Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
Description: AMSTERDAM, Vander Putte, 1702. Geb. in org. leren band. 8o. Rug beschadigd. AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 85.00 = appr. US$ 92.38 Seller: Kool Boeken
- Book number: 51590

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw