beschreven in de jaren 1822
60643: MASSELINK, REV. WILLIAM - Het duizendjarig rijk Voorwoord Dr. K. Dijk. Vertaling W.J.A. Roldanus.
38666: MASSILON - Petit Careme de Massilon Suivi des Sermons sur la mort du pécheur et la mort du juste sur l'enfant prodigue, sur le petit nombre des élus, sur la mort, sur l'aumone, et de l'oraison funèbre De Louis XIV.
60644: MASSILON - Petit Careme de Massilon Suivi des Sermons sur la mort du pécheur et la mort du juste sur l'enfant prodigue, sur le petit nombre des élus, sur la mort, sur l'aumone, et de l'oraison funèbre De Louis XIV.
60645: MASSINK, DRS. H. F. E.A. - Met zorg boeren. SGP-visie op de landbouw.
60646: MASSINK, E.A., DRS. H.H. - Terugblik met het oog op de toekomst. 60 jaar jongerenwerk binnen de SGP.
70579: MASSON, ROSALINE - Edinburgh
20263: MAST, A. C. VAN DER - Van vijf rijksdaalders en een gulden.
60653: MAST, H. A. VAN DER - Luther. Herinneringen bij het vierde eeuwfeest der kerkhervorming.
60656: MAST. A.C. VAN DER - Het verloren verjaarsgeschenk. met pentekeningen van Henk Poeder.
60655: MAST, H. A. VAN DER - Herinneringen uit de geschiedenis van de Nederlandsche Gereformeerde Kerken.
60647: MAST, A C VAN DER - Van een leelijk ding in een mooie kamer illustraties O Geerling 1e dr.
60650: MAST, A. C. VAN DER - Geen deserteur.
60651: MAST, A.C - elsje van Heidelust Gusta Norman
60652: MAST, A.C. VAN DER - Toen de lantaarn in het schurutje brande.
76701: MAST V D A C - Gusta Norman 3e druk
23975: MASTEBROEK, J. - Dierbaar in Zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
70040: MASTENBROEK,JOHN - Wonen in. Een rondreis langs niet-alledaagse onderkomens
60659: MASTENBROEK (REDACHTIE) - Gedenken rond een erfenis deel 1 en 2 Gereformeerde gemeenten 1907-2007 meditatiespred Gerf Gem . Met foto's van predikanten
74214: BEL A MASTENBROEK J - Inbeeld gebracht twee eeuwen kerkelijk leven foto boek
60661: MASTENBROEK, J. - Leven en Werk van Ds. J.D. Barth. Levensschets en vier preken.
60663: MASTENBROEK, J. - De zondag Gods dag. december 1996
75992: HEEMSKERK VAN RIJN KATWIJK1888-1998 DOOR J MASTENBROEK - Met langheidder dagen verzadigd uithet leven van J C Heemskerk van Rijn2edruk
74638: MASTENBROEK J. - De onbekende Kersten,een speciale uitgave van Oude Paden
47135: MASTENBROEK (REDACHTIE) - Gedenken rond een erfenis deel 2 Gereformeerde gemeenten 1907-2007 54 meditatties
47133: MASTERS, PETER - Beproefd als goud geloof-aanvechting-zekerheid
60665: MASTERS & VIRGINIA JOHNSON, WILLIAM - Homoseksualiteit (Homosexuality in perspective).Auteurs geven in dit boek feiten en begrippen van de homosexuele fysiologie en het psychoseksueel gedrag van de homoseksueel.
45191: MASTRICHT, P. VAN (1630-1706, PROF. TE UTRECHT) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
60666: MASTRICHT, P. VAN (1630-1706, PROF. TE UTRECHT) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
76272: MASTRICHT, PETRUS VAN - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin, door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch evrtaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met eene Voorrede van den Heer Cornelius vander Kemp.
38127: MASTRICHT, P. VAN (1630-1706, PROF. TE UTRECHT) - Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te Rotterdam. (In vier delen)
60667: MATAMOROS, MANUEL (1834-1866) - Ochtendgloren van het Spaanse protestantisme. Vertaald uit het Spaans door J.G. Blomkwist. Met een bijvoegsel: Van Staatskerk tot godsdienstvrijheid.
74005: MATEBOER T. - Meisje met de scheldnaam (derde herziene druk)
1477: MATEBOER, T. - De ondergang van de wederdopers te Münster. Voorheen verschenen onder de titel: Tot de laatste druppel.
60681: MATEBOER, T. - Het meisje met de scheldnaam.
60682: MATEBOER, T. - Tineke van de domineer
60683: MATEBOER, T. - Bunyan's Chistenreis. naverteld voor jonge mensen,
60684: MATEBOER, T. - Het meisje met de scheldnaam. 3e druk
23765: MATEBOER, T - Jantien Boerenleven op Staphorst
70487: MATEBOER T. - Bunyan's Christenreis naverteld voor jonge mensen
60673: MATEBOER, T. - De ondergang van de wederdopers te Münster. Voorheen verschenen onder de titel: Tot de laatste druppel.
60674: MATEBOER, T. - Israëls verleden, heden en toekomst.
60675: MATEBOER, T. - De Weg tot elkander
60676: MATEBOER, T. - De zoon van de pelgrimvaarder
60677: MATEBOER, T. - Tot de laatste druppel De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster
60678: MATEBOER, T. - Zwingli. Het leven van een ketter.
60679: MATEBOER, T. - Bunyan's Chistenreis. naverteld voor jonge mensen,
60680: MATEBOER, T. - De witte olifant. Met pentekeningen van de schrijver.
9451: MATEBOER, T. - Israëls verleden, heden en toekomst.
34288: MATEBOER, T. - De kanonniers van de grote Armee. Met tekeningen van de schrijver
60670: MATEBOER, T - Een hartewens vervuld. (Met illustraties van de schrijver)
60685: MATEMAN, GERA - Rianneke. Met illustraties van Robert Nix.
60687: MATHIJSSEN, J. A. C. - Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum Rheno-Trajectum (en voorgangers)
60690: MATTER, H.M. - De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
60691: MATTESON, J. G. - De erfenis der Heiligen. Of De vernieuwde aarde.
60692: MATTESON, J. G. - De erfenis der Heiligen. Of De vernieuwde aarde.
60693: MATTHEE, D - Moerbeibos
60695: MATTHES, J.C. - Het boek Job. Vertaald en verklaard. Door dr. J.C. Matthes, inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren. II. De verklaring.
60694: MATTHES, J - De Israelische profeten
37742: MATTHES, J.C. - Het boek Job. Vertaald en verklaard. Door dr. J.C. Matthes, inzonderheid naar aanleiding van de jongste buitenlandsche kommentaren. II. De verklaring.
72837: HENRY MATTHEW - Verzoening door het kruis, 45 korte meditaties, uit het Engels vertaald door M.a. de Kort, tweede druk
56462: HENRY MATTHEW - DE jonge christen 3e druk
60696: MATTHIJSE, S. J. - Wij kijken naaar buiten - Serie leesboekjes behorende bij de methode "Open Vensters" - Het boek van Lies en Kees -
60697: MATTHIJSSEN J P - 500.000 doopgezinden een schets
76097: MATULESSY, REMY E.A. (RED.) - Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku: een wonderbaarlijke spijziging
74411: ROMEIN MATY - Ede bij gaslicht. Een kleine geschiedenis van De Boschpoort en 't Winkeltje 1e druk
60699: MATZKEN, DRS. R. H. - De psychonauten verdrijven. Een studie over communicatie en discipelschap: hoe kunnen wij Christen zijn en de boodschap van het Evangelie uitdragen in een wereld waarin de psychonauten zijn geland?
60700: MATZKEN, DRS. R. H. / NIJBURG, A. / KERKHOF, MW. DRS. V.I. - Het occulte is dichtbij . . . Over invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind. Tweede druk.
60701: MATZKEN, DRS. R. H. - New Age Handboek. Een inleiding tot New Age denken. 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en die old agers op het spoor zetten van New Age!
60702: MAURER, WILHELM - Der Junge Melanchthon Zwischen Humanismus Und Reformation Hardcover. Vol 1--Der Humanist. 247 pgs. Vol 2--Der Theologe. 617 pgs.
70935: MAURIK, JUSTUS VAN - Oude kennissen
60705: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen novellen en schetsen s. 3e druk
71613: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een ''Totok'': Indische typen en schetsen Prachtige beschrijving van het leven in Nederlands-Indie in de 19de eeuw met ca. 200 illustraties ''naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J.Nieuwenkamp''. Buur 459.
32851: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. VAN DER; VISSER, W. (RED) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
60707: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. VAN DER; VISSER, W. (RED) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
60706: MAURITS J H E.A - Wat is er met de jongeren aan de hand?
8038: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
60716: MAURITZ, J.H. (RED.) - Eén lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
60709: MAURITZ J H (REDAKTIE) - JOUW VRAGEN Levens vragen voor jongeren
60713: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
60714: MAURITZ, J.H. - Stil zijn met de Schrift. Bijbels dagboek onder redactie van J.H. Mauritz.
60712: MAURITZ, J.H - dagboek voor jongeren strikt persoonlijk
60708: MAURITZ J H (REDAKTIE) - Altijd het goede gesprekken over levensvragen
29500: MAURITZ, J.H. (RED) - Altijd doede moed. Gesprekken over levensvragen.O.a Ds Baajens-R Bogaard-P Honkoop-J Mijnders Dsergunst e.a
73939: MAURITZ J.H. - Altijd goede moed, gesprekken over levensvragen
60718: MAX, F. - Gevangenen van de Inquisitie - Het relaas van de slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historische overzicht
69753: MAXWELL, ARTHUR S - De bijbel in woord en beeld. 10 dln illustraties in kleur van Russell Harlan 1e dr. - Vertaald uit het Engels. - Karton
60723: MAY, KARL - Reisavonturen. De zonen der Mimbrenjo's.
60724: MAY, KARL - Het goud van Winnetou. omslag en illustraties Will Berg
60722: MAY, KARL - Reisavonturen. Winnetou's testament.
60719: MAY, KARL - Reisavonturen. De schat in het Zilvermeer.
60725: MAY, KARL - De schat in het zilvermeer . omslag en illustraties Will Berg
60721: MAY, KARL - Reisavonturen. De Pelsjagers van den Rio Pecos.
60720: MAY, KARL - Reisavonturen. De Llano Estacado.
69879: WARREN SUSAN MAY - OPHET SPEL vertaald door Josee Westrik
69880: WARREN SUSAN MAY - IN HET VIZIER vertaald door Cora Kool
69878: WARREN SUSAN MAY - DUISTRE NACHT Team Hope deel 1 vertaald door Willem Keesmaat 2e druk
74859: MAYER, L.TH. - Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek
25878: MAYER, LIC. THEOL. DR. GOTTLOB - Das alte Testament. In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbinding mit Andern herausgegeben. Achter Band: Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons. (Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons in religiösen betrachtungen für das moderne Bedürfnis.)
60726: MÄYER, JOHANN FRIEDRICH( 1650-1712); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
60727: MAYER, K.A. E.A. - Havenstad in de frontlijn, De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren
60728: MAYER, LIC. THEOL. DR. GOTTLOB - Das alte Testament. In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbinding mit Andern herausgegeben. Achter Band: Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons. (Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons in religiösen betrachtungen für das moderne Bedürfnis.)
15437: MÄYER, JOHANN FRIEDRICH( 1650-1712); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
60730: MAYVOGEL, JACOB COENRAETS (CA.1600-'50) - Gulden-Spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelije Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede de vermakelijke Bruylofts-Kroon; doorvlogten met verscheyde Leerzame Gedigten, vermakelijke Bruylofts en aandagtige Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige Konst-plaaten.
28204: MAYVOGEL, JACOB COENROETS (CA.1600-'50) - Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelyke deugden, afgedeelt in twee deelen: waar in vertoond werd de schadelykheid der zonden, mitsgaders de goedigheid en weldaaden Godts over den boetveerdigen. Tot leeringen en stigtinge aller christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon: als mede de vermaekelyke bruylofts-kroon; doorvlogten met verscheyde leerzame gedigten, vermakelijke bruylofts en aandagtige liedekens. Voorgesteld op de vier geteyden van den dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige konst-plaaten.
60734: MAZIJK, R. VAN - De beloofde dominee, Een ware gebeurteni
60733: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60732: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60735: MAZIJK, R. VAN - Het vrije lied een wanklank in de tempelzang 2e druk
60736: MAZZARELLA, NICOLE - Diepe stilte. Vertaald door Marian Muusse
52690: CHEIJNE MC R M - Korte schetsen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Azie vertaald door Posta van P
38911: MCCHEYNE, DS. R.M. - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen soor hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het engels vertaald door E. Gerdes.
46337: MCCHEYNE R M - Geef mij uw hart bijbelsdagboek
35145: MCCHEYNE, DS. R.M. - De blijdschap van de Gelovige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.Leerdam
69991: MCCHEYNE, DS. R.M. - LIEDEREN SIONS gedichten van Robeert Nurray MacCheyne vertaal door C J Meeuse
73560: MCDOWELL, JOSH - More Evidence That Demands a Verdict
60739: MCGRATH, A.E. - Johannes Calvijn verlicht hervormer of vormgever van orthodox keurslijf? Biografie.
72605: MCGRATH, ALISTER E., - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie. geïllustreerd, aanhangsels, noten, bibliografie, register
60741: MCKAY, LISA - Rode littekens. Vertaald door P.J. de Gier. Roman
35745: MEADE, MATTHEW (1630-1699) - Jon g onder het juk van Christus
60747: MECHELEN, J.B. VAN - Eigendom des Heren. Catechismusverklaring.
60749: MEDEMA, HENK P. - De Heerlijkheid en de Verbonden. De openbaring van God in het oude en het nieuwe verbond: een evangelische visie.
60750: MEDER, H. - De openlijke kerk-leer der Evangeliesch-Gereformeerde gemeente in Embden en Oostfriesland, Eerste deel.
62981: ORANJE CONSTANTB JAC G REDAKTIE EN ANDERE MEDEWERKERS - n naam van Oranj:1995 , druk 1. Conditie Goed Paperback alle 104 losse nummers ingeklemd in twee linnen banden
76602: MEE, ARTHUR - The children's Bible: the greatest book in the world in its own words illusstrated from the art galleries the vword
60751: MEE, CHARLES - Potsdam. De verloren vrede.
60752: MEEL, P. VAN - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950 Bijdragen van zes auteurs over allerlei aspecten van de geschiedenis van het KNIL, met de meeste aandacht voor de periode 1940-1950
1802: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin, vierde druk
60762: MEER, E. VAN - Bijbelsch dagboek. Leer ons onze dagen tellen.
60757: MEER, DS. E. VAN (EM. PRED. VAN UTRECHT) - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
60768: MEER, VAN DER - Louis Dalton. Oorspronkelijk verhaal.
60764: MEER, E. VAN (EM. PRED. VAN UTRECHT) - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
74697: MEER, R. V.D. (TEKST) EN H. SIBBELEE (FOTOGRAFIE). - Imago Christi., Rijk geïllustreerd (enkele in kleur
60536: MANTZ VAN DER MEER A E G - Op zoek naar loutering oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eenu n Christus
17915: MEER, E. VAN - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
69912: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 3e druk
8513: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 3e druk
60761: MEER, E. VAN - De Alpha en de Omega.
60773: MEERENDONK, L.VAN DE. - Tussen reformatie en contrareformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving ca.1520-ca.1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland deel 6
60772: MEERENDONK, DR. L. VAN DE - O. Praem. Tussen Reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. IX.
60774: MEERMAN, WILLEM / ZONHOVEN, GEORGIUS VAN - Comoedia vetus, of bootsmans-praetje. De tweede druk, met meerdere aenteykeningen opgeheldert; en vermeerdert.
14876: MEERTEN, WED. A. B. VAN - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
60775: MEERTEN, WED. A. B. VAN - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
60776: MEERTENS, DR. M. - De Godsvrucht in de Nederlanden- Naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw Deel 6 Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen
60779: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
45546: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60777: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60778: MEES, GREGORIUS (1631-'94, GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
4098: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
35121: MEES, GREGORIUS (1631-'94, GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
5215: MEES, MR. R. - Gedenkschrift van de firma R. Mees & zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan. 1720-1920. Samengesteld door Mr. R. Mees. Niet in de handel.
60780: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid. Door ds. J. Meesters.
11992: MEESTER, W. A. T. DE - Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1914. Onder toezicht en met een voorwoord van W. A. T. de Meester, luitenant-generaal, oud-commandant van het veldleger. Met medewerking van verschillende autoriteiten. Met talrijke illustraties.
60783: MEESTERS, WOLF - De Bijbel. Behandeld voor jonge mensen. Met platen(zwarte wit en in kleur) van J.H. Isings.1e druk
76607: MEESTERS, J.H. - De Bijbel in Kaart. Atlas Naast de Bijbel Met Een Beschrijvend Register
60784: MEESTERS, WOLF - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
60785: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. 1e druk.
60782: MEESTERS, W. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. 3e druk.
60786: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel, behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. Het nieuwe testament.
60795: MEEUSE, C.J. - Joods Orthodoxie en bekering. Openingswoord en lezing op de studiedag 1995. Van het Deputaatschap over Israel van de Gereformeerde Gemeenten
60796: MEEUSE, C.J. DS. - Waarom naar de belijdeniscatechisatie? Overwegingen ten aanzien van het al of niet gaan naar de Belijdeniscatechisatie. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. vierde druk.
60797: MEEUSE, C.J. DS. - De voortgang van het werk in Israël. Een tweede verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeente. Eerder gepubliceerd in De Saambinder.
35424: MEEUSE, DS. C. J. - Door de woestijn naar Sinai. Over de woestijnreis van het volk Israel en over de tien geboden. Met illustraties van Arie van der Spek.
39685: MEEUSE, DS. C.J. - De plaats van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte met een overzicht van de verschillende kerkgenootschappen.
73058: KARELS-MEEUSE M.H. - Een trommel met geheimen
73015: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en Maria de Clercq. eenenige vriendschap
35430: MEEUSE, DS. C. J. - Over rovers en redders Over de richters Othniel tot Abdon. Met illustraties van Arie van der Spek.
37767: MEEUSE, DS. C. J. - Hij moest door Samaria gaan. Twaalf preken over de ontmoeting van de Heere met de Samaritaanse vrouw.
60801: MEEUSE, C.J. DS. - De koster als dienaar door ds. C.J. Meeuse predikant te Nunspeet. De koster (z)onder stress! Door M.W. Peterse koster te Gouda. Lezingen op de kosterdag gehouden te Nunspeet, 12 juni 1999
60800: MEEUSE, C.J. DS. PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN ROTTERDAM-ZUID. - Een vorstelijk huwelijk of de beste plaats voor de koningin. Gelegenheidspredikatei over Psal 45:10b: De Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus.
60819: MEEUSE, J.C. DS. - De Geestelijke Marathon. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op de dag des Heeren.
60820: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en steven Clercq. Een vriendschap op afstand. een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht. Met Stamboom van Fam. De Clercq - Lijst van tekstverklaringen in de brieven aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Kohlbrugge aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Steven de Clercq - Literatuur
74111: MEEUSE, C.J - Wijs of dwaas. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 2
22838: MEEUSE, DS. C. J. - Geen blijvende stad. Tijdwoord ter herdenking van het bombardement op Rotterdam. 1940 - 14 mei - 1990. Tweede druk.
60790: MEEUSE, C. J. V.D.M. EN C. SONNEVELT V.D.M. - Opmerkelijk
31943: MEEUSE, DS. C.J. PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE - De liefde als uitnemendste gave. De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13 gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid
60816: MEEUSE, DS. C.J. - De Geestelijke Marathonl. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op den dag des Heeren.
60806: MEEUSE, DS. C. J.. PRED GERF GEM - Gods werk door zijn knechten. Afscheidspredikatie.
60807: MEEUSE, DS. C. J. - Er staat nog koren op het land.
60808: MEEUSE, DS. C. J. - Wonderlijke dromen. Over de geschiedenis van Jozef. Met illustraties van Arie van der Spek.
60809: MEEUSE, DS. C. J. - De eerste mensen. (van de schepping tot de torenbouw) Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60812: MEEUSE, DS. C. J. - Een kind is ons geboren. De geschiedenissen rond de geboorte van de Heere Jezus. Met illustraties van Arie van der Spek.
60813: MEEUSE, DS. C. J. - Om de belofte van God (deel 2 de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
60815: MEEUSE, DS. C. J. - De eerste mensen. (van de schepping tot de torenbouw) Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60817: MEEUSE, DS. C.J. - Christus' belofte aan geestelijke wezen.
60818: MEEUSE, DS. C.J. - Wie wil mij helpen?
60804: MEEUSE, C.J. DS. PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - schijnbedriegt een christelijke visie op toneelspel en speelfilm
60788: MEEUSE W C - Kohlbrugge en Maria de Clercq een innige vriendschap
60798: MEEUSE, C.J. DS. - Indrukken van een onderzoeksreis naar Israël. verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder gepubliceerd in De Saambinder
35435: MEEUSE, DS. C. J. - Om de belofte van God (deel 1) de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
75052: KOELMAN JAC BEWERKT C J MEEUSE - Vergorgen omgang over de noodzaak en het nut van de verborgen godsdienst Th Hooker uiit engels vertald door Jac Koelman met de vijftig plichten
35422: MEEUSE, DS. C. J. - Een vrouw uit moab. De geschiedenis van Ruth. Met illustraties van Arie van der Spek.
60791: MEEUSE, C.J - Een vrouw uit Moab. De geschiedenis van Naomi en Ruth
60792: MEEUSE, C.J - Koningin Esther het bijbelboek Esther
60793: MEEUSE, C.J - Het mooiste Koninkrijk. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 1
60794: MEEUSE, C.J. - Vragen bij korte lessen over kort begrip. Samengesteld door C.J. Meeuse
60789: MEEUSE, C. J. - Koelman
74289: KARELS-MEEUSE M.H. - Het Kerstfeest van Ries en Maaike (twaalfde druk)
73937: MEEUSE G J - Leer ons lezen bijbellezen met zegen
60821: MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
77105: MEEUWSE C.J. - opgestaan uit de dood de opstasnding van de Heere Jezus de illustraties zijn van Arie van der Spek
22721: MEEUWSE, J.C. - De laatste oorlogsdagen in Veenendaal.
73142: KARELS-MEEUWSE M.H. - Wie is Johanna Veltman?
77106: MEEUWSE C.J. - Een tent voor de HEERE de illustraties zijn van Arie van der Spek
58106: KARELS - MEEUWSE M H - in de doolhof
71062: KARELS-MEEUWSE M.H. - Jos in de wind
71443: MEEUWSE C.J. - Wonderlijke dromen, over de geschiedenis van Jozef, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71444: MEEUWSE C.J. - De vrouw uit Moab, De geschiedenis van Ruth, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71441: MEEUWSE C.J. - Als een lam geslacht, Het lijden en sterven van de Heere Jezus, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71437: MEEUWSE C.J. - Uit Egypte geleid, over Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71438: MEEUWSE C.J. - Simons eenzame strijd, de geschiedenis van Simson, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71439: MEEUWSE C.J. - Om de belofte van God, deel 1, de geschiedenis van Abraham, de illustraties zijn van Arie van der Spek,
71440: MEEUWSE C.J. - De eerste mensen, van de schepping tot de torenbouw, de illustraties zijn van Arie van der Spek, 2e druk
77107: MEEUWSE C.J. - Een stem die roept in de woestijn de illustraties zijn van Arie van der Spek
76927: KARELS MEEUWSE M H - De zoeltocht van Lea Rachel waar verhaal overeen Joods meisje naar het christendom 3e druk
74110: MEEUWSE C.J. - Daniel de illustraties zijn van Arie van der Spek
60835: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Uit den geest geboren. Vijf preken.
60827: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Levensvreugde in eeuwigheidslicht. Schriftoverdenkingen over Prediker 11: 7-12 : 1-14.
60832: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60828: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRTAVEHAGE - Geloofskracht in levenssmart.
22479: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De Bijzondere geesteswerking met het woord. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de theologische school der christelijke gereformeerde kerken in Nederland op 16 september 1949.
60834: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezen en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar.
60836: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Godsmiskenning in oogstzegen.
60837: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60838: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60839: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar. Door L.H. van der Meiden V.D.M. te 's-Gravenhage.
60840: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Groote dingen. Viertal leerredenen over Jes. 29:17-19; Lukas 1:46-50; Evangelie v. Joh. 1:14; Lukas 2:22-24.
60842: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60843: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60830: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De strijd des Geloofs. 5e druk.
60844: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRAVEHAGE - Gods Yea and Your Amen
60841: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRAVEHAGE - De kinderdoop.
60845: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Tot de dag aanlichte intrede predikatie te GRAVENHAGE op 27 oktober 1927
22730: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHRIST. GEREFORMEERD PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE. - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
60831: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Geslagen maar geen pijn gevoeld Tijdpreek. Tweede druk.
60833: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
60826: MEIDEN, DR. ANNE VAN DER - Mensen winnen de overdracht van de boodschap
60823: MEIDEN, A. VAN DER - De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. 1edruk
60824: MEIDEN, A. VAN DER - Het gezicht van de kerk - Publiciteit en public relations van de kerkelijjke gemeente
5752: MEIDEN, A. VAN DER - De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. 1edruk
45259: MEIDEN, ANNE VAN DERM - Een ander fundament orthodox en vrijzinnig.
60847: MEIDINGER, H. - H. Meidinger & Co. Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von Hugo Laubi.
60848: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
60849: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spirtualisme.
60850: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496 - 1561.
60855: MEIJ, VAN DER L. W. (PRED CHR GERF KERKEN) - En tochleren jeugddagboek 5e druk
60852: MEIJ, DR. J. C. A. DE - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
60853: MEIJ, DS. L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen Calvijn over de kennis van God de Schepper.
60854: MEIJ, L.W. VAN DER DS. - Is er nog een weg terug? een pleidooi voor één Gereformeerde Kerk in Nederland.
60856: MEIJBOOM, DR. L. S. P. & VROLIK, DR. W. - Vraagpunten des tijds - Behandeld in drie redevoeringen uitgesproken in de maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam
73806: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Javaansche Sagen, Mythen en Legenden, verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander 2 vermerderde druk
60857: MEIJDEN, L.H. V.D.PRED CHR GERF KERK - Het Merkteken van het Beest. Een Tijdwoord. Tweede Herziene druk.
2256: MEIJER, DS. DANIËL (IN LEVEN LEERAAR BIJ DE GEREF. GEMEENTE TE OUDERKERK A/D AMSTEL) - De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds. Daniël Meijer.
74435: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema.2deeltje. 8e druk.
74436: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. 1 deeltje. 8e druk.
73750: MEIJER, D. - Onbekende kinderen. De laatste trein uit Westerbork
60881: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 9. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60882: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 10. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60877: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. Zesde deeltje. Vierde druk.
60880: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60876: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60873: MEIJER, REVD. F. B. (SCHRIJVER VAN 'ABRAHAM, DE VRIEND VAN GOD' 'ISRAEL, EEN VORST GODS' ENZ.) - Mozes de man Gods. Uit het Engelsch door FÉBÉ
60865: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
60879: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. tiende deeltje. 6e druk.
60860: MEIJER J D - Woulopers
60861: MEIJER, B.J.MAGNETISEUR TE AMSTERDAM. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
60878: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 8. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60874: MEIJER, W. - Winterreis naar Rome.
60875: MEIJER, W. - Vanavond huisbezoek.
71579: VOLLENHOVEN-MEIJER M. - Op weg naar het Frankrijk israel en d volken in bijbels perspectief
21823: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
60866: MEIJER, HEINRICH AUGUSTUS WILHELM - Kritisch-exegetischer kommentar uber das Neue Testament.
60868: MEIJER, J. - Leiddraad bij het godsdienstig onderwijs van kinderen ten gebruike bij de katechisatien. Opgesteld door dr. J. Meijer, Hervormd predikant te Wolvega. Tweede druk.
27909: MEIJER, B.J.MAGNETISEUR TE AMSTERDAM. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
12777: MEIJER, W. - Een vakantie in Rotterdam.
60884: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
60885: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
64976: SCHALK- MEIJERING - Een spannende speurtocht Vierde druk. Illustraties: Jaap Kramer. A.V.I 6
64990: SCHALK-MEIJERING - Villa Beestenbende tweede druk
60886: MEIJERINK, H. J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
73934: MEIJERS DR. S. - De tirannie verdrijven, Kantekeningen bij herleving van dictatuur
25567: MEIJNHOUT, W. - ,,Om vriend en broed'ren'' Brieven aan een ,,Vriend en metgezel'' in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
60888: MEIJSEN-VAN PROOIJEN, LINDA - De kerk op het ijs. Ömslag en illustraties: MArgreet Bunt-Dekker
60889: MEIMA, HERMAN - Vijf oud-vlaamse Kerstliederen bewerkt voor vierstemmig gemengdkoor a cappella door Herman Meima
48753: MEINDERS, P.R. (ED.) HERV PREDIKANTE GERF BOND/GEKROOKTE RIET - Kom en zie. 4 Volumes. Volume 1: Geen lust in onze dood. Volume 2: Opzoekende liefde. Volume 3: Geloof en bekering. Volume 4: Volharden tot het einde.
60891: MEINDERS, E.L. (HERDER EN LEERAAR BIJ DE HOLLANDSE CHR. GEREF. GEM. TE SOUTH-HOLLAND, ILL. N. AMERIKA) - Verklaring van de HEIDELNBERGSCHEN CATECHISMUS
60892: MEINDERS, P.R. (RED.) - Geloof en bekering. Serie: Kom en zie deel 3
60893: MEINDERS, P.R. (RED.) - Kom en zie. Deel 1: Opzoekende liefde.
60895: MEINEMA, P - Stefan de zwerver
60896: MEINEMA, PIET - Frans en zijn fiets. Illustraties van Tiny van Asselt.
60897: MEINEMA, PIET - Frans en zijn kar. Tekeningen van Tiny van Asselt.
60898: MEINEMA, PIET - Onno en Marleen gaan verhuizen.
15305: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
46143: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
60907: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een voorrede van Ds C Brinkman
60906: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden.tweede druk.
60909: MEINERS, N. S. L./VUUREN, J. A. VAN/SUIR, E. T. - Inventaris 12 - Waterschappen Rijn en Dijk, Vechter- en Oudwulverbroek, Lee- en Rietsloot
60899: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
60901: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden. Twee-delige fotomechanische heruitgave.
60902: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
43931: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een doemweerdig zondaar, om hem in tydt en eeuwigheit te zaligen en behouden, tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Derde druk.
60905: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een voorrede van Ds C Brinkman
60903: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
60904: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
22116: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
41503: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden. Twee-delige fotomechanische heruitgave.
60910: MEINSMA. K.O. - Catalogus van De Librye der St. Walburgskerk te Zutphen.
60911: MEIR, GOLDA - Het Israël van Golda Meir. Foto's van Gemma Levine.
60912: MEISCHKE, R. - Amsterdam - Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
60913: MEISSINGER, K.A. - Der katholische Luther.
76329: MEISSNER, HANS - Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Aplhonse Maeder (1882-1971) Een studie naar de betekenis van de helende functie van het christelijk pastoraat voor professionals in de psychiatrische praktijk
60914: MEISTER, A. - Biblischers Namenlexicon.
60915: MEISTER, K/ANDERSEN, C. - Jan ziet sporen in de sneeuw. 4e druk.
47436: INGWERSEN MEJ. G. - Bijbel in vertelling en beeld24e druk
35697: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - De geopende genade-throon of voortreffelijke kerk-redenen, voor, by, na het gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals. het tweede deel.
44526: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - De lust der heiligen in Jehova, of gebede-boek. Tot nuttig gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden. Door den zeer geleerden en Godvruchtigen Coenraad Mel, bedienaar des Goddelyken Woords, en opziener der schoolen, in Herschfeld. Uit het Hoogduitsch naar den laatsten druk vertaald. Deze negende Nederduitsche druk vermeerderd met der Heiligen bidkonst, of eene predicatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
96: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - Het gruwelijk Sodom gestraft. Negental boetpredikatiën van den vermaarden Godzaligen heer Coenraad Mel. Leeraar en algemeen opziener over alle kerken en scholen in het vorstendom Hersfelt. Tweede druk.
76299: MELANCHTHON, PHILIPPUS (1497-1560, DUITS HERVORMER) - GOds Leidingenmet Philippus Melanchton
73993: DOBSON MELANIE - Duister verleden
630: MELCHIOR, JOHANNES 1646-1689) ABRAHAM VAN POOT (C.1638-)ALBERTUS WILHELMUS MELCHIOR (1685-1738) - Kinder-Bybel, of kort begrip van de nodigste en nuttigste geschiedenissen, spreuken en verborgentheden, uit alle de boeken der heiligen schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot, M.D. Derde druk. Vermeerdert, met een geleerde verhandeling, genaamt: 't Fondament des christelyken geloofs; een christen versekerende, dat de H. Schrifture door Godt geopenbaart is; door den selven autheur, en vertaalt door Isaac Le Long. Waar by nog komt, een nieuwe voorreden, het nuttige gebruik des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior. Professor der H Godgeleertheit en Krkelyke Geschiedenissen te Franeker
60925: MELCHIORSZ., JOHANNES (1646-'89, PROF. TE HERBORN) - ore davar dat is dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
4230: MELCHIORSZ., JOHANNES (1646-'89, PROF. TE HERBORN) - (...) dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
69967: GERF GEM MELISKERKEN - Van Boven het verzoendeksel;af herdeking gerf gem
60926: MELISSUS, PAUL SCHEDE - Die Psalmenübersetzung des P.S. Melissus (1572) Herausgegeben von Max Hermann Jellinek.
60927: MELLE, P. J. VAN - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
60928: MELLE, P.J. VAN - Na veertigjarigen Evangeliedienst. Gedachtenisrede uitgesproken op 2 februari 1919. Door P.J. van Melle, Ned. Herv. pred. te Nijkerk. Met portret van den schrijver. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijkerk.
60930: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
60929: MELLES, DR. G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
60931: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico tweede deel AMSTERDAM 1536-1578
60932: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico vijfde deel AMSTERDAM 1531-1536
60933: MELLINK, DR. A. F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden. (1531-1544)
60934: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
60935: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
38511: MELLINUS, ABRAHAM CA 1581-1622 - Eerste deel van het groot recht-ghevoelende christen martelaers-boeck: ghenoechsaem vervatende een kerckelijcke historie van den opgangh, voortgangh en ondergangh der vervolgingen: ende tusschen beyden de exempelen der vromer martelaren, als oock eeniger voorneemster concessoren, en Reformateuren: Uyt welcker belijdenissen thegens die van het Pausdom blijckt de personele succesie onder Gereformeerde Christelijcke religie: en de daer naer, de rechtveerdige oordeele Gods over de Tyrannen die Gods kercke vervolght hebben: ende ten laetsten, hoe verde de staet der kerke Christi in leere, ceremonien en leven vande geboorte onses Salighmakers af, van eeuwe tot eeuwe tot het jaer 1520 toe vervallen is. Alles uyt de H. Out-vaders en getrouwe kerckelijcke historie-schrijvers by een vergadert ende in order gestelt, door Abraham Mellinuim van Vlissijngen, dienaer des H. Euangelij in S. Anthonis Polder.
77057: MELLO,A. - MATTHEUS De schriftgeleerde het evangelie als Midrasj vertaald Olva J M Bijvoet
72900: MELVILLE FRANCIS , TINY MULDER, LINDA BEUKERS - Het boek der engelen. Raadpleeg engelen voor leiding, troost en inspiratie . Rijk geïllustreerde inleiding op de populaire engelenleer, inclusief rituelen ter aanroeping
60936: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick illustrations de de Gaspari, Bartoli, Cattaneo et Maraja
9580: MEMMI, ALBERT. - Portret van een Jood.
40794: MOSES MENDELSSOHN (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
61321: MOSES MENDELSSOHN (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
60939: MENKEN M J J - Matthew's Bible : the Old Testament text of the evangelist Serie: Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 173
60948: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Tienenkind.
60947: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Jan Sanders. Met teekeningen van Henk Poeder.
12770: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Voornaamste. Met teekeningen van Henk Poeder.
71047: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D. - Kees en Cas (derde druk)
60944: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - De n.v. .
60941: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
60942: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
60940: MENKENS - V/D SPIEGEL, D. - 'T Ergste - 't beste - Geïllustreerd doon Jan Lutz - tweede druk
70932: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Droomstertje (illustraties van Marius Richters, bandtekening van Jeanne Faure, tweede druk)
76825: SPIEGEL MENKENS VAN DEN D - Het Vierspan geillusstreerd Henk Poeder
19005: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Sopraantje. Geïllustreerd door Adri Alindo. 4e druk.
60952: MENSE, W. OV 1795 - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling
74981: MENSEMA A.J. MOOIJWER JS,. - Havezaten van Vollenhoven
72781: LUYTJES - MENSINK - De mooiste klus
60954: MENSKENS-VAN DE SPIEGEL, D - Aagt binkhorkst.
60955: MENSONIDES, H.M. - Historische wandeling door Leeuwarden.
60957: MENTINK, G.J. & OS, JOHAN VAN, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977).
60956: MENTINK, G.J. - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in 19de en 20ste eeuw.
60960: MERIAN, MATTHAEUS - Die Merian Bibel mit den Kupferstichen von Matthaeus Merian. Oder: "Die Bibel : die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers".
60959: MERIAN MATTHEUS EN . VISSCHER, NIKOLAES- - Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestryke en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse en Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.
49144: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN (1721-1789) - Het Nut Der Tegenspoeden, Brieven, En Andere Gedichten. Tweede Druk.
1212: MERKS, ANNA KATHARINA/JACOBA PETRONELLA WINCKELMAN - Levensbeschrijving en bekeering van A.K. Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis van Rotterdam. Van den 5den der zomermaand 1763 af tot zij op den 19den derzelfde maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebracht is. Nieuwe uitgave. Uitgever: F. v.d. Weide Sommelsdijk. Druk: Firma W. Boekhoven & Zonen, Sommelsdijk. 112 blz. Waarbij geb.: Het Godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761, in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz. Waarbij geb.: Het wondere van vrije genade door Jezus Christus vertoond in een stervend christin, of het heilig leven en de zalige dood van mej. Cornelia Constantina Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg, den 22sten januari 1716, in den leeftijd van 24 jaar. 46 blz.
17059: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
26460: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van Merks Mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelver maand door de handen der Justitie te Rotterdam ter dood gebracht is.onverandere uitgave
60963: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
60964: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
1742: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse van den 5den der zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave.
31525: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. (1794-1872) - De kinderen Gods. Leerrrede. Uit het Frans vertaald door W. Messchert.
8328: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
75305: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (5 delen i
60965: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
60966: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. (1794-1872) - De kinderen Gods. Leerrrede. Uit het Frans vertaald door W. Messchert.
60967: MERLEKER, DR. K. F. - Evangelische bibliotheek, uitgegeven van wege de evangelische maatschappij. 1858. IV. Geschiedenis van de staatkunde der pausen.
60970: MÉRODE, WILLEM DE - Het heilig licht.
60971: MÉRODE, WILLEM DE - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestansch-christelijke en katholieke dichters.
10865: MÉRODE, WILLEM DE - De Rozenhof. Kwatrijnen. 2e druk.
66977: UNGER MERRILL F. - Unger's Bible dictio
66642: TENNEY MERRILL C. - New Testatment Servey
66643: TENNEY MERRILL C. - New Testatment times
48536: MERVE TE H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
60973: MERVE TE H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
61012: MERWE, H. TE - De Verstekeling
30693: MERWE, H. TEL - om vrijheid
43217: MERWE, H. TE - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
12921: MERWE, H. TE - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
73107: MERWE H. TE - Reddingstocht geíllustreerd door Jan Lutz, derde druk
48290: MERWE TE, H - Hendrik van zutfen
33092: MERWE, H. TE - De thuisvaart van Christoffel Fabritius.
33318: MERWE, H. TE - Weggeduwden
61013: MERWE, H. TE - Twee jongens en een woonark
35894: MERWE, H TE - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
27165: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de liedjeszanger Illustraties van Ben Horsthuis.
76698: MERWE TE H - Toch de sterkste geinustreerd dor Jan Wiegman
61009: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
61010: MERWE, H. TE - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
61011: MERWE, H. TE - Tegenstuur
60975: MERWE, H TE - Ria in perikelen
60976: MERWE, H TE - Kerk in de woestijn. e druk
60974: MERWE, H TE - Onder het Edict
60995: MERWE, H. TE - Der Vad'ren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland. Deel 1: (tot 1648) 279 blz. Deel 2: (tot 1849) 280-533 blz. Deel 3: (tot 1946) 534-791 blz.
60981: MERWE, H TE - Toch ontkomen.
61021: MERWE, H. TE. - De veermansjongen.
61014: MERWE, H. TE - Sikko - De gevangene der Noormannen
61015: MERWE, H. TE - Een Held zonder vrees prins Willen van Oranje
61016: MERWE, H. TE - Soldaten van het kruis - omslag Ben Horstius.
61017: MERWE, H. TE - Jaap Born. Bandontwerp en illustraties P.A. de Hoon
61019: MERWE, H. TE - De Friese Hoevenaar
60998: MERWE, H. TE - Toen de schuit lag ingevroren. illustraties van Henk Poeder vierde druk
60999: MERWE, H. TE - Kapitein van de Bosgeuzen. Kapitein van de Bosgeuzen. eerste boek 1566/'67. tweede boek 1572.
61001: MERWE, H. TE - Weggeduwden
61002: MERWE, H. TE - Toch de sterkste.
61022: MERWE, H. TEL - om vrijheid
61023: MERWE. H. TE - Zijn broer de boekanier
66589: TE MERWE, H - Hendrik van zutfen
55849: H. TE MERWE - Gebleven Trouw
60983: MERWE, H TE - Niet gevangen.
60984: MERWE, H. T - Wat koos ontdekte. Geïllustreerd door Henk Poeder. zevende druk
60977: MERWE, H TE - De levantreis van Wynant-Hendriksz
60978: MERWE, H TE - Kerk in de woestijn 4e druk
60980: MERWE, H TE - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
60992: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60993: MERWE, H. TE - De overwinnaars van Alexandrië. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
60991: MERWE, H. TE - Hart tegen hard. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
60989: MERWE, H. TE - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
60990: MERWE, H. TE - De strijders van Smyrna. Geïllustreerd door Menno. Derde druk.
60994: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
70482: MERWE TE H. - Belevenissen van Marlies Jagersma
60987: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de zwerver,
60996: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de liedjeszanger Illustraties van Ben Horsthuis.
60997: MERWE, H. TE - Zwervers. Derde druk. Pentekeningen van Jan Wiegman.
71097: MERWE, H. TE - De poortwachterszoon geïllustreerd door Ben Horsthuis, tweede druk
46772: MERWE H - Oranje-aert de prinsenbode geillustreerd M C A Meischke
70931: MERWE H. TE - De gezel uit 'de drukpersse' (Geïllustreerd door Menno)
60986: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. triologie de zwerver - , de strijder en de liedjeszanger. illustraties Ben Horsthuis 3dln
73598: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de strijder Illustraties van Ben Horsthuis.
6842: MERWE, H. TE - Der vad'ren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland door H. te Merwe. 1e druk
12928: MERWE, H. TE - Hart tegen hard. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
73660: MERWE, H. TE - Bootsman en galeislaaf (geïllustreerd door Menno 3e druk
42024: MERWE, H. TE - Waldenzenstrijd
15148: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
15154: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
61024: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
61025: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
73868: MESDAG, HENDRIK WILLEM (1831-1915), - Panorama Mesdag Scheveningen in 1881.
73931: MESSELINK H.J. - Thuis in de kerk
61027: MESSNER, DR. F. - Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? Diphtheritis, Typhus, Roodvonk, Longtering, Mazelen, Cholera, Pokken, enz. In het Nederlands overgebracht door A. Arn. J. Quanjer, officier van Gezondheid.
17441: MESSNER, DR. F. - Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? Diphtheritis, Typhus, Roodvonk, Longtering, Mazelen, Cholera, Pokken, enz. In het Nederlands overgebracht door A. Arn. J. Quanjer, officier van Gezondheid.
72254: METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612) - L'histoire des Pays-Bas d'Emanuel de Meteren. Ou recueil des guerres, et choses memorables advenues tant és dits pays, qu'és pays voysins, depuis l'an 1315. iusques à l'an 1612. Corrigé et augmenté par l'autheur mesme, et enrichi outre la carte du Paÿs-bas, de pres de cent pourtraits des principaulx seigneurs desquels il est fait mention en ceste histoire. Traduit de flamend en francoys par IDL Haÿe. Auec la vie de l'autheur
42300: METS, W. TZ. - Rijk getrouwd negende druk
61029: METS, W. TZ. - Rijk getrouwd negende druk
61028: METS, W. - Bram de zeeman
47731: METS, W. - Bram de zeeman
61031: METTRA, C. - Breughel
61033: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis.
61036: MEULEN, DIRK VAN DER (ONDER RED. VAN) - Jaarboek Binnenvaart 1993.
48136: MEULEN, M. TEN BOUWHUYS TEN M - Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis. Ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen
23774: MEULEN, G. VAN DER; EN HONDERS, H. J - Kruis en Kroon Leerboek voor de kerkgeschiedenis voor de scholen met de Bijbel
61040: MEULEN, J. N. VAN DER - Inventaris van het archief der verenigde Gods- en gasthuizen te utrecht 1817 - 1925
70404: MEULEN, P. VAN DER - Inleiding in het Maleisch, zooals dat in Indië dagelijks gesproken wordt Voorafgegaan door een vluchtigen blik op de Indische Maatschappij. Een handboekje tot zelfonderricht voor wie zich in Indië willen gaan vestigen. door P. VERMEULEN.Oud ond predikant zevende druk herzien door P SIEBELHOFF Oud Majoor Inf OI L
42194: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
61044: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
30715: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt. ( uit het leven van de familie Geuzenkamp)
61045: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse naar een oud dagboek deel 1
10682: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse deel I en II en 3 .3e druk
10743: MEVAHOR. - Simon Gieke, deel 1 en 2 en 3 (geus met God) deel 1-2 zevende druk del 3 negende druk
10558: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter bvan Scherpenissedeel I en 2 1e druk
61047: MEY, JACOB DE - Determiner logic or the grammar of the np Proefschrift Groningen, Met literatuur opgave. - Met samenvatting in het Nederlands
25557: MEYBOOM, DR. H.U.RED CRAMER J A- APOLOGETEN - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst. de APOLOGETEN d in 3 afleveringen no5-6-7
76041: MEYBOOM, DR. H.U. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven Clermens Alexendrinus Evangelien buiten het nieuwe testament bewerktdoor W H van deSANDE BAKHUIZEN
76042: MEYBOOM, DR. H.U. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven Kerkgeschiedenis van EUUSEBIUS PAMPHYLI
61051: MEYBOOM, H. U. - Oud-Christelijke geschriften in Nederlandsche vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst. II: Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli.
69847: BRAND / WEGGELAAR / MEYDEN - Grondgymnastiek. Lichaamsoefeningen zonder Gebruik van Toestellen of Gereedschappen.
48646: MEYER, DR. HEINR. AUG. WILH. (HANNOVER) - Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (...)
61055: MEYER, F.B. - Petrus. Visscher - discipel. Door dr. F.B. Meyer. Vertaald uit het Engelsch.
39830: MEYER, DR. HEINR. AUG. WILH. (HANNOVER) - Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (...)
61054: MEYER, CAROLYN (VERTAALD DOOR ELLEN JOSÉE WESTRIK - Het volk van Gideon
73294: MEYER, HERMANNUS (1697-1757, KESSEL) - Korte inleidinge der kerkelyke geschiedenissen, van de eerste, tot aan de agtiende eeuwe, tot dienst der eerst beginnende oeffenaars, in deeze gebeurtenissen. Opgestelt, door Hermannus Meyer, in leven bedienaar des Heiligen Euangeliums, in de gemeente J.C. te Kessel. Met een voorberigt van Wilhelmus Themmen, bedienaar des Godlyken Woorts in de Gemeente J.C. te Arnhem.
61057: MEYERS - Meyers Taschenatlas - 51 haupt- und Nebenkarten mit alphabetischem Namenverzeichnis und einer geographischen Einleitung
61060: MEYNELL, E. - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach.
73325: MEZERAY DE [VAN BROEKHUIZEN] - Chronyk van Vrankryk, door den Heer de Mezeray, raad en Historieschryver des konings van Vrankryk. In't Nederduitsch gebracht door G.v. Broekhuizen.
76954: MEZIERES A. - PREDECESSEURS ET CONTEMPORAINS DE SHAKESPEARE / TROISIEME EDITION.
74421: BRUYN-OUWEHAND MIA - Marieke verdwaalt op de hei, met plaatjes van Rie Kooyman, derde druk
63554: PIETERS ROELOF IN LEVEN LEERAAR DER EERSTE GER.KERK.TE HOLLAND MICH - NAGELATEN LEERREDENEN van PIETERS Roelof in leven leeraar der eerste Ger.Kerk.te Holland Mich Uitgegeven onder toezicht van de Leeraren AZwemer en B van Ess
76238: MICHAEL WRIGHT, ERIK BINDERVOET, WILLEMIEN WERKMAN - Pastelkrijt voor beginnersTekenen en schilderen
55470: GREEN MICHAEL - Na de Alphacursusd vetaling Tineke Yurumez de Kroon
47368: AVI JONAH MICHAEL - Jeruzalem een portret in 130 foto's met voorwoord Dr.J Soetendorp
49833: AVI JONAH MICHAEL - Jeruzalem een portret in 130 foto's met voorwoord Dr.J Soetendorp
43702: SÖLTL JOHANN MICHAEL (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
60028: LOCHER MICHAEL - Die Psalmen Davids in reime gesetzt dorch Mattthias Jorissen
65926: SÖLTL JOHANN MICHAEL (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
61063: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
61064: MICHAELIS, JOHANN DAVID (1717-'91) - Observationes Philologicae et criticae in Jeremiae Vaticinia et Threnos. Edidit multisque animadversionibus auxit Johannes Friedericus Schleusner, Philosophiae et theologiae doctor, huiusque professor, P. Ordinaris Goettingensis
61065: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'1791) - Uitbreiding van, en aanmerkingen over de brieven van Paulus. aan de Galatiers t/m Philemon twede vermeerderde druk
35222: MICHAELIS, JOHANN DAVID (1717-'91) - Observationes Philologicae et criticae in Jeremiae Vaticinia et Threnos. Edidit multisque animadversionibus auxit Johannes Friedericus Schleusner, Philosophiae et theologiae doctor, huiusque professor, P. Ordinaris Goettingensis
3558: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
61066: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt von Otto Michel. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung.
63593: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle
44131: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle biografie van een priester dichter
41110: BERGIJK MICHELINA VAN - De Bekeering van een meisje Michlina van Bergijk
69588: HAKE TINEKE EN JERONIMUS NORBERT- FOTOGRAFIE POTHOFF MICHIEL - Echte Ondernemers Toonbeel van Veenendaals veerkracht
71463: BAKER ROBIN DR. DEKKERS MIDAS - De grote trek, de raadselachtige reizen van de natuur
72568: MIDDAG, N.F.; - HET KRUIDENIERSVAK IN AL ZIJN GELEDINGEN,
72569: MIDDAG, N.F.; - HET KRUIDENIERSVAK IN AL ZIJN GELEDINGEN,
32800: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden.met 3 preken
1756: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Op het vlakke des velds Ezechh 16 vrs6-9
22484: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Wonderen van Gods Genade. Leerrede over Ezech. 16: 6-8
68697: WESTERBEKE WILLEM MIDDELBURG - Het beeld Gods waarin het bestaat,het verlies en herstel
69962: PRIESTER DE A 1911-1993 MIDDELBURG - LEVEN MET HET WOORD
58929: KOK JOHANNES DE OUDERLING TE MIDDELBURG - Paulus' geloosverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ouderling Joannes de Kok te Middelburg.
68693: WESTERBEKE WILLEM MIDDELBURG - DIEREN in de Bijbel Beschrijving van dieren van dieren die in de Bijbel voorkomen met de geestelijke lering
59608: LANSBERGIO PHILLIPUS (1561-1632 GOES-MIDDELBURG - Catechesis Religionis Christianae Quae. In Belgii Palatinatus Ecclesiis, Sermo nibus LII. explicata.
29232: CHR GEREF KERK MIDDELHARNIS - Na 40 jaar. 1931 9 maart 1971. (De Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis)
72828: KARELS-MEEUSE M.H. KOK A. PRONK-MIDDELKOOP C.W. - ''...en te doen onderwijzen'' geschiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931-2006
61074: MIDDELKOOP, A. - Tot ziens, Achmad. Van Hollandse jongens in Japanse tijd.
61078: MIDDLETON, C. (1683-1750) (VERT. IS W. J. ZILLESEN 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
5232: MIDDLETON, C. (1683-1750) (VERT. IS W. J. ZILLESEN 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
76934: JULIEN MIEKE - De Roep van de Fazant
1256: MIERAS M A OUG GERF PREDVERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
61080: MIERAS, M.A. - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W.H. Blaak.
22481: MIERAS, DS. M. A. (PRE. OUD. GER. GEM.) - Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnisd volk. De reinigende wateren in het koperen waschvat.
75998: MIERAS, DS. M. A. ( 1915-1981 PRED. OUD. GER. GEM T KRIMPEN AN DEIJSSEL - De Koopman vanAxek predikantin een bewogentijd2edruk
2258: MIERAS, M.A. - Ontslapen in Zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van ds. M.A. Mieras, in leven predikant van de Oud Gereformeerde gemeenten in Nederland te Krimpen a/d IJssel. Alsmede een elftal preken van deze leraar.
61081: MIERLO, H. VAN - Kerk-turken zijn geen
74509: VREUGDENHIL MIES - Vrindenstijd, gedichten
74283: VREUGDENHIL MIES - Uitzicht mooiste gedichten
8441: MIJNDERS, DS. J. (EMERITUS-PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VEENENDAAL) - Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit? Een predikatie ter gelegenheid van de overvloedige waterloop van de rivieren uit Job 38 : 25a en 39 : 37a.
73040: MIJNDERS, HANS - Start
73063: MIJNDERS, HANS - Raadsels.
24872: MIJNDERS, DS. J. (PREDIKANT VAN DE GER. GEM. TE VEENENDAAL) - Het gedenken van de daden des Heeren. Een herdenkingspredikatie ter gelegenheid van de vijftigjarige bevrijding van de Duitse overheersing, vermeerderd met een korte levensbeschrijving over de oorlogstijd.
46401: MIJNDERS, HANS - Tweestrijd
61089: MIJNDERS, HANS - Raadsels. 3e druk
61090: MIJNDERS- WOERDEN, M.A. VAN - Bonisa. Een kind uit donker afrika.
45909: MIJNDERS, DS. J. (EMERITUS-PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE) - Hulp van God verkregen hebbende Uit het leven van ds J Mijnders 1 e druk
22482: MIJNDERS, DS. J. - Paulus' afscheidsrede Een predikatie ter gelegenheid van zijn emiritaat en het afscheid van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal aangevuld met een korte levensbeschrijving.
14783: MILLAR, ROBERT - Histori van de voortplanting van den christelyken godsdienst, en van den ondergang des heidendoms zedert den beginne tot op dezen tyd. Door Robert Millar, M.A. en predikant te Paisley in Schotland. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald. Tweede uitgave, vermeerderd met eene voorreden waarin gehandeld word van de pogingen en middelen welke de christenen tot bekeering der heidensche volken behoren aan te wenden; door den hoog eerw. heere Joh. Herm. Schacht, doctor en professor in de Heilige Godgeleertheid en oudheden, mitsgaders Akademie-predikant op 's lands Hoge Schole te Harderwyk.
30946: MILLER, J.P. - Biographical sketches and Sermons, of some of the First Ministers of the associate Church in America. To which is prefixed a Historical Introduction, containing an account of the rise and progress of the associate church for the first half century of her existence in this country.
61103: MILLER, SHEILA - Mijn boek over Hudson.
61101: MILLER, R. J. - Voorwaarts!
61102: MILLER, RENÉ FÜLÖP - Macht und geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschischte.
7602: MILLER, MADELEINE S. & J. LANE - Algemene Bijbelse encyclopaedie. 3e druk.
61099: MILLER, J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ.
61098: MILLER, J.P. - Biographical sketches and Sermons, of some of the First Ministers of the associate Church in America. To which is prefixed a Historical Introduction, containing an account of the rise and progress of the associate church for the first half century of her existence in this country.
61100: MILLER, MADELEINE S. & J. LANE - Algemene Bijbelse encyclopaedie. 3e druk.
61104: MILO, D.W.L. - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
61105: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
41040: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
72554: MINCO, MARGA - het bittere kruid EEN KLEINE KRONIEK
61108: MINDERHOUD, L. IR. A. - Bijenteelt door L. Ir. A. Minderhoud rijksbijenteeltconsulent te Wageningen
61107: MINDERHOUD, JAN - Luisteren is een kunst. Over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat
61106: MINDERHOUD, D. - Wandelen langs monumenten in Veenendaal
70299: BISCHOP R/HARTOGH DEN B A/ MINDERHOUT D J - Verantwoordelijkheid en opdracht 50 jaar Ichhtus College Veenendaal
72890: MINDERMAN - Tweetal predikaties over Habakuk 2 vs 3b en Jesaja 61 vs 3 door Ds. H. A. Minderman
61110: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
76977: MINNE V D J J - Behoud ik jou behoud jij mijn de Martinekerk gerestaureerd
61111: MINNEN, J.G VAN CHR GEREF PREDIKANTTE DELFT - Alleenlijk ditmaal PREDIKATIES OVERv Richteren 16 vers 28 a tergelegenheid van zijn 25jarige ambtsbediening
63527: PIERRE MIQUEL . - Mei '45 : de wereld in de weegschaal. Fotoboek met informatieve teksten.Wereldoorlog II 1945 :
76463: MORRE SCHIPPERS MIRJAN - Siebe wac ht op een schat uit Afrika
74673: N N MISBOEK - HET ROOMSCH MISBOEK 1e deel van den eersten zondag des Advents tot zaterdan voor Septuagsima deel 2 van Septuagesima tot Paeschavond toe 2e deel
44705: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976 - Verzameld werk.. 5b Uit de dagboeken 1933-1937.
44702: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume 3: Preken en meditaties
77135: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk..1 Hin de wegschaalk
77134: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk.. .4 Uit de dagboeken 1917-1930. Edited by E. Kuiper-Miskotte and H.H. Miskotte
44926: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - het gewone leven, in de spiegel van het boek ruth
44701: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. .Volume 2: Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
8454: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Als een die dient. Volledige uitgave van het 'gemeenteblaadje cortgene' 17 oktober 1923-4 april 1925. 2e druk
61136: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
14844: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61158: MISKOTTE,H.H. - Pastoraat en profetie. Inaugurele rede.
61127: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie.
72536: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB H., CATS J., E.A.,....... - Het Korenland, maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complet 1e jaargang, 1924 (org. ingebonden)
44933: MISKOTTE, H.H. - DE WEG DER VERWACHTING
72534: MISKOTTE, K.H., KOOTLIEB, H., CATS J., E.A... - Het Korenland: maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complete 8e jaargang, 1931 (org. ingebonden)
72535: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB H., CATS J., E.A.,....... - Het Korenland, maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complet 7e jaargang, 1930 (org. ingebonden)
61142: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume`1 in de weegschaal
72760: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Bijbels ABC. 5e druk.
61126: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61128: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese. 2e druk
61130: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr. J.J. Buskes.
61131: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. .Volume 2: Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
61146: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61114: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Heiden, Jood en Christen. Een studie over de theologie van K. H. Miskotte. Door G. G. de Kruijf. tweede druk.
61115: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-12. Tweede, ongewijzigde druk.
61134: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .9 Theologische opstellen
61137: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976), KRUIJF G, G - Heiden, jood of Christen een studie over de theologie van miskotte
61135: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .11 De kern van de zaak de bijbelde wetenschap
61139: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - een keuze uit zijn dag boek en andere teksten
5873: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Miskende majesteit.
5875: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
5876: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61117: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
61118: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61119: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De kern van de zaak. Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden.
61120: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Grensgebied.
61121: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
75789: MISKOTTE K H - Deweg van het gebed 6e druk
44709: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .9 Theologische opstellen
61141: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - het tegoed van miskotte .
5870: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-12. Tweede, ongewijzigde druk.
61161: MISPELON, M - De Republikeinse kalander en de volledige vergelijkingstabellen met de gregoriaanse kalender
74666: MISSAL - - Het Roomsche Misboek voor de Zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen.
61163: MITSUBISHI - Vraagbaak. Colt-modellen serie 1979 - 1984. Tweede druk. Door P. H. Olving.
72639: MITTENDORF, GUSTAV - Onder dwergmenschen en reuzenapen. uit het duuitsch dooer J DIJKSTRA met 67 foto,s en een kaart
61164: MIX, TOM. - Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. na verteld doorM N van Gelder 8 foto's, gedecoreerd linnen
41534: MOBACH, M.J. - De jongensjaren van Arjen en Jurre.
20822: MOBACHIUS, JOACHIM (1699-1790, PRED. TE 'S-HERTOGENBOSCH) - Vertoog van de besondere deugden en plichten van een Christelyke Zedekunde In onderscheiding van de oude Heidense en hedendaagse schynzedekunde van vele burgerlyke, en uiterlijk zedige naam- Christenen, als ook van vele Secten, en gevaarlijke Dwaalgeesten buiten ons; voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T. daar toe uitgekipt, en predikaties wijze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlijk geantwoord op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz Uitgegeven door Joachimus Mobachius, predikant te Nijkerk
49028: MODDERMAN, T.RED TE AMSTERDAM DS. J. J. L. TEN KATE - Het gebed der gemeente voor hare leeraren. - Leerrede over Handelingen IV: 29. Uitgesproken den 15den April 1860 ter bevestiging van Ds. J. J. L. ten Kate
61166: MODDERMAN, H. J. W. - Goud, wierook en myrrhe. Advents- en kerstgedichten. Bijeengebracht door H. J. W. Modderman. 2e druk.
61167: MODDERMAN, J.F.A. - Bodegraven in 1672.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9