Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2315222: VONKEN, A.P.M.J. - Het internationale afstammingsrecht in perspectief.
%23269173: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23270175: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel I: algemeen deel IPR.
%23223558: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23139756: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%2313494: VOORDUIN, J.C. - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken. Dl. 1-11a. Compleet.
%23268030: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : [I].
%23268025: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : III.
%23268020: VOOREN, G.A.C. VAN. - G.A. Vorsterman van Oyen, 1836-1915 : een markante figuur uit Aardenburg.
%23267981: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : II.
%2359202: VOORHOEVE, MAAIKE. - Judges in a web of normative orders : judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law.
%23261040: VOORHOEVE, JACOB. - Hygiéne : geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%23265881: VOREN, ROBERT VAN (ED.) - Soviet psychiatric abuse in the Gorbachev era.
%2327036: VORIS, JACQUELINE VAN. - Carrie Chapman Catt : a public life.
%2359266: VORIS, JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23267904: VORNDRAN, OLIVER. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2368883: VOS, NATHALIE ALINE DE - Europeanisering van het vertrouwensbeginsel : betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en BelgieÌ in het kader van een groeiend ius commune = Europeanization of the principle of legitimate expe.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%2340540: VOS, PETER, A.S. HARTKAMP (E.A.). - Recht gedicht naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%23268044: VOS, H. - Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuishouding = Quantitative investigations on the relations between public finance and the national economy.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter : in het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%233714: VOSS, VIVIAN. - Beeld van een partij : de documentaire geschiedenis van D'66.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%23269930: VOSTERS, SIMON A. - La dama y el humanista : Dona Mencia de Mendoza y Juan Luis Vives entre Flandes y Valencia.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL.] - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%23107101: VRANKEN, J.B.M. - Algemeen deel *** : een vervolg. (Asser-serie).
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%23243013: VREDENBERG, JAN P. - Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408).
%233832: VREDENBURG, W.C.A. BARON VAN. - De Nationaal-Historische Partij.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy : legal, economic, and political dimensions.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%23264189: VRIEND, KOEN. - Avoiding a full criminal trial : fair trial rights, diversions and shortcuts in Dutch and international criminal proceedings.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%2391606: VRIES, R.J. DE. - Juridische fusie.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%23185823: VRIES, HANS DE. - Essai sur la terminologie constitutionnelle chez Machiavel ('Il Principe')
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23108267: VRIES, M.J. DE. - De burgerlijke rechter in belastingzaken.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23232683: VRIES, HERMAN DE. - The earth museum catalogue 1978-2015.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23263811: VRIES, BERT DE & JOHAN GOUDSBLOM (EDS.) - Mappae Mundi : humans and their habitats in a long-term socio-ecological perspective : myths, maps and models.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%2371814: VRIES-LEEMANS, M.J.H.J. DE. - Art. 140 Wetboek van Strafrecht : een onderzoek naar de strafbaarstelling van de deelneming aan misdaadorganisaties.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23116652: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%23189204: VRIES, G.J. DE. - Spel bij Plato.
%23205393: VRIES, J. DE. - De gekozen burgemeester.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%2384632: VRIES, W.G. DE. - Rechtspersonen zijn rechtspersonen, want een mens is maar een mens. Rede.
%2375338: VRIES, KARIN MARIA DE. - Integration at the border : the Dutch Act on Integration Abroad in relation to International Immigration Law.
%235495: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%2347889: VRIES, H.J. DE. - De ruimte begrensd : het bestemmingsplan en het spanningsveld tussen beleidsruimte en rechtszekerheid.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%23268381: VRIES-BOUW, MARJAN DE. - Neurobiological stress parameters in relation to disruptive behaviour : a longitudinal study in delinquent male adolescents.
%23270485: VRIES, THEUN DE. - Spinoza : beeldenstormer en wereldbouwer.
%23267809: VRIES, JAN DE & AD VAN DER WOUDE. - Nederland 1500-1815 : de eerste ronde van moderne economische groei. 2e druk.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23266952: VRIES, HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
%23266167: VRIES, TIEMEN DE. - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
%23264654: VRIES, SANDRA DE. - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar : collectie-catalogus.
%23264455: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%2314172: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER & G.M.M. DEN DRIJVER. - Internationale koop van roerende zaken. Preadvies.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%23236412: VRIES, KLAAS DE. - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vóór de vestiging van het Bourgondisch gezag.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%23225577: VRIES LENTSCH-KOSTENSE, C.L. DE. - Overgangsrecht.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%23196392: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam : een toekomst-zedeklucht.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%2343777: VRIESENDORP, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud : een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van rechtshistorische aard.
%23232759: VRIESENDORP, DAVID, FRANS A. NELISSEN, MICHAÏL WLADIMIROFF (EDS.) - The Hague legal capital? : liber in honorem W.J. Deetman.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%2354657: VRIEZE, JOHN (ED.) - CoBrA Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen : hoogtepunten uit de verzameling.
%23230101: VRIEZE, JOHN (ED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten : uit de schatkamers van de Hermitage.
%23262497: VRIEZE, JOHN (ED.) - De rijkdom van Stroganoff : het verhaal van een Russische familie.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216302: VRIJLAND, C.W.D. - Gerecht in klein bestek : het Kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers.
%23216298: VRIJLAND, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23105694: VRIJMOED, G. - De arbeid in ethisch-economisch licht.
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23259902: VROEGOP, JAKOB & PETER J.P. TAK. - Opgelost : een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio's in Nederland (1996-2003).
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%23261699: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23206419: VROMANS, PIETER. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23128471: VROMEN, JACK J. - Evolution and efficiency : an inquiry into the foundations of 'New Institutional Economics'.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht : acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%2357278: VROOM, C. W - Bureaucratie: het veelzijdig instrument van de macht.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%23137684: VRYONIS JR., SPEROS. - The Turkish state and history : Clio meets the Grey Wolf.
%23146871: VUCINICH, WAYNE S. (ED.) - At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective. (War and Society in East Central Europe, Vol. X)
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23231828: VUIJSJE, BERT. - Avonturen in besturen : gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
%23236901: VUIJSJE, BERT & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Avonturen in besturen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%2392612: VUOLA, ELINA. - Limits of liberation.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23259475: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen : remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
%23199493: VUYST, BRUNO M. DE. - Documentaire kredieten.
%2327101: VUYST, PAUL DE. - Woman's place in rural economy : a study in sociology.
%23253250: WAAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%2323231: WAAIJER, B.C.M. - Statuten en statutenwijziging.
%23118917: WAAIJER, B.C.M. - De notaris, een vertrouwenspersoon.
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23102627: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 2-3 : Nature and Human Being. Man in General.
%23102631: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102630: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102629: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23102639: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 1 : Religion and Magic.
%23102640: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Index A-E.
%23102643: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23102634: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 7 : Bible.
%23102625: WAAL, HENRI VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23102626: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 2-3 : Nature and Human Being, Man in General.
%23102628: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23201638: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%2346793: WAAL-VAN WESSEM, I. DE. - Register Monografieën Nieuw BW.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%23102635: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 7 : Bible.
%23102623: WAAL, HENRI VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23258943: WAAL, H. VAN DE, TH. WÜRTENBERGER & W. FROENTJES. - Aspects of art forgery : papers read by H. van de Waal, Th. Würtenberger (Freiburg i. Br.) W. Froentjes at a symposium organized by the Institue of Criminal law and criminology of the University of Leiden.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23184120: WAARD, ROELOF VAN. - Étude sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
%237031: WAARD, B.W.N. DE. - Beginselen van behoorlijke rechtspleging m.n. in het administratief procesrecht.
%23225099: WAARD, B.W.N. DE. - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23272059: WAARDENBURG, JACOBUS DIEDERIK JAN. - L'Islam dans le miroir de l'Occident : l'approche compréhensive et la formation de l'image de la religion islamique chez quelques orientalistes occidentaux; une étude à propos de l'oeuvre de I. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, C.H. Becker, D.B. Macdonald, Louis Massignon.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%231532: WAARHEID. - Nederland's wedergeboorte.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%23144711: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2387792: WABNITZ, REINHARD JOACHIM. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%23257149: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%236558: WACHTER, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%23267757: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23231072: WACKER, CHRISTIAN (EDITOR) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23232376: WACKER, HEINZ. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL.] - Pioniers in toga.
%23266311: WACKS, RAYMOND. - Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory.
%23138190: WADDELL, HELEN. - Beasts and Saints.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.
%23257178: WADDY, HELENA. - Oberammergau in the Nazi era : the fate of a Catholic village in Hitler's Germany.
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%2355851: WADE, H.W.R. - Administrative law.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%2374812: WAELBROECK, MICHEL. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2334676: WAELBROECK, MARCEL. - Le transfert de la propriété dans la vente d'objets mobiliers corporels en droit comparé.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%23232788: WAELKENS, LAURENT. - Civium causa : handboek Romeins recht. 3e herziene druk.
%2327985: WAELKENS, LAURENT. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23190064: WAGENAAR, MARJA. - De Rijksvoorlichtingsdienst : geheimhouden, toedekken en openbaren : de rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 1994.
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%23136747: WAGENBERG, A.H.A.M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%237279: WAGENINGEN, HENRI VAN. - De regelgevende bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23231610: WAGNER, DR. GOTTFRIED - Twilight of the Wagners: The Unveiling of a Family's Legacy.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%2318344: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Erster Theil: Einleitung, Ordnung der Finanzwirtschaft, Finanzbedarf, Privaterwerb.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23234163: WAGNER, ALBRECHT. - Der Richter : Geschichte, Aktuelle Fragen, Reformprobleme.
%2322887: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Zweiter Theil: Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgemeine Steuerlehre.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23162647: WAGTENDONK, KEES. - Fasting in the Koran.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%2381248: WAKABAYASHI, BOB TADASHI. - Anti-foreignism and Western learning in early-modern Japan : the New theses of 1825.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23138466: WAL, HANS VAN DER. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23160680: WAL, S.L. VAN DER, P.J. DROOGLEVER & M.J.B. SCHOUTEN (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23191134: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza.
%23248735: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%23232724: WAL, G.A. VAN DER WAL & F.C.L.M. JACOBS (ED.) - Vragen naar zin : beschouwingen over zingevingsproblematiek.
%2326418: WAL, MARIJKE VAN DER. - Onvoltooid verleden tijd : witte vlekken in de taalgeschiedenis.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%23256247: WAL, GABINUS DE. - Oratio de claris Frisiae jureconsultis, dicta Franequerse d. VII Octobris MDCCCXVIII.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23198819: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23198802: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%23262848: WALCOTT, WILLIAM H. - Knowledge, competence, and communication: Chomsky, Freire, Searle, and communicative language teaching.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%23263542: WALDO, JIM. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%235120: WALDRON, JEREMY. - Partly Laws Common to All Mankind: Foreign Law in American Courts.
%23145679: WALDSTEIN, ABRAHAM SOLOMON. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23177925: WALFORD, JONATHAN. - The Seductive Shoes : Four Centuries of Fashion Footwear.
%23152333: WALGRAVE, J.H. - Op menselijke grondslag : grondpijlers voor een christelijk humanisme.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%23265783: WALINE, MARCEL. - Traité élémentaire de Droit Administratif.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23130329: WALING, CORNÉLIE. - Het materiële milieustrafrecht.
%23261819: WALING, CORNÉLIE. - Das niederländische Umweltstrafrecht : eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%23248344: WALKER, KARA. - Kara Walker : my Complement, my Enemy, my Oppressor, my Love.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%2353999: WALKER-SMITH, DEREK. - The protectionist case in the 1840's.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%23174420: WALKER, DANIEL. - Military law.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%23207934: WALKLAND, S.A. - The legislative Process in Great Britain.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%239806: WALL, E.H. - The Court of Justice of the European Communities : jurisdiction and procedure.
%23171423: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%23255292: WALLACE, REBECCA M.M. - International human rights : text and materials.
%2318499: WALLACE, BRUCE. - Fifty years of genetic load : an odyssey.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23246432: WALLACE, LEE. - Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities.
%23263483: WALLACE, WILLIAM - Regional Integration: The West European Experience (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2332073: WALLACE, JAMES M. - Norms and Practices.
%23250071: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23208455: WALLACE, W. & I. HERREMAN (EDS.) - A community of twelve? : the impact of further enlargement on the European Communities : Bruges week 1978 = Une communauté à douze? : l'impact du nouvel élargissement sur les Communautés européennes : semaine de Bruges 1978.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23222522: WALLACH, LORI & PATRICK WOODALL. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%2329: WALLACH, BRET. - Losing Asia : modernization and the culture of development.
%23250130: WALLAGH, GUIDO. - Oog voor het onzichtbare : 50 jaar structuurplanning in Amsterdam 1955-2005.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%2385097: WALLE, ETIENNE VAN DE. - The female population of France in the nineteenth century. A recontruction of 82 départements.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23172142: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth-century.
%23172144: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system. II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%23110869: RICHARD OF WALLINGFORD. - Richard of Wallingford : an edition of his writings. Vol. 1: Texts and translations; Vol. 2: Introductions and commentaries to the texts; Vol. 3: Illustrations, tables, appendixes, glossaries, bibliography and indexes.
%23246046: WALLIS, BRIAN. - African American vernacular photography : selections from the Daniel Cowin Collection.
%23242543: WALLISER, JAN (EDITOR) - Budget Support as More Effective Aid?: Recent Experiences and Emerging Lessons.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23216315: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23158607: WALLRAFEN, HANNES. - Een dagreis naar Macondo.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23271611: WALLS, LAURA DASSOW. - Emerson's Life in Science: The Culture of Truth.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23242538: WALRAVEN, KLAAS - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%23202907: WALRAVEN, BOUDEWIJN. - Songs of the shaman : the ritual chants of the Korean mudang.
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23176670: WALSH, STEPHEN. - Musorgsky and his circle : a Russian musical adventure.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%2353802: WALSH, WILLIAM F. - Outlines of the history of English and American law.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%2367632: WALT, A.J. VAN DER. - The law of neighbours.
%2375700: WALT, J.C. VAN DER. - Delict: principles and cases.
%2369842: WALT, A.J. VAN DER. - Die ontwikkeling van houerskap.
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%23255169: WALTER, ROBERT & RUDOLF THIENEL (EDS.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%23115314: WALTER, HELGA. - Das Selbstverständnis des modernen Algeriens : die historisch-nationalen und islamischen Elemente.
%2379408: WALTER, FERDINAND. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%23267533: WALTER, HELGE. - Actio iniuriarum : der Schutz der Persönlichkeit im südafrikanischen Privatrecht.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%2384507: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23208981: WALTERS, DAVIS & DAVID WHITE - Retail marketing management .
%23228551: WALTERS, VERNON - The Mighty and the Meek.
%23238741: WALTERS, MICHAEL. - A concise history of ornithology.
%23166199: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%23238208: WALTERS, F.P. - A history of the League of Nations.
%23229975: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van de Barok.
%23268399: WALTHER, INGO F. & RAINER METZGER. - Marc Chagall, 1887-1985 : schilderkunst als poëzie.
%233849: WALTMANS, HENK. - Niet bij rood alleen : 15 Jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23249323: WALTON, STUART. - A natural history of human emotions.
%23263795: WALTON, C. DALE - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23238637: WALTON, HANES. - African American power and politics : the political context variable.
%2364996: WALTON, CRAIG. - De la Recherche du Bien : a study of Malebranche's science of ethics.
%23152989: WALTZ, SUSAN E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23129072: WALZ, GUSTAV ADOLF. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23238731: WALZ, GÜNTER. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: WALZ, ULF. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23143387: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23246980: WALZER, MICHAEL. - Arguing about War
%23256391: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23268814: WALZER, MICHAEL. - Grenzeloze rechtvaardigheid.
%2347304: WAMELEN, CARLA VAN. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%2313925: WAMMES, HENDRIK. - De gemeenschap naar komend recht : enige beschouwingen over de afdelingen 3.7.1 en 3.7.2 NBW.
%23173006: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23102651: WANDERS, R.J.A., R.B.H. SCHUTGENS AND H.F. TABAK (EDS) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%23152179: WANDERS, J.F. ... [ET AL.] - Politieke delicten of terrorisme.
%2387557: WANG, WILLIAM K. S. - Insider Trading.
%23201258: YIJING WANG. - Corporate reputation management : reaching out to financial stakeholders.
%23264074: WANG, LIYING. - Wheel of Time : Calendar design.
%23272782: WANG, DOMINIQUE T.C. - Les sources du droit japonais.
%237571: WANING, JAC. VAN. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: WANNER, RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%23266868: WANSEM, C. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
%2346262: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23226106: WANSINK, HANS. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575-±1650.
%233386: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%23269617: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23263279: WANYEKI, L. MUTHONI (ED.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: WAQUET, JEAN-CLAUDE. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%23263544: WARD, STEPHEN A. - Computation Structures.
%2380143: WARD, PATRICIA SPAIN. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23132850: WARD, KEN - Mass Communications and the Modern World.
%23114693: WARD, CHRIS. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%23220097: WARD, IRENE. - Literacy, ideology, and dialogue : towards a dialogic pedagogy.
%23219847: WARD, ROBERT B. - New York State government : what it does, how it works.
%23234165: WARD, KYLE ROY. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%23258409: WARD, ROBIN & RICHARD JENKINS (EDS.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%2322820: WARD, SUSAN - Fashion Show: Paris Style
%2359549: WARD, LESTER F. - Pure sociology : a treatise on the origin and spontaneous development of society.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%23256461: WARD, IAN. - Law, text, terror.
%23256076: WARD, MRS. HUMPHRY. - Sir George Tressady : roman.
%23117564: WARE, ALAN. - The Breakdown of democratic party organization 1940-1980.
%23224891: WARFFEMIUS, PIM M.J. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%2362977: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the late work.
%2383058: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the last decade.
%23270615: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : cosmos : drawing and collages.
%23270616: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol headshots : drawings and paintings
%23270617: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol, Modern Madonna drawings.
%23270618: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Duty free : paintings and drawings.
%23270619: WARHOL, ANDY. - Diane Keaton by Andy Warhol.
%23270620: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Knives Paintings and drawings.
%23270621: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : ten portraits of Jews of the 20th century, collages.
%23270622: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol's small world : drawings of children and dolls 1948-1985.
%23267106: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : portrait drawings.
%23141708: WARHUS, MARK - Another America. Native American Maps and the History of Our Land.
%23221402: WARIKOO, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%23196709: WARLOMOMT, HENRI. - L'accession de la femme à la magistrature.
%2312564: WARMELO, PAUL VAN. - Huldigingsbundel Paul van Warmelo : aangebied aan professor Paul van Warmelo by geleentheid van sy sewentigste verjaardag op 19 November 1984.
%2376730: WARMELO, PAUL VAN. - Vrywaring teen gebreke by koop in Suid-Afrika.
%23239953: WARMOLTS, RUDOLPHUS YSBRANDUS. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.
%23116017: WARNECK, JOH. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch.
%23198566: WARNER, MARINA. - Monuments & maidens : the allegory of the female form.
%23181111: WARNER, JAYNE L. - Elmali-Karatas II: The Early Bronze Age Village of Karatas.
%2370521: WARNER, HOMER R. - Computer--assisted medical decision-making.
%2367452: WARNICK, BARBARA. - The sixth canon: belletristic rhetorical theory and its French antecedents.
%23227069: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23172785: WARNKE, GEORGIA. - Legitimate differences interpretation in the abortion controversy and other public debates.
%23265087: WARNKE, GEORGIA. - Justice and interpretation.
%2341209: WARNKOENIG, L.A. & P.A.F. GERARD. - Histoire des Carolingiens.
%2379412: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST; TH.A. WARNKÖNIG & LORENZ VON STEIN. - Französische Staats- und Rechtsgeschichte.
%2379410: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts.
%23175297: WARNOCK, G.J. (ED.) - The philosophy of perception.
%23146715: WARNOCK, MARY - Existentialist Ethics.
%23253210: WARNOCK, G.J. - Contemporary moral philosophy.
%23253144: WARNOCK, MARY - Ethics since 1900. Third edition.
%23218711: WARREN, EARL. - The memoirs of Chief Justice Earl Warren.
%2341978: WARREN, DAVID S. - Syntactica: NeXTStep Edition.
%23184140: WARREN, SYBRANDUS JOHANNES. - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina's
%2369852: WARREN, CAROL A,, JACK ZUSMAN & STEPHAN J. MORSE (EDS.) - Court of Last Resort: Mental Illness and the Law
%23236566: WARREN, CAROL & JOHN F. MCCARTHY (EDS.) - Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal.
%2326392: WARREN, MARY ANNE. - The nature of woman : an encyclopedia & guide to the literature.
%23100940: WARREN, J. B. L. (LORD DE TABLEY) - A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms, use, makers and owners...
%234737: WARREN, H.C. (ED.) - Dictionary of psychology.
%2342913: WARRINER, DOREEN. - Land reform and development in the Middle East : a study of Egypt, Syria and Iraq. 2nd edition.
%2376074: WARSHAW, DAN. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
%23173381: WARTNA, B.S.J. & N. TOLLENAAR. - Bekenden van justitie : een verkennend onderzoek naar de ' veelplegers ' in de populatie van vervolgde daders.
%2344559: WARTNA, J.A. - Bouw en gebruik van econometrische modellen.
%23252969: WARTNA, B.S.J. - Evaluatie van daderprogramma's : een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive.
%23247643: WARTNA, B.S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies.
%23214797: WARWICK, DONALD P. - A theory of public bureaucracy : politics, personality, and organization in the State Department.
%2330842: WARWICK, PAUL. - The French Popular Front. A Legislative Analysis.
%2391039: WASCH, E.P.J. (ED.) - Hoofdzaken milieuheffingen.
%2376657: WASCHKE, HILDEGARD. - Juristisches Taschenwörterbuch in deutscher und französischer Sprache. Unter Mitberücksichtigung der diplomatischen Sprache. 1. Teil : Deutsch-Französisch; 2. Teil : Französisch-Deutsch.
%23239965: WASHINGTON, LINN. - Black Judges on Justice: Perspectives from the Bench (New Press Law in Context).
%2331841: WASIK, MARTIN. - Crime and the computer.
%2322699: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Produktenaansprakelijkheid in Europees verband.
%2350609: WASSENAER, GEERTRUID M. VAN. - Schadevergoeding: personenschade.
%2345796: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Eigen schuld en medeschuld volgens BW en NBW.
%23100942: WASSENAER-CROCINI, L. VAN - Florilegio di poesie nederlandesi (Olanda e Belgico). Cento poesi...
%2361900: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. VAN. - Eigen schuld.
%239808: WASSENBERGH, H.A. - Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the seventies.
%23192230: WASSERFALL, RAHEL R. (ED.) - Women and water : menstruation in Jewish life and law.
%2379414: WASSERMANN, RUDOLF. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik : eine logische Untersuchung.
%23151527: WASSERMANN, RUDOLF. - Justiz im sozialen Rechtsstaat.
%2379418: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Sammlung deutscher Rechtsquellen; Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379416: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Die irische Kanonensammlung.
%23258404: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2392184: WASSERSTEIN, B. & GREEN, M.J. (ED). - With justice for some : an indictment of the law by young advocates.
%23215188: WASSERSTROM, RICHARD A. - Morality and the law.
%23237526: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER DDR UND DEM MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ UND WASSERWIRTSCHAFT (ED.) - Sozialistische Landeskultur : Umweltschutz : Textausgabe.
%2310578: WASSING, AART. - Het tuchtrecht van het publiekvoetbal.
%23250381: WASSMANN, JÜRG (ED.) - Pacific answers to Western hegemony : cultural practices of identity construction.
%23249523: WASZAK, TOMASZ. - Das zerstreute Kunstwerk und die Zusammenleser über Multitextualität als literarisches Motiv , theoretisches Konzept und empirische Rezeptionspraxis , mit besonderer Berücksichtigung eines Bernhardschen Multitexts.
%23199974: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
%2361309: WATANABE, MASAO. - The Japanese and Western science.
%23255382: HUMAN RIGHTS WATCH. - World report 2010 : events of 2009.
%2357646: HUMAN RIGHTS WATCH. - Slaughter among neighbors : the political origins of communal violence.
%23161732: AMERICAS WATCH. - El Salvador's decade of terror : human rights since the assassination of Archbishop Romero.
%233567: HUMAN RIGHTS WATCH. - Death by default : a policy of fatal neglect in China's state orphanages.
%23228311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process.
%23228299: HUMAN RIGHTS WATCH. - Cuba's Repressive Machinery: Human Rights Forty Years After the Revolution.
%23228314: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court.
%23228408: HUMAN RIGHTS WATCH. - U.S.: Cold Storage -- Supermaximum Security in Indiana.
%2386004: HUMAN RIGHTS WATCH. - The Unfair Advantage: Workers' Freedom of Association in the United States Under International Human Rights Standards.
%23229262: HUMAN RIGHTS WATCH. - Rwanda: Shattered Lives-- Sexual Violence During the Rwandan Genocide.
%23230743: MIDDLE EAST WATCH. - Human Rights in Iraq.
%2388893: HUMAN RIGHTS WATCH. - Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era.
%2383556: HUMAN RIGHTS WATCH. - From the household to the factory : sex discrimination in the Guatemala Labor Force.
%23224247: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court..
%23217311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Hidden in Plain View: Refugees Living without Protection in Nairobi and Kampala.
%2365904: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World.
%2365909: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2001: Toward a Mine-Free World.
%23228645: HUMAN RIGHTS WATCH. - War Without Quarter: Columbia and International Humanitarian Law.
%23102653: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
%23146993: WATERBURY, JOHN - Egypt: burdens for the past, options for the future.
%23270030: WATERFIELD, ROBIN. - Taken at the flood : the Roman Conquest of Greece.
%2343185: WATERS, EVERETT - Caregiving, Cultural, and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and Working Models: New Growing Points on Attachment Theory and Research ... Society for Research in Child Development).
%23253985: WATERS, DONALD. - Operations Management : Producing Goods and Services
%23204149: WATERS, KRISTIN. - Women and men political theorists : enlightened conversations.
%238131: WATERS, MAURICE. - The Ad Hoc Diplomat : a study in municipal and international law.
%23268548: WATERS, TIMOTHY WILLIAM (ED.) - Milosevic trial : an autopsy.
%23198035: WATERSON, MICHAEL. - Economic theory of the industry.
%2360079: WATKIN, THOMAS GLYN. - The nature of law.
%23171897: WATKIN, THOMAS G. (ED.) - Legal record and historical reality : proceedings of the Eighth British Legal History Conference Cardiff 1987.
%23190491: WATKIN, JULIA. - Kierkegaard.
%23130494: WATKINS, E. SIEGEL - On the Pill : a Social History of Oral Contraceptives, 1950-1970
%2364411: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%2379423: WATSON, ALAN. - The law of property in the later Roman Republic.
%2379421: WATSON, ALAN. - The law of obligations in the later Roman Republic.
%2379422: WATSON, ALAN. - The law of persons in the later Roman Republic.
%23115175: WATSON, JAY. - Forensic fictions : the lawyer figure in Faulkner.
%23185575: WATSON, TONY J. - Sociology, work and industry.
%23152464: WATSON, ALAN. - Joseph Story and the comity of errors : a case study in the conflict of laws.
%23149722: WATSON, R.S. & EBREY, P. BUCKLEY - Marriage and Inequality in Chinese Society.
%23175672: WATSON, STEVEN. - Prepare for saints : Gertrude Stein, Virgil Thomson, and the mainstreaming of American modernism.
%23263367: WATSON, MARK W. (ED.) - Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
%23234894: WATSON, STEVEN. - Strange bedfellows : the first American avant-garde.
%23241703: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23187526: WATSON, RICHARD A. - Cogito, ergo sum : the life of René Descartes.
%23147042: WATSON, STEPHEN H. - Tradition(s) : refiguring community and virtue in classical German thought.
%23156521: WATSON, STEPHEN H. - Extensions. Essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%2361350: WATSON, ADAM, - Diplomacy : the dialogue between states.
%23218392: WATSON, KATHERINE. - Poisoned lives : English poisoners and their victims.
%2392025: WATSON, R.A. & DOWNING, R.G. - The politics of the bench and the bar. Judicial selection under the Missouri Nonpartisan Court Plan.
%23269705: WATSON, J. CARMICHAEL (ED.) - Mesca Ulad.
%23253116: WATSON, JOHN B. - Behaviorism.
%23201261: WATSON, J. WREFORD AND SISSONS, J.B. (EDS.). - The British Isles: A Systematic Geography.
%23111526: WATT, JEFFREY R. - The making of modern marriage : matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800.
%23261766: [GRASSELLI, MARGARET MORGAN ... ET AL.], WATTEAU, JEAN ANTOINE. - Watteau, 1684-1721 : National Gallery of Art, Washington, 17 juin - 23 septembre 1984, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 23 octobre 1984 - 28 janvier 1985, Château de Charlottenbourg, Berlin, 22 février - 26 mai 1985.
%23154390: WATTEL, H.M.J. - Inleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Politierecht.
%2384325: WATTEL, H.M.J. - De belastingwetten voor iedereen.
%23100316: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1994.
%23111831: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1980.
%23128951: WATTERICH, JOHANN MATTHIAS. - Pontificum Romanorum vitae, qui fuerint inde ab exeunte saeculo ix usque ad finem saeculi xiii, ab aequelibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, Bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus, adiectis suis cuique ex annalibus et documentis graviorbus editae.
%23144139: WATTERS, R. F. - Poverty and peasantry in Peru & Southern Andes, 1963-90.
%23217863: WAUGH, PROFESSOR EARLE - The Muslim Community in North America.
%23271184: WAUTERS, ALPHONSE. - Les libertés communales : essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le nord de la France et sur les bords du Rhin.
%2341831: WAUTISCHER, HELMUT - Ontology of Consciousness: Percipient Action (Bradford Book).
%23239056: WAUTISCHER, HELMUT (ED.) - Ontology of consciousness : percipient action.
%2351708: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier; Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23265723: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23171903: WAWN, ANDREW (ED.) - Northern Antiquity : the post-medieval reception of Edda and Saga.
%2373420: WAX, STEVEN T. - Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror - A Public Defender's Inside Account.
%23105701: VAN WAYENBURG, G.A.M. - De beteekenis van reflectorische bewegingen voor de zintuiglijke waarneming in verband met de wetten van Weber en Fechner door...
%23233942: WEALE, ADRIAN - Army of Evil: A History of the SS.
%23149750: WEAMYS, ANNA - A Continuation of Sir Philip Sidney's Arcadia.
%23110722: WEAR, ANDREW A.O. (EDS.). - Doctors and ethics: The earlier historical setting of professional ethics.
%2376358: WEARING, J.P. ... [ET AL.] (ED.) - G.B. Shaw : an annotated bibliography of writings about him. Volume 1: 1871-1830; Vol. 2: 1931-1956; Vol. 3: 1957-1978.
%23158020: WEATHERILL, STEPHEN & PAUL BEAUMONT - Ec law
%2348437: WEATHERSTONE, JOHN. - Tea--A Journey in Time: Pioneering and Trials in the Jungle.
%23150905: WEAVER, WARREN. - Wetenschap en verbeeldingskracht : een keuze uit het werk van Warren Weaver.
%23248067: WEAVER, KIMBERLY. - The violent universe : joyrides through the x-ray cosmos.
%23148715: WEAVER, R. KENT. - The Collapse of Canada ?.
%23231126: WEBB, MICHAEL - Steven Ehrlich: A Dynamic Serenity----House Design.
%23140918: WEBB, JOHN - A Roll of the Household Expenses of Richard de Swinfield, Bishop of Hereford, During Part of the Years 1289 and 1290.
%23155378: WEBB, THOMAS E. - The intellectualism of Locke. An essay.
%2329342: WEBB, A. DINSMORE (ED.) - Chemistry of Winemaking.
%23249468: WEBB, JAMES L. A. - Tropical pioneers : human agency and ecological change in the highlands of Sri Lanka , 1800-1900.
%2349259: WEBB, STEPHEN H. - Dylan Redeemed: From Highway 61 to Saved.
%23110552: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry.
%2340274: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry. 2nd edition.
%23169919: WEBB, BYRON HORTON. - Byproducts from milk.
%2357503: WEBB, R.C. & WEBB, S.A. - Jean Genet and his Critics: An Annotated Bibliography 1943-1980.
%23210816: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
%23148366: WEBEL, CHARLES. - Terror, terrorism, and the human condition.
%23102655: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
%23146015: WEBER, MAX. - Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehende Soziologie.
%2379424: WEBER, MAX. - Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung: eine Einführung.
%2379427: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23148426: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%2347959: WEBER, LUC - Reinventing the research university.
%2315642: WEBER, B.N. & H. HEINEN. - Bertolt Brecht : political theory and literary practice.
%23131597: WEBER, WILHELM. - Princeps : Studien zur geschichte des Augustus.
%23111304: WEBER, MAX. - Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehende Soziologie. 1. & 2. Halbband.
%23173480: WEBER, ROLF. - Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt.
%23118110: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2379425: WEBER, WERNER. - Die politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt.
%23241384: WEBER, THOMAS - Hitler's First War: Adolf Hitler, the Men of the List Regiment, and the First World War.
%23253217: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 3-I. Boek I : Geloven en weten; Boek II. Het bestaan van God.
%23253881: WEBER, DENNIS (ED.) - Traditional and alternative routes to European tax integration : primary law, secondary law, soft law, coordination, comitology and their relationship.
%235585: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23254504: WEBER, MARCEL. - Philosophy of experimental biology.
%23253215: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 1. Boek 1 : Het bestaan van de buitenwereld; Boek 2 : De ruimte.
%23137411: WEBER, MAX. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach Südeuropäischen Quellen.
%2379533: WEBER, MAX. - The theory of social and economic organization.
%23155420: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23207481: WEBER, R.G.S. - Die deutschen Corps im Dritten Reich.
%23157424: WEBER, REINHOLD W. - Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes 1939.
%2376694: WEBER, TOM. - All the heroes are dead: the ecology of John Steinbeck's Cannery Row.
%2393435: WEBER, MAX. - Methodologische Schriften. Studienausgabe.
%2373860: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I.
%23617: WEBER, ADOLPH DIETERICH. - Systematische Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung : mit einer vorläufigen Berichtigung der gewöhnlichen Theorie der Verbindlichkeit überhaupt.
%2341500: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%2332131: WEBER, ADOLF. - Depositenbanken und Spekulationsbanken : ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.
%23271471: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Einführing in die antike politische Theorie. 1. Teil : Die Frühzeit; 2. Teil : Von Platon bis Augustinus.
%23271564: WEBER, RENATE & NICOLE WATSON (EDS.) - Women 2000 : an investigation into the status of women's rights in Central and South-Eastern Europe and the newly independent states.
%23254804: WEBER, ADOLF. - Hochkonjunktur und Produktivität in weltwirtschaftlicher Sicht.
%23234131: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23208428: WEBER, DENNIS MANOLITO. - Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden : een onderzoek naar de Europeesrechtelijke grenzen van de bestrijding van belastingontwijking.
%23141048: WEBSTER, CHARLES. - The art and practice of diplomacy.
%2363469: WEBSTER, DANIEL. - The Papers of Daniel Webster : Legal papers.
%234558: WEBSTER, M. & SOBIESZEK. B. - Sources of self-evaluation: a formal theory of significant others & social influence.
%23270388: WEBSTER, R.A. - Industrial imperialism in Italy 1908-1915.
%23271998: WEBSTER, DANIEL. - The works of Daniël Webster. Vol. 1-6.
%23268572: WECH, PETRA. - Das Bankgeheimnis : Struktur, Inhalt und Grenzen einer zivilrechtlichen Schutzpflicht.
%23158878: WECHSLER, DAVID. - The measurement of adult intelligence. Third edition [1944].
%23211841: WEDDIGEN, WALTER. - Wirtschaftsethik : System humanitärer Wirtschaftsmoral.
%23174190: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%23212577: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Aan Wil besteed : bundel opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 26 mei 2003.
%2379306: WEDEL, WALDO R. - Prehistoric man on the great plains.
%23132447: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2356115: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%23195029: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%2392904: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels. Over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23172625: WEED, ELIZABETH, - Feminism meets queer theory.
%23210911: WEEDE, RUDOLF EVERARD WILLEM. - Eenige opmerkingen over de vereenigde-zittingen van de beide kamers der Staten-Generaal.
%23185657: WEEGEN, ANTOON J. H. VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus : Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
%2371761: WEEGHELS, S. VAN. - Improper use of tax treaties. (With particular reference to the Netherlands and the United States).
%23135121: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1936-1945 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23135140: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1946-1955 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23135119: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1956-1970 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23270167: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly : the Netherlands Magazine. Volume 5, Part 1. [Issues 1 (26-2-1945) - 26 (20-8-1945)].
%2323119: WEEKS, KENT. - Mastabas of Cemetery G 6000. Including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafamkh).
%23113728: A.H. VAN DER WEEL & BART WESTERWEEL (EDS.)., LEERSSEN, JOEP - Forging in the Smithy : national identity and representation in Anglo-Irish literary history.
%23204095: WEEL, BASTIAAN JOHAN TER. - The computerization of the labour market.
%2395972: WEEL, A.H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondrian, 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle d'après des documents inédits. Diss.
%23249312: WEELE, CORNELIA NEELTJU VAN DER. - Images of development : environmental causes in ontogeny.
%2345497: WEELE, J.J. VAN DER. - Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
%23185851: WEENEN, JOHANNES CORNELIS VAN. - Waste prevention: theory and practice.
%2341508: WEENER, J. - Bij de bron : korte overdenkingen.
%2355434: WEERAMANTRY, C.G. (ED.) - Human rights and scientific and technological development : studies on the affirmative use of science and technology for the furtherance of human rights.
%23255011: WEERAMANTRY, C.G. - The slumbering sentinels: law and human rights in the wake of technology.
%2372167: WEEREPAS, M.J.G.A.M. - Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
%23108362: WEERNEKERS, JAN. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de reformatie.
%2390781: WEERS, A. VAN. - Staat en persoon : de politieke filosofie van Emmanuel Mounier.
%23271474: WEERS, A.J.M. VAN - De publieke zaak.
%23266178: WEEVERINGH, J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel. Deel 2: Buitenlandsche staatsschuld.
%23115554: WEEVERS, TH. - Coornhert's dolinghe van Ulysse : de eerste Nederlandsche Odyssee.
%23102656: WEEVERS, TH. - Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort
%2381052: WEEZEL, MAX VAN & LEONARD ORNSTEIN. - Frits Bolkestein: Portret van een liberale vrijbuiter.
%23191566: WEGE, JOACHIM. - Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
%23131596: WEGELE, FRANZ XAVER VON. - Geschichte der Universität Würzburg. Im Auftrag des akademischen Senats verfasst.
%23213250: WEGELIN, E.A. - Urban low-income housing and development: A case study in Peninsular Malaysia (Studies in Development and Planning).
%23190749: WEGELIN,MARGREET M. - Moeders en vaders, scheiden en delen : constructies van gelijkheid in de verdeling van het ouderschap na echtscheiding.
%2379463: WEGENER, CHARLES. - The discipline of taste and feeling.
%2321238: WEGENER, GER J. - Sport in the member states of the European Community.
%23175622: WEGER, MICHIEL DE. - De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht.
%23201226: WEGGEMAN, JOHAN. - Controversiële besluitvorming : opkomst en functioneren van groen polderoverleg.
%23159106: WEGMAN, CORNELIS. - Psychoanalyse en cognitieve psychologie: een formalisering van Freuds vroegste theorie in het licht van de moderne cognitieve psychologie.
%23152417: WEGMANN, KONRAD ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 2: Theoretische Grundlagen zum Staatsrecht, Strafverfahrensrecht und zur Kriminologie in der VR China.
%23251075: WEGNER, PETER (EDITOR) - Research Directions in Concurrent Object-Oriented Programming.
%23127322: WEGNER, G. (ED.) - White Dwarfs.
%2392268: WEGNER, JUDITH ROMNEY. - Chattel or person? The status of women in the Mishnah.
%23219234: WEHRLI, MAX. - Formen mittelalterlicher Erzählung : Aufsätze.
%23263741: WEI, YEHUA DENNIS - Regional Development in China: States, Globalization and Inequality.
%23240566: WEIBEL, PETER (ED.) - Rosalie Light-Art: the Universal Theater of Light.
%23131240: WEICHARD, JÜRGEN (ED.) - Alois Janak
%23235100: WEIDE, J.A. VAN DER. - Mobiliteit van goederen in het IPR : tussen situsregel en partijautonomie.
%2386491: WEIDELENER, JOHANNES. - Der richterliche Vertragsschutz am Modell des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots des GmbH-Geschäftsführers.
%23149563: WEIDENFELD, WERNER. - America and Europe : is the break inevitable ?.
%23148595: WEIDENFELD, WERNER (ED.) - From alliance to coalitions : the future of transatlantic relations.
%23181102: WEIDLICH, THOM. - Appointment denied : The inquisition of Bertrand Russell.
%23162452: WEIDLICH, KARL. - Die Polizei als Grundlage und Organ der Strafrechtspflege in England, Schottland und Irland.
%2398885: WEIER, WILFRIED. - Phänomene und Bilder des Menschseins. Grundlegung einer dimensionalen Anthropologie.
%2321550: WEIERMAIR, PETER. - The Nude: Ideal and Reality--Photography
%23128306: WEIERS, MICHAEL (ED.) - Die Mongolen: Beiträge zu Ihrer Geschichte und Kultur.
%23246669: WEIGHTMAN, GAVIN. - The Industrial Revolutionaries: The Making of the Modern World, 1776-1914
%2374056: WEIJ, L.R. VAN DER. - De rechter als dictator? Dynamiek in de trias. Verschuivingen in de verhouding regelgeving, bestuur en rechtspraak. RAIO-congres bundel 18 en 19 maart 1987 Velthoven.
%23116874: WEIJDEN, P. VAN DER. - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
%23264391: WEIJDEN, GERA VAN DER. - Indonesische Reisrituale.
%23114598: WEIJEL, J.A. - Psychiatry in general practice.
%23194908: WEIJERMAN, J.W. JENNY. - Woningtoezicht.
%23185638: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn.
%2317818: WEIJERS, I. - Jeugdige dader, volwassen straf?
%23146497: WEIJERS, OLGA (ED.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
%23203753: WEIJERS, OLGA - Begrip of tegenspraak? : analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
%23267182: WEIJERS, RENÉ. - Dienen en deugen : kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders.
%23189822: WEIJLAND, HERMINA JOHANNA WILHELMINA. - Distributive forces in economic development processes : an analysis of the changing structure of income inequality in developing countries.
%23102658: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
%23230024: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
%23100944: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie = General and comparative dialectology : een verzameling studies van A. Weijnen : met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
%2358972: WEIJNEN, A.A. - Woordvorming in de Noordoostnederlandse dialecten : een verkenning.
%2377722: WEIJS, R.J. DE. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23139183: WEIJS, R.J. DE. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23173550: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen : de Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
%23119896: WEIL, HENRY. - Mélanges Henri Weil (1808-1909). Recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature Grecques dédié à Henri Weil à l'occasion de son 80e anniversaire.
%2316569: WEIL, PROSPER. - Le droit administratif.
%2328705: WEIL, GORDON LEE. - The European Convention on human rights. Background, development and prospects.
%2331687: WEILER, JOSEPH ... [ET AL.] - International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility (European University Institute - Series a).
%2375768: WEILER, A.G. (E.A.). - Structuralisme : voor en tegen.
%23250803: WEILER, PAUL C. - Medical malpractice on trial.
%2379428: WEILL, GEORGES. - L'école Saint-Simonnienne : son histoire, son influence jusqu'à nos jours.
%2379429: WEILL, GEORGES. - Un précurseur du socialisme: Saint Simon et son oeuvre.
%23219157: WEILL, GEORGES. - Histoire du mouvement social en France, 1852-1924.
%23272628: WEILL, SHARON. - The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law (International Law and Domestic Legal Orders).
%23158369: WEILNBÖCK, HARALD. - Was die Wange röthet, kann nicht übel seyn : Die Beziehungsanalyse der Entfremdung bei Hölderlin und Heidegger.
%23111023: WEIN, HERMANN. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
%23111015: WEIN, HERMANN. - Realdialektik : von hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie.
%23111179: WEIN, HERMANN. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophie Anthropologie und Sprachphilosophie.
%23110188: WEIN, HERMANN. - Positives Antichristentums : Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
%23198017: WEINBERG, GERHARD L. - Visions of victory : the hopes of eight World War II leaders.
%23166210: WEINBERG, SAUL S. - The Southeast Building, the Twin Basilicas, the Mosaic House.
%23234645: WEINER, HERBERT. - Perturbing the organism : the biology of stressful experience.
%23129922: WEINER, JAMES F. - The Lost Drum. The Myth of Sexuality in Papua New Guinea and Beyond.
%23231473: WEINER, SUSAN (ED.) - The French Fifties.
%2337626: WEINER, IRVING B. & ALLEN K. HESS (EDS.) - Handbook of forensic psychology.
%2345462: WEINER, JAMES F. - Mountain Papuans. Historical and comperative perspectives from New Guinea Fringe Highland Societies.
%23153124: WEINER, JONATHAN - Time, love, memory: a great biologist and his quest for the origins of behaviour.
%23120700: WEINGARTNER, PAUL & GEORG J.W. DORN (EDS.) - Studies on Mario Bunge's Treatise.
%23271261: WEINHART, MARTIN & MAX HOLLEIN. - German Pop
%2375455: WEINHAUSEN, HANS. - Die Sicherungsübereignung.
%23220914: WEINHOLD, ULRIKE. - Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750.
%23239631: WEINMAN, MICHAEL. - Pleasure in Aristotle's ethics.
%23250814: WEINREB, LLOYD L. - Oedipus at Fenway Park : what rights are and why there are any.
%23250363: WEINREB, LLOYD L. - Natural law and justice.
%2323013: WEINREB, F. - Statistische bepaling van de vraagcurve : toepassing op de Nederlandsche vraag naar suiker = Statistical determination of the demand curve : applied to the demand for sugar in the Netherlands.
%23163270: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 2: 1922-1937. (Philologische Schriften).
%23163275: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 1: 1907-1921. (Philologische Schriften).
%23163295: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 3: 1937 1970. (Philologische Schriften).
%23231897: WEINRIB, ERNEST J. - Corrective justice.
%23267849: WEINRICH, HARALD. - Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens.
%23227176: WEINSTEIN, CINDY (ED.) - The Cambridge companion to Harriet Beecher Stowe.
%2331410: WEINSTEIN, DAVID. - Utilitarianism and the New Liberalism.
%23209060: WEINSTEIN, MIRIAM. - De gouden sleutel : een biografie van de Jiddische taal.
%2330891: WEINSTEIN, F. - History and theory after the fall. An essay on interpretation.
%2398620: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
%23114341: WEINTRAUB, WIKTOR. - Literature as Prophecy.
%23180601: WEINTRAUB, STANLEY - MacArthur's war : Korea and the undoing of an American hero.
%2376617: WEINTRAUB, STANLEY (ED.) - The playwright and the pirate. Bernard Shaw and Frank Harris; a correspondence.
%23256889: WEIR, J.A. & D.G.T. WILLIAMS - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%23232920: WEIR, J.A. & D.G.T. WILLIAMS - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%23169300: WEIR, RUTH HIRSCH. - Language in the crib.
%2358844: WEIR, E. - Criminology. A scientific study of the modern crime problem.
%23257638: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Ungleiche Brüder.
%23257636: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Ein herr in den besten Jahren.
%23257635: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Ein Mädchen ohne Furcht.
%23228548: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Sogno : das Buch der Träume : ein Roman.
%23225895: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23225893: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23134101: WEISE, BERND. - Hubertus Giebe : Malerei 1974-1997.
%231917: WEISER, HARRY H. - Practical Food Microbiology and Technology.
%2319994: WEISGLAS, M. - Benelux : van nabuurstaten tot uniepartners.
%23233043: WEISHAUPT, J. TIMO - From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm: Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe.
%23252811: WEISHAUPT, ARND. - Die lex Voconia.
%23260250: WEISLER, STEVEN E. & SLAVKO MILEKIC. - Theory of language.
%23154665: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.
%23154660: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Oudheid. Met 339 afbeeldingen in den tekst en 4 gekleurde platen.
%23154667: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in het Noorden en de kunst van de 17e en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst.
%2379430: WEISS, EGON. - Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage. 1. Band: Allgemeine Lehren.
%2379432: WEISS, EGON. - Studien zu den römischen Rechtsquellen.
%23193790: WEISS, MANFRED. - Die Theorie der richterlichen Entscheidung stätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
%23218373: WEISS, THOMAS G. - Military-civilian interactions : intervening in humanitarian crises.
%23129183: WEISS, ALBRECHT. - Die rechtliche Stellung des deutschen Fremdenlegionärs.
%2357864: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community. 2nd edition.
%23236789: WEISS, ANITA M. - Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State.
%23243442: WEISS, THOMAS G. - Collective Security in a Changing World (A World Peace Foundation Study).
%23109900: WEISS, THEODORE J. - Food oils and their uses.
%23110712: WEISS, PAUL. - Toward a perfected state.
%23240351: WEISS, THOMAS G. & LARRY MINEAR (EDS.) - Humanitarianism across borders : sustaining civilians in times of war.
%23235358: WEISS, MARGARET., LILY TROKENBERG HECHTMAN & GABRIELLE WEISS. - ADHD in adulthood : a guide to current theory, diagnosis, and treatment.
%2390399: WEISS, DAVID W. - The wings of the dove: Jewish values, science and Halachah.
%23147219: WEISS, JACOB. - Werth und Bedeutung der Reformbestrebungen in der Classification der Psychosen.
%23256513: WEISS, JEFFREY S., VALERIE J. FLETCHER, KATHRYN A. TUMA. - Picasso : the cubist portraits of Fernande Olivier.
%23131792: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community.
%23191889: WEISS, LEONARD W. (ED.) - Concentration and price.
%23241506: WEISS, LINDA. - The myth of the powerless state.
%23169959: WEISS, PAUL. - Emphatics.
%23247396: WEISS, BERNHARD. - Michael Dummett.
%2392182: WEISS, PAUL. - Being and other realities.
%23165948: WEISS, PAUL. - Creative ventures.
%23241661: WEISS, ROBERT STUART. - The experience of retirement.
%23270632: WEISS, OLAF. - Der angemessene Handlungsrahmen der Zielverwaltung in der U¨bernahmesituation : eine rechtsvergleichende Analyse vor dem Hintergrund ökonomischer Überlegungen zur Corporate Governance.
%2388416: WEISSBACH, LEE SHAI. - Child labor reform in nineteenth-century France : assuring the future harvest.
%23248780: WEISSBRODT, D. ... [ET AL.] - Final report SIM conference on human rights factfinding, 2-4 June, 1983 Utrecht.
%23267755: WEISSE, CHRISTIAN ERNST. - Von den Vortheilen der teutschen Reichsverbindung : nebst einem kleinen Beytrage zum Staatsrecht des Mittelalters, nach Anleitung der schwäbischen Dichter.
%23220907: WEISSER, ELISABETH. - Georg Lukacs' Heidelberger Kunstphilosophie.
%23159057: WEISSER, KARL-FRIEDRICH. - Der Gewinn der Aktiengesellschaft im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Aktionären : eine handelsrechtliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung.
%2312876: WEISSER, MICHAEL R. - Crime and punishment in early modern Europe.
%23176459: WEISSMAN, STEPHEN R. - A culture of deference : Congress's failure of leadership in foreign policy.
%23246599: WEISSMAN, FABRICE (ED). - In the shadow of 'just wars' : violence, politics, and humanitarian action.
%2341906: WEISSMAN, DAVID. - The Cage: Must, Should, And Ought from Is.
%23110670: WEISSMAN, DAVID. - Intuition and ideality.
%23249320: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23222352: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23192144: WEISSMANN, GERALD. - Darwin's Audubon : science and the liberal imagination : new and selected essays.
%23262951: WEISSMARK, MONA SUE & DANIEL A. GIACOMO - Doing psychotherapy effectively.
%23160088: WEISWEILER, WILHELM - Geschichte des rheinpreussischen Notariates. 2 Volumes. Band 1.: Die franzoesische Zeit; Band 2.: Die preussische Zeit.
%2325829: WEISZ, GEORGE - Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization
%23215250: WEITLING, WILHELM. - Gerechtigkeit : ein Studium in 500 Tagen : Bilder der Wirklichkeit und Betrachtingen des Gefangenen.
%23215234: WEITLING, WILHELM. - Klassifikation des Universums.
%23215227: WEITLING, WILHELM. - Theorie des Weltsystems.
%23263216: WEITZMAN, MARTIN L. - The share economy : conquering stagflation
%23262659: WEITZMAN, MARTIN L. - The share economy : conquering stagflation
%2317640: WEIWEI, AI. - Becoming : images of Beijing's air teminal 3
%2317096: WEIWEI, AI. - Ai Weiwei : Interlacing.
%23174643: WEIZÄCKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken : herinneringen.
%2341193: WEIZSÄCKER, C.C. V. - Barriers to Entry. A theoretical treatment.
%23121002: WEKKING, JOOP. - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlande 1933-1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
%2313481: WEL, D. VAN DER. - Administratiefrechtelijke nulliteiten. Diss.
%23224998: WELCH, LARRY D. (FOREWORD) - The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, U.S. Interests, and World Order.
%23137715: WELCH, JR. RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
%2374092: WELCH, EVELYN S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%23143326: WELCH, BARBARA M. - Survival by Association. Supply Management Landscapes of the Eastern Caribbean.
%23163951: WELCHMAN, JENNIFER - Dewey's ethical thought.
%2379433: WELCKER, KARL THEODOR. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23247125: WELCKER, JOHANNES. - Die Organisation des Geld- und Bankwesens.
%23140580: WELD, WILLIAM ERNEST - India's Demand for Transportation.
%23263512: WELD, DANIEL S - Theories of Comparative Analysis.
%23140979: WELDEREN RENGERS, TH. VAN. - Was het verworpen Nederlandsch-Belgisch Verdrag een product van Franschen invloed?
%23173017: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift.
%236631: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%2330483: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849 tot 1891.
%2325432: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%23164664: WELDON, ARTHUR. - Gibson's Guide to Stephen's commentaries on the Laws of England.
%2342020: WELIE, F.A.M. VAN. - Canoniek huwelijksrecht.
%233844: WELIE, F.A.M. VAN. - Hoofdstukken van canoniek huwelijksrecht.
%23104985: WELKER, KLAUS EBERHARD. - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
%2335719: WELLENREUTHER, H., SCHNURMANN, C. (HRSG.). - Die Amerikanische Verfassung und Deutsch-Amerikanisches Verfassungsdenken : ein Rückblick über 200 Jahre.
%23234283: WELLENREUTHER, HERMANN & NORBERT FINZSCH (EDS.) - Visions of the future in Germany and America.
%23211626: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) : recueil thématique [ Resolutions ]
%23255354: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Resolutions and Statements of the United Nations Security Council (1946-1989): a thematic guide.
%23255356: WELLENS, KAREL. - Economic conflicts and disputes before the world court (1922-1995) : a functional analysis.
%23221499: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23221488: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23236747: WELLER, MARC - Iraq and the Use of Force in International Law.
%23240544: WELLER, MARC & KATHERINE NOBBS (EDS.) - Asymmetric autonomy and the settlement of ethnic conflicts.
%23234297: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23271088: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Prajudizien im Verstandnis der deutschen Rechtswissenschaft: E. rechtshistor. Beitr. zur Entstehung u. Funktion d. ... zur Rechtstheorie ; 77) (German Edition)
%23271121: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23173468: WELLMAN, FREDERICK L. - Coffee : botany, cultivation and utilisation.
%233846: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%23272607: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH - Liberal Rights and Responsibilities: Essays on Citizenship and Sovereignty.
%2388010: WELLS, G.A. - What's in a name?: reflections on language, magic, and religion.
%23270370: WELLS-GRECO, MICHAEL. - The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements : the past, the present, the future.
%23838: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN. - Aloofness & neutrality : studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions.
%23190444: WELSBY, D.A. & C.M. DANIELS. - Soba : archaeological research at a medieval capital on the Blue Nile.
%23243885: WELSH, FRANK. - The battle for Christendom : the Council of Constance, 1415, and the struggle to unite against Islam.
%2391442: WELSH, ALEXANDER. - Freud's wishful dream book.
%23235284: WELTEN, B.J.A.M. - Politie in ontwikkeling : visie op de politiefunctie.
%23100285: WELTMAN, JOHN J. - World politics and the evolution of war.
%2337038: WELY, PAUL AGATHO VAN - Arbeid , gezondheid en welzijn in de toekomst : toekomstscenario's arbeid en gezondheid 1990-2010.
%23128555: WEMPE, J.F.D.B. - Market and Morality; Business Ethics and Dirty and Many Hands Dilemma.
%23160460: WENDE, MARIJK VAN DER & MAARTEN VAN DE VEN (EDS.) - The use of ICT in higher education : a mirror of Europe.
%23188838: WENDEL, HERMANN - De Marseillaise : biografie van een volkslied.
%238757: WENDELS, A. - Internationale echtscheidingen.
%23159469: WENDT, IDA. - The tension between rules regulating the (liberal) professions and EC competition law : reason and passion in discussing professional regulation in EC competition law?
%23254986: WENDT, CARL-FRIEDRICH. - Deutung und Wirklichkeit.
%23117991: WENDT, DIRK & CHARLES VLEK (EDS.) - Utility, probability and human decision making.
%23124468: WENGEL, JAN TER. - Allocation of Industry in the Andean Common Market.
%2379435: WENGER, LEOPOLD. - Die Stellvertretung im Rechte der Papyri.
%23271862: WENGER, LEOPOLD. - Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern. Erster & Zweiter Band.
%2379657: WENGLER, WILHELM. - Beiträge zum Problem der internationalen Doppelbesteuerung : die Begriffsbildung im internationalen Steuerrecht.
%2379437: WENKEBACH, HEINZ. - Bestrebungen zur Enthaltung der Einheit des Heiligen Römischen Reiches in den Reichsschlüssen von 1661 bis 1806.
%23122493: WENNEKES, WIM - De Aartsvaders : grondleggers van Nederlandse bedrijven.
%23101003: WENNER, MANFRED W. - Modern Yemen: 1918-1966.
%23185272: WENTINK, BOUDEWIJN C. - De licentie in het vermogensrecht.
%23136645: WENZEL, STEFI. - Jüdische Bürger und kommunale Selbstverwalting in Preussischen Städten.
%23131595: WENZEL, ALFRED. - Die Weltanschauung Spinozas. 1. (einziger) Band: Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge.
%23120434: WEPPEN, WOLFGANG VON DER. - Die existentielle Situation und die Rede. Untersuchungen zu Logik und Sprache in der existentiellen Hermeneutik von Hans Lipps.
%2334450: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2358681: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2379439: WERDER, HANS. - Die Grundgedanken der Lehre vom Rechtsgeschäft im Strafprozess.
%23221088: WERDMÖLDER, HANS. - Een generatie op drift : de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep.
%2319402: WERDMÖLDER, HANS. - Marokkaanse lieverdjes : crimineel en hinderlijk gedrag onder Marokkaanse jongeren.
%23253199: WERDMÖLDER, HANS & LENNART VRIENS. - Peace matters : reflections on the culture of peace and tolerance.
%23208444: RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. - Radio Nederland Wereldomroep. Jaarverslag 1959.
%23124399: WERF, H.G. VAN DER. - Procederen of schikken : aspecten van het geldend maken van civiele rechten en bevoegdheden naar huidig en toekomstig recht.
%2373761: WERF, H.G. VAN DER. - Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Enkele beschouwingen over goede trouw, redelijkheid en billijkheid en het huidige en het komende contractenrecht.
%23231174: WERFF, EGBERT VAN DER & GERT KORTEKAAS. - Gruno's veste : een wandeling langs de vestingwerken van middeleeuws Groningen.
%2333820: WERFF, C. VAN DER (E.A.). - Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad.
%23136863: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met Inbegrip van de voormalig Hollandse Plaatsen.
%23225879: WERFF, C. VAN DER (E.A.). - Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad.
%2325457: WERFF, C. VAN DER. - Hoger beroep en de integratie : onderzoek naar strafzaken , civiele zaken en de unus in appel.
%2361963: WERFF, C. VAN DER. - Speciale preventie. Een penologisch onderzoek.
%23229915: WERFF, W.J. VAN DER. - Catalogus der bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
%23261968: WERGENS, ANNA. - Crime victims in the European Union.
%23231229: WERGER, F.M. - Loonsomheffing.
%237443: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden : opstellen over criminaliteit in Nederland.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9