Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22401: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
74140: REITSMA JANKE - Verborgen pijn (omslagillustratie: Adri Burghout)
57719: JANS, DR. EVERHARD. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems. 1400-1850.
70466: JANSE L. - KWEK in de winter met tekeningen van ALY DIEPENVEEN deel drie
70489: JANSE L. - Een jodenfamilie in oorlogstijd
57732: JANSE, DR. C. S. L. E. A. - Reader Godsdienstsociologie - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
57736: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
74619: JANSE L. - Een fijne vacantie
74620: JANSE L. - In 't visscersdorp
74621: JANSE L. - Het oude kasteel
74624: JANSE L. - Het huisje aan de bosrand
74625: JANSE L. - Op de Boer-de-rij
74626: JANSE L. - Rond de Wilogenplas
57738: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
73062: JANSE L. - Nog is Holland niet verloren
73080: JANSE L,. - Toon van de woonboot
76266: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953
76267: JANSE L - Toen de dijken brakel Waztersnood 1953 tekeningen H van Loon
40729: JANSE, A. - 2-tal leerredenen
57745: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties.
286: JANSE, DAVID (PRED. GER. GEM MIDDELBURG) - Ter Nagedachtenis bevattende 8 brieven, omtrent zijne Levensgeschiedenis met nog een ander Brief.
57722: JANSE, A. - Van 'Dordt' tot '34. 2e druk.
57741: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
32869: JANSE, A. - 3- tal leerredenen. Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des menschen leven, overdacht op den laatsten dag des jaars. Naar aanleiding van Ps. 39:5-8.
37998: JANSE, A. - 12 predikaties.
57723: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
57734: JANSE, H. - De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen.
57720: JANSE A - A.R.J.A. anti Revolutionare Jongeren Actie BURGERLIJKE of Kerkelijk Politiek
57724: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
57733: JANSE, E. - Kent U Zuid-Holland ook zˇ?
57742: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
57728: JANSE, A. DS WIJLEN - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspreikatie n.a.v. Jeremia 23 : 1-6
18243: JANSE, L. - PLUIM DE EEKHOORN
39390: JANSE, L - Onderduikers gezocht
6565: JANSE, A. - Lourens Ingelse. Een episode uit het Godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780. Tweede druk.
44275: JANSE, L. - sikko de woonwagenjongen
57731: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
57744: JANSE, L. - Klein maar dapper
57727: JANSE, A. DS WIJLEN - De doop van Jezus Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. oudejaarspredikatie door wijlen ds A. Janse
57737: JANSE, L. - Jan Velders. Illustraties van M. Bergwerff.
57739: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
71413: JANSE L. - De herbergier van Zierikzee,
57740: JANSE, L. - Wat er zoal in het bos gebeurde.
2612: JANSE, A. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE THOLEN) BARNEVELD - Nagelaten Geschriften 25 prediktien fascimilie uitgave
76265: JANSE L - Moeder MartijnetekeningenH van Loon
76588: JANSE, A. (1858-1920, LEERAAR BIJ DE GEREF. GEM. TE THOLEN, KAMPEN, BARNEVELD) - eentweetal onuitgeven predikatie Psalm27 vers 4 en Math2 vers16-16 met voorwoord vabn DsM Hofman
57762: JANSEN, H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
57767: JANSEN, M. - Uit klare bronnen. Gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.
57768: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
57769: JANSEN, P. FR. E.J.B. - De Ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Fransiscus van Sales.
57770: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
57757: JANSEN, E. - Natuur en genade. bij J. G. Hamann, den magus van het noorden ( 1730 - 1788 )
57758: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
57746: JANSEN , A DS - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie
57752: JANSEN, A DS - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspredikatie n.a.v. Jeremia 23:1-6
57750: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788).
1773: JANSEN, DS. JOH.TE BURUM - De Kerkelijke Tucht Handleiding ten dienste der Gerformeerde Kerken.
57759: JANSEN, G. H. - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Met een Ten geleide van drs. L. F. Ploeger.
57760: JANSEN, G. S. I. M. - Fenolsulfotransferase en sulfaat activerende enzymen in hersenen
57754: JANSEN, DR. HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
3980: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
57771: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
15084: JANSENIUS, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia.
57773: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
57772: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
6137: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
57774: JANSON, MIKE (E.A.) - De wonderen van het dierenrijk. Het dier in zijn natuurlijke omgeving.
57775: JANSSEN H.Q. - Jacobus Praepositus Luthers leerling en vriend geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
57776: JANSSEN, DS. H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
57777: JANSSEN, DS. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
57778: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverstńndnis im palßstinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
57779: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
57780: JANSSEN, H - Overheid en Dienstplicht
73407: JANSSONIUS, J. H. (1701-1780). - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. 1e druk, t.
74615: BLIJDORP JANWILLEM - De jacht op de wreker, deel 1
59207: KRIJGERS JANZEN W.C. - Hezenberg 25 jaar
57785: JAPENGA, F. J. - Sneek in de achttiende eeuw.
28595: JAPIKS, G.DOOR P. LEENDERTZ WZ. WOUDSEND - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Woudsend
57786: JAPIKS, G. - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz.
57787: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
7599: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
57789: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57790: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57791: JARDIN DU THAMAS EN LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Spoore der CATHOLYCKE ghescherpt door sestigh pointen tegen het buyten sporigh stampen van den hr Jacob Leudekker Predikant te MIDDELBURG In de welcke de waerheyt van het Roomsch Catholijck Gheloof tegen dec dwealingen dezer laeste tijden bondighlijck wordt verdedoght eerst in het licht ghegheven Anno 1710 ende nu hier andermael ghedruckt benevens de samernspraeck tusschen den auteur dr selve Pr. Thomas du JARDIN der Predickheeren Orden Doctor der Godts gheleerheyt in de Universiteyt van LOVEN en Jacob Leydekker
57792: JASPARS, E. M. J. - CROWN-GALL VAN TABAK - Biochemisch onderzoek van weefselcultures op glucose- en zetmeelmedia
57794: JASPERS, K., JONKER, H., - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
57793: JASPERS, DS. J.L. (GEREF. PRED.) (ASSEN- K SCHILDER) - O NIET O Gerustgesteld. Het antwoord van Ds Schilder op den Conscientiekreet te licht bevonden door ds J L Jaspers schrijver van de brochure ,,Zijn de mannen van Assen zelf aanrandersan het SCHRIFTGEZAG
74757: JASPERSE, P. - Kent u ze nog ... de Tholenaars Geillustreerd met 70 zwart/wit foto's met bijschriften.
74758: JASPERSE, P. - Tholen in oude ansichten.
76158: VERMEULEN MIEP -- OVEREEM JAV - Joke en het blauwe bordje
76159: OVEREEM JAV - De oude Frank en zijn kleine vriend
57795: JAVA, MELATIE VAN - Soerapati Historisch romantische schets uit de geschiedenis van java tweede deel derde druk
74641: TRIMP DR. JC. - Jodocus van Lodensteyn predikant en dichter
48283: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
49743: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
69764: MARCHETTI D. JEAN - MÚmoires concernant les prodiges, ArrivÚs Ó Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge...ou extrait raifonne
72092: BRUNHOFF DE JEAN - De reis van Babar Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. Babar is de koning van de olifanten. Ill.: Tekeningen 1e druk.
75098: MOLEMA JEANETTE - Hetr weekeend tekeningen Wendelien vann de Erve
40071: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
63014: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
50973: BLIJDORP JEANNETTE - Op zakenreis
72362: LUIPEN-BRONWASSER JEANNETTE VAN - Avonturen aan de achterweg, met illustraties van Kees van Lent
57796: JEANS, JAMES - Het heelal zijn bouw en zijn vraagstukken. Tweede herziene druk.
74490: PENTS JEF - Dokter, kan het ook natuurlijk? Adviezen uit de praktijk van TV-dokter Jef Pents
57800: JEFFREE JAMES, A.H. - Geen vriend, maar vijand. Wat de Roomse kerk verstaat onder godsdienstvrijheid. Bewerkt naar 'No friend of freedom' van ds. A.H. Jeffree James.
69597: JEGERLEHNER, JOHANNES. -. - Die Schweiz. Eine Wanderung durch das Gesamtgebiet der Schweiz; 236 der sch÷nsten Landschaftsbilder in Tiefdruck. Mit Text von Johannes Jegerlehner.
70825: JEHU, FELICIE - Trix en haar schoonzusje (geÝllustreerd door Lies van Veenhoven)
57817: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal. Ill.: met bandtekening en versiering 4 platen en ills.; Jan; Sluyters. ***2e druk.
57820: JEHU, FELICIE. - Viola heeft vacantie. Ge´llustreerd door Miep de Feijter.
57821: JEHU, FELICIE. - Sigrid.
57823: JEHU, FELICIE. - De vacantie van Mieneke en Trineke. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. eerste druk. Van: Ons genoegen, bibliotheek voor jongens en meisjes.
57806: JEHU, FELICIE - Agnes Slawonski. 2e druk.
57807: JEHU, FELICIE - Nel de Ontembare.
57808: JEHU, FELICIE - Lize. tweede druk van "Bultje". Met platen van Nelly Spoor.
57809: JEHU, FELICIE - De tweelingen Beb en Bob. Ge´llustreerd door Netty Heyligers. (leeftijd 8-12 jaar.)
57810: JEHU, FELICIE - Wat Noortje beleefde. Met illustraties van Louis Raemaekers
57811: JEHU, FELICIE - De "jongens" van Professor van Leuven. Ge´llustreerd door Nelly Spoor. eerste druk.
57801: JEHU, FELICIE - De vijf macleods, naar het engelsch van Christina Gowans Whyte. Illustraties van Ella Riemersma
70826: JEHU, FELICIE - Margreet en haar zusje (ge´llustreerd door Hendri Pieck)
75519: JEHU, FELICIE, - BLIND ZUSKE geillustreerd Netty Heyligers ***3e druk.
57815: JEHU, FELICIE - Rietje van den dokter. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. Eerste druk. (Leeftijd 10-14 jaar.)
57803: JEHU, FELICIE - Van lief en van leed. Tweede druk.
57804: JEHU, FELICIE - Een verwaarloosd troepje. 2e druk. Ge´llustreerd door Chr. Damen.f
57805: JEHU, FELICIE - De drielingen. Ge´llustreerd door Frans van Noorden
57802: JEHU, FELICIE - Jip geeft zich gewonnen. Ge´llustreerd door Henri Pieck.
57812: JEHU, FELICIE - Wies ongeluk illustraties van Nelly Spoor 1e dr.
75520: JEHU, FELICIE, - NETTIE van der Slee geillustreed door Adri Ladenius 3e druk.
31982: JEKA - De Smid van Grijsdorp
70704: DIEMEN DE JEL N.W. VAN - Maantje Pik in zijn schooljaren met illustraties van Jo Spier tweede druk
70673: DIEMEN DE JEL N.W. - Jan Klomp en zijn makkers een boek voor jongens met illustratie
74891: SCHOLING JELLE - STANDWEKER en andere markt kooplieden AMSTERDAM 1930-1960
73332: JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.)JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.) - Bouwkunde voor het hoger technisch onderwijs
55692: GROLES JELLE JELLES - UITBOEZEMINGEN a an mijne waarde Stad-,Land-, Natuur- en Geloofsgenooten door Jelle Jelles Groles Scheepstimmerbaas te IJSLT
57824: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
57825: JELSMA, AUKE - De briefbezorger.
76458: BRANDS JENNE - S CHAKELS
51671: BRANDS JENNE - Schakels
44697: JENNI, ERNST UND WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handw÷rterbuch zum Alten Testament. Zwei Bńnde Herausgegeben von Ernst Jenni unter Mitarbeit von Claus Westermann. Zwei Bńnde.
72364: SLEGERS-KWAKKEL JENNY - Het huisje aan het zandpad, vierde druk
57828: JENSMA, TH. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
71207: JEPPE, SMIT INEKE - Groei naar eenheid, de seksuele ralatie binnen het huwelijk
70861: JEROME K. JEROME - Drie man in een boot (om niet van den hond te spreken) eerste deel
67789: VINES JERRY - Exploring the Gospels MARK
57829: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. Inleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
52981: COSTERUM FRANCISCUS PRIESTER DE SOCIETEYT JESU (1532-1619) - Sermoonenop alle De epistelen van de Sondagen van den gheheelen Jare., met wee sermoon octaven d eerste van H sacrament des Autyeurs ander van de H Mopedder Godts met sommighe van hare waerrachtigehe miraclen beschreven door COSTERUM FRANCISCUS Priester de Societeyt Jesu
19650: JETSES, CORNELIS - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en voorleesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
57830: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses. 1e druk
70551: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
55958: HAGE JETTY - is dit de goede weg
70683: DUME JETTY - De onafscheidelijken met illustraties
57831: JEUGDBOND - Jongeren en wederkomst.
20938: JEUGDBOND, GEREF. GEM. TE WOERDEN - Gedoopt wat betekent dat.
57833: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
48318: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
74531: POEL JF. VAN DER - Schuldig
72950: JANSEN JFG. EN G.J.L. - Zeefdruk, een volledige beschrijving van deze drukmethode
69295: ZEEUW DE P JGZN - VRIJ
48412: ZEEUW P DE JGZN - Veilig in Gods Hoede Verhaal uit het leven van Francis Alard de Hervormer van Oldenburg
55766: GUNNING JHZ J. H. - Een woord van protestantsch verweer/Een verweer geschreven door Ds.J.H.Gunning zelf, en in eigen beheer uitgegeven,tegen A.C.A. van Vuren, redacteur van de "Zuidhollander" 1891 128pp
586: KOOGH VAN DER JILLISVOORRAAD - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk. Waarbij Raad en bestuur voor dood- en doemschuldige zondaars en zondaressen. Verzameling van brieven, geschreven door den nu zaligen Jilles van der Koogh. Voor 't meerendeel aan zijne geliefde dochter Johanna van der Koogh, in den weg harer overtuiging en bekeering tot den Heere. Benevens eenige brieven van deze aan haren geliefden Vader.
9561: JIRKU, ANTON DR. - De wereld van de Bijbel. Vijf millennia in Palestina en SyriŰ.
72354: POORT JJ - Bloemen op mijn wege
63812: POSTMA JJ E.A - Over stad en scholambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar Met dit boek wordt een samenhangend overzicht van de belangrijkste facetten van de geschiedenis van Lochem gegeven
76454: FRINSEL JJ - Voor geen geld te koop
74284: VEEN-NUSMEIJER JO VAN - Zonlicht door de ramen tweede druk
49591: AMMERS HULLER VAN JO - Tegen den stroom op. vertellingen van een meisjesleven
49592: AMMERS KULLER VAN JO - DRIE ESSAYS
73404: MOBAHIUS JOACH. J.A.S. - De staat van een uitverkorenene, Zoo vor, als byzonder onder en na zyn Bekeerignge van het begin tot het einde van dien vertoont, vervattende een omstandig vertoog van des zelfs, Aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselnde gesltens byzondere onmoetingen, Heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgag in de Genaade, en heilaam uyteinde, tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde Mond-belyderen als ook tyd-geloovige, en Byna-Christenen: en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aasporing, opboiuw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden keurstoffen voorgestelt II deel.
74208: PLOTZEK M. JOACHIM - AndachtsbŘcher des mittelalters aus privatbesitz
54816: FREEDEN JOACHIM VON - Malta und die Baukunst seiner Megalith Tempel
64494: ROHDE JOACHIM - Der Brief des Paulus an dieGalater Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament [von Christian Wolff], Bd 9
50948: BLAEU JOAN - Atlas Major van 1665 De grootste en Schoonste atlas,die ooit verschenen is
18751: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
57835: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
73988: BLOK-DEN BUTTER JOANNE - Wat ga je doen, Niels? (met illustraties van Jaap Kramer)
66745: TIDEMAN JOANNES DR. - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek
55095: GERSON JOANNES - Den Geestelyken Bedelaer en Aermoede
75012: JOBSE A E.A - UW GUNST HERDFDACHT Geschiedenis GEreformeerde Gemennte DORDRECHT 75 jarig bestaan
57839: JOCHEMSEN, H. - Infoboek Zorg in de gereformeerde gezindte
74482: SELDENRIJK DR. S. JOCHMSEN PROF. DR. H. - Levens-Waardig-heden, bijbelse bezinning op zorg voor het leven, tweede herziende druk
45746: LODENSTEYN. JODOCUS VAN - het vervolg van den Geestelyken Opwekker, Voorgestelt in negen Predicatien.
73882: LODENSTEIN JODOCUS VAN - Uw lijden groot
72432: LUTHER MARTIN 1483-1546 DOORMATTHESIUS.M. JOH. - Dr. Maarten Luther, geschetst door een tijdgenoot Naar het Hoogduitsch van Tekst in het Nederlands. Met platen en een portret van den hervormer.
10552: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. ill J H isings 27e druk
74426: HULZEN JOH. VAN - Tijs van de wagenmaker leesboek voor het vierde leerjaar tekeningen van Ap. D. Dekker
76165: BAAREN VAN DER JOH - Het geheim van het netenhuisje
71692: MAAS JOH. C. - AndrÚ de koerier, 8e druk
14267: POEL V/D JOH(1909-'81, PRED. OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 : 28 - 25.
30518: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25e druk Geillustreerd door J.H. Isings. Jr.
28562: BEEN JOH H - Van Neŕrland's helden. Tweede druk, ge´llustreerd met oorspronkelijke historieprenten.
57475: HULZEN. JOH VAN - Jan en Gijs - serie: Vrij en Blij - Met 52 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - dertiende druk - deel II - Herzien door Joh. van Hulzen
77037: KIEVIET JOH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.27e druk
50271: BEEN JOH - De Paasdcheieren van Jochum Pietrsz geillustreerd door O GEERLING
77036: KIEVIET JOH C - Dik Trom.en zij n dorpsgenoten 17e druk
77035: KIEVIET JOH C - Uit Het Leven Van Dik Trom.42e druk
10737: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 17e druk .
10609: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25 e druk
58410: KIEVIET C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom geilustreerd door Joh Braakensiek25 e druk
69555: KEMP JOH VAN DER - Uw Harten vertroost dagboek samen gestelde uit de H Cath
75354: MASTENBROEL JOH - Op de heenweg voorvjongeren
75883: KIEVIET C. JOH - Bento de jonge zwerver deel 3, plaatjesalbum
71032: ZONRUITER P. JOH. - Tussen rem-en gaspedaal (ge´llustreerd door G. van Straaten, leftijd 10-14 jaar)
74199: WEGGEMAN DRS. JOH. - De kerk in Europa, verkenningen in staatkundig perspectief
74045: VEENHOF JOH. G. - De verschoppeling (zevende druk)
69798: DORSTEN VAN JOHAN - Lied aan Vecht en Vaatrt onnibus
45918: CRELL JOHAN (1590-1633) (KRELLIUS) - Uytleggingen en verklaringen van verscheyden stichtlijcke schrift plaetsen des n testaments. van een seer geleert man in het latijn geschreven,maer noyt gedruckt.En nu in het Latijn vertaelt
76915: JOHANAZ - Terug gebracht een ware gesc jiedenis met tekenin gen FRans vanNoorden 3e druk
76808: BREEVOORT JOHANNA - De Strijd beslecht geillusstreerd Fransvan Noorden
57848: JOHANNA - De verloren dochter : een kerstverhaal voor groote meisjes ill O Geerling
57842: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
76918: JOHANNA - ALEIDA met tekenin gen 3e druk
71316: VREUGD-BAAN JOHANNA DE - Wilde Wietse,
57843: JOHANNA - Altijd blijde! Een geschiedenis uit het jonge meisjesleven.
57845: JOHANNA - Blijdschap na droefheid een paaschverhaal
71023: WOUDE VAN JOHANNA - Hollandsch binnenhuisje (achtse druk)
72326: NABER JOHANNA W.A. (UITG.) - Correspondentie van den stadhouderlijke familie 1777-1795 vols.I-II
57847: JOHANNA - Bijbelsch Prentenboek nieuwe Testament
76847: BREEVOORT JOHANNA - Langs den rand van den afgrond geillusstreerd
57850: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
72013: CLAESSEN JOHANNES - Het groote en wezelijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk Weenen, over het afsterven van eenen Godzaligen vorst of leeraar, bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer.
57858: JOHANNES, ANT. (EV. LUTH. PREDIKANT) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
57851: JOHANNES - Trouw in den strijd tweede druk
57852: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
71988: BARUETH JOHANNES - Verloren en gevonden zes preken overde verloren zoon hertaald door dr.C R van den Berg
40797: AELHUIJSEN JOHANNES VAN (1626-1685) - Centum et quinquaginta Psalmos regii prophetae legendos & canendos ecclesiae christianae / Latino versu offert J. van Aelhuysen Ea etiam cantica, quae publicum in nostris templis usum habent, author addidit
12717: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
75229: HUS JOHANNES - Gods leidingen met Johannes Hus
42828: GROENEWEGEN . JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid
73765: BARUETH DS. JOHANNES - De rijke man en Lazerus, vier preken
71515: HAAR JOHANNES VAN DER - Lijkbezorgingsrecht, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdhied, op gezg van de rector magnificus Dr. F. de Roos, hoogleraar in de faculteit der economische wetenschappen.
57853: JOHANNES - Heinrich von Bernstein. Een verhaal uit den tijd van Luther. 2e druk
52046: BUCERS MARTIN DOOR MULLER JOHANNES - (BUCER, MARTIN) M▄LLER, JOHANNES Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
57859: JOHANNES, DR. ANT. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986
57849: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
70314: HEYDANIS ABRAHAMUS EN COCCEJUS JOHANNES - ADVIJS van de Theologische faculteyt totLEIDEN op het verzoek vande staten van Hollandt en West Vrieslant gegevens Rakende het Bewuste boeck genaemt de Uyt-legger der H Schrift
76289: GROENEWEGEN . JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid zesdedruk
74475: CALVIJN JOHANNES - Het gulden boekske Graankorrel deel 5
75897: HEER DE JOHANNES - de eenige oplassing van HET JOODSE VRAAGSTUK de komst van Christus op den tyroon van David
57857: JOHANNES, A GEBOREN TE DEVENTER - Lavater. Johann Kaspar, als pastor
60632: MARTINUS JOHANNES(1603-1665, GRONINGEN) - Grootere catechisatie over den Catechismus der waren Christelicken religie, De welcke in de Nederlantsche Kercken geleert wort. Vertoonende desselven Ontledinge, Verklaringe, Bevestinge, alleen uyt des Heeren woort. Op ordre des Eerw. Kercken-Raets in Groningen, tot dienst van de Gemeynte Jesu Christi aldaer, met approbatie des E. Ministerii ende Classis, t'samen gebracht ende uyt-gegeven Door (...) Den Tweeden Druck.
69848: JOHANNESSOHN, DR. FRITZ - Kinine in de geneeskundige practijk. Aan de hand van de gegevens der pharmacologie. Supplement op de uitgave van 1930
74240: ROSINI JOHANNIS - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doetiffimus ac locupletiffimis thomae Dempsteri J.C. cui accedunt Pauli manuttii libri II de legibus, et de senatu, cum andreae schotti electis, I de priscis rom. Gentib. ac familiis. II de tribubus rom. xxxv rusticis atque urbanis. III de ludis festique rom. ex kalendario vetere. cum indice locupletiffimo rerum ac verborum, aneis figuris accuratiffimis urbis, editio poftrema, av innumerabilibus erroribus repurgata trajecti ad rhenum apud guilielmum van de water, academiz typographum
73963: NEWTON JOHN - De stem van het hart, een selctie uit de brieven van John Newton vertaald dooor J. de Jager
75849: NOLLAND JOHN - .Word Biblical Commentary , Vol. 35A luke 1-89;20
75823: MASTENBROEK JOHN - Van t zelfde huis indentitetsgebonden zes tehuizen vanndeSGZZH te rotterdam
73769: BLANCHARD JOHN - Waar was God op 11 september?
51260: BONAR HORATIUS- MURRAY ROBERT - MACCHEYNE ROBERT6 - DUNCAN JOHN E.A - Geen andere naam gegeven bijbels dag boek samengesteld door L van Valen
57860: JOHN, PATRICIA ST. - Life everlasting - finding true fulfilment through the apostles' creed
58245: KENNEDY JOHN - The Days of the Fathers in Ross-shire
75850: NOLLAND JOHN - .Word Biblical Commentary , Vol. 35A luke 9;21-18;34
75439: KENNEDY JOHN (1819-1884) - De Heiland
72608: PIPER JOHN - God is hetb Goede Nieuws over de kern van het Evangelie
74463: WYCLIFFE JOHN - De Zaligmaker geboren deel 7
74462: WYCLIFFE JOHN - De zonde van onwil deel 6
54607: FLEETWOOD JOHN - The life of our blessed lord and saviour Jesus Christ, together with the lives and sufferings of the holy apostels, evangelists and other primitive martyrs - Ge´llustreerd met Titelgravure en 24 paginagrote kopergravures.
56429: HENDERSON JOHN - Operatie toermalijn
57862: JOHNS, W. E. - Biggles ende verborgen schaty
57861: JOHNS, W. E. - Biggles en het verdwenen vliegtuig. Illustraties: Stead
57863: JOHNSTONE, PATRICK - The Church is bigger than you think. Structures and Strategies for the Church in the 21st Century
74036: NIJSSE-SCHOUWSTRA JOJANNEKE - Het aarden vat
73055: GENT VAN- VAN 'T ZELFDE JOKE - Wat doet Art?
74076: VERWEERD JOKE - Binnenstebuiten (verhalen)
67756: VERWEERD JOKE - Opnieuw beginnen verhalen over lief en leed
75099: WIT JOKE - een beer in het bostekeningenm Iris Boter
73383: VERWEERD JOKE - de Rugzak roman
73054: DIJKMEIJER JOLANDA - Waarom zegt opa niets?
76640: DIJKMEIJER JOLANDA - Wat Sandra voor Lorette verborgen Houdt
57865: JONATHAN - Kerkklokstonen. Kerkklokstonen van Friedrich Strauss.
73148: JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en droomen. 2e druk Gegraveerde totelpagina met vignet J.W. Kaiser . Goed. ex
74894: JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en droomen. 10e druk Gegraveerde totelpagina met vignet J.W. Kaiser . Goed. ex
70536: JONCKBLOEDT G. - Uit eigen en vreemde gaarde gedichten
73888: LLOYD-JONES D.M. - Bij Uw altaren felecties op de Psalmen
66540: JONES T - Diwygwyr, Merthyron, a Chyffeswyr Eglwys Loegr. Ynghad A'r Prif Ddiwygwyr Yn Scotland, a Gwledydd Tramor; a Phrawf Eglur a Dilys O'r Egwyddorion Crefyddol Yr Ymdrechasant O'u Plaid; hefyd, Crynodee o Hanes Eglwys crist, Hyd Amser y Diwygiad Protestanaidd
57908: JONG, IJ.P. - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van den rector mr. P.A. Diepenhorst, hoogleeraar in der facultiet der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 4 november 1913 te 4 uur in het gebouw van de maatschappij voor den werkenden stand, door IJmen Pieter de Jong, geboren te Oosterbierum, dienaar des Woords bij der Christelijke Gereformeerde Kerk te Oakdale Park, Grand-Rapids Michigan, Noord-Amerika.
57867: JONG DE J - De opening van Uw Woorden Woorden van troost en bemoediging
57881: JONG, A.P. (RED.) DE - Vlucht door de tijd: 75 jaar Nederlandse luchtmacht
57872: JONG DE, DR.L. - De bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,1940-1945 3e druk
57880: JONG, A.J. DE - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
76758: BARNEVELD JO EN DR A J DE JONG - De LotgevalleN van de Nederlndse boeren als kolonist in Suriname Verslag van een merkvaardig expeerriment aan de Saramacca in Siriname metr Nederlandse boeren en arbeiders voor namelijk afkomstig uitde provincies Ytrecht Gelderland en Overijssel
57882: JONG, A.P. VAN VOORGANGER BIJ DE NED. HERV. EVANG. OP G.G. TE OUDSHOORN. - Verordend om te bestraffen. Bijbellezingen over den profeet Elia door A.P. de Jong, voorganger bij de Ned. Herv. Evang. op G.G. te Oudshoorn.
2247: JONG, TJ. DE NED HERV PRED TE GARDEREN/STAPHORST O.A. - Doorgrondt Gij mij... Gedachtenisbundel. Afscheidspredikatie Nieuw-Lekkerland, bevestigingspredikatie door ds. H. v.d. Post van Bergambacht en intredepredikatie te Garderen en vier overdenkingen over de Gadarenen.
71859: JONG DE J - Geschiedenis van het vaderland. Eerste deel + tweede en derde deel. 2e druk
57904: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 27 bijbelsdagboek
55198: GJALT JONG DE - vijftig jaar bij bergen en wolken
14294: JONG DE TJ POST, DS. H. VAN DER - Verheugd in uw Heiland.Gedachtenis bundel Afschiedsdienst van Garderen en Uitzendingsdienst te Kampen
45915: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 2 met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57909: JONG, L. DE - De bezetting na 50 jaar. Deel 3.
57910: JONG, L. DE - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
2332: JONG, DS. TJ. DE - De kleine tollenaar van Jericho. 42 schetsen over de bekering van Zacheus, verklaard en bevindelijk toegepast (Lukas 19: 1t/m10)
57873: JONG DR. G.W. DE - De theologie van Dr. G.C. Berkouwer
57913: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. 3e aangevulde druk
57906: JONG, H. DE - Kerkbank in, kerkbank uit. Bandontwerp en illustraties van Piet Donkersloot.2e druk
73082: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Heden is u geboren vier adventen driekerstpredkaties
75334: JONG,F.J. DE - De Werking van de Volkshuishouding, delen I+II derde druk Vroeg standaardwerk in de staatshuishoudkunde, in 2 delen komplee
57871: JONG DE, DR.L. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. (14 delen in 29 banden, compleet en in zeer goede staat)
57875: JONG J.J. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollanse stad, Gouda 1700-1780
19673: JONG, DS. TJ. DE HERV PRED LAATS TE STAPHORST - Kracht in zwakheid. Veertien bijbellezingen over Simson.
57895: JONG, DS. T.J. DE - Ondergang door Opstand. Of de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
15477: N.N. OFTEWEL DE HOOFDREDACTEUR VAN "DE VRIEND VAN OUD EN JONG". - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episcode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw.
7047: JONG, DR. OTTO J. DE (HOOGLERAAR AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT) - Nederlandsche Kerkgeschiedenis.
5882: JONG, DRS. H. - Deuteronomium De evangelische wet. Deel 1 en 2.
45124: JONG, OTTO J. - DE Geschiedenis der kerk.
69775: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden in woord en beeld Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57886: JONG, DE - De herder, die blijft "niet belangrijk... toch belangrijk afscheidspreken door Ds. p. de Jong.
21862: JONG, PROF. DR. O. J. (DIV. ANDERE AUTEURS) - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.
58930: KOK R HOEK J - H C VAN DE ENT - DS JAN HOEK-.JAC OVEREEM- SPAAS DS TJ DE JONG - Keer weder/verschillende gdachten en principes binnen de gerformeerde gezinde zoals (ds v.d Ent) De Mode - (ds J Hoek)naar een gereformeerde visie op de televisie- met als uirgevers antwoord De evangelische Omroep een KWAAD- (ds R Kok) Uw koninkrijk kome -(jac Overeem) Het leven van vroeger en Nu - (Tj de Jong) waarschuwing tegen Crematie en vele artikelen van oudvaders o.a Lodemnsteyn - Luther - Kohlbrugge - Trigland - Nic Schotsman.
45299: JONG DE, DR.L. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. (14 delen in 29 banden, compleet en in zeer goede staat)
57888: JONG, DR. CHR. - Gericht verleden.
77096: JONG, A. M. DE & RAEMDONCK, G. VAN. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Tweede deel. [Bonestaak]
57916: JONG, PIECKY DE - Louitje
72571: JONG, A.M. DE - Aan den stroom
22718: JONG, DS. TJ. DE/DS. A. VLIETSTRA JR./ L.M.P. SCHOLTEN - Staat en ziet toe. Een reactie op de Nieuwe Bijbelvertaling.
57885: JONG, CORNELIS DE - De volken bij Jeremia. Hun plaats in zijn prediking en in het boek Jeremia (diss.).
44405: JONG, A.J. DE - Uit het geloof Liber Amicorum aangeboden aan A.J. de Jong verdi divini minister bij zijn 40-jarig ambsjubileum
57878: JONG, A. M. DE - Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren: Het verraad / Flierefluiters oponthoud / Onnozele kinderen / In de draaikolk / De grote zomer / De goede dood / Het boze gerucht / Een knaap wordt man
73855: JONG H. DE - Johannes d'Outrein (162-1722) en zijn emblematische schriftuitleg
73856: JONG S. DE - De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht
69650: JONG, A.M. DE - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Eerste deel: De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864.
74600: JONG DE F K - Gouden sleutel voor den schilder eene nauwkeurige handleiding bij hetr huis endecroratieschilderen ect
33806: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 1 104 blz en deel 2 (of: "Van wie ben jij d'r ÚÚn?") Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57892: JONG, DR. OTTO DE - Nederlandse Kerk.geschiedenis tweede herziende en uitgebreide druk
57918: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 1 104 blz en deel 2 (of: "Van wie ben jij d'r ÚÚn?") Met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57921: JONG, TJ. DE (STAPHORST) - Op water en brood. Een 16-tal overdenkingen voor korte uurtjes.
57912: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
57919: JONG, SJOERD DE MET MEDEWERLING VAN HANS WEGEN - Veensch verleden deel 2 met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
57920: JONG, TJ. DE - Ondergang door opstand. Of: de vreselijke zonde van abortus provocatus voorgehouden aan het Nederlandse volk.
57914: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. 2e herziendec druk
57922: JONG, TJ. DE HERV PRED STAPHORST - Op water en brood.
57915: JONG, P - De Herder, die blijft. Niet belangrijk.. toch belangrijk. Afscheidspreken door P de Jong, Ned. Hervormd prediakant. gehouden te KOOTWIJK en KOOtwijkerbroek op zondag 16 oktober 1960
39914: RIVIT A DR / STRIOSNIJDER NICOLASDE VRIEND VAN OUD EN JONG - Gods genade verheerlijkt en het leven en de bekeering van Nicolaas Stroosnijder, en in het zalig sterven van Dr. A. Rivet en anderen saamgelezen door de redactie van 'De Vriend van Oud en Jong'. Premie aan de inteekenaren op den Gereformeerden Scheurkalender Honingdroppels. Afscheidswoord van Wijlen Ds. P. Los.
73531: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Profetische woorden over leven en dood
57898: JONG, DS. TJ. DE.E A HERV PRED RONDOM HET GEKROOKTE RIET - Verzamelde aren. Deel 16
57899: JONG, DS. TJ. DE. - Verzamelde aren. Deel 12.
57900: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 21 bijbelsdagboek
57902: JONG, DS. TJ. DE.RED NED HERV PRED ,,GEKROOKTE RIET"' - Verzamelde aren. Deel 10. Dag boek
57903: JONG, DS. TJ. DE. E,A - Verzamelde aren. Deel 22 bijbelsdagboek
57917: JONG, PROF. DR. O. J. (DIV. ANDERE AUTEURS) - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.
57887: JONG, DR. CHR. G. F. DE / SLUIS, DR. J. VAN - Gericht verleden.
57923: JONGBLOED - in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed B.V.
57924: JONGBREUR, M. - De leerschool van een evangeliedienaar. gedachtenisrede zijner vijf en twintigjarige ambtsbediening gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Veenendaal op 25 maart 1925 door Ds. M. Jongebreur.
27179: JONGBREUR, M. - Onze Kerkbeschouwing Referaat gehouden op de 7e jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk.
76929: JONGERDEN DE JONGE J C - DE pen met het gouden krontje
40807: BIJBEL MET AQUARELLEN VAN REINT DE JONGE - Bijbel, Dat is de gansche Heilige schrift. Bevatttende alle de caonieke boeken des ouden en nieuwen Testaments. Etc. etc. met Aquarellen van Reint de Jonge
41499: JONGE, N. DE (PREDIKANT TE BRUSSEL) - Wat heeft God aan de christenen te zeggen in de brieven aan de thessalonikers
31171: JONGEBREUR, DS. M. - Het kerkelijk vraagstuk. Referaat gehouden op de 19de jaarvergadering van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandsch Hervormde (Geref.) Kerk op donderdag 3 april 1924 te Utrecht. DOor Ds. M. Jongbreur, Nd. Herv. Pred. te Veenendaal.
57927: JONGEBREUR, DS. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
70304: JONGEBREUR M VEENENDAAL- J J TIMMER- - M HOFM,AN- P J W KLAARHAMER- P DE JONG A DUBOIS- P ZANDT- R KOK-K GROEN-G H KERSTEN WJ VAN LOKHORST GEORGE STEDMAN IJ DOORNVELD - Een gebed uit de Diepte laatste leerrede Ds M Jongebreurr- Een roemende knegt des Heeren P J W Klaarhamer- De bruidgom de bruid en de vriend des bruidegoms W J van Lokhorstv ect
17158: JONGEBREUR, DS. M. - Een gebed uit de diepte. Laatste leerrede uitgesproken op zondag 13 juli in de Oude Kerk. met portret
57943: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje van de overkant. Met tekeningen van Rein Stuurman.
57945: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Greetje-Margriet wordt Margriet. Vijfde druk.
12700: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Met kerstmis thuis. Tekeningen van Rie Reindershoff
57946: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Maar vijf minuutjes
57928: JONGEJAN, DE GROOT, C.T.H - De Kerstvacanite van de Kortenaertjes. zilver serie. met tekeningenn van Pol Dom.
57929: JONGEJAN- DE GROOT, C. TH - Deining in het Doktershuis
57930: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Toen 't kermis was. Tekeningen van Rein Stuurman.
57931: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen.
57933: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Ike's geheim. Tekeningen van Annie van de Ruit.
57934: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De schooldeuren dicht. Met illustraties van Rie Reinderhoff.
57935: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
57936: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De grote verrassing. Met illustraties van Tiny van Asselt.
57937: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Amieke. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. 3e druk.
57938: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57939: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Nieuwe vrienden.
57941: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Met illustraties van Nans van Leeuwen. 2e druk.
57940: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Janneke-Tanneke. Met illustraties van Corrie van der Baan.
57948: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Het meisje aan de overkant. met tekeningen van Rein Stuurman.
57950: JONGEJAN-DE GROO, C. TH - Mutsen-Mie.
33818: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Greetje-Margriet. 6e druk.
12712: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - De ponyfarm. Illustraties van Corrie van der Baan.
57953: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
57954: JONGELEEN, J. (CHR. GEREF. PRED. TE BUSSUM) - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 2e geheel herziene en vermeerderde druk.
31160: JONGELEEN, DS. J. - De Vereeniging der Chr. Geref. met de Doleerdenden in 1892. Door ds J. Jongeleen Chr. Geref Pred. te Apeldoorn, met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
57955: JONGELING - Jongeling ten voeten uit. Door Rik Valkenburg.
57956: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand. Geschreven in het eeuwjaar van Fabius' geboorte: 1951.
57957: JONGELING, M. C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŰ 1906 - 1942. Diss.
57958: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd - nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen.
57959: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Kanttekeningen.
57960: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
57961: JONGELING, P./VRIES, J.P. DE/DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde kerkek (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979.
57962: JONGENBURGER, P - De 'Vergadering van gelovigen'
57964: JONGENEEL, C. - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard.
57965: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English). Diss./Thesis Universiteit Leiden.
57963: JONGENEEL J C - Gedenkschrift samengesteld bij gelegenheid van de overdracht en plechtige ingebruikneming van de gerestaureerde nederlands hervormde kerk en toren te kockengen op woensdag 12 november 1958. Kerkelijk zegel van de Nederlands Hervormde gemeente te Kockengen
45269: JONGENS, P. E.A. - 'Sterck en weldoortimmert'. Een kwart eeuw restaureren in Haarlem
74566: JONGERENBIJBEL - jongerenbijbel met tekst van de nieuwe bijbelvertaling
57967: JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie
48669: JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie
57971: JONGH, PROF. E. DE (REDACTIE) - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
57972: JONGH, PROF. E. DE EN DR. PROF. TH. VAN TIJN - 58 miljoen Nederlanders.
57968: JONGH VISSCHER,G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
25402: JONGH, PROF. E. DE EN DR. PROF. TH. VAN TIJN - 58 miljoen Nederlanders.
72910: JONGMANS R W - Geologische Bezienwaardigheden in EPEN en Omgeving overdruk uit meededelingen jaarverslag
57974: JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 2.me5t zijn Preken miditaties/gedichten en brieven
70006: JONGSTE, DS. C. DE E.A. - Wanneer ik voor U kniel, rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000. Deel 1 en 2.
57973: JONGSTE, C DE PRED GERF GEM TE THOLEN - U zij de eer ambtelijke zorg rondom de leesdienst
76871: JONGSTE, C DE PRED GERF GEM TE THOLEN - DE Laaste woorden van koni ng David Een preek bij het overlijden van PrinsClaus
57975: JONGSTRA, ATTE EN PETERS, ARJAN - Dichten over Dichten ( een ontwikkelingsgang ), bloemlezing uit de Ned. PoŰzie v/d 19e & 20e eeuw
57979: JONKER, DR. H. - Ervaren waarheid. Opstellen, aangeboden aan dr. H. Jonker. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redaktie van dr. J. H. van de Bank e.a.
57984: JONKER, IR. L. CZN. - Wat is de voorsprong van onze vlag? Ge´llustreerd.
57985: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
57982: JONKER, H. - Theologische Praxis. Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij.
57983: JONKER, H. / GERSSEN, S. (REDACTIE) - Roeping en beloften 0ns zijn en werken hervormd gereformeerd gezinsboek Met medewerking van meerdere auteurs.
57986: JONKER, PROF. DR. A.J.TH. - Voor donkere dagen. Derde druk.
57981: JONKER, FRED - Ruby en de mysterieuze kunstroof.
57978: JONKER, DR. A.J.TH - Een apostolische huiszegen., 4 Litho's..
57977: JONKER, A.J. - De gereformeerde kerken en 'arbeiders'. Acedemisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de vrije Universiteit te Amsterdam op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Boeker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de promotiecommissie van de faculteit der godgeleerdheid op maandag 24 januari 1994 te 15:30 uur in het hoofdgebouw van de Universiteit De Boelelaan 1105.
1769: JONKER, L./DEKKER, A. - Briefwisseling tussen L. Jonker te Den Bommel en A. Dekker te Vriezenveen. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door ds. F. Mallan.
57989: JONKHEID, K - De verdewenen Erfgenaam. Ge´llustreerd door Henk Poeder
57991: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
57990: JONKHEID, K. - De verdwenen erfgenaam.
57988: JONKHEID, K - De trouwe page
12881: JONKHEID, K. - De lansknecht van graaf Bernhard. Een verhaal uit Lippe, Waldeck en Pyrmont.
57992: JONKMAN, MR. J. A. - Het oude Nederlands-IndiŰ Memoires
70860: JONKMAN S.H. - Frannk ziet Engeland met teekeningen van Jan Wiegman
59085: KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE - Een verrassing voor Tom en Tineke
59083: KORPERSHOEK - VAN WENDEL DE JOODE - Relschoppers. Tweede druk. illustraties Rino Visser
57994: JOODE, TON DE / KEES DE KIEFTE/ PROF. DR. ANTHONIE STOLK. - Dieren in en om het huis.
57993: JOODE, A. DE - Het Geheim
73112: LAREN JOOS VAN MR. - Het hoogste goed, predikatie over Psalm 16:5 en 6.
57997: JOOST - De groene Rommelpot.
65749: SLUYTERMAN KEETIE / DANKERS JOOST EA. - Het Co÷peratieve Alternatief Honderd Jaar Rabobank 1898-1998 Ill.: Naar Foto's. Gedenkboek, Geschiedenis van de Rabobank.
57998: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940.
73898: JOOSTING, J.G.C. & KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
57999: JOOSTING, MR. J.G.C. - Rijksarchief in Drenthe. De Archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depot van 's rijks archieven in Drente. 1ste druk
58001: JORISSEN, DV. THEOD. - Historische balden. 4e druk. 4 delen.
58000: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische studiŰn. 6 delen.
70692: CORNELISSEN FR./PEETERS DR. JOS. - Vlamingen in den vreemde voor de jeugd bewerkt door L. Verhulst geillustreerd door Pol Boundry
69593: DIJK VAN JOS - 25 jaar Veenendaal-Veenendaal Dutch Food Valley Classic in kleur
74444: BRINK JOS - Eenling is Geenling, bijbel en homoseksualititeit
73775: DOUMA JOS - In het doolhof van de rouw, 40 bijbelwoorden die troost bieden
68014: VOGEL WILLEMIEN EN GENT VAN JOS (REDAKTIE) - IK GELOOF jongeren perspectief
75417: DOUMA JOS - De ontmoeting 12 uren met Jezus retraiteboekn
66987: URLINGS MARIE-JOSE - Gelderse Vallei Ziekenhuis Vier ziekenhuizen van samenwwerking,naar fusie,naar nieuwbouw
56201: HAYDN.JOSEPH - Symphonien von Joseph Haydn. fur pianoforte 1 handenbearbeitet vonHugo Ulrich
55274: GOMPERS JOSEPH - Een progrom vertelling door Schalom Asch
52661: CHAMBON JOSEPH - Der Franz÷sische Protestantismus. Sein Weg bis zur Franz÷sischen Revolution.
72184: FLAVIUS JOSEPHUS - Flavius Josephus Joodsche oudheden of historie der joden naar het oorspronkelijck grieksch overzien...door sigebert haverkamp... naar het tegenwoordig spraakgebruik uitgegeven onder toezicht dr J.A. Gerth van wijk opgeluisterd met kunstplaten van Jan en Kasper Luiken.
54598: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historieschrijvers boeken; te weten twintig van de oude geschiedenissen der Joden en een van sijn eygen leven: etc. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos. conrector der Latijnsche Schole te dorderecht
72333: FLAVIUS JOSEPHUS (TRANSLATED BY WILLIAM WHISTON) - The Works of Flavius Josephus
69559: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Historie der Jooden of alle de werken van Flavius Josephus: behelzende de historie van zyn eygen leeven den Joodsche oorlogen, en de marteldood der Makkabeen; nevens Philoos gezantschap aan Kaligula; en Egezippus van de oorlogen der Jooden: alles naar 't Fransch van den heere D'Andilly vertaald door Willem Sewel; sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos geschrift tegen Flakkus, n door Sigebert Haverkamp, hoogleeraar der historien, welspreekendheit, en Grieksche taale te Leyden. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe druk.
36518: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, ┤t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D┤Andilly in┤t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems.
54588: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Hooghberoemde Joodfche Hiftorien ende boecken noch Egesippus vande Ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met fchone figuren verciert, ende met nootwendige anteikeningen en fumarien verrijckt. Waarbij Geb. Egelippi des leer voor-treffelicken ende hoogh-beroemden kercken schubenten van verftooinghe der stadt Jeruzalem.
15575: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Historie der jooden of alle de werken. Het15e t/m 20ee boek met de oudheid der jooden met konstplaatjes vanJan LUIKEN. Nieuwe letter
73450: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
54592: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Geschichte des JŘdischen Krieges.
21886: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
16461: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Geschichte des JŘdischen Krieges.
17216: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historieschrijvers boeken; te weten twintig van de oude geschiedenissen der Joden en een van sijn eygen leven: etc. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos. conrector der Latijnsche Schole te dorderecht Waer by gevoegt, Egesippi Boeken, van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt Jerusalem. 91 (6) blz.
74760: JOSEPHUS, FLAVIUS --- MUSSIES, G. - De autobiografie van de joodse historicus Flavius Josephus. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. G. Mussies. Serie: Na de Schriften. Na-bijbelse joodse en christelijke geschriften.
15215: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Al de werken van Flavius Josephus. Met een aanbevelend woord van Dr. J.J. van Oosterzee. Met 100 houtgravuren.
54602: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
72235: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, ┤t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D┤Andilly in┤t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems.Versiert met konstplaatsenvan Jan enKasperLUIKEN
54594: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Flavii Josephi hooghberoemde Joodsche Historien ende boecken. Noch Egesippus vande Ellendighe verstoringe der Stadt Ierusalem. Van nieus met schone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en sumarien verrijckt.
6011: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des Flavius Josephus JŘdische AltertŘmer. ▄bersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von dr. Heinrich Clementz. 1e band: Geschichte des JŘdischen Krieges
31727: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
54595: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Gioseffo Flavico historico delle antiichita e guerre Guidaiche; diviso in vintisette libri: compartiti in tre parti, nella prima fieratta della creatione del mondo sino alla Guerra di Senacherib, nella seconda del tornar che tenea li Giudei in Gierusalem fino alla discordia fra Giudei, e Filadelfi, nella terza delle guerre, che hebbero gli Hebrei con Romani, I: Si tratta della creatione del cielo, e della terra, e dell'opera de' sei di; e deriposo delsettimimo. II. Descriuersi la partitione di Giacob da Esau, e perche Esau e detto Edom & la felicitia di Giacob. III. Moise conduce il popolo suori de Egitto al monte Sinai. IIII. Gli Hebrei contro cananei felicemente combattono. V. Giesu rouina Gierico conseruando solamente Raab, Achare ucciso, et Aim pigliata si saccheggia. VI. Castigo de i Palestini per hauere pigliati l'Arca. VII. David primieramente e creato Re sopre una Tribu, lasciato l'altro prencipato a i sigliuoli di Saul, della guerra di Gioab con Abner & Iaboseth, e come Abner fu da Gioab a tradimento ucciso. VIII. Salome punisce i seditiosi. VIIII. Della religione di Giosafat, e la sua vittoria contra Moabiti. X. La guerra di Sennacherib contro Gierusalemme, e la bestemia di Rapsace. Tradotto in Italiano per M. Pietro Lauro Modonese. Aggiontoui di nuovo le sue Tauole, per ordine a ciascedum libro. Nuouamente con diligenza ricoretto, & ristampato. et: I dieci ultimi libri di Flavio Gioseffo historico huomo clarissimo delle antichita Guidaiche. 11: Del tornare de i Guidei in Guirusalemme per concessione di Ciro & la edificatione del tempio. 12: Dello stato de i Giudei doppo la morte di Alessandro. 13. La morte di Bacchide, poiche su ucciso Giuda. 14. Il egno di aristobolo, e come Hircano viuea priuato. 15. Dell' avaritia di Herode, e della morte di Antogono. 16. La legge di Herode, e de'furti, e come torno di Roma i suoi sigliuoli. 17. I pessimi portamenti di Antipatro verso il padre & altri. 18. La discretionne della Soria fatta da Cirenio al tempo della natiuita di Guisu Christo. 19. La crudelta , e maluagita di Caio, e la congiuri fatta per amazzarlo. 20. Della discordia fra Giudei, e Filadelfi, e della Stola facerdotale. et: Guerre Giudaiche di Flavio Gioseffo historico, divise in sette libri. I. Si tratta delle Guerre, che hebbero gli Hebrei con Romani. II. Si intende gran solleuatione de popoli, molta uccisione per nuova religione & sentenza data da Cesa re chi douesse regnare. III. Del dolore, che hebbe Herode della rotta hauuta da Giudei & del nuouo Capitano & quanti Gidei furono morti. IIII. Della descrittione della cita di Gamala & del suo assedio. V. Della crudelta grande usata da ladroni zeloti in uccidere ogn'uno. VI. Di uno chiamato Simone, che causo diversi combattimenti. VII. Di tutti i boschi tagliati per fare argini & diligenza usata per loro guardia.
22311: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Gioseffo Flavico historico delle antiichita e guerre Guidaiche; diviso in vintisette libri: compartiti in tre parti, nella prima fieratta della creatione del mondo sino alla Guerra di Senacherib, nella seconda del tornar che tenea li Giudei in Gierusalem fino alla discordia fra Giudei, e Filadelfi, nella terza delle guerre, che hebbero gli Hebrei con Romani, I: Si tratta della creatione del cielo, e della terra, e dell'opera de' sei di; e deriposo delsettimimo. II. Descriuersi la partitione di Giacob da Esau, e perche Esau e detto Edom & la felicitia di Giacob. III. Moise conduce il popolo suori de Egitto al monte Sinai. IIII. Gli Hebrei contro cananei felicemente combattono. V. Giesu rouina Gierico conseruando solamente Raab, Achare ucciso, et Aim pigliata si saccheggia. VI. Castigo de i Palestini per hauere pigliati l'Arca. VII. David primieramente e creato Re sopre una Tribu, lasciato l'altro prencipato a i sigliuoli di Saul, della guerra di Gioab con Abner & Iaboseth, e come Abner fu da Gioab a tradimento ucciso. VIII. Salome punisce i seditiosi. VIIII. Della religione di Giosafat, e la sua vittoria contra Moabiti. X. La guerra di Sennacherib contro Gierusalemme, e la bestemia di Rapsace. Tradotto in Italiano per M. Pietro Lauro Modonese. Aggiontoui di nuovo le sue Tauole, per ordine a ciascedum libro. Nuouamente con diligenza ricoretto, & ristampato. et: I dieci ultimi libri di Flavio Gioseffo historico huomo clarissimo delle antichita Guidaiche. 11: Del tornare de i Guidei in Guirusalemme per concessione di Ciro & la edificatione del tempio. 12: Dello stato de i Giudei doppo la morte di Alessandro. 13. La morte di Bacchide, poiche su ucciso Giuda. 14. Il egno di aristobolo, e come Hircano viuea priuato. 15. Dell' avaritia di Herode, e della morte di Antogono. 16. La legge di Herode, e de'furti, e come torno di Roma i suoi sigliuoli. 17. I pessimi portamenti di Antipatro verso il padre & altri. 18. La discretionne della Soria fatta da Cirenio al tempo della natiuita di Guisu Christo. 19. La crudelta , e maluagita di Caio, e la congiuri fatta per amazzarlo. 20. Della discordia fra Giudei, e Filadelfi, e della Stola facerdotale. et: Guerre Giudaiche di Flavio Gioseffo historico, divise in sette libri. I. Si tratta delle Guerre, che hebbero gli Hebrei con Romani. II. Si intende gran solleuatione de popoli, molta uccisione per nuova religione & sentenza data da Cesa re chi douesse regnare. III. Del dolore, che hebbe Herode della rotta hauuta da Giudei & del nuouo Capitano & quanti Gidei furono morti. IIII. Della descrittione della cita di Gamala & del suo assedio. V. Della crudelta grande usata da ladroni zeloti in uccidere ogn'uno. VI. Di uno chiamato Simone, che causo diversi combattimenti. VII. Di tutti i boschi tagliati per fare argini & diligenza usata per loro guardia.
36517: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
15209: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Hooghberoemde Joodfche Hiftorien ende boecken noch Egesippus vande Ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met fchone figuren verciert, ende met nootwendige anteikeningen en fumarien verrijckt. Waarbij Geb. Egelippi des leer voor-treffelicken ende hoogh-beroemden kercken schubenten van verftooinghe der stadt Jeruzalem.
72194: FLAVIUS JOSEPHUS (CA 37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, 't verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de romeynen, zyn twee boeken tegen Apion, en zye beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. alles uyt de overzetting van den heer D; Andilly in 't Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems, haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt. Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Chrisuts, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur. Amsterdam 1726-27
54593: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
54587: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
73426: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, ┤t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D┤Andilly in┤t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems.versierd met konstplaten van Jan en Kasper Luiken
15454: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
54599: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald
54596: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
54591: FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - Historie der jooden of alle de werken. Het15e t/m 20ee boek met de oudheid der jooden met konstplaatjes vanJan LUIKEN. Nieuwe letter
67748: ALLEINE JOSEPHVERSLOOT. J - Een gezant van de koning Het leven van Jozeph Alleine
58004: JOY, EDWARD - Het oude leger. Vrij vertaald uit het Engels.
75630: JUBLJANA L - De Bevelanden van weleer fotoboek
77121: HELDEN VAN JUDITH - 25 avonturen van Sam en Sara illustraties Peter van Harmelen
52949: CORNWALL JUDSON - Als god nee zegt
74919: JUFFERMANS, JAN P - Valkenburg aan den Rijn in oude ansichten deel 1
58006: JUFFERMANS, PR. P. J. A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeest werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936
42195: JUKES, EHRW. ANDR. - Die namen Gottes in der Heiligen Schrift. Eine offenbarung Seiner Nautr und seiner Beziehungen nach einer Reihe von vorlesungen von Ehrw. Andrw. Jukes.
70730: GERARD JULES - De Leeuwendooder tweede druk
20762: JULIUS, G. - Geschiedenis der Jezuiten. Bevattende den oorsprong, de ontwikkeling , den wasdom en den invloed dier beruchte orde. Eerste deel en tweede deel. Vrij vertaald naar het Hoogduitsch van G. Julius
69113: WOLFF JULIUS - Der Rattenfńnger von Hameln
58008: JULIUS, G. - Geschiedenis der Jezuiten. Bevattende den oorsprong, de ontwikkeling , den wasdom en den invloed dier beruchte orde. Eerste deel en tweede deel. Vrij vertaald naar het Hoogduitsch van G. Julius
58009: JUMELET, MARC DANI╦L - Essay on Elementary Number Theory. Opstel over Elementaire Getaltheorie. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the Zeno institute of philosophy. Volume: XII
70396: JUNG-STILLING, J.H. (JOHANN HEINRICH ; 1740-1817) - Het Leven van Johan Heinrich Jung genaamd Hendrik Stelling in twee delen EERSTE DEEL behelzende zijne kindschheid,jongelingsjaren en vreemdelingschap uit het hoogduitsch tweede verbeterde uitgave met het Portret des schrijvers
34350: JUNGIUS, JOANNES ERNESTUS ( 1714-,75 PREDIKANT TE ZUTPHEN) JANSZ PIETER, A. L. (ZAANDAM); - De verborgentheit der laatste tyden die aanstaande zyn. Geopent, in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het 14e hoofdstuk van den Propheet Zacharias, en eene daar bygevoegde oplossing van de drie grootste raadselen der H. Schrift. 1. Van het gezigte van avond en morgen. 2. Van de reekening der tyden. 3. Van het getal des beestes. 2e druk
58010: JUNGIUS, JOANNES ERNESTUS ( 1714-,75 PREDIKANT TE ZUTPHEN) - De verborgentheid der laatste tyden die aanstaande zyn, geopent in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het XIV: 14. II. Van de reekening der tyden Dan. XII: 5-12 III. Van het gestal des beestes Apoc. XIII: 18 door Joannes Ernestius Jungius, predikant te Zutphen.
3478: JUNGIUS, JOANNES ERNESTUS ( 1714-,75 PREDIKANT TE ZUTPHEN) - De verborgentheid der laatste tyden die aanstaande zyn, geopent in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het XIV: 14. II. Van de reekening der tyden Dan. XII: 5-12 III. Van het gestal des beestes Apoc. XIII: 18 door Joannes Ernestius Jungius, predikant te Zutphen.
4618: JUNIUS, FRANCISCUS (1545-1602, PROF. TE LEIDEN) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Etc.
3479: JUNIUS, FRANCISCUS (1545-1602, PROF. TE LEIDEN) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
15490: JUNIUS, FRANCISCUS (1545-1602, PROF. TE LEIDEN) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
45891: BIJBEL - THE BOOK OF COMMON PRAYE - HOLY BIBLE - THE WHOLE BOOK OF PSALMS MET ANNOTATIONS VAN THEOD. BEZA -FR. JUNIUS - The book of common prayer, and administration of the saraments, and other Rites and Ceremonier of the church, According to the Use of the Chursch of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches. Waarbij gebonden: The Holy Bible , Containing the Old and New Testaments: Newly Translated out of the Original Tongues; And with the former translations Diligently Compared an Revised. By his Majesties Special Command. Appointed to be Read in Churches. Waarbij the books called Apocrypha. Waarbij gebonden: The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, Newly translated out of the Original Tongues: and with the former Translations diligently compared and revised, by his Majesties Special Command. With brief Summaries and Expositions of Theod. Beza upon the hard plccs. Together with te Annotions of Fr. Junius Upon the Revelation of S. John. The which Notes have never been till now set forth with this new translation; but are now placed in due order by J.C. Waarbij gebonden: The Whole Book of Psalms: Collected into Englisch Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. Set forth and allowed to be Sung in all Churches, of all the People together, Before and after Morning and Evening Prayer; and also before and after Sermons; and moreover in Private Houses, for their godly Solace and comfort: laying apart all ungodly Songs and Ballads, which tend only to the Nourishing of Vice, and Corrupting of Youth.
58016: JUNIUS, FRANCISCUS (1545-1602, PROF. TE LEIDEN) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
33715: JUNIUS, FRANCISCUS (1545-1602, PROF. TE LEIDEN) - D. Francisci Junii opuscula theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
58019: JUSTINE & CUNY, M.-T. - De ochtend waarop ik besloot niet meer te eten. Een persoonlijk verhaal over leven met anorexia en boulimia.
58021: JUSTINUS, MARCUS JUNIANUS: (GRONOVIUS, A., ED.:) - Historiae Philippicae cum integris commentarii Jav Bongarsi,Franc,modi, Meth bernecceri, M Z Boxhorni, Id Vossi, J Fr Gronovi,J G Graevi,T Fabri,JVosti,J Schefferi et excerptis H. Loriti Glareani atque Editoris Oxoniensis.
58020: JUSTINUS - Justinus cum notis selectissimis variorum, Berneggeri, Bongarsy, Vossy, Thysy &ec. Editio accuratissima. Accurante S.D.M.C. Met titelprent.
5985: JUSTINUS - Justinus cum notis selectissimis variorum, Berneggeri, Bongarsy, Vossy, Thysy &ec. Editio accuratissima. Accurante S.D.M.C. Met titelprent.
67661: VERMEER MR. JUSTUS - Het leven en sterven van mr. Justus Vermeer en 's Heeren lof verkondigd uit de kindermond van Suzanne Bikkes, geboren te Leiden op 24 januari 1650 en op 14 jarige leeftijd overleden.
74491: PELT JW.W VAN - De pastorale gemeente, Over schapen met het hart van een herder
72327: GUNNING J H JZ - Mede-Getuigenis in zake het Kerkelijk incident te AMSTERM
70850: KEETELAAR J.L. JZN. - De kinderen van den koorddanser geillustreerd
70520: KAAKEBEEN, D.M. - Lessen der wijsheid, getrokken en samengevoegd uit de Spreuken van Salomo
58023: KAAKEBEEN, D. M. (1788-1835, HAARLEM, WEESP, AMSTERDAM) - Leerredenen, over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job.
40024: KAAKEBEEN, D. M. (1788-1835, HAARLEM, WEESP, AMSTERDAM) - Leerredenen, over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job.
70854: KAAL H. - Henk de Groot en zijn vriend geillustreerd door Henk Poeder
74839: KAASJAGER W J - Algemene Muziekleer door W J Kaassdjager Muziekredacteur aanhet Instituut Klavarskribo te Slikkenveer
58029: KAERCHER, E. - Nederduitsch-Latijnsche woordenlijst, toegevoegd aan het Latijnsch-Nederduitsch woordenboek, naar het Hoogduitsch van E. Kaercher.
71229: KAHN F., HEYERMANS H.L. - het seksuele leven en de jonge mens, Nederlandse bewerking van H.L. Heijemans, arts, afdelingshoofd bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Amsterdam, met 13 illustraties
10848: KAHN, FRITZ, DR. - Het leven van de mens. 2 delen. Nederlandse bewerking van Dr. Mr. Dr. W. Schuurmans Stekhoven. Geautoriseerde vertaling van David de Jong onder toezicht van de bewerker. Compleet in 2 delen. Ge´llustreerd met 418 afbeeldingen.
58030: KAHN, FRITZ, DR. - Het leven van de mens. 2 delen. Nederlandse bewerking van Dr. Mr. Dr. W. Schuurmans Stekhoven. Geautoriseerde vertaling van David de Jong onder toezicht van de bewerker. Compleet in 2 delen. Ge´llustreerd met 418 afbeeldingen.
58031: KAISER, O. - Einleitung in das Alte Testament. Eine EinfŘhrung in ihre Ergebnisse und Probleme.
58032: KAKES, HENDRIK. - De doop in de Nederlandse belijdenisgeschriften.
59549: LANGE DE DANIEL-REIMSDIJK VAN J C M EN KALFF G - Nederlandsch volksliederen boek dl. 1 samengesteld door DaniŰl de Lange, Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. 143 liederen voor zang en klavier. zevende druk uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen dl. 2 samengesteld door DaniŰl de Lange, Dr. G. Kalff en Mr. A. Loosjes. tweede bundel 141 liederen voor zang en piano uitgave van de maatschappij tot nut van 't algemeen. tiende herziende druk
58034: KALINER, W. - Katechese und Vermittlungstheologie im Reformationszeitalter. Erfurter Theologische Studien Band 46.
73060: KALKMAN, ROLAND - Autodieven op het spoor, tweede druk
58036: KALKMAN, ROLAND - De lotus. Illustraties Jaap Kramer
58037: KALKMAN, ROLAND - Kriebel
58035: KALKMAN - Vijf gestolen diamanten
71324: KALKMAN, ROLAND - Autodieven op het spoor, derde druk
71322: KALKMAN, ROLAND - Vijf gestolen diamanten
58038: KALKMAN, RONALD - Geldjacht.
71119: KALKMIJN-SPIERENBURG, JO - Het sleetje (tweede druk)
58041: KALMA, J.J., - Dit wienen ek Friezen (1-3). In rige lytse biografyŰn. , 1964-1974. 5 dln. Met portr. Ing.
69537: KALMA, DS. J.J. EN DR. H. OLDENHOF - Kostgangers fan de Hear. Bylden ˙t de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileum˙tjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983.
69811: KALMA J J - Classisboek Franeker 1636-1658. Een kerk in opbouw. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J.Kalma.
69810: KALMA J J - Classisboek Bolsward - Workum 1600 - 1633. Een kerk in opbouw. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J.Kalma.
58043: KALMA, J.JB - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
58049: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Ineke's Kerstlied eerste dr. Illustr.: Rie Reinderhoff.
58048: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Flakkervlammetje illustraties Adri Alindo 3e dr. - .
58047: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - De club op zolder. 10e druk.
18948: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - De club op zolder. 10e druk.
70853: KALSBEEK L. - Piet Verlaar met talrijke platen
58052: KAM, JAN VAN DE - Natuur op z'n mooist in lente, zomer, herfst en winter
58055: KAMERLING, G - Onze Oost : beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indi
58056: KAMERLING, J. - De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie.
58058: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse KorÚri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
58063: KAMP, GERT STEPHANUS JOHANNES PAULUS VAN DER - Periodic flow of groundwater. A Systematic Study of Wave Propagation under Confined, Semiconfined and Unconfined Flow Conditions. Academisch Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
20782: KAMPEN, N.G. VAN - De Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers. Van N.G.van Kampen. Verkort door D. Veegens. Tweede stuk (van stijl tot Fokke).
58068: KAMPEN, N.G. VAN - De Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers. Van N.G.van Kampen. Verkort door D. Veegens. Tweede stuk (van stijl tot Fokke).
58069: KAMPEN,ANTHONY VAN, - Het land dat God vergat. Zendingswerk in het amazone-gebied; 9e druk
58067: KAMPEN, H.C.A. VAN - Het water op!
70198: KAMPEN, N.G. VAN. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795.
58065: KAMPEN, ANTHONY VAN - Groenland. Continent der eenzamen. Omzwervingen langs en op de ijskap. 3edruk, geb. en ge´ll. 341 pag..
72793: ZIJTVELT-KAMPERT W. VAN - Marijke en haar pleegzusje, meisjesvwerhaal 8-10 jaar, omslagontwerp en tekeningen Ben Horsthuis
72265: WILDEBOER JJ - PROF J KAMPHUIS - De Stad op de berg de doleante in Hardenberg dec1887-jan1888 met eengeleide van prof J Kamphuis
72266: J KAMPHUIS - Een kerk voor kinderend 1878 De Noorderkerk in Spakenburg 1978
58071: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen
58072: KAMPHUIS, J - Signalen uit de kerkgeschiedenis. Over de Toekomst en de cano. Ontwerp en Layout: De Vuurbaak.
76385: J. KAMPHUIS, J.J.C. DEE - Begrensde ruimte. Een keuze uit artikelen en lezingen van prof. J. Kamphuis ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag
52367: BUUREN E VAN - EEKHOUT JAN G - GROOT JJAN H - HESSELS WILLEM - HOUWINKROEL - JACOBSWE MUUS - KAMPHUIS G - de kinkhoorn verzen van jongen christelijke dichters.
58076: KAMPHUIS, J. - Het hallel van de kinderen. de plaats van de kinderen in de lof voor God.
58070: KAMPHUIS, B. - Klare taal. De duidelijkheid van de Schrift.
58077: KAMPHUIS, J. - Juda's Hallel. Gods lof in de gemeente.
58078: KAMPHUIS, J. - Het hallel Gods lof in de gemeente
58079: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig hallel de lof van God in het eeuwige leven
58080: KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. VAN 'T / TRIMP, C. / VELEMA, W. H. - Hoe staan wij ervoor? Actualiteit gereformeerd van het belijden.
58081: KAMPHUIS, J. E.A. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
58073: KAMPHUIS, J. - Uitzicht uit het dode dal.Schriftoverdenkingen
58074: KAMPHUIS, J. - Juda┤s Hallel Gods lof in de gemeente
58075: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig hallel. De lof van God in het eeuwige leven.
42478: KAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) MUSIC BY R. ROOLEEUW - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Geheel op nooten. Na de voyzen van Dr. R. Rooleeuw.
37938: KAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Met vele Wyzen op nieuws vermeerdert.
58084: KAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ ( GEB 1586 TE GORUM- OVERL 1627 TE DOKKUM) - Stichtelycke rymen, om te lezen of te zingen: onderscheyden in IV deelen en meest alle de liederen op noten en op twee na op eensleutel gestelt en met veel oude en nieuwe vuyen oock in het derde deel vermeerderyt den zeven tiende druk
58083: KAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) MUSIC BY R. ROOLEEUW - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Geheel op nooten. Na de voyzen van Dr. R. Rooleeuw.
58082: KAMPHUYZEN, DIRCK RAFA╦LSZ (1586-1627) - Stichtelyke Rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV Deelen. Met vele Wyzen op nieuws vermeerdert.
58085: KAMPMAN, DR. A. (E.A.) - Het midden-oosten. Centrum der wereld.
58086: KAMSTEEG, DRS. A. - Landen rond IsraŰl. Verslag van een bezoek aan SyriŰ, JordaniŰ en Egypte.
58088: KANDER, KEES - De Leidse Weesjongen. Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
72320: KANIEL, MICHAEL - The art of worlds religions Judaism
40921: KANIS, M. - Opstand in Holland
58089: KANIS, M. - Op zoek met Columbus.
58091: KANIS, M. - Het gestolen vlot.
58092: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
58093: KANNEGIETER, Z.J. - Historische studiŰn en schetsen.
58094: KANON, JOSEPH. - De goede duitserEen Amerikaanse oorlogsverslaggever keert na de Duitse nederlaag in 1945 terug naar Berlijn en gaat op zoek naar zijn Duitse geliefde die hij in 1941 moest achterlaten.
71873: KAPENAAR - KAMPER UIEN berijmd door een Kampenaat naar den3e druk van 1852
58097: KAPER, J. M. - Over de omzetting van tryptophaan door agrobacterium tumefaciens
58098: KAPFF, SIXT KARL VON - De komst van Christus. Nabij u is het Woord. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.."Romeinen 10:8-18
70741: FLINT KAPITEIN - Te water en te land lotgevallen van een hollandschen scheepsjongen op zee in de pampas en in de cordilleras met vier platen naar oorspronkelijke aquarellen zesde druk
70743: FLINT KAPITEIN - Texas en Mexico episode uit den texaanschen vrijheidsoorlog met vier platen naar oorspronkelijke houtgravuren vijfde druk
60605: MARRYAT KAPITEIN - De lotgevallen van Pieter Simpel
58099: KAPITEIN, M. - Hans en Gerard durven Ólles.
58100: KAPPELMEIER, C. P. A. - Moderne lakverven. Bereiding, eigenschappen en verwerking. Diligentia reeks.
56719: HOEKSTRA KAPTEIJN N - Fijne Visite Blijspel met Zang in een bedrijf Tooneelfonds no 470
34291: KARDOL, G.J. - De familie Bolaan in oorlogstijd. Verzet in verzetssituatie.
58104: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
58102: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan. 2e deel.
42416: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
70718: GIEBER KAREL - Het booze oog avonturen op de veluwe met 8 illustraties en bandtekening van W. Heskes
48376: KARELS K - Internet - een bezinning ook in reformatorische gezindte
58109: KARELS-MEEUSE, M.H. - Zoektocht van Rachel naar een oud Joods verhaal
58110: KARELS-MEEUSE, M.H - Jos in de stad
33762: KARELSE-MEEUSE, M.H. - Rondom Johanna Veltman.
77071: ARMSTRONG KAREN - MOHAMMED Een westerse poging tot begrip van de islam
39800: KARENS J HULSTEIN, W. (SAMENSTELLER) - Terugblik. Kerkelijk leven Gereformeerde Gemeente Synodaal Opheusden.
72003: HALE VAN KARL - KIRCHENGESCHICHTE
72945: SCHAEFER KARL - Die Bedeutung der SchŘlerbibliotheken und die Verwertung derselben zur L÷sung der erzeihlichen und unterrichtlichen Aufgabe der Volksschule. Mit einer Zusammenstellung empfehlenswerter Jugend-schriften fŘr die einzelnen Schuljahre unter Ber´cksichtigung des Lehrplanes und der Pensenverteilung. von Kˇnigl. Regierung zu Wiesbaden mit dem 1. Preise der Scheebode-Stifugn gekr÷nt
59278: KUHNE HEINRICH - KARL - Adenhof in alten ansichten
59279: KUHNE HEINRICH - KARL - Heiford in alten ansichen
56156: HASE DR. KARL - Geschiedenis der Kerk Een leerboek inzonderhied ten gebruike bij Akademische lessen
60432: MACKE KARL - Vom Nil zum Nebo. Ein WŘstensang
71281: GEROK KARL - Pilgerbrod nod ein jahrganf evangelien predicten funfte auflage
56155: HASE DR. KARL - Geschichte Jesu Nach, akademischen Vorlesungen
57592: IMMERMANN KARL - Der Oberhof. Mit Immermanns Bildnis und Faksimile, sowie einer Einleiting von Prof. Dr, karl Siegen
74502: REIZIGER KARLO - Kristallen Gedichten
58114: KARON, JAN - De groene heuvels - Roman.
58116: KARSSEN, GIEN (E.A.) - Bijbels dagboek voor vrouwen Vrouwen tussen uitersten, Bijbels dagboek voor vrouwen, Schrijvers o.a. Marianne Buitink-Heijblom, Gien Karssen-Leinenga, Tjitske Lemstra, Marike de Reuver-Schuurman, Edith Schouten, Gerry Velema-Drent en Harmke Volders
58117: KARSSEN, P. - De taalvriend. Vragen en oefeningen op het gebied van beteekenisleer en stijl. Ten dienste vsn Middelbare scholen van voortgezet onderwijs. Zevende druk.
58118: KARSTEN, HERMANUS THOMAS - Commentatio critica de Platonis quae feruntur epistolis, preacipue tertia septima et octava. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Christophori Henrici Diderici Buys Ballot, in facultate Math. et Phil. Nat. prof. ord., nec non amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis phil. theor. et litt. hu,. decreto, Pro Gradu Doctoratus summisque in Phil. theor. et litt. hum. honoribus et privilegiis rite et legitime consequendis in academia rheno-trajectina.
71736: KASSIES, J. - Spanje en Oranje of Neŕrlands worsteling en bevrijding.Gereformeerde Tractaten genootschap Fillippus kalnderpremie
75664: KASSIES, J. - Een bidstond in het riet en zijne gevolgen. Een bladzijde uit de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk te Amsterdam. DERDE HERZIENDE DRUK
58120: KASSIES, J. - een Bidstond in het riet en zijn gevolgen een blz uit de geschiedenis der Hervorming voornamelijk ie Amsterdam
66354: STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965 - 1975
58121: KASTEIN, JOSEF (= D.I. JULIUS KATZENSTEIN). - Eine Geschichte der Juden.
58122: KASTEIN, JOSEF - Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir.
48927: KASTEIN, JOSEF - Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir.
48925: KASTEIN, JOSEF: - Uriel Da Costa order Die Tragodie der Gesinnung.
48926: KASTEIN, JOSEF (= D.I. JULIUS KATZENSTEIN). - Eine Geschichte der Juden.
58123: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
58124: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
58125: KAT, ANGELINO JACOBUS JOHANNES DE TE DEIL (1855-1935) - Sprokkelingen op het gebied der kerkel?ke correspondentie, met eenige modellen en enkele opmerkingen :
9332: KATE, J. J. L. TEN - De nieuwe kerk van Amsterdam. Met een ets van P. J. Arendzen.
58148: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Nieuwe Christen harptonen van J. P. Lange Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Zurich
58150: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Van de krib tot de Kroon. Evangeliebladen in proza en poŰzy
58135: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping, Een gedicht. vijfde druk
58136: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week. 1e druk
58137: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Wij zullen elkander wederzien. Woorden des levens bij den dood onzer dierbaren. 5de druk,
73798: TEN KATE - VON EICKEN BRIGITTE, MISDOM JO (FOTOGRAFIE) - Keukengerei rond 1900. Antiek en curiositeiten uit grootmoeders tijd.
58151: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Nieuwe belooning Kindergedichtjes Naar aanleiding van het boek Spreuken oorspronkelijk en vertaald door J J L ten Kate
58138: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Lier en Harp. PoŰzij.
58140: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) MORITZ PETRI - Shakspere, ingeleid in den Christelijken Kring: populaire beschouwing van eenige zijner voornaamste treurspelen in 't licht des Evangelie's; bewerkt (met fragmenten uit Shakspere naar 't oorspronkelijke), door J.J.L. ten Kate
58141: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Planeeten.
58142: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO - Lyrische poŰzy. Vertaald uit het Frans.
58143: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De jaargetijden. Tweede herziene druk. 'Een verzameling lyrische gedichten, waaraan, in harmonie met de Natruur, de gang van het Menschlijk Leven in zijn verschillende tijdperken,
58144: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - GEDICHTEN - de hel van dante alighieri
58145: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Het credo in de Psalmen. en de profeet Jesa´a in betrekking tot de natuur, zijn volk en den Messias
58146: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Oehlenschlaegers Correggio
58126: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Sticht elkander! Overdenkingen voor iederen dag des jaars. Tweede druk.
58127: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
58128: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De nieuwe kerk van Amsterdam. Met een ets van P. J. Arendzen.
58129: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Bij brood en beker. Stemmen des avondmaal. Tweede druk.
58130: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
58131: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Bij brood en beker. Stemmen des avondmaals.
71718: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - PanpoŰticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht
16779: KATE, J. J. L. TEN - Palmbladen en Dichtbloemen
1584: KATE, J. J. L. TEN - Godsdienstig album. Bloemlezing van Stichtelijke poŰzy.
1586: KATE, J. J. L. TENLI - Jeruzalem verlost. Heldendiht. Torquato Tasso. Uit het Italiaansch vertaald door J. J. L. ten Kate. Derde druk. Eerste deel.
70525: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Natuur en Historie bloemlezing uit Edgar Quinets "La Creation"
70529: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Goethe's Faust geillustreerd
70530: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - PanpoŰtikon Nieuwe Bundel vertaaldecen orspronkelijke gedichten
70535: TEN KATE B. - Lindebladen verzen
58139: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Op 's Levens Tweesprong. Woorden van Raadgeving en Bestuur aan Jongelieden bij hunne Intrede in de Waereld. Vierde druk
58134: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De mensch in den strijd des levens - Woorden van raad en bestuur 2e druk
73924: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek. Dichterlijke bladen.
36797: KATE, J. J. L. TEN - Dichtwerken. uit den vreemde bloemlezing uit de vertaalde poezy der komplete dichtwerken in twee delen
58152: KATER, DS. M. J. - In de branding - Serie Jongeren perspectief
28127: KATER, M.J. - Tegen de stroom in?! Serie Jongerenperspectief.
74020: HAWKINS KATHY - De wreker (vertaling: Dominique van der Schaaf)
58153: KATS, W. - Geheimen van het heil. Bijbelstudies over Jesaja 40-55.
58154: KATSUMORI, MAKOTO - Niels Bohr's Complementarity: Its Structure, History, and Intersections with Hermeneutics and Deconstruction. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit
58156: KATTENBURGH, ADRIANUS VAN - XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de Remonstranten.
3505: KATTENBURGH, ADRIANUS VAN - XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de Remonstranten.
45685: KATTERFELD, ANNA - ''Oskar Schabert, een dienstknecht Gods'' door Anna Katterfeld. Met een inleidend woord van J.E. Lasterie
74911: KAUKLCH F. - Die Apokryphen und Pfeudepigraphen des Ulten Testaments 2 delen
48920: KAUTSCH, G. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
58158: KAUTSCH, G. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
58159: KAUTZSCH, E. - ▄bungsbuch zu Genesius-Kautzsch' Hebrńischer grammatik. Sechste nach der 27. auflage der grammatik revidierte auflage.
72332: KAUTZSCH GESENIUS, LIDZBARSKI M. - PARADIGMEN UND REGISTER ZU GESENIUS' KAUTZSCH HEBRA¤SCHER GRAMMATIK 27 auflage Nerst zweifacsimilles der siloahinschrift und einer neuen schrifttafel van M Lidzbarskl
58161: KEARTON, CHERRY - Een gelukkige dierenfamilie. Met foto's van den schrijver.
58162: KEARTON, CHERRY - De dieren komen drinken. uit het engelsch door J.J. Hof red. van 'natuurleven' en dra T. Hof met 42 afbeeldingen naar foto's van den schrijver
58164: KECK, DS. D. TH. - Een 25-tal brieven.
58163: KECK, DS. D. TH. (IN LEVEN NED. HERV. PREDIKANT TE STAPHORST) - Een 25-tal brieven.
21759: KECK, DS. D. TH. (IN LEVEN NED. HERV. PREDIKANT TE STAPHORST) - Enkele Schetsen. .uit de pedricatie met voorwoord ds B Haverkamp
58166: KEE, HOWARD CLARK AND FRANKLIN W. YOUNG - De wereld van het Nieuwe Testament.
16195: KEEGSTRA, P - Abraham sacrifiant de thodore de beze et le theatre Calviniste de 1550 a 1566. met stellingen proefschrift
58167: KEEMINK, J.W. - Putten in de (goede?) oude tijd. 1795-1920.
58168: KEERS, W. A. (EMERITUS-PREDIKANT VAN 'S HEER ARENDSKERKE C. A. TE UTRECHT) - Concordantie. Of de Psalmen, de Gezangen en den Vervolgbundel.
74437: DROFFELAAR KEES VAN (1908-1984) - De witte op avontuur, Renswoudse volksverhalen uit het begin van de 20e eeuw
75774: WAAIJMANK. KEES - TEGENDRAADS LEZEN De schrift vanuit joods perspectief 2e druk
73871: KOOI KEES VAN DER - Brieven over God, geloof en zeker weten, tweede druk
73016: PLOEG VANN DER KEES - Langs de oude Gelderse kerken Rivieren gebeid
72955: MERCKS KEES - Johannes Amos Comenius, Catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, Voorzien van een inleiding over leven en werken van Comeinus door Kees Mercks en een lijst van de Comenius-uitgaven van voor 1801 in de UBA door Bram Schuytvlot
73857: JANSE KEES - Bewogen pioniers, over het zendingswerk van Dini sonnevled Marry van Moolenbroek en Coby van Rossum
63688: POLL MARTIEN VAN - RINSMA PIET EN WEERDT DE KEES - Van Diaconessenhuis tot Scheperziekenhuis 1938-2008 EMMEN
76966: RUITER DE FLOK EN KEES - Rondom de Giessen de krant van Floor de ruiter
72733: VALKENSTEIJN KEES - In de naftabus, ge´llustreerd door de schrijer, tweede druk
71533: KEESING I. JR. - Menschen, dieren en dingen over zichzelf bedtime stories voor groote menschen door I. Keesing Jr. Voor de plaatjes Hahn Jr.
58169: KEESINGS - Keesings Historisch Archief geillustreerd dagboek van het hedendaasche Wereldgebeuren met voortdurend bijgewerkte alph/index 1931-34-1934-37
75707: L.N. KEFF, P. OLYSLAGER, OLYSLAGER ORGANISATION - Vraagbaak voor uw Volkswagen. dieselmodellen 1977-1980 1e druk
75706: L.N. KEFF, P. OLYSLAGER, OLYSLAGER ORGANISATION - Vraagbaak voor uw Volkswagen. Een complete handleiding voor de typen: Golf 1,1 l coach- en sedan-modellen 1974-1981 2e druk
77050: KEG,C. - Album theeplaatjes serie ,,Internationaal'' 1913 met alle plaatjes
58170: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck ambachtsman
58171: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck een 90-jarige ambachtsman Mooi exemplaar. Boek uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Anton Pieck. Een portret van hem in de vorm van een interview.
28844: KEIJZER, W.A. - De Thuisreis van een GAST arbeider.levenervaring inn Duitsland tijdens de 2e wereldoorlog
58173: KEIJZER, DR. W.P. - de boswachters zoon
58174: KEIJZER, W.P. - Vinet en Hollande.
16799: KEIL, KARL FRIEDRICH (HOOGLEERAAR TE DORPAT) - Handbuch der biblischen archńologie. Z Mit vier lithographirten tafeln.
15497: KEIL, C.F. (1807-1888, DORPAT-LEIPZIG) - Handbuch der Biblischen Archńologie von Carl Friedrich Keil, Dr. und Professor der Theologie. Zweite verbesserte, vermehrte und theilweise umgearbeitete Auflage. Mit vier lithographirten Tafeln.
58177: KEIL, C.F. (1807-1888, DORPAT-LEIPZIG) - Handbuch der Biblischen Archńologie von Carl Friedrich Keil, Dr. und Professor der Theologie. Zweite verbesserte, vermehrte und theilweise umgearbeitete Auflage. Mit vier lithographirten Tafeln.
69861: BOETES BERT/NIEUWENHUYS DICK/SCHUITEMA KEIMPE - Activiteiten boek spel en sport De praltijk van agogisch werk en activiteiten begeleiding Programmeren,Doelgroepen/Draaiboeken/Planning en Materiaalhuur 2e druk
58181: KEISKAMP, DRS. R. H. - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
35483: KEIZER, DR. G. - De afscheiding van 1834 haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven dor Dr. G. Keizer. In het eeuwjaar der afscheiding uitgegeven.
58186: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58187: KEIZER, DR. G. - De afscheiding van 1834 haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven dor Dr. G. Keizer. In het eeuwjaar der afscheiding uitgegeven.
58188: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel. 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58189: KEIZER, G TE TIEL - De catechismusprediking voor onzen tijd - Het derede ambt der ouderlingen. Twee Referaten
58190: KEIZER, G. - Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Ommeren, de eerste afgescheiden gemeente in de Betuwe 1844-1879. Tiel 1853-1903. Door dr. G. Keizer, V.D.M. te Tiel.
58191: KEIZER, W.G.N. DE - Naar de tropen. Kleurenfoto's van W. Berssenbrugge en Mr. A. Hustinx. Aangevuld met fotomateriaal van de stoomvaartmij Nederland en Holland Afrikalijn. routekaart, illustraties en lay-out F. ten Have,
29049: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58184: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
58185: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
58192: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
58193: KELLEN JR., D. V.D. - De Oude Tijd. Geschiedenis - maatschappelijke en huiselijk leven - monumenten - volkseigenaardigheden - overleveringen - kunst - nijverheid - gebruiken - kleeding - volksverhalen - spreekwoorden - liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. Met medewerking van Noord- en Zuid-nederlandsche geschied- en oudheidskundigen en kunstenaars.
20063: KELLER, W. - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. derde druk
14818: KELLER, WERNER - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. 9e druk.
72586: KITS VAN HEIJNINGEN / KELLER - E. Marlitt's werken vertaald en bewe5rkt door KITS VAN HEIJNINGEN / KELLER komleete geillustreerde uitgave 2 dln
58194: KELLER - H▄SCHEMENGER, M. - Die Kirche und das Leiden. Versuch einer systematischen Besinning Řber ein Menschheitsproblem vom Worte Gottes und der Kirche her.
58196: KELLER, GERARD - De lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg.
58197: KELLER, I. - Dokter Maxwell's Kerstgeschenk. Tweede druk.
58198: KELLER, IDA - Door lijden geheiligd. Een paaschvertelling. 2e druk.
74741: KELLER, WERNER - En de bijbel heeft toch gelijk. Onderzoekers bewijzen de waarheid van het oude testament.
58202: KELLERHALS, EMANUEL - Der Islam. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
75723: KELLERMAN, BENHARD - Een zwerftocht door Japan Reisboek, Vertaald door Alice van Nahuys, met 41 Illustraties
58203: KELLOGG, S. H. - Studies in Leviticus - Tablenacle Worship and the Daily Lives of God's People
58210: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 19e druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbeterd.
58220: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieŰnvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58218: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - The Christian entirely the Property of Christ in Life and Death exhibeted in Fifty three sermens on the HEIDENBERG Catechism 2 dln
58219: KEMP, JOHANNES VAN DER. - ImmanuŰls ondertrouw, of Een ontdekking hoe het zich toedraagt in en na de ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst huewlijk, tussen de allerheerlijkste, schoonste en gezegendste Koning ImmanuŰl, en de allerschuldigse, mismaaktste, verachtste en overspeligste onder de vrouwen. Vervat in VII brieven.
71732: KEMP, C.M. VAN DER - De eere der Nederlandsche Hervormde Kerk gehandhaafd tegen Ypev en Dermout, (geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk)compleet in(3 delen)
58205: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius naar de waarheid der historie beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken
58211: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelijke brieven. De eerste geschreven aan een vriendin, bij wijze van besturing, over de volgende vier hoofdzaken. 1. In opzicht van de rechtvaardigmaking. 2. Van de werking des geloofs. 3. In opzicht van een christens staat en gestalte. 4. Van het gebruik dat men van Christus in alle gevallen te maken heeft. De andere twee, ieder aan bijzonder personen waarvan de eerste handelt van de verzekering, die een geloovige hebben kan van zijn genadestaat, hoe ver die gaat waardoor die verhinderd en op wat wijze verkregen en bevestigd wordt. De tweede spreekt van het vertrouwen op God, ook in lichamelijke gelegenheden door Johannes van der Kemp, in leven predikant te Dirksland.
58213: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
58221: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigd, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangeliumsche Godtzaligheit aangedrongen. 10e druk.
3034: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
74667: WILLIBRORDUS KEMP (1678-1747) - De getyden of de bedestonden. voor alle dec dagen van het jaer zoo Feestdagen,Zondagen als Werkdagen die in zig bevatten Allle de Psalmen vann David alle epistelen en Evangelien de gebeden voor de zielen der Overleedenen en de gemeine gebeden van de Misse door W.K. [=Willibrordus Kemp]
3509: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
33714: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Evangelische Godzaligheit aengedrongen. 15e druk. Uit des autheurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
58208: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
58215: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieŰnvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58216: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
58207: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant.
58206: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
58214: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieÚnvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, (...) Vyftiende Druk. Uit des Auteurs Handtschrift vermeerdert e verbetert.
46804: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
75051: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie bevindelijke brieven over de Rechtvaardigmaking.
3506: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant.
58217: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
29906: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eene geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
58222: KEMPEN, G. M. J. VAN - y-Aminobutyraat Transaminase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
74184: VLASTUIN DR. W. VAN & DS. M.A. KEMPENEERS - Gedienstige geesten, Bijbels onderwijs over engelen
58224: KEMPERS, MART (GRAPHIC DESIGN) - Drukkersweekblad Auto-lijn Kerstnummer 1953 "Letter En Beeld 23,5 x 31 Cm. Ppbck, or. wrprs. 104 pp. + ca. 40 pp. advertisements. /.
64729: RULER AA SAMENGSTELD DOOR ELLEN M L KEMPERS - Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
47398: KEMPERS, MART (GRAPHIC DESIGN) - Drukkersweekblad Auto-lijn Kerstnummer 1953 "Letter En Beeld 23,5 x 31 Cm. Ppbck, or. wrprs. 104 pp. + ca. 40 pp. advertisements. /.
5472: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolginge van Christus. Geschreven in 't Latyn door Thomas Ó Kempis van nieuws oversien. met apporobatie 30 aug 1710
58237: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn door J P Hasebroek 2e druk
58230: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolginge van Christus. Geschreven in 't Latyn door Thomas Ó Kempis van nieuws oversien. met apporobatie 30 aug 1710
58228: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58229: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l' Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, par M. l'AbbÚ F. de la Mannais, avec des reflexions a la fin de chaque chapitre. Nouvelle edition.
6340: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'AbbÚ de Bellegarde. Dedie Ó Monseigneur le duc de Bourgogne.
74095: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471 EN )CORNEILLE PIERRE (1606-1684) - NAVOLGING van JEZUS CHRISTUS Meest gevolgt baer de Fransche uitbreiding van den heere Piere Corneille
58231: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - L' imitation de Jesus-Christ. Traduction par l'abbÚ F. de Lamennais suivie des PriŔres durant la messe et des vŔpres du dimanche
71839: KEMPIS, THOMAE ┴, - Thmae a Kempis cononici regularis ordin. S. Augustini de Imitiatone Christi libri quatuor cum vira ejusdem thomae ex recensione heriberti rosweidi soc. jesu.
58235: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers Francois. Par P. Corneille.
58236: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Of the Imitation of Christ; Four books by Thomas a Kempis. A new Edition.
58234: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
3726: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58238: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
58240: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk. Vierde herziene uitgave.
58241: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk. Vierde herziene uitgave.
58243: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
1164: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Navolginge Christi, Hoe men alle ijdelheid dezer wereld versmaden, der zonden sterven en Christum in ware gelatenheid navolgen zal. Door den hoog verlichten Thomas a Kempis.Nieuwe uitgaaf, met een voorwoord aan den lezer van K. O.
18494: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Of the Imitation of Christ; Four books by Thomas a Kempis. A new Edition.
15597: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers Francois. Par P. Corneille.
58226: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Navolginge Christi, Hoe men alle ijdelheid dezer wereld versmaden, der zonden sterven en Christum in ware gelatenheid navolgen zal. Door den hoog verlichten Thomas a Kempis.Nieuwe uitgaaf, met een voorwoord aan den lezer van K. O.
58232: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'AbbÚ de Bellegarde. Dedie Ó Monseigneur le duc de Bourgogne.
58233: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
46764: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
75708: BALL KENNETH - SIMCA 1100 LS GL GLS LE LX GLX ES Special en TI t/m 1977 1e druk1977
72310: COTTREL - KENT - Sunburnt Africa, in Pecil, Pant and prose by Kent Cottrel
41688: KERDIJK, F. - Het Boek der boeken geschreven en gedrukt. Monumenten der boekdrukkunst nummer 6.
40950: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse Poort, schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
56541: HERVORMDE KERK - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
70382: CHR GERF KERK - Om het vaste Fundament Ontstaan en ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk URH MARANATHA Septenber 1976-2001
56542: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1852
75793: NED.HERV.KERK - HOMOSEKSUALITEIT rapport,discussie, besluitvorming
56540: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
56539: HERVORMDE KERK - Algemeen zakelijk register op de hangelingen der algemeene synode van de Hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, over de jaren 1841-1850.
75531: DEDDENS K PRED GERF KERK - Geroepen om de vrij te zijn Gedenkboek Gerformeerde Kerk te Leerdam 1835-30juli 1960 samengesteld Ds K Dedens
50241: BEEKHUIS P PRED CHR GERF KERK - Behoed Uw Hart meditaties deel 1 en 2
43912: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
69445: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
50860: BIJL.P- JONG DE N- ENT VAN DER H C CHR GERF KERK - s,Heerendaden gedenken 50 jaar Christelijke Gerefoormeerde kerk te Katwijk aanZee
69446: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
76529: A.A. KERKERAAD DER GEREF. KERK, - Tot een naam en tot een lof..... Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor honderd jaren; doleantie voor vijftig jaren.
62478: NIJKERJK GEREFORMERDE KERK - JAARBOEKJE der Gerformeerde kerk te NIJKERK jaargangen 1949-53 - 55-56 - 56-57-57-58- 74-75 -77-78
43932: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
34391: LINDENBOOM L- DOUMA E- KLINKERT H J CHR GERF KERK - Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. Rapport en advies in zake de heiliging van den dag des Heeren. Aan de Chr Gerf Kerk
70298: KRANTENKNIPSELS NED HERV KERK - Plakboek kranten knippels over het kerkelijkleven uit de jaren 1950-60 verzameld door J Smit te Zwijndrecht Honderde kranten berichten over personen en voorvallen uit het kerkelijke leven
48484: HERVORMDE KERK - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
68107: VOORGANGERS EN LEVEN VAN GENOEMDE KERKEN - Vijf stellingen. Betreffende Leerlingen, waarover in de Gereformeerde kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is. Aan de kerkeraden, en voorts aan alle Leden der Gemeente, ter overweging aangeboden. Zevende duizendtal
65660: SLAGBOOM D PRED CHR GERF KERKEN - BELIJDEN en Beleven Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
65661: SLAGBOOM DIRK 1926-1997 PRED CHR GERF KERKEN - Evenwel is God mijn Koning Leven en Werk
67141: VAN KERKHOFF A. O.C. - Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiŰrarchie en zijne gevolgen in Nederland
58249: KERKHOFFS, B. - └rnhem 1944 - Slag van de TEGENslag 3e druk
36943: KERKHOFFS, BERT - Arnhem 1944 Slag van de tegenslag
58251: KERKINTERIEUR - TENOTTONSTELLINGSCATALOGUS/ EXHIBITION CATALOGUE Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
58252: KERKKAMP, H. - Historie van Velp en Rozendaal
58254: KERN J D H - In storm en nood Tooneelen uit alle Zeeen met 4 platen
58255: KERN, J.D.H. - De schrik der zuidzee. leven en daden van een vrijbuiter uit den tegenwordigen tijd door J.D.H. Kern met vier platen tweede druk
73650: KERNER VON MARILAUN, A.. - Het Leven der Planten; in 4 delen.
5426: KERNER VON MARILAUN, A. - Het leven der planten. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 4 x 500 fraaie afbeeldingen. Naar de natuur geteekend. 4 delen. 1: (15) 490 blz. 2: (7) 560 blz. 3: (8) 613 blz. 4: (7) 496 blz.
58256: KERNKAMP,G.W. - Acta et decreta Senatus. VroedschapsresolutiŰn en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie - 1e deel tot april 1674 - 2e deel april 1674 tot april 1766 - 3e deel april 1766 tot november 1815
76885: BIJBEL KERRKBANKBIJBEDL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...] getrouwelijk overgezet met de psalmen op hele uzil=]k noten en formuliern
75464: KERSTEN A.E., MANNING A.F., DUYNSTEE T.J.B.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 4 8 december 1941 - 30 juni 1942 R.G.P. deel 188
21429: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.5e druk
29487: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
41949: KERSTEN,G H.(PRED. DER GEREF. GEM.TE ROTTERDAM - De gelovige verwachting 36 preken vrije stoffen-Hemelsvaartsdag- pinsteren- Advent- kerst- tijdredes
1167: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus. In 52 predikaties. 2e druk
74841: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1
1523: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
29218: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van ds. G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
1173: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De veertien apostelen. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal.
1172: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Reisgenoten - Bondgenoten - Heilgenoten. Zes predicatiŰn.
1168: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de generale Synode der Gerf Gem in Ned
13891: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
58343: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Vooroorlogse SGP geschriften. Deel 1: 157 blz. Deel 2: 393 blz.
36640: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de generale Synode der Gerf Gem in Ned
32930: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Lazarus, onze vriend slaapt. verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. W. Kersten in leven predikant der Geref. Gemeente te Scheveningen Alsmede twee predikaties van Ds. J. W. Kersten
58314: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619 zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Geref. Gem. in Nederland.
32621: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De last van Duma. Pred. voor den Oudejaarsavond.
1829: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Christus in Zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken.
20635: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
22836: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
22437: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Van zwaren strijd Tegen coalitie; tegen den verzekeringsdwang; tegen de verminking van Artikel 36. Rede uitgesproken door Kersten Lid van de tweede kamer der Staten Generaal. Bij de opening der algemeene vergadering der SGP 21 April 1927 te Rotterdam.
58311: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij intrede te Rotterdam den 13den mei 19326, 2 Cor. 4: 5 door G.H. Kersten, D.d.W. bij de Ger. Gemeenten.
58312: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Van goedertierenheid en recht. Rede uitgesproken op de algemene vergadering van de staatkundig Geref. partij gehouden in Tivoli te Utrecht op Woensdag 23 februari 1938.
48905: KERSTEN G H - Nabij God te zijn Bijbels dagboek verzameld uit zijn werken
58277: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika.
58316: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Drie parlementaire redevoeringen uitgesproken door Ds. G.H. Kersten. Afgevaardigde der Staatkundig Gereformeerde Partij op 10 en 21 november en 14 december.
58317: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Die zich aangordt. Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utreht, den vierden april 1929
58267: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties door ds. G.H. Kersten, pred. der Ger. Gem te Rotterdam. Deel 1. 1948. 435 blz.
58268: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
58270: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
58271: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
58347: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
58348: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
58350: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
58351: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
58352: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
58298: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
58299: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De engel met het eeuwig Evangelie, aangekondigd de komst van Christus ten oordeel. Biddagpredikatie.
58303: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Vier hoornen. Rede ter opening van de Algemeene vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937. door ds. G.H. Kersten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
48870: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelichtdeel 2 6edruk
58325: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
75461: KERSTEN A.E., MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 3 : 1 juni - 7 december 1941. R.G.P. deel 172
58305: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig gereformeerde partij gehouden in 'Tivoli' te Utrecht. 23 Februari 1933.
58306: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
28274: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Christus komst in de Wereld. 3 adventspreken, 2 kerstpreken, 1 preek na kerst.
58328: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
58318: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Is er geen oorzaak? Door Ds. G. H. Kersten. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58319: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Als een enig man! Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 8 februari 1939 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der St.-Gen.
58320: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het hout en zijn stok Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 7 februari 1935 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58321: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus. Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926. Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926.
58322: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De last van Duma. Pred. voor den Oudejaarsavond.
58323: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
58261: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. (Tweede vijfduizend)
58263: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
58284: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
58285: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58287: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
58288: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede Openingswoord gesproken ter Algemeente vergadering der SGP, gehouden te Utrecht in "Tivoli" 28 februari 1934
58289: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De goedertierenheden des Heeren. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene Emaa Elisabeth, 5 augustus 1939. Door ds. G.H. Kersten, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam.
58274: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1 en 2
58275: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1: 1980. Deel 2: 197 blz. 1981. Deel 3: 166 blz. 1984.
58276: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
58339: KERSTEN, DS. G. H (1882-1948) - Staatkundig Geref. Partij enkele parlementaire redevoeringen uitgesproken in 1924
58331: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede. Uitgave Ds, Kersten en Ds, Zandtserie. Deel 1. 1937-1951
58297: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
58304: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een getrouw woord. Meditaties door ds. G.H. Kersten.
58338: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Enkele parlementaire redevoeringen
58336: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZAND P - In het Spoor Artikelen over de oude SGP beginselen tegen over de huidige SGP standpunten de jaargangen 1993 t/m 2006
58337: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) OORDT, DS. J.R. VAN . PRED GERF GEM - De verlosten voor den troon Gods. Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. H.A. Minderman
58279: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
38315: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tweede druk.
58342: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
28301: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De opstanding des Heeren. Paaspredicatie.
13893: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 2 delen.
58266: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - De prediking van Christus. Bij afscheid van Ierseke den 11den mei 1926 en bij intrede te Rotterdam, den 13den mei 1926, door G. H. Kersten.
58326: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kort begrip der christelijke religie.
18498: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. 3e druk
28270: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
1762: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
1516: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties.
58296: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58340: KERSTEN, DS. G. H. (1882-1948) - De staatkundig gereformeerde partij in de tweede kamer der staten-Generaal. Tegen de coalitie rede, uitgesrpoken bij de algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting 1929
22439: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
58273: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten.
13769: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
58280: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Christus' komst in de wereld. 3 Adventspreken. 2 Kerstpreken. 1 Preek na Kerstfeest.
73565: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - The Heidelberg Catechism in 52 sermons
28601: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
13889: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.derde druk
1169: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. 2 delen.in een band 2e druk
75468: KERSTEN A.E., MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 5 1 juli - 15 december 1942 R.G.P. deel 203
13890: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
58290: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De gedachtenis van den Naam des Heeren. Predikatie bij de herdenking van de 40-jarige regeering van Hare Majesteit onze geŰrbiedigde Koningin. Door G.H. Kersten, predikant te Rotterdam, den 5en spetember 1938.
58291: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De groote angst van Christus in den Hof van GethsemanÚ. Lijdenspredikatie door ds. G.H. Kersten, predikant der Ger. Gem. te Rotterdam.
19742: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6 t.g.v. het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
58292: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6. Ter gelegenheid van het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
17021: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 1e druk
58295: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
36491: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
37249: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus. in 52 predikaties. 1 e druk
36320: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Uitgegeven bij de herdenking van het feit dat 40 jaar geleden de vereniging der Geref. Gemeenten onder het Kruis en de Gemeenten van Ds. Ledeboer tot stand kwam.
58353: KES, DIEN EA. - Kinderzang en kinderspel. Tweede deel. 12e herziene druk 138e-162e duizendtal. Hondertwintig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6-11 jaar.
58355: KESSEL, G. - Kort onderwijs aangaande de heilige geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments ten dienst van de jeugd in vragen en antwoorden opgesteld door Gosuinus van Kessel, in leven predikant te 's-Hage. Vermeerderd met een kort overzicht der kerkelijke geschiedenis.
9813: KESSELS, JAN A. W. - Kent u Gelderland ook zo?
58356: KESSELS, JAN A. W. - Kent u Gelderland ook zo?
58357: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
58358: KESSELS, M.J.H. - Feestklanken, Fantaisie over Nederlandsche volksliederen - meiklanken op het zilveren kroningsfeest. Titeldecoratie met portr. Kon. Wilhelmina en Willem 3 en de doodgraver en nog 3 andere
40644: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
58359: KESTELL, J. D. - Met de boeren-commando's - Mijne ervaringen als veldprediker
58360: KESTING, C. J. - De roeping van Petrus. 5 predikaties.
58361: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50. Kesting was medewerker van 'De Vriend van oud en jong' onder de naam Jan de Timmerman.
58362: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
58364: KETTERIJ, DS. M VAN DE - De zending van Gods Zoon tot verlossing der Zijnen - Kerstpredikatie over Galaten 4:4-5
39519: KETTERIJ, DS. M. VAN DE PRED GERF GM IN NEDERLAND ALBLASSERDAM - Het geopende graf. Paaspredikatie over Johannes 20 1: 1-10.
21485: KETTERIJ, DS. M. VAN DE - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties van Ds. M. van de Ketterij. Aan deze uitgave is toegevoegd het verslag van zijn begrafenis.
58365: KETTING, KEES (REDACTIE) - Elseviers grote boek voor de sportvisserij. 3e druk.
41213: KEUCHENIUS, E.A. (ARTS) - "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?" Lezing, gehouden door...
75699: KEULERS, DR. JOS. - Bijbelsche geschiedenis. eerste druk. 3 uitslaande kaarten. 32 x 23 cm.Overvloedig ge´llustreerd door Jos. Speybrouck; veel van een hele pagina; met register
58369: KEULERS, J. - De boeken van het Nieuwe Testament. Vertaald en uitgelegd door dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.
2166: KEULERS, J. - De boeken van het Nieuwe Testament. Vertaald en uitgelegd door dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.
58375: KEUNING, J. - Lange Michiel.
58373: KEUNING, J. - De zwerveling. 5e druk Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
58372: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf. 1552-1622.
58371: KEUNING P - Litterasteur en Leven Algemeen gedeelte Litteraire kunst Christelijke Littertuur--Kritieken op schrijvers
20271: KEUNING, J. - De trouwe Zwaab. Een verhaal uit den boerenkrijg 1524-1525.
70455: KEUNING J. - De zwerveling
59191: KEUNING, J. - De vogelvanger van Winsum
58376: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
58378: KEUNING, J. - De weg der eenvoudigen. met bandteekening en illustraties van Joh. Dijkstra
58379: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf. 1552-1622.
58382: KEUNING, P. - De geheimzinnige schat.
58383: KEUNING, P. - Appie Nijland. Een levensverhaal.
76699: KEUNING J - De Zwerveling verhaal hervorming 5e druk
38550: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf. 1552-1622.
44431: KEUNING P - Christelijk kunst verzen,bijeengebracht en van een inleiding voorzien uit de werken van Peter vanMaarn,Willem de Merode.Nellie , J A Rispens, J Jac Thomson, J M Esterbrink-Wirtz, Jac e van den Waals en Laurends van der Waals 2e druk
28096: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
43325: KEUNING J - De Paardenkoper van Helpman
74553: KEUNING, J. - Frans SChreur van Loppersum
10300: KEURING P - De kracht van hunne kracht3e druk
65641: SINCLAIR KEVIN - de Gele Revier een reis door 5000 jaar China
58391: KEYES, G. - Pieter Bast. (ca.1570-1605). Dutch Engraver and Mapmaker.
71071: KEYZER, A.C. DE - De boswachterszoon
58392: KEYZER, A. C. DE - De boswachterzoon.
74701: KHALIL, ELHAM - The Arab Satellite and the Flow of Information : an inquiry into the impact of the Arab satellite on the flow of information among the Arab countries, and between the Arab countries, development and cultural identity
24506: KIEBOOM, DS. VAN DEN - 21 preken van zijn geest en van zijn hand, waarvan de laatste neit meer door hem is uitgesproken, tengevolge van de ziekte, die tot zijn einde leidde. In leven predikant der Ned. Hervormde Gemeente Bergen (N.H.) van 25 juni 1911 tot 23 juni 1943.
58398: KIEL, ELFRIDE - Die grosse liebende St. Elisabeth.
75874: KIELICH, WOLF - Aanzien 40 - 45. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
58407: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.] - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid. .
58408: KIESKAMP, R.H. - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden.
58409: KIESKAMP. R.H - Kernteksten over het geloof Handreiking voor persoonlijke meditatei en gemeenschappelijke bijbelstudie
58462: KIEVIET,C.JOH. - Frits Wardland. zevende druk.Ills van Joh.Braakensiek.
58459: KIEVIET, J. C. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten
58442: KIEVIET, C. JOH. - Frans van Dorentil. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
58430: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 39e druk.
27839: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Geillustreerd door Wm. Steelink.7e druk
58454: KIEVIET, C. JOH - Het Badreisje van Cor Slung. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Vijfde druk. In de Vacantie Bibliotheek voor jongens en meisjes.
71824: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 98e druk.
58436: KIEVIET, C. JOH - uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braakensiek volksuitgave
58448: KIEVIET, C. JOH. - Pension Zonneduin. Met illustraties van A. J. Blom
58449: KIEVIET, C. JOH. - De twee neven. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Vierde druk.
58451: KIEVIET, C. JOH. - De Club op Reis. Een Jongensboek.Met Platen van Johan Braakensiek. Derde druk
58452: KIEVIET, C. JOH. - In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813. Ge´llustreerd door Johan Braakensiek. Derde druk.
58453: KIEVIET, C. JOH - Gouden Daden. Naar verschillende bronnen bewerkt. Ge´llustreerd door O. Geerling
72756: KIEVIET, C.JOH. - Jachtavonturen met Oom Theo en Aboe Do. (titel op de band: Avonturen met Oom Theo en Aboe Do) (achterin 16 pags.met 96 plaatjes van dieren) Ill.: met bandtekening en ills.; Piet van der; Hem.
38039: KIEVIET, C. JOH - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 26e druk.
33340: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
58431: KIEVIET, C. JOH. - Het geheim van den Canadees door C. Joh. Kieviet.
58432: KIEVIET, C. JOH. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. ILLUS jOH bRAAKENSIEK 19e druk.
58433: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 69e druk.
58437: KIEVIET, C. JOH. - Frans van Dorentil. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
77040: KIEVIET, C. JOHN. - "De Club ""Van Zessen Klaar"" "vijfde druk
77034: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom..
58440: KIEVIET, C. JOH. - Uit de riddertijd. Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197. Met illustraties van Rein van Looy. Vierde druk.
58441: KIEVIET, C. JOH. - De hut in het bos. Met illustraties van J. H. Lutz.
58413: KIEVIET, C. J. - Avonturen van Dik Trom
58414: KIEVIET, C. J. - De zoon van Dik Trom
58415: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braaakensiek 25 e druk
58417: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt - Holland. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
58419: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Ge´llustreerd door Wm. Steelink. Vierde druk.
58447: KIEVIET, C. JOH. - Het vroolijke trio. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
58420: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. Elfde druk.
58421: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt Holland. Ge´llustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
58422: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnkel. Achtste druk.
58423: KIEVIET, C. JOH. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
58424: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
58425: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. DrieŰntwintigste druk.
58428: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
58429: KIEVIET, C. JOH. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
58411: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A RŘnckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
58412: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9