Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald 5 dln in 4 org lerenbanden mooi set
Description: s.GRAVENHAGE/AMSTERDAM, TOL otto van en HOUTTUYN F, 1758. Eerste Deel Handelende over het bestaan,de natuur en eigenschappen van God en de Zekerheid de Goddelijke Openbaringe(40)436 blz twee deel wegen de werken der Scheppinge en de Goddelyke voorzienigheid(4) 379 blz in een band . Derde deel, eerste stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert het Begin der Wereld tot het trekken der IsraŽliten door de Rode Zee, met byzondere Verhandelingen over de zelven. Waarbij: Derde deel, twede stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert de Wetgeving tot de Komst van Jesus Christus, met byzondere Verhandelingen over de zelven. 867 blz Vierde Deel eerstestuk Van het genade verbond en deszelfs Middelaar vierde deels twede stuk Van de voornaamste Leerstukken de Goddelijks Geloofd 1009 blz vijfde deel Van de pligten jegens God en onzen Naasten342 blz vrijzeldzaam welke kompleet zelden voor komt

Keywords:

Price: EUR 395.00 = appr. US$ 429.30 Seller: Kool Boeken
- Book number: 751

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw