Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het ambt der presbyters (ouderlingen, opzieners, bisschoppen), uitééngezet naar aanleiding van 1 Petrus 5, vs. 1-4, tevens met inachtneming en toepassing der overige schriften, inzonderheid der brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs, in vijf afdeelingen. Beavt tevens: Op Goeden Vrijdag : korte stichtelijke gedachten bij het lezen van het evangelie aangaande het lijden en sterven van onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus (1860) ; Onze Heer vor kajafas en Pilatus : vier leerredenen (1862); Leerrede over Jesaja 40 vers 1 en 2 (1869)
Description: Amsterdam, C A Spin 1857 Hhalflinnen

Keywords: preken

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: K92670

See more books from our catalog: Theologie