Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14160: HISS,P.H. - Bali.
14176: HISTOIRE SOCIALE, L'. - Sources et methodes. Colloque de l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud (15- 16 mai 1965).
24864: CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY. - Fourth international conference of economic history, Bloomington 1968. Edited by F.C.Lane.
11946: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review for social history. Volume 1-4 and Supplement on volume 2 [all published].
11947: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International Institute of Social History. Bulletin. Volume 1- 10 [all published].
15312: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review of social history. Volume 1-31 [lacking volume 8, nr 3; volume 19 table of contents; volume 20, nr 1; volume 21 table of contents and index; volume 22; volume 23 table of contents and index; and volumes 24 and 25].
12272: JOURNAL OF AFRICAN HISTORY. - The Journal of African history. Volume 1-3.
13350: HITCHINS,K. - The nationality problem in Austria-Hungary. The reports of Alexander Vaida to Archduke Franz Ferdinand's chancellery.
13349: HITCHINS,K. - Studies in East European social history.
23691: HOCHSTETTER,F. - Geld und Kredit als Storer der modernen Tauschwirtschaft.Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage.
13528: HOCHVERRATS-PROZESS, DER, - wider LIEBKNECHT, BEBEL, HEPNER vor dem Schwurgericht zu Leipzig vom 11. bis 26. Marz 1872. Mit einer Einleitung von W. Liebknecht und einem Anhang. Nach der zweiten Auflage unveranderter Neudruck.
14191: HOCQUART DE TURTOT,E. - Le tiers etat et les privileges.
21973: HODGES,F. - Nationalisation of the mines.
16936: HODSON,H.V. - Economics of a changing world.
10442: HOEDT,T.G.E. - Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen.
41036: HOEFER,J.C.F. - Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus recules jusqu'a 1850-60, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources a consulter. Publiee par MM. Firmin Didot freres.
13455: HOEFNAGELS,H. - Een eeuw sociale problematiek. Van sociaal conflict naar strategische samenwerking.
22182: HOEGEL,H. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
16658: HOEK OSTENDE,J.H.VAN DEN. - De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1972.
16401: HOEKSTRA,J. - De eerste en de tweede Hunsinger codex.
21447: HOEKX,J.A.M. - Inventaris van het archief der parochie Bokhoven.
10521: HOEN,J.J.'T. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
13777: HOETINK,H. [ED.] - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
22273: HOETINK,H.R. - Periculum est emptoris. Beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
39373: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847.
34917: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Sjair Bidasari, een oorspronkelijk Maleisch gedicht, uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
34923: HOEVELL,W.R.VAN. & R.FRIEDERICH. - Beredeneerde beschrijving der Javaansche monumenten van het kabinet van oudheden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Eerste gedeelte.
12681: HOEVEN,P.J.A.TER. - Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt.
34539: HOFFMANN, JOHANN GOTTFRIED (1765-1847) - Die Zeichen der Zeit im deutschen Munzwesen, als Zugabe zu der Lehre vom Gelde und mit besonderer Rucksicht auf den preussischen Staat vorgetragen.
37563: HOFFMANN, JOHANN JOSEPH (1805-1878) - Japansche spraakleer.
12232: HOFFNER,J. - Wirtschaftsethik und Monopole im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert.
10582: HOFMAN,J. - Van zorg en zegen. De Nederlandsche Christelijke Grafische Bond. Zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officieele bescheiden beschreven.
12390: HOFMEYR,S. - Die Boere-Republieke en die volkereg.
22980: HOFSTATTER,R. - Die arbeitende Frau. Ihre wirtschaftliche Lage, Gesundheit, Ehe und Mutterschaft.
33603: HOFSTRA,H.J. - Het vraagstuk van de heffing ineens.
12270: HOFSTRA,S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualitat.
20652: HOGENDORP,G.K.VAN. - OVERMEER,P.C.H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834).
18452: HOGENDORP, DIRK VAN, HERE WRITTEN AS THIERRY DE (1797 -1845) - Du systeme colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagne d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les etablissemens coloniaux et de commerce des Europeens dans les autres parties du monde.
10402: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Bijdragen tot de huishouding van staat, in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. Tweede verbeterde uitgave. Onder toezigt van J.R.Thorbecke.
15953: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Lettres sur la prosperite publique, adressees a un Belge dans les annees 1828, 1829, 1830.
16594: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - [Memoire du 17e avril 1816.]
10680: HOGENDORP,G.K.VAN. - REES,O.VAN. - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland.
18361: HOGENDORP,G.K.VAN. - HOEVEN,H.VAN DER. - Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal?
20665: HOGENDORP,D.VAN. - SILLEM,J.A. - Dirk van Hogendorp (1761-1822). Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt.
17089: HOLLAND,W.L. - Commodity control in the Pacific area. A symposium on recent experience.
41214: HOLLANDER,J.H. - MARSH,E.A.G. - The economic library of Jacob H.Hollander, Ph.D. Privately printed.
34904: HOLLANDER,J.J.DE. - Manik Maja, een Javaansch gedicht.
12853: HOLLANDER,J.J.DE. - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie. Vierde, omgewerkte uitgave.
33995: BEANTWOORDINGE VAN DEN STATEN VAN HOLLANDT. - Beantwoordinge van den Staten van Hollandt: ghesonden aen den schoudt, burghermeesteren, schepenen ende raden der stadt Utrecht. Op zeeckere missive, op heurluyder naem ghemaeckt ende aenden Staten voornoemt ghesonden.
34009: RECHT DER SOUVERAINITEYT VAN HOLLANDT, - Het recht der souverainiteyt van Hollandt, ende daer tegens de welgefundeerde redenen; by de heeren Staten Generael, syn Hoogheydt, ende den Raet van Staten, tot weder-legginge vande Hollantsche souverainiteyt by-gebracht ...
37602: NAERDER VERCLARINGHE VAN STATEN VAN HOLLANDT. - Naerder verclaringhe van Staten van Hollandt, waer by int corte verthoont wort, dat de poincten by henluyden aen zijne Excie. binnen Dordrecht versocht, zijn noottelick voorde welstant der landen, en dat sonder het onderhout der selver, de landen daerinne niet gheconserveert en moghen worden.
34893: HOLLE,K.F. - Kawi-oorkonden. Facsimile met transscriptie van een inscriptie op koperen platen van 782 en 1295 van Caka (Ao. Di. 856 en 1369).
13432: HOLLEMAN,F.D. - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri). Een onvoltooide studie.
14058: HOLLEMAN,J.F. - Chief, council and commissioner. Some problems of government in Rhodesia.
18744: HOLSTI,K.J. - International politics. A framework for analysis.
19623: HOLTUS,W. - Celebes. Onbekende gebieden en volken.
19974: HOLZMANN,M. & H.BOHATTA. - Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1926. [With: Deutsches Pseudonymen-Lexikon.]
14934: HOMMES,T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen. Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anlaszlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832.
14556: REVOLTE DE LA HONGRIE. - La Revolte de la Hongrie. Les Temps Modernes, vol.12, nos 129-131.
12085: HONIG,E. - Transvaal. Novellen aus dem neuen Russland.
16368: HOOFT, PIETER CORNELISZOON (1581-1647) - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van Leicester. De vierde druk, naar des schryvers eigen handtschrift op ontallyke plaatzen verbetert, met des zelfs leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen versiert.
41157: HOOFT,P.C. - LEENDERTZ,P. - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
16046: HOOFT,P.C. - CORNELISSEN,J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17de eeuw.
20451: HOOG,G. - Histoire du catholicisme social en France. De l'encyclique Rerum novarum a l'encyclique Quadragesimo anno.
22053: HOOG,P.H.VAN DER. - De bestrijding der geslachtsziekten.
18980: HOOGEVEEN,H. - De toekomstmaatschappij.
12896: HOOGEWERFF,G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien.
33189: PROPOSITIE VAN SYNE HOOGHEID. - Propositie van Syne Hoogheid [Willem IV, prince of Orange] ter vergaderingen van haar Hoog Mogende en haar Edele Groot Mog. Gedaan, tot redres en verbeeteringe van den koophandel inde republicq.
22070: HOOGLAND,J. - Landbouwcooperatie in het bijzonder cooperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden in Nederland.
37033: HOOP,A.N.J.T.A T.VAN DER. - Megalithic remains in South-Sumatra. Translated by W.Shirlaw.
15189: HOOVER,C.B. - The economic life of Soviet Russia. [Reprinted.]
10993: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,J.H. - De 'goddelijke gast' op Bali. I bagoes diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal.
17476: HOPKINS,H. - Egypt the crucible. The unfinished revolution of the Arab world.
21145: HORECAF. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Cafe- en Aanverwante Bedrijven 'Horecaf', op 4 October 1930.
24499: HORN,W. - Erfurts Stadtverfassung und Stadtwirtschaft in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. Ein Beispiel zur Verfassungsgeschichte und Sozialpolitik der deutschen Stadte.
15692: HOROWITZ,D.L. - The Italian labor movement.
21822: HORST,R. - Thuislozen.
37805: L'HOSPITAL,M.DE. - DUPRE LASALE,E. - Michel de l'Hospital avant son elevation au poste de Chancelier de France [1505-1560].
18109: HOSZOWSKI,S. - Les prix a Lwow (XVIe-XVIIe siecles). Traduit du polonais.
22982: HOUDOY,R.J.A. - De la condition et de l'administration des villes chez les Romains. Des communes et des sections de communes considerees comme personnes morales.
19523: HOUTEN,H.R.VAN. - Egypte's internationaal statuur sedert het begin van de negentiende eeuw.
11637: HOUTEN,S.VAN. - De wet der causaliteit in de sociale wetenschap.
14134: HOUTEN,S.VAN. - Liberaal of pauselijk staatsbeleid.
32632: HOUTHAKKER,H.S. & L.D.TAYLOR. - Consumer demand in the United States, 1929-1970.
28128: HOUTTE,H.VAN. - Histoire economique de la Belgique a la fin de l'ancien regime.
20874: HOUTTE.J.A.VAN. - Het ontstaan van de grote internationale markt van Antwerpen op het einde der Middeleeuwen.
16118: HOUVEN,G.VAN DER. - 't Begon op Oostenburg. Gedenkschrift van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, afdeling Amsterdam.
11576: HOUVEN,G.VAN DER. - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers-bond 1886-1936.
10994: HOVEN,W. - De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
18985: HOVING,J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen ...
11714: HOVY,J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
21072: HOWALD,O. - Einfuhrung in die Agrarpolitik unter besonderer Berucksichtigung der schweizerischen Verhaltnisse.
19516: HOWARD,W.E.H. - Public administration in Ethiopia. A study in retrospect and prospect.
15998: HOWELL,G. - The conflicts of capital and labour historically and economically considered. Being a history and review of the trade unions of Great Britain ... Second and revised edition, brought down to date.
40799: HOWLETT, JOHN (1731-1804) - The insufficiency of the causes to which the increase of our poor, and of the poor's rates have been commonly ascribed; the true one stated; with an enquiry into the mortality of country houses of industry, and a slight general view of Mr. Acland's plan for rendering the poor independent.
15190: HUBBARD,L.E. - Soviet money and finance.
10822: HUBERT,E. - Les Pays-Bas espagnols et la Republique des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traite d'Utrecht (1648-1713). La question religieuse et les relations diplomatiques.
14023: HUBERT,R. - Esquisse d'une doctrine de la moralite.
16682: HUDITA,I. - Repertoire des documents concernant les negociations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siecle (1636-1683).
21778: HUDSON,G.F. & R.LOWENTHAL & R.MACFARQUHAR. - The Sino-Soviet dispute. Documented and analysed.
12789: HUENDER,W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
40163: HUFELAND, GOTTLIEB (1761-1817) - Neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst, durch Prufung und Berichtigung ihrer Hauptbegriffe von Gut, Werth, Preis, Geld und Volksvermogen, mit ununterbrochener Rucksicht auf die bisherigen Systeme.
10378: HUFFER,M. - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574.
21964: HUFFNAGEL,G.E. - Op weg naar geleide economie. Ruime beschouwingen over het herstel van het Nederlandsche volksvermogen.
10925: HUIBREGTSE,K. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel.
37843: HUIJGERS,A.H.H.M. - Landhuizen van Curaao.
22956: STATISTIEK VAN DE HUISGEZINNEN. - Statistiek van de huisgezinnen, huizen en inwoners van de gemeenten van het Rijk en hare voornaamste onderdeelen.
19928: HUISINDUSTRIE. - Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie.
25715: HUITEMA,W.K. - De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra. Met een inleiding tot hare geschiedenis op Java en Sumatra.
20852: HUIZENGA,L.H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40.
10619: HUIZINGA,G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
16990: HUIZINGA,J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
21511: HUIZINGA,J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhundert. Ihre soziale Grundlagen und nationale Eigenart. [Drei Votrtrage...]
18154: HUIZINGA,J. - Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur. Rede...
14106: HUIZINGA,J. - Tien studien.
16095: HUIZINGA,J. - EXULI AMICO HUIZINGA - historico amici non historici die VII mensis decembris anni MCMXLII.
16992: HUIZINGA,J. - VERMEULEN,E.E.G. - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis.
14266: HULSEWE,A.F.P. - Verkenningen in de geschiedenis van de Chinese maatschappij. Rede ...
22107: HULSHOFF GZ.,B. - De cheque uit een economisch en juridisch oogpunt beschouwd.
14960: HULSHOFF POL,D.J. - Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.
21928: HULSHOFF POL,D.J. - Het recht van den inlander op zelf-regeeren en zijn economische ontwikkeling.
10995: HULSTIJN,P.VAN. - Van Heutsz en de buitengewesten.
12455: HULTEN,I.E.VAN. - Stijging en daling in een modern grootbedrijf. Onderzoek naar de sociale stratificatie en sociale mobiliteit bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
29992: HUME, DAVID (1711-1776) & RICHARD CANTILLON (1697-1734) & ANGE GOUDAR (1708-1791) & OTHERS. - Discours politiques.
35956: HUME,D. - FORBES,D. - Hume's philosophical politics.
19775: HUME,D. - TWEYMAN,S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
16949: HUME,D. - WILBANKS,J. - Hume's theory of imagination.
33943: HUME, DAVID (1711-1776) - Essays and treatises on several subjects ... In four volumes.
41234: HUMPERT,M. - Bibliographie der Kameralwissenschaften.
14550: JUSTICE FOR HUNGARY. - Justice for Hungary. Review and criticism of the effect of the treaty of Trianon. By A.Apponyi, A.Berzeviczy, O.Eottevenyi, F.Fodor, B.Foldes, E.Horvath, G.Lukacs, E.Nagy, J.Wlassics.
12271: HUNOLD,A. [ED.] - Afrika und seine Probleme. Aufsatze von W.Sulzbach, Th.Molnar, W.Drascher [a.o.].
13575: HUNTER,G. - The new societies of tropical Africa.
18745: HUNTER,M. - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South Africa. Second edition. [Reprinted.]
11978: HUNTER,R. - Violence and the labor movement.
15269: HUTCHINS,B.L. & A.HARRISON. - A history of factory legislation. With a preface by S.Webb. Second edition, revised, with a new chapter.
13994: HUTCHISON,K. - The decline & fall of British capitalism.
13684: HUYGENS,C. - BACHRACH,A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687. A pattern of cultural exchange. Volume 1 [niet verder verschenen]: 1596-1619.
12872: HUYSMANS,G.W.M. - Termijnhandel in valuta.
18474: LIN YUEH-HWA. - The golden wing. A sociological study of Chinese familism.
13848: IDENBURG,P.J. - Geschiedenis der Nederlandse statistiek.
22546: IDENBURG,P.J.A. - Over de grondgedachte van de 'clausula rebus sic stantibus' in het volkenrecht.
10997: IDO,V. (H.VAN DE WALL.) - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 3e/2e druk.
18182: IDSINGA, SACO HERMAN VAN (1714-1779). - Het staats-recht der Vereenigde Nederlanden vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de bisschoppen van Utrecht en volgende princen. Van 't midden der XI. tot het einde der XVI. eeuw ...
10307: BRUINBOEK II. - Dimitroff contra Goering. Onthullingen over de werkelijke brandstichters van den Rijksdag. Ingeleid door D.N.Pritt. Bijdragen van R.Rolland, T.Dreiser, G.Dimitroff en L.Feuchtwanger.
11350: IJZERMAN,A.W. - Het revolutiejaar en het communistisch manifest van Marx en Engels.
11351: IJZERMAN,A.W. & J.OUDEGEEST JR. - Strijdmateriaal (verkiezingen 1929).
12087: ILJIN,I. [ED.] - Welt vor dem Abgrund. Politik, Wirtschaft und Kultur im kommunistischen Staate. Nach authentischen Quellen.
18629: ILJIN,M. - Funf Jahre, die die Welt veranderen. Erzahlung vom grossen Plan. [Vom Autor fur Deutschland bearbeitete Ausgabe.] 1.-18. Tausend.
14549: IMER,F. - La colonie francaise ancienne commune huguenote de Berne.
38621: IMMERZEEL,J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door C.H.Immerzeel, en C.Immerzeel.
19449: ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tweede druk. [Edited by] J.Paulus, D.G.Stibbe, S. de Graaff, C.Spat, J.Stroomberg, F.J.W.H.Sandbergen.
36919: AARDRIJKSKUNDIG EN STATISTISCH WOORDENBOEK VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indie, bewerkt naar de jongste en beste berigten.
18069: CULTUREEL INDIE. - Cultureel Indie. Onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Amsterdam. Volume 1-8 [all published].
31494: ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tweede druk. [Edited by] J.Paulus, D.G.Stibbe, S. de Graaff, C.Spat, J.Stroomberg, F.J.W.H.Sandbergen. Aanvullingen en wijzigingen [Supplements].
38592: INDISCHE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel 4-30 [1855-85].
17098: MASYARAKAT INDONESIA. - Vol.1, nr 2 and vol.2, nr 1 and 2.
13253: INDONESIE. - Indonesie. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied. Jrg.1, nr 1-3; jrg.2; jrg.3, nr 1-5; jrg.4, nr 2 en 6; jrg.5.; jrg.6, nr 1-4 en 6; jrg.7; jrg.8, nr 4; jrg.9, nr 3-6; jrg.10, nr 1-5.
16283: INGRAM,J.K. - A history of political economy.
14783: INKELES,A. - Social change in Soviet Russia.
12826: JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE. - The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Volume 56, 58, 59, 61-67.
15034: BIJDRAGEN VAN HET STATISTISCH INSTITUUT. - Bijdragen van het Statistisch Instituut. Tweede-zesde en achtste jaargang.
15761: COMMUNIST INTERNATIONAL. - Thesen und Resolutionen des III. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale (Moskau, 22. Juni bis 12. Juli 1921.).
23811: COMMUNIST INTERNATIONAL. - Manifest, Richtlinien, Beschlusse des Ersten Kongresses. Aufrufe und offene Schreiben des Exekutivkomitees bis zum Zweiten Kongress.
15797: INTERNATIONAL, FIRST. - - The International 1864-1924.
15726: INTERNATIONAL, SECOND. - - Internationaler Sozialisten-Kongress zu Stuttgart 18. bis 24. August 1907.
15748: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Die Einheit der Arbeiterklasse. Bericht uber das Organisationsproblem erstattet der Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale vom Sekretariat der S.A.I. Deutsche Ausgabe. Hrsg. vom Vorstande der S.P.D.
15727: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Protokoll des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresses in Hamburg 21. bis 25. Mai 1923. Nach der stenograhischen Aufnahme herausgegeben vom Sekretariat der Sozialistischen Arbeiterinternationale.
15731: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Fourth congress Vienna 1931. Reports and proceedings.
15732: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Fourth congress Vienna 1931. Berichte und Verhandlungen.
15733: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Affiliated parties - Parties in other countries. Reports submitted to the Fourth Congress of the Labour and Socialist International, Vienna, July 1931, by the Secretariat of the L.S.I. Printed as manuscript only.
15734: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Vierte internationale Frauenkonferenz der S.A.I. Wien, 23.-25. Juli 1931. Bericht des Sekretariats an die Frauenkonferenz und Protokoll der Verhandlungen der Frauenkonferenz.
15735: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. [By] Friedrich Adler, R.Abramowitsch, Leon Blum, Emile Vandervelde.
15737: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Nach der deutschen Katastrophe. Die Beschlusse der S.A.I. in Paris, August 1933, und die Rede des Berichterstatters Otto Bauer.
15736: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Le proces de Moscou et l'Internationale Ouvriere Socialiste. [By] F.Adler, R.Abramovitch, L.Blum, E.Vandervelde.
15728: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Second congress of the Labour & Socialist International at Marseilles, 22nd to 27th August, 1925. First part: Report of the Secretariat. Second part: Congress report.
15729: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Dritter Konkress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale Brussel 5. bis 11. August 1928. Berichte und Verhandlungen.
15730: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Die Juedische Arbeiterschaft in Palastina. Aufgabe und Werk. Dem Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, Brussel 1928 unterbreitet vom Judischen Sozialistischen Arbeiterverband Poale-Zion (vereinigt mit dem Z.S. Verband).
16774: INTERNATIONAL, FIRST. - - Proces de l'Association Internationale des Travailleurs. Premiere et deuxieme commissions du bureau de Paris. Deuxieme edition, publiee par la Commission de propagande du Conseil federal parisien de l'Association internationale des Travailleurs.
41096: INTERNATIONAL, FIRST. - Repertoire international des sources pour l'etude des mouvements sociaux aux XIXe et XXe siecles. La Premiere Internationale. I. Periodiques 1864-1877. II & III: Imprimes 1864-1876. Actes officiels du Conseil General et des Congres et Conferences de l'Association Internationale des Travailleurs.
10067: COMMUNIST INTERNATIONAL. - Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale
16001: REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. - Revue economique internationale. Year I, vol.2, nr 1-2 (June-July 1904); year II, vol.1, nr 1-3 (January-March 1905); year III, vol.2-4 (April-December 1906); year IV, vol.3-4 (July-December 1907); year V, vol.1-2 and vol.4, nr 2 (January-June and November 1908); year VI, vol.1-2, vol.3, nr 1 and vol.4 (January-July and October-December 1909); years VII-IX (1910-12); year X, vol.1-3 (January-September 1913).
17191: IRSAY,S.D'. - Histoire des universites francaises et etrangeres des origines a nos jours.
17125: ISACKER,K.VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
22469: ISHWARAN,K. - Family life in the Netherlands.
27555: ISSAIEFF, ANDREI ALEKSEEVIC (1851-1924) - Der Sozialismus und das offentliche Leben. Aus dem Russischen ubersetzt.
15357: ITERSON,W.VAN. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
15407: JAANUS,H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605).
11709: ECONOMISCH-HISTORISCH JAARBOEK, - Economisch-historisch jaarboek [vanaf deel 33: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek]. Uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
13671: OFFISIELE JAARBOEK - van die Unie en van Basoetoland, Betsjoeanaland-protektoraat en Swaziland. No. 26- 1950.
12526: OFFISIELE JAARBOEK - van die Unie en van Basoetoland, Betsjoeanaland-Protektoraat en Swaziland. No. 28- 1954-55.
16536: JACOB,E.H.S'. - Cheribon? Enkele aanteekeningen bij de concept-overeenkomst van 15 November 1946.
10444: JACOB,E.H.S'. - Landsdomein en adatrecht.
22555: JACOB,E.H.S'. - - Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
21890: JACOB,H.T.S'. - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij.
30985: JACOBS,J. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Eene bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
38784: JACOBS,J. - Eenigen tijd onder de Baliers. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiene, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
31503: JACOBS, ALETTA HENRIETTE (1854-1929) - De economische toestand der vrouw. Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie. Naar het Engelsch van Charlotte Perkins Stetson.
22997: JACOBSON,J. - Een ernstig woord tot zijne landgenooten,
23043: JACOBSON,J. - - 3 pamfletten n.a.v. geschriften van Joseph Jacobson.
19923: JACQUEMYNS,G. - Histoire de la crise economique des Flandres (1845-1850).
17882: JACQUOT,E. - Essai d'une statistique agronomique de l'arrondissement de Toul (departement de la Meurthe).
14288: JAGER,J.L.DE. - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
10445: JAGT,M.B.VAN DER. - Memoires.
39455: JAKOBSON, ROMAN (1896-1982) - Remarques sur l'evolution phonologique du russe comparee a celle des autres langues slaves.
16683: JAKOWENKO,B. - Ein Beitrag zur Geschichte des Hegelianismus in Russland.
14754: JAKSCH,W. - - Wenzel Jaksch. Sucher und Kunder. Herausgeber: Seliger-Gemeinde, Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. [Redaktion: K.Kern.]
19255: JAMES,E. - Histoire de la pensee economique au XXe siecle.
12145: JAMES,E. - Histoire sommaire de la pensee economique. 2e edition revue et augmentee.
36666: JAMMES,P. - Le bucher bibliographique. Collection de livres condamnes poursuives et detruits.
23845: JANN,A. - Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom 15. bis ins 18. Jahrhundert.
11001: JANSEN,A. - Vaststelling en verantwoording van de Indische begrooting, 1814-1932.
11354: JANSEN,J.A.J. - De Fransche wet van 28 juli 1894 tegen het anarchisme.
10703: JANSEN,J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
11625: JANSEN,L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614-1964.
15485: JANSEN,L. - De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het koopmanshandboek van Jacques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
23853: JANSEN,M. - Partija Socialistoj-Revolucionerov posle oktjabr'skogo perevorota 1917 g. Dokymenty iz archiva P.S.-R. The Socialist-Revolutionary Party after October 1917. Documents from the P.S.-R. archives. Selected, annotated and with an outline of the history of the party during the post-revolutionary period. [In Russian.]
15539: JANSMA,T.S. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondie.
16491: JANSMA,T.S. - Het vraagstuk van Hollands welvaren tijdens hertog Philips van Bourgondie. Rede ...
11809: JANSSEN,C.(P.W.) - Les origines de la reforme des Carmes en France au XVIIe siecle.
23880: JANSSEN,L.J.F. - De Gorinchemse muurschilderijen.
14010: JANTKE,C. & D.HILGER [ED.] - Die Eigentumslosen. Der deutsche Pauperismus und die Emanzipationskrise in Darstellungen und Deutungen der zeitgenossischen Literatur.
30158: TREATY OF PEACE BETWEEN CHINA AND JAPAN. - Les 21 demandes et les traites et accords du 25 mai 1915 entre la Chine et le Japon. Textes et documents.
31339: JAPIKSE,N. - Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Eerste deel: 1576-1577.
35341: JAPIKSE,N. - Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Vijfde deel: 1585-1587.
13176: JAPON. - Le Japon au XIe Congres International des Sciences Historiques a Stockholm. L'Etat actuel et les tendances des etudes historiques au Japon.
15001: JAQUET,L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
15765: JASNY,N. - DEGRAS,J. & A.NOVE. [ED.] - Soviet planning. Essays in honour of Naum Jasny.
14217: JAUDON,P. - De la condition des bouilleurs de cru.
12412: JAURES,J. - Histoire socialiste de la Revolution francaise. Edition revue par A.Mathiez. Volumes 1-7 [of 8].
13177: JAURES,J. - L'Armee nouvelle.
12046: JAURES,J. - Die neue Armee. Erstes und zeites Tausend.
11857: JAURES,J. - L'Organisation socialiste de la France. L'Armee nouvelle. Reedite par l'Humanite.
12932: JAURES,J. - RAPPOPORT,C. - Jean Jaures. L'Homme, le penseur, le socialiste.
11355: JAURES,J. - HARMS,H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
11087: PROVINCIE WEST-JAVA. - Jaarverslag 1928.
18958: JELGERSMA,G. - CARP,E.A.D.E. - Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
30167: JENSCH,A.W. - Gedenkschrift bij het 25 jaar bestaan van den Nederlandschen Schildersgezellenbond 1893 1 October 1918.
22849: JEUGDGEVANGENISSEN. - Praeadviezen over jeugdgevangenissen (Borstal-inrichtingen) 1926 (met de discussies).
20179: JEVONS, WILLIAM STANLEY (1835-1882) - Methods of social reform and other papers.
22690: JEVONS,W.S. - Methods of social reform.
21412: JEVONS,W.S. - Geld und Geldverkehr. Autorisirte Ausgabe.
12580: JOHANNA VAN CONSTANTINOPEL. - LUYKX,T. - Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven (1199/1200-1244). Haar regeering (1205-1244), vooral in Vlaanderen.
13244: JOHN OF JENSTEIN. - WELTSCH,R.E. - Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, humanism and reform in pre-Hussite Prague.
16260: JOHNSON,A.R. & R.W.DEAN & A.ALEXIEV. - East European military establishments: The Warsaw Pact Northern Tier.
17456: JOHNSON,H.M. - Sociology: a systematic introduction. [Sixth impression.]
12545: JONES,N.S.C. - The anatomy of Uhuru. An essay on Kenya's independence.
11356: JONG,A.DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
30189: JONG,A.DE. - Oorlog tegen Hitler-Duitschland?
17967: JONG,A.M.DE. - De gouden standaard. Rede...
12873: JONG,A.M.DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958. Een historische studie.
18427: JONG,C.DE. - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland.
18627: JONG,F.DE. - Het heden - onhistorisch? Rede ...
10583: JONG,F.DE. - Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
20973: JONG,H.W.DE. - Dynamische concentratietheorie.
11003: JONG,J.DE. - Het geestesleven der volken van Indonesie.
16467: JONG,L.DE. - De Duitse vijfde colonne in de Tweede Wereldoorlog.
16537: JONG,S.DE. - Een Javaanse levenshouding.
15439: JONG,T.P.M.DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
21823: JONG VAN BEEK EN DONK,B.DE. - Praktijk der woningwet.
39770: JONG,A.M.DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank beschreven in opdracht van de directie [1814-1914].
15583: JONGBLOED,A. - Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie.
12919: JONGE,J.A.DE. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
16538: JONGE,B.C.DE. - Herinneringen. Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
13685: JONGE,J.K.J.DE. - Geschiedenis van de diplomatie gedurende den Oostenrijkschen successie-oorlog en het congres van Aken (1740-1748).
11578: JONGE,K.DE. & L.EBELING & V.V.D.BERG. - Vijftig jaren N[ederlandse] V[ereniging] v[an] F[abrieks] A[rbeiders] - A[lgemene] B[edrijfsgroepen] C[entrale] 1907-1957.
11004: JONGELING,M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942.
21891: JONGH,B.H.DE. - Beschouwingen over eenige effecten- en credietvormen in hun beteekenis voor de financiering der onderneming.
17983: JONGKEES,A.G. - - Excursiones mediaevales. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.G.Jongkees door zijn leerlingen.
16633: JONGMAN,C.D. - De Nederlandse geldmarkt.
31992: JONKER,J.C.G. - Bimaneesche texten.
11007: JONKERS,A. - Welvaartszorg in Indonesie. Een geschiedenis en een perspectief.
21909: JONKERS,W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid.
14162: JONKMAN,J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memoires.
31458: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente.
10195: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegien tot 1811.
23021: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van ontbonden vereenigingen en commissien, berustende in het depot van 's rijks archieven in Drente.
10170: JOOSTING,J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr.L.Oldenhuis Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen.
10789: JOOSTING,J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel 1: 1412-1633 [niet verder verschenen].
23017: JOOSTING,J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente.
35734: JORIS, DAVID (C.1501-1556) - t'Wonder-boeck: waer in dat van der werldt aen versloten gheopenbaert is. Wie een der ick (segt de Heere) senden sal, ontfangt in mynen naem, die ontfanght my: wie my ontfanght, ontfanght den die my ghesonden heeft. Hoochghelovet moet hy sijn, die als een ambassatoer ghesonden komt, inden name des Heeren. Opt nieuw ghecorrigeert unde vermeerdert by den autheur selve: int jaer 1551.
10825: JORISSEN,T. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden [1791-1795].
34806: JORISSEN,T. - De patriotten te Amsterdam in 1794.
22448: JOSEPHUS JITTA,A.C. - De methode der ordening historisch en dogmatisch.
11009: JOSSELIN DE JONG,P.E.DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. (Third impression).
11912: JOURDAIN,E. - Du Francais aux parlers creoles.
16346: ECONOMIC JOURNAL. - Index to the Economic Journal, the Journal of the Royal Economic Society, volumes 21-30 (1911-1920 inclusive) [and] volumes 31-40 (1921-1930 inclusive).
11759: MONUMENTA JUDAICA. - 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im Kolnischen Stadtmuseum. Handbuch. Katalog.
39991: JUGLAR, CLEMENT (1819-1905) - Y a-t-il des periodes pour les mariages et les naissances comme pour les crises commerciales?
24313: JUILLARD,E. - La vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace. Essai de geographie sociale. 2e edition (corrigee).
38773: JULIN,A. - Les grandes fabriques en Belgique vers le milieu du XVIIIe siecle (1764). Contribution a la statistique ancienne de la Belgique.
12409: JUNG,C.G. - Psychologie und Erziehung. Analytische Psychologie und Erziehung. Konflikte der kindlichen Seele. Der Begabte.
37872: JUNGSLAGER,G. - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indie in de jaren twintig.
34095: JURIEU,P. - KAPPLER,E. - Bibliographie critique de l'oeuvre imprimee de Pierre Jurieu (1637-1713).
18680: JURIEU,P. - KNETSCH,F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge.
15849: JURSCH,H. - Zehn Jahre Deutsche Kommunal-Giroorganisation. Denkschrift.
15150: JUST,R. - Die Geldinflation, mit besonderer Berucksichtigung der Geldpolitik der Schweiz wahrend des Weltkrieges.
18996: JUST DE LA PAISIERES,G.A.A. - Industrieel Nederland.
38771: JUSTE,T. - Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Etude sur la minorite, l'emancipation et l'avenement de Charles-Quint a l'Empire.
15588: JUSTE,T. - Les progres de la puissance russe. Pierre le Grand, son regne et son testament.
12546: KAAYK,J. - Education, estrangement and adjustment. A study among pupils and school leavers in Bukumbi, a rural community in Tanzania.
11088: PROVINCIE DJEUNG KABOEPATEN. - Provincie Djeung Kaboepaten.
15562: KADT,J.DE. - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
10525: KADT,J.DE. - Uit mijn communistentijd.
16121: KADT,J.DE. - Verdediging van het Westen. Een bundel essays.
34841: KAHLER,H. - Sichule Texte.
19245: KAHN,H. & A.J.WIENER. - The year 2000. A framework for speculation on the next thirty-three years.
19705: KAHN,O.H. - Reflections of a financier. A study of economic and other problems.
11010: KALSHOVEN,L.G.E. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesie.
24630: KALSHOVEN,A. - De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756.
10132: KALVEEN,C.A.VAN. - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517. De resignatie van bisschop Frederik van Baden.
38040: KAMERBEEK,J.C. - BREMER,J.M. & S.L.RADT & C.J.RUIJGH. - Miscellanea tragica in Honorem J.C.Kamerbeek.
39031: KAMERLINGH ONNES, HEIKE (1853-1926) - Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde.
17569: KAMITATU,C. - La grande mystification du Congo-Kinshasa. [Second edition.]
15358: KAMPHUISEN,P.W. - Koning en minister. Een staatsrechtelijke studie.
20857: KAMPINGA,H. - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
20663: KAN,J.VAN. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indie en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
14313: TWENTSCH KANALENPLAN. - Twentsch kanalenplan. Ontwerp voor de verbetering van de kanalen van de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij ...
40038: KANN,H.J. - De militie en het militair bestuur gedurende het tijdvak der Unie van Utrecht 1579-1795.
28901: KANT, IMMANUEL. - BOUTERWEK, FRIEDRICH (1766-1828) - Immanuel Kant. Ein Denkmal.
14030: KANT,I. - HAENSEL,W. - Kants Lehre vom Widerstandsrecht. Ein Beitrag zur Systematik der Kantischen Rechtsphilosophie.
14031: KANT,I. - LISSER,K. - Der Begriff des Rechts bei Kant. Mit einem Anhang uber Cohen und Gorland.
12050: KRISE DES KAPITALISMUS. - Die Krise des Kapitalismus. und die Aufgabe der Arbeiterklasse. Von Max Seydewitz, Gg. Engelbert Graf, Eduard Weckerle, Max Adler, Franz Petrich.
21018: KAPLAN,A.D.H. - Big enterprise in a competitive system.
17325: KAPLUN-KOGAN,W.W. - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki. Nach russischen Zeitungen.
15151: KAPPELI,R.B. - Der Notenbankausweis in Theorie und Wirklichkeit.
12562: KAPPEN,O.VAN. - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-c.1750).
15803: KARDELJ,E. - Les problemes de la politique socialiste dans les campagnes. Traduit du serbo-croate par N.Strugar et L.Berrin.
11012: KARTINI,A. - Lettres. Java en 1900. Choisies et traduites par L.C.Damais. Introduction et notes de J.Cuisinier.
11013: KARTINI,A. - VIERHOUT,M. - Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
17091: KARTINIFONDS. - Jubileum-verslag uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging Kartinifonds te 's-Gravenhage 1913 - 27 Juni - 1938.
11979: KARWEHL,H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesens. Mit besonderer Berucksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
11014: KASTELEYN,J.S.C. - Open brief aan de commissie der Tweede Kamer belast met het uitbrengen van een rapport omtrent de dd. 15 maart 1916 overgelegde bescheiden terzake van het ontwerp koelie- ordonnantie van Mr A.F. van Blommestein.
17984: KATKOV,M.N. - KATZ,M. - Mikhail N.Katkov. A political biography 1818-1887.
37886: KATS,J. - Sang hyang Kamahayanikan. Oud-Javaansche tekst met inleiding, vertaling en aanteekeningen.
11015: KATZ,R. - Heitere Tage mit braunen Menschen.
15284: ALLGEMEINE ENCYCLOPADIE FUR KAUFLEUTE. - Allgemeine Encyclopadie fur Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbtreibende oder vollstandiges Worterbuch uber das Gesammtgebiet des Handels und der Industrie ... Fur den praktischen Bedarf eingerichtet mit wissenschaftlicher Begrundung. Zwolfte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage. Herausgegeben von C.Noback und F.Noback. Fortgesetzt von F.Steger.
38330: KAUTSKY,K. - Der Kampf gegen den Geburtenruckgang. Kapitalistische oder sozialistische Geburtenpolitik?
12000: KAUTSKY,B. - Friedrich Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky. Zweite, durch die Briefe K.Kautskys vervollstandigte Ausgabe von Aus der Fruhzeit des Marxismus.
15740: KAUTSKY,K. - Erinnerungen und Erorterungen. Hrsg. von B.Kautsky.
13230: KAUTSKY,K. - Etyka w swietle materjalistycznego pojmowania historji. Szkic. Z upowaznienia autora tlumaczyl A.Warski.
12049: KAUTSKY,K. - Karl Marx' oekonomische Lehren. Gemeinverstandlich dargestellt und erlautert. Funfte unveranderte Auflage.
14757: KAUTSKY, KARL (1854-1938) - Die Klassengegensatze von 1789. Zum hundertjahrigen Gedenktag der grossen Revolution.
23768: KAUTSKY, KARL (1854-1938) - Die materialistische Geschichtsauffassung.
13966: KAUTSKY, KARL (1854-1938) - Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von den Hussiten bis zum Volkerbund.
13529: KAUTSKY,K. - Die Vereinigten Staaten Mitteleuropas.
12700: KAUTSKY,K. - Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft.
10054: KAUTSKY, KARL (1854-1938) - Die Vorlaufer des neueren Sozialismus.
12035: KAUTSKY JR.,K. - August Bebels Briefwechsel mit Karl Kautsky.
12509: KAUTSKY,K. - BLUMENBERG,W. - Karl Kautskys literarisches Werk. Eine bibliographische Uebersicht.
13008: KEESSEL,D.G.VAN DER. - Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam ... Editio nova ...
37852: KEIJMEL,P.D. - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 I. Het kwartier van Nijmegen.
11913: KEILER,H. - American shipping. Its history and economic conditions.
16284: KEILHAU,W. - Die Wertungslehre. Versuch einer exakten Beschreibung der okonomischen Grundbeziehungen.
14011: KEIZER,W. - The Soviet quest for economic rationality and its conflict with the political aims of the communist party leadership in the Soviet economy: 1953-1967.
16311: KELLER,B. - Das Armenwesen des Kantons Zurich vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Armengesetz des Jahres 1836.
17749: KELLER,E. - Der Finanzhaushalt der Stadt Baden.
12547: KELLERMANN,A.G. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie perspektief.
22858: KELLY,R.W. - Training industrial workers.
13748: KEMP,P.H.VAN DER. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
11016: KEMP,P.H.VAN DER. - Oost-Indie's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
14163: KEMP,P.H.VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
17326: KENNAN,G.F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
16261: KENNAN,G.F. - Soviet-American relations, 1917-1920. [Volume 1: Fourth printing.]
38042: KENTER,L.P. - M. Tullius Cicero De legibus. A commentary on book I.
12664: KERKHOVEN,C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van den werkcyclus en de samenstelling daarvan.
20599: KERLING,N.J.M. - Commercial relations of Holland and Zeeland with England from the late 13th century to the close of the Middle Ages.
12791: KERN,H. - De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in Indonesie en Polynesie.
35902: KERN,R.A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Java.
11400: NIEUWE KERN. - De Nieuwe Kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap. Red. J.de Kadt en S.Tas. Jrg.1, nr 8; jrg.2, nr 1-3, 5, 10 en 12; jrg.4, nr 1-11.
12835: KERNKAMP,G.W. - Acta et decreta Senatus. Vroedschapsresolutien en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie [-1815].
12563: KERNKAMP,G.W. - Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
19348: KERNKAMP,G.W. - De sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch- Zweedschen oorlog van 1644-1645.
21849: KERNKAMP,G.W. - Van Wagenaar tot Fruin. Rede ...
19221: KERNKAMP,J.H. - De handel op den vijand 1572-1609. Deel 1: 1572-1588.
17145: KERNKAMP,J.H. - De handel op den vijand [1572-1609].
22730: KERR,C. - Marshall, Marx and modern times. The multi-dimensional society. The Marshall Lectures 1967-68.
10354: KERSBERGEN,L.C. - Geschiedenis van het St Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
41123: KERSSEMAKERS,A.L. - Social liberation from the French Revolution to the middle of the twentieth century. Some 9.000 printed books and pamphlets ...
10381: KERVYN DE LETTENHOVE,J. - Codex Dunensis sive diplomatum et chartarum medii aevi amplissima collectio.
10380: KERVYN DE LETTENHOVE,J. - Chroniques relatives a l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne.
18255: KESSEL,P.J.VAN. - Roomse prelaten en voormalige protestantse kerken in de Bataafse tijd.
24470: KESSLER,G.A. - Monetaire diagnose en therapie. Een selectie uit het werk van ...
24473: KESSLER,G.A. - - Zoeklicht op beleid. Opstellen aangeboden aan ...
16539: KESTEREN,G.E.VAN. - Vlugschriften over Indische aangelegenheden, door G.E. van Kesteren en anderen. I. Eenige kantteekeningen op de Indische begrooting voor 1879, door een Indisch ambtenaar. II. Vervolg op ...
22057: KEUNING,J. - Verwantschapsrecht en volksordening. Huwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli.
16287: KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946) - The general theory of employment, interest and money.
19249: KEYNES,J.M. - Der Friedensvertrag von Versailles.
15109: KEYNES,J.M. - BARRERE,A. - Theorie economique et impulsion keynesienne.
19252: KEYNES,J.M. - HARRIS,S.E. [ED.] - The new economics. Keynes' influence on theory and public policy.
15221: KEYNES,J.M. - HUTT,W.H. - Keynesianism - retrospect and prospect. A critical restatement of basic economic principles.
15222: KEYNES,J.M. - KLEIN,L.R. - The Keynesian revolution. [Reprinted.]
15874: KEYNES,J.M. - KURIHARA,K.K. - The Keynesian theory of economic development.
14417: KHRUSHCHEV,N. - PALOCZI-HORVATH,G. - Khruschev: the road to power.
15192: KHRUSHCHEV,N. - PISTRAK,L. - The grand tactician. Khrushchev's rise to power. [Second printing.]
21886: KIELSTRA,R.E. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
14111: KIENAST,W. - Die deutschen Fursten im Dienste der Westmachte bis zum Tode Philipps des Schonen von Frankreich. Erster Band.
13902: WOU KIENPANG. - La Chine et les grandes puissances. Etude d'histoire diplomatique contemporaine.
13456: KIERS,J. - De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Landvoogd historisch verklaard.
20654: NEDERLANDSE KIEZER. - De Nederlandse kiezer. Een onderzoek naar zijn gedragingen en opvattingen.
13630: KILSON,M. - Political change in a West African state. A study of the modernization process in Sierra Leone.
10926: KINKER,J. - RISPENS,J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
15860: KINSEY,A.C. & W.B.POMEROY & C.E.MARTIN. - Sexual behavior in the human male.
17856: CONGO KINSHASA. - Congo Kinshasa. Area handbook for the Democratic Republic of the Congo (Congo Kinshasa).
23009: KIRCHMANN,J.H.VON. - Der Culturkampf in Preussen und seine Bedenken.
16685: KIRCHNER,W. - Studies in Russian-American commerce 1820-1860.
15261: KITAMURA,H. - Zur Theorie des internationalen Handels. Ein kritischer Beitrag.
13434: KLAAUW,C.A.VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en Belgie 1919-1939.
30218: KLASHORST,G.O.VAN DE. & H.W.BLOM & E.O.G.HAITSMA MULIER. - Bibliography of Dutch seventeenth century political thought. An annotated inventory, 1581-1710.
12207: KLASSEN,P. - Die Grundlagen des aufgeklarten Absolutismus.
12445: KLASSENSTRIJD. - Klassenstrijd [vanaf jrg.4: De Nieuwe Weg]. [Red. E.Bouwman, C.Kitsz, D.de Lange, H.Roland Holst, H.Sneevliet, e.a.] Jrg. 1, nr 1, 2 en 5; jrg. 4, nr 11 en 12; jrg. 5, nr 1-9 en 11-12; jrg. 6, nr 2 en 7.
10526: KLEEREKOPER,A.B. - Oproerige krabbels. [Tweede bundel.] Verzameld en ingeleid door J.Winkler.
15572: KLEEREKOPER,S. - De Nederlandsche zeescheepvaartstatistiek.
22718: KLEEREKOPER,S. - Over het gebruik van de wiskunde in de economie.
16352: KLEFFENS,E.N.VAN. - De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605- heden).
22874: KLEIJN,Z.H.DE. - Regtskundig onderzoek naar de gecontinueerde gemeenschap en hare gevolgen.
21879: KLEIN,P. - Prison methods in New York State. A contribution to the study of the theory and practice of correctional institutions in New York State.
17038: KLEIN,P.W. - De Nederlandse Economische Hogeschool. Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen 1963-1973.
17918: KLEIN,W.C. - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea.
13935: KLEINWACHTER,F. - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
21830: KLEINWACHTER,F. - Die rechts- und staatswissenschaftlichen Facultaten in Oesterreich.
11980: KLEINWACHTER,F. - Zur Geschichte der englischen Arbeiterbewegung in den Jahren 1873 und 1874.
20343: KLEIWEG DE ZWAAN,J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Menangkabau-Maleiers.
19804: KLEIWEG DE ZWAAN,J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
16761: KLENNER,F. - Die osterreichischen Gewerkschaften. Vergangenheit und Gegenwartsprobleme.
13457: KLEP,P.M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900.
11716: KLEP,P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de baronie van Breda, 1750-1850.
38701: KLERCK,E.S.DE. - De Atjeh-oorlog. In opdracht van de Regeering met gebruikmaking van officiele bescheiden samengesteld. Deel I [niet verder verschenen]: Het ontstaan van den oorlog.
12208: KLIMOWSKY,E. - Die englische Gewaltenteilungslehre bis zu Montesquieu.
10294: KLINKENBERG,P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
13870: KLJUTSCHEWSKIJ,W.O. - Russische Geschichte von Peter dem Grossen bis Nikolaus I. [Aus dem Russischen ubertragen von W.Jollos.]
19433: KLOMPMAKER,H. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
16596: KLOOT MEYBURG,B.W.VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
14418: KLUGMANN,J. - History of the Communist Party of Great Britain [1919-1927].
18720: KLUIT, ADRIAAN (1735-1807) - Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795, of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van Holland, of der geheele natie. Met vele onuitgegeven bijlagen.
20658: KLUIT, ADRIAAN (1735-1807) - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
16940: KNAPP, GEORG FRIEDRICH (1842-1926) - Theorie des Bevolkerungs-Wechsels. Abhandlungen zur angewandten Mathematik.
15888: KNAPP,T. - Gesammelte Beitrage zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes.
34892: KNEBEL,J. - Babad Pasir volgens een Banjoemaasch handschrift. [Followed by:] N.ADRIANI, Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola, oorspronkelijke tekst in de Bare'e taal (Midden-Celebes). [And by:] D.VAN HINLOOPEN LABBERTON, Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan. [And by:] J.BRANDES, Register op de proza-omzetting van de Babad Tanah Jawi (uitgave van 1874).
10449: KNIBBE,W.A. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der Regeerings-Reglementen van 1830 en 1836.
15694: KNOELLINGER,C.E. - Labor in Finland.
21035: KNOESTER,A. & A.H.E.M.WELLINK. [ED.] - Tinbergen lectures on economic policy.
10681: KNOL,J.G. - Aard en taak van de monetaire politiek.
22952: KNOOP,J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
22413: KNOOP,W.J. - NETSCHER,P.M. - Levensbericht van Willem Jan Knoop.
22418: KNUTTEL,W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus.
30117: KNUTTEL,W.P.C. - Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Herdruk, met handgeschreven verbeteringen, aanvullingen en varianten
35075: KNUTTEL,W.P.C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Deel 4: 1657-1672.
15410: KNUTTEL,W.P.C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Delen 1-4 en 6.
12758: KOBBEN,A.J.F. - Zwarte planters. Proeve ener facet-ethnografie [Ivory Coast].
17092: KOCH,D.M.G. - Batig slot. Figuren uit het oude Indie.
11022: KOCH,D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesie.
12089: KOCH,H. [ED.] - Sowjetbuch.
17422: KOCK,M.H.DE. - Central banking. Second edition (revised).
10928: KOCKELMANS,A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
23772: KOENEN,D.A. - De Commissaris des Konings in de provincie, geschiedkundig ontwikkeld.
11728: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis der finantien van Amsterdam.
11717: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen handels.
22135: KOENEN,H.J. - De vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek. Vier voorlezingen gehouden in de Afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis ....
14877: KOENIG,F.P. - Die Lage der englischen Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
12090: KOERBER,L.VON. - Sowjetrussland kampft gegen das Verbrechen.
22702: DRIFT EN KOERS. - Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland. Onder redactie van A.N.J. den Hollander, E.W.Hofstee, J.A.A. van Doorn en E.V.W.Vercruysse. Tweede druk.
17534: KOETZSCHKE,R. - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters.
22180: KOHLER,J. - Gedanken uber die Ziele des heutigen Strafrechts.
19332: KOHN,H. - Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur franzosischen Revolution. Uebersetzt von G.Nast-Kolb.
13459: KOHTE,W. - Die niederlandische Volkswirtschaft heute. Ihre Wandlungen seit der Vorkriegszeit und ihr gegenwartiger Aufbau. Mit einem Vorwort von J.Tinbergen.
11023: KOK,J. - Het rund en de rundveeteelt op Madoera. Een zootechnische studie.
15542: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
13779: KOL,H.H.VAN. - De koloniale mandaten en de Volkenbond.
13780: KOL,H.H.VAN. - De komende vrede en de sociaal-demokratie.
11026: KOL,H.H.VAN. - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat.
11027: KOL,H.H.VAN. - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Tweede druk. Met een 'Open brief' van H.Colijn, tot den schrijver gericht, en diens antwoord.
13782: KOL,H.H.VAN. - Staatsbedrijven en staatsmonopolies.
13783: KOL,H.H.VAN. - Twee verschillende werelden.
11025: KOL,H.H.VAN. - De vrijmaking van Nederlandsch-Indie.
13232: KOLB,E. - Der Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik 19.12.1918 - 8.4.1919, vom ersten zum zweiten Ratekongress. Unter Mitwirkung von R.Rurup.
10888: KOLKER,A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het humanisme in Noord- Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
21486: KOLLENBURG,H.M.M.VAN. - Archief van de heren van Oijen (1550-1899).
12713: KOMORZYNSKI,J.VON. - Die nationalokonomische Lehre vom Credit. 2. Auflage.
17309: PROTOKOLL DER INTERNATIONALEN KONFERENZ. - Protokoll der internationalen Konferenz der drei internationalen Exekutivkomitees in Berlin vom 2. bis 5. April 1922. Herausgegeven vom Neunerkomitee der Konferenz.
11699: KONIJNENBURG,W.VAN. - Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd.
18412: KONINCKX,C. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K.Glamann.
25978: KOOIJMAN, PIETER ADRIANUS (1891-1975) - Heden, verleden en toekomst in zakformaat. Over soort en soortgenooten. Uitgegeven door de Alarmisten.
20968: KOOL,C. - Statica en dynamica.
10046: KOOLSCHIJN,J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
14608: KOOPMANS,H. - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds.
14441: KOOY,G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese.
19914: KOOY,T.P.VAN DER. - Het object der economische geschiedenis. Rede...
12209: KOPPELMANN,H.L. - Nation, Sprache und Nationalismus.
18089: KORN,K. - Die Arbeiterjugendbewegung. Einfuhrung in ihre Geschichte.
17306: KORN,K. - Die Weltanschauung des Sozialismus.
24440: KORNAI,J. - Anti-Aequilibrium. Ueber die Theorien der Wirtschaftssysteme und die damit verbundenen Forschungsaufgaben. Uebersetzung von L.Tarnoczy and M.Kenedi.
14012: KOROL,A.G. - Soviet education for science and technology. [Second printing.]
18414: KOROWICZ,M.S. - Introduction to international law. Present conceptions of international law in theory and practice. Second impression.
12945: INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE KORRESPONDENZ. - Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Hrsg. von H.Skrzypczak. Volume 1-17 [lacks volume 1, nr 2 and volume 16, nr 4], and 2 additional nrs.
14363: KORSCH,K. - Recht, Geist und Kultur. Schriften 1908-1918. Hrsg. und eingeleitet von M.Buckmiller.
15466: KORT,W.L.P.M.DE. - De arbeidsbemiddeling in Nederland. Verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
11028: KOSTER,J.J.J. - Bijdrage tot de kennis van de gezichtsmuskulatuur van bewoners van den Indischen archipel.
22938: KOSTERS,J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
37888: KOSTERS,N. - Handboek voor philanthropisch en maatschappelijk werk in Nederl.-Oost- en West- Indie.
27383: KOSZYK,K. & K.OBERMANN. - Zeitgenossen von Marx und Engels. Ausgewahlte Briefe aus den Jahren 1844 bis 1852.
22362: KOTTING,A.N. - De materiele rechtsidee.
14635: KOYCK,L.M. & P.HENNIPMAN & C.W.WILLINGE PRINS-VISSER. - Verbruik en sparen in theorie en praktijk. Een overzicht van problemen en resultaten van de economische theorie, het empirisch onderzoek en het streven naar een doelmatige inkomstenbesteding. Samengesteld ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Rijkspostspaarbank 1881 - 1 april - 1956.
11365: KRAAN,K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
13387: KRABBE,H. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
19744: KRABBE,H. - 'Ongezonde lectuur.'
17016: KRABBE,H. - Het rechtsgezag. Verdediging en toelichting.
11745: KRACHT,F. - Die Rotterdamer Seeversicherungs-Borse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
24500: KRAELITZ-GREISENHORST,F.VON. - Die Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches. Uebersetzt und mit einer Einleitung versehen.
11029: KRAEMER,H. - De huidige stand van het christendom in Nederlandsch-Indie.
10705: KRAMER,E.L. - De Graanwet van 1835.
16405: KRAMER JR.,J.A. - De leer van den psychischen dwang in het burgerlijke regt.
15954: KRANENBURG,B.W. - Hoofdtrekken der overheidsbemoeiing [sic] met het internationale betalingsverkeer in Nederland sinds 31 juli 1914.
22705: KRANENBURG,R. - Studien over recht en staat. Vierde druk.
18710: CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN. - Gedenkboek uitgegeven bij het vijftig-jarig bestaan der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland.
11915: KRAUS,H. - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Volkerrecht.
20925: KRAUS,O. - Produktion und Verbrauch. Eine Einfuhrung.
18303: KRAVCHENKO,V.A. - Einvernahme vor dem Komitee fur unamerikanische Umtriebe in den Vereinigten Staaten...
16888: INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU KREFELD - 1804-1954. Festschrift zur Feier des 150 jahrigen Bestehens.
15194: KREPPEL,J. [ED.] - Der Friede im Osten. Noten, Manifeste, Botschaften, Reden, Erklarungen, Verhandlungsprotokolle und Friedensvertrage mit der Ukraine, Russland und Rumanien. Mit Einleitung und Anmerkungen.
12665: KREUKELS,L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900 - 1940.
21989: KREUKNIET,P.B. - Conjunctuurtheorie en conjunctuurtheorieen. Rede...
14637: KREUKNIET,P.B. - Het vraagstuk der loonsverhoogingen.
16791: KREUSLER,A.A. - A teacher's experiences in the Soviet Union.
13952: KRIEBEL,H.W. - The Schwenkfelders in Pennsylvania. A historical sketch.
41072: KRIEG,M.O. - Mehr nicht erschienen. Ein Verzeichnis unvollendet gebliebener Druckwerke. Auf Grund des von Moriz Grolig gesammelten Materials bearbeitet und erganzt.
12319: KRIEGER,K. - Geschichte von Zamfara, Sokoto-Provinz, Nordnigeria.
24056: KRIJANICH,G. - SCOLARDI,P.G. - Au service de Rome et de Moscou au XVIIe siecle. Krijanich, messager de l'unite des chretiens et pere du panslavisme.
15402: GENEESKUNDIGE KRING. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het vijf en zeventig- jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam 21 september 1923.
17631: KROESKAMP,H. - Early schoolmasters in a developing country. A history of experiments in school education in 19th century Indonesia.
12644: KROM,N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
32725: KRONEMAN,D. - The Lord is my Shepherd. An exploration into the theory and practice of translating biblical metaphor.
35207: KRONENBERG,H. - Deventer weiderechten.
30157: KROPOTKIN,P. - GHE,A. - Lettre ouverte a P.Kropotkine.
15152: KRUG,P. - La Banque des Reglements Internationaux et son role en matiere de credit.
39370: KRUIJT,J.A. - Atjeh en de Atjehers. Twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-kust.
19016: KRUIJT,J.P. - - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.Dr. J.P.Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
14638: KRUISSINK,A.M.J. - De administratieve organisatie der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits- Maatschappij. Leidraad bij de mechanisatie der boekhouding.
19553: KRUPP. - Krupp 1812-1912. Zum 100jahrigen Bestehen der Firma Krupp und der Gussstahlfabrik zu Essen-Ruhr. Herausgegeven auf den hunderdsten Geburtstag Alfred Krupps.
20944: KRUSE,A. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien. 3. erweiterte Auflage.
13052: KRUSEMAN,J.D. - Wederlegging van Iets over de financiele aangelegenheden van het Rijk.
11034: KRUSEMAN,J.D. - Inleiding tot de door J.D.Kruseman aangekondigde Nadere ophelderingen en beschouwingen, ter zake van zijn ontslag als directeur-generaal van financien in Nederlands Indie.
11035: KRUYT,A.C. - Van heiden tot christen.
19168: KUCZYNSKI,J. - New fashions in wage theory. Keynes, Robinson, Hicks, Rueff.
41079: KUEHL,W.F. - Biographical dictionary of internationalists.
10242: KUHLER,W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw.
13849: KUIJPER VAN HARPEN,F. - Verzameling van gewijsden in zaken van zee-assurantie sedert 1838.
21236: KUILE,G.J.TER. - Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oorkonde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding.
15467: KUIPER,C.J. - Uit het rijk van de arbeid. Ontstaan, groei en werk van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.
16514: KUIPER,P.C. - De betekenis van de functionele pathologie voor de neurologie.
15584: KULCZYCKI,L. - Geschichte der russischen Revolution. Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Polnischen von A.Schapire-Neurath [volume 3: R.Schapire].
12974: KULISCHER,J. - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit.
21327: KULVE,J.E.TE. & J.ACHTERSTRAAT & G.OOSTERWAL. - Zandvoort. Een sociaal geografisch struktuuronderzoek.
21010: KUNG,E. - Die Selbstregulierung der Zahlungsbilanz. Eine Untersuchung uber die automatischen Methoden des Zahlungsbilanzausgleiches.
22246: KUNST,A.J.M. - Europees rechtsleven in Erasmus' tijd. Rede ...
10607: KUNST,A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814).
11038: KUNST,J. - Een en ander over den Javaanschen gamelan. 2e druk.
13053: KUNST,J. - Een en ander over de Javaansche wajang.
14514: KUNST,J. - Muziek en dans in de buitengewesten.
10327: VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije kunstenaar. Facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen.
22461: KUNTZE,J.E. - Ueber die Todesstrafe. Beibehaltung oder Abschaffung derselben.
11584: KUPERS,E. - WITTEBOON,S. - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer.
35314: KURICKE [OR CURICKE], REINHOLD (1610?-1667) - Jus maritimum Hanseaticum, olim Germanico tantum idiomate editum, nunc vero etiam in Latinum translatum, & ad singulos titulos eorumque articulos commentariis & dissertationibus juridicis, politicis, historicisque illustratum, nec minus cum legibus antiquis Rhodiorum, Romanorum, Wysbicensium, Caroli V. & Philippi II. Hispaniarum Regum, variorum deniq: regnorum civitatumq: statutis, juribus & plebiscitus collatum, ac firmatum. Accesserunt diatriba de assecurationibus: item variae illustres quaestiones ad jus maritimum pertinentes.
38619: KUSSENDRAGER,R.J.L. - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java.
17848: KUUJO,E.O. - Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Pfarrkirchen in Alt-Livland.
38789: KUYK JZN., WILLEM (1782-1845) - Topographische kaart van de provincie Gelderland, op last der ... Staten van dat Gewest, vervaardigd. Op steen gegrav. door A.Bayly en J.M.Huart. Gelithogr. door J.M.Huart.
41119: KUYPER, BUBB. - Collection of 38 auction sale catalogues of antiquarian books.
22687: KUYPER,A. - WILDE,H.DE. - Dr. A.Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk.
14952: KUYPER,R. - Het allerjongste gericht.
14951: KUYPER,R. - Geen man en geen cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme.
11366: KUYPER,R. - Marxistische beschouwingen. Eerste - vierde bundel herdrukken.
14949: KUYPER,R. - De marxistische verklaring der ideologieen.
14950: KUYPER,R. - De ontwikkeling in natuur en maatschappij. Eenvoudige schriftelijke leergang voor arbeiders.
14953: KUYPER,R. - Socialisme en socialisatie. Rede...
10929: KUYPERS,K. - Verspreide geschriften.
13907: CHUNG-GI KWEI. - The Kuomintang-communist struggle in China 1922-1949.
10585: LAAN,R. - 1918-'55. Jaren van principiele strijd. Geschiedenis van de Centrale Bond [van Werknemers in het Transportbedrijf].
17126: LAAR,A.R.VAN DE. - - De Klaroen. Politiek sociaal tijdschrift [Nr 1-30; alles wat verscheen?].
16966: LAASER,W. - Afrikanischer Sozialismus und Genossenschaftspolitik in Tanzania.
11948: LABARTHE,E. - La chaine de servitude. Le socialisme (doctrine et psychologie).
13352: LABITTE,C. - De la democratie chez les predicateurs de la Ligue. Seconde edition corrigee d'apres les manuscrits de l'auteur.
12051: LABRIOLA,A. - Essais sur la conception materialiste de l'histoire. Traduit par A.Bonnet. Deuxieme edition. 2e tirage.
18366: LABROUSSE,E. - - Conjoncture economique, structures sociales. Hommage a Ernest Labrousse.
31278: LACRETELLE, PIERRE LOUIS (1751-1824) - De l'etablissement des connoissances humaines, et de l'instruction publique, dans la Constitution francaise.
19026: LADEMACHER,H. - Geschichte der Niederlande. Politik, Verfassung, Wirtschaft.
10355: LAENNEC,R.T.H. - KNEGTEL,A.P.C.H. - Laennec.
33420: LAET, JOANNES DE (1581-1649) - Notae ad dissertationem Hugonis Grotii De origine gentium Americanum: et observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimae illius quaestionis. [Bound with:] Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii, De origine gentium Americanarum. Cum indice ad utrumque libellum.
13953: LAFAYETTE. - GOTTSCHALK,L. & M.MADDOX. - Lafayette in the French revolution. Through the October days.
30049: LAFON,J. - Regimes matrimoniaux et mutations sociales. Les epoux bordelais 1450-1550.
16294: LAGE,F.K. - Secular inflation. [Translated by F.B.Catty.]
15124: LAIDLER,H.W. - Social-economic movements. An historical and comparative survey of socialism, communism, co-operation, utopianism; and other systems of reform and reconstruction.
12933: LAMBERET,R. - Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bibliographie). L'Espagne (1750- 1936).
16635: LAMBOOY,H. - Uitvoerrechten.
13002: LAMBRECHTS,H. - La lecon d'une crise. Considerations sociologiques.
12804: LAMENNAIS,F.DE. - Oeuvres inedites. Publiees par A.Blaize.
12210: LAMER,R.J. - Der englische Parlamentarismus in der deutschen politischen Theorie im Zeitalter Bismarcks (1857-1890). Ein Beitrag zur Vorgeschichte des deutschen Parlamentarismus.
11586: LAMMERS,C. - Het N.V.V. Zijn ontstaan, groei en betekenis.
10706: LAMMERTS VAN BUEREN,A. & E.KATAN. [RED.] - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Jubileum-nummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
22012: LANDARBEIDERSSTAND. - De landarbeidersstand in de akkerbouwgebieden van Nederland. Een onderzoek naar de demografie en de seizoenwerkloosheid.
11993: LANDAUER,G. - Briefe aus der franzosischen Revolution. Ausgewahlt, ubersetzt und erlautert. [Half- titles: Revolutionsbriefe.]
11994: LANDAUER,G. - Der werdende Mensch. Aufsatze uber Leben und Schrifttum.
14345: STAATSZORG VOOR DEN LANDBOUW. - Staatszorg voor den landbouw. Uitgegeven door de Directie van den Landbouw.
21129: STAAT VAN DEN LANDBOUW. - Algemeen verslag wegens den staat van den landbouw in het Koningrijk der Nederlanden, gedurende het jaar 1844 [en 1848]. Opgemaakt door eene Commissie uit de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
17146: LANDHANDWERK. - Das Landhandwerk des Munsterlandes um die Wende des 19. Jahrhunderts.
38427: VELUWS LANDRECHT. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom. Met de veranderongh op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt gevallen.
38428: VELUWS LANDRECHT. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwenzoom.
17403: LANDRY,A. - Traite de demographie. Compose avec la collaboration de H.Bunle, P.Depoid, M.Huber, A.Sauvy.
11587: LANDSKROON,F. - Crisis, bezetting, wederopbouw. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging [van Vervoerspersoneel].
30120: LANDWEHR,J. - Studies in Dutch books with coloured plates published 1662-1875. Natural history, topography and travel, costumes and uniforms.
30121: LANDWEHR,J. - Emblem books in the Low Countries 1554-1949. A bibliography.
38783: LANGE,H.M. - Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845).
18694: LANGE,C.L. - Histoire de l'internationalisme. Volume 1 [all published]: Jusqu'a la paix de Westphalie (1648).
12666: LANGE,A.M.DE. - Een beginsel van bankbeheer.
11368: LANGE,D.DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld [en] uitgegeven door zijne vrienden.
15359: LANGEMEIJER,G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
21848: LANGEN,H.K.DE. - De jongste ontwikkeling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland.
17573: LANGENHOVE,F.VAN. - Consciences tribales et nationales en Afrique noire.
13054: LANSBERGE,J.W.VAN. - BOON,M. - J.W. van Lansberge en de practijk van art.4 van de Geheime Instructie van 5 juni 1855.
21146: LANSCHOT,F.VAN. - EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - F. van Lanschot als intermediaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846).
14961: LANSCHOT,F.VAN. - GOVERS,F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901.
21147: LANSCHOT,F.VAN. - [RAVESTIJN,H.P.W.VAN.] - De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de meijerij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
11369: LANSEN,J.C. - Het individu en de maatschappij. Eerste [enige] reeks. Kritiese verhandelingen en psychologiese schetsen.
10297: LANSINK,H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
23173: LANTSHEER,M.F. & F.NAGTGLAS. - Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
15695: LAPALOMBARA,J. - The Italian labor movement: problems and prospects.
18794: LARDE,G. - La capitation dans les pays de taille personnelle.
35764: LAROUSSE,P. - Grand dictionnaire universel du XIXe siecle. [With:] Supplement.
15696: LASKI,H.J. - Trade unions in the new society.
11950: LASKINE,E. - Le socialisme suivant les peuples.
17157: LASPEYRES,E. - Geschichte der volkswirthschaftliche Anschauungen der Niederlander und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik.
12005: LASSALLE,F. - Herr Julian Schmidt der Literarhistoriker mit Setzer-Scholien herausgegeben. 4.Auflage.
17794: LASSALLE,F. - Capital et travail. Suivi du proces de haute trahison intente a l'auteur. Traduit de l'allemand par V.Dave et L.Remy.
12510: LASSALLE, FERDINAND (1825-1864) - Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstucke und der Zeugnisse der Alten dargestellt.
12006: LASSALLE,F. - Politische Reden und Schriften. Hrsg. von E.Blum.
13196: LASSALLE,F. - Vorrede zum System der erworbenen Rechte. Mit der Nachschrift L.Buchers. Zweite Auflage.
18189: LASSALLE, FERDINAND (1825-1864) - LOT OF 9 WORKS, - all but one first editions.
14376: LASSALLE,F. - BECKER, BERNHARD (1826-1882) - Enthullungen uber das tragische Lebensende Ferdinand Lassalle's. Auf Grund authentischer Belege dargestellt. Zweite Auflage.
12008: LASSALLE,F. - HARMS,B. - Ferdinand Lassalle und seine Bedeutung fur die deutsche Sozialdemokratie. Unveranderte Abdruck der Ausgabe von 1909.
13199: LASSALLE,F. - KOHN,E. - Lassalle der Fuhrer.
13201: LASSALLE,F. - LINDAU,P. - Ferdinand Lassalle's letzte Rede.
13202: LASSALLE,F. - MAYER,G. - Bismarck und Lassalle. Ihr Briefwechsel und ihre Gesprache.
11370: LAST,J. - Een socialistische renaissance.
17212: LATOUCHE,R. - Les origines de l'economie occidentale (IVe-XIe siecle).
14218: LATOUCHE,H.DE. - SEGU,F. - Un romantique republicain. H. de Latouche 1785-1851.
29351: LAUNHARDT, CARL FRIEDRICH WILHELM (1832-1918) - Theorie der Tarifbildung der Eisenbahnen. [Sonderabdruck aus dem Archiv fur Eisenbahnen 1890.]
30464: LAUNHARDT, CARL FRIEDRICH WILHELM (1832-1918) - Theorie des Trassirens. Heft I: Die kommerzielle Trassirung. Zweite Auflage. Heft II: Die technische Trassirung der Eisenbahnen.
13995: LAURAT,L. - Decheance de l'Europe. Capitalisme et socialisme devant l'heritage de la guerre.
15768: LAURAT,L. - Du Komintern au Kominform.
14420: LAURAT,L. - L'Economie sovietique. Sa dynamique, son mecanisme.
14364: LAURAT,L. - Le manifeste communiste de 1848 et le monde d'aujourd'hui.
21585: LAURENT, EMILE (1830-1900) - Le pauperisme et les associations de prevoyance. Nouvelles etudes sur les societes de secours mutuels. Histoire, economie politique, administration. Deuxieme edition. Refondue, considerablement augmentee et accompagnee d'une etude sur les societes cooperatives - consommation, production, banques de credit populaire.
23268: LAUTS,G. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indie.
11952: LAVELEYE,E.DE. - Le socialisme contemporain.
11951: LAVELEYE,E.DE. - Der Socialismus der Gegenwart. Mit einem Anhang: Der Socialismus in England von G.H.Orpen. Uebersetzt von C.Jasper.
32233: LAVOISIER,A.L. - MCKIE,D. - Antoine Lavoisier. Scientist, economist, social reformer.
37767: LAVOLLEE, RENE (1842-1928?) - Les classes ouvrieres en Europe. Etudes sur leur situation materielle et morale. Deuxieme edition revue et completee d'apres les documents les plus recents.
14853: LAW, JOHN. - [DUTOT, NICOLAS (1684-1741)] - Reflexions politiques sur les finances, et le commerce. Ou l'on examine quelles ont ete sur les revenus, les denrees, le change etranger, & consequemment sur notre commerce, les influences des augmentations & des diminutions des valeurs numeraires des monnoyes.
21851: CODIFICATION OF AMERICAN INTERNATIONAL LAW. - Codification of American international law. Projects of conventions prepared at the request on January 2, 1924, of the governing board of the Pan American Union ...
17626: LAW,J. - TRINTZIUS,R. - John Law et la naissance du dirigisme.
12715: LAW, JOHN. - [MARMONT DU HAUTCHAMP, BARTHELEMY (1682-C.1760)] - Histoire du systeme des finances, sous la minorite de Louis XV. Pendant les annees 1719 & 1720. Precedee d'un abrege de la vie du duc Regent, & du Sr. Law.
15846: LAW, JOHN. - [GREAT MIRROR OF FOLLY] - Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare MDCCXX ... Gedrukt tot waarschouwinge voor de nakomelingen, in 't noodlottige jaar, voor veel zotte en wyze 1720.
15875: LAWLEY,F.E. - The growth of collective economy.
14322: LAZARD,M. - Le service obligatoire de travail en Bulgarie.
28804: LEBEL,G. - La France et les principautes danubiennes (du XVIe siecle a la chute de Napoleon Ier).
26429: LECLERE,C. - Les avoues de Saint-Trond.
13313: LECUNA,V. - Relaciones diplomaticas de Bolivar con Chile y Buenos Aires. Copiadas fielmente de los originales existentes en las secciones del Archivo del Libertador denominadas de O'Leary y Juan de Francisco Martin.
10196: LEDEBOER,L.V. - Beroep op volkenrecht voor 1667.
28735: OEY HONG LEE. - Indonesian government and press during guided democracy.
11240: LEEDEN,A.C.VAN DER. - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijk binnenland van Sarmi.
16099: LEEDEN,C.B.VAN DER. - Het aspect van landbouwkolonisatie in het bevolkingsprobleem van Java.
27575: LEES-SMITH,H.B. [ED.] - The encyclopaedia of the labour movement.
10245: LEEST,J. - Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
14489: LEEUW,A.J.VAN DER. - Huiden en leder 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de tweede wereldoorlog.
11373: LEEUW,A.S.DE. - Het bankroet van het Trotzkisme.
11374: LEEUW,A.S.DE. - Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden.
11376: LEEUWEN,J.VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de 'partijgeschillen'.
11375: LEEUWEN,J.VAN. - De wereldbeschouwing der sociaal-democratie.
35192: LEEUWEN, SIMON VAN (1626-1682) - Paratitla juris novissimi, dat is, een kort begrip van het Rooms- Hollands-recht. Waer in alle de materien van rechten, met ale de titulen ende wetten van het Roomsche recht ... Den tweeden druck ... Ende daer by ghevoeght, De practijcque ende oeffeninghe der notarissen.
17973: LEFEVER,E.W. - Crisis in the Congo. A United Nations force in action.
17647: LEFEVER,E.W. - Uncertain mandate. Politics of the U.N. Congo operation.
13892: LEFRANC,G. - Les gauches en France (1789-1972).
13891: LEFRANC,G. - Histoire du front populaire (1934-1938). Seconde edition, revue et augmentee.
12947: LEFRANC,G. - Histoire du travail et des travailleurs.
18025: LEGENDRE,A.F. - La civilisation chinoise moderne.
11981: LEGIEN,C. - Aus Amerikas Arbeiterbewegung.
38047: LEGRET,G.P. - Rudiment de la comptabilite commerciale, ou dialogues didactiques sur le commerce, sa comptabilite, ses regles et ses usages, qui sont aussi ses lois. Seconde edition.
11377: LEHNING,A. - Politiek en oorlog. Hoe moet onze houding zijn bij het afkondigen der mobilisatie?
17605: LEHNING,A. - ARTHUR LEHNING IN 1974. - Een hommage.
11378: LEHNING,A. - - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Red. M.Hunink, J.Kloosterman, J.Rogier.
15769: LEHRMAN,H. - Russia's Europe.
32510: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM (1646-1716) & JOHANN BERNOULLI (1667-1748) - Commercium philosophicum et mathematicum. Ab anno 1694 ... ad annum 1716.
32735: LEIBNIZ,G.W. - RAVIER,E. - Bibliographie des oeuvres de Leibniz.
30122: MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE TE LEIDEN. - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
13028: PALLAS LEIDENSIS. - Pallas Leidensis MCMXXV.
10765: LERING EN LEIDING. - Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Uitg. R.-K. Werkliedenverbond in Nederland / Ned. Katholieke Arbeidersbeweging. Jrg. 3-15, 21 en 23-31.
16174: LEIGHTON,A.H. - The governing of men. General principles and recommendations based on experience at a Japanese relocation camp.
10586: LEIJN,B. - Van streven en stuwen. Een halve eeuw katholieke arbeidersorganisatie in de grafische bedrijven.
25236: LEKKERKERKER,C. - Land en volk van Java. Eerste deel [all publ.]: Inleiding en algemeene beschrijving met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen.
13587: LEMBKE,J.C. - Ueber einige Bestimmungsgrunde des Arbeitslohnes.
13417: LENDERINK,H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland.
41163: LENIN,N. - - Lenins Werk in deutscher Sprache. Bibliographie.
15197: LENIN,N. - DRAHN,E. - Lenin. Vladimir Il'ic Ul'janov. Eine Bio-Bibliographie. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
10764: LENIN,N. - Samtliche Werke. Einzige vom Lenin-Institut in Moskau autorisierte Ausgabe. Ins Deutsche ubertragen nach der zweiten [volumes 23 and 26: dritten], erganzten und revidierten russischen Ausgabe. Vol.3-8, 10, 12, 13, 17-23, 25 and 26.
12093: LENIN,N. - FULOP-MILLER,R. - Lenin und Gandhi.
22713: LENIN,N. - GOERDT,W. - Die 'allseitige universale Wendigkeit (gibkost') in der Dialektik V.I.Lenins.
12095: LENIN,N. - MARCU,V. - Lenin. 30 Jahre Russland.
14015: LENIN,N. - ZIEGENFUSS,W. - Lenin. Soziologie und revolutionare Aktion im politischen Geschehen.
36287: LENTING,D. - Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh.
41098: LEONETTI,A. - Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bibliographie). L'Italie (des origines a 1922).
22207: LEONHARD,W. - Die modernen Strafrechtsideen und der Strafvollzug.
22610: LEONTIEF,W. - CARTER,A.P. & A.BRODY [ED.] - Proceedings of the Fourth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, 8-12 January 1968. Published in honor of Wassily Leontief.
11769: LEOUZON LE DUC,L. - La Russie contemporaine. Seconde edition, revue et considerablement augmentee.
37848: LEPPINK,G.B. - Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636).
11033: KRUIS DER LEPROZEN. - Het kruis der leprozen. Pro en contra in [buiten] den Volksraad 1932.
18867: LEQUINIO, JOSEPH MARIE (1755-1813) - Philosophie du peuple, ou elemens de philosophie politique et morale, mis a la portee des habitans des campagnes. Ouvrage posthume.
18247: LERNUTIUS,J. - CROMBRUGGEN,H.VAN. - Janus Lernutius (1545-1619). Een biografische studie.
21623: LEROUX,P. - EVANS,D.O. - Le socialisme romantique. Pierre Leroux et ses contemporains.
21621: LEROUX, PIERRE (1797-1871) - Discours sur la situation actuelle de la societe et de l'esprit humain. Nouvelle edition.
14469: LEROY,M. - Histoire des idees sociales en France. Volumes 1 and 2 [of 3].
23862: LEROY-BEAULIEU,P. - WARSHAW,D. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
11835: LESAGE,C. - Napoleon Ier creancier de la Prusse (1807-1814).
13149: LESCHNITZER,A. - Saul und David. Die Problematik der deutsch-judischen Lebensgemeinschaft.
24068: LESCURE,J. - Des crises generales et periodiques de surproduction. Cinquieme edition, revue, corrigee et mise au courant.
13588: LESCURE,J. - Etude sociale comparee des regimes de liberte et des regimes autoritaires. (Essai d'economie comparee.)
14164: LESQUILLIER,N.W. - Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
31343: LEUILLIOT,P. - Les Jacobins de Colmar. Proces-verbaux des seances de la Societe populaire (1791- 1795). Publies avec une introduction et des notes.
10587: LEUSINK,A. - Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
11379: LEUVEN,W.VAN. - Breed marxistisch klasse-inzicht?
24851: LEVASSEUR, EMILE (1828-1911) - La population francaise. Histoire de la population avant 1789 et demographie de la France comparee a celle des autres nations au XIXe siecle, precedee d'une introduction sur la statistique.
15636: LEVAUX,L. - Le pere Lebbe, apotre de la Chine moderne (1877-1940).
23945: GEMEENTE EN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN. - De gemeente en het maatschappelijk leven. 100 jaren Gemeentewet 1851-29 juni-1951.
10689: LEVENSVERZEKERINGEN. - Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverzekeringen en lijfrenten in Nederland. Bijeengebracht en bewerkt door de Directie van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente.
21936: LEVY,H. - Monopole, Kartelle und Trusts in ihren Beziehungen zur Organisation der kapitalistischen Industrie. Dargestellt an der Entwicklung in Grossbritannien.
12517: LEVY-BRUHL,L. - L'Ame primitive. Deuxieme edition.
12533: LEVY-BRUHL,L. - La mentalite primitive. Quatrieme edition.
38942: LEVYSSOHN NORMAN,H.D. - De Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden (1811-1816).
15999: LEWIN,M. - La paysannerie et le pouvoir sovietique 1928-1930.
15225: LEWINSKI,J.S. - Money, credit and prices.
12538: LEWIS,W.A. - Politics in West Africa. The Whidden Lectures for 1965.
16030: LEWIS,W.A. - The theory of economic growth. [Fifth impression.]
19227: LEYCESTER. - BRUCE,J. - Correspondence of Robert Dudley, earl of Leycester, during his government of the Low Countries, in the years 1585 and 1586.
33060: GAZETTE DE LEYDE. - Nouvelles extraordinaires de divers endroits [With supplements].
13485: LEYHAUSEN,W. - Das Hohere Schulwesen in der Stadt Koln zur Franzosischen Zeit (1794-1814).
22034: LIAT,D.T. - Theoretische Untersuchungen uber die Einkommensverteilung, mit einer besonderen Betrachtung der Verhaltnisse Niederlandisch-Indiens.
14442: LIBATION. - Report of the Archdiocesan Committee appointed to study African customs.
41193: JAMES FORD BELL LIBRARY. - The James Ford Bell Library. An annotated catalog of original source materials relating to the history of European expansion 1400-1800. University of Minnesota.
41219: KRESS LIBRARY. - Italian economic literature in the Kress Library 1475-1850.
41222: JOHN CRERAR LIBRARY. - The John Crerar Library. A catalogue of French economic documents from the sixteenth, seventheenth and eighteenth centuries.
41226: KRESS LIBRARY. - The Kress Library of business and economics. Catalogue ...
13603: LIBYCA. - Anthropologie, archeologie, prehistoriques. Volume 1-8.
41208: LICHTENBERGER,A. - Le socialisme au XVIIIe siecle. Etude sur les idees socialistes dans les ecrivains francais du XVIIIe siecle avant la Revolution.
19646: LICHTENBERGER,A. - Le socialisme et la revolution francaise. Etude sur les idees socialistes en France de 1789 a 1796.
13641: LIEB,F. - Russland unterwegs. Der russische Mensch zwischen Christentum und Kommunismus.
12055: LIEBKNECHT,K. - Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus.
12056: LIEBKNECHT,K. - Reden und Aufsatze. Herausgeber: J.Gumperz.
15173: LIEBKNECHT,W. - Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Band 1: 1862-1878. Herausgegeben und bearbeitet von G.Eckert.
14759: LIEBKNECHT,W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von G.Eckert.
33730: BERICHT VAN EEN LIEFHEBBER. - Bericht van een liefhebber der waarheit aan sijn vriend, over de tegenwoordige toestant van saken.
15153: LIEFMANN,R. - Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie uber den modernen Effektenkapitalismus in Deutschland, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, England, Frankreich und Belgien. Vierte, neubearbeitete Auflage.
12146: LIEFMANN,R. - Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. II. neu bearbeitete Auflage.
14609: LIEFTINCK,P. - Overzicht van de ontwikkeling der handelspolitiek van het Koninkrijk der Nederlanden van 1923 tot en met 1938.
17158: LIEFTINCK,P. - Zuiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek.
13728: LIGNAC,T.E.W. - De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten.
17525: LIGNY,H. - L'Occident medieval. La Belgique et l'Europe.
12646: LIGT,B.DE. - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
12648: LIGT,B.DE. - Naar een vrije orde. Bloemlezing uit de werken.
11380: LIGT,B.DE. - Profeet en volksfeest... Rede.
12795: LIGT,B.DE. - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog.
11381: LIGT,B.DE. - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
26049: LIGT,B.DE. - - 7 pamfletten.
22859: LIJNDEN,E.VAN. - Verantwoording ... bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag ... als controleur der directe belastingen ... Als manuscript gedrukt.
22025: LIJNKAMP,H.A.F. - De 'Japannerwet'. Onderzoek naar de wording.
25179: LIMBURG STIRUM,T.H.VAN. - Volledig verslag van het verhandelde in de buitengewone zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en verzameling van al de advijzen, uitgebragt betrekkelijk de Koninklijke boodschap van den 13den september 1830.
10777: STUDIES OVER DE SOCIAAL ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG. - Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg [Delen 2 en 3: Jaarboek Sociaal Historisch Centrum Limburg]. Delen 2, 3 en 5- 25.
18834: LINDBLAD,J.T. - Sweden's trade with the Dutch Republic 1738-1795.
10889: LINDEBOOM,J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
16637: LINDEBOOM,P. - Geldmarkt en banken in Nederland.
38278: LINDEN,J.VAN DER. - Beredeneerd register op het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland.
15587: LINDENBERG,P. - Gegen die Russen mit der Armee Hindenburgs.
19091: LINDOW,W. - Inside the money market.
41048: LINDSAY,R.O. & J.NEU. - French political pamphlets 1547-1648. A catalog of major collections in American libraries.
13913: LING,P. - Beitrage zur neuesten Geschichte Chinas.
16544: LINGGADJATI. - Militaire actie. Wat nu? [door] J.Barents, O. de Coole, Th. de Geus [e.a.]
16543: LINGGADJATI. - De ontwerp-overeenkomst, de toelichting der Commissie-Generaal, de Regeringsverklaring.
41164: LINGUET,S.N.H. - LEVY,D.G. - The ideas and careers of Simon-Nicolas-Henri Linguet. A study in eighteenth-century French politics.
11040: LINIGER,H. - Saja, tuan.
29914: LINSSEN,G.C.P. - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het 250jarig bestaan in 1989.
10649: LINSSEN,G.C.P. - Verandering en verschuiving. Industriele ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914.
13812: LINSSEN,G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940.
12632: LINTSEN,H. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
36314: LINTZ, ADAM VAN (1673-?) - Koopmans-reekeningen ...
21719: LIPMAN,S.P. - Geschiedenis van de staatkunde der voornaamste mogendheden van Europa, sedert den val van Napoleon tot heden [1813-1830].
18062: LIPPINCOTT,I. - The development of modern world trade.
14024: LIPSET,S.M. - Agrarian socialism. The 'Cooperative Commonwealth Federation' in Saskatchewan. A study in political sociology.
20367: LIPSIUS,J. - Lettres inedites concernant ses relations avec les hommes d'etat des Provinces-Unies des Pays-Bas principalement pendant les annees 1580-1597. Publiees ... par G.H.M.Delprat.
20418: LIPSON,E. - The economic history of England.
39021: LISSITZKY, EL. - Wendingen. [Volume 4, number 11: Dedicated to Frank Loyd Wright. Typography by H.Th.Wijdeveld. Introduction by H.P.Berlage.]
21216: LISSNER,J. - Die deutsche Tabaksteuerfrage.
19429: LIST, FRIEDRICH (1789-1846) - Das nationale System der politischen Oekonomie. Erster Band [all published]: Der internationale Handel, die Handelspolitik und der deutsche Zollverein.
16845: LIST,F. - Das nationale System der politischen Oekonomie. Neudruck nach der Ausgabe letzter Hand, eingeleitet von H.Waentig. Funfte Auflage.
16296: LIST,F. - OLSHAUSEN,H.P. - Friedrich List und der Deutsche Handels- und Gewerbsverein.
16297: LIST,F. - SOMMER,A. - Friedrich Lists System der politischen Oekonomie.
37659: LITTROW, JOSEF JOHANN (1781-1840) - Ueber Lebensversicherungen und andere Versorgungsanstalten.
13914: LIU,A.P.L. - Communications and national integration in communist China.
16175: LIU,K.C. - Americans and Chinese. A historical essay and a bibliography.
22350: LIVINGSTON, EDWARD (1764-1836) - Rapport sur le projet d'un code penal, fait a l'Assemblee generale de l'etat de la Louisiane ... suivi des observations sur les conditions necessaires a la perfection d'un code penal par [James] Mill, avec une introduction et des notes par A.H.Taillandier.
14551: LIZERAND,G. - Le regime rural de l'ancienne France.
20320: LOBATTO, REHUEL (1797-1860) - Beschouwing van den aard, de voordeelen, en de inrigting der maatschappijen van levensverzekering; bevattende tevens eene verklaring der ware gronden van berekening tot het ontwerpen van duurzame weduwen-fondsen, bijzonderlijk opgesteld ten dienste der ongeoefenden in de wiskunde.
13419: LOCHER,G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesie. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
16312: LOCKE,J. - DUCHESNEAU,F. - L'Empirisme de Locke.
32629: LODENSTEYN,J.VAN. - TRIMP,J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter.
10828: LODEWIJK VAN NASSAU. - HERWERDEN,P.J.VAN. - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen 1568-1572.
12975: LOEHR,A. - Numismatik und Geldgeschichte.
15658: LOGAN,H.A. - Trade unions in Canada. Their development and functioning.
22940: LOGGERENBERG,J.C.C.VAN. - Lex Aquilia en nalate.
17480: LOMBARD,J. - Structures de type 'feodal' en Afrique noire. Etude des dynamismes internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey.
11383: LOOPUIT,J. - Karl Marx en zijne voorgangers.
20703: LOOTSMA,S. - Friesch-Doopsgezinde gemeente West-Zaandam 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Het Nieuwe Huys.
16808: LOPEZ DE SEGOVIA,J. - De la confederacion de principes y de la guerra y de los guerreros. Facsimile del original Latino. Traduccion de F.A.Moreno.
19726: LORENTZ,H.A. - Zwarte menschen - witte bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea.
38735: LORENTZ,H.A. - Eenige maanden onder de Papoea's.
10754: LORENZ,O., AND OTHERS. - Catalogue general de la librairie francaise [since 1840].
17384: LORRAINE. - RECUEIL DES EDITS, ORDONNANCES, - declarations, traitez et concordats du regne de Leopold I ... Duc de Lorraine et de Bar. Avec differens arrets de reglemens rendus en consequence, tant au Conseil d'Etat, & des Finances, Bureau des Eaux & Forets, & autres, que dans les Cours Souveraines, outre plusieurs reglemens de police du Conseil de Ville de Nancy sur des cas importans & publics [and similar titles]. Volume 1-3 and 5-13 [see below], and 'Table ... du recueil ... jusqu'en 1773, excepte du quatrieme volume concernant les monnoies ...'.
18778: LORWIN,L.L. - L'Internationalisme et la classe ouvriere (Labor and internationalism). Traduit de l'anglais par F.Longville.
15659: LORWIN,L.L. - The international labor movement. History, policies, outlook.
15657: LOUIS,P. - Cent cinquante ans de pensee socialiste.
11859: LOUIS,P. - Histoire du socialisme en France de la Revolution a nos jours.
13871: LOUIS XI. - THIBAULT,M. - La jeunesse de Louis XI (1423-1445).
22726: LOWE,A. - On economic knowledge. Toward a science of political economics.
18857: LOWIE,R.H. - The history of ethnological theory.
18485: LOWIE,R.H. - Social organization. [Second impression.]
41232: MAGGS BROS LTD. - Catalogue 658: Economics. The history and growth of economic science as portrayed in the literature of the 16th, 17th, 18th and 19th century.
13813: LUBBERS,G. - De statistiek van het arbeidsloon en van de werkloosheid.
15611: LUCAS-DUBRETON,J. - Louis-Philippe et la machine infernale (1830-1835).
17718: LUEDER, AUGUST FERDINAND (1760-1819) - Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft. Nach Adam Smith bearbeitet.
22780: LUHRS,W. - Die freie Hansestadt Bremen und England in der Zeit des Deutschen Bundes (1815-1867).
29059: LUIS DE LEON,F. - KOTTMAN,K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de Leon (1527?- 1591).
23952: LUNDBERG,E. - Business cycles and economic policy. Translated by J.Potter.
17423: LUNDIE,W. - Elementary theory of finance.
41166: LUTHER,M. - VISSER,C.C.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
16162: LUTTENBERG, GERRIT (1793-1847) - Vervolg op het Groot Plakkaatboek of verzameling van wetten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden; uitgegeven met vergunning van Zijne Majesteit den Koning, verleend bij besluit van den 13 maart 1837, (Staatsblad No. 8) en met aanteekeningen verrijkt. Armwezen.
16890: LUTZ,J.M. & H.STUMMER. - Hunderfunfundzwanzig Jahre 'Bayerische Hypotheken- und Wechsel- Bank'.
12701: LUXEMBURG,R. - Briefe aus dem Gefangnis.
13233: LUXEMBURG,R. - Die russische Revolution. Eine kritische Wurdigung. Aus dem Nachlass. Herausgegeben und eingeleitet von P.Levi.
14305: LUYKX,T. - De grafelijke financiele bestuursinstellingen en het grafelijk patrimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel (1244-1278).
21988: LUYTELAER,T.A.P.A.VAN. - Het destructiewezen in Nederland.
41136: LUZA, BOB. - Old & Rare books. The library of Bob Luza. Auction sale december 15th-16th, 1981.
41168: LUZAC,E. - VELEMA,W.R.E. - Enlightenment and conservatism in the Dutch Republic. The political thought of Elie Luzac (1721-1796).
24658: LUZAC, JOHAN (1746-1807) - Socrates als burger beschouwd, in eene plechtige redevoering, uitgesproken op den 21. February 1795, bij het nederleggen van 't rectoraat der Hollandsche Universiteit: door den zelven uit het Latijn vertaald, met bijvoeging van eenige aanmerkingen en ophelderingen, bijzonder eener korte schets van 't Atheensch staats-bestuur, en eener verhandeling over de beteekenis en 't gebruik van 't woord aristocratie...
37915: LUZAC,E. - VLIET,R.VAN. - Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting.
13070: LYCKLAMA A NIJEHOLT,J.A. - Verbetering van Frieslands watertoestand. Beschouwingen over de beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en nog gevolgd behoorden te worden, ten einde het, zooveel mogelijk, duurzaam meester te zijn.
24475: LYDALL,H. - The structure of earnings.
12877: LYNDEN,C.D.A.VAN. - Directe investeeringen in het buitenland.
35742: GRAND HOTEL-DIEU DE LA VILLE DE LYON. - Statuts et reglements generaux de l'Hopital General de Notre- Dame de Pitie du Pont du Rhone et Grand Hotel-Dieu de la ville de Lyon.
14025: LYSEN,A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at The Hague.
37913: MAARSCHALKERWAART,H.M.C.M.VAN & J.OOSTERHOFF & G.J.ARENDS. - Bruggen in Nederland 1800-1940. Vaste bruggen van ijzer en staal. Bruggen van beton, steen en hout. Beweegbare bruggen.
41076: MAAS,N. & F.W.KUYPER. - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereniging van Antiquaren 1935-1995.
13422: MAAS,G. - Kroniek van de Februari-staking.
10530: MAAS,P.F. - Sociaal-democratische gemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
15411: KRUISHEREN TE MAASEIK. - De Kruisheren te Maaseik 1476-1797, 1855-1955.
34972: MAASS,M.J.L. - Het Journal litteraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift.
13055: MAASSEN,C.C.J. & A.P.G.HENS. - Agrarische regelingen voor het gouvernementsgebied van Java en Madoera.
10356: MAATHUIS,R. - De diphterie in den loop der eeuwen.
10446: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 maart 1940.
16144: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. - Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (N.V.) 1890 - 16 juni - 1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
10767: MENSCH EN MAATSCHAPPIJ. - Mensch en Maatschappij. Jrg. 1-16, 21-44 en 46-50.
14614: ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ. - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, thans onder directie der firma De Jong & Co. gevestigd te Amsterdam ... [1809-1959].
10663: NATIONAALE NEDERLANDSCHE HUISHOUDELIJKE MAATSCHAPPIJ. - Wetten van de Nationaale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij. Vastgesteld bij de Algemeene Vergadering van het jaar 1800.
35462: TAFELS DER ENGELSCHE MAATSCHAPPIJEN. - Tafels der Engelsche maatschappijen. British Offices Life Tables 1893.
20557: MABLY, GABRIEL BONNOT DE (1709-1785) - Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique; traduits du Grec de Nicocles, avec des remarques.
21176: MACGREGOR,D.H. - Enterprise, purpose & profit. Essays on industry.
32733: MACHIAVELLI,N. - BERTELLI,S. & P.INNOCENTI. - Bibliografia Machiavelliana.
20983: MACHLUP,F. - International trade and the national income multiplier.
22696: MACHLUP,F. - Plans for reform of the international monetary systems. [Second edition.]
22695: MACHLUP,F. - Remaking the international monetary system. The Rio agreement and beyond.
11887: MACKENZIE,C. - Realms of silver. One hundred years of banking in the East.
17541: MACKINTOSH,J.P. - Nigerian government and politics.
21054: MACKSCHEIDT,K. - Zur Theorie des optimalen Budgets.
13851: MADARIAGA,I.DE. - Britain, Russia, and the armed neutrality of 1780. Sir James Harris's mission to St. Petersburg during the American Revolution.
19536: MADGE,J. - The tools of social science.
12167: MAEDGE,C.M. - Ueber den Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpferzverhuttung, der Bergwerksindustrie und ihrer altesten Organisation in Schweden. Eine prahistorisch- und historisch- okonomische Abhandlung.
38023: MAFFEI, SCIPIONE (1675-1755) - Consiglio politico finora inedito presentato al governo Veneto nell'anno 1736.
41135: MAGIS, LIBRAIRIE JEAN-JACQUES. - Collection of catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part on economics and social and political sciences.
18701: MAGYARY,G.VON. - Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Volkerbunde.
16176: MAILLARD,F. - Histoire des journaux publies a Paris pendant le siege et sous la Commune - 4 septembre 1870 au 28 mai 1871.
37783: MAINE DE BIRAN,P. - MERTEN,O. - Etude critique sur Maine de Biran.
21439: MAINE DE BIRAN, PIERRE (1766-1824) - Influence de l'habitude sur la faculte de penser. Ouvrage qui a remporte le prix sur cette question, proposee par la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national: Determiner quelle est l'influence de l'habitude sur la faculte de penser; ou, en d'autre termes, faire voir l'effet que produit sur chacune de nos facultes intellectuelles, la frequente repetition des memes operations.
35759: MAITRON,J. - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier francais. Volumes 1-24.
17632: MAJOR,J.R. - Representative government in early modern France.
17513: MAKARIUS,R. - La jeunesse intellectuelle d'Egypte au lendemain de la deuxieme guerre mondiale.
16909: MALCOLM,C.A. - The history of the 'British Linen Bank' 1746-1946. Privately printed.
19534: MALEBRANCHE,N. - WALTON,C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
13660: MALENGREAU,G. - Les droits fonciers coutumiers chez les indigenes du Congo belge. Essai d'interpretation juridique.
18403: MALENGREAU,G. - L'Esprit particulariste et la revolution des Pays-Bas au XVIe siecle (1578-1584).
17341: MALIA,S. - Chez les meridionaux du Pacifique.
37775: MALON,B. - Le socialisme integral.
10829: MALSSEN,P.J.W.VAN. - Louis XIV d'apres les pamphlets repandus en Hollande.
11385: MALSUM,H.J.L.P. - De aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
10709: MALTHA,D.J. - De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland.
22601: MALTHUS,T.R. - PETERSEN,W. - Malthus.
14726: MAN,H.DE. - Die Intellektuellen und der Sozialismus.
14725: MAN,H.DE. - Der Kampf um die Arbeitsfreude. Eine Untersuchung auf Grund der Aussagen von 78 Industriearbeitern und Angestellten.
11388: MAN,H.DE. - Opbouwend socialisme. Vertaald door K.F.Proost en J.C.Proost-Thoden van Velzen.
15743: MAN,H.DE. - Die sozialistische Idee.
11389: MAN,H.DE. - Voor een plan van actie.
10451: MANAF,A. - Het Nederlandsche imperialisme in Indonesie. Rede.
15486: MANDERE,H.C.G.J.VAN DER. - De Export-Centrale (Nederlandsche Uitvoer Maatschappij).
15022: MANEN,C.A.VAN. - Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland.
14237: MANEN,C.A.VAN. - Armenpflege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung.
15487: MANGER JR.,J.B. - Recherches sur les relations economiques entre la France et la Hollande pendant la Revolution francaise (1785-1795).
35007: DECLARATIE OFTE MANIFEST. - Declaratie ofte manifest van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche provincien: behelsende een oprecht verhael van der selve sincere intentie, ende rechtmatige proceduren omtrent de onderhandelinge met de ... jegenwoordige regeringe van Engelandt ...
22420: MANNHEIM,H. - Criminal justice and social reconstruction.
17458: MANNHEIM,K. - Freedom, power & democratic planning. Edited by H. Gerth and E.K. Bramstedt.
19396: MANNHEIM,K. - Ideology and utopia. An introduction to the sociology of knowledge. [Third impression.]
12124: MANNHEIM,K. - Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus.
17459: MANNHEIM,K. - Man and society in an age of reconstruction. Studies in modern social structure. With a bibliographical guide to the study of modern society. [Reprinted.]
26057: MANNOURY, GERRIT (1867-1956) - Over de sociale betekenis van de wiskundige denkvorm. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 8 oktober 1917.
11392: MANNOURY,G. - Weten en willen. Overdrukken.
13893: MARAT,J.P. - WALTER,G. - Marat.
16847: MARBACH,F. - Kartelle, Trusts und Sozialwirtschaft.
14785: MARCE,V.DE. - Les conditions du travail et le regime communiste en Russie.
11793: MARCEL,E. - PERRENS,F.T. - Etienne Marcel, prevot des marchands (1354-1358).
22021: MARCQ,P.A. - De l'etat actuel de l'enseignement medical en Belgique, et des moyens de l'ameliorer.
15770: MARCZEWSKI,J. - Planification et croissance economique des democraties populaires.
24226: DES MAREZ,G. - Etudes inedites. Publiees par un groupe de ses anciens eleves, precedees d'une notice sur Guillaume Des Marez par H.Pirenne et de la bibliographie de
24494: MARGOLIS,H. - Selfishness, altruism, and rationality. A theory of social choice.
30888: MARION,M. - Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siecles.
15338: MARIS,A.J. - De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen.
21701: FUNFZIG JAHRE DEUTSCHE MARK. - Funfzig Jahre Deutsche Mark. Notenbank und Wahrung in Deutschland seit 1948. Hrsg. von der Deutschen Bundesbank.
11205: MARKS,A.F. - Man, vrouw en huishoudgroep. De afro-amerikaanse familie in de samenleving van Curacao.
39896: MARKS,H.J. - The first contest for Singapore 1819-1824.
32208: MARLE,R.VAN. - Hoorn au Moyen-Age. Son histoire et ses institutions jusqu'au debut du 16e siecle.
16220: MARLO,K. - Aus Karl Georg Winkelblechs (Karl Marlos) literarischem Nachlass. Eingeleitet und herausgegeben von W.Ed.Biermann.
24104: MARLO, KARL, PSEUD. OF KARL GEORG WINKELBLECH (1810 -1865) - Untersuchungen uber die Organisation der Arbeit oder System der Weltokonomie. Zweite vervollstandigte Auflage.
34763: MARNAS,F. - La religion de Jesus (Iaso ja-kyo) ressuscitee au Japon dans la
14042: MARQUAND,H.A. - The dynamics of industrial combination.
12549: MARQUARD,L. - The peoples and policies of South Africa. Second edition.
18771: MARQUIS,G. - De la dot profectice en droit romain. Du droit de retour de l'ascendant donateur dans l'ancien droit francais.
16300: MARSCHAK, JACOB (1898-1977) - Economic information, decision, and prediction. Selected essays.
22731: MARSHALL,A. - Principles of economics. An introductory volume. Eighth edition. [Reprinted.]
21133: MARTENS,M. - L'Administration du domaine ducal en Brabant au moyen age (1250-1406).
21707: MARTENS,C.DE. - Manuel diplomatique. Precis des droits et des fonctions des agens diplomatiques; suivi d'un recueil d'actes et d'offices pour servir de guide aux personnes qui se destinent a la carriere politique.
21448: MARTENS VAN SEVENHOVEN,A.H. - Het archief van het College tot de Beneficieering van Neder- Rijn & IJsel.
16214: GERMAIN-MARTIN. - De la civilisation latine a la dictature asiatique. Contribution a l'histoire de l'evolution sociale de la France.
19123: MARTIN,G. - L'Histoire du credit en France sous le regne de Louis XIV. Tome 1 [all published]: Le credit publique. Avec la collaboration de M.Bezancon.
14178: MARTIN SAINT-LEON,E. - Histoire des corporations de metiers depuis leurs origines jusqu'a leur suppression en 1791. Avec un appendice de bibliographie critique par E.Coornaert. Quatrieme edition.
13729: MARTIN,A. & G.WALTER. - Catalogue de l'histoire de la Revolution francaise. Ecrits de la periode revolutionnaire. Volumes I, III, IV/2, V and Table analytique.
17779: MARTINDALE,D. - The nature and types of sociological theory. [Reprinted.]
38329: MARTOW,J. - - Julius Martow. Sein Werk und seine Bedeutung fur den Sozialismus. Artikel von Raphael Abramowitsch, Otto Bauer, Arthur Crispien, Rudolf Hilferding und Karl Kautsky.
15175: MARX, KARL (1818-1883) - Le capital. Traduction de M.J.Roy, entierement revisee par l'auteur.
19257: MARX,K. - ANDREAS,B. - Le Manifeste Communiste de Marx et Engels. Histoire et bibliographie 1848-1918.
41172: MARX,K. - DRAHN,E. - Marx-Bibliographie. Ein Lebensbild Karl Marx' in biographisch- bibliographischen Daten.
12730: MARX,K. - - Karl Marx. Chronik seines Lebens in Einzeldaten. Zusammengestellt vom Marx-Engels- Lenin-Institut Moskau.
29837: MARX,J. - Kriegs-Tagebuch eines Juden.
12012: MARX,K. & F.ENGELS. - Gesammelte Schriften 1852 bis 1862. Hrsg. von N.Rjazanoff. Zweite Auflage.
23926: MARX,K. - ADAMS,H.P. - Karl Marx in his earlier writings.
12519: MARX,K. - ADLER,M. - Marx als Denker. Zum 25. Todesjahre von Karl Marx.
12948: MARX,K. - ASHOLT,T. - Marxismus und Ethik.
12776: MARX,K. - BIGO,P. - Marxisme et humanisme. Introduction a l'oeuvre economique de Karl Marx.
12015: MARX,K. - FISCHER,H. - Karl Marx und sein Verhaltnis zu Staat und Wirtschaft.
12016: MARX,K. - GRAZIADEI,A. - Preis und Mehrpreis in der kapitalistischen Wirtschaft (Kritik der Marxschen Werttheorie). Uebersetzt von E.Wiener.
15794: MARX,K. - GRAZIADEI,A. - Der Begriff der Mehrarbeit und die Werttheorie (Die Mehrarbeit als Klassenphanomen). Uebersetz van E.Salomon.
16789: MARX,K. - HAMMACHER,E. - Das philosophisch-okonomische System des Marxismus. Unter Berucksichtigung seiner Fortbildung und des Sozialismus uberhaupt dargestellt und kritisch beleuchtet.
12520: MARX,K. - HELANDER,S. - Marx und Hegel. Eine kritische Studie uber sozialdemokratische Weltanschauung. Vom Verfasser durchgesehene Uebersetzung von M.Langfeldt.
12018: MARX,K. - HOHOFF,W. - Die Bedeutung der marxschen Kapitalkritik.
10061: MARX,K. - KLAGES,H. - Technischer Humanismus. Philosophie und Soziologie der Arbeit bei Karl Marx.
15698: MARX,K. - LOZOVSKY,A. - Marx and the trade unions.
13206: MARX,K. - MARXISMUSSTUDIEN. - Hrsg. von I.Fetscher. Vol.1-5 [of 7].
12019: MARX,K. - MASSICZEK,A. - Der menschliche Mensch. Karl Marx' judischer Humanismus.
10062: MARX,K. - MOSSE,E. - Marx et le probleme de la croissance dans une economie capitaliste.
13235: MARX,K. - NAVILLE,P. - Psychologie, marxisme, materialisme. Essais critiques. Deuxieme edition revue et augmentee.
13971: MARX,K. - NICOLAIEVSKY,B. & O.MAENCHEN-HELFEN. - Karl Marx: man and fighter. Translated by G.David and E.Mosbacher.
12021: MARX,K. - OVERBERGH,C.VAN. - Collection d'etudes marxistes.
18741: MARX,K. - RUHLE,O. - Karl Marx. His life and work. Translated by E. and C.Paul.
17628: MARX,K. - SANTEN,J.VAN. - De marxistische accumulatietheorie.
10064: MARX,K. - SCHMIDT,A. - Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx.
15699: MARX,K. - STERNBERG,F. - Marx und die Gegenwart. Entwicklungstendenzen in der zweiten Halfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Gewerkschaftsausgabe.
15751: WISSENSCHAFT IM LICHTE DES MARXISMUS. - Die Wissenschaft im Lichte des Marxismus. Versuche uber den Stand der Mathematik, Physik, Astronomie, Technik und Industrie, Biologie, Psychologie, Philosophie, Sprachforschung und Geschichtsforschung sowie uber die dialektische Methode und den historischen Materialismus. Von H.Wallon, M.Prenant, J.Baby [a.o.].
30198: MASARYK, THOMAS GARRIGUE (1850-1937) - Versuch einer concreten Logik. (Classification und Organisation der Wissenschaften.)
15127: MASARYK,T.G. - Nova Evropa. Stanovisko Slovanske.
17526: MASARYK,T.G. - Svetova revoluce. Za valky a ve valce 1914-1918. Vzpomina a uvazuje.
14323: MASARYK,T.G. - Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918. [Ins Deutsche ubertragen von C.Hoffmann.]
19920: MASARYK,T.G. - Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen.
19814: MASARYK,T.G. - STERLING,C. - The Masaryk case.
18763: MASARYK,T.G. - WARREN,W.P. - Masaryk's democracy. A philosophy of scientific and moral culture.
24155: MASIUS, ERNST ALBERT (1797-1865) - Lehre der Versicherung und statistische Nachweisung aller Versicherungs-Anstalten in Deutschland; nebst Hinweisung auf den hohen Einfluss dieser Institute auf Nationalwohlstand, und die Gesetze daruber in den verschiedenen Staaten.
14760: MASNATA,F. - Le parti socialiste et la tradition democratique en Suisse.
14179: MASSE,P. - Varennes et ses maitres. Un domaine rural, de l'Ancien Regime a la Monarchie de Juillet (1779-1842).
39976: MASSEI, GIOVANNI. - La scienza medica della poverta ossia la beneficenza illuminata.
11814: MASSON,F. - L'Academie francaise 1629-1793.
41225: MASUI,M. - A bibliography of finance.
18123: MATEN,B. - Het hypotheekbankbedrijf en zijne boehouding. Derde druk.
36850: MATERN, JOHANN. - Um Milliarden! Das internationale Wahrungs- und Geldsystem der Zukunft.
15957: MATHIEZ,A. - La reaction thermidorienne.
34765: MATHIEZ,A. - La victoire en l'an II. Esquisses historiques sur la defense nationale.
15612: MATHIEZ,A. - La vie chere et le mouvement social sous la Terreur.
34849: MATHIJSEN,A. - Eenige fabels en volkslegenden van de onderafdeeling Beloe op het eiland Timor. Met een aanhangsel door N.Adriani.
34875: MATHIJSEN,A. - Tettum-Hollandsche woordenlijst met beknopte spraakkunst.
37774: MATIGNON,J.J. - Superstition, crime et misere en Chine. Quatrieme edition.
23879: MATTHES,B.F. - Over de bissoe's of heidensche priesters en priesteressen der Boeginezen. In: Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Zevende deel.
22617: MATTHEWS,R.C.O. - The trade cycle.

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

6/1