Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35280: LEENMANS, DS. H.A.HERV PRED - De Grote Onbekende en hoe Hij zich openbaarde. Tiental leerredenen.
26466: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - Het heil is des Heeren. Viertal leerredenen door ds. H.A. Leenmans, Ned. Herv. pred. te Delft.
59707: LEENMANS, DS. H.A.HERV PRED - De Grote Onbekende en hoe Hij zich openbaarde. Tiental leerredenen.
72515: LEEST C. VAN DER - De stress de baas? over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten
5100: LEEUW, ISAAK DE (LAATST PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard, de beminlijke verpligting daar toe uit het evangelie aangedrongen, en tegen de bedenkingen; zoo van 't vleeschlijk vernuft, als van heilbegerige doch bekommerde zielen, gestaafd en verdedigd. In eenige leerredenen, nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Heere Isaak de Leeuw, laatst predikant te Rotterdam. met voorwoord vand G.J. Nahuys Amst 7e druk. Met privilegie.
59711: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied met medewerking K.Ph. Bernet Kempers. .
59712: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - De godsdiensten der wereld. Tweede druk. Deel I: 549 blz. Deel II: 546 blz.
40129: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door (...)
38606: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen Aart, en in zyn Gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, Vertoont uyt verscheyden Uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Door N.S.V.L. Den tweeden Druk
42971: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens betragtingen in zyn eenzaamheyt. Vertoont in de verhandeling van verscheydenen uytgeleezenee schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting. derde druk
46819: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
3077: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
46821: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezogt en gezaligt; ofte een verhandeling over Luce 19: 10. En Christi vriendelyke nodiging, of de ware ruste voor een vermoeide ziele; aangewezen uit Matth. 11: 28. Met eenige gezangen. Den agtsten druk.
59721: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den derde Druk.
59726: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens betragtingen in zyn eenzaamheyt. Vertoont in de verhandeling van verscheydenen uytgeleezenee schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting. derde druk
59727: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vijfde druk.
59728: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (1648-1730, AMSTERDAM) - Des Godsdienstige christens zielsverlustiging, ofte verscheyde geestelyke gezangen, slaande op de oeffening van de Geestelyke Godtsdienst der christenen. Den 3edruk. vermeerdert met nog eenigre gezangen over stoffen verhandeld in de bekommerde en bevestigdeChristen
59723: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...) vijfde druk
59724: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.
59729: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
59730: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
59732: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De wedergeboren christen, ofte een verhandeling van de geestelyke vernieuwinge des mensche. Waar in die bestaat, hoe nodig zy is ter zaligheid; en wat verpligting dezelve op hun legt, om door een dankbare erkentenis God te verheerlyken. Den zesde druk. WAARBIJ De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen vijfde druk.
18550: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen, Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Door (...)
27381: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen. Negenden druk.
3238: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 2e druk.
59731: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 1e druk.
59722: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...)
59725: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den Tweede Druk.
34457: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den derde Druk.
33975: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
15311: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart en in zyn gedrag omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Door N.S.V.L. Den vierden druk
41434: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.
42712: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den Tweede Druk.
25453: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte verscheyde geestelyke gezangen, Slaande op de Oeffening Van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. t' Zamen gestelt Door N.S.V.L.
26843: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
41433: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...) vijfde druk
63409: PETERS W LEEUWARDEN - De uitbreiding van het onderwijsboekje bij in den Godsdienstb door A Brink Leeuwarden den 1 april 1838 door W Prins
47066: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezogt en gezaligt; ofte een verhandeling over Luce 19: 10. En Christi vriendelyke nodiging, of de ware ruste voor een vermoeide ziele; aangewezen uit Matth. 11: 28. Met eenige gezangen. Dentiende druk.
38609: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zyn Gedrag en Wandel, Zoo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen, Ende in allerley gelegentheeden, Met Bygevoegde Waarschouwinge, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede deel. Door (...)
43715: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vijfde druk.
3762: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bevestigde Christen. Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke belyderen en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgelezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Den vierde druk.
44082: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (1648-1730, AMSTERDAM) - Des Godsdienstige christens zielsverlustiging, ofte verscheyde geestelyke gezangen, slaande op de oeffening van de Geestelyke Godtsdienst der christenen. Den 3edruk. vermeerdert met nog eenigre gezangen over stoffen verhandeld in de bekommerde en bevestigdeChristen
54548: FENEMA IBERTUS(=GERBEN) 1669-1750 LEEUWARDEN - De Verborgentheit des KRUICES vertoontv IN JOB en vervult in JESUS CHRISTUS de sonen Gods kortelijk opgegheldert
69560: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. den vierde druk
59719: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen. Negenden druk.
59720: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt, Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. (...) Den Vyfden Druk.
59713: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.tweede deel Den vierde druk.
59714: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des godsdienstige Christens, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 2e druk.
59715: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. den vierde druk
59716: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart en in zyn gedrag omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Door N.S.V.L. Den vierden druk
59717: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte verscheyde geestelyke gezangen, Slaande op de Oeffening Van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. t' Zamen gestelt Door N.S.V.L.
59718: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen zevende druk.
4012: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De godsdienstige Christen. In zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. den vierde druk
3761: LEEUWARDEN, NIC. S. VAN (N.S.V.L.) (1648-1730, AMSTERDAM) - De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt. Door een schriftmatige verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge en byzonder voor jonge heylzoekende christenen en zwak gelovigen. Met eene voorreeden van Bernhard Sandyk, bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Tweede druk
70430: LEEUWE VAN J D - UITLEG vann de berijmde Psalmen
21857: LEEUWEN, DS. D. VAN - Afscheids- Bevestigings- en Intredepredikaties.
59753: LEEUWEN, P. A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
73022: LEEUWEN, J. D. VAN - in Uw spoor Bijbels dagboek voor kinderen
19466: LEEUWEN, W. VAN - Jezus gebonden tot losmaking van zijn volk. Lijdenspredikatie.
59765: LEEUWEN, W. VAN - Een korf met zomervruchten - Bijbels dagboek
59754: LEEUWEN, PETRA VAN - De vrouwen van de SGP - 10 gesprekken
59771: LEEUWEN-VAN HAAFTEN, G.W. VAN - Spoorloos
59743: LEEUWEN, H VAN - ZEFANJA : verklaring van een bijbelgedeelte
59758: LEEUWEN, W. VAN - de aanstaande benaauwtheid der tijden en hare beleving
59737: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.
59736: LEEUWEN, A.P. VAN - 2 x 2 = 5 Merkwaardige uitkomsten van cijfer- en getallencombinaties. Rekenkundige raadsels, vreemde vraagstukken, goocheltoeren met cijfers, toovervierkanten, paradoxen enz. Bewerkt naar de Fransche uitgave van Gaston Boucheny. Tweede druk.
59756: LEEUWEN, W. VAN - Langs de oude Brabantse kerken. Tweede druk. Delen van de serie "De oude Nederlandse kerken".
59749: LEEUWEN, JACOB VAN PZ. - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige leerredenen over verschillende teksten.
59751: LEEUWEN, JACOB VAN - Eenige mededeelingen omtrent de bekeering en de roeping Gods tot het predikambt van Jacob van Leeuwen Pzn. in leven leeraar bij de vereeniging van Gereformeerden te utrecht en elders door hemzelve geschreven, alsmede van zijn arbeid, ziekte, sterven en begrafenis door eenige vrienden opgeteekend en bijeengebracht.
59752: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht meer zijn. Zestal keurige leerredenen.
59766: LEEUWEN, W.H. VAN - De geestelijke geneeskonst bevattende raad tegen den dood. En middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid van den eenigen medicijnmeester ter ziel.
59767: LEEUWEN, W.H. VAN. - De geestelijke geneeskonst, bevattende raad tegen den dood en middelen tot een eeuwigdurende gezondheid, van den eenigen Medicijnmeester der ziel, J.C.
59744: LEEUWEN, H. VAN - ZEFANJE : verklaring van een bijbelgedeelte
59742: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. Die het leest, merke daarop. uitlegging van het boek Daniël. E.J.H. van Leeuwen. V.D.M. te Arnhem.
59738: LEEUWEN, DR. C. VAN - Sociaal besef in Israël
59741: LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel & aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. met medewerking van ton van den Beld, Theo de Boer, Pieter Holtrop, Harry Kuitert, Evert van Leeuwen, Gerrit Manenschijn, Bert Musschenga, Hans Reinders, Lieke Werkman
59759: LEEUWEN, W. VAN - Weest in geen ding bezorgd. Biddagpredikatie voor het gewas. Over Philippenzen 4:6.
59746: LEEUWEN, J. VAN - Eerste zestal afgeluisterde pedikatiën gesproken door J. van Leeuwen Pzn. te Gouda en opgeteekend door A.C. van der Star te Waddinxveen.
59747: LEEUWEN, J.A. VAN - Niets dan Christus. Herdenkingsrede, uitgesproken 4 maart 1917, ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling. De opbrengst dezer uitgave komt ten voordeele van de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal.
59764: LEEUWEN, W. VAN GODSDIENSTONDERWIJZER - Een gang bij nacht. Oefening over Nehemia 2:12-13b.
59760: LEEUWEN, W. VAN. - Een waardige Feestviering Tijdwoord over Psalm 81 : 9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin
59761: LEEUWEN, W. VAN - Het biduur van een godvreezenden koning. Overdenking over psalm 32 : 5b.
59762: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE VRIEZENVEEN-SCHOONDERWOERD-DRORRECHT - GODS weldadigheden herdacht in het midden zijns tempels tijdwoord naar aanleiding van de herdenking van WILLEN van Oranje over psalm 48vers 10 23 april 1933
67142: VAN LEEUWEN, P.J. - De betekenis van Fr. E. D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland. [z.g.staat] Teyler's Godgeleerd Genootschap, n.s., 26.
45591: LEEUWEN, M. VAN (PREDIKANT TE GARDEREN OP DE VELUWE) - De ware geestelijke vrijheid. Leerrede over Joannes 8: 34-36 door M. van Leeuwen (predikant te Garderen op de Veluwe) Negentiende twaalftal, No.1
19119: LEEUWEN, JACOB VAN (1845-1913, AALSMEER-UTRECHT) - Heidelbergsche Catechismus verklaard in beluisterde en aangetekende predikatien.
73453: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
23582: LEEUWEN, W. VAN - Elia de Thisbiet. Bijbellezingen van de eerwaarde heer W. van Leeuwen, godsdienstonderwijzer te Schoonrewoerd. deel 2 - 267 (2) blz.
41361: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1960gebrocheerd, 102 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Monnich C W Prof Dr. de Psalmen - Jaffe H L C Dr De beeldende kunst in Nederland na 1945 Redeker H Drs Het Hollanndse Karakter in de schilderkunst voor en na 1945 - Doelman C de bevrijding van de grafiek - Rookmaker H R Dr. Kunstin het boek - Haaren J W M drs Achtergronden van de Nederlandse drukkunst na 1945
41360: BORST P MR - CLEERDIN JOS AM - LEEUWIS TH - drukkersweekblad en autolijn Kerstnummer 1959 gebrocheerd, 96 blz plus bijlagen en advertenties.typo : Bijlage van Wittet -Aldert Het woord als boek Friedlaender Henri de Grafische vorm van de Bebreeuwse Bijbel - Jaffe H L Dr. Het hemelse en aardse Jeruzalem - Beek M A Prof Dr Land en volk van de bijbel . en Levisson R A Mr Iets over de achtergronf van het Oude testament
59772: LEGÊNE, P. M. - Laat de kinderkens tot mij komen!
59774: LEHMANN, K.B. / NEUMANN, R.O. - Atlas und Grundriss der bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Teil I: Atlas von Prof. Dr. K.B. Lehmann, Direktor des Hygienischen Institutes in Würzburg und Prof. Dr. Med. et Phil. R.O. Neumann, Direktor des hygienischen Institutes in Giessen. 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage. (13) 80 Tab. 1910 Teil II: Text. (15) 495 blz.
73902: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 15e deel
73903: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 10e deel
73899: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 8e deel
73901: PIJPER F DR. HOOGLERAAR TE LEIDEN - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, 9e deel
53925: DR. L. KNAPPERT HOOGLEERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERISTEIT TE LEIDEN - Pro Ministirio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Kerkelijk leven in Nederland in onzen tijd. 1e deeltje
54431: EVERS J.C.G. DR. LEIDEN - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde,REDEVOERING ten aanvaarding van het hoogleeraatrssmbt aan de Hoogescholl van LEIDEN den 23e september 1864
1710: N.N.NED HERV PRED TE LEIDEN - Het verkorte Leidsche vraagboekje, vooral ten gebruike op winter-katechizatiën. Tiende druk.
69994: GERF GEM LEIDEN - Onderzoekr de schriften 50 jaar jeugsdvereniging Gerformeerde Gemeente leiden
73533: LEIDEN - Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMXL-MCMLXXIV
58681: KNAPPERT L DR PRED TE LEIDEN - Christendom en heidendom in de kerkgeschiedenis van Beda der Eerwaardige 69 blz LEIDEN S C van Doesburg 1897 waarbij Bladzijde uit de beschavingsfeschiedenis der LANGOBARDEN 79 blz ASSEN van Gorkum&Comp 1899 waarbij Bronnen voor de kennis van het Friese heidendom het leven van den heiligen Liudger beschreven door Altfrid en vita S Galli
73156: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1901.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
73157: WINTERDINK J H LEIDEN - Haarlemsche almanak voor het jaar .1902.. : aanwijzende de voornaamste jaarmarkten, kermissen, paarden-, vee- en andere markten in het Koninkrijk der Nederlanden, benevens de watergetijden, verduisteringen, de op- en ondergang van zon, maan enz. : berekend op de middagcirkel van Amsterdam de sterrenkundige berekeningen zijn opgemaakt doot J H WILTERDINK Obsevator aan Rijks Srerenwacht te LEIDEN
69397: ZIJLSTRA JAN (LEVENSSTROOM LEIDERDORP - Ontmoetingen met JEZUS de Genezer
74093: MOLENAAR- DE JAGER LEIDY - Een huis voor Samuel
3956: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
26796: LEIGHTON AARTSBISSCHOP - BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
40524: LEIGHTON (AARTSBISSCHOP) / BONNET, L. - Het leven des Christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet. Eerste deel: (28) 292 blz. Waarbij geb.: Tweede deel: 342 blz.
59778: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
51315: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
51317: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
41366: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken met de G J thiemeprijsvraag April 1939 no 4
41367: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
41368: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken april 1938 no 4
51316: BOONE A EN LEIJN B E A. - Vakstudie tijdschrift voor de Grafische vakken februarie nummer 1940
59780: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
59781: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijken kerk. Voor Katechizatieën en huisgezinnen. Van W. Leipoldt. Door G. W. Sannes, Predikant te Oude Pekela. Met een voorbericht van P. Hofstede de Groot, Hoogleraar te Groningen. Vijfde, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59782: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der christelijke kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen. Vrij naar het Hoogduitsch van W. Leipoldt. Door G.W. Sannes, predikant te Oostwold. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen. Zevende, op nieuw verbeterde en vermeerderde druk.
59785: LEKKERKERKER, A.F.N. - Gesprekken over de Heidelberger. Door dr. A.F.N. Lekkerkerker, hoogleraar te Groningen. 2e druk.
59786: LEKKERKERKER, DR A.F.N. - Oorsprong en funktie van het ambt.
59787: LELIMAN-BOSCH, M. E. / PLOEG-DEGGELLER, C. J. W. VAN DER - Onderhoud van huis en huisraad. 12e druk.
59789: LEMMONS, THOM - Daniël, de man die de morgen zag.
71397: LEMMONS, THOM - Jeremia, de man die huilde
59791: LEMS, L. - de fietas van josje en joosje illus Corrie vannden Baan
59792: LENGKEEK, F. - Zalig! - Wie?
59793: LENGKEEK, F. - Zalig! Wie?
70079: SARIS LENI - Liefde in de hoofdrol triologie de zesde reigenote-premiere voor twee en Vogel,zing mijn lied
70077: SARIS LENI - De kinderen van Loraine triologie Winterreismet Joel-Gesloten schakels0- Weg van Wolkensteyn
70076: SARIS LENI - Geluk reikt over triologie tussen eb en vloed-Duizend zomers-geef mij vandaag en iedere dag
70074: SARIS LENI - Van Raalte triologie
73095: IPPEL-BREEDVELD LENIE - Wim en Kim, zesde druk
73657: IPPEL BREEDVELD LENIE - Bunjans Christennereis naverteld voor jonge mensen 2ec druk
70569: LENNEP, J. VAN. - Poëtische werken.
59794: LENNEP, MR. J. VAN & PROF. W. MOLL & J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. 2 delen met 50 staalplaten
59799: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon - Romantische werken
59797: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck, met illustraties naar tekeningen van D. Bles
59796: LENNEP, MR J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland [Door Mr J. van Lennep aan zijne kinderen verteld] 1-2 en 3e stuk
59795: LENNEP, J. VAN - Holland. Almanak voor 1852. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
59801: LENNEP, MR. J. VAN - De Gedichten Van Den Schoolmeester . Met 300 Illustrties Van Anth. De Vries. Inscr zesde druk
59800: LENNEP, MR. J. VAN - Ferdinand Huyck - Romantische werken
59798: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen
6777: LENNEP, MR. J. VAN - Poëtische werken. 2 delen.
70531: VAN LENNEP MR. J. - De gedichten van den schoolmeester negende druk
70698: LENNEP, J. VAN/ HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kastelen in Nederland. Bewerking van Jean Fleurier naar de uitgave van 1860. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving
70509: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
38985: LENNEP, MR. J. VAN / PROF. W. MOLL EN J. TER GOUW - Nederlands geschiedenis en volksleven. Door (...) Deel 1 en 2.
59802: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - negende deeltje - met teekeningen van Isings
59803: LENS, J.; H.J. VAN WIJLEN - Bloei - leesboek voor de Christelijke school - tiende deeltje - met teekeningen van Isings
70913: LENS J. - Rhandensche jongens (met vele illustraties van Tjeerd Bottema)
59804: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
59805: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59808: LENSELINK, SAMUEL JAN(MAROT, CLÉMENT) - Les psaumes de Clément Marot. Édition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu'à 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude. .
59806: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e Eeuw van de Souterliederkens tot Datheen. Met hun voorganers in Duitsland en Frankrijk. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte. Door Samuel Jan Lenselink, geboren te Rijsoord.
59807: LENSELINK, S.J. - De Profundis Psalm 130 in honderd berijmde vewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
17900: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Neerlandica Traiectina. Onder redactie van prof. dr. C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit.
73530: LENTFRINCK, G.A. - De bekering van een dominee.
70690: CALCAR LEO VAN - Jim de voetballer (geíllustreerd door Jan Lutz.)
73105: POLDERMAN LEO - Mops
70696: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geillustreerd door Pol Dom jongensboek leeftijd 9-13 jaar
73696: BOLLEMAN LEO - Op 5 mei ben ik geboren Een beschrijving vann een aantal geburtenissen in Berkel en Rodenrijs gedurende de periode 1940-1945
70693: CALCAR LEO VAN - Bert Rings (met tekeningen van Jos. A. Vetter
70699: DEETS LEO - Avontuur bij Honk geiilustreerd door Pol Dom een jongensboek leeftijd 9-13 jaar
64527: ROOGGEVEEN LEONARD - Spanning in de rode leeuw omslag en platen van john Hummel
59809: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
44366: LEONARD, EMILE G - Histoire Generale Du Protestantisme tome primier La rrformation tome 2 L,Etablissement 1564-1700 .
55295: GOPPELT LEONHARD - Theology of the New Testament 2 volume translated by John E Alsup edited by Jurgen Roloff
54546: FENDT D.DR. LEONHARD - Die neuen Perikopen (Der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896)
59811: LEOPOLD, MARIE - Een jolig troepje. Met platen van B. Midderigh-Bokhorst. 3e druk.
59810: LEOPOLD, L. - Mijn leesboek voor de volksschool, getoetst aan ,,een Nederlandsch belang'' van den heer H.Hemkes Kzn., door Leopold.
5585: LEOPOLD, H. M. R. - Uit de leerschool van de spade. 6dln
19694: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59812: LEOPOLDO I - Vera, e distinta relatione della resa di alba reale seguita li 10. Maggio 1688. All' armi gloriose dell' imperatore. Leopoldo I con la capitulazione, e descrizione della medesima Piazza.
59813: LEPELLETIER, E. MADAME SANS GENE. - De Strijkster. De Vrouw Van De Maarschalk En De Koning Van Rome .
70070: LEPOETER, G.J. - Kapelle en Biezelinge in vroeger tijden.
59814: LEPOP, M. E.A. - Sneeuwwitje voor piano.
59815: LEPPER, J. DE. - De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.
59817: LESSING, ERICH: - Die Bibel. Das Alte Testament in Bildern erzählt.
73749: BIJBEL GROTE LETTER - BIJBEL Nw testament 2 dln voor slecht ziende
44480: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
44476: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50710: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen 1 - Frankische klassieke en oosterse romans
50708: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Afrikaans verhalend proza.
50709: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - BILDERDIJK, WILLEM. Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk - een keuze uit zijn korte gedichten. B J. Wille; inleiding J. Wille;
59818: LEUNE J RED - Over de schepping gesproken
59819: LEUNE, J. / MAURITZ, J. H. / VEER, J. L. V.D. - Over jouw vragen gesproken.
59820: LEUNE, L. EN MAURITZ, J.H - Jongeren en Sacramenten
59824: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
59822: LEURDIJK, G.A. - Twee pastorale brieven van Alexander Comrie. Voorafgegaan door een overzicht van Comrie's theologische inzichten. Met een ten geleide van Ds. A. Moerkerken.
37327: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
72353: LEURDIJK G H - Leven door de Geest de bekering van bakker Nugteren enn de bediening van dominee Van der Groe
59826: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of technology in museums of the world.
59827: LEUSDEN, JOHANNE - Novum Testamentum cum versione Latina; ariae montane ect Johannis Leusden professore
5443: LEUSDEN, J. - Novum Testamentum. In que tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, astericis nonantur, tum omnes & singula voces, semel vel sæpius occurrentes, peculiari nota distinguuntur. Auctore Johanne Leusden, Professore.
39234: LEVER-BROUWER, L.A. - Om een puntenslijper.
59828: LEVI, G. - Das Buch der Judischen Weisheit: Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch
13931: LEWIS C S (1898-1963 HOOGLERAAR TE CAMBRIDGE) - De sleutel tot het geheim. Twee series radio-voordrachten.5e druk
70550: LEWIS, FELICITY. - Zelf merklappen maken.
72105: LEWIS, BEVERLY - Bekentenis, Erfenis, Verstoten, Serie de Amish
71240: SMEDES. LEWIS B. - Ik, man ik, vrouw, sexualiteit en christelijk leven
52381: C S LEWISX (1898-1963 HOOGLERAAR TE CAMBRIDGE) - A Grief Observed
72199: L GREEK LEXICON - The Analytical Greek Lexicon consisting of an alphabetical arrangement of every occuring inflexion of every word contained in the Greek New Testament Scriptures, with a grammatical analysis of each word, and lexicographical illustrations of the meanings: a complete series of paradigms, with grammatical remarks and explanations,
59842: LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld schepping uyt de oudheyd opgehaeld door Jacobus Leydecker, in zijn e. leven, dienaer J. Christi tot Middelburg.Tweede druk.
59843: LEYDEKKER, MELCHIOR (1642-1721, PROF. TE UTRECHT) - De Heyligheyd en de Geestelykheyd van de Gereformeerde Godsdienst vertoont in de verhandelinge van eenige Ziel Oefende stoffen voor aen gevoegt een kort begrijp van de onlangs uytgegevene betooninge van de evangelische gereformeerde waerheyd waarachter van des christens eenige troost in leven en sterven volgens zondag 1 in den catechismus in dichtvorm) WAARBIJ Academische reden over de Watervloet voorgevalen op den 26 Jan 1683 WAARBIJ Laetste afscheyds reden gedaen in de gemeynte Jesu Christi tot RITTUM op den 8 november 1682 over de woorden Pauli 1 Cor 15vers 58 en eerste intrede in de Hemeynte Jesu christi tot WILLEMSTAD op den 4 october 1682 beyde gedaen door Jacobus Leydecker predikant te Willemstad zonder plaats of uitgever
15517: LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - De Hervormde Kerk andermaal verdedigt in 't gemeen tegen het Pausdom, in 't byzonder tegen den hoon den Hervormers, en Hervormde Leeree weer zeer onfatzoenlijk aangedaan door den R.Priester Thomas du Jardin in zijn Boek genaamt ""Spoore der Waarheyd"", enz. Vooraf zyn eenige aanmerkingen over JANSNISTEN verketterd vann dien Pater als ook over deJESUITEN en hunne ruime Zedelaar,verfoeit selfs van de Roomsgesinde uit kun eigen Schriften
59845: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering de Zeeuwse watersnoodramp
61425: MURE J LH - Oud- en Nieuw Testament. naar Julius Schnorr van Carolsfeld. met bijschriften van J, L. H. Muré, pastoor.
73370: JEANETTE LI - De Geur van Jasmijn, Autobiografie van een Chinese christin
73268: STIASNY TH. P. LIC. - Die Theologie Kohlbrugges eine gemeinverständliche Darftellung der Lehre P. Dr. Kohlbrugge
59854: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59855: LICHTDRAGERSSERIE. - Hij alleen. Lichtdragersserie. 45 meditaties.
33904: LICHTDRAGERSSERIE. - Verhoor mij. Lichtdragers serie.
59856: LICHTE, J. H. VAN DER - Tot het licht gloorde. Geïllustreerd door Adri Alindo.
71939: LIEBURG F. A. VAN - Levens van vromen, gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw
71938: LIEBURG F.A. VAN - Profeten en hun vaderland, de geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in nederland van 1572 tot 1816
71937: LIEBURG F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743, Kerk en kervolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën va Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633-1719)
54477: F.A. VAN LIEBURG - Levens van vromen gereformeeerd piëtise in de achttiende eeuw
54476: F.A. VAN LIEBURG - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
59864: LIEBURG, F.A. VAN. - De Nadere Reformatie in Utrecht yen tijde van Voetius Sporen in de gereformeerde kerkeradsacta
59863: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie.
59862: LIEBURG, F. A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734 - 1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler.
54986: GEESTELIJKE LIEDEREN - Uit den schat van de kerk der eeuwen.
20789: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
59871: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59868: LIEDERENBOEK - Het Boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekoosen. Met de nodige daar in gemaakte veranderingen.
59869: LIEDERENBOEK - Het boek der psalmen nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mogende: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren, met de nodige daarin gemaakte veranderingen.
62973: OPERETTEN- UND LIEDERSCHLAGER. - Zum 5 uur teeband 19-48 blz - 100 takte tanz band 9-48 blz Tanztee tonfilm band 3-48 blz band 4 50 blz- band 1-48 blz
47640: LIEFDE, L.F - Toch een Prijs
59882: LIEFDE, J. L. F DE - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
23756: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes Geïllustreerd door J.H. Isings Jr
59890: LIEFDE. D.H.DE - De Dorpsplaag
70092: LIEFDE DE J L F - Wat Hansje gaf
59885: LIEFDE, J.L.F. DE - De laatste keer.
59887: LIEFDE, J.L.F. DE - De Grijs van Dorus. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59888: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
59889: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48910: LIEFDE, J.L.F. DE - Toen De eikels vielen. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
48909: LIEFDE, J.L.F. DE - Het groene Luikje. Met een woord vooraf van drs. W.T van Gelder Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Tekeningen en omslag van Walter Donker. En een afsluitend hoofdstuk 40 jaar later door J.J Tevel, oud-hoofd bureau voorlichting van de provincie Zeeland. Tiende druk.
31003: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
72649: LIEFDE J.L.F. DE - Er op of er onder, geïlusstreerd door Jan Franse
59872: LIEFDE, D. H. DE - Broeder en Zuster Vrij bewerkt naar een oud verhaal
59873: LIEFDE, D. H. DE - De dorpsplaag.
59875: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59876: LIEFDE, J L F DE - Strijd
59877: LIEFDE, J. DE - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
59879: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes. Geïllustreerd door SIERK SCHRÖDER Jr. 5e druk.
59880: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes Geïllustreerd door J.H. Isings Jr
59881: LIEFDE, J. L. F. DE - Onder zes nichtjes en neefjes
59883: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Vierde druk.
59884: LIEFDE, J.F.L. - Een zomer aan zee. Geïllustreerd door W. Hardenberg. Derde druk.
49156: LIEFDE, J.L.F, DE - Het lichtje in de verte. geillustreerd door W. Hardenberg. mijn bibliotheek onder redactie van J. C. Wirtz Cz. Schoolopziener in het disttrict winschoten.
43396: LIEFDE, J L F DE - Strijd
32033: LIEFDE, J. DE - Twintig leerredenen van wijlen Ds. J. de Liefde. Met een woord vooraf van C.C. Callenbach in leven laatst predikant te Elburg. Derde druk. Eerste en Tweede deel.
56012: HALKIN LÉON-E. PROFESSEUR À L'UNIVERSITÈ DE LIÈGE - La réforme en Belgique
71628: OOSTERBAAN LIEK - De gelaarsde kat naverteld door liekoosterbaan illustraties van A v.d. Linde Serie Kleintjes mar fijntjes dl 1
59892: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN (1768-1801) - Dagboek, gemeenzame Brieven en Overdenkingen, geschreven door wijlend mejufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan de Kaap de Goede Hoop, en op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeven door J. J. Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika. ..
59893: LIER, HELPERUS RITZEMA VANNCC VERMELD 1 LOC - Verzameling van eenvoudige leerredenen. aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop. uigegeven en vermeerdert met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf door Cornelis van der Leeuw. Tweede druk.
59894: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN (1764-'93) - Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, predikant te Hoorn. Derde druk.
33597: LIER, HELPERUS RITZEMA VANNCC VERMELD 1 LOC - Verzameling van eenvoudige leerredenen. aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop. uigegeven en vermeerdert met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf door Cornelis van der Leeuw. Tweede druk.
34492: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN (1764-'93) - Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, predikant te Hoorn. Derde druk.
59895: LIERE, L.P.J. VAN - Dutch Courage
59896: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief. .
59898: LIETZMANN, HANS: - Geschichte der Alten Kirche [von Hans Lietzmann]; Bd. 1: Die Anfänge; Bd. 2: Ecclesia catholica; Bd. 3: Die Reichskirche bis zum Tode Julians; Bd. 4: Die Zeit der Kirchenväter (4 Bände), [nach diesem Titel suchen]
59899: LIGT, B. DE. - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
22920: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Buurkinderen 8e druk
59909: LIGTHART, JAN; SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien, geïll. door C. Jetses. derde deeltje, nieuwe uitgave, 12e druk.
59910: LIGTHART- SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944 met foto,s
59911: LIGTHART-SCHENK, A. - Wat ligt er op het duinpad?
59904: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H - Het boek van Pim en Mien in vier deeltjes, geïllustreerd door C. Jetses.
59905: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 24e druk
59903: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. 23e druk
59912: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 Oktober 1994.
59906: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië
59907: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien - door Jan Ligthart en H. Scheepstra; bewerkt door Machien Eising; met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses - tweede deeltje
59908: LIGTHART, JAN. (E.A.) - Dicht bij huis, 4 delen.
39363: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H - Het boek van Pim en Mien in vier deeltjes, geïllustreerd door C. Jetses.15edruk
59914: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
1907: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Voor Nederland bewerkt door prof. dr. W. J. Kooiman.
71231: RUBIN LILLIAN B. - Vriendschap
59915: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman. Door mr. P.A.S. van Limburg Brouwer. Vijfde druk.
73680: NICHOLS LINDA - Geen musje zal vallen, vierde druk
20276: LINDBERG, ESTHER - Het visschersmeisje van het Heuveleiland. Uit het Zweedsch door A. Lukkien.
59923: LINDE, DR. J. M. VAN DER - Jan Willem Kals. 1700-1781 Leraar der hervormden advocaat van indiaan en neger.
59925: LINDE, DR. S. VAN DER - Het gereformeerd protestantisme - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als buitengewoon hoogleraar aan de RU te Utrecht (4 feb. 1957)
43832: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
59926: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
59924: LINDE, DR. J.M. VAN DER. - Jan Amos Comenius. 1562-1670. Theoloog-pedagoog-politicus.
59922: LINDE, DR J.M. VAN DER, LUTJEHARMS, DR W., MEERDINK, DR J. - Zenden - Opvoeden - Bouwen. Momenten uit twee eeuwen geschiedenis der Zeister Broedergemeente.
59927: LINDE, M. VAN DE - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. Nummer 12 in de serie MISSION (Missiologisch onderzoek in Nederland). Ook geschreven als dissertatie.
14439: LINDE, S. V.D. - Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje. door dr. S. van der Linde, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
59931: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof. dr. S. van der Linde.
59929: LINDE, S. V.D. - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische theologie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [...] Door Simon van der Linde, geboren te Utrecht.
59921: LINDE J M DR. - Hernhutters in nederland
59920: LINDE A DR.VAN DER - De Nederlandsche geloofsbelijdenis aar den oorspronkelijkn nederlandschen druk van 1562 uitgegeven door Dr,a van der Linde
25936: LINDEBOOM, L. LERAAR AAN DE THEOL SCHOOL DER CHR GERF KERK KAMPEN - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59940: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Gods gebouw zijt gij.
59946: LINDEBOOM, L. - De mannen van Ninevé, de Joden en wij.
59943: LINDEBOOM, DR. J. - Een Franc-tireur der Reformatie.
59942: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het Christendom.herdruk Nijhoff Den Haag 1929
59947: LINDEBOOM, L. - Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Of wat dunkt u nu van de concept-acte? Een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de Kerkeraden en aan de leden van de Chr. Geref. en van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten. Door L. Lindeboom, leeraar aan de theol. school der Chr. Geref. Kerk.
59948: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
59941: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
59935: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen.
59936: LINDEBOOM, A. M. (GEREFORMEERD PREDIKANT) - Hervormd en Gereformeerd.
59937: LINDEBOOM, A. M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het 50-jarig jubileum van de afscheiding.
59939: LINDEBOOM, C. (PRED. TE AMSTERDAM) - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Derde herziene druk.
59934: LINDEBOOM INSTITUUT, PROF. DR. G.A. (REDACTIE) - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. 2e druk
59944: LINDEBOOM, DR. J. - Erasmus van Rotterdam.
59945: LINDEBOOM, DR. J. D - Stiefkinderen van het Christendom.
39770: LINDEL, (EERTIJDS ROOMS PRIESTER MAAR KRACHTDADIG BEKEERD EN DER GEMEENTE CHRISTI TOEGEVOEGD.) - Het Gruwelijkst bedrog of de aanstaande openbaring van de mens der zonde.
59950: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling.
365: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
59957: LINDEN, P. V.D. - De Kost der Armen tot verzadiging der Ziel of Het Goddelijk Tractaat des Kerstdaags uit Lucas 2 vers 16. No II De Kost der Godheid tot Verzadiging Godes of Het Goddelijk genoegen verklaart uit Lukas 2 vers 20.
59958: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59956: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Het getuigenis van Israëls profeten
72509: LINDEN , NICO TER - Korte verhalen
59951: LINDEN, JS. VAN DER - De Heere is mijn Herder Psalm 23 toegelicht- door van der Linden Tweede druk.
72067: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... deel 2 het verhaal van marcus en het verhaal van mattheus
59952: LINDEN, JS. VAN DER - Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk? Door Js. van der Linden, in elven predikant der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage. Zevende druk.
59953: LINDEN, JS. VAN DER - Waarheid of dwaling. Den Haag bij J van der Burgh. 92 blz. Waarbij: Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk. 's Gravanhage bij Js. Bootsma. 56 blz. Waarbij: Heeft de christelijke gereformeerde kerk recht van bestaan? 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 24 blz. Waarbij: Een onhoudbaar standpunt. 's Gravenhage bij Js. Bootsma. 30 blz.
1201: LINDEN, P. V.D. (PRED. VRIJGEM. ROTTERDAM) - Het Doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatieerd.
59959: LINDEN, P. VAN DER (PRED.VRIJE GEM ROTTERDAM) - De Hemelsche Rantsoeneering der Kerk verklaard in een Leerrede uit Hebreeen 10:14
59960: LINDEN-NIJDAM, E.J. VAN DER. - Bloemen, planten en kruiden.
31546: LINDENBORN, M.DIRECTEUR DER NED ZENDINGSVERENIGING - Alla Akbar.Serie Lichtstralen op den akker derc wereld
59961: LINDENBORN, M. - Alla Akbar.
18014: LINDENBORN, M. (DIRECTOR DER NED. ZEND. VEREENIGING - Onze Zendingsvelden III West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereeniging Uitgegeven door den zendingsstudieraad te Utrecht. In den handel gebracht door de N.V. " Algemeene Boekhandel voor inwendige- en uitwendige zending" te den Haag.
43338: LINDENHOUT VAN J (WEESINRICHTING) - Mijntje van den Esscheboom
59964: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Na vijf en twintig jaren Levensherinneringen. derde druk.
73753: LINDGREN, ASTRID - Pippi Langkous met al haar kleurige avonturen in één groot boek! boek voltekeningen vanCarl Hollander
59965: LINDHARDT, POUL GEORG - Die Krich in irher Geschichte. Skandiavische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert Ein Handbuch Herausgegeben von Bernd Moeller.
59966: LINDIJER, COERT H. - Gids voor reisgenoten. Een handboek voor lekepastoraat.6e druk
59968: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vierde druk.
59969: LINDSAY, ANDREW - De geschiedenis van Andrew Lindsay. Uit het Engels vertaald. Vijfde druk.
59970: LINDWER, W. - De laatste 7 maanden Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
59972: LINGBEEK, DS. C. A. - De Gereformeerde Bond en de -Confessioneele Vereeniging
59974: LINGE, A. DE - David en Saul in 1 Samuel 16- 2 Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
59975: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
59977: LINGEN, F. P. L. C. VAN (DOCENT DER THEOLOGISCHE SHCOOL VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK) - Bijbel of het Woord Gods, met inleidingen en verklaringen.
59976: LINGEN, DS. VAN - De man in de schaduw. Strijder voor het Chr. Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel. Door W. Ruiter v.d.m.
59978: LINHARD, VOLKER - De schreeuw uit de put
71833: LINSCHJOTEN J. H. VAN - BENONI een verhaal uit de vervolging der Joden in Spanje naar het hoogdutsch met drie gekleurde platen.
59980: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. Derde druk.
59981: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De kinderen van den hugenoot. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Frankrijk, voor en na den St. Bartholomeusnacht.
59979: LINSCHOTEN, J. H. VAN - Wat de liefde van Christus vermag - Een verhaal uit de christenvervolging.
59982: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. twededruk.
47660: LINSCHOTEN, J.H. VAN - De sluipmoordenaar van Villefans. Een historische schets door J.H. van Linschoten. twededruk.
59983: LINTFRINK, ALEXANDER GEORGEUS (PREDIKANT TE OUDERKERK A.D. IJSSEL). - De bekeering van A.G. Lintfrink.
9569: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59984: LINTUM, DR. C.E. - Jordanië, halfbroeder van Israël.
59985: LINTUM, DR. C.E. - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd. (diss)
59986: LINTUM, J.TE [ET AL.] - Rotterdam in De Loop Der Eeuwen
59987: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald door ds. F. Lion Cachet. Met platen en kaart. Derde druk.
14140: LIONNOIS, MR. L'ABBÉ - Traité de la Mythologie, ou explication de la fable par l'histoire, et les hiéroglyphes des Égyptiens, véritable source de la fable; Orné de deux cent seize Gravures en taille-douce. A l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe. Cinquieme édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur.
59989: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT: - Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik. [nach diesem Titel suchen]
46786: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
36394: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Nieuwe onveranderde uitgave van de nieuwe verzameling van eenige oefeningen over verscheidene keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd volk; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het Evangeliusm onder het ongeloof als besloten zitten en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, door Hendrik van Lis. Met eene voorrede van G. Maliepaard Cz., Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
21413: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheide gelegenheeden uitgesproken, en nu in 't licht gegeeven ter bevorderinge van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die geenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En teffens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen, door Hendrik van Lis
19120: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
4478: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Verzameling van twintig oeffeningen, over verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen.
21419: LIS, HENDRIK VAN (C. 1760, OEFENAAR ROTTERDAM) - Nieuwe verzameling van eenige oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordeing van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk; en verder Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus Zoekende Zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde. 2e bundel.
56118: HARRIS LISA - Bloedband
22810: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV (1791-1866, BERLIJN) - Extemporirbare Entwürfe zu Predigten und Casualreden über das ganze Neue Testament. Im Verein mit mehreren Geistlichen bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Gustav Lisco, Dr. th. Prediger an der St. Gertraud-Kirche in Berlin und Ritter Erste Abtheilung. Die Evangelien und Apostelgeschichte. Zweiter Band, das Evangelium des Johannes und die Apostelgeschichte enthaltend.
39135: LISCO, FRIEDRICH GUSTAV, THEOL. DOCTOR, EN PREDIKANT BIJ DE ST. GEERTRUIDSKERK TE BERLIJN. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Uit het Hoogduitsch. Eerste stuk: Overzigt van de volken en landen, waarvan in het Oude Testament melding wordt gemaakt. Tweede druk.
60002: LISMAN, J.H. (1789-1842) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
60003: LISMAN-SCHAAP, T. M. - Inventaris 3 - Jachtgerecht in de provincie Utrecht
32354: LISMAN, J.H. (1789-1842) (DS B MOORREES) - Het rapport der synodale comissie en besluit der synode van den 19 Julij 1841 op het adres van den Wel-Eerw. zeer geleerde heeren B. Moorrees, c.s. Nagenoeg negenduizend leden der Gereformeerd-Hervormde Kerk in Nederland genomen, getoetst, beantwoord en als onregtmatig aangetoond, in overeenstemming, door Mr. J.H. Lisman.
60005: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktische theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
9570: LISSNER, IVAR. - Levend verleden. De grote culturen der mensheid.
73490: RICHMOND LEONARD & J LITTELEJOHNS - THE TECHNIQUE OF PAINTING WATER COLOUR OIL PASTEL
40517: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
65503: SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES: - Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine d'études liturgiques, Paris, 28 juin - 1er juillet 1977. .
38027: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking.
73887: JONES LLOYD D.M. - Beproefd geloof, het uitzicht van Psalm 73
35596: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. 4e druk
60010: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. 4e druk
60011: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heikige geest serie geloofsleer
60013: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Veilig in de wereld
60008: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Faith on trial. Studies in Psalm 73.
60021: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
60020: LO GROLLE, J. H. V.D.M. - De boodschap van Kohlbrugge Nú!
60022: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
60023: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
60019: LO GROLLE, J.H. - De boodschap van Kohlbrugge nú!
60024: LO GROOT, DR. K. - Kohlbrugge in en uit zijn gedichten. Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150ste geboortedag.
1968: LO GROLLE, J. H. V.D.M. - De boodschap van Kohlbrugge Nú!
60026: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
39773: LOBSTEIN, J. F. - Eenige werkingen Gods in de zielen. Twaalf overdenkingen, uitgesproken in het oratorium van Génève. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
60027: LOCHEM, MARYANNE VAN - Meta's overwinningen. Bandtekening en illustraties van Nelly Donker.
2657: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding. Door Dr. J.C.S. Locher, Ned. Herv. predikant te Leiden.
60030: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
60031: LOCHER, J. C. S. - Leer en leven (overdruk uit ,,Troffel en zwaard"
60032: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
60033: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking. Door dr. J.C.S. Locher, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Waspik.
60034: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord. Academisch proefschrift.
60035: LOCHER, TH. L - Zalig de armen van geest, Twaalftal preken van Th. J. Locher
60029: LOCHER, G. W.ANTIEKBROCHURE2012 - Hoe komen wij tot de ware reformatie - Stukken aan en van den kerkeraad der Hervormde Gemeente te Aalst in zake de tegenwoordige zoogenaamde ,,Reformatie der kerken." uitgegeven vanwege den Kerkenraad
48809: LOCHER, G. W.PRED HERV GEMEENTE TE AALST - Hoe komen wij tot de ware reformatie - Stukken aan en van den kerkeraad der Hervormde Gemeente te Aalst in zake de tegenwoordige zoogenaamde ,,Reformatie der kerken." uitgegeven vanwege den Kerkenraad
73161: LOCHER G F D - Dr.J C S LOCHER OVER Natianalisme en Nationnaalsocialisme
60036: LOCKEFEER, P. - Nederland in de tweede wereldoorlog. Voor de hoogste klassen basisonderrwijs en beginklassen aansluitend onderwijs.
60037: LOCKYER, H. - Last words of Saints and Sinners
60038: LODDER, W. DR. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw. Kijk dat was nog eens een tijd om zulke vragen te stellen.
73826: GROENEWEGEN J. LODENSTEIN J. VAN - Eenzaam, met U gemeenzaam, bevindelijke gedichten van biddende dichters, samengesteld door dr. S.D. Post
3735: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
73514: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichetelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagenen, als andre. Den Vierden Druck verbetert en vermeerdert. met gedicht van A. Godart
73535: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - MEDITATIES over het lijden van Jezus Christus (genomen uit zijn dagboek van1659) uitgever Golverdingen Gravenhage 68 blz WAARBIJ GEESTELIJKE OPWEKKER Dorderecht H R vanElk (68)356blz en DeHeerlijkheid een waar van Christen Utrecht Fisscher 1871(14)456 blz
18545: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
30312: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
4164: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De WEEG-SCHALE van de onvolmaaktheden ofte BEDENCKINGEN npende gewigte of de regt matige aftinge te maaken van de gebreken en struykelingen Job 6vers 25 O hoekrgtig zijn de regte redenen
73521: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen Behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeel in vier deelen. Met een aanhangsel de tiende druk verbeterd en vermeerderd
73539: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen Predikatien ect Groen Leiden WAARBIJ De Heerlijkheid van een waar christelijk leven
6535: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. Begrepen in Sestien uylgelese Kerk-Redenen. Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767.
44081: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom voorgestelt in 10 predikatien en aangedrongen door het leven en sterven van dien grooten selfs-verloochenaar J. v. L. De derde druk, meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght. nieuwe uitgave
71644: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Kort en zedig ONDERZOEK van berigt nopende den SABBATH, ende de korte Aanmerkingen over het gene de korte aanmerkingen over het gene dies aangaande zederd enigen tydt tot UTREGT geleret zoude zyn benevens de LAATSTE GEDAGTEN over de zedelykheit des v
31456: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. D Den dertiende druk merkelijk verbeterd, als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Waarbij geb.: Uitspanningen behelzende eenige stichtelijke liederen, geestige gedichten, en andere Praktikale Stoffen. tweede deel sevende druk uitgegeven te Rotterdam
73525: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den veertiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73523: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De 11e druk verbeterd en vermeerderd.
73522: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de veertiende druk.
22283: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
39953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
73518: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den twaalfde druk merkelijk verbeterd . Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
73517: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem. de veertiende druk.
3740: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leeren speelen.
31440: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den zestiende druk merkelijk verbeterd en op een zoetbloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zangmeesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumenten willen leere spelen.
37929: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de 1e en de 2e Zamenspraak.
60042: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam.
153: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De Weegschaal van de Onvolmaaktheden der Heyligen Ofte bedenkingen Wegens het Gewicht, of de Achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door (...) Met een voorafgaande korte levens Beschryving van den Autheur. Vierden Druk.
1436: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam.
71645: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs
31046: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - J. van Lodensteyn's negen predikatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleerd en nog minder gepractiseert. Nagezien en ter drukpers bequaam gemaakt en verrykt met eene voorreden alsook eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van den Hooght, predikant te Nieuwendam.
73526: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den elfde druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
29320: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) J H DONNER - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden; als ook, met een beschryving van het leven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght. Predicant te Nieuwendam. .2e druk onder toezicht vanJ H Donner
4227: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De zevende druk verbetert en vermeerdert.
30268: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697.
24303: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De geesteloosheid in de godsdienst. Predikatie over Ezech: 7 en 8.
23342: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Het vervallene christendom uyt haar zorgeloose doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens. Begreepen in zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, waar by zyn gevoegt vyf voortreffelyke predikatiën van de beroemde Godzalige en geleerden heeren R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een voorreden van Melchior Leydekker, S.S. Theol. Doct. en professor te Utrecht. Tweede druk.
73515: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
73516: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den tiende druk verbetert en vermeerder.
73540: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uw lijden Groot 48 Meditatien over hetlijden Jesu Christi
30012: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht, of de achtinge die men te maken heeft van de gebreken en struykelingen der geheyligden op de aarde. Door Jodocus van Lodensteyn. In zyn leven uytmuntende leeraar in Gods gemeente te Utrecht. Met een voorafgaande korte levensbeschryving van den autheur. Vierde druk.
44162: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Vrede op aarde vier kerstpreken
4090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De vijfde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland.
66859: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
42790: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
31362: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlykheyd van een waar christelyk leven: uitblinkende in een Godsaligen wandel. Volgens het geestelyk licht der Euangeliums, te zien in Jesus heerlyk voorbeeld, nedrige geboorte en armoede om ons te wederbare en ryk in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelesene kerk-redenen, gepredikt door den saligen heer Jodocus van Lodensteyn, in syn leven vroom, wys, getrouw en vermaard leeraar tot Utrecht. den tweede druk naauwkeurig overgezet en van veele misstellingen der schriftplaatsen gezuivert.
46124: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De derde druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven predikant te Nieuwendam in Waterland. Waarbij Het vervolg van den Geestelyken opwekker, voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door den Heer Jodocus van Lodensteyn, wijlen gezeegent leeraar t'Utrecht. Ende nu, om de selve, ten versoeken van veelen, na de predik-ordre, ter druk bequaam te maken, uyt het schrift, 't geen van een Godvruchtig christen, onder het prediken was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schriftuurlijke uytbreydingen van alle de hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte inleydingen, verklaringen der texten, en andere nuttigheden; als ook, met drie gevallen van conscientie. Door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam, in Waterland.
32034: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
37250: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
614: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangsel. De achtste druk verbetert en vermeerdert. (14) 464 (13) pag. Daarbij geb.: Uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere practicale stoffen. Tweede deel. 3e druk. by Reinier van Doesburg, 1717 (16) 127 pag. Deze druk niet in SGT.
38586: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) A. VAN DEN VELDEN; HENRICUS VAN RIJP - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
60090: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60045: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den elfde Druck verbetert en vermeerdert.
60044: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. (...) Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. verbetert en vermeerdert.. tiende druk.
60053: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' zamenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De twede druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
60052: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhanszel. De tiende druk verbeterd en vermeerderd.
38896: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel.
40141: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45. Gedaan in Utrecht. Niet lang voor het bittere noodjaar 1672
39715: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR VRIJER, M.J.A. - Uren met Lodenstein.
37254: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) BRAKEL WILHELMUS - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. waarbij De Ware Christen
29997: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt-Spanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten. Verdeelt in vier Deelen. I. Bybel-Stoff: enz. II. Aandachten enz. III. Stichtelijcke invallen enz. IV. Boetdichten. Ende een Aanhangsel van verscheydene soo in d'ordre overgeslagene, als andre. Den vierden Druck verbetert en vermeerdert.
3741: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen. Idem, de zestiende druk.
3731: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) / EVERARDUS VANDER HOOGHT - Geestelijke opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. predicatien en Aangedrongen door Het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J. v. L. (...). De tweede Druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, Door Everardus vander Hooght, Predikant te Nieuwendan in Waterland. De Derde Druk. Waar bijgeb.: Het Vervolg van den Geestelyken opwekker, Voor-gestelt in Negen predicatien, Gedaan door den Heer Jodocus van Lodensteyn, Wijlen gezeegent Leeraar 't Utrecht. Ende nu/ om de selve, ten versoeke van Veelen, na de Predik-ordre, ter Druk bequaam te maken, uyt het Schrift, 't geen van een Godvruchtig Christen, onder het Prediken, was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schrifuurlijke Uytbreydingen van alle de Hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte Inleydingen, verklaringen der Texten, en ander Nuttigheden; als ook, met drie gevallen van Conscientie. Door Everhardus van der Hooght, Predikant te Nieuwendam, in Waterland.
28406: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken.
37975: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions weeklagen, of droevige nagedachten, over het leven en sterven ds. Jodocus van Lodensteyn. En: J. van Lodensteyn's beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over het geval van ds. Jacobus Koelman, en de handelingen der leeraren en overheden omtrent hem, in twee samenspraken. Waarbij geb.: Zions weeklagen, of droevige nagedachten over het leven en sterven van Dr. Jodocus van Lodensteyn.
41025: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) DOOR TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
13951: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam. Onveranderde uitgave volgens 1697. Tweede goedkoope druk.
13952: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Uitblinkende in een godzaligen wandel. 16 kerk redenen
40758: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Twee leerredenen over de geboorte van Jezus Christus en den geboren Christus
25942: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige t' zamenspraken. Eerste deel: vervattende de I. en de II. t' samenspraak. De vierde druk, vermeerderd met een voorberigt. Waarbij: J. van Lodensteyns geestelyke gedagten, na sijn dood uyt-gegeven: aangaande het ware wesen van 's menschen geluksaligheyd; en de naakte ontdekkinge van 's volks algemeene dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. Een predicatie van J. van Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8. En: Zions wee-klagen of droevige na-gedagten over het leeven en sterven van D. Jodocus van Lodensteyn; uytgesprooken in de gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, door H. van Ryp, dienaar Jesu Christi aldaar. 1 Sam. 25: 1. De derde druk, vermeerdert met een lyk-gedigt op D. van Ryp.
73733: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpers bequaam gemaakt, en verrykt met een voorreden. Als ook met een beschryving van het leeven en sterven van den grooten selfs-verloochenaar J. van Lodensteyn. Door Everhardus van der Hooght, predicant te Nieuwendam.
36393: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
3743: LODENSTEYN, JODOCUS VAN (1620-'77, UTRECHT) - Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.
60091: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
5493: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
60092: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
38208: LODOVICUS, ANT.; QUESNEL, PASQUIER (1634-1719) - De lydende Jesus, of christelyke bedenkingen, en korte gebeden over het lyden van onzen Zaligmaker, getrokken uyt de zedelyke bemerkingen over 't N. Testament. Opgesteld door last van mijnheer den bisschop van Chalons, en goedgekeurt door den tegenwoordigen aartsbisschop van Parys.
70856: LOENEN, J. VAN - Op de Noordzee met 4 platen 1e druk
60095: LOEVESTEIN - Iets over de geschiedenis van Loevestein. 2e druk.
60097: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C. - Een paard in huis!Tweede druk
60099: LOGTMEIER, J. - Plicht of liefde.... Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven. Voor 8 heren en 3 dames. Door Johan logtmeier.
60100: LOGTMEIER, JOHAN - Plicht of liefde . . . . Spannend spel uit de bezettingstijd in vier bedrijven voor 8 heren en 3 dames.
60102: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer. . Ill.: met bandtekening en vele ills.met kleurgebruik.;
60103: LOK, P. - Christelijke arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht van het vierde gebod.
60104: LOLKEMA, J. H. - Juwelen in het zand. Illustraties van Henk Roosink.
60106: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60105: LOMANNUS, WILH. - Bybelbloemen. Uit het Oude en Nieuwe Testament, stigtelyke mengelvaerzen en puntdichten.
60108: LOMMEL, A. - Primitieve beschavingen
50677: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
43090: BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN - The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
74097: HAMILTON JAMES PRED BIJ DE NATIONALE SCHOTSE KERK TE LONDEN - De Roeping van den Christen eenige beschouwinge over Christelijke werkzaamheid en vurigheid van Geest
40127: LE LONG, ISAAC (1683-C.1762) - Gedenkwaardig en Uytvoerig Historisch verhaal, van de Verdrevene Ballingen, uyt het Aarts-Bisdom van Saltzburg: Uyt Geloofwaardige Historie-Schryvers, Openbaare Acten, Vredens-Tractaaten, en andere Gedenkschriften opgemaakt, En uyt het Hoogduytsch vertaalt, Volgens den laatsten verbeterden en vermeerderden Druk, Door Isaac le Long, Met kopere Plaaten verciert.
60109: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...]. tweede druk
60112: LONGNON, JEAN AND CAZELLES, RAYMOND - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Preface by Millard Meiss. Musée Condé, Chantilly.
60114: LONKHUIJZEN, J. VAN (GEB. TE KESTEREN) - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heilige Godgeleerdheid. Op gezag van den rector Dr. F.L. Rutgers Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. In het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 december 1905, des namiddags ten 2 ure in het gebouw der maatschappij voor den werkenden stand. Door Jan van Lonkhuijzen, geboren te Kesteren, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde kerk te Aarlanderveen. WAARBIJ Locher J C S Dr. toelichting en verweer 192 blz en Lonkhuijzen Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijne prediking met een antwoord aan Dr J C S Locher 168 blz
60115: LONS, VERONICA - Mythologie van de wereld
23164: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone deel 1 Dicht bij huis 160 blz deel 2 leven en dood in het bos 134 blz Deel 3, Langs en op het water 160 blz. Deel 4, Het wijde veld 157 blz. Deel 5, Wadden, strand en duin 192 blz.
69724: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 4 het wijde veld 160 blz
69725: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone RIJK DE NATUUR IN HET EIGEN LAND . deel 5 wadden strand en duin 192 blz
37674: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
46824: HORSTIUS JACOBUS MERLO (1597-1644) BEWERKER: ADRIANUS VAN LOO (1659-1727) - Lust-hof der zielen in het Latyn onder de naem van Jac Merlo Horstius vertaald uit Fransch door Adrianus van Loo 2 e druk
60116: LOO, ADRIANUS VAN (1659-1727) - De eensaeme spraeken, de meditatien ende het handt-boexken van den H. Augustinus. Op een nieuw vertaelt volgens de Latynsche verbeteringe van de Religieusen der Vergaderinge van den H. Maurus door heer Adrianus van Loo, priester. Tweeden druck van nieuws oversien en verbetert.
60117: LOO, DR. P.J. VAN - Geschiedenis van de orde van de vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
60120: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte [von Friedrich Loofs]; 1. und 2. Teil: Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart,
2397: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
71919: LOOMAN, T.M. - Hoe wij aan den Bijbel zijn gekomen - 3e bijgewerkte druk
43730: NEWTON JOHN (1725-1807); HANNAH MORE (1745-1833); THEODORUS MATTH?S LOOMAN (1816-1900) - Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More : voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More / uit het Engelsch door T.M. Looman
60124: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 2e verbeterde druk.
60125: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
60126: LOOMAN, T.M. - Het godsdienstig ontwaken in Engeland in de achttiende eeuw; of Lady Huntingdon en hare vrienden. Uit het Engelsch onder toezigt en met eene Voorrede van T.M. Looman.
60122: LOOMAN, T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met twee kaarten. Naar het Engelsch.
60123: LOOMAN, T. M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. 4e druk.
936: LOOMAN, T.M. - Gids voor den Bijbellezer. Met vijf kaarten. Door T.M. Looman. Zevende druk.
60128: LOON JZ., J. VAN EN M. DE BOER - Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
60129: LOON, HENDRIK VAN - De geschiedenis der Menschheid.
67143: VAN LOON, HENDRIK WILLEM. - Ancient Man: The Beginning of Civilizations.
60131: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der nadere reformatie.
42909: LOONSTRA, DR. B. - De geloofwaardigheid van de bijbel.
1969: LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
60133: LOOS, J.C. VAN DER. - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
47604: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Toen Elsa op Welgelegen was 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
60138: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Toen Elsa op Welgelegen was 1e druk. Ill.: Poeder, Henk
15827: LOOSJES, MR. J. (PRED. EVANG.-LUTH. GEM. NAARDEN-BUSSUM) - Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden.
60134: LOOSJES J MR - NAAMLIJST van Predikanten,hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland Biographie enBiliographie
60135: LOOSJES, A. - Het weeshuis der collegianten 'De Oranjeappel', door mr. A. Loosjes. Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftig-jarig bestaan van het weeshuis 'De Oranjeappel'.
72905: GIUSTINIANI LORENZO S. - Della disciplina, e Perfezione Monastica. Precetti utiliffimi non folamente a'Religiofi, e Religiofe di qualfivoglia Inftituto, ma eziandio a tutti quelli, che anelano a viver bene, Primo Patrirca Di Venezia Tradotta dal Lationo dal Padre d' Niccolo Antonio Giustiniani Priore Casinense,
60140: LORTZ, J. / ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
60146: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Eene dochter Abraham's. Gezocht en gezaligd. Door haarzelve beschreven op de reize naar het land der ruste.
23044: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
42427: KOK J -LOS P - iets uit het leven van oude Antje en bij een ziek en sterfbed
60145: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60147: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien van P. Los Gzn in leven gereformeerd leraar te Leiden.
60143: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
60155: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60157: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De kruisweg. Ervaringen en meditatiën op de reize naar Immanuëls Land, alsmede eenige droppelen uit de steenrots en stralen der Goddelijke liefde door een ouden pelgrim.
60152: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60148: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatien.
60144: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Ingeleid door W. van 't Spijker.
39670: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Lorren en Beenen.
60153: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën.
60154: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën. Van P. Los Gzn. in leven gereformeerd leeraar te Leiden
19820: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd.
60142: LOS P (LEIDEN) - Op reis naarSion premie op den scheiurkalander Honingdroppels voor 1890 met afscheids woord van Ds P Los
60151: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw
60150: LOS, PIETER (1815-'88, (GER. GEM. ONDER HET KRUIS TE LEIDEN) - De overjas
1280: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de rijksuniversiteit te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H. Oort.
35469: LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel. Ingeleid door W. van 't Spijker.
70113: LOSSIUS, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Geïllustreerd met een frontispice door T. Koning. bundel toneelstukjes.
60158: LOSSIUS R C - De vroegste geschiedenissen van den BIJBEL voorgesteld inn gesprekken onder het doen van zomerwandelingen door R C Lossius 2e druk
13947: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
60159: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd. Inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten. Eerste deel. Bevattende de waarheden van de Natuurlijke Godsdienst. Vijfde Nederduitsche druk.
55290: GOOSENS-GOUDEAU LOTTIE - LISSE in pen en potlood met inleiding door Johan Goudeau
60161: LOTZ, JOHANNES B. S. J. - Die stufen der liebe
71838: ISAAC LOUIS - Le saint evangile de Jesus-Christ selon Saint Marc tradvit en francois, avec une explication tiree des saint pers & des autheurs ecclefiaftiques seconde edition
64942: SAVARY M PHILEMON LOUIS - DICTIONNAIRE Universel De COMMERCE D,Histoirenaturelle & des arts &metiers. contenant tout ce qui concerne ect (tome Quatiemr Commerce &Compagnies)
47709: E, LOUISE, VD - Philip's loopbaan
54109: E, LOUISE, VD - Philip's loopbaan
60162: LOUISE V.D. E. - Philip's loopbaan
60165: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60166: LOURENSE, H. - Harm heeft pech!
60167: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 6e (19732 7e (1973 jaargang.
60168: LOUW VAN DER W - Nederlandse Historien: 9e (1975 en 10e (1976 jaargang.
70894: LOUWERSE P. - De trouwe schildknaap (Een verhaal uit den tijd van de twesten van de heeckerens en bronkhorsten, vierde druk, met titelplaat)
70897: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel (met illustraties van A. Ronner, zesde herziende druk)
70903: LOUWERSE P. - De vos van Berkenheim (een verhaal uit de eerste regeerings-jaren van graaf Willem II Roomsch-Koning, vierde druk, met titelplaat)
70900: LOUWERSE P. - Trouw en Ontrouw (een verhaal uit de laatste regeeringsjaren an Graaf Willem II Roomsch-koning, derde druk, met titelplaat)
60179: LOUWERSE, P. - Het zonnetje der liefde of Vertrouw op God en doe zelf ook wat. Een verhaal voor oud en jong door P. Louwerse met 40 platen. Geheel gewijzigde tweede druk.
60171: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel. Of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 2e, omgewerkte druk.
60172: LOUWERSE, P. - Janmaat in de oost. Of vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, veel verbeterde druk.
60174: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60180: LOUWERSE, P. - Is er nog plaats voor? vertellingen voor het jone volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk
60176: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar.
60177: LOUWERSE, P. - Eén met het volk. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in Nederland. Met illustraties.
60178: LOUWERSE, P. - Vondeling en Harpenaar. een oud verhaal geheel veranderd verteld door P. Louwerse Met vier plaatjes van H.C. Louwerse
60169: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis door P. Louwerse voor jong en oud Nederland. Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Joh. Braakensiek, tweede, vermeerderde druk.
60170: LOUWERSE, P. - Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede, verbeterde duk.
71136: LOUWERSE P. - Vlissinger Michiel, met illustraties van A.Ronner, zesde herziende druk
70910: LOUWERSE P. - Twee vrienden (geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw, derde druk, met titelplaat)
70898: LOUWERSE P. - Onder de geuzen (vlissingen in 1572, met illustraties van J.J.r. de Westein Pfister, vijfde herziende druk)
70907: LOUWERSE P. - Alfer en Wala (Een verhaal uit den tijd van Julius Caesar en de Batavieren, vijfde druk, met titelplaat)
60181: LOUWERSE, P. - Versch geplukt. Vertellingen voor het jonge volkje door P. Louwerse. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Derde, verbeterde druk.
60182: LOUWERSE, P. - Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. Geïllustreerd.
60175: LOUWERSE, P. - De schippersjongen of Leiden in Strijd en Nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Derde, geheel omgewerkte druk.
60173: LOUWERSE, P. - De boschwachter van Lindenstein. Door P. Louwerse. Geïllustreerd. Derde druk.
70291: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - KABINET der Godzaligheid van onze krachtige roeping vast te maken Voorgesteld in 15 predikatiën.
4366: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60201: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Het Caninet der Godsaligheyt ofte een Traactaet vande KJrachtige Poepinge en Verkiesinghe in 16 predicatien over 2 petri 1 vers10 Waarin een Christen moch onderschijden of hy oock krachtelijck geroepen ende uutverkoren is Ende wat wegh hij behoort in te gaen opdat hy de verzekeringe daer van verkrijgen mochte. uyt het Engels vertaelt door B Reyniersen
21568: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
34478: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
70412: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Balzem Gileads, of de genesingh van een verslagen ziel, streckende om te ondersteunen de arm weenende zondaren. Met reghelen, vertroostinghen ende waerschouwingen in verscheyden gevallen: begrepen in XVII predicatien, door mr. Christophorus Love, in sijn llven dienaer des Godlijcken Woordts in Laurence Jury tot London. Ende nu vertaelt. Tot Vlissinge bij Abraham van Laren 1659 titelpent(10) 298 FATY 1131 vermeld 2 loc
70413: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Des zondaars testament aan zijn nakomelingen. De Geduldige Wachter en Eens Christens voorname Bewaarplaats. In eenige predikatiën voorgesteld. Uit het Engelsch vertaald door M. J. K. WAARBIJ Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
22264: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is: Alle de theologische wercken, van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een seer uytnemende wijse tot de practijk der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toe-gepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Desen vierden druck grootelijcks verbeetert/en van veele druckfouten gesuyvert:als mede voorsien met een bequaem register, zijnde nu alles compleet.
33542: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60185: LOVE, CH. - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
60199: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
60188: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
60189: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
37883: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60190: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede.
60193: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
60194: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60195: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Eens christens onderrichtinge; dienende om het te geleyden door al 't gene hem in dese wereldt door Godts voorsienigheydt overkomt. Voorgestelt in vijftien predikatien van den eerwaerdigen Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in Laurence Iurii binnen Londen, uyt het Engels vertaelt door A. van Laren. Onveranderde uitgave naar 1669.
60196: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica, dat is al de theologische werken, van den hooggeleerden mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der Godzaligheid gebragt, en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters, uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
34184: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, Dat is: alle de Theologische Wercken van den Hoogh- Geleerden Mr. Christophorus Love in zijn leven getrouw dienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinge, van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een zeer uytnemende wijze tot de praktijke der Godzaligheydt ghebracht, en deze eeuwe toeghast; en door verscheidene Overzetters, uyt de Engelsche inde Nederdytsche Tale ghebracht, Tweede druk. Zeer uitgebreide nieuwe uitgave.
60186: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde uitgave.
60187: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven. en op het schavot gehouden Leerrede.
4022: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - V dat is alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. euangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen des H. Schrifture, bondige beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen, alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese eeuwe toegepast; en door verscheyde oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale gebracht. Den Tweeden druck, voorsien met een bequam register.
60203: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia practica, Dat is: alle de Theologische Wercken van den Hoogh- Geleerden Mr. Christophorus Love in zijn leven getrouw dienaar des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinge, van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige geschiedenissen; alles op een zeer uytnemende wijze tot de praktijke der Godzaligheydt ghebracht, en deze eeuwe toeghast; en door verscheidene Overzetters, uyt de Engelsche inde Nederdytsche Tale ghebrachtden sesden druck voorzien met een bequaem register. e
60198: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
60204: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S
60205: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
42191: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - . Het CABINET der GODSALIGHEYDT ofte een tractaet vande krachtighe roepinghe ende verkiesinghe 16 pred over 2 Petri1 vers 10. een Christen mach onderscheiden of hij oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is Ende wat wegh hij behoordt in te gaan op dat hij de versekeringhe daer van verkrijghen mochte Uit het Engels vertaelt door Barthomeus Reyniersz 2e druk
39786: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - De ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid in eenige Predikatiën voorgesteld over Joh. 1 : 48 (...) en Luc. 17 : 17 en 18 (...) Uit het engelsch vertaald door P.D.L. Overanderde uitgave naar 1669.
69946: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Den strijdt tusschen vleesch en geest, als mede de droevige ontreckinge van Gods Geest; met de oorsaecken van dien: ende het saligh wandelen door den Geest. Alles seer geleerdelijck verhandelt en beschreven in 27 Predicatien. Nu tot gemeene stichtinge uyt het Engels vertaalt door Jac. Coelman. P.D. Hier is noch by gevoeght een ander boekjen van den selvigen autheur/ namelijck: Den schuldigen plicht en de behoudenis van een Christen in boose tijden.(met eigen titelpag 1658)
33018: LOVE, CHRISTOPHER (1618-'51, LONDEN) - Theologia Practica dat is: Alle de Theologische Wercken, Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen: alles op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyd gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast: en door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de Nederduytsche Tale gebracht. Onveranderden uitgave naar den vijfden druck van 1679.
71704: LOWTH, ROBERT - Isaiah. A New Translation with a Preliminary Dissertation, and Notes Critical, Philological, and Explanatory the second edition 2e
47931: CARL ARNOLD KORTUM; EBERHARD HO¨LSCHER - Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs, dem Kandidaten und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtwa¨chter zu Sulzburg starb
70892: LUBBERTS R.L. - Arnold en zijn Vriendjes (geíllustreerd door W. Hardenberg)
60211: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
45554: LÜBKER, FRIEDRICH & HOËVELL, J.D. VAN (VERT. EN BEWERKING). - Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen. Naar Dr. Friedrich Lübker's Reallexikon der Classischen Alterthums.
60213: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
60215: LUCAS, ANNIE - Stad en burcht een verhaal uit den tijd der Hervorming in Zwitserland door Annie Lucas uit het engelsch door F.L.S. met eene voorrede van J.H.L. Roozemeijer predikant te Arnhem eerste deel
71941: RIMBAULT LUCIEN - Piere du Moulin 1568-1658, un pasteur classique a l'age classique, étude de théologie pastorale sur des documents inédits, owrage publié avec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique,
73505: ANNAEUS LUCIUS - Senecae et aliorum Tragoediae : Serio emendatae.
60217: LUDLOW, JAMES M. - De dochter van Jeruzalem. Een verhaal uit de tijd van Judas de Maccabeër. Naar het Engelsch van James. M. Ludlow. Tweede druk.
60219: LUDWIG, EMIL - Bismarck. De geschiedenis van een strijder. Geautoriseerde vertaling van P. van Schilfgaarde.
60220: LUGARD JR., GERH. J. - Lof van Deventer.
60222: LUGT, ARIE VAN DER - Prinses Marianne. Het buitenbeentje van ons Koningshuis.
60223: LUGT, FRANS DE & FIREWORKS, S.E. - De Ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000 Beschrijving van de gebeurtenissen op zaterdag 13 mei 2000, de dag van de ramp in Enschede. Ook is er veel aandacht voor de nasleep en de verdere gevolgen van de ramp. Met veel foto's en illustraties.
60224: LUGTIGHEID, DS. P. - De duif uit Noachs ark.
60227: LUIJK, FRANS - Uitzicht.
60228: LUIJK, FRANS - Verlangen
60229: LUIJK, FRANS - Verlangen
70234: LUIK VAN K W - De trouw aan ons voorheen betoond. 75 jaar Gereformeerdegemeente te Gravenpolder 1924- 1999
60240: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60241: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
60242: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
42421: LUIKEN, JAN (1649-1712) - . Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
45379: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
26682: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
11369: LUIKEN, JAN (1649-1712); LUIKEN, KASPAR - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met versen.
60249: LUIKEN, JOANNES (1649-1712) - Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken; Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
43697: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen. met koperen afbeeldingen versiert haar vaarsen,aanmerkingen en zielzuchtingen
70115: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
18621: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
20619: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
39446: BIJBEL JAN LUIKEN - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
48255: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
43294: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
44445: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
44331: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Vonken der liefde Jezus, Van het God-begeerende Zielen-vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken. Door Joannes Luiken
69959: LUIKEN, JAN (1649-1712) NOORDE VAN CORNELIS - Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen van den Godvruchtigen Jan Luyken. Bestaande in stichtelyke beschouwingen en geestlyke overdenkingen, verrykt met Goddelyke spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld. Vercierd met vyf en tachtentig konstige figuuren, in den smaak des aucteurs getekend en in 't koper gebragt door Cornelis van Noorde.
30709: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60234: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60235: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60236: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60231: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven. Aan verscheide zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid. De tweede druk.
60232: LUIKEN, JAN (1649-1712); LUIKEN, KASPAR - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met versen.
60233: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
2853: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPER LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf, in kleuren vertoond met honderd verbeelding van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
60230: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPER LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf, in kleuren vertoond met honderd verbeelding van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
60237: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
60238: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Geestelyke brieven, Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven. Inhoudende, veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de zalige eeuwigheid.
60239: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
60243: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60244: LUIKEN, JAN (1649-1712) OF LUYKEN JOANNES. - Verzaameling van eenige geestelyke brieven / door Joannes Luyken; aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken.
60245: LUIKEN, JAN (1649-1712); LUIKEN, KASPAR - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven met versen.
60246: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Des Menschen begin midden en einde vertoonende het Kinderlyk bedryf en aanwas in een en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
60247: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en vijftig konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
60248: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, waarbij Het leerzaam huisraad. Vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. waarbij. Vonken der liefde Jezus, van het God begeerende zielen-vuur. Zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk. Een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken
42418: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
42420: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Goddelyke Liefde Vlammen of vervolg van Jezus en de ziele handelende van een boetvaerdige geheiligde liefhebbende en haar zelfstervende ziele ijn drie delen.
5118: LUIKEN, JAN (1649-1712); KASPAR LUIKEN - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en beryven met verzen.
24914: LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den dichter.
29712: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Door Joannes Luiken. Nevens het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. De achtste druk.
72858: LUIKEN, JAN (1649-1712) - Beschouwing der WERELD bestaande in en honderd konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen
60252: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Ik woonde in een dorp roman
60250: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Die ene vogel. Met illustraties van Tiny van Asselt.
60251: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - De vakantieboot. Illustraties van Geeske van Tienhoven.
60253: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN MET ILUSTRATIWS VAN TINY VAN ASSELT - De dieren club van van anneke en dick
60254: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN. - Kerstmis bij opa en oma
42118: LUITINGH, J.C.4 - De Bijbelcolporteur in Oostenrijk een waar verhaal na verteld door J.C. Luitingh
60256: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
60257: LUITJES, FR. - De liturgie der ned. hervormde kerk getoetst aan de h. schrift.
60258: LUITJES, FR. - Het Zaad des Woords vrijmoedig gestrooid op den Akker des Heeren tegen het Onkruid onzer dagen. In Apolegetische preeken.
60259: LUITJES, FR. - De liturgie der Ned. Hervormde Kerk getoetst aan de Heilige Schrift
60260: LUITJES, FR.NED HERV EVANTE OOSTGEEST - Het vernederde Juda Tijdpreek 2 Kron. 28 : 19
60261: LUKKIEN, A. - De opiumslaaf. vrij naar Howard Taylor.
19008: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60267: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud. Met 6 platen.
60279: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en taferelen uit het leven der menschheid. Deel 2: 564 blz. Deel 3: 593 blz.
60276: LUMMEL, H. J. VAN - geillustreerde volkskalender voor het jaar 1877
60278: LUMMEL, H. J. VAN - De Hopmans - Vrouw. Derde druk. Met 4 platen.
60277: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60272: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht
60263: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht.
60271: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
12757: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Herziene uitgave, 3e druk. Met tekeningen van Henk Poeder.
60266: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
60273: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht
60274: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 4 platen, derde druk.
60270: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht en: De bijlhouwer van Utrecht
60269: LUMMEL, H. J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Met 4 platen.
60264: LUMMEL, H. J. VAN - De Smidsgezel van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht, De Hopmansvrouw van Utrecht. Met kleurenlito's.
20550: LUMMEL, H. J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht, De Bijlhouwer van Utrecht en De smidsgezel van Utrecht. 3 delen.inn een bandmet kleuren platen
60281: LUMMEL, H.J. VAN - Trilogie. De Smidsgezel, de Bijlhouwer en de hopmansvrouw van Utrecht. Vijfde druk.
60280: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
48321: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60282: LUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
60283: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
70351: BEEK VAN DE A TE LUNTEREN - DOOR ZIJN HAND Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren
52924: CONVOLUUT: SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LURHER M - 4 pred Joh 15 vers1=vers 2 a =vers2b en Matrh 6 vers 21 uitgever J H den Ouden Duitsch 1835-Intree rede te Mydrecht 44 blz DE GELUKSTAAT 3 leerredene 94 blz uiygever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leetredenen nieuwjaar en paschen 56 blz Amsterdam G van Peursem 1854== Luther ROME,S OVERWINNAAR 46 blz Gorinchem C de Wolff 1853
69658: MCDANIEL LURLENE - Voor eeuwig in miojn hart vertaald door Marc Schaeffer
4723: LUSING, H. 1724-1784 - Handleiding tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, voor, bij en na de bedieninge. Of redenkavelingen, meditatiën, gebeden en gezangen omtrend de voorbereiding en zelfsbeproeving tot de werkzaamheden bij, en de betrachting na het houden van het zelve. Met eene voorreden van den wel eerwaardigen en zeer geleerden heere Theodorus van Schelluyne, in leven oudste leeraar der Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
60284: LUSTGRAAF-BOS, A. VAN DE - Verlost van zonde en gevaar Ziekte en streven van Wouter Bos
69505: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
60290: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
39716: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60287: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60288: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60289: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
42966: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60285: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60286: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
22821: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
71435: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). KEURVORSTENBIJBEL - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
19447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Omnium operum. Tomus primus. Reverend patris D. Martini Lutheri, quæ vir Dei ab anno XVII. usque ad anni vicesimi aliquam partem scripsit & edidit, quorum catalogum in sine tomi invenies. Cum gratia et privilegio electorum et ducum Saxoniæ.
60295: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60362: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
53077: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
30301: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19575: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) DOOR L. VAN ERPECUM (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
22470: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
21146: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, verteutscht von D. Martin Luthern, mit jedes Capitels kurzen summarien, und nötigsten Parallelen nebst der Vorrede des sel. Baron Carl Hildebrands von Canstein. Die LXXVI Auflage. Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids, verteutscht von D. MArtin Luthern mit jedes Psalms kurzen Summarien und nöthigsten Parallelen.
50692: BIBLIA LUTHER - BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
48105: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - .Luther von Ed Hency mert 114 Ubbildungen und 3 fassimeles
18214: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) RITGEN, DR. H. V. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] BIBLIA - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
21359: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
60309: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60307: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - De 95 stellingen. In het Nederland en in het Duits naast elkaar geplaatst.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
60336: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, verteutscht von D. Martin Luthern, mit jedes Capitels kurzen summarien, und nötigsten Parallelen nebst der Vorrede des sel. Baron Carl Hildebrands von Canstein. Die LXXVI Auflage. Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids, verteutscht von D. MArtin Luthern mit jedes Psalms kurzen Summarien und nöthigsten Parallelen.
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39778: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
44769: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) - het hoge priestelijk gebed
73511: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Al ging ik ook door een dal troost voor zieken
38941: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
49065: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
27401: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerderd
36806: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
48149: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
40148: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
21524: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen.
19104: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
4021: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
45847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
73163: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - EENIGE LEERREDENEN over verschillende onderwerpen o.a kerst- Pinsteren 22 preken
46336: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
72610: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel
73291: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - D. Martini Lutheri Auserlesene erbauliche Kleine Schriften. Aus seinen grossen Tomis genommen ... und nicht allein mit einer allgemeinen Dorrede von dehm Gen der Schriften Lutheri fondern auch mit befonderen Einleitungen von allerhand nurlichen Materien vormals dorgelegt von D. Johann Jacob Hambach, Duchfurftl Leffen Darmfstadifschen ersten Superinrend Prof. Theol Primar und Consistorii Assessore zu Sieffen 2. Edition
50694: BIBLIA LUTHERBIJBEL (VISSCHERBIJBEL 1E UITGAVE) - Biblia. Dat is: De gantsche H. Schrifture…, vervattende alle de boecken des Ouden en Nieuwen testaments Nu an nieuws uyt D.M. Luthers Hoogh Duytsche Bibel in onze Nederlandsche taale getrouwelijck overgeset… tot dienst van de Christelijke Gemeenten onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deze Nederlanden
45883: VISSCHER ADOLFHUS LUTHERBIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche H Schriftuure vervattende aale de Boeken des ouden en nieuwen TESTAMENTS Nu Van nnieuws uyt D M LUTHERs Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche taale getrouwelyk overgezet tot diest van de CHRISTELYKE GEMEENTEN onveranderde Augsburgsche onfessie toegedaan in deeze Nederlanden
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60367: LUTJEHARMS J L - De geschiedenis van de oude kerk te warmhuizen
60368: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
73484: REITTER EDMUND LUTZ K G - REITTER EDMUND Fauna germanica. Die Käfer des deutschen Reiches. Erste Ban
60372: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
323: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
71895: SCHABAALJE JAN PHILIPSZ 1592-1656 ENGRAVED BY J. LUYKEN - De Vermeerderde LUSTHOF des Gemoeds , benevens de samenspraken der wandelende ziele met Adam, Noach en Simon Cleophas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met koperen plaaten versierd door J. Luiken
60375: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
60374: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60376: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans
47388: LUYKX, THEO - Atlas culturel et historique de Belgique. Préface de F.L. GANSHOF. .
60378: LUYT, CONNIE - Regen voor de serengeti
60383: LUYTJES-MENSINK, GERDA - Bep, de kip, Illustraties: Remko van Reijssen.
60380: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
60381: LUYTJES, FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1: 13. Bijvoegsel maandblad 'De oude paden'. Door de eindredacteur ds. Fr. Luytjes.
24755: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
4011: LYNDEN, JOSINA CAROLINA VAN (1715-1791, HUISVROUWE VAN ADRIAAN BUURT (1711-1781, AMSTERDAM) - Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden.
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74009: COTE LYNN - Op vleugels van liefde
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
67788: VINE W.E. MA - A Comprehensive Dictionary of the Original Greek Words with their Precise Meanings for English Readers
71577: BEEK DR. MA. - Israel land volk en cultuur 4e bijgewerkte druk
72951: GRAND MAAIKE LE - Buiten het boekeje 26, vaklitaratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen en Ongehoorde taal Boeken voor dove kinderen
70005: MOERMAN INGRID W L EN MAANEN VAN R C J - LEIDEN in gaslicht een stad in verandering 1800-1900 MET VELE FPTO,S
48549: MAAR, H. G. DE - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
70938: MAARS, JOH. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
40246: MAARSINGH D DR - LEVITICUS DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
72453: LUTHER MAARTEN DR. - Paarlen
69968: OORTWIJN MAARTEN - Door waterland en omstreken, tekeningenWaterland, Werkvoorzieningsschap, 1980. formaat 25-35cm, 50tekeningenin orginele ringband, tekeningen van het groene hart van Holland - goed
73583: LUTHER MAARTEN - De eeuwige toevlucht, verklaring van psalm 90
71203: MAASBACH, DAVID - De vergeten wonderen uit de bijbel, de heilige geest
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.
17212: MACARTHUR JR., J.F. - Dichter bij Hem. Dagelijkse verdieping van het geestelijke leven.
60428: MACCHEYNE, R. M. - De blijdschap van de gelovige
39695: MACCHEYNE ROBERT MURRAY DOOR. VALEN, L.J. - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.
60429: MACCOVIUS, JOHANNES - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen. Uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer.
60430: MACDONALD, D. - Uit het leven en nagelaten werken.
60431: MACFARLINE - Een naam boven alle naam
70321: BOSMAN MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952
36252: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61318: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
61319: MORTON; ANNE DOUGLAS COUNTESS 0 1700 OF; C. DROSTE; MELCHIOR VAN MACHWITHS (-1673/4) - Der gravinne van Morton gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Vijftiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Met privilegie van Hunne Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Holland, en Westvriesland
60433: MACKINNON, K. - Indonesië Prachtig geillustr. boek over de Indonesische natuurparken. Index. Bibliogr. ornam. & verguld linnen met orig. stofomslag.
60434: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen bij Genesis
63708: PONT MACLAINE M W - een alkmaarsche Burgermeestersdochter 2 e druk
60435: MACLAREN, A. - Expositions of Holy Scripture. Alexander Maclaren, D.D., litt. D.
12756: MACLEHOSE, J. H. - De gouden schakel. Met illustraties van Will Nickless, bandontwerp van corrie van der baan
60437: MADSEN, N. P. - Ole
60438: MAESENEER F. DE - De methode van de theologie volgens Erasmus
66487: STUIVERS MAGAZIJN - Geillustreerd Stuivers Magazijn tijdschrift voor iedereen elk wat wils
13965: MAGDALENA - Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek onder hoofdredactie van O. G. Heldring. 6e jaargang, 1858.
20139: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60441: MAIMBOURG, LOUIS (1610-1686) - Histoire du schisme des Grecs. (...) Derniere edition. (twee delen in één band)
60442: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
38571: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du grand schisme d'occident. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de jesus.
71235: MAIR, LUCY - het huwelijk, vertaling van Emmy & Lodewijk Brunt
70739: FRITS MAJOOR - In de sneeuwvelden van Rusland Damon een verhaal uit het oude syracuse
41161: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. 8e druk .
60451: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader. .
60447: MAK, DS. C. & C.J. DE KRUIJTER [INTROD.]. - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
60448: MAK, GEERT - Het Stadspaleis, de geschiedenis van het paleis op de dam derde druk
60449: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader Geschiedenis van het Nederland van de 20e eeuw aan de hand van interviews, oude krantenberichten en bewaard gebleven brieven.
9575: MAKINK, J.B. - Beloofd land. 1. De positie van de boer in oud Israël, 159 blz. 2. Het werk van de boer in oud Israël, 143 blz.
60453: MAKKENZE, A. DS - Een zekere gang en een gewisselijk doorkomen. Nieuwjaarspredikatie over psalm 23 vers 4a
60454: MAKKENZE, A. DS. - Een gezegende tijd en een genadig voorrecht. Over psalm 51.
60457: MAKRAKIS, APOSTOLOS - The logos and Holy spirit in the unity of Christian thought. According to the Teachings of the Orthodox Church, in five volumes serie; 5 delen
60458: MAKS, W.N.J. - Feestbloempjes voor de huiskamer.
38913: MALAN, C. V D M TEGENEVE - Het vrijmachtige en heilige welbehagebn Gods . Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60459: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God. Door C. Malan, doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan.
60460: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
53681: DIV. AUTEURS O.A.. DS J V/D HAAR/ DS W OP HOF/DS F MALAN E.A. - Het blijvende Woord 1. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
43915: MALAN, CESAR - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
71200: MALCOLM EN CAMERON, NICK - Je mag huilen, als je worstelt met onvruchtbaarheid en miskraam
60461: MALET, NICOLE - Dieu selon Calvin. Des mots à la doctrine.
60462: MALGO, DR. W. - Nieuws uit Israël. Maandblad van de Ver. voor Bijbelstudie in Israël ,,Beth Shalom'' Nr. 44 Januari 1982 tot Nr. December 1982.
60464: MALJERS, MARGREET KROES - Een jaar van Janna
23642: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
23633: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR) - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 41e jaargang. 1993-1994.
23631: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 43e jaargang. 1995-1996.
23630: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 45e jaargang. 1997-1998.
38909: MALLAN, DS. F. - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
30997: MALLAN, DS. F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties.
60496: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981/82
60503: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.48 jaargang. 2000-2001 jaargang
60500: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 38e jaargang. 1990/91 met de no,s 18e t/m 52 van de 37 e jaargang
60499: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 34e jaargang. 1986/87
60497: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982/83
60501: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 7-381e jaargang. 1990/91
60485: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 23e jaargang. 1975-1976.
60478: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 33e jaargang. 1985-1986.
60479: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1983-1984.
60488: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 20e jaargang. 1972-1973.
60489: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 19e jaargang. 1971-1972.
60476: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 37e jaargang. 1989-1990.
60477: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1988-1989.
60481: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 30e jaargang. 1982-1983.
60482: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 28e jaargang. 1980-1981.
60483: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 25e jaargang. 1977-1978.
60484: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 24e jaargang. 1976-1977.
60487: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 21e jaargang. 1973-1974.
60491: MALLAN, DS. F. - Als een blinde geleid.. Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum
60492: MALLAN, DS. F. - De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen.
60493: MALLAN, DS. F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, bevestiging te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda met de gehouden toespraken.
60495: MALLAN, DS. F. - De uitstorting van de Heilige Geest door de verhoogde Middelaar. Pinksterpredikatie.
60475: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 39e jaargang. 1991-1992.
60505: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.49 jaargang. 2001-2002 jaargang
60486: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 22e jaargang. 1974-1975.
60469: MALLAN, DS. F. / L. M. P. SCHOLTEN (E.A.) - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-'78
60470: MALLAN, DS. F. - Afscheid en Intrede met de Bevestingingspredikatie door Ds. Chr. van de Woestijne
60498: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 31e jaargang. 1982/84
60480: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 29e jaargang. 1981-1982.
46700: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 36e jaargang. 1986/87
6450: MALLAN, DS. F. / L. M. P. SCHOLTEN (E.A.) - Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-'78
60468: MALLAN F-VERHOEKKS W- DORSMAN J P OUDERLINGEN A GUNTER, D VAN MOURIK-L DE BRAAL - Het nageslacht voor ogen een bundel interviews met o.a Ds P J Dorsman,Ds W Verhoeks.Ds F Mallan e.a door Dkkenberg v.d W en Garde v d R A
60471: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 44e jaargang. 1996-1997.
60472: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 42e jaargang 1994-1995.
60474: MALLAN, DS. F. (HOOFDREDAKTEUR). - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 40e jaargang 1992-1993
37481: DORSMAN P J/ KWAMP W / MALLAN F E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten gehouden op 5 mei 1970.
60507: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
201: MALLEFILLE, JEAN FELICIEN (1813-'68) RUIJSCH, A. (1797-1871) - Geregtigheid en wraak, of de vader regter over zijnen zoon, tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille, geheel vrij bewerkt door A. Ruijsch.
60508: MALLET, BEATRICE - Assepoester
60509: MALLOT, BEATRICE - De gelaarsde kat
60510: MALOT, H. - Alleen op de wereld. Illustratie's van Sani.
11862: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
26217: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy.
11610: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig.
72024: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig
72027: MAN, HERMAN DE - De koets,
43998: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Eerste druk
70890: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 5e druk
60517: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. tweede druk
60518: MAN, HERMAN DE - Geiten. Menschen en hun beesten. 3e druk
11131: MAN, HERMAN DE - Scheepswerf 'de kroonprinces'. Roman. Eerste druk.
60512: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. zesde druk
60516: MAN, HERMAN DE - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Eerste druk
60511: MAN, DR. D. DE. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. , Naar het te Arnhem berustende handschrift. .
40595: MAN, HERMAN DE - Wonderlijke ontmoetingen. Tweede druk
40596: MAN, H. DE - Heilig Pietje de Booy. Roman Derde Druk
70891: MAN, H. DE - Een stoombootje in den mist. Roman door Herman de Man. 1e druk
44000: MAN, HERMAN DE, - De kleine wereld, bedelaarsroman; 1e, 252p., linnen, band Cantré,
60522: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
3330: MANCINUS, LEOPOLDUS (S.J.) - Passio D.N. Jesu Christi nov-antiqua: id est: Analecta dominicae passionis e compluribus S. Scripturae locis quibis de Christo patiente non pauca ab Evangelistis praetermissa at in aliis Sacrae Scripturae libris consignata commemorantur et hic aliquot dissertationibus paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; paraeneticis intermixtis moralibus doctrinis quamplurimis copiose elucidantur; additis etiam indicibus uberrimis tam rerum et historiarum quam materiarum proconcionibus etc.; opus ad multiplicem praesertim concionatorum pro totius anni Dominicis ac Festis accommodatum et in duas partas distributum quarum pars prima complectitur dolores animi Christi patientis, altera corpore, auctore P. Leonardo Mancinoe Societate Iesu.
60523: MANDELA, NELSON - In gesprek met mijzelf - persoonlijke notities Met een voorwoorsd van Barack Obame
60525: MANEN, N. F. VAN - Rechtshulp in de buurt - Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken
60526: MANEN- PIETERS, JOS VAN - Elke woestijn heeft zijn bron.
41426: MANEN VAN D - Aanzienlijk vlek in t, stichtse Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840
59775: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
40893: LEIER MANFRED DR. - 100 mooiste pleinen van de wereld een reis door 5 continenten
60528: MANLY, H.P. - Heating, cooling and air conditioning handbook. A Reference Manual and Practical Instructions book.
60529: MANN, REV. HAMES - Domineestypen. Met een voorrede van Dr. Ph. J. Hoedemaker. Uit het Engelsch.
73007: MANNÉ, JOHANNES HERMANUS - Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der Augsburgse confessie. Van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e op den Rijksdag te Augsburg 1530 den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch Luthersen als de Dwaalingenj en Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangewezen worden ect, Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank eeuw feest vieringe--ect
69567: MANNING, SAMUEL - Those Holy Fields. Palestine. Illustrated by Pen and Pencil
60531: MANNING A F, - W.A.A. MES, J.H. ROES (RED) - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een reeks inventarissen. Band 2 en 3. Band 2: 270 blz. Geb. Band 3: 292 blz. Geb.
60533: MANNING, PROF.DR.A.F. HOOFDRED. - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
60532: MANNING, DR. A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland
19377: MANNING, DR. A. F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
45084: MANSERGH, JESSIE - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
60534: MANSFELD, R.G. - Gedenkboek 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
36946: MANTANLE, IVOR - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog
1207: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60535: MANTON, THOMAS - De verheerlijking van Christus op de berg. Zeven preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
60537: MANUSOV, CLASINA. - Pelgrims en Profeten: Bunyan's the pilgrim's progress in de mystieke denkwereld van Jacob Böhme.
61067: MICHELANGELO MAPPE, - Des Kunstwarts. Four paper enclosed folders.
43124: MARAIS, GUILLAUME FRANÇOIS. - Nagelatene leerredenen van (...) in leven Herder en Leeraar der Ned. Gereformeerde Kerk te Goudini, Ceres, Vrijheid en Riversdal, en Docent aan het Opleidings-Instituut te Wellington van 1905-1911. Dit boek is verkrijgbaar bij Ds. C.V. Nel, Cradock.
60538: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift. ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks- Universiteit te Utrecht op gezag van den rector magnificus Dr. Jan de Vries Hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde tegen de bedenkingen van de faculteit der Godgeleerdheid te verdedigen op woensdag 30 Juni 1909 Door Gerardus Pieter Marang, geboren te Dordrecht.
60539: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Proefschrift.
60540: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
70133: MARCEL THOMAS, FRITS OOMES - Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry
63751: POORTHUIS MARCEL - Hamer op de rots artikelen over teksten en hun uit leg in jodendom en christendom
60541: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
34066: MARCHANT, JACQUES (1585-1648) - Vitis Florigera de palmitibus electis oderem spirans svavitatis ac caeli vinum suis propinans cultoribus. Hoc est dissertatio et doctrina moralis de festis, vita, gestis sanctorum qui in ecclesia coluntur annua solennitate et instar palmitum Vitis, vitae rorem proferunt et odorem. In gratiam pastorum, et verbi divini praeconum in lectionum areolas divisa. Auctore R.D. Iacobo Marchantio. Oppidi Coviniensis pastore & Decano. In coenobijs celeberrimis, cum Florenssiensi, tum laubiensi quondam sacrae Theologiae Professore. Tomus Primus.
60542: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - Tot een wachter gesteld. Verslag begrafenis en drie predikaties.
21300: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU/ POEL VAN DER JOH/KETTERIJ VAN DE M / SMITS C - Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 1e jaargang 1878 t/m 10e jaargang 1987. Geb. in vijf banden.
46834: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
73785: MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, E. DU - In stilheid tot U. Levensherinneringen, aantekeningen uit predikaties, twee overdenkingen,
60544: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
25076: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) WILHELMIUS, DR. JOHANNES (1671-1754); - Kort opstel der Christene Got-geleertheit tot leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen. Getrokken uit de grootere werken van Johannes à Marck. En dus uitgegeeven door Johannes Wilhelmius, theologiæ doctor en predikant tot Rotterdam. Den achsten druk, van veele fauten gesuivert.
60545: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. (...) De Vyfde druk.
60547: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
60546: MARCK, JOHANNES À (1656-1731, PROF. LEIDEN) - Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert.
60554: MAREE,PIET EN HENK KEMP - Twee poppen op stap
60551: MAREE,PIET - Dingen omte doen
60552: MAREE,PIET EN HENK KEMP - SIEN EN FRANS VAN BOER HANS met 100 voorbeelden
60553: MAREE,PIET EN HENK KEMP - s,Avond voorv wij slapen gaan
60550: MARÉE, PIET - Knutseltips voor de tuin.
60556: MAREN, G.H VAN - Julia en het toversteentje. Geïlustreerd door Henk Poeder.
60555: MAREN, G. H. VAN - Sander Westerhout geeft gas - tweede druk
60557: MARGA - Annie en noortje
60558: MARGADANT, S. W. F. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden.
60559: MARGARETHA, A. - De kostbare vaas
48282: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
71406: HELDER-HUITING MARGREET - Van grote waarde 125 jaar ouderenzorg in Veenendaal 40 jaar d3e Engelenburgh
56362: HELDER HUITING MARGREET - van GROTE Waarde 125 jaar ouderzorg in Veenendaal 40 jaar De Engelenburg
60561: MARGUERITE DE NAVARRE. COTTRELL, R.D. - The grammar of silence.A reading of Marguerite de Navarre's poetry.
72714: STEEN MARGUERITE - De zon in mijn noodloot Bristol, Cuba, Cuba, Terugkeer, 4 delen, geautoriseerde vertaling van W.H.C. Boellaard
60562: MARGULL, HANS JOCHEN. - Zur Sendung der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Theologische Bücherei. Neudrucke und Bericht aus dem 20. Jahrhundert. Band 18. Mission und Ökumene.
60563: MARIA - De sneeuwklokjes met twee platen.
56925: HONKOOP. MARIA - Kom op Citroentje
50209: BEEK VAN MARIA - Het Leven en de voorvallen van Maria van Beek geb 1 febr 1818 -overl17maart 1891
60564: MARIÆ, B. VAN - Via secura ad beatam mortem, a mortuis, e Lectulo mortuali, è purgatorio, ex Inferno, & è coelo, per documenta varia monstrata; DD. Sodalibus B. Mariæ V. ab Angelo Salutatæ, in Xenium proposita.
73034: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De school in actie
73035: SCHALK-MEIJERING MARIAN - De eend op de stoep, vierde druk
70469: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland met illustraties van Hent van den Berg
71666: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Het rode huis, tweede druk
74123: SCHALK-MEIJERING MARIAN - Anne's vader op missie
58354: KESER MARIANNE - Anna van Hambroeck de jonkvrouw die in 1629 de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch verborg in haar huis en later naar het veilige Brussel bracht
70818: HONIG MARIE - Milliie's vacantie geillustreerd door Toos Prins negende druk meisjesboeken leeftijd 8-12 jaar
70819: HONIG MARIE - Een klein, klein Jokkentje geillustreerd door Nelly Spoor derde druk deel 8 naar M.P. Rosmade
47646: MARIE - Elsje van Heidelust
49098: MARIE, JEANNE - In 'Land van Strijen. De geschiedenis van een huisgezin onder de spaansche troebelen. Geïllustreerd door Marius Richters. Leeftijd boven 12 jaar.
60575: MARIE, JEANNE - Rudi en de rode rozen. Met illustraties van Mies Bloch.
60581: MARIE, JEANNE - Hoe truus overon. Met tekeningen van Jeanne Faure
39413: MARIE, JEANNE. - Atie's Kerstgeschenk.
60574: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60583: MARIE, JEANNE. - Van twee poppen en een stout meisje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
60570: MARIE, JEANNE - Het spel ging niet door . . . Met illustraties van Rie Reinderhoff.
60571: MARIE, JEANNE - De laatste wagen. Pentekeningen van Nans van Leeuwen.
60572: MARIE, JEANNE - In de sneeuw. Met illustraties van Anny Rot.
60577: MARIE, JEANNE - Kerstfeest in Januari
60578: MARIE, JEANNE - Jopie' s kerstfeest
60579: MARIE, JEANNE - Zoo'n kleine broer. geillustreerd door R. en M. Snapper.
60580: MARIE, JEANNE - Wat Steef vergat. Tweede druk.
74073: MARIE - Twee zusters (een verhaal door Marie)
62300: NATZIJL MELLEGERS PIETER EN MARIGJE- BOOGAARD MINA EN AANTJES BROERE MARIE - EEN van Geest en een van zin uit het gezelschapsleven

Next 1000 books from Kool Boeken

12/15