Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12688: TJAN TJOE SIEM. - Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft. Javaansche lakon in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien.
17310: SIEMSEN,A. - Auf dem Wege zum Sozialismus. Kritik der sozialdemokratischen Programme von Heidelberg bis Erfurt.
29957: SIEMSEN,A. - Zehn Jahre Weltkrieg.
29057: SIESTRZENCEWICZ-BOHUSZ,S. - BRUMANIS,A.A. - Aux origines de la hierarchie latine en Russie. Mgr Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz, premier archeveque-metropolitain de Mohilev (1731-1826).
17924: SIEYES,E.J. - NETON,A. - Sieyes (1748-1836) d'apres des documents inedits.
10626: SILLEVIS,H.A. - De boer en zijn wereld. De boerenbevolking van de N.W.-Veluwe sociaal-typologisch beschouwd.
28083: SIMIAND, FRANCOIS (1873-1935) - Le salaire. L'Evolution sociale et la monnaie. Essai de theorie experimentale du salaire. Introduction et etude globale.
21322: SIMON,F.W. - Boeren en wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
10596: SIMONIS,P. - De geschiedenis van een veertigjarige. Gedenkboekje, uitgegeven t.g.v. het veertigjarig bestaan der afd. Amsterdam van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden 'Mercurius' op 8 januari 1938.
14439: SAINT-SIMONISM. - Doctrine de Saint-Simon. Premiere Annee. Exposition. 1829.
13979: SAINT-SIMONISM. - Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Premiere annee. 1829. Seconde edition [front cover: Revue et corrigee].
23745: SAINT-SIMONISM. - Religion Saint-simonienne. Recueil de predications.
14924: SINZHEIMER,H. - De taak der rechtssociologie.
28958: SISMONDI,J.C.L.SIMONDE DE. - AMONN,A. - Simonde de Sismondi als Nationalokonom. Darstellung seiner Lehren mit einer Einfuhrung und Erlauterungen.
22575: SIX,V.A. - De troonrede.
17542: SKLAR,R.L. - Nigerian political parties. Power in an emergent African nation.
19522: SLAMET-VELSINK,I.E. - Emerging hierarchies. Processes of stratification and early state formation in the Indonesian Archipelago: prehistory and the ethnographic present.
37691: SLEE,J.C.VAN. - De geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden.
22071: SLICHER VAN BATH,B.H. - Boerenvrijheid. Rede...
13374: SLINGELANDT,S.VAN. - ARKEL,J.A.VAN. - De houding van den raadpensionaris Simon van Slingelandt tegenover het Huis van Oranje.
37151: SLOET,J.J.S. - Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen).
33902: SLOET VAN DE BEELE,L.A.J.W. - Bijdragen tot de kennis van Gelderland.
12884: SLUYSER,M. - De Centrale. Vijftig jaar arbeiders-levensverzekering.
14925: SLUYSER,M. - Hier is de VARA. 25 jaar democratisch-socialisme in de omroep.
18080: SMEDT,O.DE. - De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582).
20876: SMEDT,O.DE. - De Engelsche natie te Antwerpen en de Scheldetollen (1496-1582). In: Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 4de aflevering.
20875: SMEDT,O.DE. - De Engelsche natie en Antwerpen in het tijdperk der ekonomische konferenties te Brugge (1565-1566).
10719: SMID,J.W. & J.W.MATTHIJSEN. - Plattelandsverarming. Wordt het platteland uitgebuit door de hooge stedelijke en industrie-loonen?
19822: SMIDT,H.J. - De wet tot Regeling van het Armbestuur, van den 28sten Junij 1854, (Staatsblad no. 100). Met aanteekeningen. (Tweede vermeerderde en volledig bijgewerkte uitgaaf.)
22332: SMISSAERT,H. - De Arbeidswet 1911 uiteengezet. En: De uitvoeringsbepalingen der Arbeidswet 1911, gerangschikt en toegelicht.
22159: SMISSAERT,H. - Vrijhandel en welvaart.
10658: SMIT,C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914.
10597: SMIT,G.J.A. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906-1931.
16607: SMIT,H.J. - De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441.
10006: SMIT,J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw [1762-88]. Naar de bronnen bewerkt.
17297: SMITH,B.L.[ED.] - Religion and the legitimation of power in South Asia.
24149: SMITH, ADAM (1723-1790) - Untersuchung uber die Natur und die Ursachen des Nationalreichthums. Aus dem Englischen der vierten Ausgabe neu ubersetzt [volume 2 and 3: und mit Anmerkungen versehen von C.Garve]. Dritte, mit Stewarts Nachricht von dem Leben uns den Schriften des Autors vermehrte unveranderte Ausgabe.
28086: SMITH,A. - FAY,C.R. - Adam Smith and the Scotland of his day.
13958: SMITH,A.D. - Women in prison. A study in penal methods.
35957: SMITH,G.L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
14227: SMITH,M.S. - Tariff reform in France 1860-1900. The politics of economic interest.
13513: SMITH,W.R. - History as argument. Three patriot historians of the American revolution.
21887: SMITH,M.F.J. - Tijd-affaires in effecten aan de Amsterdamsche beurs.
23770: SMITS,A. - De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830.
24725: SMITS,J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780) - de traditie gevolgd en gewogen.
17799: SMYTH,H.D. - Atomic energy for military purposes. The official report on the development of the atomic bomb under the auspices of the United States government, 1940-1945.
14294: SNAPPER,F. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
13311: SNEEVLIET,H. - De daad nu. Oppositie en rev. vakbeweging.
11611: SNEEVLIET,H. - 25 jaar N.V.V. Jubileum uitgave van het N.A.S.
13060: SNELL,C.A.R.D. - Menschelijke skeletresten uit de duinformatie van Java's Zuidkust nabij Poeger (Z.- Banjoewangi) tevens een vergelijkend onderzoek van schedels van Javanen en Biakers.
15062: SNELLER,Z.W. - Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940. Tweede [herziene] druk.
21774: SNELLER,Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
14295: SNELLER,Z.W. - De ontwikkeling der Nederlandsche export-industrie. Rede.
18385: SNELLER,Z.W. & W.S.UNGER. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Eerste deel [met supplement; niet verder verschenen]: 753-1585.
10041: SNELLER,Z.W. - ECONOMISCH-HISTORISCHE OPSTELLEN - geschreven voor Prof.Dr. Z.W.Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947.
12785: SNOY ET D'OPPUERS, BON. - La Commission des Douanes et la politique commerciale des Etats- Unis.
18765: SOBOUL,A. - Les papiers des sections de Paris (1790-An IV). Repertoire sommaire.
28797: STRUCTURES SOCIALES - Les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de l'Espagne au premier age feodal. Toulouse, 28-31 mars 1968.
11466: S.D.A.P. - HET SOCIALISATIEVRAAGSTUK. - Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
13190: DOCUMENTE DES SOCIALISMUS. - Documente des Socialismus. Hefte fur Geschichte, Urkunden und Bibliographie des Socialismus. Hrsg. von E.Bernstein. Volume 1 [of 5].
15725: GRUPO ACCION SOCIALISTA. - Comunismo de nombre y traicion de hecho (el labordismo al desnudo).
16329: ENCYCLOPEDIE SOCIALISTE. - Encyclopedie socialiste, syndicale et cooperative de l'internationale ouvriere. Publiee sous la direction technique de Compere-Morel.
14651: BULLETINS VAN DE AFDELING SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE. - Bulletins van de Afdeling Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool. Nr 1-20.
18555: WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY. - Transactions of the Third World Congress of Sociology. Actes du Troisieme Congres Mondial de Sociologie. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, 22-29 August, 1956. General theme: Problems of social change in the 20th century. Le probleme du changement social au 20eme siecle.
18557: WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY. - Transactions of the Second World Congress of Sociology. Held in the University of Liege, Belgium from 24-31 August, 1953...
15879: BADISCHE ANILIN- & SODAFABRIK. - Die Badische Anilin- & Sodafabrik.
14721: SOECKNICK,G. - Religioser Sozialismus der neueren Zeit unter besonderer Berucksichtigung Deutschlands.
11115: SOEKANTO (BOESTAMAN). - Het gewas in Indonesie religieus-adatrechtelijk beschouwd.
22090: SIE KWAT SOEN. - Prospects for agricultural development in Indonesia. With special reference to Java.
11118: SOERATMO. - Een studie van de rundveeteelt in de residentie Kedoe en omliggende regentschappen.
13061: SOERIPTO. - Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken.
22163: SOEROTO,N. - Nederland-Indonesie. Naar een nieuwe samenleving. Zes grondgedachten van het N.I.V. uiteengezet.
12470: SOEST,J.J.VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
21144: SOEST,J.VAN. - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central 'Bank van de Nederlandse Antillen' 1828 - 6 february - 1978.
31750: SOETBEER, ADOLPH (1814-1892) - Materialien zur Erlauterung und Beurtheilung der wirthschaftlichen Edelmetallverhaltnisse und der Wahrungsfrage. Herausgegeben vom Vorstand des Vereins [zur Wahrung der wirthschaftlichen Interessen von Handel und Gewerbe].
21932: SOETBEER,H. - Die Stellung der Sozialisten zur Malthus'schen Bevolkerungslehre. Eine von der philosophischen Fakultat der Georg-Augusts-Universitat zu Gottingen gekronte Preisschrift.
18957: SOETEMAN,A. - 150 jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
11120: SOL,E.P.C. - Hervormingen in Indie. Vluchtige beschouwingen.
11121: SOL,E.P.C. - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
13940: SOMBART,W. - Deutscher Sozialismus. [9.-13. Tausend.]
12152: SOMBART,W. - Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen.
14329: SOMBART,W. [ED.] - Grundlagen und Kritik des Sozialismus.
19592: SOMBART,W. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
15857: SONNDORFER,R. - Die Technik des Welthandels. Ein Handbuch der internationalen Handelskunde fur Kaufleute, Ex- und Importeure, Spediteure, Banquiers...
31490: SOOM,A. - Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.
18409: SOREL,G. - GORIELY,G. - Le pluralisme dramatique de Georges Sorel.
16860: SOREL,G. - LASSERRE,P. - Georges Sorel, theoricien de l'imperialisme. Ses idees, son action.
17311: SOREL,G. - SARTRE,V. - Georges Sorel. Elites syndicalistes et revolution proletarienne.
17198: SORIA,G. - La parole a ete donnee au peuple. Yougoslavie 1945.
17445: SOROKIN,P.A. - Contemporary sociological theories.
15202: SOSNOWSKI,L.S. - Taten und Menschen.
14183: SOULIER,H. - Des origines et de l'etat social de la nation francaise.
15616: SOURIAU,M. - Histoire du romantisme en France.
15863: SOUTH AFRICA. - TRANSVAAL, BECHUANALAND, PONDOLAND. - Collection of 8 British parliamentary papers.
18590: SOUTH AND EAST AFRICAN YEAR BOOK AND GUIDE, THE. - With atlas, town plans and diagrams. Edited annually by A.G.Brown, for the Union-Castle Mail Steamship Company. 1940 Edition. Forty-sixth annual edition. Reprinted 1942 without amendment.
12522: SOUTHALL,A. [ED.] - Social change in modern Africa. Studies presented and discussed at the First International African Seminar, Makerere College, Kampala, January 1959.
12104: RECHT SOWJETRUSSLANDS. - Das Recht Sowjetrusslands. Hrsg. von A.Maklezow, N.Timaschew, N.Alexejew und S.Sawadsky.
18304: VERNICHTUNG DES SELBSTANDIGEN BAUERNSTANDES IN DER SOWJETZONE. - Die Vernichtung des selbstandigen Bauernstandes in der Sowjetzone. Hrsg. vom Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen.
14445: FLUCHT AUS DER SOWJETZONE. - Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin. Hrsg. vom Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen.
17770: GRUNDRISS DER SOZIALOKONOMIK. - Grundriss der Sozialokonomik. IV. Abteilung: Spezifische Elemente der modernen kapitalistischen Wirtschaft. I. Teil. Mit Beitragen von C.Brinkmann [a.o.].
12629: GRUNDRISS DER SOZIALOKONOMIK. - Grundriss der Sozialokonomik. VI. Abteilung: Industrie, Bauwesen, Bergwesen. Zweite, neubearbeitete Auflage.
18556: GRUNDRISS DER SOZIALOKONOMIK. - Grundriss der Sozialokonomik. IX. Abteilung: Das soziale System des Kapitalismus. I. Teil: Die gesellschaftliche Schichtung im Kapitalismus. II. Teil: Die autonome und staatliche soziale Binnenpolitik im Kapitalismus.
19960: HANDWORTERBUCH DER SOZIALWISSENSCHAFTEN. - Handworterbuch der Sozialwissenschaften. Zugleich Neuauflage des Handworterbuch der Staatswissenschaften. Hrsg. von E. v. Beckerath, C.Brinkmann, E.Gutenberg [a.o.].
15510: GEMEENTE-SPAARBANK. - De Gemeente-Spaarbank te Maastricht 1853 5 november 1928.
13465: SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Geschiedenis van de Friese landbouw. Uitgegeven door de Friesche Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.
18709: SPANHAAK,G. - Als een herder. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Geesteszwakke Kinderen te Utrecht ter gelegenheid van haar zestig-jarig bestaan.
12885: SPANJAARD,B.K. - Theoretische beschouwingen betreffende de crediet- en kapitaalvoorziening door banken aan de industrie.
17416: SPANN,O. - Fundament der Volkswirtschaftslehre. Mit einem Anhange: Vom Geist der Volkswirtschaftslehre. Vierte, neuerdings durchgesehene Auflage (6. und 7. Tausend.)
16917: SPARKASSE IM BREMEN. - HANSESTAEDTISCHE SPARKASSE, EINE, - im Strom der Zeiten. 125 Jahre gemeinnutzigen Wirkens fur die Freie Hansestadt Bremen. Ein Jubilaumsbericht erstattet vom Vorstand der 'Sparkasse in Bremen'.
12071: SPARTAKUSBRIEFE. - Hrsg. vom Institut fur Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der S.E.D.
38651: SPEIJK,J.C.J.VAN. - KONING, JACOBUS (1770-1832) - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
16181: SPELEERS,L. - Les fouilles en Asie anterieure a partir de 1843.
19161: SPENCER,H. - The data of ethics.
12247: SPENCER,H. - Ecclesiastical institutions: being part VI. of the 'Principles of sociology'.
14438: SPENCER,H. - Justice: being part IV of the 'Principles of ethics'.
17890: SPENCER,H. - GAUPP,O. - Herbert Spencer.
14228: SPENGLER,J.J. - France faces depopulation: Postlude edition, 1936-1976.
17177: SPENGLER,O. - Jahre der Entscheidung. Erster Teil [all published]: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung. 126. bis 150. Tausend.
15133: SPETHMANN,H. - Der 'Verband Technischer Grubenbeamten' 1886-1936. Eine Festschrift zu seinem funfzigjahrigen Bestehen, verfasst im Auftrage des Vorstandes.
18849: SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE (1736-1800) - Brieven en negotiatien ... geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken strekkende tot beter verstand van dezelve brieven.
20634: SPIEGEL,L.P.VAN DE. - DIJK,F.VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
19802: SPIEGEL,L.P.VAN DE. - MEULEN,A.J.VAN DER. - Studies over het Ministerie van Van de Spiegel.
20985: SPIERTZ,M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen 1775-1801.
21056: SPIETHOFF,A. - Die wirtschaftlichen Wechsellagen Aufschwung, Krise, Stockung. Mit einer Einleitung von E.Salin.
22701: SPIJKER,G.VAN 'T. - Les usages funeraires et la mission de l'eglise. Une etude anthropologique et theologique des rites funeraires au Rwanda.
17446: SPINLEY,B.M. - The deprived and the privileged. Personality development in English society.
37496: SPINOZA,B.DE. - KIRCHMANN,J.H.VON. - Erlauterungen zu Benedict von Spinoza's Abhandlung uber die Verbesserung des Verstandes und zu dessen Politischer Abhandlung.
37497: SPINOZA,B.DE. - KIRCHMANN,J.H.VON. - Erlauterungen zu Benedict von Spinoza's Bearbeitung der Prinzipien der Philosophie des Rene Descartes.
11613: SPOELSTRA,H.H. - De oorsprong van de Nederlandse vakbeweging.
21175: SPRAGUE,O.M.W. - Recovery and common sense.
11742: STAAIJ,J.A.M.VAN. - De katholieke partij en de handelspolitiek.
11482: STAAL,K.R.VAN. - De geesel der werkloosheid.
13427: STAAL,K.R.VAN. - Van muzikant tot reclameman.
16819: STAATSLEXIKON. - Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Herausgegeben von der Gorres- Gesellschaft. Sechste, vollig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
16933: HANDWORTERBUCH DER STAATSWISSENSCHAFTEN. - Handworterbuch der Staatswissenschaften. Hrsg. von L.Elster, A.Weber & F.Wieser. Vierte, ganzlich umgearbeitete Auflage. [With:] Erganzungsband.
22623: STACKELBERG,H.VON. - Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre. Mit einem Vorwort herausgegeben von V.F.Wagner.
13100: STUDIEN ZU DEN ANFANGEN DES EUROPAISCHEN STADTEWESENS. - Studien zu den Anfangen des europaischen Stadtewesens. Reichenau-Vortrage 1955-1956.
12371: STAHL,K.M. - Tanganyika, sail in the wilderness.
11988: STALEY,E. - The guilds of Florence. With bibliographical and chronological tables.
13300: STALIN,J. - Fragen des Leninismus.
12114: STALIN,J. - SOUVARINE,B. - Staline. Apercu historique du Bolchevisme.
15203: STALIN,J. - WESTEN,K. - Die rechtstheoretischen und rechtspolitischen Ansichten Josef Stalins.
38772: STALLAERT,C. & P.VAN DER HAEGHEN. - De l'instruction publique au moyen-age (VIIIe au XVIe siecle).
18267: STALPART VAN DER WIELE,J.B. - POLMAN,P. - Stalpart en zijn 'Roomsche reijs'.
11483: STAM,A. - Van Marx tot Mao. De communistische herziening van de marxistische ideologie.
15851: STAMMHAMMER,J. - Bibliographie der Finanzwissenschaft.
19704: STAMP,J. - On stimulus in the economic life. The Rede Lecture MCMXXVII.
21782: STARK,W. - The history of economics in its relation to social development. [Reprinted.]
21017: STARK,W. - The ideal foundations of economic thought. Three essays on the philosophy of economics. [Reprinted.]
18422: RAAD VAN STATE. - Raad van State 450 jaar.
15014: CENTRALE COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK. - Centrale Commissie voor de Statistiek. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan 1892-1917.
11230: CENTRALE COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK. - Jaarcijfers uitgegeven door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Kolonien 1891 [-94] en vorige jaren.
38622: STAUNTON, GEORGE LEONARD (1737-1801) - Reis van Lord Macartneij, naar China. Uit het Engelsch.
20926: STAVENHAGEN,G. - Geschichte der Wirtschaftstheorie.
15831: STAVENHAGEN,G. - Geschichte der Wirtschaftstheorie. Zweite, vollig neubearbeitete Auflage.
11484: STEGMANN,C. & C.HUGO. - Handboek van het socialisme. Naar 't Hoogduitsch door Socius [C.Croll].
21323: STEIGENGA,W. - Werkgelegenheid en werkloosheid in de agrarische productie.
34483: STEIJN PARVE, DANIEL COUPERUS (1812-1882) - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde.
18892: STEIJN PARVE, DANIEL COUPERUS (1812-1882) - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde ... nader toegelicht door den schrijver.
12075: STEIN,H. - Pauperismus und Assoziation. Soziale Tatsachen und Ideen auf dem westeuropaischen Kontinent von Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, unter besonderer Berucksichtigung des Rheingebietes.
19378: STEIN,L. - An der Wende des Jahrhunderts. Versuch einer Kulturphilosophie.
22682: STEIN,L.VON. - Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. Dritter Band: Das Konigtum, die Republik ... Hrsg. von G.Salomon.
15777: STEINHAMMER. - Die Wahrheit uber den internationalen Anarchismus. Ein Beitrag zum kritischen Material.
12401: STEINHARDT. - Vom wehrhaften Riesen und seinem Reiche.
34839: STEINHART,W.L. - Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen.
13918: STEININGER,H. - Hauch- und Korperseele und der Damon bei Kuan Yin-tze. Untersuchungen zur chinesischen Psychologie und Ontologie.
17151: STEINMETZ,B.J.F. - Handboek der Nederlandsche overheidsfinancien.
14495: STEINMETZ,R. - Niederlandische Betrachtungen zur deutsch-niederlandischen Verstandigung.
17623: STEINMETZ, SEBALD RUDOLF (1862-1940) - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie.
17048: STEINMETZ,S.R. - Kultuurwaarde en toekomst der joden.
22949: STEK,H.C. - De prijsvorming van graan en haar invloed op loonen en conjunctuur.
11125: STELLER,K.G.F. - Nadere bijdrage tot de kennis van het Talaoetsch.
18306: STEPHANIK,J.W. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam. Catalogus van de muntverzameling, bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
15749: STERN,J. - Der Zukunftstaat. Thesen uber den Sozialismus. Sein Wesen, seine Durchfuhrbarkeit und Zweckmassigkeit. Funfte, wesentlich verbesserte Auflage.
32246: STERNBERG,F. - Die deutsche Kriegsstarke. Wie lange kann Hitler Krieg fuhren.
12672: STERNBERG, FRITZ (1895-1963) - Der Imperialismus.
12072: STERNBERG,F. - Der Imperialismus und seine Kritiker.
13273: STERNBERG,F. - Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht.
12951: STERNBERG,F. - Der Niedergang des deutschen Kapitalismus.
17333: STETSKY,A. - The new Soviet constitution. The constitution of the socialist state.
17334: STETTINIUS,E.R. - Roosevelt and the Russians. The Yalta conference. Edited by W.Johnson.
13861: STEVELINCK,E. - De comptabiliteit door de eeuwen heen. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
22723: STEVERS,T.A. - Renteverschillen en renteniveau.
17107: STEVIN,S. - DIJKSTERHUIS,E.J. - Simon Stevin.
12821: STEYN,I.C. - Gijzeling. The historical development of the mode of proceeding in 'gijzeling' in the Provincial Court of Holland from 1531.
20697: STIGLER,G.J. - The theory of price. Revised edition. [Seventh printing].
13428: STILTING,A.J. - Mouvement greviste aux Pays-Bas en 1903. Greves des chemins de fer et legislation.
17305: KOMMUNISTEN AUF DEM STIMMENFANG. - Die Kommunisten auf dem Stimmenfang! Die Irrefuhrung der Arbeiter und Bauern durch Propagierung des heroischen Beispiels der Sowjet-Union.
13301: STITZ,V. - Studien zur Kulturgeographie Zentralathiopiens.
14260: STOCES,B. - Funfundzwanzig Jahre 'Berg- und Huttenwerks-Gesellschaft'.
19294: STOFFER,J. - Het ontstaan van de NMB. De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927.
11640: STOK,T.L. - De invloed van de zichtbaarmaking van de kwaliteit op de arbeider en zijn werk. Een industrieel-psychologisch onderzoek.
14519: STOK,P.J.C.VAN DER. - Gouvernements-exploitatie in Nederlandsch-Indie.
10322: STOKMAN,S. - De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd.
12799: STOLK,A.A.H. - Organisatie der rijkseenheid. Koloniale Raad, Raad Overzee, Imperiale Raad.
12705: STOLZMANN,R. - Grundzuge einer Philosophie der Volkswirtschaft. Versuch einer Volkswirtschaftslehre auf philosophischem Grunde.
12157: STOLZMANN,R. - Die Krisis in der heutigen Nationalokonomie. Dargestellt an literarischen Neuerscheinungen. Mit Vorschlagen zur Ueberwindung der Krise.
23007: STOMMEL,G. - Die deutsche Industrie vor dem Reichstag. Versuch einer umfassenden gemeinverstandlichen Darstellung der Zollfrage aus den Gesichtspunkten des Nationalsystems und der Freihandelslehre.
14897: STONE,J. - Colonist or uitlander? A study of the British immigrant in South Africa.
20861: STOOP,A. - Analyse de la notion du droit.
21940: STOOP VAN STRIJEN,J.A. - Opmerkingen over verbruik en volkswelvaart.
19317: STOPEL,F. - Soziale Reform. Beitrage zur friedlichen Umgestaltung der Gesellschaft.
10659: STOPPELAAR,J.H.DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.
29053: STORME,M.B. - Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika gedurende de XIXe eeuw.
14311: STRAATEN,A.J.VAN. - Veertig jaar monetaire en financiele analyse door de Nederlandsche Bank 1947-1986.
14774: STRACHEY,J. - The nature of capitalist crisis.
13941: STRACHEY,J. - Socialism looks forward.
22895: WETBOEK VAN STRAFRECHT. - Tabellarisch overzigt der misdrijven en straffen, vermeld in het ontworpen Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht.
16783: STRATEGY, THE, AND TACTICS OF WORLD COMMUNISM. - Report Subcommittee No. 5... with Supplement I: One hunderd years of communism, 1848-1948, and Supplement II: Official protests of the United States Government against communist policies or actions, and related correspondence.
10496: STRATENUS,R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands Nieuw Guinea.
13718: STRATINGH,J.S. - Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleem. Een onderzoek naar de sociale en economische positie der onvolwaardigen en arbeidsonvolwaardigen in een omschreven gedeelte van ons land.
11896: STRAUSS,L. - La Chine. Son histoire, ses ressources.
13099: STRESEMANN,G. - THIMME,R. - Stresemann und die deutsche Volkspartei 1923-1925.
10080: STRIEDER,J. - Zur Genesis des modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der grossen burgerlichen Kapitalvermogen am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, zunachst in Augsburg. Zweite, vermehrte Auflage. Bearbeitet von F.K. von Karais.
11477: SCHOLING EN STRIJD. - Veertiendaags tijdschrift, gewijd aan de vraagstukken van de arbeidersbeweging. Nr 1, 4, 6, 9 en 11-12.
11616: STRIJD (DE). - Weekblad van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Red. R.Stenhuis. Jrg.1.
14668: STROBEL,G.W. - Quellen zur Geschichte des Kommunismus in Polen 1878-1918. Programme und Statuten.
11486: STRUIK,D.J. - De overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure 'Kampf und Sieg der Bolschewiki' voor Holland bewerkt. Uitgave van het Rev. Soc. Jeugd-Komitee.
12743: STRUYCK,N. - Les oeuvres qui se rapportent au calcul des chances, a la statistique generale, a la statistique des deces et aux rentes viageres, tirees des oeuvres completes et traduites du Hollandais par J.A.Vollgraff.
14312: STRUYCKEN,A.J.N.M. - Veranderingen in het Rijnregiem na den wereldoorlog.
13409: AMSTERDAMS STUDENTENLEVEN. - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962.
20289: MEDEDELINGENBLAD SOCIAAL HISTORISCHE STUDIEKRING - [Orgaan van de Nederlandse Vereniging tot Beoefening van de Sociale Geschiedenis]. Nr 17, 19, 27, 30, 37, 38, 40 en 43 [van 46].
11352: INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOCIALIST STUDIES. - International Society for Socialist Studies. Berichten 19, 30, 32-44 en 50-52.
15087: RUMANIAN STUDIES. - An international annual of the humanities and social sciences. Volume 1: 1970.
38870: STUERS,F.V.A.DE. - Gedenkschrift van den oorlog op Java, van 1825 tot 1830. Uit het Fransch vertaald door H.M.Lange.
30494: STUERS,H.J.J.L.DE. - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J.Veth.
15368: STUIJVENBERG,J.H.VAN. - De Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen.
13761: STAETS-STUKKEN. - Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden.
15914: STURLER,J.DE. - Les relations politiques et les echanges commerciaux entre le duche de Brabant et l'Angleterre au moyen-age. L'Etape des laines anglaises en Brabant et les origines du developpement du port d'Anvers.
15180: STURMTHAL,A. - Die grosse Krise.
15047: SUCHTELEN,N.J.VAN. - De waarde als psychisch verschijnsel. Een studie over de gronden der waardeering in het bijzonder met betrekking tot de ekonomie en haar plaats in het kultuursysteem.
12531: UNION VON SUDAFRIKA. - Die Union von Sudafrika. Europaische Revue, XII.Jahr, Heft 12b.
11666: SUERMONDT LZN.,W. - Een Amerikaansche arbeidersvereeniging en hare eischen.
22465: SUNDELIN,P. - Sammlung der neuern deutschen Gesetze uber Gerichtsverfassung und Strafverfahren.
16821: SURANYI-UNGER,T. - Private enterprise and governmental planning. An integration.
14811: SURANYI-UNGER,T. - Weltwirtschaftspolitik im Entstehen. Beitrage zur Lehre von den Gemeinbedurfnissen.
12158: SURANYI-UNGER,T. - Wirtschaftsphilosophie des 20. Jahrhunderts.
19370: SURANYI-UNGER,T. - Economic philosophy of the twentieth century.
21400: SCHAKELS OVER SURINAME. - Nr 1-18. [Uitgave van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen.]
32122: SURINGAR, GERARD CONRAD BERNARD (1802-1874) - De opvoeding der zintuigen. Eene bijdrage tot de leer van het onderwijs, inzonderheid van de natuur- en geneeskundige wetenschappen.
11128: SURYANINGRAT,S. - Levensschets van Pangeran Ario Noto Dirodjo.
15594: SUTO,L. - La politique interalliee et la Hongrie pendant la seconde guerre mondiale.
13796: SUYS,J. - De nieuwe politiek. Over politieke beginselen in deze tijd.
17110: SUYS,J. - Politiek en vrede. Rekenschap van een antithese.
11130: SWELLENGREBEL,J.L. - Kerk en tempel op Bali.
37130: SWITZERLAND. - Souvenirs de la Suisse. Cent vues les plus remarquables.
20845: SYLOS-LABINI,P. - Oligopoly and technical progress. Translated from the Italian by E.Henderson.
22998: NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKEN. - ACTA DER VOORLOPIGE SYNODE ... - gehouden te Utrecht 1888. Eerste gedeelte. En: Acta der tweede & derde voorloopige synode ...
15595: SZEFTEL,M. & A.ECK. - Documents de droit public relatifs a la Russie medievale.
11495: TIJD EN TAAK. - Tijd en taak. Onafhankelijk weekblad voor evangelie en socialisme. Red. W.Banning, J.J.Buskes, e.a. Jrg.44, nr 3-7, 9-12, 15-20, 23, 25-33 en 35-50; jrg.45, nr 1-10 en 12.
10338: TADAMA,R.W. - Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere Duitsche Rijks-Kamergerigt, in hunne betrekking tot Nederland.
39795: TADAMA,R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen, van de vroegste tijden tot 1795.
15669: TAFT,P. - Economics and problems of labor. Second edition.
13214: TAFT,P. - The structure and government of labor unions.
10939: TAINE,H.A. - WIARDA,R. - Taine et la Hollande.
15670: TAIT,W.C. - Die Arbeiterschutzgesetzgebung in den Vereinigten Staaten.
16501: TAK,P.L. - THYS,W. - De Kroniek van P.L.Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
10558: TAK,P.L. - Diagnose.
10176: TAK,P.L. - Herdrukken uit De Kroniek. Verzameld door J.W.Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M.Wibaut en een bibliografie.
10559: TAK,P.L. - BORRIE,G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
34886: TALENS,J.P. - Een en ander over het Talaoetsch. Medegedeeld door N.Adriani.
11132: TANAKUN,MPU. - Siwaratrikalpa. An Old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations, by A.Teeuw, Th.P.Galestin, S.O.Robson, P.J.Worsley, P.J.Zoetmulder.
16226: TANGELDER,F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
14297: TANGELDER,F.B.M. - Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602.
11133: TANGELDER,T. - Sacramenten en volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing.
28582: TANGHE,B. - De ziel van het Ngbandivolk. Spreekwoorden, vertellingen, liederen.
17389: TARANGUL,E. - Neugestaltung der modernen Demokratie. Ein Beitrag zur Frage der parlamentarischen Standevertretung vom Standpunkt der Interessenjurisprudenz.
15473: TAS,S. - Analyse van een charme.
14984: TAS,S. - De tweede wereldvrede.
31587: TAUDIN CHABOT,J.J.M. - Chabot. Een Hugenotenfamilie uit La Rochelle en vele naamgenoten.
19538: TAUSK,M. - Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming.
33606: TAUSSIG,F.W. - Some aspects of the tariff question.
21021: TAUSSIG,F.W. - Wages and capital. An examination of the wages fund doctrine.
28827: TAYLOR, FREDERICK WINSLOW (1856-1915) - La direction des ateliers. Etude suivie d'un memoire sur l'emploi des courroies et d'une note sur l'utilisation des ingenieurs diplomes. Preface de Henry le Chatelier.
15703: PHILOSOPHIE TCHECOSLOVAQUE. - La philosophie tchecoslovaque contemporaine.
38739: TEENSTRA, MARTEN DOUWES (1795-1864) - Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen voor beschaafde lezers uit alle standen, uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost- en West- Indien geput.
18783: TEIJE,C.W.TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
15103: TEITELBAUM,S. - La politique commerciale de l'U.R.S.S.
15935: TELDERS,A. - Bijdrage tot eene geschiedenis van het bezit in de doode hand.
37140: TELTING,A. - Het oud-Friesche stadrecht. Eene schets.
11489: TEMPEL,B.VAN DEN. - Ordening als socialistische etappe.
11490: TEMPEL,J.VAN DEN. - Kapitaal en volksinkomen.
11491: TEMPEL,J.VAN DEN. - Macht en economische wet. Een onderzoek naar de betekenis van economische macht voor de inkomensvorming, in het bijzonder ten aanzien van het arbeidsloon
13837: TEMPEL,J.VAN DEN. - Na vijf jaren. Gegevens nopens omvang, instellingen en geldmiddelen van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties...
11492: TEMPEL,J.VAN DEN. - Problemen der socialisatie.
11493: TEMPEL,J.VAN DEN. - - 2 pamfletten.
12618: TENHAEFF,N.B. - Verspreide geschriften. [Uitgegeven door J.Romein.]
20921: TERPSTRA,H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. Tweede druk.
20918: TERPSTRA,H. - De Nederlanders in Voor-Indie.
37857: TERSTEEG,J.J.T.M. & W.F.SCHEEPSMA. - Cartularium van de brieven van het O.L. Vrouweklooster te Renkum 1383-1609.
23678: TEX,G.M.DEN. - Verkorting van den arbeidsdag.
19720: TEX,J.DEN. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
22660: THALHEIM,K.C. - Die Wirtschaft der Sowjetzone in Krise und Umbau.
14812: THEIL,H. - Economic forecasts and policy. Assisted by J.S.Cramer, H.Moerman and A.Russchen.
22612: THEIL,H. - Linear aggregation of economic relations.
24443: THEIL,H. - Optimal decision rules for government and industry.
15063: THEYSE,F.J.D. - De stijging van het prijsniveau en de politiek der Nederlandsche Bank tijdens de oorlogsjaren.
18750: THIELEMANS,M.R. - Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et economiques entre les Pays-Bas bourguignons et l'Angleterre 1435-1467.
14184: THIERRY,A. - Essai sur l'histoire de la formation et des progres du tiers etat, suivi de deux fragments du Recueil des monuments inedits de cette histoire. Nouvelle edition, revue avec le plus grand soin. [Half- title: Oeuvres de Augustin Thierry.]
12483: THIERS,A. - De la propriete.
12159: THIERS,A. - WURST,A. - A.Thiers' volkswirtschaftliche Anschauungen.
15134: THIMME,F. & C.LEGIEN. [ED.] - Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland.
13899: THIRY,J. - La premiere abdication de Napoleon Ier. Deuxieme edition.
35801: THOMANN VON HAGELSTEIN, DAVID (1624-1688) - Der rom. kayserl. Majestat und dess heil. rom. Reichs geist- und weltlicher Chur Fursten, Fursten und Standen Acta publica monetaria schriftliche Handlungen, Constitutiones, Bedencken und Vorschlage, die Anordnung, Reformation und Verbesserung dess Muntz-Wesens in Teutschland betreffende, worinn furnehmlich was im verwichnen sechzehenden und jetzo zum End lauffenden siebenzehenden Saeculo hauptsachlich in solcher Materi hin und wieder passirt und gehandelt worden, in drey Theil abgesondert, enthalten ist ...
11494: THOMAS,A. - SCHAPER,B.W. - Albert Thomas. Dertig jaar sociaal-reformisme.
17346: THOMAS,G. - Comentarios a la primera conferencia regional de la Alianza Libertaria Argentina.
10463: THOMAS,T. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
21181: THOMPSON, CLARENCE BERTRAND (1882-?) - Scientific management. A collection of the more significant articles describing the Taylor system of management.
14368: THOMPSON,P. - Socialists, liberals and labour. The struggle for London 1885-1914.
12489: THOMPSON,W. - HASBACH,M. - William Thompson.
11957: THONISSEN,J.J. - Le socialisme depuis l'antiquite jusqu'a la constitution francaise du 14 janvier 1852.
15423: THORBECKE,J.R. - Brief aan een lid der Staten van Gelderland, over de magt der Provinciale Staten uit art. 220 der grondwet.
10411: THORBECKE,J.R. - BOERSEMA,K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie.
12608: THORBECKE,J.R. - BRANDT-VAN DER VEEN,J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872 [-1830].
13819: THORBECKE,J.R. - FREDERICQ,P. - Thorbecke voor 1830.
14144: THORBECKE,J.R. - HOOYKAAS,G.J. [UITG.] - De briefwisseling van J.R.Thorbecke. Deel 1: 1830-1833.
18194: THORBECKE,J.R. - KOSSMANN,E.H. - Thorbecke en het historisme.
24737: THORBECKE,J.R. - ONTHULLING VAN HET STANDBEELD - van Thorbecke. 18 Mei 1876.
13039: THORBECKE,J.R. - SCHOLTEN,L.W.G. - Voetstappen van Thorbecke. Het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen blijvende beginselen.
15424: THORBECKE,J.R. - VERKADE,W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
18387: THORNTON, WILLIAM THOMAS (1813-1880) - On labour. Its wrongful claims and rightful dues. Its actual present and possible future. Second edition.
39932: THOU, JACQUES AUGUSTE DE (1553-1617) - Historiarum sui temporis ab anno Domini 1543 usque ad annum 1607. Libri CXXXVIII. Quorum LXXX priores, multo quam antehac auctiores: reliqui vero LVIII nunc primum produent: opus in quinque tomos distinctum, cum indicibus rerum memorabilium singulis tomis, adiectis.
29340: THUNEN, JOHANN HEINRICH VON (1783-1850) - Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalokonomie. Erster Theil. Untersuchungen uber den Einfluss, den die Getreidepreise, der Reichthum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausuben. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
10265: TIARA,A. - Annotationes. Aanteekeningen betreffende de Roomsch-Katholieke kerk in Friesland sedert de hervorming tot het jaar 1696. Uitgegeven ... door G.H. van Borssum Waalkes.
22347: TIDEMAN,B. - Open brief aan de wetgevende magt in Nederland, bij de invoering van een grondboek in Pruissen.
10660: TIDEMAN,B.J. - DIRKZWAGER,J.M. - Dr.B.J.Tideman 1834-1883, grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
25112: TIDEMAN,J. - De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619-1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden medegedeeld.
24741: TIDEMAN,M.C. - De zee betwist. Geschiedenis der onderhandelingen over de zeeheerschappij tusschen de Engelsche republiek en de Vereenigde Provincien voor den eersten zee-oorlog.
31623: TIEDEMANN, FRIEDRICH (1781-1861) - Das Hirn des Negers mit dem des Europaers und Orang- Outangs verglichen.
35835: TIENEN,H.J.C.VAN. - Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel van den staat.
21386: TIJDEMAN,H.W. - De Nederlandsche Handel-Maatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardeering, in verband met het koloniaal beheer.
22363: TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 1-5 [van deel 1 ontbreekt nr 7; overigens alles wat verscheen].
30398: TILLEMA,H.F. - Apo-Kajan. Een filmreis naar en door Centraal-Borneo.
11667: TIMMER,E.M.A. - Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden.
22203: TIMMER,M. - Child mortality and population pressure in the D.I.Jogjakarta, Java, Indonesia. A social- medical study.
11139: TIMMER,W.J. - Object en methode der sociale agronomie. Vijf landhuishoudkundige opstellen betreffende enkele grondslagen eener doorschouwde en rationeele methodiek der landbouwvoorlichting in Indonesie.
19684: TINBERGEN,J. - Beperkte concurrentie.
15523: TINBERGEN,J. - Economische bewegingsleer.
16148: TINBERGEN,J. - Economische bewegingsleer. Tweede druk.
22593: TINBERGEN, JAN (1903-1994) - Enkele opmerkingen over de verdeling der arbeidsinkomens.
21040: TINBERGEN,J. - Grondproblemen der theoretische statistiek.
22699: TINBERGEN, JAN (1903-1994) - Iets over ruimte-economie.
19593: TINBERGEN,J. - Income distribution. Analysis and policies.
22594: TINBERGEN, JAN (1903-1994) - In hoeverre kunnen economische stellingen zonder wiskunde worden bewezen?
15525: TINBERGEN,J. - International economic co-operation. [Translated by P.H.Breitenstein & E.I.Arkell.]
30168: TINBERGEN, JAN (1903-1994) - Resultaten van verschillende vormen van conjunctuur-politiek. Praeadvies ...
22467: TINBERGEN, JAN (1903-1994) - Statistiek en wiskunde in dienst van het konjunktuuronderzoek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar aan de Nederlandse Handels- Hogeschool te Rotterdam ...
22592: TINBERGEN,J. & H.C.BOS. - Mathematical models of economic growth.
22085: TINBERGEN,J. & D.B.J.SCHOUTEN. - Die Anwendung des Nationalbudgets zur Beurteilung der Wahrungsfrage.
12530: TINGSTEN,H. - The problem of South Africa. Transl. from the Swedish by D.Viklund.
29055: TIRIONS,R. - Histoire de la propriete fonciere a Stave pendant vingt siecles.
15671: TITO. - DEDIJER,V. - Tito speaks. His self portrait and struggle with Stalin.
16691: TITO. - ZILLIACUS,K. - Tito of Yugoslavia.
19796: TITS-DIEUAIDE,M.J. - La formation des prix cerealiers en Brabant et en Flandre au XVe siecle.
22326: TOBI,E.J. - Uitschakeling van den groothandel in industrieele producten.
23317: TOCQUEVILLE, ALEXIS DE (1805-1859) - De la democratie en Amerique. Douzieme [volume 3 and 4: cinquieme] edition corrigee et augmentee d'un avertissement et d'un examen comparatif de la democratie aux Etats-Unis et en Suisse.
23045: MEMORIE VAN TOELICHTING. - Memorie van toelichting bij de concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken [Commissie-Donner].
11140: TOELICHTING - der nadere voorzieningen tot bescherming van de oeconomische belangen der inlandsche bevolking in de cultuurcentra op Java en Madoera.
22372: TOEPASSING, DE, DER CELSTRAF. - Verslag, door eene commissie van onderzoek uitgebracht aan het hoofdbestuur van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen.
10438: ECONOMISCHE TOESTAND. - Verslag van den economischen toestand en den belastingdruk met betrekking tot de inlandsche bevolking van de gewesten Oostkust van Sumatra en Lampongsche dictricten.
24134: YOSHIDA TOGO. - Dai Nihon chi-mei shi-sho. Dictionary of geographical names of Japan. Second edition. [In Japanese.]
22264: TOLEDANO,A.D. - Ce qu'il faut savoir sur le desarmement (avec en annexe le Projet de Convention du Desarmement). [At head: Le droit international et l'actualite.]
17992: TONNIES, FERDINAND (1855-1936) - Kritik der offentlichen Meinung.
28400: TONNIES, FERDINAND (1855-1936) - Soziologische Studien und Kritiken.
29210: TOOKE, THOMAS (1774-1858) & WILLIAM NEWMARCH (1820-1882) - Die Geschichte und Bestimmung der Preise wahrend der Jahre 1793-1857. Deutsch und mit Zusatzen versehen von C.W.Asher.
34879: TOORN,J.L.VAN DER. - Mandjau Ari, Minangkabausche vertelling.
25791: TORKE,H.J. - Die staatsbedingte Gesellschaft im Moskauer Reich. Zar und Zemlja in der altrussischen Herrschaftsverfassung 1613-1689.
13515: TOUSSENEL, ALPHONSE (1803-1885) - L'Esprit des betes. Venerie francaise et zoologie passionnelle.
16239: INTERNATIONAL BANKING AND FOREIGN TRADE. - International banking and foreign trade. Being the lectures delivered at the Eighth International Banking Summer School, Christ Church, Oxford, September 1955.
37019: LA TRAMBLAIS,E.DE. - Les desastres de Paris en 1871.
36276: TRAMWEGPERSONEEL. - Staatscommissie van enquete omtrent het tramwegpersoneel benoemd bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1906, no.53.
12621: TREIDE,B. - Wildpflanzen in der Ernahrung der Grundbevolkerung Melanesiens.
30362: TREUB,M.W.F. - Ontwikkeling en verband van de rijks-, provinciale- en gemeentebelastingen in Nederland.
14619: TREUB,M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
15425: TREUB,M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.
11668: TREUB,M.W.F. - Over cooperatie.
11743: TREUB,M.W.F. - Het wijsgeerig-economisch stelsel van Karl Marx. Eene critische studie.
18180: TRICHT,B.VAN. - Levende antiquiteiten in West-Java.
15137: TRIFFIN,R. - Aspects de la reconstruction monetaire de l'Europe. Rapport introductif pour le Congres des Economistes de Langue francaise, mai 1950.
14828: TRIPP,B.H. - 'Renold Chains'. A history of the company and of the rise of the precision chain industry 1879-1955.
13215: TRISTAN,F. - LEHOUCK,E. - Le talent litteraire de Flora Tristan.
11514: TROELSTRA,P.J. - Sociaal christendom. Bijdrage tot den strijd over de verhouding van christendom en socialisme.
11507: TROELSTRA,P.J. - Gedenkschriften.
11510: TROELSTRA,P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
11508: TROELSTRA,P.J. - Het kiesrecht en de sociaaldemokratie.
11499: TROELSTRA,P.J. - De kiesrechtbeweging. Een woord aan arbeiders en demokraten.
11511: TROELSTRA,P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
11506: TROELSTRA,P.J. - Een politiek testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
11500: TROELSTRA,P.J. - De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern.
11513: TROELSTRA,P.J. - Revolutiebouw. Rede gehouden bij de algemeene beraadslaging over de staatsbegrooting voor 1906 in de Tweede Kamer.
11501: TROELSTRA,P.J. - De S.D.A.P. (Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland). Haar ontstaan, doel en streven geschetst. (Met een aanhangsel, bevattende het program, de statuten en op de partijkongressen aangenomen resolutien.)
11502: TROELSTRA,P.J. - De S.D.A.P. (Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland). Haar ontstaan, doel en streven geschetst. Tweede veel vermeerderde en herziene druk.
11503: TROELSTRA,P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
11504: TROELSTRA,P.J. - De soc.-demokratie na den oorlog.
11515: TROELSTRA,P.J. - Theorie en beweging. Een sociaal-demokratische studie. Redevoering, in eenigzins verkorten vorm gehouden in het Socialistisch Leesgezelschap te Amsterdam.
11516: TROELSTRA,P.J. - Van leed en strijd. Verspreide stukken (1892-1898).
11505: TROELSTRA,P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemokratie.
11518: TROELSTRA,P.J. - BAKKER,P. - Troelstra's heengaan.
11520: TROELSTRA,P.J. - SCHEPERS,J.B. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht.
11521: TROELSTRA,P.J. - TROELSTRA,J. - Mijn vader Pieter Jelles.
11522: TROELSTRA,P.J. - WINKLER,J. - Pieter Jelles Troelstra.
11523: TROELSTRA,P.J. - WINKLER,J. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr Pieter Jelles Troelstra.
32129: TROOSTENBURG DE BRUYN,C.A.L.VAN. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indie onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
24534: TROSEE,J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
12117: TROTSKY,L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten. Vortrag auf der Moskauer stadtischen Konferenz der Russischen Kommunistischen Partei am 28. Marz 1918.
12673: TROTSKY,L. - Geschichte der russischen Revolution. Februarrevolution. Oktoberrevolution. Autorisierte Uebersetzung nach dem russischen Manuskript von A.Ramm.
30108: TROTSKY,L. - Kapitalismus oder Sozialismus? Eine Betrachtung der Sowjet-Wirtschaft und ihrer Entwicklungstendenzen. Mit einem Vowort des Verfassers zur deutschenm Ausgabe und einem Anhang. 1. Auflage. (1.-5. Tausend)
16020: TROTSKY,L. - Stalins Verbrechen. [Autorisierte Uebersetzung von A.Pfemfert, geb. Ramm.]
30109: TROTSKY,L. - The suppressed testament of Lenin, with On Lenin's testament.
14794: TROTSKY,L. - Verratene Revolution (Was ist die U.S.S.R. und wohin treibt sie?) Uebersetzt aus dem russischen Manuskipt von W.Steen.
30106: TROTSKY,L. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedens-Vertrag.
12118: TROTSKY,L. - Die wirkliche Lage in Russland. [Die Uebersetzung besorgte W.Cremer.]
17336: TROTSKY,L. - Wohin geht Frankreich?
10069: TROTSKY,L. - Wohin treibt England? Einzige autorisierte deutsche Ausgabe. [Die Uebertragung aus dem Russischen besorgte B.Mironow.]
13547: TROTSKY,L. - DEUTSCHER,I. - The prophet outcast. Trotsky: 1929-1940.
17337: TROTSKY,L. - GOLDMAN,A. - The assassination of Leon Trotsky. The proofs of Stalin's guilt.
16781: TROTSKY,L. - SALAZAR,L.A.S. - Murder in Mexico. The assassination of Leon Trotsky. With the collaboration of J.Gorkin. [Translated by P.Hawley.]
19167: TROTZKY,L. - De oorlog en de internationale. Vertaald door H.Ide-Bottenheim.
12372: TROUWBORST,A.A. - Vee als voorwerp van rijkdom in Oost Afrika.
28959: TROYES. - Collection de documents inedits relatifs a la ville de Troyes et a la Champagne meridionale, publies par la Societe academique de l'Aube. Volumes 1-2 [of 3].
20947: TUCHTFELDT,E. - Bausteine zur Theorie der Wirtschaftspolitik. Hrsg. und eingeleitet von E.Durr und H.Sieber.
18066: TUCKER,J. - A selection from his economic and political writings. With an introduction by R.L.Schuyler.
22441: TUINSTRA,C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
19514: TULLEMANS,H.G.M. - Pere Etienne Baur en de Arabische opstand.
17347: TURATI,F. - SCHIAVI,A. [ED]. - Omaggio a Turati nel centenario della nascita 1857-1957.
11958: TURGEON,C. - Critique de la conception materialiste de l'histoire.
11959: TURGEON,C. - Critique de la conception socialiste de l'histoire.
20374: TURGOT,A.R.J. - Reflexions sur la formation et la distribution des richesses. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von R.Arndt.
12952: TURGOT,A.R.J. - [DUPONT DE NEMOURS, PIERRE SAMUEL (1739-1817)] - Memoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'etat.
19489: TURGOT,A.R.J. - LUNDBERG,I.C. - Turgot's unknown translator. The Reflexions and Adam Smith.
37802: TURGOT,A.R.J. - MASTIER,A. - De la philosophie de Turgot.
14340: TURNER,H.A. & G.CLACK & G.ROBERTS. - Labour relations in the motor industry. A study of industrial unrest and an international comparison.
15064: TYDEMAN,H.W. & J.HEEMSKERK AZ. & J.W.TYDEMAN. - Denkbeelden omtrent eene wettelijke regeling van het armwezen in Nederland.
28921: TYDEMAN,M. - Bijdrage tot de geschiedenis der bodemerij.
25480: TYDEMAN,H.W. - Antwoord op de vraag, voor het jaar MDCCCXVIII opgegeven: Waren de inrigtingen der gilden of corporatien van neringen en ambachten ... in de daad van eenen zoo voordeeligen invloed voor den bloei der steden en burgerijen ...
13156: TYRRELL,J.M. - A history of the estates of Poitou.
38765: UHL, JOHAN LODEWYK (1714-1790) - Frankforter wissel-responsa, of gewysdens; dewelke door de Hoogloffelyke Juristen-Faculteit aldaar, van tydt tot tydt op verzoek zyn opgestelt en verleent geworden. Thans uit derzelver protocollen by een vergadert ... Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac Le Long.
34927: UHLENBECK,E.M. - De structuur van het Javaanse morpheem.
11583: KORTE UITEENZETTING. - Een korte uiteenzetting van de strijd der metselaars en opperlieden te Amsterdam.
16876: ULLOA, BERNARDO DE (1682-1740) - Retablissement des manufactures et du commerce d'Espagne. Ouvrage divise en deux parties: La premiere, qui considere principalement les manufactures d'Espagne. La seconde, qui traite de son commerce maritime. Traduit de l'Espagnol ...
11989: UMBREIT,P. - 25 Jahre deutscher Gewerkschaftsbewegung 1890 - 1915. Erinnerungsschrift zum funfundzwanzigjahrigen Jubilaum der Begrundung der 'Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands'.
18322: UNGER,W.S. - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd.
30111: ALL-CHINA UNION. - Fighting for national liberty and world peace.
11617: URK,H.J.VAN. - Georganiseerd overleg voor de gemeente-ambtenaren. Rapport uitgebracht aan het hoofdbestuur van den Nederlanschen Bond van Gemeente-Ambtenaren.
11778: USPENSKY,G.I. - LOTHE,J. - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme russe. Contribution a l'histoire de la pensee et de la litterature populistes en Russie (1870-1890).
21600: USSEL,P.VAN. - De regeering van Maria van Bourgondie over de Nederlanden.
18698: SOCIAL SCIENCES IN THE USSR. -
16197: UTLEY,F. - Lancashire and the Far East.
12402: SUID-AFRIKANERS IN UTRECHT. - Suid-Afrikaners in Utrecht 1762-1954.
31492: COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE UTRECHT. - Catalogue de la bibliotheque de la Compagnie d'Assurances sur la Vie Utrecht ...
16668: VAILLANT,C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den burgerlijken stand. Bewerkt volgens het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, met aanwijzing van de onderscheidene wetten, besluiten, decisien, enz., welke daarmede in verband staan, benevens van formulieren tot inschrijving der akten. Tweede uitgave.
30968: VALCKENAER,J. - SILLEM,J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821). Naar onuitgegeven bronnen bewerkt. Nieuwe uitgave.
22368: LA VALETTE,J.DE. - British trade with Holland. The fallacy of 'little Holland' and the importance of the Dutch empire.
15750: VALIANI,L. - Histoire du socialisme au XXe siecle.
20496: VALK,W.L. - Conjunctuurdiagnose. Een onderzoek betreffende de diagnose en de therapie der excessieve cyclische fluctuaties van het economisch leven.
22042: VALK,W.L. - The principles of wages.
16647: VALK,J.M.M.DE. - De evolutie van het wetsbegrip in de sociologie. Een historisch overzicht en wetenschapssociologische interpretatie.
14622: VALK,H.M.H.A.VAN DER. - Egalisatiefondsen en monetaire politiek in Engeland en Nederland. (Tweede druk.)
21971: VALK,H.M.H.A.VAN DER. - De geld- en kapitaalmarkt. Zesde, geheel herziene druk.
14578: VALK,J.W.VAN DER. - Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der syphilis in ons land.
19724: VALK,M.H.VAN DER. - De regel 'nullum crimen sine lege' en het Chinese recht.
19874: VALKENBURG,C.C.VAN. - LIBER - amicorum.
10868: VALKHOFF,J. - Grondwet en maatschappij in Nederland 1848-1948.
22855: VALKHOFF,J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse rechtswetenschap van de XIXde eeuw.
11524: VALKHOFF,J. & H.ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor het socialisme. Lezingen.
34012: VALMAR, JACOB. - - Veronschuldinghe van Jacob Valmar, vanden capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde sone vanden heere van Mansart, te Leyden openbaerlyck onthalst, ende van den anderen die met hemlieden belast zyn, zoo vele elcken aengaet. Aenden doorluchtighen ende hoochgheboren vorst den grave van Leycester ...
17276: VALOIS,G. - Histoire et philosophie sociales ... Edition definitive augmentee d'une preface nouvelle: L'Etre et le devenir.
15318: VALVEKENS,E. - De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw.
13016: VALVEKENS,E. - Een Premonstratenzerabdij in het begin der zestiende eeuw.
10158: VALVEKENS,E. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje maart 1576- 1585.
18669: VANDENBOSCH,A. - Dutch foreign policy since 1815. A study in small power politics.
15647: VANDERVELDE,E. - A travers la revolution chinoise. Soviets et Kuomintang.
11872: VANDERVELDE,E. - La Belgique envahie et le socialisme international.
11526: VANDERVELDE,E. - Na-oorlogsch socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
20405: VANDERVELDE,E. - Pour l'union de tous les travailleurs. Le Parti Ouvrier aux intellectuels.
13479: VANDERVELDE,E. - MESSINNE,J. - Emile Vandervelde. Ein grosser Belgier.
36247: VANHEMELRYCK,F. - De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het ancien regime.
13608: VARLEY,D.H. - A bibliography of Italian colonisation in Africa with a section on Abyssinia.
13984: VARLEZ,L. - Les salaires dans l'industrie gantoise.
30354: VAUBAN, SEBASTIEN LE PRESTRE DE (1633-1707) - Projet d'une dixme royale. Qui supprimant la taille, les aydes, les douanes d'une province a l'autre, les decimes du clerge, les affaires extraordinaires; & tous autres impots onereux & non volontaires ...
22619: VAUBAN,S.LE PRESTRE DE. - Projet d'une dixme royale, suivi de deux ecrits financiers. Publies d'apres l'edition originale et les manuscrits, avec une introduction et des notes par E.Coornaert.
20300: VAUBAN,S.LE PRESTRE DE. - [ROCHAS D'AIGLUN] - Vauban. Sa famille et ses ecrits. Ses oisivetes et sa correspondance. Analyse et extraits.
22067: VAVASSEUR,A. - Un projet de loi sur les societes.
15672: VAZOV,I. - CHRISTOPHOROV,P. - Ivan Vazov. La formation d'un ecrivain bulgare (1850-1921).
22297: VEDER,W.R. - Historische kenschets van den privaatrechtelijken toestand der vrouw in ons Burgerlijk Wetboek.
37153: VEEN,J.S.VAN. - Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Het kwartier van Zutphen.
37152: VEEN,J.S.VAN. - Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Het kwartier van Arnhem.
16151: LA VEGA,J.DE. - Die Verwirrung der Verwirrungen. Vier Dialoge uber die Borse in Amsterdam. Nach dem Spanischen Original ubersetzt und eingeleitet von Otto Pringsheim.
18053: INDONESIE IN DE VEILIGHEIDSRAAD. - Indonesie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties [January 1946 - December 1949].
11618: VELDE,C.A.VAN DER. - De A[lgemeenen] N[ederlandschen] D[iamantbewerkers] B[ond]. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis.
17138: VELDKAMP,G.M.J. - Economische orde en sociale politiek. Een bundel opstellen.
14096: VELENUS,U. - LAMPING,A.J. - Ulrichus Velenus (Oldrich Velensky) and his treatise against the papacy.
10324: VELLENGA,S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
15915: VELTHOVEN,H.VAN. - Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920.
13838: VEN,F.J.H.M.VAN DER. - Economische en sociale opvattingen in Nederland.
15552: VEN,F.J.H.M.VAN DER. - STEENKAMP,P.A.J.M. & G.M.J.VELDKAMP. - Sociale politiek opnieuw bedacht. Opstellen aangeboden aan...
22652: VEN,J.J.M.VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde. Verzamelde opstellen.
13376: VEN,J.J.M.VAN DER. - RECHT ALS INSTRUMENT VAN BEHOUD EN VERANDERING. - Opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.J.M. van der Ven.
11641: VENEMA,L.T.D.A. - De Hooge Veluwe. Bijdrage tot de sociographische studie van dit gebied en zijn naaste omgeving.
17507: VENGROFF,R. - Botswana. Rural development in the shadow of apartheid.
21491: VENNER,G.H.A. - Inventaris van het archief der schepenbank Nieuwstadt.
13900: VENTRE,M. - L'Imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siecle de l'Ancien Regime 1700- 1789.
18424: VENTURI,F. - Roots of revolution. A history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia. Translated from the Italian by F.Haskell.
34825: VERBEEK,R.D.M. & E.T.VAN DELDEN, - De Hindoe-ruinen bij Moeara-Takoes aan de Kampar- rivier. Met aantekeningen van W.P.Groeneveldt.
15050: VERBERNE,L.G.J. - De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
14539: VERBERNE,L.G.J. - Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd. Rede ...
30172: ALGEMEEN NEDERLANDSCH WERKLIEDEN-VERBOND. - Jaarboekje 1885, 1890-93, 1900-11, 1913 en 1917.
29175: VERBRUGGEN,J.F. - De krijgskunst in West-Europa in de middeleeuwen (IXe tot begin XIVe eeuw). (Avec un resume francais.)
22023: VERCAMER,E. - Etude historique et critique sur les jeux de bourse et marches a terme.
13377: VERDAM,P.J. - - Uit het recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J.Verdam.
31459: VERDUIN,J.A. - Bevolking en bestaan in het oude Drenthe. Een sociaal geografisch onderzoek naar het huwelijks- en voortplantingspatroon in het 19e eeuwse Drentse zandgebied.
15908: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870- 1970.
11144: VERGUIN,J. - Le malais. Essai d'analyse fonctionnelle et structurale.
13443: VERHAGEN,F.B.A.M. - Geldrop. Economische-statistische beschrijving van een industrieele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
20854: VERHOFSTAD,K. - De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559.
13985: VERHULST,L. - Entre Senne et Dendre. Contribution a l'etude de la situation des classes agricoles en Belgique pendant le XIXe siecle.
23804: VERKADE,M.A. - De opkomst van de Zaanstreek. De ontwikkeling van Holland benoorden het IJ als factor in de wordingsgeschiedenis van de Zaandorpen.
23649: VERKADE,W. - Democratic parties in the Low Countries and Germany. Origins and historical developments.
11619: VERLEISDONK,F.A.M. - Stakingen tegen de overheid.
12800: VERLOREN,P. - De verhouding van den staat tot het bankwezen.
19288: VERLOREN VAN THEMAAT,P. - - In orde. Liber amicorum ...
16078: VERMASEREN,B.A. - De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
14273: VERMAUT,R. - Le travail feminin du vetement. Troisieme section: L'Industrie de la lingerie a Bruxelles. [Followed by:] C.GENART. Enquete sur les salaires dans l'industrie du vetement pour hommes. 268 monographies d'ateliers d'ouvriers a domicile ...
14274: VERMAUT,R. & C.GENART. - Le travail feminin du vetement. Premiere partie: La broderie sur linge; le col, la cravate et le corset; l'industrie de la chemise. Deuxieme partie: Le vetement confectionne pour femmes a Bruxelles. Troisieme section: L'Industrie de la lingerie a Bruxelles.
12905: VERMEER,E. - Let op hun daden. De daden der Tweede Kamerfractie der Partij van de Arbeid van de bevrijding af tot 1 april 1952 [en: van 23 juli 1952 tot en met 10 september 1953].
14272: VERMEER,E.B. - Economic development in provincial China. The Central Shaanxi since 1930.
10576: VERMOOTEN,W.H. - De mens in de geografie.
14540: VERNEDE,C.H. - Geschiedenis der ziekenverpleging.
35304: VERRIEST,L. - Les luttes sociales et le contrat d'apprentissage a Tournai jusqu'en 1424.
10686: VERRIJN STUART,C.A. - Inleiding tot de beoefening der statistiek.
19318: EISENACHER VERSAMMLUNG. - Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872. Auf Grund der stenographischen Niederschrift von Heinrich Roller in Berlin herausgegeben vom Standigen Ausschuss.
13467: VERSCHAEVE,C. - Judas.
10988: HERVORMING BESTUURSWEZEN. - VERSLAG - omtrent de verdere voorbereiding eener hervorming van het bestuurswezen in Nederlandsch-Indie.
11417: PROCES VERSLAG. - Proces verslag over de strafzaak van het Sowjet-vijandelijk trotzkistische centrum behandeld voor het Militaire College van het Hoge Gerechtshof van de U.S.S.R. op 23-30 januari 1937 tegen L.J.Pjatakow, K.B.Radek, G.J.Sokolnikow... aangeklaagd van landsverraad, spionnage, diversie, sabotage en van de voorbereiding van terroristische daden... Nederlandse vertaling van het onverkorte stenografische verslag...
16435: S.D.A.P. - VERSLAG - van werkzaamheden van de leiding der S.D.A.P. over de periode 15 mei 1940 tot 5 mei 1945 en van het Partijbestuur over de periode van Mei-Augustus 1945.
22141: SPOORWEGPENSIOENFONDS. - VERSLAG - betreffende het onderzoek naar den toestand op 31 December 1905 van het Pensioenfond der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en naar de pensioenregeling geldende voor de niet-leden van dit Fonds.
22140: SPOORWEGPENSIOENFONDS. - VERSLAG - betreffende het onderzoek naar den toestand op 31 December 1906 van het Pensioenfond van het personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
11413: PARTIJ VAN DE ARBEID. - VERSLAGEN - en beschrijvingsbrief voor het congres te houden op 24, 25 en 26 april 1947 in het gebouw 'Tivoli', Utrecht.
11620: VERSLUIS,W.G. - Door eigen kracht. Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B. 1903-1953.
12813: VERSLUIS,W.G. - Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda.
10904: VERSTEGEN,H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
11621: VERSTRAELEN,J. - Inleiding tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
12887: VERVIERS,E. - De Nederlandsche handelspolitiek tot aan de toepassing der vrijhandelsbeginselen.
16412: VERWER, ADRIAEN (C.1655-1720) - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: begrepen in de gemeene costuimen vander see ... de placcaten van keiser Karel den Vijfden 1551; en koning Philips den II 1563: 't tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche avaryen: ende daerenboven in eene verhandelinge nopende het recht der Hollantsche bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bijlagen; en 't laetste nieuw-gemaekt. De tweede druk; vermeerderd. [Bound with:] Advysen, certificatien, ende gewysdens: rakende het vergoeden van de schade, die de binnelandtse schepen malkanderen aan doen. Den vierden druk, vermeerdert ende verbetert.
17111: VERWER,J. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewooonterechtelijke opstalfiguur.
10628: VERWEY-JONKER,H. - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven.
16430: ONDERDRUKKING EN VERZET. - Nederland in oorlogstijd.
22693: VERZIJL,J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
16693: VESELY,J. [ED.] - Encyclopedie tchecoslovaque. Industrie et commerce.
11146: VESSEM,C.J.VAN. - Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bizonder de fiscale monopolies.
38744: VETH,P.J. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Tweede druk, bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer. Nieuwe uitgaaf.
39371: VETH,P.J. - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch-historische beschrijving. Met een schetskaart van het Rijk Atchin en de naastbij gelegen Nederlandsche nederzettingen op Sumatra, naar de nieuwste bronnen te zamen gesteld door W.F. Versteeeg.
12735: VETULANI,A. - Le Grand Chapitre de Strasbourg (des origines a la fin du XIIIe siecle).
15649: VIANZONE,T. - Lettres sur le couronnement de l'empereur Nicolas II et de l'imperatrice Alexandra et sur leur sejour en France.
11869: VIBERT,P.T. - Le cinquantenaire des Girondins 1860-1910. Resume des conferences faites a l'occasion des fetes du cinquantenaire a la mairie du XVIIe arrondissement a Paris, du 7 au 24 decembre 1910, sur la Grande Epopee Nationale de Theodore Vibert.
13216: VIDAL, FRANCOIS (1812-1872) - Vivre en travaillant! Projets, voies et moyens de reformes sociales.
11873: VIENNE,A. & A.WAUTERS. - La reforme du reformisme.
23855: VIENNET,O. - Une enquete economique dans la France imperiale. Le voyage du Hambourgeois Philippe-Andre Nemnich (1809).
18733: VIERKANDT,A. - Gesellschaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie.
17950: VIERSSEN TRIP,G.W.VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
22274: VIGELIUS,C.C. - De leer der bekentenis volgens Nederlandsch burgerlijk procesrecht.
38008: VIGLIUS VAN AYTTA. - PIKKEMAAT,J.G.B. - Viglius van Aytta als hoogleraar te Ingolstadt. Een onderzoek naar de invloed van de rechtspraktijk, de traditionele rechtsgeleerdheid en de doorwerking van het humanisme op de colleges van Viglius van Aytta te Ingolstadt (1537-1542).
16058: VIGLIUS VAN AYTTA. - HERMESDORF,B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem, hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
23925: VIGOR,P.H. - A guide to marxism and its effects on Soviet development.
10851: VIJLBRIEF,I. - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
16648: VIJLBRIEF-CHARBON,T.A. - Speldegeld en clavarium.
14383: VILLENEUVE-BARGEMONT, ALBAN DE (1784-1850) - Histoire de l'economie politique.
20466: VILLES. - Les villes. Contribution a l'etude de leur developpement en fonction de l'evolution economique. Colloque d'Octobre 1970 a Troyes (Hotel de Ville).
10743: VILLETARD,E. - Histoire de l'Internationale.
11960: VILLEY,E. - Le socialisme contemporain.
17725: VILLIAUME, NICOLAS (1818-1877) - Nouveau traite d'economie politique. Deuxieme edition revue et augmentee par l'auteur.
12374: VINCENT,M. - L'Enfant au Ruanda-Urundi.
15138: VINER,J. - International trade and economic development. Lectures delivered at the National University of Brazil.
12636: VINK,T. - De Rivierstreek.
33274: VIRGINIUS. - Message of the President relating to the steamer Virginius, with the accompanying documents, transmitted to Congress January 5, 1874.
36245: VIS,D. - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
22791: VISMAN,F.H. - The situation in Java. A composite of lectures...
22793: VISSCHER,H. - Ondergang van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
10561: VISSCHER,J. - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging (oude beweging).
20860: VISSER,C. - Verkeersindustrieen te Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw.
10326: VISSER,J.G. - PTT 1940-1945. Beleid en bezetting.
19382: VISSER,W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
21854: VISSERING,G. - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indie.
17968: VISSERING,G. - Opmerkingen over het duurte-vraagstuk. Rede...
14623: VISSERING,G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
15066: VISSERING,G. - De problemen van geldwezen en wisselkoersen op de Finantieele Conferentie te Brussel (september - october 1920).
12656: VISSERING,G. - Het vraagstuk van de geldruimte in Nederland en de goudpolitiek van de Nederlandsche Bank. Met bijlage: Nederlandsch-Oost-Indie en de gold-exchange-standaard.
10047: VISSERING,S. - Verzamelde geschriften. Eerste bundel.
30867: VITRINGA,C.L. - Gedenkschrift. Staatkundige geschiedenis der Bataafsche Republiek.
10722: VLAANDEREN,J.C.L. - Nederlandsch landbouwcrediet.
13468: VLAK,G.J.M. - Het Nederlandse valuta-egalisatiefonds 1936-1940.
22327: VLEESCHHOUWER,J.E. - Actieve handelspolitiek. Feiten en uitkomsten.
19859: VLEESENBEEK,H.H. - De eerste grote industriele fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate - een bedrijfshistorische analyse.
10662: VLEKKE,J.F. - THEUNISSE,J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
11151: VLEMING JR.,J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing gehouden voor de V.A.R.A.
10723: VLIEBERGH,E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
13797: VLIEGEN,W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd. (In opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.)
11529: VLIEGEN,W.H. - De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland. Tweede (derde) druk.
11531: VLIEGEN,W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
10565: VLIEGEN,W.H. - - 8 pamfletten.
10211: VLIET,M.VAN. - Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
34908: VLIS,C.J.VAN DER. - Proeve eener beschrijving en verklaring der oudheden en opschriften op Soekoeh en Tjetto.
21536: JACOBUS TRAIECTI ALIAS DE VOECHT. - Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis. Uitgegeven door M.Schoengen.
12923: VOGEL,L. - Op safari ... door Bagamoyo.
31828: VOGHT, HERE WRITTEN AS VOGTH, CASPAR FREIHERR VON (1752-1839) - Tableau historique de l'Institut pour les pauvres de Hambourg, redige d'apres les rapports donnes par M. le baron de Vogth ... Traduit de l'Allemand.
10364: VOLHARDING, DE. - Tien jaren conflict. Wat eraan voorafging en wat er op volgde. Uitgave ter herdenking van het conflict dat op 1 mei 1925 uitbrak tussen de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en de Coop. De Volharding U.A. te 's-Gravenhage.
15105: VOLIN,L. - A century of Russian agriculture. From Alexander II to Khrushchev.
35827: BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE. - Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie. Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie. Volumes 1-148.
11532: VOOR EEN DUURZAME VREDE. VOOR VOLKSDEMOCRATIE! - Voor een duurzame vrede. Voor volksdemocratie! Orgaan van het Informatiebureau der communistische en arbeiderspartijen. Jrg.1951, nr 6-29 en 32-52; jrg.1952; jrg.1954.
10651: NEDERLANDSE VOLKSHUISHOUDING. - De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen. Bijdragen tot de sociaal-economische vernieuwing onder supervisie van P.B.Kreukniet.
10907: KLASSEKARAKTER DER VOLKSSCHOOL. - Het klassekarakter der volksschool. Brochure van de S.D.O.V. aan de Nederlandsche arbeiders.
14169: VOLLENHOVEN,C.VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indie. [Volume 1: Tweede onveranderde herdruk.]
13396: VOLLENHOVEN,C.VAN. - Du droit de paix. De iure pacis.
21927: VOLLENHOVEN,M.VAN. - Les crises economiques. La crise actuelle: origines, caracteres, phases, relevement.
16861: VOLLMY,H.U. - Zur Geschichte des schweizerischen Papiergeldes.
20294: VOLZ, WILHELM. - Nord-Sumatra. Bericht uber eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgefuhrte Forschungsreise.
10724: VONDELING,A. - De bedrijfsvergelijking in de landbouw. Een economisch-statistische studie.
15474: VONK,W. - Vijftig jaar van strijd gevoerd door de Gaswerkers-Vereeniging Verbetering zij ons Streven V.Z.O.S. 1888-1938.
38702: VONK, LAMBERTUS CHRISTOPHORUS (1757-) - Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Uit echte stukken en bescheiden.
17776: OOSTERS GENOOTSCHAP IN NEDERLAND. - VOORDRACHTEN - 1-18.
15344: VOORN,H. - De papiermolens in de provincie Noord-Holland.
13862: VOORTHUIJSEN,W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
29054: VOOSEN,E. - Papaute et pouvoir civil a l'epoque de Gregoire VII. Contribution a l'histoire du droit public.
15500: VOOYS,A.C.DE. - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking.
13839: VOOYS,A.C.DE. - Wijzigingen in de maatschappelijke verhoudingen.
22857: VOOYS,I.P.DE. - Techniek en maatschappij. De beteekenis der techniek voor de maatschappelijke evolutie in verleden en toekomst.
13283: VORLAUFER,K. - Physiognomie, Struktur und Funktion Gross-Kampalas. Ein Beitrag zur Stadtgeographie Tropisch-Afrikas. Textband.
10566: VORRINK,K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
11672: VORRINK,K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal. Tweede druk.
10567: VORRINK,K. - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme.
11533: VORRINK,K. - HULST,H.VAN. - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld.
10162: VOSBERGEN,G.VAN. - Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij den Koning van Denemarken, den Nedersaxischen Kreits en den Koning van Zweden 1625. Uit het archief Van Hilten.
13987: VOSSE-SMAL,G. - Travail professionnel et charges familiales de la femme ouvriere. Enquete dans l'agglomeration namuroise.
22371: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
18178: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
10030: VREDESACTIE. - Vredesactie. Radicaal-pacifistisch maandblad. Jrg.1, nr 11 - jrg.22, nr 8 [ontbr. jrg.3, nr 3; jrg.6, nr 1 en 7; jrg.9, nr 5; jrg 10, nr 3-5; jrg.13, nr 6; jrg.16, nr 7 en 8; jrg.17, nr 8; jrg.21, nr 6 en 7].
22033: VREEDE,G.G. - L'Angleterre et la liberte du continent.
20639: VREEDE,G.W. - Anti-Napoleontische vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851 - 23 December 1858).
20638: VREEDE,G.W. - Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie.
16079: VREEDE,G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking (1523-1618).
11156: VREEDE-DE STUERS,C. - L'Emancipation de la femme indonesienne.
38607: VRIES, JERONIMO DE (1777-1853)) - Jeremias de Dekker.
25029: VRIES,K.DE. - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde voor de vestiging van het Bourgondisch gezag.
12720: VRIES,B.W.DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
19205: VRIES,F.DE. - - Economische opstellen aangeboden aan Prof. Mr F. de Vries door een aantal van zijn oud-leerlingen, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleeraar in de economie op 14 Juni 1943.
12863: VRIES,H.DE. - VEER,P.H.W.A.M.DE. - Leven en werk van Hugo de Vries.
10725: VRIES,H.DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
16649: VRIES,J.DE. - De Cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component.
12843: VRIES,J.DE. - Ontsloten poorten. Vijftig jaren Volksuniversiteit in Nederland 1913-1963.
12657: VRIES,M.DE. - Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876.
10388: VRIES,W.DE. - De opkomst van Zutphen.
12862: VRIES AZ.,G.DE. - Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de Grafelijke regeering en gedurende de Republiek.
22823: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VRIJHANDEL. - Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel. [Publicaties] 1-2, 4-77, 79-96, 98-127, 129-181, 183-193 [niet verder verschenen].
18209: VROKLAGE,B.A.G. - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor. Rede ...
22096: VROLIJK,W.A. - Enkele opmerkingen over de verhouding van den staat en de circulatiebank in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Nederland.
16650: VROLIK,J. - Overzicht van het muntvraagstuk.
12918: INTERNATIONAAL ARCHIEF VOOR DE VROUWENBEWEGING. - International Archives for the Women's Movement. Jaarboek / Yearbook 1 en 2 [niet verder verschenen].
13185: VROUWENWERK. - Vijftig jaar vrouwenwerk. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes 1882-1932.
12614: VUCHT TIJSSEN,J.VAN. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
21857: VUUREN,L.VAN. - De beteekenis van Straat Malakka.
10793: VUUREN,L.VAN. - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
21000: VUUREN,L.VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noordbrabant.
15453: VUUREN,L.VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
15527: WAAL,A.M.VAN DE. - Lijst van litteratuur nopens de Nederlandsche Bank in tijdschriften, dagbladen en mengelwerken tot op 31 maart 1939 verschenen.
10481: WAALDIJK,E.T. - Die Rolle der niederlandischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
10465: WAARDENBURG,J.J.C.H.VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjehers.
15801: WAART,P.J.I.M.DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
39798: OPREGTE ITALIAANSCHE WAARZEGGER. - De opregte Italiaansche waarzegger, of onvervalschte voorzegging op het jaar onzes Heeren 1841. Eerst bedacht en uitgevonden door Don Anthonio Magino, hemelloopkundige voorzegger der stad Bononie in Lombardye.
17448: WACH,J. - Sociology of religion.
10598: WACHT,J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 febr. 1954 van de afdeling Rotterdam van de A.N.M.B.
26728: WADE,I.O. - The intellectual origins of the French enlightenment.
14048: WADSWORTH,J. - Counter defensive. Being the story of a Bank in battle [Midland Bank].
20258: WAERDEN,T.VAN DER. - Arbeidsbesparing en werkloosheid.
11537: WAERDEN,T.VAN DER. - De grenzen van het histories-materialisme.
11538: WAERDEN,T.VAN DER. - - 8 pamfletten.
10267: WAESBERGHE,J.F.A.M.VAN. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
16824: WAGEMANN,E. - Wirtschaftspolitische Strategie. Von den obersten Grundsatzen wirtschaftlicher Staatskunst.
14120: WAGENAAR,J. - [HUIZINGA BAKKER, PIETER (1713-1801)] - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. [Gevolgd door:] Jan WAGENAAR, Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien ...
19019: WAGENAAR, JAN (1709-1773) - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Tweede druk.
21088: WAGENAAR,J. - CASTENDIJK,R.J. - Jan Wagenaar en zijn Vaderlandsche historie.
25527: WAGNER-HEIDENDAL,L. - Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw.
11961: WAGNER,D.O. [ED.] - Social reformers. Adam Smith to John Dewey.
20959: WAL,G.VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
15011: WAL,S.L.VAN DER. - De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische studie over de jaren 1854- 1866.
34817: WALBEEHM,A.H.J.G. - Het dialekt van Djapara.
17969: WALDBURG,C. - Die Errichtung der selbstandigen ungarischen Notenbank in ungarischer Beleuchtung. (Besprechung der ungarischen Bankenquete.)
29204: WALKER,F.A. - The wages question. A treatise on wages and the wage class.
15475: WALL,V.I.VAN DE. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
26355: WALLER ZEPER,C.M. - De oudste intresttafels in Italie, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevin's Tafelen van Interest.
12342: WALLERSTEIN,I. - The road to independence, Ghana and the Ivory Coast.
35401: WALLON,H. - Les representants du peuple en mission et la justice revolutionnaire
16229: WALRAS,L. - Correspondence and related papers. Edited by William Jaffe.
40298: WALRAS,L. - JOLINK,A. - Liberte, egalite, rarete. The evolutionary economics of Leon Walras: an analytical reconstruction.
34389: WALSH,J.L. - Interpolation and approximation by rational functions in the complex domain.
16447: WALSUM,G.E.VAN. - De voorgeschiedenis van de Nieuwe Nederlander.
21007: WALTER,J. - Enige economische beschouwingen over de Rijnscheepvaart.
20494: WANJON,D. - Geschiedenis van den Nederlandschen handel sedert 1795.
25030: WANSEM,C.VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
11539: WANSINK,D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de S.D.A.P.
12845: WOORD ALS WAPEN. - Het woord als wapen. Keur uit de Nederlandse ondergrondse pers 1940-1945.
29212: WARD, BERNARDO (?-1762/3) - Proyecto economico, en que se proponen varias providencias, dirigidas a promover los intereses de Espana, con los medios y fondos necesarios para su plantificacion: escrito en el ano de 1762. Obra postuma. Tercera impresion.
24135: WARD,W.E.F. - A history of the Gold Coast. [Second impression.]
35195: WASSENAER, GERARD VAN (C.1589-1664) - Practyk judicieel, ofte instructie op de forme van procederen voor hoven ende recht-bancken, so in 't generaal, als in verscheyden particuliere materien, meest voorvallende ... [En:] Practyk notariael ofte instructie, tot het maken ende instellen van de voornaemste instrumenten van alderley contracten, acten, handelingen en dispositien ...
22176: WASSERMANN,R. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik. Eine logische Untersuchung.
30921: WATER, JONA WILLEM TE (1740-1822) - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld.
19929: WATER, JOHAN VANDE (1689-) - Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en andere aanmerkelyke stukken.
13609: WATSON,W. - Tribal cohesion in a money economy. A study of the Mambwe people of Northern Rhodesia.
18575: WATT, JOACHIM VON (VADIAN). - Deutsche historische Schriften. [Herausgegeben von E.Gotzinger.]
13324: ATOMIC WEAPONS. - The effects of atomic weapons. Prepared for and in cooperation with the U.S. Department of Defense and the U.S. Atomic Energy Commission. Under the direction of the Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, New Mexico.
16752: WEBB,B. - Our partnership. Edited by B.Drake and M.I.Cole.
11991: WEBB,S. & B.WEBB. - The history of trade unionism. Revised edition, extended to 1920.
12119: WEBB,S. & B.WEBB. - Soviet communism: A new civilisation? Third edition. [New impression.]
17348: WEBER,A. - Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit. Gewerkschaften und Arbeiterverbande in Deutschland. Funfte, verbesserte und erweiterte Auflage.
17961: WEBER,A. - Uebergangswirtschaft und Geldordnung. Leitgedanken fur den Neubau der deutschen Volkswirtschaft.
12252: WEBER,A. - SYNOPSIS. - Festgabe fur Alfred Weber 30.VII.1868 - 30.VII.1948. Hrsg. von E.Salin.
34401: WEBER,E. - Literaturgeschichte der Handelsbetriebslehre.
11962: WEBER,E. - Pioniere der Freiheit. Hundert Lebensbilder bedeutsamer Vorkampfer fur Freiheit, Recht und Kultur.
14864: WEBER,M. - Die romische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung fur das Staats- und Privatrecht.
12253: WEBER,M. - Staatssoziologie. Mit einer Einfuhrung und Erlauterungen herausgegeben von J. Winckelmann.
20245: WEBER, MAX (1864-1920) - Wirtschaft und Gesellschaft.
13595: WEBER,M. - KONIG,R. & J.WINCKELMANN. - Max Weber zum Gedachtnis. Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Personlichkeit.
16004: WEBER,W. - Erdolhandel und Erdolverarbeitung an der Unterweser 1860-1895.
31462: WEE,H.W.VAN DER. & K.TAVERNIER,K. - La Banque Nationale de Belgique et l'histoire monetaire entre les deux guerres mondiales.
14969: WEERD,R.VAN DE. - Theoretisch en practisch handboek des koophandels, bevattende, behalve eene verklaring der regels, voorstellen ter beoefening, benevens herleidings-lijsten, de conditien en usantien, wissel-tafels der voornaamste handelsteden.
10629: WEERDT-VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL,G.DE. - Nederland. Een beknopte economische geografie.
21895: WEEVERINGH,J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden, ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel.
20971: WEIJDEN,C.J.VAN DER. - Toegang en toetreding. Facetten van mededinging.
22253: WEIJER,A.VAN DER. - Rapport van het onderzoek naar de arbeid en arbeidsvoorwaarden van de dienstmeisjes.
10286: WEIJTENS,M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
15139: WEILLER,J. - Problemes d'economie internationale.
22560: WEINBERGER,O. - Grundriss der allgemeinen Wirtschaftsphilosophie.
10328: WEINREB,F. - HOUWAART,D. - Weinreb. Een witboek.
17570: WEISS,H.F. - Political protest in the Congo. The Parti Solidaire Africain during the independence struggle.
12294: WEISSEN-SZUMLANSKA,M. - L'Ame archaique de l'Afrique du Nord.
14541: WEISSKOPF,K. - The agony of Czechoslovakia '36/'68.
19346: WEISSKOPF,W.A. - The psychology of economics.
20804: WEITLING, WILHELM (1808-1871) - Garantien der Harmonie und Freiheit.
23861: WEITNAUER,A. - Venezianischer Handel der Fugger. Nach der Musterbuchhaltung des Matthaus Schwarz.
16153: WELDEREN RENGERS,D.W.VAN. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
10412: WELDEREN RENGERS,T.VAN. - WIERSMA,J.P. - Th.M.Th. van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
19375: WELLAN,J.W.J. - Zuid-Sumatra. Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengse districten en Benkoelen.
12721: WELLER,F. - ASIATICA. - Festschrift Friedrich Weller. Zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schulern. [Herausgegeben von J.Schubert und U.Schneider.]
22116: WENTHOLT,W. - Het roer moet om! Een uiteenzetting hoe de beurs functionneert en hoe zij in het algemeen belang moet functionneeren. Een pleidooi tegen de nationalisatie van De Nederlandsche Bank.
18065: WERKER-BEAUJON,C.M. & C.WICHMANN & W.H.M.WERKER. - De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk. Encyclopaedisch handboek.
15465: KATHOLIEKE JONGE-WERKGEVERS. - 25 jaar Katholieke Jonge-Werkgevers Vereeniging 1941.
16034: WERKGEVERS. - VEREENIGING, DE, VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. - Overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-1909.
22343: BLIJVENDE WERKLOOSHEID. - Onderzoek naar de 'blijvende werkloosheid' en haar bestrijding.
17135: STAATSCOMMISSIE OVER DE WERKLOOSHEID. - Staatscommissie over de werkloosheid. Algemeene inleiding. Verslag van de eerste-zevende sub-commissie. Eindverslag. Bijlagen.
12418: STAATSCOMMISSIE OVER DE WERKLOOSHEID. - Staatscommissie over de werkloosheid. Deel 9: Eindverslag.
26212: FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN. - De fabrieken en werkplaatsen vallende onder de Veiligheidswet. Samengesteld uit het Centrale Kaartregister der Arbeidsinspectie in 1912.
12234: WERNICKE,J. - Der Kampf um den wirtschaftlichen Fortschritt. Ein kritisch-historischer Beitrag.
11163: WERTHEIM,W.F. - Indonesian society in transition. A study of social change. Second revised edition. Second impression.
16563: WERTHEIM,W.F. - Nederland op den tweesprong? Tragedie van den aan traditie gebonden mensch.
17860: WERTHEIM,W.F. & H.WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - De mensheid op avontuur.
19662: WERVEKE,H.VAN. - Miscellanea mediaevalia. Verspreide opstellen over economische en sociale geschiedenis van de middeleeuwen.
14672: WESSELS,A. - A modern Arabic biography of Muhammad. A critical study of Muhammad Husayn Haykal's Hayat Muhammad.
23773: WESSELS,H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie.
30941: WESTERGAARD, HARALD (1853-1936) - Die Grundzuge der Theorie der Statistik.
36244: WESTERINK,G. - Doornspijk en Elburg. Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond.
22094: WESTERMAN,W.M. - De concentratie in het bankwezen. Een bijdrage tot de kennis der economische ontwikkeling van onzen tijd.
12513: WESTERMANN,D. - The African to-day.
11725: WESTERMANN,J.C. & M.G.GREUP. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan [1811-1936].
10687: WESTERVELD,H.F.J. - De Antirevolutionaire Partij en de handelspolitiek.
40036: WESTERWOUDT,W.J.M. - De staat en de spoorwegmaatschappijen.
10637: WESTHOFF,J.T. - De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding.
10688: WESTSTRATE,C. - Theorie van drie stelsels van sociaal-economisch leven.
36274: BURGERLIJK WETBOEK. - Officiele uitgave.
10215: WEUSTINK,H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
21180: WHITEFORD,J.F. - Factory management wastes: and how to prevent them.
39378: WHITEHEAD, ALFRED NORTH (1861-1947) - On mathematical concepts of the material world. [In:] Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, vol. 205.
12532: WHITFIELD,G.M.B. - South African native law.
11542: WIBAUT,F.M. - Ordening der wereldproductie.
14985: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM,M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
37137: WICHERS,A.W. - De rechtsleer der levensverzekerings-overeenkomst.
15320: WICQUEFORT,A.DE. - Histoire des Provinces-Unies des Pais-bas, depuis le parfait etablissement de cet etat par la paix de Munster. Publiee au nom de la Societe d'Histoire a Utrecht, par L.E.Lenting & C.A.Chais van Buren.
30586: WIEDEBURG, JOHANN ERNST BASILIUS (1733-1789) - Kurzgefasste practische Mathematic vor diejenigen, welche sich auf die Rechtsgelahrheit, Cameralwissenschaft und Oeconomie legen.
10216: WIELANT,P. - SCHAAP,H.P. - Philips Wielant en diens 'Corte instructie omme jonge practisienen in civile zaken'.
34851: WIELENGA,D.K. - Vergelijkende woordenlijst der verschillende dialecten op het eiland Soemba en eenige Soembaneesche spreekwijzen.
25286: WIER,J. - COBBEN,J.J. - De opvattingen van Johannes Wier over bezetenheid, hekserij en magie. Een medisch-historische studie.
22083: WIERINGA,W.J. - De economische geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis. Openbare les ...
11671: WIERINGA,W.J. - EXERCITIES IN ONS VERLEDEN. - Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien 1800-1950 aangeboden aan Prof.Dr.W.J.Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
15370: WIERSMA,D. - Pathologiese leugenaars.
15052: WIERSMA,D. - Toepassingen der zielkunde. Vier voordrachten over persoonlijkheidsonderzoek.
22011: WIERSMA, HENDRIK. - Over de natuur van den tijdkoop van openbare fondsen.
14865: WIESE,L.VON. - SPECHT,K.G. [ED.] - Soziologische Forschung in unserer Zeit. Ein Sammelwerk Leopold von Wiese zum 75. Geburtstag.
19966: WIESNER,H. - Bibliographie der Personalbibliographien.
10165: WIJK,F.W.VAN. - De Republiek en Amerika 1776-1782.
34607: WIJK,W.VAN. - A sociological study of the gypsies, being a classificatory account of the gypsies mainly based on material accumulated in the Journal of the Gypsy Lore Society.
34931: WIJK ROELANDSZOON,J.VAN. - Algemeen aardsdrijkskundig woordenboek; volgens de nieuwste staatkundige veranderingen, en de laatste, beste en zekerste berigten. [En:] Supplement ...
10270: WIJMELENBERG,H.VAN DEN. - SCHEERDER,J. - Henricus van den Wijmelenberg: Een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis.
12844: WIJNBERG,S. - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
20647: WIJNGAARDEN,N.VAN. - Les odyssees philosophiques en France entre 1616 et 1789.
30150: WIJNKOOP,D.J. - De duurte.
10570: WIJNKOOP,D.J. - Kiesrechtstrijd en klassenstrijd.
11545: WIJNKOOP,D.J. - Tot aanval en verweer inzake Hugenholtz en De Centrale.
30151: WIJNKOOP,D.J. - Wereldbrand! Een woord aan de arbeiders.
10571: WIJNKOOP,D.J. - KOEJEMANS,A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
11546: WIJNKOOP,D.J. - RITTER,P.H. - Over Wijnkoop.
10217: WIJS,J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland.
15106: WILES,P.J.D. - The political economy of communism.
11168: WILKEN,G.A. - Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra. Eene bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het familierecht.
35130: WILLEM V, PRINS VAN ORANJE (1748-1806) - Missive en memorie door zyne hoogheid den heere prince van Orange
34991: WILLEM III, PRINS. - - Vooghdy des jonghen prince van Orangien.
34962: WILLEM I, PRINS VAN ORANJE (1533-1584) - Copie, mijn heeren, ick ben versocht gheweest vande wethouderen, colonnellen, cappitaine ende wijckmeesters deser stadt van Antwerpe om vrylijck mijn goetduncken te willen leggen ... [aan het hoofd:] Exhibe par son Exce. a lassemblee des Estatz Generaulx le vii de feburier 1583. Signe N.Dehennijn.
19770: WILLEM VAN BERCHEN. - MOOY,A.J.DE. - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
15323: WILLEM I, PRINS. - CORRESPONDENTIE - van Willem den Eerste, prins van Oranje. Uitgegeven door N.Japikse. Eerste deel [niet verder verschenen]: 1551-1561.
24764: WILLEM I, PRINS. - DONGES,C. - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Beziehungen des Oraniers zu seinen Stammlanden.
16386: WILLEM I, PRINS. - MEYER,A.DE. - Le proces de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, 18 mars 1582. Etude critique de documents inedits.
19906: WILLEM I, PRINS. - SCHELVEN,A.A.VAN. - Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek. Rede ...
34993: WILLEM II, PRINS VAN ORANJE (1626-1650) - Propositie gedaen by sijne Hoogheyt, in de vergaderinghe van de ed. mog. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Gedaen op den 30 juny 1650.
20914: WILLEM II, PRINS. - KERNKAMP,G.W. - Prins Willem II.
12570: WILLEM III, PRINS. - JAPIKSE,N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland.
21754: WILLEM V, PRINS. - AA, CORNELIS VAN DER (1749-1816) - Geschiedenis van het leven, character, en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prinse van Oranje en Nassau. Uit echte bronnen en bescheiden bijeengebragt, en in eene voegzame orde opgesteld.
21058: WILLIAMS,J.B. - International trade under flexible exchange rates.
14899: WILLIS,R.G. - The Fipa and related peoples of south-west Tanzania and north-east Zambia.
12807: WILS,J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen.
14298: WILSON,C. - Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering. Nederlandse bewerking van J. de Iongh.
18921: WILSON,C. - The other face of mercantilism. Read on 10 May 1958.
11170: WINCKEL,W.A.P.F.L. - De rechtsbedeeling onder de inlanders en daarmede gelijkgestelden op Java en de buitenbezittingen.
20954: WIND,P.B. - Historisch-kritisch overzicht van de crediettheorieen (in het bijzonder van Dr. L.A.Hahn's bankcrediettheorie).
20684: WIND,S.DE. - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers. Eerste deel [niet verder verschenen]: Bevattende de inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden tot op den Munsterschen vrede (970-1648). [Met:] Aanhangsel.
20955: WINDEN,F.A.A.M.VAN. - On the interaction between state and private sector. A study in political economics.
12344: WING,J.VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi.
11172: WINK,P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
16612: WINKELHOF,L.H.VAN. - De normaal-arbeidsdag.
10167: WINKELMAN,P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
10497: WINSEMIUS,J. - Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor Europeanen en van Indo-Europeanen.
34897: WINTER,C.F. - Hangling Darmo, bevattende de regering, wonderlijke lotgevallen en krijgsbedrijven van den vorst Hangling Darmo te Melowo Pati, tot de verheffing van zijnen kleinzoon Bambang Gondo Koesoemo tot vorst van genoemd rijk Malowo Pati. Naar een oorspronkelijk Javaansch handschrift, afkomstig van Soerakarta, in poezij (lembang Motjopat of kleine zangmaat).
34922: WINTER,C.F. - Romo. Een Javaansch gedicht, naar de bewerking van Joso Dhipoero.
10664: WINTER,P.J.VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche gemeenebest.
18269: WINTER,P.J.VAN. - Engeland en Cromwell. Rede ...
21596: WINTER,P.J.VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems.
15579: WINTER,P.J.VAN. - Een vergeten schepping van koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
22149: WINTGENS,W.J. - Code penal des Pays-Bas (3 mars 1881). Traduit et annote.
11173: WIRODIHARDJO,R.S. - De contingenteeringspolitiek en hare invloed op de Indonesische bevolking.
15282: WIRTSCHAFTLICHEN KRAFTE, DIE, DER WELT. - 3. erweiterte und verbesserte Auflage 46.-81. Tausend. Herausgegeben von der Dresdner Bank.
14243: WISKERKE,C. - De afschaffing der gilden in Nederland.
15530: WISSE,A. - De Commercie-Compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754.
21161: WISSE,J. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvolkern.
39414: WISSELBANK. - Ordonnantien en willekeuren van wissel en wissel-bank der stad Amsterdam, met den aankleeve van dien.
12405: WISSING,D.P. - Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandige naamwoord in Afrikaans; 'n transformasioneel-generatieve beskrywing.
16111: WIT,C.H.E.DE. - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode.
10600: WIT,J.J.DE. - Correctie op de eeuwgrens. Het anachronisme van 'De Ommelanden' sociaal- psychologisch beschouwd (1952-1953).
14122: WITBOEK. - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
15165: WITHERS,H. - The business of finance.
16133: WITLOX,H. - Schets van de ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Benelux 1815-1830.
20304: WITSEN,N.C. - GEBHARD JR.,J.F. - Het leven van Mr. Nicolaas Cornelisz. Witsen (1641-1717). I. Levensbeschrijving. II. Bijlagen.
13018: WITT,J.DE. - WICKEVOORT CROMMELIN,H.S.M.DE. - Johann de Witt en zijn tijd.
19840: WITT, JOHAN DE (1625-1672) & JAN VAN HOUT (1542-1609) - Waerdye van lyf-renten naer proportie van los-renten. Graven-Hage, Jacobus Scheltus 1671. [Herdrukt in:] Feest-gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam ... ter gelegenheid der viering van zijn honderdjarig bestaan.
12484: WITTERMANS-PINO,E. - Inter-ethnic relations in a plural society [Hawaii].
15502: WITTERT VAN HOOGLAND,E.B.F.F. - De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890- 1940.
17693: WITTEVEEN,H.J. - Loonshoogte en werkgelegenheid.
22170: WITTFOGEL,K.A. - Wirtschaft und Gesellschaft Chinas. Versuch der wissenschaftlichen Analyse einer grossen asiatischen Agrargesellschaft. Erster Teil [all published]: Produktivkrafte, Produktions- und Zirkulationsprozess.
38253: WITTGENSTEIN,L. - FAVRHOLDT,D. - An interpretation and critique of Wittgenstein's Tractatus.
36097: WITTOP KONING,D.A. - [Verzameling overdrukken meest uit het Pharmaceutisch weekblad], vnl. betreffende vijzels.
14542: WLAINATZ,M. - Die agrar-rechtlichen Verhaltnisse des mittelalterlichen Serbiens.
34818: LAJANG DAMAR-WOELAN. - Lajang Damar-Woelan (Javaansche tekst).
20311: WOELDERS,M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleise geschiedschrijving.
15858: WOERDEN,F.A.VAN. - La Societe des Nations et le rapprochement economique international.
22081: WOHL,P. & A.ALBITRECCIA. - La route et le rail dans quarante pays. Rapport. [At head: Les documents de la Chambre de Commerce Internationale.]
18647: WOLDRING,H.E.S. - Tussen handelingsvrijheid en gedragsbeheersing.
11630: WOLF,H.C.DE. - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam.
10906: WOLF,H.C.DE. - De kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
14795: WOLFE,T.W. - Soviet strategy at the crossroads.
30554: WOLFF, CHRISTIAN (1679-1754) - Redenkundige bedenkingen over het gebruik der deelen by menschen, dieren en planten, of natuur-kunde derde deel. En uit het Hoog-Duits vertaald door Adolph Frederik Marci.
21693: WOLFF,H. - Der homo economicus. Eine nationalokonomische Fiktion.
17618: WOLFF,S.DE. - Het economisch getij. Bijdrage tot de verklaring van het conjunctuurverschijnsel.
11548: WOLFF,S.DE. - En toch..! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
22616: WOLFF,S.DE. - De huidige conjunctuur. Rede ...
11550: WOLFF,S.DE. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W.Matthijsen.
35316: WOLFF, CHRISTIAN (1679-1754) - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het recht gebruik daar van in de kennissen der waarheid. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprogel.
21785: WOLFFRAM,J. & A.KLEIN. [ED.] - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden.
10271: WOLFS,P.F. - Das Groninger Religionsgesprach (1523) und seine Hintergrunde.
12121: WOLIN,B. - Politisches Grundwissen. Erster Teil.
18004: WOLKONSKIJ,M. - Die Dekabristen. Die ersten russischen Freiheitskampfer des 19. Jahrhunderts. [Aus dem russischen Manuskript ubertragen von W.Jollos.]
21213: WOLLSTONECRAFT,M. - BOUTEN,J. - Mary Wollstonecraft and the beginnings of female emancipation in France and England.
33540: WOLOWSKI, LOUIS (1810-1876) - La Banque d'Angleterre et les banques d'Ecosse.
12192: WOLTER,J. - Das staatliche Geldwesen Englands zur Zeit der Bank-Restriction (1797 bis 1821).
10048: WOLTERBEEK, WILLEM PIETER. - Geschiedkundige studien over kapitaalverdeeling. Eene staathuishoudkundige proeve.
17180: WOLYNSKI,A.L. - Der moderne Idealismus und Russland. Eine Studie. Autorisierte Uebersetzung von J.Melnik.
13699: WONG LUN HING,F.J.H. - Prostitutie. Een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk.
24449: WOOD,A. - A theory of pay.
17849: WOODMAN,D. - The republic of Indonesia.
22926: WOONWAGENBEVOLKING. - De woonwagenbevolking in Nederland. (Resultaten van een sociologisch onderzoek.)
16037: BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1-5.
22825: NEDERLANDSCH PLACAAT- EN RECHTSKUNDIG WOORDENBOEK. - Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; behelzende al het geen, door de ... Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de ... Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
19046: WOOTTON,B. - The social foundations of wage policy. A study of contemporary British wage and salary structure.
15204: ALL-RUSSIAN UNION OF TEXTILE WORKERS. - Open letter of the Central Committee of the All-Russian Union of Textile Workers to the textile workers of England. [At head: Russia Socialist Federal Soviet Repudlic (sic)].
14971: WOUDE,A.M.VAN DER. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw.
13799: WOUTERS,T.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
15714: WOYTINSKY,W.S. - Employment and wages in the United States.
15853: WRIGHT,C. & C.E.FAYLE. - A history of Lloyd's from the founding of 'Lloyd's Coffee House' to the present day.
21708: WRIGHT,D.M. - Capitalism.
18942: WRIGHT,M.C. - China in revolution: the first phase 1900-1913.
17115: WRIGHT,P.G. - Trade and trade barriers in the Pacific.
22548: WULFF,M. - Die neoliberale Wirtschaftsordnung. Versuch einer dynamischen Analyse der Konzeption und der Realitat.
12256: WUNDT,W. - Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Siebenter und Achter Band: Die Gesellschaft.
13188: WUNSCH,G. - Evangelische Wirtschaftsethik.
28753: WYFFELS,C. - Miscellanea archivistica et historica.
12925: WYPKEMA,A. - De invloed van Nederland op ontstaan en ontwikkeling van de staatsinstellingen der Z.A. Republiek tot 1881.
14674: YANG,M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province. [Second printing.]
17181: YARMOLINSKY,A. - Road to revolution. A century of Russian radicalism.
32214: YBEMA,S.B. - Constitutionalism and civil liberties.
16877: YOUNG, ARTHUR (1741-1820) - Le cultivateur anglois, ou oeuvres choisies d'agriculture, et d'economie rurale et politique. Traduit de l'anglois par Lamarre, Benoist et Billecocq; avec des notes par Delalauze ...
17867: YOUNG,C. - Politics in the Congo. Decolonization and independence.
14409: YOUNGSON,A.J. - Britain's economic growth 1920-1966.
14275: YOVANOVITCH,D. - Le rendement optimum du travail ouvrier. Etude sur les stimulants modernes de l'activite ouvriere.
10665: YSSELSTEYN,G.T.VAN. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid.
10638: ZAALBERG. - [BACKER,A.J.] - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850-1915).
35170: ZACCHIA, LANFRANCUS. - De salario, seu operariorum mercede. Tractatus in tres partes distinctus, in quo quaestiones omnes, tam ad theoricam, quam ad praxim pertinentes proponuntur, pertractantur, resoluuntur ... [Bound with:] Centuria decisionum ad materiam tractatus De salario, et operariorum mercede.
14986: ZADELHOFF,J.VAN. - Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan.
11750: ZADOKS,S. - Geschiedenis der Amsterdamsche concessies.
23864: ZANEN,A.J.VAN. - Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het Centrale Batakland.
14626: ZANT,Z.M.VAN DER. - De prijswetgeving in Nederland.
12450: ZEE,D.VAN DER. - Een tijdsverschijnsel. De voormalige Bond van Christen-Socialisten.
12449: ZEE,D.VAN DER. - De wereld vrij! Socialistische beschouwingen over het koloniale probleem.
10728: ZEE,T.VAN DER. - De Friesche boeren-cooperaties in haar maatschappelijk verband. Een studie van gemeenschapsleven.
23800: ZEELAND. - Notulen van Zeeland [1574-1586]. [Uitgegeven door K.Heeringa.]
21606: OORKONDENBOEK VAN HOLLAND EN ZEELAND. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche Huis. Bewerkt door L.Ph.C. van den Bergh.
39820: ZEEMAN, PIETER (1865-1943) - Metingen over het verschijnsel van Kerr bij polaire terugkaatsing op ijzer, kobalt en nikkel. in 't bijzonder over Sissingh's magneto-optisch phaseverschil.
23895: ZELDAM GANSWIJK,D.J.TEN. - Bijdragen tot de geschiedenis van het staatsbestuur in ons vaderland, en meer bijzonder in het gewest Zuid-Holland, gedurende de jaren 1813 tot en met 1845. Eerste deel & Tweede deel, eerste stuk [niet verder verschenen].
16135: BIBLIOTHEEK VOOR ZELFSTUDIE. - Bibliotheek voor zelfstudie.
13158: ZELL,R. - Entwicklungsformen der Territorialgemeinschaft in Vietnam im 19./20. Jahrhundert.
11070: ONZE ZENDINGSVELDEN. - Onze zendingsvelden.
12440: BERIGTEN VAN DE UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING. - Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging. Volume 1-28 and New series, volume 1-3 [wanting title and table of contents of volume 23 only].
14796: ZENKER,E.V. - Der Anarchismus. Kritische Geschichte der anarchistischen Theorie.
14866: ZENKER,E.V. - Gesellschaft.
15859: ZIEGENFUSS,W. [ED.] - Handbuch der Soziologie. Bearbeitet von H.Eichler, O.H. v.d. Gablentz, W.Hellpach, F.A. v.d. Heydte, F.Keiter, L.Kofler, C.Lorenz, H.Maus, G.Mensching, K.Muhs, H.M.Peters, O.Stammer, C.Weiss, G.Weisser, W.Ziegenfuss, F.Zwilgmeyer.
15372: ZIEKTEWET. - Tien jaar Ziektewet 1930 1 maart 1940. Uitgave van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering.
22512: ZIJLSTRA,J. - Economische orde en economische politiek. Een bundel opstellen.
31997: ZILLESEN, CORNELIS (1736-1828) - Wijsgeerige staatshuishoudkunde, bijzonder voor het thans vergroot Koningrijk der Nederlanden ...
20407: ZILLESEN, CORNELIS (1736-1828) - Wysgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financie, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie.
36203: ZILLESEN, CORNELIS (1736-1828) - Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der Vereenigde Nederlanden.
21171: ZILLINGER MOLENAAR,J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het Tractaat van Maastricht.
38694: ZIMMERMAN[N], EBERHARDT AUGUST WILHELM (1743-1815) - De aarde en hare bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen. Een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel. Naar het Hoogduitsch.
12658: ZIMMERMAN,L.J. - Sparen, beleggen en investeren in de economische literatuur.
16606: ZINKWITINDUSTRIE. - 90 Jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960. 90 Ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande 1870-1960.
14233: ZINS,H. - England and the Baltic in the Elizabethan era. Transl. by H.C.Stevens.
15820: ZITELMANN,F.C. - Russland im Friedensvertrag von Versailles... Kommentar nebst einschlagigen Noten.
27695: ZOCCOLI,H. - Die Anarchie. Ihre Verkunder. Ihre Ideen. Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Uebersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Uebersetzung aus dem Italienischen von S.Nacht.
34928: ZOETMULDER,P.J. - De taal van het Adiparwa. Een grammaticale studie van het Oudjavaans.
19032: ZON,H.VAN. - Tachtig jaar RIVM.
10666: ZOON,J.H. - Friesland tussen hoop en vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de Friese welvaart.
11181: ZWAAL,J.VAN DER. - Inlandsch gemeentewezen in Zuid-Sumatra en Javanentransmigratie.
13721: ZWAGER,H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
10036: ZWANIKKEN,W.A.C. - Volkshuisvesting en samenleving. Sociologische beschouwingen over het vraagstuk van de huisvesting, getoetst aan een voorbeeld in de praktijk: Een sociografisch-statistische studie naar de activiteit van de Zuidlimburgse gemeenschap op het terrein van de volkswoningbouw, 1900-1956.

12/15