Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41389: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) ABRAHAM HELLENBROEK - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen met een aanspraak aan den eigen interestlievenden lezer aan wijzende de groote nuttigheid van dit werkje dooABRAHAM HELLENBROEK te Rotterdam De elfde druk.
55838: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels. Vertaald en samengevoegd door Jacobus Koelman. Met voorwoord van Ds. C. Smits te Sliedrecht.
55836: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. (...) . De Tiende druk.
55835: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest ofte Het Zalig Deel aan Christus. Gertoetst en aangeweezen, wie het heeft, ende hoe te verkrygen. Met een Vertoogh; hoe met Godt uytdrucklijck een Verbondt te maacken. In 't Engelsch beschreven, Door Willem Guthry, Dienaar des Evangeliums in Schotlant. Hier zijn by gevoegt twee Aanhangsels van Exempelen, van Godts krachtige trekking tot Christus. Alles in 't Neerlants vertaalt Door Mr. Jacobus Koelman, Dienaar Jesu Christi in zijn Gemeente tot Sluys in Vlaanderen. Den Tweeden Druck, vermeerdert; oock met Stemme des Gejuychs, en des Heyls, over het Groot Interest des Christens. Door David Montanus, Dienaar Jesu Christi in de selve Gemeente. De 2 exempelen, en "Stemme des Gejuychs" hebben ieder een eigen titelpagina: Eerste Aanhanghsel bevattende Exempelen van eenige Vrome, Hoe sy eerst getrocken ende bekeerdt zijn door Gods Geest ende van Godt eyndelijck tot vreede des gemoets ende verseeckertheydt van haar Zielen welstandt; Zoo als zy dat zelfs na haar kennis ende bevindingh schriftelijck hebben overgelevert. De Blijcken van Godtzaligheydt vertoont en open-geleydt in het exemplaare leven en sterven van Ettelijcke Vroome. Zijnde een Tweede Aanhangsel van 't Groot Interest eens Christens. Samen gebracht, en uyt het Engelsch vertaalt, Door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Evangeliusms tot Sluys in Vlaanderen. Stemme des Gejuygs en des Heils over 't Groot Interest van een Christen. Ofte het deel van een Geloovige: in gezangen vervat. Door David Montanus, Leeraar der Gemeente tot Sluys in Vlaanderen.
55834: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het Zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelijk met God een verbond te maken: Beschreven in't Engels door Willem Guthry hier by gevoegt vier Aanhangsels van Erempelen van krachtig bekeerde Zielen; en de blijken van dien. Alles vertaalt en samengebragt door Jacobus Koelman. Den vijfde druk. Vermeerdert met het derde aanhangsel der exempelen en eenige gezangen over "Groot Interest" door D. Montanus.
55832: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus Koelman. De zevende druk.
37467: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens Groot Interest.Opnieuwe uitbhetv Engelsertaald door drs J versloot en vaneen historische inleiding voorzien doo L J van Valen
48240: GUTHRY, WILLIAM (1620-'65, NEW KILMARNOCK) - Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. (...) . De Tiende druk.
37236: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternité sprirtuelle selon saint paul.
55840: GUTIERREZ, PEDRO. - La Paternité sprirtuelle selon saint paul.
23655: GUTZLAFF, KAREL - Geschiedenis der uitbreiding van Christus Koningrijk op aarde, sedert de dagen der Kerkhervorming tot op den tegenwoordigen tijd; inzonderheid met betrekking tot de zendelingen en zendeling-genootschappen met eene landkaart, voorstellende de volken, waar de zendeling-genootschappen en zendelingen zich bevinden; alsmede de fac-simile's van de oostersche talen, waarin de Bijbel reeds gedrukt is. Eerste deel.
55842: GUUNING J H JR - Uw Koningrijk kome Afscheidsrede en 3e januari 1883 te s Gravenhage uitgegeven ten voordele ener te boeuwe zesde kerk
43427: BETLEM GUUS - Jongens van de havenwijk ills (R. van Looy),
70490: DE ZEEUW P.J.GZN - Het kerstfeest van de ketter een verhaal uit het jaar 1567 met illustraties van Ben Horsthuis
70461: ZEEUW DE P.J GZN - De erfdochter met illustraties van Ben Horsthuis
70463: ZEEUW DE P.J. GZN - De boerenjongen van Thagaste tekeningen van Hein Kray
69294: ZEEUW DE P J GZN - Willem de zwijger.
74291: ZEEUW J.GZN P. DE - Ternauwernood ontsnapt (het leven van Paul Rabaut, een moedig geloofsstrijder onder de Hugenoten)
71017: DE ZEEUW J. GZN. - De dochter der oranjes (het leven en de regering van H.M. koningin Wilhelmina der Nederlanden bj haar vijf en twintig regeringsjubileum aan het Nederlandse volk verhaald)
43350: ZEEUW P DE GZN - De Timmerman van Zerbst een verhaal uit het begin der hervorming in Duitsland geillustreedr door E J Veenendaal 4e druk
73094: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Jep op de step
76448: LEEUWEN VAN HAAFTEN VAN G W - Het gulden boekje bijb els handboekje met namen en feiten 4e druk
71326: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. VAN - Snel weg
71313: LEEUWEN-VAN HAAFTEN G.W. - Voor elkwat wils 100 puzzels voo het gezin en deel 2 60 puzzels 5e druk
69748: MEIDEN V/D L H PRED CHR GERF KERK DEN HAAG - LUCTOR et EMERGO Orgaan van den bond van Chr Geref Jongelingenver in Nederland 30-312-32 e jargang
41155: HAAK B. - Rembrandt zijn leven, zijn werk, zijn tijd Met 612 afbeelingen, waarvan 109 in kleur
55862: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811
11150: HAAN, DIEN DE - Voor ogen die het donker zagen.
12517: HAAN, DR. TJAARD W. R. DE - Smeulend vuur. Groninger volkverhalen.
26532: HAAN, H. DE / HAAGSMA, I. - De Deltawerken. Techniek, politiek, achtergronden. With English summary. Mit Zusammenfassung. Tweede druk.
36894: HAAN, IR. J.A.M. DE - Archief st. Catharinagilde eindhoven. Deel 1: 1437-1750 Deel 2: 1750-1860
46973: HAAN, TJAARD W.R. DE - Schrijven in de volksgeest ( Nederland en Vlaanderen 1800 - 1880 ) gekozen en toegelicht door Tjaard W.R. de Haan
47010: HAAN, DR. TJAARD W.R. DE - Volk en dichterschap over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur
47011: HAAN, DR. TJAARD W.R. DE - Terugdenken in dankbaarheid over schrijvers van vroeger
47046: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Ik ben een Jongen te Zaandam geweest, Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Gerrit Kromrij
49225: HAAN, GONDA DE - De kleine spar. Met prenten van de schrijfster. Tweede druk.
20634: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. Verzameld door dr. J. Haantjes en dr. A. van der Hoeven.
47039: HAANTJES, DR. J. - Afrikaans Proza, door Dr. J.Haantjes
76667: HAAR, JENNEKE TER - geschonden veryrouwen
19802: HAAR, DS. J. VAN DER NED HERV PREDIKANT - Vragen rondom de heilszekerheid.
69595: HAAR, B. TER - Gedichten van Bernard ter Haar. Bestempelde band.
25179: HAAR, DS. J. VAN DER JOH CALCIJN /WILLEM TEELINCK - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting. verrijt met entweetal artikelen n.l. Calvijns voorziuenigheidsleer in het geding en Willem TEELINCK visie opo de besmettelijke ziekt een genezing
1417: HAAR, DS. J. VAN DER - De gereformeerde eredienst.
41560: ANDREUS/BOUHUYS/ANNIE M.G. SCHMIDT/TER HAAR E.A. - Winterboek 1967. 213 pag. versjes: Alexander Pola, Han G. Hoekstra, Paul Biegel/ veel illustraties van Fiep Westendorp, wat leessporen . Illustr.: Westendorp, Fiep/Poortvliet/Wiegel e.a. gkt. goed. -- Utz Boeken. Boeknummer: 20610.1
7420: HAAR, BERNARD TER - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de Apostolische eeuw. Tweede druk.
1418: HAAR, DS. J. VAN DER - De kerk in Bijbels licht.
16398: HAAR, DS. J. VAN DER NED HERV PREDIKANT - Voorzienigheidsgeloof en Polio-inenting.verrijkt met een twee tal artikelen n.l Calvijns voorzienigheidsleer in het geding en Willem Teelinks visie op de nesmettelijke ziekt en genezing
72500: HAAR, B TER; MOLL, W EN DR. SWALUE, E.B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen (2 dln)
70464: HAAR ROMENIJ, DS.A.B. TER - In Memoriam. Zes Nagelaten Leeredenen van Ds.A.B. Ter Haar Romenij, in leven predikant bij de Ned.Herv. Gemeente te Utrecht. Met inleidende woorden van Prof.Dr.S.D. van Veen en Ds.H.J. ter Haar Romenij.
2588: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
5060: TER HAAR, B. - Geschiedenis van de4 lage landen complete editie
35594: HAAR, BERNHARD TER - Woorden van Troost en Besturing in dagen van droefheid en rouw, Leerredenen van Bernhard ter Haar.
17221: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de lage landen. 4 dln. Met illustraties van Rien Poortvliet. deel 1: 6e druk, deel 2: 2e druk, deel 3: 2e druk, deel 4: 2e druk, gebonden met stofomslagen.
17139: HAAR, DS. J. VAN DER/ KONING, J. DE (RED.) - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling.
70733: HAAR, B. TER - Gerrit en Hanna (een verhaal voor de jeugd, met platen, tweede druk)
14587: HAAR, DS. J. VAN DER E.A. (RED.) DS F MALLAN- ACRIJKEN- EVENEMA- - Het blijvende Woord.deel 3 vijftig levens van oudvaders
55909: HAAR, J. VAN DER, DS HERV. PREDIKANT TE HOUTEN - Lieflijk in psalmen. Een bundel meditaties uit enkele Psalmen.
1809: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen Wet en Evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door dr. Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen.
37381: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
17222: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de lage landen.complete uitgave in een band
25227: HAAR, J. TER - Tuffy op verre reizen. Tekeningen van Rein van Looy.
25228: HAAR, J. TER - Hallo, Tuffy. Tekeningen van Rein van Looy.
26338: HAAR, DS. J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen.
26530: HAAR, DS. J. VAN DER E.A. (RED.) - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
28016: HAAR, J. TER - Saskia en Jeroen aan zee.
28452: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de lage landen. .4 dln Met illustraties van Rien Poortvliet. deel 1: 6e druk, deel 2: 2e druk, deel 3: 2e druk, deel 4: 2e druk, gebonden met stofomslagen.
33819: HAAR, J. TER - Lotje op jacht naar Chimp.
37382: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn.)
38566: HAAR, P.A. TER - De Woudclub. Met platen van Nans van Leeuwen. Tweede druk.
45872: HAAR, DS. J. VAN DER HERV. PREDIKANT TE WADIXVEEN - In de leerschool van het leiden
5939: HAAR, DS. J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most putitian works. Translated i/t dutch language.
70735: HAAR, B. TER - Gerrit en Hanna (een verhaal voor de jeugd, met platen, tweede druk)
71081: HAAR, J. VAN DER, DS HERV. PREDIKANT TE HOUTEN - Een avontuurlijke vaart geillustreer door Anneke Polderman
71961: HAAR, JAAP TER - Ernstjan en Snabbeltje omnibus. geillustreerde. Ill. Rein van Looy Ernstjan en Snabbeltje aan de wandel. Ernstjan en Snabbeltje uit en thuis. Ernstjan en Sanbbeltje gesnater bij het water.
25340: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Judas. 13 preken over het boek Judas door ds. J. van Haaren.
27653: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties.
23914: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
37705: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis.Levensbeschrijving en preken
19783: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De grote afval. Toespraak gehouden op de streekbijeenkomst te Amersfoort, op 17 oktober 1969.
25268: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - De goede belijdenis.
70000: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Door lijden tot heerlijkheid 9 feeststoffen
76006: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Begin der wijsheid lessen naardebelijdenis
25344: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Ter gedachtenis aan ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren.
46200: HAAREN, J. VAN PRED GERF GEM - Van geslacht tot geslacht overdenkingen bij de psalmen
44257: KOPPEN DAN JOACH -- ROEST VAN DER J HAARLEM - De Bijbel een werk der Godlijke wijsheid door dan Joach Koppen predikant te Zettimin in Pommeren met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door J van der Roest Predikant te Haarlem
53931: DRECHSLER ALBERT WOUTER 1930-1989 CHR GERF PRED TE HAARLEM - DE HERE KOMT
59080: KORFF A HAARLEM - beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
75023: BECKER JOHJANNES HENDRIK HAARLEM - Het begrip NEFESJ in het oudetestament academisch proefschrift 22 mei 1942
46789: JACOBSZOON J P DOOPSGEZINF PREDIKANT TE HAARLEM - Joannes Deknatel een Amsterdamse mennist inhet gezelschap van Zinzendorf Scriptie voor het doctoraal examen theologie
76422: BLASSIERE JJ MAITRE ES ARTS DOCTOR EN PHILOSOFIE &MENMBRE DE LA SOCIETE DES SCIENCES DE HAARLKEM - Institution Du Calcul Numerique Et Litteral, Qui Contient Les Principes de L'Arithmetique Et de L'Algebre
26550: HAARMAN, HENDRIKJE - De weg der bekering die de Heere gehouden heeft met Hendrikje Haarman, geboren te Maartensdijk op 10 september 1866 - overleden te Utrecht op 6 juni 1938.
41695: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.
40785: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
38196: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
55927: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk
47481: HAAS,JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers deel 3 Akkerhuis- Zijp 1915-1945
15757: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers.Biografie van predikanten,voorgangers en oefenaars vanaf de afscheiding 1834 Dl. 1: 302 blz. Dl. 2: 385 blz. Dl. 3: 340 blz.
55924: HAAS, CORNELIA MAGDALENA DE, - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849
537: HAAS, GERARDUS DE (1737-1817, AMSTERDAM) - Praktikaal vertoog aangaande de uitneemendheid van de leere der verzoeninge; vervat in eene verhandelinge over den 32e psalm. 3e druk
76491: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers. Biografie van alle predikanten,voorgangers en oefenaars, die gediend hebben in de kerken van Nederland en Duitsland, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. 5 DELEN COMPLEET
3360: HAAS, W. J. DE - Uw Koninkrijk kome. Met levensbericht door W. H. Oosten, V.D.M. te Enkhuizen.
55931: HAAS, W. - Haltlosigkeit, Zwischen Sprache und Erfahrung. Stuurloosheid, tussen taal en ervaring. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXV
73306: HAAS-OKKEN, T.K.E. - Olle Vrunden in Grönnegerland. 2e druk
24466: HAAS, ALEX DE - 't Was anders. Leven en levenskring van 'De heer J. H. Speenhoff, dichter - zanger'. (1869-1945).
29954: HAAS, M. DE - Thermodynamika. Vroeg werk over Thermodynamika.
5927: HAAS, J. DE - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
55934: HAASSE, HELLA S. - Indonesië, drie gezichten. Een foto-impressie van Co Rentmeester met tekst van Hella S. Haasse 30 tekstpagina's en 160 fotopagina's. Foto's. Indonesië, drie gezichten. Java: Mens en Arbeid. Sumatra: Mens en Natuur. Bali: Mens en Religie.
48609: HAASTEREN, J. A. VAN - Groeistoffen in plantentumoren (crown-gall) - onderzoek naar faktoren van het groeiruguleringssysteem. Beïvloeding door kwaternaire ammoniumverbindingen
24794: HABE, HANS - In geheime missie. Voorspel der Joodse tragedie. Geautoriseerde vertaling van Hans de Vries.
43200: HABERMEHL, N.D.B./ E.A. (RED.) - In de stad van die Goude.
55940: HACK, C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
44778: HACK, C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
55941: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dämmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
19135: HACKMANNI, J. - Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dämmen, und deren Gerechtigkeit. In quo inexplorata hactenus haec juris materia, una cum suis pertinentiis, ac in specie claustris & emissariis, (vulgo Schleusen und Sielen) excusse traditur & ad usum fori exigitur. Cum praefatione, summariis, serie capitum, rerum & verborum indice. Impensis regiis. Waarbij: Mantissa ad tractatum juridicum, de jure aggerum: continens selectas quasdam am constitutiones aggerales.
55942: HADAS, MOSES - Het oude Rome. Bloeiperioden der mensheid. Door Moses Hadas en de redaktie van Time/Life uitgaven.
7973: HADAS, MOSES - Het oude Rome. Bloeiperioden der mensheid. Door Moses Hadas en de redaktie van Time/Life uitgaven.
55943: HADIWIJONO, HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. Sewn. Publisher's original printed paper covers. x, 271 pp.
42499: HADIWIJONO, HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. Sewn. Publisher's original printed paper covers. x, 271 pp.
48608: HADIWIJONO, HARUN - Man in the present Javanese mysticism
55944: HADORN LIC. W. DOCENT DER THEOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERN, PFARRER IN KÖNIZ. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerichen Kirchen
21945: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) LANDWEHR, J. H. - Historie der martelaren die, om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onze zaligmaker af tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord in Parijs en Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, De verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen der gelovigen voorafgegaan dood de vermaning van Adrianus Haemstedius onveranderd naar de editie van 1671 en opnieuw nauwkeurig nagezien door J. H. Landwehr. Versierd met meer dan 130 platen naar de oorspronkelijke kopergravuren.
45253: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
40076: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62) - Historien der Vromer Martelaren, die om het ghetuyghenis des Heyligen Evangeliums haer bloedt ghestort hebben; van de tijden Christi af; tot desen tegenwoordigen tijdt ende Jare 1655 toe. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden; maer oock in Vranckrijck; Engelant; Schotlandt; Spaengien; Italien; Duytschlandt; America en andere Landen: met vele van hare Brieven ende Belijdenissen. Mitsgaders oock de Moort van Parijs; de Moort in de Daltoline; de onghehoorde wreetheydt in Yerlandt; midtsgaders de schrickelijcke Moordt aen de Waudoysen in Piemont; en andere vervolginge der gelovigen. Dese laetsten Druck van nieuws oversien, verbetert, ende merckelijck vermeerdert, ende van drie deelen tot een ghetrocken, ende elck op sijn behoorlijck Iaer ende Figuren daer toe dienende, verciert. Midtsgaders oock een kort verhael van het gene; 't welck in diverse Landen onder de regeringe van verscheyden Petentaten ende Regeerders geschiet is in Kerckerlijcke saken. Door I.S.
55950: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55952: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); OVERZIEN DOOR J.G.O. ( GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert etc.
55951: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN ( ZIERIKZEE CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
41435: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
36683: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
40026: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen. Nieuwe uitgave.
32824: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55949: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55947: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
55948: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN (CA.1525-'62); GYSIUS, JOHANNES (CA.1652) - De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet aleen in dese Nederlanden; maar oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt; Spanjen; Italiën; Duitschlandt; America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mde de Moort van Parijs; de Moort in Doltoline; d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont; en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert; en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kort inhoudt tot gerief vand en Leser boven yder plaet. Op niuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
75192: FRANCK / VAN WIJK / VAN HAERINGEN - Etymologisch Woordenboek Der Nederlandsche Taal
71918: HAES, FRANS DE - Poetisch uitbreiding en bespiegeling over evangelische gelijkenis van den verloren zoon; De tweede druk
55954: HAES, FRANS DE (1708-'61, DICHTER) - Poëtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
55955: HAES, JOAN DE (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
23321: HAES, FRANS DE (1708-'61, DICHTER) - Poëtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten;
33242: HAES, JOAN DE (1685-1723) - Judas de verrader begrepen in drie boeken door Joan de Haes. (In dichtvorm)
55956: HAEZRAHI, YEHUDA (ED.) [PURIM]. - Presenting Purim.). Second rev. edition
76624: HAGE, W PED GERF GEMEENTEN - Het Gepredikte Woord 8 preken
55962: HAGE, JETTY - Schaduw? dan schijnt de zon!
76386: HAGE, R.C. & H.J. DE VEY MESTDAGH - De joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.llustrated large 4to. Dutch. From the contents: De Joodse begraafplaats te Veendam 1741-1951. (Illustrations and descriptions.)
55959: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage. Waaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
55960: HAGE, DS. W. - De Weg ter ontkoming - zes preken
22416: HAGE, DAVID OUDERLING TE ST ANNALAND DS F MALLAN - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage, in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Annaland; D F Mallan en M van Beek en A Gunterwaaraan toegevoegd enkele brieven door hem geschreven.
75941: HAGE, W PED GERF GEMEENTEN - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus 1 & 2.
76565: HAGEDOORN, J., ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING - Als een strootje in de maalstroom: Zwolle tijdens de tweede wereldoorlog
55967: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek uit de oudvaders samengesteld door K. Hageman.
40537: HAGEMAN, PAUL A.M.J. - 'Noe eerst effe praote" Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1886-1956) Wolfabrikant te Veenendaal
55974: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...) in heden daag Nederland overgezet door J van Vulpen te Woudenberg
14814: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Brief des H. Apostels Pauli, aan de Philippensen; verhandelt in verscheyde predikatien.
71874: HAGEN,J.C.DS. - ACHTER DE HOVEN
55970: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. E.A. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
55971: HAGEN, LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
45923: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
75662: HAGEN,L. - Petrus en Nero. Geschiedkundig verhaal.
18544: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, Verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, Met vier Inleydinghs predicatien, Door (...)
38033: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - Waere boetvaerdigheyt voor gestelt in verscheyden soo boet als bededags, predicatien, over den XXXII Psal., Jes. I, Hebr. XII en andere uytgelesene texten. Door D. Petrus vander Hagen, bedienaer des Goddelijcken Woordts in Amsterdam.
55973: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelbergsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatien.
22845: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) D HOKSBERGEN - De Brief des H. Apostels Pauli, Aen de Philippensen; Verhandelt in verscheyde Predikatien, Door Do. Petrus vander Hagen, Predikant tot Amsterdam.
44084: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
30592: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. E.A. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. Derde druk.
31700: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-1671, AMSTERDAM) - De afgrond van Gods liefde 5 lijdens predikatien
47520: HAGEN, LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
71695: HAGEN, L.M. / KALMIJN-SPIERENBURG, J. / KUIPER-VAN OORDT, H. / POS, M. E.A. - Moederke alleen. Een bundel novellen van diverse schrijvers. Met tien reproducties naar teekeningen van Roeland Koning. Bandteekening van J. de Vries. 5e druk.
77150: HAGEN, PETRUS VAN DER (1641-'71, AMSTERDAM) - De Heydelberghsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleydings predicatien. (...)
4954: HAGENBACH, K. R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijke leerstukken. Uit het Hoogduitsch van dr. K.R. Hagenbach. Vertaald door Dr. A. Pierson (16) 851 pag.
55978: HAGENS, B. P. (EINDREDACTIE) - Nader bekeken. Persselectie 1989-1990 met commentaar. Onder redactie van B. P. Hagens, H.J.J. Feenstra, M. Nap en P. Niemeijer.
17226: HAGENS, B. P. (EINDREDACTIE) - Nader bekeken. Persselectie 1989-1990 met commentaar. Onder redactie van B. P. Hagens, H.J.J. Feenstra, M. Nap en P. Niemeijer.
73589: HENK HAGEOORT - Geld en geld deel 19
55979: HAGERS, PIETER. - Het Doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging Ter Bevordering Van de Belangen Des Boekhandels 1815-1990
42483: HAGERS, FREDDY - de vrolijke duinkanters
13649: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart.
55980: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
1764: HAGESTEIN, DS. J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-gelouterd-geheiligd. Predikatie gehouden bij de begrafenis.
55981: HAGOORT, HENK DRS. - het verbond van God met mensen
42593: HAGOORT, HENK DRS. - het verbond van God met mensen
55982: HAGTINGIUS-SEGER, A. - Kinderversjes Geïllustreerd door Tiny van Asselt
42594: HAGTINGIUS-SEGER, A. - Kinderversjes Geïllustreerd door Tiny van Asselt
48043: HAHN, ALBERT/WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
55983: HAITEMA, DR. TH. L., DR. H. SCHOOKING, DR. J. CH. KROMSIGT - Christusprediking tegenover Moderne Gnostiek Antroposophie Theosophie Christian Sciense
55993: HAITJEMA, TH. L. - Augustinus' wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Uitrecht.
55988: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
55990: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
55991: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - Het erfgoed der Hervorming
55984: HAITJEMA, DR TH. L . PROF. - Nederlands hervormd kerkrecht
55986: HAITJEMA, DR. TH.L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
55992: HAITJEMA, TH. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
5695: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - De Heidelbergse Catechismus. Als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk.
41218: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Schrift en Kerk. Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. Th. L. Haitjema op 10 November 1953.
6702: HAITJEMA, TH. L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
7245: HAITJEMA, PROF. DR. TH. L. - Nederlands Hervormd kerkrecht.
13653: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch (1734 - 1795). Messiasbelijdende joden.
55999: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973. ,
55998: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
13651: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
55996: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat a Weille (1648 - 1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.
13655: HAITSMA, DR. J. - Deze, de'ze is de Messias. De verkondiging van Jezus als de Messias door de voormalige rabbi Christiaan Salomon Duijtsch aan Israël.
7419: HAITSMA, J. - De leer aangaande de kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600. (mit einer Zusammenfassung im Deutschen). Academisch proefschrift.
72443: HAITSMA J. - Messiasbelijdende Joden vergeten eerstelingen Isaäc da Costa (1798-1860)
55995: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - HoofdstukKen uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
55997: HAITSMA, DR. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
55994: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
13652: HAITSMA, DR. J. - Isaäc da Costa. Messiasbelijdende joden.
25714: HAITSMA, DR. J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
32155: HAITSMA DR. J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593-1963.
9955: HAK, ELBERT. - De pauwenschans. Een novelle uit Het Land van Heusden en Altena in de dertiger jaren.
39851: HAKKENBERG, DS. D. PRED GERF GEM - Ziet, Ik kom haastiglijk!
31306: HAKKERMAN, DS. J. C. - 25-jarig verblijf van ds. Hakkeman te Wikkendam. Waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens een 10-tal vragen door hem beantwoord.
47107: HAKOOORT, E - De onnutte zeer nuttig gemaakt
56006: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - De vernieuwde schole van Christus; waer in / door vragen en antwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde godsdienst / beknoptelyk voorgestelt / en volgens den draad van de H. Cat./ duidelyk verklaart / en uit de H. Schrift bevestigt word. (...) Dezen zevenden druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert, en deswegen zeer bekwaam om in alle christelyke huisgezinnen, en kerkelyke katechizatiën gebruikt te worden. (...)
42550: HAKVOORD, B. (VOORZANGER IN DE GROTE KERK TE ZWOLLE) - De VERNIEUDE schole van Christus. Waar in/ door vragen en atwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde Godsdienst/ beknoptelyk voorgesteldt/ en volgens den draad van de Heidelbergse Katechismus/ duidelyk verklaart/ en uit de H. Schrift bevestigt word. Dezen zevenden Druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert; en deswegen zeer bekwaam, om in alle Christelyke Huisgezinnen, en Kerkelyke Katechizatien gebruikt te worden. Kol. 3: 16. Het woord van Christus wone rykelyk in U, in alle Wysheid.
28582: HALBERTSMA, J.H. - De treemter.
10032: HALBERTSMA, H. - Zeven eeuwen Amersfoort.
56016: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
56015: HALL, H.C. VAN - Redevoeringen over de Geologie en delfstofkunde. Ten vervolge op de redevoeringen van J.A. Uilkens over de volmaaktheden van den schepper in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van gode en tot de bevordering van nuttige natuurkennis.
15468: HALL, J. VINE - Een gouden boekske en zijn schrijver, of des zondaars vriend. Met eene levensbeschrijving diens merkwaardigen mans, medegedeeld door zijn zoon : Newman Hall, Pred. van Surrey Chapel, schrijver van ,,Kom tot Jezus'' enz. Uit het Engelsch door C.S. Adama van Scheltema. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot stichting van het Willemshuis Wijkgesticht.
70736: HALLEMA A. - Prins Maurits (1567-1625, veerig jaren strijder voor's land vrijheid)
56017: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsche orakel. Een levensschets van een groot Nederlander uit de zeventiende eeuw.
14710: HALLESBY, PROF. DR. O. - Het gebed. Vertaald door E. Voorhoeve- van Oordt, 16e druk.
75068: HALLEWAS, CH.F.G.E. - In de schaduw des doods. Een explorerend-descriptief onderzoek naar pastoraat aan mensen in rouw. (Diss.) (geïll.)
74319: HALLGRIMUR - In de schaduw van het kruis
39095: HALLIUS, D. JOSEPH (1594-1656, NORWICH); SCHUTTENIUS, EVERHARD - Contemplationes Sionis. Dat is: Heylige bedenckingen, en leerlingen, over de principaelste Passagien en Historien van 't Oude en 't Nieuwe Testament. Door de hoog-gelerde en spreukrijcken D. Josephum Hallium in het Engelsch beschreven en door Everh. Schuttenium. Bedienaar des H. Evangeliums tot Swolle .in Neder-duytsch vertaelt Waer bij noch eenige andere zeer stichtelijke traetjens van den selven auteur beschreven en ooc vertaelt gevoegt zijn
40698: HALM, N. VAN - Boelhuis
27563: HALMA, FRANÇOIS (1653-1722, UITGEVER TE UTRECHT, AMSTERDAM EN LEEUWARDEN) - Heilige feestgezangen. Behelzende de geboorte en 't lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, verhooginge aan Godts rechte handt, en de zendinge van den H. Geest. Hier komt by, de zegepraal des geloofs, of eene uitbreidinge van het gansche XIe hooftstuk van den brief aan den Hebreën: in dichtmaat gebragt en met printverbeeldingen versiert door Francois Halma. De tweede druk, nauwkeurig overzien, ook met kanttekeningen en eenige niewe stukken vermeerdert.
30431: HALMA, FRANCOIS (1653-1722 (LAMIGUE, ISAAC). - Het leven van zyne hoogheit JOHAN WILLEM FRISO Prinse van Oranje en Nassau enz enz enz. nevens de Historie van den Jongstleden oorlog met de grondtekeningen der voornamste steden en vestigingen verrykt.Uit het Fransch vertaalt door W.v.R--- (W. van Ranouw). Naaukeurig , naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. Deel I .
56020: HALMA, FRANÇOIS - Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de beste Schryveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Dictionnaire Flamand & François, Tiré de l'Usage & des meilleurs Auteurs
36274: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
28118: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56022: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot belang der zaligheid samengevat in drie delen: I. een ontdekkingen van des mensen staat en toestand van nature of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof in Christus; of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III: Des Christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als huiselijke godsdienst. Met een voorrede van Hugh Kennedy. Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
56026: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
56023: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 uitmuntende leerredenen meest op Avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door Thomas Halyburton, in zijn leven professor des H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 Door Jan van Vulpen
56025: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
56021: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen. Alles voorgesteld in verscheidene predicatiën. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond, door den eerw. heer Hugh Kennedy (Rotterdam). Getrouwelijk uit het Engelsch vertaald.
69600: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Door thomas Halyburton, in zijn leven professor der H. Godgeleerdheid in de Academie van St. Andrews. Uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Naar de uitgave van 1763 herdrukt.
23971: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den Zondaar verheugd in Gods Heiligdom. Leerredenen op Avondsmaalstijden etc. uit het Engelsch vertaald door W. Hoog en J. de Koning. Na de uitgave van 1763 opnieuw herdrukt.
56024: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
75943: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en merkwaardige gevallen van den eerw. heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H. Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige jaren voor zyn doodt; en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaaldt.
45921: HALYBURTON, THOMAS (1674-1712, PROF. TE ST. ANDREWS) - Den zondaar verheugd in Gods Heiligdom. 10 uitmuntende leerredenen, meest op Avondmaalstijden gedaan. Strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van de Heeren volk. uit het Engels vertaalt door W Hoog en J de koning
41871: HAM, J. TEN, KOESVELD, G. VAN - Lunteren, door de jaren heen.
56029: HAM, E. VAN DEN - Ned. Hervormde kerk Brakel
56028: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - De minste der broederen uit het leven van DsN de Jong-ds MBaan ds P Sneep ds FBakkerenDhr An Rossum van Christelijke Gereformeerde predikanten.
32794: HAM, DS. H. VAN DER (RED.) - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten.
44342: HAM, GIJS VAN DER; DOOLAARD, A. DEN - Wilhelmina in Londen 1940-1945, documenten van een regering in ballingschap .
56032: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden,tekts en tekeningen van A Hamaker Willink
56033: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
18247: HAMANN, J. G. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788). Door E. Jansen Schoonhoven.
56034: HAMEETE, GEPKE LOUISE - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
56038: HAMEL, FRED - Johann Sebastian Bach. Geistige Welt.
46897: HAMEL, FRED - Johann Sebastian Bach. Geistige Welt.
56042: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
71647: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek
71643: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek
5206: HAMELSVELD VAN, YSBRAND - Korte Aanmerkingen over het Nieuwe Testament, voor Ongeletterden. Tweede deel, tweede druk: Rom.- Openb.
75193: HAMELSVELD, YSBRAND VAN. - Aardrykskunde [Aardrijkskunde] des Bybels 6 dln
3094: HAMELSVELD, Y VAN - Bijbel-geschiedenis. In twee delen, met platen. Deel 1: behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus, (12) 548 blz. Deel 2: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem
75690: HAMELSVELD, YSBRAND VAN (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. 1- 26 delen 26 laatste deel waarachter een volliedig rebgister op alle delen
28536: HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT) - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
41498: KUINDER-HAMER VAN DE J W - Lijste A van Hoofden der huysgesinnen derselver bestaan,desselver besittingen,als meede hoe groot die sijn in de Stigtse Sijde van Veenendaal B en van de opgesetenen van de Stigtse Sijde van Veenendaal 1747-1749
56043: HAMER, A. HANDEL (ILLUSTRATIONS BY ETHEL DRISCOLL; DOROTHY LEVYNS.) - Wild Flowers of the Cape; A Floral Year met 12 Coloured plates
47543: HAMER, A. HANDEL (ILLUSTRATIONS BY ETHEL DRISCOLL; DOROTHY LEVYNS.) - Wild Flowers of the Cape; A Floral Year met 12 Coloured plates
22290: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
56044: HAMILTON ELLIS, C. - The lore of the train.
56045: HAMILTON, JAMES (PREDIKANT BIJ DE NATIONALE SCHOTSCHE KERK TE LONDEN) - De olijfberg. En enige andere voorlezingen over het Gebed. Naar de 50e Engelsche uitgave. Tweede uitgave
24377: HAMILTON ELLIS, C. - The lore of the train.
56046: HAMMANN, KONRAD - Ecclesia spiritualis Luthers Kirchenverständnis in den Kontroversen mit Augustin von Alveldt und Ambrosius Catharinus.
44403: HAMMANN, KONRAD - Ecclesia spiritualis Luthers Kirchenverständnis in den Kontroversen mit Augustin von Alveldt und Ambrosius Catharinus.
56047: HAMMENGA, LIJDA - Onraad aan de overkant
56048: HAMMENGA, LIJDA - Pizza met suiker. Met illustraties van Iris Boter.
56049: HAMMENGA, LIJDA - Fluiten op het strand.
46476: HAMMENGA, LIJDA - Onraad aan de overkant
56050: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. Römer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
15760: HAMMERICH, F. - Handelingen van den eersten skandinavischen kerkdag. Kopenhagen juli 1857. Uitgegeven ten gevolge van het besluit van den kerkdag. En uit het Noorsch vertaald door R. C. H. Römer, theol. doct. en pred. te Deil c.a.
46465: HAMMING, LIJDA - Pizza met suiker
56051: HAMMOND, HENRY / LE CLERQ, JEAN - Epistolae Sanctorum Apostolorum : et Apocalypsis S. Joannis ; ex versione vulgata ; cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi ; ex Anglica lingua in Latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. edito secunda emendatior et adnitationibus e gallica novi testamenti editione aliisque adjectis auctior
56052: HAMOEN, DS G. - Geschiedenis van de Herv. Gemeente Bodegraven
56054: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, où l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers états du Christianisme. Rvûë et corrigée par Monsieur Nicole. Tome II et III.
42548: HAMON, JEAN - Explication du Cantique des Cantiques. Ouvrage singulier, où l'on trouvera les plus importantes instructions de la religion pour les divers états du Christianisme. Rvûë et corrigée par Monsieur Nicole. Tome II et III.
56055: HAMP, PROF. DR. VINZENZ / STENZEL, PROF. DR. MEINRAD / KÜRZINGER, PROF. DR. JOSEF - Die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollständige Ausgabe nach den Grundtexten übersetzt.
2137: HAMP, PROF. DR. VINZENZ / STENZEL, PROF. DR. MEINRAD / KÜRZINGER, PROF. DR. JOSEF - Die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollständige Ausgabe nach den Grundtexten übersetzt.
56056: HAMVELD, S - Kruisdragers, een groningsch verhaal uit het ulrum van 1834
71230: HANA, HERMAN - Het schouwtooneel der Schilderkunst
56058: HANA, KEES - Waddenland en Waddenzee.
56057: HANA, HERMAN, - Het Schouwtooneel der Schilderkunst. Verzamelde Opstellen van Herman Hana.
40377: HANA, W.F.J... - Klokken. Met een voorwoord van Prof. Dr. E. Morpurgo. Zevende druk.
56062: HAND, VICTOR & EDMONSON, HAROLD, - Treinen met stoom-, diesel- en elektrische locomotieven.
76252: BRUIJN HAND DE - Grote Parkieten Atlas in Kleuren met 60 kleurenfoto,s en kweekbeschrijvingen
4407: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
74851: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. zijnde een kort uittreksel ----- alsmede de post-acta of handelingen---1618-19 zeer dienstig en noodig voor Predikanten en Kerkeraden. met eene voorrede op nieuw uitgeven door de Synodde derCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTEN gehouden te Hoogeveen 1860
58248: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
58247: KERKELIJK HANDBOEKJE - zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der leere, rust der kerken, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkeraden. Met eene voorrede. Op nieuw uitgegeven door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX.
7058: KERKELIJK HANDBOEKJE - Kerkelijk handboekje. Predikanten en Kerkeraden.
4789: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donné par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56072: HANDSCHRIFT(EIND 18E EEUWS ) - Over de Christelijke Zedekunst 50 verhandelingen over diversen ondeerwerpen o.a. over de Christelijke zedekunst- dec waare-noodzakelijke Hartstochten- Liefde-Plichten- voor je naaste Ect
56065: HANDSCHRIFT - Des successions. Livred par des successions. Copy dedict civil approfoncidi (?), donné par Chiry 1855-1856 359 blz. 4o
56073: HANEKOM T N DR. E.A - Ons nederduitse gereformeeerde kerk gedenkboek ny ons derde eeufees
56074: HANIA, DR. J. - Wernerus Helmichius.
13656: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56075: HANNA, DR. WILLIAM - De veertig dagen na de opstanding van onzen Heer. Uit het Engelsch.
56077: HANNOT, S. - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale Waar in de woorden en spreekwijzen der eerste tale naar hunne verscheide beteekennissen en kracht door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden alles getrokkenuit het gebruik en de beste schryveren door S HANNOT vervolgens overzien van veele mistellingen enandere vlekken gezuivert ook met veele woorden en spreekwijzen aanmerkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten erde druk
66250: STEEG STOLK HANNY VAN DE - Geen rozen zonder doornen
56081: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
69803: GOORHUIS HANS - PATRIMONIUM al 90 jaar leefbaarheid in Veenendaal in kleuren druk
56079: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
77087: BRONKHORST HANS - Vincent van Gogh zijjn leven en werk
51475: BOUMA HANS - In de schaduw vande psalmeb met tekeningen van Bas Mazur
71876: BORST HANS EN VEER VAN DER HANS REDACTIE - christelijke hulpverlening ons een zorg? 25 jaar opleiding SPN in EDE
69703: KRESSE HANS G - Prijs der wrake, Eric de Noorman's grote strijd. XIV.
70350: VERHORST HANS RED - WATER in de Gelderse Vallei en het Eemland
71725: VOGELESANG HANS - Sporen 25 Jaar in De Tijd Transvemij 1962-1987 Ill.: Visser Rino / Oreel Danker Jan / Wittenberg Henk (illustraties) Lous Rien (sporenfotografie). Gedenkboek,
43945: HEUER HANS - roald amundsen
47435: HANS, D - Onder den Kansel ervaringen uit het pastoraat 2e druk
75182: SIEMES HANS - Boeren van toen erbazingwekkend groot zijn de ontwikkelingen die onze landbouw in de vorige eeuw heeft doorgemaakt. In pakweg vier generaties werd handwerk geautomatiseerd en maakte ploeteren plaats voor managen. Of zoals een Twentse boer het ooit uitdrukte: 'Van pijn
8799: HANS, D. - Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de Knalclub van 3a.
70331: HANSEN, G.L. - De Bijbel van Luther in Joachimshal 2e druk
56082: HÄNSLER, DR. ROLF - Meisterzeichnungen von der Welt bewundert. Ausgewählt und herausgegeben von J. E. Schuler.
24449: HÄNSLER, DR. ROLF - Meisterzeichnungen von der Welt bewundert. Ausgewählt und herausgegeben von J. E. Schuler.
69696: HARDENBERG, W., J.W. DE JONGH. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. deel II: Geschiedenis. (met 32 paten met witte tekeningen op zwart papier). 2e druk
46974: HARDENBERG, MR. H. - Liefde in de Pruikentijd
48744: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56085: HARDEVELD, B. VAN EN STORK, G. B. J. - Doetinchem vroeger, nu bekeken
56086: HARDEVELD, IKE VAN - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
56087: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
45933: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust een persoolijkke levenservaringen
6456: HARDEVELD, IKE VAN - Lodewijk Meije (1629-1681) als lexicograaf. Proefschrift.
64543: ROOS P DS-HARDEWIJK - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
43708: ROOS P DS-HARDEWIJK - Gedenkboek tergelegenheid vanhet 75-jarig bestaan van de hristelijke gereformeerde kerk te Hardewijk
77061: [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN [HAREN, WILLEM EN ONNO ZWIER VAN VLOTEN J VAN - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten
43872: HARENBERG, JAN - Kastelen Zo waren ze-Deel 1 en 2 Slappe kaft en in perfekte staat. [ oblong ]
48767: HARENBERG, J. - Nederlandse Kastelen, in oude ansichten deel 2
56091: HARICK, DS. C.PRED GERF GEM - De charismatische beweging
56093: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
47304: HARINCH.C - Tot Belijden Geroepen
39856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Personen uit de 'Christennereis' van John Bunyan.
37856: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik geloof in God.
69998: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - En al aan Hem is ,is gans begeerlijk 17 meditaties over Hooglied 5 vers9-16
56105: HARINCK, DS. C. - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties. 2e druk
13658: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Moeders van Christus. Tweede druk.
72544: HARINCK, GEORGE/ SCHUTTE, GERRIT (RED.) - De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; Jrg. 14)
56103: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
47108: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56098: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - De bekering. 2e druk
56106: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier. T
56095: HARINCK, C HARINCK, F HARINCK, W - Vier uw vierdagen twaalf preken
56096: HARINCK, C. - De rechtvaardiging van de Tollenaar.
56097: HARINCK, C.PRED GERF GEM - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
56107: HARINCK, DS. C. - Ons Avondmaalsformulier 3e herziende druk.
35447: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Wie is jezus van Nazareth?
6615: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ons doopformulier.
39852: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ik sta aan de deur. 18 meditaties.
69999: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Die Jeruzalem verkiest 3 preken
39796: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - de prediking van het evangelie het aanbod van genade 2e druk
56108: HARINCK, GEORGE; BORNEBROEK, ARNO; (RED.) - Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging.
1382: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Moeders van Christus.10 bijbellezingen
70326: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Verkiezing en verantwoordelijkheid 10 predikaties.
48299: HARINCK, GEORGE, HERMAN PAUL, AND BART WALLET (ED.) - Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000.
22696: HARINCK, C.PRED GERF GEM - Toespraak van ds. C. Harinck te Utrecht voor de Stichting tot handhaving van de sTatenvertaling, gehouden op 12 november 1968 in de 'Bethelkerk' van de Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Zuid.
25341: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - De bekering. 2e druk
25356: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE DORDRECHT. - Ons Avondmaalsformulier. Tweede druk.
33522: HARINCK, C. - De rechtvaardiging van de Tollenaar.
35514: HARINCK, GEORGE; BORNEBROEK, ARNO; (RED.) - Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging.
76033: HARINCK, C.PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Ontmoetingen met Jozef 19 meditatiers 2e druk
36910: HARKX, P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en rome.
71807: HARLEY, SUKEY - Uit het lenven van Sukey Harley bewerkt door M H Karels Meeuwse
1381: HARLEY, SUKEY - Gedenkschrift van S. Harley. Uit de kerkelijke gemeente van Pulverbach, bij Shrewsbury. Uit het Engelsch vertaald door C. B. van Woerden, Zeist.8e druk
76405: VEEN VAN DER HARM - Hier was t 25 steetjes in pervinde Grunnen woar geschiedenis screven is Hier gebeurde het 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven
76246: KOSTER HARM - DeZangkanarie detoeren van de Harzer Waterslangen en TiMBRADA
74251: TIJSEN HARM - De laatste oorlogsjaren
74881: HARMENS,PAUL. - Zwolle in oorlogstijd.
56111: HARMS, CLAUS (PREDIGER AN DER ST. NICOLAIKIRCHE IN KIEL) - Das Vater Ubser in eilf predigten
56112: HARMSEN, G. - Inleiding tot de geschiedenis
56113: HARNACK, D. THEODOSIUS - Luthers Theologie mit besonder Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre - Erste Abteilung: Luthers theologische Grundanschauungen - Neue Ausgabe -
44434: HARNACK, ADOLF - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
56115: HARRENSTEIN, W. G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
48677: HARRENSTEIN, W. G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
56116: HARRIES, RICHARD & POSTHUMA, ROELOF - De geboorte van Jezus in de kunst
71578: HARRIS, BILL - Israel the promised land, foreword by the Honorable Jacob K.Javits
21356: HARRIS, ALEXANDER. - Zegepraal des Evangelies; Of openlegging der redelijke Gronden, die mij van een atheistisch ongeloof tot aanneming der zaligmakende waarheid in Christus bragten. Naar den vierden druk. Uit het Engelsch door C. S. Adama van Scheltema predikant te Amsterdam.
76506: HARRISON, ROLAND KENNETH - Introduction To The Old Testament With a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha
31819: HARRISON, F. - Wllem I, prins van Oranje. Uit het Engelsch vertaald. Met een voorrede van prof. Dr. P.J. Blok.
46371: MARSMAN HARRY - VADERS Tranen
72267: WONINK HARRY - Grenzeloze Veluwe in Beeld . Prachtige gekleurde illustraties van de Veluwe. Van oorsprong tot heden
60614: MARSMAN HARRY - Niels en het geheim van de inbraak
46370: MARSMAN HARRY - Niels en de krans van de wraakk
56124: HARST, H.VAN - Het historisch orgel in de grote kerk te Hilversum. Aangeboden door de Orgelcommissie ter gelegenheid van de ingebruikneming van het orgel op 1 december Anno Domini 1979
25276: HARST, H.VAN - Het historisch orgel in de grote kerk te Hilversum. Aangeboden door de Orgelcommissie ter gelegenheid van de ingebruikneming van het orgel op 1 december Anno Domini 1979
25295: HARST, HANS VAN DER - Langs Nederlandse orgels. Zeeland, Brabant, Limburg.
49116: HARST, HANS. VAN DER - Langs Nederlandse orgels Zeeland , Brabant , Limburg
37224: HART, P. 'T - Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken.
39668: HART, J. - Kort verhaal van de genade Gods, verheerlijkt aan mr. J. Hart, uit het Engelsch door C.B. van Woerden. Tweede druk.
56129: HARTEN, DR. P. H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
20968: HARTEN, DS. C. A. VAN - Ik Geloof..... De Apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
37858: HARTEN, COR VAN - Zoutwaterliefde. Tweede druk.
56131: HARTENSVELD, FRANS - De mystiek van de ontmoeting. De betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber.
46645: HARTENSVELD, FRANS - De mystiek van de ontmoeting. De betekenis van het dialogisch principe in het denken van Martin Buber.
56132: HARTERINK G. J. - Weten en kunnen, .Het Electromotorenboekje handleiding voor de bediening en het onderhoed van electromotoren No 67 en 68 2e herziene envermeerderde druk Rijk geillustr,33 figuren, 48blz ing
42365: HARTERINK G. J. - Weten en kunnen, .Het Electromotorenboekje handleiding voor de bediening en het onderhoed van electromotoren No 67 en 68 2e herziene envermeerderde druk Rijk geillustr,33 figuren, 48blz ing
56133: HARTEVELD, PETER - Feest. Verjaardagsverhalen.
35788: HARTEVELD, PETER - Feest. Verjaardagsverhalen.
56134: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
23727: HARTFELD, H. - Honing uit de rots Getuigenissen van vervolgde christenen in de Sowjet-Unie.
71195: HARTINGSVELD L.VAN - Het huwelijk in het nieuwe testament
56137: HARTINGSVELD, J. VAN - Mozes als Wetgever. naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquitates boek II-IV.
56139: HARTINGSVELDT, A. VAN - Woudlopers in Papoealand. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
36190: HARTINGSVELDT, A. VAN - Woudlopers in Papoealand. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
73662: HARTKAMP, A. & POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld
56140: HARTKAMP, STEVEN FREDERIK - Equality: a moral realistic view : (towards a simple measure of inequality).
56142: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
56143: HARTMAN, F. - Ontmaskerd.
41390: HARTMAN, NIKOLAAS (PREDIKANT TE ZWOLLE) - DE ongeveinsde Christen in zyn geloof en wandel beknoptelijk afgeschelt den vierde druk
56141: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
27942: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
43870: HARTMAN, EVERT - Omnibus De laatste stuw, Machinist op dood spoor.
48958: HARTMAN H - Bijbelse figuren met voorwoord Ds w van Gorsel
68338: VRIES-DEN HARTOG - Dappere Hans.
56145: HARTOG, A. H. DE - Uut 't lève
56146: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
56148: HARTOG, PROF. DR. A. H. - Christelijke wereldbeschouwing in vragen en antwoorden.
10244: HARTOG, PROF. DR. A. H. - Christelijke wereldbeschouwing in vragen en antwoorden.
17183: HARTOG, J. - Samenspraak tusschen vier Lemmersche en een Bunschoter visscher over de armoede der socialisten. Waar bijgevoegd de gezichten van Johannes op Patmos. Door Joh. Hartog. Benevens geestelijke aandachten op de 12 maanden.
48826: HARTOG, A. H. DE - Uut 't lève
56151: HARTOGH, DR. G.M. DEN - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
56153: HARTOGH, G. M. DEN - Door het geloof of de kracht der afscheiding van 1834. Rede, gehouden op den theologische-schooldag, 21 juni 1934
56152: HARTOGH, DR. G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam
56150: HARTOGH, DR. G.M. DEN - In de lijn der afscheiding.
22830: HARTOGH, DR. G.M. DEN - In de lijn der afscheiding.
35202: HARTOGH, DR. G.M. DEN - De Afscheiding en de Theologische School. Ter gedachtenis aan het Tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den Zesden December van het Eeuwjaar der Afscheiding.
38308: HARTSOEKER, CHRISTIAEN 1626-1683 - Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam. Den tweeden druk door den Autheur merkelijk verbetert en vermeerdert.
56158: HASE, K. VON - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. Zwölfte Auflage.
56157: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
39102: HASE, CORNELIUS DE 1653 - 1710 - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm in sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaert door Cornelius de Hase, Hoog-leeraar des Goddelijken Woords in de Kerke en Hooge School te Bremen. Waar by geveogt is De eersten Kercken-Vrede, Uyt Actor IX:31.. ect
5644: HASE, K. VON - Kirchengeschichte. Von Karl von Hase. Zwölfte Auflage.
56162: HASEBROEK, J. P - De God des hemels en de bergen der aarde.
72764: HASEBROEK J.P. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht, naar de 'Réflexions Morales' van P. Quesnel, opnieuw uitgegeven met een inleidend woord
56161: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
56159: HASEBROEK J P - GEDACHTENIS laatste leerredenen
72187: HASEBROEK, J.P. - Da Costa's kompleete dichtwerken, achtste druk
38661: HASEBROEK, J. P. - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald door J.P. Hasebroek.
13660: HASEBROEK, J. P. - De God des hemels en de bergen der aarde. Tweede druk.
56163: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
44945: HASELEN.J F - Gedachten van wormers
41116: HASIUM, ADRIANUS (1601-1550 LEEUWARDEN) - Den geestelycken alarm tot schrick der Godtloosen en troost der vroomen met een noodige lesse om Godt te soecken terwyl hy te vinden is. Achter aen volgen noch XXVIII texen de welcke cortelyck werden geanaliseert en met paginen aengewesen hoe sy uyt het voorgaende tractaet bequamelyck tot predicatien konnen werden gebracht hier by gevoegt ten dienste van alle nieuwelingen in het heylige predick ampt. Axchter de tweedemeditatie volgt noch tot tot een toe-gift, een verclaringe over den CXXIIII Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen staet en den Koningh van Hispanien door Adrianum Hasium Rotterdammun, Dienaer Christi tot Leeuwarden WAARBIJ Waarbij geb.: Anatomia, Dat is: ontledinge van acht-en-twintigh texten, de welcke kortelijck werden geanalyseert, en met paginen aen-gewesen, hoe sy, uyt het voor-gaende tractaet, bequamelijck tot predicatien konnen werden gebracht. By een gestelt ten dienste van alle nieuwelingen in het heilige predick-ampt. Door den selven autheur Adrianum Hasium Roterodamum V.D.M.E.L. (1665)
56164: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
22984: HASKOS VADER, J. - De wildernis in. Een zendingsverhaal voor jongens en meisjes door J. Haskos Vader.
56165: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
28023: HASLAM, D. - Huilende kinderen, Slapeloze nachten. Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met slaapproblemen.
56166: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
56168: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56167: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
56169: HASPER, PIETER GEB 26 JUNI 1970 - The Metaphysics of Continuityeno Democritus and Aristotle met nederlandse vertaling Proefschrift Rijksuniversiteit te GRONINGEN
39663: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek door H. Hasper. Bewerkt door ds. W. de Graaf te Zaltbommel.
48140: BARTH KARL - HASSELAAR J M DR. - Karl BarthTheologisch geboorte bewijs in een briefwisseling tussen 1913en 1930,meegegelezen door J M Hasselaar
44856: HASSELAAR, J.M. - 'Meegelezen', Een keuze uit de briefwisseling Barth - Thurneysen uit de jaren 1913-1930
39919: HASSELBACH, W. H. - Leidens strijd en zegepraal. Cantate voor Kinderkoor en Soli, met begeleiding van Piano. Woorden van W.H. Hasselbach, Muziek van A. Lijsen, leeraren aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg
74860: HASSELT, J.L. & F.J.F. VAN - Noemfoorsch Woordenboek. [Eeste en enige druk/first and only edition].
56171: HASSELT J F B - De St. Joris kerk te Amersfoort een archief in steen
56173: HASSELT-VAN RONNEN, C. J. VAN - Inventaris 5 - Famillie van Westrenen
56172: HASSELT, DR. J.F.B. VAN - Amersfoort rondom zijn toren.
19965: HASSELT, DR. J.F.B. VAN - Amersfoort rondom zijn toren.
45289: HASSELT J F B - De St. Joris kerk te Amersfoort een archief in steen
72201: HASTINGS, JAMES [ED.] - The Great Texts of the Bible. 20 Volume Set
72200: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
56175: HATCHER, ROBIN LEE - Levensgeluk. Van de auteur van het andere kind. Roman
56176: HATCHER, ROBIN LEE - Liefdes tweede kans. Roman.
56180: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
56179: HATTUM, HERMINA VAN - De reddende liefde der HEEREN
56178: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
41768: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen
30901: HATTUM, M. - Helmers en France. Dagboek-Brieven-Poëzie. 4 delen
42127: HATTUM, HERMINA VAN - De buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum Korenhalmen vertelllingen voor de jeugd No. 15
20672: HAUBEN, HANS - Het vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd. (323-301 voor Christus).
44408: HAUCK, WILHELM-ALBERT - Christusglaube und Gottesoffenbarung nach Calvin. Eine reformatorische Antwort auf die frage: Gottesglaube mit oder ohne Christus? von Dr. theol. Wilhelm- Albert Hauck
25998: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid. Liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden. Tweede druk.
71258: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid, liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden
47015: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56184: HAUPTMANN, GERHART INL - Goethes Werke
56185: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. Fünftes Tausend.
23422: HAUSRATH, A. - Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. Zweiter Band. Dritte Ausgabe. Fünftes Tausend.
56186: HAUW- VELTMAND, REGINA VAN DER - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
41582: HAUW- VELTMAND, REGINA VAN DER - Eskimo boy. Illustraties van Jan Lutz.
76751: HAVANHA (HENK VAN HEERDE) - Garriet Jan vijfling 2. (2de omnibus) Garriet Jan en Annegien omnibus deel 2. Bundeling van deel 6 tot / met deel 10.. 3e druk
56188: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have.herziene 10e druk.
56192: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 8edruk 2dln
75724: AMY GROSKAMP TENN HAVE - OVER LINNEN EN LIJNWAAD EN WIST U WEL
56191: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
1424: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
56190: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1OT deel 2NT. 9druk
56193: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie 10 druk
56189: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1 vijfde deel 2. 4e herziendedruk
56194: HAVE, P. TEN / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
29040: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have. 14eherziene druk.
56187: HAVE, . TEN - sneeuwtocht
59844: LEYDEN VAN LUCAS/TINY TEN HAVE - Het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus. uitgebeeld door Lucas van Leyden in het jaar 1521 met geschreven tekts naar het enagelie van Mattheus door Tiny ten Have
15762: HAVE, P. TEN / JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Van den Koning van den kerk en Zijn wereldwijd werk. Handleiding voor den catecheet ten dienste van het onderwijs in de geschiedenis en inrichting der kerk, volgens het Herv. kerkeboekje.
23566: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handleiding voor de behandeling der bijbelse geschiedenis bij het onderwijs in school, zondagschool, kinderkerk en gezin en bij de bespreking op jeugdverenigingen, bijbelkringen enz. Door dr. P. ten Have.herziene 10e druk.
42825: HAVE, P. TEN - Bij de bron. Handboek ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie deel 1 vijfde deel 2. 4e herziendedruk
48619: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)Met stellingen. Hard cover. 231 pp.
48906: HAVE, FRAQOIS, TEN - Sneeuwtocht. Tekeningen van Jan Lutz.
44474: HAVELAAR, JUST - Auguste Rodin.
9334: HAVERKAMP, OKKE - ...en Nederland lacht. Tiende deeltje. Folklorische vreugden en vreugdevolle folklore uit de pronincie Utrecht.
56197: HAVERKAMP, O. - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuw-Vlaanderen. Bandontwerp en illustraties van W.F. Dupont.
43581: TAYLOR KATHARINA HAVILAND - in en uit de zorgen
18526: HAWTHORNE, N. - De spoorweg naar den hemel voor de vrienden van Bunyan. Zesde druk.
56200: HAWTHORNE, NATHANIEL - De Spoorweg naar den Hemel. Voor de vrienden van Bunyan, Naar het Amerikaansch van Nathaniel Hawthorne tweede herziene druk.
56204: HAZELEGER E.A - 75 jaar school met de bijbel Nederwoud 1921-1996
56205: HAZELET, KEES. - Rotterdam zoals wij het kennen. Met 22 foto's. Zevende druk.
9922: HAZELET, KEES. - Rotterdam zoals wij het kennen. Met 22 foto's. Zevende druk.
72331: HAZELZET, C.P.M. - Rotterdam zooals wij het kenden.
13860: HAZEU, J. - De nieuwe stichtelijke liederen. Door J. Hazeu, Cs. zoon. Op vier stemmen gebragt door den schrijfschool-houder en zangmeester B. Smit. Nieuwe compositie. Tweede uitgave.
47531: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geïllustreerd door Henk Poeder
56211: HAZEVOET, JAC - Keesje's Leertijd in de tropen, geïllustreerd door Henk Poeder
56215: HAZEVOET, JAC. - Dora's deel. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
56212: HAZEVOET, JAC - Keesje's leertijd in de Tropen / Geïllustreerd door Henk Poeder
56213: HAZEVOET, JAC - Brams ontdekkingstocht met
56214: HAZEVOET, JAC. - Ella's eerste tropenjaar. Geïllustreerd door Sierik Schröder.
56216: HAZEVOET, JAC. - Jaap vloog uit. 2e druk
12661: HAZEVOET, JAC. - Ella's eerste tropenjaar. Geïllustreerd door Sierik Schröder.
33998: HAZEVOET, JAC. - Jaap vloog uit. 2e druk
56217: HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS, G./ GRAAFHUIS, A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis
40237: JAGERSMA HDR. - NUMERI deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
49117: HEAR, HNA CN SWE - Langs Nederlandse orgels Zeeland , Brabant , Limburg
56221: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. Geïllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
24648: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het oude testament. Geïllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell.
56222: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
48678: HEBLY, J. A. - Het proselitisme - Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
43574: HEDBERG, SONJA - Zuster zonneschijn door Sonja Hedberg uit het zweeds vertaald door J.Henzel 4e druk tekeningen van G. Douwe
44012: HEDIN, SVEN - Van pool tot pool, mijn 75000 kilometer lange reis 5ede druk,
56223: HEEK, DR. F. VAN - Het geboorte niveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken. Een demografisch-Sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep
56229: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel II 1633-1947
56230: HEEL, PATER DALMATIUS VAN O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda Deel I 1418-1572
56227: HEEL, FR. DALMATIUS VAN O.F.M. - Theologische en Philosophische Theses Gedurende de 17e en 18e eeuw met afzonderlijk Supplement
43543: REDACTIE BOUDENS CVAN HEEL C E.A. - De windroos
56231: HEEMSKERCK, JOHAN VAN (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
11278: HEEMSKERCK, JOHAN VAN (1597-1656) - Proefschrift door Drik Harry Smit.
4423: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
56237: HEEMSKERK, J.D. - Leid ons in Uw wegen
56238: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
56241: HEEMSKERK. J.D - Breekbaar verbond. Omslagillustratie: Hans Ellens. Vormgeving: Mariëtte Wilgehof. VLINDERSERIE
56232: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56233: HEEMSKERK J D - Liefde langs de slingerpaden
56234: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: onder 't loof-werk van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorsprong van't Oudt-Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye ze, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen; mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Door den E. heer J. van Heemskerk, raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c. Deze laatste druk met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.
39731: HEEMSKERK, J.D: - Leid ons in Uw wegen.
45325: HEEMSKERK, P. - Haarlem Foto's door T. Dobson;
69894: HEEMSKERK, J.D - Breekbaar verbond
24513: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 899 liederen en koren geschikt voor orgel, piano of Gem. Koor. 26e druk
13665: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
56251: HEER, JOH. DE - GEzangen en vervolgbundel Koraalboek voor Harmonium. Gemakkelijk vierstemmig gezet (zonder overnemen) en met voorspelen en sluitingen voorzien vierde verbeterde druk
42507: HEER, JOH. DE - Zangbundel. Ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 853liederen en koren, verzameld door Joh. de Hee832e-856e duizend
56246: HEER, J.L. DE - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
56247: HEER, JOH. DE - 'k Zal gedenken. Uit het leven en werken van Joh. de Heer.
72226: HEER J.M.D., JONG J.J., MEEUWSE C.J., NEELE C. - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen, twaalf en een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten
22635: HEER, J.L. DE - Medewerkers uwer blijdschap. Leerrede, uitgesproken op 3 augustus 1915, des voormiddags in de Groote Kerk, ter herdenking van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, in de Hervormde Gemeente te Rotterdam door J.l. de Heer, predikant. Met portret. Uitgegevn ten voordeele van den wijkarbeid.
36965: HEER, JOHANNES DE - Hoe word ik behouden voor de eeuwigheid?
37536: HEER, JOHANNES DE - Israels herstel en terugkeer naar palestina.
56259: HEERDE, G. VAN - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
56258: HEERDE, G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
56253: HEERDE, G. VAN - De koraalschelp.
56255: HEERDE, G. VAN - De gebroken ketting.
11980: HEERDE, G. VAN - De koraalschelp.
12656: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56260: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar 4e druk
56254: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 5e druk
56257: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar. 4e druk.
74978: HEERDE H. VAN - Kerkgeschiedenis van Nunspeet, 2e druk
12659: HEERDE, G. VAN - De gebroken ketting.
12660: HEERDE, G. VAN - De rovers van de gele rivier. 4e druk.
20449: HEERDE, G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling. Tekeningen van Henk Poeder. 5e druk.
32312: HEERDE, G. VAN - Een vakantie op de Stinshoeve. Lentehof-Serie.
36103: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar 4e druk
45351: HEEREMA G RED E.A - Hervormd Holwerd in de loop de eeuwen
56263: HEERING, DR. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. Kühler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
56264: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
70110: HEERING, P. - Overijselsche vertellingen, Met afb. naar J. Israels. 2e druk
15763: HEERING, DR. G. J. - De remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap. Met medewerking van prof. dr. H. Y. Groenewegen, dr. A. H. Haentjes, dr. C. E. Hooykaas, prof. dr. L. Knappert, prof. dr. W. J. Kühler, prof. dr. F. Pijper. Met 40 illustraties.
19238: HEERING, G. J. - Geloof en openbaring. 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie.
42158: HEERING, H.J. - De God die niet meer nodig is Voor wie aan God geen boodschap hebben
56268: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
31167: HEERINGA, J. GZ. - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. verzameld door J. Heeringa Gz. 1e bundel
56269: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
33407: HEERMA, W. - Van Gods verbond en woorden.
56271: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
36592: HEERMAN, FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en met een bladwyzer van zaaken verrykt.
73719: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE DOOR (DS) J VAN BELZEN - GODS KRACHT in zwakheid volbracht levenn en werk van ds M Heerschap
56273: HEERSCHAP, M PREDIKANT DER GEREF. GEMEENTE - Een dankbare erkentenis van Gods weldadigheid bijhet veertigjarig ambtjubileum
56274: HEERTUM, F. W. VAN - The araignment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615). A critical edition of Joseph Swetnam's. Proefschrift.
56275: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56276: HEFELE, CARL JOSEPH - Chrysostomus-Postille. Vier und siebenzig Predigten aus den Werken des heiligen Chrysostmus für Prediger und zur Privaterbauung ausgewählt und aus dem Griechischen übersetzt. 3. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
20224: HEFELE, C.I. - Patrum apostolicorum opera. textum ex editionibus praestantissimis repetitum recognivit, annotationibus illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et indices addidit Carolus Iosephus Hefele, SS. Theol. Doctor eiusdemque in Acad. Tubing. Prof. P.O. Editio tertia aucta et emendata.
56277: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
29964: HEFTING, P.H.-QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Breitner als fotograaf. Uitgegeven met steun van het Genootschap Amstelodamum. 2e druk.
43647: HEGAN RICE, ALICE - Het stootblok door Alice Hegan Rice Vertaling van Diet Kramer
23128: HEGEMAN, DS. C. - Belijden en beleven.
56281: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Een hand vol koren. Dagboek uit de Psalmen.
56279: HEGEMAN, C. - Gedachten uit het verleden.
37226: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Predik het evangelie. Levensschets, enkele predikaties en rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis.
1425: HEGEMAN, C. (PRED. GER. GEM) - Gedachten uit het verleden.
13664: HEGEMAN, C. - Vrije souvereine genade. 1
56283: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
39595: HEGEMAN, DS. C. EN GOLVERDINGEN, DS. M. - Gerrit Hendrik Kersten. Leidsman van de stillen in de landen. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed.
44817: HEGGEN,F,J,DR. - CONSEQUENT CHRISTENDOM in het voetspoor van Dietrich Bonhoeffer. 1971,150 pag.,
16618: HEGGER, DS. H.J. - De Kinderdoop...Een spreken van God.
56289: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1428: HEGGER, H. J. - Wat is geloven?
1422: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56292: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
13669: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56284: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
12442: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het Licht. 13e druk,
56296: HEGGER, H. J.TH - Terug naar de levende Christus.
56288: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. T15e druk
56290: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
56301: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan - tweede druk.
56291: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
56285: HEGGER, ARTHUR - Wat borderline met je doet - tweede druk
16620: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
56293: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
56294: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
56287: HEGGER, DS. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
56300: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
47110: HEGGER, H. J. - Terug naar de levende Christus
56298: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God. Tweede druk.
75791: HEGGER, H.J. - Afdalen in je ziel, een weg van zelfanalyse
56297: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
69825: HEGGER H J - De grote toekomst Gedachten over de wederkomst vanChristus en het eeuwige leven
28983: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan.
26070: HEGGER, DS. H. J. - Een in de levende Christus door het gel;oof vanuit de liefde naar de eenheid
13662: HEGGER, H. J. - Ik zag Gods heerlijkheid.
16619: HEGGER, DS. H.J. - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke mystici.
21999: HEGGER, H. J. - Priesters schreeuwden om de vrede.
39138: HEGGER, H.J. - Zij is Míjn bruid.
47121: HEGGER H.J - Sta op! En Christus zal over u lichten
47122: HEGGER, H.J - Christus mijn Rechter en mijn redder
7305: HEGGER, H. J. - Mijn weg naar het licht. 10e druk. (31e-36e duizendtal)
7306: HEGGER, H. J. - India, land van tranen. Uitg. Stichting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".
7308: HEGGER, H. J. - Het zwaard over de herder.
72880: HEIDE, WILLY VAN DER - 1 t/m 32dln uit de serie Bob Evers deel 16 ontbreekt
71722: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
56302: HEIDE, G. VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
56303: HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
71731: HEIDE, WILLY VAN DER - Bob Eversserie de dln1-2=3-45-7-9=10-12-=13-15-18-23-24-2526-29-30-31-32-
11292: HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over het leven en werk van de schrijfster Wilma. Door Niek van der Heide.
56304: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd gespuis in een warenhuis. (deel 22 van Bob Evers-serie) een speurtocht doorNoord Afrika tejkeningen Frans mettes 4e druk
56306: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Omslag en tekeningen van Frans Mettes
56307: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon - Tekeningen van Frans Mettes. vierde druk.
56305: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 16e druk
71723: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba
43374: HEIDE, WILLY VAN DER - Sensatie op een Engelse vrachtboot met tekeningen van Frans Mettes 6e druk
9912: HEIDE, G. VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
19676: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6: 13-17.
56314: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Tussen Mara en Elim - 52 meditaties
56312: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
56313: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Hemels Onderwijs. Het gesprek met Nicodémus. 28 meditaties.
29466: HEIDEN, DS. B. VAN DER - Het goede voor Jeruzalem. 35 meditaties over Nehemia.
69554: HEIDT, A.M. - Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven.
76375: HEIJ, GERJAN. - De bevrijding.
56315: HEIJ, DRS. P. A. - Een boekje open pver het GPZ gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
72219: HEIJ, JAN JAAP/LEEUWEN, JAN STORM VAN/ MEIJER, ROB - Omslag in beeld. Boeken bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse
56316: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indie gewonnen en verloren.afbeeldingen.
56319: HEIJDEN, INGRID VAN DER - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
56320: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en de manege.
56318: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
12654: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en zijn vrienden. Illustraties van Y. Brill.
30704: HEIJDEN, INGRID VAN DER - De vakantie van Bartho. Met tekeningen van Corrie van der Baan.
33839: HEIJDEN, INGRID VAN DER - Bartho en de manege.
56322: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. Vierde druk.
56321: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
70731: HEIJERMANS, HERMAN - Vuurvlindertje (Een nieuw verhaal voor groote kinderen, Met illustrties van George van Raemdonck, tweede druk)
12540: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje, een verhaal voor groote kinderen. Met illustraties van George van Raemdonck. Vierde druk.
43523: HEIJERMANS, H. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen. 16e drukills. George van Raemdonck; linn. - Onafgesn. -
43548: HEIJERMANS, HERMAN - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven 1960. 11e.druk
75709: HEIJKOOP C. - DE WESTERSCHELDE BIJ STORM EN MIST - SCHEEPSRAMPEN IN HET WESTERSCHELDEGEBIED VAN 1860-1982
76998: LIESERT HEIJMINK P M - Kroniek van hervormd SCHALKWIJK en t GOY
2974: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
56324: HEIJNINGEN, H. VAN - Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
72637: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Brandalarm Herinnering Van Een Zaans Vrijwillige Brandweerman; brandalarm Deel 1;. Branden In De Zaanstreek Periode 1920-1945. Geillustreerd. Met Foto's
13668: HEIJNSBERGEN, H. L. M. VAN - Als het licht wordt.
69809: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 [The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585] [2 Vols. Compl.].
56326: HEIJTINK, R. A. - Fysisch-chemische karakterischering van nucleoproteinen en nucleinezuurmolecullen van alfalfa mosaic virus
48610: HEIJTINK, R. A. - Fysisch-chemische karakterischering van nucleoproteinen en nucleinezuurmolecullen van alfalfa mosaic virus
1429: HEIKAMP, J. D GODSDIENST ONDERWIJZER TE . NIEUWLEUSDEN - Het offer op Golgotha
13667: HEIKAMP, J. D VOORGANGER TE NIEUWLEUSDEN. (REDACTIE) - Dagelijks wakende aan Zijn poorten. Medewerkers: Ds. J. Catsburg, Ds. W.J. op 't Hof, Ds. Tj. de Jong, Ds. W. Roos en Ds. K. Veldman. Pred Herstend Ned Herv
75274: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT)DOOR FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van ds. M. Heikoop, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 8e druk
6492: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 1edruk.
17973: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven van David 15 Bijbellezingen
56330: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De God des Gerichts. Drietal biddagpredicatien.
56328: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
21453: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
56329: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predikatien.
31519: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Eerste drietal predikatie's
56327: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. Beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten. 3e druk
18257: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - Elia. Twaalf Bijbellezingen.
21763: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De God des Gerichts. Drietal biddagpredicatien.
21452: HEIKOOP, DS. M. (PRED. DER GER. GEM. TE UTRECHT) - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predikatien.
72476: OBERMAN HEILO A - LUTHER Mens tussen God en duivel
70313: LEGER DES HEILS - Statuten en raad van tozicht en advies van destichting hetleger des heils
70066: HEIMANN, ERWIN: - Chronik von Heiligenschwendi 1285-1985.
56335: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 33e, jaargang. mei 1928-april 1929
56336: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 34e, jaargang. mei 1929april 1930
56337: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 35e, jaargang. mei 1930 pril 1931
56333: HEIMANS, E - Willem Roda. Een jongensboek.
30787: HEIMANS, E - Willem Roda. Een jongensboek.
44343: HEIMANS, E. / HEINSIUS, H. W. / THIJSSE, JAC. P. - Geillustreerde flora van Nederland. Handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten. Met ruim vijfduizend figuurtjes. Bijgewerkte 19e druk..
48456: HEIMANS, E./ THIJSSE, JAC. P. (REDACTIE) - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 34e, jaargang. mei 1929april 1930
48834: HEIMANS, E. & THIJSSE, J. P. - In sloot en plas. 7e druk
44516: HEIMENBERG, CASPAR HENDRIK ( 1694-1764 WORMERVEER) - Pharaoos droom, volgens Jozephs Verklaaringe in Egyptens zeevenjaarige overvloed, en zoo lang duurende hongersnood, door God vervuld, in XVIII leerredenen over Gen. XLI-XLVII. Mitsgaaders, Hongersnood en Oorlog aan Jeruzalem en Juda bedreigd, in twee predikatien over Ezech. IV:0-17 en Jes. VII:17-20. Alle na tyds geleegenheid verhandeld door Casp. Henr. van Heimenberg, Casp. Zoon, predikant te Wormerveer
56341: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
56340: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
46919: HEINE, HEINRICH - GEDACHTEN Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
5299: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder. Mit 12 Lichtdruckbildern und 100 Tertillustrationen nach Originalzeichnungen von Paul Thumann. Zweite Auflage, der ersten illustrirten Ausgabe.
56342: HEINECCIUS,JO GOTTL / VINNII ARNOLDI - Instiutionum imperrialium Commentaris academicus &forensis
44639: HEINEMEYER, PROF.DR. W.F. (REDACTIERAAD) - Oosthoek-Times Wereldatlas.
61184: MOERMAN C HEINENOORD - PETRAKERK 1887-1987 Herdenkingsboekje honderd jarig bestaan van de Gerf Petrakerk te HEINENOORD
56345: HEINER, H. - Strijd in de IJselmark. 2e druk.
56347: HEININGEN, H. VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren. Met foto's.
37324: HEININGEN, H. VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren. Met foto's.
9803: HEININGEN, H. VAN - Het Gelderse rivierengebied.
59594: LANGENBERG HEINRICH - Biblische Begriffskonkordanz. Biblische Grundbegriffe heilsgeschichtlich und konkordant (Nach dem Urtext übereinsimmend) erklärt
56497: HEPPE DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformrten Kirche namentlich der Niederlande
65217: SCHNEIDER DR. HEINRICH - Johann Christoph Blumhardt ein Lebensbild von Friedrich Zündel
56339: HEINE HEINRICH - Letzte Gedichte und Gedanke
29883: HEINZEL, H./FITTER, R./PARSLOW, J. - The birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
56348: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
56349: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel II. eerste druk
48477: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
70784: HEISTEIN, ODD - Bruintje en zijn vriendjes (uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius, 3e druk, leeftijd 8-12 jaar)
10088: HEITING, GERBEN DR. - Biografie an de dominee
56351: HEITINK, G. - Praktische Theologie. Geschiedenis - Theorie - Handelingsvelden.
75798: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
56350: HEITINK RED - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen
45532: HEITINK RED - VOORTGANG een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de theologische hogeschool der gereformeerde kerken in Kampen
9894: HEITLING, WILLY H. - De achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
56354: HEITLING, WILLY H. - De achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
56355: HEITZMANN, C. - Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen in 650 Abbildungen.
48555: HEITZMANN, C. - Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen in 650 Abbildungen.
9296: HEIZENBERG, NIEK - Een huis in Jeruzalem ... Joodse dissidenten zien na tien jaar terug op hun acties en hun exodus uit Rusland. Alle informatie en de onverkorte intervieuws uit de NCRV-documentaire.
56358: HEK, H. DE - De kunstige riem.
56359: HEK, H. DE - Eenige gedachten op rijm
25802: HEK, H. DE - De kunstige riem.
56361: HELBIG, DS. GEORG - Voortekenen der toekomst. Een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
25303: HELBIG, DS. GEORG - Voortekenen der toekomst. Een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
63478: PHILPOT J C DOOR DANKERS M DEN HELDER - Zielen waar Zijn vrees in woont Mensen rondom J C Philpot
27378: HELDEROP, A. - De wondervolle leiding Gods gehouden met Anna Helderop in de jaren 1902 tot 1906, en door haarzelve beschreven.
56364: HELDERS,J.C. - VOOR STILLE OOGENBLIKKEN dagboek ,
56365: HELDRING O.G. - Leven en arbeid
71451: HELDRING, L., NIJLAND E., ULFERS S. WIJK P. VAN - Lichtstralen op den akker der wereld, uitgegeven meet aanbeveling van het Comité voor Nederl: Zendings-Conferentiën, 7e jaargang
56373: HELEEN - Het klaverblad illustraties Frans van Noorden 1e dr. -
56371: HELEEN - De schuur van Martin Hillen
56366: HELEEN - Ruth van Laar. Illustraties van Nans van Leeuwen.
56374: HELEEN - Cootje. Tekeningen van Sj. Kuperus.
56375: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
56377: HELEEN - Cootje
56367: HELEEN - De vrolijke klas van meester Zandstra. Illustraties van S. Pennink.
56369: HELEEN - Jet Reinhart. Geïllustreerd door Frans van Noorden.
56368: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
12648: HELEEN - Ruth van Laar. Illustraties van Nans van Leeuwen.
12649: HELEEN - De vrolijke klas van meester Zandstra. Illustraties van S. Pennink.
43787: HELEEN - De schuur van Martin Hillen
49050: HELEEN - Eva's bergtocht. Met tekeningen van Sierk Schröder. tweede druk.
49232: HELEEN - Cootje. Tekeningen van Sj. Kuperus.
49233: HELEEN - Jet Reinhart. 5e druk.
56379: HELL, VERA UND HELLMUT - Die große wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstraßen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela mit einer Einf"fuhrung von Hermann J. Hüffer.
45607: HELL, VERA UND HELLMUT - Die große wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstraßen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela mit einer Einf"fuhrung von Hermann J. Hüffer.
71183: HELLEEN - Jopie's wollen aapje, tweede druk pentekeningen van Lies hendriks
56381: HELLEMA, A.C. - Montfoort in zijn verleden, heden en toekomst.
32828: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Bijbelse Keurstoffen. 2 dln. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het licht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.
56404: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM)--- - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.derde druk
76589: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt .. 1e deel Amsterdam 1737 (28) 1018 blz. Tweede deel 1119-2258 en 48 register 4e druk
31145: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor Eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs. Meest tot particulier gebruik opgesteld. Vermeerderd met eene toespraak aan den leerling, het wachtwoord der Hervormers, het hoofdstuk van den raad des vredes, de uitdrukking van alle Bijbelplaatsen, het register van de boeken des Bijbels en eene korte opgaaf der voornaamste dwalingen buiten de Gereformeerde kerk. 27e druk.
46078: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
21343: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus; Volgens overeenstemminge der Vier Evangelien in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast door Hellenbroek, In zijn leven Bedienaar des heiligen Evangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt. Door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vijfde Druk.
13745: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbrvierde druk.
75533: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Hoofdstuk 1 de versen t/m 4. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
77359: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia : ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; In haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, Door (...) (Deel 1 t/m 4).
18411: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt .. 1e deel Amsterdam 1737 (28) 1018 blz. Tweede deel 1119-2258 en 48 register 4e druk
71394: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt..
4917: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia.tweede deel
22417: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Een liefelijke nodiging. Predikatie over Jesaja 55: 1
35692: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. 4e drukl tweede deel
38215: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de uitgave 1745
24931: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Algemeene rouklagte in de straaten van Rotterdam. Over den zeer eerwaarden, godvrugtigen en geleerden heere Wilhelmus à Brakel, laatst bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam. Heenen gegaan naar zyn eeuwig huys op den 30 october 1711. Voorgestelt uit het laatste gedeelte van Prediker 12, 5. zevende druk.
35693: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt. Tweede deel,
4055: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.volgens de itgave 1745
56388: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
4187: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
77423: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbrvierde druk.
21378: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruistriomph van Vorst Messias, Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Den Heere Jesus Christus, Volgens overeenstemminge der Vier Evangelisten in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zijn nagelaten geschriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
280: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De eenige toevlugt voor des Heeren volk in onze kommervolle dagen, bij de wisseling des jaars. Aangedrongen in eene Leerrede naar Ps. XXXVII:5
36331: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Een liefelijke nodiging. Predikatoe over Jesaja 55: 1.
37861: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Voorbeeld der Goddelijke Waarheden.
4135: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt.
77173: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Wat is u gij hardslapende Bidagsprek jona1 vers 6
77174: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - predikatie over jesaja 4 vers 3 voordec adnenstijd
56071: HANDSCHRIFT PAAUWE J P ( P.ZANDEERWIJK MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS - HANDSCHRIFT Predikatie Galaten 1 gehouden te Rotterdam 1 jan 1924- Joh 6 vers28-29 gehouden te Rotterdam 19 december 1922
56412: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlanse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W.Ovink.
41356: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlanse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W.Ovink.
42315: HELLINGA-ZWART, T. - Jaap en Niki als klompenboertjes met plaatjes van Johanna Bottema zes boekjes 6-9 jaar Elk deeltje kan afzonderlijk worden gelezen tweede druk Jaap en Niki serie
42317: HELLINGA-ZWART, T. - Jaap en Niki op reis met plaatjes van Johanna Bottema zes boekjes 6-9 jaar elk deeltje kan afzonderlijk worden gelezen tweede druk
56415: HELLWALD'S - Natuurlijke geschiedenis van Den Mensch. Tweede deel. .
44670: HELLWALD'S - Natuurlijke geschiedenis van Den Mensch. Tweede deel. .
71694: HELM, CLEMENTINE - Het klaverblad van vieren, een verhaal voor jonge dames, met 4 gekleurde plaatjes.
56416: HELM, CLEMENTINE - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
43805: HELM, CLEMENTINE - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
56420: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
56418: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Vijfde druk. Met platen.
41131: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
56421: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
41214: HELSDINGEN, W.F.C. VAN. - Gods verborgen omgang (Mystiek) of Openbaringen, gezichten, droomen, ingevingen, (Mysticisme). "Laat ons elkander achtnemen tot (opscherping der) aanvuring tot liefde en goede werken."Hebr 10:24. "Wat ge den minste Mijner broederen gedaan zult hebben, dat hebt ge MIJ gedaan." Matth. 25:40.
44946: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
56426: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe december 1944 - maart 1945.
45632: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe december 1944 - maart 1945.
70581: HEMMERS, J. H. - .Schetsen uit het leven van Ludwig Ingwer Nommensen den apostel der Batakkers
56427: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
44341: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
56430: HENDERSON, DEE - True Courage
56431: HENDERSON, JON - Nachtwakers
56432: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
15765: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
75773: HOET HENDRIK - De weg van Paulus. Leven en brieven van de Apostel der volkeren
70398: ZWART WILLEM HENDRIK - Willem hendrik Zwart een kloecken meester vann het orgel;spel door W D van der Kleij en J van Hul
52902: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
66410: STOORVOGEL HENDRIK - ZEELAND-Seeland-LaZelande
56433: HENDRIK P, N, MULLER - Door het land van Columbus een reisverhaal Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname. Illustraties
43473: CONSCIENCE HENDRIK - Moederliefde tafereelen uit onzen tyd met acht platen door Edward Duiardin 1 edeel en 2e deel met acht platen door Edward Duiardin
43517: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
46601: HENDRIK VAN BALEN, J. - In Columbia. Het land van den vampier en den brul-aap. Van Cali naar Panama, door J. Hendrik van Balen. Met 12 houtgravures van Ch. Rochussen.
72490: HENDRIKS J. - Gemeente als herberg, een concrete utopie. vierde druk
71949: HENDRIKS J. V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen, vierde herziene en vermeerderde druk, met eene voorrede van Dr. J. H. Gallee, hoogleraar te Utrecht
56443: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, op 91-jarige leeftijd in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 januari 1702.
56438: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk.
56439: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
23379: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56444: HENDRIKS, H - Loutering, beelden uit het verleden
56445: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
56442: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
56440: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
56441: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56436: HENDRIKS, A. W. - Studies on plant cell organelles - 1. Isolation of organelles and analysis of organelle-dna from nicotania tabacum L., Var. White Burley 2. Investigations on the distribution of a-naphtalene acetic acid in hte cells of pea stem sections
56434: HENDRIKS, A. J. - Regionale politiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken.
13672: HENDRIKS, A. N. - Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen.
17157: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
2453: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
24858: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
45597: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk.
48709: HENDRIKS, A. W. - Studies on plant cell organelles - 1. Isolation of organelles and analysis of organelle-dna from nicotania tabacum L., Var. White Burley 2. Investigations on the distribution of a-naphtalene acetic acid in hte cells of pea stem sections
9739: HENDRIKS, A. J. - Regionale politiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken.
56447: HENDRIKSE, H. - Loutering Beelden uit het verleden
47296: HENDRIKSE, H. - Loutering Beelden uit het verleden
56448: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
3285: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
71657: HENDY, PHILIP, - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza Collection.
56449: HENGEL, DS. F.U. VAN - Een pastorale bezoekreis in het oude Indië. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Voorgedragen in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar en ter gelegenheid van diens afscheid als rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Voorzien van een beknopte biografie en bibliografie.
70771: HENGEL, HEIN VAN - Het Duinkamp (geïllustreerd door Pol Dom leeftijd 8-12 jaar)
56451: HENGEL, W.A. VAN - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4e dln
41651: HENGEL, DS. F.U. VAN - Een pastorale bezoekreis in het oude Indië. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Voorgedragen in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar en ter gelegenheid van diens afscheid als rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Voorzien van een beknopte biografie en bibliografie.
43707: HENGEL, W.A. VAN - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4dln
35827: HENGEVELD, JAAP. - Ondernemen in Tiel. Inspirerende bedrijven van het eerste uur. Fotografie: Rafael Drent.
56453: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
56454: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDAAL DOOR SCHIPPER J - Ik zalMijn hand tot de kleinen qwenden uitb hetb leven van ds W den Hengst 1850-1927
24940: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
75806: ONINK PIET EN DEYS HENK - Geloven in Rhenen
41424: VELD VAN HENK RED - Bewaord van vrogger ... Taol in t vèèn uitschelle en dialekwoorde.
74585: LAAR VAN HENK - De MEIDOORN Natuurhistories Maandbld voor buiten vrienden 1e -2e-3e jaargang
70174: HEUVEL H.W. (1`864-1926) / DET VAN HANS - HARMSEN HENK (SAMENSTELLERS) - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld samengesteld door Hans van Det en Henk Harmsen Ill.: Foto's. Meester H.W. Heuvel geboren te Oolde bij Laren 6e druk
74533: FLORIJN DR. HENK - Leer mij van dag tot dag Dagboek van Bijbelse gedichten, Samengesteld door dr. Henk Florijn
75819: BAKKER HENK - raads en tegendraads. Leren van de puriteinen.
74985: OESTERHOLT-VIS COCK IMTHORN HENK - Valkenburg ZH in oorlog 1940-1945
73920: VELD VAN HENK DR. - Wehwijzer naar Christus De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezongen 1624-2006
43853: HELDER HENK - de eendracht onder zeil
45267: VEER HENK VAN 'T - Mijne wegen zijn hooger dan uwe wegen
77460: BACKER HENK - De Toverpillen
47264: WOUDENBERG VAN HENK - Voskuilen een buurtschap onder Woudenberg en Leusden met daarbij genalogieen Voskuilen een buurtschap onder Woudenberg en Leusden
56455: HENKEL O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome
56456: HENKELS, DS. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
19328: HENKELS, DS. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
48921: HENNECKE, EDGAR (HRSG. - Neutestamentliche Apokryphen. In Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen [herausgegeben von Edgar Hennecke];
39477: HENNING, B.G. - Met schrift en spade door het Bijbelse land.
39478: HENNING, B.G. - Jerusalem Wandelen door straten en eeuwen.
53359: DIETZ. HENR. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
8724: DIETZ. HENR. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
76950: SAINTRAIN HENRI C.SS.R - Le Rédempteur - sa préexistence, son avènement, ses enseignements, ses institutions, ses souffrances et ses gloires d'après les Livres Sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament
75089: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI zijn kapitein en gaan waterskien Illustraties Carol Veges
75091: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI in hert vreenmde land op een eiland Illustraties Carol Veges
75093: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI aan wal in de feesttent llustraties Carol Veges
75094: ARNOLDUS HENRI - OKI en DOKI omnibus vinden eenschat en op de racefiets llustraties Carol Veges
75095: ARNOLDUS HENRI - TUP en JOEP weer vrij en de papegaai
72371: ARNOLDUS HENRI - Pietje Puk helpt de voetbalclub, 11e druk
71671: ARNOLDUS HENRI - Rumoer in het oerwoud
75096: ARNOLDUS HENRI - TUP en JOEP weer terug enn bij de dokter Boela
75811: NOUWEN HENRI - Op weg naar huis. Het laatste dagboek
72404: FREIN HENRICUS DE (1672-1747) ( - De ongelukkige staat der godloozen zonder vrede [...]. Over Jesaia XLVIII: vs. 22. / By Henricus de Frein : H. de Frein, Het zalig uit-einde der regtveerdige [...]. Over Jesaia LVII: vss. 1, 2. By gelegentheid van het [...] afsterven van do. Jacobus Plancius; and: Een voornaam godsgeleerde, Een uytmuntende practikale leerreeden [...]. Over Ezechiël 34: vs. 31
76285: WERUMEUS ARNOLDUS HENRICUS (1701-1731 ZIERIKZEE) - Het bescheiden deel van 't hedendaags christendom : tot ontdekking en waarschouwing van mond- en schyngeloovigen, tot bestiering en opwekking van bekommerden, als ook tot bemoediging en vertroosting van begenadigden / ontworpen door Arn. Henr. Werumeus ... vu=ierdedruk
64043: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
45114: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
56461: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
45520: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
3707: HENRY, MATTHEW (1662-1714) / MYSERAS, L. - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen etc. (32) 416 blz. En: Myseras, L. Onderricht voor waare vroomen, om een betamelyk gebruik van het H. Avontmaal te maaken. (6) 144 blz. Vierde druk. Amsterdam by J.Rotterdam 1736
36665: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude enNieuwe Testament door Matthew Henry. Opnieuw uit het Engelsch vertaald vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck.
40140: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen 5e druk
76729: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Dagelijkse omgang met God
74953: DRUMMOND HENRY PROF - De stAd zonder Kerk een toespaak naar het Engelsch ( in Johannes zag eenn heilige stad,het nieuweJrruzalem)
41520: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Wandelen met God. Bijbels Dagboek.
41995: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1edruk.
76713: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De vreugde van het geloven. Uit het Engels vertaald door G. H. C. Pas Donker.
39757: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Edelgesteenten uit de schriften van Mattheus Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
1475: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God.
25046: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
72290: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aan Zijne tafel. Onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Ingeleid door dr. B. Wielenga.
74956: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
72253: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude en nieuwe testament.
74567: COCK HENRY - Ai Bosi Lissai tes Kallones metafrasis Elia Olkono Monoylon
69940: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1e druk.
76653: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Vast en besloten 29 preken over het genade verbond
4744: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. Tweeden druk.
56480: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
76892: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude testament.deel6 Ezechiel- NMaleachi Jozua-1 Koningen.
42516: HENRY, DR. P. - Het leven van Johannes Calvijn, den Grooten Hervormer; door DR. P. Henry. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Ten deelen bewerkt door wijlen P.J.L. Huët, in leven Dr. en predikant bij de waalsche gemeente te Amsterdam. In 2 deelen.
76291: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude en nieuwe testament. vijdfde druk
44515: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude -en Nieuwe Testament (9 delen compleet)
69768: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Woorden van Math Henry Thema,s uit het christelijke geloof
70773: HENRY, JOAN - Nacht, neem mij op ('s mensen vonnis over zijn dedemens, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries)
8425: HENRY, MATTHEW (1662-1714) / SCOTT, TH. - Commentaire sur le livre des Psaumes extrait du commentaire sur la Bible. D'après Math. Henry et Th. Scott. Traduit de l'anglais sur la seconde édition.
41081: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck. 3 dln
41465: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Belangrijke thema's uit de Bijbel
42777: HENRY, DR. P. - Het leven van Johannes Calvijn, den Grooten Hervormer; door DR. P. Henry. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Ten deelen bewerkt door wijlen P.J.L. Huët, in leven Dr. en predikant bij de waalsche gemeente te Amsterdam. In 2 deelen.
46536: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
75405: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Voor ons en onze kinderen
8427: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude testament. 3 delen. derde druk
8428: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament. Deel 32 Johhanes-Handelingen vijfde druk
56489: HENSZEN-VEENLAND, H - Hin het land van de rode mannen... 2e druk
56486: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
56487: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
56488: HENSZEN VEENLAND, H. - Om een ijsje 2e druk
12680: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
44632: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
48902: HENSZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... 2e druk
56490: HENTY'S, G.H. - In ballingschap. Opnieuw bewerkt door W. Wijker.
15766: HENTZEN, DR. CASSIANUS O. F. M. (LECTOR DER SOCIOLOGIE- MAASTRICHT) - Collectanea Franciscana Neerlandica 4 - 1. Commentaar op "Quadragesimo anno" encycliek van Z. H. Paus Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolgmaking volgens de wet des evangelies. Dl. 1: 2e druk, (19) 308 blz. Dl. 2: (31) 537 blz.
56492: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
41773: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
56493: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
56495: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... tweede druk
56494: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... Derde druk
28024: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
48895: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... Derde druk
48919: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... tweede druk
1144: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56502: HEPPE, HEINRICH - Christelijke ethiek van Dr. H. Heppe. Uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door Dr. J. H. Gunning JHz.
56503: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56501: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe.
1431: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
23344: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
16210: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
56498: HEPPE, DR. HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe.Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56499: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56500: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
13681: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe.
48203: HASSELAAR J M DR.PROF-HEPPE H - Wegen en Kruispunten op een oude atlas een diactische commentaar op de Reformierte Dogmatiek van H Heppe 2e oplage
74402: WOERTMAN D.W. / HERBERT J. - Mutsen En Streekdrachten in Gelderland En Overijssel
73532: HERBERT (A.S.) - Historical Catalogue of Printed Editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
37493: HERBERT M.A., B.D., A.S. - Historical Catalogue of printed editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the eition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
23528: COLLECTIF DER GROSSE HERDER - DER GROßE HERDER, NACHSCHLAGEWERK FÜR WISSEN UND LEBEN, 12. BÄNDEN
56505: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
71477: HERGÉ - Les avontures de tintin l'affaire tournesol
71478: HERGÉ - Les avontures de tintin le cabre aux pinces dór
71486: HERGE - Uit het archief van Herge de geitenstreken van quick en flupke
71487: HERGE - Quick et Flupke toutes voiles dehors
71385: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71387: HERGE - Quik & Flupke pardon madame
71386: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71391: HERGE - Quik & Flupke tout va bien
71388: HERGE - Quik & Flupke farces et attrapes
71389: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71390: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71382: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71383: HERGE - Quik & Flupke pas de quartier
71384: HERGE - Quik & Flupke coups dee bluff
71380: HERGE - Quik & Flupke toutes voiles dehors
71381: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71379: HERGE - Quik & Flupke Vive le progrés
71354: HERGE - Le temple du soleil
56857: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
45035: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
74236: HARDEMAN-ROSEBOOM E-HERIKHUISEN H - LUNTEREN 100 jaar verenigd Fotoboek Honderd jaar Lunterse Vereningsgeschiedenis
56507: HERINCX, GUILLAUME (1621-1678) - Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Pars prima: in qua breviter et dilucide tractantur ea quae divinam naturam eiusque perfectiones SS. mam (=Sacrosanctam) Trinitatem, opera creationis, angelos praesertim, ac homines, hominumque primaevum statum concernunt, auctore F. Guilielmo Herincx totius Ordinis S. Francisci definitore Generale, provinciae Germaniae Inferioris Ex-provinciali, ac S. Theol. Lectore Iubilato. Editio secunda, auctior et recognita. En: Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae pars secunda: in qua de Ultimo Fine ac Beatitudine hominis, nec non Suppliciis alterius vita, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legibus, Privilegiis ac Poenis seu Censuris Ecclesiasticis, denique de Gratia, Justificatione et Merito succincte et dilucide tractatur. Editio secunda, auctior et recognita. Pars tertia:(1663) in qua de virtibus in communi, et theologicis, fide, spe et charitate, nec non virtutibus cardinalibus, praesertim Justitia et jure, ac religione ceterisque annexis, et Vitiis oppositis in particulari breviter et dilucide tractatur. Autire F. Guilielmo Herinck, ordinis Fratrum Minorum in Academia Lovaniensi S. Theologiae Lectore Iubilato.
34082: HERINGA, JODOCUS, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
56508: HERINGA, JODOCUS, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
73304: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk
47408: BERG VAN DEN HERMA M - De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 2e stuk Westfriesland, Tessel en Wieringen
71129: HERMA - De jongen uit de boshut
74250: SMIT HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden langs mooie, karakteristieke plekjes (eerste druk,pentekeningen: Jan Velders)
71090: HERMA - In en om het kostwachtershuis
40220: RIDDERBOS HERMAN - aan de Romeinen serie Commentaar op het nieuwe testament
70189: WILBRINK HERMAN - Jacht op de Pyomaan
72286: BARTH C G - NATHUSIUS M- HERMAN - BARTH C G Het kruis aanden weg kleuren omslag 62 blz NATHUSIUS M- De Boomm des geluks kleuren omslagen 1 zwartwit foto 64 blz HERMAN- een gewichtig vraagteeken kerstverhaal kleurenomslag en 1 zwartwit 63 blz BARTH C G Valentijn Ondermeer Kleuren omslag met 1 zwart wit 63 blz Het vrouwenkruis 1 zwartwit ilusstratie 63 blz
73047: RAVENSWAAIJ HERMAN VAN - In de ban van de erfenis
67200: VEENHOF HERMAN - SREBRENICA oorlogsdagboek van Piet Hein Both
68755: WIELE HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-gebergte en de oerwouden van Indië Nederlandsche bewerking van A. Van Den Heuvel, 1e druk Geïllustreerd met talrijke foto's/Illustrated/Illustré/Illustriert.
40219: RIDDERBOS HERMAN - De pastorale brieven serie Commentaar op het nieuwe testament
68781: WIERSINGA HERMAN - Op Ooghoogte portret van een postmodern geloof

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27