Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren noyt te voren in druck ghegheven.
Description: LEYDEN, by Jan Paets, Jacobs zoon, 1602. (2) 343 (x2) (31) 77 (x2) (7) blz. Folio. Org. perkamenten band. 2e Nederlandse druk. Zie Poortman "Bijbel en prent deel 2 blz. 219. Afkomstig uit de bibliotheek van Ds. J. van der Haar te Houten.

Keywords:

Price: EUR 395.00 = appr. US$ 429.30 Seller: Kool Boeken
- Book number: 54593

See more books from our catalog: Theologie 17e eeuw