Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58708: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
69822: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren: dagboek van een bewogen jaar
58712: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
58711: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
58713: KNEVEL, DRS. A. G. ONDER REDACTIE VAN, - Bijbel en kind - serie Bijbel en praktijk - deel 16
58715: KNIGHT, WALTER - 3000 Illustrations for Christian Service
58716: KNIGHT, WALTER - Knight's Master Book of New Illustrations
58717: KNIGHT, WALTER B. - Knight's Treasury of Illustrations
58719: KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
58718: KNIJFF, DR. H. W. DE - Woorden tegen willekeur - verzamelde opstellen
58721: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
58723: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
58722: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618.
58724: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
32547: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
58726: KNOPPERS, DR. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
58727: KNOWLES, DAVID - Englische Mystik.
68725: WESTMAN KNUT - Geschichte der Chrislichten mission
58731: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
58732: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645.
58733: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672.
58734: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633
58735: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 3).
58736: KNUTTEL,W.P.C. - De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek.
58728: KNUTTEL, G. DR. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
58729: KNUTTEL, J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw. Verzameld en toegelicht door dr. J.A.N. Knuttel, redacteur van het 'Woordenboek der Nederlandsche taal'. Met repoducties naar titelbladen en titelprenten.
58737: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen). tweede, herziene druk; ill. in zwart wit;
71233: DRI-KO A - Avonturen in China de tempelrover Biboeba met illustraties
40640: KÖBERLE, J.G. - Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler.
58739: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
58740: KOCH, H.W. - Europa in oorlog: 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogsvoering.
58741: KOCH, HENNY. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
58742: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58743: KOCH-ISENBURG, L. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. Vertaald, bewerkt en aangevuld door Rinke Tolman.
40953: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
46454: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58744: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
58745: KOCK, DR. W. J. DE - DIE KRUGERHUIS PRETORIA 4e uitgave
58746: KOCK, W.J. DE - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
58747: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
58748: KOE, SALOMON SIEWERD DE (GEB. TE WOUDSEND, PRED. TE UTRECHT) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
58749: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
20145: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
48137: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German. MET SUPPLEMENTUM
5820: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German.
70838: KOEKOEK P. - Toppie Brons geillustreerd door Pol Dom
71074: KOEKOEK P. - De avonturen van Max en Kees geillustreerd door Pol Dom
40548: KOEKOEK JR. , J.G. EN DR. H.P. DEYS (SAMENSTELLERS) - Gebroeken lente. Rhenen 1940-'45
58756: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
1534: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van eht Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid.
71750: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS); JANSSONIUS, HILLEBRANDUS (1718-'89); LABADIE, JEAN DE (1610-'74) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegginge derzelver. Opgestelt in een' brief, tot vaststelling van vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige hoofddeelen, uit het tweede deel, genaamt der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt. Door Jakobus Koelman, tweede druk. Vermeerdert met eene voorrede en eenige aanteekeningen door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam.
73849: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
42636: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De weg Gods met den mensch hier op aarde, naar den Hemel leidende, voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een Brief, geschreven door een geloovige Broeder, tot bestiering van zijne duistere en betredene Zuster ; benevens eene Oefening over Psalm 77 : 20 en 21... Waarbij gebonden: - De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, in leven leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland. -Een waar en echt verhaal van Gods vrije genade in den Heere Jezus Christus, bewezen aan een jongeling op zijne reize naar Oost-Indiën. Vierde druk.
47519: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
584: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
31495: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
58770: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De weg Gods met den mensch hier op aarde, naar den hemel leidende, voorgesteld in eenige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van een brief, geschreven door een geloovig broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene zuster. Herdruk naar een in 1742 verschenen werkje.
1498: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58762: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58763: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden des geloofs, in den vorm van een brief ingericht, ter vaststelling van den staat dergenen die Christus in geloof omhelzen. Door Jacobus Koelman in de tegenwoordigen spelling overgebracht.
58764: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
58765: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58766: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
58761: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
28061: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Door Jacobus Koelman, dienaar des Evangelies. Herschreven door C. Bregman. Tweede druk.
58760: KOELMAN, JACOBUS (VERTALER), MACWAIR, MR. JACOBUS - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
58759: KOELMAN, JACOBUS - Dagelijks Zelfonderzoek of tafereel van ettelijke vragen waarmee een gelovige zich iedere avond zou moeten onderzoeken. en vijftig plichten die ieder oprecht gelovige moet betrachten.
58772: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
58773: KOENEN H J - Christelijke Liederen van H J Koenen uitgegeven onder toezicht van J P Hasebroek
58774: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
58776: KOERS, N.H. (RED) - Vier eeuwen domineesland [Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te Utrecht, 5 april t/m 17 aug. 1997]
58777: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten. 1e Druk
58779: KOESE, GERT - Avonturen rond mechelsteyn. Omslag en illustraties: Jaap Kramer
58778: KOESE, GERT - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
58780: KOESEN, WIM - Aanzien 20-30
70019: KOESEN, WIM - Aanzien 45 - 560 Vijf jaar wereldnieuws in beeld
70017: KOESEN, WIM - Aanzien 30-40 Tien jaar wereldnieuws in beeld
24569: KOETEEUW, G. - De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roepende stem tot Nederland zijnde een ernstig woord met betrekking tot de omstandigheden op kerkelijk en staatkundig gebied.
58781: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
24547: KOETSDIJK, K. - 14 Psalmen. Voor vierstemmig koor.
72041: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
58793: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
71650: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar. derde druk.
2425: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van den zaligmaker. 2 delen. Geïllustreerde editie. Deel 1 Het koningrijk der hemelen. Deel 2 Het evangelie des koningrijks.
47702: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58795: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
58796: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58797: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. 8e deel. fantasie en waarheid Tweede verzameling.
73451: KOETSVELD C.E. VAN - De Stads-Predikant. Door den Burgemeester van Mastland 1e druk
58792: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
28226: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
34367: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34369: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
69574: KOETSVELD, C. E. VAN - Nalezing van een tachtigjarige nieuwsten SCHETSEN en Phantasien C. E. van Koetsveld. 2re druk
58786: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58788: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van de schrijver.
58789: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
1182: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58794: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland.Veertiende met zorg herziene druk.
58790: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58791: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
47265: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
25803: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58798: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
73275: KOHBRUGGE H.F. - Op Nederlandse kansel 22 preken bewerkt en van aantekeningen voorzien door H. Boele
16820: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën door dr. H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst, Herv. pred. te Ommen.
39289: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Der Herr der Erde. Eine Auslegging von Johannes 21.
1985: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118. Tweede, ongewijzigde druk.
2521: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia, uitgesproken in de domkerk te Utrecht den 16den december 1863. Tweede druk.
39141: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het ambt der Ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5 : 1-4
39900: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De blijde zondagsviering. Over Psalm 92, Matth. 28 : 1 en Hebr. 3 : 10, 11 ; 4 : 1 - 11. Kohlbrugge reeks nr. 2.
21219: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De verhouding van man en vrouw in het huwelijk preek over 1 Petrus 3: 1-7 door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Ned. Geref. Gemeente te Elberfeld.
21240: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Jezus bij de zee van Tiberias Zes preken over Johannes 21 door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederlands Gereformeerde Gmeente te Elberfeld. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst Herv. Pred. te Ommen.
21243: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven 1 en 2 Bijeengebracht door Ds. J. K. Vlasblom
73846: KOHLBRUGGE - Twee maal twee is vijf, getuige in Oost en West Hebe Kohlbrugge
73847: KOHLBRUGGE DR. H.F. - De beker der verlossingen, zeventien preken, vertaald en ingeleid door T. van Es
21499: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. De Catechismuspreeken die nog aanwezig zijn van dr. H.F. Kohlbrugge.
1996: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Acht leerredenen over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3:1-21. Benevens een slotrede over Romeinen 8:32. Uit het Hoogduits door Ds. L. J. R. Kalmijn, predikant der Ned. Herv. Gem. te Vaassen.
73876: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid, een vijftal preken
14757: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H. F. Kohlbrugge en een van de meest beroemde zijner tijdgenooten over de leer der heiligmaking, naar aanleiding van en vermeerderd met eene leerrede van Dr. Kohlbrugge over Rom. 7:14. Vierde herziene en vermeerderde uitgave.
39282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - In den beginne was het Woord. Zeven leerredenen over het evangelie van Johannes, Hoofdstuk 1:1-18, door H.F. Kohlbrugge, wijlen predikant der Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Eberfeld. Uit het hoogduits vertaald
16833: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over 1 Timotheüs 1:15, gehouden op 23 en 30 januari 1848, door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant der Nederl. Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het Hoogduitsch.
42518: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
39553: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Jezus van Nazareth-onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10:42 en 43, gehouden in de Domkerk te Halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate) . Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heijst predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente te Ommen.
73014: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Genesis 3, voor de gemeente uitgelegd. Derde naar de laatste duitsche editie herziene uitgave.
2535: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over het derde hoofdstuk van den brief aan de Filippensen. Uit het Hoogduitsch.
16825: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 4e druk .
72486: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.3e druk
73195: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-3 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Seftpridgten, zweite Auflage Verslag der Nederlandssch-reformierten gemeinem, twee delen
73255: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Paffions Predigten
73257: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Apostelgeschichte Kap 2-10 funfundzwanzig Predigten in de Jahre 1875 gehalten verslag der niederlandschtisch gereformierten gemeine in Elberfeld
73260: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Sechs Predigten uber das erste Capitel des Briefes Bauli an die Chräer vierte Auflage
74172: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Jezus en de zondares, 3 preken over Lukas 7:36-50
74171: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Aan de zeven Gemeenten, verklaring van de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
36861: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De leer des heils. in vragen en antwoorden in het jaar 1846. Uit het Duitsch vertaald.
39898: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 5e ongewijzigde druk
1977: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef), betreffende het lezen, bij de bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van den aanhef van het gebed: "Die naar Uw streng oordeel......door hetwelk de Doop beduid wordt." Tweede druk.
39552: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - PSALM 51 zeven leerredenen gehouden in de maanden juni en juli 1850 105 blz uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Zeven leerredenen over de profeet JONA gehouden in de maanden juni en juli -augustus 1848 110 blz Uitgever Utrecht Wed M Melder WAARBIJ Zeven Leeredenen over het derde hoofdstuk Zacharia gehouden inn de maanden november-december 1847 - 147 blz v 1849 uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Acht Leetrredenen over Evang van Johannes ka[p 3-21 benevens eenw slorrede over Romeinen 8 vers 32- 130 blx Uitgever Utrecht Wed M Melder
21186: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
21220: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - O God wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste psalm door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederl. Geref. Gemeente te Elberfeld. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst Herv. Predikant te Ommen
74170: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Hij reisde zijn weg met blijdschap, drie preken over Filippus en de kamerling
27643: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De brief aan de Galaten. Schriftverklaringen.
73194: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-4 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73263: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
73265: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
73273: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Het is mij goed nabij God te wezen, 47 preken, Vertaald en van aantekeningen voorzien door T. van Es
73278: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigten über die erste spistel Apostels Petrus, Erster Band, vierte Auflage Predigten über die erste Spistel des Apostels Petrus Das vierte Capitel Das Hmt der Presbijter ober wie der H. Apostel Petrus als Mitältester die Bischiöfe ermahut Sieben Predigten uber den Popheen Jona Gehaltenin sommer 1848 Sieben Predigten über das dritte Capitel des Propheten Zacharia gehlalten in den Monaten Noember und December 1847 Gottes Bundmet Abram predigt über Mofe 15 Vers 7-17 Zag dich nicht gelüften predigt über das zehnte Gebot 2 Buch Mosis Cap. 20 Vers 17 Schriftmakig Erläunterung des alten, allgemeinen ugezweifelten driftlichen Befenntnisses Ich blanbe in den Heiligen Seift
28073: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Echte bescheiden van H.F. Kohlbrugge docter in de Godgeleerdheid. Met inleiding van Dr. J. van Oort.
73874: KOHLBRUGGE H.F. - In Zijn Beeld
1981: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Ter herinnering aan Hermann Friedrich Kohlbrugge, doctor der theologie en pastor der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Vereeniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften. Bevat: Laatste prediking van Kohlb. over Psalm 28 : 6 en 7. Alsmede Prediking over Hebr. 13 : 7 en 8 door Ds. J. Kunzli en een prediking over Handelingen 8 : 2 door Ds. A. Zahn.
26465: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De bron des levens. Drie Schriftuitleggingen. Kohlbrugge over Johannes 4: 1-26, Lucas 7: 36-50; Lcas 17: 11-19. Vertaald door ds. D. van Heyst.
2656: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerredenen over den eersten algemeenten Zendbrief van Petrus, het eerste en het tweede en het derde en het vierde hoofdstuk. Door H.F. Kohlbrugge.
2628: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het rumoer der volkeren. Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870. Uit het hoogduitsch.
16824: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen. Voorzien van een voorwoord van dr. W. Aalders en ds. D. van Heyst.
43671: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.I: Kerstpreeken:-Paaschpreeken - : Hemelvaartspreeken - Pinksterpreeken
38162: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
69655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twaal twaalftallen leerredenen. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave.50 losse afleveringen in org papieren omslagen
16811: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken. 4e druk.
16813: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Mijn gebed is tot U tien preeken
16823: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken van dr. H.F. Kohlbrugge over Psalm 25, gehouden in januari en februair 1852. Waaraan toegevoegd de laatste door hem gehouden preek op 29 november 1874 over Psalm 28: 6 en 7, een levensschets en enkele bijzonderheden over zijn sterfbed. Vertaald door D.J. Bastmeijer.
16806: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. pinksterpreken tweede herziende druk
16801: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851.
28353: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge voor het gehele jaar. Vertaald ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen. Vierde druk.
58832: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
25252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
2528: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden. Opnieuw vertaald door Ds. H. C. Touw.
2516: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.4e druk
2522: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Drie leerredenen, over Johannes 1 vs. 29, Openbaring van Johannes 16 vs. 9 en Hosea 11 vs. 8 en 9. Gehouden in october 1849, ten tijde der heerschende cholera-ziekte. Derde, naar het Hoogduitsch herziene druk.
40317: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Christus Die ons leven is bloemlezing uit het werk van Kohlbrugge
72767: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Genade alleen, Bijbels dagboek
73286: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - I Leerrede over Deutron. 21:23
22775: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven leerredenen over den Profeet Jona Gehouden in de maanden Junij, Julij en Augustus 1848, Naar het hoogduitsch tweede druk.
23522: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Licht und Recht. Predigten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Siebentes Heft.
10534: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door ds. B. Gijzel Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
1994: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Geschriften register der Bijbelverklaringen. Nieuwe vermeerderde uitgave.
2633: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
1989: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken,4e of 5e druk
48962: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over het artikel "Ik geloof in den Heiligen Geest.``
48757: KOHLBRÜGGE, DR. H. F. - Leerrede over Psalm 24
48011: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Een commentaar op psalm 45.
41527: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Galaten 2, vs 19 en 20.
41082: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))MARIA DE CLERCQ - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt
39899: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Over Psalm 1. Vertaling door Dr. S. Gersen.
39290: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Sprache Kanaans. Ein Gespräch zwichen zwei Wanderern auf den Wege zur Ewigkeit.
39196: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Stiftshütte und ihre Geräthe. Predigten gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol. weil. Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Erstes Heft. Die Stiftshütte under der Vorhof. Verlag der niederländisch-reform. Gemeine.
39167: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zum Gedächtnis der Silbernen hochzeit inseres hochwehrten und gelievten kaiserpaares. Predigt über Psalm 3, Vers 9, gehalten am 25. Februar 1906 von B. Lütge, Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Verlag der niederl.-reformierte Gemeine.
73250: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) DOOR PROF.DR.GOTTFRIED W LOCHER - KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75,euge der freien Gnade
2655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken. Tweede druk
21185: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Schriftverklaringen. door Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
2512: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Heere, leer mij Uwe inzettingen. Eene uitbreiding van Psalm 119, vers 33-40, door dr. H.F. Kohlbrugge. Vierde druk
2527: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Korte verklaring van Genesis 1, vers 27. Uit de handschriftelijke nalatenschap van Dr. H. F. Kohlbrugge.
2641: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen.
16807: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs. Opnieuw uit het Duitsch vertaald door ds. W. B. H. van Linschoten, em. predikant met medewerking van dr. J. C. S. Locher.
16810: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Lehre des Heils in Fragen und Antworten dargelegt von H.F. Kohlbrugge, Dr. theol, weiland Pastor der niederländ. reform. Gemeine zu Elberfeld. Zum 100. Geburtstag des Heimgegangenen als Manuskript gedruckt.
32025: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8.
39165: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Vijfde herziene druk.
72249: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De gouden scepter toegerijkt, bijbels dagboek vierde druk
72355: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) CONVOLUUT - Leerede GENESIS3 gehouden hervormde kerk te Vianen 29 juni 1856 58 blz en Op Goede Vrijdag korte stichtelijke gedachten 52 blz en Degenadevolle verborgenheid van den Grooten verzoendag 51 blz en zesleerredenen uitgesproken in begin der oorlogstijden van 1870 76 blz en Eenew wekstem voor in en na den oorlog psalm 33 39 blz en TROOSTWOORDEN in dichtregelen 47 blz
72372: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Psalm 65:5, uitgesproken in de Gereformeerd Kerk te Elberfeld uit het Hoogduuitsch
72373: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Twee leerredenen over Psalm 77:1-14 en Mattheüs 8:17b, gehouden in November 1849 tijdens het heerschen der cholera, uit het Hoogduitsch
72374: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Vijftal leerredenen. gehouden te Delft en te Fijnaart in 1858 en 1863
72375: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Drie leerredenen over Psalm 13, uit het Hoogduitsch vertaald
72376: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Drie leerredenen uit het jaar 1833 over Psalm 45:14-16, Psalm 65:5 en Romeinen 7:14, met historische aanteekeningen
72377: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over 2 Johannes vers 9, naar het Hoogduitsch
72379: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over 2 Corinthe 5: 10, naar het Hoogduitsch
72381: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Openb. van Johannes 1:18, Naar het Hoogduitsch
72382: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Gij zult niet begeren, Leerrede over het tiende gebod, Exodus 20:17, Gehouden 2 Maart 1851, Naar het Hoogduitsch
72383: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Psalm 93, Naar het Hoogduitsch
72384: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Psalm 84:12, naar het Hoogduitsch
72385: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Op goeden vrijdag, Korte stichtelijke gedachten bij het lezen van het evangelie aangaande het lijden en sterven van onze Heer en Zaligmaker,
72386: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Het vooregt onzer gemeenschap met den Vader, Leerrede over Jeremia 31:7, naar het Hoogduitsch
72387: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede oer Ephezen 2:10, Naar het Hoogduitsch
72388: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Galaten 4:27, naar het Hoogduitsch
72389: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Romeinen 6:19, naar het Hoogduitsch
72390: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Johannes 11:1-43, naar het Hoogduitsch
72391: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Hosea 14:9, Naar het Hoogduitsch
72392: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over 1 Johannes 3:9, naar het Hoogduitsch
72461: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord Kritische beschouwingen vanuit orthodox-christelijk perspectief over de Islam en de profeet Mohammed, waarbij wordt nagegaan hoe het Christendom respons aan de Islam zou kunnen geven
72487: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. 7e druk
72759: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Wat zegt Kohlburgge over Genesis 2? Genesis 3: voor de gemeente uitgelegd, opnieuw bewerkt en ingeleid door Ds. D. van Heyst
73279: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Das siebente Kapitel des Briefes Pauli an die Roemer in ausfuhrlicher Umschereibung
73280: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)). - Labet den Herrn! predigten über ausgewählte Psalmen, erfles Seft, berslag der niederlands-reform gemeine
73281: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over 1 Corinthe 7: 19, naar het Hoogduitsch
73282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigt úber die simmelfahrt unfers Lerrn Jesu Shrifti gehalten den 8: Mai 1872
73285: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De genadevolle verborgenheid van den grooten verzoendag naar het 16e Kapitel van Leviticus Benevens eene inleidende verklaring van de gehele offerdienst onder het oude verbond
58921: KÖHLER - Die leichtesten etüden op. 151.
58922: KÖHLER, LOUIS - Praktischer Lehrgang des Klavierspiels. Practial method for the Pianoforte.
69820: KOHN, ROGER (TEKST)/MIDGLEY, RUTH (HOOFDSAMENST.) & DE JONG-BIGGS, P. (VERTAL.). - Encyclopedie van muziekinstrumenten. Met meer dan 4000 originele tekeningen.
49147: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - de Sacramenten Samenvatting van de inleiding op ween jeugdavond van de Chr Feref jeugdvereniging te Alphen a.d Rijn op23 semptember 1967
57856: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
39528: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
24088: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - Is het waar en noodzakelijk? betreffende de kerkelijke kwestie rond om Ds Kok
26383: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) DOORVALKENBURG, RIK - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Drieluik: I: voor de Tweede Wereldoorlog II: In de Tweede Wereldoorlog III: Na de Tweede Wereldoorlog.
36375: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Zoo groote Zaligheid. Zestal Predikaties.
45935: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Dierbare Beloften voor goddeloozen,die verre van de gerechtigheid zijn
39619: KOK, TRUIDA - Mijn twee vriendinnen, door Truida Kok. Geïllustreerd. Derde druk.
20042: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het aanbod van Gods genade gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen.
38767: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. OP.A TE VEENENDAAL LATER CHR GERF - De Heere zegene u. afscheids preek(geschreven aan alle gemeenten alsmede zijn 2 laatste preken te Nijkerk
58959: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Mijnvader.mijn vader wagen Israels en zijne ruiteren Pred over 2 Kon 2 vers 12 uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw heer Ds H Kievit 3e druk
58960: KOK, G.A. DE - Kent u Zeeland ook zo?
58961: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
58967: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
58968: KOK, RENÉ / SELIER, HERMAN / SOMERS, ERIK - Fotografie in Bezettingstijd - Geschiedenis En Beeldvorming tentoonstellingscatalogus; voorwoord L. de Jong; tientallen foto's in zw/w en kleur
19505: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gem. gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw.betreffende Ds R Kok
58925: KOK A B W M - Veleidende geesten(anti schriftuurlijke geesten weerlegd
58926: KOK A DS PRED GERF GEM -RIDDER, C. DE E.A. - Getrouw tot de dood. Versla begrafenis Ds. A. Kok
58931: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
58932: KOK, DR. TH. B. W. SM - Marnix van aldegonde
58933: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
58934: KOK, DS. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
58935: KOK, DS. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
58936: KOK, DS. J. PRED TE NIJMEGEN - Salomo's prediker, gerangschikt en verklaard. I-II- deel. 2e verbeterde en vermeerderde druk
58969: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
58970: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
58965: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
58966: KOK, J.H. - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland. 1882-1892 en 1893-1902. Samengesteld uit gepubliceerde geschriften.
18254: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het gezin. Drietal predikaties door Ds. R. Kok.
6609: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Elia de man Gods. Zeven predikatiën van Ds. R. Kok predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
6610: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Onze consciëntie. Een drietal predikaties van Ds. R. Kok van Veenendaal. 1. De toegeschroeide consciëntie. 2. De sprekende consciëntie. 3. De gereinigde consciëntie.
6598: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth.
27201: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - De schorsing van Ds. Kok. Door M. G. Snel. Met een vraag van Ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
58958: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) DS JOH DE BOER EN H H BLOK DOOR EVERT DEJONG - Gods verbond met ons en onze kinderen door ds Joh de Boer- Jacob en Ezau tweerlij kinderen des verbonds door H H Blok en De prediking van Gods beloften door ds R Kok verzameld en gebundeld door evert de JKong te Lemmer
25128: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het huis Mijns Vaders. Drietal predikaties.
25174: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Nederlands opkomst uit de zee van het oorlogswee. Predikatie over Matth. 12: 41.
20236: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
33326: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
33175: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? (schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen)
37245: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
27195: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De Raad van Bileam.
71679: KOKMEIJER J. - Huizzoeking op de boerderij
58972: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderij 7e druk
71045: KOKMEIJER J. - Met livingstone naar de bronnen van de Nijl (2e druk)
71085: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderijk (2e druk)
58973: KOL, J. EN MASSINK, DRS. H.F. (RED.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
58974: KOLB, IMMANUEL GOTTLIEB - Gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar het Hoogduitsch. Tweede verzameling. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
38793: KOLBE, H.J. - Einfürung in die Kenntnis der Insekten von H.J. Kolbe, Custos an der zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für Naturkunde zu Berlin. Mit 324 Holzschnitten.
64636: ROVER DE PA RED I A KOLE - De kerk die werft verhalen over dfe zendingsgeschiedenis eerderbveschenen onde de kerk op mars
58981: KOLE, I.A. DRS. - In gesprek met ouders Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen
58977: KOLE, DRS. I. A. - Als je de Bijbel leest...
58979: KOLE, DRS. I.A. EN LEERSTOUWER, DRS. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten uit de serir het bliojvende woord 2e druk
58984: KOLFHAUS W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kiche
58985: KOLFHAUS, D. WILHELM - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin
58986: KÖLKER, DR. A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19de eeuw.
58989: KOLLE, WIM - Henk's geheim.
58988: KOLLE, ERICH (HRSG.): - Für die geistliche Rede. Konfirmandenansprachen für Unterricht, Prüfung und Jubiläum. Unter Mitarbeit namhafter Männer der Wissenschaft und Praxis [herausgegeben von Erich Kolle];
58990: KOLLEK, TEDDY AND MOSHE PEARLMAN - Jeruzalem sacred city of mankind: a history of forty centuries.
58991: KOLLEWIJN, A.M. NZ. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
69776: SNIJDERS RIEN BENEN KOM - Van kolenloods tot gymlokaal een eeiuw Gymnastiekvereniging Sparta 1896-1996(Benenkom)
58993: KOMBRINK, L. - Toch gelukkig.
58995: KOMBRINK, L. - Een zoon van twee vaders.
58994: KOMBRINK, L. - Ik leef van de wind.
58992: KOMBRINK, L. - Het zilveren scheepje.
33366: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
59005: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
59006: KONEMANN - CHRONOLOGIE van de Wereldgeschiedenis 60O jaar wereldgeschiedenis in een oogopslag 24 uitgaande blz meer dan 10 meter op een overzichtelijke tijdbalk met 400 illlustratie Neerlandsche uitgave
27685: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59007: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59013: KONING, J.C. DE - Bart verdam.
59008: KONING, DE. J.C - Kleine Bijbelsche geschiedenis. Geïllustreerd door J. H. Isings. Tweede druk.
59009: KONING, HENK DE - Kleurrijk Kampen in zwart-wit
59010: KONING, J. DE - Om het zuivere woord. Tweede druk
59011: KONING, J.C. DE - Kleine Bijbelse geschiedenis door J.C. de Koning. Met een inleiding van ds. J.J. Knap. Tekeningen J.H. Isings. 7e druk.
59012: KONING, J.C. DE - Bart Verdam.
59014: KONING, MARTINE WITTOP - Calve-Delft's Winterboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. .
59015: KONING, WILLEM, - Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-1581 naar oorspronkelijke bronnen bewerkt door Willem Koning Uitgegeven bij gelegenheid van den 300 jarigen Gedenkdag van het ontzet
30734: KONING, J.C. DE - De klokken luiden. Tekeningen van Isings
73472: KONING DE J C - Franks verzoeking 2e druk
59017: KONINGS, GREET & MOURIK, J. VAN - Spontaan spreken vrij verwerken methode voor milieu-verkenning en vrije expressie tweede leerjaar herfst-winter 3 14e druk
59018: KONINGS, GREET & MOURIK, J. VAN - Spontaan spreken vrij verwerken methode voor milieu-verkenning en vrije expressie tweede leerjaar Lente-Zomer 4 14e druk
59020: KONINGSVELD, P.SJ. VAN. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
59022: KONSALIK, HEINZ G. - Een man als een orkaan
27395: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk.
70397: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een twee , derde druk.
59023: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
59024: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
59025: KOOIJ, A. VAN DER - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
59027: KOOIJ. K. - Blaast de bazuin te Sion. Ernstige overdenkingen.
72472: KOOIMAN, J. - Oorlog in fragmenten Foto's. Illustraties. Bevat artikelen die gedeeltelijk eerder verschenen in het Nederlands
1949: KOOIMAN, DR. W. J. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - Luther en de Bijbel. Derde druk.
59032: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
59033: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
59039: KOOISTRA, LÚTSEN - de barre winter van februari '79 in Friesland
59034: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59035: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59036: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59037: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59038: KOOISTRA, LÚTSEN - Witboek friesland februari '79 4e druk
13779: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
19607: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje. uw groente wekken in wekflof of pot met foto,s
19609: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen. geillisstreerd
59040: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje.
59041: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen.
59042: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
72774: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg.
59045: KOOLE, DR. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
13776: KOOLE, DR. J. L. - De joden in de verstrooiïng.
48109: KOOLE J L DR - JESAJA 2 Deekl 1a-jesaja 40 t/m 48 e
40223: KOOLE J L DR - HAGGAI serie Commentaar op het oude testament
71943: KOOLEN J. - Jacubus Fruytier, een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
59046: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
70552: KOOLMEES, EEUWOUD - VLUCHT UIT DE RODE STAD
40696: KOOMEN, THEO - 25 jaar doping
46599: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de kooi. Een vertelling. Vierdedruk.
71770: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica. (Voor het Oud-Testamentisch Aramees). Met woordenlijst.
59048: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Jan Koster. Een verhaal. Vierde, verbeterde uitgave.
59050: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille. Tweede druk.
59051: KOOPMANS, DR. J. - Kleine postille. Met een woord vooraf van prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel.
59052: KOOPMANS, FRANS - Vraagbaak bij verslavingen
59053: KOOPMANS, FRANS SCHALKEN, RUUD - Vraagbaak bij verslavingen
59054: KOOPMANS, J - Das altkirchliche Dogma in der Reformation. (BET 22)
59056: KOORDERS, S.H. - De Heidelbergsche Catechismus verklaard in leerredenen; door S.H. Koorders, predikant te Maarssen. Het leerstelsel der Hervormde Kerk; naar den Heidelbergschen Catechismus ontwikkeld door S.H. Koorders, predikant te Maarssen.
59057: KOOT, TON - Amsterdamse poortjes, 1480 - 1880. Met teekeningen van W. G. Hofker.
6345: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
73867: KOOTEN DRS. R. VAN - Dichter bij het einde
73869: KOOTEN DRS. R. VAN - Het derde gebod, Heiligt Mijn Naam en Mijn dag
59066: KOOTEN, DS. R. VAN E.A. - Er zij licht. Bijbels dagboek. 3e druk.
59068: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
59063: KOOTEN, DS. R. VAN - Jouw vragen
59064: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59060: KOOTEN, DS. H. VAN - Sion door recht verlost.
59061: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
48733: KOOTEN, R. VAN - De laatste brief - 2 Timotheüs aan jonge christenen uitgelegd
69398: ZIJLSTRA W HERV PRED TE KOOTWIJK - Loof den HEERE mijne ziel Leerrede op 5 januari 1930 te Kotwijkerbroek bijgelegeheid van de Herdenking zijner 40 jarige ambtsbediening
73725: BRONS H KOOTWIJKERBROEK - WEIDER vinden 1960-2010 gerformeerde gemeente te Kootwijkerbroek
73726: BRONS L KOOTWIJKERBROEK - Van buurt naar dorp kroniek rondom Puurveen en zijn bewnwrs en verleden en heden
69079: WOENSEL KOOY - Oude en nieuwe zangen bewerkt voor vierstemmig gemengd koor met speciale toestemming uitgegeven
69082: WOENSEL KOOY VAN M. - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
59069: KOOY, DS. A.P. VAN DER NED HERV PRED TE NIJKERK - Uitverkiezing en verbond.
69081: WOENSEL KOOY VAN M. - Oude en nieuwe zangen twee zangstemmen zonder begeleiding behoorende bij de twee-stemmige bewerking.
59070: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
59072: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
59073: KOPUIT, MAU (RED) - Zo heb ik het overleefd... Verhalen van Joodse vervolgden.
59074: KORAN --- KRAMERS, J.H. (ED.) - De Koran. uit het Arabisch vertaald.
59075: KORAN --- KRAMERS, J.H. (ED.) - De Koran. uit het Arabisch vertaald.
59076: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen 1. illustrationen Jerzy Srokowski
59077: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen auf der einsamen insel. illustrationen Jerzy Srokowski
57564: HWANG DAE-WOO NAM-HAE IN ZUID KOREA - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
59078: KOREVAAR, DS. C. A. - Alsmaar ouder worden. Ouder worden en oud zijn. Tweede druk.
59081: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
59082: KORPEL, A. - De Waard in oorlogstijd. I: De Alblasserwaard tussen 1940 en 1945. Door A. Korpel. Bewerking E.M. van den Brink-Tramper.
72459: KORPEL, A; OUWENEEL, G. - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam. 1585-1985. Geïll. Bijlage.
59084: KORPERSHOEK- VAN WENDEL DE JOODE, TOOS - De zakkenroller. Omslag en illustraties: Adri Burghout Omslagbelettering: André Veen Creatieve communicatie
59086: KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE, A. - Hallo, Tom en Tineke 5e druk
59087: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
71904: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
59092: KORT, NIELS DE - Moderne sterrenkunde studieboek behorende bij de Teleaccursus samenstelling en redactie Niek de Kort eindredactie Prof. dr. H. van der Laan.
70458: KORTE, JAAP DE - De verkenners van Gustaaf Adolf
59097: KORTE, CORNELIS DE (LANDMAN ONDER MARIEKERKE IN HET EILAND WALCHEREN). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
59098: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
59099: KORTE, K. DE - Bevindingsweg en gevangenschap. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
1329: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
59100: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59101: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
20043: KORTENHOFF, M. J. - Van stad Verderf naar Sion.3edruk.
73865: KORTEWEG DR. P. - Guid de Brès (1522-1567)
65237: SCHOLTEN L M P MET HEER JMD -KEMPENEERS M A- KORT A EN KORTEWEG P - STATENVERTALING in de 21 eeeuw de HSV op de keper beschouwd en 4 interviews
42301: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER - .Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden. verlucht met krijttekekeningen van Frans Boers [en] foto's van Jaap Doeser.
59104: KOSTEN, L.F. - zeeland een geschenk van de schelde .
70575: KOSTER, PIETER. - De Kerk te Vinkeveen.
59105: KOSTER, ALBERT - Daniël, Ezra, Nechemja. Een woord-voor-woord vertaling uit de grondtekst. Met twee appendices.
59108: KOSTER, ALBERT. - Ach hoe. De Klaagliederen. Gedichten naar het Hebreeuws.
59109: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek4.e druk
59110: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek2.e druk
59112: KOSTER, GERT JAN EN RIEN SNIJDERS - Ede een beeld van een streek.
59113: KOSTER, H. C. - Klein Kees-je in de gro-te stad - geïllustreerd door Adri Alindo - vijfde druk
59114: KOSTER, H. CHRISTINA - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
71275: KÖSTER HENKE, W. - Wetboek van Strafrecht met aanteekeningen en verklaringen ten dienste van politie. 13 e druk bijgewerkt tot november 1923
59117: KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
42197: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
59116: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
59118: KOT, A. - Jan Jansen een ongewoon soldaat
1790: KOT, A. 1918-1986 PRED VRIJE GEMEENTEN IJSSELMUIDEN/RIJSSEN EN H I AMBACHT - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht.
69624: KOTRC,J. & A.GERSCHENKRON. - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren
73556: KOTTER, JOHN P. - Leading Change: An Action Plan from the World's Foremost Expert on Business Leadership
70216: KOTZEBUE VAN A - de ZILVEREN BRUILOFT tooneelspel in vyf bedrijven
70179: KOTZEBUE, AUGUST VON - Myne vlucht naar Parys. Vertaald uit het Duits
16749: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Het Profetisch Woord is zeer vast. Heilige mensen Gods worden door de Heilige Geest gedreven.
38163: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59122: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
59124: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
59125: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59127: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
44626: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - .De Bekeering van Israel Ik zal,Ik zal,ik zal zegt de HEERE
25261: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
13773: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Gesprekken in huizen en zalen.
13792: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59130: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
59131: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong. Overleden 14 januari 1861.
59132: KOUSBROEK, TH. - Gods Arm niet verkort of De rijkdom Zijner Genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, overleden 14 januari 1861.
59133: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
24836: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de gereformeerde kerken. Meerstemming gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen. Nr. 630.
59136: KOUWENHOVEN, HENDRIK JOSEPH - Simul iustus et peccator. In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie. Academisch Proefschrift.
23943: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
73582: KRAAN DR K.J. - Genezing en bevrijding 3 delen
48912: KRAAN- VAN DEN BURG, GERA - De mensen van boven tweede druk
45816: BART A A MR LID GERF GEM TE KRABBEDIJKE - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doe Ds R Kok-Dr C Steenblok-Ds A Moerkerken
71471: KRAEHN - Les Alges Decapitees Tome 5 Saint-Malo de LÍsle
70252: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
59153: KRAKER, DR. ADRIE DE & DRS. PIET DE BLAEIJ RED. - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
70887: KRAMER J.G. - Dertien jaar krijgsgevangen geillustreerd door J.H. Isings Jr. tweede druk deel 9
70888: KRAMER J.G. - Helden der Noordpool geillustreerd door E.M. ten Harmsen van de Beek
70889: KRAMER J.G. - Het beleg van Groningen in 1672 illustratien van W.F.A.J. Vaarzon Morel met beschadigde rug
71917: DUINEN VAN SJ MET ILLUSTRATIES VAN JAAP KRAMER - De Mooiste prijs
71940: KRAMER G. - Het verband van doop en wedergeboorte , nagelaten dogmenhistorische studie, met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper
70893: KRAMER J.G. - De kajuitsjongen van admiraal Heemskerk
70895: KRAMER J.G. - De tocht naar Chattam geillustreerd door W. Hardenberg leeftijd 10-14 jaar
70901: KRAMER J.G. - Toch vrij verhaal uit den tijd van karel den grooten met teekeningen van Pol Dom
59154: KRAMER J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
59155: KRAMER J G - Een Hollandsche jongen in China metv tekeningen van ARN VAN ROESSEL
59156: KRAMER, DIET - Ons honk j ill Rie Reinderhoff vijfde druk
59157: KRAMER, G. - Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
70886: KRAMER J.G. - Willem de Kabeljauw of Hoorn in 1479 historisch verhaal uit den tijd de hoeksche en kabeljauwsche twisten geillustreerd
72751: KRAMER J G - De avonturen van Jan Willemsz : een historisch verhaal uit de 16e eeuw illustraties van C Koppenol 1e dr.
71128: KRAMER J.G. - het beleg van Groningen illustratiën van W.F.A.J. Vaarzon Morel
59158: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
59159: KRAMER, J.G. - Jan van Galen. Een historisch verhaal. Tweede druk
71127: KRAMER, J.G. - Toch vrij (met tekeningn van Pol Dom)
70885: KRAMER J.G. - Een hollandsche jongen in China geillustreerd tweede druk
71414: KRAMER, MARIËLLE - Maar verder gaat alles goed
59161: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen
59163: KRAMP, DS. C. 1888-1947 ENKHUIZEN/GRAFHORST - Het stervend en vruchtdragend tarwegraan. Predikatie over Joh. 12: 24. en 's Heeren kerk in de leerschool Godes. Predikatie over Psalm 32: 8. en Sions Pelgrims in donkere tijden. Een tweetal predikatiën over Psalm 84: 8a en 8b. en Sions bevrijder en bevrijding. Drietal predikatiën.
19773: KRAMP, DS. C. - Sions bevrijder en bevrijding. Drietal predikatiën.
2368: KRANENBURG, A. VAN (25-11-1871 -- 29-6-1957 OUDERLING DER GEREF. GEM. TE ROTTERDAM-CENTRUM EN -WEST) - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
369: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59168: KRANENBURG, A. VAN - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
59169: KRANENBURG, A. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
59170: KRANENBURG, L. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving van A. van Kranenburg 25/11/1871 - 29/6/1957. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam-Centrum en -West. Met voorwoord van DS.L. Rijksen 1E DRUK
73664: KRANENBURG, F.J., E.A. (RED.). - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881 - 1981.
59167: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59171: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
59172: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER IR. - Volgen of voorgaan het RD en zijn lezers afscheidsbundel voor dr. C.S.L. Janse
59174: KRANENDONK-GIJSSEN, J. - Wulferts Grootste wens leven van Wulfert Floor de Driebergse landbouwer oefenaar vertels aan kinderen
15975: KRAUS, HANS-JOACHIM. NOTH, MARTIN (1902-1968). HERRMANN, SIEGFRIED (1926-). WOLFF, HANS WALTER. - Biblischer Kommentar : Altes Testament / Begründet Von Martin Noth ; Herausgegeben Von Siegfried Herrmann Und Hans Walter Wolff. Bd.15, Psalmen. 3. Teilbd. , Theologie Der Psalmen / Hans-Joachim Kraus
37242: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar altes testament. Klagelieder.
59175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie - Ihre Geschichte und Problematik
59176: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
9195: KRAYER-AALST, H. VAN - Van wee en van vree. Twee schetsen uit het leven der alfoeren op cream.
59183: KREGEL, KEES - Kees Kregel's liefdesavonduren of de Noordsche Don Juan Episch gedicht van den Literator Epimetheus.
59184: KREISER, KLAUS UND A. (HG.).: - Lexikon der Islamischen Welt
59188: KREMER, DS. J,. - Afscheidspreek.
59189: KREMER, PROF. W. E.A. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
59190: KREMER, W - Spanningen en gevaren in het leven van onze Christelijke gereformeerde kerken
67422: VELSEN VAN S - GROEN VAN PRINSTEREN - PIETERSK J EN WERP VAN DER D J EN KREULEN J R - APOLOGIE der kerkelijke afscheiding in Nederland of brief aan Groen van prinsteren betreffende zijngevoelen over de afscheiding en de afgescheidenen WAARBIJ Apologie is de afscheiding in Nederland ect .WAARBIJ De Kinderdoop volgens de beginselen der gereformeerde kerken
59191: KREUNING, J. - De vogelvanger van Winsum
10805: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
59192: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
91: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Hemelvaart van onzen Heere Christus en over het Pinksterfeest.
90: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
59193: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus.
59196: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant te 's Gravenhage. Tweede deel.
18760: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
1794: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant te 's Gravenhage. Tweede deel.
3672: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de geboorte van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant in's Hage.
33717: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Hemelvaart van onzen Heere Christus en over het Pinksterfeest.
4904: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus. Eerste twede en derde deel.
59197: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus. Derde deel.
59200: KRIEKEN VAN G B - Koraalboek psalmen en lofgezangenVierstemmige koraalbewerking der gezamenlijke melodieën van de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel, met ruime, afwisselende keuze, zoowel van voor-, tusschen- als naspelen, voor orgel, harmonium of piano.
59201: KRIEKEN, MR. B.C. - Oegstgeest in oude ansichten. Tweede druk.
70882: KRIENEN C.H. - Prettige dagen (tekeningen van Jan Rinke0
70883: KRIENEN CH. - Karel Vermeer met 500 tekeningen van W.K. de Bruin
70884: KRIENEN CH. - Toch gered geillustreerd door P. van Gelddorp tweede druk voor jongens en meisjes leeftijd 12-15 jaar
73206: KRIENEN C.H. - De Avonturen van Vier Pretmakersm nwr 4 platen van Joh. Braakensiek, vijfde druk
70877: KRIENEN, CHARLES - De gevolgen van een onzinnig verhaal (oorspronkelijk boek voor iedereen)
70881: KRIENEN, CHARLES - De dure beenen van Frank Kronen (geïllustreerd door E. Ten Harmsen van der Beek)
70876: KRIENEN C.H. - Verdreven (oorspronkelijk verhaal voor jongens en meisjes, schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Twee echte jongens', e.a. verhalen, met platen van J.H. Isings Jr)
70875: KRIENEN, CHARLES - Andre de zonderling. Oorspronkelijk jongensboek. . Ills.: 4 platen. E
70872: KRIENEN, CHARLES - De jolige duinpan (oorspronkelijk jongensboek, geíllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita)
70871: KRIENEN, CHARLES - Zijn belofte getrouw (Illustraties van Rein van Looy)
70870: KRIENEN, CHARLES - De koning van het meer (geïllustreerd door S. Kraaij, leeftijd 10-14 jaar)
59202: KRIENEN, CHARLES - Verrassingen. Een gezellig boek voor jongens en meisjes onder redactie van: Charles Krienen. Met bijdragen van vele bekende kinderauteurs. Een plaat in kleuren van Willy Sluiter en talrijke illustraties van verschillende teekenaars. serie 1
59208: KRIJTENBURG, A. I. - Simsom de richter en nazireeer.
59209: KRIMPEN,H.VAN - Blokboeken een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
59210: KRISTENSEN, DR. W. BREDE - Symbool en werkelijkheid. een bundel godsdiensthistorische studiën.
72458: KROEGER P. - In De Schaduw Van De Woudse Dom Ill.: Naar Foto's. De historie van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar dienaren te Rijnsaterwoude 1e druk
70346: KROEGER, PIETER GERRIT; STAM, JAAP - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998. politieke geschiedenis, politieke partijen, Dries van Agt, A. van Agt, Piet Bukman, Frans Andriessen, Ruud Lubbers, Elco Brinkman
59211: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in oorlog. Door A. Kroese, Luitenat ter Zee der 1ste klasse. Illustraties door luitenant ter zee der 3de klasse J.H. Hoowij. Kaarten en Silhouetten door luitenant ter zee der 3de klasse G. Rhee.
42069: KROEZE, J.H. DR. - Job commentaar op het oude testament
59212: KROEZE, J.H. DR. - Jozua commentaar op het oude testament
69784: KROGT, M.R. VAN DER.(RED.) - Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat. 1e druk
59213: KROGT, J. A. VAN DER - Localisatie van enzymen van het catecholamine-metabolisme in rattenhersenen - Sedimentatie-eigenschappen van catecholaminerge synaptosomen
73486: KROLLER-MULLER, H. - Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst
59218: KROMSIGT, DR P. J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school
59220: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
59226: KROON, MARTIJN DE. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
59223: KROON, GRE - Pinky de Tekkel
56138: HARTINGSVELDT VAN F A EN KROON L A (RED) - Opvoeding in beeld een handreiking voor mediagebruik in het gezin
59227: KROOS, TOM - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
4823: KROPVELD, ELIËZER (ISRAËLIET, PREDIKANT BIJ CHR. GER. GEM. TE ALBLASSERDAM) - Uit duisternis tot licht - Gods leidingen. Uitgegeven door de Commissie voor de Chr. Ger. Zending onder Israël.
69783: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
59233: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
69630: KRUIZINGA J H - Ornamenten van huis en hof deel 2
65102: SCHILLEMANS S. / KRUK VAN DER A. - Delft verleden tijd
34125: KRULL, JOHANNES PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS. - Het christlijk kerkjaar. Eene handleiding tot de evangeliepredeking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plegtige gelegenheden in Hervormde Kerk. Door Johs. Krull, predikant te Spannum en Edens. tweede herziende druk
59234: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
59235: KRULL, JOHS (PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS) - De bijbelsche geschiedenis met leeringen over geloof en leven. Eene handleiding voor huiselijke godsdienstoefening, eigen oefening en catechisatiën. Geheel ten voordele der weesinrichting te Neerbosch.
1187: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Leerreden over Gen. 32: 24-31.
30310: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen, uit het hoogh Duitsch naar den vierden, velvermeerderden druk. Tweede druk.
2469: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo und Sulamith. Predigten aus dem Lied der Lieder. Mit einem Vorwort von Maria Krummacher. 6. Tausend.
4817: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De komst des Heeren. Kerstfeest-leerredenen door dr. F.W. Krummacher, in leven predikant te Elberfeld. Tweede druk.waarbij Stemmen op den dag des Heeren. Kerkredenen; door F.W. Krummacher, Hofprediker van Z.M. den koning van Pruissen.
23375: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in 91 opeenvolgende predikatien.( Leerrede over Num: XXXIII 1-5. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.H. Albrech). Twee delen.
59262: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Parabels van F.A. Krummacher, naar den laatste druk . Uit het Hoogduitsch.
21589: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
4816: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Stemmen op den dag des Heeren. Kerkredenen; door F.W. Krummacher, Hofprediker van Z.M. den koning van Pruissen.
25319: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in opeenvolgende (91)vroeg-predikatien.vertaald door J H Albrecht
6510: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
34389: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - DAS AVENTSBUCH 23 preken rond advent en kerst
1186: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elia de profeet van Israël. 4 delen in 1 band. 1: 9 beschouwingen, 160 blz., 1906. 2: 8 beschouwingen, 156 blz., 1903. 3: 8 beschouwingen, 172 blz., 1904. 4: 7 beschouwingen, 154 blz., 1905.
59261: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
1263: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Het Heilige der Heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
73319: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Nieuwe Kerkredenen van F.W. Krummacher, bedienaar des Evangelies te Elberfeld
32028: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen. Leerredenen door G.D. Krummacher in leven predikant te Elberfeld voorafgaan door eene levensschets van den schrijver door E.W. Krummacher predikant te langenberg. derde deel.
33719: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Der Prophet Elisa. Predigten von Friedr. Wilh. Krummacher. Mit einem Vorwort von I. Haarbeck, Pastor zu Elberfeld.
73158: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De Fontein des Levens of de samaritaansche vrouwJakob
59266: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het land Israël. Van de val van Jeruzalem tot het Zionisme. (70-1870).
59267: KRUSEMAN, DR. W. M. - Dwars door de Natuur. Geïllustreerd.
59268: KRUSEMAN, J. - Onderzoekingen over de bouw van de eiwitmantel van Alfalfa Mosaic Virus
69654: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie
59272: KUBÍCKOVÁ, DR. VÊRA / (DEUTSCH VON DR. ERICH WINKLER) - Persische Miniaturen. Fotografien von Werner Forman.
59274: KUENEN, DR. A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 delen. Deel 1: 504 (18) blz. Deel 2: (14) 563 blz.
59275: KÜHLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
63551: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
63552: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
63550: PIETER KUHN - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
63549: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
69704: KUHN, PIETER (QN) - De avonturen van Kapitein Rob. De vallei der vergeten wereld.
72356: KUIJPER P S - D e slijkgeuzen van Schoonhoven
59280: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval. Proefschrift
59281: KUIJPER, P. S. - Zwaardvissen boven Tarente.
59282: KUIJPER, P.S. - Wie alles prijsgeeft
39638: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
42565: KUIJT, EVERT - Door Zijn krachtige hand Een verhaal rond 1566
42958: KUIJT, EVERT - De vlucht van Pjotr en Lamir
42623: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament tekeningen van Reint de Jonge
45590: KUIJT, P. - ''De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt'' door p. Kuijt Bibliotheek ''Koop de Waarheid en verkoop ze niet'' Spreuken 23:23 onder redactie van P. Kuijt te Gouda 17e jaargang 1964 No. 2,3,4,5 en 6.
13806: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59298: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament en NIEUWEN Testament tekeningen van Reint de Jonge
42564: KUIJT, EVERT - Alleen Marjolein Een jaar uit het leven van Bram te Winkel
72889: KUIJT P. - Tweërlei getuigen, hoofdpersonen van der Vaderlandse Kerkgeschiedenis 70 citaten van 16e-20e eeuwse theologen
59305: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59306: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
59307: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
59308: KUIJT, P. - Onze koningin jubileert in donkere tijden. Met teekeningen van J. van den Berge.
59309: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
59293: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59294: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
59295: KUIJT, E. - Geestelijke poezie van de lage landen - dichters en hun werk in tijd en stroming
59296: KUIJT, EVERT - Kleuterbijbel. Tekeningen: Reint de Jonge. 3e druk.
59297: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Nieuwe Testament tekeningen van Reint de Jonge
59299: KUIJT, EVERT - Huisgenoten des geloofs
59300: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
59301: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage
59302: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
59303: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
59304: KUIJT, P - De weg naar een christlijke levensbeschouwing.
59285: KUIJT, E - Wilde Freekie
59286: KUIJT, E. - Kolja en het gele boek.
59287: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
59288: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
59289: KUIJT, E. - Roemenië vrij... en nu?
59290: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz.
59291: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59292: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
59284: KUIJT, E - Wilde Freekie
16359: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht uit zijn brieven.12 dln
45813: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
59311: KUILE SEN., MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
59312: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
59313: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving. tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk
59314: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
59316: KUILMAN, JOKE - Kabouter Poets weet raad.
69524: KUIPER, JACOB, OTTEN, HARRY, SPEK, TOM VAN DER - Weer een eeuw: het weer in Nederland van 1900 tot 2000
37374: KUIPER, D. TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1.
59318: KUIPER, A.C. - Ver van huis. Geïllustreerd door Jan Wiegman
59319: KUIPER, DR. R. - Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging. 1871-1894.
59320: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
59321: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
59324: KUIPER, J.E. / HULST, W.G. VAN DER (ILLUSTRATIES) - Bijbel voor de Jeugd.geilustreed door W G van de Hulst Jr tweede herziende druk
59325: KUIPER, J.E. / KOHNSTAMM, PH. - Van Gods geslacht. Karakters uit den bijbel.
59326: KUIPER, R. B. - God centred evangelism. A presentation of the scriptural theology of evangelism.
70869: KUIPER J.E. - Met Kappie Cootje naar de zuiderzee (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
70868: KUIPER, JOHANNA E. - Het grote plan (Geïllustreerd door Hans Borrebach, leeftijd 9-13 jaar)
70285: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
56425: HEMKES G K REDAKTIE MEEDEWERKERS E BREEN- J BOLT-P ESSTER- J GROEN- J B HOEKSTRA- K KUIPER E.A - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
1551: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
59327: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
59330: KUIPERS. J. - De vertelling van de Klok
59328: KUIPERS, JOKE VAN - EVY is alleen geils Adri Alinoo 7e druk
59329: KUIPERS, ROBIJN - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
48917: KUIPERS, JOKE - Grootvaders Broodplank Alle vertaal- en auteursrechten voorehouden aan de schrijfster Joke van Kuipers, Westhill, Maarssen NADRUK VERBODEN!!!
73300: KUIPERS, G - Sleen in verleden en heden. een uitgave van de emeente Sleen
73302: KUIPERS G - De Dingspilkerk van Sleen uitgegevendoor het Comitee ter voor bereiding van de vuiering van het 500ste Jubileum van kerk en toren
59334: KUITERT, H.M., - Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding.
59335: KUITERT,H.M - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
59331: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 5e druk
59333: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 9e druk
59332: KUITERT, H. M. - Jezus nalatenschap van het christendom schets voor een christologie 3e druk
2860: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM)(N.N.) - Historische verklaring der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Verrykt met leerzame zedelessen en tweehondert en zeventig printverbeeldingen; alsmede met een kort begrip der gewyde tyd-rekening. met prentjes tussen de tekts
4599: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Bybelschat, of de voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. Twede deel. met 7 blz (no14-20) gravures 8 afbeeldingen op een blad
59336: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
59337: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Bybelschat, of de voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. Twede deel. met 7 blz (no14-20) gravures 8 afbeeldingen op een blad
3723: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
59339: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Historische KINDER BYBEL of schrifttuurlyke LUSTHOF Behelzende tTwee hondert tweenenvijftig af beeldingen der voor naamste GESCHIEDENISSEN van het oude en nieuwe testament Ter gemakkelijke bevatting voor de Jeugd met byscvhriften vaarsjes en de bijbeltext voorzien tweden druk
59338: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Bybelschat, of de voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. eerste deel.
59342: KÜNG, HANS: - Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen
71526: KUNST, ANTINIE JOHANNES MARIA (GEBOREN TE BREDA) - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814), Le développement de l'Hôpital Sainte-Elisabeth à l'Orphelinat réformé pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave résumé en Français), proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. H.C. Rümke, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit te verdedigen tegen dfe bedenkingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid.
59343: KÚPERUS, L. - Van de Wereldakker. Zendigsverhalen.
59344: KUPISCH, K. - Karl Barth.
59346: KÜPPERS, J., GOUDA, G. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiële bronnen samengesteld door. 32e Jaargang 1960
59347: KUPPERS, W. & VILLANUEVA, F. - Van Gelre tot Gelderland 650 jaar besturen van Gelderland 1339 - 1989 2e druk
59348: KUROWSKI, FRANZ - Der Luftkrieg uber Deutschland, , 10
46541: ALAND KURT - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin Mülhaupt.
61046: MEY KURTZ DR. G.H - Beknopte geschiedenis van haarlem
59349: KUTSCH, ERNST - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
70864: KUYK, N.W.C. - Een wandeltocht met avonturen (met 75r platen van Jan Rinke)
70918: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, vierde druk, leeftijd 10-14 jaar)
70865: KUYK, N.W.C. - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip (geïllustreerd, vijfde druk, leefdtijd 10-14 jaar)
73202: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, 3e druk, leeftijd 10-14 jaar)
70866: KUYK, N.W.C. - Toch naar zee (Serie A jongensboeken, geïllustreerd door Henk Poeder, derede druk)
59351: KUYLMAN, H.E. - Hans de torenkraai
59352: KUYLMAN, H.E. - Hans de Torenkraai.
59350: KUYLMAN, H.E. - De boerderij. Te illustreeren met verkade's plaatjes naar Aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co druk- en bindwerken van Blikman & Sartorius.
59355: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
59353: KUYPER A DR - Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kritieken toestand onzer kerk historosch toegelicht WAARBIJ Verzameling van officieele bescheiden in zake de Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 uitgeven op last van de kerkraad en TOELICHTING der Meromie ingediend door den algemenekerkraad van Utrecht aan het Classicaal bestuur van Utrecht den 21 september 1868
2184: KUYPER, DR. A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. Vijfde druk.
7625: KUYPER, A. - Encyclopædie der Heilige Godgeleerdheid. 3 delen. 1: Inleidend deel, (7) 486 (6) blz. 2: Algemeen deel, (6) 634 blz. 3: Bijzonder deel, (6) 585 blz.
44414: KUYPER, J. [1821-1908], - Wereld-atlas voor Kantoor en Huiskamer. Kuyper's Wereld-atlas in honderd kaarten, title on front boards and spine]. Orig. edn. 2 vols
59357: KUYPER, A. DR. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
59366: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De Vastigheid des verbonds
59367: KUYPER, DR. A. - College-Dictaat van een der studenten. 5dln Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
59369: KUYPER, DR. A./RUTGERS, DR. F.L. - Contra=Memorie in zake het Amsterdamsch conflict. Volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht. Met openbaar schrijven van de Algemeende Synode. Tweede druk.
59370: KUYPER, DR. ABRAHAM (1837-1920) - DOGMATIEK LOCUS colege dictaat van een der studenten 3 dln deel 1 de ECCLESIA-Sacramenten- Consummatione aaeculi- deel 2 creatione-met tabel- peccato-magistratu- deel 3- salute-sacra scriptura- christo-
59371: KUYPER, DR. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
59372: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke tekst der liturgiische geschriften gehandhaafd tegen Prof Dr M A GOOSEN
59364: KUYPER, DR. A. JR. - de theodicee dat God rechtvaardig is in de regeering in de wereld
59365: KUYPER, DR. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
59360: KUYPER, DR. A. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de hh. G. H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld door dr. A. Kuyper.
59362: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De band des Verbonds tweede druk.
59363: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus)
59378: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Utrecht Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59379: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland uid olland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59380: KUYPER, J. [1821-1908], - Wereld-atlas voor Kantoor en Huiskamer. Kuyper's Wereld-atlas in honderd kaarten, title on front boards and spine]. Orig. edn. 2 vols
59374: KUYPER, DR. H.H. - De Christelijke vrijheid.
59375: KUYPER, DR. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
59376: KUYPER, DR. H.H. (1864-1945) - De opleiding tot den DIENSTDES WOORDS bij de gereformeerden Academisch proefschrift
59358: KUYPER, A.DR. - Wat moeten wij doen, Het stemrecht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen vraag bij de uitvoering van Art. 23,
59359: KUYPER, ABRAHAM INGELEID J W SAP EN HE S WOLRING - Het Calvinismeoorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden een Nederlandsche gedachte onder redaktie van en ingeleid J W Sap en hE S Wolring en omgezet naar gangbaar Nederlands door LW Lagendijk
59373: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke test der liturgische geschriften gehandhaafd tegen prof. Dr. M. A. Gooszen
33030: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt. geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. 8e druk.
7630: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 3 delen. 1: In den kerstnacht, 1887, 142 blz. 2: De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag), 185 blz. 3: Op den Pinksterdag (met Hemelvaart), 175 blz.
3550: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
59381: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
59382: KUYS, JAN. (E.A.) - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
36383: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
39404: KUYT, EVERT. - De bel.
59383: KUYT, EVERT. - De bel.
59384: KUYT, EVERT. - De rijke jongen
59388: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
59385: KUYT, P. - Wéér bij Luther in de leer. 1517-1967.
59387: KUYT, P. - Wat hebben wij er van terecht gebracht? door P. Kuyt bibliotheek ''koop de waarheid en verkoop ze niet'' spreuken 23:23 onder redachtie van P. kuijt, Gouda 19e jaargang 1966 No. 8 en 9
59390: KWAKMAN, TH. PR. - Theresia van Avila naar de bollandisten haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken geautoriseerde vertaling van Th. Kwakman Pr.
26443: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. Tweede druk.
59392: KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis, laatst genoemd de Gereformeerde Kerk in Nederland, voor het jaar 1869.
59391: KWANTES C M - Zijn wond'ren een gedachtenis. Christelijke Gereformeerde Kerk Sliedrecht-Centrum. 1894-1994. 2e druk.
72913: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen. derde druk.
20491: BIBLIA KWARTO (DIAKENEN VAN VEENENDAAL) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Uit de Oorsponkelicke talen in onze Nederlandse tale getrouwelijk overgezet Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam.
50683: BIBLIA KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) Heeren Burgermeesters in Amsterdammet het boek des Psalmen nevens gezangen. met eigen geschrift DAVIDS
50682: BIBLIA KWARTO - dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Uit de Oorsponkelicke talen in onze Nederlandse tale getrouwelijk overgezet Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam.
66234: STATENBIJBEL BIJBEL WARNSVELD KWARTO - Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture des Oude en Nieuwe Testament (...) met het boek des Psalmen nevens gezangen. Ned. Bijbel compagnie 1837.
66225: STATENBIJBEL BIBLIA KWARTO - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. in oze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619 (geen kattekeningen wel met verwijstektsten)
59394: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Door B.A. Kwast. Scheepswerf aan de Nieuwe Maas bij Rotterdam.
59395: KYLSTRA, CHESTER & BETSY - Biblical Healing and deliverance
72231: PROF. DR. OTTO J. DE JONG & PROF. DR. J. VAN LAAHOVEN - DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM (Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie onder redactie van Prof. Dr. G. Stemberger Deel 1: Het vroegste Christendom) Deel 2: Middeleeuwen en Reformatie)Deel 3: Tijdperk van het absolutisme 19e en 20e eeuw) Deel 4: Commentaren)
72790: NOORLANDER- VAN DER LAAN - Wie wil er mijn oorhangers zien?
59410: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen met de weerspreuken verz. door A.M. Heidt jr 2e druk
59413: LAAN,D. - De avonturen van Pinkeltje 5e druk geillustr. door Dokie van Amste
59403: LAAN, C. VAN DER/LAAN, P.N. VAN DER - Pinksteren in beweging. Vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen
70916: LAAN, DICK - Tarakanner tegen wil en dank (geïllustreerd)
71050: LAAN, DICK - De raad van zeven (geïllustreerd door Rie Reinderhoff, tweede druk, leeftijd 11-14 jaar)
59416: LAAR VAN B - De Wijsheid der leidingen Gods in het zaligen van zondaren of zamenspraak Tusschen een rijke van kapernaum en een arme uit Nazarerth in vijftien samenspraken door B van Laar schrijver van Mijne genade is uw genoeg 6e druk
71854: HAGIENSIS FILIUS BATO (1752 FL.) PSEUD. VAN JAN WILLEM CLAUS VAN LAAR (C.1697-1769) - De welmenende patriot. Behelzende vier gemeenzame staatkundige brieven. Handelende op eene bescheide wyze ----- Doorluchtige erfstadhouder WILLEN de 4e geschreven door een Oprecht Beminnaar des Vaderlands / onder de naam Filius Bato Hagiensis [pseudonym of Jan Willem Claus van Laar]
20146: LABASCENTE, CH. - Conciones quadragesimales seu Dominicales de Christianismo Labascente auctore F. Leone a S. Laurentio, S. Ord. Fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de monte Carmelo Provinciæ Flandro-Belgicæ definitore & jubilario. Accedit index concionatorius continens tria, quatuor, aut quinque exordia ad omnes totius anni Dominicas, nec non Conciones aliquas festivales.
59429: LABORDUS-HANSMA, ANKIE - Een zachte winter
59430: LABUSCHAGNE C J - WAt zegt de Bijbel in GODS NAAm Nieuwe bijbeluitlag en modern Godsgeloof
71470: MORIQUAND LACAF - Les Pecheurs d'etoiles T.1 et T.2 la fille du fleuve T2. ballast
59431: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
36591: LACMAN, JOANNES (CA. 1629-1704) - Christelyke Gepeisen, Ondermengt met verscheide bewegingen. Verdeelt voor yder dag van verscheide maenden: Toonende aen de Christenen den regten weg tot den Hemel, en hen een voorsmaek gevendee van de hemelsche vreugden. Door Johannes Lacman, Priester Leeraar in de Godsgellerdheit in de hooge Schole van Loven, Canonik en Aertsdiaken te Mechelen, en President van het Aerts-Bisschoppelyke Seminary. uyt het Frans vertaelt door H.V.R.
23466: LAER, REYNARDUS TOE (NIJMEGEN) - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen ontleedt, verklaart en toegepast. Door Reynardus toe Laer, in zyn Eerw. leven laatst Bedienaar des H. Euangeliums te Nymegen. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange, tevoren deszelfs Amptgenoot, en thans Predikant te Amsteldam.
59434: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
59435: LAFFONT, R., J. BOUDET EA - Rome en de Romeinen. Hun geschiedenis door de eeuwen heen
73143: LAGEN W.H. VAN - Willemiek
59437: LAGENDIJK, JOH. - Jeruzalem of Babylon. Tweede druk.
59438: LAHAYE TIM, JENKINS JERRY - Apollyon
59439: LAHAYE, T - De Geest en de moderne man Hoe de Bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
59440: LAHAYE, T.;JENKINS, J.B. - Apollyon De laaatste bazuin
73601: HARRIS LAIRD R. - Inspiration and canonicity of the Scriptures
59441: LAKKE, A.J. - Ph. W. van Heusde. Philip Willem van Heusde. Proefschrift. Vrije Universiteit te Amsterdam.
59446: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. bijbelliederen voorv de jeugd met begeleiding van Piano of orgel en melodie instrumeten 2e druk
59442: LAM, H.J. - Van doopzitting naar doopvont
59444: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Deel 4 Bijbelliederen voor de jeugd. 2e druk.
59445: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Grote bundel Deel 1. vierde druk en deel 2
69605: LAM, ANTON B., VERZAMELD EN VERANTWOORD DOOR - Verzet En Poëzie, Een Bloemlezing Verzetsverzen
59452: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een jaar na de bevrijding van ons Vaderland. Predikatie over psalm 124 : 6 - 8 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
27655: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 25 meditaties. 5e druk.
59448: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen. derde druk.
22518: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid.
21542: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ter Gedachtenis 1929-1969
1195: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen. derde druk.
39768: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar van Rijssen .wegens vertrek naa Amerika
2363: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Gods daden herdacht. Tweede druk.
38968: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 2
28893: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
59466: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De zekere verwachting van Gods kerk. En: Een aansporing tot een godvruchtigen wandel. Tweetal predikaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag over 2 Petrus 3: 13 en 14.
14798: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden.deel1 1. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
49248: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Vloeiende Mirre 12 preken over div tektsen
26597: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het uitgaan van den Godvruchtigen Izak. Een tijdpredikatie over Genesis 24:63a door Ds W.C. Lamain, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid.
14699: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een jaar na de bevrijding van ons Vaderland. Predikatie over psalm 124 : 6 - 8 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
59458: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Ter Gedachtenis 1929-1969
59449: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Een nalezing o.a. Brieven uit Amrika- gedwongen om te vertrekken-achtentwintig jaar bebruitkt
73727: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. I: Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. 242 blz. .
29241: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Het hoogtepunt in Israëls leven of Jacob buigend onder het welbehagen Gods. Predikatie over Gen. 49 : 31.
59481: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Heengegaan in vrede verslag begrafenis overdenkingen
59487: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vreze Des HEEREN.
59480: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Pastoral letters letters to the congregation
59470: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor stille uren. 24 overdenkingen.
59472: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Des Heeren zegen toegebeden door een scheidenden leeraar.
59473: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Voor bijzondere tijden. Deel 3. Twaalftal preken, voor .kerst oud-nieuwjaar na nieuwjaar
59475: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - De vlucht van Christus naar Egypte.
73926: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Rust in God Handelinge 27 vers22-25
59462: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Want Gij zijt mij een Hulpe geweest.
1287: LAMAIN, DS. W.C..PRED GERF GEM - Verlaat niet wat Uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen door ds. W.C. LAmain, te Grand Rapids (U.S.A.)
59489: LAMAN W F 1900-1964 KWANTES, C.M. (SAMENSTELLING) - Genade en eer uit het leven van W F Laman 1900-1964
59490: LAMAN, DS. W.F.CHR GERF PRED - Gods welbehagen betoond.levensschets met 10 preken
55589: GROEN VAN PRINSTERER LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865 1e druk,
60822: MEIDEN VAN L A KREMER W -MARIS J C EN LAMAN W F - Zal gedenken 1894-1954 gedenkboek uitgegeven bij het zestig jarig bestaan van de Theologische School der Christelijke gereformeerde kerken
25145: LAMAN, DS. H.W. (BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711, ROTTERDAM) - Geloofsbezwaren opgelost door Wilhelmus à Brakel. Voor tegenwoordige lezers verduidelijkt door Ds. H.W. Laman.
59491: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
16155: LAMARTINE, ALPHONSE DE - History of the girondists. Personal memoirs of the Patriots of the French revolution. In three volumes.
73333: LAMBIN, FRANCIS - De Belgische nijverheid. Eerste & Tweede boek. Uit het Frans vertaald door H. Plas.
36056: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59501: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren.
59495: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 9e druk.
59497: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren. 2e druk.
59498: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In zijn arm de lammeren 7e druk
59496: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord. 2e druk.
73152: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord.
12738: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje aan het grote meer. Met illustraties van Corrie van der Baan. 2e druk.
59507: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje mag ook mee. Met tekeningen van Corrie van der Baan
59508: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientjes mooie zomer. Tweede druk. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
59509: LAMERIS-BOLT, A.G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59506: LAMERIS-BOLT, A. G. - Van een rood ei en een Noorse pop. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
59510: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer.
59504: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje in Amerika. Tekeningen van Corrie van der Baan. 2e druk.
59505: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientjes mooie zomer. Tekeningen van Riek van der Waa.
59503: LAMERIS-BOLT, A. G. - Marientje en het wereldwonder. Tekeningen van Corrie van der Baan.
59512: LAMMERS, F. J. - Achter de Kloostermuren.
59514: LAMMERS, J.J. E.A. - Eben-Haëzer. 70 jaar (1923-1993) provinciale vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerde Partij.
18426: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
4903: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
42824: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59530: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59523: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
59524: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59528: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
32178: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59532: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. 4e druk.
31728: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
41709: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
42873: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59516: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiën over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
59520: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Deel 1: 1e druk. 1717 ( titelprent-pag-24) 798(10) blz. AMSTERDAM, Schoonenburg. Deel 1: met intree predikatie over 2 Cor 3 vers 5-6, vertaald en met voorrede van Petrus Bodaan. Deel 2: 5e druk. 1746. (10) 810 (9) blz. 8o AMSTERDAM, Vieroot. Deel 3a: 2e druk. 1725. (2) 796 blz. 8o AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 3b: 2e druk. 1726 (20) 797-1557 (16) blz. 8o AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 4a: 1e druk. 1727. (2) 812 blz. 8o. AMSTERDAM, Schoonenburg Antony Deel 4b: 2e druk. 1727 (2) 813-1593 (35) blz 8o. AMSTERDAM, Schoonenburg Antony
59525: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
59526: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De tweede druk.
59521: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
59529: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59527: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long
45200: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, Ter eeren van den Verbondts-godt, en tot stichtinge van alle heyl-begeerige zielen geopent. Als meede een intree-predicatie over 2 Cor. III: 5, 6. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long en verrijkt met een Voorrede van Petrus Boudaan, in zyn leven leeraar des H. Evangeliums in Amsterdam. De zesde druk.
3724: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De gestalte der bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel. Getoont in verscheide predikatien over Openb. XIV: vs. 1 tot 5. Nevens eenige andere heylige mengel-stoffen. Waar by op nieuw nog gevoegd zyn twee predikatiën over Psalm XCII: 5 en Openb. 2: 7. Gedaan door Frederik Adolf Lampe, dienaar des Goddelyken woords te Bremen. Uyt het Hoogduitsch vertaalt door J. le Long. 2e druk. Waarbij geb.: Naleesinge van eenige uytgesogtte predikatien tot een aanhangsel etc. 2e druk, 1734.
3729: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59517: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het heylige bruyd-cieraat der bruylofts-gasten des lams aan syne Verbondts-Tafel. In een verhandeling van het rechte gebruyk des H. Avondtmaals; benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene predikatien; tot gemeene stichting opgestelt. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. le Long. Derde druk.
59518: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Lieftallige en Krachtige uytnoodoginge tot het volle genot der overheerlyken feest goederen van het nieuwe verbondt. Voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja 55, mitgaders eenen verhandelinge over Hebr. 11 vers 24-26. Vertaald door J. le Jong.
59519: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Betrachtingen over het geheele lyden van den Heere Jesus Christus, naar de beschryvinge van alle vier euangelisten. Door wylen den hoog eerwaarden heere F. A. Lampe. Nu uit het Hoogduits vertaald, en uitgegeven met eene voorrede van den hoog eerwaarden heere Albertus Voget.Tweede deel over Lucas en Johannes 1761.
33611: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - Het Heylige Bruyt- Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e druk
45198: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De verborgentheit van het genaade-verbondt, in de huyshoudingen der zaaligheit, en voornamentlyk in de huyshoudinge der Wet. Ter eere van den Verbondts-Godt, en tot opbouwing van alle heyl-begeerige zielen geopent. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Vierde deel 2e stuk.
59533: LAMPERS, LENA PAULINA - Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van L. P. Lampers. Uitgegeven op het verlangen der ouders. Met voorwoord van K. Kleinendorst, in leven Chr. Gereformeerd predikant te Arnhem.
59534: LAMPING. A.J. - Ulrichus Velenus (diss)
69751: LAMSTER, J.C., - 'Indië', gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
59535: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
9319: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59539: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu. 2e druk.
59537: LAND, J - Politieke opstellen.
59538: LAND, MIA - Taxi!, Romantisch, charmant en vol humor.
73545: LAND, K. (LEITUNG) - Vollständige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament. BERLIN; 2.Spezialübersichten.)
9318: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59540: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
59541: LANDELL, O.J. DE - De lachende Hollander. Oude spotverhalen uit Nederlandse overlevering.
59021: KONINLIJKE LANDMACHT - Handboek voor de soldaat. 1972 VS 2-1350
69826: H.C. ROBBINS LANDON - Het Mozart Compendium. Compleet naslagwerk Volledig overzicht van leven en werk van Wolfgang Amadeus Mozart.
36241: LANDWEHR, JOHN - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende eeuwse boeken.
59544: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
316: LANDWEHR, J.H. (PRED. TE ROTTERDAM) - Kort Overzicht van De Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1975 tot heden.
59542: LANDWEHR, DS. J.H. - Kort Begrip der Christelijke Religie. Voor eerstbeginnenden. In vragen en antwoorden toegelicht. Negentiende druk.
7637: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand... Samengesteld door de redactie van De Vriend van Oud en Jong.
59547: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildingen, darunter zwei mehrfarbigen Einschaltbildern.
59548: LANG, HEINRICH - Martin Luther ein religiöses Charakterbild.
19624: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Met tekening van Rie Reinderhoff. 2e druk.
22909: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 10e druk
12887: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Toen Baudieneke twaalf was. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff.
73411: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje Lotty is Lot geworden Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 6e druk.
73891: LANGE DR. G. DE - Leren wandelen aan vaders hand
59555: LANGE, J.P. (ED.) - Theologisch-homiletisches Bibelwerk. Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments mit Rücksicht auf das theologisch-homiletische Bedürfniss des pastoralen Amtes in Verbindung mit namhaften evangelischen Theologen bearbeitet und herausgegeben von J. P. Lange. Des Neuen Testamentes Erster bis Sechzehnter Teil. I. Teil: Das Evangelium nach Matthäus, II. Teil: Das Evangelium nach Markus, III. Teil: Das Evangelium nach Lukas, IV. Teil: Das Evangelium nach Johannes, V. Teil: Der Apostel Geschichten, VI. Teil: Der Brief Pauli an die Römer, VII. Teil: Die Briefe an die Korinther, VIII. Teil: Der Brief Pauli an die Galater, IX. Teil: Die Briefe an die Epheser, Philipper, Kolosser, X. Teil: Die beiden Briefe an die Thessalonicher, XI. Teil: Die Pastoralbriefe und der Brief an Philemon, XII. Teil: Der Brief an die Hebräer, XIII. Teil: Der Brief des Jakobus, XIV. Teil: Die Briefe Petri und der Brief Judä, XV. Teil: Die drei Briefe des Apostels Johannes, XVI. Teil: Die Offenbarung des Johannes;
59587: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 5e druk
59550: LANGE, ARINA DE - Janneke.
59551: LANGE, ARINA DE - Janneke. Illustratie: lucette verloop
59552: LANGE, DANIËL, JHR.MR. J.C.M. VAN RIEMSDIJK EN DR. G. KALFF - Nederlandsch Volksliederenboek tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de Maatschappij tot nut van het algemeen.,2e druk
59553: LANGE, DR. JOACHIM (PROF. TE HALLE) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
73413: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje verlooft zich. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 14e druk.
73410: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Met tekening van Rie Reinderhoff. 9e druk.
73409: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Riet Berkhout. Goud-Elsje Serie, deel 6... Ills.: bandtekening en ills. Rie Reinderhoff. 6e druk
73408: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
59581: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - . Goud-Elsje na de Grote storm. Goud-Elsje Serie, deel 5. 5e druk. ill. Rie Reinderhoff. Linnen met stofomslag 208 pp1
19630: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 13e druk.
19629: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Nog is het lente voor Goud-Elsje. f.8e druk
59554: LANGE, H.J. DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven Geschiedenis van de haven van Groningen en haar omliggende wateren, mooi gedetailleerd boekwerk met veel illustraties en foto's. Van de 12e eeuw tot en met het coaster tijdperk en de Eemshaven
59556: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
59557: LANGE, W. DE - Zonder, onder, en vrij van de Wet. Serie: Van Goedertierenheid en Recht, nummer 15.
59564: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Barbie's avontuur. Illustraties van Corrie van der Baan.
72414: LANGE, ALBERT - J.H. Gunning Jr. (1829-1905) Een levenin zelfverloochening, deel 1 (1829-1861)
59571: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Met tekening van Rie Reinderhoff. 12 e druk
59580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7. 1e druk. ill. Rie Reinderhoff.
39646: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje. Met tekeningen van Rie Reinderhoff. 17e druk.
59558: LANGE, W. DE - Een klaagmuur in Rijssen
59559: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israël.
72072: LANGE-PRAAMSMA, M. DE - Goudelsje complete serie 10 dln
28072: LANGE-PRAAMSMA, M. DE - Goudelsje complete serie 10 dln met stofomslagen
71165: LANGE-PRAASMA, MAX - Nog is het lente voor Goud-Elsje, zevende druk
39557: LANGE, DR. JOACHIM (PROF. TE HALLE) - De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden.
59590: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857. 1857-1866.
59591: LANGELER, A. J. W. - Prinsjesdag - Uit kinderhand voor kinderland - Onder redactie van P. Wardekker deel B1 - vierde druk
59592: LANGELER, A. J. W. - Peters grote reis - Uit kinderhand voor kinderland - tweede druk
27595: LANGENBECK, C.J.M. . - Natuur- en Ontleedkundige beschrijving van het zenuwstelsel, naar het Hoogduitsch van C.J.M. Langenbeck, Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde. Door C.W.R. Scholten, J.R.z. Med. Cand. Nieuwe uitgave.
59596: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
47061: LANGENDYK, PIETER - Drie Blijspelen door Pieter Langendyk
59597: LANGENHOFF, VIC. - Bedreigde landschappen.
59598: LANGERER E.A., FREDDY - Kom mee en luister.. Bijdragen van freddy langerer, Mevrouw Vuerhardt, E.M. ten harmsen van der beek, hermanna, Mevrouw Ebbinge-Wubben van Hasselt. ook maakte J. pander nog enkele illustraties.
45625: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
68576: WATSON. T. ; LANGHANS J. L. - De geestelijke regenboog 2 delen
59599: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59600: LANGHOFF, J.; ROGGE, J. - Immigration und Emigration - die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in MittelEuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. Spetember 1984 in Berlin. Herausgegeben von Johannes Langhoff und Joachim Rogge
59601: LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk, een dogmatisch-ecclesiologische studie.
59602: LANKAMP, H. - Het onderwijs in de Geschiedenis aan de Gereformeerde scholen. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 8.
72739: LANNOY, MARIA DE, ILLUSTRATIEANTON PIECK. - Het Spinneweb, De Gouden Horizont, Het droomhuis.
59603: LANS, DS G. - Verhoudingen
59604: LANS, DS. G. - Hervormingsdag 31 october 1517.
59605: LANS, G. - Guido de Brès - Hervormingsdag 31 october 1517. Door ds. G. Lans, Ned. Herv. predikant te Huizen (N.H.).
59606: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
59607: LANS, M.J.A. - De katholieke organist onderricht in de begeleiding van den gregoriaanschen zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
59609: LANSCHOT, C. M. VAN - Lekker Eten. Recepten voor hen die kunnen koken.
27089: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadæus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
59612: LANTMAN, THADAEUS DE (IN SIJN LEVEN PREDIKANT IN 'S GRAVENHAGE). - Versameling van twintig stigtelijke en zielroerende predikatien, gedaan en naargelaten.
59611: LANTMAN, TH. DE (1621-'82, 'S-GRAVENHAGE) - Korte aenleydinge tot de leere der waerheyt, die nae de Godtzaligheydt is: volgens het Kort Begrijp der Christelijcke Religie, gebruykelijck in de Christelijcke Gereformeerde Kercken van Nederlandt. Door Thadæus de Lantman. De tweede druk, overgezien, en merkelyk vermeerdert.
16965: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
59617: LAPIDE, PINCHAS - De berg rede utopie of program Tweede druk.
59616: LAPIDE, PINCHASE E. - Brandpunt Jeruzalem. Discussie over de taak vande drie grote monotheïstische godsdiensten in een voor het eerst sinds 1900 jaar Joods Jeruzalem.
59614: LAPIDE, P. - hoe heeft men zijn vijanden lief?
59613: LAPIDE, C.C. A - Commentaria in omnes D. Pauli epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a. Lapide, e Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacræ Scripturæ professore.
59615: LAPIDE, PINCHAS / RAHNER, KARL - Heil uit de Joden? Een discussie.
59618: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen - een joodse uitleg van de evangeliën - 7e druk
59619: LAPIDE, PINCHAS - Het leerhuis van de hoop - Joodse geloofservaringen voor christenen vandaag
59620: LAPIDE, PINCHASE E. - de vredeschichter een israelische romanm
44525: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - SPIEGEL voor het vereenighde NEDERLANDT voorgestelt uyt math 11 vers23-24 (waer bij gevoeght is een Trataat over 1 Joh 3vers 8 Met noch een predictie over hosea 4 vers 15)
59629: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
59630: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen. Uitgever Abraham vabn Laren 1670 title pagina en portret en voorrede in copy Waarbij gebonden: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. uitgever Abrahan van Laren Vlissinger 1669 64 blz titelpagina in copy Waarbij gebonden: Het beloofde Zaedt der Vrouwe, (...) een tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Uitgever Abraham van Laren 1669 72(7) blz titelpanina orgineel Waarbij gebonden: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. UItgever Abraham van Laren 1669 23 blz titelpagina orgineel
21203: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen.en: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waer by gevoeght is, een tractaet over I Joh. 3: 8. Met noch een predicatie over Hosea 4: 15. Alles door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woordts tot Vlissingen. en: Het beloofde zaedt der vrouwe, vermorselende den kop van de oude slange. Ofte een kort tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Door mr. Joos van Laren, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Vlissingen. en: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
59628: LAREN, JOOS VAN - Gedolven schatten uit zijn 'Het beloofde zaad der vrouw' (1669)
59621: LAREN, A. J. VAN - Vetplanten
59622: LAREN, A. J. VAN - Cactussen
59623: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar teekeningen van Jac. J. koeman, C. Rol en J. Voerman Jr. Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blinkman & Sartorius.
59624: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. te illustreren met verkade's plaatjes, naar teekeningen van C. Rol, J. VoermanJr. en H. Rol samenstelling van het album door Jac, J, Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co, druk- en bindwerk van Blikman & Sartorius.
59626: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. te illustreren met verkade's plaatjes, naar teekeningen van C. Rol, J. VoermanJr. en H. Rol samenstelling van het album door Jac, J, Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co, druk- en bindwerk van Blikman & Sartorius.
59627: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar teekeningen van Jac. J. koeman, C. Rol en J. Voerman Jr. Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blinkman & Sartorius.
59632: LAREN, MR. JOOS VAN (PRED. TOT VLISSINGEN) - Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien.
37464: LAREN, JOOS VAN (1586-1653, VLISSINGEN) - Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen. Waarbij gebonden: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 24. Waarbij gebonden: Het beloofde Zaedt der Vrouwe, (...) een tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Waarbij gebonden: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen. en: Korte en bondige verklaringe over den sesthienden Psalm. Voorgestelt in verscheyde predicatien door mr. Joos van Laren.
1193: LAREN, JOOS VAN / TEELINCK, W. E.A. - Ziet, Hij komt! Zes preken.
59633: LAROUSS - LAROUSSE Gezondheids encyclopedie
71466: HARMONS LARRY - LAUREL & HARDY Album 't dolle duo nummer 18
70914: LARSEN, OTTO - Nachtmerrie der ontschuldigen
59635: LASSENIUS, J. (1636-'92, KOPENHAGEN) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
59634: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
3730: LASSENIUS, J. (1636-'92, KOPENHAGEN) - Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 't Nederduits vertaald.
39302: LASSENIUS, DR. JOHANNES (PROF. KOPENHAGEN 1636-1692) - Heilige en Stichtelyke Betrachtingen Over het Lyden Christi, verdeeld in Zeven Morgen- en Avondstonden der Zeven Vasten Weeken, In 't Hoogduits beschreven door den Heer Joh: Lassenius. In zyn Leven Hoog Leeraar der Luthersche Gemeente in de St. Pieters Kerk, te Koppenhagen. Uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald. Verciert met schoone Koopere Plaaten.
71558: VAN GALEN LAST H. - Nederland voor de storm politiek en literatuur in de jaren dertig deel 37 van de fibulareeks
59637: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Mit einem Vorwort von Hermann Dörries.
59638: LAUDAN, DOROTHY - Tussen twee werelden. Dr. Quinn. Tweede druk
59640: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn - In voor- en tegenspoed. Tweede druk.
59641: LAUFF, JOSEF - Der Helfersteiner. Ein Sang aus dem Bauernkriege
45004: LAUHA, AARRE - . Kohelet (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 19).
31955: LAUNEUM, GUILIELMUM / CALVINUM, JOANNES (CALVIJN, JOHANNES) - Kort Begrip der Christelijke Religie. Kort Begrip der Institutie / of onderwijzinge der Cristelijke Religie / beschreven van Joannes Calvinus. Waer in, op de tegenwerpingen der tegenpartijen, korte nochtans seer vaste en stercke, verantwoordingen ghestelt worden. Door Guillielmum Launeum. En nu ghetrouwelijck uyt het Latijn, in onse sprake overgestelt, en in eenige plaetsen een weynig uyt de Autheur selve (den Leser ten besten) wijder verklaert, door Joris de Raedt van Nieukercke, Dienaer des Godlijcken Woorts is Zuyd-bevelandt.
74112: ZWOFERINK LAURA - Kijk en luister 2, Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen, tekeningen Jaap Kramer
17171: LAURENCE, M. - De triumpherende vorstinne der hooft-deugden op aerden. Banende den koninklijken wech na de stadt Godts, en het eeuwige leven. Vervattende de practijcke en oeffeninge van het waerachtigh saligmakende gelove. Zijnde grondigh, krachtigh, leersaem en troostelijck beschreven; door den eerwaerdigen Gods- en Hoogh-geleerden heer, mr. Matthias Laurence, prediker des H. Euangeliums in Christi Gemeynte tot Ipswig. En uyt de Engelsche tale in't Nederduyts vertoont, door Vincentius van Deurn, bedienaer des Godlijcken woorts in Christi kercke tot Amersfoort.
59644: LAURENS B.H - Hun armoe en hun grauw gezicht
63788: POST LAURENS VAN DER - indisch licht
59645: LAURENTIUS, TH. SAMENST. - Kabinet van Haarlemse gezichten,
33927: LAURENTIUS, VICTOR. - In Betuwse ballingschap. Het verhaal van drie Molukse woonoorden.
69582: LAURILLARD. E. - Ernstig en los. Gedichten van Dr. E. Laurillard. Vierde druk,. Geïllustreerd door Alfaro. Bestempelde band
59646: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59647: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
69563: LAURILLARD, E. & H.P. SCHIM V.D. LOEFF & B. TER HAAR BZ. & P.M. KELLER V. HOORN [ET AL.]. - LICHTSTRALEN.
1566: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Met den gouden eerepenning bekroond door de hollandsche Maatschappeij van fraaije kunsten en wetenschappen in den jare 1874.
59648: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Voor meer dan een leven een twaalftal leerredenen
70873: LAURILLARD, E. - Op uw stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. (2e verbeterde en veel vermeerderde druk). Geïll. Soft cover.*Met wapen- en zegelkaarten.
5146: LAURILLARD, DR. E. - Klimop gedachten en beelden des Geloofs proze en Poezy ontleend aan den Christelijke Volks Almanak bijeengebracht met 12 plaatjes
2337: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Rust een weinig. Oudejaarsavond-gedachten. Derde druk.
8230: LAURILLARD, DR. E. (PRED. BIJ DE NED. HERV. GEMEENTE TE AMSTERDAM) - Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 2e druk.
59649: LAVATER, JOHANN CASPAR. - Worte des Herzens.
59651: LAWSON, THOMAS - Calvin: his life and Times. By Thomas Lawson. Illustrated. Fourth edition.
16976: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiæ omnes practicæ, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiæ forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editæ, quæstiones canonicæ de prælatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59652: LAYMANN, P. - Theologia moralis in V. lib. partita. Quibus materiæ omnes practicæ, cum ad externum ecclesiasticum, tum internum Conscientiæ forum spectantes, noua methodo ecplicantur. Editio ultima. Accesserunt, nondum in lucem editæ, quæstiones canonicæ de prælatorum ecclesiast. electione, institutione & potestate. De iurisdictione et iudicis ordinarii potestate. De rerum ecclesiasticarum prohibita alienatione. Auctore Paulo Laymann, Societ. Iesu theologo.
59653: LÁZÁR-SCHILTHUIS, NELLA - Jos wil een hond. Met illustraties van Bep en Els Thijsse.
73541: COMMISIE LANDELIJKE ACTIE LCJ - Kijk op kerken een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw
72903: FIERET WIM LECTOR - Verbinders,schakelaars &ontkoppelaars in uw gemeente Identiteit GerfGezindte
19619: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vs. 1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. 1845.
2361: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de Heidensche soldaten. Overdenking over Joh. 19: 1-5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk.
2623: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions val en opkomst, benevens nog eenige zangen des tijds.
22458: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath Derde druk
73506: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer deel 1
37271: LEDEBOER, L.G.C. - Een abc door een abéling.
19618: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem van ouderen en jongeren, welker ziel meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven betrekkingen. Vierde druk. Met kleurenlitho's
39958: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
42506: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een brief over de regtvaardigmaking des zondaars voor God. Met een voorwoord door P. Los, Gz. Behelzende eenige bijzonderheden uit zijn wel-eerw. leven en sterven. Derde druk.
25774: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Jezus onder de heidensche soldaten. Overdenking over Joh. XIX : 1 - 5. Naar aanleiding der tijdsomstandigheden en van den toestand van Gods volk. waarbij Een Spoiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden
25786: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - De sabbath. Vierde druk.
20922: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
34103: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L.G.C. Ledeboer, in leven waardig bij de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P.van Dijke, Gereformeerd leeraar te Middelburg.
319: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abeling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3 vers 1-5.
3255: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
45885: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
13926: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een ABC door een Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheus 3: 1-5. Met toepassing op de tijdsomstandigheden..
29190: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Het zalig afsterven van eene christinne welke Gods oordeelen naderen zag. Medegedeeld en uitgegeven door L.G.C. Ledeboer, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Benthuizen. Zesde druk.
4728: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Brieven van L. G. C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke, Gereformeerd Leeraar te Middelburg.
37251: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Een A.B.C. door eenen Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk.
59660: LEDEBOER L G C DOOR LANDWEHR, J. H. PRED TE ROTTERDAM - L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. 1e druk
59698: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
59699: LEDEBOER, L.G.C. - Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te Benthuizen. (Thans gevangen.)
34102: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk.
40200: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid.
46530: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Pastorale brieven voorzien met een inleiding van dr H Florijn
31893: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - Vijf brieven benevens een vers over de letterhelden onzer dagen.
2622: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar.
19471: LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) - 's Heeren wegen. Gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar. Zevende druk.
45121: LEDEBOER L G C BENTHUIZEN RED NATZIJL, H. - Verzamelde geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer 3 dln
65941: SOON OK LEE - Zij mogen de hemel niet zien - Een ooggetuigenverslag uit Noord-Korea 2e druk
71855: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht
69661: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de strip
59702: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het goud in Nieuw-Guinea
68733: WEZEL LEENDERT - Het geheim van de zwarte toren
59703: LEENDERTSE, B. - Milieu en natuur - bundel gedichten.
59704: LEENDERTZ JR, DR. P. - Het ,,Wilhelmus van Nassouwe''. Met verklaring en historische toelichting.
59705: LEENDERTZ, W. - Gods Woord in mensenhanden.
1197: LEENMANS, DS. H. A. (IN LEVEN HERVORMD PRED.) - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.

Next 1000 books from Kool Boeken

12/15