Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18419: ROESSINGH, H.K. - Het Veluws kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
21387: ROESSINGH, H.K. - Inlandse Tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
39053: ROESSINGH, A.L.A. - De Vrouw bij de Dietsche Moralisten.
74201: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.) - Dat Kaetspel Ghemoralizeert. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst uitgegeven.
2516: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.) - Dat Kaetspel Ghemoralizeert. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst uitgegeven.
68126: ROETHE, GUSTAV. - Die Reimvorreden des Sachsenspiegels.
65291: ROETHOF, H.J. - De norm in het volkenrecht.
63849: ROETHOF, H.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten (Le droit des nations de disposer d'elles-mêmes).
10339: ROEVER, J.W. DE. - De 'Nederland' in de Tweede Wereldoorlog.
60493: ROEVER, J.P. DE. - Swifterbant-aardewerk. Een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus.
6033: ROEVER, N. DE. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der Veste, het leven en de zeden harer bewoners.
41984: ROEVER, MARGRIET DE. & BAKKER, BOUDEWIJN. (EDS.) - Woelige Tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
71571: ROGER-MILÈS, L. - Trente reproductions d'après les oeuvres importantes de F. Roybet. Notice par L. Roger-Milès.
67941: ROGER, AUG. & SOREL, ALEX. - Codes et lois usuelles classés par ordre alphabétique. Collationnés sur les Textes officiels etc.
66751: ROGER, AUG. & SOREL, ALEX. - Codes et lois usuelles classés par ordre alphabétique. Collationnés sur les Textes officiels etc.
65094: ROGER, AUG. & SOREL, ALEX. - Codes et lois usuelles classés par ordre alphabétique. Collationnés sur les Textes officiels etc.
72470: ROGER-MILÈS, L. - Cent Chefs-d'Oeuvre des collections françaises et étrangères. Poèmes et proses par L. Roger-Milès. Préface par Georges Lafenestre.
70956: ROGER-MILÈS, L. - Félix Ziem. (Les Artistes de tous les temps; Série D: Le XXe Siècle).
71074: ROGERS, C.F. - Baptism and Christian Archaeology.
61574: ROGERS, B.G. - Proust's Narrative Techniques.
34201: ROGGE, H.L. - Register op landmeetkundige literatuur in Nederland, 1961-1970.
11177: ROGIER, L.J. - Beschouwing en Onderzoek. Historische studies. Met een inl. van Anton van Duinkerken.
6042: ROGIER, L.J. - Eenheid en Scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813.
5465: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw.
1497: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
5819: ROGIER, JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Politieke portretten 2. Opstellen over confessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
13410: ROGIER, L.J. - Paulus Buys en Leicester. Inaug. rede.
31489: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
58351: ROGIER, L.J., AUBERT, R. & KNOWLES, DAVID. (REDACTIE). - Geschiedenis van de Kerk. In 10 delen.
9430: ROGIER, L.J. - Limburg in de Franse Tijd.
11043: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verzamelde opstellen.
70547: ROGNER, JOHANN. - Materialien aus der höheren Analysis. Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse von technischen Lehranstalten.
62722: ROHDE, ERWIN. - Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Neunte und Zehnte Auflage mit einer Einführung von Otto Weinreich.
41184: ROHLAND, J.P. - Der Erzengel Michael. Arzt und Feldherr. Zwei Aspekte des vor- und frühbyzantinischen Michaelskultus.
45773: ROHLFS, GERHARD. - Vom Vulgärlatein zum altfranzösischen. Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache.
60496: ROHLOFF, ERNST. - Neidharts Sangweisen.
32865: ROHNER.- REY, ROBERT. - Georges Rohner.
59307: ROHR, IGNAZ. - Paulus und die Gemeinde von Korinth auf Grund der beiden Korintherbriefe.
35992: ROHRER, F. - Untersuchungen zur Intonation der Dialekte von Dorset, Gloucester, Westmorland, Northumberland, Yorkshire, Lincoln und Norfolk.
63761: ROIJEN, J.H. VAN. - De rechtspositie en de volkenrechtelijke erkenning van nieuwe staten en de facto-regeeringen.
8478: ROLAND HOLST, H. - Vierentwintig sonnetten van Henriëtte Roland Holst. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
16686: ROLAND HOLST, H. - Meiliederen en propaganda-verzen.
56438: ROLAND-GOSSELIN, M.-D. - Essai d'une étude critique de la connaissance. I. Introduction et première partie.
15317: ROLAND MICHEL, M. - Watteau 1684-1721.
3719: ROLAND HOLST, H. - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
7455: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De loop is bijna volbracht. Vier Gedichten.
14893: ROLDANUS, C.W. - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei.
65917: ROLIN, GUSTAV. - Aliscans. Mit Berücksichtigung von Wolframs von Eschenbach Willehalm kritisch herausgegeben.
70803: ROLLAND, E. - Une copie de la vie de saint Théodose par Théodore conservée dans le Baroccianus 183.
67135: ROLLAND, PAUL. - Les Églises paroissiales de Tournai.
71211: ROLLAND, E. - De l'influence de Sénèque le père et des rhéteurs sur Sénèque le philosophe.
59437: ROLLAND, V.H. & RIETSTAP, J.B. - Armorial général de J. B. Rietstap. Supplément (Tome sixième) par V.H. Rolland.
59438: ROLLAND, V.H. & RIETSTAP, J.B. - Armorial général de J. B. Rietstap. Supplément (Tome sixième) par V.H. Rolland.
59439: ROLLAND, V.H. & RIETSTAP, J.B. - Planches de l'Armorial Général. Armoiries des familles contenus dans l'Armorial Général de J.B. Rietstap. Seulement Tome III (G-K).
70557: ROLLAND, E. - Recueil de chansons populaires. Tome I, III, IV.
57209: RICHARD ROLLE. - The English Writings. Translated, edited and introduced by Rosamund S. Allen.
64335: ROLLET, HENRY. - Liste des engagements bilatéraux et multilatéraux au 30 juin 1972. Accords et traités souscrits par la France. Avec une table méthodoque.
71603: ROLLIN, M. - De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles-Lettres, par rapport à l'esprit et au coeur. Nouvelle édition.
70716: ROLLIN, JEAN. - Les chansons de Clément Marot. Étude historique et bibliographique.
255: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provinciën.
298: ROLLIN COUQUERQUE, L.M.; A. MEERKAMP VAN EMBDEN. (UITG.) - Rechtsbronnen der stad Gouda.
42367: ROLLINS, J.D. - A History of Swahili Prose. 1. From Earliest Times to the End of the Nineteenth Century.
69587: ROMAN, J. - La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayart composée par le loyal serviteur, publiée pour la Société de l'Histoire de France par M.J. Roman.
58626: ROMANIA. - Romania. Revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures romanes. Fondé en 1872 par Paul Meyer et Gaston Paris.
31603: ROMBAUTS, E. - Richard Verstegen. Een polemist der Contra-Reformatie.
32543: ROMBAUTS, E. (ED.) - FERGUUT. Uitg. met inl. en aant. door E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan.
40172: ROMBAUTS, E. - Enkele betwiste plaatsen uit de 'Ferguut'.
3092: ROMBAUTS, E. - Liber Alumnorum E. Rombauts. Aangeboden t.g.v. zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap.
2008: ROMBAUTS, E. - Adriaan Poirters. Volksredenaar en Volksschrijver.
36338: ROMBAUTS, E. (ED.) - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
68117: ROMBOUT, ANDRÉ. - La pureté dans le théâtre de Jean Anouilh. Amour et bonheur, ou l'anarchisme réactionnaire.
66458: ROMBOUTS, PH. & VAN LERIUS, TH. - De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde [...] 1453-1629 / Les Liggeren et autres archives historiques de la gilde anversoise de Saint Luc [...] 1453-1629.
71019: ROMBOUTS, PH. (ED.) - Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant à la charge du Prototypographie.
7983: ROMEIN, JAN. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
17290: ROMEIN, JAN. - Gegist Bestek. Aspecten van drie jaar wereldbestel.
70523: ROMEIN, J. & A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd.
15254: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek.
15353: ROMEIN, JAN. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
23678: ROMEIN, JAN. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
5459: ROMEIN, JAN. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
2124: ROMEIN, JAN. - Eender en anders. Twaalf nagelaten essays.
5460: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis.
5457: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
5458: ROMEIN, JAN. - Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein.
13462: ROMEIN, JAN. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
23897: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Spelen met de tijd.
23938: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster na 1880.
23959: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Drielandenpunt. Essays.
65188: RÖMELINGH, J. - De diplomatieke betrekkingen van de Republiek met Denemarken en Zweden 1660-1675.
63559: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. ( 2 delen).
57843: RÖMER, W.H.PH. - Sumerische 'Königshymnen' der Isin-Zeit.
59591: RÖMER, R.A. - Naar de Voltooiing van de Emancipatie. Beschouwingen naar aanleiding van het verschijnsel 30 mei.
6325: RÖMER, R.A. (ED.) - Cultureel Mozaïek van de Nederlandse Antillen. Varianten en constanten.
6324: RÖMER, R.A. - Een volk op weg. Un pueblo na kaminda. Een sociologische historische studie van de Curaçaose samenleving.
28748: RÖMER, R.A. (ED.) - Cultureel Mozaïek van de Nederlandse Antillen. Varianten en constanten.
65009: ROMEYER, BLAISE. - La philosophie religieuse de Maurice Blondel. Origine, évolution, maturité et achèvement.
46019: ROMONDT, W.H.A. VAN. - Rapport omtrent eene proefneming met bereiding en verzending van kopra, in het belang van den kleinen landbouw, in 1907 in Coronie gedaan.
46034: ROMONDT, W.A. VAN. - Credietbanken voor den kleinen landbouw.
16154: ROMPAEY, J. VAN. - Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom.
50361: ROMPAEY, JAN VAN. - De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen.
73175: RONCHAUD, LOUIS DE. - La tapisserie dans l'antiquité. Le péplos d'Athénè. La décoration intérieure du Parthénon, restitituée d'après un passage d'Euripide.
61641: RONCIÈRE, CHARLES M. DE LA. - Un changeur florentin du trecento: Lippo di Fede del Sega (1285 env. - 1363 env.).
43199: RONIG, FRANZ J. (ED.) - Der Trierer Dom.
11862: RONKEL, PH.S. VAN. (UITG.). - Aanhangsel op het Maleisch-Nederlandsch Woordenboek van H. von de Wall. Bewerkt door H.N. van der Tuuk.
3943: RONKEL, PH.S. VAN. - De eerste Europeesche Tamilspraakkunst en het eerste Malabaarsche glossarium.
60988: RONKEL, PH.S. VAN. - De Roman van Amir Hamza.
27549: RONNER, L. - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van de Gouden Eeuw.
68948: RONSARD, PIERRE DE. - Oeuvres complètes. Nouvelle édition revisée, augmentée et annotée par Paul laumonier (8 tomes).
17590: RONSARD.- QUAINTON, M. - Ronsard's ordered chaos. Visions of flux and stability in the poetry of Pierre de Ronsard.
71244: RONSARD, PIERRE DE. - Oeuvres complètes de P. de Ronsard. Nouvelle édition. Publiée sur les textes les plus anciens avec les variantes et des notes par Prosper Blanchemain. Tome I-II (sur 8).
51755: RONY, JEAN. (ED.) - Adam de la Halle: Le Jeu de la Feuillé. Texte et traduction.
59544: ROO, JOS DE. - Curaçao. Scenes and behind the Scenes.
73799: ROODE LANTAARN, DE. - De Roode Lantaarn. Literair Tijdschrift. Jaargang I, nummers 1-5 (=alles wat verscheen).
15521: ROOIJ, J. VAN. - Gerard Zerbolt van Zutphen. I. Leven en geschriften. (alles wat verscheen).
23913: ROOIJAKKERS, GERARD. & ZEE, THEO VAN DER. - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
19626: ROOIJEN, M. VAN. (ED.) - Steden en hun Verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw.
63446: ROOIJEN, HENRI VAN. - De oorsprong van de Orde der Kruisbroeders of Kruisheren. De Geschiedbronnen.
49871: ROOMS, BEATRIJS DE. - Sint-Cornelius te Diegem. Devotie en Iconografie.
23615: ROON, G. VAN. (ED.) - Europäischer Widerstand im Vergleich. Die Internationalen Konferenzen Amsterdam.
23616: ROON, G. VAN. - Zwischen Neutralismus und Solidarität. Die evangelischen Niederlande und der deutsche Kirchenkampf 1933-1942.
23620: ROON, G. VAN. - German resistance to Hitler. Count von Moltke and the Kreisau Circle.
62206: ROON, A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Epheziërs.
3099: ROORDA, G. - Realism in Daniel De Foe's Narratives of Adventure.
2805: ROORDA, J. - Over de aard en natuur van de verschillende spraakgeluiden en de wijze, waarop die eenvoudig en duidelijk in Europeesch schrift met Romeinsche karakters beteekend en onderscheiden kunnen worden.
24836: ROOS, SJOERD H. DE. - Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van J.P. Boterman.
74041: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een Rederijkster uit de Hervormingstijd.
36180: ROOSE, LODE. (ED.) - Anna Bijns' schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528). Facsimile-uitgave naar het Heber-Serrure exemplaar (Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel). Bezorgd en toegelicht. Met een nawoord door marnix Gijsen.
2523: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een Rederijkster uit de Hervormingstijd.
24914: ROOSE, LODE. - Uut Goeder Jonsten. Studies aangeboden aan L. Roose n.a.v. zijn emeritaat.
14013: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W. - De opkomst der Londensche geldmarkt 1640-1826. Historische en kritische beschouwing.
68797: ROOSES, MAX. - Jordaens, sa vie et ses oeuvres.
26677: ROOSES, M. (ED.) - Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde (1616-1617).
73567: ROOSES, MAX. (SOUS LA DIRECTION DE). - Les peintres néerlandais du XIXème siècle. Traduction de Georges Eekhoud.
73568: ROOSES, MAX. (SOUS LA DIRECTION DE). - Les peintres néerlandais du XIXème siècle. Traduction de Georges Eekhoud.
69426: ROOSES, M. (ED.) - Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde (1616-1617).
73569: ROOSES, MAX. (SOUS LA DIRECTION DE). - Les peintres néerlandais du XIXème siècle. Traduction de Georges Eekhoud.
66497: ROOSVAL, JOHNNY. - Schnitzaltäre in schwedischen Kirchen und Museen aus der Werkstatt der Brüsseler Bildschnitzers Jan Bormann.
59199: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
4225: ROOY, J. DE. - Als-of-dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
74199: ROOY, J. DE. - Als-of-dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
20184: ROOY, P. DE. - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1817-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
15746: ROPPE, L. & G.W.A. PANHUYSEN & E.M. NUYENS. (UITG.). - De Decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het Directoire Exécutif in het Departement van de Nedermaas 1797-1800.
69144: ROQUEFORT, B. DE. (ED.) - Poésies de Marie de France. Poète anglo-normand du XIIIe siècle, ou recueil de lais, fables et autres prodections de cette femme celèbre; publiées d'après les manucrits de France et d'Angleterre, avec une Notice sur la vie et les ouvrages de Marie; la traduction de ses Lais, en regard du texte, avec des notes, des commentaires, des observations sur les usages et coutumes des François et des Anglois dans les XIIe et XIIIe siècles.
69125: ROQUEFORT-FLAMÉRICOURT, B. DE. - De l'état de la poésie françoise dans les XIIe et XIIIe siècles. Mémoire qui a remporté le Prix dans le Concours, proposé en 1810, par la Classe d'histoire et de la littérature ancienne de l'Institut de France, sur cette question: Déterminer quel eut l'état de la poésie françoise dans les XIIe et XIIIe siècles; quels genres de poésie furent les plus cultivés?
69145: ROQUEFORT, B. DE. (ED.) - Poésies de Marie de France. Poète anglo-normand du XIIIe siècle, ou recueil de lais, fables et autres prodections de cette femme celèbre; publiées d'après les manucrits de France et d'Angleterre, avec une Notice sur la vie et les ouvrages de Marie; la traduction de ses Lais, en regard du texte, avec des notes, des commentaires, des observations sur les usages et coutumes des François et des Anglois dans les XIIe et XIIIe siècles.
73931: ROQUES, MARIO. (ED.) - Le Chevalier de la Charrette. Publié par M. Roques. (Les Romans de Chrétien de Troyes, édités d'après la copie de Guiot, Bibl. nat. fr. 794).
44527: ROQUES, MARIO. (ED.) - Aucassin et Nicolette. Chantefable du XIIIe siècle.
51006: ROQUES, MARIO. (ED.) - Jehan Maillart, Le roman de Comte d'Anjou.
19146: ROQUES, MARIO. (ED.) - Le Chevalier de la Charrette. Publié par M. Roques. (Les Romans de Chrétien de Troyes, édités d'après la copie de Guiot, Bibl. nat. fr. 794).
19147: ROQUES, MARIO. (ED.) - Chrétien de Troyes, Eric et Enide. Publié par M. Roques.
19148: ROQUES, MARIO. (ED.) - Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion (Yvain). Publié par M. Roques.
70284: ROQUES, MARIO. (ED.) - Aucassin et Nicolette. Chantefable du XIIIe siècle.
57235: ROQUES, MARIO. (ED.) - Aucassin et Nicolette. Chantefable du XIIIe siècle.
73932: ROQUES, MARIO. (ED.) - Chrétien de Troyes, Eric et Enide. Publié par M. Roques.
22006: ROQUETTE, H. (ED.) - Deutschland und Griechenland. Die hellenisch-germanische Kulturgemeinschaft, die Rassenfrage und die Balkanpolitik.
38713: RÖRIG, FRITZ. - The Medieval Town.
52907: RÖRIG, FRITZ. - The Medieval Town.
50602: RORIMER, JAMES D. (ED.) - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry, Prince of France. With an Introduction.
47992: RÖRING, W.G.A.J. - Thomas à Kempis. Zijne voorgangers en zijne tijdgenooten. Gedrukt voor rekening van L.B. Mulder.
65180: ROS, F.U - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
997: ROS, F.U - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
10899: ROSCHER, A. - Ptolomaeus und die Handelsstrassen in Central-Afrika. Beitrag zur Erklärung der ältesten uns erhaltenen Weltkarte.
60148: ROSCHINI, GABRIEL M. - La Mariologia di S. Lorenzo da Brindisi.
63310: ROSE, H.J. - A Handbook of Latin Literature. From the Earliest Times to the Death of St. Augustine.
65843: ROSE, H.J. - A Handbook of Greek Literature. From Homer to the age of Lucian.
63195: ROSE, H.J. - A Handbook of Greek Mythology, including Its Extension to Rome.
814: ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and His Work (1655-1738).
45306: ROSENBERG, SAMUEL N. & TISCHLER, HANS. (EDS.) - The Monophonic Songs in the Roman de Fauvel.
57007: ROSENBLUM, ROBERT. - Paintings in the Musée d'Orsay. Foreword by Francoise Cachin.
47809: ROSENFELD, HANS-FRIEDRICH. - Mittelniederländische Reimchroniken.
61091: ROSENSTEIN, LUCY L. - The Devotional Poetry of Svami Haridas. A study of Early Braj Bhasa Verse.
71686: SALE CATALOGUE- JACQUES ROSENTHAL. - 27. Cat. 27. Manuscrits à miniatures et livres illustrés. L'art du livre au moyen-âge et dans les temps modernes jusqu' au seizième siècle.
47089: SALE CATALOGUE- LUDWIG ROSENTHAL. - 204. Incunabula and Postincunabula. Issued to commemorate the Hunderdth Anniversary 1859-1959. With a short history of the firm.
49895: SALE CATALOGUE- JACQUES ROSENTHAL. - 83. Bibliotheca Medii Aevi Manuscripta. Pars Prima. Einhundert Handschriften des abendländischen Mittelalters vom neunten bis zum fünfzehnten Jahrhundert.
49897: SALE CATALOGUE- JACQUES ROSENTHAL. - 90. Bibliotheca Medii Aevi Manuscripta. Pars Altera. Einhundert Handschriften des abendländischen Mittelalters vom zehnten bis zum fünfzehnten Jahrhundert.
67585: ROSENTHAL, OSKAR. - Wunderheilungen und ärztliche Schutzpatrone in der bildenden Kunst.
60464: ROSENTHAL, DAVID AUGUST. - Convertitenbilder aus dem neunzehnten Jahrhundert.
70855: SALE CATALOGUE- JACQUES ROSENTHAL. - Geheime Wissenschaften / Sciences occultes / Occult sciences / Folk-lore. Katalog 31-35 (=Komplett).
71671: SALE CATALOGUE- LUDWIG ROSENTHAL. - Katalog 135. Manuskripte, Inkunabeln, Holzschnitte- und Kupferwerke, und andere Kostbarkeiten. Teil I (A-L) und Teil II (M-Z).
55373: ROSENZWEIG, RACHEL. - Solidarität mit den Leidenden im Judentum.
3816: ROSETTI, A. - Le Mot. Esquisse d'une théorie générale.
71057: ROSIÈRES, RAOUL. - Histoire de la société française au Moyen-Age (987-1483). Troisième édition revue, corrigée et augmentée d'une table analytique.
64884: ROSIN, FRANZ. - Gesetz und Verordnung nach badischem Staatsrecht. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Freiheits- und Eigentumsformel.
62769: ROSS, W.D. - Aristotle.
42308: ROSS, D.J.A. - Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands. A Study in Comparative Iconography.
48740: ROSS, IAN SIMPSON. - William Dunbar.
57153: ROSS, W.D. (EDITOR) - The Works of Aristotle translated into English. Volume IX: Ethica Nicomachea by W.D. Ross. Magna Moralia by George Stock. Ethica Eudemia de Virtutibus et Vitiis by J. Solomon.
57345: ROSSETTI, WILLIAM MICHAEL. - The Pre-Raphaelites and their World. A Personal View. From Some Reminiscenses and other writings of William Michael Rossetti. Introduction and Epilogue by Angela Thirlwell.
65215: ROSSI, A. - Les Communistes français pendant la drôle de guerre.
38549: ROSSI, MARIO M. & JOSEPH M. HONE. - Swift or The Egoist.
51360: ROSSI, MARGUERITE. - Huon de Bordeaux et l'évolution du genre épique au XIIIe siècle.
70541: ROSSI, GIO. BATT. DE. - La capsella argentea Africana offerta al sommo pontefice Leone XIII dall'emo Sig. Card. Lavigerie. Memoria del Comm. Gio Batt. De Rossi.
73585: ROSSIGNOL, J.-P. - Les artistes homériques ou histoire critique de tous les artistes qui figurent dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Deuxième édition augmentée d'un chapitre intitulé Dédale montré pour la première fois sous son vrai jour suivi de questions artistiques telatives à Homère.
11941: RÖSSING, KARL. - Mein Vorurteil gegen diese Zeit. 100 Holzschnitte.
58894: ROSSUM, J. VAN. - Corticonuclear and Corticovestibular Projections of the Cerebellum. An experimental investigation of the anterior lobe, the simple lobule and the caudal vermis in the rabbit.
57857: ROSTOCK, FRITZ. - Mittelhochdeutsche Dichterheldensage.
42373: ROTENSTREICH, N. & SCHNEIDER, N. (EDS.) - Spinoza, his Thought and Work. International Institute of Philosophy, Entretiens in Jerusalem, 6-9 September 1977.
1567: ROTGANS, LUCAS. - Eneas en Turnus. Uitg. door L. Strengholt.
73951: ROTH, A. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen. Dargestellt anhand seiner Vorlesungsmanuskripte.
816: ROTH, A. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen. Dargestellt anhand seiner Vorlesungsmanuskripte.
44091: ROTH, GERTRUD. - Polyptychon der Abtei des heiligen Remigius (Eine sprachliche Untersuchung).
60813: ROTHE, M.A. - Les Romans du Renard examinés, analysés et comparés d'après les textes manuscrits les plus anciens. Les publications latines, flamandes, allemandes et françaises: Précédés de renseignements généraux et accompagnés de notes et d'éclaircissements philologiques et littéraires.
63455: ROTHE, M.A. - Les Romans du Renard examinés, analysés et comparés d'après les textes manuscrits les plus anciens. Les publications latines, flamandes, allemandes et françaises: Précédés de renseignements généraux et accompagnés de notes et d'éclaircissements philologiques et littéraires.
23551: ROTHENHAÜSLER, F. - Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen. Band I: Der Bezirk Sargans. Hrsg. von E. Rothenhäusler.
6549: ROTHENHÄUSLER, ERWIN. - Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen. Band I-V (complete set).
12077: ROTHENSTEIN, J. - The Life of Christ. Paintings of the 11th-15th centuries with passages from the Gospels.
32921: ROTHENSTEIN, J. - Edward Burra.
46866: ROTHSCHILD, JAMES DE. (ED.) - Le Mistère du Viel Testament, publié avec Introduction, Notes et Glossaire.
50984: ROTHWELL, WILLIAM. (ED.) - Walter de Bibbesworth, Le Tretiz.
68017: ROTONDI, PASQUALE. - Il palazzo ducale di Urbino. La sua architettura e la sua decorazione.
14568: ERASMUS VON ROTTERDAM. - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Erweiterte Neuausgabe von Andreas Flitner.
61994: ROTTHAUWE, EMMA. - Studien zur sienischen Landschaftsmalerei im Tre- und Quattrocento.
67066: ROTTHAUWE GEN. LÖNS, H. - Kostbarkeit Kalkar.
70425: ROTTIER, E. - La vie et les travaux d'Érasme considérés dans leurs rapports avec la Belgique.
24053: RÖTZER, H.G. & WALZ, H. (EDS.) - Europäische Lehrdichtung. Festschrift für Walter Naumann zum 70. Geburtstag.
73448: ROUAIX, PAUL. - Les styles, 700 gravures classées par époques. Notice par Paul Rouaix.
71108: ROUARD, E. - Notice sur la Bibliothèque d'Aix, précédée d'un essai sur l'histoire littérarire de cette ville, sur ses monuments, sur ses anciennes bibliothèques publiques, ornée du portrait de M. De Méjanes d'après le buste de Houdon.
72748: ROUBO. - L'art de la menuiserie. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par M. Dufournet. L'atlas avec les planches (seul).
60232: ROUBOS, K. - I Kronieken.
60235: ROUBOS, K. - II Kronieken.
70883: DE ROUGÉ, A. - Le Marquis de Vérac et ses amis 1768-1858.
74338: ROUILLARD, GERMAINE. - L'administration civile de l'Égypte byzantine.
34467: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M. - Inventaris van het archief der gemeente Wijk bij Duurstede 1811-1851.
73180: ROUQUETTE, JEAN-MAURICE. & BARROL, GUY. - Provence romane I: la Provence Rhodanienne. II: La Haute-Provence.
51550: ROUQUETTE, JEAN. - La littérature d'Oc.
32783: ROURE, JEAN-LOUIS. - Hypnos. Poèmes.
39988: ROUSE, RUTH & S.CH. NEILL. (ED.) - A History of the Ecumenical Movement 1517-1948.
71665: ROUSELLE, HIP. - Introduction à la bibliographie montoise.
72176: ROUSSEAU, JEAN. - Types grecs et types modernes comparés pour servir à l'étude de l'antique. Avec un resumé des principes de l'art grec & une explication des planches. Leçons professées à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers.
3633: ROUSSEAU, JEAN JACQUES. - Sous le Signe de Poincaré. Préface de Léo Marchés.
15898: ROUSSET, C. - Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire.
61173: ROUSSET, JEAN. - La littérature de l'âge baroque en France. Circé et le paon.
68991: ROUVEYRE, EDOUARD. - Les plafonds. Transformations progressives du XVIe au XIXe siècle. (Comment Discerner les Styles Enseigné par l'image).
69977: ROUVEYRE, EDOUARD. - Analyse et compréhension des oeuvres et objets d'art présentées distinctement et clairement à l'esprit des amateurs, antiquaires etc. [...]
68297: ROUVEYRE, EDOUARD. (ED.) - Comment discerner les styles enseigné par l'image. La dentelle, transformations progressives XVI-e et XVII-e siècles.
41717: ROUX, J.J. LE. & ROUX, T.H. LE. - Middelnederlandse Grammatika.
65501: LE ROUX DE LINCY, A. - Les quatre livres des Rois, traduits en francais du XIIe siècle, suivis d'un fragment de moralité de Job et d'un choix de sermons de saint Bernard.
71546: LE ROUX DE LINCY, A. - Le livre des proverbes français, précédé d'un essai sur la philosophie de Sancho Pança par Ferdinand Denis.
68937: LE ROUX DE LINCY, A. - Analyse critique et littéraire du Roman de Garin-Le Lohérain, précédée de quelques observations sur l'origine des Romans de Chevalerie.
57370: LE ROUX DE LINCY, A. - Les quatre livres des Rois, traduits en francais du XIIe siècle, suivis d'un fragment de moralité de Job et d'un choix de sermons de saint Bernard.
44845: ROUX, J.J. LE. & VENTER, H. (EDS.) - Karel ende Elegast.
68538: ROUZET, ANNE. & BLOGIE, JEANNE. - Donation du Baron van Bogaert. Livres imprimés précieux. Catalogue rédigé par Anne Rouzet, Jeanne Blogie et Georges Colin.
10038: ROWEN, H.H. - The ambassador prepares for war. The Dutch embassy of Arnould de Pomponne 1669-1671.
64605: ROWEN, H.H. (ED.) - Pomponne's 'Relation de mon Ambassade en Hollande' 1669-1671.
13997: ROWEN, H.H. (ED.) - Pomponne's 'Relation de mon Ambassade en Hollande' 1669-1671.
10857: ROWLANDS, W. - Cambrian Bibliography. Containing an account of the books published in the welsh language, or relating to Wales, from 1546 to the end of the eighteenth century. With bibliographical notes. Edited and enlarged by D. Silvan Evans.
34880: ROWLANDSON.- BASKETT, JOHN & DUDLEY SNELGROVE. (ED.) - The Drawings of Thomas Rowlandson in the Paul Mellon Collection. A compiled catalogue.
68721: LE ROY, ONÉSIME. - Études sur les mystères, monumens historiques et littéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris le texte primitif français de l'Imitation de J.-C., récemment découvert.
71333: LE ROY, JAKOB. - Groot werreldlyk tooneel des Hertogdoms Braband. Behelzende Eene algemeene, doch korte Beschryving van dat landschap; als mede een Chronologische opvolging zyner hertogen; de Beschryving der Steden... Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de Zegelringen... Met schoone kopere Plaaten verrykt.
65516: ROY, BRUNO. (ED.) - L'Art d'Amours. Traduction et commentaire de l'<> d'Ovide. Édition critique.
34189: ROY, BERNHARD DE. - Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht.
71334: LE ROY, JAKOB. - Groot werreldlyk tooneel des Hertogdoms Braband. Behelzende Eene algemeene, doch korte Beschryving van dat landschap; als mede een Chronologische opvolging zyner hertogen; de Beschryving der Steden... Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de Zegelringen... Met schoone kopere Plaaten verrykt.
71275: ROY, EMILE. - Le Jour du Jugement, mystère français sur le Grand Schisme publiée pour la première fois d'après le manuscrit 579 de la Bibliothèque de Besançon et les mystères Sainte-Geneviève.
68684: LE ROY, ONÉSIME. - Études sur les mystères, monumens historiques et littéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris le texte primitif français de l'Imitation de J.-C., récemment découvert.
65041: LE ROY, FRANÇOIS. & SAIDENBERG, JACQUES N. - Nomenclature des traités et actes diplomatiques de la France en1964.
31993: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE. - Verschanste Schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
68683: LE ROY, ONÉSIME. - Études sur les mystères, monumens historiques et littéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris le texte primitif français de l'Imitation de J.-C., récemment découvert.
74243: LE ROY, ALPHONSE. - La philosophie au pays de Liége -XVIIe et XVIIIe siècles.
72855: LE ROY, JAKOB. - Groot werreldlyk tooneel des Hertogdoms Braband. Behelzende Eene algemeene, doch korte Beschryving van dat landschap; als mede een Chronologische opvolging zyner hertogen; de Beschryving der Steden... Waarby gevoegd is eene Verhandeling over de Zegelringen... Met schoone kopere Plaaten verrykt.
70954: LE ROY, ALPHONSE. - Liber Memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation.
46758: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland.
46759: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland.
6058: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Herinneringen.
6060: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen door H.G.M. Prick.
19011: ROYEN, G. - Bijgedachten en botsingen in taal.
19012: ROYEN, G. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands.
2490: ROYEN, G. - Ongaaf Nederlands.
40583: ROYEN, MACHTELD VAN. - Klank- en vormleer van het Middelnederlands.
3937: ROYEN, G. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: Divergentie van DER en HAAR.
57488: ROYEN, W.P.J.A. VAN. - Analyse du problème de la neutralité au cours de l'évolution du droit des gens.
2179: ROYEN, G. - Romantiek uit het Spellingtournooi.
24964: ROYEN, G. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
68363: ROYER, ALPHONSE. - Histoire universelle du théatre (en 6 tomes complet).
63188: ROZELAAR, MARC. - Lukrez. Versuch einer Deutung.
11828: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
6423: ROZEMOND, KEETJE. - Notes marginales de Cyrille Lucar dans un exemplaire du Grand Catéchisme de Bellarmin.
42390: ROZEMOND, KEETJE. (ED.) - Cyrille Lucar: Sermons, 1598-1602. Edited by K. Rozemond.
73277: RU, G. DE. - De kinderdoop en het Nieuwe Testament.
60619: RÜCKER, ELISABETH. - Hartmann Schedels Weltchronik. Das grösste Buchunternehmen der Dürer-Zeit.
59326: RÜCKER, ADOLF. - Über das Gleichnis vom ungerechten Verwalter (Lk 16, 1-13).
59315: RÜCKERT, KARL. - Die Lage des Berges Sion.
71313: RUDBECK, JOHANNES. - Några italienska bokband från 1500-talet.
71314: RUDBECK, JOHANNES. - Om Grolierband I Sverige.
61794: RUDOLPH, JOHANNA. - Händelrenaissance. Eine Studie.
66801: RUDOLPH, MAGDALENA. - Die Erfurter Steinplastik des XV. Jahrhunderts.
73862: RUDWIN, MAXIMILIAN JOSEF. - Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters und der Reformationszeit. Ein Beitrag zur Literatur-, Kultur- und Kirchengeschichte Deutschlands.
70516: RUEL, ÉDOUARD. - Le sentiment artistique dans la morale de Montaigne. Oeuvre posthume. Préface de M. Émile Faguet.
68509: RUELENS, CH. & ROOSES, MAX. - Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres. Publiés, traduits, annotés par Ch. Ruelens [et dès tome II] par Max Rooses. (en 6 tomes complet).
70980: RUELENS, CH. - Dans un tombeau. Un acte, en vers.
74035: RUELENS, K. (ED.) - REFEREINEN en andere gedichten uit de XVIe eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne. Uitgegeven door K. Ruelens.
68694: RUELENS, C. & SCHELER, AUG. (EDS.) - L'an des sept dames, avec annotations et remarques.
68767: RUELENS, CHARLES. (ED.) - La justification du Seigneur Richard de Mérode touchant sa querelle avec Don Rodrigue de Benavidès, publié avec une introduction.
74282: RUELENS, CHARLES. & SCHELER, AUG. (EDS.) - Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas, publié par les soins de la Société des Bibliophiles de Belgique. Tome quatrième (seul).
2301: RUELENS, K. (ED.) - Jehan Lhermite. Le Passetemps, publié d'après le manuscrit original par C. Ruelens.
2369: RUELENS, K. (ED.) - REFEREINEN en andere gedichten uit de XVIe eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne. Uitgegeven door K. Ruelens.
69198: RUELENS, CHARLES. & SCHELER, AUG. (EDS.) - Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas, publié par les soins de la Société des Bibliophiles de Belgique (en 4 tomes, complet).
74280: RUELENS, CHARLES. & SCHELER, AUG. (EDS.) - Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas, publié par les soins de la Société des Bibliophiles de Belgique (Tomes 1-2, sur 4)
74281: RUELENS, CHARLES. & SCHELER, AUG. (EDS.) - Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas, publié par les soins de la Société des Bibliophiles de Belgique. Tomes 1, 2, & 4 (dernier).
72465: RUELENS, CHARLES. - La légende de Saint-Servais. Document inédit pour l'histoire de la gravure en bois.
52035: RUELLE, PIERRE. (ED.) - Le Besant de Dieu de Guillaume le clerc de Normandie.
16859: RUETER, PAM. - Van A tot Z. Alpha-Betje.
66243: RUH, KURT. & SCHRÖDER, WERNER. (EDS) - Beiträge zur weltlichen und geistlichen Lyrik des 13. bis 15. Jahrhunderts. Würzburger Colloquium 1970.
50045: RUH, KURT. - Höfische Epik des deutschen Mittelalters. I. Von den Anfängen bis zu Hartmann von Aue.
47774: RUH, KURT. (ED.) - Altdeutsche und Altniederländische Mystik.
65878: RUHE, ERNSTPETER. - Himmel und Hölle. Heilswissen für Zisterzienser. Der Lucidaire en vers des Gillebert de Cambres. Untersuchung und kritische Erstedition.
61401: RUIJS, R.C.M. - De struktuur van de Brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom 1,16-3,23. With a Summary in English.
64088: RUIKES, P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
59267: RULE, MARTIN. (EDITOR). - Eadmeri Historia Novorum in Anglia, et Opuscula Duo De Vita Sancti Anselmi et Quibusdam Miraculis Ejus. Edited from Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge.
14967: RULHIÈRE, CLAUDE CARLOMAN DE. - Éclaircissemens Historiques sur les causes de la révocation de l'Édit de Nantes et sur l'état des Protestants en France, depuis le commencement du Règne de Louis XIV, jusqu'à nos jours. Tirés des différentes Archives du Gouvernement.
71869: RÜMANN, ARTHUR. - Honoré Daumier. Sein Holzschnittwerk. Text und Katalog von Arthur Rümann. (Luxus-Ausgabe).
71878: RÜMANN, ARTHUR. - Honoré Daumier. Sein Holzschnittwerk. Text und Katalog von Arthur Rümann. (Luxus-Ausgabe).
58241: RÜMKE, H.C. - Psychiatrie.
68836: RÜMLER, E. - Le style Louis XV. Recueil de motifs choisis d'architecture au XVIIIe siècle. Palais, châteaux [...], vues extérieurs et vues intérieurs, détails d'architecture et de sculpture décorative à grande échelle. Préface, historique, biographies des principaux architectes français de l'époque.
45781: RUNCIMAN, STEVEN. - The Medieval Manichee. A Study of Christian Dualist Heresy.
48690: RÜNSSBERG, EBERHARD VON. (ED.) - Der Sachsenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift. Eingeleitet und erläutert.
48389: RUPP, HEINZ. (ED.) - Wolfram von Eschenbach.
60412: RUPRECHT, DIETRICH. - Tristitia. Wortschatz und Vorstellung in den althochdeutschen Sprachdenkmälern.
73172: RUPRICH-ROBERT, V. - L'église et le monastère du Val-De-Grace 1645-1665.
45903: RUS, MARTIJN. - De la conception à l'au-dela. Textes et documents français d'un siècle qui n'en est pas un (1450-1550).
14172: RUSKIN, JOHN. - Time and Tide by Weare and Tyne. The Crown of Wild Olive.
49211: RUSSELL, JEFFREY BURTON. - Dissent and Reform in the Early Middle Ages.
63088: RUSSELL, D.A. - Plutarch.
8187: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Dutch poetry and English. A study of the romantic revival.
5278: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature
17579: RUSSELL, D.W. (ED.) - La Vie de Saint Laurent. An Anglo-Norman Poem of the Twelfth Century. [Paris, BN, MS. fr. 19525]
41211: RUSSELL, M. - Visions of the Sea. Hendrick C. Vroom and the Origins of Dutch Marine Painting.
50958: RUSSELL, D.W. (ED.) - La Vie Seint Richard Evesque de Cycestre by Pierre d'Abernon of Fetcham. [London BL Addit. 70513].
62090: RÜSTOW, W. - Der Krieg um die Rheingrenze 1870, politisch und militärisch dargestellt.
10231: RUTENFRANS, C.J.C. - Criminaliteit en sexe. Een verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen.
11024: RÜTER, A.J.C. (ED.) - Rapporten van de Gouverneurs in de provinciën 1840-1849. (Peridiodieke Rapporten 1840-45).
5836: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
21329: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
7376: RUTGERS, C.A. (ED.) - De Utrechtse bisschop in de Middeleeuwen.
5032: RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht.
67501: RUTTEN, THIJS. - Augustinus Mysticus. Mystiek, Narcisme en Echoïsme bij Augistinus, geïllustreerd aan Confessiones en Enarrarationes in Psalmos.
71993: RUTTEN, G.-C. - Nos grèves houillères et l'Action Socialiste d'après une enquête faite sur place.
59161: RÜTTGERS, SEVERIN. (ED.) - HEILIGEN LEBEN UND LEIDEN, DER-, anders genannt das Passional. Hrsg. von Severin Rüttgers.
19772: RÜTTGERS, S. (HRSG.). - Die Historie von Herzog Ernst von Bayern und von Oesterreich. Mit 31 Holzschnitten.
42010: RÜTTGERS, SEVERIN. (ED.) - HEILIGEN LEBEN UND LEIDEN, DER-, anders genannt das Passional. Hrsg. von Severin Rüttgers.
29021: JAN VAN RUUSBROEC. - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-genootschap. Bewerkt door J.B. Poukens en L. Reypens.
22512: JAN VAN RUUSBROEC. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma en vertaald door D. Stracke. (Bloemen van Ons Geestelijk Erf; 1).
22584: JAN VAN RUUSBROEC. - Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht. Uitg. door C.A. Wijnschenk Dom.
2477: JAN VAN RUUSBROEC. - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-genootschap. Bewerkt door J.B. Poukens en L. Reypens.
41871: JAN VAN RUUSBROEC. - Opera Omnia II: Vanden seven sloten. De septem custodiis. Ed. and introduced by G. De Baere. Translated by H. Rolfson. Cum traductione L. Surii (1552).
20516: RUWE, J.TH. DE - De Eerste Kamer der Staten-Generaal.
66441: RUWET, VALERE. - Het Mariaretabel van de O.-L.-V. basiliek van Tongeren.
9906: RUYGERS, H.J.C. - De Beide Geslachten. Schetsen voor een wijsgerige sexuologie.
59909: RUYS, P.H.M. - Public goods and decentralization. The duality approach in the theory of value.
34235: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkes Pelgrimage tot haren beminden binnen Iervsalem, met sin-spelende beelden wtghegheven door Boetivs a Bolswert. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst opnieuw uitgegeven.
38504: RUYS, H.J.A. - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands....3-e deel, bevattende de literatuur, verschenen van 1911-1920.
15599: RUYVEN, F.E. VAN. - Harlinger goud- en zilversmeden.
54279: RYALL, TOM. - Alfred Hitchcock & British Cinema.
50120: RYCHNER, JEAN. (ED.) - Marie de France, Le Lai de Lanval. Texte critique et édition diplomatique des quatre manuscrits français. Accompagné du texte du Ianuals ljod et de sa traduction française avec une introduction et des notes par Paul Aeschiber.
47572: RYCHNER, JEAN. (ED.) - Les Arrêts d'Amour de Martial d'Auvergne.
52753: RYCHNER, JEAN. - Formes et Structures de la Prose française médiévale. L'Articulation des phrases narratives dans la Mort Artu.
41935: RYCHNER, JEAN. (ED.) - Les Lais de Marie de France, publiés par Jean Rychner.
31756: RYCKMAN DE BETZ, BARON DE. A.O. - L'Abbaye Cistercienne de la Cambre. Étude d'histoire et d'archéologie.
52108: RYDING, WILLIAM W. - Structure in Medieval Narrative.
66415: RYKERS, J. (ED.) - Saint-Bernard. Poème en XII chants.
20705: SAADIA, E. - Le Marché Commun et son Combat.
21377: SAALBORN, A. - Het ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur.
22189: SAALBORN, A. (ED.) - Dit is een Spel van den Heiligen Sacramente van de Nieuwervaart. Een Middeleeuws toneelspel in hedendaags Nederlands opnieuw uitg. en van verklarende aantekeningen voorzien.
61746: SAALMAN, HOWARD. - The Bigallo. The Oratory and Residence of the Compagnia del Bigallo e della Misericordia in Florence.
19774: JOHANNES VON SAASZ. - Der Ackermann und der Tod. Ein Streit- und Trosstgespräch vom Tode aus dem Jahre 1400. In unser Deutsch übertragen und mit einer Vorrede versehen von Alois Bernt.
73608: SABBE, MAURITS. & AUDIN, MARIUS. - Les caractères de civilité de Robert Granjon et les imprimeurs flamands.
1219: SABBE, M. - Peilingen.
71228: SABBE, MAURITS. & BERNARD, CHARLES. (EDS.) - Oud-België -Album- Vieille Belgique.
2735: SABBE, M. - Het leven en de werken van Michiel de Swaen.
14282: SACAL. V. & DEBOURLE, A. - Foraminifères d'Aquitaine (2e partie) Peneroplidae à Victoriellidae.
66438: SACHS, HANNELORE. - Der Flügelalter von St. Marien zu Bernau.
19761: SACHS, HANS. - Das Ständebuch. 114 Holzschnitte von Jost Amman mit Reimen von Hans Sachs.
45996: SACK, J. - Mededeelingen uit het chemisch laboratorium. 1. Onderzoek naar looistofhoudende producten. 2. Caoutchouc in bananen- en bacovensap. 3. Onderzoek naar de was op den bast van Jatropha curcas. 4. Onderzoekingen betreffende het vet in de Surinaamsche palmvruchten. 5. Grondonderzoek.
46027: SACK, J. - Plantaardige voortbrengselen van Suriname.
46006: SACK, J. - 1. Bijdragen tot de kennis van het fermenteeren der cacao. 2. Het 'waschverlies' bij de cacao.
27167: SACK, J. - Mededeelingen uit het chemisch laboratorium. 1. Lijst van eenige planten, die in Suriname als geneeskrachtig worden beschouwd met opgaven van de ziekten tegen welke zij worden aangewend. 2. Chloor- en vaste stofgehalte van rivierwater. 3. Het zwart worden van bacovenschillen. 4. Geneeskrachtig bronwater van de Joden Savanne.
41213: SADAN, J. - Le mobilier au Proche Orient médiéval.
72401: SADELEER, LOUIS DE. - Recherche des exemplaires d'Alcools de Guillaume Apollinaire sur papier de Hollande.
10901: SADOWSKI, J.N. VON. - Die Handelstrassen der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel, des Dniepr und Niemen an die Gestade des Baltischen Meeres.
66973: SAGE TEN BROEK, J.G. LE. - Brief van den Heer Laval, voormaals predikant te Coudé-sur-Noireau, aan zijne vorige geloofsgenooten.
62929: SAGE TEN BROEK, J.G. LE. - De Ultramontaan. Tijdschrift voor Dompers en Ignorantijnen. Vanaf vierde deel: Catholijk Tijdschrift ter Bevordering van Ware Verlichting. Deel 1 t/m 4 (van de in totaal 5 verschenen).
66814: SAGEBIEL, F. - Die mittelalterlichen Kirchen der Stadt Höxter. Eine baugeschichtliche Betrachtung.
62466: SAGGI, L. - Le origini dei Carmelitani Scalzi 1567-1593. Storia e storiografia.
41815: SAGI, JANKO. - Textus decreti Concilii Hierosolymitani Lucano Opere et antiquioris Ecclesiae disciplina illustratus.
16884: SAHER, H. VAN. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
68331: SAINÉAN, L. - L'influence et la réputation de Rabelais. Interprètes, lectuers et imitateurs. Un Rabelaisien (Marnix de Sainte-Aldegonde).
72223: SAINT-SIMON, LE DUC DE. - Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence. Précé'dés d'une notice sur l'auteur par Émile de la Bédollière. Tome 3-20 (=dernier).
62475: SAINT SAMSON, JEAN DE. - Jean de Saint Samson (1571-1636). Oeuvres complètes. L'éguillon, les flammes, les fleches, et le miroir de l'amour de Dieu, propres pour enamourer l'ame de Dieu en Dieu mesme. Edition, introduction et commentaire par Hein Blommestijn.
70288: SAINT-ALBIN, EMMANUEL DE. (ED.) - La Légende du Cid, comprenant le Poëme du Cid. Les chroniques et les Romances. Traduction d'Emmanuel De Saint-Albin.
72791: SAINT-GENOIS, JULES DE. - Les couvertures et feuilles de garde des vieux livres et des manuscrits.
61021: SAINT-VICTOR, J.B. DE. - Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. D'après la seconde Édition, revue, corrigée et augmentée.
68336: DE SAINTE-AULAIRE, MARQUIS. - Correspondance complète de Mme Du Deffand avec la Duchesse de Choiseul, l'Abbé Barthélemy et M. Craufurt. Publiée avec une introduction. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. (en 3 tomes).
57652: SAINTENOY, PAUL. - Le statuaire Jehan Money, maitre artiste de Charles-Quint. Sa vie, ses oeuvres.
48021: SAINTYVES, P. - En marge de la Légende Dorée. Songes, miracles et survivances. Essai sur la formation de quelques thèmes hagiographiques.
73528: SAISSET, ÉMILE. - Le scepticisme. Aenésidème, Pascal, Kant. Études pour servir à l'histoire critique du scepticisme ancien et moderne.
68422: SAKISIAN, ARMÉNAG BEY. - La miniature persane du XII-e au XVII-e siècle.
57762: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een Woord Vooraf van Fr. de Jong Edz.
73104: ANTOINE DE LA SALE. - Le Petit Jehan de Saintré. Texte nouveau publié d'après le manuscrit de l'Auteur avec des Variantes et une Introduction par Pierre Champion et Fernand Desonay.
73816: SALEMANS, BEN. - De drukker Jacob Bathen en het Maastrichtse liedboek uit 1554. Een tekstuitgave van 'Dat ierste boeck vanden nievve dvytsche liedekens", met een bio- en bibliografisch onderzoek naar zijn drukker.
73841: SALEMANS, BEN. - Building Stemmas with the Computer in a Cladustic, Neo-Lachmannian, way. The Case of Fourteen Text Versions of Lanseloet van Denemerken.
38030: SALENTIJN, KEES. - Litografias para Maria Monserrat. 5 litografias.
37987: SALENTIJN, KEES. - La alhajita. 5 Lithografias, en colores.
57959: FRANCOIS DE SALES. - Oeuvres complètes de Saint Francois de Sales, évêque et Prince de Genève. Nouvelle édition revue par une Société d'Ecclésiastiques. 10 vols. set.
62865: FRANCOIS DE SALES. - Oeuvres complètes de Saint Francois de Sales, évêque et Prince de Genève. Publiées d'après les manuscrits et les éditions le plus correctes, avec un grand nombre de pièces inédites; précédées de sa vie, et ornées de son portrait et dún fac-simile de son écriture.
69624: SALETTE, P.J. DE LA. - Considérations sur les divers systèmes de la musique ancienne et moderne, et sur le genre en harmonique des grecs; avec une dissertation préliminaire, relative à l'origine du chant, de la lyre, et de la flute attribué à Pan. Tome premier (seul).
71457: SALLE DE ROCHEMAURE, DUC DE LA. - Les Troubadours Cantaliens. XII-XXe siècles. En 2 tomes. Tome II: Textes des oeuvres des troubadours, revus, corrigés, traduits et annotés par René Lavaud. Complet de 2 tomes.
64848: SALLET, RICHARD. - Der diplomatische Dienst. Seine Geschichte und Organisation in Frankreich, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten.
63368: SALLUSTIUS. - De coniuratione Catalinae et De bello Iugurthino. Libri ex historiarum libris quinque deperditis Orationes et Epistulae. Erklärt von Rudolf Jacobs. Achte verbesserte Auflage von Hans Wirz.
65182: SALLUSTIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; brieven aan Caesar; smaadschrift tegen Caesar; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
12118: SALMI, M. - Italian Miniatures.
59773: SALMON, JEAN. - Le Rôle des Organisations Interntionales en matière de Prêts et d'Emprunts. Problèmes Juridiques.
64104: SALMON, PIERRE. - La Politique Égyptienne d'Athènes (VI-e et V- siècles avant J.-C.)
32442: SALMON, GEORGE. - A Treatise on Conic Sections. Containing an Account of Some of the Most Important Modern Algebraic and Geometric Methods.
63786: SALMON, E.T. - The Making of Roman Italy.
60544: SALO, U. - Die frührömische Zeit in Finnland.
15626: SALOMON, H.P. - Saul Levi Mortera en zijn 'Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes'.
71652: SALOMON, ÉMILE. - Notes pour servir au Supplément à l'Armorial des bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes. I-er et II-ième fascicules (tous parus).
27290: SALOMONSON, J.W. - Voluptatem Spectandi non Perdat Sed Mutat. Observations sur l'Iconographie du martyre en Afrique Romaine.
60876: SALOMONSON, J.W. - 'Op de wal agter St. Marye'. Topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
62967: SALTYKOW, M.E. [SJTSJEDRIN]. - De familie Golowljow.
71115: SALVADOR, J. - Histoire de la domination romaine en Judée et de la ruine de Jérusalem. (complet en 2 tomes).
16512: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse letteren.
2104: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Mélanges de philologie offerts à J.J. Salverda de Grave, à l'occasion de sa soixante-dixième année par ses amis et ses élèves.
43093: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Introduction à une édition critique du Roman d'Énéas.
3920: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Sur une double accentuation des diphtongues en français.
61683: SALVINO, ROBERTO. & TRAVERSO, LEONE. - The Predella from the XIIIth to the XVIth centuries.
66887: KERR-SAMSOM (MARJA SAMSOM). - Mededelingen no. 22 Centraal Museum Utrecht.
74261: SAMUEL, ALPHONSUS BONOHOMINUS HISPANUS. - Rabbi Samuelis tractatus, indicans Errorem Judaeorum circa observantiam Legis Mosaicae, et venturum Messiam, quem expectant. Opus aureum, omnibus Christi fidelibus, et Sac. Scripturae Professoribus apprime necessarium. Ab Adam Rev. ac Exim. Patre Magistro Alphonso Bonohomine, Hispano, Sacri Ordinis Praedicatorum. Circa Annum 1339. ex Arabico in Latinum translatum...
71311: SAMYN, ADOLPHE. - Monument funéraire à Court-Saint-Étienne. Un essai d'application de la symbolique comparée à l'architecture funéraire.
69428: SANCET, L. - Stalles du choeur de la cathédrale d'Auch. Texte et dessins par L. Sancet gravées par M. Auguste Guillemot et sous sa direction.
57049: SANCISI-WEERDENBURG, HELEEN. (EDITOR). - De agricultura: in memoriam Pieter Willem de Neeve (1945-1990).
40536: SANCTIS, GAETANO DE. - Storia dei Greci dalla Origine alla fine del Secolo V. Con appendice bibliografica di Arnoldo Momigliano.
69661: SANDBERG, W. - Nu. Au milieu du XXième siècle / midden in de XXe eeuw / in the middle of the XXth century / mitten im XX. Jahrhundert.
66857: SANDBERG, W. - Open de musea.
34188: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
60417: SANDE, ANTON VAN DE. - God aan de Waal. Over 2000 jaar geloven in de stad.
42192: SANDE, A.W.F.M. VAN DE. - Rome tussen revolutie en reactie. De Restauratiepolitiek van de Romeinse Curie in de pauselijke staat en in Noord Italië, 1814-1817.
5762: SANDERS, J. - The declining birth rate in Rotterdam. Statistical analysis of the drop in the number of children in 24664 Rotterdam families during the last 50 years.
57842: SANDERS, HERMANN. - Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im Frühmittelenglischen.
66872: SANDERS, HAR. & EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN. - Brieffragmenten oktober 1975 tot juli 1976.
10238: SANDERS, H. - Het cognossement.
18072: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
49047: SANDERS, HAR. - Geen zee te hoog. Brieven aan Jos Liebens.
48056: SANDERVS, ANTONIVS. & SANDERUS, ANTONIUS. - Bibliotheca Belgica Manuscripta, sive, Elenchvs, Vniversalis, Vrbium, ac Priuatorum Hominum Bibliothecis adhuc latentium.
10859: SANDLER, C. - Johann Baptista Homann, die Homännischen Erben, Matthaeus Seutter und ihre Landkarten. Beiträge zur Geschichte der Kartographie.
57838: SANDOMIRSKY, VERA. - Eduard Mörike. Sein Verhältnis zum Biedermeier. Ein Versuch.
32137: SANDOVER, J.A. - Plane Surveying. Including chapters on photogrammetry by D.H. Maling.
74248: SANDOZ, MAURICE. & DALI, SALVADOR. - La maison sans fenêtres. Illustrations par Dali.
16268: SANDT, H.W.M. VAN DE. - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus uit de achttiende eeuw.
70341: SANNAZARO,JACOPO. - Le operere latine di Azio Sincero Sannazaro, patrizio napoletano recate in versi italiani col testo a fronte, e d'illustrazioni fornite da Filippo Scolari.
73330: SANT'AMBROGIO, DIEGO. - Il tempio della B.a Vergine Incoronata di Lodi.
59497: SANTCROOS DLZ., IS. (REDACTIE) - Arbeidersjaarboekje voor 1932. (34ste jaargang).
59498: SANTCROOS DLZ., IS. (REDACTIE) - Arbeidersjaarboekje voor 1933. (35ste jaargang).
59499: SANTCROOS DLZ., IS. (REDACTIE) - Arbeidersjaarboekje voor 1934. (36ste jaargang).
59496: SANTCROOS DLZ., IS. (REDACTIE) - Arbeidersjaarboekje voor 1935. (37ste jaargang).
4038: SANTEN, J.P. VAN. - L'essence du mal dans l'oeuvre de Bernanos.
24821: SANTEN, G.C. VAN. - Lichte Wigger en Snappende Siitgen. Zeventiende-Eeuwse gesprekken in Delfts dialect. Uitg. door A.C. Crena de Iongh.
17629: SANTEN, B. VAN. - Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940.
46853: SANTEN, ARIANE VAN. - De morfologie van het Nederlands.
63464: SANTIAGO RODRIGUEZ, MIGUEL. - Catalogo de la Biblioteca Cervantina de Don Jose M. de Asensio Y Toledo. Con un Prologo de Angel Gonzalez Palencia y una Noticia Biografica por Enrique Lafuente Ferrari.
67809: SANTING, CATRIEN. (REDACTIE). - De Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse Universiteit 1614-1939.
63935: SANTO, JOSEPH. - Le Formidable Secret de la Franc-Maçonnerie.
10955: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by Henry Thornton Wharton.
818: SARAIVA, M.M. - L'Imagination selon Husserl.
67560: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes ausgeführt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903.
59464: SARAUW, CHR. - Vergleichende Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande.
68430: SARCEY, FRANCISQUE. - Deuxième série de Comédiens et Comédiennes la Comédie Française. Notices biographiques par Francisque Sarcey. Portraits gravés à l'eau-forte par Léon Gaucherel et Adolphe Lalauze.
73317: SARCHI, CARLO. - Della dottrina di Benedetto de Spinoza e di Gian Battista Vico. Discorsi di Carlo Darchi.
69430: SARGENT, JOHN S. - L'oeuvre de John S. Sargent de l'Académie Royale de Londres. Avec une introduction de Mrs. Meynell.
70715: SARRADIN, A. - Étude sur Eustache Des Champs.
22058: SARRAUT, A. - L'instruction publique et la guerre.
35569: SARRAZIN, GREGOR. - Aus Shakespeares Meisterwerkstatt. Stilgeschichtliche Studien.
59024: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
60713: SARTER, EBERHARD. - Zwei technische Probleme in Wilhelm Meisters Wanderjahren.
73013: SARTOR, M. - Les tapisseries, toiles peintes et broderies de Reims. Préface de Jules Guiffrey.
63337: SARTRE, JEAN-PAUL. - Album Sartre. Iconographie choisie et commentée par Annie Cohen-Solal.
65765: SASAKI, SHIGEMI. - Sur le thème de nonchaloir dans la poésie de Charles d'Orléans.
60801: SASSEN, JAN. (HOOFDREDACTEUR). - De Katholieke Encyclopaedie. (25 vols. set).
15181: SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
20913: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte.
20914: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte.
70789: MANAVA-DHARMA-SASTRA. - Lois de Manou comprenant les institutions religieuses et civiles des Indiens suivies d'une notive sur les Védas. Traduites du sanscrit et accompagnées de notes explicatives par A. Loiseleur-Deslongchamps.
70051: SATHAS, C.N. (ED.) - Monumenta Historiae Hellenicae. Documents inédits relatifs à la Grèce au Moyen Âge, publiés sous les auspices de la Chambre des Députés de Grèce par C.N. Sathas. Tome 8 seul (sur 9).
70052: SATHAS, C.N. (ED.) - Monumenta Historiae Hellenicae. Documents inédits relatifs à la Grèce au Moyen Âge, publiés sous les auspices de la Chambre des Députés de Grèce par C.N. Sathas. Tome 1 seul (sur 9).
70053: SATHAS, C.N. (ED.) - Monumenta Historiae Hellenicae. Documents inédits relatifs à la Grèce au Moyen Âge, publiés sous les auspices de la Chambre des Députés de Grèce par C.N. Sathas. Tome 2 seule (sur 9).
60917: SATTLER, MAGNUS. - Chronik von Andechs.
74246: SAUCET, JEAN. (ED.) - Clovis Trouille. (Collection La Septième Face du Dé)
71896: SAUERLANDT, MAX. - Die deutsche Plastik des achtzehnten Jahrhunderts.
51554: SAULNIER, V.L. - La littérature française du moyen âge.
59758: SAUTERMEISTER, GERT. - Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum geschichtlichen Ort seiner klassischen Dramen.
64361: DE SAUVAGE, IMMA. & DE BRUYCKER, CH. - Le Cantique du Soleil ou louanges des créatures de saint François d'Assise. Illustré de onze sérigraphies par Imma de Sauvage.
13992: SAUVY, ANNE. - Livres Saisies à Paris entre 1678 et 1701.
49425: SAUX, FRANÇOISE H.M. LE. (ED.) - The Text and Tradition of Layamon's Brut.
72571: SAUZAY, EUG. - Le violon harmonique, ses ressources, son emploi dans les écoles anciennes et modernes. Étude complétée par un cours d'harmonie à l'usage des violonistes.
19646: SAVAGE, G. - Seventeenth and Eighteenth Century French Porcelain.
64922: BRILLAT-SAVARIN. - Physiologie du goût. Nouvelle édition publiée d'après l'édition originale.
41302: SAVERKINA, I.I. - Römische Sarkophage in der Hermitage.
14962: SAVIC, V.R. - The reconstruction of South-eastern Europe.
26138: SAWICKI, STANISLAWA. - Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts in Polen. Warschau, Lemberg, Gnesen, Posen. Mit begleitendem Text von Stanislawa Sawicki.
46838: SAWYER, PETER. (ED.) - The Oxford Illustrated History of the Vikings.
45333: SAYERS, JANE E. - Papal Judges delegate in the Province of Canterbury 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration.
45782: SAYERS, JANE E. - Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration.
64222: SCANDAMIS, NICOLAS. - Le jugement déclaratoire entre états. La séparabilité du contentieux international.
71239: SCARRON, PAUL. - Le Roman Comique. Nouvelle édition revue, annoté et précédée d'une Introduction par Victor Fournel. Complet de 2 tomes.
68854: SCARRON. - Le Roman Comique, par Scarron. Nouvelle édition, revue, annotée, et précédée d'une introduction par Victor Fournel. (complet en 2 tomes).
5335: SCHAAL.- BONMARIAGE, S. - Solange Schaal et son oeuvre. Préface de Paul Gsell.
6723: SCHAALMA, ALBERT. - Eenrum.
24756: SCHAALMA, ALBERT. - Burleske Ballade van de windmolen te Adorp. Verrukte Sonnetten.
64625: SCHAAP, DICK. - Holland Amerika Lijn. Honderd jaar. Brug naar de zeven zeeën.
22990: SCHAARS, A.H.G. - De bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw. (with English summary)
4023: SCHAARS, F.A.M. - De Nederduytsche Spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.
16846: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
63780: SCHACHERMEYR, FRITZ. - Die griechische Rückerinnerung im Lichte neuer Forschungen.
66892: SCHÄDLER-SAUB, URSULA. - Mittelalterliche Kirchen in Niedersachsen. Wege der Erhaltung und Restaurierung. Reginale Kulturerbe-Routen Band 1.
63110: SCHAEDER, HANS HEINRICH. - Studien zur orientalischen Religionsgeschichte. Herausgegeben mit einem Nachwort von Carsten Colpe.
66393: SCHAEFER, CLAUDE. (ED.) - Les Heures d'Étienne Chevalier de Jean Fouquet. Préface de Charles Sterling. Introduction et Légendes de Claude Schaefer.
69576: SCHAEPKENS, ARNAUD. - Trésor de l'art ancien, sculptures-architecture, ciselures, émaux, mosaiques et peintures recueillis en Belgique et dans les provinces limitrophes. Monuments artisques et archéologiques, la plupart inédits, dessinés d'après nature et gravés par Arnaud Schaepkens. 30 planches in-folio, avec texte explicatif.
69410: SCHAEPKENS, THÉODORE. - XXII eaux-fortes avec souvenir biographique de Théodore Schaepkens 1810-1884, Avers-Paris-Bruxelles.
57837: SCHAERFFENBERG, MAX. - Nicolaus Lenaus Dichterwerk als Spiegel der Zeit.
32430: SCHÄFER, JOH. CHR. - Die Wunder der Rechenkunst. Eine Zusammenstellung der rähtselhaftesten, unglaublichsten und belustigendsten arithmetischen Kunstaufgaben.
14972: SCHÄFER, A. - Untersuchungen zur Religionsphilosophie Kants.
16152: SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
74107: SCHÄFERDIEK, KNUT. - Die Kirche in den Reichen der Westgoten und Suewen bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche.
46366: SCHÄFKE, WERNER. - Die Kölner Kartause um 1500: eine Reise in unsere Vergangenheit; Redaktion Werner Schäfke.
67255: SCHÄFKE, WERNER. - Mittelalterliche Bausteinarchitektur von Lübeck bis zur Marienburg.
59923: SCHÄFKE, WERNER. - Die Kölner Kartause um 1500: eine Reise in unsere Vergangenheit; Redaktion Werner Schäfke.
1016: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Bataafs en Rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw.
1604: SCHAIK, C.J.J. VAN. - Balthasar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
62232: SCHAIK, A.P. VAN. - De Openbaring van Johannes. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
16876: SCHAIK, P. VAN. - Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst.
44036: SCHAIRER, IMMANUEL. - Das religiöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters nach Augsburger Quellen.
40598: SCHAKELS. - Suriname. Mens en Samenleving.
19962: SCHAKELS. - Suriname. Iets over het reizen.
39859: SCHALLER, HANS MARTIN. - Politische Propaganda Kaiser Friedrichs II. und seiner Gegner.
63852: SCHAMBECK, HERBERT. (HRSG.) - Pro Fide et Iustitia. Festschrift für Agostino Kardinal Casaroli zum 70. Geburtstag.
57426: SCHANZ, MARTIN. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Jutinian. II/1: Die römischen Litteratur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian. Erste Hälfte: Die augustische Zeit.
40325: SCHANZ, MARTIN. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.
63596: SCHANZ, MARTIN. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.
57427: SCHANZ, MARTIN. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. I/1+2: Die römischen Litteratur in der Zeit der Republik.
43899: SCHAPELHOUMAN, MARIJN. - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600 / Netherlandish Drawings circa 1600.
20245: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen.
60890: SCHAPER, A. - De IJsselmeervisserij.
74251: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen.
45211: SCHAPIRO, MEYER. - Romanesque Art. Selected Papers.
11579: SCHAPPERT-KIMMIJSER, J. - De blindheidsoorzaken in Nederland.
48007: SCHARDT, ALOIS. - Das Initial. Phantasie und Buchstabenmalerei des frühen Mittelalters.
61981: SCHARFF, CYRINUS. - L'habitus principe de simplicité et d'unité dans la vie spirituelle.
41784: SCHARPÉ, L. (ED.) - R. Lawet: Gheestilick Meyspel van tReyne Maexcsele ghezeyt de ziele.
2313: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld.
66676: SCHAUB-KOCH, ÉMILE. - L'oeuvre d'Anna Hyatt-Huntington. Préface de Louis Réau.
73262: SCHAUF, HERIBERT. - De Corpore Christi Mystico sive De Ecclesia Christi theses. Die Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens Schrader S.J. an Hand seines veröffentlichten und unveröffentlichten Schrifttums zusammengestellt, herausgegeben, kommentiert und mit dem 1. Schema De Ecclesia Christi verglichen von Heribert Schauf.
71593: SCHAYES, A.G.B. - Essai sur l'architecture ogivale en Belgique (Mémoire couronné par L'Académie de Bruxelles).
69525: SCHAYES, A.G.B. - Histoire de l'architecture en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle.
69519: SCHAYES, A.G.B. - Histoire de l'architecture en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle.
72204: SCHAYES, A.G.B. - Essai sur l'architecture ogivale en Belgique ... (Mémoire couronné par L'Académie de Bruxelles).
74313: SCHAZMANN, PAUL-EMILE. - Bibliographie des oeuvres de Mme De Staël et description d'après les exemplaires originaux des editions françaises publiées de son vivant et des inédits posthumes. Préface de M. Fernand Baldensperger.
73250: SCHEEBEN, M.-J. - Le Mystère de l'Église et de ses sacrements. Introduction, traduction, notes et appendices par Dom Augustin Kerkvoorde.
60157: SCHEEL, OTTO. - Dokumente zu Luthers Entwicklung (bis 1519).
73259: SCHEELE, PAUL-WERNER. - Einheit und Glaube. Johann Adam Möhlers Lehre von der Einheit der Kirche und ihre Bedeutung für die Glaubensbegründung.
61444: SCHEEPERS, J.H. - Die gees van God en die gees van die mens in die Ou Testament.
68120: SCHEER, VAN DER., BOOM. & LESTURGEON. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen: van der Scheer, Boom en Lesturgeon. Ingeleid door H.J. Prakke.
68151: SCHEER, P.S. VAN DER. - De Valther-brug, hare Germaansche oorsprong, en het waarschijnlijke doel, waartoe zij gelegd kan zijn. Een oudheidkundig onderzoek.
66255: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON. - Gesammelte Werke in sechs Bänden. Mit einer biograpischen Einleitung von Johannes Proelsz.
15455: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
15456: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
5165: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
64487: SCHEHADÉ, LAURICE. - Journal d'Anne.
26500: SCHEIBER, E. - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen. Der Codex C 20 in der Bibliothek des Priesterseminars von Brixen. Das Missale der Utrechter Bischofs Zweder van Culenborch, dessen Aufbau, Inhalt und künstlerische Ausgestaltung.
41207: SCHEIBER, A. - Jewish inscriptions in Hungary from the 3rd Century to 1686.
61454: SCHEIWILER, ALOYS. - Die Elemente der Eucharistie in den ersten drei Jahrhunderten.
63967: SCHELDEN, BERTRAND VAN DER. - La Franc-Maçonnerie Belge sous le Régime Autrichien (1721-1794). Étude historique et critique.
69161: SCHELER, AUG. - La mort du Roi Gormond. Fragment unique d'une chanson de geste inconnue, conservé à la Bibliothèque Royale de belgique, réédité littéralement sur l'original et annoté.
52438: SCHELER, AUG. (ED.) - Li Regret Guillaume Comte de Hainaut. Poëme inédit du XIVe siècle par Jehan de le Mote. Publié d'après le manuscrit unique de Lord Ashburnham.
68275: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Quenes de Béthune, Henri III, duc de Brabant, Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de Baisieux, Gauthier le Long, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
68276: SCHELER, AUG. (ED.) - Dits de Watriquet de Couvin. Publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et de Bruxelles et accompagnés de variantes et de notes explicatives.
71365: SCHELER, AUG. - Étude lexicologique sur les poésies de Gillon le Muisit (Préface, glossaire, corrections).
68715: SCHELER, AUG. (ED.) - Les enfances Ogier par Adenés Li Rois. Poème publié pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal.
72182: SCHELER, AUG. - La Geste de Liège par Jehan des Preis, dit d'Outremeuse. Glossaire philologique.
68282: SCHELER, AUG. (ED.) - Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé. Publiés d'après le manuscrits de Bruxelles, Turin, Rome, Paris et Vienne et accompagnés de variantes et de notes explicatives. (en 3 tomes = complet)
59791: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Quenes de Béthune, Henri III, duc de Brabant, Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de Baisieux, Gauthier le Long, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
68273: SCHELER, AUG. (ED.) - Li bastars de Buillon (faisant suite au roman de Baudouin de Sebourg). Poème du XIV-e siècle. Publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque nationale de Paris.
68274: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. (Nouvelle série). Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Gonthier de Soignies, Jacques de Cisoing, Carasaus, Jehan Fremaus, Laurent Wagon, Raoul de Houdenc, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
50234: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. (Nouvelle série). Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Gonthier de Soignies, Jacques de Cisoing, Carasaus, Jehan Fremaus, Laurent Wagon, Raoul de Houdenc, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
68458: SCHELER, AUG. (ED.) - Oeuvres de Froissart. Poésies, tome troisième.
68459: SCHELER, AUG. (ED.) - Oeuvres de Froissart. Poésies, tome deuxième.
69484: SCHELER, AUG. - Olla Patella. Vocabulaire latin versifié avec gloses latines et flamandes, publié d'après un Ms. de Bruges et annoté par Aug. Scheler.
68271: SCHELER, AUG. (ED.) - Bueves de Commarchis par Adenés Li Rois. Chanson de geste publiée pour la première fois et annotée.
68272: SCHELER, AUG. (ED.) - Li roumans de Berte aus grans piés par Adenés Li Rois. Poème publiée, d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal avec notes et variantes.
56541: SCHELER, MAX. - Vom Ewigen im Menschen. Vierte durchgesehene Auflage. (Gesammelte Werke; 5)
42484: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Quenes de Béthune, Henri III, duc de Brabant, Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de Baisieux, Gauthier le Long, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
71123: SCHELER, AUG. (ED.) - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Quenes de Béthune, Henri III, duc de Brabant, Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de Baisieux, Gauthier le Long, etc. Publiés, d'après les manuscrits, et annotés.
62325: SCHELKLE, KARL HERMANN. - Die Petrusbriefe. Die Judasbrief.
2592: SCHELLART, F.J. (ED.) - Volksboek van Margarieta van Lymborch. Uitgegeven (met inleiding en aant.) , naar de uitgave van W. Vorsterman, Antwerpen 1516.
57159: SCHELLART, F.J. (ED.) - Volksboek van Margarieta van Lymborch. Uitgegeven (met inleiding en aant.) , naar de uitgave van W. Vorsterman, Antwerpen 1516.
20526: SCHELLEKENS, J.A. - De leer over de 'Institution' bij M. Hauriou. Een sociologische en rechtswijsgeerige studie.
64489: SCHELLEKENS, JAN. (REDACTIE). - Hendrik de Laat. 80 jaar.
20468: SCHELLEKENS, L. - Nederlanders in Azië, Afrika en Latijns-Amerika 1600-1900.
71937: SCHELLEKENS, OSCAR. - Deux tableaux d'Antoine Van Dyck en l'eglise Notre-Dame de Termonde [Dendermonde].
9463: SCHELLENGER, HAROLD KENT. - The SPD in the Bonn Republic: A socialist party modernizes.
74147: SCHELLER, I.J.G. - I.J.G. Schelleri Lexicon Latino-Belgicum Auctorum Classicorum curante Davide Ruhnkenio.
26633: SCHELLER, R.W.H.P. - Opmaak & Mise-en-Page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
66832: SCHELLER, R.W. - A Survey of Medieval Model Books.
50572: SCHELLING, H.G.J. (ED.) - Met Burijn en Guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland. Met een inleiding.
61380: SCHELSTRATE, EMMANUEL. - Acta orientalis ecclesiae contra Lutheri haeresim. Monumentis, Notis, ac Dissertanionibus illustrata, Opera, ac studio Emanuelis A Schelstrate. [...] una cum epistola Christophori Ranzovii adversus Lutheranorum errores.
39207: SCHELTEMA, J.H. (ED.) - Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd.
4329: SCHELTEMA, P. - Inventaris van het archief der gemeente Alkmaar.
914: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam.
58981: SCHENCKE, WILHELM. - Die Chokma (Sophia) in der jüdischen hypostasenspekulation. Ein Beitrag zur Geschcihte der religiösen Ideen im Zeitalter des Hellenismus.
12904: SCHENDEL, A. VAN. - Verzameld Werk in 8 delen.
74060: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg der gedichten.
19163: SCHENKEVELD, M.A. - Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Themes and Ideas.
5267: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg der gedichten.
56068: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
2311: SCHEPENS, P. - Hendrik van Veldeke. Middelnederlandsch dichter.
17381: SCHEPERS, J.H.G. - Het spiedend oog der luchtcamera. 170 Luchtfoto's met toelichtende tekst.
66083: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super cantica. Editie en teksthistorische studies.
45826: SCHEPPER, MARCUS DE. & NAVE, FRANCINE DE. - Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589)
55623: SCHER, ADDAI. (ED.) - Theodorus Bar Koni: Liber Scholiorum. I: Textus.
67034: SCHERER, CHRISTIAN. - Elfenbeinplastik seit der Renaissance.
16544: SCHERFT, P. - Het Nieuw-Archief der gemeente Doesburg. Inleiding en Inventaris.
42887: SCHERILLO, MICHELE. (ED.) - La Vita Nuova di Dante. Con 18 riproduzione di quadri o disegni o scultore di D.G. Rossetti, W. Kaulbach, H. Holiday, D. Sodini, M. Rieder, R. Sorbi, R. mantovani-Griti.
59891: SCHERING, ARNOLD. - Die niederländische Orgelmesse im Zeitalter des Josquin.
4345: SCHERMER, L. - Meleager en Atalante. Treurspel. Ingeleid en van aantek. voorzien door C.M. Geerars.
45550: SCHERNER, MAXIMILIAN. - Die sprachlichen Rollen im lateinischen Weihnachtslied des Mittelalters. Untersuchungen zur religiösen Rede und zum Epochenwandel im Mittelalter.
35705: SCHERRER, G.J. - James Shirley's Nachruhm.
73601: SCHETELIG, JOHANN ANDREAS GOTTFRIED. - Joh. Andr. Gottfr. Scheteligs / Predigers in Zelle / ikonographische Bibliothek. Erstes, Zweytes und Drittes Stück (von 5).
5764: SCHEURLEER, D.F. - Van Varen en Vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen, 1575-1799.
73796: SCHEURLEER, D.F. (ED.) - Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach: nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in liedekens, op bequame en ghemeyne voisen naer wtwijsen der musijck-noten daer by gheuoecht, deur Ian Fruytiers. Op nieuw uitgegeven en van eene inleiding en een register voorzien door D.F. Scheurleer.
2147: SCHEURLEER, D.F. - Gedenkboek aangeboden aan D.F. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag. Bijdragen van vrienden en vereerders op het gebied der muziek.
56490: SCHEURLEER, D.F. LUNSINGH. - Chine de Commande.
39027: SCHEURLEER, D.F. - De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche Psalmberijming.
55732: SCHEURLEER, D.F. (ED.) - Bulletin de la Société 'Union Musicologique'.
2269: SCHEURLEER, D.F. - Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken. Eerste supplement.
64185: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Deel I-III.
23576: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen.
67032: SCHEWE, JOSEF. & BOSSELMANN, GEORG. - Der Altar in der St. Johannis-Kirche zu Osnabrück. Mit Fotos von Georg Bosselmann.
28828: SCHIEB, GABRIELE. & FRINGS, THEODOR. - Heinrich von Veldeke, Die neuen Münchener Servatiusbruchstücke. Die Stadtbeschreibungen der Veldekeüberlieferung. Register zu Veldeke XII. XIII.
44802: SCHIEB, GABRIELE. - Henric van Veldeken / Heinrich von Veldeke.
21615: SCHIEFER, J. - De Europese arbeidsmarkt. Het vrije verkeer en de migratie van werknemers.
66442: SCHIFFLER, RAINER. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Kleve. Stadt Straelen. Historische Beiträge von Gisbert Knopp.
59920: SCHILDERINCK, J.H.F. - Regression and factor analysis applied in econometrics.
49885: SCHILDHAUER, JOHANNES. - Die Hanse. Geschichte und Kultur.
65996: SCHILFGAARDE, A.P. VAN. - Her archief van het kapittel en de proven van Heusden.
69231: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Il Cristo. La storia di una nuova prassi. Traduzione di Dino Pezzetta.
67765: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Tekst & Toelichting. Teksten van Edward Schillebeeckx en uitleg van Robert J. Schreiter. Vertaald uit het Engels door Roelof Langman.
69232: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Gesù. La storia di un vivente. Traduzione dall'olandese di Enrico ten Kortenaar.
69233: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Per una Chiesa dal volto umano. Identità cristiana nei ministeri della Chiesa. Traduzione dall'olandese di Piet Respighi.
69234: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Umanità. La storia di Dio. Traduzione di Dino Pezzetta.
69235: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden. Aus dem niederländischen übertragen von Hugo Zulauf.
69236: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Narrare il vangelo.Traduzione dall'olandese di Carlo Di Filippi.
69237: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - História humana: revelação de Deus. [tradução João Rezende Costa].
69238: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Dios, futuro del hombre.
69240: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - La misión de la Iglesia. Tradujo Alfonso Ortiz García.
69241: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Los hombres relato de Dios. Tradujo del original neerlandés Miguel García-Baró.
69242: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Dios, futuro del hombre.
69243: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Il ministero nella chiesa. Servizio di presidenza nella comunità di Gesù Cristo. Traduzione di Piet Resphigi.
69244: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Por uma igreja mais humana. (Identitade cristã dos ministérios). [tradução Isabel Fontes Leal Ferreira].
69245: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - La questione cristologica. Un bilancio. Traduzione di Dino Pezzetta.
69246: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Intelligenza della fede: interpretazione e critica. [tradução Alfonso Pompei].
69247: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Cristo sacramento dell'incontro con Dio.
69248: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Le Christ. Sacrement de la rencontre de Dieu. Étude théologique du Salut par les sacrements.
69249: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Per amore del vangelo.
67757: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - God en mens.
67758: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Zending van de kerk.
67759: SCHILLEBEECKX, EDWARD. - Wereld en kerk.
43996: SCHILLER, E. - Bürgerschaft und Geistlichkeit in Goslar (1290-1365). Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Stadt und Kirche im späteren Mittelalter.
66210: SCHILLER, FRIEDRICH VON. - Schillers Werke in 6 Bänden. Grosshertog Wilhelm Ernst Ausgabe.
44783: SCHILLING, W.CH.A. - Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec 'Den Wonderbare'.
8464: SCHILLING, K. - Platon. Einführung in seine Philosophie.
39636: SCHILLING, KONRAD. (ED.) - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein.
832: SCHILLINGS, H. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
30789: SCHILS, E.D.J. - Cohesion in the Sentence. Its use in evaluating grammars.
34695: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en Molens.
66582: SCHINDLER, HERBERT. - Der Schnitzaltar. Meisterwerke und Meister in Süddeutschland, Österreich und Südtirol.
63874: SCHINDLER, DIETRICH. - Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914. Entwicklung und heutiger Stand.
54598: SCHINDLER, MARVIN S. - The Sonnets of Andreas Gryphius. Use of the Poetic Word in the Seventeenth Century.
66544: SCHINDLER, HERBERT. - Meisterwerke der Spätgotik. Berühmte Schnitzaltäre. Fotografische Aufnahmen von Wolf-Christian von der Mülbe.
61372: SCHINKEL, A.D. - Handschriften en oude drukken (incunabelen), deel uitmakende van de kunst- en letter-verzamelingen van A.D. Schinkel.
54391: SCHIPPER, J.H.TH. - The Liability to Tax of Non-Resident Companies. A Comparative Study in Fiscal Law.
50166: SCHIPPERGES, HEINRICH. - Arzt im Purpur. Grundzüge einer Krankheitslehre bei Petrus Hispanus (ca. 1210 bis 1277).
14657: SCHIPPERGES, HEINRICH. - Der Garten der Gesundheit. Medizin im Mittelalter.
35365: SCHIPPERS, ANDA. - Middelnederlandse Fabels. Studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels.
49382: SCHLAGER, PATRICIUS. - Geschichte der kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformationszeitalters. Nach meist ungedruckten Quellen bearbeitet.
16194: SCHLEGEL, G. & F. KÜHNERT. - Die Schu-King-Finsterniss.
67058: SCHLEGEL, URSULA. & ZOEGE VON MANTEUFFEL, CLAUS. (HRSG.) - Festschrift für Peter Metz.
50316: SCHLESINGER, WALTER. - Ausgewählte Aufsätze 1965-1979. Herausgegeben von Hans Patze und Fred Schwind.
71455: SCHLETTERER, H.M. - Konvoluut der Reihe: Studien zur Geschichte der franzözischen Musik I-III: I: Geschichte der Hofcapelle der französischen Könige. II: Geschichte der Spielmannszunft in Frankreich und der pariser Geigerkönige. III: Vorgeschichte und erste Versuche der französischen Oper.
62274: SCHLIER, HEINRICH. - Der Brief an die Galater.
58146: SCHLIER, HEINRICH. - Der Brief an die Galater.
66535: SCHLOMBS, WILHELM. - Die Entwicklung des Beichtstuhls in der katholischen Kirche. Grundlagen und Besonderheiten im alten Erzbistum Köln.
66434: SCHLUGLEIT, D. - De Antwerpse goud- en zilversmeden in het corporatief stelsel (1332-1798). Met een woord vooraf door J. Van Roey.
44125: SCHLUSEMANN, RITA., HERMANS, JOS M.M. & HOOGVLIET, MARGRIET. - Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Proceedings Groningse Codicologendagen, 9-11 October 1996.
45785: SCHLUSEMANN, RITA. & WACKERS, P.W.M. (EDS.) - Die spätmittelalterliche Rezeption niederländischer Literatur im deutschen Sprachgebiet.
24641: SCHMARSOW, AUGUST. - Kompositionsgesetze frühgotischer Glasgemälde.
62252: SCHMAUS, MICHAEL. - Katholische Dogmatik.(5 vols. in 7 parts).
10385: SCHMID, J.J. VON. - Staatsrechtswetenschap en sociologie.
41709: SCHMID, GERTRUD. - Christlicher Gehalt und germanisches Ethos in der vorhöfischen Geistlichendichtung. (Vorauer Alexander, Rolandslied, Herzog Ernst, König Rother, Salman und Morolf)
73468: SCHMID, CHARLES. (ÉDITEUR) - L' Art du Théâtre. Revue mensuelle. Année 1 (1901) jusqu' à incluse Année 5 (1905) ininterrompue, soit 60 numéros (des 66 parus).
59345: SCHMID, JOSEF. - Der Epheserbrief des Apostels Paulus. Seine Adresse, Sprache und literarischen Beziehungen.
70912: SCHMID, CHARLES. (ÉDITEUR) - L'Art du Théatre. Revue mensuelle. Quatrième année 1905 (soit les numéros 37-48; 12 des 66 parus).
35552: SCHMIDGALL, GARY. - Shakespeare and the Courtly Aesthetic.
59841: SCHMIDLIN, JOSEF. - Papstgeschichte der neuesten Zeit. Bd. 1-4.
66152: SCHMIDT, PH. - Die Illustration der Lutherbibel 1522-1700. Ein Stück abendländische Kultur- und Kirchengeschichte. Mit Verzeichnissen der Bibeln, Bilder und Künstler.
59209: SCHMIDT, ERNST-JOACHIM. - Stellenkommentar zum IX. Buch des 'Willehalm' Wolframs von Eschenbach.
18868: SCHMIDT, C. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw.
23608: SCHMIDT, P. - Statist auf diplomatischer Bühne. 1923-1945. Erlebnisse des Chefdolmetschers im auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas.
68119: SCHMIDT, JAN. (ED.) - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1795. Ingeleid en geannoteerd door Jan Schmidt.
43435: SCHMIDT, HERMANUS A.P. - Introductio ad Liturgiam Occidentalem.
66908: SCHMIDT, HEINRICH J. - Kalkar. Die St.-Nicolai-Kirche und ihre Kunstschätze. Aufnahmen Otto Drese.
45548: SCHMIDT, WIELAND. - Untersuchungen zum 'Gesta' des Vitalis Blesensis.
64881: SCHMIDT, L.J. - Bevelvoering. Handleiding voor het geven van bevelen in den bewegingsoorlog. Met voorbeelden op de kaart.
15243: SCHMIDT, R.J. - Versailles and the Ruhr: seedbed of World War II.
15306: SCHMIDT, D. - Otto Dix im Selbstbildnis.
26809: SCHMIDT-FRIDERICHS, B. & WILD, A. - Jacques Damase Éditeur. Passion visuelle. 40 années d'édition d'art en France.
45441: SCHMIDT, MARTIN ANTON. - Scholastik. Together with: KURT GOLDAMMER, Kirchliche Kunst im Mittelalter.
45516: SCHMIDT, A.V.C. - The Clerkly Maker. Langland's Poetic Art.
66554: SCHMIDT, JAN. & VOGEL, PETER. - Der Hochaltar der Schloszkirche in Rastatt
65165: SCHMIDT, ALBERT-MARIE. - Poètes du XVI-siècle. Texte établi et présenté par Albert-Marie Schmidt.
66430: SCHMIDT, LEOPOLD. - Vor gothischen Flügelaltären.
31296: SCHMIDT, VICTOR M. - A Legend and its Image. The aerial flight of Alexander the Great in Mediaeval Art.
35815: SCHMIDT, ALEXANDER. - Gesammelte Abhandlungen. Mit einer Lebensskisse herausgegeben von Freunden des Verstorbenen.
35947: SCHMIDZ, C.C.D. - Sir Gareth of Orkeney. Studien zum siebenten Buch von Malory's Morte Darthur.
32602: SCHMIED, WIELAND. - Die Wiener Schule des phantastischen Realismus.
32671: SCHMIED, WIELAND. - Die Wiener Schule zwischen Surrealismus und Manierismus.
32785: SCHMIED, W. - Richard Oelze. Oeuvre-Katalog Oelze 1925-1964.
29589: SCHMIED, WIELAND. - Giorgio de Chirico. Catalogue of exposition Kestner-Gesellschaft. (10. Juli bis 30. August).
29605: SCHMIED, WIELAND. - Brauer. Essay. Monographie mit Werkkatalog.
29409: SCHMIED, WIELAND. - Zweihundert Jahre phantastische Malerei.
58352: SCHMITT, JOSEPH. - Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. Étude de théologie biblique.
50046: SCHMITT, LUDWIG ERICH. (ED.) - Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500. Band 1: Sprachgeschichte. Band II: Literaturgeschichte.
11745: SCHMITT, F.A. - Stoff- und Motivgeschichte der Deutschen Literatur. Eine Bibliographie.
66464: SCHMITT, OTTO. (BEGRÜNDER) - Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte [bis Lieferung 112: A-Franziskanerinnen]. = Band I-X.
67226: SCHMITZ, KARL JOSEF. (HRSG.) - Die Bildhauerfamilie Papen in Giershagen. Zum 250. Todestag des Heinrich Papen + am 12. Dezember 1719.
2486: SCHMITZ, W.A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse literatuur, inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
68802: SCHMITZ, HERMANN. - Die Wiener Gobelinsammlung. Die Gobelins des Wiener Kaiserlichen Hofes.
60160: SCHMITZ, JOSEF. - Die Abra-Mission auf Nordluzon/Philippinen von 1598-1955. Eine missionsgeschichtliche Untersuchung.
53539: SCHMITZ, KARL. - Ursprung und Geschichte der Devotionsformeln bis zur ihrer Aufnahme in die fränkische Königsurkunde.
9766: SCHMITZ DU MOULIN, H. - Blaise Pascal. Une biographie spirituelle.
62266: SCHMOLLER, ALFRED. - Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament (Text nach Nestle).
50749: SCHMOOK, G. - De wordingsgeschiedenis van het boek.
64379: SCHMUTZER, EDUARD J.M. - Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia 1920-1931.
73401: SCHNAPPER, ANTOINE. - Tableaux pour le Trianon de marbre 1688-1714.
7585: SCHNEEDE, UWE M. - George Grosz. His Life and work. With contributions by Georg Bussmann and Marina Schneede-Sczesny.
67008: SCHNEEDE, UWE M. (HRSG.) - Goldgrund und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg.
29452: SCHNEEDE, UWE M. - Max Ernst. Gemälde, Plastiken, Collagen, Frottagen, Bücher.
12931: SCHNEEGANS, F. - Maurice de Guérin.
46411: SCHNEIDER, J. - Die Lehre vom dreieinigen Gott in der Schule des Petrus Lombardus.
26461: SCHNEIDER, F. - Beiträge zur Chronik von Reichshofen. Bad Niederbronn, Einst und Jetzt. Die Schreckenstage der Cistercienser-Abtei Stürzelbronn.
15388: SCHNEIDER, W. - Kunst hinter Stacheldraht. Ein Beitrag zur Geschichte des antifaschistischen Widerstandskampfes.
49827: SCHNEIDER, H. - Germanische Heldensage. I.Band, I.Buch: Deutsche Heldensage.
50301: SCHNEIDER, REINHARD. (ED.) - Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich.
42793: SCHNEIDER, FRIEDRICH. - Dante. Sein Leben und sein Werk.
60193: SCHNEIDER, JOSEPHUS. - Rescripta authentica sacrae congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae necnon Summaria Indulgentiarum, quae collegit et cum originalibus in Archivio Sacrae Congregationis Indulgentiarum asservatis contulit Josephus Schneider.
50664: SCHNEIDER, HERMANN. - Die Gedichte und die sage von Wolfdietrich. Untersuchungen über ihre Entstehungsgeschichte.
42531: SCHNEIDER, M. - De voorgeschiedenis van de 'Algemeene Landsdrukkerij'
66669: SCHNELLBACH, RUDOLF. - Spätgotische Plastik im unterem Neckargebiet.
63925: SCHNERB-LIÈVRE, MARION. - Le songe du vergier. Édité d'après le manuscrit Royal 19 C IV de la British Library. Tome II/ Livre II.
66788: SCHNITZLER, HERMANN.- FESTSCHRIFT. - Miscellanea Pro Arte. Hermann Schnitzler zum Vollendung des 60. Lebensjahres am. 13. Januar 1965.
72771: SCHNORR VON CAROLSFELD, JULIUS. - Die Bibel in Bildern. 240 Darstellungen, erfunden und auf Holz gezeichnet.
16561: SCHNÜRER, G. - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw.
20924: SCHNÜRER, G. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
15909: SCHNÜRER, G. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen.
70762: SCHOEBEL, CHARLES. - Le Râmâyana au point de vue religieux, philosophique et moral.
46787: SCHOECK, R.J. (ED.) - Editing Sixteenth Century Texts. Papers given at the Editorial Conference, University of Toronto October, 1965.
9465: SCHOENBERG, H.W. - Germans from the East. A study of their migration, resettlement, and subsequent group history since 1945.
49837: SCHOENFELD, DAGOBERT. - An Nordischen Königshöfen zur Vikingerzeit.
66371: SCHOENGEN, M. - Monasticon Batavum. Deel I: De Franciscaansche Orden. Met het Supplement op deel I.
59634: SCHOENGEN, M. (ED.) - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
62681: SCHOENGEN, M. - Monasticon Batavum. Deel I en Supplement deel I.
58064: SCHOENGEN, M. - Monasticon Batavum.
2390: SCHOENGEN, M. (ED.) - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
73908: SCHOEPPERLE, GERTRUDE. - Tristan and Isolt. A Study of the Sources of the Romance.
66020: SCHOEPS, HANS-JOACHIM. (ED.) - Salomon Ludwig Steinheim zum Gedenken. Ein Sammelband.
63469: SCHOGT, H.G. - Les causes de la double issue de e fermé tonique libre en français.
65152: SCHOGT, H.G. - Les causes de la double issue de e fermé tonique libre en français.
68969: SCHOLDERER, VICTOR. (ED.) - Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum. Part VII. Italy: Genoa - Unassigned. Addenda.
27729: SCHOLS, H. - A few data about kaolins in Surinam.
32200: SCHOLS, CH.M. - Studiën over Kaartprojectiën.
19751: SCHOLSS, WILHELM VON. - Vincenzo Trappola. Ein Novellenkreis.
60399: SCHOLTE, HENRIK. & OMMEN, AD VAN. - Leven van de lucht. 50 jaar verenigd vliegen.
10051: SCHOLTE, J.H. - Zonagri Discurs von Waarsagern. Ein Beitrag zu unserer Kenntnis von Grimmelshausens Arbeitweise in seinem ewigwährenden Calender mit besonderer Berücksichtigung des Eingangs des abenteuerlichen Simplicissimus.
35666: SCHOLTEN, T., EVERS, ARN. & KLEIN, M. - Inleiding in de transformationeel-generatieve taalkunde.
17997: SCHOLTEN, H. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
15831: SCHOLTEN, P. - Krant en democratie. Een studie naar politieke informatie in landelijke dagbladen.
9764: SCHOLTENS, M. - Pascal. Études Médico-Psychologiques.
9768: SCHOLTENS, M. - Le mysticisme de Pascal.
60350: SCHOLZ, MANFRED GÜNTHER. - Bibliographie zu Walther von der Vogelweide.
141: SCHONAERTS, R. (RED.) - Les Géomètres-Arpenteurs du XVI-e au XVIII-e Siècle dans nos Provinces. Exposition organisée à l' occasion du Centenaire de l'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles... du 21 mai au 31 juillet 1976.
42133: SCHONAERTS, ROGER. (ED.) - De Landt-meeters van de XVIde tot de XVIIIde eeuw in onze provincies: tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Unie der meetkundigen-schatters van Brussel en het 50-jarig bestaan van de Konferentie der jonge landmeters van Brussel.
65435: SCHÖNBACH, ANTON E. - Die Anfänge des Deutschen Minnesanges. Eine Studie.
48794: SCHÖNBERGER, ROLF. - Relation als Vergleich. Die Relationstheorie des Johannes Buridan im Kontext seines Denkens und der Scholastik.
68734: SCHÖNBRUNNER, J. & MEDER, J. (HRSG.) - Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und anderen Sammlungen. (12 Bände = komplett)
61178: SCHÖNE, ALBRECHT. - Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock.
61187: SCHÖNE, ALBRECHT. - Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock.
53494: SCHÖNE, ALBRECHT. - Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock.
15428: SCHONEFELD, J. - The Bible in Israeli education. A study of approaches to the Hebrew Bible and its teachings in Israeli educational literature.
2105: SCHÖNFELD, M. - Schönfeld's historische grammatika van het Nederlands. Klankleer, vormleer en woordvorming. Verzorgd door A. van Loey.
24795: SCHÖNFELD, M. - Schönfeld's historische grammatica van het Nederlands. Klankleer, vormleer en woordvorming. Verzorgd door A. van Loey.
33582: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland.
33955: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands Twents.
74162: SCHÖNFELD, M. - Schönfeld's historische grammatika van het Nederlands. Klankleer, vormleer en woordvorming.
5280: SCHÖNLE, G. - Deutsch-niederländischen Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
60471: SCHOOF, SUSANNE. - An HPSG Account of Nonfinite Verbal Complements in Latin.
58826: SCHOOLFIELD, GEORGE C. - The Figure of the Musician in German Literature.
23055: DE SCHOOLMEESTER (PS. GERRIT VAN DE LINDE); MATHIJSEN, M. (ED.) - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave.
7937: SCHOONDERWOERD, N.H.G. - J.T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental relations.
58212: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System.
66884: SCHOONHOVEN, JAN VAN. - Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer zes.
56655: SCHOONHOVEN, HENK. (ED.) - Appendix Vergiliana. Elegiae in Maecenatem. Prolegomena, text and commentary. Edited by Henk Schoonhoven.
56653: SCHOONHOVEN, HENK. (ED.) - The Pseudo-Ovidian Ad Liviam de Morte Drusi, (Consolatio ad Liviam, Epicedium Drusi): A critical text with introduction and commentary edited by Henk Schoonhoven.
69711: SCHOOR, CHARLES VAN. - La presse sous la Révolution Française. Discours prononcé par M. Van Schoor à l'audience solennelle de rentrée du 1-er Octobre 1898.
65845: SCHOORL, J.M. - Mensen van de Ayfat. Ceremoniële ruil en sociale orde in Irian Jaya, Indonesië.
67382: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Er is geen vrouw die deugt. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Wim Raven.
73565: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Le monde comme volonté et comme représentation. Traduit en français par A. Burdeau.
49636: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland.
33428: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
73847: SCHOTEL, G.D.J. (ED.) - Den boom der schriftueren van VI parsonagien, ghespeelt tot Middelburgh in Zeelant, den eersten augusto in t jaer 1539. Op nieuw uitgegeven met een verhelderende woordenlijst.
73705: SCHOTEL, G.D.J. (ED.) - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jaere 1572 ende 1573 door een roomsch Catholyk Tijdgenoot. Met een voorwoord van G.D.J. Schotel.
72978: SCHOTT, E. & MORIN, E. - Les presses à platine et leur emploi.
40382: SCHOTTEN, S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
50762: SCHOTTENLOHER, KARL. - Das alte Buch.
62426: SCHOUTEET, A. - Catalogus van kaarten en plannen. [Stadsarchief van Brugge].
14898: SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
12124: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van asklepsios als symbool der geneeskunde.
204: SCHOUTEN, M. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
3851: SCHOUTEN, D.C.A. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw, bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
39793: SCHOUTENS, ST. (ED.) - Van Mellibeo ende van sinre vrouwen. Handschrift der XVe eeuw.
3248: SCHOUTENS, ST. (ED.) - Jan van Roest. Alde legenden van Sente Franciscus. In 't licht gegeven door St. Schoutens [uitg. naar Hs. van 1459].
3247: SCHOUTENS, ST. (ED.) - LEGENDE DER GLORIOSER MAGHET SINTE CLARA. In het licht gegeven door St. Schoutens.
61421: SCHOUTENS, ST. - Martyrologium Minoritico-Belgicum. Sive breves biographiae virorum illustrium qui in ordine minorum ex Belgio et Hollandia oriundi vel in Belgio et Hollandia fluerunt [...]
3250: SCHOUTENS, ST. (ED.) - Jan van Roest, Die Capittelen vanden Ghesellen S. Francisci. In 't licht gegeven door St. Schoutens [naar het Hs. van 1459].
3251: SCHOUTENS, ST. (ED.) - Jan van Roest, Sommeghe guldenen woerde seer stichtich die broeder Egidius ghesproeken heeft [en] Sinte Franciscus vermaninghen, naar het Hs. in het licht gegeven door St. Schoutens.
70712: SCHOY, AUGUSTE. - Lambert Lombard.
70711: SCHOY, AUGUSTE. - Pierre-Paul Rubens.
71157: SCHOY, AUGUSTE. - L'art architectural, décoratif, industriel et somptuaire de l'époque Louis XVI. Recueil de trois cents planches inédites d'après les estampes originales tirées du cabinet de la bibliothèque royale de Belgique et de la collection de l'auteur. Avec texte historique, descriptif et critique, suivi de Notices biographiques des architectes, décorateurs et artistes industriels de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
32139: SCHRAAF, N. VAN DER. (ED.) - The Centenary of the Netherlands Geodetic Commission.
8589: SCHRADE, L. - Beethoven in Frankreich. Das Wachsen einer Idee.
74230: SCHRADER, HANS. - Auswahl archaischer Marmor-Skulpturen im Akropolis-Museum. Text + Atlas.
20958: SCHRAM, J. - Nederland en het Marshallplan. Het Nederlands beleid bij de totstandkoming van de OEEC en het Europese herstelprogramma.
47082: SCHRAMM, ALBERT. - 11. Die Drucker in Lübeck 2. Steffen Arndes. (Der Bilderschmuck der Frühdrucke 11)
47083: SCHRAMM, ALBERT. - 3. Die Drucke von Johann Baemler in Augsburg. (Der Bilderschmuck der Frühdrucke 3)
47084: SCHRAMM, ALBERT. - 6. Die Drucke von Konrad Dinckmut in Ulm. (Der Bilderschmuck der Frühdrucke 6)
903: SCHRASSERT, J. - Commentatio ad reformationem Velaviae. In qua unà exhibentur & breviter illustrantur ordinatio appellationis & revisionis de 1688. Ut et ordinatio famulorum de 1711... nec non ordinatio testamentaria de 1711...
57594: SCHRECKENBERG, HEINZ. & SCHUBERT, KURT. (EDITORS) - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity. I: Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art. II: Jewish Pictorial Traditions in Early Christian Art. With an Introduction by David Flusser.
26131: SCHREIBER, W.L. - Die Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts der XV. Jahrhunderts der Sammlungen Herschel V. Jones in Minneapolis, Minnesota. Text von W.L. Schreiber.
26132: SCHREIBER, W.L. - Holz- und Metallschnitte aus der Oeffentlichen Bibliothek in Petersburg. Mit erläuterndem Text von W.L. Schreiber.
26133: SCHREIBER, W.L. - Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der Biblioteca Classense Ravenna. Text von W.L. Schreiber.
26134: SCHREIBER, W.L. - Die Kölner Schrotblätterfolge im Landesmuseum Gotha. Text von W.L. Schreiber.
26135: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte, Schrotblätter und Teigdruck des fünfzehnten Jahrhunderts der Sammlung James C. Mc.Guire in New York. Bd. II. Text von W.L. Schreiber. (s. Bd. 65).
26136: SCHREIBER, W.L. - Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts im Museum zu Weimar. Mit erläuterndem Text von W.L. Schreiber.
26137: SCHREIBER, W.L. - Die Holzschnitte im Besitze der The Pierpont Morgan Library in New York. Mit Einleitung von L.W. (= W.L.) Schreiber.
25861: SCHREIBER, W.L. - Holz- und Metallschnitte im Museum der bildenden Künste in Stuttgart und Kloster Odilienberg im Elsass. Mit begleitendem Text von W.L. Schreiber.
25862: SCHREIBER, W.L. - Meisterwerke der Metallschneidekunst. Ausgewählte Schrottblätter aus öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken in Berlin, Breslau, Budapest, Cambridge, London, München, Paris, Wien, Würzburg. Band III. Text von W.L. Schreiber. (Nummern 117-137). (s. Bd. 41, 43).
25790: SCHREIBER, W.L. - Holz- und Metallschnitte aus dem Kunsthaus, der Zentralbibliothek und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Mit Text von W.L. Schreiber.
25849: SCHREIBER, W.L. - Kassetten-Holzschnitte des XV. Jahrhunderts aus Sammlungen in Frankreich, Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Italien, England und Amerika. Mit Text von W.L. Schreiber.
25851: SCHREIBER, W.L. - Die Legende der Hl. Catharina von Alexandrien. Holztafeldruck auf Schloss Hohen Liechtenstein bei Vaduz von Michel Schorpp, Maler zu Ulm. Mit Text von W.L. Schreiber.
25854: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte, Metallschnitte, Teigdrucke aus dem Herzoglichen Museum zu Gotha und den Kunst- und Altertumssammlungen Veste Coburg. Mit einleitendem Text von W.L. Schreiber.
26111: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte aus dem ersten und zweiten Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts in der Kgl. Graphischen Sammlung zu München. Text von W.L. Schreiber. II. Bd. (Zweite Hälfte Nr. 124-179). (s. Bd. 30 & 31).
25863: SCHREIBER, W.L. - Holz- und Metallschnitte aus der Studienbibliothek zu Linz a.D., der Universitätsbibliothek zu Innsbruck, dem Stift Schlierbach und der Studienbibliothek zu Salzburg. Mit Text von W.L. Schreiber.
25984: SCHREIBER, W.L. - Graphische Blätter des fünfzehnten Jahrhunderts in der Landesbibliothek Wolfenbüttel. Text von W.L. Schreiber.
25988: SCHREIBER, W.L. - Formschnitte und Einblattdrucke aus öffentlichen und privaten Bibliotheken und Sammlungen in Amberg, Hamburg, Mainz, Metten, München, Schlettstadt, Schwabach, Strassburg, Wiesbaden. Text von W.L. Schreiber.
26006: SCHREIBER, W.L. - Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts aus der Sammlung Paul Heitz. Mit erläuterndem Text von W.L. Schreiber.
26038: SCHREIBER, W.L. - Formschnitte und Einblattdrucke in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Text von W.L. Schreiber.
25799: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte, Metallschnitte, Kupferstiche und Teigdrucke im Besitz des Bezirksarchivs und der Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg und der Stadtbibliothek Trier. Mit erläuterndem Text von W.L. Schreiber.
25807: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen zu Donaueschingen. Text von W.L. Schreiber.
26152: SCHREIBER, W.L. - Meisterwerke der Metallschneidekunst. Teil II. Ausgewählte Schrotblätter aus öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken in Berlin, Darmstadt, Erfurt, Halle a.S., Leipzig, London, Münster i.W., Oxford, Strassburg, Ulm, Wittenberg, Würzburg, Zürich. Text zu diesem Band: W.L. Schreiber, Meisterwerke der Metallschneidekunst. Teil II. (s. Bd. 41; 62).
66549: SCHREIBER, RUPERT. (ED.) - Das geschnitzte und gemalte bild auf den altaren stehen ist nutzlich und christenlich. Aufsätze zur süddeutschen Skulptur und Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts.
26090: SCHREIBER, W.L. - Holzschnitte aus öffentlichen Bibliotheken Norddeutschlands: Braunschweig, Halle, Königsberg, Leipzig, Magdeburg und Michelstadt. Text von W.L. Schreiber.
61407: SCHREINER, JOSEF. - Sion-Jerusalem. Jahwes Königssitz. Theologie der Heiligen Stadt im Alten Testament.
61989: SCHREINER, PETER. - Stadt und Gesetz - Dorf und Brauch. Versuch einer historischen Volkskunde von Byzanz: Methoden, Quellen, Gegenstände, Beispiele.
66249: SCHREITER, ROBERT JOHN. - Eschatology as a Grammar of Transformation. A Study in Speech Act Theory and Structural Semantics and Their Application to Some Problems in Eschatology.
66343: SCHREURS, EUGEEN. (REDACTIE). - De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd (1500-1535).
55669: SCHREURS, PETER. - Caraga Antigua 1521-1910. The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao.
44233: SCHREYER, LOTHAR. - Die Botschaft der Buchmalerei aus dem ersten Jahrtausend christlicher Kunst.
12370: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. - De voor- en vroeggeschiedenis van Munstergeleen.
5849: SCHRIJNEN, J. - Collectanea Schrijnen. Verspreide Opstellen.
19136: SCHRIJNEN.- - Donum Natalicium Schrijnen. Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten.
3246: SCHRIJNEN, J. - Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap vooral m.b.t. de klassieke en germaansche talen.
19084: SCHRIJNEN.- - Donum Natalicium Schrijnen. Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten.
2146: SCHRIJNEN, J. - Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis, mythologie en folklore.
59886: SCHRIJNEN, J. - Nederlandsche Volkskunde.
50740: SCHRIKS, C.F.J. (ED.) - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz.
41152: SCHRIMPF, G. - Die Axiomenschrift des Boethius De Hebdomadibus als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters.
16244: SCHRÖDER, J.F.L. - Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid der menschelijke kennis.
64771: SCHRÖDER, DIETER. - Die Volksdiplomatie.
73914: SCHRÖDER, WERNER. - Die Namen im 'Parzival' und im 'Titurel' Wolframs von Eschenbach bearbeitet von Werner Schröder.
62050: SCHRÖDER, WALTER JOHANNES. - Der dichterische Plan des Parzivalromans.
70366: SCHRÖDTER, ADOLF. - Arabesken-Fries. Vom Künstler selbst auf Stein gezeichnet.
57542: SCHROTENBOER, PAUL G. - A New Apologetics: an Analysis and Appraisal of the Eristic Theology of Emil Brunner.
50723: SCHRÖTER, ERNST. - Walahfrids deutsche Glossierung zu den biblischen Büchern Genesis bis Regum II und der althochdeutsche Tatian.
70214: DE SCHRYVER, S. - Un autographe inédit de Gretry ainsi que quelques particularités sur ce maitre.
73003: SCHUBERT, KARL. - Spontinis italienische Schule.
73520: SCHUBERT-SOLDERN, FORTUNAT VON. - Von Jan van Eyk bis Hieronymus Bosch. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Landschaftsmalerei.
71060: SCHUBERT VON SOLDERN, ZDENKO. - Das Stilisieren der Pflanzen.
14026: SCHUELER, H.J. - The German verse epic in the 19th and 20th centuries.
11775: SCHUERE, JACOB VAN DER.; ZWAAN, F.L. (ED.) - Nederduydsche Spellinge. (1612). Uitg., ingeleid en toegelicht.
59173: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking vanwege de Mij. der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door J. Verdam.
2521: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking vanwege de Mij. der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door J. Verdam.
828: SCHUHMANN, KARL. - Die Dialektik der Phänomenologie. I: Husserl über Pfänder.
17438: SCHUIJT, W.J. (ED.) - Doctrinael des Tijts. Uitg. met inl., aant., en woordenlijst.
73716: SCHUILING, R. - Nederland. Handboek der Aardrijkskunde.
14311: SCHUILING, R. - Le dôme gneissique de l'Agout (Tarn et Hérault). 60 pp. & 4 plates. Together with: Chr. LOUVEL, Contribution à l'étude de Pityoostrobus oblongus. Appareil femelle d'un Conifère albien de l'Argonne. 28 pp. & 12 plates. Together with: P. DESMIDT, Les Bois des Roches à Vigny. Contribution à l'étude morphologique et descriptive du complexe récifal. Together with: R. MARLIèRE, La subsidence canpanien de Vigny (Seine et Oise).
4317: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen. M.m.v. E. van Dijk en W.K. van der Veen.
21949: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
33102: SCHULDHESS, JÖRG. - Tränen auf Glas.
62833: SCHULTE, ALOYS. - Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial-, Rechts- und Kirchengeschichte.
55000: SCHULTE, RAPHAEL. - Die Messe als Opfer der Kirche. Die Lehre frühmittelalterlicher Autoren über das eucharistische Opfer.
79: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen, Westelijk Gedeelte.
49720: SCHULTE, A.G. & WARFFEMIUS, A.A.M. - Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
82: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen, Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
59325: SCHULTE, ADALBERT. - Beiträge zur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias.
33500: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
27863: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
38638: SCHULTENS, ALBERT. - Academische redevoering van Albert Schultens, ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave. Van een inleiding voorzien door H.L Houtzager.
18895: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
67596: SCHULTINK-DOLK, WIEKE. (VERTAALD DOOR). - Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde.
67626: SCHULTINK-DOLK, WIEKE. (VERTAALD DOOR). - Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde.
43568: SCHULTZ-GORA, O. - Altprovenzalisches Elementarbuch.
10680: SCHULTZE, H. - Reglement op de schutterijen, met aanteekeningen, modellen, staten, en een beredeneerd alphabetisch register.
59285: SCHULZ, ALFONS. - Doppelberichte im Pentateuch. Ein Beitrag zur Einleitung in das alte Testament.
26141: SCHULZ, FRITZ TRAUGOTT. - Die Schrotblätter des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. Bearbeitet von Fritz Traugott Schulz. Mit einem Vorwort von Gustav von Bezold.
68818: SCHULZ, HEINRICH WILHELM. & QUAST, FERDINAND VON. - Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Ferdinand von Quast. Text und Atlas komplett.
3511: SCHULZE, FR. - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Würdigung der Reiseberichte Springers. Mit Faksimile von Springers Meerfahrt von 1509.
39932: SCHUMANN, OTTO. (ED.) - Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta.
66578: SCHÜRER, OSKAR. & WIESE, ERICH. - Deutsche Kunst in der Zips.
70159: SCHÜRMANN, IMPRESARIO. - Les Étoiles en voyage. La Patti - Sarah Bernhardt - Coquelin.
58150: SCHÜRMANN, HEINZ. - Der Paschamalbericht Lk 22, (7-14) 15-18. I. Teil. Ein Quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38.
65727: SCHÜRR, FRIEDRICH. - Erlebnis, Sinnbild, Mythos. Wege der Sinndeutung romanischer Dichtung. Ausgewáhlte Aufsätze und Vorträge.
60027: SCHUSTER, ILDEFONS. - Liber Sacramentorum. Geschichtliche und liturgische Studien über das römische Messbuch. Übersetzt von Richard Bauersfeld.
58833: SCHÜTT, HUGO. - The Life and Death of Jack Straw. Ein Beitrag zur Geschichte des elisabethanischen Dramas.
35802: SCHÜTT, MARIE. - Die englische Biographik der Tudor-Zeit.
22982: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
63191: SCHUTTER, K.H.E. - Quinus annis Comoediae Plautinae primum actae sint quaeritur.
2543: SCHUTTER, F. DE. - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
67484: SCHÜTZ, CHRISTIAN. - Praktisches Lexikon der Spiritualität.
8827: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden vóór 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
2562: SCHUURMAN, B.M. - Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mission auf Java.
18656: SCHUURMAN, J.J. - Contributions to the genetics of tenebrio molitor L.
20139: SCHUURSMA, R.L. - Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie.
10863: SCHWAB, M. - Bibliographie de la Perse.
49839: SCHWAB, UTE. - Die Sternrune im Wessobrunner Gebet. Beobachtungen zur Lokalisierung des clm 22053, zur Hs. BM Arundel 393 und Rune Poem V.86-89.
59965: SCHWAB, LOTHAR. - Vom Sünder zum Schelmen. Goethes Bearbeitung des Reineke Fuchs.
67854: SCHWAB, M. - Bibliographie de la Perse.
66697: SCHWAIGER, GEORG. - Mönchtum, Orden, Kloster. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Lexikon.
48909: SCHWAN, EDUARD. & BEHRENS, DIETRICH. - Grammatik des Altfranzösischen. Neu bearbeitet von Dietrich Behrens.
63573: SCHWAN, EDUARD. & BEHRENS, DIETRICH. - Grammatik des Altfranzösischen I-III. Neu bearbeitet von Dietrich Behrens.
63572: SCHWAN, EDUARD. & BEHRENS, DIETRICH. - Grammatik des Altfranzösischen I-III. Neu bearbeitet von Dietrich Behrens.
20998: SCHWARTZ, L. (ED.) - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
66488: SCHWARTZ, HUBERTUS. - Gesammelte Aufsätze.
73008: SCHWARTZ, N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne.
55739: SCHWARZ, O.J.R. - Der erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament.
60275: SCHWARZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, H.A. - Struktur und Funktion der sogenannten Zweiten Kammer. Eine Studie zum Problem der Gewaltenteilung.
60409: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
54198: SCHWEINFURTH, PHILIPP. - Geschichte der Russischen Malerei im Mittelalter.
67247: SCHWEMMER, WILHELM. - Adam Kraft.
27547: SCHWENCKE, J. - H. Woyty-Wimmer. Oostenrijks graveur.
50570: SCHWENCKE, JOHAN. - Het rijk der grafische kunst.
61622: SCHWENDENWEIN, HUGO. - Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung.
19637: SCHWOB, MARCEL. - Coeur Double.
19638: SCHWOB, MARCEL. - Chroniques (Novembre 1890- Mars 1903) (Inédit).
64384: SCHWOB, RENÉ. - Le Portail Royal (Cathédrale de Chartres).
19639: SCHWOB, MARCEL. - Derniers Ecrits. Lettre à sa Famille. Voyage à Samoa. Préface de Pierre Champion.
49726: SCHWOB, RENÉ. - Le Portail Royal (Cathédrale de Chartres).
45086: SCHWÖBEL, HERMANN OTTO. - Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der römischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 1330-1346.
13815: SCIARONE, A.G. - La place de l'adjectif en italien moderne.
60765: SCOONES, STEWART. - Les noms des quelques officiers féodaux. Des origines à la fin du XIIeme siècle.
14065: SCOTT, I. - The Roman question and the powers 1848-1865.
72610: SCOTT, GEORGE GILBERT. - Remarks on Secular & Domestic Architecture, Present and Future.
64166: SCOTT, JAMES BROWN. - Argument of the Honorable Elihu Root on behalf of the United States before the North Atlantic Coast Fisheries Arbitration Tribunal at The Hague, 1910. Edited with Introduction and Appendix.
63012: DUNS SCOTUS. - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
50095: SCURLA, HERBERT. - Die Brüder Grimm. Ein Lebensbild.
52520: SEAGRAVE, BARBARA GARVEY. & THOMAS, WESLEY. - The Songs of the Minnesangers.
69362: SÉAILLES, GABRIEL. - Eugène Carrière. L'homme et l'artiste. Compositions et croquis de E. Carrière, gravés par Mathieu.
7523: SEARLE, RONALD. - The Penguin Ronald Searle.
15409: SEARLE, RONALD. - Das eckige Ei.
15416: SEARLE, RONALD. - Souls in Torment. With a preface and a short dirge by C. Day Lewis.
7519: SEARLE, RONALD. - Searle in the Sixties.
66252: SEBEOK, THOMAS A. & INGEMANN, FRANCES J. - Studies in Cheremis: the Supernatural.
58074: SEBEOK, THOMAS A. (EDITOR) - Linguistics and Adjacent Arts and Sciences. (Current Trends in Linguistics; 12).
62492: SECONDIN, BRUNO. - Santa Maria Maddalena de'Pazzi. Esperienza e dottrina.
68390: SÉDILLOT, L.-A. - Histoire générale des Arabes. Leur empire, leur civilisation, leurs écoles philosophiques, scientifiques et littéraires. (en 2 tomes).
67802: SEDLACEK, I. & CHABOT, I.-B. (EDS.) - Dionysii Bar Salibi: Commentarii in Evangelia. Fasc. 1.
59953: SEE, KLAUS VON. - Europäisches Frühmittelalter (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft; Band 6).
57271: SEERVELD, C.G. - Benedetto Croce's Earlier Aesthetic Theories and Literary Criticism. A critical philosophical look at the development during his rationalistic years.
25472: SEGAL, SAM. - Jan Davidsz. de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van L. Helmus.
25474: SEGAL, SAM. - Flowers and Nature. Netherlandish Flower Painting of Four Centuries.
70567: SEGARIZZI, ARNALDO. - Bibliografia delle stampe popolari Italiana della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco di Venezia. Volume primo.
18925: SEGERS, R.T. (RED.). - Lezen en laten lezen. Recent receptie-onderzoek in Nederland en België.
1135: SEGGELEN, A.J.M. VAN. (ED.) - Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
24585: SEGGELEN, A.J.M. VAN. (ED.) - Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
74311: SEGUIN, J.-P. - Barbey d'Aurevilly. Etudes de bibliographie critique. Lettre-préface de Jean Pommier.
67044: SEIBT, FERDINAND. (HRSG.) - Renaissance in Böhmen. Geschichte, Wissenschaft, Architektur, Malerei, Plastik, Malerei, Kunsthandwerk.
15109: SEIDEL, G.J. - Being, Nothing and God. A philosophy of appearance.
71954: SEIDEL, PAUL. & HALM, PETER. - Französische Kunstwerke des XVIII. Jahrhunderts im Besitze seiner Majestät des deutschen Kaisers und Königs von Preussen. Geschichte der Erwerbung und Verzeichnis von Paul Seidel. Mit 14 Radierungen und 76 Zeichnungen von Peter Halm.
71110: SEIDL, CUSTOS. - Über den Dolichenus-Cult [und] Nachträgliches über den Dolichenus-Cult.
70780: SEIDLITZ, WOLDEMAR VON. - Allgemeines Historisches Porträtwerk [...]. Band V-VII: Dichter und Schriftsteller. Mit biographischen Daten von H. Tillmann und H.A. Lier.
49587: SEIDLMAYER, MICHAEL. - Das Mittelalter. Umrisse und Ergebnisse des Zeitalters unser Erbe. Neu hrsg. von Herbert Grundmann.
65779: SEIFERTH, WOLFGANG. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
46645: SEIFERTH, WOLFGANG. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
31595: SEIGNOBOS, CH. - De Middeleeuwen. Bewerkt door Jan Romein.
20935: SEIPEL, I. - De economisch-ethische theorieën der Kerkvaders.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring

12/15