Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75241: ATLAS DUTCH PROTESTANT MISSIONARY LABOUR - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ 2e druk
59430: LABUSCHAGNE C J - WAt zegt de Bijbel in GODS NAAm Nieuwe bijbeluitlag en modern Godsgeloof
71470: MORIQUAND LACAF - Les Pecheurs d'etoiles T.1 et T.2 la fille du fleuve T2. ballast
59431: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
36591: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
23466: LAER, REYNARDUS TOE (NIJMEGEN) - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen ontleedt, verklaart en toegepast. Door Reynardus toe Laer, in zyn Eerw. leven laatst Bedienaar des H. Euangeliums te Nymegen. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange, tevoren deszelfs Amptgenoot, en thans Predikant te Amsteldam.
59434: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
59435: LAFFONT, R., J. BOUDET EA - Rome en de Romeinen. Hun geschiedenis door de eeuwen heen
59437: LAGENDIJK, JOH. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
59438: LAHAYE TIM, JENKINS JERRY - Apollyon
59439: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
59440: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
46168: MURRAY LAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
73601: HARRIS LAIRD R. - Inspiration and canonicity of the Scriptures
59446: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. bijbelliederen voorv de jeugd met begeleiding van Piano of orgel en melodie instrumeten 2e druk
59444: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Deel 4 Bijbelliederen voor de jeugd. 2e druk.
59445: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Grote bundel Deel 1. vierde druk en deel 2
69605: LAM, ANTON B., VERZAMELD EN VERANTWOORD DOOR - Verzet En PoŽzie, Een Bloemlezing Verzetsverzen
59452: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een jaar na de bevrijding van ons Vaderland. Predikatie over psalm 124 : 6 - 8 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
27655: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 25 meditaties. 5e druk.
59448: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen. derde druk.
22518: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
39768: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar van Rijssen .wegens vertrek naa Amerika
2363: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Gods daden herdacht. Tweede druk.
21539: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Uit het Overjordaanse 1 en 2 Geschreven brieven, Artikelen en Overdenkingen.geschreven in de Saambinder kort naar zijn vertrek naar Grand Rapids
13919: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Op de zee en aan de oever van Tiberias. Een drietal predikaties.
21537: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Bazuinklanken. Twaalf predikaties. Nagelaten geschriften. deel 2.
1798: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
23136: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
38968: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 2
28285: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM4 - Gods getuigenis van Korachs kinderen. Een predikatie over Num. 26:11.
28893: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
14798: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden.deel1 1. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
59466: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
19660: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties.
26597: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het uitgaan van den Godvruchtigen Izak. Een tijdpredikatie over Genesis 24:63a door Ds W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid.
47939: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een Terugblikdeel I,-2-wen 3 .overdenkingen en belevenissen uit het geestelijke leven
17114: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Wachters op de muren van Jeruzalem.
21543: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Rondom het kerkelijk leven.
29241: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het hoogtepunt in IsraŽls leven of Jacob buigend onder het welbehagen Gods. Predikatie over Gen. 49 : 31.
59458: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ter Gedachtenis 1929-1969
59449: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
59475: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vlucht van Christus naar Egypte.
73727: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. I: Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. 242 blz. .
59481: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Heengegaan in vrede verslag begrafenis overdenkingen
59487: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vreze Des HEEREN.
59480: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Pastoral letters letters to the congregation
36882: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM/BEIJEMAN, H./NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain. Tweede druk.
59470: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen.
59472: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar.
59473: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 3. Twaalftal preken, voor .kerst oud-nieuwjaar na nieuwjaar
26596: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - voor bijzondere tijden.deel 4 12 preken Hemelsvaartdag,pinksterenen na pinksteren
21538: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Overdenkingen. Nagelaten geschriften. deel 1.
22084: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een terugblik II 3e druk
21937: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Gods genade overvloedig en bestendig. Zestal Predikaties, Hierin is tevens opgenomen de reisbeschrijving naar Amerika
13924: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een terugblik I Prakticale Bevindelijk gereformeerde geloofd ervaringen
35340: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Afscheidspredikatien DesHeerenzefgen toegebeden dooreen scheidenden Leraar i.v.n met vertrek naar GrandRapids(U SA teRijssen en Rotterdam
59462: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
1287: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Verlaat niet wat Uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen door ds. W.C. LAmain, te Grand Rapids (U.S.A.)
73926: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Rust in God Handelinge 27 vers22-25
36465: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties.
45445: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
13920: LAMAN, DS. W.F.CHR GERF PRED - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
59489: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
59490: LAMAN, DS. W.F.CHR GERF PRED - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
55589: GROEN VAN PRINSTERER LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865 1e druk,
60822: MEIDEN VAN L A KREMER W -MARIS J C EN LAMAN W F - Zal gedenken 1894-1954 gedenkboek uitgegeven bij het zestig jarig bestaan van de Theologische School der Christelijke gereformeerde kerken
59491: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
16155: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
33080: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 3e druk.
36056: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59501: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren.
59495: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 9e druk.
59497: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 2e druk.
59498: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59496: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord. 2e druk.
73152: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord.
59503: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59508: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
59509: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59506: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
59510: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
59505: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
59504: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
59512: LAMMERS, F. J. - Achter de Kloostermuren.
75301: LAMMERS, FRED. J. - Juliana, een leven in dienst van Nederland r. Met unieke foto's uit privť-collecties.
76510: LAMPARTER, HELMUT (ED.). - Prophet wider willen. Der Prophet Jeremia.
18426: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
76465: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59530: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59523: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
59524: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59528: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
32178: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59532: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 4e druk.
31728: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
41709: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59516: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiŽn over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
59520: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Deel 1: 1e druk. 1717 ( titelprent-pag-24) 798(10) blz. AMSTERDAM, Schoonenburg. Deel 1: met intree predikatie over 2 Cor 3 vers 5-6, vertaald en met voorrede van Petrus Bodaan. Deel 2: 5e druk. 1746. (10) 810 (9) blz. 8o AMSTERDAM, Vieroot. Deel 3a: 2e druk. 1725. (2) 796 blz. 8o AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 3b: 2e druk. 1726 (20) 797-1557 (16) blz. 8o AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 4a: 1e druk. 1727. (2) 812 blz. 8o. AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 4b: 2e druk. 1727 (2) 813-1593 (35) blz 8o. AMSTERDAM, Schoonenburg Antony
59526: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.

Next 100 books from Kool Boeken

4/4