Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23104866: GRONINGEN. - Ordonnantie op de Turf-accys, met d'aankleve van dien, in de Stadt Groningen.
%23102711: GRONINGEN. - Ordonnantie op de Ratel-wacht in Groningen.
%23102773: GRONINGEN. - Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinarise Beurten in 't ontfangen van de Vrachten, alsmede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren.
%2341837: BUREAU VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR ONDERZOEK VAN HET NEDERLANDSE VOLKSEIGEN TE AMSTERDAM EN HET NEDERSAKSISCH INSTITUUT DER RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN. - Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse Bondsrepubliek.
%23105429: GRONINGEN. - Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, op het recht van de Stadts Accyzen.
%23106569: GRONINGEN. - Ordonnantie op het reinigen der merkten, straten, cingels, en andere publique plaatzen, &c. Op het vervoeren van de straten-drek, met de verhuiringe en verdere ankleve van dien. : Gearresteert den 10. februari 1730.
%2398239: GRONINGEN. - Ordonnantien van de H: Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen. I. Op't Neder-gerichte. II. Op't stuk van executie. Mitsgaders de instructie voor deser Stadts Pander en Water-Schulte.
%23100080: GRONINGEN. - Instructie voor des Stadts-Majeur in Groningen. : By d' H: H: heeren Borgemesteren ende raadt ge-arresteert den 21 October 1665.
%2398084: GRONINGEN. - Ordonnantie op de nieuws gemaeckte VISMERCKT, by der A. kerck ende instructie voor de Opsiender van dien : Ingevolge van de welcke het gemelte Visch-merckt jaarlijxs sal worden verhuyrt, en de respective visch-verkoopers haer voortaen in het verkopen van de zee-visch ende het gebruyken van des stadts visch-bancken strictelijck sullen hebben te reguleren.
%2397996: GRONINGEN. - Ordonnantie der H: Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, op het wercken en te doene proeve der Meester Timmer-Luyden ende Steen-Metselaeren, mitsgaders der selver Knechten ende haere Dach-huyren.
%23100957: GRONINGEN. - Ordonnantie voor de Voerlieden en Menners van de Turfwagens, binnen Groningen.
%2397351: GRONINGEN. - Ordonnantie van de H: Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen op 't versoecken en impetréren van relieven : Gearresteert in Curia, Iovis den 30 Augusti 1677.
%2397083: GRONINGEN. - Reglement voor de gewapende burgermagt der stad Groningen.
%23100793: GRONINGEN. - Ordonnantie op de verdeilinge der PANDEN onder de twalf Lanteern-opstekers, waar na deselve haar sullen moeten reguleren.
%23100801: GRONINGEN. - Ordonnantie van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de geprivilegeerde ende extraordinaris WEEK-MERKT in Groningen.
%2397615: GRONINGEN. - Instructie ende ordonnantie Ingevolge van dewelcke de afslagh van de Zee-visch sal werden gedaen.
%2397508: GRONINGEN. - Ordonnantie op de ratel-wacht by Borgemesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert den 17. November Anno 1681.
%2397488: GRONINGEN. - Ordonnantie van d' H: Heeren Borgemeesteren ende Raadt op't prothocol, ende 't recht van praeferentie.
%2397468: GRONINGEN. - Resolutie van Borgemesteren ende Raadt in Groningen Tot voortsettinghe van de Manufacturen ende Draperie.
%23106873: GRONINGEN. - Ordonnantie op allerhande Conventien ende Contracten in het gemeyn, ende op Koop en Verkoop in het besonder, by Borgemesteren ende Raadt, oudt en nieuw, met Tael-mannen ende geswooren Gemeente, gerevideert ende gearresteert den 25 April ende geaffigeert den eersten December 1701
%2397720: GRONINGEN. - Ordonnantie voor de VOERLIEDEN van GRONINGEN : waer nae deselve haer voortaen wegens d'ordinarise beurten in 't ontfangen van de vrachten alsmede de vreemde voerluyden alhijr komende sich sullen hebben te reguleren.
%23101926: GRONINGEN, B.A. VAN. - Le Dyscolos de Ménandre : étude critique du texte.
%23100508: GRONINGEN. - Ordonnantie op de forme van procederen in civiele ende criminale saecken, met den taux. Voor het krijghs-gerecht binnen Groningen. Op den 15. decemb. 1635. ende den 5. martii 1700 gearresteert.
%2397804: GRONINGEN. - Ordonnantie van de KLUFT, gearresteert by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen den 1 december 1658, en gerevideert den 13 februarii 1717.
%23159034: RIAGG GRONINGEN. - Grensverkenningen in de psychotherapie. Voordrachten bij het afscheid van Evert de Ruiter.
%23105548: GRONINGEN. - Jnstructie waar na de opzigter van de beurs zich zal moeten reguleren.
%2397467: GRONINGEN. - Reglement voor de gewapende burgermagt der stad Groningen : als mede ordre op het wachtgeld enz.
%23104824: GRONINGEN. - Ordonnantie voor de Stouwers van de Turf-wagens in Groningen.
%23102930: GRONINGEN. - Reglement tot verkortinge der Proceduren in cas d'appel van Klufts-oordeelen in Groningen.
%23172819: GRONINGEN, B.A. VAN. - Vrijheid en gebondenheid in den griekschen literairen vorm.
%23104277: GRONINGEN. - Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen gearresteerd. Omtrent het dragen en geeven van rouw, met den ancleve van dien, in deze stadt en stadts jurisdictien; als 't Gorecht Sappemeer, beide Oldambten, Wedde, Westerwoldinge-Landt, Bellingewolde en Bleyham.
%23100503: GRONINGEN. - Ordonnantie op de ACCYS van de KRAANE en desselfs geregtigheid in de stad Groningen.
%23105100: GRONINGEN. - Ordonnantie van Borgemeesteren ende Raadt in Groningen omtrent de Boekweiten-Mullers, en het Lot of Taxt van de Boekweite.
%23103624: GRONINGEN. - Instructie voor de Bezorgers en Anstekers der Lampen, dezer Stadts Lanteerns.
%23100821: GRONINGEN. - Instructie voor de commissaris of aanteikenaar der goederen en koopmanschappen, die van hier versonden werden op Leeuwarden, 't Heeren Veen, Sneek en de Lemmer of elders, met de geoctroyeerde vragtschepen, en vice versa.
%23100956: GRONINGEN. - Reglement op het sluiten en openen der poorten en boomen der stadt Groningen.
%23165692: GRONINGEN, JAN WESSEL VAN. - Over de wettelijke verplichting van de koopman tot boekhouden.
%23101611: GRONINGEN. - Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de Exercitie ende het Gebruik der BRAND-SPUITEN, mitsgaders de pligt van Officiers, ende Borger, van Brandt-meester, Opsigter, Watermenders, Koorendragers ende Ratelaars.
%2399669: GRONINGEN. - Ordonnantie der heeren Borgemesteren ende Raadt in Groningen. Op het wercken der Meester Timmerluyden ende Steenmetselaeren, mitsgaeders der selver Knechten ende haare respective Dach-huiren.
%2399748: GRONINGEN. - Ordre waer nae geprocedeert sal werden in revisie vande sententien van lieutenant ende hooftmannen der stadt Groningen ende Ommelanden.
%2395998: GRONINGEN. - Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op de Exercitie ende het Gebruik der BRAND-SPUITEN, mitsgaders de Pligt van Officier, ende Borger, van Brandmeester, Opsigter, Watermender, Koorendrager ende Ratelaar.
%23246099: GRONOVIUS, LAURENTIUS THEODORUS. - Dissertatio juridica inauguralis continens modos adquirendi dominii jure gentium ...
%2366703: GRÖNWOLDT, RUTH. - Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart : aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos.
%23165398: GROOF, JAN DE; CHANTAL DE SMET & HILDE PENNEMAN (EDS.) - Art meets Law in Education.
%2350954: GROOT, L.E DE, J.D.A. DEN TONKELAAR & H.AE. UNIKEN VENEMA (EDS.) - Verhalende rechtspraak : [200 jaar rechtspraak in Nederland].
%23194159: E.J.M. DE GROOT. - Boerinnen in beeld : veranderende opvattingen over boerinnen na de Tweede Wereldoorlog.
%2394695: GROOT, S.K. DE. - Internationale bewijsgaring in strafzaken III : Nederland en Frankrijk.
%2331023: GROOT, MAAIKE. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community : excavations in Tiel-Passewaaij.
%2383860: GROOT, G.R.J. DE. - Tarieven in de gezondheidszorg = Health care pricing in The Netherlands.
%2314968: GROOT, G.J. DE. - Vergoeding van planschade.
%2385565: GROOT, A.H. - Jaarrekening MKB 2012 : voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen..
%23145373: GROOT, A.D. DE. - Rede als Richtsnoer : bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof.dr. A.D. de Groot.
%23131642: GROOT, S.J. DE. - Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988.
%2341798: GROOT, G.R. DE. - Vergelijkt alles en behoudt het goede. Beschouwingen over onderwijs en onderzoek op het gebied van rechtsvergelijking.
%23110911: GROOT, G.R. DE. - Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht.
%23114828: GROOT, HUGO DE. - Van 't regt des oorlogs en vredes, behelzende het regt der nature en der volkeren, mitsgaders het voornaamste van 't openbaare borgelrijke regt
%23131096: GROOT, HUGO DE. - Aentekeningen over de Evangelien van Markus, Lukas, en Johannes ende Handelingen der Apostelen.
%23107722: GROOT, H. DE. - Bestuurdersaansprakelijkheid.
%2358349: GROOT, J.V. DE. - Het leven van den H. Thomas van Aquino.
%23214637: GROOT, C. N. DE. - Naar een nieuwe clerus : psychotherapie en religie in het maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid.
%2369046: GROOT, H. DE & P.A. STEIN. - Grondtrekken van het handelsrecht.
%2340536: GROOT, G.R. DE. - Staatsangehörigkeitsrecht im Wandel : eine rechtsvergleichende Studie über Erwerbs- und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit. Diss.
%23157380: GROOT, WILLEM DE. - [Grotio, Guilielmo]. Vitae jurisconsultorum quorum in pandectis extant nomina conscriptae.
%2338618: GROOT, GER ... (ED.) - Van agora tot markt : acta van de 18e Nederlands-Vlaamse filosofiedag.
%2313897: GROOT, L. DE. - Het Personeel Statuut van Apatriden en Bipatriden volgens Nederlansch Internationaal Privaatrecht.
%23200554: GROOT, JOHANNES CORNELIS. - Karl Barth en het Theologische Kenprobleem.
%23201377: GROOT, J.P. - De leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Borger.
%23224620: GROOT, GERDINKE DE. - Het deskundigenadvies in de civiele procedure.
%2356716: GROOT, J.F. DE ... [ET AL.] (RED.) - Sterk gecoördineerd : opstellen over de Wabo : Hoekstra-bundel.
%23235703: GROOT, A.H. - Jaarrekening MKB 2008 checklist : overzicht voorschriften middelgrote en kleine ondernemingen.
%2318758: GROOT-VAN LEEUWEN, LENIE DE ... [ET AL.] - Het gezag van de rechter.
%23101929: GROOT, A.D. DE. - Kern en consequenties van de Forumtheorie: over wetenschappelijke waarheid.
%23185962: GROOT, ROLF DE; ELIES STEYGER, RONALD VAN DEN TWEEL. - Onze Keus : pirouettes in het gemeenschapsrecht.
%23159538: GROOT, G.J. DE ... [ET AL.] - Planschadevergoeding. Schadeloosstelling en schadevergoeding : enige overeenkomsten en verschillen. Aktuele aspecten van onteigeningsrecht.
%2357996: GROOT, A.R.J. & H.J.L.M. VAN DE LUYTGAARDEN (EDS.). - Zonder meer recht.
%23195888: GROOT, JUNE DE. - Just rehabilitation : a comparative study.
%23186824: GROOT, G.R. DE. - Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2010-2011.
%235329: GROOT, A.D. DE. - Het object der psychodiagnostiek. Rede.
%23204942: GROOT, HUGO DE & G.C. MOLENDIJK. - De oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek.
%23177725: GROOT-VAN LEEUWEN, LENIE ELISABETH DE. - De rechterlijke macht in Nederland : samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur.
%2388942: GROOT, RUTGER S. DE - 'Hij kwam op Dreef.' Het Management van Popgroepen.
%234787: GROOT, A.D. DE. - Methodologie : grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
%23203650: GROOT, ADRIAAN D. DE & HENK VISSER. - Het forumwaarmerk van wetenschap : argumenten voor een nieuwe traditie.
%2316194: GROOT, S.K. DE. - Internationale bewijsgaring in strafzaken I : Nederland, Engeland & Wales.
%23238292: THEO THIJSSEN & ROB GROOTENDORST. - Theo Thijssen.
%23156199: GROOTENDORST, JAN. - De markthuur op kantorenmarkten in Nederland.
%23199680: GROOTENS, P.L.M. - Dominicus Baudius : een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu, 1561-1613.
%2370774: GROOTH, G. DE. - Beschrijving van het vermogensrecht in het algemeen, het erfrecht en de zakelijke rechten in de ontwerpen-Meijers, met enige critische kanttekeningen : prae-advies uitgebracht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland te houden te Vlissingen op 22 september 1955. Deel 1: Inleiding en het algemene deel van het vermogensrecht ; Deel 2: Het erfrecht en de zakelijke rechten.
%2329312: GROOTH, G. DE. - De invloed van dwaling op rechtshandelingen. Praeadvies ter behandeling in de Algemen Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen te Maastricht op 25 juni 1948.
%2380130: GROOTHUIS, M.M. ... [ET AL.] - De digitale overheid : preadviezen.
%2325401: GROOTHUYSE, J.W. - Het menselijk tekort van de pooier.
%233264: GROOTINGS, PETER. - Technology and work : east-west comparison.
%23184128: GROOTJANS, HENDRICUS H. M. - Het structuurvraagstuk in de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond. Een empirische benadering.
%23263612: GROPP, WILLIAM - Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface (Scientific and Engineering Computation).
%2333149: GROSE, CHRISTOPHER. - Milton and the sense of tradition.
%2384092: GROSHEIDE, F.W. - Auteursrecht op maat : beschouwingen over de grondslagen van het auteursrecht in een rechtspolitieke context.
%23110900: GROSHEIDE, F.W. & F.J.A. VAN DER VELDEN. - Uitkering en indexering na echtscheiding. Preadvies.
%2372515: GROSHEIDE, G.H.A. & G. NAUTA. - De executoriale kracht van grossen van notarieele akten.
%23165206: GROSKAMP-TEN HAVE, AMY. - Moeder.
%23248595: GROSS, HYMAN. - A theory of criminal justice.
%23236735: GROSS, KAREN - Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System.
%2377935: GROSS, GLORIA S. - This invisible riot of the mind : Samuel Johnson's psychological theory.
%2318673: GROSS, HANS & FRIEDRICH GEERDS. - Handbuch der Kriminalistik. 2 Bände.
%23262082: GROSS, JAN. - Angst. Antisemitisme in Polen na Auschwitz.
%23233442: GROSS, JAMES A. - Workers' Rights as Human Rights
%23207092: GROSS, MIRJANA. - Die Anfänge des modernen Kroatien : Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und -Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848.
%2323911: GROSS, JAN. - Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz
%23124654: GROSS, JONATHAN. - Thomas Jefferson's scrapbooks. Poems of nation, family & Romantic love collected by America's third president.
%23263614: GROSSBERG, STEPHEN (ED.) - Neural Networks and Natural Intelligence (Bradford Books).
%23193652: GROSSETESTE, ROBERT. - De Decem mandatis.
%23193763: GROSSETESTE, ROBERT. - De cessatione legalium.
%23251455: GROSSHOLTZ, JEAN. - Forging capitalist patriarchy : the economic and social transformation of feudal Sri Lanka and its impact on women.
%23255914: GROSSKURTH, PHYLLIS. - The secret ring : Freud's inner circle and the politics of psychoanalysis.
%2388754: GROSSMAN, GENE M. - Imperfect Competition and International Trade (Readings in Economics).
%2310619: GROSSMAN, JOANNA L. - Inside the castle: law and the family in 20th century America.
%2388355: GROSSMAN, SANFORD - The Informational Role of Prices (Wicksell Lectures).
%23216140: GROSSMANN, KLAUS. - Die mittelalterliche Gerichtsverfassung und Verwaltungsorganisation in Kaiserswerth nach dem Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert.
%23232268: GROSZ, GEORGE. - Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt!
%23249881: GROSZ, BARBARA J. (ED.) - Natural Language Processing (Special Issues of Artificial Intelligence).
%23227060: GROTE, RAINER. - Die Besteuerung deutsch-belgischer Erb- und Schenkungsfälle.
%23138642: GROTE, HEINER - Sozialdemokratie und Religion 1863-1875.
%23128792: GROTEFEND, KARL LUDWIG & G.F. FIEDELER - Urkundenbuch der Stadt Hannover : vom Ursprung bis 1369, nebst Nachtrag und Berichtigungen.
%23126693: GROTEFEND, HERMANN. - Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
%2349851: GROTH, PAUL. - Elemente der physikalischen und chemischen Krystallographie. Mit 4 Tafeln, 962 Textfiguren und 25 Stereoskopiebildern.
%23101338: GROTIUS, HUGO. - The world of Hugo Grotius (1583-1645) : proceedings of the International Colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam 6-9 April 1983.
%23157474: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10: 1639.
%23257474: GROTIUS, HUGO. - Anthologia Grotiana : a Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen Societas Juridica Grotius congregatis collata.
%23157477: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.
%23157478: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13: 1642.
%23157479: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14: 1643.
%23157480: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 15: januari - september 1644.
%23157481: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 16: oktober 1644-augustus 1645.
%23157482: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 17: Supplement 1583-1645.
%2377462: GROTIUS, HUGO. - The jurisprudence of Holland. The text translated with brief notes and a commentary by Robert Warden Lee.
%2377460: GROTIUS, HUGO. - Argumenti theologici, iuridici, politici.
%2377461: GROTIUS, HUGO. - De iure belli ac pacis libri III in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur [1993].
%2311736: GROTIUS, HUGO. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis : Libre Tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii, & auctioribus Ioannis Barbeyracii. Accedit H. Grotius Dissertatio de Mari Libero; Et Libellus Singularis De Aequitate, Indulgentia, & Facilitate. Editit atque praefatus est Meinardus Tydeman.
%23157483: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius [= The correspondence of Hugo Grotius]. Deel 3 (1626-1645) - 17 (Supplement).
%23157548: GROTIUS, HUGO. - [GROTII, HUGONIS]. De jure belli ac pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari libero, ac libello singulari De aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii v.c. notis in totum opus De jure belli ac pacis, ex altera recensione Joannis Barbeyracii
%23147092: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8: 1637.
%2383118: GROTIUS, HUGO. - Hugonis Grotii : in tres libros de iure belli ac pacis prolegomena = Hugo de Groot : voorrede tot de drie boeken over het recht van oorlog en vrede.
%23157469: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6: juni 1635 t/m februari 1636.
%23157470: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 5: 1632 t/m mei 1635.
%23157471: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 4: 1629-1631.
%23236210: GROTIUS, HUGO. - Het Leven van Hugo de Groot : vervattende zyne Studien, Schriften, Gezantschap en Staatkundige Verrichtingen ; van zyne Geboorte af tot zynene Dood toe.
%2324894: GROTIUS, HUGO. - Het Leven van Hugo de Groot : vervattende zyne Studien, Schriften, Gezantschap en Staatkundige Verrichtingen ; van zyne Geboorte af tot zynene Dood toe.
%2381936: GROTIUS, HUGO. - [HUGO DE GROOT]. Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt. Bevestigt met placcaten, ..., door Simon van Groenewegen van der Made.
%2350727: GROTIUS, HUGO. - The rights of war and peace. [1]: Book I; [2] Book II; [3] Book III.
%2360175: GROTIUS, HUGO. - [GROTII, HUGONIS]. De Jure Belli Ac Pacis : libri Tres; in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum annotatis, auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari Libero; ac libello singulari de AEquitate, indulgentia, & facilitate: Nec non Joh. Frid. Gronovii V.C. Notis in totum opud de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ad fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque auctorum laudatorum distinctius designavit; notulas denique addidit Joannes Barbeyrac.
%2349274: GROTIUS, HUGO. - [Hugonis Grotii]. De Jure Belli Ac Pacis. Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum annotatis, auctoris, ejusdemque dissertatione de Mari Libero; ac libello singulari de AEquitate, indulgentia, & facilitate: Nec non Joh. Frid. Gronovii V.C. Notis in totum opud de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ad fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque auctorum laudatorum distinctius designavit; notulas denique addidit Joannes Barbeyrac.
%236804: GROTIUS, HUGO. - Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid.
%23251195: GROTIUS, HUGO. - Verantwoordingh van de Vvettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant, sulcx die was voor de Veranderingh, gevallen in den Jare 1618 (...).
%23253089: GROTIUS, HUGO. - The poetry of Hugo Grotius : Sophompaneas, 1635. (De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 4 [A-B]).
%23253091: GROTIUS, HUGO. - The poetry of Hugo Grotius : original poetry 1604-1608. (De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 4 A-B).
%2313762: GROTIUS, HUGO. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis. An extract by B.M. Telders.
%23236543: GROTIUS, HUGO. - Le droit de la guerre, et de la paix.
%23222080: GROTIUS, HUGO & MERULA, PAULUS. - Hugo Grotius de mari libero : et P. Mervla de maribvs.
%23157472: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 3: 1626-1628.
%23157468: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7: maart 1636 t/m december 1636.
%23157475: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11: 1640.
%23157473: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 9: 1638.
%2345419: GROTIUS, HUGO. - La Vie et l'Oevre de Grotius (1583-1645).
%2314726: GROTIUS, HUGO. - [GROTII, HUGONIS]. De Iure Belli Ac Pacis. Libre Tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii, & auctioribus Ioannis Barbeyracii. Accedit H. Grotius Dissertatio de Mari Libero; Et Libellus Singularis De Aequitate, Indulgentia, & Facilitate. Editit atque praefatus est Meinardus Tydeman.Iure belli
%23220860: GROTIUS, HUGO. - De iure praedae commentarius = Commentary on the law of prize and booty. Vol. I: A translation of the original manuscript of 1604; Vol. II: The collotype reproduction of the original manuscript of 1604 in the handwriting of Grotius [belonging to the State University of Leyden].
%23253100: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 1B : Toelichting.
%23253093: GROTIUS, HUGO. - The poetry of Hugo Grotius : original poetry 1602-1603. (De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 3 A-B).
%23253094: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 2A : Tekst en vertaling).
%23253096: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 2B : toelichting).
%23253099: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. I: Oorspronkelijke dichtwerken. Deel 2, pars 1A : Tekst en vertaling).
%23243695: GROTTANELLI, VINIGI L. - The Python Killer: Stories of Nzema Life.
%23238869: SPINELLI GROUP. - A fundamental law of the European Union.
%23253462: ASPEN STRATEGY GROUP. - The United States and the use of force in the post-cold war era: An Aspen Strategy Group Report.
%2361868: ASPEN STRATEGY GROUP. - The United States and the use of force in the post-cold war era.
%23249794: ASPEN STRATEGY GROUP. - Securing peace in the new era : politics in the former Soviet Union and the challenge to American security : a report by the Aspen Strategy Group.
%23203295: GROUSSOT, XAVIER. - General principles of Community law.
%23116475: GROVER, PHILIP (ED.) - Ezra Pound. The London Years, 1908-1920.
%2342173: GROW, MATTHEW J. - Liberty to the Downtrodden: Thomas L. Kane, Romantic Reformer.
%23251131: GRUBE, FRANK & GERHARD RICHTER. - Das grosse Buch der Windjammer.
%23211058: GRUBER, ECKHART. - Der Mensch hascht unaufhörlich nach Vergnügen : zur Geschichte des Societätstheater in Dresden und anderer Bühnen im Taschenformat.
%23216319: GRUBER, ERNST (ED.) - Die Rechtsquellen des Kantons Zug.: Vorabdruck der Stadt- und Amtbücher von 1432 und 1566.
%23219281: GRUBER-MAGITOT, STÉPHANE. - Les conflits de Coutumes en matière de contrats dans la jurisprudence des Parlements : de Dumoulin au Code Civil.
%23263152: GRUBRICH-SIMITIS, ILSE - Back to Freud's texts : making silent documents speak.
%23231553: GRUEN, BOB (PHOTOGRAPHER) - New York Dolls: Photographs.
%23119233: GRUENBERG, ERNEST M. (ED.) - Vaccinating against brain syndromes : the campaign against measles and rubella.
%23131486: GRUIJTERS, ARNOLDUS PETRUS DENIS. - Financiële integratie en monetair beleid : een empirisch onderzoek naar de mobiliteit van het kapitaalverkeer in de geïndustrialiseerde wereld sinds het einde van het Bretton Woods-stelsel.
%23229165: GRUMLEY, JOHN E. - Agnes Heller : a moralist in the vortex of history.
%2339700: GRUNAU, ILONA. - Umsichtig : [das seitenverkehrte Buch ; Dokumentation der Ausstellung Neu 2000 des Fachbereichs Design der FH Düsseldorf].
%23176852: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe Maandagen.
%23166157: GRUNBERG, ARNON. - De azielzoeker : roman.
%23231045: GRUNBERG, ARNON. - De asielzoeker.
%2340976: GRUNBERG, ARNON & HANCO KOLK. - Van Istanbul naar Bagdad : [graphic novel].
%2315690: GRÜNDLER, OTTO - The intellectual climate of the early university : essays in honor of Otto Gründler.
%2316510: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Recente wetgeving effectentransacties.
%2385340: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. & C W M LIEVERSE (EDS.) - Wetgeving toezicht financiële markten 2013..
%2350912: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Koersen door de Wet op het financieel toezicht. 4e druk.
%23214717: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Uitgifte en levering van aandelen op naam : de nieuwe regeling ingevolge de Wet van 3 september 1992 inzake overdracht van aandelen op naam.
%23157523: GRUNEBAUM, CUSTAV E. VON. - Studien zum Kulturbild und Selbstverständnis des Islams [Gesammelte Aufsätze].
%23227355: GRUNEBAUM, CUSTAV E. VON. - Modern islam : the search for cultural identity.
%23199304: GRÜNEKLEE, KLAUS. - Bindungen von Geschäftsbedingungen in Austauschverträgen nach deutschem und EWG-Wettbewerbsrecht.
%2399106: GRÜNFELD, JOSEPH. - Science and values.
%2321208: GRÜNFELD, THOMAS. - Young steerer (junger Lenker), Erwin, misfit (Bulldog/goat), Colorado, doggy, Augenbilder, gluematic, MCC, misfit (pheasant/goat), Nottingham, o.T. (shelf) & others by Thomas Grünfeld : 'Collecting with a purpose' / by Magnus Mills.
%23205468: GRÜNHUT, CARL SAMUEL. - Lehrbuch des Wechselrechts.
%2377293: GRÜNHUT, MAX. - Anselm von Feuerbach und das Problem der strafrechtlichen Zurechnung.
%23205382: GRUNOW, D. (E.A.). - Lokale democratie vergeleken.
%23143824: GRUNWALD, MAX. - Spinoza in Deutschland.
%23211832: GRUNZEL, JOSEF. - System der Verkehrspolitk.
%232949: GRUPP, RUDOLF. - Der Einfluss des Artikels 85 EWG-Vertrag und der Verordnung Nr. 17 auf die Wirksamkeit wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen.
%23176733: GRUSA, KARL-ULRICH. - Zweidimensionale, interpolierende Lg-Splines und ihre Anwendungen.
%2360579: GRUSSENMEYER, A.C. - Vingt-cinq années d'épiscopat en France et en Afrique : documents biographiques sur son Éminence le Cardinal Lavigerie, Archevêque de Carthage et d'Alger, primat d'Afrique : à l'occasion de son jubilé épiscopal.j
%23231503: GRÜTZMACHER, GEORG. - Hieronymus : eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte. Band 1: Sein Leben und seine Schriften bis zum Jahre 385.
%23154901: GRÜTZMACHER, GEORG. - Hieronymus : eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte.
%236721: GRUYS, C. - De strijd over de historische interpretatie.
%23261518: GRUYS, C. - De strijd over de historische interpretatie.
%2316288: GRUYS, C. - Drieërlei wetsbegrip.
%23132578: GRUYTER, P.S. DE. - Nietigheden in het Strafproces en Techniek der Appelrechtspraak in Strafzaken. (5e druk)
%23198170: GRUYTER, P.S. DE. - Nietigheden in het strafproces en techniek der appèlrechtspraak in strafzaken.
%23235082: GRUYTER, W. JOS. DE. - A new approach to Maya hieroglyphs.
%2361119: GRYGER, PATRICK J. - L'épée et la corde : criminalité et justice à Fribourg (1475-1505).
%2319377: GRYZENHOUT, FRANS - Cornelis Troost
%2343433: GRZYBOWSKI, KAZIMIERZ. - Soviet International Law and the world economic order.
%2359520: GRZYBOWSKI, KAZIMIERZ. - East-west trade.
%23256730: GRZYMALA-BUSSE, ANNA MARIA. - Rebuilding Leviathan : party competition and state exploitation in post-communist democracies / Anna Grzymala-Busse.
%2378955: GSCHNITZER, FRANZ. - -- FAISTENBERGER, C. & MAYRHOFER, H. (Ed.). Privatrechtliche Beiträge. Gedenkschrift Franz Gschnitzer.
%23164942: GU, RUEY-SHENG - Der Status der Gastarbeiter nach dem Arbeitsförderungsgesetz der Republik China unter Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland.
%23181119: GUADALUPI, GIANNI. - The discovery of the Nile.
%23231101: GUAGNINI, NICOLÀS - Aura Rosenberg: Who Am I, What Am I, Where Am I?.
%23116156: GUARDINI, ROMANO. - De moderne mens en het probleem van de macht.
%23257616: GUARMANI, CARLO. - Northern Najd: [a journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim].
%23232205: GUASCO, R.A.F. DE (E.A.). - Het sociaal verzekeringsrecht in Nederland. 2e druk.
%2345898: GUATEMALA., PROYECTO APOYO A LA REFORMA DE LA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS EN - II Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos.
%23145619: GUAZZO, STEEVEN - The Civile Conversation of M. Steeven Guazzo. The First Three Books Translated by George Pettie, Anno 1581, and the Fourth by Barth. Young, Anno 1586.
%23255572: GUBBELS, ROBERT. - La grève, phénomène de civilisation.
%2391573: GUBBELS, L.J. - Verandelingen in politieke betrokkenheid bij gehuwde vrouwen : een exploratieve studie.
%23149179: GUBBELS, KLAAS. - Klaas Gubbels : de voortgang.
%2375208: GUBERMAN, J. - The life of John Lothrop Motley.
%23251222: GUDELINUS, PETRUS. - [Petri Gudelini] De ivre feudorum et pacis commentarii, ad mores Belgij ac Francie conscripti, quibus in hac iterata editione accessêre Henrici Zoesii ... Praelectiones fevdales.
%23213784: GUDEMAN, STEPHEN - Relationships, residence and the individual : a rural Panamanian community.
%23101341: GÜDEMANN, M. - Das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Periode (c.950-1500).
%23101340: GÜDEMANN, M. - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelssohn.
%23101339: GÜDEMANN, M. - Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der abandländischen Juden während des Mittelalters und der neueren Zeit...
%2377295: GUDIAN, GUNTER. - Ingelheimer Recht im 15. Jahrhundert. [Hardcover].
%23183596: GUDIAN, GUNTER. - Ingelheimer Recht im 15. Jahrhundert. [Paperback].
%23143502: GUDJONSSON, G.H. & L.R.C. HAWARD. - Forensic psychology. A guide to practice.
%23230287: GUDMUNDSSON, TOMAS. - Asgrimur Jonsson.
%23129439: GUDZIJ, N.K. - Geschichte der russischen Literatur 11.-17. Jahrhundert.
%23202822: GUÉGAN, STÉPHANE; VINCENT POMARÈDE AND LOUIS-ANTOINE PRAT. - Theodore Chasseriau, (1819-1856) : the unknown romantic.
%23116487: GUEMPLE, LEE (ED.) - Alliance in Eskimo Society.
%23115553: GUÉNAULT, PAUL & J.M. JACKSON. - The control of monopoly in the United Kingdom. 2nd edition.
%23260384: GUÉPIN, J.P. - Het humanisme.
%23155728: GUÉRIN, DANIEL. - Het Anarchisme.
%23101342: GUÉRIN, V. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine,
%23146379: GUERINI, V. - A history of dentistry from the most ancient times until the end of the 18th century.
%23122069: GUERLAC, HENRY. - Essays and papers in the history of modern science.
%2342259: GUERLAC, SUZANNE (EDITOR) - Derrida and the Time of the Political.
%23196337: INTERNATIONAL SOCIETY FOR MILITARY LAW AND THE LAW OF WAR = SOCIETÉ INTERNATIONALE DE DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE. - Compatibility of national legal systems with the Statute of the Permanent International Criminal Court (ICC) = Compatibilité des systèmes juridiques nationaux avec le Statut de la Cour Penale Internationale Permanente (IPC).
%23220040: GUESNERIE, R. - Assessing rational expectations : sunspot multiplicity and economic fluctuations.
%23206475: GUEST, IAIN. - De vuile oorlog : de Argentijnse junta en de mensenrechten.
%2381926: GUEST, STEPHEN. - Ronald Dworkin.
%2366924: GUEULLETTE, J.E. - Des effets juridiques de la guerre sur les contrats.
%2359547: GUHL, THEO., ANTON K. SNYDER, JEAN NICOLAS DRUEY, & ALFRED KOLLER. - Das Schweizerische Obligationenrecht: mit Einschluss Des Handels- Und Wertpapierrechts.
%2385592: GUIAUX, M. ... [ET AL.] - Uitgenodigde vluchtelingen : beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief.
%23248933: GUIBAL, FRANCIS. - ...et combien de dieux nouveaux : approches contemporaines.
%2361394: GUIBAULT, LUCIE - Unravelling the Myth around Open Source Licences: An Analysis from a Dutch and European Law Perspective.
%23165400: GUIBAULT, LUCIE M.C.R. - Copyright limitations and contracts: an analysis of the contractual overridability of limitations on Copyright.
%2333506: GUICCIARDINI, NICCOLA. - Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method (Transformations: Studies in the History of Science and Technology).
%23152293: GUILD, ELSPETH - Moving the borders of Europe. Inaugural lecture.
%2344607: GUILLAUME, PAUL - Manuel de psychologie.
%23234815: GUILLAUME, JEAN JULES GUSTAVE PAUL. - L'Escaut depuis 1830.
%23251687: GUILLAUME DE SAINT-BÉNIGNE, SAINT. - Sancti Willelmi : Divionensis abbatis et Fructuariae fundatoris : Opera.
%2371372: GUILLEMIN, JEANNE. - Anthrax : the investigation of a deadly outbreak
%23134923: GUILLEMIN, VICTOR - Cosmology in (2+1)-Dimensions, Cyclic Models, and Deformations of M2,1.
%23176700: GUILLÉN, F (A.O.) - Hyperrésolutions cubiques et descente cohomologique.
%23205272: GUILLON, MARIE-NICOLAS-SYLVESTRE. - Bibliothéque choisie des pères de l'église Grecque et Latine ou cours d'éloquence sacrée, par M.-N.-S. Guillon,...Tome premier [-vingt-septième et dernier]
%23207492: TERRITORY OF PAPUA AND NEW GUINEA. - Minutes of proceedings of the House of Assembly. Vol. 1 : Second House : 1968 meetings of the first session.
%23166689: GOVERNMENT OF NETHERLANDS NEW GUINEA. - Government of Netherlands New Guinea. Press release: Bep. 18 (september 1959; 5 - 130 (march 1962).
%23207569: PAPUE NEW GUINEA. - Minutes of proceedings of the House of Assembly. Vol. 3 : Second House : 1970-1971 meetings of the first session.
%23193923: GUIORA, AMOS N. - Freedom from religion : rights and national security.
%23256441: GUIORA, AMOS N. - Constitutional limits on coercive interrogation.
%23181941: GUITTART, LEENDERT JOHANNES. - De intonatie van het Nederlands met inbegrip van een vergelijking met de Engelse intonatie.
%23135877: GUIZOT, M. - The History of France.
%2319649: GULDEN, P.H. VAN DER. - Albert Görlands systematische philosophie. Diss.
%2376516: GULDENMOND, R.M.A. - Strafrechtelijke handhaving van gemeenschapsrecht.
%23191221: GULIK, HENDRIKA CHRISTINA VAN. - Catalogue of the bronzes in the Allard Pierson museum.
%23151777: GULLAN-WHUR, MARGARET. - Within reason : a life of Spinoza.
%23253246: GULLERS, KARL W. & STIEG TRENTER. - Italië [Zwarte Beertjes, 321/322].
%23114002: GULLIVER, P.H. (ED.) - Cross-examinations : essays in memory of Max Gluckman.
%23225055: GULLY, PATTI. - Sisters of heaven : China's barnstorming aviatrixes : modernity , feminism , and popular imagination in Asia and the West.
%23113024: GUMERMAN, GEORGE J. & MURRAY CELL-MANN (EDS.) - Understanding complexity in the prehistoric Southwest.
%23211162: GUMMER, DON & PETER PLAGENS. - The lyrical constructivist : Don Gummer sculpture.
%23152657: GUMMER, ELLIS N. - Dickens' works in Germany, 1837-1937.
%2377297: GUMMERUS, HERMANN. - Der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach dem Werken des Cato, Varro und Columella.
%23223417: GUMPLOWICZ, LUDWIG. - Allgemeines Staatsrecht.
%23252586: GUMPLOWICZ, LUDWIG. - Der Rassenkampf [Ausgewählte Werke III].
%2377299: GUMPLOWICZ, LUDWIG. - Grundriss der Soziologie.
%23199752: GUN, WILLEM HENDRIKUS VAN DER. - La courtisane romantique et son rôle dans la comédie humaine de Balzac.
%2329068: GUNADI, TOM. - Taxation of inbound investment in Indonesia.
%2330691: GUNARATNA, ROHAN - Inside Al Qaeda: Global Network of Terror.
%2393877: GUNBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
%2318977: GUNDELACH, J. - Ongegronde vrees : een onderzoek naar de rechtspraak inzake handhavingsbesluiten.
%23179794: GUNDERSON, FRANK L., HELEN W. GUNDERSON [AND] EGBERT R. FERGUSON JR. - Food standards and definitions in the United States : a guidebook.
%2377301: GUNDLACH, WILHELM. - Karl der Grosse im Sachsenspiegel : eine Interpretation.
%23126699: GUNDLACH, WILHELM. - Heldenlieder der deutschen Kaiserzeit. Band 1. Otto-Lied von Hrotsvith von Gandersheim. Band 2. Der Sang vom Sachsenkrieg. Band 3. Barbarossa-Lieder.
%23257921: GUNDLACH, F.C. (ED.), MUNKACSI, MARTIN. - Martin Munkácsi.
%23205747: GUNDLACH, TH.M. (ED.) - Gemeentelijke grondbedrijven in Nederland : overzicht
%236155: GUNKEL, RICHARD. - Georg Büchner und der Dandysmus.
%23223355: GUNLICKS, ARTHUR. - The Länder and German Federalism.
%23151022: GUNN, GILLIAN. - Cuba in transition : options for U.S. policy.
%2353859: GUNN, GILLIAN. - Cuba in transition : options for U.S. policy.
%2324946: GUNN, THOMAS. - The Occasions of Poetry: essays in Criticism and Autobiography.
%23202486: GUNNING, J.W. - La Saccharimétrie et l'impôt sur le sucre : rapport au Ministre des Finances des Pays-Bas.
%23183919: GUNNING, JAN. - De nieuwe Attische comedie als bron voor de kennis der Griekse religie.
%2327790: GUNNING, M.J. - Gewaande rechten : het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
%23255048: GUNNING, JENNIFER (ED.) - Assisted conception : research, ethics and law.
%2341310: GUNNING, K.F. - Coming from... going where? : a scientific approach to ethics.
%23187145: GUNNING JR., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid.
%23128878: GUNSTER, J. - De Studierubriek : uitgave van De Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijks Belastingen in Nederland.
%2318315: GUNSTEREN, WILLEM FREDERIK VAN. - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen Kalvinistischer Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist.
%23116449: GUNSTEREN, H.R. VAN. - Verantwoording: Regeren door terugzien.
%23112281: GUNSTEREN, JULIA VAN. - Katherine Mansfield and Literary Impressionism.
%23237042: METKEN. GÜNTER. - De prerafaëlieten : ethisch realisme en de ivoren toren in de 19e eeuw.
%23263607: GUNTER, CARL A. - Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques (Foundations of Computing).
%2353532: GUNTHER, RICHARD., NIKIFOROS DIAMANDOUROS, & HANS-JÜRGEN PUHLE (EDS.) - The politics of democratic consolidation : southern Europe in comparative perspective.
%23110736: GÜNTHER, ROLAND. - Fotografie als Waffe : Geschichte der sozialdokumentarischen Fotografie.
%23198513: GÜNTHER, EBERHARD. - Probleme der Fusionskontrolle.
%23126701: GÜNTHER, JOHANNES. - Lebenskizzen der Professoren der Universität Jena seit 1558 bis 1858 : Festgabe zur 300jährigen Säkularfeier der Universität am 15., 16. und 17. August 1858.
%2313186: GÜNTHER, ADOLF. - Die Gesetzgebung des Auslandes über den Verkehr mit Wein.
%23294: GÜNTHER, EBERHARD. - Zehn Jahre Bundeskartellamt : Beiträge zu Fragen und Entwicklungen auf dem Gebiet des Kartellrechts.
%23241988: GÜNTHER, HANS CHRISTIAN. - Exercitationes Sophocleae.
%23241177: GUNTHER MOOR, LODEWIJK & BAS VAN STOKKOM. - Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland en Belgie.
%2365515: GÜNTHER, HENNING. - Walter Benjamin und der humane Marxismus.
%23242647: GUNTHER, RICHARD., P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS, AND DIMITRI A. SOTIROPOULOS. (EDS.) - Democracy and the state in the new Southern Europe.
%2377303: GÜNTHER, LOUIS. - Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts : ein Beitrag zur universalhistorischen Entwicklung desselben.
%2399594: GUPTA, JOYEETA. - The climate change convention and developing countries : from conflict to consensus?
%2350914: GUPTA, RAJ. - Defense positioning and geometry : rules for a world with low force levels.
%23179554: GUPTA, ANIL - Truth, Meaning, Experience.
%2341238: GUPTA, SANJUKTA. - Laksmi-Tantra : a Pañcaratra text.
%2319788: DAS GUPTA, JYOTI BHUSAN. - Indo-Pakistan Relations (1947-1955).
%23263642: GURAK, LAURA J. - Cyberliteracy: Navigating the Internet with Awareness.
%23263624: GURAK, PROFESSOR LAURA J. - Persuasion and Privacy in Cyberspace: The Online Protests over Lotus MarketPlace and the Clipper Chip.
%2375379: GURATZSCH, HERWIG. - Die Auferweckung des Lazarus in die niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
%23231538: GURD, SEAN ALEXANDER - Iphigenias at Aulis: Textual Multiplicity, Radical Philology.
%23204151: GURNEY, ALAN - Below the convergence : voyages towards Antarctica 1699-1839..
%23218298: GURR, NADINE & BENJAMIN COLE. - The new face of terrorism : threats from weapons of mass destruction.
%23257878: GURR, TED ROBERT. - Rogues, rebels, and reformers : a political history of urban crime and conflict.
%2377305: GÜRSCHING, HEINRICH. - Evangelische Hospitäler : Studien zur Rechtsgeschichte der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen Memmingen.
%23152358: GURUSWAMY, LAKSMAN D. & JEFFREY A. MCNEELY (EDS.) - Protection of global biodiverity. Converging strategies.
%2377307: GURVITCH, GEORGES. - L'idée du droit social : notion et système du droit social. Histoire doctrinale depuis le 17. siècle jusqu'à la fin du 19. siècle
%23209240: GURVITCH, GEORGES. - La dichiarazione dei diritti sociali.
%23116077: GURVITCH, GEORGES (ED.) - Traité de Sociologie. Tome I-II.
%2346144: GURVITCH, GEORGES. - Déterminismes sociaux et liberté humaine : vers l'étude sociologique des cheminements de la liberté.
%23149232: GUSDORF, GEORGES. - Les sciences humaines et la pensée occidentale. Vol. 7 : Naissance de la conscience romantique au siècle des lumières.
%23149156: GUSDORF, GEORGES. - Les sciences humaines et la pensée occidentale. Vol. 6 : L'avènement des sciences humaines au siècle des lumières.
%23188917: GÜSE, ERNST-GERHARD - Marc Chagall : Druckgraphik.
%23263677: GUSFIELD, DAN - The Stable Marriage Problem: Structure and Algorithms (Foundations of Computing).
%2375578: GUSINDE, MARTIN. - Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart.
%2369110: GUSTAFSSON, BO - Power and Economic Institutions: Reinterpretations in Economic History.
%23132021: GUTBROD, J. - Die Initiale in Handschriften des achten bis dreizehten Jahrhunderts.
%23196145: GUTCHO, MARCIA H. - Alcoholic beverage processes.
%2321036: GUTCHO, MARCIA H. - Freeze drying processes for the food industry.
%2315864: GUTCHO, MARCIA H. - Fortified and soft drinks.
%23196140: GUTCHO, SYDNEY. - MICROBIAL ENZYME PRODUCTION.
%23196146: GUTCHO, M. - Textured foods and allied products.
%23170090: GUTCHO, MARCIA H. - Dairy products and eggs : recent developments.
%23183578: GÜTERBOCK, KARL. - Festgabe für Dr. Karl Güterbock zur achtzigsten Wiederkehr seines Geburtstages.
%2335881: GUTERMAN, SIMEON L. - Religious toleration and persecution in ancient Rome.
%2338504: GÜTH, WERNER. - Zur Theorie kollektiver Lohnverhandlungen.
%2359160: GUTHKE, KARL S. - The last frontier : imagining other worlds, from the Copernican revolution to modern science fiction.
%23263946: GUTHRIE, DOUG - China and Globalization: The Social, Economic and Political Transformation of Chinese Society (Globalizing Regions).
%2396058: GUTHRIE, WILLIAM D. - Magna Carta and other adresses.
%23223025: GUTIÉRREZ, RAMÓN (ED.) - L'art chrétien du nouveau monde : le baroque en Amérique latine.
%23135016: GUTKIND, PETER CLAUS WOLFGANG. - The African administration of the Kibuga of Buganda.
%2344121: GUTMAN, ROY - Crimes of War: What the Public Should Know.
%23263609: GUTOWITZ, HOWARD (ED.) - Cellular Automata: Theory and Experiment (Special Issues of Physica D).
%23199289: GUTTENPLAN, D.D. - The Holocaust on trial.
%2318321: GUTTERIDGE, H.C. & M. MEGRAH. - The law of bankers' commercial credits.
%2321686: GUTTERMAN, DAVID S. - Prophetic politics : Christian social movements and American democracy.
%23255387: GUTTERMAN, ALAN S. & ROBERT BROWN. - Commercial laws of East Asia.
%23244663: GUTTMANN, ALLEN AND LEE THOMPSON - Japanese Sports: A History
%23255265: GUTTRY, ANDREA DE, HARRY H.G. POST & GABRIELLA VENTURINI (EDS.) - The 1998-2000 war between Eritrea and Ethiopia : an international legal perspective.
%23250069: GUY L. STEELE, RAYMOND, JR. (FOREWORD & CARTOONS BY) ERIC S. (COMPILED BY) - The New Hacker's Dictionary. 2nd Edition.
%23114008: GUY, BASIL. - Domestic Correspondence of Dominique-Marie Varlet, Bishop of Babylon (1678-1742).
%23246399: GUYATT, NICHOLAS. - The absence of peace : understanding the Israeli-Palestinian conflict.
%23132174: GUYAU, JEAN-MARIE. - Die Irreligion der Zukunft : soziologische Studie.
%23239574: GUYER, PAUL. - Kant's Groundwork for the metaphysics of morals : reader's guide.
%23101344: GUYS, HENRI. - La nation druse: histoire, religion, moeurs et état politique, avec la vie de Darazi, de Hamzé et d'autres fondateurs de la religion druse
%23101933: GVOZDANOVIC, J. & TH.A.J.M. JANSSEN (EDS). - The Function of Tense in Text : proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 10-12 april 1990.
%2388734: GWIN, CATHERINE - U.S. Relations With the World Bank 1945-1992 (Brookings Occasional Papers).
%2325548: GWIN, MINROSE C. - The Woman in the Red Dress: Gender, Space, and Reading
%23101345: GWYNN, J. (ED) - The Apocalypse of ST JOHN in a Syriac version hitherto unknwown.
%23101347: GWYNN, J. (ED) - Remnants of the later Syriac version of the Bible. Syriac texts,
%23258625: GYEKYE, KWAME. - An essay on African philosophical thought : the Akan conceptual scheme.
%23227390: GYSELS, MARJOLEIN HELENE. - Genre, intertextualiteit en performance : een etnografische studie van de hadisi: een orale traditie in Lubumbashi, Zaïre.
%232290: GYSEN, WIM. - Franz Anton Mesmer (1734-1815) : kwakzalver of ontdekker van 'het onbewuste'.
%23107419: GYSSELING, M. & W.J.J. PIJNENBURG (EDS.) - Corpus van Middelnederlandsche Teksten (tot en met het jaar 1300)
%23209917: GYSSELS, KATHLEEN - Convergences and interferences : newness in intercultural practices : écritures d'une nouvelle ère.
%23189274: HAAB, O. - Atlas und Grundriss der Ophthalmoskopie und ophthalmoskopischen Diagnostik. (Lehmann Medizin Handatlanten, Band VII).
%2334947: HAAB, O. - Atlas und Grundriss der Ophthalmoscopie und ophthalmoscopischen Diagnostik.
%2336470: HAACKER, MARKUS - Macroeconomics of HIV/Aids.
%23118279: HAAF, DANIËL FREDERIK BASTIAAN TEN. - On the magnetic phase diagram of the Hubbard model.
%2366727: HAAFF, RAINER. - Weichholz-Möbel : das Standardwerk von Barock bis Jugendstil.
%2396825: HAAFKENS, JOKE - Rituals of silence : long term tranquilizer use by women in the Netherlands. A social case study
%2319887: HAAFTEN, MARIUS VAN. - Beschouwingen over politieke rekenkunde.
%23206943: GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG. - Een galajapon omstreeks 1760 = A galadress about 1760.
%23223921: HAAG, HERBERT. - Kamus alkitab [Biblisches Wörterbuch].
%23218436: HAAG, HANS-JOACHIM. - Die Begriffsbildung der Wertpapiere.
%23232489: HAAGMANS, FONS. - Fons Haagmans : zwei Weinflaschen, Brot, Käse und Gläser.
%2363898: HAAGSMA, J.A. - De sterkte van de arm: feiten en mythes : de ontwikkeling van de politiesterkte sinds 1994.
%2358803: HAAGSMA, MARGRIET, PIM DEN BOER, ERIC M. MOORMANN (EDS.) - The impact of classical Greece on European and national identities : proceedings of an international colloquium, held at the Netherlands Institute at Athens, 2-4 October 2000.
%2394875: HAAK, W.E. ... [ET AL.] - [Internationaal overeenkomstenrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23253747: HAAK, PIM ... ET AL. - WB der Nederlanden : 25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.
%23101937: HAAK, A.C. - Gold coins of the Royal Netherlands Academy.
%2389750: HAAK, H. F. VAN DEN. - De notaris in appel : ontwikkeling notarieel tuchtrecht in hoger beroep.
%23150598: HAAK, W.E. - De Beroepsvoetballer. Preadvies.
%2315834: HAAK, J. - De discussie over de 'Constitution Civile du Clergé' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict. Diss.
%23212496: HAAK, W.E. & B.C. DE SAVORNIN LOHMAN. - Procederen in Rijnvaartzaken.
%2314256: HAAK-TAGGENBROCK, H.TH VAN DEN, J.B. UITTENHOUT EN L.J.H. VROOM (EDS.) - Recht in het hart van Haarlem.
%2342734: HAAK, W.E. - Interregionaal privaatrecht.
%2311170: HAAK, K.F. - De expediteur: een grensgeval.
%23115286: HAAKMAN, D.J.H. - De gewone Commanditaire Vennootschap inzonderheid n.a.v. het Ontwerp der Staatscommissie.
%2337573: HAAKONSSEN, KNUD. - The science of a legislator : the natural jurisprudence of David Hume and Adam Smith.
%2334013: HAALBOOM, G.J. - Het hooglied van Salomo
%2334609: HAAM, ACHAD - Am scheidewege.
%23206644: HAAN, JURRIAAN PAUL DE. - The possibility of moral dilemmas.
%23202493: HAAN, L.M. DE. - Eenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingen.
%2360342: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Mijn belijdend lied : 31 gedichten.
%2382971: HAAN, LUDWIG FREIHERRN VON. - Studien über Landtafelwesen.
%2389878: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
%23133693: HAAN, P. DE, TH.G. DRUPSTEEN & R. FERNHOUT. - Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium.
%2316700: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Rechtskundige Significa en hare toepassing op de begrippen: 'aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar.'
%23159550: HAAN, PIETER DE. - Hoofdlijnen van een wet op de stadsvernieuwing : Rapport van de werkgroep Stedelijke Verkaveling van de Stichting Instituut voor Bouwrecht.
%23173198: HAAN, P. DE & U.G. SCHILTHUIS. - Coördinatie van de administratieve wetgeving inzake onroerend goed : preadvies.
%23177138: HAAN, JOS DE. - Het gedeelde erfgoed : een onderzoek naar de veranderingen in de cultuurhistorische belangstelling sinds het einde van de jaren zeventig.
%23104340: HAAN, P. DE. - (red.). Bouwrecht in kort bestek.
%23122026: HAAN, P. DE. - Pachtrecht : commentaar op wet en jurisprudentie.
%23107937: HAAN, W.J.M. DE. - Mag het een ietsje meer zijn? : criminologisch onderzoek naar geweld in het publieke domein / 't kon minder : geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit in de veiligheidszorg.
%23101939: HAAN, P. DE. - Enkele hoofdlijnen van rechtsontwikkeling in de verzorgingsstaat.
%23168823: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - [Jakob de Haan]. Kanalje en opstandige liedjes.
%23228680: HAAN, TJAARD W.R. DE (E.A.) - Trouwen in Twente.
%2333392: HAAN, PETER DE - Development in Hindsight: The Economics of Common Sense.
%23140223: HAAN, P. DE, TH.G. DRUPSTEEN & R. FERNHOUT. - Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deel 2: Bestuurshandelingen en waarborgen.
%23222109: HAAN, ANJA DE. - Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel.
%23111278: HAAN, M.F.H.S. - Oorzaak: onbekend. Het aantonen van het feitelijk verband bij meervoudig veroorzaakte milieuschade.
%2366344: HAAN, P. DE. - Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat : bundel opstellen aangeboden aan prof. P. de Haan ter gelegenheid van zijn afscheid van de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam.
%23137710: HAAN, J. DE. - Empirical Studies on Consumer Price Index Construction. Diss.
%23199976: HAAN, TJAARD WIEBO RENZO DE. - Volk en dichterschap.
%23218557: HAAN, P. DE. - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Bestuursrecht algemeen : normering, uitvoering, handhaving.
%23257703: HAAN, JOHANNIS DIRK DE. - The full-fashioned hosiery industry in the U.S.A.
%23217750: HAAN, WILLEM DE & RINO VERPALEN. - Bezeten van de bajes : strafrechtelijk klimaat en gevangeniswezen in een zorgzame samenleving.
%232235: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - In russische gevangenissen.
%238902: HAAN, P. DE & R. FERNHOUT. - Wetgeving, planning en financiering : instrumenten van overheidsbeleid.
%2320668: HAAN, TITUS DE. - Over de condensatieproducten van (-diketonen met ureum.
%23116453: HAAN, P. DE. - Recente ontwikkelingen in de verhouding publiek-privaatrecht.
%23186599: HAAN, J. DE. - Talking shop : boutade van een boekverkooper.
%2396931: HAAN, P. DE, DRUPSTEEN, TH.G., FERNHOUT, R. - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat.
%23193024: HAAN, W.J.M. DE. - 't kon minder : geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van veiligheidszorg : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 juni 1997.
%23204072: HAAN, MARTEN ADRIAAN. - On monopoly pricing : essays in microeconomics.
%23134703: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Pathologieën : de ondergang van Johan van Vere de With.
%23166027: HAANAPPEL, P.P.C. & EJAN MACKAAY (EDS.) - New Netherlands Civil Code : Patrimonial Law (Property, Obligations and Special Contracts); Nouveau Code Civil Néerlandais : Le Droit Patrimonial (Les biens, les obligations et les contrats particuliers); Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek : Het vermogensrecht (Zakenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten).
%2380030: KO SWAN SIK & G.J. HAANDRIKMAN. - [Nationaliteit in Volkenrecht en Internationaal Privaatrecht]. Verslag van de Algemene ledenvergardering.
%23239679: HAAR, G. VAN DEN (EDITOR) - CURRENT LAND POLICY LATIN AMERICA.
%23200506: HAAR, FRANCISCUS TER. - De Occasionariis et Recidivis Juxta Doctrinam S. Alphonsi Aliorumque Probatorum Auctorum.
%2369760: HAAR, B. TER. - De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht.
%231989: HAAR, JAMES C. CH. - De zelfbestuurspolitiek ten opzichte van de korte verklaringlandschappen in Nederlandsch-Indië.
%2328767: HAAR, B. TER. - Beginselen en stelsel van het adatrecht.
%239013: HAAR, J. VAN DER. - Lijkbezorgingsrecht.
%23208013: HAAR, CHARLES MONROE. - Suburbs under siege : race, space, and audacious judges.
%23197053: HAARD, NORMAN F. AND D.K. SALUNKHE. - Symposium : postharvest biology and handling of fruits and vegetables.
%2310905: HAARDT, W.L. - Fair play in het burgerlijk geding. Rede.
%23199744: HAARLEM, ARIE VAN. - Incarnatie en verlossing bij Athanasius.
%23114796: HAARLOV, JENS. - Regional cooperation and integration within industry and trade in southern Africa : general approaches, SADCC and the World Bank.
%2394406: HAARMAN, J.W. - Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland.
%23177857: HAARMAN, J.W. - Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland : met eenige aanteekeningen omtrent de politie in andere landen.
%2394419: HAARMAN, J.W. - Politiebevoegdheid in het algemeen en meer in het bijzonder tot het binnentreden van woningen, vrijheidsbeneming en inbeslagneming.
%23245285: HAARMANN, HARALD. - Universalgeschichte der Schrift.
%23162656: HAARSAGER, SANDRA L. - Organized womanhood : cultural politics in the Pacific Northwest, 1840-1920.
%2315288: HAAS, ALBAN. - Das Interdikt nach geltendem Recht mit einem geschichtlichen Überblick.
%23244407: HAAS, MICHAEL - Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis.
%23188652: HAAS, EGBERT - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
%23256668: HAAS, ERNST B. - Nationalism, liberalism, and progress. Volume 2 : The dismal fate of new nations.
%23225237: HAAS, S.P. DE. - Collectivering en institutionalisering van regres: instrumenten voor kostenbeheersing.
%23190871: HAAS, WIM DE & MIEKE TROMMELEN. - Morfologisch handboek van het Nederlands : een overzicht van de woordvorming.
%23263755: HAAS, MARCEL DE - Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and Beyond.
%23236063: HAAS, ALBERTINE DE. - Engagementen.
%23227368: HAAS, DANIËL. - De grenzen van het recht op nakoming.
%2375839: HAAS, ALBAN. - Das Interdikt nach geltendem Recht mit einem geschichtlichen Überblick.
%2318569: HAAS, CORNELIA MAGDALENA DE. - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849.
%23182599: HAAS, HENDRIK KAREL DE. - Lichtprikkels en retinastromen in hun quantitatief verband.
%2398701: HAAS, J.A.K. - De Verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662.
%23181186: HAAS, ERNST B. - Nationalism, liberalism, and progress. Volume 1 : The rise and decline of nationalism.
%23182015: HAAS, CORNELIS ENGELBERTUS DE. - Nature and the Country in English poetry of the First Half of the Eighteenth Century.
%23143653: HAASE, CARL - Die Entstehung der Westfälischen Städte.
%2385494: HAASE, P. - Im Reiche der Suessigkeiten.
%23235731: HAASE, RICHARD. - Einführung in das Studium keilschriftlicher Rechtsquellen.
%23197192: HAASE, RICHARD & ROLF KELLER. - Grundlagen und Grundformen des Rechts : eine Einführung.
%2359886: HAASS, RICHARD. - The reluctant sheriff : the United States after the Cold War.
%2346537: HAASS, RICHARD. - The reluctant sheriff : the United States after the Cold War.
%2348444: HAASS, RICHARD. - Intervention : the use of American military force in the post-Cold War world.
%2354577: HAASS, RICHARD. - Intervention : the use of American military force in the post-Cold War world.
%2332322: HAASTERT, W.K.S. VAN. - De mens en de misdaad.
%2331491: HAASTERT, W.K.S. VAN. - Misdaad loont niet.
%2322388: HAASTERT, H.F.W.M. VAN. - Het Internationaal Landbouw Instituut (I.I.A.) en de Organisatie voor Voedsel en Landbouw (F.A.O.). Eenige vraagstukken van internationaalrechtelijken aard betreffende de onderlinge organisatie van Staten op het gebied van den landbouw. Diss.
%2394827: HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
%2376568: HABEGGER, ALFRED. - The father: a life of Henry James, Sr.
%23104442: HABERL, J. - Favianis, Vindobona und Wien : eine archäologisch-historische Illustration zur Vita S. Severini des Eugippius.
%2346424: HABERLAND, G. - Elf Jahre staatliche Regelung der Ein- und Ausfuhr. Eine systematische Darstellung der deutschen Aussenhandelsregelung in den Jahren 1914-1925.
%2373208: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 26 (1977).
%2373195: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 24 (1975).
%2373262: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 23 (1974).
%2373078: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 25 (1976).
%2373071: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 41 (1993)
%2373260: HÄBERLE, PETER (ED.) - Jahrbuch des öffentlichen Rechts : Neue Folge / Band 21 (1972).
%2321818: HABERLER, G. VON. - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques. Nouvelle édition.
%2341699: HABERLER, G. VON. - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
%2346922: HABERLER, G. VON. - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
%2347879: HABERLER, G. VON. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements.
%2325546: HABERLER, G. VON. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements.
%2369114: HABERMAN, ALAN L. - Twenty-Five Years Behind Bars: The Proceedings of the Twenty-fifth Anniversary of the U.P.C. at the Smithsonian Institution, September 30, 1999 (Wertheim Publications in Industrial Relations).
%23192839: HABERMAS, JÜRGEN. - Truth and justification.
%23220852: HABERMAS, JÜRGEN. - Justification and application : remarks on discourse ethics.
%23125368: HABERMAS, JÜRGEN. - Zur Logik der Sozialwissenschaften : Materialien.
%23125343: HABERMAS, JÜRGEN. - Rekonstruktion des Historischen Materialismus.
%2326132: HABERMAS, JÜRGEN. - The past as future : vergangenheit als Zukunft : interviewed by Michael Haller.
%2370433: HABERMAS, JÜRGEN. - Strukturwandel der Öffentlichkeit.
%23227317: HABERMAS, JÜRGEN. - A Berlin republic : writings on Germany.
%2394747: HABERMAS, JÜRGEN. - Zur Logik der Sozialwissenschaften : Materialien.
%2389818: HABERMAS, JÜRGEN. - (ed.). Antworten auf Herbert Marcuse.
%2370750: HABERMAS, JÜRGEN. - Protestbewegung und Hochschulreform.
%2356513: HABERMAS, JÜRGEN. - Een keuze uit het werk van Jürgen Habermas.
%23194474: HABERMAS, JÜRGEN. - The liberating power of symbols : philosophical essays.
%23239903: HABERMEIER, OTTO. - Das Erbhofeigentum : ein Eigentum deutschen Rechts.
%2396104: HABERT DE CÉRIZY, GERMAIN (1615-1654). - La vie du cardinal de Bérulle, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire de Jésus-Christ nostre seigneur.
%2377308: HABICH, WOLFGANG. - Das Weinungeld der Reichsstadt Frankfurt am Main. Die Entwicklungsgeschichte einer Getränkesteuer in Mittelalter und Neuzeit im Zusammenhang mit dem sogenannten Kingenheimer-Prozess.
%23196068: HABIEBI, EMILE. - De wonderlijke lotgevallen van Sa'ied de Pessoptimist.
%23222727: HABOUSH, JAHYUN KIM. - The Confucian kingship in Korea : Yongjo and the politics of sagacity.
%23258193: HABSCHEID, WALTHER J. (ED.) - Effektiver Rechtsschutz und Verfassungsmässige Ordnung : die Diskussionsberichte zum VII. Internationalen Kongress für Prozessrecht, Würzburg 1983 = Effectiveness of judicial protection and constitutional order : the discussions of the VIIth international congress on procedural law, Würzburg 1983.
%2377310: HACH, JOHANN FRIEDRICH. - Das alte Lübische Recht, herausgegeben.
%23232368: HACHENBURG, MAX. - Die Umwandlung von Kapitalgesellschaften und die Steuererleichtungen : Kommentar.
%237351: HACK, HENDRIK. - Dutch group settlement in Brazil.
%23254456: HACKENS, TONY & ROLF WINKES (EDS.) - Gold jewelry : craft, style and meaning from Mycenae to Constantinopolis.
%2342481: HACKER, BARTON C. - American Military Technology: The Life Story of a Technology.
%23164865: HACKER, ISABEL CHARLOTTE. - Die Pflicht des Unternehmers zur Vorlage des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an der Wirtschaftsausschuss unter besonderer Berücksichtigung einer entsprechende Verpflichtung bei Grossbanken.
%23166327: HACKFORTH, REGINALD. - The Authorship of the Platonic Epistles.
%2370284: HADAR, LEON - Sandstorm: Policy Failure in the Middle East.
%23233157: HADAWI, SAMI (ED.) - United Nations resolutions on Palestine 1947-1965.
%2341425: HADAWI, SAMI. - Bitter Harvest : Palestine 1914-67.
%23233155: HADAWI, SAMI (ED.) - United Nations resolutions on Palestine 1947-1966.
%23248030: HADDICK-FLYNN, KEVIN. - Orangeism : the making of a tradition.
%23101940: HADERMANN, P. - Tijd en ruimte bij Herman Teirlinck.
%2384433: HADID, ZAHA. - Zaha Hadid.
%23187331: HADJOR, KOFI BUENOR. - Nkrumah and Ghana : the dilemma of post-colonial power.
%23243130: HADLEY, MICHAEL L. (ED.) - The spiritual roots of restorative justice.
%23104383: HADZIMICHALI, ANGELIKI. - The Greek folk costume. Costumes with the Sigouni.
%23101942: HAECK, J. & J.W. WOLDENDORP (EDS). - Structure and Functioning of Plant Populations 2 : Phenotypic and Genotypic Variation in Plant Populations.
%23123245: HAECKEL, ERNST. - Die Welträtsel : gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie.
%23263176: HAEG, FRITZ & DIANA BALMORI. - Edible estates: attack on the front lawn.
%2324423: HAEKAL, MOHAMED HUSSEIN - La dette publique égyptienne.
%2358383: HAEKKERUP, NICK. - Controls and sanctions in the EU law.
%23198793: HAELLING, GASTON. - Le Rhin : politique, économique, commercial.
%23207462: HAEN, THEO D' - 'Writing' nation and 'writing' region in America.
%2321638: D'HAEN, CHRISTINE. - Het geheim dat ik draag : 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde.
%2320771: HAENEL, H.G. - Wertbeeinflussing und Unternehmertätigkeit. Grundzüge einer organischen Theorie der ökonomischen Wertrelationen und ihrer dynamischen Rückwirkungen.
%23156279: HAENSCH, GÜNTHER. - Die Technik internationaler Konferenzen.
%237488: HAENTJENS, R.C.P. - De ontwikkeling van een strafbaarstelling : toegelicht aan de hand van het ontstaan van de Warenwet. Diss.
%23132599: HAENTJENS, R.C.P. - Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken : in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires.
%233973: HAENTJENS, R.C.P. - Schets van het Nederlandse kleine rechtshulprecht in strafzaken.
%23259080: HAENTJES, MATTHIAS. - Harmonisation of securities law : custody and transfer of securities in European private law.
%23126711: HAERING, THEODOR L. - Hegel : sein Wollen und sein Werk : chronologische Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache Hegels.
%23101946: HAERINGEN, C.B. VAN. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
%23101944: HAERINGEN, C.B. VAN. - Nieuwe synthese.
%2310130: HAERINGEN, H. VAN. - Over recht en rechtspraak.
%2310133: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - Inleiding tot het Nederlandse staatsrecht.
%2310135: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - De staat als zuivere vorm des menschen.
%23231387: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - Inleiding tot het Nederlandse staatsrecht.
%2388429: HAERSOLTE, ARENT VAN. - Kleine wijsgerige ethiek.
%23101947: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - Bijdrage tot de structurele interpretatie van het Christendom.
%23125908: HAERSOLTE, ARENT VAN. - Kleine Wijsgerige Ethiek. Tweede herziene druk.
%23247299: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - Inleiding tot het Nederlandse staatsrecht.
%234003: HAERSOLTE, R.A.V. VAN. - Inleiding tot het Nederlandse staatsrecht.
%23101948: HAESAERT, J. - Het rechtsverschijnsel.
%23115411: HAFF, KARL - Elucubratio Blasii Ekenbergers auer dat Erste undt Ander Koning Woldemari Lohbuch anno 1595. Buch 1.
%2328636: HAFFMANS, K.R.M.O. - De berechting van de psychisch gestoorde delinquent : handleiding voor juristen bij vraagstukken op het raakvlak van strafrecht en psychiatrie.
%23258632: HÄFLIGER, GREGOR. - Autonomie oder Souveränität : zur Gegenwartskritik von Georges Bataille.
%2359149: HAFNER, GEORG. - Kernprobleme der Buddhistischen Ethik : dargesteld auf Grund der Jatakas.
%2369613: HAFSTROM, GERHARD - Rattshistoriska perspektiv: En bukett uppsatser fran fem decennier.
%23234759: HAFT, FRITJOF. - Aus der Waagschale der Justitia : ein Lesebuch aus 2000 Jahre Rechtsgeschichte.
%23211384: HAFTER, DARYL M. - European women and preindustrial craft.
%23182030: HAGA, BAUKE JAN. - Indonesische en Indische democratie.
%23213817: HAGAN, FRANK E. - Research methods in criminal justice and criminology.
%23245743: HAGAN, JOHN. - Darfur and the Crime of Genocide (Cambridge Studies in Law and Society).
%23192690: HAGAN, WILLIAM T. - The Indian Rights Association : the Herbert Welsh years, 1882-1904.
%2367420: HAGE, JAAP C. - Recht, vaardig en zeker: een inleiding in het recht.
%23199145: HAGE, M.D. - Le Problème de l'Assurance Obligatoire contre l'Invalidité et la Vieillesse. [The problem of obligatory insurance against invalidity and old age].
%23140453: HAGE, J.C., SCHLÖSSELS, R.J.N, WOLLESWINKEL, R. - Recht, vaardig en zeker: een inleiding in het recht.
%2367437: HAGE, JAAP C. & BRAM AKKERMANS (EDS.) - Introduction to law.
%2323737: HAGE, J.J., HOLTE TOT ECHTEN, P.A.VAN, SCHAIK, B.A.VAN. - De Risicobank 1902-1952.
%2390116: HAGE, J.J. - Onderlinge verzekering.
%23228268: HAGEDORN, ANN. - Beyond the river : the untold story of the heroes of the Underground Railroad.
%2392223: HAGEDORN, BERNHARD. - Ostfrieslands Handel und Schiffahrt (1580-1648).
%23202173: HAGELMAN, JR., CHARLES W. & ROBERT J. BARNES (EDS.) - A concordance to Byron's Don Juan.
%23205376: HAGELSTEIN, G.H. - Functioneel bestuur.
%23257093: HAGEMAN, MARIËLLE. - Het A'dam boek : 1275-2003.
%2320631: HAGEMANN, WILFRIED. - Wort als Begegnung mit Christus : die christozentrische Schriftauslegung des Kirchenvaters Hieronymus.
%2385255: HAGEN, HERMAN GERARD. - Een bijdrage tot de leer van den Genuskoop.
%23195353: HAGEN, JOHANNES JUSTUS. - Twee vragen betreffende stichtingen.
%23126703: HAGEN, KARL. - Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter. Mit besonderer Rückschrift auf Willibald Pirkheimer.
%23230694: HAGENAARS, JACQUES A. (EDITOR) - The Cultural Diversity of European Unity: Findings, Explanations and Reflections from the European Values Study (European Values Studies (Leiden, Netherlands), V. 6.).
%23227655: HAGENAARS, A.J.M. & S.R. WUNDERINK-VAN VEEN. - Soo gewonne , soo verteert : economie van de huishoudelijke sector.
%23136281: HAGENBACH, K.R. - Lehrbuch der Dogmengeschichte.
%2376741: HAGENLOCHER, ALFRED. - Wilhelm Laage : das graphische Werk.
%2369121: HAGGARD, STEPHAN. - Macroeconomic Policy and Adjustment in Korea, 1970-1990.
%2330702: HAGGARD, STEHPAN - Financial Systems and Economic Policy in Developing Countries.
%23241676: HAGGARD, STEPHAN. - Pathways from the periphery : the politics of growth in the newly industrializing countries.
%23263493: HAGGARD, STEPHEN - Developing Nations and the Politics of Global Integration (Integrating National Economies: Promise & Pitfalls).
%23123442: HAGOORT,G. - Strategische dialoog in de kunstensector : interactieve strategievorming in een kunstorganisatie.
%23248193: HAGOORT, GIEP. - Kunstmanagement en engagement. Wim warmer- een profiel.
%2357507: HAGSTRUM, J.H. - Eros and vision. The restoration to romanticism.
%23150393: HAHLO, H.R. & JOHN H. FARRAR. - Hahlo's Cases and materials on Company Law.
%2369839: HAHLO, H.R. & ELLISON KAHN. - The Union of South Africa : the development of its laws and constitution.
%23126705: HAHN, CHRISTOPH ULRICH. - Geschichte der Ketzer im Mittelalter, besonderes im 11., 12. und 13 Jahrhundert, nach den Quellen bearbeitet.
%2376023: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 3: Materialien zur Strafprozessordnung, Abt. 1.
%2344094: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen : Band 6: Materialien zum Handelsgesetzbuch.
%23193549: HAHN, HANS-JOACHIM. - Education and society in Germany.
%23225289: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 4: Materialien zu der Konkursordnung.
%232854: HAHN JR., ALBERT. - Troelstra in de karikatuur.
%2376244: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 3: Materialien zur Strafprozessordnung, Abt. 2.
%2326189: HAHN, LEWIS EDWIN - The philosophy of P.F. Strawson.
%23249577: HAHN, MARCUS. - Geschichte und Epigonen : '19 . Jahrhundert' : 'Postmoderne' , Stifter : Bernhard.
%23223951: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen : Band 8: Materialien zum Gesetz betr. Änderungen der Zivilprozessordnung.
%23181234: HAHN, FRIEDEMANN. - Das Auge des Seemanns : eine Expedition in Bildern = The eye of the seaman : an expedition in pictures.
%23220697: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 2: Materialien zur Zivilprozessordnung. 1. Abteilung.
%23220699: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 2: Materialien zur Zivilprozessordnung. 2. Abteilung.
%23220717: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 1: Materialien zum Gerichtsverfassungsgesetz. 1. Abteilung.
%23220719: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 1: Materialien zum Gerichtsverfassungsgesetz. 2. Abteilung.
%23220720: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 5. Materialien zum Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung und zur Grundbuchordnung.
%23220724: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Band 7: Materialien zum Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Materialien zum Gesetz betr. Änderungen der Konkursordnung.
%2387470: HAHN, JEFFREY W. - Soviet grassroots. Citizen participation in local Soviet government.
%2377312: HAHN, CARL & BENNO MUGDAN (EDS.) - Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen. Auf Veranlassung des Kaiserlichen Reichs-Justizamtes herausgegeben.
%2373385: HAHN, L.E. (ED.). - The philosophy of A.J. Ayer.
%23220072: HAHN, CAROLE. - Becoming political comparative perspectives on citizenship education.
%23101348: HAIDENBÜCHER, MARIA MAGDALENA. - Geschicht Buech de Anno 1609 biss 1650 : das Tagebuch der Äbtissin von Frauenwörth.
%2321353: HAIDU, PETER. - The Subject Medieval/Modern: Text and Governance in the Middle Ages
%2369562: HAIDU, PETER. - The Subject of Violence. The Song of Roland and the birth of the State.
%23136095: HAIGH, PHILIP A. - Military campaigns of the Wars of Roses.
%23140724: HAILEMARIAM, STIFANOS. - Corporate Value Creation, Governance and Privatisation. Restructuring and managing enterprises in transition. The case of Eritrea.
%2358994: HAINES, LYNN. - Law making in America : the story of the 1911-12 session of the sixty-second Congress.
%23177391: HAINES, HERBERT H. - Against capital punishment : the anti-death penalty movement in America, 1972-1994.
%2362324: HAINES, MICHAEL R. - Fertility and Occupation: Population Patterns in Industrialization.
%23152999: HAINES, FIONA. - Corporate regulation : beyond 'Punish or Persuade'.
%2390073: HAINES, CHARLES GROVE & FOSTER H. SHERWOOD. - The role of the Supreme Court in American government and politics. Vol. 2: 1835-1864.
%23223289: HAINING, PETER. - The classic era of crime fiction.
%23201306: HAIRE, MASON (ED.) - Organization theory in industrial practice, A Symposium of the Foundation for Research on Human Behavior.
%23172369: HAIS, I.M. & K. MACEK (EDS.) - Handbuch der Papierchromatographie. Band I: Grundlagen und Technik; Band II: Bibliographie und Anwendungen; Band III: Bibliographie 1957-1960 und Anwendungen.
%2348652: HAITH, MARSHALL M. (ED.) - The development of future-oriented processes.
%2341564: HAITH, MARSHALL M. - The Development of Future-Oriented Processes.
%23169382: HAITJEMA, T.L. - Augustinus' wetenschapsidee : bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld.
%2354578: HAJDA, LUBOMYR (ED.) - Ukraine in the world : studies in the international relations and security structure of a newly independent state.
%2380061: HAJDU, HELGA. - Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters.
%23201416: HAJE, CHR. F. - De geheime correspondentie van Abraham de Wicquefort met den Franschen minister de Lionne.
%2371836: HAJI, ISHTIYAQUE. - Deontic Morality and Control.
%23206676: HAJIYEV, KHANLAR. - The interpretation of the provisions of constitution and law by constitutional courts.
%23106530: HAKKAART-VAN ROIJEN, L. - Societal perspective on the cost of illnes.
%2337380: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia : 1600-1950 : surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
%23260426: HAKS, DONALD. - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw : processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de- eeuwse gezinsleven.
%23251987: HALÁSZ, KATALIN. - Images d'auteur dans le roman médiéval (XIIe-XIIIe siècles).
%23116441: HALBERSTADT-FREUD, HENDRIKA C. - Freud, Proust, perversion and love.
%2390065: HALBERSTAM, MALVINA & ELIZABETH F. DEFEIS. - Women's legal rights: international covenants as an alternative to ERA?
%23253: HALBERSTAM, DAVID. - The next century.
%2365222: HALBERTSMA, E.H. - Johan Steenbergen : de lachende diplomaat.
%2367639: HALDANE, CHARLOTTE. - Queen of hearts: Marguerite of Valois ('La Reine Margot'), 1553-1615.
%23243367: HALE, WILLIAM. - After the Cold War: Security and Democracy in Africa and Asia.
%23217413: HALE, DOUGLAS. - Nonparametric comparative statics and stability.
%23254920: HALE, BRENDA. - From the test tube to the coffin : choice and regulation in private life.
%23263099: HALE, KENNETH & DAMUEL JAY KEYSER (EDS.) - The view from Building 20 : essays in linguistics in honour of Sylvain Bromberger.
%2341524: HALE, J.R. (ED.) - The Thames and Hudson encyclopedia of the Italian Renaissance.
%2399310: HALE, WILLIAM. - Register of Worcester priory.
%232852: HALEBSKY, SANDOR. - Mass society and political conflict. Towards a reconstruction of theory.
%2371618: HALES, STEVEN D. - Relativism and the Foundations of Philosophy.
%23219714: HALEVI, SHARON (ED.) - The other daughters of the Revolution : the Narrative of K. White and the Memoirs of Elizabeth Fisher.
%23126708: HALÉVY, ELIE. - La théorie platonicienne des sciences.
%23151440: HALEY, MICHAEL & LAURA MCMURTRY. - Equity & trust. 2nd edition.
%23257776: HALL, JAMES. - The sinister side : how left-right symbolism shaped Western art.
%2380126: HALL, JOHN A. - (ed.). Rediscoveries. Some Neglected Modern European Political Thinkers.
%2377317: HALL, WILLIAM EDWARD. - A treatise on international law.
%23185291: HALL, RONALD., SMITH, ALASDAIR., TSOUKALIS, LOUKAS. - Competitiveness and cohesion in EU policies.
%23183152: HALL, D. GEOFFREY & SANDRA R. WAXMAN. - Weaving a lexicon.
%23114933: HALL, M.C. VAN. - Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften.
%23191082: HALL, S.C. (ED.) - The Amulet [1834].
%2369140: HALL, ROBERT E. - The Rational Consumer: Theory and Evidence.
%2369133: HALL, ROBERT E. - Booms and Recessions in a Noisy Economy (Arthur Okun Memorial Lectures Series).
%23156239: HALL, CARL W., A. W. FARRALL & A. L. RIPPEN. - Encyclopedia of food engineering.
%23108456: HALL, RADCLYFFE. - De bron van eenzaamheid.
%23255148: HALL, ROBERT A. - The economic system in a socialist state.
%2385918: HALL, H.R. - The Ancient History of the Near East. From the Earliest Times to the Battle of Salamis.
%23101350: HALL, F. (ED.). - The Surya-Siddhanta, or an ancient system of Hindu astronomy, with the exposition of RANGANATHA...
%23191917: HALL, J. VAN. - Handleiding tot de beoefening van het burgerlijk regt in Nederland.
%23161000: HALL, DANIEL. - Survey of Criminal Law.
%23183656: HALL, ALFRED VAN. - Het specialiteitsbeginsel in het waterstaatsrecht : over kringen van belangen.
%23173525: HALL, JOHN A. - Liberalism : politics, ideology, and the market.
%23153560: HALL, ROLAND. - Fifty years of Hume scholarship.
%23153584: HALL, W.H. - The Romans on the Riviera and the Rhone. A sketch of the conquest of Liguria and the Roman province.
%2315508: HALL, EDITOR) THOMAS N (AUTHOR - Anglo-Saxon Books and Their Readers: Essays in Celebration of Helmut Gneuss's Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts.
%23258431: HALL, LEE. - Abe Ajay
%23225730: HALL, RADCLYFFE. - The Well of loneliness. [1928]
%232479: HALL, GIJS VAN. - Ervaringen van een Amsterdammer.
%23178610: HALL, K.L., WIECEK, W.M. & FINKELMAN, P. - American legal history : cases and materials.
%2377315: HALL, WILLIAM EDWARD. - A treatise on the foreign powers and jurisdiction of the British Crown.
%23177824: HALL WILLIAMS, J.E. - Criminology and criminal justice.
%23161570: HALL, H.C. VAN. - Elementa botanices, in usum lectionum academicarum, conscripta ab H. C. van Hall.
%2336360: HALL, H. VAN. - De Minister Mr. J.R. Thorbecke en het Rijks-herbarium in 1852 en 1862 : benoeming en ontslag van den conservator.
%23262733: HALLAM, HENRY. - The constitutional history of England from the accession of Henry VII to the death of George II.
%2393497: HALLE, LOUIS J. - The cold War as history.
%23179158: HALLE, MORRIS & JEAN-ROGER VERGNAUD. - An essay on stress.
%23179377: HALLE, MORRIS & JEAN-ROGER VERGNAUD. - An essay on stress.
%23259842: HALLE, DAVID - America's working man. Work, home, and Politics among Blue-Collar Property Owners.
%23238766: HALLE, RANDALL & MARGARET MCCARTHY (EDS.) - Light motives : German popular film in perspective.
%23147718: HALLEBEEK, JAN. - Fons et origo iuris : een historische inleiding tot het vermogensrecht. 3e druk.
%2360207: HALLEBEEK, J. & A.J.B. SIRKS (EDS.) - Nederland in Franse schaduw : recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810).
%2310136: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en vnl. de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen.
%23108367: HALLEN, O. VAN DER. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman, 1920-1940.
%23210821: HALLENBERG, JAN & HAKAN KARLSSON (EDS.) - Changing transatlantic security relations : do the US, the EU and Russia form a new strategic triangle?
%2399349: HALLENDORF, CARL & ADOLF SCHUCK. - History of Sweden.
%23129209: HALLER, RUDOLF (ED.) - Grazer Philosophische Studien, Band 1.
%23110952: HALLER, RUDOLF. - Fragen zu Wittgenstein und Aufsätze zur österreichischen Philosophie.
%2377318: HALLER, CARL LUDWIG VON. - Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands, der Chimäre des künstlich. bürgerlichen entgegengesetzt.
%23109117: HALLER-TROST, R. - The contested maritime and territorial boundaries of Malaysia : an international law perspective.
%23125419: HALLER, MARTIN. - Pferde unter dem Doppeladler : das Pferd als Kulturträger im Reiche der Habsburger.
%23112308: HALLER, ALBRECHT VON - Haller in Holland: het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727).
%23121298: HALLER, RUDOLF (ED.) - Schlick und Neurath - ein Symposium.
%23153769: HALLER, RUDOLF & THOMAS BINDER (EDS.) - Zufall und Gesetz : Drei Dissertationen unter Schlick : H. Feigl - M. Natkin - Tscha Hung.
%23109324: HALLER, RUDOLF (ED.) - Beiträge zur Philosophie von Stephan Körner.
%2366779: HALLER, DOUGLAS M. - In Arab lands : the Bonfils collection of the University of Pennsylvania Museum.
%2349823: HALLER, MARGUERITE. - Les femmes dans la magistrature en France.
%23109785: HALLER, RUDOLF (ED.) - Science and ethics.
%23218512: HALLETT, JUDITH P. & THOMAS VAN NORTWICK. - Compromising traditions : the personal voice in classical scholarship.
%2381156: HALLÉVI, JUDA. - Le Kuzari : apologie de la religion méprisée.
%234301: HALLEWAS, GEERT-JAAP. - De gezondheidszorg in Suriname.
%2333120: HALLIDAY, F. E. - Shakespeare.
%23246505: HALLIDAY, M.A.K., WEBSTER, JONATHAN. - Computational and quantitative studies.
%2328671: HALLIER, H.-J. - Internationale Gerichte und Schiedsgerichte. Verträge, Satzungen, Verfahrensordnungen.
%2377320: HALLIS, FREDERICK. - Corporate personality : a study in jurisprudence.
%23220676: HALLMAN, J. C. - The devil is a gentleman : exploring America's religious fringe.
%2380564: HALLORAN, BRIAN M. - The Scots College Paris, 1603-1792.
%2346878: O'HALLORAN, KAY L. - Mathematical discourse : language, symbolism and visual images.
%23240551: O'HALLORAN, KERRY. - The profits of charity : international perspectives on the law governing the involvement of charities in commerce.
%2342200: HALLOTE, RACHEL S. - Death, Burial, and Afterlife in the Biblical World: How the Israelites and Their Neighbors Treated the Dead.
%23237244: HALLS, W.D. - Politics, society and christianity in Vichy France.
%23192157: HALMAN, LOEK - Traditie, secularisatie en individualisering : een studie naar de waarden van de Nederlanders in een Europese context.
%23196199: HALPER, STEFAN A. & JONATHAN CLARKE. - America alone : the neo-conservatives and the global order.
%2331763: HALPER, EDWARD C. - One and many in Aristotle's Metaphysics. Central books.
%2310954: HALPERIN, JEAN-LOUIS. - Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799).
%2348933: HALPERIN, MORTON H., SCHEFFER, DAVID., SMALL, PATRICIA L. (PATRICIA LOUISE), 1969-. - Self-determination in the new world order.
%23161092: HALPERN, STEPHEN C. - On the limits of the law : the ironic legacy of Title VI of the 1964 Civil Rights Act.
%23135193: HALPERN, B. & D.W. HOBSON (EDS.) - Law and Ideology in Monarchic Israel.
%23244270: HALPIN, ANDREW - Reasoning with Law.
%23256684: HALSBERGHE, G.H. & G. HALSBERGHE. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
%2377322: HÄLSCHNER, HUGO. - Das preussische Strafrecht. Teil 1: Geschichte des brandenburgisch-preussischen Strafrechts : ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts; Teil 2: System des preussischen Strafrechts. Allgemeiner Teil; Teil 3: System des preussischen Strafrechts. Besonderer Teil, 1. (einziger) Abschnitt: Die Verbrechen gegen das Recht der Privatperson.
%2385119: HALSEMA, FEMKE. - Linkse lente.
%23259857: HALTON, EUGENE. - Bereft of reason : on the decline of social thought and prospects for its renewal.
%23258411: HALVORSEN, ROBERT. - Econometric models of U.S. energy demand.
%23255480: HAM, PIETER VAN. - Western doctrines on East-West trede : theory, history and policy.
%23241680: HAMABATA, MATTHEWS MASAYUKI. - Crested kimono : power and love in the Japanese business family.
%2388442: HAMADA, KOICHI - The Political Economy of International Monetary Interdependence.
%2336677: HAMAKER, G. - De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht.
%23183495: HAMAKER, G. - De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht.
%23232507: HAMALENGWA, M., C. FLINTERMAN & E.V.O. DANKWA (EDS.) - The international law of human rights in Africa: basic documents and annotated bibliography.
%2332948: HAMBLIN, N.L. - Animal use by the Cozumel Maya.
%234732: HAMBLY, WILFRID DYSON. - The history of tattooing.
%23220320: HAMBOURG, MARIA MORRIS., PENN, IRVING. - Earthly bodies : Irving Penn's nudes , 1949-50.
%2365214: HAMBRO, EDWARD & ARTHUR W. ROVINE. - The case law of the International Court : a repertoire of the judgments, advisory opinions and orders of the International Court of Justice including dissenting and separate opinions = La jurisprudence de la Cour Internationale : un répertoire des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour Internationale de Justice y inclus les opinions individuelles et dissidentes. Volume 1-5 : until 1966.
%23143356: HAMBURG - Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg; Gesetz betreffend die Einführung der Verfassung.
%2399505: HAMBURGER, HENRI. - The function of the predicate in the fables of Krylov.
%23182360: HAMBURGER, JACOB. - Het rechtskarakter van het Jusjurandum voluntarium naar Romeinsch Recht.
%23186765: HAMBURGER, REBECCA CATHARINA SOPHIA. - Twee rechtsvragen aangaande Finland : de demilitarisatie der Alandgroep en de autonomie van Oost-Karelië.
%2377324: HAMBURGER, MAX. - Treu und Glauben im Verkehr : ein Handbuch.
%2360540: HAMBURGER, GEORG. - Das Recht aus der Haftung und die Unmöglichkeit der Leistung.
%2360264: HAMBURGER, JEAN. - The diary of William Harvey : the imaginary journal of the physician who revolutionized medicine.
%2337852: HAMDI, NABEEL (ED.) - Urban Futures: Economic Growth and Poverty Reduction (Urban Management Series).
%23123495: HAMEETE, G.L. - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling.
%239389: HAMEL, G.A. VAN. - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden = Les arbitrages internationaux Néerlandais de 1813 à nos jours.
%23107182: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
%23197189: HAMEL, G.A. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht.
%237754: HAMEL, G.A. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht.
%23173358: HAMEL, A.G. VAN. - Primitieve ierse taalstudie.
%2344398: HAMELBERG, J.M. - Schedelmetingen in verband met intellect-schattingen.
%23239095: HAMELINK, CEES J. - Human rights for communicators.
%23245523: HAMER, M.J. - Formeel belastingrecht (Boom Basics).
%2389891: HAMER, M.J. ... [ET AL.] - Formeel belastingrecht : de fiscale procedure in de praktijk.
%23170969: HAMEROW, THEODORE S. - On the road to the wolf's lair : German resistance to Hitler.
%237578: HAMERS, H.J.A. - Het kristallen paleis : de psychopathenzorg in Nederland.
%2389569: HAMERS, A.M. - Handleiding fiscaal procesrecht.
%2335650: HAMERSTER, DOMINICUS. - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt : volgens Staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert : uit het gemeene keizerlyke recht opgeheldert, en met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar, nader bevestigt: dienende ook tot verdere opening en betoging van het geen Ulrik Huber in een aanmerkelyk getal plaatzen van zyne Hedendaagsche regtsgeleertheit bygebragt en aangewezen heeft.
%23194841: HAMILTON, ROY W. (ED.) - From the rainbow's varied hue : textiles of the southern Philippines.
%23101354: HAMILTON, W. - French book-plates... their makers and owners. From the 16th to the 19th century...
%23252230: HAMILTON, ANN. - Ann Hamilton : present-past , 1984-1997 .
%23243447: HAMILTON, DANIEL S. - The New Frontiers of Europe: The Enlargement of the European Union: Implications and Consequences.
%23211751: HAMILTON, RICHARD F. - Affluence and the French worker in the Fourth Republic.
%23101351: HAMILTON, E. - The engraved works, 1755-1822, of Sir Joshua Reynolds. A catalogue raisonné of the engravings made after his paintings...
%23166310: HAMILTON, WALTER. - Parodies of the Works of English and American authors (1884-1889). 6 Volumes.
%23257611: HAMILTON, ALEXANDER. - A new account of the East Indies.
%23219960: HAMILTON, RICHARD F. - The social misconstruction of reality : validity and verification in the scholarly community.
%23234519: HAMILTON, HUGO. - The speckled people.
%2336400: HAMILTON, JAMES. - A Life of Discovery: Michael Faraday, Giant of the Scientific Revolution.
%23239700: HAMILTON, MARCI. - God vs. the gavel : religion and the rule of law.
%23101352: HAMILTON, W. - Dated book-plates (ex-libris). From the early 16th century to the end of the 19th century...
%23250089: HAMILTON, DANIL S. - Beyond Bonn : America & the Berlin Republic.
%2352489: HAMILTON, V. LEE & JOSEPH SANDERS. - Everyday justice : responsibility and the individual in Japan and the United States.
%23224298: HAMILTON, ANDREW. - An enquiry into the principles of taxation : chiefly applicable to articles of immediate consumption.
%23246957: HAMILTON-HART, NATASHA. - Asian States, Asian Bankers : central banking in Southeast Asia
%23231643: HAMLING, TOM - Celebrity Vinyl.
%23263734: HAMM, TAIK-YOUNG - Arming the Two Koreas: State, Capital and Military Power.
%23231636: HAMM, CHARLES - Irving Berlin: Songs from the Melting Pot: The Formative Years, 1907-1914.
%2381334: HAMMACHER, KLAUS, RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER (EDS.) - Fichte-Studien : Beiträge zur Geschichte und Systematik der Tranzedentalphilosophie.
%23121099: HAMMACHER, KLAUS, RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER (EDS.) - Religionsphilosophie.
%23120605: HAMMACHER, KLAUS, RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER (EDS.) - Sozialphilosophie.
%2381333: HAMMACHER, KLAUS. - Kosmopolitismus und Nationalidee.
%23128048: HAMMACHER, A.M. - Mendes da Costa : de geestelijke boodschap der beeldhouwkunst.
%2335626: HAMMACHER, KLAUS, RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER (EDS.) - Transzendentalphilosophie und Evolutionstheorie.
%23229526: HAMMAN, EDUARD MUNTINGH. - Die risiko by die koopkontrak in die Suid-Afrikaanse reg.
%23226494: HAMMAR, THOMAS. - International migration, immobility, and development : multidisciplinary perspectives.
%2321622: HAMMER, WALTER. - Hohes Haus in henkers Hand. Rückschau auf die Hitlerzeit, auf Leidensweg und Opfergang Deutscher Parlamentarier.
%23101356: HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON. - Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist der Mongolen in Russland, 1200-1500...
%2318285: HAMMER, BJARNE & CHARLOTTE SCHMIDT. - Outline : Architecture by Schmidt Hammer Lassen
%23101355: HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON. - Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft...
%23257105: HAMMER-STROEVE, TINA. - Familiezoet : vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940.
%23191050: HAMMER (IVANESCU), PETER L. & SERGIU RUDEANU. - Boolean methods in operations research and related areas.
%2392308: HAMMER, FELIX. - Theonome Anthropologie? : Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
%23131556: HAMMER, PATRICIA RILEY. - Vormsnoei : topiary: vormbomen, plantsierkunst.
%2355793: HAMMER, FELIX. - Theonome Anthropologie? : Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
%23101357: HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON. - Geschichte der Ilchane, das ist der Mongolen in Persien, 1200-1350...
%23181882: HAMMER, FELIX. - Leib und Geschlecht : philosophische Perspektiven von Nietzsche bis Merleau-Ponty und phänomenologisch-systematischer Aufriss.
%23157742: HAMMER, RUD. - Der Standort der deutschen Bijouterie-Industrie.
%2360068: HAMMERICH, LOUIS LEONOR. - Clamor : eine rechtsgeschichtliche Studie.
%2315694: HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W.C.E. - Minderjarig, minderwaardig? Een studie over de rechtspositie van de minderjarige in het privaatrecht. Handelsed. diss.
%2345424: HAMMERSTIEL, ROBERT F - Glucksfutter.
%23121704: HAMMOND, GUYTON B. - Conscience and its recovery : from the Frankfurt school to Feminism.
%2325223: HAMMOND, J.R. (ED.). - H.G. Wells: interviews & recollections.
%23230953: HAMMOND, ANDREW - The Islamic Utopia: The Illusion of Reform in Saudi Arabia.
%23241611: HAMMOND, J. DANIEL. - Theory and measurement : causality issues in Milton Friedman's monetary economics.
%2349186: HAMMOND, BEAN S. - Pope and Bolingbroke. A study of friendship and influence.
%23233681: HAMMOND, KENNETH R. - Beyond rationality : the search for wisdom in a troubled time.
%23243169: HAMMOND, KENNETH R. - Human judgement and social policy. Irreducibly uncertainty, inevitable error, unavoidable injustice.
%23201752: HAMMOND, MASON. - The city in the ancient world.
%2381975: HAMMOND, MASON. - The city in the ancient world.
%2322955: HAMON, PAUL. - La reliure du XIIIe siècle à nos jours : exposition.
%23248976: HAMOUDA, O.F. - Money, investment and consumption : Keynes's macroeconomics rethought.
%2341969: HAMP, ERIC P. - Readings in Linguistics I & II.
%23116909: HAMPEL, H.J. - Variabilität und Disziplinierung des Denkens.
%23136204: HAMPSHIRE, STUART (ED.) - Morality and conflict.
%23253012: HAMPSHIRE, STUART (ED.) - Freedom of mind and other essays.
%23252554: HAMPSHIRE, STUART (ED.) - Freedom of the individual.
%23232524: HAMPSHIRE, STUART (ED.) - Public and private morality.
%2349800: HAMPSON, FEN OSLER., HART, MICHAEL. - Multilateral negotiations : lessons from arms control , trade , and the environment.
%2350104: HAMPSON, FEN OSLER., VON RIEKHOFF, HARALD. - The Allies and arms control.
%233614: HAMPSON, DAPHNE - Kierkegaard : exposition & critique.
%23231499: HAMPTON, TIMOTHY (ED.) - Baroque topographies : literature, history, philosophy.
%2398907: HAMSCHER, ALBERT N. - The Parlement of Paris after the Fronde (1653-1673).
%23233336: HAMWIJK, DEWI JULIA YVONNE. - Publicity in secured transactions law : towards a European public notice filing system for non-possessory security rights in movable assets?
%2361351: HAMZA, GÁBOR (ED.) - Studien zur römischen Recht in Europa I.
%23244: HAMZEH, FUAD S. - International conciliation with special reference to the work of the United Nations Conciliation Commission for Palestine. Diss.
%23211995: HAMZEH, MUNA. - Refugees in our own land chronicles from a Palestinian refugee camp in Bethlehem.
%23234467: HAN, SHAOGONG., LOVELL, JULIA. - A dictionary of Maqiao.
%23230251: HANAK, TIBOR. - Die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
%2393470: HANAK, TIBOR. - Die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
%2376021: HANAUSEK, GUSTAV. - Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für Gustav Hanausek zu seinem 70. Geburtstag am 4.9.1925, überrecht von seinen Freunden und Schülern.
%2377325: HANBURY, HAROLD GREVILLE. - Essays in equity.
%23229032: HANCOCK, W.K. & M.M. GOWING. - British war economy.
%2361437: HAND, MAX & BRIAN PLOWMAN. - Handboek voor kwaliteitsmanagement. 2 Delen.
%2384196: HANDELMAN, DON - Nationalism and the Israeli State: Bureaucratic Logic In Public Events.
%23185615: HANDL, GÜNTHER (ED.) - Yearbook of international environmental law. Volume 4, 1993.
%23140987: HANDLER, ANDREW - Early Blueprint for Zionism: Gyozo Istoczy's Political Anti-Semitism.
%23141011: HANDLER, A. & MESCHEL, S.V. - Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956).
%2384360: HANDLIN, J.F. - Action in late Ming thought. The reorientation of Lü K'un and other scholar-officials.
%2371794: HANDS, D. WADE. - Reflection without rules: economic methodology and contemporary science theory.
%23203893: HANEKUIJK, DANIËL. - Het recht op vrijheid van migratie = The right of free mobility.
%23136617: HANEVELD, G.T. - Het Mirakel van het Hart.
%23236376: HANEY, GERHARD. - Sozialistisches Recht und Persönlichkeit.
%23250157: HANF, THEODOR & GHIA NODIA. - Georgia lurching to democracy : from agnostic tolerance to pious Jacobinism: societal change and peoples' reactions.
%23215554: HANFI, ZAWAR AHMAD. - Die modernistische Denkbewegung im indischen Islam [1858-1940] : dargestellt an den Ideen dreier führender Gestalten.
%2384533: HANIMANN, ALEX. - Nutzen und Lasten.
%2349098: HANKISS, ELEME?R. - The toothpaste of immortality : self-construction in the consumer age.
%23186822: HANLEY, ROBIN. - Villages in Roman Britain.
%23169151: HANLO, JAN. - Moelmer.
%23239837: HANLON, MICHAEL. - 10 questions science can't answer (yet) : a guide to the scientific wilderness.
%2324150: HANMER, JALNA (ED.) - Women, policing and male violence: international perspectives.
%23211430: HANNA, BILL. - A cast of friends.
%2343046: HANNA, SAMI A. & GEORGE H. GARDNER. - Arab socialism : [al-Ishtiraki-yah al-Arabi-yah] : a documentary survey.
%23200660: HANNAART, TH.J. - 100 Jaar Vrijwillige Brandweer [Alphen aan de Rijn].
%23256496: HANNAN, BARBARA. - The riddle of the world : a reconsideration of Schopenhauer's philosophy.
%23206775: HANNAN, CAROLYN. - Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation. Volume 1 : Conecpts, goals, rationales and institutional arrangements; Volume 2 : Empirical studies in two sectors in Tanzania : household water supplies and health development.
%23230607: HANNAY, LORD. - Cyprus: The Search for a Solution.
%2312673: HANNEMA, ULBE DURK. - De Hogerhuis-zaak.
%23232218: HANNUM, HURST. - Autonomy, sovereignty, and self-determination : the accommodation of conflicting rights.
%23101358: HANOTEAU, A. - Essai de grammaire kabyle, renfermant les principes de ce langage berbère... parlé par les... Igaouaouen ou Zouaoua...
%23101359: HANOTEAU, A. - Essai de grammaire tamachek', renfermant les principes de ce langage berbère parlé par les Imouchar' ou Touareg...
%23144395: HANS, JAMES S. - The Site of Our Lives. The Self and the Subject from Emerson to Foucault.
%23119856: HANS, JOSEF. - Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemässe Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung.
%23119985: HANS, JOSEF. - Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemässe Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung.
%23204424: HANS ULRICH GUMBRECHT., MARINA SCORDILIS BROWNLEE - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23194173: HANSEN, METTE HALSKOV ., SVARVERUD, RUNE. - iChina : the rise of the individual in modern Chinese society.
%23101949: HANSEN, J.E. (ED.) - Atomic Spectra and Oscillator Strengths for Astrophysics and Fusion Research.
%2358408: HANSEN, A.H. & R.V. CLEMENCE (ED.). - Readings in Business Cycles and National Income.
%23153679: HANSEN, B. - Development and economic policy in the UAR (Egypt).
%23153034: HANSEN, LYNNE (ED.) - Second language attrition in Japanese contexts.
%23110152: HANSEN, KAREN V. - A Very Social Time. Crafting community in Antebellum New England.
%23159674: HANSEN, HOLGER BERT & MICHAEL TWADDE (EDS.) - Developing Uganda.
%23154597: HANSEN, W. LEE & JAMES F. BYERS (EDS.) - Unemployment insurance : the second half century.
%2316503: HANSEN, G. & H. VETTERLEIN. - Arzt und Recht in der Deutschen Demokratische Republik.
%2323835: HANSEN, ALVIN HARVEY. - Monetary theory and fiscal policy.
%2344318: HANSEN, ALVIN HARVEY. - Business cycles and national income.
%2331804: HANSEN, ALVIN HARVEY. - The dollar and the international monetary system.
%23178078: HANSEN, RANDALL. - Disobeying Hitler : German resistance after Valkyrie.
%23209329: HANSEN, METTE HALSKOV . - iChina : the rise of the individual in modern Chinese society
%23182591: HANSEN, MARIUS. - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het nieuwe leven.
%2351972: HANSEN, ALVIN HARVEY. - Fiscal policy and business cycles.
%23126709: HANSLICK, JOSEPH ADOLF. - Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliotek.
%23119091: HANSON, PAUL R. - Provincial politics in the French Revolution. Caen and Limoges, 1789-1794.
%23214377: HANSON, F. ALLAN - Meaning in Culture.
%23222149: HANSON, NEIL. - The confident hope of a miracle : the true history of the Spanish Armada.
%2354193: HANSON, A.H. - Planning and the politicians and other essays.
%23196139: HANSON, L.P. - Commercial processing of fruits.
%23250087: HANSON, STEPHEN JOSÉ (EDITOR) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. III: Selecting Good Models.
%23224786: HANSON, NEIL. - The confident hope of a miracle : the true history of the Spanish Armada.
%2398719: HANSON, MARK. - Van Frans naar Nederlands.
%23196120: HANSON, L.P. - Vegetable protein processing.
%23254823: HANSON, PHILIP. - Advertising and socialism : the nature and extent of consumer advertising in the Soviet Union, Poland, Hungary and Yugoslavia.
%23259795: HANSSEN, LÉON. - Menno ter Braak (1902-1940) : Leben und Werk eines Querdenkers.
%23204143: HANUMANTHA RAO, C. H. - Economic reforms and poverty alleviation in India.
%23193910: HANZON, B. & M. HAZEWINKEL (EDS.) - Constructive algebra and systems theory.
%23229328: HAOUR, ANNE - Outsiders and Strangers: An Archaeology of Liminality in West Africa.
%2324442: HAPGOOD, FRED. - Up the infinite corridor : MIT and the technical imagination.
%2377329: HÄPKE, RUDOLF. - Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt.
%23248988: HAPPÉ, RICHARD H. (ED.) - Hoger beroep in de steigers.
%23130650: O'HARA, DANIEL T. - Tragic knowledge. Yeats's Autobiography and Hermeneutics.
%2361345: HARAGAN, DONALD R. (ED.) - Human intervention in the climatology of arid lands.
%23112690: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-België : volkenrechtelijke en militair-politieke beschouwingen.
%23147185: HARBISON, FREDERICK & IBRAHIM ABDELKADER IBRAHIM - Human Resources for Egyptian Enterprise.
%23142648: HARBSMEIER, GÖTZ. - Wer ist der Mensch. Grundtvigs Beitrag zur humanen Existenz. Alternativen zur Kierkegaard.
%23238745: HARCLERODE, PETER. - Wings of war : airborne warfare 1918-1945.
%23190489: HARCOURT, EDWARD (ED.) - Morality, reflection and ideology.
%23147029: HARDACRE, HELEN. - Marketing the menacing fetus in Japan.
%2349691: HARDCASTLE, VALERIE GRAY - Where biology meets psychology : philosophical essays.
%2319284: HARDENBERG, L. - Methadon, heroïne : de kat en de tijger : (felix domestica en felix tigris).
%2349780: HARDERS, C.L. - Bijdrage tot de kennis van de Curaçao-aloë en van hare opsporing.
%2350274: HARDEVELD-KOOI, IDALINA VAN. - Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf.
%2380456: HARDIN, KRIS L. - Aesthetics of Action : continuity and change in an West African Town.
%23213388: HARDIN, PAUL . - Het huis van de Rode Slachter : een middeleeuws mysterie met broeder Athelstan.
%2392164: HARDING, ANDREW (ED.) - Access to environmental justice : a comparative study.
%23221429: HARDING, ANDREW J. - Law, government and the constitution in Malaysia.
%2358469: HARDING, HARRY. - A fragile relationship : the United States and China since 1972.
%23135690: HARDING, S. FRIEND - Remaking Ibieca: rural life in Aragon under Franco.
%2349762: HARDING, HARRY (ED.) - China's foreign relations in the 1980s.
%2350176: HARDING, CHRISTOPHER. - European Community investigations and sanctions : the supranational control of business delinquency.
%2344571: HARDING, CHRISTOPHER. - Enforcing European Community Rules: Criminal Proceedings, Administrative Procedures and Harmonization (Socio-Legal Studies Series).
%23131170: HARDING, CHRISTOPHER & ANN SHERLOCK. - European Community law : text and materials.
%2320377: HARDING, CHRISTOPHER ... [ET AL.] - Criminal Justice In Europe: A Comparative Study
%2356563: HARDING, HARRY. - China's second revolution : reform after Mao.
%237618: HARDJASOEMANTRI, KOESNADI. - Hukum dan lingkungan hidup di Indonesia : 75 tahun Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.
%23118398: HARDLE, W., KLINKE, S. & TURLACH, B.A. - XploRe: An Interactive Statistical Computing Environment.
%23145433: HARDMAN, CHARLOTTE E. - Other worlds : notions of self and emotion among the Lohorung Rai.
%2396578: HARDON, ANITA, SJAAK VAN DER GEEST, HANNA GEERLING & AMANDA LE GRAND - The provision and use of drugs in developing countries. Review of studies and annotated bibliography
%23200122: HARDON, HENDRIK JAN. - Bijdrage tot de kennis van de electrostrictie in waterige oplossing.
%23148948: HARDOUIN, P. &CEDRIC DUCROCQ. - Le sommerce indépendant organisé : rapport du groupe de travail de l'ICC.
%23231683: HARDT, URSULA - From Caligari to California: Erich Pommer's Life in the International Film Wars.
%23259859: HARDWICK, SUSAN WILEY. - Russian refuge : religion, migration, and settlement on the North American Pacific Rim.
%2377331: HARDY, E.G. - Roman laws and charters : Six Roman laws. Three Spanish charters and other documents.
%23188960: HARDY, E.G. - Roman laws and charters : Six Roman laws. Three Spanish charters and other documents.
%23209217: HARDY, MICHAEL. - Modern diplomatic law.
%23214382: HARDY, RONALD. - Kampong.
%23153119: HARDYMENT, CHRISTINA. - Malory : the knight who became King Arthur's chronicler.
%23254912: HARE, JOHN. - Obstetrics [Medico-legal practitioner series].
%2325905: HARE, R.M. - Moral thinking : its levels, method and point.
%23260348: HARE, R.M. - Essays on political morality.
%2359038: HARE, R.M. - Plato. [Kopstukken filosofie].
%23152479: HARENCARSPEL, FREDERIK JUSTUS VAN. - Opvolgend accoord en accoord na slotuitdeeling.
%239161: HARENCARSPEL, J.W.E. VAN. - Over de kracht van vonnissen van staat. Diss.
%23250461: HARENS, HERMAN. - Wieler jaarboek 1997-1998.
%23215760: HAREVEN, TAMARA K. - The silk weavers of Kyoto : family and work in a changing traditional industry.
%2369711: HARGER, R.O. - Synthetic aperture radar systems. Theory and design.
%23229306: HARGITTAI, ISTVÁN. - Buried Glory: Portraits of Soviet Scientists.
%23258662: HARGREAVES HEAP, SHAUN P. - The new Keynesian macroeconomics : time, belief and social interdependence.
%23130096: HARGREAVES, REGINALD. - The narrow seas : [a history of the English Channel, its approaches, and its immediate shores 400 B.C. - A.D. 1945].
%23260748: HARGROVE, E.C. & NELSON, M. - Presidents, politics and policy.
%23195886: HARIHARAN, GITHA. - Duizend gezichten van de nacht : roman.
%23199234: HARIK, ILIYA (ED.) - Privatization and liberalization in the Middle East.
%23215941: HARINXMA THOE SLOOTEN, LUDOLPH REINIER. - Toegang tot het recht in perszaken.
%2341207: HARIULF. - Hariulf : Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle-1104).
%23185811: HARKEMA, RINSE. - Simultaneous equations. A Bayesian approach.
%23211700: HARKER, PATRICK T. & STAVROS A. ZENIOS. - Performance of financial institutions : efficiency , innovation , regulation.
%23126796: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid 1794-1870.
%23118172: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen : de grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
%23181849: HARKX, PETRUS JOSEPHUS FRANCISCUS MARIA. - De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen (1733-1749).
%23216898: HARLAAR, MARTIN. - Voorwaarts in bataille : een eeuw bereden politie in Amsterdam
%23117859: HARLAN, VOLKER; DIETER KOEPPLIN & RUDOLF VELHAGEN (EDS.) - Joseph Beuys Tagung. Basel 1.-4. Mai 1991.
%23232345: HARMAN, GILBERT. - The nature of morality : an introduction to ethics.
%23263738: HARMAN, SOPHIE - The World Bank and HIV/AIDS: Setting a global agenda.
%23202206: HARMANS, GERARD M.L. (ED.) - Gemeentewapens in Nederland : 1914-1989 : naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
%23187008: HARMON, ROY L. & LEROY D. PETERSON - Reinventing the factory II : managing the world class factory.
%2348729: HARMS, B. - Vom Wirtschaftskrieg zur Weltwirtschaftskonferenz. Weltwirtschaftliche Gestaltungstendenzen im Spiegel gesammelter Vorträge.
%23199342: HARMS, WOLFGANG. - Konzerne im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen : eine wirtschafts- und gesellschaftsrechtliche Untersuchung.
%23258182: HARMS, FRIEDRICH. - Begriff, Formen und Grundlegung der Rechtsphilosophie.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

9/13