Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23280537: BÖRNER, BODO. - Die Unzulässigkeit einer Steuer auf Nichtbutterfette nach dem EWGV.
%239326: BÖRNER, BODO. - Die Entscheidungen der Hohen Behörde : eine Studie zum supranationalen Verwaltungsprozess.
%23198703: BÖRNER, BODO. (ED.). - Ausnahmebereiche des GWB : zur rechtlichen und wirtschaftlichen Begründung.
%23101649: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%23199733: BORNEWASSER, JOHANNES ANTONIUS. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806.
%23240090: BORNSTEIN, BRIAN - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial.
%2388705: BORNSTEIN, DAVID. - The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank.
%23197072: BOROS, GEORGES. - HEIL- UND TEEPFLANZEN.
%23163051: BOROVSKY, VICTOR. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23221180: BOROVSKY, VICTOR. - Chaliapin : a critical biography.
%23139559: BORRE, TOM VANDEN - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%23194666: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS. - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura, deque variis ejusdem formis, praesertim de monarchia ...
%2375989: BORRET, ARNOLD H.A.M.H. - Onderzoek naar de gevolgen der valschheid, in wissels gepleegd.
%23261267: BORRIE, GORDON & AUBREY L. DIAMOND. - The consumer, society and the law.
%2348463: BORRIE, JOHN. - The management of emergencies in thoracic surgery.
%2327480: BORRIE, GILLES W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%23223434: BORRIES, KURT. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23251730: BORRMANN, AXEL., CHRISTINE BORRMANN & MANFRED STEGGER. - The EC's generalized system of preferences.
%23231234: BORSBOOM, J.H.J. - Fiscale beleggingsinstellingen.
%23245211: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Oude natte en droge wetten - De zeevaart bij Cats en Vondel - Drie overwinteringen.
%23279270: BORSLEY, ROBERT D. - Modern Phrase Structure Grammar.
%23132416: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23223259: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%2334288: BORST, W.L. & NIJBOER, J.F. - Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht.
%2355480: BORT, PIETER. - Alle de wercken van Mr. Pieter Bort ...: begrepen in ses tractaten, waer-in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge- en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d'Arresten : alles met authentijcque handtvesten, privilegien ... en andere munimenten bevestight.
%23267890: BORTH, WILHELM. - Die Luthersache (Causa Lutheri), 1517-1524 : die Anfänge der Reformation als Frage von Politik und Recht.
%2314092: BORUCHOWITZ, PAUL. - Les Delivery Orders dans le commerce maritime. Thèse.
%23276192: BOS, J.M. ... [ET AL.] - Nederzettingsarcheologie in Nederland.
%23216952: BOS, RUDOLF HERMANUS GERARDUS. - Quaternary evolution of a mountainous area in N.W. Tunisia : a geomorphological and pedological analysis.
%23116256: BOS, ANNE MARIE. - Geregeld Recht: een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat.
%2345829: BOS, A., RIBBELINK, O.M. & SANDICK, L.H.W. VAN. - Statenopvolging. Preadviezen.
%23252691: BOS, ANNE MARIE. - Juridische vaardigheden : een introductie.
%23214762: BOS, AUKE DE. - Externe verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging.
%2323037: BOS, JASPER MARNIX. - Pharmacoeconomics in infectious disease: the evaluation of prevention programmes.
%2396783: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970)
%2330519: BOS, P.R. & J.F. NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23282107: BOS, EDW. - De arbitrage : practisch handboek der wissel-, effecten- en specie-arbitrage.
%23230076: BOS, BRAM. - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
%23143383: BOS, D. - Protectionisme en zijne gevolgen.
%23143662: BOS, AUKE DE. - Presentatiematerialiteit : het materialiteitsbeginsel bij de presentatie van de financiële informatie in de jaarrekening.
%23118394: BOS, LAMBERTI. - Antiquitatum Graecarum praecipue Atticarum descriptio brevis cui Testimoniae Fontibus et quasdam observationes.
%23228784: BOS, JAAP. - European banking : market power and efficiency.
%23144194: BOS, M. & H. MEIJERS. - Ongeschreven volkenrecht in de Nederlandse rechtspraak; Rond het internationale gewoonterecht in Nederland. Preadviezen.
%23252297: BOS-ROPS, J.A.M.Y., J.G. SMIT & E.T. VAN DER VLIST. - Holland bestuurd : teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567.
%23132873: BOS, H.C. (ED.), TINBERGEN, JAN. - Towards Balanced International Growth. Essays Presented to J. Tinbergen.
%23243406: BOS, A.E. ... [ET AL.] - Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht.
%23248819: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen.
%23133647: BOS, CHARLES S. - Time varying parameter models for inflation and exchange rates.
%2389933: BOS, BOB VAN DEN. - Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht.
%238535: BOS, ALIDA M. - Over methoden van begripsvorming in het recht : een studie gebaseerd op Jeremy Benthams expositieleer.
%2379564: BOS, D. (VOORZITTER). - De economische en financieele toestand der kolonie Suriname : rapport der commissie benoemd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van koloniën van 11 maart 1911.
%23256266: BOS, BERENDS & WOLTERS. - Moderne aardrijkskunde voor de lagere school : [Nederland].
%23225511: BOS, MAARTEN. - A Methodology of International Law.
%23200983: BOS, WILLEM HENDRIK VAN DEN. - Micrometermetingen van dubbelsterren.
%239968: BOS, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%23166657: BOS, ISAÄC. - Plutarchus' leven van Agesilaus. Inleiding - tekst - commentaar.
%23242717: BOS, B.R.A. VAN DEN - Olé, we are the champions! : sport en internationale betrekkingen.
%2397785: BOS, P.V.F. & M.A. FIERSTRA. - Europees mededingingsrecht.
%2355201: BOS, H.C. - Economics and world development : selected papers of H.C. Bos
%23114430: BOS, H.C.; MARTIN SANDERS & CARLO SECCI. - Private Foreign Investment in Developing Countries. A quantitative study on the evaluation of the macro-economic effects.
%23274716: BOS, PETER L.J. - Crisis management in a crowded humanitarian space : the politics of hosting refugee influxes.
%23168895: BOS, A. (E.A.). - Statenopvolging. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23199923: BOS, ROELAND W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914 : een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
%23192804: BOS, TITIA MARIE. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
%2335068: BOSANQUET, HELEN. - Bernard Bosanquet : a short account of his life.
%23258999: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de schrijnwerker : novelle in gesprekken.
%2321064: BOSCH, K.D. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
%23101653: BOSCH, F.D.K. - Local Genius en Oud-Javaanse kunst.
%23199961: BOSCH, J.G.A. - Koning Willem III binnen Utrecht : 14-17 september 1853 : verslag der feestelijkheden.
%23106536: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique.
%2320440: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23108329: BOSCH, M.G.F. E.A. - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
%2387966: BOSCH KEMPER, JERONIMO DE. - Inleiding tot de Wetenschap der Zamenleving.
%238664: BOSCH, F.A.J. VAN DEN & C. PETERSEN. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%23170299: BOSCH, ALBERT GEORGE. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden.
%2366637: BOSCH, HIERONYMUS., KOLDEWEIJ, JOS ... [ET AL.] - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%2338262: BOSCH, ALBERT GEORGE. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%2355029: BOSCH, TH.W. VAN DEN. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%23101655: BOSCH, F.D.K. - De mythische achtergrond van de Kèn-Angrok-Legende.
%23265995: BOSCH, JOHANNES HENDRIK OTTO VAN DEN. - Beschouwingen over de bank voor internationale betalingen.
%23263765: BOSCH, R.J. VAN DEN ... [ET AL.] - Schizofrenie : recente ontwikkelingen in onderzoek en behandeling.
%23195036: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%2318677: BOSCH, TH.W. VAN DEN. - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
%23240619: BÖSCHENSTEIN, BERNHARD ... ET AL. - Im Zeichen von Stefan George : Lektüre seiner Dichtung.
%23119784: BOSCHETTI, ANNA - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%2377838: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
%23201167: BOSELIE, PAUL. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%2394077: BOSENDORF, HERMANN (PS.: BERNARDUS DÖRHOFF) - Speculum iuventutis, sive insigniores pueritiae atque adolescentiae sanctorum, in quibus archetypa virtutum exemplaria, & nobiliora eorundem certamina, quibus de vitiis, mundo, carne, ac daemone triumpharunt, commemorantur. Ad formandos studiosae juventutis mores, & amorem virtutis suscitandum, hortatu RR.PP. Societatis Jesu, collectae a Bernardo Dörhoff cum permissu superiorum & privilegio etc.
%23973: BOSERUP, ANDERS., SIPRI. - The CBW and the law of war. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 3).
%23184039: BOSETZKY, HORST. - Grundzüge einer Soziologie der Industrieverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung des industriellen Grossbetriebes als bürokratische Organisation.
%23248170: BOSKER, ROEL J., BERT P.M. CREEMERS & SAM STRINGFIELD (EDS.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ED.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: BOSKMA, A.F., M. HERWEIJER & J.A. VAN SELM. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%23253528: BOSL, KARL. - Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa : Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt.
%23239881: BOSL, KARL. - Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter.
%2394126: BOSLEY, EDWARD R. & ANNE E. MALLEK (EDS.) - A new and native beauty : the art and craft of Greene & Greene.
%23279271: BOSLOUGH, JOHN. - The Very First Light: The True Inside Story of the Scientific Journey Back to the Dawn of the Universe.
%23153154: BOSMA, HELEEN. - Freedom of expression in England and under the ECHR: in Search of a Common Ground. A foundation of the application of the Human Rights Act 1998 in English law.
%23195632: BOSMA, KOOS. - Ruimte voor een nieuwe tijd : vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945.
%2350175: BOSMAJIAN, H. (ED.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%23235711: BOSMAN, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%2312446: BOSMAN, T.E.A.; J.P.A. COOPMANS & B.C.M. JACOBS. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn.
%2370510: BOSMAN, ALEIDUS GERARD. - Konzernverbundenheit und ihre Auswirkungen auf Verträge mit Dritten.
%23208663: BOSMANS, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%2316014: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926. Diss.
%23184461: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER (EDS.) - I: Repertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays Bas (1845-1900); II: Repertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
%23279170: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the Threshold of Felicity: Ottoman - Dutch relations during the Embassy of Cornelis Calkoen at the Sumblime Porte, 1726-1744.
%23250072: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23237732: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%2370671: BOSSCHE, PETRUS VAN DEN. - Den catholyken pedagoge, ofte Christelyken onderwyser in den catechismus, verdeelt in vyf deelen .....
%23253350: BOSSCHE, P.L.H. VAN DEN, F. BAETENS, M.C.E.J. BRONCKERS, G.A. VAN CALSTER. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%2384721: BOSSCHER, D. F. J - Om de erfemis van Colijn: De ARP op de grens van twee werelden 1939-1952.
%2342704: BOSSE, ANKE & LEOPOLD DECLOEDT (EDS.) - Hinter den Bergen eine andere Welt : Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23277518: BOSSE. C. - Bewijslastverdeling in het Nederlandse an Belgische arbeidsrecht.
%2338598: BOSSENBROEK, MARTIN ... [ET AL.] - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23213203: BOSSENBROEK, MARTIN PHILIP - De meelstreep.
%23176133: BOSSERS, GEERT (E.A.) - Secundum datur! : negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum.
%23256051: BOSSERT, JOHANNES. - De organisatie van besturingsprocessen : een exploratief onderzoek naar de vormgeving van besturingssystemen.
%23236464: BOSSHARD, HELEN. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23191878: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
%23205934: BOSSHART, MATTHIAS. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: BOSSINK, CARIN. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%237931: BOSSLE, RUDOLF. - Grundlagen der Modeforschung.
%2397445: BOSSO, CHRISTOPHER J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%2393871: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - ... et al. Les avocats des pauvres, ou sermons de Bossuet, Bourdalouë, Massillon, Fléchier, La Colombière, La Rüe, Neuville, Le Chapelain, Elisée et de Bauvais, évêque de Sénez. Sur les richesses, sur l'avarice et sur l'aumône. Tome I-II.
%23252896: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Recueil des oraisons funèbres prononcées par seu Messire Jacq. Benigne Bossuet. [1767].
%23170615: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Platon et Aristote : notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet.
%23172099: BOSSY, JOHN. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23101136: BOST, HUBERT. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%23115295: BOST, RIE. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23279023: BOSTEELS, BRUNO. - Badiou and politics.
%23278018: VROUWENGEZONDHEIDSCOLLECTIEF UIT BOSTON [=THE BOSTON WOMEN'S HEALTH BOOK COLLECTIVE, BOSTON] - Je lichaam, je leven : het lijf-boek voor vrouwen.
%23233585: BOSVELD HEINSIUS, J.H.A.M. VAN. - Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
%23224172: BOSWELL, CHRISTINA - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%23135498: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van Kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
%2392577: BOSWELL, JEANETTA. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%2386374: BOSWINKEL, D.J. - Fiscale aspecten.
%23253516: BOSWORTH, BARRY P. - Critical choises.
%2388587: BOSWORTH, BARRY P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23247290: BOT, P.N.M. - Humanisme en onderwijs in Nederland.
%236966: BOT, B.R. - Nonregcognition and treaty relations.
%2319987: BOT, BERNARD. - Liber amicorum Bernard Bot : rêves européens face aux réalités quotidiennes.
%23172101: BOTASH, ANN S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%23223160: BOTENBAUWER, ELSA & MOLLY MOFF - Wie zeurt krijgt een beurt : [Oude en nieuwe avonturen van Elsa Botenbauwer en Molly Moff. Een gruwelijk tijdsbeeld van de vroege jaren zeventig].
%2391166: BOTERO, FERNANDO. - Botero : new works on canvas.
%23282061: BOTERO, FERNANDO. - Fernando Botero : monograph [and] catalogue raisonné. Vol. 1 : Paintings 1975-1990.
%23242928: BOTH, E.A. - Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
%23199966: BOTHA, RUDOLF PHILIP. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
%23255638: BOTHE, MICHAEL & PETER H. SAND (EDS.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23274940: BOTHMAN, MAAYKE ... [ET AL.] - Seksualiteit en erotiek in Suriname.
%23203094: BOTJE, HARM. - Een eiland in het westen.
%23195628: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%23101142: BOTS, HANS (ED). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, 1692-1702 : verkenningen binnen de Republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
%23101143: BOTS, HANS. - Republiek der Letteren : ideaal en werkelijkheid.
%23101145: BOTS, H. & G. VAN GEMERT (EDS.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%2396298: BOTS, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%23101139: BOTS, HANS E.A. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%23101137: BOTS, HANS (ED). - Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709 : verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de Verlichting.
%23101149: BOTS, H. & L. VAN LIESHOUT - Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du 18e siècle. Henri Basnage de Beauval (1656-1710)
%23156565: BOTS, HANS (ED). - Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706). Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire historique et critique of Pierre Bayle (1647-1706).
%23234166: BOTS, H. & L. MAASS. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23156553: BOTS, HANS & JAN DE VET. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%23156549: BOTS, HANS & ROB VISSER (EDS.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%2385262: BOTS, HANS. - Orbis doctus, 1500-1850 : Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen : opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots.
%2397713: BOTS, J.A.H. & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES (EDS.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%23101141: BOTS, HANS (ED). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%23191088: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
%23264423: BOTSIS, ALEXANDER J., CONSTANTIN R. SOLDATOS & COSTAS N. STEFANIS (EDS.) - Suicide: biopsychosocial approaches.
%23280630: BOTTA, MARIO. - Sakralität und Aura in der Architektur = Sacrality and Aura in Architecture.
%2349436: BOTTEMANNE, C.J. - Principles of fisheries development. Diss.
%23100524: BOTTENBURG, M. VAN, VRIES, G. DE & MOOIJ, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%2393950: BÖTTGER, FRITZ. - Hermann Hesse.
%23266182: BOTTOME, PHYLLIS. - Prof. Alfred Adler : wegbereider eener nieuwe wereld.
%237829: BOTTOMLEY, A.K. - Decisions in the Penal Process.
%23180341: BOTTOMORE, T. B. - Karl Marx.
%23181702: BOTTOMORE, TOM B. ... ET AL. - Sociology : the state of the art.
%23261654: BOTTON, ALAIN DE. - De Kunst van het reizen.
%23232950: BOTTON, ALAIN DE. - De architectuur van het geluk.
%23273699: BOTTON, ALAIN DE. - Essays in Love.
%2363912: BOTVINNIK, BORIS I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%2319221: BOTWINICK, ARYEH - Michael Oakeshott's skepticism.
%2317831: BOTZEN, FREDERIK WILLEM. - Enige aspecten van de ontwikkeling der aluminium-industrie in de eerste halve eeuw van haar bestaan.
%23259708: BOUCHARD, DENNIS. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23124921: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%23124912: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%2391599: BOUCHER, D. & A. VINCENT. - A Radical Hegelian : the political and social philosophy of Henry Jones.
%23275387: BOUCHER, DOUGLAS, H. (ED.). - The Biology of Mutualism : Ecology and Evolution.
%23144181: BOUCHEZ, L.J. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging.
%236990: BOUCHEZ, LEO JOSEPH. - The regime of bays in international law.
%23280854: BOUCHIER, TINEKE. - Hoerenlopers : mannen op zoek naar intimiteit.
%23261931: BOUCKAERT, BOUDEWIJN. - Hoe gemotiveerd is cassatie? : pleidooi voor een waarachtige precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur.
%23263866: BOUDART, MARINA - Modern Belgium.
%23200747: BOUDEWIJN, JAN. - Thuiszorg in (bedrijfs-) economisch perspectief. Flexibele budgetfinanciering als beheerinstrument in de collectieve sector; de thuiszorg als testcase.
%23276006: BOUDON, RAYMOND & MOHAMED CHERKAOUI (EDS.) - Central currents in social theory. Volume 1-4 : the roots of sociological theory 1700-1920; Vol. 5-8 : contemporary sociological theory 1920-2000.
%23247045: BOUHALHOUL, HABIBA (ED.) - Den Haag : stad van vrede, recht en veiligheid : juridische rondwandelingen door internationaal Den Haag.
%23100012: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%23184446: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%2329456: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%2328834: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
%233935: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%236939: BOUKEMA, H.J.M. - Judging : towards a rational judicial process.
%2327337: BOUKEMA, P.J. & D.H.M. MEUWISSEN (EDS.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%2341626: BOUKHARINE, N. - La théorie du matérialisme historique : manuel populaire de sociologie marxiste.
%2398056: BOUKHARINE, N. - ABC du communisme.
%23217640: BOULARÈS, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%2370765: BOULDING, KENNETH E. - Friedenswirtschaft.
%236476: BOULDING, KENNETH. - Inleiding tot de sociale dynamica : geschiedenis als dialectiek en groeiproces.
%23278176: BOULDING, KENNETH E. - Economic analysis. Fourth edition. Volume 1: Microeconomics; Volume 2: Macroeconomics.
%23247017: BOULDING, KENNETH E. - Economic analysis.
%23176747: BOULEAU, NICOLAS (ED.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: BOULERY, CATHERINE. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2316633: BOULESBAA, AHCENE. - The U.N. convention on torture and the prospects for enforcement.
%2387963: BOULLIER, AUGUSTE. - Essai sur l'histoire de la Civilisation en Italie. I. Les Barbares.
%2357737: BOULOISEAU, M. (A.O.). - Contributions à l´histoire démographique de la Révolution française. 1re série.
%23265779: BOULOUIS, JEAN. - Essai sur la politique des subventions administratives.
%23222290: BOULT, REYNALD. - Bibliographie du droit canadien = A bibliography of Canadian law.
%23278612: BOUMA, A.E. ... ET AL. (EDS.) - Wetgeving voor de scheepvaart : jaarboek 20114-2015.
%236535: BOUMA, JOHANNES LÜTZEN - Honderd jaar boekhouden en aanverwante vakken : Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie 1894-1994.
%23101656: BOUMA, H., R. GITTINGS AND A.G.H. BACHRACH. - Light and Sight : an Anglo-Netherlands Symposium, 2 and 3 May 1973, Trippenhuis, Amsterdam.
%23108694: BOUMA, H & G.A. VAN DER KNAAP (RED.) - Arbeid in beweging.
%23193907: BOUMA, G., I. KRÄMER, J. ZWARTS (EDS.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23158431: BOUMAN, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland, 1831-1851.
%23108038: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%23107501: BOUMAN, L. & BOK, S.T. - Histopathologie des Zentralnervensystems dargestellt an der Hand von typischen Mikrophotagraphien und einem kurzen Text.
%2324079: BOUMAN, BENJAMIN. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%2397100: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%2320763: BOUMAN, P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord, 1823-1954.
%23147995: BOUMAN, OLE. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%2352477: BOUMAN, HENDRIK JAN. - Het received for shipment-cognossement.
%23103215: BOUMAN, JOSÉ. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%23220925: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin : sociologische waarnemingen in West-Duitsland.
%23245385: BOUMAN, H.A. - Reflecties : verspreide geschriften van mr H.A. Bouman.
%23200059: BOUMAN, JOHANNES. - Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype.
%23159305: BOUNDY, CHARLES. - A concise business guide to contract law.
%23122721: BOUNFOUR, ABDELLAH. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23101153: BOURCARD, GUSTAVE. - Les estampes du dix-huitième siècle : école française : guide manuel de l'amateur.
%23101151: BOURCARD, GUSTAVE. - A travers cinq siecles de gravures, 1350-1903 : catalogue descriptif et annote avec des notes biographiques et references des estampes celebres, rares ou curieuses des ecoles allemande, francaise, hollandaise et flamande, italienne et anglaise avec une causerie introd.
%23131680: BOURCART, J.R.D. - l'Espionnage Soviétique.
%23181802: BOURDEAU, ROBERT - The Station Point.
%23147934: BOURDEAUX, MICHAEL (ED.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23182904: BOURDET, YVES - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%23236509: BOURDON, JEAN. - Napoléon au Conseil d'État : notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d'État.
%23158407: BOURGEOIS, PATRICK L. - Philosophy at the Boundary of Reason: Ethics and Postmodernity.
%23184332: BOURGEOIS, ÉMILE. - Manuel historique de politique étrangère. I: Les origines (1610-1789); II: Les révolutions (1789-1830); III: Les temps présent.
%23109803: BOURGEOIS, PATRICK L. & FRANK SCHALOW. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%2370622: BOURGEOIS S.J., JEAN. - In quindecim mysteria Sacri Rosarii Deiparae Virginis Mariae exercitationes
%23276552: BOURGEOIS, JASON PAUL. - The aesthetic hermeneutics of Hans-Georg Gadamer and Hans Urs von Balthasar.
%23270519: BOURGEOIS, J.H.J. ... [ET AL.] - Protectionism and the European Community : import relief measures taken by the European Economic Community and the member states, and the legal remedies available to private parties.
%23258036: BOURGINE, PAUL (EDITOR) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: BOURGOIGNIE, THIERRY. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23233544: BOURJÉ, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%2375231: BOURJON, FRANÇOIS. - Le droit commun de la France, et la coutume de Paris : réduits en principes, tirés de loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l'ordre d'un commentaire complet & méthodique sur cette coutume: contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes, & toutes autres matières.
%23124914: BOURNE, HENRI RICHARD FOX. - The life of John Locke.
%23248842: BOURNE, CHARLES P. - A History of Online Information Services, 1963-1976.
%23277753: BOURNE, PETER G. - Fidel : a Biography of Fidel Castro.
%2350769: BOURNE, G.H. AND G.W. KIDDER. AUTEUR: G.H. BOURNE; G.W. KIDDER JAAR: 1953 UITGEVER: NEW YORK : [S.N.] OMVANG: 2 VOLS FORMAAT: .. CM NUMMER: (CLC) 000334265 BOURNE - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23233985: BOURTCHOULADZE, RUSIKO. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%2340450: BOUSCHOLTE, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23205318: BOUSFIELD, ANN. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?
%23249521: BOUSTANI, CARMEN. - L'écriture-corps chez Colette.
%23279272: BOUTELLIER, HANS; NANNE BOONSTRA & MARCEL HAM;. - Omstreden ruimte : over de organisatie van spontaniteit en veiligheid.
%23121819: BOUTER, AART. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%23184718: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel IV: Provinciale synode Zeeland : Classis Walcheren 1602-1620 : Classis Zuid-Beveland 1579-1591.
%2376898: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23277000: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23207424: BOUTIN, BÉRÉNICE LAURE. - The role of control in allocating international responsibility in collaborative military operations.
%23252273: BOUTKAN, DIRK & MAARTEN KOSSMANN. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%2349114: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%23280661: BOUVIE, VIRGINIA MARIE. - Colombia: Building Peace in a Time of War.
%2353779: BOUVIER-AJAM, MAURICE. - Dagobert : Roi des Francs.
%23145736: BOUVRIE, JAN DES., STOELTIE, BARBARA & RENÉ STOELTIE. - Dutch Touch.
%238361: WERKGROEP STANDAARDREGELINGEN IN DE BOUW. - Harmonisatie van standaardvoorwaarden in de bouw.
%2376762: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%2376760: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%235700: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%233253: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De Nederlandse Volks-Unie : portret van een racistische splinterpartij.
%23142906: BOUWENS, W.H.A.C.M. - Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt.
%23107541: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Nieuwe Vpb-wetgeving.
%23208661: BOUWMAN, ROELOF. - De val van een bergredenaar : het politieke leven van Willem Aantjes.
%23268607: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (UITG.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%2339210: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%23180020: BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd : essays over het christendom van de katholieke humanisten.
%23193412: BOVA, BEN. - The story of light.
%23134911: BOVATI, PIETRO - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%23112094: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23217683: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%2333286: BOVE, JOSE - The World Is Not for Sale: Farmers Against Junk Food.
%23112092: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23234523: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Edward Said and the work of the critic : speaking truth to power.
%23248921: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23171200: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Seminar on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms : Maastricht, 11-15 March 1992.
%23222129: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Rechten van de mens in perspectief.
%2312469: BOVEN, TH.C. VAN. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%23124566: BOVEN, TH. C. VAN (ED.) - The legitimacy of the United Nations: towards an enhanced legal status of non-state Actors : proceedings of the Symposium of experts organized by The European Centre for Development Policy Management (ECDPM, Maastricht) and the Centre for Human Rights of the University of Maastricht, October 1995
%238721: BOVEN, THEO VAN. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%2327714: BOVEN, MAARTEN W. VAN & PAUL BROOD (EDS.) - Tweehonderd jaar rechters : [uitgave in opdracht van het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak ter gelegenheid van de viering van tweehonderd jaar rechtspraak, 1811-2011].
%23243699: BOVEN, THEO VAN. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%23240955: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Het Nederlandse parlement.
%23118781: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23258211: BOVEND'EERT, P.P.T. - Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak.
%23252114: BOVEND'EERT, P.T.T., L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & TH.J.M. MERTENS. - Het recht om te klagen : een bijzondere vorm van rechtspleging.
%23147965: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23238112: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
%2384238: BOVENKERK, FRANK. - De maffia van Turkije.
%23236773: BOVENKERK, FRANK. - Hedendaags kwaad : criminologische opstellen.
%2350897: BOVENKERK, FRANK (RED.). - La bella Bettien : het levensverhaal van een Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse drugskartels.
%23270333: BOVENKERK, FRANK ... [ET AL.] - Vreemd volk, gemengde gevoelens : etnische verhoudingen in een grote stad.
%23273812: BOVENKERK, FRANK. - Italiaans ijs: De opmerkelijke historie van Italiaanse ijsbereiders in Nederland.
%23209012: BOVENKERK, FRANK. - Loverboys , of modern pooierschap.
%2330562: BOVENS, M.A.P. - Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
%23152261: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Rechtsstaat en sturing.
%23152260: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23214635: BOVENS, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23236350: BOVIER DE FONTENELLE, BERNARD LE. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23279003: BOWDEN, MARK. - Hue 1968 : a turning point of the American war in Vietnam.
%23133297: BOWDEN, ROGER J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23122439: BOWDEN, BETSY (ED.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23103217: BOWEN, KAREN LEE. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%23200635: BOWEN, HERBERT W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%2334417: BOWEN, KENNETH A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23240224: BOWEN, JOHN R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%23219327: BOWIE, NORMAN E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%23274644: BOWLAND-CREWE, TARA & DAVID LEA (EDS.). - The territories of the People's Republic of China.
%23154413: BOWLE, JOHN. - Western Political Thought. An Historical Introduction from the Origins to Rousseau.
%23123395: BOWLER, PETER J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23274573: BOWLER, PETER J. - Evolution : the history of an idea.
%23127041: BOWLES, GLORIA - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23221347: BOWLES, SAMUEL (ED.) - Poverty Traps.
%23215454: BOWLES, SAMUEL, HARRY BRIGHOUSE & ERIK OLIN WRIGHT. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%23239271: BOWMAN, PAUL & RICHARD STAMP (EDS.) - The truth of Zizek.
%23229807: BOWMAN, PAUL (ED.) - Interrogating cultural studies : theory , politics , and practice.
%23229866: BOWYER-BOWER, T.A.S. & COLIN STONEMAN (EDS.) - Land reform in Zimbabwe : constraints and prospects.
%23278013: BOXEL, BEA VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Idealen en illusies : gender en utopieën
%23173495: BOXER, CHARLES R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede : beknopte geschiedenis van de VOC.
%23109969: BOXHOORN, A., J.TH. LEERSSEN AND M. SPIERING. (EDS.) - Britain in Europe.
%2354592: BOYARIN, JONATHAN. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%2391009: BOYCE, D. GEORGE (ED.) - The crisis of British Unionism. Lord Selborne's domestic political papers, 1885-1922.
%23255443: BOYCE, P.J. & M.W.D. WHITE (ED.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%2364096: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2342413: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%23263905: BOYCE, JAMES K. - The Philippines : The Political Economy Of Growth And Impoverishment In The Marcos Era.
%23183394: BOYCE, ROBERT PIPER. - Keck and Keck.
%23175175: BOYCE, DAVID E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%2383528: BOYD, STEWART C. & ANDREW S. BURROWS (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%2364437: BOYD, CARL. - Hitler's Japanese confidant : General Oshima Hiroshi and magic intelligence 1941-1945.
%23265698: BOYENS, PIET & JOSÉ BOYENS. - Expressionisme in Nederland 1910-1930.
%23279273: BOYER, CHRISTINE. - Le Corbusier : homme de lettres.
%23105117: BOYER, RÉGIS (ED.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%23227924: BOYER, LAURENT. - Le droit romain dans le pays du centre de la France.
%2374728: BOYER, PAUL. - A passion for justice: the legacy of James Chakmers McRuer.
%232426: BOYER, RÉGIS (ED.) - Le livre de la colonisation de l'Islande (Landnámabók).
%23145754: BOYLAN, MICHAEL. - The good, the true and the beautiful : a quest for meaning.
%2372832: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%23277774: BOYLE, KAY. - The collected poems of Kay Boyle.
%2329107: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - World politics and international law.
%23280768: BOYLE, PATRICK M. - Class Formation and Civil Society: The Politics of Education in Africa.
%23226454: BOYLE, DAVID. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%23154873: MUSEUM BOYMANS. - Prentkunst van Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Israhel van Meckenem.
%2355395: BOYS, CHARLES VERNON. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23142942: BOYSEN, SIGRID ... [ET AL.] - Netzwerke.
%23143788: BOYSEN, SIGRID ... [ET AL.] - Netzwerke : 47. Assistententagung Öffentliches Recht, Berlin 2007.
%23234253: BOZEMAN, ADDA B. - The future of law in a multicultural world.
%23218767: BRAAK, H.J.M. VAN DE. - The Prometheus complex : man's obsession with superior technology.
%23204115: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23212004: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe Elite. Tweede druk.
%23266415: BRAAK, HANS VAN DE. - Ontsnappingskunst : evolutie van de creatieve geest.
%23224119: BRAAK, MENNO TER. - Démasqué der schoonheid.
%23259221: BRAAM, GEERT P.A. - Bestuurssociologie : mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
%23133292: BRAAM, A. VAN. - Filosofie van de Bestuurswetenschappen.
%2368855: BRAAM, GEERT P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed.
%2328655: BRAAMS, W.T. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%23268912: BRAAMS, WILLEM; ARJEN VAN RIJN & MARTIJN SCHELTEMA (EDS.) - Klimaat en recht : is het recht klaar voor klimaatverandering?
%2331398: BRAARUD, TRYGVE & N.A. SÖRENSEN (EDS.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: BRABANDER, RENÉ F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23149911: BRABERS, JAN. - Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1982.
%23257480: BRACEGIRDLE, BRIAN. - The archaeology of the industrial revolution.
%23148704: BRACHER, KARL DIETRICH. - Die deutsche Diktatur : Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus.
%2380936: BRACK, DUNCAN. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: BRACKE, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2317902: BRACKEL, GUSTAV J. L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
%23223692: BRADBROOK, ADRIAN J. - The law of energy for sustainable development.
%23280803: BRADBURY, MARK. - Becoming Somaliland.
%23241908: BRADFORD, TRAVIS. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23147687: BRADLEY-CROMEY, NANCY. - Authority and autonomy in L'entrée d'Espagne.
%23101154: BRADLEY, JOHN W. - The life and works of Giorgio Giulio Clovio, miniaturist, 1495-1578 : with notices of his contemporaries and of the art of book decoration in the sixteenth century; accompanied by appendixes, containing documents, extracts and lists of his works, and an index .
%23141067: BRADLEY, JOHN F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23133405: BRADLEY, CRAIG M. - The Rehnquist legacy.
%23259132: BRADSHAW, JEFFREY M. (ED.) - Software Agents.
%23160148: BRADSHAW, GRAHAM. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23170604: BRADSHAW, MARION JOHN. - Philosophical foundations of faith: a contribution toward a philosophy of religion.
%23174525: BRADY, ROSE. - Kapitalizm : Russia's struggle to free its economy.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23156627: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: BRAET, H. & VERBEKE, W. (EDS.) - Death in the Middle Ages.
%23140989: BRAHAM, R.L. & POK, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%23141017: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%23141015: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%2323723: BRAHIM, A.J. ... [ET AL.] - Suriname in het jaar 2000.
%2345763: BRAHN, O.K. - Levering, beschikkingsonbevoegdheid.
%239978: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het nieuwe Vermogensrecht.
%23106587: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%23205584: BRAHN, O.K. - Overdracht. 3e druk.
%23210581: BRAINARD, LAEL - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%2347026: BRAINICH VON BRAINICH FELTH, E.T. - Staatsnoodrecht.
%23279153: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%23261808: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%2334189: BRAKE, H.K. TER. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%23134707: BRAKEL, J. VAN - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%2330349: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23115668: BRAKEL-PAPENHUIZEN, CLARA. - Classical Javanese dance.
%2391405: BRAKEL, SAMUEL. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23256807: BRAKEL, LINDA A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%239980: BRAKEL, G.J. VAN. - De bevoegdheden van den Kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken.
%236545: BRAKEL, S. VAN. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. 2 Dln.
%23147398: BRAKEL, W. - De Industrialisatie in Nederland na 1945.
%2344301: BRAKEL, G.J. VAN & A. JONKER. - Handboek voor het kantongerecht.
%2319076: BRAKEL, G.J. VAN & A. JONKER. - Handboek voor het kantongerecht. Herziene en tot 1 sept. 1954 bijgewerkte uitgave.
%23178022: BRAKEL BUYS, R. VAN (ED.) - De levende gedachten van Vivekananda.
%2354372: BRAKEL, S. VAN & A.G. LUBBERS. - Huwelijksvoorwaarden, houdende uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap : prae-adviezen.
%2346541: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht.
%23272427: BRAKEL, S. VAN. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. I. De verbintenis in haar eenvoudigsten vorm; II. Bijzondere verbintenissen, I. Verbintenissen uit de wet.
%23222527: BRÄKER, HANS. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
%23230414: BRALLEPUT, KAREL [PSEUD. SIMON CARMIGGELT]. - Het jammerhout.
%23207094: BRÄMER, ANDREAS - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: BRAMEZZA, ILARIA. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%235625: BRAMIGK, HARALD. - Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).
%23212245: BRAMLY, SERGE. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%2397871: BRAMSEN, MICHÈLE BO. - Portrait D'Elie Halevy
%23253680: BRAMWELL, ANNA. - The fading of the Greens : the decline of environmental politics in the West.
%23221014: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23205211: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23274051: BRANCH, EDGAR MARQUESS - A Paris Year: Dorothy And James T. Farrell, 1931-1932
%23179881: BRANCH, ADAM - Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda.
%23173702: BRANCH, EDGAR MARQUESS (ED.) - A Paris year : Dorothy and James T. Farrell, 1931-1932.
%23232008: BRANCH, TAYLOR - De geschiedenis van een droom : Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's.
%23224817: BRAND, LAURIE A. - Women, the state, and political liberalization : Middle Eastern and North African experiences.
%23224823: BRAND, LAURIE A. - Jordan's inter-Arab relations : the political economy of alliance making.
%23173606: BRAND, WALTER. - Hume's theory of moral judgement.
%23125375: BRAND, A. - Toetsing en Kritiek : over Objectiviteit en Kennisbelang bij Weber en Habermas.
%23150967: BRAND, DONALD R. - Corporatism and the rule of law : a study of the National Recovery Administration.
%23212910: BRAND, M.J. - Effectiveness of the industrial marketing mix : an assessment through simulation of the organizational buying process.
%23175582: BRAND, I. (E.A.) - BW-Krant, Jaarboek 16 : tijd en onzekerheid.
%23227109: BRAND, LAURIE A. - Palestinians in the Arab world : institution building and the search for state.
%2397597: BRANDAUER, F.P. & C. HUANG (ED.). - Imperial rulership and cultural change in traditional China.
%23188860: BRANDE-BOOMSLUITER, EVA VAN DEN. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23281278: BRANDELER, BASTIAAN VAN DEN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23255002: BRANDENBURG, WINFRIED. - Untersuchungen zu den Behandlung strafprozessualer Formvorschriften in der neueren Rechtsprechung : ein Beitrag zu der veränderten Stellung der Gerichte gegenüber formell-rechtlichen Bestimmungen.
%23221233: BRANDES, UTA. - St. Moritz Design Summit.
%23181974: BRANDES DE ROOS, R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden : ein Beitrag zur Kenntnis der Niederländischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage-kapitalien beeinflussen.
%2313844: BRANDHOF, J.C.E. VAN DEN. - De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
%23253678: BRANDON, HENRY (ED.) - In search of a new world order : the future of U.S.-European relations.
%23155519: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his digest translation.
%23224808: PROOST & BRANDT. - Vergeetprikkels [Proost Prikkels, 228].
%23237367: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23225053: BRANDT, ANTHONY. - The South Pole : a historical reader.
%23269371: BRANDT, KARL. - Whale oil : an economic analysis.
%23113992: BRANDT, A. - Antarctic Valviferans (Crustacea, Isopoda, Valvifera). New Genera, New Species and Redescriptions.
%23101158: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk : Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte in späthellenistischer Zeit mit Berücksichtigung der Sekten der syrischen Sampsäer und der arabischen Mughtasila mit Wort-, Personen- und Sachregistern.
%23101156: BRANDT, G. & R. ANSLO - Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), `Deez vermaarde man'. Drie teksten herdrukt uit Hooft, Alle de werken, 1703-1704. Ingeleid door W. HELLINGA & P. TUYNMAN. 1969. 66 pp, portrait. Softbound, 32x20
%23235434: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
%23249853: BRANDT, WILLY. - Arms and hunger.
%23194330: BRANDT, CASPAR., CATTENBURGH, ADRIAAN VAN. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot; beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap wegens de Koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankrijk door Caspar Brandt, en vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh met een aanhangsel der zelve historie etc.
%23101160: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Die Mandäische Religion : eine Erforschung der Religion der Mandäer, in theologischer, religiöser, philophischer und kultureller Hinsicht dargestellt.
%23101162: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Mandäische Schriften : aus der grossen Sammlung heiliger Bücher Genza oder Sidra Rabba.
%23241977: BRANDT, AXEL. - Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus.
%23264752: BRANDT, WILLY. - [Willy Brandt]. Erinnerungen.
%23197215: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23276569: BRANLARD, J.-P. - Procédure civile & boies d'exécution.
%23248716: BRANQUINHO, JOAO. - The foundations of cognitive science.
%23211745: BRANS, PIETER HENDRIK. - Sumatra-Benzoë.
%23263106: BRANSCOMB, LEWIS M. & JAMES H. KELLER (EDS.) - Converging Infrastructures: Intelligent Transportation and the National Information Infrastructure
%2355860: BRANSON, WILLIAM H. - Financial capital flows in the U.S. balance of payments.
%23273870: BRANSON, SUSAN - Dangerous to Know: Women, Crime, and Notoriety in the Early Republic
%2351520: BRANTLEY, R.E. - Locke, Wesley and the method of English Romanticism.
%23132004: BRANTS, C.H. (E.A.) - Er is meer : opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief.
%23262298: BRANTS, CHRISJE & BART STAPERT. - Voor wat hoort wat : plea bargaining in het strafrecht.
%23260866: BRANTS, CHRISJE ... [ET AL.] - Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland.
%23105983: BRANTS, CHRISJE & STEWART FIELD. - Participation Rights and Proactive Policing : convergence and drift in European criminal process.
%23130448: BRANTS, C.H. & R. DE LANGE. - Strafvervolging van overheden.
%232572: BRANTS, KEES & WILLEM HOGENDOORN. - Van vreemde smetten vrij. Opkomst van de Centrumpartij.
%23232440: BRANTS, CHRISJE & ALLARD RINGNALDA. - Issues of convergence : inquisitorial prosecution in England and Wales? : preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%2321838: BRANTS, ANTONI. - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen.
%23160497: BRARA, N. VIJAYLAKSHMI. - Politics, society, and cosmology in India's North East.
%23277171: BRASOL, BORIS. - The elements of crime : (psycho-social interpretation).
%23229129: BRASSARD, GILLES & PAUL BRATLEY - Algorithmics, theory and practice.
%23138843: BRASZ, H.A., A. KLEIJN & J. IN'T VELD - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23159698: BRASZ, H.A., A. KLEIJN & J. IN'T VELD - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23262613: BRATKO, IVAN - Kardio: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems.
%23179808: BRATUS, S.N. ... [ET AL.] - Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts. Band 1: Grundlegende Institute und Begriffe.
%23261039: BRATZLAVSKY, MARC. - Bijdrage van hersenstamreflexen tot oculo- en oro-faciale motorische aktiviteiten bij de mens.
%23214472: BRAUDEL, FERNAND. - Memory and the Mediterranean.
%23109928: BRAUDEL, FERNAND. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%23195237: BRAUDEL, FERNAND ... [ET AL.], WESSELING, H.L. (ED.) - Expansion and reaction : essays on European expansion and reaction in Asia and Africa.
%2353967: BRAUDEL, FERNAND. - Het landschap en de mens (De Middellandse Zee, 1).
%23242472: BRAUDEL, FERNAND. - De tijd van de wereld.
%2386031: BRAUER, TH. - Krisis der Gewerkschaften.
%2372185: BRAUER, GERT. - Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748.
%23109057: BRAUN-VOGELSTEIN, JULIE. - Geist und Gestalt der abendländischen Kunst.
%23184568: BRAUN, LUCIEN. - Die persönlichkeit Gottes : eine Auseinandersetzung zwischen Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und dem kritischen Theismus.
%23150: BRAUN, BERND. - Differenzierung und Diskriminierung bei Transportpreisen im Recht der Montan-Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
%2382132: BRAUN, THOMAS & PAUL STRUYE. - Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle : doctrine, jurisprudence, législations belge et congolaise, conventions internationales.
%23147606: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
%23119078: BRAUN, ANTOINE. - Précis des Marques : loi uniforme Benelux - droit Belge - droit international.
%23282019: BRAUN, ERNST. - Die vitale Person.
%23197077: BRAUN, HANS. - Heilpflanzen-Lexikon für Ärzte und Apotheker : Anwendung, Wirkung und Toxikologie.
%23254471: BRAUN, JOCHEN., CHRISTOPH KOCH & JOEL L. DAVIS (EDS.) - Visual attention and cortical circuits.
%23253426: BRAUN, HANS-JÜRG; HELMUT HOLZHEY & ERNST WOLFGANG ORTH (EDS.) - Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen.
%23217709: BRAUN, JOACHIM. - Music in ancient Israel/Palestine : archaeological, written, and comparative sources.
%23200489: BRAUN, CORNELIS GERARDUS FRANCISCUS. - Zelfkennis : een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
%23183859: BRAUN, SIEGFRIED. - Angestelltenmentalität. Berufliche Position und gesellschaftliches Denken der Industrieangestellten. Bericht über eine indurstriesoziologische Untersuchung.
%23281964: BRAUNEDER, WILHELM (ED.) - Wahlen und Wahlrecht : Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 10.3-12.3. 1997.
%23170794: BRAUNFELS, WOLFGANG & BERGMANN, ECKART. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III, Die Reichsstädte, Grafschaften, Reichsklöster.
%23124915: BRAUNSCHWEIGER, MOSES. - Geschichte der Juden und ihrer Literatur in den romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters (700-1200)
%2327998: BRAUTIGAM, DEBORAH - Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent.
%23276589: BRAY, MAJOR N.N.E. - Shifting sands.
%2325375: BRAYBROOKE, DAVID. - Philosophical problems of the social sciences.
%23166606: BRAYBROOKE, DAVID. - Moral objectives, rules, and the forms of social change.
%2333512: BRAZIER, MARY A.B. - The electrical activity of the nervous system. A textbook for students.
%2321924: BRAZIL, WAYNE D., GEOFFREY C. HAZARD, JR. & PAUL R. RICE. - Managing complex litigation : a practical guide to the use of special masters.
%2359538: BRECHER, MICHAEL. - The foreign policy system of Israel : setting, images, process.
%2319792: BRECHT, BERTOLD. - Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, opéra en trois actes. Adaptation française de Jean-Claude Hémery et Geneviève Serreau.
%23208439: BRECHT, BERTOLD. - Die Häuser sollen nicht brennen : liederen van Brecht, Eisler e.a
%23100136: BRECHT, BERTOLD. - Driestuiversroman.
%23213907: BRECKENRIDGE, CAROL A. (ED.) - Cosmopolitanism.
%23260822: BRÉCY, ROBERT. - Le mouvement syndical en France, 1871-1921 : essai bibliographique.
%23200046: BREDÉE, HENDRIK LEENDERT. - Gasdilatometrisch onderzoek van chemisch en physisch zuivere stoffen.
%2372189: BREDERLOW, GOSWIN VON. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%23264416: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23253894: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23234201: BREDERODE, DÉSANNE VAN (ED.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23257111: BREDERODE, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
%2390876: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%23279275: BREDEWOLDE, FEMMIANNE. - De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt.
%23201696: BREDSDORFF, ELIAS. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%2357920: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
%23101660: BREEBAART, A.S. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
%23224627: BREEDERVELD, BARTELD. - De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding : de omvang, ontbinding en verdeling door de rechter.
%23204086: BREEDVELD, KOEN. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%2345150: BREEDVELD, WILLEM (ED.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23183376: BREEDVELD, KOEN,, BROEK, ANDRIES VAN DEN, KNULST, W.P. - Naar andere tijden? : tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995.
%2316531: BREEDVELT, FRITS. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Ned. en Duitschland.
%23278597: BREEMAN, GERARD E - Cultivating trust : how do public policies become trusted?
%23278199: BREEMER, J. P. M. VAN DEN. - Local resource management in Africa.
%23280779: BREEMER, J P M VAN DEN; R R BERGH & GERTI HESSELING. - La foresterie rurale au Sénégal : participation villageoise et gestion locale.
%23278321: BREEUR, ROLAND. - De tijd bestaat niet : essays over domheid, vrijheid en emoties.
%2369085: BREEUWSMA, C.M. (E.A.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23276065: BREEUWSMA, GERRIT. - De constructie van de levensloop.
%23118322: BREEVAART, JOHANNES OTTO VAN DE. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: BREEZE, CARLA. - Pueblo Deco.
%23268606: BREGMAN, A.G. - Ruimtelijke plancoordinatie en projectbesluitvorming : naar maatwerk zonder versnippering.
%23201164: BREGMAN, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%2378257: BREGMAN, JAN. - Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
%23207655: BREGMAN, AHRON - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23258362: BREGNHOI, LINE. - Paint Research in Building Conservation.
%2345800: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk.
%2313300: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%23261159: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%23137121: BRÉHIER, ÉMILE. - Histoire de la Philosophie.
%23150357: BREHME, GERHARD. - Souveränität der jungen Nationalstaaten über Naturreichtümer.
%23101662: BREIMER, A. AND D.B. MACURDA. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23200889: BREIPOHL, RENATE. - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik.
%23215559: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%2366227: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%23176773: BREIZMAN, BORIS N. & VAN DAM, JAMES WALTER, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: BREKEL, P.M. VAN DEN & N.J.A.P.B. NIESSEN. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176802: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., (GABRIEL)., HIRSCH,FRANCIS), MOKOBODZKI, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23176642: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., HIRSCH, FRANCIS, MOKOBODZKI, GABRIEL. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%23101664: BREMAN, JAN. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%2384191: BREMAN, JAN. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23279000: BREMAN, JAN. - Mobilizing Labour for the Global Coffee Market.
%23183713: BREMAN, JAN. - Meester en knecht : een onderzoek naar de veranderingen in de betrekkingen tussen landheren en landarbeiders in Zuid-Gujarat, India.
%239833: BRÉMARD, FRÉDÉRIC. - L'Organisation régionale du Maroc.
%23273163: BREMBECK, HELENE (EDITOR) - Elusive Consumption
%23101666: BREMEKAMP, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23101669: BREMEKAMP, C.E.B. - The various aspects of biology : essays by a botanist on the classification and main contents of the principal branches of biology.
%23234572: BREMEKAMP, C.E.B. & N.E. NANNENGA-BREMEKAMP. - A preliminary survey of the Ruelliinae (Acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea.
%23234573: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
%23234445: BREMEKAMP, C.E.B. - Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens.
%23281349: BREMEN, JAN VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750.
%23109210: BREMER, TH. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%23281418: BREMER, PAUL - Na Saddam : Mijn leven als bewindvoerder in Irak.
%23240604: BREMER, WIM. - Theorieën over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
%2368444: BREMMER, ROLF H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%2368407: BREMMER, C. & N.N.G, KOOL (INL.) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
%2366622: BREMMERS, H.J. - Milieuschade en financieel verslag : [de verwerking van milieuschade en -schaderisico's in het externe financieel verslag, met bijzondere aandacht voor de jaarrekening].
%23177324: BRÉMOND D'ARS, PIERRE DE. - De l'éloquence : publication du manuscrit de Pierre de Brémond d'Ars, Marquis de Migré (1634-1653).
%23262638: BREMS, EVA & JOGCHUM VRIELINK. - Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? : voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet (2009).
%2330618: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje : een analyse.
%23279276: BRENKMAN, JOHN. - The cultural contradictions of democracy : political thought since September 11.
%23121024: BRENNAN, SAMANTHE, TRACY ISAACS & MICHAEL MILDE (EDS.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: BRENNAN, GEOFFREY (ED.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%2388345: BRENNER, REUVEN. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%2354004: BRENNER, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%23121538: BRENNINKMEIJER, A.F.M. ... [ET AL.] - Geschillenbeslechting naar behoren: algemene beginselen van behoorlijke geschillenbeslechting in traditionele en alternatieve procesvormen.
%2373635: BRENNINKMEIJER, A.F.M., P.C.E. VAN WIJMEN & J.H.BLAAUW. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen
%2313761: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - De toegang tot de rechter : een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat.
%23245381: BRENNINKMEIJER, A.F.M.; E. SCHUTTE & J. SPIERDIJK. - Juridische aspecten van mediation. Editie 2005.
%23220802: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Werken aan behoorlijkheid : de Nationale ombudsman in zijn context.
%23153859: BRENT, DUNCAN. - Of the Seer and the Vision.
%23259754: BRENT, MICHAEL R. (ED.) - Computational approaches to language acquisition.
%23110754: BRENTANO, FRANZ. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%23199141: BRENTANO, FRANZ. - Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes.
%2383707: BRENTANO, LUJO. - Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt.
%23230727: BRENTANO, RON. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%23273585: BRENTON, COLOMBE PRINGLE, TRANSLATION FROM THE FRENCH JANE - Roger Vivier
%23234359: BRÉQUIGNY, LOUIS-GEORGES-OUDARD FEUDRIX DE (ED.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%23227250: BRESHEETH, HAIM (ED.) - The Gulf War and the New World Order.
%23108150: BRESKY, DUSHAN. - The Art of Anatole France.
%23242630: BRESLAUER, GEORGE W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2346011: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2362257: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2349215: BRESLIN, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: BRETELER, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%23280814: BRETH, S.A. - Women, Agricultural Intensification, and Household Food Security.
%2345706: BRETHERTON, INGE - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23244961: BRETON, ERNEST. - Les actions de travail.
%23268418: BRETONE, MARIO. - Geschichte des römischen Rechts : von den Anfängen bis zu Justinian.
%23126695: BRETSCHNEIDER, PAUL. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%23169733: BRETSCHNEIDER, WILLY. - Sein und Wahrheit: über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
%2369536: BREUER, GERDA - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%23255561: BREUGEL, JAN FESTUS VAN. - Beknopte inzage van de wetten en berekening van de regten van zegel, registratie en griffie, mitsgaders opgave en berekening van de proportioneele regten voor de hypotheken.
%23192058: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
%2378302: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Het conflict tusschen Zwitserland en Duitschland in 1889.
%2360330: BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde : een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen.
%2322369: BREUKINK, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23188966: BREUNINGER, HELGA & HEIKE SCHILLER. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23577: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23278510: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - ASSERtief! dertien wijzen van pleiten : 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser.
%23261853: BREURE, LEENDERT. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23266858: BREVIARY - Horae diurnae breviarii Romani : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituit; S. PII V. Pont. Max. jussu editi, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recogniti ; in quibus ea omnia continentur, quae praeter lectiones & earum responsoria, ad plenam Officii Matutini recitationem pertinent.
%23266857: BREVIARY - Horae diurnae breviarii Romani : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituit, S. PII V. Pont. Max. jussu editi, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recogniti ; in quibus ea omnia continentur, quae praeter lectiones & earum responsoria, ad plenam Officii Matutini recitationem pertinent.
%23191404: BREVIARY, CATHOLIC CHURCH - Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini. Antverpiae (Antwerp), ex architypographia Plantiniana, 1795...[BOUND WITH:] Horae diurnae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, excerptae ex eiusdem Ordinis Officii nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis.
%2374451: BREY, ILARIA DAGNINI - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%23159973: BREYER, STEPHEN G. - Regulation and its reform .
%23137463: BREYSIG, KURT. - Gesellschaftslehre-Geschichtslehre.
%2380368: BREYTENBACH, BREYTEN. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: BRICK, HOWARD. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%23212389: BRICOUT, J. (ED.) - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.
%2365207: BRIDGE, J.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%2331419: BRIDGEMAN, R.F. & M.I. ROEMER. - Hospital legislation and hosital systems.
%23261894: BRIEDÉ, ALFREDA. - Een onderzoek naar de prognose der schizophrenie.
%23213804: BRIEFS, ULRICH & CLAUDIO U. CIBORRA. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%23103228: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigd Nederlanden omstreeks 1570-1630 : een Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in Bijlage Bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
%23149030: O'BRIEN, D. M. & OHKOSHI, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%2343424: O'BRIEN, DENNIS - All the essential half-truths about higher education.
%23275404: O'BRIEN, CONOR CRUISE. - The great melody : a thematic biography and commented anthology of Edmund Burke.
%2395548: O'BRIEN, PATRICK. - The revolution in Egypt's economic system : from private enterprise to socialism, 1952-1965.
%2368710: O'BRIEN, DENISE & SHARON W. TIFFANY (EDS.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2332533: O'BRIEN, SHIRLEY - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%23256474: O'BRIEN, LUCY. - Self-knowing agents.
%23132449: BRIENEN, M.E.I. & HOEGEN, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: BRIER, BOB. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372196: BRIERLY, JAMES LESLIE - The outlook for international law.
%2372194: BRIERLY, JAMES LESLIE - The basis of obligation in international law and other papers.
%23277916: BRIËT, KEES. - Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820.
%23262169: BRIËT, WILLEM. - Een onderzoek van den liquor cerebrospinalis bij schizophrenen.
%2346556: BRIËT, L.A.E. (E.A.). - Het ontslagrecht in de praktijk.
%23200970: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23201066: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23233743: BRIGGS, GEOFFREY., CAMBRIDGE PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE PLANETS., TAYLOR, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%237481: BRIGGS, JOHN. - Looking glass universe : the emerging science of wholeness.
%23256554: BRIGGS, ADRIAN. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%23220748: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%2395421: BRIGHT, WILLIAM. - Language variation in South Asia.
%2337972: BRILL, A.A. - Freud's contribution to psychiatry.
%23144524: BRILLIANT, RICHARD - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%23253690: BRILMAYER, LEA. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%231381: BRILMAYER, LEA & D.W.M. WATERS. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23191593: BRIM, ORVILLE GILBERT. - Constancy and change in human development.
%23159983: BRIMMER, ESTHER (ED.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: BRIN, GERSHON - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%2395504: BRING, RAGNAR. - Christus und das Gesetz: die Bedeutung des Gesetzes des alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
%231795: BRINK, G. VAN DEN. - Schets van een beschavingsoffensief : over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland.
%23169303: BRINK, E.A.B.J. TEN & C.W.L. SCHELL. - Geschiedenis van de Rijkstelegraaf 1852-1952.
%2340864: BRINK, JACOBINE ELISABETH VAN DEN. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%23279005: BRINK, GABRIËL VAN DER. - Culturele contrasten : het verhaal van de migranten in Rotterdam.
%23186379: BRINK, H. VAN DEN. - Ius Fasque : opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeinsch recht.
%23281403: BRINK, GABRIËL VAN DEN - Hoge eisen, ware liefde : De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland.
%23204062: BRINK, GERRIT JAN VAN DEN. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%2383288: BRINK, H. VAN DEN (E.A.) - (red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
%2381136: BRINK, H. VAN DEN. - The Charm of legal history.
%237581: BRINK, F. - Enige aspecten van de Paragnosie in het Nederlandse strafproces.
%23255214: BRINK, DAVID O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%2370226: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%23209004: BRINK, GABRIEL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%23186103: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN ... [ET AL.] - Een stuk zeep in de badkuip : hoe zorg tot haar recht komt.
%23253498: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2342854: BRINK, MARIEKE CAROLINE LISETTE VAN DEN. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2342360: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%23249060: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23155546: BRINK, HENRIETTE MAASSEN VAN DEN - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%2329271: BRINK, H. VAN DEN. - Hoe zijn burgerrechtelijke geschillen, waarin de gemeente is betrokken, door haar tot oplossing te brengen?
%23281114: BRINK, H. VAN DEN (E.A.) - Samenwinninge : tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Interuniversitair Instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
%2325580: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%23218369: BRINK, JAN TEN. - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historiesch - ethische studie.
%23196318: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2319299: BRINK, ANTHONIE VAN DEN. - Regelgeving in Nederland ter implementatie van EU-recht.
%2319256: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%2396610: BRINK, H. VAN DEN (RED.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%2319949: BRINKE, JAN STEVEN TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de 'lexical' en 'grammatical forms' .
%2337045: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: BRINKEL, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%23251292: BRINKER-GABLER, GISELA (ED.) - Deutsche Literatur von Frauen. Band 1: Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; Band 2: 19. und 20. Jahrhundert.
%23269914: BRINKGREVE, CHRISTIEN. - Psychoanalyse in Nederland : een vestigingsstrijd.
%23259894: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht.
%2326882: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw de Gelderlander-pers 1848-1948.
%23157537: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%239294: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%2330545: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht.
%23195140: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%23253615: BRINKLEY, ALAN. - Liberalism and its discontents.
%23140845: BRINKMAN, O.P., M.A.H. VAN DALEN-VAN BEKKUM & W.H. BEL - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2385258: BRINKMAN, C. & J. LIENOS. - Handboek voor de houtscheepmaker.
%23258172: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%2339012: BRINKMANN, KARL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie I: Grundlegung der Rechtsphilosophie. Allgemeine Wertphilosophie.
%2381365: BRINKMANN, BODO ... [ET AL.] (EDS.) - Caspar Wolf and the aesthetic conquest of nature.
%23131050: BRINKMEYER JR., ROBERT H. - Katherine Anne Porter's artistic development : primitivism, traditionalism, and totalitarianism.
%23259167: BRINKS, JAN H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: BRINNER, WILLIAM M. & MOSES RISCHIN. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%2341452: BRINT, MICHAEL & WILLIAM WEAVER (EDS.) - Pragmatism in law and society.
%23232831: BRINTON, HENRI (ED.) - Does capitalism cause war?
%23241979: BRINZING, ARMIN. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2354011: BRISBANE, ALBERT. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%2338150: BRISCOE, JAMES R. (ED.) - New historical anthology of music by women.
%23209006: BRISSON, BARNABÉ. - [Barnabae Brissonii] ... Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum ex jure civili selectarum ...
%2390999: BRITNELL, JENNIFER. - Jean Bouchet.
%23249639: BRITTNACHER, HANS RICHARD (ED.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23274903: BROBERG, MORTEN & NINA HOLST-CHRISTENSEN. - Free movement in the European Union : [cases, commentaries and questions].
%23202759: BROBERG, MORTEN P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%23190010: BROCH-DUE, VIGDIS (ED.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2373908: BROCHER, J.E.W. & H.-G. WILLERT. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%234473: BROCHES, ARON. - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan Conferentie te Bretton Woods juli 1944.
%2369033: BROCK, WILLIAM A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: BROCK, PETER. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%2360977: BROCK, PETER. - Freedom from War : nonsectarian pacifism, 1814-1914.
%23124917: BROCKELMANN, BRIGITTE. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%23215324: BROCKELMANN, CARL. - Geschichte der islamischen Völker und Staaten.
%23265694: BROCKHAUS, CHRISTOPH (ED.) - Russische Avantgarde 1910-1930 : aus sowjetischen und deutschen Sammlungen : Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg.
%2384826: BROCKHUS, FLEUR. - De urenfabriek.
%23280843: BROCKOPP, JONATHAN E. - Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice.
%2348981: BRODERMANN, W. (RED.). - Methode Grey. Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Methode zur Erhöhung der menschlichen Körpergrosse.
%23261710: BRODSKY, STANLEY L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23259685: BRODY, MICHAEL. - Lexico-logical form : a radically minimalist theory.
%2389655: BRODY, ANDRAS [BRÓDY, ANDRÁS]. - Proportions, prices and planning : a mathematical restatement of the labor theory of value.
%23211579: BRODY, J. KENNETH. - The avoidable war. Volume 2: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935-1936.
%23253326: BRODY, BARUCH A. - Beginning philosophy.
%23169530: BRODY, MIRIAM. - Victoria Woodhull : free spirit for women's rights.
%2345340: BRODY, LESLIE - Gender, Emotion, and the Family.
%23187454: BRODY, BARUCH A. - Life and death decision making.
%2362250: BROE, MARY LYNN (ED.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23236476: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend : een feuilleton.
%23213692: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger .
%23126176: BROECKE, M & P. VAN DEN KROGT & P. MEURER (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%2327770: BROEDER, A.L. DEN. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23257006: BROEDERS, JUSTIN ... [ET AL.], BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%23139081: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%2389527: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Parlementaire geschiedenis Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : selectie van kamerstukken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
%2365510: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%2365504: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%2347509: BROEK, J. H. G. VAN DEN., D. VAN DER MEIJDEN &] R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23264623: BROEK, ROELOF VAN DEN (ED.), TRISMEGISTUS, HERMES. - Hermes Trismegistus : inleiding, teksten, commentaren.
%23181489: BROEK, MARTIN., SLIJPER, FRANK. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%2384885: BROEKHOFF, K.H. - Enkele aspecten van het politievraagstuk.
%23230169: BROEKHOVEN, REMKO VAN. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: BROEKHUIJSE, HUUB J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23189053: BROEKHUIS, TON - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23118089: BROEKHUIZEN, FLEUR ANTOINETTE. - A laboratory route to interstellar ice.
%23125666: BROEKMAN, JAN M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%236661: BROEKMAN, JAN M. - Mens en Mensbeeld van ons recht : over recht en antropologie. Deel 1: Antropologie.
%236657: BROEKMAN, JAN M. - Recht en antropologie.
%231371: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Developing countries and N.A.T.O. Strategic economic importance of the developing countries for N.A.T.O.
%23279277: BROEKMEYER, MARIUS JOSEPH. - Stalin, de Russen en hun oorlog.
%23255336: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Een versterking van de minister-president?
%23261151: BROERE, R. - Het onderwijs in de lagere school. 3e druk.
%2389197: BROERS, E.J.M.F.C. & B.C.M. JACOBS (EDS.) - Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Politica : handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002.
%23150418: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
%23196083: BROERSMA, KOERT. - 'Buigen onder de storm' : levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944.
%23147107: BROERSMA, LOURENS. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23214213: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam : de Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
%23154119: BROGAN, D.W. - De vrije staat : enkele beschouwingen over zijn practische waarde.
%23277621: BROGAN, HUGH. - Alexis de Tocqueville : a life.
%23178063: BROICH, ULRICH & SUSAN BASSNETT (EDS.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%232007: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23184022: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23101670: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%23179184: BROKKEN, JAN C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: BROLLO, BORIS (ED.). - Biagio Pancino.
%23193515: BROLSMA, L. - Tjitte Winia.
%23155739: BROM, GISB. & A.H.L. HENSEN (EDS.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw.
%23106916: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23101672: BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
%23101673: BROM, GERARD. - Boekentaal.
%23159248: BROM, DANIEL. - Traumatische ervaringen en psychotherapie.
%23278330: BROM, GERARD. - Multatuli.
%2377376: BROM, GISBERT (ED.) - Archivalia in Italie : belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Deel 1 : 1e & 2e stuk : Rome: Vaticaansch archief; Deel 2 : Rome: Vaticaansche bibliotheek. Deel 3 : Rome: overige bibliotheken en archieven.
%234043: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%2358465: BROM, GERARD. - Nietzsche's antichrist.
%23224000: BROMBERG, ANNE R. AND KARL KILINSKI II. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%2382970: BROMHEAD, PETER A. - Britain's developing constitution.
%23255798: BROMLEY, SIMON (ED.) - Governing the European Union.
%23140717: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%23166064: BRON, ROLAND. - Literaire rechtspraak.
%23276611: BRONEER, OSCAR. - The South Stoa and its roman successors.
%23186308: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
%2331011: BRONGERSMA, EDWARD. - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.
%23153801: BRONKHORST, W. - Van Moissac tot Reims : beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
%23105495: BRONKHORST, S. VAN. - Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique
%23220972: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%2317204: BRONKHORST, C. - Overmacht in het strafrecht.
%23164530: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23239873: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the enlightment toward a politics of radical engagement.
%2382211: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822.
%23280404: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers.
%23261867: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : projecties.
%23270075: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : Livre d'image = Bilderbuch.
%2362170: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
%2346164: BROOK, ANDREW. - Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction.
%23204540: BROOKE, GEORGE M. - John M. Brooke, naval scientist and educator.
%23240930: BROOKMAN, PHILIP & MARTA BRAUN., MUYBRIDGE, EADWEARD. - Helios : Eadweard Muybridge in a time of change.
%235693: BROOKMEYER, RON. - AIDS epidemiology : a quantitative approach.
%2399344: BROOKS, N. - Abraham Lincoln and the downfall of American slavery.
%23246412: BROOKS, CHRIS. & PETER FAULKNER (EDS.) - The white man's burdens : an anthology of British poetry of the Empire.
%2398454: BROOKS, CLEANTH. - Historical evidence and the reading of seventeenth-century poetry.
%23116339: BROOKS, J. AND D.J. TAYLOR. - Eggs and egg products.
%23275377: BROOKS, DANIEL R. - Parascript : parasites and the language of evolution.
%2362237: BROOKS, DREX. - Sweet medicine : sites of Indian massacres, battlefields, and treaties.
%23181413: BROOKS, CHRISTOPHER W. & MICHAEL LOBBAN (EDS.) - Communities and courts in Britain, 1150-1900.
%2379768: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1600 en 1660.
%2375323: BROOS, C.H.A. (ED.). - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
%23256587: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK. - Johannes Vermeer.
%2381852: BRÖRING, H.E. - Richtlijnen : over de juridsche betekenis van circulaires, leidraden. aanbevelingen, brochures, plannen
%23249629: BRORS, CLAUDIA. - Anspruch und Abbruch : Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften.
%23249966: BROSIUS, HEINRICH. - Die Geld-, Wechsel- und Effekten-Arbitrage nach den heute geltenden Usancen gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor und zur Selbstbelehrung,
%23101166: BROSSET, M. - Collection d'historiens arméniens du 10e au 19e siècle.
%2365919: GILLETT BROTHERS (ED.). - The bill on London. Or, the finance of trade by bills of exchange.
%23276040: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS & DANIËL STOPENDAAL. - Het verheerlykt Watergraefs- of Diemer-meer, by de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaetzen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloem-perken : gemeene en byzondere ry- en wandel-wegen, maliebaen, herbergen en bruggen.
%23244289: BROUWER, G. - Zuiger-stoomwerktuigen. 2 Delen. Met atlas.
%23205377: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Parlement en buitenlands beleid.
%23212284: BROUWER, ERIK. - Into innovation : determinants and indicators.
%2328210: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%23183992: BROUWER, CORNELIS. - Wachter en Herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9.
%23101678: BROUWER, JOHAN. - Foraminiferal Assemblages from the Lias of North-Western Europe.
%23129990: BROUWER, A.S.I. - Met recht behoorlijk ingesloten.
%23262204: BROUWER, EVELIEN. - Digital borders and real rights : effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System.
%2331147: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%2338238: BROUWER, S. - Beurs en effectenhandel.
%2383053: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Wat maakt een goed jurist? : over de academische vorming en het recht.
%2339825: BROUWER, JANTINA. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw in België en in Nederland.
%2343118: BROUWER, K.J. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven : uiteenzetting en critiek.
%23101676: BROUWER, H.A. AND C.G. EGELER. - The Glaucophane Facies Metamorphism in the Schistes Lustrès Nappe of Corsica.
%2354804: BROUWER, J.TH.L. - Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na de Brede herwaardering.
%23247072: BROUWER, BERNARD. - Het autonome zenuwstelsel en het gevoel.
%2354085: BROUWER, BERNARDUS. - Over doofstomheid en de acustische banen.
%2332702: BROUWER, MARIANNE (ED. - Heart of Darkness.
%2327762: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij : brieven.
%23272322: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk. Deel 2: Philips Willem, de Spaanse prins van Oranje; Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
%23232387: BROUWER, C.G. - al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
%23205969: BROUWER, J.H. - Specimina linguae Frisiae veteris.
%23132959: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1988/1989 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1988/1989.
%2381733: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1995/1996 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1995/1996.
%23279278: BROVKIN, VLADIMIR N. - The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and the Civil Wars.
%23140796: BROWDER, ROBERT PAUL. - The origins of Soviet-American diplomacy.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%2342931: BROWN, ROBERT. - Explanation in social science.
%23221739: BROWN, JAMES DEAN - Perspectives on teaching connected speech to second language speakers.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%23121843: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.), BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J. & WYNN, H.P. (EDS.) - Jack Carl Kiefer. Collected Papers. Supplementary Volume.
%23121558: BROWN, PAULA. - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%23171161: BROWN, CHARLES V. - The Nigerian banking system.
%23125565: BROWN, ALEXANDER. - Personal responsibility : why its matters.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.
%23205348: BROWN, GUY STORY. - Calhoun's philosophy of politics : a study of A disquisition on government.
%23116296: BROWN, LIONEL NEVILLE &JACOBS, FRANCIS GEOFFREY. - The Court of Justice of the European Communities.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%23278240: BROWN, PETER. - The ransom of the soul : afterlife and wealth in early western Christianity.
%23145032: BROWN, MICHAEL K. - Race, money, and the American welfare state.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23173712: BROWN, MARSHALL. - Turning points : essays in the history of cultural expressions.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23110079: BROWN, T. MERRITT. - Specification and uses of econometric models.
%23274623: BROWN, SEYOM. - The Illusion of Control: Force and Foreign Policy in the 21st Century.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%23113036: BROWN, FRASER. - Municipal Bonds : a statement of the principles of law and custom governing the issue of American municipal bonds with illustrations from the statutes of various states.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%2392995: BROWN, HENRY J. & ARTHUR L MARRIOT. - ADR principles and practice.
%2392733: BROWN, M., SATO, K. & ZAREMBKA, P. (ED.). - Essays in modern capital theory.
%2392122: BROWN, ESTER LUCILE. - Lawyers, law schools and the public service.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%23247953: BROWN, STUART (ED.) - Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers.
%2381384: BROWN, HORATIO F. - The Venetian Printing Press, 1469-1800 : a historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished.
%23232211: BROWN, L. CARL. - International politics and the Middle East : old rules, dangerous game.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2395136: BROWN, ANN ECKERT. - American wall stenciling, 1790-1840.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%2374705: BROWN, JULIE K. - Health and Medicine on Display: International Expositions in the United States, 1876-1904.
%23146875: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN. - The South and East African Year Book & Guide : 1928 edition : with atlas and diagrams.
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23275339: BROWN, GEOFF. - The life of James Brown : a biography.
%23280929: BROWN, NATHAN J. - Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government.
%23177203: BROWN, NEAL. - Tracey Emin.
%23195606: BROWN, JESSICA - Anti-Individualism and Knowledge.
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%2352158: BROWN, MURRAY. - On the theory and measurement of technological change.
%2348766: BROWN, PETER. - The Hypnotic Brain: Hypnotherapy and Social Communication.
%23280958: BROWN, STEPHEN A. - Revolution at the Checkout Counter: The Explosion of the Bar Code.
%23279279: BROWN, TIMOTHY SCOTT. - Weimar radicals : Nazis and communists between authenticity and performance.
%23278067: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23274803: BROWN, TERENCE. - Ireland : a social and cultural history, 1922 to the present.
%23268114: BROWN, RORY. - Fighting monsters : British-American war-making and law-making.
%23269899: BROWN, JANE K., MEREDITH LEE, & THOMAS P. SAINE (EDS.) - Interpreting Goethe's Faust today.
%23271914: BROWN, E.D. & R.R. CHURCHILL (EDS.) - The UN Convention on the law of the sea : impact and implementation : 19th annual conference : proceedings.
%23273685: BROWN, IAN - Changing identities, ancient roots : the history of West Dunbartonshire from earliest times
%23273905: BROWN, SERENA-LYNN & PRAAG, HERMAN M. VAN (EDS.) - Role Of Serotonin In Psychiatric Disorders.
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23253609: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - The international dimensions of internal conflict.
%23118384: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.) - Jack Carl Kiefer: Collected Papers III. Design of Experiments.
%23185263: BROWN, HILDA MELDRUM. - Heinrich Von Kleist : the ambiguity of art and the necessity of form.
%23101169: BROWNE, E.G. (ED/TR): - The New History of the Bab, 1880 (Tarikh-i-Jadid),
%23101170: BROWNE, E.G. - A volume of Oriental studies presented to Edward G. Browne...
%23232244: BROWNELL, EMERY A. - Legal aid in the United States : a study of the availability of lawyers' services for persons unable to pay fees.
%23280470: BROWNIE, BARBARA. - Type Image.
%2384827: BROWNING, CHARLES HENRY. - Magna Charta Barons and their descendants : with the story of the Great Charter of King John : sketches of the celebrated twenty-five sureties for its observance, and their lineal descents from them of the Members of the Baronial Order of Runnemede.
%23269783: BROWNING, ROBERT. - Justinian and Theodora.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%23281041: BROWNLIE, IAN. - System of the law of nations. Part 1 : State responsibility.
%23281042: BROWNLIE, IAN. - International law and use of force by states.
%236733: BROWNLIE, IAN. - The law relating to public order.
%235034: BROWNLIE, IAN. - Principles of public international law. 5th edition.
%23243054: BROWNLIE, IAN. - Basic Documents on Human Rights.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%23130203: BROYLES, MICHAEL - Music of the Highest Class: Elitism and Populism in Antebellum Boston
%23123375: BRUBACHER, JOHN S. - A History of the Problems of Education.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2399422: BRUCE, J. (ED). - Liber famelicus of Sir James Whitelocke.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%23275583: BRÜCKE, ERNST WILHELM VON. - Hoe behoedt men het leven en de gezondheid zijner kinderen?
%2363571: BRÜCKEL, A.J.W. - Indische bestuurshervorming. De tekst der wet.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%23221540: BRÜCKNER, JAKOB ERNST. - Dissertatio inauguralis iuridica de obligatione alternativa, quam vocant.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%23180572: BRUDNER, ALAN. - Punishment and Freedom.
%23279280: BRUDNER, ALAN. - The unity of the common law. 2nd edition.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2371625: BRUG, WOUTER VAN DER - Where's the party. Voters' Perceptions of Party Positions.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23132597: BRUGGEMAN, WILLY. - Naar een Vernieuwde Statistiek voor de Reguliere Politiediensten in België.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23175422: BRUGGEMAN, J.M. ... [ET AL.] RED. - Lex medicorum : van eenheid naar verscheidenheid in de medische beroepsuitoefening : liber amicorum Prof.mr. W.B. van der Mijn.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%23257199: BRUGGEMAN, WILLY ... [ET AL.] - Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar Panopticon.
%236915: BRÜGGEMANN, G.W.F. & E.C. COPPENS. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%23276975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus : een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
%23271068: BRUGGEN, COOSJE VAN - Frank O. Gehry : Guggenheim Museum, Bilbao
%23267115: BRUGGER, INGRID (ED.) - Liebe in Zeiten der Revolution : Künstlerpaare der russischen Avantgarde.
%23114235: BRUGIÈRE, PIERRE-F. - Les pouvoirs de l'Assemblée Génerale des Nations Unies et matière politique et de sécurité.
%2323328: BRUGMAN, TIL. - Bodem : Marcus van Boven, Gods knaap.
%23280548: BRUGMAN, J.M. - Papierfabricage : historie, ruwe grondstoffen, de grondstofbereiding, de papierstofbereiding, fabricage, papiersnijden, omgang met papier, kennis en onderzoek van papier, papierformaten, papier in het dagelijks leven, verkoopvoorwaarden, de calculator en het papier.
%234392: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%23281434: BRUGMANS, HAJO & ADRIAAN LOOSJES. - Amsterdam in beeld : ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan der stad. 6e druk.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%2390166: BRUGMANS, HENRI. - Denis de Rougemont en het Franse personalisme.
%23119704: BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE & PH. KLEINTJES (EDS.) - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23276465: BRUGMANS, EDITH ... [ET AL.] (ED.) - Rechtvaardigheid en verzoening : over de fundamenten van de moraal in een tijd van geweld.
%23146163: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
%2365927: BRUGMANS, E.H.L. & J.L.M. ELDERS (EDS.) - Recht en legitimiteit.
%2319228: BRUGMANS, HENRI. - De schuldvraag.
%23182279: BRUGMANS, HENRI. - De waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling.
%23281433: BRUGMANS, HAJO & ADRIAAN LOOSJES. - Amsterdam in beeld : ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan der stad.
%23278507: BRUGMANS, H. - Van raadhuis tot paleis : documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadhuis tot koninklijk paleis.
%23272440: BRUGMANS, HENRI. - Liber amicorum Henri Brugmans : au service de l'Europe : études et Témoignages édités à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire = striving for Europe : studies and tributes publ. on the occasion of his seventy-fifth birthday.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%2312899: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.
%23166088: BRUIJN, J. DE (ED.) - Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit op 18 november 1994.
%239994: BRUIJN, A.R. DE. - Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
%2346080: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag. 'A whole code of juvenile law'.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27