Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10809: FRANSEN,P. - Leibniz und die Friedensschlusse von Utrecht und Rastatt-Baden. Eine aus grosstenteils noch nicht veroffentlichten Quellen geschopfte Untersuchung.
14505: FRANSSEN,H.M. - Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken. Een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.
24776: FRANSSEN,J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw.
13288: FRANTZ,C. - LAUXTERMANN,P.F.H. - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters.
11757: FREDERICK II OF PRUSSIA. - BOSBACH,E. - Die 'reveries politiques' in Friedrichs des Grossen politischem Testament von 1752. Historisch-politische Erlauterung.
20533: FREDERICQ,P. - Dissertations sur l'histoire des Pays-Bas au XVIe siecle.
21132: FREDERICQ,P. - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le progres des etudes philologiques et historiques.
10291: FREDERIKS,J. - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie.
23005: FREMERY,J.A.DE. - Brief aan den hoogleeraar G.J.Mulder [n.a.v. de voorgestelde wet op het zout].
35449: FREUDENTHAL, HANS (1905-1990) - Ueber die Enden topologischer Raume und Gruppen. Inaugural- Dissertation ...
16007: FREUND,H.A. - Russia from A to Z. Revolution, state and party, foreign relations, economic system, social principles, general knowledge.
13129: FREUND,M. & W.FRAUENDIENST. [ED.] - Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten [1934- 38]. 3.Auflage.
20946: FREY,B.S. - Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik.
12231: FREYMARK,H. - Die Reform der preussischen Handels- und Zollpolitik von 1800-1821 und ihre Bedeutung.
18702: FRIDRICHOWICZ,E. - Die Technik des internationalen Getreidehandels.
22402: FRIEDBERG,R. - Die Besteuerung der Gemeinden. Finanzwissenschaftliche Erorterungen.
10972: FRIEDERICH,R. - Boma Kawja (Skt. Bhauma Kawja), dat is: Gedicht van Bhauma, den zoon van Wisjnoe en de aarde (Skt. Prethiwi of Bhumi). In het oorspronkelijk Kawi, volgens twee Balinesche manuskripten.
18132: FRIEDMANN,G. - Villes et campagnes. Civilisation urbaine et civilisation rurale en France.
18937: FRIEDMANN,W. - Law in a changing society.
17533: FRIIS,A. - Alderman Cockayne's project and the cloth trade. The commercial policy of England in its main aspects 1603-1625.
21917: FRIS,G.W. - De toepasselijkheid van algemeene verordeningen op de zelfbestuursonderhoorigen in de Buitengewesten.
37092: FRISIUS,G. - ORTROY,F.VAN. - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'Ecole belge de geographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
12266: FROBENIUS,L. - Der Kopf als Schicksal.
12267: FROBENIUS,L. - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre.
14078: FRUIN,J.A. - De anfang en de slichte clage umme varende have, naar het oud-Saksische recht; (met een aanhangsel over de actien om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht).
20907: FRUIN,R. - Correspondentie 1845-1899. Uitgegeven door H.J.Smit en W.J.Wieringa.
21424: FRUIN TH.AZ.,R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht. Deel 2 en 3 [van 3].
22407: FUCHS,C. - Zur Revision des deutschen Straf-Gesetzbuchs.
12695: FUCHS,J.M. - Ik zal doen wat in mijn vermogen is. Honderd jaar Amsterdamse liefdadigheid.
23957: FULLER,J.D.P. - Movement for the acquisition of all Mexico 1846-1848.
28956: FUNCK-BRENTANO,T. - Les sophistes francais et la revolution europeenne. Les hommes de genie, les hommes d'esprit et les sectaires de l'ancien regime.
29659: FUSTEL DE COULANGES, NUMA DENIS (1830-1889) - La cite antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grece et de Rome.
22035: FUZIER-HERMAN,E. - De la protection legale des enfants contre les abus de l'autorite paternelle.
11907: GABRIEL,R.H. - Die Entwicklung des demokratischen Gedankens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine geistesgeschichtliche Betrachtung seit 1815. [Uebertr. von E.Kraske.]
23698: GACHARD,L.P. - Actes des Etats-Generaux des Pays-Bas 1576-1585. Notice chronologique et analytique. Tome 1-2 [6 septembre 1576 - 30 decembre 1580; niet verder verschenen].
19652: GACHARD,L.P. - Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas.
21013: GAFGEN,G. - Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung. Untersuchungen zur Logik und okonomischen Bedeutung des rationalen Handelns. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage.
10292: GALAMA,S.H.M. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
13264: GALBRAITH,J.K. - A contemporary guide to economics, peace and laughter. Essays edited by A.D.Williams.
10883: GALENUS ABRAHAMSZ. - MEIHUIZEN,H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het doperse spiritualisme.
16159: GALES,B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
40303: GALIANI,F. - GANZONI,E. - Ferdinando Galiani. Ein verkannter Nationalokonom des 18. Jahrhunderts.
14586: GALIS,K.W. - Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea.
12641: GALLE,P.H. - Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963).
32464: GALLONE,P. - Organisation judiciaire et procedure devant les cours laiques du Pays de Vaud a l'epoque savoyarde (XIIIe-XVI siecle).
12225: GAMP. - Der landwirthschaftliche Kredit und seine Befriedigung.
35567: GANSFORT,W. - PERSIJN,A.J. - Wessel Gansfort De oratione dominica in een Dietse bewerking.
23892: GANSHOF,F.L. - Etude sur le developpement des villes entre Loire et Rhin au moyen age.
23893: GANSHOF,F.L. - Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen. Tweede herziene druk.
24586: GARDINER,S.R. & C.T.ATKINSON [EDS]. - Letters and papers relating to the First Dutch War 1652- 1654.
16758: GARNIER,R.M. - Annals of the British peasantry.
11944: GAROFALO,R. - La superstition socialiste. Trad. de l'Italien par A.Dietrich.
14904: GARRETT,E. - SHAW,G. [ED.] - The Garrett papers.
16237: GASKIN,M. - The Scottish banks. A modern survey.
35679: GASPARIN,A.DE. - BARBEY-BOISSIER,C. - La comtesse Agenor de Gasparin et sa famille. Correspondance et souvenirs 1813-1894.
16905: GASSLANDER,O. - History of Stockholms Enskilda Bank to 1914.
12749: GAUTHIER,J.G. - Les Fali. Hou et Tsalo. Montagnards du Nord-Cameroun. Vie materielle, sociale et elements culturels.
32954: GAZETTE DE LEYDE. - POPKIN,J.D. - News and politics in the age of revolution: Jean Luzac's Gazette de Leyde
23056: MEMORIE VAN DE GECOMMITTEERDEN. - Memorie van de gecommitteerden uit de respective collegien ter admiraliteit der vereenigde Nederlanden, soo over het generaale redres in de administratie en ophef van de middelen te water, als over de pointen van menage, tot verbeetering van de finantien der voorschreeve collegien: neevens een nieuw concept placaat op den ophef van de convoyen en licenten ...
36596: GEEL,J. - HAMAKER,M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
19626: GEELKERKEN,N.G. - Preferentieele rechten in de koloniale handelspolitiek.
10523: JONGELIEDEN GEHEELONTHOUDERSBOND. - Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthouders Bond ter gelegenheid van zijn 10 jarig bestaan 1912-1922.
17980: GEIGER,T. - Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologie der Revolutionen.
13743: GEISMANN,G. - Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden.
18352: GELDER,H.A.E.VAN. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van kerk en staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
35565: GELDER,H.A.E.VAN. - Nederlandse dorpen in de 16e eeuw.
18117: GELDER,H.A.E.VAN. - Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798. I. Van 1572 tot 1619.
37162: GELRE. - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel.
16431: ONS GEMEENEBEST. - Ons gemeenebest.
32163: VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE. - Catalogus van de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
15010: VEREENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederl. Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937.
22700: GEMEENTEWET. - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gemeentewet uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
24942: GEMEENTEWET. - De gemeente en het maatschappelijk leven.
14352: GENART,C. - Les salaires dans l'industrie du vetement pour hommes (268 monographies d'ateliers).
34884: GENDEREN STORT,P.VAN. - Nederlandsch-Kenja Dajaksche woordenlijst.
34999: ANTWOORT VAN DE HOOGH MOG. HEEREN STATEN GENERAEL. - Antwoort van de hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op de propositie van wegen sijne churfirstel. doorl. van Ceulen, bisschop ende vorst tot Munster, op den drie en twintighsten maert 1684 ter vergaderinghe ... gedaen; in date den sesden april 1684.
17210: GENICOT,L. - Les lignes de faite du moyen age. Deuxieme edition revue.
38743: BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen. Eerste deel.
40471: AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, gevestigd te Amsterdam. Volumes 1-7 & Bijbladen 1-3 & Tweede serie: volumes 1-39 & Systematisch register 1876-22.
36849: NATIONALE NIJVERHEID GENT. - Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen van nationale nijverheid, ten toon gesteld te Gent, in de maand augustus 1820, aan Zijne Excellentie, den Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien.
22089: GENT,A.P.VAN. - Bijdrage tot het economische onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie.
14977: GENT,W.J.M.VAN. - De Nederlandsche katholieken en het vraagstuk eener nieuwe partijgroepering.
18663: GENTILI,A. - MOLEN,G.H.J.VAN DER. - Alberico Gentili and the development of international law. His life work and times. 2nd revised edition.
13193: GEORGE,H. - Protection or free trade. An examination of the tariff question with especial regard to the interests of labour. Second edition.
12728: GERARD,C.A. - Despatches and instructions 1778-1780. Correspondence of the first French minister to the United States with the comte de Vergennes. With an historical introduction and notes by J.J.Meng.
12139: GERBER,E. - Veranderungen der Einkommensverteilung in England 1938-1948.
10077: GERBER,H. - Geld und Staat. Eine Untersuchung uber die Geldverfassung als Problem des Staatsrechtes im Rahmen einer allgemeinen Systematik des Rechtes.
13130: GERHARD,D. [ED.] - Standische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert.
34920: GERICKE,J.F.C. - Wiwoho of Mintorogo, een Javaansch gedicht. Uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
41082: GERITS,A. - Collection of catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part French books on economics, social sciences and history.
41074: GERITS,A. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
13771: GERRETSON,C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'.
28720: GERRETSON,C. & P.N.EYCK. - Briefwisseling. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G.Puchinger.
14933: GERRETSON,C. & P.GEYL. - Briefwisseling (1911-1958). Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G.Puchinger.
14132: GERRETSON,C. - Muiterij en scheuring 1830.
12803: GERRITSEN,C.V. - De Nederlandsche Bank, haar verleden en haar toekomst.
19970: BIOGRAPHISCHES WORTERBUCH ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE. - Biographisches Worterbuch zur deutschen Geschichte. Begrundet von H.Rossler und G.Franz. Zweite, vollig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage bearbeitet von K.Bosl, G.Franz, H.H.Hofmann.
12609: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor geschiedenis. Jrg. 60-90 [ontbr. jrg. 69, nr 3].
12886: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor sociale geschiedenis. Jrg. 1-15.
10792: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor geschiedenis. Afzonderlijke jaargangen 68/95, voor zover aanwezig.
12750: GESCHIERE,P.L. - Stamgemeenschappen onder staatsgezag. Veranderende verhoudingen binnen de Maka Dorpen in Zuidoost Cameroun sinds 1900.
21880: ENTWURF EINES GESETZES. - Entwurf eines gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenstanden. Nebst Motiven und Anlagen.
17690: GEUNS,C.A.VAN. - Proefondervindelijke bijdrage tot de psychologie der getuigenis.
18265: GEURTS,P.H.J.M. - Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw. Deel 1 [niet verder verschenen].
20361: GEURTS,P.A.M. - - Historie als vriend. Opstellen voor Dr.P.A.M.Geurts o.f.m.
22389: STUDIEDAG NEDERLANDS GEVANGENISWEZEN - Eerste-derde Studiedag Nederlands gevangeniswezen.
10422: BELASTINGDRUK BUITEN-GEWESTEN. - Verslag van den belastingdruk op de inlandsche bevolking in de buiten-gewesten.
11227: GEYER,A.L. - Das wirtschaftliche System der niederlandischen ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
19265: GEYL,P. - HEES,P.VAN. - Bibliografie van P.Geyl.
10784: GEYL,P. - Eenheid en tweeheid in de Nederlanden.
14105: GEYL,P. - Gebruik en misbruik der geschiedenis.
19267: GEYL,P. - Use and abuse of history.
19270: GEYL,P. - Historicus in de tijd.
13005: GEYL,P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyl's levensverhaal (tot 1945).
15907: GEYL,P. - Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt.
10098: GEYL,P. - Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
10785: GEYL,P. - Tochten en toernooien.
19269: GEYL,P. - Toynbee's answer.
15906: GEYL,P. - De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757.
19266: GEYL,P. - ROGIER,L.J. - Herdenkingen van P.Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
12577: GEYL,P. - Revolutiedagen te Amsterdam (aug.-sept. 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
15997: GHEORGOV,I. - Die bulgarische Nation und der Weltkrieg (Gesammelte Aufsatze). Veroffentlicht von der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft e.V.
16276: GIDE,C. & C.RIST. - Histoire des doctrines economiques depuis les Physiocrates jusqu'a nos jours.
16931: GIDE,C. & C.RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Dritte Auflage nach der vierten durchgesehenen und verbesserten franzosischen Ausgabe herausgegeben von F.Oppenheimer. Deutsch von R.W.Horn.
15872: GIDE,C. & C.RIST. - Histoire des doctrines economiques. Septieme edition revue et augmentee.
21752: SOCIALISTISCHE GIDS. - De socialistische gids. Maandschrift der S.D.A.P. Jrg.1-23 [niet verder verschenen].
10010: GIEBELS,L. - De zionistische beweging in Nederland 1899-1941.
13744: GIESSEN,J.VAN DE. - De opkomst van de democratie als leuze in Nederland.
10812: GIEZENAAR,G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat over de benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw.
13132: GILLESSEN,G. - Lord Palmerston und die Einigung Deutschlands. Die englische Politik von der Paulskirche bis zu den Dresdner Konferenzen (1848-1851).
23338: GIOJA, MELCHIORRE (1767-1829) - Dettati politici, filosofici, statistici, tratti dalle opere minori.
12697: GITERMANN,V. - Geschichte Russlands.
24338: GLAMANN,K. - Dutch-Asiatic trade 1620-1740.
40077: GLOBIG, HANNS ERNST VON (1755-1826) - Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit zur Grundung des historischen und gerichtlichen Beweises. Erster Theil, Entwickelung der Wahrscheinlichkeitslehre. Zweiter Theil, Kritische Berichtigung der gerichtlichen Beweise.
10937: GOBBERS,W. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca.1760 - ca.1810).
37792: GOBINEAU, JOSEPH ARTHUR DE (1816-1882) - Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale.
10375: GOEDE,A.DE. - De Westfriesche buurschap.
11670: VOORTBRENGING EN VERDEELING VAN GOEDEREN. - Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij K.B. van 11 maart 1920 no 56 [met opdracht te onderzoeken door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en verdeeling van goederen meer dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het algemeen belang].
13869: GOEDHART,C. - Enige theoretisch-economische aspecten van de rentevorming in de moderne volkshuishouding.
17155: GOEDHART,C. - De rentevorming in de moderne volkshuishouding.
18797: GOENS,R.M.VAN. - WILLE,J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studien over de achttiende eeuw. [Tweede deel bezorgd door P. van der Vliet.]
10484: GOENS,R.V.VAN. - OTTOW,W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carriere van een diplomaat 1619-1655.
11319: GOES,F.VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
10515: GOES,F.VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
10517: GOES,F.VAN DER. & J.DE KADT & P.J.SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van De Fakkel.
11321: GOES,F.VAN DER. & R.J.W.RUDOLPH. - 'Marx of Christus'. Verslag van het openbaar debat gehouden op donderdag 22 maart 1906 ...
11317: GOES VAN NATERS,M.VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
23771: GOETSTOUWERS,J.B. - Les Primariae preces de Maximilien Ier aux Pays-Bas (1486 et annees suivantes).
38600: ALMANACH DE GOETTINGUE. - Almanach de Goettingue 1807. [Bound with:] Etrennes utiles et agreables pour l'an 1807.
38719: GOGEL, ISAAC JAN ALEXANDER (1765-1821) - Memorien en correspondentien, betrekkelijk den staat van 's Rijks geldmiddelen in den jare 1820. Uitgegeven door zijnen zoon J.M.Gogel. [Met:] Bijvoegsel ... bevattende de algemeene staten van den aangegeven' in-, uit- en doorvoer van de jaren 1802-1809 en 1814- 1816.
18716: GOLD. - Gold. A reprint of the special number of The Times, Tuesday, June 20, 1933.
10397: GOLDBERG,J. - ZAPPEY,W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
37576: GOLDENBERG, GUSTAVE (1805-1871) - De l'avenir de notre societe
12201: GOLOVINE, IVAN (1816-1890) - Science de la politique.
14819: GOMES,F.L. - Essai sur la theorie de l'economie politique et de ses rapports avec la morale et le droit.
19540: GOOCH,B.D. - Belgium and the February Revolution.
12268: GOODFELLOW,D.W. - Grundzuge der okonomischen Soziologie. Das Wirtschaftsleben der primitiven Volker dargestellt an den Bantu von Sud- und Ostafrika. Uebertragen von F.Levi und E.Walter.
10015: GOOSSENS,P. - Openbare scheurmaking op Soemba. De kerken van Oost-Soemba uitgestooten uit de gemeenschap der gereformeerde (zendende) kerken in Nederland. Een aanklacht en een verweer. Tweede druk.
18786: GOOSZEN,A.J. - Een demografisch mozaiek, Indonesie 1880-1942.
14958: GOOT,W.H.VAN DER. - De besteding van het inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.
15295: GORJU,J. - La Cote d'Ivoire Chretienne. Deuxieme edition, revue et augmentee.
10518: GORTER,H. - De grondslagen der sociaaldemokratie.
11323: GORTER,H. - De grondslagen der sociaaldemokratie. Tweede, vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewerkte uitgave.
11334: GORTER,H. - Sociaal-democratie en anarchisme.
11326: GORTER,H. - De wereldrevolutie. [Tweede druk.]
10520: GORTZAK,W. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
14838: GOSCHEN,G.J. - Theorie des changes etrangers. Traduit et precede d'une introduction par Leon Say.
17689: GOSLINGA,C.C. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. Edited by M.J.L. van Yperen.
32213: GOSLINGA,C.C. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942.
17901: GOSLINGA,W.J. - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen.
10813: GOSSART,E. - Charles-Quint, roi d'Espagne. Suivi d'une etude sur l'apprentissage politique de l'empereur.
13679: GOSSART,E. - L'Etablissement du regime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection.
20437: GOSSES,I.H. - Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. Een historisch-oeconomische beschouwing.
33275: GOU,L.DE. - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel I: 10 november 1796 - 10 april 1797.
13829: GOUDOEVER,A.P.VAN. [ED.] - Romanian history 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
17956: GOUDRIAAN,J. - Waardevast geld. De eerste voorwaarde voor het behoud van welvaart, vrijheid en cultuur.
14159: GOULD,J.W. - Americans in Sumatra.
21430: GOUW,J.L.VAN DER. - Stukken afkomstig van ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter Charterkamer van Holland.
22056: DEVELOPMENTS TOWARDS SELF-GOVERNMENT. - Developments towards self-government in the CARIBBEAN. A symposium held under the auspices of the Netherlands Universities Foundation for International Cooperation at The Hague, September, 1954.
29216: GRAAF,H.J.DE. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilie 1807-1808.
21502: GRAAF,J.DE. - Inventaris van het huisarchief van Verwolde... 1922.
12870: GRAAFF,A.DE. - Handelspolitiek en prijsbeweging. Uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel.
17940: GRAAFF, MARTINUS HENDRIK DE (1813-1887) - Landbouw, fabrijkwezen en koophandel in Nederland, of beschouwing van de meest gepaste middelen voor de welvaart van Neerlands ingezetenen, voor den bloei van den staat, en voor de vermindering en wering der toenemende armoede.
10979: GRAAFF,S.DE. - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indie, 1922 (Indische Bestuurshervorming).
21962: GRAAFF,E.A.VAN DE. - De statistiek in Indonesie.
25675: GRAAFLAND,N. - De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige toestand.
17142: GRAAT,P.W.H. - De industriele ontwikkeling van de gemeente Etten-Leur 1945-1980.
24182: GRAF,O. - Kaibara Ekiken. Ein Beitrag zur japanischen Geistesgeschichte des 17. Jahrhunderts und zur chinesischen Sung-Philosophie.
18784: GRAFT,C.C.VAN DE. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949.
13511: COMMERCE DES GRAINS. - Recueil de pieces relatives a la liberte illimitee du commerce des grains. Publie par ordre du Roi.
20421: GRANET,M. - La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privee.
13600: GRANT,C.F. & L.GRANT. - 'Twixt sand and sea.
13599: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity 511-1787. [Translated from the Dutch by S.Massotty.]
24831: GRASWINCKEL,D. - LIESKER,G.J. - Die staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckel's.
41153: GRASWINCKEL,D. - LIESKER,G.J. - Die staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckel's.
30113: GRASWINCKEL, DIRCK (1600-1666) - Nasporinge van het recht van de opperste macht toekomende de Edele Groot Mogende Heeren de Heeren Staten van Holland en Westvriesland.
18827: GRASWINCKEL, DIRCK (1600-1666) - Speciale beschryvingh van het gebruyck, ofte daadelijcke bezitting van opperste macht, der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: Over verscheyde saecken, soo van politie, rechten als militie, &c.
21794: GRATAMA,S. - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende.
28960: GRAULE,H. - Histoire de Lescure, ancien fief immediat du Saint-Siege et de ses seigneurs.
12352: GRAVEL,P.B. - Remera. A community in eastern Ruanda.
12729: GRAY,A. - The socialist tradition. Moses to Lenin. [Second impression with corrections.]
11338: GREEVE,M. - Toekomst-moraal. Kritiek en vaststelling der grondslagen van volksmoraal. Met als aanhang: Hoofdtrekken eener filosofie van 't menschelijk kenvermogen.
39162: GREGOIRE, HENRI (1750-1831) - Recherches historiques sur les congregations hospitalieres des freres pontifes, ou constructeurs de ponts.
21339: GREGORY,T.E. - The Westminster Bank through a century.
15056: GREVEN,H.B. - - Sociaal-economische opstellen aangeboden aan Mr.H.B.Greven, oud-hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
14658: GRIEDER,J.B. - Hu Shih and the Chinese renaissance. Liberalism in the Chinese revolution, 1917- 1937.
19094: GRIFFIN,C.E. - Enterprise in a free society.
13847: GRIFFITHS,R.T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
10099: GRIJPSKERKE,J.VAN. - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de Regeeringe van Zeeland onder haar graaven, tot den jaare 1579 ... Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap ... met een aanhangsel bevattende eene genealogie van het geslacht Van Grijpskerke ...
29877: GRODDECK, CARL THEODOR (1826-1885) - Die demokratische Krankheit, eine neue Wahnsinnsform.
18514: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal [zitting van 1849 en zitting van 1849-1850].
19877: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Antwoord aan Jhr.Mr.J.de Bosch Kemper.
18519: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Februarij 1868.
16510: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands.
18531: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een protest van ouderlingen te Parijs.
10398: GROEN VAN PRINSTERER,G. - La nationalite religieuse en rapport avec la Hollande et l'alliance evangelique. Amsterdam, le 22 aout 1867. Deuxieme edition.
18520: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Vaderlandsche zangen.
16511: GROEN VAN PRINSTERER,G. - HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
21094: GROEN VAN PRINSTERER,G. - NASSE,E. - Die Niederlande und Preussen. Eine Antwort an Herrn Groen van Prinsterer.
13413: GROEN VAN PRINSTERER,G. - ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
41154: GROEN VAN PRINSTERER,G. - VRIES,T.DE. - Mr. G.Groen van Prinsterer. Een bibliografie.
15038: GROENEVELD,H.L. - Indicia sanitatis. Een onderzoek naar de kenmerken der volksgezondheid in de stad Nijmegen.
13146: GROENEVELD MEIJER,W.L. - De tariefwetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden (1816-1819).
13809: GROENEWEGEN,K. & D.J.VAN DE KAA. - Resultaten van het demografisch onderzoek Westelijk Nieuw-Guinea.
15570: STATISTIEK VAN HET GRONDCREDIET. - Statistiek van het grondcrediet in Nederland over de jaren 1879 en 1880. Uitgegeven door het Departement van Financien.
11472: WETSONTWERP TOT GRONDWETSHERZIENING. - Wetsontwerp tot grondwetsherziening. Met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaaldemocratische Kamergroep.
10980: GRONEMAN,J. - De tjandi Baraboedoer op Midden-Java. Derde, nieuw bijgewerkte uitgaaf.
34998: GRONINGEN. - Resolutien genomen by de heeren Staaten van de stadt Groeningen en Ommelanden, den 21/31 maert, rakende de wervingh.
38317: GROOT,H.DE. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, beschreven bij Hugo de Groot. Met aanteekeningen van S.J.Fockema Andreae. Derde, herziene en vermeerderde uitgave door L.J. van Apeldoorn.
15513: GROOT,K.G.DE. - De financiering van de industrialisatie in Nederland.
22775: GROOT,P.DE. - LEEUWEN,M.VAN. - Het leven van Pieter de Groot. Eerste deel [niet verder verschenen].
36017: GROOT,H.DE. - BROERE,C. - De terugkeer van Hugo de Groot tot het katholieke geloof.
12894: GROOT,H.DE. - MULLER,H.C.A. - Hugo de Groot's Annales et historiae.
13683: GROOT,H.DE. - REIGERSBERCH,N.VAN. - Brieven ... aan Hugo de Groot. Uitgegeven door H.C.Rogge.
21293: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt, midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulcks die was voor de veranderingh, ghevallen in den jare XVIe en XVIII ... Met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens sen delven De Groot ende anderen ghehouden ende gheweten.
34316: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid ... Bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders; mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made ... nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Mr. Willem Schorer ...
28744: GROOTE,G. - ZIJL,T.P.VAN. - Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384).
10236: GROSHEIDE,G. - Bijdrage tot de geschiedenis der anabaptisten in Amsterdam.
32232: GROTIUS,H. - Briefwisseling. Uitgegeven door P.C.Molhuysen & B.L.Meulenbroek. Deel 1-9: [1597- 1638].
39089: GROTIUS,H. - KRIKKE,A. - Rvit hora. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994).
37765: GRUBE, WILHELM. - Feng-Shen-Yen-I. Die Metamorphosen der Goetter. Historisch-mythologischer Roman aus dem Chinesischen. Uebersetzung der Kapitel 1 bis 46. Durch eine Inhaltsangabe der Kap. 47 bis 100 erganzt, eingeleitet und herausgegeben von Herbert Mueller.
14820: GRUNZEL,J. - Economic protectionism. Edited by E. von Phillippovich.
16215: GUEPIN, ANGE (1805-1873) - Traite d'economie sociale.
17499: HAUTE-GUIENNE. - - Proces verbal des seances de l'Assemblee provinciale de Haute-Guienne, tenue a Villefranche ... 1779, 1780, 1782, 1784 & 1786.
16029: GUILLARD,J. - Golonpoui. Analyse des conditions de modernisation d'un village du Nord-Cameroun.
10492: DEMOGRAFISCH ONDERZOEK NIEUW-GUINEA. - Enige voorlopige resultaten van het demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E.E.G. Project 11.41.002). Rapport 1. De Beneden Waropen, 2. Noemfoor, 3. Nimboran, 5. Fak-Fak.
13527: GUINS,G.C. - Communism on the decline.
33956: GULDNER,G. - Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts.
12238: GUNSTEREN,W.F.VAN. - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist.
20224: GUTSCHE,R. - Die Sammlung, Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
14752: GUYOT,E. - Le socialisme et l'evolution de l'Angleterre contemporaine (1880-1911).
29954: GUYOT,Y. & A.RAFFALOVICH. - Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banque.
11834: HAAK,J. - De discussie over de 'Constitution civile du clerge' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
10981: HAAKSMA,R. - Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de Indonesische talen.
22002: HAAR,B.TER. - Beginselen en stelsel van het adatrecht.
35845: HAARLEM. - Kuerboeck der stadt haerlem [1245-1497]. [Omslag: Der stede kuerboeck van Haerlem.] [Uitgegeven door A.J.Enschede en C.J.Gonnet.]
18297: HAAS,J.A.K. - De Roermondse bisschopsbenoemingen in de eerste helft van de Oostenrijkse periode 1717-1749.
22862: HAAS JR.,J.DE. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
15206: HABERLER,G. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. (Revised edition.)
14821: HABERLER,G. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. Third edition enlarged by part III.
16278: HABERLER,G. - Prosperite et depression. Etude theorique des cycles economiques. Troisieme edition augmentee d'une troisieme partie.
22472: HABERLER,G. - A survey of international trade theory. Revised and enlarged edition.
22674: HABERLER,G. - - Trade, growth, and the balance of payments. Essays in honor of Gottfried Haberler, by R.E.Baldwin, J.Bhagwati, R.E.Caves [a.o.]. [2nd printing.]
24136: HACHETTE,R. & J.GINESTOU. - Djibouti au seuil de l'Orient, par R.Hachette, et Les possessions francaises de l'Inde, par J.Ginestou. Documentation de P.Deloncle.
11909: HACK,H. - Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco.
33271: HAER, FLORENTIUS VANDER (1547-1634) - De initiis tumultuum Belgicorum ... libru duo. Quibus eorum temporum historia continetur, quae a Caroli V. caesaris morte, usque ad Ferdinandi duci Albani adventum, imperante Margareta Austria, Parmae & Placentia duce, per annos novem in Belgio gesta sunt. Editio secunda.
35557: HAFTER,D.M. - Critics of mercantilism in France, 1751-1789. The industrial reformers.
38869: HAGEMAN JCZ.,J. - Geschiedenis van den oorlog op Java, van 1825 tot 1830.
16116: HAGOORT,R. - De christelijk-sociale beweging.
12269: HAILEY,LORD. - An African survey revised 1956. A study of problems arising in Africa south of the Sahara.
21193: HAITSMA MULIER,E.O.G. - The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century. Translated by G.T.Moran.
13228: HALL,C. - The effects of civilization on the people in European states. With: Observations on the principal conclusion in Mr. Malthus's Essay on population.
21350: HALL,F.A.VAN. - SUTTORP,L.C. - F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen.
22975: HALL,W.C. - Children's courts.
15928: HALL,C.J.J.VAN. & C.VAN DE KOPPEL. [ED.] - De landbouw in den Indischen archipel.
32119: HALL, FLORIS ADRIANUS VAN (1791-1866) - Onpartijdige beschouwing van den toestand des koophandels binnen de Vereenigde Nedelanden in brieven. [Deel 1-6: Tweede druk.]
19040: HALLEMA,A. - Geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente te Ginneken vanaf de 16de eeuw tot heden.
15382: HALLEMA,A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen.
22576: HALLER,H. - Finanzpolitik. Grundlagen und Hauptprobleme.
39890: HAMAKER,H.G. - De middeneeuwse keurboeken van de stad Leiden
15535: HAMEL,G.A.VAN. - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
22194: HAMEL,J.A.VAN. - De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht.
21510: HAMEL,J.A.VAN. - Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht.
23878: HANDEL, NIJVERHEID EN LANDBOUW VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw van Nederlandsch-Indie gedurende 1915.
10678: GESCHRIFTEN TER VERDEDIGING VAN DEN VRIJEN HANDEL. - Geschriften ter verdediging van den vrijen handel uitgegeven in 1922, 1923 en 1924.
16894: NIEDERRHEINISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER - Duisburg-Wesel, 125 Jahre.
21671: NEDERLANDSCH HANDELSMAGAZIJN. - Nederlandsch handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel, zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzonderen vakken en betrekkingen, met opzigt tot de geschied- en aardrijkskunde des handels, land- en volkenkunde, natuur- en kunstprodukten, handels- en fabrijksbedrijf, neringen en praktische toepassing op den handel en de nijverheid der Nederlanden. Opgedragen aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
30982: HANEY,L.H. - History of economic thought. A critical account of the origin and development of the economic theories of the leading thinkers in the leading nations. Third and enlarged edition.
12311: HANIN,C. - Occident noir.
13471: HANISCH,E. - Geschichte Russlands.
19126: HANSEN,A.H. - America's role in the world economy.
15207: HANSEN,A.H. - A guide to Keynes.
15209: HANSEN,A.H. - Monetary theory and fiscal policy.
15873: HANSEN,B. - The economic theory of fiscal policy. Translated by P.E.Burke.
22595: HANSEN,B. - A study in the theory of inflation. [Third impression.]
39090: HANSON,L.W. - Contemporary printed sources for British and Irish economic history 1701-1750.
13452: HARDENBERG,H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
14056: HARKEMA,R.C. - De stad Zanzibar in de tweede helft van de negentiende eeuw en enkele oudere Oostafrikaanse kuststeden.
12851: HARKX,P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
10647: HARKX,W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
35920: HARL, JOHANN PAUL (1772-1842) - Ueber einige der wichtigsten Vortheile und Vorzuge der neuen Verfassungs-Urkunde des Konigreichs Baiern.
11574: HARMS,A. - Wat de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel deed: Naar officieele bescheiden en op last van het Hoofdbestuur bijeenverzameld.
11344: HARMSEN,J. - De weg naar een nieuwe wereld. Beknopt overzicht van de doelstellingen van het communisme.
13240: HARRISSE,H. - Notes pour servir a l'histoire, a la bibliographie et a la cartographie de la Nouvelle- France et des pays adjacents 1545-1700.
22591: HARROD,R. - Towards a dynamic economics. Some recent developments of economic theory and their application to policy. [Reprinted.]
16205: HARSIN,P. - Recueil d'etudes.
17087: HARST,S.VAN DER. - Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch- Indie, in het bijzonder op Sumatra.
16935: HART,P.E. - Studies in profit, business saving and investment in the United Kingdom 1920-1962.
10192: HART,G.'T. & H.F.W.D.FISCHER. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609.
10984: HARTGERINK,H.J.H. - De Staten-Generaal en het volksonderwijs in Nederlandsch-Indie (1848-1918).
14840: HARTMEYER,H. - Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter.
10862: HARTOG,R.H. - Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een onderzoek naar de toenmalige rechtspraktijk.
34181: HARTOG,J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw.
16364: HARTOG,J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw. (Tweede vermeerderde en verbeterde druk.)
25834: HARTOG,J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op de Nederlandse Antillen.
10332: HARTSUIKER,J.F. - De souteneur in het Nederlandse recht.
10985: HASSELT,J.P.VAN. - De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiers (artt.72 t/m 76 I.St. 1933 nr 74).
41137: HATCHUEL, LIBRAIRIE. - Collection of catalogues antiquarian books, for the greater part on economics, social sciences and philosophy.
15437: HATTA,M. - Portrait of a patriot. Selected writings.
10818: HATTON,R. - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721.
15260: HAUSMANN,S. - Die Grund-Entlastung in Bayern. Wirtschaftsgeschichtlicher Versuch.
10761: HAUSWEDELL. - Jahrbuch der Auktionspreise fur Bucher und Autographen. Volumes 1-20 [1950-69] and 26-47 [1976-96], and indexes to volumes 11-35 in 4 volumes.
35997: HAUTEFEUILLE,L.B. - Histoire des origines, des progres et des variations du droit maritime international. Deuxieme edition.
11575: HAVE,W.VAN DER. & P.J.VAN MULLEM & P.L.VAN DER VOORDE. - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in publieken Dienst t.g.v. zijn 25jarig bestaan.
13006: HAVELAAR,P. - Der deutsche Libertatsgedanke und die Politik Wilhelms III. von Oranien.
12809: HAVEMAN,J. - De ongeschoolde arbeider. Een sociologische analyse.
19283: HAWTREY,R.G. - Economic rebirth.
15211: HAWTREY,R.G. - Wahrung und Kredit. Nach der zweiten englischen Auflage herausgegeben von F.Oppenheimer. Deutsch von L.Oppenheimer.
17220: HAZARD,P. - La crise de la conscience europeenne (1680-1715).
34891: HAZEU,G.A.J. - Tjeribonsch wetboek (Pepakem Tjerbon) van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven.
12040: HEBERLE,R. - Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Schweden.
14766: HEEB,F. - Der Schweizerische Gewerkschaftsbund 1880-1930. Denkschrift zum funfzigjahrigen Jubilaum. Mit Beitragen zur Geschichte der einzelnen Verbande von F.Reichmann, R.Kolb, W.Schrader [a.m.o.].
21137: HEEDERIK,G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
34813: HEEL DZN.,C.J.VAN. - De banken van leening in Nederland onderzocht, met het oog op den toestand en de vorderingen dezer inrigtingen in andere landen.
11074: PERGILAH KAMOE! GAAT DAN HEEN! - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland tot 1959.
17088: HEEREN,H.J. - Transmigratie in Indonesie. Interne migratie en de verhouding van immigranten / autochtonen speciaal met betrekking tot Zuid- en Midden Sumatra.
16366: HEERINGA,K. - De eerste Nederlandsche gezant bij de Verheven Porte.
12143: HEICHELHEIM,F. - Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus.
14607: HEIDEMAATSCHAPPIJ. - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan.
18717: HEIER,E. - Religious schism in the Russian aristocracy 1860-1900. Radstockism and Pashkovism.
14057: HEIJNEN,J.D. - Development and education in the Mwanza district (Tanzania). A case study of migration and peasant farming.
15354: HEIJNSBERGEN,P.VAN. - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
22183: HEILBORN,P. - Die kurze Freiheitstrafe.
14390: HEINSHEIMER,M. - Die Englische Wechsel-Ordnung vom Jahre 1882. In das Deutsche ubertragen und mit Einleitung und erlauternden Bemerkungen versehen.
20441: HELBERS,G.C. - De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. D.A.GOEDEWAAGEN. De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
13047: HELBIG,K. - Am Rande des Pazifik. Studien zur Landes- und Kulturkunde Sudostasiens.
34925: HELD,G.J. - Grammatica van het Waropensch (Nederlandsch Noord Nieuw-Guinea).
34926: HELD,G.J. - Woordenlijst van het Waropensch (Nederlandsch Noord Nieuw-Guinea).
18999: HELDRING,E. - Herinneringen en dagboek (1871-1954). Uitgegeven door J. de Vries.
16013: HELFFERICH,K. - Das Geld. Sechste, neubearbeitete Auflage.
17766: HELFFERICH, KARL (1872-1924) - Handelspolitik. Vortrage, gehalten in Hamburg im Winter 1900/01 im Auftrag der Hamburgischen Oberschulbehorde.
34860: HELFRICH,O.L. - Proeve van een Lampongsch-Hollandsche woordenlijst, bepaaldelijk voor het dialect van Kroe. [Met:] Aanvullingen en verbeteringen.
34859: HELFRICH,O.L. - Verzameling Lampongsche teksten, getranscribeerd.
17872: HELFRITZ,H. - Ewigkeit und Wandel im Fernen Osten.
20886: HELIN,E. - Les capitations liegeoises. Recherches sur la fiscalite des etats de la principaute de Liege et du comte de Looz.
18169: HELLEN,J.A. - Rural economic development in Zambia, 1890-1964.
20948: HELLER,W. - Theoretische Volkswirtschaftslehre.
22422: HELMICH,W.B. - De theorie van het rechtsmisbruik in het Romeinsche, Fransche en Nederlandsche recht.
14080: HELMICHIUS,W. - HANIA PZN.,J. - Wernerus Helmichius.
28768: HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN (1715-1771) - Oeuvres complettes. Nouvelle edition, corrigee & augmentee sur les manuscrits de l'auteur, avec sa vie & son portrait.
40071: HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN (1715-1771) - Discurs uber den Geist des Menschen. Aus dem Franzosischen. Mit einer Vorrede Herrn Joh. Christoph Gottscheds ...
16533: HEMERT,K.J.VAN. - Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs. Afgesloten op 1 Juli 1915.
10887: HENDRIK VAN GORKUM. - WEILER,A.G. - Heinrich von Gorkum (-1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
21376: HENDRIKS,H.J.J. & M.J.STEENKAMER & A.G.MUSTERT. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst.
21716: HENNIPMAN,P. - SCHAARSTE EN WELVAART. - Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.P.Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam.
34227: HENNIPMAN,P. - SCHAARSTE EN WELVAART. - Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. P.Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam.
40302: HENNIPMAN,P. - HOMMAGE AAN PIET EN PIET. - [Samengesteld door Arnold Heertje en J.Beishuizen.]
16076: SINT HENRICUS. - Geschiedenis en cultuur van een blindenwereld 1859-1934. Gedenkboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K. Blinden-Instituut 'Sint-Henricus' te Grave.
12182: HENRY,J.A. & H.A.SIEPMANN. - The first hundred years of the 'Standard Bank'.
22059: HENRY,C.A.D'. - Commentaire sur les changemens operes dans la legislation penale en Belgique depuis 1814 jusqu'a present.
18882: HENSBERGEN,H.VAN & J.KOUDIJS. - Beschouwingen over openbare financien en aanverwante onderwerpen.
21946: HERBERGHEN,H.VAN. - Coup-d'oeil sur le Royaume des Pays-Bas en 1829.
11911: HERDER,J.G. - SCHMITT,A.R. - Herder und Amerika.
31271: HERDER, JOHANN GOTTFRIED (1744-1803) - Vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaften, und der Wissenschaften auf die Regierung.
12914: ECONOMISCH-HISTORISCHE HERDRUKKEN. - Economisch-historische herdrukken. Zeventien studien van Nederlanders verzameld door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (1914-1964).
13241: HERINGA,A. - Freetrade and protectionism in Holland.
11881: HERMANN,H. - Chinesische Geschichte.
35109: HERMANS,C.R. - Analytische opgave der gedrukte charters, diploma's, handvesten, plakaten, keuren, ordonnantien, reglementen en andere staatsstukken, betrekkelijk de provincie Noord-Braband, van het jaar 704 tot en met het jaar 1648.
12204: HERRE,P. [ED.] - Politisches Handworterbuch.
15974: STAATSRECHTELIJKE HERVORMINGEN. - Staatsrechtelijke hervormingen. Verslag van de Commissie [-Visman] tot Bestudeering van Staatsrechtelijke hervormingen ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 14 september 1940, no 1x/KAB.
10101: HERWAARDEN,J.VAN. [RED.] - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
18360: HERWERDEN,P.J.VAN. - Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572.
34921: HERWERDEY,J.D.VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Tengersch-gebergte en deszelfs bewoners.
33600: HESKES,J. - Onderzoek naar de waardering voor de grootindustrie getoetst aan de waardering voor Philips en andere werkgevers.
13454: HESLINGA,M.W. - Friese fabrieksarbeiders. Enige sociale aspecten van de industrialisatie in Friesland.
15795: HESS,M. - SILBERNER,E. - Moses Hess. Geschichte seines Lebens.
13048: HETTINGA,S. - De 'Repoeblik Indonesia'. Drieerlei houding.
15582: HETTNER,A. - Das europaische Russland. Eine Studie zur Geographie des Menschen.
22934: HEURN,L.W.E.VAN. - Wenschelijkheid en mogelijkheid van reflatiepolitiek getoetst aan de resultaten van de reflatiepolitiek in de Vereenigde Staten.
41260: HEUVEL, HENDRIK HERMAN VAN DEN (1732-1785) & ADRIAAN ROGGE (1732-1806) & CORNELIS ZILLESEN (1736-1828) - Antwoord op de vraag ...: Welk is de grond van Hollandsch koophandel, van zynen aanwas en bloei? Welke oorzaaken en toevallen hebben dien tot heden aan veranderingen en verval blootgesteld? Welke middelen zyn best geschikt en gemakkelykst te vinden, om denzelven in zyne tegenwoordige gesteldheid te bewaren, zyne verbetering te bevorderen, en den hoogsten trap van volkomenheid te doen bereiken?
22186: HEYDEN,G.J.VAN DER. - Der auslandische Zahlungsverkehr in Holland vor, bei Ausbruch und wahrend des Krieges von dessen Beginn bis Ende 1917.
21836: HEYMANS,G. - GERRITSEN,T.J.C. - La philosophie de Heymans.
19678: HICKS,J.R. - WOLFE,J.N. - Value, capital, and growth. Papers in honour of Sir John Hicks.
22779: HIEMSCH,J. - Die bremische Gerichtsverfassung von der ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung 1751-1879.
41224: HIGGS,H. - Bibliography of economics 1751-1775.
21664: HILDEBRAND,K. - Het reglement reformatoir in stad en lande in de praktijk (1749-1780).
12313: HILDEBRAND,LE P. - Le martyr Georges de Geel et les debuts de la mission du Congo (1645-1652).
28722: HILLE,W.VAN. - Le droit des gens maries en Flandre a la fin de l'ancien regime.
15147: HILLEGEIST,H.H. - Die Geschichte der 'Lonauerhammerhutte' bei Herzberg/Harz. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Eisenverhuttung und Eisenverarbeitung im Sudharz.
17957: HILLIER,A.P. - The commonweal. A study of the federal system of political economy.
38602: HINGMAN,I.H. - Inventaris van het Archief der Stad Breda loopende tot 10 december 1813.
10991: HINZLER,H.I.R. - Bima swarga in Balinese wayang.
21892: HIRSCH,H.T. - De inlandsche landbouwproductie in verband met het welvaarts-probleem.
19460: HIRSCH,J. - Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die staatliche Binnenhandelspolitik. Zweite, vollig neubearbeitete Auflage.
13810: HIRSCHFELD,H.M. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939.
20231: ESPANA E HISPANOAMERICA. - Espana e Hispanoamerica. Catalogo de libros espanoles y publicaciones extranjeros sobre Espana e Hispanoamerica.
14160: HISS,P.H. - Bali.
24864: CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY. - Fourth international conference of economic history, Bloomington 1968. Edited by F.C.Lane.
11946: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review for social history. Volume 1-4 and Supplement on volume 2 [all published].
11947: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International Institute of Social History. Bulletin. Volume 1- 10 [all published].
15312: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review of social history. Volume 1-31 [lacking volume 8, nr 3; volume 19 table of contents; volume 20, nr 1; volume 21 table of contents and index; volume 22; volume 23 table of contents and index; and volumes 24 and 25].
12272: JOURNAL OF AFRICAN HISTORY. - The Journal of African history. Volume 1-3.
13350: HITCHINS,K. - The nationality problem in Austria-Hungary. The reports of Alexander Vaida to Archduke Franz Ferdinand's chancellery.
13349: HITCHINS,K. - Studies in East European social history.
23691: HOCHSTETTER,F. - Geld und Kredit als Storer der modernen Tauschwirtschaft.Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage.
16936: HODSON,H.V. - Economics of a changing world.
10442: HOEDT,T.G.E. - Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen.
22182: HOEGEL,H. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
16658: HOEK OSTENDE,J.H.VAN DEN. - De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1972.
16401: HOEKSTRA,J. - De eerste en de tweede Hunsinger codex.
21447: HOEKX,J.A.M. - Inventaris van het archief der parochie Bokhoven.
13777: HOETINK,H. [ED.] - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
22273: HOETINK,H.R. - Periculum est emptoris. Beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
39373: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847.
34917: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Sjair Bidasari, een oorspronkelijk Maleisch gedicht, uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
34923: HOEVELL,W.R.VAN. & R.FRIEDERICH. - Beredeneerde beschrijving der Javaansche monumenten van het kabinet van oudheden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Eerste gedeelte.
34539: HOFFMANN, JOHANN GOTTFRIED (1765-1847) - Die Zeichen der Zeit im deutschen Munzwesen, als Zugabe zu der Lehre vom Gelde und mit besonderer Rucksicht auf den preussischen Staat vorgetragen.
12232: HOFFNER,J. - Wirtschaftsethik und Monopole im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert.
10582: HOFMAN,J. - Van zorg en zegen. De Nederlandsche Christelijke Grafische Bond. Zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officieele bescheiden beschreven.
12390: HOFMEYR,S. - Die Boere-Republieke en die volkereg.
33603: HOFSTRA,H.J. - Het vraagstuk van de heffing ineens.
12270: HOFSTRA,S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualitat.
10402: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Bijdragen tot de huishouding van staat, in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. Tweede verbeterde uitgave. Onder toezigt van J.R.Thorbecke.
15953: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Lettres sur la prosperite publique, adressees a un Belge dans les annees 1828, 1829, 1830.
16594: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - [Memoire du 17e avril 1816.]
10680: HOGENDORP,G.K.VAN. - REES,O.VAN. - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland.
18361: HOGENDORP,G.K.VAN. - HOEVEN,H.VAN DER. - Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal?
20665: HOGENDORP,D.VAN. - SILLEM,J.A. - Dirk van Hogendorp (1761-1822). Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt.
17089: HOLLAND,W.L. - Commodity control in the Pacific area. A symposium on recent experience.
34904: HOLLANDER,J.J.DE. - Manik Maja, een Javaansch gedicht.
12853: HOLLANDER,J.J.DE. - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie. Vierde, omgewerkte uitgave.
34009: RECHT DER SOUVERAINITEYT VAN HOLLANDT, - Het recht der souverainiteyt van Hollandt, ende daer tegens de welgefundeerde redenen; by de heeren Staten Generael, syn Hoogheydt, ende den Raet van Staten, tot weder-legginge vande Hollantsche souverainiteyt by-gebracht ...
34893: HOLLE,K.F. - Kawi-oorkonden. Facsimile met transscriptie van een inscriptie op koperen platen van 782 en 1295 van Caka (Ao. Di. 856 en 1369).
13432: HOLLEMAN,F.D. - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri). Een onvoltooide studie.
14058: HOLLEMAN,J.F. - Chief, council and commissioner. Some problems of government in Rhodesia.
18744: HOLSTI,K.J. - International politics. A framework for analysis.
19623: HOLTUS,W. - Celebes. Onbekende gebieden en volken.
19974: HOLZMANN,M. & H.BOHATTA. - Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1926. [With: Deutsches Pseudonymen-Lexikon.]
14934: HOMMES,T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen. Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anlaszlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832.
16368: HOOFT, PIETER CORNELISZOON (1581-1647) - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van Leicester. De vierde druk, naar des schryvers eigen handtschrift op ontallyke plaatzen verbetert, met des zelfs leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen versiert.
41157: HOOFT,P.C. - LEENDERTZ,P. - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
16046: HOOFT,P.C. - CORNELISSEN,J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17de eeuw.
22053: HOOG,P.H.VAN DER. - De bestrijding der geslachtsziekten.
12896: HOOGEWERFF,G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien.
22070: HOOGLAND,J. - Landbouwcooperatie in het bijzonder cooperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden in Nederland.
37033: HOOP,A.N.J.T.A T.VAN DER. - Megalithic remains in South-Sumatra. Translated by W.Shirlaw.
10993: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,J.H. - De 'goddelijke gast' op Bali. I bagoes diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal.
17476: HOPKINS,H. - Egypt the crucible. The unfinished revolution of the Arab world.
21145: HORECAF. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Cafe- en Aanverwante Bedrijven 'Horecaf', op 4 October 1930.
24499: HORN,W. - Erfurts Stadtverfassung und Stadtwirtschaft in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. Ein Beispiel zur Verfassungsgeschichte und Sozialpolitik der deutschen Stadte.
21822: HORST,R. - Thuislozen.
37805: L'HOSPITAL,M.DE. - DUPRE LASALE,E. - Michel de l'Hospital avant son elevation au poste de Chancelier de France [1505-1560].
18109: HOSZOWSKI,S. - Les prix a Lwow (XVIe-XVIIe siecles). Traduit du polonais.
22982: HOUDOY,R.J.A. - De la condition et de l'administration des villes chez les Romains. Des communes et des sections de communes considerees comme personnes morales.
19523: HOUTEN,H.R.VAN. - Egypte's internationaal statuur sedert het begin van de negentiende eeuw.
14134: HOUTEN,S.VAN. - Liberaal of pauselijk staatsbeleid.
32632: HOUTHAKKER,H.S. & L.D.TAYLOR. - Consumer demand in the United States, 1929-1970.
20874: HOUTTE.J.A.VAN. - Het ontstaan van de grote internationale markt van Antwerpen op het einde der Middeleeuwen.
11576: HOUVEN,G.VAN DER. - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers-bond 1886-1936.
10994: HOVEN,W. - De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
18985: HOVING,J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen ...
11714: HOVY,J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
21072: HOWALD,O. - Einfuhrung in die Agrarpolitik unter besonderer Berucksichtigung der schweizerischen Verhaltnisse.
19516: HOWARD,W.E.H. - Public administration in Ethiopia. A study in retrospect and prospect.
40799: HOWLETT, JOHN (1731-1804) - The insufficiency of the causes to which the increase of our poor, and of the poor's rates have been commonly ascribed; the true one stated; with an enquiry into the mortality of country houses of industry, and a slight general view of Mr. Acland's plan for rendering the poor independent.
10822: HUBERT,E. - Les Pays-Bas espagnols et la Republique des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traite d'Utrecht (1648-1713). La question religieuse et les relations diplomatiques.
14023: HUBERT,R. - Esquisse d'une doctrine de la moralite.
16682: HUDITA,I. - Repertoire des documents concernant les negociations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siecle (1636-1683).
12789: HUENDER,W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
40163: HUFELAND, GOTTLIEB (1761-1817) - Neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst, durch Prufung und Berichtigung ihrer Hauptbegriffe von Gut, Werth, Preis, Geld und Volksvermogen, mit ununterbrochener Rucksicht auf die bisherigen Systeme.
10378: HUFFER,M. - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574.
21964: HUFFNAGEL,G.E. - Op weg naar geleide economie. Ruime beschouwingen over het herstel van het Nederlandsche volksvermogen.
10925: HUIBREGTSE,K. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel.
37843: HUIJGERS,A.H.H.M. - Landhuizen van Curaao.
22956: STATISTIEK VAN DE HUISGEZINNEN. - Statistiek van de huisgezinnen, huizen en inwoners van de gemeenten van het Rijk en hare voornaamste onderdeelen.
19928: HUISINDUSTRIE. - Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie.
25715: HUITEMA,W.K. - De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra. Met een inleiding tot hare geschiedenis op Java en Sumatra.
20852: HUIZENGA,L.H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40.
10619: HUIZINGA,G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
21511: HUIZINGA,J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhundert. Ihre soziale Grundlagen und nationale Eigenart. [Drei Votrtrage...]
14106: HUIZINGA,J. - Tien studien.
16095: HUIZINGA,J. - EXULI AMICO HUIZINGA - historico amici non historici die VII mensis decembris anni MCMXLII.
16992: HUIZINGA,J. - VERMEULEN,E.E.G. - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis.
14266: HULSEWE,A.F.P. - Verkenningen in de geschiedenis van de Chinese maatschappij. Rede ...
22107: HULSHOFF GZ.,B. - De cheque uit een economisch en juridisch oogpunt beschouwd.
14960: HULSHOFF POL,D.J. - Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.
21928: HULSHOFF POL,D.J. - Het recht van den inlander op zelf-regeeren en zijn economische ontwikkeling.
10995: HULSTIJN,P.VAN. - Van Heutsz en de buitengewesten.
29992: HUME, DAVID (1711-1776) & RICHARD CANTILLON (1697-1734) & ANGE GOUDAR (1708-1791) & OTHERS. - Discours politiques.
35956: HUME,D. - FORBES,D. - Hume's philosophical politics.
19775: HUME,D. - TWEYMAN,S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
16949: HUME,D. - WILBANKS,J. - Hume's theory of imagination.
14550: JUSTICE FOR HUNGARY. - Justice for Hungary. Review and criticism of the effect of the treaty of Trianon. By A.Apponyi, A.Berzeviczy, O.Eottevenyi, F.Fodor, B.Foldes, E.Horvath, G.Lukacs, E.Nagy, J.Wlassics.
12271: HUNOLD,A. [ED.] - Afrika und seine Probleme. Aufsatze von W.Sulzbach, Th.Molnar, W.Drascher [a.o.].
13575: HUNTER,G. - The new societies of tropical Africa.
18745: HUNTER,M. - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South Africa. Second edition. [Reprinted.]
13684: HUYGENS,C. - BACHRACH,A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687. A pattern of cultural exchange. Volume 1 [niet verder verschenen]: 1596-1619.
12872: HUYSMANS,G.W.M. - Termijnhandel in valuta.
18474: LIN YUEH-HWA. - The golden wing. A sociological study of Chinese familism.
13848: IDENBURG,P.J. - Geschiedenis der Nederlandse statistiek.
22546: IDENBURG,P.J.A. - Over de grondgedachte van de 'clausula rebus sic stantibus' in het volkenrecht.
10997: IDO,V. (H.VAN DE WALL.) - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 3e/2e druk.
18182: IDSINGA, SACO HERMAN VAN (1714-1779). - Het staats-recht der Vereenigde Nederlanden vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de bisschoppen van Utrecht en volgende princen. Van 't midden der XI. tot het einde der XVI. eeuw ...
14549: IMER,F. - La colonie francaise ancienne commune huguenote de Berne.
36919: AARDRIJKSKUNDIG EN STATISTISCH WOORDENBOEK VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indie, bewerkt naar de jongste en beste berigten.
18069: CULTUREEL INDIE. - Cultureel Indie. Onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Amsterdam. Volume 1-8 [all published].
31494: ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tweede druk. [Edited by] J.Paulus, D.G.Stibbe, S. de Graaff, C.Spat, J.Stroomberg, F.J.W.H.Sandbergen. Aanvullingen en wijzigingen [Supplements].
19449: ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tweede druk. [Edited by] J.Paulus, D.G.Stibbe, S. de Graaff, C.Spat, J.Stroomberg, F.J.W.H.Sandbergen.
17098: MASYARAKAT INDONESIA. - Vol.1, nr 2 and vol.2, nr 1 and 2.
13253: INDONESIE. - Indonesie. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied. Jrg.1, nr 1-3; jrg.2; jrg.3, nr 1-5; jrg.4, nr 2 en 6; jrg.5.; jrg.6, nr 1-4 en 6; jrg.7; jrg.8, nr 4; jrg.9, nr 3-6; jrg.10, nr 1-5.
16283: INGRAM,J.K. - A history of political economy.
12826: JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE. - The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Volume 56, 58, 59, 61-67.
15034: BIJDRAGEN VAN HET STATISTISCH INSTITUUT. - Bijdragen van het Statistisch Instituut. Tweede-zesde en achtste jaargang.
17304: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - La Internacional obrera socialista y Espana.
15797: INTERNATIONAL, FIRST. - - The International 1864-1924.
15727: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Protokoll des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresses in Hamburg 21. bis 25. Mai 1923. Nach der stenograhischen Aufnahme herausgegeben vom Sekretariat der Sozialistischen Arbeiterinternationale.
15731: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Fourth congress Vienna 1931. Reports and proceedings.
15732: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Vierter Kongress Wien, 1931. Berichte und Verhandlungen.
15733: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Affiliated parties - Parties in other countries. Reports submitted to the Fourth Congress of the Labour and Socialist International, Vienna, July 1931, by the Secretariat of the L.S.I. Printed as manuscript only.
15734: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Vierte internationale Frauenkonferenz der S.A.I. Wien, 23.-25. Juli 1931. Bericht des Sekretariats an die Frauenkonferenz und Protokoll der Verhandlungen der Frauenkonferenz.
15735: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. [By] Friedrich Adler, R.Abramowitsch, Leon Blum, Emile Vandervelde.
15736: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Le proces de Moscou et l'Internationale Ouvriere Socialiste. [By] F.Adler, R.Abramovitch, L.Blum, E.Vandervelde.
15728: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - Second congress of the Labour & Socialist International at Marseilles, 22nd to 27th August, 1925. First part: Report of the Secretariat. Second part: Congress report.
27545: INTERNATIONAL, SOCIALIST YOUTH. - Die sozialistische Jugend-Internationale. Ihre Entwicklung und ihre Tatigkeit in den Jahren 1935 bis 1938.
41256: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - The Moscow trial and the labour & socialist International. [By] Friedrich Adler, R.Abramowitsch, Leon Blum, Emile Vandervelde.
41257: INTERNATIONAL, SOCIALIST WORKERS'. - After the German catastrophe. The decisions of the International conference of the L.S.I. in Paris, August 1933, and the explanatory speech of the rapporteur Otto Bauer.
16001: REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. - Revue economique internationale. Year I, vol.2, nr 1-2 (June-July 1904); year II, vol.1, nr 1-3 (January-March 1905); year III, vol.2-4 (April-December 1906); year IV, vol.3-4 (July-December 1907); year V, vol.1-2 and vol.4, nr 2 (January-June and November 1908); year VI, vol.1-2, vol.3, nr 1 and vol.4 (January-July and October-December 1909); years VII-IX (1910-12); year X, vol.1-3 (January-September 1913).
17191: IRSAY,S.D'. - Histoire des universites francaises et etrangeres des origines a nos jours.
22469: ISHWARAN,K. - Family life in the Netherlands.
15357: ITERSON,W.VAN. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
15407: JAANUS,H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605).
11709: ECONOMISCH-HISTORISCH JAARBOEK, - Economisch-historisch jaarboek [vanaf deel 33: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek]. Uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
13671: OFFISIELE JAARBOEK - van die Unie en van Basoetoland, Betsjoeanaland-protektoraat en Swaziland. No. 26- 1950.
12526: OFFISIELE JAARBOEK - van die Unie en van Basoetoland, Betsjoeanaland-Protektoraat en Swaziland. No. 28- 1954-55.
16536: JACOB,E.H.S'. - Cheribon? Enkele aanteekeningen bij de concept-overeenkomst van 15 November 1946.
10444: JACOB,E.H.S'. - Landsdomein en adatrecht.
22555: JACOB,E.H.S'. - - Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
21890: JACOB,H.T.S'. - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij.
30985: JACOBS,J. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Eene bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
22997: JACOBSON,J. - Een ernstig woord tot zijne landgenooten,
23043: JACOBSON,J. - - 3 pamfletten n.a.v. geschriften van Joseph Jacobson.
19923: JACQUEMYNS,G. - Histoire de la crise economique des Flandres (1845-1850).
17882: JACQUOT,E. - Essai d'une statistique agronomique de l'arrondissement de Toul (departement de la Meurthe).
14288: JAGER,J.L.DE. - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
10445: JAGT,M.B.VAN DER. - Memoires.
39455: JAKOBSON, ROMAN (1896-1982) - Remarques sur l'evolution phonologique du russe comparee a celle des autres langues slaves.
19255: JAMES,E. - Histoire de la pensee economique au XXe siecle.
12145: JAMES,E. - Histoire sommaire de la pensee economique. 2e edition revue et augmentee.
23845: JANN,A. - Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom 15. bis ins 18. Jahrhundert.
11001: JANSEN,A. - Vaststelling en verantwoording van de Indische begrooting, 1814-1932.
10703: JANSEN,J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
11625: JANSEN,L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614-1964.
15485: JANSEN,L. - De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het koopmanshandboek van Jacques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
15539: JANSMA,T.S. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondie.
16491: JANSMA,T.S. - Het vraagstuk van Hollands welvaren tijdens hertog Philips van Bourgondie. Rede ...
11809: JANSSEN,C.(P.W.) - Les origines de la reforme des Carmes en France au XVIIe siecle.
23880: JANSSEN,L.J.F. - De Gorinchemse muurschilderijen.
14010: JANTKE,C. & D.HILGER [ED.] - Die Eigentumslosen. Der deutsche Pauperismus und die Emanzipationskrise in Darstellungen und Deutungen der zeitgenossischen Literatur.
30158: TREATY OF PEACE BETWEEN CHINA AND JAPAN. - Les 21 demandes et les traites et accords du 25 mai 1915 entre la Chine et le Japon. Textes et documents.
31339: JAPIKSE,N. - Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Eerste deel: 1576-1577.
35341: JAPIKSE,N. - Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Vijfde deel: 1585-1587.
13176: JAPON. - Le Japon au XIe Congres International des Sciences Historiques a Stockholm. L'Etat actuel et les tendances des etudes historiques au Japon.
15001: JAQUET,L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
12412: JAURES,J. - Histoire socialiste de la Revolution francaise. Edition revue par A.Mathiez. Volumes 1-7 [of 8].
12932: JAURES,J. - RAPPOPORT,C. - Jean Jaures. L'Homme, le penseur, le socialiste. Deuxieme edition.
11087: PROVINCIE WEST-JAVA. - Jaarverslag 1928.
18958: JELGERSMA,G. - CARP,E.A.D.E. - Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
22849: JEUGDGEVANGENISSEN. - Praeadviezen over jeugdgevangenissen (Borstal-inrichtingen) 1926 (met de discussies).
21412: JEVONS,W.S. - Geld und Geldverkehr. Autorisirte Ausgabe.
12580: JOHANNA VAN CONSTANTINOPEL. - LUYKX,T. - Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven (1199/1200-1244). Haar regeering (1205-1244), vooral in Vlaanderen.
13244: JOHN OF JENSTEIN. - WELTSCH,R.E. - Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, humanism and reform in pre-Hussite Prague.
12545: JONES,N.S.C. - The anatomy of Uhuru. An essay on Kenya's independence.
11356: JONG,A.DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
17967: JONG,A.M.DE. - De gouden standaard. Rede...
12873: JONG,A.M.DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958. Een historische studie.
18427: JONG,C.DE. - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland.
18627: JONG,F.DE. - Het heden - onhistorisch? Rede ...
10583: JONG,F.DE. - Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
20973: JONG,H.W.DE. - Dynamische concentratietheorie.
11003: JONG,J.DE. - Het geestesleven der volken van Indonesie.
16467: JONG,L.DE. - De Duitse vijfde colonne in de Tweede Wereldoorlog.
16537: JONG,S.DE. - Een Javaanse levenshouding.
15439: JONG,T.P.M.DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
21823: JONG VAN BEEK EN DONK,B.DE. - Praktijk der woningwet.
15583: JONGBLOED,A. - Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie.
12919: JONGE,J.A.DE. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
19096: JONGE,J.K.J.DE. & M.L.VAN DEVENTER. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
16538: JONGE,B.C.DE. - Herinneringen. Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
13685: JONGE,J.K.J.DE. - Geschiedenis van de diplomatie gedurende den Oostenrijkschen successie-oorlog en het congres van Aken (1740-1748).
11578: JONGE,K.DE. & L.EBELING & V.V.D.BERG. - Vijftig jaren N[ederlandse] V[ereniging] v[an] F[abrieks] A[rbeiders] - A[lgemene] B[edrijfsgroepen] C[entrale] 1907-1957.
11004: JONGELING,M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942.
21891: JONGH,B.H.DE. - Beschouwingen over eenige effecten- en credietvormen in hun beteekenis voor de financiering der onderneming.
17983: JONGKEES,A.G. - - Excursiones mediaevales. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.G.Jongkees door zijn leerlingen.
16633: JONGMAN,C.D. - De Nederlandse geldmarkt.
31992: JONKER,J.C.G. - Bimaneesche texten.
11007: JONKERS,A. - Welvaartszorg in Indonesie. Een geschiedenis en een perspectief.
21909: JONKERS,W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid.
14162: JONKMAN,J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memoires.
31458: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente.
10195: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegien tot 1811.
23021: JOOSTING,J.G.C. - De archieven van ontbonden vereenigingen en commissien, berustende in het depot van 's rijks archieven in Drente.
10170: JOOSTING,J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr.L.Oldenhuis Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen.
10789: JOOSTING,J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel 1: 1412-1633 [niet verder verschenen].
23017: JOOSTING,J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente.
35734: JORIS, DAVID (C.1501-1556) - t'Wonder-boeck: waer in dat van der werldt aen versloten gheopenbaert is. Wie een der ick (segt de Heere) senden sal, ontfangt in mynen naem, die ontfanght my: wie my ontfanght, ontfanght den die my ghesonden heeft. Hoochghelovet moet hy sijn, die als een ambassatoer ghesonden komt, inden name des Heeren. Opt nieuw ghecorrigeert unde vermeerdert by den autheur selve: int jaer 1551.
10825: JORISSEN,T. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden [1791-1795].
34806: JORISSEN,T. - De patriotten te Amsterdam in 1794.
22448: JOSEPHUS JITTA,A.C. - De methode der ordening historisch en dogmatisch.
11009: JOSSELIN DE JONG,P.E.DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. (Third impression).
11912: JOURDAIN,E. - Du Francais aux parlers creoles.
16346: ECONOMIC JOURNAL. - Index to the Economic Journal, the Journal of the Royal Economic Society, volumes 21-30 (1911-1920 inclusive) [and] volumes 31-40 (1921-1930 inclusive).
11759: MONUMENTA JUDAICA. - 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im Kolnischen Stadtmuseum. Handbuch. Katalog.
39991: JUGLAR, CLEMENT (1819-1905) - Y a-t-il des periodes pour les mariages et les naissances comme pour les crises commerciales?
24313: JUILLARD,E. - La vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace. Essai de geographie sociale. 2e edition (corrigee).
38773: JULIN,A. - Les grandes fabriques en Belgique vers le milieu du XVIIIe siecle (1764). Contribution a la statistique ancienne de la Belgique.
12409: JUNG,C.G. - Psychologie und Erziehung. Analytische Psychologie und Erziehung. Konflikte der kindlichen Seele. Der Begabte.
37872: JUNGSLAGER,G. - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indie in de jaren twintig.
18680: JURIEU,P. - KNETSCH,F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge.
15849: JURSCH,H. - Zehn Jahre Deutsche Kommunal-Giroorganisation. Denkschrift.
15150: JUST,R. - Die Geldinflation, mit besonderer Berucksichtigung der Geldpolitik der Schweiz wahrend des Weltkrieges.
18996: JUST DE LA PAISIERES,G.A.A. - Industrieel Nederland.
38771: JUSTE,T. - Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Etude sur la minorite, l'emancipation et l'avenement de Charles-Quint a l'Empire.
15588: JUSTE,T. - Les progres de la puissance russe. Pierre le Grand, son regne et son testament.
12546: KAAYK,J. - Education, estrangement and adjustment. A study among pupils and school leavers in Bukumbi, a rural community in Tanzania.
11088: PROVINCIE DJEUNG KABOEPATEN. - Provincie Djeung Kaboepaten.
34841: KAHLER,H. - Sichule Texte.
19245: KAHN,H. & A.J.WIENER. - The year 2000. A framework for speculation on the next thirty-three years.
19705: KAHN,O.H. - Reflections of a financier. A study of economic and other problems.
11010: KALSHOVEN,L.G.E. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesie.
24630: KALSHOVEN,A. - De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756.
10132: KALVEEN,C.A.VAN. - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517. De resignatie van bisschop Frederik van Baden.
38040: KAMERBEEK,J.C. - BREMER,J.M. & S.L.RADT & C.J.RUIJGH. - Miscellanea tragica in Honorem J.C.Kamerbeek.
39031: KAMERLINGH ONNES, HEIKE (1853-1926) - Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde.
17569: KAMITATU,C. - La grande mystification du Congo-Kinshasa. [Second edition.]
15358: KAMPHUISEN,P.W. - Koning en minister. Een staatsrechtelijke studie.
20857: KAMPINGA,H. - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
20663: KAN,J.VAN. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indie en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
14313: TWENTSCH KANALENPLAN. - Twentsch kanalenplan. Ontwerp voor de verbetering van de kanalen van de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij ...
40038: KANN,H.J. - De militie en het militair bestuur gedurende het tijdvak der Unie van Utrecht 1579-1795.
28901: KANT, IMMANUEL. - BOUTERWEK, FRIEDRICH (1766-1828) - Immanuel Kant. Ein Denkmal.
14030: KANT,I. - HAENSEL,W. - Kants Lehre vom Widerstandsrecht. Ein Beitrag zur Systematik der Kantischen Rechtsphilosophie.
14031: KANT,I. - LISSER,K. - Der Begriff des Rechts bei Kant. Mit einem Anhang uber Cohen und Gorland.
21018: KAPLAN,A.D.H. - Big enterprise in a competitive system.
15151: KAPPELI,R.B. - Der Notenbankausweis in Theorie und Wirklichkeit.
12562: KAPPEN,O.VAN. - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-c.1750).
11012: KARTINI,A. - Lettres. Java en 1900. Choisies et traduites par L.C.Damais. Introduction et notes de J.Cuisinier.
11013: KARTINI,A. - VIERHOUT,M. - Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
17091: KARTINIFONDS. - Jubileum-verslag uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging Kartinifonds te 's-Gravenhage 1913 - 27 Juni - 1938.
11979: KARWEHL,H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesens. Mit besonderer Berucksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
11014: KASTELEYN,J.S.C. - Open brief aan de commissie der Tweede Kamer belast met het uitbrengen van een rapport omtrent de dd. 15 maart 1916 overgelegde bescheiden terzake van het ontwerp koelie- ordonnantie van Mr A.F. van Blommestein.
17984: KATKOV,M.N. - KATZ,M. - Mikhail N.Katkov. A political biography 1818-1887.
11015: KATZ,R. - Heitere Tage mit braunen Menschen.
15284: ALLGEMEINE ENCYCLOPADIE FUR KAUFLEUTE. - Allgemeine Encyclopadie fur Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbtreibende oder vollstandiges Worterbuch uber das Gesammtgebiet des Handels und der Industrie ... Fur den praktischen Bedarf eingerichtet mit wissenschaftlicher Begrundung. Zwolfte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage. Herausgegeben von C.Noback und F.Noback. Fortgesetzt von F.Steger.
15740: KAUTSKY,K. - Erinnerungen und Erorterungen. Hrsg. von B.Kautsky.
12700: KAUTSKY,K. - Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft.
12035: KAUTSKY JR.,K. - August Bebels Briefwechsel mit Karl Kautsky.
13008: KEESSEL,D.G.VAN DER. - Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam ... Editio nova ...
37852: KEIJMEL,P.D. - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 I. Het kwartier van Nijmegen.
11913: KEILER,H. - American shipping. Its history and economic conditions.
16284: KEILHAU,W. - Die Wertungslehre. Versuch einer exakten Beschreibung der okonomischen Grundbeziehungen.
14011: KEIZER,W. - The Soviet quest for economic rationality and its conflict with the political aims of the communist party leadership in the Soviet economy: 1953-1967.
17749: KELLER,E. - Der Finanzhaushalt der Stadt Baden.
12547: KELLERMANN,A.G. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie perspektief.
22858: KELLY,R.W. - Training industrial workers.
13748: KEMP,P.H.VAN DER. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
11016: KEMP,P.H.VAN DER. - Oost-Indie's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
14163: KEMP,P.H.VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
38042: KENTER,L.P. - M. Tullius Cicero De legibus. A commentary on book I.
12664: KERKHOVEN,C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van den werkcyclus en de samenstelling daarvan.
20599: KERLING,N.J.M. - Commercial relations of Holland and Zeeland with England from the late 13th century to the close of the Middle Ages.
12791: KERN,H. - De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in Indonesie en Polynesie.
35902: KERN,R.A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Java.
11400: NIEUWE KERN. - De Nieuwe Kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap. Red. J.de Kadt en S.Tas. Jrg.1, nr 8; jrg.2, nr 1-3, 5, 10 en 12; jrg.4, nr 1-11.
12835: KERNKAMP,G.W. - Acta et decreta Senatus. Vroedschapsresolutien en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie [-1815].
12563: KERNKAMP,G.W. - Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
19348: KERNKAMP,G.W. - De sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch- Zweedschen oorlog van 1644-1645.
21849: KERNKAMP,G.W. - Van Wagenaar tot Fruin. Rede ...
19221: KERNKAMP,J.H. - De handel op den vijand 1572-1609. Deel 1: 1572-1588.
17145: KERNKAMP,J.H. - De handel op den vijand [1572-1609].
10354: KERSBERGEN,L.C. - Geschiedenis van het St Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
26376: KERSSEBOOM,W. - Essais d'arithmetique politique... M.VAN HAAFTEN. Kersseboom et son oeuvre. La table de mortalite.
10381: KERVYN DE LETTENHOVE,J. - Codex Dunensis sive diplomatum et chartarum medii aevi amplissima collectio.
10380: KERVYN DE LETTENHOVE,J. - Chroniques relatives a l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne.
18255: KESSEL,P.J.VAN. - Roomse prelaten en voormalige protestantse kerken in de Bataafse tijd.
24470: KESSLER,G.A. - Monetaire diagnose en therapie. Een selectie uit het werk van ...
24473: KESSLER,G.A. - - Zoeklicht op beleid. Opstellen aangeboden aan ...
16539: KESTEREN,G.E.VAN. - Vlugschriften over Indische aangelegenheden, door G.E. van Kesteren en anderen. I. Eenige kantteekeningen op de Indische begrooting voor 1879, door een Indisch ambtenaar. II. Vervolg op ...
22057: KEUNING,J. - Verwantschapsrecht en volksordening. Huwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli.
19249: KEYNES,J.M. - Der Friedensvertrag von Versailles.
15109: KEYNES,J.M. - BARRERE,A. - Theorie economique et impulsion keynesienne.
19252: KEYNES,J.M. - HARRIS,S.E. [ED.] - The new economics. Keynes' influence on theory and public policy.
15221: KEYNES,J.M. - HUTT,W.H. - Keynesianism - retrospect and prospect. A critical restatement of basic economic principles.
15222: KEYNES,J.M. - KLEIN,L.R. - The Keynesian revolution. [Reprinted.]
15874: KEYNES,J.M. - KURIHARA,K.K. - The Keynesian theory of economic development.
21886: KIELSTRA,R.E. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
14111: KIENAST,W. - Die deutschen Fursten im Dienste der Westmachte bis zum Tode Philipps des Schonen von Frankreich. Erster Band.
13902: WOU KIENPANG. - La Chine et les grandes puissances. Etude d'histoire diplomatique contemporaine.
13456: KIERS,J. - De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Landvoogd historisch verklaard.
20654: NEDERLANDSE KIEZER. - De Nederlandse kiezer. Een onderzoek naar zijn gedragingen en opvattingen.
13630: KILSON,M. - Political change in a West African state. A study of the modernization process in Sierra Leone.
10926: KINKER,J. - RISPENS,J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
17856: CONGO KINSHASA. - Congo Kinshasa. Area handbook for the Democratic Republic of the Congo (Congo Kinshasa).
23009: KIRCHMANN,J.H.VON. - Der Culturkampf in Preussen und seine Bedenken.
16685: KIRCHNER,W. - Studies in Russian-American commerce 1820-1860.
15261: KITAMURA,H. - Zur Theorie des internationalen Handels. Ein kritischer Beitrag.
13434: KLAAUW,C.A.VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en Belgie 1919-1939.
12207: KLASSEN,P. - Die Grundlagen des aufgeklarten Absolutismus.
12445: KLASSENSTRIJD. - Klassenstrijd [vanaf jrg.4: De Nieuwe Weg]. [Red. E.Bouwman, C.Kitsz, D.de Lange, H.Roland Holst, H.Sneevliet, e.a.] Jrg. 1, nr 1, 2 en 5; jrg. 4, nr 11 en 12; jrg. 5, nr 1-9 en 11-12; jrg. 6, nr 2 en 7.
15572: KLEEREKOPER,S. - De Nederlandsche zeescheepvaartstatistiek.
22718: KLEEREKOPER,S. - Over het gebruik van de wiskunde in de economie.
16352: KLEFFENS,E.N.VAN. - De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605- heden).
22874: KLEIJN,Z.H.DE. - Regtskundig onderzoek naar de gecontinueerde gemeenschap en hare gevolgen.
21879: KLEIN,P. - Prison methods in New York State. A contribution to the study of the theory and practice of correctional institutions in New York State.
17038: KLEIN,P.W. - De Nederlandse Economische Hogeschool. Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen 1963-1973.
21830: KLEINWACHTER,F. - Die rechts- und staatswissenschaftlichen Facultaten in Oesterreich.
13935: KLEINWACHTER,F. - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
20343: KLEIWEG DE ZWAAN,J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Menangkabau-Maleiers.
19804: KLEIWEG DE ZWAAN,J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
13457: KLEP,P.M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900.
11716: KLEP,P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de baronie van Breda, 1750-1850.
38701: KLERCK,E.S.DE. - De Atjeh-oorlog. In opdracht van de Regeering met gebruikmaking van officiele bescheiden samengesteld. Deel I [niet verder verschenen]: Het ontstaan van den oorlog.
12208: KLIMOWSKY,E. - Die englische Gewaltenteilungslehre bis zu Montesquieu.
10294: KLINKENBERG,P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
13870: KLJUTSCHEWSKIJ,W.O. - Russische Geschichte von Peter dem Grossen bis Nikolaus I. [Aus dem Russischen ubertragen von W.Jollos.]
19433: KLOMPMAKER,H. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
16596: KLOOT MEYBURG,B.W.VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
18720: KLUIT, ADRIAAN (1735-1807) - Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795, of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van Holland, of der geheele natie. Met vele onuitgegeven bijlagen.
20658: KLUIT, ADRIAAN (1735-1807) - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
16940: KNAPP, GEORG FRIEDRICH (1842-1926) - Theorie des Bevolkerungs-Wechsels. Abhandlungen zur angewandten Mathematik.
15888: KNAPP,T. - Gesammelte Beitrage zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes.
34892: KNEBEL,J. - Babad Pasir volgens een Banjoemaasch handschrift. [Followed by:] N.ADRIANI, Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola, oorspronkelijke tekst in de Bare'e taal (Midden-Celebes). [And by:] D.VAN HINLOOPEN LABBERTON, Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan. [And by:] J.BRANDES, Register op de proza-omzetting van de Babad Tanah Jawi (uitgave van 1874).
10449: KNIBBE,W.A. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der Regeerings-Reglementen van 1830 en 1836.
21035: KNOESTER,A. & A.H.E.M.WELLINK. [ED.] - Tinbergen lectures on economic policy.
10681: KNOL,J.G. - Aard en taak van de monetaire politiek.
22413: KNOOP,W.J. - NETSCHER,P.M. - Levensbericht van Willem Jan Knoop.
35075: KNUTTEL,W.P.C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Deel 4: 1657-1672.
15410: KNUTTEL,W.P.C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Delen 1-4 en 6.
12758: KOBBEN,A.J.F. - Zwarte planters. Proeve ener facet-ethnografie [Ivory Coast].
17092: KOCH,D.M.G. - Batig slot. Figuren uit het oude Indie.
11022: KOCH,D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesie.
17422: KOCK,M.H.DE. - Central banking. Second edition (revised).
10928: KOCKELMANS,A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
23772: KOENEN,D.A. - De Commissaris des Konings in de provincie, geschiedkundig ontwikkeld.
11728: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis der finantien van Amsterdam.
11717: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen handels.
22135: KOENEN,H.J. - De vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek. Vier voorlezingen gehouden in de Afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis ....
14877: KOENIG,F.P. - Die Lage der englischen Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
22702: DRIFT EN KOERS. - Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland. Onder redactie van A.N.J. den Hollander, E.W.Hofstee, J.A.A. van Doorn en E.V.W.Vercruysse. Tweede druk.
17534: KOETZSCHKE,R. - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters.
22180: KOHLER,J. - Gedanken uber die Ziele des heutigen Strafrechts.
19332: KOHN,H. - Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur franzosischen Revolution. Uebersetzt von G.Nast-Kolb.
13459: KOHTE,W. - Die niederlandische Volkswirtschaft heute. Ihre Wandlungen seit der Vorkriegszeit und ihr gegenwartiger Aufbau. Mit einem Vorwort von J.Tinbergen.
11023: KOK,J. - Het rund en de rundveeteelt op Madoera. Een zootechnische studie.
15542: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
13780: KOL,H.H.VAN. - De komende vrede en de sociaal-demokratie.
11026: KOL,H.H.VAN. - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat.
11027: KOL,H.H.VAN. - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Tweede druk. Met een 'Open brief' van H.Colijn, tot den schrijver gericht, en diens antwoord.
13782: KOL,H.H.VAN. - Staatsbedrijven en staatsmonopolies.
13232: KOLB,E. - Der Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik 19.12.1918 - 8.4.1919, vom ersten zum zweiten Ratekongress. Unter Mitwirkung von R.Rurup.
10888: KOLKER,A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het humanisme in Noord- Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
12713: KOMORZYNSKI,J.VON. - Die nationalokonomische Lehre vom Credit. 2. Auflage.
17309: PROTOKOLL DER INTERNATIONALEN KONFERENZ. - Protokoll der internationalen Konferenz der drei internationalen Exekutivkomitees in Berlin vom 2. bis 5. April 1922. Herausgegeven vom Neunerkomitee der Konferenz.
11699: KONIJNENBURG,W.VAN. - Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd.
18412: KONINCKX,C. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K.Glamann.
20968: KOOL,C. - Statica en dynamica.
10046: KOOLSCHIJN,J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
14608: KOOPMANS,H. - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds.
14441: KOOY,G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese.
19914: KOOY,T.P.VAN DER. - Het object der economische geschiedenis. Rede...
12209: KOPPELMANN,H.L. - Nation, Sprache und Nationalismus.
24440: KORNAI,J. - Anti-Aequilibrium. Ueber die Theorien der Wirtschaftssysteme und die damit verbundenen Forschungsaufgaben. Uebersetzung von L.Tarnoczy and M.Kenedi.
18414: KOROWICZ,M.S. - Introduction to international law. Present conceptions of international law in theory and practice. Second impression.
12945: INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE KORRESPONDENZ. - Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Hrsg. von H.Skrzypczak. Volume 1-17 [lacks volume 1, nr 2 and volume 16, nr 4], and 2 additional nrs.
15466: KORT,W.L.P.M.DE. - De arbeidsbemiddeling in Nederland. Verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
11028: KOSTER,J.J.J. - Bijdrage tot de kennis van de gezichtsmuskulatuur van bewoners van den Indischen archipel.
22938: KOSTERS,J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
37888: KOSTERS,N. - Handboek voor philanthropisch en maatschappelijk werk in Nederl.-Oost- en West- Indie.
22362: KOTTING,A.N. - De materiele rechtsidee.
14635: KOYCK,L.M. & P.HENNIPMAN & C.W.WILLINGE PRINS-VISSER. - Verbruik en sparen in theorie en praktijk. Een overzicht van problemen en resultaten van de economische theorie, het empirisch onderzoek en het streven naar een doelmatige inkomstenbesteding. Samengesteld ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Rijkspostspaarbank 1881 - 1 april - 1956.
13387: KRABBE,H. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
19744: KRABBE,H. - 'Ongezonde lectuur.'
17016: KRABBE,H. - Het rechtsgezag. Verdediging en toelichting.
11745: KRACHT,F. - Die Rotterdamer Seeversicherungs-Borse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
24500: KRAELITZ-GREISENHORST,F.VON. - Die Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches. Uebersetzt und mit einer Einleitung versehen.
11029: KRAEMER,H. - De huidige stand van het christendom in Nederlandsch-Indie.
10705: KRAMER,E.L. - De Graanwet van 1835.
16405: KRAMER JR.,J.A. - De leer van den psychischen dwang in het burgerlijke regt.
15954: KRANENBURG,B.W. - Hoofdtrekken der overheidsbemoeiing [sic] met het internationale betalingsverkeer in Nederland sinds 31 juli 1914.
18710: CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN. - Gedenkboek uitgegeven bij het vijftig-jarig bestaan der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland.
11915: KRAUS,H. - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Volkerrecht.
20925: KRAUS,O. - Produktion und Verbrauch. Eine Einfuhrung.
16888: INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU KREFELD - 1804-1954. Festschrift zur Feier des 150 jahrigen Bestehens.
15194: KREPPEL,J. [ED.] - Der Friede im Osten. Noten, Manifeste, Botschaften, Reden, Erklarungen, Verhandlungsprotokolle und Friedensvertrage mit der Ukraine, Russland und Rumanien. Mit Einleitung und Anmerkungen.
12665: KREUKELS,L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900 - 1940.
21989: KREUKNIET,P.B. - Conjunctuurtheorie en conjunctuurtheorieen. Rede...
14637: KREUKNIET,P.B. - Het vraagstuk der loonsverhoogingen.
13952: KRIEBEL,H.W. - The Schwenkfelders in Pennsylvania. A historical sketch.
41072: KRIEG,M.O. - Mehr nicht erschienen. Ein Verzeichnis unvollendet gebliebener Druckwerke. Auf Grund des von Moriz Grolig gesammelten Materials bearbeitet und erganzt.
12319: KRIEGER,K. - Geschichte von Zamfara, Sokoto-Provinz, Nordnigeria.
24056: KRIJANICH,G. - SCOLARDI,P.G. - Au service de Rome et de Moscou au XVIIe siecle. Krijanich, messager de l'unite des chretiens et pere du panslavisme.
15402: GENEESKUNDIGE KRING. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het vijf en zeventig- jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam 21 september 1923.
17631: KROESKAMP,H. - Early schoolmasters in a developing country. A history of experiments in school education in 19th century Indonesia.
12644: KROM,N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
32725: KRONEMAN,D. - The Lord is my Shepherd. An exploration into the theory and practice of translating biblical metaphor.
30157: KROPOTKIN,P. - GHE,A. - Lettre ouverte a P.Kropotkine.
15152: KRUG,P. - La Banque des Reglements Internationaux et son role en matiere de credit.
19016: KRUIJT,J.P. - - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.Dr. J.P.Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
14638: KRUISSINK,A.M.J. - De administratieve organisatie der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits- Maatschappij. Leidraad bij de mechanisatie der boekhouding.
19553: KRUPP. - Krupp 1812-1912. Zum 100jahrigen Bestehen der Firma Krupp und der Gussstahlfabrik zu Essen-Ruhr. Herausgegeven auf den hunderdsten Geburtstag Alfred Krupps.
20944: KRUSE,A. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien. 3. erweiterte Auflage.
13052: KRUSEMAN,J.D. - Wederlegging van Iets over de financiele aangelegenheden van het Rijk.
11034: KRUSEMAN,J.D. - Inleiding tot de door J.D.Kruseman aangekondigde Nadere ophelderingen en beschouwingen, ter zake van zijn ontslag als directeur-generaal van financien in Nederlands Indie.
11035: KRUYT,A.C. - Van heiden tot christen.
41079: KUEHL,W.F. - Biographical dictionary of internationalists.
10242: KUHLER,W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw.
13849: KUIJPER VAN HARPEN,F. - Verzameling van gewijsden in zaken van zee-assurantie sedert 1838.
16514: KUIPER,P.C. - De betekenis van de functionele pathologie voor de neurologie.
15584: KULCZYCKI,L. - Geschichte der russischen Revolution. Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Polnischen von A.Schapire-Neurath [volume 3: R.Schapire].
12974: KULISCHER,J. - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit.
21327: KULVE,J.E.TE. & J.ACHTERSTRAAT & G.OOSTERWAL. - Zandvoort. Een sociaal geografisch struktuuronderzoek.
21010: KUNG,E. - Die Selbstregulierung der Zahlungsbilanz. Eine Untersuchung uber die automatischen Methoden des Zahlungsbilanzausgleiches.
22246: KUNST,A.J.M. - Europees rechtsleven in Erasmus' tijd. Rede ...
10607: KUNST,A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814).
11038: KUNST,J. - Een en ander over den Javaanschen gamelan. 2e druk.
13053: KUNST,J. - Een en ander over de Javaansche wajang.
14514: KUNST,J. - Muziek en dans in de buitengewesten.
10327: VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije kunstenaar. Facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen.
22461: KUNTZE,J.E. - Ueber die Todesstrafe. Beibehaltung oder Abschaffung derselben.
38619: KUSSENDRAGER,R.J.L. - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java.
17848: KUUJO,E.O. - Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Pfarrkirchen in Alt-Livland.
41119: KUYPER, BUBB. - Collection of 38 auction sale catalogues of antiquarian books.
22687: KUYPER,A. - WILDE,H.DE. - Dr. A.Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk.
11366: KUYPER,R. - Marxistische beschouwingen. Eerste - vierde bundel herdrukken.
10929: KUYPERS,K. - Verspreide geschriften.
13352: LABITTE,C. - De la democratie chez les predicateurs de la Ligue. Seconde edition corrigee d'apres les manuscrits de l'auteur.
18366: LABROUSSE,E. - - Conjoncture economique, structures sociales. Hommage a Ernest Labrousse.
31278: LACRETELLE, PIERRE LOUIS (1751-1824) - De l'etablissement des connoissances humaines, et de l'instruction publique, dans la Constitution francaise.
19026: LADEMACHER,H. - Geschichte der Niederlande. Politik, Verfassung, Wirtschaft.
10355: LAENNEC,R.T.H. - KNEGTEL,A.P.C.H. - Laennec.
33420: LAET, JOANNES DE (1581-1649) - Notae ad dissertationem Hugonis Grotii De origine gentium Americanum: et observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimae illius quaestionis. [Bound with:] Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii, De origine gentium Americanarum. Cum indice ad utrumque libellum.
13953: LAFAYETTE. - GOTTSCHALK,L. & M.MADDOX. - Lafayette in the French revolution. Through the October days.
30049: LAFON,J. - Regimes matrimoniaux et mutations sociales. Les epoux bordelais 1450-1550.
16294: LAGE,F.K. - Secular inflation. [Translated by F.B.Catty.]
16635: LAMBOOY,H. - Uitvoerrechten.
12210: LAMER,R.J. - Der englische Parlamentarismus in der deutschen politischen Theorie im Zeitalter Bismarcks (1857-1890). Ein Beitrag zur Vorgeschichte des deutschen Parlamentarismus.
10706: LAMMERTS VAN BUEREN,A. & E.KATAN. [RED.] - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Jubileum-nummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
22012: LANDARBEIDERSSTAND. - De landarbeidersstand in de akkerbouwgebieden van Nederland. Een onderzoek naar de demografie en de seizoenwerkloosheid.
11993: LANDAUER,G. - Briefe aus der franzosischen Revolution. Ausgewahlt, ubersetzt und erlautert. [Half- titles: Revolutionsbriefe.]
14345: STAATSZORG VOOR DEN LANDBOUW. - Staatszorg voor den landbouw. Uitgegeven door de Directie van den Landbouw.
21129: STAAT VAN DEN LANDBOUW. - Algemeen verslag wegens den staat van den landbouw in het Koningrijk der Nederlanden, gedurende het jaar 1844 [en 1848]. Opgemaakt door eene Commissie uit de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
17146: LANDHANDWERK. - Das Landhandwerk des Munsterlandes um die Wende des 19. Jahrhunderts.
38427: VELUWS LANDRECHT. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom. Met de veranderongh op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt gevallen.
38428: VELUWS LANDRECHT. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwenzoom.
17403: LANDRY,A. - Traite de demographie. Compose avec la collaboration de H.Bunle, P.Depoid, M.Huber, A.Sauvy.
11587: LANDSKROON,F. - Crisis, bezetting, wederopbouw. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging [van Vervoerspersoneel].
30121: LANDWEHR,J. - Emblem books in the Low Countries 1554-1949. A bibliography.
30120: LANDWEHR,J. - Studies in Dutch books with coloured plates published 1662-1875. Natural history, topography and travel, costumes and uniforms.
18694: LANGE,C.L. - Histoire de l'internationalisme. Volume 1 [all published]: Jusqu'a la paix de Westphalie (1648).
12666: LANGE,A.M.DE. - Een beginsel van bankbeheer.
11368: LANGE,D.DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld [en] uitgegeven door zijne vrienden.
15359: LANGEMEIJER,G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
21848: LANGEN,H.K.DE. - De jongste ontwikkeling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland.
17573: LANGENHOVE,F.VAN. - Consciences tribales et nationales en Afrique noire.
13054: LANSBERGE,J.W.VAN. - BOON,M. - J.W. van Lansberge en de practijk van art.4 van de Geheime Instructie van 5 juni 1855.
21146: LANSCHOT,F.VAN. - EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - F. van Lanschot als intermediaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846).
14961: LANSCHOT,F.VAN. - GOVERS,F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901.
10297: LANSINK,H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
23173: LANTSHEER,M.F. & F.NAGTGLAS. - Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
18794: LARDE,G. - La capitation dans les pays de taille personnelle.
35764: LAROUSSE,P. - Grand dictionnaire universel du XIXe siecle. [With:] Supplement.
12008: LASSALLE,F. - HARMS,B. - Ferdinand Lassalle und seine Bedeutung fur die deutsche Sozialdemokratie.
11370: LAST,J. - Een socialistische renaissance.
17212: LATOUCHE,R. - Les origines de l'economie occidentale (IVe-XIe siecle).
14218: LATOUCHE,H.DE. - SEGU,F. - Un romantique republicain. H. de Latouche 1785-1851.
29351: LAUNHARDT, CARL FRIEDRICH WILHELM (1832-1918) - Theorie der Tarifbildung der Eisenbahnen. [Sonderabdruck aus dem Archiv fur Eisenbahnen 1890.]
30464: LAUNHARDT, CARL FRIEDRICH WILHELM (1832-1918) - Theorie des Trassirens. Heft I: Die kommerzielle Trassirung. Zweite Auflage. Heft II: Die technische Trassirung der Eisenbahnen.
23268: LAUTS,G. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indie.
32233: LAVOISIER,A.L. - MCKIE,D. - Antoine Lavoisier. Scientist, economist, social reformer.
21851: CODIFICATION OF AMERICAN INTERNATIONAL LAW. - Codification of American international law. Projects of conventions prepared at the request on January 2, 1924, of the governing board of the Pan American Union ...
17626: LAW,J. - TRINTZIUS,R. - John Law et la naissance du dirigisme.
15875: LAWLEY,F.E. - The growth of collective economy.
28804: LEBEL,G. - La France et les principautes danubiennes (du XVIe siecle a la chute de Napoleon Ier).
26429: LECLERE,C. - Les avoues de Saint-Trond.
13313: LECUNA,V. - Relaciones diplomaticas de Bolivar con Chile y Buenos Aires. Copiadas fielmente de los originales existentes en las secciones del Archivo del Libertador denominadas de O'Leary y Juan de Francisco Martin.
10196: LEDEBOER,L.V. - Beroep op volkenrecht voor 1667.
28735: OEY HONG LEE. - Indonesian government and press during guided democracy.
11240: LEEDEN,A.C.VAN DER. - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijk binnenland van Sarmi.
16099: LEEDEN,C.B.VAN DER. - Het aspect van landbouwkolonisatie in het bevolkingsprobleem van Java.
10245: LEEST,J. - Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
14489: LEEUW,A.J.VAN DER. - Huiden en leder 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de tweede wereldoorlog.
11376: LEEUWEN,J.VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de 'partijgeschillen'.
35192: LEEUWEN, SIMON VAN (1626-1682) - Paratitla juris novissimi, dat is, een kort begrip van het Rooms- Hollands-recht. Waer in alle de materien van rechten, met ale de titulen ende wetten van het Roomsche recht ... Den tweeden druck ... Ende daer by ghevoeght, De practijcque ende oeffeninghe der notarissen.
17973: LEFEVER,E.W. - Crisis in the Congo. A United Nations force in action.
17647: LEFEVER,E.W. - Uncertain mandate. Politics of the U.N. Congo operation.
12947: LEFRANC,G. - Histoire du travail et des travailleurs.
18025: LEGENDRE,A.F. - La civilisation chinoise moderne.
38047: LEGRET,G.P. - Rudiment de la comptabilite commerciale, ou dialogues didactiques sur le commerce, sa comptabilite, ses regles et ses usages, qui sont aussi ses lois. Seconde edition.
11377: LEHNING,A. - Politiek en oorlog. Hoe moet onze houding zijn bij het afkondigen der mobilisatie?
32510: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM (1646-1716) & JOHANN BERNOULLI (1667-1748) - Commercium philosophicum et mathematicum. Ab anno 1694 ... ad annum 1716.
30122: MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE TE LEIDEN. - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
13028: PALLAS LEIDENSIS. - Pallas Leidensis MCMXXV.
10765: LERING EN LEIDING. - Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Uitg. R.-K. Werkliedenverbond in Nederland / Ned. Katholieke Arbeidersbeweging. Jrg. 3-15, 21 en 23-31.
16174: LEIGHTON,A.H. - The governing of men. General principles and recommendations based on experience at a Japanese relocation camp.
25236: LEKKERKERKER,C. - Land en volk van Java. Eerste deel [all publ.]: Inleiding en algemeene beschrijving met losse bijlagen over de administratieve indeeling en de sterkte der bevolkingsgroepen.
13417: LENDERINK,H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland.
10764: LENIN,N. - Samtliche Werke. Einzige vom Lenin-Institut in Moskau autorisierte Ausgabe. Ins Deutsche ubertragen nach der zweiten [volumes 23 and 26: dritten], erganzten und revidierten russischen Ausgabe. Vol.3-8, 10, 12, 13, 17-23, 25 and 26.
36287: LENTING,D. - Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh.
22207: LEONHARD,W. - Die modernen Strafrechtsideen und der Strafvollzug.
22610: LEONTIEF,W. - CARTER,A.P. & A.BRODY [ED.] - Proceedings of the Fourth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, 8-12 January 1968. Published in honor of Wassily Leontief.
11769: LEOUZON LE DUC,L. - La Russie contemporaine. Seconde edition, revue et considerablement augmentee.
37848: LEPPINK,G.B. - Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636).
11033: KRUIS DER LEPROZEN. - Het kruis der leprozen. Pro en contra in [buiten] den Volksraad 1932.
18867: LEQUINIO, JOSEPH MARIE (1755-1813) - Philosophie du peuple, ou elemens de philosophie politique et morale, mis a la portee des habitans des campagnes. Ouvrage posthume.
18247: LERNUTIUS,J. - CROMBRUGGEN,H.VAN. - Janus Lernutius (1545-1619). Een biografische studie.
23862: LEROY-BEAULIEU,P. - WARSHAW,D. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
11835: LESAGE,C. - Napoleon Ier creancier de la Prusse (1807-1814).
24068: LESCURE,J. - Des crises generales et periodiques de surproduction. Cinquieme edition, revue, corrigee et mise au courant.
14164: LESQUILLIER,N.W. - Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
31343: LEUILLIOT,P. - Les Jacobins de Colmar. Proces-verbaux des seances de la Societe populaire (1791- 1795). Publies avec une introduction et des notes.
10587: LEUSINK,A. - Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
11379: LEUVEN,W.VAN. - Breed marxistisch klasse-inzicht?
15636: LEVAUX,L. - Le pere Lebbe, apotre de la Chine moderne (1877-1940).
23945: GEMEENTE EN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN. - De gemeente en het maatschappelijk leven. 100 jaren Gemeentewet 1851-29 juni-1951.
21936: LEVY,H. - Monopole, Kartelle und Trusts in ihren Beziehungen zur Organisation der kapitalistischen Industrie. Dargestellt an der Entwicklung in Grossbritannien.
12517: LEVY-BRUHL,L. - L'Ame primitive. Deuxieme edition.
12533: LEVY-BRUHL,L. - La mentalite primitive. Quatrieme edition.
15999: LEWIN,M. - La paysannerie et le pouvoir sovietique 1928-1930.
15225: LEWINSKI,J.S. - Money, credit and prices.
12538: LEWIS,W.A. - Politics in West Africa. The Whidden Lectures for 1965.
16030: LEWIS,W.A. - The theory of economic growth. [Fifth impression.]
19227: LEYCESTER. - BRUCE,J. - Correspondence of Robert Dudley, earl of Leycester, during his government of the Low Countries, in the years 1585 and 1586.
33060: GAZETTE DE LEYDE. - Nouvelles extraordinaires de divers endroits [With supplements].
13485: LEYHAUSEN,W. - Das Hohere Schulwesen in der Stadt Koln zur Franzosischen Zeit (1794-1814).
22034: LIAT,D.T. - Theoretische Untersuchungen uber die Einkommensverteilung, mit einer besonderen Betrachtung der Verhaltnisse Niederlandisch-Indiens.
14442: LIBATION. - Report of the Archdiocesan Committee appointed to study African customs.
41222: JOHN CRERAR LIBRARY. - The John Crerar Library. A catalogue of French economic documents from the sixteenth, seventheenth and eighteenth centuries.
13603: LIBYCA. - Anthropologie, archeologie, prehistoriques. Volume 1-8.
14759: LIEBKNECHT,W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von G.Eckert.
33730: BERICHT VAN EEN LIEFHEBBER. - Bericht van een liefhebber der waarheit aan sijn vriend, over de tegenwoordige toestant van saken.
15153: LIEFMANN,R. - Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie uber den modernen Effektenkapitalismus in Deutschland, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, England, Frankreich und Belgien. Vierte, neubearbeitete Auflage.
12146: LIEFMANN,R. - Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. II. neu bearbeitete Auflage.
14609: LIEFTINCK,P. - Overzicht van de ontwikkeling der handelspolitiek van het Koninkrijk der Nederlanden van 1923 tot en met 1938.
17158: LIEFTINCK,P. - Zuiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek.
13728: LIGNAC,T.E.W. - De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten.
17525: LIGNY,H. - L'Occident medieval. La Belgique et l'Europe.
12646: LIGT,B.DE. - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
11380: LIGT,B.DE. - Profeet en volksfeest... Rede.
12795: LIGT,B.DE. - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog.
22859: LIJNDEN,E.VAN. - Verantwoording ... bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag ... als controleur der directe belastingen ... Als manuscript gedrukt.
22025: LIJNKAMP,H.A.F. - De 'Japannerwet'. Onderzoek naar de wording.
25179: LIMBURG STIRUM,T.H.VAN. - Volledig verslag van het verhandelde in de buitengewone zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en verzameling van al de advijzen, uitgebragt betrekkelijk de Koninklijke boodschap van den 13den september 1830.
10777: STUDIES OVER DE SOCIAAL ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG. - Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg [Delen 2 en 3: Jaarboek Sociaal Historisch Centrum Limburg]. Delen 2, 3 en 5- 25.
18834: LINDBLAD,J.T. - Sweden's trade with the Dutch Republic 1738-1795.
10889: LINDEBOOM,J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
16637: LINDEBOOM,P. - Geldmarkt en banken in Nederland.
15041: LINDEMAN,L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940. Tweede druk.
38278: LINDEN,J.VAN DER. - Beredeneerd register op het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland.
15587: LINDENBERG,P. - Gegen die Russen mit der Armee Hindenburgs.
19091: LINDOW,W. - Inside the money market.
13913: LING,P. - Beitrage zur neuesten Geschichte Chinas.
16544: LINGGADJATI. - Militaire actie. Wat nu? [door] J.Barents, O. de Coole, Th. de Geus [e.a.]
16543: LINGGADJATI. - De ontwerp-overeenkomst, de toelichting der Commissie-Generaal, de Regeringsverklaring.
11040: LINIGER,H. - Saja, tuan.
29914: LINSSEN,G.C.P. - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het 250jarig bestaan in 1989.
10649: LINSSEN,G.C.P. - Verandering en verschuiving. Industriele ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914.
13812: LINSSEN,G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940.
12632: LINTSEN,H. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
21719: LIPMAN,S.P. - Geschiedenis van de staatkunde der voornaamste mogendheden van Europa, sedert den val van Napoleon tot heden [1813-1830].
18062: LIPPINCOTT,I. - The development of modern world trade.
20367: LIPSIUS,J. - Lettres inedites concernant ses relations avec les hommes d'etat des Provinces-Unies des Pays-Bas principalement pendant les annees 1580-1597. Publiees ... par G.H.M.Delprat.
20418: LIPSON,E. - The economic history of England.
24388: LISSAGARAY, HIPPOLYTE PROSPER OLIVIER (1838-1901) - Histoire de la Commune de 1871.
39021: LISSITZKY, EL. - Wendingen. [Volume 4, number 11: Dedicated to Frank Loyd Wright. Typography by H.Th.Wijdeveld. Introduction by H.P.Berlage.]
21216: LISSNER,J. - Die deutsche Tabaksteuerfrage.
16845: LIST,F. - Das nationale System der politischen Oekonomie. Neudruck nach der Ausgabe letzter Hand, eingeleitet von H.Waentig. Funfte Auflage.
16296: LIST,F. - OLSHAUSEN,H.P. - Friedrich List und der Deutsche Handels- und Gewerbsverein.
16297: LIST,F. - SOMMER,A. - Friedrich Lists System der politischen Oekonomie.
16175: LIU,K.C. - Americans and Chinese. A historical essay and a bibliography.
14551: LIZERAND,G. - Le regime rural de l'ancienne France.
13419: LOCHER,G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesie. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
16312: LOCKE,J. - DUCHESNEAU,F. - L'Empirisme de Locke.
40589: LOCKE, JOHN (1632-1704) - Unterricht von Erziehung der Kinder, aus dem Englischen; nebst Herrn von Fenelon ... Gedancken von Erziehung der Tochter, aus dem Frantzosischen ubersetzet. Mit einigen Anmerckungen und einer Vorrede.
32629: LODENSTEYN,J.VAN. - TRIMP,J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter.
10828: LODEWIJK VAN NASSAU. - HERWERDEN,P.J.VAN. - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen 1568-1572.
12975: LOEHR,A. - Numismatik und Geldgeschichte.
22940: LOGGERENBERG,J.C.C.VAN. - Lex Aquilia en nalate.
17480: LOMBARD,J. - Structures de type 'feodal' en Afrique noire. Etude des dynamismes internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey.
11383: LOOPUIT,J. - Karl Marx en zijne voorgangers.
20703: LOOTSMA,S. - Friesch-Doopsgezinde gemeente West-Zaandam 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Het Nieuwe Huys.
16808: LOPEZ DE SEGOVIA,J. - De la confederacion de principes y de la guerra y de los guerreros. Facsimile del original Latino. Traduccion de F.A.Moreno.

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

3/9